32001R0045Official Journal L 008 , 12/01/2001 P. 0001 - 0022


Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-18 ta' Diċembru 2000

dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 286 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara l-kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) L-Artikolu 286 tat-Trattat jeħtieġ l-applikazzjoni ta' l-atti ta' l-istituzzjonijiet tal-Komunità u tal-korpi tal-Komunità dwar il-protezzjoni ta' l-individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u l-moviment liberu ta' dak id-data.

(2) Sistema sħiħa għall-protezzjoni tad-data personali mhux biss teħtieġ l-istabbliment tad-drittijiet għas-suġġetti tad-data u l-obbligazzjonijiet għal dawk li jipproċessaw id-data personali, iżda wkoll sanzjonijiet adattati għal dawk li jiksru l-liġi u s-sorveljanza minn korp indipendenti ta' superviżjoni.

(3) L-Artikolu 286(2) tat-Trattat jeħtieġ l-istabbilment ta' korp indipendenti ta' superviżjoni responsabbli għas-sorveljanza ta' l-applikazzjoni ta' dawk l-atti tal-Komunità għall-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità.

(4) L-Artikolu 286(2) tat-Trattat jeħtieġ l-adozzjoni ta' kull disposizzjoni relevanti oħra kif xieraq.

(5) Regolament huwa meħtieġ biex jipprovdi lill-individwu bi drittijiet legali li jistgħu jiġu nfurzati, li jispeċifika l-obbligazzjonijiet ta' l-ipproċessar tad-data tal-kontrolluri fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità, u biex tinħoloq awtorità ndipendenti ta' superviżjoni responsabbli għas-sorveljanza ta' l-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità.

(6) Il-Kumitat tax-Xogħol dwar il-Protezzjoni ta' l-Individwi fir-rigward ta' l-Ipproċessar tad-Data Personali stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali u l-moviment liberu ta' dak id-data [4] ġie konsultat.

(7) Il-persuni li għandhom jiġu protetti huma dawk li d-data personali tagħhom hija pproċessata mill-istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità fi kwalunque kuntest, per eżempju minħabba li huma impjegati ta' dawk l-istituzzjonijiet jew korpi.

(8) Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data għandhom japplikaw għal kull informazzjoni li tikkonċerna persuna identifikata jew identifikabbli. Biex jiġi stabbilit jekk persuna hijiex identifikabbli, għandu jingħata kont tal-mezzi kollha li x'aktarx li jistgħu jiġu raġonevolment użati jew mill-kontrollur jew minn kull persuna oħra li tidentifika l-imemmija persuna. Il-prinċipji tal-protezzjoni m'għandhomx japplikaw għal data magħmula anonima b'tali mod li s-suġġett tad-data ma jibqax aktar identifikabbli.

(9) Id-Direttiva 95/46/KE teħtieġ li l-Istati Membri jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' persuni naturali, u b'mod partikolari id-dritt tagħhom għall-privatezza fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali, sabiex tiġi żgurata t-tmexxija ħielsa ta' data personali fil-Komunità.

(10) Id-Direttiva 97/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 li tikkonċerna l-ipproċessar ta' data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet [5] tispeċifika u żżid mad-Direttiva 95/46/KE fir-rigward ta' l-ipproċesar tad-data personali fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet.

(11) Miżuri varji oħra tal-Komunità, inklużi miżuri dwar l-għajnuna komuni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni, huma wkoll maħsuba li jispeċifikaw u jżidu mad-Direttiva 95/46/KE fis-setturi li għalihom jirrelataw.

(12) L-applikazzjoni konsistenti u omoġenja tar-regoli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali għandha tiġi żgurata mal-Komunità kollha.

(13) Il-mira hija li tiġi żgurata kemm il-konformità effettiva mar-regoli li jirregolaw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' l-individwi u ċirkulazzjoni ħielsa tad-data personali bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità jew bejn l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għal għanijiet konnessi fl-eżerċizzju tal-kompetenzi rispettivi tagħhom.

(14) Għal dan il-għan miżuri għandhom jiġu adottati li jkunu jorbtu lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità. Dawn il-miżuri għandhom japplikaw għall-ipproċessar kollu ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Komunità sal-limitu li dak l-ipproċessar isir fl-eżerċizzju ta' l-attivitajiet li kollha jew parti minnhom jaqgħu fil-qasam ta' l-applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità.

(15) Fejn dak l-ipproċessar isir mill-istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità fl-eżerċizzju ta' attivitajiet li jaqgħu barra l-iskop ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk stipulati fit-Titoli V u VI tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' l-individwi għandha tiġi żgurata billi jingħata kont debitu ta' l-Artikolu 6 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea. L-aċċess għad-dokumenti, inklużi l-kondizzjonijiet għall-aċċess għal dokumenti li jkun fihom data personali, huwa regolati bir-regoli adottati fuq il-bażi ta' l-Artikolu 255 tat-Trattat KE li l-iskop tiegħu jinkludi t-Titoli V u VI tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea.

(16) Il-miżuri m'għandhomx japplikaw għall-korpi stabbiliti barra l-qafas tal-Komuntà, lanqas m'għandu l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-data jkun kompetenti li jissorvelja l-ipproċessar ta' data personali minn dawk il-korpi.

(17) L-effettività tal-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tat-data personali fl-Unjoni jippresupponi il-konsistenza tar-regoli relevanti u l-proċeduri applikabbli għal attivitajiet li jagħmlu sehem minn kuntesti legali differenti. L-iżvilupp tal-prinċipji fundamentali dwar il-protezzjoni tat-data personali fl-oqsma tal-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u l-koperazzjoni tal-pulizija u d-dwana, u l-istabbiliment ta' segretarjat għall-awtoritajiet konġunti ta' superviżjoni stabbiliti mill-Konvenzjoni Europol, u l-Konvenzjoni dwar l-Użu tat-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni għall-Għanijiet Doganali u l-Konvenzjoni Schengen jirrappreżentaw l-ewwel pass f'dan ir-rigward.

(18) Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri taħt id-Direttivi 95/46/KE u 97/66/KE. M'hemmx il-ħsieb li jinbidlu il-proċeduri eżistenti u l-prattiċi legalment implimentati mill-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali, il-prevenzjoni ta' diżordni jew il-prevenzjoni, kxif, investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali b'konformità mal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej u bil-liġi internazzjonali.

(19) L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri meta jqisu li l-komunikazzjonijiet fuq in-networks tagħhom ta' telekomunikazzjoni għandhom jiġu interċettati, b'konformità mad-disposizzjonijiet nazzjonali applikabbli.

(20) Id-disposizzjonijiet applikabbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jikkorrispondu ma’ dawk id-disposizzjonijiet stipulati in konnessjoni ma’ l-armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali jew l-implimentazzjoni ta' politika oħra tal-Komunità, notevolment fl-isfera ta' l-għajnuna komuni. Jista’ jkun meħtieġ, iżda, li dawk id-disposizzjonijiet jiġu speċifikati u jiżdiedu meta tkun sejra tiġi żgurata l-protezzjoni fil-każ ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità.

(21) Dan huwa minnu fil-każ tad-drittijiet ta' l-individwi li d-data tagħhom tkun qed tiġi pproċessata, għall-obbligazzjonijiet ta' l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità li jkunu qed jagħmlu dak l-ipproċessar, u għas-setgħat li għandhom jiġu vestiti fl-awtorità indipendenti ta' superviżjoni responsabbli li tiżgura li dan ir-Regolament jiġi applikat kif imiss.

(22) Id-drittijiet akkordati lis-suġġett tat-data u l-eżerċizzju tagħhom m'għandux jaffettwa l-obbligazzjonijiet imqegħda fuq il-kontrollur.

(23) L-awtorità indipendenti ta' superviżjoni għandha teżerċita l-funzjonijiet tagħha ta' superviżjoni skond it-Trattat u b'konformità mad-drittijiet umani u l-libertà fundamentali. Għandha twettaq l-istħarriġ tagħha b'konformità mal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet u mar-Regolamenti ta' l-Impjegati ta' Uffiċjali fil-Komunitajiet Ewropej u l-kondizzjonijiet ta' l-impieg applikabbli għall-Impjegati Oħra tal-Komunitajiet.

(24) Il-miżuri tekniċi meħtieġa għandhom jiġu adottati biex jippermettu aċċess għar-reġistri ta' l-operazzjonijiet ta' ipproċessar imwettqa mill-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data permezz ta' l-awtorità indipendenti ta' superviżjoni.

(25) Id-deċiżjonijiet ta' l-awtorità indipendenti ta' superviżjoni fir-rigward ta' l-eżenzjonijiet, garanziji, awtorizzazzjonijiet u kondizzjonijiet li jirrelataw ma’ l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar tad-data, kif definiti f'dan ir-Regolament, għandhom jiġu ppublikati fir-rapport ta' l-attivitajiet. Indipendentement mill-pubblikazzjoni tar-rapport annwali ta' l-attivitajiet, l-awtorità indipendenti ta' superviżjoni tista’ tippublika rapporti dwar suġġetti speċifiċi.

(26) Ċerti operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li x'aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi dwar id-drittijiet u l-libertà tas-suġġetti tad-data huma suġġetti għall-verifika minn qabel ta' l-awtorità indipendenti tas-superviżjoni. L-opinjoni mogħtija fil-kuntest ta' dik il-verifikazzjoni minn qabel, inkluża l-opinjoni li tirriżulta min-nuqqas li tingħata tweġiba fil-perjodu ta' żmien iffissat, għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju sussegwenti mill-awtorità indipendenti ta' superviżjoni tas-setgħat tagħha fir-rigward ta' l-operazzjoni ta' l-ipproċessar in kwistjoni.

(27) L-ipproċessar ta' data personali għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet imwettqa fl-interess pubbliku mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità jinkludi l-ipproċessar tad-data personali meħtieġ għall-amministrazzjoni u l-iffunzjonar ta' dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi.

(28) F'ċerti każi l-ipproċessar tad-data għandu jkun awtorizzat b'disposizzjonijiet tal-Komunità jew b'atti li jittransponu disposizzjonijiet tal-Komunità. Madana kollu, fil-perjodu transitorju li matulu dawk id-disposizzjonijiet ma jeżistux, sakemm jiġu adottati, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jawtorizza l-ipproċessar ta' dak id-data bil-kondizzjoni illi jiġu adottati miżuri adegwati ta' salvagwardja. Meta jsir dan, għandu jagħti kont b'mod partikolari tad-disposizzjonijiet adottati mill-Istati Membri għal każi simili.

(29) Dawn il-każi jikkonċernaw l-ipproċessar ta' data li jikxef oriġini razjali jew etniku, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku jew sħubija trejd-junjonistika u l-ipproċessar ta' data dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali li huma meħtieġa għal-għanijiet tal-konformità ma’ drittijiet speċifiċi u obbligazzjonijiet tal-kontrollur fil-qasam tal-liġi ta' l-impiegi jew għal raġunijiet ta' interess pubbliku sostanzjali. Jikkonċernaw ukoll l-ipproċessar ta' data li jirrelata ma’ offiżi, kundanni kriminali jew miżuri ta' sigurtà u l-awtorizzazzjoni biex tiġi applikata deċiżjoni lis-suġġett tad-data li tipproduċi effetti legali li jikkonċernaw lilu jew lilha jew jaffettwaw sinjifikament lilu jew lilha u li huma bbażati unikament fuq ipproċessar awtomatiku ta' data maħsuba biex jiġu evalwati ċerti aspetti personali li jirrelataw miegħu jew magħha.

(30) Jista’ jkun meħtieġ li jiġu sorveljati n-networks tal-kompjuter operati taħt il-kontroll ta' istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità għall-għanijiet tal-prevenzjoni ta' użu mhux awtorizzat. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi jekk u taħt liema kondizzjonijiet dan huwa possibbli.

(31) Ir-responsabbiltà li toħroġ minn kull ksur ta' dan ir-Regolament hija regolata bit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 288 tat-Trattat.

(32) F'kull istituzzjoni jew korp tal-Komunità Uffiċjal wieħed jew aktar tal-Protezzjoni tad-Data għandu jiżgura li d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiġi applikati u għandu jagħti parir lill-kontrolluri dwar il-ħarsien ta' l-obbligazzjonijiet tagħhom.

(33) Taħt l-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-istatistika tal-Komunità [6], dak ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 95/46/KE.

(34) Taħt l-Artikolu 8(8) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' informazzjoni statistika mill-Bank Ċentrali Ewropew [7], dak ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 95/46/KE.

(35) Taħt l-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trasmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika ta' l-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej [8], dak ir-Regolament ma jidderogax mid-disposizzjonijiet speċjali tal-Komunità jew dawk nazzjonali dwar is-salvagwardja tal-kunfidenzjalità ħlief għal kunfidenzjalità statistika.

(36) Dan ir-Regolament ma jimmirax li jillimita l-ispazju ta' l-Istati Membri għall-manuvrar fit-tħejjija tal-liġijiet nazzjonali tagħhom dwar il-protezzjoni tad-data taħt l-Artikolu 32 tad-Direttiva 95/46/KE, skond l-Artikolu 249 tat-Trattat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għan tar-Regolament

1. Skond dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet u l-korpi stabbiliti minn, jew fuq il-bażi ta', t-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjħa "istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità", għandhom jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' persuni naturali, u b'mod partikolari d-drittijiet tagħhom għall-privatezza fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u m'għandhomx la jirrestrinġu u lanqas jipprojbixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta' data personali bejniethom jew lil xi reċipjenti bla ħsara għall-liġi nazzjonali ta' l-Istati Membri li timplimenta d-Direttiva 95/46/EC.

2. L-awtorità indipendenti ta' superviżjoni stabbilita b'dan ir-Regolament, hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjħa l-kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data, għandha tissorvelja l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-regolament dwar l-operazzjonijiet kollha ta' ipproċessar imwettqa minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

Artikolu 2

Tifsiriet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) "data personali" għandha tfisser kull informazzjoni relatata ma’ persuna naturali identifikata jew identifikabbli hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjħa "suġġett tad-data"; persuna identifikabbli hija waħda li tkun tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b'mod partikolari b'referenza għall-numru ta' identifikazzjoni jew għal fattur wieħed jew aktar speċifiku għall-identità tiegħu jew tagħha fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali;

(b) "proċessar ta' data personali" hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjaħ "proċessar" għandha tfisser kull operazzjoni jew sett ta' operazzjonijiet li hija mwettqa fuq data personali, sew jekk b'mezzi awtomatiċi sew jekk le, bħal ġbir, rekordjar, organizzazzjoni, ħażna, adattazzjoni jew bdil, ksib lura, konsultazzjoni, użu, kxif permezz ta' trasmissjoni, disseminazzjoni jew li tintgħamel disponibbli b'mod ieħor, allinjament jew kombinazzjoni, ibblukkar, tħassir jew distruzzjoni;

(ċ) "sistema ta' filing ta' data personali" hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjħa "sistema ta' filing" għandha tfisser kull sett strutturat ta' data personali li huwa aċċessibbli skond kriterji speċifiċi, sew jekk, ċentralizzati, diċentralizzati jew imxerda fuq bażi funzjonali jew ġeografiku;

(d) "kontrollur" għandha tfisser istituzzjoni jew korp tal-Komunità, id-Direttorat Ġenerali, l-unità jew kull entità oħra ta' organizzazzjoni li weħidha jew flimkien ma’ oħrajn tistabbilixxi l-għanijiet u l-mezzi għall-ipproċessar ta' data personali; meta l-għanijiet u l-mezzi ta' l-ipproċessar huma stabbiliti b'att speċifiku tal-Komunità, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi għall-ħatra tiegħu jista’ jiġi maħtur b'dak l-att tal-Komunità;

(e) "proċessur" għandha tfisser persuna naturali jew legali, awtorità pubblika, aġenzija jew kull korp ieħor li jipproċessa data personali għan-nom tal-kontrollur;

(f) "parti terza" għandha tfisser persuna naturali jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor minbarra s-suġġett tad-data, il-kontrollur, il-proċessur u l-persuni li, taħt l-awtorità diretta tal-kontrollur jew il-proċessur, huma awtorizzati li jipproċessaw id-data;

(g) "ir-reċipjent" għandha tfisser persuna naturali jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew kull korp ieħor li lilu jinkixef id-data, sew jekk parti terza sew jekk le; iżda, awtoritajiet li jistgħu jirċievu data fil-qafas ta' inkjesta partikolari m'għandhomx jitqiesu bħal dawk li jirċievu;

(h) "il-kunsens tas-suġġett tad-data" għandha tfisser kull min b'mod liberu jagħti indikazzjoni speċifika u informata tax-xewqat tiegħu jew tagħha li bihom is-suġġett tad-data jagħti l-qbil tiegħu jew tagħha biex data personali li għandha x'taqsam miegħu jew magħha tiġi pproċessata.

Artikolu 3

Il-Kamp ta' Applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet kollha jew il-korpi tal-Komunità sal-limitu li dak l-ipproċessar isir fl-eżerċizzju ta' l-attivitajiet kollha jew parti minnhom li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ipproċessar ta' data personali kollha kemm hi jew in parti b'mezzi awtomatiċi, u għal ipproċessar ħlief dak b'mezzi awtomatiċi ta' data personali li jifforma parti minn sistema ta' filing jew li hu maħsub li jifforma parti minn sistema ta' filing.

KAPITOLU II

REGOLI ĠENERALI DWAR IL-LEGALITÀ TA' L-IPPROĊESSAR TA' DATA PERSONALI

TAQSIMA 1

PRINĊIPJI LI JIRRELATAW MAL-KWALITÀ TAD-DATA

Artikolu 4

Kwalità tad-data

1. Id-data personali għandha tkun:

(a) ipproċessata b'mod ġust u legali;

(b) miġbura għal għanijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux aktar ipproċessata b'mod inkompatibbli ma’ dawk l-għanijiet. L-ipproċessar aktar ta' data personali għal għanijiet storiċi, statistiċi u xjentifiċi m'għandux jitqies inkompatibbli b'dan illi l-kontrollur jipprovdi salvagwardji adattati, b'mod partikolari biex jiżgura li d-data ma tiġix ipproċessata għal xi għan ieħor jew użata b'appoġġ għal miżuri jew deċiżjonijiet li jirrigwardaw xi ndividwu partikolari;

(ċ) adegwata, relevanti u mhux eċċessiva b’relazzjoni ma’ l-għanijiet li għalih tiġi miġbura u/jew ipproċessata aktar;

(d) eżatta u, fejn meħtieġ, miżmuma aġġornata; kull pass raġonevoli għandu jittieħed biex jiġi żgurat li dak id-data li ma tkunx eżatta jew ma tkunx sħiħa, wara li jingħata kont ta' l-għanijiet li għalih tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet pproċessata aktar, ma titħassarx jew tinbidel;

(e) miżmuma f'forma li tippermetti li l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-data tinżamm għal żmien li ma jkunx itwal minn dak meħtieġ għall-għanijiet li għalihom id-data kienet inġabret jew li għalihom tkun ġiet aktar ipproċessata. L-istituzzjoni jew il-korp tal-Komunità għandu jistipula li d-data personali li għandha tinħażen għall-perjodi itwal għal użu storiku, statistiku jew xjentifiku għandha jew tinżamm f'forma anonima biss jew, jekk dan ma jkunx possibbli biss bl-identità tas-suġġetti tat-data f'kodiċi. F'kull każ, id-data m'għandhiex tintuża għal xi għan li ma jkunx dak l-għan storiku, statistiku jew xjentifiku.

2. Għandu jkun il-kontrollur li jiżgura li l-paragrafu 1 jitħares.

TAQSIMA 2

KRITERJI BIEX L-IPPROĊESSAR TAD-DATA JIĠI LEĠITTIMIZZAT

Artikolu 5

Legalità ta' l-ipproċessar

Id-data personali tista’ tiġi pproċessata biss jekk:

(a) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-eżerċizzju ta' xogħol magħmul fl-interess pubbliku jew fuq il-bażi tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej jew strumenti oħra legali adottati fuq il-bażi tagħhom jew fl-eżerċizzju leġittimu ta' awtorità uffiċjali vestita fl-istituzzjoni jew korp tal-Komunità jew f'part terza li lilha tingħata l-informazzjoni, jew

(b) l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konformità ma’ obbligazzjoni legali li għaliha l-kontrollur huwa suġġett, jew

(ċ) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-eżerċizzju ta' kuntratt li għalih is-suġġett tat-data huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq it-talba tas-suġġett tat-data qabel ma jidħol fil-kuntratt, jew

(d) is-suġġett tad-data ikun ta' l-kunsens kategoriku tiegħu jew tagħha, jew

(e) l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data.

Artikolu 6

Bidla fil-għan

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4, 5 u 10:

1. Id-data personali għandha tkun ipproċessata biss għal għanijiet barra minn dawn li għalihom tkun ġiet miġbura jekk il-bidla fil-għan tkun espressament permessa bir-regoli nterni ta' l-istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

2. Data personali miġbura esklussivament biex tiġi żgurata s-sigurtà jew il-kontroll tas-sistemi ta' l-ipproċessar jew operazzjonijiet m'għandhiex tintuża għal xi għan ieħor, ħlief bl-eċċezzjoni tal-prevenzjoni, investigazzjoni, kxif jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji.

Artikolu 7

Trasferiment ta' data personali fi ħdan jew bejn istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4, 5, 6 u 10:

1. Data personali għandha tiġi trasmessa biss fi ħdan jew lill-istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità jekk id-data tkun meħtieġa għall-eżerċizzju leġittimu ta' kompiti koperti bil-kompetenza tar-reċipjent.

2. Fejn id-data hija trasferita fuq talba tar-reċipjent, kemm il-kontrollur kif ukoll ir-reċipjent għandhom iġorru r-responsabbiltà tal-leġittimità ta' dan it-trasferiment.

Il-kontrollur għandu jkun meħtieġ li jivverifika il-kompetenza tar-reċipjent u biex jagħmel evalwazzjoni proviżżorja tal-ħtieġa għat-trasferiment ta' dik id-data. Jekk jinqala’ dubju dwar din il-ħtieġa, il-kontrollur għandu jitlob aktar tagħrif mingħand ir-reċipjent.

Ir-reċipjent għandu jiżgura li l-ħtieġa għat-trasferiment tad-data tkun tista’ tiġi sussegwentement verifikata.

3. Ir-reċipjent għandu jipproċessa d-data personali biss għall-għanijiet li għalihom tkun ġiet trasmessa.

Artikolu 8

It-trasferiment ta' data personali lill-reċipjenti, ħlief għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità huwa suġġett għad-Direttiva 95/46/KE

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4, 5, 6 u 10, id-data personali għandha tiġi trasferita biss lill-reċipjenti bla ħsara għall-liġi nazzjonali adottata għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 95/46/EC,

(a) jekk ir-reċipjent jistabbilixxi li d-data hija meħtieġa għall-eżerċizzju ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew suġġett għall-eżerċizzju ta' awtorità pubblika, jew

(b) jekk ir-reċipjent jistabbilixxi l-ħtieġa li jkollu dik id-data trasferita u ma jkun hemm ebda raġuni li jiġi assunt li l-interessi leġittimi tas-suġġett tat-data jistgħu jiġu preġudikati.

Artikolu 9

It-trasferiment ta' data personali lir-reċipjenti, barra minn istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità li m'humiex suġġetti għad-Direttiva 95/46/KE

1. Id-data personali għandha tiġi trasferita biss lir-reċipjenti, barra minn istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità, li ma jkunux suġġetti għall-liġi nazzjonali adottata skond id-Direttiva 95/46/KE, jekk livell adegwat ta' protezzjoni jiġi żgurat fil-pajjiż tar-reċipjent jew fi ħdan l-organizzazzjoni internazzjonali tar-reċipjent u d-data tiġi trasferita unikament biex jippermetti li l-kompiti koperti bil-kompetenza tal-kontrollur jitwettqu.

2. L-adegwatezza tal-livell ta' protezzjoni offrut mill-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali in kwistjoni għandha tiġi stmata fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha ta' dik l-operazzjoni ta' trasferiment tad-data jew sett ta' operazzjonijiet ta' trasferiment tad-data; konsiderazzjoni partikolari għandha tingħata għan-natura tad-data, l-għan u t-tul ta' żmien ta' l-operazzjoni jew oparazzjonijiet proposti ta' pproċessar, il-pajjiż terz reċipjent jew organizzazzjoni internazzjonali reċipjenta, ir-regoli tal-liġi, kemm ġenerali u settorali, fis-seħħ fil-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali in kwistjoni u r-regoli professjonali u l-miżuri ta' sigurtà li magħhom jikkonforma dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali.

3. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bil-każi fejn huma jqiesu li l-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali in kwistjoni ma tiżgurax livell adegwat ta' protezzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 2.

4. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'kull każ kif riferit fil-paragrafu 3.

5. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni meta hija tistabbilixxi, skond l-Artikolu 25(4) u (6) tad-Direttiva 95/46/KE, li pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali jiżgura jew ma jiżgurax livell adegwat ta' protezzjoni.

6. B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-istituzzjoni jew korp tal-Komunità jista’ jittrasferixxi data personali jekk:

(a) is-suġġett tat-data jkun ta l-kunsens tiegħu jew tagħha b'mod kategoriku għat-trasferiment propost; jew

(b) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-eżerċizzju ta' kuntratt bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta' miżuri pre-kontrattwali meħuda bi tweġiba għat-talba tas-suġġett tad-data; jew

(ċ) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-konklużjoni jew l-eżerċizzju ta' kuntratt magħmul fl-interess tas-suġġett tad-data bejn il-kontrollur u parti terza; jew

(d) it-trasferiment huwa neċessarju jew legalment meħtieġ fuq bażi importanti ta' interess pubbliku, jew għall-istabbiliment, eżerċizzju jew difiża ta' talbiet legali; jew

(e) it-trasferiment huwa meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data; jew

(f) it-trasferiment huwa magħmul minn reġistru li, skond il-liġi tal-Komunità, huwa maħsub biex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni jew mill-pubbliku in ġenerali jew minn kull persuna oħra li tista’ turi interess leġittimu, sal-limitu li l-kondizzjonijiet stipulati fil-liġi tal-Komunità għall-konsultazzjoni jiġu mħarsa fil-każ partikolari.

7. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 6, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jawtorizza trasferiment jew sett ta' trasferimenti ta' data personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li ma tassigurax livell ta' protezzjoni adegwat skond ti-tifsira tal-paragrafi 1 u 2, fejn il-kontrollur jadduċi salvagwardji adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet fundamentali u l-libertà ta' l-individwi u fir-rigward ta' l-eżerċizzju ta' drittijiet korrispondenti; dawk is-salvagwardji jistgħu b'mod partikolari jirriżultaw minn klawżoli kuntrattwali xierqa.

8. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bil-każi fejn ikunu applikaw il-paragrafi 6 u 7.

TAQSIMA 3

KATEGORIJI SPEĊJALI TA' L-IPPROĊESSAR

Artikolu 10

L-ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data

1. L-ipproċessar ta' data personali li jikxef oriġini razjali jew etniku, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi trejd unjin, u tagħrif dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali, huwa ipprojbit.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn:

(a) is-suġġett tad-data jkun ta' l-kunsens espress tiegħu jew tagħha għall-ipproċessar ta' dik id-data, ħlief fejn ir-regoli interni ta' l-istituzzjoni jew korp tal-Komunità jipprovdu li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi mneħħija billi s-suġġett tad-data jagħti l-kunsens tiegħu jew tagħha, jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għan tal-konformità mad-drittijiet speċifiċi u l-obbligazzjonijiet tal-kontrollur fil-qasam tal-liġi ta' l-impiegi sal-limitu li huwa awtorizzat bit-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropew jew strumenti legali oħra adottati fuq il-bażi tagħhom, jew, fejn meħtieġ, sal-limitu li jkun ġie miftiehem mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, bla ħsara għal salvagwardji adegwati, jew

(ċ) l-ipproċessar huwa meħtieġ biex jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta' persuna oħra fejn is-suġġett tad-data jkun fiżikament jew legalment inkapaċi li jagħti l-kunsens tiegħu jew tagħha, jew

(d) l-ipproċessar jirrelata ma’ data li hija manifestament magħmula pubblika mis-suġġett tad-data jew huwa meħtieġ għall-istabbiliment, eżerċizzju jew difiża ta' talbiet legali, jew

(e) L-ipproċessar jitwettaq fil-kors ta' l-attivitajiet leġittimi tiegħu b'salvagwardji adattati minn korp li ma jagħmilx profitt li jikkostitwixxi entità integrata f'istituzzjoni jew korp tal-Komunità, mhux suġġett għall-liġi nazzjonali tal-protezzjoni tad-data bis-saħħa ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 95/46/KE, u b'għan politiku, filosofiku, reliġjuż jew ta' trejd unjin u bil-kondizzjoni li l-ipproċessar jirrelata unikament għall-membri ta' dan il-korp jew għall-persuni li jkollhom kuntatt regolari miegħu b’konnessjoni ma’ l-għanijiet tiegħu u li d-data ma tinkixifx lill-parti terza mingħajr l-kunsens tas-suġġetti tad-data.

3. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn l-ipproċessar tad-data huwa meħtieġ għall-għanijiet ta' mediċina preventiva, dijanjosi mediku, il-provvsita ta' kura jew trattament jew l-amministrazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa, u fejn dik id-data tiġi proċessata mill-professjonist tas-saħħa bla ħsara għall-obbligazzjoni ta' segretezza professjonali jew minn xi persuna oħra wkoll suġġetta għal obbligazzjoni ekwivalenti ta' segretezza.

4. Bla ħsara għad-disposizzjoni tas-salvagwardji adattati, u għal raġunijiet ta' interess sostanzjali pubbliku, eżenzjonijiet b’żieda ma’ dawk stipulati fl-paragrafu 2 jistgħu jiġu stipulati bit-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej jew strumenti oħra legali adottati fuq il-bażi tagħhom jew, fejn meħtieġ, bid-deċiżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

5. L-ipproċessar ta' data li jirrelata ma’ reati, kundanni kriminali jew miżuri ta' sigurtà jista’ jitwettaq biss jekk awtorizzat mit-Trattati li jistabbilixxu l-Komuntajiet Ewropej jew strumenti legali oħra adottati fuq il-bażi tagħhom jew, fejn meħtieġ, mill-Kontrollur Ewropew dwar il-Protezzjoni tad-Data, bla ħsara għal salvagwardji speċifiċi adattati.

6. Il-Kontrollur Ewropew dwar il-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom numru personali jew identifikatur ieħor ta' applikazzjoni ġenerali jista’ jiġi proċessat minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA LIS-SUĠĠETT TAD-DATA

Artikolu 11

Informazzjoni li għandha tiġi provduta meta d-data kun inkisbet mis-suġġett tad-data

1. Il-kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett tad-data li mingħandu tkun inġabret id-data li tirrelata miegħu/magħha b’ta’ l-anqas l-informazzjoni li ġejja ħlief meta hu jew hi ġia jkollu:

(a) l-identità tal-kontrollur;

(b) l-għanijiet ta' l-operazzjoni ta' l-ipproċessar li għalihom tkun maħsuba d-data;

(ċ) ir-reċipjenti jew il-kategoriji ta' reċipjenti tad-data;

(d) jekk it-tweġibiet għar-risposti humiex obbligatorji jew volontarji, kif ukoll il-konsegwenzi possibbli fin-nuqqas ta' tweġiba;

(e) l-eżistenza għad-dritt ta' l-aċċess għal, jew id-dritt ta' tiswija, tad-data li tikkonċerna lilu jew lilha;

(f) kull informazzjoni oħra bħal:

(i) il-bażi legali ta' l-operazzjoni ta' pproċessar li għaliha tkun maħsuba id-data,

(ii) il-limiti ta' żmien għall-ħżin tad-data,

(iii) id-dritt li jkun hemm rikors f'kull żmien glill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tat-Data,

sal-limitu li aktar informazzjoni bħal dik tkun meħtieġa, waqt li jingħata kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom tinġabar id-data, li jiġi garantit l-ipproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-data.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-provvista ta' informazzjoni jew parti minnha, ħlief għall-informazzjoni msemmija fl-paragrafu 1(a), (b) u (d), tista’ tiġi differita sal-limitu li dan ikun meħtieġ għall-għanijiet ta' statistika. L-informazzjoni għandha tiġi provduta malli r-raġuni li għaliha l-informazzjoni tkun miżmuma ma tibqax teżisti.

Artikolu 12

Informazzjoni li għandha tiġi provduta meta d-data ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data

1. Fejn id-data ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data il-kontrollur għandu fiż-żmien ta' l-eżerċizzju ta' l-irrekordjar tad-data personali jew, jekk kxif lil parti terza jkun maħsub, mhux aktar tard miż-żmien meta d-data tinkixef l-ewwel darba, jipprovdi lis-suġġett tad-data b’ta’ l-anqas l-informazzjoni li ġejja, ħlief jekk hu jew hi ġia jkollu:

(a) l-identità tal-kontrollur;

(b) l-għanijiet ta' l-operazzjoni ta' l-ipproċessar;

(ċ) il-kategoriji tad-data konċernat;

(d) ir-reċipjenti jew il-kategoriji ta' reċipjenti;

(e) l-eżistenza għad-dritt ta' l-aċċess għal, jew id-dritt ta' tiswija, tad-data li tikkonċerna lilu jew lilha;

(f) kull informazzjoni oħra bħal:

(i) il-bażi legali ta' l-operazzjoni ta' pproċessar li għaliha tkun maħsuba id-data,

(ii) il-limiti ta' żmien għall-ħżin tad-data,

(iii) id-dritt li jkun hemm rikors f'kull żmien lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,

(iv) l-oriġini tad-data, ħlief fejn il-kontrollur ma jistgħax jikxef din l-informazzjoni minħabba raġunijiet ta' segretezza,

sal-limitu li aktar informazzjoni bħal dik hija meħtieġa, wara li jingħata kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom id-data hija pproċessata, sabiex jiġi garantit ipproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-data.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn, b'mod partikolari għall-ipproċessar għal għanijiet statistiċi jew għal għanijiet ta' riċerka storika jew xjentifika, il-provvista ta' dik l-informazzjoni tkun impossibbli jew tkun tinvolvi sforz disproporzjonat jew jekk l-irrekordjar jew il-kxif ikun espressament stipulat bil-liġi tal-Komunità. F'dawn il-każi l-istituzzjoni jew korp tal-Komunità għandu jipprovdi għal salvagwardji xierqa wara li jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

TAQSIMA 5

DRITTIJIET TAS-SUĠĠETT TAD-DATA

Artikolu 13

Dritt ta' aċċess

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb, mingħajr tfixkil, f'kull żmien fi żmien tlett xhur minn meta l-kontrollur jirċievi talba u mingħajr ħlas:

(a) konferma dwar jekk id-data li tirrelata miegħu jew magħha tkunx qed tiġi pproċessata jew le;

(b) informazzjoni ta' l-anqas dwar l-għanijiet ta' l-operazzjoni ta' ipproċessar, il-kategoriji tad-data konċernata, u r-reċipjenti jew il-kategoriji ta' reċipjenti li lilhom tinkixef id-data;

(ċ) il-komunikazzjoni f'forma intelliġibbli tad-data li tkun qed tiġi ipproċessata u ta' l-informazzjoni disponibbli dwar is-sors tagħha;

(d) l-għarfien tal-loġika involuta f'kull proċes awtomatiku ta' deċiżjoni dawru jew dwarha.

Artikolu 14

Rettifikazzjoni

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur ir-rettifikazzjoni mingħajr dewmien ta' kull data personali żbaljata jew mhux sħiħa.

Artikolu 15

Imblukkar

1. Is-suġġett tad-data ikollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur l-imblukkar tad-data fejn:

(a) l-eżattezza tagħha tkun kontestata mis-suġġett tad-data, għall-perjodu li jippermetti lill-kontrollur li jivverifika l-eżattezza, nkluża l-kompletezza tad-data, jew;

(b) il-kontrollur ma jkollux aktar bżonnha għat-twettieq tal-kompiti tiegħu iżda hemm il-ħtieġa li tinżamm għall-għanijiet ta' prova, jew;

(ċ) l-ipproċessar ikun illegali u s-suġġett tad-data jopponi t-tħassir tagħha u minflok jitlob l-imblukkar tagħha.

2. F'sistemi awtomati ta' filing, l-imblukkar għandu fil-prinċipju jiġi żgurat b'mezzi tekniċi. Il-fatt li data personali tkun imblukkata għandu jiġi ndikat fis-sistema b'dak il-mod li jkun ċar li d-data personali m'għandiex tintuża.

3. Id-data personali mblukkata skond dan l-Artikolu għandha, bl-eċċezzjoni tal-ħżin tagħha, tiġi approċesata biss għall-għanijiet ta' prova, jew bil-kunsens tas-suġġett tad-data, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' parti terza.

4. Is-suġġett tad-data li jitlob u jikseb l-imblukkar tad-data tiegħu jew tagħha għandu jiġi nfurmat mill-kontrollur qabel ma d-data tiġi mblukkata.

Artikolu 16

Tħassir

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mill-kontrollur it-tħassir tad-data jekk l-ipproċessar tagħha jkun illegali, b'mod partikolari fejn id-disposizzjonijiet tat-Taqsimiet 1, 2 u 3 tal-Kapitolu II ikunu nkisru.

Artikolu 17

Notifika lill-partijiet terzi

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur in-notifika lill-partijiet terzi li lilhom tkun inkixfet id-data ta' kull rettifika, tħassir jew imblukkar skond l-Artikoli 13 sa 16 sakemm dan ma jkunx impossibbli jew jinvolvi sforz disproporzjonat.

Artikolu 18

Id-dritt tas-suġġett tad-data li joġġezzjoni

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt:

(a) li joġġezzjona f'kull żmien, fuq bażi leġittimu li jġiegħel fir-rigward tas-sitwazzjoni partikolari tiegħu jew tagħha, għall-ipproċessar ta' data li tirrelata miegħu jew magħha, ħlief fil-każi koperti bl-Artikolu 5(b), (ċ) u (d). Fejn ikun hemm oġġezzjoni ġustifikata, l-ipproċessar in kwistjoni m'għandux aktar jinvolvi dik id-data;

(b) li jkun infurmat qabel ma data personali tinkixef għall-ewwel darba lill-partijiet terzi jew qabel ma tintuża għan-nom tagħhom għall-għanijiet ta' marketing dirett, u li jkun espressament offrut id-dritt li joġġezzjoni mingħajr ħlas għal dak il-kxif jew l-użu.

Artikolu 19

Deċiżjonijiet individwali awtomati

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li ma jkunx is-suġġett ta' deċiżjoni li tipproduċi effetti legali fir-rigward tiegħu jew tagħha jew li taffettwa sinjifikament lilu jew lilha u li hija bbażata unikament fuq ipproċessar awtomat ta' data maħsub li jevalwa ċerti aspetti personali fir-rigward tiegħu jew tagħha, bħar-rendikont tiegħu jew tagħha fuq ix-xogħol, kemm hu ta' min jorbot fuqu jew l-kondotta, sakemm id-deċiżjoni ma tkunx espressament awtorizzata skond il-liġi nazzjonali jew tal-Komunità jew, fejn meħtieġ, mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. F'kull wieħed minn dawn il-każi, miżuri għas-salvagwardja ta' l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, bħal arranġamenti li jippermettu lilu jew lilha li titressaq l-idea tiegħu jew tagħha, għandhom jittieħdu.

TAQSIMA 6

EŻENZJONIJIET U RESTRIZZJONIJIET

Artikolu 20

Eżenzjonijiet u restrizzjonijiet

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(1), l-Artikoli 13 sa 17 u l-Artikolu 37(1) fejn dik ir-restrizzjoni tikkostitwixxi miżura meħtieġa biex tissalvagwardja:

(a) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-kxif jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali;

(b) interess importanti ekonomiku jew finanzjarju ta' Stat Membru jew tal-Komuniatjiet Ewropej, inklużi kwistjonijiet monetarji, ta' l-estimi jew ta' tassazzjoni;

(ċ) il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn;

(d) is-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika jew id-difiża ta' l-Istati Membri;

(e) is-sorveljanza, l-ispezzjoni jew il-kompitu regolatorju konness, ukoll jekk ta' kull tant, ma’ l-eżerċizzju ta' l-awtorità uffiċjali fil-każi msemmija fl-(a) u l-(b).

2. L-Artikoli 13 sa 16 m'għandhomx japplikaw meta d-data tiġi ipproċessata unikament għall-għanijiet ta' riċerka xjentifika jew tinżamm f'forma personali għal perjodu li ma jeċċedix il-perjodu meħtieġ għall-għan uniku tal-kompilazzjoni ta' l-istatistika, b'dan illi kjarament ma jkun hemm ebda riskju tal-ksur tal-privatezza tas-suġġett tad-data u li l-kontrollur jipprovdi salvagwardji legali adegwati, b'mod partikolari biex jiżgura li d-data ma tintużax biex jittieħdu miżuri jew deċiżjonijiet fir-rigward ta' individwi partikolari.

3. Jekk restrizzjoni li għaliha jipprovdi l-paragrafu 1 tiġi mposta, is-suġġett tad-data għandu jiġi nfurmat, skond il-liġi tal-Komunità bir-raġunijiet prinċipali li fuqhom l-applikazzjoni tar-restrizzjoni hija bbażata u bid-dritt tiegħu jew tagħha li jkollu rikors lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

4. Jekk restrizzjoni li għaliha jipprovdi l-paragrafu 1 tintuża biex tiċħad l-aċċess lis-suġġett tad-data, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, meta jinvestiga l-ilment, jinforma lilu jew lilha biss dwar jekk id-data tkunx ġiet ipproċessata korrettement u, jekk le, jekk xi korrezzjonijiet meħtieġa jkunux saru.

5. Il-provvista ta' l-informazzjoni msemmija taħt il-paragrafi 3 u 4 tista’ tiġi differita sakemm dik l-informazzjoni tkun tiddepriva r-restrizzjoni mposta bil-paragrafu 1 mill-effett tagħha.

TAQSIMA 7

KUNFIDENZJALITÀ U SIGURTÀ TA' L-IPPROĊESSAR

Artikolu 21

Kunfidenzjalità ta' l-ipproċessar

Persuna mpjegata f'istituzzjoni jew korp tal-Komunità u kull istituzzjoni jew korp tal-Komunità nnifsu li jaġixxi bħala proċessur, b’ aċċess għal data personali, m'għandux jipproċessha ħlief fuq l-istruzzjonijiet tal-kontrollur, sakemm mhux meħtieġ li jagħmel dan bil-liġi nazzjonali jew dik tal-Komunità.

Artikolu 22

Sigurtà ta' l-ipproċessar

1. Waqt li jingħata kont tal-professjonalità u l-ispiża ta' l-implimentazzjoni tagħhom, il-kontrollur għandu jimplimenta miżuri adattati, tekniċi u ta' organizzazzjoni biex jiżgura livell ta' sigurtà adattat għar-riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li għandha tiġi protetta.

Dawk il-miżuri għandhom jittieħdu b'mod partikolari biex jipprevjenu kull kxif mhux awtorizzat jew aċċess, id-distruzzjoni aċċidentali jew illegali jew telf aċċidentali, jew bdil, u biexx jipprevjenu kull forma oħra illegali ta' ipproċessar.

2. Fejn it-data personali jiġi ipproċessat b'mezzi awtomati, miżuri għandhom jittieħdu kif xieraq minħabba r-riskji b'mod partikolari bil-ħsieb ta':

(a) l-prevenzjoni ta' kull persuna mhux awtorizzata milli tikseb aċċess għas-sistemi tal-kompjuter li jipproċessaw id-data personali;

(b) l-prevenzjoni ta' qari mhux awtorizzat, ikkupjar, bdil jew tneħħija ta' l-informazzjoni maħżuna;

(ċ) l-prevenzjoni ta' kull dħul mhux awtorizzat fil-memorja kif ukoll ta' kull kxif mhux awtorizzat, bdil jew tħassir ta' data personali maħżuna;

(d) l-prevenzjoni ta' persuni mhux awtorizzati milli jużaw is-sistemi ta' pproċessar tad-data bil-mezzi ta' faċilitajiet ta' trasmissjoni tad-data;

(e) l-assigurazzjoni li l–utenti awtorizzati tas-sistema ta' pproċessar tad-data ma jkunux jistgħu jaċċessaw data personali ħlief għal dak li jirreferi għad-dritt tagħhom ta' aċċess;

(f) l-irrekordjar ta' liema data personali għandha tiġi komunikata, f'liema żmien u lil min;

(g) l-assigurazzjoni li sussegwentement ikun possibbli li tiġi verifikata id-data personali li tkun ġiet ipproċessata, f'liema żmien u lil min;

(h) l-assigurazzjoni li d-data personali li tkun qed tiġi ipproċessata għan-nom ta' partijiet terzi tista’ tiġi pproċessata biss bil-mod preskritt mill-istituzzjoni jew korp fil-kuntratt;

(i) l-assigurazzoni li, matul il-komunikazzjoni ta' data personali u matul it-trasport ta' l-informazzjoni maħżuna, id-data ma tistgħax tinqara, tiġi ikkupjata jew imħassara mingħajr awtorizzazzjoni;

(j) l-iddisinjar ta' l-istruttura organizzattiva fi ħdan l-istituzzjoni jew korp b'dak il-mod li tilħaq il-ħtiġiet speċjali tal-protezzjoni tad-data.

Artikolu 23

L-ipproċessar tad-data personali għan-nom tal-kontrolluri

1. Fejn operazzjoni ta' l-ipproċessar titwettaq għan-nom tiegħu, il-kontrollur għandu jagħżel proċessur li jipprovdi garanziji biżżejjed dwar il-miżuri ta' siġurtà tekniċi u ta' organizzazzjoni meħtieġa bl-Artikolu 22 u jiżgura l-konformità ma’ dawk il-miżuri.

2. It-twettieq ta' operazzjoni ta' l-ipproċessar permezz ta' proċessur għandu jkun regolat b'kuntratt jew att legali li jorbot lill-proċessur mal-kontrollur u li jistipula b'mod partikolari li:

(a) li l-proċessur għandu jaġixxi biss fuq struzzjonijiet mill-kontrollur;

(b) l-obbligazzjonijiet stipulati fl-Artkoli 21 u 22 għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-proċessur sakemm, bis-saħħa ta' l-Artikolu 16 jew l-Artikolu 17(3), it-tieni inċiż, tad-Direttiva 95/46/KE, il-proċessur ma jkunx ġia suġġett ta' l-obligazzjonijiet fir-rigward tal-kunfidenzjalità u s-sigurtà stipulati fil-liġi nazzjonali ta' wieħed mill-Istati Membri.

3. Għall-għanijiet taż-żamma tal-prova, il-partijiet fl-kuntratt jew l-att legali li jirrelata mal-protezzjoni tad-data u mal-ħtiġiet li jirrelataw mal-ħtiġiet imsemmija fl-Artikolu 22 għandhom ikunu bil-miktub jew f'xi forma ekwivalenti.

TAQSIMA 8

UFFIĊJAL TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 24

Ħatra u dmirijiet ta' l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

1. Kull istituzzjoni ta' Komunità u kull korp tal-Komunità għandu jaħtar ta' l-anqas persuna waħda bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-data. Dik il-persuna għandu jkollha l-kompitu li:

(a) tiżgura li l-kontrolluri u s-suġġetti tad-data jiġu nformati bid-drittijiet u bl-obbligazzjonijiet tagħhom skond dan ir-Regolament;

(b) tirrispondi għat-talbiet mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u, fi ħdan l-isfera tal-kompetenza tiegħu jew tagħha, jikkopera mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq it-talba ta' dan ta' l-aħħar jew fuq l-inizjattiva tiegħu jew tagħha stess;

(ċ) jiżgura b'mod indipendenti l-applikazzjoni interna tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(d) iżomm reġistru ta' l-operazzjonijiet ta' ipproċessar imwettqa mill-kontrollur, li jkun fih il-partiti ta' informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2);

(e) jinnotifika lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bl-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li x'aktarx joħolqu riskji speċifiċi skond it-tifsira ta' l-Artikolu 27.

Dik il-persuna għandha b'hekk tiżgura li d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data x'aktarx li ma jiġux affettwati ħażin bl-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar.

2. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data għandu jintgħażel fuq il-bażi tal-kwalitajiet personali u professjonali tiegħu jew tagħha u, b'mod partikolari, l-għarfien espert tiegħu jew tagħha tal-protezzjoni tad-data.

3. L-għażla ta' l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data m'għandhiex tkun suġġetta li tirriżulta f'konflitt ta' interessi bejn id-dmirijiet tiegħu jew tagħha bħala Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u kull dmir ieħor uffiċjali, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

4. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data għandu jinħatar għall-terminu ta' bejn sentejn u ħames snin. Hu jew hi tkun eliġibbli li terġa tinħatar mill-ġdid għal terminu massimu totali ta' għaxar snin. Hu jew hi tista’ titkeċċa mill-post ta' Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data mill-istituzzjoni jew korp tal-Komunità li jkun ħatar lilu jew lilha biss bil-kunsens tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jekk hu jew hi ma jkunx jikkonforma aktar mal-kondizzjonijiet meħtieġa tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

5. Wara l-ħatra tiegħu jew tagħha l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi reġistrat mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mill-istituzzjoni jew il-korp li jkun ħatar lilu jew lilha.

6. L-istituzzjoni jew il-korp tal-Komunità li jkun ħatar lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data għandu jipprovdih jew jipprovdiha bl-impjegati u r-riżorsi meħtieġa biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

7. Fir-rigward ta' l-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data m'għandux jirċievi xi struzzjonijiet.

8. Aktar regoli ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data għandhom jiġi adottati minn kull istituzzjoni jew korp tal-Komunità skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness. Ir-regoli ta' implimentazzjoni għandhom b'mod partikolari jirrigwardaw il-kompiti, id-dmirijiet u s-setgħat ta' l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 25

Notifikazzjoni lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

1. Il-kontrollur għandu jagħti notifika minn qabel lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data ta' kull operazzjoni ta' l-ipproċessar jew sett ta' operazzjonijiet bħal dawk maħsuba li jservu għan wieħed jew diversi għanijiet relatati.

2. L-informazzjoni li għandha tingħata għandha tinkludi:

(a) l-isem u l-indirizz tal-kontrollur u indikazzjoni tal-partijiet organizzattivi ta' l-istituzzjoni jew korp fdati bl-ipproċessar ta' data personali għal xi għan partikolari;

(b) l-għan jew l-għanijiet ta' l-ipproċessar;

(ċ) deskrizzjoni tal-kategorija jew kategoriji tas-suġġetti tad-data u d-data jew il-kategoriji tad-data li jirrelataw magħhom;

(d) il-bażi legali ta' l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li għalihom id-data tkun maħsuba;

(e) ir-reċipjenti jew il-kategoriji ta' reċipjenti li lilhom id-data tista’ tinkixef;

(f) indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta' żmien għall-imblukkar u t-tħassir tal-kategoriji differenti ta' data;

(g) it-trasferimenti proposti ta' data lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(h) deskrizzjoni ġenerali li tippermetti stima preliminari li ssir ta' l-adattezza tal-miżuri meħuda skond l-Artikolu 22 biex tiġi żgurata s-sigurtà ta' l-ipproċessar.

3. Kull bidla li taffettwa d-data imsemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi notifikata minnufih lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 26

Reġistru

Reġistru ta' l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar notifikati skond l-Artikolu 25 għandu jinżamm minn kull-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data.

Ir-reġistri għandu jkun fihom ta' l-anqas l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2)(a) sa (g). Ir-reġistri jistgħu jiġu spezzjonati minn kull persuna direttament jew indirettament permezz tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

TAQSIMA 9

IVVERIFIKAR MINN QABEL MILL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA U L-OBBLIGAZZJONI TA' KOPERAZZJONI

Artikolu 27

Verifikazzjoni minn qabel

1. L-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li x'aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data minħabba n-natura tagħhom, l-iskop tagħhom jew l-għanijiet tagħhom għandhom ikunu s-suġġett ta' verifika minn qabel mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2. L-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li ġejjin x'aktarx li jippresentaw riskji bħal dawk:

(a) l-ipproċessar ta' data li tirrelata mas-saħħa u ma’ reati suspettati, reati, kundanni kriminali jew miżuri ta' sigurtà;

(b) l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar maħsuba biex jevalwaw l-aspetti personali li jirrelataw ma’ suġġett tad-data, inkluża l-abbiltà tiegħu jew tagħha, effiċjenza u kondotta;

(ċ) l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li jippermettu tqabbid li mhux provdut skond il-leġislazzjoni nazzjonali jew dik tal-Komunità bejn data ipproċessata għal għanijiet differenti;

(d) l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar bil-għan li individwi jiġu esklużi minn dritt, benefiċċju jew kuntratt.

3. Il-verifiki minn qabel għandhom jitwettqu mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data malli jirċievi notifika mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data li, fil-każ ta' dubju dwar il-ħtieġa ta' verifikazzjoni minn qabel, għandu jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

4. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jagħti l-opinjoni tiegħu jew tagħha fi żmien xahrejn minn meta jirċievi n-notifikazzjoni. Dan il-perjodu jista’ jiġi sospiż sakemm il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ikun kiseb aktar informazzjoni li hu jew hi jista’ jkun li talbet. Jekk il-komplessità tal-kwistjoni hekk teħtieġ, dan il-perjodu jista’ jittawwal għal xahrejn oħra, bid-deċiżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Din id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-kontrollur qabel ma jiskadi l-ewwel perjodu ta' xahrejn.

Jekk l-opinjoni ma tkunx ingħatat sat-tmiem ta' l-ewwel perjodu ta' xahrejn jew xi estensjoni tiegħu, għandha titqies li tkun favorevoli.

Jekk l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tkun li l-ipproċessar notifikat jista’ jinvolvi ksur ta' xi disposizzjoni ta' dan ir-Regolament, hu jew hi għandu fejn xieraq jagħmel proposti biex jiġi evitat dak il-ksur. Fejn il-kontrollur ma jimmodifikax l-operazzjoni ta' l-ipproċessar skond dan, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ juża s-setgħat mogħtija lilu jew lilha taħt l-Artikolu 47(1).

5. Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jżomm reġistru ta' l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li jkunu ġew notifikati lilu jew lilha skond il-paragrafu 2. Ir-reġistru għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25 u għandu jkun miftuħ għall-ispezzjoni pubblika.

Artikolu 28

Konsultazzjoni

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data meta jħejju l-miżuri amministrattivi li jirrelataw ma’ l-ipproċessar ta' data personali li tinvolvi istituzzjoni jew korp tal-Komunità waħdu jew flimkien ma’ oħrajn.

2. Meta tadotta proposti leġislattivi li jirrelataw mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta' l-indvidwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali, l-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 29

Obbligu li tiġi provduta informazzjoni

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bil-miżuri meħuda wara d-deċiżjonijiet tiegħu jew tagħha jew l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 46(h).

Artikolu 30

Obbligu għall-koperazzjoni

Fuq it-talba tiegħu jew tagħha, il-kontrolluri għandhom jassistu lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha, b'mod partikolari billi jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 47(2)(a) u billi jiggarantixxu aċċess kif provdut fl-Artikolu 47(2)(b).

Artikolu 31

Obbligu ta' reazzjoni dwar allegazzjonijiet

B'reazzjoni għall-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu jew tagħha taħt l-Artikolu 47(1)(b) tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-kontrollur konċernat għandu jinforma lill-Kontrollur bl-opinjoni tiegħu f'perjodu raġonevoli ta' żmien li għandu jiġi speċifikat mill-Kontrollur. It-tweġiba għandha wkoll tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri meħuda, jekk ikun hemm, b'reazzjoni tar-rimarki tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

KAPITOLU III

RIMEDJI

Artikolu 32

Rimedji

1. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għandu jkollha l-ġurisdizzjoni biex tisma’ d-disputi kollha li jirrelataw mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, inkluża talba għad-danni.

2. Mingħajr preġudizzju għal rimedju ġudizzjarji, kull suġġett tad-data jista’ jirreġistra ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-data jekk hu jew hi tqis li d-drittijiet tiegħu jew tagħha taħt l-Artikolu 286 tat-Trattat ikunu nkisru bħala riżultat ta' l-ipproċessar tad-data tiegħu jew tagħha minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi żmien sitt xhur, l-ilment għandu jitqies li jkun ġie miċħud.

3. Azzjonijiet kontra deċiżjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jinġiebu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

4. Kull persuna li ssofri danni minħabba operazzjoni ta' ipproċessar illegali jew kull azzjoni inkompatibbli ma’ dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt għar-riparazzjoni tad-danni skond l-Artikolu 288 tat-Trattat.

Artikolu 33

Ilmenti minn impjegati tal-Komunità

Kull persuna mpjegata minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità tista’ tirreġistra ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar kull allegat ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, mingħajr ma jaġixxu permezz ta' mezzi uffiċjali. Ħadd m'għandu jsofri preġudizzju minħabba l-fatt li jkun irreġistra ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li jallega ksur tad-disposizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar ta' data personali.

KAPITOLU IV

PROTEZZJONI TA' DATA PERSONALI U PRIVATEZZA FIL-KUNTEST TA' NETWORKS INTERNI TA' TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

Artikolu 34

Kamp ta' Applikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament, dan il-Kapitolu għandu japplika għall-ipproċessar ta' data personali b'konnessjoni ma’ l-użu ta' networks tat-telekomunikazzjonijiet jew apparat terminali mħaddem taħt il-kontroll ta' istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, "utent" għandha tfisser kull persuna naturali li tuża network ta' telekomunikazzjonijiet jew apparat terminali operat taħt il-kontroll ta' istituzzjoni jew korp tal-Komunità.

Artikolu 35

Sigurtà

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jieħdu l-miżuri adattati tekniċi u organizzattivi biex jissalvagwardjaw is-sigurtà fl-użu tan-networks tat-telekomunikazzjonijiet u l-apparat terminali, fejn meħtieġ flimkien mal-provdituri tas-servizzi pubbliċi disponibbli tat-telekomunikazzjonijiet jew il-provdituri ta' networks pubbliċi ta' telekomunikazzjonijiet. Waqt li jingħata kont ta' l-iktar stat avanzat u ta' l-ispiża ta' l-implimentazzjoni tagħhom, dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell adattat ta' sigurtà għar-riskju presentat.

2. Fil-każ ta' xi riskju partikolari għall-ksur tas-sigurtà tan-network u ta' l-apparat terminali, l-istituzzjoni jew korp tal-Komunità konċernat għandu jinforma lill-utenti bl-esiżtenza ta' dak ir-riskju u b'kull rimedji possibbli jew mezzi alternattivi ta' komunikazzjoni.

Artikolu 36

Kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet permezz ta' networks ta' telekomunikazzjonijiet u apparat terminali, skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Komunità.

Artikolu 37

Data dwar it-traffiku u l-kontijiet

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2, 3 u 4, it-traffiku ta' data li tirrelata ma’ l-utenti li huwa proċessat u maħżun biex jistabbilixxi sejħiet u konnessjonijiet oħra fuq in-netwroks tat-telekomunikazzjonijiet għandhom jitħassru jew jintgħamlu anonimi malli tintemm is-sejħa jew konnessjoni oħra.

2. Fejn meħtieġ, it-traffiku tad-data kif indikat fil-lista miftiehma bi qbil mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi pproċessat għall-għanijiet ta' l-estimi tat-telekomunikazzjonijiet u l-amministrazzjoni tat-traffiku, nkluża l-verifikazzjoni ta' l-użu awtorizzat tas-sistemi ta' telekomunikazzjoni. Din id-data għandha titħassar jew tintgħamel anonima mill-aktar fiss possibbli u mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-ġbir, sakemm ma jkunx meħtieġ li tinżamm għall-perjodu itwal biex tistabbilixxi, teżerċita jew tiddefendi dritt f'talba legali pendenti quddiem il-qorti.

3. L-ipproċessar tat-traffiku tad-data u tal-kontijiet għandu jitwettaq biss mill-persuni li jimmaniġġaw il-kontijiet, it-traffiku jew l-amministrazzjoni ta' l-estimi.

4. L-utenti tan-networks tat-telekomunikazzjoni għandu jkollhom id-dritt li jirċievu kontijiet mhux dettaljati jew rekords oħra tas-sejħiet magħmula.

Artikolu 38

Direttorji ta' l-utenti

1. Id-data personali li tkun tinsab f'direttorji stampati jew elettroniċi ta' l-utenti u l-aċċess għal dawk id-direttorji għandha tkun limitata għal dak li huwa strettament meħtieġ għall-għanijiet speċifiċi tad-direttorju.

2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jieħdu l-miżuri kolha meħtieġa biex jipprevjenu li d-data personali li tkun tinsab f'dawk id-direttorji, irrispettivament dwar jekk humiex aċċessibbli għall-pubbliku jew le, milli jintużaw għal għanijiet diretti ta' marketing.

Artikolu 39

Preżentazzjoni u restrizzjoni għall-identifikazzjoni tas-sejħiet u l-linja konnessa

1. Fejn il-preżentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa tiġi offruta, l-utent li jagħmel is-sejħa għandu jkollu l-possibbiltà permezz ta' servizz sempliċi, mingħajr ħlas, li jelimina l-preżentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa.

2. Fejn il-preżentazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa tiġi offruta, l-utent li jagħmel is-sejħa għandu jkollu l-possibiltà permezz ta' mezz sempliċi, mingħajr ħlas, li jipprevjeni l-preżentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa tas-sejħiet li jirċievi.

3. Fejn il-presentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa tiġi offruta, l-utent li jirċievi s-sejħa għandu jkollu l-possibiltà permezz ta' mezz sempliċi, mingħajr ħlas, li jelimina l-preżentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja konnessa ta' l-utent li jagħmel is-sejħa.

4. Fejn l-identifikazzjoni ta' sejħa jew linja konnessa tiġi offruta, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jinfurmaw lill-utenti b'dan u bill-possibbiltajiet stipulati fil-paragrafi 1, 2 u 3.

Artikolu 40

Derogi

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jiżguraw li jkun hemm proċeduri trasparenti li jirregolaw il-mod li bih tista’ titwarrab l-eliminazzjoni tal-preżentazzjoni ta' l-identifikazzjoni tal-linja li tagħmel is-sejħa:

(a) fuq bażi temporanju, ma’ l-applikazzjoni ta' l-utent li jitlob l-intraċċar ta' sejħiet malizzjużi jew li jdejjqu;

(b) fuq il-bażi ta' linja b'linja għall-entitajiet organizzattivi li jittrattaw ma’ sejħiet ta' l-emerġenza, għall-għan li jwieġbu għal dawk is-sejħiet.

KAPITOLU V

AWTORITÀ INDIPENDENTI TA' SUPERVIŻJONI: IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 41

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1. Awtorità indipendenti ta' superviżjoni hija b'dan imwaqqfa imsejjħa bħala il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2. Fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali, l-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data għandu r-responsabbiltà li jassigura li d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta' persuni naturali, u b'mod partikolari d-dritt tagħhom għall-privatezza, jiġu rispettati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità.

Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-data għandu jkun responsabbli għas-sorveljanza u l-assigurazzjoni ta' l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u kull att ieħor tal-Komunità li jirrelata mal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta' persuni naturali fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità, u biex jagħti pariri lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u lis-suġġetti tad-data dwar il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-ipproċessar ta' data personali. Għal dawk l-għanijiet hu jew hi għandu jwettaq id-dmirijiet li għalihom jipprovdi l-Artikolu 46 u l-eżerċizzju tas-setgħat mogħti fl-Artikolu 47.

Artikolu 42

Ħatra

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaħtru bi qbil komuni il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għall-terminu ta' ħames snin, fuq il-bażi ta' lista mħejjija mill-Kummissjoni wara sejħa pubblika għall-kanditati.

Assistent Kontrollur għandu jinħatar skond l-istess proċedura u għall-istess terminu, li għandu jgħin lill-Kontrollur fid-dmirijiet ta' dan ta' l-aħħar u jaġixxi bħala sostitut meta l-Kontrollur ikun assenti jew ma’ jkunx jista’ jattendi għalihom.

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jintgħażel minn fost persuni li ma jkun hemm ebda dubju dwar l-indipendenza tagħhom u li jkunu rikonoxxuti bħala li jkollhom l-esperjenza u l-kapaċitajiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet ta' Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, per eżempju minħabba li jagħmlu parti jew li kienu jagħmlu parti mill-awtoritajiet ta' superviżjoni msemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE.

3. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun eliġibbli jerġa’ jinħatar mill-ġdid.

4. Apparti minn sostituzzjoni normali jew minħabba mewt, id-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzoni tad-Data għandhom jintemmu fil-każ tar-riżenja jew l-irtirar obbligatorju skond il-paragrafu 5.

5. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jitkeċċa jew jitneħħielu d-dritt tiegħu jew tagħha għall-pensjoni jew benefiċċji oħra minflokha mill-Qorti tal-Ġustizzja fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni, jekk hu jew hi ma jkunx jikkonforma aktar mal-kondizzjonijiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha jew jekk hu jew hi jinstab ħati ta' mġieba ħażina serja.

6. Fil-każ tal-bdil normali jew ir-riżenja volontarja, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu madanakollu jibqa’ fil-kariga sakemm hu jew hi jkun ġie sostitut.

7. L-Artikoli 12 sa 15 u 18 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandhom ukoll japplikaw għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

8. Il-paragrafi 2 sa 7 għandhom japplikaw għall-Assistent Kontrollur.

Artikolu 43

Regolamenti u kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, l-impjegati u r-riżorsi finanzjarji

1. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom bi qbil komuni jistabbilixxu r-regolamenti u l-kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-eżerċiżżju tad-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u b'mod partikolari s-salarju tiegħu jew tagħha, il-konċessjonijiet u kull benefiċċju ieħor minflok ħlas.

2. L-awtorità ta' l-estimi għandha tiżgura li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiġi provdut bir-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

3. L-estimi tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jintwerew f'testatura separata ta' l-estimi fit-Taqsima VIII ta' l-estimi ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea.

4. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun assistit minn Segretarjat. L-uffiċjali u l-membri oħra mpjegati tas-Segretarjat għandhom jinħatru mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; is-superjur tagħhom għandu jkun il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u għandhom ikunu suġġetti esklussivament għad-direzzjoni tiegħu jew tagħha. In-numru tagħhom għandu jiġi deċiż kull sena bħala parti mill-proċedura ta' l-estimi.

5. L-uffiċjali u l-membri oħra mpjegati tas-Segretarjat tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom ikunu suġġetti għar-regoli u r-regolament applikabbli għall-uffiċjali u l-impjegati l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej.

6. Fi kwistjonijiet li jikkonċernaw l-impjegati tas-Segretarjat, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu l-istess status bħal dak ta' l-istituzzjonijiet skond it-tifsira ta' l-Artikoli 1 tar-Regolamenti ta' l-impiegi ta' l-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 44

Indipendenza

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi b'indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha, la jfittex li jieħu u lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

3. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jżomm lura minn xi azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tiegħu jew tagħha u m'għandux, matul it-terminu tal-ħatra tiegħu jew tagħha, jagħmel xi xogħol ieħor sew jekk bi qliegħ sew jekk le.

4. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, matul it-terminu tal-ħatra tiegħu jew tagħha, jikkomporta ruħu b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward ta' l-aċċettazzjoni ta' ħatriet u benefiċċji.

Artikolu 45

Segretezza professjonali

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-impjegati tiegħu jew tagħha għandhom, kemm matul u wara t-terminu tal-ħatra, jkunu suġġetti għad-dmir ta' segretezza professjonali fir-rigward ta' kull informazzjoni kunfidenzjali li jkunu saru jafu biha fil-kors ta' l-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

Artikolu 46

Dmirijiet

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu:

(a) jisma’ u jinvestiga ilmenti, u jinforma lis-suġġett tad-data dwar ir-riżultat f'perjodu raġonevoli ta' żmien;

(b) iwettaq l-investigazzjonijiet jew fuq l-inizjattiva tiegħu jew tagħha stess jew fuq il-bażi ta' ilment, u jinforma lis-suġġetti tad-data dwar ir-riżultat f'perjodu raġonevoli ta' żmien;

(ċ) is-sorveljanza u l-assigurazzjoni ta' l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u kull att ieħor tal-Komunità li jirrelata mal-protezzjoni ta' persuni naturali fir-rigward ta' data personali minn istituzzjoni jew korp tal-Komunità bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-kapaċità ġudizzjarja tagħha;

(d) jagħti pariri lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Komunità, jew fuq l-inizjattiva tiegħu jew tagħha stess jew fuq talba għall-konsultazzjoni, fuq il-kwistjonijiet kollha li jirrelataw ma’ l-ipproċessar ta' data personali, b'mod partikolari qabel ma’ jħejju regoli interni li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali;

(e) jissorvelja l-iżvilupp relevanti, sal-limitu li jkollu mpatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, b'mod partikolari l-iżvilupp ta' informazzjoni u t-teknoloġiji tal-komunikazzjoni;

(f) (i) jikkopera ma’ l-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni msemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE fil-pajjiżi li għalihom tapplika dik id-Direttiva sal-limitu meħtieġ għall-eżerċizzju tad-dmirijiet rispettivi tagħhom, b'mod partikolari permezz tal-bdil ta' l-informazzjoni kollha utli, li titlob lil dik l-awtorità jew korp li jeżerċita is-setgħat tiegħu jew li jirrispondi għal talba minn dik l-awtorità jew korp;

(ii) jikkopera wkoll mal-korpi ta' superviżjoni tal-protezzjoni tad-data stabbiliti taħt it-Titolu VI tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari bil-ħsieb li tittejjeb il-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri li għalihom huma rispettivament responsabbli biex tiġi żgurata il-konformità tagħhom;

(g) jipparteċipa fl-attivitajiet tal-Kumitat tax-Xogħol dwar il-Protezzjoni ta' l-Individwi fir-rigward ta' l-Ipproċessar tad-Data Personali imwaqqaf bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE;

(h) jistabbilixxi, jagħti raġunijiet għal u jagħmel pubbliku l-eżenzjonijiet, is-salvagwardji, l-awtorizzazzjonijiet u l-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(2)(b),(4), (5) u (6), fl-Artikolu 12(2), fl-Artikolu 19 u fl-Artikolu 37(2);

(i) iżomm reġistru ta' l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar notifikati lilu jew lilha bis-saħħa ta' l-Artikolu 27(2) u reġistrati skond l-Artikolu 27(5), u jipprovdi l-mezzi ta' l-aċċess għar-reġistri miżmuma mill-Uffiċjali għall-Protezzjoni tad-Data taħt l-Artikolu 26;

(j) iwettaq verifika minn qabel ta' l-ipproċessar notifikat lilu jew lilha;

(k) jistabblixxi r-Regoli tiegħu jew tagħha ta' Proċedura.

Artikolu 47

Setgħat

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista:

(a) jagħti pariri lis-suġġetti tad-data fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom;

(b) jirreferi l-kwistjoni lill-kontrollur fil-każ ta' allegat ksur tad-disposizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, u, fejn xieraq, jagħmel proposti għar-rimedji għal dak il-ksur u għat-titjib tal-protezzjoni tas-suġġetti tad-data;

(ċ) jordna li talbiet għall-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet b'relazzjoni għad-data li għandha tiġi mħarsa fejn dawk it-talbiet ikunu ġew rifjutati bi ksur ta' l-Artikoli 13 sa 19;

(d) javża jew iċanfar lill-kontrollur;

(e) jordna r-rettifikazzjoni, l-imblukkar, it-tħassir jew id-distruzzjoni tad-data kollha meta din tkun ġiet ipproċessat bi ksur tad-disposizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali u n-notifikazzjoni ta' dawk l-azzjonijiet lill-partijiet terzi li lilhom id-data tkun ġiet mikxufa;

(f) jimponi l-projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar;

(g) jirreferi l-kwistjoni lill-istituzzjoni jew korp tal-Komunità konċernat u, fejn meħtieġ, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;

(h) jirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej taħt il-kondizzjonijiet provduti fit-Trattat;

(i) jintervjeni fl-azzjonijiet miġjuba quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

2. Il-Kopntrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-setgħa:

(a) li jikseb mingħand kontrollur jew istituzzjoni jew korp tal-Komunità aċċess għad-data personali u għall-informazzjoni kollha meħtieġa għall-investigazzjonijiet tiegħu jew tagħha;

(b) jikseb aċċess għal kull fond li fih kontrollur jew istituzzjoni jew korp tal-Komunità jeżerċita l-attivitajiet tiegħu meta jkun hemm bażi raġonevoli li jiġi preżunt li attività koperta b'dan ir-Regolament tkun titwettaq fih.

Artikolu 48

Rapport ta' l-attivitajiet

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jibgħat rapport ta' kull sena ta' l-attivitajiet tiegħu jew tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u fl-istess żmien jagħmlu pubbliku.

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jibgħat rapport ta' l-attivitajiet lill-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità, li jistgħu jibgħatu l-kummenti bil-ħsieb ta' l-eżami possibbli tar-rapport fil-Parlament Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tad-deskrizzjoni tal-miżuri meħuda b'reazzjoni għar-rimarki magħmula mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data taħt l-Artikolu 31.

KAPITOLU VI

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 49

Sanzjonijiet

Kull nuqqas fit-tħaris ta' l-obbligi skond dan ir-Regolament, sew jekk apposta jew minħabba negliġenza da parti tiegħu jew tagħha, għandha tagħmel uffiċjal jew impjegat ieħor tal-Komunitajiet Ewropej suġġett għal azzjoni dixxiplinarja, skond ir-regoli u l-proċeduri stipulati fir-Regolamenti ta' l-Impiegi ta' Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew fil-kondizzjonijiet ta' l-impieg ta' impjegati oħra.

Artikolu 50

Perjodu transitorju

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li jkunu ġia qed isiru fid-data li fiha dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ jinġiebu f’konformità ma’ dan ir-Regolament fi żmien sena minn dik id-data.

Artikolu 51

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-18 ta' Diċembru 2000.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

N. Fontaine

Għall-Kunsill

Il-President

D. Voynet

[1] ĠU C 376E, tat-28.12.1999, p. 24.

[2] ĠU C 51, tat-23.2.2000, p. 48.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2000 u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2000.

[4] ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31.

[5] ĠU L 24, tat-30.1.1998, p. 1.

[6] ĠU L 52, tat-22.2.1997, p. 1.

[7] ĠU L 318, tas-27.11.1998, p. 8.

[8] ĠU L 151, tal-15.6.1990, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 322/97 (ĠU L 52, tat-22.2.1997, p. 1).

--------------------------------------------------

ANNESS

1. L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet għat-titjib prattiku tal-protezzjoni tad-data lill-istituzzjoni jew korp tal-Komunità li tkun ħatret lilu jew lilha u jagħti parir lilha u lill-kontrollur konċernat dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data. B'żieda hu jew hi jista’ fuq l-inizjattiva tiegħu jew tagħha jew fuq it-talba ta' l-istituzzjoni jew il-korp tal-Komunità li tkun ħatret lilu jew lilha, il-kontrollur, il-Kumitat tal-Persunal konċernat jew kull individwu ieħor, jinvestiga kwistjonijiet u ġrajjiet relatati mal-kompiti tiegħu jew tagħha u li jinġiebu għall-konjizzjoni tiegħu jew tagħha, u jirrapporta lura lill-persuna li tkun ikkummissjonat l-investigazzjoni jew lill-kontrollur.

2. L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi konsultat mill-istituzzjoni jew korp tal-Komunità li tkun ħatret lilu jew lilha, mill-kontrollur konċernat, mill-Kumitat tal-Persunal konċernat u minn kull individwu, mingħajr ma jgħaddi minn sorsi uffiċjali, fuq kull kwistjoni li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

3. Ħadd m'għandu jsofri preġudizzju minħabba kwistjoni li tinġieb għall-attenzjoni ta' l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data minħabba allegazzjoni li jkun seħħ ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

4. Kull kontrollur ikkonċernat għandu jkun meħtieġ li jassisti lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha u biex jagħti informazzjoni b'risposta għall-mistoqsijiet. Fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha, l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu aċċess f'kull żmien għad-data li tifforma parti mis-suġġett tal-materja ta' operazzjonijiet ta' l-ipproċessar, u għall-uffiċji kollha u għall-istallazzjonijiet ta' l-ipproċessar tad-data u dawk li jġorru d-data.

5. Sal-limitu meħtieġ, l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data għandha titneħħielu kull attività oħra. L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data u l-impjegati tiegħu jew tagħha, li għalihom għandu japplika l-Artikolu 287 tat-Trattat, għandu jkun meħtieġ li ma jikxifx informazzjoni jew dokumenti li jiksbu fil-kors tad-dmirijiet tagħhom.

--------------------------------------------------