31991L0689Official Journal L 377 , 31/12/1991 P. 0020 - 0027
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0199
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0199


Id-Direttiva tal-Kunsill

tat-12 ta' Diċembru 1991

fuq skart perikoluż

(91/689/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 130s tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi d-Direttiva tal-Kunsill 78/319/KEE ta' l-20 ta' Marzu 1978 fuq skart tossiku u perikoluż [4] stabbiliet regoli Komunitarji dwar ir-rimi ta' skart perikoluż; billi biex tiġi utilizzata l-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva mill-Istati Membri, huwa meħtieġ li jkunu emendati r-regoli u li tinbidel id-Direttiva 78/319/KEE b'din id-Direttiva;

Billi r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 1990 fuq il-politika dwar l-iskart [5] u l-programm ta' azzjoni tal-Komunitajiet Ewropej fuq l-Ambjent, li kienet is-suġġett tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej u tar-rappreżentanti tal-Gvern ta' l-Istati Membri, li ltaqgħu fil-Kunsill, tad-19 ta' Ottubru 1987 fuq il-kontinwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika tal-Komunità Ewropea u programm ta' azzjoni fuq l-ambjent (1987 sa l-1992) [6], jikkonsidraw miżuri tal-Komunità biex jitjiebu l-kundizzjonijiet li taħthom wieħed jiddisponi minn u jimmaniġġja skart perikoluż;

Billi r-regoli ġenerali li japplikaw għall-immaneġġjar ta' l-iskart li huma stabiliti bid-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 fuq l-iskart [7], kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 91/156/KEE [8], japplikaw ukoll għall-immaneġġjar ta' skart perikoluż;

Billi l-immaneġġjar korett ta' skart perikoluż jinħtieġ regoli addizzjonali aktar stretti biex titqies in-natura speċjali ta' skart bħal dan;

Billi huwa meħtieġ, biex titjieb l-effiċjenza ta' l-immaneġġjar ta' l-iskart perikoluż fil-Komunità, li tintuża definizzjoni preċiża u uniformi ta' skart perikoluż ibbażata fuq l-esperjenza;

Billi huwa meħtieġ li jkun assigurat li r-rimi u l-ġbir mill-ġdid ta' skart perikoluż ikun immonitorjat bl-aħjar manjiera possibbli;

Billi għandu jkun possibbli li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkunu adattati malajr għall-progress xjentifiku u tekniku; billi l-Kumitat imwaqqaf bid-Direttiva 75/442/KEE għandu wkoll ikollu s-setgħa li jadatta d-dispożizzjonijiet ta' din id-Diretiva għal progress simili,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1. Il-għan ta' din id-Direttiva, magħmula skond l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 75/442/KEE, huwa li jqarreb il-liġijiet fl-Istati Membri fuq l-immaneġġjar ikkontrollat ta' skart perikoluż.

2. Bla ħsara għal din id-Direttiva, id-Direttiva 75/442/KEE għandha tgħodd għal skart perikoluż.

3. Id-definizzjoni ta' "skart" u ta' termini oħra użati f'din id-Direttiva għandhom ikunu dawk fid-Direttiva 75/442/KEE.

4. Għall-iskop ta' din id-Direttiva "skart perikoluż" tfisser:

- skart li jidher f'lista li għandha ssir skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE fuq il-bażi ta' l-Annessi I u II ta' din id-Direttiva, mhux aktar tard minn sitt xhur qabel id-data ta' l-implimentazzjoni ta'din id-Direttiva. Dan l-iskart irid ikollu waħda jew aktar mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III. Il-lista għandha tagħti kas ta' l-oriġini u l-kompożizzjoni ta' l-iskart, u fejn meħtieġ, valuri limiti ta' konċentrazzjoni. Din il-lista għandha minn żmien għal żmien tkun riveduta u jekk meħtieġ mill-istess proċedura,

- kull skart ieħor li huwa kkunsidrat minn Stat Membru li juri xi waħda mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III. Każi simili għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni u riveduti skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE bil-għan ta' adattament tal-lista.

5. L-iskart domestiku għandu jkun eżentat mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Il-Kunsill għandu jistabbilixxi, fuq proposta mill-Kummissjoni, regoli speċifiċi li jieħdu f'konsiderazzjoni n-natura partikolari ta' l-iskart domestiku mhux aktar tard mill-aħħar ta' l-1992.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jirrikjedu li f'kull sit fejn isir rimi ta' skart perikoluż l-iskart ikun irrekordjat u identifikat.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jirrikjedu li stabbiliment u impriża li jarmu, jiġbru lura, jiġbru jew iġorru skart perikoluż ma jħalltux kategoriji differenti ta' skart perikoluż jew iħalltu skart perikoluż ma’ skart mhux perikoluż.

3. Bħala deroga mill-paragrafu 2, it-taħlit ta' skart perikoluż ma’ skart ieħor perikoluż jew ma’ skart ieħor, sustanzi jew materjali jista’ jkun permess biss fejn il-kondizzjonijiet imwaqqfa fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE huma mħarsa u b'mod partikolari għall-iskop tat-titjib tas-sigurtà matul ir-rimi jew il-ġbir. Operazzjoni simili għandha tkun suġġetta għall-ħtieġa ta' permess impost fl-Artikoli 9, 10 u 11 tad-Direttiva 75/442/KEE.

4. Fejn skart huwa diġà mħallat ma’ skart ieħor, sustazji jew materjali, għandha ssir separazzjoni, fejn teknikament u ekonomikament ikun vijabbli, u fejn hu meħtieġ biex ikun imħares l-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE.

Artikolu 3

1. Id-deroga msemmija fl-Artikolu 11(1)(a) tad-Direttiva 75/442/KEE għall-ħtieġa ta' permess għal stabbilimneti jew impriżi li jiddisponu huma stess mill-iskart tagħhom m'għandhiex tapplika għal skart perikoluż kopert minn din id-Direttiva.

2. B'mod konformi ma’ l-Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 75/442/KEE, Stat Membru jista’ ma jinsistix fuq l-Artikolu 10 ta' dik id-Direttiva għal stabbilimenti jew impriżi li jiġbru lura l-iskart kopert minn din id-Direttiva:

- jekk l-Istat Membru jadotta regoli ġenerali li jelenkaw it-tip u l-kwalità ta' l-iskart u jwaqqfu kondizzjonijiet speċifiċi (valuri ta' limiti tal-kontenut ta' sustanzi perikolużi fl-iskart, valuri limiti ta' emissjonijiet, tip ta' attività) u ħtiġijiet oħra neċessarji biex jitwettqu forom differenti ta' ġbir lura, u.

- jekk it-tipi jew kwantitajiet ta' skart u metodi ta' ġbir huma tali li l-kondizzjonijiet imwaqqfa fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE ikunu mħarsa

3. L-istabbilimenti jew l-impriżi rriferiti fil-paragrafu 2 għandhom ikunu rreġistrati ma’ l-awtoritajiet kompetenti.

4. Jekk Stat Membru jkollu l-ħsieb li jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, ir-regoli msemmija f'dak il-paragrafu għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel ma jidħlu fis-seħħ. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istati Membri. Fid-dawl ta' dawn il-konsultazzjonijiet il-Kummissjoni għandha tipproponi li għandu jkun hemm qbil sħiħ fuq ir-regoli skond il-proċedura mwaqqfa fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE.

Artikolu 4

1. L-Artikolu 13 tad-Direttiva 75/442/KEE għandu jgħodd ukoll għall-produtturi ta' skart perikoluż.

2. L-Artikolu 14 tad-Direttiva 75/442/KEE għandu jgħodd ukoll għall-produtturi ta' skart perikoluż u għall-istabbilimenti u l-impriżi kollha li jġorru skart perikoluż.

3. Ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 75/442/KEE għandhom jinżammu ta' l-anqas għal tliet snin minbarra fil-kas ta' stabbilimenti u impriżi li jġorru skart perikoluż li għandhom iżommu r-rekords għal ta' l-anqas 12-il xahar. Xhieda bil-miktub li l-operazzjonijiet ta' immaneġġjar twettqu għandha tkun mogħtija fuq talba ta' l-awtoritajiet kompetenti jew ta' min kellu l-iskart qabel.

Artikolu 5

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li, waqt il-ġbir, trasport u ħżin temporanju, l-iskart ikun ippakkjat sewwa u llejbiljat skond l-istandards internazzjonali u Komunitarji fis-seħħ.

2. Fil-kas ta' skart perikoluż, spezzjonijiet li jirrigwardaw operazzjonijiet ta' ġbir u trasport magħmula fuq il-bażi ta' l-Artikolu 13 tad-Direttiva 75/442/KEE għandhom ikopru b'mod aktar partikolari l-oriġini u d-destinazzjoni ta' tali skart.

3. Fejn skart perikoluż ikun trasferit, għandu jkollu miegħu formola ta' identifikazzjoni li jkun hemm fiha d-dettalji speċifikati fis-Sezzjoni A ta' l-Anness 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 84/631/KEE tas-6 ta' Diċembru 1984 fuq is-sorveljanza u l-kontroll ġewwa l-Komunità Ewropea tal-ġarr bil-bastimenti fuq il-fruntieri ta' skart perikoluż [9], kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 86/279/KEE [10].

Artikolu 6

1. Kif hemm ipprovdut fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 75/442/KEE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu, jew separatament jew fil-qafas tal-pjani ġenerali ta' l-immaneġġjar tagħhom, pjani għall-immaneġġjar ta' skart perikoluż u għandhom jagħmlu dawn il-pjani pubbliċi.

2. Il-Kummissjoni għandha tipparaguna dawn il-pjani, u b'mod partikolari l-metodi ta' rimi u ġbir mill-ġdid. Hija għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri li jirrikjeduha.

Artikolu 7

F'każi ta' emerġenza jew perikolu kbir, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa, inklużi, fejn xieraq derogi temporanji minn din id-Direttiva, biex jassiguraw li skart perikoluż ikun ittrattat b'tali mod li ma jikkostitwix theddida għall-popolazzjoni jew l-Ambjent. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar xi derogi simili.

Artikolu 8

1. Fil-kuntest tar-rapport li hemm ipprovdut fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 75/442/KEE, fuq il-bażi tal-kwestjonarju mfassal skond dak l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport fuq it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

2. Barra mir-rapport ikkonsolidat imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 75/442/KEE, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull tliet snin fuq it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

3. Barra minn dan, sat-12 ta' Diċembru 1994, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja għal kull stabbilimnet jew impriża li twettaq rimi u/jew ġbir mill-ġdid ta' skart perikoluż prinċipalment f'isem terzi persuni u li x'aktarx jagħmlu parti min-network integrata msemmija fl-Artikolu tad-Direttiva 75/442/KEE:

- isem u indirizz,

- il-metodu użat biex jittrattaw l-iskart,

- it-tipi u l-kwantitajiet ta' skart li jista’ jkun ittrattat.

Darba fis-sena, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar xi tibdil f'din l-informazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli fuq talba lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri.

Il-format li fih din l-informazzjoni għandha tkun mogħtija lill-Kummissjoni għandu jkun miftiehem skond il-proċedura mwaqqfa fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE.

Artikolu 9

L-emendi meħtieġa biex ikun adottat l-Anness ta' din id-Direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku u biex tkun riveduta l-lista ta' l-iskart imsemmi fl-Artikolu 1(4) għandhom ikunu adottati skond il-proċedura mwaqqfa fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 74/442/KEE.

Artikolu 10

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex iħarsu din id-Direttiva qabel it-12 ta' Diċembru 1993. Huma għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

2. Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkun hemm fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikollhom magħhom referenza simili fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir referenza bħal din għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp regolat minn din id-Direttiva.

Artikolu 11

Id-Direttiva 78/319/KEE hija hawnhekk imħassra b'effett mit-12 ta' Diċembru 1993.

Artikolu 12

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, fit-12 ta' Diċembru 1991.

Għall-Kunsill

Il-President

J. G. M. Alders

[1] ĠU C 295, tad-19.11.1988, p. 8, uĠU C 42, tat-22.2.1990, p. 19.

[2] ĠU C 158, tas-26.6.1989, p. 238.

[3] ĠU C 56, tas-6.3.1989, p. 2.

[4] ĠU L 84, tal-31.3.1978, p. 43.

[5] ĠU C 122, tat-18.5.1990, p. 2.

[6] ĠU C 328, tas-7.12.1987, p. 1.

[7] ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 39.

[8] ĠU L 78, tas-26.3.1991, p. 32.

[9] ĠU L 326, tat-13.12.1984, p. 31.

[10] ĠU L 181, ta' l-4.7.1986, p. 13.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

KATEGORIJI JEW TIPI ĠENERIĊI TA' SKART PERIKOLUŻ ELENKAT SKOND IN-NATURA TIEGĦU JEW L-ATTIVITA LI ĠĠENERATU [1](SKART JISTA JKUN F FORMA LIKWIDA, ĦAMA JEW SOLIDA)

[1] Ċerti duplikazzjonijiet ta' oġġetti mniżżla fl-Anness II huma bil-ħsieb;

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

KOSTITWENTI TA' L-ISKART FL-ANNESS I. B. LI JIRRENDUH PERIKOLUŻ META JKOLLHOM IL-PROPJETAJIET DESKRITTI FL-ANNASS III [1]

Skart li jkollu bħala kostitwenti:

C1 beryllium; komponenti ta' beryllium;

C2 komponenti ta' vanadium;

C3 komponenti ta' kromju (VI);

C4 komponenti ta' cobalt;

C5 komponenti tan-nikil;

C6 komponenti tar-ramm;

C7 komponenti taż-żingu;

C8 arseniku; komponenti ta' arseniku;

C9 selenium; komponenti ta' selenium;

C10 komponenti ta' fidda;

C11 cadmium; komponenti ta' cadmium;

C12 komponenti ta' landa;

C13 antimonju; komponenti ta' antimoju;

C14 tellurium; komponenti ta' tellurium;

C15 komponenti ta' barium; minbarra s-sulfat tal-barium;

C16 merkurju; komponenti tal-merkurju;

C17 thallium; komponenti ta' thallium;

C18 ċomb; komponenti taċ-ċomb;

C19 sulphides inorganiċi;

C20 komponenti ta' f luorine inorganiċi, minbarra l-calcium fluoride;

C21 cyanides inorganiċi;

C22 il-metalli alkalini jew metalli ta' l-art alkalini li ġejjin: lithium, sodium, putassa, kalċju, magnesium f'forma mhix kombinata;

C23 soluzzjonijiet ta' aċidu jew aċidi f'forma solida;

C24 soluzzjonijiet ta' bażi jew bażijiet f'forma solida;

C25 asbestos (trab u fiber);

C26 fosfru: komponenti ta' fosfru, minbarra fosfati minerali;

C27 carbonyls tal-metall;

C28 perossidi;

C29 chlorates;

C30 perchlorates;

C31 azides;

C32 PCBs u/jew PCTs;

C33 komponenti farmaċewtiċi jew veterinarji;

C34 bioċidi u sustanzi fito-farmaċewtiċi (e.g. pestiċidi, eċċ.);

C35 sustanzi infettivi;

C36 creosotes;

C37 isocyanates; thiocyanates;

C38 cyanides organiċi (e.g. nitriles, eċċ.);

C39 phenols; komponenti ta' phenol;

C40 solventi alloġenati;

C41 solventi organiċi, minbarra solventi alloġenati;

C42 komponenti ta' organohalogen, minbarra materjali inert polymerized u sustanzi oħra msemmija f'dan l-Anness;

C43 komponenti aromatiċi; komponenti organiċi poliċikliċi u ħeteroċikliċi;

C44 amini alifatiċi;

C45 amini aromatiċi

C46 eteri;

C47 sustanzi ta' natura splussiva, minbarra dawk elenkati bandoħra f’ dan l-Anness;

C48 komponenti tas-sulfat organiku;

C49 kull materjal simili għall- polychlorinated dibenzo-furan;

C50 kull materjal simili għall-polychlorinated dibenzo-p-dioxin;

C51 idrokarburi u l-ossiġenu tagħhom; nitroġenu u/jew komponenti tas-sulfat li ma ġewx ikkonsidrati mod ieħor f'dan l-Anness.

[1] Ċerti duplikazzjonijiet ta' tipi ġeneriċi ta' skart perikoluż elenkati fl-Anness I huma intenzjonati.

--------------------------------------------------

L-Anness III

PROPRJETAJIET TA’ L-ISKART LI JIRREDUH PERIKOLUŻ

H1 "Splussiv": sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jisplodu taħt l-effett ta’ fjamma jew li huma aktar sensittivi għal xokkijiet jew frizzjoni mid-dinitrobenzine.

H2 "Oxidizing": sustanzi u preparazzjonijiet li juru reazzjonijiet exotermiċi għoljin meta f’kuntatt ma’ sustanzi oħra, b’mod partikolari sustanzi li jieħdu n-nar.

H3-A - sustanzi likwidi u preparazzjonijiet li għandhom flash point taħt il− 21oC (inklużi likwidi li jaqbdu ħafna), jew

- sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jisħnu u wara jieħdu n-nar f’kuntatt ma’ l-arja f’temperatura ambjentali mingħajr l-applikazzjoni ta’ enerġija, jew

- sustanzi solidi u preparazzjonijiet li jistgħu faċilment jieħdu n-nar wara kuntatt qasir ma’ sors ta’ tqabbid ta’ nar u li jkomplu jaqbdu jew jikkonsmaw wara t-tneħħija tas-sors tan-nar, jew

- sustanzi u preparazzjonijiet ta’ gass li jieħdu n-nar fl-arja fi pressjoni normali, jew

- sustanzi u preparazzjonijiet, li f’’kuntatt ma’ l-ilma jew arja umda, jiżviluppaw gassijiet li jieħdu n-nar malajr fi kwantitajiet perikolużi.

H3-B "Jieħdu n-nar": sustanzi likwidi u preparazzjonijiet li għandhom flash point ugwali għal jew ikbar minn 21 °C u anqas minn jew ugwali għal 55 °C.

H4 "Irritanti": sustanzi u preparazzjonijiet li ma jitmermrux li, permezz ta’ kuntatt immedjat, għat-tul jew ripetut mal-ġilda jew membrana bil-mucus, jistgħu jikkawżaw infjammazzjoni.

H5 "li jagħmlu il-ħsara": sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk wieħed jiġbidhom man-nifs jew jiblagħhom jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal riskji limitati ta’ saħħa.

H6 "Tossiċi": sustanzi jew preparazzjonijiet (inklużi sustanzi u preparazzjonijiet tossiċi ħafna) li, jekk wieħed jeħodhom man-nisf jew jiblagħhom jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jikkaġunaw riskji serji għas-saħħa, akuti jew kroniċi u wkoll mewt.

H7 "Li jġibu l-kankru": sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk wieħed jeħodhom man-nifs jew jiblagħhom jew jekk jippenetraw il-ġilda, jistgħu jġibu l-kankru jew ikabbru l-inċidenza tiegħu.

H8 "Korrożivi": sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jeqirdu tixxju ħaj meta jmissu miegħu.

H9 "Infettuż": sustanzi li jkun fihom mikro-organiżi jew il-velenu tagħhom li huma magħrufa jew li nemmnu bis-sħiħ li jikkaġunaw mard fil-bnieden u organiżmi ħajjin.

H10 "Li jikkaġunaw diformazzjonijiet koroh": sustanzi jew preparazzjonijiet li, jekk wieħed jeħodhom man-nifs jew jiblagħhom jew jekk jippenetraw il-ġilda, jistgħu jwasslu għal malformazzjonijiet mit-twelid (konġenitali) mhux ereditarji jew ikabbru l-inċidenza tagħhom.

H11 "Mutagenic": sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk wieħed jeħodhom man-nifs jew jiblagħhom jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal difetti ġenetiċi ereditarji jew ikabbru l-inċidenza tagħhom.

H12 Sustanzi u preparazzjonijiet li jerħu gassijiet tossiċi jew tossiċi ħafna meta jiġu f’kuntatt ma’ l-ilma, l-arja jew xi aċidu.

H13 Sustanzi u preparazzjonijiet kapaċi bi kwalunkwe mezz, wara li jirtmew, joħorġu xi sustanza oħra, e.g. xi ċarċir, li jkun fih xi waħda mill-karatteritiċi elenkati hawn fuq.

H14 "Ecotossiċi": sustanzi u preparazzjonijiet li jippreżentaw jew jistgħu jippreżentaw riskji immedjati jew li jieħdu ż-żmien għal settur wieħed jew aktar ta’ l-ambjent.

Noti

1. L-għoti tal-proprjetajiet perikolużi "tossiċi" (u "tossiċi ħafna"), "perikolużi", "korrożivi", u "irritanti" huwa magħmul fuq il-bażi ta’ kriteji stabiliti bl-Anness VI, parti I A u parti II B, tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 ta’ l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi [1], fil-verżjoni kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 79/831/KEE [2].

2. Fir-rigward ta’ l-għoti tal-proprjetajiet "li jġibu l-kankru", "li jikkaġunaw deformazzjonijiet koroh" u "mutagenic", u li jirriflettu l-għarfien l-aktar reċenti, kriterji addizzjonali jinsabu fil-Gwida għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi ta’ l-Anness VI (it-tieni parti D) tad-Direttiva 67/548/KEE fil-verżjoni kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 83/467/KEE [3].

Metodi ta’ testijiet

Il-metodi ta’ testijiet iservu biex jingħata sinjifikat speċifiku lid-definizzjonijiet mogħtija fl-Anness III.

Il-metodi li għandhom jintużaw huma dawk deskritti fl-Anness V tad-Direttiva 67/548/KEE, fil-verżjoni kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 84/449/KEE [4], jew b’Direttivi tal-Kummissjoni sussegwenti li jadattaw id-Direttiva 67/548/KEE għall-progress tekniku. Dawn il-metodi huma huma stess ibbażati fuq ix-xogħol u r-rakkomandazzjonijiet ta’ korpi kompetenti internazzjonali, b’mod partikolari l-OECD.

[1] ĠU L 196, tas-16.8.1967, p. 1.

[2] ĠU L 259, tal-15.10.1979, p. 10.

[3] ĠU L 257, tas-16.9.1983, p. 1.

[4] ĠU L 251, tad-19.9.1984, p. 1.

--------------------------------------------------