31998D0498Official Journal L 225 , 12/08/1998 P. 0001 - 0001


Id-Deċizjoni tal-kunsill

ta' l-10 ta Awissu 1998

li jemenda l-Pożizzjoni Komuni 96/184/CFSP definit mill-Kunsill fuq il-bazi ta' l-Artikolu J.2 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea li jikkonċerna esportazzjoni ta' armi lejn dik li qabel kienet il-Jugoslavja

(98/498/CFSP)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra it-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikolu J.2 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni 96/184/CFSP tas-26 Frar 1996 definit mill-Kunsill fuq il-bażi ta' l-Artikolu J.2 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea li jikkonċerna esportazzjoni ta' armi lejn l-ex Jugoslavja [1],

Billi il-Kunsill waslet ghal konkluzzjoni li zviluppi fl-Islovenja, partikolament il-politika tagħha f'dak li jirrigwarda esportazzjonijiet ta' armi, jiġġustifika t-tneħħija ta' miżuri restrittivi tal-Pożizzjoni Komuni 96/184/CFSP għal dak li jirrigwarda dak l-Istat,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Ir-referenzi għall-Islovenja f'punt 2(ii) tal-Pożizzjoni Komuni 96/184/CFSP huma hawnhekk imħassra.

Artikolu 2

Din Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ dak inhar ta' l-adozzjoni tagħha.

Din Deċiżjoni għandha tigi ppubblikata fil-Ġurnal Ufficjali.

Magħmula fi Brussell, fl-10 ta' Awissu 1998.

Għall-Kunsill

Il-President

W. Schüssel

[1] ĠU L 58, tas-7.3.1996, p. 1.

--------------------------------------------------