31998D0149Official Journal L 049 , 19/02/1998 P. 0001 - 0002


Deċiżjoni tal-kunsill u l-kummissjoni

tas-26 ta' Jannar 1998

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri, fuq naħa, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra [1]

(98/149/KE, KEFA, Euratom)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkonsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u partikolarment l-Artikolu 54(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 57(2), u l-Artikoli 66, 73c(2), 75, 84(2), 99, 100, 113 u 235, flimkien mat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 228(2) u t-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 228(3) ta' l-istess,

Wara li kkonsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 ta' l-istess,

Wara li kkonsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika, u partikolarment it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 101 ta' l-istess,

Wara li kkonsidraw l-qbil mill-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkonsultaw il-Kumitat Konsultattiv tal-KEFA u bil-kunsens tal-Kunsill,

Wara li kkonsidraw l-approvazzjoni tal-Kunsill mogħtija skond l-Artikolu 101 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika,

Billi l-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra, iffirmat fl-14 ta' Ġunju 1994 fil-Lussemburgu, se jikkontribwixxi għall-kisba ta' l-għanijiet tal-Komunitajiet Ewropej;

Billi l-iskop ta' dak il-ftehim huwa illi jiġu msaħħa r-rabtiet imwaqqfa b'mod partikolari mill-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Unjoni tar-Repubbliki Soċjalisti Sovjetiċi dwar il-kummerċ u l-koperazzjoni kummerċjali u ekonomika, iffirmat fit-18 ta' Diċembru 1989 u approvat bid-Deċiżjoni 90/116/KEE [3];

Billi ċerti obbligi li jipprovdi għalihom il-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni ‘l hinn mill-ambitu tal-politika tal-Komunità dwar il-Kummerċ, jaffettwaw jew aktarx li jaffettwaw l-arranġamenti stipulati fl-atti tal-Komunità addottati fl-oqsma tad-dritt ta' twaqqif, it-Trasport u t-trattament ta' intrapriżi;

Billi l-imsemmi Ftehim jimponi fuq il-Komunitajiet Ewropej ċerti obbligazzjonijiet rigward iċ-ċaqliq ta' kapital u ħlasijiet bejn il-Komunità u l-Ukrajna;

Billi, minbarra dan, sa fejn l-msemmi Ftehim jaffettwa d-Direttiva tal-Kunsill 90/434/KEE tat-23 ta' Lulju 1990 dwar is-sistema komuni ta' taxxa applikabbli għall-mergers, diviżjonijiet, trasferimenti ta' assi u bdil ta' ishma li jirrigwardaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti [4], u d-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE tat-23 ta' Lulju 1990 dwar is-sistema komuni ta' taxxa applikabbli fil-każ ta' kumpanniji parent u sussidjarji ta' Stati Membri differenti [5], li huma bbażati fuq l-Artikolu 100 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, dak l-Artikolu għandu jintuża bħala bażi legali;

Billi ċerti disposizzjonijiet ta' l-imsemmi Ftehim jimponu fuq il-Komunità obbligazzjonijiet fil-qasam ta' l-għoti ta' servizzi li jmorru ‘l hinn mill-qafas ta' bejn il-fruntieri;

Billi għal ċerti disposizzjonijiet ta' l-imsemmi Ftehim li għandhom jiġu implimentati mill-Komunità, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej ma jagħmel ebda disposizzjonijiet għal poteri speċifiċi; billi għalhekk huwa neċessarju li wieħed jirrikorri għall-Artikolu 235 tat-Trattat,

IDDEĊIDEW DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim ta' Sħubija u koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom fuq naħa u l-Ukrajna fuq in-naħa l-oħra flimkien mal-Protokoll, dikjarazzjonijiet u bdil ta' ittri, huma b'dan approvati f'isem il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Komunità Europea għall-Enerġija Atomika.

It-testi huma annessi ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

1. Il-posizzjoni li trid tiġi addottata mill-Komunità fil-Kunsill ta' Koperazzjoni u l-Kumitat ta' Koperazzjoni għandha tkun stabbilita mill-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, jew, fejn xieraq, mill-Kummissjoni, f'kull każ skond id-disposizzjonijiet relevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika.

2. Skond l-Artikolu 86 tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni, il-President tal-Kunsill għandu jippresjedi fuq il-Kunsill ta' Koperazzjoni u għandu jippreżenta l-posizzjoni tal-Komunità. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jippresjedi fuq il-Kumitat ta' Koperazzjoni skond ir-regoli ta' proċedura tiegħu u għandu jwassal il-posizzjoni tal-Komunità.

3. Id-deċiżjoni li jiġu ppubblikati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' Koperazzjoni u l-Kumitat ta' Koperazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej għandha tittieħed fuq bażi ta' kull każ għalih mill-Kunsill u l-Kummissjoni.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill għandu, jagħti n-notifika li għaliha jipprovdi l-Artikolu 108 tal-Ftehim f'isem il-Komunitajiet Ewropej [6]. Il-President tal-Kummissjoni għandu, jagħti tali notifika f'isem il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.

Magħmula fi Brussel, fis-26 ta' Jannar 1998.

Għall-Kummissjoni

J. Santer

Il-President

F'isem il-Kunsill

Il-President

R. Cook

[1] Dan il-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni ġie iffirmat ma' l-Ukrajna fl-14 ta' Ġunju 1994 mill-Komunitajiet Ewropej u t-tnax-il Stat Membru ta' dak iż-żmien. Wara t-tkabbir, Protokoll Addizzjonali ġie ffirmat ma' l-Ukrajna fl-10 ta' April 1997 sabiex jippermetti lill-Awstrija, lill-Fillandja u l-Isvezja li jissieħbu fil-Ftehim flimkien mat-tnax-il Stat Membru l-oħrajn u sabiex jagħmel il-verżjoni Svediża u Fillandiża tal-Ftehim uffiċjali.Wara t-twettiq tal-proċeduri neċessarji, il-Komunitajiet u l-Istati Membri tagħhom ukoll iddeċidew - wara t-tmiem tal-Ftehim ta' Sħubija - li japplikaw il-fuq imsemmi Protokoll Addizzjonali provviżorjament sakemm jidħol fis-seħħ, skond l-Artikolu 4 ta' l-istess. Għalhekk, it-test tal-Ftehim ta' Sħubija li kien jinsab fl-edizzjoni Fillandiża u Svediża tal-Ġurnal Uffiċjali huwa dak li jsir uffiċjali bil-Protokoll Addizzjonali.Il-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni konkluż ma' l-Ukrajna se jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 1998, bin-notifiki rigward it-twettiq tal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 108, it-tieni paragrafu, tal-Ftehim ikunu ġew kompletati mill-partijiet fid-29 ta' Jannar 1998.

[2] ĠU C 339, tat-18.12.1995, p. 42

[3] ĠU L 68, tal-15.3.1990, p. 1.

[4] ĠU L 225, ta' l-20.8.1990, p. 1.

[5] ĠU L 225, ta' l-20.8.1990, p. 6.

[6] Id-data tal-bidu fis-seħħ tal-Ftehim Interim għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

--------------------------------------------------