32001R1964Official Journal L 268 , 09/10/2001 P. 0022 - 0022


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1964/2001

Tat-8 ta' Ottubru 2001

Li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2166/83 li stabbilixxa sistema ta' liċenzjament għall-ċertu attivitajiet tas-Sajd f'żona fit-tramuntana ta' l-Iskozja (iż-żona Shetland)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li stabilixxa il-Komunità Ewropea,

Wara li kkundsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3760/92 tal-20 ta' Diċembru 1992 li stabbilixxa sistema Komunitarja għas-sajd u l-akwakultura [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1181/98 [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 7 (2) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 216/83 tad-29 ta' Lulju 1983 li stabilixxa sistema ta' liċenzjament għall-ċertu attivitajiet tas-Sajd f'żona fit-tramuntana ta' l-Iskozja (iż-żona Shetland) [3], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2502/1999 [4], jistabilixxi sistema għall-komunikazzjoni tal-movimenti tal-bastimenti Komunitarji tas-sajd li joperaw fiż-żona in kwistjoni permezz ta' wieħed mill-istazzjonijiet tar-radju elenkati fl-Anness I tiegħu.

(2) L-istazzjonijiet tar-radju fil-Ġermanja u fi Franza waqfu joperaw definittivament. Ir-referenzi għalihom fl-Anness relevanti għandhom għalhekk jiġu mħassra.

(3) Ir-Regolament (KEE) Nru 2166/83 għandu għalhekk jiġi emendat.

(4) Il-Miżuri prevvisti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Amministrattiv għas-Sajd u l-Akwakultura,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-linji li ġejjin fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2166/83 huma hawnhekk mħassra:

"Boulogne | FFB | |

Brest | FFU | |

Saint-Nazaire | FFO | |

Bordeaux | FFC | |

Norddeich | DAF | DAK |

DAH | DAL |

DAI | DAM |

DAJ | DAN" |

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-8 ta' Ottubru 2001.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 389, 31.12.1992, p.1

[2] ĠU L 164, 9.6.1998, p.1

[3] ĠU L 206, 30.7.1983, p.71

[4] ĠU L 304, 27.11.1999, p.14

--------------------------------------------------