31998L0006Official Journal L 080 , 18/03/1998 P. 0027 - 0031


Id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tas-16 ta' Frar 1998

dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta' prodotti offruti lill-konsumaturi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 120 (2) tiegħu,

Wara li kunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1]

Wara li kunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2]

Waqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 189b tat-Trattat [3], fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fid-9 ta' Diċembru 1997,

(1) Billi l-ħidma trasparenti tas-suq u l-informazzjoni korretta hija ta' benefiċċju għall-protezzjoni tal-konsumatur u kompetizzjoni f'saħħitha bejn l-intrapriżi u l-prodotti;

(2) Billi l-konsumaturi għandhom ikunu garantiti minn livell għoli ta' protezzjoni; billi l-Komunità għandha tikkontribwixxi għal dan b'azzjoni speċifika li tappoġġja u tissupplimenta l-politika segwita mill-Istati Membri rigward informazzjoni preċiża, trasparenti u li m'hix ambigwa għall-konsumaturi dwar il-prezzijiet ta' prodotti offruti lilhom;

(3) Billi r-Resoluzzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' April 1975 dwar programm preliminari tal-Komunità Ekonomika Ewropea għal politika ta' protezzjoni u informazzjoni tal-konsumatur [4]) u r-Resoluzzjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1981 dwar programm ieħor tal-Komunità Ekonomika Ewropea għal politika ta' protezzjoni u informazzjoni tal-konsumatur [5]) jipprovdi għat-twaqqif ta' prinċipji komuni fl-indikazzjoni tal-prezzijiet;

(4) Billi dawn il-prinċipji ġew stabbiliti mid-Direttiva 79/581/KEE li tikkonċerna l-indikazzjoni ta' prezzijiet ta' ċerti affarijiet ta' l-ikel [6] u d-Direttiva 88/314/KEE li tikkonċerna l-indikazzjoni ta' prezzijiet ta' oġġeti li m'humiex ta' l-ikel [7]

(5) Billi n-ness bejn l-indikazzjoni tal-prezz ta' prodott wieħed u l-ippakkeġġjar minn qabel fi kwantitajiet stabbiliti minn qabel jew kapaċitajiet li jikkorrispondu mal-valuri tal-varjetajiet adottati fil-livell tal-Komunità pruvat li hija komplikata wisq sabiex tiġi applikata; billi huwa meħtieġ b'hekk li din l-għaqda tiġi abbandunata favur mekkaniżmu ġdid simplifikat u fl-interess tal-konsumatur, mingħajr preġudizzju lir-regoli li jirregolaw standardizzazzjoni ta' l-ippakkeġġjar;

(6) Billi l-obbligu li jkun indikat il-prezz tal-bejgħ u l-prezz ta' prodott wieħed jikkontribwixxi sostanzjalment sabiex titjieb l-informazzjoni tal-konsumatur, peress li dan huwa l-eħfef mod li jgħin lill-konsumaturi sabiex jevalwaw u jikkomparaw il-prezz ta' prodotti fl-aħjar manjiera u b'hekk jagħmlu għażliet informati abbażi ta' paraguni sempliċi;

(7) Billi, għal dan il-għan, għandu jkun hemm obbligu ġenerali li jkunu indikati sew il-prezz tal-bejgħ u sew il-prezz ta' prodott wieħed għall-prodotti kollha ħlief għall-prodotti mibjugħin bil-massa, fejn il-prezz tal-bejgħ ma jistax ikun determinat sakemm il-konsumatur jindika kemm għandu bżonn mill-prodott;

(8) Billi huwa meħtieġ li jingħata każ il-fatt li ċerti prodotti normalment jinbiegħu fi kwantitajiet differenti minn kilogramma, litru, metru, metru kwadru jew metru kubu; billi huwa b'hekk xieraq li l-Istati Membri jitħallew jawtorizzaw li l-prezz ta' unità jirreferi għal unità waħda ta' kwantità differenti, jingħata każ tan-natura tal-prodott u l-kwantitajiet li bihom jinbiegħu bħas-soltu fl-Istat Membru konċernat;

(9) Billi l-obbligu li jkun indikat il-prezz ta' unità jista' jinvolvi piż eċċessiv għal ċerti negozji bl-imnut żgħar f'ċerti ċirkostanzi; billi l-Istati Membri għandhom b'hekk jitħallew iżommu lura milli japplikaw dan l-obbligu waqt perijodu ta' transizzjoni xieraq;

(10) Billi l-Istati Membri għandhom jitħallew ħielsa sabiex jirrinunzjaw l-obbligu li jkun indikat il-prezz ta' unità fil-każ ta' prodotti li għalihom dan l-indikazzjoni tal-prezz ma jkunx bżonnjuż jew li jkun jista' joħloq konfużjoni per eżempju meta l-indikazzjoni tal-kwantità m'hix rilevanti għall-għanijiet ta' paragun tal-prezz, jew meta prodotti differenti jkunu preżentati għall-bejgħ fl-istess pakkett.

(11) Billi fil-każ ta' prodotti li m'humiex ikel, l-Istati Membri, bil-għan li jħaffu l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu implimentat, huma ħielsa li jagħmlu lista ta' prodotti jew kategoriji ta' prodotti li għalihom l-obbligu li l-prezz ta' unità jkun indikat jibqa' jgħodd.

(12) Billi r-regoli fil-livell tal-Komunità jistgħu jiżguraw informazzjoni ta' l-istess xorta u trasparenti li tibbenefika lill-konsumaturi kollha fil-kuntest tas-suq intern; billi t-tqarrib ġdid, simplifikat huwa sew meħtieġ u suffiċjenti sabiex jinkiseb dan il-għan;

(13) Billi l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistema hija effettiva; billi t-trasparenza tas-sistema għandha tinżamm meta jkun introdott l-Ewro; billi, għal dak il-għan, in-numru massimu ta' prezzijiet li għandhom ikunu indikati għandu jkun limitat;

(14) Billi għandha tingħata attenzjoni partikolari lil negozji ta' l-imnut żgħar; billi, għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha, fir-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva li għandu jiġi ppreżentat mhux aktar tard minn tlett snin wara d-data li saret riferenza għalih fl-Artikolu 11(1), jagħtu każ partikolari lill-esperjenza miġbura fl-applikazzjoni tad-Direttiva minn negozji ta' l-imnut żgħar, inter alia, b'rigward għall-iżviluppi teknoloġiċi u l-introduzzjoni ta' munita waħda; billi dan ir-rapport, b'konsiderazzjoni għall-perijodu ta' transizzjoni li saret riferenza għalih fl-Artikolu 6, għandu jkun akkumpanjat minn proposta,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jistipula indikazzjoni tal-prezz tal-bejgħ u l-prezz għal kull unità ta' kejl ta' prodotti offruti mill-negozjanti lill-konsumaturi sabiex titjieb l-informazzjoni lill-konsumatur u tiffaċilita l-paragun tal-prezzijiet.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

(a) il-prezz tal-bejgħ għandu jfisser il-prezz finali għal unità tal-prodott, jew kwantità mogħtija tal-prodott, li jinkludi l-VAT u t-taxxi l-oħra kollha;

(b) prezz ta' unità għandu jfisser il-prezz finali, li jinkludi l-VAT u t-taxxi l-oħra kollha, għal kilogramma, litru, metru, metru kwadru jew metru kubu tal-prodott jew unità ta' kwantità waħda differenti li jintuża ħafna u li s-soltu jintuża fl-Istat Membru konċernat fil-kummerċ ta' prodotti speċifiċi;

(ċ) prodotti mibjugħin bl-ingrossa għandhom ifissru prodotti li m'humiex ippakkjati minn qabel u li jitkejjlu fil-preżenza tal-konsumatur;

(d) negozjant għandu jfisser kull persuna naturali jew legali li jbiegħ jew li joffri għall-bejgħ prodotti li huma fl-ambitu ta' attività kummerċjali jew professjonali tiegħu;

(e) konsumatur għandha tfisser kull persuna naturali li jixtri prodott għall-għanijiet li ma ma humiex fl-isfera ta' l-attività kummerċjali jew professjonali tiegħu.

Artikolu 3

1. Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz ta' unità għandhom ikunu indikati għall-prodotti kollha li saret riferenza għalihom fl-Artikolu 1, l-indikazzjoni tal-prezz ta' unità tkun soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5. Il-prezz tal-unità m'għandux għalfejn ikun indikat jekk huwa identiku għall-prezz tal-bejgħ.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 lill-:

- prodotti fornuti waqt il-provvediment ta' servizz,

- bejgħ bl-irkant u bejgħ ta' opri ta' arti u antikitajiet.

3. Għall-prodotti mibjugħin bl-ingrossa, il-prezz ta' unità biss għandu jkun indikat.

4. Kull riklam li jsemmi l-prezz tal-bejgħ ta' prodotti li saret riferenza għalihom fl-Artikolu 1 għandhom jindikaw il-prezz ta' unità soġġett għall-Artikolu 5.

Artikolu 4

1. Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz ta' unità m'għandhomx ikunu ambigwi, għandhom ikunu identifikabbli faċilment u jinqraw b'mod ċar. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li n-numru massimu tal-prezzijiet li għandhom ikunu indikati ikun limitat.

2. Il-prezz ta' unità għandu jirreferi għal kwantità dikjarata b'konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali u tal-Komunità.

Fejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali jew tal-Komunità jeħtieġu l-indikazzjoni ta' piż nett u l-piż nett xott għal ċerti prodotti pakkjati minn qabel, għandu jkun biżżejjed li jkun indikat il-prezz ta' unità tal-piż nett xott.

Artikolu 5

1. L-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw l-obbligu li jindikaw il-prezz ta' unità ta' prodotti li għalihom din l-indikazzjoni ma tkunx bżonnjuża minħabba n-natura jew l-għan tal-prodott jew li jkunu jistgħu joħolqu konfużjoni.

2. Bl-iskop li jiġi implimentat il-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, fil-każ ta' prodotti li m'humiex ta' l-ikel, jistabbilixxu lista ta' prodotti jew kategoriji ta' prodotti li għalihom l-obbligu li l-prezz ta' unità jkun indikat jibqa' jgħodd.

Artikolu 6

Jekk l-obbligu li jkun indikat il-prezz ta' unità jikkostitwixxi piż eċċessiv għal ċerti negozji ta' l-imnut żgħar minħabba n-numru ta' prodotti għall-bejgħ, iż-żona tal-bejgħ, in-natura jew il-post tal-bejgħ, kundizzjonijiet speċifiċi għall-bejgħ fejn id-prodott m'huwiex aċċessibbli direttament għall-konsumatur jew ċerti forom ta' negozju, bħalma huma ċerti tipi ta' kummerċ mit-triq, l-Istati Membri jistgħu, għal perijodu ta' transizzjoni wara d-data li hemm rifrenza għaliha fl-Artikolu 11(1), jipprovdu li l-obbligu li jkun indikat il-prezz ta' prodotti barra minn dawk mibjugħin bl-ingrossa, li jinbiegħu fin-negozji imsemmija, m'għandhomx jgħoddu, soġġett għall-Artikolu 12.

Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jipprovdu miżuri xierqa sabiex jinfurmaw lill-persuni kollha konċernati dwar il-liġi nazzjonali li jieħdu post din id-Direttiva.

Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jinponu penali għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżuraw li dawn ikunu inforzati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswassivi.

Artikolu 9

1. Il-perjodu ta' transizzjoni ta' disa' snin li saret riferenza għalih fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 95/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Novembru 1995 li temenda d-Direttiva 79/581/KEE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta' l-oġġetti ta' l-ikel u d-Direttiva 88/314/KEE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta' prodotti li m'humiex ikel [8] għandu jkun estiż sad-data li ssir riferenza għaliha fl-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva.

2. Id-Direttivi 79/581/KEE u 88/314/KEE għandhom jitħassru b'effett mid-data li ssir riferenza għaliha fl-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva.

Artikolu 10

Din id-Direttiva m'għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli jadottaw jew imantnu d-dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli b'rigward l-informazzjoni u paragrun tal-prezz lill-konsumatur, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tagħhom fit-Trattat.

Artikolu 11

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mit-18 ta' Marzu 2000. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan. Id-dispożizzjonijiet adottati għandhom jgħoddu minn dik id-data.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandhom ikollhom fihom riferenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn din ir-riferenza fil-ħin tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu stipulati mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jibgħatu d-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-penali li hemm provdut għalihom fl-Artikolu 8, u kull emenda oħra ta' din li saret wara.

Artikolu 12

Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn tlett snin wara d-data li saret riferenza għaliha fl-Artikolu 11(1), tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport komprensiv dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6, akkumpanjati minn proposta.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, b'din il-bażi, jerġgħu jeżaminaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 u għandhom jaġixxu, f'konformità mat-Trattat, fi żmien tlett snin minn meta l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta li saret riferenza għaliha fl-ewwel paragrafu.

Artikolu 13

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum li tkun ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 14

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmulha fi Brussel, fis-16 ta' Frar 1998.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. M. Gil-Robles

F'isem il-Kunsill

Il-President

J. Cunningham

[1] ĠU C 260, tal-5.10.1995, p. 5 u ĠU C 249, tas-27.8.1996, p. 2.

[2] ĠU C 82, tad-19.3.1996, p. 32.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 1996 (ĠU C 141, tat-13.5.1996, p. 191). Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 1996 (ĠU C 333, tas-7.11.1996, p. 7) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Frar 1997 (ĠU C 85, tas-17.3.1997, p. 26). Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 1997 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 1997.

[4] ĠU C 92, tal-25.4.1975, p. 1.

[5] ĠU C 133, tat-3.6.1981, p. 1.

[6] ĠU L 158, tas-26.6.1979, p. 19. Direttiva emendata l-aħħar bid-Direettiva 95/58/KE (ĠU L 299, tat-12.12.1995, p. 11).

[7] ĠU L 142, tad-9.6.1988, p. 19. Direttiva emendata l-aħħar bid-Direttiva 95/58/KE (ĠU L 299, tat-12.12.1995, p. 11).

[8] ĠU L 299, tat-12.12.1995, p. 11.

--------------------------------------------------