32001L0019Official Journal L 206 , 31/07/2001 P. 0001 - 0051


Id-Direttiva 2001/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ta’ l-14 ta’ Mejju 2001

li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/48/KEE u 92/51/KEE dwar is-sistema ġenerali ta’ rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali u d-Direttivi tal-Kunsill 77/452/KEE, 77/453/KEE, 78/686/KEE, 78/687/KEE, 78/1026/KEE, 78/1027/KEE, 80/154/KEE, 80/155/KEE, 85/384/KEE, 85/432/KEE, 85/433/KEE u 93/16/KEE li jikkonċernaw il-professjonijiet ta’ l-infermier responsabbli mill-kura ġenerali, tad-dentist, tal-kirurgu veterinarju, tal-qabla, ta’ l-arkitett, tal-farmaċista u tat-tabib

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 40, 47(1), l-ewwel u t-tielet sentenza ta’ l-Artikolu 47(2), u l-Artikolu 55 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mressqa mill-Kummissjoni [1];

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3], fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fil-15 ta’ Jannar 2001,

Billi:

(1) Fis-16 ta’ Frar 1996 il-Kummissjoni tat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-Rapport tagħha dwar l-istat ta’ l-applikazzjoni tas-sistema ġenerali dwar ir-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ l-edukazzjoni għolja magħmula skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/48/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 fuq is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ edukazzjoni għolja mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni professjonali u ta’ taħriġ ta’ l-anqas tliet snin [4]. F’dan ir-Rapport, il-Kummissjoni aċċettat li teżamina l-possibiltà li tinkorpora f’dik id-Direttiva l-obbligazzjoni li waqt l-eżaminazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent, wieħed għandu jikkonsidra l-esperjenza miksuba wara li tkun ġiet mogħtija il-kwalfika msemmija, il-possibiltà li jiġi introdott il-kunċett ta’ "edukazzjoni u taħriġ regolat". Il-Kummissjoni aċċettat ukoll li teżamina l-arranġamenti li bihom ir-rwol tal-Grupp li jikkordina stabbilit bl-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 89/48/KEE, jkun jista’ jiġi żviluppat sabiex ikunu garantiti applikazzjoni u interpretazzjoni aktar uniformi tad-Direttiva.

(2) Il-kunċett ta’ edukazzjoni u taħriġ regolat, introdott bid-Direttiva tal-Kunsill 92/51/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992 dwar it-tieni sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta’ edukazzjoni u taħriġ professjonali biex issostni d-Direttiva 89/48/KEE [5] (minn hawn’ il quddiem iż-żewġ Direttivi sejrin jissejħu "d-Direttivi tas-sistema ġenerali"), għandu jiġi estiż għas-sistema ġenerali inizjali u għandu jkun ibbażat fuq l-istess prinċipji billi japplika għaliha l-istess regoli; l-għażla tal-mezzi biex jiġu definiti l-professjonijiet koperti mill-edukazzjoni u t-taħriġ regolat għandha titħalla f’idejn kull Stat Membru.

(3) Id-Direttivi tas-sistema ġenerali jippermettu li l-Istat Membru ospitanti jitlob, suġġett għal ċerti kundizzjonijiet, li l-applikant jieħu miżuri ta’ kumpens, b’mod partikolari meta jkun hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ teoretiku u / jew prattiku meħud u dak kopert mill-kwalifiki meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti; skond l-Artikoli 39 u 43 tat-Trattat, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej [6], l-Istat Membru ospitanti jrid jistma jekk l-esperjenza professjonali tkunx biżżejjed biex tipprova l-pussess ta’ l-għarfien li huwa nieqes; fl-interessi tal-luċidità u ta’ ċertezza legali għall-individwi li jixtiequ jipprattikaw il-professjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor, ikun aħjar jekk fid-Direttivi tas-sistema ġenerali tiġi nkorporata l-kundizzjoni li l-Istat Membru ospitanti jrid jeżamina jekk l-esperjenza professjonali miksuba mill-applikant minn meta jkun irċieva l-kwalifika(i) tiegħu tkoprix is-suġġetti li hemm referenza għalihom hawn fuq.

(4) Il-proċedura ta’ koordinazzjoni pprovduta bid-Direttivi tas-sistema ġenerali għandha tittejjeb u tiġi ssimplifikata billi tħalli lill-Grupp li jikkoordina jadotta u jippubblika l-opinjonijiet fuq kwistjonijiet mgħoddija lilu mill-Kummissjoni, li huma relatati ma’ l-applikazzjoni prattika tas-sistema ġenerali.

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq inizjattiva tas-SLIM, il-Kummissjoni aċċettat li tippreżenta proposti li għandhom l-għan li jissimplifikaw l-aġġornament tal-listi ta’ kwalifiki eliġibbli għal rikonoxximent awtomatiku. Id-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE tal-5 ta’April 1993 biex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tat-tobba u r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċ-ċertifikati u kull evidenza oħra ta’ kwalifiki formali tagħhom [7] titlob proċedura sempliċi fil-każ tal-kwalifiki ta’ tobba; l-esperjenza uriet li l-proċedura toffri ċertezza legali suffiċjenti; ikun aħjar jekk din tiġi estiża għall-kwalifiki ta’ infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, farmaċisti u tobba kif hemm referenza għalihom fid-Direttivi tal-Kunsill 77/452/KEE [8], 77/453/KEE [9], 78/686/KEE [10], 78/687/KEE [11], 78/1026/KEE [12], 78/1027/KEE [13], 80/154/KEE [14], 80/155/KEE [15], 85/432/KEE [16], 85/433/KEE [17] u 93/16/KEE (minn hawn’ il quddiem imsejħa "Direttivi settorjali") rispettivament.

(6) Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri mhumiex mitluba jirrikonoxxu diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali li ma jagħtux xhieda ta’ taħriġ miksub f’wieħed mill-Istati Membri tal-Komunità [18]. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-esperjenza professjonali miksuba mill-persuna kkonċernata fi Stat Membru ieħor [19]. Minħabba dan, fid-Direttivi settorjali għandu jkun stipulat li r-rikonoxximent minn Stat Membru, ta’ diplomi, ċertifikati jew evidenza oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija lil infermier responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, kirurgu veterinarju, qabla, arkitett, farmaċista jew tabib, fi tmiem l-edukazzjoni u t-taħriġ ġo pajjiż terz u l-esperjenza professjonali miksuba mill-persuna kkonċernata ġo Stat Membru, jikkostitwixxu elementi Komunitarji li l-Istati Membri għandhom jeżaminaw.

(7) Għandu jiġi stipulat il-perjodu li fih l-Istati Membri jridu jaslu għal deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali miksuba minn infermieri responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, arkitetti, farmaċisti u tobba f’pajjiż terz.

(8) It-tagħlim ta’ matul il-ħajja sar importanti b’mod speċjali fil-qasam tal-mediċina bl-avvanzi mgħaġġla fil-progress tekniku u xjentifiku. Huma l-Istati Membri li jridu jiddeċiedu kif jassiguraw li t-tobba jżommu l-għarfien tagħhom tal-progress fil-mediċina, b’taħriġ kontinwu adattat wara t-tmiem ta’ l-istudji. Is-sistema preżenti ta’ rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali ma tinbidilx.

(9) L-applikant irid ikollu d-dritt ta’ l-appell taħt il-liġi nazzjonali jekk l-applikazzjoni tiegħu tiġi rrifjutata jew jekk ma tittiħedx deċiżjoni fil-perjodu stipulat. L-Istati Membri għandhom jistqarru r-raġunijiet tagħhom għal deċiżjonijiet bħal dawn relatati mar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali ta’ infermieri responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, arkitetti, farmaċisti u tobba; meta Stat Membru jiddeċiedi li jirrikonoxxi diploma, ċertifikati jew evidenza oħra ta’ kwalifiki formali, hu liberu li jagħżel jekk jagħtix ir-raġunijiet jew le.

(10) Għal raġunijiet ta’ imparzjalità, għandhom jittieħdu miżuri transitorji fir-rigward ta’ ċerti dentisti fl-Italja, li għandhom diplomi, ċertifikati jew evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-mediċina maħruġa fl-Italja imma fit-tmiem ta’ taħriġ mediku mibdi wara t-terminu ta’ żmien stipulat mill-Artikolu 19 tad-Direttiva 78/686/KEE.

(11) L-Artikolu 15 tad-Direttiva 85/384/KEE [20] jitlob għal deroga matul perjodu ta’ transizzjoni li issa intemm, dik id-dispożizzjoni għandha titħassar.

(12) Għandu jkun hemm distinzjoni ċara fl-Artikolu 24 tad-Direttiva 85/384/KEE bejn il-formalitajiet li jridu jiġu kkompletati fil-każ ta’ stabbiliment u dawk li jridu jiġu kkompletati fil-każ tal-provvista ta’ servizzi, biex b’hekk l-eżerċizzju tal-libertà tal-provvista ta’ servizzi bħala arkitett ikun aktar effettiv.

(13) Għal raġunijiet ta’ ugwaljanza fit-trattament, għandhom jiġu pprovduti miżuri transitorji fir-rigward ta’ ċerti persuni li għandhom diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-farmaċija mogħtija fl-Italja fit-tmiem tat-taħriġ li ma jikkonformawx kompletament mad-Direttiva 85/432/KEE.

(14) Huwa mixtieq li l-qasam tar-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali jiġi estiż biex jiffaċilita l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta’ l-istabbiliment bejn il-Greċja u l-Istati Membri l-oħra. Għaldaqstant, id-deroga pprovduta fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 85/433/KEE għandha titħassar.

(15) Fir-Rapport tagħha dwar it-taħriġ speċifiku fil-prattika tal-mediċina ġenerali pprovdut bit-Titolu IV tad-Direttiva 93/16/KEE, il-Kummissjoni rrikmandat li l-kundizzjonijiet li japplikaw għal taħriġ part-time fil-prattika tal-mediċina ġenerali għandhom jikkonformaw ma’ dawk li japplikaw għal speċjalisti mediċi oħrajn.

(16) Id-Direttivi tas-sistema ġenerali u d-Direttivi settorjali għandhom jiġu emendati,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

IT-TAQSIMA 1

EMENDI GĦAD-DIRETTIVI TAS-SISTEMA ĠENERALI

L-Artikolu 1

Id-Direttiva 89/48/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) L-Artikolu 1 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) it-tieni inċiż tal-punt (a) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"— li juri li l-possessur temm b’suċċess kors post-sekondarju ta’tul ta’ mill-anqas tliet snin, jew ta’ tul ekwivalenti part-time, f’università jew stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja jew stabbiliment ieħor ta’ livell ekwivalenti, fejn xieraq, li hu temm b’suċċess it-taħriġ professjonali barra l-kors post-sekondarju, u"

(b) għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

"(d) a edukazzjoni u taħriġ regolat: kull edukazzjoni u taħriġ li:

- huwa immirat direttament għall-prattika ta’ professjoni definita, u

- jinkludi kors post-sekondarju li jdum ta’ l-anqas tliet snin, jew ta’ tul ekwivalenti part-time, f’università jew stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja jew fi stabbiliment ta’ livell ekwivalenti u, fejn jixraq, it-taħriġ professjonali, t-traineeship professjonali jew il-prattika professjonali meħtieġa barra l-kors post-sekondarju; l-istruttura u l-livell tat-taħriġ professjonali, t-traineeship professjonali jew il-prattika professjonali għandhom ikunu ddeterminati mil-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istat Membru kkonċernat jew immonitorjati jew approvati minn awtorità nnominata għal dak il-għan.;"

2) fl-Artikolu 3(b), is-subparagrafu li ġej għandu jiġi mdaħħal wara l-ewwel subparagrafu:

"Madankollu, jista’ma jkunx hemm bżonn tas-sentejn ta’ esperjenza professjonali li hemm referenza għalihom fl-ewwel subparagrafu, meta l-kwalifika, jew il-kwalifiki ta’ l-applikant u li hemm referenza għalihom f’dan il-punt jingħataw fit-tmiem ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ irregolat.";

3) fl-Artikolu 4(1)(b), is-subparagrafu li ġej għandu jiġi mdaħħal wara l-ewwel subparagrafu:

"Jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-intenzjoni li jitlob li l-applikant iwettaq perjodu ta’ adattament jew jagħmel test għall-kapaċità, dan irid l-ewwel jeżamina jekk l-għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu hux tali li jkopri kompletament jew parzjalment id-differenza sostanzjali li hemm referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu.";

4) il-paragrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu ma’ l-Artikolu 6:

"5. Meta jkun hemm il-bżonn ta’ prova ta’ pożizzjoni finanzjarja sabiex tinbeda jew titkompla professjoni rregolata fl-Istat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru għandu jikkonsidra ċ-ċertifikati maħruġa minn banek ta’ l-Istat Membru ta’ l-oriġini jew ta’ l-Istat Membru minn fejn ikun ġej iċ-ċittadin barrani, bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu.

6. Meta l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ospitanti jkollha bżonn li ċ-ċittadini ta’ dak l-Istat, li jixtiequ jibdew jew ikomplu professjoni rregolata, jipprovdu prova li huma assigurati kontra r-riskji finanzjarji li jinqalgħu mir-responabbiltajiet professjonali tagħhom, dak l-Istat Membru għandu jaċċetta ċ-ċertifikati maħruġa minn impriżi ta’ assigurazzjoni ta’ Stati Membri oħra bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu. Ċertifikati bħal dawn għandhom jiddikjaraw li min qed jagħmel l-asssigurazzjoni kien konformi mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward tat-termini u l-estensjoni tal-garanzija. Dawn ma jistgħux jiġu ppreżentati aktar minn tliet xhur wara d-data tal-ħruġ tagħhom.;"

5. fl-Artikolu 9(2), l-ewwel inċiż tat-tieni subparagrafu irid jinbidel bi:

"— biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’din id-Direttiva, b’mod partikolari bl-adozzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ l-opinjonijiet dwar il-kwistjonijiet riferuti lilha mill-Kummissjoni,".

L-Artikolu 2

Id-Direttiva 92/51/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 4(1)(b), is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud wara l-ewwel subparagrafu:

"Jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-intenzjoni li jitlob li l-applikant iwettaq perjodu ta’ adattament jew jagħmel test għall-kapaċità, dan irid l-ewwel jeżamina jekk l-għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu hux tali li jkopri kompletament jew parzjalment id-differenza sostanzjali li hemm referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu.";

2) fl-Artikolu 5, il-paragrafu li ġej għandu jiġi miżjud wara t-tieni paragrafu:

"Jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-intenzjoni li jitlob li l-applikant jwettaq perjodu ta’adattament jew jagħmel test għall-kapaċità, dan irid l-ewwel jeżamina jekk l-għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu hux tali li jkopri kompletament jew parzjalment id-differenza sostanzjali bejn id-diploma u ċ-ċertifikat.";

3) fl-Artikolu 7(a), is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud wara l-ewwel subparagrafu:

"Jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-intenzjoni li jitlob li l-applikant iwettaq perjodu ta’ adattament jew jagħmel test għall-kapaċità, dan irid l-ewwel jeżamina jekk l-għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu hux tali li jkopri kompletament jew parzjalment id-differenza sostanzjali li hemm referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu.";

4) il-paragrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu ma’ l-Artikolu 10:

"5. Meta jkun hemm il-bżonn ta’ prova ta’ pożizzjoni finanzjarja sabiex tinbeda jew titkompla professjoni rregolata fl-Istat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru għandu jikkonsidra ċ-ċertifikati maħruġa mill-banek ta l-Istat Membru ta’ oriġini jew ta’ l-Istat Membru minn fejn ikun ġej iċ-ċittadin barrani, bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu.

6. Meta l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ospitanti, jkollha bżonn li ċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, li jixtiequ jibdew jew ikomplu professjoni rregolata, jipprovdu prova li huma asssigurati kontra r-riskji finanzjarji li jinqalgħu mir-responabbiltajiet professjonali tagħhom, dak l-Istat Membru għandu jaċċetta ċ-ċertifikati maħruġa minn impriżi ta’ assigurazzjoni ta’ Stati Membri oħra bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu. Ċertifikati bħal dawn għandhom jiddikjaraw li min qed jasssigura kien konformi mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward tat-termini u l-estensjoni tal-garanzija. Dawn ma jistgħux jiġu ppreżentati aktar minn tliet xhur wara d-data tal-ħruġ tagħhom.’;"

4) fl-Artikolu 13(2), l-ewwel inċiż tat-tieni subparagrafu irid jinbidel bi:

"— biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari bl-adozzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ l-opinjonijiet fuq il-kwistjonijiet riferuti lilha mill-Kummissjoni,";

6) il-paragrafu li ġej għandu jiżdied ma’ l-Artikolu 15:

"8. L-emendi magħmula fil-lista ta’korsijiet edukattivi u ta’ taħriġ stabbbiliti fl-Annessi Ċ u D fuq il-bażi tal-proċedura preskritta hawn fuq għandhom japplikaw immedjatament mid-data stipulata mill-Kummissjoni.."

IT-TAQSIMA 2

EMENDI GĦAD-DIRETTIVI SETTORJALI

It-Taqsima 2.1

Infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

L-Artikolu 3

Id-Direttiva 77/452/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) (tikkonċerna biss il-verżjoni Griega);

2) Fl-Artikolu 2, il-kliem "elenkati fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu b’"elenkati fl-Anness";

3) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

4) ir-referenzi magħmula għall-Artikolu 3 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Anness;

5) (tikkonċerna biss il-verżjoni Griega);

6) l-Artikolu li ġej għandu jiġi miżjud:

"L-Artikolu 18a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifika ta’ taħriġ ikkonċernata u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 18b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma kkunsidrati mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 18ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 18d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet fuq applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandu jkollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati taħt il-liġi nazzjonali. Dak id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perjodu stipulat.;"

7) l-Anness kif jidher fl-Anness I ta’ din id-Direttiva għandu jiżdied.

L-Artikolu 4

Fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 77/453/KEE, il-kliem "kif speċifikat fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 77/452/KEE" għandu jinbidel bi "kif speċifikat fl-Anness tad-Direttiva 77/452/KEE".

It-Taqsima 2.2

Dentisti

L-Artikolu 5

Id-Direttiva 78/686/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 2, il-kliem "elenkati fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu b’"elenkati fl-Anness A";

2) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

3) it-Titolu tal-Kapitolu III għandu jinbidel bi:

"Diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fid-dentistrija speċjalizzata.";

4) L-Artikolu 4 għandu jinbidel bi:

"L-Artikolu 4

Kull Stat Membru li għandu d-dispożizzjonijiet f’dan il-qasam preskritti b’liġi, regolament jew disposizzjoni amministrattiva, għandu jirrikonoxxi d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’kwalifiki formali ta’ dentisti li jispeċjalizzaw fl-ortodonzja u fil-kirurġija orali mogħtija liċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri minn Stati Membri oħra skond l-Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 78/687/KEE u li huma elenkati fl-Anness B, billi jikkonċedi lill dawn il-kwalifiki l-istess effett fit-territorju tiegħu bħad-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali li jagħti hu stess.";

5) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

6) L-Artikolu 6 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-paragrafu 2:

"Għandu jikkonsidra wkoll kull esperjenza professjonali, taħriġ addizzjonali u edukazzjoni dentali kontinwa li huma għandhom.";

(b) il-paragrafu 3 għandu jinbidel bi:

"3. L-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti ta’l-Istat Membru ospitanti, wara li jkunu assessjaw il-kontenut u t-tul tat-taħriġ tal-persuna kkonċernata fuq il-bażi tad-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali sottomessi, u billi jikkunsidraw l-esperjenza professjonali, it-taħriġ addizzjonali u l-edukazzjoni dentali kontinwa li hu għandu, għandhom jinfurmawh bil-perijodu ta’ taħriġ addizzjonali meħtieġ u l-oqsma li jridu jiġu koperti b’dan.";

(ċ) għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"4. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.";

7) fl-Artikolu 19 iż-żewġ subparagrafi eżistenti għandhom isiru paragrafu 1 u għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-mediċina mogħtija fl-Italja lil persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom bejn it-28 ta’ Jannar 1980 u l-31 ta’ Diċembru 1984 u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti Taljani li jiddikjara:

- li l-persuni kkonċernati għaddew it-test tal-kapaċità ta’ l-ispeċjalisti stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti Taljani sabiex jaċċertaw li huma għandhom livell ta’ għarfien u kapaċitajiet komparabbli ma’ dawk ta’ persuni li għandhom il-kwalifika elenkata għall-Italja fl-Anness A;

- li huma ġew effettivament, leġittimament u prinċipalment imqabbda biex jaħdmu fl-Italja fl-attivitajiet speċifikati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 78/687/KEE għal ta’ l-anqas tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat;

- u li huma awtorizzati li jibdew jaħdmu, jew li huma effettivament, leġittimament u prinċipalment imqabbda biex jaħdmu fl-attivitajiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 78/687/KEE, suġġetti għall-istess kundizzjonijiet bħal dawk li għandhom il-kwalifika elenkata għall-Italja fl-Anness A ta’ din id-Direttiva.

Il-kundizzjoni li wieħed jagħmel it-test għall-kapaċità li hemm referenza għalih fl-ewwel subparagrafu għandha titneħħa fil-każ ta’ persuni li temmew b’suċċess ta’ l-anqas tliet snin ta’ studju li huma ċċertifikati mill-awtoritajiet kompetenti bħala ekwivalenti għat-taħriġ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 78/687/KEE.;"

8) ir-referenzi magħmula għall-Artikoli 3 u 5 għandhom jinftiehmu bħala referenzi magħmula għall-Annessi A u B rispettivament;

9) l-Artikoli li ġejjin għandhom jiġu miżjuda:

"L-Artikolu 23a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolament jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż adattat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki ta’ taħriġ ikkonċernati u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 23b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma meqjusa mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 23ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 23d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati taħt il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perjodu stipulat.;"

10) Għandhom jiżdiedu l-Annessi A u B hekk kif jidhru fl-Anness II ta’ din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 78/687/KEE, il-kliem "li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3 ta’ l-istess Direttiva" għandhom jinbidlu bi "li hemm referenza għalihom fl-Anness A ta’ dik id-Direttiva".

It-Taqsima 2.3

Kirurgi veterinarji

L-Artikolu 7

Id-Direttiva 78/1026/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 2, il-kliem "fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu bi "fl-Anness";

2) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

3) ir-referenzi magħmula għall-Artikolu 3 għandhom jinftiehmu bħala referenzi magħmula għall-Anness;

4) l-Artikolu li ġej għandu jiġi miżjud:

"L-Artikolu 17a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki ta’ taħriġ ikkonċernati u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 17b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra tagħhom ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jikkonforma mad-disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma meqjusa mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 17ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba ġo Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 17d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati taħt il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perijodu stipulat.";

5) l-Anness kif jidher fl-Anness III ta’ din id-Direttiva għandu jiżdied.

L-Artikolu 8

Fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 78/1027/KEE, il-kliem "li hemm referenza għalih fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 78/1026/KEE" għandu jinbidel bi "li hemm referenza għalih fl-Anness tad-Direttiva 78/1026/KEE".

It-Taqsima 2.4

Qwiebel

L-Artikolu 9

Id-Direttiva 80/154/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 2(1), il-kliem "elenkati fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu b’"elenkati fl-Anness";

2) fir-raba’ u fil-ħames inċiż ta’ l-Artikolu 2(1), il-kliem "li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 77/452/KEE" għandhom jinbidlu bi "li hemm referenza għalihom fl-Anness tad-Direttiva 77/452/KEE";

3) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

4) ir-referenzi magħmula għall-Artikolu 3 għandhom jinftiehmu bħala referenzi magħmula għall-Anness;

5) l-Artikoli li ġejjin għandhom jiġu miżjuda:

"L-Artikolu 19a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki ta’ taħriġ ikkonċernati u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 19b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jikkonforma mad-disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma meqjusa mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 19ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 19d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membru għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati skond il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perjodu stipulat.";

6) l-Anness kif jidher fl-Anness IV ta’ din id-Direttiva għandu jiżdied.

L-Artikolu 10

Id-Direttiva 80/155/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 1(1), il-kliem "li hemm referenza għalih fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu bi "li hemm referenza għalihom fl-Anness";

2) fit-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 1(2), il-kliem "li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 77/452/KEE" għandhom jinbidlu bi "li hemm referenza għalihom fl-Anness tad-Direttiva 77/452/KEE";

It-Taqsima 2.5

Arkitetti

L-Artikolu 11

Id-Direttiva 85/384/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) l-Artikolu li ġej għandu jiġi miżjud:

"L-Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 6a

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati skond il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perjodu stipulat.";

2) L-Artikolu 15 għandu jitħassar;

3) fl-Artikolu 24(1), il-kliem "skond l-Artikoli 17 u 18" għandhom jinbidlu bi "skond l-Artikoli 17 u 18 fil-każ ta’ stabbiliment u skond l-Artikolu 22 fil-każ tal-provvista ta’ servizzi".

It-Taqsima 2.6

Farmaċisti

L-Artikolu 12

Fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 85/432/KEE, għandu jiżdied il-punt li ġej:

"6. Bħala miżura transitorja u bħala deroga mill-paragrafi 3 u 5, l-Italja, fejn il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ippreskrivew taħriġ li ma kienx kompletament mal-linji tal-kundizzjonijiet ta taħriġ preskritti f’dan l-Artikolu bit-terminu ta’żmien stipulat fl-Artikolu 5, tista’ tkompli tapplika dawn id-disposizzjonijiet għall-persuni li bdew it-taħriġ tagħhom fil-farmaċija qabel l-1 ta’ Novembru 1993 u li temmewh qabel l-1 ta’ Novembru 2003.

Kull Stat Membru ospitanti għandu jiġi awtorizzat li jinħtieġ li l-possessuri ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-farmaċija mogħtija fl-Italja fit-tmiem ta’ taħriġ mibdi qabel l-1 ta’ Novembru 1993 u mitmum qabel l-1 ta’ Novembru 2003, jipproduċu, flimkien mal-kwalifiki tagħhom, ċertifikat li jiddikjara li, għal ta’ l-anqas tliet snin konsekuttivi, matul perjodu ta’ ħames snin qabel il-ħruġ taċ-ċertfikat, huma kienu legalment attivi f’waħda mill-attivitajiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) sakemm din l-attività hija rregolata mill-Italja."

L-Artikolu 13

Id-Direttiva 85/433/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 1, il-kliem "li hemm referenza għalih fl-Artikolu 4" għandhom jinbidlu bi "li hemm referenza għalihom fl-Anness";

2) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

3) L-Artikolu 4 għandu jitħassar;

4) ir-referenzi magħmula għall-Artikolu 4 għandhom jinftiehmu bħala referenzi magħmula għall-Anness;

5) l-Artikolu li ġej għandu jiġi miżjud:

"L-Artikolu 18a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki ta’ taħriġ ikkonċernati u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 18b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva li ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma kkunsidrati mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 18ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza oħra ta’ kwalifiki formali ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 18d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati skond il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perijodu stipulat.;"

6) l-Anness kif jidher fl-Anness V ta’ din id-Direttiva għandu jiżdied.

It-Taqsima 2.7

Tobba

L-Artikolu 14

Id-Direttiva 93/16/KEE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1) fl-Artikolu 2, il-kliem "elenkati fl-Artikolu 3" għandhom jinbidlu b’"elenkati fl-Anness A";

2) L-Artikolu 3 għandu jitħassar;

3) it-Titolu tal-Kapitolu II għandu jinbidel b’li ġej:

"Diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-mediċina.";

4) L-Artikolu 4 għandu jinbidel b’li ġej:

"L-Artikolu 4

Kull Stat Membru li għandu dispożizzjonijiet f’dan il-qasam preskritti b’liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva għandu jirrikonoxxi d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza oħra ta’kwalifiki formali fil-mediċina speċjalizzata mogħtija lil ċittadini ta’ Stati Membri minn Stati Membri oħra skond l-Artikoli 24, 25, 26 u 29 u li huma elenkati fl-Annessi B u Ċ, billi jagħti lil kwalifiki bħal dawn l-istess effett fit-territorju tiegħu hekk kif jagħmel għal dawk li jagħti huwa stess.";

5) L-Artikolu 5 għandu jinbidel b’li ġej:

"L-Artikolu 5

Id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5 għandhom ikunu dawk li, mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti jew minn korpijiet elenkati fl-Anness B, għall-għanijiet ta’ taħriġ speċjalizzat ikkonċernat, għall-kwalifiki elenkati fl-Anness Ċ fir-rigward ta’ Stati Membri fejn jeżisti taħriġ bħal dan.";

6) it-Titolu tal-Kapitolu III u l-Artikoli 6 u 7 għandhom jitneħħew;

7) fl-Artikolu 8:

(a) is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-paragrafu 2:

"Għandu jikkonsidra wkoll kull esperjenza professjonali, taħriġ addizzjonali u edukazzjoni mediċinali kontinwa.";

(b) il-paragrafu 3 għandu jinbidel b’li ġej:

"3. L-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti ta’l-Istat Membru ospitanti, wara li jkunu assessjaw il-kontenut u t-tul tat-taħriġ tal-persuna kkonċernata fuq il-bażi tad-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali sottomessi, u billi jikkunsidraw l-esperjenza professjonali, it-taħriġ addizzjonali u l-edukazzjoni mediċinali kontinwa, għandhom jinfurmawh bil-perjodu ta’ taħriġ addizzjonali meħtieġ u l-oqsma li jridu jiġu koperti b’dan.";

(ċ) għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"4. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.";

8) fl-Artikolu 9, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"2a L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-evidenza ta’ kwalifiki formali fil-mediċina speċjalizzata mogħtija fi Spanja lil tobba li temmew it-taħriġ speċjalizzat qabel l-1 ta’ Jannar 1995 u li ma humiex konformi mal-kundizzjonijiet ta’ taħriġ formali preskritti fl-Artikoli 24 u 27, jekk l-evidenza jkollha magħha ċertifikat mogħti mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Spanja li jiċċertifika l-fatt li l-persuna kkonċernata għaddiet mit-test ta’ kompetenza professjonali speċifika organizzat fil-kuntest ta’ miżuri ta’ regolarizzazzjoni speċjali li jinsabu fid-Digriet Reġju 1497/99 bil-għan li jiġi vverifikat li l-persuna kkonċernata għandha l-livell ta’ għarfien u ta’ kompetenza komparabbli ma’ dawk ta’ tobba li għandhom kwalifiki ta’ tobba speċjalisti li, fil-każ ta’ Spanja, hemm referenza għalihom fl-Artikoli 5(3) u 7(2)";

9) il-paragrafu li ġej għandu jiżdied ma’ l-Artikolu 23:

"6. Skond l-arranġamenti eżistenti f’kull Stat Membru, taħriġ kontinwu għandu jiggarantixxi li l-persuni li jkunu temmew l-istudji tagħhom jibqgħu aġġornati mal-progress fil-mediċina;"

10) fl-Artikolu 24(1), il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

"(a) għandu jinvolvi t-twettiq b’suċċess ta’sitt snin studju fl-istruttura tal-kors ta’ taħriġ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 23, li matulu għandu jinkiseb għarfien addattat tal-mediċina ġenerali;";

11) L-Artikoli 26 u 27 għandhom jinbidlu b’li ġej:

"L-Artikolu 26

L-Istati Membri li għandhom dispożizzjonijiet preskritti f’dan il-qasam b’liġi, b’regolament jew b’disposizzjoni amministrattiva għandhom jassiguraw li t-tul minimu tal-korsijiet ta’taħriġ speċjalizzat ma jistax ikun inqas minn dak tat-tul tal-korsijiet stipulati fl-Anness Ċ fir-rigward ta’ kull kors ta’ taħriġ. It-tulijiet minimi ta’ korsjiet bħal dawn għandhom jiġu emendati skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 44a(3).";

12) L-Artikolu 30 għandu jinbidel b’li ġej:

"L-Artikolu 30

Kull Stat Membru li joffri t-taħriġ imwettaq li hemm referenza għalih fl-Artikolu 23 fit-territorju tiegħu għandu jistabbilixxi taħriġ speċifiku fil-prattika tal-mediċina ġenerali li jkun konformi ma’kundizzjonijiet li huma ta’ l-anqas stretti daqs dawk preskritti fl-Artikoli 31 u 32, b’tali mod li l-ewwel diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija fit-tmiem ta’ kors jinħarġu mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2006."

13) fl-Artikolu 31, il-paragrafu 1(b) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

"(b) għandu jkun kors full-time ta’ l-anqas tliet snin, u għandu jiġi ssorveljat mill-awtoritajiet jew korpi kompetenti.";

14) L-Artikolu 31(12) għandu jinbidel b’li ġej:

"2. Meta l-kors ta’ taħriġ li hemm referenza għalih fl-Artikolu 23 ikun jinvolvi taħriġ prattiku fi sptar jew klinika approvata b’tagħmir u servizzi addattati għall-mediċina ġenerali jew fi prattika ġenerali approvata jew f’ċentru approvat fejn it-tobba jipprovdu kura primarja, it-tul tat-taħriġ jista’ jinkludi, suġġett għal massimu ta’ sena, il-perjodu preskritt fil-paragrafu 1(b). Din l-għażla għandha tkun disponibbli biss għal Stati Membri fejn, fl-1 ta’ Jannar 2001, it-tul ta’ taħriġ speċifiku fil-mediċina ġenerali huwa ta’ sentejn.

Jekk il-Kummissjoni tinnota, meta jkun qiegħed jiġi applikat dan il-paragrafu, li jkunu qegħdin jinqalgħu diffikultajiet maġġuri għal Stat Membru f’dak li għandu x’jaqsam mal-livell ta’ taħriġ indikat fil-paragrafu 1(b), għandha tieħu l-Opinjoni tal-Kumitat ta’ Uffiċjali Anzjani dwar is-Saħħa Pubblika stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 75/365/KEE [21] u għandha tinforma l-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn jixraq, proposti bil-għan li jkun hemm koordinazzjoni akbar dwar id-dewmien ta’ taħriġ speċifiku fil-mediċina ġenerali."

15) fit-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 34(1), "60 %" għandha tinbidel b’ "50 %";

16) ir-referenzi li jsiru għall-Artikoli 3, 6, 7 u 27 għandhom jinftiehmu li huma magħmula għall-Anness A, l-Artikolu 4, l-Artikolu 5 u l-Artikolu 26 rispettivament;

17) l-Artikolu li ġej għandu jiġi miżjud:

"L-Artikolu 42a

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’l-għotja ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki ta’ taħriġ ikkonċernati u, fejn japplika, għat-titolu professjonali korrispondenti.

L-Artikolu 42b

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti, fir-rigward ta’ ċittadini ta’ l-Istati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ma jikkorrispondux ma’ l-ismijiet elenkati għal dak l-Istat Membru f’din id-Direttiva, id-diplomi, iċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali mogħtija minn dawk l-Istati Membri u akkumpanjati b’ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali msemmija, ġew mogħtija fit-tmiem ta’ edukazzjoni u taħriġ li jkun konformi mad-disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li huma kkunsidrati mill-Istat Membru aġġudikatur bħala ekwivalenti għal dawk li l-ismijiet tagħhom jidhru f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 42ċ

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza l-oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva miksuba mill-possessur barra mill-Unjoni Ewropea f’każijiet fejn dawn id-diplomi, ċ-ċertifikati u l-evidenza oħra ta’ kwalifiki formali jkunu ġew rikonoxxuti fi Stat Membru, kif ukoll fil-każ ta’ taħriġ magħmul u/jew esperjenza professjonali miksuba ġo Stat Membru. L-Istat Membru għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

L-Artikolu 42d

Meta l-applikazzjoni tkun miċħuda, l-Istati Membri għandhom, b’mod korrett, jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet fuq applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-applikanti għandhom ikollhom id-dritt ta’ l-appell quddiem il-qrati skond il-liġi nazzjonali. Id-dritt ta’ l-appell għandu bl-istess mod japplika fil-każ li d-deċiżjoni ma titteħidx fil-perjodu stipulat.;"

18) L-Artikolu 44a għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) ma jaffettwax it-test bl-Ingliż;

(b) il-paragrafu 2 għandu jitħassar.

19) Għandhom jiżdiedu l-Annessi A, B u Ċ hekk kif jidhru fl-Anness VI ta’ din id-Direttiva;

IT-TAQSIMA 3

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-Artikolu 15

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lejn il-Parlament Ewropew u lejn il-Kunsill dwar l-istat ta’ l-applikar ta’ l-Artikolu 1, il-punti (1) u (2) fl-Istati Membri.

Wara li tagħmel il-proċessi meħtieġa kollha, l-Kummissjoni għandha tissottmetti l-konklużjonijiet tagħha dwar xi bidliet għall-arranġament eżistenti fl-Artikolu 1, il-punti (1) u (2). Jekk ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha wkoll tissottometti proposti biex jiġi mtejjeb l-arranġament eżistenti.

L-Artikolu 16

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva qabel l-1 ta’ Jannar 2003. Huma għandhom jinfurmaw minnufih b’dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandha ssir referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex issir tali refenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 17

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 18

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-14 ta’ Mejju 2001.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

N. Fontaine

Għall-Kunsill

Il-President

A. Lindh

[1] ĠU C 28, tas-26.1.1998, p. 1.

[2] ĠU C 235, tas-27.7.1998, p. 53.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta’ Lulju 1998 (ĠU C 226, ta’ l-20.7.1998, p. 26), ikkonfermata fis-27 ta’ Ottubru 1999, il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Marzu 2000 (ĠU C 119, tas-27.4.2000, p. 1) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2000 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-1 ta’ Frar 2001 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2001.

[4] ĠU L 19, ta’ l-24.1.1989, p. 16.

[5] ĠU L 209, ta’ l-24.7.1992, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/5/KE (ĠU L 54, tas-26.2.2000, p. 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] ĠU L 165, tas-7.7.1993, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 1999/46/KE (ĠU L 139, tat-2.6.1999, p. 25).

[8] ĠU L 176, tal-15.7.1977, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[9] ĠU L 176, tal-15.7.1977, p. 8. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 89/595/KE (ĠU L 341, tat-23.11.1989, p. 30).

[10] ĠU L 233, ta’ l-24.8.1978, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[11] ĠU L 233, ta’ l-24.8.1978, p. 10. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[12] ĠU L 362, tat-23.12.1978, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[13] ĠU L 362, tat-23.12.1978, p. 7. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 89/594/KE (ĠU L 341, 23.11.1989, pġ. 19).

[14] ĠU L 33, tal-11.2.1980, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[15] ĠU L 33, tal-11.2.1980, p. 8. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 89/594/KEE.

[16] ĠU L 253, ta’ l-24.9.1985, p. 34.

[17] ĠU L 253, ta’ l-24.9.1985, p. 37. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 ECR I — 451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I — 425.

[20] ĠU L 223, tal-21.8.1985, p. 15. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ l-Adeżjoni tal-1994.

[21] ĠU L 167, tat-30.6.1975, p. 19.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

"

L-ANNESS

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-professjoni ta’ l-infermiera (kura ġenerali)

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/ verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom einer (einer) graduierten Krankenplfegers (-pflegerin)2.Diploma in die ziekenhuisverpleegkundeBrever d'infirmier(ère) (hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenplegers(-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet einer Prlegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten /les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Tituolo de Diplomado universitàrio en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ére)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ére) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem.2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

"

L-ANNESS A

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fid-dentistrija

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l -kwalifika |

Belgique/België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιοτήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Universitá | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Uniersität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

L-ANNESS B

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fid-dentistrija speċjalizzata

1. Ortodonzja

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie / Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Reigstratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | – | | |

Portugal | – | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

"

L-ANNESS

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-kirurġija veterinarja

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carte de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

"

'L-ANNESS

Titoli ta diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta kwalifiki formali fil-professjoni tal-qabla

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/ les établissements d'enseignement2.De befoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Escolas Superiores de Enfermagem2.Ecolas de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

"

'L-ANNESS

Titoli ta’diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-farmaċija

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Belgique/België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les univerités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI

"

L-ANNESS A

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-mediċina

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | 1.Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου2.Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto /Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qulification | Competent examining body | Certificate of experience |

L-ANNESS B

Titoli ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali fil-mediċina speċjalizzata

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur | Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifika |

Belgique/ België/Belgien | Bijzondere beropsitel van geneesheer-specialist/Titre professionel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

L-ANNESS Ċ

Titoli ta’ korsijiet ta’ taħriġ fil-mediċina speċjalizzata

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Anestetika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija ġenerali

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija newroloġika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Ostetriċja u ġinekoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina ġenerali (interna)

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Oftalmoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | Opthalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Opthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Stilmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Oto rino laringoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

pedjatrija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina respiratorja

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Uroloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Ortopedija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Anatomija patoloġika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Newroloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

psikjatrija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Radjoloġija dijanjostika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Radjuterapija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Bijoloġija klinika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Ematoloġija bijoloġika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mikrobijoloġija — batterjoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kimika bijoloġika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Immunoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija plastika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirurgía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija toraċika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija pedjatrika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija vaskulari

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloeadvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirurgía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kardjoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Gastroenteroloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Rewmatoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Ematoloġija ġenerali

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodysgdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Endokrinoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Fiżjoterapija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Stomatoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Newro-psikjatrija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Dermato-veneroloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Dermatoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Veneroloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Radjoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina tropikali

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Psikjatrija tat-tfal

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Ġerjatrija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mard renali

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mard li jittieħed

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina tal-komunità

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Farmakoloġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina tax-xogħol

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Studji ta’ l-allerġija

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 3 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija gastroenteroloġika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina nukleari

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Mediċina ta’ l-aċċident u ta’ l-emerġenza

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Newrofiżjoloġija klinika

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija tax-xedaq u tal-wiċċ (taħriġ mediku bażiku)

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 5 snin

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Pajjiż | Titolu tal-kwalifika | Korp aġġudikatur |

Kirurġija dentali, orali u tax-xedaq u tal-wiċċ (taħriġ mediku bażiku u dentali)

Tul minimu tal-kors ta’ taħriġ: 4 snin

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------