22001A1227(05)Official Journal L 342 , 27/12/2001 P. 0027 - 0028


Protokoll addizzjonali

li jemenda l-aspetti tal-kummerċ tal-Ftehim Temporanju bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra, biex jikkunsidra r-riżultat tan-negozzjati bejn il-partijiet dwar konċessjonijiet preferenzjali reċiproki għal ċertu nbejjed, ir-rikonoxximent reċiproku, il-protezzjoni u l-kontroll ta' l-ismijiet ta' l-inbid u r-rikonoxximent reċiproku, il-protezzjoni u l-kontroll fuq deskrizzjonijiet ta' l-ispirti u x-xorb aromatiku

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, iżjed "il quddiem msejħa bħala" il-Komunità,

min-naħa l-waħda, u

L-EX REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA, iżjed "il quddiem msejħa bħala" l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja,

min-naħa l-oħra,

iżjed "il quddiem msejħa bħala" il-Partijiet Kontraenti,

BILLI il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra, kien iffirmat permezz ta' Skambju ta' Ittri fil-Lussemburgu fid-9 ta' April 2001,

BILLI l-Artikolu 27(4) tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jipprovdi li l-ftehim ta' l-inbid u l-ispirti għad irid jiġi nnegozjat,

BILLI l-Ftehim Temporanju jassigura li l-iżvilupp tal-ħolqa tal-kummerċ bit-twaqqif tar-relazzjoni appalti u timplimenta mill-aktar fiss possibli, id-disposizzjonijiet tal-Ftehim ta' l-Istabbilizzazzjoni u ta' l-Assoċjazzjoni dwar il-kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ, daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Gunju 2001. L-Artikolu 14(4) tal-Ftehim Temporanju jirrepeti l-impennji għall-ftehim separat ta' l-inbid u l-ispirti,

BILLI fuq dan il-bażi n-negozjati kienu magħmula u konklużi bejn il-Partijiet,

BILLI sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fil-proċess ġenerali ta' l-istabbilizzazzjoni, il-ftehim ta' l-inbid u l-ispirti għandhom ikunu integrati fil-qafas tal-Ftehim Temporanju fil-forma ta' Protokoll,

BILLI dan il-Protokoll dwar l-inbid u l-ispirti għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2002,

BILLI għal dan il-għan hu neċessarju li tiġi implimentata mill-aktar fiss possibli id-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll,

XEWQANA li jittejbu il-kondizzjonijiet għall-bejgħ ta' l-inbejjed, l-ispirti u xorb aromatiku fis-swieq rispettivi, b'mod konformi mal-prinċipji tal-kwalità, benefiċju lil xulxin u reċiproċità,

WARA LI KKUNSIDRAW l-interessi taż-żewġ Partijiet Kontraenti fil-protezzjoni u l-kontroll reċiproku fuq l-ismijiet ta' l-inbid, deskrizzjonijiet dwar spirti u xorb aromatiku,

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dan il-Protokoll jinkludi l-elementi li ġejjin:

1. Ftehim dwar konċessjonijiet tal-kummerċ reċiproki preferenzjali għal ċertu nbejjed (L-Anness 1 ta' dan il-Protokoll);

2. Ftehim dwar ir-rikonoxximent reċiproku, il-protezzjoni u l-kontroll fuq l-ismijiet ta' l-inbid (L-Anness II ta' dan il-Protokoll);

3. Ftehim dwar ir-rikonoxximent reċiproku, il-protezzjoni u l-kontroll fuq deskrizzjonijiet ta' l-ispirti u xorb aromatiku (Annrss III ta' dan Protokoll).

Il-listi msemmija fl-Artikolu 5 ta' dan il-Ftehim msemmi f'punt 2 u fl-Artikolu 5 tal-Ftehim msemmi f'punt 3 għandhom ikunu stabbiliti fi stadju aktar tard u approvati b'mod konformi mal-proċedura stabbilita rispettivament f'L-Artikoli 13 u 14 ta' dawn il-Ftehim.

Artikolu 2

Dan il-Protokoll għandu jifforma parti integrali mill-Ftehim Temporanju. Dawn l-Annessi ta' dan il-Protokoll għandhom jiffurmaw parti integrali tiegħu.

Artikolu 3

Dan il-Protokoll għandu jkun approvat mill-Komunità u mill-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja b'mod konformi mal-proċeduri tagħhom. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jimplimentaw dan il-Protokoll.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jinnotifikaw lil xulxin bir-riżultat tal-proċeduri korrispondenti b'mod konformi ma' l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 3.

Artikolu 4

Bla ħsara għat-tmiem tal-proċeduri riferuti fl-Artikolu 3, dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2002 u jiġi applikat fl-istess data.

Artikolu 5

Dan il-Protokoll għandu jiġi maħruġ doppju f'kull lingwa uffiċjali tal-Partijiet Kontraenti, kull test minn dawn ikun awtentiku indaqs.

--------------------------------------------------