31974L0347Official Journal L 191 , 15/07/1974 P. 0005 - 0010
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0034
Greek special edition: Chapter 13 Volume 2 P. 0266
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0034
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0007
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 4 P. 0007


Id-Direttiva tal-Kunsill

tal-25 ta’ Ġunju 1974

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-firxa tal-viżjoni u l-wipers tal-windscreen għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija

(74/347/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropej [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Billi l-ħtiġiet tekniċi li magħhom it-tratturi għandhom ikunu konformi permezz tal-liġijiet nazzjonali li jirrelataw, inter alia għall-firxa tal-viżjoni u wipers tal-windscreen;

Billi dawn il-ħtiġiet huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor; billi għaldaqstant huwa meħtieġ li l-Istati Membri kollha jaddottaw l-istess ħtiġiet jew b’żieda ma’ jew minflok ir-regoli eżistenti tagħhom, sabiex, b’mod partikolari, jippermettu l-proċedura għall-approvazzjoni tat-tip KEE li kienet is-suġġett tad-Direttiva tal-Kunsill Nru 74/150/KEE [3] ta’ l-4 ta’ Marzu 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija sabiex tkun applikata fir-rigward ta’ kull tip ta’ tractor,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA

Artikolu 1

1. "Tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija" tfisser kull vettura bil-mutur, mgħammra bir-roti jew b’ċineg mingħajr tarf u li għandhom għallanqas żewġ fusien, li l-funzjoni prinċipali tagħhom tinsab fil-qawwa tal-ġibda u li hija disinjata b’mod speċjali sabiex tirmonka, timbotta, ġġorr jew tħaddem għodod, makkinarju jew karrijiet intiżi għall-użu għall-agrikoltura jew għall-forestrija. Dan jista’ tkun mgħammrar sabiex iġġorr tagħbija jew passiġġieri.

2. Din id-Direttiva għandha tgħodd biss għall-tratturi definiti fil-paragrafu preċedenti li huma mgħammra b’tyres prewmatiċi u li għandhom żewġ fusien u veloċità ddisinjata massima ta’ bejn 6 u 25 km fis-siegħa.

Artikolu 2

L-ebda Stat Membru ma jista’ jiċħad li jagħti l-approvazzjoni tat-tip KEE jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għall-tractor għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-firxa tal-vista jew wipers tal-windscreen jekk dawn ikunu konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness

Artikolu 3

L-ebda Stat Membru ma jista’ jiċħad li jirreġistra jew jipprojbixxi l-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta’ tratturi għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-firxa tal-vista jew tal-wipers tal-windscreen jekk dawn dawn ikunu konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 4

L-emendi meħtieġa għall-adattazzjoni għall-progress tekniku l-ħtiġiet ta’ l-Anness għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva Nru 74/150/KEE.

Artikolu 5

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva fi żmien tmintax-il xahar min-notifika tagħha u minnufih għandhom jgħarrfu b’dan lill-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-test tad-dispożizzjonijiet ewliena tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva jiġu komunikati lill-Kummissjoni.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fil-25 ta’ Ġunju 1974.

Għall-Kunsill

Il-President

H. D. Genscher

[1] ĠU C 28, tas-17.2.1967, p. 462/67.

[2] ĠU C 42, tas-7.3.1967, p. 620/67.

[3] ĠU L 84, tat-28.3.1974, p. 10.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

FIRXA TAL-VISTA

DEFINIZZJONIJIET U ĦTIĠIET

1. DEFINIZZJONIJIET

1.1. Firxa tal-vista

"Firxa tal-vista" tfisser id-direzzjonijiet kollha ‘l quddiem u laterali li fihom is-sewwieq tat-tractor ikun jista’ jara.

1.2. Punt ta’ referenza

"Punt ta’ referenza" ifisser il-pożizzjoni, stabbilita permezz tal-konvenzjoni, ta’ l-għajnejn tas-sewwieq tat-tractor nozjonalment lokalizzati f’punt partikolari. Il-punt ta’ referenza qiegħed fil-wita parallela sal-wita medjana lonġitudinali tat-tractor u jgħaddi miċ-ċentru tas-sedil, 700 mm vertikalment ‘il fuq mil-linja ta’ l-interċezzjoni ta’ dik il-wita u l-wiċċ tas-sedil u 270 mm fid-direzzjoni tal-parti li twieżen il-pelvi mill-wita vertikali li tgħaddi mix-xifer ta’ quddiem tal-wiċċ tas-sedil u perpendikulari għall-wita medjana lonġitudinali tat-tractor (il-Figura 1). Il-punt ta’ referenza hekk stabbilit huwa rrelatat mas-sedil meta ma jkunx okkupat u mwaħħal fil-pożizzjoni ċentrali speċifikata mill-manifattur tat-tractor.

1.3. Nofs-ċirku tal-viżjoni

"In-nofs-ċirku tal-viżjoni" ifisser in-nofs-ċirku deskritt mir-raġġ ta’ 12-il metru madwar punt li jinsab fil-wita orizzontali tat-triq vertikalment ‘l isfel mill-punt ta’ referenza, b’tali mod li, meta tħares lejn id-direzzjoni taċ-ċaqliq, l-ark tan-nofs-ċirku jkun quddiem it-tractor, filwaqt li d-dijametru li jgħaqqad in-nofs-ċirku jkun f’angoli ta’ 90 grad ma’ l-assi lonġitudinali tat-tractor (il-Figura 2).

1.4. L-effett tal-maskra

"L-effett tal-maskra" ifisser il-kordi tas-setturi tan-nofs-ċirku tal-viżjoni li ma jistgħux jidhru minħabba l-komponenti strutturali, e.g., l-pilastri tas-saqaf.

1.5. Il-medda tal-viżjoni

"Il-medda tal-viżjoni" tfisser dik il-parti tal-firxa tal-viżjoni mdawra:

1.5.1. minn fuq,

permezz ta’ wita orizzontali li tgħaddi mill-punt ta’ referenza;

1.5.2. fill-wita tat-triq,

miż-żona li qiegħda ‘l barra min-nofs-ċirku tal-viżjoni, u tifforma l-kontinwazzjoni tas-settur tan-nofs-ċirku tal-viżjoni, li l-korda tiegħu hija 9.5 m twila, perpendikulari għall-wita parallela mal-wita medjana lonġitudinali tat-tractor li tgħaddi miċ-ċentru tas-sedil tas-sewwieq u tinqasam minn dik il-wita.

1.6. Iż-żona miknusa mill-wiperstal-windscreen

"Iż-żona miknusa tal-wipers tal-windscreen" tfisser iż-żona tal-wiċċ ta’ barra tal-windscreen miknusa mill-wipers tal-windscreen.

2. ĦTIĠIET

2.1. Ġenerali

It-tratturi għandhom ikunu mibnija u mgħammra b’tali mod li, fit-traffiku tat-triq u fl-użu fl-irziezet u fil-foresti s-sewwieq ikollu firxa tal-viżjoni xierqa, taħt kull kundizzjoni normali marbuta ma’ l-użu tat-toroq ewlenin u għal xogħol maħdum fl-għelieqi u fil-foresti. Il-medda tal-viżjoni hija kkunsidrata xierqa meta s-sewwieq ikollu, sakemm ikun possibbli, viżjoni ta’ parti minn kull rota ta’ quddiem u meta l-ħtiġiet li ġejjin ikunu mwettqa.

2.2. L-ivverifikar tal-medda tal-viżjoni

2.2.1. Il-proċedura sabiex ikunu stabbiliti l-effetti maskra

2.2.1.1. It-tractor għandu jitqiegħed fuq wiċċ orizzontali kif muri fil-figura 2. Fuq livell ta’ appoġġ orizzontali mal-punt ta’ referenza, għandu jkun hemm immuntati żewġ sorsi ta’ dawl 65 mm ‘l bogħod minn xulxin u mmuntati simetrikament madwar il-punt ta’ referenza. L-appoġġ għandu jkun idur fuq il-punt ċentrali tiegħu madwar assi vertikali li jgħaddu mill-punt ta’ referenza. Għall-fini li jkunu mkejla l-effetti maskra, l-appoġġ għandu jkun hekk allinejat li l-linja li tgħaqqad iż-żewġ sorsi tad-dawl tkun perpendikulari għal-linja li tgħaqqad il-komponent tal-maskra u l-punt ta’ referenza. Is-sovrappost tas-silwett proġettat fuq in-nofs-ċirku tal-viżjoni mill-komponent tal-maskra bħala riżultat li jixgħel is-sorsi tad-dawl alternattivament għandu jkun irreġistrat skond punt 1.4 (il-Figura 3).

2.2.1.2. L-effetti ta’ l-għata m’għandhomx jeċċedu 600 mm.

2.2.1.3. L-effetti tal-maskra minħabba l-komponenti strutturali li jmissu ‘l fuq minn 80 mm fil-wisa’ għandhom jitqiegħdu b’tali mod li l-linja li tgħaqqad iċ-ċentri tal-kordi inviżibbli tas-setturi tan-nofs-ċirku tal-viżjoni ma tkunx anqas minn 2.50 m fit-tul.

2.2.1.4. Ma jistax ikun hemm aktar minn sitt effetti maskra fin-nofs-ċirku tal-viżjoni u mhux aktar minn tnejn ġewwa s-settur tal-viżjoni definit fil-punt 1.5.

2.2.1.5. L-effetti maskra li jeċċedu s-600 mm imma ma jeċċedux l-1200 mm huma, b’danakollu, permessibbli jekk il-komponenti li jikkawżawhom ma jistgħux ikunu ddisinnjati mill-ġdid jew rilokati. M’għandux ikunu hemm aktar minn żewġ effetti maskra bħal dawn u dawn għandhom ikunu il-barra mis-settur tal-viżjoni.

2.2.1.6. Inħawi mhux viżibbli ikkawżati minn mirja li juru wara tat-tip approvat jistgħu ma jkunux ikkunsidrati jekk id-disinn ta’ dawn il-mirja huwa tali li ma jkunux jistgħu jkunu nstallati f’xi mod ieħor.

2.2.2. Id-determinazzjoni matematika ta’ l-effett maskra għall-viżjoni binokulari:

2.2.2.1. bħala alternattiva għal din il-proċedura stabbilita fil-punt 2.2.1, l-aċċettabilità ta’ l-effetti maskra individwali jistgħu ikunu stabbiliti matematikalment. Il-ħtiġiet tal-punti 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.15 u 2.2.1.6 għandhom japplikaw fir-rigward tal-qies, id-distribuzzjoni u n-numru ta’ l-effetti maskra;

2.2.2.2. v =

b−65

a

li fiha:

“a” hija d-distanza f’millimetri bejn il-viżjoni mfixkla tal-komponent u l-punt ta’ referenza imkejjel matul ir-raġġ viżwali li jgħaqqad il-punt ta’ referenza, ċ-ċentru tal-komponent u d-dawra tan-nofs-ċirku tal-viżjoni;

“b” hija l-wisa’ f’millimetri tal-viżjoni mfixkla tal-komponent imkejla orizzontalment u perpendikulari għar-raġġ viżwali.

2.3. Il-metodi tat-test referut taħt il-punt 2.2 jistgħu jiġu mibdula b’oħrajn jekk ta’ l-aħħar jistgħu juru li huma ekwivalenti.

2.4. Meta, fil-każ ta’ l-effetti maskra, l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva Nru 74/150/KEE għandu jkun applikat, il-proċedura użata għandha tkun dik mogħtija taħt il-punt 2.2.2.

2.5. Iż-żona trasparenti tal-windscreen

Jekk it-tractor ikollu windscreen imwaħħal, iż-żona trasparenti tiegħu għandha tkun tali li l-ħtiġiet tal-punt 2.2 ikunu sodisfatti.

2.6. Il-wipers tal-windscreen

2.6.1 It-tratturi li jkollhom windscreens imwaħħla għandhom ikunu mgħammra wkoll b’wipers tal-windscreen imħaddma bil-mutur u ż-żona mimsuħa minn dawn il-wipers għandha tiggarantixxi l-vizjoni bla xkiel ‘il quddiem li tikkorrispondi għal korda tan-nofs-ċirku ta’ viżjoni li tkun għallanqas 8m twila fi ħdan is-settur tal-viżjoni.

2.6.2. Ir-rata ta’ l-operazzjoni tal-wipers tal-windscreen għandha tkun għallanqas 20 ċiklu kull-minuta.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------