7.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/2


PROTOKOLL

bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk


Artikolu 1

Prinċipji ġenerali

Dan il-Protokoll flimkien mal-Anness u l-Appendiċi tiegħu, jiffurmaw parti integrali mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, datat it-28 ta’ Frar 2007, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim dwar is-Sajd” - li jifforma parti mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk datat is-26 ta’ Frar 1996 - minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”. Huwa jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi ġenerali tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni u jimmira li jiżgura l-vijabbiltà tar-riżorsi tas-sajd mill-aspetti ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali.

Il-Protokoll huwa implimentat skont l-Artikolu 1 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ djalogu u kooperazzjoni u l-Artikolu 2 tal-istess Ftehim dwar ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem.

Artikolu 2

Il-perjodu ta’ applikazzjoni, tul ta’ żmien u opportunitajiet tas-sajd

Mill-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll u għal perjodu ta’ erba’ snin, l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija skont l-Artikolu 5 tal-Ftehim dwar is-Sajd huma dawk stabbiliti fit-tabella mehmuża ma’ dan il-Protokoll.

Il-paragrafu 1 għandu japplika soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

Skont l-Artikolu 6 tal-Ftehim dwar is-Sajd, il-bastimenti li jtajru bandiera ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE) jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd Marokkina biss jekk ikollhom liċenzja tas-sajd maħruġa taħt dan il-Protokoll u skont il-proċeduri deskritti fl-Anness għal dan il-Protokoll.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja

1.   Il-valur totali annwali stmat tal-Protokoll huwa ta’ EUR 40 000 000 għall-perjodu prevvist fl-Artikolu 2. Dan l-ammont huwa mqassam kif ġej:

(a)

EUR 30 000 000 bħala kontribuzzjoni finanzjarja prevista fl-Artikolu 7 tal-Ftehim dwar is-Sajd, allokata kif ġej:

(i)

EUR 16 000 000 bħala kontribuzzjoni finanzjarja għal aċċess għar-riżorsa;

(ii)

EUR 14 000 000 bħala appoġġ għas-settur tas-sajd fil-Marokk;

(b)

EUR 10 000 000 jikkorispondi għall-ammont stmat tat-tariffi dovuti mis-sidien tal-bastimenti skont il-liċenzji tas-sajd maħruġa skont l-Artikolu 6 tal-Ftehim dwar is-Sajd u f’konformità mad-dispożizzjonijiet previsti fil-Kapitolu I, it-Taqsimiet D u E tal-Anness ta’ dan il-Protokoll.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4, 5, 6 u 8 ta’ dan il-Protokoll.

3.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 9, tal-Artikolu 6, il-ħlas mill-UE tal-kontribuzzjoni finanzjarja li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 a) għandha ssir matul l-ewwel sena, mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll, u mhux aktar tard mill-anniversarju tal-Protokoll fis-snin sussegwenti.

4.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja li hemm referenza għaliha fl-paragrafu 1 a) għandha titħallas lit-Teżorier Ġenerali tar-Renju tal-Marokk f’kont miftuħ fit-Teżor Ġenerali tar-Renju tal-Marokk, li d-dettalji tiegħu għandhom jiġu kkomunikati mill-awtoritajiet tal-Marokk.

5.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 ta’ dan il-Protokoll, l-awtoritajiet Marokkini għandu jkollhom kompetenza esklussiva dwar l-użu ta’ din il-kontribuzzjoni finanzjarja.

Artikolu 4

Koordinazzjoni fil-qasam xjentifiku u fis-sajd esploratorju

1.   Skont il-paragrafu 1, tal-Artikolu 4 tal-Ftehim, il-partijiet jimpenjaw ruħhom li jorganizzaw fuq bażi regolari u meta jkun hemm bżonn, laqgħat xjentifiċi biex jiġu diskussi kwistjonijiet xjentifiċi mqajma mill-Kumitat Konġunt għall-ġestjoni u l-monitoraġġ tekniku ta’ dan il-Protokoll. Il-mandat, il-kompożizzjoni u t-tmexxija ta’ dawn il-laqgħat xjentifiċi għandhom jiġu stabbiliti mill-Kumitat Konġunt li hemm referenza għalih fl-Artikolu 10 tal-Ftehim dwar is-Sajd.

2.   Iż-żewġ partijiet jintrabtu li jippromwovu sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd Marokkini fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bejn id-diversi flotot tas-sajd preżenti f’dawk l-ilmijiet.

3.   B’konformità mal-paragrafu 2 tal-Artikolu 4, tal-Ftehim dwar is-Sajd, iż-żewġ partijiet, abbażi tal-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Xjentifiku, għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt li hemm referenza għalih fl-Artikolu 10 tal-Ftehim dwar is-Sajd sabiex jadottaw, fejn ikun hemm bżonn u bi qbil reċiproku, miżuri li jiżguraw ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd.

4.   Għal skopijiet ta’ riċerka u biex jissaħħaħ l-għarfien xjentifiku, jista’ jitwettaq sajd esploratorju fiż-żona tas-sajd Marokkina fuq talba tal-Kumitat Konġunt. Il-metodi ta’ kif għandu jsir is-sajd esploratorju għandhom jiġu stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet prevvisti fil-Kapitolu IV tal-Anness ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Reviżjoni tal-opportunitajiet tas-sajd

1.   L-opportunitajiet tas-sajd li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2 jistgħu jiġu reveduti mill-Kummissjoni bi ftehim reċiproku sakemm din ir-reviżjoni tiġi mfassla biex tiżgura s-sostenibbiltà tar-riżorsi tas-sajd Marokkini.

2.   Fil-każ ta’ żieda, il-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-paragrafu 1 a) i) tal-Artikolu 3, għandha tiżdied proporzjonalment mal-opportunitajiet tas-sajd u pro rata temporis. Madankollu, iż-żieda għandha tiġi aġġustatata b’tali mod li l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja magħmula mill-UE ma teċċedix id-doppju tal-ammont indikat fil-paragrafu 1 a) i), tal-Artikolu 3. Jekk il-partijiet jifthiemu li jnaqqsu l-opportunitajiet tas-sajd previsti fl-Artikolu 2, il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha titnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis.

3.   It-tqassim tal-opportunitajiet tas-sajd bejn id-diversi kategoriji ta’ bastimenti jista’ jkun soġġett ukoll għal reviżjoni bi ftehim reċiproku taż-żewġ Partijiet fi ħdan il-kundizzjonijiet ta’ sostenibbiltà tal-istokkijiet li jistgħu jiġu affettwati minn dan it-tqassim mill-ġdid. Il-partijiet għandhom jiftiehmu dwar l-aġġustament korrispondenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja meta jkun iġġustifikat mit-tqassim mill-ġdid tal-opportunitajiet tas-sajd.

Artikolu 6

Appoġġ għall-politika settorjali tas-sajd fil-Marokk

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 a) (ii) tal-Artikolu 3 ta’ dan il-Protokoll tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika sttorjali tas-sajd fil-Marokk fi ħdan il-qafas tal-istrateġija “Halieutis” għall-iżvilupp tas-settur tas-sajd.

2.   L-allokazzjoni u l-ġestjoni, mill-Marokk, ta’ din il-kontribuzzjoni għandhom ikunu bbażati fuq l-identifikazzjoni, miż-żewġ partijiet, bi ftehim reċiproku fi ħdan il-Kumitat Konġunt, tal-għanijiet li għandhom jitwettqu u l-ipprogrammar annwali u pluriennali rilevanti skont l-istrateġija “Halieutis”, u abbażi ta’ stima tal-impatt mistenni mill-proġetti li għad iridu jitwettqu.

3.   Għall-ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-Protokoll, l-allokazzjoni, mill-Marokk, tal-kontribuzzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 għandha tkun ikkomunikata lill-UE mal-approvazzjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt, tal-linji gwida, il-miri, il-kriterji u l-indikaturi ta’ evalwazzjoni. Kull sena din l-allokazzjoni tiġi ppreżentata mill-Marokk lill-UE qabel it-30 ta’ Settembru tas-sena preċedenti.

4.   Kull tibdil f’dawn il-linji gwida, il-miri, il-kriterji u l-indikaturi ta’ evalwazzjoni għandu jiġi approvat miż-żewġ partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

5.   Il-Marokk għandu jabbozza rapport dwar il-progress fuq il-proġetti implimentati bl-appoġġ settorjali hekk kif previst f’dan il-Protokoll u għandu jiġi ppreżentat lil u eżaminat mill-Kumitat Konġunt.

6.   Skont in-natura tal-proġetti u t-tul ta’ żmien tal-implimentazzjoni tagħhom, il-Marokk għandu jippreżenta rapport lill-Kumitat Konġunt dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti li tlestew permezz ta’ appoġġ settorjali hekk kif previst f’dan il-Protokoll; ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar kwalunkwe konsegwenza soċjali u ekonomika, partikolarment l-impatt fuq l-impjiegi, l-investiment u kwalunkwe riperkussjoni oħra kwantifikabbli tal-miżuri meħuda flimkien mad-distribuzzjoni ġeografika tagħhom. Din l-informazzjoni għandha tiġi mħejjija abbażi ta’ indikaturi li għandhom jiġu ddefiniti b’aktar dettall mill-Kumitat Konġunt.

7.   Barra minn hekk, il-Marokk għandu jippreżenta, qabel l-iskadenza tal-protokoll, rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali previst minn dan il-Protokoll, inkluż l-elementi li hemm referenza għalihom fil-paragrafi t’hawn fuq.

8.   Iż-żewġ partijiet għandhom ikomplu jsegwu l-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali, jekk ikun meħtieġ, wara l-iskadenza ta’ dan il-Protokoll, u fejn xieraq, fil-każ li jkun hemm sospensjoni tiegħu skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

9.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja speċifika prevista fil-paragrafu 1 a) (ii) tal-Artikolu 3 ta’ dan il-Protokoll għandha titħallas bin-nifs, abbażi ta’ approċċ fejn l-analiżi tar-riżultati tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali u l-bżonnijiet identifikati fl-istadju tal-ippjanar jittieħdu inkunsiderazzjoni.

10.   Il-qafas ta’ implimentazzjoni operazzjonali għandu jiġi stabbilit mill-Kumitat Konġunt.

Artikolu 7

Integrazzjoni ekonomika tal-operaturi tal-UE fis-settur tas-sajd tal-Marokk

Iż-żewġ partijiet f’konformità mal-leġiżlazzjoni u mar-regolamenti fis-seħħ, għandhom jippromwovu l-kuntatti u għandhom jikkontribwixxu għall-kooperazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi fl-oqsma segwenti:

l-iżvilupp tal-industrija sussidjarja marbuta mas-sajd, partikolarment il-kostruzzjoni u t-tiswija navali u l-manifattura ta’ tagħmir u materjali tas-sajd;

il-promozzjoni tal-iskambju ta’ għarfien espert professjonali u t-taħriġ ta’ maniġers għas-settur tas-sajd marittimu;

il-bejgħ ta’ prodotti tas-sajd;

il-kummerċjalizzazzjoni;

l-akkwakultura.

Artikolu 8

Sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Protokoll minħabba kwistjonijiet dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni

1.   Kull nuqqas ta’ ftehim bejn il-Partijiet kemm fir-rigward tal-interpretazzjoni tad- dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll kif ukoll fl-applikazzjoni tagħhom għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni bejn il-partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 10 tal-Ftehim dwar is-Sajd li, jekk ikun meħtieġ, għandu jsejjaħ laqgħa straordinarja.

2.   L-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll tista’ tiġi sospiża fuq inizjattiva ta’ waħda mill-partijiet meta l-kwistjoni bejn iż-żewġ partijiet tkun meqjusa li hija gravi u li l-konsultazzjonijiet li jkunu saru fi ħdan il-Kumitat Konġunt f’konformità mal-paragrafu 1 ma jkunux wasslu għal ftehim bonarju.

3.   Is-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Protokoll hija soġġetta għal avviż bil-miktub mill-parti kkonċernata dwar l-intenzjoni tagħha mill-anqas tliet xhur qabel id-data ta’ meta din is-sospensjoni tidħol fis-seħħ.

4.   F’każ ta’ sospensjoni, il-Partijiet għandhom ikomplu bil-konsultazzjonijiet sabiex ifittxu ftehim bonarju għall-kwistjoni li tkun inqalgħet bejniethom. Ladarba l-kwistjoni tiġi riżolta, il-protokoll jerġa’ jibda japplika mill-ġdid. L-ammont ta’ kumpens finanzjarju għandu jitnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis skont iż-żmien li matulu kienet sospiża l-applikazzjoni tal-Protokoll.

Artikolu 9

Nuqqas ta’ konformità mal-obbligi tekniċi stabbiliti bil-Protokoll

F’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll u l-leġiżlazzjoni diġà fis-seħħ, il-Marokk jirriżerva d-dritt li japplika s-sanzjonijiet li huma previsti fl-Annessi f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet u l-obbligi stabbiliti permezz tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 10

Skambju elettroniku ta’ dejta

Il-Marokk u l-UE jimpenjaw ruħhom li mill-aktar fis possibbli jistabbilixxu s-sistemi neċessarji biex ikun żgurat l-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u d-dokumenti kollha li huma relatati mal-ġestjoni teknika ta’ dan il-Protokoll, bħal ma hija d-dejta fuq il-qabdiet, il-pożizzjonijiet VMS tal-bastimenti u l-avviżi tal-dħul fiż-żona u l-ħruġ minnha.

Artikolu 11

Dispożizzjonijiet applikabbli tal-liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti li joperaw skont dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu, b’mod partikolari t-trażbord, l-użu tas-servizzi tal-portijiet, ix-xiri tal-provvisti eċċ., huma rregolati mil-leġiżlazzjoni applikabbli fil-Marokk.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data li fiha l-partijiet jinnotifikaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri rispettivi meħtieġa għal dak il-għan.

Opportunitajiet ta’ sajd

Sajd fuq skala żgħira

Sajd tal-qiegħ (demersali)

Sajd pelaġiku industrijali

Sajd pelaġiku industrijali b’bastimenti mingħajr friża

Sajd pelaġiku fit-Tramuntana: Tartaruni

Sajd fuq skala żgħira fin-Nofsinhar: qasab u xlief

Sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana: bastimenti bil-konz tal-qiegħ

Sajd fuq skala żgħira għat-tonn: qasab

Bastimenti bil-konzijiet tal-qiegħ u bastimenti bix-xbieki għat-tkarkir tal-qiegħ

Bastimenti bix-xbieki għat-tkarkir pelaġiċi jew semi-pelaġiċi

Bastimenti bix-xbieki għat-tkarkir pelaġiċi jew semi-pelaġiċi

 

 

 

 

 

Stokk C

Kwota:

80 000 tunnellata

20 bastiment

10 bastimenti

35 bastiment

27 bastiment

16-il bastiment

18-il bastiment

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


ANNESS

KUNDIZZJONIJIET GĦALL-ATTIVITÀ TAS-SAJD FIŻ-ŻONA TAS-SAJD MAROKKINA MILL-BASTIMENTI TAL-UNJONI EWROPEA

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAT-TALBA U L-ĦRUĠ TAL-LIĊENZJI

A.   Talbiet għall-ħruġ tal-liċenzji

1.

Il-bastimenti eliġibbli biss jistgħu jingħataw liċenzja biex jistadu fiż-żona tas-sajd Marokkina.

2.

Sabiex bastiment ikun eliġibbli, la s-sid tal-bastiment, il-kaptan u l-bastiment innifsu ma għandhom ikunu pprojbiti milli jwettqu attivitajiet ta’ sajd fil-Marokk u lanqas ma l-bastiment irid ikun legalment elenkat bħala bastiment IUU.

3.

Għandhom ikunu f’qagħda regolari fir-rigward tal-amministrazzjoni Marokkina fis-sens li għandhom jissodisfaw l-obbligi kollha preċedenti relatati mal-attivitajiet tas-sajd tagħhom fil-Marokk fil-qafas tal-ftehimiet dwar is-sajd konklużi mal-Unjoni Ewropea.

4.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-Kummissjoni) għandhom jippreżentaw lill-Ministeru tal-Agrikoltura u tas-Sajd Marittimu - Dipartiment tas-Sajd Marittimu (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “id-Dipartiment”), il-listi tal-bastimenti li japplikaw sabiex iwettqu l-attivitajiet tas-sajd tagħhom fil-limiti stabbiliti fid-dokumenti tekniċi annessi mal-Protokoll, mill-inqas 20 jum qabel id-data tal-bidu tal-validità tal-liċenzji mitluba. Dawn il-listi għandhom jiġu trażmessi elettronikament b’format kompatibbli mas-softwer użat mid-Dipartiment.

Dawn il-listi għandhom jiddikjaraw l-għadd ta’ bastimenti għal kull kategorija tas-sajd u żona u għal kull bastiment, il-karatteristiċi prinċipali tiegħu, il-pagamenti maqsuma skont l-intestatura u t-tagħmir li se jintuża matul il-perjodu inkwistjoni.

Għall-kategorija “sajd pelaġiku industrijali”, fuq il-lista għandha tkun imsemmija wkoll il-kwota mitluba f’tunnellati ta’ qabdiet fil-forma ta’ ċifri proviżorji għal kull xahar. Jekk f’xahar partikolari, il-qabdiet jilħqu l-kwota proviżorja ta’ kull xahar tal-bastiment qabel tmiem ix-xahar inkwistjoni, sid il-bastiment għandu l-possibbiltà li jibgħat lid-Dipartiment, permezz tal-Kummissjoni, ċifra proviżorja aġġustata għal kull xahar u talba biex din il-kwota proviżorja ta’ kull xahar tiġi estiża.

Jekk matul xahar partikolari, il-qabdiet jibqgħu ma jilħqux il-kwota proviżorja ta’ kull xahar, parti korrispondenti tal-kwota jew tariffa għandha tiġi kkreditata fuq ix-xahar ta’ wara.

5.

L-applikazzjonijiet individwali għal-liċenzja, miġbura skont il-kategorija tas-sajd, huma ppreżentati lid-Dipartiment simultanjament mat-trażmissjoni tal-listi prevvisti fil-punti 4 u 5 f’konformità mal-mudell tal-formola li jingħata fl-Appendiċi 1.

6.

Kull applikazzjoni għal-liċenzja għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti li ġejjin:

kopja taċ-ċertifikat tat-tunnellaġġ iċċertifikat kif xieraq mill-Istat Membru tal-bandiera;

ritratt riċenti bil-kulur u ċċertifikat li juri l-bastiment mill-ġenb fl-istat attwali tiegħu. Dan ir-ritratt m’għandux ikun iżgħar minn 15-il cm b’10 cm;

il-prova tal-ħlas tad-drittijiet għal-liċenzji tas-sajd, it-tariffi u l-ispejjeż għall-osservaturi. Fil-każ tal-kategorija “sajd pelaġiku industrijali”, il-prova tal-ħlas tat-tariffi għandha tiġi trażmessa qabel l-ewwel tax-xahar li fih tkun ippjanata attività fiż-żona tas-sajd awtorizzata, hekk kif indikat fid-dokument tekniku korrispondenti;

kull dokument jew ċertifikat ieħor meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet partikolari li huma applikabbli skont it-tip ta’ bastiment bis-saħħa ta’ dan il-Protokoll.

7.

Fejn liċenzja hija mġedda sena wara sena skont dan il-Protokoll fir-rigward ta’ bastiment li l-karatteristiċi tekniċi tiegħu ma nbidlux, l-applikazzjoni ta’ tiġdid għandha tkun akkumpanjata biss bil-prova tal-ħlas tat-tariffi tal-liċenzja tas-sajd, tariffi oħra u l-ispejjeż tal-osservaturi.

8.

Il-formoli tal-applikazzjoni għal-liċenzja u d-dokumenti kollha msemmija fil-paragrafu 6 hawn fuq li fihom l-informazzjoni meħtieġa għall-istabbiliment ta’ liċenzji tas-sajd jistgħu jiġu trażmessi elettronikament b’format kompatibbli mas-softwer użat mid-Dipartiment.

B.   Ħruġ tal-liċenzji

1.

Il-liċenzji tas-sajd jinħarġu mid-Dipartiment tal-Kummissjoni, permezz tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Marokk (minn hawn ‘il quddiem imsejħa d-“Delegazzjoni”) għall-bastimenti kollha fi żmien 15-il ġurnata wara li d-Dipartiment jirċievi d-dokumentazzjoni kollha msemmija fil-punt 6 hawn fuq. Jekk ikun il-każ, id-Dipartiment għandu jikkomunika lill-Kummissjoni r-raġunijiet għaliex il-liċenzja ġiet irrifjutata.

2.

Il-liċenzji tas-sajd għandhom ikunu stabbiliti skont id-dejta li tinsab fid-dokumenti tekniċi annessi mal-Protokoll, u għandhom isemmu b’mod partikolari ż-żona tas-sajd, id-distanza mill-kosta, id-dejta li għandha x’taqsam mas-sistema ta’ pożizzjonament u lokalizzazzjoni kontinwi bl-użu tal-komunikazzjonijiet bis-satellita (numru tas-serje tat-transponder VMS), it-tagħmir awtorizzat, l-ispeċi prinċipali, ix-xbieki awtorizzati, il-qabdiet inċidentali ttollerati u għall-kategorija “sajd pelaġiku industrijali”, il-kwoti proviżorji ta’ kull xahar tal-qabdiet awtorizzati tal-bastiment. Il-kwota proviżorja ta’ kull xahar tal-bastiment tista’ tiġi estiża skont il-limiti tal-qabdiet previsti fid-dokument tekniku korrispondenti.

3.

Il-liċenzji tas-sajd jistgħu jinħarġu biss lill-bastimenti li jkunu wettqu l-formalitajiet amministrattivi kollha meħtieġa.

4.

Iż-żewġ partijiet għandhom jiftiehmu sabiex jippromwovu l-ħolqien ta’ sistema ta’ liċenzji elettronika.

C.   Validità u użu tal-liċenzji

1.

Il-perjodu ta’ validità ta’ liċenzja għandu jikkorrispondi ma’ sena kalendarja, bl-eċċezzjoni tal-ewwel perjodu li għandu jibda fid-data tal-applikazzjoni u jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru tal-istess sena, u l-aħħar perjodu li għandu jibda fl-1 ta’ Jannar u jispiċċa fid-data tal-iskadenza tal-Protokoll.

2.

Il-liċenzja tas-sajd hija valida biss għall-perjodu kopert mill-ħlas tat-tariffa, kif ukoll għaż-żona tas-sajd, it-tipi ta’ tagħmir u l-kategorija indikati fil-liċenzja msemmija.

3.

Kull liċenzja tas-sajd tinħareġ f’isem bastiment speċifiku u mhijiex trasferibbli. Madankollu, f’każ ippruvat ta’ forza maġġuri, bħat-telf jew l-immobilizzazzjoni mtawla ta’ bastiment minħabba f’nuqqas tekniku serju kkonfermat kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat tal-bandiera u fuq talba tal-Unjoni Ewropea, liċenzja maħruġa għal bastiment minnhom għandha tiġi sostitwita, mill-aktar fis possibbli, b’liċenzja maħruġa għal bastiment ieħor tal-istess kategorija tas-sajd, fejn it-tunnellaġġ ma jeċċedix dak tal-bastiment bil-ħsara.

4.

Sid il-bastiment li ġralu l-ħsara, jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha, għandhom jirritornaw il-liċenzja tas-sajd ikkanċellata lid-Dipartiment.

5.

Il-liċenzji tas-sajd għandhom jinżammu l-ħin kollu abbord il-bastiment liċenzjat u jintwerew, waqt kull kontroll, lill-awtoritajiet li jkollhom id-dritt jitolbu dan.

6.

Il-liċenzji tas-sajd jistgħu jkunu validi għal sena kalendarja, għal semestru jew trimestru. Semestru għandu jikkorrispondi għal wieħed mill-perjodi ta’ sitt xhur li jibdew jew fl-1 ta’ Jannar, jew fl-1 ta’ Lulju, bl-eċċezzjoni tal-ewwel u l-aħħar perjodu tal-Protokoll. Trimestru għandu jikkorrispondi għal wieħed mill-perjodi ta’ tliet xhur li jibdew fl-1 ta’ Jannar, fl-1 ta’ April, fl-1 ta’ Lulju jew fl-1 ta’ Ottubru, bl-eċċezzjoni tal-ewwel u l-aħħar perjodu tal-Protokoll.

D.   Ħlasijiet tal-liċenzji tas-sajd u tariffi

1.

Il-ħlasijiet annwali tal-liċenzji tas-sajd huma stabbiliti permezz tal-leġiżlazzjoni Marokkina fis-seħħ.

2.

Il-ħlasijiet tal-liċenzji jkopru s-sena kalendarja li matulha tinħareġ il-liċenzja u għandhom jitħallsu mal-ewwel applikazzjoni għal liċenzja għas-sena kurrenti. Il-ħlasijiet tal-liċenzji jinkludu kull ħlas jew taxxa oħra relatati, ħlief għat-taxxi tal-port jew ħlasijiet għal prestazzjoni ta’ servizzi.

3.

Minbarra l-ħlasijiet tal-liċenzji tas-sajd, it-tariffi jiġu kkalkulati għal kull bastiment skont ir-rati stipulati fid-dokumenti tekniċi annessi mal-Protokoll.

4.

Il-kalkolu tat-tariffa jsir pro rata mal-validità effettiva tal-liċenzja tas-sajd, b’kunsiderazzjoni għal irkupri bijoloġiċi eventwali.

5.

Kull tibdil fil-leġiżlazzjoni dwar il-liċenzji tas-sajd għandu jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn xahrejn qabel ma jiġi applikat.

E.   Termini tal-ħlas

Il-ħlas tal-liċenzji tas-sajd, tat-tariffi u tal-ispejjeż tal-osservaturi għandu jsir f’isem it-Teżorier Ministerjali tal-Ministeru tal-Agrikoltura u tas-Sajd Marittimu qabel ma jinħarġu l-liċenzji tas-sajd fil-kont bankarju Nru 0018100078000 20110750201 miftuħ fil-Bank Al Maghrib - il-Marokk.

Il-ħlas tat-tariffi fuq il-kwoti allokati għall-bastimenti tat-tkarkir tal-kategorija “sajd pelaġiku industrijali” għandu jitħallas kif ġej:

it-tariffa li tikkorrispondi għall-kwota proviżorja ta’ kull xahar tal-bastiment mitluba minn sid il-bastiment għandha titħallas qabel il-bidu tal-attività tas-sajd jew fl-ewwel ġurnata ta’ kull xahar;

fil-każ ta’ estensjoni tal-kwota proviżorja ta’ kull xahar hekk kif previst fil-paragrafu 4 tat-Taqsima A tal-Kapitolu I, it-tariffa li tikkorrispondi għal din l-estensjoni għandha tasal għand l-awtoritajiet Marokkini qabel ma’ s-sajd ikun jista’ jkompli għaddej.

fil-każ ta’ skorriment tal-kwota proviżorja ta’ kull xahar u kwalunkwe estensjoni tagħha, l-ammont tat-tariffa li jikkorrispondi għal dan l-iskorriment għandu jiġi miżjud b’fattur ta’ 3. Il-bilanċ ta’ kull xahar, ikkalkulat abbażi tal-qabdiet li fil-fatt saru, għandu jitħallas fi żmien xahrejn wara x-xahar li fih saru dawn il-qabdiet.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI TAT-TONN

1.

It-tariffi għandhom ikunu ta’ EUR 35 għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd Marokkina.

2.

Il-liċenzji jinħarġu għal sena kalendarja wara l-ħlas bil-quddiem ta’ somma fissa ta’ EUR 7 000 għal kull bastiment.

3.

Il-ħlas antiċipat jiġi kkalkulat pro rata skont kemm iddum valida l-liċenzja tas-sajd.

4.

Il-kaptani tal-bastimenti li jkollhom liċenzja għall-ispeċijiet li jpassu ħafna għandhom iżommu ġurnal ta’ abbord aġġornat skont il-mudell inkluż fl-Appendiċi 6 ta’ dan l-Anness.

5.

Huma obbligati wkoll li jibagħtu kopja tal-ġurnal ta’ abbord imsemmi lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom sa mhux aktar tard minn 15-il ġurnata wara l-iżbark tal-qabdiet. Dawn l-awtoritajiet għandhom jibagħtu kopji lill-Kummissjoni mingħajr dewmien, li għandha r-responsabbiltà li tibgħathom lid-Dipartiment.

6.

Sat-30 ta’ April, il-Kummissjoni għandha tibgħat lid-Dipartiment dikjarazzjoni tat-tariffi li għandhom jitħallsu għall-kampanja tas-sajd preċedenti, ibbażata fuq id-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet magħmula minn kull sid ta’ bastiment u kkonfermati mill-istituti xjentifiċi responsabbli fl-Istati Membri u l-Marokk, bħall-IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l-IEO (Instituto Español de Oceanografíá), l-IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) u l-INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Għall-aħħar sena tal-applikazzjoni r-rendikont tat-tariffi dovuti għall-kampanja tas-sajd preċedenti għandu jiġi nnotifikat fi żmien erba’ xhur wara li jkun skada l-Protokoll.

8.

Id-dikjarazzjoni finali għandha tintbagħat lis-sidien tal-bastimenti kkonċernati li għandu jkollhom 30 ġurnata żmien, mill-avviż ta’ approvazzjoni taċ-ċifri mid-Dipartiment, sabiex jissodisfaw l-obbligi finanzjarji tagħhom. Il-prova tal-ħlas minn sid il-bastiment, li għandha ssir f’euro f’isem it-Teżorier Ġenerali tal-Marokk fil-kont bankarju msemmi fis-sezzjoni E tal-ewwel Kapitolu, għandha tintbagħat lid-Dipartiment mill-Kummisjoni sa mhux aktar tard minn xahar u nofs wara dak l-avviż.

9.

Madankollu, jekk l-ammont tad-dikjarazzjoni jkun anqas mit-total tal-ħlasijiet bil-quddiem imsemmija hawn fuq, id-differenza korrispondenti ma tistax tiġi rkuprata.

10.

Sidien il-bastimenti għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex il-kopji tal-ġurnal ta’ abbord jintbagħtu u li kwalunkwe ħlasijiet supplimentari jsiru fl-iskadenzi indikati fil-punti 5 u 8.

11.

In-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi stipulati fil-punti 5 u 8 għandu jwassal għas-sospensjoni awtomatika tal-liċenzja tas-sajd sakemm sid il-bastiment jonora l-obbligi tiegħu.

KAPITOLU III

ŻONI TAS-SAJD

Il-Marokk għandu jinforma lill-UE, qabel id-data ta’ applikazzjoni tal-Protokoll, dwar il-koordinati ġeografiċi tal-linji ta’ bażi u taż-żoni kollha fi ħdana fejn is-sajd huwa projbit, għajr iż-żona Mediterranja tal-Marokk li tinsab fil-Lvant ta’ 35°47′18″T – 5°55′33″P (Cap Spartel), li hija eskluża minn dan il-Protokoll.

Iż-żoni tas-sajd għal kull kategorija fiż-żona Atlantika tal-Marokk huma indikati fid-dokumenti tekniċi (l-Appendiċi 2).

KAPITOLU IV

TERMINI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-SAJD SPERIMENTALI

Iż-żewġ partijiet għandhom jiddeċiedu flimkien (i) dwar l-operaturi Ewropej li jistgħu jipprattikaw is-sajd sperimentali, (ii) il-perjodu l-aktar adattat għal dan il-għan u (iii) il-kondizzjonijiet applikabbli. Sabiex ikun iffaċilitat ix-xogħol esploratorju tal-bastimenti, id-Dipartiment għandu jgħaddi l-informazzjoni xjentifika u tagħrif ieħor fundamentali disponibbli. Iż-żewġ partijiet għandhom jaqblu dwar il-Protokoll xjentifiku li għandu jintuża bħala bażi għal sajd sperimentali bħal dan, u li għandu jintbagħat lill-operaturi kkonċernati.

Is-settur tas-sajd Marokkin għandu jkun involut mill-qrib (koordinazzjoni u djalogu dwar il-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tas-sajd sperimentali).

Il-kampanji tas-sajd sperimentali ma għandhomx idumu aktar minn sitt xhur u anqas minn tliet xhur, sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor bi ftehim bejn il-partijiet.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-awtoritajiet Marokkini l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tas-sajd sperimentali. Hija għandha tipprovdi fajl tekniku li jispeċifika:

il-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment;

il-livell ta’ għarfien espert tal-uffiċjali tal-bastiment fir-rigward ta’ sajd bħal dan;

il-proposta fir-rigward tal-parametri tekniċi tal-kampanja tas-sajd sperimentali (dewmien, tagħmir, reġjuni għall-esplorazzjoni, eċċ.);

il-mezz ta’ finanzjament.

Jekk ikun meħtieġ, id-Dipartiment għandu jorganizza djalogu fir-rigward ta’ aspetti tekniċi u finanzjarji mal-Kummissjoni u, possibilment mas-sidien tal-bastimenti kkonċernati.

Qabel il-bidu ta’ kampanja tas-sajd sperimentali, il-bastiment tal-Unjoni Ewropea għandu jidħol f’port Marokkin biex isirulu spezzjonijiet bħal dawk previsti fil-Punti 1.1 u 1.2 tal-Kapitolu IX ta’ dan l-Anness.

Qabel il-bidu tal-kampanja tas-sajd sperimentali, sidien il-bastimenti għandhom jipprovdu lid-Dipartiment u lill-Kummissjoni:

dikjarazzjoni tal-qabdiet li tkun diġà abbord;

il-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir tas-sajd li jkun se jintuża matul il-kampanja tas-sajd sperimentali;

garanzija li dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-regolamenti tal-Marokk fi kwistjonijiet relatati mas-sajd.

Matul il-kampanja tas-sajd sperimentali fuq il-baħar, is-sidien tal-bastimenti kkonċernati għandhom:

jibagħtu lid-Dipartiment u lill-Kummissjoni Ewropea rapport fil-ġimgħa dwar il-qabdiet ta’ kuljum u ta’ kull sajda, inkluża deskrizzjoni tal-parametri tekniċi tal-kampanja tas-sajd sperimentali (il-pożizzjoni, il-fond, id-data u l-ħin, il-qabdiet u osservazzjonijiet jew kummenti oħra);

jindikaw il-pożizzjoni, il-veloċità u r-rotta tal-bastiment permezz tal-VMS;

jiżguraw li osservatur xjentifiku ta’ nazzjonalità Marokkina jew magħżul mill-awtoritajiet Marokkini jkun preżenti abbord. Ir-rwol tal-osservatur huwa li jiġbor informazzjoni xjentifika mill-qabdiet kif ukoll li jieħu kampjuni mill-qabdiet. L-osservatur għandu jiġi ttrattat l-istess bħal uffiċjal tal-bastiment u sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż għall-għajxien tiegħu abbord il-bastiment. Id-deċiżjoni dwar iż-żmien li l-osservatur jgħaddi abbord, dwar kemm idum abbord u dwar il-port tal-imbark u tal-iżbark għandha tittieħed bi ftehim mal-awtoritajiet Marokkini. Sakemm il-partijiet ma jiddeċidux mod ieħor, il-bastiment qatt ma għandu jkun obbligat li jidħol fil-port aktar minn darba kull xahrejn;

jissottomettu l-bastiment tagħhom għal spezzjoni qabel ma jħalli ż-żona tas-sajd Marokkina, jekk l-awtoritajiet tal-Marokk jitolbu dan;

josservaw ir-regolamenti tal-Marokk fil-kwistjonijiet relatati mas-sajd.

Il-qabdiet, inkluż il-qabdiet inċidentali, li jsiru matul il-kampanja tas-sajd sperimentali xjentifika għandhom jibqgħu l-proprjetà ta’ sid il-bastiment, sakemm ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati mill-Kumitat Konġunt f’dan ir-rigward u d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll xjentifiku.

Id-Dipartiment għandu jinnomina persuna ta’ kuntatt li tkun inkarigata sabiex tittratta l-problemi mhux previsti li jistgħu jfixklu l-iżvilupp tas-sajd sperimentali.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET RIGWARD IS-SORVELJANZA BIS-SATELLITA TAL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UE LI JOPERAW FIŻ-ŻONA TAS-SAJD MAROKKINA SKONT DAN IL-FTEHIM

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.

Ir-regolamenti tal-Marokk li jirregolaw il-funzjonament tal-apparat għall-pożizzjonament u l-lokalizzazzjoni bis-satellita huma applikabbli għall-bastimenti tal-Unjoni Ewropea li qed joperaw jew li għandhom l-intenzjoni li joperaw fiż-żona tas-sajd Marokkina fi ħdan il-qafas ta’ dan il-Protokoll. L-Istat tal-bandiera għandu jiżgura li bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dawk ir-regolamenti.

2.

Għall-finijiet tas-sorveljanza bis-satellita, l-awtoritajiet Marokkini għandhom jikkomunikaw lill-Parti Ewropea l-koordinati (il-latitudnijiet u l-lonġitudnijiet) taż-żoni tas-sajd tal-Marokk, kif ukoll kwalunkwe żona fejn is-sajd huwa projbit.

(i)

Id-Dipartiment għandu jibgħat din l-informazzjoni lill-Kummissjoni qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll.

(ii)

Din l-informazzjoni għandha tiġi trażmessa b’format elettroniku, b’forma deċimali N/S DD.ddd (WGS84).

(iii)

Kull modifika fil-koordinati għandha tiġi kkomunikata mingħajr dewmien.

3.

L-Istat tal-bandiera u l-Marokk għandhom jagħżlu korrispondent VMS kull wieħed li jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt.

(i)

Iċ-Ċentri tas-Sorveljanza u l-Kontroll tas-Sajd (CSCP) tal-Istat tal-bandiera u tal-Marokk għandhom jikkomunikaw qabel id-data ta’ applikazzjoni l-koordinati (isem, indirizz, telefown, teleks, posta elettronika) tal-korrispondent VMS rispettiv tagħhom.

(ii)

Kull modifika fil-koordinati tal-korrispondent VMS għandha tiġi kkomunikata mingħajr dewmien.

Dejta tal-VMS

4.

Il-pożizzjoni tal-bastimenti hija determinata b’marġini ta’ żball inferjuri għal 100 m u b’intervall ta’ kunfidenza ta’ 99 %.

5.

Meta bastiment li jkun qed jistad fil-qafas tal-Ftehim u huwa s-suġġett ta’ monitoraġġ bis-satellita skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll jidħol fiż-żona tas-sajd Marokkina, ir-rapporti sussegwenti tal-pożizzjoni għandhom jiġu kkomunikati immedjatament mis-CSCP tal-Istat tal-bandiera lis-CSCP tal-Marokk. Dawn il-messaġġi għandhom jiġu trażmessi kif ġej:

(i)

b’mod elettroniku bl-użu ta’ protokoll sikur;

(ii)

bi frekwenza inferjuri jew ugwali għal sagħtejn;

(iii)

bil-format indikat fl-Appendiċi 3;

(iv)

bħala rapporti dwar il-pożizzjoni.

6.

Barra minn hekk, il-pożizzjonijiet VMS għandhom jiġu identifikati kif ġej:

(i)

l-ewwel pożizzjoni rreġistrata wara d-dħul fiż-żona tas-sajd Marokkina għandha tkun identifikata bil-kodiċi “ENT”;

(ii)

il-pożizzjonijiet kollha segwenti huma identifikati bil-kodiċi “POS”;

(iii)

l-ewwel pożizzjoni rreġistrata wara t-tluq miż-żona tas-sajd Marokkina għandha tkun identifikata bil-kodiċi “EXI”;

(iv)

il-pożizzjonijiet trażmessi manwalment, f’konformità mal-punt 13, huma identifikati bil-kodiċi “MAN”.

7.

Il-komponenti tas-softwer u l-ħardwer tal-apparat tas-sistema ta’ monitoraġġ bis-satellita għandhom ikunu:

(i)

affidabbli, u ma jippermettu l-ebda falsifikazzjoni tal-pożizzjonijiet u ma jistgħux jiġu mmanipolati manwalment;

(ii)

kompletament awtomatiċi u operattivi f’kull ħin indipendentement mill-kondizzjonijiet ambjentali u tat-temp.

8.

Huwa pprojbit li wieħed iċaqlaq, jiskonnetta, jeqred, jagħmel ħsara jew jiddiżabila s-sistema ta’ lokalizzazzjoni kontinwa bl-użu tal-komunikazzjonijiet bis-satellita mqiegħda abbord il-bastiment għal skopijiet ta’ trażmissjoni ta’ dejta jew li jaltera volontarjament, jiddevja jew jiffalsifika d-dejta li toħroġ minn din is-sistema jew li tiġi rreġistrata minnha.

9.

Il-kaptani tal-bastimenti għandhom jiżguraw f’kull ħin li:

(i)

l-informazzjoni ma tiġix mibdula;

(ii)

l-antenna jew l-antenni konnessi mat-tagħmir ta’ sorveljanza bis-satellita ma jkunu ostakolati bl-ebda mod;

(iii)

il-provvista tal-elettriku għat-tagħmir tas-sorveljanza bis-satellita ma tinqatax;

(iv)

it-tagħmir tas-sorveljanza bis-satellita ma jiġix żarmat mill-bastiment.

10.

Il-partijiet jaqblu li jiskambjaw, fuq talba, informazzjoni dwar l-apparat użat għall-monitoraġġ bis-satellita, sabiex jivverifikaw li kull parti mit-tagħmir hija kompletament kompatibbli mal-ħtiġijiet tal-parti l-oħra għall-iskopijiet ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u wkoll sabiex jiġu stabbiliti kwalunkwe protokolli ta’ skambju fil-każ tal-inklużjoni ta’ funzjonalitajiet li jippermettu t-trasferiment tad-dejta tal-qabdiet.

Nuqqas tekniku jew ħsara li taffettwa l-apparat ta’ monitoraġġ ta’ abbord il-bastiment

11.

Fil-każ ta’ nuqqas tekniku jew ħsara li taffettwa l-apparat użat għall-monitoraġġ kontinwu bis-satellita abbord il-bastiment tas-sajd, id-Dipartiment u l-Kummissjoni għandhom ikunu infurmati mingħajr dewmien mill-Istat tal-bandiera.

12.

L-apparat inkwistjoni għandu jiġi sostitwit mingħajr dewmien fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol wara l-konferma ta’ dan in-nuqqas. Ladarba din l-iskandenza tkun għaddiet, il-bastiment inkwistjoni jrid iħalli ż-żona tas-sajd Marokkina jew jiirritorna lejn port Marokkin għat-tiswija.

13.

Sakemm l-apparat ma jiġix sostitwit, il-kaptan tal-bastiment għandu jittrażmetti manwalment b’mod elettroniku, bir-radju jew bil-faks, rapport dwar il-pożizzjoni globali kull 4 sigħat inkluż rapporti dwar il-pożizzjoni hekk kif irreġistrata mill-kaptan tal-bastiment skont il-kondizzjonijiet previsti fil-punt 5.

14.

Dawn il-messaġġi manwali għandhom jiġu trażmessi lis-CSCP tal-Istat tal-bandiera li għandu jittrażmettihom mingħajr dewmien lis-CSCP Marokkin.

Meta d-dejta VMS ma tasalx għand is-CSCP Marokkin

15.

Jekk is-CSCP Marokkin jiskopri li l-Istat tal-bandiera mhux qed jikkomunika l-informazzjoni prevista fil-punt 5, il-Kummissjoni u l-Istat tal-bandiera għandhom jiġu infurmati immedjatament.

16.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera li mhuwiex konformi u/jew is-CSCP Marokkin għandhom immedjatament jinnotifikaw kwalunkwe anomalija operazzjonali li għandha x’taqsam mal-komunikazzjoni u l-wasla tal-messaġġi tal-pożizzjoni bejn is-CSCP sabiex tinsab soluzzjoni teknika malajr kemm jista’ jkun. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata bis-soluzzjoni li tkun instabet miż-żewġ CSCP.

17.

Il-messaġġi kollha mhux trażmessi matul dan il-waqfien għandhom jiġu trażmessi mill-ġdid malli l-komunikazzjoni bejn is-CSCP tal-Istat tal-bandiera kkonċernat u s-CSCP Marokkin tistabbilixxi ruħha mill-ġdid.

18.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera u s-CSCP Marokkin għandhom jaqblu b’mod reċiproku qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll dwar il-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi alternattivi li għandhom jiġu użati għat-trażmissjoni tad-dejta VMS f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità tas-CSCP, u għandhom jinfurmaw lil xulxin minnufih b’kull modifika.

19.

In-nuqqasijiet ta’ komunikazzjoni bejn is-CSCP tal-Marokk u tal-Istati tal-bandiera tal-UE m’għandhomx jaffettwaw il-ħidma normali tal-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti. Madankollu, it-tip ta’ trażmissjoni deċiża skont il-punt 18 għandha tintuża immedjatament.

20.

Il-Marokk għandu jinforma lis-servizzi ta’ kontroll kompetenti tiegħu sabiex il-bastimenti tal-UE ma jkunux meqjusa li qed iwettqu ksur minħabba n-nuqqas ta’ trażmissjoni tad-dejta ERS ikkawżat min-nuqqas ta’ CSCP u tal-mezzi tat-trażmissjoni deċiżi skont il-punt 18.

Protezzjoni tad-dejta VMS

21.

Id-dejta kollha ta’ monitoraġġ ikkomunikata minn parti waħda lill-oħra f’konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet hija intenzjonata esklussivament għall-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza mill-awtoritajiet Marokkini tal-flotta tas-sajd Ewropea fi ħdan il-qafas ta’ dan il-Ftehim, jew għal studji ta’ riċerka mwettqa mill-Marokk fir-rigward tal-ġestjoni u l-iżvilupp tas-sajd.

22.

Din id-dejta taħt l-ebda ċirkostanzi m’għandha tiġi kkomunikata lil terzi persuni tkun xi tkun ir-raġuni.

23.

Kull nuqqas ta’ qbil fir-rigward tal-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għandu jkun ittrattat b’konsultazzjoni bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt prevista fl-Artikolu 10 tal-Ftehim, u dan għandu jieħu deċiżjoni dwar il-kwistjoni.

24.

Jekk ikun hemm bżonn, il-partijiet jaqblu li jemendaw dawn id-dispożizzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 10 tal-Ftehim.

KAPITOLU VI

DIKJARAZZJONI TAL-QABDIET

1.   Ġurnal ta’ abbord

1.

Il-kaptani tal-bastimenti huma obbligati li jagħmlu użu mill-ġurnal ta’ abbord maħsub apposta għall-prattika tas-sajd fiż-żona tas-sajd Marokkina, li l-mudell tiegħu jinsab fl-Appendiċi 7 tal-Anness u li jżommu dan il-ġurnal ta’ abbord aġġornat skont id-dispożizzjonijiet li jinsabu fin-nota ta’ spjegazzjoni fl-imsemmi ġurnal ta’ abbord.

2.

Sidien il-bastimenti huma obbligati li jibagħtu kopja tal-ġurnal ta’ abbord lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom mhux aktar tard minn 15-il ġurnata wara l-iżbark tal-qabdiet. Dawn l-awtoritajiet għandhom jibagħtu kopji lill-Kummissjoni mingħajr dewmien, li għandha r-responsabbiltà li tibagħthom lid-Dipartiment.

3.

In-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ hawn fuq mis-sidien tal-bastimenti jwassal għas-sospensjoni awtomatika tal-liċenzja tas-sajd sakemm sid il-bastiment jonora l-obbligi tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata mingħajr dewmien bi kwalunkwe deċiżjoni bħal din.

2.   Dikjarazzjoni tal-qabdiet ta’ kull tliet xhur

1.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lid-Dipartiment, qabel it-tmiem tat-tielet xahar ta’ kull perjodu ta’ tliet xhur, dwar il-kwantitajiet maqbuda, matul it-tliet xhur preċedenti, mill-bastimenti kollha tal-UE, b’konformità mal-mudelli previsti fl-Appendiċi 8 u 9 ta’ dan l-Anness.

2.

Id-dejta mogħtija għandha tkun maqsuma fuq kull xahar u skont il-kategorija għal kull bastiment u kull speċi speċifikata fil-ġurnal ta’ abbord.

3.

Din id-dejta għandha tintbagħat ukoll lid-Dipartiment permezz ta’ dokument elettroniku f’format kompatibbli mas-softwer użat mill-Ministeru.

3.   Affidabbiltà tad-dejta

L-informazzjoni inkluża fid-dokumenti msemmija fil-punti 1 u 2 ta’ hawn fuq għandha tirrifletti r-realtà tas-sajd sabiex tkun tista’ tikkostitwixxi waħda mill-bażijiet tas-sorveljanza tal-evoluzzjoni tal-istokkijiet.

4.   Tranżizzjoni lejn sistema elettronika

Iż-żewġ partijiet stabbilixxew protokoll għall-iskambju elettroniku tal-informazzjoni kollha li għandha x’taqsam mal-qabdiet u d-dikjarazzjonijiet (“Electronic Reporting System”), imsejħa “dejta ERS”, stabbilita fl-Appendiċi 11. Iż-żewġ partijiet għandhom jipprovdu għall-implimentazzjoni ta’ dan il-protokoll u s-sostituzzjoni tal-verżjoni fuq il-karta tad-dikjarazzjoni tal-qabdiet bid-dejta ERS, mill-implimentazzjoni mill-Marokk tal-apparat u s-softwer meħtieġ.

5.   Żbark ‘il barra mill-Marokk

Sidien il-bastimenti huma obbligati jittrażmettu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom id-dikjarazzjonijiet tal-iżbark tal-qabdiet imwettqa fi ħdan dan il-Protokoll, mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata wara l-iżbark. Dawn l-awtoritajiet għandhom jibagħtu kopji lid-Delegazzjoni mingħajr dewmien, li għandha r-responsabbiltà li tittrażmettihom.

KAPITOLU VII

IMBARK TAL-BAĦRIN MAROKKINI

1.

Sidien il-bastimenti li jibbenefikaw minn liċenzji tas-sajd skont dan il-Ftehim, għandhom itellgħu abbord, matul il-perjodu tal-preżenza tagħhom fiż-żona tas-sajd Marokkina, baħħara Marokkini, hekk kif previst fid-dokumenti tekniċi li hemm fl-Appendiċi 2.

2.

Sidien il-bastimenti għandhom jagħżlu l-baħħara li jtellgħu abbord il-bastimenti tagħhom mil-lista uffiċjali ta’ kandidati li kellhom suċċess fl-iskejjel tal-edukazzjoni marittima trażmessa mid-Dipartiment lill-Kummissjoni u kkomunikata min din tal-aħħar lill-Istati tal-bandiera kkonċernati. Il-lista tiġi aġġornata kull sena fl-1 ta’ Frar. Sidien il-bastiment għandhom il-liberta jagħżlu l-kandidati mil-lista ta’ kandidati li kellhom suċċess li għandhom l-aħjar għarfien u l-esperjenza l-aktar adegwata.

3.

Il-kuntratti tax-xogħol tal-baħrin Marokkini, li kopja tagħhom tingħata lill-firmatarji, għandhom isiru bejn ir-rappreżentant(i) tas-sidien tal-bastimenti u l-baħrin u/jew il-junjins tagħhom jew rappreżentanti tagħhom b’kollegament mal-awtoritajiet kompetenti tal-Marokk. Dawn il-kuntratti għandhom jiggarantixxu lill-baħrin il-benefiċċji tas-sistema tas-sigurtà soċjali li huma eliġibbli għalihom, inkluża assigurazzjoni f’każ ta’ mewt, mard jew korriment.

4.

Sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jibgħat kopja tal-kuntratt lid-Dipartiment permezz tad-Delegazzjoni, malli l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat ikunu ffirmaw dan il-kuntratt.

5.

Sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jikkomunika lid-Dipartiment, permezz tad-Delegazzjoni, l-ismijiet tal-baħrin Marokkini li jittellgħu abbord il-bastiment ikkonċernat u għandu jsemmi wkoll ir-rwol tagħhom fl-ekwipaġġ.

6.

Id-Delegazzjoni għandha tibgħat lid-Dipartiment, fl-1 ta’ Frar u fl-1 ta’ Awwissu, sommarju ta’ sitt xhur għal kull bastiment, tal-baħħara Marokkini li ttellgħu abbord tal-bastimenti tal-UE bid-dettalji tar-reġistrazzjoni tagħhom.

7.

Id-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol, tapplika kollha kemm hi għall-baħrin li jittellgħu abbord il-bastimenti tas-sajd tal-UE. Dan jirrigwarda, b’mod partikolari, il-libertà tal-assoċjazzjoni u r-rikonoxximent effettiv tad-dritt tal-ħaddiema għal negozjar kollettiv kif ukoll l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fi kwistjonijiet ta’ xogħol u professjoni.

8.

Is-salarju tal-baħrin Marokkini għandu jitħallas mis-sidien tal-bastimenti. Għandu jiġi stabbilit qabel il-ħruġ tal-liċenzji, bi qbil reċiproku bejn is-sidien tal-bastimenti jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-baħrin Marokkini kkonċernati jew ir-rappreżentanti tagħhom. Madankollu, il-kundizzjonijiet tar-remunerazzjoni tal-baħrin Marokkini ma jistgħux ikunu anqas minn dawk tal-ekwipaġġ Marokkin, u għandhom ikunu konformi mal-istandards tal-ILO u fl-ebda każ ma jkunu inferjuri għalihom.

9.

Jekk xi baħri jew baħrin impjegati abbord ma jkunux preżenti fil-ħin stabbilit għat-tluq tal-bastiment, dan tal-aħħar għandu jkun awtorizzat li jibda s-sajda ppjanata wara li jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-port dwar in-nuqqas fl-għadd ta’ baħrin meħtieġa u wara li jkun organizza r-rwoli tal-ekwipaġġ. Dawn l-awtoritajiet għandhom jinfurmaw lid-Dipartiment.

10.

Sid il-bastiment huwa responsabbli li jieħu l-miżuri neċessarji biex jassigura ruħu li l-bastiment tiegħu jtella’ n-numru ta’ baħrin meħtieġa skont dan il-Ftehim, sa mhux aktar tard mis-sajda li jkun imiss.

11.

F’każ li ma jkunx hemm imbark ta’ baħrin Marokkini għal raġunijiet differenti minn dawk imsemmija fil-punt preċedenti, is-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni Ewropea kkonċernati jridu jħallsu somma fissa ta’ EUR 20 għal kull baħri Marokkin li ma jittellax abbord u għal kull ġurnata ta’ sajd fiż-żona tas-sajd Marokkina, fi żmien massimu ta’ tliet xhur.

12.

Din is-somma għandha tintuża għat-taħriġ tas-sajjieda Marokkini u għandha titħallas fil-kont tal-bank numru 0018100078000 20110750201 li hemm miftuħ fil-Bank Al Maghrib - il-Marokk.

13.

Ħlief fil-każ previst fil-punt 9, in-nuqqas persistenti, min-naħa tas-sidien tal-bastimenti, tal-impjieg tal-għadd stipulat ta’ baħrin Marokkini għandu jwassal għas-sospensjoni awtomatika tal-liċenzja tas-sajd tal-bastiment sakemm dan l-obbligu jiġi sodisfat. Id-Delegazzjoni għandha tiġi infurmata mingħajr dewmien bi kwalunkwe deċiżjoni bħal din.

KAPITOLU VIII

MONITORAĠĠ U OSSERVAZZJONI TAS-SAJD

A.   Osservazzjoni tas-sajd

1.

Il-bastimenti awtorizzati biex jistadu fiż-żona tas-sajd Marokkina fil-qafas ta’ dan il-Protokoll għandhom itellgħu abbord lill-osservaturi maħtura mill-Marokk skont il-kundizzjonijiet stipulati hawn taħt.

1.1.

Il-bastimenti awtorizzati b’tunnellaġġ ta’ aktar minn 100 TG għandhom itellgħu osservaturi abbord fil-limitu ta’ 25 % kull tliet xhur.

1.2.

Il-bastimenti tas-sajd pelaġiku industrijali għandhom itellgħu abbord osservatur xjentifiku b’mod permanenti matul il-perjodu kollu tal-attivitajiet tagħhom fiż-żona tas-sajd Marokkina.

1.3.

Il-bastimenti tas-sajd l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea b’tunnellaġġ ta’ 100 TG jew anqas għandhom ikunu osservati waqt massimu ta’ għaxar sajdiet f’kull sena u għal kull kategorija ta’ sajd.

1.4.

Id-Dipartiment għandu jistabbilixxi lista tal-bastimenti magħżula sabiex itellgħu osservatur abbord, kif ukoll lista tal-osservaturi maħtura sabiex jittellgħu abbord. Dawn il-listi għandhom jiġu kkomunikati lid-Delegazzjoni hekk kif ikunu lesti.

1.5.

Id-Dipartiment għandu jikkomunika lis-sidien tal-bastimenti ikkonċernati, permezz tad-Delegazzjoni, l-isem tal-osservatur maħtur sabiex jittella’ abbord il-bastiment mal-ħruġ tal-liċenzja jew mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata qabel id-data prevista għall-imbark tal-osservatur.

2.

Il-żmien li jqatta’ abbord l-osservatur fuq il-bastimenti tat-tkarkir huwa permanenti. Għall-kategoriji tas-sajd l-oħrajn, il-preżenza tal-osservaturi abbord dawn il-bastimenti għandha tiġi stabbilita għal sajda waħda kull bastiment.

3.

Il-kundizzjonijiet għall-imbark tal-osservatur għandhom jiġu stabbiliti bi ftehim reċiproku bejn is-sid tal-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu u l-awtoritajiet tal-Marokk.

4.

It-tlugħ abbord tal-osservatur għandu jseħħ fil-port magħżul minn sid il-bastiment u fil-bidu tal-ewwel sajda fiż-żona tas-sajd Marokkina wara n-notifika tal-lista tal-bastimenti magħżula.

5.

Sid il-bastiment għandu jikkomunika mhux aktar tard minn ġimgħatejn qabel l-imbark previst tal-osservaturi d-dati u l-portijiet Marokkini fejn se jsir dan l-imbark.

6.

F’każ li l-osservatur jittella’ abbord f’pajjiż barrani, l-ispejjeż tal-vjaġġ tal-osservatur jitħallsu minn sid il-bastiment. Jekk bastiment li jkollu osservatur Marokkin abbord joħroġ miż-żona tas-sajd Marokkina, għandhom jittieħdu l-miżuri kollha biex jiġi assigurat li l-osservatur jittieħed lura f’pajjiżu malajr kemm jista’ jkun, u l-ispejjeż għandhom jitħallsu minn sid il-bastiment.

7.

F’każ li l-osservatur jagħmel vjaġġ inutli, minħabba li s-sid tal-bastiment ma jonorax l-impenji li jkun għamel, l-ispejjeż tal-vjaġġ kif ukoll is-sussistenza għal kull jum, ekwivalenti għal dawk imħallsa lill-uffiċjali nazzjonali tal-Marokk ta’ grad ekwivalenti, għall-ġranet meta l-osservatur jkun inattiv, jitħallsu minn sid il-bastiment. Bl-istess mod, f’każ ta’ dewmien fl-imbark li jkun tort tas-sid tal-bastiment, dan tal-aħħar għandu jħallas lill-osservatur is-sussistenza għal kull jum imsemmi hawn fuq.

Kull tibdil fir-regolamenti dwar is-sussistenza għal kull jum għandu jiġi kkomunikat lid-Delegazzjoni sa mhux aktar tard minn xahrejn qabel ma jiġi applikat.

8.

Jekk l-osservatur ma jkunx preżenti fil-post u fil-ħin miftiehem jew fit-tnax-il siegħa sussegwenti, sid il-bastiment jinħeles awtomatikament mill-obbligu li jtellgħu abbord.

9.

Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala uffiċjal. Huwa għandu jwettaq id-dmirijiet li ġejjin:

9.1.

josserva l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti:

9.2.

jivverifika l-pożizzjoni tal-bastimenti involuti f’operazzjonijiet tas-sajd;

9.3.

jieħu kampjuni bijoloġiċi skont il-programmi xjentifiċi;

9.4.

jieħu nota tat-tagħmir tas-sajd użat;

9.5.

jivverifika d-dejta dwar il-qabdiet li jsiru fiż-żona tas-sajd Marokkina li hija rreġistrata fil-ġurnal ta’ abbord;

9.6.

jivverifika l-persentaġġi tal-qabdiet inċidentali u jagħmel stima tal-volum tal-iskart tal-ispeċijiet ta’ ħut, krustaċji u ċefalopodi li jistgħu jiġu kkummerċjalizzati;

9.7.

jikkomunika, permezz tal-faks jew ir-radju, id-dejta dwar is-sajd inkluż il-volum tal-qabdiet prinċipali u inċidentali abbord.

10.

Il-kaptan għandu jieħu l-miżuri kollha relevanti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu sabiex jiżgura s-sigurtà fiżika u mentali tal-osservatur waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

11.

L-osservaturi għandhom jingħataw aċċess għal kull faċilita meħtieġa sabiex iwettqu dmirijiethom. Il-kaptan għandu jiffaċilita l-aċċess tal-osservatur għall-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu, għad-dokumenti konnessi direttament mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment inklużi, b’mod partikolari, il-ġurnal ta’ abbord u l-ġurnal tan-navigazzjoni, kif ukoll għall-partijiet tal-bastiment meħtieġa sabiex ikun iffaċilitat il-qadi ta’ dmirijietu.

12.

Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu:

1.

jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex il-kundizzjonijiet tal-imbark tiegħu, kif ukoll il-preżenza tiegħu abbord il-bastiment, ma jinterrompux u lanqas itellfu l-operazzjonijiet tas-sajd,

2.

jieħu ħsieb il-beni u l-apparat li jkun hemm abbord u jirrispetta l-privatezza ta’ kull dokument li jappartjeni għall-imsemmi bastiment.

13.

Fit-tmiem tal-perjodu ta’ osservazzjoni u qabel ma jħalli l-bastiment, l-osservatur għandu jħejji rapport tal-attivitajiet li jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Marokk b’kopja lid-Delegazzjoni. Huwa għandu jiffirmah fil-preżenza tal-kaptan li jista’ jżid jew jara li jiżdiedu l-osservazzjonijiet kollha li jidhirlu li jkunu utli u jiffirmahom. Kopja tar-rapport tingħata lill-kaptan tal-bastiment qabel ma jsir l-iżbark tal-osservatur.

14.

Sid il-bastiment għandu jħallas għall-akkomodazzjoni u l-ikel tal-osservaturi bl-istess kundizzjonijiet li jingħataw lill-uffiċjali, b’kunsiderazzjoni għall-possibiltajiet tal-bastiment.

15.

Is-salarju u l-kontribuzzjonijiet soċjali tal-osservatur għandhom jitħallsu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Marokk.

16.

Sabiex il-Marokk jiġi rrimborżat għall-infiq li jirriżulta mill-preżenza tal-osservaturi xjentifiċi abbord il-bastimenti, hemm previsti, b’żieda mat-tariffi li jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti, ħlasijiet imsejħa “spejjeż għall-osservaturi” ikkalkulati fuq il-bażi ta’ EUR 5,5 kull TG għal kull trimestru u għal kull bastiment li jistad fiż-żona tas-sajd Marokkina.

Dawn l-ispejjeż għandhom jitħallsu skont it-termini tal-ħlas previsiti fil-Kapitolu I, Taqsima E ta’ dan l-Anness.

17.

In-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi previsti fil-punt 4 hawn fuq iwassal għas-sospensjoni awtomatika tal-liċenzja tas-sajd sakemm is-sid tal-bastiment jonora l-obbligi tiegħu. Id-Delegazzjoni għandha tiġi infurmata mingħajr dewmien bi kwalunkwe deċiżjoni bħal din.

B.   Sistema ta’ monitoraġġ konġunta tas-sajd

1.

Il-Partijiet kontraenti għandhom jistabbilixxu sistema ta’ monitoraġġ u osservazzjoni konġunta ta’ kontrolli tal-iżbark fuq l-art, bi skop li titjieb l-effettività ta’ kontrolli bħal dawn sabiex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

2.

Il-partijiet għandhom ifasslu ppjanar annwali ta’ monitoraġġ konġunt li jinkludi l-kategoriji kollha tas-sajd previsti f’dan il-Protokoll.

3.

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Parti kontraenti għandhom jinnominaw ir-rappreżentant tagħhom billi jikkomunikaw l-isem lill-Parti kontraenti l-oħra sabiex din il-persuna tassisti fil-kontroll tal-iżbark u tosserva l-modi kif dan iseħħ.

4.

Ir-rappreżentant tal-awtorità Marokkina għandu jassisti bħala osservatur fl-ispezzjonijiet tal-iżbark tal-bastimenti li jkunu operaw fiż-żona tas-sajd Marokkina, li jitwettqu mis-servizzi nazzjonali ta’ kontroll tal-Istati Membri.

5.

Huwa għandu jakkumpanja lill-uffiċjali nazzjonali tal-kontroll fl-ispezzjonijiet li jagħmlu fil-portijiet, fuq il-bastimenti, fuq il-mollijiet, fis-swieq fejn isir l-ewwel bejgħ, fil-ħwienet tan-negozjanti tal-ħut, fl-imħażen tal-friża u f’postijiet oħrajn konnessi mal-iżbark u l-ħażna tal-ħut qabel l-ewwel bejgħ u għandu jkollu aċċess għad-dokumenti soġġetti għal tali spezzjonijiet.

6.

Ir-rappreżentant tal-awtorità Marokkina għandu jħejji u jippreżenta rapport dwar il-kontroll jew kontrolli li jkun assista għalihom. Kopja ta’ dan ir-rapport għandha tinbgħat lid-Delegazzjoni.

7.

Id-Dipartiment għandu javża lid-Delegazzjoni biex tassisti għall-ispezzjonijiet ipprogrammati fil-portijiet tal-iżbark, b’avviż li jingħata xahar qabel.

8.

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-ispetturi tas-sajd tal-Unjoni Ewropea jistgħu jassistu bħala osservaturi fl-ispezzjonijiet imwettqa mill-awtoritajiet Marokkini fir-rigward tal-operazzjonijiet tal-iżbark tal-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fil-portijiet Marokkini.

9.

Il-metodi użati f’dawn l-operazzjonijiet għandhom jiġu deċiżi bi ftehim reċiproku bejn l-awtoritajiet kompetenti taż-żewġ partijiet.

KAPITOLU IX

MONITORAĠĠ

1.   Spezzjonijiet tekniċi

1.1.

Darba fis-sena u wara kwalunkwe bidla fil-karatteristiċi tekniċi tagħhom jew wara talba għal bidla fil-kategorija tas-sajd li tinħtieġ użu ta’ tagħmir tas-sajd differenti, il-bastimenti tal-Unjoni Ewropea li għandhom liċenzja skont dan il-Protokoll għandhom jippreżentaw ruħhom f’port Marokkin sabiex isirulhom l-spezzjonijiet meħtieġa mir-regolamenti li hemm fis-seħħ. Dawn l-ispezzjonijiet iridu jitwettqu fi żmien 48 siegħa mill-wasla tal-bastiment fil-port.

1.2.

Meta l-bastiment jinstab li huwa konformi, il-kaptan tal-bastiment jingħata ċertifikat, b’validità ugwali għal-liċenzja, li jiġi estiż awtomatikament għall-bastimenti li jġeddu l-liċenzja tagħhom matul dik is-sena. Madankollu, il-validità massima ma tistax teċċedi sena. Dan iċ-ċertifikat għandu jinżamm dejjem abbord.

1.3.

L-iskop tal-ispezzjoni teknika huwa li tiġi stabbilita l-konformità tal-karatteristiċi tekniċi u tat-tagħmir abbord, biex jiġi vverifikat il-funzjonament tal-appart tal-pożizzjonament u l-lokalizzazzjoni bis-satellita installata abbord u biex jiġi vverifikat li d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-ekwipaġġ Marokkin huma ssodisfati.

1.4.

L-ispejjeż relatati mal-ispezzjonijiet għandhom jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti b’rati li jiġu stabbiliti skont l-iskeda ffissata mil-liġijiet Marokkini. Ma jistgħux ikunu aktar mis-somom normalment imħallsa mill-bastimenti l-oħra għall-istess servizzi.

1.5.

In-nuqqas ta’ osservanza tad-dispożizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1.1 u 1.2 ta’ hawn fuq iwassal għas-sospensjoni awtomatika tal-liċenzja tas-sajd sakemm is-sid tal-bastiment jonora l-obbligi tiegħu. Id-Delegazzjoni għandha tiġi infurmata mingħajr dewmien bi kwalunkwe deċiżjoni bħal din.

2.   Dħul fiż-żona u ħruġ minnha

2.1.

Bastimenti tal-Unjoni Ewropea li għandhom liċenzja li hija konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll għandhom jinnotifikaw lid-Dipartiment, mill-anqas sitt sigħat qabel, bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew joħorġu miż-żona tas-sajd Marokkina, u għandhom jagħtu wkoll l-informazzjoni li ġejja:

2.1.1.

data u ħin tat-trażmissjoni tal-messaġġ;

2.1.2.

pożizzjoni tal-bastiment f’konformità mal-punt 5 tal-Kapitolu V;

2.1.3.

il-piż f’kilogrammi u l-qabdiet ta’ kull speċi miżmuma abbord, identifikati bil-kodiċi alpha-3;

2.1.4.

messaġġi tat-tip “qabdiet mad-dħul” (COE) u “qabdiet mal-ħruġ” (COX).

2.2.

Dawn il-komunikazzjonijiet għandhom isiru preferibbilment bil-faks u, fin-nuqqas ta’ dan, f’każ ta’ bastimenti li ma jkollhomx faks, permezz tar-radju (f’dan ir-rigward ara l-informazzjoni mogħtija fl-Appendiċi 10).

2.3.

Fil-każ ta’ bastimenti li huma fil-kategorija “sajd pelaġiku industrijali”, il-ħruġ definittiv miż-żona tas-sajd Marokkina huwa soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel tad-Dipartiment. Din l-awtorizzazzjoni għandha tinħareġ fi żmien 24 siegħa minn meta tkun saret it-talba mill-kaptan jew l-aġent tal-bastiment, bl-eċċezzjoni għal rikjesta li tkun waslet lejliet l-aħħar tal-ġimgħa, fejn l-awtorizzazzjoni jkollha tinħareġ it-Tnejn ta’ wara. Jekk l-awtorizzazzjoni tiġi rrifjutata, id-Dipartiment għandu javża lil sid il-bastiment mingħajr dewmien u lill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-raġunijiet ta’ dan ir-rifjut.

2.4.

Bastiment li jinstab jistad mingħajr ma jkun avża lid-Dipartiment jitqies bħala bastiment mingħajr liċenzja.

2.5.

In-numri tal-faks u tat-telefown tal-bastiment kif ukoll l-indirizz elettroniku tal-kaptan għandhom jiġu indikati minn sid il-bastiment fuq il-formola tat-talba għal-liċenzja tas-sajd.

3.   Proċeduri ta’ kontroll

3.1.

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Unjoni Ewropea li għandhom liċenzja skont dan il-Protokoll għandhom jippermettu u jiffaċilitaw l-imbark abbord u t-twettiq tad-dmirijiet ta’ kull uffiċjal Marokkin responsabbli mill-ispezzjoni u mill-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd.

3.2.

Dawn l-uffiċjali ma għandhomx jibqgħu abbord għal aktar mill-ħin meħtieġ sabiex iwettqu d-dmirijiet tagħhom.

3.3.

Wara kull spezzjoni u kontroll, il-kaptan tal-bastiment għandu jingħata ċertifikat.

4.   Tlugħ abbord il-bastimenti

4.1.

Id-Dipartiment għandu jinforma lid-Delegazzjoni fl-anqas żmien possibbli u mhux aktar tard minn 48 siegħa, bit-tlugħ abbord il-bastimenti kollu u bil-penali imposti fuq il-bastimenti tal-Unjoni Ewropea, fiż-żona tas-sajd Marokkina.

4.2.

Il-Kummissjoni għandha fl-istess waqt tirċievi rapport qasir dwar iċ-ċirkustanzi u r-raġunijiet li wasslu għal dan it-tlugħ abbord il-bastiment.

5.   Rapport dwar it-tlugħ abbord il-bastiment

5.1.

Il-kaptan tal-bastiment għandu jiffirma dan id-dokument wara d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet fir-rapport imħejji mill-awtoritajiet inkarigati mill-kontroll fil-Marokk.

5.2.

Din il-firma ma tippreġudikax id-drittijiet u l-mezzi ta’ difiża li l-kaptan jista’ jagħmel użu minnhom f’każ ta’ xi infrazzjoni li tiġi attribwita lilu.

5.3.

Il-kaptan għandu jidderieġi l-bastiment tiegħu lejn port indikat mill-awtoritajiet Marokkini inkarigati mill-kontroll. Il-bastiment li jkun kiser il-liġijiet Marokkini fis-seħħ dwar is-sajd fil-baħar għandu jinżamm fil-port sakemm jitlestew il-formalitajiet amministrattivi normali f’każijiet ta’ tlugħ abbord il-bastiment.

6.   Soluzzjoni tal-ksur

6.1.

Qabel ma tinbeda xi proċedura legali, għandu jkun hemm sforz sabiex il-ksur allegat jiġi riżolt permezz ta’ soluzzjoni bonarja. Din il-proċedura m’għandhiex iddum aktar minn tliet ġranet tax-xogħol mit-tlugħ abbord il-bastiment.

6.2.

Fil-każ ta’ soluzzjoni bonarja, l-ammont tal-multa imposta għandu jiġi ffissat skont ir-regolamenti Marokkini fil-qasam tas-sajd.

6.3.

F’każ li l-kwistjoni ma tkunx tista’ tiġi riżolta permezz ta’ soluzzjoni bonarja, u tittieħed quddiem tribunal ġudizzjarju kompetenti, sid il-bastiment għandu jiddepożita garanzija bankarja, li tkun determinata skont l-ispejjeż li jirriżultaw mit-tlugħ abbord il-bastiment kif ukoll skont l-ammonti tal-multi u d-danni li huma soġġetti għalihom dawk li wettqu l-ksur, f’bank magħżul mill-awtorità kompetenti fil-Marokk.

6.4.

Il-garanzija bankarja hija irrevokabbli qabel ma tkun intemmet il-proċedura ġudizzjarja. Hija tiġi rrilaxxata jekk il-proċedura tintemm mingħajr kundanna. B’mod simili, f’każ ta’ kundanna li twassal għal multa li tkun inqas mill-garanzija ddepożitata, id-differenza għandha tiġi rrilaxxata mill-awtorità kompetenti Marokkina.

6.5.

Il-bastiment huwa awtorizzat li jitlaq mill-port:

meta jitwettqu l-obbligi miftehma fis-soluzzjoni bonarja;

kif ukoll mad-depożitu tal-garanzija bankarja stipulata fil-punt 6.3 hawn fuq u l-aċċettazzjoni tagħha mill-awtorità kompetenti tal-Marokk, sakemm tkun qed titlesta l-proċedura ġudizzjarja.

7.   Trasbord

7.1.

L-ebda operazzjoni ta’ trasbord tal-qabdiet fuq il-baħar ma hija permessa fiż-żona tas-sajd Marokkina. Madankollu, il-bastimenti industrijali tat-tkarkir pelaġiku tal-Unjoni Ewropea li għandhom liċenzja skont id-dispożizzjonijiet tal-protokoll preżenti, li jkunu jixtiequ jwettqu t-trasbord tal-qabdiet fiż-żona tas-sajd Marokkina jistgħu jagħmlu dan f’xi port Marokkin jew xi post ieħor indikat mill-awtoritajiet kompetenti Marokkini wara li jiksbu awtorizzazzjoni mid-Dipartiment. Dan it-trasbord għandu jsir taħt is-superviżjoni tal-osservatur jew ta’ rappreżentant tad-Delegazzjoni tas-sajd marittimu u tal-awtoritajiet ta’ kontroll. Kull ksur ta’ din id-dispożizzjoni jwassal għas-sanzjonijiet previsti fir-regolamenti Marokkini fis-seħħ.

7.2.

Qabel kull operazzjoni ta’ trasbord, is-sidien ta’ dawn il-bastimenti għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja lid-Dipartiment, mill-anqas 24 siegħa minnqabel:

l-isem tal-bastimenti tas-sajd li jkunu se jwettqu t-trasbord;

l-isem tal-bastiment tal-ġarr tal-qabda, il-bandiera tiegħu, in-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu u l-kodiċi tar-radju;

it-tunnellaġġ, skont l-ispeċi li tkun ser tiġi ttrasbordata;

id-destinazzjoni tal-qabdiet;

id-data u l-ġurnata tat-trasbord.

7.3.

Il-Parti Marokkina tirriżerva d-dritt li tirrifjuta t-trasbord jekk il-bastiment li jkun qiegħed iġorr il-ħut kien involut f’sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat kemm ġewwa kif ukoll barra ż-żoni tas-sajd Marokkina.

7.4.

It-trasbord jitqies bħala ħruġ miż-żona tas-sajd Marokkina. Għalhekk, il-bastimenti għandhom jibagħtu lid-Dipartiment id-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet u javżawh bl-intenzjoni tagħhom jew li jkomplu jistadu jew li jħallu ż-żona tas-sajd Marokkina.

7.5.

Il-kaptani tal-bastimenti industrijali tat-tkarkir pelaġiku tal-Unjoni Ewropea li għandhom liċenzja b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll li huma impenjati f’operazzjonijiet ta’ żbark jew ta’ trasbord f’xi port tal-Marokk għandhom jippermettu u jiffaċilitaw il-kontrolli ta’ dawn l-operazzjonijiet mill-ispetturi Marokkini. Wara kull spezzjoni u kontroll fil-port, il-kaptan tal-bastiment għandu jingħata ċertifikat.

KAPITOLU X

ŻBARK TAL-QABDIET

Il-partijiet kontraenti, konxji mill-interess ta’ integrazzjoni aħjar bi skop li jkun żgurat l-iżvilupp konġunt tas-setturi tas-sajd rispettivi tagħhom, jaqblu li jadottaw il-miżuri segwenti li jirrelataw mal-iżbark fil-portijiet Marokkini ta’ proporzjon tal-qabdiet magħmula fiż-żona tas-sajd Marokkina minn bastimenti tal-Unjoni Ewropea li ngħataw liċenzja skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

L-iżbark obbligatorju għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet stipulati fid-dokumenti tekniċi annessi ma’ dan il-Protokoll.

Inċentivi finanzjarji:

1.

Żbarki

Il-bastimenti tal-Unjoni Ewropea tat-tip tonn u tat-tip RSW (li joperaw fuq l-istokkijiet C tal-pelaġiċi żgħar), li għandhom liċenzja skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll u li f’port Marokkin jiżbarkaw ‘il fuq minn 25 % tal-iżbarki obbligatorji previsti fid-dokumenti tekniċi nri 5 u 6 jibbenefikaw minn tnaqqis fuq it-tariffa ta’ 5 % għal kull tunnellata żbarkata ‘il fuq mil-limitu obbligatorju.

2.

Regolamenti ta’ implimentazzjoni

Matul l-operazzjonijiet tal-iżbark, il-pixkeriji għandhom jistabbilixxu biljett tal-użin li jservi bħala bażi għat-traċċabilità tal-prodotti.

Il-bejgħ tal-prodotti fil-livell tal-pixkerija għandu jkun iddikjarat permezz ta’ “rendikont ta’ bejgħ u tnaqqis” (RBT).

Il-kopji tal-biljetti tal-użin u tar-RBT għandhom jintbagħtu lid-Delegazzjoni tas-sajd marittimu tal-port tal-iżbark. Wara l-approvazzjoni tad-Dipartiment, is-sidien tal-bastimenti kkonċernati jiġu infurmati dwar l-ammonti li se jiġu rimborżati lilhom. Dawn l-ammonti jitnaqqsu mit-tariffi li jkunu dovuti mat-talbiet futuri għal-liċenzji.

3.

Evalwazzjoni

Il-livell tal-inċentivi finanzjarji għandu jiġi aġġustat fi ħdan il-Kumitat Konġunt b’kunsiderazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku kkawżat mill-iżbark li jsir.

4.

Penali fil-każ ta’ nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi tal-iżbark.

Bastimenti fil-kategoriji li huma soġġetti għal żbark obbligatorju li ma josservawx dan l-obbligu f’konformità mad-dokumenti tekniċi relevanti jistgħu jkunu soġġetti għal żieda ta’ 5 % fil-ħlas tat-tariffa li jmiss. F’każ ta’ reċidiviżmu, dawn il-penali jiġu eżaminati mill-ġdid mill-Kumitat Konġunt.

Appendiċi

1.

Formola tal-applikazzjoni għal liċenzja

2.

Dokumenti tekniċi

3.

Komunikazzjoni ta’ messaġġi VMS lill-Marokk, rapport tal-pożizzjoni

4.

Koordinati taż-żoni tas-sajd

5.

Koordinati tas-CSCP Marokkin

6.

Ġurnal ta’ abbord tal-ICCAT għas-sajd tat-tonn

7.

Ġurnal ta’ abbord (sajd ieħor)

8.

Formola ta’ dikjarazzjoni tal-qabdiet (sajd pelaġiku industrijali)

9.

Formola ta’ dikjarazzjoni tal-qabdiet (sajd ieħor għajr is-sajd pelaġiku industrijali)

10.

Karatterisitiċi tal-istazzjon tar-radju tad-Dipartiment tas-sajd marittimu fil-Marokk

11.

Protokoll ERS

Appendiċi 1

FTEHIM DWAR IS-SAJD BEJN IL-MAROKK U L-UNJONI EWROPEA

APPLIKAZZJONI GĦAL LIĊENZJA TAS-SAJD

NUMRU TAL-KATEGORIJA TAS-SAJD

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 2

Il-kondizzjonijiet tas-sajd għal kull kategorija għandhom jiġu stabbiliti bi ftehim komuni kull sena qabel il-ħruġ tal-liċenzji

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 1

Sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana: Pelaġiku

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

20

Tagħmir awtorizzat

Tartaruni

Qisien massimi awtorizzati skont il-kondizzjonijiet prevalenti fiż-żona, massimu: 500 m × 90 m.

Sajd bil-lampara mhux permess.

Tip ta’ bastiment:

< 100 TG

Tariffa

EUR 75 kull TG u kull trimestru

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Fit-Tramuntana ta’ 34°18′00″.

Estensjoni sal-latitudni 33°25′00″ hija permessa għal 5 bastimenti kull darba, li joperaw fuq sistema ta’ rotazzjoni, soġġetti għal osservazzjoni xjentifika.

Lil hinn minn 2 mili nawtiċi

Speċi fil-mira

Sardin, inċova u speċi oħra pelaġiċi żgħar

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

30 % tal-qabdiet iddikjarati

Irkupru bijoloġiku

Xahrejn: Frar u Marzu

Obbligu ta’ imbark

3 baħħara Marokkini kull bastiment

Rimarki

L-estensjoni lejn in-Nofsinhar fuq latitudni 34°18′00N tal-attività ta’ 5 tartaruni se tkun is-suġġett ta’ evalwazzjoni sena wara l-applikazzjoni sabiex ikun stabbilit ir-riżultat ta’ kwalunkwe interazzjoni mal-flotta nazzjonali u l-impatt fuq ir-riżorsi.

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 2

Sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

35

Tagħmir awtorizzat

Bastimenti tas-sajd bil-konzijiet tal-qiegħ.

Kat. a) < 40 TG - Għadd massimu ta’ snanar għal kull konz: 10 000 sunnara armata, immuntati u lesti biex jintużaw b’massimu ta’ 5 konzijiet tal-qiegħ.

Kat. b) ≥ 40 TG u < 150 TG - 15 000 sunnara armata, immuntati u lesti biex jintużaw b’massimu ta’ 8 konzijiet tal-qiegħ.

Tip ta’ bastiment

(a)

< 40 TG: 32 liċenzja

(b)

≥ 40 TG u < 150 TG: 3 liċenzji

Tariffa

EUR 67 kull TG għal kull trimestru

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Fit-Tramuntana ta’ 34°18′00″ N.

Estensjoni sal-latitudni 33°25′00″ hija permessa għal 4 bastimenti kull darba (1), li joperaw fuq sistema ta’ rotazzjoni, soġġetti għal osservazzjoni xjentifika.

Lil hinn minn 6 mili nawtiċi.

Speċi fil-mira

Sabre (scabbardfish), sparidae u speċi oħrajn tal-qiegħ (demersali)

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

Ħatt volontarju

Irkupru bijoloġiku

Mill-15 ta’ Marzu sal-15 ta’ Mejju

Qabdiet inċidentali

0 % ta’ pixxispad u klieb il-baħar tal-wiċċ

Obbligu ta’ imbark

< 100 TG Volontarju

≥ 100 TG: Baħħar Marokkin

Rimarki

L-estensjoni lejn in-Nofsinhar fuq latitudni 34°18′00N tal-attività ta’ 4 tartaruni se tkun is-suġġett ta’ evalwazzjoni sena wara l-applikazzjoni sabiex ikun stabbilit ir-riżultat ta’ kwalunkwe interazzjoni mal-flotta nazzjonali u l-impatt fuq ir-riżorsi.

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 3

Sajd fuq skala żgħira fin-Nofsinhar

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

10

Tagħmir awtorizzat

Qasab u xlief

Tip ta’ bastiment

< 80 TG

Tariffa

EUR 67 kull TG u kull trimestru

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Fin-Nofsinhar ta’ 30°40′00″N

Lil hinn minn 3 mili nawtiċi

Speċi fil-mira

Gurbell tork, pagru (sparidés)

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

Ħatt volontarju

Irkupru bijoloġiku

Tartarun awtorizzat għall-qbid tal-lixka ħajja

Xbieki ta’ 8 mm għall-qabdiet tal-lixka ħajja

Tartarun użat lil hinn minn 3 mili nawtiċi.

Qabdiet inċidentali

0 % ta’ ċefalopidi u ta’ krustaċji

5 % ta’ speċijiet tal-qiegħ oħrajn (demersali)

Obbligu ta’ imbark

2 baħħara Marokkini għal kull bastiment

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 4

Sajd tal-qiegħ (demersali)

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

16-il bastiment; 5 bastimenti tat-tkarkir u 11-il bastiment bil-konz

Tagħmir awtorizzat

Għall-bastimenti tas-sajd bit-tkarkir:

xibka tat-tkarkir tal-qiegħ

Xbieki tal-manka ta’ 70 mm

Mhux permess li l-manka tax-xibka tat-tkarkir tkun doppja.

Mhux permess li l-ispag li minnu hija magħmula l-manka tax-xibka tat-tkarkir tkun doppja.

Għall-bastimenti bil-konz:

bastimenti tas-sajd bil-konzijiet tal-qiegħ:

massimu ta’ 20 000 sunnara kull bastiment

Tip ta’ bastiment

 

Bastimenti tas-sajd bit-tkarkir:

tunnellaġġ massimu ta’ 600 TG kull bastiment;

 

Bastimenti bil-konz:

tunnellaġġ massimu ta’ 150 TG kull bastiment;

Tariffa

EUR 60 kull TG u kull trimestru

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Fin-Nofsinhar ta’ 29°N

Lil hinn mill-isobat ta’ 200 m għall-bastimenti tas-sajd bit-tkarkir;

Lil hinn minn 12-il mil nawtiku għall-bastimenti bil-konz

Speċi fil-mira

Marlozz iswed, ċinturin, murruna/plamtu

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

30 % tal-qabdiet kull sajda

Irkupru bijoloġiku

Qabdiet inċidentali

0 % taċ-ċefalopidi, tal-krustaċji u 5 % tal-klieb il-baħar tal-qiegħ.

Obbligu ta’ imbark

4 baħħara Marokkini għal kull bastiment bil-konz

7 baħħara Marokkini għal kull bastiment tas-sajd bit-tkarkir

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 5

Sajd għat-tonn

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

27

Tagħmir awtorizzat

Xlief u lenzi għas-sajd bir-rixa

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Lil hinn minn 3 mili

Iż-żona Atlantika kollha tal-Marokk, ħlief għall-perimetru ta’ protezzjoni li qiegħed lejn il-Lvant tal-linja li tgħaqqad il-punti 33°30′N/7°35′ Punent u 35°48′N/6°20′ Punent

Speċijiet fil-mira

Tonnijiet

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

25 % tal-qabdiet iddikjarati magħmula minn palamit (Katsuwonus pelamis), bonito (Sarda sarda) u trumbell (Auxis thazard) kull sajda.

Irkupru bijoloġiku

Tartarun awtorizzat għall-qbid tal-lixka ħajja

Xbieki ta’ 8 mm għall-qbid tal-lixka ħajja, bit-tartarun użat lil hinn minn 3 mili nawtiċi.

Tariffi

EUR 35 kull tunnellata li tinqabad

Ħlas bil-quddiem

Għandu jsir ħlas bil-quddiem ta’ somma fissa ta’ EUR 7 000 mal-applikazzjoni għal-liċenzja annwali

Obbligu ta’ imbark

3 baħħara Marokkini għal kull bastiment

Dokument tekniku dwar is-sajd Nru 6

Sajd pelaġiku industrijali

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

18

Tagħmir awtorizzat

Xibka tat-tkarkir pelaġiku jew semipelaġiku

Kwota allokata

80 000 tunnellata fis-sena,

b’massimu ta’ 10 000 tunnellata kull xahar għall-flotta sħiħa,

ħlief għax-xhur ta’ Awwissu u Ottubru fejn il-limitu massimu ta’ kull xahar għal qabdiet huwa miżjud għal 15 000 tunnellata.

Tip ta’ bastiment

Bastiment tas-sajd tat-tkarkir pelaġiku industrijali

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati

Distribuzzjoni ta’ bastimenti awtorizzati biex jistadu:

10 bastimenti b’tunnellaġġ superjuri għal 3 000  TG

3 bastimenti b’tunnellaġġ bejn 150 u 3 000  TG

5 bastimenti b’tunnellaġġ inferjuri għal 150 TG

Tunnellaġġ massimu awtorizzat għal kull bastiment

7 765 TG, meta tittieħed inkunsiderazzjoni l-istruttura tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni Ewropea

Limitu ġeografiku taż-żona awtorizzata

Fin-Nofsinhar ta’ 29°N.

Lil hinn minn 15-il mil nawtiku għall-bastimenti tas-sajd bit-tkarkir bil-friża

Lil hinn minn 8 mili nawtiċi għall-bastimenti tas-sajd bit-tkarkir RSW

Speċi fil-mira

Sardin, sardinell, kavalli, sawrell u inċova.

Kompożizzjoni tal-qabdiet (kull grupp ta’ speċi)

sawrell/kavalli/inċova: 65 %;

sardin/sardinell: 33 %;

qabdiet inċidentali: 2 %

Din il-kompożizzjoni tal-qabdiet tista’ tinbidel mill-Kumitat Konġunt.

Obbligu ta’ żbark fil-Marokk

25 % tal-qabdiet kull sajda

Irkupru bijoloġiku

Il-bastimenti tas-sajd awtorizzati għandhom josservaw l-irkupri bijoloġiċi kollha stipulati mid-Dipartiment fiż-żona tas-sajd awtorizzata u jieqfu minn kull attività ta’ sajd (2).

Xbieki awtorizzati

Il-qies minimu tal-malja stirata tax-xbieki tat-tkarkir pelaġiku jew semipelaġiku hija ta’ 40 mm.

Il-manka tax-xbiek tat-tkarkir pelaġiku jew semipelaġiku tista’ tissaħħaħ minn xibka b’daqs minimu tal-malja stirata ta’ 400 mm u minn anelli tal-ħabel spazjati ta’ mill-lanqas metru u nofs (1,5 m) minn xulxin, minbarra l-anella li tinsab fuq in-naħa ta’ wara tax-xibka tat-tkarkir li ma tistax titpoġġa anqas minn 2 metri mill-fetħa tal-manka.

Ir-rinforzar jew l-irduppjar tal-manka għal kull mekkaniżmu ieħor mhux permess, u t-tkarkir fl-ebda każ ma għandu jimmira għal speċi oħra għajr il-pelaġiċi żgħar awtorizzati.

Qabdiet inċidentali

Massimu ta’ 2 % ta’ speċi oħra.

Il-lista tal-ispeċi awtorizzati fil-qabdiet inċidentali hija stabbilita bir-regolamenti Marokkini dwar is-“sajd ta’ pelaġiċi żgħar fl-Atlantiku tan-Nofsinhar”.

Ipproċessar industrijali

L-ipproċessar industrijali tal-qabdiet għall-produzzjoni ta’ għalf tal-ħut mitħun u/jew żejt tal-ħut huwa assolutament ipprojbit.

Madankollu, ħut bil-ħsara jew iddeterjorat kif ukoll l-iskart li jirriżulta mill-manipulazzjoni tal-qabdiet jista’ jiġi pproċessat għall-produzzjoni tal-għalf tal-ħut mitħun jew żejt tal-ħut sakemm dan ma jaqbiżx il-limitu massimu ta’ 5 % tal-qabdiet totali awtorizzati.

Tariffi

Għall-bastiment tas-sajd bit-tkarkir pelaġiċi industrijali bil-friża:

EUR 100/tunnellata pagabbli bil-quddiem fuq bażi ta’ kull xahar.

Għall-bastiment tas-sajd bit-tkarkir pelaġiċi industrijali u li ma joperawx bil-friża:

EUR 35/tunnellata pagabbli bil-quddiem fuq bażi ta’ kull xahar.

It-tariffa tiġi miżjuda jekk il-qabdiet awtorizzati jiġu maqbuża b’fattur ta’ 3.

Obbligu ta’ imbark

Tunnellaġġ tal-bastiment < 150 TG:

2 baħħara Marokkini

150 TG ≤ Tunnellaġġ tal-bastiment < 1 500  TG:

4 baħħara Marokkini

1 500  TG ≤ Tunnellaġġ tal-bastiment < 5 000  TG:

8 baħħara Marokkini

5 000  TG ≤ Tunnellaġġ tal-bastiment < 7 765  TG:

16-il baħħar Marokkin


(1)  Wara sena, jekk is-sitwazzjoni hija favorevoli u abbażi tal-opinjoni tal-Kumitat Konġunt, l-għadd ta’ bastimenti li jistgħu joperaw fiż-żona estiża jista’ jiġi revedut.

(2)  Id-Dipartiment għandu jikkomunika din id-deċiżjoni minn qabel lill-Kummissjoni fejn jispeċifika l-perjodu jew perjodi li għalihom hemm projbizzjoni fuq is-sajd kif ukoll iż-żoni kkonċernati.

Appendiċi 3

KOMUNIKAZZJONI TAL-MESSAĠĠI VMS LILL-MAROKK

RAPPORT TAL-POŻIZZJONI

Element tad-Dejta

Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Kontenut

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

O

Dettall tas-sistema li jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Destinatarju

AD

O

Dettall tal-messaġġ - Kodiċi Alfa-3 tal-pajjiż destinatarju (ISO-3166)

Mibgħut minn

MT

O

Dettall tal-messaġġ - Kodiċi Alfa-3 tal-pajjiż li bagħat il-messaġġ (ISO-3166)

Stat tal-Bandiera

FS

O

Detall tal-messaġġ - Kodiċi Alfa-3 tal-pajjiż tal-bandiera (ISO-3166)

Tip ta’ messaġġ

TM

O

Dettall tal-messaġġ - Tip ta’ messaġġ (ENT, POS, EXI)

Kodiċi tas-sinjal tar-Radju (IRCS)

RC

O

Dettall tal-bastiment - Kodiċi internazzjonali tas-sejħa bir-radju tal-bastiment (IRCS)

In-numru ta’ referenza intern tal-Parti kontraenti

IR

F

Dettall tal-bastiment - Numru uniku tal-Kodiċi Alfa-3 tal-parti kontraenti (ISO-3166) segwit min-numru.

Numru tar-reġistrazzjoni esterna

XR

O

Dettall tal-bastiment - numru mwaħħal mal-ġenb tal-bastiment (ISO 8859.1)

Latitudni

LT

O

Dettall tal-pożizzjoni tal-bastiment - pożizzjoni fi gradi u gradi deċimali T/N DD.ddd (WGS84)

Lonġitudni

LG

O

Dettall tal-pożizzjoni tal-bastiment - pożizzjoni fi gradi u gradi deċimali L/P DD.ddd (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta tal-bastiment fuq skala ta’ 360 grad

Veloċità

SP

O

Veloċità tal-bastimenti f’wieħed minn kull għaxar mili nawtiċi

Data

DA

O

Dettall tal-pożizzjoni tal-bastiment - data tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

O

Dettall tal-pożizzjoni tal-bastiment - ħin tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSMM)

Tmiem ir-reġistrazzjoni

ER

O

Dettall tas-sistema li jindika t-tmiem tar-reġistrazzjoni

L-informazzjoni segwenti hija meħtieġa fiż-żmien tat-trażmissjoni sabiex tippermetti lis-CSCP Marokkin jidentifika s-CSCP emittenti:

l-indirizz IP tas-server tas-CSCP u/jew ir-referenzi DNS,

ċertifikat SSL (katina sħiħa tal-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni).

It-trażmissjoni tat-tagħrif għandha tkun strutturata kif ġej:

1.

il-karattri utilizzati għandhom ikunu konformi mar-regoli tal-ISO 8859.1,

2.

linja mmejla doppja (//) u l-kodiċi “SR” jindikaw il-bidu tal-messaġġ,

3.

kull element tad-dejta jiġi identifikat mill-kodiċi tiegħu u huwa sseparat mill-elementi l-oħra tad-dejta permezz ta’ linja mmejla doppja (//),

4.

linja mmejla waħda (/) tissepara l-kodiċi tal-qasam u d-dejta,

5.

il-kodiċi “ER” segwit minn linja mmejla doppja (//) jindika tmiem il-messaġġ.

6.

l-elementi tad-dejta fakultattivi għandhom jiddaħħlu bejn il-bidu u t-tmiem tal-messaġġ.

Appendiċi 4

KOORDINATI TAŻ-ŻONI TAS-SAJD

Dokument tekniku

Kategorija

Żona tas-sajd (Latitudni)

Distanza mill-kosta

1

Sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana: pelaġiku

34°18′00″T— 35°48′00″T (estensjoni sa 33°25′00″T, b’konformità mal-kundizzjonijiet previsiti fid-dokument tekniku Nruo1)

Lil hinn minn 2 mili

2

Sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana: Bil-konz

34°18′00″T— 35°48′00″T (estensjoni sa 33°25′00″T, b’konformità mal-kundizzjonijiet previsiti fid-dokument tekniku Nruo2)

Lil hinn minn 6 mili

3

Sajd fuq skala żgħira fin-Nofsinhar

Fin-Nofsinhar ta’ 30°40′00″

Lil hinn minn 3 mili

4

Sajd tal-qiegħ (demersali)

Fin-Nofsinhar ta’ 29°00′00″

Bastimenti bil-konz: Lil hinn minn 12il-mil

Bastimenti tas-sajd bit-tkarkir: Lil hinn mill-isobath ta’ 200 Metru

5

Sajd għat-tonn

L-Atlantiku kollu ħlief għall-perimetru bejn: 35°48′T; 6°20′P/33°30′T; 7°35′P

Lil hinn minn 3 mili u 3 mili għal-lixka

6

Sajd pelaġiku industrijali

Fin-Nofsinhar ta’ 29°00′00″T

Lil hinn minn 15-il mil (bil-friża)

Lil hinn minn 8 mili (bastimenti RSW)

Qabel id-dħul fis-seħħ, id-Dipartiment se jikkomunika lill-Kummissjoni l-koordinati ġeografiċi tal-linja ta’ bażi Marokkina, taż-żona tas-sajd Marokkina u taż-żoni li huma pprojbiti għan-navigazzjoni u għas-sajd. Id-Dipartiment se jikkomunika wkoll mill-anqas xahar minn qabel il-modifiki kollha li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn id-delimitazzjonijiet.

Appendiċi 5

IL-KOORDINATI TAS-CSCP MAROKKIN

Isem is-CSCP Marokkin CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche) (Ċentru Nazzjonali ta’ Sorveljanza tal-Basitmenti tas-Sajd)

Tél. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Faks CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

Indirizz elettroniku CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Koordinati tal-istazzjoni tar-radju:

Kodiċi tar-radju: CNM

Banda ta’ frekwenzi

Frekwenza tal-emmissjonijiet tal-bastiment

Frekwenza tar-riċezzjoni tal-bastiment

8

8 285  khz

8 809  khz

12

12 245  khz

13 092  khz

16

16 393  khz

17 275  khz

Indirizzi elettroniċi tal-individwi responsabbli mill-Protokoll tat-trażmissjoni tad-dejta tal-VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Appendiċi 6

ĠURNAL TA’ ABBORD TAL-ICCAT GĦAS-SAJD TAT-TONN

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 7

ĠURNAL TA’ ABBORD TAS-SAJD (MHUX TONN)

Il-format tal-ġurnal ta’ abbord tas-sajd li jikkorrispondi għall-attivitajiet li m’għandhomx x’jaqsmu mat-tonn se jkun stabbilit bi ftehim reċiproku qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll.

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 8

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 9

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 10

DETTALJI TAL-ISTAZZJONI TAR-RADJU TAD-DIPARTIMENT TAS-SAJD MARITTIMU FIL-MAROKK

MMSI:

242 069 000

Kodiċi tar-radju:

CNM

Post:

Rabat

Medda ta’ frekwenza:

1,6 sa 30 mHz

Klassi ta’ trażmissjoni:

SSB-AIA-J2B

Qawwa tat-trażmissjoni:

800  W


Frekwenzi mħaddma

Banda ta’ Frekwenzi

Kanali

Trażmissjoni

Riċevitur

Frekwenza 8

831

8 285  kHz

8 809  kHz

Frekwenza 12

1206

12 245  kHz

13 092  kHz

Frekwenza 16

1612

16 393  kHz

17 275  kHz


Ħinijiet ta’ ħidma tal-istazzjoni

Perjodu

Ħinijiet

Jiem ta’ xogħol

mit-08:30 sal-16:30

Is-Sibt, il-Ħadd u festi pubbliċi

mid-09:30 sas-14:00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Teleks radju:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Klassi ta’ trażmissjoni:

ARQ-FEC

 

Numru:

31356

Faks:

 

 

 

Numri:

212 5 37 68 8329

Appendiċi 11

PROTOKOLL GĦALL-ĠESTJONI U L-IMPLIMENTAZZJONI TAS-SISTEMA ELETTRONIKA GĦALL-KOMUNIKAZZJONI TA’ DEJTA DWAR L-ATTIVITÀ TAS-SAJD (SISTEMA ERS)

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.

Kull bastiment tas-sajd tal-UE għandu jkun mgħammar b’sistema elettronika, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “sistema ERS”, li tkun kapaċi tirreġistra u tittrażmetti dejta relatata mal-attività tas-sajd tal-bastiment, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “dejta ERS”, waqt li l-bastiment ikun qed jopera fiż-żona tas-sajd Marokkina.

2.

Bastiment tal-UE li ma jkunx mgħammar b’sistema ERS, jew li s-sistema ERS tiegħu ma tkunx qed taħdem, mhuwiex awtorizzat jidħol fiż-żona tas-sajd Marokkina biex iwettaq attivitajiet tas-sajd fiha.

3.

Id-dejta ERS tiġi trażmessa b’konformità mal-proċeduri tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment fiċ-Ċentru ta’ Sorveljanza u ta’ Kontroll tas-Sajd (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “CSCP”) tal-Istat tal-bandiera.

4.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera għandu jittrażmetti awtomatikament u mingħajr dewmien il-messaġġi ta’ natura instantanja (COE, COX, PNO) mill-bastiment lis-CSCP Marokkin. Id-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet ta’ kuljum (FAR) għandhom ikunu disponibbli awtomatikament u mingħajr dewmien lis-CSCP Marokkin.

5.

L-Istat tal-bandiera u l-Marokk għandhom jiżguraw li s-CSCP tagħhom għandhom it-tagħmir u s-softwer tal-informatika meħtieġ biex isseħħ it-trażmissjoni awtomatika tad-dejta ERS fil-format XML disponibbli fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea, u li għandhom proċedura ta’ salvagwardja kapaċi li tirreġistra u taħżen id-dejta ERS f’forma li tinqara minn kompjuter għal perjodu ta’ mhux anqas minn 3 snin.

6.

Kull modifika jew aġġornament ta’ dan il-format għandu jkun identifikat u datat, u għandu jsir operattiv sitt xhur wara li jiġi applikat.

7.

It-trażmissjoni tad-dejta ERS għandha tuża l-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni mmaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea f’isem l-UE, identifikati bħala DEH (‘Data Exchange Highway’).

8.

L-Istat tal-bandiera u l-Marokk għandhom jagħżlu korrispondent ERS kull wieħed li jkun il-punt ta’ kuntatt.

9.

Il-korrispondenti ERS għandhom jintgħażlu għal perjodu minimu ta’ sitt xhur.

10.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera u tal-Marokk għandhom jikkomunikaw il-koordinati (ismijiet, indirizz, telefown, teleks, posta elettronika) tal-korrispondent tal-ERS tagħha malli s-sistema ERS tibda taħdem. Kull modifika fil-koordinati tal-korrispondent ERS għandha tiġi kkomunikata mingħajr dewmien.

Stabbiliment u komunikazzjoni tad-dejta ERS

11.

Il-bastiment tas-sajd tal-UE għandu:

(a)

ta’ kuljum jistabbilixxi d-dejta ERS għal kull jum li jagħmel fiż-żona tas-sajd Marokkina;

(b)

jirreġistra għal kull qabda bit-tartarun jew ġibda tax-xbieki tat-tkarkir, jew bil-konz, il-kwantitajiet ta’ kull speċi maqbuda jew miżmuma abbord bħala l-ispeċi fil-mira kif ukoll jekk tkun parti mill-qbid inċidentali, jew skartata;

(c)

għal kull speċi identifikata fl-awtorizzazzjoni għas-sajd maħruġa mill-Marokk, jiddikjara wkoll meta ma jinqabad xejn;

(d)

jidentifika kull speċi bl-użu tal-kodiċi alpha 3 tal-FAO;

(e)

jesprimi l-kwantitajiet f’kilogrammi ta’ piż ħaj, jew jekk ikun meħtieġ, f’għadd ta’ ħut individwali;

(f)

jirreġistra d-dejta ERS, għal kull speċi, il-kwantitajiet li ġew ittrasbordati u/jew żbarkati;

(g)

fid-dejta ERS jirreġistra, waqt kull dħul (COE) u ħruġ (COX) miż-żona tas-sajd Marokkina, messaġġ speċifiku li jkun fih, għal kull speċi identifikata fl-awtorizzazjoni tas-sajd maħruġa mill-Marokk, il-kwantitajiet li jkunu qed jinżammu abbord fil-mument ta’ kull dħul/ħruġ;

(h)

ta’ kuljum jittrażmetti d-dejta ERS lis-CSCP tal-Istat tal-bandiera, b’mod elettroniku u fil-format XML previst fil-paragrafu 5 mhux aktar tard mill-23:59 UTC.

12.

Il-kaptan huwa responsabbli għall-preċiżjoni tad-dejta ERS irreġistrata u trażmessa.

13.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera għandu awtomatikament u fil-pront jipprovdi lis-CSCP tal-Marokk bid-dejta ERS f’format XML previst fil-paragrafu 5.

14.

Is-CSCP tal-Marokk għandu jikkonferma l-wasla tal-messaġġi kollha ERS permezz ta’ messaġġ ta’ ritorn (RET).

15.

Is-CSCP tal-Marokk għandu jitratta d-dejta ERS b’mod kunfidenzjali.

Nuqqas fis-sistema ERS abbord bastiment, u/jew fit-trażmissjoni tad-dejta ERS bejn il-bastiment u c-CSCP tal-Istat tal-bandiera

16.

L-Istat tal-bandiera għandu jinforma mingħajr dewmien lill-kaptan u/jew lil sid il-bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, jew lir-rappreżentant tiegħu, b’kull nuqqas tekniku tas-sistema ERS installata abbord bastiment jew b’nuqqas fil-funzjonament tat-trażmissjoni tad-dejta ERS bejn bastiment u s-CSCP tal-Istat tal-bandiera.

17.

L-Istat tal-bandiera għandu jinforma lill-Marokk bin-nuqqas skopert u bil-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

18.

F’każ ta’ ħsara tas-sistema ERS abbord il-bastiment, il-kaptan u/jew is-sid għandhom jiżguraw li l-ħsara titranġa jew li s-sistema ERS tinbidel f’mhux aktar tard minn 10 ijiem ta’ xogħol. Jekk il-bastiment jagħmel waqfa f’port fi ħdan dawk l-10 ijiem, huwa jista’ jkompli biss bl-attivitajiet tas-sajd tiegħu fiż-żona tas-sajd Marokkina ladarba s-sistema ERS tiegħu tkun fi stat perfett ta’ funzjonament, għajr jekk il-Marokk jawtorizzah mod ieħor.

19.

Wara nuqqas tekniku fis-sistema ERS tiegħu, bastiment tas-sajd jista’ jitlaq mill-port biss meta:

(a)

is-sistema tkun għal darb’oħra operazzjonali, b’mod li jitqies sodisfaċenti għall-Istat tal-bandiera, jew

(b)

qabel, jekk jirċievi l-awtorizzazzjoni mill-Istat tal-bandiera. Fil-każ tal-aħħar, l-Istat tal-bandiera għandu jinforma lill-Marokk bid-deċiżjoni tiegħu qabel it-tluq tal-bastiment.

20.

Il-bastimenti kollha tal-UE li joperaw fiż-żona tas-sajd Marokkina b’sistema ERS difettuża għandhom jittrażmettu ta’ kuljum u mhux aktar tard mill-23:59 UTC id-dejta ERS lis-CSCP tal-Istat tal-bandiera bi kwalunkwe mezz elettroniku ieħor ta’ komunikazzjoni disponibbli.

21.

Id-dejta ERS li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 11 li ma kinitx disponibbli għall-Marokk minħabba nuqqas tekniku, għandha tiġi trażmessa mis-CSCP tal-Istat tal-bandiera lis-CSCP tal-Marokk b’forma elettronika alternattiva miftiehma b’mod reċiproku. Din it-trażmissjoni alternattiva għandha titqies bħala prijoritarja, filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-iskadenzi normalment applikabbli għat-trażmissjoni jistgħu ma jiġux rispettati.

22.

Jekk is-CSCP tal-Marokk ma jirċevix id-dejta ERS mingħand bastiment matul 3 ijiem konsekuttivi, il-Marokk jista’ joħroġ struzzjonijiet lill-bastiment biex imur immedjatament f’port magħżul mill-Marokk għal investigazzjoni.

Nuqqas tas-CSCP - Nuqqas ta’ wasla tad-dejta ERS għand is-CSCP Marokkin

23.

Jekk CSCP ma jirċevix dejta ERS, il-korrispondent tal-ERS tiegħu għandu jinforma lill-korrispondent tal-ERS tas-CSCP l-ieħor mingħajr dewmien u, jekk ikun meħtieġ, jikkoopera sakemm ikun hemm bżonn biex tissolva l-problema.

24.

Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera u s-CSCP tal-Marokk għandhom jaqblu b’mod reċiproku dwar mezzi ta’ komunikazzjoni alternattivi li għandhom jintużaw sabiex tiġi trażmessa d-dejta ERS f’każ ta’ nuqqas ta’ CSCP, u għandhom jinfurmaw lil xulxin minnufih b’kull modifika.

25.

Jekk is-CSCP tal-Marokk jirrapporta li d-dejta ERS ma tkunx waslet, is-CSCP tal-Istat tal-bandiera għandu jidentifika l-kawżi tal-problema u jieħu l-miżuri xierqa sabiex tinstab soluzzjoni għall-problema. Is-CSCP tal-Istat tal-bandiera jinforma lis-CSCP tal-Marokk u lill-UE bir-riżultati tal-analiżi tiegħu u bil-miżuri mittieħda fi ħdan 24 siegħa.

26.

Jekk ikun hemm bżonn ta’ iktar minn 24 siegħa biex tinstab soluzzjoni għall-problema, is-CSCP tal-Istat tal-bandiera għandu jittrażmetti mingħajr dewmien id-dejta ERS li tkun nieqsa lis-CSCP tal-Marokk bl-użu ta’ wieħed mill-mezzi elettroniċi alternattivi previsti fil-punt 24.

27.

Il-Marokk għandu jinforma lis-servizzi ta’ kontroll kompetenti tiegħu sabiex il-bastimenti tal-UE ma jkunux meqjusa li qed iwettqu ksur minħabba n-nuqqas ta’ trażmissjoni tad-dejta ERS ikkawżat min-nuqqas ta’ CSCP.

Manutenzjoni ta’ CSCP

28.

L-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni ppjanifikati ta’ CSCP (programmi ta’ manutenzjoni) u li probabbli jaffettwaw l-iskambju tad-dejta ERS għandhom jiġu nnotifikati lis-CSCP l-ieħor mhux inqas minn 72 siegħa qabel, b’indikazzjoni, jekk dan ikun possibbli, tad-data u t-tul ta’ żmien tal-manutenzjoni. L-informazzjoni, għall-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni mhux ippjanati, għandha tintbagħat mill-iktar fis possibbli lis-CSCP l-ieħor.

29.

Matul l-operazzjoni ta’ manutenzjoni, id-disponibbiltà tad-dejta ERS tista’ titpoġġa fi stat ta’ stennija sakemm is-sistema tiġi operattiva mill-ġdid. Imbagħad, id-dejta ERS ikkonċernata terġa’ titpoġġa għad-dispożizzjoni immedjatament wara t-tmiem tal-operazzjoni ta’ manutenzjoni.

30.

Jekk l-operazzjoni ta’ manutenzjoni ddum iktar minn 24 siegħa, id-dejta ERS għandha tiġi trażmessa lis-CSCP l-ieħor b’wieħed mill-mezzi elettroniċi alternattivi prevvisti fil-punt 24.

31.

Il-Marokk għandu jinforma lis-servizzi ta’ kontroll kompetenti tiegħu sabiex il-bastimenti tal-UE ma jkunux meqjusa li qed iwettqu ksur minħabba n-nuqqas ta’ trażmissjoni tad-dejta ERS ikkawżat min-nuqqas ta’ CSCP.