18.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 339/115


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 123/2008

tas-7 ta' Novembru 2008

li temenda l-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b'mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XXI tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 108/2008 tas-26 ta' Settembru 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (formulazzjoni mill-ġdid) (2) għandu jkun inkorporat fil-Ftehim.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 iħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 (3), li hu inkorporat fil-Ftehim u li konsegwentement għandu jitħassar skont il-Ftehim,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness XXI tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

It-test tal-punt 1 (ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Eurotom) Nru 58/97) għandu jkun mibdul b'dan li ġej:

32008 R 0295: Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (formulazzjoni mill-ġdid) (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Il-Liechtenstein hu eżentat milli jiġbor id-dejta meħtieġa minn dan ir-Regolament bl-eċċezzjoni tal-modulu ddettaljat tal-istatistika strutturali dwar id-demografija tan-negozju skont l-Artikolu 3(2)(i).

Għandu jipprovdi d-dejta meħtieġa għall-ewwel darba għas-sena 2009.”

2.

Dan li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 20c (Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“, kif emendat b'li ġej:

32008 R 0295: Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 (ĠU L 97, 9.4.2008. p. 13).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 295/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-8 ta' Novembru 2008, bil-kondizzjoni li n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ikunu saru lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 7 ta’ Novembru 2008.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

L-A.S.T. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ĠU L 309, 20.11.2008, p. 37.

(2)  ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13.

(3)  ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1.

(*)  M'huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.