32001R0082Official Journal L 020 , 20/01/2001 P. 0001 - 0104


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 82/2001

tal-5 ta' Diċembru 2000

li tirrigwarda d-definizzjoni tal-kunċett "prodotti li joriġinaw (fil-post)" u l-metodi tal-KOperazzjoni amministrattiva fil-kummerċ bejn it-territorju tad-dwana tal-Komunità u Ceuta u Melilla

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkonsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkonsidra l-Att ta' l-Adeżjoni ta' Spanja u tal-Portugall, u b'mod partikolari il-Protokoll 2 ta' miegħu,

Wara li kkonsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Minn mindu daħal fis-seħħ ir-Regolament tal-Konsill (KEE) Nru 1135/88 tas-7 ta' Marzu 1988 li jirrigwarda d-definizzjoni tal-kunċett tal-"prodotti li joriġinaw (fil-post)" u l-metodi ta' KOperzzjoni amministrattiva bejn il-Komunità, Ceuta u Melilla u l-Gżejjer Kanarji [1], ir-regoli dwar l-oriġini li japplikaw taħt ftehimijiet kummerċjali varji iffirmati mill-Komunità għaddew minn bidliet sostanzjali. F'ċerti rigwardi, huma iktar favorevoli minn dawk li jinsabu fir-Regolament (KEE) Nru 1135/88, b'mod partikolari rigward il-ħtiġiet dokumentarji.

(2) Il-ftehimijiet ta' hawn fuq li jirregolaw il-kummerċ bejn il-Komunità u s-sħab kummerċjali tagħha jistabbilixxu regoli speċjali dwar l-oriġini għal Ceuta u Melilla. Dawn id-disposizzjonijiet għandhom jiġu applikati bejn it-territorju ta-dwana tal-Komunità u Ceuta u Melilla.

(3) Ir-Regolament tal-Konsill (KEE) Nru 1911/91 tas-26 ta' Ġunju 1991 dwar l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-liġijiet Komunitarji għall-Ġżejjer Kanarji [2] inkorpora lil dawn il-gżejjer fid-territorju tad-dwana Komunitarju. Ghalhekk mhux meħtieġ iktar li jiġu pprovvduti regoli speċjali dwar l-oriġini għal dan it-territorju.

(4) Ir-Regolament (KEE) Nru 1135/88 għandu jiġi abbozzat mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Id-definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolment:

"fabbrikazzjoni" tfisser kull tip ta' xogħol jew proċessar inklużi t-tagħqid flimkien jew ħidmiet speċifiċi;

"materjal" ifisser kull ingredjent, materja prima, komponent jew parti, eċċ., użati fil-fabbrikazzjoni tal-prodott;

"prodott" ifisser il-prodott miksub, saħansitra jekk ikun maħsub għall-użu iktar tard f'ħidma oħra tal-fabbrikazzjoni;

"oġġetti" ifissru kemm il-materjali u kemm il-prodotti;

"valur tad-dwana" ifisser il-valur kif stabbilit skond il-Ftehim tas-sena 1994 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (il-Ftehim tal-WTO dwar il-valutazzjoni tad-dwana);

"prezz tal-fabbrika" ifisser il-prezz imħallas għall-prodott kif joħroġ mill-fabbrika lill-fabbrikant fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla u li fl-impriża tiegħu jitwettqu l-aħħar xogħol jew proċessar, sakemm il-prezz jinkludi l-valur tal-materjali kollha wżati, b'kull taxxa interna mnaqqsa li tista' jew ma tistax titħallas lura, meta jiġi esportat il-prodott miksub;

"il-valur tal-materjali" ifisser il-valur tad-dwana mal-waqt ta' l-importazzjoni tal-materjali wżati jew, jekk ma jkunx magħruf u ma jistax jiġi aċċertat, l-ewwel prezz li jista' jiġi aċċertat imħallas għall-materjali fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla;

"il-valur tal-materjali li joriġinaw (fil-post)" ifisser il-valur ta' dawn il-materjali kif iddefinit fil-punt (g) applikat mutatis mutandis;

"valur miżjud" ifisser il-prezz tal-fabbrika għall-prodotti, bil-valur tad-dwana mnaqqas għal kull wieħed mill-materjali inkorporati li joriġina fil-pajjiżi riferiti fl-Artikoli 3 u 4 jew, meta l-valur tad-dwana ma jkunx magħruf u ma jistax jiġi aċċertat, l-ewwel prezz li jista' jiġi aċċertat imħallas għall-materjali fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla;

"kapitoli" u "intestaturi" ifissru l-kapitoli u l-intestaturi (b'kodiċjiet ta'erba' ċifri) użati fin-nomenklatura li tagħmel is-Sistema Armonizzata tad-Deskrizzjoni u l-Kodifika' ta l-Oġġetti, minn issa l quddiem imsejħa "is-Sistema Armonizzata" jew "HS";

"konsinna" tfisser il-prodotti li jew jintbagħtu simultanjament minn esportatur lil destinatarju jew ikunu ttrasportati taħt dokument waħdieni tat-trasport mill-esportatur lid-destinatarju jew, fl-assenza ta' dan id-dokument, b'fattura waħdiena;

"territorji" ifissru t-territorji, inklużi l-ibħra territorjali.

L-espressjoniet "ikklassifikat/a/i" għandhom jirreferu għall-klassifika ta' prodott jew materjal taħt intestatura partikolari.

KAPITOLU II

ID-DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT "PRODOTTI LI JORIĠINAW (FIL-POST)"

Artikolu 2

Ħtiġiet ġenerali

1. Bil-għan li jiġu implimentati l-arranġamenti li jirregolaw il-kummerċ bejn it-territorju tad-dwana Komunitarju, minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-Komunità", u Ceuta u Melilla, il-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkonsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità:

(a) il-prodotti miksuba għal kollox fil-Komunità fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll;

(b) il-prodotti miksuba fil-Komunità li jinkorporaw materjali li ma kenux miksuba għal kollox hawnhekk, sakemm dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċesar biżżejjed fil-Komunità fit-tifsira ta' l-Artikolu 6;

(ċ) l-oġġetti li joriġinaw fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) fit-tifsira tal-Protokoll 4 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

2. Bil-għan li jiġu implimentati l-arranġamenti li jirregolaw il-kummerċ bejn il-Komunità u Ceuta u Melilla, il-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkonsidrati bħala li joriġinaw f'Ceuta u Melilla:

(a) il-prodotti miksuba għal kollox f'Ceuta u Melilla fit-tifsira ta' l-Artikolu 5;

(b) il-prodotti miksuba f'Ceuta u Melilla li jinkorporaw materjali li ma kenux miksuba għal kollox hawnhekk, sakemm dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċesdar biżżejjed f'Ceuta u Melilla fit-tifsira ta' l-Artikolu 6.

Artikolu 3

Il-kumulu fil-Komunità

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2(1), il-prodotti għandhom jiġu kkonsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità, f'Ceuta u Melilla jew f'kull pajjiż ieħor li miegħu l-Komunità ffirmat ftehim reċiproku li l-protokoll tiegħu rigward ir-regoli dwar l-oriġini jistabbilixxi disposizzjonijiet speċjali għal Ceuta u Melilla, sakemm dan ix-xogħol jew il-proċessar imwettqa fil-Komunità jmorru lil hemm minn dawk riferiti fl-Artikolu 7. Ma għandux ikun hemm għalfejn li dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċessar biżżejjed.

2. Meta x-xogħol jew il-proċessar imwettqa fil-Komunità jmorru lil hemm minn dawk riferiti fl-Artikolu 7, il-prodott miksub għandu jiġi kkonsidrat bħala li joriġina fil-Komunità biss meta l-valur miżjud fih ikun ikbar mill-valur tal-materjali wżati li joriġinaw f'wieħed jew l-ieħor mill-pajjiżi riferiti fil-paragrafu 1. Jekk dan ma jkunx hekk, il-prodott miksub għandu jiġi kkonsidrat bħala li joriġina fil-pajjiż fejn jgħodd l-ikbar valur tal-materjali li joriġinaw fil-post użati fil-fabbrikazzjoni il-Komunità.

3. Il-prodotti, li joriġinaw f'wieħed mill-pajjiżi riferiti fil-paragrafu 1, li ma jgħaddu mill-ebda xogħol jew proċessar fil-Komunità, għandhom iżommu l-oriġini tagħhom jekk jiġu esportati lejn wieħed minn dawn il-pajjiżi.

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (serje C) il-lista tal-pajjiżi u d-data li fiha jista' jiġi applikat il-kumulu fil-Komunità.

Artikolu 4

Il-kumulu f'Ceuta u Melilla

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2(2), il-prodotti għandhom jiġu kkonsidrati bħala li joriġinaw f'Ceuta u Melilla jekk jinkisbu hawnhekk billi jiġu inkorporati l-materjali li joriġinaw f'Cauta u Melilla, il-Komunità jew kull pajjiż ieħor li miegħu l-Komunità tkun iffirmat ftehim reċiproku li l-protokoll tiegħu rigward ir-regoli dwar l-oriġini jistabbilixxi disposizzjonijiet speċjali f'Ceuta u Melilla, sakemm ix-xogħol jew il-proċessar imwettqa f'Ceuta u Melilla jmorru lil hemm minn dawk riferiti fl-Artikolu 7. Ma għandux ikun hemm għalfejn li dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew proċessar biżżejjed.

2. Meta x-xogħol jew il-proċessar imwettqa f'Ceuta ma jmorrux lil hemm minn dawk riferiti fl-Artikolu 7, il-prodott miksub għandu jiġi kkonsidrat bħala li joriġina fil-Komunità biss meta l-valur miżjud fih ikun ikbar mill-valur tal-materjali wżati li joriġinaw f'wieħed jew l-ieħor mill-pajjiżi riferiti fil-paragrafu 1. Jekk dan ma jkunx hekk, il-prodott miksub għandu jiġi kkonsidrat bħala li joriġina fil-pajjiż fejn jgħodd l-ikbar valur tal-materjali li joriġinaw fil-post użati fil-fabbrikazzjoni f'Ceuta u Melilla.

3. Il-prodotti, li joriġinaw f'wieħed mill-pajjiżi riferiti fil-paragrafu 1, li ma jgħaddu mill-ebda xogħol jew proċessar f'Ceuta u Melilla, għandhom iżommu l-oriġini tagħhom jekk jiġu esportati lejn wieħed minn dawn il-pajjiżi.

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (serje C) il-lista tal-pajjiżi u d-data li fiha jista' jiġi applikat il-kumulu f'Ceuta u Melilla.

Artikolu 5

Il-prodotti miksuba sħaħ

1. Dawn li ġejjin għandhom jiġu kkonsidrati bħala miksuba għal kollox fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla:

(a) il-prodotti minerali estratti mill-ħamrija tagħhom jew mill-qiegħ tal-baħar tagħhom;

(b) il-prodotti veġetali maħsuda hemmhekk;

(ċ) annimali ħajjin mitwielda u mrobbija hemmhekk;

(d) prodotti minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e) il-prodotti miksuba mill-kaċċa jew mis-sajd imwettqa hemmhekk;

(f) il-prodotti tas-sajd mill-baħar u prodotti oħra meħuda mill-baħar ‘il barra mill-ibħra territorjali tal-Komunità jew ta' Ceuta u Melilla mill-bastimenti tagħhom;

(g) il-prodotti magħmula abbord il-bastimenti- fabbriki tagħhom esklussivament mill-prodotti riferiti fil-punt (f);

(h) l-oġġetti wżati hemmhekk xierqa biss għall-irkupru tal-materji prima, inklużi t-tyres użati tajbin biex jiġu rrikondizzjonati jew għall-użu bħala skart;

(i) l-iskart u r-ruttam li jirriżultaw mill-ħidmiet tal-fabbrikazzjoni kondotti hemmhekk;_

(j) il-prodotti estratti mis-soll jew is-sottosoll marini ‘il barra mill-ibħra territorjali tagħhom sakemm ikollhom ukoll id-drittijiet waħdiena għalbiex jinħadmu dan is-soll jew sottosoll;

(k) l-oġġetti prodotti hemmhekk esklussivament mill-prodotti speċifikati fil-punti minn (a) sa (j).

2. Għall-għanijiet tal-punt 1(f) u (g), dawn li ġejjin biss għandhom jiġu kkonsidrati li huma bastimenti u bastimenti-fabbriki Komunitarji u ta' Ceuta u Melilla, il-bastimenti u bastimenti-fabbriki:

(a) li huma rreġistrati jew irrekordjati fi Stat Membru jew, għal Ceuta u Melilla, irreġistrati fir-reġistri tal-bastimenti ta' l-awtorita kompetenti lokali (ir-Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

(b) li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru;

(ċ) li jappartjienu għal mill-inqas 50 % tal-kobor liċ-ċittadini ta' l-Istati Membri, jew lil kumpanija bl-uffiċċju prinċipali tagħha f'wieħed minn dawn l-Istati, li l-manager jew il-manager-ijiet, il-President tal-Bord tad-Diretturi jew tal-Bord tas-Sorveljanza tagħha u l-maġġoranza tal-membri ta' dawn il-bordjiet huma ċittadini ta' l-Istati Membri u li tagħhom, b'żieda ma' dan, fil-każ ta' sħubiji jew kumpaniji limitati, mill-inqas nofs il-kapital jappartjieni lil dawn l-Istati jew lill-korpi pubbliċi jew liċ-ċittadini ta' dawn l-Istati;

(d) li l-kaptan u l-fizzjali tagħhom huma ċittadini ta' l-Istati Membri; u

(e) mill-inqas 75 % ta' l-ekwipaġġ tagħhom huma ċittadini ta' l-Istati Membri.

Artikolu 6

Il-prodotti maħduma jew ipproċesati biżżejjed

1. Għall-għanijiet ta' l-Artkolu 2, il-prodotti li ma jkunux miksuba għal kollox huma kkonsidrati li jkunu maħduma jew ipproċessati biżżejjed meta jitwettqu l-kondizzjonijiet iddikjarati fil-lista fl-Anness B.

Dawn il-kondizzjonijiet jindikaw, għall-prodotti kollha koperti bil-Protokoll 2 ma' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' Spanja u l-Portugall, ix-xogħol jew il-proċessar li jridu jitwettqu fuq il-materjali li mhumiex ta' l-oriġini tal-post użati fil-fabbrikazzjoni ta' dawn il-prodotti u japplikaw biss fejn għandhom x'jaqsmu dawn il-materjali. Għalhekk, jiġri li jekk prodott, li jkun kiseb l-istatus ta' l-oriġini billi jwettaq il-kondizzjonijiet iddikjarati fil-lista jintuża fil-fabbrikazzjoni ta' prodott ieħor, il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-prodott li fih ikun inkorporat ma japplikax għalih, u ma għandu jingħata l-ebda qies tal-materjali li ma joriġinawx fil-post li jistgħu jkunu ġew użati fil-fabbrikazzjoni tiegħu.

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, il-materjali li ma joriġinawx fil-post li, skond il-kondizzjonijiet iddikjarati fil-lista fl-Anness B rigward prodott mogħti, ma għandhomx jintużaw fil-fabbrikazzjoni ta' dan il-prodott, jistgħu madankollu jintużaw, sakemm:

(a) il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott;

(b) ma jiġi maqbuż l-ebda wieħed mill-perċentwali mogħtija fil-lista għall-valur massimu tal-materjali li ma joriġinawx fil-post permezz ta' l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu.

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għall-prodottii li jidħlu fil-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

3. Għandhom japplikaw il-paragrafi 1 u 2 għajr kif ipprovvdut fl-Artikolu 7.

Artikolu 7

Il-ħidmiet tax-xogħol jew il-proċessar mhux biżżejjed

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, il-ħidmiet li ġejjin għandhom jiġu kkonsidrati bħala mhux biżżejjed sabiex jikkonferixxu l-istatus ta' prodotti li joriġinaw fil-post, sewwa jekk jiġu sodisfatti l-ħtiġiet ta' l-Artikolu 6 u sewwa jekk le:

(a) il-ħidmiet sabiex jiżguraw il-priservazzjoni tal-prodotti f'kondizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħażna (il-ventilazzjoni, il-frix, it-tnixxif, it-tkessiħ, it-tqegħid fil-melħ, fid-dijossidu tal-kupru jew soluzzjonijiet oħra ilmin, it-tneħħija tal-partijiet bil-ħsara u ħidmiet bħal dawn);

(b) il-ħidmiet sempliċi li jikkonsistu fit-tneħħija tat-trab, it-tnaqqija jew il-għarbil, il-għażil, il-klassifika, it-tqabbil ma' xulxin (inklużi it-tagħqid ta' settijiet ta' oġġetti), il-ħasil, iż-żeba', it-tqattigħ;

(ċ) (i) il-bidliet fil-pakkeġġjar u t-taqsim f'biċċiet u l-muntaġġ tal-pakkeġġi;

(ii) it-tqegħid sempliċi fil-fliexken, fil-fjasketti, fil-boroż, fil-kaxxi, fit-twaħħil fuq il-kartun jew fuq il-fuljetti, eċċ., u l-ħidmiet kollha sempliċi tal-pakkeġġjar;

(d) it-twaħħil ta' marki, tikketti u sinjali oħra li jiddistingwu fuq il-prodotti jew il-pakkeġġjar tagħhom;

(e) it-taħlit sempliċi tal-prodotti, sewwa jekk ta' tipi differenti u sewwa jekk le, meta l-komponenti tat-taħlitiet ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Anness sabiex jgħinhom jiġu kkonsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla;

(f) il-muntaġġ sempliċi tal-partijiet sabiex jikkostitwixxu prodott sħiħ;

(g) il-għaqda ta' żewġ ħidmiet jew iktar speċifikati fil-punti minn (a) sa (f);

(h) il-qtil ta' l-annimali.

2. Il-ħidmiet kollha mwettqa jew fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla fuq prodott mogħti għandhom jiġu kkonsidrati flimkien meta jiġi stabbilit jekk ix-xogħol jew il-proċessar imgħoddija minn dan il-prodott iridux jitqiesu bħala mhux biżżejjed fit-tifsira tal-paragrafu 1.

Artikolu 8

L-untità tal-kwalifika

1. L-unità tal-kwalifika sabiex jiġu applikati d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandha tkun il-prodott partikolari li jkun ikkonsidrat bħala l-unità bażika meta tiġi stabbilita l-klassifika bl-użu tan-nomenklatura tas-Sistema Armonizata.

Għalhekk, isegwi illi:

(a) meta prodott kompost minn grupp jew mill-muntaġġ ta' oġġetti jiġi kklassifikat skond il-kondizzjonijiet tas-Sistema Armonizzata f'intestatura waħdiena, il-prodott kollu jikkostitwixxi l-unità tal-kwalifika;

(b) meta konsinna tikkonsisti minn numru ta' prodotti identiċi kklassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull wieħed mill-prodotti jrid jittieħed għalih waħdu meta jkunu qegħdin jiġu applikati d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Meta, skond ir-Regola Ġeneali 5 tas-Sistema Armonizzata, il-pakkeġġjar jiġi inkluż mal-prodott għall-għanijiet tal-klassifika, għandu jiġi inkluż għall-għanijiet sabiex jiġi stabbilit l-oriġini.

Artikolu 9

L-aċċessjorji, l-ispare parts u l-għodda

L-aċċessorji, l-ispare parts u l-għodda ddispaċċjati ma' biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura, li jagħmlu parti mit-tagħmir normali u inklużi fil-prezz tagħhom jew li ma jkunux imdaħħla separatament fil-fattura, għandhom jitqiesu bħala ħaġa waħda mill-biċċa tat-tagħmir, magna, apparat jew vettura fil-kwistjoni.

Artikolu 10

Is-settijiet

Is-settijiet kif iddefiniti fir-Regola Ġenerali 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw mill-post meta l-prodotti komponenti kollha jkunu joriġinaw mill-post. Madankollu, meta jiġi kompost sett ta' prodotti li joriġinaw fil-post u prodotti li ma joriġinawx fil-post, is-sett bħala ħaġa waħda għandu jitqies li joriġina fil-post, sakemm il-valur tal-prodotti li ma joriġinawx fil-post ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz mill-fabbrika tas-sett.

Artikolu 11

L-elementi newtrali

Sabiex jiġi stabbilit jekk prodott hux prodott li joriġina fil-post, ma hemmx għalfejn jiġi stabbilit l-oriġini ta' dawn li ġejjin li jistgħu jintużaw fil-fabbrikazzjoni tiegħu:

(a) l-enerġija u l-karburant;

(b) l-impjant u t-tagħmir;

(ċ) il-magni u l-għodda;

(d) l-oġġetti li ma jidħlux u li ma jkunux maħsuba li jidħlu fil-komposizzjoni finali tal-prodott.

KAPITOLU III

IL-ĦTIĠIET TERRITORJALI

Artikolu 12

Il-prinċipju tat-territorjalità

1. Għajr kif ipprovvdut fl-Artikolu 2(1)(ċ) u l-Artikoli 3 u 4, il-kondizzjonijiet sabiex jinkiseb l-istatus li oriġinaw fil-post iddikjarat fil-Kapitolu II irid jitwettaq il-ħin kollu u mingħajr interruzzjoni fil-Komunità u f'Ceuta u Melilla.

2. Għajr kif ipprovvdut fl-Artikoli 3 u 4, meta l-oġġetti li joriġinaw fil-post esportati mill-Komunità jew minn Ceuta u Melilla lejn pajjiż ieħor jerġgħu lura, iridu jiġu kkonsidrati bħala li ma joriġinawx fil-post, għajr jekk jista' jiġi muri għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet tad-dwana illi:

(a) l-oġġetti mreġġgħin lura huma l-istess bħal dawk esportati; u

(b) ma jkunu għaddew minn l-ebda ħidma lil hemm minn dak li tkun meħtieġa sabiex jiġu ppriservati f'kondizzjoni tajba waqt li jkunu f'dan il-pajjiż jew waqt li jkunu qegħdin jiġu esportati.

Artikolu 13

It-trasport dirett

1. It-trattament preferenzali pprovvdut skond dan ir-Regolament japplika biss għall-prodotti li jissodisfaw il-ħtiġiet ta' dan ir-Regolament, li jiġu ttrasportati direttament bejn il-Komunità u Ceuta u Melilla jew minn ġot-territorji tal-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4.

Madankollu, il-prodotti li jikkostitwixxu konsinna waħdiena jistgħu jiġu ttrasportati minn ġo territorji oħra bi, meta meħtieġ, it-trasbord jew il-ħażna temporanja f'dawn it-territorji, sakemm jissoktaw taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet tad-dwana f'dan il-pajjiż tat-transitu jew tal-ħażna u ma jgħaddu minn ebda ħidma oħra għajr il-ħatt, it-tagħbija mill-ġdid jew kull ħidma oħra maħsuba għalbiex tippriservahom f'kondizzjoni tajba.

Il-prodotti li joriġinaw fil-post jistgħu jiġu ttrasportati permezz ta' linja tal-pajpijiet li taqsam territorji oħra għajr dawk riferiti fl-ewwel sub-paragrafu.

2. Għandha tiġi fornita lill-awtoritajiet kompetenti tad-dwana fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, xiehda illi l-kondizzjonijiet iddikjarati fil-paragrafu 1 ġew imwettqa bil-produzzjoni ta':

(a) dokument waħdieni tat-trasport li jkopri l-passaġġ ġewwa l-pajjiż tat-transitu; jew

(b) ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż tat-transitu;

(i) li jagħtu deskrizzjoni eżatta tal-prodotti;

(ii) li jiddikjaraw id-dati tal-ħatt u tat-tagħbija mill-ġdid tal-prodotti u, meta japplika, indikazzjoni tal-bastimenti, jew tal-mezzi l-oħra tat-trasport użati; u

(iii) li jiċċertifikaw il-kondizzjonijiet li fuqhom il-prodotti ssoktaw fil-pajjiż tat-transitu; jew

(ċ) fin-nuqqas ta' dawn, kull dokument ta' appoġġ.

Artikolu 14

L-esibizzjonijiet

1. Il-prodotti li joriġinaw fil-post, mibgħuta għal esibizzjoni f'pajjiż ieħor għajr dawk riferiti fl-Artikoli 3 u 4 u, wara l-esibizzjoni, mibjugħa jew importati fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, għandhom jibbenefikaw ma' l-importazzjoni mid-disposizzjonijiet tal-Protokoll 2 ma' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' Spanja u l-Portugall, sakemm jiġi muri għas-sodisfazzjon ta' l-awtoritajiet tad-dwana illi:

(a) esportatur ikun ikkonsinna dawn il-prodotti mill-Komunità jew minn Ceuta u Melilla lill-pajjiż li fih tkun saret l-esibizzjoni u jkun esibihom hemm;

(b) il-prodotti jkunu ġew mibjugħa jew disposti minnhom xorta oħra minn dan l-esportatur lil persuna fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla;

(ċ) il-prodotti jkun ġew ikkonsinnati matul l-esibizzjoni jew immedjatament warajha fl-istat li fih ikunu ntbgħatu għall-esibizzjoni; u

(d) minn mindu jkunu ġew ikkonsinnati għall-esibizzjoni, il-prodotti ma jkunu ntużaw għall-ebda għan ieħor għajr il-wiri fl-esibizzjoni.

2. Trid tinħareġ jew tintgħamel prova ta' l-oriġini skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu V u tiġi ssottomessa lill-awtoritajiet tad-dwana fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla fil-manjiera normali. Iridu jiġu indikati fuqha l-isem u l-indirizz ta' l-esibizzjoni. Meta meħtieġ, tista' tintalab xiehda dokumentarja adizzjonali dwar in-natura tal-prodotti u l-kondizzjonijiet li fuqhom ikunu ġew esibiti.

3. Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kull esibizzjoni kummerċjali, industrijali, agrikola jew tas-snajja jew wirja jew esposizzjoni pubbliċi simili li ma jkunux organizzati għal għanijiet privati fil-ħwienet jew fil-fondi kummerċjali bil-ħsieb tal-bejgħ ta' prodotti barranija, u li matulhom il-prodotti jissoktaw taħt il-kontroll tad-dwana.

KAPITOLU IV

IL-ĠBID LURA JEW L-EŻENZJONI MID-DAZJI TAD-DWANA

Artikolu 15

Il-projbizzjoni tal-ġbid lura tad-dazji tad-dwana jew ta' l-eżenzjoni minnhom

1. Il-materjali li ma joriġinawx fil-post użati fil-fabbrikazzjoni ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4 li għalihom tinħareġ jew tintgħamel prova ta' l-oriġini skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu V ma għandhomx ikunu bla ħsara fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla għall-ġbid lura tad-dazji tad-dwana tkun xi tkun il-kwalità tagħhom jew l-eżenzjoni minnhom.

Il-prodotti fil-Kapitolu 3 jew taħt l-intestaturi bin-Nru 1604 u 1605 tas-Sistema Armonizzata u li joriġinaw fil-Komunità fit-tifsira ta' dan ir-Regolament kif ipprovvdut fl-Artikolu 2(1)(ċ), li għalihom tinħareġ jew tintgħamel prova ta' l-oriġini skond id-disposizzjonijiet tal-Kaptolu V ma għandhomx ikunu bla ħsara fil-Komunità għall-ġbid lura tad-dazji tad-dwana jkunu xi jkunu l-kwalità tagħom jew l-eżenzjoni minnhom.

2. Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal kull arranġament ta' rifużjoni, remissjoni jew nuqqas ta' ħlas, parzjali jew sħiħ, tad-dazji tad-dwana jew ta' l-imposti li jkollhom effett ekwivalenti, li japplikaw fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, għall-materjali wżati fil-fabbrikazzjoni u għall-prodotti koperti bit-tieni subparagafu tal-paragrafu 1, meta japplikaw din ir-rifużjoni, remissjoni jew nuqqas ta' ħlas, espressament jew f'effett, meta l-prodotti miksuba mill-materjali msemmija jiġu esportati u ma jkunux maħsuba għall-użu tad-dar.

3. L-esportatur tal-prodotti koperti bi prova ta' l-oriġini għandu jkun lest li jipproduċi f'kull waqt, fuq talba mill-awtoritajiet tad-dwana, id-dokumenti kollha approprjati li jippruvaw li ma nkiseb l-ebda ġbid lura rigward il-materjali li ma joriġinawx fil-post użati fil-fabbrikazzjoni tal-prodotti interessati u li jkunu attwalment tħallsu d-dazji kollha tad-dwana jew l-imposti li jkollhom effett ekwivalenti li japplikaw għal dawn il-materjali.

4. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw ukoll rigward il-pakkeġġjar fit-tifsira ta' l-Artikolu 8(2), l-aċċessorji, l-ispare parts u l-għodda fit-tifsira ta' l-Artikolu 9 u l-prodotti f'sett fit-tifsira ta' l-Artikolu 10, meta dawn l-oġġetti ma joriġinawx fil-post.

5. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi minn 1 sa 4 ma għandhomx jipprekludu l-applikazzjoni ta' sistema ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għall-prodotti agrikoloi li tapplika ma' l-esportazzjoni

KAPITOLU V

IL-PROVA TA' L-ORIĠINI

Artikolu 16

Ħtiġiet ġenerali

1. Il-prodotti li joriġinaw fil-Komunità għandhom, ma' l-importazzjoni f'Ceuta u Melilla u l-prodotti li joriġinaw f'Ceuta u Melilla għandhom, ma' l-importazzjoni ġewwa l-Komunità, jibbenefikaw mid-disposizzjonijiet tal-Protokoll 2 ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' Spanja u l-Portugall mal-produzzjoni ta':

(a) jew ċertifikat EUR..1 tal-moviment, li kampjun tiegħu jidher fl-Anness Ċ;

(b) jew, fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 21(1), dikjarazzjoni, li t-test tagħha jidher fl-Anness D, mogħtija mill-esportatur fuq fattura, nota tal-konsinna jew kull dokument ieħor kummerċjali li jiddeskrivu l-prodotti interessati f'dettal suffiċjenti sabiex jgħinhom jiġu identifikati (minn issa ‘l quddiem imsejħa id-dikjarazzjoni fuq il-fattura').

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, il-prodotti li joriġinaw fil-post fit-tifsira ta' dan ir-Regolament għandhom, fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 26, jibbenefikaw minn dan il-Ftehim mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi ssottomess l-ebda wieħed mid-dokumenti riferiti fil-paragrafu 1.

Artikolu 17

Il-proċedura għall-ħruġ ta' ċertrifikat EUR. I tal-moviment

1. Ċertifikat EUR..1 tal-moviment għandu jinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tad-dwana tal-Komunità jew ta' Ceuta u Melilla ma' l-applikazzjoni li tkun intgħamlet bil-miktub mill-esportatur jew, fuq ir-reponsabbiltà ta' l-esportatur, mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

2. Għal dan il-għan, l-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandhom jimlew kemm iċ-ċertifikat EUR..1 tal-moviment u l-formola ta' l-applikazzjoni, li kampjuni tagħhom jidhru fl-Anness Ċ. Dawn il-formoli għandhom jiġu kkompletati f'wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Komunità. Jekk ikunu miktuba bl-id, għandhom jiġu kkompletati bil-linka u f'ittri kapitali. Id-deskrizzjoni tal-prodotti trid tingħata fil-kaxxa riservata għal dan il-għan mingħajr ma titħalla ebda linja vojta. Meta l-kaxxa ma tiġix mimlija kompletament, irid jinqata' rig orizzontali taħt l-aħħar linja tad-deskrizzjni, b'salib fuq l-ispazju vojt.

3. L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat EUR..1 tal-moviment irid ikun kapaċi li jissottometti f'kull waqt, fuq it-talba ta' l-awtoritajiet kompetenti tad-dwana tal-Komunità jew ta' Ceuta u Melilla fejn jinħareġ iċ-ċertifikat EUR..1 tal-moviment, id-dokumenti kollha approprjati li jippruvaw l-istatus li oriġinaw fil-post tal-prodotti interessati kif ukoll it-twettiq tal-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolament.

4. Ċertifikat EUR.1 tal-moviment għandu jinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tad-dwana tal-Komunità kew ta' Ceuta u Melilla jekk il-prodotti interessati jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità,. f'Ceuta u Melilla jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4 u li jwettqu l-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolment.

5. L-awtoritajiet tad-dwana tal-ħruġ għandhom jieħdu kull pass meħtieġ sabiex jivverifikaw l-istatus ta' l-EUR.1 ta' l-oriġini fil-post tal-prodotti u t-twettiq tal-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Rgoolament. Għal dan il-għan, għandu jkollhom id-dritt li jsejħu kull xiehda u li jwettqu kull spezzjon tal-kontijiet ta' l-esportatur jew kull kontroll ieħor ikkonsidrat approprjat.

L-awtoritajiet tad-dwana bir-reponsabbilta tal-ħruġ ta' ċertifikat EUR.1 takżl-moviment għandhom jiżguraw illi jiġu kkompletati kif mistħoqq il-formoli riferiti fil-paragrafu 2. B'mod partkolari, għandhom jikkontrollaw jekk l-ispazju rriservat għad-deskrizzjoni tal-prodotti jkunx ġie kkompletat f'manjiera hekk illi jeskludi kull possibbilta ta' żidiet frawdolenti.

6. Id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat EUR.1 tal-moviment trid tiġi indikata fil-Kaxxa 11 taċ-ċertifikat.

7. Ċertifikat EUR.1 tal-moviment għandu jinħareġ mill-awtoritajiet tad-dwana u jintgħamel disponibbli lill-esportatur hekk kif tiġi efettwata jew żgurata l-esportazzjoni attwali.

Artikolu 18

Iċ-ċertirfikati EUR.1 tal-moviment maħruġa b'lura

1. Bħala deroga mill-Artikolu 17(7), ċertifikat EUR.1 tal-moviment jista' eċċezzjonalment jinħareġ wara l-esportazzjoni tal-prodotti li jkollhom x'jaqsmu miegħu jekk:

(a) ma jkunx inħareġ mal-waqt ta' l-esportazzjoni minħabba żbalji jew omissjonijiet involontarji jew ċirkostanzi speċjali; jew

(b) jiġi muri għas-sodisfazzjon ta' l-awtoritajiet tad-dwana illi nħareġ ċertifikat EUR.1 tal-moviment imma ma kienx ġie aċċettat ma' l-importazzjoni għal raġunijiet tekniċi.

2. Sabiex jiġi implimetat il-paragrafu 1, l-esportatur irid jindika fl-applikazzjoni tiegħu il-post u d-data ta' l-esportazzjoni tal-prodotti li magħhom ikollu x'jaqsam iċ-ċertifikat EUR.1 tal-moviment, u jiddikjara r-raġunijiet tat-talba tiegħu.

3. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu joħorġu ċertifikat EUR.1 b'lura biss wara li jivverifikaw illi t-tagħrif fornit fl-applikazzjoni fl-applikazzjoni ta' l-esportatur jaqbel ma' dak tal-fajl korrispondenti.

4. Iċ-ċertifikati EUR.1 tal-moviment maħruġa b'lura jridu jiġu endorsjati b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

- ,

- .

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

5. L-endorsjar riferit fil-paragrafu 4 għandu jiddaħħal fil-Kaxxa tar-"Rimarki" taċ-ċertifikat EUR.1 tal-moviment.

Artikolu 19

Il-ħruġ ta' ċertifikat doppju EUR.1 tal-moviment

1. Fl-eventwalità tas-serq, it-telf jew il-qerda ta' ċertifikat EUR.1 tal-moviment, l-esportatur jista' japplika għand l-awtoritajiet tad-dwana li jkunu ħarġuh għal kopja ddupplikata magħmula fuq il-bażi tad-dokumenti fil-pusses tagħhom.

2. Il-kopja ddupplikta maħruġa trid tiġi endorsjata b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. L-endorsjar riferit fil-paragrafu 2 għandu jiddaħħal fil-Kaxxa tar-"Rimarki" taċ-ċertifikat idduplikat EUR.1 tal-moviment.

4. Il-kopja ddupplikata li jrid ikollha d-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat oriġinali EUR.1 tal-moviment, għandha tkun b'effett minn din id-data.

Artikolu 20

Il-ħruġ taċ-ċertifikati EUR.1 tal-moviment fuq il-bażi ta' prova ta' l-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Meta l-prodotti li joriġinaw fil-post jitqiegħdu taħt il-kontroll ta' uffiċċju tad-dwana fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, għandu jkun possibbli illi l-prova oriġinali ta' l-oriġini tiġi mibdula b'ċertifikat jew iktar EUR.1 tal-moviment bil-għan li l-prodotti kollha jew uħud minnhom jintbagħtu xi mkien ieħor ġewwa l-Komunità jew f'Ceuta u Melilla. Il-bdil taċ-ċertifikat/i għandu jinħareġ/għandhom jinħarġu mill-uffiċċju tad-dwana li taħt il-kontroll tagħhom jitqiegħdu l-prodotti.

Artikolu 21

Il-kondizzjonijiet għalbiex tintgħamel dikjarazzjoni fuq il-fattura

1. Dikjarazzjoni fuq fattura kif riferita fl-Artikolu 16(1)(b) għandha tintgħamel:

(a) minn esportatur approvat fit-tifsira ta' l-Artikolu 22; jew

(b) minn kull esportatur għal kull konsinna li tikkonsisti f'pakkeġġ jew iktar li jkun fihom prodotti li joriġinw fil-post li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-EUR 6000.

2. Dikjarazzjoni tista' tingħamel fuq fattura jekk il-prodotti interessati jkunu jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità, f'Ceuta u Melilla jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4 u li jwettqu l-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolment.

3. L-esportatur li jagħmel dikjarazzjoni fuq fattura għandu jkun lest li jissottometti f'kull waqt, fuq it-talba ta' l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esporatur, id-dokumenti kollha approprjati li jippruvaw l-istatus li oriġinaw fil-post tal-prodotti interessati kif ukoll it-twettiq tal-ħtiġiet l-oħra ta' dan il-Protokoll.

4. Dikjarazzjoni għandha tintgħamel fuq fattura mill-esportatur billi jittajpja, jittimbra jew jistampa fuq il-fattura n-nota tal-konsinna jew kull dokument ieħor kummerċjali, id-dikjarazzjoni, li t-test tagħha jidher fl-Anness D, bl-użu ta' waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi ddikjarati f'dan l-Anness u skond id-disposizzjonijiet tal-liġijiet domestiċi tal-pajjiż esportatur. Id-dikjarazzjoni tista' wkoll tinkiteb bl-id, f'liema każ trid tkun ikkompletata bil-linka u f'ittri kapitali.

5. Id-dikjarazzjonijiet ta' fuq il-fattura għandhom iġorru l-firma oriġinali ta' l-esportatur. Madankollu, esportatur approvat fit-tifsira ta' l-Artikolu 22 mhux meħtieġ li jiffirma din id-dikjarazzjoni, sakemm jagħti lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur impenn bil-miktub li jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa ta' kull dikjarazzjoni fuq fattura li tidentifikah daqs li kieku kienet iffirmata minnu bl-id.

6. Dikjarazzjoni tista' tintgħamel fuq fattura mill-esportatur meta l-prodotti li jkollhom x'jaqsmu magħha jiġu esportati jew wara l-esportazzjoni bil-kondizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux iktar minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li magħha jkollhom x'jaqsmu.

Artikolu 22

L-esportatur approvat

1. L-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru esportatur jistgħu jawtorizzaw kull esportatur (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ "esportatur approvat") li jagħmel ġarr spiss tal-prodotti koperti b'dan ir-Regolament li jagħmel dikjarazzjonijiet fuq il-fatturi irrispettivament mill-valur tal-prodotti interessati. Esporttur li jkun qiegħed ifittex din l-awtorizzazzjoni jrid joffri għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet tad-dwana l-garanziji kollha meħteġa sabiex jivverifika l-istatus ta l-oriġini mill-post tal-prodotti kif ukoll it-twettiq tal-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolament.

2. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jikkonċedu l-istatus ta' esportatur aprovat bla ħsara għal kull kondizzjoni li jikkonsidraw approprjata.

3. L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jallokaw lill-esportatur approvat numru ta' l-awtorizzazzjoni tad-dwana li għandu jidher fuq id-dikjarazzjoni ta' fuq il-fattura.

4. L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jimmonitorjaw l-użu magħmul mill-awtorizzazzjoni mill-esportatur approvat.

5. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni f'kull ħin. Għandhom jagħmlu dan meta l-esportatur approvat ma joffrix iktar il-garanziji riferiti fil-paragrafu 1, ma jwettaqx iktar il-kondizzjonijiet riferiti fil-paragrafu 2 jew inkella jagħmel użu mhux xieraq mill-awtorizzazzjoni.

Artikolu 23

Il-validità tal-prova ta' l-oriġini

1. Prova ta' l-oriġini għandha tkun valida għal erba' xhur mid-data tal-ħruġ tagħha fil-pajjiż esportatur, u trid tiġi ssottomessa f'dan il-perjodu taż-żmien lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur.

2. Il-provi ta' l-oriġini li jkunu ssottomessi lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur wara d-data finali tal-preżentazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu aċċettati bil-għan li jiġi applikat trattament preferenzali, meta n-nuqqas tas-sottomissjoni ta' dawn id-dokumenti sad-data finali ffissata jkun minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali.

Fil-każijiet l-oħra ta' preżentazzjoni fit-tard, l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur jistgħu jaċċettaw il-provi ta' l-oriġini meta l-prodotti jkunu ġew issottomessi qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 24

Is-sottomissjoni tal-prova ta' l-oriġini

Il-provi ta' l-oriġini għandhom jiġu ssottomessi lill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur skond il-proċeduri li japplikaw f'dan il-pajjiż. L-awtoritajiet imsemmija jistgħu jeħtieġu traduzzjoni ta' prova ta' l-oriġini u jistgħu jeħtieġu wkoll li d-dikjarazzjoni ta' l-importazzjoni tkun akkumpanjata b'dikjarazzjoni mill-importatur bl-effett illi l-prodotti jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament.

Artikolu 25

L-importazzjoni akkont

Meta, fuq it-talba ta' l-importatur u bil-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur, il-prodotti żmantellati jew mhux immuntati fit-tifsira tar-Regola Ġenerali 2 (a) tas-Sistema Armonizzata li jidħlu fit-Taqsimiet XVI u XVII jew l-intestaturi bin-Nri 7308 u 9406 tas-Sistema Armonizzata jiġu importati akkont, għandha tiġi ssottomessa prova waħdiena ta' l-oriġini ta' dawn il-prodotti lill-awtoritajiet tad-dwana ma' l-importazzjoni ta' l-ewwel konsinna akkont.

Artikolu 26

L-eżenzjonijiet mill-prova ta' l-oriġini

1. Il-prodotti mibgħuta bħala pakketti żgħar minn persuni privati lil persuni privati jew li jagħmlu parti mill-bagalji personali ta' vjaġġatur għandhom jiġu ammessi bħala prodotti li joriġinaw fil-post mingħajr il-ħtieġa tas-sottomissjoni ta' prova ta' l-oriġini, sakemm dawn il-prodotti ma jkunux importati bħala kummerċ u jkunu ġew iddikjarati li jissodisfaw il-ħtiġiet ta' dan ir-Regolment u meta ma jkun hemm l-ebda dubju dwar il-veraċità ta' din id-dikjarazzjoni. Fil-każ tal-prodotti mibgħuta bil-posta, din id-dikjarazzjoni tista' tingħamel fuq id-dikjarazzjoni tad-dwana CNN22/CN23 jew fuq folja karta mehmuża ma' dan id-dokument.

2. L-importazzjonijiet li jkunu ta' kultant u li jikkonsistu biss minn prodotti għall-użu personali tar-riċevituri jew tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom ma għandhomx jiġu kkonsidrati bħala importazzjonijiet fis-sens ta' kummerċ jekk ikun evidenti min-natura u l-kwantità tal-prodotti illi ma jkun jidher l-ebda għan kummerċjali.

Il-valur totali ta' dawn il-prodotti ma għandux jaqbeż l-EUR 500 fil-każ tal-pakketti ż-żgħar jew l-EUR 1200 fil-każ tal-prodotti li jagħmlu parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi.

Artikolu 27

Id-dokumenti ta' appoġġ

Id-dokumenti riferiti fl-Artikoli 17(3) u 21(3) użati bil-għan li jippruvaw illi l-prodotti koperti b'ċertifikat EUR.1 tal-moviment jew dikjarazzjoni fuq fattura jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla u li jwettqu l-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolament jistgħu, fost ħwejjeġ oħra, jikkonsistu minn dan li ġej:

(a) xiehda diretta tal-ħidmiet imwettqa mill-esportatur jew mill-fornitur sabiex jiksbu l-oġġetti intressati, li jkunu jinsabu per eżempju fil-kontijiet tagħhom jew fiż-żamma interna tal-kotba tal-kontijiet.

(b) id-dokumenti li jippruvaw l-istatus li joriġinaw fil-post tal-materjali wżati, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, meta dawn id-dokumenti jintużaw skond il-liġijiet domestiċi.

(ċ) id-dokumenti li jippruvaw ix-xogħol u l-proċessar tal-materjali fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla, meta dawn id-dokumenti jintużaw skond il-liġijiet domestiċi;

(d) iċ-ċertifikati EUR.1 tal-moviment jew id-dikjarazzjonijiet fuq il-fatturi, li jippruvaw l-istatus li oriġinaw fil-post tal-materjali wżati, maħruġa jew magħmula fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla skond dan ir-Regolament, jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4, skond ir-regoli ta' l-oriġini li jkunu identiċi mar-regoli ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 28

Il-priservazzjoni tal-provi tal-oriġini u tad-dokumenti ta' appoġġ

1. L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat EUR.1 tal-moviment għandu jżomm, għal mill-inqas tliet snin, id-dokumenti riferiti fl-Artikolu 17(3).

2. L-esporatur li jagħmel dikjarazzjoni fuq fattura għandu jżomm, għal mill-inqas tliet snin, kopja ta' din id-dikjarazzjoni fuq il-fattura kif ukoll id-dokumenti riferiti fl-Artikolu 21(3).

3. L-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur li joħorġu ċertifikat EUR.1 tal-moviment għandhom iżommu, għal mill-inqas tliet snin, il-formola ta' l-applikazzjoni riferita fl-Artikolu 17(2).

4. L-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur għandhom iżommu, għal mill-inqas tliet snin, iċ-ċertfikati EUR.1 tal-moviment u d-dikjarazzjonijiet fuq il-fatturi ssottomessi lilhom.

Artikolu 29

Id-diskrepanzi u l-iżbalji formali

1. Il-kixfa ta' diskrepanzi żgħar bejn id-dikjarazzjonijiet magħmula fil-prova ta' l-oriġini u dawk magħmula fid-dokumenti ssottomessi lill-uffiċċju tad-dwana bil-għan li jitwettqu l-formalitajiet sabiex jiġu importati l-prodotti ma għandhiex, ipso facto, tirrendi l-prova ta' l-oriġini bħala nulla u battala jekk jiġi stabbilit kif mistħoqq illi dan id-dokument jikkorrispondi mal-prodotti ssottomessi.

2. Żbalji formali ovvji bħalma huma żbalji tat-tipa fuq prova ta' l-oriġini ma għandhomx jikkawżaw li dan id-dokument jiġi rriġettat jekk dawn l-iżbalji mhumiex hekk illi joħolqu dubji li jirrigwardaw il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet magħmula f'dan id-dokument.

Artikolu 30

L-ammonti espressi fl-euro

1. L-ammont fil-munita korrenti ta' l-Istat Membru esportatur jew applikati f'Ceuta u Melilla ekwivalenti għall-ammonti espressi fl-euro għandhom ikunu ekwivalenti f'din il-munita nazzjonali espressi fl-euro skond ir-rata fl-ewwel jum tax-xogħol ta' Ottubru ċ999 u għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati Membri mill-Kummissjoni.

2. Meta l-ammonti jaqbżu l-ammonti korrispondenti ffissati mill-Istat Membru importatur, dan ta' l-aħħar għandu jaċċettahom jekk il-prodotti jġorru fattura fil-munita tal-pajjiż esportatur. Meta l-prodotti jġorru l-fattura fil-munita ta' Stat Membru ieħor, l-Istat Membru importatur għandu jirrikonoxxi l-ammont innotifikat mill-pajjiż interessat.

KAPITOLU VI

L-ARRANĠAMENTI GĦALL-KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 31

L-assistenza reċiproka

1. L-awtoritajiet tad-dwana Spanjoli u l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati Membri l-oħra għandom jipprovdu lil xulxin, permezz tal-Kummissjoni Ewropea, kampjuni ta' l-impressjonijiet tat-timbi wżati fl-uffiċċji tad-dwana tagħhom għall-ħruġ taċ-ċertifikati EUR.1 tal-moviment u l-indirizzi ta' l-awtoritajiet tad-dwana responsabbli li jivverifikaw dawn iċ-ċertifikati u d-dikjarazzjonijiet fuq il-fatturi.

2. Sabiex jiżguraw l-applikazzjoni xierqa ta' dan ir-Regolament, Spanja u l-Istati Membri l-oħra għandhom jassistu lil xulxin, permezz ta' l-amministrazzjoniet tad-dwana rispettivi tagħhom, li jikkontrollaw l-awtentiċità taċ-ċertifikati EUR.1 tal-moviment jew tad-dikjarazzjonijiet fuq il-fatturi u l-korrettezza tat-tagħrif mogħti f'dawn id-dokumenti.

Artikolu 32

Il-verifika tal-provi ta' l-oriġini

1. Il-verifiki sossegewnti tal-provi ta' l-oriġini għandhom jitwettqu mingħajr għażla kull meta l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru importatur ikollu dubji raġjonevoli dwar l-awtentiċità ta' dawn id-dokumenti, l-istatus li joriġinaw fil-post tal-prodotti interessati jew it-twettiq tal-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolament.

2. Għall-għanijiet sabiex jiġu implimentati d-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru importatur għandhom jibagħtu lura ċ-ċertifikat EUR. 1 tal-moviment u l-fattura, jekk tkun ġiet issottomesa, id-dikjarazzjoni fuq il-fattura, jew kopja ta' dawn id-dokumenti, lill-awtritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru esportatur fejn jagħtu, meta approprjat, ir-raġunijiet tas-sustanza jew tal-għamla għall-investigazzjoni. Għandhom jintbagħtu b'appoġġ tat-talba għal verifika a posteriori kull dokument jew tagħrif miksuba li jissuġġerixxu illi t-tagħrif mogħti dwar il-prova ta' l-oriġini mhux korrett.

3. Il-verifika a posteriori għandha titwettaq mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru esportatur. Għal dan il-għan, għandu jkollhom id-dritt li jsejħu kull xiehda u li jwettqu kull spezzjon tal-kontijiet ta' l-esportatur jew kull konroll ieħor ikkonsidrat approprjat.

4. Jekk l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru importatur jiddeċiedu li jissospendu l-konċessjoni ta' trattament preferenzali lill-prodott interessat filwaqt li jkunu jistennew ir-riżultati tal-verifika, għandu jiġi offrut lill-importatur ir-rilaxx tal-prodotti bla ħsara għal kull miżura prekawzjonarja ġġudikata meħtieġa.

5. L-awtoritajiet tad-dwana li jitolbu l-verifika għandhom jiġu mgħarrfa bir-riżultati malajr jekk jista' jkun. Dawn ir-riżultati jridu jindikaw biċ-ċar jekk id-dokumenti jkunux awtentiċi u jekk il-prodotti interessati jkunux jistgħu jiġu kkonsidratu bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità, f'Ceuta u Melilla jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra riferiti fl-Artikoli 3 u 4 u li jwettqu l-ħtiġiet l-oħra ta' dan ir-Regolment.

6. Jekk fil-każijiet ta' dubju raġjonevoli u jekk ma jkun hemm l-ebda tweġiba fi żmien 10 xhur mid-data tat-talba għall-verifika a posteriori jew jekk it-tweġiba ma jkunx fiha tagħrif biżżejjed għalbiex tiġi stabbilita l-awtentiċità tad-dokument fil-kwistjoni jew l-oriġini attwali tal-prodotti, l-awtoritajiet tad-dwana li jitolbu l-verifika għandhom, għajr f'ċirkostanzi eċċezzjonali, jirrifjutaw li jikkonċedu l-preferenzi.

Artikolu 33

Il-qtugħ tal-kontroversji

Meta jinħolqu kontroversji fejn jidħlu l-verifiki tiferiti fl-Artikolu 32 li ma tistax tinstab soluzzjoni għalihom bejn l-awtoritajiet tad-dwana li jitolbu verifika u l-awtoritajiet tad-dwana responsabbli mit-twettiq ta' din il-verifika jew meta jqumu kwistjonijiet dwar l-interpretazzjni ta' dan ir-Regolament, dawn għandhom jiġu ssottomessi lill-Kumitat Konġunt istitwit bir-Regolament tal-Konsill (KEE) Nru 2913/92 [3].

Il-qtugħ tal-kontroversji bejn l-importatur u l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż importatur għandhom ikunu skond il-leġislazzjoni ta' dan il-pajjiż.

Artikolu 34

Il-Penali

Għandhom jiġu imposti penali fuq kull persuna li tfassal, jew tikkawża li jitfassal, dokument li jkun fih tagħrif mhux korrett bil-għan li jinkiseb trattament preferenzali għall-prodotti. Il-penali pprovvduti għandhom ikunu effettivi, ipproporzjonati u dissważivi.

Artikolu 35

Iż-żoni ħielsa

1. L-Istati Membri għandom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw illi l-prodotti kkummerċjati taħt il-kopertura ta' prova ta' l-oriġini li, fil-kors tat-trasport, jużaw żona ħielsa li tkun qiegħda fit-territorju tagħhom, ma jiġux mibdula b'oġġetti oħra u li ma jgħaddux minn tqandil ieħor għajr il-ħidmiet normali ddisinjati sabiex jippriservawhom f'kondizzjoni tajba.

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, meta l-prodotti li joriġinaw fil-Komunità jew f'Ceuta u Melilla jiġu importati f'żona ħielsa taħt il-kopertura ta' prova ta' l-oriġini u jgħaddu minn trattament jew proċessar, l-awtoritajiet kompetenti tad-dwana għandhom joħorġu ċertifikat ġdid EUR.1 tal-moviment fuq it-talba ta' l-esportatur, jekk it-trattament jew il-proċessar imgħoddija minnhom ikunu skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU VII

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 36

It-tħassir

Ir-Regolament (KEE) Nru 1135/88 huwa hawnhekk imħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 37

Id-Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-5 ta' Diċembru 2000.

Għall-Kunsill

Il-President

C. Pierret

[1] ĠU L 114, tat-2.5.1988, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 3902/89 (ĠU L 375, tat-23.12.1989, p. 5)

[2] ĠU L 171, tad-29.6.1991, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2674/1999 (ĠU L 326, tat-18.12.1999, p. 3).

[3] ĠU L 302, tad-19.10.1992, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS A

NOTI TA' INTRODUZZJONI GĦAL-LISTA FL-ANNESS B

Nota 1:

Il-lista telenka l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-prodotti kollha li għandhom ikunu ikkunsidrati bħala suffeċjentament maħduma jew ipproċessati fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament..

Nota 2:

2.1. L-ewwel żewġ kolonni tal-lista jiddeskrivu il-prodott akkwistat. L-ewwel kolonna tagħti n-numru ta' l-intestatura, jew in-numru tal-Kapitolu, użat fis-Sistema Armonizzata, u t-tieni kolonna tagħti d-deskrizzjoni ta' l-oġġetti wżati f'dik is-sistema għal dik l-intestatura jew kapitolu. Għal kull dħul fl-ewwel żewġ kolonni ir-regola hija speċifikata fil-kolonni 3 jew 4. Meta, f'ċerti każi, id-dħul fl-ewwel kolonna ikun ippreċedut bi "ex", dan jissinifika li r-regoli fil-kolonni 3 jew 4 jkunu japplikaw biss għal dik il-parti tal-intestatura kif deskritta fil-kolonna 2.

2.2. Meta diversi numri ta' l-intestaturi jkunu miġbura flimkien fil-kolonna 1 jew numru ta' kapitoli jkun mogħti u d-deskrizzjoni ta' prodott fil-kolonna 2 tkun għalhekk f'termini ġenerali, ir-regola tal-biswit fil-kolonni 3 jew 4 tkun tapplika għall-prodotti kollha li, permezz tas-Sistema Armonizzata, huma klassifikati fl-intestaturi tal-kapitolu jew fi ħdan l-intestaturi miġbura flimkien fil-kolonna 1.

2.3. Meta jkun hemm regoli differenti fil-lista li jkunu japplikaw għal prodotti differenti fi ħdan l-intestatura, kull inċiż ikun fih deskrizzjoni ta' dik il-parti ta' l-intestatura koperta bir-regoli tal-biswit fil-kolonni 3 jew 4.

2.4. Meta, għal dħul fl-ewwel żewġ kolonni, regola tkun speċifikata fiż-żewġ kolonni 3 u 4, l-esportatur jista jagħżel, bħala alternattiva, li japplika waħda mir-regoli elenkati fil-kolonna 3 jew dik stabilia fil-kolonna 4. Jekk l-ebda regola ta' l-oriġini ma tkun mogħtija fil-kolonna 4, ir-regola stabbilita fil-kolonna 3 għandha tkun applikata.

Nota 3:

3.1. Id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament jikkonċernaw prodotti li jkunu akkwistaw l-istatus oriġinanti li huma użati fil-manifattura ta' prodotti oħrajn, ikunu applikabbli minkejja dwar jekk dan l-istatus ikunx ġie akkwistat ġewwa l-fabrika meta dawn il-prodotti jkunu użati ġewwa fabbrika oħra fil-Kominutà jew fi Ceutau Melilla.

Eżempju:

Magna ta' l-intestatura Nru 8407, li dwarha r-regola tistqarr li l-valur tal-materjali mhux-oriġinanti li jistgħu ikunu nkorporati fiha ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz ex-works, hija magħmula minn "liega oħra ta' azzar iffurmata fil-bidu bil-forġa" ta' l-intestatura Nru ex7224.

Jekk dan ix-xogħol tal-forġa jkun seħħ fil-Komunità minn ingotta mhux-oriġinanti, allura ix-xogħol tal-forġa jkun diġa akkwista l-oriġini bis-saħħa tar-regola għall-intestatura Nru ex7224 fil-lista. Dan ix-xogħol tal-forġa jkun jista imbagħad meqjusa bħala oriġinanti fil-kalkolazzjoni tal-valur tal-magna independentament minn jekk kienetx prodotta fl-istess fabbrika jew f'fabbrika oħra tal-Komunità. Il-valur ta' l-ingotta mhux-oriġinanti huwa b'hekk mhux meqjus meta jkun magħdud il-valur tal-materjali mhux-oriġinanti wzati.

3.2. Ir-regola fil-lista tirrapreżenta l-ammont minimu tal-xogħol jew l-ipproċessar meħtieġ u t-twettieq ta' aktar xogħol jew ipproċessar ukoll jikkonferixxi l-istatus oriġinanti; mill-banda l-oħra, it-twettieq ta' anqas xogħol jew ipproċessar ma jistgħax jikkonferixxi l-istatus ta' l-oriġini. Għalhekk jekk ir-regola li l-materjal mhux-oriġinanti f'ċertu livell tal-manifattura jista jkun użat, l-użu ta' tali materjal fi stadju aktar kmieni tal-manifattura jkun permissibbli u l-użu ta' tali materjal fi stadju aktar tard ma jkunx.

3.3. Mingħajr preġudizzju għan-Nota 3.2 meta regola tistqarr li "il-materjali ta' kwalunkwe intestatura" jistgħu ikunu wżati, il-materjali ta' l-istess intestatura bħal tal-prodott jistgħu ukoll ikunu wżati, suġġett, b'dana kollu, għal xi limitazzjonijiet speċifiċi li jistgħu ukoll ikunu jinsabu fir-regola. B'dana kollu, l-espressjoni "manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura nru…" tfisser li l-materjali biss li huma ikklasifikati fl-istess intestatura bħal dik tal-prodott ta' deskrizzjoni differenti minn dik tal-prodott kif muri fil-kolonna 2 tal-lista, jistgħu ikunu wżati.

3.4. Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott jista jkun manifatturat minn aktar minn materjal wieħed, din tfisser li kwalunkwe materjali, wieħed jew aktar, jistgħu ikunu wżati. Dan ma jkunx jeħtieġ li għandhom ikunu użati kollha.

Eżempju:

Ir-regola għad-drappijiet ta' l-intestatura Nru 5208 sa 5212 tipprovdi li l-fibri naturali jistgħu ikunu wżati u li materjali kimiċi, fost materjali oħrajn, jistgħu ukoll ikunu wżati. Dan ma jfissirx li t-tnejn li huma għandhom ikunu wżati; ikun jista jsir użu minn wieħed jew mill-ieħor jew mit-tnejn li huma.

3.5. Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott għandu jkun manifatturat minn materjal partikolari, il-kondizzjoni ovvjament ma tipprevjenix l-użu ta' materjali oħrajn li, minħabba n-natura inerenti tagħhom, ma jistgħux jissodisfaw ir-regola.

Eżempju:

Ir-regola għall-ikel ipproċessat ta' l-intestatura Nru 1904 li speċifikament teskludi l-użu ta' ċereali jew tad-derivattivi tagħhom ma tipprevjenix l-użu ta' mluħa minerali, kemikali jew addittivi oħrajn li ma humiex prodotti miċ-ċereali.

B'dana kollu, dan ma japplikax għall-prodotti li, għalkemm ma jistgħux ikunu manifatturati minn materjali partikolari speċifikati fil-lista, jistgħu jkunu prodotti minn materjal ta' l-istess natura fi stadju aktar kmieni tal-manifattura.

Eżempju:

Fil-każ ta' oġġett ta' l-ilbies ta' ex Kapitolu 62 magħmul minn materjali mhux-minsuġa, jekk l-użu biss ta' ħjut mhux-oriġinanti huwa permissibbli għal din il-klassi ta' oġġett, ma jkunx possibbli li tibda minn drapp mhux-minsuġ jew id-drappijiet mhux-minsuġa - anki jekk id-drappijiet mhux-minsuġa ma jistgħux normalment ikunu magħmula mil-ħajt. F'każi bħal dawn, il-materjal tal-bidu għandu normalment ikun fl-istadju ta' qabel il-ħajt - iġifeiri jkun fl-istadju tal-fibra.

3.6. Meta. fir-regola fil-lista, tnejn jew aktar persentaġġi huma mogħtija dwar il-valur massimu tal-materjali mhux-oriġinanti li jistgħu jkunu wżati, allura dawn il-persentaġġi ma jitgħux ikunu magħduda flimkien. Fi kliem ieħor, il-valur massimu tal-materjali mhux-originanti kollha użati ma jista qatt jeċċedi l-għola mill-persentaġġi kif mogħtija. Aktar minn hekk, il-persentaġġi individwali m'għandhomx ikunu misbuqa b'relazzjoni mal-materjali partikolari li jkunu applikabbli dwarhom.

Nota 4:

4.1. It-termini "fibri naturali" huwa użat fil-lista sabiex jirreferi għal fibri apparti milli dawk il-fibri artifiċjali jew sintetiċi. Dawn huwa ristrett għall-istadji ta' qabel ma jkun seħħ l-għażil, inkluż l-iskart, u, sa kemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, jinkludi fibri li kienu ġew imqardxa, minxuta jew b'mod ieħor ipproċessati, imma mhux magħżula.

4.2. It-terminu "fibri naturali" jinkludi x-xagħar taż-żiemel tal-intestatura Nru 0503, tal-ħarir, ta' l-intestaturi Nru 5002 u 5003 kif ukoll il-fibri tas-suf, xagħar fin u rozz ta' l-annimali tal-intestaturi Nri 5101 sa 5105, il-fibri tal-qoton ta' l-intestaturi Nri 5201 sa 5203 u fibri veġitali oħrajn ta' l-intestaturi Nru 5301 sa 5305.

4.3. It-termini "polpa tat-tessuti", "materjali kimiċi" u "materjali tal-manifattura tal-karta" huma użati fil-lista sabiex jiddeskrivu l-materjali mhux klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63, li jistgħu ikunu wżati fil-manifattura ta' fibri jew ħjut artifiċjali, sintetiċi jew tal-karta,

4.4. It-terminu "fibri essenzali magħmula mill-bniedem" huwa użat fil-lista sabiex jirreferi għal stoppa ta' filament sintetiku jew artifiċjali, fibri essenzali jew skart, ta' l-intestaturi 5501 sa 5507.

Nota 5:

5.1. Meta, għal prodott partikolari fil-lista, referenza ssir għal din in-Nota, il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-kolonna 3 m'għandhomx ikunu applikati għal xi materjali tessili bażiċi, użati fil-manifattura ta' dan il-prodott, li, miġbura flimkien, jirrapreżentaw 10 % jew anqas tal-piż totali tal-materjali tessili bażiċi kollha wżati. (Ara wkoll in-Noti 5.3 u 5.4 ta' hawn taħt).

5.2. B'dana kollu, it-tolleranza msemmija fin-Nota 5.1 tista tkun applikata biss għal prodotti mħallta li jkunu nħadmu minn tnejn jew aktar materjali tessili bażiċi.

Dawn li ġejjin huma materjali bażiċi tat-tessuti:

- ħarir,

- suf,

- xagħar rozz ta' l-annimali,

- xagħar fin ta' l-annimali,

- ix-xagħar taż-żiemel,

- qoton,

- materjali għall-manifattura tal-karta u l-karta,

- kittien,

- qanneb veru,

- ġuta u fibri oħrajn tal qanneb tat-tessuti,

- sisa u fibri oħrajn tat-tessuti tal-ġenus Agave,

- ġewż ta' l-indi, abaka, ramje u fibri veġitali oħrajn tat-tessuti,

- filamenti sintetiċi magħmula mill-bniedem,

- filamenti artifiċjali magħmula mill-bniedem,

- filamenti li jikkonduċu l-kurrent,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-polipropilin,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-poljester,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-poljamid,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-poljakrilonitril,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-poljimid,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-politetraflworetilin,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mis-sulfad tal-polifenilin,

- fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-klorid tal-polivinil,

- fibri bażiċi sintetiċi oħrajn magħmula mill-bniedem,

- fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem, mill-viskoss,

- fibri bażiċi artifiċjali oħrajn magħmula mill-bniedem,

- ħjut magħmula minn poljuretan segmentat b'segmenti flessibbli tal-poljeter, seww jekk bil-ġimm u anki jekk le,

- ħjut magħmula minn poljuretan segmentat b'segmenti flessibbli tal-poljester, seww jekk bil-ġimm u anki jekk le,

- prodotti ta' l-intestatura Nru 5605 (ħjut metalizzati) li jinkorporaw strippa li tikkonsisti minn ċentru tal-liga ta' l-amuninju jew minn ċentru ta' folja tal-plastika, seww jekk miksija u anki jekk le bit-trab ta' l-aluminju, ta' wisa' li ma teċċediz 5 mm, imqiegħda fin-nofs permezz ta' adessiv trasparenti jew ikkulurit bejn żewġ saffi ta' folja tal-plastika,

- prodotti oħrajn ta' l-intestatura Nru 5605;

Eżempju:

Ħajt ta' l-intestatura Nru 5205 magħmul mill-fibri tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5203 u minn fibri bażiċi sintetiċi tal-intestatura Nru 5506 huwa ħajt imħallat. Għalheklk, il-fibri bażiċi sintetiċi mhux oriġinanti li ma jkunux jissodisfaw ir-regoli ta' l-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn materjali kimiċi jew minn polpa tat-tessuti) jistgħu ikunu uzati sal-piż ta' 10 % tal-ħajt.

Eżempju:

Drapp tas-suf ta' l-intestatura Nru 5112 magħmul mill-fibri tas-suf ta' l-intestatura Nru 5107 u minn fibri bażiċi sintetiċi tal-intestatura Nru 5509 huwa drapp imħallat. Għalhekk ħajt sintetiku li ma jkunx jissodisfa r-regoli ta' l-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti) jew ħajt tas-suf li ma jkunx jissodisfa r-regoli ta' l-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn fibri naturali, mhux mgħoddija mill-moxt, jew b'mod ieħor mhux imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil) jew ġemgħa tat-tnejn tista tkun użata basta li l-piż totali tagħhom ma jkunx jeċċedi 10 % tal-piż tad-drapp.

Eżempju:

Drapp tat-tessuti bil-bżiebeż ta' l-intestatura Nru 5802 magħmul mill-ħajt tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5205 u drapp tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5210 huwa biss prodott imħallat jekk id-drapp tal-qoton huwa nnifsu jkun drapp imħallat magħmul minn ħjut ikklasifikati f'żewġ intestaturi separati jew jekk il-ħjut tal-qoton huma nnifishom imħallta.

Eżempju:

Jekk id-drapp bil-bżiebeż tat-tessuti ikkonċernat ikunu inħadem mill-ħjut tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5205 u minn fibri sintetiċi ta' l-intestatura Nru 5407, allura, ovvjament, il-ħjut użati huma żewġ materjali bażiċi separati tat-tessuti u d-drapp tal-bżiebeż tat-tessuti huwa għalhekk prodott imħallat.

5.3. Fil-każ ta' drappijiet li jinkorporaw "ħajt magħmul minn polyurethane segmentat b'segmenti flessibbli tal-polyether seww jekk bil-ġimm u anki jekk le" din it-tolleranza hija ta' 20 % fir-rigward ta' dan il-ħajt.

5.4. Fil-każ ta' drappijiet li jinkorporaw strippa li tikkonsisti minn ċentri tal-folja ta' l-aluminu jew minn ċentru ta' folja tal-plastika, seww jekk miksija u anki jekk le bi trab ta' l-aluminju, ta' wisa' li ma teċċedix 5 mm, imdaħħla fin-nofs permezz ta' kolla bejn zewġ folji ta' folja tal-plastika, din it-tolleranza hija 30 % fir-rigward ta' din l-istrippa.

Nota 6:

6.1. Fil-każ ta' dawk il-prodotti tat-tessuti li huma mmarkati fil-lista b'postilla li tirreferi għal din in-nota, il-materjali tat-tesuti bl-eċċezzjoni ta' l-inforra u l-inforra ta' ġewwa li ma jkunux jissodisfaw ir-regola stabbilita fil-lista fil-kolonna 3 għall-prodotti meħjuta kkonċernati jistgħu ikunu wżati basta li dawn huma klasifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jeċċedix 8 % tal-prezz ex-works tal-prodott.

6.2. Il-materjali li ma humiex ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 jistgħu jkunu wżati liberalment, seww jekk ikun fihom it-tessuti u anku jekk le.

Eżempju:

Jekk regola fil-lista tipprovdi li oġġett partikolari tat-tessuti, bħal ma huma il-qliezet, il-ħajt għandu jkun użat, dan ma jipprevenix l-użu ta' l-oġġetti tal-metal, bħal ma huma il-buttuni, minħabba li l-buttini ma humiex ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63. Għall-istess raġuni, dan ma jipprevenix l-użu ta' żippijiet avolja li ż-żippijiet normalment ikun fihom it-tessuti.

6.3. Meta r-regola tal-persentaġġ tkun applikabbli, il-valur ta' l-antaċċjoli u l-aċċessorji għandu jkun meqjus meta ssir il-kalkolazzjoni tal-valur tal-materjali mhux-oriġinanti li huma inkorporati.

Nota 7:

7.1. Għall-iskopijiet ta' l-intestatura Nri ex2702, 2713 sa 2715, ex2901, ex2902 u ex3404, il-"proċessi speċifiċi" huma dawn li ġejjin:

(a) distillazzjoni bil-vakwu;

(b) distillazzjoni mill-ġdid bi proċess ta' frazzjonazzjoni ta' reqqa kbira [1];

(c) tixqiq ('cracking');

(d) formazzjoni mill-ġdid;

(e) estrazzjoni permezz ta' solventi selettivi;

(f) il-proċess li jinkludi l-operati kollha li ġejjin: proċessar bl-aċidu sulfuriku (spirtu tal-melħ) konċentrat, anidridu ta' l-olju jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b'aġenti alkalini; tneħħija tal-kulur u purifikazzjoni bi trabijiet tal-blat attivi naturalment, faħam tal-kannol jew boksajt ('bauxite') attivat;

(g) polimerizzazzjoni;

(h) alkajlazzjoni;

(i) isomerizzazzjoni.

7.2. Għall-iskopijiet ta' l-intestatura Nri 2710, 2711, u 2712, il-"proċessi speċifiċi" huma dawn li ġejjin:

(a) distillazzjoni bil-vakwu;

(b) distillazzjni mill-ġdid bi proċess ta' frazzjonazzjoni ta' reqqa kbira [2];

(c) tixqiq ('cracking');

(d) formazzjoni mill-ġdid;

(e) estrazzjoni permezz ta' solventi selettivi;

(f) il-proċess li jinkludi l-operati kollha li ġejjin: proċessar bl-aċidu sulfuriku (spirtu tal-melħ) konċentrat, anidridu ta' l-olju jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b'aġenti alkalini; tneħħija tal-kulur u purifikazzjoni bi trabijiet tal-blat attivi naturalment, faħam tal-kannol jew boksajt ('bauxite') attivat;

(g) polimerizzazzjoni;

(h) alkajlazzjoni;

(ij) isomerizzazzjoni;

(k) fir-rigward taż-żjut tqal li jidħlu fl-intestatura Nru ex2710 biss, desulfurizzazzjoni bl-idroġenu li tirriżulta fi tnaqqis ta' mill-inqas 85 % tal-kontenut ta' kubrit tal-prodotti proċessati (metodu ASTM D 1266-59 T);

(l) fir-rigward tal-prodotti ta' l-intestatura bin-Nru 2710 biss, it-tneħħija tal-paraffin bi proċess ieħor għajr il-filtrazzjoni;

(m) fir-rigward ta' żjut tqal li jidħlu fl-intestatura ex2710 biss, trattament bl-idroġenu bi pressa ta' aktar minn 20 bar u f'temperatura ta' aktar minn 250 °C bl-użu ta' katalist, għajr sabiex jagħmel desulfurizzazzjoni, meta l-idroġenu jikkostitwixxi element attiv f'reazzjoni kimika. Trattament ulterjuri bl-idroġenu taż-żjut lubrikanti ta' l-intestatura Nru 2710 (pere eżempju, tlestija bl-ilma ('hydrofinishing') jew tneħħija tal-kulur) sabiex, aktar u aktar, jittejbu l-kuluri jew l-istabbiltà, ma għandhomx, b'dankollu, jitqiesu bħala proċess speċifiku;

(n) fir-rigward ta' żjut karburanti li jidħlu fl-intestatura Nru ex2710 biss, distillazzjoni atmosferika, bil-kondizzjoni li anqas minn 30 % ta' dawn il-prodotti jiddistillaw, fil-volum, inkluż it-telf, f'temperatura ta' 300 °C bil-metodu ASTM D 86;

(o) fir-rigward ta' żjut tqal apparti milli żjut tal-gass u żjut karburanti li jidħlu fl-intestatura Nru ex2710 biss, trattament permezz ta' ħruġ mill-brushes ta' ċarġ elettriku bi frekwenza għolja.

7.3. Għall-iskopijiet ta' l-intestaturi Nri ex2707, 2713 sa 2715, ex2901, ex2902 u ex3403, operazzjonijiet sempliċi bħal ma huma tindif, tferriegħ, tneħħija ta' l-imluħa, is-separazzjoni ta' l-ilma, il-filtrazzjoni, l-għoti tal-kulur, l-immarkar, l-akwistat b'kontenut tal-kubrit bħala riżultat ta' taħlita ta' prodotti b'kontenuti differenti tal-kubrit, kwalunkwe ġemgħa ta' dawn l-operazzjonijiet jew operazzjonijiet simili ma jagħtux oriġini.

[1] Ara in-Nota Ta' Spjegazzjoni Addizzjonali 4(b) għall-Kapitolu 27 tan-Nomeniklatura Magħqudha.

[2] Ara in-Nota Ta' Spjegazzjoni Addizzjonali 4(b) għall-Kapitolu 27 tan-Nomeniklatura Magħqudha.

--------------------------------------------------

ANNESS B

LISTA TA' XOGĦOL JEW IPPROĊESSAR MEĦTIEĠ LI JKUN IMWETTAQ FUQ MATERJALI MHUX ORIĠINANTI SABIEX DAK IL-PRODOTT MANIFATTURAT IKUNU JISTA JAKKWISTA L-ISTATUS ORIĠINANTI

Il-prodotti msemmija fil-lista jista jkun li mhux kollha huma koperti b'dan ir-Regolament. Huwa, għalhekk, meħtieġ li jkunu ikkonsultati l-partijiet l-oħrajn kollha tal-Protokoll 2 ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' Spanja u l-Portugall

HS Intestatura Nru | Deskrizzjoni tal-prodott | Xogħol u proċessar, imwettaq fuq materjali mhux oriġinanti, li jikkonferixxi l-istatus oriġinanti |

| |

(1) | (2) | (3) jew (4) | (3) jew (4) |

Kapitolu 1 | Annimali ħajjin | L-annimali kollha użati tal-Kapitolu 1 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

Kapitolu 2 | Laħam u raċanċ tal-laħam tajjeb għall-ikel | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 1 u 2 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

Kapitolu 3 | Ħut u krustaċej, molluski u invertebri akwatiċi oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 3 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex Kapitolu 4 | Prodotti tal-ħalib, bajd ta' l-għasafar, għasel naturali; prodotti ta' oriġini mill-annimali tajbin għal-ikel, li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

0403 | Xorox, ħalib u krema imbaqqta, yoghurt, kefir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati, sew jekk, u anki jekk le, ikkonċentrati jew b'xi żieda ta' ħlewwa jew togħma jew li jkun fihom żieda ta' frott jew kawkaw | Manifattura li fiha: il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 għandhom ikunu kompletament akkwistatikwalunkwe ġulepp tal-frott (apparti minn dawk ta' l-ananas, xkomp jew tronġ) ta' l-intestatura Nru 2009 kif użati għandhom diġa jkunu oriġinanti,il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 5 | Prodotti ta' oriġini mill-annimali li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 5 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex0502 | Xagħar u lanżit ippreparati mill-majjali, ħnieżer jew qżieqeż | It-tindif, id-disinfettar, l-għażla u l-illixxar tax-xagħar u l-lanżit | |

Kapitolu 6. | Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u simili; fjuri maqtugħin u ħxejjex ornamentali | Manifattura li fiha: il-materjali kollha tal-Kapitolu 6 għandhom ikunu kompletament akkwistatiil-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 7. | Ħxejjex u ċerti għeruq u tuberi tajbin għall-ikel | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 7 kif użati għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

Kapitolu 8. | Frott u ġewż tajbin għall-ikel, qxur tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettiegħ | Manifattura li fiha: il-frott u l-ġewż kollu użati għandu jkun kompletament akkwistat,il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 9 | Kafé, té, mate u ħwawar, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 9 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

0901 | Kafé, sew jekk inkaljat u anki jekk le, jew jekk ikunx bil-kafeina imneħħija; il-fosdqa u l-qxur tal-kafé; sostituti tal-kafé li jkun fihom il-kafé fi kwalunkwe proporzjon | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

0902 | Té, sew jekk imħawwar u anki jekk le | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

ex0910 | Taħlita ta' ħwawar | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

Kapitolu 10. | Ċereali | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 10 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex Kapitolu 11 | Prodotti mill-industrija tat-tħin; xgħir, lamtijiet, insulina; glutina tal-qamħ; apparti minn: | Manifattura li fiha iċ-ċereali kollha, il-ħxejjex tajbin għall-ikel, l-għeruq u t-tuberi tal-intestatura Nru 0714 jew tal-frott użati għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex1106 | Tqiq, smida u trab tal-ħxejjex legumini imqaxxra u mnixxfa, tal-intestatura Nru 0713 | It-tnixxif u t-tħin ta' ħxejjex legumini tal-intestatura Nru 0708 | |

Kapitolu 12. | Żrieragħ taż-żejt u frott żejtni; qmugħ varji, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u silla | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 12 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

1301 | Gomma lakka; gomma naturali, reżina, reżina tal-gomma u reżina żejtnija (per eżempju, balsmu) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 1301 kif użati ma jistgħax jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1302 | Sugu u estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċillaġini oħrajn u materjali li jgħaqqdu, sew jekk u anki jekk le, modifikati, akkwistati mill-prodotti veġitali: | | |

— muċillaġini oħrajn u materjali li jgħaqqdu, akkwistati mill-prodotti veġitali | Manifattura minn muċillaġini oħrajn u materjali li jgħaqqdu mhux modifikati | |

— oħrajn | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 14. | Materjali veġitali għat-tħawwil; prodotti veġitali li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | Manifattura li fiha il-materjali kollha tal-Kapitolu 14 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex Kapitolu 15 | Xaħmijiet u żjut mill-annimali jew veġitali u l-prodotti mit-tqattiegħ tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel, xamgħa mill-annimali jew veġitali; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

1501 | Grass tal-majjal (inkluż xaħam) u grass tat-tjur ħlief dak tal-intestaturi Nri 0209 jew 1503: | | |

— Grassijiet min għadam jew skart | Manifattura mill-materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn dawk ta' l-intestaturi Nri 0203, 0206, 0207 jew l-għadam ta' l-intestatura Nru 0506 | |

— Oħrajn | Manifattura minn laħam jew fdalijiet li jittieklu tal-majjal ta' l-intestaturi Nri 0203 jew 0206 jew minn laħam jew fdalijiet li jittieklu tat-tjur ta' l-intestatura Nru 0207 | |

1502 | Xaħam ta' l-annimali tal-ifart; nagħaġ jew mogħoż, ħlief dawk ta' l-intestatura Nru 1503: | | |

— Xaħmijiet mill-għadam u mill-iskart | Manifattura mill-materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn dawk ta' l-intestaturi Nri 0201, 0202, 0204, jew 0206 jew l-għadam ta' l-intestatura Nru 0506 | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha ta' l-annimali tal-Kapitolu 2 użati għandhom ikunu totalment akkwistati, | |

1504 | Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, mill-ħut jew minn annimali marittimi, sew jekk raffinat u anki jekk le, imma mhux kemikament modifikat: | | |

— Frazzjonijiet solidi | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru1504 | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha mill-annimali tal-Kapitoli 2 u 3 użati għandhom ikunu totalment akkwistati | |

ex1505 | Lanolina raffinata | Manifattura mill-istoppa kruda tas-suf ta' l-intestatura Nru 1505 | |

1506 | Xaħmijiet jew żjut oħrajn ta' l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinati u anke jekk le, imma mhux kemikament modifikati: | | |

— Frazzjonijiet solidi | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura nru 1506 | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha li huma tal-Kapitolu 2 użati għandhom ikunu totalment akkwistati | |

1507 sa 1515 | Żjut veġitali stabbiliti u l-frazzjonijiet tagħhom | | |

— Soja, karawett, palma, kopra, qalba tal-palm, babassu, tung u oiticica, xama' tal-riħan, u xama' Ġappuniża, frazzjonijiet ta' żejt tal- ġoġoba u żjut għal użu tekniku jew industrijali, apparti minn: għall-manifattura ta' oġġetti ta' l-ikel għall-konsum uman | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

— Frazzjonijiet solidi, apparti minn: għaż-żejn tal-Ġoġoba | Manifattura minn materjli oħrajn ta' l-intestaturi Nru 1507 sa 1515 | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali vaġitali kollha użati għandhom ikunu totalment akkwistati, | |

1516 | Xaħmijiet u żjut mill-annimali jew mill-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, ri-estirifikati, sew jekk raffinat u anki jekk le, imma mhux aktar ippreparati | Manifattura li fiha: il-materjali kollha li huma tal-Kapitolu 2 użati għandhom ikunu totalment akkwistatiil-materjali veġetali kollha għandhom ikunu totalment akkwistati. Madanakollu, materjali ta' l-intestaturi Nri. 1507, 1508, 1511, u 1513 jistgħu jintużaw | |

1517 | Margarina; taħlitiet li jittieklu jew preparazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut ta' annimali jew veġetali jew ta' frazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut differenti ta' dan il-Kapitolu, ħlief xaħmijiet jew żjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet taghħhom ta' l-intestatura Nru 1516 | Manifattura li fiha: il-materjali kollha li huma tal-Kapitolu 2 u 4 użati għandhom ikunu totalment akkwistatiil-materjali veġetali kollha għandhom ikunu totalment akkwistati. Madanakollu, materjali ta' l-intestaturi Nri. 1507, 1508, 1511, u 1513 jistgħu jintużaw | |

Kapitolu 16. | Preparazzjonijiet tal-laħam, tl-ħut jew tal-krustaċji, molluski jew invertebri akkwatiċi oħrajn | Manifattura mill-annimali tal-Kapitolu 1. Il-materjali kollha tal-Kapitolu 3 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex Kapitolu 17 | Zokkor u ħelu taz-zokkor; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

ex1701 | Żokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrosju kemikament pur, f'għamla solida, togħmiet jew kuluri | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1702 | Żokkrijiet oħrajn, inklużi il-lattosju kemikament pur, il-maltosju, il-glukosju u l-fruttosji, kemikament punri, f'għamla solida; xiroppi taz-zokkor li ma jkunx fihom xiroppi b'żieda ta' materja tat-togħmiliet jew tal-kulur; għasel artifiċjali, sew jekk jew le imħallat ma għasel naturali;karamella: | | |

— Maltosju u fruttosju kemikament pur | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura nru 1702 | |

— Zokkrijiet oħrajn f'għamla solida, togħmiet jew kuluri | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati għandhom ikunu oriġinanti | |

ex1703 | Għasel iswed li jirriżulta mill- estrazzjoni tar-raffinar taz-zokkor, togħmiet jew kuluri | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1704 | Ħelu tad-dolċiera (inkluża iċ-ċikkulata bajda), li ma jkunx fihom il-kawkaw | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 18. | Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1901 | Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet ta' l-ikel mit-tqiq, smida, lamtu jew estratt tax-xgħir, li ma jkunx fihom it-trab tal-kawkaw jew fi proporzjon bil-piż ta' anqas minn 40 %, mhux x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi; preparazzjonijiet ta' l-ikel ta' l-intestaturi Nru 0401 sa 0404, li ma jkunx fihom it-trab tal-kawkaw jew li jkun fihom trab tal-kawkaw fi proporzjon bil-piż ta' anqas minn 5 %, mhux x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi: | | |

— Estratt tax-xgħir | Manifattura miċ-ċereali tal-Kapitolu 10 | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitoli 4 u 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1902 | Għaġin, sew jekk imsajjar u anki jekk le, jew mimli (bil-laħam jew sustanzi oħrajn) jew b'mod ieħor ippreparat, bħal ma huma l-ispagetti, l-imqarrun, fdewweġ, lasanja, njokki, ravjul, kannelloni; coucous, sew jekk ippreparati u anki jekk le: | | |

— Li jikkontjenu 20 % jew inqas fil-piż ta laħam, raċanċ tal-laħam, hut, krustaċej jew il-molluski | Manifattura li fiha il-materjali kollha taċ-ċereali (apparti minn: il-qamħ durum), użati għandhom ikunu totalment akkwistati | |

— Li jikkontjenu iktar minn 20 % bil-piż ta' laħam, raċanċ tal-laħam, hut, krustaċej jew il-molluski | Manifattura li fiha: il-materjali kollha taċ-ċereali (apparti minn: il-qamħ durum), użati għandhom ikunu totalment akkwistatiIl-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 3 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

1903 | Tapjoka u s-sostituti tagħha ippreparati mil-lamtu, fil-għamla ta' qxur, boċċi, perli, mgħarbel jew għamliet simili | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn: ta' l-intestatura Nru 1108 | |

1904 | Ikel ippreparat akkwistat bit-tinfih jew l-inkaljar taċ-ċereali jew ta' prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-corn flakes); ċereali oħrajn apparti mil-qamħ-ir-rum (corn), fil-għamla ta' boċċi, msejjar bil-lest jew b'mod jew b'mod ieħor ippreparat: | Manifattura: minn materjali mhux ikklassifikati tażt l-intestatura Nru 1806,li fiha iċ-ċereali kollha u t-tqiq (apparti minn: l-qamħ ir-rum tal-ispeċje Zea indurata u l-qamħ durum u d-derivattivi tagħhom) użati għandhom ikunu totalment akkwistati,li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

1905 | Ħobż, għaġejjen, kejkijiet, biskuttini u għamliet oħrajn tal-furnara, sew jekk u anki jekk le, li ma jkunx fihom il-kawkaw; ostji tat-tqarbin, cachets vojta tat-tip tajbin għall-użu farmakewtiku, wafers tas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn: tal-Kapitolu 11 | |

Ex Kapitolu 20 | Preparazzjonijiet tal-ħxejjex, frott, ġewż jew partijiet oħrajn tal-pjanti, apparti minn: għall-: | Manifattura li fiha l-frott, ġewż jew ħxejjex kollha kif użati għandhom ikunu kompletament oriġinanti | |

ex2001 | Jammi, patata ħelwa u partijiet simili tal-pjanti tajbin għall-ikel li jkun fihom 5 % jew aktar bil-piż ta' lamtu, ippreparati jew ippreservati bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

ex2004 u ex2005 | Ħxejjex oħrajn ippreparati jew jew ippreservati apparti minn: bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, iffriżati jew mhux iffriżati | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati għandhom ikunu totalment akkwistat | |

2006 | Frott, ġewż, qoxra tal-frott u partijiet oħrajn tal-pjanti, ippreservati biz-zokkor (imsoffija, glacé jew kristalizzati) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

2007 | Ġamm (kunserva tal-frott), ġelatina tal-frott, marmellati, purée tal-frott u tal-ġewż u dlik tal-frott jew tal-ġewż, li jkunu preparazzjonijiet imsajjra, sewwa jekk ikun fihom, u anki jekk le, żieda ta' zokkor jew materjali oħrajn tal-ħlewwa | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex2008 | — Ġewż, li ma jkux fihom zokkor jew spirit miżjuda | Manifattura li fiha il-valur tal-ġewż u ż-żrieragħ taż-żewjt oriġinanti tal-intestaturi Nri 0801, 0802 u 1202 sa 1207 kif użati jeċċedu 60 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Butir tal-karawett; taħlitiet ibażati fuq Iċ-ċereali; qlub tal-palmi, qamħ-ir-rum (korn) | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

— oħrajn, apparti minn frott jew ġewż misjura apparti minn: bil-fwar jew bit-tgħolija fil-misħun, li ma jkunx fihom zokkor miżjud; iffriżati | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

2009 | Ġulepp tal-frott (inklużi l-masti ta' l-għeneb) mhux iffermentati u li ma jkunx fihom żieda ta' spirtu, sew jekk u anki jekk le, żieda ta'zokkor jew materjali oħrajn tal-ħlewwa | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott,li l-valur ta' xi materjali tal-Kapitolu 17 użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 21. | Preparazzjonijiet varji tajbin għall-ikel; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

2101 | Estratti, esenzi u konċentrati, tal-kafé, té jew mate u preparazzjonijiet bil-bażi ta' dawn il-prodotti jew bil-bażi tal-kafé, té jew mate; ċikwejra nkaljata jew sostituti nkaljati oħrajn tal-kafé, u estratti u essenzi u l-konċentrati tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottIċ-ċikwejra kollha kif użata għandha tkun kompletament akkwista | |

2103 | Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; tqiq u smida tal-mustarda u mustarda ippreparata: | | |

— Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, tqiq u smida tal-mustarda jew mustarda ippreparata jistgħu jkunu wżati. | |

— tqiq u smida tal-mustarda u mustarda ippreparata | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

ex2104 | Soppa u brodu u preparazzjonijiet tagħhom | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura pparti milli l-ħxejjex ippreparati jew ippreservati tal-intestaturi Nri 2002 sa 2005 | |

2106 | Preparazzjonijiet ta' l-ikel li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitoli 4 u 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 22 | Xorb, spirit u ħall; apparti minn: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottIl-għeneb kollu jew xi materja akkwistata mill-għeneb għandha tkun kompletament akkwista | |

2202 | Ilmijiet, inklużi ilmijiet minerali u ilmijiet bil-gass, li jkun fihom żieda ta' zokkor jew materja oħra tal-ħlewwa jew tgħomiet, u xorb mhux alkoħoliku ieħor, ma jinkludix il-ġuleppi tal-frott u l-ħxejjex tal-intestatura Nru 2009 | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 17 kif użati m'għandux jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikakwalunkwe ġulepp tal-frott (apparti minn dawk ta' l-ananas, xkomp jew tronġ) għandhom diġa jkunu oriġinanti, | |

2207 | Alkoħol etiliku mhux denaturizzat ta' qawwa alkoħolika bil-volum ta' 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirit oħrajn, denaturizzati, ta' kwalunkwe saħħa | Manifattura: minn materjali mhux ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 2207 jew 2208li fihom l-għeneb kollu jew xi materja akkwistata mill-għeneb kif użata għandha tkun kompletament akkwistata jew jekk il-materjali kollha wżati huma diġa akkwistati, arak jista jkun wżat sa limitu ta' 5 % bil-volum | |

2208 | Alkoħol etiliku mhux denaturizzat ta' qawwa alkoħolika bil-volum ta' 80 % vol jew anqas; spirti, likuri u xorb spirituż ieħor | Manifattura: minn materjali mhux ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 2207 jew 2208li fihom l-għeneb kollu jew xi materja akkwistata mill-għeneb kif użata għandha tkun kompletament akkwistata jew jekk il-materjali kollha wżati huma diġa akkwistati, arak jista jkun wżat sa limitu ta' 5 % bil-volum | |

ex Kapitolu 23 | Residwi u skart mill-industrija ta' l-ikel; għalf ippreparat għall-annimali; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. | |

ex2301 | Smida mill-balieni; tqiq, smida u gerbubi mill-ħut jew minn krustaċej, molluski jew invertebri akwatiċi oħrajn; mhux tajbin għall-konsum uman | Manifattura li fiha il-materjali kolha tal-Kapitoli 2 u 3 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex2303 | Fdalijiet mill-manifattura tal-lamtu mill-qamħ-ir-rum (esklużi il-likuri mxappa ikkonċentrati), ta' kontenut ta' proteini, ikkalkolati fuq il-prodott xott, li jeċċedu 40 % bil-piż | Manifattura li fiha il qamħ-ir-rum użat għandu jkun totalment akkwistat | |

ex2306 | Tgħasida taż-żejt u residwi solidi oħrajn li jirriżultaw mill -estrazzjoni taż-żejt taż-żebuġa, ikun fih aktar minn 3 % taż-żejt taż-żebbuġa | Manifattura li fiha il-materjali kollha taż-żebuġ użat għandu jkun totalment akkwistat | |

2309 | Preparazzjonijiet tat-tip wżati fil-għalf ta' l-annimali | Manifattura li fiha: il-materjali kollha taċ-ċereali, zokkor jew għasel iswed, masti jew ħalib użati għandhom ikunu totalment akkwistatiil-materjali kolha tal-Kapitolu 3 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

ex Kapitolu 24 | Tabakk u sostituti manifatturati tat-tabakk; ħlief: | Manifattura li fiha il-materjali kolha tal-Kapitolu 24 għandhom ikunu kompletament akkwistati | |

2402 | Sigarri, ċerruti, sigarilli u sigaretti, tat-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk | Manifattura li fiha mill-anqas 70 % bil-piż tat-tabakk mhux maħdum jew minn skart tat-tabakk ta' l-intestatura Nru 2401 użati għandhom ikunu totalment akkwistati | |

ex2403 | Tabakk tat-tipjip | Manifattura li fiha mill-anqas 70 % bil-piż tat-tabakk mhux maħdum jew minn skart tat-tabakk ta' l-intestatura Nru 2401 użati għandhom ikunu totalment akkwistati | |

ex Kapitolu 25 | Melħ; kubrit; trabijiet naturali u ġebel; materjali tat-tikħil; ġir u siment; apparti mill: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex2504 | Graffit kristalizzat naturali, li fih il-kontenut ta' karbonju mqawwi, purifikat u mitħun | Tqawwija tal-kontenut tal-karbonju, bil-purifikazzjoni u t-tisħieq ta' graffit kristalizzat krud | |

ex2515 | Irħam, sempliċement maqtuh bis-serrar jew mod ieħor bi blokki jew ċangaturi ta' għamla rettangolari (inkluża għamla kwadra), ta' hxuna li ma teċċedix 25 cm | Il-qtuh, bis-serrar jew mod ieħor, tal-irħam (anki jekk diġa isserrat) ta' ħxuna li teċċedi 25 cm | |

ex2516 | Granit, porfirju, basalt, ġebel tal-franka u ġebel ieħor monumentali jew tal-bini; sempliċement maqtuh bis-serrar jew b'mod ieħor, fi blokki jew ċangaturi ta' għamla rettangolari (inkluża għamla kwadra), ta' hxuna li ma teċċedix 25 cm | Il-qtuh, bis-serrar jew mod ieħor, tal-ġebel (anki jekk diġa isserrat) ta' ħxuna li teċċedi 25 cm | |

ex2518 | Dolimit kalċinifikat | Kalċinifikazzjoni tad-dolomit mhux diġa kalċinifikat | |

ex2519 | Karbonat tal-manjezja naturali mitħun (manassit), f'kontenituri ermetikament issiġġillati, u l-ossidu tal-manjeżja sew jekk u anki jekk le, pur, apparti minn: manjeżja infuża jew manjeżja maħruqa mejta (sinterizzata) | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dankollu, karbonat tal-manjeżja naturali (manassit) jista jkun użat | |

ex2520 | Tikħil speċjalment ippreparati għad-dentistrija | Manifattura li fiha il-valuri tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex2524 | Fibri naturali ta' l-asbestos | Manifattura minn konċentra ta' l-asbestos | |

ex2525 | Trab tal-mika | Titħin tal-mika jew l-iskart tal-mika | |

ex2530 | Kuluri minn trabijiet naturali, kalċinifikati jew magħmul trab | Il-kalċinifikazzjoni jew l-irbit ta' kuluri naturali ta' l-art | |

Kapitolu 26 | Metalli, gagazza u irmied | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott | |

ex Kapitolu 27 | Karburanti minerali, żjut minerali u l-prodotti tad-distillizzazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xamgħat minerali; apparti mill: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex2707 | Żjut li fihom il-piż tal-kostitwenti aromatiċi jkun jeċċedi dak tal-kostetwenti mhux aromatiċi, li jkunu żjut simili għal żjut minerali akkwistati bid-distilazzjoni tal-qatran tal-faħam f'temperatura għolja, li minnu aktar minn 65 % tal-volum ikunu jiddisstilla f'temperatura ta' aktar minn 250 °C (inklużi t-taħlitiet ta' l-ispirtu tal-benżina u tal-bonżole), għall-użu ta' karburanti tal-potenza jew għas-sħana | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

ex2709 | Żjut krudi akkwistati minn materjali bituminużi | Distilazzjoni distruttiva tal-materjali bituminiżi | |

2710 | Żjut ta-petroleum u żjut akkwistati minn materjali bituminużi, apparti minn: krudi; preparazzjonijiet li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi, li jkun fihom bil-piż 70 % jew aktar ta' żjut tal-petroleum jew ta' żjut akkwistati minn materjali bituminużi, dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparazzjonijiet | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

2711 | Gassijiet tal-petroleum u gassijiet oħrajn ta' l-idrokarburi | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar minn proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

2712 | Ġelatina tal-petroleum, xama' tal-petroleum, xama' taċ-ċnisa, ożokrit, xama' tal-lignit, xama taċ-ċappa, u xamgħat minerali oħrajn, u prodotti simili akkwistati b'sintesi jew ptroċessi oħrajn, sew jekk bil-kulur u anki jekk le | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar minn proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

2713 | Kokk tal-petroleum, qatran tal-petroleum u residwi oħrajn taż-żjut tal-petroleum jew ta' żjut akkwistati minn materjali bituminużi | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċessi speċifiċi Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

2714 | Bitumeni u asfalt, naturali; nafta bituminuża jew taż-żejt u ramel tal-qatran; asfalti u blat asfalitiku | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċessi speċifiċi Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

2715 | Taħlitiet bituminużi ibbażati fuq asfalti naturali, fuq bitumeni naturali, qatran tal-petroleum, fuq qatran minerali jew żift tal-qatran minerali | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċessi speċifiċi Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

ex Kapitolu 28. | Kemikali inorganiċi;komposti organiċi jew inorganicċi ta' metalli prezjużi, metalli naturali rari, ta' elementi radjo-attivi jew ta' Iżotopi; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex2805 | "Mischmetall" | Il-manifattura permezz ta' trattament elektroliku jew termali li fih l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex2811 | Triossidu tal-kubrit | Manifattura mid-diossidu tal-kubrit | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex2833 | Sulfat ta' l-aluminju | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex2840 | Perborat tas-sodju | Manifattura mid-diossidu tat-tetraborat penta-idrat | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 29 | Kemikali organiċi; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex2901 | Idrokarburi akriliċi għall-użu bħala potenza jew karburanti tas-sħana | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar minn proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

ex2902 | Ċiklani u ċiklini (apparti minn: l-ażuleni), benżina, tulweni, żijlini, għall-użu bħala potenza jew għas-sħana | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar minn proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

ex2905 | Alkoħolati metalliċi ta' l-alkoħoli ta' din l-intestatura u ta' etanol | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intesterura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura Nru 2905. B'dana kollu, alkoħolati metalliċi ta' din l-intestatura jistgħu jkunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

2915 | Aċidi monokarboliċi akriliki saturati u l-anidridi, il-ħallidi, l-perossidi u l-perossaċidi tagħhom; id-derivattivi tagħhom ħalloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosizzati | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura B'dana kollu l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 2915 u 2916 kif użati ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex2932 | — eteri interni u d-derivattivi tagħhom ħaloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjali | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura B'dana kollu l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 2909 kif użati ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— aċetali ċikliċi u ħemjaċetali interni u d-derivattivi tagħhom ħaloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjali | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

2933 | Komposti ħeteroċikliċi bil-etero-atomi nitroġini biss | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura B'dana kollu l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 2932 u 2933 kif użati ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

2934 | Aċidi nikjeċi u l-imluħa tagħhom; apparti minn: l-komposti etero-ċikliċi | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Manifattura minn materjli ta' kwalunkwe intestatura. B'dana kollu l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 2932, 2933 u 2934 kif użati ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 30 | Prodotti farmakewtiċi; apparti mill: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dankollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunux jeċċedi 20 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3002 | Demm uman; demm ta' l-annimali ippreparat għal użu terapewtiku, propilaktiku jew diagnostiku; antisera u frazzjonijiet tad-demm oħrajn; vaċċini, tossini u kulturi ta' mikri-organiżmi (eskluża l-ħmira) u prodotti simili: | | |

— Prodotti li jikkonsistu fi tnejn jew aktar kostitwenti li jkun ġew imħallta flimkien għall-użu terapewtiku jew profilaċtiku jew prodotti mhux imħallta għal tali użu, imqiegħa f'dożi mkejjla jew f'għamliet jew pakketti għal bejgħ bl-imnut | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll ikunu użati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedu 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn: | | |

— — Demm uman | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ikunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— — Demm ta' l-annimali ippreparat għall-użu terapewtiku jew profilaċtiku | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ikunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— — frazzjonijiet tad-demm apparti minn: l-antisera, l-ħemogoblin u s-serum globulin | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ikunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— — ħemoglobin, globin tad-demm u s-serum globulin | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ikunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— oħrajn | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ikunu wżati, basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

3003 u 3004 | Medikamenti (esklużi l-oġġetti ta' l-intestatura Nru 3002, 3005 u 3006): | | |

— Miksubin minn amikaċcin ta' l-intestatura Nru 2941 | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ta' l-intestaturi Nri 3003 jew 3004 jistgħu ikunu użati basta li l-valur tagħhom, miġbura flimkien, ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Oħrajn | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ta' l-intestaturiNri 3003 jew 3004 jistgħu ikunu użati basta li l-valur tagħhom, miġbura flimkien, ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikail-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 31 | Fertilizzanti, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3105 | Fertilizzanti minerali jew kemikali li jkun fihom tnejn jew tlieta mill-elementi nitroġini tal-fertilizzazzjoni: oġġetti ta' dan il-kapitolu, f'forma ta' pilloli jew għamliet oħrajn jew f'pakketti ta' piż gross li ma jeċċedix 10 kg, apparti minn: Nitrat tas-sodjuċiklamid tal-kalċjusulfat tal-putassasulfat tal-manjeżja tal-putassa | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott B'dana kollu, il-materjali ikklasifikati fi ħdan l-istes intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika.il-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 32 | Estratti tat-tannin jew tal-kuluri; tannini u d-derivattivi tagħhom; pigmenti u materja koloranti oħra; żebgħat u verniċi; stokk jew mastiċi; linka; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3201 | Tannini u l-imluħa tagħhom, eteri, esteri u derivattivi oħrajn | Manifattura minn estratti tat-tannini ta' oriġini veġitali | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3205 | Likwidu kuluranti; preparazzjonijiet kif speċifikati fin-nota 3 ta' dan il-Kapitolu ibbażati fuq il-likwidi kuluranti | Manifattura li fiha l-materjali ta' xi intestatura, apparti minn: l-intestaturi Nri 3203, 3204 u 3205. B'dana kollu, il-materjali mill-intestatura Nru 3205 jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 33 | Żjut u reżinodji essenzali; preparazzjonijiet tal-perfurmerija, kosmetiċi jew tat-twaletta; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3301 | Żjut essenzali (sew bit-terpentina jew le) inklużi l-konkriti u l-assoluti; reżinojdi; oleoreżini estratti; konċentrati ta' żjut essenzali fix-xaħmijiet, fi żjut fissi, fix-xamgħat jew is-simili, akkwistati bl-enflewraġ jew il-maċerazzjoni; prosotti sekondarji tat-terpentina jew tad-deterpinazzjoni ta' żjut essenzali; distillati akweji u spsoluzzjonijiet akwatiċi ta' żjut essenzali | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intesterura, inklużi materjali oħrajn ta' "grupp" differenti ta' din l-intestatura. B'dana kollu, il-materjali ikklasifikati fi ħdan l-istes intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 34 | Sapun, aġenti organiċi attivi fil-wiċċ, preparazzjonijiet għal ħasil, xamgħat artifiċjail, xamgħat ippreparati, preparazzjonijiet għall-ilustrar u l-għarik, xema' li tinxtgħel u prodotti simili, għaġejjen tal-immodellar, "xamgħat dentali" u preparazzjonijiet dentali b'bażi tal-ġibs; apparti minn | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3403 | Preparazzjonijiet lubrikanti li jkollhom anqas minn 70 % bil-piż ta' żjut tal-petroleum u żjut akkwistati minn minerali bituminużi | Operazzjonijiet tar-raffinar u/jew wieħed jew aktar minn proċessi speċifiċi jew Operazzjonijiet oħrajn li fihom il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

3404 | Xamgħat artifiċjali u xamgħat ippreparati: | | |

— Bil-bażi tal-parafin, xamgħat tal-petroleum, xamgħat akkwistati minn materjali bituminużi, xama' taċ-ċnisa jew xama' tas-sedimenti | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— Oħrajn | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, apparti minn: żjut idroġenizzati li jkollhom il-karattru ta' xamgħat tal-intestatura Ntu 1516aċidi xaħmija mhux kemikament definiti jew alkoġoli xaħmija industrijali li jkollhom il-karattru tax-xamgħat tal-intestatura Nru 3823.Materjali tal-intestatura Nru 3404B'dana kollu, dawn il-materjali jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 35 | Sustanzi albuminodali; lamtijiet modifikati. Kolol; enżimi; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3505 | Destrini u lamtijiet modifikati oħrajn (per eżempju, lamtijiet preġelinatizzati jew esterifikati) kolol ibbażti fuq il-lamtijiet, jew fuq destrini jew lamtijiet modifikati oħrajn: | | |

— eteri u esteri tal-lamtu | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intesterura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura Nru 3505. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— Oħrajn | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intesterura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura Nru 1108. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3507 | Enżimi ippreparati li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 36. | Splussivi; prodotti tal-piroteknika; sulfarini, liegi porofiriċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 37 | Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3701 | Pjanċi u pellikola fotografika fiċ-ċatt, sensitizzati, mhux esposti, ta' kwalunkwe materjal apparti minn: tal-karta, kartun jew tessuti; pellikola tal-istampar istantanju, fiċ-ċatt, sensitizzata, mhux esposta, sew jekk f'pakketti u anki jekk le | | |

— Pellikola għal-istampar istantanju għal fotografija tal-kulur, f'pakketti | Manifattura li fiha l-materjalo kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn: l-intestatura Nru 3701 jew 3702. B'dana kollu, l-materjali mill-intestatura Nru 3702 jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-materjalo kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn: l-intestatura Nru 3701 jew 3702. B'dana kollu, l-materjali mill-intestatura Nru 3701 jew 3702 jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3702 | Pellikola fotografika f'rulli, sensitizzati, mhux esposti, ta' kwalunkwe materjal apparti minn: tal-karta, kartun jew tessuti; pellikola tal-istampar istantanju, f'rulli, sensitizzata, mhux esposta, | Manifattura li fiha l-materjalo kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn: l-intestatura Nru 3701 jew 3702. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3704 | Pjanċi fotorgrafiċi, karta, kartun u tessuti tal-film, esposti, imma mhux żviluppati | Manifattura li fiha l-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn: l-intestatura Nru 3701–3704 | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex Kapitolu 38 | Prodotti kimiċi varji, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3801 | — Graffit kollodjali f'sospenzjoni fiż-żejt u fi graffit semi-kollodjali; għaġejjen karbonaċji għal elletrodi | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Graffit fil-għamla ta' għaġina, li jkun taħlita ta' aktar minn 30 % bil-piż ta' graffit biż-żjut minerali | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura Nru 3403 kif użati ma jistgħax jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3803 | Żejt raffinat tat-tall | Zejt krud tat-tall, raffinat | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3805 | Spirti tas-sulfat tat-terpentina, purifikati | Purifikazzjoni bid-distillazzjoni jew bir-raffinat ta' żjut krudi tas-sulfat tat-terpentina | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3806 | Gomom tal-esteri | Manifattura minn aċidi tar-reżina | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3807 | Żift ta' l-injam (żift tal-qatran ta' l-injam) | Distillazzjoni tal-qatran ta' l-injam | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3808 | Insettiċidi, ċettiċidi ta' l-annimali gerriema, funġiċidi, erbiċidi, prodotti ta' kontra t-tnibbit u regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti, disinfettanti u prodotti simili, ippreżentati fil-għamla ta' pakketti għall-bejgħ bl-imnut jew inkella bħala preparazzjonijiet jew oġġetti (per eżempju, faxex ittrati bil-kubrit, ftejjel u xema' bil-ftila, u karti tad-dubien) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3809 | Aġenti tat-tkomplija, ġarrara tal-kulur li jħaffu iż-żebgħa jew l-istabilizzar tal-materjali taż-żebgħa u prodotti oħrajn u preparazzjonijiet (per eżempju l-gomma tal-ħwejjeġ u l-mordanti), tt-tip użat fl-industrija tat-tessuti, tal-karta, tal-ġild jew oħrajn simili, li ma humiex speċifikati jew inklużi xl-imkien ieħor | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3810 | Preparazzjonijiet ta' l-immarinar għal uċuħ metalliċi; flussi u preparazzjoni awżiljarji oħrajn għas-saldatur, l-ibbreżjar jew l-iwweldjar; L- issaldar, l-ibbreżjar jew it-trab ta' l-iwweldjar u għaġina li tikkonsisti minn materjali metalliċi jew materjli oħrajn; preprazzjonijiet tat-tip użati bħala il-qalba jew il-kisi għal-elettrodi jew virgi tal-iwweldjar | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3811 | Tħejjijiet "anti-knock", inibituri tas-sadid, inibituri tal-gomma, tejjieba tal-viskosità, preparazzjonijiet ta' kontra s-sadid u addittivi mħejjija oħrajn, għaż-żjut minerali (inkluż il-gasolin) jew għall-likwidi l-oħrajn użati għall-istess skop bħal ma huma iż-żjut minerali: | | |

— Addittivi mħejjija għaż- żejt lubrikanti, li jkun fih iż-żjut tal-petroleum jew iż-żjut akkwistati minn materjali bituminużi, | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestatura Nru 3811 użati ma jistgħux jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx aktar minn 50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika | |

3812 | Tħejjijiet ta' l-aċċelleraturi tal-lastiku; komposti tal-plastiċizzaturi tl-lastiku jew tal-plastika, li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi; preparazzjoni ta' kontra s-sadid u stabiliżżaturi komposti oħrajn għal-lastiku jew għall-plastika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3813 | Preparazzjonijiet u mili mill-ġdid għall-apparat tat-tifi tan-nar; bombi ta' l-idejn mimlija bil-lest għat-tifi tan-nar | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

3814 | Solventi komposti organiċi u rattaba, li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi; tħejjijiet għat-tneħħija taż-żebgħa jew tal-verniċ | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

3818 | Elementi kemikali mogħtija il-verniċ għall-użu fl-elettronika, fil-għamla ta' diski, ostji jew għamliet simili; komposti kimiċi bil-verniċ għall-użu fl-elettronika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3819 | Fluwidi idrawliċi tal-brejkijiet u likwidi imħejjija oħrajn għat-trasmissjoni idrawlika, li ma jkunx fihom jew li jkollhom anqas minn 70 % bil-piż ta' żjut tal-petroleum jew ta' żjut akkwistati minn minerali bituminużi, | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3820 | Preparazzjonijiet għal kontra l-iffriżar u preparazzjonijiet ta' fluwidu kontra s-silġ | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

3822 | Reaġenti komposti dijagnostiċi jew, tal-laboratorju, apparti minn: minn dawk ta' l-intestatura Nru 3002 jew 3006 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

3823 | Żjut aċidiċi xaħmin monokarbossiliċi industrijali mir-raffinar ; alkoliċi xaħmin industrijali | | |

— Aċidiċi xaħmin monokarbossiliċi industrijali mir-raffinar | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott. | |

— Alkoliċi xaħmin industrijali | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intesterura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura Nru 3823. | |

3824 | Rabbata ippreparati għall-forom u l-qalba tal-funderija; prodotti kimiċi u preparazzjonijiet għall-industrija tal-kimika u dawk alleati magħha (inklużi dawk li jikkonsistu minn taħlitiet ta' prodotti naturali), li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor; residwi ta' prodotti tal-industrija tal-kimika jew dik alleati, li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor: | | |

— Dawn li ġejjin ta' din l-intestarura: — — Rabbata ippreparati għal forom u l-qalba tal-funderija ibażati fuq prodotti reżinużi naturali — — Aċidi naftaleniċi, l-imluħa tagħhom li ma jinħallux fl-ilma u l-esteri tagħhom — — Sorbitol apparti minn dak tal-intestatura Nru 2905 — — Sulfonati tal-petroleum, esklużi s-sulfonati tal-petroleum ta' metalli alkaliċi, ta' ammonju jew ta' etanolamini; aċidi sulfoniċi tiofenati tal-Iżjut akkwistati minn minerali bituminużi, u l-imluħa tagħhom; — — Skambjaturi tal-jonji — — Akkwistaturi tal-tubi tal-vakwu — — Ossido alkaliniku tal-ħadid għall-purifikazzjoni tal-gassijiet — — Likuri tal-gass ammonjakali u ossidu moħli prodott fil-purifikazzjoni tal-gas mill-faħam — — Aċidi sulfonaftaleniċi, l-imluħa tagħhom li ma jinħallux fl-ilma u l-esteri tagħhom — — Iż-żejt Fusel u ż-żejt Dipper — — Taġlitiet ta' mluħa li jkollhom anjoni differenti — — Għaġejjen li jikkupjaw bil-bażi ta' ġelatina, sew jekk u anki jekk le bl-inforra tal-karta jew tat-tessuti | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali ikklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— — Oħrajn | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

3901–3915 | Plastika f'għamliet primarji, ħela, tqaxxir u kart tal-plastika; apparti minn: għall-intestaturi Nri ex3907 u 3912 li dwarhom ir-regoli huma elenkati hawn taħt: | | |

— Prodotti b'żieda ta' ħomopolimerizzazzjoni li fihom monomeru singolu jikkontribwixxi aktar minn 99 % bil-piż tal-kontenut totali tal-polimeru | Manifattura li fiha: il-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikail-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— Oħrajn | il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3907 | — Kopolimeru, magħmul mill-polikarbonat u l-kopolimeru acrylontirile-butadiene-styrene (ABS) | Manifattura li fiha l-materjalo kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-materjali ikklasifikati fi ħdan l-istes intestatura jistgħu jkunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

— Poljester | il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika u/jew manifattura mill-polikarbonat tat-tetrabromo-(bisfenol A) | |

3912 | Ċellulosi u d-derivattivi kimiċi tagħha li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor, f'għamliet primarji | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha klasifikati fl-istess intestatura Nru bħall-prodott ma jistgħax jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

3916–3921 | Semi-manifattura u oġġetti tal-plastika; apparti minn: għall-intestaturi Nri ex3916, ex3917, ex3920 u ex3921, li dwarhom ir-regoli huma elenkati hawn taħt: | | |

— Prodotti ċatti, b'xogħol aktar milli sempliċement fuq il-wiċċ jew maqtugħin f'għamliet apparti minn: rettangolari (inklużi kwadri); prodotti oħrajn, b'aktar xogħol milli sempliċement fuq il-wiċċ | Manifattura li fiha il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— Oħrajn | | |

— — Prodotti b'żieda ta' ħomopolimerizzazzjoni li fihom monomeru singolu jikkontribwixxi aktar minn 99 % bil-piż tal-kontenut totali tal-polimeru | Manifattura li fiha: il-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikail-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— — Oħrajn | Manifattura li fiha il-valur ta' kwalunkwe materjali tal-Kapitolu 39 kif użati m'għandux jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3916 u ex3917 | Profili ta' għamliet u tubi | Manifattura li fiha: il-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikail-valur ta' kwalunkwe materjali ikklasifikati fl-istess intestatura bħal dik tal-prodott ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex3920 | — Folja jew saff tal-jonomeru | Manifattura mill melħ parzjali termoplastiku li huwa l-kopolimeru ta' l-aċidi etilin u metakriliċi parzjalment newtralizzat bil-jonji metalliċi, l-aktar żingu jew sodju | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

— Folji ta' ċellulożi reġenerata, poljamidi u poljetilin | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha klasifikati fl-istess intestatura bħall-prodott ma jistgħax jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex3921 | Folji tal-plastika, metalizzata | Manifattura minn folji ferm trasparenti tal-poljester bi ħxuna ta' anqas minn 23 mikroni | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

3922–3926 | Oġġetti tal-plastika | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 40 | Lastiku u oġġetti tal-lastiku; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex4001 | Ċangaturi laminati jew lastiku tal-crepe għaż-żraben | Laminazzjoni tal-folji ta' lastiku naturali. | |

4005 | Lastiku kompost, mhux vulkanizzat, f'għamliet primarji; tyres solidi jew bil-kuxxini, sinjali interkambjabbli tat-tyres u l-patti tat-tyres, tal-lastiku | Manifattura li fiha l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati, apparti minn: lastiku naturali, m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

4012 | Tyres prewmatiċi bi threads ġodda jew użati tal-lastiku; tyres solidi jew tal-kuxxinett, threads skambjabbli tat-tyres u l-pjanċa tat-tyre, tal-lastiku: | | |

— Tyres, bi thread ġodda, pnewmatiċi, solidi jew bil-kuxxinett, tal-lastiku | L-għoti mill-ġdid ta' threads għal tyres użati | |

— Oħrajn | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn: Nri 4011 jew 4012. | |

ex4017 | Oġġetti tal-lastiku iebes | Manifattura minn lastiku iebes | |

ex Kapitolu 41 | Il-ġlud mhux ikkunzati (apparti minn: dawk bis-suf) u ġilda ikkunzata; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex4102 | Ġlud mhux maħduma tan-nagħaġ u tal-ħrief, mingħajr suf magħhom | Tneħħija tas-suf minn fuq il-ġlud tan-nagħaġ jew tal-ħrief, bis-suf magħhom | |

4104 sa 4107 | Ġild ikkunzat, mingħajr pil jew suf, apparti minn: l-ġild ta' l-intestaturi Nri 4108 jew 4109. | L-ikkunzar mill-ġdid ta' ġild diġa ikkunzat jew Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

4109 | Ġilda ta' l-alakka u gilda laminata ta' l-alakka; gilda metalizzata | Manifattura mll-ġild tal-intestaturi Nru 4104 sa 4107 basta li l-valur ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 42 | Oġġetti tal-ġild, is-sarġ u x-xedd; oġġetti tal-ivjaġġar, basktijiet tan-nisa u kontenituri simili; oġġetti mill-imsaren ta' l-annimali (apparti minn: l-musrana tad-dudu tal-ħarir) | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex Kapitolu 43 | Ġild bil-pil tal-fer u fer atifiċjali; bil-manifattura tagħhom; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex4302 | Ikkunzati jew trattati, ġlud bil-fer, meħjuta: | | |

— Pjanċi, slaleb u għamliet simili | It-tbajjid jew iż-żebgġa, b'żieda mal-qtugħ u l-ħjata tal-ġlud mhux meħjuta li jkunu ikkunzati jew bil-gomma tal-lak | |

— Oħrajn | Manifattura minn glud mhux meħjuta, ġlud tal-fer ikkunzati jew bil-gomma tal-lak | |

4303 | Oġġetti ta' l-ilbies, aċċessorji ta' l-ilbies u oġġetti oħrajn tal-ġlud bil-fer, | Manifattura minn glud tal-fer li ma jkunux meħjuta, glud tal-fer ikkunzati jew bil-gomma tal-lak ta' l-intestatura Nru 4302 | |

ex Kapitolu 44 | Injam u oġġetti ta' l-injam; faħam tal-kannol ta' l-injam, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex4403 | Injam kemm xejn maqtugħ fil-kwadru | Manifattura mill-injam mhux maħdum, sew jekk imqaxxar jew le, jew sempliċement illixxat | |

ex4407 | Injam isserrat jew maqsum fit-tul, imfelles jew imqaxxar, ta' ħxuna li teċċedi 6 mm, inċanat, magħruk jew bil-minnċotti | L-inċanar, l-għerik jew t-twaħħil bil-minnċotti | |

ex4408 | Folja tal-fuljetta u folji tal-plywood, ta' ħxuna li ma teċċedix 6 mm, maqsum, u injam ieħor maqtugħ fit-tul, maqsum jew imqaxxar ta' ħxuna li ma teċċedix 6 mm, inċanat, magħruk jew imwaħħal bil-minnċotti | Il-qsim, l-inċanar, l-għerik jew imminċotjat | |

ex4409 | Injam kontinwament iffurmati matul kwalunkwe mill-ġnub jew mill-uċuħ tagħhom, sew jekk inċanati u anki jekk le, illixxati jew imminċottjati: | | |

— Illixxati jew imwaħħla bil-minnċotti | Illixxati jew imwaħħla bil-minnċotti | |

— Imżibbġa jew iffurmati | Imżibbġa jew iffurmati | |

ex4410 sa ex4413 | Imżibbġa jew iffurmati, inkluża z-zokklatura iffurmata u twavel oħrajn iffurmati | Imżibbġa jew iffurmati | |

ex4415 | Kaxxi tal-ippakkjar, kartun, krietel, tankijiet u ippakkjar simili, ta' l-injam | Manifatturi minn materjali li ma humiex maqtugħa tad-daqs | |

ex4416 | Btieti, krietel, tankijiet, bramel u prodotti simili oħrajn tal-buttara u partijiet tagħhom, ta' l-injam | Manifatturi minn strivvi mwaħħla bir-rivets, li ma humiex aktar maħduma milli sserrati fuq iż-żewġ uċuħ ewlenija | |

ex4418 | Xogħol tal-mastrudaxxa għall-bini u l-karpenterija ta' l-injam, | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott. B'dana kollu, pannelli ċellulari ta' l-injam, strippi u filsiet jistgħu ikunu wżati | |

— Imżibbġa jew iffurmati | Imżibġa jew iffurmati | |

ex4421 | Laqx tas-sulfarini, mollol ta' l-injam jew labar taż-żraben | Manifatturat mill-injam ta' kwalunkwe intestatura apparti l-injam miġbud ta' l-intestatura Nru 4409 | |

ex Kapitolu 45 | Sufra u oġġetti tas-sufra; | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

4503 | Oġġetti tas-sufra naturali | Manifattura mis-sufra ta' l-intestatura Nru 4501 | |

Kapitolu 46 | Manifattura mit-tiben, ta' l-esparto, jew ta' materjali oħrajn ta' l-immaljar; xogħol tal-qasab jew tal-virgi | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

Kapitolu 47 | Il-polpa ta' l-injam jew ta' materjal fibruż ċellolari ieħor; ħela u skart tal-karta u tal-kartun | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex Kapitolu 48 | Karta u kartun; oġġetti tal-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex4811 | Karta u kartub, irrigati, bil-linji jew iċċangjati biss | Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 | |

4816 | Karta saħħara, karta li tikkopja lilha nnifisha u karti oħrajn ta' l-ikkupjar jew tat-trasferiment (apparti minn dawk ta' l-intestatura Nru 4809), stencils tat-duplicator u pjanċi ta' l-offset, tal-karta, sew sekk imqiegħda fil-kaxxi u anki jekk le | Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 | |

4817 | Envilopsi (ta' l-ittri), kartoli ta' l-ittri, kartoli vojta u kartolini tal-korrespondenza, tal-karta jew tal-kartun; kaxxi, boroż, portafolji u kompendji tal-karti jew tal-kartun, li jkun fihom assortiment ta' oġġetti tal-karti | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex4818 | Karta tat-twaletta (tal-kamra tal-banju) | Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 | |

ex4819 | Kaxxi, pakketti, bagalji, boroż u kontenituri oħrajn tal-ippakkjar, tal-karta, tal-kartun, tat-tajjar taċ-ċellolite jew xbieki tal-fibra taċ-ċellolite | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex4820 | Pakki tal-karti għall-ittri | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex4823 | Karta, kartun u tajjar taċ-ċellolite oħrajn u xbieki tal-fibri taċ-ċellolita, maqtugħa tad-daqs jew ta' l-għamla | Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 | |

ex Kapitolu 49 | Kotba stampati, gażżeti, stampi u prodotti oħrajn ta' l-industrija tal-istampar; manuskritti, testi bit-tipa u pjanti; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

4909 | Kartolini postali stampati jew illustrati; kartolini stampati li jkollhom awguri messaġġi jew notizji personali, sewwa jekk illustrati u anki jekk le, bil-, jew mingħajr l-invilopsi jew l-oġġetti l-oħra relatati magħhom | Manifatturi minn materjali li ma humiex ikklasifikati fl-intestatura Nru 4909, sa 4911. | |

4910 | Kalendarji ta' kwalunkwe tip, stampati, inklużi blokki tal-kalendarji: | | |

— Kalendarji tat-tip "perpetwu" jew bi blokki kambjabbli, immuntati fuq bażi apparti minn: tal-karta jew tal-kartun | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn | Manifattura minn materjali li ma humiex ikklasifikati fl-intestatura Nru 4909 jew 4911 | |

ex Kapitolu 50 | Ħarir, apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex5003 | Ħela tal-ħarir (inklużi l-kukuni li ma humiex tajbin għat-tgebbib, skart tal-ħajt u ammontu maħduma), minxuta jew imqardxa | L-imxit u t-tqardix tal-ħela tal-ħarir | |

5004 sa ex5006 | Ħajt tal-ħarir u ħjut magħżula mill-iskart tal-ħarir | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ipprepatati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5007 | Drappijiet minsuġa tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir: | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti jewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 51 | Suf, xagħar fin jew oħxon ta' l-annimali; ħajt mix-xagħar taż-żiemel u drapp minsuġ; apparti minn: | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati jkunu kklasifikati skond intestatura li ma tkunx dik tal-prodott. | |

5106 sa 5110 | Ħjut tas-suf, ta' xagħar fin jew oħxon ta' l-annimali jew mix-xagħar taż-żiemel | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5111 sa 5113 | Drappijiet minsuġa tas-suf, minn xagħar fin jew oħxon ta' l-annimali jew mix-xagħar taż-żiemel | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, 'l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, mgħoddi mill-mangu, proċessar għar-reżistenti ta' kontra t-tixrib, finalizzar permanenti, tiswir, l-impregnar, tiswija u tindif) meta il-valur tad-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 52 | Qoton; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

5204 sa 5207 | Ħjut u fili tal-qoton | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5208 sa 5212 | Drappijiet minsuġa tal-qoton: | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi mhux maħduma li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti jewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 53 | Fibri oħrajn tat-tessuti minn materjal veġitattiv; ħajt mil-karti u drapp minsuġ mill-ħjut tal-karti; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

5306 sa 5308 | Ħjut minn fibri veġitattivi tat-tessuti; ħjut tal-karti | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5309 sa 5311 | Drappijiet minsuġa minn fibri veġitattivi oħrajn; drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta: | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

5401 sa 5406 | Ħjut, mono-filament u fili ta' filamenti magħmula mill-bniedem | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,fibri naturali li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5407 u 5408 | Drappijiet minsuġa magħmula minn fili ta' filamenti magħmula mill-bniedem | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

5501 sa 5507 | Fibri bażiċi magħmula mill-bniedem | Manifatturat minn materjali kimiċi jew minn polpa tat-tessuti | |

5508 sa 5511 | Ħajt u fili għall-ħjata | Manifattura minn ħarir mhux maħdum jew skart tal-ħarir, minxut jew imqardex, jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5512 sa 5516 | Drappijiet minsuġa magħmula minn fibri bażiċi: | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutijewtal-kartajew L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 56 | Stoppa, flanella u mhux-minsuġa; fili speċjali; | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti, jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5602 | Flanella, sew jekk impregnata jew le, miksija, mgħottija jew laminata: | | |

— flanella tal-Needleloom | Manifattura minn fibri naturali,materjali kimiċi jew polpa tat-tessutiB'dana kollu: filament tal-polypropylene ta' l-intestatura Nru 5402,fibri tal-propropylene ta' l-intestatura Nru 5503 jew 5506 jewfilament ta' l-istoppa tal-polypropylene ta' l-intestatura Nru 5501,li minnha d-denominazzjonijiet kollha tal-każi ta' filament jew ta' fibra singoli huwa anqas minn 9 decitex, jista jkun użat, basta li l-valur ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem mill-kasein, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti. | |

5604 | Ħajt u spag tal-lastiku, miksi bit-tessuti; fili tat-tessuti, u strippa u simili, ta' l-intestatura Nru 5404 jew 5405, impegnati, miksija, mgħottija jew imlibbsa bil-lastiku jew bil-plastika: | | |

— Ħajt u spag tal-lastiku, miksi bit-tessuti; | Manifatturat minn ħajt jew spag tal-lastiku, mhux miksi bit-tessuti | |

— Oħrajn | Manifattura minn fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ipproċessat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5605 | Fili metalizzati, sew jekk bil-ġimm jew le, li jkunu fili tat-tessuti, jew strippi, jew simili, ta' l-intastatura Nri 5404 jew 5405, flimkien mal-metal fil-għamla ta' ħajt, strippa jew trab kopert bil-metal | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi magħmula mill-bniedem li ma humiex inqardxa jew minxuta jew b'mod ieħor ipproċessati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti, jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

5606 | Fili bil-ġimm, u strippa u simili ta' l-intestatura Nru 5404 jew 5405, bil-ġimm, apparti minn dawk ta' l-intestatura Nru 5605 u fili tax-xagħar taż-żiemel; fili tax-chenille; fili tal-ħanek imdawwar | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi magħmula mill-bniedem li ma humiex inqardxa jew minxuta jew b'mod ieħor ipproċessati għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti, jewmaterjali għall-manifattura tal-karta | |

Kapitolu 57 | Tapiti u għattja oħra ta' l-art mit-tessuti: | | |

— Tal-flanella tal-Needleloom | Manifattura minn fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutiB'dana kollu: filament tal-polyproylene ta' l- l-intestatura Nru 5402,fibri tal-polyproylene ta' l-intestatura Nri 5503 jew 5506 jewfilament ta' l-istoppa tal-polyproylene ta' l-intestatura Nru 5501,li minnha d-denominazzjonijiet kollha tal-każi ta' filament jew fibra singola jkunu anqas minn 9 decitex, jistgħu jkunu wżati basta li l-valur ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Ta' flanella ta' tip ieħor | Manifattura minn fibri naturali oħrajn li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparat għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

— Kisi ieħor tat-tessuti | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fili tal-filament sintetiku jew artifiċjalifibri naturali, jewfibri bażiċi magħmula mill-bniedem li ma humiex inqardxa jew minxuta jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, | |

ex Kapitolu 58 | Drappijiet speċjali minsuġa; drappijiet tat-tessuti bit-troffof; bizzilla; tapezzerija; antiċċjoli; rakkmu; apparti minn: ta' l-intestaturi Nri 5805, u 5810 li dwarhom ir-regoli huma elenkati hawn taħt: | | |

— li jinkorporaw ħajt tal-lastiku | Manifattura minn ħajt singolu | |

— Oħrajn | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jew | |

5805 | Tapezzeriji minsuġa bl-idejn tat-tipi gobelins, flanders, aubusson, beauvais u simili, u tapezzerija ta' fuq it-tilari (per eżempju petit point, cross stitch), sew jew jekk irfinuti u anki jekk le | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

5810 | Rakkmu fil-biċċa, fi strippi jew f'mottifi | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

5901 | Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew b'sustanzi amilaċej tat-tip użati għall-kisi tal-qoxra tl-kotba jew simili; drapp ta' l-ikkuppjar; kanvazz imħejjija għall-pittura; bakrum u drappijiet simili tal-furzetti tat-tip użat bħala bażi tal-kpiepel | Manifatturat minn fili | |

5902 | Drapp ta' l-ispag għat-tyres minn fili ta' tenaċità għolja jew minn poliamidi oħrajn, jew minn polyester jew rayon viskuż: | | |

— Li jkun fih mhux aktar minn 90 % bil-piż ta' materjali tessili | Manifatturat minn fili | |

— Oħrajn | Manifatturat minn materjali kimiċi jew minn polpa tat-tessuti | |

5903 | Drappijiet tessili mimlija, miksija, imgħottija jew laminati bil-plastika apparti minn: minn dawk ta' l-intestatura Nru 5902 | Manifatturat minn fili | |

5904 | Linoleum, sew jekk maqtugħ ta' l-għamla u anki jekk le; kisi ta' l-art li jikkonsisti minn kisja jew koperta applikata fuq sfond tat-tessuti, sew jekk maqtugħ ta' l-għamla u anki jekk le | Manifattura minn fili | |

5905 | Kisi għall-ħitan tat-tessuti: | | |

— impregnati, miksija, koperti jew laminati bil-lastiku, plastika jew materjali oħrajn | Manifatturat minn fili: | |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutijew (bħal ma huma l-għarik, il-bjudija, l-illustrar, l-istabbilizzar bis-sħana, it-tqajjim, ix-xogħol tal-mangu, l-ipproċessar għar-reżistenza tat-L-istampar imsieħeb b'mill-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-finalizzar, tixrib, finalizzar permanenti, t-tneħħija tat-tiswir, l-impregnar, it-tiswija u tindif) meta l-valur td-drapp mhux stampat kif użat ma jkunux jeċċedu 47,5 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

5906 | Drappijiet tessili mogħtija l-lastiku, apparti minn: minn dawk ta' l-intestatura Nru 5902: | | |

— Drappijiet innittjati jew bil-kroxè | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

— Drappijiet oħrajn magħmula minn fili tal-filament sintetiku, li jkun fihom aktar minn 90 % bil-piż tal-materaljai tat-tessuti użati | Manifatturat minn materjali kimiċi użati | |

— Oħrajn | Manifatturat minn fili | |

5907 | Drappijiet tat-tessuti b'mod ieħor impregnati, miksija, jew koperti: kanvass miżbugħa li tkun għax-xenarju teatrali, bħala sfond għar-ritratti u simili | Manifatturat minn fili | |

5908 | Ftejjel tesili, minsuġa, immaljati jew innittjati, għal-lampi, spiritieri, lighters, xemgħa (tal-ftila) jew simili; mantillja inkandexxenti tal-gass u mantillja tessili tubulari tal-gass għal dan l-iskop, sew jekk impregranti u anki jekk le: | | |

— Mantillja inkandexxenti tal-gass, impregnati | Manifattura minn drapp tubulari innitjat tal-mantillja tal-gass | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

5909 sa 5911 | Oġġetti tessili tat-tip tajbin għall-użu industrijali: | | |

— Diski ta' l-illustrar u ċrieki apparti milli tal-feltru ta' l-intestatura Nru 5911 | Manifattura minn fili jew skart, drappijiet u ċraret ta' l-intestatura Nru 6310 | |

Tessuti minsuġin, bħal dawk li x'aktarx jintużaw biex issir il-karta jew għal xi użu ieħor tekniku, bil-feltru jew mingħajru, kemm jekk imħabblin jew miksijin, fil-forma ta' tubu jew rotattivi, b'barma waħda jew iktar u/jew b'tgħama, jew ċatti minsuġin b'barma multipla jew b'tgħama ta' l-intestatura Nru 5911 | Manifattura minn: ħjut kajjaril-materjali li ġejjin minn:ħjut tal- politetrafluworoetilene,ħjut, multiplu, tal-polijamide, imħabbla, miksijin b'raża ta' aċidu karbolikuħjut ta' tessuti sintetiċi )ta' polijamidi aromatiċi, miksubin b'polikondensazzjoni ta' m-fenilenedijamin u aċidu isoftaliku,monofil ta' politetrafluworoetilene,ħjut ta' fibri ta' tessuti sintetiċi ta' tereftalamide poli-p-fenilene,ħjut ta' fibri tal-ħġieġ miksijin b'raża ta' aċidu karboliku b'orlatura ta' ħjut akriliċi,filamenti mono kopolijester ta' polijester u raża ta' aċidu tereftaliku u 1,4-ċikloexanedijetanol u aċidu isoftaliku,fibri naturali,fibri ta' kwalità tajba magħmulin mill-bnedmin, mhux imqardxin jew minxutin jew mod ieħor ipproċessati biex jinbarmu, jewmaterjali kimiċi jew polpa ta' tessuti | |

Oħrajn | Manifattura minn ħajt mill-qxur tal-ġewż ta' l-indi,fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

Kapitolu 60 | Drappijiet innittjati jew bil-kroxè | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

Kapitolu 61 | Oġġetti ta' l-ilbies, aċċessorji tal-ħwejjeġ innittjati jew bil-kroxè | | |

— Akkwistati bil-ħjata flimkien, jew b'mod ieħor mgħaqda, tnejn jew aktar biċċiet tad-drapp innittjat jew kroxè li jkun ġie maqtugħ sabiex jifforma jew inkella akwistat direttament għall-għamla | Manifattura minn fili | |

— Oħrajn | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

ex Kapitolu 62 | Oġġetti ta' l-ilbies, aċċessorji ta' l-ħwejjeġ, mhux innittjati jew bil-kroxè; apparti minn: għall-intestaturi Nri | Manifatturat minn fili: | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 u ex6211 | Ħwejjeġ tan-nisa, tal-bniet jew tat-trabi jew aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, irrakkmati | Manifattura minn fili jew Manifattura minn drapp mhux irrakmat, basta li l-valur tad-drapp mhux irrakmat kif użat ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex6210 u ex6216 | Tgħamir reżistenti għan-nar miksi bid-drapp jew f'folji tal-polyester ta' l-aluminju | Manifattura minn fili jew Manifattura minn drapp mhux miksi basta li l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

6213 u 6214 | Imkatar, xalel, xalpi, mufflers, mantilji, veli u simili: | | |

— Irrakkmati | Manifattura minn fili singoli mhux imbajjda jew Manifatturat minn drapp mhux irrakmat basta li l-valur tad-drapp mhux irrakmat kif użat ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn | Manifattura minn fili singoli mhux imbajjda jew L-għamla segwita bi stampar akkumpanjat b'minn ta' l-inqas żewġ operazzjonijiet jew preparatorji jew ta' l-irfinar (bħal għerik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, irfigħ, illixjar u illustrar, proċess kontra biex ma jinxtorobx id-drapp, rfinar permanenti, decatising, tħabbil, tiswija u tindif tas-suf) fejn il-valur ta' l-oġġetti mhux stampati ta' l-instestura Nru6213 u 6214 użata ma taqbiżx 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott | |

6217 | Aċċessorji ta' ħwejjeġ kompluti; partijiet ta' l-ilbies jew minn aċċessorji tal-ħwejjeġ, apparti minn: dawk ta' l-intestatura Nru 6212: | | |

— Irrakkmati | Manifattura minn fili jew Manifatturat minn drapp mhux irrakmat basta li l-valur tad-drapp mhux irrakmat kif użat ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Tgħamir tad-drapp reżistenti għan-nar miksi b'folja tal-polyester bl-aluminju | Manifattura minn fili jew Manifattura minn drapp mhux miksi basta li l-valur ta' xi materjali mhux miksi użati ma jistgħux jeċċedux 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika u | |

— Furzetta għall-għenuq, rivolta tal-pulzieri, qasmiet | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestaturaapparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

— Oħrajn | Manifattura minn fili | |

ex Kapitolu 63 | Oġġetti oħrajn magħmula mit-tessuti; settijiet; ħwejjeġ milbusa u oġġetti tat-tessuti użati; ċraret; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

6301 sa 6304 | Gvieret, kutri tal-ivvjaġġar, lożor tas-soddod etc,; purtieri etc.; oġġetti oħrajn ta' l-għamara: | | |

— Tal-pannu, u mhux-minsuġa; | Manifatturat minn: fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

— Oħrajn: | | |

— — Irrakkmati | Manifattura minn fili singoli mhux imbajjda jew Manifatturat minn drapp mhux irrakmat (apparti minn: innitjata jew tal-kroxè) basta li l-valur tad-drapp mhux irrakmat kif użat ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— — Oħrajn | Manifattura minn fili singoli mhux imbajjda | |

6305 | Xkejjer u boroż, tt-tip użat għall-ippakkjar ta' oġġetti; | Manifattura minn fibri naturali,fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem li ma humiex minxuta jew imqardxa jew b'mod ieħor ippreparati għall-għażil, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

6306 | Inċarata bil-qatran, tined, u dendini kontra x-xemx; kampijiet; qlugħ għad-dgħajjes, ċattri jew dingi; oġġetti tal-ikkampjar: | | |

— Minn materjali mhux-minsuġa; | Manifattura minn fibri naturali, jew materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti | |

— Oħrajn | Manifatturat minn fili singoli imbajjda | |

6307 | Oġġetti oħrajn maħdumin, inkluzi mudelli tal-ilbiesi | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

6308 | Settijiet li jikkonsistu minn drappijiet minsuġa u fili, sew jekk, jew le, bl-aċċessorji, għall-manifattura ta' tapiti żgħar, tapezzerija, dvalji u srievet irrakkmati tal-mejda, u oġġetti simili tat-tessuti, imqiegħda f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut | Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa r-regola li tkun applikabbli jekk dan ma kienx inkluż fis-sett. B'dana kollu, oġġetti mhux oriġinanti jistgħu ikunu inkorporati, basta li l-valur totali tagħhom ma jkunx jeċċedi 15 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tas-sett | |

ex Kapitolu 64 | Żraben, getti u simili; apparti minn: | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura apparti minn: l-assembleji ta' l-uċuħ imwaħħlin mas-suletti interni jew ma komponenti oġrajn tas-suletti tal-intestatura Nru 6406 | |

6406 | Partijiet taż-żraben; suletti li jinqalgħu, kuxxini ta' l-għarqub u oġġetti simili Ġetti, leggings u oġġetti simili, u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex Kapitolu 65 | Għata tar-ras u partijiet tagħhom; apparti għall | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

6503 | Kpiepel tal-pannu u għata tar-ras ieħor tal-pannu, magħmula minn qafas tal-kpiepel, il-quriegħa jew il-faldi ta' l-intestatura Nru 6501, sew jekk infurrati jew bl-orlatura u anki jekk le | Manifattura minn fili jew fibri tat-tessuti, | |

6505 | Kpiepel u għata oħra tar-ras, innittjati jew bil-kroxeè, jew magħmula mill-bizzilla, pannu jew drappijiet oħrajn tat-tessuti, fil-biċċa (imma mhux fi strippi), sew jekk infurrati jew bl-orlatura jew le; xbieki tax-xagħar ta' kwalunkwe materjali, sew jekk infurrati, bl-orlatura jew le | Manifattura minn fili jew fibri tat-tessuti, | |

ex Kapitolu 66 | Umbrellel, umbellini, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, frosti, frostini u partijiet tagħhom; apparti minn: l-intestatura Nru 6601, li r-regola hija stabbilita hawn taħt | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

6601 | Umbrellel u umbrellini (inklużi umbrellel bħala bastun għall-mixi, umbrellel għall-ġnien u umbrellel simili | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

Kapitolu 67 | Rix u pil imħejjija u oġġetti magħmula mir-rix jew mil-pil; fjuri artifiċjali; oġġetti mix-xagħar uman | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex Kapitolu 68 | Oġġetti tal-ġebel, tal-ġibs, tas-siment, ta' l-asbestos, tal-mika jew materjali simili; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex6803 | Oġġetti tal-lavanja jew lavanja agglomerata | Manifuttaru minn lavanja maħduma | |

ex6812 | Oġġetti ta' l-asbestos; oġġetti ta' taħlitiet bil-bażi ta' l-asbestos jew ta' taħlitiet bil-bażi ta' asbestos u karbonat tal-manjeżja | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

ex6814 | Oġġetti tal-mika, inkluża mika agglomerata jew rikostitwita fuq bażi ta' karta jew kartonċin jew ta' materjali oħrajn) | Manifuttaru minn mika maħduma (inkluża mika agglomerata jew rikostittwita) | |

Kapitolu 69 | Prodotti taċ-ċeramika | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex Kapitolu 70 | Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex7003, ex7004 u ex7005 | Ħġieġ b' saff li ma jirriflettix | Manifattura minn materjali tal-intestatura Nru 7001 | |

7006 | Ħġieġ ta' l-intestaturi Nri 7003, 7004 jew 7005, milwija, bit-trufijiet maħduma, inċiżi, imtaqba, bl-enamel jew b'mod ieħor maħduma, imma mhux bi gwarniċ jew imwaħħla ma materjali oħrajn: | | |

— Substrati ta' kisi magħmul mill-ħġieġ miksi b'rita rqiqa dielettrika, u ta' grad semikonduttur skond l-istandards SEMII | Manifattura minn substrat ta' lastri tal-ħġieġ mhux miksija ta' l-intestatura numru 7006 | |

— oħrajn | Manifattura bil-materjali ta' l-intestatura 7001 | |

7007 | Ħġieġ ta' sigurtà, li jikkonsisti minn ħġieġ imsaħħaħ (ittemprat) jew ħġieġ laminat | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura 7001 | |

7008 | Ħġieġ għall-insulazzjoni b'diversi saffi | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura 7001 | |

7009 | Mirja tal-ħġieġ, sew jekk bil-gwarniċ jew le, inklużi l-mirja biex tara wara | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura 7001 | |

7010 | Damiġġani, flixkien, garafini, vażetti, ġarrar, fjali, ampulletti u kontenituri oħrajn, tal-ħġieġ, tat-tip li jintuża għall-ġarr u l-imballaġġ ta' merkanzija; vażetti tal-preservazzjoni, tal-ħġieġ; tappijiet, għotjien u għeluq ieħor tal-ħġieġ | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura oħra għajr dik tal-prodott Jew Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ sakemm il-valur tal-ħġieġ maqtugħ ma jeċċedix 50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott | |

7013 | Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip li jintuża għall-mejda, għall-kċina, għall-kamra tal-banju, għall-uffiċju, u għat-tiżjin ta' ġewwa jew skopijiet simili (apparti minn: ta' l-intestaturi Nri 7010 jew 7018) | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura oħra għajr dik tal-prodott Jew Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ sakemm il-valur tal-ħġieġ maqtugħ ma jeċċedix 50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott Jew Dekorazzjoni bl-idejn (bl-eċċezzjoni ta' stampa ta' serigrafika) ta' oġġetti tal-ħġieġ maħduma bl-infiħ fl-idejn, sakemm il-valur tal-ħġieġ minfuħ fuq l-id ma jeċċedix 50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott. | |

ex7019 | Oġġetti (apparti minn: ħjut tan-newl) tal-fibra tal-ħġieġ | Manifattura minn: stoppini bla kulur, ħjut, newl jew fili maqtugħa, jewsuf tal-ħġieġ | |

ex Kapitolu 71 | Perli naturali jew ikkoltivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksija b' metall prezzjuż, u artikoli minnhom; biġotterija; muniti; ħlief għall: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex7101 | Perli naturali jew koltivati, iggradati u temporanjament mibura fuq ħajta għall-konvenjenza tat-trasport | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex7102, ex7103 u ex7104 | Ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż maħdum, (naturali, sintetiċi jew rikostitwiti) | Manifatturat minn ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż mhux maħdum | |

7106, 7108 u 7110 | Metalli prezzjużi: | | |

— Mhux maħduma | Manifattura minn materjali li ma humiex ikklasifikati fl-intestatura Nru 7106, 7108 jew 7110 jew L-elettroliżi, is-separazzjoni termali jew kimika ta' metalli prezzjużi ta' l-intestaturi Nri 7106, 7108 jew 7110 jew Il-liega ta' metalli prezzjużi ta' l-intestaturi Nri 7106, 7108 jew 7110 ma xulxin jew ma metalli bażiċi oħrajn | |

— Semi-prezzjużi jew f'għamla ta' trab | Manifatturat minn metalli prezjużi mhux maħduma | |

ex7107, ex7109 u ex7111 | Metalli miksija b'metalli prezzjużi, semi-manifatturati | Manifatturati minn metalli miksija b'metalli prezzjużi, mhux maħduma | |

7116 | Oġġetti mill-perli naturali jew ikkultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż (naturali, sintetiċi jew rikostitwiti) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

7117 | Ġojjellerija imititattiva | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott jew Manifattura minn partijiet ta' metalli bażiċi, mhux ipplejtati jew miksija b'metalli prezzjużi, basta li l-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex Kapitolu 72 | Ħadid u azzar, apparti minn: ta' l-intestaturi Nri: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

7207 | Prodotti parzjalment maħduma, tal-ħadid jew ta' l-azzar mhux tal-lieġa | Manifatturat minn materjali ta' l-intestatura Nru 7201, 7202, 7203, 7204 jew 7205 | |

7208 sa 7216 | Prodotti irrumblati fiċ-ċatt, sbarri u virgi, angoli, għamliet u sezzjonijiet, tal-ħadid | Manifatturat minn ingotti jew minn għamliet primarji ta' l-intestatura | |

7217 | Fili tal-ħadid jew ta' l-azzarr mhux tal-lieġa | Manifatturat minn materjli nofs-maħduma ta' l-intestatura Nru 7207 | |

ex7218, 7219 sa 7222 | Prodotti nofs maħduma, irrumblati fiċ-ċatt sbarri u virgi, angoli, għamliet u sezzjoni ta' l-azzar li ma jisaddadx | Manifatturat minn ingotti jew minn għamliet primarji ta' l-intestatura Nru 7218 | |

7223 | Fili ta' l-azzar inossidabbli | Manifatturat minn materjali nofs-maħduma ta' l-intestatura Nru 7218 | |

ex7224, 7225 sa 7228 | Prodotti nofs maħduma, irrumblati fiċ-ċatt imkebba irregolarment f'rombli, ta' liega oħra ta' l-azzar Sbarri u virgi minn liega oħra ta' l-azzar; angoli, għamliet u sezzjonijiet, ta' liega oħra ta' l-azzar; sbarri u virgi vojta minn ġewwa għat-tħaffir, ta' liega jew azzar mhux tal-liega | Manifatturat minn ingotti jew minn għamliet primarji ta' l-intestaturi Nri 7206, 7218 jew 7224 | |

7229 | Fili ta' liega oħra ta' l-azzar | Manifatturat minn materjli nofs-maħduma ta' l-intestatura Nru 7224 | |

ex Kapitolu 73 | Oġġetti tal-ħadid jew l-azzar; apparti minn: għall- | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex7301 | Sheet piling (pjanċi tal-ħadid) | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7206 | |

7302 | Linji tal-ferrovija jew tat-tram materjali tal-kostruzzjoni tal-ħadid jew ta' l-azzar, dawn li ġejjin: linji, linji tal-kontroll u linji ta' l-irfiegħ, sbarri għal-qlib, linji slaleb, virgi tal-ġbid, u bċejjeċ oħrajn għat-traversar, bħala sodda (rabbata), pjanċi ċatti, qiegħan, filsa tal-qiegħan, pjanċi bażiċi, mollol tal-linji, pjanċi ta' taħt, irbit u materjal ieħor speċjalizzat għall-irbit u t-twaħħil tal-linji | Manifatturat minn materjali ta' ta' l-intestatura Nru 7206 | |

7304 , 7305 u 7306 | Tubi, pajpiet u profili vojta minn ġewwa, tal-ħadid (apparti minn: ħadid fondut) jew azzar | Manifatturat minn materjali ta' l-intestatura Nru 7206, 7207, 7218, jew 7224 | |

ex7307 | Trufijiet tat-tubi jew tal-pajpijiet minn azzar inossidabbli (ISO No X5 CrNiMo 1712), li jikkonsistu minn diversi partijiet | Xogħol tat-torn, titqib, twessiegħ, il-qtugħ tal-kamini, tneħħija tal-frak u x-xfarijiet u tindif bir-ramel, ta' blokki, il-forga li l-valur tagħhom ma jeċċedix 35 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7308 | Strutturi (esklużi dawk ta' bini pre-fabbrikat ta' l-intestatura Nru 9406) u partijiet ta' strutturi (per eżempju, pontijiet u sezzjonijiet tal-pontijiet, bibien ta' nofs il-kanali/xmajjar, torijiet, arbli tat-tip qafas, soqfa, qafas tas-soqfa, bibien u twieqi u ċ-ċaċċiżi tagħhom u l-għetiebi għall-bibien, kontraporti, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew l-azzar; pjanċi, virgi, angoli, għamliet u sezzjonijiet, tubi u simili, ippreparati għall-użu fi strutturi, tal-ħadid jew ta' l-azzar | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, angoli iwweldjati, għamliet u sezzjonijiet, ta' l-intestatura Nru 7301 ma jistgħux ikunu wżati | |

ex7315 | Ktajjen għal kontra ż-żlieq | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestatura Nru 7315 użati ma jistgħux jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

ex Kapitolu 74 | Ramm u oġġetti maħduma minnu; apparti għall: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati humaikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7401 | Irkaptu tar-ramm, ramm tas-siment (ramm preċipitat) | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

7402 | Ramm mhux raffinat, anodi tar-ramm għar-raffinar ellektroliku | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

7403 | Ramm raffinat u liegi tar-ramm, mhux maħdum: | | |

— Ram irfinut | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

— Liegi tar-ramm u ramm irfinut li jkun fih elementi oħrajn | Manifatturat minn ramm irfinut, mhux maħdum, minn skart jew ħela | |

7404 | Ħela u skart tar-ramm | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

7405 | Liegi ewlenija tar-ramm | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex Kapitolu 75 | Nikil u oġġetti tan-nikil; apparti għall: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati humaikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollhaużati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7501 sa 7503 | Irkaptu tan-nikil, sileċju ta' l-ossidu tan-nikel u prodotti intermedji oħrajn tal-metallurġija tan-nikil; nikil mhux maħduma; skart jew ħela tan-nikil | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex Kapitolu 76 | Aluminju u oġġetti magħmula minnu; apparti minn: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati humaikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,uil-valur tal-materjali kollhaużati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7601 | Aluminju mhux maħdum | Manifattura bi trattament termali jew elettroliku minn aluminju mingħajr liega jew mill-iskar jew il-ħela ta' l-aluminju | |

7602 | Skart u ħela ta' l-aluminju | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex7616 | Oġġetti ta' l-aluminju apparti minn: l-garża, d-drapp, il-gradilji, ix-xbieki, l-irpar, id-drapp imsaħħaħ u materjali simili (inklużi ċineg mingħajr tarf) tal-fili ta' l-aluminju, u metall espandut ta' l-aluminju | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott B'dana kollu, l-garża, d-drapp, il-gradilji, ix-xbieki, l-irpar, id-drapp imsaħħaħ u materjali simili (inklużi ċineg mingħajr tarf) tal-fili ta' l-aluminju, u metall espandut ta' l-aluminju jistgħu ikunu wżati, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

Kapitolu 77. | Irriservat għal użu fil-ġejjini tal-HS | | |

ex Kapitolu 78 | Ċomb u oġġetti maħduma minnu; | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7801 | Ċomb mhux maħdum: | | |

— Ċomb irfinut | Manifattura minn ċomb tal-"massa" jew "tax-xogħol" | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-ħela u l-iskart ta' l-intestatura Nru 7802 ma jistgħax ikunu użat | |

7802 | Ħela u skart taċ-ċomb | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex Kapitolu 79 | Żingu u oġġetti maħduma minnu; apparti għall-intestaturi | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

7901 | Żingu mhux maħdum | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik tal-prodott. B'fdana kollu, il-ħela u l-iskart ta' l-intestatura Nru 7902 ma jistgħax ikunu użat | |

7902 | Ħela u skart taż-żingu | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati fi ħdan apparti minn dik ta' dak il-prodott | |

ex Kapitolu 80 | Landa u oġġetti maħduma minna; apparti mill: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | |

8001 | Landa mhux maħduma | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-ħela u l-iskart ta' l-ntestatura Nru 8002 ma jistgħux ikunu wżati | |

8002 u 8007 | Ħela u skart tal-landa, oġġetti oħrajn tal-landa | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott. | |

Kapitolu 81 | Metalli ordinarji oħrajn; ċermeti; oġġetti minnhom: | | |

— Metalli ordinarji oħrajn; maħduma; oġġetti minnhom | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha li huma ikklasifikati fl-istess intestatura bħall-prodott użat ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott | |

ex Kapitolu 82 | Għodda, tagħmir, pożati, magħref, u frieket, minn metall ordinarju; partijiet tagħhom minn metalli ordinarji; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

8206 | Għodda minn tnejn jew aktar ta' l-intestaturi Nru 8202 sa 8205, miġbura f'settijiet għall-bejgħ bl-imnut | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: tal-intestaturi Nri 8202 sa 8205. B'dana kollu, l-għodda ta' l-intestaturi Nri 8202 sa 8205 jistgħu ikunu inkorporati fis-sett basta li l-valur ma jkunx jeċċedi 15 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tas-sett | |

8207 | Għodda inter-kambjabbli għall-għodda ta' l-idejn sew jekk tkunx imħaddma bl-elettriku jew le, jew għall-għodda mmekkanizzata (per-eżempju, għall-ippressar, l-istampar, it-titqib, it twessiegħ, l-għerik, tat-torn jew tat-tornaviti), esklużi l-mastri għall-ġbid u l-estrużjoni tal-metall, u għat-tħaffir tal-blat jew l-għodda tat-tħaffir ta' l-art | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

8208 | Skieken u xfafar tal-qtugħ, għal magni jew għall-apparat mekkaniku | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex8211 | Skieken u xfafar tal-qtugħ, bis-snien jew le (inklużi x-xfafar taż-żabbra), apparti minn: l-iskieken ta' l-intestatura Nru 8208 | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, xfafar tas-skieken u l-mankijiet minn metall ordinarju jistgħu jkunu wżati | |

8214 | Oġġetti oħrajn tal-pożati (per eżempju, mqassijiet tax-xagħar, jew skieken kbar tal-kċina jew tal-biċċiera, mnanar u skieken tal-ikkappuljat, taljakarti); settijiet u strumenti tal-kura ta' l-idejn jew tal-kura tas-saqajn (inklużi l-limi tad-dwiefer) | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-manku minn metall ordinarju jista jkun użat | |

8215 | Magħref, frieket, kuċċaruni, spatoli, skieken tal-kejkiet, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti għaz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-mankijiet minn metall ordinarju jistgħu jkunu wżati | |

ex Kapitolu 83 | Oġġetti varji minn metall ordinarju; apparti minn: għall-intestatura Nru ex8306 ir-regola hija stabbilita hawn taħt: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f' intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

ex8302 | Apparat ieħor, apparat li jitwaħħal u oġġetti simili adatti għall-bini, u apparat għall-egħluq awtomatiku ta' bibien. | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali oħrajn fi ħdan l-intestatura Nru 8302 jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 20 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex8306 | Statwetti u ornamenti oħrajna, minn metall ordinarju | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, materjali oħrajn fi ħdan l-intestatura Nru 8306 jistgħu ikunu wżati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika. | |

ex Kapitolu 84 | Reatturi nukleari, boilers, apparati mekkanizzati u mekkaniċi; partijiet tagħhom; ħlief għall | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8401 | Elementi tal-karburanti nukleari | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8402 | Boilers li liġġeneraw il-fwar jew gasijiet oħrajn (apparti minn: tas-sistema tas-sħana ċentrali li huma tajbin ukoll ħalli jipproduċu fwar fi pressjoni baxxa); boilers ta' l-ilma ta' sħana qawwija ħafna | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8403 u ex8404 | Boilers tas-sistema tas-sħana ċentrali apparti minn dawk ta' l-intestatura Nru 8402 u impjanti awżiljarji għall-boilers tas-sistema tas-sħana ċentrali | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: ta' l-intestaturi Nri 8403 jew 8404. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8406 | Turbini tal-fwar u turbini oħrajn tal-gas | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha żati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

8407 | Spark-ignition reciprocating jew inkella magni tal-kombustjoni interna biċ-ċilindru rotanti | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

8408 | Magni biċ-ċilindri b'kombustjoni interna ta' xrar-bil-kombustjoni (magni tad-diesel jew ta' semi-diesel) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

8409 | Partijiet tajbin biss, solament jew primarjament mal-magni ta' l-intestatura Nru 8407 u 8408 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

8411 | Turbo-jets, skrejjen-turbo u turbini oħrajn tal-gaġġ | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8412 | Magni u muturi oħrajn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex8413 | Pompi rotanti tat-tip positive displacement | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8414 | Fannijiet industrijali, mniefaħ u simili | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8415 | Magni tal-kondizzjonar ta' l-arja, li jinkludu fan imħaddem b'mutur u elementi għat-tibdil tat-temperatura u l-umidità, inklużi dawk il-magni li fihom l-umidità ma tistgħax tkun irregolata separatament | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8418 | Rifreġiraturi, freezers u apparat ieħor tar-rifreġirazzjoni jew ta' l-iffriżar, bl-elletriku jew b'mod ieħor, pompi tas-sħana apparti minn: l-magni tal-kondizzjonar ta' l-arja ta' l-intestatura Nru 8415 | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8419 | Magni għall-industrija ta' l-injam, tal-polpa tal-karta jew tal-kartun | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, umeta, fil-limitu ta' hawn fuq, il-materjali ikklassifikati fl-istess intestatura bħal tal-prodott huma biss użati sal-valur ta' 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8420 | Magni tal-mangu u ta' l-irrumblar, apparti minn: għall-metalli jew il-ħġieġ, u ċ-ċilindri għalihom | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8423 | Magni ta' l-użin (esklużi l-imwieżen ta' sensittività ta' 5 cg jew aħjar), inklużi il-magni operati bil-piż li jgħoddu u jivverifikaw; użin għall-magni ta' l-użin tat-tipi kollha | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8425 sa 8428 | Magni għall-erfiegħ, it-tqandil, tat-tgħabija jew tal-ħatt | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8429 | Bulldozers bil-magni tagħhom, angledozers, graders, levellers, scarpers, pali mekkaniċi, eskavaturi, pali mekkaniżati, magni tat-tgħaffiġ u rombli tat-triq: | | |

— Rombli tat-triq | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

— Oħrajn | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8430 | Makkinarju ieħor taċ-ċaqlieq, l-iggradar, il-livellar, il-brix, l-eskavar, it-tgħaffiġ, l-issikkar, l-estrazzjoni jew tat-tħaffir, għat-trab, minerali jew blat; pile-drivers u pile extractors; moħriet tal-borra u tat-twarrib tal-borra | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott,umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-valur ta' xi materjali ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8431 | Partijiet tar-rombli tat-triq | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8439 | Makkinarju għall-manifattura tal-polpa ta' materjal fibruż għall-produzzjoni jew l-irfinar tal-karta jew tal-kartun | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrikatal-prodott |

8441 | Makkinarju ieħor għall-produzzjoni tal-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun; inklużi makkinarji tal-qtugħ tat-tipi kollha | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8444 sa 8447 | Makkinarji ta' dawn l-intestaturu għall-użu fl-industrija tat-tessuti | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex8448 | Makkinarju awżiljarju għall-użu ma magni ta' l-intestaturi Nri 8444 u 8445 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8452 | Magni tal-ħjata, apparti minn:l-magni tal-ħjata tal-kotba ta' l-intestatura Nru 8440; għamara, bażijiet u koperti speċjalment iddisinjati għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata: | | |

— Magni tal-ħjata (lock-stitch bis) bl-irjus ta' piż li ma jeċċedix 16 kg mingħajr il-mutur jew 17 kg bil-mutur | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott,Meta il-valur tal-materjali kollha mhux- oriġinanti kif użati fl-assemmblea tar-ras (mingħajr il-mutur) ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali oriġinanti kif użati, uil-mekkaniżmi tat-tenzjoni tal-ħajta, tal-kroxè u taż-żigżag użati huma diġa oriġinanti | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunxjeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8456 sa 8466 | Għodda mekkaniżżata u l-magni u l-partijiet u l-aċċessorji ta' l-intestaturi Nru 8456 sa 8466 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8469 sa 8472 | Magni ta' l-uffiċċini (per eżempju, typewriters, magni tal-kalkolazzjoni, magni tal-ipproċċessar awtomatiku tad-data magni tad-duplikazzjoni, magni tal-istaples) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8480 | Kaxxi tal-forom għall-fonderija tal-metal; bażi tal-forom; disinji tal-forom; forom għall-metal (apparti minn: l-forom ta' l-ingotti), karbidi metalliċi, ħġieġ, materjali minerali, lastiku u plastika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8482 | Ball bearings jew roller bearings | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8484 | Gaskets u ġonot simili tal-folji tal-metall imwaħħla ma materjal ieħor jew ma tnejn jew aktar saffi tal-metall; settijiet ta' diversi gaskets u ġonot simili tal-folji tal-metall, mhux l-istes fil-komposizzjoni, imqiegħda b'boroż, jew pakketti simili | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunxjeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika al-prodott | |

8485 | Partijiet tal-makkinarju li ma jkunx fihom konnessjonijiet elettriċi, insulaturi, tkebbib, kuntatti jew fatturi elettriċi simili, li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieġor f'dan il-Kapitolu | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 85 | Makkinarju u apparat elettriku u l-partijiet tagħhom; recorders u riprodutturi tal-ħoss; recorders riprodutturi tal-istampa televiżiva u tal-ħoss, u l-partijiet u l-aċċessorji ta' tali oġġetti; apparti minn: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8501 | Muturi u ġeneraturi elettriċi (esklużi s-settijiet tel-ġenerazzjoni) | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8503 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8502 | Settijiet tal-ġenerazzjoni elettrika u konvertituri rotanti | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan intestatura Nri 8501 jew 8503, meħuda flimkien, huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8504 | Vnitajiet ta' enerġija għall-makkinarji li jipproċessaw id-data | Manifatturati b'tali mod li l-materjali uażti għall-binital-prodott ma jaqbżu x l- 40 % tal-prezz | |

ex8518 | Mikrofoni u l-leġiji tagħhom; loudspeakers, sew jekk immuntati u anki jekk le fil-kaxxi tagħhom; amplifikaturi elettriċi tal-frekwenza tal-ħoss; settijiet ta' amplifikaturi elettriċi tal-ħoss | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8519 | Turntables (imwejjed għad-diski), daqqaqa tad-diski, daqqaqa tat-tape u apparat ieħor tar-riproduzzjoni tal-ħoss, li ma hux inkorporat f'apparat tar-rekordjar tal-ħoss: | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8520 | Recorders tat-tape manjetiku uapparat ieħor tar-rekordjar tal-ħoss, sew jekk jinkorpora, u anki jekk le, apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha hux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8521 | Apparat tar-rekordjar u r-riproduzzjoni tal-video,sew jekk, u anki jekk le, jinkorpora t-tuner tal-video | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali mhux oriġinanti kollha użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8522 | Partijiet u aċċesorji ta' l-apparat ta' l-intestaturi Nru 8519 sa 8521 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8523 | Medja imħejjija mhux irrekordjata għar-recording tal-ħoss jew ta' fenomina simili tal-irrekordjar, apparti minn: il-prodotti tal-Kapitolu 37: | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8524 | Diski, tejpijiet u medja oħra tar-rekordjar tal-ħoss jew fenomina oħra simlli tar-rekordjar, inklużi il-matriċi u l-mamma għal produzzjoni tad-diski, imma esklużi il-prodotti tal-Kapitolu 37 | | |

— Matriċi u l-mamma għal produzzjoni tad-diski | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollhal użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

— Oħrajn | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8523 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8525 | Apparat tat-trasmissjoni għat-telefonija bir-radju, telegrafija bir-radju, xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, sew jekk jinkorpora apparat tar-riċeviment jew le, je xi apparat tar-rekordjar tal-ħoss jew tar-riproduzzjoni; cameras tat-televiżjoni | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux- oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8526 | Apparat tar-radar, apparat għall-għajnuna tan-navigazzjoni bir-radju u apparat ta' kontroll mill-bogħod bir-radju | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8527 | Apparat tar-riċeviment għat-telefonija bir-radju, sew huma inluzi fl-istess apparat jew le, ma apparat tar-rekordjar tal-ħoss jew li jirriproduċu l-arloġġ | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8528 | Riċevituri tat-televiżjoni (inklużi monitors tal-video u projetturi tal-video), sew jekk u anki jekk le, jinkorporaw riċevituri tax-xandir tal-ħoss jew tal-video jew apparat tar-riproduzzjoni tal-video, | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali mhux oriġinanti kollha użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8529 | Partijiet tajbin biss, solament jew primarjament ma l-apparat ta' l-intestaturi Nru 8525 sa 8528: | | |

— Adattat għall-użu biss, jew primarjament mar-rekordjar jew apparat tar-riproduzzjoni tal-video, | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunxjeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

— Oħrajn | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali mhux oriġinanti kollha użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8535 u 8536 | Apparat elettriku għal switching jew il-protezzjoni taċ-ċirkwiti elettriċi, jew sabiex isir konnesjoni ma jew fi ċirkwiti elettriċi | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan intestatura Nru 8538 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8537 | Paneli, bordijiet (inklużi panelli tal-kontroll numeriku), consoles, imwejjed, armarjijiet u bażijiet oħrajn, mgħammra bi tnejn jew aktar apparati ta' l-inytestatura Nru 8535 jew 8536, għal kontroll elettriku tad-distrubuzzjoni elettrika, inklużi dwak li jinkorporaw strument jew apparat tal-Kapitolu 90, apparti minn: l-apparat ta' switches ta' l-intestatura Nru 8517 | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha kif użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali ikklassifikati fi ħdan l-intestatura Nru 8535 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

ex8541 | Dijodi, transistors u oġġetti simili ta' semi-kondutturi, apparti minn: folji li għandhom mhux maqtugħin f'chips | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8542 | Ċirkwiti elettroniċi integrati u mikro-assemblea | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan intestatura Nru 8541 jew 8542. meħuda flimkien, huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

8544 | Fili insulati (inklużi dawk bl-enamel jew anodizzati), cable (inkluż il-coaxial cable) u kondutturi eletriċi oħrajn b'insulizzjoni, sew jekk u anki jekk le, mgħammra b'konnetturi; optical fibres cables, magħmula fibdi miksija individwalment, sew jekk asemblati u anki jekk le ma kondutturi elettriċi jew mgħammra b'konnetturi | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8545 | Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonju tal-lampi, karbonju tal-batteriji u oġġetti oħrajn tal-grafit jew minn karbonju ieħor, bil-metal jew mingħajru, tat-tip użat għall-iskopijiet elettriċi | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8546 | Insulaturi elettriċi ta' kwalunkwe materjal | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8547 | Tagħmir ta' l-insulazzjoni għal magni elettriċi, apparat jew tagħmir, li jkunu bċejjeċ minn materjali totalment insulati apparti minn: xi komponenti minuri tal-metal (per eżempju, buq bil-kamin) inkorportati waqt il-foma solament għall-iskopijiet ta' l-assemblar, apparti minn: l-insulaturi ta' l-intestatura Nru 8546; ġifuni tal-pajpijiet elettriċi u t-twaħħil tagħhom, min metall ordinarju miksi b'materjal ta' l-iżolament | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8548 | Partijiet elettrċi ta' makkinarju jew apparat li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8601 sa 8607 | Magni tal-ferrovija jew tat-tram, vaguni u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8608 | Partijiet tal-linji tal-ferrovija jew tat-tram u tagħmir; senjaliżżar mekkaniku (inkluż dak elettro-mekkaniku), tgħamir tas-sigurtà jew tal-kontroll tat-traffiku għall-ferroviji, trammijiet, toroq, kanali interni, faċilitajiet ta' l-ipparkjar, stallazzjonijiet tal-port jew ta' l-ajruporti; partijiet minn dawn imsemmija qabel | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8609 | Kontenituri (inklużi il-kontenituri għat-trasport tal-likwidi) speċjalment iddisinjati u mgħammra għall-karreġjata b'wieħed jew aktar modi tat-trasport | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunxjeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 87 | Vetturi apparti minn: il-vaguni tal-ferrovija jew tat-tram, u partijiet u aċċessorji tagħhom; apparti għall: | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

8709 | Trakkijiet tax-xogħol, bil-magna tagħhom, li ma humiex mgħammra b'xi parank jew apparat għall-irfieħ, tat-tip użat fil-fabbriki, imħażen, fil-portijiet jew fl-arjuporti għat-trasport ta; oġġetti fuq distanza qasira; tractors tat-tip użati fuq il-pjattaformi ta' l-istazzjonijiet tal-ferovija; partijiet minn dawn il-vetturi imsemmija qabel | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8710 | Tankijiet u vetturi armati għall-ġlied, motorizzati, sew jekk u anki jekk le, mgħammra b'armi, u partijiet ta' tali vetturi | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8711 | Motorcycles (inklużi il-mopeds) u bicycles mgħammra b'magna awżiljarja, bil-, jew mingħajr il-karozza tal-ġemb; | | |

— B'magna biċ-ċilindru intern ta; konbustjoni reiċiprokanti ta ċilindarata b'kapaċità totali: | | |

— — Li ma teċċedix 50 cc | Manifattura li fiha: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux- oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 20 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

— — Li teċċedi 50 cc | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8712 | Bicycles mingħajr ball bearings | Manifatturi min materjali li ma humiex ikklasifikati fl-intestatura Nru 8714 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8715 | Karrijiet tat-trabi u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8716 | Karrijiet u nofs karrijiet; apparti milli vetturi, mhux imħaddma mekkanikament; partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex Kapitolu 88 | Ajruplani, vetturi ta' l-ispazju u partijiet tagħhom; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex8804 | Rotochutes | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura nru ta' l-intestatura Nru 8804 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

8805 | Apparat ta' l-illanċjar ta' l-ajruplani; apparat li jwaqqaf l-ajruplani fuq il-vapuri; apparat għat-tħarriġ fuq l-art; partijiet mill-oġġetti msemmija qabel | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

Kapitolu 89 | Vapuri, dgħajjes u strutturi li jżommu f'wiċċ l-ilma | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, il-qafas u l-buk ta' l-intestatura Nru 8906 ma jistgħux ikunu wżati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex Kapitolu 90 | Strumenti u apparati ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, tal-kjel, tal-verifika, tal-preċiżjoni, tal-mediċini jew tal-kirurġija, partijiet u aċċessorji tagħhom; apparti minn: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9001 | Fibri ottiċi u mazzi ta' fibri ottiċi; cables ta' fibri ottiċi apparti minn minn dawk ta' l-intestatura Nru 8544; folji u pjanċi tal-materjal tal-polirizzazzjoni, lentijiet (inklużi lentijiet tal-kuntatt), priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta' kwalunkwe materjal, mhux immuntati, apparti minn: tali elementi tal-ħġieġ li ma humiex ottikamant maħdum | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9002 | Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta' kwalunkwe materjal, immuntati, li jkunu partijiet jew jgħamir għal tali strumenti jew apparat, apparti minn dawk l-elementi tal-ħġieġ li ma humiex ottikament maħduma | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9004 | Nuċċalijiet, goggles u simili, korrettivi, protettivi u oħrajn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex9005 | Trombi, mono-trombi, teleskopji ottiċi oħtrajn, u l-immuntar tagħhom, apparti minn: | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikauMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex9006 | Cameras fotografiċi (apparti minn: dawk ċinematografiċi); apparat tad-dawl bil-berqa għall-fotografija u lampi tal-berqa apparti minn dawk il-lampi tal-berqa mixgħula bl-elettriku | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9007 | Cameras u projetturi ċinematografiċi sew jekk u anki jekk le, jinkorporaw apparat tar-rekordjar jew tar-riproduzzjoni tal-ħoss. | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9011 | Mikroskopji ottiċi komposti, inklużi dawk tal-fotomikrografija, ċinematografija jew mikroprojezzjoni | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati f'intestatura apparti minn dik ta' dak il-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur ta' il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

ex9014 | Strument oħrajn tan-navigazzjoni u apparati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9015 | Strumenti u apparati tas-surveying (inklużi dawk tas-surveying bil-fotogram-metrika), idrografiċi, oċeanografiċi idroliġiċi, metereoloġiċi jew ġeografiċi, esklużi il-boxxli; sejbien tad-distanza | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9016 | Imwieżen ta' sensittività ta' 5 cg jew aħjar bil-, jew mingħajr l-użin | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9017 | Strumenti tat-tpinġija, ta' l-immarkar jew tal-kalkolazzjoni matematika, (per eżempju, magni tad-disinji, pantografi, kumpasi, settijiet tat-tpinġija, rigi li jiżżersqu, kalkolaturi bir-rota); strumenti għall-kejl tat-tul, għall-użu bl-idejn (per eżempju, virgi tal-kejl u rigarelli, mikrometri, kalliperi), mhux inklużi jew spċifikati x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9018 | Strumenti u apparati użati fis-servizzi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterenarji, inklużi l-apparat xintigrafiku, apparti minn: l-apparat elettro-mediku u l-istrumenti għat-testijiet ta' l-għajnejn: | | |

— Siġġijiet tad-dentisti li jinkorporaw l-apparti dentali jew l-isputaturi tad-dentisti | Manifatturat minn materjali ta' kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru 9018 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9019 | Apparati tat-terapija-mekkanika; apparti tal-mesaġġi fiżiċi; apparati tat-testijiet dwar l-attitudini psikoloġika; terapija bl-ożonju, terapija bl-ossiġenu, terapija bl-aerosol, resoirazzjoni artifiċjali jew apparat tar-respirazzjoni terapewtika | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9020 | Apparat ieħor tan-mnifs u maskli tal-gass, esklużi il-maskri protettivi li la jkollhom partijiet mekkaniċi u l-anqas filtri kambjabbli | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott,uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 25 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9024 | Magni u apparti għall-ittestjar ta' l-ebusija, s-saħħa, l-kompressabbilità, l-elastiċità jew il-proprjetajiet makkaniċi l-oħrajn tal-materjali (per eżempju, tal-metalli, ta' l-injam, tat-tesuti, tal-karta, tal-plastika) | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx eċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9025 | Idrometri u strumnti simili li jżommu fil-wiċċ, termometri, pirometri, barometri, igrometri u psikometri, li jirekordjaw jew le, u kwalunkwe ġemgħa ta' dawn l-istrumenti | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9026 | Strumenti u apparat għal kejl jew għal verifika tan-nixxija, tal-livel, tal-pressjoni jew il-varjabbli l-oħrajn tal-likwidi jew tal-gasijiet (per eżempju, arloġġi tan-nixxija, arloġġi tal-livelli, manometri, arloġġi tas-sħana), esklużi l-istrumenti u l-apparat ta' l-intestatura Nru 9014, 9015, 9028 jew 9032 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9027 | Strumenti u apparat għal analiżi fiżika jew kimika (per eżempju, polarimetri, refraktometri, spektrometri, apparat għall-analiżi tal-gas jew tad-duħħan); strumenti u apparat għall-kejl jew għall-verifika tal-viskosità, il-porisità, l-espanzjoni, it-tenzjoni tal-wiċċ u simili; strumenti u apparat għal-kejl jew il-verifika tal-kwantitajiet tas-sħana, tal-ħoss jew tad-dawl (inklużi l-arloġġi li jkunu esposti għall dawn il-forzi); mikrotomi | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9028 | Arloġġi dwar il-forniment jew tal-produzzjoni tal-gass, tal-likwidi jew ta' l-elettriku, inklużi l-arloġġi tal-kalibrazzjoni tagħhom; | | |

— L-apparat u l-aċċesorji | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

— Oħrajn | Manifattura: li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jistgħux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 30 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott |

9029 | Arloġġi ta' l-għadd, arloġġi tal-produzzjoni, arloġġi tat-taxi, arloġġi tal-mili, arloġġi tal-mixi u simili; indikaturi tal-veloċità u takometri, apparti minn: minn dawk ta' l-intestatura Nru 9104 jew 9015; stroboskopji | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9030 | Ossilloskopji, analizzatturi tal-ispektrum u strumenti u apparat ieħor għall-jew għall-verifika tal-kwanitajiet ta' l-elettriku, esklużi l-arloġġi ta' l-intestatura Nru 9028; strumenti u apparat għall-kejl u s-sejbien tar-raġġi alpha, beta, gamma, "X", kożmiċi jew radjazzjonijiet joniżżanti oħrajn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9031 | Strumenti, apparati u magni għall-kejl u tal-verifika, li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi f'dan il-Kapitolu; projetturi tal-profili | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9032 | Strumenti u apparat għall-ontroll ta' l-istrumentu jew l-apparat | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9033 | Partijiet u aċċesorji ta' l-apparat ta' (li ma humiex inklużi jew spċifikati x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu) għall-magni, appart, jew strumenti tal-Kapitolu 90 | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 91 | Arloġġi, arloġġi ta' l-idejn u partijiet tagħhom; apparti minn: ħlief għall: | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9105 | Arloġġi oħrajn | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux- oriġinanti kif użati ma jkunux jeċċedu il-valur il-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

9109 | Il-movimenti ta' l-arloġġi, kompluti u ermati | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, uMeta il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinanti użati ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali oriġinanti kif użati | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

9110 | Movimenti kompluti ta' l-arloġġi inklużi dawk ta' l-idejn, mhux ermati jew parzjalment ermati (settijiet tal-movimenti), movimenti mhux kompluti ta' l-arloġġi inklużi dawk ta' l-idejn, ermati; movimenti mhux irfinati ta' l-arloġġi inklużi dawk ta' l-idejn | Manifattura: Manifattura li fiha il-valur tal-materjali użati m'għandux jeċċedi 40 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika, umeta, fi ħdan il-limitu ta' hawn fuq, il-materjali huma ikklasifikati fi ħdan intestatura Nru 9114 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

9111 | Il-kaxxi ta' l-arloġġi ta' l-idejn u l-partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

9112 | Kaxxi ta' l-arloġġi u kaxxi tat-tip simili għall-oġġetti l-oħrajn ta' dan il-Kapitolu u l-partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn: dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunux jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika |

9113 | Ċineg ta' l-arloġġi, molol ta' l-arloġġu u brazzuletti t' l-arloġġi, u l-partijiet tagħhom: | | |

— Ta' metal ordinarju, sew jekk ipplejtjat jew le, jew miksija b'metall prezzjuż. | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

— Oħrajn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

Kapitolu 92 | Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji għal oġġetti bħal dawn | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 40 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

Kapitolu 93 | Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji tagħhom | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 94 | Għamara, materjali tas-sodda, saqqijiet, sostenn tas-saqqijiet, imħadded u oġġetti simili mimlija; lampi u apparat tad-dawl li ma hux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor; sinjali li jixgħelu, pjanċi bl-isimijiet li jixgġelu u simili; bini pre-fabbrikat; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx aktar minn 40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex9401 u ex9403 | Għamara minn metall ordinarju, li tinkorpora id-drapp tal-qoton mingħajr tajjar ta' piż ta' 300 g/m2 jew anqas | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. jew Manifattura minn drapp tal-qoton diga maħdun f'għamla hekk li jkun lest għall-użu ta' l-intestatura Nru 9401 jew 9403, basta li: il-valur tiegħu, ma jkunx jeċċedi 25 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrikauil-materjali kollha użati huma diġa oriġinanti u huma ikklasifikati fi ħdan intestatura oħra apparti minn: fl-intestatura Nru 9401, jew 9403 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx aktar minn 40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

9405 | Lampi u apparati tad-dawl inklużi searchlights u spot-lights u l-partijiet tagħhom, li ma humiex x'imkien ieħor speċifikati jew inklużi; sinjali mixgħula, pjanċi bl-ismijiet mixgħula u simili, li jkollhom sorsi permanenti ta' dawl imwaħħal magħhom, u l-partijiet tagħhom li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx eċċedu 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

9406 | Bini pre-fabbrikat | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tal-prodott | |

ex Kapitolu 95 | Ġugarelli, logħob u ħtiġiet tal-isport; il-partijiet u l-aċċesorji tagħhom; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklassifikati f'intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott. | |

9503 | Ġugarelli oħrajn; mudelli (tal-iskala) tad-daqs imnaqqas u mudelli simili tat-tip rekreazzjonali, sew jekk jaġdmu u anki jekk le; logħob ta' taħbil il-moħħ tat-tipi kollha | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex9506 | Mazzez tal-golf u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, blokok b'kemm xejn ta' għamla għall-manifattura tal-mazez tal-golf jistgħu jkunu wżati | |

ex Kapitolu 96 | Oġġetti immanifatturati varji; apparti minn: | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. | |

ex9601 u ex9602 | Oġġetti magħmula mill-iskultura ta' materjali mill-annimali, veġitali jew minerali | Manifattura minn materjali "skulturati" maħduma tal-materjali ta' l-istess intestatura | |

ex9603 | Xkupi u xkupilji (apparti minn: xkupi mselħa ta' l-egħieseleġ u xkupilji simili magħmula mix-xagħar tal-marten jew tal-iskojattlu, xkupi mekkaniċi ta' l-art imħaddma bl-idejn, mhux motorizzati, kuxxini u rombli taż-żebgħa, xkuplji bil-gomma, u moppijiet | Il-manifattura li l-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

9605 | Settijiet tal-ivjaġġar għat-twaletta personali, tal-ħjata jew tat-tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ | Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa r-regola, li tkun applikabli dwaru li kieku ma kienx inkluż fis-sett. B'dana kollu, oġġetti mhux oriġinanti jistgħu jkunu nkorporati basta li l-valur tagħhom ma jkunx jeċċedi 15 % tal-prezz kif joħroġ mill-fabbrika tas-sett. | |

9606 | Buttuni, molol li jkunu magħfusa, molol li jfaqgħu u buttoni li jkunu magħfusa, forom tal-buttuni u partijiet oħrajn ta' dawn l-oġġetti; mastri tal-buttuni | Manifattura li fiha: il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodottil-valur ta' kwalunkwe materjali kif użati m'għandux jeċċedi 50 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

9608 | Pinen bil-ponta boċċa; pinen bil-ponta tal-feltru u pinen oħrajn li ponta poruża, pinen stilografiċi u pine oħrajn; stilografiċi tad-dupplikar; lapsijiet propellanti jew li jiżżersqu, tokok tal-lapsijiet u żamma simili; partijiet (inklużi tokok u molol) ta' l-oġġetti msemmija, apparti minn: dawk ta' l-intestatura Nru 9609 | Manifattura li fiha il-materjali kollha kif użati huma ikklassifikati f'intestatura apparti minn dik tal-prodott. B'dana kollu, pinen u point tal-pinen klasifikati fl-istess intestatura jistgħu jkunu wżati | |

9612 | Żigarelli tat-typewriter jew simili, bil-linka jew b'mod ieħor ippreparati sabiex iħallu impressjoni, sew jekk fuq rulli u anki jekk le, jew fuq kartuċċi, kuxxini għat-timbri, sew jekk diġa bil-linka u anki jekk le, bil-kaxxa jew mingħajra | Manifattura li fiha: il-materajli kollha kif użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura oħra apparti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha kif użati ma jkunx jeċċedi 50 % tal-prezz ex-tal-prodott | |

ex9613 | Lighters bil-piezo-igniter | Manifattura li fih il-valur tal-materjalo kollha ta' l-intestatura Nru 9613 kif użati ma jkunx jeċċedi il-valur tal-materjali ta' l-intestatura Nru 9613 użati ma jkunx teċċedi 30 % tal-prezz tal-prodott kif joħroġ mill-fabbrika | |

ex9614 | Pipi tat-tipjip u l-kontenituri tal-pipi | Manifattura minn blokok iffurmati fuq fuq | |

Chap. 97 | Xogħolijiet ta' l-arti, bċejjeċ tal-kolletturi u oġġetti ta' l-antikità | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati huma ikklasifikati fi ħdan intestatura apparti minn dik tal-prodott | |

--------------------------------------------------

ANNES Ċ

EUR.1 ĊERTIFIKAT TA' MOVIMENT U APPLIKAZZJONI GHAL ĊERTIFIKAT TA' MOVIMENT EUR.1

Istruzzjonijiet tal-istampar

1. Kull formola għandha jkollha daqsa ta' 210 × 297 mm; tolleranza sa "- 5 mm" jew "+ 8 mm" fit-tul tista tkun permissibbli. I-karta wżata għandha tkun bajda, ippreparata bix-xelakk għall-kitba, li ma jkunx fiha polpa mekkanika u li tiżen mhux anqas minn 25 g/m3. Din għandha jkollha disinn guilloche fl-isfond stampat bl-aħdar hekk li jagħmel kwalsijasi falsifikazzjoni b'meżżi mekkaniċi jew kemikali apparenti għall-għajn umana.

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-Komunità jistgħu jirriservaw id-dritt li jistampaw il-formoli taċ-ċertifikati huma nfushom jew li jordnaw li dawn ikunu stampati minn stampaturi approvati. F'dan il-każ ta' l-aħħar, kull ċertifikat għandu jinkludi referenza għal tali l-approvazzjoni. Kull formola taċ-ċertifikat għandha turi l-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li permezz tagħha l-istampatur jista jkun identifikat. Għandu wkoll ikollha numru serjali, jew stampat jew le, li bih jista tkun identifikata.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS D

DIKJARAZZJONI TAL-FATTURA

Id-dikjarazzjoni tal-fattura, li l-test tagħha huwa mogħti hawn taħt, għandu jseħħ skond il-postilli li ġejjin: B'dana kollu, il-postilli m'hemmx ħtieġa li jkunu riprodotti.

Verżjoni Ingliża

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No… [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin [2].

Verżjoni Daniża

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… [4].

Verżjoni Ġermaniża

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.… [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte… – Ursprungswaren sind [6].

Verżjoni Griega

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Verżjoni Spanjola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… [10]

Verżjoni Finlandiża

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o… [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… – alkuperätuotteita [12].

Verżjoni Franċiża

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… [14].

Verżjoni Taljana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… [16].

Verżjoni Olandiża

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Verżjoni Portugiża

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… [20].

Verżjoni Svediża

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… [21]) försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Post u data)

… [24]

(Firma ta' l-esportatur; b'żieda, l-isem tal-persuna li tiffirma d-dikjarazzjoni għandha tkun indikata b'kitba ċara)

[1] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[2] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[3] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[4] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[5] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[6] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[7] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[8] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[9] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[10] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[11] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[12] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[13] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[14] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[15] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[16] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[17] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[18] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[19] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[20] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[21] Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura tkun magħmulha minn esportatur approvat fil-qofol tat-tifsira ta' l-Artikolu 22 ta' l-Anness ta' dan ir-Regolament, in-numru ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat għandu jkun miktub f'dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-fattura ma tkun magħmulha minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentisi għandhom ikunu mħollija barra jew l-ispażju mħolli vojt.

[22] L-oriġini tal-prodotti għandu jkun indikat.

[23] Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tkun tinstab fuq id-dokument innifsu.

[24] Ara l-Artikolu 21(5) ta' dan ir-Regolament. Fil-każi meta l-esportatur ma jkunx meħtieġ li jifferma, l-eżenzjoni tal-firma timplika wkoll l-eżenzjoni ta' l-isem tal-firmatarju.

--------------------------------------------------