31995R2597Official Journal L 270 , 13/11/1995 P. 0001 - 0033


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95

tat-23 ta' Ottubru 1995

dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fin-Nord Atlantiku

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 43 tiegћu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Billi l-Komunità Ewropea saret membru ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO);

Billi l-Protokoll stabbilit bejn il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tipprovdi li l-Kummissjoni għandha tagħti statistika mitluba mill-FAO;

Billi skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta jistgħu jinkisbu biss fuq il-bażi ta' att legali Komunitarju għaliex l-Kummissjoni biss tista' b'reqqa u bl-ordni tikkordina l-armonizzazzjoni neċessarja ta' l-informazzjoni statistika fil-livell tal-Komunità filwaqt illi l-Ġbir ta' statistika dwar is-sajd u l-infrastruttura neċessarja sabiex tiġi pproċessata u verifikata l-istess statistika hi l-ewwel u qabel kollox ir-responsabbiltà ta' l-Istati Membri;

Billi l-istess metodu ta' ġbir ta' statistika fil-livell tal-Komunità, li hi mibnija fuq is-sistemi nazzjonali ta' l-istatistika, titlob il-ħtieġa ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, b'mod partikolari fi ħdan il-Kumitat Permanenti għall-Istatistika Agrikola li twaqqaf bid-Deċiżjoni 72/279/KEE [3],

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kull Stat Membru għandu jissottometti lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-qbid nominali bil-bastimenti reġistrati jew li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru f'żoni tas-sajd minn barra dawk tat-Tramuntana tal-baħar Atlantiku, billi tingħata konsiderazzjoni xierqa lir-regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 fuq it-trasmissjoni ta' l-informazzjoni kunfidenzali lill-uffiċċju ta' l-istatistika tal-Komunitajiet Ewropej [4].

L-informazzjoni dwar il-qbid għandha tinkludi fiha l-prodotti kemm dawk fuq l-art jew ukoll dawk li jiġu trasportati fuq il-baħar b'kull mod iżda jeskludi kwantitajiet ta' wara il-qbid, li jintremew fil-baħar, ikkonsmati jew użati bħala lixka fuq il-bastiment. L-informazzjoni għandha tigi reġistrata bħala l-piż reali ekwivalenti ta' dak li jitniżżel l-art, jew li jerġa' jinġarr fuq il-baħar, sa l-eqreb tunellata.

Artikolu 2

1. L-informazzjoni mogħtija għandha tkun dwar il-qbid nominali f'kull żona maġġuri tas-sajd u suddiviżjonijiet tagħha kif preskritt fl-Anness 1, deskritta fl-Anness 2 u illustrata fl-Anness 3. Għal kull żona maġġuri ta' sajd l-ispeċi li dwarhom hija meħtieġa l-informazzjoni huma imniżżla fl-Anness 4.

2. L-informazzjoni ta' kull sena kalendarja għandha tingħata fi zmien sitt xhur mill-aħħar tas-sena.

3. Meta l-bastimenti ta' l-Istati Membri taħt l-Artikolu 1 ma jkunux jistadu f'żoni tas-sajd f'dik is-sena kalendarja, l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni f'dak is-sens. Madanakollu, fejn is-sajd ikun sar f'żoni tas-sajd, ikunu meħtieġa sottomissjonijiet biss fuq l-ispeċi/fejn ikun reġistrat qbid ta' speċi varji fil-perjodu annwali ta' sottomissjonijiet.

4. L-informazzjoni fuq speċi mhux daqshekk importanti maqbuda mill-bastimenti ta'l-Istati Membri mhux neċessarju li jiġu identifikati fis-sottomissjonijiet imma jistgħu jiġu inklużi sakemm it-toqol tal-prodotti ma' jaqbiżx 5 % mit-total annwali ta' qbid min dik iż-żona partikolari ta' sajd.

5. Listi ta' statistika ta' żoni tas-sajd, jew tas-suddiviżjonijiet tagħhom, u ta' l-speċi jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 5.

Artikolu 3

Ħlief fejn dispożizzjonijiet adottati taħt il-politika komuni tas-sajd jiddettaw xort'oħra, l-Istat Membru huwa permess li juża teknika selettiva tal-kampjuni biex jiġbor l-informazzjoni fuq il-qbid għal dawk il-partijiet tal-flotta li jinvolvu applikazzjoni eċċessiva ta' proċeduri amministrattivi biex dwarhom tinġabar l-informazzjoni kollha. Id-dettalji tal-proċeduri ta' selezzjoni ta' kampjuni, flimkien mad-dettalji dwar liema proporzjon ta' l-informazzjoni kollha hija derivata mill-użu ta' dawk it-teknici, għandhom jiġu inklużi mill-Istati Membri fir-rapport mogħti taħt l-Artikolu 6(1).

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jaqdu l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt l-Artikoli 1 u 2 billi jagħtu l-informazzjoni fuq bażi elettronika skond il-format deskritt fl-Anness 5.

Bl-approvazzjoni bil-quddiem tal-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-informazzjoni f'forma oħra jew f'bażi oħra.

Artikolu 5

1. Fejn għandha tiġi osservata l-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu, il-President għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat dwar Statistika Agrikola, minn hawn ‘l quddiem imsejjaħ "il-Kumitat" jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tar-rappreżentant ta' Stat Membru.

2. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu lill-Kumitat.

Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f'terminu ta' żmien li l-President jista' jistabbilixxi skond l-urġenza tal-każ. F'dawk id-deċiżjonijiet li l-Kunsill huwa mitlub li jadotta proposta mill-Kummissjoni, l-opinjoni għandha tingħata minn maġġoranza kif stabbilita fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri li jpoġġu fuq il-Kumitat għandhom jintiżnu bil-metodu stabbilit f'dak l-Artikolu. Il-President ma jkollux vot.

3. (a) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri maħsuba jekk ikunu konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat.

(b) Jekk il-miżuri maħsuba ma jkunux konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk ma tingħatax opinjoni, il-Kummissjoni għanda, mill-aktar fis, tissottometti lill-Kunsill proposta dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu.

Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Jekk fl-għeluq tliet xhur mid-data tar-riferenza lill-Kunsill, il-Kunsill ma jkunx aġixxa, il-miżuri għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni.

Artikolu 6

1. Fi żmien tnax-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport dettaljat lill-Kummissjoni li fih jiddeskrivu kif giet derivata l-informazzjoni dwar il-qbid u jispeċifikaw kemm dik l-informazzjoni hija rappreżentattiva u kemm hija ta' min jorbot fuqha. Il-Kummissjoni għanda tipprepara sunt ta' dawn ir-rapporti sabiex jiġi diskuss fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma kompetenti tal-Kumitat dwar Statistika Agrikola.

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kull modifikazzjoni għall-informazzjoni provduta taħt il-paragrafu 1 fi żmien tliet xhur mill-introduzzjoni tagħhom.

3. Meta ir-rapporti metodoloġiċi magħmula taħt il-paragrafu 1 juru li Stat Membru ma jistax immedjatament jilħaq ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u huwa neċessarju bdil fit-teknika u l-metodoloġija ta' l-indaġini, il-Kummissjoni tista', b'kooperazzjoni ma' l-Istat Membru kkonċernat, tistabbilixxi perjodu transitorju ta' mhux aktar minn sentejn li fih għandu jinkiseb il-programm ta' dan ir-Regolament.

4. Rapporti metodoloġiċi, arranġamenti transitorji, il-kisba ta' l-informazzjoni, ta' kemm hi ta' min jorbot fuqha l-informazzjoni u kwistjonijiet rilevanti oħra dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu eżaminati darba f'sena fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma kompetenti tal-Kumitat dwar l-Istatistika Agrikola.

Artikolu 7

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu jidħol fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 1995.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul il-Lussemburgu, fit-23 ta' Ottubru 1995.

Għall-Kunsill

Il-President

P. Solbes Mira

[1] ĠU C 329, tal-25.11.1994, paġ. 1.

[2] ĠU C 363, tad-19.12.1994, paġ. 60.

[3] ĠU L 179, tas-7.8.1972, paġ. 1.

[4] ĠU L 151, tal-15.6.1990, paġ. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 1

LISTA TAŻ-ŻONI MAĠĠURI TAS-SAJD TAL-FAO U S-SUDDIVIŻJONIJIET TAGĦHOM LI DWARHOM TRID TINGĦATA L-INFORMAZZJONI

(Id-deskrizzjonijiet ta' dawn iż-żoni u suddiviżjonijiet jinsabu fl-Anness 2)

ATLANTIKU ĊENTRALI TAL-LVANT (Żona ta' sajd Ewlenija 34)

34.1.1. | Diviżjoni Kostali Tal-Marokk |

34.1.2. | Diviżjoni insulari ta' Carnaries/Madeira |

34.1.3. | Diviżjoni Kostali tas-Sahara |

34.2. | Sub-żona tat-Tramuntana Oċeanika |

34.3.1. | Diviżjoni Kostali ta' Cape Verde |

34.3.2. | Diviżjoni Insulari ta' Cape Verde |

34.3.3. | Diviżjoni ta' Sherbro |

34.3.4. | Diviżjoni tal-Golf tal-Punent tal-Guinea |

34.3.5. | Diviżjoni tal-Golf Ċentrali tal-Guinea |

34.3.6. | Diviżjoni tal-Golf tan-Nofs in-Nhar tal-Guinea |

34.4.1. | Diviżjoni tal-Majjistral tal-Guinea |

34.4.2. | Diviżjoni tal-Majjistral Oċeanika |

BAĦAR MEDITERAN U ISWED (Żona ta' sajd Ewlenija 37)

37.1.1. | Diviżjoni Bealearika |

37.1.2. | Diviżjoni tal-Golf Tal-Iljuni |

37.1.3. | Diviżjoni ta' Sardinja |

37.2.1. | Diviżjoni Adrijatika |

37.2.2. | Diviżjoni Jonika |

37.3.1. | Diviżjoni tal-Aegean |

37.3.2. | Diviżjoni tal-Levant |

37.4.1. | Diviżjoni ta' Marmara |

37.4.2. | Diviżjoni tal-Baħar L-Iswed |

37.4.3. | Diviżjoni tal-Baħar t'Azov |

MAJJISTRAL TA' L-ATLANTIKU (Żona ta' sajd Ewlenija 41)

41.1.1. | Diviżjoni ta' l-Amazon |

41.1.2. | Diviżjoni ta' Natal |

41.1.3. | Diviżjoni ta' Salvador |

41.1.4. | Diviżjoni tat-Tramuntana Oċeanika |

41.2.1. | Diviżjoni ta' Santos |

41.2.2. | Diviżjoni ta' Rio Grande |

41.2.3. | Diviżjoni ta' Platense |

41.2.4. | Diviżjoni Ċentrali Oċeanika |

41.3.1. | Diviżjoni tat-Tramuntana tal-Patagonja |

41.3.2. | Diviżjoni tan-Nofs in-Nhar tal-Patagonja |

41.3.3. | Diviżjoni tat-Tramuntana Oċeanika |

XLOKK TA' L-ATLANTIKU (Żona ta' sajd Ewlenija 47)

47.1.1. | Diviżjoni ta' Cape Palmeirinhas |

47.1.2. | Diviżjoni ta' Cape Salinas |

47.1.3. | Diviżjoni ta' Cunene |

47.1.4. | Diviżjoni ta' Cape Cross |

47.1.5. | Diviżjoni ta' Orange River |

47.1.6. | Diviżjoni ta' Cape of Good Hope |

47.2.1. | Diviżjoni taċ-Ċentru ta' Agulhas |

47.2.2. | Diviżjoni tal-Lvant ta' Agulhas |

47.3. | Sub-żona tan-Nofs in-Nhar Oċeaniku |

47.4. | Sub-żona ta' Tristan da Cunha |

47.5. | Sub-żona ta' St Helena u Ascension |

OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona ta' sajd Ewlenija 51)

51.1. | Sub-żona tal- |

51.2. | Golf tal-Baħar |

51.3. | l-Aħmar u l-Punent tal-Baħar tal-Arabja Sub-żona |

51.4. | tal-Lvnat tal-Baħar tal-Arabja, ta' Laccadive tas-Sri Lanka Sub-żona |

51.5. | tas-Somalja, Kenja u Tanzanija sub-żona |

51.6. | tal-Madagascar u tal-Kanal tal-Mozambik,Sub-żona |

51.7. | Oċeaniku Sub-żona |

51.8.1. | tad-diviżjoni ta' Marion-Edward |

51.8.2. | Diviżjoni ta' Zambesi |

--------------------------------------------------

L-ANNESS 2

ATLANTIKU TAL-LVANT ĊENTRALI (Żona tas-sajd maġġuri 34)

L-Anness 3A juri l-konfini u s-sottożoni, diviżjonijiet u suddiviżjonijiet ta' l-Atlantiku Lvant Ċentrali (Żona tas-sajd maġġuri 34 (Atlantiku Lvant Ċentrali)). Issegwi deskrizzjoni taż-żona u tas-sottożoni, diviżjonijiet u suddiviżjonijiet tagħha. Il-Lvant Ċentrali ta' l-Atlantiku jinkludi l-ibħra ta' l-Atlantiku fil-konfini ta' linja imniżżla kif ġej:

Minn punt fis-sinjal ta' l-ilma għoli tat-Tramuntana ta' l-Afrika f'lonġitudni tal-punent 5°36' f'direzzjoni lejn lbiċ li jsegwi s-sinjal ta' l-ilma għoli ma' tul din il-kosta sa punt f'Ponta do Padrão (6°04' 36″ latitudni tan-nofsinhar u 12°19' 48″ lonġitudni tal-lvant); minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba f'direzzjoni tal-majjistral sa punt fuq latitudni tan-nofsinhar 6°00' u 12°00' lonġitudni tal-lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 6°00' latitudni tan-nofsinhar sa 20°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa' l-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 30°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 5°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 40°00' lonġitudni tal-punent, minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 36°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn l-lvant sa Punta Marroqui f'lonġitudni tal-punent 5°36'; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-punt oriġinali tal-kosta Afrikana.

L-Atlantiku tal-lvant ċentrali huwa sottodiviż bil-mod segwenti:

Sottożona tal-kosta tat-tramuntana (Sottożona 34.1)

(a) Diviżjoni tal-kosta tal-Marokk (Diviżjoni 34.1.1)

Ibħra li jinsabu bejn 36°00' latitudni tat-tramuntana u 26°00' latitudni tat-tramuntana, u lejn l-lvant minn linja mniżżla lejn in-nofsinhar minn 36°00' latitudni tat-tramuntana ma' tul 13°00' lonġitudni tal-punent sa 29°00' latitudni tat-tramuntana, u minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni tal-lbiċ ma tul linja romba sa punt 26°00' latitudni tat-tramuntana u 16°00' lonġitudni tal-punent.

(b) Kanajri/Madejra iinsulari (Diviżjoni 34.1.2)

Ibħra li jinsabu bejn 36°00' latitudni tat-tramuntana u 26°00' latitudni tat-tramuntana, u bejn 20°00' lonġitudni tal-lvant u linja mniżżla minn 36°00' latitudni tat-tramuntana ma tul 13°00' lonġitudni tal-punent sa 29°00' latitudni tat-tramuntana, u minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni lbiċ ma tul linja romba sa punt 26°00' latitudni tat-tramuntana u 16°00' lonġitudni tal-punent.

(ċ) Diviżjoni tal-kosta tas-Saħara (Diviżjoni 34.1.3)

Ibħra li jinsabu bejn 26°00' latitudni tat-tramuntana u 19°00' latitudni tat-tramuntana u lejn lvant minn 20°00' lonġitudni tal-punent.

Sottożona ta' l-oċean tat-tramuntana (Sotto-żona 34.2)

Ibħra li jinsabu bejn 36°00' latitudni tat-tramuntana u 20°00' latitudni tat-tramuntana u bejn 40°00' lonġitudni tal-punent u 20°00' lonġitudni tal-punent.

Sottożona tal-kosta ta' nofsinhar (Sottożona 34.3)

(a) Diviżjoni tal-kosta ta' Cape Verde (Diviżjoni 34.3.1)

Ibħra li jinsabu bejn 19°00' u 9°00' latitudni tat-tramuntana, u lejn lvant minn 20°00' lonġitudni tal-punent.

(b) Diviżjoni ta' Cape Verde insulari (Diviżjoni 34.3.2)

Ibħra li jinsabu bejn 20°00' latitudni tat-tramuntana u 10°00' latitudni tat-tramuntana u bejn 30°00' lonġitudni tal-punent u 20°00' lonġitudni tal-punent.

(ċ) Diviżjoni ta' Sherbro (Diviżjoni 34.3.3)

Ibħra li jinsabu bejn 9°00' latitudni tat-tramuntana u l-Ekwatur, u bejn 20°00' lonġitudni tal-punent u 8°00' lonġitudni tal-punent.

(d) Diviżjoni tal-Golf tal-Punent tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.4)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana mill-Ekwatur, u bejn 8°00' lonġitudni tal-punent u 3°00' lonġitudni ta' lvant.

(e) Diviżjoni tal-Golf Ċentrali tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.5)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana mill-Ekwatur, u lejn lvant minn 3°00' lonġitudni ta' lvant.

(f) Diviżjoni tal-Golf tan-Nofsinhar tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.6)

Ibħra li jinsabu bejn l-Ekwatur u 6°00' latitudni ta' nofsinhar, u lejn lvant minn 3°00' lonġitudni ta' lvant. Din id-diviżjoni tinkludi wkoll l-ibħra ta' l-estwarju tal-Kongo li jinsabu lejn nofsinhar minn 6°00' latitudni tan-nofsinhar inklużi b'linja mniżżla minn punt ġo Ponta do Padrão (6°04' 36″ Latitudni ta' nofsinhar u 12°19' 48″ lonġitudni ta' lvant) ma' tul linja romba f'direzzjoni lejn il-majjistral sa punt fuq 6°00' latitudni ta' nofsinhar u 12°00' lonġitudni ta' lvant, u minn hemm ‘l quddem lejn lvant ma' tul 6°00' latitudni ta' nofsinhar sal-kosta Afrikana u minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta Afrikana sal-punt oriġinali f'Ponta do Padrão.

Sottożona ta' l-oċean ta' nofsinhar (Sottożona 34.4)

(a) Diviżjoni tal-Golf ta' Lbiċ tal-Guinea (Diviżjoni 34.4.1)

Ibħra li jinsabu bejn l-Ekwatur u 6°00' latitudni ta' nofsinhar, u bejn 20°00' lonġitudni tal-punent u 3°00' lonġitudni ta' lvant.

(b) Diviżjoni ta' l-Oċean ta' Lbiċ (Diviżjoni 34.4.2)

Ibħra li jinsabu 20°00' latitudni tat-tramuntana u 5°00' latitudni tat-tramuntana, u bejn 40°00' lonġitudni tal-punent u 30°00' lonġitudni tal-punent; ibħra li jinsabu bejn 10°00' latitudni tat-tramuntana u l-Ekwatur, u bejn 30°00' lonġitudni tal-punent u 20°00' lonġitudni tal-punent.

IL-MEDITERRAN U L-BAĦAR L-ISWED (Żona tas-sajd maġġuri 37)

L-Anness 3B juri l-konfini u s-sottożoni u diviżjonijiet tal-Mediterran u tal-Baħar l-Iswed (żona tas-sajd maġġuri 37). Isegwi deskrizzjoni taż-żona u tas-suddiviżjonijiet tagħha.

Iż-żona statistika tal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed jikkomprendi l-ibħra (a) tal-Mediterran; (b) il-Baħar ta' Marmara; (c) il-Baħar l-Iswed u (d) il-Baħar ta' Azov. L-ibħra jinkludu ilmijiet u żoni oħra kollha li fihom jinsabu l-ħut u fejn huma predominanti organiżmi oħra ta' oriġini marina. Il-konfini tal-punent u tax-xlokk huma definiti kif ġej:

(a) konfini tal-punent: linja lejn in-nofsinhar ma' tul 5°36' lonġitudni tal-punent minn Punta Marroqui sal-kosta ta' l-Afrika;

(b) konfini tax-xlokk: id-dħul tat-tramuntana (fil-Mediteraan) tal-Kanal Suez.

IS-SOTTO-ŻONI U DIVIŻJONIJIET TAŻ-ŻONA STATISTIKA TAL-MEDITERRAN

Il-Mediterran tal-punent (Sottożona 37.1) jikkomprendi id-diviżjonijiet li ġejjin:

(a) Balejariku (Diviżjoni 37.1.1)

L-ibħra tal-Mediterran tal-punent konfinati minn linja li tibda mill-kosta ta' l-Afrika fil-fruntiera bejn l-Alġerija u l-Marokk, lejn it-tramuntana sa 38°00' latitudni tat-tramuntana; u minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 8°00' lonġitudni ta' lvant; u minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 41°20' latitudni tat-tramuntana; u minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul linja romba sal-kosta fil-lvant tal-fruntiera bejn Franza u Spanja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta Spanjola sa Punta Marroqui; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar ma' tul 5°36' lonġitudni tal-punent sal-kosta ta' l-Afrika; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul il-kosta ta' l-Afrika sal-punt ta' tluq.

(b) Golf ta' l-Iljuni (Diviżjoni 37.1.2)

L-ibħra tal-Mediterran tal-majjistral konfinat minn linja li tibda fuq il-kosta fit-tarf ta' lvant tal-fruntiera bejn Franza u Spanja lejn lvant ma' tul linja romba sa 8°00' lonġitudni ta' lvant 41°20' latitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul linja romba sal-kosta fil-fruntiera bejn Franza u l-Italja; u minn hemm lejn lbiċ ma' tul il-kosta ta' Franza sal-punt tat-tluq.

(ċ) Sardinja (Diviżjoni 37.1.3)

L-ibħra tal-Baħar Tirrenju u ibħra adjaċenti konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta ta' l-Afrika fil-fruntiera bejn l-Alġerija u l-Marokk lejn it-tramuntana sa 38°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn l-punent sa 8°00' lonġitudni ta' lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 41°20' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul linja romba sal-kosta fil-fruntiera bejn Franza u l-Italja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta ta' l-Italja sa 38°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 38°00' latitudni tat-tramuntana sal-kosta ta' Sqallija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta ta' Sqallija sa Trapani; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba sa Cape Bon; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul il-kosta tat-Tunisija sal-punt tat-tluq.

Il-Mediterran Ċentrali (Sottożona 37.2) jikkomprendi d-diviżjonijiet segwenti:

(a) Adrijatiku (Diviżjoni 37.2.1)

L-ibħra tal-Baħar Adrijatiku lejn it-tramuntana ta' linja bejn il-fruntiera ta' l-Albanija u l-ex-Repubblika tal-Jugoslavja fuq il-kost ta' lvant tal-Baħar Adrijatiku lejn il-punent sa Cape Gargano fuq il-kosta ta' l-Italja.

(b) Jonju (Diviżjoni 37.2.2)

L-ibħra tal-Mediterran Ċentrali u ibħra adjeċenti konfinati minn linja li tibda 25°00' lonġitudni ta' lvant fuq il-kosta tan-Nord Afrika lejn it-tramuntana sa 34°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 23°00' lonġitudni ta' lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tal-Greċja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-punent tal-Greċja u l-kosta ta' l-Albanija sal-fruntiera bejn l-Albanija u l-ex-Repubblika tal-Jugoslavja; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa Cape Gargano fuq il-kosta ta' l-Italja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta ta' l-Italja sa 38°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 38°00' latitudni tat-tramuntana sal-kosta ta' Sqallija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tat-tramuntana ta' Sqallija sa Trapani; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba minn Trapani sa Cape Bon; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul il-kosta tan-Nord Afrika sal-punt ta' tluq.

Il-Mediterran ta' lvant (Sottożona 37.3) jikkomprendi id-diviżjonijiet segwenti:

(a) Eġew (Diviżjoni 37.3.1)

L-ibħra tal-Baħar Eġew u ibħra adjeċenti konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta tan-nofsinhar tal-Greċja fi 23°00' lonġitudni ta' lvant u lejn nofsinhar sa 34°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sa 29°00' lonġitudni ta' lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tat-Turkija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-punent tat-Turkija sa Kum Kale; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba minn Kum Kale sa Cape Hellas; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosti tat-Turkija u tal-Greċja sal-punt tat-tluq.

(b) Levant (Diviżjoni 37.3.2)

L-ibħra tal-Mediterranju lvant minn linja li tibda fuq il-kosta tan-Nord Afrika fi 25°00' lonġitudni ta' lvant lejn it-tramuntana sa 34°00' latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sa 29°00' lonġitudni ta' lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tat-Turkija; minn hemm ‘l quddiem mal-kosti tat-Turkija u pajjiżi oħra tal-Mediterran ta' lvant sal-punt tat-tluq.

Il-Baħar l-Iswed (Sottożona 37.4) jikkomprendi id-diviżjonijiet segwenti:

(a) Il-Baħar Marmara (Diviżjoni 37.4.1)

L-ibħra tal-Baħar Marmara konfinanti mil-punent b'linja minn Cape Hellas sa Kum Kale fl-entratura tad-Dardanelles; u mil-lvant minn linja li tittraversa il-Bosfru minn Kumdere.

(b) Baħar l-Iswed (Diviżjoni 37.4.2)

L-ibħra tal-Baħar l-Iswed u ibħra adjeċenti konfinati mil-lbiċ minn linja li tittraversa il-Bosporus minn Kumdere u konfinati mill-grigal, minn linja minn Takil Point fil-peninsula Kerch sa Panagija Point fil-peninsula Taman.

(ċ) Baħar Azov (Diviżjoni 37.4.3)

L-ibħra tal-Baħar Azov lejn it-tramuntana ta' linja mill-entratura tan-nofsinhar tal-Kerch Strait, li tibda minn Takil Point fi 45°06' Tramuntana u 36°27' Lvant fuq il-peninsula Kerch, u tittraversa l-istrett sa Panagija Point fi 45°08' Tramuntana u 36°38' Lvant fuq il-peninsula Taman.

ATLANTIKU TA' LBIĊ (Żona tas-sajd maġġuri 41)

L-Anness 3Ċ juri l-konfini u s-suddiviżjonijiet ta' l-Atlantiku ta' Lbiċ (żona tas-sajd maġġuri 41).

Issegwi deskrizzjoni ta' dawn iż-żoni.

L-Atlantiku ta' Lbiċ (żona tas-sajd maġġuri 41) għandha tkun definita bħala l-ibħra konfinati minn linja li tibda mill-kosta tas-Sud Amerika ma' tul il-parallel 5°00' latitudni tat-tramuntana sal-meridjan fi 30°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sa l-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 20°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 50°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 50°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 60°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 67°16' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt 56°22' Nofsinhar 67°16' Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul linja fi 56°22' Nofsinhar sa punt 65°43' Punent; il-linja segwenti iġġonġi il-punti 55°22' Nofsinhar 65°43' Punent, 55°11' Nofsinhar 66°04' Punent, 55°07' Nofsinhar 66°25' Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

L-Atlantiku ta' Lbiċ huwa diviż fid-diviżjonijiet li ġejjin:

Diviżjoni ta' l-Amażonja (Diviżjoni 41.1.1)

L-ibħra kollha konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta tas-Sud Amerika fi 5°00' latitudni tat-tramuntana li jidħol ma' tul dan il-parallel sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 40°00' lonġitudini tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-punt fejn dan il-meridjan jgħaddi minn ġol-kosta tal-Brażil; minn hemm ‘l quddiem lejn il-majjistral ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Natal (Diviżjoni 41.1.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn it-tramuntana mil-kosta tal-Brażil ma' tul meridjan fi 40°00' lonġitudni tal-punent sa fejn tiltaqa' ma' l-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul l-Ekwatur sal-meridjan fi 32°00' Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 10°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa fejn il-parallel fi 10°00' Nofsinhar jiltaqa' mal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tas-Salvador (Diviżjoni 41.1.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 10°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 35°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 20°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni ta' l-Oċean tat-Tramuntana (Diviżjoni 41.1.4)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 5°00' Tramuntana 40°00' Punent sal-meridjan fi 30°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 20°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 20°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 35°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 10°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 32°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridian fi 40°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Santos (Diviżjoni 41.2.1)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 20°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 39°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 29°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni ta' Rio Grande (Diviżjoni 41.2.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 29°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 45°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 34°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Platense (Diviżjoni 41.2.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 34°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 40°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni ta' l-Oċean Ċentrali (Diviżjoni 41.2.4)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 20°00' Nofsinhar 39°00' Punent sal-meridjan fi 20°00' latitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 40°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 50°00' latitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 34°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 45°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 29°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 39°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt ta' tluq.

Diviżjoni tal-Patagonja tat-Tramuntana (Diviżjoni 41.3.1)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 40°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 48°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tal-Patagonja ta' Nofsinhar (Diviżjoni 41.3.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 48°00' latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 60°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel fi 67°16' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt fi 56°22' Nofsinhar 67°16' Punent; minn hemm ‘l quddiem fuq linja loksiodromika li ġġonġi l-punti 56°22' Nofsinhar 65°43' Punent; 55°22' Nofsinhar 65°43' Punent; 55°11' Nofsinhar 66°04' Punent; 55°07' Nofsinhar 66°25' Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni ta' l-Oċean ta' Nofsinhar (Diviżjoni 41.3.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 40°00' Nofsinhar 50°00' Punent sal-meridjan fi 20°00' lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 50°00' latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana u l-punt tat-tluq.

ATLANTIKU TAX-XLOKK (Żona tas-sajd maġġuri 47)

L-Anness 3D juri l-konfini u suddiviżjonijiet ta' l-Atlantiku tax-Xlokk. Issegwi deskrizzjoni taż-Żona tal-Konvenzjoni ICSEAF.

L-Atlantku tax-Xlokk (Żona tas-sajd maġġuri 47) tikkomprendi l-ibħra konfinati min linja li tibda f'punt 6°04' 36″ latitudni ta' nofsinhar u 12°19' 48? lonġitudni ta' lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn il-majjistral ma' tul linja romba sa punt fejn jiltaqa' l-meridjan 12° lvant mal-parallel 6° nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent matul dan il-parallel sal-meridjan 20° punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar matul dan il-meridjan sal-parallel 50° nofsinhar, minn hemm ‘l quddiem lejn lvant matul dan il-parallel sal-meridjan 30° lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-meridjan sal-kosta tal-kontinent Afrikan; minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni lejn il-punent ma' tul il-kosta sal-punt tat-tluq.

L-Atlantiku tax-Xlokk (Żona tas-sajd maġġuri 47) hija suddiviża kif ġej:

Sottożona tal-kosta tal-punent (Sottożona 47.1)

(a) Diviżjoni ta' Cape Palmeirinhas (Diviżjoni 47.1.1)

Ibħra li jinsabu bejn 6°00' latitudni ta' nofsinhar u 10°00' latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10°00' lonġitudni ta' lvant. Huma esklużi minn din id-diviżjoni l-ibħra ta' l-eswarju tal-Kongo (Żaire), cioe l-ibħra li jinsabu lejn il-grigal mill-linja mniżżla minn Punta do Padrão (6°04' 36″ S u 12°19' 48″ E) sa punt 6°00' S u 12°00' E.

(b) Diviżjoni ta' Cape Salinas (Diviżjoni 47.1.2)

Ibħra li jinsabu bejn 10°00' latitudni ta' nofsinhar u 15°00' latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10°00' lonġitudni ta' lvant.

(ċ) Diviżjoni Cunene (Diviżjoni 47.1.3)

Ibħra li jinsabu bejn 15°00' latitudni ta' nofsinhar u 20°00' latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10°00' lonġitudni ta' lvant.

(d) Diviżjoni Cape Cross (Diviżjoni 47.1.4)

Ibħra li jinsabu bejn 20°00' latitudni ta' nofsinhar u 25°00' latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10°00' lonġitudni ta' lvant.

(e) Diviżjoni Orange River (Diviżjoni 47.1.5)

Ibħra li jinsabu bejn 25°00' latitudni ta' nofsinhar u 30°00' latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10°00' lonġitudni ta' lvant.

(f) Diviżjoni ta' Cape of Good Hope (Diviżjoni 47.1.6)

Ibħra li jinsabu bejn 30°00' latitudni ta' nofsinhar u 40°00' latitudni ta' nofsinhar bejn 10°00' latitudni ta' lvant u 20°00' latitudni ta' lvant.

Sottożona tal-kosta Agulhas (Sottożona 47.2)

(a) Diviżjoni tal-Agulhas Ċentrali (Diviżjoni 47.2.1)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana minn 40°00' latitudni ta' nofsinhar u bejn 20°00' lonġitudni ta' lvant u 25°00' lonġitudni ta' lvant.

(b) Diviżjoni tal-Agulhas ta' Lvant (Diviżjoni 47.2.2)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana minn 40°00' latitudni ta' nofsinhar u bejn 25°00' lonġitudni ta' lvant u 30°00' lonġitudni ta' lvant.

Sottożona ta' l-oċean ta' nofsinhar (Sottożona 47.3)

Ibħra li jinsabu bejn 40°00' latitudni ta' nofsinhar u 50°00' latitudni ta' nofsinhar u bejn 10°00' latitudni ta' lvant u 30°00' latitudni ta' lvant.

Sottożona Tristan da Cunha (Sottożona 47.4)

Ibħra li jinsabu bejn 20°00' latitudni ta' nofsinhar u 50°00' latitudni ta' nofsinhar u bejn 20°00' latitudni tal-punent u 30°00' latitudni ta' lvant.

Sottożona St Helena u Ascension (Sottożona 47.5)

Ibħra li jinsabu bejn 6°00' latitudni ta' nofsinhar u 20°00' latitudni ta' nofsinhar u bejn 20°00' lonġitudni tal-punent u 10°00' lonġitudni ta' lvant.

OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona tas-sajd maġġuri 51)

L-Oċean Indjan jikkomprendi ġeneralment:

(a) il-Baħar l-Aħmar;

(b) il-Golf ta' Aden;

(ċ) il-golf bejn il-kosta' ta' l-Iran u l-Peninsula ta' l-Arabja;

(d) il-Baħar Arabjan;

(e) dik il-parti ta' l-Oċean Indjan, inkluż il-Kanal tal-Możambik, li jinsabu bejn il-meridjani 30°00' Lvant u 80°00' Lvant u lejn it-tramuntana mil-linja tal-konverġenza ta' l-Antartiku u li tinkludi l-ibħra madwar Sri Lanka.

L-Anness 3C juri l-konfini u s-suddiviżjonijiet ta' l-Oċean Indjan tal-Punent (żona tas-sajd maġġuri 51).

L-Oċean Indjan tal-Punent għandu jiġi definit bħala li għandu l-konfini segwenti:

- il-konfini mal-Baħar Mediterranju: id-dħul tat-tramuntana tal-Kanal Suez.

- il-konfini tal-baħar tal-punent: linja li tibda fuq il-kosta ta' lvant ta' l-Afrika fi 30°00' lonġitudni ta' lvant u mniżżla lejn nofsinhar sa 45°00' latitudni ta' nofsinhar,

- il-konfini tal-baħar ta' lvant: Linja romba li tibda fuq il-kosta tax-xlokk ta' l-Indja (Point Calimere) u li timxi f'direzzjoni lejn il-grigal biex tiltaqa' ma' punt 82°00' lonġitudni ta' lvant 11°00' latitudni tat-tramuntana, minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 85°00' Lvant; għalhekk minn hemm ‘l quddiem lejn nofsnihar sal-parallel 3°00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 80°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 45°00' Nofsinhar,

- il-fruntiera ta' nofsinhar: linja ma' tul il-parallel 45°00' Nofsinhar minn 30°00' lonġitudni ta' lvant sa 80°00' lonġitudni ta' lvant.

L-Oċean Indjan tal-Punent huwa sottodiviż bil-mod segwenti:

Sottożona tal-Baħar l-Aħmar (Sottożona 51.1)

- Limitu tat-tramuntana: id-dħul tat-tramuntana tal-Kanal Suez.

- Limitu ta' nofsinhar: linja romba mill-fruntiera bejn l-Etjopja u r-Repubblika ta' Djibouti fuq il-kosta ta' l-Afrika, li taqsam il-bokka tal-Baħar l-Aħmar, sal-fruntiera bejn l-ex-Repubblika Araba tal-Jemen u l-ex-Repubblika Polopalri Demokratika tal-Jemen fuq il-Peninsula Araba.

Sottozona tal-Golf (Sottozona 51.2)

Il-bokka tal-Golf hija magħluqa b'linja li tibda fil-ponta tat-tramuntana ta' Ra's Musandam u tersaq lejn lvant sal-kosta ta' l-Iran.

Sottożona tal-Baħar Għarbi tal-Punent (Sottożona 51.3)

Il-konfini ta' lvant u ta' nofsinhar huma linja mill-fruntiera bejn l-Iran u l-Pakistan fuq il-kosta ta' l-Asja li tersaq lejn nofsinhar sal-20°00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 65°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10°00' N; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-kosta ta' l-Afrika; konfini marittimi oħra huma l-konfini komuni mas-sottożoni 51.1 u 51.2 (ara aktar ‘l fuq).

Baħar Għarbi ta' Lvant, sottożona Laccadive u Sri Lanka (Sottożona 51.4)

Il-konfini marittima hija linja li tibda fuq il-kosta ta' l-Asja fil-fruntiera bejn l-Iran u l-Pakistan u tersaq lejn nofsinhar sal-parallel 20°00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 65°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10°00' Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 80°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 3°00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 85°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 11°00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 82°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba f'direzzjoni lbiċ sal-kosta tax-xlokk ta' l-Indja.

Sottożona tas-Somalja, il-Kenja u t-Tanżanija (Sottożona 51.5)

Linja li tibda fuq il-kosta tas-Somalja fi 10°00' Tramuntana lejn lvant sal-meridjan 65°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10°00' Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 45°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10°28' Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-kosta ta' lvant ta' l-Afrika bejn Ras Mwambo (lejn it-tramuntana) u l-Villaġġ Mwambo (lejn nofsinhar).

Sottożona tal-Kanal tal-Madagaskar u l-Możambik (Sottożona 51.6)

Linja li tibda fuq il-kosta ta' lvant ta' l-Afrika bejn Ras Mwambo (lejn it-tramuntana) u l-Villaġġ Mwambo (lejn nofsinhar) fi 10°28' S latitudni, tmur lejn lvant sal-meridjan 45°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 10°00' Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 55°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 30°00' Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 40°00' Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tal-Możambik.

Sottożona Oċeanika (Oċean Indjan tal-Punent) (Sottożona 51.7)

Linja li tibda mill-pożizzjoni 10°00' latitudni ta' nofsinhar u 55°00' lonġitudni ta' lvant, lejn lvant sal-meridjan 80°00' Lvant; lejn nofsinhar sal-parallel 45°00' Nofsinhar; lejn il-punent sal-meridjan 40°00' Lvant; lejn it-tramuntana sal-parallel 30°00' Nofsinhar; lejn lvant sal-meridjan 55°00' Lvant; lejn it-tramuntana sal-punt tat-tluq fuq il-parallel 10°00' Nofsinhar.

Sotto-zona tal-Możambik (Sotto-zona 51.8)

Din is-sottożona tikkomprendi l-ibħra lejn it-tramuntana mill-parallel 45°00' Nofsinhar u bejn il-meridjani 30°00' Lvant u 40°00' Lvant. Hija wkoll suddiviża f'żewġ diviżjonijiet.

Diviżjoni Marion-Edward (Diviżjoni 51.8.1)

Ibħra bejn il-paralleli ta' 40°00' Nofsinhar u 50°00' Nofsinhar u l-meridjani ta' 30°00' Lvant u 40°00' Lvant.

Diviżjoni Żambesi (Diviżjoni 51.8.2)

Ibħra lejn it-tramuntana tal-parallel 40°00' Nofsinhar u bejn il-meridjani ta' 30°00' Lvant u 40°00' Lvant.

--------------------------------------------------

L-ANNESS 3

A: ATLANTIKU LVANT ĊENTRALI (Żona tas-sajd maġġuri 34)

+++++ TIFF +++++

B: MEDITERRAN U L-BAĦAR L-ISWED (Żona tas-sajd maġġuri 37)

+++++ TIFF +++++

C: ATLANTIKU TA' LBIĊ (Żona tas-sajd maġġuri 41)

+++++ TIFF +++++

D: ATLANTIKU TAX-XLOKK (Żona tas-sajd maġġuri 47)

+++++ TIFF +++++

E: OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona tas-sajd maġġuri 51)

+++++ TIFF +++++

Anness 4

--------------------------------------------------

ANNESS 4

LISTA TA' SPEĊI LI DWARHOM GĦANDHA TINGĦATA L-INFORMAZZJONI GĦAL KULL ŻONA TA' SAJD MAĠĠURI

L-ispeċi hawn taħt imsemmija huma dawk li ġew rapportati fl-istatistiċi uffiċjali tas-sajd. Jekk disponibbli, l-Istati Membri għandhom jissottomettu l-informazzjoni għal kull waħda mill-ispeċi. Fejn speċi individwali ma tistax tiġi identifikata l-informazzjoni trid tiġi aggregata u mogħtija fl-akbar dettall possibbli.

Nota:

m.i.b. = mhux indikat band'oħra.

Lvant tal-Oċeanu Indjan

Isem bil-Malti | Isem Xjentifiku | 3-Alpha Identifier |

Sallura | Anguilla anguilla | ELE |

Laċċa | Alosa spp. | SHZ |

West African Ilisha | Ilisha Africana | ILI |

Ħut Ċatt n.e.i | Pleuronectiformes | FLX |

Ligwata Lixxa | Bothidae | LEF |

Lingwata | Solea vulgaris | SOL |

Lingwata tal-Għajn | Dicologoglossa cuneata | CET |

Lingwata | Soleidae | SOX |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Mikranja | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Greater Frockbeard | Phycis blennoides | GFB |

Murina | Trisopetrus luscus | BIB |

Stokkafixx | Micromesistius poutassou | WHB |

Nemusa | Merluccius merluccius | HKE |

Senegalese Hake | Merluccius senegalensis | HKM |

Merluzzi n.e.i | Merluccius spp. | HKX |

Gadifromes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Sea Catfishes n.e.i | Ariidae | CAX |

Gringu | Conger conger | COE |

Laċċ tat-tbajja n.e.i. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Alfonsinus | Beryx spp. | ALF |

John Dory | Zeus faber | JOD |

Silvery John Dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Ċingjali | Caproidae | BOR |

Demersal percomorphs n.e.i | Perciformes | DPX |

Ċerna dusky | Epinephelus guaza | GPD |

Ċerna bajda | Epinephelus aeneus | GPW |

Ċeren n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Ċerna, Spnott n.e.i | Serranidae | BSX |

Spnotta | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Spnotta | Dicentrarchus labrax | BSS |

Bigeyes n.e.i | Priacanthus spp. | BIG |

CardinalFishes n.e.i. | Apongonidae | APO |

Tilefishes | Branchiostegidae | TIS |

Bonnetmouths, rubyfishes, eċċ | Emmelichthyidae | EMT |

Ċaqċieq n.e.i | Lutjanus spp. | SNA |

Ċaqċieq, jobfishes, n.e.i | Lutjanidae | SNX |

Qażquż tax-xoffa | Plectorhinchus mediterranus | GBR |

Qażquż tal-baħar | Pomadasys incisus | BGR |

Sompat Grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Qażquż tal-għajn | Brachydeuterus auritis | GRB |

Qżieqez, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomedasyidae) | GRX |

Tannut | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Magħlub | Argyrosomus regius | MGR |

Boe drum | Pteroscion peli | DRS |

Ċawl | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Ċawl ta' Cassava | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Bobo Croaker | Pseudotolithus elongates | PSE |

Ċawl tal-Punent tal-afrika | Pseudotolithus spp. | CKW |

Ċawl, Tannut, n.e.i | Sciaenidae | CDX |

Pagru | Pagellus bogaraveo | SBR |

Pandora Komuni | Pagellus erythrinus | PAC |

Pagru | Pagellus acarne | SBA |

Pandora Ħamra | Pagellus bellotti | PAR |

Pandori n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex t'Għajna Kbira | Dentex macrophthalmus | DEL |

Dentex Komuni | Dentex dentex | DEC |

Dentex tal-Angola | Dentex angolensis | DEA |

Dentex tal-Kongo | Dentex congoensis | DNC |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Pagru Iswed | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Pagru Blu | Sparus caeruleostictus | BSC |

Porgy Aħmar | Sparus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams, n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Vopa | Boops boops | BOG |

Porgies, sagri, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Ferħ tal-lizz | Spicara spp. | PIC |

Surmuletti | Mullus spp. | MUX |

Goatfish tal-Punent tal-Afrika | Pseudopeneus prayensis | GOA |

Goatfishes u Muletti Ħomor n.e.i | Mullidae | MUM |

Minġel Afrikan | Drepane africana | SIC |

Spadefishes | Ephippidae | SPA |

Percoids n.e.i | Percoidei | PRC |

Bearded brotula | Brotula barbata | BRD |

Surgeonfishes | Acanhuridae | SUR |

Gallinetti, searobins n.e.i | Triglidae | GUX |

Durgons | Baslistidae | TRI |

Petriċa | Lophius piscatorius | MON |

Petriċi n.e.i | Lophiidae | ANF |

Labar n.e.i | Belonidae | BEN |

Flying Fishes | Exocoetidee | FLY |

Barrakuda | Sphyraena spp. | BAR |

Mulett Griż ta' Rasu Ċatta | Mugil cephalus | MUF |

Giant African threadfin | Polydactylus quadrifilis | TGA |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Threadfin rjali | Pentenemus quinquarius | PET |

Threadfins, tasselfins n.e.i. | Polynemidae | THF |

Percomorphs Pelaħiki | Perciformes | PPX |

Serra tas-Snien | Pomatomus saltatrix | BLU |

Kobja | Rachycentron canadum | CBA |

Kavall | Trachurus trachurus | HOM |

Kavalli n.e.i | Trachurus spp. | JAX |

Sawrell | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle Jack | Caranx hippos | CVJ |

Sawrell n.e.i. | Decapterus rhonchus | HMV |

Crevalle Jack n.e.i. | Craranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Strilji | Trachinotus spp. | POX |

Ċervjoli n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish | Lichia amia | LEE |

Bumper tal-Atlantiku | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Lampuka | Coryphaena hippurus | DOL |

Butterfish Blu | Strmateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefish | Albula vulpes | BOF |

Sardinella Tonda | Sardinella aurita | SAA |

Sardinella ta' Madeira | Sardinella maeirensis | SAE |

Sardinell | Sardinella spp. | SIX |

Laċċu tat-Tbajja' | Ethmalosa fimbriata | BOA |

Sardina | Sardina pilchardus | PIL |

Inċova | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids | Clupeoidei | CLU |

Plamtu | Sarda sarda | BON |

Kubrita | Orynopsis unicolor | BOP |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Kavall tal-Għajn | Scomberomorus tritor | MAW |

Tumbrelli | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Tonna | Thunnus thynnus | BFT |

Alonga | Thunnus alalunga | ALB |

Tonn Yellofin | Thunnus albacares | YFT |

Xabla Denbha Rqiq | Thunnus obesus | BET |

Tonn n.e.i. | Thunnini | TUN |

Pastardella | Istiophorus albicans | SAI |

Buxiħ Blu | Makaira nigricans | BUM |

Buxiħ | Tetrepturus albidus | WHM |

Buxiħ, Pastardell | Istiophoridae | BIL |

Pixxispad | Xiphias gladius | SWO |

Ħut simili għat-Tonn n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Largehead Hairtail | Thrichiurus lepturus | LHT |

Xabla tal-Fidda | Lepidopus caudatus | SFS |

Xabla Sewda | Aphanopus carbo | BSF |

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiurldae | CUT |

Kavall | Scomber japonicus | MAS |

Kavall tal-Atlantiku | Scomber scombrus | MAC |

Kavalli n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Ħut bħall-Kavalli | Scombroidei | MKX |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Skejt n.e.i | Rajiformes | SRX |

Klieb il-baħar n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Ħut Marini n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Granċijiet Marini n.e.i. | Repantantia | CRA |

Ljunfant tal-baħar Tropikali | Panulirus spp. | SLV |

Ljunfant tal-baħar | Palinurus spp. | CRW |

Ljunfant tal-Baħar Norveġiż | Nephrops norvegicus | NEP |

Ljunfant tal-Baħar Ewropew | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Gamblu tax-Xatt | Penaneus notialis | SOP |

Gamblu tal-Elmu n.e.i. | Paenaeus spp. | PEN |

Gamblu tal-Elmu tal-Qiegħ | Parapenaeus longirostris | DPS |

Gamblu tal-elmu tal-Guinea | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

Gamblu Aħmar | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Gamblu ta'Palaemonid | Palaemonidae | PAL |

Natanian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Krustaċeji Marini n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

Koċċla | Crassostrea spp. | OYC |

Totli | Mytilidae | MSX |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Klamar komuni | Sepia officinalis | CTC |

Cuttlefish, klamar | Sepiidae, sepiolidae | CTL |

Klamar | Loligo spp. | SQC |

Qarnita | Octopus vulgaris | OCC |

Qarnit | Octopodidae | OCT |

Klamari n.e.i | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Molluski Marini | Mollusca | MOL |

Fekruna tal-Baħar n.e.i. | Testudinata | TTX |

BAĦAR MEDITERRAN U ISWED (Żona ta' sajd ewlenija 37)

Isem bil-Malti | Isem Xjentifiku | 3-Alpha Identifier |

Storjun | Acipenseridae | STU |

Sallura | Anguilla anguilla | ELE |

Aringa Pontika | Alosa Pontica | SHC |

Aringi n.e.i. | Alosa spp. | SHD |

Azov tyulka | Clupeonella cultriventris | CLA |

Ħut Ċatt n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Paġell | Pleuronectes platessa | PLE |

Lingwata | Platichthys flesus | FLE |

Lingwata komuni | Solea vulgaris | SOL |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Barbun imperjali | Psetta maxima | TUR |

Barbun tal-baħar l-iswed | Psetta maeotica | TUR |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Merluzz żgħir | Trisopterus minutus | POD |

Pouting (= bib) | Trispoterus luscus | BIB |

Merlangu ikħal (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

Merlangu | Merlangius merlangus | WHG |

Marlozz | Merluccius merluccius | HKE |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Arġentini | Argentina spp. | ARG |

Skalm brushtooth | Saurida undosquamis | LIB |

Skalmi n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Gringu Ewropew | Conger conger | COE |

Gringi | Congridae | COX |

Pixxi San Pietru | Zeus faber | JOD |

Perkomorfi tal-qiegħ | Perciformes | DPX |

Ċerna skura | Epinephelus guaza | GPD |

Ċerna bajda | Epinephelus aeneus | GPW |

Ċeren n.e.i. | Epinphelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Sirran | Serranus cabrilla | CBR |

Ċeren, spnotti n.e.i. | Serranidae | BSX |

Spnott | Dicentrarchus labrax | BSS |

Spnotti | Dicentrarchus spp. | BSE |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Pixxitnabar | Sciaena spp. | DRU |

Pixxitanbur Shi (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meager | Argyrosomus regius | MGR |

Croakers, pixxitnabar n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Paġella (= Blackspot) | Pagellus bogaraveo | SBR |

Paġilla | Pagellus erythrinus | PAC |

Bażuga | Pagellus acarne | SBA |

Paġilli n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargu | Diplodus sargus | SWA |

Sargi | Diplodus spp. | SRG |

Denċi tal-għajn | Dentex macrophthalmus | DEL |

Denċi | Dentex dentex | DEC |

Dnieneċ | Dentex spp. | DEX |

Tannuta/kantaru. | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Kaħlija | Oblada melanura | SBS |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Awrata | Sparus auratus | SBG |

Pagru | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Vopa | Boops boops | BOG |

Sand steenbras | Lithognithus mormyrus | SSB |

Xilpa (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Porgies, pagri n.e.i. | Sparidae | SBX |

Blotched picarel | Spicara maena | BPI |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Trilja | Mullus surmuletus | MUR |

Mulett strijat | Mullus barbatus | MUT |

Trilji | Mullus spp. | MUX |

Traċna kbira | Trachinus draco | WEG |

Perkojdi n.e.i | Percoidei | PRC |

Sallur (= Sandlances) | Ammodytes spp. | SAN |

Galinetti | Siganus spp. | SPI |

Gobies Atlantiċi | Gobius spp. | GOB |

Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

Skorfni, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Għadma | Trigla lyra | GUN |

Galinetti, tiġieġ n.e.i | Triglidae | GUX |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes | Lophiidae | ANF |

Msell | Belone belone | GAR |

Barracudi | Sphyraena spp. | BAR |

Mullett Griż Ċatt | Mugil cephalus | MUF |

Silversides | Atherinidae | SIL |

Percomorphs Pelaġiki | Peciformes | PPX |

Serra tas-Snien | Pomotomus saltarix | BLU |

Kavall tal-Atlantiku | Trachurus trachurus | HOM |

Kavall | Trachurus mediterranus | HMM |

Kavalli tal-Għajn n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Crevalle Jack | Caranx spp. | TRE |

Ċervjola Kbira | Seriola dumerili | AMB |

Ċervjoli | Seriola spp. | AMX |

Leerfish | Lichia amia | LEE |

Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

Pomfret Atlantiku | Brama brama | POA |

Lampuka | Ciryphaena hippurus | DOL |

Sardinell n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Sardin | Sardina pilcharus | PIL |

Aringa Ewropea | Sprattus sprattus | SPR |

Inċova | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids | Clupeoidei | CLU |

Plamtu tal-Atlantiku | Sarda sarda | BON |

Plamtu | Orcynopsis unicolor | BOP |

Tumbrelli | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Palamit tal-Atlantiku | Euthynnus alletteratus | LTA |

Palamit | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tonna | Thunnus thynnus | BFT |

Alonga | Thunnus alalunga | ALB |

Xabla Denba Rqiq | Thunnus obesus | BET |

Tonn n.e.i | Thunnini | TUN |

Pastardella tal-Atlantiku | Istiophorus albicans | SAI |

Buxiħ, Pastardell | Istiophoridae | BIL |

Pixxispad | Xiphias gladius | SWO |

Ħut bħat-Tonn | Scombroidei | TUX |

Skabbardfish tal-Fidda | Lepidopus caudatus | SFS |

Kavall tal-Għajn | Scomber japonicus | MAS |

Kavall | Scomber scombrus | MAC |

Scomber mackrels n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Ħut bħall-Kavalli n.e.i. | Scombroidei | MKZ |

Pixxiplamtu | Lamna nasus | POR |

Catsharks, nursehound | Scyliorhius spp. | SCL |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Xkatlu | Squalus acanthias | DGS |

Xkatlu n.e.i. | Squalidae | DGX |

Angelsharks | Suantina squantina | AGN |

AngelSharks, sand devils | Squantinidae | ASK |

Murruna | Squaliformes | SHX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Raja | Raja spp. | SKA |

Raja n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Xkatli, raja eċċ | Elasmobranchii | SKX |

Ħut Marin | Osteichthyes | MZZ |

Granċ | Cancer pagurus | CRE |

Farfett il-Baħar | Carcinus aetuaria | CMR |

Granċ tax-xewk | Maja squinado | SCR |

Granċ | Reptantia | CRA |

Awwista | Palinurus mauritanicus | PSL |

Ljunfant tal-Baħar | Palinurus elephas | SLO |

Ljunfant tal-Baħar tal-Palanurid | Palinurus spp. | CRW |

Ljunfant tal-Baħar Norveġiż | Pephrops norvegicus | NEP |

Ljunfant tal-Baħar Ewropew | Homarus gammarus | LBE |

Cramote prawn | Penaeus kerthurus | TGS |

Gamblu tax-Xatt | Parapenaeus longirostris | DPS |

Gamblu aħmar | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Gamblu blu u aħmar | Aristeus antennatus | ARA |

Gamblu | Palaemon serratus | CPR |

Gamblu tal-Elmu | Crangon crangon | CSH |

Decapods ta' Natantian | Natantia | DCP |

Mantis Squillid | Aquilla mantis | MTS |

Krustaċeiji Marini n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods n.e.i. | Gastroppoda | GAS |

Periwinkle | Littorina littorea | PEE |

Koċċla Ċatta | Ostre edulis | OYF |

Koċċla Portugiża | Crassostrea angulata | OYP |

Masklu | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Taġen | Pecten jacobeus | SJA |

Murex | Murex spp. | MUE |

Koċċla | Cardium edule | COC |

Stripped venus | Venus (= chamelea) gallina | SVE |

Grooved carpet shell | Ruditapes decussates | CTG |

Arzella | Tapes pullastra | CTS |

Arzell n.e.i. | Tapes spp. | TPS |

Donax Clams | Donax spp. | DON |

Gamblu tax-Xafra | Solen spp. | RAZ |

Gambli tal-Qoxra n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopeda | CEP |

Cuttlefishes | Sepia officinalis | CTC |

Siċċ | Sepiidae, SepiolidaeLoligo spp. | CTL |

Klamari | Loligo spp. | SQC |

Totlu | Todarodes saggittatus sagitt. | SQE |

Qarnit | Octopus vulgaris | OCC |

Qarnit | Eledone spp. | OCM |

Qarniti | Octopodidae | OCZ |

Siċċ | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Molluski Marini | Mollusca | MOL |

Fekruna tal-Baħar | Testudinata | TTX |

Grooved sea-squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

Rizza | Paracentrotus lividus | URM |

Brama tal-baħar | Phopilema spp. | JEL |

L-ATLANTIKU TAN-NOFSINHAR PUNENT

Isem bil-Malti | Isem Xjentifiku | 3-Alpha Identifier |

Laċċa Kaħla | Alosa spp. | SHZ |

Ħut Ċatt | Pleuonectformes | FLX |

Lingwata Ħarxa | Paralichthys spp. | BAX |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Murini | Salilota australis | SAO |

Bakkaljaw tal-Brażil | Moridae | MOR |

Stokkafixx | Urophycis brasiliensis | HKU |

Marlozz | Micromesistius australis | POS |

Nemusa | Merluccius bubbsi | HKP |

Marlozz n.e.i. | Merluccius polylepis | HPA |

Patagonian grenadier | Merluccius spp. | HKX |

Blue grenadier | Mcururonus magellanicus | GRM |

Grenadiers | Macruronus spp. | GRS |

Gadiformes | Macrourus spp. | GRV |

Sea Catfishes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Greater Lizardfish | Ariidae | CAX |

Laċċa ta'Tbajja | Saurida tumbial | LIG |

Demersal percomorphs n.e.i. | Conger orbgnyanus | COS |

Robalus n.e.i. | Perciformes | DPX |

Ċerna Brażiljana | Centropomus spp. | ROB |

Ċerna Ħamra | Mycteroperca spp. | GPB |

Ċeren n.e.i. | Epinephelus morio | GPR |

Spnotta Arġentina | Epinephelus spp. | GPX |

Spnott n.e.i. | Acanthistius brasilianus | BSZ |

Ċaqċieqa ħamra | Serranidae | BSX |

Ċaqċieqa Safra | Lutjanus purpureus | SNC |

Ċerna | Ocyurus chrysurus | SNY |

Ċaqċieq | Lutjanidae | SNX |

Qażquż | Conodon nobilis | BRG |

Qżieqeż | Haemulidae (= Pomadayidae) | GRX |

Stripped weakfish | Cynoscion striatus | SWF |

Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Atlantic Croaker | Micropogonias undulates | CKA |

Southern Kingcroaker | Menticirrhus americanus | KGB |

Argentine Croaker | Umbrina canasai | CKY |

Weakfish Rjali | Macrodon ancylodon | WKK |

Debba Sewda | Poganias cromis | BDM |

Debbiet n.e.i. | Sciaenidea | CDX |

Tannuta n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex | Dentex spp. | DEX |

Red Progy | Sparus pagrus | RPG |

Porgies, Tannut n.e.i. | Sparidae | SBX |

Mulletti Ħomor | Mullus spp. | MUX |

Kastaneta | Cheilodactylus bergi | CTA |

Brazilian sandperches | Pinguipes spp. | SPB |

Brazilian flathead | Percophis brasilensis | FLA |

Budakkra | Eleginops maclovinus | BLP |

Patagonian toothfish | Dissostichus eleginoides | TOP |

Buwaħħal bil-ħotba | Notothenia gibbenforns | NOG |

Buwaħħal Griż | Notothenia aquamiformes | NOS |

Buwaħħal tal-Patagonia | Patagonotothen brevicauda | NOT |

… | Patagonotothyen longipes ramsai | PAT |

Buwaħħal Antartiku | Nototheniidae | NOX |

Blackfin icefish | Chaenoceophalus aceratus | SSI |

Mackerel icefish | Champscoephalus gunnari | ANI |

Icefishes n.e.i. | Channichyidae | ICX |

Percoids | Percoidei | PRC |

Sallura Roża | Genypterus blacodes | CUS |

Ruff n.e.i. | Centrolophidae | CEN |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopetrus | BRF |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Searobins tal-Atlantiku | Prionotus spp. | SRA |

Ballyhoo halfbreak | Hemirhamphus brasilensis | BAL |

Friefet n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barrakuda | Sphyraena spp. | BAR |

Mulletti | Mugilldae | MUL |

SilverSides | Atherinidae | SIL |

Percomorphs Pelaġiki n.e.i. | Perciformes | PPX |

Serra tas-Snien | Pometmous saltatrix | BLU |

Kavall Blu | Trachurus picuratus | JAA |

Palamit | Trachurus spp. | JAX |

Crevalles Jacks n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Ċervjoli | Seriola spp. | AMX |

Parona Leatherjack | Parona signata | PAO |

Caragida nel | Carangidae | CGX |

Lampuki | Coryphaena hippurus | DOL |

Butterfish u Harvestfish tal-Golf | Peprilus spp. | BTG |

Butterfishes silver pomfrets | Stromoteidae | BUX |

Sinjorina | Elops saurus | LAD |

Tarpun | Tarpon (= Megelops) atlanticus | TAR |

Sardinella Brażiljana | Sardinella brasiliensis | BSR |

Sardinell n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Makku b'Erba' Tikek Brażiljan | Brevoortia aurea | MHS |

Arġentini | Brevoortia pectinata | MHP |

Sardin | Harengula spp. | SAS |

Aringa tal-Falkland | Sprattus fuegensis | FAS |

Inċova Arġentina | Engraulis Anchita | ANA |

Inċovi n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Plamtu | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Kavall | Scomberomorus cavalla | KGM |

Kavall tal-Għajn | Scomberomorus macaulatus | SSM |

Indjana n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Tumbrelli | Auxis thazard, A. Rochei | FRZ |

Palamit Iswed | Euthynnus alletteratus | LTA |

Palamit | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tonna | Thunnus thynnus | BFT |

Blackfin Tuna | Thunnus atlanticus | BLF |

Alonga | Thunnus alalunga | ALB |

Kubrita | Thunnus maccoyii | SBF |

Tonn Yellofin | Thunnus albacares | YFT |

Xabla Denba Rqiq | Thunnus obesus | BET |

Tonn n.e.i. | Thunnini | TUN |

Pastardella | Istiophorus albicans | SAI |

Buxiħ Blu | Makarira nigricans | BUM |

Buxiħ | Tetrapturus albidus | WHM |

Buxiħ, Pastardella, speanfishes | Istiophoridae | BIL |

Pixxispad | Xiphias glaudius | SWO |

Ħut bħat-Tonn | Scombroidei | TUX |

White Snake Mackerel | Thyristops lepidopodes | WSM |

Hairtail Kbira | Thrichiurus lepturus | LHT |

Kavall | Scomber japonicus | MAS |

Smoothhound tal-Patagonia | Mustelus schmitti | SDP |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Liveroil Sharks | Galeorrhinus spp. | LSK |

Xkatlu | Squalus acanthias | DGS |

Chola Guitarfish | Rhinobatos percellens | GUD |

Ċipollazza | Pristidae | SAW |

Raja n.e.i. | Rajifromes | SRX |

Elephantfishes | Callorhincus spp. | CAH |

Xkatli raja eċċ | Elasmobranchii | SKX |

Ħut Marin | Osteichthyes | MZZ |

Dana swimcrab | Callinectes danae | CRZ |

Granċ t'isfel | Lithodes antarticus | KCR |

Granċ Aħmar | Paralomis grannulosa | PAG |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Granċ Marin | Reptantia | CRA |

Ljunfant tal-Baħar tal-Karibew | Panulirus argus | SLC |

Ljunfant tal-Baħar Tropikali | Panulirus app. | SLV |

Gamblu tal-Elmu | Penaeus aztecus | ABS |

Gamblu Aħmar | Penaeus brasiliensis | PNB |

Gamblu ta' Penaeus n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Seabob tal-Atlantiku | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Gamblu Arġentin | Artemesia longinaris | ASH |

Gamblu Aħmar Arġentin | Pleoticus muelleri | LAA |

Decapods ta' Natantian n.e.i | Natantia | DCP |

Antarctic Krill | Euphausia superba | KRX |

Krustaċeji Marini n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

Koċċla | Crassostrea spp. | OYC |

River Plata mussel | Mytilius platensis | MSR |

Masklu ta' Maġellan | Aulacomya ater | MSC |

Moxt tal-baħar | Pectinidae | SCX |

Donax Clams | Donax spp. | DON |

Clam n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Klamar tal-Patagonia | Loligo gahi | CQP |

Klamar | Loligo spp. | SQC |

Totlu arġentin | Illex argentinus | SQA |

Sevenstar flying squid | Martalia hyadesi | SQS |

Qarnit | Octopodidae | OCT |

Klamari n.e.i | Loliginidee, Ommastrephidae | SQU |

Molluski Marini n.e.i. | Mollusca | MOL |

Fkieren tal-Baħar n.e.i. | Testudinata | TTX |

MAJJISTRAL TAL-ATLANTIKU (żona ta' Sajd Ewlenija 47)

Isem bil-Malti | Isem Xjentifiku | 3-Alpha Identifier |

Ħut Ċatt n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Lingwata | Austroglossus microlepis | SOW |

Lingwata tat-Tajn | Austroglossus pectoralis | SOE |

Lingwati tal-Atlantiku n.e.i. | Austroglossus spp. | SOA |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Merlozz tal-Benguela | Merluccius polli | HKB |

Shallow-water Cape hake | Merluccius capensis | HKK |

Deepwater Cape hake | Merluccius paradoxus | HKO |

Cape hakes | Marluccius capensis, M. Parad | HKC |

Merlozzi | Merlucciidae | HKZ |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Hatchetfishes | Steroptychidae | HAF |

Lightfishes n.e.i. | Maurolicus spp. | MAU |

Silver Lightfishes | Maurolivus muelleri | MAV |

Greeneyes | Chlorophtalmidae | GRE |

Barbell | Galeichthyes feliceps | GAT |

Smoothhound catfish | Arius heudoloti | SMC |

Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater Lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Sallur n.e.i. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Snipefishes | Macroramphosidae | SNI |

Alfonsinus | Beryx spp. | ALF |

Alfonsisnus n.e.i. | Berycidae | BRX |

John Dory | Zeus faber | JOD |

John Dory tal-Fidda | Zenopsis conchifer | JOS |

Dories n.e.i | Zeidae | ZEX |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

boarfish | Capros aper | BOC |

Demersal Percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

ċernas n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Spnotta tat-Tbajja n.e.i. | Serranidae | BSX |

Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Bigeyes, glasseyes, bulleyes | Priacanthidae | PRI |

Kardinali n.e.i. | Apongonidae | APO |

Glow-bellies, splitfins | Acropomatidae | ACR |

Blackmouth splitfin | Synagrops japonicus | SYN |

Splitfins n.e.i. | Synagrops spp. | SYS |

Cape bonnetmouth | Emmelichthys nitidus | EMM |

Bonnetmouths, rubyfishes, eċċ | Emmelichtyyidae | EMT |

Ċaqċieqa n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Ħawwad | Nemipterus spp. | THB |

Paġġel, Ħawwad | Nemipteridae | THD |

Qażquż tal-Għajn | Brachydeuterus auratus | GRB |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Qażquż n.e.i. | Haemulidae (= Pomadsyidae) | GRX |

Magħlub | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Tigertooth croaker | Otolthes ruber | LKR |

Croaker tal-Punent tal-Afrika | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, debbiet n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Debba | Umbrina canariensis | UCA |

Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Pandora ta' Natal | Pagellus natalensis | TJO |

Pagri n.e.i. | Sparidae | SBX |

Pandori n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Pagri ta' Sargo n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex t'Għajna Kbira | Dentex macrophtalmus | DEL |

Dentex tal-Angola | Dentex angolensis | DEA |

Dentex tal-Kanarji | Dentex canariensis | DEN |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Pagru Iswed | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Carpenter Seabream | Argyrozona argyrozona | SLF |

Pagru ta'Santer | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Pagru ta' Panga | Pterogymnus laniarius | PGA |

Stumpnose Abjad | Rhabdosargus globiceps | WSN |

Pagru ta'Pargo, n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Vopa | Boops boops | BOG |

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Whitesteenbras | Lithognathus lithognathus | SNW |

Steenbrasses, n.e.i. | Lithognathus spp. | STW |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Pagru Għar-Ramm | Pachymetopon spp. | CPP |

Salema | Sarpa salpa | SLM |

Polystegen seabreams n.e.i. | Polysteganus spp. | PLY |

Pagru Skoċċiż | Polysteganus praerbitalis | SCM |

Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | SEV |

Pagru Blu | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

Porgies, Pagri, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Ferħ tal-Lizz | Spicara spp. | PIC |

Muletti Ħomor | Mullidae | MUM |

Muletti | Mullus spp. | MUX |

Galjoens n.e.i | Polysteganus coeruleopunctatus | COT |

Galjoen | Coracinidae | GAJ |

Spadefishes | Coaracinus capensis | SPA |

Minġel Afrikan | Ephippida | SIC |

Brotulas n.e.i. | Drepane africana | OPH |

Kingklip | Ophidiidae | KCP |

Gobies n.e.i. | Genyprteus capensis | GPA |

Cape redfish | Gobiidae | REC |

Rosefishes n.e.i. | Sebastes capensis | ROK |

Blakbelly rosefish | Helicolenus spp. | BRF |

Scorpionfishes n.e.i. | Helicolenus dactylopterus | SCO |

Gallinetta | Scorpanidae | GUN |

Gallinetta | Trigla lyra | GUC |

Galinetti, searobins n.e.i. | Chlidonichthys capensis | GUX |

Gallinetti | Triglidae | GUY |

Triggerfishes, durgons | Trigla spp. | TRI |

Cape monk | Balistidae | MOK |

Petriċi n.e.i. | Lophius upsicephalus | ANF |

Lanternfishes n.e.i. | Lophiidae | LAN |

Lanternfishes | Lampanyctodes hectoris | LXX |

Needlefishes n.e.i. | Myctophidae | BEN |

Neddlefishes | Belonidae | NED |

Kastardelli n.e.i. | Tylosaurus spp. | SAX |

Kastardella Atlantika | Scomberesocidae | SAU |

Barrakuda | Scomberesox saurus | BAR |

Barrakuda | Sphyraena spp. | BAZ |

Muletti n.e.i. | Sphyraenidae | MUL |

Threadfins, tasselfishes n.e.i | Mugilidae | THF |

Threadfin Afrikana | Polynemidae | GAL |

Percomorphs Pelaġiċi | Galeoides dedactylus | PPX |

Serra tas-Snien | Perciformes | BLU |

Serrer tas-Snien n.e.i. | Pomatomus saltatrix | POT |

Kobia | Pomatomidae | CBA |

Kobia n.e.i. | Rachycentron canadum | CBX |

Kavall | Rachycentridae | HMC |

Kavall ta' Cunene | Trachurus capensis | HMZ |

Palamit | Trachurus trecae | JAX |

Sawrell | Trachurus spp. | SDX |

Crevalle jack | Decapterus spp. | CVJ |

Sawrell Falz | Carnax hippos | HMV |

Palamit n.e.i. | Decapterus rhonchus | TRE |

Lookdown fish | Caranx spp. | LUK |

Strilja | Selene dorsalis | POX |

Inċova | Trachinotus spp. | YTC |

Inċova n.e.i. | Seroila lalandi | AMX |

Leerfish | Seriola spp. | LEE |

Kapott | Lichia amia | BUA |

Carangids n.e.i. | Chloroscombrus chrysurus | CGX |

Pomfrets, tannut n.e.i. | Carangidae | BRZ |

Pomfret tal-Atlantiku | Bramidae | POA |

Lampuki | Brama brama | DOL |

Lampuki | Coryphaena hippurus | DOX |

Butterfish Blu | Coryphaenidae | BLB |

Butterfishes, pomfrets tal-fidda | Stro,ateus fiatola | BUX |

Bonefishes | Stromateidae | ALU |

Bonefish denbu twil | Pterothrissus belloci | BNF |

Sardinell | Sardinella aurita | SAA |

Sardinella ta' Madeira | Sardinella maderensis | SAE |

Saraga Afrikana | Sardinops ocellatus | PIA |

Aringa rasha bajda | Etrumeus whiteheadi | WRR |

Inċova Afrikana | Engraulis capensis | ANC |

Inċova | Engraulidae | ANX |

Aringa, sardin n.e.i. | Clupeidae | CLP |

Sardinell n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Plamtu | Sarde sarda | BON |

Wahpp | Acanthodcybium solandri | WAH |

Tumbrell | Auxis thazard | FRI |

Tumbrelli | Auxis thazard, A. Rochei | FRZ |

Kavalli | Scomberomorus guttatus | COM |

Tonn | Scomberomorus macalatus | SSM |

Kavalli | Scomberomorus tritor | MAW |

Kanadi kingfish | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

Seerfishes n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Palamit | Euthynnus alletteratus | LTA |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Tonna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tonna ta'fuq | Thunnus thynnus | BFT |

Alonga | Thunnus alalunga | ALB |

Xabla Denha Rqiq | Thunnus maccoyii | SBF |

Tonn Yellofin | Thunnus albacares | YFT |

Xabla | Thunnus obesus | BET |

Pastardella | Istiophorus albicans | SAI |

Buxiħ blu | Makaira nigricans | BUM |

Buxiħ Iswed | Makaira indica | BLM |

Buxiħ | Tetrapturus albidus | HWM |

Buxiħ u Pastardell | Istiophoridae | BIL |

Pixxispad | Xiphias gladius | SWO |

Pixxispad | Xiphiidae | XIP |

Ħut bħat-Tonn nel | Scombroidei | TUX |

Skolari n.e.i. | Gempylidae | GEP |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Hairtail Rasha Kbira | Trichiurus lepturus | LHT |

Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Kavall | Scomber japonicus | MAS |

Kavalli n.e.i. | Scombridae | MAX |

Ħut bħal Kavalli | Scombroidei | MKX |

Pixxiplamtu | Lamnidae | MSK |

Murruna | Scyliorhinidae | SYX |

Requiem Sharks | Carcharhinidae | RSK |

Murruna Blu | Priorace glauca | BSH |

Bonnethead, hammerhead sharks | Sphyridae | SPY |

Smoothhound | Mustelus mustelus | SMD |

Tope shark | Galerhinus galeus | GAG |

Xkatlu n.e.i. | Squalidae | DGX |

Mazzola Griża | Squalus acanthias | DGS |

Kkatlu tal-Imnieħer | Squalus megalops | DOP |

Angelsharks, sand devils | Squantidae | ASK |

Raja n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Raja n.e.i. | Rajidae | RAJ |

Raja | Raja spp. | SKA |

Strinrays, butterfly rays | Dasyatididae (= Trygonidae) | STT |

Eagle rays | Myliobatidae | EAG |

Mantas | Mobulidae | MAN |

Torpedo rays | Torpedinidae | TOD |

Cape elephantfish | Callorhinchus capensis | CHM |

Elephantfishes n.e.i. | Callorhinchidae | CAH |

Raja, mantas n.e.i. | Batoidimorpha (Hypotermata) | BAI |

Xkatli varji n.e.i | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Xkatli, raja eċċ | Elasmobranchii | SKX |

Ħut tal-Kartilaġni | Chondrychthyes | CAR |

Kimaeras n.e.i | Holocephali | HOL |

Ħut Marin n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Farfett il-Baħar li jittiekel | Cancer pagurus | CRE |

Zakak | Cancridae | CAD |

Kapott | Portunidae | SWM |

Grottlu Żgħir | Lithodidae | KCX |

Granċ | Lithodes antarcticus | KCR |

Granċ | Lithodes ferox | KCA |

West African Geryon | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Grottli tal-Qiegħ, geryons | Geryonidae | GEY |

Granċ n.e.i. | Reptantia | CRA |

Ljunfant tal-Baħar Tropikali n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Ljunfant tal-Baħar | Panulirus regius | LOV |

Gamblu Imperjali | Panulirus homarus | LOK |

Awwista Caps rock | Jasus lalandii | LBC |

Tristan de Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

Ljunfant tal-baħar ta' Natal | Panulirus delegoae | SLN |

Ljunfant tal-Baħar tal-Kosta T'isfel | Palunirus gilchristi | SLS |

Ljunfant tal-baħar n.e.i. | Paluniridae | VLO |

Slipper lobster | Scyllaridae | LOS |

Ljunfant tal-Baħar tal-Oċeanu Indjan | Nephrosis stewarti | NES |

Ljunfant tal-Baħar | Nephropidae | NEX |

Gamblu ta' Caramote | Penaeus kerathurus | TGS |

Gamblu Indjan | Penaeus indicus | PNI |

Gamblu tal-elmu | Penaeus notialis | SOP |

Penaus shrimp n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Gamblu tal-qiegħ | Parapenaenus longirostris | DPS |

Gamblu Imperjali | Penaedidae | PEZ |

Gamblu Aħmar | Aristeus varidens | ARV |

Gambli ta' Aristeid | Aristeidae | ARI |

Gamblu tax-Xatt | Palaemon serratus | CPR |

Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

Gambli tax-xewka | Haliporoides spp. | KNI |

Gamblu tax-xewka | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife decapoda | Haliporoides sibogae | JAQ |

Nataninan decapoda n.e.i. | Natantia | DCP |

Krustaċeji Marini n.e.i. | Crustacea | CRU |

Perlemoen abalone | Haliotis midae | ABP |

Perikwinkle Kbir | Turbo sarmaticus | GIW |

Koċċla Ċatta n.e.i | Ostrea spp. | OYX |

Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

Koċċla Portugiża | Crassostrea angulata | OYP |

Koċċla n.e.i | Crassostrea spp. | OYC |

Masklu tal-blat | Perna perna | MSLA |

Masklu n.e.i. | Mytilidae | MSX |

… | Pecten sulcicostatus | PSU |

Moxt n.e.i. | Pectinidae | SCX |

Smooth mactra | Mactra glabarata | MAG |

Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

Venus clams | Veneridae | CLV |

… | Dosinia orbignyi | DOR |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Cape razor clams | Solen capensis | RAC |

Razor clams, knife clams | Solenidae | SOI |

Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, sepiolidae | CTL |

Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

Klamar tal-Angola | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

Klamari | Loligo spp. | SQC |

Qarnit | Octopodidae | OCT |

Klamari n.e.i. | Loliginidae, ommastrephidee | SQU |

Molluski Marini n.e.i. | Mollusca | MOL |

Bumerin | Arctocephalus pusillus | SEK |

Lixka Ħamra | Pyura stolonifera | SSR |

… | Parechinus angulosus | URR |

Ħjara tal-baħar n.e.i. | Holothurioidea | CUX |

Invertebrati Akwatiċi n.e.i | Invertebrata | INV |

PUNENT TAL-OĊEAN INDJAN (żona ta' sajd Ewlenija 51)

Isem bil-Malti | Isem Xjentifiku | 3-alpha Identifier |

Kelee Shad | Hilsa kelee | HIX |

Hilsa Shad | Tenualosa ilisha | HIL |

Milkfish | Chanos chanos | MIL |

Barramundi | Lates calcarifer | GIP |

Ħut Ċatt n.e.i. | Pleuronectifromes | FLX |

Lingwata Ħarxa | Psettodes erumei | HAI |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Unicorn Cod | Bregmaceros macclellandi | UNC |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Papra ta' Bombay | Harpadon nehereus | BUC |

Seacatfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater Lizardfishes n.e.i. | Saurida tumbil | LIG |

Brushtooth lizardfish | Saunda undosquamis | LIB |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Laċċa tat-Tbajja n.e.i. | Muraenesox spp. | PCX |

Gringi n.e.i. | Congridae | COX |

Alfonsinus | Beryx spp. | ALF |

Japanese John Dory | Zeus japonicus | JJD |

Percomorphs Demersal n.e.i. | Perciformes | DPX |

Laċċ tat-Tbajja n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Laċċ u Spnott tat-Tbajja n.e.i. | Serranidae | BSX |

Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Stokkafixx | Sillaginidae | WHS |

False Trevally | Lactarius lactarius | TRF |

Bonnetmouths, rubyfishes, eċċ | Emmelichthyidae | EMT |

Mangrove red snappar | Lutjanus argentimaculatus | RES |

Ċaqċieqa | Lutjanus spp. | SNA |

Ċaqċieq,job fishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Ponyfishes n.e.i. | Leignathidae | POY |

Qażquż n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Kob | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Debba | Sciaenidae | CDX |

Imperaturi | Lethrinidae | EMP |

Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Tannuta | Argyrops spinifer | KBR |

Paġell | Cheimerius nufar | SLD |

Steenbras Aħmar | Petrus rupestris | RER |

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Porgies, hawwad, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Surmuletti | Mullus spp. | MUX |

Goatfishes | Upeneus spp. | GOX |

Muletti Ħomor n.e.i. | Mullidae | MUM |

Minġell | Drepane punctata | SPS |

Għarusa | Labridae | WRA |

Mojarras | Gerres spp. | MOJ |

Percoids | Percoidei | PRC |

Fenka | Siganus spp. | SPI |

Scorpionfishes n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Flatheads | Platycephalidae | FLH |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Lanterfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes | Tylosorus spp. | NED |

Halfbeaks n.e.i. | Hemirhamphus spp. | HAX |

Għasfura n.e.i | Exocoetidae | FLY |

Barrakuda | Sphyraena spp. | BAR |

Mulett Griż | Mugil cephalus | MUF |

Muletti | Mugilidae | MUL |

Fourfinger Threadfin | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Thradfins | Polynemidae | THF |

Percomrophs Pelaġiki | Perciformes | PPX |

Xabla Denbha Rqiq | Pomatomus saltatrix | BLU |

Kobia | Rachycentron canadum | CBA |

Kobia, n.e.i | Rachycentridae | CBX |

Kavalli n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

Sawrella Indjana | Decapterus russelli | RUS |

Sawrell | Decepterus spp. | SDX |

Crevalle Jack n.e.i | Caranx spp. | TRE |

Strilja | Trachinotus spp. | POX |

Ċervjoli | Seriola lalandi | YTC |

Rainbow runner | Seriola spp. | AMX |

Golden trevally | Elagatis bipinnulata | RRU |

Sawrell tad-deheb | Gnatanodon specoisus | GLT |

Torpeda scad | Megalaspis cordyla | HAS |

Reġini | Scomberoides (= chorinemus) spp. | QUE |

Sawrella tal-Għajn | Selar crumenophthalmus | BIS |

Sawrella Safra | Selaroides leptolepis | TRY |

Carangids | Carangidae | CGX |

Balck Pomphret | Formio niger | POB |

Lampuka | Coryphaene hippurus | DOL |

Pomfret tal-Fidda | Pampus argentus | SIP |

Butterfishes | Stromateidae | BUX |

Sardinella tad-deheb | Sardinella gibbosa | SAG |

Sardina Injana | Sardinella longiceps | IOS |

Sardinell n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Saraga | Sardinops ocellatus | PIA |

Aringa Ħamra | Etrumeus teres | RRH |

Inċova | Stolephorus spp. | STO |

Inċova | Engraulidae | ANX |

Clupeoids | Clupeoidei | CLU |

Dorab wolf-herring | Chirocentrus dorab | DOB |

Wolf –herringsd | Chirocentrus spp. | DOS |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Kavall | Scomberomorus ommerson | COM |

Tumbrell tal-Paċifiku Indjan | Scomberomorus guttatus | GUT |

Streaked seerfish | Scomberomorus lineolatus | STS |

Seerfishes n.e.i | Scomberomorus spp. | KGX |

Tumbrell | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Kawkawa | Euthynnus affinis | KAW |

Tonna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Kavall denbu twil | Thunnus tonggol | LOT |

Alonga | Thunnus alalunga | ALB |

Serra tas-Snien | Thunnus macotyii | SBF |

Tonn Yellofin | Thunnus albacares | YFT |

Xabla denbha rqiq | Thunnus obesus | BET |

Pastardella | Isthiophorus platypterus | SFA |

Buxiħ Blu tal-Paċifiku Indjan | Makaira mazara | BLZ |

Buxiħ Iswed | Makaira indica | BLM |

Buxiħ | Tetrapturus audax | MLS |

Buxiħ, Pastardella | Istiophoridae | BIL |

Pixxispad | Xiphiasgladius | SWO |

Ħut bħat-Tonn n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Hairtail rasha kbira | Trichiurus leptrus | LHT |

Scabbardfish tal-fidda | Lepidopus caudatus | SFS |

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Thrichiuridae | CUT |

Kavall | Scomber japonicus | MAS |

Kavall Indjan | Rstrelliger kanagurta | RAG |

Kavalli Indjani n.e.i | Rastrelliger spp. | RAX |

Ħut bħal Kavalli n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Silky shark | Carcharhinus falciformes | FAL |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Raja n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Xkatli, raja eċċ | Elasmobranchii | SKX |

Ħut Marin n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Swim crabs | Protunus spp. | CRS |

Gambli tat-Tajn | Scylla serrata | MUD |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Granċijiet n.e.i. | Reptania | CRA |

Ljunfant tal-baħar Tropikali | Panulirus spp. | SLV |

Natal spiny lobster | Palinurus delegoae | SLN |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

Gamblu tax-Xatt | Penaeus monodon | GIT |

Gamblu Aħdar | Penaeus semisculatus | TIP |

Gamblu Indjan | Penaeus indicus | PNI |

Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Gamblu tax-Xewka | Haliporoides triarthrus | KNS |

JackKnife Shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Gambli tax-xewka | Haliporoides spp. | KNI |

Natanian Decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Krustaċeji Marini n.e.i. | Crustacea | CRU |

Abalones n.e.i. | Haliostis spp. | ABX |

Koċċla tal-Blat | Crassostrea cucullata | CSC |

Koċċla n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Cuttlefishes, bobtailsquids | Sepiidae, sepiolidae | CTL |

Klamari | Loligo spp. | SQC |

Qarnit | Octopoldidae | OCT |

Klamari n.e.i. | Lolinginidee, Ommastrephidee | SQU |

Molluski Marini n.e.i. | Mollusca | MOL |

Fekruna Ħadra n.e.i. | Chelonia mydas | TUG |

Fekruna tal-Baħar n.e.i. | Testudinata | TTX |

Ħjar tal-Baħar n.e.i. | Holothurioidea | CUX |

Invertebrati Akwatiċi n.e.i. | Inverterbrata | INV |

--------------------------------------------------

ANNESS 5

FORMAT TAS-SOTTOMISSJONI TA' L-INFORMAZZJONI DWAR IL-QBID GĦAL ŻONI BARRA MIN-NORD ATLANTIKU

Attrezzaturi manjetiċi

Tapes tal-kompjuter: Nine track b'densità ta' 1600 jew 6250 BPI u EBCDIC jew ASCII coding, preferibilment mingħajr tikketta. Jekk bit-tikketta, għandu jiġi nkluż kodiċi end-of-file.

Floppy discs: MS-DOS formatted 3,5″ 720 K jew 1,4 Mbyte discs jew 5,25″ 360 K jew 1,2 Mbyte discs.

Format tar-rekord

Numru tal-byte | Item | Rimarki |

1 sa 4 | Pajjjiż (ISO 3-alpha code) | e.ż. FRA = Franza |

5 sa 6 | Sena | e.ż.93 = 1993 |

7 sa 8 | Żona ta' sajd Ewlenija | 34 = Atlantiku Ċentrali tal-Lvant |

9 sa 15 | Diviżjoni | 3.3. = Diviżjoni 3.3. |

16 sa 18 | Speċi | 3-alpha Identifier |

19 sa 26 | Qabda | Tunnelati Metriċi |

Noti:

(a) L-ispazju indikat għall-qabda (bytes 19 sa 26) għandu jkun ġustifikat lejn il-lemin bi spazji vojta fuq quddiem. L-ispazji l-oħrajn kollha għandhom ikunu ġustifikati lejn ix-xellug, bi spazji vojta fuq quddiem.

(b) L-informazzjoni għandha tigi reġistrata bħala l-piż reali ekwivalenti ta' dak li jitniżżel l-art, sa l-eqreb tunellata metrika.

(ċ) Kwantitajiet (bytes 19 sa 26) ta' anqas minn unità waħda għandhom jiġu reġistrati bħala "1".

(d) Kwantitajiet mhux magħrufa (bytes 19 sa 26) għandhom jiġu reġistrati bħala "2".

--------------------------------------------------