21.8.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 223/47


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 50/2008

tal-25 ta’ April 2008

li temenda l-Anness VII (Rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki professjonali) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness VII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 142/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 (1).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1430/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Annessi II u III tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (2) għandu jkun inkorporat mal-Ftehim.

(3)

It-titlu “Master of Science fl-Arkitettura (MScArch)”, li skond il-Komunikazzjoni 2008/C 27/09 ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza ta’ l-EFTA (3) jissodisfa l-kriterji stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 85/384/KEE (4), għandu jiżdied skond l-adozzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE li tikkonċerna lil-Liechtenstein.

(4)

Awtorità ġdida “Landlæknir” (id-Direttur Mediku għas-Saħħa) hi kompetenti li toħroġ liċenzji lill-persunal tas-saħħa fl-Iżlanda.

(5)

L-Anness VII mal-Ftehim għandu jiġi simplifikat billi jitneħħew l-intestaturi u l-punti vojta u billi jiġu nnumerati mill-ġdid il-punti li baqa’,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness VII tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Il-punt 1 (id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

L-inċiż li ġej għandu jiġi miżjud:

“—

32007 R 1430: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1430/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3).”

(ii)

L-adozzjoni (D) għandha tkun emendata skond kif ġej:

(a)

Fir-rigward tal-Liechtenstein l-annotazzjonijiet segwenti għandhom jiżdiedu fit-tabella taħt il-paragrafu (g)(i):

 

“—

Master of Science fl-Arkitettura (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003”

(b)

Fir-rigward ta’ l-Iżlanda, il-kliem “Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” fit-tabella taħt il-paragrafu (a)(i) għandhom jiġi sostitwiti bil-kelma “Landlækni”.

(c)

Fir-rigward ta’ l-Iżlanda, il-kliem “Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” fit-tabella taħt il-paragrafu (a)(ii) għandhom jiġi sostitwiti bil-kelma “Landlækni”.

(2)

Għandhom jitneħħew l-intestaturi C (l-Attivitajiet mediċi u paramediċi), D (l-Arkitettura) u K (Oħrajn), inklużi s-sotto-intestaturi u l-punti relatati.

(3)

Għandhom jitneħħew il-punti 59 sa 65 u 67 sa 74, inklużi l-intestaturi.

(4)

Għandhom jitneħħew il-punti 1a sa 1c, 20 sa 26, 29 u 31 sa 57.

(5)

Għandhom jiġi nnumerati mill-ġdid bħala punti 1a, 3, 4, 5 u 6 il-punti 1d, 27, 28, 30 u 66.

(6)

L-intestatura E (il-Kummerċ u l-intermedjarji) għandha tkun innumerata mill-ġdida bħala l-intestatura C.

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 1430/2007 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-26 ta’ April 2008, sakemm ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali ta‘ l-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment ŻEE tiegħu.

Magħmula fi Brussell, 25 ta’ April 2008.

Għall-Kumitat Konġunt ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 100, 10.4.2008, p. 70

(2)  ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU C 27, 31.1.2008, p. 30.

(4)  ĠU L 223, 21.8.1985, p. 15.

(*)  Ebda obbligi kostituzzjonali m’huma indikati.