31.10.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/2


FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Armenja dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Unjoni”;

u

IR-REPUBBLIKA TAL-ARMENJA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Armenja”,

minn issa ‘l quddiem imsejħa “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JIXTIEQU jiffaċilitaw il-kuntatti bejn in-nies bħala kundizzjoni importanti għal żvilupp sod ta’ rabtiet ekonomiċi, umanitarji, kulturali, xjentifiċi u oħrajn permezz tal-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għaċ-ċittadini tal-Armenja,

FILWAQT LI JQISU l-Ftehim dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Armenja, min-naħa l-oħra, kif ukoll l-intenzjoni tal-Partijiet li jkun konkluż Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Armenja,

WARA LI KKUNSIDRAW id-Dikjarazzjonijiet Konġunti tas-Summits ta’ Praga u ta’ Varsavja dwar is-Sħubija tal-Lvant li saru fis-7 ta’ Mejju 2009 u fit-30 ta’ Settembru 2011 rispettivament, li fiha ġie ddikjarat l-appoġġ politiku lejn il-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viża f’ambjent sikur,

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID l-intenzjoni li jieħdu passi gradwali lejn reġim ħieles mill-viża għaċ-ċittadini tagħhom fi żmien dovut, dment li jkun hemm il-kundizzjonijiet għal mobilità ġestita tajjeb u sikura,

FILWAQT LI JQISU li, mill-10 ta’ Jannar 2013, iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni huma eżenti mir-rekwiżit tal-viża meta jivvjaġġaw lejn l-Armenja għal perijodu ta’ żmien li ma jaqbiżx id-90 jum jew meta jkunu fi transitu mit-territorju tal-Armenja,

FILWAQT LI JAGĦRFU li jekk l-Armenja ddaħħal mill-ġdid ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini tal-Unjoni jew għal xi kategoriji minnhom, l-istess faċilitazzjonijiet mogħtija taħt dan il-Ftehim liċ-ċittadini tal-Armenja jkunu awtomatikament, fuq bażi ta’ reċiproċità, japplikaw għaċ-ċittadini konċernati tal-Unjoni,

FILWAQT LI JQISU li dawn ir-rekwiżiti tal-viża jistgħu jerġgħu jiddaħħlu biss għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jew għal ċerti kategoriji ta’ ċittadini tal-Unjoni,

FILWAQT LI JAGĦRFU li l-iffaċilitar tal-viża m’għandhiex twassal għal immigrazzjoni illegali u filwaqt li jagħtu attenzjoni speċjali lis-sigurtà u r-riammissjoni,

FILWAQT LI JQISU l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Protokoll dwar l-acquis ta’ Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma japplikawx għar-Renju Unit u l-Irlanda,

FILWAQT LI JQISU l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka,

QABLU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għan u kamp ta’ applikazzjoni

1.   L-għan ta’ dan il-Ftehim hu li jiffaċilita l-ħruġ ta’ viżi għal żjara intiża ta’ mhux aktar minn 90 jum f’kull perijodu ta’ 180 jum għaċ-ċittadini tal-Armenja.

2.   F’każ li l-Armenja ddaħħal mill-ġdid ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini tal-Unjoni jew għal xi kategoriji minnhom, l-istess faċilitazzjonijiet mogħtija taħt dan il-Ftehim liċ-ċittadini tal-Armenja jkunu awtomatikament, fuq bażi ta’ reċiproċità, japplikaw għaċ-ċittadini konċernati tal-Unjoni,

Artikolu 2

Klawżola Ġenerali

1.   L-iffaċilitar tal-viża provdut f’dan il-Ftehim japplika għaċ-ċittadini tal-Armenja biss safejn ma jkunux eżenti mir-rekwiżit tal-viża bil-liġijiet u r-regolamenti tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, b’dan il-Ftehim jew bi ftehimiet internazzjonali oħra.

2.   Il-liġi nazzjonali tal-Armenja jew tal-Istati Membri jew il-liġi tal-Unjoni għandhom japplikaw fi kwistjonijiet li mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, bħar-rifjut li tinħareġ viża, ir-rikonoxximent ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, evidenza ta’ mezzi ta’ għajxien suffiċjenti u l-miżuri dwar rifjut tad-dħul u ta’ espulsjoni.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan il-Ftehim:

(a)

“Stat Membru” tfisser kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, bl-eċċezzjoni tar-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika tal-Irlanda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq;

(b)

“ċittadin tal-Unjoni” tfisser ċittadin ta’ Stat Membru kif iddefinit fil-punt (a);

(c)

“ċittadin tal-Armenja” tfisser kwalunkwe persuna li jkollha ċ-ċittadinanza tal-Armenja skont il-leġislazzjoni tar-Repubblika tal-Armenja;

(d)

“viża” tfisser awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru fil-konfront ta’ intenzjoni ta’ transitu mit-territorju tal-Istati Membri, jew ta’ żjara intiża fihom ta’ mhux aktar minn 90 jum f’kull perijodu ta’ 180 jum;

(e)

“persuna legalment residenti” tfisser ċittadin tal-Armenja awtorizzat jew intitolat li joqgħod għal aktar minn 90 jum fit-territorju ta’ Stat Membru, abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-leġislazzjoni nazzjonali.

Artikolu 4

Provi dokumentati dwar l-għan tal-vjaġġ

1.   Għall-kategoriji li ġejjin ta’ ċittadini tal-Armenja, id-dokumenti li ġejjin huma biżżejjed sabiex jiġġustifikaw l-għan tal-vjaġġ lejn il-Parti l-oħra:

(a)

għal qraba mill-viċin – konjuġi, ulied (inklużi dawk adottati), ġenituri (inklużi kustodji), nanniet u neputijiet li jżuru ċittadini tal-Armenja li huma legalment residenti fit-territorju tal-Istati Membri jew ċittadini tal-Unjoni residenti fit-territorju tal-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini:

talba bil-miktub mill-persuna ospitanti;

(b)

għal membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali inklużi membri permanenti ta’ tali delegazzjonijiet li, wara stedina uffiċjali indirizzata lill-Armenja, għandhom jipparteċipaw f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti li jsiru fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi:

ittra maħruġa minn awtorità kompetenti tal-Armenja li tikkonferma li l-applikant ikun membru ta’ delegazzjoni tagħha, rispettivament membru permanenti tad-delegazzjoni tagħha, li qed jivvjaġġa lejn it-territorju tal-Parti l-oħra biex jipparteċipa f’dawn l-avvenimenti imsemmija, flimkien ma’ kopja tal-istedina uffiċjali;

(c)

għal tfal tal-iskola, studenti, persuni gradwati u għalliema li jakkumpanjawhom li jivvjaġġaw għall-iskop ta’ studju jew taħriġ edukattiv, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-iskola:

talba bil-miktub jew ċertifikat ta’ reġistrazzjoni mill-università, kulleġġ jew skola ospitanti, jew karti tal-istudenti jew ċertifikati tal-korsijiet li ser jattendu għalihom;

(d)

għal persuni li jkunu qed jivvjaġġaw għal raġunijiet mediċi u l-persuni li jkun jeħtieġ li jakkumpanjawhom:

dokument uffiċjali tal-istituzzjoni medika li jikkonferma l-ħtieġa ta’ kura medika f’din l-istituzzjoni, in-neċessità tal-akkompanjament, u evidenza ta’ mezzi finanzjarji suffiċjenti sabiex jitħallas it-trattament mediku;

(e)

għall-ġurnalisti u l-ekwipaġġ tekniku li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali:

ċertifikat jew dokument ieħor maħruġ minn organizzazzjoni professjonali jew minn min iħaddem lill-applikant, li juri li l-persuna kkonċernata hi ġurnalist kwalifikat u li jiddikjara li l-għan tal-vjaġġ hu li jwettaq xogħol ġurnalistiku jew li juri li l-persuna hi membru tal-ekwipaġġ tekniku li qed jakkumpanja l-ġurnalist f’kapaċità professjonali;

(f)

għal parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali tal-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni ospitanti, mill-awtoritajiet kompetenti, mill-federazzjonijiet sportivi nazzjonali jew mill-Kumitati Olimpiċi nazzjonali tal-Istat Membru;

(g)

għan-nies tan-negozju jew rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tan-negozju:

talba bil-miktub mill-persuna ġuridika jew kumpannija ospitanti, organizzazzjoni jew uffiċċju jew fergħa ta’ tali persuna ġuridika, jew kumpannija jew awtoritajiet statali jew lokali tal-Istati Membri jew kumitati organizzattivi jew wirjiet ta’ kummerċ u industrija, konferenzi u simpożji li jsiru fit-territorji ta’ xi wieħed mill-Istati Membri, approvata mill-awtoritajiet kompetenti skont il-leġislazzjoni nazzjonali;

(h)

għal membri tal-professjonijiet li jkunu qed jipparteċipaw f’wirjiet internazzjonali, konferenzi, simpożji, seminars jew avvenimenti simili:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni ospitanti li tikkonferma li l-persuna kkonċernata qed tipparteċipa fl-avveniment;

(i)

għal rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u persuni mistiedna minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ tal-komunità Armena rreġistrati fl-Istati Membri meta jagħmlu vjaġġi għall-iskopijiet ta’ taħriġ edukattiv, seminars, konferenzi, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju jew programmi ta’ sostenn Pan-Armeni u tal-komunità:

talba mill-miktub maħruġa mill-organizzazzjoni ospitanti, konferma li l-persuna tkun qiegħda tirrappreżenta lill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili jew tipparteċipa f’attivitajiet ta’ sostenn Pan-Armeni jew tal-komunità u ċ-ċertifikat dwar l-istabbiliment ta’ tali organizzazzjoni mir-reġistru rilevanti maħruġ minn awtorità statali skont il-leġislazzjoni nazzjonali;

(j)

għal persuni li jkunu qed jipparteċipaw f’attivitajiet xjentifiċi, akkademiċi, kulturali jew artistiċi, inklużi programmi universitarji u programmi oħra ta’ skambju:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni ospitanti biex jieħdu sehem f’dawk l-attivitajiet;

(k)

għal xufiera li jwasslu tagħbija internazzjonali u servizzi ta’ trasport ta’ passiġġieri lejn it-territorji tal-Istati Membri f’vetturi reġistrati fl-Armenja:

talba bil-miktub mill-assoċjazzjoni nazzjonali (il-union) ta’ kumpanniji tat-trasport tal-Armenja li jipprovdu għal trasport internazzjonali bit-triq, li tiddikjara l-għan, l-itinerarju, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(l)

għal parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ skambju organizzati minn bliet ġemellati u entitajiet muniċipali oħrajn:

talba bil-miktub mill-Kap tal-Amministrazzjoni/mis-Sindku ta’ dawn l-ibliet jew awtoritajiet muniċipali;

(m)

għal żjarat f’ċimiterji militari u ċivili:

dokument uffiċjali li jikkonferma l-eżistenza u l-preservazzjoni tal-qabar kif ukoll ir-relazzjoni familjali jew oħra bejn l-applikant u l-persuna midfuna.

2.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu t-talba bil-miktub tinkludi l-punti li ġejjin:

(a)

għall-persuna mistiedna: isem u kunjom, data tat-twelid, sess, ċittadinanza, numru tal-passaport, ħin u għan tal-vjaġġ, numru ta’ daħliet u fejn rilevanti l-isem tal-konjuġi u tat-tfal li qed jakkumpanjaw lill-persuna mistiedna;

(b)

għall-persuna li tistieden: isem, kunjom u indirizz;

(c)

għall-persuna ġuridika, kumpannija jew organizzazzjoni li tistieden: l-isem u l-indirizz sħaħ u:

jekk it-talba ssir minn organizzazzjoni jew awtorità, l-isem u l-pożizzjoni tal-persuna li tiffirma t-talba;

jekk il-persuna li tistieden hija persuna ġuridika jew kumpannija jew uffiċċju jew fergħa ta’ tali persuna ġuridika jew kumpannija stabbilita fit-territorju ta’ Stat Membru, in-numru tar-reġistrazzjoni kif mitlub mil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat.

3.   Għall-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kategoriji kollha tal-viżi jinħarġu skont il-proċedura simplifikata mingħajr ma tkun meħtieġa l-ebda ġustifikazzjoni, invit jew validazzjoni ulterjuri dwar l-għan tal-vjaġġ, previst mil-leġislazzjoni tal-Partijiet.

Artikolu 5

Il-ħruġ ta’ viżi għal dħul multiplu

1.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postazzjonijiet konsulari tal-Istati Membri għandhom joħorġu viżi għal dħul multiplu b’terminu ta’ validità ta’ ħames (5) snin għal dawn il-kategoriji ta’ persuni:

(a)

konjuġi, tfal (inklużi dawk adottati), li jkunu taħt l-età ta’ 21 sena jew ikunu dipendenti, u ġenituri (inklużi kustodji), li jkunu qed iżuru ċittadini tal-Armenja li jkunu legalment residenti fl-Istati Membri, jew ċittadini tal-Unjoni residenti fit-territorju tal-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini;

(b)

membri ta’ gvernijiet nazzjonali u reġjonali u tal-Qorti Kostituzzjonali u tal-Qorti Suprema, jekk ma jkunux eżentati mill-ħtieġa tal-viża b’dan il-Ftehim, fil-qadi ta’ dmirjiethom;

(c)

membri permanenti ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lill-Armenja, għandhom jipparteċipaw regolarment f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti organizzati fit-territorju tal-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi;

B’deroga, meta l-ħtieġa jew l-intenzjoni ta’ vjaġġar sikwit jew regolari tkun manifestament limitata għal perijodu iqsar, il-perijodu tal-validità tal-viża ta’ dħul multiplu għandu jkun limitat għal dak il-perijodu, partikolarment meta:

fil-każ tal-persuni msemmija fil-punt (a), il-perijodu ta’ validità tal-awtorizzazzjoni għal residenza legali ta’ ċittadini tal-Armenja legalment residenti fl-Unjoni,

fil-każ tal-persuni msemmija fil-punt (b), it-tul ta’ żmien tal-kariga,

fil-każ tal-persuni msemmija fil-punt (c), il-perijodu tal-validità tal-istatus bħala membru permanenti ta’ delegazzjoni uffiċjali,

ikun inqas minn ħames snin.

2.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postazzjonijiet konsulari tal-Istati Membri għandhom joħorġu viżi għal dħul multiplu b’perijodu ta’ validità ta’ sena għal dawn il-kategoriji ta’ ċittadini, dment li matul is-sena ta’ qabel ikunu kisbu mill-inqas viża waħda u jkunu użawha skont il-liġijiet ta’ dħul u residenza fit-territorju tal-Istat li żaru:

(a)

membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lill-Armenja, għandhom jipparteċipaw b’mod regolari f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti li jsiru fit-territorju tal-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi;

(b)

rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u persuni mistiedna minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ tal-komunità Armena reġistrati fl-Istati Membri meta jagħmlu vjaġġi lejn l-Istati Membri għall-iskopijiet ta’ taħriġ edukattiv, seminars, konferenzi, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju jew programmi ta’ sostenn Pan-Armeni u tal-komunità;

(c)

membri tal-professjonijiet li jipparteċipaw f’wirjiet internazzjonali, konferenzi, simpożji, seminars jew avvenimenti simili oħra li jivvjaġġaw regolarment lejn l-Istati Membri;

(d)

persuni li jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali jew artistiċi, inklużi programmi tal-università u programmi oħrajn ta’ skambju li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(e)

studenti u persuni gradwati li jivvjaġġaw regolarment għall-iskop ta’ studju jew taħriġ edukattiv, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju;

(f)

parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ skambju organizzati minn bliet ġemellati u entitajiet muniċipali oħrajn;

(g)

persuni li jeħtieġu li jagħmlu żjarat regolari għal raġunijiet mediċi u l-persuni meħtieġa li jakkumpanjawhom;

(h)

ġurnalisti u l-ekwipaġġ tekniku li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(i)

nies fin-negozju u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet ta’ negozju li jivvjaġġaw regolarment lejn l-Istati Membri;

(j)

parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali tal-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(k)

xufiera li jwasslu tagħbija internazzjonali u servizzi ta’ trasport ta’ passiġġieri lejn it-territorji tal-Istati Membri f’vetturi reġistrati fl-Armenja.

B’deroga mill-ewwel sentenza, fejn il-ħtieġa jew l-intenzjoni li jivvjaġġaw sikwit jew regolarment hija manifestament limitata għal perijodu iqsar, it-tul ta’ żmien tal-validità tal-viża għal dħul multiplu ikun limitat għal dak il-perijodu.

3.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postazzjonijiet konsulari tal-Istati Membri għandhom joħorġu viżi għal dħul multiplu b’perijodu ta’ validità minimu ta’ sentejn (2) u massimu ta’ ħames (5) snin għall-kategoriji ta’ ċittadini msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, dment li fis-sentejn (2) ta’ qabel ikunu wżaw il-viżi għal dħul multiplu għal sena skont il-liġijiet dwar id-dħul u r-residenza fit-territorju tal-Istat li żaru sakemm il-ħtieġa jew l-intenzjoni li jivvjaġġaw sikwit jew regolarment ma tkunx manifestament limitata għal perijodu iqsar, li f’dan il-każ il-perijodu tal-validità tal-viża għal dħul multiplu jkun limitat għal dak il-perijodu.

4.   Il-perijodu totali taż-żjara tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu m’għandux ikun itwal minn 90 jum ghal kull perijodu ta’ 180 jum fit-territorju tal-Istati Membri.

Artikolu 6

Ħlas għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal viża

1.   Il-ħlas għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet tal-viża għandu jammonta għal EUR 35.

Dan l-ammont jista’ jiġi rivedut skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 14(4).

2.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, il-ħlasijiet għall-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-viża jitneħħew għal dawn il-kategoriji ta’ persuni:

(a)

pensjonanti;

(b)

tfal taħt it-12-il sena;

(c)

membri ta’ gvernijiet nazzjonali u reġjonali, u tal-Qorti Kostituzzjonali u tal-Qorti Suprema, jekk ma jkunux eżentati mir-rekwiżit tal-viża b’dan il-Ftehim;

(d)

persuni b’diżabbiltà u l-persuni li jakkumpanjawhom, jekk meħtieġ;

(e)

qraba mill-viċin – konjuġi, ulied (inklużi dawk adottati), ġenituri (inklużi kustodji), nanniet jew neputijiet – ta’ ċittadini tal-Armenja legalment residenti fit-territorju tal-Istati Membri jew ċittadini tal-Unjoni residenti fit-territorju tal-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini;

(f)

membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali inklużi membri permanenti ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lill-Armenja, għandhom jipparteċipaw f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti li jsiru fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi;

(g)

tfal tal-iskola, studenti, studenti gradwati u għalliema li jakkumpanjawhom li jivvjaġġaw għall-iskop ta’ studju jew taħriġ edukattiv, inklużi programmi ta’ skambju kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-iskola;

(h)

ġurnalisti u l-ekwipaġġ tekniku li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(i)

parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali tal-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(j)

rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u persuni mistiedna minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ tal-komunità Armena rreġistrati fl-Istati Membri meta jagħmlu vjaġġi għall-iskopijiet ta’ taħriġ edukattiv, seminars, konferenzi, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju jew programmi ta’ sostenn Pan-Armeni u tal-komunità:

(k)

persuni li jkunu qed jipparteċipaw f’attivitajiet xjentifiċi, akkademiċi, kulturali jew artistiċi, inklużi programmi universitarji u programmi oħra ta’ skambju;

(l)

persuni li jkunu ppreżentaw dokumenti li jippruvaw il-ħtieġa li jivvjaġġaw għal raġunijiet umanitarji, inkluż biex jirċievu trattament mediku urġenti u l-persuna li takkumpanjahom, jew li jattendu funeral ta’ qarib mill-viċin, jew biex iżuru qarib mill-viċin li għandu mard serju.

3.   Jekk Stat Membru jikkoopera ma’ fornitur tas-servizzi estern bl-iskop ta’ ħruġ ta’ viża, il-fornitur tas-servizzi estern jista’ jitlob ħlas għas-servizz. Dan il-ħlas għandu jkun proporzjonat ma’ kemm ikun nefaq il-fornitur tas-servizzi estern waqt it-twettiq tal-ħidmiet tiegħu, u ma għandux ikun aktar minn EUR 30. L-Istati Membri għandhom iżommu l-possibbiltà għall-applikanti kollha li jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom direttament fil-konsulati tagħhom.

Għall-Unjoni, il-fornitur estern tas-servizzi għandu jwettaq l-operazzjonijiet tiegħu skont il-Kodiċi dwar il-Viżi u fir-rispett sħiħ tal-leġislazzjoni Armena.

Artikolu 7

Tul tal-proċeduri għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għall-viża

1.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postazzjonijiet konsulari tal-Istati Membri jieħdu deċiżjoni fuq it-talba li tinħareġ viża fi żmien għaxart (10) ijiem mid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa għall-ħruġ tal-viża.

2.   Il-perijodu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-viża jista’ jkun estiż sa 30 jum f’każijiet individwali, notevolment meta jkun jinħtieġ aktar skrutinju tal-applikazzjoni.

3.   Il-perijodu biex tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjoni għal viża jista’ jitnaqqas għal jumejn (2) ta’ xogħol jew inqas f’każijiet urġenti.

4.   Jekk l-applikanti jkunu obbligati jiksbu appuntament għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni, l-appuntament iseħħ, bħala regola, fi żmien ġimagħtejn mid-data ta’ meta jkun intalab l-appuntament. F’każijiet ta’ urġenza ġġustifikati, l-applikanti għandhom jitħallew mill-konsulat jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom mingħajr appuntament, jew jingħata appuntament minnufih.

Artikolu 8

Tluq f’każ ta’ dokumenti mitlufa jew misruqa

Iċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-Armenja li jkunu tilfu d-dokumenti ta’ identità tagħhom, jew li jkunu nsterqulhom dawn id-dokumenti waqt iż-żjara tagħhom fit-territorju tal-Armenja jew tal-Istati Membri, jistgħu jħallu t-territorju tal-Armenja jew tal-Istati Membri fuq il-bażi ta’ dokumenti ta’ identità validi li jippermettulhom il-qsim tal-konfini, maħruġa minn missjonijiet diplomatiċi jew postazzjonijiet konsulari tal-Istati Membri jew tal-Armenja mingħajr ebda viża jew awtorizzazzjoni oħra.

Artikolu 9

Estensjoni tal-viża f’ċirkostanzi eċċezzjonali

Iċ-ċittadini tal-Armenja li ma jkollhomx il-possibblità li jħallu t-territorju tal-Istati Membri fiż-żmien stabbilit fil-viżi tagħhom minħabba raġunijiet ta’ force majeure jew umanitarji għandu jkollhom il-perijodu ta’ validità tal-viżi tagħhom estiż mingħajr ħlas skont il-leġislazzjoni applikata mill-Istat Membru li jkun qed jilqa’, għall-perijodu meħtieġ għar-ritorn tagħhom lejn l-Istat ta’ residenza tagħhom.

Artikolu 10

Passaporti diplomatiċi

1.   Iċ-ċittadini tal-Armenja detenturi ta’ passaporti diplomatiċi validi jistgħu jidħlu fit-territorji tal-Istati Membri, joħorġu minnhom jew jivvjaġġaw minn ġo fihom mingħajr viżi.

2.   Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu joqogħdu mingħajr viża fit-territorji tal-Istati Membri għal perijodu li ma jaqbiżx id-90 jum f’kull perijodu ta’ 180 jum.

Artikolu 11

Validità territorjali tal-viżi

Soġġetti għar-regoli u r-regolamenti nazzjonali dwar is-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri u soġġetti għar-regoli tal-Unjoni dwar viżi b’validità territorjali limitata, iċ-ċittadini tal-Armenja għandhom ikunu intitolati li jivvjaġġaw fit-territorju tal-Istati Membri fuq bażi ugwali maċ-ċittadini tal-Unjoni.

Artikolu 12

Kumitat Konġunt għall-ġestjoni tal-Ftehim

1.   Il-Partijiet għandhom iwaqqfu Kumitat Konġunt ta’ esperti (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”), magħmul minn rappreżentanti tal-Unjoni u tal-Armenja. L-Unjoni għandha tkun rappreżentata mill-Kummissjoni, assistita minn esperti mill-Istati Membri.

2.   Il-Kumitat, b’mod partikolari, għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

(b)

jissuġġerixxi emendi jew żidiet għal dan il-Ftehim;

(c)

isolvi t-tilwim li jirriżulta mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet f’dan il-Ftehim.

3.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ kull meta jkun meħtieġ, fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet u għall-inqas darba f’sena.

4.   Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Artikolu 13

Ir-relazzjoni ta’ dan il-Ftehim ma’ Ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri u l-Armenja

Mid-dħul fis-seħħ tiegħu, dan il-Ftehim għandu jieħu preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe ftehimiet bilaterali jew multilaterali jew arranġamenti konklużi bejn l-Istati Membri individwali u l-Armenja, safejn id-dispożizzjonijiet ta’ dawn il-ftehimiet jew arranġamenti jkopru kwistjonijiet li huma indirizzati minn dan il-Ftehim.

Artikolu 14

Klawżoli finali

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi rratifikat jew approvat mill-Partijiet skont il-proċeduri rispettivi tagħhom u għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li l-proċeduri msemmija hawn taħt ikunu tlestew.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ biss fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Armenja dwar ir-riammissjoni jekk din id-data tkun wara d-data prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Dan il-Ftehim huwa konkluż għal perijodu ta’ żmien indefinit, sakemm ma jkunx terminat skont il-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi emendat bi ftehim bil-miktub bejn il-Partijiet. L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ wara li l-Partijiet ikunu avżaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri interni tagħhom li huma meħtieġa għal dan l-għan.

5.   Kull Parti tista’ tissospendi dan il-Ftehim parzjalment jew kollu kemm hu għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali u protezzjoni tas-saħħa pubblika. Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni tiġi nnotifikata lill-Parti l-oħra mhux aktar tard minn 48 siegħa qabel ma tidħol fis-seħħ. Il-Parti li tkun issospendiet l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandha tgħarraf minnufih lill-Parti l-oħra malli r-raġunijiet għas-sospensjoni ma jkunux għadhom japplikaw.

6.   Kull Parti tista’ tittermina dan il-Ftehim billi tavża lill-Parti l-oħra bil-miktub. Dan il-Ftehim ma jibqax fis-seħħ 90 jum wara d-data ta’ tali notifika.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2012, f’żewġ kopji bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol, l-Isvediż, u l-Armen, b’kull wieħed minn dawn it-testi ikun awtentiku bl-istess mod.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOLL

għall-ftehim dwar l-Istati Membri li ma japplikawx bis-sħiħ l-acquis ta’ Schengen

Dawk l-Istati Membri li huma marbuta bl-acquis ta’ Schengen iżda li għadhom ma joħorġux il-viżi ta’ Schengen, filwaqt li jistennew id-deċiżjoni rilevanti tal-Kunsill f’dan is-sens, għandhom joħorġu viżi nazzjonali li l-validità tagħhom hija limitata għat-territorju tagħhom stess.

Skont id-Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija, minn Ċipru u mir-Rumanija ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-finijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom (1), ittieħdu miżuri armonizzati sabiex jiġi ssimplifikat it-transitu ta’ detenturi ta’ viżi ta’ Schengen u ta’ permessi ta’ residenza ta’ Schengen madwar it-territorju tal-Istati Membri li għadhom ma japplikawx bis-sħiħ l-acquis ta’ Schengen.


(1)  ĠU L 161, 20.6.2008, p. 30.


Dikjarazzjoni konġunta dwar l-artikolu 10 tal-ftehim dwar passaporti diplomatiċi

Kemm l-Unjoni kif ukoll l-Armenja tista’ tinvoka sospensjoni parzjali tal-ftehim u partikolarment tal-Artikolu 10, skont il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 14(5), jekk l-implimentazzjoni tal-Artikolu 10 tkun abbużata mill-Parti l-oħra jew twassal għal theddida għas-sigurtà pubblika.

Fil-każ ta’ sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 10, iż-żewġ Partijiet għandhom jibdew konsultazzjonijiet fil-qafas tal-Kumitat Konġunt stabbilit bil-Ftehim bil-ħsieb li jsolvi l-problemi li jwasslu għal sospensjoni.

Bħala prijorità, iż-żewġ Partijiet jiddikjaraw l-impenn tagħhom sabiex jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà għall-passaporti diplomatiċi, partikolarment billi jintegraw identifikanti bijometriċi. Għall-Unjoni, dan ikun żgurat f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u għall-bijometriċi f’passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (1).


(1)  ĠU L 153M, 7.6.2006, p. 375.


Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar dokumenti li għandhom jitressqu meta ssir l-applikazzjoni għal viżi għal żjajjar qosra

L-Unjoni Ewropea ser tintensifika l-isforzi u tirsisti biex tfassal, qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Armenja dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi, lista ta’ rekwiżiti minimi sabiex tiżgura li l-applikanti Armeni jingħataw informazzjoni bażika koerenti u uniformi, skont il-punt (a) tal-Artikolu 47(1) tal-Kodiċi dwar il-Viżi, u huma meħtieġa jissottomettu, bħala prinċipju, l-istess dokumenti ta’ sostenn.

L-informazzjoni msemmija hawn fuq għandha tiġi disseminata b’mod wiesgħa (fuq it-tabelli ta’ informazzjoni ta’ konsulati, f’fuljetti, fuq websites, eċċ.).


Dikjarazzjoni konġunta dwar id-Danimarka

Il-Partijiet jieħdu nota li dan il-Ftehim ma japplikax għall-proċeduri tal-ħruġ ta’ viżi mill-missjonijiet diplomatiċi u s-servizzi konsulari tad-Danimarka.

F’ċirkostanzi bħal dawn, ikun xieraq li l-awtoritajiet tad-Danimarka u tal-Armenja jikkonkludu, bla dewmien, ftehim bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f’termini simili għall-Ftehim bejn l-Unjoni u l-Armenja.


Dikjarazzjoni konġunta dwar ir-Renju Unit u l-Irlanda

Il-Partijiet jinnotaw li dan il-Ftehim preżenti ma japplikax għat-territorju tar-Renju Unit u l-Irlanda.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, ikun xieraq li l-awtoritajiet tar-Renju Unit, l-Irlanda u l-Armenja jikkonkludu ftehimiet bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi.


Dikjarazzjoni Konġunta li tikkonċerna l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvizzera u l-Liechtenstein

Il-Partijiet jieħdu nota tar-relazzjoni mill-qrib bejn l-Unjoni u l-Isvizzera, l-Islanda, il-Liechtenstein, u n-Norveġja, b’mod partikolari bis-saħħa tal-Ftehimiet tat-18 ta’ Mejju 1999 u tas-26 ta’ Ottubru 2004 dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, ikun xieraq li l-awtoritajiet tal-Isvizzera, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja, u l-Armenja, jikkonkludu, mingħajr dewmien, ftehimiet bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f’termini simili għall-Ftehim bejn l-Unjoni u l-Armenja.


Dikjarazzjoni konġunta dwar il-kooperazzjoni rigward dokumenti tal-ivvjaġġar

Il-Partijiet jaqblu li l-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 12 tal-Ftehim, meta jkun qed jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Ftehim, għandu jevalwa l-impatt tal-livell ta’ sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar rispettivi dwar il-funzjonament tal-Ftehim. Għal dan il-għan, il-Partijiet jaqblu li jinformaw lil xulxin b’mod regolari dwar il-miżuri li jkunu ttieħdu biex tiġi evitata l-proliferazzjoni ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, billi jiġu żviluppati l-aspetti tekniċi tas-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar kif ukoll dwar il-proċess tal-personalizzazzjoni tal-ħruġ ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar.