11/ 57

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

3


21999A1204(02)


L 311/3

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA'L-UNJONI EWROPEA


FTEHIM

dwar il-Kummerċ, Żvilupp u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u r-Repubblika ta’ l-Afrika ta' Isfel, fuq in-naħa l-oħra (1)

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Partijiet Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EWROPEA,

hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa l-“Istati Membri”, u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa l-“Komunità”,

fuq naħa, u

IR-REPUBBLIKA TA' L-AFRIKA TA' ISFEL, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa “Afrika ta' Isfel”,

fuq in-naħa l-oħra,

hawnhekk iżjed 'il quddiem msejħa l-“Partijiet”,

IKKUNSIDRAW l-importanza tar-rabta eżistenti ta' ħbiberija u koperazzjoni bejn il-Komunità, l-Istati Membri u l-Afrika ta' Isfel u l-valuri komuni li jaqsmu l-Partijiet;

IKKUNSIDRAW LI l-Komunità, l-Istati Membri u l-Afrika ta' Isfel jixtiequ jsaħħu aktar dawn ir-rabtiet u li jistabbilixxu relazzjonijiet mill-qrib u dejjiema bbażati fuq reċiproċità, sħubija u ko-żvilupp;

WAQT LI JIRRIKONOXXU l-kisbiet storiċi tal-poplu ta' l-Afrika ta' Isfel li abolixxu s-sistema apartheid u li bnew ordni politika ġdida bbażata fuq ir-regola ta' liġi, drittijiet umani u demokrazija;

WAQT LI JIRRIKONOXXU l-appoġġ politiku u finanzjarju tal-Komunità u ta' l-Istati Membri għal dan il-proċess ta' tibdil u ta' transizzjoni politika fl-Afrika ta' Isfel

WAQT LI JFAKKRU r-rabta soda tal-Partijiet għall-prinċipji taċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti u għal prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

WAQT LI JŻOMMU F'MOĦĦHOM il-Ftehim ta' Koperazzjoni bejn l-Afrika ta' Isfel u l-Komunità Ewropea li kien iffirmat fl-10 ta' Ottubru 1994;

WAQT LI JFAKKRU x-xewqa tal-Partijiet li jistabbilixxu relazzjoni l-aktar qrib possibli bejn l-Afrika ta' Isfel u l-pajjiżi tal-ACP-KE waqt il-Konvenzjoni Lomé kif jidher fl-iffirmar, fl-24 ta' April 1997, tal-Protokoll li jirregola l-adeżjoni ta' l-Afrika ta' Isfel fir-raba' Konvenzjoni ACP-KE ta' Lomé, kif emendat bil-Ftehim iffirmat fil-Mawrizju fl-4 ta' Novembru 1995;

WAQT LI JIĠU KKUNSIDRATI d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-Partijiet fir-rigward tas-sħubija tagħhom fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), il-bżonn li jikkontribwixxu fl-implimentazzjoni tar-riżultati ta' l-Uruguay Round, u l-isforzi li diġà saru miż-żewġ partijiet f'dan ir-rigward;

WAQT LI JFAKKRU l-importanza attribwita mill-Partijiet lill-prinċipji u regoli li jirregolaw kummerċ internazzjonali u l-ħtieġa li jiġu applikati b'manjiera trasparenti u li mhiex diskriminatorja;

WAQT LI JIKKONFERMAW l-appoġġ u l-inkoraġġiment tal-Komunità u ta' l-Istati Membri għall-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ u għar-ristrutturar ekonomiku li qiegħed isir bħalissa fl-Afrika ta' Isfel;

WAQT LI JIRRIKONOXXU l-isforzi mill-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel biex jiżgura żvilupp ekonomiku u soċjali għall-poplu ta' l-Afrika ta' Isfel;

WAQT LI JENFASIZZAW l-importanza li l-Unjoni Ewropea u l-Afrika ta' Isfel it-tnejn ipoġġu fuq l-implimentazzjoni prosperuża tal-programm ta' rikostruzzjoni u żvilupp ta' l-Afrika ta' Isfel;

WAQT LI JIKKONFERMAW ir-rabta tal-Partijiet biex jippromwovu koperazzjoni reġjonali u integrazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi ta' l-Afrika ta' Isfel, u biex jinkoraġġixxu l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ bejn dawn il-pajjiżi;

WAQT LI JŻOMMU F'MOĦĦHOM ir-rabta tal-Partijiet biex jiżguraw li l-ftehimiet reċiproċi tagħhom ma jfixklux il-proċess ta' ristrutturazzjoni ta' l-Għaqda Doganali ta' l-Afrika ta' Isfel (SACU), li tgħaqqad lill-Afrika ta' Isfel ma' l-erba' pajjiżi ACP;

WAQT LI JISSOTTOLINEAW l-importanza li l-Partijiet iwaħħlu mal-valuri u l-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjonijiet Finali tal-Konferenza Internazzjonali dwar Popolazzjoni u Żvilupp miżmuma fil-Kajr fl-1994, tas-Summit Dinji għal Żvilupp Soċjali miżmum f'Kopenħagen f'Marzu 1996 u tar-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa miżmuma f'Beijing fl-1995;

WAQT LI JERĠGĦU JAFFIRMAW ir-rabta tal-Partijiet għal żvilupp ekonomiku u soċjali u r-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, speċjalment billi jippromwovu l-Konvenzjonijiet Internazzjonali ta' l-Organizzazzjoni ta' Xogħol (ILO) rilevanti li jkopru suġġetti bħal-libertà ta' l-assoċjazzjoni, id-dritt għal negozjar kollettiv u mhux diskriminatorju; it-tneħħija ta' xogħol sfurzat u ta' xogħol bit-tfal;

WAQT LI JFAKKRU l-importanza li jiftħu djalogu politiku regolari b'kuntesti bilaterali u multilaterali fuq kwistjonijiet ta' interess komuni,

FTEHMU KIF ĠEJ:

TITOLU I

GĦANIJIET, PRINĊIPJI U DJALOGU POLITIKU ĠENERALI

Artikolu 1

Għanijiet

L-għanijiet ta' dan il-Ftehim huma:

(a)

li jipprovdi qafas xieraq għal djalogu bejn il-partijiet, jippromwovi l-iżvilupp ta' relazzjonijiet mill-qrib fil-materji kollha koperti b'dan il-Ftehim;

(b)

biex jappoġġa l-isforzi magħmula mill-Afrika ta' Isfel biex tikkonsolida l-fondazzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-proċess ta' transizzjoni tagħha;

(ċ)

biex jippromowvi koperazzjoni reġjonali u integrazzjoni ekonomika fir-reġjuni ta' l-Afrika ta' Isfel biex jagħtu kontribut għal żvilupp ekonomiku u soċjali armonizzat u sostenibbli;

(d)

biex jippromwovi l-espansjoni u l-liberalizzazzjoni reċiproka ta' kummerċ reċiproku f'oġġetti, servizzi u kapital;

(e)

biex jinkoraġġixxi l-integrazzjoni gradwali u bla xkiel ta' l-Afrika ta' Isfel fid-dinja ekonomika;

(f)

biex jippromwovi l-koperazzjoni bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, fl-interess reċiproku tagħhom.

Artikolu 2

Element essenzali

Ir-rispett għal prinċipji demokratiċi u drittijiet fundamentali tal-bniedem kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali fuq id-Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll għall-prinċipji tar-regola ta' liġi ssaħħaħ il-politika interna u internazzjonali tal-Komunità u ta' l-Afrika ta' Isfel u jikkostitwixxi element essenzali f'dan il-Ftehim.

Il-Partijiet jerġgħu jaffermaw il-ġibda tagħhom għall-prinċipji ta' kontroll tajjeb.

Artikolu 3

Nuqqas ta' eżekuzzjoni

1.   Jekk xi waħda mill-Partijiet tikkunsidra li l-parti l-oħra falliet milli twettaq obbligazzjoni skond dan il-Ftehim, hi tista' tieħu miżuri xierqa.

2.   Qabel ma tagħmel dan, hi għandha tforni lill-Parti l-oħra, fi żmien 30 ġurnata, l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għal eżaminazzjoni elaborata tas-sitwazzjoni, bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċettabli għall-Partijiet.

3.   F'ċirkustanzi ta' urġenza partikolari, jistgħu jittieħdu miżuri xierqa mingħajr konsultazzjonijiet minn qabel. Dawn il-miżuri għandhom jiġu mgħarrfa immedjatament lill-Parti l-oħra u għandhom ikunu bla ħsara għal konsultazzjonijiet, jekk il-Parti l-oħra titlob hekk. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom isiru sa' 30 ġurnata min-notifika ta' dawn il-miżuri. Jekk ma tinstab l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti, il-Parti kkonċernata tista' tuża l-proċedura li tirrelata mas-soluzzjoni ta' kwistjonijiet.

4.   Il-Partijiet jaqblu, għall-għan ta' interpretazzjoni korretta u applikazzjoni prattikabbli ta' dan il-Ftehim, li t-terminu “ċirkustanzi ta' urġenza partikolari” fil-paragrafu 3 tfisser każ ta' ksur materjali tal-Ftehim minn waħda mill-Partijiet. Ksur materjali tal-Ftehim jikkonsisti f':

(i)

rifjut tal-Ftehim mhux sanzjonat bir-regoli ġenerali tal-liġi internazzjonali, jew

(ii)

vjolazzjoni ta' l-element essenzali tal-Ftehim, kif deskritt fl-Artikolu 2.

5.   Il-Partijiet jaqblu li l-miżuri xierqa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu huma dawk meħuda skond il-liġi internazzjonali u fis-selezzjoni ta' dawn il-miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas li jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 4

Djalogu politiku

1.   Għandu jiġi stabbilit djalogu politiku regolari bejn il-Partijiet. Għandu jakkumpanja u jgħin jikkonsolida l-koperazzjoni tagħhom kif ukoll jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' rbiet dejjiema ta' solidarjetà u forom ġodda ta' koperazzjoni.

2.   Id-djalolgu politiku u l-koperazzjoni huma b'mod partikolari intiżi sabiex:

(a)

jippromwovu ftehim reċiproku akbar bejn il-Partijiet u konverġenza akbar ta' fehmiet;

(b)

jawtorizzaw kull parti biex tikkunsidra l-pożizzjoni u l-interessi tal-parti l-oħra;

(ċ)

jinkoraġġixxu l-appoġġ għal demokrazija, ir-regoli ta' liġi u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

(d)

jippromwovu ġustizzja soċjali u jgħinu joħolqu l-kondizzjonijiet neċessarji biex jiġu eliminati l-faqar u l-forom kollha ta' diskriminazzjoni.

3.   Id-djalogu politiku għandu jkopri l-kwistjonijiet kollha ta' interess komuni għall-Partijiet.

4.   Id-djalogu politiku għandu jseħħ kull meta hu neċessarju, speċjalment:

(a)

f'livell ministerjali;

(b)

fil-livell ta' uffiċjali superjuri li jirrappreżentaw lill-Afrika ta' Isfel, fuq naħa, u lill-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, fuq in-naħa l-oħra;

(ċ)

biex jieħu l-vantaġġ sħiħ tal-kanali diplomatiċi kollha, inkluż laqgħat regolari, konsultazzjonijiet minħabba laqgħat internazzjonali u kuntatti bejn rappreżentanti diplomatiċi f'pajjiżi terzi;

(d)

meta approprijat, bi kwalunkwe mezz ieħor jew f'kull livell ieħor li jinftiehem bejn il-Partijiet li jistgħu jagħmlu kontribut utli biex jiġi kkonsolidat id-djalogu u tiżdied l-effettività.

5.   B'addizzjoni mad-djalogu politiku bilaterali msemmi fil-paragrafi ta' qabel, il-Partijiet għandhom jieħdu vantaġġ sħiħ mid-, u jagħtu kontribut b'mod attiv għad-, djalogu politiku reġjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ta' l-Afrika ta' Isfel, bil-għan, b'mod partikolari, li jippromwovu paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun.

Il-Partijiet għandhom jipparteċipaw ukoll fid-djalogu politiku fil-qafas akbar ACP/KE, kif antiċipat u stabbilit fit-Trattati ACP/KE rilevanti.

TITOLU II

KUMMERĊ

TAQSIMA A

ĠENERALI

Artikolu 5

Żona ta' Kummerċ Ħieles

1.   Il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel jaqblu li jistabbilixxu Żona ta' Kummerċ Ħieles (FTA) skond id-dispożizzjonijiet ta'dan il-Ftehim u b'konformità ma' dawk tal-WTO.

2.   Il-FTA se tkun stabbilita fuq perjodu ta' transizzjoni li jdum, fuq in-naħa ta' l-Afrika ta' Isfel, sa' massimu ta' 12-il sena u, fuq in-naħa tal-Komunità, sa' massimu ta' 10 snin li jibdew mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

3.   Il-FTA tkopri l-moviment liberu tal-merkanzija fis-setturi kollha. Dan il-Ftehim jkopri wkoll il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fis-servizzi u l-moviment liberu tal-kapital.

Artikolu 6

Klassifikazzjoni tal-merkanzija

Min-naħa tal-Komunità, in-nomenklatura magħquda tal-merkanzija għandha tgħodd għall-klassifikazzjoni ta' merkanzija importata mill-Afrika ta' Isfel. Min-naħa ta' l-Afrika ta' Isfel, is-sistema armonizzata għandha tapplika għall-merkanzija importata mill-Komunità.

Artikolu 7

Dazju bażiku

1.   Għal kull prodott, id-dazju bażiku li għalih għandhom jiġu applikati t-tnaqqis suċċessiv stabbilit fil-Ftehim għandu jkun dak li hu applikat b'mod effettiv fil-ġurnata tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2.   Il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandhom jinfurmaw lil xulxin bid-dazji basiċi rispettivi tagħhom, skond ir-rabta mwaqqfa u imnaqqsa miftiehma bejn il-Partijiet, u d-derogi miftiehma għal dawn il-prinċipji, kif stabbiliti fl-Anness I.

3.   F'każijiet fejn il-proċess tat-taħtit ta' tariffi ma jibdiex mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim (notevolment għal prodotti mniżżla fl-Anness II, listi 3, 4 u 5, fl-Anness III, listi 2, 3, 4 u 6, fl-Anness IV, listi 3, 4, 7 u 8; fl-Anness V; fl-Anness VI, listi 2, 3 u 5; fl-Anness VII) id-dazju li għalih se japplika tnaqqis suċċessiv kif stabbilit fil-Ftehim għandu jkun jew id-dazju bażiku msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jew id-dazju applikat abbażi ta' erga omnes fil-ġurnata li fih tibda l-iskeda rilevanti ta' taħtit ta' tariffi, liema wieħed hu l-aktar baxx.

Artikolu 8

Dazji doganali ta' natura fiskali

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tneħħija tad-dazji doganali fuq l-importazzjoni għandhom japplikaw ukoll għad-dazji doganali ta' natura fiskali, bl-eċċezzjoni ta' taxxi tas-sisa mhux diskriminatorji mposti fuq merkanzija kemm importata kif ukoll prodotta lokalment li huma skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21.

Artikolu 9

Piżijiet li għandhom effett ekwivalenti għal dazji doganali

Il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandhom ineħħu minn fuq l-importazzjonijiet rispettivi tagħhom kull piż li għandu effett ekwivalenti għal dazji doganali fuq importazzjoni fid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

TAQSIMA B

PRODOTTI INDUSTRIJALI

Artikolu 10

Definizzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' din it-taqsima japplikaw għal prodotti li ġejjin mill-Komunità u l-Afrika ta' Isfel bl-eċċezzjoni tal-prodotti koperti bid-definizzjoni ta' prodotti agrikoli skond dan il-Ftehim.

Artikolu 11

Eliminazzjoni ta' tariffa mill-Komunità

1.   Dazji doganali applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti industrijali li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel għajr dawk imniżżla fl-Anness II għandhom jitneħħew fid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness II, lista 1 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta'dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

3.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness II, lista 2 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta'dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 86 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 72 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 57 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 43 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 28 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 14 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

4.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness II, lista 3 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

Għal numru ta' prodotti indikati f'din il-lista, l-eliminazzjoni tat-tariffa tibda erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Eliminazzjoni tat-tariffa ta' dawn il-prodotti se seħħ bi tliet tnaqqisiet ugwali annwali, li jkunu konklużi sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Għal ċertu numru ta' prodotti ta' l-azzar indikati f'din il-lista, tnaqqis tat-tariffi se jseħħ abbażi MFN, sabiex ikunu bla dazju fis-sena 2004.

5.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness II, lista 4 għandhom jitneħħew sa' massimu ta' 10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Għal komponenti ta' vetturi bil-mutur indikati f'din il-lista, it-tariffa applikabbli se tkun imnaqqsa b'50 % mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

L-iskeda preċiża tal-Komunità għall-eliminazzjoni ta' dazji bażiċi u tariffi għall-prodotti f'din il-lista se tkun stabbilita fit-tieni sitt xhur tas-sena 2000, wara li ż-żewġ partijiet jeżaminaw il-prospetti għal aktar liberalizzazzjoni għal importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti awtomotivi mill-Komunità msemmija fl-Anness III, listi 5 u 6, fid-dawl, fost ħwejjeġ oħra, tar-riżultat tar-reviżjoni tal-programm ta' żvilupp ta' l-industrija tal-vetturi fl-Afrika ta' Isfel.

6.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness II, lista 5 għandhom ikunu eżaminati fil-ħames sena ta' dan il-Ftehim bil-għan ta' eliminazzjoni possibli tat-tariffi.

Artikolu 12

Eliminazzjoni tat-tariffa mill-Afrika ta' Isfel

1.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti industrijali li joriġinaw fil-Komunità għajr dawk imniżżla fl-Anness III għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità imniżżla fl-Anness III, lista 1 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta'dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

3.   Ddazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness III, lista 2 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 67 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 33 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

4.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità imniżżla fl-Anness III, lista 3 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 90 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 80 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 70 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 60 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 40 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 30 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 20 % tad-dazju bażiku;

 

11-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 10 % tad-dazju bażiku;

 

12-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

5.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness III, lista 4 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 88 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 63 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 38 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

11-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 13 % tad-dazju bażiku;

 

12-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

6.   Ddazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness III, lista 5 għandhom jitnaqqsu progressivament skond l-iskeda nkluża f'dak l-Anness.

7.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness III, lista 6 għandhom jiġu analizzati perjodikalment fil-kors tal-funzjonament tal-Ftehim bil-għan għal aktar liberalizzazzjoni tal-kummerċ.

L-Afrika ta' Isfel għandha tinforma lill-Komunità bir-riżultat tar-reviżjoni tal-programm ta' żvilupp ta' l-industrija tal-vetturi fl-Afrika ta' Isfel. Għandha tippreżenta proposti għal aktar liberalizzazzjoni ta' l-importazzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel ta' prodotti awtomotivi mill-Komunità msemmija fl-Anness III, listi 5 u 6. Il-Partijiet għandhom jeżaminaw flimkien dawn il-proposti fit-tieni sitt xhur tas-sena 2000.

TAQSIMA Ċ

PRODOTTI AGRIKOLI

Artikolu 13

Definizzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' din it-taqsima japplikaw għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità u fl-Afrika ta' Isfel koperti bid-definizzjoni WTO tal-prodotti agrikoli kif ukoll ta' prodotti ta' ħut u ta' sajd (Kapitolu 3, 1604, 1605 u prodotti 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 u 2301 20 00).

Artikolu 14

Eliminazzjoni tat-tariffa mill-Komunità

1.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti agrikoli li joriġinaw mill-Afrika ta' Isfel għajr dawk imniżżla fl-Anness IV għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel mniżżla fl-Anness IV, lista 1 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

3.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel mniżżla fl-Anness IV, lista 2 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 91 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 82 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 73 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 64 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 55 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 45 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 36 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 27 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 18 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 9 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

4.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness IV, lista 3 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 87 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 62 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 37 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 12 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

Għal ċerti prodotti msemmija f'dan l-Anness għandha tapplika kwota bla dazju, skond il-kondizzjonijiet imsemmija hemm, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim sat-tmiem gradwali tat-tariffi għal dawn il-prodotti.

5.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness IV, lista 4 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju u kull piż għandu jitnaqqas għal 83 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju u kull piż għandu jitnaqqas għal 67 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju u kull piż għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju u kull piż għandu jitnaqqas għal 33 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju u kull piż għandu jitnaqqas għal 17 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

Għal ċerti prodotti msemmija f'dan l-Anness għandha tgħodd kwota bla dazju, skond il-kondizzjonijiet imsemmija hemm, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim sat-tmiem gradwali tat-tariffi għal dawn il-prodotti.

6.   Dazji doganali applikabbli għal prodotti agrikoli proċessati importati fil-Komunità u li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel huma mniżżla fl-Anness IV, lista 5 u għandhom ikunu applikati skond il-kondizzjonijiet imsemmija fih.

Il-Kunsill ta' Koperazzjoni jista' jiddeċiedi dwar:

(a)

l-estensjoni tal-lista ta' prodotti agrikoli proċessati skond l-Anness IV, lista 5, u

(b)

it-tnaqqis ta' dazji li huma applikabbli għal prodotti agrikoli proċessati. Dan it-tnaqqis fid-dazji jista' jseħħ meta f'kummerċ bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel id-dazji applikabbli għal prodotti bażiċi huma mnaqqsa jew, b'risposta għat-tnaqqis li rriżulta mill-konċessjonijiet reċiproċi li jirrelataw ma' prodotti agrikoli proċessati.

7.   Dazji doganali mnaqqsa applikabbli għal ċerti prodotti agrikoli mportati fil-Komunità u li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel huma mniżżla fl-Anness IV, lista 6, u għandhom jiġu applikati mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u skond il-kondizzjonijiet imsemmija f'dan l-Anness.

8.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' prodotti li joriġinaw fir-Repubblika ta' l-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness IV, lista 7 għandhom jiġu analizzati perjodikalment fil-kors tal-funzjonament tal-Ftehim minħabba żviluppi futuri fil-politika agrikola komuni.

9.   Konċessjonijiet ta' tariffi fuq prodotti mniżżla fl-Anness IV, lista 8 mhumiex applikabbli peress li dawn il-prodotti huma koperti b'denominazzjonijiet ta' l-UE.

10.   Konċessjonijiet ta' tariffi applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti li joriġinaw fl-Afrika ta' Isfel imniżżla fl-Anness V għandhom jiġu applikati skond il-kondizzjonijiet imsemmija hemm.

Artikolu 15

Eliminazzjoni tat-tariffa mill-Afrika ta' Isfel

1.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità għajr dawk imniżżla fl-Anness VI għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness VI, lista 1 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

3.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness VI, lists 2 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 67 % tad-dazju bażiku;

 

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 33 % tad-dazju bażiku;

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

4.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness VI, lista 3 għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejja:

 

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 88 % tad-dazju bażiku;

 

sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 75 % tad-dazju bażiku;

 

seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 63 % tad-dazju bażiku;

 

tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

 

disa' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 38 % tad-dazju bażiku;

 

10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 25 % tad-dazju bażiku;

 

11-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim kull dazju għandu jitnaqqas għal 13 % tad-dazju bażiku;

 

12-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandhom jitneħħew id-dazji li jkun fadal.

Għal ċerti prodotti mniżżla f'dan l-Anness għandha tgħodd kwota bla dazju, skond il-kondizzjonijiet imsemmija hemm, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim sat-tmiem gradwali tat-tariffi għal dawn il-prodotti.

5.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness VI, lista 4 għandhom jiġu analizzati perjodikalment fil-kors tal-funzjonament tal-Ftehim.

6.   Dazji doganali applikabbli fuq importazzjoni fl-Afrika ta' Isfel ta' prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità mniżżla fl-Anness VII għandhom jitneħħew progressivament b'mod parallelu ma' l-eliminazzjoni tad-dazji doganali tal-pożizzjonijiet korrispondenti ta' tariffi tal-Komunità.

Artikolu 16

Salvagwardji ta' l-Agrikoltura

Minkejja dispożizzjonijiet oħra ta' dan il-Ftehim u b'mod partikolari l-Artikolu 24, jekk, minħabba s-sensittività tas-swieq agrikoli, importazzjoni ta' prodotti li joriġinaw f'Parti waħda tikkawża jew thedded li tikkawża tfixkil serju lis-swieq tal-Parti l-oħra, il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jikkunsidra immedjatament il-kwistjoni sabiex tinstab soluzjoni xierqa. Sakemm tittieħed deċiżjoni mill-Kunsill ta' Koperazzjoni, u fejn ċirkustanzi eċċezjonali jeħtieġu azzjoni immedjata, il-Parti milquta tista' tieħu miżuri temporanji neċessarji biex tillimita jew issewwi t-tfixkil. Meta tieħu dawn il-miżuri temporanji, il-Parti milquta għandha tikkunsidra l-interessi taż-żewġ Partijiet.

Artikolu 17

Eliminazzjoni mgħaġġla tat-tariffa mill-Afrika ta' Isfel

1.   Jekk mitluba mill-Afrika ta' Isfel, il-Komunità għandha tikkunsidra proposti relatati ma' skeda orarja mgħaġġla għall-eliminiazzjoni ta' tariffi għal importazzjoni ta' prodotti agrikoli fl-Afrika ta' Isfel, flimkien ma' l-eliminazzjoni tar-rifużjonijiet kollha ta' esportazzjoni għall-esportazzjonijiet lejn l-Afrika ta' Isfel ta' l-istess prodotti li joriġinaw fil-Komunità Ewropea.

2.   Jekk il-Komunità twieġeb b'mod pożittiv għal din it-talba, l-iskedi orarji l-ġodda għall-eliminazzjoni tat-tariffa u għall-eliminazzjoni tar-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għandhom japplikaw simultanjament mid-data li tiġi miftiehma miż-żewġ Partijiet.

3.   F'każ ta' risposta negattiva mill-Komunità għandhom jibqgħu jħgoddu d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim dwar eliminazzjoni tat-tariffa.

Artikolu 18

Klawsola ta' reviżjoni

Mhux aktar tard minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandhom jikkunsidraw aktar passi fil-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ reċiproku tagħhom. Għal dan il-għan, għandha ssir analiżi, b'mod partikolari imma mhux esklussivament, tad-dazji doganali applikabbli għal prodotti mniżżla fl-Anness II, lista 5, fl-Anness III, lista 5 u 6, fl-Anness IV, listi 5, 6 u 7, fl-Anness V, listi 1, 2, 3 u 4, fl-Anness VI, listi 4 u 5 u fl-Anness VII.

TITOLU III

KWISTJONIJIET RELATATI MAL-KUMMERĊ

TAQSIMA A

DISPOSIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 19

Miżuri tal-fruntieri

1.   Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni u miżuri li għandhom effett ekwivalenti fuq il-kummerċ bejn l-Afrika ta' Isfel u l-Komunità għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2.   M'għandhom jiġu ntrodotti l-ebda restrizzjonijiet kwantitattivi ġodda fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni jew miżuri li għandhom effet ekwivalenti fil-kummerċ bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel.

3.   M'għandhom jiġu ntrodotti l-ebda dazji doganali ġodda fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni jew piżijiet li għandhom effett ekwivalenti, lanqas m'għandhom jiżdiedu dawk li diġa huma applikati, fil-kummerċ bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 20

Politika agrikola

1.   Il-Partijiet jistgħu jkollhom konsultazzjonijiet regolari fil-Kunsill ta' Koperazzjoni fuq l-istrateġija u l-modalitajiet prattiċi tal-politika agrikola rispettiva tagħhom.

2.   Jekk xi waħda mill-Partijiet, fl-insegwiment tal-politika agrikola rispettiva tagħha, tikkunsidra li hu neċessarju li temenda l-arranġamenti stabbiliti f'dan il-Ftehim, hi għandha tgħarraf lill-Kunsill ta' Koperazzjoni, li għandu jiddeċiedi dwar il-modifika mitluba.

3.   Jekk il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, waqt li japplikaw il-paragrafu 2, jemendaw l-arranġamenti magħmula b'dan il-Ftehim għall-prodotti agrikoli, għandhom jagħmlu aġġustamenti li jaqbel magħhom li-Kunsill ta' Koperazzjoni sabiex jinżammu l-konċessjonijiet fuq l-importazzjoni li toriġina fil-Parti l-oħra b'livell ekwivalenti għal dak ipprovdut f'dan il-Ftehim.

Artikolu 21

Miżuri fiskali

1.   Il-Partijiet għandhom joqogħdu lura minn kull miżura jew pratiika ta' natura fiskali interna li tistabbilixxi, direttament jew indirettament, diskriminazzjoni bejn il-prodotti ta' Parti waħda u prodotti li joriġinaw fit-territorju tal-Parti l-oħra.

2.   Prodotti esportati lejn it-territorju ta' waħda mill-Partijiet jistgħu ma jibbenefikawx minn ħlas lura ta' tassazzjoni interna indiretta minħabba l-ammont ta' tassazzjoni indiretta żejda imposta fuqhom direttament jew indirettament.

Artikolu 22

Żoni ta' għaqda doganali u kummerċ ħieles

1.   Il-Ftehim m'għandux jipprekludi l-manteniment jew l-istabbiliment ta' żoni ta' għaqda doganali, ta' kummerċ ħieles jew arranġamenti oħra bejn waħda mill-Partijiet u pajjiżi terzi, ħlief sakemm ma jibdlux id-drittijiet u l-obbligi pprovduti f'dan il-Ftehim.

2.   Konsultazzjoni bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandha sseħħ fil-Kunsill ta' Koperazzjoni li jikkonċerna ftehim li jistabbilixxi jew jaġġusta żoni ta' għaqda doganali jew ta' kummerċ ħieles u, fejn meħtieġ, fuq kwistjonijiet prinċipali oħra relatati mal-politika ta' kummerċ rispettiva tagħhom ma' pajjiżi terzi. B'mod partikolari, fil-każ ta' pajjiż terz li qed jissieħeb ma' l-Unjoni Ewropea, din il-konsultazzjoni għandha sseħħ sabiex tiġi żgurata li qed jiġu kkunsidrati l-interessi reċiproċi tal-Komunità u l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 23

Miżuri protettivi u kontra bejgħ bit-telf

1.   Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jippreġudika jew jolqot bi kwalunkwe mod it-teħid, minn kwalunkwe Parti, ta' miżuri protettivi u kontra bejgħ bit-telf skond l-Artikolu VI tal-GATT 1994, skond il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-GATT 1994, skond il-Ftehim fuq Sussidji u Miżuri Protettivi, li hu anness mal-Ftehim ta' Marrakech li jistabbilixxi l-WTO.

2.   Qabel ma jiġu imposti dazji definittivi protettivi u kontra telf ta' bejgħ fir-rigward ta' prodotti importati mill-Afrika ta' Isfel, il-Partijiet jistgħu jikkunsidraw il-possibiltà ta' rimedji konstruttivi kif provduti fil-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-GATT 1994 u fil-Ftehim dwar Sussidji u Miżuri Protettivi.

Artikolu 24

Klawsola ta' salvagwardji

1.   Fejn xi prodott qed jiġi mportat f'kwantitajiet miżjuda u taħt kondizzjonijiet li jikkawżaw jew li jheddu li jikkawżaw ħsara serju lill-produtturi lokali ta' l-istess jew ta' prodotti direttament kompetittivi fit-territorju ta' waħda mill-Partijiet Kontraenti, il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, liema waħda hi kkonċernata, tista' tieħu miżuri xierqa skond il-kondizzjonijiet ipprovduti fil-Ftehim dwar Salvagwardji tal-WTO jew fil-Ftehim dwar l-Agrikoltura anness mal-Ftehim tal-Marrakex li jistabbilixxi l-WTO u skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 26.

2.   Fejn xi prodott qed jiġi importat f'kwantitajiet miżjuda u taħt kondizzjonijiet bħal dawn li jikkawżaw jew li jheddu li jikkawżaw deterjorazzjoni serja fis-sitwazzjoni ekonomika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda ta' l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea, wara li teżamina soluzzjonijiet alternattivi, tista' tieħu b'mod eċċezzjonali miżuri ta' sorveljanza jew ta' salvagwardja llimitati għar-reġjun(i) kkonċernat(i), skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 26.

3.   Fejn xi prodott qed jiġi importat f'dawn il-kwantitajiet u taħt kondizzjonijiet bħal dawn li jikkawżaw jew li jheddu li jikkawżaw deterjorazzjoni serja fis-sitwazzjoni ekonomika ta' Membru wieħed jew aktar ta' l-għaqda doganali ta' l-Afrika ta' Isfel, l-Afrika ta' Isfel, fuq it-talba tal-pajjiż jew il-pajjiżi milquta, u wara li teżamina soluzzjonijiet alternattivi, tista' b'mod eċċezzjonali tieħu miżuri ta' sorveljanza u ta' salvagwardja skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 26.

Artikolu 25

Miżuri transitorji ta' salvagwardja

1.   Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 24, jistgħu jittieħdu miżuri eċċezzjonali ta' dewma limitata li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12 u 15 mill-Afrika ta' Isfel fil-forma ta' żjieda jew ta' introduzzjoni mill-ġdid ta' dazji doganali.

2.   Dawn il-miżuri jistgħu jikkonċernaw biss industriji żgħar jew setturi li qed jiffaċċjaw diffikultajiet serji kkawżati minn importazzjoni mkabbra li toriġina fil-Komunità b'riżultat tat-tnaqqis ta' dazji kkunsidrat skond l-Artikoli 12 u 15, b'mod partikolari fejn dawn id-diffikultajiet jipproduċu problemi soċjali kbar.

3.   Dazji doganali fuq importazzjoni applikabbli fl-Afrika ta' Isfel għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità li huma ntrodotti b'dawn il-miżuri ma jistgħux jaqbżu l-livell ta' dazju bażiku jew ir-rati ta' dazju MFN applikabli jew l-20 % ad valorem, liema waħda hi l-inqas, u għandhom iżommu element ta' preferenza għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità. Il-valur totali ta' l-importazzjoni kollha tal-prodotti li huma bla ħsara għal dawn il-miżuri ma jistax jaqbez l-10 % ta' l-importazzjoni totali ta' prodotti industrijali mill-Komunità matul l-aħħar sena li għaliha statistiċi huma disponibbli.

4.   Dawn il-miżuri għandhom jiġu applikati għal perjodu li ma jaqbiżx erba' snin. Għandhom jieqfu japplikaw sa' mhux aktar tard mill-iskadenza tal-perjodu massimu ta' transizzjoni ta' 12-il sena. Dawn il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi b'mod eċċezzjonali b'deċiżjoni tal-Kunsill ta' Koperazzjoni.

5.   L-ebda miżura bħal din ma tista' tiġi ntrodotta fir-rigward ta' prodott jekk għaddew aktar minn tliet snin mill-eliminazzjoni tad-dazji kollha u tar-restrizzjonijiet kwantitattivi, jew piżijiet jew miżuri li għandhom effett ekwivalenti dwar dak il-prodott.

6.   L-Afrika ta' Isfel għandha tgħarraf lill-Kunsill ta' Koperazzjoni dwar miżuri eċċezzjonali li hi beħsiebha tieħu u, fuq talba tal-Komunità, għandhom jinżammu konsultazzjonijiet fuq dawn il-miżuri qabel ma jiġu applikati sabiex tinstab soluzzjoni sodisfaċenti. In-notifika tagħha għandha tinkludi skeda indikattiva għall-introduzzjoni u għall-eliminazzjoni sussegwenti tad-dazji doganali li se jiġu imposti.

7.   Jekk sa' 30 ġurnata minn din in-notifika ma jintlaħaq l-ebda ftehim fuq il-miżuri proposti msemmija fil-paragrafu 6, l-Afrika ta' Isfel tista' tieħu miżuri xierqa biex issolvi l-problema u għandha tipprovdi lill-Kunsill ta' Koperazzjoni bl-iskeda definittiva għall-eliminazzjoni tad-dazji doganali introdotti skond dan l-Artikolu. Din l-iskeda għandha tipprovdi għat-tmiem ta' dawn id-dazji b'rati ugwali annwali li jibdew mhux aktar tard minn sena wara l-introduzzjoni tagħhom. Il-Kunsill ta' Koperazzjoni jista' jiddeċiedi fuq skeda differenti.

Artikolu 26

Proċeduri ta' salvagwardji

1.   Fil-każ li l-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel jibdew mekkaniżmu ta' sorveljanza fir-rigward tad-diffikultajiet imsemmija fl-Artikolu 24 li għandhom bħala għan il-proviżjoni rapida ta' informazzjoni fuq it-tendenza taċ-ċirkolazzjoni tal-kummerċ, għandhom jinformaw lill-Parti l-oħra b'dan u, jekk mitlub, jidħlu f'konsultazzjonijiet bejniethom.

2.   Fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 24, qabel ma jittieħdu l-miżuri pprovduti hemm jew, fil-każijiet fejn japplika s-sottoparagrafu 5(b) ta' dan l-Artikolu, il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, skond il-każ, għandhom kemm jista' jkun malajr ifornu lill-Kunsill ta' Koperazzjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti, bil-għan li tinkiseb soluzzjoni aċċettabli għaż-żewġ Partijiet.

3.   Fl-għażla tal-miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas li jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim u għandhom ikunu limitati għal-limitu neċessarju biex ma jitħallewx jew biex jirrimedjaw ħsara serju u biex jiffaċilitaw l-aġġustament.

4.   Il-miżuri ta' salvagwardja għandhom jiġu mgħarrfa lill-Kunsill ta' Koperazzjoni u għandhom ikunu s-suġġett ta' konsultazzjonijiet perijodiċi f'dak il-korp, b'mod partikolari bil-għan li tiġi stabbilita skeda orarja għat-tneħħija tagħhom hekk kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

5.   Għall-implimentazzjoni tal-paragrafi ta' qabel għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

(a)

Fir-rigward ta' l-Artikolu 24, diffikultajiet li jinħolqu mis-sitwazzjoni msemmija f'dak l-Artikolu għandhom ikunu rreferuti lill-Kunsill ta' Koperazzjoni għal eżaminazzjoni, li jista' jieħu kull deċiżjoni meħtieġa biex jintemmu dawn id-diffikultajiet. Jekk il-Kunsill ta' Koperazzjoni jew il-Parti li qed tesporta ma ħadux deċiżjoni li ttemm id-diffikultajiet jew l-ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti ma ntlaħqet sa' mhux aktar tard minn 30 ġurnata minn meta ġiet irreferuta l-kwistjoni, il-Parti li qed timporta tista' tadotta miżuri approprijati biex issolvi l-problema. Dawn il-miżuri għandhom jittieħdu għal perjodu li ma jaqbiżx tliet snin u għandhom jikkonsistu f'elementi li jwasslu b'mod digressiv għall-eliminazzjoni sa' mhux aktar tard mill-aħħar tal-perjodu stabbilit.

(b)

Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmlu impossibli informazzjoni jew eżaminazzjoni minn qabel, skond il-każ, il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, skond min hu kkonċernat, jistgħu, fis-sitwazzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 24, japplikaw immedjatament il-miżuri ta' prekawzjoni neċessarji biex jagħtu każ tas-sitwazzjoni u għandhom jinformaw immedjatament b'dan lill-Parti l-oħra.

Artikolu 27

Eċċezzjonijiet

Il-Ftehim m'għandux jipprekludi projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni, l-esportazzjoni, il-merkanzija f'transitu jew il-kummerċ ta' merkanzija użata ġġustifikati abbażi ta' moralità pubblika, politika pubblika jew sigurtà pubblika; il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ħajja tal-bnedmin, tal-fawna u tal-flora; il-protezzjoni ta' teżori nazzjonali li għandhom valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku; il-protezzjoni tal-proprjetà intelletwali, industrijali jew kummerċjali jew regoli li jirrelataw mad-deheb u l-fidda. Dawn il-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet m'għandhomx, madankollu, jikkostitwixxu mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata fejn jirbħu l-istess kondizzjonijiet jew restrizzjoni moħbija fuq kummerċ bejn il-Partijiet.

Artikolu 28

Regoli ta' oriġini

Ir-regoli ta' oriġini għall-applikazzjoni tal-preferenzi ta' tariffi pprovduti f'dan il-Ftehim huma stabbiliti fil-Protokoll 1.

TAQSIMA B

DRITT TA' STABBILIMENT U PROVVISTA TA' SERVIZZI

Artikolu 29

Konfirmazzjoni mill-ġdid ta' l-obbligi GATS (Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi)

1.   Fir-rikonoxximent ta' l-importanza dejjem tikber tas-servizzi għall-iżvilupp ta' l-ekonomiji tagħhom, il-Partijiet jissottolineaw l-importanza ta' osservanza stretta tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), b'mod partikolari l-prinċipju tiegħu dwar it-trattament ta' l-aktar nazzjon iffavorit, u li jinkludu l-protokolli applikabbli b'rabtiet anniessi.

2.   Skond il-GATS, dan it-trattament m'għandux japplika għal:

(a)

vantaġġi mogħtija minn kwalunkwe Parti skond id-dispożizzjonijiet ta' ftehim kif definiti fl-Artikolu V tal-GATS jew taħt miżuri adottati abbażi ta' dan il-ftehim;

(b)

vantaġġi oħra mogħtija skond il-lista ta' l-eżenzjonijiet ta' l-aktar nazzjon favorit annessi minn kwalunkwe Parti tal-GATS.

3.   Il-Partijiet jerġgħu jaffirmaw ir-rabta rispettiva tagħhom kif annessi fir-raba' Protokoll mal-GATS li jikkonċerna l-bażi tat-telekomunikazzjoni u l-ħames Protokoll li jikkonċerna s-servizzi finanzjarji.

Artikolu 30

Aktar liberalizzazzjoni ta' provvista ta' servizzi

1.   Il-Partijiet se jippruvaw jestendu l-iskop tal-Ftehim bil-għan li jilliberalizzaw aktar il-kummerċ tas-servizzi bejn il-Partijiet. Fil-każ ta' din l-estensjoni, il-proċess ta' liberalizzazzjoni għandu jipprovdi għan-nuqqas jew għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni sostanzjalment kollha bejn il-Partijiet fis-setturi tas-servizzi koperti u għandu jkopri l-modi kollha ta' provvista nkluża l-provvista ta' servizzi:

(a)

mit-territorju ta' Parti waħda għat-territorju tal-Parti l-oħra;

(b)

fit-territorju ta' Parti waħda għal-konsumatur tas-servizz tal-Parti l-oħra;

(c)

minn fornitur ta' servizz ta' Parti waħda, permezz ta' preżenza kummerċjali fit-territorju tal-Parti l-oħra;

(d)

minn fornitur ta' servizz ta' Parti waħda, permezz tal-preżenza ta' persuni naturali ta' dik il-Parti fit-territorju tal-Parti l-oħra.

2.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jagħti r-rakkomandazzjonijiet neċessarji għall-implimentazzjoni ta' l-għan stabbilit fil-paragrafu 1.

3.   Meta jkunu qed isiru dawn ir-rakkomandazzjonijiet, il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jikkunsidra l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni ta' l-obbligi ta' kull Parti skond il-GATS, b'referenza partikolari għall-Artikolu V ġenerali u speċjalment għall-paragrafu 3(a) tiegħu li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw fil-ftehimiet ta' liberalizzazzjoni.

4.   L-għanijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu bla ħsara għall-ewwel eżami mill-Kunsill ta' Koperazzjoni sa' mhux aktar tard minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 31

Trasport marittimu

1.   Il-Partijiet għandhom jippruvaw japplikaw b'mod effettiv il-prinċipju ta' aċċess mhux ristrett għas-suq u għat-traffiku marittimu internazzjonali bbażat fuq kompetizzjoni imparzjali fuq bażi kummerċjali.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jestendu, għaċ-ċittadini ta' xulxin u għall-bastimenti reġistrati fit-territorju ta' waħda mill-Partijiet, trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti lill-aktar nazzjon favorit fir-rigward ta' trasport marittimu ta' merkanzija, passiġġieri jew it-tnejn, aċċess għall-portijiet, l-użu ta' l-infrastruttura u s-servizzi marittimi awżiljari għal dawk il-portijiet u miżati u piżijiet relatati, faċilitajiet tad-dwana u l-assenjazzjoni ta' rmiġġijiet u faċilitajiet għal karga u ħatt, ibbażati fuq kompetizzjoni imparzjali u fuq termini kummerċjali.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jikkunsidraw it-trasport marittimu, inkluż operazzjonijiet intermodali, fil-kuntest ta' l-Artikolu 30, mingħajr preġudizzju għal restrizzjonijiet minħabba nazzjonalita jew ftehimiet magħmula minn kwalunkwe Parti, li jeżistu f'dak iż-żmien u li jkunu konsistenti mad-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet skond il-Ftehim GATS.

TAQSIMA Ċ

ĦLAS KURRENTI U MOVIMENT TA' KAPITAL

Artikolu 32

Ħlas kurrenti

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 34, il-Partijiet jieħdu r-responsabbiltà li jippermettu li l-ħlas kollu għat-transazzjonijiet kurrenti bejn ir-residenti tal-Komunità u ta' l-Afrika ta' Isfel isir f'munita konvertibbli b'mod ħieles.

2.   L-Afrika ta' Isfel tista' tieħu l-miżuri neċessarji biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, li jilliberalizzaw il-ħlas kurrenti, m'humiex jintużaw mir-residenti tagħha biex jagħmlu ħruġ ta' kapital mhux awtorizzat.

Artikolu 33

Movimenti ta' kapital

1.   Fir-rigward ta' transazzjonijiet fil-kont ta' kapital ta' bilanċ ta' pagamenti, il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandhom jiżguraw, mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, li kapital li jirrelata ma' investimenti diretti fl-Afrika ta' Isfel f'kumpaniji maħluqa skond il-liġijiet kurrenti jista' jiċċirkola b'mod ħieles, u li dan l-investiment u kull profitt li joħroġ minnu jista' jiġi llikwidat u ripatrijat.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw ma' xulxin bil-għan li jiffaċilitaw u eventwalment jiksbu liberalizzazzjoni kompleta tal-moviment ta' kapital bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 34

Diffikultajiet f'bilanċi ta' pagamenti

Fejn Stat Membru wieħed jew aktar tal-Komunità, jew l-Afrika ta' Isfel, huma f'diffikultajiet serji minħabba bilanċ ta' pagamenti, jew taħt theddida minħabba dan, il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, skond kif ikun il-każ, jistgħu, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-Ftehim Ġenerali dwar Tariffi u Kummerċ u l-Artikoli VIII u XIV ta' l-Artikoli tal-Ftehim tal-Fond Monetarju Internazzjonali, jadottaw restrizzjonijiet fuq transazzjonijiet kurrenti li għandhom ikunu ta' dewma limitata u ma jistgħux imorru lil hinn minn dak li hu neċessarju għal rimedju tas-sitwazzjoni tal-bilanċ ta' pagamenti. Il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel, skond kif ikun il-każ, għandhom jinfurmaw lill-Parti l-oħra immedjatament u għandhom jissottomettulha kemm jista' jkun malajr skeda orarja għall-eliminazzjoni tal-miżuri kkonċernati.

TAQSIMA D

POLITIKA DWAR KOMPETIZZJONI

Artikolu 35

Definizzjoni

Dawn li ġejjin huma inkompatibbli mal-funzjonament korrett ta' dan il-Ftehim, sa' fejn jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel:

(a)

ftehim u prattiċi miftiehma bejn ditti f'livelli orizzontali, deċiżi minn assoċjazzjonijiet ta' ditti, u ftehim bejn ditti f'livelli vertikali, li għandhom l-effett li ma jippermettux jew li jnaqqsu sostanzjalment il-kompetizzjoni fit-territorju tal-Komunità jew ta' l-Afrika ta' Isfel, kemm-il darba d-ditti jistgħu juru li l-effetti kontra l-kompetizzjoni għandhom valur anqas minn dawk favur il-kompetizzjoni;

(b)

abbuż minn ditta waħda jew aktar tal-poter tas-suq fit-terittorju tal-Komunità jew ta' l-Afrika ta' Isfel bħala sħiħa jew f'parti sostanzjali tagħha.

Artikolu 36

Implimentazzjoni

Jekk, mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, kwalunkwe Parti tkun għadha m'adottatx fil-ġurisidizzjonijiet tagħha l-liġijiet u r-regolamenti neċessarji għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 35, hi għandha tagħhmel dan f'perjodu ta' tliet snin.

Artikolu 37

Miżuri approprijati

Jekk il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel jikkunsidraw li prattika partikolari fis-suq domestiku tagħha mhiex kompatibbli mat-termini ta' l-Artikolu 35, u:

(a)

mhiex ittrattata b'mod adegwat skond ir-regoli ta' implimentazzjoni mniżżla fl-Artikolu 36, jew

(b)

fin-nuqqas ta' dawn ir-regoli, u jekk din il-prattika tikkawża jew thedded li tikkawża preġudizzju serju fl-interessi tal-Parti l-oħra jew ħsara materjali għall-industrija domestika, inkluża l-industrija tas-servizzi tagħha,

il-Parti kkonċernata tista' tieħu miżuri approprijati konsistenti mal-liġijiet tagħha, wara konsultazzjoni fil-Kunsill ta' Koperazzjoni, jew wara 30 ġurnata ta' xogħol wara riferiment għal din il-konsultazzjoni. Il-miżuri approprijati li għandhom jittieħdu għandhom jirrispettaw il-poteri ta' l-Awtorità dwar Kompetizzjoni kkonċernata.

Artikolu 38

Għarfien reċiproku

1.   Il-Partijiet jaqblu li, kull meta l-Kummissjoni jew l-Awtorità dwar Kompetizzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel għandhom raġuni jemmnu li qed iseħħu prattiċi kontra l-kompetizzjoni, kif definiti skond l-Artikolu 35, fit-terittorju ta' l-awtorità l-oħra u qed jaffettwaw sostanzjalment l-interesi importanti tal-Partijiet, jistgħu jitolbu lill-awtorità dwar kompetizzjoni tal-Parti l-oħra biex tieħu azzjoni li tirrimedja b'mod xieraq it-termini tar-regoli ta' dik l-awtorità li jirregolaw il-kompetizzjoni.

2.   Din it-talba m'għandhiex tippreġudika kull azzjoni skond il-liġijiet tal-kompetizzjoni ta' l-awtorità rikjedenti li huma neċessarji u m'għandhiex f'kwalunkwe mod tingombra l-poteri ta' l-awtorità indirizzata li tieħu poteri jew l-indipendenza tagħha.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet, drittijiet, obbligi jew l-indipendenza rispettivi tagħha, l-awtorità dwar kompetizzjoni hekk indirizzata għandha tikkunsidra u tagħti attenzjoni bi ħsieb lill-ħsibijiet espressi u lid-dokumentazzjoni provduta mill-awtorità rikjedenti u, b'mod partikolari, tagħti widen lin-natura ta' l-attivitajiet in kwistjoni kontra l-kompetizzjoni, id-ditta jew ditti involuti, u l-effett nefast allegat fuq l-interessi importanti għall-Parti offiża.

4.   Meta l-Kummissjoni jew l-Awtorità dwar Kompetizzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel jiddeċiedu li jmexxu investigazzjoni jew jippjanaw li jieħdu kull azzjoni li tista' jkollha implikazzjonijiet importanti għall-interessi tal-Parti l-oħra, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw, fuq talba ta' kwalunkwe Parti u t-tnejn għandhom jippruvaw isibu soluzzjoni aċċettabli mit-tnejn fid-dawl ta' l-interessi importanti rispettivi tagħhom, waqt li jagħtu l-istima dovuta lil-liġijiet ta' xulxin, lis-sovranità, l-indipendenza ta' l-awtoritajiet dwar kompetizzjoni rispettivi tagħhom u lill-konsiderazzjonijiet ta' għarfien reċiproku.

Artikolu 39

Għajnuna teknika

Il-Komunità għandha tipprovdi lill-Afrika ta' Isfel b'għajnuna teknika fir-ristrutturazzjoni tal-liġi u tal-politika tal-kompetizzjoni, li tista' tinkludi fost l-oħrajn:

(a)

l-iskambju ta' esperti;

(b)

organizzazzjoni ta' seminars;

(ċ)

attivitajiet ta' taħriġ.

Artikolu 40

Tagħrif

Il-Partijiet għandhom jibdlu tagħrif waqt li jikkunsidraw il-limitazzjonijiet imposti mill-ħtiġiet ta' segretezza professjonali u kummerċjali.

TAQSIMA E

ASSISTENZA PUBBLIKA

Artikolu 41

Assistenza pubblika

1.   Sa' fejn tista' taffettwa kummerċ bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel, assistenza pubblika li tiffavorixxi ċerti ditti jew il-produzzjoni ta' ċerti oġġetti, li tgħawweġ jew li thedded li tgħawweġ il-kompetizzjoni, u li ma ssostnix għan jew għanijiet ta' politika pubblika speċifika ta' kwalunkwe Parti, mhiex kompatibbli mal-funzjonament korret ta' dan il-Ftehim.

2.   Il-Partijiet jaqblu li hu fl-interess tagħhom li jiżguraw li assistenza pubblika hi awtorizzata f'manjiera imparzjali, ġusta u trasparenti.

Artikolu 42

Miżuri li jirrimedjaw

1.   Jekk il-Komunità jew l-Afrika ta' Isfel jikkunsidraw li prattika partikolari mhiex kompatibbli mat-termini ta' l-Artikolu 41, u li din il-prattika tikkawża jew thedded li tikkawża preġudizzju serju lill-interessi tal-Parti l-oħra jew ħsara materjali lill-industrija domestika tagħha, il-Partijiet jaqblu li, fejn mhux ittrattat b'mod adegwat skond ir-regoli u l-proċeduri eżistenti, għandhom jidħlu f'konsultazzjonijiet bil-għan li tinstab soluzzjoni sodisfaċenti għat-tnejn. Dawn il-konsultazzjonijiet se jkunu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet fit-termini tal-liġijiet u l-impenni internazzjonali rispettivi tagħhom.

2.   Kwalunkwe Parti tista' tistieden lill-Kunsill ta' Koperazzjoni biex jeżamina, fil-kuntest ta' din il-konsultazzjoni, l-għanijiet tal-politika pubblika tal-Partijiet li jiġġustifikaw l-awtorizzazzjoni ta' assistenza pubblika msemmija fl-Artikolu 41.

Artikolu 43

Transparenza

Kull Parti għandha tiżgura trasparenza fil-qasam ta' assistenza pubblika. B'mod partikolari, fejn Parti titlob hekk, il-Parti l-oħra għandha tipprovdi informazzjoni fuq skemi ta' assistenza, fuq każijiet individiwali partikolari ta' assistenza pubblika, jew fuq l-ammont totali u d-distribuzzjoni ta' l-assistenza mogħtija. L-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Partijiet għandu jikkunsidra l-limitazzjonijiet imposti mil-liġijiet ta' kwalunkwe Parti li jirrelataw mal-ħtiġiet tas-sigriet kummerċjali u professjonali.

Artikolu 44

Analiżi

1.   Fin-nuqqas ta' regoli u proċeduri għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 41, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu VI u XVI tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ 1994 kif ukoll il-Ftehim tal-WTO dwar Sussidji u Miżuri Protettivi għandhom japplikaw għall-assistenza pubblika jew għas-sussidji.

2.   Perjodikament, il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jagħmel analiżi tal-progress magħmul f'dawn il-kwistjonijiet. B'mod partikolari għandu jkompli jiżviluppa l-koperazzjoni u l-ftehim dwar il-miżuri meħudha minn kull Parti fir-rigward tal-funzjonament ta' l-Artikolu 41.

TAQSIMA F

DISPOSIZZJONIJIET OĦRA LI JIRRELATAW MAL-KUMMERĊ

Artikolu 45

Il-ksib tal-Gvern

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw biex jiżguraw li aċċess għall-kuntratti ta' ksib tal-Partijiet hu rregolat b'sistema li hi imparzjali, ġusta u trasparenti.

2.   Perjodikament, il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jagħmel analiżi tal-progress li sar f'din il-kwistjoni.

Artikolu 46

Proprjetà intellettwali

1.   Il-Partijiet għandhom jiżguraw protezzjoni adegwata u effettiva tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali f'konformità ma' l-ogħla standards internazzjonali. Il-Partijiet japplikaw il-Ftehim tal-WTO dwar Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (TRIPs) mill-1 ta' Jannar 1996 u jieħdu r-responsabbiltà li jtejbu, fejn xieraq, il-protezzjoni provduta f'dak il-Ftehim.

2.   Jekk jinħolqu problemi fiż-żona ta' protezzjoni tal-proprjetà intellettwali li jaffettwaw il-kondizzjonijiet tal-kummerċ, għandhom jittieħdu konsultazzjonijiet urġenti, fuq talba ta' kwalunkwe Parti, bil-għan li jinkisbu soluzzjonijiet sodisfaċenti għat-tnejn.

3.   Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha jikkonfermaw l-importanza li huma jagħtu lill-obbligazzjonijiet li jinħolqu:

(a)

mill-Protokoll għall-Ftehim ta' Madrid dwar ir-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta' Marki (Madrid 1989);

(b)

mill-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Artisti, Produtturi ta' Fonogrammi u Organizzazzjonijiet ta' Xandir (Ruma 1961);

(ċ)

mit-Trattat dwar Koperazzjoni (Washington 1979 kif emendat u modifikat fl-1984).

4.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet li jinħolqu mill-Ftehim tal-WTO dwar TRIPs, l-Afrika ta' Isfel tista' tikkunsidra favorevolment adeżjoni għall-konvenzjonijiet multilaterali msemmija fil-paragrafu 3.

5.   Il-Partijiet jikkonfermaw l-importanza li huma jagħtu lill-istrumenti li ġejjin:

(a)

id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Oġġetti u Servizzi għall-Iskop ta' Reġistrazzjoni ta' Marki (Ġeneva 1977 u emendat fl-1979);

(b)

il-Konvenzjoni ta' Berne għall-Protezzjoni tax-Xogħlijiet Litterarji u Artistiċi (Att ta' Pariġi, 1971);

(ċ)

Il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti (UPOV) (Att ta' Ġeneva, 1978);

(d)

It-Trattat ta' Budapest dwar ir-Rikonoxximent Internazzjonali ta' Depożiti ta' Mikro-organiżmi għall-iskop ta' Proċedura ta' Patent (1977 modifikat fl-1980);

(e)

Il-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni ta' Proprjetà Industrijali (Att ta' Stokkolma, u emendat fl-1979) WIPO;

(f)

It-Trattat tad-Drittijiet ta' l-Awtur -WIPO (WCT), 1996.

6.   Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, il-Komunità tista' tipprovdi fost affarijiet oħra, fuq talba u fuq termini u kondizzjonijiet miftiehma mit-tnejn, assistenza teknika lill-Afrika ta' Isfel fil-preparazzjoni tal-liġijiet u regolamenti għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-prevenzjoni ta' l-abbuż ta' dawn id-drittijiet, l-istabbiliment u r-rinfurzar ta' uffiċċji domestiċi u aġenziji oħra involuti fl-infurzar u l-protezzjoni, inkluż it-taħriġ tal-persunal.

7.   Il-Partijiet jaqblu li għall-iskop dan il-Ftehim, proprjetà intellettwali tinkludi b'mod partikolari d-drittijiet ta' l-awtur, inkluż id-drittijiet fuq programmi tal-kompjuter u drittijiet viċini, mudelli ta' utilità, patenti, inkluż invenzjonijiet biotekniċi, disinnji industrijali, indikazzjonijiet ġeografiċi, inkluż titlu ta' oriġini, il-marki tal-fabbrika u l-marki tas-servizz, topografiji ta' ċirkwiti integrati, kif ukoll il-protezzjoni legali ta' databases u l-protezzjoni kontra kompetizzjoni inġusta kif imsemmija fl-Artikolu 10 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali u l-Protezzjoni ta' informazzjoni sigrieta fuq l-għerf tas-sengħa.

Artikolu 47

Valutazzjoni ta' standardizzazzjoni u konformità

Il-Partijiet se jikkoperaw fil-qasam ta' l-istandardizzazzjoni, metroloġija, ċertifikazzjoni u assigurazzjoni ta' kwalità sabiex inaqqsu d-differenzi bejn il-Partijiet f'dawn l-oqsma, jneħħu barrieri tekniċi u jiffaċilitaw il-kummerċ bilaterali. Din il-koperazzjoni għandha tinkludi:

(a)

miżuri, skond id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim WTO TBT, biex jippromwovu użu akbar tar-regolamenti tekniċi internazzjonali, standards u proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, inkluż miżuri speċifikati għal setturi;

(b)

ftehim ta' żvilupp għal rikonoxximent reċiproku ta' valutazzjoni ta' konformità fis-setturi ta' interess ekonomiku reċiproku;

(ċ)

koperazzjoni fil-qasam ta' amministrazzjoni u assigurazzjoni ta' kwalità f'setturi magħżula ta' importanza għall-Afrika ta' Isfel;

(d)

faċilitazzjoni ta' assistenza teknika għall-inizjattivi ta' żvilupp ta' kapaċità fl-Afrika ta' Isfel fl-oqsma ta' akkreditament, metroloġija u standardizzazzjoni;

(e)

żvilupp ta' rabtiet prattiċi bejn l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni, ta' akkreditazzjoni u ta' ċertifikazzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel u dawk Ewropej.

Artikolu 48

Dwana

1.   Il-Partijiet għandhom jippromwovu u jiffaċilitaw koperazzjoni bejn is-servizzi doganali tagħhom sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet dwar kummerċ huma osservati u sabiex jiggarantixxu kummerċ imparzjali. Il-koperazzjoni għandha tagħti bidu, fost ħwejjeġ oħra, għall-iskambju ta' informazzjoni u skemi ta' taħriġ.

2.   Mingħajr preġudizzju għal forom oħra ta' koperazzjoni kkunsidrati f'dan il-Ftehim, b'mod partikolari skond l-Artikolu 90, l-awtoritajiet amministrattivi tal-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu assistenza reċiproka skond id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 2 ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 49

Statistiċi

Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw f'dan il-qasam. Il-koperazzjoni se tkun adattata prinċipalment għall-armonizzazzjoni ta' metodi u prattiċi ta' statistika sabiex jitħalla, skond bażijiet miftiehma b'mod reċiproku, l-ipproċessar ta' informazzjoni ta' kummerċ f'oġġetti u servizzi u, aktar ġenerali, ta' kull qasam kopert bil-Ftehim adattat għal trattament statistiku.

TITOLU IV

KOPERAZZJONI EKONOMIKA

Artikolu 50

Daħla

Il-Partijiet jaqblu li jiżviluppaw u jippromwovu koperazzjoni dwar kwistjonijiet ekonomiċi u industrijali għall-vantaġġ reċiproku tagħhom u fl-interess tar-reġjun ta' l-Afrika ta' Isfel bħala sħiħ, billi jiddiversifikaw u jsaħħu r-rabtiet ekonomiċi tagħhom, jippromwovu żvilupp sostenibbli fl-ekonomiji tagħhom, jagħtu sosten lill-mudelli ta' koperazzjoni ekonomika reġjonali, jippromwovu koperazzjoni bejn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, jipproteġu u jtejbu l-ambjent, jippromwovu l-awtorizzazzjoni ekonomika ta' gruppi żvantaġġati storikament, inkluż in-nisa, jipproteġu u jippromwovu drittijiet tal-ħaddiema u tas-sindikat.

Artikolu 51

Industrija

L-għan tal-koperazzjoni f'dan il-qasam hu li jiġu ffaċilitati l-istrutturar u l-modernizzazzjoni ta' l-industrija fl-Afrika ta' Isfel filwaqt li tikkoltiva l-kompetitività u t-tkabbir tagħha u biex toħloq kondizzjonijiet favorevoli għal koperazzjoni ta' benefiċċju reċiproku bejn l-industrija ta' l-Afrika ta' Isfel u tal-Komunità.

L-għan tal-koperazzjoni għandu jkun, fost ħwejjeġ oħra:

(a)

li jinkoraġġixxi koperazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi tal-Partijiet (kumpanniji, professjonisti, organizzazzjonijiet settorjali u ta' kummerċ ieħor, xogħol organizzat, etċ);

(b)

li jsaħħaħ l-isforzi tas-setturi pubbliċi u privati ta' l-Afrika ta' Isfel biex l-industrija tiġi ristrutturata u modernizzata, taħt il-kondizzjonijiet li jassiguraw protezzjoni ambjentali, żvilupp sostenibbli u awtorizzazzjoni ekonomika;

(ċ)

li jiġi kkoltivat ambjent li jiffavorixxi inizjattivi privati, bil-għan li tiġi stimulata u ddiversifikata l-produzzjoni għas-swieq domestiċi u ta' esportazzjoni;

(d)

li jippromwovi utilizzazzjoni mtejba tar-riżorsi umani u tal-potenzal industrijali ta' l-Afrika ta' Isfel permezz, fost ħwejjeġ oħra, tat-tħaffif ta' aċċess għal finanzi ta' kreditu u ta' investiment u appoġġ għall-innovazzjoni industrijali, trasferiment tekniku, taħriġ, riċerka u żvilupp tekonoloġiku.

Artikolu 52

Promozzjoni u protezzjoni ta' investiment

Koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha timmira biex tistabbilixxi klima li tiffavorixxi u tippromwovi investiment, kemm domestiku kif ukoll barrani, ta' benefiċċju għat-tnejn, speċjalment permezz ta' kondizzjonijiet imtejba għal protezzjoni ta' investiment, promozzjoni ta' investiment, trasferiment ta' kapital u l-iskambju ta' informazzjoni dwar opportunitajiet ta' investiment.

L-għanijiet tal-koperazzjoni għandhom ikunu, fost ħwejjeġ oħra, biex jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu:

(a)

il-konklużjoni, fejn xieraq, bejn l-Istati Membri u l-Afrika ta' Isfel, ta' ftehimiet għall-promozzjoni u l-protezzjoni ta' investiment;

(b)

il-konklużjoni, fejn xieraq, bejn l-Istati Membri u l-Afrika ta' Isfel ta' ftehimiet biex tiġi evitata tassazzjoni doppja;

(ċ)

l-iskambju ta' informazzjoni dwar opportunitajiet ta' investiment;

(d)

xogħol lejn proċeduri armonizzati u simplifikati u prattiċi amministrattivi fil-qasam ta' l-investiment;

(e)

appoġġ, permezz ta' strumenti approprijati, għall-promozzjoni u għall-inkoraġġiment ta' investiment fl-Afrika ta' Isfel u fir-reġjun ta' l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 53

Żvilupp ta' kummerċ

1.   Il-Partijiet jieħdu r-responsabbiltà li jiżviluppaw, li jiddiversifikaw u li jżidu l-kummerċ bejniethom u li jtejbu l-kompetitività ta' produzzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel fuq swieq domestiċi, reġjonali u internazzjonali.

2.   Koperazzjoni fil-qasam ta' żvilupp ta' kummerċ għandha tiffoka b'mod partikolari fuq dan li ġej:

(a)

il-kompilazzjoni ta' strateġijiet xierqa ta' żvilupp ta' kummerċ u l-ħolqien ta' ambjent kummerċjali li jsostni l-kompetitività;

(b)

l-iżvilupp ta' kapaċitajiet, ta' riżorsi umani u ta' ħiliet professjonali fil-qasam tal-kummerċ u ta' servizzi ta' sosten kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat, inkluż xogħol;

(ċ)

l-iskambji ta' informazzjoni dwar ħtiġiet tas-suq;

(d)

it-trasferiment ta' għerf u teknoloġija permezz ta' investimenti u joint ventures;

(e)

l-iżvilupp tas-settur privat, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ngaġġati f'kummerċ;

(f)

l-istabbiliment, l-adattament u t-tisħiħ ta' organizzazzjonijiet ikkonċernati bl-iżvilupp ta' servizzi ta' kummerċ u ta' appoġġ;

(ġ)

il-koperazzjoni reġjonali għall-iżvilupp ta' kummerċ u ta' infrastruttura u servizzi relatati mal-kummerċ fl-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 54

Mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

Il-Partijiet għandhom jimmiraw biex jiżviluppaw u jsaħħu mikrointrapriżi (MEs) u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fl-Afrika ta' Isfel, kif ukoll li jippromwovu koperazzjoni bejn SMEs fil-Komunità u fl-Afrika ta' Isfel u fir-reġjun f'manjiera li hi sensittiva għal ugwaljanza bejn is-sessi. Il-Partijiet għandhom, fost ħwejjeġ oħra:

(a)

jikkoperaw, fejn xieraq, fil-ħolqien ta' oqsfa legali, amministrattivi, instituzzjonali, tekniċi, ta' taxxa u finanzjarji li jawtorizzaw l-istabbiliment u l-espansjoni ta' MEs u SMEs;

(b)

jipprovdu assistenza meħtieġa mill-MEs u mill-SMEs, hu x'inhu l-istatut legali tagħhom, f'oqsma bħal finanzjament, taħriġ ta' ħiliet, teknoloġija u marketing;

(ċ)

jipprovdu assistenza lill-kumpaniji, organizzazzjonijiet, korpi responsabbli mit-teħid ta' deċiżjonijiet u aġenziji li jipprovdu servizzi msemmija fil-paragrafu b peremzz ta' appoġġ tekniku xieraq, skambju ta' informazzjoni u żvilupp ta' kapaċità;

(d)

jistabbilixxu u jiffaċilitaw rbiet approprijat bejn l-Afrika ta' Isfel, operaturi fis-settur privat ta' l-Afrika ta' Isfel u tal-Komunità sabiex itejbu l-fluss ta' informazzjoni (rilatata ma' formulazzjoni u implimentazzjoni ta' strateġija, tendenzi u opportunitajiet kummerċjali, networking, joint ventures u trasferiment ta' ħiliet).

Artikolu 55

Soċjetà ta' informazzjoni – telekomunikazzjonijiet u teknoloġija informatika

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkoperaw fil-qasam ta' informazzjoni u ta' teknoloġija informatika (ICT) li huma jikkunsidraw bħala s-setturi prinċipali ta' soċjetà moderna u li huma kruċjali għal żvilupp ekonomiku u soċjali u għall-iżvilupp ta' soċjetà informatika. Komunikazzjoni f'dan il-kuntest tinkludi l-posta, lix-xandir, lit-telekomunikazzjonijiet u lit-teknoloġiji ta' informatika. L-għan tal-koperazzjoni għandu jkun:

(a)

li jtejbu l-aċċess ta' l-entitajiet pubbliċi u privati ta' l-Afrika ta' Isfel għal mezzi ta' komunikazzjonijiet, elettroniċi u teknoloġiji ta' informatika permezz ta' appoġġ lill-iżvilupp ta' networks ta' infrastruttura, riżorsi umani u politika xierqa għal soċjetà informatika fl-Afrika ta' Isfel;

(b)

li jagħtu appoġġ lill-koperazzjoni bejn il-pajjiżi tar-reġjun fl-Afrika ta' Isfel f'dan il-qasam, b'mod partikolari fil-kuntest tat-teknoloġija bis-satellita;

(ċ)

li jindirizzaw l-isfidi ta' globalizzazzjoni, teknoloġiji ġodda, ristrutturazzjoni istituzzjonali u settorjali, u l-qabża fl-iżvilupp f'servizzi ta' informazzjoni bażika u f'servizzi avvanzati.

2.   Il-Koperazzjoni għandha tinkludu fost l-oħrajn:

(a)

djalogu fuq aspetti differenti tas-soċjeta informatika, inkluż aspetti regolatorji u politika ta' komunikazzjoni;

(b)

skambji ta' informazzjoni u assistenza teknika possibli fuq regolamenti, standardizzazzjoni, testjar ta' konformità u ċertifikazzjoni ta' informazzjoni u teknoloġiji ta' komunikazzjoni u l-użu ta' frekwenzi;

(ċ)

firxa ta' informazzjoni ġdida u teknoloġiji ta' komunikazzjoni, u l-iżvilupp ta' faċilitajiet ġodda, partikolarment fir-rigward ta' networks konnessi bejniethom u t-tħaddim ta' applikazzjonijiet bejniethom;

(d)

promozzjoni u implimentazzjoni ta' riċerka konġunta, żvilupp tat-teknoloġija fuq proġetti fil-qasam ta' teknoloġiji ġodda relatati mas-soċjetà informatika;

(e)

aċċess lill-organizzazzjonijiet ta' l-Afrika ta' Isfel għal proġetti jew programmi tal-Komunità abbażi ta' arranġamenti li japplikaw fid-diversi oqsma kkonċernati, u aċċess lill-organizzazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea għal operazzjonijiet mibdija mill-Afrika ta' Isfel taħt l-istess kondizzjonijiet.

Artikolu 56

Koperazzjoni postali

Il-koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tinkludi:

(a)

skambju ta' informazzjoni u djalogu fuq kwistjonijiet postali fir-rigward ta', fost ħwejjeġ oħra, attivitajiet reġjonali u internazzjonali, aspetti regolatorji u deċiżjonijiet ta' politika;

(b)

assistenza teknika fuq regolament, pjan operazzjonali u żvilupp ta' riżorsi umani;

(ċ)

promozzjoni u implimentazzjoni ta' proġetti konġunti, inkluża riċerka, fuq żvilupp teknoloġiku f'dan is-settur.

Artikolu 57

Enerġija

1.   L-għan tal-koperazzjoni f'dan il-qasam għandu jkun:

(a)

li jittejjeb l-aċċess għall-poplu mill-Afrika ta' Isfel għal sorsi ta' enerġija li jistgħu jiġu akkwistati, u li huma tajba u sostenibbli;

(b)

li jerġgħu jiġu organizzati u mmodernizzati s-sottosetturi li jipproduċu, jqassmu u jikkonsmaw l-enerġija sabiex servizzi approprijati huma provduti bl-aħjar termini ta' effiċjenza ekonomika, żvilupp soċjali u aċċettabilità ambjentali;

(ċ)

li jappoġġa koperazzjoni bejn il-pajjiżi fir-reġjun ta' l-Afrika ta' Isfel sabiex jiġu sfruttati r-riżorsi ta' l-ekonomija li huma disponibbli lokalment b'manjiera effiċjenti u li mhiex ta' ħsara għall-ambjent.

2.   Il-koperazzjoni għandha timmira b'mod speċifiku:

(a)

li tappoġġa l-iżvilupp ta' politika xierqa ta' enerġija u infrastruttura fl-Afrika ta' Isfel;

(b)

li tiddiversifika provvisti ta' enerġija fl-Afrika ta' Isfel;

(ċ)

li ttejjeb l-istandards ta' eżekuzzjoni ta' l-operaturi ta' enerġija f'termini tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji speċjalment fis-setturi ta' l-elettriċità u tal-karburanti likwidi;

(d)

li jiffaċilita l-iżvilupp ta' kapaċità ta' kompetenza lokali speċjalment b'taħriġ ġenerali u tekniku;

(e)

li jiżviluppa forom ġodda u li jistgħu jiġġeddu ta' enerġija u li jappoġġa l-infrastruttura speċjalment għal provvista' ta' enerġija rurali;

(f)

li jtejjeb l-użu razzjonali ta' l-enerġija, notevolment permezz tal-promozzjoni ta' l-effiċjenza tas-sistemi ta' enerġija;

(g)

li jippromwovi trasferiment u l-użu ta' teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;

(h)

li jippromwovi koperazzjoni għall-enerġija reġjonali fl-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 58

Minjieri u minerali

1.   L-għan tal-koperazzjoni f'dan il-qasam hu, fost ħwejjeġ oħra:

(a)

li tappoġġa u tippromwovi miżuri ta' politika li jtejbu l-istandards ta' saħħa u sigurtà fl-industrija tal-minjieri kif ukoll fil-kondizzjonijiet ta' l-impieg;

(b)

li tagħmel r-riżorsi minerali u l-informazzjoni tal-ġeoxjenza aċċessibli għall-esplorazzjoni u għall-investiment f'minjieri. Il-koperazzjoni għandha toħloq ukoll klima ta' benefiċċju għat-tnejn biex tattira investiment fis-settur, inklużi l-SMEs (u komunitajiet li qabel kienu żvantaġġati);

(ċ)

li tappoġġa politika li tiżgura li l-attivitajiet tal-minjieri jseħħu b'konsiderazzjoni dovuta għall-ambjent u għall-iżvilupp sostenibbli, waqt li tikkunsidra ċ-ċirkustanzi speċifiċi fil-pajjiż u n-natura tal-minjieri;

(d)

li tikkopera fuq riċerka u żvilupp teknoloġiku għal minjieri u minerali.

2.   Il-koperazzjoni se tinkludi attivitajiet ta' l-Afrika ta' Isfel meħuda fil-qafas tal-Komunità ta' Żvilupp għall-Afrika ta' Isfel (SADC) – Unità tal-Koordinazzjoni tal-Minjieri.

Artikolu 59

Trasport

1.   L-għan tal-koperazzjoni f'dan il-qasam għandu jkun:

(a)

biex jittejjeb l-aċċess għall-poplu ta' l-Afrika ta' Isfel għal mezzi ta' trasport żguri u ta' fiduċja u biex tiffaċilita l-fluss ta' merkanzija fil-pajjiż permezz ta' l-appoġġ għall-iżvilupp tan-networks ta' infrastruttura u sistemi ta' trasport intermodali, li huma sostenibbli b'mod ekonomiku u b'mod ambjentali;

(b)

biex jappoġġa l-koperazzjoni bejn il-pajjiżi tar-reġjun ta' l-Afrika ta' Isfel sabiex tinħoloq network tat-trasport sostenibbli għal bżonnijiet reġjonali.

2.   Il-koperazzjoni għandha tiffoka speċifikament fuq:

(a)

kontribuzzjoni għar-ristrutturar u l-modernizzazzjoni ta' l-infrastruttura tat-toroq, tal-ferroviji, tal-port u ta' l-ajruport;

(b)

li ttejjeb gradwalment il-kondizzjonijiet tat-trasport bl-ajru, tat-transitu bil-ferrovija, bit-triq u multimodali, kif ukoll l-amministrazzjoni ta' toroq, ferroviji, portijiet u ajruporti, u traffiku marittimu u ta' l-ajru;

(ċ)

it-titjib tas-sigurtà tat-traffiku ta' l-ajru u marittimu billi jittejbu assistenzi għal navigazzjoni u għal taħriġ sabiex jiġu awtorizzati programmi effiċjenti.

Artikolu 60

Turiżmu

1.   Il-Partijiet se jikkoperaw bil-għan li jissaħħaħ l-iżvilupp ta' industrija tat-turiżmu kompetittiva. F'dan il-kuntest, il-Partijiet jaqblu b'mod partikolari:

(a)

biex jippromwovu l-iżvilupp ta' l-industrija tat-turiżmu bħala ġeneratur ta' tkabbir ekonomiku u awtorizzazzjoni, impieg u skambju barrani;

(b)

biex ifittxu jistabbilixxu alleanza strateġika li tinvolvi interessi pubbliki, privati u komunitarji sabiex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli tat-turiżmu;

(ċ)

biex jagħmlu operazzjonijiet konġunti f'oqsma bħal żvilupp ta' prodotti u swieq, riżorsi umani u strutturi istituzzjonali;

(d)

biex jikkoperaw fuq taħriġ u żvilupp ta' kapaċità għat-turiżmu sabiex jittejbu l-istandards tas-servizzi;

(e)

biex jikkoperaw fil-promozzjoni u fl-iżvilupp ta' turiżmu bbażat fil-komunità permezz ta' proġetti piloti f'żoni rurali;

(f)

biex jiffaċilitaw moviment ħieles ta' turisti.

2.   Il-Partijiet jaqblu li koperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu se jkun ibbażat, fost ħwejjeġ oħra, fuq il-linji ta' gwidi li ġejjin:

(a)

rispett lill-integrità u lill-interessi tal-komunitajiet lokali, partikolarment f'żoni rurali;

(b)

enfasi fuq l-importanza ta' patrimonju kulturali;

(ċ)

faċilitazzjoni ta' taħriġ, ta' trasferiment ta' għerf ta' sengħa u ta' ħolqien fil-komunità miftuħa;

(d)

provvista ta' azzjoni reċiproka pożittiva bejn it-turiżmu l-preservazzjoni ta' l-ambjent;

(e)

promozzjoni ta' koperazzjoni reġjonali fl-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 61

Agrikoltura

1.   Il-koperazzjoni f'dan il-qasam għandu jkun immirat għall-promozzjoni ta' żvilupp rurali integrat, armonjuż u sostenibbli fl-Afrika ta' Isfel. Il-koperazzjoni se tkun immirata partikolarment sabiex:

(a)

is-settur ta' l-agrikoltura jiġi mmodernizzat u ristrutturat, fejn xieraq, permezz ta' metodi li jinkludu l-modernizzazzjoni ta' infrastruttura u tagħmir, l-iżvilupp ta' ppakjar u tekniki ta' ħażna u t-tijib ta' distribuzzjoni privati u katini ta' marketing;

(b)

jiġi ffaċilitat l-iżvilupp u t-tkabbir tal-valuri tal-kompetitività tal-bdiewa minn komunitajiet li qabel kienu żvantaġġati u l-forniment ta' servizzi agrikoli xierqa f'dan ir-rigward;

(ċ)

jiġu diversifikati u żviluppati s-swieq ta' produzzjoni u dawk esterni:

(d)

tinkiseb u tiġi żviluppata koperazzjoni fuq tekniki ta' saħħa ta' l-annimali, saħħa tal-pjanti u produzzjoni agrikoli;

(e)

jiġu eżaminati miżuri biex jiġu armonizzati l-istandards u r-regoli fuq s-saħħa ta' l-annimali u l-pjanti, bil-għan li jiġi ffaċilitat il-kummerċ, waqt li tiġi kkunsidrata l-leġislazzjoni fis-seħħ għaż-żewġ Partijiet u b'konformità mar-regoli tal-WTO.

2.   Il-Koperazzjoni se seħħ, fost ħwejjeġ oħra, permezz tat-trasferiment ta' l-għerf tas-sengħa, l-istabbiliment ta' joint ventures u ta' programmi ta' żvilupp tal-kapaċità.

Artikolu 62

Sajd

Il-koperazzjoni f'dan il-qasam għandha timmira biex tippromwovi amministrazzjoni u użu sostenibbli ta' riżorsi ta' sajd fl-interessi dejjiema taż-żewġ Partijiet. Dan se jinkiseb bi skambji ta' informazzjoni u d-disinn u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet maqbula li jistgħu jindirizzaw l-aspirazzjonijiet ekonomiċi, kummerċjali, ta' żvilupp, xjentifiċi u tekniċi tal-Partijiet. Dawn l-arranġamenti se jkunu stabbiliti fi ftehim ta' sajd separat ta' benefiċċju għat-tnejn li Partijiet se jkunu responsabbli mit-tlestija tagħhom kemm jista' jkun malajr.

Artikolu 63

Servizzi

Il-Partijiet jaqblu li jinkoraġġixxu koperazzjoni fis-settur tas-servizzi in ġenerali u fil-qasam bankarju, ta' l-assigurazzjoni u servizzi finanzjarji oħra b'mod partikolari, permezz, fost ħwejjeġ oħra, ta':

(a)

inkoraġġiment ta' kummerċ fis-servizzi;

(b)

skambju, fejn xieraq, ta' informazzjoni fuq regoli, liġijiet u regolamenti li jirregolaw is-settur tas-servizzi fil-Partijiet;

(ċ)

titjib fiż-żamma tal-kotba, fil-verifika tal-kotba, fis-superviżjoni u fir-regolazzjoni tas-servizzi finanzjarji u l-osservazzjoni finanzjara, per eżempju permezz tal-faċilitazzjoni ta' skemi ta' taħriġ.

Artikolu 64

Politika tal-konsumatur u protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur

Il-Partijiet għandhom jibdew koperazzjoni fl-oqsma ta' politika tal-konsumatur u protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur, b'mod partikolari bil-għan li:

(a)

jiġu stabbiliti sistemi ta' informazzjoni reċiproka fuq prodotti li huma perikolużi u pprojbiti fuq livell nazzjonali;

(b)

jiġu skambjati informazzjoni u esperjenza fuq l-istabbiliment u l-operazzjoni ta' sorveljanza ta' wara t-tqiegħid fis-suq ta' prodotti u tas-sigurtà ta' prodotti;

(c)

tittejjeb l-informazzjoni provduta lill-konsumaturi speċjalment dwar prezzijiet, il-karatteristiċi tal-prodotti u s-servizzi offruti;

(d)

jiġu inkoraġġuti skambji bejn rappreżentanti għall-interess tal-konsumatur;

(e)

jżidu l-kompatibilità ta' politika u sistemi tal-konsumatur;

(f)

li jiġu skambjati informazzjoni fuq it-tkabbir ta' l-għarfien tal-konsumatur permezz ta' informazzjoni u edukazzjoni;

(g)

jiġu mgħarrfa l-infurzar u l-koperazzjoni bejn il-Partijiet fl-investigazzjoni ta' prattiċi kummerċjali perikoluzi u li mhumiex ġusti;

(h)

tiġi skambjata informazzjoni fuq metodi effettivi sabiex jissewwa d-dannu lill-konsumaturi li waqgħu vittma ta' attivitajiet illegali.

TITOLU V

ŻVILUPP TA' KOPERAZZJONI

TAQSIMA A

ĠENERALI

Artikolu 65

Għanijiet

1.   Żvilupp ta' koperazzjoni bejn il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandu jsir f'kuntest ta' djalogu ta' politika u sħubija, u għandu jsostni l-politika u r-riformi magħmula mill-awtoritajiet nazzjonali.

2.   B'mod partikolari, koperazzjoni għal żvilupp għandha tagħti kontribut lill-iżvilupp ekonomiku u soċjali armonizzat u sostenibbli ta' l-Afrika ta' Isfel u għad-dħul tagħha fid-dinja ekonomika u biex tikkonsolida l-pedamenti stabbiliti għal soċjetà demokratika u għal stat irregolat mir-regola ta' liġi li fiha d-drittijiet tal-bniedem fl-aspetti politiċi, soċjali u kulturali u l-libertajiet fundamentali huma rispettati.

3.   F'dan il-kuntest, għandha tingħata prijorità lill-attivitajiet ta' appoġġ, li jgħinu fil-ġlieda kontra l-faqar.

Artikolu 66

Prijorità

1.   L-oqsma ta' koperazzjoni għal żvilupp se jikkonċernaw prinċipalment fuq dan li ġej:

(a)

appoġġ għal politika u strumenti lejn l-integrazzjoni progressiva ta' l-ekonomija ta' l-Afrika ta' Isfel fid-dinja ekonomika u kummerċjali, għal tkabbir ta' impieg, għal żvilupp ta' intrapriżi privati sostenibbli, għal koperazzjoni u integrazzjoni reġjonali. F'dan il-kuntest, għandha tingħata attenzjoni speċjali biex jiġi provdut appoġġ lil sforzi ta' aġġustament li jinħolqu fir-reġjun bl-istabbiliment ta' żona ta' kummerċ ħieles skond dan il-Ftehim, spejċalment fis-SACU;

(b)

titjib fil-kondizzjonijiet ta' l-għixien u l-għotja tas-servizzi soċjali bażiki;

(ċ)

appoġġ lid-demokratizzazzjoni, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, ġestjoni pubblika sana, it-tisħiħ tas-soċjetà ċivili u l-integrazzjoni tagħha fil-proċess ta' żvilupp.

2.   Għandu jkun hemm promozzjoni tad-djalogu u tas-sħubija bejn l-awtoritajiet pubbliki u soċji u atturi ta' żvilupp mhux governattiv.

3.   Il-programmi għandhom jiffokaw fuq il-ħtiġiet bażiċi tal-komunitajiet li qabel kienu żvantaġġati u jirriflettu d-dimensjonijiet ġeneri u ambjentali ta' żvilupp.

Artikolu 67

Benefiċjarji eliġibbli

L-għaqdiet ta' koperazzjoni eliġibbli għal assistenza finanzjarja u teknika għandhom ikunu awtoritajiet nazzjonali, provinċjali u lokali u korpi pubbliċi, organizzazzjonijiet mhux governattivi u organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità, organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, istituzzjonijiet u operaturi pubbliċi jew privati. Kull korp ieħor jista' jkun eliġibbli jekk hekk ikun innominat miż-żewġ Partijiet.

Artikolu 68

Mezzi u metodi

1.   Il-mezzi li jistgħu jiġu manipulati taħt l-attivitajiet ta' koperazzjoni msemmija fl-Artikolu 66 għandhom jinkludu b'mod partikolari studji, assistenza teknika, taħriġ jew servizzi oħra, provvisti u xogħlijiet, kif ukoll verifiki u missjonijiet ta' evalwazzjoni u osservazzjoni.

2.   Il-finanzjament tal-Komunità, f'munita lokali jew barranija, li jiddependi fuq il-ħtiġiet u n-natura ta' l-operazzjoni, jista' jkopri:

(a)

spiżi tal-budget tal-gvern biex jappoġġaw r-riformi u l-implimentazzjoni ta' politika fis-setturi ta' prijorità identifikati permezz ta' djalogu ta' politika;

(b)

investmenti (bl-eċċezzjoni ta' xiri ta' bini) u tagħmir;

(ċ)

f'ċerti każi u b'mod partikolari fejn program hu implementat minn għaqda mhux governattiva, spiża rikorrenti.

3.   Kontribuzzjoni mill-għaqdiet imfissra fl-Artikolu 67, bi prinċipju, se jkunu meħtieġa għal kull attività ta' koperazzjoni. In-natura u l-ammont ta' din il-kontribuzzjoni se jkunu adattati għall-possibilitajiet ta' l-għaqda u n-natura ta' l-attivitajiet.

4.   Jistgħu jiġu mfittxa opportunitajiet għal koerenza u komplimentarità ma' kontributuri oħra ta' fondi, partikolarment l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea.

5.   Se jittieħdu passi xierqa miż-żewġ Partijiet sabiex jiżguraw li l-koperazzjoni għal kwalità ta' żvilupp fil-Komunità taħt dan il-Ftehim hi mgħarrfa lill-pubbliku ġenerali.

Artikolu 69

Programmar

1.   Għandu jsir programmar indikattiv multiannwali bbażat fuq għanijiet speċifiċi li joħorġu mill-prijoritajiet fl-Artikolu 66 u li jindika l-modalitajiet għall-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u l-osservazzjoni tal-koperazzjoni ta' żvilupp u attivitajiet li jirriżultaw matul perjodu ta' referenza fil-kuntest ta' kuntatti mill-qrib bejn il-Komunità u l-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel bil-kontribuzzjoni tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment. Ir-riżultat tad-diskussjonijiet ta' programmar għandu jiġi stabbilit f'programm indikattiv multiannwali ffirmat miż-żewġ Partijiet.

2.   Proċeduri ta' operazzjoni ddettaljati u dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni u l-osservazzjoni tal-koperazzjoni ta' żvilupp għandhom ikunu mehmuża mal-programm indikattiv multiannwali.

Artikolu 70

Identifikazzjoni, preparazzjoni u stima tal-proġett

1.   L-identifikazzjoni u l-preparazzjoni ta' l-attivitajiet ta' żvilupp għandhom ikunu r-responsabbiltà ta' l-Uffiċjal Nazzjonali li Jawtorizza tal-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel kif imfisser fl-Artikolu 80, jew ta' kull benefiċjarju ieħor eliġibbli kif imfisser fl-Artikolu 67.

2.   Dokumenti ta' proġetti jew programmi mogħtija għal finanzjament mill-Komunità għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha neċessarja għall-istima tagħhom. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu uffiċjalment mibgħuta lill-Kap tad-Delegazzjoni mill-Uffiċjal Nazzjonali li Jawtorizza jew mill-benefiċjarji l-oħra eliġibbli.

3.   L-istima ta' l-attivitajiet ta' żvilupp għandhom jittieħdu b'mod konġunt mill-Uffiċjal Nazzjonali li Jawtorizza u/jew mill-benefiċjarji l-oħra eliġibbli u l-Komunità.

Artikolu 71

Proposta u deċiżjoni għal finanzjament

1.   Il-konklużjonijiet ta' l-istima għandhom ikunu mqassra mill-Kap tad-Delegazzjoni f'proposta għal finanzjament ippreparata f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-Uffiċjal Nazzjonali li Jawtorizza u/jew l-għaqda rikjedenti.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiffinalizza l-proposta għal finanzjament u tgħaddiha lill-korp tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Komunità.

Artikolu 72

Ftehimiet ta' finanzjament

1.   Kull proġett jew programm approvat mill-Komunità għandu jkun kopert minn:

(a)

jew ftehim finanzjarju magħmul bejn il-Kummissjoni, li taġixxi f'isem il-Komunità, u l-Uffiċjal Nazzjonali li Jawtorizza li jaġixxi f'isem il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel, jew il-benefiċjarju eliġibbli;

(b)

jew kuntratt ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali jew korpi legali, persuni fiżiċi jew kull operatur kif imfisser fl-Artikolu 67 responsabbli mit-twettiq tal-proġett jew programm.

2.   Il-ftehimiet finanzjarji jew kuntratti kollha għandhom jipprovdu għal kontrolli fuq il-post mill-Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

TAQSIMA B

IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 73

Eliġibiltà ta' kuntratturi u provvisti

1.   Parteċipazzjoni f'sejħa għal offerti għal xogħol u kuntratti se jkunu miftuħa fuq termini ugwali għall-persuni kollha naturali u ġuridiċi fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, l-Afrika ta' Isfel u l-Istati ACP. Il-parteċipazzjoni tista' tiġi estiża biex tinkludi pajjiżi oħra li għadhom qed jiżviluppaw f'każijiet issostanzjati kif dovut u sabiex jiġi żgurat l-aħjar proporzjon ta' benefiċċju.

2.   Il-provvisti għandhom joriġinaw fl-Istati Membri, fl-Afrika ta' Isfel jew fl-Istati ACP. F'każijiet eċċezzjonali ssostanzjati kif dovut, jistgħu joriġinaw minn pajjiżi oħra.

Artikolu 74

Awtorità Kontraenti

1.   Xogħlijiet, provvisti u kuntratti ta' servizzi għandhom ikunu ppreparati, negozjati u konklużi mill-benefiċjarju eliġibbli, bi ftehim u f'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni.

2.   Il-benefiċjarjċ eliġibbli jistgħu jitolb lill-Kummissjoni biex tipprepara, tinnegozja u tikonkludi l-kuntratti ta' servizzi f'isimhom, direttament jew permezz ta' l-aġenzija tagħha rilevanti.

Artikolu 75

Proċeduri ta' ksib

Proċeduri għal ksib jew għal kuntratti finanzjati bill-Komunità huma stabbiliti fil-klawsoli ġenerali mehmuża mal-ftehimiet ta' finanzjament.

Artikolu 76

Regoli u kondizzjonijiet ġenerali

L-għotja u l-prestazzjoni ta' xogħlijiet, kuntratti ta' fornitura u servizzi ffinanzjati mill-Komunità għandhom ikunu rregolati minn dan il-Ftehim u mir-regolamenti ġenerali rispettivi għal xogħlijiet, kuntratti ta' fornitura u ta' servizzi u kondizzjonijiet ġenerali kif adottati mid-deċiżjoni tal-Kunsill ta' Koperazzjoni.

Artikolu 77

Soluzzjoni għal tilwim

Kull tilwima li tinqala bejn l-Afrika ta' Isfel u kuntrattur, fornitur jew provditur ta' servizzi matul il-prestazzjoni ta' kuntratt iffinanzjat mill-Komunità għandha tkun irregolata b'arbitraġġ skond ir-regoli ta' proċedura fuq konċiljazzjoni u arbitraġġ ta' kuntratti kif adottata mid-deċizjoni tal-Kunsill ta' Koperazzjoni.

Artikolu 78

Arranġamenti fiskali u doganali

1.   Il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel għandu japplika għall-kuntratti kollha ffinanzjati mill-Komunità eżenzjoni sħiħa minn dazji fiskali u doganali u/jew taxxi jew piżijiet li għandhom effett ekwivalenti.

2.   Id-dettalji għall-arranġamenti, imniżżla f'paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti permezz ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel u l-Kummissjoni.

Artikolu 79

Uffiċjal Prinċipali li Jawtorizza

Il-Kummissjoni se taħtar uffiċjal prinċipali li jawtorizza li se jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' riżorsi mqiegħda għad-disponisizzjoni mill-Komunità għall-koperazzjoni għal żvilupp ma' l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 80

Uffiċjal nazzjonali li jawtorizza u aġent li jħallas

1.   Il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel għandu jaħtar uffiċjal nazzjonali li jawtorizza biex jirrappreżentaha fl-attivitajiet kollha li jirrelataw mal-proġetti ffinanzjati mill-Kummissjoni li huma s-suġġett ta' ftehim ta' finanzjament bejn l-Afrika ta' Isfel u l-Komunità. Għandu jinħatar ukoll aħent li jħallas.

2.   L-obbligi u l-kompiti ta' l-uffiċjal prinċipali li jawtorizza u ta' l-uffiċjal nazzjonali li jawtorizza u ta' l-aġent li jħallas għandhom ikunu stabbiliti permezz ta' skambju ta' strumenti bejn il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel u l-Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti ta' finanzjament tal-Kummissjoni applikabbli għal ftehim ta' preferenza.

Artikolu 81

Kap tad-Delegazzjoni

1.   Il-Kummissjoni hi rrappreżentata fl-Afrika ta' Isfel mill-Kap tad-Delegazzjoni li jiżgura, flimkien ma' l-uffiċjal nazzjonali li jawtorizza, l-implimentazzjoni, l-osservazzjoni u l-insegwiment tal-koperazzjoni finanzjarja u teknika f'konformità mal-prinċipji of ta' ġestjoni finanzjarja sana u tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim. Partikolarmet, il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkun awtorizzat li jiffaċilita u jħaffef il-preparazzjoni, l-istima u l-eżekuzzjoni ta' proġeti u programmi.

2.   Il-Gvern ta' l-Afrika ta' Isfel għandu jikkonċedi privileġġi u immunitajiet lill-Kap tad-Delegazzjoni u lill-uffiċjali mill-Kummissjoni maħtura fl-Afrika ta' Isfel skond il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar Relazzjonijiet Diplomatiċi ta' l-1961.

3.   Fid-definizzjoni ta' kompiti u obbligi ta' l-uffiċjal nazzjonali li jawtorizza u tal-kap tad-delegazzjoni, il-Partijiet għandhom ifittxu li jiżguraw l-ogħla grad ta' amministrazzjoni lokali ta' proġetti u programmi kif ukoll kompatibilità u koerenza ma' prattiċi applikati fl-Istati l-oħra ACP.

Artikolu 82

Osservazzjoni u evalwazzjoni

1.   L-għan tal-kontroll u ta' l-osservazzjoni għandu jikkonsisti fil-valutazzjoni esterna ta' l-attivitajiet ta' żvilupp (preparazzjoni, implimentazzjoni u operazzjoni sussegwenti), bil-għan għal titjib fl-effettività ta' żviupp ta' attivitajiet kontinwi u dawk tal-futur. Dan ix-xogħol għandu jsir b'mod konġunt mill-Afrika ta' Isfel u l-Komunità.

2.   L-osservazzjoni u l-evalwazzjoni tal-koperazzjoni għandhom isiru b'mod konġunt mill-Afrika ta' Isfel u l-Komunità. Konsultazzjonijiet annwali jistgħu jinżammu biex jiġi vvalutat il-progress u biex jaqblu fuq miżuri li għandhom jittieħdu biex jadattaw u jtejjbu l-implimentazzjoni tal-programm indikattiv multiannwali u biex jippreparaw għal operazzjonijiet tal-futur.

TITOLU VI

IL-KOPERAZZJONI F'OQSMA OĦRA

Artikolu 83

Xjenza u teknoloġija

Il-Partijiet jieħdu r-responsabbiltà li jintensifikaw il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika. Arranġamenti ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan il-għan ġew stabbiliti fi ftehim separat, li daħal fis-seħħ f'Novembru ta' l-1997.

Artikolu 84

Ambjent

1.   Il-Partijiet se jikkoperaw biex isegwu żvilupp sostenibbli permezz ta' l-użu razzjonali ta' riżorsi naturali li ma jiġġeddux u l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali li jiġġeddu, b'hekk ikun qed tiġi promossa l-protezzjoni ta' l-ambjent, il-prevenzjoni tad-deterjorament tiegħu u l-kontroll tat-tniġġis. Il-Partijiet se jimmiraw li jtejbu l-kwalità ta' l-ambjent u jaħdmu flimkien biex jegħlbu problemi ambjentali globali.

2.   Il-Partijiet se jagħti kunsiderazzjoni speċjali għall-iżvilupp tal-kapaċità fl-amministrazzjoni ta' l-ambjent. Se jkun hemm djalogu għall-identifikazzjoni tal-prijoritajiet ambjentali. L-impatt ta' politika tal-passat ta' l-Afrika ta' Isfel fuq l-istat ta' l-ambjent se tkun analizzata u indirizzata fejn possibli.

3.   Ir-relazzjoni koperattiva se tinvolvi, fost ħwejjeġ oħra, kwistjonijiet li jirrelataw ma' żvilupp fl-ibliet u użu ta' l-art għal skopijiet agrikoli u mhux agrikoli, desertification, maniġġjar ta' skart, inluż skart ta' perikolu u nukleari; maniġġjar ta' kimiċi perikolużi; konservazzjoni u użu sostenibbli ta' diversità bijoloġika; l-immaniġġjar sostenibbli ta' riżorsi tal-foresti; kontroll tal-kwalità ta' l-ilma; kontroll tat-tniġġis mill-industrija u sorsi oħra; kontroll tat-tniġġis kostali u tal-baħar u l-immaniġġjar tar-riżorsi tal-baħar; maniġġjar ta' qbid ta' ilma integrat, inkluż maniġġjar ta' baċini tax-xmajjar internazzjonali; maniġġjar tat-talba ta' l-ilma u kwistjonijiet fuq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet li jsaħħnu l-atmosfera.

Artikolu 85

Kultura

1.   Il-Partijiet jieħdu r-responsabbiltà li jikkoperaw fl-isfera tal-kultura sabiex jippromwovu għarfien totali u ftehim aħjar tad-diversitajiet kulturali fl-Afrika ta' Isfel u fl-Unjoni Ewropea. Il-partijiet se jneħħu ostakli għall-komunikazzjoni u koperazzjoni interkulturali, u se jistimulaw għarfien ta' l-interdipendenza tal-popli ta' kulturi differenti. Huma se jikkoltivaw parteċipazzjoni mill-populazzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel u mill-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' arrikkament kulturali reċiproku.

2.   Kuntatti kulturali se jimmiraw għall-preservazzjoni u t-titjib tal-patrimonju kulturali u se jippruvaw jipproduċu u jxerdu oġġetti u servizzi kulturali. Se jsir l-akbar użu possibli mill-mezzi ta' komunikazzjoni u mill-infrastruttura nazzjonali, reġjonali u interreġjonali biex jiġu ffaċilitati l-kuntatti kulturali, filwaqt li jkun hemm promozzjoni tar-rispett tad-drittijiet ta' l-awtur u dawk relatati.

3.   Il-Partijiet se jikkoperaw f'avvenimenti u skambji kulturali fost l-istituzzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet mill-Afrika ta' Isfel u l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 86

Kwistjonijiet soċjali

1.   Il-Partijiet se jingaġġaw f'djalogu fuq koperazzjoni soċjali. Dan se jinkludi, imma mhux neċessarjament limitat għal, kwistjonijiet relatati mal-problemi soċjali ta' soċjetà post-apartheid, taffija ta' faqar, qagħad, ugwaljanza bejn is-sessi, vjolenza fuq in-nisa, drittijiet tat-tfal, relazzjonijiet ta' xogħol, saħħa pubblika, sigurtà fuq ix-xogħol u popolazzjoni.

2.   Il-Partijiet jikkunsidraw li żvilupp ekonomiku għandu jkun akkumpanjat minn progress soċjali. Huma jirrikonoxxu r-responsabbiltà biex jiġu garantiti d-drittijiet soċjali bażiċi, li jimmiraw speċifikament għal-libertà ta' assoċjazzjoni tal-ħaddiema, id-dritt għal negozjar kollettiv, it-tneħħija ta' xogħol sfurzat, l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni fir-rigward ta' impjieg u okkupazzjoni u t-tneħħija effettiva ta' xogħol bit-tfal. L-istandards rilevanti ta' l-ILO għandhom ikunu l-punt ta' referenza għall-iżvilupp ta' dawn id-drittijiet.

Artikolu 87

Tagħrif

Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri approprijati biex jippromwovu u jinkoraġġixxu skambju effettiv u reċiproku ta' informazzjoni. Għandha tingħata prijorità, fost ħwejjeġ oħra, biex tiżgura l-firxa ta' l-informazzjoni fuq il-koperazzjoni bejn l-Afrika ta' Isfel u l-Komunità. B'addizzjoni, il-Partijiet għandhom jippruvaw jipprovdu lill-pubbliku ġenerali informazzjoni bażika fuq l-Afrika ta' Isfel u l-Unjoni Ewropea, u informazzjoni speċjalizzata fuq il-politika ta' l-Unjoni Ewropea għal udjenza speċifika fl-Afrika ta' Isfel kif ukoll informazzjoni speċjalizzata fuq il-politika ta' l-Afrika ta' Isfel għal udjenza speċifika fl-Unjoni Ewropea.

Artikolu 88

Il-mezzi tax-xandir bl-istampa u awdjoviżwali

Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu koperazzjoni fil-qasam tal-mezzi tax-xandir bl-istampa u awdjoviżwali, sabiex jappoġġaw aktar iżvilupp u koltivazzjoni ta' l-indipendenza u l-pluraliżmu fix-xandir. Il-Koperazzjoni għandha tinkiseb, fost ħwejjeġ oħra, permezz ta':

(a)

promozzjoni ta' l-iżvilupp tar-riżorsi umani, b'mod partikolari permezz ta' taħriġ u skambju ta' programmi għall-ġurnalisti u professjonisti tax-xandir;

(b)

inkoraġġiment ta' aċċess usa' għal sorsi ta' informazzjoni għall-mezzi ta' komunikazzjoni;

(ċ)

skambju ta' l-għerf tas-sengħa u informazzjoni tekniċi;

(d)

produzzjoni ta' programmi awdjoviżwali.

Artikolu 89

Riżorsi umani

1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex itejbu l-valur tar-riżorsi umani fl-Afrika ta' Isfel fl-oqsma kollha koperti bil-Ftehim. Il-koperazzjoni għandha timmira biex issaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali fl-oqsma prinċipali ta' żvilupp tar-riżorsi umani tal-gvern, waqt li tingħata attenzjoni speċjali għas-sezzjonijiet l-aktar żvantaġġati tal-popolazzjoni.

2.   Sabiex jiġi żviluppat livell ta' kompetenza ta' persunal prinċipali fis-setturi pubbliċi u privati, il-Partijiet għandhom jistabbilixxu l-koperazzjoni tagħhom fuq edukazzjoni u taħriġ professjonali u koperazzjoni bejn istituzzjonijiet ta' l-edukazzjoni u ditti. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-promozzjoni ta' stabbiliment ta' rabtiet permanenti bejn korpi speċjalizzati fl-Unjoni Ewropea u l-Afrika ta' Isfel sabiex jinkoraġġixxu l-ġbir komuni u l-iskambju ta' esperjenza u riżorsi tekniċi.

3.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni sabiex tiġi kkoltivata l-koperazzjoni fuq ir-rikonoxximent ta' gradi u diplomi mill-awtoritajiet rilevanti.

4.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu tagħqid u koperazzjoni bejn istituzzjonijiet għal tagħlim avvanzat, per eżempju universitajiet.

Artikolu 90

Il-ġlieda kontra drogi u ħasil ta' flus

Il-Partijiet jintrabtu li jikkoperaw fil-ġlieda kontra drogi u ħasil ta' flus billi:

(a)

jippromwovu l-pjan prinċipali ta' kontroll ta' drogi ta' l-Afrika ta' Isfel u jtejbu l-effettività ta' programmi reġjonali ta' l-Afrika ta' Isfel biex jopponu l-abbuż illegali ta' drogi narkotiċi u ta' sustanzi psikotropiċi kif ukoll il-produzzjoni, il-provvista u l-ittraffikar ta' dawn is-sustanzi, ibbażati fuq il-Konvenzjonijiet internazzjonali u rilevanti dwar Kontroll ta' Drogi tan-NU;

(b)

ma jħallux l-użu ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji biex jgħaddi kapital li ġej minn attivitajiet kriminali in ġenerali u mit-traffikar ta' drogi b'mod partikolari abbażi ta' l-istandards ekwivalenti għal dawk adottati minn korpi internazzjonali, b'mod partikolari l-Forza ta' Xogħol għal Azzjoni Finanzjarja (FATF), u

(ċ)

ma jħallux it-tagħwiġ ta' kimiċi prekursuri u sustanzi essenzali oħra użati għall-produzzjoni illiċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi abbażi ta' l-istandards adottati mill-awtoritajiet internazzjonali kkonċernati, notevolment dawk tal-Forza tax-Xogħol ta' Azzjoni Kimika (CATF).

Artikolu 91

Protezzjoni tad-Data

1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw biex itejbu l-livell ta' protezzjoni għall-proċessar ta' informazzjoni personali, waqt li jikkunsidraw l-istandars internazzjonali.

2.   Koperazzjoni fuq il-protezzjoni ta' informazzjoni personali tista' tinkludi assistenza teknika fil-forma ta' skambju ta' informazzjoni u esperti u l-istabbiliment ta' programmi u proġetti konġunti.

3.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jagħmel analiżi perjodika tal-progress magħmul f'dan ir-rigward.

Artikolu 92

Saħħa

1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw biex itejbu s-saħħa mentali u fiżika tal-popolazzjonijiet billi jippromwovu saħħa, u jostakolaw il-mard.

2.   Fil-qasam tas-saħħa pubblika l-Partijiet għandhom jikkoperaw billi jaqsmu l-għarfien u l-esperjenza fuq programmi li, fost ħwejjeġ oħra, ixerdu informazzjoni, itejbu l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-professjonisti fis-saħħa pubblika, josservaw mard u jiżviluppaw sistemi ta' informazzjoni fuq is-saħħa, inaqqsu r-riskji minn mard relatat għal stil ta' ħajja, jostakolaw u jikkontrollaw HIV/AIDS u mard ieħor li jittieħed.

3.   Il-koperazzjoni fil-qasam tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandha tinkludi skambju ta' informazzjoni fuq miżuri leġislattivi u mhux leġislattvi biex jostakolaw aċċidenti, mard relatat ma' xogħol u riskji għas-saħħa relatati max-xogħol.

4.   Il-koperazzjoni fil-qasam farmaċewtiku jista' jinkludi appoġġ fl-evalwazzjoni u fir-reġistrazzjoni ta' prodotti mediċinali.

TITOLU VII

ASPETTI FINANZJARJI TA' KOPERAZZJONI

Artikolu 93

Għan

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim, l-Afrika ta' Isfel għandha tibbenefika minn assistenza finanzjarja u teknika mill-Komunità fil-forma ta' għotjiet u self biex tappoġġa l-ħtiġiet ta' żvilupp soċjoekonomiku tagħha.

Artikolu 94

Għotjiet

Assistenza finanzjarja fil-forma ta' għotjiet għandha tkun koperta minn:

(a)

faċilità finanzjarja speċjali stabbilita skond il-budget tal-Komunità, bħala sosten għall-attivitajiet ta' koperazzjoni għal żvilupp imsemmija fl-Artikoli 65 u 66;

(b)

riżorsi finanzjarji oħra mqiegħda għad-dispożizzjoni minn linji ta' budget oħra tal-Komunità għal attivitajiet ta' koperazzjoni għal żvilupp u internazzjonali li jaqgħu taħt l-iskop ta' dawk il-linji ta' budget. Il-proċedura għal preżentazzjoni u approvazzjoni ta' talb, implimentazzjoni, u osservazzjoni/evalwazzjoni se tkun skond il-kondizzjonijiet ġenerali li jirrelataw mal-linji tal-budget in kwistjoni.

Artikolu 95

Self

Fir-rigward ta' assistenta finanzjarja fil-forma ta' self, il-Bank Ewropew ta' l-Investiment jista' jikkunsidra, fuq talba tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, l-estenzjoni tal-finanzjament tiegħu ta' proġetti ta' investiment fl-Afrika ta' Isfel permezz ta' self b'terminu twil, fil-limiti ta' ammonti massimi u perijodi ta' validità li se jiġu determinati fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 96

Koperazzjoni reġjonali

L-assistenza finanzjarja mill-Komunità msemmija fl-Artikoli ta' qabel tista' tintuża biex tipprovdi flus għal proġetti jew programmi ta' interess nazzjonali jew lokali fl-Afrika ta' Isfel kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel f'attivitajiet ta' koperazzjoni reġjonali li hi tidħol fihom flimkien ma' pajjiżi oħra li għadhom qed jiżviluppaw.

TITOLU VIII

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 97

Twaqqif istituzzjonali

1.   Il-Partijiet jaqblu fuq l-istabbiliment ta' Kunsill ta' Koperazzjoni li se jaqdi dawn il-funzjonijiet:

(a)

li jiżgura l-funzjonament u l-implimentazzjoni tajba tal-Ftehim u d-djalogu bejn il-Partijiet;

(b)

li jistudja l-iżvilupp ta' kummerċ u koperazzjoni bejn il-Partijiet;

(ċ)

li jfittex metodi xierqa għal prevenzjoni ta' problemi li jistgħu jinħolqu f'oqsma koperti mill-Ftehim;

(d)

li jpartat opinjonijiet u jagħmel suġġerimenti fuq kull kwistjoni ta' interess reċiproku relatata ma' kummerċ u koperazzjoni, inkluż azzjoni fil-futur u r-riżorsi disponibbli sabiex isseħħ

2.   Il-kompożizzjoni, il-frekwenza, l-aġenda u l-post tal-laqgħat tal-Kunsill ta' Koperazzjoni se jinftiehmu permezz ta' konsultazzjoni bejn il-Partijiet.

3.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni msemmi hawn fuq se jkollu l-poter li jieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha koperti b'dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet jaqblu li jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw kuntatti regolari bejn il-Parlamenti rispettivi tagħhom fuq oqsma varji ta' koperazzjoni koperti bil-Ftehim.

5.   Il-Partijiet se jinkoraġġixxu kuntatti bejn istituzzjonijiet oħra simili u rilevanti fl-Afrika ta' Isfel u fl-Unjoni Ewropea bħall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Komunità Ewropea u l-Kunsill Nazzjonali ta' Żvilupp Ekonomiku u Xogħol (NEDLAC) ta' l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 98

Klawsola ta' carve-out ta' taxxa

1.   It-trattament lill-aktar nazzjon iffavorit awtorizzat skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, jew kull arranġamenti adottati taħt dan il-Ftehim, ma japplikawx għal vantaġġi ta' taxxa li l-Afrika ta' Isfel u l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea qed jipprovdu jew jistgħu jipprovdu fil-futur abbażi tal-ftehimiet biex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew arranġamenti oħra ta' taxxa, jew leġislazzjoni fiskali domestika.

2.   Xejn f'dan il-Ftehim, jew f'kull arranġament adottat skond dan il-Ftehim, ma jista' jkun interpretat biex jimpedixxi l-adozzjoni jew l-infurzar ta' kull miżura immirata biex ma jitħallewx l-evitar jew il-ħrib tat-taxxi skond id-dispożizzjonijiet ta' taxxa ta' ftehimiet biex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew arranġamenti oħra ta' taxxa, jew leġislazzjoni fiskali domestika.

3.   Xejn f'dan il-Ftehim, jew f'kull arranġament adottat skond dan il-Ftehim, ma jista' jkun interpretati li jimpedixxi lill-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea jew l-Afrika ta' Isfel milli jiddistingwixxu, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni fiskali tagħhom, bejn kull min iħallas it-taxxa li mhumiex fl-istess sitwazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward għall-post ta' residenza tagħhom, jew fir-rigward għall-post fejn hu investit il-kapital tagħhom.

Artikolu 99

Dewma

Dan il-Ftehim għandu jkun validu għal perjodu illimitat. Kull Parti tista' toħroġ minn dan il-Ftehim billi tgħarraf lill-Parti l-oħra bil-kitba. Il-Ftehim għandu jieqaf japplika sitt xhur mid-data ta' din in-notifika.

Artikolu 100

L-ebda diskriminazzjoni

Fl-oqsma koperti minn dan il-Ftehim, u mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċjali li tinstab fih;

(a)

l-arranġamenti applikati mill-Afrika ta' Isfel fir-rigward tal-Komunità m'għandhomx joħolqu diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, iċ-ċittadini tagħhom, jew il-kumpanniji jew id-ditti tagħhom;

(b)

l-arranġamenti applikati mill-Komunità u l-Istati Membri fir-rigward ta' l-Afrika ta' Isfel m'għandhomx joħolqu diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' l-Afrika ta' Isfel jew kumpanniji jew ditti tagħha.

Artikolu 101

Applikazzjoni territorjali

Dan il-Ftehim għandu japplika, fuq naħa, għat-territorji li għalihom japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak it-Trattat, u, fuq in-naħa l-oħra, fir-rigward ta' l-Afrika ta' Isfel, għat-territorji kif imfissra fil-kostituzzjoni ta' l-Afrika ta' Isfel.

Artikolu 102

Żviluppi fil-futur

Il-Partijiet jistgħu, b'kunsens reċiproku u fl-isferi rispettivi tagħhom ta' kompetenza, jespandu l-Ftehim sabiex itejbu l-livell ta' koperazzjoni u jżidu miegħu permezz ta' ftehimiet fuq setturi jew attivitajiet speċifiċi.

Fil-qafas ta' dan il-Ftehim, kull Parti tista' tagħti suġġerimenti għall-espansjoni ta' l-iskop tal-koperazzjoni, waqt li tikkunsidra l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħha.

Artikolu 103

Ir-rivista

Il-Partijiet se jagħmlu analiżi ta' dan il-Ftehim sa' ħames snin mid-dħul fis-seħħ tiegħu sabiex jindirizzaw l-implikazzjonijiet possibli ta' arranġamenti oħra li jistgħu jolqtu dan il-Ftehim. Aktar analiżi jistgħu jkunu miftiehma b'mod reċiproku.

Artikolu 104

Soluzzjoni ta' kwistjoni

1.   Kull Parti tista' tirreferi lill-Kunsill ta' Koperazzjoni kull kwistjoni li tirrelata ma' l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni jista' jsib soluzzjoni għal kull kwistjoni permezz ta' deċiżjoni.

3.   Kull Parti għandha tkun marbuta li tieħu l-miżuri nvoluti fit-teħid tad-deċiżjoni msemmija f'paragrafu 2.

4.   F'każ li mhux possibli li l-kwistjoni tiġi solvuta skond il-paragrafu 2, kull Parti tista' tgħarraf lill-oħra bil-ħatra ta' arbitru; il-Parti l-oħra għandha taħtar it-tieni arbitru sa' xahrejn mill-ħatra ta' l-ewwel arbitru.

5.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jaħtar it-tielet arbitru sa' sitt xhur mill-ħatra tat-tieni arbitru.

6.   Id-deċiżjonijiet ta' l-arbitri għandhom jittieħdu b'vot ta' maġġoranza fi żmien 12-il xhar.

7.   Kull Parti għall-kwistjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex timplimenta d-deċiżjoni ta' l-arbitri.

8.   Il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jistabbilixxi l-proċeduri mħaddma għal arbitraġġ.

9.   F'każ ta' kwistjonijiet li jinħolqu taħt it-Titoli II u III ta' dan il-Ftehim, għandhom jgħoddu l-proċeduri li ġejjin:

(a)

il-ħatra tat-tieni arbitru għandha ssir fi żmien 30 ġurnata;

(b)

il-Kunsill ta' Koperazzjoni għandu jaħtar it-tielet arbitru fi żmien 60 ġurnata mill-ħatra tat-tieni arbitru;

(ċ)

l-arbitri għandhom, bħala regola ġenerali, jagħtu l-kisbiet u d-deċiżjonijiet tagħhom lill-Partijiet u lill-Kunsill ta' Koperazzjoni mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-ħolqien tal-panel ta' arbitraġġ. F'każijiet ta' urġenza, inkluż dawk li jinvolvu merkanzija li teħżien, l-arbitri għandhom jimmiraw biex joħorġu r-rapport tagħhom fi żmien tliet xhur;

(d)

il-Parti kkonċernata għandha tinforma lill-Parti l-oħra u lill-Kunsill ta' Koperazzjoni fi żmien 60 ġurnata dwar l-intenzjonijiet tagħha fir-rigward ta' implimentazzjoni tal-kisbiet u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Koperazzjoni jew l-arbitri, skond kif ikun il-każ;

(e)

Jekk hu imprattiku li jkun hemm konformità immedjata mal-kisbiet u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Koperazzjoni jew l-arbitri, il-Parti kkonċernata għandha tingħata perjodu raġonevoli ta' żmien biex tagħmel dan. Il-perjodu raġonevoli ta' żmien m'għandux jaqbeż il-15-il xhar mid-data tas-sottomissjoni tal-kisbiet u tad-deċiżjonijiet tal-Partijiet. Madankollu, dak il-perjodu ta' żmien jista', b'kunsens reċiproku tal-Partijiet, jitnaqqas jew jiġġedded, skond iċ-ċirkustanzi partikolari.

10.   Mingħajr preġudizzju għd-dritt tagħhom li jkollhom rikors għall-proċeduri ta' soluzzjoni ta' kwistjonijiet tal-WTO, il-Komunità u l-Afrika ta' Isfel għandhom jippruvaw isolvu l-kwistjonijiet relatati ma' obbligi speċifiċi li jinqalgħu skond it-Titoli II u III ta' dan il-Ftehim permezz ta' rikors għad-dispożizzjonijiet ta' soluzzjonijiet ta' kwistjonijiet speċifiċi ta' dan il-Ftehim. Proċeduri arbitrarji stabbiliti skond dan il-Ftehim ma jikkunsidrawx kwistjonijiet li jirrelataw mad-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta' WTO ta' kull Parti, kemm-il darba l-Partijiet jaqblu li jirreferu kwistjonijiet bħal dan għall-arbitraġġ.

Artikolu 105

Klwasola fuq ftehimiet bilaterali

Ħlief fejn joħloq drittijiet ekwivalenti jew akbar lill-Partijiet involuti, dan il-Ftehim m'għandux jaffettwa drittijiet li jinsabu fi Ftehimiet eżistenti li jorbtu lil Membru Stat wieħed jew aktar, fuq naħa, u lill-Afrika ta' Isfel, fuq naħa oħra.

Artikolu 106

Klawsola għal emenda

1.   Kull Parti li tixtieq temenda dan il-Ftehim tista' tissottometti l-proposta tagħha għal emenda, flimkien mas-sottomissjonijiet tagħha minħabba l-emenda proposta, lill-Kunsill ta' Koperazzjoni għal kunsiderazzjoni u deċiżjoni.

2.   F'każ li l-Parti l-oħra tikkunsidra li l-emendi proposti jistgħu jkollhom impatt ta' detriment fuq id-drittijiet tagħha skond il-Ftehim, tista' tissottometti proposta għal aġġustamenti li jikkumpensaw tal-Ftehim lill-Kunsill ta' Koperazzjoni għal konsiderazzjoni u deċiżjoni.

Artikolu 107

Annessi

Il-Protokolli u l-Annessi għandhom jifformaw parti integrali tal-Ftehim.

Artikolu 108

Ilsna u numru ta' oriġinali

Dan il-Ftehim hu magħmul doppju fl-ilsna Daniż, Olandiż, Ingliż, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Taljan, Portugiż, Spanjol u Żvediż u fl-ilsna uffiċjali ta' l-Afrika ta' Isfel, għajr l-Ingliż, jiġifieri Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa u isiZulu, kull test ikun ugwalment awtentiku.

Artikolu 109

Dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tax-xahar ta' wara dak li matulu l-Partijiet Kontraenti jinnotifikaw lil xulxin tat-tlestija tal-proċeduri neċessarji.

Jekk sad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-Partijiet jiddeċiedu li japplikawh b'mod provviżorju, ir-referenzi kollha għad-data tad-dħul fis-seħħ għandhom ikunu maħsuba li jirreferu għad-data li tidħol fis-seħħ l-applikazzjoni provviżorja.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image 17


(1)  Il-ftehim stabbilit fil-ħdax-il lingwa uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (Spanjol, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Franċiż, Taljan, Olandiż, Portugiż, Finlandiż, Svediż) ġie ppubblikat fil-ĠU L 311 ta' 04.12.1999, p. 3 .

Il-verżjonijiet tal-lingwa Ċeka, Estonjana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Pollakka, Slovakka u Slovena huma ppubblikati f'dan il-volum ta' l-Edizzjoni Speċjali 2004.


ANNESS I

REPUBBLIKA TA' L-AFRIKA TA' ISFEL

LISTA TA' DEROGI MIFTEHMA GĦALL-ISTANDSTILL U R-ROLLBACK

Introduzzjoni

Il-Komunità u r-Repubblika ta' l-Afrika ta' Isfel jiftehmu li kull żieda tat-tariffa l-aktar nazzjoni favorit applikata (MFN) jew kull miżura oħra tal-kummerċ li tirrestrinġih jew ixxekklu meħuda wara l-1 ta' Lulju 1996 ser tkun eliminata fil-konfront tal-parti l-oħra sa mhux aktar tard mill-jum tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim

Fuq talba tan-naħa ta' l-Afrika ta' Isfel u waqt li tkun imfakkara n-natura partikolari tat-trasformazzjoni ekonomika tar-Repubblika ta' l-Afrika ta' Isfel u l-istadju speċifiku ta' adattament tas-sistema tat-tariffa tagħha fil-qafas ta' l-obbligazzjonijiet WTO tagħha, il-Komunità ftehmet li tikkunsidra, fuq bażi eċċezzjonali, talbiet speċifiċi għad-derogi tar-rollback

Bħala riżultat ta' dan il-proċess, iż-żewġ naħat jiftehmu għall-finijiet ta' l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 7 ta' dan il-Ftehim, il-livelli tat-tariffa hawn isfel elenkati ser jieħdu post it-tariffi applikati effettivament mill-1 ta' Lulju 1996 bħala r-referenza standstill għall-prodotti msemmija f'dan l-Anness.

Deskrizzjoni tal-kodiċi

Data ta' l-implimentazzjoni:

Rata fl-1996

Rata ġdida

0207 41 90

18 9 1997

27 %

220 c/kg

0403 90 00

2 1 1998

bla dazju

450 c/kg

0404 10 00

2 1 1998

bla dazju

450 c/kg

0404 90 00

2 1 1998

100 c/kg

450 c/kg

0405 10 00

2 1 1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 20 10

2 1 1998

20 %

500 c/kg

0405 20 90

2 1 1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 90 00

2 1 1998

320 c/kg

500 c/kg

0406 10 10

2 1 1998

25 %

500 c/kg

0406 10 20

2 1 1998

20 %

500 c/kg

0406 20 10

2 1 1998

22 %

500 c/kg

0406 20 90

2 1 1998

25 %

500 c/kg

0406 30 00

2 1 1998

25 %

500 c/kg

0406 40 10

2 1 1998

22 %

500 c/kg

0406 40 90

2 1 1998

25 %

500 c/kg

0406 90 10

2 1 1998

22 %

500 c/kg

0406 90 25

2 1 1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 35

2 1 1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 90

2 1 1998

25 %

500 c/kg

0902 30 00

11 1 1999

bla dazju

R4/kg

0902 40 00

11 1 1999

bla dazju

R4/kg

1001 90 00

formula tat-tariffa

bla dazju

50

1005 10 00

formula tat-tariffa

bla dazju

50

1005 90 00

formula tat-tariffa

bla dazju

50

1101 00 10

formula tat-tariffa

50 %

99

1101 00 20

formula tat-tariffa

1 c/kg

99

1509 10 00

April 1998

30 %

10

1701 11 00

variabbli

76,5 c/kg

105

1701 12 00

variabbli

76,5 c/kg

105

1701 91 00

variabbli

76,5 c/kg

105

1701 99 00

variabbli

76,5 c/kg

105

2002 10 90

13 2 1998

110 c/kg bit-tnaqqis ta' 80

30

2204 10 10

13 2 1998

118 c/li

238 c/li

2204 10 90

13 2 1998

118 c/li

238 c/li

2204 21 10

13 2 1998

31 c/li

97 c/li

2204 21 20

13 2 1998

1764/li ta' l-AA jew R1 542/li + RO 92/

138 c/li

2204 21 90

13 2 1998

22,44 c/li

138 c/li

2204 29 10

13 2 1998

31 c/li

73 c/li

2204 29 20

13 2 1998

1764/li ta' l-AA jew R1 542/li + RO 9200/

138 c/li

2204 29 90

13 2 1998

22,44 c/li

114 c/li

2205 10 00

13 2 1998

22,44 c/li

88 c/li

2205 90 00

13 2 1998

22,44 c/li

73 c/li

2206 00 10

13 2 1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 20

13 2 1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 30

13 2 1998

9,9 c/li

156 c/li

2206 00 40

13 2 1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 50

13 2 1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 60

13 2 1998

44,81 c/li

156 c/li

2206 00 70

13 2 1998

22,44 c/li

62 c/li

2206 00 90

13 2 1998

43,21 c/li

62 c/li

2849 10 00

13 2 1998

bla dazju

10

3204 17 10

19 6 1998

bla dazju

12

3204 19 10

19 6 1998

bla dazju

12

4011 10 05

1 1 1997

bla dazju

40

4011 10 15

1 1 1997

25 % jew 815 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

40

4011 10 25

1 1 1997

25 % jew 815 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

40

4011 10 35

1 1 1997

25 % jew 815 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

40

4011 20 10

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 20 20

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 20 30

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 20 40

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 20 50

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 20 60

1 1 1997

25 % jew 860 c/kg bit-tnaqqis ta' 75

34

4011 91 10

1 1 1997

10 % jew 830 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

20

4011 91 20

1 1 1997

bla dazju

20

4011 91 30

1 1 1997

bla dazju

20

4011 91 40

1 1 1997

bla dazju

20

4011 91 50

1 1 1997

10 % jew 830 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

20

4011 91 60

1 1 1997

10 % jew 830 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

20

4011 99 00

1 1 1997

10 % jew 830 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

20

4012 10 00

1 1 1997

20 %

25

4012 20 00

1 1 1997

20 %

25

4012 90 00

1 1 1997

12 %

25

4013 10 00

1 1 1997

10 % jew 920 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

25

4013 90 90

1 1 1997

10 % jew 920 c/kg bit-tnaqqis ta' 90

25

4409 20 00

7 2 1997

bla dazju

12

5208 31 40

13 12 1997

10 %

22

5208 32 40

13 12 1997

10 %

22

5208 33 20

13 12 1996

10 %

22

5208 41 40

13 12 1997

10 %

22

5208 42 40

13 12 1997

10 %

22

5208 51 20

13 12 1997

10 %

22

5208 51 30

13 12 1996

10 %

22

5208 52 20

13 12 1997

10 %

22

5208 52 30

13 12 1996

10 %

22

5208 53 20

13 12 1996

10 %

22

5208 59 20

13 12 1996

10 %

22

5209 31 40

13 12 1996

10 %

22

5209 41 40

13 12 1996

10 %

22

5209 51 15

13 12 1996

10 %

22

5209 51 20

13 12 1996

10 %

22

5209 52 20

13 12 1996

10 %

22

5209 59 20

13 12 1996

10 %

22

5210 31 40

13 12 1996

10 %

22

5210 32 20

13 12 1996

10 %

22

5210 39 20

13 12 1996

10 %

22

5210 51 20

13 12 1996

10 %

22

5210 51 30

13 12 1996

10 %

22

5210 52 20

13 12 1996

10 %

22

5210 59 20

13 12 1996

10 %

22

5211 31 25

13 12 1996

10 %

22

5211 41 25

13 12 1996

10 %

22

5211 51 15

13 12 1996

10 %

22

5211 51 20

13 12 1996

10 %

22

5211 52 20

13 12 1996

10 %

22

5211 59 20

13 12 1996

10 %

22

5212 13 20

13 12 1996

10 %

22

5212 14 40

13 12 1996

10 %

22

5212 15 20

13 12 1996

10 %

22

5212 23 25

13 12 1996

10 %

22

5212 24 25

13 12 1996

10 %

22

5212 25 15

13 12 1996

10 %

22

5804 21 00

13 12 1996

bla dazju

22

5804 29 00

13 12 1996

bla dazju

22

5806 20 00

13 12 1996

42 %

36

5807 90 10

13 12 1996

 

36

5807 90 20

13 12 1996

 

36

5807 90 30

13 12 1996

 

36

5808 10 10

13 12 1996

 

36

5808 90 00

13 12 1996

45 %

36

6002 20 10

13 12 1996

20 %

22

6002 41 10

13 12 1996

20 %

22

6002 42 10

13 12 1996

20 %

22

6002 43 05

13 12 1996

20 %

22

6002 49 10

13 12 1996

20 %

22

6002 91 10

13 12 1996

20 %

22

6002 92 10

13 12 1996

20 %

22

6002 93 05

13 12 1996

20 %

22

6002 99 10

13 12 1996

20 %

22

6213 20 10

13 12 1996

15 %

46

6213 90 10

13 12 1996

15 %

46

7616 99 10

15 11 1996

 

10

7616 99 20

7 2 1997

 

15

8501 40 90

30 5 1997

5 %

20

8501 51 90

30 5 1997

5 %

24

8501 52 90

30 5 1997

5 %

24

8501 53 90

30 5 1997

5 %

20

8504 21 90

6 12 1997

5 %

15

8504 22 90

6 12 1997

5 %

15

8504 23 30

6 12 1997

14 %

15

8504 23 90

6 12 1997

5 %

15

8504 31 90

6 12 1997

5 %

15

8504 32 90

6 12 1997

5 %

15

8504 33 90

6 12 1997

5 %

15

8504 34 90

6 12 1997

5 %

15

8517 11 00

18 12 1998

bla dazju

12,5

8517 19 00

18 12 1998

bla dazju

12,5

8517 90 00

18 12 1998

bla dazju

12,5

8523 30 00

30 11 1998

bla dazju

10

8524 60 00

30 11 1998

bla dazju

10

8542 12 00

30 11 1998

bla dazju

10

8536 20 10

5 7 1996

12,5 %

15

8708 91 10

3 2 1997

bla dazju

20


ANNESS II

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

PRODOTTI INDUSTRIJALI

Lista 1

Prodotti Industrijali

Offerta EU

Anness II – Lista 1

Kodiċi tan-NM 1996

Kwota tat-tariffa jew liberalizzazzjoni parzjali

Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ denaturat):

2501 00 51

 

2501 00 91

 

2501 00 99

 

Alkali jew metalli tal-ħamrija alkalina; ħamrija tal-metalli rari:

2805 11 00

 

2805 19 00

 

2805 21 00

 

2805 22 00

 

2805 30 10

 

2805 30 90

 

2805 40 10

 

Ammonja, anidruża jew f'soluzzjoni ta' l-ilma:

2814 10 00

 

2814 20 00

 

Idrossidu tas-sodju (soda kawstika)

2815 11 00

 

2815 12 00

 

Ossidu taż-żingu; perossidu taż-żingu

2817 00 00

 

Konundru artifiċjali

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

Ossidi u idrossidi tal-kromju:

2819 10 00

 

2819 90 00

 

Ossidi tal-manganeżju:

2820 10 00

 

2820 90 00

 

Ossidi tat-titanju

2823 00 00

 

Idrażina u idrossilamina

2825 80 00

 

Klorati, ossidi tal-klorat u idrossidi tal-klorat

2827 10 00

 

Sulfidi; polisulfidi;

2830 10 00

 

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 10

 

2835 25 90

 

2835 26 10

 

2835 26 90

 

2835 29 10

 

2835 29 90

 

2835 31 00

 

2835 39 10

 

2835 39 30

 

2835 39 70

 

Karbonat; perossikarbonati (perkarbonati):

2836 20 00

 

2836 40 00

 

2836 60 00

 

Mluħa ta' aċidi ossimetalliċi jew perossimettalliċi:

2841 61 00

 

Elementi kimiċi radjoattivi

2844 30 11

 

2844 30 19

 

2844 30 51

 

Isotopi barra minn dawk ta' l-intestatura Nru 2844

2845 10 00

 

2845 90 10

 

Karbidi, kemm jekk kimikament definiti jew le

2849 20 00

 

2849 90 30

 

Idridi, nitridi, ażidi, siliċidi u boridi

2850 00 70

 

Idrokarburi ċikliċi:

2902 50 00

 

Derivattivi aloġenati ta' l-idrokarburi:

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 16 00

 

2903 19 10

 

2903 19 90

 

2903 21 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 10

 

2903 30 31

 

2903 30 33

 

2903 30 38

 

2903 30 90

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 10

 

2903 44 90

 

2903 45 10

 

2903 45 15

 

2903 45 20

 

2903 45 25

 

2903 45 30

 

2903 45 35

 

2903 45 40

 

2903 45 45

 

2903 45 50

 

2903 45 55

 

2903 45 90

 

2903 46 10

 

2903 46 20

 

2903 46 90

 

2903 47 00

 

2903 49 10

 

2903 49 20

 

2903 49 90

 

2903 51 90

 

2903 59 10

 

2903 59 30

 

2903 59 90

 

2903 61 00

 

2903 62 00

 

2903 69 10

 

2903 69 90

 

Alkoħols aċikliċi u s-sulfonat aloġenat tagħhom

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 10

 

2905 14 90

 

2905 15 00

 

2905 16 10

 

2905 16 90

 

2905 17 00

 

2905 19 10

 

2905 19 90

 

2905 22 10

 

2905 22 90

 

2905 29 10

 

2905 29 90

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 10

 

2905 39 90

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 10

 

2905 49 51

 

2905 49 59

 

2905 49 90

 

2905 50 10

 

2905 50 30

 

2905 50 99

 

Fenoli, alkoħols fenoli:

2907 11 00

 

2907 15 00

 

2907 22 10

 

Eteri, alkoħols eteri, feneoli eteri,

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 31

 

2909 30 39

 

2909 30 90

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 10

 

2909 49 90

 

2909 50 10

 

2909 50 90

 

2909 60 00

 

Epossidi, epossialkoħols, epossifenoli u epossietoli

2910 20 00

 

Aldeidi, kemm jekk bil-funzjonijiet ta' l-ossiġenu jew mingħajrhom

2912 41 00

 

2912 60 00

 

Ketoni u kwinoni, kemm jekk bil-funzjonijiet ta' l-ossiġenu jew mingħajrhom

2914 11 00

 

2914 21 00

 

Aċidi saturati aċikliċi monokarbossiliċi

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 10

 

2915 39 30

 

2915 39 50

 

2915 39 90

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 10

 

2915 60 90

 

2915 70 15

 

2915 70 20

 

2915 70 25

 

2915 70 30

 

2915 70 80

 

2915 90 10

 

2915 90 20

 

2915 90 80

 

Aċidi saturati aċikliċi monokarbossiliċi

2916 12 10

 

2916 12 20

 

2916 12 90

 

2916 14 10

 

2916 14 90

 

Aċidi polikarbossiliċi, l-anidridi tagħhom, alidi

2917 11 00

 

2917 14 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

Aċidi karboossiliċi bil-funzjonijiet ta' l-ossiġenu jew mingħajrhom

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 22 00

 

2918 90 00

 

Komposti b' funzjoni amina (amine)

2921 11 10

 

2921 11 90

 

2921 12 00

 

2921 19 10

 

2921 19 30

 

2921 19 90

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 10

 

2921 30 90

 

2921 41 00

 

2921 42 10

 

2921 42 90

 

2921 43 10

 

2921 43 90

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 49 10

 

2921 49 90

 

2921 51 10

 

2921 51 90

 

2921 59 00

 

Komposti ta' l-amino bil-funzjoni ta' l-ossiġenu

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2922 13 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 42 10

 

2922 43 00

 

2922 49 80

 

2922 50 00

 

Komposti bil-funzjoni tal-karbossiamide

2924 21 10

 

2924 21 90

 

2924 29 30

 

Komposti b' funzjoni nitrili:

2926 10 00

 

2926 90 90

 

Komposti ta' l-organo-kubrit:

2930 20 00

 

2930 90 12

 

2930 90 14

 

2930 90 16

 

Komposti oħra organo-inorganiċi

2931 00 40

 

Komposti eteroċikliċi bl-atomu(i) etero ta' l-ossiġenu

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 21 00

 

Komposti eteroċikliċi bl-atomu(i) etero tan-nitroġenu

2933 61 00

 

Sulfoamidi

2935 00 00

 

Fertiliżżanti minerali jew kimiċi, nitroġeni:

3102 10 10

 

3102 10 90

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 10

 

3102 30 90

 

3102 40 10

 

3102 40 90

 

3102 50 90

 

3102 60 00

 

3102 70 90

 

3102 80 00

 

3102 90 00

 

Fertilizzanti minerali jew kimiċi, fosfatiċi:

3103 10 10

 

3103 10 90

 

Fertiliżżanti minerali jew kimiċi

3105 10 00

 

3105 20 10

 

3105 20 90

 

3105 30 10

 

3105 30 90

 

3105 40 10

 

3105 40 90

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 10

 

3105 60 90

 

3105 90 91

 

3105 90 99

 

Estratti ta' l-ikkonzar ta' oriġini veġetali

3201 20 00

 

3201 90 20

 

Materja oħra koloranti

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 90

 

3206 50 00

 

Karbonju attivat; prodotti minerali naturali attivati

3802 10 00

 

3802 90 00

 

Insettiċidi, rodentiċidi, funguċidi, erbiċidi,

3808 10 20

 

3808 10 30

 

3808 30 11

 

3808 30 13

 

3808 30 15

 

3808 30 17

 

3808 30 21

 

3808 30 23

 

3808 30 27

 

3808 30 30

 

3808 30 90

 

Aċċeleraturi tal-gomma preparati; plasticiser kompost

3812 30 20

 

Solventi kompożiti organiċi u thinners

3814 00 90

 

Alkilbenżeni mħallta u alkylnaftaleni mħallta

3817 10 10

 

3817 10 50

 

3817 10 80

 

3817 20 00

 

Waħħala mħejjija għal forom jew qlub għall-fonderija;

3824 90 90

 

Polimeri ta' etilene, fil-forom primarji,

3901 10 10

 

3901 10 90

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

Polimeri tal-propilene jew ta' olefini oħra

3902 10 00

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

Polimeri ta' stirene, fil-forom primarji

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

Polimeri tal-klorur vinili

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 90

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

Polimeri ta' l-aċetat vinili

3905 12 00

 

Poliaċetali, polieteri oħra u rażi epossidi

3907 20 19

 

3907 20 90

 

3907 60 90

 

3907 91 10

 

3907 91 90

 

3907 99 10

 

3907 99 90

 

Pjanċi, folji, film, fuljetta u strixxi oħra

3920 10 22

 

3920 10 28

 

3920 10 40

 

3920 10 80

 

3920 20 21

 

3920 20 29

 

3920 20 71

 

3920 20 79

 

3920 20 90

 

3920 30 00

 

3920 41 11

 

3920 41 19

 

3920 41 91

 

3920 41 99

 

3920 42 11

 

3920 42 19

 

3920 42 91

 

3920 42 99

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 10

 

3920 62 90

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 11

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 72 00

 

3920 73 10

 

3920 73 50

 

3920 73 90

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 11

 

3920 99 19

 

3920 99 50

 

3920 99 90

 

Pjanċi, folji, film, fuljetta u strixxi oħra

3921 90 19

 

Arikoli għall-ġarr jew l-ippakkjar ta' l-oġġetti

3923 21 00

 

Retreaded tyres pnewmatiċi jew użati

4012 10 30

 

4012 10 50

 

4012 10 80

 

4012 20 90

 

4012 90 10

 

4012 90 90

 

Tubi ta' ġewwa, tal-lastiku:

4013 10 10

 

4013 10 90

 

4013 20 00

 

4013 90 10

 

4013 90 90

 

Ġilda ta' annimali bovini jew ekwini, mingħajr xagħar fuqha

4104 10 91

 

4104 10 95

 

4104 10 99

 

4104 21 00

 

4104 22 90

 

4104 29 00

 

4104 31 11

 

4104 31 19

 

4104 31 30

 

4104 31 90

 

4104 39 10

 

4104 39 90

 

Ġilda tan-nagħaġ jew tal-ħaruf, mingħajr suf fuqha

4105 20 00

 

Ġilda ta' annimali oħra, mingħajr xagħar fuqha

4107 10 10

 

4107 29 10

 

4107 90 10

 

4107 90 90

 

Ġilda tal-kamoxxa (inkluża kamoxxa komposta)

4108 00 10

 

4108 00 90

 

Ġilda ta' l-alakka u ġilda ta' l-alakka laminata

4109 00 00

 

Ġilda komposta b'bażi tal-ġilda

4111 00 00

 

Artikoli tal-ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ

4203 10 00

 

4203 21 00

 

4203 29 10

 

4203 29 91

 

4203 29 99

 

4203 30 00

 

4203 40 00

 

Folja tal-bċejjeċ u folja simili ta' l-injam

4410 11 00

 

4410 19 10

 

4410 19 30

 

4410 19 50

 

4410 19 90

 

4410 90 00

 

Fibreboard ta' l-injam u materjali oħra ta' l-injam

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

Plywood, panew miksija bil-fuljetta u njam simili laminat

4412 13 11

 

4412 13 19

 

4412 13 90

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 10

 

4412 22 91

 

4412 22 99

 

4412 23 00

 

4412 29 20

 

4412 29 80

 

4412 92 10

 

4412 92 91

 

4412 92 99

 

4412 93 00

 

4412 99 20

 

4412 99 80

 

Xogħol ta' aperturi u ta' mastrudaxxa tal-bennejja, ta' l-injam

4418 10 10

 

4418 10 50

 

4418 10 90

 

4418 20 10

 

4418 20 50

 

4418 20 80

 

4418 30 10

 

4418 90 10

 

Intars ta' l–injam u njam ingastat; kaxxetti u kaxxi

4420 90 11

 

4420 90 19

 

Oġġetti tas-sufra naturali:

4503 10 10

 

4503 10 90

 

4503 90 00

 

Malji u prodotti simili ta' materjali tal-malji

4601 99 10

 

Xogħol tal-basktijiet u artikoli oħra

4602 90 10

 

Reġistri, kotba tal-kontijiet, ktejba, kotba ta' l-ordnijiet

4820 10 30

 

Kotba tat-tfal ta' l-istampi, tpinġija jew tal-kuluri

4903 00 00

 

Mapep u ċarts idrografiċi jew simioli tat-tipi kollha

4905 10 00

 

Transfers (decalcomanias):

4908 10 00

 

4908 90 00

 

Kartolini stampati jew illustrati; biljetti stampati

4909 00 10

 

4909 00 90

 

Kalendarji ta' kull tip, stampati, inkluż kalendarji

4910 00 00

 

Materja stampata oħra, inklużi stampi

4911 10 10

 

4911 10 90

 

4911 91 80

 

4911 99 00

 

Ħajt tal-ħarir (ħlief għall-ħajt magħmul mill-iskart tal-ħarir)

5004 00 10

 

5004 00 90

 

Ħajt maħdum mill-iskart tal-ħarir mhux imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut

5005 00 10

 

5005 00 90

 

Ħajt tal-ħarir u ħajt magħmul mill-iskart tal-ħarir, imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut

5006 00 10

 

5006 00 90

 

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew ta' l-iskart tal-ħarir:

5007 10 00

 

5007 20 11

 

5007 20 19

 

5007 20 21

 

5007 20 31

 

5007 20 39

 

5007 20 41

 

5007 20 51

 

5007 20 59

 

5007 20 61

 

5007 20 69

 

5007 20 71

 

5007 90 10

 

5007 90 30

 

5007 90 50

 

5007 90 90

 

Ħajt tas-suf imqardex, mhux għal bejgħ bl-imnut

5106 10 10

 

5106 10 90

 

5106 20 11

 

5106 20 19

 

5106 20 91

 

5106 20 99

 

Ħajt tas-suf minxut, mhux għal bejgħ bl-imnut

5107 10 10

 

5107 10 90

 

5107 20 10

 

5107 20 30

 

5107 20 51

 

5107 20 59

 

5107 20 91

 

5107 20 99

 

Ħajt tax-xagħar fin ta' l-annimali (mqardex jew minxut), mhux imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut:

5108 10 10

 

5108 10 90

 

5108 20 10

 

5108 20 90

 

Ħajt tas-suf jew tax-xagħar fin ta' l-annimali, imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut

5109 10 10

 

5109 10 90

 

5109 90 10

 

5109 90 90

 

Ħajt tax-xagħar oħxon ta' l-annimali jew tax-xagħar taż-żiemel

5110 00 00

 

Drappijiet minsuġin tas-suf imqardex jew tax-xagħar fin ta' l-annimali imqardex

5111 11 11

 

5111 11 19

 

5111 11 91

 

5111 11 99

 

5111 19 11

 

5111 19 19

 

5111 19 31

 

5111 19 39

 

5111 19 91

 

5111 19 99

 

5111 20 00

 

5111 30 10

 

5111 30 30

 

5111 30 90

 

5111 90 10

 

5111 90 91

 

5111 90 93

 

5111 90 99

 

Drappijiet minsuġin tas-suf imqardex jew tax-xagħar fin ta' l-annimali minxut

5112 11 10

 

5112 11 90

 

5112 19 11

 

5112 19 19

 

5112 19 91

 

5112 19 99

 

5112 20 00

 

5112 30 10

 

5112 30 30

 

5112 30 90

 

5112 90 10

 

5112 90 91

 

5112 90 93

 

5112 90 99

 

Drappijiet minsuġin tax-xagħar oħxon ta' l-annimali jew tax-xagħar taż-żiemel

5113 00 00

 

Ħajt tal-ħjata tal-qoton, kemm jekk imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut jew le

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5204 20 00

 

Ħajt tal-qoton (li ma jkunx ħajt tal-ħjata)

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 10

 

5205 15 90

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 10

 

5205 35 90

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

Ħajt tal-qoton (barra minn ħajt tal-ħjata)

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 10

 

5206 15 90

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 10

 

5206 25 90

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 10

 

5206 35 90

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 10

 

5206 45 90

 

Ħajt tal-qoton (barra minn ħajt tal-ħjata) imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut

5207 10 00

 

5207 90 00

 

Ħajt tal-kittien:

5306 10 11

 

5306 10 19

 

5306 10 31

 

5306 10 39

 

5306 10 50

 

5306 10 90

 

5306 20 11

 

5306 20 19

 

5306 20 90

 

Ħajt ta' fibri oħra veġetali tat-tessut; ħajt tal-karta

5308 20 10

 

5308 20 90

 

5308 30 00

 

5308 90 11

 

5308 90 13

 

5308 90 19

 

5308 90 90

 

Drappijiet minsuġa tal-kittien

5309 11 11

 

5309 11 19

 

5309 11 90

 

5309 19 10

 

5309 19 90

 

5309 21 10

 

5309 21 90

 

5309 29 10

 

5309 29 90

 

Drappijiet minsuġa tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti tat-tilju

5310 10 10

 

5310 10 90

 

5310 90 00

 

Drappijiet minsuġin ta' fibri tat-tessut veġetali

5311 00 10

 

5311 00 90

 

Ħajt tal-ħjata ta' filamenti magħmulin mill-bniedem

5401 10 11

 

5401 10 19

 

5401 10 90

 

5401 20 10

 

5401 20 90

 

Ħajt tal-filament sintetiku (ħlief għall-ħajt tal-ħjata)

5402 10 10

 

5402 10 90

 

5402 20 00

 

5402 31 10

 

5402 31 30

 

5402 31 90

 

5402 32 00

 

5402 33 10

 

5402 33 90

 

5402 39 10

 

5402 39 90

 

5402 41 10

 

5402 41 30

 

5402 41 90

 

5402 42 00

 

5402 43 10

 

5402 43 90

 

5402 49 10

 

5402 49 91

 

5402 49 99

 

5402 51 10

 

5402 51 30

 

5402 51 90

 

5402 52 10

 

5402 52 90

 

5402 59 10

 

5402 59 90

 

5402 61 10

 

5402 61 30

 

5402 61 90

 

5402 62 10

 

5402 62 90

 

5402 69 10

 

5402 69 90

 

Ħajt tal-filament sintetiku (ħlief għall-ħajt tal-ħjata)

5403 10 00

 

5403 20 10

 

5403 20 90

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 10

 

5403 33 90

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

Monofilament sintetiku ta' 67 decitex jew iżjed

5404 10 10

 

5404 10 90

 

5404 90 11

 

5404 90 19

 

5404 90 90

 

Monofilament artifiċjali ta' 67 decitex jew iżjed

5405 00 00

 

Ħajt tal-filament magħmul mill-bniedem (ħlief għall-ħajt tal-ħjata)

5406 10 00

 

5406 20 00

 

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku

5407 10 00

 

5407 20 11

 

5407 20 19

 

5407 20 90

 

5407 30 00

 

5407 41 00

 

5407 42 00

 

5407 43 00

 

5407 44 00

 

5407 51 00

 

5407 52 00

 

5407 53 00

 

5407 54 00

 

5407 61 10

 

5407 61 30

 

5407 61 50

 

5407 61 90

 

5407 69 10

 

5407 69 90

 

5407 71 00

 

5407 72 00

 

5407 73 00

 

5407 74 00

 

5407 81 00

 

5407 82 00

 

5407 83 00

 

5407 84 00

 

5407 91 00

 

5407 92 00

 

5407 93 00

 

5407 94 00

 

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament artifiċjali

5408 10 00

 

5408 21 00

 

5408 22 10

 

5408 22 90

 

5408 23 10

 

5408 23 90

 

5408 24 00

 

5408 31 00

 

5408 32 00

 

5408 33 00

 

5408 34 00

 

Stoppa ta' filament sintetiku:

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

Stoppa ta' filament artifiċjali:

5502 00 10

 

5502 00 90

 

Fibri tat-tilju sintetiċi, mhux mqardxa, minxuta jew mod ieħor

5503 10 11

 

5503 10 19

 

5503 10 90

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 10

 

5503 90 90

 

Fibri tat-tilju artifiċjali, mhux mqardxa, minxuta jew mod ieħor

5504 10 00

 

5504 90 00

 

Skart (inkluż żlielem, skart tal-ħajt)

5505 10 10

 

5505 10 30

 

5505 10 50

 

5505 10 70

 

5505 10 90

 

5505 20 00

 

Fibri tat-tilju sintetiċi, mqardxa, minxuta jew mod ieħor

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 10

 

5506 90 91

 

5506 90 99

 

Fibri tat-tilju artifiċjali, mqardxa, minxuta jew mod ieħor

5507 00 00

 

- Ħajt tal-ħjata ta' fibri tat-tilju magħmula mill-bniedem,

5508 10 11

 

5508 10 19

 

5508 10 90

 

5508 20 10

 

5508 20 90

 

Ħajt (ħlief għall-ħajt tal-ħjata) ta' fibri sintetiċi tat-tilju

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 10

 

5509 21 90

 

5509 22 10

 

5509 22 90

 

5509 31 10

 

5509 31 90

 

5509 32 10

 

5509 32 90

 

5509 41 10

 

5509 41 90

 

5509 42 10

 

5509 42 90

 

5509 51 00

 

5509 52 10

 

5509 52 90

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 10

 

5509 61 90

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 10

 

5509 91 90

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

Ħajt (ħlief għall-ħajt tal-ħjata) ta' fibri artifiċjali tat-tilju

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

Ħajt (ħlief għall-ħajt tal-ħjata) ta' fibri magħmulin mill-bniedem tat-tilju

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

Materjali tessili għall-mili u artikoli tagħhom

5601 10 10

 

5601 10 90

 

5601 21 10

 

5601 21 90

 

5601 22 10

 

5601 22 91

 

5601 22 99

 

5601 29 00

 

5601 30 00

 

Feltru kemm jekk imprenjat jew le

5602 10 11

 

5602 10 19

 

5602 10 31

 

5602 10 35

 

5602 10 39

 

5602 10 90

 

5602 21 00

 

5602 29 10

 

5602 29 90

 

5602 90 00

 

Mhux minsuġin, kemm jekk imprenjati jew le

5603 11 10

 

5603 11 90

 

5603 12 10

 

5603 12 90

 

5603 13 10

 

5603 13 90

 

5603 14 10

 

5603 14 90

 

5603 91 10

 

5603 91 90

 

5603 92 10

 

5603 92 90

 

5603 93 10

 

5603 93 90

 

5603 94 10

 

5603 94 90

 

Ħajt u korda tal-lastiku, miksi bit-tessut

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

Ħajt metalizzat, kemm jekk bl-orlatura jew le

5605 00 00

 

Ħajt bl-orlatura, u stippa

5606 00 10

 

5606 00 91

 

5606 00 99

 

Artikoli tal-ħajt, strixxa

5609 00 00

 

Twapet u għata ieħor ta' l-art tat-tessut

5701 10 10

 

5701 10 91

 

5701 10 93

 

5701 10 99

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja

5801 10 00

 

5801 21 00

 

5801 22 00

 

5801 23 00

 

5801 24 00

 

5801 25 00

 

5801 26 00

 

5801 31 00

 

5801 32 00

 

5801 33 00

 

5801 34 00

 

5801 35 00

 

5801 36 00

 

5801 90 10

 

5801 90 90

 

Drapp tax-xugaman terii u drappijiet terri silili minsuġin

5802 11 00

 

5802 19 00

 

5802 20 00

 

5802 30 00

 

Garza, ħlief għad-drappijiet dojoq

5803 10 00

 

5803 90 10

 

5803 90 30

 

5803 90 50

 

5803 90 90

 

Tulles u drappijiet oħra tax-xibka, minsuġin mhux inklużi

5804 10 11

 

5804 10 19

 

5804 10 90

 

5804 21 10

 

5804 21 90

 

5804 29 10

 

5804 29 90

 

5804 30 00

 

Arazzi minsuġa bl-id tat-tip Goblins

5805 00 00

 

Drappijiet minsuġin dojoq

5806 10 00

 

5806 20 00

 

5806 31 10

 

5806 31 90

 

5806 32 10

 

5806 32 90

 

5806 39 00

 

5806 40 00

 

Tikketti, badges u artikoli simili ta' materja tessili

5807 10 10

 

5807 10 90

 

5807 90 10

 

5807 90 90

 

Ganzi bil-biċċa; irfinituri ornamentali

5808 10 00

 

5808 90 00

 

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-metall u drappijiet minsuġin

5809 00 00

 

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f'motivi:

5810 10 10

 

5810 10 90

 

5810 91 10

 

5810 91 90

 

5810 92 10

 

5810 92 90

 

5810 99 10

 

5810 99 90

 

Prodotti tat-tessut trapuntati bil-biċċa

5811 00 00

 

Drappijiet tat-tessut miksija bil-gomma

5901 10 00

 

5901 90 00

 

Drapp tal-korda tat-tajer tal-ħajt ta' tenaċità għolja tan-najlon

5902 10 10

 

5902 10 90

 

5902 20 10

 

5902 20 90

 

5902 90 10

 

5902 90 90

 

Drappijiet tessili, imprenjati, miksija, mgħottija

5903 10 10

 

5903 10 90

 

5903 20 10

 

5903 20 90

 

5903 90 10

 

5903 90 91

 

5903 90 99

 

Linoleum, kemm jekk maqtugħ f'forma jew le

5904 10 00

 

5904 91 10

 

5904 91 90

 

5904 92 00

 

Kisi tal-ħajt tat-tessut:

5905 00 10

 

5905 00 31

 

5905 00 39

 

5905 00 50

 

5905 00 70

 

5905 00 90

 

Drappijiet tat-tessut gommati

5906 10 10

 

5906 10 90

 

5906 91 00

 

5906 99 10

 

5906 99 90

 

Drappijiet tessili, imprenjati, miksija, mgħottija

5907 00 10

 

5907 00 90

 

Ftejjel tat-tessut, minsuġa, maljati jew innitjati

5908 00 00

 

Manki tat-tessut u tubi tessili simili

5909 00 10

 

5909 00 90

 

Ċineg jew bħalhom tat-trasmissjoni

5910 00 00

 

Prodotti tat-tessut u oġġetti tat-tessut għall-użi tekniku

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 11

 

5911 31 19

 

5911 31 90

 

5911 32 10

 

5911 32 90

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 90

 

Drappijiet tal-pil, inkluż drappijiet bil-pil twil

6001 10 00

 

6001 21 00

 

6001 22 00

 

6001 29 10

 

6001 29 90

 

6001 91 10

 

6001 91 30

 

6001 91 50

 

6001 91 90

 

6001 92 10

 

6001 92 30

 

6001 92 50

 

6001 92 90

 

6001 99 10

 

6001 99 90

 

Surtuni, kowtijiet, kapep, kapotti ta' l-irġiel jew is-subien

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

Surtuni, kowtijiet, kapep, kapotti tan-nisa jew tal-bniet

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

Ilbiesi, ensembles, ġkieket, blejżers ta' l-irġiel jew tas-subien

6103 41 10

 

6103 41 90

 

6103 42 10

 

6103 42 90

 

6103 43 10

 

6103 43 90

 

6103 49 10

 

6103 49 91

 

6103 49 99

 

Ilbiesi, ensembles, ġkieket, blejżers tan-nisa jew il-bniet

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 10

 

6104 61 90

 

6104 62 10

 

6104 62 90

 

6104 63 10

 

6104 63 90

 

6104 69 10

 

6104 69 91

 

6104 69 99

 

Qlieżet ta' taħt, briefs, kamiċetti, piġami ta' l-irġiel jew is-subien

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 10

 

6107 91 90

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

Slips, ilbiesi ta' taħt, briefs, qliezet ta' taħt tan-nisa jew tal-bniet

6108 11 10

 

6108 11 90

 

6108 19 10

 

6108 19 90

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 10

 

6108 31 90

 

6108 32 11

 

6108 32 19

 

6108 32 90

 

6108 39 00

 

6108 91 10

 

6108 91 90

 

6108 92 00

 

6108 99 10

 

6108 99 90

 

T-shirts, flokkijiet biċ-ċingi u flokkijiet oħrajn, innitjattati jew bil-kroxè

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

Track-suits, ilbies ta' fuq is-silġ u lbies għall-għawm, innittjati jew bil-kroxè

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 20 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

Ilbiesi, magħmulin minn drappijiet innitjati jew bil-kroxé

6113 00 10

 

6113 00 90

 

Ilbiesi oħra, innittjati jew bil-kroxè:

6114 10 00

 

6114 20 00

 

6114 30 00

 

6114 90 00

 

Panty hose, tajts, kalzetti, peduni u maljerija

6115 11 00

 

6115 12 00