32002L0075Official Journal L 254 , 23/09/2002 P. 0001 - 0046


Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/75/KE

tat-2 ta' Settembru 2002

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, partikolarment l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar it-tagħmir marittimu [1], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001153/KE [2], partikolarment l-ewwel u t-tieni inċiżi ta' l-Artikolu 17 tagħha,

Billi:

(1) Għall-iskopijiet tad-Direttiva 96/98/KE, il-konvenzjonijiet internazzjonali, inkluża l-konvenzjoni SOLAS ta' l-1974, u l-istandards tat-testijiet huma dawk, flimkien ma' l-emendi tagħhom, fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2001.

(2) Emendi għall-Konvenzjoni SOLAS u għal konvenzjonijiet internazzjonali oħrajn u standards ġodda tat-testijiet daħlu fis-seħħ wara l-1 ta' Jannar 2001 jew dalwaqt jidħlu fis-seħħ.

(3) Ġew stabbiliti minn dawk l-istrumenti regoli ġodda dwar it-tagħmir li għandu jitqiegħed fuq bastimenti.

(4) Id-Direttiva 96/98/KE għandha tiġi emendata kif ġej.

(5) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE [3],

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 96/98/KE hija emendata kif ġej

1. L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

Fil-punti (ċ), (d) u (n), id-data "1 ta' Jannar 2001" hija sostitwita bid-data "l-1 ta' Lulju 2002"

2. L-Anness A huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Tagħmir elenkat bħala "oġġett ġdid" taħt l-interestatura "indikazzjoni ta' l-oġġett" ta' l-Anness A.1 li ġie ffabbrikat qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3(1) skond il-proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip diġà fis-seħħ qabel id-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva fit-territorji ta' l-Istat Membru msemmi isfel, kif ukoll it-tagħmir elenkat fl-Anness A.1, Taqsimiet 4 u 5, bil-marka u ffabbrikat qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3(1), jista' jitqiegħed fis-suq u abbord bastiment Komunitarju, li ċ-ċertifikati tiegħu inħarġu minn jew għal Stat Membru skond il-konvenzjonijiet internazzjonali, matul is-sentejn wara dik imsemmija fl-Artikolu 3(l).

Artikolu 3

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tagħha. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b' dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom riferenza għal din id-Direttiva jew ikollhom magħhom din ir-riferenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif issir din ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet ta' liġi nazzjonali li jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-2 ta' Settembru 2002.

Għall-Kummissjoni

Loyola De Palacio

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 46, tas-17.2.1997, p. 25.

[2] ĠU L 204, tat-28.7.2001, p. 1.

[3] ĠU L 247, tal-5.10.1993, p. 19.

--------------------------------------------------

ANNESS

"

ANNESS A

L-ANNESS A.1: Tagħmir li għalih diġà jeżistu standards dettaljati fi strumenti internazzjonali

Noti li jgħoddu għall-Anness A.1 kollu

Ġenerali:

Minbarra l-istandards tat-testjar speċifikament imsemmija, numru ta' dispożizzjonijiet, li għandhom jiġu vverifikati waqt l-eżami tat-tip (approvazzjoni tat-tip) kif imsemmi fl-istima tal-moduli għall-konformità fl-Anness B, jinsabu fir-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet rilevanti u ċ-ċirkolari ta' l-IMO.

Kolonna 5:

Meta jiġu ċitati Riżoluzzjonijiet ta' l-IMO, biss l-istandards tat-testijiet fil-Parti jiet rilevanti ta' l-Annessi tar-Riżoluzzjonijet huma applikabbli u jeskludu d-dispożizzjonijiet tar-Riżoluzzjonijiet proprji.

Kolonna 5:

Għall-iskop li jiġu identifikati tajjeb l-istandards rilevanti, ir-rapporti tat-test u ċ-ċertifikati approprjati ta' l-approvazzjoni tat- tip għandhom jispeċifikaw l-istandard tat-testjar speċifku applikat u l-verżjoni tiegħu, kif identifikat fil-Kolonna 5.

Kolonna 5:

Meta jiġu indikati żewġ settijiet ta' standards tat-testijiet, (separati minn ";" jew separati b' "jew"), kull sett jissodisfa r-rekwiżiti tat-testijiet biex jissodisfa l-istandards ta' l-Operat ta' l-IMO. Hekk l-ittestjar ta' sett wieħed huwa biżżejjed biex juri konformità mal-ħtiġiet ta' l-istrumenti internazzjonali rilevanti.

Kolonna 6:

Meta jidher il-modulu H, għandu jinftiehem il-modulu H u ċ-ċertifikat ta' l-eżami tad-disinn tiegħu

1. Attrezzaturi għas-salvataġġ tal-ħajja

Noti li jgħoddu għat-taqsima 1:attrezzaturi tas-salvataġġ tal-ħajja

Kolonni 3 u 4:

Meta dan il-kolonni jinqasmu f'żewġ livelli għal indikatur ta' oġġett Parti kolari, il-livell fuqani jindika fejn jgħood għal bastimenti mibnija taħt il-Kodiċi HSC qabel l-1 ta' Lulju 2002, u l-kaxxa t'isfel tirreferi għal bastimenti fejn jgħodd li joperaw taħt il-Kodiċi HSC fi jew wara l-1 ta' Lulju 2002.

Nru | Indikazzjoni tal-merkanzija | Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn tintalab "approvazzjoni dwar it-tip" | Ir-Regolament tas-SOLAS 74 applikabbli, kif emendat u r-riżoluzzjonijiet rilevanti kif emendati u ċ-ċirkolari ta' l-IMO | standards Testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Salvauomi | Ir-Regolament III/4, Ir-Regolament X/3 | Ir-Regolament III/7.1 u III/34, ir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), ir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Ir-Regolament III/4, ir-Regolament X/3 | Ir-Regolament III/7.1 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.2 | Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għal attrezzaturi għas-salvataġġ tal-ħajja (a)Għal bastimenti u bastimenti(b)Għal salvawomi(ċ)Għal ġkieket tas-salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, u 8.10 (Kodiċi HSC 1994), IMO MSC/Circ. 885 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81 (70), ħlief rekwiżiti tal-batteriji kif speċifikat f' EN 394 (1993) li japplikaw biss għad- dwal tal-ġkieket tas-salvataġġ | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (Kodiċi HSC 2000), IMO MSC/Circ. 885 | | | |

A.1/1.3 | Salvawomi sinjali bid-duħħan li jitqabbdu weħidhom | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.1.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolamenti III/7.1.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.4 | Ġkieket tas-salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni Kodiċi MSC.81(70), ħlief rekwiżiti tal-batteriji kif speċifikat f'EN 394 (1993) li japplikaw biss għad- dwal tal-lifejacket | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 97(73) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.5 | Ilbies ta' immersjoni u Lbies kontra l-espożizzjoni insulati jewmhux insulati | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.3, III/22.4, III/32.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66),. Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/7.3, III/22.4, III/32.3 u 11/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.6 | Ilbies ta' immersjoni u lbies kontra l-espożizzjoni kklassifikat bħala ġkieket tas-salvataġġ | Regolament III4, Regolament X/3 | Regolament III/7.3, III/22.4, II/32.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III7.3, III/22.4, III/32.3 u III34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.7 | Għajnuna protettiva termali | Regolament III/4 | Regolamenti III/7.3, III/22.4, III/32.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Rocket parachute flares (pirotekniċi) | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/6.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III6.3 u III34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 97(73) 8.1, 8.2 (Kodiċi HSC 2000) | | | | |

A.1/1.9 | Hand flares (pirotekniċi) | Regolament III/4 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Sinjali galleġġanti bid-duħħan (pirotekniċi) | Regolament III/4 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Attrezzaturi tat-tfigħ ta' linja (pirotekniċi) | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/8 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/8 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1, 8.8 (Kodiċi HSC 2000) | | | | |

A.1/1.12 | Ċattri ta' salvataġġ li jintefħu | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.1, III/31.1 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6; 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.1, III/31.1 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.13 | Ċattri tas-salvataġġ riġidi | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.1, III/31.1.1.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.1, III/ 31.1.1.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811,Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.14 | Ċattri tas-salvataġġ li jiddrittaw ruħhom awtomatikament | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.2.4 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ 809, IMO MSC/Circ. 811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.2.4 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, IMO MSC/Circ. 811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.15 | Ċattri riversibbli bil- baldakkin | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.2.4 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, IMO MSC/Circ.811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.2.4 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, IMO MSC/Circ.811,Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.16 | Arranġamenti float-free għall-ċattri tas-salvataġġ (unitajiet ta' rilaxx idkrostatiku | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/13.4.2, III/26.2.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1 u 8.6 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/13.4.2, III/26.2.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811,Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1 u 8.6 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/1.17 | Bastimenti tas-salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Bastimenti tas-salvataġġ riġidi | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.2, III/31.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 8.1, 8.10 Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.2, III/31.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1, 8.10 Kodiċi HSC 2000) | | | | |

A.1/1.19 | Bastimenti tas-salvataġġ minfuħin | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.2, III/31.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (1994 Kodiċi HSC) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/21.2, III/31.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO SC.48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | |

A.1/1.20 | Bastimenti tas-salvataġġ veloċi | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kodiċi HSC 1994), IMO MSC/Circ.809 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | X | |

Regolament III4, Regolament X/3 | Regolament III/26.3 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 Kodiċi HSC), IMO MSC/Circ. 809 | | | | |

A.1/1.21 | Attrezzaturi għat-tfigħ li jużaw fall and winch (davits) | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/23, III/33 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 u 8.7 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/23, III/33 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 u 8.7 (Kodiċi HSC 2000) | | |

A.1/1.22 | Attrezzaturi tat-tfigħ float-free għal inġenji tas-salvataġġ | Spustjat għall-Anness A.2 |

A.1/1.23 | Attrezzaturi tat-tfigħ għal bastimenti free-fall tas-salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/33 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5 u 8.7 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | | | | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/33 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 u 8.7 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.24 | Attrezzaturi tat-tfigħ taċ-ċattri ta' salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament. III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 u 8.7 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 u 8.7 (Kodiċi HSC 2000) | | |

A.1/1.25 | Attrezzaturi tat-tfigħ tal- bastimenti veloċi | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.3.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kodiċi HSC 1994), IMO MSC/Circ. 809 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/26.3.2 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1 (Kodiċi HSC 2000), IMO MSC/Circ. 809 | | | |

A.1/1.26 | Mekkaniżmu għar-rilaxx għal: (a)Bastimenti tas-salvataġġ u ta' ħelsien mill-perikolu(b)Ċattri tas-salvataġġMitfugħin b' fall jew falls | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSCA8 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1 u 8.5 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1 u 8.5 (2000 Kodiċi HSC) | | | |

A.1/1.27 | Sistemi ta' evakwazzjoni marini | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/15, III/26.2.1, III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | | | X | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/15, III/26.2.1, III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | |

A.1/1.28 | Mezz ta' salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolamenti III/26.4 u III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 u 8.10 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.29 | Slielem għall-imbark | Spustjat għal A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Materjali retro-reflettivi | Regolament III/4 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.658 (16) Anness 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Apparat telefoniku bir-radju two-way VHF għal inġenji tas-alvataġġ | Spustjat għal A.1/5.17 u A.1/5.18 |

A.1/1.32 | 9 GHz SAR transponder (SART) | Spustjat għal A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Radar riflettur għal bastimenti tas-salvataġġ u bastimenti ta' ħelsien minn perikolu | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Kumpass għal bastimenti tas-salvataġġ u bastimenti għal ħelsien mill-perikolu | Spustjat għal A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Tagħmir għat-tifi tan-nar portabbli għal bastimenti tas-salvataġġ u bastimenti għall-ħelsien mill-perikolu | Spustjat għal A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Magna ta' propulsjoni għal-bastimenti tas-salvataġġ/ ta' ħelien mill-perikolu | Regolament III/4 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Mutur barra mill-magna għall-propulsjoni tal-bastimenti ta' ħelsien mill-perikolu | Regolament III/4 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Dwal ta' tfitxxija għall-użu fil-bastimenti tas-salvataġġ u bastimenti ta' ħelsien mill-perikolu | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Ċattri tas-salvataġġ miftuħa riversibbli | Regolament III/4, Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 u 8.10 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) Anness 10 (Kodiċi HSC 1994) | | X | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 u 8.10 (2000 Kodiċi HSC) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) Anness 11 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | Vinċ pilota mekkaniku | Regolament V117 (b) | Regolament V/ 17 (f) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

Regolament V/23 | Regolament V/23.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773 | | | |

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament Marpol 73/78 kif emendat, fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament applikabbli tal- Marpol 73/78, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards għat-testijiet | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Tagħmir għall-filtrazzjoni taż-żejt (għal kontenut taż-żejt ta' l-effluwent mhux aktar minn 15 p.p.m.) | Anness I, Regolament 16(4) u (5) | Anness I, Regolament 16(1) u (2) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Detectors għall-kuntatt bejn iż-żejt u l-ilma | Anness I, Regolament 15(3)(b) | Anness I, Regolament 15(3)(b) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO EPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Meters għall-kontenut taż-żejt | Anness I, Regolament 16(4) u (5) | Anness I, Regolament 16(1) u (2) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO EPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Unitajiet għall-ipproċessar maħsuba biex jitwaħħlu fuq tagħmir eżistenti li jissepara l-ilma żejtni (għal kontenut taż-żejt ta' effluwent mhux aktar minn 15 p.p.m.) | Imħassar |

A.1/2.5 | Monitoraġġ ta' l-iskarika taż-żejt u sistema tal-kontroll għal tanker taż-żejt | Anness 1, Regolament 15(3)(a) | Anness I, Regolament 15(3) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Impjanti għat-trattament tad-drenaġġ | Anness IV, Regolament 8(1)(b) | Anness IV, Regolament 8(1)(b) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Inċineraturi abbord il-bastiment | Anness VI, Regolament 16(2)(a) | Anness VI, Regolament 16(2)(a) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Protezzjoni kontra n-nar

Noti li japplikaw għat-taqsima 3: Protezzjoni kontra n-nar

Kolonni 3 u 4:

Meta dawn il-Kolonni huma maqsuma f'żewġ livelli għal deskrittur ta' oġġett Parti kolari, il-livell ta' fuq jirreferi għar-Regolament applikabbli għal bastimenti mibnija qabel l-1 ta' Lulju 2002, il-livell ta' isfel jirreferi għal bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta' Lulju 2002 (iżda jista' japplika wkoll għal bastimenti mibnija qabel l-1 ta' Lulju 2002).

Kolonna 5:

fil-Kolonna 5 ħafna oġġetti għandhom iktar minn standard wieħed għat-test elenkat. Huwa għall-awtorità li tittestja biex taċċerta li l-istandard għat-test applikabbli jiġi applikat għall-oġġett sabiex jissodisfa r-rekwiżiti internazzjonali tal-konvenzjoni.

Nru | Deskriijoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat, fejn hija meħtieġa l-"approvazzjoni tat- tip" | Regolament ta' SOLAS applikabbli 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari ta' l-IMO rilevanti | Standards għat-testijiet | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Koperturi tal-gverta primarja | Regolament II-2/34.8, II-2/49.3 | Regolament II-2/34.8, II-2/49.3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti jiet 2 u 6, Anness 2, IMO MSC/Circ. 1004 | | X | | | | |

Regolament II-2/4.4.4,II-2/6.3 | Regolament II-2/4.4.4,II-2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | Estingwituri portabili tan-nar | Regolament II-26.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.602 (15), Riżoluzzjoni ta' l-IMO 7.7.7 u 7.8.4.1.3. MSC.36(63) (Kodiċi HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3(1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + Al: (1999) | | X | X | X | | |

Regolament II-210.3.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 4.1.2 (Kodiċi FSS) | Regolament 1I-210.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.602(15), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitoli 4.1.2,. 4.2.1 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.3 | Ħwejjeġ ta' dawk li jikkumbattu n-nar: ħwejjeġ protettivi (ħwejjeġ ta' viċinanza qariba) | Regolament II-2/17.1.1.1, Regolament X/3 | Regolament II-217.1.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.1, (Kodiċi HSC 1994), IMO MSC/Circ.847 | EN 469,(1995), EN 531 (1995) + Al (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

Regolament II-210.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.1 (Kodiċi FSS) | Regolament II-210.10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 98(73) Kapitolu 3.2.1.1.1 (Kodiċi FSS) | | | | | |

A.1/3.4 | Ħwejjeġ ta' dawk li jikkumbattu n-nar: galoxxi | Regolament II-2/17.1.1.2, Regolament X/3 | Regolament II-217.1.1.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kodiċi HSC 1994) | EN 344 (1992) + AC (1993) + Al (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + Al (1997), EN 345-2 (1996) Klassi 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

Regolament II-210.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.2 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2,110.10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.2 (Kodiċi FSS) | | | | | |

A.1/3.5 | Ħwejjeġ ta' dawk li jikkumbattu n-nar: ingwanti | Regolament II-2 /17.1.1.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/17.1.1.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Kodiċi HSC 1994), IMO MSC/Circ.847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

Regolament II-2/10.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.1 (Kodiċi FSS) | Regolament II-210.10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.1 (Kodiċi FSS) | | | | | |

A.1/3.6 | Ħwejjeġ ta' dawk li jikkumbattu n-nar: elmu | Regolament II-2/17.1.1.3, Regolament X/3 | Regolament II-2/17.1.1.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (Kodiċi HSC 1994) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

Regolament II-2/10.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.3 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.3 (Kodiċi FSS | | | | | |

A.1/3.7 | Apparat tan-nifs operat minn arja kkumpressata, li jikkontjeni lilu nnifsu | Regolament II-217.1.2, Regolament X/3 | Regolament II-217.1.2.2,II-2/17.2, II-2 /54.2.6.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Kodiċi HSC 1994) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

Regolament II-210.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1, 3.2.1.2 (Kodiċi FSS) | Regolament II-210.10.1,II-219.3.6.2 Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Kodiċi FSS) | | | | | |

A.1/3.8 | Apparat tan-nifs għal użu b'elmu tad-duħħan jew maskra tad-duħħan | Regolament II-2117.1.2, Regolament X/3 | Regolament 1I-2117.1.2.1 Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodiċi HSC 1994) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Note | | | | | |

A.1/3.9 | Komponenti tas-sistemi ta' bexxiexa għal spazji ta' akkomodazzjoni, spazji tas-servizz u stazzjonijiet tal-kontroll ekwivalenti għal dak imsemmi f'SOLAS 74 Regolament II-2/12 | Regolament II-2/36.1.2, II-2136.2, II-2141-2.5, 1I-2/52.2 | Regolament II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, 1I-2/52.2 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.800(19) | | X | | | X | |

Regolament II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2 ,II-2/10.6.1.1, II-2/ 10.6.1.2, II-2/10.6.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 8.1 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 8.1 (Kodiċi FSS) | | | | |

A.1/3.10 | Żennuni ta' l-ilma bil- pressjoni fissa għal sistemi tat-tifi tan-nar għal spazji tal-makkinarju | Spustjat għal A2/3.11 |

A.1/3.11 | Id-diviżjonijiet tal-klassi "A" u "B", l-integrità tan-nar (a)diviżjonijiet tal-Klassi "A"(b)diviżjonijiet tal-Klassi "B" | Regolament II-2I3.3.5, Il-2/3.4.4 | Regolament II-2I3.3.5, II-2I3.4.4, II-2/16.11 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.754 (18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 3, u Anness 2 (FTP Code). IMO MSC/Circ 916, IMO MSC/Circ 1004, IMO MSC/Circ 1005 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | Regolament II-2/3.2.5,II-2.3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | Attrezzaturi għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-fjammi fit-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers taż-żejt. (valvoli b'veloċità għolja biss) | Regolament II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | Regolament II-2/59.1.5,II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC/Circ.677, MSC/Circ 1009 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/4.5.3.3, 11 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | Regolament II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | | | |

A.1/3.13 | Materjali non-kombustibbli | Regolament II-2/3.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.2.4 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.799(19), IMO Riżoluzzjoni MSC.61(67) Anness 1, Parti 1, u l-Anness 2 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.33, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.33, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.2.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.14 | Materjali minbarra l-azzar għal pajpijietli jippenetraw id-diviżjoni tal-Klassi "A" jew "B" | Regolament II-2/18.2.1 | Regolament ll-2/18.2.1 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.753(18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.754(18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 3 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | Regolament II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | Materjali minbarra l-azzar għal pajpijiet li jittrasportaw żejt jew żejt tal-karburant: (a)pajpijiet u armar(b)valvoli(ċ)assemblaġġi flessibbli tal-pajpijiet | Regolament II-2/15.2.8, II-2,18.2.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.5.4 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.753(18)., ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Regolament II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Regolament X/3 | Regolament II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.5.4 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.16 | Bibien antinċendju | Regolament II-2/30.2, II-2/31.1.1 and II-2/47 | Regolament II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.754(18) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti I, IMO MSC/Circ 916, IMO MSC/Circ 1004 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | Regolament II-2/9.4.1.1.2, II-2/9'.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | Komponenti tas-sistemi li jikkontrollaw il-bibien antinċendju | Regolament II-2/30.4.15, Regolament X/3 | Regolament II-2/30.4.15, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.9.3.3 (1994 Kodiċi HSC) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 4 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.4.1.1.4.15, Regolament X/3 | Regolament II-2/9.4.1.1.4.15, Rżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.9.3.3 (2000 Kodiċi HSC) | | | |

A.1/3.18 | Materali tas-superfiċi u koperturi ta' l-art b'karatteristiċi għat-tixrid tal-fjammi: (a)lostri dekorattivi(b)sistemi ta' żebgħa(ċ)koperturi ta' l-art(d)koperturi ta' insulazzjoni ta' pajpijiet | Regolament II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1,11 2/34.2,11 2/34.3, Regolament X/3 | Regolament II;2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2150.3.1, IIII-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2,2/34.7, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 u 7.4.3.6 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.653(16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67), Anness 1, Parti jiet 2 u 5, u l-Anness 2 ISO 1716 (1973), IMO MSC/Circ 916 emendata minn IMO MSC/Circ 1008, IMO MSC/Circ 1004 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.29, II-2/3.3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/ 9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Riżoluzzjoni ta'IMO MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 u 7.4.3.6 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.19 | Drappijiet, purtieri u materjali tessili oħrajn imdendla u films | Regolament II-2/3.23.3, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.23.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 7 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.40.3, Regolament II-2/9.2.2.3.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.20 | Għamara tapezzata | Regolament II-2/3.23.6, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.23.6, II-2/34.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.652(16) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 8 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.40.6, Regolament II-2/9.2.2.3.2, Regolament II-2/5.3.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.4, (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.21 | Komponenti ta' sodod | Regolament II-2/3.23.7, II-2/26.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.23.7, II-2/26.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5, (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 688 (17) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 9 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.5, (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.22 | Dampers tan-nar | Regolament II-2/6.11.1 | Regolament II-2/16.2, II-2/32, II-2/48 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 754 (18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61(67) Anness 1, Parti 3 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.7.1.2 | Regolament II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | Penetrazzjonijiet tal-kanen non-kombustibbli minn diviżjonijiet tal-klassi "A" | Spustjat għal A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Tranżiti ta' Cables ta' l-elettriku minn diviżjonijiet tal-klassi "A" | Spustjat għal A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Twieqi u toqob fil-ġenb | Regolament II-2/33 | Regolament II-2/33, MSC/Circ. 847 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 754 (18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 61(67), Anness 1, Parti 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/Circ. 1004 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.4.1.3 | Regolament II-2/9.4.1.3, IMO MSC/Circ. 847 | | | |

A.1/3.26 | Penetrazzjonijiet mid-diviżjonijiet tal-Klassi "A" (a)traniżiti tal-cables ta' l-elettriku(b)penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanen, trunks eċċ. | Regolament II-2/18.1.1 | Regolament II-2/18.1.1 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.754 (18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61 (67), Anness 1, Parti 3 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.3.1 | Regolament II-2/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | Penetrazzjonijiet mill-Klassi "B" (a)traniżiti tal-cables ta' l-elettriku(b)penetrazzjonijiet mill-kanen, ducts, trunks, eċċ | Regolament II-2/18.1.2 | Regolament II-2/18.1.2 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.754 (18), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.61 (67), Anness 1, Parti 3 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/9.3.2 | Regolament II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | Sistemi ta' tbexxix (limitati għall-irjus tal-bexxiexa u għall-metodu ta' tbexxix u senjalar awtomatiku eż swiċċijiet tar-ritmu, pannelli ta' l-allarm) | Regolament II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 u II-2/52.2 | Regolament II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 u II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5 ISO 6182 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

Regolament II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 8.1, Kapitolu 8.2.5.2.3 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 8.1, Kapitolu 8.2.5.2.3 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.29 | Manek għat-tifi tan-nar | Regolament II-2/4.7.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/4.7.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodiċi HSC 1994) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Regolament II/2.10.2.3.1.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/10.2.3.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.5.5 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.30 | Analiżi ta' l-ossiġenu u tagħmir biex jinsab il-gass | Regolament VI/3.1 | Regolament II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Regolament VI/3.1, MSC/Circ. 774 (Stallazzjonijiet Fissi) | EN 50104 (1999) Ossiġenu, EN 50054 (1999) Gassijiet li jaqbdu n-nar | | X | X | X | | |

Regolament II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 15.2.4.2.4 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.31 | Komponenti fissi tas-sistemi ta' tbexxix għal inġenji b' veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (Kodiċi HSC 1994), MSC/Circ. 912 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.44 (65), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.800 (19) | | X | X | X | X | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 7.1.3.1, (Kodiċi HSC 2000), IMO MSC/Circ. 912 | | |

A.1/3.32 | Materjali li jikkontrollaw in-nar (ħlief għamara) għal inġenji ta' veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.40 (64), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.2.2, (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.33 | Materjali li jrażżnu n-nar għall- għamara għal-vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.40 (64), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.2.2 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.34 | Diviżjonijiet li jirreżistu n-nar għal vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.2.1 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.35 | Bibien tan-nar għal inġenji b' veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.36 | Dampers tan-nar fuq inġenji b' veloċità għolja | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.6.4 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.37 | Penetrazzjonijiet minn diviżjonijiet reżistenti għan-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja (a)tranżiti tal-cables ta' l-elettriku(b)penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanen, trunks, eċċ | Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.4.2.6 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.38 Ex A.1/1.35 | Tagħmir għat-tifi tan-nar portabbli għall-bastimenti tas-salvataġġ u bastimenti għall-ħelsien mill-perikolu. | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.602 (15), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (Kodiċi HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

Regolament III/34. Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.39 | Arranġamenti alternattivi għal komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar bil-halon fl-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi - komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar ibbażati fuq l-ilma ekwivalenti | Regolament II-/10.1, II-2/63.1.3 | Regolament II-/10.1, II-/263.1.3 | IMO MSC/Circ. 668, IMO MSC/Circ. 728 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/10.4.1.1.3, Regolament II-2/10.9.1 | Regolament II-2/10..4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 7.2.2. (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.40 | Sistemi tad-dawl għal postijiet fil-baxx (komponenti biss) (oġġett ġdid) | Regolament II-2/28.1.10, II-2/ 28.1.11, II-2/ 41-2.4.7 | Regolament II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 752 (18) or ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

Regolament II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 11 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 11 (Kodiċi FSS) | | |

A.1/3.41 | Attrezzaturi tan-nifs għall-ħarba ta' l-emerġenza (EEBD) (oġġett ġdid) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

Regolament II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | Regolament II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 3.2.2 (Kodiċi FSS), IMO MSC/Circ. 849 | | | |

A.1/3.42 | Komponenti għas-sistemi tal-gassijiet inert (oġġett ġdid) | Regolament II-2/62.1 | Regolament II-2/62, IMO MSC/Circ. 847 | IMO MSC/Circs. 1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 and 282, Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 567 (14) and Corr. 1 | | X | X | X | X | |

Regolament II-2/4.5.5 | Regolament II-2/4.5.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 15 (Kodiċi FSS) , IMO MSC/Circ. 847 | | |

A.1/3.43 | Tagħmir għall-qali fix-xaħam, komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar (awtomatiċi jew manwali) (oġġett ġdid) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | | X | X | X | X | | |

Regolament II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Regolament X/3 | Regolament II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.6 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.44 | Ħwejjeġ ta' dawk li jiġġieldu kontra n-nar (oġġett ġdid) | Regolament II-2/17.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/17.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.10.3.3 (Kodiċi HSC 1994) | IMO MSC.98(73), Kapitolu 3.2.1.3 (Kodiċi FSS) | | X | X | X | | |

Regolament II-2/10.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.3 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 3.2.1.3 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.45 | Komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar iffissati bil-gass għall-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija (oġġett ġdid) | Regolament II-2/7.1.1, II-2/63, Regolament X/3 | Regolament II-2/7.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.7.4 (Kodiċi HSC 1994) | IMO MSC/Circ. 848 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 5.2.5 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.3.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 5.2.5 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.46 | Komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar iffissati bil-gass għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi ajrosoli) (oġġett ġdid) | Regolament II-2.7.1.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/7.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.7.4 (Kodiċi HSC 1994) | IMO MSC/Circ. 1007 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/10.4.1.1.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 5.2.5 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.4.1.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.7.3.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 5.2.5 (Kodiċi FSS) | | | |

A.1/3.47 | Konċentrat għal sistemi tat-tifi tan-nar bir-ragħwa b' espansjoni ffissata għolja għall-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija (oġġett ġdid) | Regolament II-2/9 | Regolament II-2/9 | IMO MSC/Circ. 670 | | X | X | X | X | |

Regolament II-2/10.4.1.1.2 | Regolament II-2/10.4.1.1.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 6.2.2 (Kodiċi FSS) | | |

A.1/.3.48 | Komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar iffissati bbażati fuq l-ilma għall-użu fl-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija "A" (oġġett ġdid) | | IMO MSC/Circ. 913 | | X | X | X | X | | |

Regolament II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Regolament X/3 | Regolament II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (Kodiċi HSC 2000) | | | |

A.1/3.49 | Nozzles għal sistemi tat-tifi tan-nar bil-pressjoni ffissata li jroxxu l-ilma għal spazji ta' kategoriji speċjali, spazji għall-merkanzija ro-ro, spazji ro-ro u spazji għall-vetturi (oġġett ġdid) | Regolament II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Regolament X/3 | Regolament II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1.3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.8.2 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 123 (V) (výkon), IMO MSC/Circ. 914 | | X | X | X | | |

Regolament II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Regolament X/3 Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 7 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.8.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 7 (Kodiċi FSS) | | | |

A. 1/3.50 | Ħwejjeġ protettivi reżistenti għall-attakki kimiċi (oġġett ġdid) | Regolament II-2/54.2.6.1 | Regolament II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

Regolament II-2/19.3.6.1 | Regolament II-2/19.3.6.1 | | | |

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa l-"approvazzjoni dwar tip" | Regolament applikabbli ta' SOLAS 74, kif emendat u Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Kumpass bil-kalamita | Regolament V/12(r) | Regolament V/12(b), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 382 (X), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN ISO 449 (1997), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.1:1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 382 (X), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.2 | Apparat ta' trasmissjoni manjetiku (qabel kumpass elettromanjetiku) | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (b), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.2.5 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86 (70), Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7. (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.2.5 (Kodiċi HSC 2000) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86 (70), Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Ġiro-kumpass | Regolament V/12(r), | Regolament V/12 (d), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.424 (XI), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.5.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.424 (XI), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Tagħmir bir-radar | Spustjat għal A.1/4.34, A.1/4.35 u A.1/4.36 |

A.1/4.5 | Għajnuna awtomatika għat-traċċar bir-radar (ARPA) | Spustjat għal A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Tagħmir għas-smigħ ta' l-eku | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (k), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.4 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.224 (VII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC74(69) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.4.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.224 (VII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC74(69) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u d-distanza (SDME) | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (l), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.824 (19), kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.96 (72), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.3 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73)13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.824 (19), kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.96(72) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.3 (Kodiċi HSC 2000) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Angolu tat-tmun, rpm, indikatur tal-mejl | Maqsum fi tlieta. Spustjat għal A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | Indikatur tar-rata tat-tidwir | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.1.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (n), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.526 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.9.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.526 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.10 | Apparat li jsib id-direzzjoni | Imħassar |

A.1/4.11 | Tagħmir Loran-C | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (p), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.12 | Tagħmir Chayka | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (p), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.818 (19) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73)13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.818 (19) Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.13 | Tagħmir tan-navigatur Decca | Imħassar |

A.1/4.14 | Tagħmir GPS | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (p), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.819 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 97 (73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.819 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | Tagħmir GLONASS | Regolament V/12(r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (p), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.53 (66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.6. Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.53(66) (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.16 | Sistema tal-kontroll tad-direzzjoni (HCS) (qabel auto-pilot) | Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.8.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.342(IX) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64 (67) Anness 3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Pilot hoist mekkaniku | Spustjat għal A.1/1.40 |

A.1/4.18 | Transponder 9 GHz SAR (SART) | Regolament III/4, Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament III/6.2.2, Regolament IV/7.1.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni A.530 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 802 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Regolament III/4, Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament III/6.2.2, Regolament IV/7.1.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73)14.7.1.3 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni A.530 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 802 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Tagħmir bir-radar għal vetturi b'veloċità għolja | Spustjat għal A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Indikatur ta' l-angolu tat-tmun | Regolament V/12 (r), Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament V/12 (m), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.7.2.(Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.5.4. Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.7.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.21 | Indikatur tat-tidwir ta' l-iskrun | Regolament V/12 (r) | Regolament V/12 (m), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.5.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO u 694 (17) | | |

A.1/4.22 | Indikatur tal-mejl | Regolament V/12 (r) | Regolament V/12 (m), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.5.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Kumpass għall-bastimenti tas-salvataġġ u l-bastimenti tas-salvataġġ | Regolament III/4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

Regolament III/4. Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1.6 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Għajnuna awtomatika għal plotting bir-radar (ARPA) għal vetturi b' veloċità għolja | Spustjat għal A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Għajnuna awtomatika ta' intraċċar (ATA) | Spustjat għal A.1/4.35 |

A.1/4.26 | Għajnuna awtomatika ta' intraċċar (ATA) għal vetturi b'veloċità għolja | Spustjat għal A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Għajnuna għal plotting elettroniku (EPA) | Spustjat għal A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Sistema integrate tal-pont (oġġett ġdid) | Regolament V/18.7, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 15.4.3 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 64(67) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Reġistratur ta' l-informazzjoni tal-vjaġġ (VDR) (oġġett ġdid) | Regolament V/18.1, V/20.2, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/20, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.861 (20), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.16 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 6196 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Sistema tal-wirja tal-mappa elettronika u informatika (ECDIS), bir-rinforzi, u sistema ta' wirja tar-raster chart (RCDS) (oġġett ġdid) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.4, Regolament V/19.2.1.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.8 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.817 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.64(67) Anness 5 u Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86(70) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Ġiro kumpass għal vetturi b' veloċità għolja (oġġett ġdid) | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1, (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.2.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 821 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.2.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.821 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Tagħmir ta' identifikazzjoni awtomatika universali (oġġett ġdid) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 74(69) Anness 3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.15 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU R.M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1996), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Sistema ta' kontroll ta' l-intraċċar (oġġett ġdid) | Regolament V/18.7, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.8.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.12 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.74 (69) Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Għajnuna awtomatika għall-intraċċar bir-radar (ARPA) | Regolament V/12(r) | Regolament V/12 (g), Regolament V/12 (h), Regolament V/12 (j), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.823 (19) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.3.2, Regolament V/19.2.7.1, Regolament V/19.2.8.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.823 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Tagħmir bir-radar b'għajnuna awtomatika ta' intraċċar (ATA) | Regolament V/12(r) | Regolament V/12 (g), Regolament V/12 (h), Regolament V/12 (i), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.3.2, Regolament V/19.2.7.1, Regolament V/19.2.5.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Tagħmir bir-radar b'għajnuna elettronika ta' intraċċar (EPA) | Regolament V/12(r) | Regolament V/12 (g), Regolament V/12 (h), Regolament V/12 (i), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Regolament V/18.1 | Regolament V/19.2.3.2, Regolament V/19.2.3.3, Regolament V/19.2.7.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.278 (VIII), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 64. (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Għajnuna awtomatika għall-intraċċar bir-radar (ARPA) għal vetturi b' veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.5 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.820 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.823 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 823 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 820 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Tagħmir bir-radar b' għajnuna awtomatika ta' intraċċar (ATA) għal vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.13.1 (Kodiċi HSC 1994) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 13.5 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 820 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 64(67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 820 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 64(67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Reflettur bir-radar (oġġett ġdid) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament V/19.2.1.7, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.13 (Kodiċi HSC 2000), | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament of SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | Radju tal-VHF kapaċi li jittrasmetti u jirċievi DSC u radjotelefonija | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament IV/7.1.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.385 (X), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.524 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 803 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68 (68) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M. 489-2 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300-162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (VI.2.1-1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/Circ. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | Riċevitur għas-sorveljanza DSC bil-VHF | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63)14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament IV/7.1.2, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.803 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68 (68) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 609454 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | Riċevitur NAVTEX | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/7.1.4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.4 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.525 (13), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | Riċevitur EGC | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament IV/7.1.5, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.570 (14), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.664 (16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1(1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | Tagħmir HF għall-informazzjoni tas-sigurtà marina (MSI) (tagħmir HF NBDP) | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/7.1.5, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.699 (17), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.700 (17), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.806 (19) Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996). IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS-SARSAT) | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/7.1.6, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.662 (16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.696 (17), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.810 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.56 (66) u IMO MSC.120 (74), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300-066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 8621); IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862. | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | L-band EPIRB (INMARSAT) | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/7.1.6, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.1.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.662 (16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.812 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300-372 Ed. 1 (1996-05), EN 60945 (1997); MSC/Circ. 862; IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | 2182 kHz riċevitur għas-sorveljanza | Imħassar |

A.1/5.9 | Ġeneratur ta' l-allarm b'żewġ toni | Imħassar |

A.1/5.10 | Radju MF kapaċi li jittrasmetti u jirċievi DSC u radjotelefonija | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/9.1.1, IV/10.1.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.9.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.804, (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68 (68) Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | MF DSC riċevitur għas-sorveljanza | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/9.1.2, Regolament IV/10.1.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.9.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.804 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68 (68) Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU R M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1(1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/10.1.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.10.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.570 (14), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.808 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), MSC/Circ. 862 | IEC 61097-10 (1999), IMO MSC/Circ. 862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/10.1.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.10.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.570 (14), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.664, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.807 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68(68) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), MSC/Circ. 862 | ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | Radju MF/HF kapaċi li jittrażmetti u jirċievi DSC, NBDP u radjotelefonija | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/10.2.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.10.2.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.806 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.68 (68) Anness 3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + u 1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11)+A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | Riċevitur għas-sorveljanza MF/HF DSC | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/10.2.2, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.10.2.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.806 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC 68(68) Anness 3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17), ITU-R.M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04) EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Apparat tar-radjotelefon ajronawtiku two way tal-VHF | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/7.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 14.7.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.80 (70) Annessi 1 u 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), Konvenzjoni ta' l-ICAO Anness 10, Regolamenti tar-Radju | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1(2000-07, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Apparat tar-radjotelefonija portabbli għall-vetturi tas-salvataġġ two-way tal-VHF | Regolament III/4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1.6 u 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament III/6.2.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.2.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 809 (19) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Apparat tar-radjotelefonija iffissat għal vetturi tas-salvataġġ two-way tal-VHF | Regolament III/4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 14.13.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1.6 u 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament III/6.2.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.2.1.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 809 (19) Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament tas-SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Riflettur tar-radar għal ċattri tas-salvataġġ | Regolament III/4, III/34, Regolament X/3, | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Materjali għall-immersion suits | Regolament III/4, Regolament III/34 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | Attrezzaturi float-free għat-twaddib ta' vetturi għas-salvataġġ | Regolament III/4 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (oġġett ġdid) | Sistema ta' indirizz lill-pubbliku u allarm ġenerali ta' emerġenza | Regolament III/6(5) | Kodiċi LSA 7.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 830 (18), IMO MSC/Circ. 808, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 4.2.2 (Kodiċi HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/1.4 ex A.1/1.29 | Slielem ta' imbarkazzjoni | Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 8.1 (Kodiċi HSC 1994) | ISO 799-1980 | | | | | | |

Regolament III/4, Regolament X/3 | Regolament III/34, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 48(66), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 8.1 (Kodiċi HSC 2000) | | | | | | |

2. Prevenzjoni tat-tniġġiż tal-baħar

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament Marpol 73/78 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Regolament ta' Marpol 73 78, applikabbli, kif emendat u r-Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (oġġett ġdid) | Attrezzaturi NOx, tas-sorveljanza u tar-reġistrazzjoni | Anness VI Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 1 Regolament 1.3.9, Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 2 Regolament 2.1.2.5 u Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 6.1 | Anness VI Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 1 Regolament 1.3.9, Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 2 Regolament 2.1.5.5 u Riżoluzzjoni 2 Kapitolu 6.1 | Għandu jiġi żviluppat mill-IMO | | | | | | |

A.2/2.2 (oġġett ġdid) | Sistemi abbord tat-tindif tal-gass ta' l-ispurgar | Anness VI Regolament 13.3 (b)(i) u Regolament 14.4.(b) | Anness VI Regolament 13.3 (b)(i) a Regolament 14.4.(b) | Għandu jiġi żviluppat mill-IMO | | | | | | |

A.2/2.3 (oġġett ġdid) | Metodi ekwivalenti biex inaqssu l-emissjonijiet ta' NOx abbord | Anness VI Regolament 13.3(b)(ii) | Anness VI Regolament 13.3(b)(ii) | Għandu jiġi żviluppat mill-IMO | | | | | | |

A.2/2.4 (oġġett ġdid) | Metodi teknoloġiċi oħrajn biex jillimitaw l-emissjonijiet ta' SOx | Anness VI Regolament 14.4(c) | Anness VI Regolament 14.4(c) | Għandu jiġi żviluppat mill-IMO | | | | | | |

3. Fire protection

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament tas-SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Estingwituri trasportabbli u mhux trasportabbli | Regolament II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/6, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodiċi HSC 1994) | EN 1866 (1998), ISO 11601 (1999) | | | | | | |

Regolament II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 4.1.2 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodiċi HSC 2000) Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 4.1.2 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.2 | Nozzles għal sistemi tat-tifi tan-nar li jroxxu l-ilma b' pressjoni fissa għal spazji ta' kategoriji speċjali | Spustjat għal A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Tqabbid tas-settijiet tal-ġeneraturi fit-temp kiesaħ (attrezaturi tat-tqabbid) | Regolament II-1/44.2, Regolament X/3 | Regolament II-1/44.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 12.4 (Kodiċi HSC 1994) | | | | | | | |

Regolament II-1/44.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 12.4 (Kodiċi HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/3.4 | Nozzles tat-tip għal skopijiet doppji (tip tat-traxxix/jet) | Regolament II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Regolament X/3 | Regolament II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Kodiċi HSC 1994) | | | | | | | |

Regolament II-2/10.2.3.3.4, Regolament X/3 | Regolament II-2/10.2.3.3.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.5.6 (Kodiċi HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/3.5 | Komponenti għal sistemi fissi ta' l-iskoperta tan-nar u l-allarm għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji tas-servizz, spazji ta' akkomodazzjoni spazji tal-makkinarju u spazji ta' makkinarju mhux sorveljati | Regolament II-2/13, II-2/14.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/13, II-2/14.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/ 7.4.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/ 7.4.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.6 | Detectors tad-duħħan | Regolament II-2/13.3.2 Regolament X/3 | Regolament II.2/13.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994) | EN 54-7 (2000) pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.3.1.2 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 9.2.3.1.2 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.7 | Detectors tas-sħana | Regolament II-2/13.3, Regolament X/3 | Regolament II-2/13.3.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.71 (Kodiċi HSC 1994) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.3.1.3 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.2.2, II-2/7.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 9.2.3.1.3 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.8 | Lampa tas-sigurtà elettrika | Regolament II-2/17.1.1.4, Regolament X/3 | Regolament II-2/17.1.1.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Kodiċi HSC 1994) | IEC Publication 79 | | | | | | |

Regolament II-2/10.10, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3.2.1.1.4 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 3.2.1.1.4 1(Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.9 | Ħwejjeġ prottettivi reżistenti għall-attakki kimiċi | Spustjat għal A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | Sistemi tad-dawl ta' postijiet fil-baxx | Spustjat għal A.1/3.40 |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | Nozzles għal sistemi tat-tifi tan-nar li jroxxu l-ilma għal spazji tal-makkinarju | Regolament II-2/10.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodiċi HSC 1994) | | | | | | | |

RegulatRegolament II-2/10.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 7 (Kodiċi FSS), pozn.: nezahrnuto do Kodiċiu HSC 2000 | Regolament II-2/10.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 7 (Kodiċi FSS) | | | | | | | |

A.2/3.12 | Sistemi għat-tifi tan-nar bil-gass fissi għal spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija | Spustjat għal A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Apparat tan-nifs ikkompressat għall-ajruplani | Regolament II-2/17.1.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/17.1.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodiċi HSC 1994) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

Regolament II-2/10.10.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/10.10.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 3 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.14 | Manek tan-nar (tip tar-romblu) | Regolament II-2/4.7.1, Regolament X/3 | Regolament II-2/4.7.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodiċi HSC 1994) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

Regolament II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Regolament X/3 | Regolament II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.5.5 (Kodiċi HSC 2000), | | | | | | |

A.2/3.15 | Komponenti tas-sistemi ta' l-iskoperta tad-duħħan bl-estrazzjoni ta' kampjuni | Regolament II-2/13-1 | Regolament II-2/13-1 | | | | | | | |

Regolament II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 10 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 10 (Kodiċi FSS) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Detectors tal-fjammi | Regolament II-2/132, Regolament X/3 | Regolament II-2/13, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

Regolament II-2/7.1, II-2/7.2.2., Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.3.1.1 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.1, II-2/7.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.3.1.1(Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.17 | Punti tas-sejħa manwali | Regolament II-2/13, Regolament X/3 | Regolament II.2/13, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

Regolament II-2/7.1, II-2/7.2.2, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.1.1 (Kodiċi FSS) | Regolament II.2/13, II-2/7.2.2 Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73), Kapitolu 9.2.1.1 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.18 | Attrezzaturi ta' l-allarm | Regolament II-2/13, Regolament X/3 | Regolament II.2/13, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994) | Pr EN 54-3 (2000) | | | | | | |

Regolament II-2/7.1, II-2/7.2.2, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.5 (Kodiċi FSS) | Regolament II-2/7.1, II-2/7.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 9.2.5 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.19 | Komponenti għal sistemi tat-tifi tan-nar b'applikazzjoni lokali bl-ilma ffissati għall-użu fl-ispazji tal-makkinarju fil-kategorija "A" | Spustjat għal A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Għamara ttazpezzata | Spustjat għal A.1/3.20 |

A.2/3.21 (oġġett ġdid) | Armadji taż-żebgħa, tal-likwidu li jaqbad u tal-komponenti tas-sistemi tat-tifi tan-nar | Regolament II-2/18.7 | Regolament II-2/18.7 | IMO MSC/Circ. 847 | | | | | | |

Regolament II-2/10.6.3 | Regolament II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (oġġett ġdid) | Komponenti tas-sistemi tat-tifi tan-nar fil-kanna ta' l-exhaust fix-xini fissi | Regolament II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | Regolament II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

Regolament II-2/9.7.5 | Regolament II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (oġġett ġdid) | Komponenti tas-sistemi tat-tifi tan-nar fuq il-gverta ta' l-elikotteru | Regolament II-2/18.8.2.3 | Regolament II-2/18.8.2.3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A. 855 (20) | | | | | | |

Regolament II-2/18.1.2 | Regolament II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (oġġett ġdid) | Unitajiet trasportabbli ta' l-applikazzjoni tal-foam | Regolament II-2/6.4, Regolament X/3, | Regolament II-2/6.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.8.4.1.2 (Kodiċi HSC 1994) | | | | | | | |

Regolament X/3 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.8.4.1.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 4.1.2 (Kodiċi FSS) | | | | | | | |

A.2/3.25 (oġġett ġdid) | Diviżjonijiet tal-klassi Ċ | Regolament II-2/3.5 | Regolament II-2/3.5 | Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.799 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.652 (16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.61 (67) Anness 1 Partijiet 1, 2 u 5 u Anness 2, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

Regolament II-2/3.10 | Regolament II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (oġġett ġdid) | Sistemi ta' karburanti gass użati għal skopijiet domestiċi (komponenti) | Regolament II-2/51 | Regolament II-2/51 | | | | | | | |

Regolament II-2/4.3 | Regolament II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (oġġett ġdid) | Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar bil-gass fissi (CO2) | Regolament II-2/5.2, Regolament X/3, | Regolament II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (Kodiċi HSC 1994) | Pr EN 12094, Partijiet 1-20 | | | | | | |

Regolament II-2/10.4.1.1.1, Regolament X/3, | Regolament II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.5.1.1, II-2/ 10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 7.7.3.3, 7.15., 7.17.3.8.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 5.2.2 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.28 (oġġett ġdid) | Komponenti tas-sistemi tat-tifi tan-nar bl-espansjoni medja tal-foam - foam imwaħħal mal-gverta għal tankers | Regolament II-2/61.4 | Regolament II-2/61.4 | IMO MSC/Circ. 798 | | | | | | |

Regolament II-2/10.8.1 | Regolament II-2/10.8.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 14 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.29 (oġġett ġdid) | Komponenti tas-sistemi tat-tifi tan-nar bl-espansjoni baxxa tal-foam għal spazji tal-makkinarju u protezzjoni tal-gverta tat-tanker | Regolament II-2/8, II-2/61.4 | Regolament II-2/8, II-2/61.4 | IMO MSC/Circ. 582 u Corr. 1 | | | | | | |

Regolament II-2/10.8.1 | Regolament II-2/10.8.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.98(73) Kapitolu 6.2.3 (Kodiċi FSS) | | | | | | |

A.2/3.30 (oġġett ġdid) | Foam li jespandi għal sistemi tat-tifi tan-nar fissi għal tankers kimiċi | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.4 (48) Kapitolu 11 paragrafu 11.3 (Kodiċi IBC) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.4 (48) Kapitolu 11 paragrafu 11.3 (Kodiċi IBC) | IMO MSC/Circ.y 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Tagħmir tan-navigazzjoni

Noti għall-Anness A.2 taqsima 4 Tagħmir tan-navigazzjoni.

Kolonni 3 u 4:

Riferenzi għal SOLAS Kapitolu V huma għal SOLAS 1974 kif emendata minn MSC 73 li tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2002.

Kolonna 4:

Ir-Rakkomandazzjonijiet ta' l-ITU ċitati huma dawk imsemmija fil-konvenzjonijiet internazzjonali u r-Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO.

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament of SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità | |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

A.2/4.1 | Ġirokumpass għal vetturi b'veloċità għolja | Spustjat għal A.1/4.31 | |

A.2/4.2 | Sistema tal-kontroll tad-direzzjoni għal vetturi b' veloċità għolja (qabel auto-pilot) | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO futura 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO futura 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.3 | Attrezzatura direzzjonanti trasmettenti THD (metodu GNSS) (qabel kumpass elettromanjetiku) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.5.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.382 (X), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.116 (73), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO futura 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO futura 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.4 | Lampa tas-senjalar fid-dawl tal-jum | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.2.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.95 (72), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.9 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.5 | Searchlight għal vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.9 (Kodiċi HSC 2000) , Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.6 | Tagħmir għall-viżjoni bil-lejl għal vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC. 97 (73) 13.10 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.94 (72), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN ISO futura 6273, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO futura 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.7 | Sistemi ta' kontroll ta insegwiment | Spustjat għal A.1/4.33 | |

A.2/4.8 | Chart ta' sistema elettronika informatika (ECDIS) | Spustjat għal A.1/4.30 | |

A.2/4.9 | Rinforzar tas-sistema ta' chart elettroniku u informatiku (ECDIS) | Spustjat għal A.1/4.30 | |

A.2/4.10 | Sistema elettronika informatika ta' chart raster (RCDS) | Spustjat għal A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Tagħmir ikkombinat GPS/GLONASS | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.74 (69) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | Future EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Future IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.12 | tagħmir DGPS, DGLONASS | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.16, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.64 (67) Anness 2, Riżoluzzjoni MSC.36(63) 7.7.1 (Kodiċi HSC 1994), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | Future EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Future IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.13 | Ġiro-kumpass għal vetturi b'veloċità għolja | Spustjat għal A.1/4.31 | |

A.2/4.14 | Reġistratur ta' l-informazzjoni tal-vjaġġ (VDR) | Spustjat għal A.1/4.29 | |

A.2/4.15 | Sistema integrata tan-navigazzjoni | Regolament V/18.7, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86 (70) Anness 3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ENfutura EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; IEC futura 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.16 | Sistema integrate tal-pont | Spustjat għal A.1/4.28 | |

A.2/4.17 | Radar target enhancer | Regolament V/18.7, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | ITU-R M. 1176-(10/95), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.18 | Sistema li tirċievi l-ħoss | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.1.8, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.14 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86 (70) Anness 1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.19 | Kumpass kalamita għal vetturi b'veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.382 (X), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996); | | | | | | | |

A.2/4.20 | Sistema tal-kontroll ta' intraċċar għal bastimenti b'veloċità għolja | Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodiċi HSC 2000) | Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kodiċi HSC 2000) , Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.21 | Faċilitajiet tal-mappa għal radar li jinġarr mill-bastimenti | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.817 (19) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.64 (67) Anness 5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.477 (XII) kif emendata bir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.64 (67) Anness 4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | Future EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Future IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.22 | Attrezzatura tad-direzzjoni trasmittenti THD (metodu ġiroskopiku) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kodiċi HSC 2000) , Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.116 (73), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO futura 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO futura 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.23 | Attrezzatura tad-direzzjoni trasmittenti THD (metodu magnetiku) | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.3.5, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.86 (70) Anness 2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.116 (73), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | ISO futura 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO futura 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.24 | Indikatur tal-forza 'l quddiem | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.5.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

A.2/4.25 | Indikaturi tal-forza laterali, mejl u mod | Regolament V/18.1, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament V/19.2.5.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

5. Tagħmir għar-radjokomunikazzjoni

Noti għall-Anness A.2 taqsima 5 Radjokomunikazzjoni

Kolonna 4:

Rakkomandazzjonijiet ta' l-ITU iċċitati huma dawk imsemmija fil-konvenzjonijiet internazzjonali u r-Riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO.

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament of SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | VHF EPIRB | Regolament IV/14, Regolament X/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament IV/8.3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.662 (16), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.805 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) , ITU-R M. 489-2 (10/95), ITU-R M. 693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Għajn ta' enerġija riserva tar-radju | Regolament IV/14, Regolament X3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000), | Regolament IV/13.2, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 14.1 (Kodiċi HSC 2000), COMSAR Circ. 16, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN Futura 61097-14, EN 60945 (1997); IEC Futura 61097-14, IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | Regolament IV/14, Regolament X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/10.1.1, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.570 (14), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.808 (19), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | Future IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ. 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Panew ta' l-emerġenza | Regolament IV/14, Regolament X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/6.4, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Allarm ta' l-emerġenza jew panew tat-twissija | Regolament IV/14, Regolament X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kodiċi HSC 2000) | Regolament IV/6.6, Riżoluzzjoni ta' l-IMO MSC.97 (73) 14.6.6 (Kodiċi HSC 2000), Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Tagħmir meħtieġ taħt Colreg 72

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament Colreg 72 emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament ta' Colreg 72 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Dwal tan-navigazzjoni | Anness I/14 | Anness I/14, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 Anness I (výkon); IEC 60945 (1997), Colreg 72 Anness I (výkon) | | | | | | |

A.2/6.2 | Attrezzaturi għal sinjali tat-twissija | Anness III/3 | Anness III/3, Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), Suffari - Colreg 72 Anness III/1 (Prestazzjoni), Qniepen jew gongs - Colreg 72 Anness III/2 (Prestazzjoni) IEC 60945 (1996), suffari - Colreg 72 Anness III/1 (Prestazzjoni), Qniepen jew gongs - Colreg 72 Anness III/2 (Prestazzjoni) | | | | | | |

7. Tagħmir tas-sigurtà għal trasportaturi bl-ingrossa

Nru | Deskrizzjoni ta' l-oġġett | Regolament SOLAS 74 kif emendat fejn hija meħtieġa "approvazzjoni dwar tip" | Regolament of SOLAS 74 li jgħodd, kif emendat, u r-Riżoluzzjonijiet uċ-ċirkolari rilevanti ta' l-IMO | Standards tat-testjar | Moduli għall-istima tal-konformità |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Strument tat-tagħbija | Regolament XII/11, 1997 Riżoluzzjoni tal-Konferenza ta' SOLAS 5 | Regolament XII/11, 1997 Riżoluzzjoni tal-Konferenza SOLAS 5 | Rakkomandazzjoni tal-IACS Nru 48 dwar strumenti tat-tagħbija SOLAS/CONF.4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------