31976L0768Official Journal L 262 , 27/09/1976 P. 0169 - 0200
Greek special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0145
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 1 P. 0206
Portuguese special edition Chapter 15 Volume 1 P. 0206
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0198
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0198


Id-Direttiva tal-Kunsill

tas-27 ta’ Lulju 1976

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi

(76/768/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku w Soċjali [2],

Billi d-dispożizzjonijiet stabbiliti b’liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva fis-seħħ fl-Istati Membri jiddefinixxu l-karatteristiċi tal-komposizzjoni li magħhom għandhom jikkonformaw il-prodotti kosmetiċi u jippreskrivu regoli għall-ittikkettjar tagħhom u għall-imballaġġ tagħhom; billi dawn id-dispożizzjonijiet huma differenti minn Stat Membru għal ieħor;

Billi d-differenzi bejn dawn il-liġijiet jobbligaw lill-produtturi tal-kosmetiċi tal-Komunità sabiex ivarjaw il-produzzjoni tagħhom skond l-Istat Membru li għalih ikunu maħsubin il-prodotti; billi, konsegwentament, dawn jostakolaw il-kummerċ ta’ dawn il-prodotti u, b’riżultat, ikollhom effett dirett fl-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq komuni;

Billi l-għan ewlieni ta’ dawn il-liġijiet huwa l-protezzjoni tas-saħħa pubblika u billi, b’riżultat, li jintlaħaq dan l-istess għan għandu jispira leġislazzjoni tal-Komunita f’dan is-settur; billi, iżda, dan l-għan għandu jintlaħaq permezz ta’ mezzi li jagħtu kas ukoll tal-ħtiġiet ekonomiċi u teknoloġiċi;

Billi hemm bżonn li jiġu stabbiliti fuq livell tal-Komunità r-regolamenti li għandhom jiġu osservati f’dak li għandu x’jaqsam ma’ komposizzjoni, ittikkettjar u ppakkjar ta’ prodotti kosmetiċi;

Billi din id-Direttiva għandha x’taqsam biss ma’ prodotti kosmetiċi u mhux ma’ speċjalitajiet farmaċewtiċi u prodotti mediċinali; billi għal dan il-għan hemm bżonn li jkun imfisser l-għan tad-Direttiva billi jiġi delimitat il-qasam tal-kosmetiċi minn dak ta’ farmaċewtiċi; billi din id-delimitazzjoni toħroġ b’mod partikolari mid-definizzjoni dettaljata ta’ prodotti kosmetiċi, li tirreferi kemm għall-oqsma ta’ applikazzjoni tagħhom u kemm għall-għanijiet ta’ l-użu tagħhom; billi din id-Direttiva ma hix applikabbli għall-prodotti li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ prodott kosmetiku iżda għal dawk li huma maħsubin esklussivament sabiex jipproteġu minn mard; billi, barra minn dan, huwa ta’ min li jkun speċifikat li ċerti prodotti jaqgħu taħt din id-definizzjoni, billi prodotti li fihom sustanzi jew preparazzjonijiet maħsuba sabiex jinbelgħu, jinxtammu, jiġu injettati jew impjantati fil-ġisem uman ma jaqgħux taħt il-qasam ta’ kosmetiċi;

Billi fl-istat preżenti ta’ riċerka, huwa ta’ min li jiġu nklużi prodotti kosmetiċi li jkun fihom sustanza waħda jew aktar minn dawk elenkati fl-Anness V mill-għan ta’ din id-Direttiva;

Billi prodotti kosmetiċi ma għandhomx ikunu ta’ ħsara taħt kundizzjonijiet normali jew imbassra ta’ użu; billi b’mod partikolari hemm bżonn li jingħata kas tal-possibilità ta’ perikolu f’żoni tal-ġisem li jmissu mal-parti fejn jiġi applikat;

Billi, b’mod partikolari, l-istabbiliment tal-metodi ta’ analiżi flimkien ma’ modifikazzjonijiet jew żjidiet possibbli li jista’ jkun hemm bżonn li jsirulhom fuq il-bażi tar-riżultati ta’ riċerka xjentifika u teknika, huma miżuri implimentattivi ta’ natura teknika; billi huwa ta’ min jafda l-adozzjoni tagħhom lill-Kummissjoni, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet speċifikati f’din id-Direttiva, għall-għan li tiġi simplifikata u mgħaġġla l-proċedura;

Billi l-progress tekniku jeħtieġ addattament ta’ malajr tad-dispożizzjonijiet tekniċi definiti f’din id-Direttiva u f’Direttivi sussegwenti f’dan il-qasam; billi huwa ta’ min, sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa għal dan il-għan, li jkun provdut għal proċedura li tistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat għal addattament għal progress tekniku ta’ Direttivi maħsuba għat-tneħħija ta’ ostakoli tekniċi għal kumerċ fis-settur ta’ prodotti kosmetiċi;

Billi hemm bżonn, fuq il-bażi ta’ riċerka xjentifika u teknika, li jiġu stabbiliti proposti għal listi ta’ sustanzi awtorizzati li jistgħu jinkludu antiossidanti, żebgħa tax-xagħar, preservattivi u filtri ta’ l-ultravjola, waqt li jingħata kas b’mod partikolari tal-problema ta’ sensitizzazzjoni;

Billi jista’ jiġri li għalkemm jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u ta’ l-Annessi tagħha, prodotti kosmetiċi mqiegħda fis-suq jistgħu jpoġġu fil-perikolu s-saħħa pubblika; billi huwa għalhekk ta’ min jipprovdi għal proċedura maħsuba sabiex tneħħi dan il-perikolu,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1. "Prodott kosmetiku" ifisser kull sustanza jew preparazzjoni maħsubha sabiex titpoġġa f’kuntatt ma’ partijiet varji esterni tal-ġisem uman (epidermide, sistema tax-xagħar, dwiefer, xufftejn u organi ġenitali esterni) jew mas-snien u l-mucous membranes tal-kavità orali bil-ħsieb esklussiv jew prinċipali li jiġu mnaddfa, jingħataw riħa jew sabiex jiġu protetti sabiex jinżammu f’kundizzjoni tajba, tkun mibdula d-dehra tagħhom jew jikkorreġu rwejjaħ tal-ġisem.

2. Il-prodotti li għandhom jiġu kunsidrati bħala prodotti kosmetiċi fit-tifsira ta’ din id-definizzjoni huma elenkati fl-Anness I.

3. Prodotti kosmetiċi li fihom waħda mis-sustanzi elenkati fl-Anness V u prodotti kosmetiċi li fihom aġent li jagħti kulur għajr dawk li hemm referenza għalihom fl-Annessi III u IV u li ma humiex maħsuba sabiex jiġu f’kuntatt mal-mucous membranes huma esklużi mill-għan ta’ din id-Direttiva. Stati Membri jistgħu jieħdu tali miżuri li huma jqisu neċessarji fir-rigward ta’ dawn il-prodotti.

Artikolu 2

Prodotti kosmetiċi mqiegħda fis-suq fi ħdan il-Komunità ma għandhomx ikunu responsabbli milli jikkawżaw ħsara lis-saħħa umana meta jkunu applikati taħt kundizzjonijiet normali ta’ użu.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li prodotti kosmetiċi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u l-Annessi tagħha biss ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq.

Artikolu 4

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ġenerali tagħhom li jkunu ġejjin mill-Artikolu 2, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu s-suq ta’ prodotti kosmetiċi li fihom:

(a) sustanzi elenkati fl-Anness II;

(b) sustanzi elenkati fl-ewwel parti ta’ l-Anness III, barra mill-limiti u barra mill-kundizzjonijiet stabbiliti;

(ċ) aġenti li jagħtu kulur għajr dawk elenkati fit-tieni parti ta’ l-Anness III, jekk dawn il-prodotti jkunu maħsubha għal applikazzjoni qrib l-għajnejn, fuq ix-xufftejn, fil-kavità orali jew għall-organi ġenitali esterni;

(d) aġenti li jagħtu kulur elenkati fit-tieni parti ta’ l-Anness III, barra mill-limiti u barra mill-kundizzjonijiet stabbiliti, jekk dawn il-prodotti jkunu maħsubha għal applikazzjoni qrib l-għajnejn, fuq ix-xufftejn, fil-kavità orali jew għall-organi ġenitali esterni;

Artikolu 5

Għal perjodu ta’ tlett snin min-notifikazzjoni ta’ din id-Direttiva, Stati Membri għandhom jaċċettaw il-marketing ta’ prodotti kosmetiċi li fihom:

(a) is-sustanzi elenkati fl-1 Parti ta’ l-Anness IV fil-limiti u taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti;

(b) l-aġenti li jagħtu kulur elenkati fit-2 Parti ta’ l-Anness IV fil-limiti u taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti, jekk dawn il-prodotti jkunu maħsubha għal applikazzjoni qrib l-għajnejn, fuq ix-xufftejn, fil-kavità orali jew għall-organi ġenitali esterni;

(ċ) l-aġenti li jagħtu kulur elenkati fit-3 Parti ta’ l-Anness IV, jekk dawn il-prodotti jew ma jkunux maħsubha sabiex jiġu f’kuntatt mal-mucous membranes jew ikunu maħsuba biss sabiex jiġu f’kuntatt għal perjodu qasir mal-ġilda.

Malli jiskadi l-perjodu ta’ tlett snin, dawn is-sustanzi u dawn l-aġenti li jagħtu kulur għandhom:

- jew ikunu permessi definittivament,

- jew ikunu projbiti definittivament (l-Anness II),

- jew jinżammu fl-Anness IV għal perjodu miżjud ta’ tlett snin,

- jew jitneħħew mill-Annessi kollha għal din id-Direttiva.

Artikolu 6

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li prodotti kosmetiċi jkunu mqiegħda fis-suq biss jekk l-imballaġġ, reċipjenti jew tikketti tagħhom juru l-informazzjoni segwenti b’mod li ma titħassarx, li tinqara faċilment u b’ittri li jidhru:

(a) l-isem jew l-istil u l-indirizz jew uffiċċju reġistrat tal-fabbrikant jew tal-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq tal-prodott kosmetiku, li jkun stabbilit jew tkun stabbilita ġewwa l-Komunità. Informazzjoni bħal din tista’ tiġi mqassra sakemm it-taqsira tagħmilha possibbli b’mod ġenerali li l-intrapriża tkun tista’ tiġi identifikata. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li jkun speċifikat il-pajjiż ta’ oriġini għal merkanzija fabbrikata barra l-Komunità;

(b) ir-reċipjenti nominali fil-ħin ta’ l-imballaġġ;

(ċ) id-data ta’ skadenza għal prodotti bi stabbilità ta’ inqas minn tlett snin;

(d) prekawzjonijiet partikolari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu, u speċjalment dawk elenkati fil-kolonna "Kundizzjonijiet ta’ użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta" fl-Annessi III u IV, u li għandhom jidhru fuq ir-reċipjent; fejn għal raġunijiet prattiċi, dan ma jkunx jista’ jsir, din l-informazzjoni għandha tidher fuq l-imballaġġ jew fuq folja mehmuża, iżda fil-każ ta’ l-aħħar għandha tintwera indikazzjoni fuq barra mqassra fuq ir-reċipjent, li tirreferi lill-konsumatur għall-informazzjoni speċifikata;

(e) in-numru tal-grupp ta’ fabbrikazzjoni jew ir-referenza sabiex jiġu identifikati l-merkanziji; iżda, fejn dan ma jkunx jista’ jsir għal raġunijiet prattiċi minħabba li l-artikoli kosmetiċi jkunu żgħar wisq, informazzjoni bħal din għandha tidher biss fuq il-pakkett multiplu bl-imnut ta’ dawn l-artikoli.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li fl-ittikkettjar, preżentazzjoni għall-bejgħ u reklamar ta’ prodotti kosmetiċi, il-formulazzjoni tal-kliem, użu ta’ ismjiet, marki tan-negozji, stampi jew sinjali oħra, figurattivi jew ta’ tip ieħor, li jissuġġerixxu karatteristika li l-prodotti bħal dawn ma jkollhomx, għandu jkun projbit.

Artikolu 7

1. L-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ħtiġiet stabbiliti f’din id-Direttiva u l-Annessi għaliha, jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-marketing ta’ kwalunkwe prodotti kosmetiċi li jikkonformaw mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva u l-Annessi għaliha.

2. Iżda, jistgħu, jeħtieġu li d-dettalji li għalihom hemm provdut fl-Artikolu 6(1)(b), (ċ) u (d) jiġu mfissra ta’ l-inqas fil-lingwa jew lingwi nazzjonali jew uffiċjali tagħhom.

3. Barra minn hekk, Stat Membru jista’ jeħtieġ, għal raġunijiet ta’ trattament mediku fil-pront u xieraq fil-każ ta’ diffikultajiet, li informazzjoni adekwata u biżżejjed tkun magħmulha disponibbli dwar is-sustanzi fi prodotti kosmetiċi lill-awtorità kompetenti, li għandha tiżgura li din l-informazzjoni tiġi wżata biss għall-għanijiet ta’ trattament bħal dan.

Artikolu 8

1. Bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10 għandhom jiġu stabbiliti dawn li ġejjin:

- il-metodi ta’ analiżi meħtieġa sabiex tkun ikkontrollata l-kompożizzjoni ta’ prodotti kosmetiċi,

- il-kriterji ta’ purità mikrobijoloġika u kimika għal prodotti kosmetiċi u metodi sabiex tkun ikkontrollata l-konformità ma’ dawk il-kriterji.

2. L-emendi meħtieġa sabiex l-Anness II jiġi addattat għall-progress tekniku għandhom jiġu adottati bi qbil ma’ l-istess proċedura.

Artikolu 9

1. Il-Kumitat dwar l-Addattament għall-Progress Tekniku tad-Direttivi dwar it-Tneħħija ta’ Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ fis-Settur ta’ Prodotti Kosmetiċi, minn issa ‘l quddiem imsejjaħ "il-Kumitat", huwa stabbilit b’dan il-mezz. Għandu jkun magħmul minn rappreżentanti ta’ l-Istati Membri b’rappreżentant tal-Kummissjoni bħala president.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

Artikolu 10

1. Fejn għandha tiġi segwita l-proċedura stabbilita f’dan l-Anness, il-kwistjonijiet għandhom jiġu riferuti lill-Kumitat mill-president, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tar-rappreżentant ta’ l-Istat Membru.

2. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti abbozz tal-miżuri li għandhom jiġu adottati lill-Kummissjoni. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f’limitu ta’ żmien stabbilit mill-president tiegħu skond l-urġenza tal-ħaġa. L-opinjonijiet għandhom jiġu adottati b’maġġoranza ta’ 41 vot, il-voti ta’ l-Istati Membri jiġu peżati kif għalihom hemm provdut fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat. Il-president ma għandux jivvota.

3. (a) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri proposti meta jkunu jaqblu ma’ l-opinjoni tal-Kumitat.

(b) Fejn il-miżuri proposti ma jkunux jaqblu ma’ l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk ma tiġi adottata l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr telf ta’ żmien, tipproponi lill-Kunsill il-miżuri li għandhom jiġu adottati. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata.

(ċ) Jekk, fi żmien tlett xhur minn meta tiġi sottomessa l-proposta, il-Kunsill ma jkunx aġixxa, il-miżuri proposti għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni.

Artikolu 11

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 u mhux aktar tard minn sena wara li jiskadi l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 14(1) għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tar-riżultati ta’ l-aħħar riċerka xjentifika u teknika, tissottometti għand il-Kunsill proposti xierqa li jistabbilixxu listi ta’ sustanzi permessi.

Artikolu 12

1. Jekk Stat Membru jinnota, fuq il-bażi ta’ ġustifikazzjoni sostnuta, li prodott kosmetiku, għalkemm ikun jikkonforma mal-ħtiġiet tad-Direttiva, ikun ta’ perikolu għas-saħħa, jista’ jipprojbixxi proviżorjament is-suq ta’ dak il-prodott fit-terrritorju tiegħu jew jagħmlu soġġett għal kundizzjonijiet speċjali. Għandu jinforma dwaru minnufih lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, waqt li jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt ġimgħat, tikkonsulta lill-Istati Membri konċernati, u wara għandha tagħti l-opinjoni tagħha mingħajr telf ta’ żmien u tieħu l-passi xierqa.

3. Jekk il-Kummissjoni tkun ta’ l-opinjoni li jkunu meħtieġa addattamenti tekniċi għad-Direttiva, tali addattamenti għandhom jiġu adottati jew mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10. F’dak il-każ, l-Istat Membru li jkun adotta miżuri ta’ protezzjoni jista’ jżommhom sakemm jidħlu fis-seħħ l-addattamenti.

Artikolu 13

Għandhom jiġu mogħtija raġunijiet preċiżi għal kwalunkwe miżuri individwali li jpoġġu restrizzjoni jew projbizzjoni fuq il-marketing ta’ prodotti kosmetiċi meħudin bi qbil ma’ din id-Direttiva. Għandu jiġi notifikatat lill-parti konċernata flimkien ma’ dettalji tar-rimedji disponibbli għalih taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istati Membri u bil-limiti ta’ żmien permessi għall-eżerċizzju ta’ tali rimedji.

Artikolu 14

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva fi żmien 18-il xahar min-notifikazzjoni tagħha u għandhom jinfurmaw mal-ewwel lill-Kummissjoni bihom.

2. L-Istati Membri jistgħu, iżda, għal perjodu ta’ 36 xahar min-notifikazzjoni ta’ din id-Direttiva, jawtorizzaw is-suq fit-territorju tagħhom ta’ prodotti kosmetiċi li ma jikkonformawx mal-ħtiġiet tad-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-test ta’ tali dispożizzjonijiet ta’ liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam irregolat b’din id-Direttiva jiġi komunikat lill-Kummissjoni.

Artikolu 15

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-27 ta’ Lulju 1976.

Għall-Kunsill

Il-President

M. van der Stoel

[1] ĠU Ċ 40, 8.4.1974, p. 71.

[2] ĠU Ċ 60, 26.7.1973, p. 16.

--------------------------------------------------

ANNESS I

LISTA ILLUSTRATTIVA SKOND IL-KATEGORIJA TA’ PRODOTTI KOSMETIĊI

- Krema, emulsjonijiet, lotions, ġels u żjut għall-ġilda (idejn, wiċċ, saqajn eċċ.).

- Face masks (bl-eċċezzjoni ta’ prodotti ta’ tqaxxir).

- Bażijiet mogħtija kulur (likwidi, pastes, trab).

- Trab tal-make-up, trab ta’ wara l-banju, trab ta’ l-iġjene, eċċ.

- Sapun tal-banju, sapun dejodorant, eċċ.

- Fwejjaħ, fwejjaħ ta’ wara l-banju u eau de Cologne.

- Preparazzjonijiet tal-banju u ta’ showers (imluħa, ragħwa, żjut, ġels, eċċ.).

- Prodotti ta’ depilazzjoni.

- Dejodoranti u prodotti kontra l-għaraq.

- Prodotti ta’ kura tax-xagħar:

- żebgħa tax-xagħar u bleaches,

- prodotti għal xagħar imġiegħed, lixx u sabiex jiffissaw ix-xagħar,

- prodotti tas-setting,

- prodotti ta’ tindif (lotions, trab u xampu),

- prodotti ta’ conditioning (lotions, krema, żjut),

- prodotti tax-xagħar (lotions, lacquers, brilliantini)

- Prodotti ta’ tqaxxir (krema, ragħwa, lotions, eċċ.).

- Prodotti għal make-up u għat-tneħħija ta’ make-up mill-wiċċ u l-għajnejn.

- Prodotti maħsuba sabiex jiġu applikati fuq ix-xufftejn.

- Prodotti għall-kura tas-snien u tal-ħalq.

- Prodotti għall-kura tad-dwiefer u make-up.

- Prodotti għall-iġjene intima esterna.

- Prodotti għat-tixmix.

- Prodotti biex tismar mingħajr xemx.

- Prodotti li jbajdu l-ġilda.

- Prodotti kontra t-tikmix.

--------------------------------------------------

ANNESS II

LISTA TA’ SUSTANZI LI MA GĦANDHOMX IKUNU FI PRODOTTI KOSMETIĊI

1. N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide

2. ß-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine u l-imluħa tiegħu)

3. Deanol aceglumate [1]

4. Spironolactone [2]

5. [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] aċidu aċetiku u l-imluħa tiegħu

6. Methotrexate [3]

7. Aminocaproic acid [4] u l-imluħa tiegħu

8. Cinchophen [5], l-imluħa tiegħu, derivati u imluħa ta’ dawn id-derivati

9. Thyropropic acid [6] u l-imluħa tiegħu

10. Trichloroacetic acid

11. Aconitum napellus L. (weraq, għeruq u preparazzjonijiet galenikali)

12. Aconitine (alkaloid prinċipali ta’ Aconitum napellus L.) u l-imluħa tiegħu

13. Adonis vernalis L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

14. Epinephrine [7]

15. Rauwolfia serpentina alkaloids u l-imluħa tiegħu

16. Alkyne alcoħoliċi, l-esters, ethers u mluħa tagħhom

17. Isoprenaline [8]

18. Allyl isothiocyanate

19. Alloclamide [9] u l-imluħa tiegħu.

20. Nalorphine [10], l-imluħa w l-ethers tiegħu

21. Sympathicomimetic amines li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali: kwalunkwe sustanza mniżżla fl-ewwel lista ta’ medikamenti li huma soġġetti għal preskrizzjoni medika u hemm referenza għalihom fir-riżoluzzjoni AP (69) 2 tal-Kunsill ta’ l-Ewropa

22. Aniline, l-imluħa tiegħu u d-derivati aloġenati u sulfonati tiegħu

23. Betoxycaine [11] u l-imluħa tiegħu.

24. Zoxazolamine [12]

25. Procainamide [13], l-imluħa u d-derivati tiegħu

26. Benzidine

27. Tuaminoheptane [14], l-isomers u l-imluħa tiegħu

28. Octodrine [15] u l-imluħa tiegħu

29. 2-Amino-1,2-bis (4-methoxyphenyl)ethanol u l-imluħa tiegħu

30. 1,3-dimethylpentylamine u l-imluħa tiegħu

31. 4-Aminosalicylic acid u l-imluħa tiegħu

32. Toluidines, l-isomers, l-imluħa u derivati aloġenati u sulfonati tagħhom,

33. Xylidines, l-isomers, l-imluħa u derivati aloġenati u sulfonati tagħhom,

34. Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo [3,2-g] chromen-7-one)

35. Ammi majus u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

36. 2,3-Dichloro-2-methylbutane

37. Sustanzi b’effett androġeniku

38. Żejt antraċenu

39. Antibijotiċi, bl-eċċezzjoni ta’ dak mogħti fl-Anness IV

40. Antimonu u l-komposti tiegħu

41. Apocynum cannabinum L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

42. Apomorphine (5,6,6a 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de, g]= quinoline-10,11-dihydric alkoħol) u l-imluħa tiegħu

43. Arseniku w il-komposti tiegħu

44. Atropa belladonna L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

45. Atropine, l-imluħa u d-derivati tiegħu

46. Imluħa tal-barju, bl-eċċezzjoni ta’ sulfat tal-barju, lakes ippreparati minn sulfat tal-barju u pigmenti ppreparati minn aġenti li jagħtu kulur elenkati fl-Anness III, it-2 Parti u l-Anness IV, it-2 u t-3 Parti w immarkati Ba

47. Benzene

48. 4,5-Dihydrobenzimidazol-4-one

49. Benzazepines u benzadiazepines, l-imluħa u d-derivati tagħhom

50. 1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate u l-imluħa tiegħu (amylocaine)

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate u l-imluħa tiegħu (benzamine)

52. Isocarboxazide*

53. Bendroflumethiazide* u d-derivati tiegħu

54. Beryllium u l-komposti tiegħu

55. Bromur, elementali

56. Bretylium tosilate*

57. Carbromal*

58. Bromisoval*

59. Brompheniramine* u l-imluħa tiegħu

60. Benzilonium bromide*

61. Tetrylammonium bromide*

62. Brucine

63. Tetracaine* u l-imluħa tiegħu

64. Mofebutazone*

65. Tolbutamide*

66. Carbutamide*

67. Phenylbutazone*

68. Cadmium u l-komposti tiegħu

69. Cantharides, Cantharis vesicatoria

70. (1R, 2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)

71. Phenprobamate*

72. Nitroderivati ta’ carbazol

73. Carbon disulphide

74. Catalase

75. Cephaeline u l-imluħa tiegħu

76. Chenopodium ambrosioides (żejt essenzjali)

77. 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol

78. Klorur

79. Chlorpropamide*

80. Diphenoxylate* (idroklorur)

81. 4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)

82. Chlorzoxazone*

83. 2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)

84. Chlorprothixene* u l-imluħa tiegħu

85. Clofenamide*

86. N N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide u l-imluħa tiegħu

87. Chlormethine* u l-imluħa tiegħu

88. Cyclophosphamide* u l-imluħa tiegħu

89. Mannomustine* u l-imluħa tiegħu

90. Butanilicaine* u l-imluħa tiegħu

91. Chloromezanone*

92. Triparanol*

93. 2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)

94. Chlorphenoxamine*

95. Phenaglycodol*

96. Chloroethane

97. Kromju; aċidu kromiku u l-imluħa tiegħu

98. Claviceps purpurea Tul., l-alkaloids u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

99. Conium maculatum L. (frott, trab, preparazzjonijiet galenikali)

100. Glycyclamide*

101. Cobalt benzenesulphonate

102. Colchicine, l-imluħa u d-derivati tiegħu

103. Colchicoside u d-derivati tiegħu

104. Colchicum autumnale L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

105. Convallatoxin

106. Anamirta cocculus L. (frott)

107. Croton tiglium (żejt)

108. 1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea

109. Curare u curarine

110. Curarizants sintetiċi

111. Ċjanur ta’ l-idroġenu u l-imluħa tiegħu

112. 2-a-Cyclohexylbenzyl (N N N’N’-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)

113. Cyclomenol* u l-imluħa tiegħu

114. Sodium hexacyclonate*

115. Hexapropymate*

116. Dextropropoxyphene*

117. O O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine

118. Pipazetate* u l-imluħa tiegħu

119. 5-(α, β-dibromo-phenethyl)-5-methylhydantoin

120. N N-Pentamethylenebis (imluħa ta’ trimethylammonium), eż. Pentamethonium bromide*

121. Imluħa ta’ N N’-[Methylimino) diethylene] bis (ethyldimethylammonium), eż. azamethonium (a) bromide*

122. Cyclarbamate*

123. Clofenotane*; DDT (ISO)

124. Hexamethylenebis (imluħa ta’ trimethylammonium), eż. Pentamethonium bromide*

125. Dichloroethanes (ethylene chlorides)

126. Dichloroethylenes (acetylene chlorides)

127. Lysergide* u l-imluħa tiegħu

128. 2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate u l-imluħa tiegħu

129. Cinchocaine* u l-imluħa tiegħu

130. 3-Diethylaminopropyl cinnamate

131. O O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)

132. imluħa ta’ [Oxalylbis(iminoethylene)] bis [(o-chlorobenzyl)diethylammonium], eż. ambenomium chloride*

133. Methyprylon* u l-imluħa tiegħu

134. Digitaline u l-heterosides kollha ta’ Digitalis purpurea L.

135. 7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl]theophylline (xanthinol)

136. Dioxethedrin* u l-imluħa tiegħu

137. Piprocurarium*

138. Propyphenazone*

139. Tetrabenazine* u l-imluħa tiegħu

140. Captodiame*

141. Mefeclorazine* u l-imluħa tiegħu

142. Dimethylamine

143. 1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl benzoate u l-imluħa tiegħu (amydricaine, alypine)

144. Methapyrilene* u l-imluħa tiegħu

145. Metamfepramone* u l-imluħa tiegħu

146. Amitriptyline* u l-imluħa tiegħu

147. Metformin*u l-imluħa tiegħu

148. Isosorbide dinitrate*

149. Malononitrile

150. Succinonitrile

151. Isomers ta’ dinitrophenol

152. Inproquone*

153. Dimevamide*u l-imluħa tiegħu

154. Diphenylpyraline* u l-imluħa tiegħu

155. Sulfinpyrazone*

156. Imluħa ta’ N-(3-Carbamoyl-3, 3-diphenylpropyl)-N N-diisopropylmethylammonium, eż. isopropamide iodide*

157. Benactyzine*

158. Benzatropine*u l-imluħa tiegħu

159. Cyclizine* u l-imluħa tiegħu

160. 5,5-Diphenyl-4 imidazolidone

161. Probenecid*

162. Disulfiram*; thiram (ISO)

163. Emetine, l-imluħa u d-derivati tiegħu

164. Ephedrine u l-imluħa tiegħu

165. Oxanamide* u d-derivati tiegħu

166. Eserine jew physostigmine u l-imluħa tiegħu

167. Esters ta’ 4-aminobenzoic acid, bil-grupp ta’ free amino, għajr dak mogħti fl-Anness IV, l-1 Parti

168. Imluħa tal-kolin u l-esters tagħhom, eż. choline chloride

169. Caramiphen* u l-imluħa tiegħu

170. Diethyl 4-nitrophenyl phosphate

171. Metethoheptazine* u l-imluħa tiegħu

172. Oxpheneridine* u l-imluħa tiegħu

173. Ethoheptazine* u l-imluħa tiegħu

174. Metheptazine* u l-imluħa tiegħu

175. Methylphenidate* u l-imluħa tiegħu

176. Doxylamine* u l-imluħa tiegħu

177. Tolboxane*

178. Monobenzone*

179. Parethoxycaine* u l-imluħa tiegħu

180. Fenozolone*

181. Glutethimide* u l-imluħa tiegħu

182. Ethylene oxide

183. Bemegride* u l-imluħa tiegħu

184. Valnoctamide*

185. Haloperidol*

186. Paramethasone*

187. Fluanisone*

188. Trifluperidol*

189. Fluoresone*

190. Fluorouracil*

191. Aċidu idrofluworiku, l-imluħa normali tiegħu, il-komplessi u l-idrofluworidi tiegħu bl-eċċezzjoni ta’ dawk mogħtija fl-Anness IV, l-1 Parti

192. Imluħa ta’ Furfuryltrimethylammonium, eż. furtrethonium iodide*

193. Galantamine*

194. Progestogens, bl-eċċezzjoni ta’ dawk elenkati fl-Anness V

195. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4: 5,8-dimethanonaphthalene (endrin-ISO)

197. Hexachloroethane

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4: 5,8-dimethanonaphthalene (isodrin-ISO)

199. Hydrastine, hydrastinine u l-imluħa tagħhom

200. Hydrazides u l-imluħa tagħhom

201. Hydrazine, id-derivati tiegħu u l-imluħa tagħhom

202. Octamoxin* u l-imluħa tiegħu

203. Warfarin* u l-imluħa tiegħu

204. Ethyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate u l-imluħa ta’ l-aċidu

205. Methocarbamol*

206. Propatylnitrate*

207. 4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin

208. Fenadiazole*

209. Nitroxoline* u l-imluħa tiegħu

210. Hyoscyamine, l-imluħa u d-derivati tiegħu

211. Hyoscyamus niger L. (weraq, żrieragħ, trab u preparazzjonijiet galenikali)

212. Pemoline* u l-imluħa tiegħu

213. Jodju

214. Decamethylenebis (imluħa ta’ trimethylammonium), eż. decamethonium bromide*

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. u speċi relatati) (għeruq, trab u preparazzjonijiet galenikali)

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)

217. α-Santonin (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-dione

218. Lobelia inflata L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

219. Lobeline* u l-imluħa tiegħu

220. Barbiturates

221. Merkurju u l-komposti tiegħu, għajr l-eċċezzjonijiet elenkati fl-Anness IV u l-Anness V

222. 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine u l-imluħa tiegħu

223. Metaldehyde

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide u l-imluħa tiegħu

225. Coumetarol*

226. Dextromethorphan* u l-imluħa tiegħu

227. 2-Methylheptylamine u l-imluħa tiegħu

228. Isometheptene* u l-imluħa tiegħu

229. Mecamylamine*

230. Guaifenesin*

231. Dicoumarol*

232. Phenmetrazine*, l-imluħa u d-derivati tiegħu

233. Thiamazole*

234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)

235. Carisoprodol*

236. Meprobamate*

237. Tefazoline* u l-imluħa tiegħu

238. Arecoline

239. Poldine metilsulfate*

240. Hydroxyzine*

241. 2-Naphthol

242. 1-u 2-Naphthylamines u l-imluħa tagħhom

243. 3 (1-Naphtylmethyl)-2-imidazoline

244. Naphazoline* u l-imluħa tiegħu

245. Neostigmine u l-imluħa tiegħu (eż. neostigmine bromide*)

246. Nikotina u l-imluħa tagħha

247. Amyl nitrites

248. Nitriti inorganiċi, bl-eċċezzjoni ta’ sodium nitrite

249. Nitrobenzene

250. Nitrocresols u l-imluħa alkali tagħhom

251. Nitrofurantoin*

252. Furazolidone*

253. Propane-1,2,3-triyl trinitrate

254. Acenocoumarol*

255. Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)

256. Nitrostilbenes, l-omologi tagħhom u d-derivati tagħhom

257. Noradrenaline u l-imluħa tiegħu

258. Noscapine* u l-imluħa tiegħu

259. Guanethidine* u l-imluħa tiegħu

260. Oestrogens, bl-eċċezzjoni ta’ dawk elenkati fl-Anness V

261. Oleandrin

262. Chlortalidone*

263. Pelletierine u l-imluħa tiegħu

264. Pentachloroethane

265. Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral*

267. Octamylamine* u l-imluħa tiegħu

268. Pheno u l-imluħa alkali tiegħu, għajr l-eċċezzjonijiet elenkati fl-Anness III

269. Phenacemide*

270. Difencloxazine*

271. 2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)

272. Ethylphenacemide*

273. Phenprocoumon*

274. Fenyramidol*

275. Triamterene* u l-imluħa tiegħu

276. Tetraethylpyrophosphate; TEPP (ISO)

277. Tritolyl phosphate

278. Psilocybine*

279. Fosfru u metal phosphides

280. Thalidomide* u l-imluħa tiegħu

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Picrotoxin

283. Pilocarpine u l-imluħa tiegħu

284. a-Piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane) u l-imluħa tiegħu

285. Pipradrol* l-imluħa tiegħu

286. Azacyclonol* u l-imluħa tiegħu

287. Bietamiverine*

288. Butopiprine* u l-imluħa tiegħu

289. Ċomb u l-komposti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ dak imsemmi fl-Anness V

290. Coniine

291. Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water")

292. Metyrapone*

293. Sustanzi radjottivi [16]

294. Juniperus sabina L. (weraq, żjut essenzjali u preparazzjonijiet galenikali)

295. Hyoscine, l-imluħa u d-derivati tiegħu

296. Imluħa tad-deheb

297. Silenju u l-komposti tiegħu

298. Solanum nigrum L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

299. Sparteine u l-imluħa tiegħu

300. Glucocorticoids

301. Datura stramonium L. u l-preparazzjonijiet galenikali tagħha

302. Strophantines, l-aglucones tagħhom u d-derivati rispettivi tagħhom

303. Speċi ta’ Strophantus u l-preparazzjonijiet galenikali tagħhom

304. Strychnine u l-imluħa tiegħu

305. Speċi ta’ Strychnos u l-preparazzjonijiet galenikali tagħhom

Narkotiċi, naturali u sintetiċi: | Is-sustanzi kollha elenkati f’Tabelli I u II tal-Konvenzjoni l-waħdanija dwar drogi narkotiċi ffirmata fi New York nhar it-30 ta’ Marzu 1961 |

306. 307. Sulphonamides (sulphanilamide u d-derivati tiegħu miksubin billi tkun mibdula H-atom waħda jew aktar tal-gruppi -NH2) u l-imluħa tagħhom

308. Sultiame*

309. Neodymium u l-imluħa tiegħu

310. Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

312. Tellurium u l-komposti tiegħu

313. Xylometazoline u l-imluħa tiegħu

314. Tetrachloroethylene

315. Carbon tetrachloride

316. Hexaethyl tetraphosphate

317. Thallium u l-komposti tiegħu

318. Thevetia neriifolia Juss., estratt tal-glycoside

319. Ethionamide*

320. Phenothiazine* u l-komposti tiegħu

321. Thiourea u d-derivati tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ dawk elenkati fl-Anness IV, l-1 Parti

322. Mephenesin* u l-esters tiegħu,

323. Vaċċini, tossini jew serum elenkati fl-Anness għat-tieni Direttiva tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti b’liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva li għandha x’taqsam ma’ prodotti mediċinali ta’ proprjetà (ĠU L 147, tad-9.6.1975, p. 13)

324. Tranylcypromine* u l-imluħa tiegħu

325. Trichloronitromethane (chloropicrine)

326. 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)

327. Trichlormethine* u l-imluħa tiegħu

328. Tretamine*

329. Gallamine triethiodide*

330. Urginea scilla Stern. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

331. Veratrine, l-imluħa u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

332. Schoenocaulon officinale Lind. (żrieragħ u preparazzjonijiet galenikali)

333. Veratrum album L. (għeruq u preparazzjonijiet galenikali)

334. Vinyl chloride monomer

335. Ergocalciferol* u cholecalciferol (vitamini D2 u D3)

336. Imluħa ta’ O-alkyldithiocarbonic acids

337. Yohimbine u l-imluħa tiegħu

338. Dimethyl sulfoxide*

339. Diphenhydramine* u l-imluħa tiegħu

340. 4-tert-Butylphenol

341. 4-tert-Butylpyrocatechol

342. Dihydrotachysterol*

343. Dioxane

344. Morpholine u l-imluħa tiegħu

345. Pyrethrum album L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

346. 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino] ethyldimethylamine

347. Tripelennamine*

348. Tetrachlorosalicylanilides

349. Dichlorosalicylanilides

350. Tetrabromosalicylanilides

351. Dibromosalicylanilides, eż. metabromsalan*, dibromsalan*

352. Bithionol*

353. Thiuram monosulphides

354. Thiuram disulphides

355. Dimethylformamide

356. 4-Phenylbut-3-en-2-one

357. Benzoates ta’ 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alkohol għajr għall-kontenut normali f’essenzi naturali wżati

358. Furo [3,2-g] chromen-7-one u d-derivati alkyl-substituted tiegħu (eż. trioxysalan* u 8-methoxypsoralen), għajr għall-kontenut normali f’essenzi naturali wżat

359. Żejt miż-żrieragħ ta’ Laurus nobilis L.

360. Żejt ta’ Sassafras officinale Nees li fih is-safrole

361. 5,5’-Di-isopropyl-2,2’-dimethylbiphenyl-4,4’-diyl dihypoiodite

[1] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[2] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[3] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[4] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[5] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[6] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[7] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[8] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[9] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[10] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[11] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[12] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[13] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[14] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[15] F’din id-Direttiva, ismijiet segwiti b’asterisk huma dawk ippubblikati fi "Komputer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Ġinevra, Awissu 1975

[16] Il-preżenza ta’ sustanzi radjattivi naturali u ta’ sustanzi radjattivi kkawżati permezz ta’ kontaminazzjoni artifiċjali mill-ambjent hija permessa, sakemm dawk is-sustanzi radjattivi ma jkunux mogħnija għall-fabbrikazzjoni ta’ prodotti kosmetiċi u li l-konċentrazzjoni tagħhom taqa’ fil-limiti stabbiliti fid-Direttiva li tistabbilixxi l-istandards bażiċi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikoli li jkunu ġejjin minn radjazzjonjijiet ta’ jonizzar (ĠU Ċ 11, 20.2.1959, p. 221/59).

--------------------------------------------------

ANNESS III

PARTI I

Lista ta’ sustanzi li ma għandhomx ikunu fi prodotti kosmetici għajr soggetti għar-restrizzjonijiet u għall-kondizzjonijiet stabbiliti

Numru ta’ Referenza | Sustanza | Restrizzjonijiet | Kondizzjonijiet ta’ użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta |

a | b | Qasam ta’ applikazzjoni u/jew użu | L-ogħla konċentrazzjoni awtorizzata fil-prodott kosmetiku lest | Limitazzjonijiet u ħtigiet oħra | f |

ċ | d | e |

| |

1 | Aċidu boriku | (d)Terra | (d)5 % | | (a)Ma għandux jigi wżat fi prodotti għal tfal taħt it-tlett snin | (b)Ma għandux jigi wżat għat-trabi |

(e)Prodotti għall-igjene orali | (e)0.5 % | | |

| | (f)Prodotti oħra | (f)3 % | | | |

2 | Mercaptoacetic acid u l-imluha u l-esters tieghu | (d)Prodotti li jaghmlu x-xagħar imgieghed jew lixx: | | | | |

| | —għal użu fid-dar | (d)—8 % lest sabiex jigi wżatpH ≤ 9.5 | | |

| | —użu professjonali | —11 % lest sabiex jigi wżatpH ≤ 9.5 | | |

| | (e)Prodotti ta’ depilazzjoni | (e)5 %pH ≤ 12.65 | | |

| | (f)Prodotti ta’ kura tax-xagħar oħra li jitnehhew wara li jigu applikati | (f)2 %percentwali mahduma bħala mercaptoacetic acid | | |

3 | Oxalic acid, l-esters u l-imluha alkali tieghu | Prodotti ta’ trattament tax-xagħar | 5 % | | | Sabiex jintużaw minn hairdressers biss |

4 | Chlorobutanol* | Preservattiv | 0.5 % | | Projbit f’aerosols | Fih il-chlorobutanol |

5 | Ammonja | | 6 % mahdum bħala NH3 | | Ogħla minn 2 %: Fih l-ammonja |

6 | Tosylchloramide sodium * | | 0.2 % | | | |

7 | Kloruri tal-metalli alkali | (ċ)Toothpaste | (ċ)5 % | | | |

| | (d)Użu iehor | (d)3 % | | | |

8 | Dichloromethane | | 35 % (meta mħallat ma’ 1, 1, 1-trichloroethane, il-konċentrazzjoni totali ma għandhiex taqbeż il-35 %) | 0.2 % bħala l-ogħla kontenut ta’ impurità | Għal preparazzjonijiet f’dispensers aerosol. Tisprejjax fuq nar dirett jew fuq materjal li jieħu n-nar |

9 | o u m-Phenylenediamines id-derivati N-sostituti tagħhom u l-imluha taghhom; id-derivati N-sostituti ta’ p- phenylenediamines | Agenti li jagħtu kulur ossidanti għal żebgħa tax-xagħar | 6 % maħdum bħala free base | | Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika. Huwa rakkommandat li jsir test tas-sensittività qabel ma jintuża. Fih il-phenylenediamines. Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar jew ix-xfar tal-għajnejn jew lill-ħuġġbejn |

10 | Methylphenylenediamines, id-derivati N-sostituti tagħhom u l-imluha tagħhom | Aġenti li jagħtu kulur ossidanti għal zebgħa tax-xagħar | 10 % maħdum bħala free base | | Jista’ jikkawża reazzjoni allergika. Huwa rakkommandat li jsir test tas-sensittività qabel ma jintuża. Fih il-phenylenediamines. Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar jew ix-xfar tal-għajnejn jew lill-ħuġġbejn |

11 | Diaminophenols | Aġenti li jagħtu kulur ossidanti għal żebgħa tax-xagħar | 10 % kalkulat bħala free base | | Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika. Huwa rakkommandat li jsir test tas-sensittività qabel ma jintuża Fih id-diaminophenols. Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar tax-xfar il-għajn jew il-ħuġġbejn |

12 | Dichlorophen * | | l-ogħla 0.5 % | | Fih id-dichlorophen * |

13 | Perossidu ta’ l-idroġenu | Aġenti li jagħtu kulur ossidanti għal żebgħa tax-xagħar | 40 % volum, i.e. 12 % H2O2 | | Fih x % perossidu ta’ l-idroġenu |

14 | Formaldehyde | (d)Prodotti li jwebbsu d-dwiefer | (b)5 % | Kalkulati bħala formaldehyde | | (ċ)Ipproteġi l-ġilda b’tidlik jew b’żejt. Fih x% ta’ formaldehyde |

| | (e)Użu bħala preservattiv | (b)0.2 % | (ċ)Projbit bħala preservattiv f’aerosol dispensers u fi prodotti ta’ iġjene tal-ħalq | (d)Fih il-formaldehyde |

| | (f)Għal prodotti ta’ iġjene tal-ħalq | (ċ)0.1 % | | |

15 | Hexachlorphene * | Preservattiv | 0.1 % | | Ma għandux jintuża fi prodotti għat-tfal jew prodotti ta’ iġjene personali | Ma għandux jigi wżat għal trabi. Fih il-hexachlorophene |

16 | Hydroquinone | | 2 % | | | Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar tax-xfar il-għajn jew lill-ħuġġbejn Aħsel l-għajnejn mill-ewwel jekk il-prodott jigi f’kuntatt magħhom Fih il-hydroquinone |

17 | Idrossidu tas-sodju jew tal-potassju | (d)Solvent tal-ġilda madwar id-dwiefer | (d)5 % skond il-piż | | (ċ)Evita li jiġi f’kuntatt mal-għajnejn. Jista’ jikkawża bniedem li jagħma. Żommu l-bogħod mit-tfal |

| | (e)Li jagħmel ix-xagħar lixx | (e)2 % skond il-piż | | (d)Evita li jigi f’kuntatt ma’ l-għajnejn. Jista’ jikkawża bniedem li jagħma. Żommu l-boghod mit-tfal. |

| | (f)Użu ieħor bħala newtrallizzatur | (f)sa pH 11 | | |

18 | Lanolin | | | | | Fih il-lanolin |

19 | a-Naphtol | Żebgħa tax-xagħar | 0.5 % | | | Fih l-a-Naphtol |

20 | Sodium Nitrite | Bħala inibitur għas-sadid biss | 0.2 % | | Tużahx ma’ amines sekondarji | |

21 | Nirromethane | Bħala inibitur għas-sadid biss | 0.3 % | | | |

22 | Phenol | Sapun u xampu | 1 % | | | Fih il-phenol |

23 | Picric acid | Bħala inibitur għas-sadid biss | 1 % | | | Fih il-picric acid |

24 | Pyrogallol | Għal żebgħa tax-xagħar biss | 5 % | | | Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar ta’ l-għajnejn jew il-ħuġġbejn. Lahlah l-għajnejn mill-ewwel jekk il-prodott jigi f’kuntatt magħhom. Fih il-pyrogallol |

25 | Quinine u l-imluha tiegħu | (ċ)Xampu | (ċ)0.5 % kalkulat bħala quinine base | | |

| | (d)Lotions tax-xagħar | (d)0.2 % kalkulat bħala quinine base | | |

26 | Resorcinol | (d)Kulur tax-xagħar | (d)5 % | | | (a)Jista’ jikkawża reazzjoni ta’ allerġija. Fih ir-resorcinol. Lahlah ix-xagħar tajjeb wara li tapplikah. Tużahx biex tagħti kulur lix-xagħar tal-għajnejn jew lill-ħuġġbejn. Lahlah l-għajnejn mill-ewwel jekk il-prodott jiġi f’kuntatt magħhom. |

| | (e)Lotions tax-xagħar | (e)0.5 % | | | (b)Jista’ jikkawża reazzjoni ta’ allerġija. Fih ir-resorcinol. |

| | (f)Xampu | (f)0.5 % | | | (ċ)Jista’ jikkawża reazzjoni ta’ allerġija. Fih ir-resorcinol. Lahlah ix-xagħar tajjeb wara li tapplikah |

27 | Ammonium sulphides, alkali u alkaline earth sulphides | | 2 % f’pejsts 20 % għal monosulphides f’soluzzjoni bl-ilma mingħajr addittiv | | |

28 | Zingu (klorur u sulfat) | | 1 % maħdum bħala zingu | | |

29 | Zinc 4-hydrobenzene-sulphonate | (ċ)Stringent | (a)6 % kalkulat bħala sustanza bla ilma | | (ċ)Evita li jiġi f’kuntatt mal-għajnejn |

| | (d)Deodorant | (b)6 % kalkulat bħala s-sustanza bla ilma | | (d)Tisprejjax fuq l-għajnejn |

PARTI II

LISTA TA’ AGENTI LI JAGHTU KULUR LI JISTGHU JKUNU PREŻENTI FI PRODOTTI KOSMETICI MAHSUBA SABIEX JIGU F’KUNTATT MAL-MUCOUS MEMBRANES [5] [6] [7]

(a) Tipi ta’ ħomor

Numru ta’ referenza | Numru ta’ indici ta’ kulur | Numru ta’ l-aġent li jagħti kulur bi qbil mad-Direttivi tal-KEE ta’ 1962 dwar materji li jagħtu kulur lill-ikel jew indikazzjonijiet oħra | Restrizzjonijiet |

Qasam ta’ applikazzjo-ni | L-ogħla koncentraz-zjoni awtorizzata | Kundizzjon-ijiet ta’ purità |

1 | 12085 | | 3 % | |

2 | 12150 | | | | |

3 | 12490 | | | | |

4 | 14720 | E 122 | | | E 122 |

5 | 14815 | E 125 | | | E 125 |

6 | 15525 | | | | |

7 | 15580 | | | | |

8 | 15585 | | r | | |

9 | 15630 | | | 3 % | |

| 15630(Ba) | | | | |

| 15630(Sr) | | | | |

10 | 15850 | E 180 | | | E 180 |

11 | 15865 | | | | |

| 15865(Sr) | | | | |

12 | 15880 | | | | |

13 | 16185 | E 123 | | | E 123 |

14 | 16255 | E 124 | | | E 124 |

15 | 16290 | E 126 | | | E 126 |

16 | 45170 | | | | |

| 45170(Ba) | | r | | |

17 | 45370 | | | | Mhux aktar minn 1 % 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid u 2 % 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid |

18 | 45380 | | | | Ditto |

19 | 45405 | | r | | Ditto |

20 | 45410 | | | | Ditto |

21 | 45425 | | | | Mhux aktar minn 1 % 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid u 3 % 2-(iodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid |

22 | 45430 | E 127 | | | E 127 Ditto |

23 | 58000 | | | | |

24 | 73360 | | | | |

25 | 75470 | E 120 | | | E 120 |

26 | 77015 | E 420 | | | E 420 |

27 | 77491 | E 172 | | | E 172 |

28 | | E 163 | | | E 163 |

29 | | E 162 | | | E 162 |

(b) Tipi ta’ oranġji u sofor

1 | 10316 | | r | | |

2 | 11920 | | | | |

3 | 12075 | | | | |

4 | 13015 | E 105 | | | E 105 |

5 | 14270 | E 103 | | | E 103 |

6 | 15510 | | r | | |

7 | 15980 | E 111 | | | E 111 |

8 | 15985 | E 110 | | | E 110 |

9 | 19140 | E 102 | | | E 102 |

10 | 45350 | | | 6 % | |

11 | 47005 | E 104 | | | E 104 |

12 | 75100 | | | | |

13 | 75120 | E 160 b | | | E 160 b |

14 | 75125 | E 160 d | | | E 160 d |

Numru ta’ referenza | Numru ta’ indici ta’ kulur | Numru ta’ l-aġent li jagħti kulur bi qbil mad-Direttivi tal-KEE ta’ 1962 dwar materji li jagħtu kulur lill-ikel jew indikazzjonijiet oħra | Restrizzjonijiet |

Qasam ta’ applikazzjoni | Konċentrazzjoni massima awtorizzata | Kundizzjonijiet ta’ purità |

15 | 75130 | E 160 a | | | E 160 a |

16 | 75135 | E 161 d | | | E 161 d |

17 | 75300 | E 100 | | | E 100 |

18 | 77489 | E 172 | | | E 172 |

19 | 77492 | E 172 | | | E 172 |

20 | 40820 | E 160 e | | | E 160 e |

21 | 40825 | E 160 f | | | E 160 f |

22 | | E 101 | | | E 101 |

23 | 45395 | | | Meta wżat ma’ lipstick, il-kulur huwa permess biss fil-‘forma ta’ free acid u fl-ogħla konċentrazzjoni ta’ 1 % | |

24 | | E 160 c | | | E 160 c |

(ċ) Tipi ta’ hodor u blu

1 | 42051 | E 131 | | | E 131 |

2 | 42053 | | | | |

3 | 42090 | | | | |

4 | 44090 | | | | |

5 | 61565 | | | | |

6 | 61570 | | | | |

7 | 69825 | | | | |

8 | 73000 | | | | |

9 | 73015 | E 132 | | | E 132 |

10 | 74260 | | r | | |

11 | 75810 | E 140 | | | E 140 |

12 | | E 141 | | | E 141 |

13 | 77007 | | | | |

14 | 77346 | | | | |

15 | 77510 | | | | Mingħajr cyanide ions |

16 | 69800 | E 130 | | | E 130 |

(d) Tipi ta’ vjola, kannella, suwed u bojod

Numru ta’ referenza | Numru ta’ indici ta’ kulur | Numru ta’ l-agent li jagħti kulur bi qbil mad-Direttivi tal-KEE ta’ 1962 dwar materji li jagħtu kulur lill-ikel jew indikazzjonijiet oħra | Restrizzjonijiet |

Qasam ta’ applikazzjo-ni | Koncentrazz-joni massima awtorizzata | Kundizzjoni-jiet ta’ purità |

1 | 28440 | E 151 | | | E 151 |

2 | 42640 | | | | |

3 | 60725 | | | | |

4 | 73385 | | | | |

5 | 77000 | E 173 | | | E 173 |

6 | 77002 | | | | |

7 | 77004 | | | | |

8 | 77005 | | | | |

9 | 77120 | | | | |

10 | 77220 | E 170 | | | E 170 |

11 | 77231 | | | | |

12 | 77266 | Parti minn E 153 | | | E 153 |

13 | 77267 | Parti minn E 153 | | | E 153 |

14 | 77400 | | | | |

15 | 77480 | E 175 | | | E 175 |

16 | 77499 | E 172 | | | E 172 |

17 | 77713 | | | | |

18 | 77742 | | | | |

19 | 77745 | | | | |

20 | 77820 | E 174 | | | E 174 |

21 | 77891 | E 171 Diossidu tat-titanju (u t-taħlit tiegħu mal-mika) | | | E 171 |

22 | 77947 | | | | |

23 | 75170 | Guanine jew essenza tal-perla | | | |

24(abjad 9)stearates ta’ l-aluminju, żingu, manjeżju u kalcju | | | | | |

25 | | E 150 Karamel | | | E 150 |

--------------------------------------------------

ANNESS IV

PARTI I

LISTA TA’ SUSTANZI PERMESSI PROVIŻORJAMENT

Numru ta’ referenza | Sustanza | Restrizzjonijiet | Kundizzjonijiet ta’ użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta |

a | b | Qasam ta’ applikazzjoni u/jew użu | L-ogħla konċentrazzjoni awtorizzata fil-prodott kosmetiku lest | Limitazzjonijiet u ħtiġiet oħra | f |

ċ | d | e |

1 | Methanol | Denaturant għal ethanol u isopropyl alcohol | 5 % Kalkulat bħala % ta’ ethanol u isopropyl alcohol | |

2 | Thiomersal * | Bħala preservattiv f’make-up tal-għajn biss | 0007 % Kalkulat bħala Hg. Meta mħallat ma’ komposti tal-merkurju oħra permessi taħt din id-Direttiva, il-konċentrazzjoni totali ta’ Hg, ma għandhiex taqbeż 0007 % | | Fih it-Thiomersal * |

3 | Komposti tal-Phenylmercuric | Ditto | Ditto | | Fih il-komposti tal-Phenylmercuric |

4 | Kloroforma | Toothpaste | 4 % | | |

5 | 2,3-Dihydroxypropyl 4-aminobenzoate | | 5 % | | Fih 2,3-Dihydroxypropyl 4-aminobenzoate |

6 | Quinolin-8-ol u bis (8-hydroxyquinolinium) sulphate | | 0.3 % f’bażi | Ma għandux jiġi wżat fi prodotti applikati wara t-tixmix | Ma għandux jiġi wżat għat-trabi |

Numru ta’ referenza | Sustanza | Restrizzjonijiet | Kundizzjonijiet ta’ użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta |

a | b | Qasam ta’ applikazzjoni u/jew użu | L-ogħla konċentrazzjoni awtorizzata fil-prodott kosmetiku lest | Limitazzjonijiet u ħtigiet oħra | f |

c | d | e |

7 | Monofluworofosfat ta’ l-ammonja | Prodotti ta’ igjene orali | 0.15 % Kalkulat bħala F. Meta mħallat ma komposti oħra ta’ fluworur permessi taħt dan l-Anness, il-konċentrazzjoni totali ta’ F ma għandhiex taqbeż iż-0.15 % | | Fih il-monofluworofosfat ta’ l-ammonja |

8 | Monofluworofosfat tas-sodju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih monofluworofosfat tas-sodju |

9 | Monofluworofosfat tal-potassju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih monofluworofosfat tal-potassju |

10 | Monofluworofosfat tal-kalcju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih monofluworofosfat tal-kalcju |

11 | Fluworur tal-kalcju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworur tal-kalcju |

12 | Fluworur tas-sodju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworur tas-sodju |

13 | Fluworur tal-potassju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworur tal-potassju |

14 | Fluworur ta’ l-ammonja | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworur ta’ l-ammonju |

15 | Fluworur ta’ l-aluminju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworur ta’ l-aluminju |

16 | Stannous fluoride | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih l-istannous fluoride |

Numru ta’ referenza | Sustanza | Restrizzjonijiet | Kundizzjonijiet ta’ użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta |

a | b | Qasam ta’ applikazzjoni u/jew użu | L-ogħla konċentrazzjoni awtorizzata fil-prodott kosmetiku lest | Limitazzjonijiet u ħtigiet oħra | f |

c | d | e |

17 | Hexadecyl-trimethyl-ammonium fluoride | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-Hexadecyl-trimethyl-ammonium fluoride |

18 | 3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium difluoride | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium difluoride |

19 | NN’N-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih NN’N-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride |

20 | Octadecyl-ammonium fluoride | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih l-octadecyl-ammonium fluoride |

21 | Fluworosilikat tas-sodju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworosilikat tas-sodju |

22 | Fluworosilikat tal-potassju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworosilikat tal-potassju |

23 | Fluworosilikat ta’ l-ammonja | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworosilikat ta’ l-ammonja |

24 | Fluworosilikat tal-manjesju | Ditto | 0.15 % Ditto | | Fih il-fluworosilikat tal-manjesju |

25 | Safrole | | 100 ppm | | |

26 | 1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione | Preparazzjonijiet ta’ kura tax-xagħar | (ċ)Sa 2 % | (ċ)Projbit f’aerosol dispensers | (a)Fih il- 1,3- Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione |

| | | (d)Minn 2 sa 8 % | (d)Ditto | (b)—Laħlah ix-xagħar tajjeb wara l-użu |

| | | | | —Fih il-1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione |

27 | 1,3-Bis (hydroxymethyl) - 3-thiourea | Ditto | 6 % | Ditto | —Aħsel ix-xagħar sew wara l-użu |

| | | | | —Fih 1,3-bis (hydroxymethyl) - 3-thiourea |

28 | Hydroxymethyl-2-thiourea | Ditto | 6 % | Ditto | —Aħsel ix-xagħar sew wara l-użu |

| | | | | —Fih il-hydroxymethyl-2-thiourea |

29 | 1-Hydroxymethylimidazolidine-2-thione | Ditto | 6 % | Ditto | —Aħsel ix-xagħar sew wara l-użu |

| | | | | —Fih 1- hydroxymethylimidazolidine-2-thione |

30 | 1-Monomorpholinomethyl-2- thiourea | Ditto | 6 % | Ditto | —Aħsel ix-xagħar sew wara l-użu |

| | | | | —Fih 1- monomorpholinomethyl 2- thiourea |

31 | 1,3 Bis (morpholinomethyl)- 2-thiourea | Ditto | 6 % | Ditto | —Aħsel ix-xagħar sew wara l-użu |

| | | | | —Fih 1,3 bis (morpholinomethyl)- 2-thiourea |

32 | 1,1,1-Trichloroethane (methyl chloroform) | Solvent għal aerosol dispensers | 35 % Meta mħallat ma’ dichloromethane, il-konċentrazzjoni totali ma għandhiex taqbeż 35 % | | Tisprejjax fuq nar jew fuq materjal li jieħu n-nar |

33 | Tribromosalicylanilides (eż. tribromsalan *) | Sapun | 1 % | | Fih it-tribromosalicylanilides |

PARTI II

LISTA TA’ AĠENTI LI JAGĦTU KULUR LI JISTGĦU JKUNU FI PRODOTTI KOSMETICI MAĦSUBA SABIEX JIĠU F’KUNTATT MAL-MUCOUS MEMBRANES [1] [2] [3]

(a) Tipi ta’ ħomor

Numru ta’ referenza | Numru ta’ indici ta’ kulur | Numru ta’ l-aġent li jagħti kulur bi qbil mad-Direttivi tal-KEE ta’ 1962 dwar materji li jagħtu kulur lill-ikel jew indikazzjonijiet oħra | Restrizzjonijiet |

Qasam ta’ applikazzjoni | L-ogħla koncentrazzjo-ni awtorizzata | Kundizzjoni-jiet ta’ purità |

1 | 12120 | | | |

2 | 12350 | | | | |

3 | 12385 | | | | |

4 | 14700 | | r | | |

5 | 15500 15500 (Ba) | | L-użu ta’ Bassalts huwa projbit f’lipsticks | | |

6 | 15585 (Ba) | | | | |

7 | 15620 | | | | |

8 | 15800 | | | | |

9 | 16035 | | | | |

10 | 26100 | | | | |

11 | 27290 | | | | |

12 | 45160 | | | | |

13 | 75480 | | | | |

14 | 75580 | | | | |

(b) Tipi ta’ oranġji u sofor

1 | 18965 | | | | |

2 | 45340 | | | | |

3 | 47000 | | r | | |

(ċ) Tipi ta’ hodor u blu

Numru ta’ referenza | Numru ta’ indici ta’ kulur | Numru ta’ l-aġent li jagħti kulur bi qbil mad-Direttivi tal-KEE ta’ 1962 dwar materji li jagħtu kulur lill-ikel jew indikazzjonijiet oħra | Restrizzjonijiet |

Qasam ta’ applikazzjoni | L-ogħla koncentrazzjoni awtorizzata | Kundizzjonijiet ta’ purità |

1 | 42040 | | | |

2 | 42140 | | | | |

3 | 42170 | | | | |

4 | 42735 | | | | |

5 | 44040 | | | | |

6 | 44045 | | | | |

7 | 59040 | | | | |

8 | 61554 | | | | |

9 | 62085 | | | | |

10 | 77288 | | | | Mingħajr jonji tal-kromat |

11 | 77289 | | | | Ditto |

12 | 77520 | | | | |

13 | 74160 | | | | |

(d) Tipi ta’ vjola, kannella, suwed u bojod

1 | 20170 | | | | |

2 | 27755 | E 152 | | | E 152 |

3 | 42580 | | | | |

4 | 45190 | | | | |

5 | 77019 | | | | |

6 | 77163 | Bismuth chloride oxide (u t-taħlit tiegħu mal-mika) | | | |

7 | 77265 | | | | |

8 | 77718 | | | | |

PARTI III

(A) LISTA TA’ AĠENTI LI JAGĦTU KULUR PERMESSI PROVIŻORJAMENT GĦAL PRODOTTI KOSMETIĊI LI MA JIĠUX F’KUNTATT MAL-MUCOUS MEMBRANES

Tipi ta’ ħomor

12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055, 18065, 26105, 45100, 50240, E121

Tipi ta’ oranġji u sofor

11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105

Tipi ta koħol u ħodor

10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350 aa-bis (5-bromo-4-hydroxy-6-methyl-m-cumenyl) toluene-2, a-sultone, aabis(3,5-dibromo-4-hydroxy-o-tolyl) toluene-2, a-sultone, 1,4-bis (butylamino) anthraquinone

Tipi ta vjola, kannella, suwed u bojod

12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571, 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, sodju 2,4-diamino-azobenzenesulphonate u ħames aġenti tal-kulur relattati (Kannella FK), a-(5-bromo-6-hydroxy-m-tolyl)-a-(3-bromo-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidene)toluene-2-sulphonic acid.

(B) LISTA TA’ AĠENTI LI JAGĦTU KULUR PERMESSI PROVIŻORJAMENT GĦAL PRODOTTI KOSMETIĊI LI JIĠU F’KUNTATT QASIR BISS MAL-ĠILDA

Tipi ta’ homor

11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300

Tipi ta’ sofor u oranġji

11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 21108, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, 4-(3-chlorphenylazo)-3-hydroxy-2 naphth-0-anisidide, trisodium 3-hydroxypyren-5,8,10- trisulphonate

Tipi ta’ koħol u ħodor

10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180

Tipi ta’ vjola, kannella, suwed u bojod

12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 42535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615

--------------------------------------------------

ANNESS V

LISTA TA’ SUSTANZI ESKLUŻI MILL-GĦAN TAD-DIRETTIVA

1. Aċetat taċ-ċomb (għal użu fi prodotti ta’ trattament tax-xagħar biss).

2. Hexachlorophene* (għall-użu l-ieħor kollu għajr dak imniżżel fl-1 Parti ta’ l-Anness III).

3. Ormoni

(a) - oestrone,

- oestradiol u l-esters tiegħu,

- oestriol u l-esters tiegħu;

(b) - progesterone,

- Ethisterone*.

4. p-Phenylenediamine u l-imluħa tiegħu

5. Strontium u l-imluħa tiegħu, għajr dawk użati fl-aġenti li jagħtu kulur elenkati fit-2 Parti ta’ l-Anness III u Partijiet 2 u 3 ta’ l-Anness IV.

6. Żirkonju u d-derivati tiegħu.

7. Komposti Thiomersal* u phenylmercuric (sabiex jintużaw bħala preservattivi f’shampoos u kremi kkonċentrati li jkun fihom emulsjonanti mhux joniċi li jagħmlu preservattivi oħra mhux effettivi; l-ogħla konċentrazzjoni ta’ 0003 % maħduma bħala Hg).

8. Lidocaine*.

9. Tyrothricin*.

--------------------------------------------------