32000R1622

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1622/2000 ta' l-24 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta' prattiċi u proċessi oenoloġiċi

Official Journal L 194 , 31/07/2000 P. 0001 - 0044
CS.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
ET.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
HU.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
LT.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
LV.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
MT.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
PL.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
SK.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181
SL.ES Chapter 3 Volume 30 P. 138 - 181


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1622/2000

ta' l-24 ta' Lulju 2000

li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta' prattiċi u proċessi oenoloġiċi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid [1], u b'mod partikolari l-Artikoli 42, 44, 45, 46 u 80 tiegħu;

Billi:

(1) Il-Kapitolu I tat-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 u diversi mill-Annessi li jinsabu miegħu jipprovdu regoli ġenerali għall-prattiċi u proċessi eonoloġiċi u jirreferu għall-bqija tar-regoli dettaljati ta' l-implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni.

(2) Sakemm ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999 kien ġie adottat, dawk ir-regoli kienu mferrxa fost numru kbir ta' regolamenti tal-Komunità. Fl-interessi kemm ta' l-operaturi tal-Komunità u ta' l-awtoritajiet responsabbli għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Komunità, dawk id-dispożizzjonijiet kollha għandhom jiġu miġbura f'kodiċi tal-Komunità ta' prattiċi u proċessi oenoloġiċi u r-Regolamenti dwar is-suġġett, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1618/70 [2], Nru 1972/78 [3], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 45/80 [4], Nru 2394/84 [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 2751/86 [6], Nru 305/86 [7], Nru 1888/86 [8], Nru 2202/89 [9], Nru 2240/89 [10], Nru 3220/90 [11], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1477/1999 [12], u (KE) Nru 586/93 [13], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 693/96 [14], Nru 3111/93 [15], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 693/98 [16], u (KE) Nru 1128/96 [17], għandhom jiġu mħassra.

(3) Dan il-kodiċi tal-Komunità għandu jinkludi r-regoli kurrenti u jadattahom għall-ħtiġiet il-ġodda tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999. B'dana kollu, għandhom ukoll jiġu ssimplifikati u jkunu aktar koerenti u ċertu vojt għandu jimtela biex jiġi assigurat li r-regoli tal-Komunità f'dan il-qasam ikunu komprensivi. B'żieda, xi regoli għandhom jintgħamlu aktar speċifiċi biex tiġi assigurata aktar ċertezza legali fl-applikazzjoni tagħhom.

(4) Aktar minn hekk, biex ir-regoli jkunu ssimplifikati, dawk ir-regoli ddettaljati ta' l-implimentazzjoni biss li jirreferu espliċitament għar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom jiġu inklużi. Għall-bqija, ir-regoli permezz ta' l-Artikoli 28 et seq. tat-Trattat għandhom ikunu biżżejjed biex jassiguraw il-moviment ħieles ta' prodotti fis-settur ta' l-inbid fejn prattiċi u proċessi oenoloġiċi huma kkonċernati.

(5) Għandu wkoll jiġi speċifikat li l-kodiċi għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi f'oqsma oħra, b'mod partikolari, għar-regoli li diġà jeżistu jew li għandhom jiġu adottati fil-futur għall-oġġetti ta' l-ikel.

(6) L-Artikolu 42(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jippermetti li għeneb apparti minn dak tal-varjetajiet ta' għeneb għall-inbid elenkati fil-klassifikazzjoni stabbilita bi qbil ma' l-Artikolu 19 ta' dak ir-Regolament, jew prodotti dderivati minnhom, li għandhom jiġu użati fil-Komunità għall-manifattura tal-prodotti elenkati fl-Artikolu 42(5). Għandha titħejja lista tal-varjetajiet li għalihom dawk id-derogi jistgħu japplikaw.

(7) Bi qbil ma' l-Anness V li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 1493/1999 għandha titħejja lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità pproduċuti f'reġjuni speċifikati (inbejjed likuri ta' kwalità psr) li għalihom regoli speċjali ta' preperazzjoni huma permissibbli. Biex il-prodotti jkunu aktar faċilment identifikabbli u biex ikun iffaċilitat il-kummerċ intra-Komunitarju, referenza għandha ssir għad-deskrizzjoni ta' prodotti kif stabbiliti bir-regoli tal-Komunità jew, fejn japplika, b'leġislazzjoni nazzjonali.

(8) Limiti fuq l-użu ta' ċerti sustanzi għandhom ukoll jiġu ffissati, bi qbil ma' l-Anness IV li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, u kondizzjonijiet għandhom ikunu stabbiliti għall-użu ta' xi wħud minnhom.

(9) Fid-dawl tat-tagħrif tekniku u xjentifiku kurrenti dwar iż-żieda ta' lysozyme, partikolarment fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kwalità u s-saħħa ta' l-inbid ittrattat b'dan il-mod, limiti definittivi ma jistgħux ikunu stabbiliti fil-preżent għal dan it-trattament ġdid. M'għandux ikun permissibbli għal issa u aktar provi għandhom jitwettqu matul is-sena ta' l-inbid segwenti.

(10) L-Artikolu 44 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/79 [18], kif emendat bir-Regolament (KEE) Nru 3307/85 [19], inaqqas il-kontenut massimu totali ta' di-ossidu tal-kubrit apparti milli għal inbejjed frizzanti u likuri u ċerti nbejjed ta' kwalità bi 15 mg kull litru, b'effett mill-1 ta' Settembru 1986. Biex tiġi evitata diffikultà fid-disponiment ta' nbid bħala riżultat ta' din il-bidla fir-regoli tal-produzzjoni, inbid prodott qabel dik id-data fil-Komunità, bl-eċċezzjoni tal-Portugall, kien imħolli li jkun offrut għall-konsum dirett uman wara dik id-data. Dik l-awtorizzazzjoni kienet tapplika wkoll, għall-perjodu tranżitorju ta' sena minn dik id-data, għall-inbid li joriġina minn pajjiżi terzi jew mill-Portugall, sakemm il-kontenut totali tiegħu ta' di-ossidu tal-kubrit kien konformi mar-regoli tal-Komunità jew, fejn japplika, mar-regoli Spanjoli fis-seħħ qabel 1 ta' Settembru 1986. Billi jista' jkun hemm xi ħażniet ta' dak l-inbid, il-miżura f'dan il-każ għandha tkun estiża.

(11) L-Artikoli 12 u 16 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 358/79 [20] naqqsu l-kontenut massimu totali ta' di-ossidu tal-kubrit ta' nbejjed frizzanti, inbejjed frizzanti ta' kwalità u nbejjed frizzanti ta' kwalità pproduċuti f'reġjuni speċifiċi, bi 15-il milligramma kull litru b'effett mill-1 ta' Settembru 1986. Fil-każ ta' nbejjed frizzanti li joriġinaw mill-Komunità, bl-eċċezzjoni tal-Portugall, l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KEE) Nru 358/79 jippermetti li dawk il-prodotti jkunu disponuti sakemm dawk il-ħażniet jkunu eżawriti basta li jkunu tħejjew bi qbil ma dak ir-Regolament kif kien japplika qabel l-1 ta' Settembru 1986. Dispożizzjonijiet tranżitorji għandhom ikunu stabbiliti għall-importazzjoni ta' nbejjed frizzanti u nbejjed frizzanti pproduċuti fi Spanja u l-Portugall qabel l-1 ta' Settembru 1986 biex jiġu evitati diffikultajiet fid-disponiment ta' dawk il-prodotti. Dawk il-prodotti għandhom għalhekk ikunu permissibbli li jiġu offruti għall-bejgħ għall perjodu tranżitorju wara dik id-data, sakemm il-kontenut totali tagħhom ta' di-ossidu tal-kubrit ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità fis-seħħ qabel l-1 ta' Settembru 1986.

(12) L-Anness V(B)(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jiffissa l-kontenut massimu ta' aċtu volatili fl-inbid. Dispożizzjonijiet jistgħu jsiru għall-derogi għal ċerti nbejjed ta' kwalità pproduċuti f'reġjuni speċifiċi (inbejjed ta' kwalità psr) u ċerti nbejjed tal-mejda deskritti permezz ta' l-indikazzjoni ġeografika jew li jkollhom saħħa alkoħolika ta' 13 % jew aktar. Xi nbejjed Ġermaniżi, Spanjoli, Franċiżi, Taljani, Awstrijaċi u mir-Renju Unit f'dawn il-kategoriji normalment għandhom aċidità volatili għola minn dik li għaliha jipprovdi l-Anness V imsemmi hawn fuq minħabba l-metodi speċjali li bihom huma mħejjija u s-saħħa alkoħolika għolja tagħhom. Biex dawk l-inbejjed ikunu jistgħu jibqgħu jiġu preparati b'dawn il-metodi tas-soltu li bihom jiksbu l-partikolaritajiet karatteristiċi tagħhom, dispożizzjoni għandha ssir għal deroga mill-Anness V(B)(1) imsemmi hawn fuq fil-każ tagħhom.

(13) Bi qbil ma' l-Anness V(D)(3) li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 1493/1999, ir-reġjuni tat-tkabbir ta' l-inbid fejn iż-żieda ta' sucrose kienet tradizzjonalment ipprattikata bi qbil mal-leġislazzjoni fis-seħħ fit-8 ta' Mejju 1970 għandha tkun speċifikata.

(14) Id-daqs żgħir tas-settur tat-tkabbir ta' l-inbid fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu jfisser li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jwettqu verifiki sistematiċi analitiċi fuq il-lottijiet kollha tal-prodotti mibdula f'inbid. Dikjarazzjonijiet dwar l-intenzjoni biex l-inbid jiġi arrikkit m'humiex indispensabbli sakemm dawk il-kondizzjonijiet jibqgħu japplikaw.

(15) Bi qbil ma' l-Anness V(G)(5) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, kull arrikkir, operazzjonijiet ta' aċidifikazzjoni jew deaċidifikazzjoni għandhom jiġu nnotifikati lill-awtoritajiet kompetenti. Dan japplika wkoll għall-kwantitajiet ta' zokkor, masti ta' l-għeneb ikkonċentrat u masti ta' l-għeneb irrettifikat ikkonċentrat miżmum minn persuni naturali jew legali li jwettqu dawk l-operazzjonijiet. L-iskop ta' dik in-notifika huwa li jippermetti li l-operazzjonijiet ikunu ssorveljati. In-notifiki għandhom għalhekk jiġu indirizzati lejn l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu għandha sseħħ l-operazzjoni u għandhom ikunu eżatti kemm jista' jkun. Meta tkun involuta żieda fis-saħħa alkoħolika, l-awtorità kompetenti għandha tkun innotifikata fi żmien biżżejjed biex tkun tista' twettaq verifika effettiva. Fil-każ ta' aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni, verifika wara l-operazzjoni tkun suffiċenti. Biex ikunu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi, għandu għalhekk ikun possibbli li dawk in-notifiki jsiru, apparti milli għall-ewwel notifika, fl-ewwel sena tas-suq, billi jiġu aġġornati r-rekords regorlarment ivverifikati mill-awtorità kompetenti.

(16) L-Anness V (F) (1) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jipprovdi ċerti regoli għaż-żieda ta' ħlewwa fl-inbejjed. Dik id-dispożizzjoni tirreferi primarjament għall-inbid tal-mejda, imma wkoll tapplika għall-inbejjed ta' kwalità psr permezz ta' l-Anness VI(G)(2) ta' dak ir-Regolament.

(17) Iż-żieda ta' ħlewwa m'għandiex twassal għal arrikkir fl-eċċess tal-limiti stabbiliti fl-Anness V(C) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999. Dispożizzjoni speċjali saret għal dak l-iskop fl-Anness V1(F)(1) ta' dak ir-Regolament. B'żieda, verifiki huma essenzjali biex jassiguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet f'dan il-każ.

(18) Biex b'mod partikolari jgħinu li l-verifiki jkunu aktar effettivi, iż-żieda tal-ħlewwa għandha titwettaq biss matul l-istadju tal-produzzjoni jew fi stadju ieħor qrib dak tal-produzzjoni kemm jista' jkun possibbli. Għandu għalhekk ikun ristrett għall-istadji tal-produzzjoni jew bejgħ bl-ingrossa.

(19) L-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom ikunu informati bl-operazzjonijiet kollha ta' żieda ta' ħlewwa li jkunu sejrin jitwettqu. Kull min ikollu l-ħsieb li jwettaq operazzjoni ta' żieda ta' ħlewwa għandu għalhekk ikun meħtieġ li jinnotifika lill-awtoritajiet ta' superviżjoni bil-miktub. B'dana kollu, din il-proċedura tista' tkun issimplifikata meta xi intrapriża twettaq ta' spiss jew kontinwament żieda ta' ħlewwa.

(20) L-iskop ta' dawk in-notifiki huwa li jippermettu li l-operazzjonijiet f'dan il-każ ikunu ssorveljati. In-notifiki għandhom għalhekk jiġu indirizzati lejn l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu għandha sseħħ l-operazzjoni, għandhom ikunu eżatti kemm jista' jkun possibbli u jaslu għand l-awtorità kompetenti qabel l-operazzjoni.

(21) Biex il-verifiki jkunu effettivi, il-kwantitajiet ta' masti ta' l-għeneb jew masti ta' l-għeneb ikkonċentrat għandhom jinżammu mill-parti konċernata qabel l-operazzjoni taż-żieda ta' ħlewwa tiġi ddikjarata. B'dana kollu, dawk id-dikjarazzjonijiet ma jkollhomx valur sakemm ma jkunx hemm obbligu li jinżammu reġistri 'l ġewwa u 'l barra tal-prodotti użati fl-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa.

(22) Ħalli jkun hemm prevenzjoni li jiżdied is-sucrose biex isiru ħelwin inbejjed likuri, l-użu ta' mast ta' l-għeneb irrettifikat ikkonċentrat, b'żieda ma' masti ta' l-għeneb ikkonċentrat, għandu jkun permissibbli.

(23) "Kupaġġ" hija prattika oenoloġika mferrxa u, minħabba l-konsegwenzi possibbli tagħha, l-użu tagħha għandu jiġi rregolat biex jipprevjeni l-abbuż.

(24) Kupaġġ huwa t-taħlit ta' nbejjed jew masti ta' l-għeneb ta' oriġini differenti jew ta' kategoriji differenti.

(25) Indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika jew tal-varjeta tad-dielja hija ta' importanza kbira għall-valur kummerċjali ta' nbejjed jew mast ta' l-għeneb li joriġinaw fl-istess żona tat-tkabbir ta' l-inbid tal-Komunità jew fl-istess żona ta' produzzjoni ta' pajjiż terz. It-taħlit ta' nbejjed jew mast ta' l-għeneb mill-istess żona, imma minn żoni ġeografiċi differenti f'dik iż-żona, jew minn varjetajiet ta' dwieli jew minn snin ta' ħsad differenti għandu għalhekk jitqies bħala coupage meta d-deskrizzjoni tal-prodott li jirriżulta ssemmi l-oriġini ġeografika, il-varjetà tad-dielja jew is-sena tal-ħsad.

(26) L-Artikolu 42(6) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 fil-prinċipju jipprojbixxi l-coupage ta' nbid abjad tal-mejda ma' nbid aħmar tal-mejda imma jipprovdi għal deroga għal żoni fejn il-prattika kienet tradizzjonali.

(27) Permezz ta' dik id-deroga regoli speċjali ddettaljati għandhom ikunu stabbiliti għal Spanja skond l-istruttura tas-settur tat-tkabbir ta' l-inbid u l-atitudni tal-konsumatur, li jinbidlu bil-mod.

(28) Biex jiġi ristrett il-coupage ta' nbejjed bojod u ħomor fi Spanja, fejn huwa meħtieġ, huwa vitali li jiġi assigurat li nbid prodott minn din il-prattika ma jkunx jista' jkun ikkunsmat barra minn dak il-pajjiż.

(29) L-Istati Membri għandhom ikunu mħollija li jawtorizzaw l-użu, għall-perjodu limitat għall-għanijiet ta' esperimentazzjoni, prattiċi u proċessi oenoloġiċi li għalihom ma jipprovdix ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

(30) Permezz ta' l-Artikolu 46(3) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 metodi ta' analiżi għandhom jiġu adottati biex tiġi stabbilita l-kompożizzjoni tal-prodotti koperti bl-Artikolu 1 ta' dak ir-Regolament u regoli għandhom ikunu elenkati biex jiġi stabbilit jekk dawk il-prodotti jkunux għaddew minn proċessi kuntrarji għall-prattiċi oenoloġiċi awtorizzati.

(31) L-Anness VI(J)(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jipprovdi għal test analitiku li għandu ta' l-anqas ikejjel il-fatturi, minn dawk elenkati fil-punt (J)(3) ta' dak l-Anness, li jippermetti li l-inbid ta' kwalità psr ikkonċernat ikun distingwit.

(32) Metodi uniformi ta' analiżi għandhom jiġu introdotti biex jiġi assigurat li l-partikolaritajiet fuq dokumenti li jirrelataw mal-prodotti f'dak il-każ ikunu eżatti u komparabbli għall-iskopijiet ta' verifika. Dawk il-metodi għandhom għalhekk ikunu obbligatorji għat-tranżazzjonijiet kummerċjali kollha u għall-proċeduri ta' verifika. B'dana kollu, minħabba l-ħtiġiet ta' kontroll u l-faċilitajiet illimitati tan-negozjant, numru żgħir ta' proċeduri normali għandu jitħalla li jibqa' permissibbli għall-perjodu limitat biex il-fatturi rekwiżiti jistgħu jiġu stabbiliti malajr u b'eżattezza raġonevoli.

(33) Il-metodi tal-Komunità ta' l-analiżi ta' nbejjed kienu stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2676/90 [21]. Minħabba li l-metodi deskritti fih huma validi, dak ir-Regolament għandu jibqa' fis-seħħ, bl-eċċezzjoni tal-metodi normali li fl-aħħar mill-aħħar mhux sejrin jibqgħu jiġu deskritti.

(34) Permezz ta' l-Artikolu 80 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 miżuri jistgħu jiġu adottati biex jiffaċilitaw il-bidla ta' l-arranġamenti li għalihom jipprovdi dan ir-Regolament. Dik il-possibbiltà għandha tintuża biex tipproteġi negozjanti li jżommu ħażniet kbar ta' ċerti prodotti koperti b'dak ir-Regolament minn telf sostanzjali.

(35) Il-miżuri li għalihom jipprovdi dan ir-Regolament jaqblu ma' l-opinjoni tal-Kumitat li jimmaniġġa l-Inbid,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Skop

Mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar oġġetti ta' l-ikel, prattiċi u proċessi oenoloġiċi huma rregolati bir-regoli tal-Komunità stabbiliti fil-Kapitolu I tat-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 u l-Anness tiegħu bil-kodiċi elenkati f'dan ir-Regolament.

Dan il-kodiċi għandu jikkomprendi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, b'mod partikolari dawk li jirrelataw ma' prodotti maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' l-inbid (Titolu I) u prattiċi u proċessi eonoloġiċi awtorizzati fil-Komunità (Titoli II u III).

TITOLU I

ĦTIĠIET GĦAL ĊERTU GĦENEB U MASTI TA' L-GĦENEB

Artikolu 2

Użu ta' għeneb ta' ċerti varjetajiet

1. Għeneb ta' varjetajiet ikklassifikati unikament bħala għeneb tal-mejda m'għandux jintuża fil-manifattura ta' l-inbid.

2. Minkejja l-Artikolu 42(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, għeneb tal-varjetajiet elenkati fl-Anness I hawn mehmuż jistgħu jintużaw fil-Komunità għat-tħejjija ta' prodotti koperti b'dik id-dispożizzjoni.

Artikolu 3

L-użu ta' ċerti prodotti li ma jkollhomx is-saħħa alkoħolika naturali bil-volum għall-produzzjoni ta' nbid frizzanti, inbid frizzanti bil-gass u nbid semi frizzanti bil-gass

Is-snin meta, minħabba kondizzjonijiet ħżiena tat-temp, prodotti miż-żoni tat-tkabbir ta' l-inbid A u B li ma jkollhomx is-saħħa alkoħolika naturali minima bil-volum stabbilit għaż-żona relevanti tat-tkabbir ta' l-inbid jistgħu jintużaw, permezz tal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 44(3) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, għall-produzzjoni ta' nbid frizzanti, inbid frizzanti bil-gass u nbid semi frizzanti bil-gass għandhom ikunu kif stabbilit fl-Anness II hawn meħmuż.

Artikolu 4

L-użu ta' masti ta' l-għeneb ta' ċerti varjetajiet ta' dwieli għat-tħejjija ta' nbid frizzanti ta' kwalità tat-tip aromatiku u nbid frizzanti ta' kwalità psr tat-tip aromatiku, u eċċezzjonijiet għal dak l-użu

1. Il-lista ta' varjetajiet ta' dwieli li jipproduċu masti ta' l-għeneb jew masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni li għandu jintuża biex jikkostitwixxi l-cuvée għat-tħejjija ta' nbejjed frizzanti ta' kwalità tat-tip aromatiku u nbejjed frizzanti ta' kwalità psr tat-tip aromatiku bi qbil ma' l-Anness V(I)(3)(a) u l-Anness VI(K)(10)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom ikunu kif elenkati fl-Anness III(A) hawn mehmuż.

2. Id-derogi li għalihom jirreferi l-Anness V(I)(3)(a) u l-Anness VI(K)(10)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar il-varjetajiet ta' dwieli u l-prodotti użati biex jikkostitwixxu l-cuvée għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness III(B) hawn mehmuż.

TITOLU II

PRATTIĊI U PROĊESSI OENOLOĠIĊI

KAPITOLU I

RESTRIZZJONIJIET U ĦTIĠIET LI GĦANHOM X'JAQSMU MA' L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI AWTORIZZATI GĦALL-GĦANIJIET OENOLOĠIĊI

Artikolu 5

Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti sustanzi

Is-sustanzi awtorizzati għall-iskopijiet oenoloġiċi elenkati fl-Anness IV li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jistgħu jintużaw biss suġġetti għal-limiti stabbiliti fl-Anness IV hawn mehmuż.

Artikolu 6

Polyvinylpolypyrrolidone

Polyvinylpolypyrrolidone, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(1)(p) u (3)(y) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss jekk ikun konformi mal-ħtiġiet u l-kriterji ta' purità stabbiliti fl-Anness V hawn mehmuż.

Artikolu 7

Calcium tartrate (tartrat tal-kalċju)

Calciem tartrate, li l-użu tiegħu fl-għajnuna tal-preċipitazzjoni tat-tartru hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(3)(v) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss jekk ikun konformi mal-ħtiġiet u kriterji ta' purità stabbiliti fl-Anness VI hawn mehmuż.

Artikolu 8

aċtu tartariku

aċtu tartariku, li l-użu tiegħu għall-iskopijiet ta' deaċidifikazzjoni hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(1)(m) u l-Anness IV(3)(l) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss għall-prodotti li:

- huma mill-varjetajiet ta' dwieli Elbling u Riesling, u

- huma miksuba minn għeneb maħsud mir-reġjuni ta' tkabbir ta' l-għeneb fil-parti tat-tramuntana taż-żona A tat-tkabbir ta' l-inbid:

- Ahr,

- Rheingau,

- Mittelrhein,

- Mosel-Saar-Ruwer,

- Nahe,

- Rheinhessen,

- Rheinpfalz,

- Moselle luxembourgeoise.

Artikolu 9

Raża ta' l-arznu Aleppo

Raża ta' l-arznu Aleppo, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(1)(n) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss għall-produzzjoni ta' nbid tal-mejda "retsina". Din il-prattika oenoloġika tista' titwettaq biss:

- fit-territorju ġeografiku tal-Greċja,

- bl-użu ta' masti ta' l-għeneb minn varjetajiet ta' għeneb, żoni ta' produzzjoni u żoni tal-produzzjoni ta' l-inbid kif speċifikati fid-dispożizzjonijiet Griegi fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 1980,

- biż-żieda ta' 1000 gramma jew anqas ta' raża kull ettolitru tal-prodott użat, qabel il-fermentazzjoni jew, meta s-saħħa alkoħolika attwali bil-volum ma teċċedix it-terz tas-saħħa alkoħolika totali bil-volum, matul il-fermentazzjoni.

Il-Greċja għandha tinnotifika lill-Kummissjoni bil-quddiem jekk ikollha l-ħsieb li temenda d-dispożizzjonijiet li għalihom jirreferi t-tieni inċiż. Jekk il-Kummissjoni ma tweġibx fi żmien xahrejn għal dik in-notifika, il-Greċja tista' timplimenta l-emendi maħsuba.

Artikolu 10

Beta-glucanase

Beta-glucanase, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(1)(j) u (3)(m) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss jekk ikun konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness VII hawn mehmuż.

Artikolu 11

Batterja tal-ħalib

Batterja tal-ħalib, li l-użu tagħha hemm provvediment dwarha fl-Anness IV(1)(q) u (3)(z) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, tista' tintuża biss jekk tkun konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness VII hawn mehmuż.

Artikolu 12

Raża ta' bdil tal-jonji

Ir-raża ta' bdil tal-jonji li jistgħu jintużaw bi qbil ma' l-Anness IV(2)(h) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom ikunu styrene u divinylbenzene copolymers li jkun fihom gruppi ta' aċtu sulfoniku jew ammonju. Għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 89/109/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrelataw dwar materjali u oġġetti maħsuba li jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel [22] u d-dispożizzjonijiet tal-Komunità u nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tagħha. B'żieda, meta jsiru t-testijiet bil-metodu ta' analiżi stabbilit fl-Anness IX hawn mehmuż, m'għandhomx jitilfu aktar minn 1 mg/l ta' materjal organiku ġewwa xi wieħed mis-solventi elenkati. Għandhom jiġu rriġenerati b'sustanzi permissibbli għall-użu fit-tħejjija ta' l-oġġetti ta' l-ikel.

Din ir-raża tista' tintużaw biss taħt is-supervizjoni ta' oenoloġista jew tekniku u fi stallazzjonijiet approvati mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri li fuq it-territorju tagħhom jintużaw. Dawk l-awtoritajiet għandhom jistabbilixxu d-dmirijiet u r-responsabbiltà li taqa' fuq l-oenoloġisti u t-tekniċi.

Artikolu 13

Potassium ferrocyanide

Potassium ferrocyanide, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(3)(p) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss taħt is-superviżjoni ta' oenolġista jew tekniku uffiċjalment approvat mill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jitwettaq il-proċess, bil-firxa ta' dik ir-responsabbiltà tiġi ffissata, fejn meħtieġ, mill-Istat Membru kkonċernat.

Wara t-trattament bil-potassium ferrocyanide l-inbid għandu jkun fih traċċi ta' ħadid.

Is-sorveljanza tal-prodott kopert b'dan l-Artikolu għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri.

Artikolu 14

Calcium phytate (fitjat tal-kalċju)

Calcieum phytate, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(3)(p) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss taħt is-sorveljanza ta' oenolġista jew ta' tekniku uffiċjalment approvat mill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jitwettaq il-proċess, bil-firxa ta' dik ir-responsabbiltà tiġi ffissata, fejn meħtieġ, mill-Istat Membru kkonċernat.

Wara t-trattament l-inbid għandu jkun fih traċċi ta' ħadid.

Is-sorveljanza ta' l-użu tal-prodott li għalih jirreferi l-ewwel paragrafu għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri.

Artikolu 15

DL-aċtu tartariku

DL-aċtu tartariku, li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(3)(s) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss taħt is-superviżjoni ta' oenolġista jew ta' tekniku uffiċjalment approvat mill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jitwettaq il-proċess, bil-firxa ta' dik ir-responsabbiltà tiġi ffissata, fejn meħtieġ, mill-Istat Membru kkonċernat.

Is-sorveljanza tal-prodott kopert b'dan l-Artikolu għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri.

Artikolu 16

Trattament electrodialysis

Trattament electrodialysis, li l-użu tiegħu biex tkun assigurata l-istabbilizzazzjoni tartarika ta' l-inbid hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss jekk ikun konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness X hawn mehmuż. Għandu jintuża unikament għall-inbid tal-mejda sal-31 ta' Lulju 2001.

Artikolu 17

Urease

Urease, li l-użu tiegħu biex jitnaqqas il-livell ta' l-urea fl-inbid hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(4)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jista' jintuża biss jekk ikun konformi mal-ħtiġiet u l-kriterji ta' purità stabbiliti fl-Anness XI hawn mehmuż.

Artikolu 18

Żieda ta' ossiġnu

Iż-żieda ta' ossiġnu, li hemm provvediment dwarha fl-Anness IV(4)(a) li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, għandha titwettaq bl-użu ta' ossiġnu pur gassus.

KAPITOLU II

RESTRIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI U ĦTIĠIET

Artikolu 19

Kontenut ta' di-ossidu tal-kubrit

1. L-emendi għal-lista ta' nbejjed fl-Anness V(A)(2) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness XII hawn mehmuż.

2. Dan li ġej jista' jiġi offrut għall-konsum dirett uman sakemm jintemmu l-ħażniet:

- inbid, ħlief għall-inbejjed likuri u nbejjed frizzanti, prodotti fil-Komunità, bl-eċċezzjoni tal-Portugall, qabel l-1 ta' Settembru 1986, u

- inbid, ħlief għall-inbejjed likuri u nbejjed frizzanti, li joriġinaw f'pajjiżi terzi jew fil-Portugall u importati fil-Komunità qabel l-1 ta' Settembru 1987,

basta li l-kontenut totali tagħhom ta' di-ossidu tal-kubrit waqt ir-rilaxx fis-suq għall-konsum dirett uman ma' jkunx jeċċedi:

(a) 175 milligramma kull litru għall-inbejjed ħomor;

(b) 225 milligramma kull litru għall-inbejjed bojod u rosè;

(ċ) minkejja (a) u (b) t'hawn fuq, għall-inbejjed b'kontenut ta' zokkor residwu espress bħala zokkor invertit ta' mhux anqas minn ħames grammi kull litru, 225 milligramma kull litru għall-inbejjed ħomor u 275 milligramma kull litru għall-inbejjed bojod u rosè.

B'żieda, dan li ġej jista' jiġi offrut għall-komsum dirett uman fil-pajjiż tal-produzzjoni u għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi sakemm jintemmu l-ħażniet:

- inbid prodott fi Spanja qabel l-1 ta' Settembru 1986, li l-kontenut totali tiegħu ta' di-ossidu tal-kubrit ma jeċċedix il-massimu stabbilit fid-dispożizzjonijiet Spanjoli fis-seħħ qabel dik id-data, u

- inbid ipproduċut fil-Portugall qabel l-1 ta' Jannar 1991, li l-kontenut totali tiegħu ta' di-ossidu tal-kubrit ma jeċċedix il-massimu stabbilit fid-dispożizzjonijiet Portugiżi fis-seħħ qabel dik id-data.

3. Inbejjed frizzanti li joriġinaw minn pajjiżi terzi u mill-Portugall u importati fil-Komunità qabel l-1 ta' Settembru 1987 jistgħu jiġu offruti għall-konsum dirett uman sakemm jintemmu l-ħażniet basta li l-kontenut totali tagħhom ta' di-ossidu tal-kubrit ma jeċċedix:

- 250 milligramma kull litru għall-inbejjed frizzanti, u

- 200 milligramma kull litru għall-inbejjed ta' kwalità frizzanti.

B'żieda, dan li ġej jista' jiġi offrut għall-komsum dirett uman fil-pajjiż tal-produzzjoni u għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi sakemm jintemmu l-ħażniet:

- inbid prodott fi Spanja qabel l-1 ta' Settembru 1986, li l-kontenut totali tiegħu ta' di-ossidu tal-kubrit ma jeċċedix il-massimu stabbilit fid-dispożizzjonijiet Spanjoli fis-seħħ qabel dik id-data, u

- inbid ipproduċut fil-Portugall qabel l-1 ta' Jannar 1991, li l-kontenut totali tiegħu ta' di-ossidu tal-kubrit ma jeċċedix il-massimu stabbilit fid-dispożizzjonijiet Portugiżi fis-seħħ qabel dik id-data.

Artikolu 20

Kontenut ta' aċtu volatili

L-inbejjed koperti bl-eċċezzjonijiet li jirrigwardaw il-kontenut massimu ta' aċtu volatili bi qbil ma' l-Anness V(B)(3) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness XIII hawn mehmuż.

Artikolu 21

L-użu ta' calcium sulphate (sulfat tal-kalċju) f'ċerti nbejjed likuri

Derogi li jirrigwardaw l-użu ta' calcium sulphate li hemm referenza dwaru fl-Anness V(J)(4)(b) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jistgħu jingħataw biss għall-inbejjed Spanjoli li ġejjin:

(a) "Vino generoso" kif definit fl-Anness VI(L)(8) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999;

(b) "Vino generoso de licor" kif definit fl-Anness VI(L)(11) mar-Regolament(KE) Nru 1493/1999.

TITOLU II

PRATTIĊI OENOLOĠIĊI

KAPITOLU I

ARRIKKIR

Artikolu 22

Awtorizzazzjoni għall-użu ta' sucrose

Ir-reġjuni tat-tkabbir ta' l-inbid fejn l-użu tas-sucrose huwa awtorizzat bi qbil ma' l-Anness V(D)(3) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom ikunu kif ġej:

(a) żona tat-tkabbir ta' l-inbid A,

(a) żona tat-tkabbir ta' l-inbid B,

(ċ) żona tat-tkabbir ta' l-inbid C,bl-eċċezzjoni ta' l-Italja, il-Greċja, Spanja u l-Portugall u l-vinji tad-dipartimenti Franċiżi taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta' appell ta':

- Aix-en-Provence,

- Nîmes,

- Montpellier,

- Toulouse,

- Agen,

- Pau,

- Bordeaux,

- Bastia.

B'dana kollu, arrikkir permezz ta' ħlewwar fix-xott jista' jiġi awtorizzat mill-awtoritajiet nazzjonali bħala eċċezzjoni fid-dipartiment Franċiżi li hemm referenza dwarhom hawn fuq. Franza għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra minnufih b'xi awtorizzazzjonijiet bħal dawk.

Artikolu 23

Arrikkir fil-każ ta' kondizzjonijiet tat-temp eċċezzjonalment ħżiena

Is-snin li ma' tulhom żieda fis-saħħa alkoħolika bil-volum kif hemm referenza dwar dan fl-Anness V(C)(3) mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 tista' tiġi awtorizzata bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 75 ta' dak ir-Regolament minħabba kondizzjonijiet tat-temp eċċezzjonalment ħżiena bi qbil mal-punt (C)(4) ta' dak l-Anness, u fiż-żoni tat-tkabbir ta' l-inbid, reġuni ġeografiċi u varjetajiet ikkonċernati, kif appplikabbli, għandhom ikunu kif stabbilit fl-Anness XIV hawn mehmuż.

Artikolu 24

Arrikkir ta' l-inbejjed frizzanti

Bi qbil ma' l-Anness V(H)(4) u (I)(5) u l-Anness VI(K)(11) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, kull Stat Membru jista' jawtorizza l-arrikkir tal-cuvée fil-post tat-tħejjija ta' nbejjed frizzanti, basta li:

(a) l-ebda wieħed mill-kostitwenti tal-cuvée ma jkun għadda diġà minn xi arrikkir;

(b) l-imsemmija kostitwenti jkunu idderivati unikament minn għeneb maħsud fit-territorju tagħhom;

(ċ) l-arrikkir jitwettaq f'operazzjoni waħda;

(d) il-limiti li ġejjin ma jinqabżux:

- 3.5 % vol. għall-cuvée li tikkomprendi kostitwenti miż-żona tat-tkabbir ta' l-inbid A, sakemm is-saħħa alkoħolika naturali bil-volum ta' kull kostitwent tkun ta' l-anqas 5 % vol.

- 2.5 % vol. għall-cuvée li tikkomprendi kostitwenti miż-żona tat-tkabbir ta' l-inbid B, sakemm is-saħħa alkoħolika naturali bil-volum ta' kull kostitwent tkun ta' l-anqas 6 % vol.

- 2 % vol. għall-cuvée li tikkomprendi kostitwenti miż-żona tat-tkabbir ta' l-inbid C I a, C I b), CII u CIII, sakemm is-saħħa alkoħolika naturali bil-volum ta' kull kostitwent tkun ta' l-anqas 7,5 % vol., 8 % vol., 8.5 % vol. U 9 % vol. rispettivament.

Il-limiti ta' hawn fuq għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 44(3) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għall-cuvée intenzjonati għat-tħejjija ta' nbejjed frizzanti kif hemm referenza dwarhom fl-Anness I(15) ta' dak ir-Regolament;

(e) il-metodu użat huwa ż-żieda tas-sucrose, ta' masti ta' l-għeneb ikkonċentrat jew ta' masti ta' l-għeneb irrettifikat konċentrat.

Artikolu 25

Regoli amministrattivi appilkabbli għall-arrikkir

1. In-notifikazzjonijiet li hemm referenza dwarhom fl-Anness V(G)(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 li jirrelataw ma' l-operazzjonijiet biex tiżdied is-saħħa alkoħolika għandhom isiru minn persuni naturali jew legali li jwettqu l-operazzjonijiet ikkonċernati u b'konformità mal-limiti ta' żmien addattati u kondizzjonijiet ta' kontroll stabbiliti mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu isseħħ l-operazzjoni.

2. In-notifikazzjonijiet li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 għandhom isiru bil-miktub u għandhom jinkludu t-tagħrif li ġej:

- l-isem u l-indirizz tal-persuna li tagħmel in-notifika,

- il-lokalità fejn l-operazzjoni għandha titwettaq,

- id-data u l-ħin meta l-operazzjoni għandha tibda,

- id-deskrizzjoni tal-prodott li sejjer jgħaddi mill-operazzjoni, il-proċess użat fl-operazzjoni, bid-dettalji tat-tip ta' prodott li għandu jintuża.

3. B'dana kollu, l-Istati Membri għandhom jippermettu notifikazzjonijiet bil-quddiem li jkunu jkopru diversi operazzjonijiet jew perjodu speċifikat li jintbagħtu lill-awtoritajiet kompetenti. Dawk in-notifikazzjonijiet għandhom ikunu milqugħa biss jekk il-persuna li tagħmel in-notifika żżomm rekord bil-miktub ta' kull operazzjoni ta' arrikkir li għaliha jipprovdi l-paragrafu 6 u t-tagħrif meħtieġ bil-paragrafu 2.

4. Meta l-persuna kkonċernata ma tkunx imħollija għall-raġunijiet ta' force majeure milli twettaq l-operazzjoni nnotifikata fiż-żmien proprju, l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li permezz tagħhom dik il-persuna tista' tibgħat notifika ġdida lill-awtorità kompetenti biex il-verifiki meħtieġa jkunu jistgħu jitwettqu.

Għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet bil-miktub lill-Kummissjoni.

5. In-notifikazzjonijiet li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 m'għandhomx ikunu meħtieġa fil Gran Dukat tal-Lussemburgu.

6. Il-partikolaritajiet li jirrelataw ma' l-operazzjonijiet biex tiżdied is-saħħa alkoħolika għandhom jiddaħħlu fir-rekords minnufih wara li l-operazzjoni tintemm, bi qbil mad-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa ta' l-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

Fil-każi meta notifikazzjonijiet minn qabel li jkopru diversi operazzjonijiet ma jindikawx id-data u l-ħin meta l-operazzjonijiet għandhom jinbdew, għandha ssir ukoll daħla fir-rekords qabel ma tinbeda kull operazzjoni.

KAPITOLU II

AĊIDIFIKAZZJONI U DEAĊIDIFIKAZZJONI

Artikolu 26

Regoli amministrattivi applikabbli għall-aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni

1. Fil-każi ta' operazzjonijiet ta' aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni, l-operaturi għandhom jagħmlu n-notifki li għalihom jirreferi l-Anness V(G)(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 mhux aktar tard mit-tieni jum li jiġi wara l-ewwel operazzjoni li titwettaq f'xi sena ta' l-inbid. Dawk in-notifiki għandhom ikunu validi għall-operazzjonijiet kollha f'dik is-sena ta' l-inbid.

2. In-notifiki li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 għandhom isiru bil-miktub u għandhom jinkludu t-tagħrif li ġej:

- l-isem u l-indirizz tal-persuna li tagħmel in-notifika,

- it-tip ta' l-operazzjoni involuta,

- il-lokalità fejn tkun seħħet l-operazzjoni.

3. Il-partikolaritajiet li jirrelataw ma' kull operazzjoni ta' aċidifikazzjoni u deaċdifikazzjoni għandhom jiddaħħlu fir-rekords bi qbil mad-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa ta' l-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

KAPITOLU III

REGOLI KOMUNI APPILKABBLI GĦALL-ARRIKKIR, AĊIDIFIKAZZJONI U DEAĊIDIFIKAZZJONI

Artikolu 27

Aċidifikazzjoni u arrikkir ta' wieħed u l-istess prodott

Fil-każi fejn aċidifikazzjoni u arrikkir ta' wieħed u l-istess prodott bi qbil mat-tifsira ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) No 1493/1999 huma permissibbli bi qbil ma' l-Anness V(E)(7) tiegħu għandhom jiġu deċiżi bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 75 ta' dak ir-Regolament u għandhom ikunu kif elenkati fl-Anness XV hawn mehmuż.

Artikolu 28

Regoli ġenerali applikabbli għall-arrikkir, aċidifikazzjoni u deaċidifkazzjoni ta' prodotti apparti milli għall-inbid

Il-proċessi li għalihom jirreferi l-Anness V(G)(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom jitwettqu f'operazzjoni waħda. B'dana kollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li xi wħud minn dawn il-proċessi jitwettqu f'aktar minn operazzjoni waħda meta din ittejjeb il-vinifikazzjoni tal-prodotti kkonċernati. F'dawk il-każi, il-limiti stabbiliti fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom japplikaw għall-operazzjoni sħiħa kkonċernata.

Artikolu 29

Derogi mid-dati stabbiliti għall-arrikkir, aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni

Minkejja d-dati stabbiliti fl-Anness V(G)(7) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, operazzjonijiet ta' arrikkir, aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni jistgħu jitwettqu qabel id-dati stabbiliti fl-Anness XVI hawn mehmuż.

KAPITOLU IV

ŻIEDA TA' ĦLEWWA

Artikolu 30

Regoli tekniċi applikabbli għaż-żieda ta' ħlewwa

Iż-żieda ta' ħlewwa f'inbejjed tal-mejda u nbejjed ta' kwalità psr għandha tkun awtorizzata biss fl-istadji tal-produzzjoni u bejgħ bl-ingrossa.

Artikolu 31

Regoli amministrattivi applikabbli għaż-żieda ta' ħlewwa

1. Xi persuna naturali jew legali li jkollha l-ħsieb li twettaq l-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu għandha sseħħ l-operazzjoni.

2. In-notifiki għandhom isiru bil-miktub u għandhom jaslu għand l-awtorità kompetenti ta' l-anqas 48 siegħa qabel il-jum li fih għandha sseħħ l-operazzjoni.

B'dana kollu, meta xi impriza twettaq ta' spiss jew kontinwament l-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li n-notifika tkun tkopri diversi operazzjonijiet jew perjodu speċifikat, li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti. Dawk in-notifiki għandhom jintlaqgħu biss bil-kondizzjoni li l-impriza żżomm rekord bil-miktub ta' kull operazzjoni ta' żieda ta' ħlewwa u tirrekordja t-tagħrif meħtieġ bi qbil mal-paragrafu 3.

3. In-notifiki għandhom jinkludu t-tagħrif li ġej:

(a) għall-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa mwettqa bi qbil ma' l-Annessi V(F)(1)(a) u VI(G)(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999:

(i) il-kwantità u t-total ta' saħħiet alkoħoliċi attwali ta' nbid tal-mejda jew inbid ta' kwalità psr li miegħu għandha tiżdied il-ħlewwa,

(ii) il-kwantità u t-total u s-saħħiet alkoħoliċi attwali ta' l-masti ta' l-għeneb li għandu jiżdied,

(iii) it-total u s-saħħiet alkoħoliċi attwali ta' nbid tal-mejda jew inbid ta' kwalità psr wara li tiżdied il-ħlewwa,

(b) għall-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa mwettqa bi qbil ma' l-Annessi V(F)(1)(b) u VI(G)(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999:

(i) il-kwantità u t-total ta' saħħiet alkoħoliċi attwali ta' nbid tal-mejda jew inbid ta' kwalità psr li miegħu għandha tiżdied il-ħlewwa,

(ii) il-kwantità u t-total u s-saħħiet alkoħoliċi attwali ta' l-masti ta' l-għeneb u l-kwantità u d-densità tal-masti ta' l-għeneb ikkonċentrat li għandu jiżdied, skond ma jkun il-każ,

(iii) it-total u s-saħħiet alkoħoliċi attwali ta' nbid tal-mejda jew inbid ta' kwalità psr wara li tiżdied il-ħlewwa,

4. Il-persuni li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 għandhom iżommu reġistri xierqa li juru l-kwantitajiet 'il ġewwa u 'l barra ta' masti ta' l-għeneb jew masti ta' l-għeneb ikkonċentrat li jkunu jżommu għall-operazzjonijiet ta' żieda ta' ħlewwa.

Artikolu 32

Żieda ta' ħlewwa ma' ċerti nbejjed importati

Iż-żieda ta' ħlewwa ma' nbejjed importati li hemm referenza dwarhom fl-Anness V(F)(3) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandha tkun suġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 30 u 31 ta dan ir-Regolament.

Artikolu 33

Regoli speċifiċi għaż-żieda ta' ħlewwa ta' nbejjed likuri

1. Żieda ta' ħlewwa skond il-kondizzjonijiet stabbiliti permezz tat-tieni inċiż ta' l-Anness V(J)(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandha tkun awtorizzata għall-"vino generoso de licor" kif definit fl-Anness VI(L)(11) ta' dak ir-Regolament.

2. Żieda ta' ħlewwa skond il-kondizzjonijiet stabbiliti permezz tat-tielet inċiż ta' l-Anness V(J)(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandha tkun awtorizzata għall-inbid Madeira ta' kwalità psr.

KAPITOLU V

KUPAĠĠ

Artikolu 34

Definizzjoni

1. "Kupaġġ" fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 46(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 tfisser: it-taħlit flimkien ta' nbejjed jew masti ta' l-għeneb minn:

(a) Stati differenti,

(b) żoni ta' tkabbir ta' l-inbid differenti fil-Komunità fil-qofol tat-tifsira ta' l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jew żoni differenti ta' produzzjoni f'pajjiż terz,

(ċ) l-istess żona ta' tkabbir ta' l-inbid fil-Komunità jew fl-istess żona ta' produzzjoni f'pajjiż terz imma li jkollu differenza ta'

- oriġini ġeografiċi, jew

- varjetajiet ta' dwieli, jew

- snin ta' ħsad,

basta li l-oriġini ġeografika, varjetà tad-dwieli jew sena ta' ħsad tkun speċifikata jew meħtieġa li tkun speċifikata fid-deskrizzjoni tal-prodott ikkonċernat, jew

(d) kategoriji differenti ta' nbejjed jew masti ta' l-għeneb.

2. Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala kategoriji differenti ta' nbejjed jew masti ta' l-għeneb:

- inbid aħmar, inbid abjad u l-masti ta' l-għeneb jew inbejjed addattati li jipproduċu waħda minn dawn il-kategoriji ta' nbid,

- inbid tal-mejda, inbid ta' kwalità psr u l-masti ta' l-għeneb jew inbejjed addattati li jipproduċu waħda minn dawn il-kategoriji ta' nbid,

Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, inbid rosè għandu jitqies bħala nbid aħmar.

3. Il-proċessi li ġejjin m'għandhomx jitqiesu bħala kupaġġ:

(a) iż-żieda ta' masti ta' l-għeneb ikkonċentrat jew ta' masti ta' l-għeneb irretifikat ikkonċentrat biex tiżdied is-saħħa alkoħolika naturali tal-prodott ikkonċernat;

(b) iż-żieda ta' ħlewwa,

- ma' nbid tal-mejda,

- ma' nbid ta' kwalità psr meta l-ħlewwa tiġi minn reġjun speċifikat li jġib l-isem tiegħu jew ikunu masti ta' l-għeneb irretifikat ikkonċentrat,

(ċ) il-produzzjoni ta' nbid ta' kwalità psr bi qbil ma' prattiċi tradizzjonali kif hemm referenza dwarhom fl-Anness VI(D)(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

Artikolu 35

Regoli ġenerali applikabbli għall-kupaġġ

1. Kupaġġ jew taħlit ta':

- inbejjed tal-mejda flimkien, jew

- inbejjed addattati li jipproduċu nbejjed tal-mejda ma xulxin jew ma' nbejjed tal-mejda, jew

- inbejjed ta' kwalità psr ma' xulxin,

għandu jkun ipprojbit jekk uħud mill-ingredjenti ma' jkunux konformi mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jew ma' dan ir-Regolament.

2. Ir-riżultat ta' taħlit ta' għeneb frisk, masti ta' l-għeneb, masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni jew inbid ġdid li jkun għadu fil-fermentazzjoni, meta uħud minn dawk il-prodotti ma jkollhomx il-karatteristiċi meħtieġa biex jinkiseb inbid tal-mejda jew inbid addattat li jipproduċi nbid tal-mejda, ma prodotti addattati biex jipproduċu dawk l-inbejjed jew ma' nbid tal-mejda, m'għandux ikun meqjus li jkun inbid tal-mejda jew inbid addattat li jipproduċi nbid tal-mejda.

3. Meta jseħħ il-kupaġġ u bla ħsara għall-paragrafi li ġejjin, l-uniċi prodotti li jistgħu jkunu kkunsidrati li jkunu nbejjed tal-mejda għandhom ikunu dawk li jirriżultaw minn kupaġġ ta' nbejjed tal-mejda ma' xulxin jew kupaġġ ta' nbejjed tal-mejda ma' nbejjed addattati li jipproduċu nbejjed tal-mejda, basta li dawk l-inbejjed addattati li jipproduċu nbejjed tal-mejda ma jkollhomx saħħa alkoħolika naturali totali bil-volum li ma teċċedix 17 % vol.

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44(7) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 u l-Artikolu 36 ta' dan ir-Regolament, kupaġġ ta' nbid addattat li jipproduċi nbid tal-mejda ma':

(a) inbid tal-mejda li jista' jipproduċi nbid tal-mejda biss jekk l-operazzjoni titwettaq fiż-żona tat-tkabbir ta' l-inbid fejn l-inbid addattat li jipproduċi nbid tal-mejda jkun ġie pproduċut;

(b) inbid ieħor addattat li jipproduċi nbid tal-mejda jista' jipproduċi nbid tal-mejda biss jekk:

- it-tieni nbid addattat li jipproduċi nbid tal-mejda jkun ġie pproduċut fl-istess żona tat-tkabbir ta' l-inbid u

- l-operazzjoni titwettaq fl-istess żona tat-tkabbir ta' l-inbid.

5. Kupaġġ ta' masti ta' l-għeneb jew ta' nbid tal-mejda li jkun għadda mill-prattika oenoloġika li għaliha jirreferi l-Anness IV(1)(n) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 ma' masti ta' l-għeneb jew inbid li ma jkunx għadda minn dik il-prattika għandu jkun ipprojbit.

Artikolu 36

Regoli speċifiċi applikabbli għall-kupaġġ ta' nbejjed bojod u nbejjed ħomor fi Spanja

1. Bis-saħħa ta' l-Artikolu 42(6) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, kupaġġ ta' nbid addattat li jipproduċi nbid abjad tal-mejda jew inbid addattat li jipproduċi nbid aħmar tal-mejda jew ma' nbid aħmar tal-mejda għandu jkun permissibbli fi Spanja sal-31 ta' Lulju 2005, basta li l-prodott miksub ikollu l-karatteristiċi ta' inbid aħmar tal-mejda.

2. Inbejjed tal-mejda ħomor u rosè Spanjoli li jirriżultaw mill-kupaġġ li għalih jirreferi l-paragrafu 1 ma jistgħux jiġu nnegozjati ma' Stati Membri oħra jew esportati lejn pajjiżi terzi.

3. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti nnominata minn Spanja għandha tiggarantixxi l-oriġini ta' nbejjed tal-mejda ħomor u rosè Spanjoli billi tagħmel timbru fuq il-kaxxa riżervata għall-kummenti uffiċjali fuq id-dokument li għalih jipprovdi l-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, ippreċedut bil-kliem "inbid mhux ipproduċut b'kupaġġ abjad/aħmar".

KAPITOLU VI

ŻIEDA TA' PRODOTTI OĦRA

Artikolu 37

Żieda ta' distillat ma' nbejjed likuri u ċerti nbejjed likuri ta' kwalità psr

Il-karatteristiċi ta' distillat ta' l-inbid u distillat ta' għeneb imqadded li jista' jiżdied ma' nbejjed likuri u ma' ċerti nbejjed likuri ta' kwalità psr bi qbil mat-tieni inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness XVII hawn mehmuż.

Artikolu 38

Iż-żieda ta' prodotti oħra ma', u l-użu ta' masti ta' l-għeneb fit-tħejjija ta' ċerti nbejjed likuri ta' kwalità psr

1. Il-lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li t-tħejjija tagħhom tinvolvi l-użu ta' masti ta' l-għeneb jew taħlita tagħhom ma' nbid bi qbil ma' l-Anness V(J)(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness XVIII(A) hawn mehmuż.

2. Il-lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li magħhom il-prodotti li hemm referenza dwarhom fl-Anness V(J)(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jistgħu jistgħu jiżdiedu, għandu jkun kif stabbilit fl-Anness XVIII(B) hawn mehmuż.

Artikolu 39

Żieda ta' alkoħol ma' nbid semi-frizzanti

Bi qbil ma' l-Artikolu 42(3) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, iż-żieda ta' alkoħol ma' nbid semi-frizzanti m'għandhiex twassal għal żieda ta' aktar minn 0,5 %/vol. fis-saħħa totali alkoħolika bil-volum ta' l-inbid semi-frizzanti. L-alkoħol jista' jiżdied fil-forma ta' likur expedition u basta li dak il-metodu jkun permissibbli bi qbil mar-regolamenti fis-seħħ fl-Istat Membru produttur u li dawk ir-regolamenti jkunu ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

KAPITOLU VII

ĦTIĠIET APPLIKABBLI GĦALL-MATURITÀ

Artikolu 40

Maturità ta' ċerti nbejjed likuri

Maturità permezz tal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness V(J)(6)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 għandha tkun awtorizzata għall-inbid likuri Madeira ta' kwalità psr.

TITOLU III

UŻU ESPERIMENTALI TA' PRATTIĊI OENOLOĠIĊI

Artikolu 41

Regoli ġenerali

1. Għall-iskopijiet esperimentali kif hemm referenza dwar dan fl-Artikolu 46(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, kull Stat Membru jista' jawtorizza l-użu ta' ċerti prattiċi u proċessi oenoloġiċi li għalihom ma jipprovdix dak ir-Regolament, għall-massimu ta' tliet snin, bil-kondizzjoni li:

- il-prattiċi u proċessi kkonċernati jkunu konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999,

- dawk il-prattiċi u l-proċessi jkunu applikati għall-kwantitajiet li ma jeċċedux 50000 ettolitru fis-sena għal kull esperiment wieħed,

- il-prodotti miksuba ma jintbagħtux 'il barra mill-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu l-esperiment ikun ġie mwettaq,

- l-Istat Membru kkonċernat javża lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fil-bidu ta' l-esperiment bit-termini ta' kull awtorizzazzjoni.

"Esperiment" tfisser operazzjoni jew operazzjonijiet imwettqa fil-kuntest ta' proġett ta' riċerka definit sewwa bi protokoll singolu esperimentali.

2. Qabel it-tmiem tal-perjodu li għalih jirreferi l-paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapport dwar l-esperiment awtorizzat u l-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati tiegħu. Jiddependi minn dawn ir-riżultati l-Istat Membru kkonċernat jista' japplika lill-Kummissjoni għall-awtorizzazzjoni biex ikompli l-esperiment, possibbilment bi kwantità akbar minn dik ta' l-esperiment oriġinali, għall-perjodu massimu ieħor ta' tliet snin. L-Istat Membru għandu jibgħat dossier xieraq b'sostenn ta' l-applikazzjoni tiegħu.

3. Il-Kummissjoni, li tagixxi bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, għandha tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni li għaliha jirreferi l-paragrafu 2. Fl-istess waqt tista' tiddeċiedi li tippermetti li jitkompla l-esperiment fi Stati Membri oħra taħt l-istess termini.

4. Fit-tmiem tal-perjodu li għalih jirreferi l-paragrafu 1 jew, meta applikabbli, l-paragrafu 2, u wara li tiġbor it-tagħrif kollu dwar l-esperiment, il-Kummissjoni tista', jekk jixraq, tippreżenta lill-Kunsill proposta għall-awtorizzazzjoini definittiva tal-prattika u proċess oenoloġiku kopert bl-esperiment.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 42

Inbid prodott qabel l-1 ta' Awissu 2000

Inbid ipproduċut qabel l-1 ta' Awissu 2000 jista' jiġi offrut jew ipprovdut għall-konsum dirett uman wara dik id-data basta li jkun konformi mar-regoli tal-Komunità jew nazzjonali fis-seħħ qabel dik id-data.

Artikolu 43

Ħtiġiet għad-distillazzjoni, ċaqliq u użu tal-prodotti li ma' jkunx konformi mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jew ma' dan ir-Regolament.

1. Il-prodotti li, bis-saħħa ta' l-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, ma jistgħux jiġu offruti jew ipprovduti għall-konsum dirett uman għandhom jiġu meqruda. B'dana kollu. Stat Membru jista' jawtorizza l-użu ta' ċerti prodotti li l-karatteristiċi tagħhom huma għandhom jiddeterminaw, minn distilleriji jew fabbriki tal-ħall jew għall-iskopijiet industrijali.

2. Dawk il-prodotti ma jistgħux jinżammu mingħajr kawża leġittima minn produtturi jew negozjanti u jistgħu jinġarru biss lejn distilleriji, fabbriki tal-ħall, stabbilimenti li jużawhom għall-iskopijiet industrijali jew prodotti jew impjanti ta' l-eliminazzjoni.

3. L-Istati Membri jistgħu jkollhom aġenti jew indikaturi denaturati ma' nbejjed kif hemm referenza dwarhom fil-paragrafu preċedenti biex jagħmluhom aktar faċilment identifikabbli. Meta ġġustifikat, jistgħu wkoll jipprojbixxu l-użu li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 u jġiegħlu li l-prodotti jkunu eliminati.

Artikolu 44

Ħassar

1. Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1618/70, Nru 1972/78, Nru 2394/84, Nru 305/86, Nru 1888/86, Nru 2094/86, Nru 2202/89, Nru 2240/89, Nru 3220/90 u Nru 586/93 u r-Regolamenti (KE) Nru 3111/93 u Nru 1128/96 huma b'dan imħassra.

2. Ir-Regolament (KEE) Nru 2676/90 għandu japplika għall-prodotti koperti bir-Regolament (KE) Nru 1493/1999. Il-Partijiet 1(5), 3(5), 5(3.2), 12(3), 16(3), 18(3), 23(3), 25(2.3), 26(3), 27(3), 30(3), 37(3) u 40(1.4) ta' l-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 2676/90 huma b'dan imħassra mill-1 ta' Awissu 2001.

Artikolu 45

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum li jiġi wara dak li fih ikun ippublikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu jkun japplika mill-1 ta' Awissu 2000.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 24 ta' Lulju 2000.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 179, ta' l-14.7.1999, pġ. 1.

[2] ĠU L 175, tat-8.8.1970, pġ.. 17.

[3] ĠU L 226, tas-17.8.1978, pġ. 11.

[4] ĠU L 7, tal-11.1.1980, pġ. 19.

[5] ĠU L 224, tal-21.8.1984, pġ. 19.

[6] ĠU L 253, tal-5.9.1986, pġ. 11.

[7] ĠU L 38, tat-13.2.1986, pġ. 13.

[8] ĠU L 163, tat-13.6.1986, pġ. 19.

[9] ĠU L 209, tal-21.7.1989, pġ. 31.

[10] ĠU L 215, tas-26.7.1989, pġ. 16.

[11] ĠU L 308, tat-8.11.1990, pġ. 22.

[12] ĠU L 171, tas-7.7.1999, pġ. 6.

[13] ĠU L 61, tat-13.3.1993, pġ. 39.

[14] ĠU L 97, tat-18.4.1996, pġ. 17.

[15] ĠU L 278, tal-11.11.1993, pġ. 48.

[16] ĠU L 96, tat-28.3.1998, pġ. 17.

[17] ĠU L 150, tal-25.6.1996, pġ. 13.

[18] ĠU L 54, tal-5.3.1979, pġ. 1.

[19] ĠU L 367, tal-31.12.1985, pġ. 39.

[20] ĠU L 54, tal-5.3.1979, pġ. 130.

[21] ĠU L 272, tat-3.10.1990, pġ. 1.

[22] ĠU L 40, tal-11.2.1989, pġ. 38.

--------------------------------------------------

ANNESS I

Lista ta' varjetajiet ta' dwieli li l-għeneb tagħhom jista', minkejja l-Artikolu 42(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, jintużaw fit-tħejjija tal-prodotti koperti b'dik id-dispożizzjoni

(Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament)

(p. m.)

--------------------------------------------------

ANNESS II

Snin meta l-prodotti minn żoni tat-tkabbir ta' l-inbid A u B li m'għandhomx is-saħħa alkoħolika naturali minima bil-volum stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta' nbid frizzanti, inbid frizzanti bil-gass u nbid semi-frizzanti bil-gass

(Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament)

(p. m.)

--------------------------------------------------

ANNESS III

A. Lista ta' varjetajiet ta' dwieli li l-għeneb tagħhom jista' jintuża biex jikkostitwixxi t-tħejjija ta' nbejjed frizzanti ta' kwalità tat-tip aromatiku u nbejjed frizzanti ta' kwalità psr tat-tip aromatiku

(Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament)

Aleatico N

Ασύρτιο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Clairette B

Colombard B

Freisa N

Gamay N

Gewuerztraminer Rs

Girò N

Γλυκερύδρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Macabeu B

Il-Malvoisies kollha

Mauzac blanc u rosé

Monica N

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Mueller-Thurgau B

Il-muscatels kollha

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

Prosecco

Ροδήτης (Roditis)

Scheurebe

Torbato

B. Id-derogi li hemm referenza dwarhom fl-Anness V(I)(3)(a) u l-Anness VI(K)(10)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar il-kostituzzjoni għat-tħejjija ta' nbejjed frizzanti ta' kwalità tat-tip aromatiku u nbejjed frizzanti ta' kwalità psr tat-tip aromatiku

Minkejja l-Anness VI(K)(10)(a), inbejjed frizzanti ta' kwalità psr tat-tip aromatiku jistgħu jiġu pproduċuti bl-użu bħala kostitwenti ta' nbejjed miksuba minn għeneb tal-varjetà tad-dielja "Prosecco" maħsud fir-reġjuni speċifiċi tad-deskrizzjoni ta' l-oriġini Conegliano-Valdobbiadene u Montello e Colli Asolani.

--------------------------------------------------

ANNESS IV

Restrizzjonijiet dwar l-użu ta' ċerti sustanzi

(Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament)

Ir-restrizzjonijiet li japplikaw għall-użu ta' sostanzi msemmija f'Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 bi qbil mal-kondizzjonijiet imsemmija hawn taħt.

Sustanza | Użu ma' għeneb frisk, masti ta' l-għeneb, masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni, masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni akwistat minn għeneb taż-żbib, masti kkonċentrati ta' l-għeneb u nbid ġdid li jkun għadu fil-fermentazzjoni | Użu mal-masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni intenzjonat għal konsum dirett mill-bnedmin, bħalma hu, inbid addattat għall-produzzjoni ta' nbid tal-mejda, inbid tal-mejda, inbid frizzanti, inbid frizzanti bil-gass, inbid nofs frizzanti, inbid nofs frizzanti bil-gass, inbid likuri u nbejjed ta' kwalità psr |

Preparazzjoni tal-qafas taċ-ċellola tal-ħmira | 40 g/hl | 40 g/hl |

Di-ossidu tal-karbonju [1] | | kontenut massimu fl-inbid hekk ittrattat:2 g/l |

aċtu L-askorbiku [1] | | 150 mg/l |

aċtu ċitriku [1] | | kontenut massimu fl-inbid hekk ittrattat:1 g/l |

aċtu metatartariku | | 100 mg/l |

Sulfat tar-ramm | | 1 g/hl basta li l-kontenut tar-ramm tal-prodott hekk ittrattat ma jeċċedix 1 mg/l |

Charcoal (faħam tal-gagazza) għal użu oenoloġiku | 100 g piż xott kull hl | 100 g piż xott kull hl |

Imluħ nutrittivi: fosfat tad-dijammonjum jew sulfat ta' l-ammonju | 0.3 g/l (espress bħala melħ) [2] | 0.3 g/l (espress bħala melħ) għall-preparazzjoni ta' nbid frizzanti |

Sulfat ta' l-ammonju jew bi-sulfat ta' l-ammonju | 0.2 g/l (espress bħala melħ) [2] | |

Fatturu tat-tkabbir: tijamin fl-għamla ta' tijamin idro-kloriku | 0.6 g/l (espress bħala tijamin) | 0.6 mg/l (espress bħala tijamin) għall-preparazzjoni ta' nbid frizzanti |

Polyvinylpolypyrrolidone | 80 g/hl | 80 g/hl |

Tartrat tal-kalċju | | 200 g/hl |

Fitjat (phytate) tal-kalċju | | 8 g/hl |

[1] Il-kriterja tal-purità għal dan il-prodott hija kif hemm referenza dwar dan fid-Direttiva tal-Kummissjoni 96/77/KE tat-2 ta' Diċembru 1996 li tistabbilixxi kriterja speċifika tal-purità dwar adittivi ma' l-ikel apparti milli kuluri u ħlewwiet (ĠU L 339, tat-30.12.196, pġ. 1), kif emendata bid-Direttiva 98/86/KE (ĠU L 334, tad-9.12.1998, pġ. 1).

[2] Dawn il-prodotti jistgħu wkoll ikunu użati f'taħlita, sa limitu massimu ta' 0.3 g/l, mingħajr preġudizju għal-limitu ta' 0.2 g/l kif stabbilit hawn fuq.

--------------------------------------------------

ANNESS V

Ħtiġiet u kriterji tal-purità għall-polyvinylpolypyrrolidone

(Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament)

Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP), li l-użu tiegħu hemm provvediment dwaru fl-Anness IV(1)(p) u (3)(y) li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, huwa satistically reticulated polymer ta' ġ1-(2-oxo-1-pyrrolidinylethylene).

Huwa mmanifatturat b'polymerizing N-vinyl-2-pyrrolidone fil-preżenza ta' katalist, li jista' jkun jew caustic soda (soder kwstiku) jew N,N'-divinylimidazolidone.

KARATTERISTIĊI

Trab ħafif, abjar sa kulur krema.

Ma jdubx fl-ilma jew solventi orġaniċi.

Ma jdubx f'aċidi minerali b'saħħithom u f'alkali.

TESTIJIET

1. TELF MAT-TNIXXIF

Anqas minn 5 % fil-kondizzjonijiet li ġejjin:

Qiegħed 2 g ta' PVPP f'kapsula tas-silica b'dijametru ta' 70 mm; nixxef f'forn f'100 sa 105 °C għal sitt siegħat. Ħalli jibred f'dessikatur u iżen.

Nota:

Il-limiti kollha ffissati hawn taħt jirreferu għall-piż xott.

2. IRMIED

Piż ta' l-irmied anqas minn 0.5 % fil-kondizzjonijiet li ġejjin:

Gradwalment ġib f'irmied il-fdal mit-test 1, mingħajr ma' teċċedi 500 sa 550 °C, u iżen.

3. ARSENIKU

Anqas minn 2 partijiet kull miljun fil-kondizzjonijiet li ġejjin:

Preparazzjoni tal-prodott għall-ittestjar

Qiegħed 0,5 g ta' PVPP f'garafina bil-qiegħ tond ta' ħġieġ borosilicate mqiegħed fuq diska b'toqba fin-nofs, bl-għonq inklinat. Żid 5 ml ta' aċtu sulfuriku pur (kwalità AR) u 10 ml ta' aċtu nitriku pur (kwalità AR) u saħħan gradwalment. Meta t-taħlita tibda ssir kannella, żid kwantità żgħira ta' aċtu nitriku u kompli saħħan. Kompli b'dan il-mod sakemm il-likwidu jibqa' bla kulur u l-garafina timtela bi fwar abjad SO3. Ħalli jibred, iġbed 10 ml ta' ilma u saħħan mill-ġdid biex jitferrex il-fwar nitriku sakemm jinkiseb duħħan abjad. Din l-operazzjoni tkun irripetuta għat-tieni darba; wara t-tielet darba, għalli għal ftit sekondi, berred u żid sa 40 ml bl-ilma.

Reaġenti (kwalità AR)

1. Soluzzjoni kkonċentrata ta' arseniku (100 mg ta' arseniku kull litru)

Iżen eżatt 0.132 g ta' anhydride arsenika, imnixxef minn qabel f'100 °C, f'garafina konikali ta' 500 ml. Żid 3 ml ta' sodium hydroxide u 20 ml ta' ilma. Ħawwad sakemm idub. Innewtralizza l-likur arseniku bi 15-il ml ta' aċtu sulfuriku mħallat għal 10 % (w/w) u żid ilma bromin issaturat (kwalità AR) sakemm il-kulur isfar ta' bromin ħieles isir stabbli (teoretikament, 7 ml). Wassal sat-togħlija biex jitferrex il-bromin żejjed, ittrasferixxi f'garafina volumetriku ta' 1000 ml u żid sal-kwantità bl-ilma ddistillat.

2. Soluzzjoni arsenika imdewba (1 mg ta' arseniku kull litru)

Ħallat 10 ml ta' soluzzjoni kkonċentrata ta' arseniku (100 mg kull litru) bl-ilma ddistillat biex tagħmel 1000 ml. 1 ml ta' din is-soluzzjoni fih 1/1000 mg ta' arseniku.

3. Tajjar ta' aċetat taċ-ċomb

Għaddas tajjar asorbenti f'5 % (w/v) soluzzjoni ta' aċetat taċ-ċomb li magħha jkun ġie miżjud 1 % aċtu aċetiku. Ħalli t-tajjar jiskula u ħallieh nixxef fl-arja. Żomm fi flixkun magħluq sewwa.

4. It-tajjar assorbenti mnixxef f'forn f'100 °C

Żomm fi flixkun magħluq sewwa.

5. Karta bromid tal-merkurju

Qiegħed is-soluzzjoni alkoħolika ta' bromid tal-merkurju (5 %) fi friskatur rettangolari. Għaddas 80 g/m2 karta bajda tal-filtru, qatta' fi bċejjeċ ta' 15 × 22 cm u itwi fi tnejn, fis-soluzzjoni. Ħalli l-karta tiskula u ħalliha tinxef fid-dlam minxura fuq ħabel mhux metalliku. Aqta' f'1 mm 'il bogħod mit-tinja u 1 cm mit-truf ta' isfel. Aqta l-karta fi kwadri ta' 15 × 15 mm; żomm fi flixkun issiġillat sewwa, mgħotti b'karta sewda.

6. Soluzzjoni ta' stannous chloride

Attakka fil-kiesaħ 20 g ta' boċċi tal-landa puri (kwalità analitika) b' 100 ml ta' aċtu idrokloriku pur, d = 1.19. Żomm fil-preżenza ta' landa metallika fi flixkun li ma tidħolx arja b'tapp tip ta' valvola.

7. Soluzzjoni ta' jodju tal-putassa

Potassium chloride (klorit tal-putassa) | 10 g |

Ilma biex iwassal għall-volum | 100 ml |

8. aċtu nitriku għad-determinazzjoni ta' l-arseniku (kwalità AR)

aċtu b'densità ta' 1.38 f'20 °C, li jkun fih 61.5 sa 65.5 % aċtu nitriku (HNO3). M'għandux iħalli fdal fiss ta' aktar minn 0.0001 %. Ma jista ikun fih ċomb li jinkixef b'dithizone, jew aktar minn parti minn miljun ta' jonju tal-klorin, 2 partijiet minn miljun ta' jonju tal-kubrit, 2 partijiet minn miljun ta' orthophosphoric ion jew mitt parti minn miljun ta' arseniku.

9. aċtu sulfuriku għad-determinazzjoni ta' l-arseniku (kwalitaAR)

aċtu b'densità ta' 1.831 sa 1.835 f'0 °C li jkun fih ta' lanqas 95 % aċtu sulfuriku (H2SO4). M'għandux iħalli fdal fiss ta' aktar minn 0,0005 %. M'għandux ikun fih aktar minn 2 minn miljun ta' metalli tqal, parti 1 minn miljun ta' ħadid, parti 1 minn miljun ta' jonju tal-klorin, parti 1 minn miljun ta' jonju nitriku, 5 partijiet minn miljun ta' jonju ta' l-ammonium jew mitejn parti minn miljun ta' arseniku.

10. 20 % (v/v) soluzzjoni maħlula ta' aċtu sulfuriku (36 g H2SO4 kull 100 ml)

Ħallat 200 ml ta' aċtu sulfuriku pur (kwalità AR) b'ilma ddistillat biex tagħmel 1000 ml.

11. Żingu platinizzat

Żingu pur, ħieles mill-arseniku, f'boċċi jew f'għamla ċilindrika. Ipplatinizza ż-żingu billi tqiegħdu f'garafina ċilindrika u għattieh b'1/20000 soluzzjoni ta' klorin tal-platinum. Wara sagħtejn ta' kuntatt, aħsel iż-żingu b'ilma ddistillat, ħalli ż-żingu platinizzat jiskula fuq diversi ħxuniet ta' karta xuga, nixxef u qiegħed fi flixkun xott.

Ivverifika li 5 g ta' dan iż-żingu, imqiegħed fl-apparat deskritt hawn taħt b'4,5 ml ta' aċtu sulfuriku pur u żid sa 40 ml bl-ilma, li miegħu jiżdiedu żewġ qatriet ta' stannous II chloride u 5 ml ta' soluzzjoni ta' 10 % jodju tal-putassa, ma jħallix tbajja wara mill-anqas sagħtejn fuq karta ta' bromid tal-merkurju. Ivverifika wkoll li 1μg ta' l-arseniku użat kif indikat hawn taħt iħalli traċċa li tidher.

Deskrizzjoni ta' l-apparat

Uża garafina ssiġillata ta' 90 sa 100 ml b'tapp tal-ħġieġ mgħammra b'tubu tal-ħġieġ twil 90 mm b'dijametru ntern ta' 6 mm. Il-parti t'isfel tat-tubu tirqaq u mtaqqba b'toqba laterali (anti-entrainment device). Ix-xifer ta' fuq għandu l-wiċċ ċatt perpendikolari ma' l-assi tat-tubu. It-tieni tubu tal-ħġieġ bl-istess dijametru intern u twil 30 mm bix-xifer ta' fuq ikollu wiċċ ċatt maħkuk bħal dak ta' l-ewwel tubu jista' jkun mgħaqqad ma' ta' l-ewwel u marbut b'żewġ molol mibruma jew ċrieki tal-lasktu.

Proċedura

Fit-tubu tal-ħruġ, fil-pożizzjoni A, qiegħed tapp xott ta' tajjar asorbenti, imbagħad għalaq b'tapp ta' tajjar ta' l-aċetat taċ-ċomb.

Qiegħed biċċa karta kwadra ta' bromid tal-merkurju bejn iż-żewġ partijiet tat-tubu tal-ħruġ f'B u għaqqad iż-żewġ partijiet tat-tubu.

Qiegħed 40 ml ta' likwidu sulfuriku, żewġ taqtiriet ta' soluzzjoni klorat tal-landa u 5 ml ta' soluzzjoni jodju tal-putassa f'garafina. Ħalli għal 15-il minuta. Żid 5 g ta' żingu pplatinizzat u immedjetamenti ssiġilla l-garafina bit-tubu mħejji minn qabel.

Ħalli l-emissjoni tkompli sakemm tintemm (ta' l-anqas sagħtejn). Żarma l-apparat, għaddas il-karta kwadra tal-bromid tal-merkurju f'10 ml ta' soluzzjoni tal-jodju tal-putasa għal nofs siegħa, ċekċek ta' kultant, laħlaħ sewwa u ħallieh jinxef.

It-tebgħa safra jew kannella m'għandhiex tidher, jew tkun aktar ċara mit-tebgħa miksuba b'test parralleli mwettaq b'1 ml ta' soluzzjoni arsenika f'1μg kull ml, li magħha jiżdied 4.5 ml ċidu sulfuriku pur u żid sa 40 ml bl-ilma, li miegħu jiżdiedu żewġ qatriet ta' stannous chloride u 5 ml ta' 10 % soluzzjoni ta'jodju tal-putassa.

4. METALLI TQAL

Espressi bħala ċomb, anqas minn 20 ppm fil-kondizzjonijiet li ġejjin:

Wara l-użin, dewweb l-irmied f'1 ml ta' aċtu idrokloriku pur u 10 ml ta' ilma ddistillat. Saħħan biex iddewweb. Żid sa 20 ml b'ilma ddistillat. 1 ml ta' din is-soluzzjoni jkun fiha materjal minerali 0.10 g ta' PVPP.

Qiegħed 10 ml ta' soluzzjoni ta' rmied f'tubu tat-testijiet 160 × 16 b'2 ml ta' soluzzjoni ta' 4 % sodium fluoride pur, 0.5 ml ta' ammonju pur, 3 ml ta' ilma, 0.5 ml ta' aċtu aċetiku pur u 2 ml ta' soluzzjoni saturata (mxabba) akweja ta' hydrogen sulphide.

M'għandha sseħħ l-ebda preċipitazzjoni. Jekk jiġi prodott kulur kannella, għandu jkun anqas mill-kulur prodott bir-referenza, imħejjija kif ġej:

Qiegħed 2 ml ta' soluzzjoni li jkun fiha 0.01 g ta' ċomb (Pb) f'1 l (10 mg Pb kull litru), 15 ml ilma, 0.5 ml ta' soluzzjoni ta' 4 % (m/v) sodium fluoride, 0.5 ml ta' aċtu aċetiku pur, u 2 ml ta' soluzzjoni akweja saturata ta' hydrogen sulphide f'tubu tat-testijiet 160 – 16. It-tubu jkun fih 20 μg ta' ċomb.

Nota:

B'din il-konċentrazzjoni l-preċipitat tas-sulphide taċ-ċomb biss f'medja aċetika. Preċipitazzjoni tista' tinkiseb fil-preżenza ta' biss 0.05 ml ta' aċtu idrokloriku għall-15 ml, iżda din il-konċentrazzjoni hija delikata wisq biex tintlaħaq ezattament fil-prattika.

Jekk il-0.5 ml ta' aċtu aċetiku kienu mibdula b'0.5 ml ta'aċtu idrokloriku, biss ir-ramm, il-merkurju, etċ., ikunu ppreċipitati.

Kull ħadid preżenti, ġeneralment fl-istat ferriku, jossidizza s-sulphide ta' l-idroġenu billi jipproduċi preċipitat ta' kubrit li jaħbi l-preċipitat ta' colloidal lead sulphide. Kompless ma' 0.5 ml ta' sodium fluoride, il-ħadid jossidizz s-sulphide ta' l-idroġenu aktar bil-mod.

Din il-kwantità hija suffiċjenti biex tagħmel 1 mg ta' ħadid (III). Żid il-kwantità ta' sodium fluoride jekk aktar ħadid ikun preżenti.

Għall-prodotti li jkun fihom il-kalċju, filtrazzjoni hija meħtieġa wara li jiżdied il-fluoride.

5. NITROĠENU TOTALI

Bejn 11 u 12.8 % taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

Apparat

A. L-apparat huwa magħmul minn:

1. A 1 1 garafina A ta' ta' ħġieg borosilicate bħala reċipjent biex isaħħan, mgħammar b'lembut-tapp għall-mili. Jista' jissaħħan fuq il-gass jew ċirku ta' l-elettriku

2. L-estensjoni C biex tiġbor il-likwidu mitmum mill-bubbler B.

3. Bubbler B ta' 500 ml b'għonq inklinat; it-tubu tad-dħul għandu jilħaq il-parti t'isfel tal-garafina. It-tubu tal-ħruġ huwa mgħammar b'boċċa anti-entrainment li tikkostitwixxi l-parti ta' fuq tal-bubbler. Il-lembut-tapp E għad-dħul tal-likwidu li għandu jiġi ttrattat u s-soluzzjoni alkalina.

4. Kondensur vertikali, twil 30 sa 40 cm, b'boċċa b'għonq dejjaq fit-tarf.

5. Garafina konika ta' 250 ml biex jiġbor id-distillat.

B. Flixkun ta' minerallizzazzjoni forma ta' bajda ta' 300 ml b'għonq twil.

Sustanzi meħtieġa:

aċtu sulfuriku pur

Katalist tal-mineralizzazzjoni

30 % (m/m) sodium hydroxide

40 % (m/v) soluzzjoni pura ta' aċtu boriku

0.1 N soluzzjoni ta' aċtu idrokloriku

Indikatur imħallat ta' bromocresol aħdar u methyl aħmar.

Ir-reċipjent tas-sħana għandu jimtela b'ilma mħallat bl-ilma b'1/1000° aċtu sulfuriku. Dan il-likwidu għandu jkun mgħolli qabel kull operazzjoni, bil-purge valve P miftuħa biex teħles mis-CO2.

Proċedura

Qiegħed bejn wieħed u ieħor 0.20 g ta' PVPP, miżun eżattament, fil-garafina tal-minerallizzazzjoni. Żid 2 g katalist tal-minerallizzazzjoni u 15 ml ta' aċtu sulfuriku pur.

Saħħan fuq fjamma diretta, bl-għonq tal-flixkun inklinat, sakemm is-soluzzjoni ssir bla kulur u l-ġnub tal-flixkun ikunu ħielsa minn sustanzi karbonizzati.

Wara li tkessaħ, dewweb b'50 ml ta' ilma u kessaħ aktar; qiegħed dan il-likwidu fil-bubbler B permezz tal-filtru E; imbagħad żid 40 sa 50 ml ta' soluzzjoni ta' 30 % idrossidu tas-sodju, biex tikseb alkalizzazzjoni totali tal-likwidu u neħħi l-ammonja bil-fwar ta' ilma jagħli, iġbor id-distillat fi 5 ml soluzzjoni ta' aċtu boriku imqiegħda minn qabel fil-garafina konika flimkien ma' 10 ml ta' ilma, bit-tarf tal-boċċa mgħaddas fil-likwidu. Żid qatra jew tnejn tal-indikatur imħallat u iġbor 70 sa 100 ml tad-distillat.

Ittratta d-distillat b'soluzzjoni ta' 0.1 N aċtu idrokloriku sakemm l-indikatur isir fir-roża/vjola.

Soluzzjoni ta' 1 ml ta' 0.1 N aċtu idrokloriku tikkorrispondi għal 1.4 mg ta' nitroġenu.

+++++ TIFF +++++

It-tappijiet-lembut P u E jitstgħu jinbidlu b'konnettur tal-plastik u Mohr clamp.

6. SOLUBILITÀ F'MEDJA AKWEA

Anqas minn 0.5 % fil-kondizzjonijiet li ġejjin:

Qiegħed 10 g ta' PVPP f'garafina ta' 200 ml li jkun fiha 100 ml ta' ilma ddistillat. Ħawwad u ħalli għall-24 siegħa. Iffiltra fuq filter screen b'porożità ta' 2.5 μ, u wara fuq filter screen b'porożità ta' 0.8 μ. Il-fdal li jibqa' wara l-evaporazzjoni tal-filtrat fuq bajnu ta' l-ilma sakemm jinxef għandu jkun anqas minn 50 mg.

7. SOLUBILITÀ F'MEDJA TA' aċtu ALKOĦOLIKU

Inqas minn 1% f'dawn il-kondizzjonijiet:

Itfa' 1g ta' PPPP ġo flask li fih 500ml ta' di nit-taħlita:

aċtu aċetiku | 3 g |

Etanol | 10 ml |

Ilma biex iwassal għall-volum sa | 100 ml |

Ħalli għal 24 siegħa. Iffiltra fuq filter screen b'porożità ta' 2.5 μ, u wara fuq filter screen ta' porożità ta' 0.8μ. Ikkonċentra l-filtrat fuq banju ta' l-ilma. Temm l-evaporazzjoni fuq banju ta' l-ilma f'kapsula ta' silika bil-qatran ta' 70 mm dijametru. Il-fdal niexef li jibqa' wara l-evaporazzjoni għandu jkun anqas minn 10 mg, waqt li jittieħed akkont ta' xi fdal imħolli bl-evaporazzjoni ta' taħlita ta' 500 ml ta' aċtu aċetiku u ethanol.

8. EFFETTIVITÀ TAL-PVPP B'RELAZZJONI MA' L-ASSORBAZZJONI TA' KOMPOSTI FENOLIĊI

Il-persentaġġ ta' attività stabbilit bil-kondizzjonijiet li ġejjin għandu jkun ta' 30 % jew aktar.

A. Reaġenti:

1. 0.1 N soluzzjoni ta'idrossidu tas-sodju.

2. 0.1 N soluzzjoni ta' aċtu saliċiliku

(13.81 g ta' l-aċtu saliċiliku huma mdewba f'500 ml ta' methanol u miżjud ma' litru ilma)

B. Proċedura

1. Iżen 2 sa 3 g ta' PVPP f'garafina koniku ta' 250 ml u nnota l-piż, W, b'eżattezza sa 0.001 g.

2. Ikkalkola l-materjal xott tal-kampjun (persentaġġ solidu) u n-nota P, espressa bħala persentaġġ b'eżattezza sa punt wieħed ta' deċimali.

3. Żid il-0,1 N soluzzjoni ta' aċtu saliċiliku bl-użu tal-formula li ġejja:

43 × W × P = ml tas-soluzzjoni li għandha tiżdied.

4. Għalaq il-garafina u ċekċek għal 5 minuti.

5. Ferra t-taħlita, msaħħna sa 25 °C, f'lembut Buchner mgħammar b'filtru mqabbad ma' garafina ta' 250 ml; stennieh sa kemm jiżvojta l-filtrat biżżejjed li jkun miksub biex jittieħed kampjun ta' 50 ml (il-filtrat għandu jkun ċar).

6. Iġbed b'pipetta 50 ml tal-filtrat fil-garafina konika ta' 250 ml.

7. Iddetermina l-punt tan-newtralizzazzjoni b'phenophthalein, bl-użu ta' 0.1 N soluzzjoni tas-soda u nnota l-volum Vs.

8. Ittittratta 50 ml ta' aċtu saliċiliku bħala referenza bl-istess mod u nnota l-volum Vb.

C. Kalkolazzjoni:

+++++ TIFF +++++

Nota:

Il-limiti kollha stabbiliti fil-punti 2 sa 8 jirreferu għall-materja xotta.

9. N-VINYLPYRROLIDONE LIBERU - MHUX AKTAR MINN 0,1 %

Metodu

Issospendi 4.0 g tal-kampjun bi 30 ml ta' ilma, ħawwad għal 15-il minuta, għaddi minn filtru tal-ħġieġ sinterizzat ta' 9 sa 15 ìm (= type G 4) f'garafina konika ta' 250 ml. Aħsel ir-residwu b'100 ml ta' ilma, żid 500 g ta' aċetat tas-soda mal-filtrati kombinati u ttittratta b'0.1 N jodju sakemm il-kulur tal-jodju ma jiċċarax aktar. Żid 3.0 ml addizzjonali ta' 0.1 N jodju, ħalli joqgħod għall 10 minuti u ittittratta l-jodju żejjed b'0.1 N sodium thiosulphate, u żid 3 ml ta' lamtu TS hekk kif il-punt finali jkun milħuq. Wettaq determinazzjoni fil-vojt. Mhux aktar minn 0.72 ml tal-jodju huwa kunsmat, li jikkorrispondi ma' mhux aktar minn 0.1 % vinylpyrrolidone.

10. N,N'-DIVINYLIMIDAZOLE LIBERU - MHUX AKTAR MINN 2 MG/KG

Prinċipju

N,N'-divinylimidazolidone liberu li jgħaddi minn PVP li ma jdubx f'solvent (acetone) huwa ddeterminat bil-kolonna kapillari ta' gas chromatography.

Soluzzjoni normali interna

Dewweb 100 mg ta' heptanoic acid nitrile (oenanthic acid nitrile) miżun sa 0,1 mg f'500 ml ta' acetone.

Tħejjija tal-kampjun

Iżen xi 2 sa 2.5 g tal-polymer sa l-eqreb 0.2 mg f'garafina konika ta'50 ml. B'pipetta, żid 5 ml ta' soluzzjoni normali interna. Wara, mexxi f'xi 20 ml ta' acetone. Ħawwad it-taħlita għal erba' sigħat jew ħalliha li tkun ekwilibbrata għal ta' l-anqas 15-il siegħa u analizza s-soluzzjoni supernatanti b'gass chromatography.

Kalibrazzjoni tas-soluzzjoni

Iżen xi 25 mg ta' N,N'-divinylimidazolidone sa l-eqreb 0.2 mg f'garafina u żid sa 100 ml bl-acetone. B'pipetta, ittrasferixxi 2.0 ml ta' din is-soluzzjoni f'garafina ta' 50 ml oħra tal-kalibrazzjoni, żid sa 50 ml bl-acetone. Ittrasferixxi 2 ml ta' din is-soluzzjoni f'garafina ieħor, żid 5 ml tas-soluzzjoni normali interna (ara fuq) u żid għal 25 ml bl-acetone.

Kondizzjonijiet ta' gass chromatography

Kolonna: | kapillarja (silika mgħaqda) "DB-Wax" (cross-linked Carbowax 20 M), tul 30 m, dijametru intern 0.25 mm, ħxuna tal-folja 0.5 ίm |

Kolonna, temperatura tal-forn: | programizzata, 140 C sa 240 °C, 4 °C/minuta |

Injettur: | injettur maqsuma, 220 °C effluwent maqsuma 30 ml/min |

Kixxiefi: | kixxiefi termojoniku (voluntarju bi qbil ma' l-istruzzjonijiet tal-fabrikant). 250 °C. |

Gass burdnar: | Helium, 1 bar (overpressure) (pressa żejda) |

Ammony injettat | 1μl ta' soluzzjoni supernatanta tal-kampjun jew ta' soluzzjoni kkalibrata |

Proċedura

Ikseb determinazzjoni ta' min jorbot fuqha tal-fattur tal-kalibrazzjoni għall-kondizzjonijiet speċifiċi ta' l-analiżi permezz ta' l-injezzjonijiet repettitivi tas-soluzzjoni tal-kalibrazzjoni. Analizza l-kampjun. Il-kontenut ta' N,N'-divinylimidazolidone f'PVP li ma jdubx m'għandux ikun aktar minn 0.1 %.

Kalkolazzjoni tal-fattur tal-kalibrazzjoni

+++++ TIFF +++++

WD = ammont ta' N,N'-divinylimidazolidone meħud (mg)

WSt = ammont ta' normal intern (mg)

ASt = żona ta' quċċata għan-normal intern

AD = żona ta' quċċata għal N,N'-divinylimidazolidone

Kalkolazzjoni tal-kontenut ta' N,N-divinylimidazolidone

+++++ TIFF +++++

CD = konċentrazzjoni ta' N,N'-divinylimidazolidone (mg)

f = fattur tal-kalibrazzjoni

AD = żona ta' quċċata għal N,N'-divinylimidazolidone

WSt = ammont ta' normal intern miżjud mal-kampjun (mg)

ASt = żona ta' quċċata ta' normal intern

WS = ammont ta' kampjun meħud (g)

--------------------------------------------------

ANNESS VI

Ħtiġiet għall-calcium tartrate

(Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament)

ŻONA TA' APPLIKAZZJONI

Il-calcium tartrate jiżdied ma' l-inbid bħala ajjutant teknoloġiku biex jgħin il-preċipitazzjoni tat-tartru u jgħin l-istabbilizzazzjoni tartarika ta' l-inbid billi jnaqqas il-potassium hydrogen tartrate finali u konċentrazzjonijiet ta' calcium tartarate.

ĦTIĠIET

- Id-doża massima hija stabbilita fl-Anness IV li jinsab ma' dan ir-Regolament

- Meta jiżdied il-calcium tartrate, l-inbid għandu jkun imċekċek u jitħalla jibred u l-kristalli li jiffurmaw għandhom jiġu separati bi proċessi fiżiċi.

--------------------------------------------------

ANNESS VII

Ħtiġiet għall-beta-glucanase

(Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament)

1. Kodiċi internazzjonali għall-beta-glucanase: E.C. 3-2-1-58

2. Beta-glucan hydrolase (tqassim tal-glucan f'Botrytis cinerea)

3. Oriġini: Trichoderma harzianum

4. Żona ta' applikazzjoni tqassim tal-beta-glucans preżenti fl-inbejjed, b'mod partikolari dawk il-prodotti minn għeneb botrytised

5. Doża massima: 3 g tat-tħejjija enżimatika li jkun fiha 25 % solidi totali organiċi (TOS) kull ettolitru

6. Speċifikazzjonijiet tal-purità kimikali u mikro-bijoloġika:

Telf fit-tnixxif | Anqas minn 10 % |

Metalli tqal | Anqas minn 30 ppm |

Pb: | Anqas minn 10 ppm |

As: | Anqas minn 3 ppm |

Koliformi totali | Assenti |

Escherichia coli | Assenti f'kampjun ta' 25 g |

Salmonellaspp: | Assenti f'kampjun ta' 25 g |

Għadd aerobiku | Anqas minn 5 x 104cells/g |

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

Batterja tal-ħalib

(Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament)

ĦTIĠIET

Batterja tal-ħalib, għall-użu li dwarha hemm provvediment fl-Anness IV(1)(q) u (3)(z) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, għandhu jkun jagħmel parti mill-genera Leuconostoc, Lactobacillus u/jew Pediococcus. Għandhom jikkonvertu għall-aċtu malliku f'masti ta' l-għeneb jew f'inbid f'aċtu tal-ħalib u ma jeffetwax it-togħma. Għandhom ikunu ġew iżolati mill-għeneb, masti ta' l-għeneb, inbid jew prodotti magħmula mill-għeneb. L-isem tal-genus u speċi u r-referenzi ta' s-silta għandhom jintwerew fuq it-tikketta, bl-oriġini u l-istrain breeder.

Għandha tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel għall-manipulazzjoni ġenerika tal-Batterja tal-ħalib.

FORMA

Għandhom jintużaw f'forma likwida jew iffriżata jew bħala trab miksub b'lyophilisation, f'kultura pura jew kultura assoċjata.

BATTERJA IMMOBILIZZATA

Il-medja tal-ġarr għat-tħejjija tal-Batterja tal-ħalib immobilizzata għandha tkun inerta u għandha tkun permissibbli fil-manifattura ta' l-inbid.

KONTROLLI

Kemikali:

L-istess ħtiġiet fir-rigward ta' sustanzi mgħoddija minn filtru bħal tat-tħejjijiet oenoloġiċi oħra, u metalli tqal b'mod partikolari.

Mickrobijoloġiċi:

- il-livell ta' Batterja tal-ħalib riverifikabbli għandu jkun ta' 108/g jew 107/ml jew aktar;

- il-livell ta' batterja tal-ħalib ta' speċi differenti mill-strain jew strains indikati għandu jkun anqas minn 0.01 % tal-Batterja tal-ħalib totali riverifikabblie;

- il-livell ta' Batterja erobika għandu jkun anqas minn 103 kull gramma ta' trab jew kull millilitru;

- il-kontenut totali ta' ħmira għandu jkun anqas minn 103 kull gramma ta' trab jew kull millilitru;

- il-kontenut ta' moffa għandu jkun anqas minn 103 kull gramma ta' trab jew kull millilitru;

ADDITTIVI

L-addittivi użati fit-tħejjija tal-kultura jew ta' riattivazzjoni tal-Batterja tal-ħalib għandhom ikunu sustanzi permissibbli li jintużaw fl-oġġetti ta' l-ikel u għandhom jissemmew fuq it-tikketta.

DATA TA' PRODUZZJONI

Il-manifattur għandu jindika d-data li fiha l-prodott ħalla l-fabbrika.

UŻU

Il-manifattur għandu jindika l-istruzzjonijiet għall-użu jew il-metodu tar-riattivazzjoni.

PREŻERVAZZJONI

Il-kondizzjonijiet tal-ħażna għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar fuq it-tikketta.

METODI TA' ANALIŻI

- Batterja tal-ħalib medja A(1), B(2) or C(3) b'metodu ta' l-utilizzazzjoni għall-strain kif indikat mill-produttur,

- Batterja erobika Bacto-Agar medium,

- ħmira: Malt-Wickerham medium,

- moffa: Malt-Wickerham medium.

Medja A

Estratt tal-ħmira | 5 g |

Estratt tal-laħam | 10 g |

Trypsic peptone | 15 g |

Aċetat tas-sodju | 5 g |

Ċitrat ta' l-ammonjum | 2 g |

Tween 80 | 1 g |

Sulfat tal-manganisja | 0.050 g |

Sulfat tal-magnesja | 0.200 g |

Glucose | 20 g |

Ilma biex iwassal għall-volum | 1000 ml |

PH | 5.4 |

Medja B:

Ġulepp tat-tadam | 250 ml |

Estratt tal-ħmira-Difco | 5 g |

Peptone | 5 g |

aċtu L-maliku | 3 g |

Tween 80 | Taqtira waħda |

Sulfat tal-manganisja | 0.050 g |

Sulfat tal-magnesja | 0.200 g |

Ilma biex iwassal għall-volum | 1000 ml |

PH | 4.8 |

Medja C

Glucose | 5 g |

Tryptone Difco | 2 g |

Peptone Difco | 5 g |

Estratt tal-fwied | 1 g |

Tween 80 | 0.05 g |

Ġulepp tat-tadam imħallat 4,2 darba u ffiltrat bi Whatman Nru 1 | 1000 ml |

PH | 5.5 |

--------------------------------------------------

ANNESS IX

Determinazzjoni tat-telf ta' materja organika mir-resini ta' skambju ta' jonji

(Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament)

1. SKOP U QASAM TA' L-APPLIKAZZJONI

Il-metodu jistabbilixxi t-telf ta' materja organika mir-resini ta' skambju ta' jonji

2. DEFINIZZJONI

It-telf ta' materja organika mir-resini ta' skambju ta' jonji. It-telf ta' materja organika huwa ddeterminat bil-metodu speċifikat.

3. PRINĊIPJU

Solventi ta' l-estrazzjoni jiġu mgħoddija minn reżini mħejjija u l-piż tal-materja organika estratta huwa stabbilit gravimetrikament.

4. REAĠENTI

Ir-reaġenti kollha għandhom ikunu ta' kwalità analitika.

Estrazzjoni tas-solventi..

4.1. Ilma ddistillat jew ilma de-ionised ta' purità ekwivalenti.

4.2. Ethanol, 15 % v/v. Imħejji b'taħlita ta' 15 il-parti ta' ethanol assolut ma 85 parti ta' ilma (4. 1 l).

4.3. aċtu aċetiku, 5 % m/m. Imħejji b'taħlita ta' 5 partijiet ta' aċtu aċetiku nġazzat ma' 95 parti ilma (4.1).

5. APPARAT

5.1. Ion exchange chromatography columns.

5.2. Ċilindri ta' kejl, kapaċità 2 l.

5.3. Dixxijiet ta' evaporazzjoni kapaċi li jifilħu forn fgat f'850 °C.

5.4. Forn li jnixxef, termostatikament ikkontrollat f'105 ±2 °C.

5.5. Forn fgat, termostatikament ikkontrollat f'850 ±25 °C.

5.6. Miżien analitiku eżatt sa 0,1 mg.

5.7. Evaporatur, hot plate jew evaporatur infra-red.

6. PROĊEDURA

6.1. Żid ma' kull waħda mit-tlett ion exchange chromatography columns separati (5.1) 50 ml tar-resina ta' kambju ta' jonji li għandha tkun ittestjata, maħsula u ttratta bi qbil mad-direzzjonijiet tal-manifattur għat-tħejjija ta' reżini għall-użu fl-ikel.

6.2. Għar-reżini anjonika, għaddi t-tliet solventi ta' l-estrazzjoni (4.1, 4.2 u 4.3) separatament ma' tul il-kolonni mħejjia (6.1) b'rata ta' nixxija ta' 350 sa 450 ml/h. Warrab l-ewwel litru ta' elwat f'kull każ u iġbor iż-żewġ litri li jmiss fiċ-ċilindri tal-kejl (5.2). Għal reżini katjoniċi, għaddi biss is-solventi 4.1 u 4.2 ma' tul il-kolonni mħejjija għal dan l-iskop.

6.3. Evaporta t-tlett elwati fuq hot plate jew l-evaporatur infra-red (5.7) f'dixxijiet ta' l-evaporzzjoni separati (5.3) li jkun tnaddfu u ntiżnu minn qabel (m0). Qiegħed id-dixxijiet f'forn (5.4) u nixxef għall-piż kostanti (m1).

6.4. Wara li tirrekordja l-piż kostanti (6.3), qiegħed id-dixx ta' l-evaporazzjoni f'forn fgat (5.5) u wassal għal irmied lejn piż kostanti (m2).

6.5. Ikkalkola l-materja organika estratta (7.1). Jekk ir-riżultat huwa akbar minn 1 mg/l, wettaq test fil-vojt fuq ir-reaġenti u kkalkola mill-ġdid il-piż tal-materjal organiku estratt.

It-test fil-vojt għandu jitwettaq billi jkunu rripetuti s-sezzjonijiet 6.3 u 6.4 imma bl-użu ta' żewġ litri tas-solvent ta' l-estrazzjoni, biex jagħti l-piżijiet m3 u m4 fis-sezzjonijiet 6.3 u 6.4 rispettivament.

7. ESPRESSJONI TA' RIŻULTATI

7.1. Formula u kalkolazzjoni tar-riżultati

Il-materjal organiku estratt mir-reżini ta' skambju ta' jonji, f'mg/l, jingħata b':

500 (m1 - m2)

meta m1 u m2 huma espressi fi grammi.

Il-piż korrett (mg/I) tal-materjal organiku estratt mir-reżini ta' skambju ta' jonji, jingħata bi:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

meta m1, m2, m3 u m4 huma espressi fi grammi.

7.2. Id-differenza fir-riżultati bejn iż-żewġ determinazzjonijiet paralleli mwettqa fuq l-istess kampjun m'għandhiex teċċedi 0.2 mg/l.

--------------------------------------------------

ANNESS X

Ħtiġiet għal trattament b'elettro-dijalisi

(Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament)

L-iskop huwa li tinkiseb stabbiltà tartarika ta' l-inbid fir-rigward ta' potassium hydrogen tartrate u calcium tartrate (u mluħ oħrajn tal-kalċju) bl-estrazzjoni ta' jonji fis-supersaturazzjoni fl-inbid taħt l-azzjoni ta' kamp elettriku u bl-użu ta' membrani li huma jew anion-permeable jew cation-permeable.

1. ĦTIĠIET TA' MEMBRANI

1.1. Il-membrani għandhom jiġu rranġati alternattivament f'sistema tat-tip "pressa ta' filtru" jew xi sistema oħra addattata li tissepara l-kompartimenti tat-trattament (inbid) u konċentrazzjoni (skart ta' l-ilma).

1.2. Il-membrani cation-permeable għandhom ikunu ddisinjati biex jiġbdu biss cations, b'mod partikolari K+ u Ca++.

1.3. Il-membrani anion-permeable għandhom ikunu ddisinjati biex jiġbdu biss anions, b'mod partikolari tartrate anions.

1.4. Il-membrani m'għandhomx jimmodifikaw eċċessivament il-kompożizzjoni fiżiko-kemikali u l-karatteristiċi sensorji ta' l-inbid. Għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet li ġejjin:

- għandhom ikunu mmanifatturati bi qbil mal-prattika ta' manifattura tajba minn sustanzi awtorizzati għall-manifattura ta' materjali tal-plastika intenzjonati biex jiġi f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel kif elenkati fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kummissjoni 90/128/KEE [1];

- l-użu ta' tagħmir elettro-dijalisi għandu juri li l-membrani użati jkunu jilħqu l-ħtiġiet imsemmija hawn fuq u li kull tibdil ikun sar minn nies speċjalizzati;

- m'għandhomx jirrilaxxaw xi sustanzi fi kwantitajiet li jipperikolaw is-saħħa umana jew li jaffettwaw it-togħma jew riħa ta' l-oġġetti ta' l-ikel u għandhom jilħqu l-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 90/128/KEE;

- l-użu tagħhom m'għandux jagħti bidu għal interazzjonijiet bejn il-kostitwenti tagħhom u l-inbid li jistgħu jwasslu għall-formazzjoni ta' xi komponenti ġodda li jistgħu jkunu tossiċi fil-prodott ittrattat.

L-istabbilità tal-membrani elettro-dijalisi friski għandha tkun stabbilita bl-użu ta' simulant li jirriproduċi l-kompożizzjoni fiżiko-kemikali ta' l-inbid għall-investigazzjoni u l-migrazzjoni possibbli ta' ċerti sustanzi minnhom.

Il-metodu esperimentali huwa rakkomandat kif ġej:

Is-simulant huwa soluzzjoni ta' ilma u alkoħol li jagħti l-pH u l-konduttività ta' l-inbid. Il-kompożizzjoni tiegħu hija kif ġej:

- ethanol assolut: 11 l,

- potassium hydrogen tartrate: 380 g,

- potassium chloride: 60 g,

- sulphuric acid konċentrat: 5 ml,

- ilma ddistillat: biex iwassal għal 100 litru.

Din is-soluzzjoni tintuża biex tagħmel testijiet ta' closed circuit migration fuq electrodialysis stack taħt tensjoni (1 volt/cell), u fuq il-bażi ta' 50 l/m2 ta' mebrani anionic u cationic, sa 50 % demineralizzazzjoni tas-soluzzjoni. Iċ-ċirkwit effluwenti jinbeda b'5 g/l soluzzjoni ta' potassium chloride. Is-sustanzi immigranti jkunu ttestjati għalihom kemm fis-simulant u fl-effluwent.

Molekuli organiċi li jidħlu fil-kompożizzjoni tal-membrani li għandhom it-tendenza li jemigraw fis-soluzzjoni ttrattata għandhom ikunu ddeterminati. Determinazzjoni speċifika għandha titwettaq għal kull wieħed minn dawn il-kostitwenti minn laboratorju approvat. Il-kontenut fis-simulat tal-komponenti kollha ddeterminati għandu jkun anqas minn 50 g/l.

Ir-regoli ġenerali għall-kontrolli tal-materjali li jiġu f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel għadhom ikunu applikati għal dawn il-membrani.

2. ĦTIĠIET TA' UTILIZZAZZJONI TAL-MEMBRANI

Il-par membrani huwa formulat biex il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu milħuqa:

- it-tnaqqis ta' pH ta' l-inbid m'għandux ikun aktar minn 0.3 units ta' pH,

- it-tnaqqis fl-aċidità volatili għandu jkun anqas minn 0.12 g/l (2 meq espress bħala aċtu aċetiku);

- it-trattament m'għandux jaffettwa l-kostitwenti mhux-joniċi ta' l-inbid, b'mod parikolari l-polyphenols u l-polysaccharides;

- diffużjoni tal-molekoli żgħar bħalma hu l-ethanol għandha tiġi kkalkolata u m'għandhiex tikkawża tnaqqis fis-saħħa alkoħolika ta' aktar minn 0.1 % vol.;

- il-membrani għandhom ikunu kkonservati u mnaddfa b'metodi approvati b'sustanzi awtorizzati għall-użu fit-tħejjija ta' l-oġġetti ta' l-ikel;

- il-membrani jkunu mmarkati biex xi alternazzjoni fil-"kolonna" tista' tkun ivverifikata;

- it-tagħmir għandu jitħaddem bl-użu ta' mekkaniżmu ta' kmand u kontroll li għandu jieħu akkont ta' l-instabbiltà partikolari ta' kull inbid biex jelimina biss is-supersaturazzjoni ta' potassium hydrogen tartrate u l-imluħ tal-kalċju;

- it-trattament għandu jitwettaq fuq ir-responsabbiltà ta' oenoliġista jew tekniku kkwalifikat.

It-trattament għandu jiġi rrekordjat fir-reġistru li għalih jirreferi l-Artikolu 70 (2) tar-Regolament (KEE) 1493/1999.

[1] ĠU L 75, tal-21.3.1990, pġ. 19. L-aħħar emendata bid-Direttiva 1999/91/KE (ĠU L 330, ta' l-4.12.1999, pġ. 41).

--------------------------------------------------

ANNESS XI

Ħtiġijiet għal urease

(Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament)

1. Kodiċi internazzjonali għal urease: KE 3-5-1-5, CAS No 9002-13-5.

2. Attività: attività ta' l-urease (attiv bħala pH aċiduż), biex tinqasam l-urea f'ammonia u f'diossidu tal-karbonju. L-attività msemmija ma tkunx anqas minn 5 unitajiet/mg, unità waħda tkun definita bħala l-ammont li jipproduċi μmol wieħed ta' ammonia kull minuta f'37 °C minn 5 g/l urea f'pH 4.

3. Oriġini: Lactobacillus fermentum.

4. Qasam ta' l-applikazzjoni: it-tfarrik ta' l-urea preżenti f'inbid maħsub ħalli l-maturazzjoni titwal, meta l-konċentrazzjoni inizjali ta' l-urea tkun għola minn 1 mg/l.

5. Kwantità massima li għandha tintuża: 75 mg ta' tħejjija ta' enzima kull litru ta' nbid ittrattat, li ma teċċedix 375 unitajiet ta' urease kull litru ta' nbid. Wara t-trattament, l-attività residwali ta' enzimi kollha għandha tkun eliminata bil-filtrazzjoni ta' l-inbid (daqs tal-pori < 1 μm).

6. Speċifikazzjonijiet tal-purità kimikali u mikro-bijoloġika:

Telf fit-tnixxif | Anqas minn 10 % |

Metalli tqal | Anqas minn 30 ppm |

Ċomb: | Anqas minn 10 ppm |

Arseniku: | Anqas minn 2 ppm |

Koliformi totali | Assenti |

Salmonellaspp: | Assenti f'kampjun ta' 25 g |

Għadd aerobiku | Anqas minn 5 x 104 cells/g |

Urease użat fit-trattament ta' l-inbid għandu jkun imħejji permezz tal-kondizzjonijiet simili bħal dawk ta' urease kif kopert bl-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel ta' l-10 ta' Diċembru 1998.

--------------------------------------------------

ANNESS XII

Derogi dwar kontenut ta' di-ossidu tal-kubrit

(Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament)

B'żieda ma' l-Anness V(A) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, il-kontenut massimu ta' di-ossidu tal-kubrit għall-inbejjed b'kontenut residwu ta' zokkor, espress bħala zokkor invertit, ta' mhux anqas minn 5 grammi kull litru, għandu jiżdied għal:

(a) 300 mg/l għal:

- l-inbejjed bojod ta' kwalità psr intitolati għad-deskrizzjoni ta' l-oriġini Gaillac

- l-inbejjed ta' kwalità psr intitolati li jġibu d-deskrizzjoni ta' l-oriġini Alto Adige u Trentino, deskritti bit-termini jew wieħed mit-termini "passito" jew "vendemmia tardiva";

- l-inbejjed ta' kwalità psr Moscato di Pantelleria naturale u Moscato di Pantelleria;

- l-inbejjed tal-mejda bid-deskrizzjonijiet ġeografiċi li ġejjin, b'saħħa totali alkoħolika bil-volum għola minn 15 % vol. u kontenut residwu ta' zokkor għola minn 45 g/l:

- Vin de pays de Franche-Comté,

- Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

- Vin de pays de Saône-et-Loire,

- Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,

- Vin de pays des collines rhodaniennes,

- Vin de pays du comté Tolosan,

- Vin de pays des côtes de Gascogne,

- Vin de pays du Gers,

- Vin de pays du Lot,

- Vin de pays des côtes du Tarn,

- Vin de pays de la Corrèze,

- Vin de pays de l'Ile de Beauté,

- Vin de pays d'Oc,

- Vin de pays des côtes de Thau,

- Vin de pays des coteaux de Murviel;

(b) 400 mg/l għal:

- inbejjed ta' kwalità psr intitolati għal waħda mid-deskrizzjonijiet ta' l-oriġini rreġistrati li ġejjin: Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon segwit bl-isem tal-komun ta' l-oriġini, Coteaux du Layon segwit bl-isem "Chaume", Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace u Alsace grand cru segwit bil-kliem "vendanges tardives" jew "sélection de grains nobles",

- inbejjed ħelwin prodotti minn għeneb misjur iż-żejjed u nbejjed ħelwin prodotti minn għeneb taż-żbib li joriġina fil-Greċja, b'kontenut residwu ta' zokkor, espress bħala zokkor invertit, ta' mhux anqas minn 45 g/l u intitolat għal waħda mid-deskrizzjonijiet ta' l-oriġini li ġejjin: Samos (Σάμος), Rhodes (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο Πατών), Kephalonia (Κεφαλονία), Limnos (Λήμος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Daphnes (Δαφνές).

--------------------------------------------------

ANNEX XIII

Kontenut ta' aċtu volatili

Minkejja l-Anness V(B)(1) li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, il-kontenut massimu ta' aċtu volatili ta' l-inbid għandu jkun:

(a) għall-inbejjed Ġermaniżi:

- 30 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Eiswein" jew "Beerenauslese";

- 35 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Trockenbeerenauslese";

(b) għall-inbejjed Franċiżi:

25 milliekwivalenti għall-inbejjed ta' kwalità psr li ġejjin:

- Barsac,

- Cadillac,

- Cérons,

- Loupiac,

- Monbazillac,

- Sainte-Croix-du-Mont,

- Sauternes,

- Anjou-Coteaux de la Loire,

- Bonnezeaux,

- Coteaux de l'Aubance,

- Coteaux du Layon,

- Coteaux du Layon, segwit bl-isem tal-komun ta' l-oriġini,

- Coteaux du Layon, segwit bl-isem "Chaume",

- Quarts de Chaume,

- Coteaux de Saumur,

- Jurançon,

- Pacherenc du Vic Bilh,

- Alsace u Alsace grand cru, dekritt u ppreżentat bil-kliem "vendanges tardives" jew "sélection de grains nobles",

- Arbois, segwit bid-deskrizzjoni "vin de paille",

- Côtes du Jura, segwit bid-deskrizzjoni "vin de paille",

- L'Etoile, segwit bid-deskrizzjoni "vin de paille",

- Hermitage, segwit bid-deskrizzjoni "vin de paille";

l-inbejjed tal-mejda bl-indikazzjonijiet ġeografiċi li ġejjin, b'saħħa alkoħolika totali bil-volum għola minn 15 % vol. u kontenut residwu ta' zokkor għola minn 45 g/l:

- Vin de pays de Franche-Comté,

- Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

- Vin de pays de Saône-et-Loire,

- Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,

- Vin de pays des collines rhodaniennes,

- Vin de pays du comté Tolosan,

- Vin de pays des côtes de Gascogne,

- Vin de pays du Gers,

- Vin de pays du Lot,

- Vin de pays des côtes du Tarn,

- Vin de pays de la Corrèze,

- Vin de pays de l'Ile de Beauté,

- Vin de pays d'Oc,

- Vin de pays des côtes de Thau,

- Vin de pays des coteaux de Murviel;

l-inbejjed likuri ta' kwalità psr li ġejjin deskritti u ppreżentati bit-terminu "vin doux naturel":

- Banyuls,

- Banyuls rancio,

- Banyuls grand cru,

- Banyuls grand cru rancio,

- Frontignan,

- Grand Roussillon,

- Grand Roussillon rancio,

- Maury,

- Maury rancio,

- Muscat de Beaumes-de-Venise,

- Muscat de Frontignan,

- Muscat de Lunel,

- Muscat de Mireval,

- Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

- Rasteau,

- Rasteau rancio,

- Rivesaltes,

- Rivesaltes rancio,

- Vin de Frontigan;

(ċ) għall-inbejjed Taljani:

25 milliekwivalenti kull litru għal:

- l-inbid likur ta' kwalità psr "Marsala",

- l-inbejjed ta' kwalità psr Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria u Malvasia delle Lipari,

- l-inbejjed ta' kwalità psr u nbejjed likuri ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bit-terminu jew wieħed mit-termini "vin santo", "passito", "liquoroso" u "vendemmia tardiva", u

- l-inbejjed tal-mejda b'indikazzjoni ġeografika li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bit-terminu jew wieħed mit-termini "vin santo", "passito", "liquoroso" u "vendemmia tardiva",

- inbejjed tal-mejda miksuba mill-"Vernaccia di Oristano B" varjeta tad-dielja mkabbra fis-Sardinia u li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Vernaccia di Sardegna";

(d) għall-inbejjed Awstrijaċi:

- 30 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Eiswein" jew "Beerenauslese";

- 40 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Ausbruch", "Trockenbeerenauslese" jew "Strohwein";

(e) għall-inbejjed li joriġinaw mir-Renju Unit:

25 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr deskritti u ppreżentati bit-termini "botrytis" jew b'termini oħrajn ekwivalenti, "noble late harvested", "special late harvested" jew "noble harvest" u li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu hekk deskritti;

(f) għall-inbejjed li joriġinaw fi Spanja:

25 milliekwivalenti kull litru ta' nbejjed ta' kwalità psr li jilħqu l-ħtiġiet biex jiġu deskritti bħala "Vendimia tarda";

--------------------------------------------------

ANNESS XIV

Arrikir meta l-kondizzjonijiet tat-temp kienu eċċezzjonalment ħżiena

(Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament)

(p. m.)

--------------------------------------------------

ANNESS XV

Każi fejn l-aċidifikazzjoni u arrikkir ta' wieħed u l-istess prodott huma awtorizzati

(Artikolu 27 ta' dan ir-Regolament)

(p. m.)

--------------------------------------------------

ANNESS XVI

Dati li qabilhom operazzjonijiet ta' arrikkir, aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni jistgħu jitwettqu fil-każi ta' kondizzjonijiet tat-temp eċċezzjonalment ħżiena

(Artikolu 29 ta' dan ir-Regolament)

(p. m.)

--------------------------------------------------

ANNESS XVII

Karatteristiċi ta' distillat ta' nbid u distillat ta' għeneb imqadded li jistgħu jiżdiedu ma' nbejjed likuri u ċerti nbejjed likuri ta' kwalità psr

(Artikolu 37 ta' dan ir-Regolament)

1.Caract-ristiques organoleptiques | L-ebda togħma estranea ma tkun tinħass fil-materja prima |

2.Qawwa alkoħholika bil-volum:

Minimu | 52 % vol. |

Massimu | 86 % vol. |

3.Kwantità totali ta' sostanzi volatili apparti milli alkoħol etilitiku u metiliku | 125 g/hl alkoħol jew aktar fi 100 % vol. |

4.Kontenut massimu ta' alkoħol-metiliku | < 200 g/hl alkoħol jew aktar fi 100 % vol. |

--------------------------------------------------

ANNESS XVIII

Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi l-applikazzjoni ta' regoli speċjali

A. LISTA TA' NBEJJED LIKURI TA' KWALITÀ PSR LI L-PRODUZZJONI TAGĦHOM TINVOLVI L-UŻU TA' MAST TA' L-GĦENEB JEW IT-TAĦLITA TIEGĦU MA' L-INBID

(Artikolu 38(1) ta' dan ir-Regolament)

GREĊJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πάτρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλλονιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Daphnes), Μαυροδάφνη Πάτρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne of Kefallonia

SPANJA

Inbid likuri ta' kwalità psr | Deskrizzjoni ta' prodotti kif stabbiliti bir-regoli tal-Komunità jew b'leġislazzjoni nazzjonali |

Alicante | Moscatel de Alicante Vino dulce |

Cariñena | Vino dulce |

Jerez-Xérès-Sherry | Pedro Ximénez Moscatel |

Montilla-Moriles | Pedro Ximénez |

Priorato | Vino dulce |

Tarragona | Vino dulce |

Valencia | Moscatel de Valencia Vino dulce |

L-ITALJA

Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, il-Malasja di Bosa, il-Malasja di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari, moscato di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B. LISTA TA' NBEJJED LIKURI TA' KWALITÀ PSR LI L-PRODUZZJONI TAGĦHOM TINVOLVI Ż-ŻIEDA TAL-PRODOTTI LI HEMM REFERENZA DWARHOM FL-ANNESS V(J)(2)(B) TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 1493/1999

(Artikolu 38(2) ta' dan ir-Regolament)

1. Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' l-alkoħol ta' l-inbid jew alkoħol ta' l-għeneb imqadded b'saħħa alkoħolika ta' mhux anqas minn 95 % vol. u mhux aktar minn 96 % vol.

(L-ewwel inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

IL-GREĊJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πάτρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλλονίας (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πάτρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne of Kefallonia).

SPANJA

Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

2. Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' spirti ddistillati mill-inbid jew fdalijiet ta' l-għeneb b'saħħa alkoħolika ta' mhux anqas minn 52 % vol. u mhux aktar minn 86 % vol.

(It-tieni inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

IL-GREĊJA

Μαυροδάφνη Πάτρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne of Kefallonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANZA

Pineau des Charentes jew pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura.

3. Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' spirti ddistillati mill-għeneb imqadded b'saħħa alkoħolika ta' mhux anqas minn 52 % vol. u mhux aktar minn 94,5 % vol.

(It-tielet inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

IL-GREĊJA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne of Kefallonia).

4. List ta nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' masti ta' l-għeneb fil-fermentazzjoni miksub minn għeneb taż-żbib

(L-ewwel inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

SPANJA

Inbid likuri ta' kwalità psr | Deskrizzjoni ta' prodotti kif stabbiliti bir-regoli tal-Komunità jew b'leġislazzjoni nazzjonali |

Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |

Málaga | Vino dulce |

Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |

L-ITALJA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, il-Malasja delle Lipari, il-Malasja di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria

5. Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' masti ta' l-għeneb konċentrat miksub b'azzjoni ta' sħana diretta, li tkun konformi, ħlief għal din l-operazzjoni, mad-definizzjoni ta' masti ta' l-għeneb ikkonċentrat

(It-tieni inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

SPANJA

Inbid likuri ta' kwalità psr | Deskrizzjoni ta' prodotti kif stabbiliti bir-regoli tal-Komunità jew b'leġislazzjoni nazzjonali |

Alicante | |

Condado de Huelva | Vino generoso de licor |

Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |

Málaga | Vino dulce |

Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |

Navarra | Moscatel |

L-ITALJA

Marsala

6. Lista ta' nbejjed likuri ta' kwalità psr li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi ż-żieda ta' masti ta' l-għeneb ikkonċentrat

(It-tielet inċiż ta' l-Anness V(J)(2)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999)

SPANJA

Inbid likuri ta' kwalità psr | Deskrizzjoni ta' prodotti kif stabbiliti bir-regoli tal-Komunità jew b'leġislazzjoni nazzjonali |

Málaga | Vino dulce |

Montilla-Moriles | Vino dulce |

Tarragona | Vino dulce |

L-ITALJA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

--------------------------------------------------