32001L0008Official Journal L 039 , 09/02/2001 P. 0031 - 0032


Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/8/KE

tat-8 ta' Frar 2001

li tbiddel l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 92/109/KEE dwar il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' sustanzi użati fil-manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotopiċi.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITA EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/109/KEE tal-14 ta' Diċembru 1992 dwar il-manifattura u t-tpoġġija fis-suq ta' ċerti sustanzi li jintużaw fil-manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi [1], hekk kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 93/46/KEE [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 10(3) tagħha,

Billi:

(1) Huwa,eħtieġ li jingħata effett lid-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Drogi Narkotiċi ta' Marzu 2000 biex tkun inkluża s-sustanza norephedrine fit-Tabella I ta' l-Anness tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1988.

(2) Huwa meħtieġ li tkun emendata l-Kategorija 1 ta' l-Anness I għad-Direttiva bażika biex tkun konformi ma' dan.

(3) L-inklużjoni bħal din tkompli l-proċess li tqarreb id-Direttiva tal-Kunsill (KEE) Nru 3677/90 tat-13 ta' Diċembru 1990 li tistabbilixxi l-miżuri biex tiskoraġġixxi d-devjazzjoni ta' ċerti sustanzi li jintużaw fil-manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi [3], hekk kif implimentata u l-aħħar emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3769/92 [4].

(4) Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'din id-Direttiva huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KEE) Nru 3677/90,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 92/109/KEE għandu jkun mibdul bl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom idaħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu 2001. Huma għandhom jinfurmaw mill-ewwel lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta adottati mill-Istati Membri, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikollhom refernza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha tkun magħmula tali referenza.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunita Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-8 ta' Frar 2001.

Għall-Kummissjoni

Erkki Liikanen

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 370, tad-19.12.1992, p. 76.

[2] ĠU L 159, ta' l-1.7.1993, p. 134.

[3] ĠU L 357, ta' l-20.12.1990, p. 1.

[4] ĠU L 383, tad-29.12.1992, p. 17.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

"

L-ANNESS I

KATEGORIJA 1 [1]

Sustanzi | Designazzjoni NM (Jekk differenti) | Kodiċi NM |

1-Phenyl-2-propanone | Phenylacetone | 29143100 |

Aċidu N-acetylanthranilic | Aċidu 2-Acetamidobenzoic | 29242200 |

Isosafrol (cis + trans) | | 29329100 |

3,4-Methylenedioxypnenylpropane-2-one | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 29329200 |

Piperonal | | 29329300 |

Safrole | | 29329400 |

Ephedrine | | 29394100 |

Pseudophedrine | | 29394200 |

Norephedrin | | ex29394900 |

Ergometrine | | 29396100 |

Ergotamine | | 29396200 |

Aċisu Lysergic | | 29396300 |

Sustanzi | Designazzjoni NM (Jekk differenti) | Kodiċi NM |

Acetic anhydride | | 29152400 |

Aċidu Phenylacetic | | 29153400 |

Acidu Anthranilic | | 29224300 |

Pipereridine | | 29333200 |

Sustanzi | Designazzjoni NM (Jekk differenti) | Kodiċi NM |

Aċidu idrokloriku | Klorit ta' l-idroġenu | 28061000 |

Aċidu sulfuriku | | 28070010 |

Permanginat tal-puntassa | | 28416100 |

Toluene | | 29023010 (90) |

Eteru etilku | Eteru dietiliku | 29091100 |

Aċetone | | 29141100 |

Methylethylketone (MEK) | Butanone | 29141200 |

"

--------------------------------------------------