32001R0883Official Journal L 128 , 10/05/2001 P. 0001 - 0031


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2001

ta’ l-24 ta’April 2001

li jippreskrivi regoli dettaljati biex ikun implimentat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar il-kummerċ ma’ terzi pajjiżi ta’ prodotti fis-settur ta’ l-inbid

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2826/2000 [2], u partikolarment l-Artikoli 1(3), 46, 59(3), 60(4), 61(4), 63(8), 64(5) u 68(3) tiegħu,

Billi:

(1) It-Titolu VII tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jippreskrivi regoli ġenerali dwar il-kummerċ ma’ terzi pajjiżi u għall-bqija jirriferixxi għal regoli dettaljati ta’ implimentazzjoni li għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni.

(2) S’issa, dawn ir-regoli kienu jinsabu f’numru kbir ta’ regolamenti tal-Kummissjoni. Fl-interessi kemm ta’ operaturi ekonomiċi fil-Komunità u kemm l-awtoritajiet responsabbli biex japplikaw ir-regoli tal-Komunità, dawk id-dispożizzjonijiet kollha għandhom jinġabru flimkien f’test wieħed, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-suġġetti li issa huma koperti b’dan ir-Regolament għandhom jitħassru, jiġifieri: Ir-Regolament (KEE) Nru 3388/81 tas-27 ta’ Novembru 1981 li jippreskrivi regoli speċjali dettaljati dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni fis-settur ta’ l-inbid [3], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2739/1999 [4]; ir-Regolament (KEE) Nru 3389/81 tas-27 ta’ Novembru 1981 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur ta’ l-inbid [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2730/95 [6]; ir-Regolament (KEE) Nru 3590/85 tat-18 ta’ Diċembru 1985 dwar iċ-ċertifikat u r-rapport ta’ l-analiżi meħtieġa għall-importazzjoni ta’ l-inbid, il-meraq ta’ l-għeneb u l-most ta’ l-għeneb [7], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 960/98 [8]; ir-Regolament (KE) Nru 1685/95 tal-11 ta’ Lulju 1995 dwar l-arranġamenti biex jinħarġu liċenzji ta’ l-esportazzjoni għall-prodotti tas-settur ta’ l-inbid u lijemenda r-Regolament (KEE) Nru 3388/81 li jippreskrivi regoli dettaljati speċjali dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni fis-settur ta’ l-inbid [9], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2512/2000 [10]; u r-Regolament (KE) Nru 1281/1999 tat-18 ta’ Ġunju 1999 li jippreskrivi regoli dettaljati li jimplimentaw l-arranġamenti dwar il-prezz tad-dħul għall-meraq ta’ l-għeneb u l-most ta’ l-għeneb [11].

(3) Dan ir-Regolament għandu jinkludi r-regoli korrenti u għandu jaddattahom għall-ħtiġijiet il-ġodda tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999. Dawk ir-regoli għandhom ikunu simplifikati u jsiru aktar koerenti u ċertu vojt għandu jimtela.

(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 jippreskrivi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni u ċ-ċertifikati fissi bil-quddiem ta’ prodotti agrikoli [12]. Dawk ir-regoli għandhom ikunu supplimentati b’regoli speċifiċi għas-settur ta’ l-inbid, partikolarment dwar il-preżentazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet u l-informazzjoni li għandha tidher fl-applikazzjonijiet tal-liċenzji u fil-liċenzji.

(5) Skond l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, l-importazzjonijiet kollha fil-Komunità huma suġġetti għal preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ importazzjoni. L-għoti tar-rifużjonijiet kollha ta’ l-esportazzjoni għandhom ikunu suġġetti għal preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ esportazzjoni.

(6) Biex ikunu kkunsidrati t-tibdiliet fis-saħħa alkoħolika bħala riżultat ta’ vjaġġi twal, partikolarment matul it-tagħbija u l-ħatt tal-prodotti konċernati, tolleranza addizzjonali għandha tkun imħollija, barra mill-marġini ta’ żball previst fil-metodu ta’ analiżi użat skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2676/90 tas-17 ta’ Settembru 1990 li jistabbilixxi l-metodi tal-Komunità għall-analiżi ta’ l-inbejjed [13], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1622/2000 [14].

(7) Biex is-sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u esportazzjoni taħdem sew, ċertu ammont minimu ta’ informazzjoni għandu jingħata fil-liċenzji. Huwa għalhekk essenzjali li l-awtorità kompetenti li qed toħroġ il-liċenzji tkun avżata mill-parti konċernata bil-pajjiż ta’ oriġini jew id-destinazzjoni tal-prodott. L-importaturi u l-esportaturi għandhom jitħallew jitolbu tibdila fil-pajjiż ta’ oriġini jew fid-destinazzjoni taħt ċerti ċirkostanzi.

(8) L-esperjenza wriet li liċenzja waħda għandha titħalla tkopri s-subtitoli tat-Tariffa Komuni tad-Dwana dwar meraq ta’ l-għeneb u most ta’ l-għeneb ikkonċentrati, il-meraq ta’ l-għeneb u l-most ta’ l-għeneb mhux konċentrat u l-inbid ta’ l-għeneb frisk.

(9) Il-perjodu ta’ validità tal-liċenzji għandu jirrifletti l-prattiċi u l-perjodi ta’ kunsinna normali fil-kummerċ internazzjonali. Fil-każ tal-liċenzji ta’ esportazzjoni, dak il-perjodu għandu jkun iqsar sabiex ma titħallix spekulazzjoni fl-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni.

(10) It-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jippreskrivi li l-ħruġ tal-liċenzji jkun bil-kondizzjoni tal-provvediment ta’ garanzija, li tintilef kollha jew in parti jekk it-transazzjoni ma titwettaqx jew jekk titwettaq biss parzjalment. L-ammont tal-garanzija għandu jkun fiss.

(11) Biex il-Kummissjoni tkun tista’ taf bix-xejriet kollha tal-kummerċ, l-Istati Membri għandhom regolarment jikkomunikaw informazzjoni lilha dwar il-kwantitajiet u l-prodotti li għalihom ħarġu liċenzji ta’ importazzjoni. Huwa mixtieq li komunikazzjoni bħal din tintbagħat kull ġimgħa u tkun ta’ forma uniformi. Madankollu, sabiex tkun żgurata ġestjoni sewwa tas-suq ta’ l-inbid, l-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni minnufih jekk il-kwantitajiet li għalihom intbagħtu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ importazzjoni jidhrux li se jikkawżaw tfixkil fis-suq.

(12) L-Artikolu 63(7) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jiddisponi għal-liċenzji ta’ esportazzjoni bħala l-bażi biex tkun żgurata konformità ma’ l-obbligi ta’ volum ta’ esportazzjonijiet li jinħolqu mill-ftehim konklużi fis-Sensiela Urugwaj dwar negozjati multilaterali ta’ kummerċ. Regoli preċiżi għandhom għalhekk jjiġu preskritti meta jintefgħu l-applikazzjonijiet u mal-ħruġ ta’ liċenzji.

(13) L-esperjenza ta’ l-imgħoddi dwar l-applikazzjoni tar-regoli fil-ħruġ ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur ta’ l-inbid uriet li l-kwantitajiet disponibbli għall-esportazzjoni jeħtieġ li jitqassmu aħjar matul is-sena ta’ l-inbidbiex ikun żgurat li ma jinħlewx qabel iż-żmien. Il-kwantità totali disponibbli kull sena ta’ l-inbid għandha tinqasam f’perjodi ta’ xahrejn, kull wieħed suġġett għal miżuri ta’ amministrazzjoni li jiddisponu partikolarment għall-kwantitajiet mhux użati f’perjodu wieħed biex jgħaddu għal ieħor li jkun imiss.

(14) Perjodu ta’ riflessjoni huwa meħtieġ fil-bidu ta’ kull sena ta’ l-inbid sabiex is-sitwazzjoni tas-suq tista’ tkun eżaminata bil-ħsieb li r-rati tar-rifużjoni jkunu ffissati fil-livelli xierqa. Għalhekk, l-ebda applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni m’għandhom jintefgħu sas-16 ta’ Settembru ta’ kull sena.

(15) L-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 t’April 1999 li jippreskrivi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli [15], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 90/2001 [16], jintroduċi l-possibiltà li tkun estiża l-validità ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni għal prodotti barra dawk indikati fil-liċenzja, sakemm dawk il-prodotti huma ta’ l-istess kategorija jew grupp ta’ prodotti li għad irid ikun stabbilit. Il-gruppi ta’ prodotti kif previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 għandhom ukoll ikunu introdotti fis-settur ta’ l-inbid, għal raġunijiet ta’ proporzjonalità, biex ikunu evitati penali eċċessivi.

(16) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tadatta l-miżuri speċjali li tista’ tieħu biex tiżgura li l-volum disponibbli għal kull perjodu ikun imħares skond il-kategorija tal-prodott u ż-żona ta’ destinazzjoni. Barra minn hekk, biex ċerti esportaturi ma jitħallewx jitfgħu applikazzjonijiet spekulattivi għall-kwantitajiet li huma ferm aktar mill-ħtiġijiet tagħhom u biex dawn il-prattiċi ma jitħallewx jagħmlu ħsara lill-esportaturi li japplikaw għall-ħtiġijiet veri tagħhom, il-volum li kull esportatur jista’ japplika għalih għandu jkun ristrett għall-kwantità disponibbli għal kull perjodu.

(17) Deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni għandhom ikunu avżati biss wara perjodu ta’ riflessjoni. Dak il-perjodu għandu jippermetti lill-Kummissjoni biex teżamina l-kwantitajiet li applikaw għalihom u l-ispejjeż involuti u biex tadotta xi miżuri speċjali li jistgħu jkunu applikati għall-applikazzjonijiet konċernati.

(18) Sabiex ikun żgurat li l-arranġamenti jaħdmu sew u biex ma jħallux spekolazzjoni, liċenzji m’għandhomx ikunu trasferibbli.

(19) Biex tamministra dawn l-arranġamenti l-Kummissjoni għandu jkollha informazzjoni preċiża dwar l-applikazzjonijiet għal-liċenzji li ntefgħu u l-użu tal-liċenzji li nħarġu. Fl-interessi ta’ effiċjenza amministrattiva, formola komuni għandha tintuża għall-komunikazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

(20) L-Artikolu 60(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jippreskrivi li, għall-meraq u l-most ta’ l-għeneb li għalihom l-applikazzjoni tad-dazji tad-dwana tiddependi fuq il-prezz ta’ l-importazzjoni tal-prodott, l-ammont attwali ta’ dan il-prezz huwa verifikat billi jew tkun eżaminata kull kunsinna jew billi jintuża valur ta’ importazzjoni ta’ rata waħda. Il-karatteristiċi korrenti ta’ l-arranġamenti biex ikunu importati l-meraq ta’ l-għeneb u l-most ta’ l-għeneb fil-Komunità, partikolarment l-irregolarità ta’ importazzjonijiet bħal dawn, f’termini kemm ta’ volum u kemm ta’ frekwenza u l-postijiet ta’ l-importazzjoni u l-oriġini ta’ dawn il-prodotti, ma jippermettux il-kalkolu tal-valuri ta’ importazzjoni rappreżentattivi b’rata waħda biex ikun verifikat l-ammont attwali tal-prezz ta’ l-importazzjoni. F’dawn iċ-ċirkostanzi, dan il-prezz għandu jkun verifikat billi tkun eżaminata kull kunsinna.

(21) Il-prezz ta’ l-importazzjoni fuq il-bażi ta’ liema prodotti importati huma klassifikati fit-Tariffa Komuni tad-Dwana jrid ikun daqs il-prezz fob ta’ kemm jiswew dawn il-prodotti bl-addizzjoni ta’ l-ispiża ta’ l-assigurazzjoni u t-trasport lejn il-post tad-dħul fit-territorju tad-dwana tal-Komunità.

(22) Ir-rifużjonijiet għandhom ikunu ffissati perjodikament. L-esperjenza miksuba dwar ix-xejriet tal-prezz fil-kummerċ internazzjonali turi li biżżejjed li r-rifużjonijiet ikunu ffissati mill-anqas darba kull sena ta’ l-inbid.

(23) Għandhom jittieħdu passi biex ikun żgurat li l-inbejjed tal-mejda li jikkwalifikaw għal rifużjonijiet ikollhom il-karatteristiċi tal-kwalità ta’ l-inbejjed tal-mejda tar-reġjun tal-produzzjoni ta’ minn fejn ġejjin, u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha li hemm bżonn biex iwettqu l-kontrolli.

(24) Sabiex jiksbu rifużjoni, l-esportaturi għandhom ikunu meħtieġa li jagħtu prova li l-prodotti konċernati huma skond il-livelli ta’ kwalità tal-Komunità, u li javżaw lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru b’kemm l-oriġini kif ukoll bil-kwantitajiet ta’ l-inbejjed involuti. Għal dak il-għan, għandhom jindikaw, fost affarijiet oħra, in-numri u d-dati tad-dokumenti li jkun hemm magħhom kif preskritt fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2238/93 tas-26 ta’ Lulju 1993 dwar id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti ta’ l-inbid u r-rapporti relevanti li għandhom jinżammu [17], kif emendati mir-Regolament (KE) Nru 1592/1999 [18]. Madankollu, taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament (KEE) Nru 2238/93, l-Istati Membri jistgħu jiddisponu li d-dokument imsemmi m’hemmx bżonn jitħejja għal ċerti prodotti f’ċerti każi. Huwa għalhekk meħtieġ, biex tkun żgurata sorveljanza effettiva, li jkun stabbilit li l-Istati Membri ma jistgħux jagħmlu użu minn dik id-dispożizzjoni fil-kuntest tas-sistema tar-rifużjoni.

(25) Fil-każ ta’ konsenji għal vapuri u inġenji ta’ l-ajru li jipprovdu l-ikel li jikkwalifikaw għal rifużjonijiet, mhux dejjem faċli li jinkisbu d-dokumenti meħtieġa fil-ħin, partikolarment fi Stati Membri mhux produtturi, minħabba d-diffikultà biex ikunu stabbiliti d-dati tal-konsenji bil-quddiem. Irid jitqies li l-produzzjoni tal-prova meħtieġa tista’ b’hekk tkun ta’ piż mhux proporzjonat għall-kwantitajiet żgħar ta’ l-inbejjed tal-mejda li normalment jagħmlu konsenji individwali bħal dawn għal kummerċjanti li ma jużawx il-proċedura preskritta fl-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 jew fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 565/80 ta’ l-4 ta’ Marzu 1980 dwar il-pagament bil-quddiem ta’ rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni dwar prodotti agrikoli [19], kif emendat bir-Regolament (KEE) Nru 2026/83 [20].

(26) L-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jiddisponi li l-prodotti importati koperti minn dak l-Artikolu għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat u rapport ta’ analiżi maħruġa minn korp jew servizz nominat mill-pajjiż terz fejn joriġinaw il-prodotti. Il-ħtiġijiet li r-rapport ta’ l-analiżi għandu jħares għandhom jiġu preskritti.

(27) Dispożizzjoni għandha ssir taħt l-Artikolu 68(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 biex ma jkunux meħtieġa ċ-ċertifikat u r-rapport ta’ l-analiżi fil-każ ta’ prodotti li huma importati minn pajjiżi terzi fi kwantitajiet limitati u ppakkjati f’kontenituri żgħar. Biex ikunu faċilitati l-kontrolli, il-ħtieġa dwar kwantità tista’ titqies imħarsa fil-każ ta’ importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li l-esportazzjonijiet totali tagħhom ta’ kull sena lejn il-Komunità diġà huma żgħar ħafna. F’dan il-każ, biex ikun evitat tbegħid ta’ kummerċ, l-inbejjed mhux biss iridu joriġinaw f’dawk il-pajjiżi iżda jridu jkunu importati minnhom.

(28) F’ġieħ l-armonija, l-eżenzjoni mill-ħtieġa li jkunu preżentati ċertifikat u rapport ta’ l-analiżi għall-prodotti ta’ l-inbid li qed ikunu importati fil-Komunità għandha tkun skond ir-regoli tad-dwana dwar l-eżenzjoni u l-arranġamenti applikabbli għad-dokumenti li jakkumpanjaw il-konsenji tal-prodotti ta’ l-inbid fil-Komunità.

(29) Xi pajjiżi terzi, wara li stabbilew sistema effettiva biex jispezzjonaw il-produtturi tagħhom ta’ l-inbejjed, implimentati mill-korpi jew is-servizzi tagħhom, imsemmijin fl-Artikolu 68(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, esprimew interess fil-possibiltà li jawtoriżżaw lill-produtturi huma stess biex joħorġu ċ-ċertifikati u r-rapporti ta’ l-analiżi. Bil-ħsieb li jkun iffaċilitat il-kummerċ ma’ dawk il-pajjiżi terzi, sakemm ikkonkludew garanziji ġewwa l-Komunità li jinkludu klawsoli li jikkonċernaw kooperazzjoni aktar mill-viċin dwar il-prevenzjoni ta’ frodi u li jżommu relazzjonijiet tajbin ta’ kummerċ ġewwa l-Komunità, huwa xieraq li jkunu awtoriżżati dawk konċernati biex jikkunsidraw dokumenti li nħarġu mill-produtturi nnifishom bħala dokumenti maħruġa mill-imsemmija korpi jew servizzi tal-pajjiżi terzi, b’mod simili għal dawk diġà permessi għall-inbejjed ta’ oriġini mill-Komunità, sakemm jagħtu l-assigurazzjonijiet li hemm bżonn u jeżerċitaw kontroll sew fuq il-ħruġ ta’ dokumenti bħal dawk. Għandu jkun preskritt mill-bidu li dawn ir-regoli se japplikaw biss għal perjodu ta’ prova sabiex jeżaminaw kemm hija effettiva s-sistema l-ġdida.

(30) Listi li fihom l-ismijiet u l-indirizzi ta’ l-aġenziji u l-laboratorji awtoriżżati fil-pajjiżi terzi biex iħejju ċ-ċertifikati u r-rapporti ta’ l-analiżi għandhom ikunu ppubblikati biex l-awtoritajiet fil-Komunità li jissorveljaw l-importazzjoni tal-prodotti ta’ l-inbid jistgħu, fejn hemm bżonn, iwettqu il-kontrolli meħtieġa.

(31) Sabiex ikunu ffaċilitati l-kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, il-forma, u fejn hemm bżonn, il-kontenut taċ-ċertifikat u r-rapport ta’ l-analiżi previsti, u l-ħtiġijiet ta’ l-użu tagħhom għandhom jiġu stabbiliti.

(32) Iċ-ċertifikat u, fejn meħtieġ, ir-rapport ta’ l-analiżi dwar kull kunsinna tal-prodott importat għandhom ikun kontrollati biex tkun evitata frodi. Għal dan il-għan, id-dokument(i) irid jakkumpanja kull kunsinna sakemm jitqiegħed taħt il-kontroll tal-Komunità.

(33) Biex tkun ikkunsidrata l-prattika kummerċjali, fejn kunsinna ta’ l-inbid tinqasam, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħa li jkollhom estratti taċ-ċertifikat u tar-rapport ta’ l-analiżi mħejjijin taħt is-superviżjoni tagħhom biex jakkumpanjaw kull kunsinna ġdida li tirriżulta mill-qsim.

(34) Minħabba l-bżonn li tkun żgurata protezzjoni mgħaġġla u effettiva tal-konsumaturi, hija essenzjali li tinħoloq il-possibiltà li jkunu sospiżi l-arranġamenti l-ġodda qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ prova fil-każ ta’ frodi jew riskju għas-saħħa tal-konsumaturi.

(35) Regoli sempliċi għandhom ukoll jiġu preskritti dwar id-dokumenti li għandhom ikunu prodotti għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għajr il-pajjiż ta’ oriġini tal-prodott ta’ l-inbid, meta dak il-prodott m’għaddiex minn proċessar sostanzjali.

(36) Jidher ċar mill-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 li l-prodotti ta’ l-inbid jistgħu jkunu offruti għall-konsum dirett tal-bniedem fil-Komunità biss jekk kienu prodotti bl-użu tal-prattiċi enoloġiċi permessi fil-Komunità. Barra minn hekk, meta prodott importat ikun għadda minn arrikkiment, aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-konsum dirett mil-bniedem ta’ dak il-prodott fil-Komunità biss jekk jitħarsu il-limiti speċifikati għaż-żona tal-Komunità tat-tkabbir ta’ l-inbid li l-kondizzjonijiet naturali tal-produzzjoni tiegħu huma ekwivalenti għal dawk tar-reġjun li minnu joriġina l-prodott importat.

(37) Ix-xogħol ta’ l-esportaturi u ta’ l-awtoritajiet għandhom għandu jkun issimplifikat billi tkun meħtieġa dikjarazzjoni li l-alkoħol miżjud ma’ l-inbejjed likorużi u nbejjed imsaħħin għad-distillazzjoni ikun ta’ oriġini ta’ inbid li għandha tkun inkluża fid-dokument V I 1 mingħajr ma jkun meħtieġ dokument separat għal din id-dikjarazzjoni. Għall-istess raġuni, id-dokument V I 1 għandu jkun permess li jservi bħala ċ-ċertifikat li jattesta għan-nomina ta’ l-oriġini meħtieġa għall-importazzjoni ta’ l-inbejjed eliġibbli għal tnaqqis mit-tariffa. Madankollu, l-ebda ċertifikat jew rapport ta’ analiżi m’huwa meħtieġ fil-każ ta’ xi nbejjed, sakemm ċertifikat tan-nomina ta’ l-oriġini jkun ippreżentat. Għandu jitħalla li jintuża d-dokument V I 1 biex jiċċertifika n-nomina ta’ l-oriġini ta’ l-imsemmija nbejjed likuri u s-It-Taqsimadwar ir-rapport ta’ l-analiżi m’hemmx bżonn timtela.

(38) Taħt l-Artikolu 68(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, inbejjed għajr inbejjed ifexfxu u nbejjed likuri li joriġinaw minn pajjiżi terzi u maħsuba għall-konsum dirett tal-bniedem ma jistgħux ikunu mportati fil-Komunità jekk is-saħħa alkoħolika totali tagħhom bħala volum jew l-aċidità totali tagħhom, taqbeż jew tonqos li tilħaq ċerti limiti ta’ valuri. Madankollu, l-Artikolu 68(2)(a) ta’ dak ir-Regolament jiddisponi għal eċċezzjonijiet meta nbid nominat minn indikazzjoni ġeografika għandu karatteristiċi speċjali ta’ kwalità.

(39) Fil-każ ta’ ċerti nbejjed li joriġinaw fl-Ungerija u fl-Isvizzera, li għandhom il-kwalità speċjali tagħhom u huma prodotti fi kwantitajiet limitati, is-saħħa alkoħolika massima totali jew l-aċidità totali minima jinqabżu jew ma jintlaħqux, rispettivament, minħabba metodi tradizzjonali speċjali tal-produzzjoni. It-tqegħid fis-suq ta’ dawn l-inbejjed fil-Komunità għandu jkun permess. Madankollu, biex tkun żgurata konformità mal-ħtiġijiet li għandhom jitħarsu qabel jistgħu jgawdu dak id-dritt, ċertifikazzjoni minn korp uffiċjali tal-pajjiż ta’ oriġini għandha tkun meħtieġa fuq id-dokument ta’ importazzjoni li ddaħħal b’ dan ir-Regolament.

(40) Meta l-ftehim dwar il-kontroll u l-protezzjoni reċiproka ta’ l-ismijiet ta’ l-inbid kienu konklużi bejn il-Komunità Ewropea u l-Ungerija u r-Rumanija, rispettivament [21], il-Komunità ntrabtet li tagħti d-deroga applikabbli għall-inbejjed Ungeriżi għal perjodu bla limitu u li tagħti l-istess deroga għal ċerti nbejjed ta’ kwalità li joriġinaw mir-Rumanija.

(41) Id-definizzjonijiet ta’ uħud mill-prodotti elenkati fl-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jistgħu ikunu applikati biss għal prodotti miksuba fil-Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-prodotti korrispondenti li joriġinaw minn pajjiżi terzi jkunu definiti. Id-definizzjonijiet ta’ dawk il-prodotti li joriġinaw minn pajjiżi terzi li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom ikunu viċin kemm jista’ jkun tad-definizzjoni tal-prodott tal-Komunità.

(42) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1608/2000 [22], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 731/2001 [23], li jippreskrivi l-miżuri transitorji sakemm ikunu introdotti l-miżuri definittivi għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, żamm fis-seħħ sal-31 ta’ Jannar 2001 ċerti dispożizzjonijiet dwar is-suġġetti koperti minn dan ir-Regolament. Għalhekk, sabiex tkun evitata kull interruzzjoni fil-kummerċ tal-prodotti koperti minn dawk id-dispożizzjonijiet u minn dan ir-Regolament, dan ta’ l-aħħar għandu jjapplika mill-1 ta’ Frar 2001.

(43) Il-miżuri li hemm previsti f’dan ir-Regolament jikkonformaw ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Inbid,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Il-KAPITOLU I

LIĊENZJI TA’ IMPORTAZZJONI U TA’ ESPORTAZZJONI

L- Artikolu 1

Regoli komuni ta’ implimentazzjoni

Ir-regoli komuni dettaljati biex tkun applikata s-sistema tal-liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni u taċ-ċertifikati ffissati bil-quddiem għal prodotti agrikoli kif preskritti fir-Regolament (KE) Nru 1291/2000 japplikaw għal-liċenzji msemmijin f’dan il-Kapitolu.

L- Artikolu 2

Informazzjoni mogħtija fuq il-liċenzja

1. Meta l-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda tispeċifika s-saħħa alkoħolika ta’ prodott, tolleranza ta’ 0,4 % bil-volum tkun permessa rigward dik l-ispeċifikazzjoni għall-għanijiet tal-liċenzja.

Il-kaxxa 20 tal-liċenzji ta’ importazzjoni u l-liċenzji ta’ esportazzjoni jkun fiha waħda minn dawn l-annotazzjonijiet:

- "Tolerancia de 0,4 % vol"

- "Tolerance 0,4 % vol"

- "Toleranz 0,4 % vol"

- "Ανoχή 0,4 % vol"

- "Tollerance of 0,4 % vol"

- "Tolérance de 0,4 % vol"

- "Tolleranza di 0,4 % vol"

- "Tolerantie van 0,4 % vol"

- "Tolerância de 0,4 % vol"

- "Sallittu poikkeama 0,4 til- %"

- "Tolerans 0,4 vol %."

2. Il-kaxxa 8 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ liċenzji ta’ importazzjoni trid turi l-pajjiż ta’ l-oriġini.

Il-kaxxa 7 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni u ta’ liċenzji għandha turi l-pajjiż tad-destinazzjoni jew iż-żona ta’ destinazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9(6) ta’ dan ir-Regolament. Fejn iż-żona ta’ destinazzjoni hija indikata, il-kaxxa "obbligatorju: iva" tkun immarkata. Fejn il-pajjiż tad-destinazzjoni huwa indikat, il-kaxxa "obbligatorju: le" tkun immarkata. Barra minn hekk, il-kaxxa 20 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni u tal-liċenzji jkun fiha l-annotazzjoni: "żona X obbligatorja". Fuq it-talba tal-parti konċernata, il-pajjiż tad-destinazzjoni jista’ jinbidel ma pajjiż ieħor ta’ l-istess żona ta’ destinazzjoni.

3. Il-kaxxa 14 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ importazzjoni u tal-liċenzji ta’ importazzjoni jkun fiha l-informazzjoni addizzjonali dwar il-kulur ta’ l-inbid jew tal-most: "abjad" jew "aħmar/roża".

4. L-applikanti jistgħu jinkludu f’applikazzjoni waħda għal-liċenzja ta’ importazzjoni l-prodotti li jaqgħu f’aktar minn kodiċi tat-tariffa waħda, billi jimlew il-kaxxi 15 u 16 ta’ l-applikazzjoni kif ġej:

- kaxxa 15: deskrizzjoni tal-prodott kif mogħtija fin-Nomenklatura Magħquda,

- kaxxa 16: kodiċijiet NM.

Id-deskrizzjonijiet tal-prodott u l-kodiċijiet NM speċifikati fl-applikazzjoni jkunu speċifikati wkoll fil-liċenzja ta’ importazzjoni.

L- Artikolu 3

Perjodu ta’ validità

1. Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jkunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom kif definit fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 sa l-aħħar tar-raba’ xahar ta’ wara dik id-data.

2. Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jkunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom kif definit fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 sa l-aħħar tat-tieni xahar ta’ wara dik id-data, iżda taħt l-ebda ċirkostanza ma jibqgħu validi wara l-31 t’Awissu tas-sena tal-GATT li tkun bdiet.

L- Artikolu 4

Garanziji

1. Il-garanzija tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni tkun kif ġej:

- meraq u most konċentrat ta’ l-għeneb: 2,5EUR/hl,

- meraq u most ieħor ta’ l-għeneb: 1,25EUR/hl,

- inbejjed bla gass u nbejjed imsaħħa: 1,25EUR/hl,

- inbejjed frizzanti u nbejjed likorużi: 2,5EUR/hl.

2. Il-garanzija għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni tkun ta’ EUR 8 kull ettolitru għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 20096011, 20096019, 20096051, 20096071, 22043092 u 22043096 u EUR 2,5 kull ettolitru għall-prodotti l-oħra kollha.

L- Artikolu 5

Komunikazzjonijiet fuq liċenzji ta’ l-importazzjoni

Kull nhar ta’ Ħamis, jew fl-ewwel ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk il-Ħamis tkun festa pubblika, l-Istati Membri jwasslu għand il-Kummissjoni, bl-użu tal-mudell muri fl-Anness I, informazzjoni dwar il-kwantitajiet u l-pajjiżi ta’ oriġini tal-prodotti li għalihom inħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni matul il-ġimgħa ta’ qabel, maqsuma skond il-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda u l-kodiċi tan-nomenklatura tal-pajjiżi għall-istatistika tal-Komunità dwar il-kummerċ barrani.

Jekk il-kwantitajiet li għalihom saru l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni fi Stat Membru jidhru li se joħolqu riskju ta’ tfixkil fis-suq, dak l-Istat Membru minnufih javża lill-Kummissjoni b’dan u jikkomunika l-kwantitajiet ikkonċernati, maqsuma skond it-tip ta’ prodott.

Il-KAPITOLU II

ARRANĠAMENTI SPEĊJALI GĦAL-LIĊENZJI TA’ ESPORTAZZJONI TAĦT IL-FTEHIM TAL-GATT

L- Artikolu 6

Għan

Skond il-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluż matul is-Sensiela Urugwaj tan-negozjati multilaterali dwar kummerċ, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ "il-Ftehim", dan il-Kapitolu jippreskrivi r-regoli addizzjonali li japplikaw għall-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-esportazzjoni b’iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni.

L- Artikolu 7

It-tqassim tal-kwantità totali matul is-sena u t-tfigħ ta’ l-applikazzjonijiet

1. Il-kwantità totali għad-dispożizzjoni ta’ kull sena tal-GATT tinqasam f’sitt partijiet. Applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni jistgħu jintefgħu għal:

- 25 % tal-kwantità totali, sal-15 ta’ Novembru,

- 25 % tal-kwantità totali, sal-15 ta’ Jannar,

- 15 % tal-kwantità totali, sal-15 ta’ Marzu,

- 15 % tal-kwantità totali, sat-30 ta’April,

- 10 % tal-kwantità totali, sat-30 ta’ Ġunju,

- 10 % tal-kwantità totali, sal-31 ta’Awissu.

2. Kwantitajiet mhux użati f’perjodu wieħed ikunu awtomatikament trasferiti għall-perjodu ta’ wara f’dik is-sena.

3. Applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni għall-ewwel perjodu jistgħu jintefgħu mis-16 ta’ Settembru ’l quddiem kull sena.

L- Artikolu 8

Kategoriji u gruppi ta’ prodotti

1. Il-kategoriji tal-prodott imsemmijin fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 huma elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-gruppi ta’ prodotti imsemmijin fit-tieni inċiż ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 li jistgħu jiddaħħlu fl-applikazzjoni għal-liċenzja u fil-liċenzja skond ir-raba’ paragrafu ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 huma elenkati fl-Anness li hawn mehmuż.

L- Artikolu 9

Applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni

1. Applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni jistgħu isiru lill-awtoritajiet kompetenti min-nħar ta’ Erbgħa sas-1p.m. tat-Tlieta ta’ wara.

2. Applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni mitfugħa għal perjodu kif imsemmi fil-paragrafu 1 minn esportatur wieħed ma jistgħux jaqbżu kwantità massima ta’ 30000 ettolitru għal kull żona ta’ destinazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 6. L-applikazzjonijiet dwar l-istess żona jridu jsiru lill-korp kompetenti u miġbura f’komunikazzjoni waħda.

Jekk esportatur jitfa’ applikazzjonijiet għal kwantità totali ta’ aktar minn 30000 ettolitru għal żona waħda, l-applikazzjonijiet kollha ikkonċernati m’għandhomx jintlaqgħu mill-korp li lilu jkunu magħmula.

Meta l-kwantità totali li jkun baqa’ disponibbli għal żona tkun anqas minn 30000 ettolitru, il-korp li lilu jkunu saru l-applikazzjonijiet għandu jnaqqas l-applikazzjonijiet ta’ l-esportaturi li jaqbżuha biex iġibhom daqs il-kwantità disponibbli.

3. Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jinħarġu t-Tnejn ta’ wara t-Tlieta msemmija fil-paragrafu 1, jew fil-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk it-Tnejn tkun festa pubblika, sakemm il-Kummissjoni sadattant ma tkunx ħadet xi miżuri speċifiċi oħra.

4. Jekk il-kwantitajiet li għalihom saru applikazzjonijiet għal-liċenzji, kif notifikat lill-Kummissjoni fil-ġurnata iffissata skond l-Artikolu 12(1), jaqbżu l-kwantitajiet li jkun baqa’ disponibbli għall-perjodu kif imsemmi fl-Artikolu 7(1), il-Kummissjoni tiffissa perċentwal ta’ aċċettazzjoni li japplika għall-applikazzjonijiet kollha inkwestjoni u twaqqaf it-tfigħ ta’ l-applikazzjonijiet tal-liċenzji sal-bidu tal-perjodu li jmiss.

5. Jekk il-ħruġ tal-liċenzji li applikaw għalihom ikun ta’ riskju li l-budget għas-settur ta’ l-inbid iffissat taħt il-Ftehim ikun eżawrit qabel iż-żmien, il-Kummissjoni tista’ taċċetta l-applikazzjonijiet pendenti, jew ma taċċettax l-applikazzjonijiet li għalihom għadhom ma ngħatawx il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni u twaqqaf it-tfigħ ta’ l-applikazzjonijiet għal massimu ta’ 10 ġranet tax-xogħol, għalkemm deċiżjoni biex tkun estiża s-sospenzjoni tista’ tittieħed bil-proċedura preskritta fl-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

Jekk il-ħruġ tal-liċenzji li applikaw għalihom ikun ta’ riskju li l-budget għas-settur ta’ l-inbid iffissat skond il-Ftehim jinqabeż, il-Kummissjoni tista’ tiffissa perċentwal ta’ aċċettazzjoni li japplika għall-applikazzjonijiet kollha li għandha u twaqqaf it-tfigħ ta’ l-applikazzjonijiet sa l-aħħar tas-sena ta’ l-inbid.

6. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 4 u 5 jistgħu jkunu aġġustati għall-kategorija ta’ prodotti u ż-żona ta’ destinazzjoni. Iż-żoni ta’ destinazzjoni għandhom ikunu:

- żona 1: l-Afrika,

- żona 2: l-Asja u l-Awstralasja,

- żona 3: l-Ewropa tal-Lvant, inkluża l-KSI, u

- żona 4: l-Ewropa tal-Punent.

Il-pajjiżi f’kull żona ta’ destinazzjoni huma elenkati fl-Anness IV.

7. Fil-każi fejn il-kwantità li applikaw għaliha ma tkunx aċċettata jew tkun imnaqqsa, il-garanzija msemmija fl-Artikolu 4(2) kontra l-kwantità li l-applikazzjoni għaliha ma tkunx aċċettata trid tkun rilaxxata minnufih.

8. B’mod ta’ deroga mill-paragrafu 3, fil-każ ta’ perċentwal wieħed ta’ aċċettazzjoni ta’ anqas minn 85 % ikun iffissat, liċenzji għandhom jinħarġu fit-tielet ġurnata tax-xogħol wara l-pubblikazzjoni ta’ dak il-perċentwal fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Qabel il-ħruġ, l-esportaturi jistgħu jew jirtiraw l-applikazzjonijiet tagħhom, u f’dan il-każ il-garanzija msemmija fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament tkun rilaxxata minnufih, jew taċċetta espressament il-liċenzja, f’liema każ il-liċenzja tkun tista’ tinħareġ mill-ewwel.

L- Artikolu 10

Trasferiment ta’ liċenzji

Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni li nħarġu ma jkunux trasferibbli.

L- Artikolu 11

Tolleranza

Kwantitajiet addizzjonali esportati fit-tolleranza msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 ma jkunux eliġibbli għar-rifużjoni.

Mill-anqas waħda mill-annotazzjonijiet li ġejjin għandha ssir fil-kaxxa 22 tal-liċenzji:

- Restitución válida para… (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst… (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για τπν οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ’ ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than…(quantity for which licence is issued)

- Restitution valable pour… (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida al massimo per… (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituição válida para… (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

- Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

- Bidrag som gäller för högst… (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

L- Artikolu 12

Komunikazzjonijiet minn Stati Membri

1. L-Istati Membri, kull nhar t’Erbgħa jew fil-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk l-Erbgħa tkun festa pubblika, għandhom javżaw lill-Kummissjoni b’dan li ġej:

(a) l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ esportazzjoni b’iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni mitfugħa bejn l-Erbgħa tal-ġimgħa ta’ qabel u t-Tlieta, jew in-nuqqas ta’ applikazzjonijiet;

(b) il-kwantitajiet li għalihom inħarġu l-liċenzji ta’ l-esportazzjoni fit-Tnejn ta’ qabel jew, skond il-każ, matul l-intervall imsemmi fl-Artikolu 9(8);

(ċ) il-kwantitajiet li għalihom l-applikazzjonijiet ġew irtirati skond l-Artikolu 9(8) matul il-ġimgħa ta’ qabel.

Dawn in-notifiki jispeċifikaw ukoll iż-żona ta’ destinazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9(6).

2. L-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni qabel il-15 ta’ kull xahar għax-xahar ta’ qabel:

(a) il-kwantitajiet li għalihom inħarġu l-liċenzji iżda ma ntużawx, flimkien maż-żona ta’ destinazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9(6);

(b) il-kwantitajiet li għalihom ingħataw rifużjonijiet mingħajr liċenzja skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999.

Dawn in-notifiki għandhom jispeċifikaw il-kwantitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 u r-rata ta’ rifużjoni.

3. Notifiki skond il-paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw:

(a) il-kwantità f’ettolitri għal kull kodiċi ta’ prodott bi 12-il ċifra tan-nomenklatura tal-prodott agrikolu għar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni. Meta liċenzja tinħareġ għal aktar minn kodiċi waħda bi 11-il ċifra ta’ l-istess kategorija kif imsemmi fl-Anness II, in-numru tal-kategorija għandu jingħata;

(b) il-kwantità għal kull kodiċi, imqassma skond id-destinazzjoni jekk ir-rata ta’ rifużjoni tvarja skond id-destinazzjoni;

(ċ) ir-rata ta’ rifużjoni applikabbli għall-kwantitajiet koperti mill-paragrafu 1(ċ).

Jekk ir-rata ta’ rifużjoni tkun modifikata matul il-perjodu ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzja, l-applikazzjonijiet iridu jitqassmu għal kull perjodu li jkollu rata differenti ta’ rifużjoni.

4. In-notifiki kollha skond il-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi n-notifiki "xejn", isiru bl-użu tal-mudell fl-Anness V.

L- Artikolu 13

Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1. Jekk, minħabba n-notifiki taħt l-Artikolu 12(2)(a), kwantità biżżejjed terġa’ ssir disponibbli, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li terġa’ tiftaħ it-tfigħ ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tavża lill-Istati Membri darba fix-xahar sa fejn il-kwantitajiet u l-ispiża speċifikati fil-livell ta’ rbit ta’ kull sena previst fil-Ftehim għas-sena tal-GATT intużaw u, meta jasal il-waqt, meta jispiċċaw.

Il-KAPITOLU III

ARRANĠAMENTI TA’ PREZZ TAD-DĦUL GĦALL-MERAQ TA’ L-GĦENEB U L-MOST

L- Artikolu 14

Verifika bil-kunsinna

1. Għal prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 200960 u 220430, elenkati fl-Anness I, it-Tielet Parti, it-Taqsima I, l-Anness 2, tat-Tariffa Komuni tad-Dwana u bla ħsara għall-arranġamenti dwar prezz tad-dħul, il-prezz attwali ta’ l-importazzjoni jkun verifikat billi tkun eżaminata kull kunsinna.

2. "Kunsinna" tfisser l-oġġetti ppreżentati taħt dikjarazzjoni ta’ rilaxx f’ċirkolazzjoni libera. Kull dikjarazzjoni tista’ tkopri biss l-oġġetti ta’ oriġini waħda u l-istess li jaqgħu taħt kodiċi waħda tan-Nomenklatura Magħquda.

L- Artikolu 15

Kontrolli

1. Il-prezz ta’ l-importazzjoni fuq il-bażi ta’ liema prodotti msemmija fl-Artikolu14 huma klassifikati fin-Nomenklatura Magħquda jrid ikun daqs il-prezz fob ta’ kemm jiswew dawn il-prodotti fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħhom biż-żieda ta’ l-ispiża ta’ l-assigurazzjoni u t-trasport lejn il-post tad-dħul fit-territorju tad-dwana tal-Komunità.

2. Fejn il-prezz ta’ l-importazzjoni ma jistax ikun stabbilit fuq il-bażi tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-prodotti msemmija fl-Artikolu 14 ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda fuq il-bażi tal-valur tad-dwana stabbilit skond l-Artikoli 30 u 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 [24].

Il-KAPITOLU IV

RIFUŻJONIJIET TA’ L-ESPORTAZZJONI FIS-SETTUR TA’ L-INBID

L- Artikolu 16

Frekwenza

Ir-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur ta’ l-inbid għandhom jiġu riveduti perjodikament, mill-anqas darba kull sena ta’ l-inbid.

L- Artikolu 17

Ħtieġa ta’ liċenzja

Ħlief għall-provvisti ta’ skopijiet speċjali msemmijin fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 u l-provvisti ta’ kwantitajiet imsemmijin fl-Anness III(K) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, rifużjonijiet jingħataw mal-produzzjoni ta’ evidenza li l-prodotti kienu esportati b’liċenzja ta’ l-esportazzjoni.

L- Artikolu 18

Evidenza

1. Rifużjonijiet jingħataw mal-produzzjoni ta’ l-evidenza li l-prodotti esportati kienu akkumpanjati fl-esportazzjoni minn ċertifikat ta’ analiżi maħruġ minn korp uffiċjali ta’ l-Istat Membru produttur jew l-Istat Membru li qed jesporta li jiċċertifika li jissodisfaw il-livelli ta’ kwalità tal-Komunità għall-prodotti inkwestjoni jew, fin-nuqqas ta’ dawn il-livelli, il-livelli nazzjonali applikati mill-Istat Membru li qed jesporta.

Fil-każ ta’ nbejjed tal-mejda jew inbejjed likorużi għajr l-inbejjed likorużi psr, evidenza trid ukoll tkun tingħata li turi li kienu approvati minn kumitat li jduq maħtur mill-Istat Membru li qed jesporta. Meta dan l-Istat Membru mhuwiex il-produttur, evidenza trid ukoll tingħata li l-inbid inkwestjoni huwa nbid tal-mejda jew inbid likoruż tal-Komunità.

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jsemmi mill-anqas dawn li ġejjin:

(a) għall-inbid tal-mejda u l-inbid likoruż għajr l-inbid likoruż psr:

- il-kulur,

- il-qawwa alkoħolika totali bil-volum,

- il- qawwa alkoħolika attwali bil-volum,

- l-aċidità totali,

- fejn ikun il-każ, li l-inbid inkwestjoni huwa nbid kif imsemmi fl-Artikolu 28(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 prodott aktar mill-kwantità normali, jew il-kwantità ta’ dan l-inbid fil-każ ta’ esportazzjonijiet ta’ inbid li jirriżultaw minn coupage jew taħlit;

(b) għal most ta’ għeneb konċentrat, il-miżura meħuda f’temperatura ta’ 20 °C bir-rifrattometru użat skond il-metodu msemmi fl-Anness I(6) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

2. L-esportaturi jkunu obbligati li javżaw lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru:

(a) għal inbejjed li jirriżultaw mill-coupage, l-oriġini u l-kwantitajiet ta’ l-inbejjed użati;

(b) in-numri u d-dati tad-dokumenti li jkun hemm magħhom.

3. Jekk l-inbid tal-mejda li għalih tintalab rifużjoni jirriżulta minn coupage, kif definit mit-Titolu II tal-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1622/2000, jew mit-taħlit ta’ nbejjed tal-mejda li jikkwalifikaw għal rati differenti ta’ rifużjoni, l-ammont ta’ rifużjoni jkun ikkalkolat fi proporzjon tal-kwantitajiet ta’ inbid tal-mejda mill-coupage jew mit-taħlit.

L- Artikolu 19

Kontrolli mill-Istati Membri

1. L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-approvazzjoni msemmija fit-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 18(1) għandha tingħata mill-kumitati reġjonali li jiċċertifikaw li l-inbid għandu l-karatteristiċi ta’ kwalità ta’ inbejjed tal-mejda tar-reġjuni ta’ produzzjoni li ġej minnhom.

2. L-Istati Membri jieħdu l-passi kollha li hemm bżonn biex iwettqu l-kontrolli msemmija fl-Artikoli 17 u 18. Madankollu, l-Artikolu 18, bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 2(b) tiegħu, ma japplikax għall-provvisti ta’ inbid tal-mejda msemmija fl-Artikolu 36(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 li għalihom il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26 ta’ l-imsemmi Regolament jew fir-Regolament (KEE) Nru 565/80 mhux applikata.

3. Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 18(2)(b), l-Istati Membri li jesportaw ma jistgħux jagħmlu użu mill-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 2238/93.

Il-KAPITOLU V

ĊERTIFIKATI U RAPPORTI TA’ ANALIŻI GħALL-INBID, IL-MERAQ TA’ L-GĦENEB U L-MOST MA’ L-IMPORTAZZJONI

It-Taqsima1

Ġenerali

L- Artikolu 20

Dokumenti meħtieġa

Iċ-ċertifikat u r-rapport ta’ l-analiżi msemmijin fl-Artikolu 68(1)(a)(i) u (ii), rispettivament, tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jifformaw dokument wieħed:

(a) il-parti taċ-"ċertifikat" tiegħu timtela minn korp tal- pajjiż terz li fih oriġinaw il-prodotti;

(b) il-parti tar-"rapport ta’ analiżi" tiegħu timtela mill-laboratorju uffiċjali rikonoxxut mill-pajjiż terz li fih oriġinaw il-prodotti.

L- Artikolu 21

Kontenut tar-rapport ta’ analiżi

Ir-rapport ta’ analiżi jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a) fil-każ ta’ l-inbejjed u l-most ta’ l-għeneb fil-fermentazzjoni:

- il-qawwa alkoħolika totali skond il-volum,

- il-qawwa alkoħolika attwali skond il-volum;

(b) fil-każ ta’ l-most ta’ l-għeneb u l-meraq ta’ l-għeneb, id-densità;

(ċ) fil-każ ta’ l-inbejjed, il-most ta’ l-għeneb u l-meraq ta’ l-għeneb:

- l-estratt niexef totali,

- l-aċidità totali,

- il-kontenut ta’ aċidità volatili,

- il-kontenut ta’ aċidità ċitrika,

- il-kontenut totali ta’ diossidu tal-kubrit,

- il-preżenza ta’ varjetajiet miksuba minn tlaqqigħ interspeċifiku (ibridi minn produttur dirett jew varjetajiet oħra li mhumiex ta’ l-ispeċi tal-Vitis vinifera).

L- Artikolu 22

Eżenzjonijiet

1. L-ebda ċertifikat jew rapport ta’ analiżi m’hemm bżonn ikun preżentat għal prodotti li joriġinaw u ġejjin minn pajjiżi terzi f’kontenituri ttikkettjati ta’ mhux aktar minn ħames litri mgħammra b’għodda ta’ l-għeluq li ma jerġax jintuża meta l-kwantià totali trasportata, kemm jekk magħmula f’konsenji separati jew le, ma taqbiżx il-100 litru.

2. Barra minn hekk, l-ebda ċertifikat jew rapport ta’ analiżi m’hemm bżonn ikun preżentat għal:

(a) kwantitajiet ta’prodotti li ma jaqbżux it-30 litru għal kull vjaġġatur li jkunu fil-bagolli personali tal-vjaġġaturi fis-sens ta’ l-Artikolu 45 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 918/83 [25];

(b) kwantitajiet ta’ inbid li ma jaqbżux it-30 litru f’konsenji minn individwu privat wieħed għal ieħor, fis-sens ta’ l-Artikolu 29 tar-Regolament (KEE) Nru 918/83;

(ċ) inbid u meraq ta’ l-għeneb f’kontenituri ttikkettjati ta’ mhux aktar minn ħames litri mgħammra b’għodda ta’ l-għeluq li ma jerġax jintuża, li joriġinaw u ġejjin minn pajjiżi terzi li l-importazzjonijiet fis-sena tagħhom lejn il-Komunità huma anqas minn 1000 ettolitru. Il-pajjiżi ikkonċernati huma elenkati fl-Anness VI hawn mehmuż;

(d) inbid u meraq ta’ l-għeneb li jiffurmaw parti mill-oġġetti ta’ individji privati li qegħdin iġorru minn fejn joqogħdu

(e) inbid u meraq ta’ l-għeneb għall-fieri kummerċjali kif definiti fid-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KEE) Nru 918/83, sakemm il-prodotti inkwestjoni jitqegħdu f’kontenituri ttikkettjati ta’ mhux aktar minn żewġ litri mgħammra b’għodda ta’ l-għeluq li ma terġax jintuża;

(f) kwantitajiet ta’ inbid, most ta’ l-għeneb u meraq ta’ l-għeneb importati għall-finijiet ta’ esperimenti xjentifiċi u tekniċi, suġġetti għal massimu ta’ ettolitru wieħed;

(g) inbejjed u meraq ta’ l-għeneb għal stabbilimenti diplomatiċi, konsulenti jew simili, importati bħala parti mill-konċessjoni tagħhom ta’ bla dazju;

(h) inbejjed u meraq ta’ l-għeneb miżmuma abbord meżżi internazzjonali ta’ trasport bħala fornimenti ta’ ikel.

3. Il-każ ta’ eżenzjoni msemmi fil-paragrafu 1 ma jistax ikun kombinat mal-każi ta’ eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

L- Artikolu 23

Esklużjoni

Dan il-Kapitolu ma japplikax għal inbejjed likorużi Boberg akkumpanjati b’ċertifikat tan-nomina ta’ l-oriġini.

It-Taqsima2

Ħtiġijiet li għandhom jitħarsu u regoli dettaljati biex jitħejjew u jintużaw iċ-ċertifikat u r-rapport ta’ analiżi għall-importazzjoni ta’ l-inbid, tal-meraq ta’ l-għeneb u tal-most ta’ l-għeneb

L- Artikolu 24

Id-dokument V I 1

1. Iċ-ċertifikat u r-rapport ta’ analiżi għal kull kunsinna maħsuba għall-importazzjoni lejn il-Komunità għandha ssir fuq dokument V I 1 wieħed. "Kunsinna" tfisser il-kwantità ta’ prodott kunsinnat minn kunsinnatur wieħed għal destinatarju wieħed.

Dan id-dokument għandu jitħejja fuq formula V I 1 li tikkorrispondi mal-kampjun muri fl-Anness VII u jħares il-ħtiġijiet tekniċi previsti fl-Anness VIII. Ikun iffirmat minn uffiċjal ta’ korp uffiċjali u minn uffiċjal ta’ laboratorju rikonoxxut kif imsemmi fl-Artikolu 29.

2. Meta l-prodott ikkonċernat mhux maħsub għal konsum dirett tal-bniedem, it-Taqsima tar-rapport ta’ l-analiżi tal-formula V I 1 m’hemmx bżonn timtela.

Fil-każ ta’ inbid li jitpoġġa f’kontenituri ttikkettjati li jesgħu mhux iktar minn 60 litru, mgħammra b’għodda ta’ għeluq li ma terġax jintuża, u sakemm l-inbid joriġina minn pajjiż li jidher fl-Anness IX li offra garanziji speċjali aċċettati mill-Komunità, it-Taqsima tar-rapport ta’ analiżi tal-formula V I 1 għandha timtela biss għal dak li jirrigwarda:

- il-qawwa alkoħolika attwali skond il-volum,

- l-aċidità totali,

- il-kontenut totali ta’ diossidu tal-kubrit.

L- Artikolu 25

Deskrizzjoni tad-dokumenti

1. Il-formuli V I 1 jinkludu oriġinali ttajpjat jew miktub bl-idejn u kopja li tkun magħmula fl-istess ħin, f’dik l-ordni. Il-formoli V I 2 għandhom jinkludu oriġinali u żewġ kopji, f’dik l-ordni. Il-formola V I 2 għandha tkunu estratt li jsir skond il-kampjun muri fl-Anness X, li jkun fih l-informazzjoni li tidher fuq dokument V I 1 jew estratt ieħor ta’ V I 2 u ttimbrati minn uffiċċju tad-dwana tal-Komunità.

Kemm l-oriġinali kif ukoll il-kopja għandhom jakkumpanjaw il-prodott. Il-formuli V I 1 u V I 2 għandhom jimtlew jew bit-tajpjar jew bl-idejn, jew b’meżżi tekniċi ekwivalenti rikonoxxuti minn korp uffiċjali. Il-formoli miktuba bl-idejn jimtlew bil-linka u b’ittri kbar. L-ebda tħassir jew kitba fuq xulxin ma jkun permess. Kull tibdil isir billi jkunu ngassati d-detalji ħżiena u, fejn ikun il-każ, miżjuda dawk meħtieġa. Kull tibdila li ssir b’dan il-mod trid tkun approvata mill-awtur tagħha u ttimbrata, skond il-każ, mill-aġenzija uffiċjali, mil-laboratorju jew mil-awtoritajiet tad-dwana.

2. Id-dokumenti V I 1 u l-estratti V I 2 għandu jkollhom numru serjali allokat, fil-każ tad-dokumenti V I 1, mill-aġenzija uffiċjali li l-uffiċjal tagħha jiffirma ċ-ċertifikat u, fil-każ ta’ estratti V I 2, mill-uffiċċju tad-dwana li jittimbrahom skond l-Artikolu 28(2) u (3).

L- Artikolu 26

Proċedura ssimplifikata

1. Id-dokumenti V I 1 imħejjija mill-produtturi ta’ l-inbid f’pajjiżi terzi elenkati fl-Anness IX li offrew garanziji speċjali aċċettati mill-Komunità għandhom ikunu kkunsidrati bħala ċertifikati jew rapporti ta’ analiżi mħejjija mill-aġenziji u l-laboratorji inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 29 sakemm il-produtturi jkunu rċevew approvazzjoni individwali mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk il-pajjiżi terzi u huma suġġetti għal spezzjoni minn dawn ta’ l-aħħar.

2. Il-produtturi approvati kif imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jużaw il-formoli V I 1 u jniżżlu fil-kaxxa 10 l-isem u l-indirizz ta’ l-aġenzija uffiċjali tal-pajjiż terz li approvahom. Il-produtturi għandhom jimlew il-formula, u jniżżlu wkoll:

- fil-kaxxa 1, l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom u n-numri tar-reġistrazzjoni tagħhom fil-pajjiżi terzi elenkati fl-Anness IX,

- fil-kaxxa 11, mill-anqas id-dettalji msemmija fl-Artikolu 24(2).

Huma jiffirmaw fil-post allokat fil-kaxxi 10 u 11, wara li jingassaw il-kliem "isem u kariga ta’ l-uffiċjal".

La timbri u lanqas l-isem u l-indirizz tal-laboratorju ma jkunu meħtieġa.

L- Artikolu 27

Derogi

1. L-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 24(2) u 26 tista’ tiġi sospiża jekk jinstab li l-prodotti li għalihom japplikaw dawn il-miżuri kienu s-suġġett ta’ falsifikar li x’aktarx iwassal għal riskju s-saħħa tal-konsumaturi jew ta’ prattiċi enoloġiċi mhux awtoriżżati fil-Komunità.

2. L-Artikoli 24(2) u 26 għandhom japplikaw sad-dħul fis-seħħ tal-ftehim li jirriżulta min-negozjati ma’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika dwar ftehim fil-kummerċ ta’ l-inbid, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2003.

L- Artikolu 28

Użu

1. L-oriġinali u l-kopja tad-dokumenti V I 1 jew l-estratti V I 2 jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih jitwettqu l-formalitajiet tad-dwana meħtieġa biex titqiegħed f’ċirkolazzjoni libera l-kunsinna li jirrelataw għaliha, wara li jsiru dawk il-formalitajiet.

L-awtoritajiet għandhom, meta jkun hemm bżonn, jendorsjaw id-dokument V I 1 jew l-estratt V I 2. Huma jibagħtu l-oriġinali lura lill-persuna konċernata u jżommu l-kopja għal mill-anqas ħames snin.

2. Fejn kunsinna għandha tkun rikonoxxuta kompleta qabel id-dħul f’ċirkolazzjoni libera, il-kunsinnatur il-ġdid għandu jagħti lill-awtoritajiet tad-dwana li qed jissorveljaw il-kunsinna d-dokument V I 1 jew l-estratt V I 2 dwar dik il-kunsinna kif ukoll, jekk ikun il-każ, il-formula V I 2 li timtela konsekuttivament.

L-awtoritajiet għandhom jivverifikaw li d-dettalji li tniżżlu fid-dokument V I 1 jaqblu ma’ dawk li tniżżlu fil-formola V I 2 jew li d-dettalji li tniżżlu fl-estratt V I 2 jaqblu ma’ dawk li tmiżżlu fil-formola V I 2 li timtela konsekuttivament, u mbagħad jittimbraw din ta’ l-aħħar, li mbagħad tkun ekwivalenti għall-estratt V I 2, u hekk jendorsjaw id-dokument jew l-estratt ta’ qabel. Huma għandhom jibagħtu lura l-estratt u l-oriġinali tad-dokument V I 1 jew ta’ l-estratt preċedenti V I 2 lill-kunsinnatur il-ġdid u jżommu kopja tad-dokument jew ta’ l-estratt preċedenti għal mill-anqas ħames snin.

Madankollu, formola V I 2 m’hemmx bżonn timtela meta kunsinna ta’ prodott terġa tkun esportata lejn pajjiż terz.

3. Meta kunsinna tinqasam qabel ma tidħol f’ċirkolazzjoni libera, il-persuna konċernata tagħti l-oriġinali u l-kopja tad-dokument V I 1 jew ta’ l-estratt V I 2 dwar il-kunsinna li għandha tinqasam lill-awtoritajiet tad-dwana li jissorveljaw dik il-kunsinna, flimkien mal-formola V I 2 u żewġ kopji mimlija konsekuttivament għal kull kunsinna ġdida.

L-awtoritajiet għandhom jivverifikaw li d-dettalji mniżżla fid-dokument V I 1 jew fl-estratt V I 2 jikkorrispondu ma’ dawk tal-formola V I 2 li timtela konsekuttivament għal kull kunsinna ġdida, u mbagħad jittimbraw din ta’ l-aħħar, li mbagħad tkun ekwivalenti għall-estratt V I 2, u jendorsjaw hekk fuq wara tad-dokument V I 1 jew ta’ l-estratt V I 2 li fuqu kien ibbażat. Huma għandhom jibagħtu lura l-estratt V I 2 flimkien mad-dokument V I 1 jew l-estratt V I 2 li mtela qabel lill-persuna konċernata u jżommu kopja ta’ kull wieħed minn dawn id-dokumenti għal mill-anqas ħames snin.

L- Artikolu 29

Lista ta’ korpi kompetenti

1. Il-Kummissjoni tħejji u taġġorna l-listi li fihom l-ismijiet u l-indirizzi ta’ l-aġenziji u tal-laboratorji, u tal-produtturi ta’ l-inbid awtoriżżati li jħejju d-dokumenti V I 1, fuq il-bażi tan-notifiki mill-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi. Għandha tippubblika dawn il-listi fis-serje "Ċ" tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

2. In-notifiki mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi msemmijin fil-paragrafu 1 ikun fihom:

(a) l-ismijiet u l-indirizzi ta’ l-aġenziji u l-laboratorji uffiċjali approvati u maħtura għall-fini li jħejju d-dokumenti V I 1;

(b) l-ismijiet, l-indirizzi u n-numri uffiċjali ta’ reġistrazzjoni tal-produtturi ta’ l-inbid awtoriżżati biex iħejju d-dokumenti V I 1.

Il-listi jkun fihom biss l-aġenziji u l-laboratorji kif imsemmijin fil-punt (a) ta’ l-ewwel subparagrafu li kienu awtoriżżati mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz konċernat biex jgħaddu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, meta mitluba, kull informazzjoni meħtieġa biex jeżaminaw il-fatti li jidhru fuq id-dokument.

3. Il-listi jkunu aġġornati, partikolarment biex jinkludu tibdiliet fl-indirizz u/jew fl-isem ta’ aġenziji jew ta’ laboratorji.

L- Artikolu 30

Importazzjonijiet indiretti

F’każi fejn inbid ikun esportat minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu kien ippreparat (minn issa ’l quddiem: "il-pajjiż ta’ l-oriġini") għal pajjiż terz ieħor (minn issa ’l quddiem: "il-pajjiż li qed jesporta"), minn fejn imbagħad ikun esportat lejn il-Komunità, l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż li qed jesporta jistgħu jħejju d-dokument V I 1 għall-inbid konċernat fuq il-bażi tad-dokument V I 1 jew ekwivalenti mħejji mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta’ l-oriġini, mingħajr ma jkun hemm bżonn isiru aktar analiżi fuq l-inbid, jekk dak l-inbid:

(a) kien diġà bbottiljat u ttikkettjat fil-pajjiż ta’ l-oriġini u jgħadu hekk; jew

(b) ikun esportat fi kwantità mill-pajjiż ta’ l-oriġini u bbottiljat u ttikkettjat fil-pajjiż ta’ l-esportazzjoni mingħajr aktar ipproċessar.

L-awtorità kompetenti tal-pajjiż li qed jesporta tiċċertifika fuq id-dokument V I 1 li l-inbid inkwestjoni huwa nbid li għalih jirriferixxi l-ewwel subparagrafu u li jissodisfa l-kondizzjonijiet preskritti fih.

L- Artikolu 31

Konformità ta’ prattiċi enoloġiċi

1. Bla ħsara għall-Artikolu 45 u l-Artikolu 46(1)(a), (b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 u d-dispożizzjonijiet adottati biex timplimentahom, prodotti li joriġinaw f’ pajjiżi terzi jistgħu jkunu offruti jew kunsinnati għall-konsum dirett tal-bniedem biss jekk huma prodotti, fil-każ tal-prattiċi enoloġiċi msemmijin fl-Anness V(Ċ), (D) u (E) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, b’konformità mal-limiti speċifikati fiż-żona tal-Komunità għat-tkabbir ta’ l-inbid li fiha l-kondizzjonijiet naturali tal-produzzjoni huma ekwivalenti għal dawk tar-reġjun tal-produzzjoni li minnu joriġinaw.

L-istima ta’ l-ekwivalenza tal-kondizzjonijiet tal-produzzjoni ssir fuq il-bażi ta’ proposti mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernat, skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jissuspettaw li prodott li joriġina f’pajjiż terz ma jikkonformax mal-paragrafu 1, huma għandhom javżaw lill-Kummissjoni b’dan mingħajr dewmien.

L- Artikolu 32

Regoli speċjali għal inbejjed partikolari

1. Fil-każ ta’ l-inbejjed likorużi u nbejjed imsaħħa għad-distillazzjoni, id-dokumenti V I 1 għandhom ikunu rikonoxxuti bħala validi biss meta l-aġenzija uffiċjali kif imsemmija fl-Artikolu 29 daħħlet dan li ġej fil-kaxxa 15:

"l-alkoħol miżjud ma’ dan l-inbid huwa ċertifikat li huwa alkoħol ta’ l-inbid."

L-annotazzjoni għandha tkun akkumpanjata bl-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem sħiħ u l-indirizz ta’ l-aġenzija li qed toħroġhom;

(b) il-firma ta’ uffiċjal ta’ l-aġenzija;

(ċ) it-timbru ta’ l-aġenzija.

2. Għal inbejjed eliġibbli għal tnaqqis mit-tariffa ta’ l-importazzjoni fil-Komunità id-dokumenti V I 1 jistgħu jservu ta’ ċertifikat li jafferma n-nomina ta’ l-oriġini li hija intitolata għal dawn arranġamenti, fejn l-aġenzija uffiċjali tkun daħħlet dan li ġej fil-kaxxa 15:

"l-inbid kopert minn dan id-dokument huwa ċċertifikat li kien prodott fir-reġjun…tat-tkabbir ta’ l-inbid u ngħata n-nomina ta’ l-oriġini murija fil-kaxxa 6 skond id-dispożizzjonijiet tal-pajjiż ta’ oriġini."

L-annotazzjoni tkun akkumpanjata bl-informazzjoni preskritta fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1.

Il-KAPITOLU VI

DEROGI ANALITIĊI GĦAL ĊERTI NBEJJED IMPORTATI

L- Artikolu 33

1. L-inbejjed li ġejjin jistgħu jkunu importati fil-Komunità għall-konsum dirett tal-bniedem:

(a) inbejjed li joriġinaw mill-Ungerija, b’qawwa alkoħolika totali b’volum li taqbeż il-15 % vol, mingħajr arrikkiment, nominat:

(i) bil-kliem "Tokaji Aszu" jew "Tokaji Aszu-eszencia" jew "Tokaji Eszencia" jew "Tokaji Szamorodni"; jew

(ii) bit-terminu "Kueloenleges Minoeségue bor" (kwalità superjuri ta’ inbid), supplimentata b’ indikazzjoni ġeografika u b’waħda minn dawn li ġejjin:

- "késöl szüretelésü bor",

- "válogatott szüretelésü bor",

- "töppedt szölöböl készült bor",

- "aszubor";

(b) inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera, paragunati ma’ l-inbejjed ta’ kwalità psr meta huma bil-forza nominati b’indikazzjoni ġeografika u li għandhom aċidità totali, espressa bħala aċidu tartariku, ta’ anqas minn 4,5 iżda aktar minn 3 grammi għal kull litru, u li jkollhom mill-anqas 85 % derivat mill-għeneb ta’ varjetà waħda jew aktar tad-dwieli li ġejjin:

- Chasselas,

- Müller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir,

- Merlot;

(ċ) inbejjed li joriġinaw fir-Rumanija, b’qawwa alkoħolika totali bil-volum li taqbeż il-15 % vol, mingħajr arrikkiment, nominata "VSOC" jew "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" u li jkollhom waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi li ġejjin:

- Cernavoda,

- Cotnari,

- Medgidia,

- Murfatlar,

- Nazarcea,

- Pietroasa.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), (b) u (ċ), l-aġenzija uffiċjali tal-pajjiż ta’ l-oriġini awtoriżżata biex tħejji d-dokument V I 1 kif imsemmi f’dan ir-Regolament trid iddaħħal dan li ġej fil-kaxxa 15 ta’ dak id-dokument:

"Huwa b’dan iċċertifikat li dan l-inbid jissodisfa l-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 68(1)(b)((i))((ii)) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 u fir-Regolament (KE) Nru 883/2001."

L-aġenzija uffiċjali tawtentika din l-annotazzjoni billi tagħmel it-timbru tagħha.

Il-KAPITOLU VII

DEFINIZZJONIJIET TA’ ĊERTI PRODOTTI FIS-SETTUR TA’ L-INBID LI JORIĠINAW F PAJJIŻI TERZI

L- Artikolu 34

Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet tal-prodotti li ġejjin fis-settur ta’ l-inbid, li ġejjin minn pajjiżi terzi u li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2009 u 2004, għandhom ikunu kif jidher fl-Anness XI:

(a) il-most ta’ l-għeneb frisk bil-fermentazzjoni mwaqqfa biż-żieda ta’ alkoħol;

(b) il-most ikkonċentrat ta’ l-għeneb;

(ċ) il-most ta’ l-għeneb ikkonċentrat u rrettifikat;

(d) inbid likoruż;

(e) inbid frizzanti;

(f) inbid frizzanti bl-arja;

(g) inbid parzjalment frizzanti;

(g) inbid parzjalment frizzanti bl-arja;

(i) (għ) inbid mill-għeneb misjur żejjed.

Il-KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L- Artikolu 35

Revoka

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 3388/81, (KEE) Nru 3389/81, (KEE) Nru 3590/85, u (KE) Nru 1685/95 u (KE) Nru 1281/1999 huma hawnhekk imħassra.

L- Artikolu 36

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Jibda japplika mill-1 ta’ Frar 2001.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fl-24 ta’ April 2001.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 179, ta’ l-14.7.1999, p. 1.

[2] ĠU L 328, tat-23.12.2000, p. 2.

[3] ĠU L 341, tat-28.11.1981, p. 19.

[4] ĠU L 328, tat-22.12.1999, p. 60.

[5] ĠU L 341, tat-28.11.1981, p. 24.

[6] ĠU L 284, tat-28.11.1995, p. 6.

[7] ĠU L 343, ta’ l-20.12.1985, p. 20.

[8] ĠU L 135, tat-8.5.1998, p. 4.

[9] ĠU L 161, tat-12.7.1995, p. 2.

[10] ĠU L 289, tas-16.11.2000, p. 21.

[11] ĠU L 153, tad-19.6.1999, p. 38.

[12] ĠU L 152, ta’ l-24.6.2000, p. 1.

[13] ĠU L 272, tat-3.10.1990, p. 1

[14] ĠU L 194, tal-31.7.2000, p.1

[15] ĠU L 102, tas-17.4.1999, p. 11.

[16] ĠU L 14, tat-18.1.2001, p. 22.

[17] ĠU L 200, ta’ l-10.8.1993, p. 10.

[18] ĠU L 188, tal-21.7.1999, p. 33.

[19] ĠU L 62, tas-7.3.1980, p. 5.

[20] ĠU L 199, tat-22.7.1983, p. 12.

[21] ĠU L 337, tal-31.12.1993, p. 94 u 178.

[22] ĠU L 185, tal-25.7.2000, p. 24.

[23] ĠU L 102, tat-12.4.2001, p. 33.

[24] ĠU L 302, tad-19.10.1992, p. 1.

[25] ĠU L 105, tat-23.4.1983, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

Kategoriji ta’ prodotti kif imsemmijin fl-Artikolu 8(1)

Kodiċi | Kategorija |

200960119100200960199100200960519100200960719100220430929100220430969100 | 1 |

220430949100220430989100 | 2 |

220421799910220429629910220429649910220429659910 | 3 |

220421799100220429629100220429649100220429659100 | 4.1 |

220421809100220429719100220429729100220429759100 | 4.2 |

220421799200220429629200220429649200220429659200 | 5.1 |

220421809200220429719200220429729200220429759200 | 5.2 |

220421839100220429839100 | 6.1 |

220421849100220429849100 | 6.2 |

220421949910220421989910220429949910220429989910 | 7 |

220421949100220421989100220429949100220429989100 | 8 |

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

Gruppi ta’ prodotti kif imsemmijin fl-Artikolu 8(2)

Kodiċi ta' prodott tal-prodott agrikolu nomenklatura għar-rifużjonijiet ta' esportazzjoni | Grupp |

200960119100200960199100200960519100200960719100 | A |

220430929100220430969100 | B |

220430949100220430989100 | C |

220421799100220421799200220421799910220421839100 | D |

220421809100220421809200220421849100 | E |

220429629100220429629200220429929910220429649100220429649200220429649910220429659100220429659200220429659910220429839100 | F |

220429719100220429719200220429729100220429729200220429759100220429759200220429849100 | G |

220421949910220421989910 | H |

220429949910220429989910 | I |

220421949100220421989100 | J |

220429949100220429989100 | K |

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

Lista ta’ pajjiżi biż-żona tad-destinazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 9(6)

Żona 1: l-Afrika

Angola, Benin, Botswana, Territorju Brittanniku ta’ l-Oċean Indjan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verde, Repubblika ta’ l-Afrika Ċentrali, Chad, Comoros, Kongo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Djibouti, Eġittu, Guinea Ekwatorjali, Eritrea, Etjopja, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberja, Libja, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibja, Niger, Nigerja, Rwanda, Saint Helena u Dipendenzi, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambja, Zimbabwe.

Żona 2: Asja u Awstralasja

Afganistan, Oceanja Amerikana, Oceanja Awstraljana, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Ċina, Stati Federati tal-Mikronesja, Fiji, Polinesja Franċiża, Hong Kong, Indja, Indonesja, Iran, Iraq, Ġappun, Ġordan, Kiribati, Kuwajt, Laos, Libanu, Macau, Malasja, Maldives, Gżejjer ta’ Marshall, Mongolja, Myanmar, Nauru, Nepal, New Caledonia u Dipendenzi, New Zealand, New Zealand Oceania, Korea ta’ Fuq, Marianas ta’ Fuq, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Filippini, Pitcairn, Qatar, Samoa, Sawdi Arabja, Singapore, Korea t’Isfel, Sri Lanka, Sirja, Tajwan, Tajlandja, Tonga, Tuvalu, Emirati Għarab Magħquda, Vanuatu, Vjetnam, Wallis u Futuna, Xatt tal-Punent u l-Faxxa ta’ Gaża, Jemen.

Żona 3: Ewropa tal-Lvant u l-pajjiżi tal-Komunità ta’ l-Istati Indipendenti

Albanija, Armenja, Ażerbajġan, Belarus, Repubblika Ċeka, Estonja, Ġeorġja, Kazakstan, Kirgizstan, Latvja, Litwanja, Moldova, Polonja, Russja, Slovakkja, Taġikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

Żona 4: L-Ewropa tal-Punent:

Andorra, Ceuta u Melilla, Gibiltà, Il-Gżejjer Faroe, Islanda, Liechtenstein, Malta, Norveġja, San Marino, Belt tal-Vatikan.

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

Notifiki kif imsemmijin fl-Artikolu 12(4)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI

Lista ta’ pajjiżi kif imsemmijin fl-Artikolu 22

- Kanada

- Iran

- Libanu

- Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

- Tajwan

- Indja

- Bolivja

- Repubblika ta’ San Marino

--------------------------------------------------

L-ANNESS VII

Id-dokument V I 1 kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS VIII

Regoli tekniċi dwar il-formoli V I 1 u V1 2 imsemmijin fl-Artikoli 24 u 25

A. Stampar ta’ formoli

1. Id-daqs tal-formoli għandu jkun bejn wieħed u ieħor 210 × 297mm.

2. Karta bajda imdaqqsa għal skopijiet ta’ kitba li tiżen mhux anqas minn 40g/m2 trid tintuża.

3. Kull formola jrid ikun fiha l-isem u l-indirizz jew il-marka ta’ l-istampatur.

4. Il-formoli għandhom ikunu stampati f’waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Komunità; fil-każ tal-formoli V I 2, il-lingwa tal-formola għandha tkun nominata mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn il-formola għandha tkun stampata.

B. Mili tal-formoli

1. Il-formoli għandhom jimtlew bil-lingwa li huma stampati biha.

2. Kull formola għandha jkollha numru serjali allokat:

- fil-każ tal-formoli V I 1, mill-korp uffiċjali li jiffirma l-parti taċ-"ċertifikat",

- fil-każ tal-formoli V I 2, mill-uffiċċju tad-dwana li jittimbrahom.

3. Id-deskrizzjoni tal-prodott fil-kaxxa 6 tal-formola V I 1 u l-kaxxa 5 ta’ l-estratt V I 2 trid timtela skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KEE) Nru 2392/89.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IX

Lista ta’pajjiżi kif imsemmijin fl-Artikolu 24(2) u fl-Artikolu 26

- L-Awstralja

- L-Istati Uniti ta’ l-Amerika

--------------------------------------------------

L-ANNESS X

Id-dokument V I 2 kif imsemmi fl-Artikolu 25(1)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS XI

Definizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 34

Għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar l-importazzjoni:

(a) "most ta’ l-għeneb frisk bil-fermentazzjoni mwaqqfa biż-żieda ta’ alkoħol" ifisser prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ 12 % vol jew aktar iżda anqas minn 15 % vol, u

- jinkiseb biż-żieda ta’ prodott miksub mid-distillazzjoni ta’ l-inbid mal-most ta’ l-għeneb mhux fermentat b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ mhux anqas minn 8,5 % vol u miksub esklussivament mill-varjetajiet ta’ l-għenba ta’ l-inbid permessi fil- pajjiż terz ta’ l-oriġini;

(b) "most ta’ l-għeneb konċentrat" ifisser għeneb mhux karamellat li:

- jinkiseb b’deidrazzjoni parzjali tal-most ta’ l-għeneb magħmula b’kull metodu awtoriżżat mid-dispożizzjonijiet tal-pajjiżi terzi ta’ l-oriġini u mhux projbit mir-regoli tal-Komunità, għajr bi sħana diretta, b’tali mod li l-figura li juri r-refrattometru, użata skond il-metodu prekritt fl-Anness XVIII tar-Regolament (KE) Nru 1622/2000 f’temperatura ta’ 20 °C,ma tkunx anqas minn 50,9 %,

- jinkiseb esklussivament mill-varjetajiet ta’ l-għeneb ta’ l-inbid permessi fil-pajjiż terz ta’ l-oriġini, u

- jinkiseb mill-most ta’ l-għeneb mill-anqas b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum preskritta mil-pajjiż ta’ l-oriġini għall-preparazzjoni ta’ l-inbid maħsub għall-konsum dirett tal-bniedem; li l-qawwa alkoħolika ma tistax tkun anqas minn 8,5 % vol.

Qawwa alkoħolika attwali bil-volum tal-most ta’ l-għeneb konċentrat ta’ mhux aktar minn 1 % vol tkun permessa;

(ċ) "most ta’ l-għeneb konċentrat u rrettifikat" ifisser il-prodott likwidu mhux karamellat li:

(i) jinkiseb b’deidrazzjoni parzjali tal-most ta’ l-għeneb magħmula b’kull metodu awtoriżżat mid-dispożizzjonijiet tal-pajjiż terz ta’ l-oriġini u mhux projbit mir-regoli tal-Komunità, għajr bi sħana diretta, b’tali mod li l-figura indikata minn refrattometru,użat skond il-metodu prekritt fl-Anness XVIII tar-Regolament (KE) Nru 1622/2000 f’temperatura ta’ 20 °C, ma tkunx anqas minn 61,7 %;

(ii) għadda minn trattament awtoriżżat mid-dispożizzjonijiet tal-pajjiż terz ta’ l-oriġini u mhux projbit minn xi regoli tal-Komunità, għad-deaċidifikazzjoni u għat-tneħħija ta’ kostitwenti għajr iz-zokkor;

(iii) għandu l-karatteristiċi li ġejjin:

- pH ta’ mhux aktar minn 5 fi Brix ta’ 25 °,

- densità ottika ta’ 425nm għal ħxuna ta’ 1 ċm ta’ mhux aktar minn 0,100 fil-most ta’ l-għeneb ikkonċentrat fi Brix ta’ 25 °,

- kontenut ta’ sukrosju li ma jinstabx b’metodu ta’ analiżi li għandu jkun definit,

- indiċi ta’ Folin-Ciocalteau ta’ mhux aktar minn 6 fi Brix ta’ 25 °,

- aċidità titratabbli ta’ mhux aktar minn 15 milli-ekwivalenti għal kull kilogramma tat-total ta’ żokkor,

- kontenut ta’ diossidu tal-kubrit ta’ mhux aktar minn 25 milli-ekwivalenti għal kull kilogramma tat-total ta’ żokkor,

- kontenut totali ta’ cation ta’ mhux aktar minn 8 milli-ekwivalenti għal kull kilogramma tat-total ta’ zokkor,

- konduttività fi Brix ta’ 25 ° u ta’ 20 °C ta’ mhux aktar minn 120 micro-Siemens għal kull ċentimetru,

- kontenut ta’ hydroxymethylfurfural ta’ mhux aktar minn 25 milli-ekwivalenti għal kull kilogramma tat-total ta’ żokkor,

- preżenza ta’ mesoinositol;

(iv) jinkiseb esklussivament mill-varjetajiet ta’ l-għeneb ta’ l-inbid permessi fil-pajjiż terz ta’ l-oriġini, u

(v) jinkiseb mill-most ta’ l-għeneb mill-anqas b’qawwa minima alkoħolika naturali bil-volum preskritta mil-pajjiż terz ta’ l-oriġini għall-preparazzjoni ta’ l-inbid maħsub għall-konsum dirett tal-bniedem; dik il-qawwa alkoħolika ma tistax tkun anqas minn 8,5 % vol.

Qawwa alkoħolika attwali bil-volum tal-most ta’ l-għeneb konċentrat u rrettifikat ta’ mhux aktar minn 1 % vol tkun permessa;

(d) "Inbid likoruż" ifisser prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 15 % vol u ta’mhux aktar minn 22 % vol u qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ mhux anqas minn 17,5 % vol, u

- jinkiseb mill-most ta’ l-għeneb fil-fermentazzjoni, jew inbid, jew taħlita ta’ dawn il-prodotti, li jridu jiġu mill-varjetajiet ta’ dwieli permessi fil-pajjiż terz ta’ l-oriġini għall-produzzjoni ta’ l-inbid likoruż u għandhom qawwa alkoħolika naturali inizjali bil-volum ta’ mhux anqas minn 12 % vol, u biż-żieda:

(i) individwalment jew flimkien, ta’ alkoħol newtrali ta’ oriġini mid-dielja, inkluż l-alkoħol prodott bid-distillazzjoni ta’ l-għeneb niexef, li għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 96 % vol, u ta’ distillat ta’ nbid jew għeneb niexef, li għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 52 % vol u ta’ mhux aktar minn 86 % vol,

(ii) flimkien ma’ wieħed jew iżjed mill-prodotti li ġejjin, fejn ikun il-każ:

- most ikkonċentrat ta’ l-għeneb:

- taħlita ta’ wieħed mill-prodotti msemmija f’(i) b’most ta’ l-għeneb jew most ta’ l-għeneb fil-fermentazzjoni.

Madankollu, ċerti nbejjed likorużi ta’ kwalità li għalihom il-kondizzjonijiet tal-produzzjoni huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk ta’ inbid psr ta’ kwalità u li jidhru f’lista li għandha tkun adottata jistgħu:

- ikollhom qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ anqas minn 17,5 % vol iżda mhux anqas minn 15 % vol fejn il-liġijiet tal-pajjiż terz ta’ l-oriġini li japplikaw għalihom qabel l-1 ta’ Jannar 1985 ikunu hekk espressament iddisponew,

- jinkisbu mill-most ta’ l-għeneb b’qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ anqas minn 12 % vol iżda mhux anqas minn 10,5 % vol;

(e) "inbid frizzanti" ifisser il-prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 8,5 % vol,

- jinkiseb mill-ewwel jew mit-tieni fermentazzjoni alkoħolika ta’ l-għeneb frisk, most ta’ l-għeneb jew inbid, u

- meta l-kontenitur jinfetaħ, jerħi diossidu tal-karbonju derivat esklussivament mill-fermentazzjoni u għandu eċċess ta’ pressa, minħabba d-diossidu tal-karbonju fis-soluzzjoni, ta’ mhux anqas minn 3 bar meta miżmum f’temperatura ta’ 20 °C f’kontenituri magħluqa;

(f) "inbid frizzanti bl-arja" ifisser il-prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 8,5 % vol,

- jinkiseb mill-inbid,

- jerħi, meta l-kontenitur jinfetaħ, diossidu tal-karbonju derivat kollu jew parzjalment miż-żieda ta’ dak il-gass, u

- għandu eċċess ta’ pressa, minħabba d-diossidu tal-karbonju fis-soluzzjoni, ta’ mhux anqas minn 3 bar meta miżmum f’ temperatura ta’ 20 °C f’kontenituri magħluqa;

(g) "inbid semi-frizzanti" ifisser prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 8,5 % vol,

- - għandu eċċess ta’ pressa, minħabba d-diossidu tal-karbonju endoġenu fis-soluzzjoni, ta’ mhux anqas minn 1 bar u mhux aktar minn 2,5 bar meta miżmum f’temperatura ta’ 20 °C f’kontenituri magħluqa;

(h) "inbid semi-frizzanti bl-arja" ifisser prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika attwali bil-volum ta’ mhux anqas minn 8,5 % vol,

- għandu eċċess ta’ pressa, minħabba d-diossidu tal-karbonju fis-soluzzjoni li kien miżjud kollu jew parzjalment, ta’ mhux anqas minn 1bar u mhux aktar minn 2,5bar meta miżmum f’temperatura ta’ 20 °C f’kontenituri magħluqa.

(i) "Inbid mill-għeneb misjur żejjed" ifisser prodott li:

- għandu qawwa alkoħolika naturali bil-volum ta’ aktar minn 15 % vol,

- għandu qawwa alkoħolika totali bil-volum ta’ mhux anqas minn 16 % vol u qawwa alokoħolika attwali ta’ mhux anqas minn 12 % vol,

- huwa ppreparat fil-pajjiż terż ta’ l-oriġini mill-għeneb ta’ varjetajiet ta’ l-għeneb ta’ l-inbid permessi fil pajjiż terz ta’ l-oriġini u li nħasad f’dak il-pajjiż,

- ikollu l-età avvanzata tieghu fejn ikun il-każ.

--------------------------------------------------