31999L0013

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' taħlit volatili organiku minħabba l-użu ta' solventi organiku f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet

Official Journal L 085 , 29/03/1999 P. 0001 - 0022
CS.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
ET.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
HU.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
LT.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
LV.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
MT.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
PL.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
SK.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139
SL.ES Chapter 15 Volume 04 P. 118 - 139


ID-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE

tal-11 ta' Marzu 1999

dwar il-limitazzjoni ta' taħlit volatili organiku minħabba l-użu ta' solventi organiku f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 103s(1) tiegħu,

Wara li kunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali [2],

Huwa u jaġixxi bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189ċ tat-Trattat [3],

(1) Billi l-programm ta' azzjoni tal-Komunità Ewropea dwar l-ambjent aċċettat mill-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri li ltaqgħu fil-Kunsill b'riżoluzzjonijiet tat-22 ta' Novembru 1973 [4], tas-17 ta' Mejju 1977 [5], tas-7 ta' Frar 1983 [6], tad-19 ta' Ottubru 1987 [7] u l-1 ta' Frar 1993 [8] jenfasizza l-importanza tal-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġiz ta' l-arja;

(2) Billi partikolarment ir-riżoluzzjoni tad-19 ta' Ottubru 1987 tenfasizza l-importanza ta' l-azzjoni Komunitarja biex tikkonċentra, inter alia, fuq l-implimentazzjoni ta' standards xierqa sabiex ikun assigurat livell għoli ta' saħħa pubblika u protezzjoni ta' l-ambjent;

(3) Billi l-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom huma partijiet għall-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' l-1979 dwar Tniġġiz ta' l-Arja li Jaqsam il-Frontiera b'Distanza Twila li jikkonċerna l-kontroll ta' emissjonijiet ta' taħlit volatili organiku sabiex jitnaqqsu l-flussi li jaqsmu l-fruntieri u flussi tal-prodotti ossidanti fotokimiċi sekondarji biex jipproteġu s-saħħa umana u l-ambjent minn effetti negattivi;

(4) Billi tniġġiz minħabba taħlit volatili organiku fi Stat Membru ta' spiss jinfluwenza l-arja u l-ilma ta' Stati Membri oħra; billi, skond l-Artikolu 130r tat-Trattat, azzjoni f'livell Komuntarju hi meħtieġa;

(5) Billi, minħabba l-karatteristiċi tagħhom, l-użu ta' solventi organiċi f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet joħolqu emissjonijiet ta' taħlit organiku fl-arja li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa pubblika u/jew jikkontribwixxu għall-formazzjoni lokali u barra l-fruntieri ta' ossidji fotokimiċi fis-saff tal-fruntiera tat-troposfera li tikkawża danni għar-riżorsi naturali ta' importanza vitali ambjentali u ekonomika u, taħt ċertu kondizzjonijiet ta' espożizzjoni, għandhom effett ta' ħsara fuq is-saħħa umana;

(6) Billi l-inċidenza għolja ta' konċentrazzjonijiet għolja troposferiċi tal-ożonu fl-aħħar snin qajmu tħassib kbir rigward l-impatt fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent;

(7) Billi, għalhekk, azzjoni ta' prevenzjoni hi meħtieġa biex tipproteġġi s-saħħa pubblika u l-ambjent kontra l-konsegwenzi ta' emissjonijiet partikolarment ta' ħsara mill-użu ta' solventi organiċi u biex tiggarantixxi liċ-ċittadini d-dritt għall-ambjent nadif u b'saħħtu.

(8) Billi emissjonijiet ta' taħlit organiku jistgħu jiġu evitati jew imnaqqsa f'ħafna attivitajiet u stallazzjonijiet għaliex sustanzi potenzjalment anqas ta' ħsara huma disponibbli jew se jsiru disponibbli fis-snin li ġejjin; billi, fejn sustanzi xierqa m`humiex disponibbli, miżuri tekniċi għandhom jittieħdu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-ambjent skond kemm hu ekonomikament u teknikament possibbli;

(9) Billi l-użu ta' solventi organiċi u l-emissjoni ta' taħlit organiku li għandhom l-aktar effett serju fuq is-saħħa pubblika għandhom jitnaqqsu skond l-aktar li hu teknikament possibbli;

(10) Billi stallazzjonijiet u proċessi li jaqgħu taħt din id-Direttiva għandhom minn ta' l-inqas ikunu reġistrati jekk huma m'humiex suġġett ta' awtorizzazzjoni taħt leġislazzjoni Komunitarja jew nazzjonali;

(11) Billi stallazzjonijiet u attivitajiet eżistenti għandhom, fejn hu xieraq, jiġu adattati biex sa perjodu xieraq jilqgħu l-ħtiġijiet stabbiliti għall-istallazzjonijiet u attivitajiet ġodda; billi dak il-perjodu għandu jkun konsistenti mat-tabella tal-ħin għall-konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar prevenzjoni u kontroll ta' tniġġiz integrat [9];

(12) Billi l-partijiet rilevanti ta' stallazzjonijiet eżistenti li jgħaddu minn tibdil sostanzjali jridu, b'fatt ta' prinċipju, jilqgħu l-livelli ta' l-istallazzjoni l-ġdida għat-tagħmir mibdul sostanzjalment;

(13) Billi solventi orġaniċi huma wżati minn ħafna tipi differenti ta' stallazzjonijiet u attivitajiet sabiex, b'żieda ma' ħtiġijiet ġenerali, ħtiġijiet speċifiċi għandhom jkunu definiti u, maghhom, miri għad-daqs ta' l-istallazzjonijiet jew attivitajiet li jridu jaqblu ma' din id-Direttiva;

(14) Billi livell għoli ta' protezzjoni ambjentali jeħtieġ it-twaqqif u l-kisba ta' limiti ta' emissjoni għal taħlit orġaniċi u kondizzjonijiet ta' ħidma xierqa, bi qbil mal-prinċipju ta' l-aħjar tekniċi disponibbli, għal ċerti stallazzjonijiet u attivitajiet li jużaw solventi organiċi fil-Komunità;

(15) Billi f'ċerti każi l-Istati Membri jistgħu jeżentaw operaturi milli jaqblu mal-valuri ta' limitu ta' emissjoni għaliex miżuri oħra, bħall-użu ta' prodotti bi ftit solvent jew mingħajr solvent jew tekniki, jipprovdu mezzi alternattivi biex jilħqu tnaqqis ta' emissjonijiet ekwivalenti;

(16) Billi miżuri ta' emissjoni limitati adottati qabel d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva għandhom jittieħdu b'konsiderazzjoni f'mod xieraq;

(17) Billi avviċinamenti alternattivi lejn it-tnaqqis jistgħu jħallu l-għanijiet ta' din id-Direttiva jintlaħqu b'mod aktar effettiv milli jekk jiġu implimentati valuri tal-limiti ta' emissjoni uniformi; billi, għalhekk, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw stallazzjonijiet eżistenti minn qbil mal-limiti ta' emissjoni jekk huma jimplimentaw pjan nazzjonali li għandu, fit-tabella tal-ħin għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, jwassal għal minn ta' l-anqas tnaqqis ugwali fl-emissjonijiet ta' taħlit organiku minn dawn l-attivitajiet u l-istallazzjonijiet;

(18) Billi stallazzjonijiet eżistenti li jaqgħu taħt id-Direttiva 96/61/KE koperti minn pjan nazzjonali ma jistgħu taħt l-ebda ċirkostanza jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva, inkuż l-Artikolu 9(4) tagħha;

(19) Billi f'ħafna każijiet, stallazzjonijiet żgħar u ta' daqs medju, ġodda u eżistenti jistgħu jitħallew jaqblu ma' ħtiġijiet anqas stretti biex iżommu l-kompetittività tagħhom;

(20) Billi għal dry cleaning, limitu żero hu xieraq, suġġett għall-eżenzjoni speċifikata;

(21) Billi kontroll ta' emissjonijiet hu meħtieġ, inkluża l-applikazzjoni ta' tekniċi ta' miżuri, biex ikunu evalwati l-konċentrazzjonijiet tal-massa jew il-kwantità tal-kontaminaturi li t-tixrid tagħhom fl-ambjent hu permess;

(22) Billi l-operaturi għandhom inaqqsu l-emissjonijiet ta' solventi organiċi, inklużi emissjonijiet klandestini, u taħlit organiku; billi pjan ta' mmaniġġjar tas-solventi hu għodda importanti biex dan jiġi verifikat; billi, avolja gwida tista' tingħata, il-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent mhux żviluppat sa l-istadju fejn metodoloġija Komunitarja tista' tiġi stabbilita;

(23) Billi l-Istati Membri jridu jistabbilixxu proċedura li għandha tiġi segwita u miżuri li għandhom jittieħdu fejn jinqabżu limitazzjonijiet ta' emissjoni;

(24) Billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkollaboraw sabiex jassiguraw li jsir skambju ta' l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u dwar il-progress ta' għażliet ta' sostituzzjoni,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għan u skop

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jipprevjeni jew inaqqas l-effetti diretti u indiretti ta' emissjonijiet ta' taħlit volatili organiku fl-ambjent, l-aktar fl-arja, u r-riskju potenzjali għas-saħħa umana, billi jipprovdi miżuri u proċeduri li jridu jiġu implimentati għall-effettività msemmija fl-Anness I, sakemm huma operati fuq il-miri ta' konsum tas-solvent imniżżla fl-Anness IIA.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

Stallazzjoni għandha tfisser unit stazzjonarju tekniku fejn isiru attività waħda jew aktar li jaqgħu taħt l-iskop imsemmi fl-Artikolu 1, u attivitajiet assoċjati diretti oħra li għandhom konnessjoni teknika ma' l-attivitajiet maħruġa fuq dik is-sit u li jistgħu jkollhom effett fuq emissjonijiet;

Stallazzjoni eżistenti għandha tfisser stallazzjoni li qed taħdem jew, bi qbil mal-legislazzjoni eżistenti qabel id-data li fiha din id-Direttiva tiġi affettwata, stallazzjoni li hi awtorizzata jew reġistrata jew, fil-għan ta' l-awtorità kompetenti, is-suġġett ta' talba sħiħa għall-awtorizzazzjoni, kemm-il darba l-istallazzjoni tinħadem mhux aktar tard minn sena wara d-data li fiha din id-Direttiva tidħol fis-seħħ;

Stallazzjoni żgħira għandha tfisser stallazzjoni li taqa' fil-limitu baxx tal-grupp ta' oġġetti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 jew 17 ta' l-Anness IIA jew għall-attivitajiet l-oħra ta' l-Anness IIA li għandhom konsum tas-solvent ta' anqas minn 10 tunnellati/sena;

Tibdil sostanzjali - għall-istallazzjoni li taqa' fl-iskop tad-Direttiva 96/61/KE, għandu jkollu d-definizzjoni speċifikata f'dik id-Direttiva,

- għall-istallazzjoni żgħira, għandu jfisser bidla ta' kapaċità nominali li twassal għal żieda ta' emissjonijiet ta' taħlit volatili organiku ta' aktar minn 25 %. Kwalunkwe tibdil li jista' jkollu, fl-għażla ta' awtorità kompetenti, effettività negattiva partikolari fuq is-saħħa umana jew fuq l-ambjent hu wkoll bidla sostanzjali,

- għall-istallazzjonijiet l-oħra kollha, għandu jfisser bidla ta' kapaċità nominali li twassal għal żieda ta' emissjonijiet ta' taħlit volatili organiku ta' aktar minn 10 %. Kwalunkwe bidla li jista' jkollha, fil-għażla ta' awtorità kompetenti, effettività negattiva partikolari fuq is-saħħa umana jew fuq l-ambjent hi wkoll bidla sostanzjali;

Awtorità kompetenti għandha tfisser l-awtorità jew awtoritajiet jew korpi responsabbli taħt il-dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri biex jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva;

Operatur għandu jfisser kull persuna naturali jew legali li topera jew tikkontrolla l-istallazzjoni, fejn dan hu msemmi fil-legislazzjoni nazzjonali, li għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-funzjonament tekniku ta' l-installazzjoni jkun ġie delegat;

Awtorizzazzjoni għandha tfisser deċiżjoni bil-miktub li biha l-awtorità kompetenti tagħti l-permess li tiġi operata l-istallazzjoni kollha jew parti minnha;

Registrazzjoni għandha tfisser proċedura, speċifikata fl-att legali, li tinvolvi minn ta' l-inqas notifika lill-awtorità kompetenti mill-operatur ta' l-intenzjoni li tiġi operata stallazzjoni jew attività li taqa' fi ħdan l-iskop ta' din id-Direttiva;

Emissjoni għandha tfisser kull rimi ta' taħlit volatili organiku minn stallazzjoni fl-ambjent;

Emissjonijiet klandestini għandha tfisser kwalunkwe emissjonijiet m‘humiex ta' gassijiet li joħorġu mill-iskart ta' taħlit volatili organiku fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma kif ukoll, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fl-Anness IIA, solventi kontenuti f'kull prodott. Huma jinkludu emissjonijiet m‘humiex maqbuda mferrxa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fetħiet simili;

Gassijiet li ġejjin mill-iskart għandha tfisser ir-rimi gassjat tal-aħħar li jkollu fih taħlit volatili organiku jew kontaminaturi oħra, minn tagħmir immunzellat jew imnaqqas fl-arja. Ir-rati ta' tmexxjia volumetriċi għandhom jiġu espressi f'm3/h fuq kondizzjonijiet standard;

Emissjonijiet totali għandha tfisser is-somma ta' emissjonijiet klandestini f'gassijiet li ġejjin mill-iskart;

Valur ta' limitu ta' emissjoni għandha tfisser il-massa ta' taħlit volatili organiku, espressa fit-termini ta' ċerti parametri speċifikati, konċentrazzjoni, persentaġġ u/jew livell ta' emissjoni, kalkulati fuq kondizzjonijiet standard, N, li jistgħu ma' jinqabżux waqt perjodu ta' żmien wieħed jew aktar;

Sustanzi għandha tfisser kull element kimiku u l-taħlit tiegħu, kif huma jiġru fi stat naturali jew kif prodotti mill-industrija, sewwa jekk solidi jew likwidu jew fil-forma ta' gass;

Preparazzjoni għandha tfisser taħlit jew soluzzjonijiet ta' taħlit minn żewġ sustanzi jew aktar;

Taħlit organiku għandu jfisser kull taħlit li jkollu fih minn ta' l-anqas l-element karbonju u wieħed jew aktar ta' idroġenu, aloġenu, ossiġnu, kubrit, fosfru, siliku jew nitroġenu, bl-eċċezzjoni ta' karbon ossidji u karboniċi inorganiċi u bikarbonati;

Taħlit volatili organiku (VOC) għandu jfisser kull taħlit organiku li għandu 293,15 K pressjoni ta' fwar ta' 0,01 kPa jew aktar, jew li għandu volatilità korrispondenti taħt il-kondizzjoni partikolari ta' l-użu. Għall-għan ta' din id-Direttiva, il-frazzjoni ta' creosote li taqbeż dan il-valur ta' pressa tal-fwar b' 293,15 K għandha tkun kunsidrata bħala VOC;

Solvent organiku għandu jfisser kull VOC li hu wżat waħdu jew bi qbil ma' aġenti oħra, u mingħajr ma' jgħaddi minn tibdil kimiku, biex jinħallu materjali m‘humiex maħduma, prodotti jew materjali ta' l-iskart, jew li jkun użat bħala aġent tat-tindif biex iħoll kontaminanti, jew bħala dak li jħoll, jew bħala mezz ta' dispersjoni, jew bħala dak li jaġġusta il-viskożità, jew bħala dak li jaġġusta t-tensjoni, jew bħala plastiċizzatur, jew bħala preservattiv;

Solvent aloġenat organiku għandu jfisser solvent organiku li jkollu fih minn ta' l-anqas atoma waħda ta' bromin, klorin, fluworin jew jodju għal kull molekola;

Kisi għandha tfisser kull preparazzjoni, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi wżata biex tipprovdi effett dekorattiv, protettiv jew funzjonali ieħor fuq il-wiċċ;

Kolla għandha tfisser kull preparazzjoni, inkluż is-solventi organiċi kollha jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi wżata biex twaħħal partijiet separati tal-prodott;

Linka għandha tfisser preparazzjoni, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi wżata fl-attività ta' l-istampar biex timpressjona test jew immaġni fuq il-wiċċ;

Verniċ għandu jfisser kisi trasparenti;

Konsum għandu jfisser l-input totali ta' solventi organiċi fi stallazzjoni għall kull sena kalendarja, jew kull perjodu ta' 12-il xahar, bit-tnaqqis ta' kull VOC li huma rikoverati biex jerġgħu jintużaw;

Input għandu jfisser il-kwantità ta' solventi organiċi u l-kwalità tagħhom fil-preparazzjonijiet użati meta' ssir attività, inkluż is-solventi reċiklati fil-, u barra, l-istallazzjoni, u li huma magħduda kull darba li jintużaw biex issir l-attività;

Użu mill-ġdid ta' solventi organiċi għandu jfisser l-użu ta' solventi organiċi miġbura minn stallazzjoni għal kull għan tekniku jew kummerċjali u inkluż użu bħala karburant imma mingħajr ir-rimi finali ta' solventi bħal dawn miġbura bħala skart;

Il-mixi tal-massa għandha tfisser il-kwantità ta' VOCs maħruġa, f'unit ta' massa/siegħa;

Kapaċità nominali għandha tfisser l-input ta' massa massima ta' solventi organiċi minn stallazzjoni medja fuq ġurnata, jekk l-istallazzjoni hi mħaddma taħt kondizzjonijiet ta' operazzjoni normali bħad-disinn ta' output tagħha;

Operazzjoni normali għandha tfisser il-perjodi ta' operazzjoni ta' stallazzjoni jew attività kollha minbarra l-bidu u l-għeluq ta' l-operazzjonijiet u manutenzjoni tat-tagħmir;

Kondizzjonijiet kontenuti għandha tfisser kondizzjonijiet taħt liema stallazzjoni hi operata b'mod li l-VOCs maħruġa mill-attività huma kkontrollati u mormija f'mod kontrollat jew permezz ta' tagħmir immunzellat jew mnaqqas u huma għalhekk mhux għal kollox klandestini;

Kundizzjonijiet stantard għandha tfisser temperatura ta' 273,15 K u pressjoni ta' 101,3 kPa;

Medja fuq 24 siegħa għandha tfisser medja aritmetika ta' kull qari valida maħruġa waqt il-perjodu ta' 24 siegħa ta' operazzjoni normali;

Bidu u għeluq ta' operazzjonijiet għandha tfisser operazzjonijiet waqt li qed tinġieb attività, parti ta' tagħmir jew tank jaħdem jew ma' jaħdimx jew ġewwa jew barra l-istat wieqaf. Fażijiet ta' attività regolarment oscillating m'għandhomx jiġu kunsidrati bħala bidu jew għeluq.

Artikolu 3

Obbligi li japplikaw għall-istallazzjonijiet ġodda

L-Istati Membri għandhom jaddottaw il-miżuri neċċessarji biex jassiguraw li:

1. L-istallazzjonjiet ġodda kollha jaqblu ma' l-Artikoli 5,8 u 9;

2. L-istallazzjonijiet ġodda kollha m‘humiex koperti mid-Direttiva 96/61/KE huma registrati jew jgħaddu minn taħt awtorizzazzjoni qabel ma' jiġu operati.

Artikolu 4

Obbligi li japplikaw għall-istallazzjonijiet eżistenti

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri neċessarji biex jassiguraw li:

1. Stallazzjonijiet eżistenti jaqblu ma' l-Artikolu 5, 8 u 9 mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru 2007;

2. Stallazzjonijiet eżistenti jridu jkunu reġistrati jew awtorizzati mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru ta' l-2007;

3. Dawk l-istallazzjonijiet li jridu jiġu awtorizzati jew registrati bl-użu ta' l-iskema tat-tnaqqis ta' l-Anness IIB javżaw dan lill-awtoritajiet kompetenti mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru 2005;

4. Fejn stallazzjoni:

- tgħaddi minn tibdil sostanzjali, jew

- tiġi fi ħdan l-iskop ta' din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali,

Dik il-parti ta' l-istallazzjoni li tgħaddi minn taħt tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata jew bħala stallazzjoni ġdida jew bħala stallazzjoni eżistenti, provdut li l-emissjonijiet totali ta' l-istallazzjoni kollha ma' jaqbżux dawk li jirriżultaw li kellhom il-parti mibdula sostanzjalment u li jiġu trattati bħala stallazzjoni ġdida.

Artikolu 5

Ħtiġijiet

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa, jew bi speċifikazzjoni fil-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni jew permezz ta' regoli ġenerali mqabbla biex jassiguraw li paragrafi 2 sa 12 jitqabblu.

2. L-istallazzjonijiet kollha għandhom jaqblu ma':

(a) jew il-valuri tal-limiti ta' emissjoni f'gassijiet li ġejjin mill-iskart u valuri ta'emissjonijiet klandestini, jew il-valuri tal-limiti ta'emissjoni totali, u ħtiġijiet oħra mniżżla fl-Anness IIA;

jew

(b) il-ħtigijiet ta' l-iskema ta' tnaqqis speċifikati fl-Anness IIB.

3. (a) Għall-emissjonijiet klandestini, l-Istati Membri għandhom japplikaw valuri ta' emissjonijiet klandestini ma' stallazzjonijiet bħala valur tal-limiti ta' emissjoni. Madankollu, fejn jintwera għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li għall-istallazzjoni individwali dan il-valur m'huwiex teknikament u ekonomikament possibbli, l-awtorità kompetenti tista' tagħmel eċċezzjoni għall-istallazzjoni individwali bħal din kemm-il darba r-riskji partikolari għas-saħħa umana u l-ambjent m‘humiex mistennija. Għal kull deroga, l-operatur irid juri għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li l-aħjar teknika disponibbli qed tintuża;

(b) attivitajiet li ma' jistgħux jitħaddmu taħt kundizzjonijiet kontenuti jistgħu jiġu eżentati mill-kontrolli ta' l-Anness IIA, meta' din il-possibbilità tissemma espliċitament f'dak l-Anness. L-iskema tat-tnaqqis tal-Anness IIB trid tintuża hemm, sakemm ma jintweriex għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li din l-għażla mhix teknikament u ekonomikament possibbli. F'dan il-każ, l-operatur irid juri għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li qed tintuża l-aħjar teknika disponibbli.

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni fuq id-deroga dwar paragrafi (a) u (b) bi qbil ma' l-Artikolu 11.

4. Għall-istallazzjonijiet li ma' jużawx l-iskema tat-tnaqqis, kull tagħmir imnaqqas installat wara d-data li din id-Direttiva tidħol fis-seħħ għandu jilqa' l-ħtiġijiet kollha ta' l-Anness IIA.

5. Kwalunkwe stallazzjoni fejn qed issir attività jew aktar li jaqbżu l-miri fl-Anness IIA għandhom:

(a) rigward is-sustanzi speċifikati f'paragrafi 6, 7 u 8, jilqgħu individwalment il-ħtiġijiet ta' dawk il-paragrafi għal kull attività;

(b) rigward is-sustanzi kollha l-oħra, jew:

(i) jilqgħu individwalment il-ħtiġijiet ta' paragrafu 2 għal kull attività; jew

(ii) ikollhom emissjoni totali li ma' taqbiżx dawk li rriżultaw li kellhom punt (i) jew applikati.

6. Sustanzi jew preparazzjonijiet li, minħabba l-kontenut ta' VOCs tagħhom klassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeniċi, jew tossiċi għar-riproduzzjoni taħt id-Direttiva 67/548/KEE [10], huma assenjati jew iridu jġorru l-frażijiet ta' riskju R45, R46, R49, R60, R61, għandhom jinbidlu, mill-aktar bogħod possibbli u b'konsiderazzjoni tal-gwida msemmija fl-Artikolu 7(1), minn sustanzi jew preparazzjonijiet anqas ta' ħsara sa l-anqas ħin possibbli.

7. Għar-rimi tal-VOCs imsemmija fil-paragrafu 6, fejn il-mixi tal-massa tas-somma tat-taħlit li joħolqu t-tikkettjar imsemmi f'dak il-paragrafu huwa akbar minn, jew daqs,10 g/h, valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 2 mg/Nm3 għandhom jiġu mħarsa. Il-limitu ta' emissjoni jirreferi għas-somma tal-massa ta' taħlit individwali.

8. Għar-rimi tal-VOCs alloġenati li huma assenjati l-frażi ta' riskju R40, fejn il-mixi tal-massa tas-somma tal-taħlit li jikkawżaw it-tikkettjar R40 huwa akbar minn, jew daqs,100 g/h, valur tal-limitu ta'emissjoni ta' 20 mg/Nm3 għandhom jiġu mħarsa. Il-limitu ta' emissjoni jirreferi għas-somma tal-massa ta' taħlit individwali.

Ir-rimi ta' VOCs imsemmija fil-paragrafu 6 u 8 għandhom ikunu kontrollati bħala emissjonijiet minn stallazzjoni taħt kundizzjonijiet kontenuti sakemm hu teknikament u ekonomikament possibbli biex tigi salvagwardjata s-saħħa pubblika u l-ambjent.

9. Rimi ta' dawk il-VOCs li, wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, kif assenjat jew irid ikollu waħda mill-frażijiet ta' riskju msemmija f'paragrafi 6 u 8, għandhom iħarsu l-valuri tal-limiti ta' emissjoni msemmija f'paragrafi 7 u 8 rispettivament, sa l-anqas ħin possibbli.

10. Il-prekawzjonijiet xierqa kollha għandhom jittieħdu biex jitnaqqsu emissjonijiet waqt bidu u għeluq.

11. Stallazzjonijiet eżistenti li joperaw tagħmir imnaqqas eżistenti u jikkonformaw mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni li ġejjin:

- 50 mg C/Nm3 fil-każ ta' inċinerazzjoni,

- 150 mg C/Nm3 fil-każ ta' kull tgħamir imnaqqas ieħor,

għandom jiġu eżentati mill-valur tal-limiti ta'emissjoni ta' gassijiet li ġejjin mill-iskart fit-tabella ta' l-Anness IIA għall-perjodu ta' 12-il sena wara' d-data msemmija fl-Artikolu 15, kemm-il darba li l-emissjonijiet totali ta' l-istallazzjoni kollha ma' jaqbżux dawk li kienu se jirriżultaw li kellhom il-ħtiġiijiet tat-tabella milħuqa.

12. La l-iskema tat-tnaqqis u lanqas l-applikazzjoni ta' paragrafu 11 u l-anqas l-Artikolu 6 jeżentaw l-istallazzjonijiet li jarmu sustanzi speċifikati f'paragrafi 6,7 u 8 milli jwettqu l-ħtiġijiet ta' dawk il-paragrafi.

13. Fejn l-istima tar-riskju hi maħruġa bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 [11] u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1488/94 [12] jew Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE u Direttiva tal-Kummissjoni 93/67/KEE [13] ta' kull sustanza li tikkawża t-tikkettjar R40, R60 jew R61 li huma kontrollati taħt id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-konklużjonijiet ta' l-istima tar-riskju u għandha tieħu l-miżuri neċessarji kif xieraq.

Artikolu 6

Pjanijiet nazzjonali

1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, l-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu u jimplimentaw pjanijiet nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mill-attivitajiet u stallazzjonijiet industrijali miksija mill-Artikolu 1, minbarra attivitajiet 4 u 11 ta' l-Anness IIA. L-ebda mill-attivitajiet l-oħra ma jistgħu jiġu esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva permezz ta' pjan nazzjonali. Dawn il-pjanijiet għandhom jirriżultaw fit-tnaqqis ta' l-emissjoni annwali ta' VOCs minn stallazzjonijiet eżistenti miksija minn din id-Direttiva minn ta' l-inqas l-istess ammont u fl-istess qafas ta' ħin hekk kif kienu jintlaħqu billi jiġu applikati l-emissjonijiet taħt l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II, waqt il-perjodu ta' validità tal-pjan nazzjonali. Il-pjan nazzjonali, jekk aġġornat kif xieraq, għandu jerġa' jiġi sottomess għall-Kummissjoni kull tliet snin.

Stat Membru li jiddefinixxi u jimplimenta pjanijiet nazzjonali jista' jeżenta stallazzjonijiet eżistenti mill-implimentazzjoni tal-valuri tal-limiti ta' emissjoni mniżżla fl-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II. Pjan nazzjonali ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jeżenta stallazzjoni eżistenti mid-dispożizzjonijiet imniżżla fid-Direttiva 96/61/KE.

2. Pjan nazzjonali għandu jinkludi lista ta' miżuri meħuda jew li għandhom jittieħdu biex ikun assigurat li l-mira speċifikata fil-paragrafu 1 tintlaħaq, inkuż dettalji tal-pjan propost ta' kontroll tal-mekkaniżmu. Hi għandha tinkludi wkoll miri ta' tnaqqis ta' rabta temporanja kontra dak il-progress lejn il-mira li tista' tiġi mkejla. Hi għandha tkun kompatibbli mal-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti eżistenti, inkluż id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, u għandha tinkludi:

- identifikazzjoni ta' l-attività jew attivitajiet li għalihom japplika l-pjan,

- it-tnaqqis fl-emissjonijiet li għandhom jintlaħqu minn dawk l-attivitajiet li jikkorrispondu ma' dawk li kienu se jintlaħqu bl-applikazzjoni tal-limiti ta'emissjoni kif speċifikati fil-paragrafu 1,

- in-numru ta' l-istallazzjonijiet affettati mill-pjan u l-emissjonijiet totali tagħhom u l-emissjoni totali ta' kull attivitajiet.

Il-pjan għandu wkoll jinkludi deskrizzjoni sħiħa tal-firxa ta' strumenti li permezz tagħhom il-ħtiġijiet tiegħu se jintlaħqu, evidenza li dawn l-istrumenti jistgħu jissaħħu u dettalji tal-mezzi li bihom il-konformità mal-pjan għandha tintwera.

3. L-Istat Membru għandu jissottometti l-pjan lill-Kummissjoni. Il-pjan irid ikollu miegħu dokumentazzjoni ta' appoġġ biżżejjed biex jivverifikaw li jintlaħaq l-iskop tal-paragrafu 1, inkluża kull dokumentazzjoni mitluba speċifikament mill-Kummissjoni. L-istallazzjonijiet eżistenti li huma għaddejjin minn tibdil sostanzjali għandhom jibqgħu fl-iskop tal-pjan nazzjonali, kemm-il darba huma kienu parti minn dan il-pjan qabel ma' jagħmlu tibdil sostanzjali bħal dan.

4. L-Istat Membru għandu jinnomina awtorità nazzjonali għall-ġbir u evalwazzjoni ta' l-informazzjoni meħtieġa minn paragrafu 3 u għall-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali.

5. (a) Il-Kummissjoni għandha tinforma l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 dwar il-kriterji għall-istima ta' pjanijiet nazzjonali, mhux aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ.

(b) Jekk il-Kummissjoni, fil-kunsiderazzjoni tal-pjan sottomess mill-ġdid, jew b'konsiderazzjoni tar-rapporti tal-proċess sottomessi mill-Istati Membri taħt l-Artikolu 11, mhix sodisfatta li l-għanijiet tal-pjan se jintlaħqu fil-perjodu preskritt, għandha tinfoma lill-Istat Membru u l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 bl-opinjoni tagħha u r-raġunijiet għaliex intlaħqet opinjoni bħal din. Hi għandha tagħmel dan fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-pjan jew rapport. L-Istat Membru għandu mbagħad jgħarraf lill-Kummissjoni u jinforma lill-kumitat, sa tliet xhur, bil-miżuri korrettivi li se jieħu sabiex jaċċerta li jintlaħqu l-għanijiet.

6. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi fi żmien sitt xhur min-notifika tal-miżuri korrettivi li dawk il-miżuri m‘humiex biżżejjed biex jassiguraw li l-għan tal-pjan jintlaħaq fil-perjodu preskritt, l-Istat Membru għandu jkun obbligat li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II sal-perjodu speċifikat f'din id-Direttiva fil-każ ta' stallazzjonjiet eżistenti. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 bid-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 7

Sostituzzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha taċċerta li jsir l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-attivitajiet konċernati dwar l-użu ta' sustanzi orġaniċi u s-sostituzzjonijiet potenzjali tagħhom. Hi għandha tikkonsidra l-kwistjonijiet ta':

- li huma tajbin għall-użu,

- effetti potenzjali fuq is-saħħa umana u b'mod partikolari espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol;

- effetti potenzjali fuq l-ambjent, u

- il-konsegwenzi ekonomiċi, partikolarment l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-għażliet disponibbli,

bil-għan li jipprovdu gwida dwar l-użu ta' sustanzi u tekniki li għandhom minn ta' l-inqas effetti potenzjali fuq l-arja, l-ilma, ħamrija, sistemi ekoloġiċi u saħħa umana. Wara l-iskambju ta' infomazzjoni, l-Kummissjoni għandha tippubblika gwida għal kull attività.

2. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw li l-gwida msemmija fil-paragrafu 1 tkun kunsidrata waqt l-awtorizzazzjoni u waqt il-formulazzjoni ta' regoli ġenerali marbuta.

Artikolu 8

Kontroll

1. L-Istati Membri għandhom jintroduċu obbligu għall-operatur ta' l-istallazzjoni koperta minn din id-Direttiva biex darba f'sena jew meta mitlub jipprovdi data lill-awtorità kompetenti li tippermetti l-awtorità kompetenti tivverifika l-konformità ma' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li kanali li għalihom tagħmir imnaqqas hu mqabbad, u li fil-punti finali tar-rimi jemetti aktar mill-medja ta' 10 kg/h karbonju organiku totali, huma kontrollati kontinwament għal konformità.

3. Fil-każijiet l-oħra, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li jsir kejl kontinwu jew perjodiku. Għall-kejl perjodiku minn ta' l-inqas tliet qari għandhom jinkisbu waqt kull eżerċizzju ta' kejl.

4. Il-kejl m‘huwiex meħtieġ fil-każ fejn tagħmir imnaqqas end-of-pipe mhux meħtieġ biex jikkonforma ma' din id-Direttiva.

5. Il-Kummissjoni għandha torganizza tibdil ta' informazzjoni dwar l-użu ta' pjanijiet ta' immaneġġjar tas-solvent fi Stati Membri bażati fuq data għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fit-tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 15.

Artikolu 9

Konformità ma' valuri tal-limiti ta' emissjoni

1. Konformità ma' dan li ġej għandha tintwera għas-sodisfazzjoni ta' l-awtorità kompetenti:

- valuri ta' limiti ta' emissjoni f'gassijiet li ġejjin mill-iskart, emissjonijiet klandestini u valuri ta' limiti ta' emissjoni totali,

- il-ħtiġijiet ta' l-iskema tat-tnaqqis taħt l-Anness IIB,

- id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(3).

Gwida hi provduta fl-Anness III fuq pjanijiet ta' mmaniġġjar tas-solventi li jservi konformità demostrattiva ma' dawn il-parametri.

Volumi ta' gass jistgħu jiżdiedu mal-gass li ġej mill-għan ta' tkessiħ jew taħlit fejn teknikament ġustifikat imma m'għandux jiġi kunsidrat meta tiġi determinata l-konċentrazzjoni massa tal-kontaminatur fil-gass li ġej mill-iskart.

2. Wara tibdil sostanzjali, konformità għandha terġa tiġi verifikata.

3. Fil-każ ta' miżuri kontinwi l-valuri tal-limiti ta' emissjoni għandhom jiġu kunsidrati biex jitħarsu jekk:

(a) l-ebda medja ta' aktar minn 24 siegħa ta' operazzjoni normali jaqbżu l-valuri ta' limiti ta' emissjoni, u

(b) l-ebda medju ta' kull siegħa ma jaqbeż il-valuri ta' limiti ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.

4. Fil-każ ta' miżuri perjodiċi l-valuri ta' limiti ta' emissjoni għandhom jiġu kunsidrati biex jinħarsu jekk, f'eżerċizzju ta' kontroll:

(a) il-medja tal-qari kollha ma' taqbiżx il-valuri ta' limiti ta' emissjoni, u

(b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma taqbeż il-valur ta' limitu ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.

5. Konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(7) u (8) għandhom jiġu verifikati fuq il-bażi tas-somma tal-konċentrazzjoni tal-massa tat-taħlit volatili organiku konċernati. Għall-każijiet l-oħra kollha, konformità għandha tkun verifikata fuq il-bażi tal-massa totali ta' karbonju organiku emess sakemm speċifikat mod ieħor fl-Anness IIA.

Artikolu 10

Nuqqas ta' konformità

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jassiguraw li jinstabu kazi fejn inkisru l-ħtiġijiet ta' din id-Direttiva:

(a) l-operatur jinforma l-awtorità kompetenti u jieħu mizuri biex jaċċerta li l-konformità hi restawrata fl-inqas żmien possibbli;

(b) fil-każi ta' nuqqas ta' konformità li tikkawża periklu immedjat għas-saħħa umana u sakemm il-konformità mhix restawrata taħt il-kundizzjonijiet ta' paragarafu (a), operazzjoni ta' l-attività hi sospiża.

Artikolu 11

Sistemi ta' infomazzjoni u rappurtaġġ

1. F'intervall ta' tlett snin, l-Istati Membri għandhom jibgħatu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva f'forma ta' rapport. Ir-rapport għandu jsir fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew outline abbozzati mill-Kummissjoni bi qbil mal-proċedura mniżżla fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE [14]. Il-kwistjonarju jew outline għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur qabel il-bidu tal-perjodu kopert mir-rapport. Ir-rapport għandu jsir lill-Kummissjoni sa' disa' xhur mit-tmiem tal-perjodu ta' tlett xhur kopert minnha. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw rapporti prodotti fl-istess ħin meta huma jiġu trasmessi lill-Kummissjoni, suġġetti għar-restrizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 90/313/KEE [15]. L-ewwel rapport għandu jkopri l-perjodu ta' l-ewwel tlett snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 15.

2. L-informazzjoni mogħtija taħt paragrafu 1 għandha, partikolarment, tinkludi data rappreżentattiva biżżejjed biex turi l-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 5 u kif jista' jkun il-każ, f'konformità mal-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 6.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq il-bażi ta' data provduta mill-Istati Membri fl-aħħar ħames snin wara l-ewwel rapporti sottomessi mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tissottometti dan ir-rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u jekk meħtieġ ikollu miegħu proposti.

Artikolu 12

Aċċess pubbliku għal informazzjoni

1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 90/313/KEE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw li minn ta' l-inqas applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għall-istallazzjonijiet ġodda jew għal tibdiliet sostanzjali ta' dawk l-istallazzjonijiet li għandhom bżonn permess taħt id-Direttiva 96/61/KE huma disponibbli għal perjodu xieraq ta' żmien għall-pubbliku, biex ikunu jistgħu jikkummentaw fuqhom qabel ma l-awtorità kompetenti tieħu deċiżjoni. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, ma timplika l-ebda obbligu biex l-informazzjoni tingħata f'forma differenti.

Id-deċiżjoni ta' l-awtorità kompetenti, inkluża minn ta' l-inqas kopja ta' l-awtorizzazzjoni, u kull aġġornamenti ta' wara, iridu wkoll ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Ir-regoli ġenerali ta' irbit applikabbli għall-istallazzjonijiet u l-lista ta' attivitajiet reġistrati u awtorizzati għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

2. Ir-riżultati ta' kontroll ta' emissjonijiet kif meħtieġa taħt kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9 u miżmuma mill-awtorità kompetenti jridu jsiru disponibbli lill-pubbliku.

3. Paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw, suġġett għar-restrizzjonijiet rigward raġunijiet għaċ-ċaħda mill-awtoritajiet pubbliċi biex jipprovdu informazzjoni, inkluża kunfidenzalità kummerċjali u industrijali, mniżżla fl-Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 90/313/KEE.

Artikolu 13

Kumitat

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat ta' natura konsultattiva magħmul mir-rappreżentanti ta' l-Istati Membri u presedut mir-rappreżentant tal-Kummissjoni.

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-kumitat abbozz tal-miżuri li jridu jittieħdu. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f'limitu taż-żmien li l-president tiegħu jippreskrivi skond l-urġenza tal-materja, jekk hu meħtieġ billi jittieħed vot.

L-opinjoni għandha tkun reġistrata fil-minuti; barra minn hekk, kull Stat Membru jkollu d-dritt li jistaqsi sabiex il-pożizzjoni tiegħu tkun reġistrata fil-minuti.

Il-Kummissjoni għandha tagħti l-aqwa konsiderazzjoni ta' l-opinjoni mwassla mill-kumitat. Hi se tinforma lill-kumitat tal-mod li fih l-opinjoni tiegħu ingħatat kunsiderazzjoni.

Artikolu 14

Sanzjonijiet

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw is-sanzjonijiet applikabbli għall-kontravenzjonijiet tad-dispożizzjonijiet nazzjonali addottati wara din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha għall-implimentazzjoni tagħhom. Is-sanzjonijiet determinati jridu jkunu effettivi, proporzjonati u disważi. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mid-data msemmija fl-Artikolu 15, u għandhom jgħarrfu kull modifikazzjonijiet ta' wara tagħhom mill-aktar fis possibbli.

Artikolu 15

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux iktar tard minn April 2001. Huma għandhom jgħarrfu bihom lill-Kummissjoni fil-pront.

Meta Stat Membru jadotta dawn il-miżuri, huma għandu jkollhom fihom riferenza għal din id-Direttiva jew għandu jkollhom referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu preskritti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 17

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, fil-11 ta' Marzu 1999.

Għall-Kunsill

Il-President

J. Trittin

[1] ĠU C 99, tas-26.3.1997, p. 32.

[2] ĠU C 287, tat-22.9.1997, p. 55.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Jannar 1998 (ĠU C 34, tat-2.2.1998, p. 75), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1998 (ĠU C 248, tas-7.8.1998, p. 1) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 1998 (ĠU C 341, tad-9.11.1998, p.70).

[4] ĠU C 112, tal-20.6.1973, p. 1.

[5] ĠU C 139, tat-13.6.1977, p. 1.

[6] ĠU C 46, tas-17.2.1983, p. 1.

[7] ĠU C 328, tas-7.12.1987, p. 1.

[8] ĠU C 138, tal-1.2.1993, p. 1.

[9] ĠU L 257, tal-10.10.1996, p. 26.

[10] ĠU L 196, tas-16.8.1967, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/98/KE (ĠU L 355, tat-30.10.1996, p. 1).

[11] ĠU L 84, tal-5.4.1993, p. 1.

[12] ĠU L 161, tad-29.6.1994, p. 3.

[13] ĠU L 227, tat-8.9.1993, p. 9.

[14] ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 48.

[15] ĠU L 158, tat-23.6.1990, p. 56.

--------------------------------------------------

ANNESS I

INTENZJONI

Dan l-Anness għandu jkollu fih il-kategoriji ta' l-attività msemmija fl-Artikolu 1. Meta operata fuq il-miri mniżżla fl-Anness IIA, l-attivitajiet imsemmija f'dan l-Anness jaqgħu fl-iskop tad-Direttiva. F'kull każ l-attività tinkludi t-tindif ta' tagħmir imma mhux t-tindif ta' prodotti sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

Kisi li jwaħħal

- Kull attività li fiha kolla kienet applikata mal-wiċċ, bl-eċċezzjoni ta' kisi li jwaħħal u laminati assoċjati ma' attivitajiet ta' stampar.

Attività ta' kisi

- Kwalunkwe attività li fiha applikazzjoni waħda jew multipla ta' film kontinwu ta' kisi hu applikat ma':

- vetturi mniżżla hawn taħt:

- karrozzi ġodda, definiti bħala vetturi fil-kategorija M1 fid-Direttiva 70/156/KEE [1], u ta' kategorija N1 sakemm miksija fl-istess stallazzjoni ma' vetturi M1,

- kabini tat-trakkijiet, definiti bħala l-housing għas-sewwieq, u housing integrat għat-tagħmir tekniku, ta' vetturi ta' kategoriji N2 u N3 fid-Direttiva 70/156/KEE,

- vannijiet u trakkijiet, definiti bħala vetturi f'kategoriji N1, N2 u N3 fid-Direttiva 70/156/KEE, imma mhux inklużi kabini tat-trakkijiet,

- karrozzi tal-linja, definiti bħala vetturi f'kategoriji M2 u M3 fid-Direttiva 70/156/KEE,

- trejlers, definiti f'kategoriji O1, O2, O3 u O4 fid-Direttiva 70/156/KEE,

- uċuħ metalliċi u tal-plastik inkluż uċuħ ta' l-ajruplani, bastimenti, ferroviji, eċċ.,

- uċuħ ta' l-injam,

- uċuħ tat-tessuti, tad-drapp ta' film u tal-karti,

- ġilda.

Hi ma tinkludix il-kisi ta' sottostrat b'materjali minn electrophoretic u tekniki ta' sprejjar. Jekk l-attività tal-kisi tinkludi pass li fih l-istess oġġett hu stampat minn kull tip ta' teknika użata, dak il-pass ta' stampar hu meqjus parti mill-attività tal-kisi. Madankollu, attivitajiet ta' l-istampar operati bħala attività separata m'humiex inklużi, imma jistgħu jkunu koperti mid-Direttiva jekk l-attività ta' l-istampar taqa' fl-iskop tagħha.

Kisi tal-kojl

- Kwalunkwe attività fejn azzar ikkojljat, azzar li ma' jissaddadx, azzar miksi, l-liġi tar-ramm jew strixxa ta' l-aluminju hi miksija jew b'kisi ta' formazzjoni ta' film jew laminat bi proċess kontinwu.

Dry cleaning

- Kwalunkwe attività industrijali jew kummerċjali li jużaw VOCs fi stallazzjoni għall-ilbies nodfa, għamara u oġġetti simili tal-konsumatur bl-eċċezzjoni ta' tneħħija manwali ta' tbajja jew tikkek fl-industrija ta' l-ilbies u tat-tessuti.

Manifattura taż-żraben

- Kwalunkwe attività ta' produzzjoni ta' żraben kompleti jew partijiet tagħhom.

Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' kisi, verniċ, linka u kolla

- Il-manifattura tal-prodotti finali msemmija hawn fuq, u intermedji kienu maħduma fl-istess sit, permezz ta' taħlit ta' pigmenti, reżini u materjali li jwaħħlu b'solventi organiċi jew ġarr ieħor, inklużi attivitajiet ta' firxa u predispersion, aġġustamenti ta' viskożita u tinta u operazzjonijiet għall-iffajlar tal-prodott finali fil-kontenitur tiegħu.

Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

- Is-sinteżi kimika, fermentazzjoni, estrazzjoni, formulazzjoni u tkomplija ta' prodotti farmaċewtiċi u fejn maħduma fl-istess post, il-manifattura ta' prodotti intermedji.

Stampar

- Kwalunkwe attività ta' riproduzzjoni ta' test u/jew immaġni li fiha, bl-użu ta' ġarr ta' immaġni, l-linka hi trasferita f'kull tip ta' wiċċ. Hi tinkludi tekniki ta' verniċjar, kisi u laminar. Madankollu, is-sotto-proċessi li ġejjin biss huma suġġetti għad-Direttiva:

flexografija — attività ta' stampar li tuża ġarr ta' immaġni jew photopolymers tal-gomma jew lasktu fejn iż-żoni ta' stampar huma fuq iż-żoni li m'għandomx jiġu stampati, bl-użu ta' l-linka likwidi li tinxef permezz ta' evaporazzjoni,

heatset web offset — attività ta' stampar permezz tal-web bl-użu ta' ġarr ta' l-immaġni li fiha ż-żona ta' stampar u ta' mingħajr stampar huma fl-istess linja, fejn web-fed ifisser li l-materjal li jrid jiġi stampat jingħata lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati. Iż-żona fejn m'hemmx stampar hi trattata biex tiġbed l-ilma u b'hekk tirriġetta l-linka. Iż-żona ta' stampar hi trattata biex tirċievi u titrasmetti l-linka għall-wiċċ li jrid jiġi stampat. Evaporazzjoni ssir go forn fejn tintuża arja sħuna biex issaħħan il-materjal stampat,

laminazzjoni assoċjata ma' attività ta' l-istampar — it-twaħħil flimkien ta' tnejn jew aktar materji flessibbli biex jipproduċu laminat,

Rotogravure ta' pubblikazzjoni — attività ta' stampar rotogravure użata biex tistampa karti għar-rivisti, brochures, katalgi u prodotti simili, permezz ta' linka bażata fuq it-toluene,

Rotogravure — attività ta' l-istampar permezz ta' ġarr ta' immaġni ċilindrika li fiha ż-żona ta' stampar hi taħt iż-żona li mhix stampata, permezz ta' linka likwida li tinxef permezz ta' evaporazzjoni. Ir-recesses huma mimlija bil-linka u li jibqa' huwa mnaddaf miż-żona li mhix stampata qabel li l-wiċċ li jrid jiġi stampat imiss iċ-ċilindru u tittella' l-linka mir-recesses,

Stampar bl-iscreen li jdur — attività ta' stampar web-fed li fiha l-linka hi mmexxija fuq il-wiċċ li jrid jiġi stampat billi tisfurzah f'ġarr ta' immaġni porous, fejn iż-żona ta' stampar hi miftuħa u ż-żona li mhix stampata hi magħluqa, bl-użu ta' linka likwida li tinxef biss permezz ta' evaporazzjoni. Web-fed ifisser li l-materjal li jrid jiġi stampat hu mogħti lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati,

verniċjar — attività li fiha verniċ jew kisi li twaħħal bil-għan li tissiġilla l-materjal ippakkjat hi applikata ma' materjal flessibbli.

Konverzjoni tal-gomma

- Kwalunkwe attività ta' taħlit, dħin, tgħawwiġ, illixxar u vulkanizzar ta' gomma naturali jew sintetika u kull operazzjoni inċirata għall-konversjoni ta' gomma naturali jew sintetika fi prodott lest.

Tindif tal-wiċċ

- Kwalunkwe attività minbarra dry cleaning li tuża solventi orġaniċi biex titneħħa tniġġiz mill-wiċċ ta' materjal inkluz tneħħija tax-xaħmijiet. Attività ta' tindif li tikkonsisti minn pass wieħed jew aktar qabel jew wara attività oħra għandhom jiġu kunsidrati bħala attività ta' tindif ta' wiċċ wieħed. Din l-attività ma' tirreferix għat-tindif ta' tagħmir imma għat-tindif ta' l-uċuħ tal-prodotti.

Żejt veġetali u estrazzjoni tax-xaħam ta' l-annimali u attivitajiet ta' rifinazzjoni taż-żejt veġetali

- Kwalunkwe attività biex jinġibed żejt veġetali miż-żerriegħa u affarijiet veġetali, l-ipproċessar ta' residwi niexfa biex jipproduċu ikel ta' l-annimal, il-purifikazzjoni tax-xaħmijiet u żjut veġetali li ġejjin miż-żerriegħa, affarijiet veġetali u/jew affarijiet annimaleski.

Rifinizzjoni ta' vetturi

- Kwalunkwe attività ta' kisi industrijali jew kummerċjali u attivitajiet assoċjati ta' tneħħija tax-xaħmijiet li jagħmlu:

- il-kisi tal-vetturi tat-triq kif definiti fid-Direttiva 70/156/KEE, jew parti minnhom, magħmulha bħala parti ta' tiswija tal-vettura, konservazzjoni jew dekorazzjoni barra l-istallazzjoni ta' manifattura, jew

- il-kisi oriġinali tal-vetturi tat-triq kif definit fid-Direttiva 70/156/KEE jew parti minnhom b'materjali tat-tip ta' rifinament, fejn dan qed isir 'il bogħod mil-linja oriġinali ta' manifattura, jew

- il-kisi ta' trejlers (inklużi nofs trejlers) (kategorija O).

Kisi ta' wire aggruppat

- Kull attività ta' kisi ta' kondutturi metalliċi għall-aggruppar tal-kojl fit-trasformaturi u muturi, eċċ.

Mili ta' l-injam

- Kull attività li tagħti tgħabbija ta' preservattiv fl-injam lest biex jinħadem

Laminazzjoni ta' l-injam jew plastik

- Kull attività biex jitwaħħal flimkien injam u/jew plastik biex jipproduċu prodotti laminati

[1] ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/27/KE (ĠU L 233, tal-25.8.1997, p. 1).

--------------------------------------------------

ANNESS IIA

I. LIMITI U KONTROLLI TA' EMISSJONI

| Attività (limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnellati/sena) | Limitu (limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnellati/sena) | Valuri tal-limiti ta' l-emissjoni f'gassijiet ta' l-iskart (mg C/Nm3) | Valuri ta' emissjoni klandestina (persentaġġ tad-dħul tas-solvent) | Valuri tal-limiti ta' emissjoni | Dispożizzjonijiet speċjali |

Ġdid | Eżistenti | Ġodda | Eżistenti |

1 | Stampar heatset web offset (> 15) | 15-25 | 100 | 30 [1] | | | |

> 25 | 20 | 30 [1] | | | |

2 | Rotogravure tal-pubblikazzjoni (> 15) | | 75 | 10 | 15 | | |

3 | Rotogravure ieħor, flexografija, stampar ta' screen li jdur, uniti ta' laminazzjoni jew tal-lustrar (> 15) stampar tal-iscreen li jdur fuq it-tessut/kartonċin (> 30) | 15-25 | 100 | 25 | | | |

> 25 | 100 | 20 | | | |

> 30 [2] | 100 | 20 | | | |

4 | Tindif tal-wiċċ [3] (> 1) | 1-5 | 20 [4] | 15 | | | |

> 5 | 20 [4] | 10 | | | |

5 | Tindif tal-wiċċ ieħor (> 2) | 2-10 | 75 [5] | 20 [5] | | | |

> 10 | 75 [5] | 15 [5] | | | |

6 | Kisi tal-vettura (< 15) u rifiniment tal-vettura | > 0,5 | 50 [6] | 25 | | | |

7 | Kisi tal-kojl (> 25) | | 50 [7] | 5 | 10 | | |

8 | Kisi ieħor, inkluż metall, plastik, tessuti [12], drapp, film u kisi tal-karti (> 5) | 5-15 | 100 [8] [11] | 20 [11] | | | |

> 15 | 50/75 [9] [10] [11] | 20 [11] | | | |

9 | Kisi tal-wire li jiddawwar (> 5) | | | | | 10g/kg [13] |

| | | | 5k/kg [14] |

10 | Kisi ta' wċuħ ta' l-injam (> 15) | 15-25 | 100 [15] | 25 | | | |

> 25 | 50/75 [16] | 20 | | | |

11 | Dry Cleaning | | | | | 20 g/kg [17] [18] [19] |

12 | Saturazzjoni ta' l-injam (> 25) | | 100 [20] | 45 | | 11 kg/m3 |

13 | Kisi tal-ġilda (>10) | 100-25 | | | | 85 g/m2 | Il-limiti ta' l-emissjoni espressi fi grammi tas-solvent ammess għal kull m2 ta' prodott magħmul. |

> 25 | | | | 75g/m2 |

(> 10) [21] | | | | 150 g/m2 |

14 | Manifattura taż-żraben (> 5) | | | | | 25 g għal kull par | Il-valuri ta' emissjoni totali huma espressi fi grammi ta' solvent ammess għal kull par ta' żraben prodotti. |

15 | Laminazzjoni ta' l-injam jew tal-plastik (> 5) | | | | | 30 g/m2 |

16 | Kisi ta' l-adhesive (> 5) | 5-15 | 50 [22] | 25 | | | |

> 15 | 50 [22] | 20 | | | |

17 | Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' kisi, verniċi, linka u adhesives (> 100) | 100-1000 | 150 | 5 | | 5 % tad-dħul tas-solvent | Il-valur ta' l-emissjoni klandestina ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' kisi f'kontenitur issiljat. |

> 1000 | 150 | 3 | | 3 % tad-dħul tas-solvent |

18 | Konversjoni tal-gomma (> 15) | | 20 [23] | 25 [24] | | 25 % tad-dħul tas-solvent | |

19 | Estrazzjoni taż-żejt veġetali u xaħam ta' l-annimali u attivitajiet ta' raffinament taż-żejt veġetali (> 10) | | | | | Xaħam ta' l-annimali1,5 kg/tunnellataRignu3 kg/tunnelataŻerriegħa tal-lift1 kg/tunnelataŻerriegħa tal-fjura tax-xemx1 kg/tunnellataFażola tas-soja (tifrik normali)0,8 kg/tunnelataFażola tas-soja (frak abjad)1,2 kg/tunnelata Żerriegħa u affarijiet veġetali oħrajn: 3 kg/tunnelata [25]1,5 kg/tunnelata [26]4 kg/tunnelata [27] | |

20 | Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi (> 50) | | 20 [28] | 5 [29] | 15 [29] | 5 % tad-dħul tas-solvent | 15 % tad-dħul tas-solvent | |

II. L-INDUSTRIJA TAL-KISI TAL-VETTURI

Il-valuri ta' limiti ta' emissjoni totali huma espressi f'termini ta' grammi ta' solvent ammess f'relazzjoni ma' l-arja tal-wiċċ ta' prodott f'metri kwadri u f'kilogrammi ta' solvent ammess f'relazzjoni mal-karozzerija tal-karrozza.

Iż-żona tal-wiċċ ta' kull prodotti maħruġa fit-tabella ħawn taħt hi definita kif ġejja:

- iż-żona tal-wiċċ ikkalkulata miż-żona ta' kisi electrophoretic, u l-arja tal-wiċċ ta' kull parti li jistgħu jiżdiedu mal-frażijiet suċċessivi li-ġejjin tal-proċess ta' kisi li huma miksija bl-istess kisi bħal dawk użati għall-prodott in-kwistjoni, jew iż-żona totali tal-wiċċ tal-prodott miksi fl-istallazzjoni.

Il-wiċċ taż-żona ta' kisi electrophoretic hu kalkulat permezz tal-formula:

2× it-toqol totali tal-qoxra ta' produzzjoniħxuna medja tal-folja tal-metall × id-densità tal-folja tal-metall

Dan il-metodu għandu wkoll jiġi applikat għall-partijiet miksija l-oħra magħmulha minn karti.

Disinji megħjuna mill-kompjuter jew metodi ekwivalenti oħra għandhom jintużaw biex jikkalkulaw iż-żona tal-wiċċ tal-partijiet l-oħra miżjuda, jew iż-żona tal-wiċċ totali miksija fl-istallazzjoni.

Il-valur ta' limitu ta' emissjoni fit-tabella li ġejja jirreferi għall-istadji kollha ta' proċess magħmulha fl-istess stallazzjoni minn kisi electrophoretic, jew kull tip ta' proċess ta' kisi ieħor, mill-illustrar u l-ippolixjar finali tal-kisi ta' fuq inklussiv, kif ukoll solvent użat fit-tindif tat-tagħmir tal-proċess, inkluż sprej booths u tagħmir iffissat ieħor, t-tnejn li huma waqt u barra l-ħin ta' produzzjoni. Il-valur ta' limitu ta'emissjoni totali hu espress bħala somma massa ta' taħlit organiku għal kull m2 tal-arja tal-wiċċ totali ta' prodott miksi u bħala s-somma massa ta' taħlit organiku għal kull forma ta' karrozza.

Attività (limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena) | Limitu tal-produzzjoni (tirreferi għall-produzzjoni annwali ta' l-oġġett miksi) | Valur tal-limitu ta' emissjoni totali |

Ġdid | Eżistenti |

Kisi ta' karrozzi ġodda (> 15) | > 5000 | 45 g/m2 jew 1,3 kg/karrozzerija + 33 g/m2 | 60 g/m2 jew 1,9 kg/karrozzerija + 41 g/m2 |

≤ 5000 monocoque jew > 3500 chassis-built | 90 g/m2 jew 1,5 kg/karrozzerija + 70 g/m2 | 90 g/m2 jew 1,5 kg/karrozzerija + 703 g/m2 |

| Limitu ta' emisjonijiet totali (g/m2) |

Kisi tal-kabini tat-trakkijiet ġodda (> 15) | ≤ 5000 | 65 | 85 |

> 5000 | 55 | 75 |

Kisi ta' vannijiet u trakkijiet ġodda (> 15) | ≤ 2500 | 90 | 120 |

> 2500 | 70 | 90 |

Kisi ta' karrozzi tal-linja ġodda (> 15) | ≤ 2000 | 210 | 290 |

> 2000 | 150 | 225 |

Stallazzjonijiet ta' kisi tal-vetturi taħt il-miri ta' konsum tas-solvent hawn fuq għandhom jilqgħu l-ħtiġijiet għas-settur tar-raffinitura tal-vettura fl-Anness IIA.

[1] Residwu tas-solvent fi prodott lest m'għandux jitqies bħala parti mill-emissjonijiet klandestini.

[2] Limitu għall-istampar ta' screen li jdur fuq it-tessut jew kartonċin

[3] Bl-użu ta' taħlit speċifikati fl-Artikolu 5(6) u (8).

[4] Il-limitu jirreferi għall-massa tat-taħlit f'mg/Nm3, u mhux għall-karbonju totali.

[5] Stallazzjonijet li juru għall-awtorità kompetenti li l-kontenut medju tas-solvent tal-materjal tat-tindif kollu wżat ma' jaqbiżx it-30 % mill-użin huma eżenti mill-applikazzjoni ta' dawn il-valuri.

[6] Konformità bi qbil ma' l-Artikolu 9(3) għandhom jintwerew ibbażati fuq il-miżuri medji ta' 15-il minuta

[7] Għall-installazzjonijiet li jużaw tekniki li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solventi miġbura, il-limitu tal-emissjoni għandu jkun 150.

[8] Il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni japplika għall-applikazzjoni tal-kisi u għall-proċess tat-tnixxif operat taħt kondizzjonijiet ikkontenuti

[9] L-ewwel valur tal-limitu ta' l-emissjoni japplika għall-proċess tat-tnixxif, it-tieni għall-proċess ta' applikazzjoni tal-kisi

[10] Għall-istallazzjonijiet tal-kisi tat-tessuti li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solventi rikoverati, l-limitu ta' l-emissjoni applikat għall-applikazzjoni tal-kisi u l-proċess tat-tnixxif meħuda flimkien għandu jkun 150.

[11] L-attivitajiet tal-kisi li ma jistgħux ikunu applikati ta' kondizzjonijiet kontenuti (bħal bini tal-vapuri, u tiżbiegħ ta' l-inġenji ta' l-ajru) jistgħu jkunu eżenti minn dawn il-valuri, bi qbil ma' l-Artikolu 5(3)(b).

[12] Stampar ta' screen li jdur fuq it-tessut hu miksi minn attività Nru 3.

[13] Tapplika għall-installazzjonijiet fejn id-dijametru medju tal-wire ≤ 0,1 mm.

[14] Tapplika għall-installazzjonijiet kollha l-oħra.

[15] Il-limitu ta' l-emissjoni japplika għall-applikazzjoni tal-kisi u proċess tat-tnixxif operat taħt kondizzjonijiet kontenuti

[16] L-ewwel valur japplika għall-proċess tat-tnixxif, it-tieni għall-proċess ta' l-applikazzjoni tal-kisi

[17] Espress fil-massa tas-solvent ammess għal kull kilogramma tal-prodott imnaddaf u mnixxef

[18] Il-limitu ta' emissjoni fl-Artikolu 5(8) ma japplikax għal dan is-settur.

[19] L-eżenzjoni li ġejja tirreferi biss għall-Greċja: il-valur tal-limiti ta' emissjoni totali ma' japplikax, għall-perjodu ta' 12-il sena wara d-data li fiha tidħol fis-seħħ din id-Direttiva, l-istallazzjonijet eżistenti lokalizzati f'żoni remoti u/jew fi ġżejjer, fejn il-popolazzjoni ma taqbizx l-2000 abitant permanenti fejn l-uzu tat-tagħmir ta' teknoloġija avanzata hu flessibbli ekonomikament

[20] Ma japplikax għal taqqil bil-kreosote.

[21] Għall-attivitajiet ta' kisi tal-ġilda fit-tagħmil u oġġetti tal-ġilda partikolari wżati bħala oġġetti tal-konsumatur żgħar bħal basktijiet, ċintorini, kartieri, eċċ.

[22] Jekk it-tekniki huma wżati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni f'gassijiet ta' l-iskart għandu jkun 150.

[23] Jekk it-tekniki huma wżati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni f'gassijiet tal-iskart għandu jkun 150.

[24] Il-valur ta' l-emissjoni klandestina ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' kisi f'kontenitur sigillat.

[25] Il-valuri ta' l-emissjonijiet totali għall-istallazzjonijiet li jipproċessaw qabdiet individwali ta' żerriegħa u affarijiet veġetali oħra għandhom jitqiegħdu mill-awtorità kompetenti fuq bażi ta' każ b' każ, u japplikaw l-aħjar tekniki disponibbli

[26] Tapplika għall-proċessi ta' frazzjonazzjoni kollha minbarra de-gommar (it-tneħħija tal-gomma miż-żejt).

[27] Tapplika għad-de-gommar

[28] Jekk it-tekniki huma wżati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni f'gassijiet ta' l-iskart għandu jkun 150.

[29] Il-valur ta' l-emissjoni klandestina ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' kisi f'kontenitur issigillat.

--------------------------------------------------

ANNESS IIB

SKEMA TA' TNAQQIS

1. Prinċipji

L-għan ta' l-iskema tat-tnaqqis hija li tikkonċedi lil operatur il-possibbilta li jilħaq permezz ta' mezzi oħra ta' emissjoni tnaqqis, ekwivalenti għal dawk milħuqa jekk il-valuri tal-limiti ta' emissjoni jkollhom jiġu applikati. Għal dak il-għan l-operatur jista' juża l-iskema tat-tnaqqis, speċjalment maħsubha għal din l-istallazzjoni, provdut li fl-aħħar emissjoni ekwivalenti tintlaħaq. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva lill-Kummissjoni dwar il-progress fl-ilħuq ta' l-istess tnaqqis ta' emissjoni, inkluż l-esperjenza mill-applikazzjoni ta' l-iskema tat-tnaqqis.

2. Prattika

Fil-każ ta' applikazzjoni tal-kisi, verniċi, kolla jew linka, l-iskema li ġejja tista' tintuża. Fejn il-metodu li ġej mhux xieraq l-awtorità kompetenti tista' tħalli operatur japplika skema ta' eżenzjoni alternattiva li hi sodisfatta tħares il-prinċipji mniżżla hawn. Id-disinn ta' l-iskema jieħu kunsiderazzjoni tal-fatti li ġejjin:

(i) fejn sostituti li jkollhom fihom ftit jew l-ebda solvent għadhom qed jiżviluppaw, estenzjoni taż-żmien trid tingħata lill-operatur biex jimplimenta l-pjanijiet tat-tnaqqis ta' l-emissjoni tiegħu;

(ii) il-punt ta' referenza għat-tnaqqis ta' l-emissjoni għandhom jikkorrispondu mill-aktar viċin possibbli ma' l-emissjonijiet li jirriżultaw li ma ħadux azzjoni tat-tnaqqis.

L-iskema li ġejja għandha topera għall-istallazzjonijiet li għalihom kontenut solidu u kostanti ta' prodott jistgħu jiġu maħsuba u użati biex jiddefinixxu l-punt ta' referenza għat-tnaqqis ta' emissjonijiet:

(i) l-operatur għandu jmexxi ‘l quddiem il-pjan tat-tnaqqis ta' emissjoni li tinkludi partikolarment tnaqqis fil-kontenut tas-solvent medju ta' l-input totali u/jew żieda effiċjenti fl-użu ta' solidi biex jintlaħaq tnaqqis ta' l-emissjonijiet totali mill-istallazzjoni sa persentaġġ mogħti tar-referenza ta' emissjonijiet annwali, termina l-emissjoni immirata. Dan għandu jsir fil-qafas taż-żmien li ġej:

Perjodu ta' ħin | Emissjonijiet annwali Massimi konċessi |

Installazzjonijiet ġodda | Installazzjonijiet eżistenti |

Mill-31.10 2001 | Mill-31.10.2005 | Emissjoni mmirata × 1,5 |

Mill tal-31.10.2004 | Mill-31.10.2007 | Emissjoni mmirata |

(ii) L-emissjoni ta' referenza annwali hi kalkulata kif ġejja:

(a) Il-massa totali ta' solidi fil-kwantità tal-kisi u/jew linka, verniċ jew kolla konsmata f'sena hi determinata. Solidi huma materjali fil-kisi, linka, verniċ u kolla li jsiru solidi meta l-ilma jew taħlit volatili organiku jevapora.

(b) L-emissjonijiet ta' referenza annwali huma kalkulati billi tkun multiplikata l-massa determinata (a) mill-fattur xieraq imniżżel fit-tabella hawn taħt. Awtoritajiet kompetenti jistgħu jirranġaw dawn il-fatturi għall-istallazzjonijiet individwali biex jirriflettu effiċjenza miżjuda dokumentata fl-użu ta' solidi.

Attività | Fattur ta' multiplikazzjoni għall-użu f'oġġett (ii) (b) |

Stampar rotogravure; stampar tal-flexografija; laminazzjoni bħala parti ta' attività ta' l-istampar; verniċjar bħala parti ta' attività ta' l-istampar; kisi ta' l-injam; kisi tat-tessuti, film tad-drapp jew tal-karta; kisi ta' l-adhesive | 4 |

Kisi tal-kojl, rifiniment tal-vettura | 3 |

Kisi ta' kuntatt ma' l-ikel, kisi aerospazjali | 2,33 |

Kisi ieħor u stampar bl-iscreen li jdur | 1,5 |

(ċ) L-emissjoni immirata hi daqs l-emissjoni ta' referenza annwali multiplikata minn persentaġġ daqs:

- (il-valur ta' emissjoni klandestina + 15), għall-istallazzjonijiet li jaqgħu mal-oġġett 6 u l-grupp tal-limiti baxxi ta' oġġetti 8 u 10 ta' l-Anness IIA,

- (il-valur ta' emissjoni klandestina + 5) għal kull stallazzjonijiet oħrajn.

(d) Konformità tintlaħaq jekk l-emissjoni tas-solvent attwali determinata mill-pjan ta' maniġġjar tas-solvent hi inqas jew daqs l-emissjoni immirata.

--------------------------------------------------

ANNESS III

PJAN TA' IMMANIĠĠJAR TAS-SOLVENT

1. Introduzzjoni

Dan l-Anness jipprovdi gwida fuq il-ħidma ta' pjan ta' immaniġġjar tas-solvent. Jiddefinixxi l-prinċipji li għandhom jiġu applikati (oġġett 2) u jipprovdi qafas għall-bilanċ tal-massa (oġġett 3) u indikazzjoni tal-ħtiġijiet għall-verifika tal-konformità (oġġett 4).

2. Prinċipji

Il-pjan ta' immaniġġjar tas-solvent iservi l-għanijiet li ġejjin:

(i) verifika u konformità kif speċifikati fl-Artikolu 9(1);

(ii) identifikazzjoni ta' għażliet ta' tnaqqis futuri;

(iii) permess tal-provvista ta' informazzjoni dwar konsum tas-solventi, emissjoni tas-solventi u konformità mad-Direttiva għall-pubbliku.

3. Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin jipprovdu qafas għall-eżerċizzju tal-bilanċ tal-massa.

Inputs fuq solventi organiku (I):

I1. Il-kwalità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom fil-preparazzjoni mixtrija li huma wżati bħala input fil-proċess fil-qafas taż-żmien li fuqu l-bilanċ tal-massa qed jiġi kalkulat.

I2. Il-kwantità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom fil-preparazzjoni miġbura u li reġgħu ġew użati bħala input tas-solvent fil-proċess. (Is-solvent riċiklat hu magħdud kulmeta hu wżat biex issir attività.)

Outputs ta' solventi organiċi (O):

O1 Emissjonijiet f'gassijiet li ġejjin mill-iskart.

O2 Solventi organiċi mitlufa fl-ilma, jekk xieraq b'kunsiderazzjoni tat-trattament ta' l-ilma ta' l-iskart meta qed jiġi kalkulat l-O5.

O3 Il-kwantità ta' solventi organiċi li jibqgħu bħala tniġġis jew residwi fl-output ta' prodotti mill-proċess.

O4 Emissjonijiet m‘humiex maqbuda ta' solventi organiċi fl-arja. Dan jinkludi l-ventilazzjoni fil-kmamar, fejn arja hi maħruġa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fetħiet simili.

O5 Solventi organiċi u/jew taħlit organiku mitlufa minħabba reazzjonijiet kimiċi jew fiżiċi (inkluż per eżempju dawk li huma meqruda, e.ż, permezz ta' inċinerazzjoni jew gass li ġej mill-iskart ieħor jew trattamenti ta' l-ilma ta' l-iskart, jew maqbuda, eż. permezz ta' assorbizzjoni, sakemm m'humiex magħduda taħt O6, O7 jew O8).

O6 Solventi organiċi fi skart miġbur.

O7 Solventi organiċi, jew solventi organiċi kontenuti fi preparazzjonjiet, li huma mibjugħa jew huma maħsubha biex jinbiegħu bħala prodott prezzjuż kummerċjali.

O8 Solventi organiċi kontenuti fil-preparazzjonijiet miġbura biex jerġgħu jintużaw imma mhux bħala input fil-proċess, sakemm m'humiex magħduda taħt O7.

O9 Solventi organiċi meħlusa f'modi oħra.

4. Gwida fuq l-użu ta' pjan ta' maniġġjar tas-solvent għall-verifika tal-konformità

L-użu magħmul mill-pjan ta' immaniġġjar tas-solvent se jiġi determinat minn ħtieġa partikolari li għandu jiġi verifikat, kif ġej:

(i) Verifika tal-konformità mal-għażla tat-tnaqqis fl-Anness IIB, mal-valur tal-limitu ta' emissjoni attwali espress f'emissjonijiet tas-solvent għal kull prodott unit, jew kif imsemmi fl-Anness IIA.

(a) Għal kull attivitajiet li jużaw l-Anness IIB il-pjan ta' immaniġġjar tas-solventi għandu jsir ta' kull sena biex jiġi determinat il-konsum (C). Il-konsum jista' jiġi kalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:

C = I1 - O8

L-eżerċizzju parallel li ġej għandu wkoll jittieħed biex jiddetermina solidi wżati fil-kisi sabiex toħroġ l-emissjoni ta' referenza annwali u l-emissjoni immirata ta' kull sena.

(b) Għall-istima tal-konformità mal-valur ta' limitu ta' emissjoni espressa f'emissjoni tas-solvent għal kull prodott unit jew kif imsemmi fl-Anness IIA, il-pjan ta' immaniġġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet (E). Emissjonijiet jistgħu jiġu kalkulati skond l-ekwazzjoni li ġejja:

E = F + O1

fejn F hi l-emissjoni klandestina definita f'sezzjoni (ii)(a). Il-figura ta' l-emissjoni għandha tinqasam mill-parametru tal-prodott rilevanti.

(ċ) Għall-istima tal-konformità ma' ħtiġijiet ta' l-Artikolu 5(5)(b)(ii), il-pjan ta' immaniġġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet totali mill-attivitajiet kollha konċernati, u dik il-figura għandha mbagħad titqabbel ma' l-emissjonijiet totali li jirriżultaw li għandhom il-ħtiġijiet ta' l-Anness II u li ġew milqugħa għal kull attività separatament.

(ii) Determinazzjoni ta' emissjonijiet klandestini għal tqabbil ma' valuri ta' emissjoni klandestina fl-Anness II A:

(a) Metodoloġija

L-emissjonijiet klandestini jistgħu jiġu kalkulati skond l-ekwazzjoni li ġejja:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

jew

F = O2 + O3 + O4 + O9

Din il-kwantità tista' tiġi determinata minn miżuri diretti tal-kwantitajiet. Alternattivament, kalkolu ekwivalenti jista' jsir minn mezzi oħra, per eżempju billi tintuża l-effettività tal-qabda tal-proċess.

Il-valur ta' l-emissjoni klandestina hu espress bħala proporzjon ta' l-input, li jista' jiġi kalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:

I = I1 + I2

(b) Frekwenza

Id-determinazzjoni ta' l-emissjonijiet klandestini tista' ssir minn għaqda qasira imma komprensiva ta' miżuri. M'hemmx bżonn li terġa ssir sakemm it-tagħmir hu modifikat.

--------------------------------------------------