32002R0894Official Journal L 142 , 31/05/2002 P. 0003 - 0003


Ir-Regolament (KE) Nru 894/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tas-27 ta' Mejju 2002

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' spazju fl-ajruporti tal-Komunità

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) L-attakki terroristiċi tal-11 ta' Settembru 2001 fl-Istati Uniti u l-iżviluppi politiċi illi ġew wara dawn il-ġrajjiet kellhom effett gravi fuq il-ħidma tat-trasport bl-ajru tat-trasportaturi bl-ajru u rriżultaw fi tnaqqis sinifikanti fid-domanda matul il-bqija ta' l-iskedar ta' l-istaġuni għas-sajf ta' l-2001 u x-xitwa ta' l-2001/2002.

(2) Sabiex jiżguraw illi n-nuqqas ta' l-użu tal-postijiet fuq l-ajruplani allokati għal dawn l-istaġuni ma jikkawżax illi l-operaturi jitilfu l-intitolament tagħhom għal dawn il-postijiet, jidher illi huwa meħtieġli jiġi pprovdut biċ-ċar u mingħajr ambigwità li dawn l-istaġuni ta' l-iskedar kienu effetwati bi żvantaġġ bl-attaki terroristiċi tal-11 ta' Settembru 2001.

(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' spazju fl-ajruporti tal-Komunità għandu għalhekk jiġi emendat [4],

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

L-Artikolu 3a li ġej huwa hawnhekk imdaħħal fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93:

"L-Artikolu 10a

Il-ġrajjiet tal-11 ta' Settembru 2001

Għall-għanijiet ta' l-Artikolu 10(3), il-koordinaturi għandhom jaċċettaw illi t-trasportaturi bl-ajru huma intitolati għall-istess numru ta' postijiet fuq l-ajruplani matul l-istaġun ta' l-iskedar għas-sajf ta' l-2002 u l-istaġun ta' l-iskedar għax-xitwa ta' l-2002/2003 li ġew allokati lilhom fil-11 ta' Settembru 2001 għall-istaġun ta' l-iskedar għas-sajf 2001 u l-istaġun ta' l-iskedar għax-xitwa ta' l-2001/2002 rispettivament."

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitàjiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-27 ta' Mejju 2002.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

M. Arias Cañete

[1] ĠU C 103 E, tat-30.4.2002, p. 350.

[2] L-Opinjoni mogħtija fl-20 ta' Marzu 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Frar 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Mejju 2002.

[4] ĠU L 14, tat-22.1.1993, p. 1.

--------------------------------------------------