22009A0630(03)

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir

Official Journal L 169 , 30/06/2009 P. 0017 - 0022


Ftehim

bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa "il-Komunità" u

IR-REPUBBLIKA TAL-MAWRIZJU, minn hawn ‘il quddiem imsejħa "il-Mawrizju"

minn hawn ‘il quddiem konġuntement imsejħa "il-Partijiet Kontraenti";

BIL-ĦSIEB li jiġu żviluppati ulterjorment relazzjonijiet ta’ ħbiberija bejn il-partijiet Kontraenti u bix-xewqa li jiġi ffaċilitat l-ivvjaġġar billi jiġi żgurat dħul u soġġorn għal perjodu qasir mingħajr viża għaċ-ċittadini tagħhom,

WARA LI KKUNSIDRAW ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1932/2006 tal- 21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viżi fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa [1], inter alia billi jittrasferixxi sitt pajjiżi terzi, inkluż il-Mawrizju fil-lista ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti mill-ħtieġa tal-viża għal soġġorni qosra fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE),

FILWAQT LI HUMA KONXJI li l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1932/2006 jistipula li għal dawn is-sitt pajjiżi, l-eżenzjoni mill-ħtieġa tal-viża għandha tapplika biss mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ ftehim dwar l-eżenzjoni tal-viża li għandu jiġi konkluż mill-Komunità Ewropea mal-pajjiżi in kwistjoni,

FILWAQT LI JAGĦRFU li ċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha huma eżentati mill-ħtieġa tal-viża meta jivvjaġġaw lejn il-Mawrizju għal perjodu ta’ sittin jum,

FILWAQT LI JIXTIEQU li jitħares il-prinċipju ta’ trattament ugwali taċ-ċittadini kollha tal-UE,

WARA LI JIKKUNSIDRAW li l-persuni li jivvjaġġaw għall-skopijiet ta’ attività bi ħlas matul is-soġġorn qasir tagħhom mhumiex koperti b’dan il-ftehim u għalhekk għal din il-kategorija r-regoli relevanti tal-liġi tal-Komunità u tal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri u tal-liġi nazzjonali tal-Mawrizju dwar l-obbligu jew l-eżenzjoni tal-viża u għall-aċċess għal impjieg jibqgħu japplikaw,

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, u l-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma japplikawx għar-Renju Unit u l-Irlanda,

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għan

Dan il-Ftehim jipprevedi vjaġġar mingħajr viża għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tal-Mawrizju meta jivvjaġġaw lejn it-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra għall-perjodu massimu ta’ tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim:

(a) "L-Istati Membri" għandha tfisser kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda;

(b) "ċittadin tal-Unjoni Ewropea" għandha tfisser ċittadin ta’ Stat Membru kif deskritt fil-punt (a);

(c) "ċittadin tal-Mawrizju" għandha tfisser kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza tal-Mawrizju;

(d) "iż-żona ta’ Schengen" għandha tfisser iż-żona mingħajr fruntieri interni li jinkludu t-territorji tal-Istati Membri kif definit fil-punt (a) li japplikaw l-acquis ta’ Schengen fl-intier tiegħu;

Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni

1. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li għandhom passaport ordinarju, diplomatiku jew tas-servizz/uffiċjali, li hu validu u maħruġ minn Stat Membru, jistgħu jidħlu u jibqgħu mingħajr viża fit-territorju tal-Mawrizju għall-perjodu ta’ soġġorn kif definit fl-Artikolu 4(1).

Iċ-ċittadini tal-Mawrizju li għandhom passaport ordinarju, diplomatiku jew tas-servizz/uffiċjali, li hu validu u maħruġ mill-Mawrizju, jistgħu jidħlu u jibqgħu mingħajr viża fit-territorju tal-Istati Membri għall-perjodu ta’ soġġorn kif definit fl-Artikolu 4(2).

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-persuni li jivvjaġġaw għal skopijiet ta’ attivitajiet bi ħlas.

Għal din il-kategorija ta’ persuni, kull Stat Membru jista’ jiddeċidi b’mod individwali li jimponi l-ħtieġa tal-viża fuq iċ-ċittadini tal-Mawrizju jew li jirtirha skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 539/2001.

Għal din il-kategorija ta’ persuni, il-Mawrizju jista’ jiddeċidi dwar il-ħtieġa tal-viża jew l-eżenzjoni tal-viża għaċ-ċittadini ta’ kull Stat Membru b’mod individwali skont il-liġi nazzjonali tiegħu.

3. L-eżenzjoni tal-viża prevista minn dan il-Ftehim għandha tapplika bla ħsara għal-liġijiet tal-Partijiet Kontraenti dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u tas-soġġorn qasir. L-Istati Membri u l-Mawrizju jirriżervaw id-dritt li jirrifjutaw id-dħul jew is-soġġorn qasir fit-territorji tagħhom jekk waħda jew aktar minn dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux sodisfatti.

4. L-eżenzjoni tal-viża tapplika irrespettivament mill-metodu ta’ trasport użat biex tinqasam il-fruntiera tal-Partijiet Kontraenti.

5. Kwistjonijiet mhux koperti minn dan il-Ftehim għandhom jkunu koperti mil-liġi Komunitarja, il-liġi nazzjonali, tal-Istati Membri jew bil-liġi nazzjonali tal-Mawrizju.

Artikolu 4

Tul tas-soġġorn

1. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jibqgħu fit-territorju tal-Mawrizju għal perjodu massimu ta’ tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur wara d-data ta’ meta jkunu daħlu l-ewwel darba fit-territorju tal-pajjiż.

2. Iċ-ċittadini tal-Mawrizju jistgħu jibqgħu fiż-żona ta’ Schengen għal perjodu massimu ta’ tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur wara d-data ta’ meta jkunu daħlu l-ewwel darba fit-territorju ta’ kwalunkwe Stat Membru li japplika l-acquis ta’ Schengen fl-intier tiegħu. Dan il-perjodu ta’ tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur għandu jkun ikkalkulat b’mod indipendenti minn kwalunkwe soġġorn fi Stat Membru li għadu ma japplikax l-acquis ta’ Schengen fl-intier tiegħu.

Iċ-ċittadini tal-Mawrizju jistgħu jibqgħu għal perjodu massimu ta’ tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur wara d-data ta’ meta jkunu daħlu l-ewwel darba fit-territorju ta’ kwalunkwe Stat Membru li japplika l-acquis ta’ Schengen fl-intier tiegħu, indipendentament mill-perjodu ta’ soġġorn ikkalkulat għaż-żona ta’ Schengen.

3. Dan il-ftehim ma jaffetwax il-possibbiltà għall-Mawrizju u għall-Istati Membri li jestendu l-perjodu ta’ soġġorn għal aktar minn tliet xhur skont il-liġi nazzjonali u l-liġi Komunitarja.

Artikolu 5

Applikazzjoni territorjali

1. Fir-rigward tar-Repubblika Franċiża, id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw biss għat-territorju Ewropew tar-Repubblika Franċiża.

2. Fir-rigward tar-Renju tal-Olanda, id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw biss għat-territorju Ewropew u tar-Renju tal-Olanda.

Artikolu 6

Kumitat Konġunt għall-ġestjoni tal-Ftehim

1. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jistabbilixxu Kumitat Konġunt ta’ esperti (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat"), magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità Ewropea u minn rappreżentanti tal-Mawrizju. Il-Komunità għandha tkun irrappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea.

2. Il-Kumitat għandu jkollu, inter alia, dawn il-kompiti:

(a) jossorvelja l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

(b) jissuġġerixxi emendi jew żidiet għal dan il-Ftehim;

(c) isolvi disputi naxxenti mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

3. Il-Kumitat għandu jitlaqqa’ kull meta jkun meħtieġ fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet Kontraenti.

4. Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Artikolu 7

Relazzjoni bejn dan il-Ftehim u ftehimiet bilaterali eżistenti għall-eżenzjoni mill-viża bejn l-Istati Membri u l-Mawrizju

Dan il-Ftehim għandu jkollu preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe ftehimiet bilaterali jew arranġamenti konklużi bejn l-Istati Membri individwali u tal-Mawrizju, safejn id-dispożizzjonijiet tagħhom ikopru kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet finali

1. Dan il-Ftehim għandu jiġi ratifikat jew approvat mill-Partijiet Kontraenti skont il-proċeduri interni rispettivi tagħhom u għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data meta l-Partijiet Kontraenti jinnotifikaw lil xulxin li l-proċeduri msemmija hawn fuq tlestew.

2. Dan il-Ftehim qed jiġi konkluż għal perjodu ta’ żmien indefinit, kemm-il darba ma jintemmx skont il-paragrafu 5.

3. Dan il-Ftehim jista’ jiġi emendat bi ftehim bil-miktub mill-Partijiet Kontraenti. L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ wara li l-Partijiet Kontraenti jkunu nnotifikaw lil xulxin bit-twettiq tal-proċeduri interni tagħhom li huma meħtieġa għal dan il-għan.

4. Kull Parti Kontraenti tistà tissospendi l-Ftehim kollu jew parti minnu, b’mod partikolari, għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, protezzjoni ta’ sigurtà nazzjonali u protezzjoni ta’ saħħa pubblika, immigrazzjoni illegali jew introduzzjoni mill-ġdid tal-ħtieġa tal-viża minn kull Parti Kontraenti. Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni għandha tkun notifikata lill-Parti Kontraenti mhux aktar tard minn xahrejn qabel jidħol fis-seħħ il-Ftehim. Il-Parti Kontraenti li tkun issospendiet l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandha tgħarraf immedjatament lill-Parti l-oħra ladarba r-raġunijiet għas-sospensjoni ma jkunux japplikaw aktar.

5. Kull Parti Kontraenti tista’ ttemm dan il-Ftehim billi tavża bil-miktub lill-Parti l-oħra. Dan il-Ftehim għandu jieqaf jiffunzjona 90 jum wara d-data ta’ din in-notifika.

6. Il-Mawrizju tista’ tissospendi jew ittemm dan il-Ftehim biss, fir-rigward tal-Istati Membri kollha tal-Komunità Ewropea.

7. Il-Komunità tistà tissospendi jew ittemm, dan il-Ftehim biss, fir-rigward tal-Istati Membri kollha tagħha.

Magħmul fi Brussell, duplikatament, fit- 28 ta’ Mejju 2009 fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Żvediża, Taljana u Ungeriża, b’kull wieħed minn dawn it-testi jkun ugwalment awtentiku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

+++++ TIFF +++++

[1] ĠU L 405, 30.12.2006, p. 23.

--------------------------------------------------