31982L0176Official Journal L 081 , 27/03/1982 P. 0029 - 0034
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 3 P. 0142
Portuguese special edition Chapter 15 Volume 3 P. 0142
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 3 P. 0211
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 3 P. 0211


Id-Direttiva tal-kunsill

tat-22 ta’ Marzu 1982

dwar il-valuri ta’ limitu u l-objettivi tal-kwalità għall-iskariki ta’ merkurju mill-industrija ta’ l-elettrosi tal-kloruri alkalini

(82/176/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 100 u 235 tiegħu,

Wara li kunsidra d-Direttiva 76/464/KEE ta’ l-4 ta’ Mejju 1976 dwar it-tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-ambjent akwatiku tal-Komunità [1], u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

Wara li kunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [2],

Wara li kunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [3],

Wara li kunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [4],

Billi, sabiex jipproteġi l-ambjent akwatiku tal-Komunità mit-tniġġis b’ċerti sustanzi perikolużi, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 76/464/KEE jipprovdi għal sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel li tistabbilixxi l-livelli ta’ l-emissjoni għall-iskariki tas-sustanzi fil-Lista 1 fl-Anness ta’ din id-Direttiva; billi l-Artikolu 6 ta’ l-istess Direttiva jipprovdi li valuri ta’ limitu għandhom jiġu stabbiliti għal dawn il-livelli ta’ l-emissjoni, kif ukoll għal objettivi tal-kwalità għall-ambjent akwatiku milqut minn dawn is-sustanzi;

Billi l-Lista I tinkludi l-merkurju u l-komposti tiegħu;

Billi l-Istati Membri meħtieġa japplikaw il-valuri ta’ limitu ħlief f’dawk il-każijiet fejn jistgħu japplikaw l-objettivi tal-kwalità;

Billi t-tniġġis mill-iskariku tal-merkurju fl-ilma huwa kawżat, fil-biċċa l-kbira, mill-elettrolisi tal-kloruri alkalini, valuri ta’ limitu għandhom l-ewwelnett jiġu stabbiliti għal din l-industrija kif ukoll objettivi tal-kwalità għall-ambjent akwatiku fejn il-merkurju jiġi skarikat minn din l-industrija; billi dawn l-iskariki għalhekk jeħtieġu awtorizzazzjoni minn qabel;

Billi l-iskop ta’ dawn l-objettivi tal-kwalità għandu jkun l-eliminazzjoni tat-tniġġis mill-merkurju mid-diversi partijiet ta’ l-ambjent akwatiku li jistgħu jiġu milquta mill-iskariki tal-merkurju mill-industrija ta’ l-elettrolisi tal-kloruri alkalini;

Billi dawn l-objettivi tal-kwalità għandhom jiġu stabbiliti b’mod definit għal dan l-iskop u mhux bl-intenzjoni li jiġu stabbiliti regoli marbutin mal-protezzjoni tal-konsumatur jew mat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-ambjent akwatiku;

Billi għandha titwaqqaf proċedura speċifika ta’ moniteragg sabiex tgħin lill-Istati Membri juru li l-objettivi tal-kwalità qegħdin jiġu mħarsa;

Billi l-applikazzjoni effikaċi ta’ din id-Direttiva teħtieġ dispożizzjonijiet għall-moniteragg mill-Istati Membri ta’ l-ambjent akwatiku milqut mill-iskariki tal-merkurju msemmija; billi l-Artikolu 6 tad-Direttiva 76/464/KEE ma’ jipprovdix is-setgħa sabiex jiġi introdott dan il-moniteragg; billi, minħabba li s-setgħa meħtieġa għall-azzjoni mhix ipprovduta fit-Trattat, l-Artikolu 235 tiegħu għandu jiġi invokat;

Billi huwa importanti li, kull ħames snin, il-Kummissjoni tgħaddi lill-Kunsill stima komparattiva ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva mill-Istati Membri;

Billi, minħabba li l-ilma ta’ taħt l-art huwa s-suġġett ta’ Direttiva speċifika, huwa eskluż mill-kamp ta’ l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1. Din id-Direttiva:

- tistabbilixxi, skond l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/464/KEE, il-valuri ta’ limitu għall-livelli ta’ emissjoni ta’ merkurju fl-iskariki mill-impjanti industrijali definiti fl-Artikolu 2 punt (d) tad-Direttiva preżenti,

- tistabbilixxi, skond l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 76/464/KEE, l-objettivi tal-kwalità għall-merkurju fl-ambjent akwatiku,

- tistabbilixxi, skond l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 76/464/KEE, il-limiti taż-żmien għall-konformità mal-kondizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri fil-każ ta’ skariki eżistenti,

- tistabbilixxi, skond l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 76/464/KEE, il-metodi ta’ referenza tal-kejl sabiex jista’ jiġi kkalkolat il-kontenut tal-merkurju fl-iskariki u fl-ambjent akwatiku,

- tistabbilixxi, skond l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 76/464/KEE, proċedura ta’ moniteragg,

- teħtieġ li l-Istati Membri jikkoperaw ma’ xulxin fil-każ ta’ skariki li jolqtu l-ilmijiet ta’ aktar minn Stat Membru wieħed.

2. Din id-Direttiva tapplika għall-ilmijiet riferiti fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 76/464/KEE minbarra għall-ilma ta’ taħt l-art.

Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva:

(a) "il-merkurju" ifisser:

- il-merkurju bħala element kimiku,

- il-merkurju f’kull wieħed mill-komposti tiegħu;

(b) "il-valuri ta’ limitu" ifissru:

il-valuri speċifikati fl-Anness I;

(ċ) "l-objettivi tal-kwalità" ifissru:

il-ħtiġiet speċifikati fl-Anness II;

(d) "impjant industrijali" ifisser:

impjant fejn il-kloruri alkalini jiġu elettrolizzati permezz ta’ ċelloli tal-merkurju;

(e) "impjant eżistenti" ifisser:

- impjant industrijali li jkun jopera fid-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva;

(f) "impjant ġdid" ifisser:

- impjant industrijali li jibda jopera wara d-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva;

- impjant industrijali eżistenti b’ kapaċità għall-elettrolisi tal-kloruri alkalini permezz taċ-ċelloli tal-merkurju li tkun żdiedet b’mod sostanzjali wara d-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

1. Il-valuri ta’ limitu, il-limiti taż-żmien għall-konformità magħhom u l-proċedura tal-moniteragg ta’ l-iskariki huma stabbiliti fl-Anness I.

2. L-awtorizzazzjonijiet riferiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 76/464/KEE irid ikollhom dispożizzjonijiet stretti għall-inqas daqs dawk fl-Anness I tad-Direttiva preżenti, minbarra f’dawk il-każijiet fejn Stat Membru jkun konformi ma’ l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 76/464/KEE fuq il-bażi tal-Annessi II u IV tad-Direttiva preżenti.

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid mill-anqas kull erba’ snin.

3. Bla ħsara għall-obligazzjonijiet tagħhom skond il-paragrafi 1 u 2 u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 76/464/KEE, l-Istati Membri jistgħu jagħtu awtorizzazzjonijiet għal impjanti ġodda fil-każ biss li dawn l-awtorizzazzjonijiet jinkludu referenza għall-istandards li jikkorispondu ma’ l-aħjar mezzi tekniċi disponibbli biex ma jsirux skariki ta’ merkurju.

Fejn għal raġunijiet tekniċi l-miżuri maħsuba ma’ jkunux jikkonformaw ma’ l-aħjar mezzi tekniċi disponibbli, l-Istat Membru, b’mod indipendenti mill-metodu li jadotta, għandu qabel kull awtorizzazzjoni jipprovdi lill-Kummissjoni l-ġustifikazzjonijiet għal dawn ir-raġunijiet.

Fi żmien tliet xhur, il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Istati Membri fejn tagħti l-opinjoni tagħha dwar id-deroga koperta fit-tieni subparagrafu.

4. Il-metodu ta’ l-analiżi ta’ referenza li jiddetermina l-preżenza tal-merkurju jinsab fl-Anness III.1. Jistgħu jintużaw metodi oħra jekk il-limiti tat-tkixxif, il-preċiżjoni u l-akkuratezza ta’ dawn il-metodi jkunu minn ta’ l-inqas tajbin daqs dawk stabbiliti fl-Anness III.1. L-akkuratezza meħtieġa fil-kejl tal-fluss hija speċifikata fl-Anness III.2.

Artikolu 4

L-Istati Membri konċernati għandhom ir-responsabbiltà għall-moniteragg ta’ l-ambjent akwatiku milqut mill-iskariki industrijali.

F’każ ta’ skariki li jolqtu l-ilmijiet ta’ diversi Stati Membri, l-Istati Membri konċernati għandhom jikkoperaw bl-għan li jarmonizzaw il-proċeduri tal-moniteragg.

Artikolu 5

1. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni provduta mill-Istati Membri fuq it-talba tagħha li għandha tissottometti f’kull każ, skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva 76/464/KEE, u b’mod partikolari dak li jikkonċerna:

- d-dettalji ta’ l-awtorizzazzjonijiet li jistabbilixxu l-livelli ta’emissjoni għall-iskariki tal-merkurju,

- r-riżultati tal-kejl magħmul min-network nazzjonali mwaqqfa sabiex tistabbilixxi l-konċentrazzjonijiet tal-merkurju,

il-Kummissjoni għandha tagħmel stima komparattiva ta’ l-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti mill-Istati Membri.

2. Kull ħames snin il-Kummissjoni għandha tgħaddi lill-Kunsill l-istima komparattiva riferita fil-paragrafu 1.

F’każ ta’ tibdil fl-għarfien xjentifiku relatat prinċiparjament mat-tossiċità, il-persistenza u l-akkumulazzjoni tal-merkurju f’organiżmi ħajjin u fis-sedimenti, jew f’każ li jkun hemm titjib fl-aħjar meżżi tekniċi disponibbli, il-Kummissjoni għandha tissottometti proposti xierqa lill-Kunsill bl-għan li tirrinforza, jekk ikun hemm bżonn, il-valuri ta’ limitu u l-objettivi tal-kwalità.

Artikolu 6

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva qabel l-1 ta’ Lulju 1983. Għandhom mill-ewwel jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-22 ta’ Marzu 1985.

Għall-Kunsill

Il-President

L. Tindemans

[1] ĠU L 129, tat-18.5.1976, p. 23.

[2] ĠU C 169, tas-6.7.1979, p. 2.

[3] ĠU C 341, tal-31.12.1980, p. 24.

[4] ĠU C 83, tat-2.4.1980, p. 16.

--------------------------------------------------

ANNESS I

Il-valuri ta’ limitu, it-temma taż-żmien għall-konformità magħhom, u l-proċeduri tal-monitorjar ta’ l-iskariki

1. It-tabella li ġejja tindika l-valuri ta’ limitu espressi f’termini ta’ konċentrazzjoni li, bħala prinċipju, m’għandhomx jiġu skorruti.

Unità ta’ kejl | Valuri ta’ limitu medji għal kull xahar li ma’ għandhomx jiġu skorruti mill-1 ta’ Lulju | Rimarki |

1983 | 1986 |

Salmura riċiklata u salmura mitlufa

Mikrogrammi ta’ merkurju għall kull litru | 75 | 50 | Applikabbli għall-kwantità totali ta’ merkurju preżenti fl-ilma kollu li jkun fih il-merkurju skarikat mis-sit ta’ l-impjant industrijali |

Fil-każijiet kollha, il-valuri ta’ limitu espressi bħala konċentrazzjonijiet massimi ma’ jistgħux ikunu akbar minn dawk espressi bħala kwantitajiet massimi diviżi bil-ħtiġiet ta’ l-ilma għal kull tunnellata ta’ kapaċità installata għall-produzzjoni tal-klorin

2. Madankollu, minħabba li l-konċentrazzjoni tal-merkurju fl-iskariki tiddependi mill-volum ta’ l-ilma involut, li jvarja skond il-proċessi u l-impjanti differenti, il-valuri ta’ limitu espressi f’termini ta’ kwantità ta’ merkurju skarikat f’relazzjoni mal-kapaċità installata għall-produzzjoni tal-klorin indikati fit-tabella li ġejja għandhom jiġu osservati f’kull każ.

Unità ta’ Kejl | Valuri ta’ limitu medji għal kull xahar li ma għandhomx jiġu skorruti mill-1 ta’ Lulju | Rimarki |

1983 | 1986 |

Salmura riċiklata

Grammi ta’ merkurju għal kull tunnellata ta’ kapaċità installata għall-produzzjoni tal-klorin | 0.5 | 0.5 | Applikabbli għall-merkurju preżenti fl-iskariki mill-unità tal-produzzjoni tal-klorin |

| 1.5 | 1.0 | Applikabbli għall-kwantità totali ta’ merkurju preżenti fl-ilma kollu li jkun fih il-merkurju skarikat mis-sit tal-impjant industrijali |

Salmura mitlufa

Grammi ta’ merkurju għal kull tunnellata ta’ kapaċità installata għall-produzzjoni tal-klorin | 8.0 | 5.0 | Applikabbli għall-kwantità totali tal-merkurju preżenti fl-ilma kollu li jkun fih il-merkurju skarikat mis-sit ta’ l-impjant industrijali |

3. Il-valuri ta’ limitu medji ta’ kuljum huma erba’ darbiet daqs il-valuri ta’ limitu medji korrispondenti għal kull xahar speċifikati fil-punti 1 u 2.

4. Trid tiġi stabbilità proċedura ta’ moniteragg għall-verifika tal-konformità ta’ l-iskariki ma’ l-livelli ta’ l-emissjoni li ġew stabbiliti skond il-valuri ta’ limitu stabbiliti f’dan l-Anness. Din il-proċedura għandha tipprovdi għal:

- it-teħid ta’ kuljum ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ l-iskariku fuq perijodu ta’ 24 siegħa u l-kejl tal-konċentrazzjoni tal-merkurju f’ dak il-kampjun, u

- il-kejl tal-fluss totali ta’ l-iskariku tul dak il-perijodu.

Il-kwantità ta’ merkurju skarikat matul ix-xahar għandu jiġi kalkulat billi jingħaddu flimkien il-kwantitajiet ta’ merkurju skarikati kuljum matul dak ix-xahar. Dan it-total imbagħad irid jiġi diviż bil-kapaċità installata għall-produzzjoni tal-klorin.

--------------------------------------------------

ANNESS II

Objettivi tal-kwalità

Għal dawk l-Istati Membri li japplikaw l-eċċezzjoni provduta fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 76/464/KEE, il-livelli ta' emissjoni li l-Istati Membri jridu jistabbilixxu u jiżguraw li jiġu applikati, skond l-Artikolu 5 ta' dik id-Direttiva, għandhom jiġu stabbiliti sabiex l-objettiv jew l-objettivi tal-kwalità xierqa fost dawk elenkati aktar il-quddiem jiġi jew jiġu mħarsa fiż-żona milquta mill-iskariki tal-merkurju mill-industrija ta' l-elettrolisi tal-kloruri alkalini. L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi ż-żona milquta f'kull każ u mill-objettivi tal-kwalità elenkati fil-paragrafu 1 għandha tagħżel l-objettiv jew l-objettivi li jidhrilha li jkun jew ikunu xierqa billi tqis l-użu intenzjonat taż-żona milquta, u wara li tkun ikkonsidrat il-fatt li l-iskop ta' din id-Direttiva huwa li t-tniġġis jiġi eliminat għal kollox.

1. L-objettivi tal-kwalità li ġejjin huma stabbiliti sabiex jiġi eliminat it-tniġġis definit fid-Direttiva 76/464 KEE, u skond l-Artikolu 2 ta' dik id-Direttiva:

1.1. Il-konċentrazzjoni ta' merkurju f'kampjun rappreżentattiv ta' laħam tal-ħut magħżul bħala indikatur ma tridx taqbeż iż-0; 3 mg/kg ta' laħam imxarrab.

1.2. Il-konċentrazzjoni totali ta' merkurju fl-ilma tal-wiċċ il-ġewwa mix-xtut milqut mill-iskariki ma tridx taqbeż il-1 g/1 bħala l-medja aritmetika tar-riżultati miksuba matul is-sena.

1.3. Il-konċentrazzjoni ta' merkurju maħlul fl-ilma ta' l-estwarji milqut mill-iskariki ma tridx taqbeż iż-0; 5 g/1 bħala l-medja aritmetika tar-riżultati miksuba matul is-sena.

1.4. Il-konċentrazzjoni ta' merkurju maħlul fl-ilmijiet tal-baħar territorjali u fl-ilmijiet ta' qrib il-kosta apparti l-ilmijiet ta' l-estwarji milquta mill-iskariki ma tridx taqbeż iż-0; 3 mg/1 bħala l-medja aritmetika tar-riżultati miksuba matul is-sena.

1.5. Il-kwalità ta' l-ilmijiet trid tkun suffiċjenti biex tikkonforma mal-ħtiġiet rigward il-preżenza tal-merkurju ta' kull Direttiva oħra tal-Kunsill li tapplika għal dawn l-ilmijiet.

2. Il-konċentrazzjoni tal-merkurju fis-sedimenti jew fil-frott tal-baħar bil-qoxra ma jridx jiżdied b'mod sinifikanti biż-żmien.

3. Fejn diversi objettivi tal-kwalità japplikaw għall-ilmijiet f' żona waħda, il-kwalità ta' l-ilmijet trid tkun suffiċjenti biex tissodisfa kull wieħed minnhom.

4. Il-valuri fl-għamla numerika ta' l-objettivi tal-kwalità speċifikati f'1.2, f'1.3 u f'1.4, bħala eċċezzjoni u fejn meħtieġ għal raġunijiet tekniċi, jistgħu jiġu mmoltiplikati b'1; 5 sat-30 ta' Ġunju 1986jekk il-Kummissjoni tkun ġiet innotifikata minn qabel.

--------------------------------------------------

ANNESS III

Metodu tal-kejl ta' referenza

1. Il-metodu ta' referenza għall-analiżi sabiex jiġi stabbilit il-kontenut tal-merkurju fl-ilmijiet, fil-laħam tal-ħut, fis-sedimenti u fil-frott tal-baħar bil-qoxra huwa permezz ta' l-ispettrofotometrija bl-assorbiment atomiku mingħajr fjamma wara trattament xieraq minn qabel tal-kampjun li jikkonsidra b'mod partikolari il-preossidazzjoni tal-merkurju u r-riduzzjoni suċċessiva tal-joni tal-merkurju Hg (II).

Il-limiti tat-tkixxif [1] iridu jkunu hekk illi l-konċentrazzjoni tal-merkurju tista' tiġi mkejla b' akkuratezza [2] ta' ± 30 % u bi preċiżjoni [3] ta' ± 30 % f'dawn il-konċentrazzjonijiet li ġejjin:

- fil-każ ta' skariki, parti minn kull għaxra tal-konċentrazzjoni massima ta' merkurju permessa, speċifikata fl-awtorizzazzjoni,

- fil-każ ta' l-ilma tal-wiċċ, parti minn kull għaxra tal-konċentrazzjoni tal-merkurju speċifikata fl-objettiv tal-kwalità,

- fil-każ tal-laħam tal-ħut u tal-frott tal-baħar bil-qoxra, parti minn kull għaxra tal-konċentrazzjoni tal-merkurju speċifikata fl-objettiv tal-kwalità,

- fil-każ tas-sedimenti, parti minn kull għaxra tal-konċentrazzjoni tal-merkurju fil-kampjun jew 0; 05 mg/kg piż niexef, skond liema ċifra tkun l-akbar.

2. Il-kejl ta' l-fluss irid isir b'akkuratezza ta' ± 20 %.

[1] Id-definizzjonijiet ta' dawn it-termini huma dawk speċifikati fid-Direttiva tal-Kunsill 79/869/KEE tad-9 ta' Ottubru 1979 li tirrigwarda l-metodi tal-kejl u l-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u ta' l-analiżi ta' l-ilma tal-wiċċ maħsub għall-produzzjoni ta' l-ilma tax-xorb fl-Istati Membri (ĠU L 271, tad-29.10.1979, p. 44).

[2] Id-definizzjonijiet ta' dawn it-termini huma dawk speċifikati fid-Direttiva tal-Kunsill 79/869/KEE tad-9 ta' Ottubru 1979 li tirrigwarda l-metodi tal-kejl u l-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u ta' l-analiżi ta' l-ilma tal-wiċċ maħsub għall-produzzjoni ta' l-ilma tax-xorb fl-Istati Membri (ĠU L 271, tad-29.10.1979, p. 44).

[3] Id-definizzjonijiet ta' dawn it-termini huma dawk speċifikati fid-Direttiva tal-Kunsill 79/869/KEE tad-9 ta' Ottubru 1979 li tirrigwarda l-metodi tal-kejl u l-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u ta' l-analiżi ta' l-ilma tal-wiċċ maħsub għall-produzzjoni ta' l-ilma tax-xorb fl-Istati Membri (ĠU L 271, tad-29.10.1979, p. 44).

--------------------------------------------------

ANNESS IV

Proċedura tal-moniteragg għall-objettivi tal-kwalità

1. Għal kull awtorizzazzjoni mogħtija skond din id-Direttiva, l-awtorità kompetenti għandha tispeċifika r-restrizzjonijiet, il-proċedura tal-moniteragg u t-temma taż-żmien sabiex tiġi żgurata l-konformita ma' l-objettiv jew l-objettivi tal-kwalità konċernati.

2. B'konformità ma' l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 76/464/KEE, l-Istati Membri għandhom jirraportaw lill-Kummissjoni kull objettiv tal-kwalità magħżul u applikat, dwar:

- il-punti ta' l-iskariku u l-mezzi tat-tixrid,

- iż-żona fejn l-objettiv tal-kwalità ikun qiegħed jiġi applikat,

- is-sit tal-punti tat-teħid tal-kampjuni,

- il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni,

- il-metodi użati għat-teħid tal-kampjuni u għall-kejl,

- ir-riżultati miksuba.

3. Il-kampjuni jridu jirrappreżentaw tajjeb il-kwalità ta' l-ambjent akwatiku fiż-żona milquta mill-iskariki, u l-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni trid tkun biżżejjed biex tindika kull bidla fl-ambjent akwatiku, wara li jitqiesu b'mod partikolari l-varjazzjonijet naturali fis-sistema idroloġika. L-analiżi tal-ħut ta' l-ilma mielaħ trid issir fuq numru ta' kampjuni u speċi li jkun rappreżentattiv biżżejjed.

4. Rigward l-objettiv tal-kwalità f'1.1 ta' l-Anness II, l-awtorità kompetenti għandha tagħżel dawk l-ispeċi tal-ħut li għandhom jintużaw bħala indikaturi ta' referenza għall-analiżi. Għall-ilma mielaħ l-ispeċi magħżula minn fost dawk li jgħixu fl-ilmijet ta' madwar il-kosta u maqbuda lokalment jistgħu jinkludu l-merluzz, il-merlangu, il-barbun tat-tbajja, il-kavall, il-Melanogrammus aeglefinus u l-barbun ta' l-għain.

--------------------------------------------------