32000D0532Official Journal L 226 , 06/09/2000 P. 0003 - 0024


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tat-3 ta' Mejju 2000

li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabilixxi lista ta' skart skond l-Artikolu 1(a) tad- Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabilixxi lista ta' skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż

(notifikat bid-dokument numru K (2000) 1147)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2000/532/KE)

IL- KUMMISSJONI TAL- KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar skart [1], kif emendata mid-Direttiva 91/156/KEE [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 1(a) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż [3], u b'mod partikolari l-Artikolu 1(4), it-tieni inċiż tagħha,

Billi:

(1) Diversi Stati Membri nnotifikaw numru ta' kategoriji ta' skart li huma jikkunsidraw li jesibixxu proprjeta’ waħda jew iżjed elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 91/689/KEE.

(2) L-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE jirrikjedi li l-Kummissjoni teżamina notifikazzjonijiet mill-Istati Membri bil-għan li tiġi emendata l-lista ta' skart perikoluż li tinsab fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE [4].

(3) Kull skart li jinsab fil-lista ta' skart perikoluż irid jiġi inkluż ukoll fil-Katalgu ta' Skart Ewropew li jinsab fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/3/KE [5]. Huwa xieraq, sabiex tiżdied it-trasparenza tas-sistema ta' elenkar u sabiex jiġu simplifikati disposizzjonijiet eżistenti, li tiġi stabilita lista Komunitarja waħda li tintegra l-lista ta' skart li tinsab fid-Deċiżjoni 94/3/KE u dik ta' skart perikoluż li tinsab fid-Deċiżjoni 94/904/KE.

(4) Il-Kummissjoni hija assistita f'din il-biċċa xogħol mill-Kumitat stabbilit minn l-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE.

(5) Il-miżuri msemmija f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni espressa mill-Kumitat hawn fuq imsemmi,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lista fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni hija adottata.

Artikolu 2

Skart klassifikat bħala perikoluż huwa kkunsidrat li juri waħda jew iżjed mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 91/689/KEE u, fir-rigward ta' H3 sa H8, H10 [6] u H11 ta' dak l-Anness, waħda jew iżjed minn dawn li ġejjin:

- temperatura li fiha l-fwar taż-żejt jista’ jaqbad ≤ 55 °C,

- sustanza waħda jew iżjed klassifikata [7] bħala tossika ħafna f'konċentrazzjoni totali ≥ 0,1 %,

- sustanza waħda jew iżjed klassifikata bħala tossika f'konċentrazzjoni totali ≥ 3 %,

- sustanza waħda jew iżjed klassifikata bħala ta' ħsara f'konċentrazzjoni totali ≥ 25 %,

- sustanza waħda jew iżjed korrużiva klassifikata bħala R35 f'konċentrazzjoni totali ≥ 1 %,

- sustanza waħda jew iżjed korrużiva klassifikata bħala R34 f'konċentrazzjoni totali ≥ 5 %,

- sustanza waħda jew iżjed irritanti klassifikata bħala R41 f'konċentrazzjoni totali ≥ 10 %,

- sustanza waħda jew iżjed irritanti klassifikata bħala R36, R37, R38 f'konċentrazzjoni totali ≥ 20 %,

- sustanza waħda jew iżjed magħrufa bħala karċinoġenika tal-kategorija 1 jew 2 f'konċentrazzjoni totali ≥ 0,1 %,

- sustanza waħda jew iżjed tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 jew 2 klassifikata bħala R60, R61 f'konċentrazzjoni totali ≥ 0,5 %,

- sustanza waħda jew iżjed tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 3 klassifikata bħala R62, R63 f'konċentrazzjoni totali ≥ 5 %,

- sustanza waħda jew iżjed mutaġenika tal-kategorija 1 jew 2 klassifikata bħala R46 f'konċentrazzjoni totali ≥ 0,1 %,

- sustanza waħda jew iżjed mutaġenika tal-kategorija 3 klassifikata bħala R40 f'konċentrazzjoni totali ≥ 1 %,

Artikolu 3

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, f'każijiet eċċezzjonali, fuq il-bażi ta' evidenza dokumentarja ipprovduta b'mod xieraq mid-detentur, li xi skart speċifiku indikat fil-lista bħala perikoluż ma jesibixxi ebda waħda mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III tad- Direttiva 91/689/KEE. Mingħajr preġudizzju għat-tieni inċiż ta' l-Artikolu 1(4), tad-Direttiva 91/689/KEE, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, f'każijiet eċċezzjonali, li skart indikat fil-lista bħala mhux perikoluż juri waħda jew iżjed mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 91/689/KEE. Id-deċiżjonijiet kollha meħuda mill-Istati Membri għandhom jiġu komunikati kull sena lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħaqqad dawn id-deċiżjonijiet u teżamina jekk il-lista Komunitarja ta' skart u ta' skart perikoluż għandhiex tiġi emendata fid-dawl ta' dawn.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jadottaw id-disposizzjonijiet meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id- Deċiżjoni sa mhux iktar tard mill-1 ta'Jannar 2002.

Artikolu 5

Id-Deċiżjoni 94/3/KE u d-Deċiżjoni Nru 94/904/KE huma mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2002.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-3 ta' Mejju 2000.

Għall-Kummissjoni

Margot Wallström

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 47.

[2] ĠU L 78, tas-26.3.1991, p. 32.

[3] ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 20.

[4] ĠU L 356, tal-31.12.1994, p. 14.

[5] ĠU L 5, tas-7.1.1994, p. 15.

[6] Fid- Direttiva tal-Kunsill 92/32/KEE (ĠU L 154, tal-5.6.1992, p. 1.) li temenda għas-seba’ darba d-Direttiva 67/548/KEE il-frażi "tossiku għar-riproduzzjoni" ġiet introdotta. Din issostitwiet il-frażi "tertatoġenika" u għandha definizzjoni iktar preċiża, mingħajr ma tbiddel il-kunċett. Għalhekk hija ekwivalenti ta' H10 fl-Anness III tad-Direttiva 91/689/KEE.

[7] Il-klassifikazzjoni kif ukoll in-numru R jirreferu għad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’ jaqs’mu mal-klassifikazzjoni, ippakkjar u tikkettjar ta' sustanzi perikolużi (ĠU Ċ 196, tas- 16.8.1967, p. 1.) u l-emendi sussegwenti tagħha. Il-limiti ta' konċentrazzjoni jirreferu għal dawk stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 88/379/KEE tas-7 ta' Ġunju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x jaqsmu mal-klassifikazzjoni, ippakkjar u tikkettjar ta' preparazzjonijiet perikolużi (ĠU L 187, tas-16.7.1988, p. 14.) u l-emendi sussegwenti tagħha.

--------------------------------------------------

ANNESS

Lista ta' skart skond l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE dwar skart u l-Artikolu 1(4) tad- Direttiva 91/689/KEE dwar skart perikoluż

Introduzzjoni

1. Il-lista preżenti hija lista armonizzata ta' skart. Għandha tiġi perjodikament riveduta u jekk meħtieġ emendata skond l-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE. Madanakollu, l-inklużjoni ta' materjal fil-lista ma jfissirx li l-materjal huwa skart fiċ-ċirkostanzi kollha. Materjali huma kunsidrati li huma skart biss meta d-definizzjoni ta' skart fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE tiġi sodisfatta.

2. Skart inkluż fil-lista huwa soġġett għad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 75/442/KEE ħlief fejn japplika l-Artikolu 2(1)(b) ta' din id- Direttiva.

3. It-tipi differenti ta' skart fil-lista huma definiti bis-sħiħ mill-kodiċi ta' sitt diġiti għall-iskart u t-titoli tal-kapitoli ta' żewġ diġiti u erba' diġiti rispettivament. Dan jimplika li l-passi li ġejjin għandhom jittieħdu sabiex jiġi identifikat skart fil-lista.

3.1. Identifika s-sors li jiġġenera l-iskart fil-Kapitoli 01 sa 12 jew 17 sa 20 u identifika l-kodiċi xierqa ta' sitt diġiti ta' l-iskart (esklużi kodiċi ta' dawn il-kapitoli li jispiċċaw b'99). Innota li unità ta' produzzjoni speċifika jista' jkollha bżonn li tikklassifika l-attivitajiet tagħha f'diversi kapitoli. Per eżempju, manifattur tal-karrozzi jista' jsib li l-iskart tiegħu elenkat fil-Kapitoli 12 (skart mill-iffurmar u mit-trattament tal-wiċċ ta' metalli), 11 (skart inorganiċi li fihom metalli minn trattament ta' metall u mill-kisi ta' metalli) u 08 (skart mill-użu ta' kisi), skond l-istadji differenti tal-proċess.

3.2. Jekk ebda kodiċi xierqa ma tkun tista' tinsab fil-Kapitoli 01 sa 12 jew 17 sa 20 il-Kapitoli 13, 14 u 15 iridu jiġu eżaminati sabiex jiġi identifikat l-iskart.

3.3. Jekk ebda waħda minn dawn il-kodiċi ta' l-iskart ma japplikaw, l-iskart irid jiġi identifikat skond il-Kapitolu 16.

3.4. Jekk l-iskart ma jkunx lanqas fil-Kapitolu 16, il-Kodiċi 99 (skart mhux speċifikat imkien ieħor) trid tintuża fis-sezzjoni tal-lista li tikkorrispondi ma' l-attività identifikata fil-pass wieħed.

4. Kull skart immarkat b'asterisk (*) huwa kkunsidrat bħala skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4), l-ewwel inċiż, tad-Direttiva 91/689/KEE dwar skart perikoluż, u bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dik id-Direttiva sakemm ma japplikax l-Artikolu 1(5) ta' dik id- Direttiva.

5. Għall-iskop ta' din id-Deċiżjoni, "sustanza perikoluża" tfisser kull sustanza li ġiet jew li sejra tiġi klassifikata bħala perikoluża fid-Direttiva 67/548/KEE kif emendata; "metall tqil" tfisser kull kompost ta' antimonju, arseniku, kadmjum, kromju (VI), ram, ċomb, merkurju, nikil, selenjum, tellurjum u landa, inklużi dawn il-metalli f'forma metallika, sakemm jiġu klassifikati bħala sustanzi perikolużi.

6. Jekk xi skart jiġi identifikat bħala perikoluż minn riferenza speċifika jew ġenerali għal sustanzi perikolużi, l-iskart huwa perikoluż biss jekk il-konċentrazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi jkunu tali (i.e. perċentwali skond il-piż) li l-piż jippresenta waħda jew iżjed mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE. Fir-rigward ta' H3 sa H8, H10 u H11, l-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni japplika. Għall-karatteristiċi H1, H2, H9 u H12 sa H14 l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni presenti ma tipprovdix speċifikazzjonijiet fil-preżent.

7. Ir-regoli li ġejjin għan-numerazzjoni ta' l-oġġetti fil-lista ġew użati. Għal dak l-iskart li ma ġiex mibdul in-numri tal-kodiċi mid-Deċiżjoni 94/3/KE ġew użati; il-kodiċi għall-iskart li ġew mibdula tħassru u għadhom mhux użati sabiex tiġi evitata konfużjoni wara l-implimentazzjoni tal-lista l-ġdida skart miżjud ġie mogħti kodiċi li ma ntużatx fid-Deċiżjoni 94/3/KE.

INDIĊI

Kapitoli tal-lista

Żewġ diġiti

01 | Skart li jirriżulta minn esplorazzjoni, xogħol fil-minjieri, kisi u trattament ieħor ta' minerali u barrieri |

02 | Skart mill-produzzjoni primarja agrikola, ortikulturali, tal-kaċċa, tas-sajd u akwakulturali, kif ukoll mill-preparazzjoni u ta' l-ipproċessar ta' ikel |

03 | Skart mill-ipproċessar ta' l-injam u mill-produzzjoni ta' karta, kartonċin, polpa, twavel u għamara |

04 | Skart mill-industriji tal-ġild, tal-pelliċċi u tat-tessuti |

05 | Skart mill-irfinar tal-petroleum, purifikazzjoni tal-gass naturali u trattament pirolitiku tal-faħam |

06 | Skart minn proċessi inorganiċi kimiċi |

07 | Skart minn proċessi organiċi kimiċi |

08 | Skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' kisi (żebgħa, verniċ u enamel vitruż), kolla, materjali li jissiġillaw u inka ta' l-istampar |

09 | Skart mill-industrija fotografika |

10 | Skart inorganiku minn proċessi termali |

11 | Skart inorganiku li fih metall mit-trattament tal-metall u mill-kisi ta' metalli, u idrometallurġija mhux ferruża |

12 | Skart mill-iffurmar u mit-trattament tal-wiċċ ta' metalli u plastik |

13 | Skart taż-żjut (ħlief għal żjut ta' l-ikel, 05 u 12) |

14 | Skart minn sustanzi organiċi wżati bħala solventi (ħlief għal 07 u 08) |

15 | Ippakkjar ta' skart; assorbenti, biċċiet taċ-ċarruta li jintużaw biex jimsħu, materjali ta' filtri u lbies protettiv li mhux speċifikat imkien ieħor |

16 | Skart mhux speċfikat imkien ieħor fil-lista |

17 | Skart ta' bini u ta' twaqqiegħ (inkluż bini ta' toroq) |

18 | Skart mill-kura tas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali u/jew riċerka relatata (ħlief għal skart tal-kċina u tar-ristoranti li ma jirriżultax minn kura ta' saħħa immedjata) |

19 | Skart minn faċilitajiet ta' trattament ta' skart, impjanti ta' trattament mhux fuq is-sit ta' ilma maħmuġ u l-industrija ta' l-ilma |

20 | Skart muniċipali u skart simili kummerċjali, industrijali u istituzzjonali li jinkludi frazzjonijiet miġbura separatament |

01 | SKART LI JIRRIŻULTA MILL-ESPLORAZZJONI, XOGĦOL FIL-MINJIERI, KISI U TRATTAMENT IEĦOR TA' MINERALI U BARRIERI |

01 01 | Skart minn skavi minerali |

01 01 01 | Skart minn skavi ta' minerali metalliferi |

01 01 02 | Skart minn skavi ta' minerali mhux metalliferi |

01 02 | Skart minn kisi ta' minerali |

01 02 01 | Skart mill-kisi ta' minerali metalliferi |

01 02 02 | Skart mill-kisi ta' minerali mhux metalliferi |

01 03 | Skart minn ipproċessar fisiku u kimiku ulterjuri ta' minerali metalliferi |

01 03 01 | Trufijiet |

01 03 02 | Skart forma ta' trab |

01 03 03 | Tajn aħmar mill-produzzjoni ta' alumina |

01 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

01 04 | Skart minn ipproċessar fiżiku u kimiku ulterjuri fuq minerali mhux metalliferi |

01 04 01 | Skart ta' żrar u blat imfarrak |

01 04 02 | Skart ta' ramel u tafal |

01 04 03 | Skart li jarmi t-trab |

01 04 04 | Skart minn potassa u proċessar ta' melħ tal-blat |

01 04 05 | Skart mill-ħasil u mit-tindif ta' minerali |

01 04 06 | Skart mill-qtugħ u mill-isserrar ta' ġebel |

01 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

01 05 | Tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir |

01 05 01 | Tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li jkun fih iż-żejt |

01 05 02 | Tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li jkun fih il-barit |

01 05 03 | Tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li jkun fih il-klorid |

01 05 04 | Tajn u skart ieħor tat-tħaffir ta' l-ilma ħelu |

01 05 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 | SKART MINN PRODUZZJONI PRIMARJA AGRIKOLA, ORTIKULTURALI, TAL-KAĊĊA, TAS-SAJD U AKWAKULTURALI, KIF UKOLL MILL- PREPARAZZJONI U TA' PPROĊESSAR TA' IKEL |

02 01 | Skart ta' produzzjoni primarja |

02 01 01 | Tajn mill-ħasil u mit-tindif |

02 01 02 | Skart tat-tessuti ta' l-annimali |

02 01 03 | Skart tat-tessuti tal-pjanti |

02 01 04 | Skart plastiku (ħlief għall-ippakkjar) |

02 01 05* | Skart agrokimiku |

02 01 06 | Ħmieġ, awrina u demel (inkluż tiben maħmuġ) ta' l-annimali, f'kanali apposta miġbura separatament u trattati mhux fuq il-post |

02 01 07 | Skart mill-isfruttament tal-foresti |

02 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 02 | Skart mill-preparazzjoni u mill-ipproċessar ta' laħam, ħut u ikel ieħor li joriġina mill-annimali |

02 02 01 | Tajn mill-ħasil u mit-tindif |

02 02 02 | Skart tat-tessuti ta' l-annimali |

02 02 03 | Materjal mhux xieraq għall-konsum jew għall-ipproċessar |

02 02 04 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 03 | Skart mill-preparazzjoni u pproċessar ta' frott, ħxejjex, ċereali, żjut ta' l-ikel, kakaw, kafe' u pproċessar u preparazzjoni ta' tabakk; produzzjoni ta' marmellata |

02 03 01 | Tajnijiet mill-ħasil, tindif, tqaxxir, ċentrifugazzjoni u separazzjoni |

02 03 02 | Skart minn aġenti ta' preservazzjoni |

02 03 03 | Skart mill-estrazzjoni ta' solventi |

02 03 04 | Materjali mhux xierqa għall-konsum jew għall-ipproċessar |

02 03 05 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 04 | Skart mill-ipproċessar ta' zokkor |

02 04 01 | Ħamrija mit-tindif u mill-ħasil ta' pitravi |

02 04 02 | Kalċju karbonat mhux fuq l-ispeċifikazzjoni |

02 04 03 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 05 | Skart mill-industrija ta' prodotti tal-ħalib |

02 05 01 | Materjali mhux xierqa għall-konsum jew għall-ipproċessar |

02 05 02 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 05 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 06 | Skart mill-industrija tal-furnara u tal-ħelu |

02 06 01 | Materjali mhux xierqa għall-konsum jew għall-ipproċessar |

02 06 02 | Skart minn aġenti ta' preservazzjoni |

02 06 03 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 07 | Skart mill-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku u mhux alkoħoliku (ħlief għall-kafe', te' u kakaw) |

02 07 01 | Skart mill-ħasil, mit-tindif u mir-riduzzjoni mekkanika ta' materja prima |

02 07 02 | Skart mid-distillazzjoni ta' spirti |

02 07 03 | Skart minn trattament kimiku |

02 07 04 | Materjali mhux xierqa għall-konsum jew għall-ipproċessar |

02 07 05 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

02 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

03 | SKART MILL-IPPROĊESSAR TA' L- INJAM U MILL- PRODUZZJONI TA' KARTA, KARTONĊIN, POLPA, TWAVEL U GĦAMARA |

03 01 | Skart mill-ipproċessar ta' l-injam u mill-produzzjoni ta' twavel u għamara |

03 01 01 | Skart tal-qxur tas-siġar u tas-sufra |

03 01 02 | Ċana |

03 01 03 | Qxur, biċċiet maqtugħin, injam imħassar/bord ta' partikoli/uċuħ ta' l-injam |

03 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

03 02 | Skart mill-preservazzjoni ta' l-injam |

03 02 01* | Preservativi ta' injam organiku mhux aloġenat |

03 02 02* | Preservativi ta' l-injam organoklorinati |

03 02 03* | Preservativi ta' l-injam organometalliċi |

03 02 04* | Preservativi ta' l-injam inorganiċi |

03 03 | Skart mill-produzzjoni u pproċessar ta' polpa, karta u kartun |

03 03 01 | Qoxra tas-siġar |

03 03 02 | Tartru u tajn likuruż aħdar (minn trattament likuruż iswed) |

03 03 03 | Tajn tal-bliċ minn proċessi ipokloriti u klorina |

03 03 04 | Tajn tal-bliċ minn proċessi oħrajn tal-bliċ |

03 03 05 | Tajn tat-tneħħija ta' l-inka mir-riċiklar ta' karti |

03 03 06 | Tajn tal-fibra u tal-karta |

03 03 07 | Rimi mir-riċiklar ta' karti u ta' kartun |

03 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

04 | SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-ĠILD, TAL-PELLIĊĊI U TAT-TESSUTI |

04 01 | Skart mill-industriji tal-ġild u tal-peliċċi |

04 01 01 | Skart ta' fleshings u ta' lime split |

04 01 02 | Skart tal-liming |

04 01 03* | Skart tat-tneħħija ta' grass li jkun fih solventi mingħajr fażi likwida |

04 01 04 | Likur tal-kunzatura li jkun fih il-kromjum |

04 01 05 | Likur tal-kunzatura ħieles mill-kromjum |

04 01 06 | Tajn, b'mod partikolari minn trattament fuq il-post ta' l-iskart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih il-kromjum |

04 01 07 | Tajn, b'mod partikolari minn trattament fuq il-post ta' l-iskart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun ħieles mill-kromjum |

04 01 08 | Skart ta' ġilda li għaddiet minn konzatura (folji blu, qxur, biċċiet maqtugħin, trab tal-baff) li jkun fih il-kromjum |

04 01 09 | Skart mill-kisi u mill-irtukkjar finali |

04 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

04 02 | Skart mill-industrija tat-tessuti |

04 02 01 | Skart minn fibri tessili mhux proċessati u sustanzi fibrużi naturali oħrajn prinċiparjament ta' oriġini veġetali |

04 02 02 | Skart minn fibri tessili mhux proċessati prinċiparjament ta' oriġini annimali |

04 02 03 | Skart minn fibri tessili mhux proċessati prinċiparjament ta' oriġini artifiċjali jew sintetika |

04 02 04 | Skart minn fibri tessili imħalltin u mhux ipproċessati qabel l-għażil u t-tinsiġ |

04 02 05 | Skart minn fibri tessili proċessati prinċiparjament ta' oriġini veġetali |

04 02 06 | Skart minn fibri tessili proċessati prinċiparjament ta' oriġini annimali |

04 02 07 | Skart minn fibri tessili proċessati prinċiparjament ta' oriġini artifiċjali jew sintetika |

04 02 08 | Skart minn fibri tessili imħalltin u pproċessati |

04 02 09 | Skart minn materjali komposti (tessut imprenjat, elastomer, plastomer) |

04 02 10 | Materja organika minn prodotti naturali (p.eż. grass, xemgħa) |

04 02 14* | Skart minn irfinar li jkun fih solventi organiċi |

04 02 15 | Skart minn irfinar apparti dak imsemmi f'04 02 14 |

04 02 16* | Sustanzi taż-żebgħa u pigmenti li jkun fihom sustanzi perikolużi |

04 02 17 | Sustanzi taż-żebgħa u pigmenti apparti minn dawk imsemmija f'04 02 16 |

04 02 19* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

04 02 20 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta apparti dak imsemmi f'04 02 19 |

04 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 | SKART MILL-IRFINAR TAL-PETROLEUM, PURIFIKAZZJONI TAL-GASS NATURALI U TRATTAMENT PIROLITIKU TAL-FAĦAM |

05 01 | Tajn żejtni u skart solidu |

05 01 02 | Tajn tat-tneħħija tal-melħ |

05 01 03* | Tajn tal-qiegħ tat-tank |

05 01 04* | Tajn minn aċidu alkil |

05 01 05* | Tixrid ta' żejt |

05 01 06 | Tajn minn operazzjonijiet ta' impjanti, apparat u manutenzjoni |

05 01 07* | Tartru aċidiku |

05 01 08* | Tartri oħrajn |

05 01 09* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

05 01 10 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, apparti dawk imsemmija f'05 01 09 |

05 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 02 | Tajn mhux żejtni u skart solidu |

05 02 01 | Tajn mill-ilma li jissupplixxi l-boiler |

05 02 02 | Skart minn kolonni li jkessħu |

05 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 04 | Filtri tat-tafal li jkunu spiċċaw |

05 04 01* | Filtri tat-tafal li jkunu spiċċaw |

05 05 | Skart mit-tneħħija ta' kubrit miż-żejt |

05 05 01 | Skart li jkun fih il-kubrit |

05 05 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 06 | Skart mit-trattament pirolitiku ta' faħam |

05 06 01* | Tartri aċidiċi |

05 06 02 | Asfalt |

05 06 03* | Tartri oħrajn |

05 06 04 | Skart minn kolonni li jkessħu |

05 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 07 | Skart mill-purifikazzjoni ta' gass naturali |

05 07 01* | Tajn li jkun fih il-merkurju |

05 07 02 | Skart li jkun fih il-kubrit |

05 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 08 | Skart mir-riġenerazzjoni taż-żejt |

05 08 01* | Filtri tat-tafal li jkunu spiċċaw |

05 08 02* | Tartri aċidiċi |

05 08 03* | Tartri oħrajn |

05 08 04* | Skart likwidu u akwuż mir-riġenerazzjoni taż-żejt |

05 08 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 | SKART MINN PROĊESSI INORGANIĊI KIMIĊI |

06 01 | Skart ta' soluzzjonijiet aċidiċi |

06 01 01* | Aċidu sulfuriku u aċidu sulfuruż |

06 01 02* | Aċidu idrokloriku |

06 01 03* | Aċidu idrofloriku |

06 01 04* | Aċidu fosforiku u fosforuż |

06 01 05* | Aċidu nitriku u nitruż |

06 01 99* | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 02 | Skart ta' soluzzjonijiet alkali |

06 02 01* | Kalċju idrossidu |

06 02 02* | Soda |

06 02 03* | Ammonja |

06 02 99* | Skart ta' mluħa u s-soluzzjonijiet tagħhom |

06 03 | Skart ta' mluħa u s-soluzzjonijiet tagħhom |

06 03 01 | Karbonati (ħlief 02 04 02) |

06 03 02 | Soluzzjonijiet mielħin li jkun fihom sulfati, sulfiti jew sulfidi |

06 03 03 | Mluħa solidi li jkun fihom sulfati, sulfiti jew sulfidi |

06 03 04 | Soluzzjonijiet mielħin li jkun fihom kloridi, floridi u alidi |

06 03 05 | Mluħa solidi li jkun fihom kloridi, floridi u mluħa solidi aloġenati oħrajn |

06 03 06 | Soluzzjonijiet mielħin li jkun fihom fosfati u mluħa solidi relatati |

06 03 07 | Fosfati u mluħa solidi relatati |

06 03 08 | Soluzzjonijiet salini li jkun fihom nitrati u komposti relatati |

06 03 09 | Mluħa solidi li jkun fihom nitridi (nitrometalliċi) |

06 03 10 | Mluħa solidi li jkun fihom l-ammonjum |

06 03 11* | Mluħa u soluzzjonijiet li jkun fihom iċ-ċjanura |

06 03 12 | Mluħa u soluzzjonijiet li jkun fihom komposti organiċi |

06 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 04 | Skart li jkun fih il-metall |

06 04 01 | Ossidi metalliċi |

06 04 02* | Mluħa metalliċi (ħlief 06 03) |

06 04 03* | Skart li jkun fih l-arseniku |

06 04 04* | Skart li jkun fih il-merkurju |

06 04 05* | Skart li jkun fih metalli tqal oħrajn |

06 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 05 | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta |

06 05 02* | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta li jkun fih sustanzi perikolużi |

06 05 03 | Tajn minn trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, apparti dawk imsemmija f'06 05 02 |

06 06 | Skart minn proċessi kimiċi tal-kubrit (prodotti u trasformazzjoni) u proċessi ta' tneħħija ta' kubrit |

06 06 01 | Skart li jkun fih il-kubrit |

06 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 07 | Skart minn proċessi kimiċi ta' l-aloġenu |

06 07 01* | Skart li jkun fih l-asbestos mill-elektroliżi |

06 07 02* | Karbonju attivat mill-produzzjoni tal-kloru |

06 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 08 | Skart mill-produzzjoni tas-silikon u minn derivattivi tas-silikon |

06 08 01 | Skart mill-produzzjoni tas-silikon u minn derivattivi tas-silikon |

06 09 | Skart minn proċessi kimiċi tal-fosfru |

06 09 01 | Fosfoġipsum |

06 09 02 | Fdal li jibqa mill-fosfru mdewweb |

06 09 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 10 | Skart minn proċessi kimiċi tan-nitroġenu u manifattura ta' fertilizzanti |

06 10 01 | Skart minn proċessi kimiċi tan-nitroġenu u manifattura ta' fertilizzanti |

06 11 | Skart mill-manifattura ta' pigmenti inorganiċi u opaċifikanti |

06 11 01 | Ġipsum mill-produzzjoni ta' titanjum diossid |

06 11 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 13 | Skart minn proċessi kimiċi inorganiċi oħrajn |

06 13 01* | Pestiċidi, bioċidi u aġenti għall-preservazzjoni ta' l-injam inorganiċi |

06 13 02* | Karbonju attivat u moħli (ħlief 06 07 02) |

06 13 03 | L-iswed tal-karbonju |

06 13 04* | Skart mill-ipproċessar ta' l-asbestos |

06 13 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 | SKART MINN PROĊESSI KIMIĊI ORGANIĊI |

07 01 | Skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' kimiċi organiċi bażiċi |

07 01 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 01 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 01 04* | Solventi organiċi oħrajn, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 01 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 01 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 01 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 01 10* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 01 11* | Tajn minn trattament fuq il-post tal-ħmieġ li jinġabar f'kanali apposta li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 01 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, apparti dawk imsemmija f'07 01 11 |

07 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 02 | Skart mill-MFPU ta' plastik, lastku sintetiku u fibri magħmulin mill-bniedem |

07 02 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 02 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 02 04* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri oħrajn |

07 02 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 02 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 02 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 02 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 02 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 02 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta apparti dak imsemmi f'07 02 11 |

07 02 13 | Skart tal-plastik |

07 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 03 | Skart mill-MFPU ta' żebgħa organika u pigmenti (ħlief 06 11) |

07 03 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 03 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 03 04* | Solventi organiċi oħrajn, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 03 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 03 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 03 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 03 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 03 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 03 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, apparti dawk imsemmija f'07 03 11 |

07 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 04 | Skart mill-MFPU ta' pestiċidi organiċi (ħlief 02 01 05) |

07 04 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 04 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 04 04* | Solventi organiċi, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri oħrajn |

07 04 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 04 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 04 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 04 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 04 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 04 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, apparti dawk imsemmija f'07 04 11 |

07 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 05 | Skart mill-MFPU ta' farmaċewtiċi |

07 05 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 05 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 05 04* | Solventi organiċi, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri oħrajn |

07 05 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 05 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 05 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 05 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 05 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 05 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta apparti dak imsemmi f'07 05 11 |

07 05 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 06 | Skart mill-MFPU ta' xaħmijiet, grass, sapun, deterġenti, disinfettanti u kosmetiċi |

07 06 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 06 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 06 04* | Solventi organiċi, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri oħrajn |

07 06 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 06 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 06 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 06 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 06 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 06 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta apparti dak imsemmi f'07 06 11 |

07 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 07 | Skart mill-MFPU ta' kimiċi u prodotti kimiċi fini mhux speċifikati mod ieħor |

07 07 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 07 03* | Solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri |

07 07 04* | Solventi organiċi, likwidi tal-ħasil akwużi u likuri ġenituri oħrajn |

07 07 07* | Fondijiet aloġenati qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni |

07 07 08* | Fondijiet qiegħda u fdalijiet tar-reazzjoni oħrajn |

07 07 09* | Filter cakes aloġenati, assorbenti moħlijin |

07 07 10* | Filter cakes, assorbenti moħlijin oħrajn |

07 07 11* | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta, li jkun fih sustanzi perikolużi |

07 07 12 | Tajn mit-trattament fuq il-post ta' skart li jinġabar f'kanali apposta apparti dak imsemmi f'07 07 11 |

07 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 | SKART MILL-MANIFATTURA, FORMULAZZJONI, PROVVISTA U UŻU (MFPU) TA' KISI (ŻEBGĦA, VERNIĊ U ENAMEL VITRUŻ), KOLLA, MATERJALI LI JISSIĠILLAW U INKA TA' L-ISTAMPAR |

08 01 | Skart mill-MFPU u tneħħija ta' żebgħa u verniċ |

08 01 11* | Skart ta' żebgħa u verniċ li jkun fihom solventi organiċi u sustanzi perikolużi oħrajn |

08 01 12 | Skart ta' żebgħa u verniċ apparti minn dawk imsemmija f'08 01 11 |

08 01 13* | Tajn minn żebgħa u verniċ li jkun fihom solventi organiċi u sustanzi perikolużi oħrajn |

08 01 14 | Tajn minn żebgħa u verniċ apparti minn dawk imsemmija f'08 01 13 |

08 01 15* | Tajn akwuż minn żebgħa u verniċ li jkun fihom solventi organiċi u sustanzi perikolużi oħrajn |

08 01 16 | |

08 01 17* | Tajn akwuż minn żebgħa u verniċ apparti minn dawk imsemmija f'08 01 15 |

08 01 18 | Skart minn żebgħa u verniċ apparti minn dawk imsemmija f'08 01 17 |

08 01 19* | Sospensjonijiet akwużi ta' żebgħa u verniċ li jkun fihom solventi organiċi u sustanzi perikolużi oħrajn |

08 01 20 | Sospensjonijiet akwużi ta' żebgħa u verniċ apparti minn dawk imsemmija f'08 01 19 |

08 01 21* | Skart ta' żebgħa jew tas-sustanza li tneħħi l-verniċ |

08 01 99 | Skart mhux speċifikat xorta oħra |

08 02 | Skart mill-MFPU ta' kisi ieħor (inclużi materjali ċeramiċi) |

08 02 01 | Skart ta' trab tal-kisi |

08 02 02 | Tajnijiet akwużi li jkun fihom materjali ċeramiċi |

08 02 03 | Sospensjonijiet akwużi li jkun fihom materjali ċeramiċi |

08 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 03 | Skart mill-MFPU ta' inka ta' l-istampar |

08 03 01* | Skart ta' inka li jkun fiha solventi aloġenati |

08 03 02* | Skart ta' inka li jkun fiha solventi mhux aloġenati |

08 03 03 | Skart minn inka b'bażi ta' ilma |

08 03 04 | Inka mnixxfa |

08 03 05* | Tajn ta' inka li jkun fiha solventi aloġenati |

08 03 06* | Tajn ta' inka li jkun fiha solventi mhux aloġenati |

08 03 07 | Tajn akwuż li jkun fih l-inka |

08 03 08 | Skart liwidu akwuż li jkun fih l-inka |

08 03 09 | Skart ta' toner ta' l-istampar (inklużi l-istoċċijiet) |

08 03 10* | Skart ta' solventi organiċi wżati għat-tindif |

08 03 11* | Skart ta' soluzzjonijiet ta' l-inċiżjoni |

08 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 04 | Skart mill-MFPU ta' kolla u sustanzi li jissiġillaw (inklużi prodotti li minnhom ma jgħaddix l-ilma) |

08 04 09* | Skart ta' kolla u sustanzi li jissiġillaw li jkun fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħrajn |

08 04 10 | |

08 04 11* | Tajn ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw li jkun fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħrajn |

08 04 12 | Tajn ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw apparti minn dawk imsemmija f'08 04 11 |

08 04 13* | Tajn akwuż ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw li jkun fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħrajn |

08 04 14 | Tajn akwuż ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw apparti minn dawk imsemmija f'08 04 13 |

08 04 15* | Skart likwidu akwuż ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw li jkun fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħrajn |

08 04 16 | Skart likwidu akwuż ta' kolla u ta' materjali li jissiġillaw apparti minn dawk imsemmija f'08 04 15 |

08 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 05 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 05 01* | Skart ta' isoċjanati |

09 | SKART MILL-INDUSTRIJA FOTOGRAFIKA |

09 01 | Skart mill-industrija fotografika |

09 01 01* | Soluzzjonijiet b'bażi ta' ilma ta' żvilupp u ta' attivazzjoni |

09 01 02* | Soluzzjonijiet b'bażi ta' ilma ta' żvilupp tat-tip offset plate |

09 01 03* | Soluzzjonijiet ta' żvilupp b'bażi ta' solventi |

09 01 04* | Soluzzjonijiet fixer |

09 01 05* | Soluzzjonijiet ta' bliċ u soluzzjonijiet ta' bliċ fixer |

09 01 06* | Skart li jkunu fih il-fidda mit-trattament fuq il-post ta' l-iskart fotografiku |

09 01 07 | Film u karta fotografika li jkun fiha l-fidda jew komposti tal-fidda |

09 01 08 | Film u karta fotografika li ma fihiex fidda jew komposti tal-fidda |

09 01 10 | Kameras tar-ritratti li jintużaw darba mingħajr batteriji |

09 01 11* | Kameras tar-ritratti li jintużaw darba u li fihom batteriji inklużi f'16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03 |

09 01 12 | Kameras tar-ritratti li jintużaw darba u li fihom batteriji apparti minn dawk imsemmija f'09 01 11 |

09 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 | SKART INORGANIKU MINN PROĊESSI TERMALI |

10 01 | Skart minn ċentrali ta' enerġija u impjanti ta' kombustjoni oħrajn (ħlief 19) |

10 01 01 | Irmied tal-qiegħ |

10 01 02 | Rmied li jtir tal-faħam |

10 01 03 | Rmied li jtir tal-pit u ta' l-injam (mhux trattat) |

10 01 04* | Rmied li jtir żejtni |

10 01 05 | Skart b'bażi ta' kalċju f'forma solida mir-reazzjoni ta' gass fiċ-ċumnija waqt it-tneħħija ta' kubrit |

10 01 06 | Skart solidu ieħor mit-trattament ta' gass |

10 01 07 | Skart b'bażi ta' kalċju f'forma ta' tajn mir-reazzjoni ta' gass fiċ-ċumnija waqt it-tneħħija ta' kubrit |

10 01 08 | Tajn ieħor mit-trattament tal-gass |

10 01 09* | Aċidu sulfuriku |

10 01 11 | Tajn akwuż mit-tindif tal-boiler |

10 01 12 | Kisi u refrattorji wżati |

10 01 13* | Rmied li jtir minn idrokarbonji emulsifikati wżati bħala karburanti |

10 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 02 | Skart mill-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar |

10 02 01 | Skart mill-ipproċessar ta' metall imdewweb |

10 02 02 | Metall imdewweb mhux proċessat |

10 02 05 | Tajn ieħor |

10 02 06 | Kisi u refrattorji wżati |

10 02 07* | Skart solidu mit-trattament bil-gass ta' fran elettriċi ta' l-arkata li jkun fihom sustanzi perikolużi |

10 02 08 | Skart solidu mit-trattament bil-gass ta' fran elettriċi ta' l-arkata apparti minn dawk imsemmija f'10 02 07 |

10 02 09 | Skart solidu mit-trattament tal-gass ta' proċessi oħrajn ta' ħadid u azzar |

10 02 10 | Miżien ta' l-imtieħen |

10 02 11* | Skart minn trattament ta' tkessiħ bl-ilma li jkun fih iż-żejt |

10 02 12 | Skart ieħor mit-trattament ta' tkessieħ bl-ilma |

10 02 13* | Tajn mit-trattament ta' gass li fih sustanzi perikolużi |

10 02 14 | Tajn mit-trattament ta' gass apparti minn dak imsemmi f'10 02 13 |

10 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 03 | Skart mill-metallurġija termali ta' l-aluminjum |

10 03 01* | Tartri u skart ieħor li fih il-karbonju mill-manifattura ta' anodu |

10 03 02 | Biċċiet ta' anodu |

10 03 04* | Primary melting slags/ħmieġ abjad tal-metalli |

10 03 05 | Trab ta' l-alumina |

10 03 06 | Stripep użati tal-karbonju u materjali li ma jieħdux in-nar mill-elettroliżi. |

10 03 07* | Kisi ta' borom użati |

10 03 08* | Mluħa sekondarji mdewwbin biex jittieħdu l-metalli minnhom |

10 03 09* | Ħmieġ iswed li jirriżulta mill-proċess sekondarju fejn jiddewbu l-minerali sabiex jittieħdu l-metalli minnhom |

10 03 10* | Skart mit-trattament ta' melħ imdewweb u ħmieġ iswed tal-metalli |

10 03 11 | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 03 12 | Partikoli u trab ieħor (inkluż trab ball mill) |

10 03 13 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 03 14 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 03 15* | Skimmings li jieħdu n-nar malajr jew li jemettu, malli jmissu ma' l-ilma, gassijiet fjammabbli fi kwantitajiet perikolużi |

10 03 16 | Skimmings apparti minn dawk imsemmija f'10 03 15 |

10 03 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 04 | Skart mill-metallurġija termali taċ-ċomb |

10 04 01* | Metalli mdewwbin (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 04 02* | Ħmieġ tal-metalli u skimmings (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 04 03* | Kalċju arsenat |

10 04 04* | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 04 05* | Partikolati u trab ieħor |

10 04 06* | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 04 07* | Tajn minn trattament ta' gass |

10 04 08 | Kisi u refrattorji wżati |

10 04 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 05 | Skart mill-metallurġija termali taż-żingu |

10 05 01* | Metalli mdewwbin (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 05 02 | Ħmieġ tal-metalli u skimmings (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 05 03* | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 05 04 | Partikolati u trab ieħor |

10 05 05* | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 05 06* | Tajn minn trattament ta' gass |

10 05 07 | Kisi u refrattorji wżati |

10 05 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 06 | Skart mill-metallurġija termali tar-ram |

10 06 01 | Metalli mdewwbin (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 06 02 | Ħmieġ tal-metalli u skimmings (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 06 03* | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 06 04 | Partikolati u trab ieħor |

10 06 05* | Skart mill-irfinar elettrolitiku |

10 06 06* | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 06 07* | Tajn minn trattament ta' gass |

10 06 08 | Kisi u refrattorji wżati |

10 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 07 | Skart minn metallurġija termali ta' fidda, deheb u platinum |

10 07 01 | Metalli mdewwbin (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 07 02 | Ħmieġ tal-metalli u skimmings (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 07 03 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 07 04 | Partikolati u trab ieħor |

10 07 05 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 07 06 | Kisi u refrattorji wżati |

10 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 08 | Skart minn tipi oħrajn ta' metallurġija termali mhux ferruża |

10 08 01 | Metalli mdewwbin (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 08 02 | Ħmieġ tal-metalli u skimmings (l-ewwel u t-tieni proċess ta' tidwib) |

10 08 03 | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 08 04 | Partikolati u trab ieħor |

10 08 05 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 08 06 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 08 07 | Kisi u refrattorji wżati |

10 08 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 09 | Skart mit-tpoġġija ta' biċċiet tal-ħadid f'forom |

10 09 01 | Il-qalba tal-forom u forom li jkun fihom affarijiet li jgħaqqdu u li ma jkun tferra xejn fihom |

10 09 02 | Il-qalba tal-forom u forom li jkun fihom affarijiet li jgħaqqdu u li jkunu ġew imferrgħin |

10 09 03 | Ħadid imdewweb tal-fran |

10 09 04 | Trab tal-fran |

10 09 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 10 | Skart mit-tpoġġija ta' biċċiet mhux tal-ħadid f'forom |

10 10 01 | Il-qalba tal-forom u forom li jkun fihom affarijiet li jgħaqqdu u li ma jkun tferra xejn fihom |

10 10 02 | Il-qalba tal-forom u forom li jkun fihom affarijiet li jgħaqqdu u li jkunu ġew imferrgħin |

10 10 03 | Ħadid imdewweb tal-fran. |

10 10 04 | Trab tal-fran |

10 10 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 11 | Skart mill-manifattura ta' ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ |

10 11 01 | Skart tat-taħlita preparatorja qabel l-ipproċessar termali |

10 11 02 | Skart ħġieġ |

10 11 03 | Skart ta' materjali fibrużi ibbażati fuq il-ħġieġ |

10 11 04 | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 11 05 | Partikolati u trab ieħor |

10 11 06 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 11 07 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 11 08 | Kisi u refrattorji wżati |

10 11 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 12 | Skart mill-manifattura ta' oġġetti taċ-ċeramika, briks, madum u prodotti tal-bini |

10 12 01 | Skart tat-taħlita preparatorja ta' qabel l-ipproċessar termali |

10 12 02 | Trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 12 03 | Partikolati u trab ieħor |

10 12 04 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 12 05 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 12 06 | Forom skartati |

10 12 07 | Kisi u refrattorji wżati |

10 12 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 13 | Skart mill-manifattura ta' siment, ġir u ġibs għall-kisi tal-ħitan u oġġetti u prodotti magħmula minnhom |

10 13 01 | Skart tat-taħlita preparatorja ta' qabel l-ipproċessar termali |

10 13 02 | Skart mill-manifattura ta' asbestos-siment |

10 13 03 | Skart minn materjali komposti oħrajn bażati fuq is-siment |

10 13 04 | Skart mill-kalċinazzjoni u idrazzjoni tal-ġir |

10 13 05 | Skart solidu minn trattament ta' gass |

10 13 06 | Partikolati u trab ieħor |

10 13 07 | Tajn minn trattament ta' gass |

10 13 08 | Kisi u refrattorji wżati |

10 13 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

11 | SKART INORGANIKU LI FIH IL-METALL MIT-TRATTAMENT TAL- METALL U MILL-KISI TA' METALLI, U IDROMETALLURĠIJA MHUX FERRUŻA |

11 01 | Skart u tajn likwidu mit-trattament metalliku u mill-kisi ta' metalli (p.eż. proċessi ta' galvanizzazzjoni, proċessi ta' kisi biż-żingu, proċessi ta' kisi, proċessi ta' pickling, inċiżjoni, fosfatizzazzjoni, tneħħija ta' grass alkali) |

11 01 01* | Skart biċ-ċjanur (alkali) li jkun fih metalli tqal apparti mill-kromjum |

11 01 02* | Skart biċ-ċjanur (alkali) li ma fihx metalli tqal |

11 01 03* | Skart ħieles miċ-ċjanur li fih il-kromjum |

11 01 04 | Skart ħieles miċ-ċjanur li ma fihx il-kromjum |

11 01 05* | Soluzzjonijiet aċidiċi għall-pickling |

11 01 06* | Aċidi mhux speċifikati mod ieħor |

11 01 07* | Alkali mhux speċifikati mod ieħor |

11 01 08* | Tajn fosfatizzanti |

11 02 | Skart u tajn minn proċessi idrometallurġiċi mhux ferrużi |

11 02 01 | Tajn minn idrometallurġija tar-ram |

11 02 02* | Tajn minn idrometallurġija taż-żingu (inkluż ġarosit, ġoetit) |

11 02 03 | Skart mill-produzzjoni ta' anodi għal proċessi akwużi elettrolitiċi |

11 02 04 | Tajn mhux speċifikat mod ieħor |

11 03 | Tajn u solidi minn proċessi ta' temprar |

11 03 01* | Skart li jkun fih iċ-ċjanura |

11 03 02* | Skart ieħor |

11 04 | Skart ieħor inorganiku li fih metall mhux speċifikat mod ieħor |

11 04 01 | Skart ieħor inorganiku li fih metall mhux speċifikat mod ieħor |

12 | SKART MILL-IFFURMAR U MIT-TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TA' METALLI U PLASTIK |

12 01 | Skart mill-iffurmar (inkluż xogħol fil-forn, welding, pressar, tpinġija, xogħol tat-torn, qtugħ u xkatlar) |

12 01 01 | Trab tal-ħadid li jaqa' bl-illimar jew bix-xogħol tat-torn |

12 01 02 | Partikoli metalliċi ferrużi oħrajn |

12 01 03 | Trab mhux ferruż li jaqa' bl-illimar jew bix-xogħol tat-torn |

12 01 04 | Partikoli metalliċi mhux ferrużi oħrajn |

12 01 05 | Partikoli tal-plastik |

12 01 06* | Skart ta' żjut tal-magni li jkun fihom l-aloġeni (ħlief emulsjonijiet) |

12 01 07* | Skart ta' żjut tal-magni ħielsa mill-aloġeni (ħlief emulsjonijiet) |

12 01 08* | Skart ta' emulsjonijiet tal-magni li jkun fihom l-aloġeni |

12 01 09* | Skart ta' emulsjonijiet tal-magni ħielsa mill-aloġeni |

12 01 10* | Żjut tal-magni sintetiċi |

12 01 11* | Tajn tal-magni |

12 01 12* | Xemgħat u xaħmijiet użati |

12 01 13 | Skart tal-welding |

12 01 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

12 02 | Skart minn proċessi ta' trattament mekkaniku tal-wiċċ (blasting, tkissir, tisnin, ċafċif, illustrar) |

12 02 01 | Naqal tal-blasting użat |

12 02 02 | Tajn mit-tkissir, tisnin u ċafċif |

12 02 03 | Tajn ta' l-illustrar |

12 02 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

12 03 | Skart mill-ilma u minn proċessi ta' tneħħija ta' grass bil-fwar (ħlief 11) |

12 03 01* | Likwidi tal-ħasil akwużi |

12 03 02* | Skart tat-tneħħija ta' grass bil-fwar |

13 | SKART TAŻ-ŻEJT (ħlief żjut ta' l-ikel, 05 u 12) |

13 01 | Skart ta' żjut idroliċi u fluwidi tal-brejkijiet |

13 01 01* | Żjut idroliċi, li jkun fihom PCB jew PCT |

13 01 02* | Żjut idroliċi klorinati oħrajn (ħlief emulsjonijiet) |

13 01 03* | Żjut idroliċi mhux klorinati oħrajn (ħlief emulsjonijiet) |

13 01 04* | Emulsjonijiet klorinati |

13 01 05* | Emulsjonijiet mhux klorinati |

13 01 06* | Żjut idroliċi li jkun fihom żejt minerali biss |

13 01 07* | Żjut idroliċi oħrajn |

13 01 08* | Fluwidi tal-brejkijiet |

13 02 | Skart ta' żjut tal-magni, tal-gerijiet u tal-lubrikazzjoni |

13 02 01* | Żjut klorinati tal-magni, tal-gerijiet u tal-lubrikazzjoni |

13 02 02* | Żjut mhux klorinati tal-magni, tal-gerijiet u tal-lubrikazzjoni |

13 02 03* | Żjut oħrajn tal-magni, tal-gerijiet u tal-lubrikazzjoni |

13 03 | Skart ta' żjut ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħrajn |

13 03 01* | Żjut ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħrajn li jkun fihom PCB jew PCT |

13 03 02* | Skart ta' żjut klorinati oħrajn ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħrajn |

13 03 03* | Skart ta' żjut mhux klorinati ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħrajn |

13 03 04* | Żjut sintetiċi ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħrajn |

13 03 05* | Żjut minerali ta' l-insulazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana |

13 04 | Żjut tas-sentina |

13 04 01* | Żjut tas-sentina minn navigazzjoni interna |

13 04 02* | Żjut tas-sentina mill-katusi tal-moll |

13 04 03* | Żjut tas-sentina minn navigazzjoni oħra |

13 05 | Kontenuti tas-separatur taż-żejt/ilma |

13 05 01* | Solidi tas-separatur taż-żejt/ilma |

13 05 02* | Tajn tas-separatur taż-żejt/ilma |

13 05 03* | Tajn interċettanti |

13 05 04* | Tajn tat-tneħħija tal-melħ jew emulsjonijiet |

13 05 05* | Emulsjonijiet oħrajn |

13 06 | Skart taż-żejt mhux speċifikat mod ieħor |

13 06 01* | Skart taż-żejt mhux speċifikat mod ieħor |

14 | SKART MINN SUSTANZI ORGANIĊI WŻATI BĦALA SOLVENTI (ĦLIEF GĦAL 07 U 08) |

14 01 | Skart mit-tneħħija ta' grass mill-metall u manutenzjoni tal-makkinarju |

14 01 01* | Kloroflorokarbonji |

14 01 02* | Solventi aloġenati oħrajn u taħlit ta' solventi |

14 01 03* | Solventi oħrajn u taħlit ta' solventi |

14 01 04* | Taħlit ta' solventi akwużi li fihom l-aloġeni |

14 01 05* | Taħlit ta' solventi akwużi ħielsa mill-aloġeni |

14 01 06* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi aloġenati |

14 01 07* | Tajn jew skart solidu ħieles minn solventi aloġenati |

14 02 | Skart mit-tindif ta' tessuti u mit-tneħħija ta' grass minn prodotti naturali |

14 02 01* | Solventi aloġenati u taħlit ta' solventi |

14 02 02* | Taħlit ta' solventi jew likwidi organiċi ħielsa minn solventi aloġenati |

14 02 03* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi aloġenati |

14 02 04* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi oħrajn |

14 03 | Skart mill-industrija elettronika |

14 03 01* | Kloroflorokarbonji |

14 03 02* | Solventi aloġenati oħrajn |

14 03 03* | Solventi u taħlit ta' solventi ħielsa minn solventi aloġenati |

14 03 04* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi aloġenati |

14 03 05* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi oħrajn |

14 04 | Skart minn materjali li jkessħu, propellant tal-foam/aerosol |

14 04 01* | Kloroflorokarbonji |

14 04 02* | Solventi aloġenati oħrajn u taħlit ta' solventi |

14 04 03* | Solventi oħrajn u taħlit ta' solventi |

14 04 04* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi aloġenati |

14 04 05* | Tajn jew skart solidu li fihom solventi oħrajn |

14 05 | Skart mill-irkuprar ta' solventi u ta' materjali li jkessħu (qiegħan qiegħda) |

14 05 01* | Kloroflorokarbonji |

14 05 02* | Solventi aloġenati u taħlit ta' solventi |

14 05 03* | Solventi aloġenati oħrajn u taħlit ta' solventi |

14 05 04* | Tajn li jkun fih solventi aloġenati |

14 05 05* | Tajn li jkun fih solventi oħrajn |

15 | IPPAKKJAR TA' SKART; ASSORBENTI, BIĊĊIET TAĊ-ĊARRUTA LI JINTUŻAW BIEX JIMSĦU, MATERJALI TA' FILTRI U LBIES PROTETTIV LI MHUX SPEĊIFIKAT IMKIEN IEĦOR |

15 01 | Ippakkjar |

15 01 01 | Ippakkjar tal-karti u tal-kartun |

15 01 02 | Ippakkjar tal-plastik |

15 01 03 | Ippakkjar ta' l-injam |

15 01 04 | Ippakkjar tal-metall |

15 01 05 | Ippakkjar kompost |

15 01 06 | Ippakkjar imħallat |

15 01 07 | Ippakkjar tal-ħġieġ |

15 01 08* | Ippakkjar li jkun fih fdal jew li jkun kontaminat minn sustanzi perikolużi |

15 02 | Assorbenti, materjali ta' filtri, biċċiet taċ-ċarruta li jintużaw biex jimsħu u lbies protettiv |

15 02 02* | Assorbenti, materjali ta' filtri, biċċiet taċ-ċarruta li jintużaw biex jimsħu u lbies protettiv kontaminati b'sustanzi perikolużi |

15 02 03 | Assorbenti, materjali ta' filtri, biċċiet taċ-ċarruta li jintużaw biex jimsħu u lbies protettiv apparti minn dawk imsemmija f'15 02 02 |

16 | SKART MHUX SPEĊIFIKAT MOD IEĦOR FIL-LISTA |

16 01 | Vetturi li jkunu waslu fit-tmiem tal-ħajja tagħhom u l-komponenti tagħhom |

16 01 03 | Tajers li jkunu waslu fit-tmiem tal-ħajja tagħhom |

16 01 04 | Vetturi mormijin |

16 01 06 | Vetturi li jkunu waslu fit-tmiem tal-ħajja tagħhom, imsaffijin mill-likwidi u żvujtati minn komponenti perikolużi oħrajn |

16 01 99 | Skart mhux speċfikat mod ieħor |

16 02 | Apparat mormi u l-komponenti tiegħu |

16 02 09* | Transformers u capacitors li jkun fihom PCBs jew PCTs |

16 02 10* | Apparat mormi li jkun fih jew li jkun kontaminat b'PCBs jew PCTs apparti minn dawk imsemmija f'16 02 09 |

16 02 11* | Apparat mormi li jkun fih kloroflorokarbonji |

16 02 12* | Apparat mormi li jkun fih asbestos ħieles |

16 02 13* | Apparat mormi li jkun fih komponenti perikolużi apparti minn dawk imsemmija f'16 02 09 sa 16 02 12 |

16 02 14 | Apparat mormi apparti minn dawk imsemmija f'16 02 09 sa 16 02 13 |

16 02 15* | Komponenti perikolużi mneħħija minn apparat mormi |

16 02 16 | Komponenti mneħħija minn apparat mormi apparti minn dawk imsemmija f'16 02 15 |

16 03 | Gruppi mhux speċifikati |

16 03 01 | Gruppi inorganiċi mhux speċifikati |

16 03 02 | Gruppi organiċi mhux speċifikati |

16 04 | Skart ta' splussivi |

16 04 01* | Skart ta' munizjoni |

16 04 02* | Skart ta' logħob tan-nar |

16 04 03* | Skart ta' splussivi oħrajn |

16 05 | Kimiċi u gassijiet li jkunu jinsabu f'kontenituri |

16 05 01 | Gassijiet industrijail f'ċilindri ta' pressjoni għolja, kontenituri ta' LPG u kontenituri ta' aerosol industrijali (inklużi alonji) |

16 05 02 | Skart ieħor ta' kimiċi inorganiċi, li jinsabu per eżempju f'laboratorji kimiċi, u li mhumiex speċifikati mkien ieħor, trab għat-tifi tan-nar |

16 05 03 | Skart ieħor ta' kimiċi inorganiċi, li jinsabu per eżempju f'laboratorji kimiċi, u li mhumiex speċifikati mkien ieħor |

16 06 | Batteriji u akkumulaturi |

16 06 01* | Batteriji taċ-ċomb |

16 06 02* | Batteriji Ni-Cd |

16 06 03* | Batteriji li fihom il-merkurju |

16 06 04 | Batteriji alkalini (ħlief 16 06 03) |

16 06 05 | Batteriji oħrajn u akkumulaturi |

16 06 06* | Electrolit minn batteriji u akkumulaturi |

16 07 | Skart mit-tindif tat-trasport u tat-tank maħżen (ħlief 05 u 12) |

16 07 01* | Skart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport marittimu, li fihom ikunu jinsabu xi kimiċi |

16 07 02* | Skart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport marittimu, li fihom ikun jinsab iż-żejt |

16 07 03* | Skart mit-tindif ta' tankijiet tat-trasport bil-ferrovija u fuq l-art, li fihom ikun jinsab iż-żejt |

16 07 04* | Skart mit-tindif ta' tankijiet tat-trasport bil-ferrovija u fuq l-art, li fihom ikunu jinsabu xi kimiċi |

16 07 05* | Skart mit-tindif tat-tank maħżen, li fih ikunu jinsabu xi kimiċi |

16 07 06* | Skart mit-tindif tat-tank maħżen, li fih ikun jinsab iż- żejt |

16 07 07 | Skart solidu minn merkanziji tal-vapuri |

16 07 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

16 08 | Katalisti wżati |

16 08 01 | Katalisti wżati li jkun fihom deheb, fidda, renjum, rodjum, palladjum, iridjum jew platinum (ħlief 16 08 07) |

16 08 02* | Katalisti wżati li jkun fihom metalli ta' transizzjoni perikolużi jew komposti ta' metalli ta' transizzjoni |

16 08 03 | Katalisti wżati li jkun fihom metalli ta' transizzjoni oħrajn jew komposti ta' metalli ta' transizzjoni (ħlief 16 08 07) |

16 08 04 | Katalisti fluwidi katalitiċi li jfaqqgħu, użati |

16 08 05* | Katalisti wżati li jkun fihom l-aċidu fosforiku |

16 08 06* | Likwidi wżati li jintużaw bħala katalisti |

16 08 07* | Katalisti wżati kontaminati b'sustanzi perikolużi |

17 | SKART TAL-BINI U TAT-TWAQQIEGĦ (INKLUŻ KOSTRUZZJONI TA' TOROQ) |

17 01 | Konkrit, briks, madum, ċeramika, u materjali bbażati fuq il-ġipsum |

17 01 01 | Konkrit |

17 01 02 | Briks |

17 01 03 | Madum u ċeramika |

17 01 04 | Materjali tal-bini bbażati fuq il-ġipsum |

17 01 05 | Materjali tal-bini bbażati fuq l-asbestos |

17 02 | Injam, ħġieġ u plastik |

17 02 01 | Injam |

17 02 02 | Ħġieġ |

17 02 03 | Plastik |

17 03 | Asfalt, tartru u prodotti bit-tartru |

17 03 01 | Asfalt li jkun fih it-tartru |

17 03 02 | Asfalt li ma jkunx fih tartru |

17 03 03 | Tartru u prodotti tat-tartru |

17 04 | Metalli (inklużi l-legi tagħhom) |

17 04 01 | Ram, bronż u ram isfar |

17 04 02 | Aluminju |

17 04 03 | Ċomb |

17 04 04 | Żingu |

17 04 05 | Ħadid u azzar |

17 04 06 | Landa |

17 04 07 | Metalli mħalltin |

17 04 08 | Cables |

17 05 | Ħamrija u ħama |

17 05 03* | Ħamrija u ġebel li jkun fihom sustanzi perikolużi |

17 05 04 | Ħamrija u ġebel apparti minn dawk imsemmija f'17 05 03 |

17 05 05* | Ħama li jkun fih sustanzi perikolużi |

17 05 06 | Ħama apparti minn dawk imsemmija f'17 05 05 |

17 06 | Materjali ta' insulazzjoni |

17 06 01* | Materjali ta' insulazzjoni li jkun fihom l-asbestos |

17 06 02 | Materjali oħrajn ta' insulazzjoni |

17 07 | Skart imħallat ta' bini u twaqqiegħ |

17 07 02* | Skart imħallat tal-bini u tat-twaqqiegħ jew frazzjonijiet separati li jkun fihom sustanzi perikolużi |

17 07 03 | Skart imħallat tal-bini u tat-twaqqiegħ apparti minn dak imsemmi f'17 07 02 |

18 | SKART MILL-KURA TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM JEW TA' L-ANNIMALI U/JEW RIĊERKA RELATATA (ĦLIEF GĦAL SKART TAL-KĊINA U TAR-RISTORANTI LI MA JIRRIŻULTAX MINN KURA TA' SAĦĦA IMMEDJATA) |

18 01 | Skart mill-kura fit-twelid, dijanjosi, trattament u prevenzjoni ta' mard fil-bniedem |

18 01 01 | Labar b'ponot jaqtgħu ħafna (ħlief għal 18 01 03) |

18 01 02 | Partijiet tal-ġisem u organi inklużi boroż tad-demm u priservattivi tad-demm (ħlief għal 18 01 03) |

18 01 03* | Skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa soġġett għal rekwiżiti speċjali minħabba fil-prevenzjoni ta' infezzjoni |

18 01 04* | Skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu m'huwiex soġġett għal rekwiżiti speċjali minħabba fil-prevenzjoni ta' infezzjoni (e.ż faxex, ġibs, bjankerija, ħwejjeġ li jintremew wara li jintużaw, ħrieqi) |

18 01 06* | Kimiċi li jikkonsistu jew li jkun fihom sustanzi perikolużi |

18 01 07 | Kimiċi apparti minn dawk imsemmija f'18 01 06 |

18 01 08* | Mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

18 01 09 | Mediċini apparti minn dawk imsemmija f'18 01 08 |

18 01 10* | Skart ta' amalgam minn kura dentali |

18 02 | Skart minn riċerka, dijanjosi, trattament jew prevenzjoni ta' mard li jinvolvi l-annimali |

18 02 01 | Labar b'ponot jaqtgħu ħafna (ħlief għal 18 02 02) |

18 02 02* | Skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa soġġett għal rekwiżiti speċjali minħabba fil-prevenzjoni ta' infezzjoni |

18 02 03* | Skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu m'huwiex soġġett għal rekwiżiti speċjali minħabba fil-prevenzjoni ta' infezzjoni |

18 02 05* | Kimiċi li jikkonsistu jew li jkun fihom sustanzi perikolużi kimiċi |

18 02 06 | Kimiċi apparti minn dawk imsemmija f'18 02 05 |

18 02 07* | Mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

18 02 08 | Mediċini apparti dawk imsemmija f'18 02 07 |

19 | SKART MINN FAĊLITAJIET TA' TRATTAMENT TA' SKART, IMPJANTI TA' TRATTAMENT MHUX FUQ IS-SIT TA' ILMA MAĦMUĠ U L-INDUSTRIJA TA' L-ILMA |

19 01 | Skart mill-inċinerazzjoni jew prioliżi ta' skart |

19 01 02 | Materjali ferrużi mneħħija minn irmied tal-qiegħ |

19 01 05* | Filter cake minn trattament tal-gass |

19 01 06* | Skart ta' likwidu akwuż minn trattament ta' gass u skart likwidu akwuż ieħor |

19 01 07* | Skart solidu minn trattament ta' gass |

19 01 10* | Karbonju wżat u attivat minn trattament ta' gass taċ-ċumnija |

19 01 11* | Irmied u metall imdewweb tal-qiegħ li jkun fihom sustanzi perikolużi |

19 01 12 | Irmied u metall imdewweb tal-qiegħ apparti minn dawk imsemmija f'19 01 11 |

19 01 13* | Irmied li jtir li jkun fih sustanzi perikolużi |

19 01 14 | Irmied li jtir apparti minn dak imsemmi f'19 01 13 |

19 01 15* | Trab tal-bojler li jkun fih sustanzi perikolużi |

19 01 16 | Trab tal-bojler apparti minn dak imsemmi f'19 01 15 |

19 01 17* | Skart tal-pirolożi li jkun fih sustanzi perikolużi |

19 01 18 | Skart tal-pirolożi apparti minn dak imsemmi f'19 01 17 |

19 01 99 | Skart mhux speċfikat mod ieħor |

19 02 | Skart minn trattamenti speċifiċi fisiko-kimiċi ta' skart industrijali (p.eż. dechromatation, decya-nidation, newtralizzazzjoni) |

19 02 01* | Tajn ta' metall idrossidu tajn ieħor mit-trattament ta' insolubilizzazzjoni ta' metall |

19 02 03 | Skart imħallat minn qabel li jkun jikkonsisti biss fi skart mhux immarkat bħala perikoluż |

19 02 04* | Skart imħallat minn qabel li jkun jikkonsisti mill-inqas fi skart wieħed immarkat bħala perikoluż |

19 03 | Skart stabilizzat/solidifikat |

19 03 04* | Skart immarkat bħala perikoluż, parzjalment stabilizzat |

19 03 05 | Skart stabilizzat apparti minn dak imsemmi f'19 03 04 |

19 03 06* | Skart immarkat bħala perikoluż, soldifikat |

19 03 07 | Skart solidifikat apparti minn dak imsemmi f'19 03 06 |

19 04 | Skart vitrifikat u skart mill-vitrifikazzjoni |

19 04 01 | Skart vitrifikat |

19 04 02* | Irmied li jtir u skart ieħor miċ-ċumnija tat-trattament tal-gass |

19 04 03* | Skart solidu mhux vitrifikat |

19 04 04 | Skart likwidu akwuż mill-ittemprar ta' skart vitrifikat |

19 05 | Skart mit-trattament aerobiku ta' skart solidu |

19 05 01 | Frazzjon mhux kompost ta' skart muniċipali u skart simili |

19 05 02 | Frazzjon mhux kompost ta' skart mill-annimali u veġetali |

19 05 03 | Kompost mhux speċifikat |

19 05 99 | Skart mhux speċifikat imkien ieħor |

19 06 | Skart mit-trattament mhux aerobiku ta' skart |

19 06 01 | Trattament mhux aerobiku ta' tajn minn skart muniċipali u skart simili |

19 06 02 | Trattament mhux aerobiku ta' tajn minn skart ta' l-annimali u veġetali |

19 06 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 07 | Lissija tal-miżbla |

19 07 01 | Lissija tal-miżbla |

19 08 | Skart minn impjanti tat-trattament ta' ilma maħmuġ mhux speċifikat imkien ieħor |

19 08 01 | Tgħarbil |

19 08 02 | Skart mit-tneħħija ta' ramel |

19 08 03* | Taħlita ta' grass u ta' żejt mis-separazzjoni ta' żejt/skart mill-ilma |

19 08 04 | Tajn mit-trattament ta' ilma maħmuġ industrijali |

19 08 05 | Skart mit-trattament ta' ilma maħmuġ urban |

19 08 06* | Raża ta' skambju ta' joni, saturati jew użati |

19 08 07* | Soluzzjonijiet u tajn mir-riġenerazzjoni ta' skambjaturi ta' joni |

19 08 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 09 | Skart mit-tħejjija ta' ilma għax- xorb jew ilma għal użu industrijali |

19 09 01 | Skart solidu mill-filtrazzjoni u tagħrbil primarji |

19 09 02 | Tajn mill-iċċarar ta' ilma |

19 09 03 | Tajn mit-tneħħija ta' karbonju |

19 09 04 | Karbonju attivat u wżat |

19 09 05 | Raża ta' skambju ta' joni, saturati jew użati |

19 09 06 | Soluzzjonijiet u tajn mir-riġenerazzjoni ta' skambjaturi ta' joni |

19 09 99 | Skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 10 | Skart mit-tqattiegħ ta' skart li jkun fih il-metall |

19 10 01 | Skart tal-ħadid u ta' l-azzar |

19 10 02 | Skart mhux ferruż |

19 10 03* | Tnietex u frazzjonijiet ħfief li jkun fihom sustanzi perikolużi |

19 10 04 | Tnietex u frazzjonijiet ħfief apparti minn dawk imsemmija f'19 10 03 |

19 10 05* | Tnietex u frazzjonijiet oħrajn li jkun fihom sustanzi perikolużi |

19 10 06 | Tnietex u frazzjonijiet ħfief apparti minn dawk imsemmija f'19 10 05 |

20 | SKART MUNIĊIPALI U SKART SIMILI KUMMERĊJALI, INDUSTRIJALI U ISTITUZZJONALI LI JINKLUDI FRAZZJONIJIET MIĠBURA SEPARATAMENT |

20 01 | Frazzjonijiet miġbura separatament |

20 01 01 | Karti u kartun |

20 01 02 | Ħġieġ |

20 01 03 | Plastik żgħir |

20 01 04 | Plastik ieħor |

20 01 05 | Metalli żgħar (laned, eċċ) |

20 01 06 | Metalli oħrajn |

20 01 07 | Injam |

20 01 08 | Skart organiku tal-kċina |

20 01 10 | Ħwejjeġ |

20 01 11 | Tessuti |

20 01 13* | Solventi |

20 01 14* | Aċidu |

20 01 15* | Alkali |

20 01 17* | Fotokimiċi |

20 01 19* | Pestiċidi |

20 01 21* | Tubi florixxenti u skart ieħor li fih il-merkurju |

20 01 22 | Aerosols |

20 01 23* | Apparat mormi li jkun fih il-kloroflorokarbonji |

20 01 25 | Żejt u xaħam ta' l-ikel |

20 01 26* | Żejt u xaħam apparti minn dawk imsemija f'20 04 25 |

20 01 27* | Żebgħa, inka, kolla u raża li jkun fihom sustanzi perikolużi |

20 01 28 | Żebgħa, inka, kolla u raża apparti dawk imsemmija f'20 01 27 |

20 01 29* | Deterġenti li jkun fihom sustanzi perikolużi |

20 01 30 | Deterġenti apparti dawk imsemmija f'20 01 29 |

20 01 31* | Mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

20 01 32 | Mediċini apparti dawk imsemmija f'20 01 31 |

20 01 33* | Batteriji u akkumulaturi mħalltin li jkun fihom batteriji jew akkumulaturi inklużi f' 16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03 |

20 01 34 | Batteriji u akkumulaturi apparti dawk imsemmija f'20 01 33 |

20 01 35* | Apparat mormi apparti min dak imsemmi f'20 01 21 u 20 01 23 li jkun fih komponenti perikolużi |

20 01 36 | Apparat mormi apparti min dak imsemmi f'20 01 21, 20 01 23 u 20 01 35 |

20 02 | Skart tal-ġonna (incluż skart taċ-ċimiterji) |

20 02 01 | Skart kompostabbli |

20 02 02 | Ħamrija u ġebel |

20 02 03 | Skart ieħor mhux kompostabbli |

20 03 | Skart ieħor muniċipali |

20 03 01 | Skart muniċipali mħallat |

20 03 02 | Skart minn swieq |

20 03 03 | Fdal mit-tindif tat-toroq |

20 03 04 | Tajn mit-tank settiku |

--------------------------------------------------