31973L0239Official Journal L 228 , 16/08/1973 P. 0003 - 0019
Finnish special edition: Chapter 6 Volume 1 P. 0146
Greek special edition: Chapter 06 Volume 1 P. 0157
Swedish special edition: Chapter 6 Volume 1 P. 0146
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 1 P. 0143
Portuguese special edition Chapter 06 Volume 1 P. 0143


L-Ewwel Direttiva Tal-Kunsill

ta’ l-24 ta’ Lulju 1973

dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta’ l-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja

(73/239/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 57(2) tiegħu;

Wara li kkunsidra l-Programm Ġenerali [1] għall-abolizzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ stabbiliment, u b’mod partikolari t-Titolu IV Ċ tiegħu;

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni;

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew [2];

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3];

Billi permezz tal-Programm Ġenerali t-tneħħija ta’ restrizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ aġenziji u fergħat hija, fil-każ ta’ negozju dirett ta’ l-assigurazzjoni, dipendenti fuq il-koordinazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-bidu u t-tkomplija ta’ dan in-negozju; billi din il-koordinazzjoni għandha tkun effetwata fl-ewwel post fir-rigward ta’ assigurazzjoni diretta apparti minn assigurazzjoni tal-ħajja;

Billi sabiex jiġi ffaċilitat il-bidu u t-tkomplija ta’ negozju fl-assigurazzjoni, huwa essenzjali li jkunu eliminati ċerti diverġenzi li jeżistu bejn il-leġislazzjoni nazzjonali ta’ sorveljanza; billi sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, u fl-istess waqt tiġi assigurata protezzjoni adegwata għal assigurat u partijiet mhux membri fl-Istati Membri kollha, huwa mixtieq li jiġu kkoordinati, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-garanziji finanzjarji meħtieġa minn impriżi ta’ l-assigurazzjoni;

Billi l-klassifika tar-riskji fil-klassijiet differenti ta’ l-assigurazzjoni hija meħtieġa sabiex jiġu determinati, b’mod partikolari, l-attivitajiet suġġetti għal awtorizzazzjoni obbligatorja u l-ammont tal-fond minimu ta’ garanzija stabbilit għal klassi ta’ l-assigurazzjoni ikkonċernata;

Billi huwa mixtieq li jiġu esklużi mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva assoċjazzjonijiet reċiproki li, permezz ta’ l-istatus legali tagħhom, jissodisfaw kondizzjonijiet approprjati rigward garanziji ta’ sigurtà u finanzjarji; billi huwa aktar mixtieq li jkunu esklużi ċerti istituzzjonijiet f’ħafna Stati Membri li n-negozju tagħhom ikopri biss settur limitat ħafna u li huwa ristrett mil-liġi għal territorju speċifikat jew għal persuni speċifikati;

Billi d-diversi liġijiet jikkontjenu regoli differenti rigward l-impenn simultanju ta’ assigurazzjoni tas-saħħa, assigurazzjoni ta’ kreditu u assigurazzjoni ta’ titoli u assigurazzjoni għar-rigward ta’ rikors kontra partijiet mhux membri u d-difiża legali, sew jekk ma’ xulxin jew ma’ klassijiet oħra ta’ l-assigurazzjoni; billi il-kontinwità ta’ din id-diverġenza wara l-abolizzjoni ta’ restrizzjonijiet dwar id-dritt ta’ stabbiliment fi klassijiet apparti minn assigurazzjoni tal-ħajja kienet tfisser li ostakoli għall-istabbiliment kienu jibqgħu jeżistu; billi soluzzjoni għal din il-problema għandha tiġi pprovduta f’koordinazzjoni sussegwenti li għandha tiġi effettwata f’ perijodu ta’ żmien relattivament qasir;

Billi huwa neċessarju li s-sorveljanza tiġi estiża f’kull Stat Membru għall-klassijiet kollha ta’ l-assigurazzjoni li għalihom tapplika din id-Direttiva; billi din is-superviżjoni mhijiex possibli sakemm l-impriża ta’ dawn il-klassijiet ta’ assigurazzjoni ma tkunx suġġetta għal awtorizzazzjoni uffiċjali; billi huwa għalhekk neċessarju li jiġu definiti l-kondizzjonijiet għall-għoti jew l-irtirar ta’ din l-awtorizzazzjoni; billi għandha ssir dispożizzjoni għad-dritt ta’ applikazzjoni lill-qrati fil-każ li awtorizzazzjoni tkun irrifjutata jew irtirata;

Billi huwa mixtieq li l-klassijiet ta’ assigurazzjoni magħrufa bħala klassijiet tat-trasport li għandhom in-Nri 4, 5, 6, 7 u 12 fil-Paragrafu A ta’ l-Anness, u l-klassijiet ta’ l-assigurazzjoni ta’ kreditu li għandhom in-Nri 14 u 15 fil-paragrafu A ta’ l-Anness, jinġjiebu taħt regoli aktar flessibli in vista tal-movimenti kontinwi fil-kondizzjonijiet li jaffetwaw il-merkanzija u l-kreditu;

Billi t-tfittix għal metodu komuni biex jiġu kkalkolati riservi tekniċi huwa preżentament is-suġġett ta’ studji fil-livell Komunitarju; billi jidher għalhekk li huwa mixtieq li jkun irriservat l-akkwist tal-koordinazzjoni f’din il-materja, kif ukoll kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mad-determinazzjoni ta’ kategoriji ta’ investimenti u l-valutazzjoni ta’ assi, għal Direttivi sussegwenti;

Billi huwa neċessarju li impriżi ta’ l-assigurazzjoni għandu jkollhom il-pussess, barra r-riservi tekniċi ta’ ammont suffiċjenti biex jissodisfa l-obbligazzjonjiet ta’ l-assigurazzjoni tagħhom, ta’ riserva supplementari, li għandha tkun magħrufa bħala l-marġini ta’ likwidità, u tkun irrappreżentata minn assi liberi, sabiex ikun hemm ipprovdut kontra movimenti fin-negozju; billi sabiex ikun assigurat li l-ħtiġijiet imposti għal dawn l-iskopijiet huma determinati skond kriterja objettivi, li permezz tagħhom impriżi ta’ l-istess daqs ikunu mqiegħda fuq l-istess livell fir-rigward ta’ kompetizzjoni, huwa mixtieq li jkun ipprovdut li dan il-marġini jkun relatat għall-volum globali tan-negozju ta’ l-impriża u jkun determinat b’referenza għal żewġ indiċi ta’ sigurtà, wieħed ibbażat fuq il-premium u l-ieħor fuq it-talbiet;

Billi huwa mixtieq li jkun meħtieġ fond minimu ta’ garanzija relatat għad-daqs tar-riskju fil-klassijiet meħuda, sabiex jiġi assigurat li l-impriżi jippossjedu riżorsi adegwati meta dawn jitwaqqfu u li fit-tmexxija sussegwenti tan-negozju l-marġini ta’ likwidità m’għandha fl-ebda każ taqa’ taħt minimu ta’ sigurtà;

Billi huwa neċessarju li ssir dispożizzjoni għall-każ meta l-kondizzjoni finanzjarja ta’ l-impriża ssir tali li tkun diffiċli li tissodisfa l-obbligazzjonjiet tagħha dwar l-assigurazzjoni;

Billi r-regoli kkoordinati li jikkonċernaw il-bidu u t-twettiq ta’ negozju jew assigurazzjoni diretta fil-Komunità għandhom, inprinċipju, japplikaw għall-impriżi kollha li jidħlu fis-suq, u, konsegwentement, ukoll għal aġenziji u fergħat meta l-uffiċju ta’ l-impriża jkun jinstab barra l-Komunità; billi huwa, madanakollu, mixtieq fir-rigward tal-metodi ta’ sorveljanza li ssir dispożizzjoni speċjali fir-rigward ta’ dawn l-aġenziji jew fergħat invista tal-fatt li l-assi ta’ l-impriżi li jappartjenu għalihom ikunu jinstabu barra l-Komunità;

Billi huwa, madanakollu, mixtieq li jkun permess ir-rilass ta’ dawn il-kondizzjonijiet speċjali, waqt li jkun osservat il-prinċipju li dawn l-aġenziji u fergħat m’għandhomx jakkwistaw trattament iktar favorevoli mill-impriżi fil-Komunità;

Billi ċerti dispożizzjonijiet transitorji huma meħtieġa sabiex, b’mod partikolari, impriżi żgħar u ta’ daqs medju diġà eżistenti jkunu permessi jaddattaw irwieħhom għall-ħtiġiet li għandhom ikunu imposti mill-Istati Membru skond din id-Direttiva, soġġetti għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 53 tat-Trattat;

Billi huwa importanti li tkun iggarantita l-applikazzjoni unformi ta’ regoli koordinati u li jkun hemm previst, f’dan ir-rigward, għal kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri f’dan il-qasam;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

It-Titolu I — Dispożizzjonijiet Ġenerali

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva tikkonċerna il-bidu u t-twettiq ta’ l-attività għal rasha ta’ assigurazzjoni diretta mwettqa minn impriżi ta’ l-assigurazzjoni li huma stabbiliti fi Stat Membru jew li jixtiequ li jkunu stabbiliti hemmhekk fil-klassijiet ta’ assigurazzjoni definiti fl-Anness ma’ din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

Din id-Direttiva ma tapplikax għal:

1. Dawn it-tipi ta’ assigurazzjoni li ġejjin:

(a) L-assigurazzjoni tal-ħajja, jiġifieri, dik il-fergħa ta’ assigurazzjoni li tinkludi, b’mod partikolari, l-assigurazzjoni dwar is-sopravivenza sa età stipulata biss, l-assigurazzjoni fuq il-mewt biss, l-assigurazzjoni dwar sopravivenza sa età stipulata jew mewt aktar kmieni, l-assigurazzjoni tal-ħajja bir-ritorn ta’ premium, t-tontini, l-assigurazzjoni taż-żwieġ u l-assigurazzjoni tal-ħlas;

(b) L-annwitajiet;

(ċ) L-assigurazzjoni supplementari mwettqa minn impriżi ta’ assigurazzjoni tal-ħajja, jigifieri, l-assigurazzjoni kontra l-inġurja personali inkluża l-inkapaċità għall-impieg, l-assigurazzjoni kontra l-mewt li tirriżulta minn inċident, u l-assigurazzjoni kontra d-diżabilità li tirriżulta minn inċident jew mard, meta dawn it-tipi varji ta’ assigurazzjoni jkunu koperti b’żjieda ma’ l-assigurazzjoni tal-ħajja;

(d) L-assigurazzjoni li tifforma parti minn sistema statutorja ta’ sigurtà soċjali;

(e) It-tip ta’ assigurazzjoni li teżisti fl-Irlanda u fir-Renju Unit magħrufa bħala "permanent health insurance not subject to cancellation".

2. L-operazzjonijiet li ġejjin:

(a) Operazzjonijiet ta’ suffraġju ta’ kapital, kif definiti mil-liġi f’kull Stat Membru;

(b) Operazzjonijiet ta’ istituzzjonijiet ta’ benefiċċju pprovidenti u reċiproċi li l-benefiċċji tagħhom ivarjaw skond ir-riżorsi disponibbli u li fihom il-kontribuzzjonijiet tal-membri huma ddeterminati fuq bażi ta’ rata uniformi;

(ċ) Operazzjonijiet imwettqa minn organizzazzjonijiet li ma jkollhomx personalità legali bl-iskop li jipprovdu kopertura reċiproka għall-membri tagħhom mingħajr ma jkun hemm pagamenti ta’ premium u jew kostituzzjoni ta’ riservi tekniċi;

(d) Fl-istennija ta’ aktar koordinazzjoni, li għandha tiġi implementata fi żmien erba’ snin min-notifika ta’ din id-Direttiva, l-operazzjonijiet ta’ assigurazzjoni ta’ l-esportazzjoni ta’ kreditu għall-kont ta’ jew bis-sostenn ta’ l-Istat.

L-Artikolu 3

1. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal assoċjazzjonijiet reċiproċi sakemm dawn jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

- l-artikoli ta’ assoċjazzjoni għandhom jikkontjenu dispożizzjonijiet għas-sejħa ta’ kontribuzzjonijiet addizzjonali jew għat-tnaqqis tal-benefiċċji tagħhom,

- in-negozju tagħhom ma jkoprix obbligazzjonjiet ta’ riskju — sakemm ta’ l-aħħar ma jikkostitwix kopertura anċillari fis-sens tas-sub-paragrafu (ċ) ta’ l-Anness — jew riskji ta’ kreditu u ta’ sigurtà,

- il-kontribuzzjoni ta’ dħul annwali għall-attivitajiet koperti b’din id-Direttiva m’għandhiex taqbeż miljun unità ta’ kont,

u

- mill-anqas nofs il-kontribuzzjonijiet ta’ dħul mill-attivitajiet koperti b’din id-Direttiva għandhom jiġu minn persuni li huma membri ta’ assoċjazzjoni reċiproka.

2. Din id-Direttiva m’għandhiex, barra minn hekk, tapplika għal assoċjazzjonijiet reċiproċi li jkunu kkonkludew ma’ assoċjazzjonijiet oħra ta’ din in-natura ftehim li jipprovdi għal ri-assigurazzjoni sħiħa tal-poloz ta’ l-assigurazzjoni maħruġa lilhom jew li taħthom l-impriża konċessjonarja għandha tissodisfa l-obbligazzjonijiet kkawżati taħt dawn il-poloz minflok l-impriża li ċċedi.

F’dan il-każ l-impriża konċessjonarja għandha tkun suġġetta għar-regoli ta’ din id-Direttiva.

L-Artikolu 4

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għall-istituzzjonijiet li ġejjin sakemm l-istatuti tagħhom jew il-liġi ma jkunux emendati fir-rigward ta’ kapaċità:

(a) Fil-Ġermanja

L-istituzzjonijiet li ġejjin taħt il-liġi ppubblika li jgawdu monopolju (Monopolanstalten):

1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,

2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Munich,

3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Munich,

4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Brunswick,

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg,

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel,

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen,

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich,

13. FeuersozietŽHat Berlin, Berlin,

14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart.

Madanakollu, il-kapaċità territorjali m’għandhiex titqies bħala modifikata fil-każ ta’ merger bejn dawn l-istituzzjonijiet li jkollha l-effett li tmantni għall-benefiċċju ta’ l-istituzzjoni l-ġdida l-kapaċità territorjali ta’ l-istituzzjonijiet li jkunu ingħaqdu, lanqas m’għandha l-kapaċità dwar il-klassijiet ta’ assigurazzjoni titqies bħala mmodifikata jekk wieħed minn dawn l-istituzzjonijiet jieħu t-tmexxija, fir-rigward ta’ l-istess territorju, ta’ klassi waħda jew aktar ta’ istituzzjoni oħra bħal din.

L-istituzzjonijiet semi-pubbliċi li ġejjin:

1. Postbeamtenkrankenkasse,

2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

(b) Fi Franza:

L-istituzzjonijiet li ġejjin:

1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes,

2. Caisse départementale des incendiés de la CŽCote-d’Or,

3. Caisse départementale des incendiés de la Marne,

4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse,

5. Caisse départementale des incendiés de la Somme,

6. Caisse départementale grêle du Gers,

7. Caisse départementale grêle de l’Hérault;

(ċ) Fl-Irlanda

Voluntary Health Insurance Board;

(d) Fl-Italja,

The Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass);

(e) Fir-Renju Unit

The Crown Agents.

L-Artikolu 5

Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva:

(a) "Unità ta’ kontijiet" tfisser dik l-unità li hija definita fl-Artikolu 4 ta’ l-Istatut tal-Bank Ewropew għall-Investimenti;

(b) "Assi li jaqblu" tfisser ir-rappreżentazzjoni ta’ obbligazzjonjiet ta’ l-assigurazzjoni espressi f’munità partikolari minn assi espressi jew li huma realizzabbli fl-istess munita;

(ċ) "Il-lokalizzazzjoni ta’ assi" tfisser l-eżistenza ta’ assi, kemm jekk mobbli jew immobbli, ġewwa Stat Membru imma li m’għandhiex titqies li tinvolvi ħtieġa li proprjetà mobbli tiġi depożitata jew li proprjetà immobbli tkun suġġetta għal miżuri restrittivi bħar-reġistrazzjoni ta’ ipoteki Assi rrappreżentati minn talbiet kontra debituri għandhom jitqiesu bħala li jkunu jinstabu fl-Istat Membru ta’ fejn għandhom jiġu likwidati.

It-Titolu II — Regoli applikabbli għal impriżi li l-kap uffiċċji tagħhom jinstabu fil-Komunità

It-Taqsima A: Il-kondizzjonijiet ta’ l-ammissjoni

L-Artikolu 6

1. Kull Stat Membru għandu jagħmel il-bidu tan-negozju ta’ assigurazzjoni diretta fit-territorju tiegħu soġġett għal awtorizzazzjoni uffiċjali.

2. Din l-awtorizzazzjoni għandha tinġieb mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru inkwistjoni permezz ta’:

(a) Kull impriża li tistabbilixxi l-uffiċju prinċipali tagħha fit-territorju ta’ dak l-istat;

(b) Kull impriża li l-uffiċju prinċipali tagħha jkun jinstab fi Stat Membru ieħor u li tiftaħ fergħa jew aġenzija fit-territorju ta’ l-Istat Membru inkwistjoni;

(ċ) Kull impriża li, wara li tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni meħtieġa taħt (a) jew (b) ta’ hawn fuq, testendi n-negozju tagħha fit-territorju ta’ dak l-Istat għal klassijiet oħra;

(d) Kull impriża li, wara li tkun akkwistat skond l-Artikolu 7(1) awtorizzazzjoni għal parti mit-territorju nazzjonali, testendi n-negozju tagħha lil hinn minn dik il-parti.

3. L-Istati Membri m’għandhomx jissuġġettaw l-awtorizzazzjoni għal preżentazzjoni ta’ depositu jew il-proviżjoni ta’ garanzija.

L-Artikolu 7

1. Awtorizzazzjoni għandha tkun valida għat-territorju nazzjonali kollu sakemm, u sa fejn tippermetti l-leġislazzjoni nazzjonali, l-applikant ma jfittixx il-permess li jwettaq in-negozju tiegħu biss f’parti mit-territorju nazzjonali.

2. Awtorizzazzjoni għandha tingħata għal klassi partikolari ta’ assigurazzjoni. Għandha tkopri l-klassi kollha, sakemm l-applikant ma jkunx jixtieq li jkopri biss parti mir-riskji li jappartjenu għal din il-klassi, kif imniżżla fil-punt A ta’ l-Anness.

Madanakollu:

(a) Għandha tkun f’idejn kull Stat Membru li jagħti awtorizzazzjoni għal kull grupp ta’ klassijiet indikati fil-punt B ta’ l-Anness, sakemm dan jorbot ma’ din l-awtorizzazzjoni d-denominazzjoni approprjata speċifikata hemmhekk;

(b) Awtorizzazzjoni mogħtija għal klassi waħda jew għal grupp ta’ klassijiet għandha wkoll tkun valida għall-iskop li tkopri riskji anċillari inklużi fi klassi oħra jekk il-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt Ċ ta’ l-Anness ikunu sodisfatti;

(ċ) Fl-istennija ta’ aktar koordinazzjoni, li għandha tkun implementata fi żmien erba’ snin min-notifika ta’ din id-Direttiva, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja tista’ żżomm id-dispożizzjoni li tipprojbixxi impriża simultaneja fit-territorju tagħha ta’ assigurazzjoni tas-saħħa, assigurazzjoni ta’ kreditu u ta’ garanzija jew assigurazzjoni fir-rigward ta’ rikors kontra partijiet terzi u difiża legali, kemm ma’ xulxin jew ma’ klassijiet oħrajn.

L-Artikolu 8

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ li kull impriża mwaqqfa fit-territorju tiegħu li għaliha hemm bżonn ta’ awtorizzazzjoni għandha:

(a) Tadotta waħda minn dawn il-formoli:

- fil-każ tar-Renju tal-Belġju:

"société anonymenaamloze vennootschap", "société en commandite par actionsvennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen", "association d’assurance mutuelleonderlinge verzekeringsmaatschappij", "société coopérativecooperative vennootschap",

- fil-każ tad-Danimarka:

"Aktieselskaber" (joint stock companies), "gensidige selskaber" (mutuals),

- fil-każ tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja:

"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen",

- fil-każ tar-Repubblika Franċiża:

"société anonyme", "société à forme mutuelle", "mutuelle", "union de mutuelles",

- fil-każ tar-Repubblika ta’ l-Irlanda:

"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited",

- fil-każ tar-Repubblika Taljana:

"società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione",

- fil-każ tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu:

"société anonyme", "société en commandite par actions", "association d’assurances mutuelles", "société coopérative",

- fil-każ tar-Renju ta’ l-Olanda:

"naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij", "coŽHoperative vereniging",

- fil-każ tar-Renju Unit:

"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Act" Lloyd’s underwriters.

Barra minn hekk, l-Istati Membru jistgħu jistabbilixxu, fejn approprjat, impriżi taħt kull forma ta’ liġi pubblika magħrufa sakemm dawn l-istituzzjonijiet ikollhom bħala l-objettiv tagħhom l-operazzjonijiet ta’ l-assigurazzjoni b’kondizzjonijiet ekwivalenti għal dawk l-impriżi taħt il-liġi privata;

(b) Tillimita l-attivitajiet tan-negozju tagħha għan-negozju ta’ l-assigurazzjoni u operazzjonijiet direttament ikkawżati minnhom bl-esklużjoni tan-negozji kummerċjali l-oħrajn kollha;

(ċ) Tissottometti skema ta’ operazzjonijiet skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9;

(d) Tippossjedi l-fond minimu ta’ garanzija previst fl-Artikolu 17(2).

2. Impriża li tfittex awtorizzazzjoni biex testendi n-negozju tagħha għal klassijiet oħrajn jew, fil-każ imsemmi fl-Artikolu 6(2)(d), għal parti oħra tat-territorju, għandha tkun meħtieġa tissottometti skema ta’ operazzjonijiet skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 f’dak li jirrigwarda dawn il-klassijiet l-oħrajn jew parti oħra tat-territorju.

Għandha, barra minn hekk, tkun meħtieġa turi prova li tipposjedi l-marġini ta’ likwidità prevista fl-Artikolu 16 u, jekk, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ klassijiet oħrajn, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17(2) jeħtieġu fond minimu ta’ garanzija ogħla minn dak preċedenti, li hi tipposjedi dak il-minimu.

3. Dawn il-miżuri ta’ koordinazzjoni ma jipprevenux lil Stati Membri milli japplikaw dispożizzjonijiet li jeħtieġu li d-diretturi u l-amministraturi jkollhom kwalifiki tekniċi jew milli jeħtiegu li l-memorandum jew l-artikoli ta’ l-assoċjazzjoni, l-kondizzjonijiet ġenerali u ta’ politika speċjali, tariffi u xi dokumenti oħrajn neċessarji għal eżerċizzju normali ta’ sorveljanza, ikunu approvati.

4. Id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq ma jistgħux jeħtieġu li kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tiġi trattata fid-dawl talħtiġijiet ekonomiċi tas-suq.

L-Artikolu 9

L-iskema ta’ operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(1)(ċ) għandha tikkontjeni il-partikolaritajiet jew il-prova li tikkonċerna:

(a) In-natura tar-riskji li l-impriża tipproponi li tkopri; il-kondizzjonijiet ta’ politika ġenerali jew speċjali li tipproponi li tuża;

(b) It-tariffi li hi tipproponi li tapplika għal kull kategorija tan-negozju;

(ċ) Il-prinċipji ta’ gwida dwar ir-riassigurazzjoni;

(d) L-unitajiet li jikkositwixxu il-fond minimu ta’ garanzija;

(e) L-estimi li jirrigwardaw l-ispejjeż għat-twaqqif ta’ servizzi amministrattivi u għall-organizzazzjoni għas-sigurtà tan-negozju; ir-riżorsi finanzjarji maħsuba biex ikopruhom;

u b’addizzjoni, għall-ewwel tliet snin finanzjarji:

(f) L-estimi relatati ma’ l-ispejjeż ta’ amministrazzjoni apparti mill-ispejjeż tal-bidu, u b’mod partikolari l-ispejjeż kurrenti ġenerali u l-Kummissjonijiet;

(g) L-estimi li għandhom x’jaqsmu ma’ premium jew kontribuzzjonijiet u ma’ talbiet;

(h) Previżjoni ta’ balance sheet;

(i) L-estimi li għandhom x’jaqsmu ma’ riżorsi finanzjarji maħsuba biex ikopru l-obbligazzjonjiet ta’ impriża u l-marġini ta’ likwidità.

Madanakollu, d-dettalji msemmija f’(a) u (b) hawn fuq m’għandhomx ikunu meħtieġa fir-rigward tar-riskji kklassifikati taħt Nri 4, 5, 6, 7 u 12 tal-Punt A ta’ l-Anness, lanqas m’għandhom dawk imsemmija f’(b) hawn fuq ikunu meħtieġa fir-rigward ta’ riskji kklassifikati taħt in-Nri 14 u 15 tal-punt A ta’ l-Anness. Id-dettalji msemmija f’(a) u (b) jistgħu ma jkunux meħtieġa fil-każ ta’ riskji kklassifikati taħt in-Nru 11 ta’ l-istess punt.

L-Artikolu 10

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ li impriża li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor u li tifittex awtorizzazzjoni biex tiftaħ aġenzija jew fergħa, għandha:

(a) Tissottometti l-istatut tagħha u lista tad-diretturi u l-amministraturi tagħha;

(b) Tipproduċi ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta’ l-uffiċċju prinċipali, li jiċċertifika l-klassijiet ta’ assigurazzjoni li l-impriża tkun intitolata li twettaq u li tipposjedi l-fond minimu ta’ garanzija jew, jekk ogħla, il-marġini minimu ta’ likwidità kkalulat skond l-Artikolu 16(3), u ssemmi r-riskji li attwalment tkopri u r-riżorsi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 11(1) (e);

(ċ) Tissottometti skema ta’ operazzjonijiet skond l-Artikolu 11;

(d) Tinnomina aġent awtorizzat li jkollu r-residenza permanenti u d-dar tiegħu fil-pajjiż li jospita, u li jkun jipposjedi biżżejjed poteri biex jorbot l-impriża għar-rigward ta’ partijiet terzi u li jirrapreżentaha f’relazzjonijiet ma’ l-awtoritajiet u l-qrati tal-pajjiż li jospita; jekk l-aġent ikollu personalità legali, din għandu jkollha l-uffiċju prinċipali tagħha fil-pajjiż li jospita u għandha mbagħad tinnomina individwu biex jirrappreżentaha li jkun jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta’ hawn fuq. L-aġent innominat m’għandux ikun miċħud mill-Istat Membru ħlief fuq bażi li għandha x’taqsam mar-reputazzjoni jew mal-kwalifiki tekniċi bħal dawk li huma applikabbli għal diretturi ta’ impriżi li l-uffiċji prinċipali tagħhom jinstabu fit-territorju ta’ l-Istat Membru inkwistjoni.

Fir-rigward ta’ Lloyd’s, fil-każ ta’ xi litiġju fil-pajjiż li jospita li tirriżulta minn obbligazzjonjiet ta’ assigurazzjoni, persuni assigurati m’għandhomx ikunu trattati b’mod inqas sfavorevoli milli kieku l-litiġju kienet inġiebet kontra negozji ta’ tip aktar konvenzjonali. L-aġent awtorizzat għandu, għalhekk, jipposjedi poteri biżżejjed biex il-proċedimenti jkunu jistgħu jinbdew kontrieh u għandu f’dik il-kapaċità jkun jista’ jorbot lill-assiguraturi kkonċernati ta’ Lloyd’s.

2. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ li għall-iskop li jiġi estiż in-negozju ta’ l-aġenzija jew tal-fergħa, jew għal klassijiet oħrajn jew għal partijiet oħrajn tat-territorju nazzjonali fil-każ previst fl-Artikolu 6(2)(d), l-applikant għall-awtorizzazzjoni għandu jissottometti skema ta’ operazzjonijiet skond l-Artikolu 11 u jikkonforma mal-kondizzjonijiet li jinstabu f’(1)(b) hawn fuq.

3. Dawn il-miżuri ta’ koordinazzjoni ma jipprevenux Stati Membri milli jenforzaw dispożizzjonijiet li jeħtieġu, għall-impriżi kollha ta’ l-assigurazzjoni, approvazzjoni tal-kondizzjonijiet ġenerali u speċjali ta’ politika, tariffi u kull dokument ieħor neċessarju għall-eżerċizzju normali ta’ superviżjoni.

4. Id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq jistgħu ma jistgħux jeħtieġu li kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tiġi eżaminata fid-dawl tal-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq.

L-Artikolu 11

1. L-iskema ta’ operazzjonijiet ta’ l-aġenzija jew fergħa msemmija fl-Artikolu 10(1) ċ) għandha tikkontjeni l-partikolaritajiet jew provi li ġejjin li jikkonċernaw:

(a) In-natura tar-riskji li l-impriża tipproponi li tkopri fil-pajjiż li jospita; il-kondizzjonijiet ġenerali jew speċjali ta’ politika li hi tipproponi li tuża;

(b) It-tariffi li l-impriża tipproponi li tapplika għal kull kategorija tan-negozju;

(ċ) Il-prinċipji ta’ gwida dwar ir-riassigurazzjoni;

(d) L-istat ta’ marġini ta’ likwidità ta’ l-intrapriża, msemmija fl-Artikoli 16 u 17;

(e) L-estimi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ispejjeż tal-bidu tas-servizzi amministrattivi u l-organizzazzjoni għas-sigurtà tan-negozju; ir-riżorsi finanazjarji maħsuba biex ikopruhom;

u minbarra dawn, għall-ewwel tliet snin finanzjarji:

(f) L-estimi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ispejjeż ta’ amministrazzjoni;

(g) L-estimi li għandhom x’jaqsmu ma’ premium jew kontribuzzjonijiet u talbiet fir-rigward tan-negozju ġdid;

(h) Previżjoni ta’ balance sheet għall-aġenzija jew il-fergħa.

Madanakollu, id-dettalji msemmija f’(a) u (b) hawn fuq m’għandhomx ikunu meħtieġa fir-rigward ta’ riskji kklassifikati taħt in-Nri 4, 5, 6, 7 u 12 tal-Punt A ta’ l-Anness, lanqas m’għandhom dawk imsemmija f’(b) hawn fuq ikunu meħtieġa fir-rigward tar-riskji kklassifikati taħt in-Nri 14 u 15 tal-punt A ta l-Anness. Id-dettalji msemmija f’(a) u (b) jistgħu ma jkunux meħtieġa fil-każ ta’ riskji kklassifikati taħt in-Nru 11 ta’ l-istess punt.

2. L-iskema ta’ operazzjonijiet għandha tkun akkumpannjata bil-

balance sheet

u l-

profit and loss account

ta’ l-impriża għal kull waħda mit-tilet snin finanzjarji preċedenti. Jekk, madanakollu, ma tkunx ilha fin-negozju għal tliet snin finanzjarji hi għandha tkun meħtieġa li tfornihom biss għas-snin finanazjarji kompluti.

Fir-rigward ta’

Lloyd’s

, il-pubblikazzjoni tal-

balance sheet

u l-

profit and loss account

għandha tiġi ssostitwita bil-preżentazzjoni obbligatorja tal-kontijiet annwali tan-negozju li jkopru l-operazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, u akkumpanjati b’affidavit li jiċċertifika ċ-ċertifikati ta’ l-awdituri jkunu ġew forniti fir-rigward ta’ kull assiguratur u li juru li r-responsabbiltajiet involuti bħala riżultat ta’ dawn l-operazzjonijiet ikunu kollha koperti bl-assi. Dawn id-dokumenti għandhom jippermettu l-awtoritajiet li jiffurmaw opinjoni dwar l-istat ta’ likwidità ta’ l-Assoċjazzjoni.

3. L-iskema ta’ operazzjonijiet, flimkien ma’ l-osservazzjonijiet ta’ l-awtoritajiet kompetenti li joħorġu l-awtorizzazzjonijiet, għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tal-uffiċju prinċipali. L-awtoritajiet ta’ l-aħħar għandhom jikkomunikaw l-Opinjoni tagħhom lil dak ta’ qabel fi żmien tliet xhur mill-wasla tad-dokumenti; jekk fl-Opinjoni tagħhom ma tkunx ġiet ikkommunikata meta jiskadi dan iż-żmien, għandha tiġi meqjusa favorevoli.

L-Artikolu 12

Kull deċiżjoni li tiċċaħħad awtorizzazzjoni għandha tkun akkumpanjata b’raġunijiet preċiżi u tiġi nnotifikata lill-impriża inkwistjoni.

Kull Stat Membru għandu jagħmel dispożizzjoni għad-dritt ta’ appell fil-qrati fil-każ li jkun hemm ċaħda.

Din id-dispożizzjoni għandha wkoll issir f’dak li għandu x’jaqsam ma’ każijiet meta l-awtoritajiet kompetenti ma jkunux ittrattaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni malli jiskadi perijodu ta’ sitt xhur mid-data tal-wasla tagħha.

It-Taqsima B: Kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ negozju

L-Artikolu 13

L-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mill-qrib bejniethom fis-sorveljanza tal-pożizzjoni finanzjarja ta’ impriżi awtorizzati.

L-Artikolu 14

L-awtorità ta’ sorveljanza ta’ l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-uffiċju prinċipali ta’ l-impriża jkun jinstab għandha tivverifika l-qagħda ta’ likwidità ta’ l-impriża fir-rigward tan-negozju kollu tagħha. L-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ l-Istati Membri l-oħrajn għandhom jipprovdu lil dak ta’ qabel bl-informazzjoni kollha neċessarja biex din il-verifika tkun tista’ ssir.

L-Artikolu 15

1. Kull Stat Memrbu li fit-territorju tiegħu n-negozju jitwettaq għandu jeħtieġ li l-impriża tistabbilixxi biżżejjed riservi tekniċi.

L-ammont ta’ dawn ir-riservi għandu jkun iddeterminat skond ir-regoli stabbiliti mill-Istat, jew, fin-nuqqas ta’ dawn ir-regoli, skond il-prattiċi stabbiliti f’dak l-Istat.

2. Ir-riservi tekniċi għandhom ikunu meħtieġa li jkunu koperti b’assi ekwivalenti u li jaqblu lokalizzati f’kull pajjiż fejn jitwettaq in-negozju. L-Istati Membri jistgħu, madanakollu, jippermettu rilassamenti fir-regoli rigward l-assi li jaqblu u l-lokalizzazzjoni ta’ assi.

Wara li tiġi kkunsidrata l-pożizzjoni speċjali tagħha, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu jista’, fl-istennija tal-koordinazzjoni ta’ leġislazzjoni dwar l-għeluq ta’ impriżi, iżomm is-sistema ta’ garanziji għal riservi tekniċi eżistenti fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Ir-regolamenti tal-pajjiż fejn in-negozju jitwettaq għandhom jiddeterminaw in-natura ta’ dawn l-assi u, meta approprjat, l-estent li għalih jistgħu jintużaw għall-iskop li jkopru ir-riservi tekniċi u għandhom ukoll jiddeterminaw ir-regoli għall-valutazzjoni ta’ dawn l-assi.

3. Jekk Stat Membru jippermetti li kull riserva teknika tkun koperta minn talbiet kontra r-ri-assiguraturi, dan għandu jiffissa l-perċentwali hekk permess. F’dan il-każ, jista’ ma jeħtieġx li l-assi li jirrappreżentaw dawn it-talbiet jiġu lokalizzati fit-territorju tiegħu, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

4. L-awtorità ta’ superviżjoni ta’ l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-uffiċju prinċipali ta’ l-impriża jkun jinstab għandha tivverifika li l-

balance sheet

tiegħu tkun turi, fir-rigward tar-riservi tekniċi, assi ekwivalenti għall-obbligazzjonjiet ta’ l-assigurazzjoni assunti fil-pajjiżi kollha fejn iwettaq in-negozju.

L-Artikolu 16

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ li kull impriża li l-uffiċju prinċipali tagħha jkun jinstab fit-territorju tagħha tistabbilixxi marġini adegwata ta’ likwidità fir-rigward tan-negozju kollu tagħha.

Il-marġini ta’ likwidità għandha tkun tikkorrispondi għall-assi ta’ l-impriża, ħielsa minn kull obbligazzjoni prevista, inqas entitajiet intanġibbli. B’mod partikolari dan li ġej għandu jiġi kkunsidrat:

- il-kapital imħallas ta’ ishma jew, fil-każ ta’ interess reċiproku, il-fond inizjali effettiv,

- nofs il-kapital ta’ l-ishma jew il-fond inizjali li jkun għandu ma tħallasx, ladarba l-parti mħallsa tilħaq 25 % ta’ dan il-kapital jew fond,

- riservi (riservi statutorji u riservi liberi) li ma jikkorrispondux għal obbligazzjonjiet ta’ assigurazzjoni,

- kull riporta ta’ profitti,

- fil-każ ta’ assoċjazzjoni reċiproka jew ta’ tip reċiproku b’kontribuzzjonijiet varjabbli, kull talba li din ikollha kontra l-membri tagħha permezz ta’ kontribuzzjoni supplimentari, fis-sena finanzjara, sa nofs id-differenza ta’ bejn il-kontribuzzjonijiet massimi u l-kontribuzzjonijiet attwalment imsejħa, u suġġett għal limitu assolut ta’ 50 % tal-marġini,

- fuq it-talba ta’, u meta tintwera prova mill-intrapriża, u bil-ftehim ta’ l-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ kull Stat Membru ieħor fejn din twettaq in-negozju tagħha, kull riserva moħbija li tirriżulta minn nuqqas ta’ valutazzjoni ta’ l-assi jew valutazzjoni żejda ta’ l-obbligazzjonjiet fil-balance sheet, sakemm dawn ir-riservi moħbija m’ humiex ta’ natura eċċezzjonali.

Valutazzjoni żejda tar-riservi tekniċi għandha tiġi ddeterminata għar-rigward ta’ l-ammont tagħhom ikkalkulat mill-impriża f’konformità mar-regolamenti nazzjonali; madanakollu, fl-istennija ta’ aktar koordinazzjoni ta’ riservi tekniċi, ammont ekwivalenti għal 75 % tad-differenza bejn l-ammont tar-riserva għal riskji pendenti ikkalkolat b’rata uniformi mill-impriża permezz ta’ applikazzjoni ta’ perċentwali minima għar-rigward ta’ premium u l-ammont li kien ikun ottenut bil-kalkolu tal-kuntratt ta’ riserva permezz ta’ kuntratt meta l-liġi nazzjonali tagħti għażla bejn iż-żewġ metodi, jista’ jittieħed inkonsiderazzjoni fil-marġini ta’ likwidità sa 20 %.

2. Il-marġini ta’ likwidità għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi ta’ jew l-ammont annwali ta’ premiumjew il-kontribuzzjonijiet, jew tal-piż medju ta’ talbiet għall-aħħar tliet snin finanzjarji. Fil-każ, madanakollu, ta’ impriżi li essenzjalment jassiguraw riskju wieħed jew aktar ta’ maltemp, silġ, ġlata, l-aħħar seba’ snin għandhom jittieħdu bħala l-perijodu ta’ referenza għal medja tal-piż tat-talbiet.

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17, l-ammont tal-marġini ta’ likwidità għandu jkun ugwali għall-ogħla minn dawn iż-żewġ riżultati li ġejjin:

l-ewwel riżultat (bażi ta’ premium):

- l-premium jew il-kontribuzzjonijiet (inklużi imposti anċillari għall-premium jew kontribuzzjonijiet) dovuti fir-rigward tan-negozju dirett kollu fl-aħħar sena finanzjarja għas-snin finanzjarji kollha, għandhom jiġu aggregati,

- ma’ dan l-aggregat għandu jiġi miżjud l-ammont ta’ premium aċċettabli għar-riassigurazzjoni kollha fl-aħħar sena finanzjarja,

- minn din is-somma għandu mbagħad jitnaqqas l-ammont totali ta’ premium jew kontribuzzjonijiet ikkanċellati fl-aħħar sena finanazjarja, kif ukoll l-ammont totali tat-taxxi u l-imposti li jappartjenu għal-premium jew il-kontribuzzjonijiet li jidħlu fl-aggregat.

L-ammont hekk akkwistat għandu jinqasam f’żewġ porzjonijiet, l-ewwel porzjoni li jestendi sa 10 miljuni ta’ unitajiet ta’ kontijiet, it-tieni li jinkludi l-eċċess; 18 % u 16 % ta’ dawn il-porzjonijiet rispettivament għandhom jiġu kkalkolati u magħduda flimkien.

L-ewwel riżultat għandu jiġi akkwistat bil-multiplikazzjoni tas-somma hekk ikkalkolata bil-proporzjon eżistenti fir-rigward ta’ l-aħħar sena finanzjarja bejn l-ammont ta’ talbiet li jkun baqa’ biex jinġarr mill-impriża wara t-tnaqqis ta’ trasferimenti għal ri-assigurazzjoni u l-ammont gross ta’ talbiet; dan il-proporzjon ma jista’ f’ebda każ ikun anqas minn 50 %.

It-tieni riżultat (bażi ta’ talbiet):

- l-ammonti ta’ talbiet imħallsa fir-rigward ta’ negozju dirett (mingħajr ebda tnaqqis ta’ talbiet merfugħa minn riassiguraturi u retroċessjonarji) fil-perijodi speċifikati f’(2) għandhom jiġu aggregati,

- ma’ dan l-aggregat għandu jiżdied l-ammont ta’ talbiet imħallsa fir-rigward ta’ ri-assigurazzjonijiet jew retroċessjonijiet aċċettati matul l-istess perijodi,

- ma’ din is-somma għandu jiżdied l-ammont ta’ provisti jew riservi għal talbiet pendenti stabbiliti fit-tmiem ta’ l-aħħar sena finanzjarja kemm għal negozju dirett u wkoll għal aċċettazzjonijiet ta’ riassigurazzjoni,

- minn din is-somma għandu jitnaqqas l-ammont ta’ talbiet imħallsa tul il-perijodi speċifikati f’ (2),

- mis-somma li mbagħad tibqa’, għandu jitnaqqas l-ammont ta’ provvisti jew riservi għal talbiet pendenti stabbiliti fil-bidu tat-tieni sena finanzjarja li tippreċedi l-aħħar sena finanzjarja li għaliha hemm kontijiet, kemm għal negozju dirett u wkoll għal aċċettazzjonijiet ta’ riassigurazzjoni.

Terz, jew wieħed minn sebgħa, ta’ l-ammont hekk akkwistat, skond il-perijodu ta’ referenza stabbilit fi (2), għandu jinqasam f’żewġ porzjonijiet, l-ewwel wieħed li jestendi sa seba’ miljun unità ta’ kontijiet u t-tieni li jinkludi l-eċċess; 26 % u 23 % ta’ dawn il-porzjonijiet rispettivament għandhom jiġu kkalkolati u magħduda flimkien.

It-tieni riżultat għandu jiġi akkwistat bil-multiplikazzjoni tas-somma hekk akkwistata bil-proporzjon eżistenti fir-rigward ta’ l-aħħar sena finanzjarja bejn l-ammont ta’ talbiet li jkun baqa’ li jinġarru min-negozju wara t-trasferimenti għal riassugurazzjoni u l-ammont gross ta’ talbiet; dan il-proporzjon ma’ jista’ fl-ebda każ ikun ta’ anqas minn 50 %.

4. Il-frazzjonijiet applikabbli għall-porzjonijiet imsemmija f’(3) għandhom kull wieħed jitnaqqsu għal terz fil-każ ta’ assigurazzjoni tas-saħħa pprattikata fuq bażi teknika simili għal dik ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja, jekk

- premiummħallsa jkunu kkalkolati fuq il-bażi ta’ tabelli tal-mard skond il-metodu matematiku applikballi għall-assigurazzjoni,

- tiġi stabbilita riserva għal żjieda fl-età,

- premiumaddizzjonali jinġabar sabiex jitwaqqaf marġini ta’ sigurtà ta’ ammont approprjat,

- l-assiguratur jista’ biss jikkanċella l-kuntratt qabel it-tmien tat-tielet sena ta’ assigurazzjoni fl-aktar tard,

- il-kuntratt jipprovdi għall-possibiltà ta’ żidiet fi premiums jew tnaqqis fil-pagamenti anki għal kuntratti kurrenti.

5. Fil-każ ta’

Lloyd’s

, il-kalkolu ta’ l-ewwel riżultat fir-rigward ta’ laġġi, msemmija fil-paragrafu 3, għandu jsir fuq il-bażi ta’

premium

netti, li għandhom jiġu mmultiplikati b’perċentwali ta’ rata uniformi stabbilita kull sena minn awditur intern. Din il-perċentwali ta’ rata uniformi għandu tiġi kkalkolata fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni statistika l-aktar riċenti fuq Kummissjonijiet imħallsa.

Id-dettalji, flimkien mal-kalkoli rilevanti għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet tal-pajjiżi fejn

Lloyd’s

huwa stabbilit.

L-Artikolu 17

1. Terz tal-marġini ta’ likwidità għandu jikkostitwixxi l-fond ta’ garanzija.

2. (a) Il-fond ta’ garanzija ma jistax, madanakollu, jkun anqas minn:

- 400000 unità ta’ kont fil-każ meta r-riskji kollha jew uħud minnhom inklużi f’waħda mill-klassijiet imniżżla fil-punt A ta’ l-Anness taħt in-Nri 10, 11, 12, 13, 14 u 15 huma koperti,

- 300,000 unità ta’ kont fil-każ meta r-riskji kollha jew uħud minnhom inklużi f’waħda mill-klassijiet imniżżla fil-punt A ta’ l-Anness taħt i-Nri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 16 huma koperti,

- 200,000 unità ta’ kont fil-każ meta r-riskji kollha jew uħud minnhom inklużi f’waħda mill-klassijiet imniżżla fil-punt A ta’ l-Anness taħt in-Nri 9 u 17 huma koperti,

(b) Jekk in-negozju mwettaq mill-impriża jkopri diversi klassijiet jew diversi riskji, biss dik il-klassi jew riskju li għaliha huwa meħtieġ l-ogħla ammont għandu jittieħed kont tagħha;

(ċ) Kull Stat Membru jista’ jipprovdi għal tnaqqis ta’ kwart tal-fond minimu ta’ garanzija fil-każ ta’ assoċjazzjonijiet reċiproċi u assoċjazzjonijiet tat-tip reċiproku.

L-Artikolu 18

1. L-Istati Membri m’għandhom jippreskrivu ebda regoli dwar l-għażla ta’ assi f’eċċess ta’ dawk li jirrappreżentaw ir-riservi tekniċi msemmija fl-Artikolu 15.

2. Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 15(2), l-Artikolu 20(1) u (3) u l-Artikolu 22(1) l-aħħar sub-paragrafu, l-Istati Membri m’għandhomx jirristrinġu t-tneħħija libera ta’ l-assi, kemm jekk mobbli jew proprjetà immobbli, li jifformaw part mill-assi ta’ negozji awtorizzati.

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja tista’, madanakollu, fl-istennija ta’ aktar koordinazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-bidu u t-twettiq tan-negozju dwar l-assigurazzjoni tal-ħajja, żżomm, fir-rigward ta’ l-assigurazzjoni tas-saħħa fis-sens ta’ l-Artikolu 16(4), ir-restrizzjonijiet imposti fuq it-tneħħija libera ta’ assi sa fejn it-tneħħija libera ta’ assi li tkopri riservi matematiċi tkun suġġett għall-ftehim ta’ "Treuhänder".

Sakemm jittieħdu aktar miżuri ta’ koordinazzjoni, ir-Renju tad-Danimarka jista’ madanakollu jżomm fis-seħħ il-leġislazzjoni tiegħu li tirrestrinġi it-tneħħija libera ta’ assi akkumulati minn impriżi ta’ l-assigurazzjoni biex ikopru pensjonijiet pagabbli taħt l-assigurazzjoni obbligatorja kontra inċidenti industrijali.

3. Dawn id-dispożizzjonijiet m’għandhomx jipprekludu miżuri li Stati Membri, waqt li josservaw ir-regoli prevalenti fil-pajjiż fejn jitwettaq in-negozju, kif meħtieġ taħt l-Artikolu 15(2), u waqt li jkunu ssalvagwardati l-interessi ta’ l-assigurat, huma intitolati li jieħdu bħala sidien jew membri jew assoċjati ta’ l-impriżi inkwistjoni.

L-Artikolu 19

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ li kull impriża li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun jinstab fit-territorju tiegħu jipproduċi kont annwali li jkopri t-tipi kollha ta’ operazzjonijiet, dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u l-likwidità tagħha.

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li impriżi li joperaw fit-territorju tagħhom irendu perijodikament ir-

returns

, flimkien ma’ dokumenti statistiċi, li huma neċessarja għall-iskopijiet ta’ superviżjoni. L-awtoritajiet kompetenti ta’ superviżjoni għandhom ifornu lil xulxin bid-dokumenti u l-informazzjoni neċessarja għal eżerċizzju ta’ superviżjoni.

L-Artikolu 20

1. Jekk impriża ma tikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 15, l-awtorità ta’ superviżjoni tal-pajjiż fejn twettaq in-negozju tagħha tista’ tipprojbixxi t-tneħħija libera ta’ assi f’dak il-pajjiż wara li tkun informat lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-pajjiż fejn l-uffiċju prinċipali jkun jinstab bl-intenzjoni tagħha.

2. Għall-iskopijiet tar-restawr tas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ impriża li l-marġini tal-likwidità tagħha jkun waqa’ taħt il-minimu meħtieġ taħt l-Artikolu 16(3), l-awtorità ta’ sorveljanza tal-pajjiż ta’ l-uffiċju prinċipali għandha teħtieġ pjan għar-restawr ta’ pożizzjoni finanzjarja soda li jiġi ppreżentat għall-approvazzjoni tagħha.

3. Jekk il-marġini ta’ likwidità jaqa’ taħt il-fond ta’ garanzija kif definit fl-Artikolu 17, l-awtorità ta’ superviżjoni ta’ l-uffiċju prinċipali għandha teħtieġ li l-impriża tissottometti skema finanzjarja għal żmien qasir għall-approvazzjoni tagħha.

Tista’ wkoll tirrestrinġi jew tipprojbixxi t-tneħħija libera ta’ l-assi ta’ l-intrapriża. Għandha tinforma lill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri l-oħrajn li fit-territorji tagħhom l-impriża tkun awtorizzata dwar kull miżura u dawn ta’ l-aħħar għandhom, fuq it-talba ta’ dawk ta’ l-ewwel, jieħdu l-istess miżuri.

4. L-awtoritajiet kompetenti ta’ sorveljanza jistgħu aktar minn hekk jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jissalvagwardjaw l-interessi ta’ l-assigurat fil-kazijiet previsti f’(1) u (3).

5. L-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ l-Istati Membri l-oħra li fit-territorju tagħhom l-impriża inkwistjoni wkoll ġiet awtorizzata għandhom jikkollaboraw għall-iskop ta’ l-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija f’(1) sa (4).

L-Artikolu 21

1. Kull Stat Membru jista’ jagħmilha possibli għal xi impriża li tgħaddi il-

portfolio

tal-poloz tagħha kollu jew parti minnu jekk dawk li jakkwistawh jipposjedu il-marġini ta’ likwidità neċessarja, b’kont meħud tal-biċċa xogħol assenjata.

L-awtoritajiet ta’ sorveljanza kkonċernati għandhom jikkonsultaw lil xulxin qabel ma japprovaw din il-biċċa xogħol.

2. Ladarba approvata mill-awtorità kompetenti ta’ sorveljanza, din il-biċċa xogħol għandha teffettwa direttament lil dawk fil-pussess tal-poloz jew lill-assigurati kkonċernati.

It-Taqsima Ċ: L-Irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni

L-Artikolu 22

1. L-awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun jinstab l-uffiċċju prinċipali tista’ tiġi rtirata minn din l-awtorità jekk l-impriża:

(a) ma tissodisfax aktar il-kondizzjonijiet ta’ l-ammissjoni;

(b) ma tkunx tista’, fiż-żmien permess, tieħu l-miżuri kontenuti fil-pjan ta’ restawr jew fl-iskema finanzjarja msemmija fl-Artikolu 20;

(ċ) tonqos serjament mill-obbligi tagħha taħt ir-regolamenti nazzjonali.

Fil-każ ta’ l-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni, l-awtorità ta’ sorveljanza tal-pajjiż ta’ fejn ikun jinstab l-uffiċċju prinċipali għandha tinnotifika dan l-irtirar lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ l-Istati Membri l-oħrajn li jkunu ħarġu awtorizzazzjoni lill-intrapriża; għandhom, wara dan, ukoll jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tagħhom. L-awtorità ta’ superviżjoni tal-pajjiż ta’ fejn ikun jinstab l-uffiċju prinċipali għandha, flimkien ma’ dawn l-awtoritajiet l-oħrajn, tieħu l-miżuri kollha neċessarja biex tissalvagwarda l-interessi ta’ l-assigurat u, b’mod partikolari, għandha tirrestrinġi it-tneħħija libera ta’ l-assi ta’ l-impriża jekk din ir-restrizzjoni ma tkunx diġà ġiet imposta skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 20(1) u (3), is-sub-paragrafu 2.

2. Awtorizzazzjoni mogħtija lil aġenzija jew fergħa ta’ impriża li l-uffiċju prinċipali tagħha jkun jinstab fi Stat Membru ieħor tista’ tiġi rtirata jekk l-aġenzija jew il-fergħa:

(a) Ma tkunx tissodisfa aktar il-kondizzjonijiet għall-ammissjoni;

(b) Tonqos serjament fl-obbligi tagħha skond ir-regolamenti tal-pajjiż li fih twettaq in-negozju tagħha, f’dak li jirrigwardja b’mod partikolari l-istabbiliment ta’ riservi tekniċi kif definit fl-Artikolu 15.

Qabel ma tiġi rtirata l-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-pajjiż fejn jitwettaq in-negozju għandhom jikkonsultaw lill-awtorità ta’ sorveljanza tal-pajjiż ta’ fejn ikun jinstab l-uffiċju prinċipali. Jekk iqisu neċessarju li jiġi sospiż in-negozju ta’ din l-aġenzija jew fergħa qabel ma tiġi konkluża l-konsultazzjoni, huma għandhom immedjatament javżaw lill-awtorità ta’ sorveljanza bil-pajjiż fejn ikun jinstab l-uffiċju prinċipali.

3. Kull deċiżjoni dwar l-irtirar ta’ awtorizzazzjoni jew ta’ sospensjoni tan-negozju għandha tkun sostnuta b’raġunijiet preċiżi u notifikata lill-impriża inkwistjoni.

Kull Stat Membru għandu jagħmel dispożizzjoni għad-dritt ta’ appell lill-qrati kontra din id-deċiżjoni.

It-Titolu III — Regoli applikabbli għal aġenziji jew fergħat stabbiliti fil-Komunità u li jappartjenu għal impriżi li l-uffiċċji prinċipali tagħhom ikunu barra l-Komunità.

L-Artikolu 23

1. Kull Stat Membru għandu jagħmel aċċess għan-negozju msemmi fl-Artikolu 1 permezz ta’ impriża li l-uffiċju prinċipali tagħha jkun barra l-Komunità soġġett għal awtorizzazzjoni uffiċjali.

2. Stat Membru jista’ jagħti awtorizzazzjoni jekk l-impriża twettaq mill-anqas il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) Tkun intitolata li twettaq negozju ta’ l-assigurazzjoni skond il-liġi nazzjonali tagħha;

(b) Tistabbilixxi aġenzija jew il-fergħa fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru;

(ċ) Timpenja ruħha li tistabbilixxi fil-post ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-aġenzija jew fergħa l-kontijiet speċifiċi għan-negozju li hi twettaq hemm, u li żżomm hemmhekk ir-reġistri kollha li għandhom x’jaqsmu man-negozju operat;

(d) Tinnomina aġent awtorizzat, biex ikun approvat mill-awtoritajiet kompetenti;

(e) Tkun tippossjedi fil-pajjiż fejn hi twettaq in-negozju tagħha assi ta’ ammont ekwivalenti għal mill-anqas nofs l-ammont minimu kif preskritt fl-Artikolu 17(2), fir-rigward tal-fond ta’ garanzija, u tiddeposita kwart ta’ l-ammont minimu bħala sigurtà;

(f) Tintrabat li żżomm marġini ta’ likwidità skond il-ħtiġiet imsemmija fl-Artikolu 25;

(g) Tissottometti skema ta’ operazzjonijiet skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 11(1) u (2).

L-Artikolu 24

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li impriżi jistabilixxu riservi tekniċi adegwati biex ikopru ir-responsabbiltajiet dwar l-assigurazzjoni assunti fit-territorji tagħhom. L-Istati Membri għandhom jaraw li l-aġenzija jew il-fergħa tkopri dawn ir-riservi tekniċi permezz ta’ assi li huma ekwivalenti għal dawn ir-riservi u huma, sal-limiti ffissati mill-Istat inkwistjoni, assi li jaqblu.

Il-liġi ta’ l-Istati Membri għandha tkun applikabbli għall-kalkolu ta’ riservi tekniċi, id-determinazzjoni ta’ kategoriji ta’ investimenti, u l-valutazzjoni ta’ assi.

L-Istat Membru inkwistjoni għandu jenħtieġ li l-assi li jirrappreżentaw ir-riservi tekniċi għandhom ikunu lokalizzati fit-territorju tiegħu. L-Artikolu 15(3) għandu, madanakollu, ikun applikabbli.

L-Artikolu 25

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ għal aġenziji jew fergħat stabbiliti fit-territorju tiegħu marġini ta’ likwidità li tkun tikkonsisti minn assi liberi minn kull responsabilità prevista, imnaqqsin minn kull entità intanġibbli. Il-marġini ta’ likwidità għandha tkun ikkalkolata skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 16(3). Madanakollu, għall-iskop tal-kalkolu ta’ dan il-marġini, għandu biss jittieħed kont ta’ premiumsjew il-kontribuzzjonijiet u t-talbiet lijappartjenu għan-negozju effettwat mill-aġenzija jew mill-fergħa kkonċernata.

2. Terz tal-marġini ta’ likwidità għandu jikkonstitwixxi il-fond ta’ garanzija. Il-fond tal-garanzija ma jistax ikun anqas minn nofs tal-minimu meħtieġ taħt l-Artikolu 17(2). Id-depositu tal-bidu alloġġat skond l-Artikolu 23(2)(e) għandu jkun magħdud lejn dak il-fond ta’ garanzija.

3. L-assi li jirrappreżentaw il-marġini ta’ likwidità għandhom jinżammu fil-pajjiż fejn jitwettaq in-negozju sa l-ammont tal-fond ta’ garanzija u l-eċċess, fil-Komunità.

L-Artikolu 26

1. Kull impriża li, wara li tkun akkwistat awtorizzazzjoni minn Stat Membru wieħed, takkwista awtorizzazzjoni minn xi Stat Membru wieħed ieħor jew aktar biex tistabbilixxi aġenziji jew fergħat oħrajn hemmhekk tista’ tapplika għal wieħed jew aktar mill-vantaġġi li ġejjin:

(a) Li l-marġini ta’ likwidità msemmija fl-Artikolu 25 jista’ jiġi kkalkulat b’relazzjoni man-negozju kollu li twettaq fil-Komunità; f’dan il-każ, għandu jittieħed kont ta’ premiums jew kontribuzzjonijiet u talbiet li jappartjenu għan-negozju effettwat mill-aġenziji jew il-fergħat kollha stabbiliti fil-Komunità;

(b) Li tkun eżentata mill-alloġġ tad-depożitu meħtieġ taħt l-Artikolu 23(2)(e), f’dawk l-Istati wkoll;

(ċ) Li l-assi li jirrappreżentaw il-fond minimu ta’ garanzija jinżammu f’xi wieħed mill-Istati Membri li fihom twettaq in-negozju tagħha.

2. Jekk mill-anqas tnejn mill-Istati Membri inkwistjoni japprovaw l-applikazzjoni kollha jew parti minnha, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun jinstab l-eqdem stabbiliment ta’ l-applikant għandha tivverifika l-istat ta’ likwidità ta’ l-impriża fir-rigward tan-negozju kollu mwettaq minnha fl-Istati Membri li japprovaw l-applikazzjoni. Madanakollu, fuq it-talba ta’ l-impriża u bl-approvazzjoni unanima ta’ l-Istati Membri kkonċernati, din il-verifika tista’ titwettaq mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor. L-awtorità li twettaq il-verifika għandha takkwista mill-Istati Membri l-oħrajn l-informazzjoni neċessarja rigward l-aġenziji jew il-fergħat stabbiliti fit-territorji tagħhom.

3. Il-vantaġġi mogħtija minn dan l-Artikolu jistgħu jiġu rtirati fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru wieħed jew aktar ikkonċernati.

L-Artikolu 27

Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 19 u 20 għandhom ukoll japplikaw fir-rigward ta’ aġenziji u fergħat ta’ impriżi li għalihom japplika dan it-Titolu.

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 20, l-awtorità ta’ sorveljanza ta’ l-eqdem stabbiliment jew dik li twettaq fil-post tagħha l-verifika dwar il-likwidità ġenerali ta’ fergħat jew aġenziji għandha tiġi assimilita għall-awtorità ta’ l-Istat li fih ikun jinstab l-uffiċċju prinċipali ta’ impriża Komunitarja.

L-Artikolu 28

Fil-każ ta’ rtirar ta’ awtorizzazzjoni mill-awtorità msemmija fl-Artikolu 26(2), din l-awtorità għandha tinnotifika l-awtoritajiet ta’l-Istati Membri l-oħrajn fejn topera l-impriża u dawn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ l-aħħar għandhom jieħdu l-miżuri approprjati. Jekk ir-raġuni għall-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni tkun in-nuqqas ta’ addattament ta’ l-istat ġenerali ta’ likwidità kif iffissat mill-Istati Membri li qablu mat-talba msemmija fl-Artikolu 26, l-Istati Membri li taw l-approvazzjoni tagħhom għandhom ukoll jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tagħhom.

L-Artikolu 29

Il-Komunità tista’, permezz ta’ ftehim konkluż skond it-Trattat ma’ pajjiż mhux membru wieħed jew aktar, taqbel ma’ l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet differenti għal dawk ipprovduti f’dan it-Titolu, bl-iskop li jassiguraw, skond il-kondizzjonijiet ta’ reċiproċità, protezzjoni adegwata għal persuni assigurati fl-Istati Membri.

It-Titolu IV — Dispożizzjonijiet transitorji u oħrajn

L-Artikolu 30

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu impriżi msemmija fit-Titolu II li mad-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta’ implimentazzjoni għal din id-Direttiva jipprovdu assigurazzjoni fit-territorji tagħhom f’waħda jew aktar mill-klassijiet imsemmija fl-Artikolu 1 perijodu ta’ ħames snin, li jibdew mid-data ta’ notifika ta’ din id-Direttiva, sabiex jikkonformaw mal-ħtiġiet ta’ l-Artikoli 16 u 17.

2. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu:

(a) jippermettu kull impriża msemmija f’(1), li meta jiskadi l-perijodu ta’ ħames snin ma tkunx għadha stabbiliet bis-sħiħ il-marġini ta’ likwidità, perijodu ieħor li ma jaqbiżx sentejnbiex jagħmlu hekk sakemm dawn l-impriżi jkunu, skond l-Artikolu 20, issottomettew għall-approvazzjoni ta’ l-awtorità ta’ superviżjoni il-miżuri li huma jipproponu li jieħdu għal dan l-iskop;

(b) jeżentaw impriżi msemmija f’(1) li d-dħul ta’ premium jew tal-kontribuzzjoni annwali tagħhom malli jiskadi l-perijodu ta’ ħames snin ikunu għadu sitt darbiet taħt l-ammont tal-fond minimu ta’ garanzija meħtieġ taħt l-Artikolu 17(2) mill-ħtieġa li jiġi stabbilit dak il-fond minimu ta’ garanzija qabel it-tmiem tas-sena finanazjarja li fir-rigward tagħha id-dħul mil-premium jew mill-kontribuzzjoni jkun daqs sitt darbiet dan il-fond minimu ta’ garanzija. Wara li jikkunsidraw ir-riżultati ta’ l-eżami previsti taħt l-Artikolu 33, il-Kunsill għandu jiddeċiedi unanimament, fuq proposta mill-Kummissjoni, meta din l-eżenzjoni għandha tiġi abolita mill-Istati Membri.

3. L-impriżi li jixtiequ jestendu l-operazzjonijiet tagħhom fis-sens ta’ l-Artikolu 8(2) jew l-Artikolu 10 ma jistgħux jagħmlu hekk sakemm ma jikkonformawx immedjetament mar-regoli ta’ din id-Direttiva. Madanakollu, l-impriżi msemmija fil-paragrafu (2)(b) li fit-territorju nazzjonali jestendu in-negozju tagħhom għal klassijiet oħra ta’ assigurazzjoni jew għal partijiet oħra ta’ dan it-territorju jistgħu jiġu eżentati għal perijodu ta’ għaxar snin mid-data tan-notifika tad-Direttiva mill-ħtieġa li jikkostitwixxu l-fond minimu ta’ garanzija msemmi fl-Artikolu 17(2).

4. Impriża li jkollha struttura differenti minn kwalunkwe minn dawk imniżżla fl-Artikolu 8 tista’ tibqa’, għal perijodu ta’ tliet snin minn notifika tad-Direttiva, twettaq in-negozju preżenti tagħha fil-forma legali li fiha tkun ikkostitwita fil-waqt tan-notifika. Impriżi stabbiliti fir-Renju Unit "by Royal Charet" jew "by private Act" jew "by special public Act" jistgħu jibqgħu iwettqu in-negozju tagħhom fil-forma preżenti għal perijodu indefinit.

Impriżi fi-Belġju li, skond l-objettivi tagħhom, iwettqu in-negozju ta’ self ta’ ipoteka b’intervent jew operazzjonijiet ta’ tfaddil skond in-Nru 4 ta’ l-Artikolu 15 tad-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mas-superviżjoni ta’ banek privati tat-tfaddil, koordinati mill-"arrête royal" tat-23 ta’ Ġunju 1967, jistgħu jibqgħu iwettqu dan in-negozju għal perijodu ta’ tliet snin mid-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva.

L-Istati Membri inkwistjoni għandhom iħejju lista ta’ dawn l-impriżi u jikkomunikawha lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni.

5. Fuq talba mill-impriżi li jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta’ l-Artikoli 15, 16 u 17, l-Istati Membri għandhom jieqfu milli japplikaw il-miżuri restrittivi bħal dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ ipoteki, depositi u titoli stabbiliti taħt ir-regolamenti preżenti.

L-Artikolu 31

L-Istati Membri għandhom jippermettu aġenziji jew fergħat imsemmija fit-Titolu III li, mad-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta’ implementazzjoni ta’ din id-Direttiva, jinsabu impenjati fi klassi waħda jew aktar imsemmija fl-Artikolu 1 u li ma jestendux in-negozju tagħhom fis-sens ta’ l-Artikolu 10(2) perijodu massimu ta’ ħames snin, mid-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva, sabiex jikkonformaw mal-kondizzjonijiet ta’ l-Artikolu 25.

L-Artikolu 32

Tul perijodu li jispiċċa fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta’ ftehim konkluż ma’ pajjiż mhux membru skond l-Artikolu 29 u fl-aktar tard ma’ l-iskadenza ta’ perijodu ta’ erba’ snin wara n-notifika ta’ din id-Direttiva, kull Stat Membru jista’ jżomm afavur ta’ impriżi ta’ dak il-pajjiż stabbiliti fit-territorju tiegħu r-regoli applikati lilhom fl-1 ta’ Jannar 1973 fir-rigward ta’ assi li jaqblu u l-lokalizzazzjoni ta’ riservi tekniċi, sakemm in-notifika tingħata lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni u l-limiti ta’ rilassamenti mogħtija skond l-Artikolu 15(2) afavur l-impriżi ta’ l-Istati Membri stabbiliti fit-territorju tiegħu ma jinqabżux.

It-Titolu V — Dispożizzjonijiet Finali

L-Artikolu 33

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mill-qrib għall-iskop li jiffaċilitaw is-sorveljanza ta’ assigurazzjoni diretta fil-Komunità u ta’ l-ezami ta’ xi diffikultajiet li jistgħu jkunu kkawżati fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

L-Artikolu 34

1. Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Kunsill, fi żmien sitt snin mid-data tan-notifika ta’ din id-Direttiva, rapport dwar l-effetti tal-ħtiġiet finanzjarji imposti b’din id-Direttiva fuq is-sitwazzjoni fis-swieq ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-Istati Membri.

2. Il-Kummissjoni għandha, kif u meta neċessarju, tissottometti rapporti

interim

lill-Kunsill qabel it-tmiem tal-perijodu transitorju previst fl-Artikolu 30(1).

L-Artikolu 35

L-Istati Membri għandhom jemendaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva fi żmien 18-il xahar min-notifika tagħha u għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni bihom.

Id-dispożizzjonijiet hekk emendati għandhom, soġġetti għall-Artikoli 30, 31 u 32, ikunu applikati fi żmien 30 xahar mid-data tan-notifika.

L-Artikolu 36

Man-notifika ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenija ta’ natura leġislattiva, regolatorja jew amministrattiva li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni.

L-Artikolu 37

L-Anness għandu jifforma parti integrali minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 38

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fl-24 ta’ Lulju 1973.

Għall-Kunsill

Il-President

I. Nørgaard

[1] ĠU 2, tal-15.1.1962, p. 36/62.

[2] ĠU C 27, tat-28.3.1968, p. 15.

[3] ĠU C 158, tat-18.7.1967, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

A. Klassifika tar-riskji skond il-klassijiet ta’ assigurazzjoni

1. Inċidenti (inklużi korriment industrijali u mard tax-xogħol)

- benefiċċji fissi fi flus

- benefiċċji ta’ natura ta’ indennità

- kombinazzjoni tat-tnejn

- korriment tal-passiġġieri

2. Mard

- benefiċċji fissi fi’ flus

- benefiċċji ta’ natura ta’ indennità

- kombinazzjoni tat-tnejn

3. Vetturi ta’ l-art (apparti minn ħażna fuq vaguni tal-ferrovija)

Il-ħsarat kollha jew it-telf ta’:

- vetturi bil-mutur ta’ l-art

- vetturi ta’ l-art apparti minn vetturi bil-mutur

4. Ħażna fuq vaguni tal-ferrovija

Il-ħsarat kollha jew it-telf ta’ ħażna fuq vaguni tal-ferrovija

5. Inġenji ta’ l-ajru

Il-ħsarat kollha jew it-telf ta’ l-inġenji ta’ l-ajru

6. Vapuri (bastimenti tal-baħar, tal-lagi tax-xmajjar u tal-kanali)

Il-ħsarat kollha jew it-telf ta’:

- bastimenti tax-xmajjar u tal-kanali

- bastimenti tal-lagi

- bastimenti tal-baħar

7. Oġġetti intransitu (inkluża merkanzija, bagalji, u l-merkanzija l-oħra kollha)

Il-ħsara kollha lil jew it-telf tal-merkanzija intransitu jew bagalji, irrespettivament mill-forom tat-trasport

8. Ħruq u forzi naturali

Il-ħsarat kollha lil u telf ta’ proprjetà (apparti minn proprjetà inkluża fil-klassijiet 3, 4, 5, 6 u 7) minħabba:

- nar

- splużjoni

- maltemp

- forzi naturali apparti minn maltemp

- enerġija nukleari

- kollass ta’ l-art

9. Ħsara oħra lill-proprjetà

Il-ħsarat kollha lil jew it-telf ta’ proprjetà (apparti minn proprjetà inkluża fil-klassijiet 3, 4, 5, 6 u 7) minħabba silġ jew ġlata, u fi kwalunkwe każ bħas-serq, apparti minn dawk imsemmija taħt 8

10. Ir-responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

Kull responsabbiltà kkawżata mill-użu ta’ vetturi bil-mutur li joperaw fuq l-art (inkluż l-impenn tat-trasportatur)

11. Ir-responsabbiltà għal inġenji ta’ l-ajru

Ir-responsabbiltà kollha kkawżata mill-użu ta’ inġenji ta’ l-ajru (inkluż l-impenn tat-trasportatur)

12. Ir-responsabbiltà għall-vapuri (bastimenti tal-baħar, tal-lagi u tax-xmajjar u tal-kanali)

Ir-responsabbiltà kollha kkawżata mill-użu ta’ vapuri, bastimenti jew dgħajjes fuq il-baħar, il-lagi, x-xmajjar jew il-kanali (inklużi r-responsabbiltà tat-trasportatur)

13. Ir-responsabbiltà ġenerali

Ir-responsabbiltà kollha apparti minn dawk il-forom imsemmija taħt in-Nri 10, 11 u 12

14. Kreditu

- falliment (ġenerali)

- kreditu ta’ l-esportazzjoni

- krediti ta’ ħlas bin-nifs

- ipoteki

- kreditu agrikolu

15. Sigurtà

- Sigurtà (diretta)

- Sigurtà (indiretta)

16. Telf finanzjarju mixxellanju

- riskji ta’ l-impjieg

- insuffiċjenza tad-dħul (ġenerali)

- temp ħażin

- telf ta’ benefiċċji

- spejjeż ġenerali kontinwi

- spejjeż tan-negozju mhux previsti

- telf tal-valur tas-suq

- telf ta’ kera jew introjtu

- telf indirett tan-negozju apparti minn dawk imsemmija hawn fuq

- telf finanzjarju ieħor (mhux tan-negozju)

- forom oħra ta’ telf finanzjarju

17. Spejjeż legali

Spejjeż legali u spejjeż ta’ litigazzjoni

Ir-riskji inklużi fi klassi jistgħu ma jkunux inklużi f’xi klassi oħra ħlief fil-każijiet imsemmija fil-punt Ċ.

B. Id-deskrizzjoni ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija għal aktar minn klassi waħda ta’ assigurazzjoni

Meta l-assigurazzjoni simultanjament tkopri:

(a) Il-Klassijiet Nri 1 u 2, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni dwar Inċidenti u Saħħa";

(b) Il-Klassijiet Nru 1 (ir-raba’ inċiż), 3, 7 u 10, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni tal-Muturi";

(ċ) Il-Klassijiet Nru 1 (ir-raba’ inċiż), 4, 6, 7 u 12, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni Marittima";

(d) Il-Klassijiet Nri 1 (ir-raba’ inċiż), 5, 7 u 11, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni ta’ l-Avjazzjoni";

(e) Il-Klassijiet Nru 8 u 9, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni kontra l-Ħruq u Ħsarat oħra lill-Proprjetà";

(f) Il-Klassijiet Nri 10, 11, 12 u, 13, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni ta’ l-Impenn";

(g) Il-Klassijiet Nri 14 u 15, għandha tkum imsemmija "Assigurazzjoni dwar Kreditu u Sigurtà";

(h) Il-klassijiet kollha, għandha tkun imsemmija skond l-għażla ta’ l-Istat Membru inkwistjoni, li għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bl-għażla tiegħu.

C. Riskji anċillari

Impriża li takkwista awtorizzazzjoni għal riskju prinċipali li tappartjeni għal klassi waħda jew grupp ta’ klassijiet tista’ wkoll tassigura riskji inklużi fi klassi oħra mingħajr ma tkun neċessarja għalihom l-awtorizzazzjoni jekk huma:

- jkunu konnessi mar-riskju prinċipali,

- jikkonċernaw l-oġġett kopert kontra r-riskju prinċipali, u

- huma koperti bil-kuntratt li jassigura r-riskju prinċipali.

Madanakollu, ir-riskji inklużi fil-klassijiet 14 u 15 fil-punt A ta’ dan l-Anness ma jistgħux jitqiesu bħala riskji anċillari għal klassijiet oħrajn.

--------------------------------------------------