31979L0409Official Journal L 103 , 25/04/1979 P. 0001 - 0018
Greek special edition: Chapter 15 Volume 1 P. 0202
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 2 P. 0125
Portuguese special edition Chapter 15 Volume 2 P. 0125
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 2 P. 0161
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 2 P. 0161


Id-Direttiva tal-Kunsill

tat-2 ta’ April 1979

Dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi

(79/409/KEE)

Il-kunsill tal-komunitajiet ewropej,

Wara li kkunsidra t-trattat li jistabbilixxi l-komunità ekonomika ewropea, u partikolarment l-artikolu 235 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-parlament ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-kumitat ekonomiku u soċjali [3],

Billi d-dikjarazzjoni tal-kunsill tat- 22 ta’ novembru 1973 dwar il-programm ta’ l-azzjoni tal-komunitajiet ewropej dwar l-ambjent [4] isejħa għall-azzjonijiet speċifiċi għal protezzjoni ta’ l-għasafar, supplimentata mir-reżoluzzjoni tal-kunsill tal-komunitajiet ewropej u r-rappreżentanti tal-gvernijiet ta’ l-istati membri laqgħa fil-kunsill tas-17 ta’ mejju 1977 dwar il-kontinwazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika tal-komunitá ewropea u tal-programm ta’ l-azzjoni dwar l-ambjent [5];

Billi numru kbir ta’ speċi ta’ l-għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri qed jonqsu fin-numru, f’ħafna każi b’mod magħġġel; billi dan it-tnaqqis jirrapreżenta theddid serju għal konservazzjoni ta’ l-ambjent naturali, partikolarment minħabba l-bilanċi bijoloġiċi mhedda minn dan;

Billi l-ispeċi ta’ l-għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri huma prinċipalment speċi li jemigraw; billi speċi bħal dawn jikkostitwixxu patrimonju komuni u billi l-protezzoni effettiva ta’ l-għasafar hija problema ambjentali tipikament trans-konfinali li ġġib magħha responsabbilitajiet komuni;

Billi l-kundizzjonijiet tal-ħajja għall-għasafar fil-groenlandja huma fundamentalment differenti minn dawk f’reġjunijiet oħra tat-territorji ewropej ta’ l-istati membri fuq il-ħsieb ta’ ċirkostanzi ġenerali u partikolarment fil-klima, densità baxxa tal-popolazzjoni u daqs eċċezjonali u s-sitwazzjoni ġeografika tal-gżira;

Billi għalhekk din id-direttiva ma għandix tapplika għall-groenlandja;

Billi l-konservazzjoni ta’ l-ispeċi ta’ l-għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri hija neċessarja li tintlaħaq, fil-ħidma tas-suq komuni, ta’ l-għanijiet tal-komunitá rigward it-tmexxija ’l quddiem tal-kundizzjonijiet tal-ħajja, l-iżvilupp armonizzat ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-komunità u l-espansjoni kontinwa u bilanċjata, iżda l-poteri speċifiċi meħtieġa biex jaġġixxu ma ġewx provduti fit-trattat;

Billi l-miżuri li għandhom ikunu meħuda ma għandhomx japplikaw għal fatturi varji li jistgħu jaffetwaw in-numru ta’ l-għasafar, prinċipalment tar-riperkussjonijiet ta’ l-attivitaiet tal-bniedem u partikolarment fid-drawwiet tagħhom u partikolarment fid-distruzzjoni u tniġġis ta’ l-habitat tagħhom, qbid u qtil mill-bniedem u l-kummerċ li jirriżulta minn prattiċi simili; billi l-ebusija tal-miżuri simili għandhom ikunu adottati għas-sitwazzonijiet partikolari ta’ l-ispeċi varji fil-qafas tal-politika tal-konservazzjoni;

Billi l-konservazzjoni hija mmirata lejn protezzjoni fit-tul u l-amministrazzjoni tar-riżorsi naturali bħala parti integrali tal-patrimonju tal-poplu ta’ l-ewropa; billi din tagħmel possibbli għall- kontroll tar-riżorsi naturali u tirregola l-użu tagħhom fuq il-bażi tal-miżuri neċessarji għal manutenzjoni u l-aġġustamenti tal-bilanċi naturali bejn speċi sakemm huwa raġonevolment possibbli;

Billi l-preservazzjoni, l-manutenzzoni jew ir-restawrazzjoni tad-diversità suffiċjenti u ż-żoni ta’ habitat huma essenzjali għall-konservazzjoni ta’ l-ispeċi kollha ta’ l-għasafar; billi ċerti speċi ta’ l-għasafar għandhom ikunu suġġetti għal miżuri speċjali ta’ konservazzjoni li jikkonċernaw l-habitat tagħhom bil-għan li jassiguraw is-sopravvivenza tagħhom u r-riproduzzjoni fiż-żoni tad-distribuzzjoni tagħhom; billi miżuri simili għandhom jieħdu ukoll in kunsiderazzjoni l-ispeċi li jemigraw u għandhom ikunu koordinati bil-għan li jirriżultaw f’ koerenza sħiħa;

Billi, bil-għan li jkunu prevenut li l-interessi kummerċjali jeżerċitaw pressjoni possibbili perikoluża dwar il-livelli ta’ l-isfruttar huwa neċessarju li tkun imposta projbizzjoni ġenerali fuq il-kummerċ u li jkunu ristretti d-derogi kollha għal dawk l-ispeċi li l-istatus bijoloġiku tagħhom jippermeti dan, kunsiderazzjoni tkun meħuda tal-kondizzjonijiet speċifiċi li jkun hemm f’reġjunji differenti;

Billi, minħabba l-livell għoli tal-popolazzjoni tagħhom, id-distribuzzjoni ġeografika u r-rata tar-riproduzzjoni fil-komunitá bħala parti sħiħa, ċerti speċi jistgħu jkunu soġġetti għall-kaċċa, li jikostitwixxu sfruttar aċċetabbli; billi ċerti limiti huma stabbiliti u rispettati, kaċċa bħal din għandha tkun kompatibbli mal-manteniment tal-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi f’livell sodisfaċenti;

Billi l-meżżi differenti, l-apparat u l-metodi ta’ kaċċa jew qtil fuq skala kbira jew tal-kaċċa li ma hix selettiva jew qtil u kaċċa flimkien ma’ ċerti forom ta’ trasport għandhom ikunu projbiti minħabba l-pressjoni eċċessiva li huma jeżerċitaw fuq in-numri ta’ l-ispeċi konċernati;

Billi, minħabba l-importanza li tista tkun marbuta ma’ ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi, għandu jkun hemm dispożizzjoni għall-possibilità ta’ derogi dwar ċerti kundizzjonijiet u suġġetti għal sorveljar mill-kummissjoni;

Billi l-konservazzjoni ta’ l-għasafar u, partikolarment, ta’ l-għasafar li jemigraw tippreżenta problemi li jixirqilhom riċerka xjentifika; billi riċerka simili tagħmilha possibbli ukoll li tagħmel stima ta’ l-effettività tal-miżuri meħuda;

Billi għandha ssir attenzjoni b’ konsultazzjoni mal-kummissjoni biex wieħed jassigura li wara l-introduzzjoni ta’ xi speċi ta’ l-għasafar selvaġġi li ma jinsabux fin-nautra fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri ma jikkawżawx perikolu għall-flora u l-fawna lokali;

Billi l-kummissjoni kull tlett snin għandha tipprepara u tittrasmetti lill-istati membri rapport kompost bażat fuq l-informazzjoni mogħtija mill-istati membri dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali introdotti skond din id-direttiva;

Billi huwa neċessarju li jkunu adattati kemm jista jkun malajr ċerti l-annessi fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku; billi, biex tkun faċilitata l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa għal dan il-għan, għandha tkun provduta proċedura li tistabbilixxi kooperazzjoni stretta bejn l-istati membri u l-kummissjoni fil-kumitat għall-adattazzjoni għal progress tekniku u xjentifiku,

Adotta din id-direttiva:

L-artikolu 1

1. Din id-direttiva hija dwar il-konservazzjoni ta’ l-ispeċi kollha ta’ l-għasafar li jinsabu fin-natura fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri għall-liema japplika t-trattat. Din tkopri l-protezzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll ta’ dawn l-ispeċi u tipreskrivi regoli għall-isfruttar tagħhom.

2. Din għandha tapplika għall-għasafar, il-bajd, il-bejtiet u l-habitats tagħhom.

3. Din id-direttiva ma għandix tapplika għall-groenlandja.

L-artikolu 2

L-istati membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex iżommu l-popolazzjoni għall-ispeċi li ssir referenza għalihom fl-artikolu 1 fil-livell li jikorrispondi partikolarment għall-ħtiġiet ekoloġiċi, xjentifiċi u kulturali, filwaqt li tittieħed kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet ekonomiċi u rekreazzjonali, jew biex tkun adattata l-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi għal dak il-livell.

L-artikolu 3

1. Fid-dawl tal-ħtiġiet li ssir referenza għalihom fl-artikolu 2, l-istati membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippriservaw, imantnu jew jirripristinaw diversita’ suffiċenti u żoni ta’ habitats għall-ispeċi kollha ta’ l-għasafar li ssir referenza għalihom fl-artikolu 1.

2. Il-preservazzjoni, il-manutenzjoni u r-ripristinar tal-bijotopi u l-habitats għandhom jinkludu primarjament l-miżuri li ġejjin:

(a) kreazzjoni ta’ żoni protetti;

(b) żamma u amministrazzjoni bi qbil mal-bżonnijiet ekoloġiċi tal-habitats ġewwa u barra ż-żoni protetti;

(ċ) ripristinar tal-bijotopi meqruda;

(d) kreazzjoni ta’ bijotopi.

L-artikolu 4

1. L-ispeċi msemmija fl-anness i għandhom ikunu s-suġġetti ta’ miżuri speċjali ta’ konservazzoni li jikonċernaw il-habitats tagħhom bil-għan li tkun assigurata s-sopravvivenza u r-riproduzzjoni tagħhom fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom.

F’ konnessjoni ma’ dan, għandu jittieħed kont ta’ l-:

(a) ispeċi fil-perikolu ta’ l-estinzjoni;

(b) ispeċi vulnerabbli għat-tibdil speċifiku fil-habitats tagħhom;

(ċ) ispeċi kkunsidrati rari minħabba popolazzjonijiet żgħar jew distribuzzjoni lokali ristretta;

(d) ispeċi oħra li jkollhom bżonn attenzjoni partikolari għar-raġunijiet tan-natura speċifika tal-habitats tagħhom.

Drawwiet u varjazzjonijiet fil-livelli tal-populazzjoni għandhom ikunu meħuda in konsiderazzjoni bħala sfond għal evalwazzjonijiet.

L-istati membri għandhom jikklassifikaw partikolarment l-aktar territorji tajbin fin-numru u daqs bħala żoni speċjali tal-protezzjoni għall-konservazzjoni ta’ dawn l-ispeċi, b’ konsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom ta’ protezzjoni fiż-żona ġeografika tal-baħar u ta’ l-art fejn tapplika din id-direttiva.

2. L-istati membri għandhom jieħdu miżuri simili għall-ispeċi migratorji regolari mhux elenkati fl-anness i, billi jżommu f’moħħom il-bżonn tagħhom għal protezzjoni fiż-żona ġeografika tal-baħar u ta’ l-art fejn tapplika din id-direttiva, rigward iż-żoni ta’ tagħmmir, tbiddil u żoni fejn iqattgħu ix-xitwa u postijiet ta’ waqfien tul ir-rotot migratorji tagħhom. Għal dan il-għan, l-istati membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni fl-artijiet niedja u partikolarment għall-artijiet niedja ta’ importanza internazzjonali.

3. L-istati membri għandhom jibgħatu lill-kummissjoni l-informazzjoni kollha rilevanti sabiex din tkun tista tieħu inizjattivi xierqa bil-għan li tikkordina b’mod xieraq biex tassigura li ż-żoni li hemm provvduti fil-paragrafi 1 u 2 fuq jiffurmaw koerenza sħiħa li tkun konformi mal-ħtiġiet ta’ protezzjoni ta’ dawn l-ispeċi fiż-żona ġeografika tal-baħar u ta’ l-art fejn tapplika din id-direttiva.

4. Fir-rigward taż-żoni ta’ protezzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fuq, l-istati membri għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jevitaw tniġġis jew deterjorazzjoni tal-habitat jew kwalunkwe tfixkil li jaffettwa l-għasafar, sakemm dawn jistgħu ikunu sinifikanti fil-kuntest ta’ l-għanijiet ta’ dan l-artikolu. Barra minn dawn iż-żoni tal-protezzjoni, l-istati membri għandhom jistinkaw biex jevitaw it-tniġġis jew deterjorazzjoni tal-habitats.

L-artikolu 5

Mingħajr preġudizzju għall-artikoli 7 u 9, l-istati membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabilixxu sistema ġenerali ta’ protezzjoni għall-ispeċi kollha ta’ l-għasafar imsemmija fl-artikolu 1, li tipprojbixxi partikolarment:

(a) il-qtil u l-qabda intenzjonata bi kwalunkwe metodu;

(b) il-qerda intenzjonata ta’, jew ħsara lill-bejtiet tagħhom u l-bajd jew it-tneħħija tal-bejtiet tagħhom;

(ċ) teħid tal-bajd tagħhom fis-salvaġġ u ż-żamma ta’ dawn il-bajd anke jekk vojta;

(d) it-tfixkil intenzjonat ta’ dawn l-għasafar partikolarment waqt il-perjodu tat-tagħmmir u tkabbir, sakemm dan it-tfixkil jista jkun sinifikanti fil-kuntest ta’ l-għanijiet ta’ din id-direttiva;

(e) iż-żamma ta’ għasafar ta’ speċi li l-kaċċa u l-qabda tagħhom hija projbita

L-artikolu 6

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 3, l-istati membri għandhom jipprojbixxu, għall-ispeċi kollha ta’ l-għasafar imsemmija fl-artikolu 1, il-bejgħ, trasport għall-bejgħ, żamma għall-bejgħ u l-offerta tal-bejgħ għal għasafar ħajjin jew mejtin ta’ xi partijiet faċilment jintgħarfu jew derivattivi ta’ dawn l-għasafar.

2. L-attivitajiet msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu prġubiti fir-rispett ta’ l-ispeċi msemmija fl-anness iii/1, iżda l-għasafar li kienu maqtula jew maqbuda legalment jew mod ieħor akkwistati b’mod legali.

3. L-istati membri jistgħu, għal l-ispeċi elenkati fl-anness iii/2, jippermetu fit-territorju tagħhom l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, billi jagħmlu dispożizzjonijiet għal ċerti restrizzjonijiet, kemm il-darba l-għasafar kienu legalment maqtula jew maqbuda jew b’ xi mod ieħor legalment akkwistati.

L-istati membri li jixtiequ jagħtu awtoriżżazzjoni simili għandhom l-ewwel qabel kollox jikkonsultaw mal-kummissjoni bil-għan li jeżaminaw flimkien magħha jekk il-kummerċ tal-kampjuni ta’ l-ispeċi bħal dawn jistax jirriżulta jew jistax ikun raġonevolment maħsub li jirriżulta li l-livelli tal-popolazzjoni, id-distribuzzjoni ġeografika jew ir-rata tar-riproduzzjoni ta’ l-ispeċi jkunu perikolati fil-komunità. Jekk dan l-eżami juri li l-awtoriżżazzjoni maħsuba, fl-opinjoni tal-kummissjoni, se tirriżulta f’waħda mill-ispeċi msemmija qabel li tkun hekk perikolata jew bil-possibilità li huma jkunu hekk ipperikolati, il-kummissjoni għandha tibgħat rakkomandazzjoni raġunata lill-istat membru kkonċernat li tesprimi fiha l-opposizzjoni tagħha għall-kummerċ ta’ l-ispeċi in kwistjoni. Jekk il-kummissjoni tikkunsidra ma jeżisti li ebda riskju, din għandha tinforma b’dan lill-istat membru kkonċernat.

Ir-rakkomandazzjoni tal-kummissjoni għandha tkun ippubblikata fil-ġurnal uffiċjali tal-komunitajiet ewropej.

L-istati membri li jkunu qed jagħti awtoriżżazzjoni skond dan il-paragrafu għandhom jivverifikaw f’intervalli regolari li l-kundizzjonjiet li jirregolaw l-għoti ta’ awtoriżżazzoni bħal din jibqgħu jiġu mħarsa.

4. Il-kummissjoni għandha tagħmel studji dwar l-istat bijoloġiku ta’ l-ispeċi elenkati fl-anness iii/3 u dwar l-effetti tal-kummerċ fuq dan l-istat.

Din għandha tibgħat, mhux iktar tard minn erba’ xhur qabel il-limitu ta’ żmien imsemmi fl-artikolu 18(1) ta’ din id-direttiva, rapport u l-proposti tagħha lill-kumitat imsemmi fl-artikolu 16, bil-għan li tittieħed deċiżjoni għad-dħul ta’ dak l-ispeċi fl-anness iii/2.

Sakemm tittieħed din id-deċiżjoni, l-istati membri jistgħu japplikaw ir-regoli eżistenti nazzjonali mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 tagħha.

L-artikolu 7

1. Minħabba l-livell tal-popolazzjoni tagħhom, d-distribuzzjoni ġeografika u r-rata tar-riproduttività fil-komunitá, l-ispeċi elenakti fl-anness ii jistgħu jkunu soġġetti għall-kaċċa skond il-leġislazzjoni nazzjonali. L-istati membri għandhom jassiguraw li l-kaċċa ta’ dawn l-ispeċi ma tfixkilx l-isforzi tal-konservazzoni fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom.

2. L-ispeċi msemmija fl-anness ii/1 jistgħu jkun soġġetti għal kaċċa fiż-żona ġeografika tal-baħar u ta’ l-art fejn tapplika din id-direttiva.

3. L-ispeċi msemmija fl-anness ii/2 jistgħu jkunu soġġetti għal kaċċa biss fl-istati membri li jkunu indikati.

4. L-istati membri għandhom jassiguraw li l-prattika tal-kaċċa, inkluż il-falkunerija jekk prattikata, kif prattikata bi qbil mal-miżuri nazzjonali fis-seħħ, tikkonforma mal-prinċipji ta’ l-użu bil-għaqal u l-bilanċ ekoloġiku tal-kontroll ta’ l-ispeċi ta’ l-għasafar kkonċernati u li din il-prattika tkun kompatibbli għal dak li jirrigwarda l-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi, partikolarment l-ispeċi migratorji, mall-miżuri li jirriżultaw mill-artikolu 2. Dawn għandhom jaraw partikolarment li l-ispeċi li japplikaw għalihom il-liġijiet tal-kaċċa ma humiex soġġetti għal kaċċa fl-istaġun tat-trobbija u lanqas waqt l-istadji differenti tar-riproduzzjoni. Fil-każ ta’ l-ispeċi migratorji, għandhom jaraw partikolarment għal liema r-regolamenti tal-kaċċa japplikaw ma humiex soġġetti għall-kaċċa waqt il-perjodu tar-riproduzzjoni tagħhom jew waqt il-perjodu tar-ritorn tagħhom għall-postijiet tat-trobbija. L-istati membri għandhom jibgħatu lill-kummissjoni l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-applikazzjoni fil-prattika tar-regolamenti tal-kaċċa tagħhom.

L-artikolu 8

1. Dwar il-kaċċa, qabda jew qtil ta’ l-għasafar taħt din id-direttiva, l-istati membri għandhom jipprojbixxu l-użu tal-meżżi, arranġamenti u l-metodi kollha użati għall-qabda jew qtil ta’ l-għasafar fuq skala kbira jew mhux selettiva jew li jkunu kapaċi jikkawżaw l-għejbien lokali ta’ speċi, partikolarment l-użu ta’ dawk elenkati fl-anness iv (a).

2. Aktar minn hekk, l-istati membri għandhom jipprojbixxu kull kaċċa mill-modi tat-trasport u taħt il-kondizzonijiet imsemmija fl-anness iv (b).

L-artikolu 9

1. L-istati membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonjiet ta’ l-artikoli 5, 6, 7 u 8, fejn ma hemmx ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti għar-raġunijiet li ġejjin:

(a) - fl-interess tas-saħħa u s-siġurtá tal-pubbliku

- fl-interess tas-sigurtá ta’ l-ajru,

- biex ikunu prevenuti l-ħsarat serji tal-uċuħ, tal-bhejjem, tal-foresti, tas-sajd u ta’ l-ilma,

- għall-protezzjoni tal-flora u l-fawna;

(b) għal l-għanijiet tar-riċerka u t-tagħlim, tar-ripopolazzjoni, l-introduzzjoni mill-ġdid u għat-tagħmmir neċessarju għal dawn l-għanijiet;

(ċ) biex jippermetu, taħt kondizzjonijiet ta’ sorveljanza stretta u fuq bażijiet selettivi, l-qabda, ż-żamma jew l-użi oħra meqjusa ta’ ċerti għasafar f’numri żgħar.

2. Id-derogi għandhom jispeċifikaw:

- l-ispeċi li huma suġġetti għad-derogi,

- l-meżżi, l-arranġamenti jew il-metodi awtoriżżati għall-qabda jew il-qtil,

- il-kondizzjonjiet tar-riskju u ċ-ċirkostanzi taż-żmien u l-post skond liema derogi bħal dawn jistgħu jingħataw,

- l-awtorità li jkollha s-setgħa li tiddikjara li l-kundizzjonijiet meħtieġa jkunu sodisfatti u li tiddeċidi liema meżżi, arranġamenti jew metodi jistgħu jkunu użati, f’liema limiti u minn min,

- il-kontrolli li se jkunu magħmula.

3. Kull sena l-istati membri għandhom jibgħatu rapport lill-kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-artikolu.

4. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli għaliha u partikolarment fl-informazzjoni kommunikata skond il-paragrafu 3, il-kummissjoni għandha dejjem tassigura li l-kundizzjonijiet kollha ta’ dawn id-derogi ma humiex inkompatibbli ma’ din id-direttiva. Din għandha tieħu passi xierqa għal dan l-iskop.

L-artikolu 10

1. L-istati membri għandhom jinkoraġġixu r-riċerka u kull operat meħtieġ bħala bażi tal-protezzjoni, l-amministrazzjoni u l-użu tal-popolazzjoni ta’ l-ispeċi kollha ta’ l-għasafar imsemmija fl-artikolu 1.

2. Attenzjoni partikolari għandha tkun mogħtija għar-riċerka u l-operat fuq is-suġġetti elenkati fl-anness v. L-istati membri għandhom jibgħatu lill-kummissjoni kull informazzjoni meħtieġa biex jgħinuha tieħu l-miżuri xierqa għall-kordinazzjoni tar-riċerka u l-operat imsemmi f’dan l-artikolu.

L-artikolu 11

L-istati membri għandhom jaraw li kull introduzzjoni ta’ l-ispeċi ta’ l-għasafar li ma jinstabux fin-natura fl-istat selvaġġ fit-territorju ewropew ta’ l-istati membri ma jipreġudikawx il-flora u l- fawna lokali. B’ konnessjoni ma’ dan dawn għandhom jikkonsultaw lill-kummissjoni.

L-artikolu 12

1. L-istati membri għandhom jibgħatu lill-kummissjoni kull tlett snin, li jibdew mid-data ta’ l-skadenza taż-żmien limitat msemmi fl-artikolu 18(1), rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali meħuda taħt dan.

2. Il-kummissjoni għandha tipprepara kull tlett snin rapport kompost bażat fuq l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Dik il-parti ta’ l-abbozz tar-rapport li jkopri l-informazzjoni mogħtija minn stat membru għandha tkun mibgħuta lill-awtoritajiet ta’ l-istati membri fil-kwistjoni għal verifika. Il-verżjoni finali tar-rapport għandha tkun mibgħuta lill-istati membri.

L-artikolu 13

L-applikazzjoni tal-miżuri meħuda skond din id-direttiva ma għandhomx iwasslu għad-deterjorazzjoni fis-sitwazzjoni preżenti rigward il-konservazzjoni ta’ l-ispeċi ta’ l-għasafar msemmi fl-artikolu 1.

L-artikolu 14

L-istati membri jistgħu jintroduċu miżuri protettivi aktar stretti minn dawk li hemm provvduti f’din id-direttiva.

L-artikolu 15

Emendi neċessarji għall-adattament ta’ l-anness i u v għal din id-direttiva għall-proġress tekniku u xjentifiku u l-emendi msemmija fit-tieni paragrafu ta’ l-artikolu 6(4) għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura preskritta fl-artikolu 17.

L-artikolu 16

1. Għall-għanijiet ta’ l-emendi msemmija fl-artikolu 15 ta’ din id-direttiva, huwa hawnhekk stabbilit kumitat għall-adattazzjoni tal-prograss tekniku u xjentifiku (minn hawn ’l quddiem "il-kumitat"), li jkun jikkonsisti minn rappreżentanti ta’ l-istati membri u mmexxi minn rappreżentant tal-kummissjoni.

2. Il-kumitat għandu jistipula r-regoli tal-proċedura tiegħu.

L-artikolu 17

1. Fejn il-proċedura preskritta f’dan l-artikolu għandha tkun segwita, materji għandhom ikunu riferiti lill-kumitat mill-president tiegħu, jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba tar-rappreżentant ta’ l-istat membru.

2. Ir-rappreżentant tal-kummissjoni għandu jibgħat lill-kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom ikunu meħuda. Il-kumitat għandu jibgħat l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f’ limitu ta’ żmien preskritt mill-president wara li jikkunsidra l-urġenza tal-materja. Dan għandu jaġġixxxi bil-maġġoranza ta’ 41 vot, bil-voti ta’ l-istati membri li jkunu peżati kif provdut fl-artikolu 148(2) tat-trattat. Il-president ma għandux jivvota.

3. (a) il-kummissjoni għandha tadotta l-miżuri previsti fejn ikunu b’mod konformi ma’ l-opinjoni tal-kumitat.

(b) fejn il-miżuri previsti ma humiex bi qbil ma’ l-opinjoni tal-kumitat, jew jekk ebda opinjoni ma hija mibgħuta, il-kummissjoni għandha mingħajr dewmien tibgħat proposta lill-kunsill li tikkonċerna l-miżuri li għandhom jiġu adottati. Il-kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

(ċ) jekk, fi żmien tliet xhur minn meta l-proposta tiġi sottomessa lilu, l-kunsill ma jkunx aġixxa, il-miżuri proposti għandhom jiġu adottati mill-kummissjoni.

L-artikolu 18

1. L-istati membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-direttiva fi żmien sentejn minn-notifika tagħha. Għandhom jgħarrfu bihom lill-kummissjoni minnufih.

2. L-istati membri għandhom jikkomunikaw lill-kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonjiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jkunu adottaw fil-qasam regolat minn din id-direttiva.

L-artikolu 19

Din id-direttiva hija indirizzata lill-istati membri.

Magħmul fil-lussemburgu, it-2 ta’ april 1979.

Għall-kunsill

Il-president

J. François-Poncet

[1] ĠU C 24, TA’ L-1.2.1977, p. 3; ĠU C 201,TAT- 23. 8.. 1977, p. 2.

[2] ĠU C 163, TAL-11.7.1977, p. 28.

[3] ĠU C 152, TAD-29.6.1977, p. 3.

[4] ĠU C 112, TA’ L-20.12.1973, p. 40.

[5] ĠU C 139, TAT-13.6.1977, p. 1.

--------------------------------------------------

BILAG IANHANG IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE I

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

1.Gavia immer | Islom | Eistaucher | Great northern diver | Plongeon imbrin | Strolaga maggiore | IJsduiker |

2.Calonectris diomedea | Kuhls skråpe | Gelbschnabelsturmtaucher | Cory's shearwater | Puffin cendré | Berta maggiore | Kuhls pijlstormvogel |

3.Hydrobates pelagicus | Lille stormsvale | Sturmschwalbe | Storm petrel | Pétrel tempête | Uccello delle tempeste | Stormvogeltje |

4.Oceanodroma leucorrhoa | Stor stormsvale | Wellenläufer | Leach's petrel | Pétrel cul-blanc | Uccello delle tempeste codaforcuta | Vaal stormvogeltje |

5.Phalacrocorax carbo sinensis | Skarv (kontinental race) | Kormoran (kontinentale Rasse) | Cormorant (continental race) | Grand cormoran (race continentale) | Cormorano (razza continentale) | Aalscholver (continentaal ras) |

6.Botaurus stellaris | Rørdrum | Rohrdommel | Bittern | Butor étoilé | Tarabuso | Roerdomp |

7.Nycticorax nycticorax | Nathejre | Nachtreiher | Night heron | Héron bihoreau | Nitticora | Kwak |

8.Ardeols ralloides | Tophejre | Rallenreiher | Squacco heron | Héron crabier | Sgarza ciuffetto | Ralreiger |

9.Egretta garzetta | Silkehejre | Seidenreiher | Little egret | Aigrette garzette | Garzetta | Kleine zilverreiger |

10.Egretta alba | Sølvhejre | Silberreiher | Great white heron | Grande aigrette | Airone bianco maggiore | Grote zilverreiger |

11.Ardea purpurea | Purpurhejre | Purpurreiher | Purple heron | Héron pourpré | Airone rosso | Purperreiger |

12.Ciconia nigra | Sort stork | Schwarzstorch | Black stork | Cigogne noire | Cicogna nera | Zwarte ooievaar |

13.Ciconia ciconia | Hvid stork | Weißstorch | White stork | Cigogne blanche | Cicogna bianca | Ooievaar |

14.Plegadis falcinellus | Sort ibis | Sichler | Glossy ibis | Ibis falcinelle | Mignattaio | Zwarte ibis |

15.Platalea leucorodia | Skestork | Löffler | Spoonbill | Spatule blanche | Spatola | Lepelaar |

16.Phoenicopterus ruber | Flamingo | Flamingo | Greater flamingo | Flamant rose | Fenicottero | Flamingo |

17.Cygnus colombianus bewickii(Cygnus bewickii) | Pibesvane | Zwergschwan | Bewick's swan | Cygne de Bewick | Cigno minore | Kleine zwaan |

18.Cygnus cygnus | Sangsvane | Singschwan | Whooper swan | Cygne sauvage | Cigno selvatico | Wilde zwaan |

19.Anser albifrons flavirostris | Blisgås (grønlandsk race) | Bläßgans (Grönlandrasse) | White-fronted goose (Greenland race) | Oie rieuse (race de Groenland) | Oca lombardella (razza di Groenlandia) | Kolgans (Groenland-ras) |

20.Branta leucopsis | Bramgås | Nonnengans | Barnacle goose | Bernache nonnette | Oca facciabianca | Brandgans |

21.Aythya nycroca | Hvidøjet and | Moorente | White-eyed pochard | Canard nyocra | Moretta tabacata | Witoogeend |

22.Oxyura leucicephala | Hvidhovedet and | Weißkopf-Ruderente | White-headed duck | Erismature à tête blanche | Gobbo rugginoso | Witkopeend |

23.Pernis apivorus | Hvepsevåge | Wespenbussard | Honey buzzard | Bondrée apivore | Falco pecchiaiolo | Wespendief |

24.Milvus migrans | Sort glente | Schwarzmilan | Black kite | Milan noir | Nibbio bruno | Zwarte wouw |

25.Milvus milvus | Rød glente | Rotmilan | Kite | Milan royal | Nibbio reale | Rode wouw |

26.Haliaaetus albicilla | Havørn | Seeadler | White-tailed eagle | Pygargue à queue blanche | Aquila di mare | Zeearend |

27.Gypaetus barbatus | Lammegrib | Bartgeier | Bearded vulture | Gypaète barbu | Avvoltoio degli agnelli | Lammergier |

28.Neophron percnopterus | Ådselgrib | Schmutzgeier | Egyptian vulture | Percnoptère d'Égypte | Capovaccaio | Aasgier |

29.Gyps fulvus | Gåsegrip | Gänsegeier | Griffon vulture | Vautour fauve | Grifone | Vale gier |

30.Aegypius monachus | Munkegrib | Mönchsgeier | Black vulture | Vautour moine | Avvoltoio | Monniksgier |

31.Circaetus gallicus | Slangeørn | Schlangenadler | Short-toed eagle | Circaète jean-le-blanc | Biancone | Slangenarend |

32.Circus aeroginosus | Rørhøg | Rohrweihe | Marsh harrier | Busard des roseaux | Falco di palude | Bruine kiekendief |

33.Circus cyaneus | Blå kærhøg | Kornweihe | Hen harrier | Busard saint-martin | Albanella reale | Blauwe kiekendief |

34.Circus pygargus | Hedehøg | Wiesenweihe | Montagu's harrier | Busard cendré | Albanella minore | Grauwe kiekendief |

35.Aquila chrysaetus | Kongeørn | Steinadler | Golden eagle | Aigle royal | Aquila reale | Steenarend |

36.Hieraaetus pennatus | Dværgørn | Zwergadler | Booted eagle | Aigle botté | Aquila minore | Dwergarend |

37.Hieraaetus fasciatus | Høgeørn | Habichtsadler | Bonelli's eagle | Aigle de Bonelli | Aquila del Bonelli | Havikarend |

38.Pandion haliaaetus | Fiskeørn | Fischadler | Osprey | Balbuzard pêcheur | Falco pescatore | Visarend |

39.Falco eleonorae | Eleonorafalk | Eleonorenfalke | Eleonora's falcon | Faucon d'Éléonore | Falco della regina | Eleonora's valk |

40.Falco biarmicus | Lannerfalk | Lanner | Lanner falcon | Faucon lanier | Lanario | Lannervalk |

41.Falco peregrinus | Vandrefalk | Wanderfalke | Peregrine | Faucon pèlerin | Falco pellegrino | Slechtvalk |

42.Porphyrio porphyrio | Sultanhøne | Purpurhuhn | Purple gallinule | Poule sultane | Pollo sultano | Purperkoet |

43.Grus grus | Trane | Kranich | Crane | Grue cendrée | Gru | Kraanvogel |

44.Tetrax tetrax (Otis tetrax) | Dværgtrappe | Zwergtrappe | Little bustard | Outarde canepetière | Gallina prataiola | Kleine trap |

45.Otis tarda | Stortrappe | Großtrappe | Great bustard | Outarde barbue | Otarda | Grote trap |

46.Himantopus himantopus | Stylteløber | Stelzenläufer | Black-winged stilt | Échasse blanche | Cavaliere d'Italia | Steltkluut |

47.Recurvirostra avosetta | Klyde | Säbelschnäbler | Avocet | Avocette | Avocetta | Kluut |

48.Burhinus oedicnemus | Triel | Triel | Stone curlew | Œdicnème criard | Occhione | Grief |

49.Glareola pratincola | Braksvale | Brachschwalbe | Pratincole | Glaréole à collier | Pernice di mare | Vorkstaartplevier |

50.Charadrius morinellus(Endromias morinellus) | Pomeransfugl | Mornellregenpfeifer | Dotterel | Pluvier guignard | Piviere tortolino | Morinelplevier |

51.Pluvialis apricaria | Hjejle | Goldregenpfeifer | Golden plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier |

52.Gallinago media | Tredækker | Doppelschnepfe | Great snipe | Bécassine double | Croccolone | Poelsnip |

53.Tringa glareola | Tinksmed | Bruchwasserläufer | Wood-sandpiper | Chevalier sylvain | Piro-piro boschereccio | Bosruiter |

54.Phalaropus lobatus | Odinshane | Odinshühnchen | Red-necked phalarope | Phalarope à bec étroit | Falarope becco sottile | Grauwe franjepoot |

55.Larus genei | Tyndnæbbet måge | Dünnschnabelmöwe | Slender-billed gull | Goéland railleur | Gabbiano roseo | Dunbekmeeuw |

56.Larus audouinii | Adouinsmåge | Korallenmöwe | Audouin's gull | Goéland d'Audouin | Gabbiano corso | Audouins meeuw |

57.Gelochelidon nilotica | Sandterne | Lachseeschwalbe | Gull-billed tern | Sterne hansel | Sterna zampenere | Lachstern |

58.Sterna sandvicensis | Splitterne | Brandseeschwalbe | Sandwich tern | Sterne caugek | Beccapesci | Grote stern |

59.Sterna dougallii | Dougallsterne | Rosenseeschwalbe | Roseate tern | Sterne de Dougall | Sterna del Dougall | Dougalls stern |

60.Sterna hirundo | Fjordterne | Flußseeschwalbe | Common tern | Sterne Pierregarin | Sterna comune | Visdief |

61.Sterna paradisaea | Havterne | Küstenseeschwalbe | Arctic tern | Sterne arctique | Sterna codalunga | Noordse stern |

62.Sterna albifrons | Dværgterne | Zwergseeschwalbe | Little tern | Sterne naine | Fraticello | Dwergstern |

63.Chelidonias niger | Sortterne | Trauerseeschwalbe | Black tern | Guifette noire | Mignattino | Zwarte stern |

64.Pterocles alchata | Spidshalet sandhøne | Spießflughuhn | Pin-tailed sandgrouse | Ganga cata | Grandule | Witbuikzandhoen |

65.Bubo bubo | Stor hornugle | Uhu | Eagle owl | Hibou grand-duc | Gufo reale | Oehoe |

66.Nyctea scandiaca | Sneugle | Schnee-Eule | Snowy owl | Chouette harfang | Gufo delle nevi | Sneeuwuil |

67.Asio flammeus | Mosehornugle | Sumpfohreule | Short-eared owl | Hibou brachyote | Gufo di palude | Velduil |

68.Alcedo atthis | Isfugl | Eisvogel | Kingfisher | Martin pêcheur d'Europe | Martin pescatore | IJsvogel |

69.Dryocopus martius | Sortspætte | Schwarzspecht | Black woodpecker | Pic noir | Picchio nero | Zwarte specht |

70.Dendrocopus leucotus | Hvidrygget spætte | Weißrückenspecht | White-backed woodpecker | Pie à dos blanc | Picchio dorsobianco | Witrugspecht |

71.Luscinia svecica | Blåhals | Blaukehlchen | Blue-throat | Gorge-bleue à miroir | Pettazzurro | Blauwborst |

72.Sylvia undata | Provencesanger | Provencegrasmücke | Dartford warbler | Fauvette pitchou | Magnanina | Provence-grasmus |

73.Sylvia nisoria | Høgesanger | Sperbergrasmücke | Barred warbler | Fauvette épervière | Bigia padovana | Gestreepte grasmus |

74.Sitta whiteheadi | Korsikansk spætmejse | Korsenkleiber | Corsican nuthatch | Sittelle corse | Picchio muratore corso | Zwartkopboomklever |

--------------------------------------------------

BILAG II/1ANHANG II/1ANNEX II/1ANNEXE II/1ALLEGATO II/1BIJLAGE II/1

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

ANSERIFORMES

1.Anser fabalis | Sædgås | Saatgans | Bean goose | Oie des moissons | Oca granaiola | Rietgans |

2.Anser anser | Grågås | Graugans | Greylag goose | Oie cendrée | Oca selvatica | Grauwe gans |

3.Branta canadensis | Kanadagås | Kanadagans | Canada goose | Bernache du Canada | Oca del Canada | Canadese gans |

4.Anas penelope | Pibeand | Pfeifente | Wigeon | Canard siffleur | Fischione | Smient |

5.Anas strepera | Knarand | Schnatterente | Gadwall | Canard chipeau | Canapiglia | Krakeend |

6.Anas crecca | Krikand | Krickente | Teal | Sarcelle d'hiver | Alzavola | Wintertaling |

7.Anas platyrhynchus | Gråand | Stockente | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend |

8.Anas acuta | Spidsand | Spießente | Pintail | Canard pilet | Codone | Pijlstaart |

9.Anas querquedula | Atlingand | Knäkente | Garganey | Sarcelle d'été | Marzaiola | Zomertaling |

10.Anas clypeata | Skeand | Löffelente | Shoveler | Canard souchet | Mestolone | Slobeend |

11.Aythya ferina | Taffeland | Tafelente | Pochard | Fuligule milouin | Moriglione | Tafeleend |

12.Aythya fuligula | Troldand | Reiherente | Tufted duck | Fuligule morillon | Moretta | Kuifeend |

GALLIFORMES

13.Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | Grouse | Schottisches Moorschneehuhn | Red grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneeuwhoen |

14.Lagopus mutus | Fjeldrype | Alpenschneehuhn | Ptarmigan | Lagopède des Alpes | Pernice bianca | Alpensneeuwhoen |

15.Alectoris graeca | Stenhøne | Steinhuhn | Rock partridge | Perdrix bartavelle | Coturnice | Europese steenpatrijs |

16.Alectoris rufa | Rødhøne | Rothuhn | Red-legged partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs |

17.Perdix perdix | Agerhøne | Rebhuhn | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs |

18.Phasianus colchicus | Fasan | Fasan | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant |

GRUIFORMES

19.Fulica atra | Blishøne | Bläßhuhn | Coot | Foulque macroule | Folaga | Meerkoet |

CHARADRIIFORMES

20.Lymnocryptes minimus | Enkeltbekkasin | Zwergschnepfe | Jack snipe | Bécassine sourde | Frullino | Bokje |

21.Gallinago gallinago | Dobbeltbekkasin | Bekassine | Snipe | Bécassine des marais | Beccaccino | Watersnip |

22.Scolopax rusticola | Skovsneppe | Waldschnepfe | Woodcock | Bécasse des bois | Beccaccia | Houtsnip |

COLUMBIFORMES

23.Columba livia | Klippedue | Felsentaube | Rock dove | Pigeon biset | Piccione selvatico | Rotsduif |

24.Columba palumbus | Ringdue | Ringeltaube | Wood pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif |

--------------------------------------------------

BILAG II/2ANHANG II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2BIJLAGE II/2

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

25.Cygnus olor | Knopsvane | Höckerschwan | Mute swan | Cygne muet | Cigno reale | Knobbelzwaan |

26.Anser brachyrhynchus | Kortnæbbet gås | Kurzschnabelgans | Pink-footed goose | Oie à bec court | Oca zamperose | Kleine rietgans |

27.Anser albifrons | Blisgås | Bläßgans | White-fronted goose | Oie rieuse | Oca lombardella | Kolgans |

28.Branta bernicla | Knortegås | Ringelgans | Brent goose | Bernache cravant | Oca colombaccio | Rotgans |

29.Netta rufina | Rødhovedet and | Kolbenente | Red-crested pochard | Nette rousse | Fistione turco | Krooneend |

30.Aythya marila | Bjergand | Bergente | Scaup | Fuligule milouinin | Moretta grigia | Toppereend |

31.Somateria mollissima | Ederfugl | Eiderente | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend |

32.Clangula hyemalis | Havlit | Eisente | Long-tailed duck | Harelde de Miquelon | Moretta codona | IJseend |

33.Melanitta nigra | Sortand | Trauerente | Common scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend |

34.Melanitta fusca | Fløjlsand | Samtente | Velvet scoter | Macreuse brune | Orco marino | Grote zeeëend |

35.Bucephala clangula | Hvinand | Schellente | Golden-eye | Garrot à l'œil d'or | Quattrocchi | Brilduiker |

36.Mergus serrator | Toppet skallesluger | Mittelsäger | Red-breasted merganser | Harle huppé | Smergo minore | Middelste zaagbek |

37.Mergus merganser | Stor skallesluger | Gänsesäger | Goosander | Harle bièvre | Smergo maggiore | Grote zaagbek |

38.Bonasia bonasia(Tetrastes bonasia) | Hjerpe | Haselhuhn | Hazel hen | Gélinotte des bois | Francolino di monte | Hazelhoen |

39.Tetrao tetrix(Lyrurus tetrix) | Urfugl | Birkhuhn ♂ | Black grouse | Tétras lyre ♂ | Fagiano di monte | Korhoen |

40.Tetrao urogallus | Tjur | Auerhuhn ♂ | Capercaillie | Grand tétras ♂ | Gallo cedrone | Auerhoen |

41.Alectoris barbara | Berberhøne | Felsenhuhn | Barbary partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs |

42.Coturnix coturnix | Vagtel | Wachtel | Quail | Caille des blés | Quaglia | Kwartel |

43.Meleagris gallopavo | Vildkalkun | Wildtruthuhn | Wild turkey | Dindon/Dinde sauvage | Tacchino selvatico | Wilde kalkoen |

44.Rallus aquaticus | Vandrikse | Wasserralle | Water rail | Râle d'eau | Porciglione | Waterral |

45.Gallinula chloropus | Grønbenet rørhøne | Teichhuhn | Moorhen | Poule d'eau | Gallinella d'acqua | Waterhoen |

46.Haematopus ostralegus | Strandskade | Austernfischer | Oystercatcher | Huîtrier pie | Beccaccia di mare | Scholekster |

47.Pluvialis apricaria | Hjejle | Goldregenpfeifer | Golden plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier |

48.Pluvialis squatarola | Strandhjejle | Kiebitzregenpfeifer | Grey plover | Pluvier argenté | Pivieressa | Zilverplevier |

49.Vanellus vanellus | Vibe | Kiebitz | Lapwing | Vanneau huppé | Pavoncella | Kievit |

50.Calidris canutus | Islandsk ryle | Knutt | Knot | Bécasseau maubèche | Piovanello maggiore | Kanoetstrandloper |

51.Philomachus pugnax | Brushane | Kampfläufer | Ruff ♂ Reeve ♀ | Chevalier combattant | Combattente | Kemphaan |

52.Limosa limosa | Stor kobbersneppe | Uferschnepfe | Black-tailed godwit | Barge à queue noir | Pittima reale | Grutto |

53.Limosa lapponica | Lille kobbersneppe | Pfuhlschnepfe | Bar-tailed godwit | Barge rousse | Pittima minore | Rosse grutto |

54.Numenius phaeopus | Lille regnspove | Regenbrachvogel | Whimbrel | Courlis corlieu | Chiurlo piccolo | Regenwulp |

55.Numenius arquata | Stor regnspove | Großer Brachvogel | Curlew | Courlis cendré | Chiurlo | Wulp |

56.Tringa erythropus | Sortklire | Dunkler Wasserläufer | Spotted redshank | Chevalier arlequin | Totano moro | Zwarte ruiter |

57.Tringa totanus | Rødben | Rotschenkel | Redshank | Chevalier gambette | Pettegola | Tureluur |

58.Tringa nebularia | Hvidklire | Grünschenkel | Greenshank | Chevalier aboyeur | Pantana | Groenpootruiter |

59.Larus ridibundus | Hættemåge | Lachmöwe | Black-headed gull | Mouette rieuse | Gabbiano comune | Kokmeeuw |

60.Larus canus | Stormmåge | Sturmmöwe | Common gull | Goéland cendré | Gavina | Stormmeeuw |

61.Larus fuscus | Slidemåge | Heringsmöwe | Lesser black-backed gull | Goéland brun | Gabbiano zafferano | Kleine mantelmeeuw |

62.Larus argentatus | Sølvmåge | Silbermöwe | Herring gull | Goéland argenté | Gabbiano reale | Zilvermeeuw |

63.Larus marinus | Svartbag | Mantelmöwe | Greater black-backed gull | Goéland marin | Mugnaiaccio | Mantelmeeuw |

64.Columba oenas | Huldue | Hohltaube | Stock dove | Pigeon columbien | Colombella | Holenduif |

65.Streptopelia decaoctoa | Tyrkerdue | Türkentaube | Collared turtle dove | Tourterelle turque | Tortora dal collare orientale | Turkse tortel |

66.Streptopelia turtur | Turteldue | Turteltaube | Turtle dove | Tourterelle des bois | Tortora | Tortelduif |

67.Alauda arvensis | Sanglærke | Feldlerche | Skylark | Alouette des champs | Lodola | Veldleeuwerik |

68.Turdus merula | Solsort | Amsel | Blackbird | Merle noir | Merlo | Merel |

69.Turdus pilaris | Sjagger | Wacholderdrossel | Fieldfare | Grive litorne | Cesena | Kramsvogel |

70.Turdus philomelos | Sangdrossel | Singdrossel | Song-thrush | Grive musicienne | Tordo | Zanglijster |

71.Turdus iliacus | Vindrossel | Rotdrossel | Redwing | Grive mauvis | Tordo sassello | Koperwiek |

72.Turdus viscivorus | Misteldrossel | Misteldrossel | Mistle-thrush | Grive draine | Tordela | Grote lijster |

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

| BelgiqueBelgië | Danmark | Deutschland | France | Ireland | Italia | Luxembourg | Nederland | United Kingdom |

25.Cynus olor | | | + | | | | | | |

26.Anser brachyrhynchus | + | + | | | + | | | | + |

27.Anser albifrons | + | + | + | + | + | | | + | + |

28.Branta bernicla | | + | + | | | | | | |

29.Netta rufina | | | | + | | | | | |

30.Aythya marila | + | + | + | + | + | | | + | + |

31.Somateria mollissima | | + | | + | + | | | | |

32.Clangula hyemalis | | + | | + | + | | | | + |

33.Melanitta nigra | | + | + | + | + | | | | + |

34.Melanitta fusca | | + | + | + | + | | | | + |

35.Bucephala clangula | | + | | + | + | | | | + |

36.Mergus serrator | | + | | | + | | | | |

37.Mergus merganser | | + | | | + | | | | |

38.Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia) | | | | + | | | | | |

39.Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) | + | | + ♂ | + ♂ | | + | | | + |

40.Tetrao urogallus | | | + ♂ | + ♂ | | + | | | + |

41.Alectoris barbara | | | | | | + | | | |

42.Coturnix coturnix | | | | + | | + | | | |

43.Meleagris gallopavo | | | + | | | | | | |

44.Rallus aquaticus | | | | + | | + | | | |

45.Gallinula chloropus | + | | | + | | + | | | + |

46.Haematopus ostralegus | | + | | + | | | | | |

47.Pluvialis apricaria | + | + | | + | + | + | | + | + |

48.Pluvialis squatarola | | + | | + | | | | | + |

49.Vanellus vanellus | + | + | | + | + | + | | | |

50.Calidris canutus | | + | | + | | | | | |

51.Philomachus pugnax | | | | + | | + | | | |

52.Limosa limosa | | + | | + | | + | | | |

53.Limosa lapponica | | + | | + | | + | | | + |

54.Numenius phaeopus | | + | | + | | | | | + |

55.Numenius arquata | | + | | + | + | + | | | + |

56.Tringa erythropus | | + | | + | | | | | |

57.Tringa totanus | | + | | + | | + | | | + |

58.Tringa nebularia | | + | | + | | | | | |

59.Larus ridibundus | | + | + | | | | | | |

60.Larus canus | | + | + | | | | | | |

61.Larus fuscus | | + | + | | | | | | |

62.Larus argentatus | | + | + | | | | | | |

63.Larus marinus | | + | + | | | | | | |

64.Columba oenas | | | | + | | | | | |

65.Streptopelia decaoctoa | | + | + | + | | | | | |

66.Streptopelia turtur | | | | + | | + | | | |

67.Alauda arvensis | | | | + | | + | | | |

68.Turdus merula | | | | + | | + | | | |

69.Turdus pilaris | | | | + | | + | | | |

70.Turdus philomelos | | | | + | | + | | | |

71.Turdus iliacus | | | | + | | + | | | |

72.Turdus viscivorus | | | | + | | | | | |

--------------------------------------------------

BILAG III/1ANHANG III/1ANNEX III/1ANNEXE III/1ALLEGATO III/1BIJLAGE III/1

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

1.Anas platyrhynchus | Gråand | Stockente | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend |

2.Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | Grouse | Schottisches Moorschneehuhn | Red grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneeuwhoen |

3.Alectoris rufa | Rødhøne | Rothuhn | Red-legged partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs |

4.Alectoris barbara | Berberhøne | Felsenhuhn | Barbary partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs |

5.Perdix perdix | Agerhøne | Rebhuhn | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs |

6.Phasianus colchicus | Fasan | Fasan | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant |

7.Columba palumbus | Ringdue | Ringeltaube | Wood pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif |

--------------------------------------------------

BILAG III/2ANHANG III/2ANNEX III/2ANNEXE III/2ALLEGATO III/2BIJLAGE III/2

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

8.Anser anser | Grågås | Graugans | Greylag goose | Oie cendrée | Oca selvatica | Grauwe gans |

9.Anas penelope | Pibeand | Pfeifenente | Wigeon | Canard siffleur | Fischione | Smient |

10.Anas crecca | Krikand | Krickente | Teal | Sarcelle d'hiver | Alzavola | Wintertaling |

11.Anas acuta | Spidsand | Spießente | Pintail | Canard pilet | Codone | Pijlstaart |

12.Aythya ferina | Taffeland | Tafelente | Pochard | Fuligule milouin | Moriglione | Tafeleend |

13.Aythya fuligula | Troldand | Reiherente | Tufted duck | Fuligule morillon | Moretta | Kuifeend |

14.Somateria mollissima | Ederfugl | Eiderente | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend |

15.Lagopus mutus | Fjeldrype | Alpenschneehuhn | Ptarmigan | Lagopède des Alpes | Pernice bianca | Alpensneeuwhoen |

16.Tetrao urogallus | Tjur | Auerhuhn | Capercaillie | Grand tétras | Gallo cedrone | Auerhoen |

17.Fulica atra | Blishøne | Bläßhuhn | Coot | Foulque macroule | Folaga | Meerkoet |

--------------------------------------------------

BILAG III/3ANHANG III/3ANNEX III/3ANNEXE III/3ALLEGATO III/3BIJLAGE III/3

| Dansk | Deutsch | English | Français | Italiano | Nederlands |

18.Anser albifrons | Blisgås | Bläßgans | White-fronted goose | Oie rieuse | Oca lombardella | Kolgans |

19.Anas clypeata | Skeand | Löffelente | Shoveler | Canard souchet | Mestolone | Slobeend |

20.Aythya marila | Bjergand | Bergente | Scaup | Fuligule milouinin | Moretta grigia | Toppereend |

21.Melanitta nigra | Sortand | Trauerente | Common scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend |

22.Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) | Urfugl | Birkhuhn | Black grouse | Tétras lyre | Fagiano di monte | Korhoen |

23.Pluvialis apricaria | Hjejle | Goldregenpfeifer | Golden plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier |

24.Lymnocryptes minimus | Enkeltbekkasin | Zwergschnepfe | Jack snipe | Bécassine sourde | Frullino | Bokje |

25.Gallinago gallinago | Dobbeltbekkasin | Bekassine | Snipe | Bécassinne de marais | Beccaccino | Watersnip |

26.Scolopax rusticola | Skovsneppe | Waldschnepfe | Woodcock | Bécasse des bois | Beccaccia | Houtsnip |

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

(a) - nasses, ġebel ganċijiet, għasafar ħajjin li huma għomja jew mutilati użati bħal lixki, tape recorders, apparat li jagħti xokkijiet.

- sorsi artifiċjali tad-dawl, mirja, apparat li jiluminaw miri, apparat tal-vista għal kaċċa bil-lejl li jkun fihom lenti jew konvertitur ta' l-imaġġini.

- splussivi.

- xbiek, nasses, lixki valenati jew anestetiċi.

- armi nofshom awtomatiċi jew awtomatiċi bil-magazin kapaċi li jaħżen aktar minn żewġ dawriet ta' munizzjoni.

(b) - ajruplani u vetturi.

- Dgħajjes misjuqa f'veloċità qawwija li taqbeż il-ħames kilometri fis-siegħa. Fil-baħar miftuħ, l-istati membri jistgħu, għar-raġunijiet tas-sigurtá jawtoriżżaw l-użu tad-dgħajjes bil-mutur bil-veloċità massima ta' 18-il kilometru fis-siegħa. L-istati membri għandhom jinfurmaw lill-kummissjoni b'kull awtoriżazzjoni mogħtija.

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

(a) listi nazzjonali ta' l-ispeċi fil-perikolu li jispiċċaw jew partikolarment speċi fil-perikolu, b'kunsiderazzjoni tad-distribuzzjoni ġeografika tagħhom.

(b) elenkar u deskrizzjoni ekoloġika taż-żoni partikolarment importanti tar-rotot migratorji u postijiet tat-trobbija u tal-bejtiet.

(ċ) elenkar tad-data fuq il-livelli tal-popolazzjoni ta' l-ispeċi li jemigraw dwar ir-rotot tagħhom ta' l-migrazzjoni u l-postijiet tat-trobbija u tal-bejtiet.

(ċ) elenkar tad-data dwar il-livelli tal-popolazzjoni ta' l-ispeċi li jemigraw kif muri permezz taċ-ċrieket.

(d) stima ta' l-influwenza tal-metodi li jieħdu l-għasafar selvaġġi dwar il-livelli tal-popolazzjoni.

(e) żvillupp u raffinar tal-metodi lokali li jipprevjenu t-tip tal-ħsara kawżata mill-għasafar.

(f) stabbiliment ta' l-irwol ta' ċerti speċi bħala indikaturi tat-tniġġis.

(g) studju ta' l-effett ħażin tat-tniġġis kimiku fuq il-livelli tal-popolazzjoni ta' l-ispeċi ta' l-għasafar.

--------------------------------------------------