22002A1230(01)

Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra

Official Journal L 352 , 30/12/2002 P. 0001 - 1450
Official Journal L 352 , 30/12/2002 P. 0003 - 1450
Edizzjoni Speċjali biċ-Ċek Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali biċ-Ċek Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bl-Estonjan Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bl-Estonjan Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bl-Ungeriż Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bl-Ungeriż Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bil-Litwan Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bil-Litwan Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bil-Letton Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bil-Letton Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bil-Malti Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bil-Malti Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bil-Pollakk Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bil-Pollakk Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bis-Slovakk Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bis-Slovakk Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450
Edizzjoni Speċjali bis-Sloven Chapter 11 Volume 45 P. 122 - 123
Edizzjoni Speċjali bis-Sloven Chapter 11 Volume 53 P. 3 - 1450


Ftehim

li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra [1]

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Partijiet Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejħa "l-Istati Membri", u

L-KOMUNITÀ EWROPEA, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejħa "il-Komunità",

min-naħa l-waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAĊ-ĊILI, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejħa "ċ-Ċili",

min-naħa l-oħra,

WAQT LI JIKKUNSIDRAW ir-rabtiet tradizzjonali bejn il-Partijiet u b'referenza partikolari għal dak li ġej:

- wirt kulturali komuni u l-konnessjonijiet stretti storiċi, politiċi u ekonomiċi li jgħaqqduhom;

- impenn sħiħ tagħhom għar-rispett għal prinċipji demokratiċi u għad-drittijiet fundamentali umani stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

- ir-rabta tagħhom mal-prinċipji ta' l-istat tad-dritt u ta' governanza tajba;

- il-bżonn tal-promozzjoni tal-progress ekonomiku u soċjali għan-nies tagħhom, meta jitqies l-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli u ta' ħtiġiet ambjentali ta' protezzjoni;

- ix-xewqa tat-tkabbir tal-kwadru ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-integrazzjoni reġjonali Amerikana Latina bl-iskop ta' kontribuzzjoni għal assoċjazzjoni strateġika bejn iż-żewġ reġjuni kif previst fid-Dikjarazzjoni adottata fil-Laqgħa għolja tal-Kapijiet ta' l-Istat u tal-Gvern ta' l-Amerka Latina u tal-Karibew u ta' l-Unjoni Ewropea f'Rio de Janeiro fit-28 ta' Ġunju 1999;

- l-importanza tat-tisħiħ tad-djalogu politiku regolari dwar kwistjonijiet bilaterali u internazzjonali ta' interess reċiproku, kif diġà stabbilit fid-Dikjarazzjoni Konġunta li hija parti mill-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni bejn il-Partijiet tal-21 ta' Ġunju 1996, hawnhekk iżjed ‘il quddiem magħruf bħala "l-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni";

- l-importanza li l-Partijiet jagħtu lil:

- = kordinazzjoni tal-posizzjonijiet tagħhom u l-involviment f'inizjattivi konġunti fil-fora internazzjonali xierqa;

- = il-prinċipji u l-valuri stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Finali tal-Laqgħa għolja Dinjija għall-Iżvilupp Soċjali miżmum f'Kopenagen f'Marzu ta' l-1995;

- = il-prinċipji u r-regoli li jirregolaw il-kummerċ internazzjonali, b'mod partikolari l-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (il-"WTO") u l-ħtieġa li jiġu applikati dawn ir-regoli b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju;

- = l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' terroriżmu u l-impenn li jiġu stabbiliti strumenti effettivi internazzjonali sabiex tiġi assigurata l-eradikazzjoni tiegħu;

- ix-xewqa ta' djalogu kulturali sabiex jintlaħaq ftehim reċiproku aħjar bejn il-Partijiet, u sabiex jinżammu r-rabtiet eżistenti tradizzjonali, kulturali u naturali bejn iċ-ċittadini taż-żewġ Partijiet;

- l-importanza tal-Ftehim ta' Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u ċ-Ċili ta' l-20 ta' Diċembru 1990 u tal-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni fis-sostenn u ż-żamma ta' l-implimentazzjoni ta' dawn il-proċessi u prinċipji,

IL-PARTIJIET IDDEĊIDEW LI JIKKONKLUDU DAN IL-FTEHIM:

TAQSIMA I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U ISTITUZZJONALI

TITOLU I

IN-NATURA U L-QASAM TA' APPLIKAZZJONI TAL-FTEHIM

Artikolu 1

Il-Prinċipji

1. Ir-Rispett għal prinċipji demokratiċi u tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u għall-prinċipju ta' l-istat tad-dritt li hu l-bażi tal-politika interna u internazzjonali tal-Partijiet u li jikkostitwixxi element essenzjali ta' dan il-Ftehim.

2. Il-promozzjoni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u d-distribuzzjoni ugwali tal-benefiċċji ta' l-Assoċjazzjoni huma l-prinċipji gwida għall-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

3. Il-partijiet jaffermaw mill-ġdid ir-rabta tagħhom mal-prinċipju ta' governanza tajba.

Artikolu 2

Il-miri u l-iskop ta' applikazzjoni

1. Dan il-Ftehim jistabbilixxi Assoċjazzjoni Politika u Ekonomika bejn il-Partijiet, ibbażata fuq ir-reċiproċità, l-interess komuni u l-approfondiment tar-relazzjoni fl-oqsma kollha ta' applikazzjoni.

2. Dan il-proċess ta' assoċjazzjoni ser itejjeb ir-relazzjonijiet u koperazzjoni bejn il-Partijiet meta jagħmel użu mill-korpi maħluqa b'dan il-Ftehim.

3. Dan il-Ftehim ikopri, b'mod partikolari l-oqsma politiċi, kummerċjali, ekonomiċi u finanzjarji, xjentifiċi, teknoloġiċi, soċjali, kulturali u ta' koperazzjoni. Jista' jiġi estiż għal oqsma oħra li għandhom jiġu miftiehma mill-Partijiet.

4. Skond il-miri definiti fuq, dan il-Ftehim jipprovdi għal dan li ġej:

(a) it-titjib ta' djalogu politiku dwar kwistjonijiet bilaterali u internazzjonali ta' interess reċiproku permezz ta' laqgħat fuq livelli differenti;

(b) it-tisħiħ ta' koperazzjoni fl-oqsma politiċi, kummerċjali, ekonomiċi u finanzjarji, xjentifiċi, teknoloġiċi, soċjali, kulturali u ta' koperazzjoni, kif ukoll ta' oqsma oħra ta' interess reċiproku;

(ċ) it-titjib tal-parteċipazzjoni ta' kull Parti fi programmi kwadru, fi programmi speċifiċi u f'attivitajiet oħra tal-Parti l-oħra, sa fejn permess mill-proċeduri interni ta' kull Parti li jirregolaw l-aċċess għall-programmi u l-attivitajiet ikkonċernati, skond it-Taqsima III, u

(d) l-espansjoni u d-diversifikazzjoni tar-relazzjonijiet bilaterali kummerċjali bejn il-Partijiet skond id-disposizzjonijiet tal-WTO u mal-miri u d-disposizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fit-Taqsima IV.

TITOLU II

KWADRU ISTITUZZJONALI

Artikolu 3

Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni

1. Kunsill ta' Assoċjazzjoni hawn stabbilit għandu jissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jiltaqa' f'livell ministerjali f'intervalli regolari, li ma jeċċedux perjodu ta' sentejn, u straordinarjament kull meta ċ-ċirkostanzi jeħtieġu hekk, jekk il-Partijiet jiftiehmu.

2. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jeżamina kull kwistjoni ta' importanza li toħroġ fil-kwadru ta' dan il-Ftehim, kif ukoll kull kwistjoni bilaterali, multilaterali jew internazzjonali ta' interess komuni.

3. Il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandu wkoll jeżamina proposti u rakkomandazzjonijiet mill-partijiet għat-titjib ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 4

Il-Komposizzjoni u r-regoli ta' proċedura

1. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jkun kompost, min-naħa l-waħda, mill-President tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, assistit mis-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli, mill-Presidenza suċċessiva, minn Membri oħra tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea jew ir-rappreżentanti tagħhom u minn Membri tal-Kummissjoni Ewropea, u, min-naħa l-oħra, tal-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin taċ-Ċili.

2. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli propji ta' proċedura.

3. Il-Membri tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jistgħu jirranġaw sabiex jiġu rappreżentati, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

4. Il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandu jiġi ppresedut b'rotazzjoni minn Membru tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u mill-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin taċ-Ċili, skond id-disposizzjonijiet stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 5

Il-Poter tad-deċiżjonijiet

1. Sabiex jintlaħqu l-miri ta' dan il-Ftehim, il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jkollu l-poter li jieħu deċiżjonijiet fil-każijiet previsti f'dan il-Ftehim.

2. Id-deċiżjonijiet meħuda għandhom jorbtu lill-Partijiet, li għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiġu implimentati skond ir-regoli interni ta' kull Partit.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa.

4. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jadotta deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet bi ftehim reċiproku bejn il-Partijiet.

Artikolu 6

Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni

1. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi assistit fit-twettieq tal-funzjonijiet tiegħu minn Kumitat ta' Assoċjazzjoni magħmul minn rappreżentanti tal-Membri tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, min-naħa l-waħda, u rappreżentanti tal-Gvern taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, normalment f'livelli ta' uffiċjali għolja.

2. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ġenerali ta' dan il-Ftehim.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

4. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkollu l-poter li jieħu deċiżjonijiet fil-każijiet previsti f'dan il-Ftehim jew meta dan il-poter ġie delegat lilu mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni. F'dan il-każ il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5.

5. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu ġeneralment jiltaqa' darba fis-sena għal reviżjoni ġenerali ta' l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, f'data u b'aġenda miftiehma bil-quddiem mill-Partijiet, fi Brussel f'sena waħda u fiċ-Ċili f'sena oħra. Jistgħu jissejħu laqgħat speċjali, bi ftehim reċiproku, fuq talba ta' xi waħda mill-Partijiet. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi ppresedut b'rotazzjoni minn rappreżentant minn kull waħda mill-Partijiet.

Artikolu 7

Kumitati Speċjali

1. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi assistit fit-twettieq tal-funzjonijiet tiegħu mill-Kumitati Speċjali stabbiliti f'dan il-Ftehim.

2. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jistabbilixxi kull Kumitat Speċjali.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jadotta r-regoli ta' proċedura li jiddeterminaw il-komposizzjoni u l-funzjoni ta' dawn il-kumitati u kif għandhom jiffunzjonaw, sa fejn mhux provdut minn dan il-Ftehim.

Artikolu 8

Id-Djalogu Politiku

Id-Djalogu Politiku bejn il-Partijiet għandu jitmexxa fil-kwadru previst fit-Taqsima II.

Artikolu 9

Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni

1. Huwa hawnhekk stabbilit Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni. Għandu jkun forum għal membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kungress Nazzjonali taċ-Ċili (Congreso Nacional de Chile) sabiex jiltaqgħu u jiskambjaw opinjonijiet. Għandu jiltaqa' f'intervalli li hu stess għandu jiddetermina.

2. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jikkonsisti f'membri tal-Parlament Ewropew, minn naħa, u ta' membri tal-Kungress Nazzjonali taċ-Ċili (Congreso Nacional de Chile), min-naħa l-oħra.

3. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu.

4. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi ppresedut minn rappreżentant tal-Parlament Ewropew u rappreżentant tal-Kungress Nazzjonali taċ-Ċili (Congreso Nacional de Chile), skond id-disposizzjonijiet stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

5. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni jista' jitlob mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni informazzjoni rilevanti li tirrigwarda l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, u l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jagħti lill-Kumitat l-informazzjoni mitluba.

6. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi infurmat bid-deċiżjonijiet u bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni.

7. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni.

Artikolu 10

Kumitat Konġunt Konsultattiv

1. Kumitat Konġunt Konsultattiv hu hawnhekk stabbilit bil-funzjoni ta' l-assistenza lill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni sabiex jiġu promossi d-djalogu u l-koperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet varji ekonomiċi u soċjali tas-soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea u dawk fiċ-Ċili. Dan id-djalogu u koperazzjoni għandhom jinkludu l-aspetti kollha soċjali u ekonomiċi tar-relazzjonijiet bejn il-Komunità u ċ-Ċili, kif jirriżultaw fil-kuntest ta' l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim. Il-Kumitat jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar kwistjonjiet li jirriżultaw f'dawn l-oqsma.

2. Il-Kumitat Konġunt Konsultattiv għandu jkun magħmul minn numru ugwali ta' membri u mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ta' l-Unjoni Ewropea, min-naħa l-waħda, u minn membri ta' l-istituzzjoni korrispondenti li jitrattaw kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali fir-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra.

3. Il-Kumitat Konġunt Konsultattiv għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu fuq bażi ta' konsultazzjoni mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jew, għall-iskopijiet tal-promozzjoni tad-djalogi bejn ir-rappreżentanti varji ekonomiċi u soċjali, fuq l-inizjattiva proprja.

4. Il-Kumitat Konġunt Konsultattiv għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 11

Is-Soċjetà Ċivili

Il-Partijiet jippromwovu wkoll laqgħat regolari tar-rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili ta' l-Unjoni Ewropea u taċ-Ċili, inklużi l-komunità akkademika, l-imsieħba soċjali u ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex jinżammu infurmati bl-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim u jinġabru s-suġġerimenti tagħhom għat-titjib tiegħu.

TAQSIMA II

ID-DJALOGU POLITIKU

Artikolu 12

Il-Miri

1. Il-Partijiet jiftiehmu li jsaħħu d-djalogu regolari tagħhom dwar kwistjonijiet bilaterali u internazzjonali ta' interess reċiproku. Jimmiraw li jsaħħu u jinfurzaw dan id-djalogu politiku bl-iskop li tiġi konsolidata l-Assoċjazzjoni stabbilita b'dan il-Ftehim.

2. Il-mira prinċipali tad-djalogu politiku bejn il-Partijiet hija l-promozzjoni, d-disseminazzjoni, l-iżvilupp ulterjuri u d-difiża komuni ta' valuri demokratiċi, bħar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertà ta' l-individwu u l-prinċipji ta' l-istat tad-dritt, bħala bażi ta' soċjetà demokratika.

3. Għal dan l-iskop, il-Partijiet għandhom jiddiskutu u jiskambjaw informazzjoni dwar inizjattivi komuni li għandhom x'jaqsmu ma' kull kwistjoni ta' interess reċiproku u kull kwistjoni internazzjonali oħra bl-iskop li jiġu segwiti miri komuni, b'mod partikolari, is-sigurtà, l-istabbilità, id-demokrazija u l-iżvilupp reġjonali.

Artikolu 13

Mekkaniżmi

1. Il-Partijiet jiftiehmu li d-djalogu politiku tagħhom għandu jieħu l-forma ta':

(a) laqgħat regolari bejn Kapijiet ta' l-Istat u tal-Gvern;

(b) laqgħat perjodiċi bejn Ministri ta' l-Affarijiet Barranin;

(ċ) laqgħat bejn Ministri oħra sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet ta' interess komuni f'każijiet fejn il-Partijiet jikkunsidraw li dawn il-laqgħat jirriżultaw f'relazzjonijiet iktar mill-qrib;

(d) laqgħat annwali bejn uffiċjali għolja taż-żewġ Partijiet.

2. Il-Partijiet għandhom jiddeċiedu dwar il-proċeduri li għandhom jintużaw għal-laqgħat imsemmija fuq.

3. Il-Laqgħat perjodiċi tal-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin imsemmija fil-paragrafu 1(b) għandhom isiru jew fil-Kunsill ta' Assoċjazzjoni stabbilit bl-Artikolu 3, jew f'okkażjonijiet oħra miftiehma ta' livell ekwivalenti.

4. Il-Partijiet għandhom ukoll jagħmlu użu massimu tal-kanali diplomatiċi.

Artikolu 14

Il-Koperazzjoni fil-qasam tal-politika barranija u ta' sigurtà.

Il-Partijiet għandhom, sa fejn possibbli, jikkordinaw il-posizzjonijiet tagħhom u jidħlu għal inizjattivi konġunti fil-fora internazzjonali xierqa, u jikkoperaw fil-qasam tal-politika barranija u ta' sigurtà.

Artikolu 15

Koperazzjoni kontra t-terroriżmu

Il-Partijiet jiftiehmu li jikkoperaw fil-ġlieda kontra t-terroriżmu skond il-konvenzjonjiet internazzjonali u skond il-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom. Għandhom jagħmlu hekk b'mod partikolari:

(a) fil-kwadru ta' l-implimentazzjoni sħiħa tar-Riżoluzzjoni 1373 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u Riżoluzzjonijiet rilevanti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti, konvenzjonijiet internazzjonali u strumenti;

(b) bl-iskambju ta' informazzjoni dwar gruppi ta' terroristi u n-networks tagħhom ta' sostenn skond il-liġi internazzjonali u domestika;

(ċ) bl-iskambju ta' opinjonijiet dwar mezzi u metodi wżati sabiex issir il-ġlieda kontra t-terroriżmu, inklużi oqsma tekniċi u t-taħriġ, u bl-iskambju ta' esperjenzi fir-rigward tal-prevenzjoni tat-terroriżmu.

TAQSIMA III

IL-KOPERAZZJONI

Artikolu 16

Miri ġenerali

1. Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu koperazzjoni mill-qrib immirata inter alia lejn:

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali sabiex jintlaħqu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, u r-rispett għal drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali;

(b) il-promozzjoni ta' l-iżvilupp soċjali, li għandu jimxi id f'id ma' l-iżvilupp ekonomiku u mal-protezzjoni ta' l-ambjent. Il-Partijiet għandhom jagħtu prijorità partikolari lir-rispett għal drittijiet bażiċi soċjali;

(ċ) l-istimolu ta' sinerġiji produttivi, ħolqien ta' opportunitajiet ġodda għal negozju u investiment u l-promozzjoni tal-kompetittività u l-innovazzjoni;

(d) iż-żieda fil-livell u l-approfondiment ta' azzjonijiet ta' koperazzjoni, waqt li titqies ir-relazzjoni ta' Assoċjazzjoni bejn il-Partijiet.

2. Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza ta' koperazzjoni ekonomika, finanzjarja u teknika, bħala mezz ta' kontribuzzjoni lejn l-implimentazzjoni tal-miri u l-prinċipji derivati minn dan il-Ftehim.

TITOLU I

IL-KOPERAZZJONI EKONOMIKA

Artikolu 17

Il-Koperazzjoni industrijali

1. Il-Koperazzjoni industrijali għandha ssostni u tippromwovi miżuri ta' politika industrijali sabiex jiġu żviluppati u konsolidati l-isforzi tal-Partijiet u jiġi stabbilit approċċ dinamiku, integrat u deċentralizzat għall-ġestjoni ta' koperazzjoni industrijali, sabiex jinħoloq ambjent favorevoli għas-servizz ta' l-interessi reċiproċi tagħhom.

2. Il-miri ċentrali għandhom ikunu:

(a) li jitjiebu l-kuntatti bejn l-operaturi ekonomiċi tal-Partijiet, bl-iskop ta' l-identifikazzjoni tas-setturi ta' interess komuni, speċjalment fil-qasam ta' koperazzjoni industrijali, trasferimenti ta' teknoloġija, kummerċ u investiment;

(b) sabiex jissaħħu u jiġu promossi d-djalogu u l-iskambji ta' esperjenza bejn networks ta' operaturi ekonomiċi Ewropej u taċ-Ċili;

(ċ) il-promozzjoni ta' proġetti industrijali ta' koperazzjoni, inklużi proġetti li jirriżultaw mill-proċess ta' privatizzazzjoni u/jew il-ftuħ ta' l-ekonomija taċ-Ċili; dawn jistgħu ikopru l-istabbiliment ta' forom ta' infrastruttura stimulati mill-investiment Ewropew permezz ta' koperazzjoni industrijali bejn kummerċi; u

(d) it-tisħiħ ta' l-innovazzjoni, id-diversifikazzjoni, il-modernizzazzjoni, l-iżvilupp u l-kwalità tal-prodott fin-negozji.

Artikolu 18

Koperazzjoni fil-qasam ta' l-istandards, regolamenti tekniċi u proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità

1. Il-Koperazzjoni dwar standards, regolamenti tekniċi u valutazzjoni ta' konformità hija mira prinċipali sabiex jiġu evitati u mnaqqsa barrieri tekniċi għall-kummerċ u sabiex jiġi assigurat il-funzjonament soddisfaċenti ta' liberalizzazzjoni tal-kummerċ kif previst fit-Taqsima IV, Titolu II.

2. Il-Koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tfittex li tippromwovi sforzi f':

(a) koperazzjoni regolatorja;

(b) kompatibilità ta' regolamenti tekniċi fuq bażi ta' standards internazzjonali u Ewropej; u

(ċ) assistenza teknika sabiex jinħoloq network ta' korpi ta' stima ta' konformità fuq bażi mhux diskriminatorja.

3. Fil-prattika, il-koperazzjoni għandha:

(a) tinkoraġġixxi kull miżura mmirati lejn it-tnaqqis tal-vojt bejn il-Partijiet fl-oqsma ta' stima ta' konformità u standardizzazzjoni;

(b) tipprovdi sostenn organizzattiv bejn il-Partijiet sabiex jinżamm l-istabbiliment ta' networks u korpi reġjonali, u tiżdied il-kordinazzjoni ta' politika sabiex jiġi promoss approċċ komuni għall-użu ta' standards internazzjonali u reġjonali u regolamenti tekniċi simili u proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità; u

(ċ) tinkoraġġixxi kull miżura mmirata lejn it-titjib tal-konverġenza u tal-kompatibilità bejn is-sistema rispettiva tal-Partijiet fl-oqsma msemmija fuq, inkluża t-trasparenza, prattiċi regolatorji tajbin u l-promozzjoni ta' standards ta' kwalità għal prodotti u prattiċi ta' negozju.

Artikolu 19

Il-Koperazzjoni fil-qasam ta' l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

1. Il-Partijiet għandhom jippromwovu ambjent favorevoli għall-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs).

2. Il-Koperazzjoni għandha tikkonsisti, fost azzjonijiet oħra, f':

(a) assistenza teknika;

(b) konferenzi, seminarji, prospetti għal opportunitajiet industrijali u tekniċi, parteċipazzjoni f'laqgħat u f'fieri ġenerali u settorali;

(ċ) il-promozzjoni ta' kuntatti bejn operaturi ekonomiċi, li jinkoraġġixxu investiment konġunt u l-istabbiliment ta' proġetti konġunti u networks ta' informazzjoni permezz ta' programmi orizzontali eżistenti;

(d) il-faċilitazzjoni ta' aċċess għall-finanzjament, li tipprovdi informazzjoni u tistimola l-innovazzjoni.

Artikolu 20

Koperazzjoni fil-qasam tas-servizzi

In konformità mal-Ftehim Ġenerali WTO dwar in-Negozju fis-Servizzi (il-"GATS") u fil-limiti ta' l-oqsma proprji ta' kompetenza, il-Partijiet għandhom jappoġġaw u jintensifikaw koperazzjoni ma' xulxin, li tirrifletti l-importanza dejjem tikber ta' servizzi fl-iżvilupp u fit-tkabbir ta' l-ekonomiji tagħhom. Il-Koperazzjoni mmirata lejn il-promozzjoni u l-iżvilupp u d-diversifikazzjoni ta' produttività u kompetittività fis-settur ta' servizz taċ-Ċili għandha titjieb. Il-Partijiet għandhom jiddeterminaw is-setturi li fuqhom tikkonċentra l-koperazzjoni, u għandhom ukoll jiffukaw fuq il-mezzi disponibbli għal dan l-iskop. L-Attivitajiet għandhom jiġu diretti partikolarment lejn SMEs u lejn il-faċilitazzjoni ta' l-aċċess tagħhom għal fonti ta' kapital u teknoloġija tas-suq. F'dik il-konnessjoni, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-promozzjoni tal-kummerċ bejn il-Partijiet u pajjiżi terzi.

Artikolu 21

Il-Promozzjoni ta' l-investiment

1. Il-mira ta' koperazzjoni għandha tkun li l-Partijiet ikunu megħjuna jippromwovu, fil-limiti tal-kompetenza proprja, klima favorevoli u stabbli ta' investiment reċiproku.

2. Il-Koperazzjoni għandha tkopri b'mod partikolari dan li ġej:

(a) l-istabbiliment ta' mekkaniżmi għall-għoti ta' informazzjoni, l-identifikazzjoni u d-disseminazzjoni ta' regoli u opportunitajiet ta' investiment;

(b) l-iżvilupp ta' kwadru legali għall-Partijiet li jiffavorixxi l-investiment, permezz ta' konklużjoni, meta xieraq, ta' ftehim bilaterali bejn l-Istati Membri u ċ-Ċili għall-promozzjoni u l-protezzjoni ta' l-investiment u sabiex tiġi evitata it-tassazzjoni doppja;

(ċ) l-inkorporazzjoni ta' attivitajiet ta' assistenza teknika għat-taħriġ ta' inizjattivi bejn l-aġenziji tal-gvern tal-Partijiet li jitrattaw il-kwistjoni; u

(d) l-iżvilupp ta' proċeduri uniformi u simplifikati amministrattivi.

Artikolu 22

Koperazzjoni fil-qasam ta' l-enerġija

1. Il-mira tal-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tkun li jiġu konsolidati relazzjonijiet ekonomiċi f'setturi prinċipali bħall-idroelettriċità, iż-żejt u l-gass, l-enerġija li tiġġedded, teknoloġija biex tiġi salvagwardata l-enerġija u l-elettrifikazzjoni rurali.

2. Fost il-miri tal-koperazzjoni għandu jkun hemm:

(a) skambji ta' informazzjoni fil-forom kollha adattati, inkluż l-iżvilupp ta' bażijiet tad-data li jintużaw minn istituzzjonijiet taż-żewg Partijiet, u taħriġ u konferenzi;

(b) trasferimenti ta' teknoloġija;

(ċ) studji djanjostiċi, analiżi komparattivi u implimentazzjoni ta' programmi minn istituzzjonijiet miż-żewġ Partijiet;

(d) involviment ta' operaturi pubbliċi u privati miż-żewg reġjuni fl-iżvilupp teknoloġiku u proġetti ta' infrastruttura komuni, inklużi networks ma' pajjiżi oħra fir-reġjun;

(e) konklużjoni, meta xierqa, ta' ftehim speċifiku f'oqsma prinċipali ta' interess reċiproku; u

(f) assistenza għal istituzzjonijiet taċ-Ċili li jitrattaw kwistjonijiet ta' l-enerġija u l-formulazzjoni ta' politika ta' l-enerġija.

Artikolu 23

It-Trasport

1. Il-Koperazzjoni għandha tiffoka fuq ir-ristrutturazzjoni u l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' trasport taċ-Ċili, it-titjib tal-moviment ta' passiġġieri u merkanzija u l-provvediment ta' aċċess aħjar għas-swieq tat-trasport urban, ta' l-arja, marittimu, bil-ferrovija u stradali bil-perfezzjonament tal-ġestjoni ta' trasport mill-punti operattivi u amministrattivi u bil-promozzjoni ta' standards ta' operazzjoni.

2. Il-Koperazzjoni għandha tkopri kwistjonijiet inklużi dawn li ġejjin:

(a) skambji ta' informazzjoni dwar il-politika tal-Partijiet, speċjalment fir-rigward tat-trasport urban u l-interkonnessjoni u l-interoperabilità ta' networks multimodali tat-trasport u kwistjonijiet oħra ta' interess reċiproku;

(b) programmi ta' taħriġ fl-ekonomija, fil-leġislazzjoni u fi kwistjonijiet tekniċi għal operaturi ekonomiċi u għal uffiċjali anzjani fl-amministrazzjoni pubblika; u

(ċ) proġetti ta' koperazzjoni għat-trasferiment ta' teknoloġija Ewropea fis-Sistema Globali tan-Navigazzjoni tas-Satelliti u ċentri urbani pubbliċi tat-trasport.

Artikolu 24

Koperazzjoni dwar is-setturi agrikoli u rurali u miżuri sanitarji u fitosanitarji

1. Koperazzjoni f'dan il-qasam hija maħsuba sabiex issostni u tistimola miżuri ta' politika agrikola sabiex jiġu promossi u konsolidati l-isforzi tal-Partijiet lejn żvilupp sostenibbli agrikolu u agrikolu u rurali.

2. Il-koperazzjoni għandha tiffoka fuq il-bini ta' kapaċità, l-infrastruttura u t-trasferiment tat-teknoloġija, billi jiġu indirizzati kwistjonijiet bħal:

(a) proġetti speċifiċi mmirati lejn is-sostenn ta' miżuri sanitarji, fitosanitarji, ambjentali u tal-kwalità ta' l-ikel, meta titqies il-leġislazzjoni fis-seħħ għaż-żewġ Partijiet, in konformità mar-regoli tal-WTO u organizzazzjonijiet kompetenti internazzjonali oħra;

(b) id-diversifikazzjoni u l-istrutturar mill-ġdid ta' setturi agrikoli;

(ċ) l-iskambju reċiproku ta' informazzjoni, inkluża dik li tikkonċerna l-iżvilupp tal-politika agrikola tal-Partijiet;

(d) assistenza teknika għat-titjib tal-produttività u l-iskambju ta' teknoloġiji alternattivi ta' l-uċuh;

(e) esperimenti xjentifiċi u teknoloġiċi;

(f) miżuri mmirati lejn it-titjib tal-kwalità ta' prodotti agrikoli u s-sostenn ta' attivitajiet ta' promozzjoni tal-kummerċ;

(g) assistenza teknika għat-tisħiħ ta' sistemi ta' kontroll sanitarji u fitosanitarji, bl-iskop tas-sostenn sa fejn jista' jkun tal-promozzjoni ta' ftehim ta' ekwivalenza u rikonoxximent reċiproku.

Artikolu 25

Is-Sajd

1. Waqt li titqies l-importanza tal-politika tas-sajd fir-relazzjonijiet bejniethom, il-Partijiet jintrabtu li jiżviluppaw kollaborazzjoni ekonomika u teknika iktar mill-qrib, li twassal possibilment għal ftehim bilaterali u/jew multilaterali li jkopri s-sajd fl-ibħra barra x-xtut.

2. Barra minn hekk, il-Partijiet jenfasizzaw l-importanza li jagħtu lit-twettieq ta' l-impenji reċiproċi speċifikati fl-Arranġament li ffirmaw fil-25 ta' Jannar 2001.

Artikolu 26

Il-Koperazzjoni Doganali

1. Il-Partijiet għandhom jippromwovu u jiffaċilitaw koperazzjoni bejn is-servizzi rispettivi doganali tagħhom sabiex jiġi assigurat li l-miri stabbiliti fl-Artikolu 79 jintlaħqu, partikolarment sabiex tiġi garantita s-simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali; il-faċilitazzjoni ta' kummerċ leġittimu waqt li jinżammu l-kapaċitajiet ta' kontroll tagħhom.

2. Mingħajr preġudizzju għall-koperazzjoni stabbilita minn dan il-Ftehim, assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi fi kwistjonijiet doganali għandha tkun konformi mal-Protokoll tat-13 ta' Ġunju 2001 dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Doganali għall-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni.

3. Il-koperazzjoni għandha tirriżulta fost affarijiet oħra, fil-:

(a) provvista ta' assistenza teknika, inkluża meta xierqa, l-organizzazzjoni ta' seminarji u l-postazzjoni ta' apprendisti;

(b) l-iżvilupp u t-tqassim ta' l-aħjar prattiċi; u

(ċ) t-titjib u s-simplifikazzjoni ta' kwistjonijiet doganali li jirrelataw għall-aċċess għas-suq u għar-regoli ta' oriġini u għall-proċeduri doganali relatati għalihom.

Artikolu 27

Koperazzjoni fil-qasam ta' l-istatistika

1. L-iskop prinċipali għandu jkun li jiġu approssimati metodi, sabiex il-Partijiet ikunu jistgħu jużaw l-istatistiċi ta' xulxin dwar kummerċ f'beni u servizzi u iktar ġenerali dwar kull qasam kopert minn dan il-Ftehim li għalih huma miġbura statistiċi.

2. Il-Koperazzjoni għandha tiffoka fuq:

(a) l-omologazzjoni ta' metodi statistiċi għall-ġenerazzjoni ta' indikaturi li huma paragunabbli bejn il-Partijiet;

(b) skambji xjentifiċi u teknoloġiċi ma' istituzzjonijiet statistiċi ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u ma' l-Eurostat;

(ċ) riċerka statistika diretta lejn l-iżvilupp ta' metodi komuni għall-ġbir, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-data;

(d) l-organizzazzjoni ta' seminarji u workshops; u

(e) programmi statistiċi ta' taħriġ, li jinkludu pajjiżi oħra tar-reġjun.

Artikolu 28

Koperazzjoni fil-qasam ta' l-Ambjent

1. Il-mira tal-koperazzjoni għandha tkun li jiġu inkoraġġiti l-konservazzjoni u t-titjib ta' l-ambjent, il-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni u d-degradazzjoni ta' riżorsi naturali u ekosistemi, u użu razzjonali ta' dan ta' l-aħħar fl-interessi ta' żvilupp sostenibbli.

2. F'dan ir-rigward, dawn li ġejjin huma partikolarment sinifikanti:

(a) ir-relazzjoni bejn il-faqar u l-ambjent;

(b) l-impatt ambjentali ta' attivitajiet ekonomiċi;

(ċ) problemi ambjentali u l-ġestjoni ta' l-użu ta' l-art;

(d) proġetti għat-tisħiħ ta' l-istrutturi u l-politika ambjentali taċ-Ċili;

(e) skambji ta' informazzjoni, teknoloġija u esperjenza f'oqsma li jinkludu standards u mudelli ambjentali, taħriġ u edukazzjoni;

(f) edukazzjoni u taħriġ ambjentali sabiex ċittadini jiġu involuti iktar; u

(g) assistenza teknika u programmi konġunti reġjonali ta' riċerka.

Artikolu 29

Il-protezzjoni tal-Konsumatur

Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tfittex li l-programmi tal-protezzjoni tal-konsumatur fil-Partijiet issir kompatibbli, u għandha sa fejn possibbli tkopri:

(a) li l-leġislazzjoni dwar il-konsumatur tkun iktar kompatibbli sabiex jiġu evitati barrieri għall-kummerċ;

(b) li jiġu stabbiliti u żviluppati sistemi reċiproċi ta' informazzjoni għal merkanzija perikoluża, u l-interkonnessjoni ta' dawk is-sistemi (sistemi ta' twissija malajr);

(ċ) skambji ta' informazzjoni u esperti, u l-inkoraġġiment ta' koperazzjoni bejn il-korpi tal-konsumatur taż-żewġ Partijiet; u

(d) l-organizzazzjoni ta' proġetti għal taħriġ u assistenza teknika.

Artikolu 30

Protezzjoni tad-Data

1. Il-Partijiet jiftiehmu li jikkoperaw dwar il-protezzjoni ta' data personali sabiex jitjieb il-livell tal-protezzjoni u jiġu evitati ostakoli għall-kummerċ li jeħtieġ traferimenti ta' data personali.

2. Koperazzjoni dwar protezzjoni ta' data personali tista' tinkludi assistenza teknika fil-forma ta' skambju ta' informazzjoni u esperti u l-istabbiliment ta' programmi u proġetti konġunti.

Artikolu 31

Djalogu makroekonomiku

1. Il-Partijiet għandhom jippromwovu skambji ta' informazzjoni dwar il-politika u x-xejriet makroekonomiċi rispettivi tagħhom, u skambji ta' esperjenza li tirrigwarda l-kordinazzjoni ta' politika makroekonomika fil-kuntest ta' integrazzjoni reġjonali.

2. B'konsiderazzjoni ta' dan l-iskop, il-Partijiet għandhom ifittxu djalogu iktar profond bejn l-awtoritajiet tagħhom dwar kwistjonijiet makroekonomiċi, sabiex jiġu skambjati ideat u opinjonijiet dwar kwistjonijiet bħall-:

(a) istabilizzazzjoni makroekonomika;

(b) konsolidazzjoni ta' finanzi pubbliċi;

(ċ) politika tat-taxxa;

(d) politika monetarja;

(e) politika u r-regolamentazzjoni finanzjarja;

(f) integrazzjoni finanzjarja u l-ftuħ tal-kont kapitali;

(g) politika tar-rata tal-kambju;

(h) arkitettura internazzjonali finanzjarja u r-riforma tas-sistema monetarja internazzjonali; u

(i) l-kordinazzjoni ta' politika makroekonomika.

3. Il-metodi ta' implimentazzjoni ta' din il-koperazzjoni għandhom jinkludu:

(a) laqgħat bejn awtoritajiet kompetenti f'materja ta' makroekonomija;

(b) l-organizzazzjoni ta' seminars u konferenzi;

(ċ) il-provvediment ta' opportunitajiet ta' taħriġ, fejn hemm id-domanda; u

(d) il-produzzjoni ta' studji dwar kwistjonijiet ta' interess reċiproku.

Artikolu 32

Drittijiet ta' proprjetà intellettwali

1. Il-Partijiet jiftiehmu li jikkoperaw, skond il-kapaċitajiet proprji, fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-prattika, mal-promozzjoni, mad-disseminazzjoni, mat-tqassim, mal-ġestjoni, ma' l-armonizzazzjoni, mal-protezzjoni u ma' l-applikazzjoni effettiva ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, il-prevenzjoni ta' abbużi ta' dawn id-drittijiet, il-ġlieda kontra l-falsità u l-piraterija, u l-istabbiliment u t-tisħiħ ta' organizzazzjonijiet nazzjonali għall-kontroll u l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet.

2. Il-Koperazzjoni teknika tista' tiffoka fuq attività waħda jew iktar minn dawn elenkati hawn taħt:

(a) pariri leġislattivi: kummenti dwar abbozzi ta' liġijiet li għandhom x'jaqsmu mad-disposizzjonijiet ġenerali u l-prinċipji bażiċi tal-konvenzjonjiet internazzjonali elenkati fl-Artikolu 170, id-drittijiet ta' l-awtur u drittijiet relatati, trademarks, indikazzjonijiet ġeografiċi, espressjonijiet tradizzjonali jew dikjarazzjonijiet kumplimentari ta' kwalità, diżinni industrijali, privattivi, diżinni ta' preżentazzjoni (topografiji) ta' ċirkwiti integrati, il-protezzjoni ta' informazzjoni li mhijiex żvelata, il-kontroll ta' prattiċi antikompetittivi f'liċenzi kontrattwali, applikazzjoni u kwistjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

(b) pariri dwar il-modi ta' l-organizzazzjoni ta' l-infrastruttura amministrattiva, bħal uffiċċji ta' privattivi u soċjetajiet tal-ġbir;

(ċ) taħriġ fil-qasam ta' l-amministrazzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali u tekniċi ta' ġestjoni;

(d) taħriġ speċifiku ta' mħallfin u Uffiċjali Doganali u tal-Pulizija, sabiex l-applikazzjoni tal-liġijiet tkun iktar effettiva; u

(e) attivitajiet biex titqajjem kuxjenza għas-settur privat u s-soċjetà ċivili.

Artikolu 33

Akkwisti pubbliċi

Il-Koperazzjoni bejn il-Partijiet f'dan il-qasam għandha tfittex li tipprovdi assistenza teknika dwar kwistjonijiet konnessi ma' l-akkwisti pubbliċi, b'attenzjoni speċjali għal-livell muniċipali.

Artikolu 34

Koperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu

1. Il-Partijiet għandhom jippromwovu koperazzjoni reċiproka fl-iżvilupp tat-turiżmu.

2. Din il-koperazzjoni għandha tiffoka fuq:

(a) proġetti maħsuba sabiex joħolqu u jikkonsolidaw prodotti u servizzi tat-turisti ta' interess reċiproku jew li għandhom attrazzjoni għal swieq oħra ta' interess reċiproku;

(b) konsolidazzjoni ta' flussi ta' turisti b'distanza twila;

(ċ) rinforz ta' kanali tal-promozzjoni tat-turiżmu;

(d) taħriġ u edukazzjoni fit-turiżmu;

(e) assistenza teknika u proġetti pilota għall-iżvilupp ta' turiżmu b'interess speċjali;

(f) skambji ta' informazzjoni dwar il-promozzjoni tat-turiżmu, l-ippjanar integrali ta' destinazzjonijiet turistiċi u tal-kwalità ta' servizzi; u

(g) l-użu ta' strumenti ta' promozzjoni għall-iżvilupp ta' turiżmu f'livell lokali.

Artikolu 35

Koperazzjoni fis-settur tat-tħaffir

Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu koperazzjoni dwar it-tħaffir, l-iktar permezz ta' ftehim immirat lejn:

(a) iż-żamma ta' skambji ta' informazzjoni u esperjenza, fl-applikazzjoni ta' teknoloġiji nodfa fil-proċessi produttivi tat-tħaffir.

(b) il-promozzjoni ta' sforzi konġunti għall-iżvilupp ta' inizjattivi xjentifiċi u teknoloġiċi fil-qasam tat-tħaffir.

TITOLU II

IX-XJENZA, IT-TEKNOLOĠIJA U S-SOĊJETÀ TA' L-INFORMAZZJONI

Artikolu 36

Koperazzjoni dwar ix-xjenza u t-teknoloġija

1. Il-miri ta' koperazzjoni dwar ix-xjenza u t-teknoloġija, mwettqa fl-interess reċiproku taż-żewġ Partijiet u bi qbil mal-politika tagħhom, partikolarment fir-rigward tar-regoli għall-użu ta' proprjetà intellettwali li tirriżulta mir-riċerka, għandhom ikunu:

(a) id-djalogu tal-politika u l-iskambji ta' informazzjoni xjentifika u teknoloġika u esperjenza f'livell reġjonali, partikolarment fir-rigward ta' politika u programmi;

(b) il-promozzjoni ta' relazzjonijiet li jservu bejn il-komunitajet xjentifiċi taż-żewġ Partijiet; u

(ċ) it-tkabbir ta' attivitajiet sabiex jiġu promossi r-rabta, l-innovazzjoni u t-trasferiment ta' teknoloġija bejn l-imsieħba Ewropej u taċ-Ċili.

2. Għandha titqiegħed emfasi speċjali fuq il-bini tal-potenzjal tal-bniedem bħala l-bażi reali għal żmien twil ta' eċċellenza xjentifika u teknoloġika u l-ħolqien ta' rabtiet permanenti bejn kemm komunitajiet xjentifiċi kif ukoll teknoloġiċi, fiż-żewġ livelli nazzjonali u reġjonali.

3. Il-forom li ġejjin ta' koperazzjoni għandhom jiġu nkoraġġiti:

(a) proġetti konġunti applikati ta' riċerka f'oqsma ta' interess komuni, b'parteċipazzjoni attiva minn intrapriżi kummerċjali meta xieraq;

(b) skambji ta' riċerkaturi għall-promozzjoni ta' preparazzjoni ta' proġetti, taħriġ u riċerka ta' livell ogħli;

(ċ) laqgħat xjentifiċi konġunti sabiex jinżammu skambji ta' informazzjoni u interazzjoni u sabiex jiġu identifikati oqsma għal riċerka konġunta;

(d) il-promozzjoni ta' attivitajiet marbuta ma' studji bil-quddiem xjentifiċi u teknoloġiċi li jikkontribwixxu għal żvilupp għal żmien twil taż-żewġ Partijiet; u

(e) l-iżvilipp ta' rabtiet bejn is-setturi pubbliċi u privati.

4. Barra minn dan, il-valutazzjoni ta' xogħol konġunt u d-disseminazzjoni ta' riżultati għandhom jiġu promossi.

5. Istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, ċentri ta' riċerka u setturi produttivi, inklużi SME, fuq iż-żewġ naħat għandhom jiġu involuti f'din il-koperazzjoni b'mod xieraq.

6. Il-Partijiet għandhom jippromwovu il-parteċipazzjoni ta' l-entitajiet rispettivi tagħhom fil-programmi rispettivi xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom f'insegwiment ta' eċċellenza xjentifika ta' benefiċċju u skond id-disposizzjonijiet rispettivi tagħhom li jirregolaw il-parteċipazzjoni ta' entitajiet ġuridiċi minn pajjiżi terzi.

Artikolu 37

Is-Soċjetà ta' l-informazzjoni, it-teknoloġija ta' l-informazzjoni u t-telekomunikazzjonijiet

1. It-tekonoloġija ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjonijiet huma setturi prinċipali f'soċjetà moderna u huma ta' importanza vitali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali u t-titjib mingħajr xkiel għas-soċjetà ta' l-informazzjoni.

2. Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam għandha timmira b'mod partikolari sabiex tippromwovi:

(a) djalogu dwar il-kwistjonijiet varji tas-soċjetà ta' l-informazzjoni, inkluża l-promozzjoni u l-monitoraġġ ta' l-emerġenza tas-soċjetà ta' l-informazzjoni;

(b) koperazzjoni dwar aspetti regolatorji u ta' politika ta' telekomunikazzjonijiet;

(ċ) skambju ta' informazzjoni dwar standards, stima ta' konformità u approvazzjoni tat-tip;

(d) disseminazzjoni ta' teknoloġiji ġodda ta' l-informazzjoni u ta' komunikazzjoni;

(e) proġetti konġunti ta' riċerka dwar teknoloġiji ta' l-informazzjoni u ta' komunikazzjoni u proġetti piloti fil-qasam ta' applikazzjonijiet ta' soċjetà ta' l-informazzjoni;

(f) promozzjoni ta' skambju u taħriġ ta' speċjalisti, b'mod partikolari għal professjonisti żgħażagħ; u

(g) skambji u disseminazzjoni ta' esperjenzi minn inizjattivi tal-gvern li japplikaw teknoloġiji ta' l-informazzjoni fir-relazzjoni tagħhom mas-soċjetà.

TITOLU III

KULTURA, EDUKAZZJONI U MEZZI AWDJOVIŻIVI

Artikolu 38

Edukazzjoni u taħriġ

1. Il-Partijiet għandhom jappoġġaw b'mod sinifikanti, fil-kompetenzi rispettivi tagħhom, edukazzjoni qabel l-iskola, edukazzjoni bażika intermedja u ogħla, taħriġ professjonali u tagħlim fit-tul. F'dawn l-oqsma, għandha tingħata attenzjoni speċjali għal aċċess għall-edukazzjoni għal gruppi soċjali vulnerabbli, bħal dawk b'diżabilità, minoritajiet etniċi u dawk estremament foqra.

2. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil programmi deċentralizzati, li jiffurmaw rabtiet permanenti bejn korpi speċjalizzati taż-żewġ Partijiet u jinkoraġġixxu l-ġabra u l-iskambju ta' riżorsi ta' esperjenza u tekniċi kif ukoll il-mobilità ta' studenti.

Artikolu 39

Koperazzjoni fil-qasam awdjoviżiv

Il-Partijiet jiftiehmu li jippromwovu l-koperazzjoni f'dan il-qasam, l-iktar permezz ta' programmi ta' taħriġ fis-settur awdjoviżivi u mezzi ta' komunikazzjoni, inklużi attivitajiet ta' koproduzzjoni, taħriġ, żvilupp u distribuzzjoni.

Artikolu 40

L-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni kulturali

1. Meta jitqiesu r-rabtiet kulturali mill-qrib ħafna tal-Partijiet, il-koperazzjoni f'din l-isfera, inklużi kuntatti ta' informazzjoni u medja, għandhom jittejbu.

2. Dan l-Artikolu huwa maħsub biex jippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni kulturali bejn il-Partijiet, u għandhom jitqiesu skemi bilaterali ma' l-Istati Membri.

3. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-promozzjoni ta' attivitajiet konġunti fl-oqsma varji, inkluża l-istampa, iċ-ċinema u t-televiżjoni, u lill-inkoraġġiment ta' skemi ta' skambju ta' żgħażagħ.

4. Din il-koperazzjoni għandha tkopri b'mod partikolari l-oqsma li ġejjin:

(a) programmi reċiproċi ta' informazzjoni;

(b) traduzzjoni ta' xogħlijiet litterarji;

(ċ) konservazzjoni u restawr ta' wirt nazzjonali;

(d) taħriġ;

(e) avvenimenti kulturali;

(f) il-promozzjoni ta' kultura lokali;

(g) ġestjoni u produzzjoni kulturali; u

(h) oqsma oħra.

TITOLU IV

L-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U L-KOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI

Artikolu 41

Amministrazzjoni pubblika

1. Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam għandha timmira lejn il-modernizzazzjoni u d-deċentralizzazzjoni ta' amministrazzjoni pubblika u tkopri ġeneralment l-effiċjenza organizzattiva u l-kwadru leġislattiv u istituzzjonali, b'lezzjonijiet mill-aħjar prattiċi taż-żewġ Partijiet.

2. Din il-koperazzjoni tista' tinvolvi programmi tat-tipi li ġejjin:

(a) modernizzazzjoni ta' l-Istat u ta' l-amministrazzjoni pubblika;

(b) deċentralizzazzjoni u t-tisħiħ ta' gvern reġjonali u lokali;

(ċ) tisħiħ ta' soċjetà ċivili u l-inkorporazzjoni tagħha fil-proċess tad-definizzjoni ta' politika pubblika;

(d) il-ħolqien ta' impiegi u programmi ta' taħriġ professjonali;

(e) il-ġestjoni tas-servizzi soċjali u proġetti ta' amministrazzjoni;

(f) proġetti ta' żvilupp, akkomodazzjoni rurali jew proġetti ta' ġestjoni ta' l-art;

(g) programmi tas-saħħa u ta' edukazzjoni primarja;

(h) sostenn għal soċjetà ċivili u inizjattivi bażi;

(i) kull programm u proġetti oħra li jgħinu il-ġlieda kontra l-faqar bil-ħolqien ta' opportunitajiet kummerċjali u ta' impieg; u

(j) il-promozzjoni ta' kultura u l-manifestazzjonijiet diversi tagħha u t-tisħiħ ta' identitajiet kulturali.

3. Il-mezz ta' koperazzjoni f'dan il-qasam għandu jkun:

(a) assistenza teknika għal korpi ta' politika u eżekuttivi taċ-Ċili, inklużi laqgħat bejn il-persunal ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u tal-kontrapartijiet tagħhom taċ-Ċili;

(b) skambji regolari ta' informazzjoni li jieħdu kull forma approprjata, inklużi l-użu ta' networks ta' l-informatika, il-protezzjoni ta' data personali għandha tiġi assigurata fl-oqsma kollha fejn id-data għandha tiġi skambjata;

(ċ) trasferimenti ta' know-how;

(d) studji preliminari u implimentazzjoni konġunta ta' proġetti, li jinvolvu kontribut finanzjarju paragunabbli; u

(e) taħriġ u sostenn organizzattiv.

Artikolu 42

Koperazzjoni interistituzzjonali

1. L-iskop ta' koperazzjoni interistituzzjonali bejn il-Partijiet huwa li tiġi promossa koperazzjoni iktar mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet ikkonċernati.

2. Għal dak l-iskop, it-Taqsima III ta' dan il-Ftehim għandha tfittex li tinkoraġġixxi laqgħat regolari bejn dawn l-istituzzjonijiet; il-koperazzjoni għandha tkun kemm jista' jkun wiesgħa u tinkludi:

(a) kull miżuri li jippromwovu skambji regolari ta' informazzjoni, inkluż l-iżvilupp konġunt ta' networks ta' komunikazzjoni bl-informatika:

(b) pariri u taħriġ; u

(ċ) trasferimenti ta' know-how.

3. Il-Partijiet jistgħu, bi ftehim komuni, jinkludu oqsma oħra, ta' azzjoni.

TITOLU V

KOPERAZZJONI FIS-SETTUR SOĊJALI

Artikolu 43

Djalogu soċjali

Il-Partijiet jirrikonoxxu li:

(a) il-parteċipazzjoni ta' l-imsieħba soċjali tiġi promossa fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' l-għixien u l-integrazzjoni fis-soċjetà,

(b) għandu jitqies partikolarment il-bżonn li tiġi evitata diskriminazzjoni fit-trattament ta' ċittadini ta' Parti waħda li jgħixu legalment fit-territorju tal-Parti l-oħra.

Artikolu 44

Koperazzjoni fis-settur soċjali

1. Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza ta' żvilupp soċjali li għandha timxi id f'id ma' l-iżvilupp ekonomiku. Għandhom jagħtu prijorità lill-ħolqien ta' impiegi u rispett għal drittijiet soċjali fondamentali, l-iktar bil-promozzjoni tal-konvenzjonijiet rilevanti ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol li tkopri dawn is-suġġetti bħal-libertà ta' assoċjazzjoni, id-dritt għan-negozjar kollettiv u nuqqas ta' diskriminazzjoni, l-abolizzjoni ta' xogħol furzat u tal-minuri u trattament ugwali bejn irġiel u nisa.

2. Il-Koperazzjoni tista' tkopri kull qasam ta' interess għall-Partijiet.

3. Miżuri jistgħu jiġu kordinati ma' dawk ta' l-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet rilevanti internazzjonali.

4. Il-Partijiet għandhom jagħtu prijorità lil miżuri mmirati lejn:

(a) il-promozzjoni ta' l-iżvilupp tal-bniedem, it-tnaqqis tal-faqar u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, billi jiġu ġenerati proġetti innovattivi u riproduċibbli li jinvolvu setturi soċjali vulnerabbli u emarġinati. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil familji bi dħul baxx u persuni b'diżabilità;

(b) il-promozzjoni tar-rwol tan-nisa fil-proċess ta' żvilupp ekonomiku u soċjali u l-promozzjoni ta' programmi speċifiċi għaż-żgħażagħ;

(ċ) l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni ta' relazzjonijiet tax-xogħol, tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, tal-welfare soċjali u tas-sigurtà ta' l-impieg;

(d) it-titjib tal-formolazzjoni u tal-ġestjoni ta' politika soċjali, inklużi l-akkomodazzjoni soċjali u t-titjib ta' aċċess minn benefiċjarji;

(e) l-iżvilupp ta' sistema tas-saħħa effiċjenti u imparzjali, ibbażata fuq prinċipji ta' solidarjetà;

(f) il-promozzjoni ta' taħriġ professjonali u l-iżvilupp ta' riżorsi umani;

(g) il-promozzjoni ta' proġetti u programmi li jiġġeneraw opportunitajiet għall-ħolqien ta' impieg f'intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju;

(h) il-promozzjoni ta' programmi għall-ġestjoni ta' l-art b'attenzjoni speċjali għal oqsma l-aktar vulnerabbli fil-qasam soċjali u ambjentali;

(i) il-promozzjoni ta' inizjattivi li jikkontribwixxu għad-djalogu soċjali u l-ħolqien ta' consensus; u

(j) il-promozzjoni ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, għad-demokrazija u għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini.

Artikolu 45

Koperazzjoni relatata mas-sessi

1. Il-Koperazzjoni għandha tikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' politika ta' programmi li jtejbu, jiggarantixxu u jestendu l-parteċipazzjoni ugwali ta' irġiel u ta' nisa fis-setturi kollha ta' ħajja politika, ekonomika, soċjali u kulturali. Il-Koperazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess tan-nisa għar-riżorsi neċessarji kollha għall-eżerċizzju komplet tad-drittijiet fondamentali tagħhom.

2. B'mod partikolari, il-koperazzjoni għandha tippromwovi l-ħolqien ta' qafas adegwat sabiex:

(a) jiġi assigurat li kwistjonijiet tas-sessi u relatati mas-sessi jistgħu jitqiesu f'kull livell u fl-oqsma kollha ta' koperazzjoni inkluża l-politika makroekonomika, l-istrateġija u l-operazzjonijiet ta' żvilupp; u

(b) tiġi promossa l-adozzjoni ta' miżuri pożittivi favur in-nisa.

TITOLU VI

OQSMA OĦRA TA' KOPERAZZJONI

Artikolu 46

Koperazzjoni fil-qasam ta' l-immigrazzjoni illegali

1. Il-Komunità u ċ-Ċili jiftiehmu li jikkoperaw sabiex jipprevjenu u jikkontrollaw immigrazzjoni illegali. Għal dan il-għan:

(a) Iċ-Ċili jaqbel li jaċċetta mill-ġdid kull wieħed miċ-ċittadini tiegħu li jkunu preżenti b'mod illegali fit-territorju ta' Stat Membru, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar u mingħajr formalitajiet ulterjuri;

(b) u kull Stat Membru jiftiehem li jaċċetta mill-ġdid kull wieħed miċ-ċittadini tiegħu, kif imfisser għal skopijiet Komunitarji, li jkunu preżenti b'mod illegali fit-territorju taċ-Ċili, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar u mingħajr formalitajiet ulterjuri.

2. L-Istati Membri u ċ-Ċili jipprovdu wkoll liċ-ċittadini tagħhom b'dokumenti xierqa ta' identità għal dawn l-iskopijiet.

3. Il-Partijiet jiftiehmu li jikkonkludu, meta ssir it-talba, ftehim bejn iċ-Ċili u l-Komunità li jirregola l-obbligi ta' aċċettazzjoni speċifika mill-ġdid taċ-Ċili u ta' l-Istati Membri, inkluż obbligu ta' aċċettazzjoni mill-ġdid ta' ċittadini ta' pajjiżi oħra u ta' persuni mingħajr stat.

4. Sakemm jiġi konkluż il-ftehim mal-Komunità msemmi fil-paragrafu 3, iċ-Ċili jaqbel li jikkonkludi, fuq talba minn Stat Membru, ftehim bilaterali ma' Stati Membri individwali li jirregola l-obbligi speċifiċi ta' aċċettazzjoni mill-ġdid bejn iċ-Ċili u l-Istat Membru interessat, inkluż obbligu ta' aċċettazzjoni mill-ġdid ta' ċittadini ta' pajjiżi oħra u ta' persuni mingħajr stat.

5. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jeżamina liema sforzi konġunti oħra jistgħu isiru sabiex tiġi pprevenuta u kkontrollata immigrazzjoni illegali.

Artikolu 47

Koperazzjoni fil-qasam tad-droga u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

1. Fil-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Partijiet jintrabtu li jikkordinaw u jżidu l-isforzi tagħhom għall-prevenzjoni, u t-tnaqqis tal-produzzjoni illeċita ta', il-kummerċ fi u l-konsum ta' drogi u r-riċiklaġġ ta' profitti mit-traffikar tad-droga, u għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata relatata permezz ta' organizzazzjonijiet u korpi internazzjonali.

2. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw f'dan il-qasam sabiex jimplimentaw b'mod partikolari:

(a) proġetti għall-kura, ir-rijabilitazzjoni u l-familja, l-inseriment mill-ġdid fil-kamp soċjali u tax-xogħol ta' persuni dipendenti fuq id-droga;

(b) programmi konġunti ta' taħriġ li għandhom x'jaqsmu mal-prevenzjoni tal-konsum u t-traffikar ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi u kriminalità relatata;

(ċ) programmi konġunti ta' studju u riċerka, bl-użu ta' metodoloġiji u indikaturi applikati miċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Droga u għad-Dipendenza fuq id-Droga, l-Osservatorju Inter-Amerikan tad-Droga ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Istati Amerikani u organizzazzjonijiet internazzjonali u nazzjonali oħra;

(d) miżuri u azzjonijiet ta' koperazzjoni mmirati lejn it-tnaqqis tal-fornitura ta' droga u ta' sustanzi psikotropiċi, bħala parti mill-konvenzjonijiet u t-trattati internazzjonali dwar il-kwistjoni li ġew iffirmati u ratifikati mill-Partijiet għal dan il-Ftehim;

(e) skambju ta' informazzjoni dwar il-politika, il-programmi, l-azzjonijiet u leġislazzjoni marbuta mal-produzzjoni, it-traffikar u l-konsum ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi;

(f) l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti u l-adozzjoni ta' standards xierqa sabiex jiġi kkumbattut ir-riċiklaġġ tal-flus paragunabbli ma' dawk adottati mill-Unjoni Ewropea u l-korpi internazzjonali attivi f'dan il-qasam, bħat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja dwar ir-Riċiklaġġ tal-Flus; u

(g) miżuri għall-prevenzjoni tad-diverżjoni ta' prekursuri u sustanzi kimiċi essenzjali għall-produzzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi, ekwivalenti għal dawk adottati mill-Komunità Ewropea u mill-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti u skond il-Ftehim bejn ir-Repubblika taċ-Ċili u l-Komunità Ewropea dwar il-prevenzjoni tad-diverżjoni ta' prekursuri u sustanzi kimiċi frekwentement użati fil-fabbrikazzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi ta' l-24 ta' Novembru 1998.

TITOLU VII

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 48

Il-Parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-koperazzjoni

Il-Partijiet jirrikonoxxu r-rwol kumplimentari u l-kontribuzzjoni potenzjali tas-soċjetà ċivili (interlokuturi soċjali u Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi) fil-proċess ta' koperazzjoni. Għal dak il-għan, bla ħsara għad-disposizzjonijiet legali u amministrattivi ta' kull Parti, l-esponenti tas-soċjetà ċivili jistgħu:

(a) jiġu infurmati dwar, u jipparteċipaw fi, konsultazzjonijiet dwar il-politika u l-istrateġiji ta' koperazzjoni, inklużi prijoritajiet strateġiċi, partikolarment fl-oqsma li għandhom x'jaqsmu magħhom jew jeffettwawhom direttament;

(b) jirċievu riżorsi finanzjarji, sa fejn ir-regoli interni ta' kull Parti jippermettu dan; u

(ċ) jipparteċipaw fl-implimentazzjoni ta' proġetti u programmi ta' koperazzjoni fl-oqsma li jikkonċernawhom.

Artikolu 49

Il-Koperazzjoni reġjonali u l-integrazzjoni reġjonali

1. Iż-żewġ Partijiet għandhom jużaw l-istrumenti eżistenti kollha ta' koperazzjoni sabiex jippromwovu attivitajiet immirati lejn l-iżvilupp ta' koperazzjoni attiva u reċiproka bejn il-Partijiet u l- Mercado Común del Sur (Mercosur) b'mod Ġenerali.

2. Din il-koperazzjoni għandha tkun element importanti fis-sostenn Komunitarju għall-promozzjoni ta' integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi tan-nofs in-nhar ta' l-Amerka Latina.

3. Għandha tingħata prijorità lil operazzjonijiet immirati lejn:

(a) il-promozzjoni tal-kummerċ u l-investiment fir-reġjun;

(b) l-iżvilupp ta' koperazzjoni reġjonali dwar l-ambjent;

(ċ) l-inkoraġġiment ta' żvilupp ta' l-infrastruttura ta' komunikazzjoni meħtieġa għall-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun; u

(d) l-iżvilupp ta' koperazzjoni reġjonali dwar kwistjonijiet tas-sajd.

4. Il-Partijiet għandhom ukoll jikkoperaw iktar mill-qrib dwar żvilupp reġjonali u l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art.

5. Għal dan il-għan, jistgħu:

(a) jidħlu għal azzjoni konġunta ma' l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-qasam ta' żvilupp ekonomiku; u

(b) jistabbilixxu mekkaniżmi għall-iskambju ta' informazzjoni u know-how.

Artikolu 50

Koperazzjoni trijangolari u bireġjonali

1. Il-Partijiet jirrikonoxxu l-valur ta' koperazzjoni internazzjonali għall-promozzjoni ta' proċessi ta' żvilupp imparzjali u sostenibbli u jaqblu li jippromwovu programmi trijangolari ta' koperazzjoni u programmi programmi ma' pajjiżi terzi f'oqsma ta' interess komuni.

2. Din il-koperazzjoni tista' wkoll tiġi applikata għal koperazzjoni bireġjonali skond il-prijoritajiet ta' Stati Membri u pajjiżi oħra ta' l-Amerka Latina u tal-Karibew.

Artikolu 51

Klawżola dwar żviluppi futuri

Fil-kompetenzi rispettivi tal-Partijiet, ebda opportunità għal koperazzjoni m'għandha tinqata' barra bil-quddiem u l-Partijiet jistgħu jużaw il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni sabiex jesploraw flimkien il-possibiltajiet prattiċi għal koperazzjoni fl-interess reċiproku tagħhom.

Artikolu 52

Koperazzjoni fl-ambitu tar-rapporti ta' l-Assoċjazzjoni

1. Koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tikkontribwixxi sabiex jintlaħħqu l-miri ġenerali tat-Taqsima III bl-identifikazzjoni u l-iżvilupp ta' programmi innovattivi ta' koperazzjoni kapaċi li jipprovdu valur miżjud għar-relazzjoni ġdida tagħhom bħala imsieħba assoċjati.

2. Il-parteċipazzjoni ta' kull Parti bħala sieħeb assoċjat fi programmi kwadru, programmi speċifiċi u attivitajiet oħra tal-Parti l-oħra għandha tiġi promossa, sa fejn huwa permess mir-regoli interni ta' kull Parti li jirregolaw aċċess għall-programmi ta' l-attivitajiet interessati.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet għal dak l-iskop.

Artikolu 53

Riżorsi

1. Bl-iskop tal-kontribuzzjoni u s-sodisfazzjon tal-miri ta' koperazzjoni stabbiliti f'dan il-Ftehim, il-Partijiet jintrabtu li jipprovdu, fil-limiti tal-kapaċitajiet tagħhom u permezz tal-kanali proprji, ir-riżorsi xierqa, inklużi riżorsi finanzjarji.

2. Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa sabiex jippromwovu u jiffaċilitaw l-attivitajiet tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment fiċ-Ċili, skond il-proċeduri u l-kriterji ta' finanzjament proprji u bil-liġijiet u r-regolamenti tagħhom, u mingħajr preġudizzju għall-poteri ta' l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

Artikolu 54

Kompiti speċifiċi tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fi kwistjonijiet ta' koperazzjoni

1. Meta l-Kumitat ta' assoċjazzjoni jwettaq xi wieħed mill-kompiti konferiti fuqu mit-Taqsima III, għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-Komunità u taċ-Ċili bir-responsabbiltà għal kwistjonijiet ta' koperazzjoni normalment fil-livell uffiċjali għoli.

2. Minkejja d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 6, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkollu, b'mod partikolari, l-funzjonijiet li ġejjin:

(a) li jassisti lill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni fit-twettieq tal-funzjonijiet proprji li jirrigwardaw kwistjonijiet relatati mal-koperazzjoni;

(b) li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-kwadru ta' koperazzjoni miftiehem bejn il-Partijiet;

(ċ) li jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-koperazzjoni strateġika bejn il-Partijiet, li għandhom iservu sabiex jiġu stabbiliti miri għal żmien twil, il-prijoritajiet strateġiċi u l-oqsma speċifiċi għal azzjoni, dwar il-programmi indikattivi pluriennali, li għandu jkun fihom deskrizzjoni tal-prijoritajiet settorali, tal-miri speċifiċi, tar-riżultati mistennija u ta' l-ammonti indikattivi, u l-programmi annwali ta' azzjoni; u

(d) li jirrapporta regolarment lill-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni dwar l-applikazzjoni u t-twettieq tal-miri u tal-kwistjonijiet tat-Taqsima III.

TAQSIMA IV

IL-KUMMERĊ U KWISTJONIJIET RELATATI MAL-KUMMERĊ

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 55

Miri

Il-miri ta' din it-Taqsima għandhom ikunu kif ġej:

(a) il-liberalizzazzjoni progressiva u reċiproka tal-kummerċ fil-merkanzija, in konformità ma' l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi Doganali u l-Kummerċ ta' l-1994 ("il-GATT 1994");

(b) il-faċilitazzjoni tal-kummerċ fil-merkanzija permezz ta', inter alia, id-disposizzjonijiet miftiehma fir-rigward ta' dwana u kwistjonijiet relatati, standards, regolamenti tekniċi u proċeduri ta' stima ta' konformità, miżuri sanitarji u fitosanitarji u kummerċ f'inbejjed u xorb spirituż u xorb aromatizzat;

(ċ) il-liberalizzazzjoni reċiproka tal-kummerċ fis-servizzi, in konformità ma' l-Artikolu V tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ("il-GATS");

(d) it-titjib ta' l-ambjent ta' l-investiment u, b'mod partikolari, il-kondizzjonijiet ta' stabbiliment bejn il-Partijiet, fuq bażi tal-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni;

(e) il-liberalizzazzjoni ta' ħlasijiet kurrenti u movimenti ta' kapitali, in konformità ma' l-impenji meħuda fil-kwadru ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u b'konsiderazzjoni dovuta għall-istabbilità monetarja ta' kull Parti;

(f) il-ftuħ effettiv u reċiproku tas-swieq ta' l-akkwisti pubbliċi tal-gvern tal-Partijiet:

(g) il-protezzjoni adegwata u effettiva ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, skond l-ogħla standards internazzjonali;

(h) l-istabbiliment ta' mekkaniżmu effettiv ta' koperazzjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni; u

(i) l-istabbiliment ta' mekkaniżmu effettiv sabiex jiġi solvut it-tilwim.

Artikolu 56

Unjonijiet doganali u żoni ta' kummerċ ħieles

1. Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jipprekludi ż-żamma jew l-istabbiliment ta' unjonijiet doganali, żoni ta' kummerċ ħieles jew arranġamenti oħra bejn il-Partijiet u l-pajjiżi terzi, sakemm ma jippreġudikawx id-drittijiet u l-obbligi previsti f'dan il-Ftehim.

2. Fuq it-talba ta' Parti, konsultazzjonijiet bejniethom għandhom isiru fil-Kumitat ta' l-Assoċjazzjoni dwar il-ftehim li jistabbilixxi jew jaġġusta unjonjiet doganali jew oqsma ta' kummerċ ħieles u, meta meħtieġ, dwar kwistjonijiet maġġuri oħra relatati għall-politika rispettiva ta' kummerċ tal-Partijiet ma' pajjiżi terzi. B'mod partikolari, fil-każ ta' adeżjoni, din il-konsultazzjoni għandha sseħħ sabiex jiġi assigurat li jitqiesu l-interessi reċiproċi tal-Partijiet.

TITOLU II

IL-MOVIMENT LIBERU TA' MERKANZIJA

Artikolu 57

Il-Mira

Il-Partijiet għandhom progressivament u reċiprokament jilliberalizzaw il-kummerċ fil-merkanzija tul perjodu transitorju li jibda mill-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, skond id-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim u skond l-Artikolu XXIV tal-GATT ta' l-1994

KAPITOLU I

L-ELIMINAZZJONI TA' DAZJI DOGANALI

Sezzjoni 1

Disposizzjonijiet komuni

Artikolu 58

L-Iskop ta' applikazzjoni

1. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu li għandhom x'jaqsmu ma' l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq l-importazzjonijiet għandhom japplikaw għall-prodotti li joriġinaw f'Parti waħda u esportati lill-Parti l-oħra. Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, "joriġinaw" tfisser li jikkwalifikaw taħt ir-regoli ta' oriġini stabbiliti fl-Anness III.

2. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu li għandhom x'jaqsmu ma' l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq l-esportazzjonijiet għandhom japplikaw għall-merkanzija kollha esportata minn Parti waħda għall-Parti l-oħra.

Artikolu 59

Dazju doganali

Dazju doganali jinkludi kull dazju jew piż ta' kull tip impost in konnessjoni ma' l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' merkanzija, inkluża kull forma ta' soprataxxa jew soprapiż fuq din l-importazzjoni jew l-esportazzjoni, iżda ma jinkludi ebda:

(a) taxxi interni jew piżijiet interni oħra imposti skond l-Artikolu 77;

(b) dazji antidumping jew ta' kumpens applikati skond l-Artikolu 78;

(ċ) piżijiet jew piżijiet oħra imposti skond l-Artikolu 63.

Artikolu 60

L-Eliminazzjoni ta' dazji doganali

1. Dazji doganali fuq importazzjonijiet bejn il-Partijiet għandhom jiġu eliminati skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikoli 64 sa 72.

2. Dazji doganali fuq l-esportazzjonijiet bejn il-Partijiet għandhom jiġu eliminati mid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

3. Għal kull prodott, id-dazju bażiku doganali li lilu għandu jiġi applikat tnaqqis suċċessiv skond l-Artikoli 64 sa 72 għandu jkun dak speċifikat fl-Iskeda ta' Eliminazzjoni tat-Tariffa ta' kull Parti stabbilita fl-Annessi I u II, rispettivament.

4. Fil-każ li Parti tnaqqas ir-rata tad-dazju doganali ta' nazzjoni l-aktar favorita wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u qabel t-tmien tal-perjodu transitorju, l-Iskeda ta' Eliminazzjoni tat-Tariffa ta' dik il-Parti għandha tapplika għar-rati mnaqqsa.

5. Kull Parti tiddikjara li hija lesta tnaqqas id-dazji doganali tagħha iktar malajr milli hemm previst fl-Artikoli 64 sa 72, jew xort'oħra ttejjeb il-kondizzjonijiet ta' aċċess taħt dawn l-Artikoli, fil-każ li s-sitwazzjoni ġenerali ekonomika tagħha u s-sitwazzjoni tas-settur ekonomiku kkonċernat jippermettu dan. Deċiżjoni mill-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni sabiex tiġi aċċellerata l-eliminazzjoni ta' dazju doganali jew xort'oħra sabiex jittejbu l-kondizzjonijiet ta' aċċess għandha tissostitwixxi t-termini stabbiliti fl-Artikoli 64 sa 72 għall-prodott ikkonċernat.

Artikolu 61

Standstill

1. Mill-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim ma għandu jiġi introdott l-ebda dazju doganali ġdid u lanqas jiżdiedu dawk li hemm fis-seħħ fil-kummerċ bejn il-Partijiet.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 1, iċ-Ċili jista' jżomm is-sistema ta' prezzijiet tiegħu kif stabbilit fl-Artikolu 12 tal-Liġi 18,525 jew is-sistema suċessiv għall-prodotti koperti b'dik il-liġi, sakemm hija applikata b'mod konsistenti mad-drittijiet u l-obbligi taċ-Ċili taħt il-Ftehim ta' l-WTO u b'mod li ma jagħtix trattament iktar favorevoli lil importazzjonijiet ta' kull pajjiż terz, inklużi pajjiżi li magħhom iċ-Ċili ikkonkluda jew ser jikkonkludi fil-ġejjieni ftehim notifikat taħt l-Artikolu XXIV tal-GATT ta' l-1994.

Artikolu 62

Il-Klassifika tal-merkanzija

Il-klassifika tal-merkanzija fil-kummerċ bejn il-Partijiet skond id-Deskrizzjoni Armonizzata ta' Komodità u s-Sistema ta' Kodifikazzjoni ("HS").

Artikolu 63

Ħlasijiet u piżijiet oħra

Ħlasijiet u piżijiet oħra msemmija fl-Artikolu 59 għandhom jiġu limitati fl-ammont għall-ispiża bejn wieħed u ieħor tas-servizzi mogħtija u m'għandhomx jirrappreżentaw protezzjoni indiretta għal prodotti domestiċi jew tassazzjoni ta' importazzjonijiet jew esportazzjonijiet għal skopijiet fiskali. Għandhom ikunu bbażati fuq rati speċifiċi li jikkorrispondu għall-valur proprju tas-servizz mogħti.

Sezzjoni 2

L-eliminazzjoni ta' dazji doganali

Subsezzjoni 2.1

Prodotti industrijali

Artikolu 64

L-Iskop ta' applikazzjoni

Din is-subsezzjoni tapplika għal prodotti ta' kapitoli ta' HS mill-25 sa 97 li mhux koperti minn prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati imsemmija fl-Artikolu 70.

Artikolu 65

Dazji doganali fuq importazzjonijiet industrijali li joriġinaw miċ-Ċili

Dazji doganali fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta' prodotti industrijali li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I (Skeda ta' Eliminazzjoni Tariffarja tal-Komunità) taħt il-kategorija "Sena 0" u "Sena 3" għandhom jiġu eliminati skond il-kalendarju li ġej, sabiex dawn id-dazji doganali huma kompletament eliminati sal-bidu fis-seħħ tal-Ftehim u fl-1 ta' Jannar 2006, rispettivament:

Perċentwali ta' tnaqqis tariffarju annwali

Kategorija | Dħul fis-seħħ | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 |

Sena 0 | 100 % | | | |

Sena 3 | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |

Artikolu 66

Dazji doganali fuq importazzjonijiet industrijali li joriġinaw mil-Komunità

Dazji doganali fuq importazzjonijiet fiċ-Ċili ta' prodotti li joriġinaw mil-Komunità elenkati fl-Anness II (Skeda Tariffarja ta' Eliminazzjoni taċ-Ċili) taħt il-kategorija "Sena 0", "Sena 5" u "Sena 7" għandhom jiġu eliminati skond il-kalendarju li ġej, sabiex dawn id-dazji doganali huma kompletament eliminati bil-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, 1 ta' Jannar 1998 u 1 ta' Jannar 2010, rispettivament:

Perċentwali ta' tnaqqis tariffarju annwali

Kategorija | Dħul fis-seħħ | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 |

Sena 0 | 100 % | | | | | | | |

Sena 5 | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,7 % | 83,3 % | 100 % | | |

Sena 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % |

Subsezzjoni 2.2

Ħut u prodotti tas-sajd

Artikolu 67

L-Iskop ta' applikazzjoni

Din is-subsezzjoni tapplika għall-ħut u għal prodotti tal-ħut kif koperti bil-kapitolu HS 3, intestaturi HS 1604 u 1605, subintestaturi HS 051191 u 230120, u l-intestatura HS qabel 190220 [2].

Artikolu 68

Dazji doganali fuq ħut u importazzjonijet tas-sajd li joriġinaw miċ-Ċili

1. Dazji doganali fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta' ħut u prodotti tas-sajd li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "Sena 0", "Sena 4", "Sena 7" u "Sena 10" għandhom jiġu eliminati skond il-kalendarju li ġej, sabiex dawn id-dazji doganali huma kompletament eliminati mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-1 ta' Jannar 2007, l-1 ta' Jannar 2010 u l-1 ta' Jannar 2013, rispettivament:

Perċentwali ta' tnaqqis tariffarju annwali

Kategorija | Dħul fis-seħħ | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |

Sena 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Sena 4 | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Sena 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Sena 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Kwoti ta' tariffi fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta' ċerti prodotti tal-ħut u tas-sajd li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "TQ" għandhom jiġu applikati mil-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, skond il-kondizzjonijiet imsemmija f'dak l-Anness. Il-kwoti għandhom jiġu amministrati fuq bażi tal-prinċipju ta' dak li jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.

Artikolu 69

Dazji doganali fuq il-ħut u importazzjonijiet tas-sajd li joriġinaw mill-Komunità

1. Dazji doganali fuq importazzjonijiet fiċ-Ċili ta' ħut u prodotti tas-sajd li joriġinaw mill-Komunità elenkati fl-Anness II taħt il-kategorija "Sena 0" għandhom jiġu eliminati mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2. Kwoti tariffarji fuq importazzjonijiet fiċ-Ċili ta' ċerti ħut u prodotti tas-sajd li joriġinaw mill-Komunità elenkati fl-Anness II taħt il-kategorija "TQ" għandhom jiġu applikati mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim skond il-kondizzjonijiet imsemmija f'dak l-Anness. Dawn il-kwoti għandhom jiġu ġestiti fuq bażi tal-prinċipju ta' dak li jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.

Subsezzjoni 2.3

Prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati

Artikolu 70

L-Iskop ta' applikazzjoni

Din is-subsezzjoni tapplika għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati kif koperti bl-Anness I tal-Ftehim ta' l-WTO dwar l-Agrikoltura.

Artikolu 71

Dazji doganali fuq importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw miċ-Ċili

1. Dazji doganali fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta' prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "Sena 0", "Sena 4", "Sena 7" u "Sena 10" għandhom jiġu eliminati skond il-kalendarju li ġej, sabiex dawn id-dazji doganali huma kompletament eliminati mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-1 ta' Jannar 2007, l-1 ta' Jannar 2010 u l-1 ta' Jannar 2013, rispettivament:

Perċentwali ta' tnaqqis tariffarju annwali

Kategorija | Dħul fis-seħħ | 2004. 1.1. | 2005. 1.1. | 2006. 1.1. | 2007. 1.1. | 2008. 1.1. | 2009. 1.1. | 2010. 1.1. | 2011. 1.1. | 2012. 1.1. | 2013. 1.1. |

Sena 0. | 100 % | | | | | | | | | | |

Sena 4. | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Sena 7. | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Sena 10. | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Għall-prodotti agrikoli li joriġinaw miċ-Ċili koperti bil-kapitoli 7 u 8 u l-intestaturi 20.09 u 22.04.30 tan-Nomenklatura Magħquda u elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "EP", li għalihom it-Tariffa Doganali Komuni tipprovdi għall-applikazzjoni ta' dazji doganali ad valorem u dazju doganali speċifiku, l-eliminazzjoni tariffarja għandha tapplika biss għad-dazju dognanali ad valorem.

3. Għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "SP", li għalihom it-Tariffa Doganali Komuni tipprovdi għall-applikazzjoni ta' dazji doganali ad valorem u dazju doganali speċifiku, l-eliminazzjoni tariffarja għandha tapplika biss għad-dazju doganali ad valorem.

4. Il-Komunità għandha tippermetti l-importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "R" sabiex jidħlu fil-Komunità b'dazju doganali ta' 50 % tad-dazju doganali bażiku mil-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

5. Kwoti tariffarji fuq l-importazzjonijiet fil-Komunità ta' ċerti prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "TQ" għandhom jiġu applikati mil-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, skond il-kondizzjonijiet imsemmija f'dak l-Anness. Dawn il-kwoti għandhom jiġu ġestiti fuq bażi tal-prinċipju ta' dak li jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel, jew, kif applikabbli fil-Komunità, fuq bażi ta' sistema ta' liċenzi ta' importazzjoni u esportazzjoni.

6. Konċessjonijiet tariffarji m'għandhomx japplikaw għal importazzjonijiet fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw miċ-Ċili elenkati fl-Anness I taħt il-kategorija "PN" ladarba dawn il-prodotti huma koperti b'denominazzjonijiet protetti fil-Komunità.

Artikolu 72

Dazji doganali fuq l-importazzjonjiet ta' prodotti agrikoli u prodotti agrikoli proċessati li joriġinaw mill-Komunità

1. Dazji doganali fuq importazzjonijiet fiċ-Ċili ta' prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw mill-Komunità elenkati fl-Anness II taħt il-kateogrija "Sena 0", "Sena 5", u "Sena 10" għandhom jiġu eliminati skond il-kalendarju li ġej, sabiex dawn id-dazji doganali huma kompletament eliminati mill-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-1 ta' Jannar 2008 u l-1 ta' Jannar 2013, rispettivament:

Perċentwali ta' tnaqqis tariffarju annwali

Kategorija | Dħul fis-seħħ | 2004. 1.1. | 2005. 1.1. | 2006. 1.1. | 2007. 1.1. | 2008. 1.1. | 2009. 1.1. | 2010. 1.1. | 2011. 1.1. | 2012. 1.1. | 2013. 1.1. |

Sena 0. | 100 % | | | | | | | | | | |

Sena 5. | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,6 % | 83,3 % | 100 % | | | | | |

Sena 10. | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Kwoti tariffarji fuq importazzjonijiet fiċ-Ċili ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw mill-Komunità elenkati fl-Anness II taħt il-kategorija "TQ" għandhom jiġu applikati mil-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, skond il-kondizzjonjiet imsemmija f'dak l-Anness. Dawn il-kwoti għandhom jiġu ġestiti fuq bażi tal-prinċipju ta' dak li jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.

Artikolu 73

Klawżola ta' emerġenza għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati

1. Bla ħsara għall-Artikolu 92 ta' dan il-Ftehim u l-Artikolu 5 tal-ftehim WTO dwar l-Agrikoltura, jekk, mogħtija s-sensittività partikolari tas-swieq agrikoli, prodott li joriġina f'Parti qiegħed jiġi importat fil-Parti l-oħra f'dawn il-kwantitajiet miżjuda u taħt dawn il-kondizzjonijiet b'tali mod li jikkawża jew jhedded li jikkawża ħsara jew disturb serju fis-swieq ta' prodotti simili jew direttament kompetittivi tal-Parti l-oħra, dik il-Parti tista' tieħu miżuri approprjati taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċeduri stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Fil-każ li l-kondizzjonijiet fil-paragrafu 1 jiġu sodisfatti, il-Parti li timporta tista':

(a) tissospendi t-tnaqqis ulterjuri ta' kull dazji doganali fuq il-prodotti in kwistjoni previsti taħt dan it-Titolu; jew

(b) iżżid id-dazju doganali fuq il-prodott sa livell li ma jeċċedix l-inqas mid-:

(i) dazju doganali tan-nazzjon l-aktar favorita; jew

(ii) d-dazju doganali bażiku msemmi fl-Artikolu 60(3).

3. Qabel ma tiġi applikata l-miżura msemmija taħt il-paragrafu 2, il-Parti interessata għandha tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għal kontroll dettaljat tas-sitwazzjoni, bl-iskop li tinsab soluzzjoni reċiprokament aċċettabbli. Fil-każ li l-Parti l-oħra titlob hekk, il-Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Fil-każ li ebda soluzzjoni ma tinstab fi żmien 30 jum mit-talba għal din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu applikati miżuri ta' salvagwardja.

4. Meta ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu azzjoni immedjata, il-Parti li timporta tista' tieħu l-miżuri previsti fil-paragrafu 2 fuq bażi transitorja mingħajr ma tikkonforma mal-ħtiġiet tal-paragrafu 3 għal perjodu massimu ta' 120 jum. Dawn il-miżuri m'għandhomx jeċċedu dak li hu strettament neċessarju sabiex jiġu llimitati jew irranġati l-ħsara jew id-disturb. Il-Parti li timporta għandha tinforma lill-Parti l-oħra immedjatament.

5. Il-miżuri meħuda taħt dan l-Artikolu m'għandhomx jeċċedu dak li hu neċessarju sabiex jiġu rrimedjati d-diffikultajiet li jkunu ġew ikkawżati. Il-Parti li timponi l-miżura għandha tippreserva l-livell ġenerali ta' preferenzi mogħtija għas-settur agrikolu. Sabiex jintlaħaq dan l-iskop, il-Partijiet jistgħu jiftiehmu fuq kumpens għall-effetti avversi tal-miżura fuq il-kummerċ tagħhom, inkluż il-perjodu li tulu miżura transitorja applikata skond il-paragrafu 4 hija fis-seħħ.

Għal dan l-iskop, il-Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet sabiex jaslu għal soluzzjoni reċiprokament miftiehma. Fil-każ li ma jintlaħaq ebda ftehim fi żmien 30 jum, il-Parti li teffettwa l-esportazzjoni tista', wara notifika lill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, tissospendi l-applikazzjoni ta' konċessjonijiet sostanzjalment ekwivalenti taħt dan it-Titolu.

6. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:

(a) "ħsara serja" għandha tinftiehem bħala ħsara ġenerali sinifikanti fil-posizzjoni tal-produtturi in ġenerali tal-prodotti simili jew direttament kompetittivi li joperaw f'Parti;

(b) "theddid ta' ħsara serja" għandha tinftiehem bħala ħsara serja li hija ċarament immininenti bbażata fuq fatti u mhux sempliċiment fuq allegazzjonijiet, immaġinazzjoni jew possibiltà remota.

Artikolu 74

Klawżola ta' evoluzzjoni

Tul it-tielet sena wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jivvalutaw is-sitwazzjoni, waqt li jqisu l-mudell ta' kummerċ fi prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati bejn il-Partijiet, is-sensitivitajiet partikolari ta' dawn il-prodotti u l-iżvilupp tal-politika agrikola fuq iż-żewġ naħat. Il-Partijiet għandhom jeżaminaw, fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, prodott bi prodott u fuq bażi reċiproka tajba u approprjata, l-opportunitajiet sabiex jagħtu lil xulxin konċessjonijiet ulterjuri oħra bl-iskop li tijieb il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati.

KAPITOLU II

MIŻURI MHUX TARIFFARJI

Sezzjoni 1

Disposizzjonijiet komuni

Artikolu 75

L-Iskop ta' applikazzjoni

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għal kummerċ f'merkanzija bejn il-Partijiet.

Artikolu 76

Projbizzjoni ta' restrizzjonijiet kwantitattivi

Il-projbizzjonijiet jew ir-restirzzjonijiet kollha ta' l-importazzjoni jew ta' l-esportazzjoni fil-kummerċ bejn il-Partijiet, barra minn dazji doganali u taxxi, kemm jekk magħmula effettivi permezz ta' kwoti, liċenzi ta' l-importazzjoni jew ta' l-esportazzjoni jew miżuri oħra, għandhom jiġu eliminati mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Ebda miżura ġdida ta' dan it-tip m'għandha tiġu introdotta.

Artikolu 77

Trattament nazzjonali fuq tassazzjoni jew regolament intern [3]

1. Prodotti importati mit-territorju tal-Parti l-oħra m'għandhomx ikunu suġġetti, kemm direttament jew indirettament għal taxxi interni jew piżijiet interni oħra ta' kull tip in eċċess ta' dawk applikati, direttament jew indirettament, lil prodotti domestiċi simili. Barra minn dan, il-Partijiet m'għandhomx xort'oħra japplikaw taxxi interni jew piżijiet interni oħra sabiex jagħtu protezzjoni lil produzzjoni domestika [4].

2. Prodotti importati mit-territorju tal-Parti l-oħra għandhom jingħataw trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil prodotti domestiċi simili fir-rigward tal-liġijiet, ir-regolamenti u l-ħtiġiet kollha li jeffettwaw il-bejgħ intern tagħhom, l-offerta tagħhom għall-bejgħ, ix-xiri, it-trasport, id-distribuzzjoni jew l-użu tagħhom. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu m'għandhomx jipprevjenu l-applikazzjoni ta' piżijiet differenzali interni tat-trasport li huma bbażati esklużivament fuq l-operazzjoni ekonomika tal-mezz ta' trasport u mhux fuq in-nazzjonalità tal-prodott.

3. Ebda Parti m'għandha tistabbilixxi jew iżżomm kull regolament kwantitattiv intern li jirrelata għat-taħlit, l-ipproċessar jew l-użu ta' prodotti f'ammonti jew proporzjonijiet speċifikati, direttament jew indirettament, li kull ammont jew proporzjon speċifikat ta' kull prodott li huwa s-suġġett tar-regolament għandu jiġi fornit minn fonti domestiċi. Barra minn dan, ebda Parti m'għandha xort'oħra tapplika regolamenti kwantitattivi interni sabiex tagħti protezzjoni lil produzzjoni domestika [5].

4. Id-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhomx jipprevjenu l-ħlas ta' sussidji esklużivament lil produtturi domestiċi, inklużi ħlasijiet lil produtturi domestiċi derivati mid-dħul ta' taxxi interni jew piżjiet interni applikati b'mod konsistenti mad-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u sussidji effettwati permezz ta' xiri tal-gvern ta' prodotti domestiċi.

5. Id-disposizzjonjiet ta' dan l-Artikolu m'għandhomx japplikaw għal liġijiet, regolamenti, proċeduri jew prattiċi li jirregolaw l-akkwisti pubbliċi, li għandhom ikunu soġġetti esklużivament għad-disposizzjonijiet tat-Titolu IV ta' din it-Taqsima.

Sezzjoni 2

Miżuri ta' antidumping u kompensatorji

Artikolu 78

Miżuri ta' antidumping u kompensatorji

Fil-każ li Parti tiddetermina li dumping u/jew sussidju kompensatorju qegħdin isiru fil-kummerċ tagħha ma' Parti oħra, tista' tieħu miżuri approprjati skond il-Ftehim WTO dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-GATT 1994 u l-Ftehim WTO dwar Sussidji u Miżuri kompensatorji.

Sezzjoni 3

Id-Dwana u kwistjonijiet relatati

Artikolu 79

Id-Dwana u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ

1. Sabiex tiġi assigurata konformità mad-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu kif jirrelataw għad-dwana u għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ, u sabiex jiġi ffaċilitat kummerċ mingħajr preġudizzju għal kontroll effettiv, il-Partijiet jintrabtu li:

(a) jikkoperaw u jiskambjaw informazzjoni li għandha x'taqsam ma' leġislazzjoni u proċeduri doganali;

(b) japplikaw regoli u proċeduri doganali miftiehma mill-Partijiet fuq livell bilaterali jew multilaterali;

(ċ) jissimplifikaw ħtiġiet u formalitajiet fir-rigward tar-rilaxx u l-ħruġ mid-dwana ta' merkanzija, inkluż, sa fejn ikun possibbli, kollaborazzjoni dwar l-iżvilupp ta' proċeduri li jippermettu s-sottomisjoni ta' data ta' importazzjoni jew esportazzjoni għal aġenzija waħda; u sabiex ikun hemm kordinazzjoni bejn dwana u aġenziji oħra ta' kontroll sabiex jiġu permessi kontrolli uffiċjali fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni sabiex dawn jitwettqu, sa fejn possibbli, minn aġenzija waħda;

(d) jikkoperaw fil-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' regoli ta' oriġini u l-proċeduri doganali relatati għalihom; u

(e) jikkoperaw fil-kwistjonijiet kollha ta' valutazzjoni doganali, skond il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VII tal-GATT 1994, partikolarment bl-iskop li jintlaħħqu opinjonijiet komuni li jirrigwardaw l-applikazzjoni ta' kriterji ta' valutazzjoni, l-użu ta' indiċi indikativi jew ta' referenza, aspetti operazzjonali u metodi ta' operazzjoni.

2. Sabiex jitjiebu metodi ta' operazzjoni u sabiex tiġi assigurata trasparenza u effiċjenza ta' operazzjonijiet doganali, il-Partijiet għandhom:

(a) jassiguraw li l-ogħla standards ta' integrità jinżammu permezz ta' applikazzjoni ta' miżuri li jirriflettu l-prinċipji tal-konvenzjonijiet u l-istrumenti internazzjonali rilevanti f'dan il-qasam, kif previst fil-leġislazzjoni ta' kull Parti;

(b) jieħdu passi ulterjuri kull meta possibbli, lejn it-tnaqqis, is-simplifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni ta' data fid-dokumentazzjoni meħtieġa mid-dwana, inkluż l-użu ta' dokument singolu tad-dħul mid-dwana jew messaġġ tad-data u dokument singolu ta' eżitu mid-dwana jew messaġġ tad-data, ibbażati fuq standards internazzjonali u li jiddependu sa fejn possibbli fuq informazzjoni kummerċjalment disponibbli;

(ċ) jikkollaboraw meta possibbli f'inizjattivi leġislattivi u operazzjonali li jirrelataw għal proċeduri ta' l-importazzjoni, l-esportazzjoni, u, sa fejn possibbli, lejn it-titjib tas-servizz lill-komunità kummerċjali;

(d) jikkoperaw meta approprjat f'assistenza teknika, inkluża l-organizzazzjoni ta' seminarji u postazzjonjiet;

(e) jikkoperaw fil-kompjuterizzazzjoni ta' proċeduri doganali u jikkollaboraw, meta possibbli, lejn l-istabbiliment ta' standards komuni;

(f) japplikaw regoli u standards internazzjonali fil-qasam doganali, inklużi meta possibbli, l-elementi sustantivi tal-Konvenzjoni riveduta ta' Kyoto dwar is-Simplifikazzjoni u l-Armonizzazzjoni ta' Proċeduri Doganali;

(g) sa fejn possibbli, jistabbilixxu posizzjonijiet komuni f'organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tad-dwana bħall-WTO, l-Organizzazzjoni Doganali Dinjija (WCO), l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD);

(h) jipprovdu proċeduri effettivi u malajr li ippermettu d-dritt ta' appell, kontra azzjonijiet doganali u oħrajn amministrattivi ta' l-aġenzija, regolamenti u deċiżjonijiet li jeffettwaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' merkanzija, in konformità ma' l-Artikolu X tal-GATT 1994; u

(i) jikkollaboraw kull meta possibbli lejn il-faċilitazzjoni ta' operazzjonijiet ta' trasbord u movimenti ta' transitu mit-territorji rispettivi tagħhom.

3. Il-Partijiet jiftiehmu li d-disposizzjonijiet u l-proċeduri rispettivi kummerċjali u doganali tagħhom għandhom ikunu bbażati fuq:

(a) leġislazzjoni li tevita piżijiet mhux neċessarji fuq operaturi ekonomiċi, li ma jostakolawx il-ġlieda kontra l-frodi u jipprovdu faċilitazzjoni ulterjuri għal operaturi sabiex jilħqu l-livelli għolja ta' konformità;

(b) il-protezzjoni ta' kummerċ leġittimu permezz ta' applikazzjoni effettiva ta' ħtiġiet leġislattivi;

(ċ) l-applikazzjoni ta' teknika doganali moderna, inkluża l-istima tar-riskju, proċeduri simplifikati għad-dħul u r-rilaxx ta' merkanzija, kontrolli ta' rilaxx wara, u metodi ta' verifika tal-kumpannija, waqt li jirrispettaw in-natura kunfidenzali ta' data kummerċjali skond id-disposizzjonijiet applikabbli f'kull Parti. Kull Parti għandha tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tassigura l-effettività tal-metodi ta' l-istima tar-riskju;

(d) proċeduri li huma trasparenti, effiċjenti u meta approprjat simplifikati, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u jiżdied it-tbassir għal operaturi ekonomiċi;

(e) l-iżvilupp ta' sistemi bbażati fuq l-informazzjoni teknoloġika, kemm għal operazzjonijiet ta' esportazzjoni kif ukoll għal operazzjonijiet ta' importazzjoni, bejn operaturi ekonomiċi u amministrazzjonijiet doganali, u bejn id-dwana u aġenziji oħra. Dawn is-sistemi jistgħu wkoll jipprovdu għall-ħlas ta' dazji, taxxi u piżijiet oħra permezz ta' trasferiment elettroniku;

(f) regoli u proċeduri li jipprovdu għal regolamenti li jorbtu bil-quddiem fuq il-klassifika tariffarja u r-regoli ta' oriġini. Regolament jista' jiġi modifikat jew irrevokat f'kull ħin iżda biss wara notifika lill-operatur effettwat u mingħajr effett retroattiv sakemm ir-regolament ma jkunx sar fuq bażi ta' informazzjoni mhux korretta jew inkompleta li tkun qiegħda tiġi pprovduta;

(g) disposizzjonijiet li fil-prinċipju jiffaċilitaw l-importazzjoni ta' merkanzija permezz ta' l-użu ta' proċeduri u proċessi doganali simplifikati jew qabel il-wasla;

(h) disposizzjonijiet fuq l-importazzjoni li ma jinkludu ebda ħtieġa għal spezzjonijiet qabel it-tagħbija fuq il-bastimenti kif definit mill-Ftehim ta' l-WTO dwar l-Ispezzjoni qabel it-Tagħbija; u

(i) regoli li jassiguraw li kull penali imposta għal ksur minuri ta' regolamenti doganali jew ħtiġiet proċedurali huma proporzjonati u, fl-applikazzjoni tagħhom, ma jikkawżaw ebda ttardjar mhux dovut fi ħruġ mid-dwana, skond l-Artikolu VIII tal-GATT 1994.

4. Il-Partijiet jiftiehmu:

(a) dwar il-bżonn tal-konsultazzjoni f'waqtha ma' operaturi ekonomiċi dwar kwistjonijiet sostanzjali li jikkonċernaw proposti leġislattivi u proċeduri ġenerali relatati mad-dwana. Għal dan l-iskop, mekkaniżmi approprjati ta' konsultazzjoni bejn l-amministraturi u l-operaturi għandhom jiġu stabbiliti minn kull Parti;

(b) li jippubblikaw, sa fejn possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi, u jippubbliċizzaw proċeduri ġodda ta' leġislazzjoni u ġenerali relatati mad-dwana, kif ukoll kull modifika, sa mhux aktar tard mil-bidu fis-seħħ ta' din il-leġislazzjoni u dawn il-proċeduri. Għandhom ukoll jagħmlu disponibbli b'mod pubbliku informazzjoni ġenerali ta' interess lil operaturi ekonomiċi, bħas-sigħat ta' operazzjoni għall-uffiċċji doganali, inklużi dawk fil-portijiet u f'punti tal-fruntieri, u l-punti ta' kuntatt għal mistoqsijiet għal informazzjoni;

(ċ) li jżommu koperazzjoni bejn l-operaturi u l-amministrazzjonijiet doganali permezz ta' l-użu ta' Memoranda ta' Ftehim oġġettiva u pubblikament aċċessibbli, bbażata fuq dawk promulgati mill-WCO; u

(d) li jassiguraw li l-ħtiġiet u l-proċeduri doganali u ħtiġiet relatati rispettivi jibqgħu jissodisfaw il-ħtiġiet tal-komunità kummerċjali u jsegwu l-aħjar prattiċi.

5. Bla ħsara għall-paragrafi 1 sa 4, l-amministrazzjonijiet taż-żewġ Partijiet għandhom jipprovdu assistenza reċiproka amministrattiva fi kwistjonijiet doganali skond id-disposizzjonijiet tal-Protokoll tat-13 ta' Ġunju 2001 dwar Assistenza Amministrattiva Reċiproka fi Kwistjonijiet Doganali għall-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni.

Artikolu 80

Valutazzjoni Doganali

Il-Ftehim WTO dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VII tal-GATT 1994, mingħajr ir-riżervi u l-għażliet previsti fl-Artikolu 20 u l-paragrafi 2, 3 u 4 ta' l-Anness III ta' dak il-Ftehim, għandhom jirregolaw regoli ta' valutazzjoni doganali bejn il-Partijiet.

Artikolu 81

Kumitat Speċjali dwar Koperazzjoni Doganali u Regoli ta' Oriġini

1. Il-Partijiet hawnhekk jistabbilixxu Kumitat Speċjali dwar Koperazzjoni Doganali u Regoli ta' Oriġini kompost minn rappreżentanti tal-Partijiet. Il-Kumitat għandu jiltaqa' f'data u bl-aġenda miftiehma bil-quddiem mill-Partijiet. L-uffiċċju tal-president tal-Kumitat għandu jinżamm alternatament minn kull wieħed mill-Partijiet. Il-Kumitat għandu jirrapporta lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

2. Il-funzjonijiet tal-Kumitat għandhom jinkludu:

(a) il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni ta' l-Artikoli 79 u 80 u ta' l-Anness III u kull kwistjonijiet doganali oħra relatati ma' l-aċċess għas-suq;

(b) li jiġi pprovdut forum għall-konsultazzjoni u d-diskussjoni dwar il-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mad-dwana, inklużi b'mod partikolari, regoli ta' oriġini u proċeduri doganali relatati, valutazzjoni doganali, reġimi tariffarji, nomenklatura doganali, koperazzjoni doganali u assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali;

(ċ) tisħiħ ta' koperazzjoni dwar l-iżvilupp, l-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli ta' oriġini u proċeduri doganali relatati, proċeduri doganali ġenerali u assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali;

(d) kull kwistjoni oħra miftiehma mill-Partijiet.

3. Sabiex jiġu sodisfatti l-kompiti msemmija f'dan l-Artikolu, il-Partijiet jistgħu jiftiehmu li jkollhom laqgħat ad hoc.

Artikolu 82

Applikazzjoni ta' trattament preferenzjali

1. Il-Partijiet jiftiehmu li koperazzjoni amministrattiva hija essenzjali għall-implimentazzjoni u l-kontroll tal-preferenzi mogħtija taħt dan it-Titolu u jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jikkombattu irregolaritajiet u frodi relatati ma' l-oriġini, għall-dak li għandu x'jaqsam mal-klassifikazzjoni doganali u valutazzjoni doganali.

2. F'dan ir-rigward, Parti tista' temporanjament tissospendi t-trattament preferenzjali mogħti taħt dan it-Titolu għal prodott jew prodotti li fir-rigward tagħhom dik il-Parti tiddetermina, li kien hemm skond dan l-Artikolu, nuqqas sistematiku ta' kollaborazzjoni amministrattiva jew l-eżistenza ta' frodi minn naħa tal-Parti l-oħra.

3. Għall-iskop ta' dan l-Artikolu, nuqqas sistematiku ta' kollaborazzjoni amministrattiva għandha tfisser:

(a) l-assenza ta' koperazzjoni amministrattiva, bħan-nuqqas li jingħataw l-ismijiet u l-indirizzi ta' awtoritajiet doganali jew tal-gvern responsabbli għall-ħruġ u l-kontroll ta' ċertifikati ta' oriġini, jew kampjuni ta' bolol użati sabiex jawtentikaw iċ-ċertifikati, jew nuqqas li tiġi aġġornata dik l-informazzjoni meta approprjat;

(b) nuqqas sistematiku jew inadegwatezza ta' azzjoni fil-verifika ta' l-istatus ta' oriġini ta' prodotti u t-twettieq tal-ħtiġiet l-oħra ta' l-Anness III u l-identifikazzjoni jew il-prevenzjoni ta' kontravenzjoni tar-regoli ta' oriġini;

(ċ) rifjut sistematiku jew dewmien mhux dovut sabiex titwettaq verifika sussegwenti tal-prova ta' oriġini fuq it-talba tal-Parti l-oħra, u sabiex jiġu kkomunikati r-riżultati tagħha fil-ħin;

(d) l-assenza jew in-nuqqas sistematiku ta' koperazzjoni amministrattiva fil-verifika tal-kondotta meta jkun hemm preżunzjoni ta' frodi relatata ma' l-oriġini. Għal dan l-iskop, Parti tista' tippreżumi l-eżistenza ta' frodi, inter alia, meta importazzjonijiet ta' prodott jew prodotti taħt dan il-Ftehim jeċċedu ħafna l-livelli tas-soltu u l-kapaċità ta' esportazzjoni tal-Parti l-oħra.

4. Il-Parti li tkun sabet nuqqas sistematiku li tingħata koperazzjoni amministrattiva jew preżunzjoni ta' frodi għandha, qabel ma tapplika s-sospensjoni temporanja prevista taħt dan l-Artikolu, tagħti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għal kontroll dettaljat tas-sitwazzjoni bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet. Fl-istess ħin, għandha tippubblika fil-ġurnal Uffiċjali tagħha notifika lill-importaturi li tindika l-prodott jew il-prodotti li għalihom ikun instab nuqqas sistematiku li tingħata koperazzjoni amministrattiva jew preżunzjoni ta' frodi. Il-konsegwenzi legali ta' din il-pubblikazzjoni għandhom jiġu rregolati mil-liġi domestika ta' kull Parti.

5. Fi żmien 10 ijiem wara l-jum ta' notifika ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, il-Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Fil-każ li l-Partijiet ma jilħqux ftehim dwar soluzzjoni sabiex tiġi evitata l-applikazzjoni tas-sospensjoni temporanja tat-trattament preferenzjali fi żmien 30 jum mill-bidu ta' dawn il-konsultazzjonijiet, il-Parti interessata tista' tissospendi temporanjament it-trattament preferenzjali tal-prodott jew tal-prodotti kkonċernati.

Is-sospensjoni temporanja m'għandhiex teċċedi dak li hu neċessarju għall-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Parti interessata.

6. Sospensjonijiet temporanji taħt dan l-Artikolu għandhom jiġu notifikati immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. M'għandhomx jeċċedu perjodu ta' sitt xhur li jista' jiġġedded. Għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjonijiet perjodiċi fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni partikolarment bl-iskop ta' l-abolizzjoni tagħhom kif ikunu jippermettu ċ-ċirkostanzi.

Sezzjoni 4

Standards, regolamenti tekniċi u proċeduri ta' stima ta' konformità

Artikolu 83

Għanijiet

L-għan ta' din it-taqsima hija li jiġi ffaċilitat u jiżdied il-kummerċ fil-merkanzija billi jiġu eliminati u pprevenuti ostakoli mhux neċessarji għall-kummerċ waqt li jitqiesu il-miri leġittimi tal-Partijiet u tal-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni, fis-sens tal-Ftehim WTO dwar Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ ("il-Ftehim TBT").

Artikolu 84

L-iskop ta' applikazzjoni u l-kopertura

Id-disposizzjonijiet ta' din it-taqsima japplikaw għal kummerċ f'merkanzija fiż-żona ta' standards, regolamenti tekniċi u proċeduri ta' stima ta' konformità, kif definit fil-Ftehim TBT. Ma japplikawx għal miżuri koperti fis-sezzjoni 5 ta' dan il-Kapitolu. Speċifikazzjonijiet Tekniċi ppreparati minn korpi governattivi għal skopijiet ta' akkwisti pubbliċi mhumiex soġġetti għad-disposizzjonijiet ta' din it-taqsima imma huma indirizzati fit-Titolu IV ta' din it-Taqsima.

Artikolu 85

Tifsiriet

Għall-iskop ta' din it-taqsima, it-tifsiriet ta' l-Anness I mal-Ftehim TBT għandhom japplikaw. F'dan ir-rigward, id-Deċiżjoni tal-Kumitat WTO dwar Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ dwar Prinċipji għall-Iżvilupp ta' Standards, Gwidi u Rakkomandazzjonijiet Internazzjonali fir-rigward ta' l-Artikoli 2, 5 u l-Anness 3 ta' dak il-Ftehim għandhom ukoll japplikaw.

Artikolu 86

Drittijiet u obbligi bażiċi

Il-Partijiet jikkonfermaw id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt il-Ftehim TBT u l-impenn tagħhom għall-implimentazzjoni komprensiva tiegħu. F'dan ir-rigward u bi qbil mal-miri ta' din is-sezzjoni, attivitajiet u miżuri ta' koperazzjoni segwiti taħt din is-sezzjoni għandhom jitmexxew bl-iskop li titjieb u tiġi rinforzata l-implimentazzjoni ta' dawk id-drittijiet u obbligi.

Artikolu 87

Azzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu segwiti taħt dan il-Ftehim

Bl-iskop li titwettaq il-mira ta' din is-sezzjoni:

1. Il-Partijiet għandhom jintensifikaw il-koperazzjoni bilaterali tagħhom fil-qasam ta' standards, regolamenti tekniċi u stima ta' konformità bl-iskop li jiġi ffaċilitat aċċess għas-swieq rispettivi tagħhom, billi jiżdied it-tagħrif reċiproku, il-ftehim u l-kompatibilità tas-sistemi rispettivi tagħhom.

2. Fil-koperazzjoni bilaterali tagħhom il-Partijiet għandhom jimmiraw li jidentifikaw liema mekkaniżmi jew kombinazzjoni ta' mekkaniżmi huma l-iktar approprjati għal kwistjonijiet jew setturi partikolari. Dawn il-mekkaniżmi jinkludu aspetti ta' koperazzjoni regolatorja, inter alia konverġenza u/jew ekwivalenza ta' regolamenti u standards tekniċi, allinjament għal standards internazzjonali, dipendenza fuq id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-fornitur u l-użu ta' akkreditazzjoni għall-kwalifika ta' korpi ta' stima ta' konformità, u ftehim ta' rikonoxximent reċiproku.

3. Skond il-progress magħmul fil-koperazzjoni bilaterali tagħhom, il-Partijiet għandhom jiftiehmu dwar liema arranġamenti speċifiċi għandhom jitmexxew bl-iskop li jiġu implimentati l-mekkaniżmi identifikati.

4. Għal dan l-iskop, il-Partijiet għandhom jaħdmu lejn:

(a) l-iżvilupp ta' opinjonijiet komuni u prattiċi regolatorji tajbin, inklużi, iżda mhux limitati għal:

(i) trasparenza fil-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta' stima ta' konformità;

(ii) miżuri regolatorji ta' neċessità u proporzjonali u proċeduri ta' stima ta' konformità relatati, inkluż l-użu tad-dikjarazzjoni ta' konformità mill-fornituri;

(iii) l-użu ta' standards internazzjonali bħala bażi għal regolamenti tekniċi, ħlief meta dawn l-istandards internazzjonali mhumiex effettivi jew xierqa għat-twettieq tal-miri leġittimi stabbiliti;

(iv) l-infurzar ta' regolamenti tekniċi u attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq;

(v) l-infrastruttura teknika neċessarja, f'termini ta' metroloġija, standardizzazzjoni, testing, ċertifikazzjoni u akkreditazzjoni, sabiex jiġu sostnuti regolamenti tekniċi; u

(vi) mekkaniżmi u metodi għar-reviżjoni ta' regolamenti tekniċi u proċeduri ta' stima ta' konformità;

(b) ir-rinfurzar ta' koperazzjoni regolatorja permezz ta', per eżempju, l-iskambju ta' informazzjoni, esperjenzi u data, u permezz ta' koperazzjoni xjentifika u teknika bl-iskop li jitjiebu l-kwalità u l-livell tar-regolamenti tekniċi tagħhom u bl-użu effiċjenti ta' riżorsi regolatorji;

(ċ) kompatibilità u/jew ekwivalenza tar-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri ta' stima ta' konformità rispettivi tagħhom;

(d) il-promozzjoni u l-inkoraġġiment ta' koperazzjoni bilaterali bejn l-organizzazzjoni rispettiva tagħhom, pubblika u/jew privata, responsabbli għall-metroloġija, l-istandardizzazzjoni, it-testing, iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni tagħhom;

(e) il-promozzjoni u l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom f'korpi ta' stabbiliment ta' standard internazzjonali, u r-rinforzar tar-rwol ta' standards internazzjonali bħala bażi għal regolamenti tekniċi; u

(f) ż-żieda tal-koperazzjoni bilaterali tagħhom fl-organizzazzjonijiet u fil-fora internazzjonali rilevanti tagħhom li jitrattaw il-kwistjonijiet koperti b'din is-sezzjoni.

Artikolu 88

Kumitat dwar Standards, Regolamenti Tekniċi u Stima ta' Konformità

1. Il-Partijiet hawnhekk jistabbilixxu Kumitat Speċjali dwar Regolamenti Tekniċi, Standards u Stima ta' Konformità sabiex jilħqu l-miri stabbiliti f'din is-sezzjoni. Il-Kumitat, magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet, għandu jiġi kopresjedut minn rappreżentant ta' kull Parti. Il-Kumitat għandu jiltaqa' mill-inqas darba fis-sena, sakemm mhux miftiehem xort'oħra mill-Partijiet. Il-Kumitat għandu jirrapporta lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

2. Il-Kumitat jista' jindirizza kull kwistjoni relatata mal-funzjonament effettiv ta' din is-sezzjoni. B'mod partikolari, għandu jkollu r-responsabbiltajiet u l-funzjonijiet li ġejjin:

(a) il-monitoraġġ u r-reviżjoni ta' l-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni ta' din is-sezzjoni. F'din il-konnessjoni, il-Kumitat għandu jfassal programm tax-xogħol immirat lejn li jintlaħqu l-miri tas-sezzjoni u b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikolu 87;

(b) li jiġi pprovdut forum għal diskussjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dwar kull kwistjoni relatata ma' din is-sezzjoni u b'mod partikolari kif tirrelata għas-sistemi tal-Partijiet għal regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta' stima ta' konformità, kif ukoll żviluppi f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati;

(ċ) li jiġi pprovdut forum għal konsultazzjoni u riżoluzzjoni malajr ta' kwistjonijiet li jaġixxu jew jistgħu jaġixxu bħala ostakoli mhux neċessarji għall-kummerċ, fil-qasam ta' applikazzjoni u fit-tifsira ta' din is-sezzjoni, bejn il-Partijiet;

(d) l-inkoraġġiment, il-promozzjoni u xort'oħra l-faċilitazzjoni ta' koperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tal-Partijiet, pubbliċi u/jew privati, għal metroloġija, standardizzazzjoni, testing, ċertifikazzjoni, ispezzjoni u akkreditazzjoni; u

(e) l-esplorazzjoni ta' kull mezz immirat lejn it-titjib ta' aċċess għas-swieq rispettivi tal-Partijiet u t-titjib tal-funzjonament ta' din is-sezzjoni.

Sezzjoni 5

Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji

Artikolu 89

Miżuri sanitarji u fitosanitarji

1. Il-mira ta' din is-sezzjoni hija li jiġi ffaċilitat il-kummerċ bejn il-Partijiet fil-qasam ta' leġislazzjoni sanitarja u fitosanitarja, waqt li tiġi ssalvagwardata s-saħħa pubblika, ta' l-annimali u tal-pjanti billi jiġu implimentati b'mod ulterjuri l-prinċipji tal-WTO dwar l-Applikazzjoni ta' Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji ("il-Ftehim WTO SPS"). Mira addizzjonali ta' din is-sezzjoni hija li jiġu kkunsidrati l-istandards tal-benessri ta' l-annimali.

2. Il-miri ta' din is-sezzjoni jinkisbu permezz tal-"Ftehim dwar Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji Applikabbli għall-Kummerċ f'Annimali u Prodotti ta' l-Annimali, Pjanti, Prodotti tal-Pjanti u Benessri oħra tal-Merkanzija u ta' l-Annimali", li huwa mehmuż bħala l-Anness IV.

3. B'deroga mill-Artikolu 193, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, meta jitratta miżuri sanitarji jew fitosanitarji, għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-Komunità u taċ-Ċili b'responsabbiltà għal kwistjonijiet sanitarji u fitosanitarji. Dan il-Kumitat għandu mbagħad jissejjaħ il-"Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni għal Kwistjonijiet Sanitarji u Fitosanitarji". Il-funzjonijiet tal-Kumitat huma stabbiliti fl-Artikolu 16 ta' l-Anness IV.

4. Għall-iskop ta' l-Artikolu 184, konsultazzjonijiet miżmuma taħt l-Artikolu 16 ta' l-Anness IV għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 183, sakemm il-Partijiet ma jiddeċidux xort'oħra.

Sezzjoni 6

L-Inbid u l-Ispirti

Artikolu 90

L-Inbid u l-Ispirti

Il-Ftehim dwar Kummerċ fl-Inbid u l-Ftehim dwar Kummerċ f'Xorb Spirituż u Xorb Aromatizzat huma mehmuża bħala l-Anness V u VI, rispettivament.

KAPITOLU III

EĊĊEZZJONIJIET

Artikolu 91

Klawżola ta' deroga ġenerali

Mingħajr ħsara għall-ħtieġa li dawn il-miżuri ma jiġux applikati b'mod li kien jikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew inġustifikata bejn il-Partijiet meta jipprevalu l-istess kondizzjonijiet, jew restrizzjoni mmaskrata fuq kummerċ bejn il-Partijiet, xejn f'dan it-Titolu ma għandu jinftiehem li jipprevjeni l-adozzjoni jew l-infurzar minn kull Parti tal-miżuri li:

(a) huma neċessarji sabiex jipproteġu morali pubblika;

(b) huma neċessarji sabiex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, ta' l-annimali u l-pjanti;

(ċ) huma neċessarji sabiex jassiguraw konformità mal-liġijiet jew mar-regolamenti li mhumiex inkonsistenti ma' dan il-Ftehim, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu m' l-infurzar doganali, il-protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, u l-prevenzjoni ta' prattiċi li jqarrqu;

(d) li għandhom x'jaqsmu ma' l-importazzjoni u l-esportazzjoni tad-deheb u l-fidda;

(e) li għandhom x'jaqsmu ma' l-protezzjoni ta' teżori nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku;

(f) li għandhom x'jaqsmu mas-salvagwardja ta' riżorsi naturali eżawribbli jekk dawn il-miżuri huma magħmula effettivi flimkien ma' restrizzjonijiet fuq produzzjoni jew konsum domestiku; jew

(g) li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti ta' xogħol fil-ħabsijiet.

Artikolu 92

Klawżola ta' salvagwardja

1. Sakemm mhux ipprovdut xort'oħra b'dan l-Artikolu, id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu XIX tal-GATT 1994 u tal-Ftehim WTO dwar miżuri ta' Salvagwardja għandhom japplikaw bejn il-Partijiet. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3, 4, 5, 7, 8 u 9 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw biss meta Parti jkollha interess sostanzjali bħala esportatur tal-prodott ikkonċernat, kif definit fil-paragrafu 10.

2. Kull Parti għandha tipprovdi, immedjatament u f'kull każ mhux iktar tard minn sebat ijiem mill-avveniment, ad hoc notifika bil-miktub lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni ta' l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-ftuħ ta' investigazzjoni ta' salvagwardja u dwar is-sejbiet finali ta' l-investigazzjoni.

3. L-informazzjoni prevista taħt il-paragrafu 2 għandha tinkludi b'mod partikolari spjegazzjoni tal-proċedura domestika li fuq bażi tagħha l-investigazzjoni titwettaq u indikazzjoni ta' l-iskedi taż-żmien għas-seduti u opportunitajiet approprjati oħra għal partijiet interessati sabiex jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom dwar il-kwistjoni. Barra minn dan, kull Parti għandha tipprovdi notifika bil-miktub bil-quddiem lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni ta' l-informazzjoni pertinenti kollha dwar id-deċiżjoni li jiġu applikati miżuri provviżorji ta' salvagwardja. Din in-notifika għandha tasal għand il-Kumitat mill-inqas sebat ijiem qabel l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri.

4. Man-notifika tas-sejbiet finali ta' l-investigazzjoni u qabel l-applikazzjoni ta' miżuri ta' salvagwardja skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu XIX tal-GATT 1994 u tal-Ftehim WTO dwar miżuri ta' Salvagwardja, il-Parti li jkollha l-intenzjoni tapplika dawn il-miżuri għandha tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għal kontroll fid-dettall tas-sitwazzjoni bl-iskop li wieħed ifittex soluzzjoni reċiprokament aċċettabbli. Sabiex tinstab din is-soluzzjoni u jekk il-Parti kkonċernata tixtieq dan, il-Partijiet għandu jkollhom konsultazzjonijiet minn qabel fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

5. Bla ħsara għall-paragrafu 4, xejn ma għandu jwaqqaf lil Parti milli tapplika miżuri skond id-disposizzjonjiet ta' l-Artikolu XIX tal-GATT 1994 u tal-Ftehim WTO dwar miżura ta' Salvagwardja.

6. Fl-għażla ta' miżuri ta' salvagwardja msemmija f'dan l-Artikolu, il-Partijiet għandhom jagħtu prijorità lil dawk li jikkawżaw l-inqas disturb biex jintlaħqu l-miri ta' dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri m'għandhomx jeċċedu dak li hu neċessarju sabiex tiġi rimedjata l-ħsara serja u għandhom jippreżervaw il-livell/il-marġini ta' preferenza mogħtija taħt dan it-Titolu.

7. Il-Partijiet jikkonfermaw id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt il-paragrafi 1 u 2 ta' l-Artikolu 8 tal-Ftehim WTO dwar il-miżuri ta' Salvagwardja.

8. Id-dritt ta' sospensjoni msemmi fl-Artikolu 8 (2) tal-Ftehim WTO dwar il-miżuri ta' Salvagwardja m'għandux jiġi eżerċitat bejn il-Partijiet għall-ewwel 18-il xahar li miżura ta' salvagwardja tkun fis-seħħ, sakemm il-miżura ta' salvagwardja tkun ittieħdet bħala riżultat ta' żieda assoluta fl-importazzjonijiet u li din il-miżura tkun konformi mad-disposizzjonijiet tal-Ftehim WTO dwar il-miżuri ta' Salvagwardja.

9. Miżuri ta' salvagwardja għandhom ma' l-applikazzjoni jiġu notifikati immedjatament lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni u għandhom ikunu s-suġġett ta' konsultazzjonijiet darba fis-sena fil-Kumitat, partikolarment bl-iskop tal-liberalizzazzjoni jew l-abolizzjoni tagħhom.

10. Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu, huwa kkunsidrat li Parti għandha interess sostanzjali meta hija fost il-ħames l-akbar fornituri tal-prodott importat tul l-iktar perjodu riċenti ta' tliet snin, imkejjel f'termini ta' volum jew valur assolut.

11. Fil-każ ta' kull Parti li tissoġġeta għal proċeduri ta' sorveljanza importazzjonijiet ta' prodotti li x'aktarx jikkawżaw il-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' miżura ta' salvagwardja skond dan l-Artikolu, għandha tinforma lill-Parti l-oħra.

Artikolu 93

Klawżola ta' nuqqas

1. Meta il-konformità mad-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu tikkawża:

(a) nuqqas kritiku, jew theddidha tiegħu, ta' affarijiet ta' l-ikel jew prodotti oħra essenzjali għall-Parti li tagħmel l-esportazzjoni; jew

(b) nuqqas ta' kwantitajiet essenzjali ta' materjali domestiċi għal industrija domestika ta' l-ipproċessar waqt perjodi meta l-prezz domestiku ta' dawn il-materjali jinżamm taħt il-prezz dinji bħala parti minn pjan governattiv ta' stabilizzazzjoni;

u meta s-sitwazzjonijiet imsemmija fuq jikkawżaw jew x'aktarx jikkawżaw diffikultajiet maġġuri għall-Parti li tesporta, dik il-Parti tista' tieħu miżuri approprjati taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċeduri stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Fl-għażla ta' miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjonament tar-reġimi stabbiliti f'dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri m'għandhomx jiġu applikati b'mod li jikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata meta jipprevalu l-istess kondizzjonijiet, jew restrizzjoni mmaskrata fuq kummerċ, u għandhom jiġu eliminati meta l-kondizzjonijet ma jiġġustifikawx aktar iż-żamma tagħhom. Barra minn hekk, il-miżuri li jistgħu jiġu adottati skond il-paragrafu 1(b) m'għandhomx joperaw sabiex jiżdiedu l-esportazzjonijiet ta' jew il-protezzjoni mogħtija lill-industrija domestika ta' l-ipproċessar ikkonċernata, u m'għandhomx ivarjaw mid-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim li għandu x'jaqsam ma' nuqqas ta' diskriminazzjoni.

3. Qabel ma jittieħdu l-miżuri previsti fil-paragrafu 1, jew malajr kemm jista' jkun f'każijiet li japplika għalihom il-paragrafu 4, il-Parti li jkollha l-intenzjoni tieħu l-miżuri għandha tagħti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni l-informazzjoni kollha rilevanti, bl-iskop li tinsab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet. Il-Partijiet fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jistgħu jiftiehmu dwar kull mezz meħtieġ sabiex jintemmu d-diffikultajiet. Fil-każ li ma jintlaħaq ebda ftehim fi żmien 30 jum minn meta l-kwistjoni tiġi riferita lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, il-Parti li tesporta tista' tapplika miżuri taħt dan l-Artikolu dwar l-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat.

4. Meta ċirkostanzi eċċezzjonali u kritiċi li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmlu l-informazzjoni jew il-kontroll preċedenti impossibbli, il-Parti li jkollha l-intenzjoni tieħu l-miżuri tista' tapplika minnufih il-miżuri ta' prekawzjoni neċessarji sabiex jitrattaw is-sitwazzjoni u għandha tinfurma lill-Parti l-oħra bihom immedjatament.

5. Kull miżura applikata skond dan l-Artikolu għandha tiġi immedjatament notifikata lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni u għandha tkun s-suġġett ta' konsultazzjonijiet perjodiċi f'dak il-korp, partikolarment bl-iskop li jiġi stabbilit kalendarju għall-eliminazzjoni tagħhom hekk kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

TITOLU III

IL-KUMMERĊ FIS-SERVIZZI U L-ISTABBILIMENT

Artikolu 94

Il-Miri

1. Il-Partijiet għandhom reċiprokament jilliberalizzaw il-kummerċ fis-servizzi, skond id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu u in konformità ma' l-Artikolu V tal-GATS.

2. L-Iskop tal-Kapitolu III huwa t-titjib ta' l-ambjent ta' l-investiment, u b'mod partikolari l-kondizzjonijiet ta' stabbiliment bejn il-Partijiet, fuq bażi tal-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni.

KAPITOLU I

IS-SERVIZZI

Sezzjoni 1

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 95

L-iskop ta' applikazzjoni

1. Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, kummerċ fis-servizzi għandha tfisser il-fornitura ta' servizz permezz tal-modi li ġejjin:

(a) mit-territorju ta' Parti għat-territorju tal-Parti l-oħra (mod 1);

(b) fit-territorju ta' Parti għas-servizz tal-konsumatur tal-Parti l-oħra (mod 2);

(ċ) minn fornitur ta' servizz ta' Parti, permezz ta' preżenza kummerċjali fit-territorju tal-Parti l-oħra (mod 3);

(d) minn fornitur ta' servizz ta' Parti, permezz tal-preżenza ta' persuni fiżiċi fit-territorju tal-Parti l-oħra (mod 4).

2. Dan il-Kapitolu japplika għal kummerċ fis-setturi kollha tas-servizz ħlief għal:

(a) servizzi finanzjarji, li huma soġġetti għall-Kapitolu II;

(b) servizzi awdjoviżivi;

(ċ) kabotaġġ nazzjonali marittimu; u

(d) servizzi ta' trasport ta' l-ajru, inklużi servizzi domestiċi u internazzjonali tat-trasport ta' l-ajru, kemm jekk skedati kif ukoll jekk mhux skedati, u servizzi relatati direttament ma' l-eżerċizzju ta' drittijiet tat-traffiku, barra minn:

(i) tiswija ta' inġenji ta' l-ajru u servizzi ta' manutenzjoni li tulhom inġenju ta' l-ajru huwa rtirat mis-servizz;

(ii) il-bejgħ u t-tqegħid fis-suq ta' servizzi tat-trasport ta' l-ajru; u

(iii) servizzi ta' sistema ta' riserva tal-kompjuters (CRS)

3. Xejn f'dan il-Kapitolu m'għandu jinftiehem li jimponi xi obbligu fir-rigward ta' akkwisti pubbliċi, li huma mfissra fit-Titolu IV ta' din it-Taqsima.

4. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu m'għandhomx japplikaw għal sussidji mogħtija mill-Partijiet. Il-Partijiet għandhom jirrevedu l-kwistjoni ta' dixxiplini dwar sussidji relatati mal-kummerċ ta' servizzi fil-kuntest tar-reviżjoni ta' dan il-Kapitolu, kif previst fl-Artikolu 100, bl-iskop li tiġi inkorporata kull dixxiplina miftiehma taħt l-Artikolu XV tal-GATS.

5. Din is-sezzjoni tapplika għal trasport marittimu internazzjonali u servizzi ta' telekomunikazzjoni soġġetti għad-disposizzjonijiet stabbiliti fis-sezzjonijiet 2 u 3.

Artikolu 96

Tifsiriet

Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu:

(a) "miżura" tfisser kull miżura minn Parti, kemm fil-forma ta' liġi, regolament, regola, proċedura, deċiżjoni, azzjoni amministrattiva, jew kull forma oħra;

(b) "miżura adottata jew miżmuma minn Parti" tfisser miżuri meħuda minn:

(i) gvernijiet u awtoritajiet ċentrali, reġjonali jew lokali; u

(ii) korpi mhux governattivi fl-eżerċizzju ta' poteri delegati minn gvernijiet jew awtoritajiet ċentrali, reġjonali jew lokali;

(ċ) "fornitur ta' servizzi" tfisser kull persuna ġuridika jew fiżika li tfittex li tagħti, jew tagħti, servizz;

(d) "preżenza kummerċjali" tfisser kull tip ta' attività kummerċjali jew professjonali, inkluż permezz:

(i) tal-kostituzzjoni, l-akkwist jew iż-żamma ta' persuna ġuridika, jew

(ii) tal-ħolqien jew iż-żamma ta' fergħa jew uffiċċju rappreżentattiv,

fit-territorju ta' Parti għall-iskop tal-għoti ta' servizz;

(e) "persuna ġuridika" tfisser kull entità ġuridika debitament kostitwita jew xort'oħra organizzata taħt liġi applikabbli, kemm għal profitt jew xort'oħra, u kemm jekk privata jew tal-gvern, inkluża kull korporazzjoni, kuntratt fiduċjarju, sħubija, impriża komuni, impriża individwali jew assoċjazzjoni;

(f) "persuna ġuridika ta' Parti" tfisser persuna ġuridika kostitwita jew xort'oħra organizzata taħt il-liġi tal-Komunità jew l-Istati Membri tagħha jew taċ-Ċili.

Fil-każ li din il-persuna ġuridika jkollha biss l-uffiċċju rreġistrat tagħha jew l-amministrazzjoni ċentrali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili, m'għandhiex tiġi kkunsidrata bħala persuna ġuridika Komunitarja jew taċ-Ċili rispettivament, sakemm ma tiġix ingaġġata f'operazzjonijiet kummerċjali sustantivi fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili rispettivament.

(g) "Persuna fiżika" tfisser ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri jew taċ-Ċili skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom.

Artikolu 97

Aċċess għas-suq

1. Fir-rigward ta' aċċess għas-suq permezz ta' modi ta' fornitura identifikati fl-Artikolu 95, kull Parti għandha tagħti, lil servizzi u fornituri ta' servizzi tal-Parti l-oħra, trattament mhux inqas favorevoli minn dak previst skond it-termini, il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet miftiehma u speċifikati fl-Artikolu 99.

2. F'setturi fejn jittieħdu impenji ta' aċċess għas-suq, il-miżuri li Parti m'għandhiex iżżomm jew tadotta, jew fuq bażi ta' suddiviżjoni reġjonali jew fuq bażi tat-territorju intier tagħha, sakemm mhux speċifikat xort'oħra fl-Iskeda tagħha, huma dawn li ġejjin:

(a) limitazzjonijiet fuq in-numru ta' fornituri ta' servizzi kemm jekk fil-forma ta' kwoti numeriċi, monopolji, fornituri esklużi ta' servizzi jew il-ħtiġiet ta' verifika ta' bżonnijiet ekonomiċi;

(b) limitazzjonijiet fuq il-valur totali ta' operazzjonijiet ta' servizzi jew assi fil-forma ta' kwoti numeriċi jew il-ħtieġa ta' verifika ta' ħtiġiet ekonomiċi;

(ċ) limitazzjonijiet fuq in-numru totali ta' operazzjonijiet tas-servizz jew fuq il-kwantità totali ta' produzzjoni tas-servizzi espressi f'termini ta' unitajiet numeriċi imfissra fil-forma ta' kwoti jew il-ħtieġa ta' verifika ta' ħtieġa ekonomika [6];

(d) limitazzjonijiet fuq in-numru totali ta' persuni fiżiċi li jistgħu jiġu impjegati f'settur ta' servizz partikolari jew li fornitur tas-servizz jista' jimpjega u li huma neċessarji għal, u direttament relatati mal-fornitura ta' servizz speċifiku fil-forma ta' kwoti numeriċi jew ħtieġa ta' verifika ta' ħtieġa ekonomika;

(e) miżuri li jirrestrinġu jew jeħtieġu tipi speċifiċi ta' entitajiet ġuridiċi jew impriżi konġunti li permezz tagħhom fornitur ta' servizz tal-Parti l-oħra jista' jwettaq l-attività; u

(f) limitazzjonijiet fuq il-parteċipazzjoni ta' kapital barrani f'termini ta' limitu massimu ta' perċentwali fuq ishma barranin jew il-valur totali ta' investiment individwali jew barrani aggregat.

Artikolu 98

Trattament Nazzjonali

1. Fis-setturi iskritti fl-Iskeda tagħha, u soġġett għall-kondizzjonijiet u l-kwalifiki stabbiliti hemmhekk, kull Parti għandha tagħti lis-servizzi u lil fornituri tas-servizzi tal-Parti l-oħra, fir-rigward tal-miżuri kollha li jaffettwaw il-fornitura tas-servizzi, trattament mhux inqas favorevoli minn dak li tagħti lis-servizzi u lill-fornituri tas-servizzi proprji simili. [7]

2. Parti tista' tissodisfa l-ħtieġa tal-paragrafu 1 billi tagħti lil servizzi u lil fornituri tas-servizzi tal-Parti l-oħra, jew trattament formalment identiku jew trattament formalment differenti għal dak li tagħti lis-servizzi u lill-fornituri tas-servizzi proprji simili.

3. Trattament formalment identiku u trattament formalment differenti għandhom jiġu kkunsidrati bħala inqas favorevoli fil-każ li jimmodifikaw il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni favur servizzi jew fornituri ta' servizzi ta' Parti pparagunat mas-servizzi jew il-fornituri tas-servizzi tal-Parti l-oħra.

Artikolu 99

Seda ta' impenji speċifiċi

1. L-impenji speċifiċi meħuda minn kull Parti taħt l-Artikoli 97 u 98 huma stabbiliti fl-iskeda inkluża fl-Anness VII. Fir-rigward ta' setturi fejn dawn l-impenji jittieħdu, kull Skeda tispeċifika:

(a) termini, limitazzjonijiet u kondizzjonijiet dwar aċċess għas-suq;

(b) kondizzjonijiet u kwalifiki dwar trattament nazzjonali;

(ċ) impriżi li jirrelataw għal impenji addizzjonali msemmija fil-paragrafu 3;

(d) meta jkun il-każ, it-termini għall-implimentazzjoni ta' dawn l-impenji u d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dawn l-impenji.

2. Miżuri inkonsistenti maż-żewġ Artikoli 97 u 98 huma imdaħħlin fl-iskeda msemmija fl-Artikolu 97. F'dan il-każ l-iskrizzjoni hija kkunsidrata li tipprovdi kondizzjoni jew kwalifika għall-Artikolu 98 ukoll.

3. Meta Parti tieħu fuqha impenji speċifiċi dwar miżuri li jeffettwaw kummerċ fis-servizzi mhux soġġetti għal skedar taħt l-Artikoli 97 u 98, dawn l-impenji huma mdaħħla fl-Iskeda tagħha bħala impenji addizzjonali.

Artikolu 100

Ir-Reviżjoni

1. Il-Partijiet għandhom jirrevedu dan il-Kapitolu tliet snin wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, bl-iskop li jżidu il-liberalizzazzjoni u jnaqqsu jew jeliminaw restrizzjonijiet li jibqgħu, fuq bażi reċiprokament vantaġġuża u jassiguraw bilanċ ġenerali ta' drittijiet u obbligi.

2. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jeżamina l-operazzjoni ta' dan il-Kapitolu kull tliet snin wara r-reviżjoni meħuda taħt il-paragrafu 1 u għandu jissottometti proposti approprjati lill-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni.

Artikolu 101

Moviment ta' persuni fiżiċi

Sentejn wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jirrevedu r-regoli u l-kondizzjonijiet applikabbli għall-moviment ta' persuni fiżiċi (mod 4) bl-iskop li tintlaħaq liberalizzazzjoni ulterjuri. Din ir-reviżjoni tista' wkoll tindirizza r-reviżjoni tad-definizzjoni ta' persuna fiżika prevista fl-Artikolu 96(g).

Artikolu 102

Regolamentazzjoni domestika

1. F'setturi fejn Parti tkun daħlet għal impenji fl-Iskeda tagħha, u bl-iskop li jiġi assigurat li kull miżura li għandha x'taqsam mal-ħtiġiet u l-proċeduri tal-konċessjoni ta' liċenzi u ċertifikazzjoni ta' fornituri ta' servizzi tal-Parti l-oħra ma tkunx ta' ostakolu mhux neċessarja għall-kummerċ, dik il-Parti għandha tipprova tassigura li kull miżura ta' dak it-tip:

(a) hija bbażata fuq kriterju oġġettiv u trasparenti, bħal, inter alia, il-kompetenza u l-kapaċità li jiġi pprovdut is-servizz;

(b) mhijiex iktar restrittiva għall-kummerċ milli neċessarju sabiex jiġi assigurat li tintlaħaq mira ta' politika leġittima;

(ċ) ma tmunx restrizzjoni mmaskrata fuq il-fornitura ta' servizz.

2. Id-dixxiplini tal-paragrafu 1 jistgħu jiġu riveduti fil-kwadru tal-proċedura ta' l-Artikolu 100 sabiex jitqiesu d-dixxiplini miftiehma taħt l-Artikolu VI tal-GATS bl-iskop ta' l-inkorporazzjoni tagħhom f'dan il-Ftehim.

3. Meta Parti tirrikonoxxi, unilateralment jew bi ftehim, l-edukazzjoni, l-esperjenza, l-liċenzi jew iċ-ċertifikazzjonijiet miksuba fit-territorju ta' pajjiż terz, li Parti għandha tagħti lill-Parti l-oħra opportunità adegwata li turi li l-edukazzjoni, l-esperjenza, il-liċenzi jew iċ-ċertifikazzjonijiet miksuba fit-territorju tal-Parti l-oħra għandhom ukoll jiġu rikonoxxuti, jew li tikkonkludi ftehim jew arranġament ta' effett paragunabbli.

4. Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw perjodikament bl-iskop li jiddeterminaw il-prattikabilità tat-tneħħija ta' kull ħtieġa ta' ċittadinanza jew residenza permanenti rimanenti għall-konċessjoni ta' liċenzja jew ċertifikazzjoni tal-fornituri ta' servizzi ta' xulxin.

Artikolu 103

Rikonoxximent reċiproku

1. Kull Parti għandha tassigura li l-awtoritajiet kompetenti tagħha, f'perjodu raġjonevoli wara s-sottomissjoni minn fornitur ta' servizzi tal-Parti l-oħra ta' applikazzjoni għal liċenzja jew ċertifikazzjoni:

(a) meta l-applikazzjoni hija kompleta, jagħmlu determinazzjoni dwar l-applikazzjoni u jinformaw l-applikant b'dik id-determinazzjoni; jew

(b) meta l-applikazzjoni mhijiex kompleta, jinformaw l-applikant mingħajr dewmien mhux dovut ta' l-istatus ta' l-applikazzjoni u l-informazzjoni addizzjonali li hija meħtieġa taħt il-liġi domestika tal-Parti.

2. Il-partijiet għandhom jinkoraġġixxu il-korpi rilevanti fit-territorji rispettivi tagħhom sabiex jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar rikonoxximent reċiproku, għall-iskop li fornituri tas-servizzi jkunu permessi jissodisfaw, kompletament jew parzjalment, il-kriterji applikati minn kull Parti għall-awtorizzazzjoni, il-konċessjoni ta' liċenzi, l-akkreditazzjoni, l-operazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta' fornituri ta' servizz u b'mod partikolari servizzi professjonali.

3. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, f'perjodu raġjonevoli ta' żmien u waqt li jikkunsidra l-livell ta' korrispondenza tar-regolamenti rispettivi, għandu jiddeċiedi jekk rakkomandazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 hijiex konsistenti ma' dan il-Kapitolu. Jekk dak hu l-każ, din ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi implimentata permezz ta' ftehim dwar rikonoxximent reċiproku tal-ħtiġiet, il-kwalifiki, il-liċenzJi u regolamenti oħra li għandhom jiġu negozjati mill-awtoritajiet kompetenti.

4. Kull ftehim ta' dan it-tip għandu jkun skon id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim WTO u b'mod partikolari, l-Artikolu VII tal-GATS.

5. Meta l-Partijiet jiftiehmu, kull Parti għandha tinkoraġġixxi l-korpi rilevanti tagħha sabiex jiżviluppaw proċeduri għall-konċessjoni temporanja ta' liċenzi lill-fornituri professjonali tas-servizzi tal-Parti l-oħra.

6. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu perjodikament, u mill-inqas darba kull tliet snin, jirrevedi l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 104

Kummerċ elettroniku [8]

Il-Partijiet, waqt li jirrikonoxxu li l-użu ta' mezzi elettroniċi iżid opportunitajiet kummerċjali f'ħafna setturi, jiftiehmu li jippromwovu l-iżvilupp ta' kummerċ elettroniku bejniethom, b'mod partikolari billi jikkoperaw f'aċċess għas-suq u kwistjonijiet regolatorji mqajma mill-kummerċ elettroniku.

Artikolu 105

Transparenza

Kull Parti għandha twieġeb malajr għat-talbiet kollha mill-Parti l-oħra għal informazzjoni speċifika dwar kull miżura ta' applikazzjoni ġenerali jew ftehim internazzjonali li għandhom x'jaqsmu jew jaffettwa dan il-Kapitolu Il-punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 190 għandu jipprovdi informazzjoni speċifika dwar il-kwistjonijiet kollha lil fornituri ta' servizzi tal-Parti l-oħra fuq talba. Punti ta' kuntatt m'hemmx għalfejn ikunu depositarji ta' liġijiet u regolamenti.

Sezzjoni 2

Trasport Marittimu Internazzjonali

Artikolu 106

L-Iskop ta' l-applikazzjoni

1. Bla ħsara għall-Artikolu 95(5), id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom ukoll japplikaw fir-rigward ta' kumpanniji ta' bastimenti stabbiliti barra mill-Komunità jew barra miċ-Ċili u kkontrollati minn ċittadini ta' Stat Membru jew taċ-Ċili, rispettivament jekk il-bastimenti tagħhom huma rreġistrati skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom, f'dak l-Istat Membru jew fiċ-Ċili u għandhom il-bandiera ta' Stat Membru jew taċ-Ċili.

2. Dan l-Artikolu japplika għal trasport marittimu internazzjonali inklużi operazzjonijiet tat-trasport minn bieb għal bieb u intermodali li jinvolvi traġitt speċifiku.

Artikolu 107

Tifsiriet

Għall-finijiet ta' din is-sezzjoni jgħoddu dawn it-tifsiriet li ġejjin:

(a) "operazzjonijiet intermodali tat-trasport" tfisser bħala d-dritt li jiġu organizzati servizzi tat-trasport minn bieb għal bieb ta' merkanzija internazzjonali u għal dan l-iskop b'kuntratt dirett ma' provvdituri ta' modi oħra ta' trasport;

(b) "fornituri internazzjonali marittimi tas-servizz" tkopri l-fornituri ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' merkanzija internazzjonali għal servizzi marittimi, l-ittrattar tal-merkanzija, servizzi ta' ħażna u ta' magażżinaġġ, servizzi ta' ħruġ mid-dwana, servizzi ta' l-istazzjon tal-container u ta' uffiċċju ta' dispaċċ, servizzi ta' l-aġenzija u servizzi sabiex tintbgħat il-merkanzija.

Artikolu 108

Aċċess għas-suq u trattament nazzjonali

1. Minħabba l-livelli eżistenti ta' liberalizzazzjoni bejn il-Partijiet fi trasport marittimu internazzjonali:

(a) il-Partijiet għandhom, jibqgħu japplikaw effettivament il-prinċipju ta' aċċess mingħajr restrizzjoni għas-suq marittimu internazzjonali u għat-traffiku fuq bażi kummerċjali u mhux diskriminatorja;

(b) kull Parti għandha tkompli tagħti lil bastimenti li jtajru l-bandiera ta' jew operati minn fornituri ta' servizz tal-Parti l-oħra trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lill-bastimenti proprji b'qies għal dak li għandu x'jaqsam, inter alia, aċċess għal portijiet, l-użu ta' l-infrastruttura u ta' servizzi marittimi awżiljari tal-portijiet, u piżijiet u ħlasijiet relatati, faċilitajiet doganali u l-għoti ta' żoni ta' waqfien u faċilitajiet sabiex jgħabbu u sabiex iħottu.

2. Fl-applikazzjoni tal-prinċipji tal-paragrafu 1, il-Partijiet għandhom:

(a) ma jintroduċux klawżoli ta' tqassim ta' merkanzija fi ftehim bilaterali fil-ġejjieni ma' pajjiżi terzi, barra milli f'dawk iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali meta kumpanniji ta' navigazzjoni ta' linji mill-Parti interessata ma kienx xort'oħra jkollhom opportunità effettiva sabiex ifittxu kummerċ lejn u mill-pajjiż terz interessat;

(b) jipprojbixxu arranġamenti ta' tqassim ta' merkanzija fi ftehim bilaterali fil-ġejjieni li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ bl-ingrossa ta' merkanzija niexfa u likwida;

(ċ) jabolixxu, mal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-miżuri unilaterali kollha, u barrieri amministrattivi, tekniċi u oħra li jista' jkollhom effetti restrittivi jew diskriminatorji fuq il-fornitura b'xejn ta' servizzi fi trasport marittimu internazzjonali.

3. Kull Parti għandha tippermetti lil fornituri tas-servizz marittimu internazzjonali tal-Parti l-oħra li jkollhom preżenza kummerċjali fit-territorju tiegħu taħt kondizzjonijiet ta' stabbiliment u operazzjoni mhux inqas favorevoli minn dawk mogħtija lill-fornituri proprji tas-servizz jew lil dawk ta' kull pajjiż terz, ikun liema jkun l-aħjar, skond il-kondizzjonjiet iskritti fl-Iskeda tagħha.

Sezzjoni 3

Servizzi ta' Telekomunikazzjonijiet

Artikolu 109

Tifsiriet

Għall-iskopijiet ta' din it-taqsima:

(a) "Servizzi ta' telekomunikazzjonijiet" tfisser it-trasmissjoni ta' sinjali elettromanjetiċi - ħoss, immaġini tad-data u kull taħlita tagħhom, eskluż ix-xandir [9]. Għalhekk, impenji f'dan is-settur ma jkoprux l-attività ekonomika li tikkonsisti minn provviżjoni ta' kontenut li jeħtieġu servizzi ta' telekomunikazzjonijiet għat-trasport tiegħu. L-għoti ta' dak il-kontenut, trasportata permezz ta' servizzi ta' telekomunikazzjonijiet, hija soġġetta għall-impenji speċifiċi meħuda mill-Partijiet f'setturi rilevanti oħra.

(b) "awtorità regolatorja" tfisser il-korp jew il-korpi li jwettqu il-kompiti regolatorji assenjati fir-rigward tal-kwistjonijiet imsemmija f'din is-sezzjoni.

(ċ) "faċilitajiet essenzjali ta' telekomunikazzjonijiet" tfisser faċilitajiet ta' network pubbliku ta' telekomunikazzjonijiet tat-trasport u servizz li:

(i) huma esklużivament jew b'mod predominanti mogħtija minn fornitur wieħed jew minn numru limitat ta' fornituri; u

(ii) ma jistgħux b'mod prattiku jiġu ekonomikament jew teknikament sostitwiti sabiex jiġi pprovdut servizz.

Artikolu 110

Awtorità regolatorja

1. Awtoritajiet regolatorji għal servizzi ta' telekomunikazzjonijiet għandhom ikunu separati minn u mhumiex responsabbli għal kull fornitur ta' servizzi bażiċi ta' telekomunikazzjonijiet.

2. Id-deċiżjonijiet ta' u l-proċeduri wżati minn awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu imparzjali fir-rigward tal-parteċipanti kollha tas-suq.

3. Fornitur effettwat mid-deċiżjoni ta' awtorità regolatorja għandu jkollu dritt għal appell kontra d-deċiżjoni.

Artikolu 111

Fornitura ta' servizzi

1. Meta tkun meħtieġa liċenzja, it-termini u l-kondizzjonijiet għal din il-liċenzja għandhom ikunu magħmula pubblikament disponibbli fil-perjodu normalment meħtieġ sabiex tintlaħaq deċiżjoni li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni għal liċenzja.

2. Meta tkun meħtieġa liċenzja, ir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta' liċenzja għandhom ikunu magħmula disponibbli lill-applikant fuq talba tiegħu.

Artikolu 112

Fornituri prinċipali

1. Fornitur prinċipali huwa fornitur li għandu l-kapaċità li jaffettwa materjalment it-termini ta' parteċipazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' prezz u fornitura fis-suq rilevanti għal servizzi bażiċi ta' telekomunikazzjonijiet bħala riżultat ta':

(a) kontroll fuq faċilitajiet essenzjali; jew

(b) l-użu tal-posizzjoni tiegħu fis-suq.

2. Għandhom jiġu adottati miżuri xierqa għall-iskop li fornituri li weħidhom jew flimkien, huma fornituri prinċipali jiġu mwaqqfa milli jiġu involuti jew ikomplu jwettqu prattiċi antikompetittivi.

3. Il-prattiċi antikompetittivi msemmija fuq għandhom jinkludu b'mod partikolari:

(a) l-involviment f'sussidji inkroċjati antikompetittivi;

(b) l-użu ta' informazzjoni miksuba minn kompetituri b'riżultati antikompetittivi; u

(ċ) li ma jkunux magħmula disponibbli lil fornituri oħra tas-servizzi f'bażi f'waqtha informazzjoni teknika dwar faċilitajiet essenzjali u informazzjoni kummerċjalment rilevanti li huma neċessarji sabiex ifornu servizzi.

Artikolu 113

Interkonnessjoni

1. Din is-sezzjoni tapplika għal konnessjoni ma' fornituri li jipprovdu networks pubbliċi ta' telekomunikazzjonijiet jew servizzi ta' telekomunikazzjoni sabiex l-utenti ta' fornitur wieħed jitħallew jikkomunikaw ma' utenti ta' fornitur ieħor u li jkollhom aċċess għal servizzi pprovduti minn fornitur ieħor.

2. Interkonnessjoni ma' fornitur prinċipali għandha tiġi assigurata f'kull punt teknikament prattikabbbli tan-network. Din l-interkonnessjoni għandha tiġi pprovduta:

(a) taħt termini jew kondizzjonijiet mhux diskriminatorji (inklużi standards u speċifikazzjonijiet tekniċi) u rati u ta' kwalità mhux inqas favorevoli minn dawk previsti għal servizzi simili proprji jew għal servizzi simili ta' fornituri tas-servizz mhux affiljati jew għas-sussidjarji tiegħu jew affiljati oħra;

(b) b'mod f'waqtu, skond termini, kondizzjonijiet (inklużi standards u speċifikazzjonijiet tekniċi) u rati orjentati lejn l-ispiża li huma trasparenti, raġjonevoli, u li jqiesu l-prattikabilità ekonomika, u biżżejjed sfużi sabiex il-fornitur ma jeħtieġlux iħallas għal komponenti jew faċilitajiet tan-network li mhumiex meħtieġa sabiex jiġi pprovdut is-servizz; u

(ċ) fuq talba, f'punti b'żieda mal-punti ta' terminazzjoni tan-network offerti lill-maġġoranza ta' l-utenti, soġġetti għal piżijiet li jirriflettu l-ispiża tal-kostruzzjoni ta' faċilitajiet neċessarji addizzjonali.

4. Il-proċeduri applikabbli għal interkonnessjoni lil fornitur prinċipali għandhom ikunu pubblikament disponibbli.

5. Fornituri prinċipali għandhom jagħmlu ftehim ta' interkonnessjoni disponibbli lil fornituri tas-servizz tal-Partijiet sabiex jiġi assigurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, u/jew għandhom jippubblikaw offerti ta' interkonnessjoni ta' referenza bil-quddiem, sakemm ma jkunux diġà disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 114

Riżorsi skarsi

Kull proċedura għall-allokazzjoni u l-użu ta' riżorsi skarsi, inklużi frekwenzi, numri u drittijiet ta' passaġġ, għandhom jitwettqu b'mod oġġettiv, f'waqtu, trasparenti u mhux diskriminatorju.

Artikolu 115

Servizz universali

1. Kull Parti għandha d-dritt li tiddefinixxi t-tip ta' obbligu universali tas-servizz li tixtieq li żżomm.

2. Id-disposizzjonijiet li jirregolaw servizz universali għandhom ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux diskriminatorji. Għandhom ukoll ikunu newtrali fir-rigward ta' kompetizzjoni u ma jkunux ta' iktar piż milli neċessarju.

KAPITOLU II

SERVIZZI FINANZJARJI

Artikolu 116

L-Iskop ta' applikazzjoni

1. Dan il-Kapitolu japplika għal miżuri adottati jew miżmuma mill-Partijiet li jaffettwaw kummerċ f'servizzi finanzjarji.

2. Għall-finjiet ta' dan il-Kapitolu, kummerċ f'servizzi finanzjarji tfisser l-għoti ta' servizzi finanzjarji permezz tal-modi li ġejjin:

(a) mit-territorju ta' Parti għat-territorju tal-Parti l-oħra (mod 1);

(b) fit-territorju ta' Parti għall-konsumatur ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra (mod 2);

(ċ) minn fornitur ta' servizzi finanzjarji ta' Parti, permezz ta' preżenza kummerċjali fit-territorju tal-Parti l-oħra (mod 3);

(d) minn fornitur ta' servizzi finanzjarji ta' Parti, permezz tal-preżenza ta' persuni fiżiċi fit-territorju tal-Parti l-oħra (mod 4).

3. Xejn f'dan il-Kapitolu ma għandu jinftiehem li jimponi xi obbligu fir-rigward ta' akkwisti pubbliċi, imsemmija fit-Titolu IV ta' din it-Taqsima.

4. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu m'għandhomx japplikaw għal sussidji mogħtija mill-Partijiet. Il-Partijiet għandhom jirrevedu l-kwistjoni ta' dixxiplini dwar sussidji relatati għal kummerċ f'servizzi finanzjarji, bl-iskop li jiġu inkorporati f'dan il-Ftehim kull dixxiplina miftiehma taħt l-Artikolu XV tal-GATS.

5. Dan il-Kapitolu ma japplikax għal:

(i) attivitajiet immexxija minn bank ċentrali jew minn awtorità monetarja jew minn xi entità pubblika fit-twettieq ta' politika monetarja jew ta' rata tal-kambju;

(ii) attivitajiet li jiffurmaw parti minn sistema statutorja ta' pjanijiet ta' sigurtà soċjali jew ta' irtirar pubbliku; u

(iii) attivitajiet oħra mmexxija minn entità pubblika f'isem l-istat jew jew bil-garanzija ta' l-istat jew bl-użu tar-riżorsi finanzjarji pubbliċi.

6. Għall-finijiet tal-paragrafu 5, jekk Parti tippermetti xi attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 5(ii) jew (iii) li jitmexxew mill-fornituri tagħha ta' servizzi finanzjarji f'kompetizzjoni ma' entità pubblika jew fornitur ta' servizzi finanzjarji, dan il-Kapitolu għandu japplika għal dawn l-attivitajiet.

Artikolu 117

Tifsiriet

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu:

1) "miżura" tfisser kull miżura minn Parti, kemm jekk fil-forma ta' liġi, regolament, regola, proċedura, deċiżjoni, azzjoni amministrattiva, jew xi forma oħra;

2) "miżuri adottati jew miżmuma minn Parti" tfisser miżuri meħuda minn:

(i) gvernijiet u awtoritajiet ċentrali, reġjonali jew lokali; u

(ii) korpi mhux governattivi fl-eżerċizzju ta' poteri delegati minn gvernijiet jew awtoritajiet ċentrali, reġjonali jew lokali;

3) "fornitur ta' servizzi finanzjarji" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li bi ħsiebha tagħti, jew tagħti, servizzi finanzjarji, ħlief entità pubblika;

4. "entità pubblika" tfisser:

(i) gvern, bank ċentrali jew awtorità monetarja ta' Parti, jew entità fil-proprjetà ta' jew ikkontrollata minn Parti, li huma prinċipalment involuti fit-twettieq ta' funzjonijiet jew azzjonijiet governattivi għal skopijiet governattivi, mhux inkluża entità prinċipalment involuta fil-fornitura ta' servizzi finanzjarji fuq bażi kummerċjali; jew

(ii) entità privata, li twettaq funzjonijiet normalment magħmula minn bank ċentrali jew awtorità monetarja fl-eżerċizzju ta' dawk il-funzjonijiet;

5) "preżenza kummerċjali" tfisser kull tip ta' negozju jew stabbiliment professjonali, inklużi permezz ta':

(i) il-kostituzzjoni, l-akkwist jew iż-żamma ta' persuna ġuridika, jew

(ii) il-ħolqien jew iż-żamma ta' fergħa jew ta' uffiċċju rappreżentattiv,

fit-territorju ta' Parti għall-iskop ta' fornitura ta' servizzi finanzjarji;

6) "persuna ġuridika" tfisser kull entità ġuridika debitament kostitwita jew xort'oħra organizzata taħt liġi applikabbli, kemm għal profitt jew xort'oħra, u kemm jekk hija proprjetà privata jew proprjetà tal-gvern, inkluża kull korporazzjoni, trust, sħubija, intrapriża konġunta, pussess uniku jew assoċjazzjoni;

7) "persuna ġuridika ta' Parti" tfisser persuna ġuridika kostitwita jew xort'orħa organizzata taħt il-liġi tal-Komunità jew ta' l-Istati Membri tagħha jew taċ-Ċili.

Fil-każ li din il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju reġistrat jew l-amministrazzjoni ċentrali biss fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili, m'għandhiex tiġi kkunsidrata bħala persuna ġuridika Komunitarja jew taċ-Ċili rispettivament, sakemm ma tkunx involuta f'operazzjonijiet sostanzjali kummerċjali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili rispettivament.

8) "persuna fiżika" tfisser ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri jew taċ-Ċili skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom.

9) "servizzi finanzjarji" tfisser kull servizz ta' natura finanzjarja li jingħata minn fornitur ta' servizzi finanzjarji ta' Parti. Servizzi finanzjarji jinkludu l-attivitajiet li ġejjin:

L-Assigurazzjoni u servizzi relatati ta' assigurazzjoni:

(i) assigurazzjoni diretta (inkluża ko-assigurazzjoni):

(A) fuq il-ħajja

(B) mhux fuq il-ħajja

(ii) riassigurazzjoni u retroċessjoni;

(iii) intermedjazzjoni ta' assigurazzjoni, bħal senserija u aġenzija;

(iv) servizzi awżiljarji għall-assigurazzjoni, bħal servizzi ta' konsulenza, servizzi attwarjali, ta' valutazzjoni ta' riskji u likwidazzjoni tad-danni.

Servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra (eskluża l-assigurazzjoni)

(v) aċċettazzjoni ta' depożiti u fondi oħra ripagabbli mill-pubbliku;

(vi) self tat-tipi kollha, inkluż kreditu tal-konsumatur, kreditu ta' ipoteka, factoring u finanzjament ta' operazzjonijiet kummerċjali;

(vii) Leasing finanzjarju;

(viii) servizzi kollha ta' pagament u ta' trasferiment ta' flus, inklużi karti ta' kreditu u ta' debitu, travellers cheques u drafts bankarji;

(ix) garanziji u rabtiet;

(x) kummerċ għall-kont proprju jew għall-kont ta' klijenti, kemm jekk bi skambju, f'suq barra mill-borża jew xort'oħra, li ġejjin:

(A) strumenti tas-suq monetarju, inklużi ċekkijiet, kontijiet, ċertifikati ta' depożiti;

(B) kambju;

(Ċ) prodotti derivati li jinkludu, iżda mhux limitati għal, kuntratti b'termini jew b'opzjonijiet;

(D) strumenti tar-rata tal-kambju u tar-rata ta' imgħax, inklużi prodotti bħal skambji u ftehim ta' rata bil-quddiem;

(E) titoli trasferibbli;

(F) strumenti negozjabbli oħra u assi finanzjarji, inklużi l-muniti.

(xi) parteċipazzjoni fi kwistjonijiet tat-tipi kollha ta' titoli, inkluża s-sottoskrizzjoni u t-tqegħid bħala aġent (kemm pubbliku kemm privat) u l-fornitura ta' servizzi relatati ma' dawn il-kwistjonijiet;

(xii) medjazzjoni bil-kambju;

(xiii) ġestjoni ta' assi, bħall-ġestjoni ta' kontanti jew portfoljo, il-forom kollha ta' ġestjoni ta' investiment kollettiv, il-ġestjoni ta' fond ta' pensjoni, servizzi ta' kustodja, servizzi ta' depożitu u ta' trust;

(xiv) servizzi ta' likwidazzjoni u kompensazzjoni rigward assi finanzjarji, inklużi titoli, prodotti derivati, u strumenti negozjabbli oħra;

(xv) l-għoti u t-trasferiment ta' informazzjoni finanzjarja, u l-ipproċessar ta' data finanzjarja u software relatat minn fornituri ta' servizzi finanzjarji oħra;

(xvi) servizzi finanzjarji ta' konsulenza, ta' intermedjazzjoni u oħrajn finanzjarji awżiljari dwar l-attivitajiet kollha elenkati fis-subparagrafi (v) sa (xv), inklużi r-referenza u l-analiżi ta' kreditu, riċerka u konsulenza dwar investimenti u ta' protfoljo, pariri dwar akwisti, u dwar ristrutturar u strateġija korporali.

10) "servizzi finanzjarji ġodda" tfisser servizz ta' natura finanzjarja, inklużi servizzi relatati ma' prodotti eżistenti u ġodda jew mal-mod li bih huwa kkunsinnat prodott, li ma jingħatax minn xi fornitur ta' servizzi finanzjarji fit-territorju ta' Parti iżda li hu mogħti fit-territorju tal-Parti l-oħra.

Artikolu 118

Aċċess għas-suq

1. Fir-rigward ta' l-aċċess għas-suq permezz tal-modi ta' fornitura identifikati fl-Artikolu 116, kull Parti għandha tagħti lil servizzi finanzjarji u lil fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra trattament mhux inqas favorevoli minn dak previst skond it-termini, il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet miftiehma u speċifikati fl-Iskeda tiegħu imsemmija fl-Artikolu 120.

2. F'setturi fejn impenji għall-aċċess għas-suq jitwettqu, il-miżuri li Parti m'għandhiex iżżomm jew tadotta jew fuq bażi ta' suddiviżjoni reġjonali jew fuq bażi tat-territorju intier tagħha, sakemm mhux speċifikat xort'oħra, huma dawn li ġejjin:

(a) limitazzjonijiet fuq in-numru ta' fornituri ta' servizzi finanzjarji kemm jekk fil-forma ta' kwoti numeriċi, monopolji, fornituri esklużivi ta' servizz jew il-ħtiġiet ta' verifika ta' ħtiġiet ekonomiċi;

(b) limitazzjonijiet fuq il-valur totali ta' operazzjonijiet jew assi ta' servizzi finanzjarji fil-forma ta' kwoti numeriċi jew il-ħtieġa ta' verifika ta' ħtiġiet ekonomiċi;

(ċ) limitazzjonijiet fuq in-numru totali ta' operazzjonijiet ta' servizzi finanzjarji jew fuq il-kwantità totali ta' produzzjoni ta' servizz espressi f'termini ta' unitajiet numeriċi deżinjati fil-forma ta' kwoti jew il-ħtieġa ta' verifika ta' ħtiġiet ekonomiċi [10];

(d) limitazzjonijiet fuq in-numru totali ta' persuni fiżiċi li jistgħu jiġu impjegati f'settur partikolari ta' servizzi finanzjarji jew li fornitur ta' servizzi finanzjarji jista' jimpjega u li huma neċessarji għall-, u direttament relatati għall-, fornitura ta' servizzi finanzjarji speċifiċi fil-forma ta' kwoti numeriċi jew ħtieġa ta' verifika ta' ħtiġiet ekonomiċi;

(e) miżuri li jirrestrinġu jew jimponu tipi speċifiċi ta' entitajiet ġuridiċi jew impriżi konġunti li permezz tagħhom fornitur ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra jista' jagħti servizzi finanzjarji; u

(f) limitazzjonijiet fuq il-parteċipazzjoni ta' kapital barrani f'termini ta' limitu massimu ta' perċentwali fuq parteċipazzjoni f'azzjonijiet barranin jew il-valur totali ta' investiment barrani singolu jew aggregat.

Artikolu 119

Trattament Nazzjonali

1. Fis-setturi elenkati fl-Iskeda tagħha, u soġġett għall-kondizzjonijiet u l-kwalifiki stabbiliti hemmhekk, kull Parti għandha tagħti lil servizzi finanzjarji u lil fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra, fir-rigward tal-miżuri kollha li jaffettwaw il-fornitura ta' servizzi finanzjarji, trattament mhux inqas favorevoli minn dak li tagħti lis-servizzi finanzjarji simili proprji u lil fornituri ta' servizzi finanzjarji [11].

2. Parti tista' tissodisfa l-ħtieġa tal-paragrafu 1 billi tagħti lil servizzi finanzjarji u lill-fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra, jew trattament identiku b'mod formali jew trattament differenti b'mod formali għal dak li tagħti lis-servizzi finanzjarji simili proprji u lil fornituri proprji ta' servizzi finanzjarji.

3. Trattament formalment identiku jew formalment differenti għandu jiġi kkunsidrat li huwa inqas favorevoli jekk jimmodifika l-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni favur servizzi finanzjarji jew fornituri ta' servizzi finanzjarji ta' Parti meta pparagunat ma' servizzi finanzjarji simili jew ma' fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra.

Artikolu 120

Skeda ta' impenji speċifiċi

1. L-impenn speċifiku meħud minn kull Parti taħt l-Artikoli 118 u 119 huwa stabbilit fl-Iskeda inkluża fl-Anness VIII. Fir-rigward ta' setturi fejn dawn l-impenji jittieħdu, kull Skeda tispeċifika:

(a) termini, limitazzjonijiet u kondizzjonijiet dwar l-aċċess għas-suq;

(b) kondizzjonijiet u kwalifiki dwar trattament nazzjonali;

(ċ) impriżi li għandhom x'jaqsmu ma' impenji addizzjonali msemmija fil-paragrafu 3;

(d) meta xierqa it-termini għall-implimentazzjoni ta' dawn l-impenji u d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dawn l-impenji.

2. Miżuri inkonsistenti ma' l-Artikoli 118 u 119 huma elenkati fl-Iskeda imsemmija fl-Artikolu 118. F'dan il-każ, l-iskrizzjoni hija kkunsidrata li tipprovdi kondizzjoni jew kwalifika għall-Artikolu 119 ukoll.

3. Meta Parti tieħu fuqha impenji speċifiċi fuq miżuri li jaffettwaw kummerċ f'servizzi finanzjarji mhux soġġetti għall-iskeda imsemmija fl-Artikoli 118 u 119, dawn l-impenji huma elenkati fl-Iskeda tagħha bħala impenji addizzjonali.

Artikolu 121

Servizzi finanzjarji ġodda

1. Parti għandha tippermetti lil fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra stabbiliti fit-territorju tagħha sabiex joffru fit-territorju tagħha kull servizz finanzjarju ġdid, fil-qasam ta' applikazzjoni tas-subsetturi u tas-servizzi finanzjarji elenkati fl-Iskeda tagħha, bla ħsara għat-termini, l-limitazzjonijiet, il-kondizzjonijiet u l-kwalifiki hemm imsemmija u sakemm l-introduzzjoni ta' dan is-servizz finanzjarju ġdid ma jeħtieġx liġi ġdida jew il-modifika ta' liġi eżistenti.

2. Parti tista' tiddetermina l-forma ġuridika li permezz tagħha s-servizz jista' jiġi pprovdut u tista' teħtieġ awtorizzazzjoni għall-għoti ta' servizz finanzjarju. Meta din l-awtorizzazzjoni hija meħtieġa, deċiżjoni għandha tittieħed f'perjodu raġonevoli ta' żmien u l-awtorizzazzjoni tista' biss tiġi miċħuda għal raġunijiet ta' prudenza.

Artikolu 122

L-Ipproċessar tad-data fis-settur tas-servizzi finanzjarji

1. Kull Parti għandha tippermetti lil fornituri ta' servizzi finanzjarji tal-Parti l-oħra sabiex jittrasferixxu informazzjoni f'forma elettronika jew f'forma oħra, kemm fit-territorju tagħha kif ukoll barra mit-territorju tagħha, għall-ipproċessar tad-data meta dan l-ipproċessar huwa meħtieġ fil-proċess ordinarju tal-kummerċ ta' dan il-fornitur ta' servizzi finanzjarji.

2. Meta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tikkonsisti fi jew jkun fiha data personali, it-trasferiment ta' din l-informazzjoni mit-territorju ta' Parti waħda għat-territorju tal-Parti l-oħra għandu jseħħ skond il-liġi domestika li tirregola l-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tat-trasferiment u l-ipproċessar ta' data personali tal-Parti li mit-territorju tagħha din l-informazzjoni hija trasferita.

Artikolu 123

Regolament effettiv u trasparenti fis-settur ta' servizzi finanzjarji

1. Kull Parti għandha, sa fejn ikun prattikabbli, tipprovdi bil-quddiem lill-persuni kollha interessati kull miżura ta' applikazzjoni ġenerali li l-Parti tipproponi li tadotta sabiex tippermetti opportunità għal dawn il-persuni sabiex jikkummentaw dwar il-miżura. Din il-miżura għandha tingħata:

(a) permezz ta' pubblikazzjoni uffiċjali; jew

(b) f'forma oħra bil-miktub jew elettronika.

2. L-awtorità finanzjarja kompetenti ta' kull Parti għandha tagħmel disponibbli lil persuni interessati l-ħtiġiet tagħha għall-kompletazzjoni ta' applikazzjonijiet li għandhojm x'jaqsmu ma' l-għoti ta' servizzi finanzjarji.

3. Fuq it-talba ta' applikant, l-awtorità finanzjarja kompetenti għandha tinforma lill-applikant bl-istatus ta' l-applikazzjoni tiegħu. Fil-każ li din l-awtorità teħtieġ informazzjoni addizzjonali mill-applikant, għandha tinnotifika lill-applikant mingħajr dewmien.

4. Kull Parti għandha tagħmel l-aħjar sforzi tagħha sabiex timplimenta u tapplika fit-territorju tagħha standards miftiehma fuq livell internazzjonali għar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza fis-settur ta' servizzi finanzjarji u għall-ġlieda kontra r-riċiklaġġ tal-flus. Għal dan l-iskop, il-Partijiet għandhom jikkoperaw u jiskambjaw informazzjoni u esperjenza fil-Kumitat Speċjali dwar is-Servizzi Finanzjarji imsemmi fl-Artikolu 127.

Artikolu 124

Informazzjoni kunfidenzjali

Xejn f'dan il-Kapitolu:

(a) m'għandu jeħtieġ lil kull waħda mill-Partijiet sabiex jipprovdu informazzjoni kunfidenzjali, li l-iżvelar tagħha jimpedixxi l-applikazzjoni tal-liġi, jew xort'oħra tkun kuntrarja għal-interess pubbliku, jew li tippreġudika l-interessi leġittimi kummerċjali ta' intrapriżi partikolari, pubbliċi jew privati;

(b) m'għandu jinftiehem li jeħtieġ lil Parti tiżvela informazzjoni li tirrelata għall-kwistjonijiet u l-kontijiet finanzjarji ta' klijenti individwali tal-fornituri tas-servizzi finanzjarji, jew xi informazzjoni kunfidenzjali jew esklużivament fil-pussess ta' entitajiet pubbliċi.

Artikolu 125

Miżuri ta' prudenza

1. Xejn f'dan il-Kapitolu m'għandu jinftiehem bħala li jwaqqaf Parti milli tadotta jew iżżomm miżuri raġonevoli għal raġunijiet ta' prudenza, bħal:

(a) il-protezzjoni ta' investituri, depożituri, parteċipanti fis-suq finanzjarji, titolari tal-poloz, jew persuni li lilhom huwa dovut obbligu fiduċjarju minn fornitur ta' servizzi finanzjarji;

(b) is-salvagwardja tas-sigurtà, tas-sodezza, ta' l-integrità jew tar-resposabbiltà finanzjarja ta' fornituri ta' servizzi finanzjarji; u

(ċ) is-salvagwardja ta' l-integrità u ta' l-istabilità tas-sistema finanzjarja ta' Parti.

2. Meta dawn il-miżuri ma jikkonformawx mad-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, m'għandhomx jintużaw bħala mezz sabiex jiġu evitati l-impenji jew l-obbligi tal-Parti taħt dan il-Kapitolu.

Artikolu 126

Rikonoxximent

1. Parti tista' tirrikonoxxi miżuri ta' prudenza tal-Parti l-oħra fid-determinazzjoni ta' kif il-miżuri tal-Parti li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi finanzjarji għandhom jiġu applikati. Dan ir-rikonoxximent, li jista' jintlaħaq permezz ta' l-armonizzazzjoni jew xort'oħra, jista' jkun ibbażat fuq ftehim jew arranġament jew jista' jingħata b'mod awtonomu.

2. Parti li hi parti kontraenti ta' ftehim jew arranġament ma' partijiet terzi bħal dawk imsemmija fil-paragrafu 1, kemm jekk futuri kif ukoll eżistenti, għandha tagħti opportunità xierqa lill-Parti l-oħra sabiex tinnegozja l-adeżjoni tagħha għal dan il-ftehim jew arranġamenti, jew sabiex tinnegozja ftehim paragunabbli magħha, taħt ċirkostanzi fejn ikun hemm regolamentazzjoni ekwivalenti, kif ukoll dwar il-kontroll u t-twettieq tagħhom u, jekk xieraq, dwar proċeduri li għandhom x'jaqsmu mat-tqassim ta' informazzjoni bejn il-Partijiet kontraenti. Meta Parti tagħti rikonoxximent b'mod awtonomu, għandha tagħti opportunità adegwata għall-Parti l-oħra sabiex turi l-eżistenza ta' dawn iċ-ċirkostanzi.

Artikolu 127

Kumitat speċjali dwar servizzi finanzjarji

1. Il-Partijiet hawnhekk jistabbilixxu Kumitat Speċjali dwar Servizzi Finanzjarji. Il-Kumitat Speċjali għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-Partijiet. Ir-rappreżentant prinċipali ta' kull Parti għandu jkun uffiċjal ta' l-awtorità tal-Parti responsabbli għal servizzi finanzjarji stabbiliti fl-Anness IX.

2. Il-funzjonijiet tal-Kumitat Speċjali għandhom jinkludu:

(a) is-sorveljanza ta' l-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu;

(b) il-konsiderazzjoni ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi finanzjarji li huma riferiti lilu minn Parti.

3. Il-Kumitat speċjali għandu jiltaqa' fuq it-talba ta' waħda mill-Partijiet f'data u b'aġenda miftiehma bil-quddiem mill-Partijiet. Il-kariga ta' president għandha tinżamm b'rotazzjoni. Il-Kumitat Speċjali għandu jirrapporta lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni r-riżultati tal-laqgħat tiegħu.

4. Tliet snin wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim il-Kumitat Speċjali dwar Servizzi Finanzjarji għandu jikkunsidra azzjonijiet bl-iskop li jiffaċilita u jespandi kummerċ f'servizzi finanzjarji u kontribuzzjoni ulterjuri għall-miri ta' dan il-Ftehim, u għandu jirrapporta lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

Artikolu 128

Konsultazzjonijiet

1. Parti tista' titlob konsultazzjonijiet mal-Parti l-oħra fir-rigward ta' xi kwistjoni li għandha x'taqsam ma' dan il-Kapitolu. Il-Parti l-oħra għandha tqies favorevolment din it-talba. Il-Partijiet għandhom jirrappurtaw ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet tagħhom lill-Kumitat Speċjali dwar Servizzi Finanzjarji.

2. Konsultazzjonijiet skond dan l-Artikolu għandhom jinkludu uffiċjali ta' l-awtoritajiet imsemmija fl-Anness IX.

3. Xejn f'dan l-Artikolu ma għandu jinftiehem bħala li jeħtieġ awtoritajiet finanzjarji li jipparteċipaw f'konsultazzjonijiet sabiex tiġi żvelata informazzjoni jew tittieħed xi azzjoni li tinterferixxi ma' kwistjonijiet individwali regolatorji, ta' sorveljanza, amministrattivi jew ta' applikazzjoni.

4. Meta awtorità finanzjarja ta' Parti teħtieġ informazzjoni għal skopijiet ta' sorveljanza li għandhom x'jaqsmu ma' fornitur ta' servizzi finanzjarji fit-territorju tal-Parti l-oħra, din l-awtorità finanzjarja tista' tavviċina lill-awtorità finanzjarja kompetenti fit-territorju tal-Parti l-oħra sabiex tfittex informazzjoni. L-għoti ta' din l-informazzjoni tista' tkun soġġetta għat-termini, il-kondizzjonijiet u l-limitazzjonijiet imsemmija fil-liġi rilevanti tal-Parti l-oħra jew għall-ħtieġa ta' ftehim jew arranġament minn qabel bejn l-awtoritajiet finanzjarji rispettivi.

Artikolu 129

Disposizzjonijiet speċifiċi dwar ir-riżoluzzjoni ta' tilwim

1. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, kull tilwima taħt dan il-Kapitolu għandha tiġu riżoluta skond id-disposizzjonijiet tat-Titolu VIII.

2. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 184, konsultazzjonijiet miżmuma taħt l-Artikolu 128 għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 183, sakemm il-Partijiet ma jiftiehmux xort'oħra. Malli jinbdew il-konsultazzjonijiet, il-Partijiet għandhom jipprovdu informazzjoni sabiex ikun permess kontroll dwar kif miżura ta' Parti jew xi kwistjoni oħra jistgħu jaffettwaw l-operazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan il-kapitolu, u jingħata trattament kunfidenzjali għall-informazzjoni skambjata waqt il-konsultazzjonijiet. Jekk il-kwistjoni ma tkunx ġiet riżolta fi żmien 45 jum wara li jkunu bdew il-konsultazzjonijiet skond l-Artikolu 128 jew 90 jum wara l-kunsinna tat-talba għal konsultazzjonijiet skond l-Artikolu 128(1), ikun liema jkun l-iktar kmieni, il-Parti li tqiegħed l-ilment tista' titlob bil-miktub l-istabbiliment ta' panel ta' arbitraġġ. Il-Partijiet għandhom jirrappurtaw ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet tagħhom direttament lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

3. Għall-finijiet ta' l-Artikolu 185:

(a) il-president tal-panel ta' arbitraġġ għandu jkun espert finanzjarju;

(b) Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu, sa mhux iktar minn sitt xhur wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, jistabbilixxi lista ta' mill-inqas ħames individwi li mhumiex ċittadini ta' xi Parti, u li huma lesti u jistgħu iservu bħala arbitri u jiġu identifikati bħala president ta' panel ta' arbitraġġ fis-servizzi finanzjarji. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jassigura li l-lista dejjem ikun fiha ħames individwi. Dawk l-individwi għandu jkollhom l-esperjenza fil-liġi jew fil-prattika tas-servizzi finanzjarji, li jistgħu jinkludu r-regolamentazzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji, ikunu indipendenti, jservu fil-kapaċitajiet individwali tagħhom u ma jkunux marbuta ma', u lanqas jieħdu istruzzjonijiet minn, xi Parti jew organizzazzjoni u għandhom jikkonformaw mal-Kodiċi ta' Kondotta stabbilit fl-Anness XVI. Din il-lista tista' tiġi emendata kull tliet snin;

(ċ) fi żmien tliet ijiem mit-talba għal stabbiliment tal-panel ta' arbitraġġ, il-president tal-panel ta' arbitraġġ għandu jiġi magħżul bix-xorti mill-president tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mil-lista msemmija fil-paragrafu (b). Iż-żewġ arbitri l-oħra tal-panel għandhom jiġu magħżula bix-xorti mill-president tal-Kumitat ta' Asosċjazzjoni mil-lista msemmija fl-Artikolu 185(2), wieħed fost l-individwi proposti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mill-Parti li tagħmel l-ilment, u l-ieħor fost l-individwi proposti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mill-Parti li kontriha jkun sar l-ilment.

KAPITOLU III

L-ISTABBILIMENT

Artikolu 130

L-Iskop ta' applikazzjoni

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal stabbiliment fis-setturi kollha bl-eċċezzjoni tas-settur terzjarju, inklużi s-settur tas-servizzi finanzjarji.

Artikolu 131

Tifsiriet

Għall-finjijet ta' dan il-Kapitolu,

(a) "persuna ġuridika" tfisser kull entità ġuridika debitament kostitwita jew organizzata xort'oħra skond liġi applikabbli, kemm jekk għal profitt jew xort'oħra, u kemm jekk hi proprjetà privata jew ta' l-istat, inklużi korporazzjoni, trust, sħubija, intrapriża konġunta, impriżi individwali jew assoċjazzjoni;

(b) "persuna ġuridika ta' Parti" tfisser persuna ġuridika kostitwita jew organizzata xort'oħra skond il-liġi tal-komunità jew l-Istati Membri tagħha jew taċ-Ċili.

Fil-każ li din il-persuna ġuridika jkollha biss l-uffiċċju reġistrat tagħha jew l-amministrazzjoni ċentrali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili, m'għandhiex tiġi kkunsidrata bħala persuna ġuridika Komunitarja jew taċ-Ċili rispettivament sakemm ma tkunx involuta f'operazzjonijiet kummerċjali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili rispettivament.

(ċ) "persuna fiżika" tfisser ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri jew taċ-Ċili skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom.

(d) "stabbiliment" tfisser:

(i) il-kostituzzjoni, l-akkwist jew iż-żamma ta' persuna ġuridika, jew

(ii) il-ħolqien jew iż-żamma ta' fergħa jew ta' uffiċċju rappreżentattiv,

fit-territorju ta' Parti għall-iskop ta' twettieq ta' attività ekonomika.

Fir-rigward ta' persuni fiżiċi, dan m'għandux jestendi għal tiftix ta' jew li jinbeda impieg fis-suq tax-xogħol jew jagħti dritt ta' aċċess għas-suq tax-xogħol ta' Parti.

Artikolu 132

Trattament Nazzjonali

Fis-setturi imsemmija fl-Anness X, u bla ħsara għal kull kondizzjoni jew kwalifika stabbiliti hemmhekk, fir-rigward ta' stabiliment, kull Parti għandha tagħti lill-persuni ġuridiċi u fiżiċi tal-Parti l-oħra trattament mhux inqas favorevoli minn dak li tagħti lill-persuni ġuridiċi u fiżiċi proprji li jwettqu attività ekonomika simili.

Artikolu 133

Id-dritt għal regolamentazzjoni

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 132, kull Parti tista' tirregolarizza l-istabbiliment ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi.

Artikolu 134

Disposizzjonijiet finali

1. Fir-rigward ta' dan il-Kapitolu, il-Partijiet jikkonfermaw id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li jeżistu taħt kull ftehim bilaterali jew multilaterali li għalih huma firmatarji.

2. Għall-finijiet tal-liberalizzazzjoni progressiva ta' kondizzjonijiet ta' investiment, il-Partijiet jaffermaw l-impenn tagħhom li jirrevedu l-kwadru ġuridiku ta' investiment, l-ambjent ta' investiment u l-fluss ta' investiment bejniethom konsistenti ma' l-impenji tagħhom fi ftehim internazzjonali ta' investiment, sa mhux iktar tard minn tliet snin wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

KAPITOLU IV

DEROGI

Artikolu 135

Derogi

1. Bla ħsara għall-ħtieġa li dawn il-miżuri mhumiex applikati b'mod li jikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata bejn il-Partijiet fejn jipprevalu kondizzjonijiet simili, jew restrizzjoni mmaskrata fuq kummerċ fis-servizzi, servizzi finanzjarji jew stabbiliment, xejn f'dan it-titolu ma għandu jinftiehem bħala li jwaqqaf lill-Partijiet mill-adozzjoni jew l-applikazzjoni ta' miżuri:

(a) neċessarji għall-protezzjoni ta' morali pubblika jew għaż-żamma ta' l-ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika;

(b) neċessarji għall-protezzjoni ta' saħħa jew ħajja tal-bniedem, ta' l-annimali jew tal-pjanti;

(ċ) li għandhom x'jaqsmu mall-konservazzjoni ta' riżorsi naturali li jinħlew jekk dawn il-miżuri huma applikati flimkien ma' restrizzjonijiet fuq il-fornitura domestika jew il-konsum ta' servizzi jew fuq investimenti domestiċi;

(d) neċessarji għall-protezzjoni ta' teżori nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku;

(e) neċessarji sabiex tiġi assigurata konformità ma' liġijiet u regolamenti li mhumiex inkonsistenti mad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu ma':

(i) il-prevenzjoni ta' prattiċi li jqarrqu u ta' frodi jew it-trattament ta' effetti ta' nuqqasjiet rigward kuntratti ta' servizzi;

(ii) il-protezzjoni tal-privatezza ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar u d-disseminazzjoni ta' data personali u l-protezzjoni ta' kunfidenzjalità ta' reġistri u kontijiet individwali; jew

(iii) sigurtà.

2. Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu m'għandhomx japplikaw għas-sistemi ta' sigurtà soċjali rispettivi tal-Partijiet jew għal attivitajiet fit-territorju ta' kull Parti li huma marbuta, ukoll okkażjonalment, ma' l-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali.

3. Xejn f'dan it-Titolu ma għandu jwaqqaf lil Parti milli tapplika l-liġijiet, ir-regolamenti u l-ħtiġiet tagħha li jirrigwardaw id-dħul u r-residenza, ix-xogħol, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, u l-istabbiliment ta' persuni fiżiċi [12] sakemm, b'dak il-mod ma jiġux fix-xejn jew jiġu kompromessi l-vantaġġi li jirriżultaw għall-waħda mill-Partijiet, b'disposizzjoni speċifika ta' dan it-Titolu.

TITOLU IV

AKKWISTI PUBBLIĊI

Artikolu 136

L-Għan

Skond id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu, il-Partijiet għandhom jassiguraw il-ftuħ effettiv u reċiproku tas-swieq rispettivi ta' l-akkwisti pubbliċi.

Artikolu 137

L-Iskop ta' applikazzjoni u l-kopertura

1. Dan it-Titolu japplika għal kull liġi, regolament, proċedura jew prattika li għandha x'taqsam ma' kull appalt, mogħti minn entità tal-Partijiet, għall-provvista ta' merkanzija u ta' servizzi inklużi xogħolijiet, skond il-kondizzjonijiet speċifikati minn kull Parti fl-Annessi XI, XII u XIII.

2. Dan it-Titolu m'għandux ikun applikabbli għal:

(a) kuntratti mogħtija skond:

(i) ftehim internazzjonali maħsub għall-implimentazzjoni jew l-isfruttament konġunt ta' proġett mill-partijiet kontraenti;

(ii) ftehim internazzjonali li għandu x'jaqsam ma' l-istazzjonament ta' truppi; u

(iii) il-proċedura partikolari ta' organizzazzjoni internazzjonli.

(b) ftehim mhux kuntrattwali jew kull forma ta' assistenza u akkwist pubbliku mogħti fil-kwadru ta' assistenza jew programmi ta' koperazzjoni.

(ċ) kuntratti għal:

(i) l-akkwist jew il-kiri ta' art, bini eżistenti, jew proprjetà immobbli oħra jew li għandu x'jaqsam mad-drittijiet dwarhom;

(ii) l-akkwist, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew produzzjoni konġunta ta' programmi televiżivi minn xandara, u kuntratti li għandhom x'jaqsmu mal-ħin tat-trasmissjoni.

(iii) servizzi ta' arbitraġġ u konċiljazzjoni;

(iv) servizzi professjonali; u

(v) servizzi ta' riċerka u żvilupp ta' xort'oħra minn dawk fejn il-benefiċċji jakkumulaw esklużivament lill-entità għall-użu tagħha fil-kondotta tal-kwistjonijiet proprji, taħt kondizzjoni li s-servizz huwa kompletament remunerat mill-entità; u

(d) servizzi finanzjarji.

3. Konċessjonijiet ta' xogħolijiet pubbliċi, kif imfissra fl-Artikolu 138(i), għandhom ukoll ikunu soġġetti għal dan it-Titolu, kif speċifikat fl-Annessi XI, XII u XIII.

4. Ebda Parti ma tista' tipprepara, tiddiżinja jew xort'oħra tħejji xi kuntratt ta' appalt b'mod li tevita l-obbligi taħt dan it-Titolu.

Artikolu 138

Tifsiriet

Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, it-tifsiriet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) "akkwist pubbliku" tfisser kull tip ta' appalt għal fornitura ta' oġġetti, servizzi jew it-tnejn, inklużi xogħolijiet imwettqa minn entitajiet pubbliċi tal-Partijiet għal skopijiet tal-gvern u mhux bl-iskop ta' bejgħ kummerċjali mill-ġdid jew bl-iskop ta' użu fil-produzzjoni ta' oġġetti jew il-fornitura ta' servizzi għal bejgħ kummerċjali sakemm mhux speċifikat xort'oħra. L-appalt jinkludi kull kuntratt li jkollu forma ta' akkwisti, ta' leasing jew ta' kiri, bl-għażla tax-xiri jew mingħajrha;

(b) "entitajiet" tfisser l-entitajiet pubbliċi tal-Partijiet, bħal entitajiet ċentrali, subċentrali jew tal-gvern lokali, muniċipalitajiet, intrapriżi pubbliċi u l-entitajiet l-oħra kollha li jakkwistaw skond id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu, kif stabbilit fl-Annessi XI, XII u XIII:

(ċ) "intrapriżi pubbliċi" tfisser kull intrapriża li fuqha l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw influwenza dominanti direttament jew indirettament minħabba f'li tkun proprjetà tagħhom, jew minħabba fil-parteċipazzjoni tagħhom fiha, jew ir-regoli li jirregolawha. Influwenza dominanti fuq l-awtoritajiet pubbliċi għandha tkun preżunta meta dawn l-awtoritajiet, direttament jew indirettament, fir-rigward ta' intrapriża:

(i) ikollhom il-maġġoranza tal-kapital sottoskritt ta' l-intrapriża;

(ii) jikkontrollaw il-maġġoranza tal-voti marbuta ma' ishma maħruġa mill-intrapriża;

(iii) jistgħu jaħtru iktar minn nofs il-membri tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew ta' sorveljanza.

(d) "fornitur tal-Partijiet" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew korp jew grupp pubbliku ta' dawn il-Persuni ta' Parti u/jew korpi ta' Parti li jistgħu jipprovdu oġġetti, servizzi jew it-twettiq ta' xogħolijiet. Il-mandat għandu jkopri ugwalment lil fornitur ta' oġġetti, fornitur ta' servizzi jew kuntrattur;

(e) "persuna ġuridika" tfisser kull entità ġuridika kostitwita debitament jew organizzata xort'oħra taħt liġi applikabbli, kemm jekk għal profitt jew xort'oħra, u kemm jekk fi proprjetà privata jew fil-proprjetà tal-gvern, inkluża kull korporazzjoni, trust, sħubija, intrapriża konġunta, proprjetà privata jew assoċjazzjoni;

(f) "persuna ġuridika ta' Parti" tfisser persuna ġuridika kostitwita jew xort'oħra organizzata skond il-liġi tal-Komunità jew ta' l-Istati Membri tagħha jew taċ-Ċili.

Fil-każ li din il-persuna ġuridika jkollha biss l-uffiċċju reġistrat tagħha jew l-amministrazzjoni ċentrali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili, m'għandhiex tiġi kkunsidrata bħala persuna ġuridika Komunitarja jew taċ-Ċili rispettivament, sakemm ma tkunx involuta f'operazzjonijiet sostanzjali kummerċjali fit-territorju tal-Komunità jew taċ-Ċili rispettivament.

(g) "persuna fiżika" tfisser ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri jew taċ-Ċili skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħha;

(h) "persuni li jagħmlu l-offerti" tfisser fornitur li jissottometti offerta;

(i) "konċessjonijiet ta' xogħolijiet pubbliċi" tfisser kuntratt ta' l-istess tip bħal kuntratti ta' appalt għal-xogħolijiet pubbliċi, għall-fatt biss li r-remunerazzjoni għax-xogħolijiet li għandhom jitwettqu tikkonsisti jew fi dritt għall-isfruttament tal-kostruzzjoni jew f'dan id-dritt flimkien ma' ħlas;

(j) "kompensazzjonijiet" tfisser dawk il-kondizzjonjiet imposti jew ikkunsidrati minn entità qabel, jew waqt il-proċess ta' l-appalt tagħha, li jinkoraġġixxu żvilupp lokali jew itejbu l-bilanċ ta' pagamenti tal-kontijiet tal-Parti permezz ta' ħtiġiet ta' kontenut lokali, l-għoti ta' liċenzi ta' teknoloġija, investiment, kontrokummerċ jew ħtiġiet simili;

(k) "bil-miktub jew miktub" ifisser kull espressjoni ta' informazzjoni bil-kliem, bin-numri jew b'simboli oħra, inklużi mezzi elettroniċi, li jistgħu jinqraw, jiġu riprodotti u jinħażnu;

(l) "speċifikazzjonijiet tekniċi" tfisser speċifikazzjoni li tistabbilixxi l-karatteristiċi ta' l-oġġetti jew tas-servizzi li għandhom jiġu akkwistati, bħall-kwalità, il-prestazzjoni, is-sigurtà u d-dimensjonijiet, is-simboli, it-terminoloġija, l-ippakkjar, l-immarkar u l-ittikkettjar, jew il-proċessi u l-metodi tal-produzzjoni tagħhom u l-ħtiġiet li għandhom x'jaqsmu mal-proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità preskritti minn entitajiet;

(m) "privatizzazzjoni" tfisser proċess li permezz tiegħu kontroll tal-gvern fuq entità huwa eliminat effettivament u huwa trasferit lis-settur privat;

(n) "liberalizzazzjoni" tfisser proċess li bħala riżultat tiegħu entità ma tgawdi l-ebda drittijiet esklużivi jew speċjali u hija esklużivament involuta fl-għoti ta' oġġetti jew servizzi fis-swieq li huma soġġetti għal kompetizzjoni effettiva.

Artikolu 139

Trattament nazzjonali u nuqqas ta' diskriminazzjoni

1. Kull Parti għandha tassigura li l-appalti ta' l-entitajiet tagħha koperti b'dan it-Titolu isseħħu b'mod trasparenti, raġonevoli u mhux diskriminatorju, u titratta lil kull fornitur ta' kull Parti b'mod ugwali u tassigura l-prinċipju ta' kompetizzjoni miftuħa u effettiva.

2. Fir-rigward ta' kull liġi, regolament, proċedura u prattika dwar l-appalti pubbliċi koperti b'dan it-Titolu, kull Parti għandha tagħti lil-oġġetti, lis-servizzi u lill-fornituri tas-servizzi tal-Parti l-oħra, trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lil-oġġetti, lis-servizzi u lil-fornituri ta' servizzi domestiċi.

3. Fir-rigward ta' kull liġijiet, regolament, proċedura u prattika dwar appalti pubbliċi li huma koperti b'dan it-Titolu, kull Parti għandha tassigura:

(a) li l-entitajiet tagħha ma jitrattawx lil fornitur lokalment stabbilit inqas fovorevolment minn fornitur ieħor lokalment stabbilit fuq bażi tal-grad ta' konnessjoni barranija ma', jew proprjetà ta' persuna tal-Parti l-oħra; u

(b) li l-entitajiet tagħha ma jagħmlux diskriminazzjoni kontra fornituri lokalment stabbiliti fuq bażi li l-oġġetti jew is-servizzi offruti minn dak il-fornitur għal appalt partikolari huma oġġetti jew servizzi tal-Parti l-oħra.

4. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' dazji doganali jew piżijiet oħra ta' kull tip imposti fuq l-importazzjoni jew konnessi magħha, il-metodu ta' imposti ta' dawn id-dazji u piżijiet, regolamenti oħra ta' l-importazzjoni, inklużi restrizzjonijiet u formalitajiet, lanqas għal miżuri li jaffettwaw kummerċ fis-servizzi li mhumiex miżuri li jirregolaw speċifikament l-akkwisti koperti minn dan it-Titolu.

Artikolu 140

Il-projbizzjoni ta' kompensazzjonijiet u ta' preferenzi nazzjonali

Kull Parti għandha tassigura li l-entitajiet tagħha fil-kwalifika u fl-għażla tal-fornituri, oġġetti jew servizzi, fil-valutazzjoni ta' offerti jew fl-għoti ta' kuntratti ma jikkunsidrawx, ma jfittxux jew ma jimponux kompensazzjonijiet, u lanqas kondizzjonijet li għandhom x'jaqsmu ma' preferenzi nazzjonali bħal marġini li jippermettu preferenza ta' prezz.

Artikolu 141

Regoli ta' valutazzjoni

1. L-entitajiet m'għandhomx jaqsmu l-appalti, u lanqas jużaw kull metodu ieħor ta' valutazzjoni ta' kuntratt bl-intenzjoni li jevadu l-applikazzjoni ta' dan it-Titolu meta jiddeterminaw jekk kuntratt huwiex kopert bid-dixxiplini tiegħu, bla ħsara għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Annessi XI u XIII, l-Appendiċi 1 sa 3.

2. Fil-kalkolu tal-valur ta' kuntratt, entità għandha tqies il-forom kollha ta' remunerazzjoni, bħal premiums, piżijiet, kommissjonijiet u interessi, kif ukoll l-ammont totali massimu permess, inklużi klawżoli ta' għażla, previsti mill-kuntratt.

3. Meta minħabba fin-natura tal-kuntratt, mhuwiex possibbli li jiġi kklakolat bil-quddiem il-valur preċiż tiegħu, l-entitajiet għandhom jagħmlu stima ta' dan il-valur fuq bażi ta' kriterji oġġettivi.

Artikolu 142

Transparenza

1. Kull Parti għandha immedjatament tippubblika kull liġi, regolament, deċiżjoni ġudizzjarja u regolament amministrattiv ta' applikazzjoni u proċedura ġenerali, inklużi klawżoli standard kuntrattwali, li għandhom x'jaqsmu ma' akkwisiti pubbliċi koperti minn dan it-Titolu fil-pubblikazzjonijiet xierqa msemmija fl-Anness XIII, l-Appendiċi 2, inkluża medja elettronika deżinjata uffiċjalment.

2. Kull Parti għandha immedjatament tippubblika bl-istess mod il-modifiki kollha għal dawn il-miżuri.

Artikolu 143

Proċeduri ta' offerti

1. L-entitajiet għandhom jagħtu l-appalti pubbliċi permezz ta' proċeduri ta' offerti miftuħa jew ta' selezzjoni skond il-proċeduri nazzjonali tagħhom, u skond dan it-Titolu u b'mod mhux diskriminatorju.

2. Għall-finijiet ta' dan it-Titolu:

(a) proċeduri miftuħa ta' offerti huma dawk il-proċeduri li permezz tagħhom fornitur interessat jista' jissottometti offerta.

(b) proċeduri selettivi ta' offerti huma dawk il-proċeduri li permezz tagħhom, bi qbil ma' l-Artikolu 144 u disposizzjonijiet rilevanti oħra ta' dan it-Titolu, fornituri li jissodisfaw ħtiġiet ta' kwalifika stabbiliti mill-entitajiet biss huma mistiedna jissottomettu offerta.

3. Madankollu, f'każijiet speċifiċi u biss skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 145, entitajiet jistgħu jużaw proċedura oħra barra l-proċeduri miftuħa u selettiva ta' offerta msemmija fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu, f'liema każ l-entitajiet jistgħu jagħżlu li ma jippubblikawx avviż ta' offerti maħsuba, u jistgħu jikkonsultaw il-fornituri ta' l-għażla tagħhom u jinnegozjaw it-termini ta' kuntratt ma' wieħed jew iktar minn dawn.

4. L-entitajiet għandhom jitrattaw offerti b'mod sigriet. B'mod partikolari, m'għandhomx jipprovdu informazzjoni maħsuba sabiex parteċipanti ikunu jistgħu jgħollu l-offerti tagħhom għal livell ma' dawk ta' parteċipanti oħra.

Artikolu 144

Offerti selettivi

1. F'offerti selettivi, l-entitajiet jistgħu jillimitaw in-numru ta' fornituri kwalifikati li jistiednu għal offerta, sakemm tinżamm l-operazzjoni effiċjenti tal-proċess ta' appalt u sakemm jagħżlu n-numru massimu ta' fornituri domestiċi u fornituri tal-Parti l-oħra, u li jagħmlu l-għażla b'mod ġust u mhux diskriminatorju u fuq bażi tal-kriterji indikati fl-avviż ta' l-offerti jew f'dokumenti ta' offerta.

2. L-entitajiet li jżommu listi permanenti ta' fornituri kwalifikati jistgħu jagħżlu li fornituri jiġu mistiedna sabiex jissottomettu offerta minn fost dawk elenkati, skond il-kondizzjonjiet ta' l-Artikolu 146(7). Kull selezzjoni għandha tippermetti għal opportunitajiet imparzjali għal fornituri fuq il-listi.

Artikolu 145

Proċeduri oħra

1. Sakemm il-proċedura ta' offerti mhijiex użata sabiex tiġi evitata fl-intier tagħha il-kompetizzjoni possibbli jew sabiex fornituri domestiċi jiġu protetti, l-entitajiet jitħallew jagħtu kuntratti b'mezzi oħra barra minn permezz ta' offerti miftuħa jew selettiva fiċ-ċirkostanzi li ġejjin u soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin, meta applikabbli:

(a) meta l-ebda offerta adattata jew l-ebda talba adattata għal parteċipazzjoni ma tkun ġiet sottomessa, bi tweġiba għall-appalt preċedenti, dejjem jekk il-ħtiġiet ta' l-appalt inizjali ma jkunux ġew modifikati sostanzjalment;

(b) meta, għal raġunijiet tekniċi jew artistiċi, jew għal raġunijiet konnessi mal-protezzjoni ta' drittijiet esklużivi, il-kuntratt jista' jitwettaq biss minn fornitur partikolari u ma teżisti l-ebda alternattiva oħra jew sostitut raġonevoli;

(ċ) għal raġunijiet ta' urġenza estrema miġjuba minn każijiet imprevedibbli mill-entità, l-oġġetti jew is-servizzi ma jkunux jistgħu jiġu miksuba fil-ħin permezz ta' proċeduri ta' offerti miftuħa jew ta' selezzjoni;

(d) għal kunsinni addizzjonali ta' oġġetti jew servizzi mill-fornitur oriġinali meta bidla tal-fornitur kienet iġġiegħel lill-entità takkwista tagħmir jew servizzi li ma jissodisfawx il-ħtiġiet ta' interkambjalità ma' tagħmir, software jew servizzi diġà eżistenti;

(e) meta entità takkwista prototipi jew prodott jew servizz primarju li huma żviluppati fuq it-talba tagħha tul, u għal, kuntratt partikolari għal riċerka, esperiment, studju jew żvilupp oriġinali;

(f) meta servizzi addizjonali li ma kienux inklużi fil-kuntratt inizjali iżda li kienu fil-miri tad-dokumentazzjoni oriġinali ta' l-offerta, permezz ta' ċirkostanzi imprevedibbli, jkunu saru neċessarji sabiex jiġu kkompletati s-servizzi deskritti hemmhekk. Madankollu, il-valur totali ta' kuntratti mogħtija għas-servizzi addizzjonali fis-settur tal-kostruzzjoni ma jistgħux jeċċedu 50 % ta' l-ammont tal-kuntratt prinċipali;

(g) għal servizzi ġodda li jikkonsistu fir-repetizzjoni ta' servizzi simili u li għalihom l-entità indikat, fl-avviż li għandu x'jaqsam mas-servizz inizjali, li proċeduri ta' offerti barra minn dawk miftuħa jew selettivi jistgħu jiġu wżati f'kuntratti ta' għoti għal dawn is-servizzi ġodda;

(h) fil-każ ta' kuntratti mogħtija lir-rebbieħ ta' kompetizzjoni ta' diżinn, sakemm il-kompetizzjoni tkun ġiet organizzata b'mod li huwa konsistenti mal-prinċipji ta' dan it-Titolu; fil-każ ta' diversi rebbieħa, ir-rebbieħa kollha għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw fin-negozjati; u

(i) għal merkanzija kkwotata mixtrija f'suq ta' prodotti u għal xiri ta' merkanzija magħmula taħt kondizzjonijiet eċċezzjonalment vantaġġużi li jinħolqu biss fuq terminu qasir fil-każ ta' trasferimenti eċċezzjonali u mhux għax-xiri normali minn fornituri regolari.

2. Il-Partijiet għandhom jassiguraw li, kull meta huwa neċessarju li l-entitajiet iduru għal proċedura ta' xort'oħra minn proċeduri ta' offerti miftuħa jew selettivi bbażata fuq iċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 1, l-entitajiet għandhom iżommu reġistru jew jippreparaw rapport bil-miktub li jipprovdi ġusitifikazzjoni speċifika għall-kuntratt mogħti skond dak il-paragrafu.

Artikolu 146

Kwalifika ta' fornituri

1. Kull kondizzjoni għal parteċipazzjoni fl-offerti għal appalti tkun limitati għal dawk li huma essenzjali sabiex jiġi assigurat li l-fornitur potenzjali għandu l-kapaċità jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-appalt u l-kapaċità li jiġi eżegwit il-kuntratt in kwistjoni.

2. Fil-proċess ta' kwalifika ta' fornituri, l-entitajiet m'għandhomx jiddiskriminaw bejn fornituri domestiċi u fornituri tal-Parti l-oħra.

3. Parti m'għandhiex timponi l-kondizzjoni li, sabiex fornitur jipprateċipa fi prokura, l-fornitur ikun preċedentement ġie mogħti kuntratt wieħed jew iktar minn entità ta' dik il-Parti jew dak il-fornitur għandu esperjenza preċedenti.

4. L-entitajiet għandhom jirrikonoxxu bħala fornituri kwalifikati l-fornituri kollha li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għal parteċipazzjoni f'appalt maħsub partikolari. L-entitajiet għandhom jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' kwalifika tagħhom biss fuq il-kondizzjonijiet għal parteċipazzjoni li ġew speċifikati bil-quddiem f'avviż jew f'dokumentazzjoni dwar offerti.

5. Xejn f'dan it-Titolu ma għandu jipprekludi l-esklużjoni ta' xi fornitur fuq bażi ta' falliment jew dikjarazzjonijiet foloz jew tħarrik għal reat serju bħal parteċipazzjoni f'organizzazzjonijiet kriminali.

6. L-entitajiet għandhom immedjatament jikkomunikaw lil fornituri li applikaw għal kwalifika d-deċiżjoni tagħhom dwar jekk jikkwalifikawx jew le.

Listi permanenti ta' fornituri kwalifikati

7. L-entitajiet jistgħu jistabbilixxu listi permanenti ta' fornituri kkwalifikati sakemm ir-regoli li ġejjin huma rispettati:

(a) entitajiet li jistabbilixxu listi permanenti għandhom jassiguraw li l-fornituri jistgħu japplikaw għal kwalifika f'kull ħin.

(b) kull fornitur li jkun talab sabiex isir fornitur kwalifikat għandu jiġi notifikat mill-entitajiet konċernati bid-deċiżjoni f'dan ir-rigward.

(ċ) fornituri li jitolbu sabiex jipparteċipaw f'offerta ta' appalt partikolari li mhumiex fuq il-lista permanenti ta' fornituri kwalifikati għandhom jingħataw il-possibiltà li jipparteċipaw fl-offerta billi jippreżentaw iċ-ċertifikati ekwivalenti u mezzi oħra ta' prova mitluba minn fornituri li huma fuq il-lista.

(d) meta entità li topera fis-settur ta' servizzi pubbliċi tuża avviż ta' lista permanenti bħala avviż ta' offerta ta' appalt, kif previst fl-Artikolu 147(7), fornituri li jitolbu sabiex jipparteċipaw li mhumiex fuq il-lista permanenti ta' fornituri kwalifikati għandhom ukoll jiġu kkunsidrati għall-offerta, sakemm hemm ħin biżżejjed sabiex il-proċedura ta' kwalifika tiġi kkompletata; f'dan il-każ, l-entità li taġġudika l-offerta għandha immedjatament tibda proċeduri għal kwalifika u l-proċess ta', u l-ħin meħtieġ għal, fornituri li jikkwalifikaw m'għandhomx jintużaw sabiex fornituri ta' Partijiet oħra jinżammu milli jkunu fuq il-lista ta' fornituri.

Artikolu 147

Pubblikazzjoni ta' avviżi

Disposizzjonijiet ġenerali

1. Kull Parti għandha tassigura li l-entitajiet tagħha jipprovdu għal disseminazzjoni effettiva ta' l-opportunitajiet ta' offerti ġġenerati mill-proċessi rilevanti ta' appalti pubbliċi, u jipprovdu lil fornituri tal-Parti l-oħra bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jieħdu sehem f'din l-offerta.

2. Għal kull kuntratt kopert b'dan it-Titolu, ħlief kif stabbilit fl-Artikoli 143(3) u 145, l-entitajiet għandhom jippubblikaw bil-quddiem avviż li jistieden lil fornituri interessati sabiex jissottomettu offerti, jew meta jkun il-każ, jitlob il-parteċipazzjoni fl-appalt.

3. L-informazzjoni f'kull avviż ta' offerta ta' appalt għandha tinkludi mill-inqas dan li ġej:

(a) l-isem, l-indirizz, in-numru ta' telefax, l-indirizz elettroniku ta' l-entità u, jekk differenti, l-indirizz fejn id-dokumenti kollha li għandhom x'jaqsmu ma' l-appalt jistgħu jiġu miksuba;

(b) il-proċedura ta' offerti maħsuba u l-forma tal-kuntratt;

(ċ) deskrizzjoni ta' l-offerta ta' appalt, kif ukoll ħtiġiet essenzjali ta' kuntratt li għandhom jiġu sodisfatti;

(d) kull kondizzjoni li fornituri għandhom jissodisfaw sabiex jipparteċipaw fl-appalt;

(e) limiti ta' żmien għas-sottomissjoni ta' offerti u, meta xieraq, limiti oħra ta' żmien;

(f) kriterji prinċipali li għandhom jintużaw sabiex jingħata l-kuntratt; u

(g) jekk possibbli, terminu ta' ħlas u kull terminu ieħor.

Avviż ta' appalti programmati

4. Kull Parti għandha tinkoraġġixxi lill-entitajiet tagħha sabiex jippubblikaw kmieni kemm jista' jkun f'kull sena fiskali, informazzjoni dwar appalti futuri programmati li jkun fiha s-suġġett ta' l-appalt u d-data prevista għall-pubblikazzjoni ta' l-avviż relattiv.

5. L-entitajiet li joperaw fis-settur ta' servizzi pubbliċi jistgħu jużaw l-avviżi ta' appalti programmati bħala avviż ta' appalt previst, sakemm dawn ikun fihom l-informazzjoni kollha imsemmija fil-paragrafu 3, u li jistiednu b'mod espliċitu lil fornituri interessati sabiex jesprimu l-interess tagħhom li jipparteċpaw.

6. L-entitajiet li użaw avviż ta' appalt programmat bħala avviż ta' appalt previst għandhom sussegwentement jikkomunikaw, lill-fornituri kollha li esprimew interess inizjali, informazzjoni ulterjuri li għandha tinkludi, mill-inqas, l-informazzjoni imsemmija fil-paragrafu 3 u għandhom jitolbuhom jikkonfermaw l-interess tagħhom fuq dik il-bażi.

Avviż li għandu x'jaqsam mal-listi permanenti ta' fornituri kkwalifikati

7. L-entitajiet li bi ħsiebhom iżommu listi permanenti għandhom, konsistentement mal-paragrafu 2, jippubblikaw avviż li għandu jidentifika lill-entità, u jindika l-iskop tal-lista permanenti u d-disponibbiltà tar-regoli li jikkonċernaw l-operazzjoni tagħha, inklużi kriterji għall-kwalifika u għall-iskwalifika, kif ukoll il-perjodu ta' żmien tagħha.

8. Meta lista permanenti hija ta' valida għal aktar minn tliet snin, l-avviż għandu jiġi ppubblikat kull sena.

9. L-entitajiet li joperaw fis-settur ta' servizz pubbliku jistgħu jużaw avviż ta' lista permanenti ta' fornituri kkwalifikati bħala avviż ta' appalt previst. F'dak il-każ, għandhom jipprovdu f'waqtha, informazzjoni li tippermetti lil dawk kollha li esprimew interess sabiex jiġi stmat l-interess tagħhom fil-parteċipazzjoni ta' l-offerta. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni kontenuta fl-avviż imsemmi fil-paragrafu 3, sa fejn dik l-informazzjoni hija disponibbli. Informazzjoni pprovduta lil fornitur wieħed interessat għandha tiġi pprovduta b'mod mhux diskriminatorju lill-fornituri l-oħra interessati.

Disposizzjonijiet komuni

10. Kull avviż imsemmi f'dan l-Artikolu għandu jkun aċċessibbli matul il-perjodu ta' żmien intier stabbilit għal offerti ta' appalt rilevanti.

11. L-entitajiet għandhom jippubblikaw l-avviżi f'waqthom permezz ta' mezzi li joffru aċċess l-iktar wiesgħa possibbli u mhux diskriminatorju lill-fornituri interessati tal-Partijiet. Dan il-mezz għandu jkun aċċessibbli bla ħlas permezz ta' punt singolu ta' aċċess speċifikat fl-Anness XIII, l-Appendiċi 2.

Artikolu 148

Dokumentazzjoni ta' l-offerti

1. Dokumentazzjoni ta' l-offerti pprovduta lil fornituri għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex tippermettilhom jissottomettu offerti xierqa.

2. Meta entitajiet kontraenti ma joffrux aċċess dirett mingħajr ħlas għad-dokumenti intieri ta' offerta u kull dokumenti ta' sostenn permezz ta' mezzi elettroniċi, l-entitajiet għandhom jagħmlu disponibbli immedjatament id-dokumentazzjoni ta' l-offerti fuq it-talba ta' kull fornitur tal-Partijiet.

3. L-entitajiet għandhom immedjatament iwieġbu għal kull talba raġonevoli għal informazzjoni rilevanti li għandha x'taqsam ma' l-appalt previst, sakem dik l-informazzjoni ma tagħtix lil dak il-fornitur vantaġġ fuq il-kompetituri tiegħu.

Artikolu 149

Speċifikazzjonijiet tekniċi

1. Speċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu stabbiliti fl-avviżi, fid-dokumenti ta' offerti jew f'dokumenti addizzjonali.

2. Kull Parti għandha tassigura li l-entitajiet tagħha ma jippreparawx, jadottaw jew japplikaw xi speċifikazzjoni teknika li tkun maħsuba jew ikollha l-effett li, toħloq barrieri mhux neċessarji għal kummerċ bejn il-Partijiet.

3. Speċifikazzjonijiet tekniċi preskritti mill-entitajiet għandhom:

(a) ikunu f'termini ta' prestazzjoni u ħtiġiet funzjonali iktar milli karatteristiċi ta' diżinn jew deskrizzjoni; u

(b) ikunu bbażati fuq standards internazzjonali, meta dawn jeżistu jew, fl-assenza tagħhom, fuq regolamenti nazzjonali tekniċi [13], standards nazzjonali rikonoxxuti [14], jew kodiċi ta' bini.

4. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 3 ma japplikawx meta l-entità tista' oġġettivament turi li l-użu ta' speċifikazzjonijiet tekniċi msemmija f'dak il-paragrafu ikunu ineffettivi jew inadegwati għas-sodisfazzjon tal-miri leġittimi ffissati.

5. Fil-każijiet kollha, l-entitajiet għandhom jikkunsidraw offerti li ma jikkonformawx ma' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi iżda jissodisfaw il-ħtiġiet essenzjali tagħhom u huma tajbin għall-iskop maħsub. Ir-referenza għal speċifikazzjonijiet tekniċi fid-dokumenti ta' offerta għandha tinkludi kliem bħal "jew ekwivalenti".

6. Ma għandu jkun hemm ebda ħtieġa għal jew referenza għal trademark partikolari jew isem kummerċjali, privattiva, diżinn jew tip, oriġini speċifika, produttur jew fornitur, sakemm ma jkun hemm ebda mod preċiż jew li jinftiehem biżżejjed għad-deskrizzjoni tal-ħtiġiet ta' l-appalt u sakemm il-kliem, bħal "jew ekwivalenti", huma inklużi fid-dokumentazzjoni ta' l-offerta.

7. Minn joffri għandu l-obbligu li juri li l-offerta tiegħu tissodisfa l-ħtiġiet essenzjali.

Artikolu 150

Limiti ta' żmien

1. Il-limiti kollha ta' żmien stabbiliti mill-entitajiet biex jirċievu l-offerti u talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom ikunu adegwati sabiex jippermettu lill-fornituri tal-Parti l-oħra, kif ukoll fornituri domestiċi, li jippreparaw u jissottomettu l-offerti, u meta jkun xieraq, talbiet għall-parteċipazzjoni jew applikazzjonijiet għall-kwalifika. Fid-determinazzjoni ta' kull limitu ta' żmien ta' dan it-tip, l-entitajiet għandhom, b'mod konsistenti mal-bżonnijiet raġjonevoli proprji, jqisu fatturi bħall-kumplessità ta' l-appalt previst u ż-żmien normalment meħtieġ għat-trasmissjoni ta' l-offerti minn postijiet barranin kif ukoll domestiċi.

2. Kull Parti għandha tassigura li l-entitajiet tagħha jqisu debitament iż-żmien li jittieħed għall-pubblikazzjoni meta tiġi stabbilita d-data finali biex jiġu riċevuti l-offerti jew it-talbiet għal parteċipazzjoni jew għall-inklużjoni fil-lista ta' fornituri.

3. Il-limiti ta' żmien minimi biex jiġu riċevuti l-offerti huma speċifikati fl-Anness XIII, Appendiċi 3.

Artikolu 151

Negozjati

1. Parti tista' taħtar l-entitajiet tagħha sabiex tmexxi negozjati:

(a) meta tkun indikat dan il-ħsieb fl-avviż dwar l-appalt previst; jew

(b) meta jidher mill-valutazzjoni li ebda offerta waħda ma hija ovvjament l-iktar vantaġġuża skond il-kriterji speċifiċi ta' valutazzjoni stabbiliti fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni dwar l-offerta.

2. In-negozjati għandhom primarjament jintużaw sabiex jiġu identifikati l-aspetti pożittivi u dawk negattivi ta' l-offerti.

3. L-entitajiet m'għandhomx, tul in-negozjati, jiddiskriminaw bejn l-offerenti. B'mod partikolari, għandhom jassiguraw li:

(a) kull eliminazzjoni ta' parteċipant titwettaq skond il-kriterji stabbiliti fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni dwar l-offerti;

(b) il-modifiki kollha għall-kriterji fuq imsemmija u għall-ħtiġiet tekniċi huma trasmessi bil-miktub lill-parteċipanti kollha fin-negozjati; u

(ċ) fuq bażi tal-ħtiġiet riveduti u/jew meta n-negozjati huma konklużi, il-parteċipanti kollha li jingħataw l-opportunità li jissottomettu offerti ġodda jew emendati skond data perentorja komuni.

Artikolu 152

Sottomissjoni, riċeviment u ftuħ ta' l-offerti

1. L-offerti u t-talbiet għall-parteċipazzjoni fil-proċeduri għandhom jiġu sottomessi bil-miktub.

2. L-entitajiet għandhom jirċievu u jiftħu l-offerti minn offerenti differenti skond proċeduri u kondizzjonijiet li jiggarantixxu r-rispett tal-prinċipji ta' trasparenza u ta' non diskriminazzjoni.

Artikolu 153

L-għoti ta' kuntratti

1. Sabiex tiġi kkunsidrata għalll-finijiet ta' l-appalt, l-offerta għandha, fil-ħin tal-ftuħ, tikkonforma mal-ħtiġiet essenzjali ta' l-avviżi jew tad-dokumentazzjoni dwar l-offerti u għandha tiġi sottomessa minn fornitur li jissodisfa l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

2. L-entitajiet għandhom jagħtu l-appalt lill-offerent li l-offerta tiegħu hija jew l-iktar offerta baxxa jew l-offerta li, skond il-kriterji speċifiċi oġġettivi ta' valutazzjoni preċedentement stabbiliti fl-avviżi jew fid-dokumentazzjoni ta' l-offerta, hija meqjusa bħala l-iktar vantaġġuża.

Artikolu 154

Informazzjoni dwar l-għoti ta' kuntratti

1. Kull Parti għandha tassigura li l-entitajiet tagħha jagħtu disseminazzjoni effettiva tar-riżultati tal-proċessi ta' appalti pubbliċi.

2. L-entitajiet għandhom immedjatament jinfurmaw lil offerenti bid-deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-għoti tal-kuntratt u tal-karatteristiċi u l-vantaġġi relattivi ta' l-offerta magħżula. Fuq talba, l-entitajiet għandhom jinfurmaw lil kull offerent eliminat bir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta' l-offerta tiegħu.

3. L-entitajiet jistgħu jiddeċiedu li jżommu ċerta informazzjoni fuq l-għoti tal-kuntratt meta r-rilaxx ta' din l-informazzjoni jippreġudika l-applikazzjoni tal-liġi jew xort'oħra jkun kuntrarju għall-interess pubbliku, jippreġudika l-interessi leġittimi kummerċjali ta' fornituri, jew jista' jippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Artikolu 155

Rikużi ta' offerti

1. L-entitajiet għandhom jagħtu konsiderazzjoni imparzjali u f'waqtha lil kull ilment minn fornituri li jirrigwarda l-ksur allegat ta' dan it-Titolu fil-kuntest ta' proċedura ta' appalt.

2. Kull Parti għandha tipprovdi proċeduri mhux diskriminatorji, f'waqthom, trasparenti u effettivi li jippermettu lill-fornituri jagħmlu jiddenunzjaw il-ksur allegat ta' dan it-Titolu li jirriżulta fil-kuntest ta' offerti għal appalti li fihom għandhom, jew kellhom, interess.

3. Ir-rikużi għandhom jinstemgħu minn awtorità ta' reviżjoni imparzjali u indipendenti. Awtorità ta' reviżjoni li mhijiex qorti għandha jew tkun soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja jew għandu jkollha garanziji proċedurali simili għal dawk ta' qorti.

4. Il-proċeduri ta' rikuża għandhom jipprovdu għal:

(a) miżuri provviżorji rapidi sabiex jiġi korrett ksur ta' dan it-Titolu u sabiex jiġu ppreservati l-opportunitajiet kummerċjali. Din l-azzjoni tista' tirriżulta f'sospensjoni tal-proċess ta' appalt. Madankollu, fid-deċiżjoni dwar jekk dawn il-miżuri għandhomx jiġu applikati, jistgħu eventwalment jitqiesu l-konsekwenzi negattivi prinċipali għal dwak li għandhom interess fil-kwistjoni, inklużi interessi pubbliċi; u

(b) jekk ikun xieraq, il-korrezzjoni tal-ksur ta' dan it-Titolu jew, fl-assenza ta' din il-korrezzjoni, il-kumpens għat-telf jew għad-danni sofferti, li jista' jkun limitat għall-ispejjeż għall-preparazzjoni ta' l-offerta jew l-ispejjeż legali.

Artikolu 156

Teknoloġija ta' l-informazzjoni

1. Il-Partijiet għandhom, sa fejn possibbli, jippruvaw jużaw mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni sabiex jippermettu disseminazzjoni effiċjenti ta' informazzjoni dwar kuntratti pubbliċi, partikolarment fir-rigward ta' opportunitajiet għal offerti magħmula minn entitajiet, waqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' trasparenza u ta' non diskriminazzjoni.

2. Bl-iskop li jitjieb l-aċċess għall-appalti pubbliċi, kull Parti għandha tipprova toħloq sistema ta' informazzjoni elettronika, li tkun obbligatorja għall-entitajiet rispettivi tagħhom.

3. Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-użu ta' mezzi elettroniċi għat-trasmissjoni ta' offerti.

Artikolu 157

Koperazzjoni u assistenza

Il-Partijiet għandhom jippruvaw jagħtu lil xulxin koperazzjoni u assistenza teknika permezz ta' l-iżvilupp ta' programmi ta' taħriġ bl-iskop li jintlaħaq ftehim aħjar tas-sistemi u l-istatistiċi rispettivi tagħhom ta' kuntratti pubbliċi u aċċess aħjar għas-swieq rispettivi tagħhom.

Artikolu 158

Rapporti statistiċi

Meta Parti ma tassigurax livell aċċettabbli ta' konformità ma' l-Artikolu 147(11), hi għandha, fuq talba tal-Parti l-oħra, tiġbor u tipprovdi lill-Parti l-oħra fuq bażi annwali rapporti statistiċi dwar l-appalti tagħha koperti minn dan it-Titolu. Dawn ir-rapporti għandu jkun fihom l-informazzjoni stabbilita fl-Anness XIII, l-Appendiċi 4.

Artikolu 159

Modifiki fl-iskop tal-kopertura

1. Kull Parti tista' timmodifika l-iskop tal-kopertura tagħha taħt dan it-Titolu, sakemm

(a) tinnotifika lill-Parti l-oħra bil-modifika; u

(b) tipprovdi lill-Parti l-oħra, fi żmien 30 jum wara d-data ta' din in-notifika, aġġustamenti approprjati ta' kumpens sabiex jinżamm livell ta' kopertura paragunabbli ma' dak li kien jeżisti qabel il-modifika.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 1(b), ma għandu jingħata l-ebda aġġustament ta' kumpens lill-Parti l-oħra meta l-modifika minn Parti tal-kopertura tagħha taħt dan it-Titolu jkollha x'taqsam ma':

(a) rettifiki ta' natura purament formali u emendi żgħar għall-Annessi XI u XIII; jew

(b) entità waħda jew iktar li dwarhom il-kontroll jew l-influwenza tal-gvern ġew effettivament eliminati bħala riżultat ta' privatizzazzjoni jew liberalizzazzjoni.

3. Meta jkun il-każ, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jimmodifika l-Anness rilevanti sabiex jirrifletti l-modifika notifikata mill-Parti interessata.

Artikolu 160

Negozjati ulterjuri

Fil-każ li xi Parti toffri lil parti terza vantaġġi addizzjonali fir-rigward ta' aċċess għall-appalti, rigward dak li jkun ġie miftiehem skond dan it-Titolu, għandhom jinbdew negozjati mal-Parti l-oħra bl-iskop li dawn il-vantaġġi jiġu estiżi għaliha fuq bażi reċiproka permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

Artikolu 161

Derogi

Sakemm dawn il-miżuri mhumiex applikati b'mod li jikkostitwixxu mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikabbli bejn il-Partijiet jew restrizzjoni maskrata fuq il-kummerċ bejniethom, xejn f'dan it-Titolu ma għandu jinftiehem li jwaqqaf lil xi Parti milli tadotta jew tapplika miżuri:

(a) neċessarji għall-protezzjoni tal-morali pubblika, l-ordni pubbliku jew is-sigurtà pubblika;

(b) neċessarji għall-protezzjoni tal-ħajja, tas-saħħa jew tas-sigurtà tal-bniedem;

(ċ) neċessarji għall-protezzjoni tal-ħajja jew tas-saħħa ta' l-annimali jew tal-pjanti;

(d) neċessarji għall-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali; jew

(e) li għandhom x'jaqsmu ma' oġġetti jew servizzi għal persuni b'diżabilità, għal istituzzjonijiet filantropiċi jew dwar xogħol fil-ħabs.

Artikolu 162

Reviżjoni u implimentazzjoni

Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jirrevedi l-implimentazzjoni ta' dan it-Titolu kull sentejn, sakemm ma jkunx miftiehem xort'oħra bejn il-Partijiet; għandu jikkunsidra kull kwistjoni li tirriżulta minnu, u jieħu azzjoni xierqa fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Għandu, b'mod partikolari, jissodisfa l-kompiti li ġejjin:

(a) jikkordina l-iskambji bejn il-Partijiet li jirrigwardaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni teknoloġika fil-qasam ta' kuntratti pubbliċi;

(b) jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa li jirrigwardaw il-koperazzjoni bejn il-Partijiet; u

(ċ) jadotta deċiżjonijiet fil-każijiet previsti taħt dan it-Titolu.

TITOLU V

ĦLASIJIET KURRENTI U MOVIMENTI TA' KAPITAL

Artikolu 163

Il-mira u l-iskop ta' applikazzjoni

1. Il-Partijiet għandhom jimmiraw lejn il-liberalizzazzjoni ta' ħlasijiet kurrenti u l-moviment ta' kapital bejniethom, skond l-impenji meħuda fil-kwadru ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u b'konsiderazzjoni dovuta għall-istabilità tal-munita ta' kull Parti.

2. Dan it-Titolu japplika għall-pagamenti kollha kurrenti u għall-movimenti kollha ta' kapital bejn il-Partijiet.

Artikolu 164

Kont kurrenti

Il-Partijiet għandhom jippermettu l-użu ta' munita liberament konvertibbli, skond l-obbligi taħt il-Ftehim tal-Fond Monetarju Internazzjonali, għall-pagamenti u t-trasferimenti kollha tal-kont kurrenti bejniethom.

Artikolu 165

Kont Kapitali

Fir-rigward tal-kont kapitali tal-bilanċ tal-pagamenti, mill-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jippermettu l-moviment liberu ta' kapital li għandhom x'jaqsmu ma' investimenti diretti magħmula skond il-liġijiet tal-pajjiż li jospita u ma' investimenti stabbiliti skond id-disposizzjonijiet tat-Titolu III ta' din it-Taqsima, u l-likwidazzjoni jew ir-ripatrijazzjoni ta' dawn il-kapitali u ta' kull profitt li jirriżulta minnhom.

Artikolu 166

Derogi u miżuri ta' salvagwardja

1. Meta, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-pagamenti u l-movimenti ta' kapital bejn il-Partijiet jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw diffikultajiet serji għall-operazzjoni tal-politika monetarja jew għall-politika dwar ir-rata tal-kambju f'xi waħda mill-Partijiet, il-Parti interessata tista' tieħu miżuri ta' salvagwardja fir-rigward ta' movimenti ta' kapital li huma strettament neċessarji għal perjodu li ma jeċċedix sena. L-applikazzjoni ta' miżuri ta' salvagwardja tista' tiġi estiża permezz ta' l-introduzzjoni formali mill-ġdid tagħhom.

2. Il-Parti li tadotta l-miżuri ta' salvagwardja għandha tinforma lill-Parti l-oħra minnufih u tippreżenta, malajr kemm jista' jkun, skeda dwar it-tneħħija tagħhom.

Artikolu 167

Disposizzjonijiet finali

1. Fir-rigward ta' dan it-Titolu, il-Partijiet jikkonfermaw id-drittijiet u l-obbligi li jeżistu taħt kull ftehim bilaterali jew multilaterali li tiegħu huma firmatarji.

2. Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw ma' xulxin bl-iskop li jiffaċilitaw il-moviment ta' kapital bejniethom sabiex jippromwovu l-miri ta' dan il-Ftehim.

TITOLU VI

DRITTIJIET TA' PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Artikolu 168

Għanijiet

Il-Partijiet għandhom jagħtu u jassiguraw protezzjoni adegwata u effettiva għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali, skond l-ogħla standards internazzjonali, inklużi mezzi effettivi ta' applikazzjoni ta' dawn id-dirittijiet previsti fi trattati internazzjonali.

Artikolu 169

L-iskop ta' applikazzjoni

Għall-finijiet ta' dan il-ftehim, il-proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali tinkludi, b'mod partikolari, drittijiet ta' l-awtur, inklużi d-drittijiet ta' l-awtur fi programmi ta' l-informatika u bażijiet tad-data konnessi magħhom, id-drittijiet dwar privattivi, diżinji industrijali, indikazzjonijiet ġeografiċi li jinkludu denominazzjonijiet ta' oriġini, trademarks, diżinji ta' preżentazzjoni (topografiji) ta' ċirkwiti integrati, kif ukoll il-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali u l-protezzjoni kontra kompetizzjoni inġusta kif imsemmi fl-Artikolu 10 a tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (l-Att ta' Stokkolma, 1967).

Artikolu 170

Protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali

Skond il-miri stabbiliti fl-Artikolu 168, il-Partijiet għandhom:

(a) jibqgħu jassiguraw l-implimentazzjoni adegwata u effettiva ta' l-obbligi li jirriżultaw mill-konvenzjonijiet internazzjonali li ġejjin:

(i) il-Ftehim dwar l-Aspetti relatati mad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali, l-Anness 1Ċ tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ ("TRIP");

(ii) il-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (l-Att ta' Stokkolma, 1967);

(iii) il-Konvenzjoni ta' Berna għall-Protezzjoni ta' Xogħolijiet Litterarji u Artistiċi (l-Att ta' Pariġi, 1971);

(iv) il-Konvenzjoni ta' Ruma għall-Protezzjoni ta' Artisti, Produtturi ta' Fonogrammi u Organizzazzjonijiet ta' Xandara (Ruma, 1961); u

(v) il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti ("il-Konvenzjoni UPOV 1978"), jew il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti 1991 ("Konvenzjoni UPOV 1991");

(b) sa l-1 ta' Jannar 2007 jaċċedu għal u jassiguraw l-implimentazzjoni adegwata u effettiva ta' l-obbligi li jirriżultaw mill-konvenzjonijiet multilaterali li ġejjin:

(i) il-ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Oġġetti u Servizzi għall-Iskopijiet ta' Reġistrazzjoni ta' Marki (l-Att ta' Ġinevra, 1977, emendat fl-1979);

(ii) it-Trattat dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur ta' l-Organizzazzjoni Dinjija dwar il-Proprjetà Intellettwali (Ġinevra, 1996);

(iii) it-Trattat dwar l-artisti u l-fonogrammi ta' l-Organizzazzjoni Dinjija dwar il-Proprjetà Intellettwali (Ġinevra 1996);

(iv) it-Trattat ta' Koperazzjoni fil-qasam tal-Privattivi (Washington, 1970, emendat fl-1979 u modifikat fl-1984); u

(v) il-ftehim ta' Strasburgu 1971 li għandu x'jaqsam mal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Privattivi (Strasburgu 1971, emendat fl-1979);

(ċ) sa l-1 ta' Jannar 2009 jaċċedu għal u jassiguraw l-implimentazzjoni adegwata u effettiva ta' l-obbligi li jirriżultaw mill-konvenzjonijiet multilaterali li ġejjin:

(i) il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Produtturi ta' Fonogrammi kontra d-Duplikazzjoni mhux Awtorizzata tal-fonogrammi tagħhom (Ġinevra 1971);

(ii) il-Konvenzjoni ta' Locarno li tistabbilixxi Klassifikazzjoni Internazzjonali għal Diżinji Industrijali (l-Unjoni ta' Locarno 1968, emendata fl-1979);

(iii) it-Trattat ta' Budapest dwar ir-Rikonoxximent Internazzjonali tad-Depożitu ta' Mikroorganiżmi għall-Iskopijiet tal-Proċedura ta' Privattivi (1977, emendat fl-1980); u

(iv) it-Trattat dwar il-Liġi ta' Trademarks (Ġinevra, 1994);

(d) jagħmlu kull sforz sabiex jirratifikaw u jassiguraw l-implimentazzjoni adegwata u effettiva ta' l-obbligi li jirriżultaw mill-konvenzjonijiet multilaterali li ġejjin fl-opportunità l-iktar kmieni possibbli:

(i) il-Protokoll tal-Ftehim ta' Madrid li jirrigwarda r-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta' Marki (1989);

(ii) il-Ftehim ta' Madrid dwar ir-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta' Marki (l-Att ta' Stokkolma 1967, emendat fl-1979); u

(iii) il-Ftehim ta' Vjenna li jistabbilixxi Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Elementi Figurattivi ta' Marki (Vjenna 1973, emendat fl-1985).

Artikolu 171

Ir-Reviżjoni

Waqt li l-Partijiet jesprimu r-rabta tagħhom li josservaw l-obbligi li joħorġu mill-konvenzjonijiet multilaterali fuq imsemmija, il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jinkludi fl-Artikolu 170 konvenzjonijiet multilaterali oħra f'dan il-qasam.

TITOLU VII

IL-KOMPETIZZJONI

Artikolu 172

Għanijiet

1. Il-Partijiet jintrabtu li japplikaw il-liġijiet rispettivi tagħhom ta' kompetizzjoni b'mod konsistenti ma' din it-Taqsima tal-ftehim sabiex jiġi evitat li l-benefiċċji tal-proċess ta' liberalizzazzjoni fil-kummerċ ta' oġġetti u servizzi jitnaqqsu jew jiġu kanċellati b'kondotta ta' kummerċ antikompetittiv. Għal dan l-iskop, il-Partijiet jiftiehmu li jikkoperaw u li jikkordinaw fost l-awtoritajiet tagħhom ta' kompetizzjoni taħt id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu.

2. Bl-iskop li jiġu pprevenuti distorzjonijiet jew restrizzjonijiet fil-kompetizzjoni li jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejniethom, il-Partijiet għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lil ftehim antikompetittiv, lil prattiċi konċertati u lil atteġġament abużiv li jirriżulta minn posizzjonijiet dominanti singoli jew konġunti.

3. Il-Partijiet jiftiehmu li jikkoperaw u jikkordinaw bejniethom għall-implimentazzjoni ta' liġijiet ta' kompetizzjoni permezz ta' avviżi, konsultazzjonijiet, skambju ta' informazzjoni mhux kunfidenzjali u assistenza teknika. Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jitħaddnu il-prinċipji dwar kompetizzjoni li jkunu aċċettati miż-żewġ Partijiet fil-fora multilaterali, inkluża l-WTO.

Artikolu 173

Tifsiriet

Għall-finijiet ta' dan it-Titolu:

1. "liġijiet ta' kompetizzjoni" jinkludu:

(a) għall-Komunità, l-Artikoli 81, 82 u 86 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (KEE) Nru 4064/89 u r-regolamenti jew l-emendi ta' l-implimentazzjoni tagħhom;

(b) għaċ-Ċili, Decreto Ley Nru 211 ta' l-1973 u Ley Nru 19.610 ta' l-1999 u r-regolamenti u l-emendi ta' l-implimentazzjoni tagħhom; u

(ċ) kull bidla li ssir fil-leġislazzjoni fuq imsemmija wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2) "awtorità ta' kompetizzjoni" tfisser:

(a) għall-Komunità, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej; u

(b) għaċ-Ċili, the Fiscalía Nacional Económica u Comisión Resolutiva.

3) "disposizzjoni ta' implimentazzjoni" tfisser kull disposizzjoni ta' implimentazzjoni ta' liġijiet dwar il-kompetizzjoni permezz ta' investigazzjoni jew proċedura magħmula mill-awtorità li tiggarantixxi l-kompetizzjoni ta' Parti, li jistgħu jirriżultaw fl-imposizzjoni ta' penalitajiet jew ta' rimedji.

Artikolu 174

Avviżi

1. Kull awtorità ta' kompetizzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità ta' kompetizzjoni tal-Parti l-oħra b'attività dwar kull disposizzjoni ta' implimentazzjoni jekk:

(a) x'aktarx taffettwa sostanzjalment l-interessi importanti tal-Parti l-oħra;

(b) tirrigwarda restrizzjonijiet fuq kompetizzjoni li x'aktarx ikollhom effett dirett u sostanzjali fit-territorju tal-Parti l-oħra; jew

(ċ) tirrigwarda atti antikompetittivi li jseħħu prinċiparjament fit-territorju tal-Parti l-oħra.

2. Sakemm dan mhumiex kuntrarju għal-liġijiet ta' kompetizzjoni tal-Parti u ma jaffettwawx xi investigazzjoni li titwettaq, l-avviż għandu jseħħ fi stadju bikri tal-proċedura. L-opinjonijiet riċevuti jistgħu jiqiesu mill-awtorità l-oħra ta' kompetizzjoni meta jittieħdu d-deċiżjonijiet.

3. L-avviżi previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu dettaljati biżżejjed sabiex jippermettu valutazzjoni fid-dawl ta' l-interessi tal-Parti l-oħra.

4. Il-Partijiet jintrabtu li jużaw l-aħjar sforzi tagħhom sabiex jiġi assigurat li l-avviżi jsiru fiċ-ċirkostanzi hawn fuq stabbiliti, kompatibilment mar-riżorsi amministrattivi disponibbli għalihom.

Artikolu 175

Kordinazzjoni ta' disposizzjonijiet ta' implimentazzjoni

L-awtorità ta' kompetizzjoni ta' Parti waħda tista' tinnotifika lill-awtorità ta' kompetizzjoni tal-Parti l-oħra li hi lesta tikkordina disposizzjonijiet ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' każ speċifiku. Din il-kordinazzjoni m'għandhiex twaqqaf lill-Partijiet milli jieħdu deċiżjonijiet awtonomi.

Artikolu 176

Konsultazzjonijiet meta l-interess importanti ta' Parti waħda huma affettwati b'mod negattiv fit-territorju tal-Parti l-oħra.

1. Kull Parti għandha, skond il-liġijiet proprji, tieħu in konsiderazzjoni, kif neċessarju, l-interessi importanti tal-Parti l-oħra matul l-attivitajiet tagħha ta' implimentazzjoni. Jekk l-awtorità ta' kompetizzjoni ta' Parti tikkunsidra li investigazzjoni jew proċedura mill-awtorità ta' kompetizzjoni mwettqa mill-Parti l-oħra tista' taffettwa b'mod negattiv l-interessi importanti ta' dik il-Parti tista' titrażmetti l-opinjonijiet tagħha dwar il-kwistjoni lil, jew titlob konsultazzjoni ma' l-awtorità l-oħra ta' kompetizzjoni. Mingħajr preġudizzju għall-kontinwazzjoni ta' kull azzjoni taħt il-liġijiet proprji ta' kompetizzjoni u għal-libertà kompleta ta' deċiżjoni finali, l-awtorità ta' kompetizzjoni hekk indirizzata għandha tagħti konsiderazzjoni sħiħa u dovuta lill-opinjonijiet espressi mill-awtorità ta' kompetizzjoni li titlob dan.

2. L-awtorità ta' kompetizzjoni ta' Parti li tikkunsidra li l-interessi ta' dik il-Parti qegħdin jiġu affettwati sostanzjalment u b'mod negattiv minn prattiċi antikompetittivi ta' kull oriġini li huma jew li kienu applikati f'intrapriża waħda jew iktar li tinstab fil-Parti l-oħra tista' titlob konsultazzjonijiet ma' l-awtorità ta' kompetizzjoni ta' dik il-Parti. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal-libertà kompleta ta' deċiżjoni finali ta' l-awtorità ta' kompetizzjoni interessat. L-awtorità ta' kompetizzjoni kkonsultata tista' tieħu kull miżura korrettiva taħt il-liġijiet ta' kompetizzjoni tagħha li tqis xierqa, konsistenti mal-liġi domestika proprja, u mingħajr preġudizzju għad-diskrezzjoni sħiħa tagħha ta' applikazzjoni.

Artikolu 177

L-Iskambju ta' informazzjoni u l-kunfidenzjalità

1. Bl-iskop tal-faċilitazzjoni ta' l-applikazzjoni effettiva tal-liġijiet rispettivi tagħhom ta' kompetizzjoni, l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni jistgħu jiskambjaw informazzjoni mhux kunfidenzjali.

2. Għall-iskop tat-titjib ta' trasparenza, u mingħajr preġudizzju għar-regoli u għall-istandards ta' kunfidenzjalità applikabbli f'kull Parti, il-Partijiet hawnhekk jintrabtu li jiskambjaw informazzjoni li tirrigwarda sanzjonijiet u rimedji applikati fil-każijiet li, skond l-awtorità ta' kompetizzjoni kompetenti, sinifikament jafettwaw interessi importanti tal-Parti l-oħra u li jipprovdu bażijiet li fuqhom ittieħdu dawk l-azzjonijiet, meta mitluba mill-awtorità ta' kompetizzjoni tal-Parti l-oħra.

3. Kull Parti għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra b'informazzjoni dwar għajnuna statali u fuq bażi annwali, inkluż l-ammont globali ta' għajnuna u, jekk possibbli, is-suddiviżjoni skond is-settur. Kull Parti tista' titlob informazzjoni dwar każijiet individwali li jaffettwaw kummerċ bejn il-Partijiet. Il-Parti mitluba tuża l-aħjar sforzi tagħha sabiex tipprovdi informazzjoni mhux kunfidenzjali.

4. L-iskambji kollha ta' informazzjoni għandhom ikunu soġġetti għall-istandards ta' kunfidenzjalità applikabbli f'kull Parti. Informazzjoni kunfidenzjali li d-disseminazzjoni tagħha hija espressament ipprojbita jew li, jekk disseminata, tista' taffettwa b'mod negattiv l-interessi tal-Partijiet, m'għandhiex tingħata mingħajr il-kunsens espress tal-fonti ta' l-informazzjoni.

5. Kull awtorità ta' kompetizzjoni għandha żżomm il-kunfidenzjalità ta' kull informazzjoni mogħtija lilha b'segretezza mill-awtorità l-oħra ta' kompetizzjoni, u topponi kull applikazzjoni għall-iżvelar ta' din l-informazzjoni minn parti terza li mhijiex awtorizzata mill-awtorità ta' kompetizzjoni li għaddiet l-informazzjoni.

6. B'mod partikolari, meta l-liġijiet ta' Parti jipprovdu hekk, informazzjoni kunfidenzjali tista' tingħata lill-qrati rispettivi tagħhom ta' ġustizzja, bla ħsara għaż-żamma tal-kunfidenzjalità tagħha mill-qrati rispettivi.

Artikolu 178

Assistenza teknika

Il-Partijiet jistgħu jipprovdu lil xulxin assistenza teknika sabiex jittieħed vantaġġ ta' l-esperjenza rispettiva tagħhom u għat-tisħiħ ta' l-implimentazzjoni tal-liġijiet u tal-politika tagħhom ta' kompetizzjoni.

Artikolu 179

Intrapriżi pubbliċi u intrapriżi mogħtija drittijiet speċjali jew esklużivi, inklużi monopolji speċfikati.

1. Xejn f'dan it-Titolu ma jwaqqaf lil Parti milli tispeċifika jew iżżomm monopolji pubbliċi jew privati skond il-liġijiet rispettivi tagħhom.

2. Fir-rigward ta' intrapriżi pubbliċi u intrapriżi li lilhom ingħataw drittijiet speċjali jew esklużivi, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jassigura li, wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, ma tiġix applikata jew miżmuma ebda miżura li tgħawweġ il-kummerċ ta' oġġetti jew ta' servizzi bejn il-Partijiet sa limitu kuntrarju għall-interessi tal-Partijiet u li dawn l-intrapriżi għandhom ikunu soġġetti għar-regoli ta' kompetizzjoni sa fejn l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli ma tostakolax il-prestazzjoni, fil-liġi jew fil-fatti, tal-kompiti partikolari mogħtija lilhom.

Artikolu 180

Soluzzjoni ta' tilwim

L-ebda Parti ma jista' kollha rikors għal soluzzjoni ta' tilwim bejniethom taħt dan il-Ftehim għal xi kwistjoni li tqum fl-ambitu ta' dan it-Titolu.

TITOLU VIII

SOLUZZJONI TA' TILWIM

KAPITOLU I

L-GĦANIJIET U L-ISKOP TA' APPLIKAZZJONI

Artikolu 181

L-Għan

L-għan ta' dan it-Titolu huwa li jiġu evitati u solvuti tilwim bejn il-Partijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni in bona fide ta' din it-Taqsima tal-Ftehim u li wieħed jasal għal riżoluzzjoni reċiprokament soddisfaċenti ta' kull kwistjoni li tista' taffettwa l-operazzjoni tagħha.

Artikolu 182

L-Iskop ta' applikazzjoni

Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw fir-rigward ta' kull kiwstjoni li għandha x'taqsam ma' l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim, ħlief kif previst espressament xort'oħra.

KAPITOLU II

PREVENZJONI TA' TILWIM

Artikolu 183

Konsultazzjonijiet

1. Il-Partijiet għandhom f'kull ħin jippruvaw jiftiehmu dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim u għandhom jagħmlu kull sforz permezz ta' koperazzjoni u konsultazzjonijiet sabiex jiġu evitati u solvuti tilwim bejniethom u sabiex jaslu għal riżoluzzjoni reċiprokament soddisfaċenti ta' kull kwistjoni li tista' teffettwa l-operazzjoni tagħha.

2. Kull Parti tista' titlob konsultazzjonijiet fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fir-rigward ta' miżura eżistenti jew proposta jew kull miżura li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim jew kull kwistjoni oħra li tikkunsidra tista' taffettwa l-operazzjoni tagħha. Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, "miżura" għandha wkoll tinkludi prattika. Il-Parti għandha tiddikjara fit-talba l-miżura jew il-kwistjoni l-oħra li sar ilment dwarha, tindika d-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim li tikkunsidra applikabbli u tagħti t-talba lill-Parti l-oħra.

3. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jiltaqa' fi żmien 30 jum mis-sottomissjoni tat-talba. Mall-bidu tal-konsultazzjonijiet, il-Partijiet għandhom jipprovdu informazzjoni sabiex issir valutazzjoni ta' kif il-miżura jew kull kwistjoni oħra tista' taffettwa l-operazzjoni u l-applikazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim, u tagħti trattament kunfidenzjali lill-informazzjoni skambjata tul il-konsultazzjonijiet. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jipprova jirriżolvi t-tilwim malajr permezz ta' deċiżjoni. Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-miżuri ta' implimentazzjoni li għandhom jittieħdu mill-Parti interessata, u ż-żmien sabiex dan isir.

KAPITOLU III

IL-PROĊEDURA SABIEX JIĠU SOLVUTI TILWIM

Artikolu 184

Il-Bidu tal-proċedura

1. Il-Partijiet għandhom f'kull ħin jipprovaw jilqħu ftehim reċiprokament soddisfaċenti dwar tilwim bejniethom.

2. Meta Parti tikkunsidra li miżura eżistenti tal-Parti l-oħra qiegħda tikser obbligu taħt id-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 182 u din il-kwistjoni ma ġietx riżoluta fi żmien 15-il jum wara li l-Kumitat ta' Assoċjazzjoni ikunu iltaqa' skond l-Artikolu 183(3) jew 45 jum wara s-sottomissjoni tat-talba għal konsultazzjonijiet fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, ikun liema jkun l-iktar kmieni, tista' titlob bil-miktub li jiġi stabbilit panel ta' arbitraġġ.

3. Il-Parti li tagħmel l-ilment għandha tiddikjara fit-talba l-miżura eżistenti li tikkunsidra li qiegħdha tikser din it-Taqsima tal-Ftehim u tindika disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim li tikkunsidra rilevanti, u għandha tissottometti t-talba lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta'Assoċjazzjoni.

Artikolu 185

Il-Ħatra ta' arbitri

1. Panels ta' arbitraġġ għandhom jikkonsistu minn tliet arbitri.

2. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu, sa mhux iktar tard min sitt xhur wara l-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, jistabbilixxi lista ta' mill-inqas 15-il persuna li huma lesti u disponbbli sabiex iservu bħala arbitri, li t-tielet wieħed minnhom m'għandux ikun ċittadin ta' xi Parti u huma identifikati bħala president ta' panels ta' arbitraġġ. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jassigura li l-lista dejjem jkollha 15-il persuna f'kull ħin. Dawk il-persuni għandu jkollhom tagħrif jew esperjenza speċjalizzata fil-liġi, kummerċ internazzjonali jew kwistjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' din it-Taqsima tal-Ftehim jew fir-riżoluzzjoni ta' tilwim li jinħolqu minn ftehim internazzjonali ta' kummerċ, ikunu indipendenti, iservu fil-kapaċitajiet inidivdwali tagħhom u ma jkunux affiljati ma', u lanqas jieħdu istruzzjonijiet minn xi Parti jew organizzazzjoni u għandhom jikkonformaw mal-Kodiċi ta' Kondotta stabbilit fl-Anness XVI. Din il-lista tista' tiġi emendata kull tliet snin.

3. Fi żmien tliet ijiem mit-talba għall-ħatra tal-panel ta' arbitraġġ, it-tliet arbitri għandhom jintagħżlu bix-xorti mill-president tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mil-lista imsemmija fil-paragrafu 2, wieħed minn fost il-persuni proposti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mill-Parti li tagħmel l-ilment, wieħed minn fost il-persuni proposti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mill-Parti li jkun sar l-ilment kontriha u l-president minn fost l-individwi identifikati għal dak l-iskop taħt il-paragrafu 2.

4. Id-data tal-ħatra tal-panel ta' arbitraġġ għandha tkun id-data li fiha t-tliet arbitri jintagħżlu bix-xorti.

5. Meta Parti tikkunsidra li arbitru ma jikkonformax mal-ħtiġiet tal-Kodiċi ta' Kondotta, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw u, jekk miftiehem hekk, għandhom jissostitwixxu lil dak l-arbitru u jagħżlu wieħed skond il-paragrafu 6.

6. Fil-każ li arbitru ma jistax jipparteċipa fil-proċedura, jirtira jew jiġi sostitwit, għandu jintagħżel sostitut fi żmien tliet ijiem skond il-proċedura ta' selezzjoni segwita sabiex jintagħżel dak l-arbitru. F'dan il-każ, kull żmien applikabbli għall-proċedura tal-panel ta' arbitraġġ għandu jiġi sospiż għall-perjodu li jibda fid-data li l-arbitru ma jkunx jista' jipparteċipa fil-proċedura, jirtira jew jiġi sostitwit u jispiċċa fid-data li fiha jintagħżel l-arbitru sostitut.

Artikolu 186

Informazzjoni u parir tekniku

Fuq it-talba ta' Parti jew fuq l-inizjattiva proprja, il-panel jista' jikseb l-informazzjoni u l-parir tekniku ta' persuni u korpi li jqis xierqa. Kull informazzjoni hekk miksuba għandha tiġi sottomessa lill-Partijiet għal kummenti.

Artikolu 187

Ir-Rapport tal-panel ta' arbitraġġ

1. Il-panel ta' arbitraġġ għandu jittrażmetti r-rapport tiegħu li jkun fih r-riżultati u l-konklużjonijiet tiegħu lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' assoċjazzjoni, bħala regola ġenerali mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data tal-ħatra tal-panel ta' arbitraġġ. F'ebda każ m'għandu jagħmel hekk iktar minn ħames xhur minn din id-data. Il-panel ta' arbitraġġ għandu jibbaża r-rapport tiegħu fuq is-sottomissjonijiet u l-komunikazzjonijiet tal-Partijiet u fuq kull informazzjoni li jkun irċieva skond l-Artikolu 186. Ir-rapport ikun finali u għandu jkun aċċessibbli pubblikament.

2. Ir-rapport għandu jistabbilixxi r-riżultati fattwali, l-applikabilità tad-disposizzjonijiet rilevanti ta' dan il-Ftehim u r-raġuni bażika b'sostenn tar-riżultati u l-konklużjoni li jagħmel.

3. Il-panels ta' arbitraġġ għandhom jinterpetaw id-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim skond ir-regoli konswetudinarji ta' interpretazzjoni tad-dritt pubbliku internazzjonali, waqt li jqiesu debitament il-fatt li l-Partijiet għandhom iwettqu dan il-Ftehim in bona fide u jevitaw ċirkomvenzjoni ta' l-obbligi tagħhom.

4. Parti li tallega li miżura tal-Parti l-oħra hija inkonsistenti mad-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima tal-Ftehim għandu jkollha l-piż li tistabbilixxi din l-inkonsistenza. Parti li tallega li miżura hija soġġetta għal deroga skond din it-Taqsima tal-Ftehim għandu jkollha l-piż li tistabbilixxi li d-deroga tapplika.

5. F'każijiet ta' urġenza, inklużi dawk li jinvolvu merkanzija li teħżien, il-panel ta' arbitraġġ għandu jagħmel kull sforz sabiex jagħti d-deċiżjoni tiegħu lill-Partijiet fi żmien 75 jum mid-data tal-ħatra tal-panel ta' arbitraġġ. F'ebda każ m'għandu jagħmel hekk iktar tard minn erba' xhur minn dik id-data. Il-panel ta' arbitraġġ jista' jagħti deċiżjoni preliminari f'każ urġenti.

6. Id-deċiżjonijiet kollha tal-panel ta' arbitraġġ, inkluża l-adozzjoni tar-rapport finali u ta' xi konklużjoni preliminari, għandhom jittieħdu b'vot ta' maġġoranza.

7. Il-Parti li tagħmel l-ilment tista', bil-kunsens tal-Parti li jkun sar l-ilment kontriha, tirtira l-ilment tagħha f'kull ħin qabel ma jiġi ppreżentat ir-rapport lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Dan l-irtirar huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tagħha li jiġi introdott ilment ġdid li jirrigwarda l-istess kwistjoni f'xi mument iktar tard.

8. Il-panel ta' arbitraġġ jista', bil-kunsens tal-Parti li jkun sar l-ilment kontriha, jissospendi xogħolu f'kull ħin fuq it-talba tal-Parti li tagħmel l-ilment għal perjodu li m'għandux jaqbeż it-12-il xahar. Fil-każ ta' din is-sospensjoni, iż-żmien stabbilit fil-paragrafi 1 u 5 għandu jiġi estiż bl-ammont ta' żmien li għalih ix-xogħol kien sospiż. Jekk ix-xogħol tal-panel ġie sospiż għal iktar minn 12-il xahar, l-awtorità għal-ħatra tal-panel għandha taqa', mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Parti li tagħmel l-ilment li titlob fi stadju iktar tard l-ħatra ta' panel ta' arbitraġġ dwar l-istess kwistjoni.

Artikolu 188

Konformità

1. Kull Parti għandha tkun marbuta li tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tosserva d-disposizzjonijiet tar-rapport tal-panel ta' arbitraġġ.

2. Il-Partijiet għandhom jippruvaw jiftiehmu dwar il-miżuri speċifiċi li huma meħtieġa sabiex jikkonformaw mar-rapport finali.

3. Fi żmien 30 jum minn meta r-rapport finali ikun ġie trażmess lill-Partijiet u lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, il-Parti li jkun sar l-ilment kontriha għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra:

(a) bil-miżuri speċifiċi meħtieġa sabiex tikkonforma mar-rapport finali;

(b) biż-żmien raġonevoli sabiex dan isir; u

(ċ) bi proposta konkreta għal kumpens temporanju sakemm titwettaq l-implimentazzjoni kompleta tal-miżuri speċifiċi meħtieġa għal konformità mar-rapport finali.

4. Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim bejn il-Partijiet dwar il-kontenut ta' dan l-avviż, il-Parti li tagħmel l-ilment għandha titlob lill-panel oriġinali ta' arbitraġġ sabiex jagħmel rapport dwar jekk il-miżuri proposti msemmija fil-paragrafu 3(a) humiex konsistenti ma' din it-Taqsima tal-Ftehim, dwar jekk it-tul ta' żmien huwiex raġonevoli u dwar jekk il-proposta ta' kumpens hijiex evidentement sproporzjonata. Id-deċiżjoni għandha tingħata fi żmien 45 jum wara dik it-talba.

5. Il-Parti interessata għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni bil-miżuri ta' implimentazzjoni adottati sabiex jitwaqqaf il-ksur ta' l-obbligi tagħha skond din it-Taqsima tal-Ftehim, qabel ma jiskadi ż-żmien raġonevoli miftiehem mill-Partijiet jew determinat skond il-paragrafu 4. Ma' dan l-avviż, il-Parti l-oħra tista' titlob lill-panel oriġinali ta' arbitraġġ sabiex jagħti deċiżjoni dwar il-konformità ta' dawk il-miżuri ma' din it-Taqsima tal-Ftehim jekk dawn il- miżuri mhumiex simili għal dawk il-miżuri li ġew dikjarati konformi mat-Taqsima imsemmija tal-Ftehim mil-panel ta' arbitraġġ skond il-paragrafu 4. Il-panel ta' arbitraġġ għandu jagħti deċiżjoni fi żmien 45 jum minn dik it-talba.

6. Jekk il-Parti interessata tonqos li tinnotifika l-miżuri ta' implimentazzjoni qabel ma jiskadi ż-żmien raġonevoli jew jekk il-panel ta' arbitraġġ jirregola li l-miżuri ta' implimentazzjoni notifikati mill-Parti interessata huma inkonsistenti ma' l-obligi tagħha taħt din it-Taqsima tal-Ftehim, il-Parti li tagħmel l-ilment għandha, jekk ebda ftehim dwar kumpens ma jkun instab, tkun intitolata tissospendi l-applikazzjoni ta' benefiċċji mogħtija taħt din it-Taqsima tal-Ftehim ekwivalenti għal-livell ta' nullifikazzjoni u nuqqas ikkawżat mill-miżura li tinstab li tmur kontra din it-Taqsima tal-Ftehim.

7. Meta jiġu kkunsidrati liema benefiċċji għandhom jiġu sospiżi, il-Parti li tagħmel ilment għandha l-ewwel tfittex li tissospendi l-benefiċċji fl-istess Titolu jew Titoli ta' din it-Taqsima tal-Ftehim bħal dawk affettwati mill-miżura li l-panel ta' arbitraġġ ikun sab li jmorru kontra din it-Taqsima tal-Ftehim. Parti li tagħmel ilment li tikkunsidra li mhuwiex prattikabbli jew effettiv li jiġu sospiżi benefiċċji fl-istess Titolu jew Titoli tista' tissospendi benefiċċji f'Titoli oħra, sakemm tissottometti ġustifikazzjoni bil-miktub. Fl-għażla tal-benefiċċji għal sospensjoni, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim.

8. Il-Parti li tagħmel l-ilment għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra u lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni dwar il-benefiċċji li jkollha l-ħsieb tissospendi. Fi żmien ħamest ijiem minn dan l-avviż, il-Parti l-oħra tista' titlob lill-panel oriġinali ta' arbitraġġ sabiex jirregola dwar jekk il-benefiċċji li l-Parti li qiegħdha tagħmel l-ilment għandha l-ħsieb tissospendi huma ekwivalenti fuq livell ta' nullifikazzjoni u ħsara kkawżati mal-miżura li tinstab li tmur kontra din it-Taqsima tal-Ftehim, u jekk is-sospensjoni proposta hijiex skond il-paragrafu 7. Id-deċiżjoni tal-panel ta' arbitraġġ għandha tingħata fi żmien 45 jum minn dik it-talba. Benefiċċji m'għandhomx jiġu sospiżi sakemm il-panel ta' arbitraġġ ma jkunx ħareġ id-deċiżjoni tiegħu.

9. Is-sospensjoni ta' benefiċċji għandha tkun temporanja u għandha biss tiġi applikata mill-Parti li tagħmel l-ilment sakemm il-miżura misjuba li tmur kontra din it-Taqsima tal-Ftehim tkun ġiet irtirata jew emendata sabiex iġġibha in konformità ma' din it-Taqsima tal-Ftehim, jew il-Partijiet ikunu laħqu ftehim dwar riżoluzzjoni tat-tilwima.

10. Fuq it-talba ta' xi waħda mill-Partijiet, il-panel oriġinali ta' arbitraġġ għandu jirregola dwar il-konformità ma' din it-Taqsima tal-Ftehim dwar xi miżuri ta' implimentazzjoni adottati wara s-sospensjoni ta' benefiċċji u, fid-dawl ta' din il-valutazzjoni, jekk is-sospensjoni ta' benefiċċji għandhiex tiġi terminata jew modifikata. Id-deċiżjoni tal-panel ta' arbitraġġ għandha tingħata fi żmien 45 jum mid-data ta' dik it-talba.

11. Id-deċiżjoni prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun finali u li torbot. Għandha tiġi trażmessa lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni u tiġi magħmula pubblikament aċċessibbli.

KAPITOLU IV

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 189

Disposizzjonijiet ġenerali

1. Kull perjodu imsemmi f'dan it-Titolu jista' jiġi modifikat bi ftehim reċiproku bejn il-Partijiet.

2. Sakemm il-Partijiet ma jiftehmux xort'oħra, il-proċedura quddiem il-panel ta' arbitraġġ għandha tiġi rregolata mir-Regoli Mudell ta' Proċedura stabbiliti fl-Anness XV. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista', kull meta jikkunsidra dan neċessarju, jemenda r-Regoli Mudell ta' Proċedura u l-Kodiċi ta' Kondotta stabbiliti fl-Anness XVI, permezz ta' deċiżjoni.

3. Is-seduti tal-panels ta' arbitraġġ għandhom ikunu magħluqa għall-pubbliku, sakemm il-Partijiet ma jiddeċiedux xort'oħra.

4. (a) Meta Parti tfittex kumpens għal ksur ta' obbligu skond il-Ftehim WTO, għandu jkollha rikors għar-regoli u l-proċeduri rilevanti tal-Ftehim WTO, li japplikaw minkejja d-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.

(b) Meta Parti tfittex kumpens għal ksur ta' obbligu skond din it-Taqsima tal-Ftehim, għandu jkollha rikors għar-regoli u l-proċeduri ta' dan it-Titolu.

(ċ) Sakemm il-Partijiet ma jiftiehmux xort'oħra, meta Parti tfittex kumpens għal ksur ta' obbligu skond din it-Taqsima tal-Ftehim li hija ekwivalenti fis-sustanza għal obbligu taħt il-WTO, għandu jkollha rikors għar-regoli u l-proċeduri rilevanti tal-Ftehim WTO, li japplikaw, bla ħsara għad-disposizzjonjiet ta' dan il-Ftehim.

(d) Ladarba jkunu inbdew proċeduri ta' soluzzjoni, il-forum magħżul, jekk ma jkunx ġie dikjarat mhux kompetenti, għandu jintuża esklużivament. Kull kwistjoni dwar il-kompetenza tal-panels ta' arbitraġġ stabbiliti skond dan it-Titolu għandha titqajjem fi żmien għaxart ijiem mill-ħatra tal-panel, u għandha tiġi solvuta b'deċiżjoni preliminari tal-panel fi żmien 30 jum mill-ħatra tal-panel.

TITOLU IX

IT-TRASPARENZA

Artikolu 190

Punti ta' kuntatt u skambju ta' informazzjoni

1. Sabiex tiġi ffaċilitata komunikazzjoni bejn il-Partijiet dwar xi kwistjoni ta' kummerċ koperta b'din it-Taqsima tal-Ftehim, kull parti għandha taħtar punt ta' kuntatt. Fuq it-talba ta' xi waħda mill-Parti, il-punt ta' kuntatt tal-Parti l-oħra għandu jindika l-uffiċċju jew l-uffiċjal responsabbli għall-kwistjoni u jipprovdi s-sostenn meħtieġ għall-faċilitazzjoni ta' komunikazzjoni mal-Parti li tagħmel it-talba.

2. Fuq it-talba tal-Parti l-oħra, u sa fejn possibbli skond il-liġijiet u l-prinċipji domestiċi, kull Parti għandha tipprovdi informazzjoni u twieġeb għal kull mistoqsija tal-parti l-oħra li għandha x'taqsam ma' miżura attwali jew proposta li tista' taffettwa sostanzjalment l-operazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim.

3. L-informazzjoni imsemmija f'dan l-Artikolu għandha tiġi kkunsidrata li ġiet mogħtija meta l-informazzjoni ġiet magħmula disponibbli b'avviż xieraq lill-WTO jew meta l-informazzjoni ġiet magħmula disponibbli lis-sit ta' l-internet aċċessibbli uffiċjalment, pubblikament u mingħajr ħlas tal-Parti interessata.

Artikolu 191

Koperazzjoni għal trasparenza akbar

Il-partijiet jiftiehmu li jikkoperaw f'fora bilaterali u multilaterali dwar modi sabiex tiżdied trasparenza fi kwistjonijiet ta' kummerċ.

Artikolu 192

Il-Pubblikazzjoni

Kull Parti għandha tassigura li l-liġijiet, ir-regolamenti, il-proċeduri u r-regolamenti amministrattivi ta' applikazzjoni ġenerali li għandhom x'jaqsmu mal-kwistjonijiet ta' kummerċ koperti minn din it-Taqsima tal-Ftehim huma mill-ewwel ippubblikati jew magħmula pubblikament aċċessibbli.

TITOLU X

KWISTJONIJIET SPEĊIFIĊI FI KWISTJONIJIET TA' KUMMERĊ TAL-KORPI STABBILITI TAĦT DAN IL-FTEHIM

Artikolu 193

Dmirijiet speċifiċi

1. Meta l-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jwettaq kull dmir mogħti lilu f'din it-Taqsima tal-Ftehim, għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-Komunità u taċ-Ċili b'responsabbiltà għal kwistjonijiet relatati mal-kummerċ, normalment f'livell ta' uffiċjali għolja.

2. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 6, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkollu, b'mod partikolari, l-funzjonijiet li ġejjin:

(a) li jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tajba tad-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima tal-Ftehim, kif ukoll ta' kull strument ieħor miftiehem mill-Partijiet li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet relatati mal-kummerċ fil-kwadru ta' dan il-Ftehim;

(b) li jissorvelja l-elaborazzjoni ulterjuri tad-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima tal-Ftehim u li jivvalut r-riżultati miksuba fl-applikazzjoni tiegħu;

(ċ) li jirriżolvi tilwim li jistgħu jinqalgħu mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' din it-Taqsima tal-Ftehim, skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 183;

(d) li jassisti lill-Kunsill ta' assoċjazzjoni fit-twettieq tal-funzjonijiet tiegħu li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet relatati mal-kummerċ;

(e) li jissorvelja x-xogħol tal-kumitati speċjali kollha stabbiliti skond din it-Taqsima tal-Ftehim;

(f) li jwettaq kull funzjoni oħra mogħtija lilu taħt din it-Taqsima tal-Ftehim jew mogħtija lilu mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, li għandha x'taqsam ma' kwistjonijiet relatati mal-kummerċ; u

(g) li jirrapporta kull sena lill-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni.

3. Fit-twettieq tad-dmirijiet tiegħu skond il-paragrafu 2, il-Kumitat ta' l-Assoċjazzjoni jista':

(a) jistabbilixxi kumitati jew korpi speċjali sabiex jitrattaw tilwim li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu, u jiddetermina l-komposizzjoni u d-dmirijiet tagħhom, u r-regoli tagħhom ta' proċedura;

(b) jiltaqa' f'kull ħin miftieheħm mill-Partijiet;

(ċ) jikkunsidra kull kwistjoni li għandha x'taqsam mal-kummerċ, u jieħu azzjoni xierqa fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu; u

(d) jieħu deċiżjonijiet jew jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet kummerċjali, skond l-Artikolu 6.

4. Skond l-Artikoli 5 u 6(4), il-Partijiet għandhom jimplimentaw deċiżjonijiet li jadottaw skond l-Artikoli 60(5) u 74 u l-Artikolu 38 ta' l-Anness III skond l-Anness XVII.

TITOLU XI

DEROGI FIS-SETTUR KUMMERĊJALI

Artikolu 194

Klawżola ta' Sigurtà Nazzjonali

1. Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jinftiehem:

(a) li jeħtieġ li Parti tagħti informazzjoni li l-iżvelar tagħha, fl-opinjoni ta' dik il-Parti, tkun kuntrarja għall-interessi essenzjali ta' sigurtà;

(b) li twaqqaf lil Parti milli tieħu kull azzjoni li tikkunsidra neċessarja għal-protezzjoni ta' l-interessi essenzjali tagħha ta' sigurtà:

(i) li għandha x'taqsam ma' materjali fissili u ta' fużjoni jew materjali derivati minnhom;

(ii) li għandha x'taqsam mat-traffiku ta' l-armi, ta' munizzjoni u ta' tagħmir tal-gwerra u għat-traffikar ta' oġġetti u materjali oħra jew għall-għoti ta' servizzi, li huma maħsub, direttament jew indirettament, għall-iskop tar-riforniment ta' stabbiliment militari;

(iii) li għandha x'taqsam ma' akkwisti pubbliċi indispensabbli għal skopijiet ta' sigurtà nazzjonali jew difiża nazzjonali; jew

(iv) meħuda fi żmien ta' gwerra jew relazzjonijiet internazzjonali oħra ta' emerġenza; jew

(ċ) li jwaqqaf lil Parti milli tieħu kull azzjonali fit-twettieq ta' l-obbligi tagħha skond il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi u tas-sigurtà internazzjonali.

2. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkun infurmat kemm jista' jkun bil-miżuri meħuda skond il-paragrafu 1(b) u (ċ) u bit-tmiem tagħhom.

Artikolu 195

Diffikultajiet ta' bilanċi ta' pagamenti

1. Meta Parti tkun f'diffikultajiet finanzjarji serji ta' bilanċ ta' pagamenti u esterni, jew taħt theddida minnhom, tista' tadotta jew iżżomm miżuri restrittivi fir-rigward ta' kummerċ f'oġġetti u f'servizzi u fir-rigward ta' pagamenti u movimenti tal-kapital, inklużi dawk relatati għal investiment dirett.

2. Il-Partijiet għandhom jippruvaw jevitaw l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi msemmija fil-paragrafu 1.

3. Kull miżura restrittiva adottata jew miżmuma skond dan l-Artikolu m'għandhiex tkun diskriminatorja u tkun ta' żmien limitat u m'għandhiex tmur lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jiġu rimedjtai l-bilanċi ta' pagamenti u s-sitwazzjoni finanzjarja esterna. Għandhom ikunu skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim WTO u konsistenti ma' l-Artikoli tal-Ftehim tal-Fond Internazzjonali Monetarju, kif applikabbli.

4. Il-Parti li żżomm jew li tkun adottat miżuri restrittivi, jew xi bidliet għalihom, għandha mill-ewwel tinnotifikhom lill-Parti l-oħra u tippreżenta, malajr kemm jista' jkun, kalendarju għat-tneħħija tagħhom.

5. Il-Parti li tapplika miżuri restrittivi għandha tikkonsulta malajr lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jivvalutaw is-sitwazzjoni tal-bilanċ ta' pagamenti tal-Parti interessata u r-restrizzjonijet adotatti jew miżmuma skond dan l-Artikolu waqt li jiġu kkunsidrati, inter alia, fatturi bħal:

(a) in-natura ta', u kemm huma kbar, id-diffikultajiet fil-bilanċ ta' pagamenti u fil-pożizzjoni finanzjarja esterna;

(b) l-ambjent estern ekonomiku u kummerċjali tal-Parti li titlob il-konsultazzjoni;

(ċ) miżuri alternattivi ta' korrezzjoni li jistgħu ikunu disponibbli.

Il-konsultazzjonijiet għandhom jindirizzaw il-konformità ta' kull miżura restrittiva mal-paragrafi 3 u 4. Ir-riżultati kollha ta' fatti statistiċi u oħrajn ippreżentati mill-Fond Monetarju Internazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-kambju, riżervi monetarji u bilanċ ta' pagamenti għandhom jiġu aċċettati u l-konklużjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni mill-Fond rigward il-bilanċ ta' pagamenti u s-sitwazzjoni finanzjarja esterna tal-Parti li titlob il-konsultazzjoni.

Artikolu 196

It-Taxxa

1. Xejn f'din it-Taqsima tal-Ftehim jew f'kull arranġament adottat taħt dan il-Ftehim ma għandu jinftiehem li jwaqqaf lill-Partijiet milli jiddistingwu, fl-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni fiskali tagħhom, bejn nies li jħallsu t-taxxa li mhumiex fl-istess sitwazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-post ta' residenza tagħhom jew fir-rigward tal-post fejn il-kapital tagħhom huwa investit.

2. Xejn f'din it-Taqsima tal-Ftehim jew f'kull arranġament adottat taħt dan il-Ftehim ma għandu jinftiehem li jwaqqaf l-adozzjoni jew l-applikazzjoni ta' xi miżura mmirata lejn il-prevenzjoni ta' li jiġu evitati t-taxxi skond id-disposizzjonjiet tat-taxxa ta' ftehim sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja jew arranġamenti oħra tat-taxxa jew leġislazzjoni fiskali domestika.

3. Xejn f'din it-Taqsima tal-Ftehim ma għandu jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi ta' kull wieħed mill-Parti taħt xi konvenzjoni tat-taxxa. Fil-każ ta' xi inkonsistenza bejn dan il-Ftehim u xi konvenzjoni ta' dan it-tip, dik il-konvenzjoni għandha tipprevali sa fejn għandha x'taqsam din l-inkonsistenza.

TAQSIMA V

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 197

Definizzjoni tal-Partijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, "il-Partijiet" tfisser il-Komunità, l-Istati Membri tagħha jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, fiż-żoni rispettivi tagħhom ta' kompetenza kif imfisser mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, minn naħa, u r-Repubblika taċ-Ċili min-naħa l-oħra.

Artikolu 198

Bidu fis-seħħ

1. Dan il-Ftehim għandu jibda jseħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara dak li fih il-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-twettieq tal-proċeduri neċesarji għal dan il-għan.

2. L-avviżi għandhom jintbagħtu lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, li għandu jkun id-depositarju ta' dan il-Ftehim.

3. Bla ħsara għall-paragrafu 1, il-Komunità u ċ-Ċili jiftiehmu li japplikaw l-Artikoli 3 sa 11, l-Artikolu 18, l-Artikoli 24 sa 27, l-Artikoli 48 sa 54, l-Artikolu 55 (a), (b), (f), (h), (i), l-Artikoli 56 sa 93, l-Artikoli 136 sa 162, u l-Artikoli 172 sa 206, mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Komunità u ċ-Ċili jinnotifikaw lil xulxin bit-twettieq tal-proċeduri neċessarji għal dan il-għan.

4. Meta disposizzjoni ta' dan il-Ftehim tiġi applikata mill-Partijiet qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, kull referenza f'din id-disposizzjoni għad-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandha tinftiehem li ssir id-data li minnha l-Partijiet jiftiehmu li japplikaw dik id-disposizzjoni skond il-paragrafu 3.

5. Mid-data tal-bidu fis-seħħ tiegħu, skond il-paragrafu 1, dan il-Ftehim għandu jissostitwixxi l-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni. B'eċċezzjoni, il-Protokoll dwar Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Doganali għall-Ftehim Kwadru ta' Koperazzjoni tat-13 ta' Ġunju 2001, għandu jibqa' fis-seħħ u jsir parti integrali ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 199

Terminu

1. Dan il-Ftehim għandu jkun validu b'mod indefinit.

2. Kull Parti tista' tagħti avviż bil-miktub lill-Parti l-oħra ta' l-intenzjoni tagħha li tiddenunzja dan il-Ftehim.

3. Id-Denunzja għandha sseħħ sitt xhur wara notifika lill-Parti l-oħra.

Artikolu 200

Is-Sodisfazzjon ta' l-obbligi

1. Il-Partijiet għandhom jadottaw kull miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skond dan il-Ftehim u għandhom jassiguraw li jikkonformaw mal-miri stabbiliti f'dan il-Ftehim.

2. Fil-każ li waħda mill-Partijiet tikkunsidra lil-Parti l-oħra naqset li tissodisfa obbligu skond dan il-Ftehim tista' tieħu miżuri xierqa. Qabel tagħmel dan, għandha tagħti lill-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni, fi żmien 30 jum, l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa biex isir eżami dettaljat tas-sitwazzjoni bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

F'din is-selezzjoni ta' miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri għandhom jiġu notifikati immedjatament lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni u għandhom ikunu s-suġġett ta' konsultazzjonijiet fil-Kumitat jekk il-Parti l-oħra titlob dan.

3. B'deroga mill-paragrafu 2, kull Parti tista' immedjkatament tieħu miżuri xierqa skond id-dritt internazzjonali fil-każ ta':

(a) denunzja ta' dan il-Ftehim mhux sanzjonata mir-regoli ġenerali tad-dritti internazzjonali;

(b) ksur mill-Parti l-oħra ta' l-elementi essenzjali ta' dan il-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 1(1).

Il-Parti l-oħra tista' titlob li tissejjaħ laqgħa urġenti sabiex il-Partijiet jinġjiebu flimkien fi żmien 15-il jum għal-eżami dettaljat tas-sitwazzjoni bl-iskop li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

4. B'deroga mill-paragrafu 2, jekk waħda mill-Partijiet tikkunsidra li l-Parti l-oħra naqset li tissodisfa obbligu skond it-Taqsima IV, għandha esklużivament ikollha rikors għal, u timxi skond, il-proċeduri ta' soluzzjoni ta' tilwim stabbiliti skond it-Titolu VIII tat-Taqsima IV.

Artikolu 201

Żviluppi Futuri

1. Il-Partijiet jistgħu jiftiehmu reċiprokament li jestendu dan il-Ftehim bil-għan li jwessgħu u jissupplimentaw l-iskop ta' applikazzjoni tiegħu skond il-leġislazzjoni rispettiva tagħhom, billi jikkonkludu ftehim dwar setturi jew attivitajiet speċifiċi fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba matul l-implimentazzjoni tiegħu.

2. Fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, kull waħda mill-Partijiet tista' tagħmel suġġerimenti mmirati lejn l-espansjoni ta' koperazzjoni fl-oqsma kollha u tiġi meqjusa l-esperjenza miksuba matul l-implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 202

Il-Protezzjoni tad-Data

Il-Partijiet jiftiehmu li jagħtu livell għoli ta' protezzjoni lill-ipproċesar ta' data personali u oħra kompatibbli ma' l-ogħla standards.

Artikolu 203

Klawżola ta' sigurtà nazzjonali

Id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 194 għandhom japplikaw għall-Ftehim intier.

Artikolu 204

Applikazzjoni Territorjali

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa, għat-territorji li fihom japplika it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak it-Trattat, u, min-naħa l-oħra, għat-territorju tar-Repubblika taċ-Ċili.

Artikolu 205

Testi Awtentiċi

Dan il-Ftehim huwa mfassal bid-duplikat bil-lingwa Daniża, Olandiża, Ingliża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Taljana, Portugiża, Spanjola u Żvediża, b'kull wieħed minn dawn it-testi li huwa ugwlament awtentiċi.

Artikolu 206

Annessi, Appendiċi, Protokolli u Noti

L-Annessi, l-Appendiċi, il-Protokolli u n-Noti għal dan il-Ftehim għandhom jiffurmaw parti integrali tiegħu [15].

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de Chile

+++++ TIFF +++++

[1] Il-ftehim stabbilit fil-ħdax-il lingwa uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (Spanjol, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Franċiż, Taljan, Olandiż, Portugiż, Finlandiż, Svediż) ġie ppubblikat fil-ĠU L 352 ta' 30.12.2002, p. 3.Il-verżjonijiet tal-lingwa Ċeka, Estonjana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Pollakka, Slovakka u Slovena huma ppubblikati f'dan il-volum ta' l-Edizzjoni Speċjali 2004.

[2] L-intestatura ex190220: Tikkorrispondi għal għaġin ta' l-ikel mimli li jkun fih, fil-piż, aktar minn 20 % ta' ħut, krostaċej, molluski jew invertebrati akwatiċi oħra.

[3] Kull taxxa interna, kull imposta interna oħra u d-disposizzjonijiet kollha leġislattivi jew regolamentari u l-ħtiġiet kollha msemmija fil-paragrafu 2 li jiġu applikati fuq prodott importat u fuq prodott domestiku simili u li jiġu miġbura jew imposti, fil-każ ta' prodott importat, fil-mument jew fil-lok ta' importazzjoni, għandhom f'kull każ jiġu kkunsidrati bħala taxxa interna, imposta oħra interna, disposizzjoni leġislattiva jew regolamentari jew ħtieġa tat-tip imsemmi fil-paragrafu 2, u għalhekk huma soġġetti għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

[4] Taxxa li tkun konformi mal-ħtiġiet ta' l-ewwl frażi tiġi meqjusa bħala inkompatibbli mat-tieni frażi fil-każ biss ta' kompetizzjoni bejn il-prodott intaxxat u prodott direttament f'kompetizzjoni jew sostitwibbli li ma jiġix intaxxat bl-istess mod.

[5] Ir-regolamenti li huma skond l-ewwel frażi ma jiġux meqjusa bħala inkompatibbli mat-tieni frażi meta l-prodotti kollha li għalihom japplikaw jinkisbu fit-territorju nazzjonali fi kwantitajiet kbar. Il-konformità ta' regolament mat-tieni frażi ma tistax tiġi ppruvata fuq il-bażi li l-proporzjon jew il-kwantità ta' kull wieħed mill-prodotti li jaqgħu taħt dak ir-regolament, jikkostitwixxu paragun imparzjali bejn il-prodotti importati u dawk domestiċi.

[6] Il-paragrafu 2ċ ma jirrigwardax miżuri adottati minn Parti li jillimitaw il-fatturi produttivi meħtieġa għall-għoti ta' servizzi.

[7] L-impenji speċifiċi skond dan l-Artikolu ma għandhomx jitqiesu bħala obbligu fuq il-Partijiet biex jikkompensaw xi vantaġġi tat-tip ta' kompetizzjoni li joħorġu mill-fatt li s-servizzi jew il-fornituri ikunu barranin.

[8] L-inklużjoni ta' din id-disposizzjoni f'dan il-Kapitolu ma tippreġudikax il-pożizzjoni taċ-Ċili li tassimila l-kummerċ elettroniku ma' għoti ta' servizzi.

[9] Trasmissjonijiet radjo televiżivi tfisser katina mingħajr interruzzjoni ta' trasmissjoni meħtieġa għad-diffużjoni lill-pubbliku ġenerali ta' sinjali ta' programmi radjo televiżivi iżda mhux il-ħoloq ta' kontribuzzjoni bejn l-operaturi.

[10] Il-paragrafu 2ċ ma jirrigwardax miżuri meħuda minn Parti li jillimitaw il-kontribuzzjoni neċessarja għall-għoti ta' servizzi finanzjarji.

[11] L-impenji speċifiċi skond dan l-Artikolu ma għandhomx jitqiesu bħala obbligu fuq il-Partijiet biex jikkompensaw xi vantaġġi tat-tip ta' kompetizzjoni li joħorġu mill-fatt li s-servizzi jew il-fornituri ikunu barranin.

[12] B'mod partikolari Parti tista' tordna li persuni fiżiċi jkollhom il-kwalifiki aċċademiċi meħtieġa u/jew l-esperjenza professjonali speċifikata fit-territorju fejn jingħata s-servizz, għas-settur jew l-attività in kwistjoni.

[13] Għall-finijiet ta' dan it-Titolu regolament tekniku huwa dokument li jfisser il-karatteristiċi ta' prodott jew ta' servizz jew ta' proċessi u metodi ta' produzzjoni, inklużi d-disposizzjonijiet amministrattivi applikabbli, illi wieħed għandu josserva. Jista' jkun fih, jew jirrigwarda esklużivament, ħtiġiet dwar terminoloġija, simboli, ippakkjar, immarkar u ttikettjar applikati fuq prodott, servizz, proċess jew metodu ta' produzzjoni.

[14] Għall-finijiet ta' dan it-Titolu standard huwa dokument approvat minn korp rikonoxxut li jkun fih regoli, xejriet jew karatteristiċi, kif ukoll proċessi u metodi ta' produzzjoni li wieħed għandu josserva, għal użu komuni u ripetut. Jista' jkun fih, jew jirrigwarda esklużivament, ħtiġiet dwar terminoloġija, simboli, ippakkjar, immarkar u ttikettjar applikati fuq prodott, servizz, proċess jew metodu ta' produzzjoni.

[15] Għall-Annessi ta’ dan il-Ftehim, jekk jogħġbok irreferi għall-verżjoni bl-Ingliż sakemm il-verżjoni Maltija tkun disponibbli.

--------------------------------------------------

LIST OF ANNEXES

ANNEX I | COMMUNITY'S TARIFF ELIMINATION SCHEDULE (Referred to in Articles 60, 65, 68 and 71) |

ANNEX II | CHILE'S TARIFF ELIMINATION SCHEDULE (Referred to in Articles 60, 66, 69 and 72) |

ANNEX III | DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION (Referred to in Article 58) |

ANNEX IV | AGREEMENT ON SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES APPLICABLE TO TRADE IN ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS, PLANTS, PLANT PRODUCTS AND OTHER GOODS AND ANIMAL WELFARE (Referred to in Article 89) |

ANNEX V | AGREEMENT ON TRADE IN WINES (Referred to in Article 90) |

ANNEX VI | AGREEMENT ON TRADE IN SPIRIT DRINKS AND AROMATISED DRINKS (Referred to in Article 90) |

ANNEX VII | SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS ON SERVICES (Referred to in Article 99) |

ANNEX VIII | SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES (Referred to in Article 120) |

ANNEX IX | AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR FINANCIAL SERVICES (Referred to in Article 127) |

ANNEX X | SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS ON ESTABLISHMENT (Referred to in Article 132) |

ANNEX XI | COMMUNITY'S COVERAGE ON GOVERNMENT PROCUREMENT (Referred to in Article 137) |

ANNEX XII | CHILE'S COVERAGE ON GOVERNMENT PROCUREMENT (Referred to in Article 137) |

ANNEX XIII | GOVERNMENT PROCUREMENT IMPLEMENTATION OF CERTAIN PROVISIONS OF PART IV, TITLE IV |

ANNEX XIV | REGARDING CURRENT PAYMENTS AND CAPITAL MOVEMENT (Regarding Articles 164 and 165) |

ANNEX XV | MODEL RULES OF PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF ARBITRATION PANELS (Referred to in Article 189) |

ANNEX XVI | CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF ARBITRATION PANELS (Referred to in Articles 185 and 189) |

ANNEX XVII | IMPLEMENTATION OF CERTAIN DECISIONS OF PART IV (Referred to in Article 193(4)) |

--------------------------------------------------

ANNEX I

COMMUNITY'S TARIFF ELIMINATION SCHEDULE

(referred to in Articles 60, 65, 68 and 71 of the Association Agreement)

Introductory note

The tariff schedule in this Annex contains the following four columns:

(a) "HS heading 2002" : the headings used in the nomenclature of the Harmonised System, referred to in Article 62

(b) "Description" : description of the product falling under the heading

(c) "Base" : the basic customs duty from which the tariff elimination programme starts, referred to in Article 60(3)

(d) "Category" "Year 0" : liberalisation at entry into force of the Agreement

"Year 3" : liberalisation over a transitional period of three years

"Year 4" : liberalisation over a transitional period of four years

"Year 7" : liberalisation over a transitional period of seven years

"Year 10" : liberalisation over a transitional period of ten years

"R" : tariff concession of 50 % of the basic customs duty

"EP" : liberalisation concerns ad-valorem duty only, specific duty linked to the entry price is maintained

"SP" : liberalisation concerns ad-valorem duty only, specific duty is maintained

"PN" : no liberalisation as these products are covered by denominations protected in the Community

"TQ" : liberalisation within a tariff quota (for the specific conditions, see section 1).

This description of the tariff schedule is provided only for the purpose of facilitating the understanding of this Annex and does not purport to replace or modify the relevant provisions of Title II of Part IV.

SECTION 1

Tariff quotas for products under category "TQ"

Referred to in Articles 68(2) and 71(5)

The following tariff concessions shall apply as from the date of entry into force of the Agreement on an annual basis to imports into the Community of products originating in Chile:

Agricultural products

1. The Community shall allow duty free importation of the following quantities and products with an increase by 10 % each year of the original quantity:

(a) an aggregate quantity of 1000 metric tonnes of products classified in headings 020120, 02013000, 020220 and 020230, listed in this Annex as "TQ(1a)";

(b) an aggregate quantity of 3500 metric tonnes of products classified in headings ex0203, 160100, 160241, 160242 and 160249, listed in this Annex as "TQ(1b)"

(c) a quantity of 2000 metric tonnes of products classified in headings 0204, listed in this Annex as "TQ(1c)"; and

(d) an aggregate quantity of 7250 metric tonnes of products classified in headings 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 02073211, 02073215, 02073219, 02073311, 02073319, 02073515, 02073521, 02073553, 02073563, 02073571, 02073615, 02073621, 02073653, 02073663, 02073671, 160231 and 160232, listed in this Annex as "TQ(1d)"

2. The Community shall allow duty free importation of the following quantities and products and with an increase by 5 % each year of the original quantity:

(a) a quantity of 1500 metric tonnes of products classified in heading 0406, listed in this Annex as "TQ(2a)";

(b) a quantity of 500 metric tonnes of products classified in heading 07032000, listed in this Annex as "TQ(2b)";

(c) a quantity of 1000 metric tonnes of products classified in heading 1104, listed in this Annex as "TQ(2c)";

(d) an aggregate quantity of 500 metric tonnes of products classified in headings 20031020 and 20031030, listed in this Annex as "TQ(2d)";

(e) a quantity of 1000 metric tonnes of products classified in heading 20086019, listed in this Annex as "TQ(2e)";

(f) a quantity of 37000 metric tonnes of products classified in heading 08061010, in the period from 1 January until 14 July, listed in this Annex as "TQ(2f)"; and

(g) a quantity of 3000 metric tonnes of products classified in heading 08061010, in the period from 1 November until 31 December, listed in this Annex as "TQ(2g)".

Processed agricultural products

3. The Community shall allow the duty free importation of the following quantities and products:

(a) an aggregate quantity of 400 metric tonnes of products classified in headings 17041011, 17041019, 17041091, 17041099, 17049010, 17049030, 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075, 17049081 and 17049099, listed in this Annex as "TQ(3a)";

(b) an aggregate quantity of 400 metric tonnes of products classified in headings 18062010, 18062030, 18062050, 18062070, 18062080, 18062095, 18063100, 18063210, 18063290, 18069011, 18069019, 18069031, 18069039, 18069050, 18069060, 18069070 and 18069090, listed in this Annex as "TQ(3b)"; and

(c) an aggregate quantity of 500 metric tonnes of products classified in headings 19053111, 19053119, 19053130, 19053191, 19053199, 19053211, 19053219, 19053291, 19053299, 19059040 and 19059045, listed in this Annex as "TQ(3c)".

Fisheries products

4. The Community shall allow the importation of the following quantities and products and with a gradual elimination of the customs duty in ten equal stages, the first taking place on the date of entry into force of this Agreement and the other nine on 1 January of each successive year, so that the customs duty is completely eliminated by 1 January of the tenth year after entry into force of the Agreement:

(a) an aggregate quantity of 5000 metric tonnes of products classified in headings 03026966, 03026967, 03026968 and 03026969, listed in this Annex as "TQ(4a)"; and

(b) an aggregate quantity of 40 metric tonnes of products classified in headingss 03053030 and 03054100, listed in this Annex as "TQ(4b)".

The in-quota basic customs duty from which the tariff elimination shall start shall be the effectively applied duty at the entry into force of this Agreement.

5. The Community shall allow importation of an aggregate quantity of 150 metric tonnes of preserved tuna excluding fillets known as "loins" classified in headings 16041411, 16041418, 16041939 and 16042070 and listed in this Annex as "TQ(5)" with a preferential customs duty of one third of the MFN duty applicable at the time of importation.

SECTION 2

The currently applicable entry prices for products listed under category "EP" in this Annex are set out in the Appendix.

SECTION 3

Community's tariff elimination schedule

HS Heading 2002 | Description | Base | Category |

| |

01 | LIVE ANIMALS | | |

0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | | | |

010110 | — Pure-bred breeding animals: | | | |

01011010 | — — Horses | 0,0 | Year 0 | |

01011090 | — — Other | 4,2 | Year 4 | |

010190 | — Other: | | | |

— — Horses: | | | |

01019011 | — — — For slaughter | 0,0 | Year 0 | |

01019019 | — — — Other | 8,0 | Year 7 | |

01019030 | — — Asses | 4,2 | Year 4 | |

01019090 | — — Mules and hinnies | 7,4 | Year 7 | |

0102 | Live bovine animals | | | |

010210 | — Pure-bred breeding animals | | | |

01021010 | — — Heifers (female bovines that have never calved) | 0,0 | Year 0 | |

01021030 | — — Cows | 0,0 | Year 0 | |

01021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010290 | — Other | | | |

— — Domestic species | | | |

01029005 | — — — Of a weight not exceeding 80 kg | — | | |

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg | | | |

01029021 | — — — — For slaughter | — | | |

01029029 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg | | | |

01029041 | — — — — For slaughter | — | | |

01029049 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 300 kg | | | |

— — — — Heifers (female bovines that have never calved) | | | |

01029051 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029059 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Cows | | | |

01029061 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029069 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

01029071 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029079 | — — — — — Other | — | | |

01029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0103 | Live swine | | | |

01031000 | — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

010391 | — — Weighing less than 50 kg | | | |

01039110 | — — — Domestic species | — | | |

01039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010392 | — — Weighing 50 kg or more | | | |

— — — Domestic species | | | |

01039211 | — — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | — | | |

01039219 | — — — — Other | — | | |

01039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0104 | Live sheep and goats | | | |

010410 | — Sheep | | | |

01041010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

01041030 | — — — Lambs (up to a year old) | — | | |

01041080 | — — — Other | — | | |

010420 | — Goats | | | |

01042010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

01042090 | — — Other | — | | |

0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | | | |

— Weighing not more than 185 g | | | |

010511 | — — Fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Grandparent and parent female chicks | | | |

01051111 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051119 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

01051191 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051199 | — — — — Other | — | | |

01051200 | — — Turkeys | — | | |

010519 | — — Other | | | |

01051920 | — — — Geese | — | | |

01051990 | — — — Ducks and guinea fowls | — | | |

— Other | | | |

01059200 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g | — | | |

01059300 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g | — | | |

010599 | — — Other | | | |

01059910 | — — — Ducks | — | | |

01059920 | — — — Geese | — | | |

01059930 | — — — Turkeys | — | | |

01059950 | — — — Guinea fowls | — | | |

0106 | Other live animals: | | | |

— Mammals: | | | |

01061100 | — — Primates | 0,0 | Year 0 | |

01061200 | — — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 0,0 | Year 0 | |

010619 | — — Other: | | | |

01061910 | — — — Domestic rabbits | 0,0 | Year 0 | |

01061990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01062000 | — Reptiles (including snakes and turtles) | 0,0 | Year 0 | |

— Birds: | | | |

01063100 | — — Birds of prey | 0,0 | Year 0 | |

01063200 | — — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0,0 | Year 0 | |

010639 | — — Other: | | | |

01063910 | — — — Pigeons | 2,9 | Year 4 | |

01063990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | | | |

0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02011000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020120 | — Other cuts with bone in | | | |

02012020 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02012030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02012050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02012090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

02013000 | — Boneless | — | | TQ(1a) |

0202 | Meat of bovine animals, frozen | | | |

02021000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020220 | — Other cuts with bone in | | | |

02022010 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02022030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02022050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02022090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

020230 | — Boneless | | | |

02023010 | — — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; "compensated" quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | — | | TQ(1a) |

02023050 | — — Crop, chuck and blade and brisket cuts | — | | TQ(1a) |

02023090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | | | |

— Fresh or chilled | | | |

020311 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02031110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02031190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020312 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020319 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02031915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02031955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02031959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Frozen | | | |

020321 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02032110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02032190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020322 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020329 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02032915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02032955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02032959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02032990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen | | | |

02041000 | — Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, fresh or chilled | | | |

02042100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020422 | — — Other cuts with bone in | | | |

02042210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02042230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02042250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02042290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

02042300 | — — Boneless | — | | TQ(1c) |

02043000 | — Carcases and half-carcases of lamb, frozen | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, frozen | | | |

02044100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020442 | — — Other cuts with bone in | | | |

02044210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02044230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02044250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02044290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020443 | — — Boneless | | | |

02044310 | — — — Of lamb | — | | TQ(1c) |

02044390 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020450 | — Meat of goats | | | |

— — Fresh or chilled | | | |

02045011 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045013 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045015 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045019 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045031 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045039 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

— — Frozen | | | |

02045051 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045053 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045055 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045059 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045071 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045079 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

020500 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of horses | | | |

02050011 | — — Fresh or chilled | 1,6 | Year 4 | |

02050019 | — — Frozen | 1,6 | Year 4 | |

02050090 | — Of asses, mules or hinnies | 1,6 | Year 4 | |

0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

020610 | — Of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02061010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02061091 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02061095 | — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02061099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of bovine animals, frozen | | | |

02062100 | — — Tongues | 0,0 | Year 0 | |

02062200 | — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

020629 | — — Other | | | |

02062910 | — — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

02062991 | — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02062999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020630 | — Of swine, fresh or chilled | | | |

— — Of domestic swine | | | |

02063020 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02063030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02063080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of swine, frozen | | | |

020641 | — — Livers | | | |

02064120 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020649 | — — Other | | | |

02064920 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020680 | — Other, fresh or chilled | | | |

02068010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02068091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02068099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

020690 | — Other, frozen | | | |

02069010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02069091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02069099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

020711 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02071110 | — — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071130 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071190 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020712 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02071210 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071290 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020713 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02071310 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071320 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071330 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071340 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071350 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071360 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071370 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071391 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02071399 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020714 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02071410 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071420 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071430 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071440 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071450 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071460 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071470 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071491 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02071499 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of turkeys | | | |

020724 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02072410 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072490 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020725 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02072510 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072590 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020726 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02072610 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072620 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072630 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072640 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072650 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072660 | — — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks | — | | TQ(1d) |

02072670 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072680 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072691 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02072699 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020727 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02072710 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072720 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072730 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072740 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072750 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072760 | — — — — — — Drumsticks and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02072770 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072780 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072791 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02072799 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of ducks, geese or guinea fowls | | | |

020732 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073211 | — — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as "85 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073215 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073219 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073251 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073259 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073290 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020733 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073311 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073319 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073351 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073359 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073390 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020734 | — — Fatty livers, fresh or chilled | | | |

02073410 | — — — Of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073490 | — — — Of ducks | 0,0 | Year 0 | |

020735 | — — Other, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073511 | — — — — — Of geese | — | | |

02073515 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073521 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073523 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073525 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073531 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073541 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073551 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073553 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073561 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073563 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073571 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073579 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

02073591 | — — — — Livers, other than fatty livers | 6,4 | Year 4 | |

02073599 | — — — — Other | — | | |

020736 | — — Other, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073611 | — — — — — Of geese | — | | |

02073615 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073621 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073623 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073625 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073631 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073641 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073651 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073653 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073661 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073663 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073671 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073679 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

— — — — Livers | | | |

02073681 | — — — — — Fatty livers of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073685 | — — — — — Fatty livers of ducks | 0,0 | Year 0 | |

02073689 | — — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

02073690 | — — — — Other | — | | |

0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen: | | | |

020810 | — Of rabbits or hares: | | | |

— — Of domestic rabbits: | | | |

02081011 | — — — Fresh or chilled | 2,9 | Year 4 | |

02081019 | — — — Frozen | 2,9 | Year 4 | |

02081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02082000 | — Frogs' legs | 0,0 | Year 0 | |

02083000 | — Of primates | 5,5 | Year 4 | |

020840 | — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): | | | |

02084010 | — — Of whales meat | 6,4 | Year 4 | |

02084090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

02085000 | — Of reptiles (including snakes and turtles) | 5,5 | Year 4 | |

020890 | — Other: | | | |

02089010 | — — Of domestic pigeons | 2,9 | Year 4 | |

— — Of game, other than of rabbits or hares: | | | |

02089020 | — — — Of quails | 0,0 | Year 0 | |

02089040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02089055 | — — Of seal meat | 6,4 | Year 4 | |

02089060 | — — Of reindeer | 5,5 | Year 4 | |

02089095 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

020900 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | | | |

— Subcutaneous pig fat | | | |

02090011 | — — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | — | | |

02090019 | — — Dried or smoked | — | | |

02090030 | — Pig fat, other than that falling within subheading 02090011 or 02090019 | — | | |

02090090 | — Poultry fat | — | | |

0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal | | | |

— Meat of swine | | | |

021011 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101111 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101119 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101131 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101139 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

02101190 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021012 | — — Bellies (streaky) and cuts thereof | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02101211 | — — — — Salted or in brine | — | | |

02101219 | — — — — Dried or smoked | — | | |

02101290 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021019 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101910 | — — — — — Bacon sides or spencers | — | | |

02101920 | — — — — — Three-quarter sides or middles | — | | |

02101930 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101940 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101951 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101959 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101960 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101970 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101981 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101989 | — — — — — — Other | — | | |

02101990 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021020 | — Meat of bovine animals | | | |

02102010 | — — With bone in | — | | |

02102090 | — — Boneless | — | | |

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | | | |

02109100 | — — Of primates | 15,4 | Year 10 | |

02109200 | — — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | Year 10 | |

02109300 | — — Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | Year 10 | |

021099 | — — Other: | | | |

— — — Meat: | | | |

02109910 | — — — — Of horses, salted, in brine or dried | 2,9 | Year 4 | |

— — — — Of sheep and goats: | | | |

02109921 | — — — — — With bone in | — | | |

02109929 | — — — — — Boneless | — | | |

02109931 | — — — — Of reindeer | 15,4 | Year 10 | |

02109939 | — — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

— — — Offal: | | | |

— — — — Of domestic swine: | | | |

02109941 | — — — — — Livers | — | | |

02109949 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Of bovine animals: | | | |

02109951 | — — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02109959 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

02109960 | — — — — Of sheep and goats | 10,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Poultry liver: | | | |

02109971 | — — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | 0,0 | Year 0 | |

02109979 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

02109980 | — — — — — Other | 10,7 | Year 10 | |

02109990 | — — — Edible flours and meals of meat or meat offal | — | | |

03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

0301 | Live fish | | | |

030110 | — Ornamental fish | | | |

03011010 | — — Freshwater fish | 0,0 | Year 0 | |

03011090 | — — Saltwater fish | 0,0 | Year 0 | |

— Other live fish | | | |

030191 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03019110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03019190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03019200 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03019300 | — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

030199 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03019911 | — — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03019919 | — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

03019990 | — — — Saltwater fish | | | |

ex03019990 | — — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 5,6 | Year 10 | |

ex03019990 | — — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Salmonidae, excluding livers and roes | | | |

030211 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03021110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03021190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03021200 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03021900 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03022110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,8 | Year 4 | |

03022130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,8 | Year 4 | |

03022190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03022200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03022300 | — — Sole (Solea spp.) | 15,0 | Year 10 | |

030229 | — — Other | | | |

03022910 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03022990 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030231 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

03023110 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030232 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

03023210 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030233 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

03023310 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030234 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

03023410 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030235 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

03023510 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030236 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

03023610 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030239 | — — Other: | | | |

03023910 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023990 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03024000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030250 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03025010 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03025090 | — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03026110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03026130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03026200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03026300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03026400 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 20,0 | Year 10 | |

030265 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03026520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,5 | Year 4 | |

03026550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03026590 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

03026600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

030269 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03026911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03026919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030233 | | | |

03026921 | — — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03026925 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03026931 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03026933 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03026935 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03026941 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03026945 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03026951 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 2,6 | Year 4 | |

03026955 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026961 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03026966 | — — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | — | — | TQ(4a) |

03026967 | — — — — — — Southern hake (Merluccius australis) | — | — | TQ(4a) |

03026968 | — — — — — — Other | — | — | TQ(4a) |

03026969 | — — — — — Hake of the genus Urophycis | — | — | TQ(4a) |

03026975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026985 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03026986 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03026987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 15,0 | Year 10 | |

03026988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 0 | |

03026991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03026992 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03026994 | — — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15,0 | Year 10 | |

03026995 | — — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata) | 15,0 | Year 10 | |

03026999 | — — — — Other | | | |

ex03026999 | — — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum | 15,0 | Year 0 | |

ex03026999 | — — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other | 5,2 | Year 0 | |

03027000 | — Livers and roes | 3,5 | Year 4 | |

0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: | | | |

03031100 | — — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2,0 | Year 0 | |

03031900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other salmonidae, excluding livers and roes: | | | |

030321 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster) | | | |

03032110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 9,0 | Year 4 | |

03032190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03032200 | — — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03032900 | — — Other | 9,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03033110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,6 | Year 4 | |

03033130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,6 | Year 4 | |

03033190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03033200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 15,0 | Year 10 | |

03033300 | — — Sole (Solea spp.) | 2,6 | Year 4 | |

030339 | — — Other | | | |

03033910 | — — — Flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03033920 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03033930 | — — — Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | Year 4 | |

03033980 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030341 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034111 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034113 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034119 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030342 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

— — — — Whole | | | |

03034212 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034218 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Gilled and gutted | | | |

03034232 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034238 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other (for example "heads off") | | | |

03034252 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034258 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

03034290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030343 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034311 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034313 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034319 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030344 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034411 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034413 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034419 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030345 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034511 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034513 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034519 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030346 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034611 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034613 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034619 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030349 | — — Other: | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034931 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034933 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034939 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034980 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03035000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030360 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03036011 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03036019 | — — Of the species Gadus ogac | 12,0 | Year 10 | |

03036090 | — — Of the species Gadus macrocephalus | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03037110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03037130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03037200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03037300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

030374 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | | |

03037430 | — — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | 20,0 | Year 10 | |

03037490 | — — — Of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

030375 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03037520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,1 | Year 4 | |

03037550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03037590 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03037600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03037700 | — — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15,0 | Year 10 | |

030378 | — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03037811 | — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15,0 | Year 10 | |

03037812 | — — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15,0 | Year 10 | |

03037813 | — — — — Southern hake (Merluccius australis) | 15,0 | Year 10 | |

03037819 | — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

03037890 | — — — Hake of the genus Urophycis | 15,0 | Year 10 | |

030379 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03037911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03037919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030343 | | | |

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03037921 | — — — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03037923 | — — — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03037929 | — — — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03037931 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03037935 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03037937 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03037941 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03037945 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03037951 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03037955 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 15,0 | Year 10 | |

03037958 | — — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 3,5 | Year 4 | |

03037965 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037971 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037983 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03037985 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03037987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 4,0 | Year 4 | |

03037988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 4 | |

03037991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03037992 | — — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 2,6 | Year 4 | |

03037993 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03037994 | — — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae | 2,6 | Year 4 | |

03037998 | — — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

030380 | — Livers and roes | | | |

03038010 | — — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

03038090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | | | |

030410 | — Fresh or chilled | | | |

— — Fillets | | | |

— — — Of freshwater fish | | | |

03041011 | — — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03041013 | — — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03041019 | — — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03041031 | — — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | 18,0 | Year 10 | |

03041033 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 18,0 | Year 10 | |

03041035 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 18,0 | Year 10 | |

03041038 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

— — Other fish meat (whether or not minced) | | | |

03041091 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03041097 | — — — — Flaps of herring | 15,0 | Year 10 | |

03041098 | — — — — Other | | | |

ex03041098 | — — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus) | 5,2 | Year 10 | |

ex03041098 | — — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030420 | — Frozen fillets | | | |

— — Of freshwater fish | | | |

03042011 | — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03042013 | — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03042019 | — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03042021 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 2,6 | Year 4 | |

03042029 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042031 | — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03042033 | — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — Of redfish (Sebastes spp.) | | | |

03042035 | — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03042037 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042041 | — — Of whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03042043 | — — Of ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03042045 | — — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus | 18,0 | Year 10 | |

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

03042051 | — — — Of mackerel of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

03042053 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Of hake of the genus Merluccius | | | |

03042055 | — — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 4,0 | Year 7 | |

03042056 | — — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 4,0 | Year 7 | |

03042058 | — — — — Other | 4,0 | Year 4 | |

03042059 | — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

— — Of dogfish and other sharks | | | |

03042061 | — — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) | 4,0 | Year 4 | |

03042069 | — — — Of other sharks | 4,0 | Year 4 | |

03042071 | — — Of plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03042073 | — — Of flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03042075 | — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03042079 | — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042081 | — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042083 | — — Of monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042085 | — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15,0 | Year 10 | |

03042087 | — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 2,6 | Year 4 | |

03042088 | — — Of toothfish (Dissostichus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042091 | — — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 4,0 | Year 4 | |

03042095 | — — Other | | | |

ex03042095 | — — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10,5 | Year 10 | |

ex03042095 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030490 | — Other | | | |

03049005 | — — Surimi | 15,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

03049010 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03049022 | — — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03049031 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 8,0 | Year 4 | |

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03049035 | — — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | Year 4 | |

03049038 | — — — — — Of cod of the species Gadus morhua | 7,5 | Year 4 | |

03049039 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03049041 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03049045 | — — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

03049047 | — — — — — Of hake of the genus Merluccius | 4,0 | Year 7 | |

03049049 | — — — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

03049051 | — — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03049055 | — — — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03049057 | — — — — Of monkfish (Lophius spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03049059 | — — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03049061 | — — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | Year 4 | |

03049065 | — — — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | Year 4 | |

03049097 | — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | | | |

03051000 | — Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13,0 | Year 10 | |

03052000 | — Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11,0 | Year 10 | |

030530 | — Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | | | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03053011 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 16,0 | Year 10 | |

03053019 | — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

03053030 | — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | — | — | TQ(4b) |

03053050 | — — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15,0 | Year 10 | |

03053090 | — — Other | | | |

ex03053090 | — — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine | 11,2 | Year 10 | |

ex03053090 | — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Smoked fish, including fillets | | | |

03054100 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | — | — | TQ(4b) |

03054200 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10,0 | Year 4 | |

030549 | — — Other | | | |

03054910 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15,0 | Year 10 | |

03054920 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16,0 | Year 10 | |

03054930 | — — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14,0 | Year 10 | |

03054945 | — — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14,0 | Year 10 | |

03054950 | — — — Eels (Anguilla spp.) | 14,0 | Year 10 | |

03054980 | — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

— Dried fish, whether or not salted but not smoked | | | |

030551 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | | | |

03055110 | — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055190 | — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

030559 | — — Other | | | |

— — — Fish of the species Boreogadus saida | | | |

03055911 | — — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055919 | — — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

03055930 | — — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03055950 | — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 4 | |

03055960 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03055970 | — — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03055990 | — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine | | | |

03056100 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03056200 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13,0 | Year 10 | |

03056300 | — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 0 | |

030569 | — — Other | | | |

03056910 | — — — Fish of the species Boreogadus saida | 13,0 | Year 10 | |

03056920 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03056930 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03056950 | — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 3,8 | Year 4 | |

03056990 | — — — Other | | | |

ex03056990 | — — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine | 8,4 | Year 10 | |

ex03056990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

— Frozen | | | |

030611 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | | | |

03061110 | — — — Crawfish tails | 4,3 | Year 4 | |

03061190 | — — — Other | 4,3 | Year 4 | |

030612 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03061210 | — — — Whole | 2,1 | Year 4 | |

03061290 | — — — Other | 5,6 | Year 4 | |

030613 | — — Shrimps and prawns | | | |

03061310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

03061330 | — — — Shrimps of the genus Crangon | 18,0 | Year 10 | |

03061340 | — — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 4,2 | Year 4 | |

03061350 | — — — Shrimps of the genus Penaeus | 4,2 | Year 4 | |

03061380 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030614 | — — Crabs | | | |

03061410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 0 | |

03061430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 0 | |

03061490 | — — — Other | 2,6 | Year 0 | |

030619 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03061910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03061930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03061990 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

— Not frozen | | | |

03062100 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 4,3 | Year 4 | |

030622 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03062210 | — — — Live | 2,8 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03062291 | — — — — Whole | 2,8 | Year 4 | |

03062299 | — — — — Other | 3,5 | Year 4 | |

030623 | — — Shrimps and prawns | | | |

03062310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

— — — Shrimps of the genus Crangon | | | |

03062331 | — — — — Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water | 18,0 | Year 10 | |

03062339 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

03062390 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030624 | — — Crabs | | | |

03062410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 4 | |

03062430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 4 | |

03062490 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

030629 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03062910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03062930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03062990 | — — — Other | | | |

ex03062990 | — — — — Peurullus spp | 4,2 | Year 10 | |

ex03062990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

030710 | — Oysters | | | |

03071010 | — — Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | 0,0 | Year 0 | |

03071090 | — — Other | 3,1 | Year 4 | |

— Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten | | | |

03072100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030729 | — — Other | | | |

03072910 | — — — Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 2,8 | Year 4 | |

03072990 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

030731 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03073110 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073190 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

030739 | — — Other | | | |

03073910 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073990 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

— Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

030741 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03074110 | — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 4 | |

— — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074191 | — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 4 | |

03074199 | — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

030749 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

— — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | | | |

— — — — — Of the genus Sepiola | | | |

03074901 | — — — — — — Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 2,1 | Year 0 | |

03074911 | — — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03074918 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

— — — — — Loligo spp. | | | |

03074931 | — — — — — — Loligo vulgaris | 2,5 | Year 0 | |

03074933 | — — — — — — Loligo pealei | 2,5 | Year 0 | |

03074935 | — — — — — — Loligo patagonica | 2,5 | Year 0 | |

03074938 | — — — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

03074951 | — — — — — Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074959 | — — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03074971 | — — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074991 | — — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074999 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— Octopus (Octopus spp.) | | | |

03075100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030759 | — — Other | | | |

03075910 | — — — Frozen | 2,8 | Year 0 | |

03075990 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03076000 | — Snails, other than sea snails | 0,0 | Year 0 | |

— Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

03079100 | — — Live, fresh or chilled | 3,8 | Year 4 | |

030799 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

03079911 | — — — — Illex spp. | 8,0 | Year 0 | |

03079913 | — — — — Striped venus and other species of the family Veneridae | 2,8 | Year 0 | |

03079915 | — — — — Jellyfish (Rhopilema spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03079918 | — — — — Other aquatic invertebrates | 3,8 | Year 0 | |

03079990 | — — — Other | 3,8 | Year 0 | |

04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040110 | — Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % | | | |

04011010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04011090 | — — Other | — | | |

040120 | — Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 3 % | | | |

04012011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 3 % | | | |

04012091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012099 | — — — Other | — | | |

040130 | — Of a fat content, by weight, exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 21 % | | | |

04013011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 21 % but not exceeding 45 % | | | |

04013031 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013039 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 45 % | | | |

04013091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013099 | — — — Other | — | | |

0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040210 | — In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

04021011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

04021091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021099 | — — — Other | — | | |

— In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % | | | |

040221 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

— — — — Other | | | |

04022117 | — — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % | — | | |

04022119 | — — — — — Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022199 | — — — — Other | — | | |

040229 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022911 | — — — — Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10 % | — | | |

— — — — Other | | | |

04022915 | — — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022919 | — — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022999 | — — — — Other | — | | |

— Other | | | |

040291 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | | | |

04029111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029119 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | | | |

04029131 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029139 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % | | | |

04029151 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029159 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029199 | — — — — Other | — | | |

040299 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | | | |

04029911 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029919 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % | | | |

04029931 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029939 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029999 | — — — — Other | — | | |

0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

040310 | — Yoghurt | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04031011 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031013 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031019 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04031031 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031033 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031039 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight | | | |

04031051 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031053 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031059 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milk fat content, by weight | | | |

04031091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

040390 | — Other | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039011 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039013 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039019 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039031 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039033 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039039 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039051 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039053 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039059 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039061 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039063 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039069 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight | | | |

04039071 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039073 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039079 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milkfat content, by weight | | | |

04039091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included | | | |

040410 | — Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041002 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041004 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041006 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041012 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041014 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041016 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041026 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041028 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041032 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041034 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041036 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041038 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041048 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041052 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041054 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041056 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041058 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041062 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041072 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041074 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041076 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041078 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041082 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041084 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

040490 | — Other | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04049021 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049023 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049029 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other, of a fat content, by weight | | | |

04049081 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049083 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049089 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | | | |

040510 | — Butter | | | |

— — Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % | | | |

— — — Natural butter | | | |

04051011 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | — | | |

04051019 | — — — — Other | — | | |

04051030 | — — — Recombined butter | — | | |

04051050 | — — — Whey butter | — | | |

04051090 | — — Other | — | | |

040520 | — Dairy spreads | | | |

04052010 | — — Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052030 | — — Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052090 | — — Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | — | | |

040590 | — Other | | | |

04059010 | — — Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | — | | |

04059090 | — — Other | — | | |

0406 | Cheese and curd | | | |

040610 | — Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd | | | |

04061020 | — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | — | | TQ(2a) |

04061080 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040620 | — Grated or powdered cheese, of all kinds | | | |

04062010 | — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04062090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040630 | — Processed cheese, not grated or powdered | | | |

04063010 | — — In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter | | | |

04063031 | — — — — Not exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063039 | — — — — Exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063090 | — — — Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | — | | TQ(2a) |

040640 | — Blue-veined cheese | | | |

04064010 | — — Roquefort | — | | TQ(2a); PN |

04064050 | — — Gorgonzola | — | | TQ(2a); PN |

04064090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040690 | — Other cheese | | | |

04069001 | — — For processing | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell | | | |

04069002 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069003 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069004 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069005 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069006 | — — — — Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in packings bearing at least the description of the cheese, the fat content, the packer responsible and the country of manufacture | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

04069013 | — — — — — Emmentaler | — | | TQ(2a) |

04069015 | — — — — — Gruyère, Sbrinz | — | | TQ(2a) |

04069017 | — — — — — Bergkäse, Appenzell | — | | TQ(2a) |

04069018 | — — — Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | — | | TQ(2a); PN |

04069019 | — — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04069021 | — — — Cheddar | — | | TQ(2a) |

04069023 | — — — Edam | — | | TQ(2a) |

04069025 | — — — Tilsit | — | | TQ(2a) |

04069027 | — — — Butterkäse | — | | TQ(2a) |

04069029 | — — — Kashkaval | — | | TQ(2a) |

— — — Feta | | | |

04069031 | — — — — Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

04069033 | — — — — Other | — | | TQ(2a) |

04069035 | — — — Kefalo-Tyri | — | | TQ(2a) |

04069037 | — — — Finlandia | — | | TQ(2a) |

04069039 | — — — Jarlsberg | — | | TQ(2a) |

— — — Other | | | |

04069050 | — — — — Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter | | | |

— — — — — — Not exceeding 47 % | | | |

04069061 | — — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano | — | | TQ(2a); PN |

04069063 | — — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino | — | | TQ(2a); PN |

04069069 | — — — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

— — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 72 % | | | |

04069073 | — — — — — — — Provolone | — | | TQ(2a) |

04069075 | — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | — | | TQ(2a); PN |

04069076 | — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | — | | TQ(2a); PN |

04069078 | — — — — — — — Gouda | — | | TQ(2a) |

04069079 | — — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | — | | TQ(2a); PN |

04069081 | — — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | — | | TQ(2a); PN |

04069082 | — — — — — — — Camembert | — | | TQ(2a) |

04069084 | — — — — — — — Brie | — | | TQ(2a) |

04069085 | — — — — — — — Kefalograviera, Kasseri | — | | TQ(2a); PN |

— — — — — — — Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the non-fatty matter | | | |

04069086 | — — — — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | — | | TQ(2a) |

04069087 | — — — — — — — — Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | — | | TQ(2a) |

04069088 | — — — — — — — — Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069093 | — — — — — — Exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069099 | — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

040700 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked | | | |

— Of poultry | | | |

— — For hatching | | | |

04070011 | — — — Of turkeys or geese | — | | |

04070019 | — — — Other | — | | |

04070030 | — — Other | — | | |

04070090 | — Other | 4,2 | Year 4 | |

0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— Egg yolks | | | |

040811 | — — Dried | | | |

04081120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04081180 | — — — Other | — | | |

040819 | — — Other | | | |

04081920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

04081981 | — — — — Liquid | — | | |

04081989 | — — — — Other, including frozen | — | | |

— Other | | | |

040891 | — — Dried | | | |

04089120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089180 | — — — Other | — | | |

040899 | — — Other | | | |

04089920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089980 | — — — Other | — | | |

04090000 | Natural honey | 17,3 | Year 7 | |

04100000 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 2,6 | Year 4 | |

05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

05010000 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | 0,0 | Year 0 | |

0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair | | | |

05021000 | — Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

05029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05030000 | Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

05040000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 0,0 | Year 0 | |

0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers | | | |

050510 | — Feathers of a kind used for stuffing; down | | | |

05051010 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

05059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products | | | |

05061000 | — Ossein and bones treated with acid | 0,0 | Year 0 | |

05069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0507 | Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products | | | |

05071000 | — Ivory; ivory powder and waste | 0,0 | Year 0 | |

05079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05080000 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

050900 | Natural sponges of animal origin | | | |

05090010 | — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05090090 | — Other | 1,6 | Year 0 | |

05100000 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | 0,0 | Year 0 | |

0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption | | | |

05111000 | — Bovine semen | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

051191 | — — Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 | | | |

05119110 | — — — Fish waste | 0,0 | Year 0 | |

05119190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

051199 | — — Other | | | |

05119910 | — — — Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | 0,0 | Year 0 | |

05119990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | | | |

0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 | | | |

060110 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | | | |

06011010 | — — Hyacinths | 5,1 | Year 0 | |

06011020 | — — Narcissi | 5,1 | Year 0 | |

06011030 | — — Tulips | 5,1 | Year 0 | |

06011040 | — — Gladioli | 5,1 | Year 0 | |

06011090 | — — Other | 5,1 | Year 0 | |

060120 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | | | |

06012010 | — — Chicory plants and roots | 0,0 | Year 0 | |

06012030 | — — Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | Year 4 | |

06012090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn | | | |

060210 | — Unrooted cuttings and slips | | | |

06021010 | — — Of vines | 0,0 | Year 0 | |

06021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

060220 | — Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | | | |

06022010 | — — Vine slips, grafted or rooted | 0,0 | Year 0 | |

06022090 | — — Other | 8,3 | Year 4 | |

06023000 | — Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | Year 4 | |

060240 | — Roses, grafted or not | | | |

06024010 | — — Neither budded nor grafted | 8,3 | Year 4 | |

06024090 | — — Budded or grafted | 8,3 | Year 4 | |

060290 | — Other | | | |

06029010 | — — Mushroom spawn | 8,3 | Year 4 | |

06029020 | — — Pineapple plants | 0,0 | Year 0 | |

06029030 | — — Vegetable and strawberry plants | 8,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Outdoor plants | | | |

— — — — Trees, shrubs and bushes | | | |

06029041 | — — — — — Forest trees | 8,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

06029045 | — — — — — — Rooted cuttings and young plants | 6,5 | Year 0 | |

06029049 | — — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — — Other outdoor plants | | | |

06029051 | — — — — — Perennial plants | 8,3 | Year 4 | |

06029059 | — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — Indoor plants | | | |

06029070 | — — — — Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

06029091 | — — — — — Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

06029099 | — — — — — Other | 6,5 | Year 0 | |

0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060310 | — Fresh | | | |

06031010 | — — Roses | 8,5 | Year 4 | |

06031020 | — — Carnations | 8,5 | Year 4 | |

06031030 | — — Orchids | 8,5 | Year 0 | |

06031040 | — — Gladioli | 8,5 | Year 4 | |

06031050 | — — Chrysanthemums | 8,5 | Year 4 | |

06031080 | — — Other | 8,5 | Year 4 | |

06039000 | — Other | 10,0 | Year 4 | |

0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060410 | — Mosses and lichens | | | |

06041010 | — — Reindeer moss | 0,0 | Year 0 | |

06041090 | — — Other | 5,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

060491 | — — Fresh | | | |

— — — Christmas trees | | | |

06049121 | — — — — Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049129 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

— — — Conifer branches | | | |

06049141 | — — — — Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049149 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

06049190 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

060499 | — — Other | | | |

06049910 | — — — Not further prepared than dried | 0,0 | Year 0 | |

06049990 | — — — Other | 10,9 | Year 4 | |

07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | | | |

0701 | Potatoes, fresh or chilled | | | |

07011000 | — Seed | 4,5 | Year 0 | |

070190 | — Other | | | |

07019010 | — — For the manufacture of starch | 5,8 | Year 0 | |

— — Other | | | |

07019050 | — — — New, from 1 January to 30 June | 9,6 | Year 4 | |

07019090 | — — — Other | 11,5 | Year 4 | |

07020000 | Tomatoes, fresh or chilled | | | |

From 1 November to 14 May | 8,8 | Year 4 | EP |

From 15 May to 31 October | 14,4 | Year 7 | EP |

0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled | | | |

070310 | — Onions and shallots | | | |

— — Onions | | | |

07031011 | — — — Sets | 9,6 | Year 4 | |

07031019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

07031090 | — — Shallots | 9,6 | Year 4 | |

07032000 | — Garlic | 9.6 + 120 EUR/100 kg/net | Year 4 | TQ(2b); SP |

07039000 | — Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | Year 4 | |

0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled | | | |

07041000 | — Cauliflowers and headed broccoli | — | | |

07042000 | — Brussels sprouts | 12,0 | Year 7 | |

070490 | — Other | | | |

07049010 | — — White cabbages and red cabbages | — | | |

07049090 | — — Other | 12,0 | Year 7 | |

0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled | | | |

— Lettuce | | | |

07051100 | — — Cabbage lettuce (head lettuce) | — | | |

07051900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

— Chicory | | | |

07052100 | — — Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | Year 4 | |

07052900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled | | | |

07061000 | — Carrots and turnips | 13,6 | Year 7 | |

070690 | — Other | | | |

07069010 | — — Celeriac (rooted celery or German celery) | 13,6 | Year 4 | |

07069030 | — — Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12,0 | Year 7 | |

07069090 | — — Other | 13,6 | Year 7 | |

070700 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | | | |

07070005 | — Cucumbers | | | |

From 1 November to 15 May | 12,8 | Year 7 | EP |

From 16 May to 31 October | 16,0 | Year 10 | EP |

07070090 | — Gherkins | 12,8 | Year 7 | |

0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled | | | |

07081000 | — Peas (Pisum sativum) | 8,0 | Year 4 | |

07082000 | — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | — | | |

07089000 | — Other leguminous vegetables | 11,2 | Year 4 | |

0709 | Other vegetables, fresh or chilled | | | |

07091000 | — Globe artichokes | 10,4 | Year 4 | EP |

07092000 | — Asparagus | 10,2 | Year 0 | |

07093000 | — Aubergines (egg-plants) | 12,8 | Year 7 | |

07094000 | — Celery other than celeriac | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07095100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07095200 | — — Truffles | 6,4 | Year 4 | |

070959 | — — Other: | | | |

07095910 | — — — Chanterelles | 3,2 | Year 0 | |

07095930 | — — — Flap mushrooms | 5,6 | Year 0 | |

07095990 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

070960 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07096010 | — — Sweet peppers | 7,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

07096091 | — — — Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes | 0,0 | Year 0 | |

07096095 | — — — For the industrial manufacture of essential oils or resinoids | 0,0 | Year 0 | |

07096099 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

07097000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | Year 4 | |

070990 | — Other | | | |

07099010 | — — Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | Year 4 | |

07099020 | — — Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | Year 4 | |

— — Olives | | | |

07099031 | — — — For uses other than the production of oil | 4,5 | Year 0 | |

07099039 | — — — Other | — | | |

07099040 | — — Capers | 5,6 | Year 0 | |

07099050 | — — Fennel | 8,0 | Year 4 | |

07099060 | — — Sweet corn | — | | |

07099070 | — — Courgettes | 12,8 | Year 7 | EP |

07099090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | | | |

07101000 | — Potatoes | 14,4 | Year 7 | |

— Leguminous vegetables, shelled or unshelled | | | |

07102100 | — — Peas (Pisum sativum) | 14,4 | Year 7 | |

07102200 | — — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | Year 7 | |

07102900 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

07103000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | Year 7 | |

07104000 | — Sweet corn | — | | |

071080 | — Other vegetables | | | |

07108010 | — — Olives | 15,2 | Year 7 | |

— — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07108051 | — — — Sweet peppers | 14,4 | Year 4 | |

07108059 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Mushrooms | | | |

07108061 | — — — Of the genus Agaricus | 14,4 | Year 4 | |

07108069 | — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07108070 | — — Tomatoes | 14,4 | Year 7 | |

07108080 | — — Globe artichokes | 14,4 | Year 4 | |

07108085 | — — Asparagus | 14,4 | Year 4 | |

07108095 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07109000 | — Mixtures of vegetables | 14,4 | Year 7 | |

0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

071120 | — Olives | | | |

07112010 | — — For uses other than the production of oil | 6,4 | Year 4 | |

07112090 | — — Other | — | | |

07113000 | — Capers | 4,8 | Year 0 | |

07114000 | — Cucumbers and gherkins | 12,0 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07115100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | — | | |

07115900 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

071190 | — Other vegetables; mixtures of vegetables: | | | |

— — Vegetables: | | | |

07119010 | — — — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | Year 0 | |

07119030 | — — — Sweet corn | — | | |

07119050 | — — — Onions | 7,2 | Year 4 | |

07119080 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

07119090 | — — Mixtures of vegetables | 12,0 | Year 7 | |

0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared | | | |

07122000 | — Onions | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: | | | |

07123100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07123200 | — — Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123300 | — — Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123900 | — — Other | 12,8 | Year 7 | |

071290 | — Other vegetables; mixtures of vegetables | | | |

07129005 | — — Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | Year 4 | |

— — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | | | |

07129011 | — — — Hybrids for sowing | 0,0 | Year 0 | |

07129019 | — — — Other | — | | |

07129030 | — — Tomatoes | 12,8 | Year 7 | |

07129050 | — — Carrots | 12,8 | Year 7 | |

07129090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | | | |

071310 | — Peas (Pisum sativum) | | | |

07131010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07132000 | — Chickpeas (garbanzos) | 0,0 | Year 0 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

07133100 | — — Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 0,0 | Year 0 | |

07133200 | — — Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | 0,0 | Year 0 | |

071333 | — — Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) | | | |

07133310 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07133390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07133900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07134000 | — Lentils | 0,0 | Year 0 | |

07135000 | — Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | Year 0 | |

071390 | — Other | | | |

07139010 | — — For sowing | 3,2 | Year 0 | |

07139090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith | | | |

071410 | — Manioc (cassava) | | | |

07141010 | — — Pellets of flour and meal | — | | |

— — Other | | | |

07141091 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07141099 | — — — Other | — | | |

071420 | — Sweet potatoes | | | |

07142010 | — — Fresh, whole, intended for human consumption | 3,0 | Year 0 | |

07142090 | — — Other | — | | |

071490 | — Other | | | |

— — Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | | | |

07149011 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07149019 | — — — Other | — | | |

07149090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS | | | |

0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Coconuts | | | |

08011100 | — — Desiccated | 0,0 | Year 0 | |

08011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Brazil nuts | | | |

08012100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08012200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

— Cashew nuts | | | |

08013100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08013200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Almonds | | | |

080211 | — — In shell | | | |

08021110 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021190 | — — — Other | 5,6 | Year 0 | |

080212 | — — Shelled | | | |

08021210 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021290 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | | | |

08022100 | — — In shell | 3,2 | Year 0 | |

08022200 | — — Shelled | 3,2 | Year 0 | |

— Walnuts | | | |

08023100 | — — In shell | 4,0 | Year 0 | |

08023200 | — — Shelled | 5,1 | Year 0 | |

08024000 | — Chestnuts (Castanea spp.) | 5,6 | Year 0 | |

08025000 | — Pistachios | 1,6 | Year 0 | |

080290 | — Other | | | |

08029020 | — — Areca (or betel), cola and pecans | 0,0 | Year 0 | |

08029050 | — — Pine nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029060 | — — Macadamia nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029085 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | | | |

— Fresh | | | |

08030011 | — — Plantains | 16,0 | Year 7 | |

08030019 | — — Other | — | | |

08030090 | — Dried | 16,0 | Year 7 | |

0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | | | |

08041000 | — Dates | 7,7 | Year 0 | |

080420 | — Figs | | | |

08042010 | — — Fresh | 5,6 | Year 0 | |

08042090 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

08043000 | — Pineapples | 5,8 | Year 0 | |

08044000 | — Avocados | 4,0 | Year 0 | |

08045000 | — Guavas, mangoes and mangosteens | 0,0 | Year 0 | |

0805 | Citrus fruit, fresh or dried | | | |

080510 | — Oranges | | | |

— — Sweet oranges, fresh | | | |

08051010 | — — — Sanguines and semi-sanguines | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

08051030 | — — — — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051050 | — — — — Other | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051080 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

080520 | — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | | | |

08052010 | — — Clementines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052030 | — — Monreales and satsumas | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052050 | — — Mandarins and wilkings | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052070 | — — Tangerines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052090 | — — Other | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08054000 | — Grapefruit | 1,5 | Year 0 | |

080550 | — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | | | |

08055010 | — — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 6,4 | Year 4 | EP |

08055090 | — — Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | Year 4 | |

08059000 | — Other | 12,8 | Year 7 | |

0806 | Grapes, fresh or dried | | | |

080610 | — Fresh | | | |

08061010 | — — Table grapes | | | |

From 1 January to 14 July | 11,5 | Year 4 | TQ(2f) |

From 15 July to 20 July | 14,1 | Year 7 | |

From 21 July to 31 October | 14.1 - 17.6 | Year 10 | EP |

From 1 November to 20 November | 11.5 - 14.4 | Year 4 | TQ(2g); EP |

From 21 November to 31 December | 11,5 | Year 4 | TQ(2g) |

08061090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

080620 | — Dried | | | |

— — In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg | | | |

08062011 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062012 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062018 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

08062091 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062092 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062098 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh | | | |

— Melons (including watermelons) | | | |

08071100 | — — Watermelons | 8,8 | Year 4 | |

08071900 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

08072000 | — Papaws (papayas) | 0,0 | Year 0 | |

0808 | Apples, pears and quinces, fresh | | | |

080810 | — Apples | | | |

08081010 | — — Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | |

— — Other | | | |

08081020 | — — — Of the variety Golden Delicious | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081050 | — — — Of the variety Granny Smith | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081090 | — — — Other | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

080820 | — Pears and quinces | | | |

— — Pears | | | |

08082010 | — — — Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | EP |

08082050 | — — — Other | | | |

From 1 January to 31 January | 8,0 | Year 0 | EP |

From 1 February to 31 March | 5.0 - 8.0 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 April | 0.0 - 2.5 | Year 0 | EP |

From 1 May to 30 June | 2.5 MIN 1 EUR/100kg/net | Year 0 | |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.0 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 5.0 - 8.0 | Year 7 | EP |

From 1 August to 31 October | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 November to 31 December | 10,4 | Year 7 | EP |

08082090 | — — Quinces | 7,2 | Year 4 | |

0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | | | |

08091000 | — Apricots | | | |

From 1 June to 31 July | 20,0 | Year 7 | EP |

other | 20,0 | Year 7 | |

080920 | — Cherries | | | |

08092005 | — — Sour cherries (Prunus cerasus) | | | |

From 21 May to 10 August | 12,0 | Year 7 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 7 | |

other | 12,0 | Year 7 | |

08092095 | — — Other | | | |

From 21 May to 10 August | 6.0 - 12.0 | Year 4 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 4 | |

other | 12,0 | Year 4 | |

080930 | — Peaches, including nectarines | | | |

08093010 | — — Nectarines | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

08093090 | — — Other | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

080940 | — Plums and sloes | | | |

08094005 | — — Plums | | | |

From 1 January to 10 June | 6,4 | Year 0 | |

From 11 June to 30 June | 6,4 | Year 0 | EP |

From 1 July to 30 September | 12,0 | Year 4 | EP |

From 1 October to 31 December | 6,4 | Year 0 | |

08094090 | — — Sloes | 12,0 | Year 4 | |

0810 | Other fruit, fresh | | | |

08101000 | — Strawberries | 11,2 | Year 4 | |

081020 | — Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | | | |

08102010 | — — Raspberries | 8,8 | Year 0 | |

08102090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081030 | — Black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

08103010 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103030 | — — Redcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081040 | — Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | | | |

08104010 | — — Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | 0,0 | Year 0 | |

08104030 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | Year 0 | |

08104050 | — — Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | Year 0 | |

08104090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08105000 | — Kiwifruit | 8,8 | Year 7 | |

08106000 | — Durians | 8,8 | Year 4 | |

081090 | — Other | | | |

08109030 | — — Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums | 0,0 | Year 0 | |

08109040 | — — Passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08109095 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

081110 | — Strawberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08111011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08111019 | — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

08111090 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

081120 | — Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08112011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08112019 | — — — Other | 20,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

08112031 | — — — Raspberries | 14,4 | Year 7 | |

08112039 | — — — Blackcurrants | 14,4 | Year 4 | |

08112051 | — — — Redcurrants | 12,0 | Year 0 | |

08112059 | — — — Blackberries and mulberries | 12,0 | Year 4 | |

08112090 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

081190 | — Other | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

08119011 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

08119019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

08119031 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | 13,0 | Year 0 | |

08119039 | — — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

— — Other | | | |

08119050 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12,0 | Year 0 | |

08119070 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | Year 0 | |

— — — Cherries | | | |

08119075 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | Year 4 | |

08119080 | — — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

08119085 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 9,0 | Year 0 | |

08119095 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

08121000 | — Cherries | 8,8 | Year 0 | |

081290 | — Other | | | |

08129010 | — — Apricots | 12,8 | Year 7 | |

08129020 | — — Oranges | 12,8 | Year 7 | |

08129030 | — — Papaws (papayas) | 2,3 | Year 0 | |

08129040 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | Year 0 | |

08129050 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08129060 | — — Raspberries | 8,8 | Year 4 | |

08129070 | — — Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | Year 0 | |

08129099 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

08131000 | — Apricots | 5,6 | Year 0 | |

08132000 | — Prunes | 9,6 | Year 0 | |

08133000 | — Apples | 3,2 | Year 0 | |

081340 | — Other fruit | | | |

08134010 | — — Peaches, including nectarines | 5,6 | Year 0 | |

08134030 | — — Pears | 6,4 | Year 0 | |

08134050 | — — Papaws (papayas) | 2,0 | Year 0 | |

08134060 | — — Tamarinds | 0,0 | Year 0 | |

08134070 | — — Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08134095 | — — Other | 2,4 | Year 0 | |

081350 | — Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

— — Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 | | | |

— — — Not containing prunes | | | |

08135012 | — — — — Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4,0 | Year 0 | |

08135015 | — — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

08135019 | — — — Containing prunes | 9,6 | Year 4 | |

— — Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802 | | | |

08135031 | — — — Of tropical nuts | 4,0 | Year 0 | |

08135039 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Other mixtures | | | |

08135091 | — — — Not containing prunes or figs | 8,0 | Year 4 | |

08135099 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08140000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | Year 0 | |

09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | | | |

0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | | | |

— Coffee, not roasted | | | |

09011100 | — — Not decaffeinated | 0,0 | Year 0 | |

09011200 | — — Decaffeinated | 4,8 | Year 4 | |

— Coffee, roasted | | | |

09012100 | — — Not decaffeinated | 2,6 | Year 4 | |

09012200 | — — Decaffeinated | 3,1 | Year 4 | |

090190 | — Other | | | |

09019010 | — — Coffee husks and skins | 0,0 | Year 0 | |

09019090 | — — Coffee substitutes containing coffee | 8,0 | Year 7 | |

0902 | Tea, whether or not flavoured | | | |

09021000 | — Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 0,0 | Year 0 | |

09022000 | — Other green tea (not fermented) | 0,0 | Year 0 | |

09023000 | — Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 0,0 | Year 0 | |

09024000 | — Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | 0,0 | Year 0 | |

09030000 | Maté | 0,0 | Year 0 | |

0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

— Pepper | | | |

09041100 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09041200 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

090420 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | | | |

— — Neither crushed nor ground | | | |

09042010 | — — — Sweet peppers | 6,1 | Year 0 | |

09042030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

09042090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09050000 | Vanilla | 2,1 | Year 4 | |

0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | | | |

09061000 | — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09062000 | — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09070000 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | 2,8 | Year 4 | |

0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | | | |

09081000 | — Nutmeg | 0,0 | Year 0 | |

09082000 | — Mace | 0,0 | Year 0 | |

09083000 | — Cardamoms | 0,0 | Year 0 | |

0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | | | |

09091000 | — Seeds of anise or badian | 0,0 | Year 0 | |

09092000 | — Seeds of coriander | 0,0 | Year 0 | |

09093000 | — Seeds of cumin | 0,0 | Year 0 | |

09094000 | — Seeds of caraway | 0,0 | Year 0 | |

09095000 | — Seeds of fennel; juniper berries | 0,0 | Year 0 | |

0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | | | |

09101000 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

091020 | — Saffron | | | |

09102010 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09102090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09103000 | — Turmeric (curcuma) | 0,0 | Year 0 | |

091040 | — Thyme; bay leaves | | | |

— — Thyme | | | |

— — — Neither crushed nor ground | | | |

09104011 | — — — — Wild thyme (Thymus serpyllum) | 0,0 | Year 0 | |

09104013 | — — — — Other | 2,4 | Year 4 | |

09104019 | — — — Crushed or ground | 2,9 | Year 4 | |

09104090 | — — Bay leaves | 2,4 | Year 4 | |

09105000 | — Curry | 0,0 | Year 0 | |

— Other spices | | | |

091091 | — — Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter | | | |

09109110 | — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109190 | — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

091099 | — — Other | | | |

09109910 | — — — Fenugreek seed | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

09109991 | — — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109999 | — — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

10 | CEREALS | | | |

1001 | Wheat and meslin | | | |

10011000 | — Durum wheat | — | | |

100190 | — Other | | | |

10019010 | — — Spelt for sowing | 12,8 | Year 7 | |

— — Other spelt, common wheat and meslin | | | |

10019091 | — — — Common wheat and meslin seed | — | | |

10019099 | — — — Other | — | | |

10020000 | Rye | — | | |

100300 | Barley | | | |

10030010 | — Seed | — | | |

10030090 | — Other | — | | |

10040000 | Oats | — | | |

1005 | Maize (corn) | | | |

100510 | — Seed | | | |

— — Hybrid | | | |

10051011 | — — — Double hybrids and top cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051013 | — — — Three-cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051015 | — — — Simple hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

10051090 | — — Other | — | | |

10059000 | — Other | — | | |

1006 | Rice | | | |

100610 | — Rice in the husk (paddy or rough) | | | |

10061010 | — — For sowing | 7,7 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Parboiled | | | |

10061021 | — — — — Round grain | — | | |

10061023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10061092 | — — — — Round grain | — | | |

10061094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100620 | — Husked (brown) rice | | | |

— — Parboiled | | | |

10062011 | — — — Round grain | — | | |

10062013 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062015 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062017 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Other | | | |

10062092 | — — — Round grain | — | | |

10062094 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062096 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062098 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100630 | — Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | | | |

— — Semi-milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063021 | — — — — Round grain | — | | |

10063023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063042 | — — — — Round grain | — | | |

10063044 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063046 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063048 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Wholly milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063061 | — — — — Round grain | — | | |

10063063 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063065 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063067 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063092 | — — — — Round grain | — | | |

10063094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

10064000 | — Broken rice | — | | |

100700 | Grain sorghum | | | |

10070010 | — Hybrids for sowing | 6,4 | Year 4 | |

10070090 | — Other | — | | |

1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals | | | |

10081000 | — Buckwheat | — | | |

10082000 | — Millet | — | | |

10083000 | — Canary seed | 0,0 | Year 0 | |

100890 | — Other cereals | | | |

10089010 | — — Triticale | — | | |

10089090 | — — Other | — | | |

11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | | | |

110100 | Wheat or meslin flour | | | |

— Wheat flour | | | |

11010011 | — — Of durum wheat | — | | |

11010015 | — — Of common wheat and spelt | — | | |

11010090 | — Meslin flour | — | | |

1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin | | | |

11021000 | — Rye flour | — | | |

110220 | — Maize (corn) flour | | | |

11022010 | — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11022090 | — — Other | — | | |

11023000 | — Rice flour | — | | |

110290 | — Other | | | |

11029010 | — — Barley flour | — | | |

11029030 | — — Oat flour | — | | |

11029090 | — — Other | — | | |

1103 | Cereal groats, meal and pellets | | | |

— Groats and meal | | | |

110311 | — — Of wheat | | | |

11031110 | — — — Durum wheat | — | | |

11031190 | — — — Common wheat and spelt | — | | |

110313 | — — Of maize (corn) | | | |

11031310 | — — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11031390 | — — — Other | — | | |

110319 | — — Of other cereals | | | |

11031910 | — — — Of rye | — | | |

11031930 | — — — Of barley | — | | |

11031940 | — — — Of oats | — | | |

11031950 | — — — Of rice | — | | |

11031990 | — — — Other | — | | |

110320 | — Pellets: | | | |

11032010 | — — Of rye | — | | |

11032020 | — — Of barley | — | | |

11032030 | — — Of oats | — | | |

11032040 | — — Of maize | — | | |

11032050 | — — Of rice | — | | |

11032060 | — — Of wheat | — | | |

11032090 | — — Other | — | | |

1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

— Rolled or flaked grains | | | |

110412 | — — Of oats | | | |

11041210 | — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041290 | — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

110419 | — — Of other cereals | | | |

11041910 | — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11041930 | — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11041950 | — — — Of maize | — | | TQ(2c) |

— — — Of barley: | | | |

11041961 | — — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041969 | — — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

— — — Other | | | |

11041991 | — — — — Flaked rice | — | | TQ(2c) |

11041999 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) | | | |

110422 | — — Of oats | | | |

11042220 | — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042230 | — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042250 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042290 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042298 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110423 | — — Of maize (corn) | | | |

11042310 | — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | — | | TQ(2c) |

11042330 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042390 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042399 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110429 | — — Of other cereals | | | |

— — — Of barley: | | | |

11042901 | — — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042903 | — — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042905 | — — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042907 | — — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042909 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — Other: | | | |

— — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | | | |

11042911 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042915 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042919 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Pearled | | | |

11042931 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042935 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042939 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Not otherwise worked than kibbled | | | |

11042951 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042955 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042959 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Other | | | |

11042981 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042985 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042989 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

110430 | — Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

11043010 | — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11043090 | — — Of other cereals | — | | TQ(2c) |

1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | | | |

11051000 | — Flour, meal and powder | 8,5 | Year 7 | |

11052000 | — Flakes, granules and pellets | 8,5 | Year 7 | |

1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 | | | |

11061000 | — Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 4,2 | Year 4 | |

110620 | — Of sago or of roots or tubers of heading 0714 | | | |

11062010 | — — Denatured | — | | |

11062090 | — — Other | — | | |

110630 | — Of the products of Chapter 8 | | | |

11063010 | — — Of bananas | 7,4 | Year 7 | |

11063090 | — — Other | 4,8 | Year 4 | |

1107 | Malt, whether or not roasted | | | |

110710 | — Not roasted | | | |

— — Of wheat | | | |

11071011 | — — — In the form of flour | — | | |

11071019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

11071091 | — — — In the form of flour | — | | |

11071099 | — — — Other | — | | |

11072000 | — Roasted | — | | |

1108 | Starches; inulin | | | |

— Starches | | | |

11081100 | — — Wheat starch | — | | |

11081200 | — — Maize (corn) starch | — | | |

11081300 | — — Potato starch | — | | |

11081400 | — — Manioc (cassava) starch | — | | |

110819 | — — Other starches | | | |

11081910 | — — — Rice starch | — | | |

11081990 | — — — Other | — | | |

11082000 | — Inulin | 15,7 | Year 10 | |

11090000 | Wheat gluten, whether or not dried | — | | |

12 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER | | | |

120100 | Soya beans, whether or not broken | | | |

12010010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken | | | |

120210 | — In shell | | | |

12021010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12022000 | — Shelled, whether or not broken | 0,0 | Year 0 | |

12030000 | Copra | 0,0 | Year 0 | |

120400 | Linseed, whether or not broken | | | |

12040010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken: | | | |

120510 | — Low erucic acid rape or colza seeds: | | | |

12051010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

120600 | Sunflower seeds, whether or not broken | | | |

12060010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

12060091 | — — Shelled; in grey and white striped shell | 0,0 | Year 0 | |

12060099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken | | | |

120710 | — Palm nuts and kernels | | | |

12071010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120720 | — Cotton seeds | | | |

12072010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120730 | — Castor oil seeds | | | |

12073010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120740 | — Sesamum seeds | | | |

12074010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12074090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120750 | — Mustard seeds | | | |

12075010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12075090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120760 | — Safflower seeds | | | |

12076010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12076090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120791 | — — Poppy seeds | | | |

12079110 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120799 | — — Other: | | | |

12079920 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

12079991 | — — — — Hemp seeds | 0,0 | Year 0 | |

12079998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard | | | |

12081000 | — Of soya beans | 0,0 | Year 0 | |

12089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: | | | |

12091000 | — Sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

— Seeds of forage plants: | | | |

12092100 | — — Lucerne (alfalfa) seed | 0,0 | Year 0 | |

120922 | — — Clover (Trifolium spp.) seed | | | |

12092210 | — — — Red clover (Trifolium pratense L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092280 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120923 | — — Fescue seed | | | |

12092311 | — — — Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092315 | — — — Red fescue (Festuca rubra L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12092400 | — — Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

120925 | — — Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | | | |

12092510 | — — — Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | 0,0 | Year 0 | |

12092590 | — — — Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092600 | — — Timothy grass seed | 0,0 | Year 0 | |

120929 | — — Other: | | | |

12092910 | — — — Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | 0,0 | Year 0 | |

12092950 | — — — Lupine seed | 0,0 | Year 0 | |

12092960 | — — — Beet seed, other than sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

12092980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12093000 | — Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120991 | — — Vegetable seeds | | | |

12099110 | — — — Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) | 0,0 | Year 0 | |

12099190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120999 | — — Other | | | |

12099910 | — — — Forest-tree seeds | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

12099991 | — — — — Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 12093000 | 0,0 | Year 0 | |

12099999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12101000 | — Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 2,3 | Year 4 | |

121020 | — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12102010 | — — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 2,3 | Year 4 | |

12102090 | — — Other | 2,3 | Year 4 | |

1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | | | |

12111000 | — Liquorice roots | 0,0 | Year 0 | |

12112000 | — Ginseng roots | 0,0 | Year 0 | |

12113000 | — Coca leaf | 0,0 | Year 0 | |

12114000 | — Poppy straw | 0,0 | Year 0 | |

121190 | — Other | | | |

12119030 | — — Tonquin beans | 0,0 | Year 0 | |

12119070 | — — Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) | 0,0 | Year 0 | |

12119075 | — — Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) | 0,0 | Year 0 | |

12119098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included | | | |

121210 | — Locust beans, including locust bean seeds | | | |

12121010 | — — Locust beans | 1,6 | Year 4 | |

— — Locust bean seeds | | | |

12121091 | — — — Not decorticated, crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

12121099 | — — — Other | 2,3 | Year 4 | |

12122000 | — Seaweeds and other algae | 0,0 | Year 0 | |

12123000 | — Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

121291 | — — Sugar beet | | | |

12129120 | — — — Dried, whether or not ground | — | | |

12129180 | — — — Other | — | | |

121299 | — — Other: | | | |

12129920 | — — — Sugar cane | — | | |

12129980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12130000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets | | | |

12141000 | — Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 0,0 | Year 0 | |

121490 | — Other | | | |

12149010 | — — Mangolds, swedes and other fodder roots | 2,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

12149091 | — — — In the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

12149099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | | | |

1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) | | | |

13011000 | — Lac | 0,0 | Year 0 | |

13012000 | — Gum Arabic | 0,0 | Year 0 | |

130190 | — Other | | | |

13019010 | — — Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) | 0,0 | Year 0 | PN |

13019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

— Vegetable saps and extracts | | | |

13021100 | — — Opium | 0,0 | Year 0 | |

13021200 | — — Of liquorice | 3,2 | Year 0 | |

13021300 | — — Of hops | 3,2 | Year 0 | |

13021400 | — — Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone | 0,0 | Year 0 | |

130219 | — — Other | | | |

13021905 | — — — Vanilla oleoresin | 3,0 | Year 0 | |

13021930 | — — — Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

13021991 | — — — — Medicinal | 0,0 | Year 0 | |

13021998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

130220 | — Pectic substances, pectinates and pectates | | | |

13022010 | — — Dry | 19,2 | | R |

13022090 | — — Other | 11,2 | | R |

— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

13023100 | — — Agar-agar | 0,0 | Year 0 | |

130232 | — — Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | | | |

13023210 | — — — Of locust beans or locust bean seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023290 | — — — Of guar seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

14 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) | | | |

14011000 | — Bamboos | 0,0 | Year 0 | |

14012000 | — Rattans | 0,0 | Year 0 | |

14019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

14020000 | Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

14030000 | Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles | 0,0 | Year 0 | |

1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included | | | |

14041000 | — Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning | 0,0 | Year 0 | |

14042000 | — Cotton linters | 0,0 | Year 0 | |

14049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | | | |

150100 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 | | | |

— Pig fat (including lard) | | | |

15010011 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15010019 | — — Other | — | | |

15010090 | — Poultry fat | 8,0 | Year 7 | |

150200 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 | | | |

15020010 | — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15020090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

150300 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | | | |

— Lard stearin and oleostearin | | | |

15030011 | — — For industrial uses | 0,0 | Year 0 | |

15030019 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15030030 | — Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15030090 | — Other | 2,9 | Year 4 | |

1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150410 | — Fish-liver oils and their fractions | | | |

15041010 | — — Of a vitamin A content not exceeding 2500 IU/g | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15041091 | — — — Of halibut | 0,0 | Year 0 | |

15041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150420 | — Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils | | | |

15042010 | — — Solid fractions | 7,4 | Year 7 | |

15042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150430 | — Fats and oils and their fractions, of marine mammals | | | |

15043010 | — — Solid fractions | | | |

ex15043010 | — — — Whale oil and sperm oil | 10,9 | Year 7 | |

ex15043010 | — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

15043090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150500 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin): | | | |

15050010 | — Wool grease, crude | 0,0 | Year 0 | |

15050090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15060000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150710 | — Crude oil, whether or not degummed | | | |

15071010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15071090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150790 | — Other | | | |

15079010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15079090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1508 | Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150810 | — Crude oil | | | |

15081010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15081090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150890 | — Other | | | |

15089010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15089090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150910 | — Virgin | | | |

15091010 | — — Lampante virgin olive oil | — | | |

15091090 | — — Other | — | | |

15099000 | — Other | — | | |

151000 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 | | | |

15100010 | — Crude oils | — | | |

15100090 | — Other | — | | |

1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

151110 | — Crude oil | | | |

15111010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

151190 | — Other | | | |

— — Solid fractions | | | |

15119011 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15119019 | — — — Other | 3,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

15119091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15119099 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof | | | |

151211 | — — Crude oil | | | |

15121110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15121191 | — — — — Sunflower-seed oil | 2,9 | Year 4 | |

15121199 | — — — — Safflower oil | 2,9 | Year 4 | |

151219 | — — Other | | | |

15121910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15121991 | — — — — Sunflower-seed oil | 6,1 | Year 4 | |

15121999 | — — — — Safflower oil | 6,1 | Year 4 | |

— Cotton-seed oil and its fractions | | | |

151221 | — — Crude oil, whether or not gossypol has been removed | | | |

15122110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15122190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151229 | — — Other | | | |

15122910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15122990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Coconut (copra) oil and its fractions | | | |

151311 | — — Crude oil | | | |

15131110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15131191 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15131199 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151319 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15131911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15131930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15131991 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131999 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Palm kernel or babassu oil and fractions thereof | | | |

151321 | — — Crude oil | | | |

— — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15132111 | — — — — Palm kernel oil | 0,0 | Year 0 | |

15132119 | — — — — Babassu oil | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15132130 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15132190 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151329 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15132911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15132919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15132930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15132950 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — — — Other | | | |

15132991 | — — — — — — Palm kernel oil | 6,1 | Year 4 | |

15132999 | — — — — — — Babassu oil | 6,1 | Year 4 | |

1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: | | | |

— Low erucic acid rape or colza oil and its fractions: | | | |

151411 | — — Crude oil: | | | |

15141110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15141190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151419 | — — Other: | | | |

15141910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15141990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Other: | | | |

151491 | — — Crude oil: | | | |

15149110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15149190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151499 | — — Other: | | | |

15149910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15149990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Linseed oil and its fractions | | | |

15151100 | — — Crude oil | 0,0 | Year 0 | |

151519 | — — Other | | | |

15151910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15151990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Maize (corn) oil and its fractions | | | |

151521 | — — Crude oil | | | |

15152110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15152190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151529 | — — Other | | | |

15152910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15152990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151530 | — Castor oil and its fractions | | | |

15153010 | — — For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of synthetic textile fibres or of artificial plastic materials | 0,0 | Year 0 | |

15153090 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15154000 | — Tung oil and its fractions | 0,0 | Year 0 | |

151550 | — Sesame oil and its fractions | | | |

— — Crude oil | | | |

15155011 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15155019 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15155091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15155099 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151590 | — Other: | | | |

15159015 | — — Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions | 0,0 | Year 0 | |

— — Tobacco-seed oil and its fractions | | | |

— — — Crude oil | | | |

15159021 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159029 | — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159031 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159039 | — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — Other oils and their fractions | | | |

— — — Crude oils | | | |

15159040 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

15159051 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159059 | — — — — — Solid, other; fluid | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159060 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15159091 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159099 | — — — — — Solid, other; fluid | 6,1 | Year 4 | |

1516 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | | | |

151610 | — Animal fats and oils and their fractions | | | |

15161010 | — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15161090 | — — Other | 7,4 | Year 7 | |

151620 | — Vegetable fats and oils and their fractions | | | |

15162010 | — — Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15162091 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15162095 | — — — — Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15162096 | — — — — — Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba oils | 6,1 | Year 4 | |

15162098 | — — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

1517 | Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516 | | | |

151710 | — Margarine, excluding liquid margarine | | | |

15171010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

15171090 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151790 | — Other | | | |

15179010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

15179091 | — — — Fixed vegetable oils, fluid, mixed | 6,1 | Year 4 | |

15179093 | — — — Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations | 0,0 | Year 0 | |

15179099 | — — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151800 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included | | | |

15180010 | — Linoxyn | 4,2 | Year 4 | |

— Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15180031 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

15180039 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

— Other | | | |

15180091 | — — Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 | 4,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15180095 | — — — Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions | 0,0 | Year 0 | |

15180099 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

15200000 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | 0,0 | Year 0 | |

1521 | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | | | |

15211000 | — Vegetable waxes | 0,0 | Year 0 | |

152190 | — Other | | | |

15219010 | — — Spermaceti, whether or not refined or coloured | 0,0 | Year 0 | |

— — Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured | | | |

15219091 | — — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

15219099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

152200 | Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

15220010 | — Degras | 0,0 | Year 0 | |

— Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

— — Containing oil having the characteristics of olive oil | | | |

15220031 | — — — Soapstocks | — | | |

15220039 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

15220091 | — — — Oil foots and dregs; soapstocks | 0,0 | Year 0 | |

15220099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

16 | PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

160100 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products | | | |

16010010 | — Of liver | 10,7 | Year 10 | TQ(1b) |

— Other | | | |

16010091 | — — Sausages, dry or for spreading, uncooked | — | | TQ(1b) |

16010099 | — — Other | — | | TQ(1b) |

1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | | | |

16021000 | — Homogenized preparations | 16,6 | Year 10 | |

160220 | — Of liver of any animal | | | |

— — Goose or duck liver | | | |

16022011 | — — — Containing 75 % or more by weight of fatty livers | 10,2 | Year 7 | |

16022019 | — — — Other | 10,2 | Year 7 | |

16022090 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Of poultry of heading 0105 | | | |

160231 | — — Of turkeys | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of meat or offal | | | |

16023111 | — — — — Containing exclusively uncooked turkey meat | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023119 | — — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023130 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023190 | — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

160232 | — — Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023211 | — — — — Uncooked | — | | TQ(1d) |

16023219 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023230 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

160239 | — — Other | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023921 | — — — — Uncooked | — | | |

16023929 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

16023940 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | |

16023980 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

— Of swine | | | |

160241 | — — Hams and cuts thereof | | | |

16024110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024190 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160242 | — — Shoulders and cuts thereof | | | |

16024210 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160249 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | | | |

16024911 | — — — — — Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams | — | | TQ(1b) |

16024913 | — — — — — Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders | — | | TQ(1b) |

16024915 | — — — — — Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

16024919 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

16024930 | — — — — Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024950 | — — — — Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024990 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160250 | — Of bovine animals | | | |

16025010 | — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

— — Other | | | |

— — — In airtight containers | | | |

16025031 | — — — — Corned beef | 16,6 | Year 7 | |

16025039 | — — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

16025080 | — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

160290 | — Other, including preparations of blood of any animal | | | |

16029010 | — — Preparations of blood of any animal | 16,6 | Year 10 | |

— — Other | | | |

16029031 | — — — Of game or rabbit | 10,9 | Year 7 | |

16029041 | — — — Of reindeer | 16,6 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16029051 | — — — — Containing meat or meat offal of domestic swine | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Containing bovine meat or offal | | | |

16029061 | — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

16029069 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of sheep or goats | | | |

— — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | | | |

16029072 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029074 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — — — Other | | | |

16029076 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029078 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

16029098 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | | | |

16030010 | — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

16030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1604 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs | | | |

— Fish, whole or in pieces, but not minced | | | |

16041100 | — — Salmon | 2,0 | Year 4 | |

160412 | — — Herrings | | | |

16041210 | — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 15,0 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16041291 | — — — — In airtight containers | 20,0 | Year 10 | |

16041299 | — — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

160413 | — — Sardines, sardinella and brisling or sprats | | | |

— — — Sardines | | | |

16041311 | — — — — In olive oil | 9,0 | Year 7 | |

16041319 | — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

16041390 | — — — Other | 8,7 | Year 4 | |

160414 | — — Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | | | |

— — — Tunas and skipjack | | | |

16041411 | — — — — In vegetable oil | — | — | TQ(5) |

— — — — Other | | | |

16041416 | — — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041418 | — — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041490 | — — — Bonito (Sarda spp.) | 25,0 | Year 10 | |

160415 | — — Mackerel | | | |

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | | | |

16041511 | — — — — Fillets | 17,5 | Year 4 | |

16041519 | — — — — Other | 17,5 | Year 4 | |

16041590 | — — — Of the species Scomber australasicus | 7,0 | Year 4 | |

16041600 | — — Anchovies | 25,0 | Year 10 | |

160419 | — — Other | | | |

16041910 | — — — Salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

— — — Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | | | |

16041931 | — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041939 | — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041950 | — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 8,7 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

16041991 | — — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 4,0 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

16041992 | — — — — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 7,0 | Year 4 | |

16041993 | — — — — — Coalfish (Pollachius virens) | 7,0 | Year 4 | |

16041994 | — — — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 7,0 | Year 4 | |

16041995 | — — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 7,0 | Year 4 | |

16041998 | — — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160420 | — Other prepared or preserved fish | | | |

16042005 | — — Preparations of surimi | 14,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16042010 | — — — Of salmon | 2,0 | Year 4 | |

16042030 | — — — Of salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

16042040 | — — — Of anchovies | 25,0 | Year 10 | |

16042050 | — — — Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

ex16042050 | — — — — Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) | 25,0 | Year 10 | |

ex16042050 | — — — — Other | 17,5 | Year 10 | |

16042070 | — — — Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus | — | — | TQ(5) |

16042090 | — — — Of other fish | | | |

ex16042090 | — — — — Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of mackerel (Scomber australasicus); Lamprey | 4,9 | Year 10 | |

ex16042090 | — — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

160430 | — Caviar and caviar substitutes | | | |

16043010 | — — Caviar (sturgeon roe) | 7,0 | Year 4 | |

16043090 | — — Caviar substitutes | 7,0 | Year 4 | |

1605 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved | | | |

16051000 | — Crab | 2,8 | Year 4 | |

160520 | — Shrimps and prawns | | | |

16052010 | — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16052091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg | 7,0 | Year 4 | |

16052099 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160530 | — Lobster | | | |

16053010 | — — Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtes, soups or sauces | 0,0 | Year 0 | |

16053090 | — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16054000 | — Other crustaceans | 7,0 | Year 4 | |

160590 | — Other | | | |

— — Molluscs | | | |

— — — Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

16059011 | — — — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

16059019 | — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059030 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059090 | — — Other aquatic invertebrates | 18,2 | Year 4 | |

17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY | | | |

1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | | | |

— Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | | | |

170111 | — — Cane sugar | | | |

17011110 | — — — For refining | — | | |

17011190 | — — — Other | — | | |

170112 | — — Beet sugar | | | |

17011210 | — — — For refining | — | | |

17011290 | — — — Other | — | | |

— Other | | | |

17019100 | — — Containing added flavouring or colouring matter | — | | |

170199 | — — Other | | | |

17019910 | — — — White sugar | — | | |

17019990 | — — — Other | — | | |

1702 | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel | | | |

— Lactose and lactose syrup | | | |

17021100 | — — Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter | — | | |

17021900 | — — Other | — | | |

170220 | — Maple sugar and maple syrup | | | |

17022010 | — — Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter | — | | |

17022090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

170230 | — Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose | | | |

17023010 | — — Isoglucose | — | | |

— — Other | | | |

— — — Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose | | | |

17023051 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023059 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

17023091 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023099 | — — — — Other | — | | |

170240 | — Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17024010 | — — Isoglucose | — | | |

17024090 | — — Other | — | | |

17025000 | — Chemically pure fructose | — | | |

170260 | — Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17026010 | — — Isoglucose | — | | |

17026080 | — — Inulin syrup | — | | |

17026095 | — — Other | — | | |

170290 | — Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose: | | | |

17029010 | — — Chemically pure maltose | — | | |

17029030 | — — Isoglucose | — | | |

17029050 | — — Maltodextrine and maltodextrine syrup | — | | |

17029060 | — — Artificial honey, whether or not mixed with natural honey | — | | |

— — Caramel | | | |

17029071 | — — — Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter | — | | |

— — — Other | | | |

17029075 | — — — — In the form of powder, whether or not agglomerated | — | | |

17029079 | — — — — Other | — | | |

17029080 | — — Inulin syrup | — | | |

17029099 | — — Other | — | | |

1703 | Molasses resulting from the extraction or refining of sugar | | | |

17031000 | — Cane molasses | — | | |

17039000 | — Other | — | | |

1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | | | |

170410 | — Chewing gum, whether or not sugar-coated | | | |

— — Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041011 | — — — Gum in strips | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041019 | — — — Other | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041091 | — — — Gum in strips | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041099 | — — — Other | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

170490 | — Other | | | |

17049010 | — — Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances | 9,3 | | TQ(3a); R |

17049030 | — — White chocolate | 5.6 + 45.1 EUR/100 kg/net MAX 18.9 + 16.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Other | | | |

17049051 | — — — Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049055 | — — — Throat pastilles and cough drops | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049061 | — — — Sugar coated (panned) goods | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — Other | | | |

17049065 | — — — — Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049071 | — — — — Boiled sweets, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049075 | — — — — Toffees, caramels and similar sweets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — — Other | | | |

17049081 | — — — — — Compressed tablets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049099 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

18 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS | | | |

18010000 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 0,0 | Year 0 | |

18020000 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 0,0 | Year 0 | |

1803 | Cocoa paste, whether or not defatted | | | |

18031000 | — Not defatted | 6,1 | Year 4 | |

18032000 | — Wholly or partly defatted | 6,1 | Year 4 | |

18040000 | Cocoa butter, fat and oil | 4,2 | Year 4 | |

18050000 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 2,8 | Year 4 | |

1806 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | | | |

180610 | — Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | | | |

18061015 | — — Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2,8 | Year 7 | |

18061020 | — — Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2.8 + 25.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061030 | — — Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061090 | — — Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 41.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

180620 | — Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg | | | |

18062010 | — — Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062030 | — — Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — Other | | | |

18062050 | — — — Containing 18 % or more by weight of cocoa butter | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062070 | — — — Chocolate milk crumb | 10.7 + EA | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062080 | — — — Chocolate flavour coating | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062095 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— Other, in blocks, slabs or bars | | | |

18063100 | — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180632 | — — Not filled | | | |

18063210 | — — — With added cereal, fruit or nuts | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18063290 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180690 | — Other | | | |

— — Chocolate and chocolate products | | | |

— — — Chocolates, whether or not filled | | | |

18069011 | — — — — Containing alcohol | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069019 | — — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — — Other | | | |

18069031 | — — — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069039 | — — — — Not filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069050 | — — Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069060 | — — Spreads containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069070 | — — Preparations containing cocoa for making beverages | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069090 | — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS | | | |

1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: | | | |

19011000 | — Preparations for infant use, put up for retail sale | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

19012000 | — Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

190190 | — Other | | | |

— — Malt extract | | | |

19019011 | — — — With a dry extract content of 90 % or more by weight | 1.6 + 18.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19019019 | — — — Other | 1.6 + 14.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19019091 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404 | 0,0 | Year 0 | |

19019099 | — — — Other | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | | | |

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | | | |

19021100 | — — Containing eggs | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190219 | — — Other | | | |

19021910 | — — — Containing no common wheat flour or meal | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19021990 | — — — Other | 4.2 + 21.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190220 | — Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | | | |

19022010 | — — Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 2,9 | Year 4 | |

19022030 | — — Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin | — | | |

— — Other | | | |

19022091 | — — — Cooked | 4.8 + 6.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19022099 | — — — Other | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190230 | — Other pasta | | | |

19023010 | — — Dried | 2.9 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19023090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190240 | — Couscous | | | |

19024010 | — — Unprepared | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19024090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19030000 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms | 2.9 + 15.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included: | | | |

190410 | — Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | | | |

19041010 | — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041030 | — — Obtained from rice | 1.6 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041090 | — — Other | 1.6 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190420 | — Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | | | |

19042010 | — — Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19042091 | — — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042095 | — — — Obtained from rice | 5.1 + 46 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042099 | — — — Other | 5.1 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19043000 | — Bulgur wheat | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190490 | — Other: | | | |

19049010 | — — Rice | 4.8 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19049080 | — — Other | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | | | |

19051000 | — Crispbread | 2.3 + 13.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190520 | — Gingerbread and the like | | | |

19052010 | — — Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar expressed as sucrose) | 5.9 + 18.3 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052030 | — — Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.3 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052090 | — — Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar expressed as sucrose) | 6.6 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Sweet biscuits; waffles and wafers: | | | |

190531 | — — Sweet biscuits: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053119 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053130 | — — — — Containing 8 % or more by weight of milk fats | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — — Other: | | | |

19053191 | — — — — — Sandwich biscuits | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053199 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190532 | — — Waffles and wafers: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053211 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053219 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053291 | — — — — Salted, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053299 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190540 | — Rusks, toasted bread and similar toasted products | | | |

19054010 | — — Rusks | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19054090 | — — Other | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

190590 | — Other | | | |

19059010 | — — Matzos | 0.0 + 15.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19059020 | — — Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 0.0 + 60.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19059030 | — — — Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19059040 | — — — Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059045 | — — — Biscuits | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059055 | — — — Extruded or expanded products, savoury or salted | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

— — — Other | | | |

19059060 | — — — — With added sweetening matter | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | SP |

19059090 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

20 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS | | | |

2001 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | | | |

20011000 | — Cucumbers and gherkins | 14,1 | Year 10 | |

200190 | — Other | | | |

20019010 | — — Mango chutney | 0,0 | Year 0 | |

20019020 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 1,5 | Year 0 | |

20019030 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20019040 | — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20019050 | — — Mushrooms | 12,5 | Year 10 | |

20019060 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 4 | |

20019065 | — — Olives | 12,5 | Year 10 | |

20019070 | — — Sweet peppers | 11,2 | Year 10 | |

20019075 | — — Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) | 11,2 | Year 10 | |

20019085 | — — Red cabbages | 11,2 | Year 10 | |

20019091 | — — Tropical fruit and tropical nuts | 6,5 | Year 4 | |

20019093 | — — Onions | 12,5 | Year 10 | |

20019096 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

2002 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | | | |

200210 | — Tomatoes, whole or in pieces | | | |

20021010 | — — Peeled | 14,4 | Year 7 | |

20021090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

200290 | — Other | | | |

— — With a dry matter content of less than 12 % by weight | | | |

20029011 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

20029019 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight | | | |

20029031 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029039 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of more than 30 % by weight | | | |

20029091 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029099 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

2003 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: | | | |

200310 | — Mushrooms of the genus Agaricus: | | | |

20031020 | — — Provisionally preserved, completely cooked | — | | TQ(2d) |

20031030 | — — Other | — | | TQ(2d) |

20032000 | — Truffles | 10,9 | Year 7 | |

20039000 | — Other | 14,9 | Year 10 | |

2004 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

200410 | — Potatoes | | | |

20041010 | — — Cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

— — Other | | | |

20041091 | — — — In the form of flour, meal or flakes | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

20041099 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

200490 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20049010 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20049030 | — — Sauerkraut, capers and olives | 11,2 | Year 10 | |

20049050 | — — Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod | 15,7 | Year 10 | |

— — Other, including mixtures | | | |

20049091 | — — — Onions, cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

20049098 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

20051000 | — Homogenized vegetables | 14,1 | Year 10 | |

200520 | — Potatoes | | | |

20052010 | — — In the form of flour, meal or flakes | 5.3 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

20052020 | — — — Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption | 10,6 | Year 7 | |

20052080 | — — — Other | 10,6 | Year 7 | |

20054000 | — Peas (Pisum sativum) | 15,7 | Year 10 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

20055100 | — — Beans, shelled | 14,1 | Year 10 | |

20055900 | — — Other | 15,7 | Year 10 | |

20056000 | — Asparagus | 14,1 | Year 7 | |

200570 | — Olives | | | |

20057010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 8,9 | Year 7 | |

20057090 | — — Other | 8,9 | Year 7 | |

20058000 | — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

200590 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20059010 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 2,9 | Year 0 | |

20059030 | — — Capers | 11,2 | Year 10 | |

20059050 | — — Globe artichokes | 12,3 | Year 7 | |

20059060 | — — Carrots | 12,3 | Year 10 | |

20059070 | — — Mixtures of vegetables | 12,3 | Year 10 | |

20059075 | — — Sauerkraut | 11,2 | Year 10 | |

20059080 | — — Other | 12,3 | Year 10 | |

200600 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized) | | | |

20060010 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

— — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20060031 | — — — Cherries | — | | |

20060035 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

20060038 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

20060091 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 4,3 | Year 7 | |

20060099 | — — — Other | 7,0 | Year 10 | |

2007 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

200710 | — Homogenized preparations | | | |

20071010 | — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

— — Other | | | |

20071091 | — — — Of tropical fruit | 5,2 | Year 7 | |

20071099 | — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— Other | | | |

200791 | — — Citrus fruit: | | | |

20079110 | — — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20079130 | — — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | — | | |

20079190 | — — — Other | 18,1 | Year 10 | |

200799 | — — Other: | | | |

— — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20079910 | — — — — Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing | 22,4 | Year 10 | |

20079920 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

— — — — Other | | | |

20079931 | — — — — — Of cherries | — | | |

20079933 | — — — — — Of strawberries | — | | |

20079935 | — — — — — Of raspberries | — | | |

20079939 | — — — — — Other | — | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | | | |

20079951 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

20079955 | — — — — Apple purée, including compotes | — | | |

20079958 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20079991 | — — — — Apple purée, including compotes | 24,0 | Year 7 | |

20079993 | — — — — Of tropical fruit and tropical nuts | 15,0 | Year 7 | |

20079998 | — — — — Other | 24,0 | Year 7 | |

2008 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included | | | |

— Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together | | | |

200811 | — — Ground-nuts | | | |

20081110 | — — — Peanut butter | 8,9 | | R |

— — — Other, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Exceeding 1 kg | | | |

20081192 | — — — — — Roasted | 7,7 | Year 7 | |

20081194 | — — — — — Other | 7,7 | Year 7 | |

— — — — Not exceeding 1 kg | | | |

20081196 | — — — — — Roasted | 8,4 | Year 7 | |

20081198 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

200819 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20081911 | — — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | 2,4 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

20081913 | — — — — — Roasted almonds and pistachios | 3,1 | Year 4 | |

20081919 | — — — — — Other | 3,9 | Year 7 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

— — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | | | |

20081951 | — — — — — Roasted tropical nuts | 2,8 | Year 4 | |

20081959 | — — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Roasted nuts | | | |

20081993 | — — — — — — Almonds and pistachios | 3,5 | Year 7 | |

20081995 | — — — — — — Other | 4,2 | Year 7 | |

20081999 | — — — — — Other | 4,4 | Year 7 | |

200820 | — Pineapples | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082011 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | — | | |

20082019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082031 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | — | | |

20082039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082051 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20082059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082071 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | 17,3 | Year 10 | |

20082079 | — — — — Other | 15,7 | Year 10 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20082091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 10 | |

20082099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 10 | |

200830 | — Citrus fruit | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20083011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20083019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20083031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20083039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20083051 | — — — — Grapefruit segments | 11,7 | Year 10 | |

20083055 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,9 | Year 10 | |

20083059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20083071 | — — — — Grapefruit segments | 10,6 | Year 10 | |

20083075 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,1 | Year 10 | |

20083079 | — — — — Other | 17,3 | Year 10 | |

20083090 | — — — Not containing added sugar | 14,9 | Year 10 | |

200840 | — Pears | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20084011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20084019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20084021 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20084029 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084031 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20084039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20084051 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 17,6 | Year 4 | |

20084059 | — — — — Other | 16,0 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20084079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20084091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 16,8 | Year 4 | |

20084099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 16,8 | Year 7 | |

200850 | — Apricots | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20085011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 25,6 | Year 10 | |

20085019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20085031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 24,0 | Year 10 | |

20085039 | — — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20085059 | — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20085061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 4 | |

20085069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 20,8 | Year 7 | |

20085079 | — — — — Other | 19,2 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20085092 | — — — — Of 5 kg or more | 13,6 | Year 4 | |

20085094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 17,0 | Year 7 | |

20085099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200860 | — Cherries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20086011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 7 | |

20086019 | — — — — Other | — | | TQ(2e) |

— — — Other | | | |

20086031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 7 | |

20086039 | — — — — Other | 21,7 | Year 4 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20086051 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 17,6 | Year 7 | |

20086059 | — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20086061 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 20,8 | Year 7 | |

20086069 | — — — — Other | 17,3 | Year 4 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Of 4,5 kg or more | | | |

20086071 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086079 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

— — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20086091 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086099 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200870 | — Peaches, including nectarines: | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20087011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20087019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20087031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20087039 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20087059 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20087061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20087092 | — — — — Of 5 kg or more | 15,2 | Year 7 | |

20087094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 18,4 | Year 7 | |

20087099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200880 | — Strawberries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20088011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20088019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20088031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20088039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

20088050 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,1 | Year 7 | |

20088070 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 17,3 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20088091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 4 | |

20088099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 7 | |

— Other, including mixtures other than those of subheading 200819 | | | |

20089100 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 7 | |

200892 | — — Mixtures | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089212 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089214 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089216 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | — | | |

20089218 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089232 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,2 | Year 7 | |

20089234 | — — — — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089236 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089238 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar | | | |

— — — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089251 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 7,5 | Year 7 | |

20089259 | — — — — — — Other | 12,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the total weight of the fruits | | | |

20089272 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,0 | Year 4 | |

20089274 | — — — — — — — Other | 9,5 | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

20089276 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,4 | Year 7 | |

20089278 | — — — — — — — Other | 13,4 | Year 4 | |

— — — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — — Of 5 kg or more | | | |

20089292 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089293 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | | | |

20089294 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089296 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20089297 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,0 | Year 7 | |

20089298 | — — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200899 | — — Other | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — Ginger | | | |

20089911 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 3,5 | Year 4 | |

20089919 | — — — — — Other | 5,6 | Year 10 | |

— — — — Grapes | | | |

20089921 | — — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

20089923 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089925 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | 12,5 | Year 10 | |

20089926 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 12,5 | Year 10 | |

20089928 | — — — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089932 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | — | | |

20089933 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20089934 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089936 | — — — — — — — Tropical fruit | 11,5 | Year 7 | |

20089937 | — — — — — — — Other | 24,0 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089938 | — — — — — — — Tropical fruit | 5,6 | Year 10 | |

20089940 | — — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089941 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089943 | — — — — — Grapes | 15,7 | Year 4 | |

20089945 | — — — — — Plums and prunes | 14,1 | Year 7 | |

20089946 | — — — — — Passionfruit, guavas and tamarinds | 7,5 | Year 7 | |

20089947 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 3,8 | Year 7 | |

20089949 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20089951 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089953 | — — — — — Grapes | 17,3 | Year 7 | |

20089955 | — — — — — Plums and prunes | 17,3 | Year 7 | |

20089961 | — — — — — Passionfruit and guavas | 9,5 | Year 7 | |

20089962 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 9,5 | Year 7 | |

20089968 | — — — — — Other | 17,3 | Year 7 | |

— — — — Not containing added sugar | | | |

— — — — — Plums and prunes, in immediate packings of a net content | | | |

20089972 | — — — — — — Of 5 kg or more | 11,7 | Year 4 | |

20089978 | — — — — — — Of less than 5 kg | 14,9 | Year 7 | |

20089985 | — — — — — Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 1.6 + 9.4 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089991 | — — — — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089999 | — — — — — Other | 14,9 | Year 4 | |

2009 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

— Orange juice: | | | |

200911 | — — Frozen: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091111 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091119 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value not exceeding 67: | | | |

20091191 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091199 | — — — — Other | 11,7 | Year 10 | |

20091200 | — — Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200919 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20091991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091998 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Grapefruit juice: | | | |

20092100 | — — Of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200929 | — — Other: | | | |

— — — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20092911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20092919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20092991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20092999 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Juice of any other single citrus fruit: | | | |

200931 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

— — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093111 | — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093119 | — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — Lemon juice: | | | |

20093151 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093159 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093191 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093199 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

200939 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20093911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20093919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093931 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093939 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — Lemon juice: | | | |

20093951 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093955 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093959 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093991 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093995 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093999 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— Pineapple juice: | | | |

200941 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20094110 | — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Other: | | | |

20094191 | — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20094199 | — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200949 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20094911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20094919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20094930 | — — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

20094991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20094993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20094999 | — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200950 | — Tomato juice: | | | |

20095010 | — — Containing added sugar | 16,0 | Year 10 | |

20095090 | — — Other | 16,8 | Year 10 | |

— Grape juice (including grape must): | | | |

200961 | — — Of a Brix value not exceeding 30: | | | |

20096110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | 22,4 | Year 4 | EP |

20096190 | — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | — | | |

200969 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20096911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20096919 | — — — — Other | 40,0 | Year 4 | EP |

— — — Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

20096951 | — — — — — Concentrated | 22,4 | Year 4 | EP |

20096959 | — — — — — Other | 22,4 | Year 4 | EP |

— — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight: | | | |

20096971 | — — — — — — Concentrated | — | | |

20096979 | — — — — — — Other | — | | |

20096990 | — — — — — Other. | — | | |

— Apple juice: | | | |

200971 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20097110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — Other: | | | |

20097191 | — — — — Containing added sugar | 14,5 | Year 10 | |

20097199 | — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200979 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20097911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20097919 | — — — — Other | 25,5 | Year 7 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20097930 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — — Other: | | | |

20097991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20097993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 14,5 | Year 10 | |

20097999 | — — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200980 | — Juice of any other single fruit or vegetable: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — — Pear juice: | | | |

20098011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20098019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

20098032 | — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098033 | — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098035 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20098036 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,3 | Year 10 | |

20098038 | — — — — — Other | 11,7 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Pear juice: | | | |

20098050 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 15,7 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

20098061 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20098063 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20098069 | — — — — — Not containing added sugar | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added sugar | | | |

20098071 | — — — — — Cherry juice | 5,8 | Year 7 | |

20098073 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20098079 | — — — — — Other | 16,8 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20098083 | — — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098084 | — — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098086 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20098088 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 3,6 | Year 7 | |

20098089 | — — — — — — Other | 5,8 | Year 10 | |

— — — — — Not containing added sugar | | | |

20098095 | — — — — — — Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon | 9,8 | Year 4 | |

20098096 | — — — — — — Cherry juice | 6,1 | Year 7 | |

20098097 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20098099 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

200990 | — Mixtures of juices: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20099019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

20099021 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20099029 | — — — — Other | 28,5 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099031 | — — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099039 | — — — — Other | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099041 | — — — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20099049 | — — — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20099051 | — — — — — — Containing added sugar | 13,3 | Year 10 | |

20099059 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 7 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099071 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099073 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20099079 | — — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20099092 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | — | | |

20099094 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20099095 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20099096 | — — — — — — — Other | 13,3 | Year 10 | |

— — — — — — Not containing added sugar | | | |

20099097 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20099098 | — — — — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | | | |

2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

210111 | — — Extracts, essences and concentrates | | | |

21011111 | — — — With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight | 3,1 | Year 4 | |

21011119 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

210112 | — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

21011292 | — — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee | 8,0 | Year 4 | |

21011298 | — — — Other | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

210120 | — Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté | | | |

21012020 | — — Extracts, essences or concentrates | 0,0 | Year 0 | |

— — Preparations | | | |

21012092 | — — — With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté | 0,0 | Year 0 | |

21012098 | — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

210130 | — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013011 | — — — Roasted chicory | 8,0 | Year 4 | |

21013019 | — — — Other | 1.6 + 12.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013091 | — — — Of roasted chicory | 9,8 | Year 4 | |

21013099 | — — — Other | 7.3 + 22.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2102 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders | | | |

210210 | — Active yeasts | | | |

21021010 | — — Culture yeast | — | | |

— — Bakers' yeast | | | |

21021031 | — — — Dried | — | | |

21021039 | — — — Other | 8,5 | | R |

21021090 | — — Other | 10,2 | | R |

210220 | — Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | | | |

— — Inactive yeasts | | | |

21022011 | — — — In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 4,8 | | R |

21022019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21023000 | — Prepared baking powders | 2,1 | Year 4 | |

2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21031000 | — Soya sauce | 4,2 | Year 4 | |

21032000 | — Tomato ketchup and other tomato sauces | 6,7 | Year 0 | |

210330 | — Mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21033010 | — — Mustard flour | 0,0 | Year 0 | |

21033090 | — — Prepared mustard | 5,5 | Year 4 | |

210390 | — Other | | | |

21039010 | — — Mango chutney, liquid | 0,0 | Year 0 | |

21039030 | — — Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or less | 0,0 | Year 0 | |

21039090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

2104 | Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations | | | |

210410 | — Soups and broths and preparations therefor | | | |

21041010 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

21041090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

21042000 | — Homogenized composite food preparations | 9,8 | Year 7 | |

210500 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | | | |

21050010 | — Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats | 5.1 + 20.2 EUR/100 kg/net MAX 19.4 + 9.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Containing by weight of milk fats | | | |

21050091 | — — 3 % or more but less than 7 % | 4.5 + 38.5 EUR/100 kg/net MAX 18.1 + 7.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

21050099 | — — 7 % or more | 4.4 + 54.0 EUR/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2106 | Food preparations not elsewhere specified or included | | | |

210610 | — Protein concentrates and textured protein substances | | | |

21061020 | — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 12,8 | Year 7 | |

21061080 | — — Other | 9 + EA | Year 0 | SP |

210690 | — Other | | | |

21069010 | — — Cheese fondues | — | | |

21069020 | — — Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | — | | |

— — Flavoured or coloured sugar syrups | | | |

21069030 | — — — Isoglucose syrups | — | | |

— — — Other | | | |

21069051 | — — — — Lactose syrup | — | | |

21069055 | — — — — Glucose syrup and maltodextrine syrup | — | | |

21069059 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

21069092 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | — | | |

21069098 | — — — Other | — | | |

22 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | | | |

2201 | Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow | | | |

220110 | — Mineral waters and aerated waters | | | |

— — Natural mineral waters | | | |

22011011 | — — — Not carbonated | 0,0 | Year 0 | |

22011019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2202 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | | | |

22021000 | — Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | 6,1 | | R |

220290 | — Other | | | |

22029010 | — — Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404 | 6,1 | | R |

— — Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings 0401 to 0404 | | | |

22029091 | — — — Less than 0,2 % | 2.9 + 13.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029095 | — — — 0,2 % or more but less than 2 % | 2.0 + 12.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029099 | — — — 2 % or more | 1.9 + 21.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

220300 | Beer made from malt | | | |

— In containers holding 10 litres or less | | | |

22030001 | — — In bottles | 0,0 | Year 0 | |

22030009 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22030010 | — In containers holding more than 10 litres | 0,0 | Year 0 | |

2204 | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 | | | |

220410 | — Sparkling wine | | | |

— — Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol | | | |

22041011 | — — — Champagne | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041019 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — Other | | | |

22041091 | — — — Asti spumante | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041099 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | | | |

220421 | — — In containers holding 2 litres or less | | | |

22042110 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042111 | — — — — — — — Alsace | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042112 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042113 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042117 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042118 | — — — — — — — Mosel-Saar-Ruwer | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042119 | — — — — — — — Pfalz | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042122 | — — — — — — — Rheinhessen | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042124 | — — — — — — — Lazio (Latium) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042126 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042127 | — — — — — — — Trentino, Alto Adige and Friuli | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042128 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042132 | — — — — — — — Vinho Verde | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042134 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042136 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042137 | — — — — — — — Valencia | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042138 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042142 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042143 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042144 | — — — — — — — Beaujolais | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042146 | — — — — — — — Côtes du Rhône | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042147 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042148 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042162 | — — — — — — — Piemonte (Piedmont) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042166 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042167 | — — — — — — — Trentino and Alto Adige | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042168 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042169 | — — — — — — — Dão, Bairrada and Douro | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042171 | — — — — — — — Navarra | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042174 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042176 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042177 | — — — — — — — Valdepeñas | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042178 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042179 | — — — — — — White | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042180 | — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042181 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042182 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042183 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

22042184 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042187 | — — — — — Marsala | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042188 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042189 | — — — — — Port | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042191 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042192 | — — — — — Sherry | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042193 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042194 | — — — — — Other | 18.6 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042195 | — — — — — Port | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042196 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042197 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042198 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042199 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220429 | — — Other | | | |

22042910 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042912 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042913 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042917 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042918 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042942 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042943 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042944 | — — — — — — — Beaujolais | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042946 | — — — — — — — Côtes-du-Rhône | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042947 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042948 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042958 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — White | | | |

22042962 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042964 | — — — — — — — Veneto | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042965 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

22042971 | — — — — — — — Puglia (Apuglia) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042972 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042975 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042981 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042982 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042983 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042984 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042987 | — — — — — Marsala | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042988 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042989 | — — — — — Port | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042991 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042992 | — — — — — Sherry | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042993 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042994 | — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042995 | — — — — — Port | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042996 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042997 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.2 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042998 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042999 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220430 | — Other grape must | | | |

22043010 | — — In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol | 32,0 | Year 10 | |

— — Other | | | |

— — — Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 1 % vol | | | |

22043092 | — — — — Concentrated | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043094 | — — — — Other | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

22043096 | — — — — Concentrated | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043098 | — — — — Other | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

2205 | Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances | | | |

220510 | — In containers holding 2 litres or less | | | |

22051010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22051090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220590 | — Other | | | |

22059010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22059090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included | | | |

22060010 | — Piquette | — | | |

— Other | | | |

— — Sparkling | | | |

22060031 | — — — Cider and perry | — | | |

22060039 | — — — Other | — | | |

— — Still, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22060051 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060059 | — — — — Other | — | | |

— — — More than 2 litres | | | |

22060081 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060089 | — — — — Other | — | | |

2207 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | | | |

22071000 | — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher | — | | |

22072000 | — Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | — | | |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | |

220820 | — Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22082012 | — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082014 | — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082026 | — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082027 | — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082029 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22082040 | — — — Raw distillate | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

22082062 | — — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082064 | — — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082086 | — — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082087 | — — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082089 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

220830 | — Whiskies | | | |

— — Bourbon whiskey, in containers holding | | | |

22083011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Scotch whisky | | | |

— — — Malt whisky, in containers holding | | | |

22083032 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083038 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Blended whisky, in containers holding | | | |

22083052 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083058 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Other, in containers holding | | | |

22083072 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083078 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Other, in containers holding | | | |

22083082 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22083088 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220840 | — Rum and tafia | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22084011 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | — | | |

— — — Other | | | |

22084031 | — — — — Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol | — | | |

22084039 | — — — — Other | — | | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22084051 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance | — | | |

— — — Other | | | |

22084091 | — — — — Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol | — | | |

22084099 | — — — — Other | — | | |

220850 | — Gin and Geneva | | | |

— — Gin, in containers holding | | | |

22085011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Geneva, in containers holding | | | |

22085091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220860 | — Vodka | | | |

— — Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding | | | |

22086011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding | | | |

22086091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220870 | — Liqueurs and cordials | | | |

22087010 | — — In containers holding 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22087090 | — — In containers holding more than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220890 | — Other | | | |

— — Arrack, in containers holding | | | |

22089011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding | | | |

22089033 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089038 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22089041 | — — — — Ouzo | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — — Other | | | |

— — — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

— — — — — — Distilled from fruit | | | |

22089045 | — — — — — — — Calvados | 0,0 | Year 0 | PN |

22089048 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

22089052 | — — — — — — — Korn | 0,0 | Year 0 | PN |

22089057 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089069 | — — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — — More than 2 litres | | | |

— — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

22089071 | — — — — — Distilled from fruit | 0,0 | Year 0 | |

22089074 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089078 | — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding | | | |

22089091 | — — — 2 litres or less | — | | |

22089099 | — — — More than 2 litres | — | | |

220900 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | | | |

— Wine vinegar, in containers holding | | | |

22090011 | — — 2 litres or less | — | | |

22090019 | — — More than 2 litres | — | | |

— Other, in containers holding | | | |

22090091 | — — 2 litres or less | — | | |

22090099 | — — More than 2 litres | — | | |

23 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | | | |

2301 | Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves | | | |

23011000 | — Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves | 0,0 | Year 0 | |

23012000 | — Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0,0 | Year 0 | |

2302 | Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants | | | |

230210 | — Of maize (corn) | | | |

23021010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23021090 | — — Other | — | | |

230220 | — Of rice | | | |

23022010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23022090 | — — Other | — | | |

230230 | — Of wheat | | | |

23023010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23023090 | — — Other | — | | |

230240 | — Of other cereals | | | |

23024010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23024090 | — — Other | — | | |

23025000 | — Of leguminous plants | 1,6 | Year 4 | |

2303 | Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets | | | |

230310 | — Residues of starch manufacture and similar residues | | | |

— — Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product | | | |

23031011 | — — — Exceeding 40 % by weight | — | | |

23031019 | — — — Not exceeding 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230320 | — Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | | | |

— — Beet-pulp having a dry matter content of | | | |

23032011 | — — — Not less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032018 | — — — Less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23033000 | — Brewing or distilling dregs and waste | 0,0 | Year 0 | |

23040000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 0,0 | Year 0 | |

23050000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil | 0,0 | Year 0 | |

2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | | | |

23061000 | — Of cotton seeds | 0,0 | Year 0 | |

23062000 | — Of linseed | 0,0 | Year 0 | |

23063000 | — Of sunflower seeds | 0,0 | Year 0 | |

— Of rape or colza seeds: | | | |

23064100 | — — Of low erucic acid rape or colza seeds | 0,0 | Year 0 | |

23064900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23065000 | — Of coconut or copra | 0,0 | Year 0 | |

23066000 | — Of palm nuts or kernels | 0,0 | Year 0 | |

23067000 | — Of maize (corn) germ | 0,0 | Year 0 | |

230690 | — Other | | | |

— — Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil | | | |

23069011 | — — — Containing 3 % or less by weight of olive oil | 0,0 | Year 0 | |

23069019 | — — — Containing more than 3 % by weight of olive oil | — | | |

23069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230700 | Wine lees; argol | | | |

— Wine lees | | | |

23070011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23070019 | — — Other | — | | |

23070090 | — Argol | 0,0 | Year 0 | |

230800 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: | | | |

— Grape marc: | | | |

23080011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry matter content not less than 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23080019 | — — Other | — | | |

23080040 | — Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes | 0,0 | Year 0 | |

23080090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | | | |

230910 | — Dog or cat food, put up for retail sale | | | |

— — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup | | | |

— — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23091011 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091013 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091015 | — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23091019 | — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23091031 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091033 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091039 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23091051 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23091053 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091059 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091070 | — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

23091090 | — — Other | 3,3 | Year 4 | |

230990 | — Other | | | |

23099010 | — — Fish or marine mammal solubles | 0,0 | Year 0 | |

23099020 | — — Products referred to in additional note 5 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrin syrup | | | |

— — — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23099031 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099033 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099035 | — — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23099039 | — — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23099041 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099043 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099049 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23099051 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099053 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099059 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099070 | — — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

— — — Other | | | |

23099091 | — — — — Beet-pulp with added molasses | 4,2 | Year 7 | |

23099093 | — — — — Premixtures | 3,3 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

23099095 | — — — — — Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base | 3,3 | Year 4 | |

23099097 | — — — — — Other | 3,3 | Year 4 | |

24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | | | |

2401 | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse | | | |

240110 | — Tobacco, not stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24011010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24011020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24011030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24011041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24011049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24011050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24011060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24011070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24011080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24011090 | — — — Other tobacco | — | | |

240120 | — Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24012010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24012020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24012030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24012041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24012049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24012050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24012060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24012070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24012080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24012090 | — — — Other tobacco | — | | |

24013000 | — Tobacco refuse | — | | |

2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | | | |

24021000 | — Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 9,1 | Year 7 | |

240220 | — Cigarettes containing tobacco | | | |

24022010 | — — Containing cloves | 6,5 | Year 7 | |

24022090 | — — Other | 40,3 | Year 7 | |

24029000 | — Other | 40,3 | Year 7 | |

2403 | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences | | | |

240310 | — Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | | | |

24031010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 500 g | 52,4 | Year 7 | |

24031090 | — — Other | 52,4 | Year 7 | |

— Other | | | |

24039100 | — — "Homogenized" or "reconstituted" tobacco | 11,6 | Year 7 | |

240399 | — — Other | | | |

24039910 | — — — Chewing tobacco and snuff | 29,1 | Year 7 | |

24039990 | — — — Other | 11,6 | Year 7 | |

25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT | | | |

250100 | Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water | | | |

25010010 | — Sea water and salt liquors | 0,0 | Year 0 | |

— Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents | | | |

25010031 | — — For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture of other products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

25010051 | — — — Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption | 1.7 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

— — — Other | | | |

25010091 | — — — — Salt suitable for human consumption | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25010099 | — — — — Other | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25020000 | Unroasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

250300 | Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | | | |

25030010 | — Crude or unrefined sulphur | 0,0 | Year 0 | |

25030090 | — Other | 1,7 | Year 0 | |

2504 | Natural graphite | | | |

25041000 | — In powder or in flakes | 0,0 | Year 0 | |

25049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2505 | Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26 | | | |

25051000 | — Silica sands and quartz sands | 0,0 | Year 0 | |

25059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2506 | Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25061000 | — Quartz | 0,0 | Year 0 | |

— Quartzite | | | |

25062100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

250700 | Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined | | | |

25070020 | — Kaolin | 0,0 | Year 0 | |

25070080 | — Other kaolinic clays | 0,0 | Year 0 | |

2508 | Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths | | | |

25081000 | — Bentonite | 0,0 | Year 0 | |

25082000 | — Decolourizing earths and fuller's earth | 0,0 | Year 0 | |

25083000 | — Fire-clay | 0,0 | Year 0 | |

25084000 | — Other clays | 0,0 | Year 0 | |

25085000 | — Andalusite, kyanite and sillimanite | 0,0 | Year 0 | |

25086000 | — Mullite | 0,0 | Year 0 | |

250870 | — Chamotte or dinas earths | | | |

25087010 | — — Chamotte earth | 0,0 | Year 0 | |

25087090 | — — Dinas earth | 0,0 | Year 0 | |

25090000 | Chalk | 0,0 | Year 0 | |

2510 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk | | | |

25101000 | — Unground | 0,0 | Year 0 | |

25102000 | — Ground | 0,0 | Year 0 | |

2511 | Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816 | | | |

25111000 | — Natural barium sulphate (barytes) | 0,0 | Year 0 | |

25112000 | — Natural barium carbonate (witherite) | 0,0 | Year 0 | |

25120000 | Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less | 0,0 | Year 0 | |

2513 | Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated | | | |

— Pumice stone | | | |

25131100 | — — Crude or in irregular pieces, including crushed pumice ("bimskies") | 0,0 | Year 0 | |

25131900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25132000 | — Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 0,0 | Year 0 | |

25140000 | Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

2515 | Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Marble and travertine | | | |

25151100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251512 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25151220 | — — — Of a thickness not exceeding 4 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151250 | — — — Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25152000 | — Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster | 0,0 | Year 0 | |

2516 | Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Granite | | | |

25161100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251612 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25161210 | — — — Of a thickness not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25161290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sandstone | | | |

25162100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25162200 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

25169000 | — Other monumental or building stone | 0,0 | Year 0 | |

2517 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

251710 | — Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | | | |

25171010 | — — Pebbles, gravel, shingle and flint | 0,0 | Year 0 | |

25171020 | — — Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed | 0,0 | Year 0 | |

25171080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25172000 | — Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 251710 | 0,0 | Year 0 | |

25173000 | — Tarred macadam | 0,0 | Year 0 | |

— Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

25174100 | — — Of marble | 0,0 | Year 0 | |

25174900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2518 | Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: | | | |

25181000 | — Dolomite, not calcined or sintered | 0,0 | Year 0 | |

25182000 | — Calcined or sintered dolomite | 0,0 | Year 0 | |

25183000 | — Dolomite ramming mix | 0,0 | Year 0 | |

2519 | Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure | | | |

25191000 | — Natural magnesium carbonate (magnesite) | 0,0 | Year 0 | |

251990 | — Other | | | |

25199010 | — — Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

25199030 | — — Dead-burned (sintered) magnesia | 0,0 | Year 0 | |

25199090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2520 | Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders | | | |

25201000 | — Gypsum; anhydrite | 0,0 | Year 0 | |

252020 | — Plasters | | | |

25202010 | — — Building | 0,0 | Year 0 | |

25202090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25210000 | Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement | 0,0 | Year 0 | |

2522 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825 | | | |

25221000 | — Quicklime | 0,0 | Year 0 | |

25222000 | — Slaked lime | 0,0 | Year 0 | |

25223000 | — Hydraulic lime | 0,0 | Year 0 | |

2523 | Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers | | | |

25231000 | — Cement clinkers | 0,0 | Year 0 | |

— Portland cement | | | |

25232100 | — — White cement, whether or not artificially coloured | 0,0 | Year 0 | |

25232900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25233000 | — Aluminous cement | 0,0 | Year 0 | |

252390 | — Other hydraulic cements | | | |

25239010 | — — Blast furnace cement | 0,0 | Year 0 | |

25239030 | — — Pozzolanic cement | 0,0 | Year 0 | |

25239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

252400 | Asbestos | | | |

25240030 | — Fibres, flakes or powder | 0,0 | Year 0 | |

25240080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2525 | Mica, including splittings; mica waste | | | |

25251000 | — Crude mica and mica rifted into sheets or splittings | 0,0 | Year 0 | |

25252000 | — Mica powder | 0,0 | Year 0 | |

25253000 | — Mica waste | 0,0 | Year 0 | |

2526 | Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc | | | |

25261000 | — Not crushed, not powdered | 0,0 | Year 0 | |

25262000 | — Crushed or powdered | 0,0 | Year 0 | |

2528 | Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight | | | |

25281000 | — Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) | 0,0 | Year 0 | |

25289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2529 | Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar | | | |

25291000 | — Felspar | 0,0 | Year 0 | |

— Fluorspar | | | |

25292100 | — — Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25292200 | — — Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25293000 | — Leucite; nepheline and nepheline syenite | 0,0 | Year 0 | |

2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | | | |

253010 | — Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded | | | |

25301010 | — — Perlite | 0,0 | Year 0 | |

25301090 | — — Vermiculite and chlorites | 0,0 | Year 0 | |

25302000 | — Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) | 0,0 | Year 0 | |

253090 | — Other: | | | |

25309020 | — — Sepiolite | 0,0 | Year 0 | |

25309098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26 | ORES, SLAG AND ASH | | | |

2601 | Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites | | | |

— Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | | | |

26011100 | — — Non-agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26011200 | — — Agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26012000 | — Roasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

26020000 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight | 0,0 | Year 0 | |

26030000 | Copper ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26040000 | Nickel ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26050000 | Cobalt ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26060000 | Aluminium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26070000 | Lead ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26080000 | Zinc ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26090000 | Tin ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26100000 | Chromium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26110000 | Tungsten ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2612 | Uranium or thorium ores and concentrates | | | |

261210 | — Uranium ores and concentrates | | | |

26121010 | — — Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than 5 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

261220 | — Thorium ores and concentrates | | | |

26122010 | — — Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 20 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2613 | Molybdenum ores and concentrates | | | |

26131000 | — Roasted | 0,0 | Year 0 | |

26139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

261400 | Titanium ores and concentrates | | | |

26140010 | — Ilmenite and concentrates thereof | 0,0 | Year 0 | |

26140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2615 | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates | | | |

26151000 | — Zirconium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

261590 | — Other | | | |

26159010 | — — Niobium and tantalum ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26159090 | — — Vanadium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2616 | Precious metal ores and concentrates | | | |

26161000 | — Silver ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2617 | Other ores and concentrates | | | |

26171000 | — Antimony ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

26180000 | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

261900 | Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel | | | |

26190010 | — Blast-furnace dust | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

26190091 | — — Waste suitable for the recovery of iron or manganese | 0,0 | Year 0 | |

26190093 | — — Slag suitable for the extraction of titanium oxide | 0,0 | Year 0 | |

26190095 | — — Waste suitable for the extraction of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

26190099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2620 | Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds | | | |

— Containing mainly lead | | | |

26201100 | — — Hard zinc spelter | 0,0 | Year 0 | |

26201900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26202100 | — — Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges | 0,0 | Year 0 | |

26202900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26203000 | — Containing mainly copper | 0,0 | Year 0 | |

26204000 | — Containing mainly aluminium | 0,0 | Year 0 | |

26206000 | — Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

26209100 | — — Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 0,0 | Year 0 | |

262099 | — — Other: | | | |

26209910 | — — — Containing mainly nickel | 0,0 | Year 0 | |

26209920 | — — — Containing mainly niobium and tantalum | 0,0 | Year 0 | |

26209930 | — — — Containing mainly tungsten | 0,0 | Year 0 | |

26209940 | — — — Containing mainly tin | 0,0 | Year 0 | |

26209950 | — — — Containing mainly molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

26209960 | — — — Containing mainly titanium | 0,0 | Year 0 | |

26209970 | — — — Containing mainly cobalt | 0,0 | Year 0 | |

26209980 | — — — Containing mainly zirconium | 0,0 | Year 0 | |

26209990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2621 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste: | | | |

26211000 | — Ash and residues from the incineration of municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

26219000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | | | |

2701 | Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | | | |

— Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated | | | |

270111 | — — Anthracite | | | |

27011110 | — — — Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 10 % | 0,0 | Year 0 | |

27011190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

270112 | — — Bituminous coal | | | |

27011210 | — — — Coking coal | 0,0 | Year 0 | |

27011290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27011900 | — — Other coal | 0,0 | Year 0 | |

27012000 | — Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 0,0 | Year 0 | |

2702 | Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet | | | |

27021000 | — Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

27022000 | — Agglomerated lignite | 0,0 | Year 0 | |

27030000 | Peat (including peat litter), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

270400 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon | | | |

— Coke and semi-coke of coal | | | |

27040011 | — — For the manufacture of electrodes | 0,0 | Year 0 | |

27040019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27040030 | — Coke and semi-coke of lignite | 0,0 | Year 0 | |

27040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27050000 | Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

27060000 | Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars | 0,0 | Year 0 | |

2707 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: | | | |

270710 | — Benzol (benzene): | | | |

27071010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27071090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270720 | — Toluol (toluene): | | | |

27072010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27072090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270730 | — Xylol (xylenes): | | | |

27073010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27073090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27074000 | — Naphthalene | 0,0 | Year 0 | |

270750 | — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method | | | |

27075010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

27075090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27076000 | — Phenols | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

27079100 | — — Creosote oils | 0,0 | Year 0 | |

270799 | — — Other | | | |

— — — Crude oils | | | |

27079911 | — — — — Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at temperatures of up to 200 °C | 0,0 | Year 0 | |

27079919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27079930 | — — — Sulphuretted toppings | 0,0 | Year 0 | |

27079950 | — — — Basic products | 0,0 | Year 0 | |

27079970 | — — — Anthracene | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27079991 | — — — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27079999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2708 | Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars | | | |

27081000 | — Pitch | 0,0 | Year 0 | |

27082000 | — Pitch coke | 0,0 | Year 0 | |

270900 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | | | |

27090010 | — Natural gas condensates | 0,0 | Year 0 | |

27090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: | | | |

— Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: | | | |

271011 | — — Light oils and preparations: | | | |

27101111 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101115 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101111 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes: | | | |

— — — — Special spirits: | | | |

27101121 | — — — — — White spirit | 0,0 | Year 0 | |

27101125 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Motor spirit: | | | |

27101131 | — — — — — — Aviation spirit | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other, with a lead content: | | | |

— — — — — — — Not exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101141 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 95 | 0,0 | Year 0 | |

27101145 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 95 or more but less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101149 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — — Exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101151 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101159 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

27101170 | — — — — — Spirit type jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101190 | — — — — — Other light oils | 0,0 | Year 0 | |

271019 | — — Other: | | | |

— — — Medium oils: | | | |

27101911 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101915 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101911 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes: | | | |

— — — — — Kerosene: | | | |

27101921 | — — — — — — Jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101925 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27101929 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Heavy oils: | | | |

— — — — Gas oils: | | | |

27101931 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101935 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101931 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101941 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101945 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101949 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Fuel oils: | | | |

27101951 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101955 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101951 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101961 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 1 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101963 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not exceeding 2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101965 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101969 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Lubricating oils; other oils: | | | |

27101971 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101975 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101971 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101981 | — — — — — — Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils | 0,0 | Year 0 | |

27101983 | — — — — — — Liquids for hydraulic purposes | 0,0 | Year 0 | |

27101985 | — — — — — — White oils, liquid paraffin | 0,0 | Year 0 | |

27101987 | — — — — — — Gear oils and reductor oils | 0,0 | Year 0 | |

27101991 | — — — — — — Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils | 0,0 | Year 0 | |

27101993 | — — — — — — Electrical insulating oils | 0,0 | Year 0 | |

27101999 | — — — — — — Other lubricating oils and other oils | 0,0 | Year 0 | |

— Waste oils: | | | |

27109100 | — — Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | 0,0 | Year 0 | |

27109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2711 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | | | |

— Liquefied | | | |

27111100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

271112 | — — Propane | | | |

— — — Propane of a purity not less than 99 % | | | |

27111211 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27111219 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27111291 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111293 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111291 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes | | | |

27111294 | — — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % | 0,0 | Year 0 | |

27111297 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271113 | — — Butanes | | | |

27111310 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111330 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111310 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes | | | |

27111391 | — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % | 0,0 | Year 0 | |

27111397 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27111400 | — — Ethylene, propylene, butylene and butadiene | 0,0 | Year 0 | |

27111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— In gaseous state | | | |

27112100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

27112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2712 | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | | | |

271210 | — Petroleum jelly | | | |

27121010 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271220 | — Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil | | | |

27122010 | — — Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not exceeding 1560 | 0,0 | Year 0 | |

27122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271290 | — Other | | | |

— — Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products) | | | |

27129011 | — — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27129019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Crude | | | |

27129031 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27129033 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27129031 | 0,0 | Year 0 | |

27129039 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27129091 | — — — — Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms | 0,0 | Year 0 | |

27129099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2713 | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Petroleum coke | | | |

27131100 | — — Not calcined | 0,0 | Year 0 | |

27131200 | — — Calcined | 0,0 | Year 0 | |

27132000 | — Petroleum bitumen | 0,0 | Year 0 | |

271390 | — Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

27139010 | — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2714 | Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks | | | |

27141000 | — Bituminous or oil shale and tar sands | 0,0 | Year 0 | |

27149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27150000 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs) | 0,0 | Year 0 | |

27160000 | Electrical energy | 0,0 | Year 0 | |

28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | | | |

I.CHEMICAL ELEMENTS

2801 | Fluorine, chlorine, bromine and iodine | | | |

28011000 | — Chlorine | 0,0 | Year 0 | |

28012000 | — Iodine | 0,0 | Year 0 | |

280130 | — Fluorine; bromine | | | |

28013010 | — — Fluorine | 0,0 | Year 0 | |

28013090 | — — Bromine | 0,0 | Year 0 | |

28020000 | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur | 0,0 | Year 0 | |

280300 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) | | | |

28030010 | — Methane black | 0,0 | Year 0 | |

28030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2804 | Hydrogen, rare gases and other non-metals | | | |

28041000 | — Hydrogen | 0,0 | Year 0 | |

— Rare gases | | | |

28042100 | — — Argon | 0,0 | Year 0 | |

280429 | — — Other | | | |

28042910 | — — — Helium | 0,0 | Year 0 | |

28042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28043000 | — Nitrogen | 0,0 | Year 0 | |

28044000 | — Oxygen | 0,0 | Year 0 | |

280450 | — Boron; tellurium | | | |

28045010 | — — Boron | 0,0 | Year 0 | |

28045090 | — — Tellurium | 0,0 | Year 0 | |

— Silicon | | | |

28046100 | — — Containing by weight not less than 99,99 % of silicon | 0,0 | Year 0 | |

28046900 | — — Other | 5,5 | Year 3 | |

28047000 | — Phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

28048000 | — Arsenic | 0,0 | Year 0 | |

28049000 | — Selenium | 0,0 | Year 0 | |

2805 | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: | | | |

— Alkali or alkaline-earth metals: | | | |

28051100 | — — Sodium | 5,0 | Year 3 | |

28051200 | — — Calcium | 5,5 | Year 3 | |

280519 | — — Other: | | | |

28051910 | — — — Strontium and barium | 5,5 | Year 3 | |

28051990 | — — — Other | 4,1 | Year 3 | |

280530 | — Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed | | | |

28053010 | — — Intermixtures or interalloys | 6,8 | Year 3 | |

28053090 | — — Other | 2,7 | Year 3 | |

280540 | — Mercury | | | |

28054010 | — — In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per flask, not exceeding EUR 224 | 3,0 | Year 3 | |

28054090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS

2806 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid | | | |

28061000 | — Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 0,0 | Year 0 | |

28062000 | — Chlorosulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

280700 | Sulphuric acid; oleum | | | |

28070010 | — Sulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

28070090 | — Oleum | 0,0 | Year 0 | |

28080000 | Nitric acid; sulphonitric acids | 0,0 | Year 0 | |

2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | | | |

28091000 | — Diphosphorus pentaoxide | 0,0 | Year 0 | |

28092000 | — Phosphoric acid and polyphosphoric acids | 0,0 | Year 0 | |

281000 | Oxides of boron; boric acids | | | |

28100010 | — Diboron trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2811 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

— Other inorganic acids | | | |

28111100 | — — Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | 0,0 | Year 0 | |

281119 | — — Other | | | |

28111910 | — — — Hydrogen bromide (hydrobromic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111920 | — — — Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

28112100 | — — Carbon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112200 | — — Silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112300 | — — Sulphur dioxide | 0,0 | Year 0 | |

281129 | — — Other | | | |

28112910 | — — — Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112930 | — — — Nitrogen oxides | 0,0 | Year 0 | |

28112990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 | Halides and halide oxides of non-metals | | | |

281210 | — Chlorides and chloride oxides | | | |

— — Of phosphorus | | | |

28121011 | — — — Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121015 | — — — Phosphorus trichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121016 | — — — Phosphorus pentachloride | 0,0 | Year 0 | |

28121018 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28121091 | — — — Disulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121093 | — — — Sulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121094 | — — — Phosgene (carbonyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121095 | — — — Thionyl dichloride (thionyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28129000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2813 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide | | | |

28131000 | — Carbon disulphide | 0,0 | Year 0 | |

281390 | — Other | | | |

28139010 | — — Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide | 0,0 | Year 0 | |

28139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS

2814 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution | | | |

28141000 | — Anhydrous ammonia | 3,1 | Year 3 | |

28142000 | — Ammonia in aqueous solution | 3,1 | Year 3 | |

2815 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium | | | |

— Sodium hydroxide (caustic soda) | | | |

28151100 | — — Solid | 2,6 | Year 3 | |

28151200 | — — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 2,6 | Year 3 | |

281520 | — Potassium hydroxide (caustic potash) | | | |

28152010 | — — Solid | 2,5 | Year 3 | |

28152090 | — — In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) | 2,5 | Year 3 | |

28153000 | — Peroxides of sodium or potassium | 1,9 | Year 3 | |

2816 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | | | |

28161000 | — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28164000 | — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0,0 | Year 0 | |

28170000 | Zinc oxide; zinc peroxide | 3,1 | Year 3 | |

2818 | Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide | | | |

281810 | — Artificial corundum, whether or not chemically defined | | | |

28181010 | — — White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by weight | 1,7 | Year 3 | |

28181090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

28182000 | — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 4,0 | Year 3 | |

28183000 | — Aluminium hydroxide | 5,5 | Year 3 | |

2819 | Chromium oxides and hydroxides | | | |

28191000 | — Chromium trioxide | 3,6 | Year 3 | |

281990 | — Other | | | |

28199010 | — — Chromium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28199090 | — — Other | 3,6 | Year 3 | |

2820 | Manganese oxides | | | |

28201000 | — Manganese dioxide | 1,8 | Year 3 | |

282090 | — Other | | | |

28209010 | — — Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese | 0,0 | Year 0 | |

28209090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2821 | Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3 | | | |

28211000 | — Iron oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28212000 | — Earth colours | 0,0 | Year 0 | |

28220000 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides | 0,0 | Year 0 | |

28230000 | Titanium oxides | 2,0 | Year 3 | |

2824 | Lead oxides; red lead and orange lead | | | |

28241000 | — Lead monoxide (litharge, massicot) | 0,0 | Year 0 | |

28242000 | — Red lead and orange lead | 0,0 | Year 0 | |

28249000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2825 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides | | | |

28251000 | — Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 1,9 | Year 3 | |

28252000 | — Lithium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28253000 | — Vanadium oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28254000 | — Nickel oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28255000 | — Copper oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28256000 | — Germanium oxides and zirconium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28257000 | — Molybdenum oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28258000 | — Antimony oxides | 3,1 | Year 3 | |

282590 | — Other | | | |

— — Calcium oxide, hydroxide and peroxide | | | |

28259011 | — — — Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

28259019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28259020 | — — Beryllium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28259030 | — — Tin oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259040 | — — Tungsten oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28259050 | — — Mercury oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259060 | — — Cadmium oxide | 0,0 | Year 0 | |

28259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

V.SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts | | | |

— Fluorides | | | |

28261100 | — — Of ammonium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28261200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28261900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28262000 | — Fluorosilicates of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28263000 | — Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0,0 | Year 0 | |

282690 | — Other | | | |

28269010 | — — Dipotassium hexafluorozirconate | 0,0 | Year 0 | |

28269090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides | | | |

28271000 | — Ammonium chloride | 2,0 | Year 3 | |

28272000 | — Calcium chloride | 0,0 | Year 0 | |

— Other chlorides | | | |

28273100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28273200 | — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

28273300 | — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28273400 | — — Of cobalt | 0,0 | Year 0 | |

28273500 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28273600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

282739 | — — Other | | | |

28273910 | — — — Of tin | 0,0 | Year 0 | |

28273980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloride oxides and chloride hydroxides | | | |

28274100 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

282749 | — — Other | | | |

28274910 | — — — Of lead | 0,0 | Year 0 | |

28274990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Bromides and bromide oxides | | | |

28275100 | — — Bromides of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28275900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28276000 | — Iodides and iodide oxides | 0,0 | Year 0 | |

2828 | Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites | | | |

28281000 | — Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites | 0,0 | Year 0 | |

28289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2829 | Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates | | | |

— Chlorates | | | |

28291100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28291900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

282990 | — Other | | | |

28299010 | — — Perchlorates | 0,0 | Year 0 | |

28299040 | — — Bromates of potassium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28299080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2830 | Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined: | | | |

28301000 | — Sodium sulphides | 2,0 | Year 3 | |

28302000 | — Zinc sulphide | 0,0 | Year 0 | |

28303000 | — Cadmium sulphide | 0,0 | Year 0 | |

283090 | — Other | | | |

28309011 | — — Sulphides of calcium, of antimony or of iron | 0,0 | Year 0 | |

28309080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2831 | Dithionites and sulphoxylates | | | |

28311000 | — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28319000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2832 | Sulphites; thiosulphates | | | |

28321000 | — Sodium sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28322000 | — Other sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28323000 | — Thiosulphates | 0,0 | Year 0 | |

2833 | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) | | | |

— Sodium sulphates | | | |

28331100 | — — Disodium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

28331900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other sulphates | | | |

28332100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28332200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28332300 | — — Of chromium | 0,0 | Year 0 | |

28332400 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28332500 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

28332600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

28332700 | — — Of barium | 0,0 | Year 0 | |

283329 | — — Other | | | |

28332910 | — — — Of cadmium | 0,0 | Year 0 | |

28332930 | — — — Of cobalt; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28332950 | — — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28332970 | — — — Of mercury; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28333000 | — Alums | 0,0 | Year 0 | |

28334000 | — Peroxosulphates (persulphates) | 0,0 | Year 0 | |

2834 | Nitrites; nitrates: | | | |

28341000 | — Nitrites | 1,9 | Year 3 | |

— Nitrates: | | | |

28342100 | — — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

283429 | — — Other: | | | |

28342920 | — — — Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28342930 | — — — Of copper; of mercury | 0,0 | Year 0 | |

28342980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: | | | |

28351000 | — Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 2,0 | Year 3 | |

— Phosphates | | | |

28352200 | — — Of mono-or disodium | 2,0 | Year 3 | |

28352300 | — — Of trisodium | 2,0 | Year 3 | |

28352400 | — — Of potassium | 2,0 | Year 3 | |

283525 | — — Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | | | |

28352510 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352590 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283526 | — — Other phosphates of calcium | | | |

28352610 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352690 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283529 | — — Other | | | |

28352910 | — — — Of triammonium | 1,8 | Year 3 | |

28352990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Polyphosphates | | | |

28353100 | — — Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 2,0 | Year 3 | |

28353900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate | | | |

28361000 | — Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28362000 | — Disodium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28363000 | — Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | 0,0 | Year 0 | |

28364000 | — Potassium carbonates | 2,0 | Year 3 | |

28365000 | — Calcium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

28366000 | — Barium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28367000 | — Lead carbonates | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

28369100 | — — Lithium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28369200 | — — Strontium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

283699 | — — Other | | | |

— — — Carbonates | | | |

28369911 | — — — — Of magnesium; of copper | 0,0 | Year 0 | |

28369918 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28369990 | — — — Peroxocarbonates (percarbonates) | 0,0 | Year 0 | |

2837 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides | | | |

— Cyanides and cyanide oxides | | | |

28371100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28372000 | — Complex cyanides | 0,0 | Year 0 | |

28380000 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0,0 | Year 0 | |

2839 | Silicates; commercial alkali metal silicates | | | |

— Of sodium | | | |

28391100 | — — Sodium metasilicates | 0,0 | Year 0 | |

28391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28392000 | — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28399000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | | | |

— Disodium tetraborate (refined borax) | | | |

28401100 | — — Anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

284019 | — — Other | | | |

28401910 | — — — Disodium tetraborate pentahydrate | 0,0 | Year 0 | |

28401990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284020 | — Other borates | | | |

28402010 | — — Borates of sodium, anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

28402090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28403000 | — Peroxoborates (perborates) | 0,0 | Year 0 | |

2841 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: | | | |

28411000 | — Aluminates | 0,0 | Year 0 | |

28412000 | — Chromates of zinc or of lead | 0,0 | Year 0 | |

28413000 | — Sodium dichromate | 0,0 | Year 0 | |

28415000 | — Other chromates and dichromates; peroxochromates | 0,0 | Year 0 | |

— Manganites, manganates and permanganates | | | |

28416100 | — — Potassium permanganate | 2,0 | Year 3 | |

28416900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28417000 | — Molybdates | 0,0 | Year 0 | |

28418000 | — Tungstates (wolframates) | 0,0 | Year 0 | |

284190 | — Other | | | |

28419010 | — — Antimonates | 0,0 | Year 0 | |

28419030 | — — Zincates and vanadates | 0,0 | Year 0 | |

28419090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2842 | Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: | | | |

28421000 | — Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined | 0,0 | Year 0 | |

284290 | — Other: | | | |

28429010 | — — Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids | 0,0 | Year 0 | |

28429090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VI.MISCELLANEOUS

2843 | Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals | | | |

284310 | — Colloidal precious metals | | | |

28431010 | — — Silver | 0,0 | Year 0 | |

28431090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Silver compounds | | | |

28432100 | — — Silver nitrate | 0,0 | Year 0 | |

28432900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28433000 | — Gold compounds | 0,0 | Year 0 | |

284390 | — Other compounds; amalgams | | | |

28439010 | — — Amalgams | 0,0 | Year 0 | |

28439090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2844 | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products | | | |

284410 | — Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | | | |

— — Natural uranium | | | |

28441010 | — — — Crude; waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441030 | — — — Worked (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441050 | — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28441090 | — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

284420 | — Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | | | |

— — Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235 or compounds of these products | | | |

28442025 | — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442035 | — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these products | | | |

— — — Mixtures of uranium and plutonium | | | |

28442051 | — — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442059 | — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28442099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284430 | — Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products | | | |

— — Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds of this product | | | |

28443011 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

28443019 | — — — Other | 2,9 | Year 3 | |

— — Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or compounds of this product | | | |

28443051 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

28443055 | — — — — Crude, waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Worked | | | |

28443061 | — — — — — Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28443069 | — — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together | | | |

28443091 | — — — Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed together (Euratom), other than thorium salts | 0,0 | Year 0 | |

28443099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284440 | — Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 284410, 284420 or 284430; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues | | | |

28444010 | — — Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived from U 233 or compounds of this product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28444020 | — — — Artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444030 | — — — Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28445000 | — Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

2845 | Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined | | | |

28451000 | — Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

284590 | — Other | | | |

28459010 | — — Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

28459090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2846 | Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals | | | |

28461000 | — Cerium compounds | 0,0 | Year 0 | |

28469000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

28470000 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea | 0,0 | Year 0 | |

28480000 | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus | 0,0 | Year 0 | |

2849 | Carbides, whether or not chemically defined | | | |

28491000 | — Of calcium | 0,0 | Year 0 | |

28492000 | — Of silicon | 2,0 | Year 3 | |

284990 | — Other | | | |

28499010 | — — Of boron | 0,0 | Year 0 | |

28499030 | — — Of tungsten | 2,0 | Year 3 | |

28499050 | — — Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28499090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

285000 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 | | | |

28500020 | — Hydrides; nitrides | 0,0 | Year 0 | |

28500050 | — Azides | 0,0 | Year 0 | |

28500070 | — Silicides | 2,0 | Year 3 | |

28500090 | — Borides | 0,0 | Year 0 | |

285100 | Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals | | | |

28510010 | — Distilled and conductivity water and water of similar purity | 0,0 | Year 0 | |

28510030 | — Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air | 0,0 | Year 0 | |

28510050 | — Cyanogen chloride | 0,0 | Year 0 | |

28510080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29 | ORGANIC CHEMICALS | | | |

I.HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 | Acyclic hydrocarbons | | | |

290110 | — Saturated | | | |

29011010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29011090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— Unsaturated | | | |

290121 | — — Ethylene | | | |

29012110 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012190 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290122 | — — Propene (propylene) | | | |

29012210 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012290 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290123 | — — Butene (butylene) and isomers thereof | | | |

— — — But-1-ene and but-2-ene | | | |

29012311 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012319 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29012391 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012399 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290124 | — — Buta-1,3-diene and isoprene | | | |

— — — Buta-1,3-diene | | | |

29012411 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012419 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Isoprene | | | |

29012491 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012499 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290129 | — — Other | | | |

29012920 | — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012980 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

2902 | Cyclic hydrocarbons | | | |

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | | | |

29021100 | — — Cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

290219 | — — Other | | | |

29021910 | — — — Cycloterpenes | 0,0 | Year 0 | |

29021930 | — — — Azulene and its alkyl derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29021990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29022000 | — Benzene | 0,0 | Year 0 | |

290230 | — Toluene | | | |

29023000 | — Toluene | 0,0 | Year 0 | |

— Xylenes | | | |

29024100 | — — o-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024200 | — — m-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024300 | — — p-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024400 | — — Mixed xylene isomers | 0,0 | Year 0 | |

29025000 | — Styrene | 0,0 | Year 0 | |

29026000 | — Ethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29027000 | — Cumene | 0,0 | Year 0 | |

290290 | — Other | | | |

29029010 | — — Naphthalene and anthracene | 0,0 | Year 0 | |

29029030 | — — Biphenyl and terphenyls | 0,0 | Year 0 | |

29029050 | — — Vinyltoluenes | 0,0 | Year 0 | |

29029060 | — — 1,3-Diisopropylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29029080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | | | |

— Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29031100 | — — Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031200 | — — Dichloromethane (methylene chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031300 | — — Chloroform (trichloromethane) | 3,3 | Year 3 | |

29031400 | — — Carbon tetrachloride | 3,3 | Year 3 | |

29031500 | — — 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) | 3,3 | Year 3 | |

290319 | — — Other: | | | |

29031910 | — — — 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) | 3,3 | Year 3 | |

29031980 | — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29032100 | — — Vinyl chloride (chloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032200 | — — Trichloroethylene | 3,3 | Year 3 | |

29032300 | — — Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032900 | — — Other | 3,3 | Year 3 | |

290330 | — Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

— — Bromides | | | |

29033033 | — — — Bromomethane (methyl bromide) | 2,0 | Year 3 | |

29033035 | — — — Dibromomethane | 0,0 | Year 0 | |

29033036 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29033080 | — — Fluorides and iodides | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

29034100 | — — Trichlorofluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034200 | — — Dichlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034300 | — — Trichlorotrifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

290344 | — — Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane | | | |

29034410 | — — — Dichlorotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034490 | — — — Chloropentafluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

290345 | — — Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034510 | — — — Chlorotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034515 | — — — Pentachlorofluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

29034520 | — — — Tetrachlorodifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034525 | — — — Heptachlorofluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034530 | — — — Hexachlorodifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034535 | — — — Pentachlorotrifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034540 | — — — Tetrachlorotetrafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034545 | — — — Trichloropentafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034550 | — — — Dichlorohexafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034555 | — — — Chloroheptafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034590 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290346 | — — Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | | | |

29034610 | — — — Bromochlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034620 | — — — Bromotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034690 | — — — Dibromotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034700 | — — Other perhalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290349 | — — Other | | | |

— — — Halogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034910 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034920 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— — — Halogenated only with fluorine and bromine | | | |

29034930 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034940 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29034980 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons | | | |

29035100 | — — 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane | 2,0 | Year 3 | |

290359 | — — Other | | | |

29035910 | — — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

29035930 | — — — Tetrabromocyclooctanes | 0,0 | Year 0 | |

29035990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons | | | |

29036100 | — — Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene | 2,0 | Year 3 | |

29036200 | — — Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 2,0 | Year 3 | |

290369 | — — Other | | | |

29036910 | — — — 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29036990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2904 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | | | |

29041000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 0,0 | Year 0 | |

29042000 | — Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 1,9 | Year 3 | |

290490 | — Other | | | |

29049020 | — — Sulphohalogenated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29049040 | — — Trichloronitromethane (chloropicrin) | 0,0 | Year 0 | |

29049085 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Saturated monohydric alcohols | | | |

29051100 | — — Methanol (methyl alcohol) | 3,5 | Year 0 | |

29051200 | — — Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051300 | — — Butan-1-ol (n-butyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

290514 | — — Other butanols | | | |

29051410 | — — — 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) | 1,1 | Year 3 | |

29051490 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051500 | — — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof | 2,0 | Year 3 | |

290516 | — — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof | | | |

29051610 | — — — 2-Ethylhexan-1-ol | 2,0 | Year 3 | |

29051620 | — — — Octan-2-ol | 0,0 | Year 0 | |

29051680 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051700 | — — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Unsaturated monohydric alcohols | | | |

290522 | — — Acyclic terpene alcohols | | | |

29052210 | — — — Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol | 2,0 | Year 3 | |

29052290 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290529 | — — Other | | | |

29052910 | — — — Allyl alcohol | 2,0 | Year 3 | |

29052990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Diols | | | |

29053100 | — — Ethylene glycol (ethanediol) | 3,5 | Year 3 | |

29053200 | — — Propylene glycol (propane-1,2-diol) | 3,5 | Year 3 | |

290539 | — — Other | | | |

29053910 | — — — 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) | 3,5 | Year 3 | |

29053920 | — — — Butane-1,3-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053930 | — — — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053980 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

— Other polyhydric alcohols | | | |

29054100 | — — 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) | 3,5 | Year 3 | |

29054200 | — — Pentaerythritol | 3,5 | Year 3 | |

29054300 | — — Mannitol | — | | |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | | | |

— — — In aqueous solution | | | |

29054411 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054419 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

29054491 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054499 | — — — — Other | — | | |

29054500 | — — Glycerol | 0,0 | Year 0 | |

290549 | — — Other | | | |

29054910 | — — — Triols; tetrols | 3,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No 2904 | | | |

29054951 | — — — — — With sulphohalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

29054959 | — — — — — Other | 3,1 | Year 3 | |

29054990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: | | | |

29055100 | — — Ethchlorvynol (INN) | 0,0 | Year 0 | |

290559 | — — Other: | | | |

29055910 | — — — Of monohydric alcohols | 2,0 | Year 0 | |

— — — Of polyhydric alcohols: | | | |

29055991 | — — — — 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol | 0,0 | Year 0 | |

29055999 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2906 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | | | |

29061100 | — — Menthol | 0,0 | Year 0 | |

29061200 | — — Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 0,0 | Year 0 | |

290613 | — — Sterols and inositols | | | |

29061310 | — — — Sterols | 0,0 | Year 0 | |

29061390 | — — — Inositols | 0,0 | Year 0 | |

29061400 | — — Terpineols | 0,0 | Year 0 | |

29061900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic | | | |

29062100 | — — Benzyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

29062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 | Phenols; phenol-alcohols | | | |

— Monophenols | | | |

29071100 | — — Phenol (hydroxybenzene) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29071200 | — — Cresols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29071300 | — — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29071400 | — — Xylenols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

290715 | — — Naphthols and their salts | | | |

29071510 | — — — 1-Naphthol | 0,0 | Year 0 | |

29071590 | — — — Other | 3,7 | Year 3 | |

29071900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Polyphenols | | | |

— Polyphenols; phenol-alcohols: | | | |

29072100 | — — Resorcinol and its salts | 0,0 | Year 0 | |

290722 | — — Hydroquinone (quinol) and its salts | | | |

29072210 | — — — Hydroquinone (quinol) | 2,0 | Year 3 | |

29072290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29072300 | — — 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2908 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols | | | |

29081000 | — Derivatives containing only halogen substituents and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29082000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29091100 | — — Diethyl ether | 2,0 | Year 3 | |

29091900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29092000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290930 | — Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29093010 | — — Diphenyl ether | 0,0 | Year 0 | |

— — Brominated derivatives | | | |

29093031 | — — — Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)benzene | 0,0 | Year 0 | |

29093035 | — — — 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | 0,0 | Year 0 | |

29093038 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29093090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29094100 | — — 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) | 2,0 | Year 3 | |

29094200 | — — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094300 | — — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094400 | — — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

290949 | — — Other | | | |

— — — Acyclic | | | |

29094911 | — — — — 2-(2-Chloroethoxy)ethanol | 0,0 | Year 0 | |

29094919 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29094990 | — — — Cyclic | 2,0 | Year 3 | |

290950 | — Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29095010 | — — Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium | 3,1 | Year 3 | |

29095090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29096000 | — Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

2910 | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29101000 | — Oxirane (ethylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29102000 | — Methyloxirane (propylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29103000 | — 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) | 0,0 | Year 0 | |

29109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29110000 | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

V.ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde | | | |

— Acyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29121100 | — — Methanal (formaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121200 | — — Ethanal (acetaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121300 | — — Butanal (butyraldehyde, normal isomer) | 0,0 | Year 0 | |

29121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29122100 | — — Benzaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29122900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29123000 | — Aldehyde-alcohols | 0,0 | Year 0 | |

— Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function | | | |

29124100 | — — Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) | 2,0 | Year 3 | |

29124200 | — — Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29124900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29125000 | — Cyclic polymers of aldehydes | 0,0 | Year 0 | |

29126000 | — Paraformaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29130000 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912 | 0,0 | Year 0 | |

VI.KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS

2914 | Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ketones without other oxygen function | | | |

29141100 | — — Acetone | 2,0 | Year 3 | |

29141200 | — — Butanone (methyl ethyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29141300 | — — 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

291419 | — — Other | | | |

29141910 | — — — 5-Methylhexan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29141990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function | | | |

29142100 | — — Camphor | 2,0 | Year 3 | |

29142200 | — — Cyclohexanone and methylcyclohexanones | 1,9 | Year 3 | |

29142300 | — — Ionones and methylionones | 0,0 | Year 0 | |

29142900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic ketones without other oxygen function | | | |

29143100 | — — Phenylacetone (phenylpropan-2-one) | 0,0 | Year 0 | |

29143900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291440 | — Ketone-alcohols and ketone-aldehydes | | | |

29144010 | — — 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) | 0,0 | Year 0 | |

29144090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29145000 | — Ketone-phenols and ketones with other oxygen function | 0,0 | Year 0 | |

— Quinones | | | |

29146100 | — — Anthraquinone | 0,0 | Year 0 | |

291469 | — — Other | | | |

29146910 | — — — 1,4-Naphthoquinone | 0,0 | Year 0 | |

29146990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291470 | — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29147010 | — — 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone (musk ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29147090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VII.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Formic acid, its salts and esters | | | |

29151100 | — — Formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151200 | — — Salts of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151300 | — — Esters of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

— Acetic acid and its salts; acetic anhydride | | | |

29152100 | — — Acetic acid | 4,3 | Year 3 | |

29152200 | — — Sodium acetate | 3,9 | Year 3 | |

29152300 | — — Cobalt acetates | 3,1 | Year 3 | |

29152400 | — — Acetic anhydride | 2,0 | Year 3 | |

29152900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Esters of acetic acid | | | |

29153100 | — — Ethyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153200 | — — Vinyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153300 | — — n-Butyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153400 | — — Isobutyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153500 | — — 2-Ethoxyethyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

291539 | — — Other | | | |

29153910 | — — — Propyl acetate and isopropyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153930 | — — — Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates | 2,0 | Year 3 | |

29153950 | — — — p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol | 2,0 | Year 3 | |

29153990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29154000 | — Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

29155000 | — Propionic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291560 | — Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters | | | |

— — Butanoic acids and their salts and esters: | | | |

29156011 | — — — 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | 0,0 | Year 0 | |

29156019 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29156090 | — — Pentanoic acids and their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

291570 | — Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters | | | |

29157015 | — — Palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157020 | — — Salts and esters of palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157025 | — — Stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157030 | — — Salts of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157080 | — — Esters of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

291590 | — Other | | | |

29159010 | — — Lauric acid | 2,0 | Year 3 | |

29159020 | — — Chloroformates | 2,0 | Year 3 | |

29159080 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2916 | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

291611 | — — Acrylic acid and its salts | | | |

29161110 | — — — Acrylic acid | 2,2 | Year 3 | |

29161190 | — — — Salts of acrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

291612 | — — Esters of acrylic acid | | | |

29161210 | — — — Methyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161220 | — — — Ethyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29161300 | — — Methacrylic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

291614 | — — Esters of methacrylic acid | | | |

29161410 | — — — Methyl methacrylate | 2,2 | Year 3 | |

29161490 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29161500 | — — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291619 | — — Other | | | |

29161910 | — — — Undecenoic acids and their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29161930 | — — — Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) | 0,0 | Year 0 | |

29161940 | — — — Crotonic acid | 0,0 | Year 0 | |

29161980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29162000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29163100 | — — Benzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291632 | — — Benzoyl peroxide and benzoyl chloride | | | |

29163210 | — — — Benzoyl peroxide | 0,0 | Year 0 | |

29163290 | — — — Benzoyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

29163400 | — — Phenylacetic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29163500 | — — Esters of phenylacetic acid | 0,0 | Year 0 | |

29163900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2917 | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29171100 | — — Oxalic acid, its salts and esters | 3,0 | Year 3 | |

291712 | — — Adipic acid, its salts and esters | | | |

29171210 | — — — Adipic acid and its salts | 2,9 | Year 3 | |

29171290 | — — — Esters of adipic acid | 0,0 | Year 0 | |

291713 | — — Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters | | | |

29171310 | — — — Sebacic acid | 0,0 | Year 0 | |

29171390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29171400 | — — Maleic anhydride | 2,2 | Year 3 | |

291719 | — — Other | | | |

29171910 | — — — Malonic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29171990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29172000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29173100 | — — Dibutyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173200 | — — Dioctyl orthophthalates | 2,9 | Year 3 | |

29173300 | — — Dinonyl or didecyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173400 | — — Other esters of orthophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173500 | — — Phthalic anhydride | 2,9 | Year 3 | |

29173600 | — — Terephthalic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29173700 | — — Dimethyl terephthalate | 0,0 | Year 0 | |

291739 | — — Other | | | |

— — — Brominated derivatives | | | |

29173911 | — — — — Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29173930 | — — — — Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173940 | — — — — Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of terephthaloyl dichloride | 0,0 | Year 0 | |

29173950 | — — — — Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173960 | — — — — Tetrachlorophthalic anhydride | 0,0 | Year 0 | |

29173970 | — — — — Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate | 0,0 | Year 0 | |

29173980 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2918 | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29181100 | — — Lactic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181200 | — — Tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181300 | — — Salts and esters of tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181400 | — — Citric acid | 4,3 | Year 3 | |

29181500 | — — Salts and esters of citric acid | 3,0 | Year 3 | |

29181600 | — — Gluconic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291819 | — — Other | | | |

29181930 | — — — Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181940 | — — — 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | 0,0 | Year 0 | |

29181980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29182100 | — — Salicylic acid and its salts | 2,2 | Year 3 | |

29182200 | — — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters | 4,1 | Year 3 | |

291823 | — — Other esters of salicylic acid and their salts | | | |

29182310 | — — — Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) | 0,0 | Year 0 | |

29182390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291829 | — — Other | | | |

29182910 | — — — Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters | 2,2 | Year 3 | |

29182930 | — — — 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182950 | — — — Gallic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29183000 | — Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

291890 | — Other | | | |

29189010 | — — 2,6-Dimethoxybenzoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29189020 | — — Dicamba (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29189030 | — — Sodium phenoxyacetate | 0,0 | Year 0 | |

29189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VIII.ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

291900 | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29190010 | — Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate | 0,0 | Year 0 | |

29190090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2920 | Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: | | | |

29201000 | — Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

292090 | — Other | | | |

29209010 | — — Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29209020 | — — Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209030 | — — Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) | 0,0 | Year 0 | |

29209040 | — — Triethyl phosphite | 0,0 | Year 0 | |

29209050 | — — Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209085 | — — Other products | 0,0 | Year 0 | |

IX.NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 | Amine-function compounds | | | |

— Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292111 | — — Methylamine, di-or trimethylamine and their salts | | | |

29211110 | — — — Methylamine, di-or trimethylamine | 4,1 | Year 3 | |

29211190 | — — — Salts | 4,1 | Year 3 | |

29211200 | — — Diethylamine and its salts | 2,2 | Year 3 | |

292119 | — — Other | | | |

29211910 | — — — Triethylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211930 | — — — Isopropylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211940 | — — — 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0,0 | Year 0 | |

29211980 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29212100 | — — Ethylenediamine and its salts | 2,5 | Year 3 | |

29212200 | — — Hexamethylenediamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29212900 | — — Other | 2,5 | Year 3 | |

292130 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives; salts thereof | | | |

29213010 | — — Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts | 2,8 | Year 3 | |

29213091 | — — Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) | 0,0 | Year 0 | |

29213099 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29214100 | — — Aniline and its salts | 4,1 | Year 3 | |

292142 | — — Aniline derivatives and their salts | | | |

29214210 | — — — Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their salts | 4,1 | Year 3 | |

29214290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29214300 | — — Toluidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214400 | — — Diphenylamine and its derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214500 | — — 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214600 | — — Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

292149 | — — Other: | | | |

29214910 | — — — Xylidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292151 | — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof | | | |

— — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof | | | |

29215111 | — — — — m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29215190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

292159 | — — Other | | | |

29215910 | — — — m-Phenylenebis(methylamine) | 0,0 | Year 0 | |

29215920 | — — — 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline | 0,0 | Year 0 | |

29215930 | — — — 4,4′-Bi-o-toluidine | 0,0 | Year 0 | |

29215940 | — — — 1,8-Naphthylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

2922 | Oxygen-function amino-compounds: | | | |

— Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29221100 | — — Monoethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29221200 | — — Diethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

292213 | — — Triethanolamine and its salts | | | |

29221310 | — — — Triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221390 | — — — Salts of triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221400 | — — Dextropropoxyphene (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292219 | — — Other: | | | |

29221910 | — — — N-Ethyldiethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221920 | — — — 2,2′-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) | 3,0 | Year 3 | |

29221980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29222100 | — — Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222200 | — — Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: | | | |

29223100 | — — Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29223900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: | | | |

29224100 | — — Lysine and its esters; salts thereof | 2,8 | Year 3 | |

29224200 | — — Glutamic acid and its salts | 4,7 | Year 0 | |

29224300 | — — Anthranilic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29224400 | — — Tilidine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292249 | — — Other: | | | |

29224910 | — — — Glycine | 3,0 | Year 3 | |

29224920 | — — — ß-Alanine | 0,0 | Year 0 | |

29224995 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

29225000 | — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function | 3,0 | Year 3 | |

2923 | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: | | | |

29231000 | — Choline and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29232000 | — Lecithins and other phosphoaminolipids | 0,0 | Year 0 | |

29239000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2924 | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid: | | | |

— Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29241100 | — — Meprobamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29241900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof | | | |

292421 | — — Ureines and their derivatives; salts thereof | | | |

29242110 | — — — Isoproturon (ISO) | 2,2 | Year 3 | |

29242190 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29242300 | — — 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29242400 | — — Ethinamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292429 | — — Other: | | | |

29242910 | — — — Lidocaine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29242930 | — — — Paracetamol (INN) | 3,0 | Year 3 | |

29242995 | — — — Other | 2,2 | Year 0 | |

2925 | Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds: | | | |

— Imides and their derivatives; salts thereof: | | | |

29251100 | — — Saccharin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29251200 | — — Glutethimide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292519 | — — Other: | | | |

29251910 | — — — 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-ethylenediphthalimide | 0,0 | Year 0 | |

29251930 | — — — N,N′-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) | 0,0 | Year 0 | |

29251995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29252000 | — Imines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

2926 | Nitrile-function compounds | | | |

29261000 | — Acrylonitrile | 4,3 | Year 3 | |

29262000 | — 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) | 0,0 | Year 0 | |

29263000 | — Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane). | 0,0 | Year 0 | |

292690 | — Other: | | | |

29269020 | — — Isophthalonitrile | 0,0 | Year 0 | |

29269095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29270000 | Diazo-, azo-or azoxy-compounds | 2,2 | Year 3 | |

292800 | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine | | | |

29280010 | — N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine | 0,0 | Year 0 | |

29280090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2929 | Compounds with other nitrogen function | | | |

292910 | — Isocyanates | | | |

29291010 | — — Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) | 2,9 | Year 3 | |

29291090 | — — Other | 2,9 | Year 3 | |

29299000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

X.ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 | Organo-sulphur compounds | | | |

29301000 | — Dithiocarbonates (xanthates) | 0,0 | Year 0 | |

29302000 | — Thiocarbamates and dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

29303000 | — Thiuram mono-, di-or tetrasulphides | 0,0 | Year 0 | |

293040 | — Methionine | | | |

29304010 | — — Methionine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29304090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293090 | — Other | | | |

29309012 | — — Cysteine | 3,0 | Year 3 | |

29309014 | — — Cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309016 | — — Derivatives of cysteine or cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309020 | — — Thiodiglycol (INN) (2,2′-thiodiethanol) | 3,0 | Year 3 | |

29309030 | — — DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid | 0,0 | Year 0 | |

29309040 | — — 2,2′-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 0,0 | Year 0 | |

29309050 | — — Mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29309070 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293100 | Other organo-inorganic compounds | | | |

29310010 | — Dimethyl methylphosphonate | 0,0 | Year 0 | |

29310020 | — Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) | 0,0 | Year 0 | |

29310030 | — Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) | 0,0 | Year 0 | |

29310095 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2932 | Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29321100 | — — Tetrahydrofuran | 0,0 | Year 0 | |

29321200 | — — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) | 3,0 | Year 3 | |

29321300 | — — Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol | 3,0 | Year 3 | |

29321900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactones | | | |

29322100 | — — Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins | 3,0 | Year 3 | |

293229 | — — Other lactones | | | |

29322910 | — — — Phenolphthalein | 0,0 | Year 0 | |

29322920 | — — — 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29322930 | — — — 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322940 | — — — 6′-(N-Ethyl-p-toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322950 | — — — Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29322980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

29329100 | — — Isosafrole | 0,0 | Year 0 | |

29329200 | — — 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29329300 | — — Piperonal | 0,0 | Year 0 | |

29329400 | — — Safrole | 0,0 | Year 0 | |

29329500 | — — Tetrahydrocannabinols (all isomers) | 0,0 | Year 0 | |

293299 | — — Other: | | | |

29329910 | — — — Benzofuran (coumarone) | 0,0 | Year 0 | |

29329950 | — — — Epoxides with a four-membered ring | 0,0 | Year 0 | |

29329970 | — — — Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29329995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

293311 | — — Phenazone (antipyrin) and its derivatives | | | |

29331110 | — — — Propyphenazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293319 | — — Other | | | |

29331910 | — — — Phenylbutazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29332100 | — — Hydantoin and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293329 | — — Other | | | |

29332910 | — — — Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29333100 | — — Pyridine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333200 | — — Piperidine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333300 | — — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293339 | — — Other: | | | |

29333910 | — — — Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29333920 | — — — 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333925 | — — — 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29333935 | — — — 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29333940 | — — — 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 0,0 | Year 0 | |

29333945 | — — — 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333950 | — — — Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 0,0 | Year 0 | |

29333955 | — — — 4-Methylpyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333999 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: | | | |

29334100 | — — Levorphanol (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293349 | — — Other: | | | |

29334910 | — — — Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29334930 | — — — Dextromethorphan (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29334990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: | | | |

29335200 | — — Malonylurea (barbituric acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293353 | — — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof: | | | |

29335310 | — — — Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29335390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29335400 | — — Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29335500 | — — Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293359 | — — Other: | | | |

29335910 | — — — Diazinon (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29335920 | — — — 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) | 0,0 | Year 0 | |

29335995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29336100 | — — Melamine | 3,0 | Year 3 | |

293369 | — — Other | | | |

29336910 | — — — Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336920 | — — — Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336930 | — — — 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol | 0,0 | Year 0 | |

29336980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactams: | | | |

29337100 | — — 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) | 0,0 | Year 0 | |

29337200 | — — Clobazam (INN) and methyprylon (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29337900 | — — Other lactams | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293391 | — — Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof: | | | |

29339110 | — — — Chlordiazepoxide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29339190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293399 | — — Other: | | | |

29339910 | — — — Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) | 0,0 | Year 0 | |

29339920 | — — — Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine (azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29339930 | — — — Monoazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339940 | — — — Diazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339950 | — — — 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 0,0 | Year 0 | |

29339990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2934 | Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: | | | |

29341000 | — Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | 0,0 | Year 0 | |

293420 | — Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29342020 | — — Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29342080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293430 | — Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29343010 | — — Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29343090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

29349100 | — — Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293499 | — — Other: | | | |

29349910 | — — — Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates | 0,0 | Year 0 | |

29349920 | — — — Furazolidone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29349930 | — — — 7-Aminocephalosporanic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349940 | — — — Salts and esters of (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349950 | — — — 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide | 0,0 | Year 0 | |

29349990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293500 | Sulphonamides | | | |

29350010 | — 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide | 0,0 | Year 0 | |

29350020 | — Metosulam (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29350090 | — Other | 3,0 | Year 3 | |

XI.PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 | Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent | | | |

29361000 | — Provitamins, unmixed | 0,0 | Year 0 | |

— Vitamins and their derivatives, unmixed | | | |

29362100 | — — Vitamins A and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362200 | — — Vitamin B1 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362300 | — — Vitamin B2 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362400 | — — D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362500 | — — Vitamin B6 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362600 | — — Vitamin B12 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362700 | — — Vitamin C and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362800 | — — Vitamin E and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293629 | — — Other vitamins and their derivatives | | | |

29362910 | — — — Vitamin B9 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362930 | — — — Vitamin H and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293690 | — Other, including natural concentrates | | | |

— — Natural concentrates of vitamins | | | |

29369011 | — — — Natural concentrates of vitamins A + D | 0,0 | Year 0 | |

29369019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29369090 | — — Intermixtures, whether or not in any solvent | 0,0 | Year 0 | |

2937 | Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: | | | |

— Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29371100 | — — Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29371200 | — — Insulin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29372100 | — — Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 0,0 | Year 0 | |

29372200 | — — Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 0,0 | Year 0 | |

29372300 | — — Oestrogens and progestogens | 0,0 | Year 0 | |

29372900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29373100 | — — Epinephrine | 0,0 | Year 0 | |

29373900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29374000 | — Amino-acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29375000 | — Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29379000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES

2938 | Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

29381000 | — Rutoside (rutin) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293890 | — Other | | | |

29389010 | — — Digitalis glycosides | 0,0 | Year 0 | |

29389030 | — — Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates | 0,0 | Year 0 | |

29389090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2939 | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: | | | |

— Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof: | | | |

29391100 | — — Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof | | | |

293921 | — — Quinine and its salts | | | |

29392110 | — — — Quinine and quinine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

29392190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29392900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29393000 | — Caffeine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

— Ephedrines and their salts: | | | |

29394100 | — — Ephedrine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394200 | — — Pseudoephedrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394300 | — — Cathine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29395100 | — — Fenetylline (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29395900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof | | | |

29396100 | — — Ergometrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396200 | — — Ergotamine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396300 | — — Lysergic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293991 | — — Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof: | | | |

— — — Cocaine and its salts: | | | |

29399111 | — — — — Crude cocaine | 0,0 | Year 0 | |

29399119 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29399190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293999 | — — Other: | | | |

29399910 | — — — Emetine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29399990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.OTHER ORGANIC COMPOUNDS

294000 | Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939 | | | |

29400010 | — Rhamnose, raffinose and mannose | 0,0 | Year 0 | |

29400090 | — Other | 3,7 | Year 3 | |

2941 | Antibiotics | | | |

294110 | — Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | | | |

29411010 | — — Amoxicillin (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29411020 | — — Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29411090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

294120 | — Streptomycins and their derivatives; salts thereof | | | |

29412030 | — — Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates | 0,0 | Year 0 | |

29412080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29413000 | — Tetracyclines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29414000 | — Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29415000 | — Erythromycin and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29419000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29420000 | Other organic compounds | 0,0 | Year 0 | |

30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | | |

3001 | Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included | | | |

300110 | — Glands and other organs, dried, whether or not powdered | | | |

30011010 | — — Powdered | 0,0 | Year 0 | |

30011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300120 | — Extracts of glands or other organs or of their secretions | | | |

30012010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300190 | — Other | | | |

30019010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30019091 | — — — Heparin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

30019099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products | | | |

300210 | — Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes | | | |

30021010 | — — Antisera | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30021091 | — — — Haemoglobin, blood globulins and serum globulins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

30021095 | — — — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30021099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30022000 | — Vaccines for human medicine | 0,0 | Year 0 | |

30023000 | — Vaccines for veterinary medicine | 0,0 | Year 0 | |

300290 | — Other | | | |

30029010 | — — Human blood | 0,0 | Year 0 | |

30029030 | — — Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses | 0,0 | Year 0 | |

30029050 | — — Cultures of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

30029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3003 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | | | |

30031000 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

30032000 | — Containing other antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

30033100 | — — Containing insulin | 0,0 | Year 0 | |

30033900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30034000 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 2937 or antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

300390 | — Other | | | |

30039010 | — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3004 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale: | | | |

300410 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | | | |

30041010 | — — Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure | 0,0 | Year 0 | |

30041090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300420 | — Containing other antibiotics | | | |

30042010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

300431 | — — Containing insulin | | | |

30043110 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300432 | — — Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

30043210 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300439 | — — Other: | | | |

30043910 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300440 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 2937 or antibiotics | | | |

30044010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30044090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300450 | — Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936 | | | |

30045010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300490 | — Other | | | |

— — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | | | |

30049011 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30049091 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3005 | Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes | | | |

30051000 | — Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer | 0,0 | Year 0 | |

300590 | — Other | | | |

30059010 | — — Wadding and articles of wadding | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of textile materials | | | |

30059031 | — — — — Gauze and articles of gauze | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

30059051 | — — — — — Of non-woven fabrics | 0,0 | Year 0 | |

30059055 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30059099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3006 | Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter | | | |

300610 | — Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics | | | |

30061010 | — — Sterile surgical catgut | 0,0 | Year 0 | |

30061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30062000 | — Blood-grouping reagents | 0,0 | Year 0 | |

30063000 | — Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient | 0,0 | Year 0 | |

30064000 | — Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements | 0,0 | Year 0 | |

30065000 | — First-aid boxes and kits | 0,0 | Year 0 | |

300660 | — Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 2937 or on spermicides: | | | |

— — Based on hormones or on other products of heading 2937: | | | |

30066011 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30066019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30066090 | — — Based on spermicides | 0,0 | Year 0 | |

30067000 | — Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments | 0,0 | Year 0 | |

30068000 | — Waste pharmaceuticals | 0,0 | Year 0 | |

31 | FERTILIZERS | | | |

31010000 | Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products | 0,0 | Year 0 | |

3102 | Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous | | | |

310210 | — Urea, whether or not in aqueous solution | | | |

31021010 | — — Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product | 7,4 | Year 0 | |

31021090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

— Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate | | | |

31022100 | — — Ammonium sulphate | 6,5 | Year 0 | |

31022900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310230 | — Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution | | | |

31023010 | — — In aqueous solution | 6,5 | Year 3 | |

31023090 | — — Other | 6,5 | Year 3 | |

310240 | — Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilizing substances | | | |

31024010 | — — With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

31024090 | — — With a nitrogen content exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

310250 | — Sodium nitrate | | | |

31025010 | — — Natural sodium nitrate | 0,0 | Year 0 | |

31025090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31026000 | — Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 6,5 | Year 0 | |

31027000 | — Calcium cyanamide | 6,5 | Year 0 | |

31028000 | — Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution | 6,5 | Year 0 | |

31029000 | — Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings | 6,5 | Year 0 | |

3103 | Mineral or chemical fertilizers, phosphatic | | | |

310310 | — Superphosphates | | | |

31031010 | — — Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide | 4,8 | Year 0 | |

31031090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

31032000 | — Basic slag | 0,0 | Year 0 | |

31039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3104 | Mineral or chemical fertilizers, potassic | | | |

31041000 | — Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts | 0,0 | Year 0 | |

310420 | — Potassium chloride | | | |

31042010 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042050 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but not exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042090 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31043000 | — Potassium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

31049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3105 | Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | | | |

31051000 | — Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | 6,5 | Year 0 | |

310520 | — Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | | | |

31052010 | — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31052090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31053000 | — Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

31054000 | — Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

— Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus | | | |

31055100 | — — Containing nitrates and phosphates | 6,5 | Year 0 | |

31055900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310560 | — Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium | | | |

31056010 | — — Potassic superphosphates | 3,2 | Year 0 | |

31056090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

310590 | — Other | | | |

31059010 | — — Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

31059091 | — — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31059099 | — — — Other | 3,2 | Year 0 | |

32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS | | | |

3201 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

32011000 | — Quebracho extract | 0,0 | Year 0 | |

32012000 | — Wattle extract | 3,0 | Year 3 | |

320190 | — Other | | | |

32019020 | — — Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract | 5,8 | Year 3 | |

32019090 | — — Other | 5,3 | Year 0 | |

3202 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning | | | |

32021000 | — Synthetic organic tanning substances | 0,0 | Year 0 | |

32029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin | | | |

— Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon | | | |

32030011 | — — Black cutch (Acacia catechu) | 0,0 | Year 0 | |

32030019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32030090 | — Colouring matter of animal origin and preparations based thereon | 0,0 | Year 0 | |

3204 | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in note 3 to this chapter | | | |

32041100 | — — Disperse dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041200 | — — Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041300 | — — Basic dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041400 | — — Direct dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041500 | — — Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041600 | — — Reactive dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041700 | — — Pigments and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041900 | — — Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings 320411 to 320419 | 2,2 | Year 3 | |

32042000 | — Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents | 2,1 | Year 3 | |

32049000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

32050000 | Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes | 0,0 | Year 0 | |

3206 | Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Pigments and preparations based on titanium dioxide | | | |

32061100 | — — Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight | 2,5 | Year 3 | |

32061900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32062000 | — Pigments and preparations based on chromium compounds | 3,0 | Year 3 | |

32063000 | — Pigments and preparations based on cadmium compounds | 3,0 | Year 3 | |

— Other colouring matter and other preparations | | | |

32064100 | — — Ultramarine and preparations based thereon | 3,0 | Year 3 | |

32064200 | — — Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide | 3,0 | Year 3 | |

32064300 | — — Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and ferricyanides) | 3,0 | Year 3 | |

320649 | — — Other | | | |

32064910 | — — — Magnetite | 0,0 | Year 0 | |

32064990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32065000 | — Inorganic products of a kind used as luminophores | 1,8 | Year 3 | |

3207 | Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32071000 | — Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320720 | — Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations | | | |

32072010 | — — Engobes (slips) | 0,0 | Year 0 | |

32072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32073000 | — Liquid lustres and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320740 | — Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32074010 | — — Glass of the variety known as "enamel" glass | 0,0 | Year 0 | |

32074020 | — — Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding 3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

32074030 | — — Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more of silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

32074080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3208 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

320810 | — Based on polyesters | | | |

32081010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320820 | — Based on acrylic or vinyl polymers | | | |

32082010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32082090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320890 | — Other | | | |

— — Solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

32089011 | — — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089013 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

32089091 | — — — Based on synthetic polymers | 0,0 | Year 0 | |

32089099 | — — — Based on chemically modified natural polymers | 0,0 | Year 0 | |

3209 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | | | |

32091000 | — Based on acrylic or vinyl polymers | 0,0 | Year 0 | |

32099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather | | | |

32100010 | — Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) | 0,0 | Year 0 | |

32100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

32110000 | Prepared driers | 0,0 | Year 0 | |

3212 | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | | | |

321210 | — Stamping foils | | | |

32121010 | — — With a basis of base metal | 0,0 | Year 0 | |

32121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321290 | — Other | | | |

— — Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels) | | | |

32129010 | — — — Pearl essence | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

32129031 | — — — — With a basis of aluminium powder | 0,0 | Year 0 | |

32129039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32129090 | — — Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

3213 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings | | | |

32131000 | — Colours in sets | 0,0 | Year 0 | |

32139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3214 | Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like | | | |

321410 | — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings | | | |

32141010 | — — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics | 0,0 | Year 0 | |

32141090 | — — Painters' fillings | 0,0 | Year 0 | |

32149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | | | |

— Printing ink | | | |

32151100 | — — Black | 0,0 | Year 0 | |

32151900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321590 | — Other | | | |

32159010 | — — Writing or drawing ink | 0,0 | Year 0 | |

32159080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS | | | |

3301 | Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils | | | |

— Essential oils of citrus fruit | | | |

330111 | — — Of bergamot | | | |

33011110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330112 | — — Of orange | | | |

33011210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330113 | — — Of lemon | | | |

33011310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330114 | — — Of lime | | | |

33011410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330119 | — — Other | | | |

33011910 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011990 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— Essential oils other than those of citrus fruit | | | |

330121 | — — Of geranium | | | |

33012110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330122 | — — Of jasmin | | | |

33012210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330123 | — — Of lavender or of lavandin | | | |

33012310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330124 | — — Of peppermint (Mentha piperita) | | | |

33012410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330125 | — — Of other mints | | | |

33012510 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012590 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330126 | — — Of vetiver | | | |

33012610 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012690 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330129 | — — Other | | | |

— — — Of clove, niaouli and ylang-ylang | | | |

33012911 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012931 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

33012961 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012991 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33013000 | — Resinoids | 0,0 | Year 0 | |

330190 | — Other | | | |

33019010 | — — Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils | 0,0 | Year 0 | |

— — Extracted oleoresins | | | |

33019021 | — — — Of liquorice and hops | 0,0 | Year 0 | |

33019030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3302 | Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | | | |

330210 | — Of a kind used in the food or drink industries | | | |

— — Of a kind used in the drink industries | | | |

— — — Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage | | | |

33021010 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

33021021 | — — — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 0,0 | Year 0 | |

33021029 | — — — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

33021040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33021090 | — — Of a kind used in the food industries | 0,0 | Year 0 | |

330290 | — Other | | | |

33029010 | — — Alcoholic solutions | 0,0 | Year 0 | |

33029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

330300 | Perfumes and toilet waters | | | |

33030010 | — Perfumes | 0,0 | Year 0 | |

33030090 | — Toilet waters | 0,0 | Year 0 | |

3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations | | | |

33041000 | — Lip make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33042000 | — Eye make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33043000 | — Manicure or pedicure preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

33049100 | — — Powders, whether or not compressed | 0,0 | Year 0 | |

33049900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3305 | Preparations for use on the hair | | | |

33051000 | — Shampoos | 0,0 | Year 0 | |

33052000 | — Preparations for permanent waving or straightening | 0,0 | Year 0 | |

33053000 | — Hair lacquers | 0,0 | Year 0 | |

330590 | — Other | | | |

33059010 | — — Hair lotions | 0,0 | Year 0 | |

33059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3306 | Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages | | | |

33061000 | — Dentifrices | 0,0 | Year 0 | |

33062000 | — Yarn used to clean between the teeth (dental floss) | 0,0 | Year 0 | |

33069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3307 | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties | | | |

33071000 | — Pre-shave, shaving or after-shave preparations | 0,0 | Year 0 | |

33072000 | — Personal deodorants and antiperspirants | 0,0 | Year 0 | |

33073000 | — Perfumed bath salts and other bath preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites | | | |

33074100 | — — "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning | 0,0 | Year 0 | |

33074900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34 | SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, "DENTAL WAXES" AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER | | | |

3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: | | | |

— Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | | | |

34011100 | — — For toilet use (including medicated products) | 0,0 | Year 0 | |

34011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340120 | — Soap in other forms: | | | |

34012010 | — — Flakes, wafers, granules or powders | 0,0 | Year 0 | |

34012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34013000 | — Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap | 0,0 | Year 0 | |

3402 | Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 | | | |

— Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale | | | |

340211 | — — Anionic | | | |

34021110 | — — — Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than 50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)] | 0,0 | Year 0 | |

34021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34021200 | — — Cationic | 0,0 | Year 0 | |

34021300 | — — Non-ionic | 0,0 | Year 0 | |

34021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340220 | — Preparations put up for retail sale | | | |

34022020 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34022090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

340290 | — Other | | | |

34029010 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34029090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

3403 | Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | | | |

34031100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340319 | — — Other | | | |

34031910 | — — — Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals but not as the basic constituent | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

34031991 | — — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34031999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

34039100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340399 | — — Other | | | |

34039910 | — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34039990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3404 | Artificial waxes and prepared waxes: | | | |

34041000 | — Of chemically modified lignite | 0,0 | Year 0 | |

34042000 | — Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) | 0,0 | Year 0 | |

340490 | — Other | | | |

34049010 | — — Prepared waxes, including sealing waxes | 0,0 | Year 0 | |

34049090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3405 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404 | | | |

34051000 | — Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather | 0,0 | Year 0 | |

34052000 | — Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork | 0,0 | Year 0 | |

34053000 | — Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34054000 | — Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 0,0 | Year 0 | |

340590 | — Other | | | |

34059010 | — — Metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340600 | Candles, tapers and the like | | | |

— Candles | | | |

34060011 | — — Plain, not perfumed | 0,0 | Year 0 | |

34060019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34070000 | Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate) | 0,0 | Year 0 | |

35 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES | | | |

3501 | Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues | | | |

350110 | — Casein | | | |

35011010 | — — For the manufacture of regenerated textile fibres | 0,0 | Year 0 | |

35011050 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder | 0,0 | Year 0 | |

35011090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

350190 | — Other | | | |

35019010 | — — Casein glues | 4,8 | Year 4 | |

35019090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

3502 | Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives | | | |

— Egg albumin | | | |

350211 | — — Dried | | | |

35021110 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021190 | — — — Other | — | | |

350219 | — — Other | | | |

35021910 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021990 | — — — Other | — | | |

350220 | — Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins | | | |

35022010 | — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

35022091 | — — — Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) | — | | |

35022099 | — — — Other | — | | |

350290 | — Other | | | |

— — Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin) | | | |

35029020 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35029070 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

35029090 | — — Albuminates and other albumin derivatives | 0,0 | Year 0 | |

350300 | Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501 | | | |

35030010 | — Gelatin and derivatives thereof | 0,0 | Year 0 | |

35030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

35040000 | Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed | 0,0 | Year 0 | |

3505 | Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches | | | |

350510 | — Dextrins and other modified starches | | | |

35051010 | — — Dextrins | — | | |

— — Other modified starches | | | |

35051050 | — — — Starches, esterified or etherified | 0,0 | Year 0 | |

35051090 | — — — Other | — | | |

350520 | — Glues | | | |

35052010 | — — Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052030 | — — Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052050 | — — Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052090 | — — Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | | | |

35061000 | — Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

35069100 | — — Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber | 0,0 | Year 0 | |

35069900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3507 | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included | | | |

35071000 | — Rennet and concentrates thereof | 2,2 | Year 3 | |

350790 | — Other | | | |

35079010 | — — Lipoprotein lipase | 0,0 | Year 0 | |

35079020 | — — Aspergillus alkaline protease | 0,0 | Year 0 | |

35079090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

36 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS | | | |

36010000 | Propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

360300 | Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators | | | |

36030010 | — Safety fuses; detonating fuses | 0,0 | Year 0 | |

36030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3604 | Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles | | | |

36041000 | — Fireworks | 0,0 | Year 0 | |

36049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

36050000 | Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 | 0,0 | Year 0 | |

3606 | Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter | | | |

36061000 | — Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 | 0,0 | Year 0 | |

360690 | — Other | | | |

36069010 | — — Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms | 0,0 | Year 0 | |

36069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | | | |

3701 | Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | | | |

370110 | — For X-ray | | | |

37011010 | — — For medical, dental or veterinary use | 0,0 | Year 0 | |

37011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37012000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

37013000 | — Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

37019100 | — — For colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3702 | Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed | | | |

37021000 | — For X-ray | 0,0 | Year 0 | |

37022000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm | | | |

370231 | — — For colour photography (polychrome) | | | |

37023110 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a length exceeding 30 m | | | |

37023191 | — — — — Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of instant-picture film-packs | 0,0 | Year 0 | |

37023199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370232 | — — Other, with silver halide emulsion | | | |

— — — Of a width not exceeding 35 mm | | | |

37023211 | — — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023219 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37023231 | — — — — Microfilm | 0,0 | Year 0 | |

37023251 | — — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023290 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm | | | |

37024100 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37024200 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography | 0,0 | Year 0 | |

37024300 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m | 0,0 | Year 0 | |

37024400 | — — Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, for colour photography (polychrome) | | | |

37025100 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | 0,0 | Year 0 | |

370252 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m | | | |

37025210 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025290 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025300 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides | 0,0 | Year 0 | |

370254 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides | | | |

37025410 | — — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025490 | — — — Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025500 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

370256 | — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37025610 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025690 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

370291 | — — Of a width not exceeding 16 mm: | | | |

37029120 | — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370293 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m | | | |

37029310 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370294 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | | | |

37029410 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37029500 | — — Of a width exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

3703 | Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed | | | |

37031000 | — In rolls of a width exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

370320 | — Other, for colour photography (polychrome) | | | |

37032010 | — — For photographs obtained from reversal type film | 0,0 | Year 0 | |

37032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370390 | — Other | | | |

37039010 | — — Sensitized with silver or platinum salts | 0,0 | Year 0 | |

37039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370400 | Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed | | | |

37040010 | — Plates and film | 0,0 | Year 0 | |

37040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3705 | Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film | | | |

37051000 | — For offset reproduction | 0,0 | Year 0 | |

37052000 | — Microfilms | 0,0 | Year 0 | |

37059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3706 | Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track | | | |

370610 | — Of a width of 35 mm or more | | | |

37061010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37061091 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

37061099 | — — — Other positives | 0,0 | Year 0 | |

370690 | — Other | | | |

37069010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37069031 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other positives | | | |

37069051 | — — — — Newsreels | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, of a width of | | | |

37069091 | — — — — — Less than 10 mm | 0,0 | Year 0 | |

37069099 | — — — — — 10 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

3707 | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | | | |

37071000 | — Sensitising emulsions | 0,0 | Year 0 | |

370790 | — Other | | | |

— — Developers and fixers | | | |

— — — For colour photography (polychrome) | | | |

37079011 | — — — — For photographic film and plates | 0,0 | Year 0 | |

37079019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | | | |

3801 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | | | |

38011000 | — Artificial graphite | 0,0 | Year 0 | |

380120 | — Colloidal or semi-colloidal graphite | | | |

38012010 | — — Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite | 0,0 | Year 0 | |

38012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38013000 | — Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings | 0,0 | Year 0 | |

38019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3802 | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black | | | |

38021000 | — Activated carbon | 0,0 | Year 0 | |

38029000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

380300 | Tall oil, whether or not refined | | | |

38030010 | — Crude | 0,0 | Year 0 | |

38030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380400 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803 | | | |

38040010 | — Concentrated sulphite lye | 0,0 | Year 0 | |

38040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3805 | Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent | | | |

380510 | — Gum, wood or sulphate turpentine oils | | | |

38051010 | — — Gum turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051030 | — — Wood turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051090 | — — Sulphate turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38052000 | — Pine oil | 0,0 | Year 0 | |

38059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3806 | Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums | | | |

380610 | — Rosin and resin acids | | | |

38061010 | — — Obtained from fresh oleoresins | 0,0 | Year 0 | |

38061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38062000 | — Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts | 0,0 | Year 0 | |

38063000 | — Ester gums | 0,0 | Year 0 | |

38069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380700 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch | | | |

38070010 | — Wood tar | 0,0 | Year 0 | |

38070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) | | | |

380810 | — Insecticides | | | |

38081010 | — — Based on pyrethroids | 0,0 | Year 0 | |

38081020 | — — Based on chlorinated hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

38081030 | — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38081040 | — — Based on organophosphorus compounds | 0,0 | Year 0 | |

38081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380820 | — Fungicides | | | |

— — Inorganic | | | |

38082010 | — — — Preparations based on copper compounds | 0,0 | Year 0 | |

38082015 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38082030 | — — — Based on dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

38082040 | — — — Based on benzimidazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082050 | — — — Based on diazoles or triazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082060 | — — — Based on diazines or morpholines | 0,0 | Year 0 | |

38082080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380830 | — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | | | |

— — Herbicides | | | |

38083011 | — — — Based on phenoxy-phytohormones | 0,0 | Year 0 | |

38083013 | — — — Based on triazines | 0,0 | Year 0 | |

38083015 | — — — Based on amides | 0,0 | Year 0 | |

38083017 | — — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38083021 | — — — Based on dinitroaniline derivatives | 0,0 | Year 0 | |

38083023 | — — — Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea | 0,0 | Year 0 | |

38083027 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38083030 | — — Anti-sprouting products | 0,0 | Year 0 | |

38083090 | — — Plant-growth regulators | 0,0 | Year 0 | |

380840 | — Disinfectants | | | |

38084010 | — — Based on quaternary ammonium salts | 0,0 | Year 0 | |

38084020 | — — Based on halogenated compounds | 0,0 | Year 0 | |

38084090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380890 | — Other | | | |

38089010 | — — Rodenticides | 0,0 | Year 0 | |

38089090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3809 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included | | | |

380910 | — With a basis of amylaceous substances | | | |

38091010 | — — Containing by weight of such substances less than 55 % | — | | |

38091030 | — — Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % | — | | |

38091050 | — — Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % | — | | |

38091090 | — — Containing by weight of such substances 83 % or more | — | | |

— Other | | | |

38099100 | — — Of a kind used in the textile or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099200 | — — Of a kind used in the paper or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099300 | — — Of a kind used in the leather or like industries | 0,0 | Year 0 | |

3810 | Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods | | | |

38101000 | — Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials | 0,0 | Year 0 | |

381090 | — Other | | | |

38109010 | — — Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and rods | 0,0 | Year 0 | |

38109090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3811 | Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils | | | |

— Anti-knock preparations | | | |

381111 | — — Based on lead compounds | | | |

38111110 | — — — Based on tetraethyl-lead | 0,0 | Year 0 | |

38111190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Additives for lubricating oils | | | |

38112100 | — — Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38121000 | — Prepared rubber accelerators | 0,0 | Year 0 | |

381220 | — Compound plasticizers for rubber or plastics | | | |

38122010 | — — Reaction mixture containing benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate | 0,0 | Year 0 | |

38122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381230 | — Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38123020 | — — Anti-oxidizing preparations | 0,0 | Year 0 | |

38123080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38130000 | Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | 0,0 | Year 0 | |

381400 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | | | |

38140010 | — Based on butyl acetate | 0,0 | Year 0 | |

38140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3815 | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included | | | |

— Supported catalysts | | | |

38151100 | — — With nickel or nickel compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

38151200 | — — With precious metal or precious metal compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

381519 | — — Other | | | |

38151910 | — — — Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more but not exceeding 1,0 | 0,0 | Year 0 | |

38151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381590 | — Other | | | |

38159010 | — — Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a solution in methanol | 0,0 | Year 0 | |

38159090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38160000 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 | 0,0 | Year 0 | |

381700 | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902: | | | |

38170010 | — Dodecylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170050 | — Linear alkylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170090 | — Other | 2,8 | Year 3 | |

381800 | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | | | |

38180010 | — Doped silicon | 0,0 | Year 0 | |

38180090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

38190000 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 0,0 | Year 0 | |

38210000 | Prepared culture media for development of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

38220000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials | 0,0 | Year 0 | |

3823 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols | | | |

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | | | |

38231100 | — — Stearic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231200 | — — Oleic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231300 | — — Tall oil fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

382319 | — — Other | | | |

38231910 | — — — Distilled fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

38231930 | — — — Fatty acid distillate | 0,0 | Year 0 | |

38231990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38237000 | — Industrial fatty alcohols | — | | |

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: | | | |

38241000 | — Prepared binders for foundry moulds or cores | 0,0 | Year 0 | |

38242000 | — Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters | 0,0 | Year 0 | |

38243000 | — Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders | 0,0 | Year 0 | |

38244000 | — Prepared additives for cements, mortars or concretes | 0,0 | Year 0 | |

382450 | — Non-refractory mortars and concretes | | | |

38245010 | — — Concrete ready to pour | 0,0 | Year 0 | |

38245090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382460 | — Sorbitol other than that of subheading 290544 | | | |

— — In aqueous solution | | | |

38246011 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

38246091 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246099 | — — — Other | — | | |

— Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

38247100 | — — Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine | 0,0 | Year 0 | |

38247900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382490 | — Other | | | |

38249010 | — — Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts | 0,0 | Year 0 | |

38249015 | — — Ion exchangers | 0,0 | Year 0 | |

38249020 | — — Getters for vacuum tubes | 0,0 | Year 0 | |

38249025 | — — Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium citrate | 0,0 | Year 0 | |

38249030 | — — Alkaline iron oxide for the purification of gas | 0,0 | Year 0 | |

38249035 | — — Anti-rust preparations containing amines as active constituents | 0,0 | Year 0 | |

38249040 | — — Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38249045 | — — — Anti-scaling and similar compounds | 0,0 | Year 0 | |

38249050 | — — — Preparations for electroplating | 0,0 | Year 0 | |

38249055 | — — — Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses | | | |

38249061 | — — — — Intermediate products of the antibiotics manufacturing process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of heading 3004 | 0,0 | Year 0 | |

38249062 | — — — — Intermediate products from the manufacture of monensin salts | 0,0 | Year 0 | |

38249064 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38249065 | — — — Auxiliary products for foundries (other than those falling within subheading 38241000) | 0,0 | Year 0 | |

38249070 | — — — Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

38249075 | — — — — Lithium niobate wafer, undoped | 0,0 | Year 0 | |

38249080 | — — — — Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average molecular weight of 520 or more but not exceeding 550 | 0,0 | Year 0 | |

38249085 | — — — — 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution in toluene | 0,0 | Year 0 | |

38249099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3825 | Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter | | | |

38251000 | — Municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

38252000 | — Sewage sludge | 0,0 | Year 0 | |

38253000 | — Clinical waste | 0,0 | Year 0 | |

— Waste organic solvents: | | | |

38254100 | — — Halogenated | 0,0 | Year 0 | |

38254900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38255000 | — Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids | 0,0 | Year 0 | |

— Other wastes from chemical or allied industries: | | | |

38256100 | — — Mainly containing organic constituents | 0,0 | Year 0 | |

38256900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38259000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | | | |

I.PRIMARY FORMS

3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | | | |

390110 | — Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94 | | | |

39011010 | — — Linear polyethylene | 4,2 | Year 3 | |

39011090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

390120 | — Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more | | | |

39012010 | — — Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2 mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39012090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39013000 | — Ethylene-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390190 | — Other | | | |

39019010 | — — Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

39019020 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39019090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | | | |

39021000 | — Polypropylene | 4,2 | Year 0 | |

39022000 | — Polyisobutylene | 4,2 | Year 3 | |

39023000 | — Propylene copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390290 | — Other | | | |

39029010 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029020 | — — Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3903 | Polymers of styrene, in primary forms | | | |

— Polystyrene | | | |

39031100 | — — Expansible | 4,2 | Year 3 | |

39031900 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39032000 | — Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39033000 | — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390390 | — Other | | | |

39039010 | — — Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more | 0,0 | Year 0 | |

39039020 | — — Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this Chapter | 0,0 | Year 0 | |

39039090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | | | |

39041000 | — Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 4,2 | Year 3 | |

— Other poly(vinyl chloride): | | | |

39042100 | — — Non-plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39042200 | — — Plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39043000 | — Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39044000 | — Other vinyl chloride copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390450 | — Vinylidene chloride polymers | | | |

39045010 | — — Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than 20 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39045090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Fluoro-polymers | | | |

39046100 | — — Polytetrafluoroethylene | 4,2 | Year 3 | |

390469 | — — Other | | | |

39046910 | — — — Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39046990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39049000 | — Other | 4,2 | Year 3 | |

3905 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms | | | |

— Poly(vinyl acetate): | | | |

39051200 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Vinyl acetate copolymers | | | |

39052100 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39053000 | — Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

39059100 | — — Copolymers | 0,0 | Year 0 | |

390599 | — — Other | | | |

39059910 | — — — Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

39059990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3906 | Acrylic polymers in primary forms | | | |

39061000 | — Poly(methyl methacrylate) | 2,9 | Year 3 | |

390690 | — Other | | | |

39069010 | — — Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0,0 | Year 0 | |

39069020 | — — Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer | 0,0 | Year 0 | |

39069030 | — — Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate | 0,0 | Year 0 | |

39069040 | — — Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadiene-acrylonitrile (NBR) | 0,0 | Year 0 | |

39069050 | — — Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes | 0,0 | Year 0 | |

39069060 | — — Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica | 0,0 | Year 0 | |

39069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3907 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | | | |

39071000 | — Polyacetals | 2,2 | Year 3 | |

390720 | — Other polyethers | | | |

— — Polyether alcohols | | | |

39072011 | — — — Polyethylene glycols | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39072021 | — — — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | 0,0 | Year 0 | |

39072029 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39072091 | — — — Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide | 0,0 | Year 0 | |

39072099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39073000 | — Epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39074000 | — Polycarbonates | 0,0 | Year 0 | |

39075000 | — Alkyd resins | 0,0 | Year 0 | |

390760 | — Poly(ethylene terephthalate): | | | |

39076020 | — — Having a viscosity number of 183 ml/g or higher | 3,0 | Year 3 | |

39076080 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other polyesters | | | |

390791 | — — Unsaturated | | | |

39079110 | — — — Liquid | 0,0 | Year 0 | |

39079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

390799 | — — Other | | | |

— — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | | | |

39079911 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079919 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

39079991 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079999 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3908 | Polyamides in primary forms | | | |

39081000 | — Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 | 2,2 | Year 3 | |

39089000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

3909 | Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | | | |

39091000 | — Urea resins; thiourea resins | 0,0 | Year 0 | |

39092000 | — Melamine resins | 0,0 | Year 0 | |

39093000 | — Other amino-resins | 0,0 | Year 0 | |

39094000 | — Phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

390950 | — Polyurethanes | | | |

39095010 | — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39095090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39100000 | Silicones in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

3911 | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39111000 | — Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes | 0,0 | Year 0 | |

391190 | — Other | | | |

— — Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified | | | |

39119011 | — — — Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39119013 | — — — Poly(thio-1,4-phenylene) | 0,0 | Year 0 | |

39119019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39119091 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39119093 | — — — Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene | 0,0 | Year 0 | |

39119099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3912 | Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

— Cellulose acetates | | | |

39121100 | — — Non-plasticised | 0,0 | Year 0 | |

39121200 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

391220 | — Cellulose nitrates (including collodions) | | | |

— — Non-plasticised | | | |

39122011 | — — — Collodions and celloidin | 0,0 | Year 0 | |

39122019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39122090 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

— Cellulose ethers | | | |

39123100 | — — Carboxymethylcellulose and its salts | 0,0 | Year 0 | |

391239 | — — Other | | | |

39123910 | — — — Ethylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123920 | — — — Hydroxypropylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391290 | — Other | | | |

39129010 | — — Cellulose esters | 0,0 | Year 0 | |

39129090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3913 | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39131000 | — Alginic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

391390 | — Other | | | |

39139010 | — — Chemical derivatives of natural rubber | 0,0 | Year 0 | |

39139020 | — — Amylopectin | 0,0 | Year 0 | |

39139030 | — — Amylose | 0,0 | Year 0 | |

39139080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39140000 | Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

II.WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 | Waste, parings and scrap, of plastics | | | |

39151000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39152000 | — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39153000 | — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

391590 | — Of other plastics | | | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39159011 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39159013 | — — — Of acrylic polymers | 0,0 | Year 0 | |

39159019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39159091 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39159093 | — — — Of cellulose and its chemical derivatives | 0,0 | Year 0 | |

39159099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3916 | Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics | | | |

39161000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

391620 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39162010 | — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391690 | — Of other plastics | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39169011 | — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39169013 | — — — Of polyamides | 0,0 | Year 0 | |

39169015 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39169019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39169051 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39169059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39169090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3917 | Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics | | | |

391710 | — Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials | | | |

39171010 | — — Of hardened protein | 0,0 | Year 0 | |

39171090 | — — Of cellulosic materials | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes, pipes and hoses, rigid | | | |

391721 | — — Of polymers of ethylene | | | |

39172110 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172191 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391722 | — — Of polymers of propylene | | | |

39172210 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172291 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391723 | — — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39172310 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172391 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391729 | — — Of other plastics | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39172912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39172915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39172919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other tubes, pipes and hoses | | | |

391731 | — — Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 MPa | | | |

39173110 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391732 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173210 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Of addition polymerisation products | | | |

39173231 | — — — — — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39173235 | — — — — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

39173239 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39173251 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173291 | — — — — Artificial sausage casings | 0,0 | Year 0 | |

39173299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391733 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings | | | |

39173310 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391739 | — — Other | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39173915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391740 | — Fittings | | | |

39174010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39174090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3918 | Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter | | | |

391810 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39181010 | — — Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39189000 | — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

3919 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls | | | |

391910 | — In rolls of a width not exceeding 20 cm | | | |

— — Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | | | |

39191011 | — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191013 | — — — Of non-plasticised poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39191015 | — — — Of polypropylene | 0,0 | Year 0 | |

39191019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39191031 | — — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39191038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39191061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39191090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391990 | — Other | | | |

39199010 | — — Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39199031 | — — — — Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39199038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39199061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39199069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39199090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3920 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | | | |

392010 | — Of polymers of ethylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,125 mm | | | |

— — — Of polyethylene having a specific gravity of | | | |

— — — — Less than 0,94 | | | |

39201023 | — — — — — Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Not printed | | | |

39201024 | — — — — — — — Stretch film | 4,2 | Year 3 | |

39201026 | — — — — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39201027 | — — — — — — Printed | 4,2 | Year 3 | |

39201028 | — — — — 0,94 or more | 4,2 | Year 3 | |

39201040 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,125 mm | | | |

39201081 | — — — Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol dissolved in water as the moistening agent | 0,0 | Year 0 | |

39201089 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

392020 | — Of polymers of propylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,10 mm | | | |

39202021 | — — — Biaxially oriented | 4,2 | Year 3 | |

39202029 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,10 mm | | | |

— — — Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind used for packaging | | | |

39202071 | — — — — Decorative strip | 4,2 | Year 3 | |

39202079 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39202090 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39203000 | — Of polymers of styrene | 4,2 | Year 3 | |

— Of polymers of vinyl chloride: | | | |

392043 | — — Containing by weight not less than 6 % of plasticisers: | | | |

39204310 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204390 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

392049 | — — Other | | | |

39204910 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204990 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

— Of acrylic polymers: | | | |

39205100 | — — Of poly(methyl methacrylate) | 4,2 | Year 3 | |

392059 | — — Other | | | |

39205910 | — — — Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39205990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | | | |

39206100 | — — Of polycarbonates | 4,3 | Year 3 | |

392062 | — — Of poly(ethylene terephthalate): | | | |

— — — Of a thickness not exceeding 0,35 mm: | | | |

39206211 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of flexible magnetic disks | 0,0 | Year 0 | |

39206213 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of photopolymer printing plates | 0,0 | Year 0 | |

39206219 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39206290 | — — — Of a thickness exceeding 0,35 mm | 4,3 | Year 3 | |

39206300 | — — Of unsaturated polyesters | 4,3 | Year 3 | |

39206900 | — — Of other polyesters | 4,3 | Year 3 | |

— Of cellulose or its chemical derivatives | | | |

392071 | — — Of regenerated cellulose | | | |

39207110 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207200 | — — Of vulcanised fibre | 2,2 | Year 3 | |

392073 | — — Of cellulose acetate | | | |

39207310 | — — — Film in rolls or in strips, for cinematography or photography | 2,8 | Year 3 | |

39207350 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207390 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207900 | — — Of other cellulose derivatives | 3,0 | Year 3 | |

— Of other plastics | | | |

39209100 | — — Of poly(vinyl butyral) | 4,2 | Year 3 | |

39209200 | — — Of polyamides | 3,0 | Year 3 | |

39209300 | — — Of amino-resins | 3,0 | Year 3 | |

39209400 | — — Of phenolic resins | 3,0 | Year 3 | |

392099 | — — Of other plastics | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39209921 | — — — — Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with plastic | 0,0 | Year 0 | |

39209928 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39209951 | — — — — Polyvinyl fluoride sheet | 0,0 | Year 0 | |

39209953 | — — — — Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells | 0,0 | Year 0 | |

39209955 | — — — — Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 % or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

39209959 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39209990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3921 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | | | |

— Cellular | | | |

39211100 | — — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39211200 | — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

392113 | — — Of polyurethanes | | | |

39211310 | — — — Flexible | 0,0 | Year 0 | |

39211390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39211400 | — — Of regenerated cellulose | 0,0 | Year 0 | |

39211900 | — — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

392190 | — Other | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

— — — Of polyesters | | | |

39219011 | — — — — Corrugated sheet and plates | 0,0 | Year 0 | |

39219019 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39219030 | — — — Of phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of amino-resins | | | |

— — — — Laminated | | | |

39219041 | — — — — — High pressure laminates with a decorative surface on one or both sides | 0,0 | Year 0 | |

39219043 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219049 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219055 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219060 | — — Of addition polymerisation products | 0,0 | Year 0 | |

39219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3922 | Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | | | |

39221000 | — Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 0,0 | Year 0 | |

39222000 | — Lavatory seats and covers | 0,0 | Year 0 | |

39229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3923 | Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | | | |

39231000 | — Boxes, cases, crates and similar articles | 0,0 | Year 0 | |

— Sacks and bags (including cones) | | | |

39232100 | — — Of polymers of ethylene | 3,0 | Year 3 | |

392329 | — — Of other plastics | | | |

39232910 | — — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39232990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392330 | — Carboys, bottles, flasks and similar articles | | | |

39233010 | — — Of a capacity not exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

39233090 | — — Of a capacity exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

392340 | — Spools, cops, bobbins and similar supports | | | |

39234010 | — — Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524 | 0,0 | Year 0 | |

39234090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392350 | — Stoppers, lids, caps and other closures | | | |

39235010 | — — Caps and capsules for bottles | 0,0 | Year 0 | |

39235090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392390 | — Other | | | |

39239010 | — — Netting extruded in tubular form | 0,0 | Year 0 | |

39239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | | | |

39241000 | — Tableware and kitchenware | 0,0 | Year 0 | |

392490 | — Other | | | |

— — Of regenerated cellulose | | | |

39249011 | — — — Sponges | 0,0 | Year 0 | |

39249019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39249090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3925 | Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included | | | |

39251000 | — Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres | 0,0 | Year 0 | |

39252000 | — Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 0,0 | Year 0 | |

39253000 | — Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

392590 | — Other | | | |

39259010 | — — Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings | 0,0 | Year 0 | |

39259020 | — — Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits | 0,0 | Year 0 | |

39259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | | | |

39261000 | — Office or school supplies | 0,0 | Year 0 | |

39262000 | — Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 0,0 | Year 0 | |

39263000 | — Fittings for furniture, coachwork or the like | 0,0 | Year 0 | |

39264000 | — Statuettes and other ornamental articles | 0,0 | Year 0 | |

392690 | — Other | | | |

39269010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39269050 | — — — Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39269091 | — — — — Made from sheet | 0,0 | Year 0 | |

39269099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | | | |

4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40011000 | — Natural rubber latex, whether or not prevulcanised | 0,0 | Year 0 | |

— Natural rubber in other forms | | | |

40012100 | — — Smoked sheets | 0,0 | Year 0 | |

40012200 | — — Technically specified natural rubber (TSNR) | 0,0 | Year 0 | |

40012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40013000 | — Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums | 0,0 | Year 0 | |

4002 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

— Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) | | | |

40021100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40022000 | — Butadiene rubber (BR) | 0,0 | Year 0 | |

— Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) | | | |

40023100 | — — Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) | 0,0 | Year 0 | |

40023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) | | | |

40024100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40024900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) | | | |

40025100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40025900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40026000 | — Isoprene rubber (IR) | 0,0 | Year 0 | |

40027000 | — Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) | 0,0 | Year 0 | |

40028000 | — Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40029100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

400299 | — — Other | | | |

40029910 | — — — Products modified by the incorporation of plastics | 0,0 | Year 0 | |

40029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40030000 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 0,0 | Year 0 | |

40040000 | Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom | 0,0 | Year 0 | |

4005 | Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40051000 | — Compounded with carbon black or silica | 0,0 | Year 0 | |

40052000 | — Solutions; dispersions other than those of subheading 400510 | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40059100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4006 | Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber | | | |

40061000 | — "Camel-back" strips for retreading rubber tyres | 0,0 | Year 0 | |

40069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

40070000 | Vulcanized rubber thread and cord | 0,0 | Year 0 | |

4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Of cellular rubber | | | |

40081100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40081900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of non-cellular rubber | | | |

400821 | — — Plates, sheets and strip | | | |

40082110 | — — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40082190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

400829 | — — Other | | | |

40082910 | — — — Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40082990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4009 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) | | | |

— Not reinforced or otherwise combined with other materials | | | |

40091100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400912 | — — With fittings | | | |

40091210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40091290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with metal: | | | |

40092100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400922 | — — With fittings | | | |

40092210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40092290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with textile materials | | | |

40093100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400932 | — — With fittings | | | |

40093210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40093290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined with other materials: | | | |

40094100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400942 | — — With fittings: | | | |

40094210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40094290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4010 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | | | |

— Conveyor belts or belting | | | |

40101100 | — — Reinforced only with metal | 2,2 | Year 3 | |

40101200 | — — Reinforced only with textile materials | 2,2 | Year 3 | |

40101300 | — — Reinforced only with plastics | 2,2 | Year 3 | |

40101900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Transmission belts or belting: | | | |

40103100 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103200 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103300 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103400 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103500 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103600 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

4011 | New pneumatic tyres, of rubber | | | |

40111000 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

401120 | — Of a kind used on buses or lorries | | | |

40112010 | — — With a load index not exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

40112090 | — — With a load index exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

401130 | — Of a kind used on aircraft | | | |

40113010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40113090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401140 | — Of a kind used on motorcycles | | | |

40114020 | — — For rims with a diameter not exceeding 33 cm | 0,0 | Year 0 | |

40114080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40115000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

— Other, having a "herring-bone" or similar tread: | | | |

40116100 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40116200 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40119200 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40119300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119400 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber | | | |

— Retreaded tyres | | | |

40121100 | — — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40121200 | — — Of a kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

401213 | — — Of a kind used on aircraft | | | |

40121310 | — — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40121390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401220 | — Used pneumatic tyres | | | |

40122010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401290 | — Other: | | | |

40129020 | — — Solid or cushion tyres | 0,0 | Year 0 | |

40129030 | — — Tyre treads | 0,0 | Year 0 | |

40129090 | — — Tyre flaps | 0,0 | Year 0 | |

4013 | Inner tubes, of rubber | | | |

401310 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries | | | |

40131010 | — — Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40131090 | — — Of the kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

40132000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

401390 | — Other | | | |

40139010 | — — Of a kind used on motorcycles | 0,0 | Year 0 | |

40139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4014 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber | | | |

40141000 | — Sheath contraceptives | 0,0 | Year 0 | |

401490 | — Other | | | |

40149010 | — — Teats, nipple shields, and similar articles for babies | 0,0 | Year 0 | |

40149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4015 | Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Gloves, mittens and mitts: | | | |

40151100 | — — Surgical | 0,0 | Year 0 | |

401519 | — — Other | | | |

40151910 | — — — Household gloves | 0,0 | Year 0 | |

40151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4016 | Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

401610 | — Of cellular rubber | | | |

40161010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40161090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40169100 | — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40169200 | — — Erasers | 0,0 | Year 0 | |

401693 | — — Gaskets, washers and other seals | | | |

40169310 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40169390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40169400 | — — Boat or dock fenders, whether or not inflatable | 0,0 | Year 0 | |

40169500 | — — Other inflatable articles | 0,0 | Year 0 | |

401699 | — — Other | | | |

40169910 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

40169930 | — — — — Expander sleeves | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — For motor vehicles of headings 8701 to 8705 | | | |

40169952 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169958 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

40169982 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169988 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401700 | Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber | | | |

40170010 | — Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included | 0,0 | Year 0 | |

40170090 | — Articles of hard rubber | 0,0 | Year 0 | |

41 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER | | | |

4101 | Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split: | | | |

410120 | — Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved: | | | |

41012010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41012030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

410150 | — Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg: | | | |

41015010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41015030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41019000 | — Other, including butts, bends and bellies | 0,0 | Year 0 | |

4102 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter: | | | |

410210 | — With wool on: | | | |

41021010 | — — Of lambs | 0,0 | Year 0 | |

41021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Without wool on: | | | |

41022100 | — — Pickled | 0,0 | Year 0 | |

41022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4103 | Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter: | | | |

410310 | — Of goats or kids: | | | |

41031020 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41031050 | — — Salted or dried | 0,0 | Year 0 | |

41031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41032000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41033000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4104 | Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared | | | |

— In the wet state (including wet-blue): | | | |

410411 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

41041110 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410419 | — — Other: | | | |

41041910 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— In the dry state (crust): | | | |

410441 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044111 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044119 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044159 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410449 | — — Other: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044911 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044919 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044959 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

4105 | Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split, but not further prepared: | | | |

410510 | — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41051010 | — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41051090 | — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410530 | — In the dry state (crust): | | | |

41053010 | — — Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

41053091 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41053099 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

4106 | Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared: | | | |

— Of goats or kids: | | | |

410621 | — — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41062110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41062190 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410622 | — — In the dry state (crust): | | | |

41062210 | — — — Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41062290 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Of swine: | | | |

410631 | — — In the wet state (including wet-blue) | | | |

41063110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41063190 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410632 | — — In the dry state (crust) | | | |

41063210 | — — — Not split | 0,0 | Year 0 | |

41063290 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410640 | — Of reptiles: | | | |

41064010 | — — Vegetable pre-tanned | 0,0 | Year 0 | |

41064090 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

41069100 | — — In the wet state (including wet-blue) | 2,0 | Year 0 | |

41069200 | — — In the dry state (crust) | 2,0 | Year 0 | |

4107 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

— Whole hides and skins: | | | |

410711 | — — Full grains, unsplit: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071111 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41071190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410712 | — — Grain splits: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071211 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071219 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

41071291 | — — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41071299 | — — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410719 | — — Other: | | | |

41071910 | — — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41071990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other, including sides: | | | |

410791 | — — Full grains, unsplit: | | | |

41079110 | — — — Sole leather | 3,0 | Year 3 | |

41079190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410792 | — — Grain splits: | | | |

41079210 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41079290 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410799 | — — Other: | | | |

41079910 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 3,0 | Year 3 | |

41079990 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

41120000 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114 | 0,0 | Year 0 | |

4113 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

41131000 | — Of goats or kids | 0,0 | Year 0 | |

41132000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41133000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4114 | Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather: | | | |

411410 | — Chamois (including combination chamois) leather: | | | |

41141010 | — — Of sheep and lambs | 0,0 | Year 0 | |

41141090 | — — Of other animals | 0,0 | Year 0 | |

41142000 | — Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 0,0 | Year 0 | |

4115 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour: | | | |

41151000 | — Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls | 0,0 | Year 0 | |

41152000 | — Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour | 0,0 | Year 0 | |

42 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) | | | |

42010000 | Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material | 0,0 | Year 0 | |

4202 | Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper: | | | |

— Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | | | |

420211 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42021110 | — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420212 | — — With outer surface of plastics or of textile materials | | | |

— — — In the form of plastic sheeting | | | |

42021211 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 3,3 | Year 3 | |

42021219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

42021250 | — — — Of moulded plastic material | 1,7 | Year 3 | |

— — — Of other materials, including vulcanised fibre | | | |

42021291 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420219 | — — Other | | | |

42021910 | — — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

42021990 | — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle | | | |

42022100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420222 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42022210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42022290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag | | | |

42023100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420232 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42023210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42023290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

420291 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42029110 | — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420292 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

— — — Of plastic sheeting | | | |

42029211 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 3,3 | Year 3 | |

42029215 | — — — — Musical instrument cases | 2,3 | Year 3 | |

42029219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— — — Of textile materials | | | |

42029291 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029298 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

42029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4203 | Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather | | | |

42031000 | — Articles of apparel | 0,0 | Year 0 | |

— Gloves, mittens and mitts | | | |

42032100 | — — Specially designed for use in sports | 5,5 | Year 3 | |

420329 | — — Other | | | |

42032910 | — — — Protective for all trades | 5,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

42032991 | — — — — Men's and boys' | 3,5 | Year 3 | |

42032999 | — — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

42033000 | — Belts and bandoliers | 1,5 | Year 3 | |

42034000 | — Other clothing accessories | 1,5 | Year 3 | |

420400 | Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses | | | |

42040010 | — Conveyor or transmission belts or belting | 0,0 | Year 0 | |

42040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

42050000 | Other articles of leather or of composition leather | 0,0 | Year 0 | |

4206 | Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons | | | |

42061000 | — Catgut | 0,0 | Year 0 | |

42069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | | | |

4301 | Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: | | | |

43011000 | — Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43013000 | — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43016000 | — Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

430170 | — Of seal, whole, with or without head, tail or paws: | | | |

43017010 | — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43017090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

430180 | — Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | | | |

43018010 | — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43018030 | — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43018050 | — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43018095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43019000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use | 0,0 | Year 0 | |

4302 | Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303 | | | |

— Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled | | | |

43021100 | — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43021300 | — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

430219 | — — Other | | | |

43021910 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43021920 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43021930 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

43021935 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43021941 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43021949 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43021950 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43021960 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43021970 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43021980 | — — — Of sheep or lambs | 0,0 | Year 0 | |

43021995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43022000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

430230 | — Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled | | | |

43023010 | — — "Dropped" furskins | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

43023021 | — — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43023025 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

43023031 | — — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

43023035 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43023041 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43023045 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43023051 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43023055 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43023061 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43023065 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43023071 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43023075 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4303 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin | | | |

430310 | — Articles of apparel and clothing accessories | | | |

43031010 | — — Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43040000 | Artificial fur and articles thereof | 0,0 | Year 0 | |

44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | | | |

4401 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44011000 | — Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | 0,0 | Year 0 | |

— Wood in chips or particles | | | |

44012100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44012200 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

440130 | — Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44013010 | — — Sawdust | 0,0 | Year 0 | |

44013090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44020000 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

4403 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared | | | |

44031000 | — Treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 0,0 | Year 0 | |

440320 | — Other, coniferous | | | |

— — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.): | | | |

44032011 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Pine of the kind "Pinus sylvestris L.": | | | |

44032031 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032039 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44032091 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter | | | |

44034100 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440349 | — — Other: | | | |

44034910 | — — — Sapelli, acajou d'Afrique and iroko | 0,0 | Year 0 | |

44034920 | — — — Okoumé | 0,0 | Year 0 | |

44034940 | — — — Sipo | 0,0 | Year 0 | |

44034995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

440391 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44039110 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440392 | — — Of beech (Fagus spp.): | | | |

44039210 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440399 | — — Other | | | |

44039910 | — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44039930 | — — — Of eucalyptus | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of birch: | | | |

44039951 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039959 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44039995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4404 | Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like | | | |

44041000 | — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44042000 | — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44050000 | Wood wool; wood flour | 0,0 | Year 0 | |

4406 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood | | | |

44061000 | — Not impregnated | 0,0 | Year 0 | |

44069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4407 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: | | | |

440710 | — Coniferous: | | | |

44071015 | — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Planed | | | |

44071031 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071033 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44071091 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071093 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071098 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440724 | — — Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa: | | | |

44072415 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072430 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072490 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440725 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44072510 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072530 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072550 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

44072560 | — — — — — Dark red meranti and light red meranti | 0,0 | Year 0 | |

44072580 | — — — — — Meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440726 | — — White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan: | | | |

44072610 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072630 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072650 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072690 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440729 | — — Other: | | | |

44072905 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | | | |

— — — — — Planed | | | |

44072920 | — — — — — — Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 0,0 | Year 0 | |

44072930 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44072950 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

44072961 | — — — — — — Azobé | 0,0 | Year 0 | |

44072969 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44072983 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072985 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072995 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

440791 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44079115 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Planed | | | |

44079131 | — — — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44079139 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079200 | — — Of beech (Fagus spp.) | 0,0 | Year 0 | |

440799 | — — Other: | | | |

44079910 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44079930 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44079950 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44079991 | — — — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44079996 | — — — — — Of tropical wood | 0,0 | Year 0 | |

44079997 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4408 | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: | | | |

440810 | — Coniferous: | | | |

44081015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44081091 | — — — Small boards for the manufacture of pencils | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44081093 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44081099 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440831 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44083111 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083121 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44083125 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44083130 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440839 | — — Other: | | | |

— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose: | | | |

44083915 | — — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083921 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083931 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083935 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083955 | — — — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083970 | — — — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083985 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083995 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

440890 | — Other: | | | |

44089015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44089035 | — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44089085 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44089095 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

4409 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: | | | |

440910 | — Coniferous | | | |

44091011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

44091018 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440920 | — Non-coniferous | | | |

44092011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44092091 | — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44092098 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4410 | Particle board and similar board (for example, oriented strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: | | | |

— Oriented strand board and waferboard, of wood: | | | |

44102100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44102900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, of wood: | | | |

44103100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44103200 | — — Surface-covered with melamine-impregnated paper | 3,5 | Year 0 | |

44103300 | — — Surface-covered with decorative laminates of plastics | 3,5 | Year 0 | |

44103900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

44109000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

4411 | Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances | | | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441111 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44111110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441119 | — — Other | | | |

44111910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441121 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44112110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441129 | — — Other | | | |

44112910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3 | | | |

441131 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44113110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441139 | — — Other | | | |

44113910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other | | | |

44119100 | — — Not mechanically worked or surface covered | 3,5 | Year 0 | |

44119900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

4412 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood: | | | |

— Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm thickness: | | | |

441213 | — — With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44121310 | — — — Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 6,5 | Year 3 | |

44121390 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

44121400 | — — Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 3,5 | Year 3 | |

44121900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: | | | |

441222 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44122210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44122291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44122300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441229 | — — Other: | | | |

44122920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— Other: | | | |

441292 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44129210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44129291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44129300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441299 | — — Other: | | | |

44129920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44130000 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 0,0 | Year 0 | |

441400 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | | | |

44140010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44140090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4415 | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood | | | |

441510 | — Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums | | | |

44151010 | — — Cases, boxes, crates, drums and similar packings | 0,0 | Year 0 | |

44151090 | — — Cable-drums | 0,0 | Year 0 | |

441520 | — Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | | | |

44152020 | — — Flat pallets; pallet collars | 0,0 | Year 0 | |

44152090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44160000 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves | 0,0 | Year 0 | |

44170000 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood | 0,0 | Year 0 | |

4418 | Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes | | | |

441810 | — Windows, frenchwindows and their frames | | | |

44181010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44181050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441820 | — Doors and their frames and thresholds | | | |

44182010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44182050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44182080 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

441830 | — Parquet panels | | | |

44183010 | — — For mosaic floors | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44183091 | — — — Composed of two or more layers of wood | 0,0 | Year 0 | |

44183099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44184000 | — Shuttering for concrete constructional work | 0,0 | Year 0 | |

44185000 | — Shingles and shakes | 0,0 | Year 0 | |

441890 | — Other | | | |

44189010 | — — Glue-laminated timber | 0,0 | Year 0 | |

44189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441900 | Tableware and kitchenware, of wood | | | |

44190010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44190090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4420 | Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 | | | |

442010 | — Statuettes and other ornaments, of wood | | | |

44201011 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44201019 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

442090 | — Other | | | |

44209010 | — — Wood marquetry and inlaid wood | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44209091 | — — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44209099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4421 | Other articles of wood | | | |

44211000 | — Clothes hangers | 0,0 | Year 0 | |

442190 | — Other | | | |

44219091 | — — Of fibreboard | 0,0 | Year 0 | |

44219098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

45 | CORK AND ARTICLES OF CORK | | | |

4501 | Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork | | | |

45011000 | — Natural cork, raw or simply prepared | 0,0 | Year 0 | |

45019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

45020000 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | 0,0 | Year 0 | |

4503 | Articles of natural cork | | | |

450310 | — Corks and stoppers | | | |

45031010 | — — Cylindrical | 1,2 | Year 3 | |

45031090 | — — Other | 1,2 | Year 0 | |

45039000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork | | | |

450410 | — Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs | | | |

— — Corks and stoppers | | | |

45041011 | — — — For sparkling wine, including those with discs of natural cork | 0,0 | Year 0 | |

45041019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45041091 | — — — With a binding substance | 0,0 | Year 0 | |

45041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

450490 | — Other | | | |

45049010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45049091 | — — — Corks and stoppers | 0,0 | Year 0 | |

45049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46 | MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK | | | |

4601 | Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens): | | | |

460120 | — Mats, matting and screens of vegetable materials: | | | |

46012010 | — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

460191 | — — Of vegetable materials: | | | |

46019105 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019110 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46019190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

460199 | — — Other: | | | |

46019905 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019910 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 1,2 | Year 3 | |

46019990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4602 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah | | | |

460210 | — Of vegetable materials | | | |

46021010 | — — Straw envelopes for bottles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

46021091 | — — — Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46021099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46029000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

47 | PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | | | |

470100 | Mechanical wood pulp | | | |

47010010 | — Thermo-mechanical wood pulp | 0,0 | Year 0 | |

47010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

47020000 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 0,0 | Year 0 | |

4703 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47031100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47031900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47032100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47032900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

4704 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47041100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47041900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47042100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47042900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47050000 | Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes | 0,0 | Year 0 | |

4706 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material | | | |

47061000 | — Cotton linters pulp | 0,0 | Year 0 | |

47062000 | — Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

47069100 | — — Mechanical | 0,0 | Year 0 | |

47069200 | — — Chemical | 0,0 | Year 0 | |

47069300 | — — Semi-chemical | 0,0 | Year 0 | |

4707 | Recovered (waste and scrap) paper or paperboard | | | |

47071000 | — Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

47072000 | — Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass. | 0,0 | Year 0 | |

470730 | — Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) | | | |

47073010 | — — Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures and printed advertising material | 0,0 | Year 0 | |

47073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

470790 | — Other, including unsorted waste and scrap | | | |

47079010 | — — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

47079090 | — — Sorted | 0,0 | Year 0 | |

48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD | | | |

48010000 | Newsprint, in rolls or sheets | 0,0 | Year 0 | |

4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard: | | | |

48021000 | — Hand-made paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48022000 | — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48023000 | — Carbonising base paper | 0,0 | Year 0 | |

480240 | — Wallpaper base: | | | |

48024010 | — — Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres | 0,0 | Year 0 | |

48024090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

480254 | — — Weighing less than 40 g/m2: | | | |

48025410 | — — — Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making | 0,0 | Year 0 | |

48025490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025500 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls | 0,0 | Year 0 | |

480256 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48025610 | — — — With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm (A 4 format) | 0,0 | Year 0 | |

48025690 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025700 | — — Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480258 | — — Weighing more than 150 g/m2: | | | |

48025810 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48025890 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

480261 | — — In rolls: | | | |

48026110 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026150 | — — — Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480262 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48026210 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026250 | — — — Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480269 | — — Other: | | | |

48026910 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026950 | — — — Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480300 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets | | | |

48030010 | — Cellulose wadding | 0,0 | Year 0 | |

— Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply | | | |

48030031 | — — Not more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030039 | — — More than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803 | | | |

— Kraftliner | | | |

480411 | — — Unbleached | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48041111 | — — — — Weighing less than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041115 | — — — — Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041119 | — — — — Weighing 175 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48041190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480419 | — — Other | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

— — — — Composed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2 | | | |

48041911 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041915 | — — — — — 150 g or more but less than 175 g | 0,0 | Year 0 | |

48041919 | — — — — — 175 g or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, weighing per m2 | | | |

48041931 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041938 | — — — — — 150 g or more | 0,0 | Year 0 | |

48041990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sack kraft paper | | | |

480421 | — — Unbleached | | | |

48042110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480429 | — — Other | | | |

48042910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less | | | |

480431 | — — Unbleached | | | |

48043110 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043151 | — — — — — Kraft electro-technical insulating paper | 0,0 | Year 0 | |

48043159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480439 | — — Other | | | |

48043910 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043951 | — — — — — Bleached uniformly throughout the mass | 0,0 | Year 0 | |

48043959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2 | | | |

480441 | — — Unbleached | | | |

48044110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

48044191 | — — — — Saturating kraft | 0,0 | Year 0 | |

48044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480442 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48044210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480449 | — — Other | | | |

48044910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more | | | |

480451 | — — Unbleached | | | |

48045110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480452 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48045210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480459 | — — Other | | | |

48045910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4805 | Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: | | | |

— Fluting paper: | | | |

48051100 | — — Semi-chemical fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

48051200 | — — Straw fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

480519 | — — Other: | | | |

48051910 | — — — Wellenstoff | 0,0 | Year 0 | |

48051990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Testliner (recycled liner board): | | | |

48052400 | — — Weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48052500 | — — Weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480530 | — Sulphite wrapping paper: | | | |

48053010 | — — Weighing less than 30 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48053090 | — — Weighing 30 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48054000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48055000 | — Felt paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

480591 | — — Weighing 150 g/m2 or less: | | | |

48059110 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059191 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: | 0,0 | Year 0 | |

48059199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480592 | — — Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2: | | | |

48059210 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059291 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48059299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480593 | — — Weighing 225 g/m2 or more: | | | |

48059310 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059391 | — — — — Made from wastepaper | 0,0 | Year 0 | |

48059399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4806 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets | | | |

48061000 | — Vegetable parchment | 0,0 | Year 0 | |

48062000 | — Greaseproof papers | 0,0 | Year 0 | |

48063000 | — Tracing papers | 0,0 | Year 0 | |

480640 | — Glassine and other glazed transparent or translucent papers | | | |

48064010 | — — Glassine papers | 0,0 | Year 0 | |

48064090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480700 | Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: | | | |

48070010 | — Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

48070020 | — — Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than straw paper | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

48070050 | — — — Made from wastepaper, whether or not covered with paper | 0,0 | Year 0 | |

48070090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4808 | Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803 | | | |

48081000 | — Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated | 0,0 | Year 0 | |

48082000 | — Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48083000 | — Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4809 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets | | | |

48091000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

480920 | — Self-copy paper | | | |

48092010 | — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48092090 | — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

48099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4810 | Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: | | | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

481013 | — — In rolls: | | | |

— — — Of a width exceeding 15 cm: | | | |

48101311 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101319 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101391 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481014 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

— — — With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm in the unfolded state: | | | |

48101411 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101419 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101491 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101499 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481019 | — — Other: | | | |

48101910 | — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2, | 0,0 | Year 0 | |

48101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

481022 | — — Light-weight coated paper: | | | |

48102210 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102291 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481029 | — — Other: | | | |

— — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state: | | | |

— — — — In rolls: | | | |

48102911 | — — — — — Wallpaper base | 0,0 | Year 0 | |

48102919 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48102920 | — — — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102991 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48103100 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

481032 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2: | | | |

48103210 | — — — Coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48103290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard: | | | |

481092 | — — Multi-ply: | | | |

48109210 | — — — Each layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109230 | — — — With only one outer layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481099 | — — Other: | | | |

48109910 | — — — Bleached paper and paperboard, coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48109930 | — — — Coated with mica powder | 0,0 | Year 0 | |

48109990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4811 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: | | | |

48111000 | — Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Gummed or adhesive paper and paperboard: | | | |

481141 | — — Self-adhesive: | | | |

48114110 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48114191 | — — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | 0,0 | Year 0 | |

48114199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481149 | — — Other: | | | |

48114910 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48114990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives): | | | |

48115100 | — — Bleached, weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48115900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48116000 | — Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | 0,0 | Year 0 | |

481190 | — Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres: | | | |

48119010 | — — Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48119090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48120000 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 0,0 | Year 0 | |

4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | | | |

48131000 | — In the form of booklets or tubes | 0,0 | Year 0 | |

48132000 | — In rolls of a width not exceeding 5 cm | 0,0 | Year 0 | |

48139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4814 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | | | |

48141000 | — "Ingrain" paper | 0,0 | Year 0 | |

48142000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics | 0,0 | Year 0 | |

48143000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven | 0,0 | Year 0 | |

481490 | — Other | | | |

48149010 | — — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics | 0,0 | Year 0 | |

48149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48150000 | Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size | 0,0 | Year 0 | |

4816 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes | | | |

48161000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

48162000 | — Self-copy paper | 0,0 | Year 0 | |

48163000 | — Duplicator stencils | 0,0 | Year 0 | |

48169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | | | |

48171000 | — Envelopes | 0,0 | Year 0 | |

48172000 | — Letter cards, plain postcards and correspondence cards | 0,0 | Year 0 | |

48173000 | — Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | 0,0 | Year 0 | |

4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | | | |

481810 | — Toilet paper | | | |

48181010 | — — Weighing, per ply, 25 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48181090 | — — Weighing, per ply, more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

481820 | — Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | | | |

48182010 | — — Handkerchiefs and cleansing or facial tissues | 0,0 | Year 0 | |

— — Hand towels | | | |

48182091 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48182099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48183000 | — Tablecloths and serviettes | 0,0 | Year 0 | |

481840 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

— — Sanitary towels, tampons and similar articles | | | |

48184011 | — — — Sanitary towels | 0,0 | Year 0 | |

48184013 | — — — Tampons | 0,0 | Year 0 | |

48184019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

48184091 | — — — Not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48184099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48185000 | — Articles of apparel and clothing accessories | 0,0 | Year 0 | |

481890 | — Other | | | |

48189010 | — — Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like | | | |

48191000 | — Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

481920 | — Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | | | |

48192010 | — — With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48192090 | — — With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48193000 | — Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 0,0 | Year 0 | |

48194000 | — Other sacks and bags, including cones | 0,0 | Year 0 | |

48195000 | — Other packing containers, including record sleeves | 0,0 | Year 0 | |

48196000 | — Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 0,0 | Year 0 | |

4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard | | | |

482010 | — Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | | | |

48201010 | — — Registers, account books, order books and receipt books | 0,0 | Year 0 | |

48201030 | — — Note books, letter pads and memorandum pads | 0,0 | Year 0 | |

48201050 | — — Diaries | 0,0 | Year 0 | |

48201090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48202000 | — Exercise books | 0,0 | Year 0 | |

48203000 | — Binders (other than book covers), folders and file covers | 0,0 | Year 0 | |

482040 | — Manifold business forms and interleaved carbon sets | | | |

48204010 | — — Continuous forms | 0,0 | Year 0 | |

48204090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48205000 | — Albums for samples or for collections | 0,0 | Year 0 | |

48209000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | | | |

482110 | — Printed | | | |

48211010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48211090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482190 | — Other | | | |

48219010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened) | | | |

48221000 | — Of a kind used for winding textile yarn | 0,0 | Year 0 | |

48229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4823 | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: | | | |

— Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: | | | |

482312 | — — Self-adhesive: | | | |

48231210 | — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber: | 0,0 | Year 0 | |

48231290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48231900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48232000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48234000 | — Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus | 0,0 | Year 0 | |

482360 | — Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard | | | |

48236010 | — — Trays, dishes and plates | 0,0 | Year 0 | |

48236090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482370 | — Moulded or pressed articles of paper pulp | | | |

48237010 | — — Moulded trays and boxes for packing eggs | 0,0 | Year 0 | |

48237090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482390 | — Other: | | | |

48239010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48239012 | — — — — Printed, embossed or perforated: | 0,0 | Year 0 | |

48239014 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48239015 | — — — — Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips | 0,0 | Year 0 | |

48239020 | — — — — Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines | 0,0 | Year 0 | |

48239030 | — — — — Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

48239050 | — — — — — Cut to size or shape | 0,0 | Year 0 | |

48239090 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS | | | |

4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets | | | |

49011000 | — In single sheets, whether or not folded | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49019100 | — — Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof | 0,0 | Year 0 | |

49019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material | | | |

49021000 | — Appearing at least four times a week | 0,0 | Year 0 | |

490290 | — Other | | | |

49029010 | — — Appearing once a week | 0,0 | Year 0 | |

49029030 | — — Appearing once a month | 0,0 | Year 0 | |

49029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49030000 | Children's picture, drawing or colouring books | 0,0 | Year 0 | |

49040000 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 0,0 | Year 0 | |

4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed | | | |

49051000 | — Globes | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49059100 | — — In book form | 0,0 | Year 0 | |

49059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49060000 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing | 0,0 | Year 0 | |

490700 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: | | | |

49070010 | — Postage, revenue and similar stamps | 0,0 | Year 0 | |

49070030 | — Banknotes | 0,0 | Year 0 | |

49070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4908 | Transfers (decalcomanias) | | | |

49081000 | — Transfers (decalcomanias), vitrifiable | 0,0 | Year 0 | |

49089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

490900 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings | | | |

49090010 | — Printed or illustrated postcards | 0,0 | Year 0 | |

49090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

49100000 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks | 0,0 | Year 0 | |

4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs | | | |

491110 | — Trade advertising material, commercial catalogues and the like | | | |

49111010 | — — Commercial catalogues | 0,0 | Year 0 | |

49111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

491191 | — — Pictures, designs and photographs | | | |

49119110 | — — — Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of books or periodicals which are published in different countries in one or more languages | 0,0 | Year 0 | |

49119180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

50 | SILK | | | |

50010000 | Silkworm cocoons suitable for reeling | 0,0 | Year 0 | |

50020000 | Raw silk (not thrown) | 0,0 | Year 0 | |

5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | | | |

50031000 | — Not carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

50039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

500400 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | | | |

50040010 | — Unbleached, scoured or bleached | 3,2 | Year 0 | |

50040090 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

500500 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | | | |

50050010 | — Unbleached, scoured or bleached | 2,3 | Year 0 | |

50050090 | — Other | 2,3 | Year 0 | |

500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut | | | |

50060010 | — Silk yarn | 4,1 | Year 0 | |

50060090 | — Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut | 2,3 | Year 0 | |

5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste | | | |

50071000 | — Fabrics of noil silk | 2,4 | Year 0 | |

500720 | — Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | | | |

— — Crêpes | | | |

50072011 | — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50072019 | — — — Other | 5,5 | Year 0 | |

— — Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics, wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile materials) | | | |

50072021 | — — — Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured | 4,2 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072031 | — — — — Plain-woven | 6,0 | Year 0 | |

50072039 | — — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

50072041 | — — — Diaphanous fabrics (open weave) | 5,7 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072051 | — — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,7 | Year 0 | |

50072059 | — — — — Dyed | 5,7 | Year 0 | |

— — — — Of yarns of different colours | | | |

50072061 | — — — — — Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm | 5,7 | Year 0 | |

50072069 | — — — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

50072071 | — — — — Printed | 5,7 | Year 0 | |

500790 | — Other fabrics | | | |

50079010 | — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50079030 | — — Dyed | 5,5 | Year 0 | |

50079050 | — — Of yarns of different colours | 5,5 | Year 0 | |

50079090 | — — Printed | 5,5 | Year 0 | |

51 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | | | |

5101 | Wool, not carded or combed | | | |

— Greasy, including fleece-washed wool | | | |

51011100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Degreased, not carbonized | | | |

51012100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

51013000 | — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed: | | | |

— Fine animal hair: | | | |

51021100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 0,0 | Year 0 | |

510219 | — — Other: | | | |

51021910 | — — — Of Angora rabbit | 0,0 | Year 0 | |

51021930 | — — — Of alpaca, llama or vicuna | 0,0 | Year 0 | |

51021940 | — — — Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats | 0,0 | Year 0 | |

51021990 | — — — Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

51022000 | — Coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock | | | |

510310 | — Noils of wool or of fine animal hair | | | |

51031010 | — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51031090 | — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

510320 | — Other waste of wool or of fine animal hair | | | |

51032010 | — — Yarn waste | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51032091 | — — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51032099 | — — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51033000 | — Waste of coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

51040000 | Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5105 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): | | | |

51051000 | — Carded wool | 2,0 | Year 0 | |

— Wool tops and other combed wool | | | |

51052100 | — — Combed wool in fragments | 2,0 | Year 0 | |

51052900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Fine animal hair, carded or combed: | | | |

51053100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 2,0 | Year 0 | |

510539 | — — Other: | | | |

51053910 | — — Carded | 2,0 | Year 0 | |

51053990 | — — Combed | 2,0 | Year 0 | |

51054000 | — Coarse animal hair, carded or combed | 2,0 | Year 0 | |

5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale | | | |

510610 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51061010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51061090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510620 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

51062010 | — — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | 3,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51062091 | — — — Unbleached | 3,4 | Year 0 | |

51062099 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale | | | |

510710 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51071010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51071090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510720 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

— — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | | | |

51072010 | — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072030 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres | | | |

51072051 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072059 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — — Otherwise mixed | | | |

51072091 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072099 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale | | | |

510810 | — Carded | | | |

51081010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51081090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

510820 | — Combed | | | |

51082010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51082090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale | | | |

510910 | — Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

51091010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 3,0 | Year 0 | |

51091090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

510990 | — Other | | | |

51099010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 4,0 | Year 0 | |

51099090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

51100000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale | 2,8 | Year 0 | |

5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511111 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | | | |

— — — Loden fabrics | | | |

51111111 | — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111119 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other fabrics | | | |

51111191 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111199 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511119 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | | | |

— — — — Loden fabrics | | | |

51111911 | — — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111919 | — — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — — Other fabrics | | | |

51111931 | — — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111939 | — — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | | | |

51111991 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51112000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511130 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51113010 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113030 | — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113090 | — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511190 | — Other | | | |

51119010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51119091 | — — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119093 | — — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119099 | — — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511211 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | | | |

51121110 | — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121190 | — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511219 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | | | |

51121911 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121919 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | | | |

51121991 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51122000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511230 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51123010 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123030 | — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123090 | — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511290 | — Other | | | |

51129010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51129091 | — — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129093 | — — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129099 | — — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51130000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair | 4,2 | Year 0 | |

52 | COTTON | | | |

520100 | Cotton, not carded or combed | | | |

52010010 | — Rendered absorbent or bleached | 0,0 | Year 0 | |

52010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5202 | Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

52021000 | — Yarn waste (including thread waste) | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

52029100 | — — Garnetted stock | 0,0 | Year 0 | |

52029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

52030000 | Cotton, carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

5204 | Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale | | | |

— Not put up for retail sale | | | |

52041100 | — — Containing 85 % or more by weight of cotton | 3,5 | Year 0 | |

52041900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

52042000 | — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5205 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52051100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520515 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52051510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,7 | Year 0 | |

52051590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52052100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052600 | — — Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052700 | — — Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052800 | — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52053100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52054100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054600 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054700 | — — Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054800 | — — Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5206 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52061100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520615 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52061510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52062100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520625 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52062510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52063100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52064100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5207 | Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | | | |

52071000 | — Containing 85 % or more by weight of cotton | 4,6 | Year 0 | |

52079000 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

520811 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52081110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52081190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520812 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52081900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

520821 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52082110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52082190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520822 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52082900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52083100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520832 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52083900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52084100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084200 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52084900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52085100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520852 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

52085210 | — — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085290 | — — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52085900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52091100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52091200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52091900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52092100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52092200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52092900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52093100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52093200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52093900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52094100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52094200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52094300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

520949 | — — Other fabrics | | | |

52094910 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm | 6,7 | Year 0 | |

52094990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52095100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52095200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52095900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

521011 | — — Plain weave | | | |

52101110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52101900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

521021 | — — Plain weave | | | |

52102110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52102900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

521031 | — — Plain weave | | | |

52103110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52103900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52104100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52104200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52104900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52105100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52105200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52105900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52111100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52111200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52111900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52112100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52112200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52112900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52113100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52113200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52113900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52114100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52114200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52114300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

521149 | — — Other fabrics | | | |

52114910 | — — — Jacquard fabrics | 6,7 | Year 0 | |

52114990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52115100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52115200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52115900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5212 | Other woven fabrics of cotton | | | |

— Weighing not more than 200 g/m2 | | | |

521211 | — — Unbleached | | | |

52121110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521212 | — — Bleached | | | |

52121210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521213 | — — Dyed | | | |

52121310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521214 | — — Of yarns of different colours | | | |

52121410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521215 | — — Printed | | | |

52121510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

— Weighing more than 200 g/m2 | | | |

521221 | — — Unbleached | | | |

52122110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521222 | — — Bleached | | | |

52122210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521223 | — — Dyed | | | |

52122310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521224 | — — Of yarns of different colours | | | |

52122410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521225 | — — Printed | | | |

52122510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

53 | OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | | | |

5301 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53011000 | — Flax, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

— Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun | | | |

53012100 | — — Broken or scutched | 0,0 | Year 0 | |

53012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

530130 | — Flax tow and waste | | | |

53013010 | — — Tow | 0,0 | Year 0 | |

53013090 | — — Flax waste | 0,0 | Year 0 | |

5302 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53021000 | — True hemp, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5303 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53031000 | — Jute and other textile bast fibres, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5304 | Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53041000 | — Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw | 0,0 | Year 0 | |

53049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5305 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

— Of coconut (coir) | | | |

53051100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of abaca | | | |

53052100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

53059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5306 | Flax yarn | | | |

530610 | — Single | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

53061010 | — — — Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061030 | — — — Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex (exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061050 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53061090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

530620 | — Multiple (folded) or cabled | | | |

53062010 | — — Not put up for retail sale | 3,2 | Year 0 | |

53062090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5307 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

530710 | — Single | | | |

53071010 | — — Measuring 1000 decitex or less (10 metric number or more) | 0,0 | Year 0 | |

53071090 | — — Measuring more than 1000 decitex (less than 10 metric number) | 0,0 | Year 0 | |

53072000 | — Multiple (folded) or cabled | 0,0 | Year 0 | |

5308 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | | | |

53081000 | — Coir yarn | 0,0 | Year 0 | |

530820 | — True hemp yarn | | | |

53082010 | — — Not put up for retail sale | 2,4 | Year 0 | |

53082090 | — — Put up for retail sale | 3,9 | Year 0 | |

530890 | — — Other: | | | |

— — Ramie yarn: | | | |

53089012 | — — — Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53089019 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53089050 | — — Paper yarn | 3,4 | Year 0 | |

53089090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

5309 | Woven fabrics of flax | | | |

— Containing 85 % or more by weight of flax | | | |

530911 | — — Unbleached or bleached | | | |

53091110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53091190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53091900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of flax | | | |

530921 | — — Unbleached or bleached | | | |

53092110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53092190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53092900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

531010 | — Unbleached | | | |

53101010 | — — Of a width not exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53101090 | — — Of a width exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53109000 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

531100 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | | | |

53110010 | — Of ramie | 7,3 | Year 0 | |

53110090 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

54 | MAN-MADE FILAMENTS | | | |

5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale | | | |

540110 | — Of synthetic filaments | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

54011011 | — — — Core yarn | 4,0 | Year 0 | |

54011019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54011090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

540120 | — Of artificial filaments | | | |

54012010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

54012090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex | | | |

540210 | — High tenacity yarn of nylon or other polyamides | | | |

54021010 | — — Of aramids | 4,0 | Year 0 | |

54021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54022000 | — High tenacity yarn of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

— Textured yarn | | | |

54023100 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023200 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023300 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540239 | — — Other | | | |

54023910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54023990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre | | | |

54024100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54024200 | — — Of polyesters, partially oriented | 4,0 | Year 0 | |

54024300 | — — Of polyesters, other | 4,0 | Year 0 | |

540249 | — — Other | | | |

54024910 | — — — Elastomeric | 4,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

54024991 | — — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54024999 | — — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre | | | |

54025100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54025200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540259 | — — Other | | | |

54025910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54025990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54026100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54026200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540269 | — — Other | | | |

54026910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54026990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex | | | |

54031000 | — High tenacity yarn of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

540320 | — Textured yarn | | | |

54032010 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54032090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single | | | |

54033100 | — — Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033200 | — — Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

540333 | — — Of cellulose acetate | | | |

54033310 | — — — Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033390 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54033900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54034100 | — — Of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

54034200 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54034900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | | | |

540410 | — Monofilament | | | |

54041010 | — — Elastomeric | 3,5 | Year 0 | |

54041090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

540490 | — Other | | | |

— — Of polypropylene | | | |

54049011 | — — — Decorative strip of the kind used for packaging | 3,6 | Year 0 | |

54049019 | — — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54049090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54050000 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | 3,0 | Year 0 | |

5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale | | | |

54061000 | — Synthetic filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

54062000 | — Artificial filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404 | | | |

54071000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters | 6,8 | Year 0 | |

540720 | — Woven fabrics obtained from strip or the like | | | |

— — Of polyethylene or polypropylene, of a width of | | | |

54072011 | — — — Less than 3 m | 6,8 | Year 0 | |

54072019 | — — — 3 m or more | 6,8 | Year 0 | |

54072090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54073000 | — Fabrics specified in note 9 to Section XI | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides | | | |

54074100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54074200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54074300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54074400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments | | | |

54075100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54075200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54075300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54075400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments | | | |

540761 | — — Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments | | | |

54076110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076130 | — — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54076150 | — — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54076190 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

540769 | — — Other | | | |

54076910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments | | | |

54077100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54077200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54077300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54077400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton | | | |

54078100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54078200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54078300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54078400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54079100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54079200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54079300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54079400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405 | | | |

54081000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like | | | |

54082100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

540822 | — — Dyed | | | |

54082210 | — — — Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave | 6,8 | Year 0 | |

54082290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

540823 | — — Of yarns of different colours | | | |

54082310 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm, of a weight exceeding 250 g/m2 | 6,8 | Year 0 | |

54082390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54082400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54083100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54083200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54083300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54083400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55 | MAN-MADE STAPLE FIBRES | | | |

5501 | Synthetic filament tow | | | |

55011000 | — Of nylon or other polyamides | 3,7 | Year 0 | |

55012000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55013000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

550190 | — Other | | | |

55019010 | — — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

55019090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

550200 | Artificial filament tow | | | |

55020010 | — Of viscose rayon | 3,7 | Year 0 | |

55020040 | — Of acetate | 3,7 | Year 0 | |

55020080 | — Other | 3,7 | Year 0 | |

5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

550310 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Of aramids | | | |

55031011 | — — — High tenacity | 3,7 | Year 0 | |

55031019 | — — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55031090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55032000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55033000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

55034000 | — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

550390 | — Other | | | |

55039010 | — — Chlorofibres | 3,7 | Year 0 | |

55039090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55041000 | — Of viscose rayon | 3,8 | Year 0 | |

55049000 | — Other | 3,8 | Year 0 | |

5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres | | | |

550510 | — Of synthetic fibres | | | |

55051010 | — — Of nylon or other polyamides | 3,6 | Year 0 | |

55051030 | — — Of polyesters | 3,6 | Year 0 | |

55051050 | — — Acrylic or modacrylic | 3,6 | Year 0 | |

55051070 | — — Of polypropylene | 3,6 | Year 0 | |

55051090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

55052000 | — Of artificial fibres | 3,8 | Year 0 | |

5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55061000 | — Of nylon or other polyamides | 3,8 | Year 0 | |

55062000 | — Of polyesters | 3,8 | Year 0 | |

55063000 | — Acrylic or modacrylic | 3,8 | Year 0 | |

550690 | — Other | | | |

55069010 | — — Chlorofibres | 3,8 | Year 0 | |

55069090 | — — Other | 3,8 | Year 0 | |

55070000 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 4,1 | Year 0 | |

5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale | | | |

550810 | — Of synthetic staple fibres | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

55081011 | — — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

55081019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

55081090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

550820 | — Of artificial staple fibres | | | |

55082010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

55082090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides | | | |

55091100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 3 | |

55091200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

550921 | — — Single yarn | | | |

55092110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550922 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55092210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550931 | — — Single yarn | | | |

55093110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550932 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55093210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

550941 | — — Single yarn | | | |

55094110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550942 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55094210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of polyester staple fibres | | | |

55095100 | — — Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 4,0 | Year 3 | |

550952 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55095210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55095290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55095300 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55095900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550961 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55096110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55096190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55096200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55096900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn | | | |

550991 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55099110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55099190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55099200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55099900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55101100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 0 | |

55101200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 0 | |

55102000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 4,0 | Year 0 | |

55103000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 0 | |

55109000 | — Other yarn | 4,0 | Year 0 | |

5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale | | | |

55111000 | — Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55112000 | — Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55113000 | — Of artificial staple fibres | 4,6 | Year 3 | |

5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

55121100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551219 | — — Other | | | |

55121910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55121990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

55122100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551229 | — — Other | | | |

55122910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55122990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55129100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551299 | — — Other | | | |

55129910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55129990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

551311 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55131120 | — — — Of a width of 165 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55131190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55131200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

551321 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55132110 | — — — Of a width of 135 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55132130 | — — — Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55133100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55133200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55134100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55134200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

55141100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55141200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

55142100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55142200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55143100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55143200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55144100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55144200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres | | | |

— Of polyester staple fibres | | | |

551511 | — — Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | | | |

55151110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551512 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55151210 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151230 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551513 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55151311 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151319 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55151391 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151399 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551519 | — — Other | | | |

55151910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

551521 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55152110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551522 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55152211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55152291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551529 | — — Other | | | |

55152910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

551591 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55159110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551592 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55159211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55159291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551599 | — — Other | | | |

55159910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5516 | Woven fabrics of artificial staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55161100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55161200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55161300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55161400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55162100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55162200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

551623 | — — Of yarns of different colours | | | |

55162310 | — — — Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings) | 6,8 | Year 0 | |

55162390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

55162400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55163100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55163200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55163300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55163400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton | | | |

55164100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55164200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55164300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55164400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55169100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55169200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55169300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55169400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

56 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF | | | |

5601 | Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps | | | |

560110 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding | | | |

56011010 | — — Of man-made fibres | 4,0 | Year 0 | |

56011090 | — — Of other textile materials | 3,0 | Year 0 | |

— Wadding; other articles of wadding | | | |

560121 | — — Of cotton | | | |

56012110 | — — — Absorbent | 3,0 | Year 0 | |

56012190 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

560122 | — — Of man-made fibres | | | |

56012210 | — — — Rolls of a diameter not exceeding 8 mm | 3,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56012291 | — — — — Of synthetic fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012299 | — — — — Of artificial fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

56013000 | — Textile flock and dust and mill neps | 2,5 | Year 0 | |

5602 | Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

560210 | — Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics | | | |

— — Not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— — — Needleloom felt | | | |

56021011 | — — — — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 5,3 | Year 0 | |

56021019 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

— — — Stitch-bonded fibre fabrics | | | |

56021031 | — — — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021035 | — — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021039 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56021090 | — — Impregnated, coated, covered or laminated | 5,3 | Year 0 | |

— Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

56022100 | — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

560229 | — — Of other textile materials | | | |

56022910 | — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56022990 | — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56029000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

5603 | Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— Of man-made filaments | | | |

560311 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56031110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560312 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56031210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560313 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56031310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560314 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56031410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

— Other | | | |

560391 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56039110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560392 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56039210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560393 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56039310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560394 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56039410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5604 | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56041000 | — Rubber thread and cord, textile covered | 3,5 | Year 0 | |

56042000 | — High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated | 4,0 | Year 0 | |

56049000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | 3,2 | Year 0 | |

560600 | Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn | | | |

56060010 | — Loop wale-yarn | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

56060091 | — — Gimped yarn | 4,2 | Year 0 | |

56060099 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

5607 | Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56071000 | — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 4,8 | Year 0 | |

— Of sisal or other textile fibres of the genus Agave | | | |

56072100 | — — Binder or baler twine | 9,6 | Year 0 | |

560729 | — — Other | | | |

56072910 | — — — Measuring more than 100000 decitex (10 g/m) | 9,6 | Year 0 | |

56072990 | — — — Measuring 100000 decitex (10 g/m) or less | 9,6 | Year 0 | |

— Of polyethylene or polypropylene | | | |

56074100 | — — Binder or baler twine | 7,0 | Year 0 | |

560749 | — — Other | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56074911 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56074919 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56074990 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

560750 | — Of other synthetic fibres | | | |

— — Of nylon or other polyamides or of polyesters | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56075011 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56075019 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56075030 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

56075090 | — — Of other synthetic fibres | 7,0 | Year 0 | |

560790 | — Other: | | | |

56079010 | — — Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres | 5,7 | Year 0 | |

56079090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials | | | |

— Of man-made textile materials | | | |

560811 | — — Made up fishing nets | | | |

— — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081111 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081119 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56081191 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081199 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

560819 | — — Other | | | |

— — — Made up nets | | | |

— — — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081911 | — — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081919 | — — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081930 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56089000 | — Other | 6,8 | Year 0 | |

56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included | 4,6 | Year 0 | |

57 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | | | |

5701 | Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up | | | |

570110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

57011010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of silk or of waste silk other than noil | 6,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57011091 | — — — Comprising not more than 350 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011093 | — — — Comprising more than 350 but not more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011099 | — — — Comprising more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

570190 | — Of other textile materials | | | |

57019010 | — — Of silk, of waste silk other than noil, of synthetic fibres, of yarn falling within heading 5605 or of textile materials containing metal threads | 6,4 | Year 0 | |

57019090 | — — Of other textile materials | 3,3 | Year 0 | |

5702 | Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made-up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | | | |

57021000 | — "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | 2,9 | Year 0 | |

57022000 | — Floor coverings of coconut fibres (coir) | 3,2 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, not made-up | | | |

57023100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57023200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570239 | — — Of other textile materials | | | |

57023910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57023990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, made-up | | | |

57024100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57024200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570249 | — — Of other textile materials | | | |

57024910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57024990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, not made-up | | | |

57025100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57025200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57025900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, made-up | | | |

57029100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57029200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57029900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

5703 | Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up | | | |

57031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,3 | Year 0 | |

570320 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Printed tufted | | | |

57032011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57032091 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032099 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

570330 | — Of other man-made textile materials | | | |

— — Of polypropylene | | | |

57033011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Printed tufted | | | |

57033051 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033059 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

57033091 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033099 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

57039000 | — Of other textile materials | 7,3 | Year 0 | |

5704 | Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made-up | | | |

57041000 | — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 5,3 | Year 0 | |

57049000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

570500 | Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up | | | |

57050010 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57050030 | — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57050090 | — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

58 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY | | | |

5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806 | | | |

58011000 | — Of wool or fine animal hair | 7,5 | Year 0 | |

— Of cotton | | | |

58012100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,7 | Year 0 | |

58012200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58012300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58012400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58012500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58012600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

— Of man-made fibres | | | |

58013100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,8 | Year 0 | |

58013200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58013300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58013400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58013500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58013600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

580190 | — Of other textile materials | | | |

58019010 | — — Of flax | 7,5 | Year 0 | |

58019090 | — — Other | 7,5 | Year 0 | |

5802 | Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 | | | |

— Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton | | | |

58021100 | — — Unbleached | 6,7 | Year 0 | |

58021900 | — — Other | 6,7 | Year 0 | |

58022000 | — Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials | 7,5 | Year 0 | |

58023000 | — Tufted textile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

5803 | Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 | | | |

58031000 | — Of cotton | 4,6 | Year 0 | |

580390 | — Of other textile materials | | | |

58039010 | — — Of silk or silk waste | 5,7 | Year 0 | |

58039030 | — — Of synthetic fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039050 | — — Of artificial fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039090 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5804 | Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006: | | | |

580410 | — Tulles and other net fabrics | | | |

— — Plain | | | |

58041011 | — — — Knotted net fabrics | 5,2 | Year 0 | |

58041019 | — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

58041090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Mechanically made lace | | | |

580421 | — — Of man-made fibres | | | |

58042110 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042190 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

580429 | — — Of other textile materials | | | |

58042910 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042990 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

58043000 | — Hand-made lace | 7,2 | Year 0 | |

58050000 | Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made-up | 4,4 | Year 0 | |

5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | | | |

58061000 | — Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics | 5,0 | Year 0 | |

58062000 | — Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread | 6,0 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

58063100 | — — Of cotton | 6,0 | Year 0 | |

580632 | — — Of man-made fibres | | | |

58063210 | — — — With real selvedges | 6,0 | Year 0 | |

58063290 | — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

58063900 | — — Of other textile materials | 6,0 | Year 0 | |

58064000 | — Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | 4,9 | Year 0 | |

5807 | Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered | | | |

580710 | — Woven | | | |

58071010 | — — With woven inscription | 4,9 | Year 0 | |

58071090 | — — Other | 4,9 | Year 0 | |

580790 | — Other | | | |

58079010 | — — Of felt or non-wovens | 5,0 | Year 3 | |

58079090 | — — Other | 7,0 | Year 3 | |

5808 | Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles | | | |

58081000 | — Braids, in the piece | 4,0 | Year 0 | |

58089000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

58090000 | Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included | 4,4 | Year 0 | |

5810 | Embroidery in the piece, in strips or in motifs | | | |

581010 | — Embroidery without visible ground | | | |

58101010 | — — Of a value exceeding EUR 35/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58101090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Other embroidery | | | |

581091 | — — Of cotton | | | |

58109110 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109190 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581092 | — — Of man-made fibres | | | |

58109210 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581099 | — — Of other textile materials | | | |

58109910 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109990 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

58110000 | Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810 | 6,8 | Year 0 | |

59 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE | | | |

5901 | Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations | | | |

59011000 | — Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like | 5,2 | Year 0 | |

59019000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

5902 | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon | | | |

590210 | — Of nylon or other polyamides | | | |

59021010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59021090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590220 | — Of polyesters | | | |

59022010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59022090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590290 | — Other | | | |

59029010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59029090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5903 | Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902 | | | |

590310 | — With poly(vinyl chloride): | | | |

59031010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59031090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590320 | — With polyurethane | | | |

59032010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59032090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590390 | — Other | | | |

59039010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

— — Coated, covered or laminated | | | |

59039091 | — — — With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the right side | 7,0 | Year 0 | |

59039099 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5904 | Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape | | | |

59041000 | — Linoleum | 4,2 | Year 0 | |

59049000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

590500 | Textile wall coverings | | | |

59050010 | — Consisting of parallel yarns, fixed on a backing of any material | 4,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59050030 | — — Of flax | 7,3 | Year 0 | |

59050050 | — — Of jute | 3,2 | Year 0 | |

59050070 | — — Of man-made fibres | 6,8 | Year 0 | |

59050090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

5906 | Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902 | | | |

59061000 | — Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm | 3,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59069100 | — — Knitted or crocheted | 5,2 | Year 0 | |

590699 | — — Other | | | |

59069910 | — — — Fabrics mentioned in note 4 (c) to this chapter | 7,0 | Year 0 | |

59069990 | — — — Other | 4,4 | Year 0 | |

590700 | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like | | | |

59070010 | — Oil cloth and other textile fabrics coated with preparations with a basis of drying oil | 3,9 | Year 0 | |

59070090 | — Other | 3,9 | Year 0 | |

59080000 | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated | 4,4 | Year 0 | |

590900 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials | | | |

59090010 | — Of synthetic fibres | 5,2 | Year 0 | |

59090090 | — Of other textile materials | 5,2 | Year 0 | |

59100000 | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material | 4,0 | Year 0 | |

5911 | Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter | | | |

59111000 | — Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) | 4,2 | Year 0 | |

59112000 | — Bolting cloth, whether or not made-up | 3,6 | Year 0 | |

— Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement) | | | |

591131 | — — Weighing less than 650 g/m2 | | | |

— — — Of silk or man-made fibres | | | |

59113111 | — — — — Woven fabrics, felted or not, of synthetic fibres, of a kind used in paper-making machines | 4,6 | Year 0 | |

59113119 | — — — — Other | 4,6 | Year 0 | |

59113190 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

591132 | — — Weighing 650 g/m2 or more | | | |

59113210 | — — — Of silk or man-made fibres | 4,6 | Year 0 | |

59113290 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

59114000 | — Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair | 4,8 | Year 0 | |

591190 | — Other | | | |

59119010 | — — Of felt | 4,8 | Year 0 | |

59119090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

60 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS | | | |

6001 | Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted | | | |

60011000 | — "Long pile" fabrics | 7,0 | Year 0 | |

— Looped pile fabrics | | | |

60012100 | — — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

60012200 | — — Of man-made fibres | 7,0 | Year 0 | |

600129 | — — Of other textile materials | | | |

60012910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60012990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

600191 | — — Of cotton | | | |

60019110 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019130 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019150 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019190 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600192 | — — Of man-made fibres | | | |

60019210 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019230 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019250 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019290 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600199 | — — Of other textile materials | | | |

60019910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60019990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60024000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60029000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002: | | | |

60031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60032000 | — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

600330 | — Of synthetic fibres: | | | |

60033010 | — — Raschel lace | 7,0 | Year 0 | |

60033090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

60034000 | — Of artificial fibres | 7,0 | Year 0 | |

60039000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60041000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60049000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004: | | | |

60051000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60052100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60052200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60052300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60052400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600531 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60053110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053150 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600532 | — — Dyed: | | | |

60053210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053250 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600533 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60053310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053350 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600534 | — — Printed: | | | |

60053410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053450 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60054100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60054200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60054300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60054400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60059000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6006 | Other knitted or crocheted fabrics: | | | |

60061000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60062100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60062200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60062300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60062400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600631 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60063110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600632 | — — Dyed: | | | |

60063210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600633 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60063310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600634 | — — Printed: | | | |

60063410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60064100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60064200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60064300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60064400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60069000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

61 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | | | |

6101 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103 | | | |

610110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61011010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61011090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610120 | — Of cotton | | | |

61012010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61012090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610130 | — Of man-made fibres | | | |

61013010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61013090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610190 | — Of other textile materials | | | |

61019010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61019090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6102 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104 | | | |

610210 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61021010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61021090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610220 | — Of cotton | | | |

61022010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61022090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610230 | — Of man-made fibres | | | |

61023010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61023090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610290 | — Of other textile materials | | | |

61029010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61029090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6103 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61031900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61032200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61032300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61032900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61033200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61033300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61033900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610342 | — — Of cotton | | | |

61034210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610343 | — — Of synthetic fibres | | | |

61034310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610349 | — — Of other textile materials | | | |

61034910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61034991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61034999 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6104 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61041900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61042200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61042300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61042900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61043200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61043300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61043900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

61044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

61045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61045900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610462 | — — Of cotton | | | |

61046210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610463 | — — Of synthetic fibres | | | |

61046310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610469 | — — Of other textile materials | | | |

61046910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61046991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61046999 | — — — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6105 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted | | | |

61051000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610520 | — Of man-made fibres | | | |

61052010 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

61052090 | — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

610590 | — Of other textile materials | | | |

61059010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61059090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6106 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted | | | |

61061000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61062000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610690 | — Of other textile materials | | | |

61069010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61069030 | — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

61069050 | — — Of flax or of ramie | 9,9 | Year 0 | |

61069090 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6107 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Underpants and briefs | | | |

61071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61071200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

61072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610791 | — — Of cotton | | | |

61079110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6108 | Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Slips and petticoats | | | |

61081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61081900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Briefs and panties | | | |

61082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

610831 | — — Of cotton | | | |

61083110 | — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083190 | — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

610832 | — — Of man-made fibres | | | |

— — — Of synthetic fibres | | | |

61083211 | — — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083219 | — — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

61083290 | — — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

61083900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610891 | — — Of cotton | | | |

61089110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610899 | — — Of other textile materials | | | |

61089910 | — — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61089990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6109 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | | | |

61091000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610990 | — Of other textile materials | | | |

61099010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61099030 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61099090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6110 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted: | | | |

— Of wool or fine animal hair: | | | |

611011 | — — Of wool: | | | |

61101110 | — — — Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article | 8,4 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

61101130 | — — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101190 | — — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611012 | — — Of Kashmir (cashmere) goats: | | | |

61101210 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101290 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611019 | — — Other: | | | |

61101910 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101990 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611020 | — Of cotton | | | |

61102010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61102091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61102099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611030 | — Of man-made fibres | | | |

61103010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61103091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61103099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611090 | — Of other textile materials | | | |

61109010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

61109090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6111 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted | | | |

611110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61111010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61111090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611120 | — Of cotton | | | |

61112010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61112090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611130 | — Of synthetic fibres | | | |

61113010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61113090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

61119000 | — Of other textile materials | 9,8 | Year 0 | |

6112 | Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted | | | |

— Track suits | | | |

61121100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61121200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61121900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

61122000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Men's or boys' swimwear | | | |

611231 | — — Of synthetic fibres | | | |

61123110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611239 | — — Of other textile materials | | | |

61123910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Women's or girls' swimwear | | | |

611241 | — — Of synthetic fibres | | | |

61124110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611249 | — — Of other textile materials | | | |

61124910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611300 | Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906, or 5907 | | | |

61130010 | — Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906 | 6,4 | Year 0 | |

61130090 | — Other | 9,9 | Year 0 | |

6114 | Other garments, knitted or crocheted | | | |

61141000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61142000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61143000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61149000 | — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6115 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted | | | |

— Panty hose and tights | | | |

61151100 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 9,6 | Year 0 | |

61151200 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 9,6 | Year 0 | |

61151900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

611520 | — Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | | | |

— — Of synthetic fibres | | | |

61152011 | — — — Knee-length stockings | 9,6 | Year 0 | |

61152019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61152090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

61159100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61159200 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

611593 | — — Of synthetic fibres | | | |

61159310 | — — — Stockings for varicose veins | 6,4 | Year 0 | |

61159330 | — — — Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins) | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61159391 | — — — — Women's stockings | 9,6 | Year 0 | |

61159399 | — — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61159900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6116 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted | | | |

611610 | — Impregnated, coated or covered with plastics or rubber | | | |

61161020 | — — Gloves impregnated, coated or covered with rubber | 6,4 | Year 0 | |

61161080 | — — Other | 7,1 | Year 0 | |

— Other | | | |

61169100 | — — Of wool or fine animal hair | 7,1 | Year 0 | |

61169200 | — — Of cotton | 7,1 | Year 0 | |

61169300 | — — Of synthetic fibres | 7,1 | Year 0 | |

61169900 | — — Of other textile materials | 7,1 | Year 0 | |

6117 | Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories | | | |

61171000 | — Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | 9,9 | Year 0 | |

61172000 | — Ties, bow ties and cravats | 9,9 | Year 0 | |

611780 | — Other accessories | | | |

61178010 | — — Knitted or crocheted, elasticated or rubberised | 6,4 | Year 0 | |

61178090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

62 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED | | | |

6201 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62011100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620112 | — — Of cotton | | | |

62011210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620113 | — — Of man-made fibres | | | |

62011310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62019100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62019200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62019300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62019900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6202 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62021100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620212 | — — Of cotton | | | |

62021210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1 kg | 9,9 | Year 0 | |

62021290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620213 | — — Of man-made fibres | | | |

62021310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62029100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62029200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62029300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62029900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6203 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620319 | — — Of other textile materials | | | |

62031910 | — — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62031930 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62031990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620322 | — — Of cotton | | | |

62032210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620323 | — — Of synthetic fibres | | | |

62032310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620329 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62032911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62032990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620332 | — — Of cotton | | | |

62033210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620333 | — — Of synthetic fibres | | | |

62033310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620339 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62033911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62033990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62034130 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620342 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62034231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62034233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62034235 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620343 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034319 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620349 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62034911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034919 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62034931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6204 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620419 | — — Of other textile materials | | | |

62041910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62041990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620422 | — — Of cotton | | | |

62042210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620423 | — — Of synthetic fibres | | | |

62042310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620429 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62042911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62042990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620432 | — — Of cotton | | | |

62043210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620433 | — — Of synthetic fibres | | | |

62043310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620439 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62043911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62043990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

62044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

62044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

620449 | — — Of other textile materials | | | |

62044910 | — — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62044990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

62045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620459 | — — Of other textile materials | | | |

62045910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62045990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62046180 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620462 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62046231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62046233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62046239 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620463 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046318 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620469 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62046911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046918 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62046931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6205 | Men's or boys' shirts | | | |

62051000 | — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

62052000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62053000 | — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620590 | — Of other textile materials | | | |

62059010 | — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

62059090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6206 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses | | | |

62061000 | — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62062000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62063000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62064000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

620690 | — Of other textile materials | | | |

62069010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

62069090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6207 | Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Underpants and briefs | | | |

62071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

62072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620791 | — — Of cotton | | | |

62079110 | — — — Bathrobes, dressing gowns and similar articles of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6208 | Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Slips and petticoats | | | |

62081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620819 | — — Of other textile materials | | | |

62081910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62081990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

62082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620891 | — — Of cotton | | | |

— — — Negligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

62089111 | — — — — Of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62089119 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62089900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6209 | Babies' garments and clothing accessories | | | |

62091000 | — Of wool or fine animal hair | 8,4 | Year 0 | |

62092000 | — Of cotton | 8,4 | Year 0 | |

62093000 | — Of synthetic fibres | 8,4 | Year 0 | |

62099000 | — Of other textile materials | 8,4 | Year 0 | |

6210 | Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 | | | |

621010 | — Of fabrics of heading 5602 or 5603 | | | |

62101010 | — — Of fabrics of heading 5602 | 9,9 | Year 0 | |

— — Of fabrics of heading 5603 | | | |

62101091 | — — — In sterile packs | 9,9 | Year 0 | |

62101099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62102000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620111 to 620119 | 9,9 | Year 0 | |

62103000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620211 to 620219 | 9,9 | Year 0 | |

62104000 | — Other men's or boys' garments | 9,9 | Year 0 | |

62105000 | — Other women's or girls' garments | 9,9 | Year 0 | |

6211 | Track suits, ski suits and swimwear; other garments | | | |

— Swimwear | | | |

62111100 | — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

62111200 | — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

62112000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, men's or boys' | | | |

62113100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621132 | — — Of cotton | | | |

62113210 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621133 | — — Of man-made fibres | | | |

62113310 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62113900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, women's or girls' | | | |

62114100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621142 | — — Of cotton | | | |

62114210 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621143 | — — Of man-made fibres | | | |

62114310 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62114900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6212 | Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted | | | |

621210 | — Brassières | | | |

62121010 | — — In a set made-up for retail-sale containing a brassière and a brief | 5,2 | Year 0 | |

62121090 | — — Other | 5,2 | Year 0 | |

62122000 | — Girdles and panty-girdles | 5,2 | Year 0 | |

62123000 | — Corselettes | 5,2 | Year 0 | |

62129000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6213 | Handkerchiefs | | | |

62131000 | — Of silk or silk waste | 8,0 | Year 0 | |

62132000 | — Of cotton | 8,0 | Year 0 | |

62139000 | — Of other textile materials | 8,0 | Year 0 | |

6214 | Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | | | |

62141000 | — Of silk or silk waste | 6,4 | Year 0 | |

62142000 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

62143000 | — Of synthetic fibres | 6,4 | Year 0 | |

62144000 | — Of artificial fibres | 6,4 | Year 0 | |

621490 | — Of other textile materials | | | |

62149010 | — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

62149090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

6215 | Ties, bow ties and cravats | | | |

62151000 | — Of silk or silk waste | 5,0 | Year 0 | |

62152000 | — Of man-made fibres | 5,0 | Year 0 | |

62159000 | — Of other textile materials | 5,0 | Year 0 | |

62160000 | Gloves, mittens and mitts | 6,0 | Year 0 | |

6217 | Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212 | | | |

62171000 | — Accessories | 5,0 | Year 0 | |

62179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

63 | OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | | | |

I.OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES

6301 | Blankets and travelling rugs | | | |

63011000 | — Electric blankets | 5,5 | Year 0 | |

630120 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair | | | |

63012010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63012091 | — — — Wholly of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

63012099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630130 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton | | | |

63013010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63013090 | — — Other | 6,0 | Year 0 | |

630140 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres | | | |

63014010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63014090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630190 | — Other blankets and travelling rugs | | | |

63019010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63019090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | | | |

630210 | — Bed linen, knitted or crocheted | | | |

63021010 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63021090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen, printed | | | |

63022100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630222 | — — Of man-made fibres | | | |

63022210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63022290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630229 | — — Of other textile materials | | | |

63022910 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63022990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen | | | |

630231 | — — Of cotton | | | |

63023110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63023190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630232 | — — Of man-made fibres | | | |

63023210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63023290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630239 | — — Of other textile materials | | | |

63023910 | — — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

63023930 | — — — Of ramie | 9,6 | Year 0 | |

63023990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63024000 | — Table linen, knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— Other table linen | | | |

630251 | — — Of cotton | | | |

63025110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63025190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630253 | — — Of man-made fibres | | | |

63025310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63025390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63026000 | — Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

630291 | — — Of cotton | | | |

63029110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63029190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630293 | — — Of man-made fibres | | | |

63029310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63029390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances | | | |

— Knitted or crocheted | | | |

63031100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63031200 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63031900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63039100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630392 | — — Of synthetic fibres | | | |

63039210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630399 | — — Of other textile materials | | | |

63039910 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 | | | |

— Bedspreads | | | |

63041100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

630419 | — — Other | | | |

63041910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63041930 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63041990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63049100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63049200 | — — Not knitted or crocheted, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63049300 | — — Not knitted or crocheted, of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63049900 | — — Not knitted or crocheted, of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | | | |

630510 | — Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

63051010 | — — Used | 1,6 | Year 0 | |

63051090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

63052000 | — Of cotton | 5,7 | Year 0 | |

— Of man-made textile materials | | | |

630532 | — — Flexible intermediate bulk containers | | | |

— — — Of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053211 | — — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

63053281 | — — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053289 | — — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

630533 | — — Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053310 | — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

63053391 | — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053399 | — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053900 | — — Other | 5,7 | Year 0 | |

63059000 | — Of other textile materials | 4,9 | Year 0 | |

6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods | | | |

— Tarpaulins, awnings and sunblinds | | | |

63061100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63061200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63061900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Tents | | | |

63062100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63062200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63062900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Sails | | | |

63063100 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63063900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Pneumatic mattresses | | | |

63064100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63064900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

63069100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63069900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6307 | Other made-up articles, including dress patterns | | | |

630710 | — Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | | | |

63071010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63071030 | — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63071090 | — — Other | 6,1 | Year 0 | |

63072000 | — Life-jackets and life-belts | 5,0 | Year 0 | |

630790 | — Other | | | |

63079010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63079091 | — — — Of felt | 5,0 | Year 0 | |

63079099 | — — — Other | 5,0 | Year 0 | |

II.SETS

63080000 | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale | 9,6 | Year 0 | |

III.WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS

63090000 | Worn clothing and other worn articles | 4,2 | Year 3 | |

6310 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials | | | |

631010 | — Sorted | | | |

63101010 | — — Of wool or fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

63101030 | — — Of flax or cotton | 0,0 | Year 0 | |

63101090 | — — Of other textile materials | 0,0 | Year 0 | |

63109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

64 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES | | | |

6401 | Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes | | | |

640110 | — Footwear incorporating a protective metal toecap | | | |

64011010 | — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64011090 | — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640191 | — — Covering the knee | | | |

64019110 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019190 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640192 | — — Covering the ankle but not covering the knee | | | |

64019210 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019290 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640199 | — — Other | | | |

64019910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019990 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

6402 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics | | | |

— Sports footwear | | | |

640212 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | | | |

64021210 | — — — Ski-boots and cross-country ski footwear | 11,9 | Year 0 | |

64021290 | — — — Snowboard boots | 11,9 | Year 0 | |

64021900 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64022000 | — Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs | 11,9 | Year 0 | |

64023000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

64029100 | — — Covering the ankle | 11,9 | Year 0 | |

640299 | — — Other | | | |

64029910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

— — — With uppers of plastics | | | |

— — — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64029931 | — — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 11,9 | Year 0 | |

64029939 | — — — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64029950 | — — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64029991 | — — — — — Of less than 24 cm | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64029993 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64029996 | — — — — — — — For men | 11,9 | Year 0 | |

64029998 | — — — — — — — For women | 11,9 | Year 0 | |

6403 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather | | | |

— Sports footwear | | | |

64031200 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | 4,5 | Year 0 | |

64031900 | — — Other | 4,5 | Year 0 | |

64032000 | — Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe | 4,5 | Year 0 | |

64033000 | — Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toecap | 4,5 | Year 0 | |

64034000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear with outer soles of leather | | | |

640351 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64035111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035115 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035119 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035195 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035199 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

640359 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64035911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 1,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64035935 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035939 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

64035950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035995 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035999 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640391 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64039111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039113 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039116 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039118 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039193 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039196 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039198 | — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

640399 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64039911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64039933 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64039936 | — — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039938 | — — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

64039950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039993 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039996 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039998 | — — — — — — For women | 3,5 | Year 0 | |

6404 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials | | | |

— Footwear with outer soles of rubber or plastics | | | |

64041100 | — — Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like | 11,9 | Year 0 | |

640419 | — — Other | | | |

64041910 | — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64041990 | — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

640420 | — Footwear with outer soles of leather or composition leather | | | |

64042010 | — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64042090 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

6405 | Other footwear | | | |

640510 | — With uppers of leather or composition leather | | | |

64051010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

64051090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640520 | — With uppers of textile materials | | | |

64052010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

— — With outer soles of other materials | | | |

64052091 | — — — Slippers and other indoor footwear | 0,0 | Year 0 | |

64052099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

640590 | — Other | | | |

64059010 | — — With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather | 11,9 | Year 0 | |

64059090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

6406 | Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | | | |

640610 | — Uppers and parts thereof, other than stiffeners | | | |

— — Of leather | | | |

64061011 | — — — Uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061019 | — — — Parts of uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061090 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640620 | — Outer soles and heels, of rubber or plastics | | | |

64062010 | — — Of rubber | 0,0 | Year 0 | |

64062090 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

64069100 | — — Of wood | 0,0 | Year 0 | |

640699 | — — Of other materials | | | |

64069910 | — — — Gaiters, leggings and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

64069930 | — — — Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles | 0,0 | Year 0 | |

64069950 | — — — Removable in-soles and other removable accessories | 0,0 | Year 0 | |

64069960 | — — — Outer soles of leather or composition leather | 0,0 | Year 0 | |

64069980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

65 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF | | | |

65010000 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt | 0,0 | Year 0 | |

65020000 | Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed | 0,0 | Year 0 | |

650300 | Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed | | | |

65030010 | — Of fur felt or of felt of wool and fur | 0,0 | Year 0 | |

65030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 0,0 | Year 0 | |

6505 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | | | |

65051000 | — Hair-nets | 0,0 | Year 0 | |

650590 | — Other | | | |

65059010 | — — Berets, bonnets, skull-caps, fezzes, tarbooshes and the like | 0,0 | Year 0 | |

65059030 | — — Peaked caps | 0,0 | Year 0 | |

65059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6506 | Other headgear, whether or not lined or trimmed | | | |

650610 | — Safety headgear | | | |

65061010 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65061080 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

65069100 | — — Of rubber or of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65069200 | — — Of furskin | 0,0 | Year 0 | |

65069900 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 0,0 | Year 0 | |

66 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF | | | |

6601 | Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) | | | |

66011000 | — Garden or similar umbrellas | 1,2 | Year 3 | |

— Other | | | |

66019100 | — — Having a telescopic shaft | 1,2 | Year 3 | |

660199 | — — Other | | | |

— — — With a cover of woven textile materials | | | |

66019911 | — — — — Of man-made fibres | 1,2 | Year 3 | |

66019919 | — — — — Of other textile materials | 1,2 | Year 3 | |

66019990 | — — — Other | 1,2 | Year 3 | |

66020000 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 0,0 | Year 0 | |

6603 | Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602 | | | |

66031000 | — Handles and knobs | 0,0 | Year 0 | |

66032000 | — Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 1,7 | Year 3 | |

66039000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

67 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR | | | |

67010000 | Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes) | 0,0 | Year 0 | |

6702 | Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit | | | |

67021000 | — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

67029000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

67030000 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | 0,0 | Year 0 | |

6704 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included | | | |

— Of synthetic textile materials | | | |

67041100 | — — Complete wigs | 0,0 | Year 0 | |

67041900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

67042000 | — Of human hair | 0,0 | Year 0 | |

67049000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS | | | |

68010000 | Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) | 0,0 | Year 0 | |

6802 | Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) | | | |

68021000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface | | | |

68022100 | — — Marble, travertine and alabaster | 0,0 | Year 0 | |

68022200 | — — Other calcareous stone | 0,0 | Year 0 | |

68022300 | — — Granite | 0,0 | Year 0 | |

68022900 | — — Other stone | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

680291 | — — Marble, travertine and alabaster | | | |

68029110 | — — — Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680292 | — — Other calcareous stone | | | |

68029210 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680293 | — — Granite | | | |

68029310 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680299 | — — Other stone | | | |

68029910 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680300 | Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate | | | |

68030010 | — Roofing and wall slates | 0,0 | Year 0 | |

68030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6804 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials | | | |

68041000 | — Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping | 0,0 | Year 0 | |

— Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like | | | |

68042100 | — — Of agglomerated synthetic or natural diamond | 0,0 | Year 0 | |

680422 | — — Of other agglomerated abrasives or of ceramics | | | |

— — — Of artificial abrasives, with binder | | | |

— — — — Of synthetic or artificial resin | | | |

68042212 | — — — — — Not reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042218 | — — — — — Reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042230 | — — — — Of ceramics or silicates | 0,0 | Year 0 | |

68042250 | — — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68042290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68042300 | — — Of natural stone | 0,0 | Year 0 | |

68043000 | — Hand sharpening or polishing stones | 0,0 | Year 0 | |

6805 | Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made-up | | | |

68051000 | — On a base of woven textile fabric only | 0,0 | Year 0 | |

68052000 | — On a base of paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

680530 | — On a base of other materials | | | |

68053010 | — — On a base of woven textile fabric combined with paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

68053020 | — — On a base of vulcanised fibre | 0,0 | Year 0 | |

68053080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6806 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69 | | | |

68061000 | — Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

680620 | — Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof) | | | |

68062010 | — — Expanded clays | 0,0 | Year 0 | |

68062090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6807 | Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch) | | | |

680710 | — In rolls | | | |

68071010 | — — Roofing and facing products | 0,0 | Year 0 | |

68071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

68080000 | Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders | 0,0 | Year 0 | |

6809 | Articles of plaster or of compositions based on plaster | | | |

— Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented | | | |

68091100 | — — Faced or reinforced with paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

68091900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68099000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6810 | Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced | | | |

— Tiles, flagstones, bricks and similar articles | | | |

681011 | — — Building blocks and bricks | | | |

68101110 | — — — Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.) | 0,0 | Year 0 | |

68101190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681019 | — — Other | | | |

68101910 | — — — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other tiles and paving | | | |

68101931 | — — — — Of concrete | 0,0 | Year 0 | |

68101939 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

681091 | — — Prefabricated structural components for building or civil engineering | | | |

68109110 | — — — Floor components | 0,0 | Year 0 | |

68109190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6811 | Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like | | | |

68111000 | — Corrugated sheets | 0,0 | Year 0 | |

681120 | — Other sheets, panels, tiles and similar articles | | | |

68112011 | — — Sheets for roofing or walls, not exceeding 40 × 60 cm | 0,0 | Year 0 | |

68112080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68113000 | — Tubes, pipes and tube or pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

68119000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6812 | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813 | | | |

68125000 | — Clothing, clothing accessories, footwear and headgear | 0,0 | Year 0 | |

68126000 | — Paper, millboard and felt | 0,0 | Year 0 | |

68127000 | — Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

681290 | — Other: | | | |

68129010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

68129030 | — — — Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

68129080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6813 | Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials | | | |

681310 | — Brake linings and pads | | | |

68131010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681390 | — Other | | | |

68139010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6814 | Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials | | | |

68141000 | — Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support | 0,0 | Year 0 | |

681490 | — Other | | | |

68149010 | — — Sheets or splittings of mica | 0,0 | Year 0 | |

68149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6815 | Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included | | | |

681510 | — Non-electrical articles of graphite or other carbon | | | |

68151010 | — — Carbon fibres and articles of carbon fibres | 0,0 | Year 0 | |

68151090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68152000 | — Articles of peat | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

68159100 | — — Containing magnesite, dolomite or chromite | 0,0 | Year 0 | |

681599 | — — Other | | | |

68159910 | — — — Of refractory materials, chemically bonded | 0,0 | Year 0 | |

68159990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69 | CERAMIC PRODUCTS | | | |

I.GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

690100 | Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths | | | |

69010010 | — Bricks weighing more than 650 kg/m3 | 0,0 | Year 0 | |

69010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6902 | Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths | | | |

69021000 | — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 0,0 | Year 0 | |

690220 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products | | | |

69022010 | — — Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69022091 | — — — Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3) | 0,0 | Year 0 | |

69022099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6903 | Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths | | | |

69031000 | — Containing, by weight, more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

690320 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound of alumina and of silica (SiO2) | | | |

69032010 | — — Containing, by weight, less than 45 % of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

69032090 | — — Containing, by weight, 45 % or more of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

690390 | — Other | | | |

69039010 | — — Containing, by weight, more than 25 % but not more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture o