29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/79


DEĊIŻJONI Nru 2/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-ŻVIZZERA

tat-3 ta' Diċembru 2015

li timmodifika l-Protokoll Nru 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett tal-“prodotti oriġinarji” u għall-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/121]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, ffirmat fi Brussell fit-22 ta' Lulju 1972 (1) (minn hawn 'il quddiem “il-ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll Nru 3”),

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim jirreferi għall-Protokoll Nru 3 li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jipprevedi għal akkumulazzjoni tal-oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein), l-Iżlanda, in-Norveġja, it-Turkija, il-Gżejjer Faeroe u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona (2).

(2)

L-Artikolu 39 tal-Protokoll Nru 3 jipprovdi li l-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 29 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-protokoll.

(3)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini Pan-Ewro-Mediterranji (3) (minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li tissostitwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fis-seħħ bħalissa fost il-pajjiżi taż-żona Pan-Ewro-Mediterranja b'att legali wieħed.

(4)

L-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera ffirmaw il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011.

(5)

L-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012 u t-Tnejn, it-28 ta' Novembru 2011 rispettivament. B'konsegwenza, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10 paragrafu 3 tagħha, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fir-rigward tal-UE u għall-Iżvizzera fl-1 ta' Mejju 2012 u fl-1 ta' Jannar 2012, rispettivament.

(6)

Il-Konvenzjoni inkludiet il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova fiż-żona tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranja ta' akkumulazzjoni.

(7)

Il-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim għalhekk jiġi emendat sabiex jagħmel referenza għall-Konvenzjoni.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija tapplika mill-1 ta' Frar 2016.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Luc DEVIGNE


(1)  ĠU L 300, 31.12.1972, p. 189.

(2)  L-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, iċ-Ċisġordanja u l-Medda ta' Gaża, is-Sirja u t-Tuneżija.

(3)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANNESS

“IL-PROTOKOLL NRU 3

fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett tal-‘prodotti oriġinarji’ u għall-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 1

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli

Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro--Mediterranji (1) (minn hawn 'il quddiem ‘il-Konvenzjoni’).

Ir-referenzi kollha għal ‘ftehim rilevanti’ f'Appendiċi I tal-Konvenzjoni Reġjonali u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati bħala li jfissru dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Riżoluzzjoni ta' tilwim

Meta jqumu tilwimiet b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni li ma jkunux jistgħu jissolvew bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli milli jwettqu din il-verifika, jiġu ppreżentati lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha s-soluzzjonijiet tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż imsemmi.

Artikolu 3

Emendi għall-Protokoll

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   Jekk l-UE jew l-Iżvizzera jagħtu avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni skont l-Artikolu 9 tagħha, l-UE u l-Iżvizzera jidħlu minnufih f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sad-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regoli ta' oriġini appena nnegozjati, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, applikabbli fil-mument ta' rtirar, jibqgħu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, mill-mument ta' rtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati fis-sens li jippermettu kumulazzjoni bilaterali bejn l-UE u l-Iżvizzera biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — akkumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16, paragrafu 5 u l-Artikolu 21, paragrafu 3, tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni, fejn l-akkumulazzjoni tinvolvi biss l-Istati tal-EFTA, il-Gżejjer Faeroe, l-UE, it-Turkija u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.”


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.