31997R0118Official Journal L 028 , 30/01/1997 P. 0001 - 0229


Ir-regolament tal-kunsill (KE) Nru 118/97

tat-2 ta' Diċembru 1996

li jemenda u jaġġorna r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-Sigurtà Soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 51 u 235 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni, [1]

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

Billi, għall-iskop tal-koerenza u ċ-ċarezza, huwa xieraq li jiġu adottati l-kliem ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità [3] u (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità [4]; u biex jitħassru dispożizzjonijiet oħra li saru invalidi u superfluwi; billi dawn l-amendamenti huma ta' natura teknika esklussiva, intenzjonati biex jemeljoraw l-imsemmija Regolamenti;

Billi mill-aħħar aġġornament tar-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2001/83 [5] saru diversi amendamenti; billi, minħabba f'hekk huwa f'postu, sabiex ir-regoli tal-Komunità jkunu iktar rilevanti, iktar trasparenti u aċċessibbli, li tkun adottata verżjoni aktar aġġornata tar-Regolamenti hawn fuq imsemmija, f'forma ta' test singolu għal kull wieħed mir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72, li jidhru fil-Partijiet I u II rispettivament ta' l-Anness A; billi huwa diġà wkoll opportun li jkun ippreżentat, fl-Appendiċi għall-Parti II ta' dan l-Anness, it-test ta' l-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72 kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 3095/95 [6], li jkun japplika mill-1 ta' Jannar 1998 jew, fejn tidħol ir-Repubblika ta' Franza, mill-1 ta' Jannar 2002;

Billi l-Artikolu 106 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, rigward il-bilanċ tal-pagamenti, kien tħassar bl-Artikolu G tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artiklu 73b (2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej jipprojbixxi r-restrizzjonijiet kollha fuq il-pagamenti fost l-Istati Membri;

Billi, sabiex jintlaħaq l-iskop tal-moviment ħieles għall-ħaddiema fil-kamp tas-sigurtà soċjali, huwa meħtieġ u f'postu li r-regoli marbutin ma l-iskemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali jkunu emendati permezz ta strument legali tal-Komunità li jkun jorbot u applikabbli direttament f'kull Stat Membru;

Billi l-emendi introdotti b'dan ir-Regolament ikunu jaqblu mal-kondizzjoni stabbilita permezz tat-tielet paragrafu ta l-Artikolu 3b tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 ikun emendat kif ġej:

1. l-Artikolu 82(4) jkun sostitwit b'dan li ġej:

"4. Il-Kumitat Konsultattiv jitmexxa minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-President ma jivvotax.."

2. l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 88 tinbidel kif ġej:

"fejn huwa xieraq, trasferimenti ta' flus effettwati skond dan ir-Regolament isiru skond il-ftehim rilevanti fis-seħħ bejn l-Istati Membri konċernati fiż-żmien tat-trasferiment."

3. l-Artikolu 100 jkun imħassar.

L-Artikolu 2

It-Titolu, ir-reċitazzjonijiet, it-tabella tal-kontenut u d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 jinbidlu bit-test li hemm fl-Anness A Partijiet I u II rispettivament, li jieħdu inkonsiderazzjoni l-emendi magħmulin fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament.

L-Anness B fih il-lista ta' l-atti ta' l-emendi għar-Regoli li għalihom saret riferenza fil-paragrafu ta' qabel.

L-Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-2 ta' Diċembru 1996.

Għall-Kunsill

Il-President

E. Fitzgerald

[1] ĠU C 249, tas-27.8.1996, p. 10.

[2] ĠU C 362, tat-2.12.1996.

[3] ĠU L 149, tal-5.7.1971, p. 2. Ir-Regolament kif emendat 1–aħħar bir-Regolament (KE) Nru 3096/95 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p.10).

[4] ĠU L 74, tas-27.3.1972, p. 1. Ir-Regolament kif emendat 1–aħħar bir-Regolament (KE) Nru 3096/95 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p.10).

[5] ĠU L 230, tat-22.8.1983, p. 6.

[6] ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESSI

L-ANNESS A: IL-PARTI I: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju dwar il-pubblikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità…

IL-PARTI II Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu minn post għall-ieħor fil-Komunità…

L-Appendiċi…

L-ANNESS B: Lista ta' Atti li jemendaw ir-Regolamenti (Kee) Nru 1408/71 u (Kee) Nru 574/72

--------------------------------------------------

WL-Anness A

IL-PARTI I

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar il-pubblikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità (8) (9) (10) (11)

IL-WERREJ

IT-TITOLU I: DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI (l-Artikoli 1 sa 12)

IT-TITOLU II: DETERMINAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI APPLIKABBLI (l-Artikoli 13 sa 17a) 13

IT-TITOLU III: DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI MARBUTIN MAL-KATEGORIJI TAL- BENEFIĊĊJI VARJI

It-Taqsima 1: Dispożizzjonijiet komuni (l-Artikolu 18)

It-Taqsima 2: Persuni impjegati u impjegati għal rashom u l-membri tal-familji tagħhom (l-l-Artikoli 19 sa 24)

It-Taqsima 3: Persuni mhux impjegati u l-membri tal-familji tagħhom (l-Artikolu 25)

It-Taqsima 4: Dawk li jitolbu l-pensjoni u l-membri tal-familji tagħhom (l-Artikolu 26)

It-Taqsima 5: Il-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom (l-Artikoli 27 sa 34)

It-Taqsima 6: Dispożizzjonijiet oħra (l-Artikolu 35)

It-Taqsima 7: Rimborsament bejn l-istituzzjonijiet (l-Artikolu 36)

It-Taqsima 1: Persuni impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom suġġetti biss għal-leġislazzjonijiet taħt liema l-ammont ta' benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi tas-sigurtà (l-Artikoli 37 sa 39)

It-Taqsima 2: Persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom suġġetti jew għal-leġislazzjonijiet biss taħt liema l-ammont ta' benefiċċju għall-invalidità jiddependi fuq it-tul tal-perjodi tas-sigurtà jew ir-residenza jew għal-leġislazzjonijiet ta' dan it-tip u tat-tip li għalih saret riferenza fIt-taqsima 1 (l-Artikolu 40)

It-Taqsima 3: Aggravament ta' l-invalidità (l-Artikolu 41)

It-Taqsima 4: Rikapitulazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji wara sospensjoni jew tneħħija — bdil ta' benefiċċji ta' invalidità f'benefiċċji tax-xjuħija — Rikalkulazzjoni ta' benefiċċji mogħtija taħt l-Artikolu 39 (l-Artikoli 42 u 43)

Il-Kapitolu 3: (Pensjonijiet) tax-xjuħija u tal-mewt (l-Artikoli 44 sa 51)

It-Taqsima 1: Dritt għall-benefiċċji (l-Artikoli 52 sa 59)

It-Taqsima 2: Aggravament ta' mard okkupazzjonali li għalih ikun ingħata benefiċċju (l-Artikolu 60)

It-Taqsima 3: Dispożizzjonijiet oħra (l-Artikoli 61 u 62)

It-Taqsima 4: Rimborsament bejn l-istituzzjonijiet (l-Artikolu 63)

Il-Kapitolu 5: Għotjiet tal-mewt (l-Artikoli 64 sa 66)

It-Taqsima 1: Dispożizzjonijiet komuni (l-Artikoli 67 u 68)

It-Taqsima 2: Persuni bla impieg li jmorru fi Stat Membru ieħor barra l-Istat kompetenti (l-Artikoli 69 u 70)

It-Taqsima 3: Persuni bla impieg li, matul l-aħħar impjieg tagħhom, kienu jgħixu fi Stat Membru ieħor barra l-Istat kompetenti (l-Artikolu 71)

Il-Kapitolu 7: Benefiċċji tal-familja: (l-Artikoli 72 sa 76)

Il-Kapitolu 8: Benefiċċji għat-tfal dipendenti fuq il-pensjonanti u għall-iltiema (Artikoli 77 sa 79)

IT-TITOLU IV: KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA FUQ IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI (l-Artikoli 80 u 81)

IT-TITOLU V: KUMITAT KONSULTATTIV DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI (l-Artikoli 82 u 83)

IT-TITOLU VI: DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA (l-Artikoli 84 sa 93)

IT-TITOLU VII: DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI (l-Artikoli 94 sa 98)

l-Anness I: Persuni koperti bir-Regolament

l-Anness II: Skemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom esklużi mill-iskop tar-Regolament insegwitu għar-raba' sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1 (j) — għotjiet għal twelid speċjali esklużi mill-iskop tar-Regolament insegwitu għall-Artikolu 1 (u) — Benefiċċji speċjali non-kontributorji fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 4(2b) li ma jaqgħux fl-iskop tar-Regolament

l-Anness IIa: Benefiċċji speċjali non-kontributorji

l-Anness III: Dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali li baqgħu applikabbli minkejja l-Artikolu 6 tar-Regolament — Dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali li ma japplikawx għall-persuni kollha li għalihom japplika r-Regolament

l-Anness IV: Leġislazzjonijiet li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament taħt liema l-ammont ta' benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodu tas-sigurtà — Skemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikoli 38(3) u 45 (3) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Każijiet li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(b) tar-Regolament fejn il-kalkolu tal-benefiċċju skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament

l-Anness V: Konkordanza bejn il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri dwar kondizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-grad ta' l-invalidità

l-Anness VI: Proċeduri speċjali għall-applikar tal-leġislazzjonijiet ta' ċerti Stati Membri

l-Anness VII: Okkażjonijiet li fihom persuna tkun simultanjament suġġetta għal-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 51 u 235 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

Billi d-dispożizzjonijiet għall-koordinament tal-leġislazzjonijiet tas-sigurtà soċjali nazzjonali jaqgħu fl-ambitu tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema li huma ċittadini ta' l-Istati Membri u għandhom jikkontribwixxu għat-titjib fil-livell tal-għixien u tal-kondizzjonijiet ta' l-impjieg;

Billi l-libertà tal-moviment għall-persuni, li hija waħda mill-pedamenti tal-Komunità, mhix konfinata għan-nies impjegati imma tinfirex ukoll għall-persuni li jaħdmu għal rashom fl-ambitu tal-libertà ta' l-istabbiliment u tal-libertà tas-servizzi supplenti;

Billi d-differenzi konsiderevoli li jeżistu bejn il-leġislazzjonijiet nazzjonali dwar il-persuni li għalihom japplikaw jagħmluha preferibbli li jistabbilixxu l-prinċipju li r-Regolament japplika għall-persuni kollha assigurati taħt l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom jew permezz tat-tfittxija ta' l-impjieg jew ta' l-impjieg għal rashom;

Billi huwa meħtieġ li jkunu rispettati l-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjonijiet tas-sigurtà soċjali nazzjonali u biex titwaqqaf biss sistema ta' koordinazzjoni;

Billi huwa meħtieġ, fl-ambitu ta' dak il-koordinament, li tkun iggarantita fl-ugwaljanza tat-trattament tal-Komunità taħt il-leġislazzjonijiet varji nazzjonali lill-ħaddiema li jgħixu fl-Istati Membri u d-dipendenti tagħhom u dawk li jkomplu jgħixu warajhom;

Billi d-dispożizzjonijiet għall-koordinament iridu jiggarantixxu li l-ħaddiema li jiċċaqilqu fil-Komunità u d-dipendenti tagħhom u dawk li jibqgħu warajhom iżommu d-drittijiet u l-vantaġġi li jkunu kisbu u li jkunu fi triqthom biex jiksbu;

Billi dawn l-għanijiet jridu jinkisbu partikolarment bl-aggregazzjoni tal-perjodi kollha meqjusa taħt il-leġislazzjonijiet varji nazzjonali bl-iskop tal-kisba u ż-żamma tad-dritt tal-benefiċċji u tal-kalkulazzjoni ta' l-ammont tal-benefiċċji, u bid-disponibbiltà tal-benefiċċji għall-kategoriji varji tal-persuni koperti bir-Regolament minkejja l-post ta' l-abitazzjoni tagħhom fil-Komunità;

Billi l-persuni impjegati u dawk impjegati għal rashom li qegħdin jiċċaqilqu fil-Komunità għandhom ikunu suġġetti għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' Stat Membru wieħed biss biex ikun evitat t-taħwid fil-leġislazzjonijiet nazzjonali applikabbli u l-kumplikazzjonijiet li jirriżultaw minħabba f'hekk;

Billi l-okkażjonijiet li fihom persuna tkun suġġetta simultanjament għal-leġislazzjonijiet ta' żewġ Stati Membri bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali għandhom ikunu limitati kemm jista' jkun fin-numru u fl-iskop;

Billi minħabba l-garanzija ta' l-ugwaljanza fit-trattament tal-ħaddiema kollha okkupati fit-territorju ta' l-Istat Membru jkun effettiv kemm jista' jkun, huwa sewwa li tkun determinata bħala l-leġislazzjoni applikabbli, bħala regola ġenerali, dik ta' l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tfittex impjieg jew impjieg għal rasha;

Billi f'ċerti sitwazzjonijiet li jiġġustifikaw kriterja oħra ta' applikabbiltà, huwa possibbli li tidderoga mir-regola ġenerali;

Billi ċerti benefiċċji pronostikati taħt liġijiet nazzjonali jistgħu jaqgħu simultanjament fl-ambitu tas-sigurtà soċjali u ta' l-assistenza soċjali, minħabba l-iskop personali ta' l-applikazzjoni tagħhom, l-oġġettivi tagħhom u l-mod ta' applikazzjoni tagħhom, huwa neċessarju li titfassal sistema ta' koordinazzjoni, li tieħu inkonsiderazzjoni l-karatteristiċi speċjali tal-benefiċċji kkonċernati, li jmisshom jinkludu r-Regolament sabiex jipproteġu l-interessi tal-ħaddiema migranti skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat;

Billi tali benefiċċji għandhom jingħataw, fejn jidħlu persuni li jaqgħu fl-ambitu ta' l-iskop ta' dan ir-Regolament, biss skond il-leġislazzjoni tal-pajjiż tar-residenza tal-persuna kkonċernata jew tal-membri tal-familja tiegħu jew tagħha, b'tali aggregazzjoni tal-perjodi ta' residenza kompluti f'xi Stat Membru ieħor kif meħtieġ u mingħajr diskriminazzjoni abażi ta' nazzjonalità;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli speċifiċi, partikolarment fil-qasam tal-mard u tan-nuqqas ta' impjieg, għall-ħaddiema tal-fruntieri u dawk staġġjonali, waqt li jieħdu inkonsiderazzjoni n-natura speċifika tas-sitwazzjoni tagħhom;

Billi fil-qasam tal-mard u tal-benefiċċji tal-maternità, huwa meħtieġ li tkun iggarantita l-protezzjoni tal-persuni li jgħixu jew li joqogħdu fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru kompetenti;

Billi l-pożizzjoni speċifika ta' min jitlob pensjoni u tal-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom titlob li d-dispożizzjonijiet li jmexxu s-sigurtà ta' l-imsemmi mard tkun adatta għas-sitwazzjoni tagħhom;

Billi għall-benefiċċji ta' l-invalidità hemm bżonn li ssir sistema ta' koordinament li tirrispetta l-karatteristiċi speċifiċi tal-leġislazzjonijiet nazzjonali; billi għalhekk huwa meħtieġ li ssir distinzjoni bejn leġislazzjonijiet li taħthom l-ammont ta' benefiċċju ta' l-invalidità huwa indipendenti mit-tul tas-sigurtà u tal-leġislazzjonijiet taħt liema l-ammont jiddependi fuq it-tul imsemmi qabel;

Billi d-differenzi bejn l-iskemi fl-Istati Membri jitolbu għall-adozzjoni ta' regoli ta' koordinazzjoni li huma applikabbli fil-każ ta' aggravazzjoni ta' l-invalidità;

Billi huwa vantaġġuż li sistema għall-għoti ta' benefiċċji għax-xjuħija u għall-benefiċċji għas-superstiti tinħadem fejn l-impjegati u dawk impjegati għal rashom kienu suġġetti għall-Istat Membru wieħed jew iktar;

Billi hemm bżonn li jkun iddeterminat l-ammont ta' pensjoni kkalkulata skond il-metodu użat għall-aggregazzjoni u l-kalkolu pro rata u jkun garantit mil-liġi tal-Komunità fejn l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali, inklużi d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija, tkun inqas favorevoli mill-metodu msemmi qabel;

Billi, biex ikunu protetti l-ħaddiema migranti u s-superstiti tagħhom kontra l-applikazzjoni strinġenti eċċessivament tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jikkonċernaw it-tnaqqis, is-sospensjoni u t-tneħħija, huwa meħtieġ li jkunu inklużi dispożizzjonijiet li jistabbilixxu regoli stretti għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet;

Billi, fejn jidħlu l-benefiċċji ta' l-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard okkupazzjonali, hemm bżonn, li biex tkun affordjata protezzjoni, li regoli jiġu stabbiliti li jkopru s-sitwazzjoni ta' persuni li jgħixu jew joqogħdu fi Stat Membru għajr dak l-Istat Membru kompetenti;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għotjiet tal-mewt;

Billi, sabiex tkun assigurata l-mobilità tax-xogħol taħt kondizzjonijiet imtejba, hemm bżonn li minn issa 'l quddiem tkun assigurata koordinazzjoni eqreb bejn l-iskemi tas-sigurtà tan-nuqqas ta' impjieg u l-iskemi ta' l-assistenza tan-nuqqas ta' impjieg ta' l-Istati Membri kollha;

Billi minħabba f'hekk huwa neċessarjament xieraq, sabiex ikun imħaffef t-tiftix ta' l-impjieg fl-Istati Membri varji, li jingħataw lill-ħaddiem mhux bla mpieg, għal perjodu limitat, il-benefiċċji tan-nuqqas ta' impjieg pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett l-aħħar;

Billi, sabiex tkun ddeterminata l-leġislazzjoni applikabbli għall-benefiċċji tal-familja, il-kriterja ta' l-impjieg tassigura trattament ugwali bejn il-ħaddiema kollha suġġetti għall-istess leġislazzjoni;

Billi, sabiex ikun evitat taħwid mhux mixtieq fil-benefiċċji, hemm bżonn li jkunu pprovduti regoli ta' prijorità fil-każ ta' taħwid tad-dritt tal-benefiċċji tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti tal-pajjiż tar-residenza tal-membri tal-familja;

Billi l-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri huma differenti minn xulxin u huma speċifiċi fin-natura, huwa kkunsidrat meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ta' koordinament ta' l-iskemi nazzjonali li jipprovdu benefiċċji għat-tfal dipendenti tal-pensjonanti u ta' l-iltiema;

Billi huwa meħtieġ li titwaqqaf Kummissjoni Amministrattiva li tikkonsisti f'rappreżentant tal-gvern għal kull wieħed mill-Istati Membri, li jkollu l-inkarigu li partikolarment jieħu ħsieb ta' kwistjonijiet amministrattivi jew kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li jitqanqlu mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, u biex iħeġġeġ iktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri;

Billi huwa desiderabbli, fl-ambitu ta' Kumitat Konsultattiv, li r-rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem jeżaminaw l-kwistjonijiet ttrattati mill-Kummissjoni Amministrattiva;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali li jikkorrispondu mal-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjonijiet nazzjonali sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-koordinazzjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

IT-TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET GENERALI

L-Artikolu 1 (10) (15)

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament:

(a) persuna impjegata u persuna li taħdem għal rasha jfissru rispettivament:

(i) kwalunkwe persuna li hija assigurata, bilfors jew fuq bażi b'għażla kontinwa, għall-kontinġenza waħda jew iktar koperti mill-friegħi ta' skema tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom;

(ii) kwalunkwe persuna assigurata bilfors għall-kontinġenza waħda jew iktar koperti mill-friegħi tas-sigurtà soċjali li jaqgħu taħt dan ir-Regolament, taħt sigurtà soċjali li taqa' taħt dan ir-Regolament, taħt skema ta' sigurtà soċjali għar-residenti kollha jew għall-popolazzjoni kollha li taħdem, jekk tali persuna:

- tista' tkun identifikata bħala impjegata jew taħdem għal rasha minħabba l-metodu li bih tali skema hija amministrata jew iffinanzjata, jew,

- jekk ma taqax taħt tali kriterja, hija assigurata għal xi kontinġenza oħra speċifikata fl-Anness I taħt skema għall-impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom, jew taħt skema li għaliha hemm riferenza fi (iii), sew jekk bilfors u sew jekk fuq bażi b'għażla kontinwu, jew, fejn ebda skema ma teżisti fl-Istat Membru konċernat, taqbel mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness I;

(iii) kwalunkwe persuna li hija assigurata bilfors għal diversi kontinġenzi koperti mill-friegħi li jaqgħu f'dan ir-Regolament, taħt skema soċjali standardizzata għall-popolazzjoni rurali kollha skond il-kriterja stipulata fl-Anness I;

(iv) kwalunkwe persuna li hija volontarjament assigurata għall-kontinġenza waħda jew iktar koperti mill-friegħi li tkellimna dwarhom f'dan ir-Regolament, taħt skema ta' sigurtà soċjali ta' Stat Membru għall-impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom jew għar-residenti kollha inkella għal ċerti kategoriji ta' residenti:

- jekk tali persuna twettaq xi attività bħala impjegata jew taħdem għal rasha, jew

- jekk tali persuna kienet qabel assigurata bilfors għall-istess kontinġenza taħt skema għall-persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom għall-istess Stat Membru;

(b) ħaddiem tal-fruntiera jfisser kull impjegat jew wieħed li jaħdem għal rasu li jkollu mpieg fit-territorju ta' Stat Membru u joqgħod fit-territorju ta' Stat Membru ieħor li fih jirritorna bħala regola jew għall-inqas darba fil-ġimgħa; madankollu, ħaddiem tal-fruntiera li jintbagħad x'imkien ieħor fit-territorju ta' l-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor mill-impriża li soltu jaħdem magħha, jew inkella li jmur iwettaq servizz x'imkien fit-territorju ta' l-istess Stat Membru jew f'ieħor, huwa jżomm l-Istatus ta' ħaddiem tal-fruntiera għal perjodu li ma jaqbiżx erba' xhur, anke jekk ma jitħalliex, matul dak il-perjodu milli jirritorna kuljum jew għall-inqas darba fil-ġimgħa fil-post fejn joqgħod;

(ċ) ħaddiem staġġjonali tfisser kwalunkwe persuna impjegata li tmur fit-territorju ta' Stat Membru għajr dak li fih huwa residenti biex iwettaq xogħol hemm ta' natura staġġjonali għal impriża jew għal imprenditur ta' dak l-Istat għal perjodu li għal ebda raġuni m'għandu jaqbeż it-tmien xhur, u li joqgħod fit-territorju ta' l-imsemmi Stat għalkemm idum għaddej ix-xogħol li, billi huwa dipendenti fuq is-suċċessjoni ta' l-istaġuni, awtomatikament jirripeti ruħu kull sena;

(d) refuġjat ikollu l-istess tifsira assenjata lilu fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni ta' l-Istatus tar-Rifuġjati, iffirmata f'Ġinevra fit 28 ta' Lulju 1951;

(e) persuni bla Stat jkollha t-tifsira assenjata lilha fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus tal-Persuni bla Stat, iffirmata fi New York fit-28 ta' Settembru 1954;

(f) (i) membru tal-familja tfisser kwalunkwe persuna definita jew magħrufa bħala membru tal-familja jew iddisinjat bħala membru ta' dar bil-leġislazzjoni taħt liema benefiċċji huma pprovduti jew, fil-każijiet riferuti fl-Artikoli 22(1)(a) u 31, bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tali persuna toqgħod; fejn, madanakollu, l-imsemmija leġislazzjonijiet iqisu bħala membru ta' familja jew membru ta' dar biss persuna li tgħix taħt l-istess saqaf bħall-impjegat jew bħal dak li jaħdem għal rasu, din il-kondizzjoni tkun ikkunsidrata sodisfatta jekk il-persuna inkwestjoni tkun prinċipalment dipendenti fuq dik il-persuna. billi l-leġislazzjoni ta' Stat Membru dwar il-benefiċċji għall-mard u l-maternità b'xi mod ma jgħinux lill-membri tal-familja biex ikunu magħżula mill-persuni l-oħra li għalihom tapplika, it-terminu "membru tal-familja" jkollu t-tifsira mogħtija lilu fl-Anness I;

(ii) billi, madanakollu, il-benefiċċji kkonċernati huma benefiċċji għall-persuni b'diżabbiltà mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru liċ-ċittadini kollha ta' dak l-Istat li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha preskritti, it-terminu "membru tal-familja" jfisser għallinqas il-mara jew ir-raġel ta' impjegat/a jew persuna li taħdem għal rasha u t-tfal ta' tali persuna jew dipendenti fuq tali persuna;

(g) superstitu tfisser kwalunkwe persuna ddefinita jew magħrufa bħala tali bil-leġislazzjoni taħt liema l-benefiċċji huma mogħtija, madankollu, l-imsemmija leġislazzjoni tqis bħala superstitu biss persuna li kienet tgħix taħt l-istess saqaf bħall-mejjet, din il-kondizzjoni tkun ikkunsidrata ssodisfata jekk tali persuna kienet prinċipalment dipendenti fuq il-mejjet;

(h) residenza tfisser dar fejn normalment joqogħdu;

(i) soġġorn tfisser residenza temporanja;

(j) leġislazzjoni tfisser fejn jidħlu l-Istatuti ta' kull Stat Membru, ir-Regolamenti u dispożizzjonijiet oħra u l-miżuri l-oħra kollha implimentati, preżenti u futuri, marbutin mal-friegħi ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali koperti bl-Artikolu 4(1) u (2) jew dawk il-benefiċċji non- kontributorji speċjali koperti bl-Artikolu 4(2a).

It-terminu jeskludi d-dispożizzjonijiet tal-ftehim industrijali eżistenti jew futuri, kemm jekk kienu jew ma kinux suġġetti għal deċiżjoni mill-awtoritajiet li rrendewhom bilfors jew li jestendu l-iskop tagħhom. Madankollu, dement li tali dispożizzjonijiet:

(i) iservu biex tidħol fis-seħħ sigurtà bilfors imposta bil-liġijiet u r-Regolamenti li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu preċedenti; jew

(ii) titwaqqaf skema amministrata mill-istess istituzzjoni bħal dik li tamministra l-iskemi mwaqqfa bil-liġijiet u r-Regolamenti li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu preċedenti,

il-limitazzjoni fuq it-terminu tista' titneħħa f'kull ħin b'dikjarazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat li tispeċifika l-iskemi ta' tali tip li għalih japplika dan ir-Regolament. tali dikjarazzjoni tkun innotifikata u ppubblikata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 97.

Id-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafu preċedenti ma jkollhom l-effett li jeżentaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament l-iskemi li għalihom applika r-Regolament Nru 3.

It-terminu "leġislazzjoni" jeskludi wkoll dispożizzjonijiet marbutin ma' skemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom il-ħolqien ta' liema huwa mħolli għal dawk ikkonċernati jew li japplikaw biss għall-parti mit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, irrispettivament jekk l-awtoritajiet jiddeċidux jew le li jagħmluhom bilfors jew jestendu l-iskop tagħhom. L-iskemi speċjali inkwestjoni huma speċifikati fl-Anness II;

(k) Konvenzjoni tas-Sigurtà Soċjali tfisser kwalunkwe strument bilaterali jew multilaterali li jorbot jew li jista' jorbot żewġ Stati Membri jew iktar esklussivament, u kwalunkwe strument bilaterali u multilaterali li jorbot jew jista' jorbot ta' l-inqas żewġ Stati Membri u Stat jew iktar fil-qasam tas-sigurtà soċjali, għall-friegħi u skemi kollha stipulati fl-Artikolu 4(1) u (2), flimkien mal-ftehim, ta' kull tip, konklużi insegwitu għall-imsemmija strumenti;

(l) awtorità kompetenti tfisser, fejn jidħol kull Stat Membru, il-Ministru, il-Ministri jew awtorità oħra ekwivalenti responsabbli mill-iskemi tas-sigurtà soċjali fit-territorju kollu jew f'parti minnu ta' l-Istat inkwestjoni;

(m) Kummissjoni Amministrattiva tfisser il-kummissjoni li saret riferenza għaliha fl-Artikolu 80;

(n) istituzzjoni tfisser, fejn jidħol kull Stat Membru, il-korp jew awtorità responsabbli biex tamministra parti jew il-leġislazzjoni kollha;

(o) istituzzjoni kompetenti tfisser:

(i) l-istituzzjoni li magħha l-persuna kkonċernata hija assigurata fiż-żmien ta' l-applikazzjoni għall-benefiċċji; jew

(ii) l-istituzzjoni li mingħandha l-persuna kkonċernata hija intitolata jew se tkun intitolata għall-benefiċċji jekk hi jew membru inkella membri tal-familja tagħha kienu residenti fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tinsab l-istituzzjoni; jew

(iii) l-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat; jew

(iv) fil-każ ta' skema li għandha x'taqsam mal-lijabbiltà ta' min iħaddem fejn jidħlu l-benefiċċji stipulati fl-Artikolu 4(1), jew min iħaddem jew l-assiguratur involut jew, fin-nuqqas ta' dawn, korp jew awtorità ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat;

(p) istituzzjoni tal-post ta' residenza u istituzzjoni tal-post ta' soġġorn tfisser rispettivament l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tipprovdi benefiċċji fil-post fejn il-persuna kkonċernata tabita u l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tipprovdi benefiċċji fejn il-persuna kkonċernata qiegħda toqgħod, taħt il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni jew, fejn ma jeżistux tali sitwazzjonijiet, l-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru inkwestjoni;

(q) Stat kompetenti jfisser l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tinsab l-istituzzjoni kompetenti;

(r) perjodi ta' assigurazzjoni jfissru perjodi ta' kontribuzzjoni jew perjodu ta' impjieg jew ta' xogħol għal rasu kif iddefiniti u magħrufa bħala perjodi ta' assigurazzjoni bil-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti jew ikkunsidrati bħala kompluti, u l-perjodi kollha meqjusa bħala tali, fejn huma meqjusa mill-imsemmija leġislazzjoni bħala ekwivalenti għall-perjodi ta' assigurazzjoni;

(s) perjodi ta' impjieg u perjodi ta' xogħol għal rasu jfissru perjodi definiti jew magħrufa bħala tali mil-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti, u l-perjodi kollha ttrattati bħala tali, fejn huma meqjusa mill-imsemmija leġislazzjoni bħala ekwivalenti għall-perjodi ta' impjieg jew impjieg għal rasu;

(sa) perjodi ta' residenza jfissru perjodi kif definiti jew magħrufa bħala tali mill-leġislazzjoni taħt liema kienu kompluti jew ikkunsidrati bħala kompluti;

(t) benefiċċji u pensjonijiet ifissru l-benefiċċji u l-pensjonijiet kollha, inklużi l-elementi kollha li jitnisslu minnhom li jitħallsu mill-fondi pubbliċi, żidiet ta' rivalutazzjoni u kumpensi supplementari, suġġetti għad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, u anke benefiċċji f'somma li tista' titħallas minflok il-pensjonijiet, u pagamenti mwettqa permezz tar-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet;

(u) (i) it-terminu benefiċċju tal-familja jfisser il-benefiċċji kollha in natura u fi flus intenzjonati li jlaħħqu ma' l-ispejjeż tal-familja taħt il-leġislazzjoni li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 4(1)(h), li teskludi l-kumpensi speċjali tat-twelid jew adozzjoni tat-tfal irreferuti fl-Anness II;

(ii) kumpensi tal-familja jfissru l-benefiċċji perjodiċi fi flus mogħtija esklussivament b'riferenza għan-numru u, fejn meħtieġ, bl-età tal-membri tal-familja;

(v) għotjiet tal-mewt ifissru kwalunkwe pagament ta' darba fil-każ tal-mewt esklussiv mill-benefiċċji tas-somma li rreferejna għaliha fis-sottoparagrafu (t).

L-Artikolu 2

Il-persuni koperti

1. dan ir-Regolament se japplika għall-impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom li huma jew li kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri u li huma ċittadini ta' wieħed mill-Istati Membri jew li huma persuni bla Stat jew rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri, kif ukoll membri tal-familji tagħhom u tas-superstiti tagħhom.

2. Barra minn hekk, ir-Regolament ikun japplika għas-superstiti ta' l-impjegati u ta' dawk li jaħdmu għal rashom li kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri, irrispettivament min-nazzjonalità ta' tali persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom, fejn is-superstiti tagħhom huma ċittadini ta' wieħed mill-Istati Membri, jew persuni bla Stat jew rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri.

3. Dan ir-Regolament ikun japplika għan-nies tas-servizz ċivili u għall-persuni li, skond il-leġislazzjoni applikabbli, huma ttrattati bħala tali jew kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li għalih japplika dan ir-Regolament.

L-Artikolu 3

Ugwaljanza ta' trattament

1. Suġġetti għad-dispożizzjonijiet speċjali ta' dan ir-Regolament, persuni residenti fit-territorju ta' Stat Membru li għalih japplika dan ir-Regolament jkunu suġġetti għall-istess obbligazzjonijiet u jgawdu l-istess benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru bħaċ-ċittadini ta' dak l-Istat.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1i jkunu japplikaw għad-dritt li jeleġġu membri ta' l-organi ta' l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew li jipparteċipaw fin-nominazzjonijiet tagħhom, imma ma jkunux jaffettwaw id-dispożizzjonijiet leġislattivi ta' l-ebda Stat Membru fejn jidħlu l-eliġibiltà u l-metodi tan-nominazzjoni tal-persuni kkonċernati għal dawk l-organi.

3. Għajr għal kif pprovdut fl-Anness III, id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jibqgħu fis-seħħ insegwitu għall-Artikolu 7 2. (ċ) u d-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet konklużi insegwitu għall-Artikolu 8(1), jkunu japplikaw għall-persuni kollha li għalihom japplika dan ir-Regolament.

L-Artikolu 4 (10)

Materji koperti

1. Dan ir-Regolament jkun japplika għal-leġislazzjoni kollha li tikkonċerna l-friegħi segwenti tas-sigurtà soċjali:

(a) il-benefiċċji tal-mard u tal-maternità;

(b) il-benefiċċji ta' l-invalidità, inklużi dawk intenzjonati għall-manteniment u l-miljorament tal-kapaċità tal-qliegħ;

(ċ) il-benefiċċji tax-xjuħija;

(d) il-benefiċċji tas-superstiti;

(e) benefiċċji fejn jidħlu inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali;

(f) għotjiet tal-mewt;

(g) benefiċċji tad-disimpjieg;

(h) benefiċċji tal-familja.

2. Dan ir-Regolament ikun japplika għall-iskemi kollha tas-sigurtà soċjali ġenerali u speċjali, kemm dawk kontributorji kif ukoll dawk non-kontributorji, u għal skemi li għandhom x'jaqsmu mal-lijabiltà ta' xi ħadd li jħaddem jew sid ta' vapur fejn jidħlu l-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1.

2a. Dan ir-Regolament ikun japplika wkoll għall-benefiċċji speċjali non-kontributorji li hemm ipprovduti taħt il-leġislazzjoni jew skemi oħra barra dawk li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 jew esklużi minħabba l-paragrafu 4, fejn tali benefiċċji huma intenzjonati:

(a) jew biex jipprovdu assigurazzjoni supplimentari, sostituta, jew anċillari kontra r-riskji koperti mill-friegħi tas-sigurtà soċjali li għalihom saret riferenza fil-paragrafu 1 (a) sa (h);

jew

(b) bħala protezzjoni speċifika biss għall-persuni b'diżabbiltà.

2b. Dan ir-Regolament ma jkunx japplika għad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru rigward l-benefiċċji speċjali non-kontributorji, li għalihom saret riferenza fl-Anness II, It-taqsima III, li l-validità tiegħu hija konfinata għall-parti mit-territorju tiegħu.

3. Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament ma jkunu, madanakollu jaffettwaw id-di pożizzjonijiet leġislattivi ta' l-ebda Stat Membru fejn tidħol il-lijabiltà tas-sid tal-vapur.

4. Dan ir-Regolament ma jkunx japplika għall-assistenza medika u soċjali, għall-iskemi tal-benefiċċji għall-vittmi tal-gwerra jew tal-konsegwenzi tagħha, jew għal skemi speċjali għall-persuni tas-servizz ċivili jew persuni meqjusa bħala tali.

L-Artikolu 5 (10)

Dikjarazzjonijiet mill-Istati Membri dwar l-iskop ta' dan ir-Regolament

l-Istati Membri jispeċifikaw il-leġislazzjoni u l-iskemi li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4 (1) u (2), il-benefiċċji non-kontributorji speċjali li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4 (2a), il-benefiċċji minimi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 50 u l-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 77 u 78 fid-dikjarazzjonijiet li għandhom ikunu notifikati u ppubblikati skond l-Artikolu 97.

L-Artikolu 6

Il-Konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali rimpjazzati minn dan ir-Regolament.

Suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 7, 8 u 46(4) dan ir-Regolament jirrimpjazza, fejn jidħlu persuni u materji li jkopri, id-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe konvenzjoni tas-sigurtà soċjali li torbot;

(a) żewġ Stati Membri jew iktar esklussivament, jew

(b) ta' l-inqas żewġ Stati Membri u Stat ieħor jew iktar, fejn l-issetiljar tal-każijiet kkonċernati ma jinvolvi ebda sitwazzjoni ta' wieħed mill-Istati ta' l-aħħar.

L-Artikolu 7

Dispożizzjonijiet Internazzjonali mhux effettwati minn dan ir-Regolament

1. Dan ir-Regolament ma jaffettwax obbligazzjonijiet ġejjin minn:

(a) kwalunkwe Konvenzjoni adottata mill-Konferenza Internazzjonali tax-Xogħol li daħlet fis-seħħ wara r-ratifikazzjoni minn wieħed jew iktar Stati Membri;

(b) il-Ftehim Interim Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali tal-11 ta' Diċembru 1953 milħuqa bejn l-Istati Membri u l-Kunsill ta' l-Ewropa.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 minkejja, li dan li ġej ikompli japplika:

(a) id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tas-27 ta' Lulju 1950 u tat-30 ta' Novembru 1979 rigward is-Sigurtà Soċjali għall-baħrin tad-dgħajjes tax-Xmara Rhine;

(b) id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea tad-9 ta' Lulju 1956 rigward is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema tat-trasport internazzjonali;

(ċ) id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet tas-sigurtà soċjali mniżżla fl-Anness III.

L-Artikolu 8

Konklużjoni tal-Konvenzjoni bejn l-Istati Membri

1. Tnejn jew iktar mill-Istati Membri jistgħu, skond il-bżonn, jikkonkludu konvenzjonijiet ma' xulxin ibbażati fuq il-prinċipji u fl-ispirtu ta' dan ir-Regolament.

2. Kull Stat Membru jrid jinnotifika, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 97(1), bi kwalunkwe konvenzjoni konkluża ma' Stat Membru ieħor taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

L-Artikolu 9

Ammissjoni għal sigurtà volontarja jew b'għażla kontinwata

1. Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li jagħmlu ammissjoni għal sigurtà volontarja jew b'għażla kontinwata kondizzjonata fuq ir-residenza fit-territorju ta' dak l-Istat ma tkunx tapplika għall-persuni residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, basta li f'xi żmien fil-ħajja passata tax-xogħol tagħhom huma kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat bħala persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom.

2. Billi taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-ammissjoni għas-sigurtà soċjali volontarja jew b'għażla kontinwata hija kkondizzjonata fuq il-kompliment ta' perjodi ta' sigurtà, il-perjodi ta' sigurtà jew residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hemm bżonn, bħallikieku dawn kienu kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

L-Artikolu 9a (7)

Titwil tal-perjodu ta' riferenza

billi, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għarfien tad-dritt għall-benefiċċju huwa kkondizzjonat fuq il-kompliment ta' perjodu minimu ta' sigurtà matul perjodu speċifiku qabel il-kontinġenza assigurata kontra (perjodu ta' riferenza) u fejn il-leġislazzjoni msemmija qabel tipprovdi li l-perjodi li matulhom ingħataw il-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru jew perjodi applikati fit-trobbija ta' l-ulied fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jagħtu lok għat-titwil tal-perjodu ta' riferenza, perjodi li matulhom il-pensjonijiet ta' l-invalidità u tax-xjuħija jew il-benefiċċji tal-mard, il-benefiċċji tad-disimpjieg jew il-benefiċċji għall-inċidenti waqt ix-xogħol (ħlief għall-pensjonijiet) kienu mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u perjodi ddedikati għat-trobbija ta' l-ulied fit-territorju ta' Stat Membru ieħor wkoll jagħtu lok għat-titwil tal-perjodu ta' riferenza msemmi qabel.

L-Artikolu 10

Tneħħija tal-klawsoli ta' residenza — L-effett tas-sigurtà bilfors wara r-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet

1. Barra fejn hu pprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament il-benefiċċji għall-invalidità, għax-xjuħija u għall-ħlas tas-superstiti, il-pensjoni għall-inċidenti fuq ix-xogħol jew għall-mard u l-mewt okkupazzjonali akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri ma jkunu suġġetti għall-ebda tnaqqis, modifika, sospensjoni, tneħħija jew konfiska minħabba l-fatt li r-reċipjent jabita fit-territorju ta' Stat membru għajr dak li fih tinsab l-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas.

L-ewwel sottoparagrafu jkun japplika wkoll għall-benefiċċji mħallsa f'somma waħda mogħtija fil-każijiet ta' żwieġ mill-ġdid tal-parti li tibqa' ħajja u li kienet intitolata għall-pensjoni tas-superstiti.

2. Billi taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ir-rimborsament tal-kontribuzzjonijiet huwa kkondizzjonat fuq il-fatt li l-persuna kkonċernata ma baqgħetx iktar suġġetta għas-sigurtà bilfors, din il-kondizzjoni ma titqiesx bħala sodisfatta sakemm il-persuna kkonċernata hija suġġetta għas-sigurtà bilfors bħala persuna impjegata jew taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 10a (10)

Benefiċċji non-kontributorji speċjali

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 u tat-Titolu III, il-persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament jingħataw il-benefiċċji fi flus non-kontributorji speċjali li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 4(2a) esklussivament fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih jabitaw, skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, basta tali benefiċċji jkunu mniżżla fl-Anness IIa. tali benefiċċji jingħataw minn u bi spejjeż ta' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

2. L-istituzzjoni ta' Stat Membru taħt liema leġislazzjoni wieħed huwa intitolat għall-benefiċċji koperti mill-paragrafu 1 hija suġġetta għall-kompliment ta' perjodi ta' impieg, ta' impieg għal rasu jew residenza kompluta fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħala perjodi kompluti fit-territorju ta' l-ewwel Stat Membru.

3. Billi intitolar għall-benefiċċju kopert bil-paragrafu 1 imma mogħti taħt forma ta' suppliment huwa suġġett, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, għal riċeviment ta' benefiċċju kopert mill-Artikolu 4(1) sa (h), u ebda tali benefiċċju mhuwa dovut taħt dik il-leġislazzjoni, kwalunkwe benefiċċju korrispondenti mogħti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor ikun ttrattat bħala benefiċċju mogħti taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru għall-iskop ta' l-intitolar għas-suppliment.

4. Billi l-għoti għall-benefiċċju għal invalidità jew diżabbiltà kopert mill-paragrafu 1 huwa suġġett, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, għall-kondizzjoni li d-diżabbiltà jew l-invalidità jkunu skoperti l-ewwel darba fit-territorju ta' l-Istat Membru, din il-kondizzjoni titqies bħala sodisfatta fejn tali dijanjosi ssir għall-ewwel darba fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 11

Rivalutazzjoni tal-benefiċċji

Regoli għar-rivalutazzjoni pprovduti mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru japplikaw għall-benefiċċji dovuti taħt dik il-leġislazzjoni waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament..

L-Artikolu 12 (9) (11)

Prevenzjoni ta' taħwid tal-benefiċċji

1. Dan ir-Regolament la jista' jagħti u lanqas iżomm id-dritt għal diversi benefiċċji ta' l-istess tip għall-istess perjodu ta' assigurazzjoni. Biss, din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-benefiċċji fejn jidħlu, l-invalidità, ix-xjuħija, il-mewt (pensjonijiet) jew il-mard okkupazzjonali li jingħataw mill-istituzzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 41, 43 2. u (3), 46, 50 u 51 jew l-Artikolu 60(1)(b).

2. Barra fejn hu pprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjonijiet ta' Stat Membru li jikkontrollaw ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija tal-benefiċċji f'każijiet ta' taħwid ma' benefiċċji tas-sigurtà soċjali oħra jew kwalunkwe forma ta' dħul jistgħu jinvokaw anke fejn tali benefiċċji kienu akkwistati taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew fejn tali dħul kien akkwistat fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru għar-riduzzjoni, sospensjoni jew irtirar tal-benefiċċju f'każ ta' persuna li tirċievi benefiċċji ta' invalidità jew benefiċċji tax-xjuħija antiċipati waqt li jsegwi attività professjonali jew kummerċjali jistgħu jkunu invokati kontra tali persuna anke jekk tkun qiegħda twettaq din l-attività fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

4. Pensjoni ta' invalidità mħallsa taħt il-leġislazzjoni tan-Netherlands (Olandiża), f'każ fejn l-istituzzjoni Olandiża hija marbuta taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5) jew 60(29)(b) biex tikkontribwixxi wkoll għall-ispejjeż tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, tkun imnaqqsa mill-ammont imħallas lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li huwa responsabbli għall-għoti tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali.

IT-TITOLU II

DETERMINAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI APPLIKABBLI

L-Artikolu 13 (9)

Regoli ġenerali

1. Suġġetti għall-Artikolu 14ċ, persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru singolu biss. Dik il-leġislazzjoni tkun determinata skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu.

2. Suġġetti għall-Artikoli 14 sa 17:

(a) persuna impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk ikun jabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew jekk l-uffiċċju reġistrat inkella post tan-negozju ta' l-impriża jew ta' l-individwu li jimpjegah huwa stabbilit fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

(b) persuna li taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru wieħed tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

(ċ) persuna impjegata abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(d) impjegati ċivili u persuni ttrattati bħala tali jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih l-amministrazzjoni li timpjegahom hija suġġetta;

(e) persuna msejħa għas-servizz jew li terġa tissejjaħ għas-servizz fil-forzi armati, jew għas-servizz ċivili, ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. Jekk l-intitolament taħt dik il-leġislazzjoni jkun suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assikurazzjoni qabel id-dħul jew wara li jispiċċa minn tali servizz militari jew ċivili, il-perjodi ta' assikurazzjoni kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, bħallikieku kienu perjodi ta' assikurazzjoni kompluta taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat. Il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha msejħa jew imsejħa mill-ġdid għas-servizz fil-forzi armati jew għas-servizz ċivili żżomm l-Istatus ta' impjegata jew li taħdem għal rasha;

(f) persuna li għaliha tispiċċa li tkun valida il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, mingħajr ma ssir applikabbli għaliha leġislazzjoni ta' Stat ieħor skond waħda mir-regoli stipulata fis-sottoparagrafi li għaddew jew skond waħda mill-eċċezzjonijiet jew dispożizzjonijiet speċjali stipulati fl-Artikoli 14 u 17 tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun tabita skond id-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni biss.

L-Artikolu 14

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni, minbarra l-baħrin, ingaġġati fi mpieg imħallas

l-Artikolu 13(2)(a) japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċ-ċirkustanzi li ġejjin:

1. (a) Persuna impjegata fit-territorju ta' Stat Membru minn impriża li magħha normalment ikollu x'jaqsam li tkun ippostjata minn dik l-impriża fit-territorju ta' Stat ieħor biex twettaq xogħol hemm minn dik l-impriża tkompli tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru, basta li t-tul antiċipat ta' dak ix-xogħol ma jkunx jaqbeż tnax-il xahar u li ma tkunx intbagħtet hemm biex tieħu post persuna oħra li tkun temmet iż-żmien tal-postazzjoni tagħha.

(b) Jekk it-tul tax-xogħol li jkollu jsir jaqbeż iż-żmien oriġinarjament antiċipat, minħabba ċirkustanzi imprevedibbli, u jaqbeż tnax-il xahar, il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tkompli tapplika sakemm jintemm it-tali xogħol, basta l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tagħha tkun intbagħtet il-persuna kkonċernata jew il-korp maħtur minn dik l-awtorità jagħtu l-kunsens tagħhom; it-tali kunsens irid ikun mitlub qabel it-tmiem tal-perjodu tat-tnax-il xahar inizjali. It-tali kunsens, madanakollu, ma jistax jingħata għall-perjodu li jaqbeż it-tnax-il xahar.

2. Persuna normalment impjegata fit-territorju ta' żewġ Stati Membri jew iktar tkun suġġetta għal-leġislazzjoni li tkun determinata kif ġej:

(a) Persuna li tifforma parti minn "personnel" vjaġġanti jew tat-titjir ta' impriża li, b'kera jew b'għoti jew inkella minn jedda, topera servizzi ta' trasport internazzjonali għall-passiġġieri jew għall-merċa bit-tren, fuq it-triq, bl-ajru jew fuq il-kanali u li għandha l-uffiċċju tagħha reġistrat jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-aħħar, bir-restrizzjonijiet li ġejjin:

(i) fejn l-imsemmija impriża jkollha fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti fit-territorju ta' Stat Membru għajr dak li fih għandha l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju, persuna impjegata minn tali fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu rinsab it-tali fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti;

(ii) fejn persuna hija impjegata prinċipalment fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk l-impriża li timpjegah m'għandha ebda uffiċċju reġistrat jew post tan-negozju jew fergħa jew rappreżentazzjoni permanenti fit-territorju.

(b) Persuna għajr dik li hemm referenza għaliha f(a) tkun suġġetta:

(i) għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fih tabita, jekk twettaq l-attività tagħha parzjalment fit-territorju jew jekk hija marbuta ma diversi impriżi u diversi persuni li jimpjegawha li għandhom l-uffiċċji reġistrati jew il-postijiet tan-negozju tagħhom fit-territorju ta' Stati Membri differenti;

(ii) għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab l-uffiċċju reġistrat jew post tan-negozju ta' l-impriża jew ta' l-individwu li jimpjegaha, jekk ma tabitax fit-territorju ta' kwalunkwe Stati Membri fejn hija tkun qed twettaq l-attività tagħha.

3. Persuna li hija impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed minn impriża li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u li taqsam il-fruntiera komuni ta' dawn l-Istati tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-impriża għandha l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju.

L-Artikolu 14a

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni, barra dawk li jaħdmu fuq il-baħar, li jaħdmu għal rashom

L-Artikolu 13(2)(b) jkun japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċirkustanzi segwenti:

1. (a) Persuna normalment impjegata għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru u li twettaq xogħol f'territorju ta' Stat Membru ieħor tkompli tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru, basta t-tul antiċipat tax-xogħol ma jaqbiżx it-12-il xahar.

(b) Jekk it-tul tax-xogħol li jkun irid isir jaqbeż iż-żmien antiċipat oriġinali, minħabba ċirkustanzi imprevisti, u jaqbeż 12-il xahar, il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tkompli tapplika sakemm it-tali xogħol jintemm, basta l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna kkonċernata tkun daħlet biex twettaq ix-xogħol inkwestjoni jew il-korp maħtur mill-awtorità jagħti l-kunsens tiegħu; tali kunsens jrid jintalab qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 12-il xahar inizjali. tali kunsens, iżda, ma jistax jingħata għall-perjodu li jaqbeż 12-il xahar.

2. Persuna normalment impjegata għal rasha fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita kemm-il darba hija twettaq xi parti mill-attività tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat Membru. Jekk ma twettaqx xi attività fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu twettaq l-attività tagħha prinċipali. Il-kriterji użati biex tiddetermina l-attività prinċipali huma stipulata fir-Regolament li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 98.

3. Persuna li taħdem għal rasha f'impriża li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u li taqsam il-fruntiera komuni ta' żewġ Stati Membri tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-impriża għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju.

4. Jekk il-leġislazzjoni li għaliha l-persuna għandha tkun suġġetta skond il-paragrafu 2 jew 3 ma tawtorizzax lil dik il-persuna, anke fuq bażi voluntarja, li tidħol fi skema ta' pensjoni, il-persuna kkonċernata tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li jkun japplika apparti minn dawn id-dispożizzjonijiet partikolari, jew kemm-il darba il-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri japplikaw b'dan il-mod, hija tkun suġġetta għal-leġislazzjoni deċiża bi ftehim komuni fost l-Istati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

L-Artikolu 14b

Applikazzjoni ta' regoli speċjali għan-nies tal-baħar

l-Artikolu 13(2)(ċ) jkun japplika suġġett għall-eċċezzjonijiet u ċirkustanzi segwenti:

1. Persuna impjegata minn impriża li magħha hija normalment marbuta, jew f'territorju ta' Stat Membru jew abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru, li tkun ippustjata minn dik l-impriża abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor biex twettaq xogħol hemm għal dik l-impriża hija tkompli, suġġetta għall-kondizzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 14(1), tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

2. Persuna li normalment taħdem għal rasha, jew f'territorju ta' Stat Membru jew abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li twettaq xogħol għal rasha abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor tkompli, suġġetta għall-kondizzjonijiet pprovduti fl-Artikolu 14a(1), tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

3. Persuna li, waqt li ma tkunx normalment impjegata fuq il-baħar, twettaq xogħol fl-ilmijiet territorjali jew f'port ta' Stat Membru fuq vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru ieħor f'dawk l-ilmijiet territorjali jew f'dak il-port, imma mhix membru ta' l-ekwipaġġ tal-vapur, tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

4. Persuna impjegata abbord vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li mħallsa għal tali impieg minn impriża jew persuna li l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju jinsab fit-territorju ta' Stat Membru ieħor tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat kemm-il darba hija residenti fit-territorju ta' dak l-Istat; l-impriża jew persuna li jħallsu r-rimunerazzjoni tkun ikkunsidrata bħala dik li tħaddem għall-iskop ta' l-imsemmija leġislazzjoni.

L-Artikolu 14ċ (5)

Regoli speċjali applikabbli għall-persuni li huma simultanjament impjegati fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u jaħdmu għal rashom fit-territorju ta' Stat Membru ieħor

Persuna li hija simultanjament impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor tkun suġġetta:

(a) barra milli kif inhu pprovdut fis-sottoparagrafu (b) tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema huwa impenjat f'impjieg imħallas jew, fejn huwa jwettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri, għal-leġislazzjoni determinata skond l-Artikolu 14(2) or (3);

(b) fil-każijiet imsemmija fl-Anness VII:

- għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema huwa mpenjat f'impjieg imħallas, billi dik il-leġislazzjoni kienet iddeterminata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14(2) jew (3), fejn hija twettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri,

u

- għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija impjegata għal rasha, billi dik il-leġislazzjoni kienet iddeterminata skond l-Artikolu 14a(2), (3) jew (4), fejn twettaq tali attività fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri.

L-Artikolu 14d (5)

Dispożizzjonijiet oħra

1. Il-persuna li għaliha saret riferenza fl-Artikoli 14(2) u (3), 14a(2), (3) u (4) u 14ċ(a) tkun ttrattata, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni stipulata skond dawn id-dispożizzjonijiet, bħallikieku wettqet l-attività jew attivitajiet professjonali tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat.

2. Il-persuna li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 14ċ(b) tkun ittrattata, għall-iskopijiet ta' ddeterminar tar-rati tal-kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu minn ħaddiema li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema tkun taħdem għal rasha, bħallikieku wettqet l-impjieg imħallas tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru taħt liema pensjonant li qed iwettaq attività professjonali jew kummerċjali mhux suġġett għal sigurtà ta' bilfors fejn tidħol tali attività tkun tapplika wkoll għall-pensjonant li l-pensjoni tiegħu kienet akkwistata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, sakemm il-persuna kkonċernata ma titlobx espressament li tkun suġġetta billi tapplika lill-istituzzjoni ddisinjata mill-awtorità kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru u msemmija fl-Anness 10 għar-Regolament li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 98.

L-Artikolu 15

Regoli li jikkonċernaw s-sigurtà voluntarja jew is-sigurtà b'għażla kontinwata

1. l-Artikolu 13 sa 14d ma japplikawx għas-sigurtà voluntarja jew għas-sigurtà b'għażla kontinwata kemm-il darba, fejn tidħol waħda mill-friegħi li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 4, teżisti f'xi Stat Membru skema ta' sigurtà voluntarja biss.

2. Fejn l-applikazzjoni tal-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri tinvolvi aktar minn assigurazzjoni waħda:

- taħt skema ta' assigurazzjoni bilfors u waħda jew iktar voluntarji jew skema ta' assigurazzjoni b'għażla kontinwata, il-persuna kkonċernata tkun suġġetta esklussivament għall-iskema ta' assigurazzjoni ta' bilfors;

- taħt skema ta' assigurazzjoni waħda jew iktar voluntarji jew b'għażla kontinwata, il-persuna kkonċernata tista' tingħaqad biss f'dik l-iskema ta' assigurazzjoni voluntarja jew b'għażla kontinwata li tkun talbet għaliha.

3. Madankollu, fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija u l-mewt (Pensjonijiet), il-persuna kkonċernata tista' tingħaqad ma skema ta' assigurazzjoni voluntarja jew b'għażla kontinwata ta' Stat Membru, anke jekk hija bilfors suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, anke jekk tali tagħqid fl-assigurazzjoni huwa espliċitament u impliċitament ammess fl-ewwel Stat Membru.

L-Artikolu 16

Regoli speċjali fejn jidħlu persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari, u staff awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej

1. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 13(2)(a) jkunu japplikaw għall-persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari u għal staff domestiku privat ta' aġenti ta' tali missjonijiet u postijiet.

2. Madankollu, il-persuni impjegati koperti mill-paragrafu 1 li huma ċittadini ta' l-Istat Membru li huwa l-Istat akkredenti jew mittenti jistgħu jagħżlu li jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-Istat. tali dritt ta' l-għażla jista' jiġġedded fi tmiem kull sena kalendarja u ma jkollux effett retrospettiv.

3. staff awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej jista' jagħżel li jkun suġġett għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema jkun impjegat, għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu kienu l-aħħar suġġetti jew għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini, fejn jidħlu dispożizzjonijiet barra dawk relatati ma l-allowances familjari, l-għoti ta' liema huwa deċiż bil-kondizzjonijiet ta' l-impjieg applikabbli għal tali staff. Dan id-dritt ta' l-għażla, li jista' jkun biss eżerċitat darba, jidħol fis-seħħ mid-data tad-dħul fl-impjieg.

L-Artikolu 17 (9)

Eċċezzjonijiet għall-Artikoli 13 sa 16

Tnejn jew iktar Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti ta' dawn l-Istati jew il-korpi ddisinjati minn dawn l-awtoritajiet jistgħu bi ftehim komuni jipprovdu għall-eċċezzjonijiet għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 13 sa 16 fl-interess ta' ċerti kategoriji ta' persuni jew ta' ċerti persuni.

L-Artikolu 17a (9)

Regoli speċjali li jikkonċernaw dawk li jirċievu l-pensjoni dovuta taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri

Ir-riċevitur ta' pensjoni dovuta taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' pensjonijiet dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jista' fuq talba tiegħu jkun eżentat mil-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat basta ma jkunx suġġett għal dik il-leġislazzjoni minħabba t-twettiq ta' xi okkupazzjoni.

IT-TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR ID-DIVERSI KATEGORIJI TA' BENEFIĊĊJI

IL-KAPITOLU I

MARD U MATERNITÀ

It-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet komuni

L-Artikolu 18

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji kkondizzjonat mit-tkomplija ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza, sa fejn hu neċessarju, tieħu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' assigurazzjoni, l-impjieg u r-residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi kompluti taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jkunu japplikaw għal ħaddiema staġġjonali, anke fejn jidħlu perjodi qabel kwalunkwe qtugħ fl-assigurazzjoni li jeċċedu l-perjodu mogħti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, basta, però, dik il-persuna ma tkunx qatgħet li tkun assigurata għall-perjodu li jaqbeż erba xhur.

It-Taqsima 2

Persuni impjegati jew jaħdmu għal rashom u membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 19

Residenza fi Stat Membru għajr l-Istat kompetenti — Regoli ġenerali

1. Persuna impjegata jew taħdem għal rasha li tabita fit-territorju ta' Stat Membru li mhux l-Istat kompetenti, li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-intitolar tal-benefiċċji, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni fejn hemm bżonn tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, tirċievi fl-Istat li qiegħda tabita:

(a) benefiċċji b'xi mod ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni bħallikieku kienet assigurata magħha;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jkunu japplikaw b'similarità għall-membri tal-familja li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-Istat kompetenti sakemm mhumiex intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu qegħdin jabitaw.

Fejn il-membri tal-familja jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema d-dritt li jirċievu benefiċċji b'xi mod mhux suġġett għall-kondizzjoni ta' l-assigurazzjoni jew ta' l-impjieg, benefiċċji b'xi mod li huma jirċievu jkunu kkunsidrati f'isem l-istituzzjoni li magħha l-impjegat jew dak li jaħdem għal rasu huma nxurjati, sakemm il-parti l-oħra tal-koppja jew il-persuna li tieħu ħsieb l-ulied ma twettaqx attività professjonali jew kummerċjali fit-territorju ta' l-imsemmi Stat Membru.

L-Artikolu 20

Ħaddiema tal-fruntiera u l-membri tal-familji tagħhom — Regoli speċjali

Ħaddiem tal-fruntiera jista' wkoll jikseb benefiċċji fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. tali benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet residenti f'dak l-Istat. Membri tal-familja tiegħu jistgħu jirċievu benefiċċji taħt l-istess kondizzjonijiet; però, ir-riċeviment ta' tali benefiċċji jkun ikkondizzjonat, ħlief f'każi urġenti, minn ftehim bejn l-Istati kkonċernati jew bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jew, fl-assenza tagħhom, fuq awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-istituzzjoni kompetenti.

L-Artikolu 21

Rimanenza jew trasferiment ta' residenza għall-Istat kompetenti

1. Il-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 19(1) li qiegħda toqgħod fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi l-benefiċċji skod id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku kienet residenti hemm, anke jekk hija diġà tirċievi benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel ma bdiet toqgħod hemm.

2. Il-paragrafu 1 ikun japplika b'similarità għall-membri tal-familja li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 19(2).

Madankollu, fejn ta' l-aħħar joqogħdu fit-territorju ta' Stat Membru barra l-wieħed li fit-territorju tiegħu l-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha tabita, il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post fejn toqgħod f'isem l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-persuni kkonċernati.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma jkunux japplikaw għall-ħaddiema tal-fruntieri u l-membri tal-familji tagħhom.

4. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha u l-membri tal-familja tagħha li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 19 li jittrasferixxu r-residenza tagħhom għat-territorju ta' l-Istat kompetenti jirċievu benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat anke jekk huma diġà kienu jirċievu benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel it-trasferiment tar-residenza.

L-Artikolu 22

Rimanenza barra l-Istat kompetenti — Ritorn lejn jew trasferiment ta' residenza għall-Istat Membru ieħor waqt il-mard jew il-maternità — Bżonn ta' mawra fi Stat Membru ieħor sabiex jirċievu l-kura neċessarja

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-intitolar tal-benefiċċji, billi tieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, u:

(a) li l-kondizzjoni ta' liema tinħtieġ l-benefiċċji waqt ir-rimanenza fit-territorju ta' Stat Membru ieħor; jew

(b) li, wara li saret intitolata għall-benefiċċji li għandhom ikunu ċċarġjati lill-istituzzjoni kompetenti, hija awtorizzata minn dik l-istituzzjoni biex tirritorna fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn tabita, jew li tittrasferixxi r-residenza tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

jew

(ċ) li hija awtorizzata mill-istituzzjoni kompetenti biex tmur fit-territorju ta' Stat Membru ieħor biex hemmhekk tirċievi l-kura meħtieġa għall-kondizzjoni tagħha,

tkun intitolata:

(i) għall-benefiċċji b'xi mod ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, bħallikieku kienet assigurata magħha; it-tul tal-perjodu li matulu l-benefiċċji jkunu pprovduti jkun deċiż, però, mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti;

(ii) għall-benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skod id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2. L-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(b) tista' tkun miċħuda biss jekk ikun stabbilit li l-moviment tal-persuna kkonċernata jkun ta' preġudizzju għall-Istat ta' saħħitha jew għar-riċeviment tal-kura medika.

L-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tista' tkun irrifjutata fejn il-kura inkwistjoni hija fost il-benefiċċji pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu kienet residenti l-persuna kkonċernata u fejn hija ma tistax tingħata tali kura fiż-żmien normali neċessarju għall-ksib tal-kura inkwistjoni fl-Istat Membru tar-residenza waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-Istat ta' saħħitha u l-kors probabbli tal-marda.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi1 u 2 għandhom japplikaw b'analoġija għall-membri tal-familja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

Madankollu għall-iskop ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1(a) u (ċ) (i) għall-membri tal-familja li saret riferenza għalih fl-Artikolu 19(2) li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-wieħed li fit-territorju tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tabita:

(a) il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti f'isem l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja qegħdin jabitaw mill-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra daqs li kieku l-persuna impjegata jew taħdem għal rasha kienet assigurata hemm. Il-perjodu li matulu jkunu pprovduti l-benefiċċji, madanakollu, jkun dak stipulat taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja jkunu jabitaw;

(b) l-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tinħareġ mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-membri tal-familja jkunu jabitaw.

4. Il-fatt li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw għall-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma jaffettwax id-dritt għall-benefiċċji tal-membri tal-familja tagħha.

L-Artikolu 22a (14)

Regoli speċjali għal ċerti kategoriji ta' persuni

Minkejja l-Artikolu 2 tar-Regolament, l-Artikolu 22(1)(a) u (ċ) jkun japplika għall-persuni li huma ċittadini ta' Stat Membru u jkunu nxurjati taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru u għall-membri tal-familji tagħhom li jabitaw magħhom.

L-Artikolu 22b (15)

Impjieg fi Stat Membru barra l-Istat kompetenti — Rimanenza fl-Istat ta' l-impjieg

Il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 13(2)(d), 14, 14a, 14b, 14ċ(a) jew 17, u l-membri tal-familja li takkumpanjaha, jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 22(1)(a) għal kwalunkwe kondizzjoni li tinħtieġ il-benefiċċji waqt ir-rimanenza fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih il-ħaddiem huwa impjegat jew li l-bandiera tiegħu tittajjar abbord il-vapur li fuqu l-ħaddiem huwa impjegat.

L-Artikolu 23 (a)

Kalkulazzjoni u benefiċċji fi flus

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkulazzjoni tal-benefiċċji fi flus tkun ibbażata fuq il-qligħ medju u jew fuq il-kontribuzzjonijiet medji, tiddetermina tali qligħ medju jew kontribuzzjonijiet esklussivament b'riferenza għall-qligħ jew kontribuzzjonijiet kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkulazzjoni tal-benefiċċji fi flus tkun ibbażata fuq il-qligħ standardizzat, tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament il-qligħ standardizzat jew, fejn meħtieġ, tal-medja tal-qligħ standardizzat għall-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

3. L-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li taħt il-leġislazzjoni tiegħu l-ammont ta' benefiċċji fi flus ivarja man-numru tal-membri tal-familja, tieħu wkoll inkonsiderazzjoni il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor bħallikieku kienu residenti fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 24

Benefiċċji sostanzjali b'xi mod

1. Fejn id-dritt ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew membru tal-familja tagħha għall-prosteżi, applikazzjoni maġġura jew benefiċċji sostanzjali oħra b'xi mod kienu magħrufa mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru qabel ma tinxurja ruħha ma l-istituzzjoni ta' ta' Stat Membru ieħor, l-imsemmija persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tirċievi tali benefiċċji aspejjeż ta' l-ewwel istituzzjoni, anke jekk dawn jingħataw wara li hija tkun assigurat ruħha mat-tieni istituzzjoni.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva tagħmel lista tal-benefiċċji li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

It-Taqsima 3

Persuni disimpjegati u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 25

1. Persuna mhux impjegata li qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha, li għaliha japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69(1) jew it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii), u li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-intitolar ta' benefiċċji b'xi mod jew fi flus, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, tirċievi għall-perjodu pprovdut taħt l-Artikolu 69(1)(ċ):

(a) benefiċċji b'xi mod ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fih tfittex impjieg skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li l-istituzzjoni ta' l-aħħar tamministra, bħallikieku kienet assigurata magħha;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fih il-persuna bla xogħol tfittex impjieg, il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem l-istituzzjoni ta' l-ewwel skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. Benefiċċji għad-disimpjieg taħt l-Artikolu 69(1) ma jingħatawx għall-perjodu li matulu dak li jkun jirċievi benefiċċji fi flus.

2. Persuna assolutament bla xogħol li qabel kienet impjegata u li għaliha japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii), tirċievi benefiċċji b'xi mod jew fi flus skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg tagħha, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18; l-ispejjeż ta' tali benefiċċji jsiru mill-istituzzjoni tal-pajjiż tar-residenza.

3. fejn persuna bla xogħol tissodisfa l-kondizzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg għall-intitolar tal-benefiċċji tal-mard u tal-maternità, waqt li jieħu inkonsiderazzjoni fejn suppost tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18, il-membri tal-familja tagħha jirċievu dawk il-benefiċċji, irrispettivament mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu qegħdin jabitaw jew jinsabu. tali benefiċċji jkunu pprovduti:

(i) fejn għandhom x'jaqsmu l-benefiċċji b'xi mod, mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza jew rimanenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, f'isem l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg;

(ii) fejn jidħlu l-benefiċċji fi flus, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji tad-disimpjieg, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra.

4. Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li jippermetti estensjoni tal-perjodu li matulu jingħataw il-benefiċċji tal-mard, il-perjodu pprovdut fil-paragrafu 1 jista', f'każijiet ta' forzi maġġuri, jkun estiż mill-istituzzjoni kompetenti fil-limitu ffissat mil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

L-Artikolu 25a (12)

Kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu minn persuni assolutament bla mpieg

L-istituzzjoni li hija responsabbli mill-għoti ta' benefiċċji b'xi mod u fi flus lill-persuni bla xogħol li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 25(2) u li tappartjeni għall-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi għat-tnaqqis ta' kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu mill-persuni bla xogħol sabiex ikopru l-benefiċċji tal-mard u l-maternità tkun awtorizzata biex twettaq tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

It-Taqsima 4

Persuni li jitolbu pensjoni u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 26

Dritt għall-benefiċċji b'xi mod f'każijiet ta' tmiem tad-dritt għall-benefiċċji mill-istituzzjoni li kienet l-aħħar kompetenti

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, membri tal-familja tagħha jew is-superstiti, waqt l-investigazzjoni għad-dritt tal-pensjoni, ma jibqgħux intitolati għall-benefiċċji b'xi mod taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-aħħar kompetenti, madankollu xorta jibqgħu jirċievu tali benefiċċji taħt il-kondizzjonijiet segwenti: il-benefiċċji b'xi mod jkunu pprovduti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna jew persuni kkonċernati jabitaw, basta jkunu intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni jew se jkunu intitolati għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jekk kienu jabitaw fit-territorju ta' dak l-Istat, waqt li fejn suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18.

2. Pretendur ta' pensjoni li huwa intitolat għall-benefiċċji b'xi mod taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li jobliga lill-persuna kkonċernata biex tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà tal-mard hija stess waqt l-investigazzjoni tat-talba tal-pensjoni tagħha ma tibqax intitolata għall-benefiċċji b'xi mod fl-aħħar tat-tieni xahar li fih ma tkunx ħallset il-kontribuzzjonijiet dovuti.

3. Il-benefiċċji b'xi mod ipprovduti skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jistgħu jkunu ċċarġjati lill-istituzzjoni li tkun ġabret il-kontribuzzjonijiet skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2; fejn m'għandhom jitħallsu ebda kontribuzzjonijiet taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, l-istituzzjoni responsabbli għall-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod wara li tkun ingħatat il-pensjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 28 trid tirrifondi l-ammont tal-benefiċċji pprovduti lill-istituzzjoni tal-post tar-residenza.

It-Taqsima 5

Il-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom

L-Artikolu 27

Il-pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati fejn hemm id-dritt tal-benefiċċji fil-pajjiż tar-residenza

Pensjonant li huwa intitolat biex jiġbed il-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, li minnhom waħda hija dik ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita, u li huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar, waqt li fejn suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 u ta' l-Anness VI, jirċievi, flimkien mal-membri tal-familja tiegħu, tali benefiċċji mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza u aspejjeż ta' dik l-istituzzjoni bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet pensjonant li l-pensjoni tiegħu kienet pagabbli biss taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar.

L-Artikolu 28

Pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat jew iktar, f'każijiet fejn m'hemm ebda dritt għall-benefiċċji fil-pajjiż tar-residenza

1. Pensjonant li huwa intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri u li huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorji tiegħu huwa jabita xorta jirċievi tali benefiċċji għalih innifsu u għall-membri tal-familja tiegħu, dment li huwa jkun intitolat, waqt li kif suppost jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 u ta' l-Anness VI, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru jew għallinqas ta' wieħed mill-Istati Membri kompetenti fejn jidħlu l-pensjonijiet kemm-il darba huwa kien jabita fit-territorju ta' tali Stat. Il-benefiċċji jkunu pprovduti taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti f'isem l-istituzzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet pensjonant taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu huwa jabita u kien intitolat għal tali benefiċċji;

(b) il-benefiċċji fi flus, fejn suppost, ikunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti kif iddeterminat mir-regoli tal-paragrafu 2, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2. Fil-każijiet koperti mill-paragrafu 1, l-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod issir mill-istituzzjoni kif stabbilit skond ir-regoli li ġejjin:

(a) fejn il-pensjonant huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru singlu, l-ispiża ssir mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat;

(b) fejn il-pensjonant huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, l-ispiża ta' dan ssir mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kien suġġett il-pensjonant għall-itwal perjodu ta' żmien; kemm-il darba l-applikazzjoni ta' din ir-regola tirriżulta li diversi istituzzjonijiet huma responsabbli għall-ispiża tal-benefiċċji, din l-ispiża ssir mill-istituzzjoni li tkun tamministra l-leġislazzjoni li għaliha l-pensjonant kien suġġett l-aħħar.

L-Artikolu 28a

Pensjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri barra dak il-pajjiż tar-residenza fejn hemm dritt għall-benefiċċji fil-pajjiż ta' l-aħħar

Fejn il-pensjonant intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jabita fit-territorju taħt Stat Membru li taħt il-leġislazzjoni tiegħu id-dritt tar-riċeviment tal-benefiċċji b'xi mod mhux suġġett għall-kondizzjonijiet ta' l-assigurazzjoni jew ta' l-impjieg, anqas mhi pagabbli ebda pensjoni, l-ispiża tal-benefiċċji b'xi mod pprovdut lilu u lill-membri tal-familja tiegħu jsiru mill-istituzzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri kompetenti fejn jidħlu l-pensjonijiet, stabbiliti skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 28(2), sa tali punt li l-pensjonant u l-membri tal-familja tiegħu kienu jkunu intitolati għal tali benefiċċji taħt il-leġislazzjoni amministrata mill-imsemmija istituzzjoni li kieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn tinsab l-istituzzjoni.

L-Artikolu 29

Ir-residenza tal-membri tal-familja fi Stat ieħor barra l-wieħed fejn jabita l-pensjonant -Trasferiment tar-residenza għall-Istat fejn jabita l-pensjonant

1. Il-membri tal-familja ta' pensjonant intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih jabita l-pensjonant jirċievu, fejn hu intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, benefiċċji bħallikieku l-pensjonant kien residenti fl-istess territorju bħalhom. Il-benefiċċji jkunu pprovduti skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Il-benefiċċji b'xi mod ikunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-membri tal-familja skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li dik l-istituzzjoni tamministra, bl-ispiża ssir mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-pensjonant;

(b) Il-benefiċċji fi flus ikunu pprovduti, kif suppost, mill-istituzzjoni kompetenti kif stabbilit bid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew 28(2), skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madanakollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-membri tal-familja, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2. Il-membri tal-familja li għalihom saret riferenza fil-paragrafu 1 li jittrasferixxu r-residenza tagħhom għat-territorju ta' l-Istat Membru fejn jabita l-pensjonant, jirċievu:

(a) il-benefiċċji b'xi mod taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk huma jkunu diġà rċivew benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità qabel it-trasferiment tar-residenza;

(b) il-benefiċċji fi flus pprovduti kif suppost mill-istituzzjoni kompetenti stabbiliti bid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew 28(2), skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-pensjonant, tali benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 30

Benefiċċji b'xi mod sostanzjali

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 24 ikunu japplikaw b'analoġija għall-pensjonanti.

L-Artikolu 31

Ir-rimanenza tal-pensjonant u/jew tal-membri tal-familja tiegħu fi Stat differenti minn dak fejn jabitaw

Pensjonant intitolat għall-pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri li huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed minn dawk l-Istati, flimkien mal-membri tal-familija tiegħu li jkunu joqogħdu miegħu fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih jabitaw, jirċievu:

(a) benefiċċji b'xi mod ipprovduti mill-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, bl-ispiża ssir mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza tal-pensjonant;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti, fejn suppost, mill-istituzzjoni kompetenti kif stabbilit mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 27 jew 28(2), skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza, dawn il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 32 (15)

L-Artikolu 33 (7)

Kontribuzzjonijiet pagabbli mill-pensjonanti

1. L-istituzzjoni ta' Stat Membru li hija responsabbli għall-pagament ta' pensjoni u li tamministra l-leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis mill-pensjoni minħabba l-kontribuzzjonijiet għall-mard u l-maternità tkun awtorizzata tagħmel tali tnaqqis, ikkalkulat skond il-leġislazzjoni kkonċernata, mill-pensjoni pagabbli minn tali istituzzjoni, sa tali punt li l-ispiża tal-benefiċċji taħt l-Artikolu 27, 28, 28a, 29, 31 u 32 issir mill-istituzzjoni ta' l-imsemmi Stat Membru.

2. Fejn, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 28a, l-akkwist tal-benefiċċji fejn jidħlu l-mard u l-maternità huma suġġetti għall-pagament ta' kontribuzzjonijiet jew pagamenti simili taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu il-pensjonant inkwistjoni jabita, b'riħet tali residenza, dawn il-kontribuzzjonijiet ikunu pagabbli.

L-Artikolu 34

Dispożizzjonijiet

1. Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 28, 28a, 29 u 31, pensjonant li qed jirċievi żewġ pensjonijiet jew iktar dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru singolu jkun meqjus bħala pensjonant intitolat li jiġbed pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, fl-ambitu tat-tifsira ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

2. L-Artikoli 27 sa 33 ma jkunux japplikaw għall-pensjonant jew għall-membri tal-familja tiegħu li huma intitolati għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru bħala riżultat ta' twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali. F'tali każijiet, il-persuna kkonċernata tkun ikkunsidrata, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni, bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew bħala membru tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

It-Taqsima 6

Dispożizzjonijiet oħra

L-Artikolu 35

Skema applikabbli fejn hemm numru ta' skemi fil-pajjiż ta' residenza jew rimanenza — Mard ta' qabel — Perjodu massimu matul liema kienu mogħtija benefiċċji

1. Suġġeti għall-paragrafu 2, fejn il-leġislazzjoni tal-pajjiż tar-rimanenza jew residenza fiha diversi skemi ta' assigurazzjoni għall-mard u l-maternità, id-dispożizzjonijiet applikabbli taħt l-Artikolu 19, 21(1), 22, 25, 26, 28(1), 29(1) jew 31 jkunu dawk ta' l-iskema li tkopri x-xogħol manwali fl-industrija ta' l-azzar. Fejn, iżda, l-imsemmija leġislazzjoni tinkludi skema speċjali għall-ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili, id-dispożizzjonijiet ta' tali skema jkunu japplikaw għal dik il-kategorija ta' ħaddiema u membri tal-familji tagħhom basta l-istituzzjoni tal-post tar-rimanenza jew residenza li lilha ssir l-applikazzjoni hija kompetenti biex tamministra tali skema.

2. Fejn il-leġislazzjoni tal-pajjiż tar-rimanenza jew residenza tinkludi waħda jew iktar skemi speċjali, li jkopru l-kategoriji kollha jew il-parti l-kbira tal -persuni li jaħdmu għal rashom, li jagħtu benefiċċji b'xi mod inqas favorevoli minn dawk mogħtija lil persuni impjegati, id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-persuna kkonċernata u l-membri tal-familja tagħha insegwitu għall-Artikoli 19(1)(a) u (2), 22(1) (taħt (i)) u (3), 28(1)(a) u 31(a) jkunu dawk ta' l-iskema jew skemi deċiżi mir-Regolament ta' l-implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98:

(a) fejn, fl-Istat kompetenti, il-persuna kkonċernata hija assigurata taħt skema speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom li wkoll tagħti benefiċċji b'xi mod inqas favorevoli minn dawk mogħtija lill-persuni impjegati,

jew

(b) fejn persuna li tirċievi pensjoni waħda jew iktar hija, taħt il-leġislazzjoni tal-pensjonijiet tal-Istat Membru jew Stati Membri kompetenti, intitolata biss għall-benefiċċji b'xi mod pprovdut għalihom minn skema speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom li wkoll tagħti benefiċċji b'xi mod inqas favorevoli minn dawk mogħtija lill-persuni impjegati.

3. Fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti ta' benefiċċji huwa kkondizzjonat fuq l-oriġini tal-mard, dik il-kondizzjoni la tapplika għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom u lanqas għall-membri tal-familji tagħhom li għalihom japplika dan ir-Regolament, minkejja l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw.

4. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tiffissa perjodu massimu għall-għoti ta' benefiċċji, l-istituzzjoni li tamministra dik il-leġislazzjoni tista', fejn suppost, tieħu inkonsiderazzjoni tal-perjodu li matulu diġa kienu pprovduti l-benefiċċji mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor għall-istess każ ta' mard jew maternità.

It-Taqsima 7

Rimborżiment bejn istituzzjonijiet

L-Artikolu 36 (15)

1. Il-benefiċċji b'xi mod ipprovduti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitolu mill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed f'isem l-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor tkun mogħtija kollha kemm hi lura.

2. L-għoti lura li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 jkun deċiż u magħmul skond il-proċedura pprovduta għaliha mir-Regolament ta' implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, jew fuq il-produzzjoni ta' prova tan-nefqa attwali inkella abażi tal-pagamenti f'somma waħda.

Fil-każ ta' l-aħħar, il-pagamenti f'somma waħda jkunu tali li jassiguraw li r-rifużjoni huwa qrib kemm jista' jkun tan-nefqa attwali.

3. Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborżiment jew jistgħu jwarrbu r-rimborżiment kollu bejn l-istituzzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

IL-KAPITOLU 2(11)

L-INVALIDITÀ

It-Taqsima 1

Il-persuni impjegati jew dawk li jaħdmu għal rashom suġġetti biss għal-leġislazzjoni taħt liema l-ammont tal-benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni

L-Artikolu 37 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suċċessivament jew b'mod alternattiv suġġetta għal-leġislazzjoni ta' żewġ jew iktar Stati Membri u li kompliet perjodi ta' assigurazzjoni esklussivament taħt leġislazzjoni skond liema l-ammont ta' benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni tirċievi benefiċċji skond l-Artikolu 39. Dan l-Artikolu ma jaffettwax iż-żidiet jew is-supplimenti tal-pensjoni fejn jidħlu t-tfal, mogħtija skond il-Kapitolu 8.

2. L-Anness VI, il-Parti A, jillistja legislazzjonijiet tat-tip imsemmija fil-paragrafu 1 li huma fis-seħħ fit-territorju ta' kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati.

L-Artikolu 38 (11)

Konsiderazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza kompluta taħt il-leġislazzjoni li għaliha persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha kienet suġġetta għall-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkupru tad-drittijiet ta' benefiċċji

1. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt ta' benefiċċji, taħt skema li mhix skema speċjali fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 2 jew 3, suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, sew jekk ikun taħt skema ġenerali kif ukoll jekk taħt skema speċjali u sew jekk bħala persuna impjegata kif ukoll bħala persuna li taħdem għal rasha. Għal dak l-iskop, hija tieħu inkonsiderazzjoni dawk il-perjodi bħallikieku huma komplewhom taħt il-leġislazzjoni tagħha stess.

2. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq il-perjodi ta' assigurazzjoni li tkomplew sa l-aħħar biss f'okkupazzjoni li hija suġġetta għal skema speċjali għall-persuni impjegati jew, fejn suppost, f'impjieg speċifiku, il-perjodi kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk ikunu kompluti taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jkunx hekk, fl-istess okkupazzjoni jew, fejn suppost, fl-istess impjieg.

inkonsiderazzjoni, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

3. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodu ta' assigurazzjoni jkun twettaq biss f'okkupazzjoni suġġetta għal skema speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk ikunu twettqu taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jkunx hekk, fl-istess okkupazzjoni. L-iskemi speċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom li għalihom hemm riferenza f'dan il-paragrafu huma mniżżla fl-Anness IV, parti B, għal kull Stat Membru kkonċernat..

Jekk, wara li jittieħdu inkonsiderazzjoni il-perjodi hekk imwettqa, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għal għoti ta' benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

L-Artikolu 39 (11) (14)

Għoti ta' benefiċċji

1. L-istituzzjoni ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu kienet applikabbli fiż-żmien meta l-inkapaċità għax-xogħol segwita minn invalidità seħħet, tiddetermina, skond il-leġislazzjoni, jekk il-persuna kkonċernata tissodisfax il-kondizzjonijiet għall-intitolar għall-benefiċċji, billi, fejn suppost, tieħu inkonsiderazzjoni l-Artikolu 38.

2. Persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet li rriferejna għalihom fil-paragrafu 1 tirċievi l-benefiċċji biss mill-imsemmija istituzzjoni, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra.

3. Persuna li mhix intitolata għall-benefiċċji taħt il-paragrafu 1 tirċievi l-benefiċċji li għaihom għadha intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor billi tieħu inkonsiderazzjoni, kif xieraq, ta' l-Artikolu 38.

4. Jekk il-leġislazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 jew 3 tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji jkun determinat bl-itteħid inkonsiderazzjoni ta' l-eżistenza ta' membri tal-familja barra t-tfal, l-istituzzjoni kompetenti tieħu wkoll inkonsiderazzjoni dawk il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

5. Jekk il-leġislazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafu 2 jew 3 tistipula dispożizzjonijiet għat-tnaqqis, sospensjoni jew tneħħija ta' benefiċċji fil-każ ta' rkib fuq dħul ieħor jew fuq benefiċċji ta' tip differenti fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 461(2), l-Artikolu 46a(3) u l-Artikolu 46ċ(5) hija tapplika mutatis mutandis.

6. Persuna assolutament bla xogħol li għaliha japplika l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii) tirċievi l-benefiċċji għall-invalidità pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg, bit-teħid inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, ta' l-Artikolu 38 u/jew l-Artikolu 25(2). L-istituzzjoni tal-pajjiż tar-residenza tkun responsabbli għall-ħlas ta' dawn il-benefiċċji.

Fejn dik l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet pagabbli minn persuni impjegati biex ikopru l-benefiċċji ta' l-invalidità, hija tawtorizza biex twettaq tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

Jekk il-leġislazzjoni li dik l-istituzzjoni tamministra tipprovdi biex il-kalkolu tal-benefiċċji jkun ibbażat fuq il-pagi u s-salarji, l-istituzzjoni tieħu inkonsiderazzjoni l-pagi u s-salarji rċevuti fl-aħħar pajjiż ta' l-impjieg u fil-pajjiż tar-residenza skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Fejn il-paga u s-salarju kien irċevut fil-pajjiż tar-residenza, l-istituzzjoni kompetenti tirreferi, kif meħtieġ u skond ir-regoli stipulati fil-leġislazzjoni tagħha, għas-salarji riċevuti fl-aħħar pajjiż ta' l-impjieg.

It-Taqsima 2

Persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom suġġetti jew għal-leġislazzjoni biss taħt liema l-ammont tal-benefiċċju għall-invalidità jiddependi fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew fuq ir-residenza jew fuq il-leġislazzjoni ta' dan it-tip jew tat-tip li għalih saret riferenza fIt-taqsima 1

L-Artikolu 40 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha li kienet suċċessivament jew alternattivament suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jew li għallinqas waħda mhix tat-tip li għalih saret referenza fl-Artikolu 37(1), tirċievi benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3, li japplika mutatis mutandis, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

2. Madankollu, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inkapaċità waqt ix-xogħol li twassal għall-invalidità waqt li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1) fuq dawn il-kondizzjonijiet:

- li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni jew ta' leġislazzjonijiet oħra ta' l-istess tip, waqt li tittieħed konsiderazzjoni ta' l-Artikolu 38, imma mingħajr ma tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, u

- li hija ma tissodisfax il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-akkwist tad-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità taħt leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, u

- li hija ma ssostni ebda dritt għall-benefiċċji tax-xjuħija, bit-teħid inkonsiderazzjoni tat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

3. (a) Għall-iskop ta' l-istabbiliment tad-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, li tikkondizzjona l-għoti tal-benefiċċji għall-invalidità fuq li l-persuna kkonċernata li tkun irċeviet benefiċċji fi flus għall-mard jew li ma kinetx kapaċi għax-xogħol waqt perjodu speċifiku, fejn persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni ġġarrab inkapaċità fuq ix-xogħol li twassal għal invalidità waqt li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, waqt li tingħata konsiderazzjoni li dan li ġej, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 37(1):

(i) kwalunkwe perjodu li matulu, fejn tidħol dik l-inkapaċità waqt ix-xogħol, hija rċeviet, taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru, benefiċċji għall-mard fi flus, jew, minflok dan, kompliet tieħu paga jew salarju;

(ii) kwalunkwe perjodu li, fejn tidħol l-invalidità li segwiet dik l-inkapaċità waqt ix-xogħol, hija rċeviet benefiċċji fl-ambitu tat-tifsira ta' dan il-Kapitolu 2 u tal-Kapitolu 3 li jsegwi, tar-Regolament mogħtija fejn tidħol l-invalidità taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru

bħallikieku kien perjodu matul liema tħallset benefiċċji fi flus għall-mard taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jew matul liema ma kinitx kapaċi għax-xogħol fl-ambitu tat-tifsira ta' dik il-leġislazzjoni.

(b) Id-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jkun akkwistat jew ma l-għeluq tal-perjodu preliminari tal-kumpens għall-mard, kif mitlub minn dik il-leġislazzjoni, jew ma l-għeluq tal-perjodu preliminari ta' l-inkapaċità għax-xogħol kif mitlub minn dik il-leġislazzjoni, imma mhux qabel:

(i) id-data ta' l-akkwist tad-dritt għall-benefiċċji ta' l-invalidità li għalihom saret riferenza fis-sottoparagrafu (a)(ii) taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru,

jew

(ii) il-jum ta' wara l-aħħar jum li fih il-persuna kkonċernata hija intitolata għall-benefiċċji tal-mard fi flus taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru.

4. Deċiżjoni meħuda minn istituzzjoni ta' Stat Membru dwar il-grad ta' l-invalidità da parti ta' min jitlobha tkun torbot fuq l-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor ikkonċernat, basta li l-konkordanza bejn il-leġislazzjoni ta' dawn l-Istati fuq il-kondizzjonijiet marbuta mal-grad ta' l-invalidità tkun magħrufa fl-Anness V.

It-Taqsima 3

Aggravament ta' l-invalidità

L-Artikolu 41 (11)

1. Fil-każ ta' aggravament ta' invalidità li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru singolu, ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) jekk il-persuna kkonċernata ma kinitx suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor minn mindu bdiet tirċievi l-benefiċċji, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat toħroġ il-benefiċċji, billi tieħu l-aggravament inkonsiderazzjoni, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra;

(b) jekk il-persuna kkonċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri l-oħra mindu rċeviet il-benefiċċji, il-benefiċċji jinħarġu lilha, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni l-aggravament, skond l-Artikolu 37(1) jew 40(1) jew (2), kif xieraq;

(ċ) jekk in-numru totali tal-benefiċċju jew tal-benefiċċji pagabbli taħt is-sottoparagrafu (b) huwa inqas mill-ammont tal-benefiċċju li l-persuna kkonċernata kienet qed tirċievi aspejjeż ta' l-istituzzjoni li qabel kellha tagħmel il-pagament, tali istituzzjoni tħallasha suppliment ugwali għad-differenza bejn iż-żewġ ammonti;

(d) jekk, fil-każ li għalih hemm riferenza fis-sottoparagrafu (b), l-istituzzjoni responsabbli għall-inkapaċità inizjali hija istituzzjoni Olandiża, u jekk:

(i) il-marda li kkawżat l-aggravament hija l-istess bħal dik li wasslet għall-għoti tal-benefiċċji taħt leġislazzjoni Olandiża,

(ii) din il-marda hija marda okkupazzjonali fl-ambitu tat-tifsira tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih il-persuna kkonċernata kienet l-aħħar suġġetta u jintitolaha għall-pagament tas-suppliment li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 60(1)(b), u

(iii) il-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet li għalihom il-persuna kkonċernata kienet suġġetta mindu rċeviet il-benefiċċji hija jew huma mniżżla fl-Anness IV, il-Parti A,

l-istituzzjoni Olandiża tkompli tipprovdi l-benefiċċju inizjali wara li jseħħ l-aggravament, u l-benefiċċju dovut taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat Membru li għalih il-persuna kkonċernata kienet suġġetta jkun imnaqqas bl-ammont tal-benefiċċju Olandiż;

(e) jekk, fil-każ li għalih hemm riferenza fis-sottoparagrafu (b), il-persuna kkonċernata mhix intitolata għall-benefiċċji a spejjeż ta' istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat toħroġ il-benefiċċji, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament u, fejn xieraq, l-Artikolu 38.

2. Fil-każ ta' l-aggravament ta' invalidità li għaiha l-persuna impjegata jew dik li taħdem għal rasha qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, il-benefiċċji jingħatawlha, billi jittieħed inkonsiderazzjoni l-aggravament, skond l-Artikolu 40(1).

It-Taqsima 4

Bidu mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji wara suspensjoni jew tneħħija — Bdil ta' benefiċċji għall-invalidità f'benefiċċji tax-xjuħija — Rikalkulazzjoni tal-benefiċċji mogħtija taħt l-Artikolu 39

L-Artikolu 42 (11)

Determinazzjoni tal-istituzzjoni responsabbli għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji fejn id-dispożizzjoni tal-benefiċċji ta' invalidità terġa tibda

1. Jekk id-dispożizzjoni tal-benefiċċji terġa tingħata wara suspensjoni, tali dispożizzjoni tkun, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43, ir-responsabbiltà ta' l-istituzzjoni jew ta' l-istituzzjonijiet li kienet/kienu responsabbli għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji fiż-żmien tas-sospensjoni.

2. Jekk, wara t-tneħħija tal-benefiċċji, il-kondizzjoni tal-persuna kkonċernata tiggarantixxi l-għoti ta' iktar benefiċċji, dawn jingħataw skond l-Artikolu 37(1) jew l-Artikolu 40(1) jew (2), kif jixraq.

L-Artikolu 43 (11)

Konverżjoni tal-benefiċċji ta' l-invalidità f'benefiċċji tax-xjuħija — Rikalkulazzjoni tal-benefiċċji mogħtija taħt l-Artikolu 39

1. Il-benefiċċji ta' invalidità jinbidlu f'benefiċċji tax-xjuħija, kif jixraq, taħt il-kondizzjoni stipulata mil-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet taħt liema kienu ngħataw, u skond il-Kapitolu 3.

2. Fejn persuna li tirċievi l-benefiċċji ta' l-invalidità tista' tistabbilixxi talba għall-benefiċċji tax-xjuħija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew iktar, skond l-Artikolu 49, kwalunkwe istituzzjoni li hija responsabbli biex tipprovdi benefiċċji ta' invalidità taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkompli tipprovdi tali persuna bil-benefiċċji ta' invalidità li hija intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra sakemm id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jsiru applikabbli fejn tidħol dik l-istituzzjoni jew sakemm il-persuna kkonċernata twettaq il-kondizzjonijiet għal tali benefiċċji.

3. Fejn il-benefiċċji ta' invalidità mogħtija skond l-Artikolu 39 taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jinbidlu f'benefiċċji tax-xjuħija u fejn il-persuna kkonċernata għadha ma tissodisfax il-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar leġislazzjonijiet nazzjonali biex tirċievi dawn il-benefiċċji, il-persuna kkonċernata tirċievi, mingħand dan jew dawn l-Istati Membri. mid-data tal-qlib, benefiċċji ta' invalidità mogħtija skond il-Kapitolu 3 bħallikieku dak il-kapitolu kien applikabbli fiż-żmien meta seħħet l-inkapaċità fuq ix-xogħol li wasslet għall-invalidità, sakemm il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji tax-xjuħija stipulati mil-leġislazzjonijiet nazzjonali kkonċernati jew, fejn tali bidla mhix pprovduta, sakemm hija jkollha d-dritt għall-benefiċċji ta' invalidità taħt il-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet ikkonċernati.

4. Il-benefiċċji ta' invalidità pprovduti taħt l-Artikolu 39 ikunu rikalkulati insegwitu għall-Kapitolu 3 hekk kif il-benefiċjarju jissodisfa l-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji ta' invalidità stipulati bil-leġislazzjoni li mhix imniżżla fl-Anness IV, il-Parti A, jew hekk kif huwa jirċievi l-benefiċċji tax-xjuħija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

IL-KAPITOLU 3(11)

(PENSJONIJIET) TAX-XJUĦIJA U TAL-MEWT

L-Artikolu 44 (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali għall-għoti tal-benefiċċji meta persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri

1. Id-drittijiet għall-benefiċċji ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jew tas-superstiti tagħha, tkun determinata skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu.

2. Ħlief jekk mhux pprovdut mod ieħor fl-Artikolu 49, il-proċess għal talba għall-għoti sottomessa mill-persuna kkonċernata jieħu inkonsiderazzjoni l-leġislazzjonijiet kollha li għalihom kienet suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha. Eċċezzjoni għal din ir-regola ssir jekk il-persuna kkonċernata espressament titlob posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija li għalihom tkun intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri.

3. Dan il-Kapitolu ma japplikax għal żidiet fil-pensjonijiet jew fis-supplimenti tal-pensjonijiet fejn jidħlu l-pensjonijiet ta' l-ulied jew tal-orfni mogħtija skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 8.

L-Artikolu 45 (11) (14)

Konsiderazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li għalihom kienet suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, għall-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji

1. Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni u l-irkuprar tad-dritt tal-benefiċċji, taħt skema li mhix skema speċjali fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 2 jew 3, suġġetti għat-twettiq ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, sew jekk taħt skema ġenerali jew taħt skema speċjali u sew jakk bħala persuna impjegata kif ukoll jekk persuna li taħdem għal rasha. Għal dan l-iskop, hija tieħu inkonsiderazzjoni dawn il-perjodi bħallikieku twettqu taħt il-leġislazzjoni tagħha.

2. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodi ta' assigurazzjoni kienu twettqu biss f'okkupazzjoni li hija suġġetta għal skema speċjali għall-persuni impjegati jew, fejn xieraq, f'impieg speċifiku, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra tittieħed inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk imwettqa taħt skema korrispondenti jew, jekk dan mhux hekk, fl-istess okkupazzjoni jew, fejn xieraq, fl-istess impjieg. Jekk, wara li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi hekk imwettqa, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif ikun il-każ, suġġetti għall-kondizzjoni li l-persuna kienet affiljata f'waħda jew iktar minn dawn l-iskemi.

3. Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tikkondizzjona l-għoti ta' ċerti benefiċċji fuq li l-perjodi ta' assigurazzjoni twettqu biss f'okkupazzjoni suġġetta għal skema speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom, il-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti ta' dawn il-benefiċċji biss jekk imwettqa taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jseħħx, fl-istess okkupazzjoni. L-iskemi speċjali għall-persuni jaħdmu għal rashom li hemm riferenza għalihom f'dan il-paragrafu huma mniżżla fl-Anness IV il-Parti B, għal kull Stat Membru kkonċernat. Jekk, wara li jkunu ttieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi li għalihom saret riferenza f'dan il-paragrafu, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet għar-riċeviment ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-għoti tal-benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, kif jista' jkun il-każ, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata għal waħda jew oħra minn dawn l-iskemi.

4. Il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt skema speċjali ta' Stat Membru jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jseħħx, taħt l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali jew klerikali, skond kif ikun il-każ, ta' Stat Membru ieħor għall-akkwist, ir-ritensjoni jew l-irkuprar tad-dritt għall-benefiċċji, suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata kienet affiljata f'waħda jew oħra minn dawn l-iskemi, anke jekk dawn il-perjodi kienu diġà ttieħdu inkonsiderazzjoni fl-Istat ta' l-aħħar taħt skema li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 2 jew fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 3.

5. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tikkondizzjoni l-akkwist, ir-ritensjoni u l-irkuprar tad-dritt għall-benefiċċji fuq li l-persuna kkonċernata kienet assigurata fiż-żmien tal-materjalizzazzjoni tar-riskju, din il-kondizzjoni titqies li kienet issodisfata fil-każ ta' assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, skond il-proċeduri approvati fl-Anness VI għal kull Stat Membru kkonċernat.

6. Perjodu ta' impieg sħiħ ta' ħaddiem li għalih tapplika l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 81(1)(a)(ii) jew (b)(ii), jittieħed inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-ħaddiem ikkonċernat jabita skond il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni, bħallikieku dik il-leġislazzjoni applikat għalih matul l-aħħar impjieg.

Fejn l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għal tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet pagabbli minn persuni bla xogħol biex ikopru l-pensjoni tax-xjuħija jew tal-mewt, din tkun awtorizzata li twettaq tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

Jekk il-perjodu ta' impjieg sħiħ fil-pajjiż tar-residenza tal-persuna kkonċernata jista' biss jittieħed inkonsiderazzjoni jekk il-perjodu ta' kontribuzzjoni twettaq kollu f'dak il-pajjiż, din il-kondizzjoni titqies li twettqet jekk il-perjodi ta' kontribuzzjoni jkunu twettqu fi Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 46 (11)

Għoti ta' benefiċċji

1. Fejn il-kondizzjonijiet meħtieġa mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar tal-benefiċċji jkunu ġew sodisfatti mingħajr ma jkollu jkun applikat l-Artikolu 45 jew l-Artikolu 40(3), jkunu japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti tikkalkula l-ammont tal-benefiċċji li jkunu dovuti:

(i) fuq naħa waħda, taħt id-dispożizzjonijiet biss tal-leġislazzjoni li hija tamministra;

(ii) fuq in-naħa l-oħra, insegwitu għall-paragrafu 2;

b) l-istituzzjoni kompetenti tista', madanakollu, twarrab il-kalkolu li jrid jitwettaq skond (a)(ii) jekk ir-riżultat ta' din il-kalkulazzjoni, barra mid-differenzi li joħorġu mill-użu tal-figuri sħaħ, ikun ugwali għal jew inqas mir-riżultat tal-kalkulazzjoni mwettqa skond (a)(i), sakemm dik l-istituzzjoni ma tapplika ebda leġislazzjoni li jkun fiha regoli kontra l-irkib (overlapping) kif kien hemm riferenza fl-Artikoli 46b u 46ċ jew jekk l-istituzzjoni msemmija qabel tapplika leġislazzjoni li jkun fiha regoli kontra l-irkib (overlapping) fil-każ li kien irreferut fl-Artikolu 46ċ, basta li l-imsemmija leġislazzjoni tistipula li benefiċċji ta' tip differenti jittieħdu inkonsiderazzjoni biss abażi tar-relazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza mitluba minn dik il-leġislazzjoni sabiex tikkwalifika għall-intitolament ta' benefiċċju sħiħ.

L-Anness IV, il-Parti Ċ, tillistja għal kull Stat Membru kkonċernat il-każijiet fejn iż-żewġ kalkulazzjonijiet iwasslu għal riżultat ta' dan it-tip.

2. Fejn il-kondizzjonijiet mitluba mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar ta' benefiċċji jissodisfaw biss wara l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 45 jew ta' l-Artikolu 40(3), japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti tikkalkula l-ammont teoretiku tal-benefiċċju li għalih il-persuna kkonċernata tkun tista' tagħmel it-talba basta l-perjodi kollha ta' l-assigurazzjoni u/jew tar-residenza, li kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri li għalihom il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta, jkunu ġew imwettqa fl-Istat inkwistjoni taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra fil-jum tal-għoti tal-benefiċċju. Jekk, taħt din il-leġislazzjoni, l-ammont tal-benefiċċju huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi mwettqa, l-ammont jitqies bħala li jkun l-ammont teoretiku li għalih hemm riferenza f'dan il-paragrafu;

(b) l-istituzzjoni kompetenti sussegwentement tiddetermina l-ammont attwali tal-benefiċċju abażi tal-ammont teoretiku li għalih hemm riferenza fil-paragrafu preċedenti skond il-proporzjon tat-tul taż-żmien tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew tar-residenza mwettqa qabel il-materjalizzazzjoni tar-riskju taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra mat-tul taz-żmien totali tal-perjodi ta' assigurazzjoni u tar-residenza mwettqa qabel il-materjalizzazzjoni tar-riskju taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha kkonċernati.

3. Il-persuni kkonċernati jkunu intitolati għall-ogħla ammont ikkalkulat skond il-paragrafu 1 u 2 mill-istituzzjoni kompetenti ta' kull Stat Membru mingħajr preġudizzju għal xi applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward riduzzjoni, sospensjoni jew tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni taħt liema huwa dovut il-benefiċċju.

Fejn dak huwa l-każ, it-taqbil li għandu jitwettaq għandu jirrelata ma' l-ammonti ddeterminati wara l-applikazzjoni ta' l-imsemmija dispożizzjonijiet.

4. meta, fil-każ tal-pensjonijiet ta' l-invalidità, tax-xjuħija jew tas-superstiti, it-total tal-benefiċċji dovuti mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' tnejn jew iktar Stati Membri taħt id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni tas-sigurtà soċjali multilaterali li għaliha saret riferenza fl-Artikolu 6(b) ma jaqbżux it-total li kien ikun dovut minn tali Stat Membru taħt il-paragrafi 1 sa 3, il-persuna kkonċernata tibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu.

L-Artikolu 46a (11)

Dispożizzjonijiet ġenerali rigward it-tnaqqis, is-sospensjoni u t-tneħħija applikabbli għall-benefiċċji fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija u s-superstiti taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri

1. Għall-iskopijiet tal-Kapitolu, l-irkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' l-istess tip ikollhom it-tifsira segwenti: l-irkib (overlapping) tal-benefiċċji rigward l-invalidità, ix-xjuħija u s-superstiti kkalkulat jew ipprovdut abażi ta' perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza mwettqa minn waieħed u l-istess persuna.

2. Għall-iskopijiet tal-Kapitolu, l-irkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' tipi differenti tfisser kull irkib (overlapping) ta' benefiċċji li majistgħux ikunu meqjusa ta' l-istess tip fl-ambitu tat-tifsira tal-paragrafu 1.

3. Ir-regoli segwenti jkunu applikabbli għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija stipulati mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fil-każ ta' irkib (overlapping) ta' benefiċċju fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija jew is-superstiti ma benefiċċju ta' l-istess tip jew benefiċċju ta' tip differenti jew ma dħul ieħor:

(a) għandha tittieħed konsiderazzjoni tal-benefiċċji akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew ta' dħul ieħor akkwistat fi Stat Membru ieħor biss fejn il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru tipprovdi għat-teħid inkonsiderazzjoni ta' benefiċċji jew dħul akkwistat barra l-pajjiż;

(b) għandha tittieħed konsiderazzjoni ta' l-ammont ta' benefiċċji li se jingħataw minn Stat Membru ieħor qabel it-tnaqqis tat-taxxi, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u taxxi u tnaqqis individwali ieħor;

(ċ) m'għandha tittieħed ebda konsiderazzjoni ta' l-ammont ta' benefiċċji akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li jingħataw abażi ta' assigurazzjoni voluntarja jew ta' assigurazzjoni b'għażla kontinwata;

(d) Fejn id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija huma applikabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss minħabba l-fatt li l-persuna kkonċernata tirċievi benefiċċji ta' tip simili jew differenti pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jew dħul ieħor akkwistat fit-territorju ta' Stati Membri oħra, il-benefiċċju pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru jista' jkun imnaqqas biss fil-limiti ta' l-ammont tal-benefiċċji pagabbli taħt il-leġislazzjoni jew id-dħul akkwistat fit-territorju ta' Stati Membri oħra.

L-Artikolu 46b (11)

Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' benefiċċji ta' l-istess tip taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri

1. Id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija stipulati bil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ma jkunux applikabbli għall-benefiċċju kkalkulat skond l-Artikolu 46(2).

2. Id-dispożizzjonijiet dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tnaqqis stipulati mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru jkunu japplikaw għall-benefiċċju kkalkulat skond l-Artikolu 46(1)(a)(i) biss jekk il-benefiċċju kkonċernat huwa:

(a) jew benefiċċju, li hemm riferenza għalih fl-Anness IV, il-Parti D, li l-ammont tiegħu ma jiddependix fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa,

jew

(b) benefiċċju, li l-ammont tiegħu huwa ddeterminat abażi ta' perjodu akkreditat meħud li twettaq bejn id-data li fiha r-riskju mmaterjalizza u data iktar tard. Fil-każ ta' l-aħħar, l-imsemmija dispożizzjonijiet japplikaw fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' tali benefiċċju:

(i) jew b'benefiċċju ta' l-istess tip, għajr fejn ftehim kien milħuq bejn tnejn jew iktar Stati Memmbri li jipprovdi li wieħed u l-istess perjodu akkreditat jista' ma jeħux inkonsiderazzjoni darba jew darbtejn;

(ii) jew b'benefiċċju tat-tip li saret riferenza għalih f'(a).

Il-benefiċċji li għaihom saret riferenza f'(a) u (b) u l-ftehim imsemmi fl-Anness IV, il-Parti D.

L-Artikolu 46ċ (11)

Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli fil-każ ta' rkib (overlapping) ta' wieħed jew iktar benefiċċji li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46a(1) ma wieħed jew iktar benefiċċji ta' tip differenti jew ma dħul ieħor, fejn tnejn jew iktar Stati Membri huma kkonċernati

1. Jekk ir-riċeviment ta' benefiċċji ta' tip differenti jew dħul ieħor jitolbu r-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-twaqqif ta' tnejn jew iktar benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), l-ammonti li ma jkunux imħallsa b'applikazzjoni stretta tad-dispożizzjonijiet rigward ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat ikun diviż minn-numru ta' benefiċċji suġġetti għar-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija.

2. Fejn il-benefiċċju inkwistjoni huwa kkalkulat skond l-Artikolu 46(2), il-benefiċċju jew benefiċċji ta' tip differenti minn ta' StatiMembri oħra jew dħul ieħor jew l-elementi l-oħra kollha pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fejn tidħol ir-riduzzjoni, is-sospensjoni u t-tneħħija jittieħdu inkonsiderazzjoni aproporzjon tal-perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 46(2)(b), u jkunu użati għall-kalkolu ta' l-imsemmi benefiċċju.

3. Jekk ir-riċeviment ta' benefiċċji ta' tip differenti jew ta' dħul ieħor jitlob ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija ta' wieħed jew iktar benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), u ta' wieħed jew iktar bebefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(2), jkunu applikati r-regoli segwenti:

(a) fejn fil-każ ta' benefiċċju jew benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 46(1)(a)(i), l-ammonti li ma jkunux imħallsa b'applikazzjoni stretta tad-dispożizzjonijiet rigward ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri kkonċernati jkunu diviżi bin-numru ta' benefiċċji suġġetti għar-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija;

(b) fejn fil-każ ta' benefiċċju jew benefiċċji kkalkulati skond l-Artikolu 46(2), ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija jitwettqu skond il-paragrafu 2.

4. Fejn, fil-każ li għalih hemm riferenza fil-paragrafi 1 u 3(a), il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi li, għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward riduzzjoni, sospensjoni jew tneħħija, tittieħed konsiderazzjoni ta' benefiċċji ta' tip differenti u/jew dħul ieħor u ta' l-elementi l-oħra kollha bi proporzjon għall-perjodi ta' assigurazzjoni li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46(2)(b), id-diviżjoni pprovdut għaliha fl-imsemmija paragrafi ma tapplikax fejn jidħol dak l-Istat Membru.

5. Id-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq japplikaw mutatis mutandis fejn il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri tipprovdi li d-dritt għall-benefiċċju ma jistax ikun akkwistat fejn il-persuna kkonċernata tkun qiegħda tirċievi benefiċċju ta' tip differenti, pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jew ta' dħul ieħor.

L-Artikolu 47 (11)

Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-kalkolu tal-benefiċċji

1. Għall-kalkolu ta' l-ammonti teoretiċi u pro rata msemmija fl-Artikolu 46(2), jkunu japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) Fejn it-tul totali tal-perjodi ta' assigurazzjoni u tar-residenza mwettqa qabel ma mmaterjalizza r-riskju taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha kkonċernati mhux itwal mill-perjodu massimu mitlub mil-leġislazzjoni ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri għar-riċeviment tal-benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni il-perjodu massimu minflok it-tul totali tal-perjodi mwettqa; dan il-metodu ta' kalkolu m'għandux jirriżulta fl-impożizzjoni fuq dik l-istituzzjoni ta' l-ispiża ta' benefiċċju ikbar mill-benefiċċju sħiħ ipprovdut għalih bil-leġislazzjoni li hija tamministra. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-benefiċċji, li l-ammont tagħhom ma jiddependix fuq it-tul ta' l-assigurazzjoni;

(b) il-proċedura biex jittieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' irkib (overlapping) stipulati fir-Regolament implimentat li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 98;

(ċ) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi tal-qligħ medju, kontribuzzjoni medja, żieda medja jew fuq ir-relazzjoni li teżisti, matul il-perjodi ta' assigurazzjoni, bejn id-dħul gross ta' dak li jagħmel it-talba u l-qligħ gross medju tal-persuni kollha nxurjati minbarra l-apprendisti, tali figuri medji iddeterminati mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat biss abażi tal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-imsemmi Stat, jew tal-qligħ gross riċevut mill-persuna kkonċernata matul dawk il-perjodi biss;

(d) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi ta' l-ammont ta' qligħ, kontribuzzjonijiet jew żidiet, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat tiddetermina l-qligħ, il-kontribuzzjonijiet u ż-żidiet li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra abażi tal-qligħ medju, il-kontribuzzjonijiet u ż-żidiet fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

(e) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat jikkonsidraw l-qligħ standardizzat jew ammont fiss biex jittieħed inkonsiderazzjoni minnha fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra bħala ugwali għall-qligħ standardizzat jew ammont fiss jew, fejn xieraq, għall-medja tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss korrispondenti għall-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

(f) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati għal xi perjodi a bażi tal-ammont ta' qligħ u, għal perjodi oħra, a bażi tal-qligħ standardizzat jew ammont fiss, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, rigward il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra, tieħu inkonsiderazzjoni l-qligħ jew l-ammonti fissi ddeterminati skond id-dispożizzjonijiet msemmija f(d) jew (e) jew, kif xieraq, il-medja ta' dan il-qligħ jew ammonti fissi għall-perjodi kollha mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, l-istituzzjoni kompetenti tikkonsidra l-qligħ li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni rigward il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' Stati Membri oħra bħala ugwali għall-qligħ nazzjonali korrispondenti għall-qligħ standardizzat jew l-ammonti fissi;

(g) fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-benefiċċji huma kkalkulati abażi ta' kontribuzzjonijiet medji, l-istituzzjoni kompetenti tiddetermina dik il-medja b'riferenza biss għal dawk il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat imsemmi.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru rigward ir-rivalutazzjoni tal-fatturi meħuda inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji japplikaw, kif xieraq, għall-fatturi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, skond il-paragrafu 1, fejn jidħlu l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra.

3. Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-ammont tal-benefiċċji huwa ddeterminat billi tittieħed inkonsiderazzjoni l-eżistenza ta' membri tal-familja barra t-tfal, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu wkoll inkonsiderazzjoni dawk il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li kieneu jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor bħallikieku kienu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

4. Jekk il-leġislazzjoni li l-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru tamministra titlob salarju biex jittieħed inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji, fejn l-ewwel u t-tieni paragrafi ta' l-Artikolu 45(6) ġew applikati, u jekk, f'dan l-Istat Membru, perjodi biss ta' impjieg sħiħ bil-benefiċċju skond l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(b)(ii) jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-ħlas ta' pensjonijiet, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tħallas il-pensjoni a bażi tas-salarju li hija użat biex tipprovdi dak il-benefiċċju tad-disimpjieg skond il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 48 (11)

Perijodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza ta' inqas minn sena

1. Minkejja l-Artikolu 46(2), l-istituzzjoni ta' Stat Membru ma tkunx mistennija li tagħti benefiċċji rigward perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li tamministra li jittieħdu inkonsiderazzjoni meta r-riskju jimmaterjalizza, kemm-il darba:

- it-tul ta' l-imsemmija perjodi ma jammontax għal sena,

u

- waqt li jittieħdu dawn il-perjodi biss inkonsiderazzjoni, ebda dritt ta' benefiċċju ma jinkiseb bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati tieħu inkonsiderazzjoni il-perjodi msemmija fil-paragrafu 1, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) bl-eċċezzjoni tas-sottoparagrafu (b).

3. Jekk l-effett ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 jeħles mill-obligazzjoni tagħhom lill-istituzzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri kkonċernati, il-benefiċċji jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar minn dawk l-Istati li tiegħu jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet, bħallikieku l-perjodi kollha ta' assigurazzjoni u residenza mwettqa u meħuda inkonsiderazzjoni skond l-Artikolu 45(1) sa (4) kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat.

L-Artikolu 49 (11) (15)

Il-kalkolu tal-benefiċċji fejn persuna ma tissodisfax simultanjament il-kondizzjonijiet stipulati mil-leġislazzjonijiet kollha taħt liema perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza kienu mwettqa jew meta espressament talbet posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija

1. Jekk, fi żmien mogħti, il-persuna kkonċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati għad-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji mil-leġislazzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri li tagħhom huwa kien suġġett, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni kif xieraq l-Artikolu 45 u/jew l-Artikolu 40(3), imma tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' wieħed jew iktar minnhom biss, japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) kull istituzzjoni kompetenti li tamministra leġislazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha huma ssodisfati tikkalkula l-ammont tal-benefiċċju dovut, skond l-Artikolu 46;

(b) madanakollu:

(i) jekk il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' l-inqas ta' żewġ leġislazzjonijiet mingħajr ma jkollha tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati, dawn il-perjodi ma jittiħdux inkonsiderazzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46 2) sakemm it-teħid inkonsiderazzjoni ta' l-imsemmija perjodi ma jwassalx biex ikun iddeterminat ammont ogħla ta' benefiċċju;

(ii) jekk il-persuna kkonċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' leġislazzjoni waħda biss mingħajr ma jkollha tirrikorri għall-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati, l-ammont ta' benefiċċji dovut, skond l-Artikolu 46(1)(a)(i), ikun ikkalkulat biss skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha huma ssodisfati, waqt li jitqiesu l-perjodi mwettqa taħt dik il-leġislazzjoni biss, sakemm it-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex issodisfati ma jwasslux, skond l-Artikolu 46(1)(a)(ii), biex jiddeterminaw ammont ogħla ta' benefiċċju.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu japplika mutatis mutandis fejn il-persuna kkonċernata espressament talbet il-posponiment ta' l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija, skond it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

2. Il-benefiċċju jew benefiċċji rikalkulati awtomatikament skond l-Artikolu 46, kif u meta l-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar mil-leġislazzjonijiet l-oħra li għalihom il-persuna kkonċernata kienet issuġġettata huma ssodisfati, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, l-Artikolu 45 u waqt li jittieħed mill-ġdid inkonsiderazzjoni, fejn xieraq, il-paragrafu 1. Dan il-paragrafu japplika mutatis mutandis fejn il-persuna titlob l-għoti tal-benefiċċji tax-xjuħija akkwistati taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri li sa dak il-waqt kienu ġew posposti skond it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 44(2).

3. Rikalkulazzjoni ssir awtomatikament skond il-paragrafu 1, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 40(2), fejn il-kondizzjonijiet mitluba minn waħda jew iktar mil-leġislazzjonijiet ikkonċernati mhumiex aktar issodisfati.

L-Artikolu 50 (11)

L-għoti ta' suppliment fejn it-total tal-benefiċċji pagabbli taħt il-leġislazzjonijiet ta' diversi Stati Membri ma jammontax għall-minimu stipulat bil-leġislazzjoni ta' l-Istat li fit-territorju tiegħu jabitaw ir-reċipjenti

Reċipjent tal-benefiċċji li għalih japplika dan il-Kapitolu ma jistax jingħata, fl-Istat li fit-territorju tiegħu jabita u li taħt il-leġislazzjoni tiegħu huwa pagabbli lilu benefiċċju, benefiċċju li huwa inqas mill-benefiċċju minimu ffissat mil-leġislazzjoni għall-perjodu ta' assigurazzjoni jew residenza ugwali għall-perjodi kollha ta' assigurazzjoni jew residenza ugwali għall-perjodi kollha ta' assigurazzjoni meħuda inkonsiderazzjoni għall-pagament skond l-Artikoli preċedenti. L-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, jekk ikun hemm bżonn, tħallsu matul il-perjodu tar-residenza tiegħu fit-territorju tagħha suppliment ugwali għad-differenza bejn it-total tal-benefiċċji pagabbli taħt dan il-Kapitolu u l-ammont tal-benefiċċju minimu.

L-Artikolu 51 (11)

rivalutazzjoni u rikalkulazzjoni tal-benefiċċji

1. Jekk, minħabba żieda fil-prezz ta' l-għixien jew bidliet fil-livell tal-pagi u s-salarji jew raġunijiet oħra għall-aġġustament, il-benefiċċji ta' l-Istati kkonċernati jinbidlu b'persentaġġ fiss jew ammont, tali persentaġġ jew ammont jridu jkunu applikati direttament fil-benefiċċji ddeterminati taħt l-Artikolu 46, mingħajr bżonn għal rikalkolu skond dak l-Artikolu.

2. Mill-banda l-oħra, jekk il-metodu ta' l-iddeterminar tal-benefiċċji, jew ir-regoli għall-kalkolu tal-benefiċċji jinbidlu, issir rikalkolazzjoni skond l-Artikolu 46.

IL-KAPITOLU 4

INĊIDENTI FUQ IX-XOGĦOL U MARD OKKUPAZZJONALI

It-Taqsima 1

Dritt għall-benefiċċji

L-Artikolu 52

Residenza fi Stat Membru barra l-Istat kompetenti — Regoli ġenerali

Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inċident fuq ix-xogħol jew li tlaqqat marda okkupazzjonali, u li qiegħda tgħix fit-territorju ta' Stat Membru barra mill-Istat kompetenti, tirċievi fl-Istat li qiegħda tgħix:

(a) benefiċċji in natura, ipprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjonijiet tal-post tar-residenza skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li din tamministra bħallikieku kienet assigurata magħha;

(b) benefiċċji fi flus ipprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra. Madankollu bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tar-residenza, dawn il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 53

Ħaddiema tal-fruntieri — Regoli speċjali

Ħaddiem tal-fruntiera jista' wkoll jakkwista benefiċċji fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. tali benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet tabita hemm.

L-Artikolu 54

Abitazzjoni jew trasferiment ta' residenza għall-Istat kompetenti

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha koperta mill-Artikolu 52 li qiegħda tabita fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk hija diġà kienet irċeviet benefiċċji qabel kienet tabita hemm. Din id-dispożizzjoni, iżda, ma tapplikax għall-ħaddiema tal-fruntiera.

2. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha koperta mill-Artikolu 52 li tittrasferixxi l-post ta' abitazzjoni għat-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, anke jekk diġà tkun irċeviet benefiċċji qabel it-trasferiment ta' l-abitazzjoni.

L-Artikolu 55

Abitazzjoni barra l-Istat kompetenti — Ir-ritorn lejn jew it-trasferiment ta' l-abitazzjoni għall-Istat Membru ieħor wara t-tiġrib ta' inċident jew il-qbid ta' marda okkupazzjonali — Il-bżonn li tmur fi Stat Membru ieħor biex tirċievi l-kura meħtieġa

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ġġarrab inċident fuq ix-xogħol jew li tinħakem minn marda okkupazzjonali u:

(a) li qiegħda tabita fit-territorju ta' Stat Membru barra l-Istat kompetenti; jew

(b) li, wara li tkun saret intitolata għall-benefiċċji li jinħarġu mill-istituzzjoni kompetenti, hija awtorizzata minn dik l-istituzzjoni biex terġa lura lejn it-territorju ta' l-Istat Membru fejn hija residenti, jew biex tittrasferixxi l-post tal-abitazzjoni tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor;

jew

(ċ) li hija awtorizzata mill-istituzzjoni kompetenti biex tmur fit-territorju ta' Stat Membru ieħor sabiex tirċievi hemm il-kura meħtieġa għall-kondizzjoni tagħha;

tkun intitolata:

(i) għall-benefiċċji in natura pprovduti f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew abitazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni bħallikieku hija kienet assigurata magħha, il-perjodu li matulu jkunu pprovduti l-benefiċċji, madanakollu, jkunu rregolati mil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti;

(ii) għall-benefiċċji fi flus pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni li hija tamministra. Madanakollu bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew residenza, dawk il-benefiċċji jistgħu jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' l-aħħar f'isem ta' l-ewwel, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

2. L-awtorizazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(b) tista' tkun biss irrifjutata jekk ikun stabbilit li l-moviment tal-persuna kkonċernata jkun ta' preġudizzju għall-Istat ta' saħħitha jew tal-kura medika li tkun qiegħda tingħata.

L-awtorizazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1(ċ) tista' tkun rifjutata fejn il-kura inkwistjoni ma tkunx tista' tingħata lill-persuna kkonċernata fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tkun tabita.

L-Artikolu 56

Inċidenti waqt l-ivvjaġġar

Inċident waqt l-ivvjaġġar li jseħħ fit-territorju ta' Stat Membru barra l-Istat kompetenti jitqies li seħħ fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 57 (7)

Benefiċċji għall-marda okkupazzjonali fejn il-persuna kkonċernata tkun ġiet esposta għall-istess riskju f'diversi Stati Membri

1. meta persuna li laqqtet marda okkupazzjonali, taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ jew iktar Stati Membri, wettqet attività li n-natura setgħet tikkawżalha dik il-marda, il-benefiċċji li hija jew is-superstiti tagħha jistgħu jitolbu jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar fost dawk l-Istati li l-kondizzjonijiet tiegħu ġew issodisfati, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, il-paragrafi 2 sa 5.

2. Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat membru, l-għoti tal-benefiċċji minħabba mard okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li l-mard inkwistjoni kien għall-ewwel darba misjub fit-territorju tiegħu, tali kondizzjoni titqies li giet issodisfata jekk il-marda tkun instabet fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

3. Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti tal-benefiċċji għall-mard okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li l-mard inkwistjoni kien misjub f'limitu speċifiku ta' żmien wara t-tmiem ta' l-aħħar attività li setgħet ikkawżat il-mard, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat, meta tkun qiegħda tiċċekkja iż-żmien meta kienet qiegħda titwettaq dik l-attività, tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, attivitajiet simili mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra, bħallikieku dawn kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

4. Jekk, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, l-għoti tal-benefiċċji minħabba marda okkupazzjonali huwa suġġett għall-kondizzjoni li attività li setgħet ikkawżat il-marda inkwistjoni twettqet għal ċertu perjodu ta' żmien, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn ikun meħtieġ, perjodi li matulhom tali attività twettqet taħt il-leġislazzjoni ta' xi Stat Membru ieħor, bħallikieku din kienet twettqet taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat.

5. F'każijiet ta' "sclerogenic pneumoconiosis", l-ispejjeż ta' benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, jkunu maqsuma fost l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li fit-territorji tagħhom il-persuna kkonċernata tkun wettqet attività li setgħet tikkawża l-marda. Dan il-qsim isir abażi tar-razzjonalità li t-tul tal-perjodi tal-assigurazzjoni tax-xjuħija jew tar-residenza li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 45(1) mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kull wieħed mill-Istati twassal għat-tul totali tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija jew tar-residenza kompluti taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati kollha fid-dati li fihom bdew il-benefiċċji.

6. Il-Kunsill jistabbilixxi unanimament, fuq proposta mill-Kummissjoni, il-mard okkupazzjonali li għalihom ikunu estiżi d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5.

L-Artikolu 58

Il-Kalkolu tal-benefiċċji fi flus

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji fi flus jkun ibbażat fuq il-qligħ medju tiddetermina tali qligħ medju esklussivament b'riferenza għall-qligħ ikkonfermat bħala li tħallas matul il-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji fi flus ikun ibbażat fuq il-qligħ standardizzat tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament, jew fejn suppost, il-medja tal-qligħ standardizzat għall-perjodi kompluti taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

3. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji fi flus ivarja skond in-numru ta' membri tal-familja tieħu inkonsiderazzjoni anke l-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li qegħdin jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn ikunu qegħdin jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 59

Spejjeż għat-trasport ta' persuna li ġarrbet inċident fuq ix-xogħol jew li qiegħda ssofri minn mard okkupazzjonali

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li tħallas l-ispejjeż għat-trasport ta' persunali ġarrbet inċident fuq ix-xogħol jew li qiegħda ssofri minn marda okkupazzjonali, kemm għall-post tar-residenza kif ukoll għall-isptar, tħallas tali spejjeż lill-post korrispondenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor fejn il-persuna tabita, basta li l-istituzzjoni tagħti awtorizzazzjoni minn qabel għal tali trasport, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni kif suppost tar-raġunijiet li jiġġustifikawh. tali awtorizzazzjoni mhix meħtieġa fil-każ ta' ħaddiem tal-fruntiera.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi għall-ħlas ta' l-ispejjeż tat-trasport tal-katavru ta' persuna maqtula f'inċident fuq il-post tax-xogħol għall-post tad-difna, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra, tħallas tali spejjeż lill-post korrispondenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, fejn il-persuna kienet tabita fiż-żmien ta' l-inċident.

It-Taqsima 2

Aggravament ta' marda okkupazzjonali li għaliha ngħata l-benefiċċju

L-Artikolu 60 (7) (11)

1. F'każ ta' aggravament ta' marda okkupazzjonali li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha irċeviet jew qiegħda tirċievi benefiċċju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a) jekk il-persuna kkonċernata ma tkunx, waqt li qiegħda tirċievi l-benefiċċju, ingaġġata f'xogħol taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li jista' jikkawża jew jiggrava il-marda inkwistjoni, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru tkun marbuta li tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tamministra waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament;

(b) jekk il-persuna kkonċernata, waqt li tkun tirċievi l-benefiċċji, tkun wettqet tali attività taħt il-leġislazzjoni ta' Stat membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru tkun marbuta li tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra mingħajr ma tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament. L-istituzzjoni kompetenti tat-tieni Stat Membru tagħti suppliment lill-persuna kkonċernata, l-ammont ta' liema jkun ugwali għad-differenza bejn l-ammont tal-benefiċċji dovuti wara l-aggravament u l-ammont li kien ikun dovut qabel l-aggravament taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra jekk il-marda inkwistjoni tkun seħħet taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru;

(ċ) jekk, fil-każ kopert mis-sottoparagrafu (b), persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tbati minn "sclerogenic pneumoconiosis" jew minn marda determinata taħt l-Artikolu 57 (6) ma tkunx intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat tkun marbuta li tipprovdi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament. L-istituzzjoni kompetenti tat-tieni Stat Membru, iżda, trid tħallas l-ispejjeż tad-differenza bejn l-ammont tal-benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, dovuti mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament, u l-ammont tal-benefiċċji korrispondenti li kienu dovuti qabel l-aggravament;

(d) id-dispożizzjonijiet għat-tnaqqis, sospensjoni jew tneħħija stipulati mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ma jkunux japplikaw għall-persuna li tirċievi benefiċċji mogħtija minn istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri skond is-sottoparagrafu (b).

2. F'każ ta' aggravament ta' marda okkupazzjonali li jwassal għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5), ikunu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni kompetenti li tat il-benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(1) tkun marbuta li tipprovdi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament;

(b) l-ispejjeż tal-benefiċċji fi flus, inklużi l-pensjonijiet, ikomplu jinqasmu bejn l-istituzzjonijiet li qasmu l-ispejjeż tal-benefiċċji ta' qabel skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5). Fejn, madanakollu, il-persuna tkun wettqet attività li setgħet ikkawżat jew iggravat il-marda okkupazzjonali inkwistjoni, kemm taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri li fihom tkun ġa wettqet attività ta' l-istess natura, kif ukoll taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' tali Stat trid tħallas l-ispejjeż tad-differenza bejn l-ammonti ta' benefiċċji dovuti, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-aggravament, u l-ammont ta' benefiċċji dovut qabel l-aggravament.

It-Taqsima 3

Dispożizzjonijiet oħra

L-Artikolu 61

Regoli biex jittieħdu inkonsiderazzjoni l-fatturi speċjali ta' ċerti leġislazzjonijiet

1. Jekk m'hemmx ebda assigurazzjoni kontra l-inċidenti fuq ix-xogħol jew il-mard okkupazzjonali fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tinzerta tkun, jew jekk tali assigurazzjoni teżisti imma mhemm ebda istituzzjoni responsabbli għall-provediment tal-benefiċċji tat-tip, dawk il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tal-permanenza jew residenza responsabbli li tipprovdi benefiċċju tat-tip fil-każ ta' mard.

2. Fejn il-leġislazzjoni tal l-Istat kompetenti tagħmel il-benefiċċji tat-tip kollha kemm huma b'xejn kondizzjonati fuq l-użu tas-servizz mediku organizzat minn min jimpjega, benefiċċji tat-tip pprovduti fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 52 u 55(1) jitqiesu li kienu pprovduti minn tali servizz mediku.

3. Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti tinkludi skema relatata ma l-obbligi ta' min iħaddem, benefiċċji tat-tip pprovduti fil-każ li għalih hemm riferenza fl-Artikoli 52 u 55(1) jitqiesu li kienu pprovduti fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti.

4. fejn in-natura ta' l-iskema ta' l-Istat kompetenti relatata mal-kumpens għall-inċidenti fuq ix-xogħol mhix assigurazzjoni ta' bilfors, il-provediment tal-benefiċċji tat-tip tkun magħmula direttament minn min iħaddem jew mill-assiguratur involut.

5. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi espressament jew b'implikazzjoni li inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew kienu kkonfermati qabel jittieħdu inkonsiderazzjoni sabiex ikun assessjat il-grad ta' l-inkapaċità, biex ikun stabbilit id-dritt għal kwalunkwe benefiċċju, jew biex ikun iddeterminat l-ammont ta' benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru tieħu wkoll inkonsiderazzjoni inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew ġew konfermati qabel taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħallikieku dawn ikunu seħħew jew ġew ikkonfermati taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

6. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi espressament jew b'implikazzjoni li inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew ġew ikkonfermati sussegwentement jittieħdu inkonsiderazzjoni sabiex ikun assessjat il-grad ta' l-inkapaċità, biex ikun stabbilit id-dritt għal kwalunkwe benefiċċju jew biex ikun determinat l-ammont ta' tali benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru tieħu wkoll inkonsiderazzjoni inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali li jkunu seħħew jew kienu kkonfermati sussegwentement taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn ikunu seħħew jew kienu kkonfermati taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, imma biss fejn:

(1) ebda kumpens mhu dovut fejn jidħol inċident fuq ix-xogħol jew marda okkupazzjonali li jkunu seħħu jew ġew ikkonfermati qabel taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

u

(2) ebda kumpens mhu dovut bis-saħħa tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor li taħtha seħħ l-inċident fuq ix-xogħol jew kienet seħħet jew ikkonfermata l-marda okkupazzjonali sussegwentement, waqt li tkun ittieħdet konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5, fejn jidħol l-inċident fuq ix-xogħol jew il-marda okkupazzjonali:

L-Artikolu 62

Skema applikabbli fejn hemm diversi skemi fil-pajjiż tal-permanenza jew tar-residenza — Żmien massimu tal-benefiċċji

1. Jekk il-leġislazzjoni tal-pajjiż ta' permanenza jew residenza jkollu diversi skemi ta' assigurazzjoni, id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom koperti mill-Artikoli 52 jew 55(1) ikunu dawk ta' l-iskema għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar. Madanakollu, jekk dik il-leġislazzjoni tinkludi skema speċjali għall-ħaddiema tal-minjieri jew xogħol simili, id-dispożizzjonijiet ta' dik l-iskema japplikaw għal dik il-kategorija ta' ħaddiema fejn l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza li lilha huma jissottomettu t-talba tagħhom hija kompetenti li tamministra dik l-iskema.

2. Jekk il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tistabbilixxi perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw il-benefiċċji, l-istituzzjoni li tamministra dik il-leġislazzjoni tista' tieħu inkonsiderazzjoni kwalunkwe perjodu matul liema il-benefiċċji jkunu diġà ġew ipprovduti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor.

It-Taqsima 4

Rimborsament bejn l-istituzzjonijiet

L-Artikolu 63

1. L-istituzzjoni kompetenti tkun obbligata li tirrimborsa l-ammont ta' benefiċċji tat-tip pprovduti f'isimha skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 52 u 55(1).

2. Ir-rimborsiment li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 ikun determinat u magħmul skond il-proċeduri stipulati mir-Regolament ta' implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, dwar il-prova tan-nefqa attwali.

3. Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' tali Stati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborsiment jew ta' rinunzja tar-rimborz bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

IL-KAPITOLU 5

GĦOTJIET TAL-MEWT

L-Artikolu 64

Aggregazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza

L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel akkwist, retenzjoni jew irkupru tad-dritt ta' l-għotjiet tal-mewt suġġetti għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn ikun meħtieġ, tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku dawn twettqu taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 65

Dritt għall-għotjiet fejn il-mewt tiġri fi, jew fejn il-persuna intitolata tabita fi, Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1. meta persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, pensjonanta jew waħda li qiegħda titlob pensjoni, jew membru tal-familja tagħha, tmut fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, il-mewt titqies li seħħet fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

2. L-istituzzjoni kompetenti tkun obbligata tagħti għotjiet tal-mewt pagabbli taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, anke jekk il-persuna intitolata tabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ikunu wkoll applikati meta l-mewt hija r-riżultat ta' inċident fuq ix-xogħol jew ta' marda okkupazzjonali.

L-Artikolu 66

Dispożizzjonijiet ta' benefiċċji fil-każ tal-mewt ta' pensjonant li jabita fi Stat Membru differenti minn dak li l-istituzzjoni tiegħu kienet responsabbli għall-provediment ta' benefiċċji tat-tip

Fil-każ tal-mewt ta' pensjonant li kien intitolat għall-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, jew għall-pensjonijiet taħt il-leġislazzjonijiet ta' żewġ Stati Membri jew iktar, meta tali pensjonant kien qiegħed jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li l-istituzzjoni tiegħu kienet responsabbli li tipprovdilu l-benefiċċji tat-tip taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 28, l-għotjiet tal-mewt pagabbli taħt il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni jkunu pprovduti minn dik l-istituzzjoni a spejjeż tagħha bħallikieku l-pensjonant kien jabita fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' dik l-istituzzjoni fiż-żmien tal-mewt tiegħu.

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti jkunu japplikaw b'analoġija għall-membri tal-familja tal-pensjonant.

IL-KAPITOLU 6

BENEFIĊĊJI TAD-DISIMPJIEG

It-Taqsima 1

Dispożizzjonijiet komuni

L-Artikolu 67

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt tal-benefiċċji suġġett għall-kompliment ta' perjodi ta' assigurazzjoni tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, il-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' l-impjieg imwettqa bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, bħallikieku kienu perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, basta, madanakollu, li l-perjodi ta' l-impjieg jkunu ġew magħduda bħala perjodi ta' assigurazzjoni li kieku ġew imwettqa taħt dik il-leġislazzjoni.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu twettaq akkwist, retenzjoni jew irkupru tad-dritt tal-benefiċċji suġġett għat-twettiq ta' perjodi ta' impjieg tieħu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg imwettqa bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn kienu perjodi ta' l-impjieg imwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

3. Għajr għall-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 71(1)(a)(ii) u (b)(ii), l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata tkun wettqet l-aħħar:

- fil-każ tal-paragrafu 1, perjodi ta' assigurazzjoni,

- fil-każ tal-paragrafu 2, perjodi ta' impjieg,

skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni taħt liema l-benefiċċji ġew mitluba.

4. fejn it-tul tal-perjodu li matulu l-benefiċċji jistgħu jingħataw jiddependi fuq it-tul ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 japplikaw, kif suppost.

L-Artikolu 68

Kalkolu tal-benefiċċji

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-kalkolu tal-benefiċċji jkun ibbażat fuq l-ammont tal-paga jew salarju ta' qabel din tieħu inkonsiderazzjoni esklussivament il-paga jew salarju riċevut mill-persuna kkonċernata matul l-aħħar impjieg tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat. Madanakollu, jekk il-persuna kkonċernata kien ilu fl-impjieg f'dak it-territorju inqas minn erba xhur, il-benefiċċji jkunu kkalkulati abażi tal-paga jew salarju normali korrispondenti, fil-post fejn il-persuna impjegata tkun tabita jew qiegħda, għall-impjieg ekwivalenti jew simili għall-aħħar wieħed tagħha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tipprovdi li l-ammont ta' benefiċċji jvarja man-numru tal-membri tal-familja, din tieħu inkonsiderazzjoni wkoll il-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata li jkunu jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, bħallikieku huma jkunu jabitaw fit-territorju ta' l-Istat kompetenti. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx kemm-il darba, fil-pajjiż ta' residenza tal-membri tal-familja, persuna oħra hija intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg li għall-kalkolu tagħhom il-membri tal-familja jkunu ttieħdu inkonsiderazzjoni.

It-Taqsima 2

Persuni disimpjegati li jmorru fi Stat Membru differenti minn dak kompetenti

L-Artikolu 69

Kondizzjonijiet u limiti għar-retenzjoni tad-dritt tal-benefiċċji

1. Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija impjegata kompletament u li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-intitolar tal-benefiċċji u li tmur f'wieħed jew f'iktar Stati Membri biex tfittex impjieg hemm iżżomm l-intitolar għal tali benefiċċji taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin u fil-limiti segwenti:

(a) Qabel it-tluq tagħha, din trid tkun ireġistrata bħala persuna li qiegħda tfittex ix-xogħol u li tkun baqgħet għad-dispożizzjoni tas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat kompetenti għal ta' l-inqas erba' ġimgħat wara li tkun spiċċat bla xogħol, madanakollu, is-servizzi kompetenti jew l-istituzzjonijiet jistgħu jawtorizzaw it-tluq tagħha qabel ma jkun għalaq tali żmien.

(b) Trid tirreġistra bħala persuna li qiegħda tfittex ix-xogħol mas-servizzi ta' l-impjiegi ta' kull Stat Membru li fih tmur u tkun suġġetta għall-proċeduri ta' komtroll organizzati hemmhekk. Din il-kondizzjoni titqies bħala sodisfatta għall-perjodu ta' qabel ir-reġistrazzjoni kemm-il darba l-persuna kkonċernata tkun irreġistrat fi żmien sebat ijiem mid-data li spiċċat tkun disponibbli għas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat li tkun ħalliet. F'każijiet eċċezzjonali, dan il-perjodu jista' jkun estiż mis-servizzi kompetenti jew istituzzjonijiet.

(ċ) L-intitolar għall-benefiċċji jkompli għall-perjodu massimu ta' tliet xhur mid-data minn meta l-persuna kkonċernata tieqaf tkun disponibbli għas-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat li ħelliet, basta li l-perjodu tal-benefiċċji ma jeċċedix dak tal-benefiċċji li kienet intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. Fil-każ ta' ħaddiem staġġjonali tali perjodu, barra minn hekk, ikun limitat għall-perjodu li jifdal sa tmiem l-istaġun li għalih kien imqabbad biex jaħdem.

2. Jekk il-persuna kkonċernata terġa lura fl-Istat kompetenti qabel it-tmiem tal-perjodu li matulu hija intitolata għall-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(ċ), din tkompli tkun intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, hija titlef kull intitolar għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti jekk ma terġax lura qabel it-tmiem ta' dak il-perjodu. F'każijiet eċċezzjonali, dan il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż mis-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jistgħu jkunu invokati darba biss bejn iż-żewġ perjodi ta' l-impjieg.

4. Fejn l-Istat kompetenti huwa l-Belġju, persuna mhux impjegata li terġa lura hemm wara l-għeluq tal-perjodu ta' tliet xhur stipulat fil-paragrafu 1(ċ), ma terġax tikkwalifika għall-benefiċċji f'dak il-pajjiż sakemm ma kienx impjegat ta' l-inqas tliet xhur.

L-Artikolu 70

Dispożizzjonijiet tal-benefiċċji u tar-rimborsamenti

1. Fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 69(1), il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni ta' kull wieħed mill-Istati li fihom persuna mhux impjegata tmur tfittex impjieg.

L-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun suġġetta fiż-żmien ta' l-aħħar impjieg tagħha tkun obbligata tirrimborsa l-ammont ta' tali benefiċċji.

2. Ir-rimborsamenti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 ikunu ddeterminati u magħmula skond il-proċeduri stipulati mir-Regolament ta' l-implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, fuq prova tan-nefqa attwali, jew ta' pagamenti f'somom sħaħ.

3. Tnejn jew iktar Stati Membri, jew awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati, jistgħu jipprovdu għall-metodi oħra ta' rimborsament jew pagament, jew jistgħu jwarrbu kull rimborsament bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

It-Taqsima 3

Persuni disimpjegati li, matul l-aħħar impjieg tagħhom, kienu jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

L-Artikolu 71

1. Persuna disimpjegata li qabel kienet impjegata u li, matul l-aħħar impjieg tagħha, kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) (i) Ħaddiem tal-fruntiera li huwa bla xogħol parzjalment jew minn żmien għal ieħor fl-intrapriża li timpjegah, jirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti bħallikieku huwa kien jabita fit-territorju ta' dak l-Istat; dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti.

(ii) Ħaddiem tal-fruntiera li huwa kompletament impjegat jirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita bħallikieku huwa kien suġġett għal dik il-leġislazzjoni waqt l-aħħar impjieg, dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza aspejjeż tagħha.

(b) (i) Persuna impjegata, differenti minn ħaddiem tal-fruntiera, li huwa parzjalment, jew minn żmien għal żmien inkella kompletament impjegata u li tibqa disponibbli għal min iħaddimha jew għas-servizzi ta' l-impjieg fit-territorju ta' l-Istat kompetenti tirċievi benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku hija kienet tabita fit-territorju tiegħu, dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti mill-istituzzjoni kompetenti.

(ii) Persuna impjegata, mhux bħala ħaddiem tal-fruntiera, li hija kompletament impjegata u li tagħmel lilha nfisha disponibbli għax-xogħol mas-servizzi ta' l-impjieg fit-territorju ta' Stat Membru li fih hija tabita, jew li terġa lura f'dak it-territorju, tirċievi benefiċċji skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat bħallikieku l-aħħar li kienet impjegata kien hemm; l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tipprovdi tali benefiċċji a spejjeż tagħha. Madanakollu, jekk tali persuna impjegata tkun saret intitolata għall-benefiċċji a spejjeż ta' l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet suġġetta, din tirċievi benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69. Ir-riċeviment ta' benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat li fih tabita jkun sospiż għal kwalunkwe perjodu matul liema l-persuna impjegata tista', taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69, tagħmel talba għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li għaliha hija kienet suġġetta.

2. Persuna mhix impjegata ma tistax tagħmel talba għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fit-territorju ta' liema hija tabita waqt li hija intitolata għall-benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(a)(i) jew (b)(i).

IL-KAPITOLU 7(8)

BENEFIĊĊJI TAL-FAMILJA

L-Artikolu 72 (8)

Aggregazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras (self-employment)

Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru twettaq akkwist tad-dritt tal-benefiċċji kondizzjonat fuq it-twettiq ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat tieħu inkonsiderazzjoni għal dan l-iskop, sa fejn ikun hemm bżonn, perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg u impjieg għar-ras imwettqa fi kwalunkwe Stat Membru, bħallikieku dawn kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-Artikolu 72a (9) (14)

Persuni impjegati li sabu ruħħom kompletament bla xogħol

Persuna impjegata li sabet ruħha kompletament bla xogħol u għal-liema l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew (b)(ii) tapplika għall-membri tal-familja tagħha abitanti fit-territorju ta' l-istess Stat Membru bħalha, jirċievu benefiċċji tal-familja skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat, bħallikieku hija kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar impjieg tagħha, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 72. Dawn il-benefiċċji jkunu pprovduti minn, u aspejjeż ta', l-istituzzjoni tal-post tar-residenza.

Fejn dik l-istituzzjoni tapplika leġislazzjoni li tipprovdi għat-tnaqqis ta' kontribuzzjonijiet pagabbli mill-persuna mhix impjegata biex tkopri l-benefiċċji tal-familja, din tkun awtorizzata biex tagħmel tali tnaqqis skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tagħha.

L-Artikolu 73 (8)

Persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li l-membri tal-familji tagħhom jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li qegħdin jabitaw fi Stat Membru ieħor, għall-benefiċċji tal-familja pprovduti mill-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-ewwel, bħallikieku huma kienu jabitaw f'dak l-Istat, suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI.

L-Artikolu 74 (8)

Persuni disimpjegati li l-membri tal-familji tagħhom jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Persuna disimpjegata li qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha u li taqbad il-benefiċċji tad-disimpjieg taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li jabitaw fi Stat Membru ieħor, għall-benefiċċji tal-familja pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' l-ewwel, bħallikieku kienu jabitaw f'dak l-Istat, suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI.

L-Artikolu 75 (8)

Id-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji

1. Il-benefiċċji tal-familja jkunu pprovduti, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 73, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat għall-leġisdlazzjoni li għaliha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija suġġetta u, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 74, mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat taħt il-leġislazzjoni ta' liema persuna disimpjegata qabel kienet impjegata jew taħdem għal rasha tirċievi benefiċċji tad-disimpjieg. Dawn ikunu pprovduti skond id-dispożizzjonijiet amministrati minn tali stituzzjonijiet, kemm jekk jew le l-persuna naturali jew legali li lilha jitħallsu tali benefiċċji qiegħda tabita jew toqgħod fit-territorju ta' l-Istat kompetenti jew f'dak ta' Stat Membru ieħor.

2. Madanakollu, jekk il-benefiċċji tal-familja ma jintużawx mill-persuna li lilha suppost ikunu pprovduti għall-manteniment tal-membri tal-familja, l-istituzzjoni kompetenti tuża l-obbligi legali tagħha billi tipprovdi l-imsemmija benefiċċji lill-persuna naturali jew legali li attwalment tkun tmantni l-membri tal-familja, fuq it-talba ta', u permezz ta' aġenzija, l-istituzzjoni tal-post tagħhom ta' abitazzjoni jew ta' l-istituzzjoni ddisinjata jew ta'; korp maħtur għal dan l-iskop mill-awtorità kompetenti tal-pajjiżi ta' l-abitazzjoni tagħhom.

3. Tnejn jew iktar Stati Membri jistgħu jiftehmu, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8, li l-istituzzjoni kompetenti tipprovdi l-benefiċċji tal-familja dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' dawk l-Istati jew ta' wieħed minn dawk l-Istati lill-persuna naturali jew legali li tmantni attwalment lill-membri tal-familja, kemm direttament kif ukoll permezz ta' aġenzija ta' l-istituzzjoni tal-post tar-residenza tagħhom.

L-Artikolu 76 (8)

Regoli jew prijorità fil-każijiet ta' intitolamenti sovrapposti (overlapping) għall-benefiċċji tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti u taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza tal-membri tal-familja

1. Fejn, matul l-istess perjodu, għall-istess membru tal-familja u minħabba t-twettiq ta' okkupazzjoni, il-benefiċċji tal-familja jkunu pprovduti mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu il-familja tabita, l-intitolament tal-benefiċċji tal-familja dovuti skond il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jekk ikun xieraq taħt l-Artikolu 73 jew 74, jiġu sospiżi sa l-ammont ipprovdut fil-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

2. Jekk applikazzjoni għall-benefiċċji ma ssirx fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw il-membri tal-familja, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru l-ieħor tista' tapplika d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 bħallikieku l-benefiċċji jkunu ngħataw fl-ewwel Stat Membru.

IL-KAPITOLU 8

BENEFIĊĊJI GĦALL-ULIED DIPENDENTI TA' PENSJONANTI U GĦALL-ILTIEMA

L-Artikolu 77

Ulied dipendenti ta' pensjonanti

1. It-terminu "benefiċċji", għall-iskopijiet ta' dan L-Artikolu, ikun ifisser l-allowances tal-familja għall-persuni li jirċievu pensjonijiet tax-xjuħija, invalidità jew inċident fuq ix-xogħol inkella mard okkupazzjonali, u żidiet jew supplimenti għal tali pensjonijiet fejn jidħlu l-ulied ta' tali pensjonanti, bl-eċċezzjoni tas-supplimenti mogħtija taħt skemi ta' assigurazzjoni għal inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali.

2. Benefiċċji jingħataw skond ir-regoli segwenti, irrispettivament mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-pensjonant jew uliedu qegħdin jabitaw:

(a) għall-pensjonant li jiġbed pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru responsabbli għall-pensjoni;

(b) għall-pensjonant li jiġbed pensjoni taħt leġislazzjoni ta' iktar minn Stat Membru wieħed:

(i) skond il-leġislazzjoni ta' liema jkun minn dawn l-Istati li fihom jabita basta, li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), jinkiseb dritt ta' wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 ikun taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

jew

ii) f'każijiet oħra skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett għall-itwal perjodu ta' żmien, basta, li waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), jinkiseb dritt għal wieħed mill-benefiċċji li għalihom saret riferenza fil-paragrafu 1 taħt tali leġislazzjoni; jekk ebda dritt għal benefiċċju ma jinkiseb taħt dik il-leġislazzjoni, il-kondizzjonijiet għall-ksib ta' tali dritt taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri l-oħra kkonċernati jkunu eżaminati f'ordni nieżel skond it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjonijiet ta' dawk l-Istati Membri.

L-Artikolu 78

L-iltiema

1. It-terminu "benefiċċji", għall-iskopijiet ta' dan l-Artiklu, jfisser l-allowances tal-familja u, fejn xieraq, l-allowances supplimentari jew speċjali għall-iltiema u l-pensjonijiet ta' l-iltiema għajr dawk mogħtija taħt l-iskemi ta' assigurazzjoni għall-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard okkupazzjonali.

2. Il-benefiċċji ta' l-iltiema jingħataw skond ir-regoli segwenti, irrispettivament mill-Istat Membru fit-territorju ta' liema l-iltim, jew il-persuna naturali jew legali li attwalment tmantnih tabita:

(a) għall-iltim ta' persuna mejta li kienet impjegata jew taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(b) għall-iltim ta' persuna mejta li kienet impjegata jew taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri:

(i) skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-iltim jabita basta li, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 78(1)(a), ikun akkwistat dritt għal wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(ii) f'każijiet oħra skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kien suġġett il-mejjet għall-itwal perjodu ta' żmien, basta li, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 79(1)(a), ikun akkwistat id-dritt ta' wieħed mill-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat; jekk ebda dritt ma jinkiseb taħt dik il-leġislazzjoni, il-kondizzjonijiet ta' l-akkwist ta' tali dritt taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri l-oħra jkun eżaminat f'ordni nieżla skond it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' dawk l-Istati.

Madanakollu, il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru applikabbli fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji li għalihom saret riferenza fl-Artikolu 77 għal ulied pensjonant tibqa applikabbli wara l-mewt ta' l-imsemmi pensjonant fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji lill-iltiema tiegħu.

L-Artikolu 79 (7)

Id-dispożizzjonijiet komuni tal-benefiċċji għall-ulied dipendenti ta' pensjonanti u għall-iltiema

1. Il-benefiċċji, fit-tifsira ta' l-Artikoli 77 u 78, jkunu pprovduti skond il-leġislazzjoni ddeterminata mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dawk l-Artikoli mill-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' tali leġislazzjoni u b'ispejjeż tagħha bħallikieku l-pensjonant jew il-mejjet kien suġġett biss għal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

Madanakollu:

(a) jekk dik il-leġislazzjoni tipprovdi li l-akkwist, ir-retenzjoni jew l-irkupru tad-dritt tal-benefiċċji jkun dipendenti fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg, xogħol għar-ras jew residenza tali tul jkun ddeterminat billi jittieħdu inkonsiderazzjoni, fejn meħtieġ, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 jew, kif jista' jkun il-każ, ta' l-Artikolu 72;

(b) Jekk dik il-leġislazzjoni tipprovdi li l-ammont tal-benefiċċji jkun ikkalkulat abażi ta' l-ammont tal-pensjonijiet, jew li jkun jiddependi fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni l-ammont ta' dawn il-benefiċċji jkun ikkalkulat abażi ta' l-ammont teoretiku ddeterminat skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 46(2).

2. Fil-każ fejn l-effett ta' l-applikar tar-regola stipulata fl-Artikli 77(2)(b)(ii) u 78(2)(b)(ii) jkun li jagħmel kompetenti diversi Stati Membri, bit-tul tal-perjodi jkun ugwali, il-benefiċċji fit-tifsira ta' l-Artikoli 77 u 78, kif jista' jkun il-każ, jingħataw skond il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri li għalihom kien suġġett il-pensjonant jew il-mejjet.

3. Id-dritt tal-benefiċċji dovut biss taħt il-leġislazzjoni nazzjonali jew taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 u taħt l-Artikoli 77 u 78 ikunu sospiżi kemm-il darba l-ulied jsiru intitolati għall-benefiċċji tal-familja jew għall-allowances tal-familja permezz tat-twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali. F'tali każ, il-persuni kkonċernati jkunu kkunsidrati bħala membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

IT-TITOLU IV

KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI

L-Artikolu 80

Kompożizzjoni u metodi tat-tħaddim

1. Ikun hemm marbuta mal-Kummissjoni Kummissjoni Amministrattiva għas-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti (hawn taħt imsejħa "Il-Kummissjoni Amministrattiva) magħmula minn rappreżentant tal-gvern ta'" kull Stat Membru, assistit, fejn meħtieġ, minn kunsillieri esperti. Rappreżentant tal-Kummissjoni jattendi l-laqgħat tal-Kummissjoni Amministrattiva f'kapaċità ta' kunsillier.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva tkun assistita f'materji tekniċi mill-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol taħt it-termini tal-ftehim konklużi għal dak l-iskop bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

3. Ir-regoli tal-Kummissjoni Amministrattiva jsiru permezz ta' ftehim mutwu fost il-membri.

Id-Deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 81(a) jkunu unanimi. Dawn jingħataw il-pubblikazzjoni neċessarja.

4. Is-servizzi segretarjali jkunu pprovduti għall-Kummissjoni Amministrattiva mill-Kummissjoni.

L-Artikolu 81

Ix-Xogħol tal-Kummissjoni Amministrattiva

Il-Kummissjoni Amministrattiva jkollha d-dmirijiet li ġejjin:

(a) li tieħu ħsieb il-kwistjonijiet amministrattivi u l-kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li jinqalgħu mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament u tar-Regolamenti sussegwenti, jew minn kwalunkwe ftehim jew arraġament konklużi minn dan, bla ebda preġudizzju għad-dritt ta' l-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u l-persuni kkonċernati li jagħmlu rikors għall-proċeduri u t-tribunali li hemm ipprovdut għalihom mil-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri, permezz ta' dan ir-Regolament jew bit-Trattat;

(b) li twettaq it-traduzzjonijiet kollha tad-dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fuq talba tal-awtoritajiet, istituzzjonijiet u tribunali kompetenti ta' l-Istati Membri, u partikolarment traduzzjonijiet ta' talbiet sottomessi minn persuni li jistgħu jkunu intitolati għall-benefiċċju taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(ċ) biex trawwem u tiżviluppa koperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-materji tas-Sigurtà Soċjali, partikolarment fejn jidħlu l-miżuri tas-saħħa u soċjali ta' interess komuni;

(d) biex trawwem u tiżviluppa koperazzjoni bejn l-Istati Membri b'vista ta' ħeffa, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-iżviluppi fit-tekniki tal-immaniġġjar amministrattiv, l-għoti tal-benefiċċji, partikolarment dawk dovuti taħt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' l-invalidità, ix-xjuħija u l-mewt (pensjonijiet);

(e) biex tiġbor il-fatturi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-ġbir ta' rendikonti marbutin ma l-ispejjeż li għandhom isiru mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u biex tadotta r-rendikonti annwali bejn l-imsemmija istituzzjonijiet;

(f) biex twettaq kwalunkwe funzjoni oħra li taqa fil-kompetenza tagħha taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan u ta' ir-Regolamenti sussegwenti jew ta' xi ftehim jew arranġament li joħroġ minnhom;

(g) biex tissottometti proposti lill-Kummissjoni biex isiru ir-Regolamenti sussegwenti u għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament u ta' oħrajn sussegwenti.

IT-TITOLU V

KUMITAT KONSULTATTIV DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI

L-Artikolu 82 (B)

Metodi ta' twaqqif, kompożizzjoni u ħidma

1. Kumitat konsultattiv dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti (hawn taħt imsejjaħ "il-Kumitat Konsultattiv") huwa stabbilit, b'90 membru ġejjin minn kull Stat Membru:

(a) żewġ rappreżentanti tal-gvern, li minnhom ta' l-inqas wieħed irid ikun membru tal-Kummissjoni Amministrattiva;

(b) żewġ rappreżentanti tat-"trade unions";

(ċ) żewġ rappreżentanti ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem.

Għal kull kategorija li hemm referenza għaliha hawn fuq, membru alternattiv ikun maħtur għal kull Stat Membru.

2. Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv u l-membri alternattivi tagħhom ikunu maħtura mill-Kunsill li jagħmel l-almu tiegħu, meta jkun qiegħed jagħżel ir-rappreżentanti tat-"trade unions" u ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, biex ikollu rappreżentanza ekwa fuq il-kumitat tas-setturi varji kkonċernati.

Il-lista tal-membri u l-alternattivi tagħhom tkun ippubblikata mill-Kunsill fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

3. It-terminu tal-ħatra għall-membri u l-alternattivi tagħhom ikun ta' sentejn. Il-ħatra tagħhom tista' tkun mġedda. Ma tmiem it-terminu tal-ħatra tagħhom, il-membri u l-alternattivi tagħhom jibqgħu fil-ħatra sakemm ikunu rimpjazzati jew sakemm il-ħatra tagħhom tkun imġedda.

4. Il-Kumitat Konsultattiv ikun immexxi minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-President ma jivvutax.

5. Il-Kumitat Konsultattiv jiltaqa ta' l-inqas darba fis-sena. Dan jissejjaħ mill-president tiegħu, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq applikazzjoni miktuba lilu minn ta' l-inqas terz mill-membri. tali applikazzjoni trid tinkludi proposti konkreti dwar l-aġenda.

6. Waqt li jaġixxi fuq proposta tal-president tiegħu, il-Kumitat Konsultattiv jista' jiddeċiedi, f'każijiet eċċezzjonali, li jieħu parir mingħand kwalunkwe persuna jew rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet b'esperjenza estensiva fil-materji tas-sigurtà soċjali. Barra minn hekk, il-Kumitat jirċievi assistenza teknika mill-Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-Kummissjoni Amministrattiva, taħt it-termini tal-ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

7. L-opinjonijiet u l-proposti tal-Kumitat Konsultattiv iridu jasserixxu r-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati. Dawn iridu joħorġu b'maġġoranza assoluta tal-voti validi mixħuta.

Il-Kumitat, permezz ta' maġġoranza tal-membri tiegħu, jagħmel ir-regoli tal-proċedura tiegħu li jkunu approvati mill-Kunsill, wara li dan ikun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni.

8. Is-servizzi segretarjali jkunu pprovduti lill-Kumitat Konsultattiv mill-Kummissjoni.

L-Artikolu 83

Ix-xogħlijiet tal-Kumitat Konsultattiv

Il-Kumitat Konsultattiv ikun awtorizzat, fuq talba tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, mill-Kummissjoni Amministrattiva jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess:

(a) biex jeżamina kwistjonijiet ġenerali jew kwistjonijiet ta' prinċipju u problemi li jqumu mill-implimentazzjoni tar-Regolamenti adottati fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 51 tat-Trattat;

(b) biex jifformula opinjonijiet dwar is-suġġett għall-Kummissjoni Amministrattiva u proposti għal xi reviżjoni tar-Regolamenti.

IT-TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

L-Artikolu 84 (7)

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jikkomunikaw lil xulxin informazzjoni oħra rigward:

(a) miżuri meħuda biex ikun implimentat dan ir-Regolament:

(b) bidliet fil-leġislazzjoni tagħhom li jistgħu jaffettwaw l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri jisilfu l-uffiċċji ta'jba tagħhom u jaġixxu bħallikieku qegħdin jimplimentaw il-leġislazzjoni tagħhom stess. L-assistenza amministrattiva fornuta mill-imsemmija awtoritajiet u istituzzjonijiet tkun, bħala regola, bla ebda ħlas. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jaqblu li ċerti spejjeż ikunu rimborsati.

3. L-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri jistgħu, għall-iskop ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jikkomunikaw direttament ma xulxin u mal-persuni kkonċernati jew mar-rappreżentanti tagħhom.

4. L-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u t-tribunali ta' Stat Membru wieħed ma jistgħux jiċħdu talbiet jew dokumenti oħra sottomessi lilhom abażi li huma miktubin b'lingwa uffiċjali ta' Stat Membru ieħor. Dawn jkunu jridu jirrikorru fejn xieraq għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 81(b).

5. (a) Fejn, taħt dan ir-Regolament jew taħt ir-Regolament implimentat li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' Stat Membru jikkomunikaw informazzjoni personali lill-awtoritajiet jew l-istituzzjonijiet ta' Stat Membru ieħor, il-komunikazzjoni tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw il-protezzjoni ta' l-informazzjoni stipulata mill-IstatMembru li qiegħed jipprovdi l-informazzjoni.

Kwalunkwe trasmissjoni sussegwenti kif ukoll il-ħażna, l-alterazzjoni u l-qerda ta' l-informazzjoni tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-informazzjoni ta' l-Istat Membru riċeventi.

(b) L-użu ta' l-informazzjoni personali għal skopijiet għajr dawk dwar is-sigurtà soċjali jkunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-persuna kkonċernata jew skond il-garanziji l-oħra pprovdut għalihom mil-leġislazzjoni nazzjonali.

L-Artikolu 85

Eżenzjonijiet minn jew riduzzjonijiet tat-taxxi — Eżenzjoni minn konferma

1. Kwalunkwe eżenzjoni jew riduzzjoni tat-taxxi, bolli, ħlasijiet notarili jew ta' reġistrazzjoni pprovdut għalihom fil-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed fejn jidħlu ċertifikati jew dokumenti meħtieġa li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat, ikunu estiżi għal dokumenti simili li jkun hemm bżonn li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet ta' Stat Membru ieħor jew ta' dan ir-Regolament.

2. Il-prospetti, dokumenti u ċertifikati kollha ta' kull xorta meħtieġa li jkunu ppreżentati għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament ikunu eżentati mill-konferma mill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari.

L-Artikolu 86 (14)

Talbiet, dikjarazzjonijiet jew appelli sottomessi lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1. Kwalunkwe talba, dikjarazzjoni jew appell li jmissu kien sottomess, sabiex jaqbel mal-leġislazzjoni ta' Stat Membru, fi żmien speċifiku lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal ta' dak l-Istat ikun ammissibbli kemm-il darba jkun sottomess fi żmien l-istess perjodu lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal korrispondenti ta' Stat Membru ieħor. F'tali każ l-awtorità, l-istituzzjoni jew it-tribunal li jirċievi t-talba, id-dikjarazzjoni jew l-appell irid jibagħtu bla telf ta' żmien lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti ta' l-Istat ta' l-ewwel jew direttament jew inkella permezz ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni li fuqha kienu sottomessi t-talbiet, id-dikjarazzjonijiet jew l-appelli lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal tat-tieni Stat tkun ikkunsidrata bħala l-informazzjoni li huma ssottomettew lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetent.

2. Fejn persuna intitolata li tagħmel dan taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru tissottometti lil dak l-Istat talba għall-benefiċċji tal-familja anke jekk dak l-Istat mhux kompetenti bi dritt ta' prijorità, id-data li fiha tkun saret dik l-ewwel applikazzjoni tkun ikkunsidrata bħala d-data li fiha kienet sottomessa lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti, basta tkun sottomessa applikazzjoni ġdida lill-Istat Membru li huwa kompetenti bi dritt ta' prijorità minn persuna intitolata li tagħmel hekk taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat. It-tieni applikazzjoni trid tkun sottomessa fi żmien sena wara n-notifika taċ-ċaħda ta' l-ewwel applikazzjoni jew tal-qtugħ tal-pagament tal-benefiċċji fl-ewwel Stat Membru.

L-Artikolu 87

Eżamijiet mediċi

1. Eżamijiet mediċi pprovdut għalihom mill-leġislazzjoni ta' Stat Membru jistgħu jsiru fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza tal-persuna intitolata għall-benefiċċji, taħt il-kondizzjonijiet stipulati fl-implimentazzjoni tar-Regolament li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98 jew, jekk dan ma jistax ikun, taħt il-kondizzjonijiet li hemm qbil fuqhom bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati.

2. Eżamijiet mediċi mwettqa taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 jkunu kkunsidrati bħala li twettqu fit-territorju ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 88

Transferimenti minn Stat Membru għall-ieħor ta' somom ta' flus pagabbli insegwitu għal dan ir-Regolament

Fejn ikun hemm bżonn, trasferimenti ta' flus affettwati skond dan ir-Regolament isiru skond il-ftehim rilevanti fis-seħħ bejn l-Istati Membri kkonċernati fi żmien it-trasferimentbilli. Fejn tali ftehim ma jeżistux bejn żewġ Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-imsemmija Stati jew awtoritajiet responsabbli għall-pagamenti internazzjonali, bi ftehim mutwu, jiddeterminaw il-miżuri neċessarji għat-twettiq ta' tali trasferimenti.

L-Artikolu 89

Proċeduri speċjali għall-implimentazzjoni ta' ċerti leġislazzjonijiet

Proċeduri speċjali għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjonijiet ta' ċerti Stati Membri jinsabu fl-Anness VI.

L-Artikolu 90 (8)

L-Artikolu 91

Kontribuzzjonijiet li jitħallsu lil min iħaddem jew lil intrapriżi fl-Istat kompetenti

Wieħed li jħaddem ma jkunx marbut li jħallas kontribuzzjonijiet miżjuda minħabba l-fatt li l-post tal-kummerċ tiegħu, jew l-uffiċċju rreġistrat inkella l-post tan-negozju ta' l-intrapriża tiegħu jinsab fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak ta' l-Istat kompetenti.

L-Artikolu 92

Kollezzjoni ta' kontribuzzjonijiet

1. Kontribuzzjonijiet pagabbli lill-istituzzjoni ta' Stat Membru jistgħu jinġabru fit-territorju ta' Stat Membru ieħor skond il-proċedura amministrattiva u l-garanziji u l-privileġġi applikabbli għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet pagabbli lill-istituzzjoni korrispondenti ta' l-Istat ta' l-aħħar.

2. Il-proċedura għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ikunu regolati, sa fejn hu possibbli, mill-implimentazzjoni tar-Regolament li għalih saret riferenza fl-Artikolu 98 jew permezz tal-ftehim bejn l-Istati Membri. tali proċeduri ta' l-implimentazzjoni jistgħu jkopru wkoll biex ikunu infurzati l-pagamenti.

L-Artikolu 93

Drittijiet ta' l-istituzzjonijiet responsabbli għall-benefiċċji kontra terzi partijiet responsabbli

1. Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru minħabba korriment imġarrab minn episodju li seħħ fit-territorju ta' Stat ieħor, kwalunkwe drittijiet ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-benefiċċji kontra terza parti marbuta li tikkompensa għall-korriment ikunu rregolati mir-regoli li ġejjin:

(a) fejn l-istituzzjoni responsabbli mill-benefiċċji hija, bis-saħħa tal-leġislazzjoni li hija tamministra, surrogata mad-drittijiet li ir-riċipjent għandu kontra t-terza parti, tali surrogazzjoni tkun magħrufa minn kull Stat Membru.

(b) fejn l-imsemmija istituzzjoni għandha drittijiet diretti kontra t-terza parti, tali drittijiet ikunu magħrufa minn kull Stat Membru.

2. Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru minħabba korriment imġarrab minn episodju li seħħ fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmija leġislazzjoni li jiddeterminaw f'liema każijiet ir-responsabbiltà ċivili ta' min iħaddem jew tal-persuni impjegati minnhom għandha tkun eskluża jkunu applikati fejn għandha x'taqsam l-imsemmija persuna jew l-istituzzjoni kompetenti.

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw ukoll għal kwalunkwe drittijiet ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-benefiċċju kontra wieħed li jħaddem jew il-persuni mħaddma minnu f'każijiet fejn ir-responsabbiltà tagħhom mhix eskluża.

3. Fejn, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 36(3) u/jew l-Artikolu 63(3), tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jkunu kkonkludew ftehim biex iwarrbu r-rimborsament bejn istituzzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, kwalunkwe drittijiet kontra terza parti responsabbli jkunu regolati mir-regoli li ġejjin:

(a) fejn l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru ta' permanenza jew residenza jagħtu benefiċċji lill-persuna minħabba korriment li hija tkun ġarrbet fit-territorju tagħha, dik l-istituzzjoni, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, teżerċita id-dritt tas-surroga jew ta' l-azzjoni diretta kontra t-terza parti responsabbli li tipprovdi kumpens għall-korriment.

(b) Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni (a):

(i) il-persuna riċeventi tal-benefiċċji titqies li tkun assigurata ma l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza,

u

(ii) dik l-istituzzjoni titqies li hija l-istituzzjoni debitriċi.

(ċ) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 jibqgħu applikabbli fejn jidħlu kwalunkwe benefiċċji mhux koperti mill-ftehim imwarrab li għalih hemm riferenza f'dan il-paragrafu.

IT-TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

L-Artikolu 94 (7) (8) (11) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-persuni impjegati

1. Ebda dritt ma jkun akkwistat taħt dan ir-Regolament fejn jidħol perjodu qabel l-ewwel ta' Ottubru 1972 jew għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

2. Il-perjodi kollha ta' l-assigurazzjoni, fejn xieraq, il-perjodi kollha ta' l-impjieg jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew qabel id-data ta' applikazzjoni fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3. Suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt dan ir-Regolament anke jekk għandu x'jaqsmu ma kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

4. Kwalunkwe benefiċċju li ma ngħatax jew li kien sospiż minħabba n-nazzjonalità jew il-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata jkun mogħti jew jerġa jingħata, wara l-applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, b'effett mill-1 ta' Ottubru 1972 jew mid-data ta' l-applikazzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, basta li d-drittijiet determinati qabel ma jagħtux lok għall-pagament ta' somma f'daqqa.

5. Id-drittijiet ta' persuna li ngħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew sad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni tkun tapplika wkoll għall-benefiċċji oħra li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 78.

6. Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 jew 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ottubru 1972 jew mid-data tal-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, ifd-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament jkollhom effett minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li tikkonċerna t-telf jew il-limitazzjoni ta' drittijiet ma jistgħux ikunu invokati kontra l-persuna kkonċernata.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li jsiru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li dik l-applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

7. Jekk applikazzjoni li saret riferenza għaliha fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ottubru 1972 jew insegwitu għad-data ta' l-applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, drittijiet li ma ntilfux jew li ma kinux miżmuma minħabba ż-żmien jidħlu fl-effett mid-data li fiha tkun sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li jsiru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara li jkunu għaddew sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

8. Fil-każ ta' "sclerogenic pneumoconiosis", id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5) japplikaw għall-benefiċċji fi flus għall-marda okkupazzjonali li l-ispejjeż tagħha, fl-assenza ta' ftehim bejn l-istituzzjonijiet ikkonċernati, ma jkunux jistgħu jinqasmu bejn l-istituzzjonijiet qabel l-1 ta' Ottubru 1972.

9. L-allowances tal-familja rċevuti minn persuni impjegati, impjegati fi Franza jew ħaddiema disimpjegati li qegħdin jirċievu benefiċċji tad-disimpjieg taħt il-leġislazzjoni Franċiża f'isem il-membri tal-familja tagħhom li jabitaw fi Stat Membru ieħor fid-data tal-15 ta' Novembru 1989 jkomplu jitħallsu bir-rati, fil-limiti u skond il-proċeduri applikabbli f'dik id-data sakemm l-ammonti tagħhom jeċċedu dak tal-benefiċċji li jkunu dovuti mid-data tas-16 ta' Novembru 1989 u sakemm il-persuni kkonċernati jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni Franċiża. Ma jitteħdux inkonsiderazzjoni l-interruzzjonijiet ta' inqas minn xahar lanqas il-perjodi li matulhom jidħlu d-disimpjieg jew il-mard.

Il-proċedura għall-implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu u partikolarment il-qsim ta' l-ispejjeż ta' dawn il-"allowances" tkun determinata bi ftehim mutwu bejn l-Istati Membri kkonċernati jew mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom wara li l-Kummissjoni Amministrattiva tkun tat l-opinjoni tagħha.

10. Id-drittijiet tal-persuni li lilhom ingħatat pensjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta' l-Artikolu 45(6) jistgħu jkunu riveduti fuq talba tagħhom suġġetta għall-Artikolu 45(6).

L-Artikolu 95 (6) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-persuni li jaħdmu għal rashom

1. Ebda dritt ma jkun akkwistat taħt dan ir-Regolament fejn jidħol perjodu qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni tiegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

2. Il-perjodi kollha ta' assigurazzjoni, fejn xieraq, il-perjodi kollha ta' impjieg, jew ta' impjieg għar-ras jew ta' residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew qabel id-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament.

3. Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt dan ir-Regolament anke jekk jirrelata għall-kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat.

4. Kwalunkwe benefiċċju li ma ngħatax jew li kien sospiż minħabba nazzjonalità jew post ta' residenza tal-persuna kkonċernata jingħata jew jerġa jinbeda, fuq applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, b'effett mill-1 ta' Lulju 1982 jew mid-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, basta li d-drittijiet iddeterminati qabel ma jwasslux għall-pagament ta' somma f'daqqa.

5. Id-drittijiet ta' persuna li lilha ngħatat pensjoni qabel l-1 talulju 1982 jew sad-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat jistgħu, fuq applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, ikunu riveduti, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għall-benefiċċji l-oħra li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 78.

6. Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Lulju 1982 jew mid-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, id-drittijiet akkwistati taħt dan ir-Regolament jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru dwar it-telf jew il-limitu tad-drittijiet ma jistgħux jkunu invokati kontra l-persuni kkonċernati.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li saru parti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fl-4 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

7. Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn mill-1 ta' Lulju 1982 jew wara d-data ta' implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, drittijiet li ma ntilfux jew li mhumiex miżmuma mil-limitu jidħlu f'effett mid-data li fiha ġiet sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw fejn tidħol l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'dawk it-territorji li saru parti mir-Repubblika Federaali tal-Ġermanja fit-3 ta' Ottubru 1990 basta li l-applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara li jkunu għaddew sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992.

L-Artikolu 95a (11)

Dispożizzjonijiet trasizzjonali għall-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1248/92 [1]

1. taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 ebda dritt ma jkun akkwistat għall-perjodu qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

2. Il-perjodi ta' l-assigurazzjoni kollha jew il-perjodi ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet ta' benefiċċji insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1248/92.

3. Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 anke jekk jirrelata ma kontinġenza li mmaterjalizzat qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

4. Id-drittijiet ta' persuna li tkun ingħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1248/92.

5. Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 4 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 Ġunju 1992 id-drittijiet miksuba taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1248/92 jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet leġislattivi ta' xi Stat Membru li jikkonċernaw it-telfa jew il-limitazzjoni tad-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati kontra l-persuna kkonċernata.

6. Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 4 tkun sottomessa wara d-data ta' l-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ġubju 1992, drittijiet li setgħu ntilfu jew inżammu mil-limitu jkollhom effett mid-data li fiha l-applikazzjoni tkun sottomessa, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru iktar favorevoli.

L-Artikolu 95b (14)

Dispożizzjonijiet transizzjonali għall-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 [2]

1. Ir-Regolament (KEE) Nru 1247/92 ma jintitolax għall-benefiċċji għall-perjodi qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

2. Il-perjodi ta' residenza u l-perjodi ta' impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa fit-territorju ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Ġunju 1992 jittieħdu inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati taħt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92.

3. Suġġett għall-paragrafu 1, dritt ikun akkwistat insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 anke fejn dan jirrelata ma kontinġenza li seħħet qabel l-1 ta' Ġunju 1992.

4. Il-benefiċċji speċjali non kontributorji kollha li ma jkunux ingħataw jew li ġew sospiżi minħabba raġuni ta' nazzjonalità tal-persuna kkonċernata jkunu, wara applikazzjoni tal-persuna kkonċernata, mogħtija jew jerġgħu jibdew b'effett mill-1 ta' Ġunju 1992, basta li d-drittijiet determinati qabel ma jagħtux lok għall-għoti ta' somma globali.

5. Id-drittijiet ta' persuni li lilhom ingħatat pensjoni qabel l-1 ta' Ġunju 1992, jistgħu, wara applikazzjoni tal-persuni kkonċernati, jkunu riveduti, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92.

6. Jekk applikazzjoni li għaliha saret riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-1 ta' Ġunju 1992, id-drittijiet akkwistati insegwitu għar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 jidħlu fis-seħħ minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru li jikkonċernaw it-telf jew il-limitu tad-drittijiet ma jistgħux ikunu invokati kontra l-persuni kkonċernati.

7. Jekk applikazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafi 4 u 5 tkun sottomessa wara d-data tal-għeluq tal-perjodu ta' sentejn wara l-1 ta' Ġunju 1992, drittijiet li ma jkunux intilfu jew li ma jkunux miżmuma minħabba ż-żmien jidħlu fis-seħħ mid-data li fiha tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni, għajr fejn japplikaw dispożizzjonijiet aktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru.

8. L-applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 tista' ma tirriżultax fit-tneħħija ta' benefiċċji li kienu ngħataw qabel l-1 ta' Ġunju 1992 mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' l-Istati Membri taħt it-Titolu III tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 li għalih huwa applikabbli l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' l-aħħar.

9. L-applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 1247/92 tista' ma tirriżultax fiċ-ċaħda ta' applikazzjoni għall-benefiċċju speċjali non-kontributorju mogħti bħala suppliment għall-pensjoni, li kienet sottomessa mill-persuna kkonċernata li kienet issodisfat il-kondizzjonijiet għall-għotja ta' dan il-benefiċċju qabel l-1 ta' Ġunju 1992, anke fejn il-persuni kkonċernata tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mill-IstatMembru kompetenti, basta li dik l-applikazzjoni għall-benefiċċju tkun sottomessa fi żmien perjodu ta' ħames snin li jibdew fl-1 ta' Ġunju 1992.

10. Minkejja id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, kwalunkwe benefiċċju speċjali non kontributorju, mogħti bħala suppliment għall-pensjoni, li ma kienx ingħata jew li kien sospiż minħabba residenza tal-persuna kkonċernata fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat Membru kompetenti jkun mogħti, wara s-sottomissjoni ta' applikazzjoni mill-persuna kkonċernata, jew mibdi mill-ġdid b'effett mill-1 ta' Ġunju 1992, fl-ewwel każ mid-data li fiha l-benefiċċju kellu jkun mogħti, u fit-tieni każ mid-data tas-sospensjoni tal-benefiċċju.

11. Fejn benefiċċji non-kontributorji speċjali kif hemm riferenza fl-Artikolu 4(2a) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistgħu, matul l-istess perjodu jew għall-istess persuna, jkunu mogħtija insegwitu għall-Artikolu 10a ta' dak ir-Regolament mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu dik il-persuna tabita u insegwitu għall-paragrafi 1 sa 10 ta' dan l-Artikolu mill-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru ieħor, il-persuna kkonċernata tista' biss tiġbor flimkien dawk il-benefiċċji sal-limitu ta' l-ogħla ammont tal-benefiċċji speċjali li tista' titlob taħt waħda mil-leġislazzjonijiet inkwistjoni.

12. Ir-regoli ddettaljati ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 11, u partikolarment l-applikazzjoni, li għandha x'taqsam mal-benefiċċji li għalihom saret riferenza f'dak il-paragrafu, tal-klawsoli għat-tnaqqis, is-sospensjoni jew l-abolizzjoni li għaliha hemm ipprovdut taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri u l-allokazzjoni ta' l-ammonti addizzjonali differenzjati jsiru b'deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti, bi ftehim komuni ta' l-Istati Membri kkonċernati jew nill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

L-Artikolu 96

Ftehim relatati mar-rimborsiment bejn l-istituzzjonijiet

Il-ftehim konklużi insegwitu għall-Artikoli l-Artikolu 36(3), 63(3) u 70(3) qabel l-1 ta' Lulju 1982 japplikaw bl-istess mod għall-persuni li għalihom l-iskop tar-Regolament preżenti kien estiż f'dik id-data, għajr fil-każ ta' oġġezzjoni minn wieħed mill-Istat Membri marbuta minn dawn il-ftehim.

Din l-oġġezzjoni tittieħed inkonsiderazzjoni jekk l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tinforma lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat/i l-ieħor/l-oħra kkonċernat/i bil-miktub qabel l-1 ta' Ottubru 1983. Kopja ta' din il-komunikazzjoni tintbagħat lill-Kummissjoni Amministrattiva.

L-Artikolu 97

Notifikazzjoni insegwitu għal ċerti dispożizzjonijiet

1. In-notifikazzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 1(j), 5 u 8(2) jkunu indirizzati lill-President tal-Kunsill. Dawn jindikaw id-data tad-dħul fis-seħħ tal-liġijiet u l-iskemi inkwistjoni jew, fil-każ tan-notifikazzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 1(j), id-data li minnha japplika dan ir-Regolament għall-iskemi msemmija fid-dikjarazzjonijiet ta' l-Istati Membri.

2. In-notifikazzjonijiet riċevuti skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 98

L-implimentazzjoni tar-Regolament

Regolament ieħor ser jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

[1] ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7.

[2] ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

PERSUNI KOPERTI MIR-REGOLAMENT

I. Persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom (L-Artikolu 1(a)(ii) u (iii) tar-Regolament)

A. IL-BELĠJU

Ma japplikax.

B. ID-DANIMARKA

1. Kwalunkwe persuna, mill-fatt li twettaq attività bħala persuna impjegata, hija suġġetta:

(a) għal-leġislazzjoni dwar inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali għall-perjodu qabel l-1 ta' Settembru 1977;

(b) għal-leġislazzjoni dwar il-pensjoni supplimentari għall-persuni impjegati (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) għall-perjodu li jibda wara l-1 ta' Settembru 1977, tkun ikkunsidrata bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

2. Kwalunkwe persuna, insegwitu għal-liġi dwar il-benefiċċji fi flus ta' kuljum fil-każ ta' mard jew maternità, hija ntitolata għal tali benefiċċji a bażi ta' flus maqlugħa barra mill-paga jew is-salarju tkun ikkunsidrata bħala persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Jekk l-istituzzjoni kompetenti biex tagħti benefiċċji tal-familja skond il-Kapitolu 7 tat-Titolu III tar-Regolament hija istituzzjoni Ġermaniża, allura fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament:

(a) "persuna impjegata" tfisser assigurata bil-fors kontra d-disimpjieg jew kwalunkwe persuna li, bħala riżultat ta' tali assigurazzjoni, tottjeni benefiċċji fi flus taħt assigurazzjoni għal mard jew benefiċċji komparabbli;

(b) "persuna li taħdem għal rasha" tfisser kwalunkwe persuna li taħdem għal rasha li hija marbuta:

- li tingħaqad, jew tħallas kontribuzzjonijiet fejn tidħol, assigurazzjoni tax-xjuħija fi skema għall-persuni li jaħdmu għal rashom,

jew

- li tingħaqad fi skema fl-ambitu ta' assigurazzjoni bil-fors tal-pensjoni.

D. SPANJA

Ma tapplikax.

E. FRANZA

Jekk istituzzjoni Franċiża hija l-istituzzjoni kompetenti għall-għoti tal-benefiċċji tal-familja skond it-Titolu III, Kapitolu 7 tar-Regolament:

1. "persuna impjegata" fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament tkun meqjusa li tfisser kwalunkwe persuna li hija assigurata bil-fors taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali skond l-Artikolu L311–2 tal-kodiċi tas-Sigurtà Soċjali u li tissodisfa l-kondizzjonijiet minimi rigward xogħol jew remunerazzjoni pprovdut għalihom fl-Artikolu L313–1 tal-kodiċi tas-Sigurtà Soċjali biex tibbenefika minn benefiċċji fi flus taħt l-assigurazzjoni tal-mard, maternità jew invalidità jew il-persuna li tibbenefika minn dawn il-benefiċċji fi flus;

2. "persuna li taħdem għal rasha" fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament titqies li tfisser kwalunkwe persuna li twettaq attività għal rasha u li trid ikollha assigurazzjoni u tħallas il-kontribuzzjonijiet tal-benefiċċju tax-xjuħija lil skema tal-persuni li jaħdmu għal rashom.

F. IL-GREĊJA

1. Persuni inxurjati taħt l-iskema OGA li jwettqu attivitajiet esklussivi ta' persuni impjegati jew li huma jew kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u li konsegwentement huma jew kienu "persuni impjegati" fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament huma kkunsidrati bħala persuni impjegati fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(iii) tar-Regolament.

2. Għall-iskop tal-għoti tal-"allowance" tal-familja nazzjonali, il-persuni li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 1 (a) (i) u (iii) tar-Regolament huma kkunsidrati persuni impjegati fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 (a) (ii) tar-Regolament.

G. L-IRLANDA

1. Kwalunkwe persuna li hija assigurata bilfors jew voluntarjament insegwitu għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 5 u 37 tal-Att tas-Social Welfare (consolidation) ta' l-1981 tkun ikkunsidrata bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

2. Kwalunkwe persuna li hija bilfors jew voluntarjament assigurata insegwitu għat-Taqsima 17A ta'l-Att tas-Social Welfare (Konsolidazzjoni) ta' l-1981 tkun ikkunsidrata bħala persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

H. L-ITALJA

Ma japplikax.

I. IL-LUSSEMBURGU

Ma japplikax.

J. L-OLANDA

Kwalunkwe persuna li twettaq attività jew okkupazzjoni mingħajr kuntratt ta' l-impjieg tkun ikkunsidrata bħala persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

K. L-AWSTRIJA

Ma japplikax.

L. IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

M. IL-FINLANDJA

Kwalunkwe persuna li hija impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira tal-leġislazzjoni ta' l-Iskema tal-Pensjonijiet ta' l-impjieg tkun ikkunsidrata rispettivament bħala impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

N. L-ISVEZJA

Kwalunkwe persuna li hija impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira tal-leġislazzjoni dwar l-assigurazzjoni tal-korriment fuq ix-xogħol tkun ikkunsidrata rispettivament bħala impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

O. IR-RENJU UNIT

Kwalunkwe persuna li "taħdem bi qligħ" jew "li taħdem għal rasha" fit-tifsira tal-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja jew tal-leġislazzjoni ta' l-Irlanda ta' Fuq tkun meqjusa rispettivament bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament. Kwalunkwe persuna li f'isimha jitħallsu kontribuzzjonijiet bħala "persuna impjegata" jew "persuna li taħdem għal rasha" skond il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà tkun meqjusa bħala impjegata jew li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

II. Membri tal-familja (It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 1(f) tar-Regolament)

A. IL-BELĠJU

Ma japplikax.

B. ID-DANIMARKA

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' dritt ta' benefiċċji ta' mard jew maternità li b'xi mod jeżistu insegwitu għall-Artikoli 22(1)(a) u 31 tar-Regolament, l-espressjoni "membru tal-familja" tkun tfisser:

1. żewġ il-persuna impjegata, persuna li taħdem għal rasha jew persuni oħra intitolati taħt it-termini tar-Regolament, sakemm mhumiex huma nnifishom persuni intitolati taħt it-termini tar-Regolament; jew

2. wild taħt it-18-il sena taħt il-kura ta' xi ħadd li huwa persuna intitolata taħt it-termini tar-Regolament.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Ma japplikax.

D. SPANJA

Ma japplikax.

E. FRANZA

It-terminu "membru tal-familja" jfisser kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu L 512-3 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali.

F. IL-GREĊJA

Ma japplikax.

G. L-IRLANDA

Biex ikun determinat id-dritt tal-benefiċċji b'xi mod tal-mard jew maternità b'applikazzjoni tar-Regolament, it-terminu "membru tal-familja" jfisser kwalunkwe persuna kkunsidrata li hija dipendenti tal-persuna impjegata jew ta' dik li taħdem għal rasha għall-applikazzjoni ta' l-Atti tas-Saħħa ta' l-1947 u ta' l-1970.

H. L-ITALJA

Ma japplikax.

I. IL-LUSSEMBURGU

Ma japplikax.

J. L-OLANDA

Ma japplikax.

K. L-AWSTRIJA

Ma japplikax.

I. IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

M. IL-FINLANDJA

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar tal-benefiċċji b'xi mod insegwitu għad-dispożizzjonijiet tal-kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, "membru tal-familja" tfisser żewġ jew wild kif imfisser mill-Att ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard.

N. L-ISVEZJA

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar għall-benefiċċji b'xi mod insegwitu għall-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, "membru tal-familja" tfisser żewġ jew wild taħt it-18-il sena.

O. IR-RENJU UNIT

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' l-intitolar tal-benefiċċji b'xi mod it-terminu "membru tal-familja" jfisser:

1. Fejn tidħol il-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq:

(1) iż-żewġ, basta li:

(a) dik il-persuna, kemm jekk impjegata kif ukoll jekk taħdem għal rasha, jew persuna oħra intitolata taħt ir-Regolament, hija:

(i) residenti ma' żewġha; jew

(ii) tikkontribwixxi għall-manteniment ta' żewġha;

u

(b) żewġha ma:

(i) għandux qligħ bħala impjegat jew bħala li jaħdem għal rasu jew dħul bħala persuna intitolata taħt ir-Regolament; jew

(ii) jirċievi benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali jew pensjoni bbażata fuq l-assigurazzjoni ta żewġha;

(2) persuna li tieħu ħsieb wild, basta li:

(a) l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew li hija intitolata taħt ir-Regolament hija:

(i) tgħix flimkien mal-persuna bħallikieku raġel u mara miżżewġin; jew

(ii) tikkontribwixxi għall-manteniment tal-persuna;

u

(b) il-persuna ma jkollhiex:

(i) qligħ bħala impjegata jew bħala ħaddiem għal rasha inkella dħul bħala persuna intitolata taħt ir-Regolament; jew

(ii) tirċievi benefiċċju tas-sigurtà soċjali jew pensjoni bbażat fuq l-assigurazzjoni tal-persuna nnifisha;

(3) wild f'isem min dik il-persuna, il-persuna impjegata jew dik

2. Fejn tidħol il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà: kwalunkwe persuna meqjusa bħala dipendenti fit-tifsira ta' l-Ordinanza ta' l-1973 ta' l-Iskema tal-Prattika tal-Grupp.

--------------------------------------------------

L-ANNESS II (A) (B) (8) (10) (15)

(L-Artikolu 1(j) u (u) tar-Regolament)

1. Skemi speċjali għall-persuni impjegati għal rashom esklużi mill-iskop tar-Regolament insegwitu tar-raba' sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1(j)

A. IL-BELĠJU

Ma japplikax.

B. ID-DANIMARKA

Ma japplikax.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Istituzzjonijiet ta' l-Assigurazzjoni u l-Welfare (Versicherungs — und Versorgungswerke) għat-tobba, id-dentisti, il-veterinarji, l-ispiżjara, l-avukati u tal-pariri, aġenti, (Patentanwälte), nutara pubbliċi, awdituri (Wirtschaftsprüfer), konsulenti tat-taxxa (Steuerbevollmächtige), piloti tal-baħar (Seelotsen) u periti, mwaqqfa insegwitu għal-leġislazzjoni tal-Länder, u istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni u l-welfare oħrajn, partikolarment tal-Welfare (Fürsorgeeinrichtungen) u tas-sistemi għall-estensjoni tal-qsim tal-ħlas (erweiterte Honorarverteilung).

D. SPANJA

1. Sistemi b'xejn tal-welfare, li jikkumplimentaw u jissuplimentaw is-sistemi tas-sigurtà soċjali, amministrati mill-istituzzjonijiet irregolati mil-Liġi Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali tas-6 ta' Diċembru 1941 u r-Regolamenti tagħha tas-26 ta' Mejju 1943:

(a) kemm fejn jidħlu l-benefiċċji li jikkumplimentaw jew jissuplimentaw dawk tas-sigurtà soċjali,

kemm

(b) fejn jidħlu l-assoċjazzjonijiet li għall-integrazzjoni tagħhom fis-sistema tas-sigurtà soċjali mhemm ebda dispożizzjonijiet taħt il-punt 7 tas-sitt dispożizzjoni transizzjonali tal-Liġi Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali tat-30 ta' Mejju 1974, u li konsegwentement mhumiex issostitwiti għall-istituzzjonijiet tas-sistema tas-sigurtà soċjali ta' bil-fors.

2. Sistema tal-Welfare u/jew bil-karattru ta' l-assistenza soċjali jew karità, immexxija mill-istituzzjonijiet li mhumiex suġġetti għal-Liġi Ġenerali tas-Siġurtà Soċjali jew għal-Liġi tas-6 ta' Diċembru 1941.

E. FRANZA

1. Persuni impjegati għal rashom barra l-isfera agrikola:

(a) L-iskemi ta' l-assigurazzjoni supplimentari tax-xjuħija u l-iskemi ta' l-assigurazzjoni tal-invalidità u l-mewt għall-persuni li jaħdmu għal rashom, bħal dawk imsemmija fl-Artikoli L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 u L 683-1 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali.

(b) Il-benefiċċji addizzjonali li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 9 tal-Liġi Nru 66509 tat-12 ta' Lulju 1966.

2. Persuni li jaħdmu għal rashom fl-Agrikoltura:

It-tipi ta' assigurazzjoni esposti fl-Artikoli 1049 u 1234.19 tal-Kodiċi Rurali, rigward, fuq naħa waħda, l-mard, il-maternità u x-xjuħija, u fuq in-naħa l-oħra, l-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard okkupazzjonali tal-persuni impjegati għal rashom fl-Agrikoltura.

F. IL-ĠREĊJA

Ma japplikax.

G. L-IRLANDA

Ma japplikax.

H. L-ITALJA

Ma japplikax.

I. IL-LUSSEMBURGU

Ma japplikax.

J. L-OLANDA

Ma japplikax.

K. L-AWSTRIJA

Istituzzjonijiet ta' assigurazzjoni u welfare (Versicherungs — und Versorgungswerke), "welfare partikolarment fondi" (Fürsorgeeinrichtungen) u s-sistema għall-estensjoni tal-ħlas maqsum (erweiterte Honorarverteilung) għat-tobba, il-veterinarji, l-avukati, u l-periti (Ziviltechniker).

L. IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

M. IL-FINLANDJA

Ma japplikax.

N. L-ISVEZJA

Ma japplikax.

O. IR-RENJU UNIT

Ma japplikax.

II. L-allowances għal twelid speċjali jew adozzjoni esklużi mill-iskop tar-Regolament taħt it-termini ta' l-Artikolu 1(u)(i)

A. IL-BELĠJU

(a) L-allowance tat-twelid;

(b) Premium għall-adozzjoni.

B. ID-DANIMARKA

Xejn.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Xejn.

D. SPANJA

Xejn.

E. FRANZA

(a) L-allowance għat-tfal żgħar sa l-età ta' tliet xhur;

(b) L-allowance għall-adozzjoni.

F. IL-GREĊJA

Xejn.

G. L-IRLANDA

Xejn.

H. L-ITALJA

Xejn.

I. IL-LUSSEMBURGU

(a) L-allowance qabel it-twelid;

(b) L-allowance għat-twelid.

J. L-OLANDA

Xejn.

K. L-AWSTRIJA

Il-parti ġenerali ta' l-allowance għat-twelid.

L. IL-PORTUGALL

Xejn.

M. IL-FINLANDJA

Il-pakkett tal-maternità jew is-somma tal-maternità mogħtija insegwitu għall-Att ta' l-Għotja tal-Maternità.

N. L-ISVEZJA

Xejn.

O. IR-RENJU UNIT

Xejn.

III. Benefiċċji speċjali non-kontributorji fit-tifsira ta' l-Artikolu 4(2b) li ma jaqgħux taħt l-iskop tar-Regolament

A. IL-BELĠJU

Xejn.

B. ID-DANIMARKA

Xejn.

Ċ. IL-ĠERMANJA

(a) Benefiċċji mogħtija taħt il-leġislazzjoni Länder għall-inkapaċitati, partikolarment l-għomja.

(b) Is-suppliment soċjali taħt il-Liġi tat-28 ta' Ġunju 1990 fuq l-allinjament tal-pensjonijiet.

D. SPANJA

Xejn.

E. FRANZA

Xejn.

F. IL-GREĊJA

Xejn.

G. L-IRLANDA

Xejn.

H. L-ITALJA

Xejn.

I. IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

J. L-OLANDA

Xejn.

K. L-AWSTRIJA

Benefiċċji mogħtija taħt il-leġislazzjoni tal-Bundesländer għall-inkapaċitati u għall-persuni li għandhom bżonn il-kura.

L. IL-PORTUGALL

Xejn.

M. IL-FINLANDJA

Xejn.

N. L-ISVEZJA

Xejn.

O. IR-RENJU UNIT

Xejn.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IIa (B) (10) (12) (13) (14) (15)

BENEFIĊĊJI SPEĊJALI NON-KONTRIBUTORJI

(L-Artikolu 10a tar-Regolament)

A. IL-BELĠJU

(a) L-allowances għall-persuni inkapaċitati (Liġi tas-27 ta' Frar 1987).

(b) Dħul iggarantit għall-persuni anzjani (Liġi ta' l-1 ta' April 1969).

(ċ) Benefiċċji tal-familja ggarantiti (Liġi ta' l-20 ta' Lulju 1971).

B. ID-DANIMARKA

(a) Il-benefiċċju b'rata stabbli għar-riabbilitazzjoni mogħti taħt il-Liġi tal-Welfare Soċjali għall-manteniment tal-persuni li jirċievu kura ta' riabbiltazzjoni.

(b) Spejjeż ta' l-akkomodazzjoni għall-pensjonanti (Liġi dwar l-assistenza ta' l-akkomodazzjoni individwali, konsolidata bil-Liġi Nru 204 tad-29 ta' Marzu 1995).

Ċ. IL-ĠERMANJA

Xejn.

D. SPANJA

(a) Benefiċċji taħt il-Liġi dwar l-integrazzjoni soċjali ta' persuni inkapaċitati (Liġi Nru 13/82 tas-7 ta' April 1982).

(b) Benefiċċji fi flus biex jassistu l-anzjani u l-invalidi li ma jkunux jistgħu jaħdmu (Digriet Irjali Nru 2620/81 ta' - 24 ta' Lulju 1981).

(ċ) Pensjonijiet non-kontributorji ta' l-inkapaċità u ta' l-irtirar u benefiċċji għat-tfal dipendenti kif ipprovdut għalihom fl-Artikolu 132(1), l-Artikoli 136a, 137a, 138a, 154a, 155a, 156a, 167, 168(2), 169 u 170 tal-Liġi Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali, kif emendata mil-Liġi Nru 26/90 ta' l-20 ta' Diċembru 1990 li tistabbilixxi l-benefiċċji non-kontributorji tas-Sigurtà Soċjali.

E. FRANZA

(a) Allowance supplimentari mill-Fond Nazzjonali ta' Solidarjetà (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1956).

(b) Allowance għall-Adulti inkapaċitati (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1975).

(ċ) L-Allowance speċjali (Liġi ta' l-10 ta' Lulju 1952).

F. IL-GREĊJA

(a) Benefiċċji speċjali għall-anzjani (Liġi 1296/82).

(b) L-allowance għat-tfal ta' ommijiet li ma jaħdmux li żwieġhom ġew imsejħa għas-servizz militari (Liġi 1483/84, l-Artikolu 23(1)).

(ċ) L-allowance għat-tfal ta' l-ommijiet li ma jaħdmux li żwieġhom jinsabu l-ħabs (Liġi 1483/84, l-Artikolu 23 (2)).

(d) L-allowance għall-persuni li jbatu minn anemija ħemolitika konġenitali (Digriet-liġi 321/69; ordni komuni ministerjali G4a/F.222/oik.2204)

(e) L-allowance għat-torox u l-muti (Liġi eċċezzjonali 421/37; ordni komuni ministerjali G4B/F.422/oik.2205).

(f) L-allowance għall-persuni serjament inkapaċitati (Digriet-liġi 162/73; ordni komuni ministerjali G4a/F.225//oik.161).

(g) L-allowance għall-ispasmophiliacs (Digriet-liġi 162/72; ordni komuni ministerjali G4a/F.224/oik.2207).

(h) L-allowance għall-persuni li jbatu minn disabbiltà mentali serja (Digriet-liġi 162/73; ordni komuni ministerjali G4b/F.423/oik.2208).

(i) L-allowance għall-għomja (Liġi 958/79; ordni komuni ministerjali (G4b/F.421/oik.2209).

G. L-IRLANDA

(a) Assistenza tad-disimpjieg (Social Welfare (Konsolidazzjoni) Act 1981, il-Parti III, il-Kapitolu 2).

(b) Pensjonijiet tax-xjuħ u ta' l-għomja (non-kontributorji) (Social Welfare (Konsolidazzjoni) Act l-1981, il-Parti III, il-Kapitolu 3).

(ċ) Pensjonijiet tar-Romol ul-Iltiema (non-kontributorji) (Social Welfare (Konsolidazzjoni) Act 1981, il-Parti III, il-Kapitolu 4).

(d) L-allowance għall-ġenitur wieħed (Social Welfare Act 1990, il-Parti III).

(e) L-allowance għall-kuratur (Social Welfare Act 1990, il-Parti IV).

(f) Suppliment tad-dħul tal-familja (Social Welfare Act 1984, il-Parti III).

(g) L-allowance għall-manteniment ta' persuna inkapaċitata (Att tas-Saħħa 1970, It-Taqsima 69).

(h) L-allowance għall-Mobilità (Att tas-Saħħa 1970, It-Taqsima 61).

(i) L-allowance għall-manteniment għall-mard infettiv (Att tas-Saħħa 1947, it-Taqsimiet 5 u 44(5)).

(j) L-allowance għall-kura domiċiljari (Att tas-Saħħa 1970, It-Taqsima 61).

(k) L-allowance għall-Welfare tal-għomja (Att dwat Persuni Għomja 1920, Kapitolu 49).

(l) L-allowance għar-riabbilitazzjoni ta' persuni inkapaċitati (Att tas-saħħa 1970, It-Taqsimiet 68, 69 u 72).

H. L-ITALJA

(a) Pensjonijiet soċjali għall-persuni bla mezzi (Liġ Nru 153 tat-30 ta' April 1969).

(b) Pensjonijiet u allowances għal ċivili inkapaċitati jew invalidi (Liġi Nru 118 tat-30 ta' Marzu 1974, Nru 18 tal-11 ta' Frar 1980 u Nru 508 tat-23 ta' Novembru 1988).

(ċ) Pensjonijiet u allowances għat-torox u l-muti (Liġijiet Nru 381 tas-26 ta' Mejju 1970 u Nru 508 tat-23 ta' Novembru 1988).

(d) Pensjonijiet u allowances għal ċivili għomja (Liġijiet Nru 382 tas-27 ta' Mejju 1970 u Nru 508 tat-23 ta' Novembru 1988).

(e) Benefiċċji li jissuplimentaw il-pensjonijiet minimi (Liġijiet Nru 218 tal-4 ta' April 1952, Nru 638 tal-11 ta' Novembru 1983 u Nru 407 tad-29 ta' Diċembru 1990).

(f) Benefiċċji li jissuplimentaw l-allowances għad-disabbiltà (Liġi Nru 222 tat-12 ta' Ġunju 1984).

(g) L-allowances ta' kull xahar għall-assistenza personali kontinwa għal dawk li jirċevuhom minħabba inkapaċità għax-xogħol (Liġi Nru 222 tat-12 ta' Ġunju 1984).

I. IL-LUSSEMBURGU

(a) L-allowances speċjali għad-disabbiltà kbira (Liġi tas-16 ta' April 1979).

(b) L-allowances għall-maternità (Liġi tat-30 ta' April 1980).

J. L-OLANDA

Xejn.

K. L-AWSTRIJA

(a) Suppliment kompensatorju (Att Federali tad-9 ta' Settembru 1955 dwar l-Assigurazzjoni Soċjali Ġenerali — ASVG, Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Persuni involuti fin-Negozju u l-Kummerċ — GSVG u l-Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Bdiewa — BSGV).

(b) L-allowance għall-kura (Pflegegeld) taħt l-Att Awstrijak Federali ta' l-Assigurazzjoni għall-Kura (Bundespflegegeldgesetz) bl-eċċezzjoni ta' l-allowance għall-kura mogħtija minn istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni ta' l-inċidenti fejn l-inkapaċità hija kkawżata minn inċident fuq ix-xogħol jew minn marda okkupazzjonali.

L. IL-PORTUGALL

(a) L-allowances tal-familja non-kontributorji (Digriet-liġi Nru160/80 tas-27 ta' Mejju 1980).

(b) L-allowance għall-ommijiet kuranti (Digriet liġi Nru 160/80 tas-27 ta' 27 Mejju 1980).

(ċ) L-allowance supplimentari għall-inkapaċitati u ż-żgħażagħ (Digriet-liġi Nru 160/80 tas-27 ta' Mejju 1980).

(d) L-allowance għall-attendenza fi skejjel speċjali (Digriet-liġi Nru 160/80 tas-27 ta' Mejju 1980).

(e) Pensjoni ta' l-iltiema non-kontributorja (Digriet-liġi Nru 160/80 tas-27 ta' Mejju 1980).

(f) Pensjoni għall-invalidità non-kontributorja (Digriet-liġi Nru 464/80 tat-13 ta' Ottubru 1980).

(g) Pensjoni tax-xjuħija non-kontributorja (Digriet-liġ Nru 464/80 tat-13 ta' Ottubru 1980).

(h) Pensjoni supplimentari għall-invalidità kbira (Digriet-liġi Nru 160/80 tas-27 ta' Mejju 1980).

(i) Pensjoni tar-romol non-kontributorja (Digriet Regolatorju Nru 52/81 tal-11 ta' Novembru 1981).

M. IL-FINLANDJA

(a) L-allowance għall-kura tat-tfal (Att dwar il-kura tat-tfal, 444/69).

(b) L-allowance għal diżabilità (Att dwar l-allowance għad-disabilità, 124/88).

(ċ) L-allowance għad-dar għall-pensjonanti (Att li jikkonċerna l-allowance għad-dar għall-pensjonanti, 591/78).

(d) L-allowance għad-disimpjieg bażika (Att dwar l-allowance għad-disimpjieg, 602/84) f'każijiet fejn persuna ma tissodisfax il-kondizzjonijiet korrispondenti għall-qligħ relatat ma' l-allowance għad-disimpjieg.

N. L-ISVEZJA

(a) Supplimenti għad-djar muniċipali mal-pensjonijiet bażiċi (Liġi ta' l-1962: 392, stampata mill-ġdid fl-1976: 1014).

(b) L-allowances għall- diżabilità li mhumiex imħallsa lil persuna li tirċievi pensjoni (Liġi ta' l-1962: 381 stampata mill-ġdid fl-1982: 120).

(ċ) L-allowance għall-kura tat-tfal ħandikappati (Liġi ta' l-1962: 381 stampata mill-ġdid fl-1982: 120).

O. IR-RENJU UNIT

(a) …

(b) L-allowance għall-kura ta' l-invalidi (Att tas-Sigurtà Soċjali ta' l-20 ta' Marzu 1975, It-Taqsima 37, u l-Att ta' l-1975 tas-Sigurtà Soċjali (L-Irlanda ta' Fuq) ta' l-20 ta' Marzu 1975, It-Taqsima 37).

(ċ) Kreditu tal-Familja (Att ta' l-1986 tas-Sigurtà Soċjali, tal-25 ta' Lulju 1986, It-Taqsimiet 20 sa 22, u l-Ordni ta' l-1986 (L-Irlanda ta' Fuq) tas-Sigurtà Soċjali tal-5 ta' Novembru 1986, l-Artikoli 21 sa 23).

(d) L-allowance għall-attendenza (Att ta' l-1975 tas-Sigurtà Soċjali ta' l-20 ta' Marzu 1975, It-Taqsima 35, u l-Att ta' l-1975 tas-Sigurtà Soċjali (L-Irlanda ta' Fuq) ta' l-20 ta' Marzu 1975, It-Taqsima 35).

(e) Sapport għall-qligħ (Att ta' l-1986 tas-Sigurtà Soċjali tal-25 ta' Lulju 1986, It-Taqsima 20 sa 22 u t-Taqsima 23, Ordni ta' l-1986 tas-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) tal-5 ta' Novembru 1986, l-Artikoli 21 sa 24).

(f) L-allowance ta' l-għixien b' diżabilità (Att dwar l-allowance għall-Għixien b'Diżabbiltà u l-Att ta' l-1991 dwar l-allowance għax-Xogħol b' Diżabilità tas-27 ta' Ġunju 1991, It-Taqsima 1 u l-Ordni tal-1991 dwar l-allowance għall-Għixien b' Diżabilità u l-allowance dwar Ix-Xogħol b' Diżabilità (L-Irlanda ta' Fuq ta' l-24 ta' Lulju 1991, l-Artikolu 3).

(g) L-allowance għal xogħol b'diżabilità (Att ta' l-1991 dwar allowance għal Għixien b' Diżabilità u l-Att dwar l-allowance għal Xogħol b'Diżabbiltà tas-27 ta' Ġunju 1991, It-Taqsima 6, u l-Ordni ta' l-1991 dwar l-allowance għal Għixien b' Diżabilità u l-allowance dwar Xogħol b' Diżabilità (Irlanda ta' Fuq) ta' l-24 ta Lulju 1991, l-Artikolu 8).

(h) L-allowances ibbażati fuq id-dħul għal dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol (Att ta' l-1995 dwar dawk li jfittxu x-xogħol tat-28 ta' Ġunju 1995, It-Taqsimiet I(2)(d)(ii) u 3, u l-Ordni ta' l-1995 dwar dawk li jfittxu x-xogħol (Irlanda ta' Fuq) tat-18 ta' Ottubru 1995, l-Artikoli 3(2)(d)(ii) u 5).

--------------------------------------------------

L-ANNESS III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

KONVENZJONIJIET DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI LI GĦADHOM APPLIKABBLI MINKEJJA L-ARTIKOLU 6 TAR-REGOLAMENT — KONVENZJONIJIET DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI LI MA JAPPLIKAWX GĦALL-PERSUNI KOLLHA LI GĦALIHOM JAPPLIKA R-REGOLAMENT

(L-Artikoli 7(2)(ċ) u 3(3) tar-Regolament)

Kummenti ġenerali

1. Safejn id-dispożizzjonijiet li hemm f'dan l-Anness jipprovdu għar-riferenzi għad-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet oħra, dawk ir-riferenzi jkunu rimpjazzati mid-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' dan ir-Regolament, sakemm id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet inkwistjoni ma jinsabux huma stess f'dan l-Anness.

2. Il-klawsola tat-tmiem li hemm ipprovdut għaliha fil-konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali, li xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħha jinsabu f'dan l-Anness, tkompli tapplika fejn jidħlu dawk id-dispożizzjonijiet.

A. Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali li jibqgħu applikabbli minkejja l-Artikolu 6 tar-Regolament. (l-Artikolu 7(2)(ċ) tar-Regolament)

1. IL-BELĠJU — ID-DANIMARKA

Ebda Konvenzjoni.

2. IL-BELĠJU — IL-ĠERMANJA

(a) L-Artikoli 3 u 43 tal-Protokoll Finali tas-7 ta' Diċembru 1957 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' dik id-data, kif fil-Protokoll Komplimentari ta' l-10 ta' Novembru 1960.

(b) Il-Ftehim Komplimentari Nru 3 tas-7 ta' Diċembru 1957 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data, kif fil-Protokoll komplimentari ta' l-10 ta' Novembru 1960 (ħlas tal-pensjonijiet għall-perjodu ta' qabel id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni Ġenerali).

3. IL-BELĠJU — SPANJA

Xejn.

4. IL-BELĠJU — FRANZA

(a) L-Artikoli 13, 16 u 23 tal-Ftehim Komplimentari tas-17 ta' Jannar 1948 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' dik id-data (ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili).

(b) L-iskambju ta' ittri tas-27 ta' Frar 1953 (applikazzjoni ta' l-Artikolu — (2) tal-Konvenzjoni Ġenerali tas-17 ta' Jannar 1948).

(ċ) L-iskambju ta' ittri tad-29 ta' Lulju 1953 allowances lill-persuni anzjani impjegati.

5. IL-BELĠJU — IL-GREĊJA

Artikoli 15(2), 35(2) u 37 tal-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-1 ta' April 1958.

6. IL-BELĠJU — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

7. IL-BELĠJU — L-ITALJA

L-Artikolu 29 tal-Konvenzjoni tat-30 ta' April 1948.

8. IL-BELĠJU — IL-LUSSEMBURGU

L-Artikoli 2 u 4 tal-Ftehim tas-27 ta' Ottubru 1971 (Overseas social insurance).

9. IL-BELĠJU — L-OLANDA

L-Artikolu 2 u 4 tal-Ftehim ta' l-4 ta' Frar 1969 (Okkupazzjoni fuq l-ibħra).

10. IL-BELĠJU — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' April 1977 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Punt III tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

11. IL-BELĠJU — IL-PORTUGALL

L-Artikoli 1 u 5 tal-Konvenzjoni tat-13 ta' Jannar 1965 (Assigurazzjoni soċjali għall-impjegati fil-Kongo Belġjan u fir-Rwanda-Burundi), fil-kliem kontenut fil-Ftehim konkluż bi bdil ta' ittri ddatati 18 ta' Ġunju 1982.

12. IL-BELĠJU — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

13. IL-BELĠJU — L-ISVEZJA

Ebda Konvenzjoni.

14. IL-BELĠJU — IR-RENJU UNIT

Xejn.

15. ID-DANIMARKA — IL-ĠERMANJA

(a) Il-Punt 15 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni dwar l-Assigurazzjoni Soċjali tal-14 ta' Awissu 1953.

(b) Il-Ftehim Komplimentari ta' l-14 ta' Awissu 1953 għall-Konvenzjoni msemmija fuq.

16. ID-DANIMARKA — SPANJA

Ebda Konvenzjoni.

17. ID-DANIMARKA — FRANZA

Xejn.

18. ID-DANIMARKA IL-GREĊJA

Ebda Konvenzjoni.

19. ID-DANIMARKA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

20. ID-DANIMARKA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

21. ID-DANIMARKA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

22. ID-DANIMARKA — L-OLANDA

Ebda Konvenzjoni.

23. ID-DANIMARKA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-16 ta' Ġunju 1987 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt I tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

24. ID-DANIMARKA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

25. ID-DANIMARKA — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

26. ID-DANIMARKA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

27. ID-DANIMARKA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

28. IL-ĠERMANJA — SPANJA

l-Artikoli 4(1) u 45(2) tal-Konvenzjoni tas-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' Diċembru 1973.

29. IL-ĠERMANJA — FRANZA

(a) l-Artikoli 11(1), 16(it-tieni paragrafu) u 19 tal-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950.

(b) l-Artikolu 9 tal-Ftehim Komplimentari Nru 1 tal-10 ta' Lulju 1950 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data (ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili).

(ċ) Ftehim Komplimentari Nru 4 tal-10 ta' Lulju 1950 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data, bħal fit-Taqsima miżjuda Nru 2 tat-18 ta' Ġunju 1955.

(d) it-Titoli I u III tat-Taqsima miżjuda Nru 2 tat-18 ta' Ġunju 1955.

(e) il-Punti 6, 7 u 8 tal-Protokoll Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data.

(f) it-Titoli II, III u IV tal-Ftehim ta' l-20 ta' Diċembru 1963 (is-sigurtà soċjali fis-Saar).

30. IL-ĠERMANJA — IL-GREĊJA

(a) l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-25 ta' April 1961.

(b) l-Artikoli 8(1), (2)(b) u (3), 9 sa 11 u l-Kapitoli I u IV, sa fejn għandhom x'jaqsmu ma' dawn l-Artikoli tal-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tal-31 ta' Mejju 1961, flimkien man-nota fil-minuti ta' l-14 ta' Ġunju 1980.

(ċ) Il-Protokoll tas-7 ta' Ottubru 1991 flimkien mal-Ftehim tas-6 ta' Lulju 1984 bejn il-gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Gvern tar-Repubblika Griega dwar il-ftehim fuq problemi rigward il-pensjonijiet.

31. IL-ĠERMANJA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

32. IL-ĠERMANJA — L-ITALJA

(a) l-Artikoli 3(2), 23(2), 26 u 36(3) tal-Konvenzjoni tal-5 ta' Mejju 1953 (Sigurtà soċjali).

(b) Il-Ftehim Komplimentari tat-12 ta' Mejju 1953 lill-Konvenzjoni tal-5 ta' Mejju 1953 (ħlas tal-pensjonijiet għall-perjodu ta' qabel id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni).

33. IL-ĠERMANJA — IL-LUSSEMBURGU

l-Artikoli 4, 5, 6 u 7 tat-Trattat tal-11 ta' Lulju 1959 (Ausgleiċhsvertrag) (ftehim tal-kwistjoni bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu).

34. IL-ĠERMANJA — L-OLANDA

(a) l-Artikolu 3(2) tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951.

(b) l-Artikoli 2 and 3 tal-Ftehim Komplimentari Nru 4 tal-21 ta' Diċembru 1956 lill-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951 (issetiljar tad-drittijiet akkwistati taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali Ġermaniża mill-ħaddiema Olandiżi bejn it-13 ta' Mejju 1940 u l-1 ta' Settembru 1945).

35. IL-ĠERMANJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 41 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-22 ta' Diċembru 1966 kif emendata mill-Konvenzjonijiet Komplimentari Nru 1 ta' l-10 ta' April 1969, Nru 2 ta'l-20 ta' Marzu 1974 u Nru 3 tad-29 ta' Awissu 1980.

(b) il-paragrafi 3(ċ), 3(d), 17, 20(a) u 21 tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni.

(ċ) l-Artikolu 3 ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(d) il-Paragrafu 3(g) tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(e) l-Artikolu 4(1) tal-Konvenzjoni fejn tidħol il-leġislazzjoni Ġermaniża, taħt liema inċidenti (u mard okkupazzjonali) li jseħħu barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u perjodi mwettqa barra t-territorju, ma jwasslux għall-ħlas ta' benefiċċji jew iwasslu biss għall-ħlas ta' benefiċċji, taħt ċerti kondizzjonijiet, meta dawk intitolati għalihom jabitaw barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, f'liema każijiet:

(i) il-benefiċċju kien diġà jitħallas jew huwa pagabbli fl-1 ta' Jannar 1994;

(ii) il-benefiċjarju stabbilixxa r-resideenza abitwali tiegħu fl-Awstrija qabel l-1 ta' Jannar 1994 u l-ħlas tal-pensjonijiet dovuti taħt l-assigurazzjoni tal-pensjoni u l-inċident jibda qabel il-31 ta' Diċembru 1994;

dan japplika wkoll għall-perjodi li matulhom pensjoni oħra, inkluża l-pensjoni tas-sopravissuti kienet tinġabar, waqt li jibdel dik tal-bidu, fejn il-perjodi tal-ġbir isegwu lil xulxin mingħajr interruzzjoni.

(f) il-paragrafu 19(b) tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni. Fl-applikazzjoni tan-Numru 3(ċ) ta' din id-dispożizzjoni l-ammont meħud inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ma jeċċedix l-ammont, li huwa dovut fejn jidħlu l-perjodi korrispondenti li għandhom ikunu rimunerati minn din l-istituzzjoni.

(g) l-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni Komplimentari Nru 1 ta' l-10 ta' April 1969 għall-imsemmija Konvenzjoni.

(h) l-Artikoli 1(5) u 8 tal-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tad-19 ta' Lulju 1978.

(i) il-Paragrafu 10 tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni.

36. IL-ĠERMANJA — IL-PORTUGALL

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni tas-6 ta' Novembru 1964.

37. IL-ĠERMANJA — IL-FINLANDJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-23 ta' April 1979.

(b) il-Punt 9(a) tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni.

38. IL-ĠERMANJA — L-ISVEZJA

(a) l-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-27 ta' Frar 1976.

(b) il-Punt 8(a) tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni.

39. IL-ĠERMANJA — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikoli 3 (1) u (6) u 7(2) sa (6) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960.

(b) l-Artikoli 2 sa 7 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960.

(ċ) l-Artikoli 2(5) u 5(2) sa (6) tal-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg ta' l-20 ta' April 1960.

40. SPANJA — FRANZA

Xejn.

41. SPANJA — IL-GREĊJA

Ebda Konvenzjoni.

42. SPANJA — IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

43. SPANJA — L-ITALJA

l-Artikoli 5, 18(1)(ċ) u 23 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-30 ta' Ottubru 1979.

44. SPANJA — IL-LUSSEMBURGU

(a) l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni tat-8 ta' Mejju 1969.

(b) l-Artikolu 1 ta' l-Arranġament Amministrattiv tas-27 ta' Ġunju 1975 għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tat-8 ta' Mejju 1969 lill-persuni li jaħdmu għal rashom.

45. SPANJA — L-OLANDA

l-Artikolu 23(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-5 ta' Frar 1974.

46. SPANJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-6 ta' Novembru 1981 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

47. SPANJA — IL-PORTUGALL

l-Artikoli 4(2), 16(2) u 22 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-11 ta' Ġunju 1969.

48. SPANJA — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tad-19 ta' Diċembru 1985.

49. SPANJA — L-ISVEZJA

l-Artikoli 5(2) u 16 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' Frar 1983.

50. SPANJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

51. FRANZA — IL-GREĊJA

l-Artikoli 16 (ir-raba' paragrafu) u 30 tal-Konvenzjoni Ġenerali tad-19 ta' April 1958.

52. FRANZA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

53. FRANZA — L-ITALJA

(a) l-Artikoli 20 u 24 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-31 ta' Marzu 1948.

(b) L-iskambju ta' ittri tat-3 ta' Marzu 1956 (benefiċċji tal-mard għall-ħaddiema staġġjonali impjegati fl-Agrikoltura).

54. FRANZA — IL-LUSSEMBURGU

l-Artikoli 11 u 14 tal-Ftehim Komplimentari tat-12 ta' Novembru 1949 tal-Konvenzjoni ta' l-istess data (ħaddiema tal-minjieri u ta' impriżi simili).

55. FRANZA — L-OLANDA

l-Artikolu 11 tal-Ftehim Komplimentari ta' l-1 ta' Ġunju 1954 lill-Konvenzjoni Ġenerali tas-7 ta' Jannar 1950 (ħaddiema tal-minjieri u ta' impriżi simili).

56. FRANZA — L-AWSTRIJA

Xejn.

57. FRANZA — IL-PORTUGALL

Xejn.

58. FRANZA — IL-FINLANDJA

Xejn.

59. FRANZA — L-ISVEZJA

Xejn.

60. FRANZA — IR-RENJU UNIT

L-iskambju ta' ittri tas-27 u t-30 ta' Lulju 1970 rigward il-pożizzjoni fejn tidħol is-sigurtà soċjali ta' l-għalliema tar-Renju Unit li jwettqu temporanjament il-professjoni tagħhom fi Franza bis-saħħa tal-Konvenzjoni Kulturali tat-2 ta' Marzu 1948.

61. IL-GREĊJA — L- IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

62. IL-GREĊJA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

63. IL-GREĊJA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

64. IL-GREĊJA — L-OLANDA

l-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni Ġenerali tat-13 Settembru 1966.

65. IL-GREĊJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta' Diċembru 1979 kif emendata mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-21 ta' Mejju 1986 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

66. IL-GREĊJA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

67. IL-GREĊJA — IL-FINLANDJA

L-Artikoli 5(2) u 21 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Marzu 1988.

68. IL-GREĊJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 5(2) u 23 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-5 ta' Mejju 1978 kif emendata mill-Konvenzjoni Komplimentari ta' l-14 ta' Settembru 1984.

69. IL-GREĊJA — IR-RENJU UNIT

Ebda Konvenzjoni.

70. L-IRLANDA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

71. L-IRLANDA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

72. L-IRLANDA — L-OLANDA

Ebda Konvenzjoni.

73. L-IRLANDA — L-AWSTRIJA

l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-30 ta' Settembru 1988 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

74. L-IRLANDA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

75. L-IRLANDA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

76. L-IRLANDA — L-ISVEZJA

Ebda Konvenzjoni.

77. L-IRLANDA — IR-RENJU UNIT

l-Artikolu 8 tal-Ftehim ta' l-14 ta' Settembru 1971 dwar is-sigurtà soċjali.

78. L-ITALJA — IL-LUSSEMBURGU

l-Artikoli 18(2) u 24 tal-Konvenzjoni Ġenerali tad-29 ta' Mejju 1951.

79. L-ITALJA — L-OLANDA

l-Artikolu 21(2) tal-Konvenzjoni Ġenerali tat-28 ta' Ottubru 1952.

80. L-ITALJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikoli 5(3) u 9(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tal-21 ta' Jannar 1981.

(b) l-Artikolu 4 ta' l-imsemmija Konvenzjoni u l-paragrafu 2 tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

81. L-ITALJA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

82. L-ITALJA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

83. L-ITALJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 20 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-25 ta' Settembru 1979.

84. L-ITALJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

85. IL-LUSSEMBURGU — L-OLANDA

Xejn.

86. IL-LUSSEMBURGU — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Diċembru 1971 kif emendata mill-Konvenzjoni Komplimentari Nru 1 tas-16 ta' Mejju 1973 u Nru 2 tad-9 ta' Ottubru 1978.

(b) l-Artikolu 3(2) ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(ċ) il-Punt III tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

87. IL-LUSSEMBURGU — IL-PORTUGALL

l-Artikolu 3(2) tal-Konvenzjoni tat-12 ta' Frar 1965.

88. IL-LUSSEMBURGU — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Settembru 1988.

89. IL-LUSSEMBURGU — L-ISVEZJA

(a) l-Artikoli 4 u 29(1) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Frar 1985 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) l-Artikolu 30 ta' l-imsemmija Konvenzjoni.

90. IL-LUSSEMBURGU — IR-RENJU UNIT

Xejn.

91. IL-LUSSEMBURGU — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Marzu 1974 kif emendata mill-Konvenzjoni Komplimentarja tal-5 ta' Novembru 1980 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

92. L-OLANDA — IL-PORTUGALL

l-Artikoli 5(2) u 31 tal-Konvenzjoni tad-19 ta' Lulju 1979.

93. L-OLANDA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

94. L-OLANDA — L-ISVEZJA

l-Artikoli 4 u 24(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-2 ta' Lulju 1976 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

95. L-OLANDA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

96. L-AWSTRIJA — IL-PORTUGALL

Xejn.

97. L-AWSTRIJA — IL-FINLANDJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' Diċembru 1985 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari tad-9 ta' Marzu 1993 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

98. L-AWSTRIJA — L-ISVEZJA

(a) l-Artikoli 4 and 24(1) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' Novembru 1975 kif emendati mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-21 ta' Ottubru 1982 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Punt II tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

99. L-AWSTRIJA — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-22 ta' Lulju 1980 kif emenat mill-Konvenzjoni Komplimentari Nru 1 tad-9 ta' Diċembru 1985 u Nru 2 tat-13 ta' Ottubru 1992 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Protokoll li jikkonċerna l-benefiċċji in natura għall-imsemmija Konvenzjoni bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 2(3) fejn jidħlu persuni li ma jistgħux jitolbu kura taħt il-Kapitlu 1 tat-Titolu III tar-Regolament.

100. IL-PORTUGALL — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

101. IL-PORTUGALL — L-ISVEZJA

l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-25 ta' Ottubru 1978.

102. IL-PORTUGALL — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikolu 2(1) tal-Protokoll dwar il-kura medika tal-15 ta' Novembru 1978.

(b) Fejn jidħlu persuni impjegati Portugiżi, u għall-perjodu mit-22 ta' Ottubru 1987 sat-tmiem tal-perjodu transitorju ipprovdut għalih fl-Artikolu 220(1) ta' l-Att dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul ta' Spanja u l-Portugall: l-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni tas-sigurtà soċjali tal-15 ta' Novembru 1978, kif emendat bl-iskambju ta' ittri tat-28 ta' Settembru 1987.

103. IL-FINLANDJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

104. IL-FINLANDJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

105. L-ISVEZJA — IR-RENJU UNIT

l-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tad-29 ta' Ġunju 1987.

B. Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni li ma japplikawx għall-persuni kollha li għalihom japplikaw ir-Regolamenti (l-Artikolu 3(3) tar-Regolament)

1. IL-BELĠJU — ID-DANIMARKA

Ebda Konvenzjoni.

2. …

3. IL-BELĠJU — SPANJA

Xejn.

4. IL-BELĠJU — FRANZA

(a) L-iskambju ta' ittri tad-29 ta' Lulju 1953 dwar allowances lill-persuni anzjani impjegati.

(b) L-iskambju ta' ittri tas-27 ta' Frar 1953 (applikazzjoni ta' l-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni Ġenerali tas-17 ta' Jannar 1948).

5. IL-BELĠJU — IL-GREĊJA

Xejn.

6. IL-BELĠJU — L-IRLANDA

Xejn.

7. IL-BELĠJU — L-ITALJA

Xejn.

8. IL-BELĠJU — IL-LUSSEMBURGU

l-Artikoli 2 u 4 tal-Ftehim tas-27 ta' Ottubru 1971 (Sigurtà soċjali barra l-pajjiż).

9. IL-BELĠJU — L-OLANDA

l-Artikoli 2 u 4 tal-Ftehim ta' l-4 ta' Frar 1969 (okkupazzjoni barra l-pajjiż).

10. IL-BELĠJU — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' April 1977 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt III tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

11. IL-BELĠJU — IL-PORTUGALL

l-Artikoli 1 u 5 tal-Konvenzjoni tat-13 ta' Jannar 1965 (sigurtà soċjali għall-impjegati tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda-Burundi) fil-kliem li jidher fil-Ftehim konkluż bl-iskambju ta' ittri ddatat 18 ta' Ġunju 1982.

12. IL-BELĠJU — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

13. IL-BELĠJU — L-SVEZJA

Ebda Konvenzjoni.

14. IL-BELĠJU — IR-RENJU UNIT.

Xejn

15. ID-DANIMARKA — IL-ĠERMANJA

(a) Il-Punt 15 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtajiet soċjali ta' l-14 ta' Awissu 1953.

(b) Il-Ftehim Komplimentari ta' l-14 ta' Awissu 1953 għall-Konvenzjoni msemmija hawn fuq.

16. ID-DANIMARKA — SPANJA

Ebda Konvenzjoni.

17. ID-DANIMARKA — FRANZA

Xejn.

18. ID-DANIMARKA — IL-GREĊJA

Ebda Konvenzjoni.

19. ID-DANIMARKA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

20. ID-DANIMARKA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

21. ID-DANIMARKA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

22. ID-DANIMARKA — L-OLANDA

Ebda Konvenzjoni.

23. ID-DANIMARKA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-16 ta' Ġunju 1987 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Punt I tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

24. ID-DANIMARKA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

25. ID-DANIMARKA — IL-FINLANDJA

Xejn.

26. ID-DANIMARKA — L-ISVEZJA

Xejn.

27. ID-DANIMARKA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

28. IL-ĠERMANJA — SPANJA

l-Artikolu 4(1) u 45(2) tal-Konvenzjoni tas-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' Diċembru 1973.

29. IL-ĠERMANJA — FRANZA

(a) L-Artikoli 16 (it-tieni paragrafu) u 19 dwar il-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950.

(b) Il-Ftehim Komplimentari Nru 4 ta' l-10 ta' Lulju 1950 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data, bħal fit-taqsima miżjuda Nru 2 tat-18 ta' Ġunju 1955.

(ċ) It-Titoli I u III tat-Taqsima miżjuda Nru 2 tat-18 ta' Ġunju 1955.

(d) Il-Punti 6, 7 u 8 tal-Protokoll Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950 lill-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data.

(e) It-Titoli II, III u IV tal-Ftehim ta' l-20 ta' Diċembru 1963 (sigurtà soċjali fis-Saar).

30. IL-ĠERMANJA — IL-GREĊJA

Il-Protokoll tas-7 ta' Ottubru 1991 flimkien mal-Ftehim tas-6 ta' Lulju 1984 bejn il-Gvern tar-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja u l-Gvern tar-Repubblika Ellenika dwar l-issetiljar tal-problemi marbutin mal-pensjonijiet.

31. IL-ĠERMANJA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

32. IL-ĠERMANJA — L-ITALJA

(a) L-Artikoli 3(2) u 26 tal-Konvenzjoni tal-5 ta' Mejju 1952 (sigurtà soċjali).

(b) Il-Ftehim Komplimentari tat-12 ta' Mejju 1953 lill-Konvenzjoni tal-5 ta' Mejju 1953 (pagament tal-pensjonijiet għall-perjodu qabel id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni).

33. IL-ĠERMANJA — IL-LUSSEMBURGU

L-Artikoli 4, 5, 6 u 7 tat-Trattat tal-11 ta' Lulju 1959 (issetiljar tad-disputa bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu).

34. IL-ĠERMANJA — L-OLANDA

(a) l-Artikolu 3(2) tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951.

(b) l-Artikoli 2 u 3 tal-Ftehim Komplimentari Nru 4 tal-21 ta' Diċembru 1956 tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951 (issetiljar tad-drittijiet akkwistai taħt l-iskema ta' l-assigurazzjoni soċjali Ġermaniża mill-ħaddiema Olandiżi bejn it-13 ta' Mejju 1940 u l-1 ta' Settembru 1945).

35. IL-ĠERMANJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 41 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-22 ta' Diċembru 1966 kif emendat mill-Konvenzjonijiet Komplimentari Nru 1 tal-10 ta' April 1969, Nru 2 tad-29 ta' Marzu 1974 u Nru 3 tad-29 ta' Awissu 1980.

(b) il-Paragrafu 20(a) tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni.

(ċ) l-Artikolu 3 ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(d) il-Paragrafu 3(g) tal-Protokoll għall-imsemmija Konvenzjoni.

(e) l-Artikolu 4(1) tal-Konvenzjoni fejn tidħol il-leġislazzjoni Ġermaniża, taħt liema inċidenti (u mard okkupazzjonali) li jseħħu barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u perjodi mwettqa barra t-territorju, ma jwasslux għall-pagament ta' benefiċċji jew inkella jwasslu biss għall-pagament ta' benefiċċji taħt ċerti kondizzjonijiet, meta dawk intitolati għalihom jabitaw fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, f'liema każijiet:

(i) il-benefiċċji jkunu diġà tħallsu jew huma pagabbli sa l-1 ta' Jannar 1994;

(ii) il-benefiċjarju jkun stabbilixxa r-residenza abitwali fl-Awstrija qabel l-1 ta' Jannar 1994 u l-pagamenti tal-pensjoniijiet dovuti taħt l-assigurazzjoni tal-pensjoni u l-inċidenti tibda qabel il-31 ta' Diċembru 1994;

dan japplika wkoll għall-perjodi li matulhom persuna oħra, inkluża pensjoni tas-sopravissuti tkun inġabret, waqt li rrimpjazzat dik tal-bidu, meta l-perjodi tal-ġbir jsegwu lil xulxin mingħajr interruzzjoni.

(f) il-paragrafu 19(b) tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni. Fl-applikazzjoni tan-Numru 3(ċ) ta' din id-dispożizzjoni l-ammont meħud inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti ma jkunx jeċċedi l-ammont dovut f'isem il-perjodi korrispondenti li jridu jkunu rimunerati minn din l-istituzzjoni.

36. IL-ĠERMANJA — IL-PORTUGALL

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni tas-6 ta' Novembru 1964.

37. IL-ĠERMANJA — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-23 ta' April 1979.

38. IL-ĠERMANJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-27 ta' Frar 1976.

39. IL-ĠERMANJA — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikoli 3(1) u (6) u 7(2) sa (6) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960.

(b) l-Artikoli 2 sa 7 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960.

(ċ) l-Artikoli 2(5) u 5(2) sa (6) tal-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg ta' l-20 ta' April 1960.

40. SPANJA — FRANZA

Xejn.

41. SPANJA — IL-GREĊJA

Ebda Konvenzjoni.

42. SPANJA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

43. SPANJA — L-ITALJA

l-Artikoli 5, 18(1)(ċ) u 23 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-30 ta' Ottubru 1979.

44. SPANJA — IL-LUSSEMBURGU

(a) l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni tat-8 ta' Mejju 1969.

(b) l-Artikolu 1 ta' l-Arranġament Amministrattiv tas-27 ta' Ġunju 1975 għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tat-8 ta' Mejju 1969 għall-persuni li jaħdmu għal rashom.

45. SPANJA — L-OLANDA

l-Artikolu 23(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-5 ta' Frar 1974.

46. SPANJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-6 ta' Novembru 1981 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

47. SPANJA — IL-PORTUGALL

l-Artikoli 4(2), 16(2) u 22 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-11 ta' Ġunju 1969.

48. SPANJA — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tad-19 ta' Diċembru 1985.

49. SPANJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 5(2) u 16 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-4 ta' Frar 1983.

50. SPANJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

51. FRANZA — IL-GREĊJA

Xejn.

52. FRANZA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

53. FRANZA — L-ITALJA

Artikoli 20 u 24 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-31 ta' Marzu 1948.

54. FRANZA — IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

55. FRANZA — L-OLANDA

Xejn.

56. FRANZA — L-AWSTRIJA

Xejn.

57. FRANZA — IL-PORTUGALL

Xejn.

58. FRANZA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

59. FRANZA — L-ISVEZJA

Xejn.

60. FRANZA — IR-RENJU UNIT

L-iskambju ta' ittri tas-27 u t-30 ta' Lulju 1970 rigward il-pożizzjoni fejn tidħol is-sigurtà soċjali ta' l-għalliema temporanji tar-Renju Unit li jwettqu l-professjoni tagħhom fi Franza bis-saħħa tal-Konvenzjoni Kulturali tat-2 ta' Marzu 1948.

61. IL-GREĊJA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

62. IL-GREĊJA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

63. IL-GREĊJA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

64. IL-GREĊJA — L-OLANDA

Xejn.

65. IL-GREĊJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta' Diċembru 1979 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-21 ta' Mejju 1986 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

66. IL-GREĊJA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

67. IL-GREĊJA — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' 11 Marzu 1988.

68. IL-GREĊJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-5 ta' Mejju 1978 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari ta' l-14 ta' Settembru 1984.

69. IL-GREĊJA — IR-RENJU UNIT

Ebda Konvenzjoni.

70. L-IRLANDA –L- ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

71. L-IRLANDA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

72. L-IRLANDA — L-OLANDA

Ebda Konvenzjoni.

73. L-IRLANDA — L-AWSTRIJA

l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-30 ta' Settembru 1988 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

74. L-IRLANDA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

75. L-IRLANDA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

76. L-IRLANDA — L-ISVEZJA

Ebda Konvenzjoni.

77. L-IRLANDA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

78. L-ITALJA — IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

79. L-ITALJA — L-OLANDA

Xejn.

80. L-ITALJA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikoli 5(3) u 9(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Jannar 1981.

(b) l-Artikolu 4 ta' l-imsemmija Konvenzjoni u l-paragrafu 2 tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

81. L-ITALJA — IL-PORTUGALL

Ebda Konvenzjoni.

82. L-ITALJA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

83. L-ITALJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 20 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-25 ta' Settembru 1979.

84. L-ITALJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

85. IL-LUSSEMBURGU — L-OLANDA

Xejn.

86. IL-LUSSEMBURGU — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Diċembru 1971 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari Nru 1 tas-16 ta' Mejju 1973 u Nru 2 tad-9 ta' Ottubru 1978.

(b) l-Artikolu 3(2) ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(ċ) Il-Punt III tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

87. IL-LUSSEMBURGU — IL-PORTUGALL

l-Artikolu 3(2) tal-Konvenzjoni tat-12 ta' Frar 1965.

88. IL-LUSSEMBURGU — IL-FINLANDJA

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Settembru 1988.

89. IL-LUSSEMBURGU — L-ISVEZJA

l-Artikoli 4 u 29(1) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-21 ta' Frar 1985 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

90. IL-LUSSEMBURGU — IR-RENJU UNIT

Xejn.

91. L-OLANDA — L-AWSTRIJA

(a) l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Marzu 1974 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-5 ta' Novembru 1980 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) Il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

92. L-OLANDA — IL-PORTUGALL

l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni tad-19 Lulju 1979.

93. L-OLANDA — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

94. L-OLANDA — L-ISVEZJA

l-Artikoli 4 u 24(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-2 ta' Lulju 1976 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

95. L-OLANDA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

96. L-AWSTRIJA — IL-PORTUGALL

Xejn.

97. L-AWSTRIJA — IL-FINLANDJA

(a) l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' Diċembru 1985 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari tad-9 ta'Marzu 1993 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Punt II tal-Protokoll Finali għall-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

98. L-AWSTRIJA — L-ISVEZJA

(a) l-Artikoli 4 u 24(1) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' Novembru 1975 kif emendati mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-21 ta' Ottubru 1982 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Punt II tal-Protokoll Finali ta' l-imsemmija Konvenzjoni fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

99. L-AWSTRIJA — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-22 ta' Lulju 1980 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentar Nru 1 tad-9 ta' Diċembru 1985 u Nru 2 tat-13 ta' Ottubru 1992 fejn jidħlu persuni li jabitaw fi Stat Terz.

(b) il-Protokoll li jikkonċerna benefiċċji in natura għall-imsemmija Konvenzjoni bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 2(3) fejn jidħlu persuni li ma jistgħux jitolbu kura taħt il-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament.

100. IL-PORTUGALL — IL-FINLANDJA

Ebda Konvenzjoni.

101. IL-PORTUGALL — L-ISVEZJA

l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-25 ta' Ottubru 1978.

102. IL-PORTUGALL — IR-RENJU UNIT

l-Artikolu 2(1) tal-Protokoll dwar it-trattament mediku tal-15 ta' Novembru 1978.

103. IL-FINLANDJA — L-ISVEZJA

Xejn

104. IL-FINLANDJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

105. L-ISVEZJA — IR-RENJU UNIT

l-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tad-29 ta' Ġunju 1987.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV (B) (11) (13) (15)

(l-Artikoli 37(2), 38(3), 45(3), 46(1)(b) u 46b(2) tar-Regolament)

A. Leġislazzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament taħt liema l-ammont tal-benefiċċji ta' l-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni

A. IL-BELĠJU

(a) Leġislazzjoni li għandha x'taqsam ma' l-iskema ġenerali ta' l-invalidità, l-iskema speċjali ta' l-invalidità għall-ħaddiema fil-minjieri u l-iskema speċjali tal-baħrin tal-flotta merkantili.

(b) Leġislazzjoni dwar is-sigurtà ta' persuni li jaħdmu għal rashom kontra inkapaċità fuq ix-xogħol.

(ċ) Leġislazzjoni li għandha x'taqsam ma' invalidità fl-iskema tas-sigurtà soċjali barra l-pajjiż u l-iskema ta' l-invalidità għall-impjegati li kienu fil-Kongo Belġjan u fir-Rwanda Urundi.

B. ID-DANIMARKA

Xejn.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Xejn.

D. SPANJA

Leġislazzjoni marbuta ma' l-assigurazzjoni ta' l-invalidità taħt l-iskema ġenerali u taħt skemi speċjali.

E. FRANZA

1. Persuni impjegati

Il-leġislazzjonijiet kollha dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità, għajr għal-leġislazzjoni li tirrigwarda l-assigurazzjoni ta' l-invalidità ta' l-iskema tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema fil-minjieri.

2. Persuni li jaħdmu għal rashom

Il-leġislazzjoni dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità għal persuni li jaħdmu għal rashom fl-Agrikoltura.

F. IL-GREĊJA

Leġislazzjoni li tirrigwarda l-iskema għas-sigurtà ta' l-Agrikoltura.

G. L-IRLANDA

IL-Kapitolu 10 tal- Parti II ta' l-Att tal-Welfare Soċjali (Konsolidazzjoni) ta' l-1981.

H. L-ITALJA

Xejn.

I. IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

J. L-OLANDA

(a) Il-liġi tat-18 ta' Frar 1966 dwar l-assigurazzjoni kontra l-inkapaċità fuq ix-xogħol, kif emendata.

(b) Il-liġi tal-11 ta' Diċembru 1975 dwar l-assigurazzjoni ġenerali kontra l-inkapaċità fuq ix-xogħol, kif emendata.

K. L-AWSTRIJA

Xejn.

L. IL-PORTUGALL

Xejn.

M. IL-FINLANDJA

Pensjonijiet nazzjonali lil persuni mwielda b'diżabilità jew li saru diżabbli f'età żgħira (Att tal-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93)).

N. L-ISVEZJA

Xejn.

O. IR-RENJU UNIT

(a) Il-Gran Brittanja

It-Taqsimiet 15 u 36 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali ta' l-1975.

It-Taqsimiet 14, 15 and 16 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali ta' l− 1975.

(b) l-Irlanda ta' fuq

It-Taqsimiet 15 u 36 ta' l-Att tas-Sigurtà Soċjali (l-Irlanda ta' Fuq) ta' l-1975.

L-Artikoli 16, 17 u 18 tal-Pensjonijiet ta' l-Ordni tas-Sigurtà Soċjali (l-Irlanda ta' Fuq) ta' l-1975.

B. Skemi speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom fit-tifsira ta' l-Artikoli 38(3) u 45(3) tar-Regolament Nru 1408/71

A. IL-BELĠJU

Xejn.

B. ID-DANIMARKA

Xejn.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Assigurazzjoni tax-Xjuħija għall-bdiewa (Alterssiċherung für Landwirte).

D. SPANJA

Skema għat-tnaqqis ta' l-età għall-irtirar tal-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati f'attivitajiet fuq il-baħar kif deskritti fid-Digriet Irjali Nru 2309 tat-23 ta' Lulju 1970.

E. FRANZA

Xejn.

F. IL-GREĊJA

Xejn.

G. L-IRLANDA

Xejn.

H. L-ITALJA

Skemi tal-Pensjoni ta' l-assigurazzjoni għal (Assicurazione pensioni per):

- tobba (medici),

- spiżjara (farmacisti),

- veterinarji (veterinari),

- qbiela (ostetriche),

- inġiniera u arkitetti (ingegneri ed architetti),

- surveyors (geometri),

- avukati u prokuraturi legali (avvocati e procuratori),

- ekonomisti (dottori commercialisti),

- udituri u esperti industrijali (ragionieri e periti commerciali),

- konsulenti ta' l-impjiegi (consulenti del lavoro),

- nutara (notai),

- aġenti doganali (spedizionieri doganali).

I. IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

J. L-OLANDA

Xejn.

K. L-AWSTRIJA

Xejn.

L. IL-PORTUGALL

Xejn.

M. IL-FINLANDJA

Xejn.

N. L-ISVEZJA

Xejn.

O. IR-RENJU UNIT

Xejn.

Ċ. Każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 46(1)(b) tar-Regolament fejn il-kalkolu tal-benefiċċju skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament jista' jkun rinunzjat

A. IL-BELĠJU

Xejn.

B. ID-DANIMARKA

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet li għalihom hemm riferenza fil-liġi tal-pensjonijiet soċjali msemmija fl-Anness IV il-Parti D.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Xejn.

D. SPANJA

Xejn.

E. FRANZA

Xejn.

F. IL-GREĊJA

Xejn.

G. L-IRLANDA

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet ta' l-irtirar, il-pensjonijiet kontributorji tax-xjuħija u l-pensjonijiet għar-romol.

H. L-ITALJA

Il-pensjonijiet ta' l-invalidità, ta' l-irtirar u tas-sopravissuti għall-persuni impjegati u għall-kategoriji li ġejjin tal-persuni li jaħdmu għal rashom: bdiewa li jaħdmu direttament fil-biedja, share-croppers, bdiewa, nies tas-sengħa u persuni ingaġġati f'attivitajiet kummerċjali.

I. IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

J. L-OLANDA

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet tax-xjuħ taħt il-liġi tal-31 ta' Mejju 1956 li jirregolaw l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija, kif emendata.

K. L-AWSTRIJA

Xejn.

L. IL-PORTUGALL

Pensjonijiet ta' l-invalidità, tax-xjuħija u tar-romol.

M. IL-FINLANDJA

Xejn.

N. L-ISVEZJA

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet bażiċi u supplimentari tax-xjuħija għajr għall-pensjonijiet imsemmija fl-Anness IV D.

O. IR-RENJU UNIT

L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjoni ta' l-irtirar u tar-romol determinati insegwitu għad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III, il-Kapitolu 3 tar-Regolament, bl-eċċezzjoni ta' dawk li:

(a) matul sena ta' taxxa li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975:

(i) il-parti kkonċernata tkun wettqet perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit u ta' Stat Membru ieħor; u

(ii) wieħed (jew iktar) mis-snin tat-taxxa li saret rifernza għalihom f'(i) ma kienx ikkunsidrat sena ta' kwalifika fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(b) il-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni fis-seħħ fir-Renju Unit għall-perjodi qabel il-5 ta' Lulju 1948 jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament bl-applikazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

D. Benefiċċji u ftehim li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46b(2) tar-Regolament

1. Benefiċċji li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46b(2) a) tar-Regolament, l-ammont ta' liema huwa indipendenti mill-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa:

(a) Il-benefiċċji ta' invalidità li hemm ipprovdut għalihom bil-leġislazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-Parti A ta' dan l-Anness.

(b) Il-pensjoni tax-xjuħ kollha Daniża akkwistata wara 10 snin ta' residenza minn persuni li kienu ngħataw pensjoni sa l-1 ta' Ottubru l-iktar tard.

(ċ) L-allowances tal-mewt u l-pensjonijiet tas-sopravissuti Spanjoli mogħtija taħt l-iskemi ġenerali u speċjali.

(d) L-allowances tar-romol taħt l-assigurazzjoni tar-romol tas-sistema tas-sigurtà soċjali ġenerali jew tas-sistema tal-ħaddiema fl-Agrikoltura.

(e) Il-pensjoni ta' invalidità tar-romol (irġiel u nisa) taħt is-sistema Franċiża tas-sigurtà soċjali ġenerali jew is-sistema tal-ħaddiema fl-Agrikoltura, meta kkalkulata abażi tal-pensjoni ta' l-invalidità ta' parti mill-koppja li mietet, imħallsa skond l-Artikolu 46(1)(a)(i).

(f) Il-pensjoni tar-romol ta' l-Olanda taħt il-liġi tad-9 ta' April 1959 li tirregola l-assigurazzjoni ġenerali għar-romol u l-orfni, kif emendata.

(g) Il-pensjonijiet nazzjonali tal-Finlandja ddeterminati skond l-Att Tal-Pensjonijiet Nazzjonali tat-8 ta' Ġunju 1956 u mogħtija taħt ir-regoli transizzjonali ta' l-Att tal-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93).

(h) Il-Pensjoni sħiħa bażika Svediża mogħtija taħt il-leġislazzjoni tal-pensjoni bażika li kienet tapplika qabel l-1 ta' Jannar 1993 u pensjoni bażika sħiħa mogħtija taħt ir-regoli transizzjonali tal-leġislazzjoni applikanti qabel dik id-data.

2. Il-Benefiċċji li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 46b(2)(b) tar-Regolament, l-ammont ta' liema huwa determinat mir-referenza għall-perjodu akkreditat meqjus li kien imwettaq bejn id-data li fiha mmaterjalizza r-riskju u data iktar tard:

(a) Il-pensjonijiet Daniżi għall-irtirar kmieni, l-ammont ta' liema huwa determinat skond il-leġislazzjoni fis-seħħ qabel l-1 ta' Ottubru 1984.

(b) il-pensjonijiet ta' l-invalidità u s-sopravissuti Ġermaniżi, li għalihom jittieħed inkonsiderazzjoni perjodu supplimentari, u l-pensjonijiet tax-xjuħ Ġermaniżi, li għalihom jittieħed inkonsiderazzjoni perjodu supplimentari li diġà ġie akkwistat.

(ċ) pensjonijiet Taljani għall-inkapaċità totali fuq ix-xogħol (inabbiltà).

(d) pensjonijiet ta' l-invalidità u tas-sopravissuti tal-Lussemburgu.

(e) Pensjonijiet ta' l-impjieg Finlandiżi li għalihom jittieħdu perjodi futuri skond il-leġislazzjoni nazzjonali.

(f) pensjonijiet ta' l-invalidità u tas-sopravissuti Svediżi li għalihom jittieħed inkonsiderazzjoni perjodu ta' l-assigurazzjoni akkreditat u pensjonijiet tax-xjuħija Svediżi li għalihom jittieħdu inkonsiderazzjoni perjodi akkreditati diġà akkwistati.

3. Ftehim li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 46b(2)(b)(i) tar-Regolament maħsuba li jipprevjenu li l-istess perjodu akkreditat jittieħed inkonsiderazzjoni darbtejn jew iktar:

Ftehim ta' l-20 ta' Lulju 1978 bejn il-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja rigward diversi materji tas-sigurtà soċjali.

Konvenzjoni Nordika tal-15 ta' Ġunju 1992 dwar is-sigurtà soċjali.

--------------------------------------------------

L-ANNESS V (15)

KONKORDANZA BEJN IL-LEĠISLAZZJONIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI FUQ IL-KONDIZZJONIJIET RIGWARD ID-DIGRIET TA' L-INVALIDITÀ

(L-Artikolu 40(4) tar-Regolament)

IL-BELĠJU

Stati Membri | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Belġjani li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza |

Skema ġenerali | Skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieriii | Skema tal-baħħara | Ossom |

Invalidità ġeneraliii | Invalidità tax-xogħol |

FRANZA | 1. Skema ġenerali | | |

— Grupp III (attendenza kostanti) | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

— Grupp II |

— Grupp I |

2. Skema agrikola: | | | | | |

— invalidità totali, generali | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

— żewġ terzi invalidità ġenerali |

— attendenza kostanti |

3. Skema għal min jaħdem fil-minjieri: | | | | | |

— Invalidità parzjali, ġenerali | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

— Attendenza kostanti |

— invalidità tax-xogħol | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza |

4. Skema tal-baħħara: | | | | | |

— invalidità ġenerali | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

— attendenza kostanti |

— Invalidità tax-xogħol | Ebda konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza |

L-ITALJA | 1. Skema ġenerali; | | | | | |

— Invalidità — ħaddiema manwali | Ebda konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

— Invalidità — persunal klerikali |

2. Skema tal-baħħara: | | | | | |

— Nuqqas ta' adattabilità għat-tbaħħir | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza | Ebda konkordanza |

IL-LUSSEMBURGU | Invalidità tal-ħaddiema — ħaddiema manwali | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Konkordanza | Ebda konkordanza |

Invalidità — persunal klerikali |

FRANZA

Stati Membri | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li jkunu ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Franċiżi li torbot fuqhom id-deċiżjoni f'każijiet ta' konkordanza |

Skema ġenerali | Skema agrikola | Skema ta' min jaħdem fil-minjieri | Skema tal-baħħara |

Grupp I | Grupp II | Grupp III Attendenza kostanti | 2/3 invalidità | Invalidità totali | Attendenza kostanti | 2/3 Invalidità Generali | Attendenza kostanti | Invalidità tax-xogħol | 2/3 Invalidità ġenerali | Invalidità totali tax-xogħol | Attendenza kostanti |

IL-BELĠJU | 1. Skema ġenerali | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

2. Skema tal-baħħara | | | | | | | | | | | | |

— invalidità parzjali ġenerali | Konkordanza | L-ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanzas | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda konkordanza | L-ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | | | |

3. Skema tal-baħħaraEbda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

L-ITALJA | 1. Skema ġenerali | | | | | | | | | | | | |

— invalidità — ħaddiema manwali | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— invalidità — persunal klerikali | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

2. Skema tal-baħħara: | | | | | | | | | | | | |

— inadattabilità għat-tbaħħir | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

IL-LUSSEMBURGU | Invalidità — ħaddiema manwali | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

Invalidità — persunal klerikali | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

Stati Membri | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet Taljani li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza |

Skema ġenerali | Baħħara Mhux tajbin għan-navigazzjoni |

Ħaddiema manwali | Personal klerikali |

IL-BELĠJU | 1. Skema ġenerali | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

2. Skema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri | | | |

— invalidità parzjali ġenerali | Konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

3. Skema tal-baħħara | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

FRANZA | 1. Skema ġenerali: | | | |

— Grupp III (attendenza kostanti) | Konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— Grupp II |

— Grupp I |

2. Skema agrikola: | | | |

— invalidità totali ġenerali | Konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— invaldità ġenerali parzjali |

— attendenza kostanti |

3. Skema ta' min jaħdem fil-minjieri: | | | |

— invalidità ġenerali parzjali | Konkordanza | Konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— attendenza kostanti |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

4. Skema tal-baħħara: | | | |

— invaldità ġenerali parzjali | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— attendenza kostanti |

— invalidità tax-xogħol | | | |

IL-LUSSEMBURGU

Stati Membri | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet ta' Stati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' invalidità | Skemi amministrati minn istituzzjonijiet tal-Lussemburgu li d-deċiżjoni torbot fuqhom f'każijiet ta' konkordanza |

Invalidità — ħaddiema manwali | Invalidità — persunal klerikali |

IL-BELĠJU | 1. Skema ġenerali | Konkordanza | Konkordanza |

2. Skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri | | |

— invalidità ġenerali parzjali | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda konkordanza | L-Ebda konkordanza |

3. Skema tal-baħħara | Konkordanza | Konkordanza |

FRANZA | 1. Skema ġenerali | | |

— Grupp III (attendenza kostanti) | Konkordanza | Konkordanza |

— Grupp II |

— Grupp I |

2. Skema agrikola | | |

— invalidità ġenerali totali | Konkordanza | Konkordanza |

— invalidità ġenerali ta' żewġ terzi |

— attendenza kostanti |

3. Skema ta' min jaħdem fil-minjieri | | |

— invalidità ġenerali ta' żewġ terzi | Konkordanza | Konkordanza |

— attendenza kostanti |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda Konkordanza | L-Ebda Konkordanza |

4. Skema tal-baħħara: | | |

— invalidità ġenerali parzjali | Konkordanza | Konkordanza |

— attendenza kostanti |

— invalidità tax-xogħol | L-Ebda Konkordanza | L-Ebda Konkordanza |

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONIJIET TA' ĊERTI STATI MEMBRI

(L-Artikolu 89 tar-Regolament)

A. IL-BELĠJU

1. Persuni li l-intitolament tagħhom għall-benefiċċji in natura ta' l-assigurazzjoni tal-mard joħorġu mid-dispożizzjonijiet ta' l-iskema bil-fors tal-mard u l-invalidità Belġjana applikabbli għall-persuni li jaħdmu għal rashom tkun eliġibbli taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, inkluż l-Artikolu 35(1), taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Fil-każ li huma temporanjament residenti fit-territorju ta' Stat Membru barra mill-Belġju, il-persuni kkonċernati jkunu intitolati:

(i) għall-benefiċċji in natura pprovdut għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza temporanja skond il-kura ta' l-ospitalità;

(ii) għal rimborsament skond il-benefiċċji in natura l-oħra ipprovdut għalihom taħt l-iskema Belġjana mill-istituzzjoni rilevanti Belġjana bir-rata ipprovdut għaliha taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tar-residenza temporanja.

(b) F'kaz li huma permanentement residenti fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Belġju, il-persuni kkonċernati jkunu intitolati għall-benefiċċji in natura ipprovdut għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza permanenti basta li jħallsu lill-istituzzjoni Belġjana rilevanti l-kontribuzzjoni addizzjonali proprja ipprovdut għaliha taħt ir-Regolamenti Belġjani.

2. Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 7 u 8 tat-Titolu III tar-Regolament mill-istituzzjoni kompetenti Belġjana, wild ikun meqjus li trabba fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita.

3. Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħ mwettqa taħt il-leġislazzjoni Belġjana qabel l-1 ta' Jannar 1945 jkunu wkoll ikkunsidrati bħala perjodi ta l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Belġjana fuq l-iskema ta' invalidità ġenerali u l-iskema tal-baħrin.

4. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), konsiderazzjoni tittieħed biss tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx kapaċi għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni Belġjana.

5. Għall-iskop ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, perjodi ta' assigurazzjoni tax-xjuħ imwettqa minn persuni li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni Belġjana, qabel id-dħul fis-seħħ tal-leġislazzjoni ta' l-inkapaċità għax-xogħol tal-persuna li taħdem għal rasha, jkunu ikkunsidrati bħala perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar.

6. Biex ikun stabbilit jekk in-neċessitajiet imposti mil-leġislazzjoni Belġjana għall-intitolar tal-benefiċċji għad-disimpjieg ikunux imwettqa, jittieħdu biss inkonsiderazzjoni tal-jiem ta' disimpjieg imħallas; madanakollu, jittieħdu inkonsiderazzjoni l-jiem aċċettati bħala ekwivalenti fit-tifsira ta' l-imsemmija leġislazzjoni biss sakemm il-jiem maħduma li ppreċedewhom kienu jiem ta' disimpjieg imħallas.

7. Insegwitu għall-Artikoli 72 u 79(1)(a) tar-Regolament, tittieħed konsiderazzjoni tal-perjodi ta' disimpjieg u/jew tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fejn l-intitolament għall-benefiċċju taħt il-leġislazzjoni Belġjana huwa suġġett għall-kondizzjoni li, għall-perjodu speċifiku qabel, il-kondizzjonijiet kwalifikanti għall-benefiċċji tal-familja fl-ambitu ta' l-iskema għall-persuni impjegati kienu mwettqa.

8. Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14a(2), (3) and (4), 14ċ(a) u 14d tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, id-dħul mill-kummerċ fis-sena ta' riferenza li sservi ta' bażi għad-determinazzjoni tal-kontribuzzjonijiet bis-saħħa ta' l-arranġamenti soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom ikunu kkalkulati bl-użu ta' l-inqas rata annwali għas-sena li fiha dan id-dħul kien riċevut.

Ir-rata tal-konverżjoni hija l-inqas rata annwali tar-rati tal-konverżjoni ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej insegwitu għall-Artikolu 107(5) tar-Regolament (KEE) Nru 547/72.

9. Fil-kalkulazzjoni ta' l-ammont teoretiku tal-pensjoni ta' l-invalidità, kif riferut għaliha fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament, l-istituzzjoni Belġjana kompetenti tieħu bħala l-bażi tagħha d-dħul riċevut fil-professjoni l-aħħar eżerċitata mill-persuna kkonċernata.

10. Kull persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li fil-Belġju m'għadhiex iktar assigurata taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard u l-invalidità — li twettaq ukoll l-għotja tad-dritt tal-benefiċċji kondizzjonata fuq li l-persuna kkonċernata tkun assigurata meta jimmaterjalizza r-riskju — tkun ikkunsidrata li għadha assigurata meta jimmaterjalizza r-riskju, għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-Kapitlu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk hija tkun assigurata għall-istess riskji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

11. Jekk il-persuna kkonċernata hija intitolata għall-benefiċċju ta' l-invalidità Belġjan taħt l-Artikolu 45 tar-Regolament, dak il-benefiċċju jingħata skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament:

(a) Skond id-dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi tad-9 ta' Awissu 1963 dwar l-istabbiliment u l-organizzazzjoni ta' l-iskema tas-sigurtà bil-fors tal-mard u l-invalidità, jekk, fiż-żmien ta' l-okkurrenza ta' l-inkapaċità għax-xogħol, kienet assigurata għall-istess riskju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament.

(b) Skond id-dispożizzjonijiet stipulati bid-Digriet Irjali ta' l-20 ta' Lulju 1971 dwar l-istabbiliment ta' l-iskema ta' l-assigurazzjoni kontra inkapaċità għax-xogħol għall-persuni li jaħdmu għal rashom jekk, fiż-żmien ta' l-okkurrenza ta' l-inkapaċità għax-xogħol, kienet persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament.

B. ID-DANIMARKA

1. Perijodi mwettqa ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew xogħol għar-ras fi Stat Membru differenti mid-Danimarka jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-ammissjoni bħala membru ta' fond ta' l-assigurazzjoni ta' disimpjieg approvat bl-istess mod bħallikieku kienu perjodi ta' disimpjieg jew ta' impjieg għar-ras imwettqa fid-Danimarka.

2. Persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom, dawk li jitolbu pensjoni u pensjonanti, u u membri tal-familji tagħhom li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 19, 22(1) u (3), 25(1) u (3), 26(1), 28a, 29 u 31 tar-Regolament, ikunu intitolati għall-benefiċċji tat-tip fuq l-istess termini bħal dawk stipulati mil-leġislazzjoni Daniża għal persuni li, taħt il-liġi dwar is-servizz tas-saħħa pubblika (lov om offentlig sygesikring), huma parti mill-klassi 1.

3. (a) Id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Daniża dwar il-pensjonijiet soċjali li jistipulaw li d-dritt għall-pensjoni huwa suġġett li dak li jitolbu jkun residenti fid-Danimarka mhumiex applikabbli għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom jew għas-sopravissuti tagħhom li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka.

(b) Għall-iskop tal-kalkulazzjoni tal-pensjoni, perjodi ta' impieg jew ta' xogħol għar-ras mwettqa fid-Danimarka minn ħaddiem tal-fruntiera jew minn ħaddiem staġjonali huma meqjusa bħala perjodi ta' residenza mwettqa fid-Danimarka mill-parti tal-koppja sopravissuta dment li l-parti tal-koppja sopravissuta kienet matul dawn il-perjodi, marbuta mal-ħaddiem tal-fruntiera jew mal-ħaddiem staġġjonali bi żwieġ mingħajr separazzjoni mis-sodda u l-alloġġ jew de facto separazzjoni abażi ta' inkompatibiltà u basta li matul dawn il-perjodi l-parti tal-koppja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

(ċ) Għall-iskop tal-kalkolu tal-pensjoni, il-perjodi ta' impieg jew ta' xogħol għar-ras imwettqa fid-Danimarka qabel l-1 ta' Jannar 1984 minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha barra minn ħaddiem tal-fruntiera jew ħaddiem staġġjonali jkunu meqjusa bħala perjodi ta' residenza mwettqa fid-Danimarka mill-parti tal-kopja sopravissuta, dement li din kienet matul dawn il-perjodi, marbuta mal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha mingħajr separazzjoni mis-sodda u l-alloġġ jew separazzjoni de facto abażi ta' inkompatibiltà, u basta li matul dawn il-perjodi l-parti tal-koppja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

(d) Perijodi li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt it-termini ta' (b) u (ċ) ma jittiħdux inkonsiderazzjoni kemm-il darba jikkoinċidu ma' perjodi meħuda inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-pensjoni dovuta lill-persuna kkonċernata taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni bil-fors ta' Stat Membru ieħor jew ma' perjodi matul liema l-persuna kkonċernata rċeviet pensjoni taħt tali leġislazzjoni.

Dawn il-perjodi, madanakollu, jittieħdu inkonsiderazzjoni jekk l-ammont annwali ta' l-imsemmija pensjoni huwa inqas minn nofs ta' l-ammont bażiku tal-pensjoni soċjali.

4. It-termini tar-Regolament ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli proviżorji taħt il-liġi Daniża tas-7 ta' Ġunju 1972 dwar id-drittijiet tal-pensjoni taċ-ċittadini Daniżi li għandhom ir-residenza effettiva tagħhom fid-Danimarka għall-perjodu speċifikat immedjatament qabel id-data tat-talba. Madanakollu, pensjoni tingħata taħt dawk il-kondizzjonijiet stipulati għaċ-ċittadini Daniżi lil ċittadini ta' Stati Membri oħra li kellhom ir-residenza tagħhom fid-Danimarka matul is-sena immedjatament qabel id-data tat-talba.

5. (a) Il-perjodi matul liema ħaddiem tal-fruntiera li jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka jkun wettaq il-professjoni jew attività kummerċjali tiegħu fid-Danimarka għandhom ikunu kkunsidrati bħala Perijodi ta' residenza għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni Daniża. L-istess japplika għall-perjodi li fihom ħaddiem tal-fruntiera kien ippustjat jew inkella pprovda servizzi lil Stat Membru differenti mid-Danimarka.

(b) Il-perjodi li matulhom ħaddiem staġjonali li jabita fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka wettaq l-okkupazzjoni tiegħu fid-Danimarka għandhom ikunu kkunsidrati bħala perjodi ta' residenza għall-iskopijiet tal-leġislazzjoni Daniża. L-istess japplika għall-perjodi li matulhom ħaddiem staġjonali jkun ippustjat fit-territorju ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka.

6. Biex ikun determinat jekk il-kondizzjonijiet għall-intitolar għall-allowances ta' kuljum fil-każ ta' mard jew maternità stipulati bil-liġi tal-20 ta' Diċembru 1989 dwar l-allowances ta' kuljum f'każ ta' mard jew maternità ġewx sodisfatti jew le, fejn il-persuna kkonċernata mhix iktar suġġetta għal-leġislazzjoni Daniża matul il-perjodi ta' riferenza ffissati mil-liġi msemmija hawn fuq:

(a) għandha tingħata konsiderazzjoni lill-perjodi ta' assigurazzjoni u lill-perjodi ta' impjieg mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru differenti mid-Danimarka matul il-perjodi riferenzjali msemmija hawn fuq matul liema l-persuna kkonċernata ma kinitx koperta mil-leġislazzjoni Daniża, bħallikieku huma perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar,

u

(b) matul il-perjodi meħuda inkonsiderazzjoni, persuna li taħdem għal rasha jew persuna impjegata(f'każijiet fejn, għal ta' l-aħħar, rimunerazzjoni ma tistax isservi bħala bażi għall-kalkolu tal-allowances ta' kuljum) huma meqjusa bħala li kellhom rimunerazzjoni medja jew salarju ta' ammont ugwali għal dak a bażi ta' liema l-allowances fi flus huma kkalkulati fejn jidħlu l-perjodi mwettqa taħt leġislazzjoni Daniża matul il-perjodi riferenzjali.

7. l-Artikolu 46a(3)(d) u l-Artikolu 46ċ(1) u (3) tar-Regolament u l-Artikolu 7(1) tar-Regolament implimentat ma jkunux applikati għall-għoti tal-pensjonijiet fil-kuntest tal-leġislazzjoni Daniża.

8. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 67 tar-Regolament, benefiċċji tad-disimpjieg għall-persuni li jaħdmu għal rashom assigurati fid-Danimarka jkunu kkalkulati skond il-leġislazzjoni Daniża.

9. fejn il-benefiċjarji ta' pensjoni ta' l-irtirar Daniża jew ta' pensjoni ta' l-irtirar bikri huwa wkoll intitolat għall-pensjoni tas-sopravissuti minn Stat Membru ieħor, dawn il-pensjonijiet, għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Daniża jitqiesu bħala benefiċċji ta' l-istess tip fit-tifsira ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, suġġett għall-kondizzjoni, madanakollu, li l-persuni l-perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza ta' liema jservu ta' bażi għall-kalkolu tal-pensjoni tas-sopravissuti tkun wettqet ukoll perjodi ta' residenza fid-Danimarka.

Ċ. IL-ĠERMANJA

1. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 tar-Regolament huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet taħt liema inċidenti (u mard okkupazzjonali) li jseħħu barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u perjodi mwettqa barra t-territorju, ma jagħtux lok għal benefiċċji, jew jagħmlu dan suġġetti għal ċerti kondizzjonijiet, meta l-persuni kkonċernati huma residenti barra t-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

2. (a) Il-perjodu standard għall-allokazzjoni (pausċhale Anreċhnungszeit) jkun stabbilit esklussivament b'riferenza għall-perjodi Ġermaniżi.

(b) Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi tal-pensjoni Ġermaniża għall-assigurazzjoni tal-pensjoni tal-ħaddiema fil-minjieri, il-leġislazzjoni Ġermaniża biss tkun tapplika.

(ċ) Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodi sostituti Ġermaniżi (Ersatzzeiten), il-leġislazzjoni Ġermaniża biss tapplika.

3. Jekk l-applikazzjoni tar-Regolament jew ir-Regolamenti mwaħħra dwar is-sigurtà soċjali jqiegħdu tagħbijiet fuq ċerti istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-mard, dawn ikunu kumpensati kollha jew parti minnhom. L-Assoċjazzjoni Federali tal-Fondi Ġenerali Lokali, bħala korp ta' l-unjoni (assigurazzjoni tal-mard), tieħu deċiżjonijiet rigward tali-kompens bi ftehim komuni ma' federazzjonijiet oħra ċentrali ta' fondi tal-mard. Ir-riżorsi neċessarji għall-implimentazzjoni tal-kumpens ikunu pprovduti bit-taxxi miġbura fuq l-istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-mard kollha bi proporzjon man-numru tal-membri medju fuq is-snin ta' qabel bl-eċċezzjoni tal-membri rtirati.

4. L-Artikolu 7 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali japplikaw għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri l-oħra u għall-persuni bla stat u għar-rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' Stati Membri oħra, skond ir-regoli li ġejjin.

Jekk il-kondizzjonijiet ġenerali jitwettqu, kontribuzzjonijiet voluntarji jistgħu jitħallsu lill-iskemi tal-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża:

(a) jekk il-persuna kkonċernata hija domiċiljata jew residenti fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja;

(b) jekk il-parti kkonċernata hija domiċiljata jew residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u f'xi punt kienet qabel ikkontribwiet, sew bilfors kif ukoll voluntarjament, għall-iskema ta'l-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża;

(ċ) jekk il-parti kkonċernata hija ċittadina ta' Stat Membru ieħor, hija domiċiljata jew residenti fit-territorju ta' tielet Stat Membru, ikkontribwiet għallinqas għal sittin xahar lil skema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Ġermaniża jew kienet eliġibbli għall-assigurazzjoni voluntarja insegwitu għall-Artikolu 232 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali, u mhux bil-fors jew voluntarjament assigurata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

5. …

6. …

7. …

8. …

9. Fejn l-ispejjeż tal-benefiċċji in natura li jingħataw mill-istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-post ta' residenza lill-pensjonanti jew lill-membri tal-familji tagħhom li huma inxurjati ma' istituzzjonijiet kompetenti ta' Stati Membri oħra jridu jkunu rrifondati abażi ta'somom sħaħ ta' kull xahar, tali spejjeż, għall-iskop ta' ugwaljanza finanzjarja fost l-istituzzjonijiet Ġermaniżi ta' l-assigurazzjoni tal-mard għall-pensjonanti, jkunu ttrattati bħala nfiq fuq l-iskemi ta' l-assigurazzjoni tal-mard Ġermaniża għall-pensjonanti. Is-somma f'daqqa rifondata lill-istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-post ta' residenza mill-istituzzjonijiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra jitqiesu bħala rċevuti li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni fl-ugwaljanza finanzjarja msemmija qabel.

10. Fil-każ tal-persuni li jaħdmu għal rashom, l-għoti ta' l-assistenza għad-disimpjieg (Arbeitslosenhilfe) tkun kondizzjonali fuq il-persuna kkonċernata, li qabel ma rrapurtat lilha nnifisha bla xogħol, tkun ħadmet għal ta' l-inqas sena prinċipalment bħala persuna li taħdem għal rasha fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, u mhux li sempliċement telqet ix-xogħol temporanjament.

11. Perijodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, taħt skema ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija speċjali għall-bdiewa jew, jekk tali skema ma teżistix, bħala bidwi taħt l-iskema ġenerali, jittieħdu inkonsiderazzjoni biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tat-tul minimu ta' l-assigurazzjoni neċessarju għall-persuna biex tkun suġġetta għal kontribuzzjoni fit-tifsira ta' l-Artikolu 27 tal-liġi ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa (Gesetz über die Alterssiċherung der Landwirte — GAL), dejjem jekk:

(a) id-dikjarazzjoni li fuqha l-obbligu għal ħlas ta' kontribuzżzjonijiet huwa bbażat ikun magħmul fi żmien iż-żmien preskritt,

u

(b) qabel l-għamla tad-dikjarazzjoni, il-persuna kkonċernata kienet l-aħħar suġġetta għall-kontribuzzjoni taħt l-iskema ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

12. Perijodi ta' l-assigurazzjoni bil-fors imwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jew taħt skema speċjali għan-nies tas-sengħa, jew, jekk tai skemi ma jeżistux għall-persuni li jaħdmu għal rashom jew taħt l-iskema ġenerali, jittieħdu inkonsiderazzjoni biex jiġġustifikaw l-eżistenza tat-18-il sena ta' kontribuzzjonijiet bilfors meħtieġa għall-eżenzjoni mill-affiljazzjoni bil-fors fl-assigurazzjoni tal-pensjoni għan-nies tas-sengħa li jaħdmu għal rashom.

13. Għall-iskop ta' l-applikar tal-leġislazzjoni Ġermaniża dwar l-assigurazzjoni tal-mard bilfors lill-pensjonanti kif ipprovdut għaliha fl-Artikolu 5(I)(ii) tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali (Fünftes Sozialgesetzbuch — SGB V) u l-Artikolu 56 tal-Liġi tar-Riforma ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard (Gesundheitsreformgesetz), perjodi ta' l-assigurazzjoni ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor matul liema l-persuna kkonċernata kienet intitolata għall-benefiċċji tal-mard in natura jittieħdu inkonsiderazzjoni, sa fejn hu meħtieġ, bħala perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża basta huma ma jintrikbux ma' perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa taħt dik il-leġislazzjoni.

14. Għall-għoti tal-benefiċċji fi flus insegwitu għall-Artikolu 47(1) tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-assigurazzjoni Soċjali Ġermaniża (SGB V) u l-Artikoli 200(2) u 561(1) tal-Liġi Ġermaniża dwar l-assigurazzjoni Soċjali (Reiċhsversicherungsordnung — RVO), l-istituzzjonijiet Ġermaniżi jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni netta li għandha tittieħed inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji bħallikieku l-persuni nxurjati kienu jabitaw fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

15. L-għalliema Griegi li għandhom status ta' impjegati fiċ-ċivil u li, bil-fatt li huma għallmu fi skejjel Ġermaniżi, kkontribwew għall-iskema ta' l-assigurazzjoni bilfors tal-pensjoni Ġermaniża kif ukoll għall-iskema speċjali tas-servizz ċivili Griega u li ma baqgħux ikunu koperti mill-assigurazzjoni bilfors Ġermaniża wara l-31 ta' Diċembru 1978 jistgħu, wara talba, jkollhom rimborsati l-kontribuzzjonijiet bil-fors skond l-Artikolu 210 tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali. Applikazzjonijiet għar-rimborsiment tal-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu introdotti matul il-korsa tas-sena segwenti d-data tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjoni. Il-parti kkonċernata tista' wkoll tħeġġeġ it-talba tagħha fi żmien sitt xhur insegwitu għad-data li fiha hija ma tkunx baqgħet suġġetta għall-assigurazzjoni bilfors.

l-Artikolu 210(6) tal-Ktieb VI tal-Kodiċi Soċjali japplika biss fejn jidħlu l-perjodi matul liema l-kontribuzzjonijiet bil-fors għall-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni kienu mħallsa bi żjieda mal-kontribuzzjonijiet għall-iskema speċjali tas-servizz ċivili Grieg u fejn jidħlu l-perjodi ta' allokazzjoni immedjatament segwenti għall-perjodi matul liema dawn il-kontribuzzjonijiet bil-fors kienu mħallsa.

16. …

17. Għall-għoti tal-benefiċċji tal-persuni li jinħtieġu kura fil-fond u kostanti taħt l-Artikolu 53 et seq. tal-Volum V tal-Kodiċi tal-assigurazzjoni Soċjali tal-Ġermanja (SGB V), l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, minħabba d-dispożizzjoni ta' assistenza f'forma ta' benefiċċji in natura, tieħu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jekk kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni applikabbli għal dik l-istituzzjoni.

18. Persuni li qegħdin jirċievu pensjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża u pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor titqies, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament, li jkun intitolat għall-benefiċċji tal-mard u l-maternità in natura jekk, taħt l-Artikolu 8(1), il-punt 4, tal-Volum V tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Ġermaniża (SGB V), dik il-persuna tkun eżentata mill-assigurazzjoni bilfors tal-mard (Krankenversicherung).

19. Perjodu ta' l-assigurazzjoni għat-trobbija ta' wild taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża huwa validu anke għall-perjodu matul liema l-persuna impjegata kkonċernata rabbiet wild fi Stat Membru ieħor basta dik il-persuna ma rnexxilhiex tingaġġa ruħha f'attività okkupazzjonali bis-saħħa ta' l-Artikolu 6(1) tal-Liġi tal-Protezzjoni ta' l-Ommijiet (Muttersċhutzgesetz) jew ħadet il-parental leave taħt l-Artikolu 15 tal-Liġi federali għall-allowance għat-trobbija ta' l-Ulied (Bundeserziehungsgeldgesetz) u ma għamlet ebda mpieg minuri (geringfügig) fit-tifsira ta' l-Artikolu 8 tal-SGB IV.

20. Fejn japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-pensjoni Ġermaniża fis-seħħ mill-31 ta' Diċembru 1991, id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness VI japplikaw ukoll minn hemm fis-seħħ tal-31 ta' Diċembru 1991.

D. SPANJA

1. Il-kondizzjoni kemm tat-tkomplija ta' l-attività tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, kif ukoll il-kondizzjoni li qabel kienet assigurata bilfors kontra l-istess kontinġenza taħt l-iskema organizzata għall-benefiċċju tal-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom ta' l-istess Stat Membru, stipulata fl-Artikolu 1(a)(iv) tar-Regolament, jistgħu ma joqogħdux fuqhom kontra l-persuni li, skond id-dispożizzjonijiet tad-Digriet Irjali Nru 2805/1979 tas-7 ta' Diċembru 1979, huma affiljati voluntarjament ma' l-iskema tas-sigurtà soċjali ġenerali fil-kapaċità tagħhom ta' uffiċjali jew impjegati li qegħdin iservu organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali.

2. Id-dispożizzjonijiet tad-Digriet Irjali Nru 2805/1979 tas-7 ta' Diċembru 1979 japplikaw għall-persuni ta' nazzjonalità ta' l-Istati Membri u għal rifuġjati u persuni bla stat:

(a) fejn huma residenti f'territorju Spanjol,

jew

(b) fejn huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u fejn qabel huma kienu għal xi żmien, affiljati bil-fors ma' l-iskema tas-sigurtà soċjali Spanjola, ta'

jew

(ċ) fejn huma residenti fit-territorju ta' tielet Stat u ħallsu kontribuzzjonijiet għall-inqas għal 1800 jum lill-iskema tas-sigurtà soċjali Spanjola u fejn huma mhumiex assigurati jew bilfors jew voluntarjament bis-saħħa tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

3. Kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li m'għadhiex iktar assigurata taħt il-leġislazzjoni Spanjola tkun ikkunsidrata li għadha assigurata, meta r-riskju jimmaterjalizza, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk hija assigurata, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fiż-żmien tal-materjalizzazzjoni tar-riskju jew, jekk dan mhux hekk, fil-każ fejn il-benefiċċju huwa dovut għall-istess riskju insegwitu tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor. Il-kondizzjoni ta' l-aħħar tkun meqjusa bħala mwettqa, madanakollu, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 48 (1).

4. (a) Taħt l-Artikolu 47 tar-Regolament, il-kalkolu tal-benefiċċju teoretiku Spanjol isir abażi tal-kontribuzzjonijiet attwali tal-persuna assigurata matul is-snin immedjatament qabel il-pagament ta' l-aħħar kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali Spanjola.

(b) L-ammont tal-pensjoni miksub jkun miżjud bl-ammont taż-żidiet u tar-rivalutazzjonijiet ikkalkulati għal kull sena wara u sas-sena preċedenti għall-materjalizzazzjoni tar-riskju għall-pensjonijiet ta' l-istess tip.

E. FRANZA

1. (a) L-allowance għall-persuni anzjani impjegati, flimkien ma' l-allowance għall-persuni anzjani li jaħdmu għal rashom, u l-allowance għax-xjuħija agrikola jingħataw, taħt il-kondizzjonijiet stipulati għall-ħaddiema Franċiżi mil-leġislazzjoni Franċiża lill-persuni kollha impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma ta' nazzjonalità ta' Stati Membri oħra u li, fiż-żmien li saret it-talba, kienu residenti f'territorju Franċiż.

(b) L-istess japplika għar-rifuġjati u għall-persuni bla Stat.

(ċ) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet tal-Leġislazzjoni Franċiża taħt liema perjodi tax-xogħol biss bħala persuni impjegati jew perjodi meqjusin bħala tali jew, kif suppost, perjodi ta' xogħol bħala persuni li jaħdmu għal rashom fit-territorji tad-dipartimenti Ewropej u d-dipartimenti barra l-pajjiż (Guadeloupe, Guyana, Martinique and Réunion) tar-Repubblika Fraċiża jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-akkwist tad-dritt għall-allowance għall-persuni anzjani impjegati.

2. L-allowance speċjali u l-indennità kumuluttiva ipprovdut għalihom bil-leġislazzjoni speċjali tas-sigurtà soċjali fil-minjieri jkunu pprovduti biss għall-ħaddiema impjegati fil-minjieri Franċiżi.

3. Il-Liġi Nru 65-555 ta' l-10 ta' Lulju 1965 li tagħti lill-Persuni ta' nazzjonalità Franċiża, li qegħdin iwettqu, jew li wettqu, professjoni jew sengħa barra l-pajjiż, id-dritt li jingħaqdu fl-iskema tal-assigurazzjoni voluntarja tax-xjuħija, tapplika wkoll għaċ-aittadini ta' Stati Membri oħra taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

- l-attività professjonali jew sengħa li tagħti lok għall-assigurazzjoni voluntarja taħt is-sistema Franċiża m'għandhiex tkun, jew kienet, imwettqa jew f'territorju Franċiża jew f'territorju ta' l-Istat Membru li tiegħu l-persuna impjegata lew li taħdem għal rasha hija ċittadina,

- il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tipproduċi evidenza, meta tagħmel it-talba, jew li hija abitat fi Franza għall-inqas għaxar snin, konsekuttivi jew le, jew li hija kienet suġġetta kontinwament għal-leġislazzjoni Franċiża fuq bażi bilfors jew b'għażla għall-istess perjodu ta' żmien.

4. Persuna li hija suġġetta għal-leġislazzjoni Franċiża insegwitu ta' l-Artikolu 14(1) jew l-Artikolu 14a(1) tar-Regolament tkun intitolata, fejn jidħlu l-membri tal-familja tagħha li jakkumpanjawha fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih qiegħda twettaq okkupazzjoni, għall-benefiċċji segwenti:

(a) l-allowance għat-tfal żgħar ipprovduta sa l-età ta' tliet xhur;

(b) il-benefiċċji tal-familja pprovduti skond l-Artikolu 73 tar-Regolament.

5. Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi li fihom jkunu kkalkulati l-pensjonijiet tax-xjuħija abażi ta' punti ta' l-irtirar, l-istituzzjoni kompetenti tieħu inkonsiderazzjoni, fejn tidħol kull waħda mis-snin imwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, in-numru ta' punti ta' l-irtirar milħuqa bid-diviżjoni tal-punti ta' l-irtira akkwistati taħt il-leġislazzjoni li tapplika bin-numru tas-snin korrispondenti għal dawn il-punti.

6. (a) Il-ħaddiema tal-fruntiera li jsegwu attivitajiet ta' persuni impjegati fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak Franċiż u li jabitaw fid-dipartimenti Franċiżi ta' Haut-Rhin, Bas-Rhin u Moselle, jkunu intitolati fit-territorju ta' dawk id-dipartimenti għall-benefiċċji in natura ipprovdut għalihom mill-iskema Lokali ta' Alsace-Lorraine mwaqqfa bil-Liġijiet Nru 46-1428 tat-12 ta' Ġunju 1946 u Nru 67-814 tal-25 ta' Settembru 1967, insegwitu għall-Artikolu 19 tar-Regolament.

(b) Dawn id-dispożizzjonijiet ikunu japplikaw b'analoġija għal dawk intitolati taħt l-Artikoli 25(2) u (3) u 28 u 29 tar-Regolament.

7. Minkejja l-Artikoli 73 u 74 tar-Regolament, l-allowances għad-djar, l-allowance għall-kura tal-ulied fid-dar u l-allowance tal-ġenituri għat-trobbija ta' l-ulied jingħataw biss lill-persuni kkonċernati u lill-membri tal-familji tagħhom li jabitaw fit-territorju Franċiż.

8. Kwalunkwe persuna impjegata li m'għadhiex iktar suġġetta għal-leġislazzjoni Franċiża li tirregola l-assigurazzjoni tar-romol taħt is-sistema tas-sigurtà ġenerali Franċiża jew tas-sistema tal-ħaddiema Agrikoli titqies li għandha l-istatus ta' persuna assigurata taħt tali leġislazzjoni meta jimmaterjalizza r-riskju, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk dik il-persuna hija assigurata bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fiż-żmien tal-materjaliżazzjoni tar-riskju jew, jekk dan mhux hekk, fil-każ fejn huwa dovut benefiċċju tas-sopravissuti insegwitu tal-leġislazzjoni dwar persuni impjegati ta' Stat Membru ieħor. Din il-kondizzjoni titqies li twettqet, madanakollu, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 48(1).

F. IL-GREĊJA

1. …

2. Il-Liġi Nru 1469/84 dwar l-affiljazzjoni voluntarja fl-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall persuni ta' nazzjonalità Griega ta' oriġni Griega, hija applikabbli għal dawk ta' nazzjonalità ta' Stati Membri oħra, persuni bla stat u rifuġjati li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru skond it-tieni sottoparagrafu.

Suġġett li l-kondizzjonijiet l-oħra ta' din il-liġi ntlaħqu, il-kontribuzzjonijiet jistgħu jsiru:

(a) fejn il-persuna kkonċernata hija domiċiljata jew tabita fit-territorju ta' Stat Membru u f'xi żmien fl-imgħoddi kien affiljat bil-fors fl-iskema tal-assigurazzjoni tal-pensjoni Griega,

jew

(b) mingħajr ma jittieħed inkonsiderazzjoni l-post tad-domiċilju jew residenza, fejn il-persuna kkonċernata jew kienet abitat fil-Greċja għal 10 snin, sew konsekuttivament kemm le, jew kienet qabel suġġetta għal-leġislazzjoni Griega kemm bilfors kif ukoll voluntarjament għall-perjodu ta' 1500 jum.

3. Minkejja d-dispożizzjonijiet rilevanti applikati mir-Regulamenti ta' l-OGA, il-perjodi li matulhom il-benefiċċji pagabbli fejn jidħol inċident fuq ix-xogħol jew marda okkupazzjonali kif definit fil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru, li jagħmel dispożizzjoni separata għal tali riskji, basta li huma jikkoinċidu mal-perjodi ta' impjieg fis-settur Agrikolu fil-Greċja, jitqiesu bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni applikata mill-OGA fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(r) tar-Regolament.

4. Fil-kuntest tal-leġislazzjoni Griega, l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 49(2) tar-Regolament hija suġġetta għall-kondizzjoni li l-kalkulazzjoni l-ġdida li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu msemmi qabel ma jaffettwax b'mod avvers l-interessi tal-persuna kkonċernata.

5. Fejn ir-regoli tal-fondi tal-pensjoni awżiljari Griegi "επικουρικά ταμεία" jagħmlu dispożizzjoni għall-għarfien tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni bilfors tax-xjuħija mwettqa ma' istituzzjonijiet ta'l-assigurazzjoni statutorji Griegi "κύριας ασφάλισης" dawn ir-regoli jkunu japplikaw ukoll għall-perjodi ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni bilfors fil-fergħa tal-pensjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor li jaqa' fil-limiti ta' l-iskop tar-Regolament.

6. Persuni impjegati li kienu affiljati bilfors sal-31 ta' Diċembru 1992 fi skema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Greċja u li huma suġġetti għall-assigurazzjoni soċjali bilfors Griega (skema statutorja bażika) għall-ewwel darba wara l-1 ta' Jannar 1993, jitqiesu bħala "persuni assigurati qabel" skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 2084/92.

G. L-IRLANDA

1. Persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom, persuni bla mpieg, persuni li qed jitolbu pensjoni u pensjonanti, flimkien mal-membri tal-familji tagħhom, li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 19(1), 22(1) u (3), 25(1) u (3), 26(1), 28a, 29 u 31 tar-Regolament, li jabitaw jew li jinsabu fl-Irlanda, jkunu intitolati għall-kura kollha medika meħtieġa b'xejn ipprovdut għaliha fil-leġislazzjoni Irlandiża fejn l-ispejjeż ta' din il-kura huma pagabbli mill-istituzzjoni ta Stat Membru ieħor differenti mill-Irlanda.

2. Il-membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor barra l-Irlanda u li tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati minn dik l-leġislazzjoni għall-intitolament għall-benefiċċji, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni, fejn hemm bżonn, l-Artikolu 18 tar-Regolament, jkunu intitolati bla ebda ħlas, jekk huma residenti fl-Irlanda, għall-kura medika ipprovdut għaliha fil-leġislazzjoni Irlandiża.

L-ispejjeż ta' tali benefiċċji jkunu pagabbli mill-istituzzjoni li magħha hija assigurata l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

Madanakollu, fejn il-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew il-persuna li tieħu ħsieb it-tfal twettaq attività professjonali jew kummerċjali fl-Irlanda, il-benefiċċji għall-membri tal-familja jibqgħu pagabbli mill-istituzzjoni Irlandiża sal-punt li l-intitolar għal tali benefiċċji jingħata biss taħt id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Irlandiża.

3. Jekk persuna impjegata suġġetta għal-leġislazzjoni Irlandiża ħalliet it-territorju ta' Stat Membru biex tmur, waqt l-impjieg tagħha, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u ġġarrab inċident qabel tasal hemm, l-intitolament tagħha għall-benefiċċji fejn jidħol l-imsemmi inċident jkun stabbilit:

(a) bħallikieku l-inċident seħħ fit-territorju ta' l-Irlanda,

u

(b) mingħajr ma tittieħed inkonsiderazzjoni l-assenza tagħha mit-territorju ta' l-Irlanda, meta jkun determinat jekk, bis-saħħa ta' l-impjieg tagħha, kinitx assigurata taħt l-imsemmija leġislazzjoni.

4. …

5. Għall-iskop tal-kalkolu tal-qligħ għall-għoti tal-benefiċċji relatati mal-paga pagabbli taħt il-leġislazzjoni Irlandiża mal-benefiċċji tad-disimpjieg, ammont ugwali għall-paga settimanali medja f'dik is-sena tal-persuni maskili jew femminili impjegati, kif applikabbli, minkejja l-Artikoli 23(1) u 68(1) tar-Regolament, ikun akkreditat lill-persuna impjegata għal kull ġimgħa ta' l-impjieg imwettqa bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor matul is-sena tat-taxxa tad-dħul rilevanti.

6. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), tingħata konsiderazzjoni biss tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx kapaċi għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni Irlandiża.

7. Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 44(2), persuna impjegata titqies li espressament talbet għall-posponiment ta' l-għoti tal-pensjoni tax-xjuħ li għaliha tkun intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda, fejn l-irtirar huwa kondizzjoni għar-riċeviment tal-pensjoni tax-xjuħ, jekk hija ma rtiratx.

8. …

9. Persuna bla xogħol li terġa lura fl-Irlanda fi tmiem perjodu ta' tliet xhur li għalihom kompliet tirċievi l-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 69(1) tar-Regolament tkun intitolata li tapplika għall-benefiċċji tad-disimpjieg minkejja l-Artikolu 69(2) jekk hija tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-leġislazzjoni msemmija qabel.

10. Perjodu ta' suġġettazzjoni għal-leġislazzjoni Irlandiża skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament jistgħu ma:

(i) jkunux meħuda inkonsiderazzjoni taħt id-dispożizzjoni ta' perjodu ta' suġġettazzjoni għal-leġislazzjoni Irlandiża għall-iskopijiet tat-Titolu III tar-Regolament,

lanqas

(ii) ma tagħmel l-Irlanda l-Istat kompetenti għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji ipprovdut għalihom fL-Artikolu18, 38 or 39(1) tar-Regolament.

H. L-ITALJA

Xejn.

I. IL-LUSSEMBURGU

1. Minkejja l-Artikolu 94(2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni u perjodi meqjusa bħala mwettqa minn persuni impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom taħt il-leġislazzjoni tal-Lussemburgu għall-assigurazzjoni tal-pensjoni ta' l-invalidità, ix-xjuħija jew tal-mewt jew qabel l-1 ta' Jannar 1946 jew qabel data iktar kmieni stipulata minn konvenzjoni bilaterali jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni biss jekk il-persuna kkonċernata turi li hija kompliet sitt xhur ta l-assigurazzjoni taħt l-iskema tal-Lussemburgu wara d-data inkwistjoni. Fejn japplikaw diversi konvenzjonijiet bilaterali, il-perjodi inxurjati jew il-perjodi meqjusa bħala tali jittieħdu inkonsiderazzjoni mill-iktar kmieni fost dawn id-dati.

2. Għall-iskop ta' l-għoti tal-parti fissa tal-pensjonijiet tal-Lussemburgu, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Lussumburgiża minn persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li ma jabitawx fit-territorju Lussumburgiż, mill-1 ta' Ottubru 1972 jitqiesu bħala perjodi ta' residenza.

3. It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 22(2) tar-Regolament ma jaffettwax id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Lussemburgu insegwitu ta' liema awtorizzazzjoni mill-Fond tal-Mard għall-kura barra l-pajjiż ma tistax tkun irrifjutata fejn il-kura meħtieġa ma tkunx tista' tiġi pprovduta fil-Gran Dukat.

4. Għall-iskop tat-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodu ta' l-assigurazzjoni pprovdut għalih fl-Artikolu 171(7) tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali (Code des Assurances Sociales) l-istituzzjoni Lussumburgiża tagħraf il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa mill-persuna kkonċernata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra. L-applikazzjoni tad-dispożizzjoni ta' hawn fuq tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata wettqet l-aħħar perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni Lussumburgiża.

J. L-OLANDA

1. Assigurazzjoni għall-ispejjeż mediċi

(a) Fejn jidħol l-intitolament għall-benefiċċji in natura taħt il-leġislazzjoni Olandiża, il-persuni ntitolati għall-benefiċċji in natura tfisser persuni li huma inxurjati jew ko-assigurati taħt l-iskema ta' assigurazzjoni koperta mil-liġi Olandiża tal-fondi ta' l-assigurazzjoni tal-mard għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-Kapitolu 1 tat- Titolu III.

(b) …

(ċ) Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 27 sa 34 tar-Regolament, il-pensjonijiet li ġejjin ikunu meqjusa bħala pensjonijiet pagabbli taħt id-dispożizzjonijiet legali msemmija fis-sottoparagrafi (b) (invalidità) u (ċ) (xjuħija) tad-dikjarazzjoni tar-Renju Olandiż taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament:

- il-pensjonijiet mogħtija taħt il-Liġi tas-6 ta' Jannar 1966 (Staatsblad 6) dwar amar ġdid fejn jidħlu l-impjegati ċivili u s-sopravissuti tagħhom (l-Att tal-Pensjonijiet tas-Servizz Ċivili ta' l-Olanda) (Algemene burgerlijke pensioenwet),

- pensjonijiet mogħtija taħt il-Liġi tas-6 ta' Ottubru 1966 (Staatsblad 445) dwar l-amar fejn jidħlu l-pensjonijiet tal-korp militari u s-sopravissuti tagħhom (Att tal-Pensjonijiet Militari) (Algemene militaire pensioenwet),

- pensjonijiet mogħtija taħt il-Liġi tal-15 ta' Frar 1967 (Staatsblad 138) dwar amar ġdid fejn jidħlu l-pensjonijiet ta' l-impjegati ta' l-NV Nederlandse Spoorwegen (Il-Kumpanija tal-Ferroviji ta' l-Olanda) u s-sopravissuti tagħhom (Att tal-Pensjonijiet tal-Ferroviji) (Spoorwegpensioenwet),

- pensjonijiet mogħtija taħt ir-Regolament li jirregola l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg tal-Kumpanija tal-Ferroviji Olandiża (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) (RDV 1964 NS),

jew

- il-benefiċċji fejn tidħol pensjoni qabel l-età ta' 65 taħt skema ta' pensjoni ddisinjata biex tipprovdi assistenza tax-xjuħija lill-ħaddiema u lil dawk li kienu ħaddiema, jew benefiċċji fejn tidħol pensjoni ta' l-irtirar kmieni mix-xogħol taħt skema ta' l-irtirar kmieni mwaqqfa mill-Istat jew minn jew taħt ftehim industrijali, jew skema li għandha tkun iddisinjata mill-Kunsill tal-Fond tal-mard.

(d) Membri tal-familja kif inhu rriferut għalihom fl-Artikolu 19(2) li jabitaw fl-Olanda u ħaddiema impjegati jew li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familji tagħhom kif irriferut għalihom fl-Artikolu 22(1)(b) u (3) moqri inkonġunzjoni ma' l-Artikolu 22(1)(b), u l-Artikoli 25 u 26 li huma intitolati għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor ma jkunux assigurati taħt l-Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Liġi dwar l-assigurazzjoni ġenerali kontra spejjeż mediċi speċjali) (AWBZ).

2. Applikazzjoni tal-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija (Toepassing van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet) (AOW)

(a) Ir-riduzzjoni li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 13(1) ta' l-AOW ma jkunux applikati għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel l-1 ta'1 Jannar 1957 matul liema reċipjent, li ma jissodisfax l-kondizzjonijiet li jippermettulu li jkollu tali snin meqjusa bħala perjodi ta' assigurazzjoni, li kien jabita fit-territorju ta' l-Olanda bejn l-etajiet ta' 15 u 65 sena, jew li matul liema, waqt li kien jabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, kien iwettaq attività bħala persuna impjegata fl-Olanda għal sid stabbilit f'dak il-pajjiż.

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 7 ta' l-AOW, persuni li kienu jabitaw jew jaħdmu skond il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq biss qabel l-1 ta'1 Jannar 1957 ikunu wkoll meqjusa bħala intitolati għall-pensjoni.

(b) Ir-riduzzjoni li hemm ir-riferenza għaliha fl-Artikolu 13(1) ta' l-AOW ma tapplikax għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel it-2 ta' Awissu 1989 matul liema, bejn il-15 u l-65 sena tagħha il-persuna li hija jew kienet miżżewġa ma kinitx assigurata taħt il-leġislazzjoni msemmija fuq avolja kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra l-Olanda, jekk dawn is-snin kalendarji jew partijiet minnhom jikkonċedu, fuq naħa, mal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa mill-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna taħt dik il-leġislazzjoni basta ż-żwieġ tal-koppja baqa' matul dawn il-perjodi, u, fuq in-naħa l-oħra, mas-snin kalendarji jew partijiet minnhom li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (a).

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 7 ta' l-AOW, din il-persuna titqies bħala pensjonata.

(ċ) Ir-riduzzjoni li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 13(2) ta'l-AOW ma japplikawx għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel l-1 ta' Jannar 1957 matul liema mart pensjonant li tonqos li tissodisfa l-kondizzjonijiet li jkollha dawn is-snin meqjusa bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni abitati fl-Olanda bejn il-15 u l-65 tal-mara jew matul liema, minkejja li kienet residenta fit-territorju ta' Stat Membru ieħor il-mara wettqet attività bħala persuna impjegata fl-Olanda għal sid stabbilit fl-Olanda.

(d) Ir-riduzzjoni li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 13(2) tal-AOW ma japplikawx għas-snin kalendarji jew partijiet minnhom qabel it-2 ta' Awissu 1989 matul liema, bejn il-15 u l-65 sena tiegħu, mart pensjonant kienet residenta fi Stat Membru ieħor barra l-Olanda u ma kinitx assigurata taħt il-leġislazzjoni msemmija fuq jekk dawn is-snin kalendarji jew partijiet minnhom jikkoinċedu, fuq naħa, mal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa mill-mara taħt dik il-leġislazzjoni basta ż-żwieġ tal-koppja baqa' fis-seħħ matul dawn il-perjodi, u, fuq in-naħa l-oħra, mas-snin kalendarji jew partijiet minnhom li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (a).

(e) Id-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom f'(a), (b), (ċ) and (d) jkunu applikati biss jekk il-persuna kkonċernata abitat għal sitt snin fit-territorju ta' wieħed jew iktar Stati Membri wara l-età ta' 59 u għal kemm snin dik il-persuna qiegħda tabita fit-territorju ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri.

(f) Permezz ta' deroga mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45(1) tal-liġi dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija (AOW), u l-Artikolu 47(1) tal-liġi ta' l-assigurazzjoni ġenerali ta' l-orfni u r-romol (AWW), mart persuna impjegata jew li taħdem għal rasha koperta minn skema ta' l-assigurazzjoni bil-fors, li tabita fi Stat Membru ieħor barra l-Olanda, tkun awtorizzata li tieħu assigurazzjoni voluntarja taħt dik il-leġislazzjoni imma biss għall-perjodi wara t-2 ta' Awwissu matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija jew kienet assigurata bilfors taħt il-leġislazzjoni msemmija fuq. Din l-awtorizzazzjoni tispiċċa fid-data tat-terminazzjoni ta' l-assigurazzjoni bil-fors tal-persuna impjegata jew tal-persuna li taħdem għal rasha.

L-awtorizzazzjoni msemmija qabel ma tispiċċax, madanakollu, fejn l-assigurazzjoni ta' bilfors tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jkun terminat minħabba mewtha u fejn l-armla tagħha tirċievi biss pensjoni taħt il-leġislazzjoni Olandiża fuq l-assigurazzjoni ġenerali tar-romol u l-orfni (AWW).

Fi kwalunkwe każ, l-awtorizazzjoni fejn tidħol l-assigurazzjoni voluntarja tispiċċa fid-data li fiha l-persuna voluntarjament assigurata tilħaq l-età ta' 65 sena.

Il-kontribuzzjoni li trid titħallas għall-assigurazzjoni voluntarja msemmija qabel tkun determinata għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew ta' dik li taħdem għal rasha li hija assigurata bilfors taħt il-leġislazzjoni ta' l-Olanda dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija (AOW) u l-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali ta' l-orfni u r-romol (AWW) skond id-dispożizzjonijiet marbutin mad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni ta' l-assigurazzjoni bilfors, suġġetta għall-kondizzjoni li d-dħul tagħha/tiegħu jkun meqjus li kien riċevut fl-Olanda.

Għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet assigurata bilfors fi u wara t-2 ta' Awissu 1989 il-kontribuzzjoni tkun stabbilita skond id-dispożizzjonijiet marbuta mad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-assigurazzjoni voluntarja taħt il-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali tax-xjuħija u l-leġislazzjoni Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali ta' l-orfni u r-romol.

(g) L-awtorizzazzjoni li għaliha hemm riferenza f'(f) tingħata biss jekk il-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun infurmat lis-Sociale Verzekeringsbank (il-Bank tal-Assigurazzjoni Soċjali) mhux iktar tard minn sena wara l-bidu tal-perjodu tal-assigurazzjoni bilfors tagħha/tiegħu ta' l-intenzjoni li tieħu assigurazzjoni voluntarja.

Għall-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet assigurata bilfors immedjatament qabel it-2 ta' Awissu 1989, il-perjodu ta' sena jibda fid-data tat-2 ta' Awissu 1989.

L-awtorizzazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-punt 4 ta' (f) tista' ma tingħatax lill-parti l-oħra tal-koppja tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma tkunx tabita fl-Olanda li għaliha japplikaw l-Artikolu 14(1), l-Artikolu 14a(1) jew l-Artikolu 17 tar-Regolament kemm-il darba l-parti l-oħra tal-koppja, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Olandiża weħedha, hija jew kienet awtorizzata li tieħu l-assigurazzjoni voluntarja.

(h) Il-Punti (a), (b), (ċ), (d) u (f) ma japplikawx jew għal dawk il-perjodi li jikkoinċidu ma' perjodi li jistgħu jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Olanda jew għal dawk il-perjodi li matulhom il-persuna kkonċernata ġibdet pensjoni tax-xjuħija taħt tali leġislazzjoni.

(i) Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46 2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa biss wara l-età ta' 15-il sena taħt il-Liġi Ġenerali Olandiża ta'l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija (QOW) jittieħdu inkonsiderazzjoni bħala perjodi ta' assigurazzjoni.

3. (a) Kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li m'għadhiex iktar suġġetta għal-leġislazzjoni Olandiża li tirregola l-assigurazzjoni tar-romol titqies bħala assigurata taħt tali leġislazzjoni meta jimmaterjalizza r-riskju, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk dik il-persuna assigurata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għall-istess riskju jew, jekk dan mhux hekk, fil-każ fejn benefiċċju tas-sopravissuti huwa dovut insegwitu għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor. Il-kondizzjoni ta' l-aħħar titqies li ġiet imwettqa, madanakollu, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 48(1).

(b) Fejn, insegwitu għas-sottoparagrafu (a), armel għandu dritt għall-pensjoni tar-romol taħt il-leġislazzjoni Olandiża marbuta ma' l-assigurazzjoni ġenerali għar-romol u l-orfni, dik il-pensjoni tkun ikkalkulata skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament.

Għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa qabel l-1 ta' Ottubru 1959 matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet tabita fit-territorju ta' l-Olanda qabel ma laħqet l-età ta' 15-il sena jew matul liema, waqt li kienet tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, wettqet attività bi qligħ fl-Olanda għal sid stabbilit f'dak il-pajjiż, jkunu wkoll meqjusin bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Olandiża msemmija qabel.

(ċ) Ma jittiħdux inkonsiderazzjoni l-perjodi li għanhom jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt is-sottoparagrafu (b), li jikkoinċidu ma' perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fejn jidħlu l-pensjonijiet tas-sopravissuti.

(d) Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa biss wara l-età ta' 15-il sena taħt il-Liġi Ġenerali ta' l-Assigurazzjoni għar-Romol u l-Orfni (AWW) jittieħdu inkonsiderazzjoni bħala perjodi ta' assigurazzjoni.

4. (a) Kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li m'għadhiex iktar assigurata taħt il-Liġi tat-18 ta' Frar 1966 relatata ma' l-assigurazzjoni kontra inkapaċità għax-xogħol (WAO) u/jew taħt il-Liġi tal-11 ta' Diċembru 1975 relatata ma' inkapaċità għax-xogħol (AAW) tkun ikkunsidrata li għadha assigurata fiż-żmien tal-materjaliżazzjoni tar-riskju għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, jekk hija assigurata għall-istess riskju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew, jekk dan ma jkunx hekk, fil-każ fejn benefiċċju huwa dovut taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għall-istess riskju. Il-kondizzjoni ta' l-aħħar tkun ikkunsidrata mwettqa, madanakollu, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 48(1).

(b) Jekk, insegwitu, għas-sottoparagrafu (a), il-persuna kkonċernata hija intitolata għall-benefiċċju tal-invalidità Olandiż, dak il-benefiċċju jingħata skond ir-regoli stipulati mill-Artikolu 46(2) tar-Regolament:

(i) skond id-dispożizzjonijiet stipulati mill-imsemmija Liġi tat-18 ta' Frar 1966 (WAO), jekk, fiż-żmien tas-seħħ ta' l-inkapaċità għax-xogħol kienet assigurata għall-istess riskju taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor bħala persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament;

(ii) skond id-dispożizzjonijiet stipulati fl-imsemmija Liġi tal-11 ta' Diċembru 1975 (AAW) jekk' meta l-inkapaċità għax-xogħol seħħet, hija:

- kienet assigurata għar-riskju taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor imma mhux fil-kapaċità ta' persuna impjegata fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a) tar-Regolament,

jew

- kienet assigurata għar-riskju taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor imma tista' twettaq talba għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

Jekk l-ammont ta' benefiċċju kkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet ta (i) huwa inqas minn dak li jirriżulta mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' (ii), ikun pagabbli l-benefiċċju msemmi l-aħħar.

(ċ) Fil-kalkolu tal-benefiċċji mogħtija skond l-imsemmija Liġi tat-18 ta' Frar 1966 (WAO) jew skond l-imsemmija Liġi tal-11 ta' Diċembru 1975 (AAW), l-istituzzjonijiet Olandiżi jieħdu inkonsiderazzjoni:

- il-perjodi ta' l-impjieg imħallas u l-perjodi meqjusa bħala tali mwettqa fl-Olanda qabel l-1 ta'1 Lulju 1967,

- il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt l-imsemmija Liġi tat-18 ta' Frar 1966 (WAO),

- il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa mill-persuna kkonċernata wara l-età ta' 15-il sena taħt l-imsemmija Liġi tal-11 ta' Diċembru 1975 (AAW) sa fejn dawn ma jikkonċedux mal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt l-imsemmija liġi tat-18 ta' Frar 1966 (WAO).

(d) Fil-kalkolu tal-benefiċċju ta'l-invalidità Olandiż insegwitu għall-Artikolu 40(1) tar-Regolament, l-istituzzjonijiet Olandiżi ma jiħdux inkonsiderazzjoni kwalunkwe supplimenti li għandhom jingħataw taħt id-dispożizzjoni tal-Liġi tas-supplimenti. Id-dritt għal dawk is-supplimenti u l-ammont tagħhom jkunu kkalkulati abażi tal-Liġi dwar is-Supplimenti.

5. L-Applikazzjoni tal-leġislazzjoni Olandiża dwar l-allowances tal-familja

(a) Persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li għaliha l-leġislazzjoni Olandiża dwar il-benefiċċji tal-familja ssir applikabbli matul kwart u li kienet, fl-ewwel jum ta' dak il-kwart, suġġetta għal-leġislazzjoni korrispondenti ta' Stat Membru ieħor, tkun ikkunsidrata li kienet assigurata sa mill-ewwel jum taħt il-Liġi Olandiża.

(b) L-ammont tal-benefiċċji tal-familja li jistgħu jintalbu minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija kkunsidrata, insegwitu għal (a), bħala li hija assigurata taħt il-leġislazzjoni Olandiża dwar il-benefiċċji tal-familja jkun iffissat skond l-arranġament iddettaljat stipulat fIr-Regolament ta' l-implimentazzjoni li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 98 tar-Regolament.

6. L-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet transizzjonali

l-Artikolu 45(1) ma jkunx japplika għall-istima ta' l-intitolament ta' benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet transizzjonali tal-leġislazzjonijiet dwar l-assigurazzjoni tax-xjuħija (l-Artikolu 46), dwar l-assigurazzjoni ġenerali għar-romol u l-orfni u dwar l-assigurazzjoni ġenerali kontra l-inkapaċità għax-xogħol.

K. L-AWSTRIJA

1. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament, persuna li tirċievi pensjoni ta' l-impjegat ċivili tkun ikkunsidrata bħala li hija pensjonant.

2. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, l-increments għall-kontibuzzjonijiet għall-assigurazzjoni supplimentari u l-benefiċċju supplimentari tal-ħaddiema fil-minjieri taħt il-leġislazzjoni Awstrijaka jkunu mwarrba. F'dawn il-każijiet l-ammont ikkalkulat skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament jkun miżjud iż-żidiet għall-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni supplimentari u l-benefiċċju supplimentari tal-ħaddiema fil-minjieri.

3. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni Awstrijaka il-jum rilevanti għall-pensjoni (Stichtag) ikun ikkunsidrat bħala d-data meta r-riskju jimmaterjalizza.

4. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ma jkollux l-effett li jnaqqas kwalunkwe intitolament għall-benefiċċji bis-saħħa tal-leġislazzjoni Awstrijaka fejn jidħlu l-persuni li sofrew fis-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom għal raġunijiet reliġjużi u politiċi jew għall-raġunijiet ta' l-arblu tar-razza tagħhom.

L. IL-PORTUGALL

Impjegati ċivili li għadhom jaħdmu jew li rtiraw, u l-membri tal-familji tagħhom, koperti minn skema speċjali tal-kura tas-saħħa, jistgħu jirċievu benefiċċji in natura tal-mard u tal-maternità f'każ ta' bżonn immedjat matul permanenza fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew waqt li jkunu jivvjaġġaw hemm biex jirċievu l-kura neċessarja għall-istat ta' saħħithom bl-awtorizzazzjoni prijura ta'l-istituzzjoni kompetenti Portugiża, skond il-proċeduri stipulati l-Artikolu 22(1)(a) u (ċ), it-tieni sentenza tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3 u fl-Artikolu 31(a) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, taħt l-istess kondizzjonijiet tal-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom koperti mill-iskema tas-sigurtà soċjali ġenerali.

M. IL-FINLANDJA

1. Sabiex ikun stabbilit jekk il-perjodu bejn is-seħħ tal-kontinġenza tal-pensjoni u l-età pensjonabbli (perjodu futur) għandux jittieħed inkonsiderazzjoni meta jkun qiegħed ikun ikkalkulat l-ammont tal-pensjoni tal-impjieg Finlandiża, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-kondizzjoni relatata mar-residenza fil-Finlandja.

2. Fejn l-impjieg jew ix-xogħol għar-ras fil-Finlandja spiċċa u l-kontinġenza sseħħ matul l-impjieg jew ix-xogħol għar-ras fi Stat Membru ieħor u fejn il-pensjoni skond il-leġislazzjoni tal-pensjoni għall-impjieg Finlandiża ma tinkludix iktar il-perjodu bejn il-kontinġenza u l-età pensjonabbli (perjodu futur), il-perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-bżonn tal-perjodu futur bħallikieku kienu perjodi ta' l-assigurazzjoni fil-Finlandja.

3. Meta, taħt il-leġislazzjoni tal-Finlandja, żieda hija pagabbli minn istituzzjoni Finlandiża minħabba dewmien fl-ipproċessar ta' talba għal benefiċċju, talba sottomessa lil istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor tkun ikkunsidrata, għall-iskop ta' l-applikar tad-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Finlandiża relatati ma' tali żieda, li kienet ippreżentata fid-data li fiha dik it-talba, flimkien ma' l-affarijiet meħtieġa, tasal għand l-istituzzjoni kompetenti fil-Finlandja.

N. L-ISVEZJA

1. Waqt l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 18(1) għall-iskop ta' l-istabbiliment ta' l-intotilament ta' persuna għall-benefiċċju tal-ġenituri perjodu ta' l-assigurazzjoni mwettaq taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Isvezja jkun ikkonsidrat li hu bbażat fuq l-istess qligħ medju bħall-perjodi ta' l-assigurazzjoni Svediżi li miegħu huma aggregati

2. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-aggregazzjoni ta' l-assigurazzjoni jew perjodi ta' residenza ma japplikawx għar-regoli transizzjonali tal-leġislazzjoni Svediża dwar id-dritt għall-kalkolu iktar favorevoli tal-pensjonijiet bażiċi għal persuni li jabitaw fl-Isvezja għal perjodu speċifiku preċedenti għad-data tat-talba.

3. Għall-iskop ta' l-istabbiliment ta' l-intitolar tal-pensjoni ta' invalidità jew tas-sopravissuti bbażata parzjalment fuq perjodi ta' pensjoni futuri assunti persuna tkun ikkunsidrata li tilħaq in-neċessitajiet tal-assigurazzjoni u l-qligħ tal-leġislazzjoni Svediża meta koperta minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha minn skema ta' l-assigurazzjoni jew residenza ta' Stat Membru ieħor.

4. Snin ta' kura ta' tfal żgħar jitqiesu, skond il-kondizzjonijiet preskritti tal-leġislazzjoni Svediża, bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni għall-iskopijiet ta' pensjoni supplimentari anke meta l-wild u l-persuna kkonċernata qegħdin jabitaw fi Stat Membru ieħor, basta li l-persuna li qiegħda tieħu ħsieb il-wild tinsab fuq leave tal-ġenituri taħt id-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar id-Dritt għal-Leave għat-Trobbija ta' l-Ulied.

O. IR-RENJU UNIT

1. Meta persuna li normalment hija residenta ta' Ġibiltà, jew li kellha, minn mindu waslet Ġibiltà, tħallas kontribuzzjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà bħala persuna impjegata, tapplika, bħala riżultat ta' inkapaċità għax-xogħol, maternità jew disimpjieg, għal eżenzjoni mill-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal ċertu perjodu, u titlob li l-kontribuzzjonijiet għal dak il-perjodu biex ikunu akkreditati lilha, kwalunkwe perjodu matul liema dik il-persuna kienet taħdem fit-territorju ta' Stat Membru ieħor barra r-Renju Unit jitqies, għall-iskop ta' l-applikazzjoni, bħala perjodu matul liema kienet impjegata f'Ġibilta u għal liema hija ħallset kontribuzzjonijiet bħala persuna impjegata skond il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà.

2. Fejn, skond il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, persuna tista' tkun intitolata għal pensjoni ta' l-irtirar kemm-il darba:

(a) il-kontribuzzjonijiet ta' ex-parti mill-koppja jittieħdu inkonsiderazzjoni bħallikieku kienu l-kontribuzzjonijiet tal-persuna nnifisha,

jew

(b) il-kondizzjonijiet tal-kontribuzzjoni rilevanti huma ssodisfati minn żewġ il-persuna jew minn ex-parti tal-koppja,

imbagħad basta, f'kull każ, li ż-żewġ jew l-ex-parti tal-koppja hija jew kienet persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament japplikaw biex ikun determinat l-intitolar taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit. F'dan il-każ, riferenzi fl-imsemmi Kapitolu 3 għal "perjodi ta" l-assigurazzjoni' jkunu interpretati bħala riferenzi għal perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa minn:

(i) żewġ jew ex-parti mill-koppja, fejn talba ssir minn mara miżżewġa, raġel li huwa armel jew persuna li ż-żwieġ tagħha spiċċa b'mod differenti mill-mewt ta' parti mill-koppja,

jew

(ii) ex-parti mill-koppja, fejn talba ssir minn armla, li ma kinitx tirċievi benefiċċju tas-sopravissuti immedjatament qabel tilħaq l-età pensjonabbli jew li tirċievi biss pensjoni tar-romol relatata ma' l-età kkalkulata insegwitu għall-Artikolu 46(2) tar-Regolament.

3. (a) Jekk benefiċċju tad-disimpjieg pprovdut taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit jitħallas lill-persuna insegwitu għall-Artikolu 71(1)(a)(ii) jew (b)(ii) tar-Regolament, allura għall-iskop ta' l-issodisfar tal-kondizzjonijiet imposti mil-leġislazzjoni tar-Renju Unit fejn jidħol benefiċċju tal-wild rigward perjodu ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, bħal fil-każ ta' l-Irlanda ta' Fuq, perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa minn persuna taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jitqiesu bħala perjodi ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq.

(b) Jekk, insegwitu għat-Titolu II tar-Regolament, minbarra l-Artikolu 13(2)(f), il-leġislazzjoni tar-Renju Unit hija applikabbli fejn tidħol persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma tissodisfax il-kondizzjoni imposta mil-leġislazzjoni tar-Renju Unit inrelazzjoni ma' benefiċċju tal-wild li jikkonċerna:

(i) preżenza fil-Gran Brittanja jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq, tkun meqjusa, għall-iskop ta' l-issodisfar ta' tali kondizzjoni, bħala li kienet hekk preżenti;

(ii) perjodu ta' preżenza fil-Gran Brittanja, jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq, perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras imwettqa mill-imsemmi ħaddiem taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jkunu meqjusa, għall-iskop ta' l-issodisfar ta' tali kondizzjonijiet, bħala perjodi ta' preżenza fil-Gran Brittanja jew, kif jista' jkun il-każ, fl-Irlanda ta' Fuq.

(ċ) Fejn jidħlu talbiet għall-allowances tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà id-dispożizzjonijiet li ġejjin tas-sottoparagrafi (a) u (b) japplikaw b'analoġija.

4. Il-pagament tar-romol ipprovdut taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit ikun ittrattat, għall-iskopijiet tal-Kapitolu 3 tar-Regolament, bħala pensjoni tas-sopravissuti.

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10a(2) tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-intitolar tal-allowance ta' l-attendenza, l-allowance tal-kura ta' invalidità u l-allowance tal-għixien b'disabbilità, perjodi ta' mpieg, ta' mpieg għar-ras jew ta' residenza mwettaq fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mir-Renju Unit jittieħed inkonsiderazzjoni sakemm ikun meħtieġ biex jissodisfa l-kondizzjonijiet bħala preżenza fir-Renju Unit, qabel il-jum li fih jitqanqal għall-ewwel darba l-intitolament għall-benefiċċju inkwistjoni.

6. Fil-każ ta' persuna impjegata suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li tkun il-vittma ta' inċident wara li tħalli t-territorju ta' Stat Membru wieħed waqt li tkun tivvjaġġa, fil-korsa ta' dan l-impjieg, għat-territorju ta' Stat Membru ieħor, imma qabel ma tasal hemm, l-intitolament għall-benefiċċji fejn jidħol dan l-inċident ikun stabbilit:

(a) bħallikieku l-inċident kien seħħ fit-territorju tar-Renju Unit,

u

(b) għall-iskop tad-determinazzjoni jekk kienx impjegat bi qligħ taħt il-leġislazzjoni tal-Gran Brittanja jew taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda ta' Fuq jew persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' Ġibiltà, billi ma titteħidx konsiderazzjoni ta' l-assenza tagħha minn dawk it-territorji.

7. Ir-Regolament ma japplikax għal dawk id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li huma ntenzjonati li jġibu fis-seħħ kwalunkwe ftehim tas-sigurtà soċjali konkluż bejn ir-Renju Unit u tielet Stat.

8. Għall-iskopijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ebda konsiderazzjoni ma tittieħed ta' kontribuzzjonijiet gradwati mħallsa mill-persuna assigurata taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit jew tal-benefiċċji ta' l-irtirar gradwat pagabbli taħt dik il-leġislazzjoni. L-ammont tal-benefiċċji gradwati jkunu miżjuda ma' l-ammont tal-benefiċċji dovuti taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit kif determinat skond l-imsemmi kapitolu. It-total ta' dawn iż-żewġ ammonti jkun jikkostitwixxi l-benefiċċju attwalment dovut lill-persuna kkonċernata.

9. …

10. Għall-iskop tal-applikar tal-Benefiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Non-Kontributorja u ta' l-Ordinanza tas-Sigurtà tad-Disimpjieg (Ġibiltà), kwalunkwe persuna li għaliha huwa applikabbli dan ir-Regolament, tkun meqjusa li hija ordinarjament residenta f'Ġibiltà jekk hija tabita fi Stat Membru.

11. Għall-iskop ta l-Artikoli 10, 27, 28, 28a, 29, 30 u 31 tar-Regolament, l-allowance ta' attendenza mogħtija lil persuna impjegata jew li taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit tkun ikkunsidrata bħala benefiċċju għall-invalidità.

12. Għall-iskop ta' l-Artikolu 10(1) tar-Regolament kwalunkwe benefiċjarju taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit li jinsab fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jkun, waqt dik il-permanenza, meqjus li bħallikieku kien residenti fit-territorju ta' dak l-Istat Membru l-ieħor.

13.1 Għall-iskop tal-kalkolu tal-fattur tal-qligħ biex ikun determinat id-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, duġġett għall-punt 15, kull ġimgħa matul liema persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u li bdiet matul is-sena tat-taxxa tal-qligħ rilevanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit, tittieħed inkonsiderazzjoni b'dan il-mod li ġej:

(a) Perjodi bejn is-6 ta' April 1975 u l-5 ta' April 1987:

(i) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg jew residenza bħala persuna impjegata, il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet bħala impjegata bi qligħ abażi tal-qligħ ekwivalenti għal żewġ terzi tal-limitu ta' l-ogħla qligħ ta' dik is-sena;

(ii) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg għar-ras jew residenza bħala persuna li taħdem għal rasha il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet tat-tieni klassi bħala impjegat għal rasha bi qligħ.

(b) Perijodi mis-6 ta' April 1987 'il quddiem:

(i) għal kull ġimgħa assigurazzjoni, impjieg jew residenza bħala persuna impjegata, il-persuna kkonċernata titqies li rċeviet, u ħallset kontribuzzjonijiet bħala impjegata bi qligħ, għall-qligħ tal-ġimgħa ekwivalenti għal żewġ terzi tal-limitu tal-qligħ l-iktar għal dik il-ġimgħa;

(ii) għal kull ġimgħa ta' assigurazzjoni, impjieg għar-ras jew residenza bħala persuna li taħdem għal rasha, il-persuna kkonċernata titqies li ħallset kontribuzzjonijiet tat-tieni klassi bħala impjegata li taħdem għal rasha bi qligħ.

(ċ) Għal kull ġimgħa matul liema hija wettqet perjodu trattat bħala perjodu ta' l-assigurazzjoni, impjieg, jew impjieg għar-ras inkella residenza, il-persuna kkonċernata titqies li kien kellha kontribuzzjonijiet jew qligħ akkreditat għaliha kif suppost, imma biss sa fejn huwa meħtieġ biex jinġieb il-fattur totali tal-qligħ tagħha għal dik is-sena ta' taxxa sal-livell meħtieġ biex dik is-sena ta' taxxa ssir sena magħrufa fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit li jirregola l-akkreditar tal-kontribuzzjonijiet jew qligħ.

13.2. Għall-iskop ta' l-Artikolu 46(2)(b) tar-Regolament, fejn:

(a) jekk f'xi sena tat-taxxa tal-qligħ li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975, persuna impjegata wettqet perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew residenza esklussivament fi Stat Membru differenti mir-Renju Unit, u l-applikazzjoni tal-paragrafu 1(a)(i) jew tal-paragrafu 1(b)(i) tirriżulta f'dik is-sena meqjusa bħala sena kwalifikanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, hija titqies li kienet assigurata għal 52 ġimgħa f'dik is-sena fi Stat Membru ieħor:

(b) kwalunkwe sena ta' qligħ li tibda fi jew wara s-6 ta' April 1975 ma tgħoddx bħala sena kwalifikanti fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, kwalunkwe perjodi ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew residenza mwettqa f'dik is-sena jkunu mwarrba.

13.3. Għall-finijiet tal-konverżjoni ta' fattur ta' qligħ f' perjodi ta' sigurtà l-fattur ta' qligħ miksub fis-sena rilevanti ta' taxxa fuq id-dħul fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għandha tiġi divisa bl-anqas limitu ta' qligħ ta' dik is-sena. Ir-riżultat ikun espress bħala numru sħiħ, xi frazzjoni li tibqa' tkun injorata. Il-figura kkalkulata b'dan il-mod tkun trattata bħala li tirrapreżenta n-numru ta' ġimgħat ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit matul dik is-sena basta li tali figura ma teċċedix in-numru ta' ġimgħat matul liema f'dik is-sena l-persuna kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni.

14. Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii), konsiderazzjoni tittieħed tal-perjodi matul liema l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx tajba għax-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit.

15.1. Għall-iskop tal-kalkolu, taħt l-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, l-ammont teoretiku ta' dik il-parti tal-pensjoni li tikkonsisti f'komponent addizzjonali taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit:

(a) l-espressjoni "qliegħ, kontribuzzjonijiet jew żidiet" fl-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament tkun interpretata li tfisser eċċessi fil-fatturi tal-qligħ kif definit fl-Att tal-Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-1975 jew, kif jista' jkun il-każ, l-Ordni tal-1975 tal-Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali (L-Irlanda ta' Fuq);

(b) medja ta' eċċessi fil-fattur tal-qligħ tkun ikkalkulata skond l-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament kif interpretat fis-sottoparagrafu (a) ta' hawn fuq bid-diviżjoni tal-eċċessi aggregati rrikordjati taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit bin-numru tas-snin tat-taxxa tal-qligħ fit-tifsira tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit (inkluża parti tas-snin tat-taxxi tal-qligħ) imwettqa taħt il-leġislazzjoni mis-6 ta' April 1978 li jseħħu f'perjodu rilevanti ta' l-assigurazzjoni.

15.2. L-espressjoni "perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza" fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament tkun interpretata, għall-iskop tal-assessjar tal-ammont ta' dik il-parti tal-pensjoni li tikkonsisti f'komponent addizzjonali taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit, bħala li tfisser perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza li kienu mwettqa mis-6 ta' April 'l hawn.

16. Persuna disimpjegata rieġa lura lejn ir-Renju Unit wara t-tmiem tal-perjodu ta' tliet xhur matul liema kompliet tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit insegwitu għall-Artikolu 69(1) tar-Regolament tkompli tkun intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg minħabba d-deroga mill-Artikolu 69(2) jekk tissodisfa l-kondizzjonijiet fil-leġislazzjoni msemmija qabel.

17. Għall-iskop tal-intitolar għall-allowance ta' inkapaċità severa kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija, jew kienet, suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit skond it-Titolu II tar-Regolament, eskluż l-Artikolu 13(2)(f):

(a) tkun ittrattata, għall-perjodu kollu li matulu kienet impjegata jew taħdem għal rasha u suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit waqt il-preżenza u l-permanenza fi Stat Membru ieħor, bħallikieku kienet preżenti u residenti fir-Renju Unit;

(b) tkun intitolata li jkollha perjodi ta' assigurazzjoni bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha mwettqa fit-territorju u taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor ttrattati bħala perjodi ta' preżenza jew residenza fir-Renju Unit.

18. Perjodu ta' suġġezzjoni għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament jista' ma:

(i) jitteħidx inkonsiderazzjoni taħt dik id-dispożizzjoni bħala perjodu ta' suġġezzjoni għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit għall-iskopijiet tat-Titolu III tar-Regolament,

lanqas ma

(ii) jagħmel lir-Renju Unit l-Istat kompetenti għad-dispożizzjoni tal-benefiċċji pprovdut għalihom fl-Artikolu 18, 38 jew 39 (1) tar-Regolament.

19. Suġġetta għall-konvenzjonijiet konklużi ma' Stati Membri individwali, għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament u l-Artikolu 10b tar-Regolament implimentattiv, il-leġislazzjoni tar-Renju Unit ma tibqax tapplika fl-aħħar mill-aħħar ta' l-iktar tard tat-tlett ijiem segwenti għal kwalunkwe persuna suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha:

(a) il-jum li fih tkun ittrasferita r-residenza għall-Istat Membru li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 13(2)(f);

(b) il-jum tat-tmiem ta' l-impjieg jew impjieg għar-ras, kemm jekk permanenti kif ukoll temporanju, matul liema l-persuna kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(ċ) l-aħħar jum ta' kwalunkwe perjodu tar-riċeviment tal-benefiċċju tal-mard jew maternità tar-Renju Unit (inklużi l-benefiċċji in natura li għalihom ir-Renju Unit huwa l-Istat kompetenti) jew tal-benefiċċju tad-disimpjieg li

(i) beda qabel id-data tat-trasferiment tar-residenza għal Stat Membru ieħor jew jekk wara,

(ii) segwa immedjatament l-impjieg jew l-impjieg għar-ras fi Stat Membru ieħor waqt li l-persuna kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tar-Renju Unit.

20. Il-fatt li persuna saret suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor skond l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament, l-Artikolu 10b tar-Regolament implimentattiv u l-punt 19 ta' hawn fuq, ma jżommux:

(a) l-applikazzjoni għaliha mir-Renju Unit bħala l-Istat kompetenti tad-dispopżizzjonijiet relatati mal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tat-Titolu III, il-Kapitolu 1 u l-Kapitolu 2, It-Taqsima 1 jew l-Artikolu 40(2) tar-Regolament jekk hija tibqa' persuna impjegata jew taħdem għal rasha għal dawk l-iskopijiet u kienet assigurata l-aħħar taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(b) it-trattament tagħha bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha għall-iskopijiet tal-Kapitoli 7 u 8 tat-Titolu III tar-Regolament jew l-Artikoli 10 jew 10a tar-Regolament implimentattiv, basta l-benefiċċju taħt il-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Renju Unit huwa pagabbli lilha skond il-paragrafu (a).

--------------------------------------------------

L-ANNESS VII (B) (2) (5) (6) (15)

OKKAŻJONIJIET LI FIHOM PERSUNA TKUN SIMULTANJAMENT SUĠĠETTA GĦAL-LEĠISLAZZJONI TA' ŻEWĠ STATI MEMBRI

(L-Artikolu 14ċ(1)(b) tar-Regolament)

1. Fejn hija taħdem għal rasha fil-Belġju u taħdem bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

2. Fejn persuna residenti fid-Danimarka taħdem għal rasha fid-Danimarka u impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

3. Għall-iskema ta' assigurazzjoni ta' inċident agrikolu u għall-iskema tal-pensjoni għall-bdiewa: Fejn hija taħdem għal rasha fil-Ġermanja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

4. Fejn persuna residenti fi Spanja taħdem għal rasha fi Spanja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

5. Fejn persuna taħdem għal rasha fi Franza u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru, barra l-Lussemburgu.

6. Fejn hija taħdem għal rasha fl-agrikoltura fi Franza u impjegata bi qligħ fil-Lussemburgu.

7. għall-iskema tal-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-persuni li jaħdmu għal rashom: Fejn il-persuna taħdem għal rasha fil-Greċja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

8. Fejn hija taħdem għal rasha fl-Italja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

9. Fejn persuna taħdem għal rasha fl-Awstrija u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

10. Fejn hija taħdem għal rasha fil-Portugall u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

11. Fejn persuna residenti fil-Finlandja taħdem għal rasha fil-Finlandja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

12. Fejn persuna residenti fl-Isvezja taħdem għal rasha fl-Isvezja u hija impjegata bi qligħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

--------------------------------------------------

IL-PARTI II

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu minn post għall-ieħor fil-Komunità

WERREJ

IT-TITOLU I: DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI (L-Artikoli 1 sa 4)

IT-TITOLU II: IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI TAR-REGOLAMENT (L-Artikoli 5 sa 10a)

IT-TITOLU III: IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAR-REGOLAMENT GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI APPLIKABBLI (L-Artikoli 10b sa 14)

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI TAR-REGOLAMENT RELATATI MAL-KATEGORIJI VARJI TAL-BENEFIĊĊJI

112

Il-Kapitolu 1: Regoli ġenerali għall-aggregazzjoni tal-perjodi (L-Artikolu 15)

Il-Kapitolu 2: Mard u maternità (L-Artikolu 16 sa 34)

Il-Kapitolu 3: Invalidità, xjuħija u mewt (pensjonijiet) (L-Artikoli 35 sa 59)

Il-Kapitolu 4: Inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali (L-Artikoli 60 sa 77)

Il-Kapitolu 5: Għotjiet tal-mewt (L-Artikoli 78, 79)

IL-Kapitolu 6: Benefiċċji tad-disimpjieg (L-Artikoli 80 sa 84)

Il-Kapitolu 7: Benefiċċji tal-familja (L-Artikoli 85 sa 88)

Il-Kapitolu 8: Benefiċċji għal ulied dipendenti tal-pensjonanti u għall-orfni (L-Artikoli 90 sa 92)

IT-TITOLU V: DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI (L-Artikoli 93 sa 107)

IT-TITOLU VI: DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA (L-Artikoli 108 sa 117)

IT-TITOLU VII: DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI (L-Artikoli 118 sa 122)

L-Anness 1: Awtoritajiet kompetenti

L-Anness 2: Istituzzjonijiet kompetenti

L-Anness 3: Istituzzjonijiet tal-post ta' residenza u istituzzjonijiet tal-post ta' permanenza

L-Anness 4: Korpi ta' l-unjoni

L-Anness 5: Dispożizzjonijiet li jimplimentaw il-konvenzjonijiet bilaterali li jibqgħu fis-seħħ

L-Anness 6: Proċeduri għall-ħlas tal-benefiċċji

L-Anness 7: Banek

L-Anness 8: Għotjiet tal-benefiċċji tal-familja

L-Anness 9: Kalkolu ta' l-ispiża annwali medja tal-benefiċċji in natura

L-Anness 10: Istituzzjonijiet u korpi nominati mill-awtoritajiet kompetenti

L-Anness 11: Skemi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 35(2) tar-Regolament

L-Appendiċi: l-Artikolu 95

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u partikolarment l-Artikoli 51 u 235 li joħorġu minnu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali lil persuni impjegati, lil persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu minn post għall-ieħor fil-Komunità, u partikolarment l-Artiklou 98 li joħroġ minn hemm,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

Billi mhemmx bżonn li tkun stipulata l-proċedura ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 addattata għar-regoli bażiċi u għall-esperjenza akkwistata bl-applikazzjoni ta' dawn it-testi matul is-snin;

Billi huwa meħtieġ, partikolarment, li jkunu speċifikati l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru kif ukoll il-korpi ta' l-unjoni intitolati għall-bdil ta' informazzjoni direttament bejniethom;

Billi huwa meħtieġ li jkunu speċifikati d-dokumenti li għandhom jingħataw jew li jkunu kompluti mill-persuni kkonċernati biex jittieħdu l-benefiċċji;

Billi huwa meħtieġ li tkun speċifikata fid-dettal il-proċedura għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 rigward id-determinazzjoni tal-leġislazzjoni applikabbli kif ukoll tad-dispożizzjonijiet rigward il-kategoriji differenti tal-benefiċċji;

Billi huwa meħtieġ ukoll li jkunu speċifikati l-kondizzjonijiet għar-rifużjoni tal-benefiċċji pprovduti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru f'isem l-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, u d-dmirijiet tal-Bord Awditorjali;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stipulati l-metodi ta' l-applikazzjoni tal-proċedura li għandha tkun segwita għall-bdil tal-flus fl-ambitu tas-Sistema Monetarja Ewropea;

Billi huwa meħtieġ, bl-iskop li tkun iffaċiltata l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istat Membru, li jkun ipprovdut għall-possibilità ta' l-ipproċessar tal-informazzjoni elettronika fejn tidħol l-applikazzjoni tar-Regolament Nru 1408/71;

Billi hemm bżonn li jkun possibbli għall-Annessi 1, 4, 5, 6, 7 u 8 għar-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jkunu emendati permezz tar-Regolament adottat mill-Kummissjoni fuq talba ta' l-Istat Membru jew ta' l-Istati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom u wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni Amministrattiva; billi l-uniku skop għall-emendament ta' dawn l-Annessi huwa li jkunu inkorporati fil-Komunità deċiżjonijiet instrumentali adottati mill-Istat Membru kkonċernat jew mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

IT-TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

L-Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) "ir-Regolament" tfisser ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71;

(b) "ir-Regolament implimentattiv" tfisser dan ir-Regolament;

(ċ) id-definizzjonijiet fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament għandhom it-tifsira assenjata lilhom fl-imsemmi L-Artikolu.

L-Artikolu 2

Forom ta' mudell stampati — Informazzjoni dwar leġislazzjonijiet — Gwidi

1. Mudelli taċ-ċertifikati, stqarrijiet ċertifikati, dikjarazzjonijiet, applikazzjonijiet u dokumenti oħra meħtieġa għall-applikazzjoni tar-Regolament u għall-implimentazzjoni tar-Regolament jsiru mill-Kummissjoni Amministrattiva.

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu, bi ftehim mutwu u wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jadottaw forom simplifikati għall-użu bejniethom.

2. Għall-benefiċċju ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru, il-Kummissjoni Amministrattiva tista' tiġbor informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet li jidħlu fl-iskop ta' dan ir-Regolament.

3. Il-Kummissjoni Amministrattiva tipprepara gwidi għall-iskop ta' ammonizzjoni tal-persuni kkonċernati dwar id-drittijiet tagħhom u tal-formalitajiet amministrattivi biex ikunu kompluti għall-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet.

Il-Kumitat Konsultattiv ikun ikkonsultat qabel ma jkunu fformulati tali gwidi.

L-Artikolu 3 (7)

Korpi ta' l-unjoni — Komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u bejn benefiċjarji u istituzzjonijiet

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jinnominaw korpi ta' unjoni li jistgħu jikkomunikaw direttament ma' xulxin.

2. Kwalunkwe istituzzjoni ta' Stat Membru, u kwalunkwe persuna li tabita jew toqgħod fit-territorju ta' Stat Membru, tista' tagħmel applikazzjoni lill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, kemm direttament jew permezz ta' korp ta' unjoni.

3. Deċiżjonijiet jew dokumenti oħra li joħorġu minn istituzzjoni ta' Stat Membru u intenzjonati għall-persuni li jabitaw jew joqogħdu fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jistgħu jkunu komunikati direttament b'ittra reġistrata b'konferma ta' riċevuta.

L-Artikolu 4 (9)

L-Annessi

1. L-awtorità jew awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru huma mniżżla fl-Anness I.

2. L-istituzzjonijiet kompetenti ta' kull Stat Membru huma mniżżla fl-Anness 2.

3. L-istituzzjonijiet tal-post ta' residenza u l-istituzzjonijiet tal-post ta' permanenza ta' kull Stat Membru jinsabu mniżżla fl-Anness 3.

4. Il-korpi ta' unjoni innominati insegwitu għall-Artikolu 3(1) tar-Regolament implimentattiv huma mniżżla fl-Anness 4.

5. Id-dispożizzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 5, 53(3), 104, 105(2), 116 u 121 tar-Regolament implimentattiv huma mniżżla fl-Anness 5.

6. Il-proċedura għall-pagament tal-benefiċċji magħżula mill-istituzzjonijiet responsabbli għall-pagament f'kull Stat Membru, skond l-Artikolu 53(1) tar-Regolament implimentattiv, hija mniżżla fl-Anness 6.

7. L-ismijiet ta' l-uffiċċji reġistrati jew postijiet tan-negozju tal-Banek li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 55(1) tar-Regolament implimentattiv huma mniżżla fl-Anness 7.

8. l-Istati Membri li għalihom id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10a(1)(d) tar-Regolament implimentattiv japplikaw fin-negozjati ta' bejniethom huma mniżżla fl-Anness 8.

9. L-iskema li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni waqt il-kalkolu ta' l-ispiża annwali medja tal-benefiċċji innatura, skond l-Artikoli 94(3)(a) u 95(3)(a) tar-Regolament implimentattiv huma mniżżla fl-Anness 9.

10. L-Anness 10 fih imniżżla l-istituzzjonijiet u l-korpi nnominati mill-awtoritajiet kompetenti insegwitu, partikolarment, għad-dispożizzjonijiet segwenti:

(a) ir-Regolament: l-Artikolu 14ċ, l-Artikolu 14d (3) u 17;

(b) ir-Regolament implimentattiv: l-Artikolu 6(1), l-Artikolu 8, l-Artikoli 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(3) u (3), 14(1), (2) u (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 89(1), 91(2), 102(2), 109, 110, 113(2).

11. L-Anness 11 fih imniżżla l-iskema jew l-iskemi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 35(2) tar-Regolament.

IT-TITOLU II

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI TAR-REGOLAMENT

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament

L-Artikolu 5

Rimpjazzament bir-Regolament implimentattiv ta' arranġamenti għall-konvenzjonijiet implimentattivi

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament implimentattiv jieħdu post dawk ta' l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-konvenzjoni li għaliha hemm riferiment fl-Artikolu 6 tar-Regolament; huma wkoll jieħdu post id-dispożizzjonijiet relatati ma' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet li għalihom hemm riferiment fl-Artikolu 7(2)(ċ) tar-Regolament safejn huma mniżżla fl-Anness 5.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament

L-Artikolu 6

Ammissjoni għall-assigurazzjonijiet kontinwati voluntarji jew b'għażla

1. Jekk, bis-saħħa ta' l-Artikoli 9 u 15(3) tar-Regolament, persuna tissodisfa l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni għall-assigurazzjoni kontinwata voluntarja jew b'għażla fejn jidħlu invalidità, xjuħija jew mewt (pensjonijiet) f'diversi skemi taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, u jekk ma kinitx suġġetta għall-assigurazzjoni bilfors taħt waħda minn dawk l-iskemi bis-saħħa ta' l-aħħar impjieg jew xogħol għar-ras tagħha hija tista', taħt l-imsemmija Artikoli, tingħaqad fi skema ta' assigurazzjoni kontinwata voluntarja jew b'għażla speċifika bil-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru jew, jekk dan ma jseħħx, fi skema ta' l-għażla tagħha.

2. Sabiex ikunu invokati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9(2) tar-Regolament, persuna tissottometti lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru inkwistjoni stqarrija ċċertifikata rigward il-perjodi ta' assigurazzjoni jew il-perjodi ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor. Tali stqarrija iċċertifikata tinħareġ, fuq talba tal-persuna kkonċernata, mill-istituzzjoni jew mill-istituzzjonijiet li jamministraw il-leġislazzjoni taħt liema hija wettqet tali perjodi.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 12 tar-Regolament

L-Artikolu 7 (11)

Regoli ġenerali dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet iddisinjati biex ikun evitat id-dħul fuq xulxin (overlapping)

1. Fejn il-benefiċċji dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri huma kondizzjonati fuq riduzzjonijiet, sospensjonijiet, jew twarrib mutwu, l-ammonti li ma jkunux tħallsu b'applikazzjoni stretta tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw riduzzjoni, sospensjoni jew twarrib pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat jkunu diviżi bin-numru tal-benefiċċji suġġetti għar-riduzzjoni, sospensjoni jew twarrib.

2. Sabiex ikun implimentat l-Artikolu 12(2), (3) u (4), l-Artikolu 46a, l-Artikolu 46b u l-Artikolu 46ċ tar-Regolament, l-istituzzjonijiet kompetenti kkonċernati jipprovdu lil xulxin, fuq talba tagħhom stess, bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

L-Artikolu 8 (5)

Regoli applikabbli fil-każ ta' dħul fuq xulxin (overlapping) tad-drittijiet għall-benefiċċji tal-mard u l-maternità taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri

1. Jekk persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew membru tal-familja tagħha hija intitolata li titlob benefiċċji tal-maternità taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, dawk il-benefiċċji jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu sar il-konfinament jew, jekk il-konfinament ma sarx fit-territorju ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri, esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kienet l-aħħar suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

2. Jekk persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija ntitolata li titlob benefiċċji tal-mard taħt il-leġislazzjoni ta' l-Irlanda u tar-Renju Unit għall-istess perjodu ta' inkapaċità fix-xogħol, dawk il-benefiċċji jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih kienet l-aħħar suġġetta l-persuna kkonċernata.

3. Fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 14ċ(b), fejn il-persuna in kwistjoni, jew membru tal-familja tagħha hija ntitolata li titlob benefiċċji in natura fejn jidħlu l-mard jew il-maternità taħt iż-żewġ leġislazzjonijiet inkwistjoni, ikunu applikabbli r-regoli li ġejjin:

(a) Fejn ta' l-inqas waħda minn dawk il-leġislazzjonijiet tistipula li l-benefiċċji jkunu mogħtija f'forma ta' rimborsament lill-persuna intitolata għall-benefiċċju, dan ikun esklussivament ir-responsabbiltà ta' l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu ġew mogħtija.

(b) Jekk il-benefiċċji jkunu ngħataw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti miż-żewġ Stati Membri inkwistjoni, dawn ikunu esklussivament ir-responsabbiltà ta' l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu hija suġġetta l-persuna bis-saħħa ta' l-impjieg imħallas tagħha.

L-Artikolu 8a

Regoli applikabbli fil-każ ta' dħul fuq xulxin tad-drittijiet tal-benefiċċji tal-mard, benefiċċji fejn jidħlu l-inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali taħt il-leġislazzjoni Griega u l-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri

Jekk matul l-istess perjodu persuna impjegata jew li taħdem għal rasha inkella membru tal-familja tagħha hija intitolata li titlob benefiċċji tal-mard, benefiċċji għall-inċident fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali taħt il-leġislazzjoni Griega u taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri, dawn il-benefiċċji jingħataw esklussivament taħt il-leġislazzjoni li għaliha l-persuna kkonċernata kienet l-aħħar suġġetta.

L-Artikolu 9 (5)

Regoli applikabbli fil-każ ta' dħul fuq xulxin (overlapping) tad-drittijiet għall-għotjiet tal-mewt taħt il-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri

1. Fejn il-mewt isseħħ fit-territorju ta' Stat Membru, id-dritt ta' l-għotja tal-mewt miksub taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru biss ikun mantenut, waqt li d-dritt miksub taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor jinqabeż.

2. Fejn il-mewt isseħħ fit-territorju ta' Stat Membru wieħed meta d-dritt ta' għotja tal-mewt jkun ġie akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri oħra, jew fejn il-mewt isseħħ barra t-territorju ta' l-Istati Membri u l-imsemmi dritt jkun ġie akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' tnejn jew iktar Stati Membri, id-dritt biss akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu l-persuna mejta kienet l-aħħar suġġetta li jkun mantenut, waqt li d-dritt akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat ieħor jinqabeż.

3. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 u 2 fl-okkażjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 14ċ(b) tar-Regolament, intitolament għall-għotjiet tal-mewt akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' kull wieħed miż-żewġ Stati Membri kkonċernati li għalihom hemm riferenza fl-Anness VII jkun ritenut.

L-Artikolu 9a

Regoli applikabbli fil-każ ta' dħul fuq xulxin tad-drittijiet tal-benefiċċji tad-disimpjieg

Jekk persuna impjegata jew li taħdem għal rasha intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li tiegħu kienet suġġetta matul l-aħħar impjieg jew xogħol għar-ras tagħha insegwitu għall-Artikolu 69 tar-Regolament, tmur il-Greċja fejn hija wkoll intitolata għall-benefiċċji tad-disimpjieg bis-saħħa ta' perjodu ta' l-assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras qabel imwettqa taħt il-leġislazzjoni Griega, id-dritt għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni Griega jkun sospiż għall-perjodu stipulat fl-Artikolu 69(1)(ċ) tar-Regolament.

L-Artikolu 10 (12) (13)

Regoli applikabbli fil-każ ta' dħul fuq xulxin (overlapping) tad-drittijiet għall-benefiċċji tal-familja jew ta' l-allowances tal-familja għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom

1. (a) L-intitolament għall-benefiċċji jew allowances tal-familja dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, skond liema l-akkwist tad-dritt għal dawk il-benefiċċji jew allowances mhux suġġett għall-kondizzjonijiet ta' l-assigurazzjoni, l-impjieg jew l-impjieg għar-ras, ikun sospiż meta, waqt l-istess perjodu u għall-istess membru tal-familja, il-benefiċċji huma dovuti biss insegwitu għal-leġislazzjoni nazzjonali ta' Stat Membru ieħor jew fl-applikazzjoni ta' l-Artikoli 73, 74, 77 jew 78 tar-Regolament, sas-somma ta' dawk il-benefiċċji.

(b) Madanakollu, fejn attività professjonali jew kummerċjali titwettaq fit-territorju ta' l-ewwel Stat Membru:

(i) fil-każ tal-benefiċċji dovuti jew taħt il-leġislazzjoni biss ta' Stat Membru ieħor jew taħt l-Artikoli 73 jew 74 tar-Regolament lill-persuna intitolata għall-benefiċċji tal-familja jew lill-persuna li lilha għandhom jitħallsu, id-dritt tal-benefiċċji dovuti jew taħt il-leġislazzjoni nazzjonali ta' dak l-Istat Membru l-ieħor biss jew taħt dawn l-Artikoli jkunu sospiżi sas-somma tal-benefiċċji tal-familja pprovdut għalihom mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu il-membru tal-familja qiegħed jabita. L-ispiża tal-benefiċċji mħallsa mill-Istati Membri li fit-territorju tiegħu il-membru tal-familja qed jabita jitħallsu minn dak l-Istat Membru;

(ii) fil-każ tal-benefiċċji dovuti jew biss taħt il-leġislazzjoni nazzjonali ta' Stat Membru ieħor inkella taħt l-Artikoli 77 jew 78 tar-Regolament, lill-persuna intitolata għal dawn il-benefiċċji jew lill-persuna li lilha huma pagabbli, id-dritt għal dawn il-benefiċċji jew allowances tal-familja dovuti jew taħt il-leġislazzjoni nazzjonali ta' dak l-Istat Membru inkella fl-applikazzjoni ta' dawk l-Artikoli jkun sospiż; fejn dan huwa l-każ, il-persuna kkonċernata tkun intitolata għall-benefiċċji tal-familja jew allowances tal-familja ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw it-tfal, bl-ispiża titħallas mill-Istat Membru, u fejn suppost, għall-benefiċċji oħra barra l-allowances tal-familja li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 77 u l-Artikolu 78 tar-Regolament, bl-ispiża titħallas mill-Istat kompetenti kif iddefinit b'dawk l-Artikoli.

2. Jekk persuna impjegata suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru hija intitolata għall-allowances tal-familja bis-saħħa ta' perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa qabel taħt il-leġislazzjoni Griega, dan id-dritt jkun sospiż fejn, matul l-istess perjodu u għall-istess membru tal-familja, il-benefiċċji tal-familja jew l-allowances huma dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru insegwitu għall-Artikoli 73 u 74 tar-Regolament, sas-somma ta' dawk il-benefiċċji.

3. Fejn il-benefiċċji tal-familja dovuti, fuq l-istess perjodu u għall-istess membru tal-familja, minn żewġ Stati Membri insegwitu għall-Artikoli 73 u/jew 74 tar-Regolament, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru b'leġislazzjoni li tipprovdi l-ogħla livell ta' benefiċċju tħallas l-ammont kollu ta' tali benefiċċji u tkun rimborsata nofs din is-somma mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru l-ieħor sal-limitu ta' l-ammont ipprovdut għalih fil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar.

Artikolu 10a (8)

Regoli applikabbli fejn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija suġġetta suċċessivament għal-leġislazzjoni ta' diversi Stati Membri matul l-istess perjodu jew parti minn perjodu

Fejn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suċċessivament suġġetta għal-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri matul l-istess perjodu li jissepara żewġ dati għall-pagament ta' benefiċċji tal-familja kif ipprovdut bil-leġislazzjoni ta' wieħed jew Iż-żewġ Stati Membri kkonċernati, ir-regoli segwenti japplikaw:

(a) Il-benefiċċji tal-familja li tista' titlob il-persuna kkonċernata bis-saħħa li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' kull wieħed minn dawn l-Istati jkunu jikkorrispondu man-numru ta' benefiċċji ġornaljieri dovuti taħt il-leġislazzjoni rilevanti. Fejn tali leġislazzjoni ma tipprovdix għall-benefiċċji ġornaljieri, il-benefiċċji tal-familja jkunu mogħtija inproporzjon mat-tul taż-żmien matul liema il-persuna kkonċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' kull wieħed mill-Istati Membri in relazzjoni mal-perjodu ffissat mil-leġislazzjoni kkonċernata.

(b) Fejn il-benefiċċji tal-familja kienu pprovduti minn istituzzjoni matul perjodu meta suppost li kienu pprovduti minn istituzzjoni oħra, ikun hemm aġġustament tal-valur (kontijiet) bejn l-imsemmija istituzzjonijiet.

(ċ) Għall-iskopijiet tas-sottoparagrafi (a) u (b), fejn il-perjodi ta' impjieg jew ta' impjieg għar-ras mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed huma espressi f'numri differenti minn dawk użati għall-kalkolu tal-benefiċċji tal-familja taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li tiegħu il-persuna kkonċernata kienet ukoll suġġetta matul l-istess perjodu, il-konverżjoni ssir skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 15(3) tar-Regolament implimentattiv.

(d) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafu (a) fejn jidħlu negozjati bejn l-Istati Membri mniżżla fl-Anness 8 għar-Regolament implimentattiv, l-istituzzjoni li tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji tal-familja minħabba l-ewwel impjieg jew impjieg għar-ras matul il-perjodu kkonċernat tħallas tali spejjeż matul il-perjodu kollu kurrenti.

IT-TITOLU III

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAR-REGOLAMENTI GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI APPLIKABBLI

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 13 sa 17 tar-Regolament

L-Artikolu 10b (9)

Formalitajiet insegwitu għall-Artikolu13(2)(f) tar-Regolament

Id-data u l-kondizzjonijiet li fuqhom ma tibqax applikabbli l-leġislazzjoni ta' Stat Membru għall-persuna li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament ikunu ddeterminati skond dik il-leġislazzjoni. L-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu ssir applikabbli għall-persuna tkun tapplika għall-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' l-ewwel b'talba biex tispeċifika din id-data.

L-Artikolu 11

Formalitajiet fil-każ ta' ppostjar f'post ieħor ta' persuna impjegata insegwitu ta' l-Artikoli 14(1) u 14b(1) tar-Regolament u fil-każ tal-ftehim konklużi taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament

1. L-istituzzjonijiet nnominati mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu trid tibqa' applikabbli joħroġ ċertifikat li jgħid li persuna impjegata tibqa' suġġetta għal dik il-leġislazzjoni sa data speċifika:

(a) fuq it-talba ta' persuna impjegata jew ta' min jimpjegaha fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 14(1) u 14b(1) tar-Regolament;

(b) f'każijiet fejn l-Artikolu 17 tar-Regolament japplika.

2. Il-kunsens ipprovdut għalih fil-każijiet li hemm riferenza għalihom ta' l-Artikolu 14(1)(b) u 14b(1) tar-Regolament ikunu mitluba minn min iħaddem.

L-Artikolu 11a

Formalitajiet insegwitu għall-Artikoli 14a(1) u 14b(2) tar-Regolament u fil-każ ta' Ftehim konklużi taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament fil-każ ta' xogħol magħmul fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti minn dak li fih il-persuna kkonċernata hija normalment impjegata għal rasha

1. L-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu għandha tibqa' applikabbli joħroġ ċertifikat li jgħid li l-persuna impjegata għal rasha se tibqa' suġġetta għal dik il-leġislazzjoni sa data speċifika:

(a) fuq it-talba tal-persuna impjegata għal rasha fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 14a(1) u 14b(2) tar-Regolament;

(b) f'każijiet fejn japplika l-Artikolu 17 tar-Regolament.

2. Il-kunsens ipprovdut għalih f'każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 14a(1) u 14b(2) tar-Regolament jintalbu mill-persuna impjegata għal rasha.

L-Artikolu 12

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-assigurazzjoni tal-persuni impjegati taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali Ġermaniża

Fejn, taħt it-termini ta' l-Artikoli 13(2)(a), 14(1) u (2) jew 14b(1) tar-Regolament, jew taħt ftehim konkluż insegwitu għall-Artikolu 17 tar-Regolament, il-leġislazzjoni Ġermaniża tapplika għall-persuna impjegata minn impriża jew minn sid li l-uffiċċju reġistrat tiegħu jew post tal-kummerċ ma jinsabx fit-territorju Ġermaniż, u l-persuna kkonċernata m'għandux xogħol fiss fit-territorju Ġermaniż, din il-leġislazzjoni tkun tapplika bħallikieku l-persuna kkonċernata kienet impjegata fil-post tagħha ta' residenza fit-territorju Ġermaniż.

Jekk il-persuna impjegata m'għandhiex residenza fit-territorju Ġermaniż, il-leġislazzjoni Ġermaniża tapplika bħallikieku kienet impjegata f'post li għalih l-Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Il-Fond tal-Mard Lokali u Ġenerali ta' Bonn)), Bonn, huwa kompetenti.

L-Artikolu 12a (5)

Regoli applikabbli fejn jidħlu persuni li għalihom hemm riferenza fl-Artikoli 14(2)(b), 14(3), 14a (2) sa (4) u 14ċ tar-Regolament li normalment jingaġġaw f'impjieg u/jew impjieg għar-ras fit-territorju ta' żewġ jew iktar Stati Membri

Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 14(2)(b), 14(3), 14a(2) sa (4) u 14ċ tar-Regolament, japplikaw r-regoli li ġejjin:

1. (a) Persuna li normalment issegwi l-attività tagħha fit-territorju ta' żewġ jew iktar Stati Membri jew fi mpriża li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u li jaqsam il-fruntiera komuni ta' żewġ Stati Membri, jew li hija impjegata simultanjament fit-territorju ta' Stat Membru u taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor trid tinnotifika b'dan lill-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija tabita.

(b) Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membru fit-territorju ta' liema l-persuna tabita mhix applikabbli għaliha, l-istituzzjoni innominata mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru minn naħa tagħha tinnotifika bis-sitwazzjoni lill-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu hija applikabbli.

2. (a) Fejn skond L-Artikolu14(2)(b)(i) jew l-ewwel sentenza tal-paragrafu 2 ta' L-Artikolu14a tar-Regolament, persuna li hija normalment impjegata jew taħdem għal rasha fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri u li ssegwi l-attività tagħha fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija tabita hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru, l-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru toħroġ lill-persuna kkonċernata ċertifikat li jgħid li hija suġġetta għal-leġislazzjoni tagħha u tibgħat kopja lill-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru l-ieħor:

(i) fit-territorju li tiegħu il-persuna kkonċernata ssegwi parti mill-attività tiegħu,

u/jew

(ii) jekk hija persuna impjegata, fit-territorju li tiegħu impriża jew sid li jħaddem li minnu hija impjegata għandu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu jew post tan-negozju.

(b) L-istituzzjoni ta' l-aħħar tibgħat, fejn ikun meħtieġ, lill-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu hija applikabbli l-informazzjoni meħtieġa biex tassessja l-kontribuzzjonijiet li għandhom jieħdu s-sid jew sidien u/jew il-persuna kkonċernata bis-saħħa ta' dik il-leġislazzjoni.

3. (a) Fejn, skond l-Artikolu 14(3) jew 14a(3) tar-Regolament, persuna li hija impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed minn impriża li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha jew post tan-negozju fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u li jaqsam il-fruntiera komuni ta' dawk iż-żewġ Stati, jew li hija impjegata għal rasha f'tali impriża, hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-impriża għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju, l-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' l-aħħar toħroġ lill-persuna kkonċernata ċertifikat li jgħid li hija suġġetta għal-leġislazzjoni tagħha u tibgħat kopja lill-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor:

(i) fit-territorju li tiegħu il-persuna kkonċernata hija impjegata jew taħdem għal rasha;

(ii) fit-territorju ta' liema l-persuna kkonċernata tabita.

(b) Paragrafu 2(b) ta' hawn fuq japplika b'analoġija.

4. (a) Fejn, skond L-Artikolu14(2)(b)(ii) tar-Regolament, persuna impjegata li ma tabitax fit-territorju ta' kwalunkwe mill-Istati Membri li fih qiegħda tesegwixxi attività hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju ta' l-impriża jew ta' l-individwu li jimpjegaha, l-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar toħroġ lill-persuna impjegata ċertifikat li hija suġġetta għal-leġislazzjoni tagħha u tibgħat kopja lill-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor:

(i) fit-territorju ta' liema l-persuna impjegata esegwiet parti mill-attivitajiet tagħha;

(ii) fit-territorju ta' liema l-persuna impjegata tabita.

(b) Il-paragrafu 2(b) ta' hawn fuq japplika b'analoġija.

5. (a) Fejn, persuna li normalment taħdem għal rasha fit-territorju ta' tnejn jew iktar Stati Membri, imma li ma tesegwix kwalunkwe parti ta' l-attività tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tesegwixxi l-attività prinċipali tagħha, l-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija tirrisjedi minnufih jinforma lill-istituzzjoni nnominata ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra kkonċernati.

(b) L-Awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati jew l-istituzzjonijiet nominati minn dawk l-awtoritajiet kompetenti bi ftehim komuni jiddeterminaw il-leġislazzjoni applikabbli għall-persuna kkonċernata, billi jittieħdu inkonsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafu (d) u, fejn hemm bżonn, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14a (4) tar-Regolament, f'perjodu ta' mhux iktar minn sitt xhur li jgħoddu mill-jum li fih is-sitwazzjoni tal-persuna kkonċernata kienet innotifikata lil waħda mill-istituzzjonijiet ikkonċernati.

(ċ) L-istituzzjoni li tamministra l-leġislazzjoni li kienet iddeterminata bħala li hija applikabbli għall-persuna kkonċernata toħroġ ċertifikat lil dik il-persuna li turi li hija suġġetta għal dik il-leġislazzjoni u tibgħat kopja lill-istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati.

(d) Għall-iskop tad-determinazzjoni, insegwitu għat-tielet sentenza ta' l-Artikolu 14a (2) tar-Regolament, tal-attività prinċipali tal-persuna kkonċernata, tittieħed inkonsiderazzjoni l-ewwel u qabel kollox il-lokalità li fiha jinsab il-bini fiss u permanenti li minnu l-persuna kkonċernata tesegwixxi l-attivitajiet tagħha. F'nuqqas ta' dan, għandu jittieħed kont tal-kriterji tan-natura jew it-terminu tas-soltu ta' l-attivitajiet segwiti, in-numru ta' servizzi mogħtija u d-dħul li jiddaħħal minn dawn l-attivitajiet.

(e) L-istituzzjoni kkonċernata tibdel l-informazzjoni kollha neċessarja biex tkun stabbilita kemm l-attività prinċipali tal-persuna kkonċernata u l-kontribuzzjonijiet pagabbli taħt il-leġislazzjoni li tkun stabbilita bħala li tkun applikabbli għaliha.

6. (a) mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, u partikolarment għas-sottoparagrafu (b), jekk istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tkun applikabbli bis-saħħa ta' l-Artikolu 14a(2) jew (3) tar-Regolament tistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4 ta' l-imsemmi l-Artikolu japplikaw fil-każ tal-persuna kkonċernata, tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra kkonċernati jew l-istituzzjonijiet nominati minn dawk l-awtoritajiet; fejn ikun meħtieġ, il-leġislazzjoni li tkun applikabbli għall-persuna kkonċernata tkun deċiża bi ftehim komuni.

(b) L-informazzjoni li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 2(b) ta' hawn fuq tintbagħat mill-istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati lill-istituzzjonijiet innominati mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tkun stabbilita li hija dik applikabbli.

7. (a) Fejn, skond l-Artikolu 14ċ(a) tar-Regolament, persuna impjegata simultanjament fit-territorju ta' Stat Membru wieħed, u hija impjegata għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu hija ingaġġata f'impjieg imħallas, l-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar toħroġ lill-persuna impjegata ċertifikat li jgħid li hija suġġetta għal-leġislazzjoni tagħha u tibgħat ukoll kopja lill-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor:

(i) fit-territorju ta' liema dik il-persuna hija impjegata għal rasha;

(ii) fit-territorju ta' liema dik il-persuna tabita.

(b) Il-paragrafu 2(b) ta' hawn fuq japplika b'analoġija.

8. Fejn, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14ċ(b) tar-Regolament, persuna li hija simultanjament impjegata fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u taħdem għal rasha fit-territorju ta' Stat Membru ieħor hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri, id-dispożizzjonijiet tal-punti 1, 2, 3 u 4 jkunu applikabbli fejn jidħol l-impjieg imħallas, u d-dispożizzjonijiet tal-punti 1, 2, 3, 5 u 6 jkunu applikabbli mutatis mutandis fejn jidħol ix-xogħol għar-ras.

L-istituzzjoni nominata mill-awtoritajiet kompetenti taż-żewġ Stati Membri, li l-leġislazzjoni ta' liema ġie determinat li hija applikabbli, jinfurmaw lil xulxin skond il-ftehim.

L-Artikolu 13

L-eżerċitar tad-dritt ta' għażla mill-persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u mill-pożizzjonijiet konsolari

1. Id-dritt ta' l-għażla li hemm ipprovdut għalih fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament irid ikun eżerċitat mill-ewwel fi żmien tliet xhur wara d-data li fiha l-persuna impjegata kienet ingaġġata mill-missjoni diplomatika jew mill-pożizzjoni konsolari kkonċernata, jew li fiha daħlet fis-servizz personali ta' l-aġenti ta' tali missjoni jew pożizzjoni. L-għażla tidħol fis-seħħ fid-data tad-dħul fl-impjieg.

Meta l-persuna kkonċernata ġġedded d-dritt ta' l-għażla fl-aħħar ta' sena kalendarja, l-għażla tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sena kalendarja ta' wara.

2. Il-persuna kkonċernata li teżerċita d-dritt tagħha ta' l-għażla tinforma lill-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu optjat, fl-istess ħin tgħarraf ukoll lil min ikun qiegħed jimpjegaha. L-istituzzjoni msemmija, fejn ikun meħtieġ, tibgħat tali informazzjoni lill-istituzzjonijiet l-oħra kollha ta' l-istess Stat Membru, skond id-direttivi maħruġa mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru.

3. L-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-persuna kkonċernata optjat għal-leġislazzjoni tiegħu toħroġilha ċertifikat li juri li hija suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru waqt li hija impjegata mill-missjoni diplomatika jew mill-pożizzjoni konsolari inkwistjoni jew fis-servizz personali ta' l-aġenti ta' tali missjoni jew pożizzjoni.

4. Fejn il-persuna kkonċernata optjat biex tkun applikata l-leġislazzjoni Ġermaniża, id-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni jkunu applikati bħallikieku hija kienet impjegata fil-post fejn għandu s-sedja tiegħu l-Gvern Ġermaniż. L-awtorità kompetenti tinnomina l-istituzzjoni kompetenti ta' assigurazzjoni għall-mard.

L-Artikolu 14

Eżerċitar tad-dritt ta' għażla mill-istaff awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej

1. Id-dritt ta' għażla ipprovdut għalih fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament jrid ikun eżerċitat meta l-kuntratt tal-impjieg ikun konkluż. L-awtorità li għandha l-poter li tikkonkludi tali kuntratt tinforma lill-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-membru tal-persunal awżjiljarju optja għal-leġislazzjoni tiegħu. L-imsemmija istituzzjoni, fejn ikun meħtieġ, tibgħat tali informazzjoni lill-istituzzjonijiet l-oħra kollha ta' l-istess Stat Membru.

2. L-istituzzjoni nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-membru tal-persunal awżiljarju għażel għal-leġislazzjoni tiegħu joħroġlu ċertifikat li juri li huwa suġġett għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru waqt li huwa impjegat mill-Komunitajiet Ewropej bħala membru tal-persunal awżiljarju.

3. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jinnominaw, fejn ikun meħtieġ l-istituzzjonijiet kompetenti fejn jidħlu l-membri tal-persunal awżiljarju tal-Komunitajiet Ewropej.

4. Fejn membru tal-persunal awżiljarju, impjegat fit-territorju ta' Stat Membru barra dak tal-Ġermanja, joptja biex tkun applikata l-leġislazzjoni Ġermaniża, id-dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni jkunu applikati bħallikieku l-membru tal-persunal awżiljarju kien impjegat fil-post fejn il-Gvern Ġermaniż għandu s-sedja tiegħu. L-awtorità kompetenti tinnomina l-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard.

IT-TITOLU IV

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI TAR-REGOLAMENT RELATATI MAD-DIVERSI KATEGORIJI TAL-BENEFIĊĊJI

IL-KAPITOLU 1

REGOLI ĠENERALI GĦALL-AGGREGAZZJONI TAL-PERJODI

L-Artikolu 15 (A) (5) (11)

1. Fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 18(1), 38, 45(1) sa (3), 64, u 67(1) u (2) tar-Regolament, l-aggregazzjoni tal-perjodi ssir skond ir-regoli li ġejjin:

(a) Mal-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jiżdiedu l-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, sal-punt li dan huwa neċessarju biex ikun hemm rikors biex ikunu supplimentati perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru għall-iskop ta' l-akkwist, iż-żamma jew l-irkupru tad-drittijiet tal-benefiċċji, basta li tali perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza ma jirkbux fuq xulxin. Fejn il-benefiċċji fejn jidħlu l-invalidità, ix-xjuħija u l-mewt (pensjonijiet) huma mogħtija mill-istituzzjonijiet ta' żewġ jew iktar Stati Membri skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, kull waħda mill-istituzzjonijiet ikkonċernati twettaq aggregazzjoni separata, billi tieħu inkonsiderazzjoni il-perjodi kollha ta' l-assigurazzjoni jew tar-residenza mwettqa mill-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha li tagħhom kienet suġġetta, mingħajr preġudizzju, fejn meħtieġ, għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45(2) u (3) u l-Artikolu 47(1)(a) tar-Regolament. Madankollu, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 14ċ(b) tar-Regolament l-istituzzjonijiet hawn fuq imsemmija jieħdu l-istess inkonsiderazzjoni, għall-għotja tal-benefiċċji, il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew ta' residenza mwettqa taħt skema ta' l-assigurazzjoni obligatorja taħt il-leġislazzjoni taż-żewġ Stati Membri inkwistjoni li jirkbu lil xulxin.

(b) Meta perjodu ta' l-assigurazzjoni jew residenza taħt assigurazzjoni bilfors taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jaħbat ma' perjodu ta' l-assigurazzjoni mwettaq taħt assigurazzjoni kontinwata voluntarja jew b'għażla taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, il-perjodu biss imwettaq taħt l-assigurazzjoni bilfors jittieħed inkonsiderazzjoni.

(ċ) Meta perjodu ta' l-assigurazzjoni jew residenza, barra minn perjodu meqjus bħala tali, mwettaq taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jaħbat ma' perjodu meqjus bħala tali taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, il-perjodu biss barra minn perjodu meqjus bħala tali jittieħed inkonsiderazzjoni.

(d) Kwalunkwe perjodu meqjus bħala tali taħt il-leġislazzjonijiet ta' tnejn jew iktar Stati Membri jittieħed inkonsiderazzjoni biss mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema l-persuna assigurata kienet l-aħħar assigurata bilfors qabel l-imsemmi perjodu; fejn il-persuna assigurata ma kinitx assigurata bil-fors taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel l-imsemmi perjodu, ta' l-aħħar jittieħed inkonsiderazzjoni mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet assigurata bilfors għall-ewwel darba wara l-imsemmi perjodu.

(e) Fejn mhux possibbli li jkun stabbilit eżattament il-perjodu taż-żmien li fih ċerti perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza kienu mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, tali perjodi jkunu presunti li ma jirkbux fuq xulxin ma' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u, fejn ikun vantaġġuż, jittieħdu inkonsiderazzjoni.

(f) Fejn taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed ċerti perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza jittieħdu inkonsiderazzjoni biss jekk ikunu ġew imwettqa f'limitu ta' żmien speċifikat, l-istituzzjoni li tamministra tali leġislazzjoni trid:

(i) tieħu biss inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jekk kienu mwettqa fil-limitu taż-żmien imsemmi,

(ii) testendi tali limitu ta' żmien għat-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa kollha jew parti minnhom fl-imsemmi limitu ta' żmien taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, fejn il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza involuti taħt il-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru twassal biss għas-sospensjoni tal-limitu ta' żmien li fih il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza jridu jkunu mwettqa.

2. Perijodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li għalihom ir-Regolament ma japplikax, imma li jittieħdu inkonsiderazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru li għalihom japplika r-Regolament, ikunu kkunsidrati bħala perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-iskop ta' l-aggregazzjoni.

3. Meta perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed ikunu espressi f'numri differenti minn dawk użati mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, il-konverżjoni meħtieġa għall-iskopijiet ta' aggregazzjoni issir skond ir-regoli li ġejjin:

(a) Fejn il-persuna kkonċernata hija persuna impjegata li kienet suġġetta għal ġimgħa ta' sitt ijiem jew jekk hija taħdem għal rasha:

(i) ġurnata tkun ekwivalenti għal tminn sigħat u viċi-versa;

(ii) sitt ijiem ikunu ekwivalenti għal ġimgħa u viċi-versa;

(iii) 26 jum ikunu ekwivalenti għal xahar u viċi-versa;

(iv) tliet xhur jew 13-il ġimgħa jew 78 jum ikunu ekwivalenti għal kwart u viċi-versa;

(v) għall-konverżjoni ta' ġimgħat f'xhur u viċi-versa l-ġimgħat u x-xhur ikunu konvertiti f'jiem;

(vi) l-applikazzjoni tar-regoli preċedenti ma jkollhomx effett ta' produzzjoni, għas-somma totali tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa matul sena kalendarja waħda, total li jaqbeż it-312-il jum jew 52 ġimgħa jew 12-il xahar jew erba kwarti.

(b) Jekk il-persuna kkonċernata hija persuna impjegata li kienet suġġetta għall-ġimgħa ta' ħamest ijiem:

(i) jum wieħed ikun ekwivalenti għal disa' sigħat u viċi-versa;

(ii) ħamest ijiem ikunu ekwivalenti għal ġimgħa waħda u viċi-versa;

(iii) 22 jum ikunu ekwivalenti għal xahar u viċi-versa;

(iv) tliet xhur jew 13-il ġimgħa jew 66 jum ikunu ekwivalenti għal kwart u viċi-versa;

(v) għall-konverżjoni ta' ġimgħat f'xhur u viċi-versa, il-ġimgħat u x-xhur ikunu kkonvertiti f'jiem;

(vi) l-applikazzjoni tar-regoli preċedenti ma jkollhiex effett li tipproduċi, għas-somma totali tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa matul sena kalendarja waħda, total li jeċċedi l-264 jum jew 52 ġimgħa jew 12-il xahar jew erba' kwarti.

(ċ) Jekk il-persuna kkonċernata hija persuna impjegata li kienet suġġetta għal ġimgħa ta' sebat ijiem:

(i) jum ikun ekwivalenti għal sitt sigħat u viċi-versa;

(ii) sebat ijiem ikunu ekwivalenti għal ġimgħa u viċi-versa;

(iii) tletin jum ikunu ekwivalenti għal xahar u viċi-versa;

(iv) tliet xhur jew 13-il ġimgħa jew 90 jum ikunu ekwivalenti għal kwart u viċi-versa;

(v) għall-konverżjoni ta' ġimgħat f'xhur u viċi-versa, il-ġimgħat u x-xhur ikunu kkonvertiti f'jiem;

(vi) l-applikazzjoni tar-regoli preċedenti ma jkollhiex l-effett li tipproduċi, għas-somma totali tal-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa matul sena kalendarja waħda, total li jeċċedi t-360 jum jew 52 ġimgħa jew 12-il xahar għall-erba' kwarti.

Fejn il-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-liġijiet ta' Stat Membru huma espressi f'xhur, il-jiem li jikkorrispondu għall-frazzjoni ta' xahar, skond ir-regoli tal-konverżjoni stipulati f'dan il-paragrafu, huma kkunsidrati bħala xahar sħiħ.

IL-KAPITOLU 2

MARD U MATERNITÀ

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 18 tar-Regolament

L-Artikolu 16

Ċertifikazzjoni ta' perjodi ta' l-assigurazzjoni

1. Biex ikunu invokati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata li tispeċifika l-perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni li għaliha kienet suġġetta.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ fuq talba tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet l-aħħar suġġetta. Jekk ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni kompetenti tiksibha mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet ikkonċernati.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 u 2 japplikaw b'analoġija jekk ikun meħtieġ li jittieħdu inkonsiderazzjoni perjodi ta' l-assigurazzjoni mwettqa qabel taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor biex jissodisfaw l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 19 tar-Regolament

L-Artikolu 17 (14)

Benefiċċji in natura fil-każ ta' residenza fi Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti

1. Biex ikunu riċevuti benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 19 tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tirreġistra lilha nnifisha u l-membri tal-familja tagħha bl-istituzzjoni tal-post ta' residenza bis-sottomissjoni ta' stqarrija ċċertifikata li turi li hija u l-membri tal-familja tagħha hija intitolata għall-imsemmija benefiċċji. L-istqarrija ċċertifikata, ibbażata fuq informazzjoni mibgħuta mis-sid, fejn ikun meħtieġ, tkun maħruġa mill-istituzzjoni kompetenti. Jekk il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew il-membri tal-familja tagħha ma jissottomettux l-imsemmija stqarrija ċċertifikata l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tiksibha mill-istituzzjonijiet kompetenti.

2. Dik l-istqarrija ċċertifikata tibqa' valida sakemm l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tirċievi notifikazzjoni tal-kanċellazzjoni tagħha. Madanakollu, fejn l-imsemmija stqarrija ċċertifikata tkun inħarġet minn istituzzjoni Ġermaniża, Franċiża, Taljana, jew Portugiża, din tkun valida biss għal perjodu ta' sena wara d-data li fiha nħarġet u trid tkun imġedda kull sena.

3. Jekk il-persuna kkonċernata hija ħaddiem staġġjonali, l-istqarrija ċċertifikata li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 1 tkun valida għat-tul mistenni kollu tax-xogħol staġġjonali, sakemm, fil-frattemp, l-istituzzjoni kompetenti ma tinnotifikax lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bil-kanċellazzjoni tagħha.

4. L-istituzzjoni tal-post tar-residenza tinforma lill-istituzzjoni kompetenti dwar kull reġistrazzjoni effettwata skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

5. Ma' kull applikazzjoni għall-benefiċċji in natura, il-persuna kkonċernata tissottometti d-dokumenti neċessarji mitluba għall-għoti tal-benefiċċji in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri li fit-territorji tagħhom hija tabita.

6. Fil-każ ta' dħul fl-isptar, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, fi żmien tlett ijiem tagħraf il-fatt, tinnotifika lill-istituzzjoni kompetenti bid-data tad-dħul fl-isptar, it-tul probabbli ta' kemm mistennija ddum l-istess u d-data tal-ħruġ mill-isptar. In-notifika, Iżda, ma tkunx meħtieġa meta l-ispejjeż tal-benefiċċji in natura jitħallsu f'somma waħda lill-istituzzjoni tal-post tar-residenza.

7. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza tinnotifika lill-istituzzjoni kompetenti bil-quddiem b'kull deċiżjoni marbuta ma' l-għoti tal-benefiċċji in natura fejn l-ispiża maħsuba kif ukoll dik attwali taqbeż somma sħiħa li tkun iffissata u perjodikament imġedda mill-Kommissjoni Amministrattiva. L-istituzzjoni kompetenti jkollha 15-il jum mill-jum li tintbagħat tali informazzjoni biex tqajjem kwalunkwe oġġezzjoni u biex tistqarr ir-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata tali oġġezzjoni; jekk; fl-aħħar ta' dak il-perjodu, ebda tali oġġezzjoni ma tkun tqanqlet, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tingħata l-benefiċċji in natura. Fejn tali benefiċċji għandhom jingħataw fil-każ ta' erġenza estrema, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza minnufih tinforma l-istituzzjoni kompetenti li għandha x'taqsam. Madanakollu in-notifikazzjoni ta' l-oġġezzjoni tagħha, waqt li tasserixxi r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata l-oġġezzjoni tagħha, ma tkunx meħtieġa meta l-ispejjeż tal-benefiċċji in natura jitħallsu f'somma waħda lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

8. Il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew il-membri tal-familja tagħha tinforma lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza b'kull tibdil fis-sitwazzjoni tagħhom li tista' tibdel l-intitolament tagħhom għall-benefiċċji in natura, partikolarment kull qtugħ jew bdil fl-impjieg jew fl-impjieg għal ras tal-persuna kkonċernata jew kwalunkwe trasferiment ta' residenza jew permanenza tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew membru tal-familja tagħha. Bl-istess mod, jekk il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma tibqax assigurata jew ma tibqax intitolata għall-benefiċċji in natura, l-istituzzjoni kompetenti tinforma kif suppost lill-istituzzjoni tal-post tar-residenza. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza tista' fi kwalunkwe ħin, titlob lill-istituzzjoni kompetenti biex tkun mogħtija kwalunkwe informazzjoni marbuta ma' l-assigurazzjoni tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew l-intitolament għall-benefiċċji in natura.

9. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu dwar dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni oħra.

L-Artikolu 18

Benefiċċji fi flus fil-każ ta' residenza fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji fi flus taħt l-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tapplika, fi żmien tlett ijiem mill-bidu ta' inkapaċità għax-xogħol, lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza billi tissottometti notifika li waqfet mix-xogħol, jew, jekk il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kompetenti jew mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza hekk titlob, ċertifikat ta' inkapaċità għax-xogħol maħruġ minn tabib li jipprovdi kura għall-persuna kkonċernata.

2. Fejn it-tobba li jipprovdu kura fil-pajjiż ta' residenza ma joħorġux ċertifikati għall-inkapaċità għax-xogħol, il-persuna kkonċernata tapplika direttament lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza fil-limitu ta' żmien iffissat mill-leġislazzjoni li hija tamministra.

Dik l-istituzzjoni immedjatament ikollha l-inkapaċità għax-xogħol konfermata medikament u ċ-ċertifikat li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1 magħmul. Tali ċertifikat jkun jgħid it-tul tal-inkapaċità probabbli u jintbagħat minnufih lill-istituzzjoni kompetenti.

3. F'każijiet fejn il-paragrafu 2 ma japplikax, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, mill-iktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett ijiem wara d-data li fiha l-persuna kkonċernata applikat għaliha, tkun rat li ġiet eżaminata bħallikieku kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni. Ir-rapport tat-tabib eżaminatur ikun jindika, partikolarment, it-tul probabbli ta' l-inkapaċità għax-xogħol, u jintbagħat lill-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza fi żmien tlett ijiem wara d-data ta' l-eżami.

4. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza twettaq sussegwentement l-iċċekkjar amministrattiv neċessarju jew l-eżami mediku tal-persuna kkonċernata bħallikieku hija kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni. Hekk kif hija taistabbilixxi li l-persuna kkonċernata hija tajba biex terġa' tibda x-xogħol, minnufih tgħarrafha u lill-istituzzjoni kompetenti b'dan, waqt li tgħid id-data li fiha waqfet l-inkapaċità għax-xogħol. Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6, in-notifika lill-persuna kkonċernata tkun ittrattata bħala deċiżjoni meħuda f'isem l-istituzzjoni kompetenti.

5. Fil-każijiet ta' l-istituzzjoni kompetenti tirriserva d-dritt li jkollha l-persuna kkonċernata eżaminata minn tabib ta' l-għażla tagħha.

6. Jekk l-istituzzjoni kompetenti tiddeċiedi li żżomm il-benefiċċji fi flus minħabba li l-persuna kkonċernata ma komplietx il-formalitajiet stipulati mil-leġislazzjoni tal-pajjiż ta' residenza, jew jekk hija tistabbilixxi li l-persuna kkonċernata hija tajba biex terġa' tibda x-xogħol, hija tinnotifika lill-persuna kkonċernata bid-deċiżjoni tagħha u simultanjament tibgħat kopja ta' tali deċiżjoni lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

7. Meta l-persuna kkonċernata terġa' tibda x-xogħol, hija tinnotifika b'dan lill-istituzzjoni kompetenti, jekk tali notifika hija mitluba mil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

8. L-istituzzjoni kompetenti tħallas benefiċċji fi flus bil-metodu proprju, partikolarment b'money order internazzjonali, u tinforma b'dan lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza u lill-persuna kkonċernata. Fejn il-benefiċċji fi flus jitħallsu minn istituzzjoni tal-post ta' residenza f'isem l-istituzzjoni kompetenti, ta' l-aħħar tinforma lill-persuna kkonċernata bid-drittijiet tagħha u tinnotifika lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bl-ammont tal-benefiċċji fi flus, id-dati tal-pagament, u l-perjodi massimu li matulu jridu jingħataw, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti billi.

9. Tnejn jew iktar Stati Membri, jew l-awtorità kompetenti ta' dawk l-Istati Membri jistgħu jaqblu dwar dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni oħra wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 20 tar-Regolament

L-Artikolu 19

Dispożizzjonijiet speċjali għall-ħaddiema tal-fruntiera u l-membri tal-familji tagħhom

Fil-każ tal-ħaddiema tal-fruntiera jew il-membri tal-familji tagħhom, prodotti mediċi, faxex, nuċċalijiet u aċċessorji żgħar jistgħu jinħarġu, u analiżijiet u testijiet tal-laboratorju mwettqa, fit-territorju biss ta' l-Istat Membru li fih ikunu preskritti, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru, għajr fejn il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kompetenti jew ftehim konkluż bejn l-Istati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri huma iktar favorevoli.

Applikazzjoni tat-tieni indent ta' l-Artikolu 21(2) tar-Regolament

L-Artikolu 19a (15)

Benefiċċji in natura fil-każ ta' permanenza fl-Istat kompetenti — Membri tal-familja residenti fl-Istat Membru differenti minn dak li fih tabita l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura taħt it-termini ta' l-Artikolu 21 tar-Regolament, membri tal-familja jippreżentaw lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew permanenza ċertifikat li jgħid li huma intitolati għall-imsemmija benefiċċji. Dan iċ-ċertifikat, li jkun pprovdut mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza lill-membri tal-familja, jekk inhu possibbli qabel ma huma jħallu t-territorju ta' l-Istat Membru li fih jabitaw, partikolarment ikun jindika fejn meħtieġ il-perjodu massimu għall-għoti tal-benefiċċji in natura, kif stipulat bil-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru. Jekk il-membri tal-familja ma jippreżentawx l-imsemmi ċertifikat, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tikkuntattja lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza sabiex tkun tista' tiksbu.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv ikun japplika b'analoġija. F'dan il-każ l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja tkun ikkunsidrata bħala l-istituzzjoni kompetenti.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 22 tar-Regolament

L-Artikolu 20

Benefiċċji in natura fil-każ ta' permanenza fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti — każijiet speċjali ta' persuni impjegati fit-trasport internazzjonali u l-membri tal-familji tagħhom

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura għaliha u għall-familja tiegħha li takkumpanjaha, persuna impjegata fit-trasport internazzjonali, koperta mill-Artikolu 14(2)(a) tar-Regolament, li matul il-korp ta' l-impjieg tagħha tmur fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, trid, mill-iktar fis possibbli, tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza, stqarrija ċċertifikata maħruġa minn min iħaddimha jew mill-aġent tiegħu matul ix-xahar kurrenti kalendarju jew matul ix-xahrejn kalendarji qabel is-sottomissjoni tiegħu. Tali stqarrija ċċertifikata jrid ikun fiha partikolarment id-data li minnha l-persuna kkonċernata ġiet impjegata mill-imsemmi sid, u l-isem u l-indirizz ta' l-istituzzjoni kompetenti; jekk, madanakollu, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti s-sid mhux mistenni li jkun jaf l-istituzzjoni kompetenti, il-persuna kkonċernata trip tipprovdi bil-miktub l-isem u l-indirizz ta' dik l-istituzzjoni meta tkun tissottometti l-applikazzjoni tagħha lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza. Persuna li ssottomettiet tali stqarrija ċċertifikata tkun meqjusa li ssodisfat il-kondizzjonijiet għall-akkwist tad-dritt ta' benefiċċji in natura. Jekk il-persuna ma jirnexxilhiex tikkuntattja lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza qabel ma tingħata l-kura medika hija madankollu tingħata tali kura fuq il-preżentazzjoni ta' l-imsemmija stqarrija ċċertifikata bħallikieku kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni.

2. L-istituzzjoni tal-post ta' permanenza fi żmien tlett ijiem titlob lill-istituzzjoni kompetenti jekk il-persuna kkonċernata tissodisfax il-kondizzjonijiet ta' l-akkwist tad-dritt ta' benefiċċji in natura. L-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tipprovdi l-benefiċċji in natura sakemm tirċievi risposta minn għand l-istituzzjoni kompetenti, imma mhux għal iktar minn 30 jum.

3. L-istituzzjoni kompetenti trid tibgħat it-tweġiba lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza fi żmien 10 ijiem mir-riċeviment tat-talba minn dik l-istituzzjoni. Jekk ir-risposta hija fl-affermattiv, l-istituzzjoni kompetenti tindika, jekk ikun meħtieġ, il-perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw il-benefiċċji in natura, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, u l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tkompli tipprovdi l-imsemmija benefiċċji.

4. Minflok l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fil-paragrafu 1, il-persuna impjegata koperta minn dak il-paragrafu tista' tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza stqarrija ċċertifikata li tgħid li l-kondizzjonijiet għall-akkwist tad-dritt għall-benefiċċji in natura kienu sodisfatti. Din l-istqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni kompetenti, tispeċifika partikolarment, fejn hemm bżonn, il-perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw il-benefiċċji in natura skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. F'tali każ ma jkunux japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3.

5. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv ikun japplika b'analoġija.

6. Benefiċċji in natura pprovduti bis-saħħa tal-preżunzjoni magħmula fil-paragrafu 1 ikunu rimborsati kif ipprovdut għalihom fl-Artikolu 36(1) tar-Regolament.

L-Artikolu 21

Benefiċċji in natura fil-każ ta' permanenza fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti — Persuni impjegati differenti minn dawk koperti mill-Artikolu 20 tar-Regolament implimentattiv jew persuni li jaħdmu għal rashom

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 22(1)(a)(i) tar-Regolament, barra mill-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 20 tar-Regolament implimentattiv, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tkun sottomessa għall-istituzzjoni tal-post ta' permanenza stqarrija ċċertifikata li tgħid li hija intitolata għal benefiċċji in natura. Tali stqarrija ċċertifikata, li tkun maħruġa mill-istituzzjoni kompetenti fuq talba tal-persuna kkonċernata, jekk possibbli qabel ma tħalli t-territorju ta' l-Istat Membru li fih tirrisjedi, tkun tispeċifika partikolarment, fejn meħtieġ, il-perjodu massimu li matulu benefiċċji in natura jistgħu jingħataw, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. Jekk il-persuna kkonċernata ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tiksibha mingħand l-istituzzjoni kompetenti.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv ikunu japplikaw b'analoġija.

L-Artikolu 22

Benefiċċji in natura għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li jittrasferixxu r-residenza tagħhom jew jirritornaw lejn il-pajjiż tar-residenza tagħhom, u għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom awtorizzati li jmorru fi Stat Membru ieħor għall-kura medika

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 22(1)(b)(i) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza stqarrija ċċertifikata li turi li hija intitolata li tkompli tieħu l-imsemmija benefiċċji. L-istqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni kompetenti, trid tispeċifika partikolarment, fejn meħtieġ, il-perjodu massimu matul liema tali benefiċċji jistgħu jkomplu jiġu pprovduti, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. L-istqarrija ċċertifikata tista', fuq talba tal-persuna kkonċernata, tinħareġ wara t-tluq tagħha kemm-il darba, għal raġunijiet ta' force majeure, ma tkunx tista' tinġabar qabel.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv ikunu japplikaw b'analoġija.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ikunu japplikaw b'analoġija fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet tal-benefiċċji in natura fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 22(1)(ċ)(i) tar-Regolament.

L-Artikolu 23

Benefiċċji in natura għall-membri tal-familja

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 jew 22 tar-Regolament implimentattiv, kif suppost, ikunu japplikaw b'analoġija fejn jidħol l-għoti tal-benefiċċji in natura lill-membri tal-familja kif ipprovdut għalihom fl-Artikolu 22(3) tar-Regolament.

Madankollu, fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fit-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 22(3) tar-Regolament, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza u l-leġislazzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja jkunu kkunsidrati, rispettivament, bħall-istituzzjoni kompetenti u bħal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 17(6), (7) u (9), 21 u 22 tar-Regolament implimentattiv.

L-Artikolu 24

Benefiċċji fi flus għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom fil-każ ta' permanenza fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 tar-Regolament implimentattiv ikunu japplikaw b'analoġija fejn jidħlu benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 22(1)(a)(ii) tar-Regolament. Madankollu, bla preġudizzju għall-obbligu tas-sottomissjoni ta' ċertifikat ta' inkapaċità għax-xogħol, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li qiegħda toqgħod fit-territorju ta' Stat Membru bla ma twettaq ebda impieg jew impjieg għar-ras hemm, ma jkollhiex bżonn tissottometti notifika li hija waqfet mix-xogħol li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament implimentattiv.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 23(3) tar-Regolament

L-Artikolu 25

Stqarrija ċċertifikata marbuta mal-membri tal-familja li għandha tittieħed inkonsiderazzjoni għall-kalkulazzjoni ta' benefiċċji fi flus

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 23(3) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata marbuta mal-membri tal-familja tagħha li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti fejn tinsab l-istituzzjoni msemmija.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja.

Din tkun valida għat-tnax-il xahar ta' wara d-data tal-ħruġ. Tkun tista' tiġġedded; f'tali każ, din tkun valida mid-data tat-tiġdid tagħha.

Il-persuna kkonċernata trid immedjatament tgħarraf lill-istituzzjoni kompetenti bi kwalunkwe ġrajja li tkun tinħtieġ xi emendament għall-imsemmija stqarrija ċċertifikata. Tali emenda tidħol fis-seħħ mid-data ta' tali ġrajja.

3. Minflok l-istqarrija ċertifikata ipprovdut għaliha fil-paragrafu 1, l-istituzzjoni kompetenti tista' titlob lill-persuna kkonċernata biex tipproduċi dokumenti riċenti ta' l-istatus ċivili relatati mal-membri tal-familja tagħha li huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti minn dak fejn jinsabu l-istituzzjonijiet imsemmija.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 25(1) tar-Regolament

L-Artikolu 26

Benefiċċji għal persuni bla mpieg li jmorru fi Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti biex ifittxu impieg hemm

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji fi flus u in natura taħt l-Artikolu 25(1) tar-Regolament għaliha u għall-membri tal-familja tagħha, persuna mhix impjegata trid tissottometti lill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post fejn marret stqarrija ċċertifikata għal liema, qabel it-tluq tagħha, suppost li tkun applikat lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard. Jekk il-persuna mhix impjegata ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni tal-post li fih marret tiksibha mill-istituzzjoni kompetenti.

Din l-istqarrija ċċertifikata trid tipprova l-eżistenza tad-dritt ta' l-imsemmija benefiċċji taħt il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 69(1) tar-Regolament; tindika t-tul ta' tali dritt, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69(1)(ċ) tar-Regolament; u tispeċifika l-ammont tal-benefiċċji fi flus li għandhom ikunu pprovduti, fejn suppost, permezz ta' l-assigurazzjoni tal-mard matul il-perjodu msemmi hawn fuq, fil-każ ta' inkapaċità għax-xogħol jew għad-dħul fl-isptar.

2. L-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tal-post fejn il-persuna bla impieg marret tixhed fuq kopja ta' l-istqarrija ċċertifikata li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 83 tar-Regolament implimentattiv li trid tintbagħat lill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard ta' dak l-istess post, li l-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 69(1)(b) tar-Regolament ġew imwettqa u tispeċifika d-data li minnha kienu mwettqa, u d-data mil-liema l-persuna bla mpieg trid tirċievi l-benefiċċji ta' l-assigurazzjoni tad-disimpjieg benefiċċji a spejjeż ta' l-istituzzjoni kompetenti.

L-istqarrija ċċertifikata tkun valida għall-perjodu stipulat fl-Artikolu 69(1)(ċ) tar-Regolament, sakemm jitwettqu l-kondizzjonijiet. L-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tal-post fejn l-persuna mhix impjegata marret, fi żmien tlett ijiem, trid tinforma lill-imsemmija istituzzjoni tal-assigurazzjoni tal-mard jekk il-kondizzjonijiet mhumiex iktar issodisfati.

3. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

4. Sabiex ikunu riċevuti l-benefiċċji fi flus li huwa pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, il-persuna disimpjegata trid tibgħat, fi żmien tlett ijiem, ċertifikat ta' l-inkapaċità għaliha, lill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post li fih marret. Hija wkoll trid tistqarr id-data sa liema rċeviet il-beneffiċċji ta' l-assigurazzjoni tal-mard u l-indirizz tagħha fil-pajjiż fejn tinsab.

5. L-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post li fih il-persuna disimpjegata marret trid tinnotifika, fi żmien tlett ijiem, lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-istituzzjoni tal-mard, kif ukoll lill-istituzzjoni fejn il-persuna disimpjegata hija reġistrata bħala li qiegħda tfittex ix-xogħol, bid-data meta l-inkapaċità għax-xogħol bdiet u meta spiċċat.

6. Fil-każijiet definiti fl-Artikolu 25(4) tar-Regolament, l-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post li fih marret il-persuna disimpjegata trid tinforma lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard u lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tad-disimpjieg li hija tikkonsidra li l-kondizzjonijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni tal-perjodu matul liema benefiċċji fi flus u in natura jistgħu jingħataw huma ġġustifikati, waqt li tistqarr ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata l-opinjoni tagħha, u tibgħat flimkien mal-komunikazzjoni li tibgħat lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard rapport dettaljat mit-tabib eżaminatur dwar il-kondizzjoni tal-pazjent, li jindika l-perjodu probabbli li matulu jeżistu l-kondizzjonijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 25(4) tar-Regolament. L-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard imbagħad tieħu d-deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perjodu li matulu jistgħu jingħataw il-benefiċċji lill-persuna marida disimpjegata.

7. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18(2), (3), (4), (5), (6), (8) u (9) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 25(3) tar-Regolament

L-Artikolu 27

Benefiċċji in natura lill-membri tal-familja ta' persuni mhux impjegati fil-każ ta' residenza fi Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament implimentattiv japplika b'analoġija fejn jidħol l-għoti ta' benefiċċji in natura lill-membri tal-familja tal-persuni disimpjegati meta tali membri tal-familja huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti. Fi żmien ir-reġistrazzjoni tal-membri tal-familja tal-familja tal-persuni b'disimpjieg li qegħdin jirċievu benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 69(1) tar-Regolament l-istqarrija ċċertifikata li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 26(1) tar-Regolament implimentattiv trid tkun prodotta. Din l-istqarrija ċċertifikata tkun valida għall-perjodu taż-żmien li matulu l-benefiċċji jistgħu jingħataw taħt l-Artikolu 69(1) tar-Regolament.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 26 tar-Regolament

L-Artikolu 28

Benefiċċji in natura għal dawk li jitolbu l-pensjoni u għall-membri tal-familji tagħhom

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih jabita, taħt l-Artikolu 26(1) tar-Regolament, wieħed li jitlob pensjoni u l-membri tal-familja tiegħu jrid jirreġistra ma' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza billi jissottometti stqarrija ċċertifikata li turi li huwa ntitolat taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għall-imsemmija benefiċċji għalih u għall-membri tal-familja. Din l-istqarrija ċċertifikata tkun maħruġa mill-istituzzjoni ta' dak l-Istat Membru l-ieħor li huwa responsabbli għall-benefiċċji in natura.

2. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza trid tinforma lill-istituzzjoni li ħarġet l-istqarrija ċċertifikata ta' kull reġistrazzjoni mwettqa skond il-paragrafu 1.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 28 u 28a tar-Regolament

L-Artikolu 29

Benefiċċji in natura għall-pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom li mhumiex residenti fi Stat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema huma jirċievu pensjoni u huma intitolati għall-benefiċċji

1. Biex ikunu riċevuti benefiċċji in natura fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih jabitaw, taħt l-Artikoli 28(1) u 28a tar-Regolament, pensjonant u l-membri tal-familja tiegħu jridu jirreġistraw ma' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza billi jissottomettu stqarrija ċċertifikata li turi li huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji għalih u għall-membri tal-familji tiegħu, taħt il-leġislazzjoni jew waħda mil-leġislazzjonijiet taħt liema hija pagabbli l-pensjoni.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ, fuq talba tal-pensjonant, mill-istituzzjoni jew waħda mill-istituzzjonijiet responsabbli għall-pagament tal-pensjoni jew, fejn suppost, mill-istituzzjoni li għandha d-dritt tiddetermina l-intitolament għall-benefiċċji in natura, hekk kif il-pensjonant jissodisfa l-kondizzjonijiet għall-akkwist tad-dritt ta' tali benefiċċji. Jekk il-pensjonant ma jissottomettix l-istqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tiksibha mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet responsabbli għall-pagament tal-pensjoni, jew, fejn suppost, mill-istituzzjoni li għandha s-setgħa li toħroġ tali stqarrija ċċertifikata. Waqt l-istennija għar-riċeviment ta' din l-istqarrija ċċertifikata l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tista' tirreġistra, fid-dawl ta' l-evidenza dokumentata aċċettata minnha, lill-pensjonant u lill-membri tal-familja tiegħu proviżorjament. Din ir-reġistrazzjoni torbot lill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament tal-benefiċċji in natura biss kemm-il darba din l-istituzzjoni ta' l-aħħar tkun ħarġet l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fil-paragrafu 1.

3. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza trid tinforma lill-istituzzjoni li tkun ħarġet l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fil-paragrafu 2 b'kull reġistrazzjoni effettwata skond id-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmi paragrafu.

4. Meta ssir applikazzjoni għall-benefiċċji in natura irid ikun ippruvat lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, permezz tar-riċeviment jew ta' l-irċevuta tal-money order ta' l-aħħar pagament li jkun sar, li l-pensjonant huwa intitolat għall-pensjoni.

5. Il-pensjonant jew il-membri tal-familja tiegħu jridu jinfurmaw lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza dwar kwalunkwe intitolament għall-benefiċċji in natura, partikolarment kwalunkwe sospensjoni jew tneħħija tal-pensjoni u kwalunkwe trasferiment tar-residenza tagħhom. L-istituzzjonijiet responsabbli għall-pensjoni jridu jinfurmaw ukoll lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant bi kwalunkwe tali tibdil.

6. Il-Kummissjoni Amministrattiva trid tiffissa, sa fejn ikun hemm bżonn, il-proċedura għad-determinazzjoni ta' l-istituzzjoni li trid toħroġ l-ispejjeż tal-pagament ta' benefiċċji in natura, fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 28(2)(b) tar-Regolament.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 29 tar-Regolament

L-Artikolu 30 (14)

Benefiċċji in natura għall-membri tal-familja li huma residenti fi Stat Membru differenti mill-Istat li fih jabita l-pensjonant

1. Biex ikunu riċevuti benefiċċji in natura, it-territorju ta' l-Istat Membru li fih jabitaw, taħt l-Artikolu 29(1) tar-Regolament, il-membri tal-familja jridu jirreġistraw ma' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tagħhom billi jissottomettu x-xhieda ddokumentata meħtieġa mil-leġislazzjoni li dik l-istituzzjoni tamministra għall-għoti ta' tali benefiċċji lill-membri tal-familja ta' pensjonant, flimkien ma' stqarrija ċċertifikata li l-pensjonant huwa intitolat għall-benefiċċji in natura għalih u għall-membri tal-familja tiegħu. Din l-istqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant, tibqa' valida sakemm l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja ma tkunx ġiet innotifikata bil-kanċellazzjoni tagħha. Madanakollu, fejn l-imsemmija stqarrija ċċertifikata nħarġet minn istituzzjoni Ġermaniża, Franċiża, Taljana, jew Portugiża, din tkun valida biss għall-perjodu ta' sena wara d-data li fiha nħarġet u trid tkun imġedda kull sena.

2. Meta jkunu jagħmlu applikazzjoni għall-benefiċċji in natura l-membri tal-familja jridu jissottomettu lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tagħhom l-istqarrija ċċertifikata li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1, jekk il-leġislazzjoni li dik l-istituzzjoni tamministra tipprovdi li tali applikazzjoni trid tkun akkumpanjata minn xhieda ta' intitolament għall-pensjoni.

3. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant trid tinforma lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja bis-sospensjoni jew tneħħija tal-pensjoni, u bi kwalunkwe trasferiment tar-residenza tal-pensjonant. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja tista' fi kwalunkwe ħin, titlob lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant biex iforniha bi kwalunkwe informazzjoni marbuta ma' intitolar ta' benefiċċji in natura.

4. Il-membri tal-familja jridu jinformaw lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tagħhom dwar kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni tagħhom li tista' tibdel l-intitolament tagħhom għal benefiċċji in natura, partikolarment bi kwalunkwe trasferiment ta' residenza.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 31 tar-Regolament

L-Artikolu 31

Benefiċċji in natura għal pensjonanti u l-membri tal-familji tagħhom li jinsabu fi Stat Membru ieħor differenti minn dak li fih jabitaw

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 31 tar-Regolament, pensjonant irid jissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza stqarrija ċċertifikata li turi li huwa intitolat għall-imsemmija benefiċċji. Din l-istqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant, jekk inhu possibbli qabel ma jħalli t-territorju ta' l-Istat Membru fejn jabita, trid tindika partikolarment, fejn meħtieġ, il-perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw l-benefiċċji in natura, skond il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru. Kemm-il darba l-pensjonant jonqos li jissottometti l-imsemmija stqarrija, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tiksibha mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(6), (7) u (9) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija. F'tali każ, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-pensjonant tkun ikkunsidrata li hija l-istituzzjoni kompetenti.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 u 2 japplikaw b'analoġija fejn jidħol l-għoti ta' benefiċċji in natura lill-membri tal-familja koperti mill-Artikolu 31 tar-Regolament.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 35(1) tar-Regolament

L-Artikolu 32

Istituzzjoni li lilha ħaddiema tal-minjieri u impriżi simili u membri tal-familji tagħhom jistgħu japplikaw meta jkunu qegħdin jew jabitaw fi Stat Membru ieħor differenti minn dak kompetenti

1. Fl-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 35(1) tar-Regolament u fejn, fil-pajjiż ta' permanenza jew residenza, l-benefiċċji pprovduti taħt l-iskema ta' assigurazzjoni għall-mard jew maternità li tkopri ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar huma ekwivalenti għal dawk ipprovduti taħt l-iskema speċjali għall-ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili, ħaddiema li huma fil-kategorija ta' l-aħħar u membri tal-familji tagħhom jistgħu japplikaw lill-eqreb istituzzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih jinsabu jew jabitaw, speċifikat fl-Anness 3 għar-Regolament implimentattiv, anke jekk ta' l-aħħar hija istituzzjoni ta' l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar, liema istituzzjoni mbagħad trid tipprovdi tali benefiċċji.

2. Fejn il-benefiċċji pprovduti taħt l-iskema speċjali għall-ħaddiema tal-minjieri u impriżi simili huma iktar vantaġġjużi, tali ħaddiema jew membri tal-familji tagħhom jkollhom l-għażla li japplikaw jew lill-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' dik l-iskema, jew lill-eqreb istituzzjoni fit-territorju ta' l-Istati Membri li fihom jinsabu jew jabitaw li tamministra l-iskemi għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar. Fil-każ ta' l-aħħar, l-istituzzjoni inkwistjoni tiġbed l-attenzjoni tal-persuna kkonċernata għall-fatt li b'applikazzjoni għall-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' l-iskema speċjali msemmija hawn fuq, hija takkwista benefiċċji iktar vantaġġjużi; barra minn dan, hija trid tinfurmaha dwar l-isem u l-indirizz ta' tali istituzzjoni.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 35(2) tar-Regolament

L-Artikolu 32a

Skema speċjali ta' applikazzjoni għal ċerti persuni li jaħdmu għal rashom

L-Anness 11 fih imniżżla l-iskema jew skemi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 35(2) tar-Regolament.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 35(4) tar-Regolament

L-Artikolu 33

It-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodu matul liema benefiċċji jkunu diġà ġew ipprovduti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor

Għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 35(4) tar-Regolament, l-istituzzjoni ta' Stat Membru msejħa biex tipprovdi benefiċċji tista' titlob lill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor biex tforniha b'informazzjoni relatata mal-perjodu matul liema l-istituzzjoni ta' l-aħħar diġà pprovdiet benefiċċji għall-istess każ ta' mard jew maternità.

Rifużjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' Membru Stat wieħed ta' l-ispejjeż sofferti matul permanenza fi Stat Membru ieħor

L-Artikolu 34 (12)

1. Jekk mhux possibbli matul permanenza fi Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha biex twettaq il-formalitajiet ipprovdut għalihom fl-Artikoli 20(1) u (4) u 21, 23 u 31 tar-Regolament implimentattiv, l-ispejjeż tagħha, ma' l-applikazzjoni tagħha, jkunu rifondati mill-istituzżzjoni kompetenti skond ir-rati ta' rifużjoni amministrati mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza.

2. L-istituzzjoni ta' post ta' permanenza trid tissuplixxiha, fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti, bl-informazzjoni meħtieġa dwar tali rati.

Jekk l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza u l-istituzzjoni kompetenti huma marbuta bi ftehim li jipprovdi jew l-ebda rifużjoni, jew li rifużjoni ta'somma f'daqqa ta' benefiċċji pprovdut, insegwitu ta' l-Artikoli 22(1)(a)(i) u 31 tar-Regolament, isir, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza, barra minn dan, tkun mitluba li tittrasferixxi lill-istituzzjoni kompetenti l-ammont li jrid ikun rifondat lill-persuna kkonċernata insegwitu tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

3. Fejn ikunu involuti spejjeż maġġuri, l-istituzzjoni kompetenti tista' tħallas somma bil-qies bil-quddiem lill-persuna kkonċernata hekk kif dik il-persuna tissottometti lill-imsemmija istituzzjoni t-talba għar-rifużjoni.

4. Minkejja l-paragrafi 1, 2 u 3, l-istituzzjoni kompetenti tista' twettaq ir-rimborsament ta' l-ispejjeż magħmula skond ir-rati li tamministra basta li jkun possibbli li twettaq rifużjoni skond dawn ir-rati, li l-ispejjeż li jridu jkunu rifondati ma jeċċedux il-livell determinat mill-Kummissjoni Amministrattiva u li l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew il-pensjonant jaqbel għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni. Fi kwalunkwe każ, l-ammont ta' radd lura ma jeċċedix l-ammont ta' l-ispejjeż attwalment magħmula.

5. Jekk il-leġislazzjoni ta' l-Istat ta' residenza ma jipprovdix għar-rati ta' radd lura, l-istituzzjoni kompetenti tista' twettaq ir-radd lura taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 4 mingħajr ma jkun neċessarju l-ftehim tal-persuna kkonċernata.

IL-KAPITOLU 3

INVALIDITÀ, XJUĦIJA U MEWT (PENSJONIJIET)

Sottomissjoni u investigazzjoni ta' talbiet għall-benefiċċji

L-Artikolu 35 (11)

Applikazzjonijiet għall-benefiċċji ta' invalidità fejn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta biss għal-leġislazzjoni msemmija f'parti A ta' l-Anness IV tar-Regolament u wkoll fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 40(2) tar-Regolament

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji taħt l-Artikoli 37, 38 u 39 tar-Regolament, inklużi l-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 40(2), 41(1) u 42(2) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tissottometti talba jew lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet suġġetta fiż-żmien tas-seħħ ta' l-inkapaċità għax-xogħol segwita minn invalidità jew aggravament ta' tali invalidità, jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, li mbagħad tibgħat it-talba lill-ewwel istituzzjoni, waqt li tindika d-data li fiha kienet sottomessa; din id-data tkun meqjusa bħala d-data tas-sottomissjoni tat-talba lill-ewwel istituzzjoni. Madankollu, jekk il-benefiċċji fi flus ta' assigurazzjoni ta' mard ingħataw, id-data li fiha tali benefiċċji fi flus ma baqgħux jingħataw trid, fejn suppost, titqies bħala d-data tas-sottomissjoni tat-talba tal-pensjoni.

2. Fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 41(1)(b) tar-Regolament, l-istituzzjoni li magħha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet assigurata l-aħħar trid tinnotifika l-ammont u d-data operattiva tal-benefiċċji dovuti taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra lill-istituzzjoni responsabbli inizjalment għall-pagament tal-benefiċċji. B'effett minn dik id-data, l-benefiċċji dovuti qabel l-aggravament ta' l-invalidità jkunu kkanċellati jew imnaqqsa għal ammont li ma jeċċedix is-suppliment li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 41(1) tar-Regolament.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 ma jkunx japplika fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 41(1)(d) tar-Regolament. F'dan il-każ, l-istituzzjoni li magħha dak li jagħmel it-talba kien assigurat l-aħħar tapplika lill-istituzzjoni ta' l-Olanda sabiex taċċerta l-ammont dovut minn dik l-istituzzjoni.

L-Artikolu 36

Talbiet għall-benefiċċji tax-xjuħija u tas-sopravissuti (barra l-benefiċċji għall-orfni) u għall-benefiċċji ta' invalidità fil-każijiet li mhemmx riferenza għalihom fl-Artikolu 35 tar-Regolament implimentattiv

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji taħt Artikoli 40 sa 51 tar-Regolament, għajr fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 35 tar-Regolament implimentattiv, il-persuna kkonċernata trid tissottometti talba lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza skond il-proċedura pprovdut għaliha bil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni. Jekk il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx suġġetta għal dik il-leġislazzjoni, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tibgħat it-talba lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet l-aħħar suġġetta, waqt li tindika d-data li fiha kienet sottomessa t-talba. Dik id-data titqies bħala d-data li fiha kienet sottomessa t-talba lill-istituzzjoni ta' l-aħħar.

2. Fejn dak li jagħmel it-talba jabita fit-territorju ta' Stat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha ma kinitx suġġetta, huwa jista' jissottometti t-talba tiegħu lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet l-aħħar suġġetta l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha.

3. Fejn dak li jagħmel it-talba jabita fit-territorju ta' Stat li mhux Stat Membru, huwa jissottometti t-talba tiegħu lill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru li l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet l-aħħar suġġetta.

Kemm-il darba dak li jagħmel it-talba jissottometti t-talba tiegħu lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu huwa ċittadin, dan ta' l-aħħar jibgħat tali talba lill-istituzzjoni kompetenti.

4. Talba għall-benefiċċji mibgħuta lill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed awtomatikament tinvolvi l-għotja konkorrenti ta' benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra kollha inkwistjoni li l-kondizzjonijiet tagħhom min jagħmel it-talba issodisfa ħlief fejn, taħt l-Artikolu 42(2) tar-Regolament, min jagħmel it-talba jitlob għall-posponiment ta' kwalunkwe benefiċċji tax-xjuħija li għalihom hu jkun intitolat taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri.

L-Artikolu 37

Dokumenti u informazzjoni li jridu jakkumpanjaw talb għall-benefiċċji li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 36 tar-Regolament implimentattiv

Is-sottomissjoni tat-talbiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 36 tar-Regolament implimentattiv jkunu suġġetti għar-regoli li ġejjin:

(a) it-talba trid tkun akkumpanjata mid-dokumenti mitluba li jappoġġjawha u trid tkun magħmula fuq il-formola pprovduta għaliha mil-leġislazzjoni:

(i) ta' l-Istati Membri li fit-territorju tagħhom min jagħmel it-talba jabita, fil-każ li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 36(1);

(ii) ta' l-Istati Membri li għalihom il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet l-aħħar suġġetta, fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 36(2) u (3);

(b) l-eżattezza ta' l-informazzjoni fornita minn min jagħmel it-talba trid tkun stabbilita mid-dokumenti uffiċjali mqabbda mal-formola tat-talba, jew ikkonfermata mill-korpi kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-terrirju tiegħu jirrisjedi min jagħmel it-talba;

(ċ) min jagħmel it-talba jrid jindika, sa fejn hu possibbli, jew l-istituzzjoni jew l-istituzzjonijiet li jamministraw l-assigurazzjoni fejn jidħlu, invalidità, xjuħija jew mewt (pensjonijiet) ta' kwalunkwe Stat Membru li miegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet assigurata, jew fil-każ ta' persuna impjegata s-sid jew is-sidien li magħhom kienet taħdem fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru, billi jipproduċi kwalunkwe ċertifikati ta' l-impjieg li jista' jkollu fil-pussess tiegħu;

(d) Jekk, taħt l-Artikolu 44(2) tar-Regolament, min jagħmel it-talba jitlob għall-posponiment tal-għoti ta' kwalunkwe benefiċċju tax-xjuħija li għalih ikun intitolat taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri huwa jrid jispeċifika l-leġislazzjoni taħt liema huwa jkun qed jitlob il-benefiċċji.

L-Artikolu 38

Stqarrijiet iċċertifikati tal-membri tal-familja li jittieħdu inkonsiderazzjoni meta jkun qed ikun stabbilit l-ammont tal-benefiċċju

1. Sabiex ikunu riċevuti benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 39(4) jew 47(3) tar-Regolament, min jagħmel it-talba jissottometti stqarrija ċċertifikata relatata għall-membri tal-familja tiegħu, għajr uliedu, li jinsabu jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih tinsab l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta' benefiċċji.

Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ mill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja, jew minn istituzzjoni oħra nnominata mill-awtoroità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huma qed jabitaw. Id-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 25(2) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

Minflok l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fl-ewwel paragrafu, l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti tal-benefiċċji tista' titlob lil min jagħmel it-talba dokumenti reċenti ta' l-istat ċivili rigward il-membri tal-familja tiegħu, għajr uliedu, li qed jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Istatli fih tinsab l-imsemmija istituzzjoni.

2. Fil-każ li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1, jekk il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kkonċernata titlob li l-membri tal-familja jkunu jabitaw taħt l-istess saqaf bħall-pensjonant, il-fatt li l-imsemmija membri tal-familja li ma jissodisfawx dik il-kondizzjoni huma madankollu prinċipalment dipendenti fuq min jagħmel it-talba jrid ikun stabbilit minn dokumenti li jippruvaw it-trasmissjoni regolari ta' parti mill-qligħ ta' min jagħmel it-talba.

L-Artikolu 39 (11)

Investigazzjoni ta' applikazzjonijiet għall-benefiċċji ta' l-invalidità fejn persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha kienet suġġetta biss għal-leġislazzjoni msemmija f'parti A ta' l-Anness IV tar-Regolament

1. Jekk persuna impjegata jew li taħdem għal rasha issottomettiet talba għall-benefiċċji ta' l-invalidità, u l-istituzzjoni tistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1) tar-Regolament japplikaw, dik l-istituzzjoni, fejn meħtieġ, trid tikseb mill-istituzzjoni li magħha l-persuna kkonċernata kienet l-aħħar assigurata stqarrija ċċertifikata tal-perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa minnha taħt il-leġislazzjoni amministrata mill-aħħar istituzzjoni.

2. Fejn hemm bżonn li jittieħdu inkonsiderazzjoni perjodi ta' assigurazzjoni mwettqa qabel taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor sabiex tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 japplikaw b'analoġija.

3. Fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 39 (3) tar-Regolament, l-istituzzjoni li tkun investigat l-każ ta' min jagħmel it-talba tibgħat il-fajl tiegħu lill-istituzzjoni li magħha l-persuna kkonċernata kienet assigurata l-aħħar.

4. l-Artikoli 41 sa 50 tar-Regolament implimentattiv ma japplikawx għall-investigazzjoni tat-talbiet li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 1, 2 u 3.

L-Artikolu 40

Determinazzjoni tal-grad ta' l-invalidità

Sabiex ikun iddeterminat il-grad ta' l-invalidità, l-istituzzjoni ta' l-Istati Membri tieħu inkonsiderazzjoni d-dokumenti u r-rapporti mediċi u l-informazzjoni ta' natura amministrattiva miksuba mill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor. Kull istituzzjoni, madanakollu, iżżomm id-dritt li jkollha lil min jagħmel it-talba eżaminat minn tabib ta' l-għażla tagħha għajr fejn japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 40(4) tar-Regolament.

Investigazzjoni tat-talbiet għall-benefiċċji fejn tidħol invalidità, xjuħija u sopravissuti fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 36 tar-Regolament implimentattiv

L-Artikolu 41

Determinazzjoni ta' l-istituzzjonijiet investigattivi

1. Talbiet għall-benefiċċju jkunu investigati mill-istituzzjoni li lilha ntbagħtu skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 36 tar-Regolament implimentattiv. Din l-istituzzjoni minn hawn 'il quddiem se tkun riferuta bħala l-"istituzzjoni investigattiva".

2. L-istituzzjoni investigattiva trid minnufih tinnotifika talbiet għall-benefiċċji lill-istituzzjonijiet kollha kkonċernati fuq formula speċjali, sabiex it-talbiet ikunu jistgħu jkunu investigati simultanjament u mingħajr dewmien minn dawn l-istituzzjonijiet kollha.

L-Artikolu 42

Fomuli li jridu jintużaw għall-investigazzjoni ta' talbiet għall-benefiċċji

1. Meta l-istituzzjoni investigattiva tkun qiegħda tinvestiga talbiet hija tuża formula li tkun tinkludi, partikolarment, stqarrija u sommarju tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa mill-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri kollha kkonċernati.

2. Dawn il-formuli, meta jintbagħtu lill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, jieħdu post id-dokumenti li jappoġġaw it-talba.

L-Artikolu 43

Proċedura li trid tkun segwita mill-istituzzjoni kkonċernata fl-investigazzjoni ta' talba

1. L-istituzzjoni investigattiva ddaħħal fuq il-formula pprovdut għaliha fl-Artikolu 42(1) tar-Regolament implimentattiv il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra u tibgħat kopja ta' dik il-formula lill-istituzzjoni li tamministra l-assigurazzjoni fejn tidħol l-invalidità, ix-xjuħija u l-mewt (pensjonijiet) ta' kwalunkwe Stat Membru li miegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet assigurata flimkien, fejn suppost, kwalunkwe ċertifikati ta' impjieg prodotti minn min jagħmel it-talba.

2. Fejn istituzzjoni oħra biss hija involuta, dik l-istituzzjoni tkompli l-imsemmija formula billi tindika:

(a) il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra;

(b) l-ammont ta' benefiċċju li min jagħmel it-talba jista jitlob fejn jidħlu dawk il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza biss;

(ċ) l-ammont teoretiku u l-ammont attwali ta' benefiċċji kkalkulat skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament.

Il-formula hekk kompluta, tkun irritornata lill-istituzzjoni investigattiva.

Jekk dritt għall-benefiċċji jkun akkwistat billi jittieħdu inkonsiderazzjoni biss il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni tat-tieni Stat Membru, u jekk l-ammont ta' benefiċċju korrispondenti għal dawk il-perjodi jista' jkun determinat bla dewmien, billi l-proċedura tal-kalkolu li hemm riferenza għaliha fis-sottoparagrafu (ċ) titlob perjodu itwal ta' żmien, il-formula tinbagħat lill-istituzzjoni investigattiva bl-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fis-sottoparagrafi (a) u (b); l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fis-sottoparagrafu (ċ) tintbagħat lill-istituzzjoni investigattiva mill-iktar fis possibbli.

3. Jekk tnejn jew iktar istituzzjonijiet huma involuti, kull waħda minn dawn l-istituzzjonijiet tkompli l-imsemmija formula billi tindika l-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, u tirritornaha lill-istituzzjoni investigattiva.

Jekk dritt għall-benefiċċji jinkiseb billi jittieħdu inkonsiderazzjoni biss il-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni amministrata minn waħda jew iktar minn dawk l-istituzzjonijiet, u jekk l-ammont ta' benefiċċji korrispondenti għal dawk il-perjodi jistgħu jkunu determinati bla dewmien, l-istituzzjoni investigattiva tkun mgħarrfa simultanjament b'dak l-ammont u bil-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew residenza; jekk id-determinazzjoni ta' l-imsemmi ammont tinvolvi xi dewmien, l-istituzzjoni investigattiva tkun mgħarrfa b'dak l-ammont mill-iktar fis possibbli wara li jkun ġie determinat.

Mar-riċeviment tal-formuli kollha li jagħtu l-informazzjoni dwar il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza u, fejn suppost, l-ammont jew ammonti dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri kkonċernati, l-istituzzjoni investigattiva tibgħat kopja tal-formula hekk mimlija lil kull istituzzjoni kkonċernata li tispeċifika hemm l-ammont teoretiku u l-ammont attwali tal-benefiċċji, ikkalkulati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, u jirritornaw il-formula lill-istituzzjoni investigattiva.

4. Hekk kif l-istituzzjoni investigattiva, malli tirċievi l-informazzjoni li hemm riferenza għaliha fil-paragrafi 2 jew 3, tistabbilixxi l-fatt li d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 40(2) jew 48(2) jew (3) tar-Regolament għandhom ikunu applikati, hija tinforma kif suppost lill-istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati.

5. Fil-każ ipprovdut għalih fl-Artikolu 37(d) tar-Regolament implimentattiv, l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li għal-leġislazzjoni tagħhom min jagħmel it-talba kien suġġett imma li lilhom huwa applika għall-posponiment tal-għoti tal-benefiċċji jdaħħal fil-formula pprovdut għaliha fl-Artikolu 42(1) tar-Regolament implimentattiv il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza biss imwettqa minn min jagħmel it-talba taħt il-leġislazzjoni li huma jamministraw.

L-Artikolu 44

Istituzzjoni li għandha l-poter li tieħu deċiżjoni rigward il-grad ta' invalidità

1. Suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 3, l-istituzzjoni investigattiva biss ikollha l-poter li tieħu d-deċiżjoni li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 40(4) tar-Regolament rigward il-grad ta' invalidità ta' min jagħmel it-talba. Din tieħu tali deċiżjoni hekk kif tkun f'pożizzjoni li tiddetermina jekk, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni, fejn suppost, tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 tar-Regolament, il-kondizzjonijiet għall-intitolament iffissat bil-leġislazzjoni li hija tamministra huma mwettqa. Hija tinnotifika tali deċiżjoni minnufih lill-istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati.

2. Jekk, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 tar-Regolament, il-kondizzjonjiet għall-intitolament, barra dawk rigward il-grad ta' invalidità, stipulati bil-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni investigattiva mhumiex imwettqa, dik l-istituzzjoni minnufih tgħarraf lill-istituzzjoni kompetenti fejn tidħol l-invalidità ta' l-istat Membru l-ieħor li għal-leġislazzjoni tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet l-aħħar suġġetta. Din l-istituzzjoni, jekk il-kondizzjonijiet għall-intitolament stipulati mil-leġislazzjoni li hija tamministra huma mwettqa, hija jkollha l-poter li tieħu d-deċiżjoni rigward il-grad ta' l-invalidità ta' min jagħmel it-talba; imbagħad hija minnufih tgħarraf b'dik id-deċiżjoni lill-istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati.

3. Fejn ikun hemm bżonn, il-biċċa jista' jkun li jkollha tkun irriferuta lura, taħt l-istess kondizzjonijiet, lill-istituzzjoni kompetenti fejn tidħol l-invalidità ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet l-ewwel suġġetta.

L-Artikolu 45

Pagament proviżorju ta' benefiċċji u pagamenti bil-quddiem ta' benefiċċji

1. Jekk l-istituzzjoni ivestigattiva tistabbilixxi li min jagħmel it-talba huwa intitolat għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra mingħajr ma tagħmel rikors għall-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra, hija immedjatament tħallas il-benefiċċji fuq bażi proviżorja.

2. Jekk min jagħmel it-talba mhuwiex intitolat għall-benefiċċji taħt il-paragrafu 1 imma, minn informazzjoni mogħtija l-istituzzjoni investigattiva insegwitu għall-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament implimentattiv, joħroġ li dritt għall-benefiċċji huwa akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor waqt li tieħu inkonsiderazzjoni biss il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt dik il-leġislazzjoni, l-istituzzjoni li tamministra l-imsemmija leġislazzjoni tħallas tali benefiċċji fuq bażi proviżorja hekk kif l-istituzzjoni investigattiva tkun infurmata bl-obbligazzjoni tagħha li tagħmel dan.

3. Jekk, fil-każ li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 2, dritt għall-benefiċċji huwa akkwistat taħt il-leġislazzjoni ta' iktar minn Stat Membru wieħed, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni dawk il-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa taħt kull waħda minn dawk il-leġislazzjonijiet, il-ħlas ta' benefiċċji fuq bażi proviżorja jkun ir-responsabbiltà ta' l-istituzzjoni li l-ewwel darba nfurmat lill-istituzzjoni investigattiva bl-eżistenza ta' tali dritt; ikun id-dmir ta' l-istituzzjoni nvestigattiva li tinforma lill-istituzzjoni l-oħra kkonċernata.

4. L-istituzzjoni li trid tħallas il-benefiċċji taħt il-paragrafi 1, 2 u 3 minnufih tinforma lil min jagħmel it-talba bil-fatt, waqt li tiġbidlu l-attenzjoni espliċita għan-natura proviżorja tal-miżura meħuda u għall-fatt li mhix miftuħa għall-appell.

5. Jekk ebda benefiċċji mhu pagabbli lil min jagħmel it-talba fuq bażi proviżorja taħt il-paragrafi 1, 2 u 3, imma joħroġ mill-informazzjoni riċevuta li jinkiseb dritt taħt l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, l-istituzzjoni investigattiva tħallsu somma adegwata rikuperabbli bil-quddiem, l-ammont ta' liema jkun qrib kemm jista' jkun possibbli għall-ammont li probabilment jingħata taħt l-Artikolu 46(2) tar-Regolament.

6. Żewġ Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jew dawk l-Istati Membri jistgħu jaqblu li japplikaw metodi ta' ħlas oħra ta' benefiċċji fuq bażi proviżorja fil-każijiet fejn l-istituzzjonijiet biss ta' dawk l-Istati huma kkonċernati. Kwalunkwe tali ftehim li jkunu konklużi dwar dan is-suġġett ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni Amministrattiva.

L-Artikolu 46 (11)

Ammonti dovuti għall-perjodi ta' assigurazzjoni voluntarja jew ta' assigurazzjoni kontinwata b'għażla, li trid tittieħed inkonsiderazzjoni taħt l-Artikolu 15(1)(b) tar-Regolament Implimentattiv.

Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku u ta' l-ammont attwali tal-benefiċċju skond l-Artikolu 46(2)(a) u (b) tar-Regolament, ir-regoli stipulati fl-Artikolu 15(1), (b), (ċ) u (d) tar-Regolament implimentattiv ikunu applikabbli.

L-ammont attwali dovut, ikkalkulat skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, ikun miżjud bl-ammont li jikkorrispondi għall-perjodi ta' assigurazzjoni voluntarja jew assigurazzjoni kontinwata magħżula, li ma jkunux ittieħdu inkonsiderazzjoni taħt l-Artikolu 15(1)(b) tar-Regolament implimentattiv. Din iż-żieda tkun ikkalkulata skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru taħt liema kienu mwettqa l-perjodi ta' assigurazzjoni voluntarja jew ta' l-assigurazzjoni kontinwata magħzula.

It-taqbil li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 46(3) tar-Regolament irid isir billi tinżamm fil-moħħ iż-żieda msemmija qabel.

L-Artikolu 47 (11)

Kalkolu ta' l-ammonti dovuti korrispondenti għall-perjodi ta' assigurazzjoni voluntarja jew assigurazzjoni kontinwata magħżula

Skond il-leġislazzjoni li tapplika, l-istituzzjoni ta' kull Stat Membru tikkalkula l-ammont korrispondenti tal-perjodi ta' assigurazzjoni voluntarja jew assigurazzjoni kontinwata magħżula li, taħt l-Artikolu 46a(3)(ċ) tar-Regolament, mhux suġġetta għad-dispożizzjonijiet għat-tneħħija, tnaqqis jew sospensjoni ta' Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 48 (11)

Notifikazzjoni lil min jagħmel it-talba tad-deċiżjonijiet ta' l-istituzzjonijiet

1. Id-deċiżjoni finali meħuda minn kull waħda mill-istituzzjonijiet ikkonċernati tkun mgħarrfa lill-istituzzjoni investigattiva. Kull waħda minn dawn id-deċiżjonijiet trid tispeċifika r-raġunijiet u l-limiti taż-żmien għall-appell pprovdut għalih mill-leġislazzjoni inkwistjoni. Meta dawn id-deċiżjonijiet kollha jkunu ġew irċevuti, l-istituzzjoni investigattiva tikkomunikahom lil min għamel it-talba bil-lingwa tiegħu permezz ta' stqarrija sommarja li magħha jinthemżu d-deċiżjonijiet msemmija hawn fuq. Perjodi permessi għall-appelli jibdew biss fid-data tar-riċeviment ta' l-istqarrija sommarja minn min jagħmel it-talba.

2. Meta l-istqarrija sommarja pprovdut għaliha fil-paragrafu 1 tintbagħat lil min għamel it-talba, l-istituzzjoni investigattiva simultanjament tibgħat kopja lil kull waħda mill-istituzzjonijiet ikkonċernati, flimkien magħha jkun hemm ukoll kopja tad-deċiżjonijiet ta' l-istituzzjonijiet l-oħra.

L-Artikolu 49 (11)

Rikalkulazzjoni ta' benefiċċji

1. Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 43(3) u (4), l-Artikolu 49(2) u (3) u l-Artikolu 51(2) tar-Regolament, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 tar-Regolament implimentattiv japplikaw mutatis mutandis.

2. Fil-każ ta' rikalkulazzjoni, tneħħija jew sospensjoni ta' benefiċċju, l-istituzzjoni li tkun ħadet tali deċiżjoni immedjatament tinnotifika lill-persuna kkonċernata u lil kull waħda mill-istituzzjonijiet li magħhom għandha talba l-persuna kkonċernata, jekk ikun hemm bżonn permezz ta' l-uffiċċji xierqa ta' l-istituzzjoni investigattiva. Id-deċiżjoni trid tispeċifika r-raġunijiet u l-limiti taż-żmien għall-appell pprovdut għalih bil-leġislazzjoni inkwistjoni. Perjodi permessi għall-appelli jibdew biss fid-data tar-riċeviment tad-deċiżjoni mill-persuna kkonċernata.

L-Artikolu 50

Miżuri ddisinjati biex iħaffu l-għoti tal-benefiċċji

1. (a) (i) Fejn il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li hija ċittadina ta' Stat Membru wieħed issir suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti fejn jidħlu l-pensjonijiet ta' l-aħħar Stat Membru, bl-użu ta' kull mezz għad-dispożizzjoni tagħha u fiż-żmien tar-reġistrazzjoni tal-persuna kkonċernata, tibgħat lill-korp nominat mill-awtorità kompetenti ta' l-istess Stat Membru, kull informazzjoni rigward l-identifikazzjoni tal-persuna kkonċernata u l-isem ta' l-imsemmija istituzzjoni kompetenti u n-numru ta' l-assigurazzjoni mogħti minn ta' l-aħħar.

(ii) Barra minn dan, l-istituzzjoni kompetenti li għaliha hemm riferenza fis-sottoparagrafu (i) tibgħat ukoll, sa fejn possibbli, lill-korp nominat taħt id-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafu (i) kwalunkwe informazzjoni li tista' tiffaċilita u taċċellera l-għoti tal-pensjonijiet.

(iii) Tali informazzjoni tintbagħat, taħt il-kondizzjonijiet iffissati mill-Kummissjoni Amministrattiva, lill-korp innominat mill-awtorità kompetenti mill-Istat Membru kkonċernat.

(iv) Għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafi (i), (ii) u (iii), persuni bla stat u rifuġjati jkunu meqjusa li huma ċittadini ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienu suġġetti l-ewwel.

(b) L-istituzzjonijiet ikkonċernati, fuq talba tal-persuna kkonċernata jew ta' l-istituzzjoni li magħha hija attwalment assigurata, tiġbor l-istorja ta' l-assigurazzjoni tagħha li tibda mhux iktar tard minn sena qabel id-data li fiha hija tilħaq l-età pensjonabbli.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva tiffissa l-metodi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

Kontrolli Amministrattivi u eżamijiet mediċi

L-Artikolu 51

1. Meta persuna qiegħda tirċievi benefiċċji, partikolarment:

(a) benefiċċji ta' invalidità;

(b) benefiċċji tax-xjuħija mogħtija fil-każ ta' inkapaċità għax-xogħol;

(ċ) benefiċċji tax-xjuħija mogħtija lill-persuni anzjani disimpjegati;

(d) benefiċċji tax-xjuħija mogħtija f'każ ta' waqfien minn attività professjonali jew kummerċjali (tas-sengħa);

(e) benefiċċji tas-sopravissuti f'każ ta' invalidità jew inkapaċità għax-xogħol;

f) benefiċċji mogħtija bil-kondizzjoni li l-mezzi ta' min jirċevihom ma jeċċedux il-limitu preskritt,

tinsab jew tabita fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Istatli fih l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament tinsab, kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi jsiru, fuq talba ta' dik l-istituzzjoni, mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza ta' min jirċevihom skond il-proċeduri stipulati mill-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni ta' l-aħħar. L-istituzzjoni responsabbli għall-pagament, madanakollu, tirriserva d-dritt li jkollha lil min jirċievi eżaminat minn tabib ta' l-għażla tagħha.

2. Jekk ikun stabbilit li min jirċievi li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 huwa impjegat jew jaħdem għal rasu jew għandu mezzi li jeċċedu l-limitu preskritt waqt li jkun jirċievi l-benefiċċji, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza tibgħat rapport lill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament li talbet il-kontroll jew l-eżami. Dan ir-rapport ikun jindika partikolarment in-natura ta' l-impjieg jew tal-impjieg għar-ras segwit mill-persuna kkonċernata, l-ammont ta' qligħ jew mezzi li hija kien kellha matul l-aħħar kwart komplet, il-qligħ normali miksub fl-istess inħawi minn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha fl-istess livell bħall-persuna kkonċernata li hija segwiet qabel ma saret invalida tul perjodu ta' riferenza li jkun determinat mill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament u, fejn suppost, l-opinjoni ta' espert mediku dwar l-istat tas-saħħa tal-persuna kkonċernata.

L-Artikolu 52

Meta, wara sospensjoni tal-benefiċċji li kienet qiegħda tirċievi, il-persuna kkonċernata tirkupra d-dritt tagħha għall-benefiċċji waqt li tinsab tirrisjedi fit-territorju ta' Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti, l-istituzzjonijiet ikkonċernati jibdlu l-informazzjoni kollha rilevanti bl-iskop ta' bidu mill-ġdid tad-dispożizzjoni ta' l-imsemmija benefiċċji.

Pagament ta' benefiċċji

L-Artikolu 53

Metodu ta' pagament ta' benefiċċji

1. Jekk l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament fi Stat Membru ma tħallasx direttament lill-persuni intitolati għall-benefiċċji li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru ieħor il-benefiċċji dovuti lilhom, tali benefiċċji jitħallsu, fuq talba ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament, minn korp ta' unjoni ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar jew mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza ta' l-imsemmija persuna intitolata għall-benefiċċji skond il-proċedura, pprovdut għaliha fl-Artikoli 54 u 58 tar-Regolament implimentattiv; jekk l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament tħallas il-benefiċċji direttament lill-persuni hekk intitolati, hija tgħarraf lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza b'dan il-fatt. Il-proċedura tal-pagament li trid tkun applikata mill-istituzzjoni ta' l-Istati Membri hija mniżżla fl-Anness 6.

2. Tnejn jew iktar Stati Membri jew awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jistgħu jaqblu dwar proċeduri oħra għall-pagament ta' benefiċċji f'każijiet fejn l-istituzzjonijiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri huma l-uniċi kkonċernati. Kwalunkwe ftehim konklużi dwar dan is-suġġett jkunu nnotifikati lill-Kummissjoni Amministrattiv.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-ftehim relatati mal-pagament ta' benefiċċji li japplikaw fil-jum qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament jkomplu japplikaw basta li huma mniżżla fl-Anness 5.

L-Artikolu 54

Notifikazzjoni lill-korp paganti ta' l-iskeda ddettaljata ta' pagamenti li għandhom isiru

L-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċju tibgħat lill-korp ta' unjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna intitolata għall-benefiċċji tabita, jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza (it-tnejn hawn taħt msemmija bħala "il-korp paganti"), f'kopja doppja, skeda ddettaljata ta' pagamenti li għandhom isiru li trid tasal għand il-korp paganti mhux iktar tard minn 20 jum qabel id-data li fiha dawk il-benefiċċji jsiru dovuti.

L-Artikolu 55

Pagament ta' ammonti dovuti fil-kont tal-korp paganti

1. Għaxart ijiem qabel id-data li fiha jsiru dovuti l-benefiċċji, l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament tħallas, fil-munita ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tinsab, is-somma neċessarja għall-pagamenti speċifikati fl-iskeda pprovdut għaliha fl-Artikolu 54 tar-Regolament implimentattiv. Pagamenti jsiru permezz tal-Bank Nazzjonali jew permezz ta' bank ieħor ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament tinsab, f'kont miftuħ f'isem il-Bank Nazzjonali jew bank ieħor ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab il-korp paganti, afavur ta' dak il-korp. Tali pagamenti jiddisċarġjaw id-djun kollha. L-istituzzjoni responsabbli għall-pagament, fl-istess ħin, tibgħat notifika tal-pagament lill-korp paganti.

2. Il-bank li fil-kont tiegħu sar il-pagament jikkreditja lill-korp paganti bil-valur imsarraf tal-pagament fil-munita ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab dak il-korp.

3. L-ismijiet u l-uffiċċji jew postijiet tan-negozju reġistrati tal-banek li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 jinsabu mniżżla fl-Anness 7.

L-Artikolu 56

Pagament ta' ammonti dovuti mill-korp paganti lill-persuni intitolati għall-benefiċċji

1. Il-pagamenti speċifikati fl-iskeda pprovdut għaliha fl-Artikolu 54 tar-Regolament implimentattiv jitħallsu lill-persuna intitolata għall-benefiċċji mill-korp paganti f'isem l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament. Tali pagamenti jsiru skond il-proċedura stipulata mill-leġislazzjoni amministrata mill-korp paganti.

2. Hekk kif il-korp paganti jew kwalunkwe korp ieħor nominat minnu jsir jaf bi kwalunkwe ċirkustanza li tiġġustifika s-sospensjoni jew it-tneħħija tal-benefiċċji, dan iwaqqaf il-pagament kollu. Tali wkoll ikun il-każ meta l-persuna intitolata għall-benefiċċji tittrasferixxi r-residenza tagħha fit-territorju ta' Stat ieħor.

3. Il-korp paganti javża lill-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas ta' benefiċċji dwar ir-raġuni għal kwalunkwe nuqqas ta' ħlas. Fil-każ tal-mewt tal-persuna intitolata għall-benefiċċji jew tal-parti l-oħra tal-koppja, jew fil-każ ta' żwieġ mill-ġdid ta' l-armla jew l-armel, il-korp paganti jinnotifika lill-imsemmija istituzzjoni bid-data ta' meta jkun ġara dan.

L-Artikolu 57

Issetiljar tal-kontijiet fejn jidħol il-pagament li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 56 tar-Regolament implimentattiv

1. Il-kontijiet fejn jidħlu l-pagamenti ta' l-Artikolu 56 tar-Regolament implimentattiv ikunu ssetiljati fl-aħħar ta' kull perjodu ta' ħlas biex ikunu stabbiliti l-ammonti attwalment imħallsa lill-persuni ntitolati għall-benefiċċji jew lir-rappreżentant legali jew awtorizzat tagħhom kif ukoll l-ammonti mhux imħallsa.

2. L-ammont totali, espress f'figuri u fi kliem fil-munita ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tinsab l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament, tkun iċċertifikata bħala li hi skond il-pagamenti magħmula mill-korp paganti u rratifikati bil-firma tar-rappreżentant tal-korp.

3. Il-korp paganti jiggarantixxi li l-pagamenti hekk stabbiliti kienu magħmula kif suppost.

4. Id-differenza fejn is-somom imħallsa mill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament, espressi fil-munita ta' l-Istati Membri li fit-territorju tiegħu tinsab dik l-istituzzjoni, u l-valur, espress fl-istess munita, tal-pagamenti ratifikati mill-korp paganti jiddaħħlu kontra s-somom li jridu jitħallsu sussegwentement taħt l-istess titolu mill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament.

L-Artikolu 58

Irkupru ta' l-ispejjeż imġarrba fil-pagamenti tal-benefiċċji

L-ispejjeż imġarrba fil-pagament ta' benefiċċji, partikolarment ħlasijiet postali u bankarji, jistgħu jkunu rkuprati mingħand ir-reċipjent mill-korp paganti taħt il-kondizzjonijiet ipprovdut għalihom bil-leġislazzjoni amministrata minn dak il-korp.

L-Artikolu 59

Notifikazzjoni ta' trasferiment ta' residenza tal-persuna intitolata għall-benefiċċji

Meta persuna intitolata għall-benefiċċji dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' wieħed jew iktar Stati Membri tittrasferixxi r-residenza tagħha mit-territorju ta' Stat wieħed għal dak ta' Stat ieħor, hija trid tinnotifika b'dan il-fatt lill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet responsabbli għall-pagament ta' tali benefiċċji u lill-korp paganti.

IL-KAPITOLU 4

INĊIDENTI FUQ IX-XOGĦOL U MARD OKKUPAZZJONALI

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 52 u 53 tar-Regolament

L-Artikolu 60

Benefiċċji in natura fil-każ ta' residenza fi Stat Membru ieħor differenti mill-Istat kompetenti

1. Sabiex tirċievi l-benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 52(a) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza stqarrija ċċertifikata li turi li hija intitolata għal tali benefiċċji in natura. Din l-istqarrija ċċertifikata, ibbażata fuq informazzjoni fornuta mis-sid, fejn suppost, tkun maħruġa mill-istituzzjoni kompetenti. Barra minn dan, jekk il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti hekk tipprovdi, il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha trid tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza rċevuta mill-istituzzjoni kompetenti tan-notifika ta' inċident fuq ix-xogħol jew ta' marda okkupazzjonali. Jekk il-persuna kkonċernata ma tissottomettix tali dokumenti, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tiksibhom mill-istituzzjoni kompetenti u, sakemm dawn jaslu, hija tagħtiha l-benefiċċji in natura taħt l-assigurazzjoni tal-mard, basta li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet għall-intitolament mitlub.

2. L-istqarrija ċċertifikata tibqa' valida sakemm l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tirċievi notifika tal-kanċellazzjoni tagħha. Madanakollu, meta l-imsemmija stqarrija ċċertifikata tkun inħarġet minn istituzzjoni Franċiża, din tkun valida biss għal sena wara d-data tal-ħruġ, u trid tiġġedded kull sena.

3. Jekk il-persuna kkonċernata hija ħaddiem staġġjonali, l-istqarrija ċċertifikata li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1 tkun valida għat-tul kollu mistenni tax-xogħol staġġjonali sakemm, fil-frattemp, l-istituzzjoni kompeteneti ma tinnotifikax lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bil-kanċellazzjoni tagħha.

4. Ma kull applikazzjoni għall-benefiċċji in natura, il-persuna kkonċernata trid tissottometti d-dokumenti meħtieġa għall-għoti ta' benefiċċji in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tabita.

5. Fil-każ ta' dħul fl-isptar l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, fi żmien tlett ijiem wara li ssir taf bil-fatt, trid tinnotifika lill-istituzzjoni kompetenti bid-data tar-rikoveru fl-isptar, iż-żmien probabbli ta' l-ospitalizzazzjoni u d-data tal-ħruġ mill-isptar.

6. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza trid tinnotifika lill-istituzzjoni kompetenti bil-quddiem dwar kwalunkwe deċiżjoni relatata ma' l-għoti ta' benefiċċji in natura fejn l-ispejjeż maħsuba u attwali jeċċedu s-somma f'daqqa li hija ffissata u perjodikament riveduta mill-Kummissjoni Amministrattiva.

L-istituzzjoni kompetenti jkollha 15-il jum mill-jum li fih tali informazzjoni tintbagħet biex tqajjem kwalunkwe oġġezzjoni u tagħti r-raġunijiet fuq liema tkun bbażata tali oġġezzjoni; jekk, fi tmiem dak il-perjodu, ebda oġġezzjoni ma tkun tqajmet, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tagħti l-benefiċċji in natura. Fejn tali benefiċċji in natura ikunu ngħataw f'każ ta' urġenza estrema, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza minnufih tinforma lill-istituzzjoni kompetenti bil-każ.

7. Il-persuna kkonċernata trid tinforma lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bi kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni tagħha li jista' b'xi mod jibdel l-intitolament tagħha għall-benefiċċji innatura, partikolarment xi waqfien jew bdil ta' impjieg jew impjieg għar-ras jew bi kwalunkwe trasferiment ta' residenza jew permanenza. Hekk ukoll, kemm-il darba l-persuna kkonċernata ma tibqax assigurata jew ma tibqax intitolata għall-benefiċċji in natura, l-istituzzjoni kompetenti trid tinforma minnufih lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza tista', fi kwalunkwe ħin, titlob lill-istituzzjoni kompetenti biex tforniha bi kwalunkwe informazzjoni rigward l-assigurazzjoni tal-persuna kkonċernata jew dwar l-intitolament tagħha għal benefiċċji innatura.

8. Fil-każ tal-ħaddiema tal-fruntiera, prodotti mediċinali, faxex, nuċċalijiet u għodod żgħar jistgħu jinħarġu, u analiżi fil-laboratorju u testijiet imwettqa, biss fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih kienu preskritti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

9. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawn l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu dwar dispożizzjonijiet implimentattivi oħra.

L-Artikolu 61

Benefiċċji fi flus barra l-pensjonijiet f'każ ta' residenza fi Stat Membru differenti mill-Istat Kompetenti

1. Sabiex tirċievi benefiċċji fi flus barra l-pensjonijiet taħt l-Artikolu 52(b) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, fi żmien tlett ijiem mill-bidu ta' l-inkapaċità għax-xogħol, trid tapplika lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza billi tissottometti notifika li waqfet taħdem jew, jekk il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kompetenti jew mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza hekk jipprovdu, ċertifikat ta' inkapaċità għax-xogħol maħruġ minn tabib li jipprovdi kura għall-persuna kkonċernata.

2. Jekk it-tobba li jipprovdu l-kura fil-pajjiż ta' residenza ma joħorġux ċertifikat ta' inkapaċità għax-xogħol, il-persuna kkonċernata trid tapplika direttament lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza fil-limitu taż-żmien iffissat mil-leġislazzjoni li hija tamministra.

L-istituzzjoni trid immedjatament ikollha l-inkapaċità għax-xogħol ikkonfermata medikalment u ċ-ċertifikat li hemm riferenza għalih ful-paragrafu 1 miktub. Tali ċertifikat ikun jgħid it-tul probabbli ta' l-inkapaċità u jintbagħat minnufih lill-istituzzjoni kompetenti.

3. F'każ fejn il-paragrafu 2 ma japplikax, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza, mill-iktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett ijiem wara d-data li fiha l-persuna kkonċernata tkun applikat għaliha, tara li l-persuna tkun eżaminata medikalment bħallikieku hija kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni. Ir-rapport tat-tabib li jeżaminha jrid jindika, partikolarment, it-tul ta' żmien probabbli ta' l-inkapaċità għax-xogħol, u jrid jintbagħat lill-istituzzjoni kompetenti tal-post ta' residenza fi żmien tlett ijiem mid-data tal-vista medika.

4. L-istituzzjoni tal-post ta' residenza sussegwentement trid twettaq kwalunkwe kontrolli amministrattivi neċessarji jew eżamijiet mediċi tal-persuna kkonċernata bħallikieku din kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni. Hekk kif hija tistabbilixxi li hija tajba biex terġa tidħol għax-xogħol hija minnufih tinnotifika lill-persuna kkonċernata u lill-istituzzjoni kompetenti kif imiss waqt li tgħid id-data li fiha spiċċat l-inkapaċità għax-xogħol. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6, in-notifika lill-persuni kkonċernati tkun ittrattata bħala deċiżjoni meħuda f'isem l-istituzzjoni kompetenti.

5. Fil-każijiet kollha, l-istituzzjoni kompetenti tirriserva d-dritt li jkollha l-persuna kkonċernata eżaminata minn tabib ta' l-għażla tagħha.

6. Jekk l-istituzzjoni kompetenti tiddeċiedi li żżomm il-benefiċċji fi flus minħabba li l-persuna kkonċernata ma komplietx il-formalitajiet stipulati bil-leġislazzjoni tal-pajjiż ta' residenza, jew jekk tistabbilixxi li l-persuna kkonċernata hija tajba biex tidħol lura għax-xogħol, hija tgħarraf lill-persuna kkonċernata bid-deċiżjoni tagħha u simultanjament tibgħat kopja ta' tali deċiżjoni lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

7. Meta l-persuna kkonċernata terġa lura għax-xogħol, hija trid tgħarraf kif suppost lill-istituzzjoni kompetenti jekk tali notifika hija meħtieġa bil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

8. L-istituzzjoni kompetenti trid tħallas benefiċċji fi flus bil-metodu proprju, partikolarment b'moneyorder internazzjonali, u tinforma lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza u kif imiss lill-persuna kkonċernata. Fejn benefiċċji fi flus jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza f'isem l-istituzzjoni kompetenti, ta' l-aħħar trid tinforma lill-persuna kkonċernata bid-drittijiet tagħha u trid tinnotifika lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bl-ammont ta' benefiċċji fi flus, id-dati tal-pagament u l-perjodu massimu matul liema dawn għandhom jingħataw, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti.

9. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri jistgħu, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jaqblu dwar dispożizzjonijiet implimentattivi oħra.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 55 tar-Regolament

L-Artikolu 62

Benefiċċji in natura fil-każ ta' permanenza fi Stat Membru differenti mill-Istat Kompetenti

1. Biex tkun tista' tirċievi benefiċċji in natura, persuna impjegata fit-trasport internazzjonali kopert bl-Artikolu 14(2)(a) tar-Regolament li, matul l-impjieg tiegħu, imur fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, trid, mill-iktar fis possibbli, tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza stqarrija ċċertifikata speċjali maħruġa mis-sid jew mill-aġent tiegħu matul ix-xahar kalendarju kurrenti jew matul xahrejn kalendarji preċedenti għas-sottomissjoni tagħha. Tali stqarrija ċċertifikata trid tgħid partikolarment id-data minn meta l-persuna kkonċernata kienet impjegata mill-imsemmi sid u l-isem u l-indirizz ta' l-istituzzjoni kompetenti. Jekk il-persuna kkonċernata ssottomettiet tali stqarrija ċċertifikata, hija titqies bħala li ssodisfat l-kondizzjonijiet għall-akkwist tad-dritt ta' benefiċċji in natura. Jekk il-persuna kkonċernata ma tkunx tista' tikkuntattja lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza qabel ma tirċievi kura medika hija madankollu tirċievi tali kura mal-preżentazzjoni tat-tali stqarrija ċċertifikata bħallikieku kienet assigurata ma' dik l-istituzzjoni.

2. L-istituzzjoni tal-post ta' permanenza titlob fi żmien tlett ijiem lill-istituzzjoni kompetenti jekk il-persuna kkonċernata issodisfatx il-kondizzjonijiet ta' l-akkwist tad-dritt tal-benefiċċji in natura. L-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jipprovdi l-benefiċċji in natura sakemm tirċievi risposta mill-istituzzjoni kompetenti, imma mhux għal iktar minn tletin jum.

3. L-istituzzjoni kompetenti tibagħat ir-risposta tagħha lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza fi żmien 10 ijiem mir-riċeviment tat-talba mingħand dik l-istituzzjoni. Jekk dik it-tweġiba tkun fl-affermattiv, l-istituzzjoni kompetenti tindika, jekk ikun hemm bżonn, il-perjodu massimu matul liema l-benefiċċji in natura jistgħu jingħataw, skond il-leġislazzjoni li hija tamministra, u l-istituzzjonijiet tal-post ta' permanenza tkompli tipprovdi l-imsemmija benefiċċji.

4. Benefiċċji in natura pprovduti bis-saħħa tal-presunzjoni magħmula fil-paragrafu 1 jkunu rimborsati kif ipprovdut għalihom fl-Artikolu 36(1) tar-Regolament.

5. Minflok l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fil-paragrafu 1 il-persuna impjegata li hemm riferenza għaliha f'dak il-paragrafu tista' tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza stqarrija ċċertifikata kif ipprovdut għaliha fil-paragrafu 6.

6. Sabiex tirċievi benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 55(1)(a)(i) tar-Regolament, minbarra f'każijiet fejn issir presunzjoni taħt il-paragrafu 1, il-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza stqarrija ċċertifikata li tgħid li hija intitolata għall-benefiċċji in natura. Tali stqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni kompetenti, jekk inhu possibbli qabel ma l-persuna kkonċernata tħalli t-territorju ta' l-Istat Membru li fih tabita, tispeċifika partikolarment, fejn hemm bżonn, il-perjodu massimu li matulu jistgħu jingħataw benefiċċji in natura, skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. Jekk il-persuna kkonċernata ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni tal-post ta' permanenza tiksibha mingħand l-istituzzjoni kompetenti.

7. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 60(5), (6) u (9) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

L-Artikolu 63

Benefiċċji in natura għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li jittrasferixxu r-residenza tagħhom jew jirritornaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom, u għall-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom awtorizzati li jmorru fi Stat Membru ieħor għall-kura medika

1. Sabiex tirċievi benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 55(1)(b)(i) tar-Regolament, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza stqarrija ċċertifikata li turi li hijaintitolata biex tkompli tirċievi l-imsemmija benefiċċji. Din l-istqarrija ċċertifikata, li tinħareġ mill-istituzzjoni kompetenti, trid tispeċifika inpartikolari, fejn meħtieġ, il-perjodu massimu matul liema l-benefiċċji jistgħu jkompli jkunu pprovduti, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti. L-istqarrija ċċertifikata tista', fuq talba tal-persuna kkonċernata, tinħareġ wara t-tluq jekk, għal raġunijiet ta' force majeure, ma tistax tinħareġ qabel.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 60(5), (6) u (9) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

3. Paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw b'analoġija fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet ta' benefiċċji in natura fil-każ li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 55(1)(ċ)(i) tar-Regolament.

L-Artikolu 64

Benefiċċji fi flus barra l-pensjonijiet fil-każ ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 61 tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija fejn jidħol ir-riċeviment ta' benefiċċji fi flus, barra l-pensjonijiet, taħt l-Artikolu 55(1)(a)(ii) tar-Regolament. Madanakollu, mingħajr preġudizzju għall-obligazzjoni għal sottomissjoni ta' ċertifikat ta' inkapaċità għax-xogħol, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li tinsab toqgħod fit-territorju ta' Stat Membru mingħajr ma twettaq attività professjonali jew ta' sengħa hemm ma jkollhiex bżonn tissottometti in-notifika li waqfet mix-xogħol li hemm riferenza għaliha f'Artikolu 61(1) tar-Regolament implimentattiv.

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 52 sa 56 tar-Regolament

L-Artikolu 65

Dikjarazzjonijiet, investigazzjonijiet, u bdil ta' informazzjoni bejn istituzzjonijiet għall-inċident fuq ix-xogħol imġarrab fi, jew marda okkupazzjonali ikkuntrattata fi, Stat Membru barra l-Istat kompetenti

1. Meta jiġġarrab inċident fuq ix-xogħol fi, jew marda okkupazzjonali tkun dijanjożata għall-ewwel darba fi, it-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, dikjarazzjoni ta' l-inċident fuq ix-xogħol jew ta' marda okkupazzjonali trid issir skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjonijiet legali fis-seħħ fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih iġġarrab l-inċident fuq ix-xogħol jew li fih kienet dijanjosata l-marda okkupazzjonali, u li f'tali każ jibqgħu applikabbli. Din id-dikjarazzjoni tintbagħat lill-istituzzjoni kompetenti u kopja tintbagħat lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza.

2. L-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-inċident fuq ix-xogħol Iġġarrab jew li fih il-marda okkopazzjonali kienet dijanjosata l-ewwel darba, jibgħat lill-istituzzjoni kompitenti, duplikat, iċ-ċertifikat mediku maħruġ f'dak it-territorju u kwalunkwe informazzjoni rilevanti li l-istituzzjoni ta' l-aħħar tista' titlob.

3. Jekk, fil-każ ta' inċident imġarrab waqt ivvjaġġar fit-territorju ta' Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti, jkun hemm raġunijiet biex tinżamm inkjesta fit-territorju ta' l-ewwel Stat Membru, investigatur jista' jkun maħtur għal dak l-iskop mill-istituzzjoni kompetenti, li hekk imbagħad tinforma lill-awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru. Dawk l-awtoritajiet jassistu lill-imsemmi investigatur, partikolarment bil-ħatra ta' persuna biex tassistih fil-konsultazzjoni tar-rapporti uffiċjali u kwalunkwe dokumenti oħra rigward l-inċident.

4. Fl-aħħar tal-kura, rapport iddettaljat ikun mibgħut lill-istituzzjoni kompetenti flimkien ma' ċertifikati mediki rigward il-konsegwenzi permanenti tal-inċident jew tal-marda, u partikolarment dwar il-kondizzjoni preżenti tal-persuna kkonċernata, u dwar il-fejqan mill-ġrieħi jew dwar il-konsolidament tagħhom. Il-ħlas rilevanti jitħallas mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza, kif ikun il-każ, skond ir-rata applikata mill-istituzzjoni, imma jiġu iddebitati lill-istituzzjoni kompetenti.

5. L-istituzzjoni kompetenti, fuq talba, tinnotifika lill-post ta' residenza jew lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza, kif ikun il-każ, bid-deċiżjoni li tistabbilixxi d-data tal-fejqan mill-ġrieħi jew bil-konsolidazzjoni tagħhom u, fejn ikun hemm bżonn, bid-deċiżjoni rigward l-għoti ta' pensjoni.

L-Artikolu 66

Argumenti rigward in-natura okkupazzjonali ta' inċident jew marda

1. Meta, fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 52 jew 55 (10 tar-Regolament, l-istituzzjoni kompetenti tikkontesta l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni rigward l-inċidenti fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali, minnufih tinnotifika dak il-fatt lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza li pprovdew l-benefiċċji in natura; dawk il-benefiċċji imbagħad ikunu kkunsidrati bħala li ġejjin taħt l-assigurazzjoni tal-mard u jkomplu jkunu pprovduti minn hemm 'il quddiem fuq preżentazzjoni ta' ċertifikati jew ta' stqarrijiet iċċertifikati li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 20 u 21 tar-Regolament implimentattiv.

2. Meta tkun intlaħqet deċiżjoni finali dwar dan is-suġġett, l-istituzzjoni kompetenti minnufih tgħarraf bil-batt lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza li pprovdiet il-benefiċċji in natura. Fejn il-każ mhuwiex wieħed ta' inċident fuq ix-xogħol jew marda okkupazzjonali dik l-istituzzjoni tkompli tipprovdi l-imsemmija benefiċċji in natura taħt l-assigurazzjoni tal-mard kemm-il darba l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija intitolata għalihom. F'każijiet oħrajn, il-benefiċċji in natura riċevuti mill-persuna kkonċernata taħt l-assigurazzjoni tal-mard ikunu kkunsidrati bħala benefiċċji għall-inċident fuq ix-xogħol jew għal mard okkupazzjonali.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 57 tar-Regolament

L-Artikolu 67 (7)

Proċedura fil-każ ta' espożizzjoni għar-riskju ta' mard okkupazzjonali f'diversi Stati Membri

1. Fil-każ kopert mill-Artikolu 57(1) tar-Regolament, notifika tal-mard okkupazzjonali tkun mibgħuta jew lill-istituzzjoni kompetenti fejn jidħol mard okkupazzjonali ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema l-persuna li qiegħda tbati minn marda wettqet l-aħħar attività li setgħet tikkawża l-marda inkwistjoni, jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, li mbagħad tibgħat in-notifika lill-istituzzjoni kompetenti msemmija.

2. Jekk l-istituzzjoni kompetenti li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1 taċċerta li attività li tista' tikkawża l-marda okkupazzjonali inkwistjoni kienet l-aħħar imwettqa taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, hija tibgħat in-notifika u d-dokumenti li jakkumpanjawha lill-istituzzjoni korrispondenti ta' dak l-Istat Membru.

3. Meta l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema il-persuna li qiegħda tbati minn marda l-aħħar wettqet attività li setgħet tikkawża l-marda okkupazzjonali inkwistjoni taċċerta li tali persuna jew is-sopravissuti tagħha ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-Artikolu 57(2), (3) u (4) tar-Regolament, l-imsemmija istituzzjoni trid:

(a) tibgħat, bla dewmien, lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema il-persuna li qiegħda tbati mill-marda qabel kienet wettqet attività li setgħet ikkawżat il-marda inkwistjoni, in-notifika u d-dokumenti kollha ta' magħha, inklużi s-sejbiet u r-rapporti ta' l-eżamijiet mediċi irranġati mill-ewwel istituzzjoni, u kopja tad-deċiżjoni li hemm riferenza għaliha taħt (b);

(b) simultanjament hija tinnotifika lill-persuna kkonċernata bid-deċiżjoni tagħha, waqt li tindika partikolarment ir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta' benefiċċji, ir-raġunijiet u l-limiti ta' żmien għall-appell, u d-data li fiha l-fajl kien mibgħut lill-istituzzjoni li hemm riferenza għaliha taħt (a).

4. Fejn meħtieġ il-każ għandu jkun riferut lura, skond l-istess proċedura, lill-istituzzjoni korrispondenti ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema l-persuna li qiegħda ssofri mill-marda l-ewwel wettqet l-attività li setgħet ikkawżat il-marda okkupazzjonali inkwistjoni.

L-Artikolu 68 (7)

Bdil ta' informazzjoni bejn istituzzjonijiet fil-każ ta' appell kontra deċiżjoni li tkun miċħuda talba — Pagamenti bil-quddiem fil-każ ta' tali appell

1. Fejn isir appell kontra deċiżjoni ta' ċaħda ta' talba meħuda mill-istituzzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri taħt il-leġislazzjoni ta' liema l-persuna li qiegħda ssofri mill-marda wettqet attività li setgħet ikkawżat il-marda okkupazzjonali inkwistjoni, dik l-istituzzjoni trid hekk tinforma lill-istituzzjoni li lilha ntbagħtet in-notifika skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 67 (3) tar-Regolament implimentattiv, u trid sussegwentement tinnotifikaha bid-deċiżjoni finali milħuqa.

2. Jekk id-dritt għall-benefiċċji kien akkwistat taħt il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni ta' l-aħħar, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(2), (3) u (4) tar-Regolament, dik l-istituzzjoni trid tħallas bil-quddiem sa l-ammont li jkun stabbilit, fejn meħtieġ, wara konsultazzjoni ma' l-istituzzjoni kontra d-deċiżjoni ta' liema sar l-appell. L-istituzzjoni ta' l-aħħar trid trodd lura l-ammont ta' avanzi mħallsa jekk, bħala riżultat ta' l-appell, hija tkun mitluba li tipprovdi il-benefiċċji. Dak l-ammont imbagħad ikun imnaqqas mill-ammont totali tal-benefiċċji dovut lill-persuna kkonċernata.

L-Artikolu 69 (7)

Approporzjonament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji fi flus f'każijiet ta' sclerogenic pneumoconiosis

Ir-regoli li ġejjin japplikaw għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 57(5) tar-Regolament:

(a) l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema jingħataw benefiċċji fi flus insegwitu għall-Artikolu 57(1) tar-Regolament (hawn taħt imsejħa "l-istituzzjoni responsabbli mill-pagament ta" benefiċċji fi flus') trid tuża forma li jkun fiha, partikolarment, stqarrija u sommarju tal-perjodi kollha ta' assigurazzjoni (pensjoni tax-xjuħija) jew perjodi ta' residenza mwettqa mill-persuna li qiegħda tbati minn marda taħt il-leġislazzjoni ta' kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

(b) l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċji fi flus trid tibgħat dik il-formola lill-istituzzjonijiet kollha ta' assigurazzjoni tax-xjuħija ta' dawk l-Istati Membri li magħhom il-persuna li qiegħda tbati mill-marda kienet assigurata; kull waħda mill-imsemmija istituzzjonijiet trid iddaħħal fuq il-formola l-perjodi ta' assigurazzjoni (assigurazzjoni tax-xjuħija) jew perjodi ta' residenza mwettqa taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra u trid tirritorna l-formola lill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċji fi flus;

(ċ) l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċji fi flus imbagħad trid tipproporzjona l-ispejjeż bejnha u bejn l-istituzzjonijiet kompetenti l-oħra kkonċernati; hija trid tinnotifika lil ta' l-aħħar b'tali approporzjanament għall-approvazzjoni tagħhom flimkien ma' l-evidenza xierqa partikolarment fejn jirrigwarda l-ammont totali ta' benefiċċji fi flus mogħtija u l-kalkolu tal-perċentaġġi ta' l-approporzjonament;

(d) fl-aħħar ta' kull sena kalendarja, l-istituzzjoni responsabbli mill-pagament ta' benefiċċji fi flus trid tibgħat lil kull wieħed mill-istituzzjonijiet kompetenti l-oħra kkonċernati stqarrija ta' benefiċċji fi flus imħallsa matul is-sena finanzjarja inkonsiderazzjoni, waqt li turi l-ammont dovut minn għand kull waħda minnhom skond l-approporzjonament ipprovdut taħt (ċ); kull waħda minn dawk l-istituzzjonijiet trid tirrifondi l-ammont dovut lill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċji fi flus mill-iktar fis possibbli, u fi żmien tliet xhur l-iktar tard.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 58(3) tar-Regolament

L-Artikolu 70

Stqarrija ċċertifikata rigward il-membri tal-familja li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni meta jkunu qegħdin jiġu kkalkulati l-benefiċċji fi flus inklużi l-pensjonijiet

1. Sabiex jirċievi benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 58(3) tar-Regolament, min jagħmel it-talba jrid jissottometti stqarrija ċċertifikata rigward il-membri tal-familja tiegħu li qegħdin jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih tinsab l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta' benefiċċji.

Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ mill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-mard tal-post ta' residenza tal-membru tal-familja jew minn istituzzjoni oħra nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huma residenti. Id-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-tielet sottoparagrafi ta' l-Artikolu 25(2) tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

Minflok l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fl-ewwel paragrafu, l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta' benefiċċji fi flus tista' titlob lil min jagħmel it-talba biex jipproduċi dokumenti riċenti dwar l-istatus ċivili rigward il-membru tal-familja li jabitaw fi Stat Membru ieħor differenti minn dak li fih tinsab l-istituzzjoni msemmija.

2. Fil-każ li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1, jekk il-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kkonċernata titlob li l-membri tal-familja jridu jabitaw taħt l-istess saqaf ta' min jagħmel it-talba, il-fatt li l-imsemmi membru tal-familja li ma jissodisfax dik il-kondizzjoni huma madankollu dipendenti prinċipalment fuq min jagħmel it-talba jrid ikun stabbilit minn dokumenti li jippruvaw t-trasmissjoni regolari ta' parti mill-qligħ ta' min jagħmel it-talba.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 60 tar-Regolament

L-Artikolu 71

Aggravament ta' marda okkupazzjonali

1. Fil-każijiet koperti mill-Artikolu 60(1) tar-Regolament, min jagħmel it-talba jrid iforni lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li mingħandha qiegħed jitlob dritt ta' benefiċċju bl-informazzjoni kollha rigward l-benefiċċji maqlugħa qabel fejn tidħol l-marda okkupazzjonali inkwistjoni. Dik l-istituzzjoni tista' tapplika lil kwalunkwe istituzzjoni oħra li qabel kienet kompetenti sabiex takkwista kwalunkwe informazzjoni li hija tikkonsidra bżonjuża.

2. Fil-każ kopert mill-Artikolu 60(1) tar-Regolament, l-istituzzjoni kompetenti li trid tħallas l-benefiċċji fi flus trid tinnotifika lill-istituzzjoni l-oħra kkonċernata, għall-approvazzjoni tagħha, ta' l-ammont ta' spejjeż li għandhom isiru mill-istituzzjoni ta' laħħar bħala riżultat ta' l-aggravazzjoni, flimkien ma' l-evidenza xierqa. Fl-aħħar ta' kull sena kalendarja, l-ewwel istituzzjoni trid tibgħat lit-tieni istituzzjoni stqarrija tal-benefiċċji fi flus mħallsa matul is-sena finanzjarja inkwistjoni, billi turi l-ammont dovut m'għand l-istituzzjoni ta' l-aħħar li tista' tagħmel ir-rifużjoni ta' l-ewwel istituzzjoni mill-iktar fis possibbli, u fi żmien tliet xhur l-iktar tard.

3. Fil-każ li hemm riferenza għalih fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 60(2)(b) tar-Regolament, l-istituzzjoni responsabbli għall-pagament ta' benefiċċji fi flus trid tinnotifika lill-istituzzjonijiet kompetenti kkonċernati, għall-approvazzjoni tagħhom, tal-bidliet magħmula fl-aproporzjonijiet preċedenti ta' l-ispejjeż flimkien ma' l-evidenza neċessarja ta' sapport.

4. Fil-każ li hemm riferenza għalih fit-tieni sentenza ta' l-Artikolu 60(2)(b) tar-Regolament, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 japplikaw b'analoġija.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 61(5) u (6) tar-Regolament

L-Artikolu 72

Stima tal-grad ta' inkapaċità fil-każ ta' inċident fuq ix-xogħol imġarrab qabel jew sussegwentement jew marda okkupazzjonali dijanjosata qabel jew sussegwentement

1. Sabiex issir stima tal-gradi ta' l-inkapaċità, biex tistabbilixxi dritt għal kwalunkwe benefiċċju, jew biex tiddetermina l-ammont ta' tali benefiċċju fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 61(5) u (6) tar-Regolament, min jagħmel t-talba jrid iforni lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kien suġġett fiż-żmien meta ġġarrab l-inċident fuq ix-xogħol jew l-marda okkupazzjonali kienet dijanjosata l-ewwel darba, bl-informazzjoni kollha dwar inċidenti mġarrba fuq ix-xogħol qabel jew sussegwentement jew mard okkupazzjonali meħud minnu meta kien suġġett għal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, kien x'kien il-grad ta' l-inkapaċità kkawżata minn dawk il-każi ta' qabel jew sussegwenti.

2. Skond il-leġislazzjoni li hija tamministra fejn jidħol l-akkwist tad-dritt għall-benefiċċju, u għad-determinazzjoni ta' l-ammont ta' benefiċċju, l-istituzzjoni kompetenti tieħu inkonsiderazzjoni l-grad ta' inkapaċità kawżat minn każijiet ta' qabel jew sussegwenti.

3. L-istituzzjoni kompetenti tista' tapplika lil kwalunkwe istituzzjoni oħra li kienet qabel jew sussegwentement kompetenti biex takkwista kwalunkwe informazzjoni li hija tqis neċessarja.

Meta inkapaċità għax-xogħol ta' qabel jew sussegwenti kienet ikkawżata minn inċident imġarrab waqt li l-persuna kkonċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li ma jagħmel ebda distinzjoni għall-oriġni ta' l-inkapaċità għax-xogħol, l-istituzzjoni kompetenti fejn tidħol inkapaċità għax-xogħol ta' qabel jew sussegwenti jew il-korp nominat mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat ifornu, fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru ieħor, informazzjoni li tkun tista' tagħmilha possibbli li tiddetermina jekk l-inkapaċità kinitx ir-riżultat ta' inċident fuq ix-xogħol fit-tifsira tal-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni tat-tieni Stat Membru. Fejn il-każ huwa tali, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 japplikaw b'analoġija.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 61(1) tar-Regolament

L-Artikolu 73

Istitutzzjonijiet li għalihom ħaddiema tal-minjieri u impriżi simili jistgħu japplikaw meta jkunu qegħdin jew jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1. Fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 62(1) tar-Regolament u fejn, fil-pajjiż ta' permanenza jew residenza, il-benefiċċji pprovduti taħt l-iskema ta' assigurazzjoni għall-inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali li jkopru ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar huma ekwivalenti għal dawk ipprovduti taħt l-iskema speċjali għall-ħaddiema tal-minjieri u ta' impriżi simili, ħaddiema li jagħmlu parti mill-aħħar kategorija jistgħu japplikaw lill-eqreb istituzzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih jinsabu jew jabitaw speċifikat fl-Anness 3 tar-Regolament implimentattiv, anke jekk ta' l-aħħar hija istituzzjoni ta' l-iskema applikabbli għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar, liema istituzzjoni trid tipprovdi tali benefiċċji.

2. Fejn il-benefiċċji pprovduti taħt l-iskema speċjali għall-ħaddiema tal-minjieri u impriżi simili huma iktar vantaġġjużi, tali ħaddiema jkollhom l-għażla li japplikaw jew lill-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' dik l-iskema, jew lill-eqreb istituzzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih qegħdin jew jabitaw, liema tamministra l-iskema għall-ħaddiema manwali fl-industrija ta' l-azzar. Fil-każ ta' l-aħħar l-istituzzjoni inkwistjoni tiġbed l-attenzjoni tal-persuna kkonċernata għall-fatt li bl-applikazzjoni lill-istituzzjoni responsabbli għall-amministrazzjoni ta' l-iskema speċjali msemmija hawn fuq, hija takkwista benefiċċji iktar vantaġġjużi; hija trid, ukoll, tinfurmaha bl-isem u l-indirizz ta' tali istituzzjoni.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 62(2) tar-Regolament

L-Artikolu 74

It-teħid inkonsiderazzjoni tal-perjodu li matulu l-benefiċċji kienu diġà ġew ipprovduti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor

Għall-iskop ta' l-Artikolu 61(2) tar-Regolament, l-istituzzjoni ta' Stat Membru msejħa biex tipprovdi benefiċċji tista' titlob lill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor biex tforniha b'informazzjoni rigward il-perjodu matul liema l-istituzzjoni ta' l-aħħar kienet diġà pprovdiet benefiċċji għall-istess każ ta' inċident fuq ix-xogħol jew mard okkupazzjonali.

Sottomissjoni u investigazzjoni ta' talbiet għal pensjonijiet fejn jidħol mard okkupazzjonali kopert mill-Artikolu 57 tar-Regolament

L-Artikolu 75

1. Sabiex tirċievi pensjoni jew allowance supplimentari taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jew is-sopravissuti tagħha li tabita fi Stat Membru ieħor tagħmel talba jew lill-istituzzjoni kompetenti jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, li jridu jibagħtu tali talba lill-istituzzjoni kompetenti. Is-sottomissjoni tat-talba tkun suġġetta għar-regoli li ġejjin:

(a) it-talba trid tkun akkumpanjata mid-dokumenti li jissapportjawha meħtieġa u magħmula fuq il-formola pprovdut għaliha mil-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kompetenti;

(b) l-eżattezza ta' l-informazzjoni fornuta minn min jagħmel it-talba trid tkun stabbilita minn dokumenti uffiċjali mwaħħla mal-formola tat-talba, jew ikkonfermata mill-korpi kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita min għamel it-talba.

2. L-istituzzjoni kompetenti trid tinnotifika lil min jagħmel it-talba bid-deċiżjonijiet tagħha direttament jew permezz tal-korp ta' unjoni ta' l-Istat kompetenti; hija trid tibgħat kopja ta' dik id-deċiżjoni lill-korp ta' unjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita min jagħmel it-talba.

Kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi

L-Artikolu 76

1. Kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi, inklużi eżamijiet mediċi pprovdut għalihom fil-każ ta' pensjonijiet li qegħdin ikunu riveduti, isiru fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna intitolata għall-benefiċċji tinzerta tkun, skond il-proċeduri stipulati bil-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni ta' l-aħħar. L-istituzzjoni kompetenti, iżda, tirriserva d-dritt li jkollha eżaminata lill-persuna intitolata għall-benefiċċji minn tabib ta' l-għażla tagħha.

2. Kwalunkwe persuna li tieħu pensjoni għaliha jew għal iltim trid tinforma lill-istituzzjoni responsabbli għall-pagament bi kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni tagħha jew f'dik ta' l-iltim li tista' b'xi mod timmodifika d-drittijiet tal-pensjoni.

Ħlas ta' pensjonijiet

L-Artikolu 77

Ħlas ta' pensjonijiet dovuti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed lil pensjonanti residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor isir skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 53 u 58 tar-Regolament implimentattiv.

IL-KAPITOLU 5

GĦOTJIET TAL-MEWT

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 64, 65 u 66 tar-Regolament

L-Artikolu 78

Sottomissjoni ta' talba għall-għotja

Sabiex tkun riċevuta għotja tal-mewt taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru differenti mill-Istatli fit-territorju tiegħu jabita, min jagħmel it-talba jrid jissottometti t-talba tiegħu jew lill-istituzzjoni kompetenti jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

It-talba trid tkun akkumpanjata minn dokumenti li jissapportjawha mitluba mil-leġislazzjoni li l-istituzzjoni kompetenti tamministra.

L-eżattezza ta' l-informazzjoni fornuta minn min jagħmel it-talba trid tistabbilixxi b'dokumenti uffiċjali mehmuża mat-talba jew konfermati mill-korpi kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabita min jagħmel it-talba.

L-Artikolu 79

Stqarrija ċċertifikata ta' perjodi

1. Sabiex jinvoka d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 64 tar-Regolament, min jagħmel it-talba jrid jissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata li tispeċifika l-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa mill-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjoni li tagħha kienet suġġetta l-aħħar.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ, fuq talba ta' min jagħmel it-talba, mill-assigurazzjoni tal-mard jew mill-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija, kif ikun il-każ, li magħha l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet l-aħħar assigurata. Jekk min jagħmel it-talba ma jissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni kompetenti tiksibha minn waħda jew oħra ta' l-istituzzjonijiet msemmija qabel.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 japplikaw b'analoġija jekk, sabiex ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, huwa meħtieġ li jittieħdu inkonsiderazzjoni perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza mwettqa qabel taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor.

IL-KAPITOLU 6

BENEFIĊĊJI TAD-DISIMPJIEG

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 67 tar-Regolament

L-Artikolu 80

Stqarrija ċċertifikata ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew impjieg

1. Sabiex tinvoka d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 67(1), (2) jew (4) tar-Regolament, il-persuna kkonċernata tris tissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata li tispeċifika l-perjodi ta' l-assigurazzjoni jew impjieg mwettqa qabel bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni li għaliha kienet l-aħħar suġġetta, flimkien ma' kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa mil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ, fuq talba tal-persuna kkonċernata, jew mill-istituzzjoni kompetenti fejn jidħol id-disimpjieg ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet l-aħħar suġġetta, jew minn istituzzjoni oħra nnominata mill-awtorità kompetenti ta' l-imsemmi Stat Membru. Jekk hija ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni kompetenti tiksibha minn għand waħda jew l-oħra mill-istituzzjonijiet imsemmija.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 japplikaw b'analoġija jekk, sabiex tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, huwa meħtieġ li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-perjodi ta' assigurazzjoni jew impjieg mwettqa qabel bħala persuna impjegata taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 68 tar-Regolament

L-Artikolu 81

Stqarrija ċċertifikata għall-kalkolu ta' benefiċċji

Fejn ir-responsabbiltà għall-kalkolu ta' benefiċċji taqa' fuq istituzzjoni koperta mill-Artikolu 68(1) tar-Regolament, u fejn persuna ma wettqitx l-aħħar impjieg tagħha għal ta' l-inqas erba' ġimgħat fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tinsab dik l-istituzzjoni, hija tissottometti lill-imsemmija istituzzjoni stqarrija ċċertifikata li tindika n-natura ta' l-aħħar impjieg imwettaq għal ta' l-inqas erba' ġimgħat fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, u l-fergħa ta' l-ekonomija li fiha kien imwettaq l-impjieg. Jekk il-persuna kkonċernata ma tissottomettix din l-istqarrija ċċertifikata, l-imsemmija istituzzjoni tiksibha jew mingħand l-istituzzjoni kompetenti fejn jidħol l-impjieg ta' l-Istat Membru ta' l-aħħar li miegħu kienet l-aħħar assigurata, jew inkella minn istituzzjoni oħra nominata mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru.

L-Artikolu 82

Stqarrija ċċertifikata rigward il-membri tal-familja li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji

1. Sabiex tinvoka d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 68(2) tar-Regolament, il-persuna kkonċernata tissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata rigward il-membri tal-familja li huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih tinsab l-imsemmija istituzzjoni.

2. Din l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ mill-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw dawk il-membri tal-familja. Din trid tiċċertifika li l-membri tal-familja ma jittieħdux inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċji ta' impjieg dovuti lil persuna oħra taħt il-leġislazzjoni ta' l-imsemmi Stat Membru.

L-istqarrija ċċertifikata tkun valida għal 12-il xahar wara d-data tal-ħruġ. Din tista' tiġġedded; f'tali każ, din tkun valida mid-data tat-tiġdid. Il-persuna kkonċernata immedjatament tgħarraf lill-istituzzjoni kompetenti bi kwalunkwe okkorrenza li tinħtieġ emendament għall-imsemmija stqarrija ċċertifikata. Tali emenda tidħol fis-seħħ mid-data ta' tali okkorrenza.

3. Fejn l-istituzzjoni li toħroġ l-istqarrija ċċertifikata li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 1 mhix f'pożizzjoni li tiċċertifika li l-membri tal-familja m'għandhomx jittieħdu inkonsiderazzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċju tad-disimpjieg dovut lill-persuna oħra taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huma jabitaw, il-persuna kkonċernata, meta tippreżenta l-istqarrija ċċertifikata lill-istituzzjoni kompetenti, tissuplixxi l-imsemmija stqarrija ċċertifikata b'dikjarazzjoni għal dak l-iskop.

Id-dispożizzjonijiet tat-tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 2 japplikaw b'analoġija għal dik id-dikjarazzjoni.

Implimentazzjoni għall-Artikolu 69 tar-Regolament

L-Artikolu 83

Kondizzjonijiet u limiti għar-retenzjoni tad-dritt għall-benefiċċji meta persuna disimpjegata tmur fi Stat Membru ieħor

1. Sabiex iżżomm id-dritt għall-benefiċċji, persuna disimpjegata koperta mill-Artikolu 69(1) tar-Regolament tissottometti lill-istituzzjoni tal-post li fih marret stqarrija ċċertifikata li fih l-istituzzjoni kompetenti tiċċertifika li hija għadha intitolata taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1(b) ta' l-imsemmi L-Artikolu. L-istituzzjoni kompetenti tispeċifika partikolarment f'din l-istqarrija ċċertifikata:

(a) l-ammont ta' benefiċċji li jridu jitħallsu lill-persuna disimpjegata taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti;

(b) id-data li fiha l-persuna disimpjegata waqfet milli tkun tajba għas-servizzi ta' l-impjieg tal-Istat kompetenti;

(ċ) il-limitu ta' żmien taħt l-Artikolu 69(1)(b) tar-Regolament għar-reġistrazzjoni ta' persuna tfittex ix-xogħol fl-Istat Membru li fih marret il-persuna disimpjegata;

(d) il-perjodu massimu, skond l-Artikolu 69(1)(ċ) tar-Regolament, matul liema d-dritt għall-benefiċċju għandu jinżamm;

(e) fatti li jistgħu ibiddlu l-intitolament għall-benefiċċju.

2. Persuna disimpjegata li fi ħsiebha tmur fi Stat Membru ieħor sabiex tfittex impjieg hemm, qabel ma titlaq, trid tapplika għal stqarrija ċċertifikata li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1. Jekk il-persuna disimpjegata ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni tal-post li fih marret tiksibha mingħand l-istituzzjoni kompetenti. Is-servizzi tad-disimpjieg ta' l-Istat kompetenti jridu jiżguraw li l-persuna disimpjegata kienet informata bl-obligazzjonijiet tagħha taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament u taħt dan l-Artikolu.

3. L-istituzzjoni tal-post li fih marret il-persuna disimpjegata tgħarraf lill-istituzzjoni kompetenti bid-data li fiha l-persuna disimpjegata rreġistrat u bid-data li fiha il-ħlas ta' benefiċċji kien mibdi u tħallas il-benefiċċji lill-Istat kompetenti skond il-proċedura pprovdut għaliha bil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fih marret il-persuna disimpjegata.

L-istituzzjoni tal-post li gih marret il-persuna disimpjegata twettaq kontroll jew arranġament biex isir wieħed bħallikieku kienet qiegħda tieħu ħsieb hi tal-persuna disimpjegata intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra. Hija tinforma lill-istituzzjoni kompetenti bi kwalunkwe okkorrenza li taqa' taħt il-paragrafu 1(e) ta' hawn fuq hekk kif issir taf biha u, f'każijiet fejn il-benefiċċji jeħtieġ jiġu sospiżi jew imneħħija, hija minnufih twaqqaf il-ħlas tal-benefiċċju. L-istituzzjoni kompetenti minnufih tinforma kemm, u minn liema data, l-intitolament għall-benefiċċju tal-persuna disimpjegata huwa affettwat minn dak il-fatt. Ħlas ta' benefiċċji jista' biss jerġa' jibda, fejn suppost, wara r-riċeviment ta' tali informazzjoni. Fejn il-benefiċċju jrid jiġi mnaqqas, l-istituzzjoni tal-post li fih marret il-persuna disimpjegata jkompli jħallasha ammont imnaqqas ta' benefiċċju, suġġett għall-aġġustament, wara r-riċeviment tat-tweġiba mingħand l-istituzzjoni kompetenti.

4. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu fuq dispożizzjonijiet implimentattivi oħra.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 71 tar-Regolament

L-Artikolu 84

Persuni disimpjegati li qabel kienu impjegati u li, matul l-aħħar impjieg tagħhom kienu jabitaw fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

1. Fil-każijiet li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 71(1)(a)(ii) u fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii) tar-Regolament, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tkun ikkunsidrata li hija l-istituzzjoni kompetenti, għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 80 tar-Regolament implimentattiv.

2. Sabiex titlob benefiċċji taħt id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii) tar-Regolament, persuna disimpjegata li qabel kienet impjegata tissottometti lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, flimkien ma' l-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fl-Artikolu 80 tar-Regolament implimentattiv, stqarrija ċċertifikata mill-istituzzjoni ta l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu kienet l-aħħar suġġetta, li tindika li hija m'għandha ebda dritt għall-benefiċċji taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament.

3. Għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 71(2) tar-Regolament, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza titlob lill-istituzzjoni kompetenti għal kwalunkwe informazzjoni rigward l-intitolamenti, mingħand l-istituzzjoni ta' l-aħħar, tal-persuna disimpjegata li qabel kienet persuna impjegata.

IL-KAPITOLU 7 (8)

IL-BENEFIĊĊJI TAL-FAMILJA

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 72 tar-Regolament

L-Artikolu 85 (A)

Stqarrija ċċertifikata ta' perjodi ta' impjieg jew ta' impjieg għar-ras

1. Sabiex tinvoka d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 72 tar-Regolament, persuna tissottometti lill-istituzzjoni kompetenti stqarrija ċċertifikata li tispeċifika l-perjodu ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras imwettaq taħt il-leġislazzjoni li għaliha kienet suġġetta l-aħħar.

2. Dik l-istqarrija ċċertifikata tinħareġ, fuq talba tal-persuna kkonċernata, jew mill-istituzzjoni kompetenti fejn jidħlu l-benefiċċji tal-familja ta' l-Istat Membru li magħha kienet l-aħħar assigurata, jew inkella minn istituzzjoni oħra nnominata mill-awtoroità kompetenti ta' l-imsemmi Stat Membru. Jekk hi ma tissottomettix l-imsemmija stqarrija ċċertifikata, l-istituzzjoni kompetenti tiksibha mingħand waħda jew oħra mill-istituzzjonijiet imsemmija hawn fuq dment li l-istituzzjoni ta' assigurazzjoni tal-mard hija kapaċi tibgħatilha kopja tal-istqarrija ċċertifikata pprovdut għaliha fl-Artikolu 16(a) tar-Regolament implimentattiv.

3. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 japplikaw b'analoġija kemm-il darba, sabiex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti, jkun meħtieġ li jittieħdu inkonsiderazzjoni perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għar-ras mwettqa qabel taħt il-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor.

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 73 u 75(1) u (2) tar-Regolament (8)

L-Artikolu 86 (8)

1. Sabiex tirċievi benefiċċji tal-familja taħt l-Artikolu 73 tar-Regolament, persuna impjegata tissottometti talba lill-istituzzjoni kompetenti, fejn meħtieġ permezz ta' min jimpjegaha (is-sid).

2. B'sapport għat-talba tagħha, l-persuna impjegata tissottometti ċertifikat rigward il-membri tal-familja tagħha li jabitaw fit-territorju ta' Stat Membru differenti minn dak li fih tinsab l-istituzzjoni kompetenti. Tali ċertifikat jinħareġ, jew mill-awtoritajiet kompetenti fejn jidħlu kwistjonijiet ta' status ċivili fil-pajjiż ta' residenza ta' dawk il-membri tal-familja, jew mill-istituzzjoni kompetenti fejn tidħol assigurazzjoni ta' mard fil-post ta' residenza ta' dawk il-membri tal-familja, jew minn istituzzjoni oħra nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jabitaw dawk il-membri tal-familja. Tali ċertifikat irid jiġġedded kull sena.

3. Fejn il-leġislazzjoni ta' l-Istat kompetenti tipprovdi li l-benefiċċji tal-familja jistgħu jew iridu jitħallsu lil persuna differenti mill-persuna impjegata, ta' l-aħħar tissottometti wkoll b'sapport tat-talba tagħha, informazzjoni li tidentifika l-individwu li lilu jridu jitħallsu l-benefiċċji tal-familja fil-pajjiż ta' residenza (isem, kunjom, indirizz sħiħ).

4. L-awtoritajiet kompetenti ta' tnejn jew iktar Stati Membri jistgħu jaqblu dwar proċeduri speċjali għall-pagament tal-benefiċċji tal-familja, partikolarment biex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 75(1) u (2) tar-Regolament. Tali ftehim ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni Amministrattiva.

5. Persuna impjegata tinforma lill-istituzzjoni kompetenti fejn ikun hemm bżonn permezz ta' min jimpjegaha:

- bi kwalunkwe bidla fis-sitwazzjoni tal-membri tal-familja tagħha li jistgħu ibiddlu l-intitolament għall-benefiċċji tal-familja,

- bi kwalunkwe tibdil fin-numru tal-membri tal-familja li għalihom huma dovuti l-benefiċċji tal-familja,

- bi kwalunkwe tibdil ta' residenza jew permanenza ta' tali membri tal-familja,

- bi kwalunkwe twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali (ta' sengħa) li permezz tiegħu l-benefiċċji tal-familja huma wkoll dovuti taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu qegħdin jabitaw il-membri tal-familja.

L-Artikolu 87 (8)

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 74 tar-Regolament

L-Artikolu 88 (8)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 86 tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija lill-persuni disimpjegati li qabel kienu impjegati jew jaħdmu għal rashom u li huma koperti mill-Artikolu 74 tar-Regolament.

L-Artikolu 89 (8)

IL-KAPITOLU 8

BENEFIĊĊJI GĦAL TFAL DIPENDENTI TA' PENSJONANTI U GĦALL-ORFNI

Implimentazzjoni ta' l-Artikoli 77, 78 u 79 tar-Regolament

L-Artikolu 90

1. Sabiex tirċievi benefiċċji taħt l-Artikolu 77 jew 78 tar-Regolament, min jagħmel it-talba jissottometti talba lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, skond il-proċeduri stipulati bil-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni.

2. Jekk, madanakollu, min jagħmel it-talba ma jabitax fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tinsab l-istituzzjoni kompetenti, huwa jissottometti talba jew lill-istituzzjoni kompetenti jew lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, li mbagħad tibgħat it-talba lill-istituzzjoni kompetenti, waqt li tindika d-data li fiha kienet sottomessa. Id-data tkun ikkunsidrata bħala d-data ta' sottomissjoni tat-talba lill-istituzzjoni kompetenti.

3. Jekk l-istituzzjoni kompetenti li għaliha hemm riferenza fil-paragrafu 2 issib li ma hemm ebda ntitolament taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra, hija tibgħat it-talba minnufih, flimkien mad-dokumenti u informazzjoni kollha meħtieġa, lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li għal-leġislazzjoni tiegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha kienet suġġetta għall-itwal perjodu ta' żmien.

Fejn meħtieġ il-biċċa tista' tkun irreferuta lura, taħt l-istess kondizzjonijiet, lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema l-persuna kkonċernata wettqet l-iqsar mill-perjodi tagħha ta' assigurazzjoni jew residenza.

4. Il-Kummissjoni Amministrattiva, fejn ikun hemm bżonn, tistipula kwalunkwe proċeduri supplimentari meħtieġa għas-sottomissjoni ta' talbiet għall-benefiċċji.

L-Artikolu 91

1. Ħlas ta' benefiċċji dovuti taħt l-Artikolu 77 u 78 tar-Regolament isiru skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 53 sa 58 tar-Regolament implimentattiv.

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, fejn ikun hemm bżonn, jinnominaw l-istituzzjoni kompetenti biex tħallas benefiċċji dovuti taħt l-Artikolu 77 jew 78 tar-Regolament.

L-Artikolu 92

Kwalunkwe persuna li lilha jitħallsu benefiċċji taħt l-Artikolu 77 jew 78 tar-Regolament għal tfal ta' pensjonant jew għall-iltim, għandha tinforma lill-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas ta' tali benefiċċji:

- bi kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni tat-tfal jew ta' l-iltim li tista' tibdel l-intitolament għall-benefiċċji,

- bi kwalunkwe modifika fin-numru ta' tfal jew orfni fejn jidħlu dawk li lilhom huma dovuti l-benefiċċji,

- bi kwalunkwe trasferiment ta' residenza tat-tfal jew orfni,

- bi kwalunkwe twettiq ta' attività professjonali jew kummerċjali (tas-sengħa) li tagħti intitolament għall-benefiċċji tal-familja jew għal allowances tal-familja għal tali tfal jew orfni.

IT-TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

L-Artikolu 93

Rifużjoni ta' benefiċċji ta' assigurazzjoni għall-mard u l-maternità differenti minn dawk ipprovdut għalihom fl-Artikoli 94 u 95 tar-Regolament implimentattiv

1. L-ammont attwali ta' benefiċċji in natura pprovdut taħt l-Artikolu 19(1) u (2) tar-Regolament lill-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom u lill-membri tal-familji tagħhom li jabitaw fit-territorju ta' l-istess Stat Membru, u benefiċċji in natura ipprovduti taħt l-Artikolu 21(2), 22, 25(1), (3) u (4), 26, 29(1) jew 31 tar-Regolament, ikunu rifondati mill-istituzzjoni kompetenti lill-istituzzjoni li pprovdiet l-imsemmija benefiċċji kif muri fil-kontijiet ta' dik l-istituzzjoni.

2. Fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fit-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 21(2), it-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 22(3) u fl-Artikoli 29(1) u 31 tar-Regolament, u għall-iskopijiet tal-paragrafu implimentattiv 1, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja jew tal-pensjonant, kif ikun il-każ, tkun ikkunsidrata bħala l-istituzzjoni kompetenti.

3. Jekk l-ammont attwali ta' benefiċċji li għalih hemm riferenza fil-paragrafu 1 ma jidhirx fil-kontijiet tal-istituzzjoni li pprovdiethom, u ebda ftehim ma kien konkluż taħt il-paragrafu 6, l-ammont li jrid ikun irrifondut ikun determinat abażi ta' pagament f'somma sħiħa kkalkulata mir-riferenzi kollha proprji ottenuti mill-informazzjoni li jkun hemm. Il-Kummissjoni Amministrattiva tagħmel stima tal-bażijiet li jridu jintużaw għall-kalkolu tal-ħlasijiet tas-somma sħiħa u tiddeċiedi l-ammont li joħroġ minnha.

4. Għall-iskopijiet tar-rifużjoni, rati ogħla minn dawk applikabbli għall-benefiċċji in natura pprovduti lill-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma suġġetti għal-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni li pprovdiet il-benefiċċji li għalihom hemm riferenza fil-paragrafu 1 jistgħu ma jittiħdux inkonsiderazzjoni.

5. Id-dispożizzjoni tal-paragrafi 1 u 2 tapplika b'analoġija għar-rifużjoni ta' benefiċċji fi flus imħallsa skond id-dispożizzjonijiet tat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 18(8) tar-Regolament implimentattiv.

6. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu dwar metodi oħra ta' stima ta' l-ammonti li għandhom ikunu rrifonduti, partikolarment abażi ta' somom f'daqqa.

L-Artikolu 94

Rifużjoni ta' benefiċċji in natura pprovduti taħt l-assigurazzjoni għall-mard u l-maternità lill-membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma jabitawx fl-Istat Membru ta' din ta' l-aħħar

1. L-ammont ta' benefiċċji in natura ipprovduti taħt l-Artikolu 19(2) tar-Regolament lill-membri tal-familja ta' persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li ma jabitawx fit-territorju ta' l-istess Stat Membru bħall-persuna kkonċernata jkunu rrifonduti mill-istituzzjonijiet kkonċernati lill-istituzzjonijiet li pprovdew l-imsemmija benefiċċji a bażi ta' somom f'daqqa fejn tidħol kull sena kalendarja li hija qrib kemm jista' jkun lejn l-ispejjeż attwalment magħmula.

2. Il-ħlas f'somma f'daqqa jkun iddeterminat billi tkun immultiplikata l-ispiża annwali medja ta' kull familja bin-numru ta' familji annwali medju li jrid jittieħed inkonsiderazzjoni u billi mill-ammont li jirriżulta jitnaqqas 20 %.

3. Il-fatturi meħtieġa għall-kalkolu tas-somma f'daqqa msemmija jkunu ddeterminati kif ġej:

(a) l-ispiża annwali medja ta' kull familja tinkiseb, għal kull Stat Membru, billi l-infiq annwali fuq l-benefiċċji in natura ipprovduti mill-istituzzjonijiet ta' dak l-Istat Membru lill-membri tal-familji kollha tal-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-imsemmi Stat Membru, taħt l-iskemi tas-sigurtà soċjali li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni, jkunu diviżi min-numru annwali medju ta' tali persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom ma' membri tal-familja; l-iskemi tas-sigurtà soċjali li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni għal dak l-iskop huma speċifikati fl-Anness 9 tar-Regolament implimentattiv;

(b) fin-negozjati bejn l-istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri, in-numru annwali medju ta' familji li jrid jittieħed inkonsiderazzjoni jkun ugwali għan-numru annwali medju ta' persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma suġġetti għal-leġislazzjoni ta' wieħed minn dawk l-Istati Membri u l-membri ta' liema familji huma intitolati għall-benefiċċji in natura li se jkunu pprovduti minn istituzzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor.

4. In-numru ta' familji li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3(b) jkun iddeterminat permezz ta' lista miżmuma għal dak l-iskop mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, ibbażat fuq evidenza ddokumentata mill-istituzzjoni kompetenti tad-dritt tal-persuna kkonċernata. Fil-każ ta' kwalunkwe disputa, l-osservazzjonijiet ta' l-istituzzjonijiet involuti jkunu sottomessi lill-Bord ta' l-Awditur ipprovdut għalih fl-Artikolu 101(3) tar-Regolament implimentattiv.

5. Il-Kummissjoni Amministrattiva tistipula l-metodi u proċeduri għad-determinazzjoni tal-fatturi kalkulanti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 3 u 4.

6. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu fuq metodi oħra ta' stima ta' l-ammonti li għadhom ikunu rrifonduti.

L-Artikolu 95 [1]

Rifużjoni fuq benefiċċji in natura pprovduti taħt l-assigurazzjoni tal-mard u l-maternità lill-pensjonanti u membri tal-familji tagħhom li ma jabitawx fi Stat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema huma jirċievu pensjoni u huma intitolati għall-benefiċċji

1. L-ammont tal-benefiċċji in natura ipprovduti taħt l-Artikoli 28(1) u 28a tar-Regolament ikun irrifondut mill-istituzzjonijiet kompetenti lill-istituzzjonijiet li pprovdew l-imsemmija benefiċċji, abażi ta' somma f'daqqa li hija qrib kemm jista' jkun għan-nefqa attwali li saret.

2. Il-ħlas f'somma f'daqqa jkun determinat bl-immultiplikar ta' l-ispiża annwali medja għal kull pensjonant bin-numru annwali medju tal-pensjonanti li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni, u bit-tnaqqis ta' 20 % mill-ammont riżultanti.

3. Il-fatturi meħtieġa għall-kalkolu ta' l-imsemmija somma f'daqqa jkunu ddeterminati skond ir-regoli li ġejjin:

(a) l-ispiża annwali medja għal kull pensjonant tinkiseb, għal kull Stat Membru, billi tkun diviża n-nefqa annwali fuq il-benefiċċji kollha in natura pprovduta mill-istituzzjoni ta' dak l-Istat Membru lill-pensjonanti kollha li l-pensjoni tagħhom hija pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru, taħt l-iskemi tas-sigurtà soċjali li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni, u lill-membri tal-familji tagħhom, bin-numru annwali medju tal-pensjonanti; l-iskemi tas-sigurtà soċjali li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għal dak l-iskop huma speċifikati fl-Anness 9;

(b) fin-negozjar bejn l-istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri, in-numru annwali medju tal-pensjonanti li jrid jittieħed inkonsiderazzjoni jkun ugwali għan-numru annwali medju ta' pensjonanti li għalih hemm riferenza fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament li, waqt li jkunu jabitaw f'wieħed mill-Istati Membri, jkunu intitolati għall-benefiċċji in natura li għandhom ikunu addebitati lill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru l-ieħor.

4. In-numru ta' pensjonanti li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3(b) jkun determinat permezz ta' lista miżmuma għal dak l-iskop mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, ibbażat fuq xhieda dokumentata fornuta mill-istituzzjoni kompetenti tad-drittijiet tal-persuni kkonċernati. Fil-każ ta' kwalunkwe kwistjoni, l-osservazzjonijiet ta' l-istituzzjonijiet involuti jkunu sottomessi lill-Bord ta' l-Awditur ipprovdut għalih fl-Artikolu 101(3) tar-Regolament implimentattiv.

5. Il-Kummissjoni Amministrattiva tistipula l-metodi u l-proċeduri għall-iddeterminar tal-fatturi kalkulanti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 3 u 4.

6. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jaqblu dwar metodi oħra ta' kif jassessjaw l-ammonti li għandhom ikunu rrifonduti.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 63(2) tar-Regolament

L-Artikolu 96

Rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti taħt skemi ta' assigurazzjoni għall-inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali mill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed f'isem l-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor

Għall-iskopijiet ta' l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 63(2) tar-Regolament, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 93 tar-Regolament implimentattiv japplikaw b'analoġija.

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 70(2) tar-Regolament

L-Artikolu 97

Rifużjoni ta' benefiċċji għad-disimpjieg imħallsa lill-persuna disimpjegata li tmur fi Stat ieħor biex tfittex impjieg hemm

1. L-ammont ta' benefiċċji mħallsa taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament jkunu rrifonduti mill-istituzzjoni kompetenti lill-istituzzjoni li ħallset l-imsemmija benefiċċji, kif muri fil-kontijiet ta' l-istituzzjoni ta' l-aħħar.

2. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati jistgħu:

- wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jaqblu dwar metodi oħrajn għad-determinazzjoni ta' l-ammonti li għandhom ikunu rrifonduti, partikolarment somom sħaħ, jew metodi ta' ħlas oħra,

jew

- jirrinunzjaw ir-rifondimenti kollha bejn l-istituzzjonijiet.

L-Artikolu 98 (8)

Dispożizzjonijiet komuni dwar rifondimenti

L-Artikolu 99

Spejjeż ta' Amministrazzjoni

Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, skond id-dispożizzjonijiet tat-tielet sentenza ta' l-Artikolu 84(2) tar-Regolament, jaqblu li jżidu l-ammont tal-benefiċċji li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 93 sa 98 tar-Regolament implimentattiv b'persentaġġ speċifiku sabiex jittieħdu inkonsiderazzjoni l-ispejjeż ta' amministrazzjoni. Dak il-persentaġġ jista' jvarja skond il-benefiċċji kkonċernati.

L-Artikolu 100

Talbiet tardivi

1. Fl-issetiljar tal-kontijiet bejn istituzzjonijiet ta' Stati Membri, talbiet għal rifużjoni rigward benefiċċji pprovduti matul sena kalendarja tliet snin jew iktar qabel d-data tas-sottomissjoni ta' tali talbiet, kemm jekk huma sottomessi lil korp ta' unjoni jew lill-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas ta' l-Istat kompetenti, jistgħu jiġu skartati mill-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas.

2. Għal talbiet rigward rifondi f'somom f'daqqa, il-perjodu ta' tliet snin ikun mid-data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej ta' l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura iddeterminata skond l-Artikoli 94 u 95 tar-Regolament implimentattiv.

L-Artikolu 101 (8)

Stqarrija ta' talbiet

1. Insegwitu għall-Artikoli 36, 63 u 70 tar-Regolament, il-Kummissjoni Amministrattiva tifformola stqarrija ta' talbiet fejn tidħol kull sena kalendarja.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva tista' tirranġa għall-kontrolli tajbin għall-investigazzjoni ta' l-informazzjoni statistika u kontabbli meħtieġa fl-ifformolar ta' l-istqarrija ta' talbiet ipprovdut għaliha fil-paragrafu 1, partikolrment biex tiżgura ls-sottomissjoni tagħhom mar-regoli stipulati taħt dan it-Titolu.

3. Il-Kummissjoni Amministrattiva tieħu d-deċiżjoni li hemm riferenza għaliha f'dan l-Artikolu dwar ir-rapport tal-Bord tal-Verifika li jforniha b'opinjoni, li tistqarr ir-raġunijiet li fuqhom tali opinjoni hija bbażata. Il-Kummissjoni Amministrattiva tiddetermina l-metodi ta' operazzjoni u tal-kompożizzjoni tal-Bord tal-Verifika.

L-Artikolu 102 (8)

Funzjonijiet tal-Bord tal-Verifika — Proċedura għar-rifużjoni

1. Il-Bord tal-Verifika irid:

(a) jiġbor l-informazzjoni meħtieġa u jirranġa għall-kalkoli meħtieġa għall-implimentazzjoni tat-Titolu preżenti;

(b) jagħti lill-Kummissjoni Amministrattiva kontijiet perjodiċi tar-riżultati ta' l-implimentazzjoni tar-Regolamenti, partikolarment rigward l-aspett finanzjarju;

(ċ) jagħmel suġġerimenti utli li jista' jkollu lill-Kummissjoni Amministrattiva b'konnessjoni mad-dispożizzjonijiet tas-sottoparagrafi (a) u (b);

(d) jissottometti lill-Kummissjoni Amministrattiva proposti dwar l-osservazzjonijiet mibgħuta lilu skond l-Artikoli 94(4) u 95(4) tar-Regolament implimentattiv;

(e) ipoġġi quddiem il-Kummissjoni Amministrattiva proposti rigward l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 101 tar-Regolament implimentattiv;

(f) iwettaq ix-xogħol kollu, studji u assignments dwar il-materji rriferuti lilu mill-Kummissjoni Amministrattiva.

2. Ir-rimborsimenti pprovdut għalihom fl-Artikoli 36, 63 u 70 tar-Regolament isiru għall-istituzzjonijiet kompetenti kollha ta' Stat Membru lill-istituzzjonijiet kredituri ta' Stat Membru ieħor permezz ta' l-aġenzija ta' korpi nnominati mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri. Il-korpi permezz ta' liema r-rimborsimenti saru javżaw lill-Kummissjoni Amministrattiva bl-ammonti rimborsati fil-limiti taż-żmien u skond il-proċeduri stipulati mill-imsemmija Kummissjoni.

3. Meta r-rifondi jkunu stabbiliti abażi ta' l-ammont ta' benefiċċji attwali pprovduti, kif muri fil-kontijiet ta' l-istituzzjonijiet, dawn isiru, għal kull nofs sena kalendarja, matul in-nofs sena kalendarja segwenti.

4. Meta r-rifondi jkunu stabbiliti abażi ta' somma f'daqqa, dawn isiru għal kull sena kalendarja; f'tali każ, l-istituzzjonijiet kompetenti jħallsu avanzi lill-istituzzjonijiet kredituri fl-ewwel jum ta' kull nofs sena kalendarja skond il-proċedura stipulata mill-Kummissjoni Amministrattiva.

5. L-awtoritajiet kompetenti ta' tnejn jew iktar Stati Membri jistgħu jaqblu dwar limiti ta' żmien għal rifondi jew proċeduri oħra għall-ħlas ta' avanzi.

L-Artikolu 103

Ġbir ta' informazzjoni statistika u kontabbli

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tat-Titolu preżenti, partikolarment dawk li jinħtieġu l-ġbir ta' informazzjoni statistika u kontabbli.

L-Artikolu 104 (8)

Dħul fl-Anness 5 tal-ftehim dwar rifondi bejn Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri

1. Dispożizzjonijiet li huma simili għal dawk fl-Artikoli 36(3), 63(3), u 70(3) tar-Regolament, u ta' l-Artikoli 93(6), 94(6), u 95(6) tar-Regolament implimentattiv u li huma fis-seħħ fil-jum ta' qabel d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, ikomplu japplikaw basta huma nklużi fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv.

2. Dispożizzjonijiet li huma simili għal dawk li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 u li, għall-iskopijiet ta' negozjati bejn tnejn jew iktar Stati Membri, japplikaw insegwitu għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament jiġu mdaħħla fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv. L-istess japplika għad-dispożizzjonijiet maqbula taħt l-Artikolu 97(2) tar-Regolament implimentattiv.

Spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi

L-Artikolu 105

1. L-ispejjeż magħmula f'kontrolli amministrattivi u f'eżamijiet mediċi, osservazzjonijiet, visti tat-tabib u kontrolli ta' kull xorta meħtieġa għall-għoti, proviżjoni jew reviżjoni ta' benefiċċji, jkunu rrifonduti mill-istituzzjoni f'isem min saru lill-istituzzjoni li kienet responsabbli għalihom, abażi ta' l-ispejjeż applikati mill-istituzzjoni ta' l-aħħar.

2. Madanakollu, tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' tali Stati Membri jistgħu jaqblu dwar metodi oħra ta' rifużjoni, partikolarment abażi ta' somma f'daqqa, jew huma jistgħu jwarrbu r-rifużjonijiet kollha bejn istituzzjonijiet.

Tali ftehim jiddaħħlu fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv. Ftehim fis-seħħ fil-jum ta' qabel d-dħul fis-seħħ tar-Regolament ikomplu japplikaw basta li jkunu inklużi fl-imsemmi Anness.

Dispożizzjonijiet komuni għall-ħlas ta' benefiċċji fi flus

L-Artikolu 106

L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru jinnotifikaw lill-Kummissjoni Amministrattiva, fil-limiti ta' żmien permessi u skond il-proċeduri stipulati minn dik il-Kummissjoni, bl-ammont ta' benefiċċji fi flus mħallsa mill-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ir-reċipjenti li jabitaw jew jinsabu fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 107 (9) (11) (12) (14)

Konverżjoni ta' muniti

1. Għall-iskopijiet tad-dispożizzjonijiet segwenti:

(a) Regolamenrt: l-Artikolu12(2), (3) u (4), L-Artikolu14d(1), l-Artikolu 19(1)(b), l-aħħar sentenza, l-Artikolu 22(1)(ii), l-aħħar sentenza, l-Artikolu 25(1)(b) sentenza ta' qabel ta' l-aħħar, l-Artikolu 41(1)(ċ) u (d), l-Artikolu 46(4), l-Artikolu 46a(3), l-Artikolu 50, l-Artikolu 52(b) l-aħħar sentenza, l-Artikolu 55(1)(ii), l-aħħar sentenza, l-Artikolu 70(1), l-ewwel sottoparagrafu, l-Artikolu 71(1)(a)(ii) u (b)(ii), sentenza ta' qabel ta' l-aħħar;

(b) Ir-Regolament implimentattiv: l-Artikolu 34(1), (4) u (5);

ir-rata tal-kambju fil-munita nazzjonali ta' ammonti denominati f'munita nazzjonali oħra tkun ir-rata kkalkulata mill-Kummissjoni abażi tal-media mensili, matul il-perjodu riferenzjali speċifikat fil-paragrafu 2, ta' rati ta' kambju ta' tali muniti li jkunu kkomunikati lilha għall-applikazzjoni tas-Sistema Monetarja Ewropea.

2. Il-perjodu ta' riferenza jkun:

- Jannar għar-rati tal-kambju applikabbli mill-1 ta' April ta' wara,

- April għar-rati tal-kambju applikabbli mill-l ta' Lulju ta' wara,

- Lulju għar-rati tal-kambju applikabbli mill-1 ta' Ottubru ta' wara,

- Ottubru għar-rati tal-kambju applikabbli mill-1 ta' Jannar ta' wara.

3. Ir-rati tal-kambju li għandhom jintużaw għall-iskopijiet tal-paragrafu 1 ikunu r-rati notifikati lill-Kummissjoni fl-istess ħin mill-bank ċentrali għall-kalkolu ta' l-eku fl-ambitu tas-Sistema Monetarja Ewropea.

4. Id-data li trid tittieħed inkonsiderazzjoni għad-determinazzjoni tar-rati tal-kambju biex tkun applikata fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 tkun iffissata mill-Kummissjoni Amministrattiva fuq proposta tal-Bord tal-Verifika.

5. Ir-rati tal-kambju li għandhom ikunu applikati fil-każijiet li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 ikunu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej matul ix-xahar li jiġi qabel ix-xahar li mill-ewwel jum tiegħu dawn se jkunu applikati.

6. Fil-każijiet mhux koperti mill-paragrafu 1, il-konverżjoni ssir fuq ir-rata uffiċjali tal-kambju fil-jum tal-ħlas kemm għall-ħlas kif ukoll għar-rifużjoni tal-benefiċċji.

IT-TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

L-Artikolu 108

Prova ta' status ta' ħaddiem staġġjonali

Sabiex tipprova li hija ħaddiem staġġjonali, il-persuna impjegata koperta mill-Artikolu 1(ċ) tar-Regolament tkun mitluba tissottometti l-kuntratt ta' l-impjieg tagħha mis-servizzi ta' l-impjiegi ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu marret taħdem jew inkella ħadmet. Jekk ebda kuntratt ta' impjieg staġġjonali ma kien konkluż f'dak l-Istat Membru, l-istituzzjoni tal-pajjiż ta' l-impjieg toħroġ, fejn xieraq, fil-każ ta' talba għall-benefiċċji, ċertifikat li juri li, abażi ta' informazzjoni fornuta mill-persuna kkonċernata, ix-xogħol li qiegħda tagħmel jew li għamlet huwa ta' natura staġġjonali.

L-Artikolu 109

Arranġament għall-ħlas ta' kontribuzzjonijiet

Min iħaddem li m'għandux post ta' negozju fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna impjegata hija impjegata jista' jaqbel ma' ta' l-aħħar li huwa jassumi l-obbligazzjonijiet ta' sid rigward il-ħlas ta' kontribuzzjonijiet.

Is-sid jinnotifika lill-istituzzjoni kompetenti jew, fejn ikun hemm bżonn, l-istituzzjoni nnominata mill-awtoroità kompetenti ta' l-imsemmi Stat Membru bi kwalunkwe tali arranġament.

L-Artikolu 110

Għajnuna amministrattiva mutwa rigward l-irkupru ta' benefiċċji li ma kinux dovuti

Jekk l-istituzzjoni ta' Stat Membru li pprovdiet benefiċċji fi ħsiebha tieħu azzjoni kontra persuna li rċeviet benefiċċji li ma kinux dovuti lilha, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza ta' tali persuna, jew l-istituzzjoni nominata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-terrirorju tiegħu tabita l-persuna, tislef l-uffiċċji xierqa tagħha lill-ewwel istituzzjoni.

L-Artikolu 111

Irkupru minn istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta' ħlas mhux dovut, u talbiet minn korpi ta' assistenza

1. Jekk, meta jkunu qegħdin jiġu mogħtija jew riveduti fejn jidħlu invalidità, xjuħija jew mewt (pensjonijiet) insegwitu għall-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, l-istituzzjoni ta' Stat Membru tkun ħallset lir-reċipjent ta' benefiċċji somma f'eċċess minn dik li huwa intitolat għaliha, dik l-istituzzjoni tista' titlob lill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor responsabbli għal-ħlas tal-benefiċċji korrispondenti ta' dak ir-reċipjent biex tnaqqas l-ammont imħallas żejjed mill-arretrati li hija tħallas lill-imsemmi reċipjent. L-istituzzjoni ta' l-aħħar tittrasferixxi l-ammont imnaqqas lill-istituzzjoni kreditura. Fejn l-ammont imħallas żejjed ma jistax ikun imnaqqas mill-arretrati, japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

2. Meta l-istituzzjoni ta' Stat Membru tkun ħallset reċipjent ta' benefiċċji somma iżjed minn dik li huwa intitolat għaliha dik l-istituzzjoni tista', fil-kondizzjonijiet u l-limiti stipulati bil-leġislazzjoni li hija tamministra, titlob lill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor responsabbli għall-ħlas ta' benefiċċji lil dak ir-reċipjent biex tnaqqas l-ammont imħallas żejjed mill-ammonti li hija tħallas lill-imsemmi reċipjent. L-istituzzjoni ta' l-aħħar tagħmel dan it-tnaqqis taħt il-kondizzjonijiet u fil-limiti pprovduti għal tali manuvri bil-leġislazzjoni li hija tamministra, bħallikieku s-somom kienu tħallsu żejda minnha, u tittrasferixxi l-ammont imnaqqas lill-istituzzjoni kreditura.

3. Meta persuna li għaliha japplika r-Regolament tkun irċeviet assistenza fit-territorju ta' Stat Membru matul perjodu li fih kienet intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' stat Membru ieħor, il-korp li ta' l-assistenza jista', jekk huwa legalment intitolat li jitlob lura benefiċċji dovuti lill-imsemmija persuna, jitlob lill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor responsabbli għall-ħlas ta' benefiċċji a favur ta' dik il-persuna tnaqqas l-ammont ta' assistenza mħallsa mill-ammonti li ta' l-aħħar tħallas lill-imsemmija persuna.

Meta membru tal-familja ta' persuna li għaliha japplika r-Regolament tkun irċeviet assistenza fit-territorju ta' Stat Membru matul perjodu li fih l-imsemmija persuna kienet intitolata għall-benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fejn jidħol il-membru tal-familja kkonċernat, il-korp li ta' l-assistenza jista jitlob, jekk huwa intitolat li jitlob lura l-benefiċċji dovuti lill-imsemmija persuna fejn jidħol il-membru tal-familja kkonċernat, lill-istituzzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru responsabbli għall-ħlas ta' tali benefiċċji afavur ta' dik il-persuna biex tnaqqas l-ammont ta' assistenza mħallsa mill-ammonti li ta' l-aħħar tħallas lill-imsemmija persuna fejn jidħol il-membru tal-familja kkonċernat.

L-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas twettaq it-tnaqqis taħt il-kondizzjonijiet u fil-limiti pprovduti għal tali manuvra bil-leġislazzjoni li hija tamministra, u tittrasferixxi l-ammont imnaqqas lill-korp kreditur.

L-Artikolu 112

Meta istituzzjoni tkun wettqet pagamenti li mhumiex dovuti, kemm jekk direttament jew permezz ta' istituzzjoni oħra, u meta l-irkupru tagħhom sar impossibbli, l-ammonti inkwistjoni jibqgħu finalment li għandhom jitħallsu mill-ewwel istituzzjoni, barra fejn il-pagament li ma kienx dovut kien riżultat ta' frodi.

L-Artikolu 113

Irkupru ta' benefiċċji in natura pprovduti imma mhux dovuti lil persuni impjegati fit-trasport internazzjonali

1. Jekk id-dritt ta' benefiċċji in natura mhux magħruf mill-istituzzjoni kompetenti, il-benefiċċji in natura li jkunu ġew ipprovduti lil persuna fit-trasport internazzjonali mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza bis-saħħa tal-preżunzjoni li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 20(1) jew 62(1) tar-Regolament implimentattiv, jkunu rifonduti mill-istituzzjoni kompetenti.

2. Spejjeż li ntefqu mill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza fejn tidħol kwalunkwe persuna impjegata fit-trasport internazzjonali li qabel m'applikatx lill-istituzzjoni tal-post ta' permanenza u mhix intitolata għall-benefiċċji in natura imma li madankollu rċeviet benefiċċji in natura fuq preżentazzjoni ta' l-istqarrija ċċertifikata li għaliha hemm riferenza fl-Artikolu 20(1) jew 62(1) tar-Regolament implimentattiv, jkunu rifondati mill-istituzzjoni murija bħala kompetenti fl-imsemmija stqarrija ċċertifikata jew minn kwalunkwe istituzzjoni nominata għal dak l-iskop mill-awtoroità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat.

3. L-istituzzjoni kompetenti jew, fil-każ li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 2, l-istituzzjoni murija bħala kompetenti nominata għal dak l-iskop tnaqqas lir-reċipjent bil-valur tal-benefiċċji in natura li kienu pprovduti imma li ma kinux dovuti lilu. L-imsemmija istituzzjoni tinnotifika dawn id-debiti lill-Bord tal-Verifika li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 101(3) tar-Regolament implimentattiv li fuq dan jiġbed stqarrija.

L-Artikolu 114

Pagament proviżorji ta' benefiċċji f'każijiet ta' disputa dwar il-leġislazzjoni li għandha tkun applikata jew dwar l-istituzzjoni li jmissha tipprovdi benefiċċji

F'każ ta' disputa bejn l-istituzzjonijiet jew l-awtoritajiet kompetenti ta' tnejn jew iktar Stati Membri, jew dwar liema leġislazzjoni għandha tapplika taħt it-Titolu II tar-Regolament, jew inkella għal liema istituzzjoni għandha tipprovdi l-benefiċċji, il-persuna kkonċernata li tista titlob benefiċċji li kieku ma kien hemm ebda disputa tirċievi proviżjonalment il-benefiċċji pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew, jekk il-persuna kkonċernata ma tabitax fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri kkonċernati, il-benefiċċji pprovdut għalihom bil-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni li lilha kienet sottomessa t-talba l-ewwel darba.

L-Artikolu 115

Proċeduri għall-eżamijiet mediċi mwettqa fi Stat Membru differenti mill-Istat kompetenti

L-istituzzjoni tal-post ta' permanenza jew residenza li huwa mitlub taħt l-Artikolu 87 tar-Regolament biex iwettaq eżami mediku, jaħixxi skond il-proċeduri stipulati mil-leġislazzjoni li hija tamministra.

Fl-assenza ta' tali proċeduri, hija tapplika lill-istituzzjoni kompetenti għall-informazzjoni dwar il-proċeduri li jridu jkunu applikati.

L-Artikolu 116

Ftehim rigward l-irkupru ta' kontribuzzjonijiet

1. Ftehim konklużi insegwitu għall-Artikolu 92(2) tar-Regolament jiddaħħlu fl-Anness 5 għar-Regolament implimentattiv.

2. Ftehim konklużi għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 51 tar-Regolament ikomplu japplikaw basta li huma inklużi fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv.

L-Artikolu 117

Ipproċessar ta' informazzjoni

1. Wieħed jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, wara li jkunu rċevew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jistgħu jadottaw għall-ipproċessar ta' l-informazzjoni il-mudelli ta' ċertifikati, stqarrijiet ċertifikati, dikjarazzjonijiet, talbiet u dokumenti oħra flimkien ma' l-operazzjonijiet u l-metodi ta' trasmissjoni ta' l-informazzjoni pprovduta għall-implimentazzjoni tar-Regolament u tar-Regolament implimentattiv.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva, meta l-iżvilupp ta' l-ipproċessar ta' l-informazzjoni fl-Istati Membri jippermetti, tieħu f'idejha l-istudji meħtieġa biex tistandardizza u ġġib f'użu ġenerali l-metodi ta' aġġustament li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

IT-TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

L-Artikolu 118 (6) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali rigward pensjonijiet għall-persuni impjegati

1. Fejn titqanqal il-kontinġenza qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew qabel id-data ta' implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat u t-talba għall-pensjoni ma tkunx ingħatat qabel dik id-data, tali talba twassal għall-għotja doppja, safejn il-benefiċċji jridu jingħataw, insegwitu għal tali kontinġenza, għal perjodu qabel dik id-data:

(a) għall-perjodu qabel l-1 ta' Ottubru 1972 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, skond ir-Regolament jew ftehim fis-seħħ bejn l-Istati Membri kkonċernati;

(b) għall-perjodu li jibda fl-1 ta' Ottubru 1972 jew fid-data ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, skond ir-Regolament.

Madanakollu, jekk l-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li għalihom hemm riferenza taħt (a) huwa ikbar minn dak ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (b), il-persuna kkonċernata tibqa' tkun intitolata għall-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (a).

2. Talba għall-benefiċċji ta' invalidità, xjuħija, jew sopravissuti sottomessa lill-istituzzjoni ta' Stat Membru mill-1 ta' Ottubru 1972 jew mid-data ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, awtomatikament jinneċessitaw ir-ri-eżaminazzjoni tal-benefiċċji li jkunu ngħataw għall-istess kontinġenza qabel dik id-data mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri l-oħra, skond ir-Regolament; tali ri-eżaminazzjoni jista' ma jwassalx għal xi riduzzjoni fl-ammont ta' benefiċċji mogħtija.

L-Artikolu 119 (6) (12)

Dispożizzjonijiet transizzjonali rigward pensjonijiet għall-persuni li jaħdmu għal rashom

1. Fejn tqum il-kontinġenza qabel l-1 ta' Lulju 1982 jew qabel id-data ta' implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat u t-talba għall-pensjoni ma tkunx ingħatat qabel dik id-data, tali talba twassal għall-għotja doppja, sa fejn jidħlu l-benefiċċji li jridu jingħataw, insegwitu għal tali kontinġenza, għall-perjodu qabel dik id-data:

(a) għall-perjodu qabel l-1 ta'1 Lulju 1982 jew sad-data ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, skond ir-Regolament jew ftehim fis-seħħ bejn l-Istati Membri kkonċernati qabel dik id-data;

(b) għall-perjodu li jibda fl-1 ta'1 Lulju 1982 jew fid-data ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, skond ir-Regolament.

Madanakollu, jekk l-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalih taħt (a) huwa ikbar minn dak ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (b), il-persuna kkonċernata tkompli tkun intitolata għall-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (a).

2. Talba għall-benefiċċji ta' invalidità, xjuħija jew sopravissuti sottomessa lill-istituzzjoni ta' Stat Membru mill-1 ta' Lulju 1982 jew mid-data ta' implimentazzjoni tar-Regolament implimentattiv fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, jew f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat, awtomatikament tinneċessita r-ri-eżaminazzjoni tal-benefiċċji li diġà jkunu ngħataw għall-istess kontinġenza qabel dik id-data mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri l-oħra, skond ir-Regolament; tali ri-eżaminazzjoni jista' ma jwassalx għal xi riduzzjoni fl-ammont ta' benefiċċju mogħti.

L-Artikolu 119a (5)

Dispożizzjonijiet transizzjonali rigward pensjonijiet għall-iskop ta' applikazzjoni ta' l-aħħar parti ta' Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament implimentattiv

1. Fejn id-data li fiha tqum il-kontinġenza tippreċedi l-1 ta' Jannar 1987 u fejn it-talba għall-pensjoni għadha ma rriżultatx fl-għoti qabel dik id-data, tali talba, safejn iridu jingħataw il-benefiċċji, insegwitu għal tali kontinġenza, għal perjodu qabel l-aħħar data msemmijaa, twassal għall-għoti doppju:

(a) għall-perjodu qabel l-1 ta' Jannar 1987, skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament jew ta' ftehim fis-seħħ bejn l-Istati Membri kkonċernati;

(b) għall-perjodu li jibda fl-1 ta' 1 Jannar 1987, skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

Jekk, madanakollu, l-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom f'(a) huwa ikbar minn dak ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (b), il-persuna kkonċernata tkompli tkun intitolata għall-ammont ikkalkulat insegwitu għad-dispożizzjonijiet li hemm riferenza għalihom taħt (a).

2. Talba għall-benefiċċji ta' invalidità, xjuħija u sopravissuti sottomessa lill-istituzzjoni ta' Stat Membru mill-1 ta' Jannar 1987 awtomatikament tinneċessita l-valutazzjoni mill-ġdid, skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament, tal-benefiċċji li jkunu ngħataw għall-istess kontinġenza qabel dik id-data mill-istituzzjoni jew istituzzjonijiet ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri l-oħra, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3.

3. Id-drittijiet ta' persuna li kisbet il-premju tal-pensjonijiet qabel l-1 ta' Jannar 1987 fit-territorju ta' l-Istat Membru inkwistjoni jista' jiġi rivedut b'talba skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3811/86 [2]

4. Jekk it-talba li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 3 tkun sottomessta fi żmien sena wara l-1 ta' Jannar 1987, l-intitolament għal drittijiet taħt ir-Regolament (KEE) Nru 3811/86 jkun akkwistat mill-1 ta' Jannar 1987 jew mid-data ta' intitolament għall-pensjoni fejn d-data l-aħħar imsemmija hija sussegwenti għall-1 ta' Jannar 1987; f'tali każ id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru fejn tidħol it-tneħħija jew il-limitazzjoni tad-drittijiet jista' jkun li ma jkunux meqjusa kontra l-persuna kkonċernata.

5. Jekk it-talba li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 3 tkun sottomessa wara l-għeluq tal-perjodu ta' sena wara l-1 ta' Jannar 1987, intitolament għal drittijiet miksuba taħt ir-Regolament (KEE) Nru 3811/86 li ma ġewx irtirati jew li fejn jidħol il-perjodu ta' limitazzjoni ma kinux eċċeduti jkunu akkwistati mid-data li fiha t-talba kienet sottomessa, dement li dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-leġislazzjoni ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri ma jkunux applikabbli.

L-Artikolu 120 (8)

L-Artikolu 121

Ftehim implimentattivi supplimentari

1. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, fejn ikun meħtieġ, jistgħu jikkonkludu ftehim nominati biex jissuplimentaw il-proċedura amministrattiva għar-Regolament implimentattiv. Tali ftehim jinsabu mniżżla fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv.

2. Ftehim simili għal dawk li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1, li huma fis-seħħ fil-jum ta' qabel l-1 ta' Ottubru 1972, ikomplu japplikaw basta jkunu inklużi fl-Anness 5 tar-Regolament implimentattiv.

L-Artikolu 122

Dispożizzjonijiet speċjali rigward l-emenda ta' ċerti Annessi

L-Annessi 1, 4, 5, 6, 7 u 8 tar-Regolament implimentattiv jistgħu jkunu emendati b'Regolament tal-Kummissjoni fuq talba ta' l-Istat Membru jew Stati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti, wara li l-opinjonijiet tal-Kummissjonijiet Amministrattivi jkunu ġew akkwistati.

[1] Dan l-artikolu jkompli japplika sa l-1 ta' 1 Jannuar 1998. Madanakollu, inrelazzjoni mar-Repubblika Franċiża, dan ikompli japplika sa l-1 ta' Jannar 2002. Ara l-Appendiċi

[2] ĠU L 355, tas-16.12.1986, p. 5.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

AWTORITAJIET KOMPETENTI

(Artikolu 1 (1) tar-Regolament, u l-Artikoli 4 (1) u 122 tar-Regolament implimentattiv)

A. IL-BELĠJU: | 1.Ministre de la prévoyance sociale, BruxellesMinister van Social Voorzorg, Brussel (Ministru tal-Welfare Soċjali, Brussel).2.Ministre des ċlasses moyennes, BruxellesMinister van Middenstad, Brussel (Ministru għal Kumpaniji żgħar u Neguzjanti, Brussel). |

B. ID-DANIMARKA: | 1.Socialministeren (Ministru ta' l-Affarijiet Soċjali), København.2.Arbejdsministeren (Ministru tax-Xogħol), København.3.Sundhedsministeren (Ministru tas-Saħħa), København.… |

Ċ. IL-ĠERMANJA: | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Ministru Federali tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali), Bonn. |

D. SPANJA: | Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministru tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali), Madrid. |

E. FRANZA: | 1.Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (Ministru ta' l-Affarijiet Soċjali għas-Solidarjetà Nazzjonali), Pariġi2.Ministre de l'agriculture (Ministru ta' l-Agrikoltura), Paris |

F. IL-GREĊJA: | 1.Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα (Ministru ta' l-Affarijiet Soċjali), Ateni.2.Υπουργός Εργασίας, Αθήνα (Ministru tax-Xogħol), Atheni.3.Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministru tal-Flotta Merkantili), Piraeus). |

G. L-IRLANDA: | 1.Minister of Social Welfare, Dublin2.Minister for Health, Dublin. |

H. L-ITALJA: | 1.Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale (Ministru tax-Xogħol u tal-Welfare Soċjali)2.Ministro della Sanità (Ministru tas-Saħħa), Roma3.Ministro di Grazia e Giustizia (Ministru tal-Ġustizzja), Ruma4.Ministro della Finanze (Ministru tal-Finanzi), Ruma |

I. IL-LUSSEMBURGU: | 1.Ministre du travail et de la sécurité sociale (Ministru tax-Xogħol u tas-Sigurtà Soċjali), Il-Lussemburgu.2.Ministre de la famille (Ministru ta' l-Affarijiet Familjari), Il-Lussemburgu. |

J. L-OLANDA: | 1.Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministru ta' l-Affarijiet Soċjali u tax-Xogħol), Den Haag.2.Minister van Welzijn, Bolksgexondheid en Cultuur (Ministru tal-Welfare, Saħħa u Affarijiet Kulturali), Rijswijk. |

K. L-AWSTRIJA: | 1.Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministru Federali tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali u ta' l-Impiegi). Vjenna.2.Bundesminister für Jugend und Familie (Ministru Federali għaż-Żgħażagħ u l-Familja), Vjenna. |

L. IL-PORTUGALL: | 1.Ministro do Trabalho e Segurança Social (Ministru tax-Xogħol u tas-Sigurtà Soċjali), Lisbona.2.Ministro da Saúde (Ministru tas-Saħħa), Lisbona.3.Secrétario Tefioal dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretarju Reġjonali ta' l-Affarijiet Soċjali tar-Reġjun Awtonomu ta' Madeirs), Gunchal.4.Secrétario Tefioal dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretarju Reġjonali ta' l-Affarijiet Soċjali tar-Reġjun Awtonomu ta' l-Azores), Angra do Heroismo. |

M. IL-FINLANDJA: | Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet (Ministeru ta' l-Affarijiet Soċjali u tas-Saħħa), Helsinki. |

N. L-ISVEZJA: | Regeringen (socialdepartementer) (il-Gvern (il-Ministeru tas-Saħħa u ta' l-Affarijiet Soċjali)), Stokkolma. |

O. IR-RENJU UNIT | 1.Secretary of State for Social Security, London;1a.Secretary of State for Health, London2.Secretary of State for Scotland, Edinburgh3.Secretary of State for Wales, Cardiff4.Department of Health and Social Services for Northern Ireland, Belfast.5.Director of the Department of Labour and Social Security, Gibraltar.6.Director of the Gibraltar Health Authority. |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

ISTITUZZJONIJIET KOMPETENTI

(L-Artikolu 1(o) tar-Regolament u l-Artikolu 4(2) tar-Regolament li jimplimenta)

A. IL-BELĠJU

1.Il-mard u l-maternità:

(a)Għall-iskopijiet li jiġu applikati l-Artikoli 16 sa 29 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

i.bħala regola ġenerali: | Il-korp ta' assigurazzjoni li miegħu tkun assigurata l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, |

ii.għall- baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Assistenza u Għajnuna għall-Baħħara), Antwerpen, |

iii.għal persuni koperti minn skema ta' assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel), |

iv.għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda-Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel); |

(b)Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tat-Titolu V ta' dan ir-Regolament ta' implimentazzjoni: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut ta' Assigurazzjoni ta' Mard Nazzjonali u Invalidità, Brussel), li jaġixxi għan-nom ta' korpi ta' assigurazzjoni jew il-Fond ta' Assistenza u Għajnuna għall-baħħara. |

2.Invalidità:

(a)Invalidità ġenerali (ħaddiema manwali, personal klerikali u dawk li jaħdmu fil-minjieri) u invalidità ta' persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Mard Nazzjonali u Invalidità, Brussel) flimkien mal-korp ta' assigurazzjoni li miegħu l-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha hija, jew kienet assigurata; |

(b)Skema speċjali ta' invalidità għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Fond Nazzjonali tal-Pensjoni għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri); |

(ċ)Skema ta' invalidità għall-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fondi ta' Assistenza u Għajnuna għall-baħħara), Antwerpen; |

(d)invalidità ta' persuni koperti minn skema ta' assigurazzjoni soċjali extra — Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra-Ewropew ta' Assigurazzjoni Soċjali, Brussel); |

(e)invalidità ta' impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra-Ewropew ta' Assigurazzjoni Soċjali, Brussel) |

3.Ix-Xjuħija, il-mewt (pensjonijiet):

(a)skema ġenerali (ħaddiema manwali, personal klerikali, ħaddiema fil-minjieri u baħħara): | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Uffiċċju tal-Pensjoni Nazzjonali, Brussel); |

(b)skema ta' persuni nonsalarjati: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut ta' Assigurazzjoni Nazzjonali Soċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom, Brussel); |

(ċ)skema ta' assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra ewropew, Brussel); |

(d)skema għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel). |

4.Inċidenti fuq ix-xogħol:

(a)Sa l-iskadenza tal-perjodu ta' reviżjoni previst mill-liġi ta' l-10 ta' April 1971 (l-Artikolu 72): | |

i.benefiċċji in natura: | |

— tiġdid u manutenzjoni tal-prostheses: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-xogħol, Brussel), |

— benefiċċji ta' xort' oħra minn dawk imsemmija fuq: | l-assiguratur li miegħu hu assigurat min jimpjiega; |

ii.benefiċċji fi flus | |

— għotjiet: | l-assiguratur li miegħu hu assigurat min jimpjiega, |

— għotjiet supplimentari pprovduti mid-Digriet Irjali tal-21 ta' Diċembru 1971: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol, Brussell); |

(b)wara l-iskadenza tal-perjodi ta' reviżjoni previsti mill-liġi ta' l-10 ta' April 1971 (l-Artikolu 72): | |

i.benefiċċji in natura: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol, Brussel), |

ii.benefiċċji fi flus | |

— pensjonijiet: | Il-korp maħtur kif dovut għall-pensjonijiet, |

— għotjiet supplimentari: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol, Brussel) |

(ċ)skema għall-baħhara u għas-sajjieda: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol, Brussel); |

(d)f'każijiet ta' non assigurazzjoni: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol); |

(e)skema għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra Ewropew ta' Assigurazzjoni Soċjali, Brussel). |

5.Mard ta' fuq ix-Xogħol:

(a)bħala regola ġenerali: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond ta' Mard assoċjat max-Xogħol, Brussel); |

(b)skema għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Extra Ewropew, Brussel). |

6.Għotjiet tal-mewt:

(a)assigurazzjoni ta' mard u invalidità: | |

i.in ġenerali: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istituzzjoni ta' Mard Nazzjonali u Invalidità ta' Assigurazzjoni, Brussel) flimkien mal-korp ta' assigurazzjoni li miegħu il-persuna impjegata kienet assigurata, |

ii.għall-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Assistenza u Għajununa għall-baħħara), Antwerpen, |

iii.għal persuni koperti bl-iskema ta' assigurazzjoni soċjali barranija: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali, Brussel) |

iv.għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew, Brussel); |

(b)inċidenti fuq ix-xogħol: | |

i.in ġenerali: | l-assiguratur, |

ii.għall-baħħara: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond ta' Inċidenti fuq ix-Xogħol, Brussel), |

iii.għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda-Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew, Brussel); |

(ċ)mard assoċjat max-xogħol: | |

i.bħala regola ġenerali: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond ta' Mard Relatat max-Xogħol, Brussel), |

ii.għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew, Brussel). |

7.Id-Disimpjieg:

i.inġenerali: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Uffiċċju ta' l-impjieg Nazzjonali, Brussel); |

ii.għall-baħħara: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — ( Pooltan- Navy Merkantili), Antwerpen. |

8.Benefiċċji tal-Familja:

(a)skema ta' persuni impjegati: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali ta' Allowances tal-Familja għal Persuni Impjegati, Brussel); |

(b)skema ta' persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni li jaħdmu għal rashom); |

(ċ)skema għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel) |

B. ID-DANIMARKA

(a)Il-Mard u l-maternità:

i.il-mard: | |

— benefiċċji innatura: | l- amtskommune kompetenti (amministrazzjoni distrettwali). Fil-komun ta' Kobenhavn: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali). Fil-komun ta' Fredriksborg: l-amministrazzjoni komunali, |

— banefiċċji fi flus: | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

ii.il-maternità: | |

— benefiċċji innatura: | l- amtskommune kompetenti (amministrazzjoni distrettwali). Fil-komun ta' Kobenhavn: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali). Fil-komun ta' Fredriksborg: l-amministrazzjoni komunali, |

— benefiċċji fi flus: | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(b)L-Invalidità:

i.benefiċċji moghtija taħt il-leġislazzjoni dwar il-pensjonijiet soċjali: | Direktoratet għal Social Sikring ta' Bistand (Uffiċċju Nazzjonali ta' Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn; |

ii.benefiċċji ta' riabilitazzjoni: | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(ċ)Ix-Xjuħija u l-mewt (pensjonijiet):

i.pensjonijiet mogħtija taħt il-leġislazzjoni dwar il-pensjonijiet soċjali: | Direktoratet għal Social Sikring ta' Bistand (Uffiċċju Nazzjonali ta' Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn; |

ii.pensjonijiet mogħtija taħt il-liġi dwar pensjonijiet supplimentari għal persuni impjegati ("loven om Arbejdsmarkedets Tillawgspension"): | Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Uffiċċju ta' Pensjonijiet Supplimentari għal Persuni Impjegati); Hillerød. |

(d)Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assoċjat max-Xogħol:

i.benefiċċji in natura u pensjonijiet: | Arbejdsskadetstyrelsen (Uffiċċju Nazzjonali għal Inċidenti fuq ix-xogħol u Mard assoċjat max-Xogħol), Kobenhavn; |

ii.allowances ta' kuljum: | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(e)Għotjiet tal-mewt: | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(f)Id-Disimpjieg: | Direktoratet għal Social Sikring ta' Bistand (Uffiċċju Nazzjonali ta' Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn; |

(g)Benefiċċji tal-familja (allowances tal-familja): | Il-kumissjoni soċjali tal-komun li jirrisjedi fih il-benefiċċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

Ċ. IL-ĠERMANJA

Il-ġurisdizzjoni ta' l-istituzzjonijiet Ġermaniżi għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Ġermaniżi, sakemm mhux speċifikat xort' oħra hawnhekk iżjed 'il quddiem

1.Assigurazzjoni tal-mard:

Għall-iskopijiet li jiġi applikat l-Artikolu 13(2)(e) tar-Regolament:

(a)meta l-persuna kkonċernata tkun residenti fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja: | l- Allgemeine Ortskrankenkasse kompetenti (Fond Lokali Ġenerali tal-Mard) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata; |

(b)meta l-persuna kkonċernata hija residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Lokali Ġenerali tal-Mard), Bonn; |

(ċ)meta l-membri tal-familja tal-persuna kkonċernata kienu, qabel ma ssejħet jew reġgħet issejħet għal servizz fil-forzi armati, jew għal servizz ċivili, assigurati ma' istituzzjoni Ġermaniża skond l-Artikolu 17(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-istituzzjoni ta' assigurazzjoni tal-mard li magħha dawn il-membri tal-familja huma assigurati. |

Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 25(1) tar-Regolament: | l-istituzzjoni ta' assigurazzjoni tal-mard li magħha l-persuna mingħajr impjieg kienet assigurata fid-data meta ħalliet it-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja. |

Għall-assigurazzjoni tal-mard ta' pretendenti għall-pensjoni u l-membri tal-familji tagħhom taħt id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 4 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament: | |

i.meta l-persuna kkonċernata hija assigurata ma' Allgemeine Ortskrankenkasse (Fond Lokali ġenerali tal-Mard) jew meta ma hija assigurata ma' ebda istituzzjoni ta' assigurazzjoni ta' mard: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Lokali Ġenerali tal-Mard), Bonn |

ii.fil-każijiet l-oħrajn kollha: | l-istituzzjoni ta' assigurazzjoni tal-mard li magħha l-pretendent jew il-pensjonant huma assigurati |

2.Assigurazzjoni ta' pensjoni għal ħaddiema manwali, personal klerikali u dawk li jaħdmu fil-minjieri:

Għall-ammissjoni għal assigurazzjoni volontarja, u għad-determinazzjoni ta' pretensjonijiet għal benefiċċji u l-għoti ta' benefiċċji skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament:

(a)Għal persuni li jew kienu assigurati jew huma kkunsidrati hekk assigurati jew esklużivament taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża jew taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża u l-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew iktar, u għas-superstiti għalihom, jekk il-persuna kkonċernata: | |

— hija residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, | |

jew | |

— hija ċittadin ta' Stat Membru ieħor residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | |

i.jekk l-aħħar kontribuzzjoni tħallset fl-iskema ta' assigurazzjoni tal-pensjoni ta' ħaddiema manwali: | |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fil-Olanda jew hija ċittadin ta' l-Olanda residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Westphalia), Münster |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fil-Belġju jew fi Spanja jew hija ċittadin Belġjan jew Spanjol, residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Uffiċċju Reġjonali ta' Assigurazzjoni tal-Provinċja tar- Rhine), Düsseldorf, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fl-Italja jew hija ċittadin residenti Taljan fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Swabia), Augsburg, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fi Franza jew fil-Lussemburgu jew ċittadin residenti Franċiż jew mill-Lussemburgu fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Reġjonali tar- Rhineland-Palatinate), Speyer, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fid-Danimarka jew hija ċittadin Daniż residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Schleswig-Holstein), Lübeċk, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fl-Irlanda jew fir-Renju Unit jew hija ċittadin Irlandiż jew tar-Renju Unit residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pajjiż Liberu u Anseatiku ta' Hamburg), Hamburg, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fil-Greċja jew hija ċittadin residenti Grieg fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Wurttemberg), Stuttgart, |

— jekk il-persuna kkonċernata hija residenti fil-Portugall jew hija ċittadin Portugiż fit-territorju ta' Stat mhux membru: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Frankonja t' Isfel), Würzburg; |

Jekk, madanakollu, l-aħħar kontribuzzjoni tħallset f': | |

— il- Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni), Saarbrüċken jew lill-Bundesbahnversicherungsanstalt (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main: | l-istituzzjoni li lilha tħallset l-aħhar kontribuzzjoni, |

— is- Seekasse (Fond ta' Assigurazzjoni tal-Baħħara), Hamburg jew jekk tħallsu kontribuzzjonijiet għal mill-inqas 60 xahar lis-Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fond ta' Assigurazzjoni tal-Baħħara [skema ta' assigurazzjoni tal-pensjoni għal ħaddiema manwali jew personal klerikali]), Hamburg: | Seekasse (Fond ta' Assigurazzjoni tal-baħħara), Hamburg; |

ii.jekk l-aħhar kontribuzzjoni tħallset lill-iskema ta' assigurazzjoni ta' pensjoni għal personal klerikali: | |

— jekk l-ebda kontribuzzjoni ma tħallset fis- Seekasse (Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-Baħħara) Hamburg, jew jekk l-aħħar kontribuzzjoni ma tħallsitx fil- Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju Federali ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju Federali ta' l-Assigurazzjoni għall-Personal Klerikali), Berlin, |

— jekk tħallset kontribuzzjoni fis- Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-Baħħara [skema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għal ħaddiema manwali jew personal klerikali]), Hamburg: | Seekasse (Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-Baħħara), Hamburg, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni tħallset lill- Bahnversicherungsanstalt-ba (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main: | Bahnversicherungsanstalt (Fond ta' Assigurazzjoni Federali għall-Ferroviji), Frankfurt am Main; |

iii.Jekk l-aħħar kontribuzzjoni tħallset fl-iskema ta' assigurazzjoni tal-pensjoni għal ħaddiema fil-minjieri jew jekk il-perjodu li jikkwalifika meħtieġ biex tiġi akkwistata l-pensjoni ta' ħaddiema fil-minjieri pagabbli għar-raġuni ta' abbiltà mnaqqsa biex tiġi mwettqa l-attività ta' wieħed li jaħdem fil-minjieri ( Bergmannsrente) hu, jew jitqies, kompletat: | Bundesknappschaft (Fond Federali ta' l-Assigurazzjoni għal ħaddiema fil-Minjieri), Bochum. |

(b)Għal persuni li kienu assigurati jew huma kkunsidrati bħala li kienu assigurati taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża ta' Stat Membru wieħed jew iktar, u għas-superstiti tagħhom, jekk il-persuna kkonċernata: | |

— hija residenti fit-territorju tal-Ġermanja, eskluż is-Saarland, | |

jew | |

— hija ċittadin Ġermaniż residenti fit-territorju ta' Stat mhux membru: | |

i.Jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża tħallset fl-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni tal-ħaddiema manwali: | |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni fl-Olanda: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Westphalia), Münster, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor ġiet imħallsa f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Belġjana jew Spanjola: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Provinċja tar- Rhine), Düsseldorf, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni Taljana ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Swabia), Augsburg, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Franċiża jew tal-Lussemburgu | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tar- Rhineland-Palatinate), Speyer, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Daniża: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Schleswig-Holstein), Lübeċk, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' assigurazzjoni tal-pensjoni Irlandiża jew tar-Renju Unit: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hanse–stadt Hamburg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pajjiż Liberu u Anseatiku ta' Hamburg), Hamburg, |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Griega: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Wurttemberg), Stuttgart, |

— jekk l-aħħar kontrobuzzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni Portugiża: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Frankonja ta' Isfel), Würzburg; |

Jekk, madanakollu, il-persuna kkonċernata hija residenti fit-territorju tal-Ġermanja fis-Saarland jew jekk hija ċittadin residenti Ġermaniż fit-territorju ta' Stat mhux membru, u jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża tħallset f'istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni li tinstab fis-Saarland: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saarland), Saarbrüċken; |

Jekk, madanakollu, l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża tħallset f': | |

— is- Seekasse (Fond ta' Assigurazzjoni tal-Baħħara), Hamburg, jew jekk il-kontribuzzjonijiet minħabba l-impjieg fin- navy Ġermaniża jew fin- navy ta' pajjiż ieħor tħallsu għal mill-inqas 60 xahar: | Seekasse (Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-Baħħara), Hamburg |

— Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji) Frankfurt am Main: | Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main; |

ii.Jekk l-aħħar kontribuzzjoni tħallset fl-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għal personal klerikali: | |

— jekk ebda kontribuzzjoni ma tħallset fis-Seekasse (Fond ta' Assigurazzjoni għall-Baħħara) Hamburg, jew jekk l-aħħar kontribuzzjoni ma tħallsitx fil- Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju Federali ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju Federali ta' l-Assigurazzjoni għal Personal Klerikali), Berlin, |

— jekk tħallset l-aħħar kontribuzzjoni fis- Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fond ta' Assigurazzjoni għall-baħħara [Fond ta' assigurazzjoni tal-pensjoni għal ħaddiema manwali jew għal personal klerikali]), Hamburg: | Seekasse (Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-Baħhara), Hamburg |

— jekk l-aħħar kontribuzzjoni tħallset lil Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main: | Bahnversicherungsanstalt (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni tal-Ferroviji), Frankfurt am Main; |

iii.jekk l-aħħar kontribuzzjoni taħt il-leġislazzjoni Ġermaniża tħallset fl-iskema ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għal ħaddiema fil-minjieri jew jekk il-perjodu li jikkwalifika meħtieġ għall-intitolament għal pensjoni ta' ħaddiema fil-minjieri għar-raġuni ta' abbiltà mnaqqsa li jwettqu l-attività ta' wieħed li jaħdem fil-minjieri ( Bergmannsrente) hu, jew jitqies li huwa, kompletat: | Bundesknappschaft (Fond Federali ta' l-Assigurazzjoni għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), Bochum. |

(ċ)Fil-każ ta' bidla tal-pajjiż ta' residenza wara li l-benefiċċji jingħataw fil-każijiet imsemmija fis-subparagrafi (a) (i) u (b) (i), l-istituzzjoni kompetenti għandha tinbidel kif meħtieġ. | |

3.Assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Fond Agrikolu tax-Xjuħija, Rhineland-Palatinate), Speyer. |

4.Assigurazzjoni kumplimentari għal ħaddiema fil-ħadid u fl-azzar: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tas- Saarland), Saarbrüċken. |

5.Assigurazzjoni ta' l-inċidenti (inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol): | L-istituzzjoni responsabbli għal assigurazzjoni ta' inċidenti għall-każ ikkonċernat. |

6.Benefiċċji tad-disimpjieg u tal-familja: | Bundesanstalt für Arbeit (Uffiċċju Federali tax-Xogħol), Nürnberg. |

D. SPANJA

1.L-iskemi kollha, ħlief għall-iskema tal-baħħara:

(a)għall-kontinġenzi kollha ħlief għad-disimpjieg: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direttorati Provinżjali għall-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali); |

(b)għad-disimpjieg: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direttorati Provinżjali ta' l-Istituzzjoni Nazzjonali ta' l-Impjieg). |

2.Skema tal-baħħara: | Instituto Social de la Marina (Istitut Soċjali għall-baħħara), Madrid. |

3.Għal xjuħija non kontributorja u pensjonijiet ta' invalidità: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Istitut tas-Servizzi Nazzjonali Sożjali), Madrid. |

E. FRANZA

1.Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 93(1), 94 u 95 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

A.Skema għal persuni impjegati:

(a)skema ġenerali: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Fond ta' Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Mard), Pariġi; |

(b)skema agrikola: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Fond Ċentrali Agrikolu ta' Benefiċċju Reċiproku), Pariġi; |

(ċ)skema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Pariġi; |

(d)skema għall-baħħara: | Établissement national des invalides de la marine (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Baħħara Disabbiltati), Pariġi. |

B.Skema għal persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)skema għal persuni li jaħdmu għal rashom mhux ingaġġati fl-agrikoltura: | Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Fond Nazzjonali tal-Mard u l-Maternità għal Persuni li jaħdmu għal rashom mhux ingaġġati fl-Agrikoltura), Saint-Denis; |

(b)skema agrikola: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Fond Ċentrali Agrikolu għall-Benefiċċju Reċiproku), Pariġi, Caisse centrale des mutuelles agricoles (Fond Ċentrali Agrikolu għall-Benefiċċju Reċiproku), Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Soċjetajiet tal-federazzjoni Franċiża ta' l-Assigurazzjoni), Fédération nationale de la mutualité française (Federazzjoni Nazzjonali ta' Assoċjazzjonijiet Franċiżi ta' Benefiċċju Reċiproku). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 96 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)skema ġenerali: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), Páris; |

(b)skema agrikola: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond Ċentrali Agrikolu għall-Benefiċċju Reċiproku); |

(ċ)skema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Pariġi; |

(d)skema tal-baħħara: | Établissement national des invalides de la marine (Istitut Nazzjonali għal Baħħara Disabbiltati), Pariġi. |

3.L-istituzzjonijiet kompetenti l-oħrajn huma dawk definiti that il-leġislazzjoni Franċiża, jiġifieri:

I.FRANZA METROPOLITANA

A.Skema għal persuna impjegata:

(a)skema ġenerali: | |

i.mard, maternità, mewt (għotja): | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni Mard); |

ii.invalidità: | |

(aa)inġenerali, ħlief għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni Mard); |

għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), Pariġi; |

(bb)skema speċjali prevista fl-Artikoli L 365 sa L 382 tal-Kodiċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali: | Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), Strasbourg; |

iii.ix-xjuħija: | |

(aa)bħala regola ġenerali, ħlief għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Fond Reġjonali ta' Assigurgazzjoni ta' Mard (It-Taqsima tax-Xjuħija); |

għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoi tax-Xjuħija għal persuni Impjegati), Pariġi; |

(bb)skema speċjali prevista fl-Artikoli L 365 sa L 382 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Fond Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija), Strasbourg, |

| jew |

| Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni tal-Mard), Strasbourg; |

iv.inċidenti fuq ix-xogħol: | |

(aa)inkapaċità temporanja: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), |

(bb)inkapaċità permanenti: | |

— pensjonijiet: | |

— inċidenti li jseħħu wara l-31 ta' Diċembru 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), |

— inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Jannar 1947: | Min jimpjiega jew l-assiguratur li jaġixxi minfloku; |

— żidiet fil-pensjoni: | |

— inċidenti li jseħħu l-31 Diċembru 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), |

— inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Jannar 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Uffiċċju ta' depożitu u kunsinna); |

v.benefiċċji tal-familja: | Caisse d'allocations familiales (Fond ta' Allowances tal-Familja); |

vi.disimpjieg: | |

— għal reġistrazzjoni bħala persuna li tfittex xogħol: | Aġenzija lokali ta' l-impjieg fil-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata, |

— għall-ħruġ ta' formoli E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

(b)skema agrikola: | |

i.benefiċċji tal-mard, maternità, mewt (għotja), familja: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond ta' Benefiċċju Reċiproku ta' Assigurazzjoni Soċjali ta' l-Agrikoltura); |

ii.benefiċċji u assigurazzjoni ta' invalidità u xjuħija għal konjugu superstiti: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Fond Ċentrali Agrikolu ta' Benefiċċju Reċiproku), Pariġi; |

iii.inċidenti fuq ix-xogħol: | |

(aa)bħala regola ġenerali: | — min jimpjiega ta' l-assiguratur li jaġixxi minfloku, għal inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Lulju 1973, |

— Caisse de mutualité sociale agricole (Fond ta' Assigurazzjoni Agrikola Soċjali ta' Benefiċċju Reċiproku), għal inċidenti li jseħħu wara t-30 ta' Ġunju 1973; |

(bb)għal żidiet fil-pensjoni: | — Caisse des dépôts et consignations (Uffiċċju ta' Depożitu u Kunsinna), Arċeuil (94), għal inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Lulju 1973), |

— Caisse de mutualité sociale agricole (Fond ta' Assigurazzjoni Agrikola Soċjali ta' Benefiċċju Reċiproku), għal inċidenti li jseħħu wara t-30 ta' Ġunju 1973; |

iv.id-disimpjieg: | |

— għal reġistrazzjoni bħala persuna li tfittex impjieg: | Aġenzja lokali ta' l-impjieg fil-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata, |

— għall-ħruġ tal-formoli E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

(ċ)skema ta' min jaħdem fil-minjieri: | |

i.mard, maternità, mewt (għotja): | Société de secours minière (Soċjetà ta' Relief għal min jaħdem fil-Minjieri), |

ii.invalidità mewt bix-xjuħija (pensjonijiet): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' Sigurtà Soċjali għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Pariġi; |

iiiinċidenti fuq ix-xogħol: | |

(aa)inkapaċità temporanja: | Société de secours minière (Soċjetà ta' Relief għal min jaħdem fil-minjieri) |

(bb)inkapaċità permanenti: | |

— pensjonijiet: | |

— inċidenti li jseħħu wara l-31 ta' Diċembru 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Unjoni Reġjonali tas-soċjetajiet tar- Relief għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), |

— inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Jannar 1947: | Min jimpjiega jew l-assiguratur li jaġixxi minfloku; |

— żidiet fil-pensjoni: | |

— inċidenti li jseħħu wara l-31 ta' Diċembru 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Unjoni Reġjonali tas-soċjetajiet tar- Relief għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), |

— inċidenti li jseħħu qabel l-1 ta' Jannar 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Uffiċċju ta' Depożitu u Kunsinna); |

ivbenefiċċji tal-familja: | Union régionale des sociétés de secours minières (Unjoni Reġjonali tas-soċjetajiet tar- Relief għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), |

v.id-disimpjieg: | |

— għal reġistrazzjoni bħala persuna li tfittex l-impjieg: | Aġenzija lokali ta' l-impjieg fil-post tar-residenza tal-persuna kkonċernata, |

— għall-ħruġ ta' formoli E 301, E 302, E 303: | Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (Aġenzija Nazzjonali ta' l-Impjieg (Dipartiment Speċjali li jittratta s-Sigurtà Soċjali għal ħaddiema Migranti)), 9, rue Sextius Miċhel, F-75015 Pariġi; |

(d)skema tal-baħħara: | |

i.mard, maternità, invalidità, inċidenti fuq ix-xogħol, mewt (għotja) u pensjonijiet għas-superstiti ta' persuni diżabbiltati jew ta' persuni li jkunu għaddew minn inċidenti fuq ix-xogħol: | Section Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Fond ġenerali ta' assistenza għall-baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

ii.xjuħija, mewt (pensjonijiet): | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Dipartiment tal-Fond tal-Pensjoni tal-Baħħara tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

iii.benefiċċji tal-familja: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Fond Nazzjonali ta' l- Allowances tal-Familja għal Baħħara fin- Navy Merkantili) jew Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Fond Nazzjonali ta' Allowances tal-Familja għall-Industrija tas-Sajd fuq il-baħar) kif approprjat; |

iv.id-disimpjieg: | |

— għal reġistrazzjoni bħala persuna li tfittex l-impjieg: | Aġenzija lokali ta' l-impjieg fil-post ta' residenza jew fil-port abitwali ta' l-embarkazzjoni tal- Bureau central de la main d'oeuvre maritime (Uffiċċju ċentrali għall-Baħħara, |

— għall-ħruġ ta' formoli E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F-92537 Levallois-Perret. |

B.Skema għal persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)skema għal persuni impjegati mhux ingaġġati fl-agrikoltura: | |

i.mard, maternità: | Caisse mutuelle régionale (Fond Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku); |

ii.xjuħija: | |

(aa)skema ta' l-artiġjan: | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Paris (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħ għal persuni li jaħdmu għal rashom f'xogħlijiet ta' l-Artiġjanat), |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Fond Lokali tax-Xogħol jew Inter-okkupazzjonali); |

(bb)skema tal-fabbrikanti u tal-kummerċjanti: | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħ għal persuni li jaħdmu għal rashom f''Xogħlijiet ta' Fabbrikazzjoni jew Kummerċ), |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Fondi Lokali tax-Xogħol jew Inter-okkupazzjonali); |

(ċċ)skema għall-professjonijiet: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Membri tal-Professjonijiet — Fergħat Professjonali); |

(dd)skema ta' l-avukati: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Fond Nazzjonali għal Membri tal- French Bar); |

(b)skema agrikola: | |

i.mard, maternità, invalidità: | Organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (il-korp ta' assigurazzjoi awtorizzat li miegħu il-persuna li taħdem għal rasha ingaġġata fl-agrikoltura hija assigurata); |

ii.assigurazzjoni tax-xjuħ u benefiċċji għall-konjuġi superstiti: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond Agrikolu ta' Assigurazzjoni Soċjali għall-Benefiċċji Reċiproċi); |

iii.inċidenti non-industrijali, inċidenti fuq ix-xogħol u mard relatat max-xogħol | — Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (il-korp nominat li miegħu il-persuna li taħdem għal rasha ingaġġata fl-agrikoltura huwa assigurat); |

— Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Fond Nazzjonali għal Membri tal- French Bar); Moselle, Bas-Rhin u Haut-Rhin: Caisse d'assurance accidents agricoles (Fond ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti Agrikoli). |

II.DIPARTIMENTI EXTRA EWROPEJ

A.Skema għal persuni impjegati (l-iskemi kollha ħlief għall-iskema ta' ħaddiema fil-minjieri u r-riskji kollha, ħlief għall-benefiċċji tal-familja):

i.in ġenerali: | Caisse générale de sécurité sociale (Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali); |

ii.għal żidiet fil-pensjoni fir-rigward ta' inċidenti fuq ix-xogħol li jseħħu f'dipartimenti extra — Ewropei qabel l-1 ta' Jannar 1952 | Direction départementale de l'enregistrement (Direttorat Dipartimentali tar-Reġistrazzjoni). |

B.Skema għal persuni li jaħdmu għal rashom:

i.mard, maternità: | Caisse mutuelle régionale (Fond Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku); |

ii.ix-xjuħija: | |

— skema ta' l-artiġjan: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħ għal persuni li jaħdmu għal rashom f'xogħlijiet ta' l-Artiġjanat), |

— skema tal-fabbrikanti u tal-kummerċjanti: | Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Fond Interprofessjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għall-Fabbrikanti u l-Kummerċjanti fl-Alġerija u barra l-Ewropa), |

— skema għall-professjonijiet: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Membri tal-Professjonijiet — Fergħat Professjonali); |

— skema ta' l-avukati: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Fond Nazzjonali għall-Membri tal- French Bar). |

Ċ.Benefiċċji tal-familja | Caisse d'allocations familiales (Fond ta' l- Allowances tal-Familja). |

D.Skema tal-Baħħara:

i.ir-riskji kollha, ħlief il-benefiċċji tax-xjuħija u tal-familja: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Fond Ġenerali ta' Assistenza għall-Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

ii.ix-xjuħija: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dipartiment tal-Fond tal-Pensjoni tal-Baħhara tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

iii.benefiċċji tal-familja: | Caisse d'allocations familiales (Fond ta' l- Allowances tal-Familja). |

F. IL-GREĊJA

1.Il-Mard u l-maternità:

i.bħala regola ġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni), jew il-korp ta' assigurazzjoni li miegħu il-ħaddiem hu jew kien assigurat; |

ii.għall-baħħara: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Piraeus); |

iii.skema agrikola: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Agrikola, Ateni). |

2.Invalidità, xjuħija, mewt (pensjonijiet):

i.bħala regola ġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni) jew il-korp ta' assigurazzjoni li tiegħu il-ħaddiem huwa jew kien assigurat; |

ii.skema tal-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħħara, Piraeus); |

iii.skema agrikola: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Istitut Nazzjonali Agrikolu ta' l-Assigurazzjoni, Ateni). |

3.Inċidenti fuq ix-Xogħol, mard assoċjat max-Xogħol:

i.bħala regola ġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni) jew il-korp ta' assigurazzjoni li tiegħu il-ħaddiem huwa jew kien assigurat; |

ii.skema tal-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħħara, Piraeus); |

iii.skema agrikola: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Istitut Nazzjonali Agrikolu ta' l-Assigurazzjoni, Ateni). |

4.Għotjiet tal-mewt (spejjeż tal-funerali):

i.bħala regola ġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni) jew il-korp ta' assigurazzjoni li tiegħu il-ħaddiem huwa jew kien assigurat; |

ii.skema tal-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħħara, Piraeus); |

iii.skema agrikola: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Istitut Nazzjonali Agrikolu ta' l-Assigurazzjoni, Ateni). |

5.Allowances tal-familja:

i.skema ta' persuna impjegata, inklużi skemi ta' intrapriżi: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Uffiċċju ta' l-Impjieg tax-Xogħol, Ateni); |

ii.skema agrikola: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Istitut Nazzjonali Agrikolu ta' l-Assigurazzjoni, Ateni); |

iii.għall-baħħara: | Dar tal-baħħar, Piraeus |

6.Id-Disimpjieg:

i.bħala regola ġenerali: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Uffiċċju tax-Xogħol ta' l-Impjieg, Ateni); |

ii.skema tal-baħħara: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dar tal-baħħar, Piraeus); |

iii.skema ta' l-impjegati ta' l-industrija tal-gazzetti, amministrata minn: | 1.Ταμείο Ασφαλίσεων Εργατών Τύπου, Αθήνα (Fond ta' Assigurazzjoni għall- Impjegati ta' l-Istampa, Ateni);2.Ταμείο Συντάξεως Προςωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλovίκης, Αθήνα (Fond ta' Pensjoni għall-Impjegati ta' l-Istampa f'Ateni u Salonika, Ateni). |

G. L-IRLANDA

1.Benefiċċji in natura: | Eastern Health Board, Dublin 8,Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly,Mid-Western Health Board, Limerick,North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath,North-Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim,South-Eastern Health Board, Kilkenny,Southern Health Board, Cork,Western Health Board, Galway. |

2.Benefiċċji fi flus: | |

(a)Benefiċċji tad-disimpjieg: | Department of Social Welfare, Dublin, inklużi l-uffiċċji provinċjali responsabbli għal benefiċċji ta' disimpjieg; |

(b)Xjuħija u mewt (pensjonijiet): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo; |

(ċ)Benefiċċji tal-familja: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

(d)Benefiċċji oħrajn fi flus: | Department of Social Welfare, Dublin. |

H. L-ITALJA

1.Mard (inkluż it-tuberkolożi) u maternità:

A.Persuni impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | |

i.in ġenerali: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa li magħha l-persuna kkonċernata hija rreġistrata), |

ii.għal ċerti kategoriji taċ-ċivil, ta' persuni impjegati fis-settur privat u persuni trattati hekk, għal pensjonanti u membri tal-familji tagħhom: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma, |

iii.għall-baħħara u l-ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), iż-żona rilevanti ta' l-uffiċċju tas-saħħa għan-Navy merkantili jew l-avjazzjoni ċivili; |

(b)Benefiċċji fi flus: | |

i.in ġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza), uffiċċji provinċjali |

ii.għall-baħħara u ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Cassa marittima (il-fond marittimu li miegħu il-persuna kkonċernata hija rreġistrata); |

(ċ)ċertifikati għal perjodi ta' assigurazzjoni: | |

i.in ġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Soċjali Nazzjonali ta' Assistenza), uffiċji provinċjali, |

ii.għall-baħħara u l-ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Cassa marittima (il-fond marittimu li miegħu il-persuna kkonċernata hija rreġistrata). |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom:

Benefiċċji in natura: | |

In ġenerali: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa li magħha l-persuna kkonċernata hija rreġistrata), |

2.Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assguat max-Xogħol:

A.Persuni Impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | |

i.in ġenerali: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa li magħha l-persuna kkonċernata hija rreġistrata), |

ii.għall-baħħara u l-ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), iż-żona rilevanti ta' l-uffiċċju tas-saħħa tan- navy merkantili jew l-avjazzjoni ċivili; |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji medico-legali u eżaminijiet u ċertifikati relatati: | |

i.in ġenerali: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali, |

ii.għall-baħħara u l-ekwipġġ ta' l-ajru ċivili: | Cassa marittima (il-fond marittimu li miegħu il-persuna kkonċernata hija rreġistrata); |

(ċ)Benefiċċji fi flus: | |

i.in ġenerali: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (protesi u apparat ewlieni, benefiċċji medico-legali u eżamijiet u ċertifikati relatati: |

ii.għall-baħħara u l-ekwipġġ ta' l-ajru ċivili: | Cassa marittima (il-fond marittimu li miegħu il-persuna kkonċernata hija rreġistrata); |

iii.ukoll għal ħaddiema agrikoli u tal-foresterija, jekk meħtieġ: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impjiegati agricoli (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal ħaddiema Agrikoli). |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom (għal radjoloġisti mediċi biss):

(a)benefiċċji in natura: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti li magħha l-persuna kkonċernata hija rreġistrata); |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji medico-legali u eżaminijiet u ċertifikati relatati: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali; |

(ċ)benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale per l'assiċurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali. |

3.Invalidità, xjuħija, superstiti (pensjonijiet):

A.Persuni impjegati:

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' l-Assistenza), uffiċċji provinċjali; |

(b)għall-ħaddiema f'ċerti negozji: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettaċolo (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal ħaddiema fin-negozju ta' l- Entertainment), Ruma; |

(ċ)għall-personal ta' sorveljanza f'intrapriżi industrijali: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza għal Personal ta' Sorveljanza fl-Industrija), Ruma; |

(d)għall- ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza G. Amendola għal Gurnalisti Taljani), Ruma. |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)għall- prattikanti mediċi: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal Prattikanti Mediċi); |

(b)għall-farmaċisti: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal Farmaċisti); |

(ċ)għall-veterinarji: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Veterinarji); |

(d)għall-qwiebel: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Qwiebel); |

(e)għall-inġiniera u l-periti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Inġiniera u l-Periti); |

(f)għas-surveyors: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal surveyors); |

(g)għal solicitors u barristers: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal soliċitors u barristers); |

(h)għall-ekonomisti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-ekonomisti); |

(i)għall-kontabili: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Kontabili); |

(j)għall-esperti ta' l-impjieg: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-esperti ta' l-impjieg); |

(k)għan-nutara: | Cassa nazionale notariato (Fond Nazzjonali għan-Nutara); |

(l)għall-aġenti doganali: | Fondi di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond ta' Assistenza għall-Aġenti Doganali). |

4.Għotjiet tal-mewt: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Soċjali Nazzjonali ta' Assistenza), uffiċċji provinċjali. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Àssigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali. Cassa marittima (il-fond marittimu li miegħu il-persuna kkonċernata hija rreġistrata). |

5.Id-Disimpjieg (għal persuni impjegati):

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Soċjali Nazzjonali ta' Assistenza), uffiċċji provinċjali; |

(b)għall-ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza G. Amendola għall-Ġurnalisti Taljani), Ruma. |

6.Allowances tal-familja (għal persuni impjegati):

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale Istituzzjoni Soċjali Nazzjonali ta' Assistenza), uffiċċji provinċjali |

(b)għall-ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza G. Amendola għall-Ġurnalisti Taljani), Ruma. |

I. IL-LUSSEMBURGU

1.Mard u maternità:

(a)benefiċċji in natura: | Caisse de maladie compétente et/ou union des Caisses de maladie (fond kompetenti ta' mard u/jew l-assoċjazzjoni tal-fond tal-mard); |

(b)Benefiċċji fi flus: | Caisse de maladie compétente (il-fond kompetenti ta' mard). |

2.Invalidità, xjuħija, mewt(pensjonijiet):

(a)għall-ħaddiema manwali: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Xjuħija u Invalidità), il-Lussemburgu; |

(b)għall-personal klerikali u membri li jaħdmu għal rashom tal-professjonijiet: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Fond ta' Pensjoni għal Personal Klerikali fis-Settur Privat), il-Lussemburgu; |

(ċ)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati f'industrija ta' l-artiġjanat, fil-kummerċ jew fil-fabbrikazzjoni: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Fond ta' Pensjoni għall-Artiġjani, il-Kummerċjanti u l-Fabbrikanti), il-Lussemburgu; |

(d)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Fond Agrikolu ta' Pensjoni), il-Lussemburgu. |

3.Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assoċjat max-Xogħol:

(a)għall-persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura jew fil-foresterija: | Association d'assurance contre les accidents, Section agricole et forestière, Luxembourg Assoċjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti Dipartiment ta' l-Agrikoltura u l-Foresterija), il-Lussemburgu; |

(b)għall-każijiet l-oħrajn kollha ta' assigurazzjoni fuq bażi ta' bilfors jew mhux obbligatorja: | Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg (Assoċjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment Industrijali), il-Lussemburgu; |

4.Id-Disimpjieg: | Administration de l'emploi (Uffiċċju ta' l-Impjieg), il-Lussemburgu |

5.Benefiċċji tal-familja: | Caisse nationale des prestations familiales (Fond Nazzjonali tal-Benefiċċji tal-Familja), il-Lussemburgu. |

6.Għotjiet tal-mewt:

Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 66 tar-Regolament: | Union des Caisses de maladie l-assoċjazzjoni tal-fondi tal-mard), il-Lussemburgu. |

J. L-OLANDA

1.Il-Mard u l-maternità

(a)Benefiċċji in natura: | Iż- Ziekenfonds (Il-Fond tal-Mard), li miegħu il-persuna kkonċernata hija assigurata |

(b)benefiċċji fi flus: | Il- Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni Professjonali u tal-Kummerċ), li miegħu min jimpjiega l-persuna impjegata huwa assigurat. |

2.L-Invalidità:

(a)meta, anke mingħajr l-applikazzjoni tar-Regolament, id-dritt għal benefiċċju jeżisti taħt il-leġislazzjoni ta' l-Olanda biss: | |

i.għal persuni impjegati: | Il- Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni Professjonali u tal-Kummerċ), li miegħu min jimpjiega l-persuna impjegata huwa assigurat; |

ii.għal persuni li jaħdmu għal rashom: | Il- Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni Professjonali u tal-Kummerċ), li miegħu il-persuna assigurata kienet tkun assigurata kieku kellha personal fl-impjieg tagħha; |

(b)f'każijiet oħrajn: | |

għal persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni Ġdida Professjonali u tal-Kummerċ), Amsterdam. |

3.Ix-Xjuħija, il-mewt (pensjonijiet):

(a)skema ġenerali: | Sociale Verzekeringsbank (Bank Soċjali ta' l-Assigurazzjoi), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

(b)għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Algemeen Mijnwerkersfonds (Fond Ġenerali ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri), Heerlen. |

4.Id-Disimpjieg: | Il- Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni Professjonali u tal-Kummerċ), li miegħu min jimpjiega l-persuna impjegata huwa assigurat. |

5.Benefiċċji tal-Familja:

(a)meta l-persuna intitolata għal benefiċċji tirrisjedi fl-Olanda: | Distriċtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (l-uffiċċju lokali tal-Bank Soċjali ta' Assigurazzjoni) li fid-distrett tiegħu joqgħod |

(b)meta l-persuna intitolata għal benefiċċji tirrisjedi barra l-Olanda, imma min jimpjegaha jirrisjedi jew huwa stabbilit fl-Olanda | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (l-uffiċċju lokali tal-Bank Soċjali ta' l-Assigurazzjoni) li fid-distrett tiegħu jirrisjedi jew huwa stabbilit min jimpjegah |

(ċ)każijiet oħrajn: | Sociale Verzekeringsbank (Bank Soċjali ta' l-Assigurazzjoni), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

6.Mard tax-xogħol li japplikaw għalih id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 57(5) tar-Regolament

għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 57(5) tar-Regolament: | |

(a)meta l-benefiċċju jingħata minn data qabel l-1 ta' Lulju 1967: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)meta l-benefiċċju jingħata b'effett minn data wara t-30 ta' Ġunju 1967 | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (AssoċjazzjoniĠdida Ġenerali Professjonali u ta' Kummerċ), Amsterdam. |

K. L-AWSTRIJA

Il-kompetenza ta' l-istituzzjonijiet Awstrijaċi għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Awstrijaka, sakemm mhux speċifikat xort' oħra hawnhekk iżjed 'il quddiem:

1.Assigurazzjoni tal-Mard:

(a)Meta l-persuna kkonċernata hija residenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor u Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-Mard) huwa kompetenti għal assigurazzjoni u taħt il-leġislazzjoni Awstrijaka il-kompetenza lokali ma tistax tiġi deċiża il-kompetenza lokali għandha tiġi ddeterminata kif ġej: | Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-mard), kompetenti għall-aħħar impjieg fl-Awstrija, jewGebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-Mard), kompetenti għall-aħħar residenza fl-Awstrija, jewjekk qatt ma kien hemm impjieg li għalih Gebietskrankenkasse (fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-Mard) kienet kompetenti jew ma kien hemm qatt residenza fl-Awstrija, il- Wiener Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-Mard ta' Vienna) (Wien). |

(b)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tal-Parti III tar-Regolament inkonnessjoni ma' l-Artikolu 95 tar-Regolament ta' implimentazzjoni f'relazzjoni mar-rifużjoni ta' l-ispejjeż għal benefiċċji lil persuni intitolati għal pensjoni taħt l-Att Federali tad-9 ta' Settembru 1955 dwar l-Assigurazzjoni Soċjali Ġenerali (ASVG): | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni ta' l-Istituzzjonijiet Awstrijaċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Wien, wara li jkun mifhum li r-rifużjoni ta' l-ispejjeż għandha ssir minn kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-mard tal-pensjonanti li huma riċevuti mill-imsemmija Assoċjazzjoni Ewlenija. |

2.Assigurazzjoni tal-pensjoni:

(a)Fid-determinazzjoni ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas ta' benefiċċju biss f'perjodi ta' l-assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni Awstrijaka għandhom jiġu kkunsidrati. | |

(b)Għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 45(6) tar-Regolament, jekk ebda perjodu ta' kontribuzzjoni ma ġie kompletat taħt il-leġislazzjoni Awstrijaka: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Pensjoni ta' Persuni Impjegati), Wien. |

3.Assigurazzjoni tad-Disimpjieg

(a)Għan-notifika li wieħed ikun disimpjegat: | Regionale Gesċhäftsstellen des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Lokali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol) kompetenti għall-post ta' residenza jew post ta' fejn tgħix il-persuna kkonċernata. |

(b)Għall-ħrug tal-Formoli Nri E 301, E 302 u E 303: | Regionale Gesċhäftsstellen des Arbeitsmarktserviċe (Uffiċċju Lokali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol) kompetenti għall-post ta' impjieg tal-persuna kkonċernata. |

4.Benefiċċji tal-familja:

(a)Benefiċċji tal-familja bl-eċċezzjoni ta' Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Finanzamt (Uffiċċju tal-Finanzi); |

(b)Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Regionale Gesċhäftsstellen des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Lokali tas-Servizz tas-suq tax-Xogħol) kompetenti għall-post ta' residenza jew post ta' fejn tgħix il-persuna kkonċernata. |

L. IL-PORTUGALL

I.Il-Kontinent

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja: | Centro Regional de Segurança Social (ċentru Reġjonali ta' Sigurtà Soċjali), li miegħu il-persuna kkonċernata hija affiljata. |

2.L-Invalidità, ix-xjuħija u l-mewt | Centro Nacional de Pensões (Ċentru Nazzjonali tal-Pensjonijiet), Lisboa, u Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), li magħhom il-persuna konċernata hija affiljata. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni għal mard assoċjat max-xogħol), Lisboa. |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)irċevuta ta' l-applikazzjoni u l-verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (eż: konferma tal-perjodi ta' impjieg, klassifika tad-disimpjieg, kontrolli fuq is-sitwazzjoni) | Centro de Emprego (Ċentru ta' Impjieg) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata; |

(b)l-għoti u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (e.ż. il-verifika tal-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-benefiċċji, l-iffissar ta' l-ammont u d-duratura, kontrolli fuq is-sitwazzjoni għall-mantniment, is-sospensjoni jew it-tmiem ta' pagament): | Centro Regional de Segurança Social (Ċentri Raġjonali ta' Sigurtà Soċjali) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata. |

5.Benefiċċji minn skema tas-sigurtà soċjali non-kontributorja: | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali ta' Sigurtà Soċjali) fejn tirisjedi l-persuna kkonċernata. |

II.Reġjun awtonomu ta' Madeira

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

2.(a) Invalidità xjuħija u mewt: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal; |

(b)invalidità, xjuħija u mewt taħt l-iskema speċjali tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema agrikoli: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni għal mard assoċjat max-xogħol), Lisboa |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)irċevuta ta' l-applikazzjoni u l-verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (eż: konferma tal-perjodi ta' impjieg, klassifika tad-disimpjieg, kontrolli fuq is-sitwazzjoni) | Direcçăo Regional de Emprego (Direttorat Reġjonali ta' l-Impjieg), Funchal; |

(b)l-għoti u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (e.ż. il-verifika tal-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-benefiċċji, l-iffissar ta' l-ammont u d-duratura, kontrolli fuq is-sitwazzjoni għall-mantniment, is-sospensjoni jew it-tmiem ta' pagament): | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

5.Benefiċċji minn skema tas-sigurtà soċjali non-kontributorja: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

III.Ir-Reġjun Awtonomu ta' l-Azores

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

2.(a) Invalidità xjuħija u mewt: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo; |

(b)invalidità, xjuħija u mewt taħt l-iskema speċjali tas-sigurtà soċjali għall- ħaddiema agrikoli: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni għall-mard assoċjat max-Xogħol), Lisboa. |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)irċevuta ta' l-applikazzjoni u l-verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (eż: konferma tal-perjodi ta' impjieg, klassifika tad-disimpjieg, kontrolli fuq is-sitwazzjoni) | Centro de Emprego (Ċentru ta' l-Impjieg) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata; |

(b)l-għoti u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (e.ż. il-verifika tal-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-benefiċċji, l-iffissar ta' l-ammont u d-duratura, kontrolli fuq is-sitwazzjoni għall-mantniment, is-sospensjoni jew it-tmiem ta' pagament): | Centro de Prestações Peċuniárias da Segurança Social (Ċentru għal benefiċċji fi flus tas-Sigurtà Soċjali) li miegħu il-persuna kkonċernata hija affiljata |

5.Benefiċċji minn skema tas-sigurtà soċjali non-kontributorja: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Diretorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

M. IL-FINLANDJA

1.Il-Mard u l-Maternità:

(a)Benefiċċji fi flus: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, jew Il-fond ta' l-impjieg li miegħu il-persuna kkonċernata tkun assigurata; |

(b)Benefiċċji in natura: | |

i.rifużjonijiet taħt assigurazzjoni ta' mard: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, jew Il-fond ta' l-impjieg li miegħu tkun assigurata l-persuna kkonċernata; |

ii.is-saħħa pubblika u s-servizz ta' l-isptar: | l-unitajiet lokali li jipprovdu servizzi taħt l-iskema. |

2.Xjuħija, invalidità, mewt (pensjonijiet):

(a)pensjonijiet nazzjonali: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, jew |

(b)pensjonijiet ta' l-impjieg: | l-istituzzjoni tal-pensjoni ta' l-impjieg li tagħti u tħallas il-pensjonijiet. |

3.Inċidenti fuq ix-Xogħol, mard assoċjat max-Xogħol: | l-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni li hija responsabbli għall-assigurazzjoni ta' l-inċident tal-persuna kkonċernata. |

4.Għotjiet ta' mewt: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, jew l-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni li hija responsabbli biex tħallas il-benefiċċji fil-każ ta' assigurazzjoni ta' inċidenti. |

5.Id-Disimpjieg:

(a)Skema bażika: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, jew |

(b)Skema relatata ma' l-intrĠUtu: | Il-fond kompetenti tad-disimpjieg. |

6.Benefiċċji tal-familja: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni Soċjali ta' l-Assigurazzjoni), Helsinki. |

N. L-ISVEZJA

1.Għall-kontinġenzi kollha ħlief benefiċċji tad-disimpjieg:

(a)bħala regola ġenerali: | l-uffiċċju soċjali ta' assigurazzjoni li miegħu il-persuna kkonċernata hija assigurata. |

(b)ġhal baħħara mhux residenti fl-Isvezja: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Uffiċċju Soċjali ta' l-Assigurazzjoni ta' Gothenburg, It-Taqsima tal-Baħħara). |

(ċ)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 35 sa 59 tar-Regolament ta' implimentazzjoni għal persuni mhux residenti fl-Isvezja: | Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Uffiċċju Soċjali ta' l-Assigurazzjoni ta' Stokkolma, It-Taqsima Barranija). |

(d)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 60 sa 77 tar-Regolament ta' implimentazzjoni għal persuni, ħlief għall-baħħara li mhumiex residenti fl-Isvezja: | uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali tal-post fejn l-inċident fuq ix-xogħol jew il-marda assoċjata max-xogħol ġraw, jew dehru, jewStockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Uffiċċju Soċjali ta' l-Assigurazzjoni ta' Stokkolma, Diviżjoni Barranija). |

2.Għall-benefiċċji tad-disimpjieg: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Bord Nazzjonali tas-Suq tax-Xogħol). |

O. IR-RENJU UNIT

1.Benefiċċji in natura:

— Ir-Renju Unit u l-Irlanda ta' Fuq: | Awtoritajiet li jagħtu benefiċċji tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali, |

— il-Ġibiltà: | Awtorità tas-Saħħa ta' Ġibiltà |

2.Benefiċċji fi flus:

— Ir-Renju Unit | Social Security Department (Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali), Londra, |

— L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Services for Nothern Ireland (Dipartiment tas-Saħħa u tas-Servizzi Soċjali għall-Irlanda ta' Fuq), Belfast, |

— Ġibiltà: | Department of Labour and Social Security (Dipartiment tax-Xogħol u tas-Sigurtà Soċjali), Ġibiltà. |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' RESIDENZA U ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' FEJN WIEĦED JGĦIX

(L-Artikolu 1(p) tar-Regolament u l-Artikolu 4(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni)

A. IL-BELĠJU

I.ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' RESIDENZA

1.Il-Mard u l-maternità:

(a)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 u 32 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)in ġenerali: | Il-korpi ta' l-assigurazzjoni; |

(ii)għal persuni koperti bi skema ta' l-assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Extra — Ewropew), |

(iii)għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Extra — Ewropew), |

(b)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 31 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)in ġenerali: | Il-korpi ta' l-assigurazzjoni; |

(ii)għall-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Għajnuna u Assistenza għall-Baħħara), Antwerpen, |

jew |

il-korpi ta' assigurazzjoni; |

(iii)għall-persuni koperti mill-iskema ta' assigurazzjoni extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew, Brussel), |

(iv)Għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew, Brussel), |

2.L-Invalidità:

(a)invalidità ġenerali (ħaddiema manwali, personal klerikali, dawk li jaħdmu fil-minjieri) u invalidità ta' persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni u Invalidità, Brussel) flimkien ma' korpi ta' assigurazzjoni |

Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 105 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard u Invalidità, Brussel); |

(b)skema speċjali ta' invalidità għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Fond Nazzjonali ta' Pensjoni għal dawk li jaħdmu fil-minjieri); |

(ċ)skema ta' invalidità tal-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Assistenza u Għajnuna għall-Baħħara), Antwerpen; |

(d)invalidità ta' persuni koperti bl-iskema extra Ewropea ta' l-assigurazzjoni soċjali: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra — Ewropew, Brussel); |

(e)invalidità ta' impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra Ewropew ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Brussel); |

3.Ix-Xjuħija, il-mewt (pensjonijiet):

(a)skema ġenerali (ħaddiema manwali, personal klerikali, ħaddiema fil-minjieri u l-baħħara): | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali tal-Pensjoni, Brussel); |

(b)skema ta' persuni non salarjati: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni li jaħdmu għal rashom); |

(ċ)skema ta' assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewropew); |

(d)skema għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra — Ewropew, Brussel). |

4.Inċidenti fuq ix-xogħol (benefiċċji in natura): | Il-korpi ta' l-assigurazzjoni; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel). |

5.Mard assoċjat max-Xogħol: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles (Fond ta' Mard Assoċjat max-Xogħol, Brussel); |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheit, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel). |

6.Għotjiet tal-mewt:

(i)inġenerali: | Il-korpi ta' assigurazzjoni li magħhom Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Mard u Assigurazzjoni Invalida, Brussel); |

(ii)għal persuni koperti bl-iskema ta' l-assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew); |

(iii)għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali, extra Ewropew). |

7.Id-Disimpjieg:

(a)inġenerali: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg, Brussel); |

(b)għall-baħħara: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — ( Pooltan- Navy Merkantili), Antwerpen. |

8.Benefiċċji tal-Familja:

(a)persuni impjegati: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali ta' Allowances tal-Familja għal Persuni Impjegati, Brussel); |

(b)persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni li jaħdmu għal rashom, Brussel); |

ċ)għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra Ewropew ta' Assigurazzjoni Soċjali). |

II.ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' FEJN WIEĦED JOQGĦOD

1.Mard, maternità: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard u Invalidità), permezz ta' korpi ta' assigurazzjoni; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Extra Ewopew, Brussel). |

2.Inċidenti fuq ix-Xogħol: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard u Invalidità, Brussel), permezz tal-korpi ta' assigurazzjoni; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali Barranija). |

3.Mard assoċjat max-Xogħol: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond ta' Mard Assoċjat max-Xogħol, Brussel); |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel). |

B. ID-DANIMARKA

I.ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' RESIDENZA

(a)il-mard u l-maternità:

(i)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 17, 22, 28, 29 u 30 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | L- amtskommune kompetenti (amministrazzjoni distrettwali). Kobenhavn: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali). Fil-komun ta' Fredriksberg: l-amministrazzjoni komunali, |

(ii)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 18 u 25 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-kummissjoi soċjali tal-komun li fih jirrisjedi l-benefiċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Aalborg u Arhus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(b)L-Invalidità (pensjonijiet): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għas-Sigurtà Soċjali u l-Assistenza), Kobnhavn; |

(ċ)ix-xjuħija u l-mewt (pensjoni):

(i)pensjonijiet mogħtija taħt il-leġislazzjoni dwar il-pensjonijiet soċjali: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali u l-Assistenza), Kobenhavn; |

(ii)pensjonijiet mogħtija taħt il-liġi dwar pensjonijiet supplimentari għal persuni impjegati ("loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension"): | Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Uffiċċju Supplimentari ta' Pensjonijiet għal Persuni Impjegati); Hillerød, |

(d)inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol:

(i)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tal-Kapitolu 4 tat-Titolu IV, ħlief għall-Artikolu 61, tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Arbejdsskadetstyrelsen (Uffiċċju Nazzjonali għal Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assoċjat max-xogħol), Kobenhavn; |

(ii)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 61 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-kummissjoni soċjali tal-komun li fih jirrisjedi l-benefiċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, aalborg u Arhus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(e)għotjiet tal-mewt:

għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 78 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Sundhedsministeriet (Ministeru tas-Saħħa), Kobenhavn. |

II.ISTITUZZJONIJIET TAL-POST TA' FEJN WIEĦED JOQGĦOD

(a)mard u maternità:

(i)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 20, 21 u 31 tar-Regolamen ta' implimentazzjoni: | l- amtskommune kompetenti (amministrazzjoni diretta). Kobenhavn: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali). Fil-komun ta' Fredriksberg: l-amministrazzjoni komunali, |

(ii)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 24 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-kummissjoni soċjali tal-komun li fih joqgħod il-benefiċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense, Aalborg u Arhus: Magistraten (L-amministrazzjoni komunali); |

b)inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol:

(i)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tal-Kapitolu 4 tat-Titolu IV, ħlief għall-Artikolu 64, tar-Regolamen ta' implimentazzjoni: | Arbejdsskadetstyrelsen (Uffiċċju Nazzjonali għal Inċidenti fuq ix-Xogħol u Mard Assoċjat max-Xogħol), Kobenhavn; |

(ii)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 83 tar-Regolament ta' implimentazzjoni | Il-kummissjoni soċjali tal-komun li fih joqgħod il-benefiċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense Aalborg u Arhus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali); |

(ċ)id-disimpjieg:

i.għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tal-Kapitolu 6 tat-Titolu VI ħlief għall-Artikolu 83 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni | Il-fond kompetenti ta' disimpjieg, |

ii.għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 83 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni: | l-uffiċċju lokali ta' impjieg. |

Ċ. IL-ĠERMANJA

1.Assigurazzjoni tal-mard:

(a)fil-każijiet kollha ħlief għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 19(2) tar-Regolament u ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l- Allgemeine Ortskrankenkasse kompetenti (Fond Lokali Ġenerali ta' Mard) tal-post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata |

Għal persuni assigurati taħt l-iskema għal ħaddiema fil-minjieri u membri tal-familji tagħhom: | Bundesknappschaft (Fond Federali ta' Assigurazzjoni għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Bochum; |

(b)għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 19(2) tar-Regolament u l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-istituzzjoni li magħha l-persuna kkonċernata kienet l-aħħar assigurata; |

Fl-assenza ta' din is-sitwazzjoni jew meta l-persuna assigurata kienet l-aħħar assigurata ma' Allgemeine Ortskrankenkasse, ma' Landwirtschaftliche Krankenkasse (Fond Agrikolu tal-Mard) jew mal- Bundesknappschaft: | l-istituzzjoni kompetenti tal-post ta' residenza jew il-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata, msemmija taħt (a). |

2.Assigurazzjoni ta' l-Inċidenti:

Fil-każijiet kollha: | Il- Hauptverband der gewerbliċhen Berufsgenossenschaften (Federazzjoni ta' Assoċjazzjonijiet Professjonali u tal-Kummerċ fl-Industrija), St. Augustin; |

3.Assigurazzjoni tal-pensjoni:

(a)Assigurazzjoni tal-pensjoni għall- ħaddiema manwali: | |

(i)trattati mal-Belġju u Spanja: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Uffiċċju Reġjonali ta' Assigurazzjoni tal-Provinċja tar- Rhine, |

(ii)trattati ma' Franza: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju Reġjonali ta' Assigurazzjoni tar- Rhineland-Palatinate), Speyer, jew bħala istituzzjoni kompetenti taħt l-anness 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Uffiċċju Reġjonali ta' Assigurazzjoni tas-Saarland), Saarbrüċken, |

(iii)trattati ma' l-Italja: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Swabia), Augsburg, |

(iv)trattati mal-Lussemburgu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tar- Rhineland Palatinate), Speyer, |

(v)trattati ma' l-Olanda: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Westphalia), Munster, |

(vi)trattati mad-Danimarka: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Schleswig-Holstein), Lübeċk, |

(vii)trattati ma' l-Irlanda u r-Renju Unit: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pajjiż Liberu u Ansejatiku ta' Hamburg), Hamburg, |

(viii)trattati mal-Greċja: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Wurttemberg), Stuttgart, |

(ix)trattati mal-Portugall: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni għall-Frankonja t'Isfel), Würzburg; |

(b)Assigurazzjoni tal-pensjoni għall-persunal klerikali: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju Federali ta' l-Assigurazzjoni għall-Persunal Klerikali), Berlin; |

ċ)Assigurazzjoni tal-pensjoni għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Bundesknappschaft (Fond Federali ta' l-Assigurazzjoni għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Bochum. |

4.Assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa: | Landwirtschaftliċhe Alterskasse Rheinland-Pfalz (Fond Agrikolu tax-Xjuħija Rhineland-Palatinate), Speyer. |

5.Benefiċċji tad-disimpjieg u benefiċċji tal-familja: | L-uffiċċju kompetenti ta' l-impjieg tal-post ta' residenza jew tal-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata. |

D. SPANJA

1.Benefiċċji in natura:

(a)l-iskemai kollha ħlief għall-iskema tal-baħħara: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa); |

(b)l-iskema tal-baħħara: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Id-Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Soċjali tal-Baħħara). |

2.Benefiċċji fi flus:

(a)l-iskemi kollha bl-eċċezzjoni ta' l-iskema tal-baħħara u l-kontinġenzi kollha: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa); |

(b)l-iskema tal-baħħara, għall-kategoriji kollha: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Soċjali tal-Baħħara); |

(ċ)id-disimpjieg, ħlief għall-baħħara: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Id-Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Nazzjonali ta' l-Impjieg). |

E. FRANZA

I.FRANZA METROPOLITANA

A.Skema għall-persuni impjegati:

1.Riskji ta' xort' oħra mid-disimpjieg u l-benefiċċji tal-familja: | |

(a)inġenerali: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond ta' l-Assigurazzjoni Lokali tal-Mard) tal-post tar-residenza jew tal-post ta' fejn wieħed joqgħod; |

(b)għal applikazzjonijiet konġunti ta' l-Artikoli 19(1) u (2) u 35(1) tar-Regolament fil-każ ta' benefiċċji in natura taħt l-iskema ta' assigurazzjoni ta' ħaddiema fil-minjieri għal mard, maternità, invalidità u mewt (għotjiet): | Société de secours minière (Soċjetà għar- Relief ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri); |

(ċ)għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)skema ġenerali: | |

(aa)bħala regola ġenerali, ħlief għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond ta' Assigurazzjoni Lokali tal-Mard), |

(bb)skema speċjali prevista: | Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), Strasbourg; |

(ii)skema agrikola: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond ta' Assigurazzjoni Agrikolu Soċjali ta' Benefiċċju Reċiproku); |

(iii)skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), Pariġi; |

(d)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 36 tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' pensjonijiet ta' invalidità: | |

(i)in ġenerali ħlief għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni ta' Mard), Pariġi; |

għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard); |

(ii)skema speċjali prevista fl-Artikoli L 365 sa L 382 tal-Kodiċi ta' Sigurtà Soċjali: | Caisse régionale d'assurance maladie (Fond Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard), Strasbourg; |

(e)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 36 tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' pensjonijiet tax-xjuħija: | |

(i)skema ġenerali: | |

(aa)bħala regola ġenerali, ħlief għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse régionale d'assurance maladie, (branċhe vieillesse) (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard, Fergħa tax-Xjuħija)), |

għal Pariġi u r-reġjun ta' Pariġi: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Persuni Impjegati), Pariġi; |

(bb)skema speċjali prevista fl-Artikoli L 365 sa L 382 tal-kodiċi tas-Sigurtà Soċjali: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Fond Reġjonali ta' Assigurazzjoni tax-Xjuħija), Strasbourg; |

(ii)skema agrikola: | Caisse ċentrale de secours mutuels agricoles (Fond ċentrali ta' Benefiċċju ta' l-Agrikoltura), Pariġi; |

(iii)skema għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti tas-Sigurtà Soċjali għal dawk I jaħdmu fil-Minjieri), Pariġi; |

(f)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 75 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigu razzjoni ta' Mard). |

2.Id-Disimpjieg: | |

(a)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80, 81, u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direttorat Dipartimentali tax-Xogħol u tan-numru ta' ħaddiema), tal-post li fih l-impjieg li għalih hija mitluba d-dikjarazzjoni ċċertifikata kien imwettaq, |

il-fergħa lokali ta' l- Agence nationale pour l'emploi (l-Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg), |

is-sede tal-Kunsill Lokali tar-residenza tal-membri tal-familja; |

(b)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 83(1) u (2) u 97 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Assoċjazzjoni għall-Impjieg fl-Insutrija u l-Kummerċ) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata; |

(ċ)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 84 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)disimpjieg totali: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Assoċjazzjoni għall-Impjieg fl-Insutrija u l-Kummerċ) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata, |

(ii)disimpjieg parzjali: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direttorat Dipartimentali tax-Xogħol u tan-numru ta' ħaddiema) tal-post ta' l-impjieg tal-persuna kkonċernata; |

(d)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 189 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direttorat Dipartimentali tax-Xogħol u tan-numru ta' ħaddiema). |

B.Skema għal persuni li jaħdmu għal rashom:

1.Il-mard u l-maternità: | Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidenċe ou de séjour (Fond Lokali ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard tal-post ta' residenza jew tal-post ta' fejn wieħed joqgħod). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-iskema agrikola: | Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme assureur dûment habilité (Fond ta' Benefiċċju Reċiproku ta' Assigurazzjoni Agrikola Soċjali u l-korpi l-oħrajn kollha ta' assigurazzjoni awtorizzati kif dovut). |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 36 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)l-iskema ta' l-artiġjani: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Persuni li jaħdmu għal rashom f'xogħlijiet ta' l-Artiġjanat), |

Caisses de base professionnelles (Fondi Lokali Porfessjonali); |

(b)skema tal-fabbrikanti u l-kummerċjanti: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Fond Nazzjonali Indipendenti ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Persuni li jaħdmu għal rashom f'xogħlijiet ta' Fabbrikazzjoni jew Kummerċ), |

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Fondi Lokali Professjonali jew Interprofessjonali); |

(ċ)skema professjonali tax-xogħlijiet: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija għal Membri tal-Professjonijiet — Fergħat Professjonali); |

(d)skema ta' l-avukati: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Fond Nazzjonali għal Membri tal- French Bar); |

(e)skema agrikola: | Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Fond Nazzjonali Agrikolu ta' Benefiċċju Reċiproku ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija) |

Ċ.Skema tal-baħħara:

(a)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament fir-rigward ta' l-iskema tal-baħħara: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond ġenerali ta' Assistenza għal Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

(b)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond ġenerali ta' Assistenza għall-Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi). |

D.Benefiċċji tal-Familja: | Caisse d'allocations familiales (Fond ta' Allowances tal-Familja) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata |

II.DIPARTIMENTI EXTRA EWROPEJ

A.Skema għal persuni impjegati:

Riskji ta' xort' oħra minn benefiċċji tal-familja inġenerali: | Caisse générale de sécurité sociale (Fond ġenerali tas-Sigurtà Soċjali). |

B.Skema għal persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)mard u maternità | Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (Fond generali tas-Sigurtà Soċjali tal-post ta' residenza jew tal-post ta' fejn wieħed joqgħod); |

(b)pensjonijiet tax-xjuħija: | |

— skema ta' l-artiġjani: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Fond Nazzjonali Indipendenti tax-Xjuħija għal Persuni li jaħdmu għal rashom f'Xogħlijiet ta' l-Artiġjanat), |

— skema tal-fabbrikanti u tal-kummerċjanti: | Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Fond Interprofessjonali ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija fl-Alġerija u fil-Pajjiżi extra — Ewropej), |

— skema tax-xogħlijiet professjonali: | Sections professionnelles (Dipartimenti Professjonali), |

— skema ta' l-avukati: | Caisse nationale des barreaux français (Fond Nazzjonali għal Membri tal- French Bar). |

Ċ.Il-Baħħara:

(i)pensjonijiet ta' invalidità: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond ġenerali ta' Assistenza għall-Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

(ii)pensjonijiet tax-xjuħija: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond tal-Pensjoni tal-Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi). |

D.Benefiċċji tal-Familja: | Caisse d'allocations familiales (Fond ta' l- Allowances tal-Familja) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata. |

F. IL-GREĊJA

1.Id-disimpjieg,allowancestal-familja: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , Αθήνα (Uffiċċju tax-Xogħol ta' l-Impjieg, Ateni). |

2.Benefiċċjiin natura: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut Soċjali ta' l-Assigurazzjoni, Ateni). |

G. L-IRLANDA

1.Benefiċċjiin natura: | Eastern Health Board, Dublin 8,Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly,Mid-Western Health Board, Limerick,North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath,North-Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim,South-Eastern Health Board, Kilkenny,Southern Health Board, Cork,Western Health Board, Galway. |

2.Benefiċċji fi flus:

(a)Benefiċċji tad-disimpjieg: | Department of Social Welfare, Dublin, inklużi l-uffiċċji provinċjali responsabbli għall-benefiċċji tad-disimpjieg; |

(b)Ix-Xjuħija u l-mewt (pensjonijiet): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo; |

(ċ)Benefiċċji tal-familja: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

(d)Benefiċċji oħrajn fi flus: | Department of Social Welfare, Dublin. |

H. L-ITALJA

1.Il-Mard (inkluż it-tuberkolożi) u maternità:

A.Persuni impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | |

(i)inġenerali | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa), |

(ii)għall-baħħara u ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium) — l-arja rilevanti ta' l-uffiċċju tas-saħħa għan- navy merkantili jew għall-avjazzjoni ċivili; |

(b)benefiċċji fi flus: | |

(i)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza; |

(ii)għall-baħħara u ekwipaġġ ta' l-ajru ċivili: | Cassa marittima (il-fond marittimu responsabbli għaż-żona); |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom:

Benefiċċji in natura: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa). |

2.Inċidenti fuq ix-xogħol, mard assoċjat max-xogħol:

A.Persuni impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | |

(i)inġenerali: | Unità sanitaria locale (l-unità kompetenti lokali tas-saħħa), |

(ii)għall-baħħara u l-ekwipġġ ta' l-ajru ċivili: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa) — iż-żona rilevanti ta' l-uffiċċju tas-saħħa għan- navy merkantili jew l-avjazzjoni ċivili; |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji medico-legali, eżamijiet relatati u ċertifikati u benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali. |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom (Għar- radjoloġisti mediċi biss):

(a)benefiċċji in natura: | Unità sanitaria locale (l-unità lokali kompetenti tas-saħħa), |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji medico-legali u eżamijiet relatati u ċertifikati: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali; |

ċ)benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali. |

3.Invalidità, xjuħija, superstiti (pensjonijiet):

A.Persuni impjegati:

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' l-Assistenza), uffiċċji provinċjali; |

(b)għall-ħaddiema fin-negozju ta' l-entertainment: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Uffiċċju nazzjonali ta' Assistenza u Għajnuna għall- ħaddiema fin-negozju ta' l- Entertainment), Roma; |

(ċ)għall-persunal ta' sorveljanza f'intrapriżi industrijali: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza għal Personal ta' Sorveljanza fl-Industrija) Ruma; |

(d)għall-ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza għall-ġurnalisti Taljani), Ruma. |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)għall-prattikanti mediċi: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Prattikanti Mediċi); |

(b)għall-farmaċisti: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Farmaċisti); |

(ċ)għall-veterniarji: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-veterinarji); |

(d)għall-qwiebel: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-qwiebel); |

(e)għall-inġiniera u l-periti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Fond Nazzjonali ta' Assistenza għall-Inġiniera u l-Periti); |

(f)għas-surveyors: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għas- surveyors); |

(g)għas- solicitors u barristers | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għas- Solicitors u Barristers); |

(h)għall-ekonomisti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-ekonomisti); |

(i)għall-kontabili: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Kontabili); |

(j)għall-esperti ta' l-impjieg: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-esperti ta' l-Impjieg); |

(k)għan-nutara: | Cassa nazionale notariato (Fond Nazzjonali għan-Nutara); |

(l)għall-aġenti doganali: | Fondi di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond ta' Assistenza għall-Aġenti Doganali). |

4.Għotjiet tal-mewt: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza. |

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), uffiċċji provinċjali. |

Cassa marittima (il-fond marittimu responsabbli għż-żona) |

5.Disimpjieg għall-persuni impjegati:

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza), uffiċji provinċjali; |

(b)għall-ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza għall-ġurnalisti Taljani), Ruma. |

6.Allowances tal-familja għall-persuni impjegati:

(a)inġenerali: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonli Soċjali ta' Assistenza), uffiċji provinċjali |

(b)għall-ġurnalisti: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza għall-ġurnalisti Taljani), Ruma. |

I. IL-LUSSEMBURGU

1.Il-Mard, il-maternità:

(a)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 19, 22, 28(1), 29(1) u 31 tar-Regolament, u l-Artikoli 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 u 31 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (il-fond ta' mard għall- ħaddiema manwali u/jew l-assoċjazzjoni tal-fond ta' mard); |

(b)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (il-fond ta' mard li, taħt il-leġislazzjoni tal-Lussemburgu, huwa kompetenti għall-pensjoni parzjali tal-Lussemburgu u/jew għall-assoċjazzjoni tal-fond tal-mard). |

2.Invalidità, mewt tax-xjuħija (pensjoni)

(a)għall-ħaddiema manwali: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija u Invalidità), Lussemburgu; |

(b)għall-persunal klerikali u membri tal-professjonijiet: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Fond tal-Pensjoni għall- Persunal Klerikali fis-Settur Privat), Lussemburgu; |

(ċ)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati f'industrija ta' l-artiġjanat fil-kummerċ jew fil-fabbrikazzjoni: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Fond tal-pensjoni għall-Artiġjani, il-Kummerċjanti u l-Fabrikanti), Lussemburgu; |

(d)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Fond tal-Pensjoni Agrikolu), il-Lussemburgu. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol:

(a)għall-persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura tal-foresterija: | Association d'assurance contre les accidents, Section agricole et forestière, Luxembourg (Assoċjazzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment ta' l-Agrikoltura u tal-Foresterija), il-Lussemburgu; |

(b)għall-każijiet l-oħrajn kollha ta' assigurazzjoni fuq bażi obbligatorja jew mhux obbligatorja: | Association d'assurance contre les accidents,Section industrielle, Luxembourg (Assoċjazzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment Industrijali), il-Lussemburgu |

4.Id-Disimpjieg: | Administration de l'emploi (L-Uffiċċju ta' l-Impjieg), il-Lussemburgu. |

5.Benefiċċji tal-Familja: | Caisse nationale des prestations familiales (Fond Nazzjonali għall-Benefiċċji tal-Familja), il-Lussemburgu. |

J. L-OLANDA

1.Mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol, mard assoċjat max-xogħol:

(a)benefiċċji in natura: | |

(i)istituzzjonijiet tal-post ta' residenza: | Wieħed mill-fondi kompetenti ta' mard għall-post ta' residenza, fl-għażla tal-persuna kkonċernata, |

(ii)istituzzjonijiet tal-post ta' fejn wieħed joqgħod: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Fond ġenerali tal-mard ta' l-Olanda. |

(b)benefiċċji fi flus: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni ġdida ġenerali Professjonali u tal-Kummerċ), Amsterdam. |

2.Invalidità:

a)meta, anke mingħajr ma jiġi applikat ir-regolament, id-dritt għall-benefiċċju jeżisti taħt il-leġislazzjoni Olandiża biss: | Il- Bedrijfsvereniging kompetenti (Assoċjazzjoni Professjonali u tal-Kummerċ); |

(b)fil-każijiet l-oħrajn kollha: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni ġdida ġenerali Professjonali u tal-Kummerċ), Amsterdam. |

3.Ix-Xjuħija u l-mewt (pensjonijiet):

Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 36 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)bħala regola ġenerali: | Sociale Verzekeringsbank (Bank Soċjali Assigurazzjonali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

(b)trattati mal-Belġju: | Bureau voor Belgisċhe Zaken de sociale verzekering betreffende, (Dipartiment għal Affarijiet tas-Sigurtà Soċjali Belġjana), Breda; |

(ċ)trattato mal-Ġermanja: | Bureau voor Duitse zaken, (Dipartiment ta' l-Affarijiet Ġermaniżi), Nijmegen. |

4.Id-Disimpjieg: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni ġdida ġenerali Professjonali u Kummerċjali), Amsterdam. |

5.Allowances tal-familja:

Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 73 u 74 tar-Regolament: | Az a Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (uffiċċju lokali tal-Bank ta' Assigurazzjoni Soċjali), li fid-distrett tiegħu il-membri tal-familja huma residenti |

K. L-AWSTRIJA

1.L-Assigurazzjoni tal-mard:

(a)Fil-każijiet kollha, ħlief għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 27 u 29 tar-Regolament ta' l-Artikoli 30 u 31 tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza ta' pensjonant imsemmi fl-Artikolu 27 tar-Regolament: | Il- Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-Assigurazzjoni tal-Mard) kompetenti għall-post ta' residenza jew il-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata; |

(b)Għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 27 u 29 tar-Regolament u ta' l-Artikoli 30 u 31 tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza ta' pensjonant imsemmi fl-Artikolu 27 tar-Regolament: | l-istituzzjoni kompetenti. |

2.Assigurazzjoni tal-pensjoni:

(a)Jekk il-persuna kkonċernata kienet soġġetta għal-leġislazzjoni Awstrijaka ħlief għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 53 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-istituzzjoni kompetenti; |

(b)fil-każijiet l-oħrajn kollha bl-eċċezzjoni ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 53 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni għall-Impjegati), Wien; |

(ċ)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 53 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni ewlenija ta' Istituzzjonijiet ta' Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaka), Wien. |

3.Assigurazzjoni ta' l-inċidenti:

(a)Benefiċċji in natura: | Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard) kompetenti għall-post ta' residenza jew il-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata,jew Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti ġenerali), Wien, jista' jagħti l-benefiċċji; |

(b)Benefiċċji fi flus: | |

(i)Fil-każijiet kollha ħlief għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 53 inkonnessjoni ma' l-Artikolu 77 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti ġenerali), Wien |

(ii)Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 53 inkonnessjoni ma' l-Artikolu 77 tar-Regolament ta' implimentazzjoni | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni Ewlenija ta' Istituzzjonijiet ta' Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaċi), Wien. |

4.Assigurazzjoni ta' disimpjieg | Regionale Gesċhäftsstellen des Arbeitsmarktserviċe (Uffiċċju Lokali tas-servizz tas-suq tax-Xogħol) kompetenti għall-post ta' residenza jew għall-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata. |

5.Benefiċċji tal-familja:

(a)Benefiċċji tal-familja ħlief għal Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Finanzamt (Uffiċċju tal-Finanzi) kompetenti għall-post ta' residenza jew il-post ta' fejn joqgħod il-benefiċjarju; |

(b)Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Regionale Gesċhäftsstellen des Arbeitsmarktserviċe (Uffiċċju Lokali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol) kompetenti għall-post ta' residenza jew il-post ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata. |

L. IL-PORTUGALL

I.Il-Kontinent

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja (għal benefiċċji ta' mard u maternità in natura ara wkoll l-Anness 10): | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali ta' Sigurtà Soċjali) tal-post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata. |

2.Invalidità, xjuħija u mewt: | Centro Nacional de Pensoes (Ċentru Nazzjonali ta' Pensjonijiet), Lisboa, u Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata). |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' mard assoċjat max-xogħol), Lisboa. |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)l-irċevuta ta' l-applikazzjoni u l-verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (eż. il-konferma tal-perjodi ta' l-impjieg, il-klassifika tad-disimpjieg, kontrolli fuq is-sitwazzjoni): | Centro de Emprego (Ċentru ta' l-impjieg) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata; |

b)l-għotja u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (e.ż. il-verifika tal-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-benefiċċji, l-ifissar ta' l-ammont u d-dewmien, kontrolli dwar is-sitwazzjoni għaż-żamma, is-sospensjoni jew it-tmiem tal-ħlas): | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata. |

5.Benefiċċji minn skema tas-sigurtà soċjali non-kontributorja: | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata. |

II.Ir-Reġjun awtonomu tal-Madeira

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja (għal benefiċċji ta' mard u maternità in natura, ara wkoll l-Anness 10) | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonal tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

2.(a) invalidità, xjuħija u mewt: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonal tas-Sigurtà Soċjali), Funchal; |

(b) invalidità, xjuħija u mewt taħt l-iskema speċjali ta' sigurtà soċjali għal ħaddiema agrikoli: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonal tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-Xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni għal mard assoċjat max-xogħol), Lisboa. |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)irċevuta ta' l-applikazzjoni u l-verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (eż. konfirma tal-perjodi ta' l-impjieg: | Direcção Regional de Emprego (Direttorat Reġjonali ta' l-Impjieg), Funchal; |

(b)l-għoti u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (e.ż. il-verifika tal-kondizzjonijiet għal eliġibbiltà għal benefiċċji, l-iffissar ta' l-ammont u d-dewmien, il-kontrolli dwar is-sitwazzjoni għaż-żamma, is-sospensjoni jew it-tmiem tal-ħlas): | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

5.Benefiċċji minn skema tas-sigurtà soċjali non-kontributorja: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

III.Reġjun awtonomu ta' l-Azores

1.Benefiċċji ta' mard, maternità u familja (għal benefiċċji ta' mard u maternità in natura, ara wkoll l-Anness 10): | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

2.(a) invalidità, xjuħija u mewt: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo |

(b) invalidità, xjuħija u mewt taħt l-iskema speċjali tas-sigurtà soċjali għal ħaddiema agrikoli: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

3.Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Fond Nazzjonali ta' l-assigurazzjoni għal mard assoċjat max-xogħol), Lisboa. |

4.Benefiċċji tad-disimpjieg: | |

(a)irċevuta ta' l-applikazzjoni u verifika tas-sitwazzjoni ta' l-impjieg (e.ż. konferma tal-perjodi ta' impjieg, klassifika ta' disimpjieg, kontrolli dwar is-sitwazzjoni): | Centro de Emprego (Ċentru ta' l-Impjieg) fejn tirisjedi l-persuna kkonċernata; |

(b)l-għoti u l-ħlas ta' benefiċċji tad-disimpjieg (eż: verifika tal-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-benefiċċji, l-iffissar ta' l-ammont u d-dewmien, kontrolli dwar is-sitwazzjoni għaż-żamma, s-sospensjoni jew it-tmiem tal-ħlas) | Centro de Prestações Pecuniarias da Segurança Social (Ċentru għal benefiċċji fi flus tas-Sigurtà Soċjali) fejn tirrisjedi l-persuna kkonċernata. |

5.Benefiċċji minn skema ta' sigurtà non kontributorja: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

M. IL-FINLANDJA

1.Il-Mard u l-maternità:

(a)benefiċċji fi flus: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki; |

(b)benefiċċji in natura: | |

(i)rifużjonijiet taħt assigurazzjoni tal-mard | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki; |

(ii)servizz ta' saħħa pubblika u ta' sptar: | l-unitajiet lokali li jipprovdu servizzi taħt l-iskema. |

2.Ix-Xjuħija, l-invalidità, il-mewt (pensjonijiet):

(a)pensjonijiet nazzjonali: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Sigurtà Soċjali), Helsinki; jew |

(b)Pensjonijiet ta' l-impjieg: | Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istitut Ċentrali ta' l-assigurazzjoni tal-Pensjoni), Helsinki. |

3.Għotjiet tal-mewt:

Għotjiet ġenerali tal-mewt: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. |

4.Id-Disimpjieg:

(a)skema bażika: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki; |

(b)skema relatata mad-dħul: | |

(i)Fil-każ ta' l-Artikolu 69: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. |

(ii)f'każijiet oħrajn: | Il-fond kompetenti ta' disimpjieg li tkun assigurata miegħu il-persuna assigurata. |

5.Benefiċċji tal-familja: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. |

N. L-ISVEZJA

1.Għall-kontinġenzi kollha ħlief benefiċċji tad-disimpjieg: | l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali tal-post ta' residenza jew il-post ta' fejn wieħed joqgħod. |

2.Għall-benefiċċji tad-disimpjieg: | Il-bord tax-xogħol tal-kontea tal-post ta' residenza jew tal-post ta' fejn wieħed joqgħod. |

O. IR-RENJU UNIT

1.Benefiċċji in natura:

— Il-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq: | Awtoritajiet li jagħtu benefiċċji tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali |

— Ġibiltà: | L-Awtorità tas-Saħħa ta' Ġibiltà |

2.Benefiċċji fi flus (ħlief għal benefiċċji tal-familja):

— il-Gran Brittanja | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX, |

— L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Service, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch, Belfast, BT1 1DX, |

— Ġibiltà: | Department of Labour and Social Security, Gibraltar. |

3.Benefiċċji tal-familja:

Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 73 u 74 tar-Regolament: | |

— il-Gran Brittanja: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA, |

— L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office, Belfast, BT1 1SA, |

— Ġibiltà: | Department of Labour and Social Security, Gibraltar. |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

KORPI INTERMEDJARJI

(L-Artikoli 3(1), 4(4) u 122 tar-Regolament ta' implimentazzjoni)

A. IL-BELĠJU

1.Il-mard u l-maternità:

(a)inġenerali: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut ta' Assigurazzjoni Nazzjonali ta' Mard u Invalidità, Brussel); |

(b)għall-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Għajnuna u Assistenza għall-baħħara), Antwerpen |

(ċ)għall-persuni koperti bi skema ta' assigurazzjoni soċjali barranija: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra — Ewropew); |

(d)għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda-Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra — Ewropew, Brussel). |

2.L-Invalidità:

(a)invalidità ġenerali: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut ta' Assigurazzjoni Nazzjonali ta' Mard u Invalidità, Brussel); |

(b)skema speċjali ta' invalidità għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — Fond Nazzjonali tal-Pensjoni għall-ħaddiema fil-minjieri); |

(ċ)skema ta' invalidità tal-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Għajnuna u Assistenza tal-baħħara), Antwerpen; |

(d)invalidità ta' persuni koperti bi skema ta' assigurazzjoni extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra-Ewropew); |

(e)l-invalidità ta' impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni Extra Ewropew, Brussel). |

3.Ix-Xjuħija, il-mewt (pensjonijiet):

(a)Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 41 sa 43 u 45 sa 50 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)għall-ħaddiema manwali, personal klerikali, ħaddiema fil-minjieri u l-baħħara: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Pensjoni, Brussel) |

(ii)għall-persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Soċjali Nazzjonali ta' Assigurazzjoni għal Persuni li jaħdmu għal rashom, Brussel; |

(iii)għall-persuni koperti bi skema ta' assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra Ewropew, Brussel); |

(iv)għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' l-Assigurazzjoni extra — Ewropew, Brussel). |

(b)Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 45 (l-istituzzjoni li tħallas), 53(1), 110 u 111(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)għal ħaddiema manwali, personal klerikali, dawk li jaħdmu fil-minjieri, baħħara u persuni li jaħdmu għal rashom: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali tal-Pensjoni, Brussel); |

(ii)għal persuni koperti bl-iskema soċjali ta' assigurazzjoni extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra Ewropew, Brussel); |

(iii)għal impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra Ewropew, Brussel). |

4.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol:

(a)inċidenti fuq ix-xogħol: | Fonds des accidents du travail , Bruxelles (Fond ta' Inċidenti fuq ix -Xogħol), Brussel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' Assigurazzjoni extra Ewropew); |

(b)mard assoċjat max-xogħol: | Ministère de la prévoyance sociale (Ministeru ta' Assistenza Soċjali), Brussel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju soċjali extra Ewopew ta' Assigurazzjoni). |

5.Għotjiet ta' mewt:

(a)inġenerali: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut ta' Assigurazzjoni Nazzjonali ta' Mard u Invalidità, Brussel); |

(b)għall-baħħara: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond ta' Għajnna u Assistenza tal-baħħara), Antwerpen; |

(ċ)għall-persuni koperti bi skema ta' assigurazzjoni soċjali extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra — Ewropew, Brussel); |

(d)għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Belġjana: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel); |

6.Id-Disimpjieg:

(a)inġenerali: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg, Brussel); |

(b)għall-baħħara: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — ( Pool tan- Navy Merkantili), Antwerpen. |

7.Benefiċċji tal-familja:

(a)għall-persuni impjegati: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali ta' l- Allowances tal-Familja għal Persuni Impjegati, Brussel); |

(b)għall- persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxellesrijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Persuni li jaħdmu għal rashom, Brussel); |

(ċ)għall-impjegati preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Soċjali ta' l-assigurazzjoni extra — Ewropea, Brussel). |

B. ID-DANIMARKA

1.(a) Benefiċċji ta' mard, maternità u twelid in natura: | Sundhedministeriet (Ministeru tas-Saħħa), Kobenhavn; |

(b) Benefiċċji ta' mard, maternità u twelid fi flus: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza) Kobenhavn. |

2.Pensjonijiet u benefiċċji previsti taħt il-leġislazzjoni dwar pensjonijiet soċjali: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn. |

3.Benefiċċji ta' Riabililtazzjoni: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn. |

4.Benefiċċji għal inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | Arbejdsskadestyrelsen (Uffiċċju Nazzjonali għal Inċidenti fuq ix-Xogħol u Mard assoċjat max-Xogħol), Kobenhavn. |

5.Benefiċċji tal-Familja (allowancestal-familja): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għas-Sigurtà Soċjali u l-Assistenza), Kobenhavn. |

6.Għotjiet tal-mewt: | Sundhedministeriet (Ministeru tas-Saħħa), Kobenhavn; |

7.Pensjonijiet taħt "loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension" (il-liġi dwar pensjonijiet supplimentari għall-persuni impjegati): | Socialministeriet (Ministeru ta' l-Affarijiet Soċjali), Kobenhavn. |

8.Benefiċċji tad-disimpjieg: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Uffiċċju Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra d-Disimpjieg), Kobenhavn. |

Ċ. IL-ĠERMANJA

1.Assigurazzjoni tal-mard: | Deutsċhe Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Ċentru Intermedjarju Ġermaniż għallAssigurazzjoni ta' Mard-Barrani), Bonn |

2.Assigurazzjoni ta' l-inċidenti: | Hauptverband der gewerbliċhen Berufsgenossenschaften (Federazzjoni ta' Assoċjazzjonijiet Professjonali u tan-Negozju), St. Augustin. |

3.Assigurazzjoni tal-Pensjoni għall- ħaddiema manwali: | |

(a)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Verband deutsċher Rentenversicherungsträger (Federazzjoni ta' Istituzzjonijiet Ġermaniżi ta' Assigurazzjoni tal-Pensjoni; |

(b)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 51 u 53(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni, u taħt l-intestatura "Korp li jħallas", imsemmi fl-Artikolu 55 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)trattati mal-Belġju u ma' Spanja: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Provinċja tar- Rhine), Düsseldorf, |

(ii)trattati mad-Danimarka: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Schleswig-Holstein), Lübeċk, |

(iii)trattati ma' Franza: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju Regjonali ta' l-assigurazzjoni tar- Rhine-Palatniate), Speyer, jew — bħala istituzzjoni kompetenti taħt l-Anness 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tas- Saarland), Saarbrüċken, |

(iv)trattati mal-Greċja: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-assigurazzjoni ta' Wurttemberg), Stuttgart, |

(v)trattati ma' l-Italja: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni ta' Swabia), Augsburg, |

(vi)trattati mal-Lussemburgu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tar- Rhine-Palatinate), Speyer, |

(vii)trattati ma' l-Olanda: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Uffiċċju Reġjonali ta' l-assigurazzjoni ta' Westphalia), Münster, |

(viii)trattati ma' l-Irlanda u mar-renju Unit: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pajjiż Liberu u Ansejatiku ta' Hamburg), Hamburg, |

(ix)trattati mal-Portugall: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Uffiċċju Reġjonali ta' l-Assigurazzjoni għall-Frankonja ta' Isfel), Würzburg. |

4.Assigurazzjoni tal-pensjoni ta' personal klerikali: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Federali għal Personul Klerikali), Berlin. |

5.Assigurazzjoni tal-pensjoni għal dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Bundesknappschaft (Fond Federali ta' Assigurazzjoni għal dawk li jaħdmu fil-Minjieri), Bochum. |

6.Assigurazzjoni tax-Xjuħija għall-bdiewa: | Landwirtschaftliċhe Alterskasse Rheinland-Pfalz (Fond ta' Assigurazzjoni għall-Bdiewa, Rhineland-Palatinate), Speyer. |

7.Assigurazzjoni Kumplimentari għall-ħaddiema fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Uffiċċju Reġjonali ta' Assigurazzjoni tas-Saarland, Dipartiment ta' Assigurazzjoni tal-Pensjoni għall- ħaddiema fl-Industrija tal-Hadid u ta' l-Azzar), Saarbrüċken |

8.Benefiċċji tad-disimpjieg u tal-familja: | Hauptstelle derBundesanstalt für Arbeit (Kwartieri ta' l-Istitut Federali tax-Xogħol), Nürnberg. |

D. SPANJA

1.Għall-iskemi kollha li huma parti mis-sistema tas-sigurtà soċjali, ħlief għall-iskema tal-baħħara, u għall-kontinġenzi kollha, bl-eċċezzjoni tad-disimpjieg: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali), Madrid. |

2.Għall-iskema speċjali tal-baħħara u għall-kontinġenzi kollha: | Instituto Social de la Marina (Istitut Soċjali tal-Baħħara), Madrid. |

3.Għall-benfiċċji tad-disimpjieg, ħlief għall-baħħara: | Instituto Nacional de Empleo (Istitut Nazzjonali ta' l-Impjieg), Madrid. |

4.Għal xjuħija non-kontributorja u pensjonijiet ta' invalidità: | Instituto Nacional de Serviċios Sociales (Istitut Nazzjonali ta' Servizzi Soċjali), Madrid. |

E. FRANZA

1.Inġenerali: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Ċentru għas-Sigurtà Soċjali tal-ħaddiema Migranti), Pariġi. |

2.Għall-iskema ta' invalidità ta' dawk li jaħdmu fil-minjieti, ix-xjuħija u l-mewt (pensjonijiet): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Fond Nazzjonali Indipendenti tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li jaħdmu fil-minjieri), Pariġi. |

F. IL-GREĊJA

1.Inġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

2.Id-Disimpjieg,allowancestal-familja: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , Αθήνα (Uffiċċju ta' l-Impjieg tax-Xogħol, Ateni). |

3.Għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħħara, Piraeus). |

G. L-IRLANDA

1.Benefiċċjiin natura: | Department of Health, Dublin. |

2.Benefiċċji fi flus:

(a)Ix-Xjuħija u l-mewt (pensjonijiet): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Nyugdíjhivatal), Sligo; |

(b)Benefiċċji tal-familja: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

(ċ)benefiċċji oħrajn fi flus: | Department of Social Welfare, Dublin. |

H. L-ITALJA

1.Il-Mard (inkluż it-tuberkolożi), maternità:

A.Persuni impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma; |

(b)benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Id-Direttorat ġenerali ta' l-Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza), Ruma. |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom:

benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa). |

2.Inċidenti fuq ix-Xogħol u mard assoċjat max-Xogħol

A.Persuni impjegati:

(a)benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma; |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji mediċi statutorji, eżamijiet u dikjarazzjonijiet ċertifikati li jirrelataw għalihom u benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Id-Direttorat ġenerali ta' l-Istituzzjoni Nazzjonali għal Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), Ruma. |

B.Persuni li jaħdmu għal rashom (għar- radjoloġisti mediċi biss):

(a)benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma; |

(b)protesi u apparat ewlieni, benefiċċji mediko-legali u eżamijiet relatati u ċertifikati: | Istituto nazionale per l'assiċurazione ċontro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Direttorat-ġenerali ta' l-Istituzzjoi Nazzjonali għal Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), Ruma; |

(ċ)benefiċċji fi flus: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Direttorat ġenerali ta' l-Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza), Ruma. |

3.Invalidità, xjuħija, superstiti, disimpjieg,allowancestal-familja: | Istituto nazionale per previdenza sociale, direzione generale (Direttorat ġenerali ta' l-Istituzzjoni Nazzjonali Soċjali ta' Assistenza), Ruma. |

I. IL-LUSSEMBURGU

I.GĦALL-GĦOTI TA' BENEFIĊĊJI

1.Mard, maternità | Union des caisses de maladie (assoċjazzjoni ta' fondi tal-mard), il-Lussemburgu. |

2.Invalidità, xjuħija, mewt (pensjonijiet)

(a)għall-ħaddiema manwali: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituzzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Xjuħija u Invalidità), il-Lussemburgu; |

(b)għall-personal klerikali u membri tal-professjonijiet: | Caisse de pension des employés privés , Luxembourg (Fond tal-Pensjoni għall-personal Klerikali fis-Settur Privat), il-Lussemburgu; |

(ċ)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati f'industrija ta' l-artiġjanat, fil-kummerċ jew fil-fabbrikazzjoni: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels (Fond ta' Pensjoni għal dawk li jaħdmu fl-Artiġjanat, il-Kummerċjanti u l-Fabbrikanti), il-Lussemburgu; |

(d)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura: | Caisse de pension agricole (Fond ta' Pensjonijiet ta' l-Agrikoltura), il-Lussemburgu. |

3.Inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-Xogħol:

(a)għall-persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom ingaġġati fl-agrikoltura u fil-foresterija: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Assoċjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment ta' l-Agrikoltura u l-Foresterija), il-Lussemburgu; |

(b)għall-każijiet l-oħrajn kollha ta' assigurazzjoni fuq bażi ta' bilfors jew mhux obbligatorja: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Assoċjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment Industrijali), il-Lussemburgu. |

4.Id-Disimpjieg: | Administration de l'emploi (Servizz ta' l-Impjieg), il-Lussemburgu. |

5.Benefiċċji tal-familja: | Caisse nationale des prestations familiales (Fond Nazzjonali għall-benefiċċji tal-familja), il-Lussemburgu. |

6.Għotjiet tal-mewt:

(a)għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 66 tar-Regolament: | Union des caisses de maladie (assoċjazzjoni tal-fondi tal-mard), il-Lussemburgu; |

(b)f'każijiet oħrajn: | Istituzzjonijiet imsemmija f'1 jew 3, li jiddependu fuq dik il-fergħa ta' assigurazzjoni li hija responsabli għall-ħlas ta' benefiċċji. |

II.KAŻIJIET OĦRAJN: | Inspection générale de la sécurité sociale (Spettorat Ġenerali għas-Sigurtà Soċjali) il-Lussemburgu. |

J. L-OLANDA

1.Mard, maternità, invalidità, inċidenti fuq ix-xogħol, mard assoċjat max-xogħol, u disimpjieg:

(a)benefiċċji in natura: | Ziekenfondsraad (Kunsill tal-Fondi tal-Mard), Amstelveen; |

(b)benefiċċji fi flus: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazjoni ġdida u ġenerali Professjonali u ta' Kummerċ), Amsterdam. |

2.Xjuħija, mewt (pensjonijiet), benefiċċji tal-familja:

(a)bħala regola ġenerali: | Sociale Verzekeringsbank (Bank Soċjali ta' Assigurazzjoni), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

(b)trattati mal-Belġju: | Bureau voor Belgisċhe Zaken de sociale verzekering betreffende, (Dipartiment ta' l-Affarijiet Belġjani tas-Sigurtà Soċjali), Breda; |

(ċ)trattati mal-Ġermanja: | Bureau voor Duitse zaken, (Dipartiment ta' l-Affarijiet Ġermaniżi), Nijmegen. |

K. L-AWSTRIJA

1.Mard, inċidenti u pensjoni ta' l-assigurazzjoni: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni Ewlenija ta' Istituzzjonijiet ta' Assigurazzjoni Awstrijaċi), Vjenna. |

2.Assigurazzjoni tad-disimpjieg:

(a)Trattati mal-Ġermanja: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Salzburg; |

(b)Fil-każijiet l-oħrajn kollha: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Vjenna; |

3.Benefiċċji tal-Familja:

(a)Benefiċċji tal-Familja ħlief għal Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Bundesministerium für Jugend und Familie (Ministeru Federali taż-żgħażagħ), Vjenna; |

(b)Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | |

(i)relazzjonijiet mal-Ġermanja: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju reġjonali ta' Salzburg tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Salzburg; |

(ii)fil-każijiet l-oħrajn kollha: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju reġjonali ta' Vjenna tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Vjenna. |

L. IL-PORTUGALL

Fir-rigward tal-leġislazzjoni, l-iskemi u l-ferghat kollha ta' sigurtà soċjali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisbona. |

M. IL-FINLANDJA

1.Assigurazzjoni tal-mard u tal-maternità, pensjonijiet nazzjonali, benefiċċji tal-familja, benefiċċji tad-disimpjieg u għotjiet tal-mewt: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni Soċjali ta' l-Assigurazzjoni), Helsinki. |

2.Pensjoni ta' l-Impjieg: | Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituzzjoni Ċentrali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni), Helsinki. |

3.Inċidenti fuq ix-Xogħol, mard assoċjat max-Xogħol: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazzjoni ta' Istituzzjonijiet ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti), Helsinki. |

N. L-ISVEZJA

1.Għall-kontinġenzi kollha ħlief għall-benefiċċji tad-disimpjieg: | Riksförsäkringsverket (Bord Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali). |

2.Għall-benefiċċji tad-disimpjieg: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Bord Nazzjonali tas-Suq tax-Xogħol). |

O. IR-RENJU UNIT

Il-Gran Brittanja:

(a)kontribuzzjonijiet u benefiċċji in natura għall-ħaddiema mibgħuta f'postazzjoni: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

(b)il-kwistjonijiet l-oħrajn kollha: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch, Belfast, BT1 1DX |

Ġibiltà: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DISPOŻIZZJONIJIET IMPLIMENTATTIVI TA' KONVENZJONIJIET BILATERALI LI JIBQGĦU FIS-SEĦĦ

(L-Artikoli 4(5), 5, 53(3), 104, 105(2), 116, 121 u 122 tar-Regolament implimentattiv)

Osservazzjonijiet ġenerali

I. Kull meta d-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness jirriferu għad-dispożizzjonijiet ta' Konvenzjonijiet jew tar-Regolamenti Nru 3, Nru 4 jew Nru 36/63/KEE, dawk ir-riferenzi għad-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament jew tar-Regolament implimentattiv, dment li d-dispożizzjonijiet ta' dawk il-Konvenzjonijiet jibqgħu fis-seħħ bis-saħħa ta' l-inklużjoni tagħhom fl-Anness II tar-Regolament.

II. Il-klawsola ta' denunzja kontenuta f'Konvenzjoni, ċerti dispożizzjonijiet ta' liema huma inklużi f'dan l-Anness, jibqgħu fis-seħħ fejn jidħlu l-imsemmija dispożizzjonijiet.

1. IL-BELĠJU — ID-DANIMARKA

L-Arranġament tat-23 ta'Novembru 1978 fuq it-twarrib reċiproku ta' rimborsament insegwitu għall-Artikolu 36(3) (benefiċċji in natura tal-mard u l-maternita) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) (spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi) għall-implimentazzjoni tar-Regolament.

2. IL-BELĠJU — IL-ĠERMANJA

(a) Arranġament Amministrattiv Nru 2 ta' l-20 ta' Lulju 1965 fuq l-implimentazzjoni tal-Ftehim Komplimentari Nru 3 lill-Konvenzjoni Ġenerali tas-7 ta' Diċembru 1957 (ħlas ta' pensjonijiet għall-perjodu ta' qabel għad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni).

(b) L-Artikolu 9(1) tal-Ftehim ta' l-20 ta' Lulju 1965 rigward l-implimentazzjoni tar-Regoalamenti Nru 3 u Nru 4 tal-Kunsill tal-Komunità Ekonomika Ewropea, rigward is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti.

(ċ) Il-Ftehim tas-6 ta' Ottubru 1964 dwar ir-rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti lill-pensjonanti li qabel kienu ħaddiema tal-fruntieri, bl-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 14(3) tar-Regolament Nru 36/63/KEE u l-Artikolu 73(4) tar-Regolament Nru 4 tal-Kunsill tal-Komunità Ekonomika Ewropea.

(d) Il-Ftehim tad-29 ta' Jannar 1969 dwar l-irkupru tal-kontribuzzjonijiet soċjali.

(e) Il-Ftehim ta' l-4 ta' Diċembru 1975 dwar it-twarrib ta' rimborsament ta' l-ammont ta' benefiċċji pprovduti lil persuni disimpjegati.

3. IL-BELĠJU — SPANJA

Xejn.

4. IL-BELĠJU — FRANZA

(a) L-Arranġament tat 22 ta' Diċembru 1951 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 23 tal-Ftehim Komplimentari tas-17 ta' Jannar 1948 (ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili).

(b) L-Arranġament Amministrattiv tal-21 ta' Diċembru 1959 li jissuplimenta l-Arranġament Amministrattiv tat-22 ta' Diċembru 1951 magħmul insegwitu għall-Artikolu 23 tal-Ftehim Komplimentari tas-17 ta' Jannar 1948 (ħaddiema fil-minjieri u impriżi simili).

(ċ) Il-Ftehim tat-8 ta' Lulju 1964 dwar ir-rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti lill-pensjonanti li qabel kienu ħaddiema tal-fruntiera, waqt li jimplimentaw l-Artikolu 14(3) tar-Regolament Nru 36/63/KEE u l-Artikolu 73(4) tar-Regolament Nru 4 tal-Kunsill tal-Komunità Ekonomika Ewropea.

(d) Il-Ftehim ta' l-4 ta' Lulju 1984 rigward eżamijiet mediċi ta' ħaddiema tal-fruntiera residenti f'pajjiż wieħed u jaħdmu f'ieħor.

(e) Il-Ftehim ta' l-14 ta' Mejju 1976 dwar it-twarrib ta' imborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi, adottati insegwitu għall-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv.

(f) Il-Ftehim tat-3 ta' Ottubru 1977 li jimplimenta l-Artikolu 92 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (irkupru ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali).

(g) Il-Ftehim tad-29 ta' Ġunju 1979 rigward it-twarrib reċiproku ta' rimborsament ipprovdut fl-Artikolu 70(3) tar-Regolament (spejjeż ta' benefiċċju ta' disimpjieg).

(h) L-Arranġament Amministrattiv tas-6 ta' Marzu 1979 dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Addizzjonali tat-12 ta' Ottubru 1978 dwar is-sigurtà soċjali bejn il-Belġju u Franza fejn jidħlu d-dispożizzjonijiet rigward persuni li jaħdmu għal rashom.

(i) L-iskambju ta' ittri tal-21 ta' Novembru 1994 u tat-8 ta' Frar 1995 rigward il-proċeduri ta' l-issetiljar ta' talbiet reċiproċi insegwitu għall-Artikoli 93, 94, 95 u 96 tar-Regolament implimentattiv.

5. IL-BELĠJU — IL-GREĊJA

Xejn.

6. IL-BELĠJU — L-IRLANDA

L-iskambju ta' ittri tad-19 ta' Mejju u tat-28 ta' Lulju 1981 rigward l-Artikoli 36(3) u 70(3) tar-Regolament (twarrib reċiproku tar-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura u ta' benefiċċji tad-disimpjieg taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 1 u 6 tat-Titolu III tar-Regolament) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (twarrib reċiproku tar-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

7. IL-BELĠJU — L-ITALJA

(a) L-Artikoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, it-tieni u t-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 24 u l-Artikolu 28(4) ta' l-Arranġament Amministrattiv ta' l-20 ta' Ottubru 1950, kif emendat bil-Corrigendum 1 ta' l-10 ta' April 1952, Corrigendum 2 tad-9 ta' Diċembru 1957 u Corrigendum 3 tal-21 ta' Frar 1963.

(b) L-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta' l-Arranġament tal-21 ta' Frar 1963 sa fejn jikkonċernaw l-implimentazzjoni tar-Regolamenti Nru 3 u Nru 4 tal-Kunsill tal-Komunità Ekonomika Ewropea dwar is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti.

(ċ) Il-Ftehim tat-12 ta' Jannar 1974 għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv.

(d) Il-Ftehim tal-31 ta' Ottubru 1979 għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 18(9) tar-Regolament implimentattiv.

(e) L-iskambju ta' ittri ta' l-10 ta' Diċembru 1991 u l-10 ta' Frar 1992 rigward ir-rimborsament ta' talbiet reċiproċi taħt l-Artikolu 93 tar-Regolament implimentattiv.

8. IL-BELĠJU — IL-LUSSEMBURGU

(a) …

(b) …

(ċ) Il-Ftehim tat-28 ta' Jannar 1961 dwar l-irkupru ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

(d) Il-Ftehim ta' l-1 ta' Awissu 1975 dwar ir-rinunzja tar-rimborsament ipprovdut għaliha fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 fil-każ ta' infiq għal benefiċċji in natura mogħtija taħt l-assigurazzjoni tal-mard u l-maternità lill-membri tal-familja ta' ħaddiem li ma jabitawx fl-istess pajjiż bħall-ħaddiem.

(e) Il-Ftehim tas-16 ta' April 1976 dwar ir-rinunzjar tal-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi, adottati insegwitu għall-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv.

(f) …

9. IL-BELĠJU — L-OLANDA

(a) L-Artikoli 9 sa 15 u 17(4) tal-Ftehim tas-7 ta' Frar 1964 dwar l-allowances tal-familja u tat-twelid.

(b) Il-Ftehim tal-21 ta' Marzu 1968 dwar il-kollezzjoni u l-irkupru ta' kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali, u l-Ftehim Amministrattiv tal-25 ta' Novembru 1970 magħmul insegwitu għall-imsemmi Ftehim.

(ċ) Il-Ftehim ta' l-24 ta' Diċembru 1980 dwar l-assigurazzjoni tal-mard (kura tas-saħħa), kif emendat.

(d) Il-Ftehim tat-12 ta' Awissu 1982 dwar l-assigurazzjoni tal-mard, il-maternità u l-invalidità.

10. IL-BELĠJU — L-AWSTRIJA

Xejn.

11. IL-BELĠJU — IL-PORTUGALL

Xejn.

12. IL-BELĠJU — IL-FINLANDJA

Ma japplikax.

13. IL-BELĠJU — L-SVEZJA

Ma japplikax.

14. IL-BELĠJU — IR-RENJU UNIT

(a) L-iskambju ta' ittri ta' l-4 ta' Mejju u ta' l-14 ta' Ġunju 1976 rigward l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzjar għar-rimborsament ta' l-ispejjeż għall-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

(b) L-iskambju ta' ittri tat-18 ta' Jannar u l-14 ta' Marzu 1977 rigward l-Artikolu 36(3) tar-Regolament (arranġament għar-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura pprovduti taħt it-termini tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament) kif emendat bl-iskambju ta' ittri ta' l-4 ta' Mejju u tat-23 ta' Lulju 1982 (ftehim għal rimborsament ta' spejjeż minfuqa taħt l-Artikolu 22(1) (a) tar-Regolament).

15. ID-DANIMARKA — IL-ĠERMANJA

(a) L-Artikoli 8 sa 14 ta' l-Arranġament ta' l-4 ta' Ġunju 1954 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' l-14 ta' Awissu 1953.

(b) Il-Ftehim tas-27 ta' April 1979 rigward:

(i) ir-rinunzja reċiproka ta' l-ispejjeż għal rimborsament ipprovdut għalih fl-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament u r-rinunzja reċiproka għal rimborsament ipprovdut għalih fl-Artikolu 70(3) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja parzjali ta' l-ispejjeż ta' rimborsament fejn jidħlu benefiċċji in natura għall-mard, il-maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali u rinunzja ta' spejjeż għal rimborsament fejn jidħol benefiċċju għal disimpjieg u kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi);

(ii) l-Artikolu 93(6) tar-Regolament implimentattiv (metodu ta' assessjar ta' l-ammont li għandu jkun rifondut fejn jidħlu benefiċċji in natura għal mard u maternità).

16. ID-DANIMARKA — SPANJA

Ftehim ta' l-1 ta' Lulju 1980 dwar rinunzja reċiproka parzjali ta' rimborsament ipprovdut għaliha fl-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament u tar-rinunzja reċiproka ta' rimborsament ipprovdut għaliha fl-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv. (Rinunzja parzjali ta' rimborsament fejn jidħlu benefiċċji in natura għal mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali u rinunzja ta' rimborsament fejn jidħlu kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

17. ID-DANIMARKA — FRANZA

Il-Ftehim tad-29 ta' Ġunju 1979 li jwarrab ir-rimborsament ta' benefiċċji in natura fejn jidħlu mard, maternità u inċidenti fuq ix-xogħol, bl-eċċezzjoni ta' benefiċċji insegwitu għall-Artikoli 28, 28a, 29(1) u 31 tar-Regolament, il-Ftehim tad-29 ta' Ġunju 1979 li jwarrab ir-rimborsament ta' benefiċċji tad-disimpjieg u l-Ftehim tad-29 ta' Ġunju 1979 li jwarrab ir-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi.

18. ID-DANIMARKA — IL-GREĊJA

Ftehim tat-8 ta' Mejju 1986 dwar rinunzja reċiproka parzjali ta' rimborsament ipprovdut għaliha fl-Artikolu 36(3) u 63(3) tar-Regolament u rinunzja reċiproka ta' rimborsament pprovdut għaliha fl-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv. (Rinunzja parzjali ta' rimborsament fejn jidħlu benefiċċji in natura għal mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali u rinunzja ta' rimborsament fejn jidħlu kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

19. ID-DANIMARKA — L-IRLANDA

L-iskambju ta' ittri tat-22 ta' Diċembru 1980 u tal-11 ta' Frar 1981 dwar rinunzjar reċiproku ta' rimborsament ta' spejjeż għall-benefiċċji in natura mogħtija taħt l-assigurazzjoni għall-mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, u għall-benefiċċji ta' disimpjieg u l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi (l-Artikoli 36(3), 63(3), u 70(3) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv).

20. ID-DANIMARKA — L-ITALJA

L-iskambju ta' ittri tat-12 ta' Novembru 1982 u tat-12 ta' Jannar 1983 rigward l-Artikolu 36(3) tar-Regolament (rinunzja reċiproka ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura għal mard u maternità pprovduti taħt it-termini tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 22(1)(ċ) tar-Regolament).

21. ID-DANIMARKA — IL-LUSSEMBURGU

Il-Ftehim tad-19 ta' Ġunju 1978 rigward ir-rinunzja reċiproka ta' rimborsament ipprovdut għalih fl-Artikolu 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (spejjeż ta' benefiċċji in natura għal mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, spejjeż ta' benefiċċju tad-disimpjieg u spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

22. ID-DANIMARKA — L-OLANDA

(a) L-iskambju ta' ittri tat-30 ta' Marzu u tal-25 ta' April 1979 rigward l-Artikolu 36(3) u 63(3) tar-Regolament (rinunzja reċiproka parzjali ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura għall-mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali).

(b) Bdil ta' ittri tat-30 ta' Marzu u tal-25 ta' April 1979 rigward l-Artikolu 70(3) tar-Regolament u ta' l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji mħallsa insegwitu għall-Artikolu 69 tar-Regolament u ta' spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

23. ID-DANIMARKA — L-AWSTRIJA

Ftehim tat-13 ta' Frar 1995 rigward ir-rimborsiment ta' nfiq fil-qasam tas-sigurtà soċjali.

24. ID-DANIMARKA — IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

25. ID-DANIMARKA — IL-FINLANDJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet insegwitu għall-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spejjeż ta' benefiċċji in natura fejn jidħlu mard u maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali u benefiċċji għad-disimpjieg) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

26. ID-DANIMARKA — L-ISVEZJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet insegwitu għall-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spejjeż ta' benefiċċji in natura fejn jidħlu mard u maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, u benefiċċji tad-disimpjieg) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

27. ID-DANIMARKA — IR-RENJU UNIT

1. L-iskambju ta' ittri tat-30 ta' Marzu u tad-19 ta' April 1977 kif immodifikati bl-iskambju ta' ittri tat-8 ta' Novembru 1989 u ta' l-10 ta' Jannar 1990 jkunu miżjuda fil-punt 1 wara d-19 ta' April 1977 rigward l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta':

(a) benefiċċji in natura pprovduti taħt it-termini tal-Kapitolu 1 jew 4 tat-Titolu III tar-Regolament;

(b) …

(ċ) kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv).

2. L-iskambju ta' ittri tal-5 ta' Marzu u ta' l-10 ta' Settembru 1984 rigward in-non applikazzjoni ta' persuni li jaħdmu għal rashom ta' ftehim li jirrigwardaw ir-rinunzja għal rimborsament ta' benefiċċji tad-disimpjieg imħallsa insegwitu għall-Artikolu 69 tar-Regolament, f'negozjati ma' Ġibiltà.

28. IL-ĠERMANJA — SPANJA

Ftehim tal-25 ta' Ġunju 1990 rigward ir-rimborsament ta' l-ispejjeż għall-benefiċċji in natura fil-każ ta' mard.

29. IL-ĠERMANJA — FRANZA

(a) L-Artikoli 2 sa 4 u 22 sa 28 ta' l-Arranġament Amministrattiv Nru 2 tal-31 ta' Jannar 1952 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950.

(b) l-Artikolu 1 tal-Ftehim tas-27 ta' Ġunju 1963 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 74(5) tar-Regolament Nru 4 (rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti lill-membri tal-familji ta' persuni nxurjati).

(ċ) Il-Ftehim ta' l-14 ta' Ottubru 1977 rigward ir-rinunzja ta' rimborsament ipprovdut għalih fl-Artikolu 70(3) tar-Regolament (spejjeż għal benefiċċju tad-disimpjieg).

(d) Il-Ftehim tas-26 ta' Mejju 1981 rigward l-Artikolu 36(3) tar-Regolament (rinunzja reċiproka ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura f'każ ta' mard, ipprovduti taħt l-Artikolu 32 tar-Regolament lill-pensjonanti li qabel kienu ħaddiema tal-fruntiera, lill-membri tal-familji tagħhom jew lis-sopravissuti tagħhom).

(e) Il-Ftehim tas-26 ta' Mejju 1981 li jimplimenta l-Artikolu 92 tar-Regolament (ġbir u rkupru ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali).

(f) Il-Ftehim tas-26 ta' 26 Mejju 1981 rigward l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja reċiproka ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u mediċi).

30. IL-ĠERMANJA — IL-GREĊJA

(a) L-Artikoli 1 u 3 sa 6 ta' l-Arranġament Amministrattiv tad-19 ta' Ottubru 1962 u tat-tieni Arranġament Amministrattiv tat-23 ta' Ottubru 1972 rigward il-konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tal-31 ta' Mejju 1961.

(b) Il-Ftehim tal-11 ta' Mejju 1981 rigward ir-rimborsament ta' l-allowances tal-familja.

(ċ) Il-Ftehim tal-11 ta' Marzu 1982 dwar ir-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura għall-mard.

31. IL-ĠERMANJA — L-IRLANDA

Il-Ftehim ta' l-20 ta' Marzu 1981 rigward l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70 3) tar-Regolament (rinunzja reċiproka ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura fejn jidħlu mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali u benefiċċji tad-disimpjieg) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja reċiproka ta' rimborsament ta' spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u mediċi).

32. IL-ĠERMANJA –L- ITALJA

(a) l-Artikolu 14, l-Artikolu 17(1), l-Artikoli 18 u 42, l-Artikolu 45(1) u l-Artikolu 46 ta' l-Arranġament Amministrattiv tas-6 ta' Diċembru 1953 dwar l-implimentazzjoni tal-konvenzjoni tal-5 ta' Mejju 1953 (ħlas ta' pensjonijiet).

(b) L-Artikoli 1 u 2 tal-Ftehim tas-27 ta' Ġunju 1963 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 73(4) u 74(5) tar-Regolament Nru 4 (rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti lill-membri tal-familji ta' persuni inxurjati).

(ċ) Il-Ftehim tal-5 ta' Novembru 1968 dwar ir-rifużjoni, mill-istituzzjonijiet kompetenti Ġermaniżi, ta' nefqa mġarrba fil-provediment ta' benefiċċji in natura fl-Italja minn istituzzjonijiet Taljani ta' l-assigurazzjoni tal-mard lill-membru tal-familji ta' ħaddiema Taljani assigurati fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

33. IL-GERMANJA — IL-LUSSEMBURGU

(a) L-Artikoli 1 u 2 tal-Ftehim tas-27 ta' Ġunju 1963 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikoli 73(4) u 74(5) tar-Regolament Nru 4 (rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti lill-membru tal-familji ta' persuni inxurjati).

(b) Il-Ftehim tad-9 ta' Diċembru 1969 dwar ir-rinunzja tar-rifużjoni, ipprovdut għalih fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament Nru 36/63/KEE, ta' l-ispiża minfuqa fil-provediment ta' benefiċċji in natura għall-mard lil pensjonant li huwa jew ħaddiem tal-fruntiera antik inkella sopravissut ta' ħaddiem tal-fruntiera, u lill-membri tal-familja tagħhom.

(ċ) Il-Ftehim ta' l-14 ta' Ottubru 1975 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta'spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi, adottati insegwitu għall-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv.

(d) Il-Ftehim ta' l-14 ta' Ottubru 1975 dwar il-ġbir u l-irkupru ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

(e) Il-Ftehim tal-25 ta' Jannar 1990 rigward l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 20 u 22(1)(b) u (ċ) tar-Regolament.

34. IL-ĠERMANJA — L-OLANDA

(a) L-Artikoli 9, 10(2) sa (5), 17, 18, 19 u 21 ta' l-Arranġamenti Amministrattivi Nru 1 tat-18 ta' Ġunju 1954 dwar il-Konvenzjoni tad-29 ta' Marzu 1951 (assigurazzjoni tal-mard u ħlas ta' pensjonijiet).

(b) Il-Ftehim tas-27 ta' Mejju 1964 dwar ir-rinunzja tar-rifużjoni ta' nfiq li sar f'eżamijiet mediċi u kontrolli amministrattivi rigward assigurazzjoni għall-invalidità, xjuħija u sopravissuti (assigurazzjoni tal-pensjoni).

(ċ) Il-Ftehim tal-21 ta' Jannar 1969 dwar l-irkupru tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

(d) Il-Ftehim tat-3 ta' Settembru 1969 dwar ir-rinunzja tar-rifużjoni, ipprovdut għaliha fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament Nru 36/63/KEE, tan-nefqa li saret fil-provediment ta' benefiċċji in natura għall-mard lill-pensjonant li huwa jew ħaddiem tal-fruntiera antik inkella sopravissut ta' ħaddiem tal-fruntiera, u lill-membru tal-familja tiegħu.

(e) Il-Ftehim tat-22 ta' Lulju 1976 dwar ir-rinunzjar ta' rimborsament ta' benefiċċji ta' disimpjieg.

(f) Il-Ftehim tal-11 ta' Ottubru 1979 li jimplimenta l-Artikolu 92 tar-Regolament (ammonti minimi stipulati għall-irkupru tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali).

(g) Il-Ftehim ta' l-1 ta' Ottubru 1981 rigward ir-rimborsamenti ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura li hemm riferenza għalihom fl-Artikoli 93, 94 u 95 tar-Regolament implimentattiv.

(h) Il-Ftehim tal-15 ta' Frar 1982 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 20 tar-Regolament fejn jidħlu membri tal-familji ta' ħaddiema tal-fruntiera.

35. IL-ĠERMANJA — L-AWSTRIJA

It-Taqsima II, in-Numru 1, u t-Taqsima III tal-Ftehim tat-2 ta' Awissu 1979 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni tad-disimpjieg tad-19 ta' Lulju 1978.

36. IL-ĠERMANJA — IL-PORTUGALL

Xejn.

37. IL-ĠERMANJA — IL-FINLANDJA

Xejn.

38. IL-ĠERMANJA — L-ISVEZJA

Xejn.

39. IL-ĠERMANJA — IR-RENJU UNIT

(a) L-Artikoli 8, 9, 25 sa 27 u 29 sa 32 ta' l-Arranġament ta' l-10 ta' Diċembru 1964 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' l-20 ta' April 1960.

(b) Il-Ftehim tad-29 ta' April 1977 rigward ir-rinunzja tar-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura għall-mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, spejjeż ta' benefiċċju ta' disimpjieg u spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi.

(ċ) L-iskambju ta' ittri tat-18 ta' Lulju u tat-28 ta'Settembru 1983 rigward in-non-applikazzjoni lill-persuni li jaħdmu għal rashom ta' ftehim rigwardanti r-rinunzja ta' rimborsament ta' benefiċċji tad-disimpjieg imħallsa insegwitu ta' l-Artikolu 69 tar-Regolament, f'negozjati ma' Ġibiltà.

40. SPANJA — FRANZA

Xejn.

41. SPANJA — IL-GREĊJA

Ma japplikawx.

42. SPANJA — L-IRLANDA

Ma japplikax.

43. SPANJA — L-ITALJA

Xejn.

44. SPANJA — IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

45. SPANJA — L-OLANDA

Xejn.

46. SPANJA — L-AWSTRIJA

Xejn.

47. SPANJA — IL-PORTUGALL

L-Artikoli 42, 43 u 44 ta' l-Arranġament Amministrattiv tat-22 ta' Mejju 1970.

48. SPANJA — IL-FINLANDJA

Xejn.

49. SPANJA — L-ISVEZJA

Xejn.

50. SPANJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

51. FRANZA — IL-GREĊJA

Ebda Konvenzjoni.

52. FRANZA — L-IRLANDA

L-iskambju ta' ittri tat-30 ta' Lulju u tas-26 ta' Settembru 1980 rigward ir-rinunzja reċiproka tar-rimborsament tal-benefiċċji ta' impjieg (L-Artikolu 70(3) tar-Regolament).

53. FRANZA — L-ITALJA

(a) L-Artikoli 2 sa 4 tal-Arranġament Amministrattiv tat-12 ta' April 1950 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-31 ta' Marzu 1948 (żieda tal-pensjonijiet Franċiżi għall-inċidenti fuq ix-xogħol).

(b) L-iskambju ta' ittri ta' l-14 ta' Mejju u tat-2 ta' Awissu 1991 rigward it-termini għall-issetiljar ta' talbiet reċiproċi taħt l-Artikolu 93 tar-Regolament implimentattiv.

(ċ) Il-bdil supplimentari ta' ittri tat-22 ta'Marzu u tal-15 ta' April 1994 rigward il-proċeduri għall-issetilar ta' djun reċiproċi taħt it-termini ta' l-Artikoli 93, 94, 95 u 96 tar-Regolament implimentattiv.

54. FRANZA — IL-LUSSEMBURGU

(a) Il-Ftehim ta' l-24 ta' Frar 1962 konkluż insegwitu għall-Artikolu 51 tar-Regolament Nru 3, u l-Arranġament Amministrattiv ta' l-istess data magħmul insegwitu għall-imsemmi Ftehim.

(b) Il-Ftehim tat-2 ta' Lulju 1976 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament, ipprovdut għaliha fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971, ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura ta' l-assigurazzjoni tal-mard jew maternità pprovduti lill-membri tal-familja ta' ħaddiem li ma jabitawx fl-istess pajjiż bħall-ħaddiem.

(ċ) Il-Ftehim tat− 2 ta' Lulju 1976 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament, ipprovdut għaliha fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971, ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura tal-assigurazzjoni tal-mard u l-maternità pprovduti lill-ħaddiema antiki tal-minjieri, il-membri tal-familji tagħhom jew lis-sopravissuti tagħhom.

(d) Il-Ftehim tat-2 ta' Lulju 1976 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi pprovdut għaliha fl-Artikolu 105(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972.

55. FRANZA — L-OLANDA

(a) ….

(b) Il-Ftehim tat-28 ta' April 1977 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta' spejjeż għall-kura medika pprovduta lill-applikanti għall-pensjoni u membri tal-familji tagħhom u lill-membri tal-familji ta' pensjonanti fl-ambitu tar-Regolamenti.

(ċ) Il-Ftehim tat-28 ta' April 1977 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi insegwitu għall-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv.

56. FRANZA — L-AWSTRIJA

Xejn.

57. FRANZA — IL- PORTUGALL

Xejn.

58. FRANZA — IR-RENJU UNIT

(a) L-iskambju ta' ittri tal-25 ta' Marzu u tat-28 ta' April 1977 rigward l-Artikoli 36(3) u 63 (3) tar-Regolament (arranġament għal rimborsament ta' rinunzja għal rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura pprovduti taħt it-termini tal-Kapitolu 1 jew 4 tat-Titolu III tar-Regolament).

(b) ….

(ċ) L-iskambju ta' ittri tal-25 ta' Marzu u tat-28 ta' April 1977 rigward l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

59. IL-GREĊJA — L-IRLANDA

Ebda Konvenzjoni.

60. IL-GREĊJA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

61. IL-GREĊJA — IL-LUSSEMBURGU

Ebda Konvenzjoni.

62. IL-GREĊJA — L-OLANDA

L-iskambju ta' ittri tat-8 ta' Settembru 1992 u t-30 ta' Ġunju 1993 rigward il-metodi ta' rimborsament bejn istituzzjonijiet.

63. IL-GREĊJA — L-AWSTRIJA

Xejn.

64. IL-GREĊJA — IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

65. IL-GREĊJA — IL-FINLANDJA

Xejn.

66. IL-GREĊJA — L-ISVEZJA

Xejn.

67. IL-GREĊJA — IR-RENJU UNIT

Ebda Konvenzjoni.

68. L-IRLANDA — L-ITALJA

Ebda Konvenzjoni.

69. L-IRLANDA — IL-LUSSEMBURGU

L-iskambju ta' ittri tas-26 ta' Settembru 1975 u tal-5 ta' Awissu 1976 rigward l-Artikolu 36(3) u 63(3) tar-Regolament u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' benefiċċji in natura ipprovduti insegwitu tal-Kapitolu 1 jew 4 tat-Titolu III tar-Regolament, u ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv).

70. L-IRLANDA — L-OLANDA

(a) L-iskambju ta' ittri tat-28 ta' Lulju u ta' l-10 ta' Ottubru 1978 rigward l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament (rinunzja parzjali reċiproka ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura għall-mard, maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali).

(b) L-iskambju ta' ittri tat-22 ta' April u tas-27 ta' Lulju 1987 rigward l-Artikolu 70(3) tar-Regolament (rinunzja ta' spejjeż ta' rimborsament fejn jidħlu benefiċċji mogħtija bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 69 tar-Regolament) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja tar-rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv).

71. L-IRLANDA — L-AWSTRIJA

Xejn.

72. L-IRLANDA — IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

73. L-IRLANDA — IL-FINLANDJA

Ma japplikax.

74. L-IRLANDA — L-ISVEZJA

Ma japplikax.

75. L-IRLANDA — RENJU UNIT

L-iskambju ta' ittri tad-9 ta' Lulju 1975 rigward l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament (arranġament għal rimborsament jew rinunzja għal rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura pprovdut taħt it-termini tal-Kapitolu 1 jew 4 tat-Titolu III tar-Regolament) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

76. L-ITALJA — IL-LUSSEMBURGU

l-Artikolu 4(5) u (6) ta' l-Arranġament Amministrattiv tad-19 ta' Jannar 1955 dwar id-dispożizzjonijiet implimentattivi tal-Konvenzjoni Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali (assigurazzjoni tal-mard għall-ħaddiema agrikoli).

77. L-ITALJA — L-OLANDA

(a) It-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 9 u t-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 11 ta' l-Arranġament Amministrattiv tal-11 ta' Frar 1955 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ġenerali tat-28 ta' Ottubru 1952 (assigurazzjoni tal-mard).

(b) Il-Ftehim tas-27 ta' Ġunju 1963 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 75(3) tar-Regolament Nru 4 (rifużjoni ta' benefiċċji mogħtija lill-pensjonanti u lill-membri tal-familji tagħhom).

78. L-ITALJA — L-AWSTRIJA

Xejn.

79. L-ITALJA — IL-PORTUGALL

Ma japplikax.

80. L-ITALJA — IL-FINLANDJA

Ma japplikax.

81. L-ITALJA — L-ISVEZJA

Xejn.

82. L-ITALJA — IR-RENJU UNIT

L-iskambju ta' ittri ta' l-1 u tas-16 ta' Frar 1995 rigward l-Artikoli 36(3)u 63(3) tar-Regolament (rimborsament ta' rinunzja ta' rimborsament ta' nefqa għall-benefiċċji in natura) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

83. IL-LUSSEMBURGU — L-OLANDA

(a) Il-Ftehim ta' l-1 ta' Novembru 1976 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta' l-ispejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi adottati insegwitu għall-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv.

(b) Il-Ftehim tat-3 ta' Frar 1977 dwar ir-rinunzja ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji ta' assigurazzjoni ta' mard jew maternità ipprovduti insegwitu ta' l-Artikoli 19(2), 26, 28 u 29(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971.

(ċ) Il-Ftehim ta' l-20 ta' Diċembru 1978 rigward il-perċezzjoni u l-irkupru tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

84. IL-LUSSEMBURGU — L-AWSTRIJA

Ftehim tat-22 ta' Ġunju 1995 dwar ir-rimborsament tan-nefqa fil-qasam tas-sigurtà soċjali.

85. IL-LUSSEMBURGU — IL-PORTUGALL

Xejn.

86. IL-LUSSEMBURGU — IL-FINLANDJA

Rimborsament — arranġament ta' l-24 ta' Frar 1994 taħt l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament.

87. IL-LUSSEMBURGU — L-ISVEZJA

Xejn.

88. IL-LUSSEMBURGU — IR-RENJU UNIT

(a) L-iskambju ta' ittri tat-28 ta' Novembru u tat-18 ta' Diċembru 1975 rigward l-Artikolu 70(3) tar-Regolament (rinunzja ta' rimborsament ta' benefiċċji mħallsa insegwitu għall-Artikolu 69 tar-Regolament).

(b) L-iskambju ta' ittri tat-18 ta' Diċembru 1975 u l-20 ta' Jannar 1976 rigward l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament u ta' l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (rinunzja ta' rimborsament ta' spejjeż ta' benefiċċji in natura ipprovduti taħt it-termini tal-Kapitolu 1 jew 4 tat-Titolu III tar-Regolament, u anke ta' l-ispejjeż involuti f'kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv).

(ċ) L-iskambju ta' ittri tat-18 ta' Lulju u tas-27 ta' Ottubru 1983 rigward in-non-applikazzjoni tal-ftehim iddettaljat f'(a) għall-persuni li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu bejn il-Lussemburgu u Ġibiltà.

89. L-OLANDA — L-AWSTRIJA

Ftehim tas-17 ta' Novembru 1993 dwar ir-rifużjoni ta' l-ispejjeż tas-sigurtà soċjali.

90. L-OLANDA — IL-PORTUGALL

(a) L-Artikoli 33 u 34 ta' l-Arranġament Amministrattiv tad-9 ta' Mejju 1980.

(b) Il-Ftehim tal-11 ta' Diċembru 1987 rigward ir-rimborsament ta' benefiċċji in natura fil-każ ta' mard u maternità.

91. L-OLANDA — IL-FINLANDJA

Rimborsament — arranġament tas-26 ta' Jannar 1994 taħt l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament.

92. L-OLANDA — L-ISVEZJA

Xejn.

93. L-OLANDA — IR-RENJU UNIT

(a) It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 3 ta' l-Arranġament Amministrattiv tat-12 ta' Ġunju 1956 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-11 ta' Awissu 1954.

(b) L-iskambju ta' ittri tat-8 u tat-28 ta'Jannar 1976 rigward l-Artikolu 70(3) tar-Regolament (rinunzja ta' rimborsament ta' benefiċċji pprovduti insegwitu għall-Artikolu 69 tar-Regolament).

(ċ) L-iskambju ta' ittri tat-18 ta' Lulju u tat-18 ta' Ottubru 1983 inrelazzjoni għan-non-applikazzjoni tal-ftehim iddettaljat f'(b) għal persuni li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu bejn l-Olanda u Ġibiltà.

(d) Il-bdil ta' ittri tal-25 ta' April u tas-26 ta' Mejju 1986 rigward l-Artikolu 36(3) tar-Regolament (rimborsament jew rinunzja għal rimborsament ta' nefqa għal benefiċċji in natura), kif emendat.

94. L-AWSTRIJA — IL-PORTUGALL

Xejn.

95. L-AWSTRIJA — IL-FINLANDJA

Ftehim tat-23 ta' Ġunju 1994 dwar rimborsament ta' nefqa fil-qasam tas-sigurtà soċjali.

96. L-AWSTRIJA — L-ISVEZJA

Arranġament tat-22 ta' Diċembru 1993 dwar ir-rimborsament ta' spejjeż fil-qasam tas-sigurtà soċjali.

97. L-AWSTRIJA — IR-RENJU UNIT

(a) l-Artikolu 18(1) u (2) ta' l-Arranġament ta' l-10 ta' Novembru 1980 għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-22 ta' Lulju 1980 kif emendat bl-Arranġament Supplimentari Nru 1 tas-26 ta' Marzu 1986 u Nru 2 tal-4 ta' Ġunju 1993 fejn jidħlu persuni li ma jistgħux jitolbu kura taħt il-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament.

(b) l-Artikolu 18(1) ta' l-imsemmi Arranġament fejn jidħlu persuni li jistgħu jitolbu kura taħt il-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament fuq il-ftehim li għall-persuni ta' nazzjonalità Awstrijaka residenti fit-territorju ta' l-Awstrija u għall-persuni ta' nazzjonalità tar-Renju Unit residenti fit-territorju tar-Renju Unit (Bl-eċċezzjoni ta' Ġibilta) il-passapoprt rilevanti jieħu post il-formola E 111 għall-benefiċċji kollha koperti minn dik il-formola.

(ċ) Ftehim tat-30 ta' Novembru 1994 rigward il-rimborsament tan-nefqa għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

98. IL-PORTUGALL — IL-FINLANDJA

Ma japplikax.

99. IL-PORTUGALL — L-ISVEZJA

Xejn.

100. IL-PORTUGALL — IR-RENJU UNIT

L-Artikoli 3 u 4 ta' l-Anness għall-Arranġament Amministrattiv tal-31 ta' Diċembru 1981 għall-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-kura medika tal-15 ta' Novembru 1978.

101. IL-FINLANDJA — L-ISVEZJA

l-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonjiet insegwitu għall-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spejjeż ta' benefiċċji fejn jidħlu mard u maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, u benefiċċji tad-disimpjieg) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament implimentattiv (spejjeż ta' kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

102. IL-FINLANDJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

103. L-ISVEZJA — IR-RENJU UNIT

Xejn.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

PROĊEDURA GĦALL-PAGAMENT TA' BENEFIĊĊJI

(L-Artikoli 4(6), 53(1) u 122 tar-Regolament implimentattiv)

Osservazzjoni Ġenerali

Ħlas ta' arretrati u ħlasijiet oħra singli jsiru per prinċipju mill-korpi ta' unjoni. Ħlasijiet kurrenti u diversi jsiru skond il-proċedura stipulata f'dan l-Anness.

A. IL-BELĠJU

Ħlas dirett.

B. ID-DANIMARKA

Ħlas dirett.

Ċ. IL-ĠERMANJA

1. Assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema manwali (invalidità, xjuħija, mewt):

(a) negozjati mal-Belġju, id-Danimarka, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Portugall u r-Renju Unit: ħlas dirett;

(b) negozjati ma' l-Olanda: ħlas permezz tal-korpi ta' unjoni (implimentazzjoni konġunta ta' l-Artikoli 53 sa 58 tar-Regolament implimentattiv u tad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness 5).

2. Assigurazzjoni ta' pensjoni għall-istaff klerikali u l-ħaddiema fil-minjieri (invalidità, xjuħija, mewt):

(a) negozjati mal-Belġju, id-Danimarka, Spanja, Franza, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Portugall u r-Renju Unit: ħlas dirett;

(b) negozjati ma' l-Olanda: ħlas permezz ta' korpi ta' unjoni (implimentazzjoni konġunta ta' l-Artikoli 53 sa 58 tar-Regolament implimentattiv u tad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness 5).

3. Assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa: ħlas dirett.

4. Assigurazzjoni ta' l-inċidenti:

(a) negozjati ma' Spanja, il-Greċja, l-Italja, l-Olanda u l-Portugall: ħlas permezz tal-korpi ta' unjoni/implimentazzjoni konġunta ta' l-Artikoli 53 sa 58 tar-Regolament implimentattiv u tad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness 5);

(b) negozjat mal-Belġju, id-Danimarka, Franza, l-Irlanda, il-Lussemburgu u r-Renju Unit: ħlas dirett, kemm-il darba mhux ipprovdut mod ieħor f'każijiet partikolari.

D. SPANJA

Ħlas dirett.

E. FRANZA

1. L-iskemi kollha bl-eċċezzjoni ta' l-iskemi tan-nies tal-baħar: ħlas dirett.

2. Skema tan-nies tal-baħar: ħlas mill-awtorità tal-ħlas ta' l-Istati Membri fejn tabita il-persuna ntitolata għall-benefiċċji.

F. IL-GREĊJA

Ħlas dirett.

G. L-IRLANDA

Ħlas dirett.

H. L-ITALJA

(a) Persuni impjegati:

1. Pensjonijiet għall-invalidità, xjuħija u sopravissuti:

(a) negozjati mal-Belġju, id-Danimarka, Spanja, Franza (esklużi l-Fondi tal-Ħaddiema fil-minjieri Franċiżi), il-Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Portugall u r-Renju Unit: ħlas dirett;

(b) negozjati mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u mal-Fondi tal-Ħaddiema fil-minjieri Franċiżi: ħlas permezz tal-korpi ta' unjoni;

2. Pensjonijiet għall-inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali: ħlas dirett;

(b) Persuni li jaħdmu għal rashom: ħlas dirett.

I. IL-LUSSEMBURGU

Ħlas dirett.

J. L-OLANDA

1. Negozjati mal-Belġju, id-Danimarka, Spanja, Franza, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Portugall u r-Renju Unit: ħlas dirett.

2. Negozjati mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja: ħlas permezz tal-korpi ta' unjoni (implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness 5).

K. L-AWSTRIJA

Ħlas dirett.

L. IL-PORTUGALL

Ħlas dirett.

M. IL-FINLANDJA

Ħlas dirett.

N. L-ISVEZJA

Ħlas dirett.

O. IR-RENJU UNIT

Ħlas dirett.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 7 (A) (B)

BANEK

(L-Artikoli 4(7), 55(3) u 122 tar-Regolament ta' implimentazzjoni)

A.IL-BELĠJU: | xejn. |

B.ID-DANIMARKA: | Danmarks Nationalbank (Bank Nazzjonali tad-Danimarka), Kobenhavn. |

Ċ.REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA: | Deutsche Bundesbank (Bank Federali tal-Ġermanja), Frankfurt am Main. |

D.SPANJA: | Banco Exterior de España (Bank estern ta' Spanja), Madrid. |

E.FRANZA: | Banque de France (Bank ta' Franza), Pariġi. |

F.IL-GREĊJA: | Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα (Il-Bank ta' Greċja), Ateni. |

G.L-IRLANDA: | Central Bank of Ireland (Il-Bank Ċentrali ta' l-Irlanda), Dublin. |

H.L-ITALJA: | Banca Nazionale del Lavoro (Il-Bank Nazzjonali tax-Xogħol), Ruma. |

I.IL-LUSSEMBURGU: | Caisse d'épargne (Bank tat-Tifdil), il-Lussemburgu |

J.L-OLANDA: | xejn |

K.L-AWSTRIJA: | Österreischische Nationalbank (Il-Bank Nazzjonali ta' l-Awstrija), Vjenna. |

L.IL-PORTUGALL: | Banco de Portugal (Portugál Bank), Lisbona. |

M.IL-FINLANDJA: | Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab. Helsingfors (Postipankki, Ltd., Helsinki) |

N.L-ISVEZJA: | xejn |

Ir-Renju Unit: | Bank of England (Il-Bank ta' l-Ingilterra), Londra |

L-Irlanda ta' Fuq: | Northern Bank Limited, Belfast |

Ġibiltà: | Barclays Bank, Ġibiltà |

|

--------------------------------------------------

L-ANNESS 8 (B) (12) (13)

GĦOTJA TA' BENEFIĊĊJI TAL-FAMILJA

(L-Artikoli 4(8), 10a(d) u 122 tar-Regolament implimentattiv)

L — Artikolu 10a(d) tar-Regolament implimentattiv huwa applikabbli għal:

A. Persuni impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

(a) b'perjodu ta' riferenza ta' xahar wieħed kalendarju f'negozjati bejn:

- Il-Belġju u l-Ġermanja,

- Il-Belġju u Spanja,

- Il-Belġju u Franza,

- Il-Belġju u l-Greċja,

- Il-Belġju u l-Irlanda,

- Il-Belġju u l-Lussemburgu,

- Il-Belġju u l-Awstrija,

- Il-Belġju u l-Portugall,

- Il-Belġju u l-Finlandja,

- Il-Belġju u l-Isvezja,

- Il-Belġju u r-Renju Unit,

- Il-Ġermanja u Spanja,

- il-Ġermanja u Franza,

- il-Ġermanja u l-Greċja,

- il-Ġermanja u l-Irlanda,

- il-Ġermanja u l-Lussemburgu,

- il-Ġermanja u l-Awstrija,

- il-Ġermanja u l-Portugall,

- il-Ġermanja u l-Finlandja,

- il-Ġermanja u l-Isvezja,

- il-Ġermanja u r-Renju Unit,

- Spanja u l-Awstrija,

- Spanja u l-Finlandja,

- Spanja u l-Isvezja,

- Franza u l-Lussemburgu,

- Franza u l-Awstrija,

- Franza u l-Finlandja,

- Franza u l-Isvezja,

- l-Irlanda u l-Awstrija,

- l-Irlanda u l-Isvezja,

- il-Lussemburgu u l-Awstrija,

- il-Lussemburgu u l-Finlandja,

- il-Lussemburgu u l-Isvezja,

- l-Olanda u l-Awstrija,

- l-Olanda u l-Finlandja,

- l-Olanda u l-Isvezja,

- l-Awstrija u l-Portugall,

- l-Awstrija u l-Finlandja,

- l-Awstrija u l-Isvezja,

- l-Awstrija u r-Renju Unit,

- il-Portugall u Franza,

- il-Portugall u l-Irlanda,

- il-Portugall u l-Lussemburgu,

- il-Portugall u l-Finlandja,

- il-Portugall u l-Isvezja,

- il-Portugall u r-Renju Unit,

- il-Finlandja u l-Isvezja,

- il-Finlandja u r-Renju Unit,

- l-Isvezja u r-Renju Unit.

(b) b'perjodu ta' riferenza ta' kwart ta' sena kalendarja f'negozjat bejn:

- id-Danimarka u l-Ġermanja,

- l-Olanda u l-Ġermanja, id-Danimarka, Franza, il-Lussemburgu, il-Portugall.

B. Persuni li jaħdmu għal rashom

B'perjodu ta' riferenza ta' kwart ta' sena kalendarja f'negozjati bejn:

- Il-Belġju u l-Olanda.

Ċ. Persuni impjegati

B'perjodu ta' riferenza ta' xahar kalendarju wieħed f'negozjati bejn:

- Il-Belġju u l-Olanda.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 9 (A) (B) (2) (12) (14)

KALKOLU TA' L-ISPIŻA ANNWALI MEDJA TA' BENEFIĊĊJI IN NATURA

(L-Artikoli 4(9), 94(3)(a) u 95(3)(a) tar-Regolament implimentattiv)

A. IL-BELĠJU

L-iskema tas-sigurtà soċjali ġenerali tittieħed inkonsiderazzjoni meta tkun qiegħda tiġi kkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

Madankollu, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 94 u 95 tar-Regolament implimentattiv għall-każijiet li fihom japplika l-Artikolu 35(2) tar-Regolament, l-iskema ta' l-assigurazzjoni bil-fors għall-kura tas-saħħa għall-persuni li jaħdmu għal rashom tittieħed inkonsiderazzjoni meta tħun qiegħda tiġi kkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

B. ID-DANIMARKA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-iskemi mwaqqfa bil-liġi dwar is-servizz tas-saħħa pubblika, il-liġi ta' l-isptar u, fejn tidħol l-ispiża tar-riabbiltazzjoni, il-liġi dwar l-assistenza soċjali.

Ċ. IL-ĠERMANJA

L-istituzzjonijiet li ġejjin għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni meta tkun qiegħda tkun ikkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

1. Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 94(3)(a) tar-Regolament implimentattiv:

(a) Ortskrankenkassen (Fondi Lokali tal-Mard)

(b) Betriebskrankenkassen (Fondi tal-Mard ta' l-impriżi)

(ċ) Innungskrankenkassen (Fondi tal-Mard ta' l-Għaqdiet tas-Snajja')

(d) Bundesknappschaft (Fond ta' l-Assigurazzjoni Federali għall-Ħaddiema fil-minjieri)

(e) Seekasse (Fond ta' l-assigurazzjoni tan-Nies tal-Baħar)

(f) Ersatzkassen für Arbeiter (Fondi Kompensatorji għall-Ħaddiema Manwali)

(g) Ersatzkassen für Angestellte (Fondi kompensatorji ta'l-Istaff Klerikali)

(h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (Agricultural Sickness Funds)

dipendenti fuq il-fond li jipprovdi l-benefiċċji.

2. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 95(3)(a) tar-Regolament implimentattiv:

(a) Ortskrankenkassen (Fond Lokali tal-Mard)

(b) Bundesknappschaft (Fond ta' l-Assigurazzjoni Federali għall-Ħaddiema fil-minjieri)

dipendenti fuq il-fond li pprovda l-benefiċċji.

D. SPANJA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura hija kkalkulata billi jittieħdu l-benefiċċji mogħtija mis-Servizz Nazzjonali tas-saħħa ta'Spanja.

E. FRANZA

L-iskema tas-sigurtà Soċjali Ġenerali tittieħed inkonsiderazzjoni meta tkun ikkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

F. IL-GREĊJA

L-iskema tas-sigurtà soċjali ġenerali amministrata mill- Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (IKA) (Istitut tas-Sigurtà Soċjali) għandha tittieħed inkonsiderazzjoni meta tkun ikkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

G. L-IRLANDA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji in natura (servizzi tas-saħħa) pprovduti mill-Bordijiet tas-Saħħa msemmija fl-Anness 2, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Atti tas-Saħħa mill-1947 sa l-1970.

H. L-ITALJA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji mogħtija mis-servizz nazzjonali tas-saħħa fl-Italja.

I. IL-LUSSEMBURGU

Il-Fondi kollha tal-mard u l-assoċjazzjoni tal-fondi tal-mard jittieħdu inkonsiderazzjoni meta tkun ikkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

J. L-OLANDA

L-iskema tas-sigurtà soċjali ġenerali tittieħed inkonsiderazzjoni meta tkun ikkalkulata l-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura.

Iżda, issir riduzzjoni biex tippermetti għall-effetti ta':

1. assigurazzjoni ta' invalidità ( arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO);

2. assigurazzjoni kontra l-ispejjeż ta' mard speċjali ( verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).

K. L-AWSTRIJA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji pprovduti mill- Gebietskrankenkassen (Fondi Reġġjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard).

L. IL-PORTUGALL

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkolata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji pprovduti mis-Servizzi tas-Saħħa uffiċjali.

M. IL-FINLANDJA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-iskemi tas-saħħa pubblika u s-servizzi ta' l-isptar u r-rifużjonjiet taħt l-assigurazzjoni tal-mard u s-servizzi tar-riabbiltazzjoni pprovduti mill- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni tas-Sigurtà Soċjali), Helsinki.

N. L-ISVEZJA

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura hija kkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji pprovduti taħt l-iskema ta' l-assigurazzjoni soċjali nazzjonali.

O. IR-RENJU UNIT

L-ispiża annwali medja ta' benefiċċji in natura tkun ikkalkulata billi jittieħdu inkonsiderazzjoni l-benefiċċji pprovduti mis-Servizz tas-saħħa Nazzjonali tar-Renju Unit.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZZJONIJIET U KORPI NNOMINATI MILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

(L-Artikolu 4(10) tar-Regolament ta' implimentazzjoni)

A. IL-BELĠJU

Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10b tar-Regolament ta' implimentazzjoni: |

Persuni impjegati: | L-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni li magħha l-persuna impjegata kienet assigurata; |

Persuni li jaħdmu għal rashom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assigurazzjoni Soċjali għal dawk li jaħdmu għal rashom), Brussel. |

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14 tar-Regolament u l-Artikoli 11(1)(a) u (2) u 12a, 13 u 14 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali, Brussel). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14b(1) tar-Regolament u l-Artikolu 11 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond ta' Għajnuna u Assistenza għall-Baħħara), Antwerpen. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14a tar-Regolament u l-Artikoli 11a(1) (a) u 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Istitut Nazzjonali Soċjali ta' l-Assigurazzjoni għal dawk li jaħdmu għal rashom, Brussel). |

3a.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14ċ tar-Regolament u l-Artikolu 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

Persuni impjegati: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali, Brussel); |

Persuni li jaħdmu għal rahsom: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants — (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali għal dawk li jaħdmu għal rashom), Brussel; |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament: | |

— l-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales, BruxellesMinisterie van Sociale Voorzorg, Secretariaat-General, Dienst Internationale Betrekkingen, Brussel — (Ministeru għall-Assistenza Soċjali, is-Segretarjat ġenerali, id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Brussel); |

— l-Artikolu 11a(1)(b) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ministère des classes moyennes — Administration des affaires sociales, BruxellesMinisterie van Middenstand, Administratie Sociale Zaken, Brussel (Ministeru għal Intrapriżi u Kummerċjanti żgħar). |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2) 81, 82(2), 85(2) u 88 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)inġenerali: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg, Brussel); |

(b)għall-baħħara: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, — (Pool tan-Navy Merkantili), Antwerpen. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)Mard, maternità u inċidenti fuq ix-xogħol: | |

(i)inġenerali | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' Assigurazzjoni ta' Mard u Invalidità, Brussel), |

(ii)għal-persuni koperti minn skema soċjali ta' l-assigurazzjoni extra Ewropea: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju ta' l-Assigurazzjoni Soċjali extra Ewropew, Brussel), |

(iii)għall-impjegat preċedenti tal-Kongo Belġjan u tar-Rwanda-Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Uffiċċju extra Ewropew ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Brussel); |

(b)Mard assoċjat max-Xogħol: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond tal-mard assoċjat max-Xogħol, Brussel); |

(ċ)Id-Disimpjieg: | |

(i)inġenerali: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg, Brussel), |

(ii)għall-baħħara: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, — (Pool tan-Navy Merkantili), Antwerpen. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Istitut Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tal-Mard u Invalidità, Brussel). |

B. ID-DANIMARKA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 11(1), l-Artikolu 11a(1), l-Artikolu 12a, l-Artikolu 13(2) u (3) u l-Artikolu 14(1), (2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn. |

Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Sundhedsministeriet (Ministeru tas-Saħħa), Kobenhavn. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli 14(1)(b), 14a(1)(b) u 14b(1) u (2) tar-Regolament: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament u ta' l-Artikolu 10b tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għal Sigurtà Soċjali u Assistenza), Kobenhavn. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 38(1), 70(1) u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-kummissjoni soċjali tal-komun li fih jirrisjedi l-benefiċjarju. Fil-komuni ta' Kobenhavn, Odense Ålborg u Århus: Magistraten (l-amministrazzjoni komunali). |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Uffiċċju Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra d-Disimpjieg), Kobenhavn. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)rimborsi skond l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament: | Sundhedsministeriet (Ministeru tas-Saħħa), Kobenhavn. |

(b)rifużjonijiet skond l-Artikolu 70(2) tar-Regolament: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Uffiċċju Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra d-Disimpjieg), Kobenhavn. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)benefiċċji taħt il-Kapitolu 1 u 5 tat-Titolu III tar-Regolament: | Sundhedsministeriet (Ministeru tas-saħħa), Kobenhavn. |

(b)Benefiċċji mogħtija taħt it-Titolu III, il-Kapitolu I tar-Regolament u benefiċċji taħt it-Titolu III, il-Kapitoli 2, 3, 7, u 8 tar-Regolament: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uffiċċju Nazzjonali għall-Assistenza u s-Sigurtà Soċjali), Kobenhavn. |

(ċ)benefiċċji skond il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-Regolament: | Arbejdsskadetstyrelsen (Uffiċċju Nazzjonali għal Inċidenti fuq ix-Xogħol u Mard assoċjat max-Xogħol), Kobenhavn. |

(d)benefiċċji skond il-Kapitolu 6 tat-Titolu III tar-Regolament: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Uffiċċju ta' l-assigurazzjoni tad-Disimpjieg), Kobenhavn. |

Ċ. IL-ĠERMANJA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)li jiddiependi fuq in-natura ta' l-attività l-aħħar imwettqa: | l-istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema manwali u personal klerikali speċifikati fl-Anness 2 għall-Istati Membri differenti |

(b)meta mhuwiex possibbli li tiġi ddeterminata n-natura ta' l-aħħar attività: | Istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema manwali speċifikati fl-Anness 2 għall-Istati Membri differenti; |

(ċ)persuni li, skond il-leġislazzjoni ta' l-Olanda, kienu assigurati taħt l-iskema ġenerali ta' l-assigurazzjoni tax-xjuħija (Algemene Ouderdomswer) waqt li kienu qed iwettqu attività li ma kinitx soġġetta għal assigurazzjoni obbligatorja taħt leġislazzjoni Ġermaniża: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju federali ta' l-Assigurazzjoni għall-Personul Klerikali), Berlin. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta':

(a)l-Artikolu 14(1)(a), 14b(1) tar-Regolament u fil-każ ta' ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament ta' implimentazzjoni, | |

(b)l-Artikoli 14a(1)(a) u 14b(2) u fil-każ ta' ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma' l-Artikolu 11a tar-Regolament ta' implimentazzjoni, | |

(ċ)l-Artikoli 14(2)(b), 14(3), 14a(2) sa (4), u 14ċ(a) u fil-każ ta' ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma' l-Artikolu 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)persuni assigurati ma' assigurazzjoni ta' mard: | l-istituzzjoni li magħha huwa assigurat; |

(ii)persuni mhux assigurati b'assigurazzjoni ta' mard: | |

— persuni impjegati: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Uffiċċju Federali ta' Assigurazzjoi għall-Personul Klerikali), Berlin, |

— għall-ħaddiema manwali: | l-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema manwali. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1)(b), 14a(1)(b) u 14b(1) flimkien ma' l-Artikolu 14(1)(b) l-Artikolu 14b(2) (flimkien ma' l-Artikolu 14a(1)(b)) u l-Artikolu 17 tar-Regolament: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Ċentru Intermedjarju Ġermaniż għall-assigurazzjoni tal-Mard — Barrani), Bonn |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni( | |

a) l-Artikoli 13(2) u (3) u 14(1), (2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Lokali ġenerali tal-Mard), Bonn; |

(b) l-Artikoli 13(4) u 14(4) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Lokali ġenerali tal-Mard), Bonn, ħlief meta assigurati b'fond ta' sostituzzjoni (Ersatzkasse). |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l- Arbeitsamt (l-Uffiċċju ta' l-Impjieg) tad-distrett fil-Ġermanja li fih il-ħaddiem kien l-aħħar qed jirrisjedi jew joqgħod jew, meta l-ħaddiem la rrisjeda u lanqas qagħad il-Ġermanja waqt li ħadem hemm, l-Arbeitsamt tad-distrett fil-Ġermanja li fih il-ħaddiem l-aħħar kien impjegat. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l- Arbeitsamt, tad-distrett li fih il-ħaddiema l-aħħar kien impjegat. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)allowances tal-familja mħallsa skond l-Artikoli 77 u 78 tar-Regolament | Arbeitsamt Nürnberg (L-Uffiċċju ta' l-Impjieg), Nürnberg; |

(b)supplimenti tal-pensjonijiet għal tfal imħallsa taħt skemi legali ta' assigurazzjoni tal-pensjoni | l-istituzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema manwali, personal klerikali u dawk li jaħdmu fil-minjieri, maħtura bħala istituzzjonijiet kompetenti fil-paragrafu 2 tat-Taqsima Ċ ta' l-Anness 2. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni

(a)l-Artikolu 36 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | AOK-Bundesverband (Federazzjoni Nazzjonali ta' Fondi Lokali ta' Mard), Bonn 2; |

(b)l-Artikolu 63 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | a Hauptverband der gewerbliċhen Berufsgenossenschaften (Federazzjoni ta' Assoċjazzjonijiet Professjonali u Kummerċjali), St. Augustin; |

(ċ)l-Artikolu 75 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Bundesanstalt für Arbeit (Uffiċċju Federali tax-Xogħol), Nürnberg. |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)rifużjoni ta' benefiċċji in natura pprovduti b'mod inkorrett lill-ħaddiema mal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ċċertifikata prevista fl-Artikolu 62(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Ċentru Ġermaniż Intermedjarju għall-assigurazzjoni tal-mard- Barrani), Bonn, permezz tal-fond ta' kumpens previst fil-paragrafu 5 tat-Taqsima Ċ ta' l-Anness VI mar-Regolament; |

(b)rifużjoni għall-benefiċċji in natura pprovduti lil ħaddiema b'mod inkorrett mal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ċċertifikata prevista fl-Artikolu 62(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazzjoni ta' l-Assoċjazzjonijiet Professjonali u Kummerċjali), St. Augustin. |

10.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14d(3) tar-Regolament: | l-istituzzjoni li magħha l-kontribuzzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-pensjoni huma mħallsa jew jekk il-pretensjoni ssir flimkien ma' jew wara l-pretensjoni għall-pensjoni l-istituzzjoni li tinvestiga l-pretensjoni. |

D. SPANJA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) (bl-eċċezzjoni tal-ftehim speċjali ma' l- Instituto Social de la Marina (Istitut Soċjali tal-Baħħara li jikkonċerna l-baħħara), l-Artikolu 13(2) u (3), l-Artikolu 14 tar-Regolament, l-Artikolu 11(1), l-Artikolu 11a, l-Artikolu 12a u l-Artikolu 109 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Tesorería General de la Seguridad Social (Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) (ħlief fir-rigward ta' baħħara u benefiċċji tad-disimpjieg), l-Artikolu 110 u l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali), Madrid. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 38(1), l-Artikolu 70(1), l-Artikolu 85(2) u l-Artikolu 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni ħlief fir-rigward tal-baħħara: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Nazzjonali). |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) (Ftehim speċjali għall-baħħara), l-Artikolu 38(1) (fir-rigward tal-baħħara), l-Artikolu 70(1), l-Artikolu 80(2) l-Artikolu 81, l-Artikolu 82(2), l-Artikolu 85(2), l-Artikolu 86(2) u l-Artikolu 102(2) ħlief għal benefiċċji ta' disimpjieg) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Soċjali tal-Baħħara). |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) fir-rigward tal-benefiċċji tad-disimpjieg | Instituto Nacional de Empleo (Istitut Nazzjonali għall-Impjieg), Madrid. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 80(2), l-Artikolu 81 u l-Artikolu 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni, fir-rigward tal-benefiċċji tad-disimpjieg ħlief għall-baħħara | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direttorati Provinċjali ta' l-Istitut Nazzjonali ta' l-Impjieg). |

E. FRANZA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direction régionale de la sécurité sociale (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11(1)(a) u 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)Franza Metropolitana: | |

(i)ġenerali: | Caisse primaire d'assurance maladie (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni tal-Mard), |

(ii)skema agrikola: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond Agrikolu Soċjali ta' Assigurazzjoni ta' Benefiċċju Reċiproku), |

(iii)skema ta' dawk li jaħdmu fil-minjieri: | Socċiété de secours minière (Soċjetà ta' Reliefta' dawk li jaħdmu fil-minjieri), |

(iv)skema tal-baħħara: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond ta' Pensjoni tal-Baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi); |

(b)Dipartimenti extra Ewropej: | |

(i)ġenerali: | Caisse générale de sécurité sociale (Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali), |

(ii)għall-baħħara: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond ta' Pensjoni tal-baħħara, Dipartiment tad-Diviżjoni ta' l-Affarijiet Marittimi). |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11a(1) u 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Caisses mutuelles régionales (Fondi Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku). |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 13(2) u (3) u 14(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (Fond Lokali ta' Assigurazzjoni ta' Mard tar-Reġjun ta' Pariġi). |

4a.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14ċ tar-Regolament u l-Artikolu 12a(7) u (8) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)l-Artikolu 12a(7) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)impjieg fi Franza u xogħol indipendenti non-agrikolu fi Stat Membru ieħor: | Caisse mutuelle régionale (Fond Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku), |

(ii)impjieg fi Franza u xogħol indipendenti agrikolu fi Stat Membru ieħor: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond Agrikolu Soċjali ta' Assigurazzjoni ta' Benefiċċju Reċiproku); |

(b)l-Artikolu 12a(8) tr-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(i)xogħol indipendenti non agrikolu fi Franza: | Caisse mutuelle régionale (Fond Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku), |

(ii)xogħol indipendenti agrikolu fi Franza: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond Agrikolu Soċjali ta' Assigurazzjoni ta' Benefiċċju Reċiproku); |

ċ)fil-każ ta' xogħol indipendenti non-agrikolu fi Franza u impjieg fil-Lussemburgu: | Il-formola E 101 għandha tinħareġ lill-persuna kkonċernata li għandha tissottomettiha lill-Fond Reġjonali ta' Benefiċċju Reċiproku. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 flimkien ma' l-Artikoli 14(1) u 14a(1) tar-Regolament:

(i)skemi ta' xort' oħra minn skemi agrikoli: | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Direttorat Reġjonali tas-saħħa u l-Assistenza); |

(ii)skemi agrikoli: | Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (Direttorat Reġjonali ta' l-Agrikoltura u l-Foresterija) — Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole (Dipartiment Reġjonali ta' l-Ispezzjoni, tax-Xogħol, l-Impjieg u l-Politika Soċjali ta' l-Agrikoltura), Pariġi. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80, 81, 82(2) u 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direttorat Dipartimentali tax-Xogħol u n-numru ta' impjegati) tal-post li fih l-impjieg li għalih qed tintalab dikjarazzjoni ċċertifikata qiegħed jitwettaq; |

| Il-fergħa lokali ta' l- Agence nationale pour l'emploi (Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Impjieg); |

| It-town hall tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoi ta' l-Artikolu 84 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)disimpjieg totali: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Assoċjazzjoni għall-Impjieg fl-Industrija u l-Kummerċ) tal-post ta' residenza tal-persuna kkonċernata; |

(b)disimpjieg parzjali: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direttorat Dipartimentali tax-Xogħol u n-numru ta' Impjegati) tal-post ta' l-impjieg tal-persuna kkonċernata. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni konġunta ta' l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament u l-Artikolu 102 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Ċentru tas-Sigurtà Soċjali ta' ħaddiema migranti), Pariġi; |

| Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Assoċjazzjoni għall-Impjieg fl-Industrija u l-Kummerċ). |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Ċentru tas-Sigurtà Soċjali ta' ħaddiema Migranti), Pariġi. |

F. IL-GREĊJA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1) u 14b(1) tar-Regolament flimkien ma' l-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament ta' implimentazzjoni

(a)inġenerali | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni); |

(b)għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' Irtirar tal-Baħħara, Piraeus). |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(2)(b)(i) tar-Regolament u l-Artikolu 12a(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14a(1) u 14b(2) tar-Regolament flimkien ma' l-Artikolu 11a(1)(a) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)inġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut Soċjali ta' l-Assigurazzjoni, Ateni). |

(b)għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' Irtirar tal-Baħħara, Piraeus). |

4a.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjon ta' l-Artikoli 14ċ tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u 12a tar-Regolament (KEE) Nru 574/72:

(a)inġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni); |

(b)għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' Irtirar għall-baħħara, Piraeus). |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14d(3) tar-Regolament:

(a)inġenerali: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni); |

(b)għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-baħħara, Piraeus). |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 13(2) u (3) u 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2) u 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Uffiċċju ta' l-Impjieg tax-Xogħol, Ateni) |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 81 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)allowances tal-familja, disimpjieg: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Uffiċċju ta' l-impjieg tax-xogħol, Ateni); |

(b)benefiċċji għall-baħħara: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Id-dar tal-Baħħar, Piraeus); |

(ċ)benefiċċji oħrajn: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

9a.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)allowances tal-familja, disimipjieg: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Uffiċċju ta' l-impjieg tax-Xogħol, Ateni); |

(b)benefiċċji għall-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħhara, Piraeus); |

ċ)benefiċċji oħrajn: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' Assigurazzjoni Soċjali, Ateni). |

10.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (L-Uffiċċju ta' l-Impjieg tax-Xogħol, Ateni). |

11.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)benefiċċji tal-baħħara: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Fond ta' l-Irtirar tal-Baħħara, Piraeus |

(b)benefiċċji oħrajn: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Istitut ta' l-assigurazzjoni soċjali, Ateni). |

G. L-IRLANDA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14ċ tar-Regolament, l-Artikoli 6(1), 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) u (3), 14(1), (2) u (3), 38(1), 70(1), 85(2), 86(2) u 91(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Department of Social Welfare, Dublin. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Department of Social Welfare, Dublin, inklużi l-uffiċji provinċjali responsabbli għal benefiċċji ta' disimpjieg |

3.(a) Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Department of Social Welfare, Dublin; |

(b) Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 70 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Department of Social Welfare, Dublin. |

4.(a) Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' implimentazzjoni (għal benefiċċji fi flus): | Department of Social Welfare, Dublin; |

(b) għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 110 (għal benefiċċji in natura) u 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Eastern Health Board Dublin 8, Midland Health Board, Tullamore, County Offaly, Mid-Western Health Board, Limerick, North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County Meath, North-Western Health Board, Manorhamilton, County Leitrim, South Eastern Health Board, Kilkenny, Southern Health Board, Cork, Western Health Board, Galway. |

H. L-ITALJA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ministeru tax-Xogħol u ta' l-Assistenza Soċjali), Ruma. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11(1), 13(2) u (3) u 14(1), (2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Soċjali nazzjonali ta' assistenza), uffiċji provinċjali |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11a u 12a tar-Regolament ta' l-implimentazzjoni:

Għall-prattikanti mediċi: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Prattikanti Mediċi); |

Għall-farmċisti: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Farmaċisti); |

Għall-veterinarji: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u assistenza għall-Veterinarji); |

Għall-qwiebel: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Uffiċċju nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-qwiebel); |

Għall-inġiniera u l-arkitetti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingenieri ed architetti (Fond Nazzjonali ta' għajnuna għall- Inġiniera u Arkitetti); |

Għas-surveyors: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għal surveyors); |

Għas-solicitors u barristers: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għas-solicitors u barristers); |

Għall-ekonomisti: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-Ekonomisti); |

Għall-kontabili: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Fond Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall-kontabili); |

Għall-esperti ta' l-impjieg: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Uffiċċju Nazzjonali ta' Għajnuna u Assistenza għall- esperti ta' l-Impjieg); |

Għan-nutara: | Cassa nazionale notariato (Fond Nazzjonali għan-Nutara); |

Għall-aġenti doganali: | Fondi di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond ta' Assistenza għall-Aġenti Doganali). |

4.għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 38(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali ta' Assistenza soċjali), uffiċji provinċjali. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81, 82(2), 85(2), 88 u 91(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istituzzjoni Nazzjonali ta' l-Assistenza Soċjali), uffiċċji provinċjali |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)rifużjonijiet taħt l-Artikolu 36 tar-Regolament: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Ruma; |

(b)rifużjonijiet taħt l-Artikolu 63 tar-Regolament: | |

(i)benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma, |

(ii)protesi u apparat ewlieni: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), Ruma; |

ċ)rimborsi taħt l-Artikolu 70 tar-Regolament: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Istitut Nazzjonali ta' l-Assistenza Soċjali), Ruma. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)mard (inkluża t-tuberkolożi): | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma; |

(b)inċidenti fuq ix-xogħol u mard assoċjat max-xogħol: | |

(i)benefiċċji in natura: | Ministero della sanità (Ministeru tas-Saħħa), Ruma, |

(ii)protesi u apparat ewlieni: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra Inċidenti fuq ix-Xogħol), Ruma. |

I. IL-LUSSEMBURGU

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14d(3) tar-Regolament: | l-awtorità kompetenti għt-tip rilevanti ta' xogħol imwettaq. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-iskema kompetenti għat-tip rilevanti ta' impjieg jew xogħol indipendenti l-aħhar imwettaq fil-Gran Dukat. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11(1), 11a, 13(2) u (3) u 14(1), (2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorat ġenerali għas-Sigurtà Soċjali), il-Lussemburgu. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 10b u 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centre commun de la sécurité sociale (ilĊentru Konġunt tas-Sigurtà Soċjali), il-Lussemburgu. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Administration de l'emploi (Uffiċċju ta' l-Impjieg), il-Lussemburgu. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-fond tal-mard li miegħu kienet l-aħħar assigurata l-persuna kkonċernata. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 91(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)Invalidità, xjuħija, mewt (pensjonijiet): | |

(i)għall-ħaddiema manwali: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni tax-Xjuħija u l-Invalidità), il-Lussemburgu; |

(ii)għall-persunal klerikali u membri tal-professjonijiet: | Caisse de pension des employés privés (Fond ta' Pensjoni għal Personal Klerikali u Membri li jaħdmu għal rashom tal-Professjoni), Lussemburgu; |

(iii)għall-persuni li jaħdmu għal rashom ingaġġati f'industrija ta' l-artiġjanat, fil-kummerċ jew fil-fabbrikazzjoni: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg (Fond ta' Pensjoni għall-Artiġjanati, il-Kummerċjanti u l-Fabbrikanti), il-Lussemburgu; |

(iv)għall-persuni li jaħdmu ghal rashom ingaġġati fl-agrikoltura: | Caisse de pension agricole (Fond Agrikolu tal-Pensjoni), il-Lussemburgu; |

(b)Benefiċċji tal-familja: | Caisse nationale des prestations familiales (Fond Nazzjonali tal-Benefiċċji tal-Familja), il-Lussemburgu. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)mard u maternità: | Union des Caisses de maladie (Assoċjazzjoni tal-Fondi tal-Mard), il-Lussemburgu; |

(b)inċidenti fuq ix-xogħol: | Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg (Assoċjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment Industrijali), Lussemburgu; |

(ċ)id-disimpjieg: | Administration de l'emploi (Uffiċċju ta' l-Impjieg), il-Lussemburgu. |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

a)mard u maternità: | Union des Caisses de maladie (Assoċjazzjoni tal-Fondi tal-Mard), il-Lussemburgu; |

(b)inċidenti fuq ix-xogħol: | Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle (Assoċjazzjoni ta' Assigurazzjoni ta' Inċidenti, Dipartiment Industrijali), il-Lussemburgu. |

J. L-OLANDA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament, u l-Artikoli 6(1), 10b, 11(1) u (2), 11a(1) u (2), 12a, 13(2) u (3), u 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Sociale Verzekeringsbank (Bank tas-Sigurtà Soċjali), Amstelveen. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni, fir-rigward ta' personal awżiljari tal-komunitajiet Ewropej, li mhumiex residenti fl-Olanda (għall-benefiċċji in natura biss): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Fond ġenerali tal-Benefiċċju tal-Mard ta' l-Olanda), Utrecht. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 82(2) tar-Regolament ta' l-implimentazzjoni: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Assoċjazzjoni ġdida ġenerali professjonali u tal-kummerċ), Amsterdam. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)rifużjonijiet previsti fl-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament: | Ziekenfondsraad Kunsill tal-Fond tal-mard), Amstelveen; |

(b)rifużjonijiet previsti fl-Artikolu 70 tar-Regolament: | Algemeen Werkloosheidsfond (Fond ġenerali tad-disimpjieg), Zoetermeer. |

K. L-AWSTRIJA

1.… | |

2.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1)(b) u 17 tar-Regolament: | Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministru federali għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali), Wien bi ftehim mal- Bundesminister für Jugend und Familie (Ministru Federali għaż-Żgħażagħ u l-Familja), Wien. |

Għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14d(3) tar-Regolament | L-istituzzjoni kompetenti. |

3.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11, 11a, 12a, 13 u 14 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a)Meta l-persuna kkonċernata hija soġġetta għal-leġislazzjoni Awstrijaka u koperta b'assigurazzjoni tal-mard: | l-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni tal-mard; |

(b)meta l-persuna kkonċernata hija soġġetta għal-leġislazzjoni Awstrijaka u mhijiex koperta b' assigurazzjoni tal-mard: | l-istituzzjoni kompetenti ta' l-assigurazzjoni ta' inċidenti; |

(ċ)Fil-każijiet l-oħrajn kollha: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni Ewlenija ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaka), Wien. |

4.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 38(1) u 70(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Gebietskrankenkasse (Fond Reġjonali għall-assigurazzjoni tal-Mard) kompetenti għall-post ta' residenza tal-membri tal-familja. |

5.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 82(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol) kompetenti għall-aħħar post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod il-persuna impjegata jew għall-aħħar post ta' impjieg. |

6.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 85(2) u 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-Karenzurlaubsgeld (allowance speċjali tal-maternità): | Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol) kompetenti għall-aħħar post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod il-persuna impjegata jew għall-aħħar post ta' mpjieg. |

7.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni:

(a)l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni Ewlenija ta' Istituzzjonijiet Awstrijaċi ta' assigurazzjoni soċjali), Wien. |

(b)l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-Artikolu 70 tar-Regolament: | Landesgescċhäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol, Vjenna). |

8.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-istituzzjoni kompetenti, jewjekk ma hemm ebda istituzzjoni Awstrijaka kompetenti, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza. |

9.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Assoċjazzjoni ewlenijaa ta' l-Istituzzjonijiet Awstrijaċi ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Wien, wara li kien mifhum li r-rifużjoni ta' l-ispejjeż għall-benefiċċji in natura għandha ssir minn kontribuzzjonijiet għal assigurazzjoni ta' mard tal-pensjonanti riċevuti mill-Assoċjazzjoni Ewlenija msemmija. |

L. IL-PORTUGALL

I.IL-KONTINENT

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment tar-Relazzjnijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 11(1) u l-Artikolu 11a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Az a Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), li miegħu l-ħaddiema issekondat huwa assigurat. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali) tal-post fejn il-ħaddiem huwa residenti jew assigurat, japplika liema japplika. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

7.Għall-iskpijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 28(1), 29 (2) u (5), 30 (1) u (3) u 31 (1) (it-tieni sentenza) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (fir-rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati): | Centro Nacional de Pensoes (Ċentru Nazzjonali tal-Pensjonijiet), Lisboa. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) u 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Awtorità amministrattiva tal-post fejn jirrisjedu l-membri tal-familja. |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17(6) u (7), 18(3), (4) u (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (l-ewwel sentenza) u 34(1) u (2) (l-ewwel subparagrafu) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (li jikkonċerna l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew l-istituzzjoni tal-post ta' fejn toqgħod, japplika liema japplika): | Administraçăo Regional de Saúde (Amministrazzjoni Reġjonali tas-saħħa) tal-post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod il-persuna kkonċernata. |

10.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Centro Regional de Segurança Social (Ċentru Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), li magħha l-persuna kkonċernata kienet l-aħħar assigurata. |

11.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

II.REĠJUN AWTONOMU TA' MADEIRA

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament: | Secrétario regional dos Assuntos Sociais (Segretarju Reġjonali ta' l-Affarijiet Soċjali), Funchal. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11(1) u 11a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13(2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Esterni u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni | Departamento de Relações Internaionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 28(1), 29(2) u (5), 30(1) u (3) u 31(1) (it-tieni sentenza) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (fir-rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati): | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) u 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni | l-awtorità amministrattiva tal-post fejn jirrisjedu l-membri tal-familja. |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 17(6) u (7), 18(3), (4) u (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (l-ewwel sentenza) u 34(1) u (2) (l-ewwel subparagrafu) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (li jikkonċerna l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew l-istituzzjoni tal-post ta' fejn toqgħod, japplika liema japplika) | Direcção Regional de Saúde Públiċa (Direttorat Reġjonali tas-Saħħa Pubblika), Funchal. |

10.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81, 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Funchal. |

11.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

III.REĠJUN AWTONOMU TA' L-AZORES

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 11(1) u 11a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12a tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

4.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13(2) u (3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

5.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni | Departamento de Relações Internacionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

6.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(3) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

7.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 28(1), 29(2) u (5), 30(1) u (3) u 31(1) (it-tieni sentenza) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (fir-rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati): | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

8.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) u 86 (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-awtorità aministrattiva tal-post ta' fejn jirrisjedu l-membri tal-familja. |

9.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 17(6) u (7), 18(3), (4) u (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (l-ewwel sentenza) u 34(1) u (2) (l-ewwel subparagrafu) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (li jikkonċerna l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew l-istituzzjoni tal-post ta' fejn toqgħod, japplika liema japplika): | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Saħħa), Angra do Heroísmo. |

10.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80(2), 81 u 85(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Direcção Regional de Segurança Social (Direttorat Reġjonali tas-Sigurtà Soċjali), Angra do Heroísmo. |

11.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Departamento de Relações Internaċionais e Convençőes de Segurança Social (Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali u Konvenzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali), Lisboa. |

M. IL-FINLANDJA

1.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1)b, 14a(1)(b) tar-Regolament u l-Artikoli 11(1), 11a (1), 12a, 13 (2) u (3) u 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istitut Ċentrali tas-Sigurtà tal-Pensjoni), Helsinki. |

2.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10b tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. |

3.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 36 u 90 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, u Työeläkalaitokset (Istituzzjonijiet tal-Pensjoni ta' l-Impjieg), u Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istitut Ċentrali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni), Helsinki. |

4.Għall-iiskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 37(b) u 38(1), 70(1), 82(2), 85(2) u 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. |

5.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 41 sa 59 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, u Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istitut Ċentrali ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni), Helsinki. |

6.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 60 sa 67, 71, 75, 76 u 78 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew ta' fejn toqgħod l-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni nnominata minn Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazzjoni ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti), Helsinki. |

7.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80 u 81 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Il-fond kompetenti ta' disimpjieg fil-każ ta' dħul relatat ma' benefiċċji tad-disimpjieg. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki, fil-każ ta' assigurazzjoni ta' l-inċidenti. |

8.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 102 u 113 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni Soċjali), Helsinki. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyċksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazzjoni ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti), Helsinki fil-każ ta' assigurazzjoni ta' inċidenti. |

9.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

(a)pensjonijiet ta' l-impjieg: | Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istitut Ċentrali tas-Sigurtà tal-Pensjoni), Helsinki, fil-każ tal-pensjonijiet ta' l-impjieg; |

(b)Inċidenti fuq ix-xogħol, mard assoċjat max-xogħol: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazzjoni ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Assigurazzjoni ta' Inċidenti), Helsinki fil-każ ta' assigurazzjoni ta' inċidenti. |

(ċ)fil-każijiet l-oħrajn: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituzzjoni ta' l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni), Helsinki. |

N. L-ISVEZJA

1.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1), 14a(1) 14b(1) u (2) tar-Regolament u l-Artikoli 11(1)(a) u 11a(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni | l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali li miegħu il-persuna kkonċernata hija assigurata. |

2.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1)(b) u 14a(1)(b) f'każijiet meta persuna tintbagħat l-Isvezja: | l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol. |

3.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14b(1) u (2) f'każijiet meta persuna tintbagħat l-Isvezja għal perjodu itwal minn 12-il xahar: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Uffiċċju Soċjali ta' l-Assigurazzjoni ta' Gothenburg, It-Taqsima tal-Baħħara). |

4.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(2) u (3), 14a(2) u (3) tar-Regolament: | l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali tal-post ta' residenza. |

5.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14a(4) tar-Regolament u l-Artikoli 11(1)(b), 11a(1)(b) u 12a(5) (6) u (7)(a) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol. |

6.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament: | (a)l-uffiċċju ta' l-assigurazzjoni soċjali fil-post fejn jitwettaq jew sejjer jitwettaq ix-xogħol; u(b)Riksförsäkringsverket (Bord Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali) li jikkonċerna kategoriji ta' persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom. |

7.Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 102(2): | (a)Riksförsäkringsverket (Bord Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni Soċjali);(b)Arbetsmarknadsstyrelsen (Bord Nazzjonali tas-Suq tax-Xogħol) għall-benefiċċji tad-disimpjieg. |

O. IR-RENJU UNIT

1.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14ċ, 14d(3) u 17 tar-Regolament u l-Artikoli 6(1), 11(1), 11a, 12a, 13(2) u (3), 14(1), (2) u (3), u l-Artikoli 80(2), 81, 82(2) u 109 tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

Ir-Renju Unit: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX, |

L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch, Belfast, BT1 1DX |

2.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament u l-Artikoli 8, 38(1), 70(1), 91(2), 102(2), 110 u 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

Ir-Renju Unit: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne, NE98 1YX, |

L-Irlanda ta' Fuq: (ħlief għall-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2), u l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni, li għalihom ara t-Taqsima għar-Renju Unit): | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch, Belfast, BT1 1DX |

3.Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 85(2), l-Artikolu 86(2) u l-Artikolu 89(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni: | |

Il-Gran Brittanja: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA, |

L-Irlanda ta' Fuq: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office, Belfast, BT1 1SA. |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 11 (A) (B) (7)

SKEMI LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 35(2) TAR-REGOLAMENT

(L-Artikolu 4(11) tar-Regolament implimentattiv)

A. IL-BELĠJU

Skema li testendi l-assigurazzjoni għall-kura medika (benefiċċji in natura) lil persuni li jaħdmu għal rashom.

B. ID-DANIMARKA

Xejn.

Ċ. IL-ĠERMANJA

Xejn.

D. SPANJA

Xejn.

E. FRANZA

Xejn.

F. IL-GREĊJA

1. Fond ta' Assigurazzjoni Għan-Nies tas-Snajja' u Negozjanti Żgħar (TEBE).

2. Fond ta' Assigurazzjoni għan-Negozjanti.

3. Fond ta' Assigurazzjoni għall-Mard Għall-Avukati:

(a) Il-Fond Providenti ta' Atene;

(b) Il-Fond Providenti ta' Piraeus;

(ċ) Il-Fond Providenti ta' Salonika;

(d) Il-Fond tas-Saħħa Għall-Avukati Provinċjali (TYAE).

4. Assigurazzjoni għall-Personnel Mediku u l-Fond tal-Pensjoni.

G. L-IRLANDA

Xejn.

H. L-ITALJA

Xejn.

I. IL-LUSSEMBURGU

Xejn.

J. L-OLANDA

Xejn.

K. L-AWSTRIJA

Xejn.

L. IL-PORTUGALL

Xejn.

M. IL-FINLANDJA

Xejn.

N. L-ISVEZJA

Xejn.

O. IR-RENJU UNIT

Xejn.

--------------------------------------------------

L-Appendiċi [1]

l-Artikolu 95(14)

Rifużjoni ta' benefiċċji in natura ipprovduti taħt l-assigurazzjoni għall-mard u maternità lill-pensjonanti u lill-membri tal-familji tagħhom li mhumiex residenti fi Stat Membru taħt il-leġislazzjoni ta' liema huma jirċievu pensjoni u huma intitolati għall-benefiċċji

1. L-ammont tal-benefiċċji in natura ipprovduti insegwitu għall-Artikoli 28(1) u 28a tar-Regolament ikunu rifonduti mill-istituzzjonijiet kompetenti lill-istituzzjonijiet li pprovdew l-imsemmija benefiċċji, abażi ta' somma f'daqqa li hija qrib kemm jista' jkun lejn l-ispiża attwalment minfuqa.

2. Is-somma f'daqqa tkun stabbilita billi tkun immultiplikata l-ispiża per kapita medja annwali bin-numru medju annwali ta' pensjonanti u membri tal-familji tagħhom li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni u billi l-ammont li joħroġ jitnaqqas b'20 %.

3. Il-fatturi neċessarji għall-kalkolu ta' l-imsemmija somma f'daqqa jkunu determinati skond ir-regoli li ġejjin:

(a) l-ispiża per kapita annwali medja tinkiseb għal kull Stat Membru, billi l-ispejjeż annwali tat-total ta' benefiċċji in natura ipprovduti mill-istituzzjonijiet ta' dak l-Istat Membru lill-pensjonanti kollha li l-pensjonijiet tagħhom huma pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru, taħt l-iskemi tas-sigurtà soċjali li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni u lill-membri tal-familji tagħhom, ikunu diviżi bin-numru medju annwali ta' pensjonanti u membri tal-familji tagħhom; l-iskemi tas-sigurtà soċjali li għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni għal dak l-iskop jinsabu speċifikati fl-Anness 9;

(b) f'negozjati bejn l-istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri, in-numru annwali medju ta' pensjonanti u membri tal-familji tagħhom li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni għandu jkun ugwali għan-numru medju annwali ta' pensjonanti u membri tal-familji tagħhom li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament li, waqt li jkunu residenti fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri, jkunu intitolati għall-benefiċċji in natura li jridu jitħallsu lill- istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor.

4. In-numru ta' pensjonanti u membri tal-familji tagħhom li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni skond il-paragrafu 3(b) jkun stabbilit permezz ta' lista miżmuma għal dak l-iskop mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, ibbażata fuq xiehda ddokumentata fornuta mill-istituzzjoni kompetenti għad-drittijiet tal-persuni kkonċernati. Fil-każ ta' xi disputa, l-osservazzjonijiet ta' l-istituzzjonijiet involuti jkunu sottomessi lill-Bord tal-Verifika pprovdut għalih fl-Artikolu 101(3) tar-Regolament implimentattiv.

5. Il-Kummissjoni Amministrattiva tistipula l-metodi u l-proċeduri għall-istabbiliment tal-fatturi kalkulatriċi li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 3 u 4.

6. Tnejn jew iktar Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri jistgħu, wara li jkunu rċivew l-opinjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva, jaqblu li jintroduċu metodi ta' assessjar ta' l-ammonti li għandhom ikunu rrifonduti.

[1] Dan l-Artikolu jkompli japplika sa l-1 ta' Jannar 1998, Madankollu, inrelazzjoni mar-Repubblika Franċiża, dan ikompli japplika sa l-1 ta' Jannar 2002.

--------------------------------------------------

L-ANNESS B

LISTI TA' ATTI LI JEMENDAW IR-REGOLAMENTI (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72

A. Att ta' Aċċessjoni ta' Spanja u l-Portugall (ĠU L 302, tal-15.11.1985, p.23)

B. Att ta' Aċċessjoni ta' l-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja (ĠU Nru C 241, tad-29.8.1994, p. 9) kif aġġustat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/1/KE (ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1)

1. Aġġornar bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2001/83 tat-2 ta' Ġunju 1983 (ĠU L 230, tat-22.8.1983, p. 6)

2. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1660/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali lill-persuni impjegati, lill-persuni li jaħdmu għal rashom u lill-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 1; test Spanjol: DO Edicíon especial, 1985 (05. V4), p. 142; test Portugiż; OJ DO Edição Especial, 1985 (05. F4), p. 142; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 61; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p.61)

3. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1661/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 li jistipula l-adattazzjonijiet tekniċi għar-regoli tal-Komunità dwar is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti fejn tidħol Greenland (ĠU L 160, ta'l-20.6.1985, p. 7; test Spanjol: DO Edicíon especial, 1985 (05.04), p. 148; test Portugiż: OJ Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 67; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 67)

4. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 513/86 tas-26 ta' Frar 1986 li jemenda l-annessi 1, 4, 5 u 6 għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-Applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità (ĠU L 51, tat-28.2.1986, p. 44; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 73; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 73)

5. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3811/86 tal-11 ta' Diċembru 1986 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali lill-persuni impjegati, lill-persuni li jaħdmu għal rashom u lill-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 355, tas-16.12.1986, p. 5; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 86; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 86)

6. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1305/89 tal-11 ta' Mejju 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 131, tat-3.5.1985, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 143; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 143)

7. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2332/89 tat-18 ta' Lulju 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 224, tat-2.8.1989, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 154; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 154)

8. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3427/89 tat-30 ta' Ottubru 1989 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 331, tas-16.11.1989, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), p. 165; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), p. 165)

9. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2195/91 tal-25 ta' Ġunju 1991 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 206, tad-29.7.1991, p. 2; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05(05), p. 46; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05(05), p. 46)

10. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1247/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 124; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 124)

11. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1248/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 130; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 130)

12. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1249/92 tat-30 ta' April 1992 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 28; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), p. 151; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), p. 151)

13. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1945/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 1247/92 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 181, tat-23 7.1993, p. 1; test Svediż: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), p. 63; test Finlandiż: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), p. 63)

14. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru) 3095/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità, ir-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jiffissa l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, ir-Regolament (KEE) Nru 1247/92 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 1945/93 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1247/92 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 1)

15. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3096/95 tat-22 ta'Diċembru 1995 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 10)

--------------------------------------------------