31998L0041Official Journal L 188 , 02/07/1998 P. 0035 - 0039


Id-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE

tat-18 ta' Ġunju 1998

dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet ta' l-Istati Membri tal-Komunità

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 84(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali [2],

Waqt li jaġixxi b'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189ċ tat-Trattat [3],

(1) Billi fil-qafas tal-politika komuni dwar it-trasport għandhom jittieħdu miżuri ulterjuri sabiex itejbu s-sigurtà fit-trasport marittimu.

(2) Billi l-Komunità tinsab serjament inkwetata minn inċidenti marittimi li jinvolu vapuri tal-passiġġieri li rriżultaw f'telf kbir ta' ħajja, partikolarment dawk li jinvolvu il-Herald of Free Enterprise u l-Estonia; billi persuni li jużaw vapuri tal-passiġġieri u bċejjeċ tal-baħar għall-passiġġieri b'veloċità għolja matul il-Komunità kollha għandhom id-dritt li jippretendu u li jkunu jistgħu jistrieħu fuq livell xieraq ta' sigurtà u sistema ta' informazzjoni adekwata li għandha tiffaċilita t-tfittix u s-salvataġġ u l-amministrazzjoni effiċjenti tal-konsegwenzi ta' kull inċident li jista' jinqala.

(3) Billi huwa meħtieġ li jkun assigurat li n-numru ta' passiġġieri abbord vapur tal-passiġġieri ma jeċċedix in-numru li fir-rigward tiegħu il-vapur u l-apparat tiegħu ta' sigurtà ikunu ġew iċċertifikati; billi kumpanniji għandhom ikunu jistgħu jinfurmaw lis-servizzi tat-tfittix u tas-salvataġġ dwar in-numru ta' persuni involuti f'inċident.

(4) Billi l-informazzjoni għandha tkun miġbura dwar il-passiġġieri u l-ekwipaġġ sabiex tkun iffaċilitata t-tfittxija u s-salvataġġ u l-amministrazzjoni effiċjenti tal-konsegwenzi ta' inċident, jiġifieri. li tidentifika l-persuni involuti, tipprovdi informazzjoni aktar ċara dwar kwistjonijiet legali rrelatati u tikkontribwixxi lejn kura medika aktar addattata għal persuni salvati; billi din l-informazzjoni għandha tneħħi l-anzjetà mhux meħtieġa minn-naħa tal-familjari u l-persuni l-oħrajn ikkonċernati fir-rigward ta' persuni abbord vapuri tal-passiġġieri involuti f'inċidenti marittimi f'ibħra li għalihom l-Istati Membri huma responsabbli permezz tal-Konvenzjoni ta' l-1979 dwar Tfittix u Salvataġġ Marittimu (SAR).

(5) Billi l-passiġġieri għandhom għalhekk jiġu magħduda u rreġistrati qabel ma jitlaq kull vapur.

(6) Billi l-Kapitolu III tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (il-Konvenzjoni SOLAS) tipprovdi għall-għadd u r-reġistrazzjoni tal-persuni kollha abbord il-vapuri kollha tal-passiġġieri li jbaħħru fuq vjaġġi internazzjonali, mill-1 ta' Lulju 1997 u l-1 ta' Jannar 1999 rispettivament, waqt li tippermetti lill-Amministrazzjonijiet li jeżentaw vapuri tal-passiġġieri f'ilmijiet mkennija minn dawk il-ħtiġiet u mill-ħtiġiet ta' reġistrazzjoni jekk il-vjaġġi skedati ta' dawn il-vapuri jagħmluha imprattikabbli li huma jippreparaw figuri ta' din ix-xorta; billi dak il-Kapitolu tal-Konvenzjoni SOLAS ma japplikax għal vjaġġi domestiċi u jħalli punti importanti ta' interpretazzjoni għad-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri individwali.

(7) Billi din id-Direttiva hija b'konformità mad-dritt ta' l-Istati Membri li jimponu fuq vapuri tal-passiġġieri li jbaħħru lejn jew minn il-portijiet tagħhom ċerti ħtiġiet li huma iktar strinġenti minn dawk stipulati fil-Konvenzjoni SOLAS.

(8) Billi minħabba, b'mod partikolari, id-dimensjoni tat-trasport marittimu tal-passiġġieri fis-suq intern, azzjoni fuq livell tal-Komunità hu l-aktar mod effettiv biex ikun stabbilit il-livell komuni minimu ta' sigurtà għal vapuri fil-Komunità kollha.

(9) Billi, invista tal-prinċipju ta' proporzjonalità, id-Direttiva tal-Kunsill hija l-istrument legali xieraq minħabba li din tipprovdi qafas għall-Istati Membri għall-applikazzjoni uniformi u obbligatorja ta' normi komuni ta' sigurtà, waqt li tħalli lill-kull Stat Membru d-dritt jiddeċiedi liema għodod ta' l-implimentazzjoni huma l-aktar addattati għas-sistema interna tiegħu.

(10) Billi Stat Membru jista' jassigura konformità mar-regoli tas-sigurtà applikabbli minn naħa ta' vapuri tal-passiġġieri li jtajru l-bandiera tiegħu u mill-kumpanniji li joperawhom; billi dawk ir-regoli m'għandhomx ikunu imposti fuq vapuri li joperaw bejn portijiet f'pajjiżi terzi; billi d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni SOLAS japplikaw għal dawk il-vjaġġi.

(11) Billi l-uniku metodu biex tkun assigurata l-amministrazzjoni tajba u effiċjenti tal-konsegwenzi ta' inċidenti għall-vapuri kollha tal-passiġġieri, irrispettivament mill-bnadar tagħhom, li joperaw jew li jixtiequ joperaw mill-portijiet tagħhom, huwa billi l-Istati Membri jesiġu l-konformità effettiva mar-regoli relevanti bħala kondizzjoni biex joperaw mill-portijiet tagħhom; billi l-għoti ta' eżenzjonijiet minn dawk ir-regoli ma tistax titħalla biss f'idejn l-Istat tal-bandiera la darba l-Istat tal-port biss huwa f'pożizzjoni li jiddetermina il-ħtiġiet għall-aħjar operazzjonijiet possibbli ta' tfittix u salvataġġ għal vapuri tal-passiġġieri li jbaħħru lejn jew minn port.

(12) Billi sabiex tkun armonizzata l-protezzjoni b'sigurtà u sabiex ikun evitat tgħawwiġ fil-kompetizjoni, l-Istati Membri m'għandhomx, għal raġunijiet apparti dawk msemmija f'din id-Direttiva, jagħtu eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet relevanti SOLAS dwar "informazzjoni dwar passiġġieri" għal vjaġġi li jibdew minn jew li jaslu f'portijiet Komunitarji.

(13) Billi għal raġunijiet ta' prattiċità u sabiex jiġi evitat tgħawwiġ fil-kompetizzjoni, resqien uniformi għandu jkun stabbilit biex jiddetermina l-vjaġġi li fir-rigward tagħhom ir-reġistrazzjoni tal-persuni kollha abbord għandha tkun obbligatorja; billi l-limitu ta' għoxrin mil huwa r-riżultat tal-konsiderazzjoni ta' prinċipji ġenerali u punti ta' kunċern speċifiċi adottati mill-Istati Membri kollha.

(14) Billi, għal raġunijiet speċifiċi ta' l-operazzjoni, l-għadd ta' persuni abbord vapuri tal-passiġġieri li jaqsmu l-Istrett ta' Messina jista', għal perjodu ta' żmien limitat, isir b'mod aktar sempliċi milli mill-għadd individwali; billi l-Istati Membri għandhom igawdu l-possibiltà li jagħtu xi rilaxx mill-obbligazzjoni li jikkomunikaw max-xatt in-numru ta' persuni fil-kas ta' vapuri tal-passiġġieri li joperaw fuq servizz regolari ta' tul qasir li jsir f'żoni tal-baħar protetti, kif definit f'din id-Direttiva; billi vapuri tal-passiġġieri li joperaw esklussivament f'żoni protetti tal-baħar jikkonstitwixxu riskju aktar limitat u għandhom, għalhekk, igawdu l-possibiltà ta' eżenzjoni; billi f'ċerti ċirkostanzi speċifiċi jista' ma jkunx prattiku għal kumpanniji tat-tbaħħir li jirreġistraw persuni abbord u għalhekk deroga mill-obbligazzjoni ta' reġistrazzjoni tista tkun permissibbli skond iċ-ċirkostanzi speċifiċi u l-kondizzjonijiet definiti sewwa.

(15) Billi l-ġbir u l-ipproċessar ta' l-informazzjoni li tirrigwarda l-individwi imsemmija trid issir b'konformità mal-prinċipji ta' protezzjoni ta' l-informazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE [4]; billi, b'mod partikolari, l-individwi għandhom ikunu nfurmati bis-sħiħ fil-ħin tal-ġbir dwar l-iskopijiet li għalihom l-informazzjoni hija meħtieġa, u l-informazzjoni għandha tinżamm biss għal perjodu qasir ħafna li qatt ma jista' jkun itwal milli huwa meħtieġ għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva.

(16) Billi huwa meħtieġ li kumitat li jikkonsisti minn rappresentanti ta' l-Istati Membri jassistu lill-Kummissjoni fl-applikazzjoni effettiva ta' din id-Direttiva; billi l-kumitat stabbilit mill-Arikolu 12 tad-Direttiva 93/75/KEE [5] jista' jassumi dik il-funzjoni.

(17) Billi ċerti dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu adottati minn dak il-Kumitat sabiex jittieħed akkont ta' emendi futuri lejn il-Konvenzjoni SOLAS li jkunu daħlu fis-seħħ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

L-iskop ta' din id-Direttiva għandu jkun li tittejjeb is-sigurtà u l-possibiltajiet ta' salvataġġ tal-Passiġieri u l-ekwipaġġ abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet fi Stati Membri tal-Komunità u sabiex ikun assigurat li t-tfittix u s-salvataġġ u l-amministrazzjoni effiċjenti tal-konsegwenzi ta' kull inċident li jista' jinqala jkunu jistgħu jsiru b'aktar effettività.

L-Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva:

- "persuni" għandha tfisser il-persuni kollha abbord irrespittivament mill-età,

- "vapur tal-passiġġieri" għandha tfisser vapur jew biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja mibni biex jaqsam l-ibħra li jġorr aktar minn 12-il passiġġier,

- "bċejjeċ tal-baħar tal-passiġġieri ta' veloċità għolja" għandha tfisser biċċa tal-baħar b'veloċità għolja kif definita fir-Regolament 1 tal-Kapitolu X tal-Konvenzjoni SOLAS ta' l-1974, kif tkun fis-seħħ fil-waqt ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva,

- "kumpannija" għandha tfisser is-sid ta' vapur tal-passiġġieri jew kull organizzazzjoni jew persuna oħra bħal ma hu l-amministratur jew min jikri l-vapur mingħajr ekwipaġġ, li jkun assuma r-responsabbiltà għall-operazzjoni tal-vapur tal-pasiġġieri mingħand is-sid,

- "Kodiċi ISM" għandha tfisser il-Kodiċi ta' Tmexxija Internazzjonali għall-Operazzjoni b'Sigurtà ta' Vapuri u għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis adottata mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) permezz tar-Resoluzzjoni ta' l-Assemblea A.741(18) ta' l-4 ta' Novembru 1993,

- "reġistratur tal-passiġġieri" għandu jfisser il-persuna responsabbli li tkun tinsab fuq ix-xatt, innominat mill-kumpannija sabiex jissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-Kodiċi ISM jew persuna li tkun tinsab fuq ix-xatt innominata minn kumpannija bħala responsabbli għaż-żamma ta' l-informazzjoni dwar persuni li jkunu imbarkaw fuq vapur tal-passiġġieri tal-kumpannija,

- "awtorità nnominata" għandha tfisser l-awtorità kompetenti responsabbli għal tfittix u salvataġġ jew ikkonċernata bil-konsegwenzi ta' inċident,

- "mil" huwa 1852 metru,

- "żona tal-baħar protetta" għandha tfisser żona tal-baħar li għandha kenn mill-effetti tal-baħar miftuħ u fejn vapur ma jkun fl-ebda ħin aktar minn sitt mili minn post ta' refuġju fejn il-persuni nawfraġi jistgħu jitilgħu fuq l-art u fejn jinsabu faċilitajiet ta' tfittix u salvataġġ fil-qrib,

- "servizz regolari" għandu jfisser serje ta' vjaġġi ta' vapuri operati biex jaqdu traffiku bejn l-istess żewġ portijiet jew iżjed, jew:

(a) skond skeda ppubblikata; jew

(b) bi vjaġġi hekk regolari li jikkostitwixxu serje sistematika rikonoxxibbli;

- "pajjiż terz" għandu jfisser kull pajjiż li mhuwiex Stat Membru.

L-Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vapuri tal-passiġġieri bl-eċċezzjoni ta':

- bastimenti tal-gwerra u vapuri tat-truppi, u

- jottijiet tad-divertiment ħlief meta dawn ikunu ikunu sejrin jiġu mħaddma minn ekwipaġġ u li jġorru aktar minn tnax-il passiġġier għal skopijiet kummerċjali.

L-Artikolu 4

1. Il-persuni kollha abbord xi vapur tal-passiġġieri li jitlaq min port li jinsab fi Stat Membru għandhom jiġu magħduda qabel ma jitlaq dan il-vapur tal-passiġġieri.

2. Qabel ma jitlaq il-vapur tal-passiġġieri n-numru ta' persuni abbord għandu jiġi kkomunikat lejn il-kaptan tal-vapur tal-passiġġieri u lejn ir-reġistratur tal-passiġġieri tal-kumpannija jew lejn xi sistema tal-kumpannija li tinsab fuq ix-xatt li twettaq l-istess funzjoni.

L-Artikolu 5

1. L-informazzjoni li ġejja għandha tkun irreġistrata f'dak li jirrigwardja kull vapur tal-passiġġieri li jitlaq minn port li jinsab fi Stat Membru biex jagħmel vjaġġ ta' aktar minn għoxrin mil mill-punt tat-tluq:

- l-ismijiet tal-familja (kunjomijiet) tal-persuni abbord,

- l-ewwel ismijiet jew l-inizzjali,

- is-sess tagħhom,

- indikazzjoni tal-kategorija ta' l-età (adulti, tfal jew trabi) li għaliha tappartieni kull persuna, jew l-età, jew is-sena tat-twelid,

- fuq l-għażla tal-passiġġier, l-informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' kura jew għajnuna speċjali f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza.

2. Din l-inforazzjoni għandha tinġabar qabel it-tluq u għandha tkun ikkomunikata mhux aktar tard minn tletin minuta wara t-tluq tal-vapur tal-passiġġieri lejn ir-reġistratur tal-passiġġieri tal-kumpannija jew lejn is-sistema tal-kumpannija ibbażata fuq ix-xatt li tagħmel l-istess funzjoni.

L-Artikolu 6

1. Kull Stat Membru għandu, f'dak li jirrigwardja kull vapur tal-passiġġieri li jtajjar il-bandiera tiegħu u li jitlaq minn port li jinsab il-barra mill-Komunità u li jkun destinat lejn port li jinsab ġewwa l-Komunità, jenħtieġ li l-kumpannija biex tassigura li l-informazzjoni speċifikata fl-Artikoli 4(1) u 5(1) tingħata kif sabbilit fl-Artikoli 4(2) u 5(2).

2. Kull Stat Membru għandu, f'dak li jirrigwardja kull vapur tal-passiġġieri li jtajjar il-bandiera ta' pajjiż terz u li jitlaq minn port li jinsab il-barra mill-Komunità u li jkun iddestinat lejn port li jinsab ġewwa l-Komunità, ikun jenħtieġ li l-kumpannija tassigura li l-informazzjoni speċifikata fl-Artikoli 4(1) u 5(1) tkun miġbura u tinżamm b'mod li jkun disponibbli lejn l-awtorità nnominata meta tkun meħtieġa għal skopijiet ta' tfittix u salvataġġ u fil-konsegwenzi ta' wara inċident.

3. Jekk permezz tad-dispożizzjonijiet relevanti SOLAS Stat Membru jagħti eżenzjoni jew deroga li għandha x'taqsam ma' l-informazzjoni dwar passiġġieri lejn il-vapur li jtajjar il-bandiera tiegħu u li jasal f'port lokaliżżat fil-Komunità minn port li jinsab il-barra mill-Komunità, jista' jagħmel hekk biss permezz tal-kondizzjonijiet stabbiliti għall-eżenzjonijiet jew id-derogi ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 7

Qabel ma vapur tal-passiġġieri jitlaq minn port li jinsab fi Stat Membru, il-kaptan tiegħu għandu jassigura li n-numru ta' persuni abbord ma jeċċedix in-numru li l-vapur tal-passiġġieri jkollu l-permess li jġorr.

L-Artikolu 8

Kull kumpannija li tassumi r-responsabbiltà għall-operazzjoni ta' vapur tal-passiġġieri għandha, meta meħtieġ permezz ta' l-Artikoli 4 u 5:

- tistabbilixxi sistema ta' reġistrazzjoni ta' l-informazzjoni dwar passiġġieri. Is-sistema għandha tilħaq il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11,

- taħtar reġistratur tal-passiġġieri responsabbli għaż-żamma u għat-trasmissjoni ta' dik l-informazzjoni fil-kas li tinqala' emerġenza jew fil-konsegwenzi ta' wara inċident.

Il-kumpannija għandha tassigura li l-informazzjoni meħtieġa minn din id-Direttiva tkun il-ħin kollu disponibbli mill-ewwel għal trasmissjoni lejn l-awtorità nnominata għal skopijiet ta' tfittix u salvataġġ fil-kas ta' emerġenza jew fil-konsegwenzi ta' wara inċident.

L-informazzjoni personali miġbura bi qbil ma' l-Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm għal aktar żmien milli huwa meħtieġ għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

Il-kumpannija għandha tassigura li l-informazzjoni li tikkonċerna persuni li jkunu iddikjaraw ħtieġa għal kura jew assistenza speċjali f'sitwazzjonijeit ta' emerġenza tkun irreġistrata kif suppost u kkomunikata lejn il-kaptan qabel ma jsalpa l-vapur tal-passiġġieri.

L-Artikolu 9

1. Stat Membru ta' port li minnu jsalpa vapur tal-passiġġieri jista' jnaqqas il-limitu ta' għoxrin mil stabbilit fl-Artikolu 5.

Kull deċiżjoni li tnaqqas il-limitu għal vjaġġi bejn żewġ portijiet fi Stati Membri differenti għandha tittieħed flimkien minn dawk iż-żewġ Stati Membri.

2. (a) Meta tkun timplimenta l-Artikolu 4(1) ir-Repubblika Taljana tista', għal servizzi regolari li jaqsmu l-Istrett ta' Messina, tadotta dispożizzjonijiet għall-għadd tan-numru massimu ta' persuni li jistgħu jinġarru abbord vapur tal-passiġġieri li jġorr abbord vaguni tal-ferroviji tal-passiġġieri u vetturi tat-triq fuq il-bażi tan-numru massimu ta' passiġġieri li jkun awtoriżżat li jġorr fil-vaguni tal-ferrovija u l-vetturi l-oħrajn kollha abbord, jekk il-persuni ma jistgħux ikunu magħduda għal raġunijiet operazzjonali. L-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni għandha tkun illimitata għal perjodu ta' erba' snin. Kull estenzjoni għandha tkun deċiża, b'konformità mal-paragrafu 3, fid-dawl ta' l-esperjenza akkwistata.

(b) Stat Membru ta' port li minnu jsalpa vapur jista' jeżenta vapuri tal-passiġġieri li joperaw, esklussivament f'żoni protetti tal-baħar, servizzi regolari ta' anqas minn siegħa bejn waqfiet f'portijiet matul il-vjaġġ mill-obbligu stabbilit fl-Artikolu 4(2,) li jikkomunika n-numru ta' persuni abbord lir-reġistratur tal-passiġġieri jew lejn is-sistema tal-kumpannija li tinsab fuq l-art li tagħmel l-istess xogħol.

(c) Stat membru jista' jeżenta vapuri tal-passiġġieri li jbaħħru, esklussivament f'żoni protetti tal-baħar, bejn żewġ portijiet, jew minn u lejn l-istess port, mingħajr waqfiet intermedjarji, mill-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5.

3. Fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 2, il-proċedura li ġejja għandha tapplika:

(a) l-Istat Membru għandu mingħajr dewmien jinforma lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tiegħu li jagħti eżenzjoni jew deroga mid-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Artikoli 4 u 5 u għandu jagħti r-raġunijiet sostantivi għal dawn il-finijiet;

(b) jekk fi żmien sitt xhur minn din in-notifika l-Kumissjoni tikkunsidra li dik id-deċiżjoni ma tkunx iġġustifikata jew jista' jkollha effetti negattivi fuq il-kompetizzjoni, hija tista', permezz tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13, tesiġi li l-Istat Membru jemenda jew jirtira d-deċiżjoni tiegħu.

4. Għal servizzi regolari f'żona fejn il-probabbiltà annwali ta' għoli sinifikanti tal-mewġ teċċedi ż-żewġ metri tkun inqas minn 10 %, u

- meta l-vjaġġ ma jeċċedix madwar tletin mil mill-punt tat-tluq jew

- meta l-għan ewlieni tas-servizz ikun li jipprovdi konnessjonijiet regolari għall-komunitajiet mbiegħda għal skopijiet ta'regolarità,

L-Istat Membru li minn port tiegħu isalpaw vapuri tal-passiġġieri fuq vjaġġi domestiċi jew żewġ Stati Membri bejn portijiet li minnhom ibaħħru vapuri tal-passiġġieri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni, jekk jikkunsidraw li ma jkunx prattiku li kumpanniji jirreġistraw l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 5(1) li jidderogaw, totalment jew parzjalment, minn din il-ħtieġa.

Għal dan il-għan, trid tinġieb prova ta' din l-imprattikabilità. B'żieda, għandha tkun mhurija li fiż-żona fejn joperaw il-vapuri, il-gwida ta' navigazzjoni bbażata fuq l-art u tbassir tat-temp ta' min jorbot fuqu jkunu pprovduti u li faċilitajiet adekwati ta' tfittix u salvataġġ huma disponibbli. Derogi mogħtija permezz dan il-paragrafu ma jistax ikollhom xi effett negattiv fuq il-kompetizzjoni.

Għandha tittieħed deċiżjoni bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13:

5. Stat Membru m'għandux, taħt id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, jeżenta jew jagħti derogi lil xi vapur tal-passiġġieri li jbaħħar mill-portijiet tiegħu u li jtajjar il-bandiera ta' pajjiż terz li huwa parti kuntrattanti tal-Konvenzjoni SOLAS li permezz tiegħu id-dispożizzjonijiet relevanti SOLAS ma tkunx taqbel ma' l-applikazzjoni ta' dawn l-eżenzjonijiet.

L-Artikolu 10

Is-sistemi ta' reġistrazzjoni stabbiliti bi qbil ma' l-Artikolu 8 għandhom ikunu approvati mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom ta' mill-inqas jagħmlu kontrolli mingħajr regola partikolari dwar il-ħidma xierqa tas-sistemi tar-reġistrazzjoni stabbiliti permezz ta' din id-Direttiva fit-territorji tagħhom.

Kull Stat Membru għandu jinnomina l-awtorità li lilha l-kumpanniji koperti mill-Artikolu 8 għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni meħtieġa minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 11

1. Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva sistemi ta' reġistrazzjoni għandhom jissodisfaw il-kriterji ta' funzjonar li ġejjin:

(i) leġibiltà:

l-informazzjoni meħtieġa għandha tkun f'format li jkun jista' jinqara faċilment,

(ii) disponibiltà:

l-informazzjoni meħtieġa għandha tkun disponibbli faċilment lejn l-awtoritajiet innominati f'dak li jirrigwardja hekk li l-informazzjoni li tinsab fis-sistema tkun relevanti,

(iii) faċilitazzjoni:

is-sistema għandha tkun iddisinjata b'tali mod li ebda dewmien żejjed ma jkun ikkawżat għal passiġġieri li jimbarkaw jew jiżbarkaw minn fuq il-vapur;

(iv) sigurtà:

l-informazzjoni għandha tkun protetta sewwa kontra distruzzjoni jew telf aċċidentali jew illegali kif ukoll kontra kull tibdil, żvelar jew aċċess mhux awtorizzat.

2. Multipliċità ta' sistemi dwar l-istess rotot jew dwar rotot simili għandha tkun evitata.

L-Artikolu 12

Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri għall-emendar tal-Konvenzjoni SOLAS, din id-Direttiva tista' tkun emendata bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13, sabiex tassigura l-applikazzjoni, għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva u mingħajr ma jitwessa l-iskop tagħha, ta' emendi sussegwenti għall-Konvenzjoni SOLAS li jirrigwardjaw is-sistemi ta' reġistrazzjoni li jkunu daħlu fis-seħħ wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 13

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat stabbilit permezz ta' l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 93/75/KEE. Il-kumitat għandu jopera bi qbil mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 u 3 ta' dak l-Artikolu.

L-Artikolu 14

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu s-sistema ta' penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati permezz ta' din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li dawk il-penali jkunu applikati. Il-penali hekk ipprovduti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswassivi.

L-Artikolu 15

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa l-l ta' Jannar 1999. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan. L-Artikolu 5 għandu jkun applikat mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2000.

2. Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom ikollhom referenzi għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'referenzi bħal dawn fl-okkażżjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex isiru dawn ir-referenzi għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw immedjatament lejn il-Kummissjoni it-testi tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn dwar dan.

L-Artikolu 16

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha.

L-Artikolu 17

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fit-18 ta' Ġunju 1998.

Għall-Kunsill

Il-President

G. Strang

[1] ĠU C 31, tal-31.1.1997, p. 5 u ĠU C 275, tal-11.9.1997, p. 7.

[2] ĠU C 206, tas-7.7.1997, p. 111.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Mejju 1997 (ĠU C 138, tas-16.6.1998, p. 31), il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 1997 (ĠU C 23, tat-23.1.1998, p. 17) u d-Deċisjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Mejju 1998 (ĠU C 104, tas-6.4.1998).

[4] ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31.

[5] ĠU L 247, tal-5.10.1993, p. 19.

--------------------------------------------------