21998D0507(09)Official Journal L 134 , 07/05/1998 P. 0011 - 0038


Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Nru. 82/97

tat-12 ta' Novembru 1997

li tl-Anness VI (Sigurtà Soċjali) għall-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif aġġustat mill-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, hawnhekk iżjed il quddiem msejjaħ 'il-Ftehim, u b'mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi l-Anness VI tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru. 2/97 ta' l-10 ta' Frar 1997 [1];

Billi l-adattamenti għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta'Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal-persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familja tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità [2], għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 [3] u għal ċerti deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti magħmula f'Kapitolu IV A ta' l-Anness I ta' l-Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea [4] għandhom jiġu inkorporati fil-Ftehim;

Billi, għall-għanijiet ta' ċarezza huwa neċessarju li l-Anness VI jiġi aġġornat fl-intier tiegħu; billi, għal dan l-għan, mhux biss dawk id-dispożizzjonijiet li huma emendati mill-ġurnata tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni imma anke dawk id-dispożizzjonijiet li diġà ġew emendati u d-dispożizzjonijiet li ma inbidlux għandhom jiġu inklużi f'test singolu;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

It-test ta' l-Anness VI tal-Ftehim għandu jiġi mibdul bit-test mehmuż ma din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

It-testi ta' l-adattamenti tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru.1408/71 u Nru. 574/72 u tad-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti Nru. 117, Nru. 118, Nru. 135, Nru. 136 u Nru. 150 magħmulin b'Kapitolu IV, A ta' l-Anness I ta' l-Att dwar il-Kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hi stabbilita bil-lingwi Islandiża u Norveġiża, li huma mehmuża mal-verżjoni bil-lingwa rispettiva ta' din id-Deċiżjoni, huma awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-13 ta' Novembru 1997, sakemm in-notifiki l-oħra kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ikunu saru lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppublikata fis-sezzjoni, u fis-Suppliment taż-ŻEE, fil-Ġurnal Uffiċċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Magħmul fi Brussel, fit-12 ta' Novembru 1997.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

E. Bull

[1] ĠU L 85, tas-27.3.1997, p. 67.

[2] ĠU L 149, tal-5.7.1971, p. 2.

[3] ĠU L 74, tas-27.3.1972, p. 1.

[4] ĠU C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustat bil-ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS VI

SIGURTA' SOĊJALI

INTRODUZZJONI

Fejn l-atti li għalihom dan l-Anness jagħmel riferenza għandhom kunċetti jew jirreferu għal proċeduri li huma speċifiċi għall-ordni legali tal-Komunità, bħal

- preamboli;

- id-destinatarji ta' l-atti tal-Komunità;

- referenzi għat-territorji jew lingwi tal-KE;

- referenzi għal drittijiet u obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri tal-KE, l-entitajiet publiċi, impriżi jew individwi relatati ma' xulxin; u

- referenzi għal proċeduri ta' notifika u ta' informazzjoni;

Protokoll Nru. 1 dwar l-adattamenti orizzontali għandu jgħodd, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor f'dan l-Anness.

ADATTAMENTI SETTORALI

I. Għall-għanijiet ta' dan l-Anness u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Protokol Nru. 1, il-kelma "Stat(i) Membru(i)" fl-atti msemmija għandhom jinftiehmu li jinkludu, flimkien mat-tifsira tagħha fl-atti tal-KE relevanti, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.

II. Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-atti msemmija f'dan l-Anness, għall-għanijiet tal-Ftehim preżenti, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet mogħtija lill-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti li tifforma parti mill-Kummissjoni KE u d-drittijiet u d-dmirijiet mogħtija lill-Bord tal-Verifika li jifforma parti mill-Kummissjoni Amministrattiva msemmija għandhom jittieħdu, skond id-disposizzjoniet tal-Parti Nru.VII tal-Ftehim, mill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE.

ATTI LI SARET REFERENZA LEJHOM

1. 371 R 1408: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta'sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal raqshom u għal membri tal-familja tagħom li jispustaw ruħhom fil-Komunità,

kif aġġornat bil:

- 383 R 2001: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2001/83 tat-2 ta' Ġunju 1983 (ĠU L 230, tat-22.8.1983, p. 6),

u sussegwentement emendat bil:

- 385 R 1660: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1660/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1661/85 tat-13ta' Ġunju 1985 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 7),

- 1 85 I: Att dwar l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Portugiża għall-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 302, tal-15.11.1985, p. 170),

- 386 R 3811: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3811/86 tal-11 ta' Diċembru 1986 (ĠU L 355, tas-16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1305/89 tal-11 ta' Mejju 1989 (ĠU L 131, tat-13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2332/89 tat-18 ta' Lulju 1989 (ĠU L 224, tat-2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3427/89 tat-30 ta' Ottubru 1989 (ĠU L 331, tas-16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2195/91 tal-25 Ġunju 1991 (ĠU L 206, tad- 29.7.1991, p. 2),

- 392 R 1247: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1247/92 tat-30 ta' April 1992 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 1),

- 392 R 1248: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1248/92 tat-30 ta' April 1992 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7),

- 392 R 1249: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1249/92 tat-30 ta' April 1992 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 28),

- 393 R 1945: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1945/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 (ĠU L 181, tat-23.7.1993, p. 1),

- 1 94 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustati bil-ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1),

- 395 R 3095: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3095/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 1),

- 395 R 3096: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3096/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 10).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolmanet għandhom, għall-għanijiet tal-Ftehim preżenti, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a) It-tieled subinċiż ta' l-Artikolu 1(j) m'għandux japplika;

(b) Fir-Rigward ta' benefiċċji għall-persuni ta' età avvanzata u tal-benefiċċji għas-superstiti, l-Artikolu 49 għandu jgħodd b'effett mill-1 ta' Jannar 1994;

(ċ) Fl-Artikolu 88, il-kliem "L-Artikolu 106 tal-Ftehim taż-ŻEE" għandhom jiġu mibdula bil-kliem "L-Artikolu 41 tal-Ftehim taż-ŻEE";

(d) L-Artikolu 94(9) m'għandux japplika;

(e) L-Artikolu 95b m'għandux japplika;

(f) L-Artikolu 96 m'għandux japplika;

(g) L-Artikolu 100 m'għandux japplika;

(h) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness I(I):

"P. ISLANDA

Kwalunkwe presuna impjegata jew li taħdem għal rasha fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet dwar l-assigurazzjoni dwar korrimenti fl-att dwar is-sigurtà soċjali għandhom ikunu kkonsidrati rispettivament bħala impjegat jew li jaħdem għal rasu fl-ambitu ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.

Q. LIECHTENSTEIN

Ma japplikax.

R. IN-NORVEĠJA

Kwalunkwe persuna li hi impjegata jew li taħdem għal rasha fl-ambitu ta' l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni għandhom ikunu kkonsidrati rispettivament bħala impjegat jew li jaħdem għal rasu fl-ambitu ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.";

(i) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness I(II):

"P. ISLANDA

Sabiex tkun ddeterminata l-eliġibilità tal-benefiċji in natura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, "membru tal-Familja"; tfisser il-parti mill-miżżewġin jew tfal miż-żwieġ taħt il-25 sena.

Q. LIECHTENSTEIN

Sabiex tkun ddeterminata l-eliġibilità tal-benefiċji in natura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, "membru tal-Familja"; tfisser il-parti mill-miżżewġin jew tifel dipendenti taħt il-25 sena.

R. NORVEĠJA

Sabiex tkun ddeterminata l-eliġibilità tal-benefiċji in natura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament, "membru tal-Familja"; tfisser il-parti mill-miżżewġin jew tfal miż-żwieġ taħt il-25 sena.";

(j) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness I(II):

"P. ISLANDA

Ma japplikax.

Q. LIECHTENSTEIN

Ma japplikax.

R. NORVEĠJA

Ma japplikax.";

(k) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness II(II):

"P. ISLANDA

Xejn.

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn.

R. NORVEĠJA

(a) Għotjiet ta' somma totali mogħtija fit-twelid tat-tarbija skond l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni;

(b) Għotjiet ta' somma totali mogħtija fl-adozzjoni ta' persuna skond l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni.";

(l) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness II(III):

"P. ISLANDA

Xejn.

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn.

R. NORVEĠJA

Xejn.";

(m) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness IIa:

"P. ISLANDA

Xejn.

Q. LIECHTENSTEIN

(a) Allowances għar-romol (Liġi dwar l-ogħtja ta' allowances għar-romol tal-25 ta' Novembru 1981).

(b) Allowances għal persuni neqsin mid-dawl (Liġi dwar l-ogħtja ta' allowances għal persuni neqsin mid-dawl tas-17 ta' Novembru 1970).

(ċ) Allowances tal-maternità (Liġi dwar l-ogħtja ta' allowances tal-maternità tal-25 ta' Novembru 1981).

(d) Benefiċċji Supplimentari għal persuni ta' età avvanzata, liġi dwar l-assigurazzjoni għas-superstiti u għall-invalidità u dwar benefiċċji supplimentari għal persuni ta' età avvanzata, u assigurazzjoni tas-superstiti u ta' l-invalidità ta' l-10 ta' Diċembru 1965 kif riveduta fit-12 ta' Novembru 1992).

(e) Allowance għal min ma jistax jgħin lilu nnifsu (Liġi dwar il-benefiċċji supplimentari għal min għandu età avvanzata u assigurazzjoni għas-superstiti u għall-invalidità ta' l-10 ta' Diċembru 1965 kif riveduta fit-12 ta' Novembru 1992).

R. NORVEĠJA

(a) Benefiċċju bażiku u benefiċċju ta' l-attendenza skond l-Artikoli 8-12 ta' l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni tas-17 ta' Ġunju 1966 Nru. 12 sabiex ikopri spejjeż żejda jew il-bżonn ta' attenzjoni speċjali, nursing jew għajnuna domestika meħtieġa minħabba d-diżabiltà, ħlief għas-sitwazzjonijiet fejn il-benefiċjarju qiegħed jieħu penzjoni għall-età avvanzata, minħabba diżabilità jew penzjoni tas-superstiti mill-Iskema ta' Assigurazzjoni Nazzjonali.

(b) Penzjoni minima supplimentari garantita għal persuni li jitwieldu b'diżabilità jew li jkollom diżabilità f'età żgħira skond l-Artikoli 7-3 u 8-4 ta' l-Att Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-17 ta' Ġunju 1996 Nru. 12.

(ċ) Benefiċċju għall-min jieħu ħsieb it-tfal u benefiċċju għall-edukazzjoni għas-superstiti skond l-Artikoli 10-2 u 10-3 ta' l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni tas-17 ta' Ġunju 1966 Nru. 2.";

(n) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness III(A):

"106. ISLANDA - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

107. ISLANDA - DANIMARKA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

108. ISLANDA - ĠERMANJA

L-ebda Konvenzjoni.

109. ISLANDA - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

110. ISLANDA - FRANZA

L-ebda Konvenzjoni.

111. ISLANDA - GREĊJA

L-ebda Konvenzjoni.

112. ISLANDA - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

113. ISLANDA - ITALJA

L-ebda Konvenzjoni.

114. ISLANDA - LUSSEMBURGU

L-ebda Konvenzjoni.

115. ISLANDA - OLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

116. ISLANDA - AWSTRIJA

L-ebda Konvenzjoni.

117. ISLANDA - PORTUGAL

L-ebda Konvenzjoni.

118. ISLANDA - FINLANDJA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

119. ISLANDA - ISVEZJA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

120. ISLANDA - RENJU UNIT

Xejn

121. Islanda - LIECHTENSTEIN

L-ebda Konvenzjoni.

122. ISLANDA - NORVEĠJA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

123. LIECHTENSTEIN - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

124. LIECHTENSTEIN - DANIMARKA

L-ebda Konvenzjoni.

125. LIECHTENSTEIN - ĠERMANJA

L-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' April 1977 kif emendata bil-Konvenzjoni Komplimentarja Nru. 1 tal-11 ta' Awwissu 1989 dwar il-ħlas ta' benefiċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

126. LIECHTENSTEIN - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

127. LIECHTENSTEIN - FRANZA

L-ebda Konvenzjoni.

128. LIECHTENSTEIN - GREĊJA

L-ebda Konvenzjoni.

129. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

130. LIECHTENSTEIN - ITALJA

L-Artikolu 5, it-tieni sentenza, tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' Novembru 1976 dwar il-ħlas ta' benefiċċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terż.

131. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGU

L-ebda Konvenzjoni.

132. LIECHTENSTEIN - OLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

133. LIECHTENSTEIN - AWSTRIJA

L-Artikolu 4, tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-26 ta' Settembru 1968 kif emendata mill-Konvenzjonijiet Komplimentari Nru. 1 tas-16 ta' Mejju 1977 u Nru. 2 tat-22 ta' Ottubru 1987 dwar il-ħlas ta' benefiċċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terż.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

L-ebda Konvenzjoni.

135. LIECHTENSTEIN - FINLANDJA

L-ebda Konvenzjoni.

136. LIECHTENSTEIN - ISVEZJA

L-ebda Konvenzjoni.

137. LIECHTENSTEIN - RENJU UNIT

L-ebda Konvenzjoni.

138. LIECHTENSTEIN - NORVEĠJA

L-ebda Konvenzjoni.

139. NORVEĠJA - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

140. NORVEĠJA - DANIMARKA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

141. NORVEĠJA - ĠERMANJA

L-ebda Konvenzjoni.

142. NORVEĠJA - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

143. NORVEĠJA - FRANZA

Xejn

144. NORVEĠJA - GREĊJA

L-Artikolu 16(5) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-12 ta' Ġunju 1980.

145. NORVEĠJA - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

146. NORVEĠJA - ITALJA

Xejn

147. NORVEĠJA - LUSSEMBURGU

Xejn

148. NORVEĠJA - OLANDA

L-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tat-13 ta'April 1989.

149. NORVEĠJA - AWSTRIJA

(a) L-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tas-27 ta' Awissu 1985.

(b) L-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni msemmija dwar persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

(ċ) Il-Punt Nru. II tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija dwar persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

150. NORVEĠJA - PORTUGAL

L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tal-5 ta' Ġunju 1980.

151. NORVEĠJA - FINLANDJA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

152. NORVEĠJA - ISVEZJA

L-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992.

153. NORVEĠJA - RENJU UNIT

Xejn.";

(o) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness III (B):

"106. ISLANDA - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

107. ISLANDA - DANIMARKA

Xejn

108. ISLANDA - ĠERMANJA

L-ebda Konvenzjoni.

109. ISLANDA - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

110. ISLANDA - FRANZA

L-ebda Konvenzjoni.

111. ISLANDA - GREĊJA

L-ebda Konvenzjoni.

112. ISLANDA - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

113. ISLANDA - ITALJA

L-ebda Konvenzjoni.

114. ISLANDA - LUSSEMBURGU

L-ebda Konvenzjoni.

115. ISLANDA - OLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

116. ISLANDA - AWSTRIJA

L-ebda Konvenzjoni.

117. ISLANDA - PORTUGAL

L-ebda Konvenzjoni.

118. ISLANDA - FINLANDJA

Xejn

119. ISLANDA - ISVEZJA

Xejn

120. ISLANDA - RENJU UNIT

Xejn

121. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

L-ebda Konvenzjoni.

122. ISLANDA - NORVEĠJA

Xejn

123. LIECHTENSTEIN - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

124. LIECHTENSTEIN - DANIMARKA

L-ebda Konvenzjoni.

125. LIECHTENSTEIN - ĠERMANJA

l-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-7 ta' April 1977 kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentarja Nru. 1 tal-11 ta' Awissu 1989 dwar dwar il-ħlas ta' benefiċċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

126. LIECHTENSTEIN - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

127. LIECHTENSTEIN - FRANZA

L-ebda Konvenzjoni.

128. LIECHTENSTEIN - GREĊJA

L-ebda Konvenzjoni.

129. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

130. LIECHTENSTEIN - Italja

L-Artikolu 5, it-tieni sentenza, tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-11 ta' Novembru 1976 dwar il-ħlas ta' benefiċċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

131. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGU

L-ebda Konvenzjoni.

132. LIECHTENSTEIN - OLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

133. LIECHTENSTEIN - AWSTRIJA

L-Artikolu 4(2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-26 ta' Settembru 1968 kif emendata mill-Konvenzjonijiet Komplimentarji Nru. 1 tal-16 ta' Mejju 1977 u Nru. 2 tat-22 ta' Ottubru 1987 dwar il-ħlas ta' benefiċji fi flus lill-persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

L-ebda Konvenzjoni.

135. LIECHTENSTEIN - FINLANDJA

L-ebda Konvenzjoni.

136. LIECHTENSTEIN - ISVEZJA

L-ebda Konvenzjoni.

137. LIECHTENSTEIN - RENJU UNIT

L-ebda Konvenzjoni.

138. LIECHTENSTEIN - NORVEĠJA

L-ebda Konvenzjoni.

139. NORVEĠJA - BELĠJU

L-ebda Konvenzjoni.

140. NORVEĠJA - DANIMARKA

Xejn

141. NORVEĠJA - ĠERMANJA

L-ebda Konvenzjoni.

142. NORVEĠJA - SPANJA

L-ebda Konvenzjoni.

143. NORVEĠJA - FRANZA

Xejn

144. NORVEĠJA - GREĊJA

Xejn

145. NORVEĠJA - IRLANDA

L-ebda Konvenzjoni.

146. NORVEĠJA - ITALJA

Xejn

147. NORVEĠJA - LUSSEMBURGU

Xejn

148. NORVEĠJA - OLANDA

L-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tat-13 ta' April 1989.

149. NORVEĠJA - AWSTRIJA

(a) L-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tat-13 ta' April 1989.

(b) L-Artikolu 4, tal-Konvenzjoni msemmija dwar persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

(ċ) Punt nru. II tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija dwar persuni li jgħixu f'pajjiż terz.

150. NORVEĠJA - PORTUGAL

Xejn

151. NORVEĠJA - FINLANDJA

Xejn

152. NORVEĠJA - ISVEZJA

Xejn

153. NORVEĠJA - RENJU UNIT

Xejn.";

(p) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness IV Intestatura A:

"P. ISLANDA

Xejn

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn

R. NORVEĠJA

Xejn.";

(q) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness IV Intestatura B:

"P. ISLANDA

Xejn

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn

R. NORVEĠJA

Xejn.";

(r) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness IV Intestatura C:

"P. ISLANDA

L-applikazzjonijiet għall-penzjoni bażika ta' l-età avvanzata u supplimentari.

Q. LIECHTENSTEIN

L-applikazzjonijiet għall-penzjonijiet ordinarji ta' l-età avvanzata, għas-superstiti u assigurazzjoni ta' l-invalidità kif ukoll għall-età avvanzata, supserstiti u penzjonijiet ta' l-invalidità ta' l-iskema ta' fuq ix-xogħol sakemm ir-regolamenti tal-fond tal-penzjoni rispettiv ma jkollux dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis.

R. NORVEĠJA

L-applikazzjonijiet kollha għall-penzjoni ta' l-età avvanzata, b'eċċezzjoni għall-penzjonjiet msemmija fl-Anness IV D.';";

(s) Dan li ġej għandhu jkun miżjud ma' l-Anness IV Intestatura D 2:

"(g) Il-penzjoni Norveġiża għad-diżabilità, anke meta din tkun mibdula f'penzjoni għall-età avvanzata hekk kif tintlaħaq l-età tal-penzjoni, u l-penzjonijiet kollha (penzjonijiet tas-superstiti u ta' l-età avvanzata) bbażata fuq il-qliegħ mill-penzjoni ta' persuna mejta.";

(t) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness VI:

"P. ISLANDA

Meta l-impjieg jew persuna li taħdem għal rasha ikun itterminala l-impjieg tagħha u l-kontinġenza sseħħ waqt impjieg ieħor, jew meta persuna tkun taħdem għal rasha fi Stat ieħor fejn dan ir-Regolament japplika u fejn il-penzjoni tad-diżabilità kemm tas-sigurtà soċjali u ta' skemi supplimentari tal-penzjonijiet (fondi tal-penzjoni) fl-Islanda ma tkunx tinkludi iżjed il-perjodu bejn il-kontinġenza u l-età tal-penzjoni (perjodi futuri). Perjodi ta' assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat ieħor li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni għar-rekwiżit tal-perjodi futuri bħallikieku dawn kienu perjodi ta' assiguazzjoni fl-Islanda.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Kwalunkwe persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li m'għadiex taqa' taħt il-leġislazzjoni ta' Liechtenstein dwar l-assigurazzjoni għall-invalidità għandha, għall-għanijiet tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament, tiġi kkonsidrata bħala assigurata taħt din l-assigurazzjoni għall-għotja ta' penzjoni ta' l-invalidità jekk:

(a) jekk fid-data li fiha r-riskju ta' l-assigurazzjoni jimmaterjalizza ruħu skond id-dispożizzjonijiet ta' l-leġislazzjoni ta' Liechtenstein dwar l-assigurazzjoni ta' l-invalidità:

(i) jkun qed jibbenefika minn miżuri ta' riabilitazzjoni skond l-assigurazzjoni għall-invalidità ta' Liechtenstein; jew

(ii) jkun assigurat taħt il-leġislazzjoni dwar l-età avvanzata, supserstiti u assigurazzjoni għall-invalidità ta' Stat ieħor li għaliħ jappllika dan ir-Regolament; jew

(iii) jista' jistabbilixxi talba għal penzjonijiet taħt l-assigurazzjoni għall-invalidità jew għall-età avvanzata ta' Stat ieħor li għaliħ japplika dan ir-Regolament jew jekk dan jirċievi din il-penzjoni; jew

(iv) ma jistax jaħdem taħt il-leġislazzjoni ta' Stati ieħor li għalih japplika dan ir-Regolament u li jista jistabbilixxi talba għall-benefiċji mill-assigurazzjoni tal-mard jew ta' l-inċidenti ta' dak l-Istat jew jekk dan jirċievi dawn il-benefiċju; jew

(v) jista jistabbilixxi talba, minħabba n-nuqqas ta' l-impjiegi, għal benefiċji fi flus mil-assigurazzjoni għal-qagħad ta' Stat ieħor li għalih japlika dan ir-Regolament jew jekk dan jirċievi dan il-benefiċju;

(b) jew jekk dan ħadem fl-Liechtenstein fil-fruntiera, fit-tlett snin immedjatament qabel ma mmaterjalizza ruħu r-riskju skond il-leġislazzjoni ta' Liechtenstein, huwa ħallas il-kontribuzzjonijiet taħt din il-leġislazzjoni għal ta' l-anqas tnax-il xagħar; jew

(ċ) jew jekk ħa jkollu jittermina l-impjieg tiegħu, jew ix-xogħol li jagħmel għal rasu fil-Liechtenstein wara xi inċident jew marda, għal kemm dan idum fil-Liechtenstein; dan ħa jkun mitlub sabiex jikkontribwixxi fuq l-istess bħal persuna mingħajr attività li trendi.

2. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10(2) tar-Regolament, il-benefiċju awtorizzat ("Freizügigkeitsleistung";) skond il-liġi dwar benefiċji fuq il-post tax-xogħol ta' l-20 ta' Ottubru 1987 għandu jkun imħallas fi flus fuq talba ta' impjegat jew persuna li taħdem għal rasha, waqt li ma tibqax tiġi sottomessa għal-leġislazzjoni ta' Liechtenstein skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tar-Regolament, jekk din il-persuna tħalli ż-żona ekonomika ta' Liechtenstein u ta' l-Isvizzera definittivament qabel l-1 ta' Jannar 1998 u jitlob għal pagament qabel l-1 ta' Jannar 1998.

R. NORVEĠJA

1. Id-dispożizzjonijiet transitorji tal-leġislazzjoni Norveġiża dwar tnaqqis tal-perjodu ta' l-assigurazzjoni meħtieġa għall-penzjoni sħiħa supplimentarja għal-persuni li twieldu qabel l-1937 għandhom ikunu applikabbli għal persuni li huma koperti bir-Regolament sakemm dawn kienu residenti fin-Norveġja, jew involuti f'attività li trendi bħala impjegati jew li jaħdmu għal rashom fin-Norveġja, għal dak l-ammont ta' snin kif meħtieġ wara li jkun għalqu s-sittax-il sena u qabel l-1 ta' Jannar 1967. Dan ir-rekwizit huwa ta' sena għal kull sena li persuna tkun twiledet qabel l-1937.

2. Persuna assigurata taħt l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni li tippermetti għajnuna għal min hu avvanzat fl-età u għandu bżonn l-għajnuna u hu assigurat, għal min għandu xi diżabilità jew persuni li huma morda għandhom, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti, jingħatawlhom punti għall-penzjoni għal dawn il-perjodi. Similarment, persuna li tieħu ħsieb ta' tfal żgħar għandhu jingħatalha punti għall-penzjoni meta toqgħod fi Stat ieħor li japplika għalih dan ir-Regolament u mhux in-Norveġja sakemm il-persuna kkonċernata qiegħedha fuq il-leave ta' ġenitur taħt il-liġi tax-xogħol Norveġiża.

3. Sa kemm il-penzjoni Norveġiża għas-superstiti jew għad-diżabilità titħallas fl-ambitu tar-Regolament, kkalkolata skond l-Artikolu 46(2) u billi jiġi applikat l-Artikolu 45, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 8-1 taqsima 3, 10-1 taqsima 3 u 10-11 taqsima 3 ta' l-Att Nazzjonali dwar l-Assigurazzjoni li minnu penzjoni tista' tingħata billi ssir eċċezjoni mir-rekwiżit ġenerali li trid tkun assigurat taħt l-Att Nazzjoanli dwar l-Assigurazzjoni waqt l-aħħar 12-il xagħar qabel l-eventwalità, m'għandhomx japplikaw.";

(u) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness VII:

"13. Meta persuna residenti fl-Islanda tkun taħdem għal rasha fl-Islanda u impjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat li għalih japplika dan ir-Regolament.

14. Meta persuna tkun taħdem għal rasha fil-Liechtenstein u impjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat li għalih japplika dan ir-Regolament.

15. Meta persuna residenti fin-Norveġja tkun taħdem għal rasha fin-Norveġja u impjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat li għalih japplika dan ir-Regolament."

2. 372 R 0574: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li tistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi dwar is-sigurtà soċjali għal persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità,

kif aġġornata permezz ta':

- 383 R 2001: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2001/83 tat-2 ta' Ġunju 1983 (ĠU L 230, tat-22.8.1983, p. 6),

u sussegwentement emendata permezz ta':

- 385 R 1660: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1660/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1661/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p. 7),

- 1 85 I: Att dwar il-Kondizzjonijiet ta' l-Adeżjoni u l-Aġġustamenti tat-Trattati - Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Portugiża fil-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 302, 15.11 1985, p. 188),

- 386 R 513: Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru. 513/86 tas-26 ta' Frar 1986 (ĠU L 51, tat-28.2.1986, p. 44)

- 386 R 3811: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3811/86 tal-11 ta' Diċembru 1986 (ĠU L 355, tas-16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1305/89 tal-11 ta' Mejju 1989 (ĠU L 131, tat-13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2332/89 tat-18 ta' Lulju 1989 (ĠU L 224, tat-2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3427/89 tat-30 ta' Ottubru 1989 (ĠU L 331, tas-16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2195/91 tal-25 ta' Ġunju 1991 (ĠU L 206. tad-29.7.1991, p. 2).

- 392 R 1248: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1248/92 tat-30 ta' April 1992 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 7).

- 392 R 1249: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1249/92 tat-30 ta' April 1992 (ĠU L 136, tad-19.5.1992, p. 28).

- 393 R 1945: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1945/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 (ĠU L 181, tat-23.7.1993, p. 1),

- 1 94 N: Att dwar il-Kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, r-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-Aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustata b' ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1).

- 395 R 3095: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3095/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 1).

- 395 R 3096: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3096/95 tat-22 ta' Diċembru 1995 (ĠU L 335, tat-30.12.1995, p. 10).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għal fini tal-Ftehim preżenti, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 1:

"P. ISLANDA

1. Heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra (Ministru tas-Saħħa u s-Sigurtà Soċjali), Reykjavík

2. Félagsmálaráðherra (Ministru ta' l-Affarijiet Soċjali), Reykjavík

3. Fjármálaráðherra (Ministru tal-Finanzi), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il-Gvern tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein), Vaduz

R. NORVEĠJA

1. Sosial-og helsedepartementet (Il-Ministeru tas-Saħħa u l-Affarijiet Soċjali), Oslo

2. Kommunal-og arbeidsdepartementet (il-Ministeru tal-Gvern Lokali u x-Xogħol), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (il-Ministeru ta' L-Affarijiet tat-Tfal u tal-Familja), Oslo

4. Justisdepartementet (il-Ministeru tal-Ġustizzja), Oslo

5. Utenriksdepartementet (il-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin), Oslo.";

(b) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 2:

"P. ISLANDA

1. Għall-kontinġenzi kollha b'eċċezzjoni ta' benefiċji tal-qagħad u benefiċji tal-familja:

Tryggingastofnun ríkisins (L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

2. Għall-benefiċji tal-qagħad:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (il-Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-qagħad), Reykjavík

3. Għall-benfiċji tal-familja

(a) Benefiċji tal-Familja bl-eċċezzjoni tal-benefiċċji tat-tfal u l-benefiċċji supplimentari tat-tfal:

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istituzzjoni tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

(b) Benefiċji għat-tfal u benefiċji supplimentari tat-tfal:

Ríkisskattstjóri (id-Direttur tat-Taxxi Interni), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Mard u Maternità:

- il-Fond ta' l-Assigurazzjoni għall-Mard rikonoxxut li miegħu l-persuna kkonċernata hija assigurata; jew

- l-Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

2. Invalidità:

(a) Assigurazzjoni għall-Invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-Invalidità tal-Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

il-fondi tal-penzjoni ma' liema kien affiljat l-aħħar persuna li timpjega

3. (Pensjoni) dwar l-età avvanzata u l-mewt

(a) Assigurazzjoni għal-età avvanzata u s-superstiti:

Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung (Assigurazzjoni għal-età avvanzata u s-superstiti ta' Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

il-fondi tal-penzjoni li miegħu kien affiljat l-aħħar persuna li timpjega

4. Inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol:

- il-fond ta' l-assigurazzjoni għall-inċidenti li miegħu l-persuna kkonċernata hi assigurata; jew

- the Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

5. Qagħad:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

6. Benefiċji tal-familja:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond ta' Kumpens għall-familji ta' Liechtenstein)

R. NORVEĠJA

1. Benefiċji tal-qagħad

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (id-Direttorat tax-xogħol, Oslo, l-uffiċiji reġjonali għax-xogħol u l-uffiċji tax-xogħol lokali fil-post tar-residenza jew fil-post fejn ikun qiegħed)

2. Il-benefiċji l-oħrajn kollha taħt l-assigurazzjoni Nazzjonali Norveġiża:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (l-Uffiċju ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali for Assigurazzjoni Soċjali fil-pajjiżi barranin), Oslo

3. Allowances għall-familja:

Rikstrygdeverket (l-Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo u Folketrygdkontoret for utenlandssaker (l-Uffiċju ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali fil-pajjiżi barranin), Oslo

4. Skemi ta' assigurazzjoni tal-penzjoni għal-baħħara:

- Pensjonstrygden for sjømenn (Assigurazzjoni tal-Penzjoni għal-baħħara), Oslo

5. Att tas-16 ta' Ġunju 1989 dwar l-Assigurazzjoni għall-korrimenti fl-industrija (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

L-istituzzjoni assigurattriċi li magħha huwa assigurat minn min jimpjega. Jekk mhux assigurat; Yrkesskadeforsikringsforeningen (l-Assoċċjazzjoni ta' l-assigruazzjoni għall-korrimenti fuq il-post tax-xogħol), Oslo

6. Skema ta' garanzija għall-intitolamenti għas-sigurtà soċjali skond l-Artikolu 32 ta' l-Att dwar il-Baħħara tat-30 ta' Mejju 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

L-istituzzjoni assigurattriċi li magħha huwa assigurat minn min jimpjega.";

(ċ) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 3:

"P. ISLANDA

1. Mard, maternità, invalidità, età avvanzata, mewt, inċidenti fuq il-post tax-xogħol, u mard marbut max-xogħol:

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

2. Benefiċji tal-qagħad:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (il-Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-qagħad), Reykjavík

3. Benefiċji għall-familja

(a) Benefiċji għall-familja bl-eċċezzjoni ta' benefiċji għat-tfal u beneficji għat-tfal supplimentari:

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

(b) Benefiċji għat-tfal u beneficji supplimentari għat-tfal:

Ríkisskattstjóri (Direttur tat-Taxxi Interni), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Mard, maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol, u mard marbut max-xogħol, qagħad

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

2. Età avvanzata u mewt

(a) Assigurazzjoni għal-età avvanzata u għas-superstiti:

Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung (Assigurazzjoni għal-Età Avvanzata u għas-Superstiti ta' Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

3. Invalidità

(a) Assigurazzjoni għall-invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-Invalidità ta' Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

4. Benefiċji għal-familja:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond ta' Kumpens għall-familja ta' Liechtenstein)

R. NORVEĠJA

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (l-uffiċji lokali tax-xogħol u ta' l-assigurazzjoni tal-post ta' residenza jew tal-post ta' fejn ikun qiegħed)

2. Att tas-16 ta' Ġunju 1989 dwar l-Assigurazzjoni ta' korrimenti fl-industrija (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

Il-persuna assigurattriċi li magħha huwa assigurat minn min jimpjega. Jekk mhux assigurat: Yrkesskadeforsikringsforeningen (l-Assoċċjazzjoni ta' l-assigurazzjoni għal korrimenti fuq il-post tax-xogħol), Oslo

3. Skema ta' garanzija għall-intitolamenti għas-sigurtà soċjali skond l-Artikolu 32 ta' l-Att dwar il-Baħħara tat-30 ta' Mejju 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975):

L-impjegati jistgħu jagħmlu kuntatt ma min jimpjeghom fil-post fejn dawn jagħtu s-servizz tagħhom, i.e. fuq il-vapur. Mill-post ta' residenza jew fejn ikun qiegħed, l-impjegat għandu jkun jista' jagħmel kuntatt mal-istituzzjoni asigurattrici li magħha jkun assigurat min qed iħaddem.";

(d) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 4 taħt

"K. AWSTRIJA"

fit-tmiem tal-paragrafu 2:

"(ċ) Fir-rigward ta' Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali Vorarlberg tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Bregenz";

(e) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 4 taħt

"K. AWSTRIJA"

fit-tmiem tal-paragrafu 3(b):

"(iii) relazzjonijiet ma' Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Uffiċċju Reġjonali Vorarlberg tas-Servizz tas-Suq tax-Xogħol), Bregenz";

(f) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 4:

"P. ISLANDA

1. Mard, maternità, invalidità, età avvanzata, mewt, inċidenti fuq il-post tax-xogħol, u mard marbut max-xogħol:

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

2. Benefiċji tal-qagħad:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (il-Fond ta' l-Assigurazzjoni tal-qagħad), Reykjavík

3. Benefiċji għall-familja

(a) Benefiċji għall-familja bl-eċċezzjoni ta' benefiċji għat-tfal u beneficji għat-tfal supplimentari:

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

(b) Benefiċji għat-tfal u beneficji supplimentari għat-tfal:

Ríkisskattstjóri (Direttur tat-Taxxi Interni), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Mard, maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol, u mard marbut max-xogħol, qagħad:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

2. Età avvanzata u mewt

(a) Assigurazzjoni għal-età avvanzata u għas-superstiti:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assigurazzjoni għal-Età Avvanzata u għas-Superstiti ta'Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

3. Invalidità

(a) Assigurazzjoni għall-invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-Invalidità ta' Liechtenstein)

(b) Skema għax-xogħol:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

4. Benefiċji għal-familja:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond ta' Kumpens għall-familja ta' Liechtenstein)

R. NORVEĠJA

1. Benefiċji tal-qagħad:

Arbeidsdirektoratet (id-Direttorat tax-xogħol), Oslo

2. Fil-każijiet l-oħrajn kollha:

Rikstrygdeverket (l-Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo.";

(g) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 5:

"106. ISLANDA - BELĠJU

Ma japplikax.

107. ISLANDA-DANIMARKA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

108. ISLANDA - ĠERMANJA

Ma japplikax.

109. ISLANDA - SPANJA

Ma japplikax.

110. ISLANDA - FRANZA

Ma japplikax.

111. ISLANDA - GREĊJA

Ma japplikax.

112. ISLANDA - IRLANDA

Ma japplikax.

113. ISLANDA - ITALJA

Ma japplikax.

114. ISLANDA - LUSSEMBURGU

Xejn

115. ISLANDA - OLANDA

Skambju ta' ittri tal-25 ta' April u s-26 ta' Mejju 1995 dwar l-Artikolu 36(3) u l-Artikolu 63(3) tar-Regolament, dwar ir-rinunzja ta' rifużjoni ta' l-ispiża tal-benefiċji in natura fir-rigward ta' mard, maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, kif stabbilit fil-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu III tar-Regolament Nru. 1408/71 bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 22(1)(ċ) u l-Artikolu 55(1)(ċ).

116. ISLANDA - AWSTRIJA

Arranġament tal-21 ta' Ġunju 1995 dwar ir-rifużjoni ta' l-ispejjeż fis-settur tas-sigurtà soċjali.

117. ISLANDA - PORTUGAL

Ma japplikax.

118. ISLANDA - FINLANDJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

119. ISLANDA - ISVEZJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

120. ISLANDA - RENJU UNIT

Xejn

121. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Ma japplikax.

122. ISLANDA - NORVEĠJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

123. LIECHTENSTEIN - BELĠJU

Ma japplikax.

124. LIECHTENSTEIN - DANIMARKA

Ma japplikax.

125. LIECHTENSTEIN - ĠERMANJA

Xejn

126. LIECHTENSTEIN - SPANJA

Ma japplikax.

127. LIECHTENSTEIN - FRANZA

Ma japplikax.

128. LIECHTENSTEIN - GREĊJA

Ma japplikax.

129. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Ma japplikax.

130. LIECHTENSTEIN - ITALJA

Xejn

131. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGU

Ma japplikax.

132. LIECHTENSTEIN - OLANDA

Ma japplikax.

133. LIECHTENSTEIN - AWSTRIJA

Arranġament tal-14 ta' Diċembru 1995 dwar ir-rifużjoni ta' l-isepjjeż fis-settur tas-sigurtà soċjali.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ma japplikax.

135. LIECHTENSTEIN - FINLANDJA

Ma japplikax.

136. LIECHTENSTEIN - ISVEZJA

Ma japplikax.

137. LIECHTENSTEIN - RENJU UNIT

Ma japplikax.

138. LIECHTENSTEIN - NORVEĠJA

Ma japplikax.

139. NORVEĠJA - BELĠJU

Ma japplikax.

140. NORVEĠJA - DANIMARKA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in naturafir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

141. NORVEĠJA - ĠERMANJA

Ma japplikax.

142. NORVEĠJA - SPANJA

Ma japplikax.

143. NORVEĠJA - FRANZA

Xejn

144. NORVEĠJA - GREĊJA

Xejn

145. NORVEĠJA - IRLANDA

Ma japplikax.

146. NORVEĠJA - ITALJA

Xejn

147. NORVEĠJA - LUSSEMBURGU

L-ebda Konvenzjoni.

148. NORVEĠJA - OLANDA

L-iskambju ta' ittri tat-13 ta' Jannar 1994 dwar l-Artikolu 36(3) u l-Artikolu 63(3) tar-Regolament Nru. 1408/71 (rinunzja ta' rifużjoni ta' spejjeż tal-benefiċji in natura skond it-termini tal-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu III tar-Regolament Nru. 1408/71 bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 22(1)(ċ) u L-Artikolu 55(1)(ċ)), kif ukoll l-ispiża meħtieġa għall-kontrolli amministrattivi u l-eżaminazzjonijiet medikali msemmija fl-Artikolu 105 tar-Regolament Nru. 574/72.

149. NORVEĠJA - AWSTRIJA

Xejn

150. NORVEĠJA - PORTUGAL

Xejn

151. NORVEĠJA - FINLANDJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

152. NORVEĠJA - SVEZJA

L-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka ta' rifużjonijiet skond l-Artikoli 36(3), 63(3) u 70(3) tar-Regolament (spiża ta' benefiċji in natura fir-rigward ta' mard u maternità, inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, u benefiċji tal-qagħad) u l-Artikolu 105(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni (spiża tal-kontrolli amministrattivi u eżamijiet mediċi).

153. NORVEĠJA - RENJU UNIT

L-Artikolu 7(3) tal-Ftehim Amministrattiv tat-28 ta' Awissu 1990 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali.";

(h) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 6:

"P. ISLANDA

Ħlas dirett.

Q. LIECHTENSTEIN

Ħlas dirett.

R. NORVEĠJA

Ħlas dirett.";

(i) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 7:

"P. ISLANDA:

Xejn

Q. LIECHTENSTEIN:

Liechtensteinische Landesbank (Bank Nazzjonali ta' Liechtenstein), Vaduz.

R. NORVEĠJA:

Sparebanken NOR (Il-Union Bank tan-Norveġja), Oslo.";

(j) Dan li ġej għandu jidħol fl-Anness 8 fit-tmiem tal-Punt A. (a):

"Islanda u Belġju

Islanda u Ġermanja

Islanda u Spanja

Islanda u Franza

Islanda u Lussemburgu

Islanda u Olanda

Islanda u Awstrija

Islanda u Finlandja

Islanda u Isvezja

Islanda u Renju Unit

Islanda u Liechtenstein

Islanda u Norveġja

Liechtenstein u Belġju

Liechtenstein u Ġermanja

Liechtenstein u Spanja

Liechtenstein u Franza

Liechtenstein u Irlanda

Liechtenstein u Lussemburgu

Liechtenstein u Olanda

Liechtenstein u Awstrija

Liechtenstein u Finlandja

Liechtenstein u Isvezja

Liechtenstein u Renju Unit

Liechtenstein u Norveġja

Norveġja u Belġju

Norveġja u Ġermanja

Norveġja u Spanja

Norveġja u Franza

Norveġja u Irlanda

Norveġja u Lussemburgu

Norveġja u Olanda

Norveġja u Awstrija

Norveġja u Portugal

Norveġja u Finlandja

Norveġja u Isvezja

Norveġja u Renju Unit";

(k) Dan li ġej għandu jidħol fl-Anness 8 fit-tmiem tal-Punt A. (b):

"Norveġja u Danimarka";

(l) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 9:

"P. ISLANDA

L-ispiża medja ta' kull sena tal-benefiċji in natura għandha tiġi kkalkolata billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċji stabbiliti taħt l-iskemi fl-Islanda.

Q. LIECHTENSTEIN

L-ispiża medja ta' kull sena tal-benefiċji in natura għandha tiġi kkalkolata billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċji mogħtija mill-fondi għall-mard rikonoxxuti skond id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni nazzjonali dwar l-assigurazzjoni għal mard.

R. NORVEĠJA

L-ispiża medja ta' kull sena tal-benefiċji in natura għandha tiġi kkalkolata billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċji stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 ta' l-Att Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni (Att tas-17 ta' Ġunju 1966), taħt l-Att tad-19 ta' Novembru 1982 dwar is-Servizzi tas-Saħħa Muniċipali, taħt l-Att tad-19 ta' Ġunju 1969 dwar l-Isptarijiet u l-Att tat-28 ta' April 1961 dwar il-Kura tas-Saħħa.";

(m) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 10:

"P. ISLANDA

Għall-kontinġenzi kollha bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament u l-Artikolu 102(2) tar-Regolament ta' l-implimentazzjoni:

Tryggingastofnun ríkisins (L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a) Fir-rigward ta' l-Artikolu 14(1) u l-Artikolu 14b(1) tar-Regolament:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata, għas-Superstiti u għall-Invalidità ta' Liechtenstein)

(b) Fir-rigward ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

2. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 11a(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

(a) Fir-rigward ta' l-Artikolu 14a(1) u l-Artikolu 14b(2) tar-Regolament:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata, għas-Superstiti u għall-Invalidità ta' Liechtenstein)

(b) Fir-rigward ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

3. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 13(2) u (3) u l-Artikolu 14(1) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali u Assigurazzjoni għall-età avvanzata, għas-Superstiti u għall-Invalidità ta' Liechtenstein)

4. Sabiex jiġi applikati l-Artikoli 38(1), 70(1), 82(2) u 86(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Gemeindeverwaltung (Amministrazzjoni Komunali) tal-post ta' residenza

5. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 80(2) u l-Artikolu 81 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

6. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 10(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' l-Artikoli 36, 63 u 70 tar-Regolament:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

7. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 113(2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali)

R. NORVEĠJA

1. Sabiex jiġu applikati l-Artikoli 14(1)(a) u (b) tar-Regolament, l-Artikoli 11(1)(a) u (2) tar-Regolament ta' implimentazzjoni meta x-xogħol isir barra min-Norveġja, u l-Artikolu 14a(1)(b) tar-Regolament:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), Oslo

2. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 14a(1)(a) tar-Regolament jekk ix-xogħol isir fin-Norveġja:

L-uffiċċju lokali ta' l-assigurazzjoni fil-muniċipalità fejn il-persuna kkonċernata hija residenti

3. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 14(1)(a) u (b) tar-Regolament, jekk il-persuna kkonċernata taħdem in-Norveġja:

L-uffiċċju lokali ta' l-Assigurazzjoni fil-Muniċipalità fejn minn jimpjega għandu l-uffiċċju rreġistrat, u jekk minn jimpjega m'għandux uffiċċju reġistrat fin-Norveġja, Stavanger trygdekontor (l-uffiċċju lokali ta' l-Assigurazzjoni Stavanger), Stavanger

4. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 14(2) u l-Artikolu 14(3) tar-Regolament:

L-uffiċċju lokali ta' l-assigurazzjoni fil-muniċipalità fejn il-persuna kkonċernata hija residenti

5. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 14a(2) tar-Regolament:

L-uffiċċju lokali ta' l-assigurazzjoni fil-muniċipalità fejn isir ix-xogħol

6. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 14b(1) u (2) tar-Regolament:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), Oslo

7. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 17 tar-Regolament:

(a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), Oslo

(b) Stavanger trygdekontor (l-uffiċċju lokali ta' l-Assigurazzjoni Stavanger), Stavanger

Għal każ partikolari ta':

(i) Persuni li jaħdmu n-Norveġja għall-persuna li timpjeghom u li m'għandiex uffiċċju rreġistrat n-Norveġja,

(ii) Persuni li jaħdmu n-Norveġja għall-persuna li timpjeghom u li għandha uffiċċju rreġistrat fi Stavanger

8. Sabiex jiġu applikati l-Artikoli 36, 63 u 87 tar-Regolament u l-Artikoli 102(2) u 105(1) tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Rikstrygdeverket (l-Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo

9. Sabiex jiġu applikati d-dispożizzjonijiet rimanenti tal-Kapitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, u 8 tat-Titolu III tar-Regolament u d-dispożizzjonijiet marbuta ma' dawn id-dispożizzjonijiet fir-Regolament ta' implimentazzjoni:

Rikstrygdeverket (l-Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo u l-korpi nominati (Folketrygdkontoret għal utenlandssaker, Oslo (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), l-uffiċċji reġjonali ta' l-assigurazzjoni u l-uffiċċji lokali ta' l-assigurazzjoni)

10. Sabiex jiġi applikat il-Kapitolu 6 tat-Titolu III tar-Regolament u d-dispożizzjonijiet marbuta ma' dawn id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' l-implimentazzjoni:

Arbeidsdirektoratet (id-Direttorat tax-xogħol), Oslo u l-korpi nominati

11. Sabiex jiġu applikati l-Artikolu 10a tar-Regolament u l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), Oslo

12. Għall-iskema ta' assigurazzjoni tal-penzjoni għall-baħħara:

(a) L-uffiċċju lokali ta' l-assigruazzjoni fil-post ta' residenza meta l-persuna kkonċernata hi residenti fin-Norveġja

(b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (L-Uffiċċju għall-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali għal Barra mill-pajjiż), Oslo rigward il-benefiċji pagabbli taħt l-iskema għal persuni residenti barra mill-pajjiż";

(n) Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness 11:

"P. ISLANDA

Xejn

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn

R. NORVEĠJA

Xejn.";

ATTI LI L-PARTIJIET KONTRAENTI GĦANDHOM JIKKONSIDRAW KIF XIERAQ

3.1 373 Y 0919(02): Deċiżjoni Nru. 74 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-għotja tal-kura tas-saħħa fil-każ meta persuna toqgħod għal perjodu temporanju skond l-Artikolu 22(1)(a)(i) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u l-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 4).

3.2 373 Y 0919(03): Deċiżjoni Nru. 75 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-investigazzjoni ta' applikazzjonijiet għar-reviżjoni magħmula taħt l-Artikolu 94(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 minn-penzjunanti minħabba l-invalidità (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 5).

3.3 373 Y 0919(06): Deċiżjoni Nru. 78 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 marbuta mal-proċedura għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis u s-sospensjoni (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 8).

3.4 373 Y 0919(07): Deċiżjoni Nru. 79 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 marbuta ma' l-akkumulazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni trattati bħala tali fir-rigward ta' assigurazzjoni għall-invalidità, età avvanzata u mewt (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 9).

3.5 373 Y 0919(09): Deċiżjoni Nru. 81 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-akkumulazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni magħmula waqt impjieg speċifiku skond l-artikolu 45(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 11).

3.6 373 Y 0919(11): Deċiżjoni Nru. 83 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 68(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u ta' l-Artikolu 82 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 marbuta ma' żidiet fil-benefiċju tal-qagħad għall-membri dipendenti tal-Familja (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 14).

3.7 373 Y 0919(13): Deċiżjoni Nru. 85 tat-22 ta' Frar 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 57(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u ta' l-Artikolu 67(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 sabiex tiġi ddeterminata l-liġi applikabbli u l-istituzzjoni kompetenti sabiex jingħataw il-benefiċji fir-rigward ta' mard marbut max-xogħol (ĠU C 75, tad-19.9.1973, p. 17).

3.8 373 Y 1113(02): Deċiżjoni Nru. 86 ta' l-24 ta' Settembru 1973 dwar il-metodi ta' l-operat u l-komposizzjoni tal-Bord tal-Verifika tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-sigurtà soċjali għal-ħaddiema immigranti (ĠU C 96, 13.11 1973, p. 2) kif emendata permezz ta':

- 395 D 0512: Deċiżjoni Nru. 159 tat-3 ta' Ottubru 1995 (ĠU L 294, tat-8.12.1995, p. 38).

3.9 374 Y 0720(06): Deċiżjoni Nru. 89 ta' l-20 ta' Marzu 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 16(1) u (2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 rigward il-persuni impjegati minn missjonijiet diplomatiċi u uffiċċji ta' konsulat (ĠU C 86, ta' l-20.7.1974, p. 7).

3.10 374 Y 0720(07): Deċiżjoni Nru. 91 tat-12 ta' Lulju 1973 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 46(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 rigward l-għotja ta' benefiċji dovuti taħt il-paragrafu Nru. 1 ta' l-Artikolu msemmi (ĠU C 86, ta' l-20.7.1974, p. 8).

3.11 374 Y 0823(04): Deċiżjoni Nru. 95 ta' l-24 ta' Jannar 1974 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 46(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar il-kalkolazzjoni tal-penzjonijiet pro rata (ĠU C 99, tat-23.8.1974, p. 5).

3.12 374 Y 1017(03): Deċiżjoni Nru. 96 tal-15 ta' Marzu 1974 dwar ir-reviżjoni tad-dritt għall-benefiċju skond l-Artikolu 49(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 126, tas-17.10.1974, p. 23).

3.13 375 Y 0705(02): Deċiżjoni Nru. 99 tat-13 ta' Marzu 1975 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 107(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 rigward l-obbligu ta' rikalkolazzjoni il-benefiċċji korrenti (ĠU C 150, tal-5.7.1975, p. 2).

3.14 375 Y 0705(03): Deċiżjoni Nru. 100 tat-23 ta' Jannar 1975 dwar ir-rifużjoni ta' benefiċji pagabbli mill-istituzzjoni tal-post fejn ikun qiegħed, jew il-post tar-residenza f'isem l-istituzzjoni kompetenti u dettalji ta' rifużjoni ta' dawn il-benefiċji (ĠU C 150, tal-5.7.1975, p. 3).

3.15 376 Y 0526(03): Deċiżjoni Nru. 105 tad-19 ta' Diċembru 1975 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 50 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 117, tas-26.5.1976, p. 3).

3.16 378 Y 0530(02): Deċiżjoni Nru. 109 tat-18 ta' Novembru 1977li jemenda d-Deċiżjoni Nru. 92 tat-22 ta' Novembru 1973, rigward il-kunċett ta' benefiċji in naturata' l-assigurazzjoni għall-mard u għall-maternità msemmija fl-Artikoli 19(1) u (2), 22, 25(1), (3) u (4), 26, 28(1) u 28a, 29 u 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u l-istabbiliment ta' l-ammonti li għandhom jiġu rifużi taħt l-Artikoli 93, 94 u 95 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72, kif ukoll tal-flus li għandhom jitħallsu bil-quddiem skond l-Artikolu 102(4) ta' l-istess Regolament (ĠU C 125, tat-30.5.1978, p. 2).

3.17 383 Y 0115: Deċiżjoni Nru. 115 tal-15 ta' Diċembru 1982 dwar l-għotja ta' protesi, strumenti maġġuri tad-dar u benefiċji sostanzjali oħrajn in natura skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 193, ta' l-20.7.1983, p. 7).

3.18 383 Y 0117: Deċiżjoni Nru. 117 tas-7 ta' Lulju 1982 dwar il-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 50(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 238, tas-7.9.1983, p. 3), emendat permezz ta':

- 1 94 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Rejnu ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustat bil-ĠU. L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud mal-Punt 2(2):

"Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata, għas-superstiti u għall-invalidità ta' Liechtenstein), Vaduz.

Norveġja

Rikstrygdeverket (Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo."

3.19 383 Y 1112(02): Deċiżjoni Nru. 118 ta' l-20 ta' April 1983 dwar il-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 50(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 306, tat-12.11.1983, p. 2), kif emendat permezz ta':

- 1 94 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU. C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustat permezz tal-ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud mal-Punt 2(4):

"Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali ta' l-Istat), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata, għas-superstiti u għall-invalidità ta' Liechtenstein), Vaduz.

Norveġja

Rikstrygdeverket (Amministrazzjoni ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali), Oslo."

3.20 383 Y 1102(03): Deċiżjoni Nru. 119 ta' l-24 ta' Frar 1983 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 76 u l-Artikolu 79(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u ta' l-Artikolu 10(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 rigward sporġur tal-benefiċji tal-familja u allowances oħrajn (ĠU C 295, tat-2.11.1983, p. 3).

3.21 383 Y 0121: Deċiżjoni Nru. 121 tal-21 ta' April 1983 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 17(7) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 rigward l-għotja ta' protesi u strumenti maġġuri tad-dar u benefiċji sostanzjali oħrajn in natura (ĠU C 193, ta' l-20.7.1983, p. 10).

3.22 386 Y 0126: Deċiżjoni Nru. 126 tas-17 ta' Ottubru 1985 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 14(1)(a), 14a(1)(a), 14b(1) u (2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 141. tas-7.6.1986, p. 3).

3.23 386 Y 0130: Deċiżjoni Nru. 130 tas-17 ta' Ottubru 1985 dwar il-formoli mudell neċessarji għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u (KEE) Nru. 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/KEE) (ĠU L 192, tal-15.7.1986, p. 1), kif emendat permezz ta':

- 391 X140: Deċiżjoni Nru. 144 tad-9 ta'April 1990 (E 401 - E 410F) (ĠU L 71, tat-18.3.1991, p. 1),

- 394 X0604: Deċiżjoni Nru. 153 tas-7 ta' Ottubru 1993 (E 001, E 103-E 127) (ĠU L 244, tad-19.9.1994, p. 22),

- 394 X0605: Deċiżjoni Nru. 154 tat-8 ta' Frar 1994 (E 301, E302, E303) (ĠU L 244, tad-19.9.1994, p. 123),

- 395 D 0353: Deċiżjoni Nru. 155 tas-6 ta' Lulju 1994 (E 401 sa 411) (ĠU L 209, tal-5.9.1995, p. 1).

3.24 C/271/87/p. 3: Deċiżjoni Nru. 132 tat-23 ta' April 1987 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 40(3)(a)(ii) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 271, tad-9.10.1987, p. 3).

3.25 C/284/87/p. 3: Deċiżjoni Nru. 133 tat-2 ta' Lulju 1987 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17(7) u 60(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 284, tat-22.10.1987, p. 3 u ĠU C 64, tad-9.3.1988, p. 13).

3.26 C/64/88/p. 4: Deċiżjoni Nru. 134 ta' l-1 ta' Lulju 1987 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 45(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 rigward l-akkumulazzjoni tal-perjodu ta' assigurazzjoni magħmul f'impjieg bla ħsara għall-skema speċjali f'wieħed jew aktar Stati Membri (ĠU C 64, tad-9.3.1988, p. 4).

3.27 C/281/88/p. 7: Deċiżjoni Nru. 135 ta' l-1 ta' Lulju 1987 dwar l-għotja ta' benefiċji in natura skond l-Artikolu 17(7) u l-Artikolu 60(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 u l-kunċetti ta' urġenza fl-ambitu ta' l-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 u ta' urġenza estrema fl-ambitu ta' l-Artikoli 17(7) u 60(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 281, tad-9.3.1988, p. 7), kif emendat permezz ta':

- 1 94 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU. C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustat permezz tal-ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud mal-Punt 2(2):

"(p) IKR 35000 għall-istituzjoni tal-post ta' residenza fl-Islanda;

(q) CHF 800 għall-istituzjoni tal-post ta' residenza fil-Liechtenstein;

(r) NOK 3600 għall-istituzjoni tal-post ta' residenza fin-Norveġja."

3.28 C/64/88/p. 7: Deċiżjoni Nru. 136 ta' l-1 ta' Lulju 1987 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikoli 45(1) sa (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 rigward tal-konsiderazzjoni li għandha tittieħed tal-perjodi ta' assigurazzjoni magħmula taħt il-liġijiet ta' l-Istati Membri l-oħra għall-akkwist, iż-żamma jew ir-rekupru tad-dritt għall-benefiċċji (ĠU C 64, tad-9.3.1988, p. 7).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness:

"P. ISLANDA

Xejn

Q. LIECHTENSTEIN

Xejn

R. NORVEĠJA

Xejn.";

3.29 C/140/89/p. 3: Deċiżjoni Nru. 137 tal-15 ta' Diċembru 1988 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 15(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 140, tas-6.6.1989, p. 3).

3.30 C/287/89/p. 3: Deċiżjoni Nru. 138 tas-17 ta' Frar 1989 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 22(1)(ċ)(i) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 fil-każ ta' trapjanti ta' organi jew xi forma oħra ta' kirurġija li teħtieġ ttestjar fuq kampjuni bioloġiċi waqt li l-persuna kkonċernata mhix preżenti fl-Istat Membru fejn qed isiru dawn it-testijiet (ĠU C 287, tal-15.11.1989, p. 3).

3.31 C/94/90/p. 3: Deċiżjoni Nru. 139 tat-30 ta' Ġunju 1989 dwar id-data li għandha tiġi kkunsidrata sabiex jiġu ddeterminati ir-rati ta' konverżjoni msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 574/72 il għadhom jiġu applikati meta jiġu kkalkolati ċerti benefiċji u kontribuzzjonijiet (ĠU C 94, 12.4 1990. p. 3).

3.32 C/94/90/p. 4: Deċiżjoni Nru. 140 tas-17 ta' Ottubru 1989 dwar ir-rata ta' konverżjoni li għandha tiġi applikata mill-istituzzjoni fil-post ta' residenza tal-ħaddiema fuq il-fruntiera li huma qegħda fl-interità tagħhom sa' l-aħħar paga jew salarju li jkun irċieva ħaddiem fl-Istat kompetenti (ĠU C 94, tat-12.4.1990, p. 4).

3.33 C/94/90/p. 5: Deċiżjoni Nru. 141 tas-17 ta' Ottubru 1989 li jemenda d-Deċiżjoni Nru. 127 tas-17 ta' Ottubru 1985 dwar il-kompilazzjoni tal-listi msemmija fl-Artikoli 94(4) u 95(4) tar-Regolament (KEE) Nru. 574/72/EEC (ĠU C 94, tat-12.4.1990, p. 5).

3.34 C/80/90/p. 7: Deċiżjoni Nru. 142 tat-13 ta' Frar 1990 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 73,74 u 75 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU C 80, tat-30.3.1990, p. 7).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a) Il-Punt Nru. 1 m'għandux japplika.

(b) Il-Punt Nru. 3 m'għandux japplika.

3.35 391 D 0425: Deċiżjoni Nru. 147 tal-11 ta' Ottubru 1990 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 76 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 (ĠU L 235, tat-23.8.1991, p. 21), kif emendat permezz ta':

- 395 D 0353: Deċiżjoni Nru. 155 tas-6 ta' Lulju 1994 (E 401 sa 411) (ĠU L 209, tal-5.9.1995, p. 1).

3.36 393 D 0068: Deċiżjoni Nru. 148 tal-25 ta' Ġunju 1992 dwar l-użu taċ-ċertifikat li jikkonċerna l-leġislazzjoni applikabbli (Formola E 101) meta l-perjodu ta' l-impjieg ma jkunx ta' iżjed minn tlett xhur (ĠU L 22, tat-30.1.1993, p. 124).

3.37 C/229/93/p. 5: Deċiżjoni Nru. 150 tas-26 ta' Ġunju 1992 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 77, 78 u 79(3) tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 u ta' l-Artikou 10(1)(b)(ii) tar-Regolament (KEE) Nru. 574/72 (ĠU C 229, tal-25.8.1993, p. 5), kif emendat permezz ta':

- 1 94 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, tad-29.8.1994, p. 21 kif aġġustat permezz tal-ĠU L 1, ta' l-1.1.1995, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness:

"P. ISLANDA

Tryggingastofnun ríkisins (L-Istituzzjoni tas-Sigurtà ta' l-Istat), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Għall-benefiċji tal-familja:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond għal Kumpens tal-Familji ta' Liechtenstein)

2. Għall-penzjonijiet ta' l-orfni:

Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata u għas-superstiti ta' Liechtenstein):

R. NORVEĠJA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (l-Uffiċju ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali Barra mill-Pajjiż), Oslo.";

3.38 394 D 602: Deċiżjoni Nru. 151 tat-22 ta' April 1993 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10a tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 u l-Artikolu 2 tar-Regolament (KEE) Nru. 1247/92 (ĠU L 244, tad-19.9.1994, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-fini tal-Ftehim attwali, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Anness:

"13. Islanda

- Tryggingastofnun ríkisins (L-Istituzzjoni tas-Sigurtà ta' l-Istat) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norveġja

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (l-Uffiċju ta' l-Assigurazzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni Soċjali Barra mill-Pajjiż), Oslo.

15. Liechtenstein:

- Amt für Volkswirtschaft (Uffiċċju ta' l-Ekonomija Nazzjonali) dwar allowances għall-maternità

- Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung (Assigurazzjoni għall-età avvanzata u għas-superstiti ta' Liechtenstein) rigward allowances tar-romol, benefiċji supplimentari għall-età avvanzata, għas-superstiti u assigurazzjoni għall-invalidità u dwar allowances għal min ma jistgħax jgħin lilu nnifsu

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assigurazzjoni ta' l-Invalidità) li tikkonċerna allowances għall-għomja."

3.39 395 D 0419: Deċiżjoni Nru. 156 tas-7 ta' April 1995 dwar ir-regoli ta' priorità fir-rigward ta' mard u assigurazzjoni tal-maternità adottata mill-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti (ĠU L 249, tas-17.10.1995, p. 41).

3.40 296 D 0172: Deċiżjoni Nru. 160 tat-28 ta' Novembru 1995 dwar l-ambitu ta' l-Artikolu 71(1)(b)(ii) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar id-dritt għall-benefiċji tal-qagħad għall-ħaddiema, li m'humiex ħaddiema fuq il-fruntiera, li, waqt l-aħħar impjieg tagħhom, kienu qegħdin jgħixu f'territorju ta' Stat Membru li m'huwiex l-Istat Kompetenti (ĠU L 49, tat-28.2.1996, p. 31).

3.41 296 D 0249: Deċiżjoni Nru. 161 tal-15 ta' Frar 1996 dwar ir-rifużjoni mill-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru ta' l-ispejjez magħmula waqt li persuna tkun qegħdha tgħix temporanjament fi Stat Membru ieħor permezz ta' l-proċedura msemmija fl-Artikolu 34(4) tar-Regolament (KEE) Nru. 574/72 (ĠU L 83, tat-2.4.1996, p. 19).

3.42 384 Y 0802(32): Deċiżjoni Nru. 162 tal-31 ta' Mejju 1996 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 14(1) u 14b(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar il-leġislazzjoni applikabbli għall-ħaddiema li jkollhom xogħolhom appuntat (ĠU L 241, tal-21.9.1996, p. 28).

3.43 386 Y 0128: Deċiżjoni Nru. 163 tal-31 ta' Mejju 1996 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 22(1)(A) tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 fir-rigward ta' persuni li jkunu qed jgħaddu minn dijalisi jew terapija ta' l-ossiġinu (ĠU L 241, tal-21.9.1996, p. 31).

ATTI LI L-PARTIJIET KONTRAENTI GĦANDHOM JIEĦDU NOTA

Il-partijiet kontraenti għandhom jieħdu nota tal-kontenut ta' l-atti segwenti:

4.1 Rakkomandazzjoni Nru. 14 tat-23 ta' Jannar 1975 dwar il-ħruġ tal-Formola E 111 għall-ħaddiema b'impjieg barra mill-pajjiz (adottata mill-Kummissjoni Amministrattiva waqt il-139 sessjoni fit-23 ta' Jannar 1975).

4.2 Rakkomandazzjoni Nru. 15 tad-19 ta' Diċembru 1980 dwar l-għażla tal-lingwa li fiha jkunu maħruġa l-formoli meħtieġa għall-għanijiet tar-Regolamenti Nru. 1408/71/KEE u Nru. 574/72/KEE (adottata mill-Kummissjoni Amministrattiva waqt il-176 sessjoni fid-19 ta' Diċembru 1980).

4.3 385 Y 0016: Rakkomandazzjoni Nru. 16 tat-12 ta' Diċembru 1984 dwar l-egħluq tal-ftehim magħmul skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71/KEE (ĠU C 273, ta' l-24.10.1985, p. 3).

4.4 385 Y 0017: Rakkomandazzjoni Nru. 17 tat-12 ta' Diċembru 1984 dwar data dwar l-istatistika li għandha tkun fornuta kull sena sabiex isiru r-rapporti tal-Kummissjoni Amministrattiva (ĠU C 273, ta' l-24.10.1985, p. 3).

4.5 386 Y 0018: Rakkomandazzjoni Nru.18 tat-28 ta' Frar 1986 dwar il-leġislazzjoni applikabbli għall-persuni qegħda li jaħdmu xogħol part-time fi Stat Membru li mhux l-Istat tar-Residenza tagħhom (ĠU C 284, tal-11.11.1986, p. 4).

4.6 C/199/93 p. 11: Rakkomandazzjoni Nru. 19 ta' l-24 ta' Novembru 1992 fuq it-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Komunità (ĠU C 199, tat-23.7.1993, p. 11).

4.7 396 X 0592: Rakkomandazzjoni Nru. 20 tal-31 ta' Mejju 1996 dwar it-titjib fl-amministrazzjoni u l-konklużjoni ta' talbiet reċiproċi (ĠU L 259, tat-12.10.1996, p. 19).

5.1 380 Y 0609(03): Aġġornament tad-Dikjarazzjonijiet ta' Stati Membri stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 139, tad-9.6.1980, p. 1).

5.2 381 Y 0613(01): Dikjarazzjonijiet mill-Greċja msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 143, 13.6 1981, p. 1).

5.3 383 Y 1224(01): Emendi għad-dikjarazzjoni tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 351, ta' l-24.12.1983, p. 1).

5.4 C/338/86/p. 1: Aġġornament tad-Dikjarazzjonijiet ta' Stati Membri msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 338, tal-31.12.1986, p. 1).

5.5 C/107/87/p. 1: Dikjarazzjonijiet ta' Stati Membri msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 107, tat-22.4.1987, p. 1).

5.6 C/323/80/p. 1: Notifikazzjoni lill-Kunsill mill-Gvernijiet tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u il-Gran Dukat tal-Lussemburgu dwar il-konklużjoni ta' konvenzjoni bejn dawn iż-żewġ Gvernijiet fuq diversi domandi dwar is-sigurtà soċjali, skond l-Artikoli 8(2) u 96 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 ta' l-14 Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi ta'sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU C 323, tal-11.12.1980, p. 1).

5.7 L/90/87/p. 39: Dikjarazzjoni magħmula mir-Repubblika Franċiża skond l-Artikolu 1(j) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom, u membri tal-familja tagħhom li jispustaw ruħhom fil-Komunità (ĠU L 90, tat-2.4.1987, p. 39).

MODALITAJIET GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI TA' STAT TA' L-EFTA FIL-KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA DWAR IS-SIGURTA' SOĊJALI GĦALL-ĦADDIEMA IMMIGRANTI U FIL-BORD TAL-VERIFIKA LI JIFFORMA PARTI MINN DIN IL-KUMMISSJONI SKOND L-ARTIKOLU 101(1) TAL-FTEHIM

L-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja jistgħu jibgħatu rappreżentant kull wieħed, preżenti f'kapaċità konsultattiva (osservatur), għall-laqgħat tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti li tifforma parti mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u għal-laqgħat tal-Bord tal-Verifika li jifforma parti mill-Kummissjoni Amministrattiva msemmija.

--------------------------------------------------