31989L0665Official Journal L 395 , 30/12/1989 P. 0033 - 0035
Finnish special edition: Chapter 6 Volume 3 P. 0048
Swedish special edition: Chapter 6 Volume 3 P. 0048


Id-Direttiva Tal-Kunsill

tal-21 ta’ Diċembru 1989

dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi

(89/665/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100a tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

F’kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi d-Direttivi tal-Komunità dwar l-akkwist pubbliku, b’mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 71/305/KEE tas-26 ta’ Lulju 1971 li tikkonċerna l-koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi [4], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 89/440/KEE [5], u d-Direttiva tal-Kunsill 77/62/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1976 li tikkoordina l-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika [6], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 88/295/KEE [7], ma fihomx dispożizzjonijiet speċifiċi li jiżguraw l-applikazzjoni effettiva tagħhom;

Billi l-arranġamenti eżistenti f’livell kemm nazzjonali kemm tal-Komunità għall-assigurazzjoni ta’ l-applikazzjoni tagħhom mhumiex dejjem adegwati biex jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti Komunitarji partikolarment fi stadju meta l-ksur jista jiġi korrett;

Billi l-ftuħ ta’ l-akkwist pubbliku għall-kompetizzjoni mill-Komunità jeħtieġ żieda sostanzjali fil-garanziji ta’ trasparenza u non-diskriminazzjoni; billi, biex ikun hemm effetti tanġibbli, rimedji effettivi u rapidi għandhom ikunu disponibbli fil-każ ta’ ksur tal-liġi tal-Komunità fil-kamp ta’ l-akkwist pubbliku jew regoli nazzjonali li jimplimentaw dik il-liġi;

Billi f’ċerti Stati Membri l-assenza ta’ rimedji effettivi jew l-inadegwatezza ta’ rimedji eżistenti jżommu lil intrapriżi Komunitarji milli jissottomettu offerti fl-Istat Membru li fih l-awtorità kuntrattwali hija stabbilita; billi, għalhekk, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jirrimedjaw din is-sitwazzjoni;

Billi, ladarba l-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi huma ta’ tul daqshekk qasir, il-korpi kompetenti ta’ reviżjoni għandhom, fost ħwejjeġ oħra, jkunu awtorizzati jieħdu miżuri interim immirati lejn is-sospensjoni ta’ din il-proċedura jew l-implimentazzjoni ta’ kull deċiżjoni li tista’ tittieħed mill-awtorità kuntrattwali; billi ż-żmien qasir tal-proċeduri jfisser li l-ksur imsemmi qabel għandu jiġi ttrattat b’mod urġenti;

Billi huwa neċessarju li jiġi assigurat li proċeduri adegwati jeżistu fl-Istati Membri kollha sabiex jippermettu t-twarrib ta’ deċiżjonijiet meħuda illegalment u l-kumpens ta’ persuni milquta minn ksur;

Billi, meta intrapriżi ma jitolbux reviżjoni, ċertu ksur ma jistax jiġi korrett sakemm ma jkunux stabbilit mekkaniżmu speċifiku;

Billi, għalhekk, il-Kummissjoni, meta tikkunsidra li jkun ġie kommess ksur ċar u evidenti tul proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt, għandha tkun tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru u ta’ l-awtorità kuntrattwali kkonċernata sabiex jittieħdu passi xierqa għall-korrezzjoni rapida ta’ kull ksur allegat;

Billi l-applikazzjoni fil-prattika tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandha tiġi ri-eżaminata fi żmien erba’snin mill-implimentazzjoni tagħha fuq il-bażi ta’ informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membru li tikkonċerna l-funzjonament tal-proċeduri nazzjonali ta’ reviżjoni,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li, fir-rigward ta’ proċeduri ta’ għoti ta’ kuntratti li jaqgħu fl-iskop tad-Direttivi 71/305/KEE u 77/62/KEE, id-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kuntrattwali jistgħu jiġu riveduti effettivament, u b’mod partikolari, malajr kemm jista’ jkun skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli li ġejjin, u, b’mod partikolari, l-Artikolu 2(7) fuq il-bażi li dawn id-deċiżjonijiet kisru l-liġi tal-Komunità fil-qasam ta’ l-akkwist pubbliku jew tar-regoli nazzjonali li jimplimentaw dik il-liġi.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni bejn intrapriżi li jallegaw ħsara fil-kuntest tal-proċedura għall-għoti ta’ kuntratt bħala riżultat tad-distinzjoni magħmula b’din id-Direttiva bejn regoli nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità u regoli nazzjonali oħrajn.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri ta’ reviżjoni huma disponibbli, taħt regoli dettaljati li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, ta’ l-anqas għal kull persuna li jkollha jew kellha interess li takkwista kuntratt partikolari ta’ provvista pubblika jew xogħlijiet publiċi u li tkun sofriet ħsara jew qiegħda f’riskju li ssofri ħsara minn ksur allegat. B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li persuna li tfittex reviżjoni għandha tkun qabel innotifikat lill-awtorità kuntrattwali bil-ksur allegat u bl-intenzjoni tagħha li tfittex reviżjoni.

L-Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda li jikkonċernaw il-proċeduri ta’ reviżjoni speċifikati fl-Artikolu 1 jinkludi dispożizzjoni għall-poteri biex:

(a) jieħdu, ma’ l-ewwel opportunità u permezz ta’ proċeduri interlokutorji, miżuri interim bl-iskop li jikkoreġu l-ksur allegat jew jipprevienu aktar ħsara għall-interessi kkonċernati, inklużi miżuri biex jissospendu jew jiżguraw is-sospensjoni tal-proċedura ta’ l-għoti ta’ kuntratt pubbliku jew l-implimentazzjoni ta’ xi deċiżjoni meħuda mill-awtorità li tagħmel il-kuntratt;

(b) jew iwarrbu jew jiżguraw it-twarrib ta’ deċiżjonijiet meħuda illegalment, inkluża t-tneħħija ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi, ekonomiċi jew finanzjarji diskriminatorji fl-invit għal offerta, fid-dokumenti tal-kuntratt jew f’kull dokument ieħor li jirrelata għall-proċedura ta’ l-għoti tal-kuntratt;

(ċ) jagħtu kumpens lill-persuni milquta minn ksur.

2. Il-poteri speċifikati fil-paragrafu 1 jistgħu jingħataw lil korpi separati responsabbli għal aspetti differenti tal-proċedura tar-reviżjoni.

3. Mhux meħtieġ li l-proċeduri ta’ reviżjoni jkollhom fihom infushom l-effett tas-sospensjoni awtomatika fuq il-proċeduri ta’ l-għoti tal-kuntratt li jirrelataw għalihom.

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu illi meta qed jikkunsidraw jekk jordnawx miżuri interim il-korp responsabbli jista’ jieħu kont tal-konsegwenzi probabbli tal-miżuri għall-interessi kollha li x’aktarx jintlaqtu, kif ukoll l-interess pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux dawn il-miżuri meta l-konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu jaqbżu l-benefiċċji tagħhom. Deċiżjoni li ma jingħatawx miżuri interim m’għandhiex tippreġudika kull pretensjoni oħra tal-persuna li tkun qiegħda tfittex dawn il-miżuri.

5. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu illi meta jintalbu danni fuq il-bażi li deċiżjoni kienet ittieħdet illegalment, id-deċiżjoni kontestata għandha l-ewwel tiġi mwarrba mill-korp li jkollu l-poteri meħtieġa.

6. L-effetti ta’ l-eżerċizzju tal-poteri msemmij fil-pargrafu 1 dwar kuntratt konkluż sussegwentement għall-għoti tiegħu għandhom jiġu stabbilit bil-liġi nazzjonali.

Barraminnhekk, ħlief meta deċiżjoni għandha titwarrab qabel ma jingħataw id-danni, Stat Membru jista’ jipprovdi li, wara l-konklużjoni ta’ kuntratt wara l-għoti tiegħu, il-poteri tal-korp responsabbli għall-proċeduri ta’ reviżjoni għandhom jiġu limitati għall-għoti ta’ danni lil kull persuna li ssofri minn ksur.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet meħuda minn korpi responsabbli għall-proċeduri ta’ reviżjoni għandhom jiġu effettivament applikati.

8. Meta l-korpi responsabbli għall-proċeduri tar-reviżjoni ma jkunux ta’ karattru ġudizzjarju, raġunijiet bil-miktub għad-deċiżjonijiet tagħhom għandhom dejjem jingħataw. Barraminnhekk, f’dak il-każ, għandha ssir dispożizzjoni biex tiggarantixxi proċeduri li bihom kull miżura allegatament illegali meħuda mill-korp ta’ reviżjoni jew kull difett allegat fl-eżerċizzju tal-poteri mogħtija jistgħu jkunu suġġett ta’ reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn korp ieħor li jkun il-qorti jew it-tribunal fis-sens ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat tal-KEE u indipendentement minn kemm l-awtorità li tikkuntratta kif ukoll il-korp ta’ reviżjoni.

Il-membri ta’ dan il-korp indipendenti għandhom jinħatru u jħallu l-kariga taħt l-istess kondizzjonijiet bħal membri tal-ġudikatura fir-rigward ta’ l-awtorità responsabbli għall-ħatra tagħhom, il-perjodu tal-kariga tagħhom u t-tneħħija tagħhom. Ta’ l-anqas il-President ta’ dan il-korp indipendenti għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u professjonali bħall-membri tal-ġudikatura. Il-korp indipendenti għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu billi jsegwi proċedura li fiha jinstemgħu iż-żewġ naħat, u dawn id-deċiżjonijiet għandhom, b’mezzi stabbiliti minn kull Stat Membru jkunu jorbtu legalment.

L-Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni għandha tinvoka l-proċedura li jipprovdi għaliha dan l-Artikolu meta, qabel ma jiġi konkluż kuntratt, tikkonsidra li jkun ġie kommess ksur ċar u evidenti tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-kamp ta’ l-akkwist pubbliku tul l-għoti ta’ kuntratt li jaqa’ fil-qasam ta’ l-applikazzjoni tad-Direttivi 71/305/KEE u 77/62/KEE.

2. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru u lill-awtorità kontrattwali kkonċernta bir-raġunijiet li wassluha biex tikkonkludi li jkun ġie kommess ksur ċar u evidenti u titlob il-korrezzjoni tiegħu.

3. Fi żmien 21 jum mill-irċevuta tan-notifika msemmija fil-paragrafu 2, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lill-Kummisjsoni:

(a) il-konferma tiegħu li l-ksur ikun ġie korrett; jew

(b) sottomissjonijiet raġunati dwar għalfejn ma tkun saret l-ebda korrezzjoni; jew

(ċ) notifika li l-proċedura ta’ l-għoti tal-kuntratt tkun ġiet sospiża jew mill-awtorità kontrattwali jew fuq l-inizjattiva proprja tagħha jew fuq il-bażi tal-poteri speċifikati fl-Artikolu 2(1)(a).

4. Sottomissjoni raġunata skond il-paragrafu 3(b) tista’ tistrieħ fost ħwejjeġ oħrajn fuq il-fatt li l-ksur allegat ikun diġà s-suġġett ta’ proċeduri ġudizzjarji jew proċeduri oħrajn ta’ reviżjoni jew ta’ reviżjoni kif imsemmija fl-Artikolu 2(8). F’dan il-każ, l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bir-riżultat ta’ dawk il-proċeduri malli jsiru jafuh.

5. Meta tkun ingħatat notifika li proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt tkun ġiet sospiża skond il-paragrafu 3(ċ), l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni meta titneħħa s-sospensjoni jew tinbeda proċedura oħra ta’ kuntratt li tirrigwarda kompletament jew parzjalment għall-istess kwistjoni. Dik in-notifika għandha tikkonferma li l-ksur allegat ikun ġie korrett jew tinkludi sottomissjoni raġunata dwar għalfejn ma tkun saret l-ebda korrezzjoni.

L-Artikolu 4

1. Sa mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi, għandha tirrevedi l-mod li bih id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ikunu ġew implimentati u, jekk neċessarju, jagħmel proposti għal emendi.

2. Sa l-1 ta’ Marzu ta’ kull sena l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni informazzjoni dwar l-operazzjoni tal-proċeduri nazzjonali tagħhom ta’ reviżjoni tul is-sena kalendarja preċedenti. In-natura ta’ l-informazzjoni għandha tiġi determinata mill-Kummissjoni b’konsultazzjoni mal-Kumitati Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi.

L-Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ, qabel l-1 ta’ Diċembru 1991, il-miżuri neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali ewlenija li huma jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussel, fil-21 ta’ Diċembru 1989.

Għall-Kunsill

Il-President

É. Cresson

[1] ĠU C 230, tat-28.8.1987, p. 6 u ĠU C 15,tad-19.1.1989, p. 8.

[2] ĠU C 167,tas-27.6.1988, p. 77 u ĠU C 323,tas-27.12. 1989.

[3] ĠU C 347, tat-22.12.1987, p. 23.

[4] ĠU L 185, tas-16.8.1971, p. 5.

[5] ĠU L 210, tal-21.7.1989, p. 1.

[6] ĠU L 13, tal-15.1.1977, p. 1.

[7] ĠU L 127, ta’ l-20.5.1988, p. 1.

--------------------------------------------------