31997L0062Official Journal L 305 , 08/11/1997 P. 0042 - 0065


Id-Direttiva Tal-Kunsill 97/62/KE

tas-27 ta' Ottubru 1997

li taddatta għall-progress tekniku u xjentifiku d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 92/43/KEE [1] u partikolarment l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 19 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi ċerti tipi ta' habitat naturali u speċi fl-Annessi I u II tad-Direttiva 92/43/KEE għandhom jiġu adattati għall-progress tekniku u xjentifiku;

Billi l-EUR 15 versjoni ta' April 1996) jinkludi il-kodiċijiet Natura 2000 ġodda illi jiddentifikaw kull tip ta' habitat naturali; billi r-referenza għall-kodiċi Corine fl-ANNESS I tad-Direttiva 92/43/KEE għandu jinbidel b'riferenza għall-kodiċi Natura 2000,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi I u II tad-Direttiva 92/43/KEE għandhom jiġu mibdula bit-test fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel il-31 ta' Diċembru 1997. Huma għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta Stati Membri jadottawhom, dawn il-miżuri għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikun hemm magħhom referenza bħal din fl-okkazzjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir din ir-riferenza jkunu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjail tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fis-27 ta' Ottubru 1997.

Għall-Kunsill

Il-President

R. Goebbels

[1] ĠU L 206, tat-22.7.1992, p. 7. Direttiva kif emendata bl-Att ta' Adeżjoni 1994.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

"

L-ANNESS I

TIPI TA' HABITAT NATURALI TA' INTERESS GĦALL-KOMUNITA' ILLI L-KONSERVAZZJONI TAGĦHOM TEĦTIEĠ LI JIĠU NNOMINATI LOKALITAJIET SPEĊJALI GĦALL-KONSERVAZZJONI

Interpretazzjoni

Gwidi dwar l-interpretazzjoni ta' tipi ta' habitat naturali tingħata fil- kif approvat mill-Kumitat mwaqqaf fl-Artikolu 20 ("Kumitat ta' l-habitat naturali") u ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea [1].

Il-kodiċi jikkorrispondi għall-kodiċi Natura 2000.

Is-sinjal "*" jindika tipi ta' habitat naturali ta' prijorità.

1. HABITAT NATURALI KOSTALI U FEJN JGĦIXU PJANTI FL-ILMA MIELAĦ

1.1. Baħar miftuħ u żoni fejn ikun hemm il-mewġ

1110 Baħar miftuħ u żoni fejn ikun hemm il-mewġ

1120 * Xtieli tal-Posidonja (Posidonion oceaniae)

1130 Xmajjar żgħar

1140 Biċċiet ta' l-art bit-tajn u bir-ramel li ma jkunux mgħottija bl-ilma baħar meta l-mewġ ikun baxx

1150 * Laguni mal-kosta

1160 Daħliet kbar baxxi u bajjiet

1170 Sikek

1180 Strutturi tasħt il-baħar li jinħolqu permezz tal-gassijiet li joħorġu

1.2 Irdumijiet tal-baħar u bajjiet bil-blat jew biċ-ċagħaq

1210 Il-veġetazzjoni li jġib miegħu l-kurrent ta' kull sena

1220 Veġetazzjoni li jttul fis-snin fuq ix-xtut bil-blat

1230 1Irdumijiet bil-ħaxix tal-kosta Atlantika u Baltika

1240 Irdumijiet bil-ħaxix tal-kosta tal-Mediterran bil-Limonium spp. endemika.

1250 Irdumijiet bil-ħaxix tal-kosta bil-flora endemika tal-kosta Makroneżja

1.3 Salini u għadajjar bil-melħ atlantiku u kontinentali u witat bil-melħ

1310 Salicornia u tajn u ramel ieħor li jinbena ta' kull sena

1320 Meded ta' ħaxix irqiq tat-tip Spartina (Spartinion)

1330 Witat tal-melħ ta' l-Atlantiku (Glauco-Puccinellietalia)

1340 * Witat tal-melħ intereni

1.4. Salini u għadajjar bil-melħ u witat bil-melħ termo- atlantiċi u Mediterranji

1410 Witat bil-melħ fil-Mediterran (Juncetalia maritimi)

1420 Meded ta' art bil-Halophilous mediterranji u termo-atlantiċi (Sarcorneta fruticosi)

1430 Meded ta' art bil-halo-nitrophilous (Pegano-Salsoletea)

1.5. Witat ta' art bil-ħaxix li jkunu bil-melħ u bil-ġipsum interni

1510 * Witat ta' art bil-ħaxix li jkun fihom il-melħ Mediterranji (Limonietalia)

1520 * Witat ta' art bil-ħaxix li jkun fihom il-ġipsum ta' l-Iberja (Gypsophiletalia)

1530 * Witat ta' art bil-ħaxix li jkun fihom il-melħ Pannoniċi u għaddajjar tal-melħ

1.6. Arċipelagu tal-Baltiku Boreali, tal-kosta u ta' l-art mhux maħduma

1610 Gżejjer tal-Baltiku b'bajjiet bir-ramel, bil-blat u bin-naqal fejn jikber il-ħaxix u littoral t'isfel

1620 Gzejjer żgħar tal-Baltiku Boreali

1630 * Egħlieqi fejn jikber il-ħaxix selvaġġ tal-kosta tal-Baltiku Boreali

1640 Bajjiet tar-ramel tal-Baltiku Boreali fejn dejjem jikber il-ħaxix

1650 Daħliet dojoq ħafna tal-Baltiku Boreali

2. GĦOLJIET BIR-RAMEL FIL-KOSTA U GĦOLJIET BIR-RAMEL INTERNI

21. Għoljiet fil-baħar fil-kosta Atlantika, fil-Baħar tat-Tramuntana u fil-Baltiku

2110 Għoljiet embrijoniċi li jiċċaqilqu

2120 Għoljiet li jiċċaqilqu mal-bajja bil-Ammophila arenaria (għoljiet bojod)

2130 * Għoljiet stabbli tal-kosta li jkun fihom ħaxix li jittiekel (għoljiet griżi)

2140 * Għoljiet stabbli mingħajr ġir bil-Empetrum nigrum

2150 * Għoljiet stabbli mingħajr ġir ta' l-Atlantiku (Calluno-Ulicetea)

2160 Għoljiet bil-Hyppophae rhamnoides

2170 Għoljiet bis-Salix repens ssp. l-Arġentea (Saicion arenariae)

2180 Għoljiet bis-siġar tar-reġjun Atlantiku, Kontinentali u Boreali

2190 Għoljiet merħija u umdi

21A0 Machairs (* fl-Irlanda)

22. Għoljiet fil-baħar fil-kosta tal-Mediterran

2210 Għoljiet stabbli fil-bajja Crucianellion maritimae

2220 Għoljiet bl-Euphorbia terracina

2230 Art għall-mergħa bl-għoljiet Malcolmietalia

2240 Art tal-mergħa bl-għoljiet Brachypodietalia ta' kull sena

2250 * Għoljiet mal-kosta b'tagħqida ta' siġar tat-tip Juniperus spp.

2260 Għoljiet ta' ħaxix rqiq tat-tip iscleorophyllous (Cisto-Lavenduletalia)

2270 * Għoljiet bis-siġar Pinus pinea u/jew Pinus pinaster

2.3 Għoljiet interni, qodma u mingħajr ġir

2310 Art moxa niexfa bir-ramel bil-Calluna u Genista

2320 Art moxa niexfa bir-ramel bil-Calluna u Empetrum nigrum

2330 Għoljiet interni b'art miftuħa fejn jikber il-ħaxix Cornyephorus u Agrostis

2340 * Għoljiet interni Pannoniċi

3. HABITAT NATURALI TA' L-ILMA ĦELU

3.1 Ilma qiegħed

3110 Ilmijiet tax-xmajjar li jkun fihom ftit li xejn minerali ta' witat tar-ramel: Lobelia, Littorelia u Isoetes

3120 34 Ilmijiet tax-xmajjar li ġeneralment ikun fihom ftit li xejn minerali tal-witat tar-ramel fil-Mediterran tal-Punent.

3130 Ilmijiet qiegħdha, minn ilmijiet tax-xmajjar għal ilmijiet meżotropiċi b'veġetazzjoni tat-tip

3140 Ilmijiet iebsa oligo meżotropiċi bil-veġetazzjoni benthic tal-Chara.

3150 Xmajjar naturali mimlija nutrjenti bil-veġetazzjoni tat-tip Magnopotamion jew Hydrocharition

3160 Xmajjar distrofiċi naturali u vaski

3170 * Vaski temporanji fil-Mediterran

3180 * Turloughs

32. Sezzjonijiet mill-passaġġi ta' l-ilma b'ċaqliq naturali jew semi naturali (qigħan minuri, medji u maġġuri) fejn il-kwalità ta' l-ilma turi li ma kienx hemm tnaqqis sinifikanti

3210 Xmajjar naturali Fennoscandian

3220 Xmajjar ta' l-alpi u veġetazzjoni tal-ħaxix mad-dawra tagħhom

3230 Xmajjar ta' l-alpi u l-veġetazzjoni tagħhom ta' l-injam bil-Myricaria germanica

3240 Xmajjar ta' l-alpi u l-veġetazzjoni tagħhom ta' l-injam bis-Salix elaegnos

3250 Xmajjar tal-Mediterran li l-ħin kollu jfawwru bil-Glaucium flavum

3260 Korsijiet ta' l-ilma b'livelli ċatti sa dawk bil-muntanji bil-veġetazzjoni Ranunculion fluitantis u Callitricho-Batrachion

3270 Xmajjar bi plajjiet bit-tajn bil-veġetazzjoni Chenopodion rubri p.p. u Bidention p.p.

3280 Xmajjar fil-Mediterran li jfawwru l-ħin kollu: Paspalo-Agrostidion u purtieri mdendla tas-Salix u Populus alba

3290 Xmajjar tal-Mediterran li jfawwru b'xi waqfien kultant tal-Paspalo-Agrostidion

4. MOXA U ARBUXELL MODERAT

4010 Moxiet imxarrba ta' l-Atlantiku ta' Fuq bl-Erica tetralix

4020 * Moxiet imxarrba ta' l-Atlantiku t'Isfel bl-Erica ciliaris u Erica tetralix

4030 Moxox xotti Ewropej

4040 * Moxiet niexfa fil-kosta ta' l-Atlantiku bl-Erica vagans u Ulex maritimus

4050 * Moxiet niexfa endemiċi tal-makroneżja

4060 Moxiet ta' l-alpi u Boreali

4070 * Siġar folti bil-Pinus mugo u Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsute)

4080 Siġar baxxi tat-tip Salix spp. ta' l-Artiku t'isfel

4090 Moxiet endemiċi oro-Mediterranji bl-arbuxell iniggeż bil-fjuri sofor

5. ARBUXELL SCLEROPHYLLOUS (MATORRAL)

51. Siġar baxxi tal-partijiet t'isfel u dawk moderati tal-Mediterran

5110 Ħolqien stabbli ta' buxus sempervirens fuq blat wieqaf (Berberidion p.p.)

5120 Ħolqien tal-muntanja tat-tip Genista purgans

5130 Ħolqien ta' Juniperus communis fuq moxiet jew mergħat ta' art bil-ġir

5140 * Ħolqien ta' cistus palhinhae fuq moxiet imxarrba marittimi (Junipero-Cistetum palhinhae)

52. Matorral tal-Mediterran li jikber bħas-siġar

5210 Matorral li jikber bħas-siġar bil-Juniperus spp.

5220 * Matorral li jikber bħas-siġar bil-Zyziphus

5230 * Matorral li jikber bħas-siġar bil-Laurus nobilis

53. Art miksija siġar żgħar tat-tip Termo-Mediterranji u art bil-ħaxix mingħajr siġar

5310 Boskijiet żgħar tal-laurus nobilis

5320 Euphorbia li tikber fil-baxx qrib l-irdumijiet

5330 Siġar baxxi Thermo-Mediterraneji u ta' qabel id-deżert

54. Phrygana

5410 Phryganas tal-wiċċ ta' l-irdum tal-punent tal-meditteran (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Phryganas Sarcopoterium spinosum

5430 Phryganas endemiċi tat-tip Euphorbio-Verbascion

6. MERGĦAT TA' ART LI JIKBRU B'MOD NATURALI U SEMI NATURALI

61. Mergħat ta' art naturali

6110 * Mergħat ta' art bil-ħaxix Rupicolous calcareous pr basophilic tat-tip Alysso-Sedion albi

6120 * Mergħat ta' art bir-ramel u bil-ġir niexef ħafna

6130 Mergħat ta' art calaminarian tat-tip Violetalia calaminariae

6140 Mergħat ta' art Siliceous Pyrenean bil-Festuca eskia

6150 Mergħat ta' art tar-reġjuni tat-tramuntana u siliċeji alpini

6160 Mergħat ta' art oro-iberjani tat-tip Festuca indigesta

6170 Mergħat ta' art bil-ġir alpini u subalpini

6180 Mergħat ta' art fil-muntanji Makroneżjani

62. Mergħat ta' art xotti nofshom naturali u tip ta' blat li fih l-arbuxell

6210 Mergħat ta' art xotti nofshom naturali u tip ta' blat li fih l-arbuxell fuq substrati bil-ġir (Festuco-Brometalia) (* siti importanti ta' l-orkidea)

6220 * Pseudo-steppe bil-ħaxix u dak li jikber kull sena tat-tip Thero-Brachypodietea

6230 * Mergħat ta' art li jgħixu fihom ħafna speċi Nardus, fuq sottostrati siliċeji fiż-żoni tal-muntanja (u żoni ta' parti mill-muntanja, fl-Ewropa kontinentali)

6240 * Mergħat ta' art ta' l-isteppa sub pannoniċi

6250 * Mergħat ta' art ta' l-isteppa pannoniċi

6260 * Mergħat ta' art ta' l-isteppa Pannoniċi bir-ramel

6270 * Mergħat ta' art minn baxxi ta' l-ispeċi Fennoscandian xotti ħafna għal postijiet fejn jikber il-ħaxix mesic

6280 * Blat ċatt Nordic alvar u bil-ġir tat-tip precambrian

63. Foresti mnaddfa mill-ħaxix Sclerophyllous (dehesas)

6310 Dehesas bil-Quercusspp. dejjem ħodor

64. Witat ta' art umdi nofshom naturali bil-ħaxix twil

6410 Witat ta' art bil-ħaxix Molinia fuq ħamrija bil-ġir, peat jew ħama bit-tafal (Molinion caeruleae)

6420 Artijiet bil-ħaxix għolja umdi mediterraneji tal-Molinion-Holoschoenion

6430 Komunitajiet mal-ġnub ta' ħaxix għoli Hydrophilous ta' pjanijiet u ta' livelli minn muntanji sa' ta' l-alpi

6440 Witat alluvjali ta' art bil-ħaxix ta' passaġġi tax-xmajra tal-Cnidion dubii

6450 Witat alluvjali Boreali tan-Nord ta' art bil-ħaxix

6.5 Mergħat ta' art Mesophile

6510 Witat ta' art baxxi bit-tiben (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Witat ta' art fil-muntanja bit-tiben

6530 * Witat ta' art bis-siġar Fennoscandian

7. ART IMXARRBA MGĦOLLIJA U TAT-TAJN U MGĦARRQA

71. Art imxarrba bl-aċiduSphagnum

7110 * Art imxarrba attiva mgħollija

7120 Art imxarrba mgħollija degradata li xorta għadha tista' tkun imġedda b'mod naturali

7130 Art imxarrba fil-firxa sħiħa (* jekk l-art mxarrba hija attiva)

7140 5Tajn li jimxi u art imxarrba li tiċċaqlaq

7150 Dħul 'il ġewwa fis-sottostrati tal-kompost tar-Rhynchosporion

7160 Nixxigħat u artitiet ma' nixxigħat b'ħafna minerali Fennorcandian

72. Art mgħarrqa bil-ġir

7210 * Art mgħarrqa bil-ġir u bil-Cladium mariscus u Carex davalliana

7220 * Nixxigħat li jinbidlu bil-ħolqien ta' blat poruż (Cratoneurion)

7230 Art mgħarrqa bl-alkalina

7240 * Ħolqien ta' alpi pijunieri tat-tip Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Tajn boreali

7310 * tajn Aapa

7320 * tajn Palsa

8. HABITAT NATURALI BIL-BLAT U GĦERIEN

81. Ġebel waħdu

8110 Ġebel waħdu siliċeju ta' livelli minn muntanjużi sa livelli tas-silġ (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

8120 Ġebal waħdu bil-ġir u calcshist ta' livelli minn muntanjużi sa livelli ta' l-alpi (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Ġebel waħdu tal-Mediterranan tal-punent u thermophilous

8140 Ġebel weħidhom tal-Lvant tal-Mediterran

8150 Ġebel weħidhom siliċeji ta' l-artijiet għolja medjo Ewropej

8160 * Ġebel weħidhom bil-ġir medjo Ewropej ta' livelli ta' għoljiet u sa dawk muntanjużi

82. Nżul bil-blat b'veġetazzjoni chasmophytic

8210 Nżul bil-blat bil-ġir b'veġetazzjoni Calcareous

8220 Nżul bil-blat bil-ġir b'veġetazzjoni chasmophytic

8230 Blat siliċeju b'veġetazzjoni minn ta' l-ewwel tas-sedo-Scleranthion jew tas-Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Bankini tal-ġebel tal-franka

83. Ambjenti oħra tal-blat

8310 Għerien mhux miftuħa għall-pubblika

8320 Għelieqi bil-lava u skavi naturali

8330 Għerien mgħarrqa jew nofshom mgħarrqa

8340 Glaċjail permanenti

9. FORESTI

Veġetazzjoni tal-foresti (sotto) naturali magħmula minn speċi endemiċi li joħolqu foresti ta' siġar twal, b'xi siġar tipiċi li ma tantx jikbru, u li jilħqu l-kriterji li ġejjin: rari jew tal-post, u/jew li jżommu fihom l-ispeċi li huma ta' interess għall-Komunità

90. Foresti ta' l-Ewropa Boreali

9010 * Taïga tal-punent

9020 * Foresti naturali b'weraq antiki u wiesgħa Fennoscandian hemoboreal (Quercus, Tilia,. Acer, Fraxinus jew Ulmus) b'ħafna epiphytes

9030 * Foresti naturali ta' stadji ta' suċċessjoni primarja tal-kosta b'art li tkun inqalat

9040 Foresti tat-Tramuntana subalpini-subartiċi bil-Betula pubescens ssp. Czerepanovii

9050 Foresti b'ħafna ħaxix Fennoscandian bi Picea abies

9060 Foresti koniferi fi, jew konnessi ma', xfar f'widien ta' xmajjar glaċjofluvjali

9070 mogħdijiet bil-bosk Fennoscandian

9080 * Boskijiet b'għadajjar u b'siġar Fennoscandianli jwaqqgħu l-weraq

91 Foresti fl-Ewropa moderata

9110 Foresti tal-fagu Luzulo-Fagetum

9120 Foresti tal-fagu Atlantiċi aċidofillużi bl-Ilex u kultant ukoll bit-Taxus fil-livell ta' arbuxelli (Quercion robori-petraeae jew Ilici-Fagenion)

9130 Foresti tal-fagu Asperulo-Fagetum

9140 Boskijiet tal-fagu tas-sottoalpi Medjo Ewropej bl-Acer u Rumex arifolius

9150 Boskijiet tal-fagu tal-ġebla tal-franka Medjo Ewropej tal-Cephalanthero-Fagion

9160 Foresti tal-ballut jew tal-ballut hornbeam Sub-Atlantiċi u Medjo Europej tal-Carpinion betuli

9170 Foresti tal-ballut hornbeam tal-Galio Carpinetum

9180 * Foresti f'witgħat imżerżqa, f'żoni fejn hemm bċejjeċ ta' ġebel jiżżerżqu 'l isfel u f'xi ħondoq tat-tip Tilio-Acerion

9190 Boskijiet antiki tal-ballut aċidofilu bil-Quercus robur fuq witat bir-ramel

91A0 Boskijiet antiki sessili tal-ballut bl-Ilex u Blechnum fil-Gżejjer Ingliżi

91B0 Boskijiet termofili tal-Fraxinus angustifolia

91C0 * Foresta tal-Kaledonja

91D0 * Boskijiet bl-art imxarrba

91E0 * Foresti li tibqa' fihom il-ħamrija rikka wara xi għargħar bi Alnus glutinosa u Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Foresti mħallta fil-ġnub tax-xmajjar tat-tip Quercus robur, Ulmus laevis u Ulmus minor, Fraxinus excelsior jew Fraxinus angustifolia, matul ix-xmajjar kbar (Ulmenion minoris)

91G0 * Boskijiet Pannoniċi bi Quercus petraea u Carpinus betulus

91H0 * Boskijiet Pannonjani bi Quercus pubescens

91I0 * Boskijiet ta' l-isteppi Ewro Siberjani bi Quercus spp.

91J0 * Boskijiet bit-Taxus baccata tal-Gżejjer Brittanniċi

92. Foresti tal-Mediterran li s-siġar tagħhom iwaqqgħu l-weraq

9210 * Foresti tal-fagu fl-Appenini bit-Taxus u l-Ilex

9220 * Foresti tal-fagu fl-Appenini bl-Abies alba u foresti tal-fagu bl-Abies nebrodensis

9230 Boskijiet tal-ballut Galicio-Portuguese bil-Quercus robur u Quercus pyrenaica

9240 Boskijiet Iberjani tal-Quercus faginea u tal-Boskijiet tal-Quercus trojana

9250 Boskijiet Quercus trojana

9260 Boskijiet tal-Castanea sativa

9270 Foresti tal-fagu tal-Greċja bl-Abies borisii-regis

9280 Boskijiet Quercus frainetto

9290 Foresti tal-Cupressus (Acero-Cupression)

92A0 Passaġġi taħt l-art Salix alba u Populus alba

92B0 Formazzjonijiet fuq il-ġenb tax-xmajjar fuq il-passaġġi ta' l-ilma tal-Mediterran li kultant jaqtgħu bil-Rhododendron ponticum, Salix u oħrajn

92C0 Boskijiet tal-Platanus orientalis u tal-Liquidambar orientalis (Plantanion orientalis)

92D0 Passaġġi taħt il-ġnub tax-xmajjar u msaġar b'siġar ġo xulxin tan-Nofsinhar (Nerio-Tamaricetea u Securinegion tinctoriae)

93. Foresti mediterranji sclerophyllous

9310 Boskijiet bil-Quercus fl-Eġew

9320 Foresti bl-Olea u bil-Ceratonia

9330 Foresti bil-Quercus suber

9340 Foresti bil-Quercus ilex u bil-Quercus rotundifolia

9350 Foresti bil-Quercus macrolepis

9360 * Foresti tar-rand Makaronesjan (Laurus Ocotea)

9370 * Boskijiet bil-palm tal-Phoenix

9380 Foresti ta' l-Ilex aquifolium

94. Foresti koniferi li jinsabu fil-muntanji moderati

9410 Foresti Acidophilous Picea tal-livelli mill-muntanja sa livelli alpini (Vaccinio-Piceetea)

9420 Foresti alpini tal-Larix deciduas u-jew Pinus sembra

9430 Foresti subalpini u muntanjużi tal-Pinus unicnata (* jekk fuq ġipsum jew ġebla tal-franka)

95. Foresti muntanjużi koniferi Mediterraneji u Makaronesjani

9510 * Foresti ta' l-Apennini tan-Nofsinhar tat-tip Abies alba

9520 Foresti ta' l-Abies pinsapo

9530 * Foresti endemiċi(Sub-) Mediterraneji ta' l-arżnu b'siġar ta' l-arżnu iswed

9540 Foresti ta' l-arżnu Mediteraneji b'siġar ta' l-arżnu Mesogean endemiċi

9550 Foresti endemiċi tas-siġara ta' l-arżnu tal-Kanarje

9560 * Foresti endemiċi tal-Juniperus spp.

9570 * Foresti tat-Tetraclinis articulata

9580 * Boskijiet Mediterraneji tat-Taxus baccata

L-ANNESS II

ANNIMALI U SPEĊI TA' PJANTI LI HUMA TA' INTERESS GĦALL-KOMUNITÀ LI BIEX IKUNU KKONSERVATI JEĦTIEĠ LI JKUNU NNOMINATI ŻONI SPEĊJALI TA' KONSERVAZZJONI

Interpretazzjoni

(a) L-Anness II ikompli minn l-Anness I għat-twaqqif ta' network konsistenti ta' żoni speċjali ta' konservazzjoni.

(b) L-ispeċi mniżżla f'dan l-Anness huma indikati:

- permezz ta' l-isem ta' l-ispeċi jew is-sotto speċi, jew

- permezz tal-familja ta' l-ispeċi kollha li jappartjenu għal grupp akbar ikklassifikat jew għal parti nnominata minn dak il-grupp klassifikat.

It-taqsira "spp." wara l-isem ta' familja jew grupp klassifikat li għandu karatteristiċi komuni tistabbilixxi l-ispeċi kollha li jappartjenu għal dik il-familja jew grupp klassifikat.

(ċ) Simboli

Asterisk (*) quddiem l-isem ta' speċi jindika li l-ispeċi hija speċi ta' priorità.

Ħafna mill-ispeċi mniżżla f'dan l-Anness huma mniżżla wkoll fl-Anness IV. F'każ li speċi tidher f'dan l-Anness iżda ma tidhirx la fl-Anness IV u lanqas fl-Anness V, l-isem ta' l-ispeċi jkollu warajh is-simbolu (o); meta speċi li jidher f'dan l-Anness jidher ukoll fl-Anness V iżda ma jidhirx fl-Anness IV, ismu jkollu warajh is-simbolu (V).

(a) ANNIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

(minbarra il-popolazzjonijiet tal-Finlandja u ta' l-Isvezja)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus | (Popolazzjonijiet Spanjoli: dawk biss in-naħa ta' isfel ta' Duero; popolazzjonijiet Griegi: dawk biss in-naħa ta' isfel tad-39 parallel; minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja) |

Ursidae

* Ursus arctos (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja u ta' l-Isvezja)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (popolazzjonijiet naturali)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazzjonijiet naturali — Korsika u Sardinja)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

RETTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

DAWK LI JGĦIXU SEW FUQ L-ART KIF UKOLL FL-ILMA

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

ĦUT

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja u ta' l-Isvezja)

Lampetra planeri (o) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja u ta' l-Isvezja)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (minbarra l-popolazzjonijiet ta' l-Isvezja)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (popolazzjonijiet naturali) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (fl-ilma frisk biss) (V) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (popolazzjonijiet li jgħumu 'l fuq fix-xmara mill-baħar f'ċerti partijiet tal-Baħar tat-Tramuntana)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (inkluż C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata u Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. ġ(o) minbarra Zingel asper u Zingel zingel (V)ħ

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Finlandja)

Cottus petiti (o)

ANNIMALI INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSKI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

(b) PJANTI

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (il-Ġordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva ġCoincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silvaħ

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PJANTA AGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Pjanti baxxi

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Tajn (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPEĊI GĦALL-MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Ħodba.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Pjanti ta' taħt

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o),

"

[1] Definizzjoni tal-manwali European Union Habitats, verżjoni 15″ adottat mill-Kumitat ta' ħabitat naturali fil-25 ta' April 1996, Kummissjoni Ewropea, DG XI

--------------------------------------------------