31999R1783Official Journal L 213 , 13/08/1999 P. 0001 - 0004


Ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tat-12 ta’ Lulju 1999

dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali [1]

IL-PARLAMENT EWROPEW,

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 162 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kumissjoni [2],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [4],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [5],

(1) Billi l-Artikolu 160 tat-Trattat jipprovdi illi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) huwa maħsub sabiex jikkorreġi l-iżbilanċi reġjonali prinċipali fi ħdan il-Komunità; billi għaldaqstant l-ERDF jgħin biex titnaqqas id-differenza fil-livelli ta’ l-iżvilupp fir-reġjuni u l-grad ta’ kemm għadhom lura r-reġjuni u l-gżejjer l-anqas ivvantaġġati, inklużi ż-żoni rurali.

(2) Billi l-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali [6], jipprovdi illi x-xogħol prinċipali ta’ l-ERDF huwa dak li jkkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-Objettivi 1 u 2 (minn issa ’l quddiem imsejħa l-"Objettivi 1 u 2") ta’ dan ir-Regolament; billi l-Artikoli 20 u 21 ta’ l-istess Regolament jipprovdu illi l-ERDF għandu jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-kooperazzjoni trans-konfini, trans-nazzjonali u inter-reġjonali, kif ukoll għar-riġenerazzjoni ekonomika u soċjali ta’ l-ibliet u l-imkejjen urbani li jinsabu fi kriżi, permezz ta’ l-Inizjattivi Komunitarji; billi l-Artikoli 22 u 23 tar-Regolament fil-kwistjoni jiddikjaraw illi dan isir sabiex jagħti appoġġ lill-miżuri innovattivi fil-livell Komunitarju kif ukoll miżuri ta’ għajnuna teknika.

(3) Billi d-dispożizzjonijiet komuni għall-Fondi Stutturali huma ddikjarati fir-Regolament (KE) Nru 1260/1999; billi għandhom jiġu ddefiniti t-tip tal-miżuri li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-ERDF skond l-Objettivi 1 u 2, l-Inizjattivi Komunitarji u l-miżuri innovattivi.

(4) Billi għandha tiġi ddefinita l-kontribuzzjoni ta’ l-ERDF, fil-kuntest tal-ħidma tiegħu li jippromwovi l-iżvilupp reġjonali, għall-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli ta’ l-attività ekonomika, għal grad għoli ta’ kompetittività, għal grad għoli ta’ xogħol, għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u għal livell għoli ta’ protezzjoni u titjib ambjentali.

(5) Billi l-ERDF għandu jipprovdi għajnuna ġewwa l-qafas ta’ strateġija komprensiva u integrata għall-iżvilupp sostenibbli u jiżgura s-sinerġija bil-għajnuna mill-Fondi Strutturali l-oħra.

(6) Billi, bħala parti mix-xogħol tiegħu, l-ERDF għandu jappoġġja l-ambjent produttiv u l-kompetittività ta’ l-intrapriżi, speċjalment l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju; l-iżvilupp ekonomiku u x-xogħol lokali, inklużi fl-oqsma tal-kultura u t-turiżmu fejn dawn jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ xogħol sostenibbli; ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku; l-iżvilupp ta’ networks lokali, reġjonali u trans-Ewropej inkluż il-provvediment ta’ l-aċċess approprjat għan-networks imsemmija fl-oqsma ta’ l-infrastruttura tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u ta’ l-enerġija; il-protezzjoni u t-titjib ta’ l-ambjent billi jitqiesu l-prinċipji tal-prekawzjoni u li għandha tittieħed azzjoni preventiva, illi l-ħsara ambjentali għandha bħala prijorità tiġi rettifikata mill-oriġini tagħha u li min iniġġeż għandu jħallas u billi jiġi mrawwem l-użu nadif u effiċjenti ta’ l-enerġija u l-iżvilupp tas-sorsi ta’ l-enerġija rinovabbli; u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tax-xogħol.

(7) Billi l-ERDF għandu jassumi rwol partikolari favur l-iżvilupp ekonomiku lokali, fil-kuntest tat-titjib tal-kwalità tal-ħajja u l-iżvilupp territorjali, speċjalment bil-promozzjoni ta’ patti territorjali dwar ix-xogħol u s-sorsi l-ġodda tax-xogħol.

(8) Billi l-ERDF għandu bħala parti tax-xogħol tiegħu jappoġġja l-investiment favur ir-rijabilitazzjoni taż-żoni abbandunati bil-ħsieb ta’ żvilupp ekonomiku lokali, rurali jew urbani.

(9) Billi l-miżuri ta’ interess Komunitarju li jittieħdu fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni għandhom rwol importanti x’jisvolġu sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali ta’ l-azzjoni stutturali Komunitarja msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999; billi, għal dan l-iskop, bil-ħsieb tal-valur li dan iżid fil-livell Komunitarju, jeħtieġ illi l-ERDF jissokta jippromwovi l-kooperazzjoni trans-fruntieri, trans-nazzjonali u inter-reġjonali, inklużi r-reġjuni li qegħdin fuq il-fruntieri esterni ta’ l-Unjoni fis-sens tat-Trattat, il-gżejjer li huma l-anqas vantaġġati u r-reġjuni l-aktar periferali, minħabba l-kwalitajiet u d-diffikultajiet speċjali tagħhom; billi fil-kuntest ta’ din il-kooperazzjoni, l-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli tat-territorju Komunitarju kollu, inkluż f’konnessjoni mal-pjanifikazzjoni spazjali, iżid il-valur lill-azzjoni biex titkattar il-koeżjoni ekonomika u soċjali; billi l-kontribuzzjoni ta’ l-ERDF favur dan l-iżvilupp għandha tissokta u titkattar; billi iżjed minn hekk, hija ħaġa mixtieqa illi tiġi appoġġata r-riġenarazzjoni ekonomika u soċjali ta’ l-ibliet u l-imkejjen urbani li qegħdin fi kriżi bl-iskop li jitmexxa ’l quddiem l-iżvilupp urban sostenibbli;

(10) Billi huwa approprjat li jiġu stabbiliti l-poteri sabiex jiġu adottati d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni u li jiġu ddikjarati dispożizzjonijiet transitorji.

(11) Billi għandu jiġi mħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4254/88 tad-19 ta’ Diċembru 1988 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet sabiex jiġi implimentat ir-Regolament (KEE) Nru 2052/88 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali [7],

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Ix-xogħlijiet

Skond l-Artikolu 160 tat-Trattat u r-Regolament (KE) Nru 1260/1999, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) għandu jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ l-għajnuna kif imfissra fl-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament sabiex jippromwovi l-għaqda ekonomika u soċjali permezz tal-korrezzjoni ta’ l-iżbilanċi prinċipali reġjonali u jieħu sehem fl-iżvilupp u l-bidla tar-reġjuni.

Għal dak il-għan, l-ERDF għandu jikkontribwixxi wkoll sabiex jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u l-ħolqien ta’ xogħol sostenibbli.

L-Artikolu 2

Il-għan

1. Bħala parti mix-xogħlijiet kif imfissra fl-Artikolu 1, l-ERDF għandu jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’;

(a) investiment produttiv għall-ħolqien u s-salvagward ta’ xogħol sostenibbli;

(b) investiment fl-infrastruttura:

(i) li, fir-reġjuni li huma koperti bl-Objettiv 1, jgħin sabiex jiżdiedu l-potenzjal ekonomiku, l-iżvilupp, l-aġġustament strutturali u l-ħolqien u ż-żamma ta’ xogħol sostenibbli f’dawn ir-reġjuni, inkluż l-investiment fl-infrastruttura li jikkontribwixxi għat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ networks trans-Ewropej fl-oqsma infrastrutturali tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u ta’ l-enerġija filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ rabta mar-reġjuni ċentrali tal-Komunità li jsofru minn żvantaġġi strutturali minħabba l-istat insulari tagħhom, in-nuqqas ta’ sbokki għall-baħar jew minħabba li huma fil-periferiji;

(ii) li, fir-reġjuni u ż-żoni koperti bl-Objettivi 1 u 2 jew l-inizjattivi Komunitarji riferiti fl-Artikolu 20(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, jirrigwarda d-diversifikazzjoni tal-postijiet ekonomiċi u ż-żoni industrijali li qegħdin isofru mid-deterjorament, it-tiġdid taż-żoni urbani depressi u l-ħajja mill-ġdid u t-titjib ta’ l-aċċess għaż-żoni rurali u ż-żoni li jiddependu fuq is-sajd; l-istrumenti infrastrutturali fejn il-modernizzazzjoni u r-riġenerazzjoni huma meħtieġa bil-quddiem għall-ħolqien u l-iżvilupp ta’ l-attivitajiet ekonomiċi li joħolqu x-xogħol, inklużi r-rabtiet infrastrutturali li fuqhom jiddependi l-iżvilupp ta’ dawn l-attivitajiet;

(ċ) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu permezz ta’ miżuri li jinkoraġġixxu u jappoġġjaw l-iżvilupp lokali u l-inizjattivi favur ix-xogħol u l-attivitajiet ta’ l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, li jinvolvu b’mod partikolari:

(i) għajnuna lis-servizzi għall-intrapriżi, b’mod partikolari fl-oqsma tal-maniġġjar, l-istudji u r-riċerka dwar is-swieq u s-servizzi komuni għal numru ta’ intrapriżi,

(ii) il-finanzjament tat-trasferiment tat-teknoloġija, inkluż b’mod partikolari l-ġbir u t-tixrid tat-tagħrif, l-organizzazzjoni komuni bejn l-intrapriżi u l-istabbilimenti tar-riċerka u l-finanzjament sabiex tiġi implimentata l-innovazzjoni fl-intrapriżi,

(iii) it-titjib ta’ l-aċċess mill-intrapriżi għall-finanzi u s-self, bil-ħolqien u l-iżvilupp approprjat ta’ l-istrumenti xierqa tal-finanzjament, riferiti fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999,

(iv) għajnuna diretta għall-investiment kif iddefinit fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, fejn ma teżisti l-ebda skema ta’ għajnuna,

(v) il-provvista ta’ infrastruttura fuq skala approprjata għall-iżvilupp lokali u dak tax-xogħol,

(vi) għajnuna għall-istrutturi li jipprovdu servizzi fil-viċinanzi li joħolqu impjiegi ġodda, imma teskludi l-miżuri ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew (ESF);

(d) miżuri ta’ għajnuna teknika kif riferiti fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999.

Fir-reġjuni nnominati skond il-Objettiv 1, l-ERDF jista’ jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ l-investiment fl-edukazzjoni u fis-saħħa li huma ta’ benefiċċju għall-aġġustament strutturali tar-reġjuni.

2. Fl-appikazzjoni tal-paragrafu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-ERDF għandha tappoġġja, fost ħwejjeġ oħra, dan li ġej:

(a) l-ambjent produttiv b’mod partikolari sabiex tiżdied il-kompetittività u l-investiment sostenibbli mid-ditti, speċjalment l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, u sabiex ir-reġjuni jsiru aktar attraenti, b’mod partikolari bit-titjib fl-istandard ta’ l-infrastruttura tagħhom;

(b) ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku bil-ħsieb li jippromwovu d-dħul ta’ teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tar-riċerka u ta’ l-iżvilupp teknoloġiku li jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali;

(ċ) l-iżvilupp tas-soċjetà ta’ l-informatika;

(d) l-iżvilupp tat-turiżmu u l-investiment kulturali inkluża l-protezzjoni tal-wirt kulturali u naturali, sakemm dawn joħolqu xogħol sostenibbli;

(e) il-protezzjoni u t-titjib ta’ l-ambjent, b’mod partikolari billi jitqiesu l-prinċipji tal-prekawzjoni u ta’ l-azzjoni preventiva b’appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, l-użu nadif u effiċjenti ta’ l-enerġija u l-iżvilupp ta’ sorsi ta’ enerġija li tiġġedded;

(f) l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-qasam tax-xogħol, prinċipalment billi jiġu stabbiliti ditti u permezz ta’ l-infrastruttura jew is-servizzi li jwasslu għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja ma’ dik tax-xogħol;

(g) il-kooperazzjoni trans-fruntieri, trans-nazzjonali u inter-reġjonali fl-iżvilupp sostenibbli regjonali u lokali.

L-Artikolu 3

L-inizjattiva Komunitarja

1. Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-ERDF għandu, bi qbil ma’ l-Artikolu 21 ta’ dan ir-Regolament, jikkontribwixxi sabiex tiġi implimentatta l-inizjattiva Komunitarja rigward il-kooperazzjoni trans-fruntieri, trans-nazzjonali u inter-reġjonali maħsuba sabiex tħajjar l-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli tat-territorju kollu tal-Komunità (l-"Interreg") kif ukoll sabiex tiġi implimentata l-inizjattiva Komunitarja għar-riġenerazzjoni ta’ l-ibliet u l-imkejjen urbani li qegħdin fi kriżi bl-iskop li jitkabbar l-iżvilupp urban sostenibbli ("URBAN").

2. Skond l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-iskop stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi estiż bid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-Fondi għall-finanzjament tal-miżuri eliġibbli skond ir-Regolamenti (KE) Nru 1784/1999 [8], (KE) Nru 1257/1999 [9] u (KE) Nru 1263/1999 [10] bl-iskop li jiġu implimentati l-miżuri kollha ddikjarati fil-programm Komunitarju ta’ l-inizjattivi interessat.

L-Artikolu 4

Il-miżuri innovattivi

1. Skond l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-ERDF jista’ wkoll jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’:

(a) l-istudji mibdija mill-Kummissjoni sabiex jiġu identifikati u analizzati l-problemi u s-soluzzjonijiet ta’ l-iżvilup regjonali, b’mod partikolari l-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli tat-territorju kollu tal-Komunità, inkluża l-Perspettiva Ewropea għall-Iżvilupp ta’ l-Ispazji;

(b) il-proġetti pilota sabiex jiġu identifikati u ttestjati soluzzjonijiet ġodda ta’ żvilupp reġjonali u lokali bl-iskop li dawn jiġu inklużi fil-għajnuna wara li jintwera li jistgħu jsiru;

(ċ) l-iskambji ta’ l-esperjenzi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-innovazzjoni bl-iskop li tiġi sfruttata u ttrasferita l-esperjenza miksuba fil-qasam ta’ l-iżvilupp reġjonali jew lokali.

2. Skond l-Artikolu 22(2) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-iskop stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi estiż bid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-Fondi li jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-miżuri li huma eliġibbli skond ir-Regolamenti (KE) Nru 1784/1999, (KE) Nru 1257/1999 u (KE) Nru 1263/1999, bl-iskop li jiġu implimentati l-miżuri kollha fil-proġett pilota interessat.

L-Artikolu 5

Ir-regoli ta’ l-implimentazzjoni

Kull regola ddettaljata sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999.

L-Artikolu 6

It-tħassir

Ir-Regolament (KEE) Nru 4254/88 għandu jiġi mħassar b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2000.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

L-Artikolu 7

Il-klawsola dwar ir-reviżjoni

Fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirrevedu dan ir-Regolament sal-31 ta’ Diċembru 2006.

Għandhom jaġixxu fuq din il-proposta skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 162 tat-Trattat.

L-Artikolu 8

Dispożizzjonijiet transitorji

Id-dispożizzjonijiet transitorji riferiti fl-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal dan ir-Regolament.

L-Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-12 ta’ Lulju 1999.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. M. Gil-robles

Għall-Kunsill

Il-President

S. Niinistö

[1] Din il-pubblikazzjoni tikkanċella u tibdel il-pubblikazzjoni tal-ĠU L 161 tas-26.6.1999, p.43.

[2] ĠU C 176, tad-9.6.1998, p.35 uĠU C 52, tat-23.2.1999, p.12.

[3] ĠU C 407 tat-28.12.1998, p.74.

[4] ĠU C 51, tat-22.2.1999, p.1.

[5] L-Opinjoni tal-Parlament Eweropew tad-19 ta’ Novembru 1998 (ĠU C 379, tas-7.12.1998, p.178), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ April 1999 (ĠU C 134, ta’ l-14.5.1999, p.1) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Mejju 1999 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 1999.

[6] ĠU L 161, tas-26.6.1999, p.1.

[7] ĠU L 374, tal-31.12.1988, p. 15. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 2083/93 (ĠU L 193, tal-31.7.1993, p. 34).

[8] ĠU L 213, tat-12.7.1999, p. 5.

[9] Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (EAGGF) (ĠU L 160, tas-26.6.1999, p. 80).

[10] Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1263/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (ĠU L 161, tas-26.6.1999, p. 54).

--------------------------------------------------