21997A0716(01)Official Journal L 187 , 16/07/1997 P. 0003 - 0135


Ftehim ta' assoċjazzjoni interim ewro-mediterranju,

dwar kummerċ u koperazzjoni bejn il-Komunità‘ ewropea minn naħa waħda, u l-Organiżazzjoni għall-Liberazzjoni tal-Palestina (PLO) għall-benefiċċju tal-Awtorita‘ Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, minn naħa l-oħra

Il-KOMUNITÀ EWROPEA

minn hawn il-quddiem imsemmija bħala "il-Komunità",

minn naħa waħda,

u l-organiżazzjoni għall-Liberazzjoni tal-Palestina (PLO) għall-benefiċċju tal-awtorita‘ Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, imsemmija bħala "l-awtorita' Palestinjana"

minn naħa l-oħra,

Meta wieħed jikonsidera l-importanza tar-rabtiet eżistenti bejn il-Komunità' u l-poplu Palestinjan tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, u l-valuri komuni li għandhom it-tnejn,

Meta wieħed jikonsidera li l-Komunità' u l-PLO jixtiequ jsaħħu dawk ir-rabtiet u li jistabilixxu relazzjonijiet permanenti ibażati fuq partnership u reċiproċita,

Meta wieħed jikonsidera l-importanza li l-partijiet jatribwixu għall-prinċipji tac-Carter tal-Ġnus Mgħaquda, partikolarment l-osservanza tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, prinċipji demokratiċI u libertajiet politiċi w ekonomiċi li jiformaw il-bażi tar-relazzjonijiet tagħhom,

Peress li jixtiequ jsaħħu l-framework tar-relazzjonijiet ta' bejn il-Komunità' Ewropea u Lvant Nofsani bħala għan li jintlaħaq malli s-sitwazzjoni tipermetti,

Meta wieħed jikonsidera d-differenza f'izvilupp ekonomiku w soċjali bejn il-partijiet u l-ħtieġa li jiġu ntensifikati l-isforzi eżistenti sabiex jiġu promoss l-izvilupp ekonomiku w soċjali fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża,

Peress li jixtiequ jistabilixxu ko-operazzjoni, sostnut minn dialogu regolari, fuq materji ekonomiċI, kulturali, xjentifiċi w edukattivi bil-għan li jiġu mtejba l-għarfien u l-fehma reċiproka

Meta wieħed jikonsidera ir-rabta tal-Partijiet għall-kummerċ ħieles, u partikolarment għall-provedimenti tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi w l-Kummerċ tan-1994,

Peress li jixtiequ jibnu fuq il-ftehim awtonomi eżistenti dwar il-kummerċ bejn il-Partijiet u jitpoġġew fuq bażi kontrattwali w reċiproka,

Konvinti mill-ħtieġa li tiġi promossa l-kreazzjoni għall-ambjent ġdid għar-relazzjonijiet ekonomiċi tagħhom sabiex jiġi miljorat l-ambjent għall-influss tal-investiment,

Meta wieħed jikonsidera id-drittijiet u obbligi tal-partijiet taħt l-ftehim intenazzjonali li huma iffirmaw,

Konvinti li l-partiċipazzjoni sħiħa tal-Awtorita‘ Palestinjana fil-Partnership Ewro-Mediterranju imwaqqaf fil-Konferenza ta' Barcelona huwa pass importanti fin-normalizazzjoni tar-relazzjonijiet bejn il-partijiet, li għandhom ikunu riflessi fi ftehim fuq bażi interim fl-istadju preżenti,

Konxji mill-importanza kbira politika tal-elezzjonijiet Palestinjani tal-20 ta' Jannar 1996 għall-proċess li jwassal għall-ftehim permanenti ibażat fuq ir-reżoluzzjonijiet 242 u 338 tal-Kunsill tas-Sigurta‘ tal-Gnus Mghaquda,

Jgħarfu li dan il-ftehim għandu jiġi sostitwit bi ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju malli l-kondizzjonijiet jipermettu,

FTEHMU KIF SER JINGĦAD:

Artikolu 1

1. Assocjazzjoni Interim dwar il-Kummerċ u l-Ko-operazzjoni stabilit bejn il-Komunità‘ w l-Awtorita‘ Palestinjana

2. L-oġġettivi ta' dan il-ftehim huma:

- sabiex jiprovdu framework għall-djalogu komprensiv, li jipermettu l-iżvilupp ta' rabtiet mill-qrib bejn iż-zewġ partijiet,

- sabiex jiġu estabiliti kondizzjonijiet għall-liberalizazzjoni progressiva tal-kummerċ,

- sabiex jiġi promoss l-izvilupp tar-relazzjonijiet ekonomiċi w soċjali bilanċjati bejn il-partijiet permezz tad-djalogu w ko-operazzjoni,

- sabiex isir kontribut lill-iżvilupp soċjali w ekonomiku tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża,

- sabiex jiġi nkoraġġat l-ko-operazzjoni bil-għan li jintlaħaq il-kosolidazzjoni tal-ko-eżistenza paċifika w stabilita' ekonomika w politika,

- sabiex tiġi promossa l-ko-operazzjoni li huma ta' interess reċiproka.

Artikolu 2

Relazzjonijiet bejn il-partijiet, kif ukoll il-provedimenti tal-ftehim innifsu, jridu jkunu bbażati fuq ir-rispett tal-prinċipji demokratiċi w d-drittijiet fondametali tal-bniedem kif imqeda fid-dikjarazzjoni universali fuq drittijiet tal-bniedem, li jigwida l-politika interna w internazzjonali w jikostitwixxi element essenzali ta' dan il-ftehim.

TITOLU I

MOVEMENT ĦIELES TA' OĠĠETTI

PRIN¬IPJI BAŻI¬I

Artikolu 3

Il-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana jridu jistabilixxu progressivament żona ta' kummerċ ħieles fuq perjodu transitorju, li ma jaqbixx il-31 ta' Diċembru 2001, skond il-modalitajiet imqeda minn dan it-titolu w konformi mal-provedimenti tal-Ftehim Ġenerali dwar Tariffi w Kummerċ tal-1994 u tal-ftehim l-oħra multilaterali dwar il-kummerċ ta' oġġetti annessi mal-ftehim li jwaqqaf L-Organiżazzjoni Dinji tal-Kummerċ (WTO), minn hawn il-quddiem imsemmi bħala GATT.

KAPITOLU 1

PRODOTTI INDUSTRIJALI

Artikolu 4

Il-provedimenti ta' dan il-Kapitolu japplikaw għall-prodotti fil-Komunità‘ w fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża li mhumiex dawk elenkati fl-Anness II tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità‘ Ewropea.

Artikolu 5

L-ebda dazji doganali ġodda fuq l-importazzjoni, jew kwalunkwe miżata oħra li jkollha l-istess effett, ma tista' tiġI ntrodotta bejn il-Komunità‘ w x-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

Artikolu 6

Importazzjoni għall-ġol Komunità‘ ta' prodotti li joriġinaw mix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jkunu permessi liberi minn dazji doganali w ta' kwalunkwe miżata oħra li jkollha effett ekwivalenti w liberi minn restrizzjonijiet kwantitativi w ta' kwalunkwe miżura oħra li jkollha effett ekwivalenti.

Artikolu 7

1. Il-provedimenti ta' dan il-Kapitolu ma jwaqqfux lill-Komunità‘ milli żomm komponent agrikolu għall-rigward oġġetti li joriġinaw fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża elenkati fl-Anness 1.

Il-provedimenti tal-Kapitolu 2 applikabbli għall-prodotti agrikoli japplikaw mutatis mutandis lill-komponent agrikolu.

2. Għall-prodotti elenkati fl-Anness 2 li joriġinaw fil-Komunità‘, l-Awtorita‘ Palestinjana tista' żomm matul il-prjodu li fiħ iseħħ il-ftehim dazji doganali fuq l-importazzjoni w miżati li jkollhom effett ekwivalenti mhux aktar għolja minn dawk in vigore fl-1 ta' Lulju 1996.

3. Il-Kumitat Konġunt stabilit taħt l-Artikolu 63 jista' jideċidi dwar konċessjonijiet oħra aktar il-quddiem li l-partijiet jistgħu jikonċedu lill-xulxin fuq bażi reċiproka.

Artikolu 8

1. Dazji doganali u miżati li jkollhom effett ekwivalenti applikabbli fuq l-importazzjoni fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża ta' prodotti li joriġinaw mill-Komunità‘, li mhumiex dawk elenkati fl-Annessi 2 u 3, jkunu aboliti meta l-ftehim jidħol fis-seħħ.

2. Mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim, għall-dawk il-prodotti li joriġinaw mill-Komunità‘ elenkati fl-Anness 3 importati fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, l-Awtorita‘ Palestinjana tista' timponi miżati fiskali li ma jeċċedux 25 % tal-valur. Dawn il-miżati jkunu aboliti gradwalment skond l-iskeda segwenti:

sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim, kull mizata tkun imnaqqsa għall-90 % tal-miżata bażika;

sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim, kull mizata tkun imnaqqsa għall-80 % tal-miżata bażika;

tlett snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim, kull mizata tkun imnaqqsa għall-70 % tal-miżata bażika;

erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim, kull mizata tkun imnaqqsa għall-60 % tal-miżata bażika

ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim, kull mizata li jkun għadbaqa tkun abbolita.

3. Fil-każ ta' diffikulta‘ serja għall-prodott speċifiku, l-iskeda msemmija fil-paragrafu 2 tista' tkun soġġetta għall-reviżjoni mill-Kumitat Konjunt bi ftehim komuni, fuq il-premessa li ma tistax tkun sospiża għall-perjodu ta' aktar mill-perjodu massimu ta' tranzizzjoni ta' ħames snin. Jekk il-Kumitat Konjunt ma jkunx ħa deċIżjoni fi żmien 30 jum mil-applikazzjoni sabiex issir reviżjoni tal-iskeda, l-Awtorita‘ Palestinjana tista' tisospendi proviżorjament l-iskeda għall-perjodu li ma jistax jeċċedi sena.

4. Jekk il-miżata hija ridotta erga omnes, il-miżata ridotta tieħu post il-miżata bażika deskritta fil-paragrafu 2 mid-data li fiha ir-riduzzjoni tapplika.

5. L-Awtorita‘ Palestinjana trid tinnotifika l-Komunità‘ tad-dazji w miżati baziċI tagħha.

Artikolu 9

Il-provedimenti li jikonċernaw l-abolizzjoni ta' dazji doganali fuq l-importazzjoni tapplika għall-dazji doganali ta' natura fiskali.

Artikolu 10

1. Permezz ta' deroga mill-Artikli 5 u 8, l-Awtorita‘ Palestinjana tista' tieħu miżuri eċċezzjonali ta' żmien limitat sabiex tintroduċi, żżid jew tir-reintroduċi dazji doganali.

2. Tali miżuri jistgħu japplikaw biss għall-industriji żgħar u lill setturi li għaddejin minn restruturazzjoni jew li għaddejin minn problemi serji, partikolarment fejn dawk il-problemi huma komposti minn problemi soċjali severi.

3. Dazji doganali fuq l-importazzjoni fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża ta' prodotti li joriġinaw mill-Komunità‘ li huma ntrodotti minn tali miżuri eċċezzjonali ma jistgħux jeċċedu 25 % mil-valur, u jridu jżommu marġini preferenzali għall-prodotti li joriġinaw fil-Komunità‘. Il-valur totali fuq l-importazzjoni ta'prodotti soġġetti għal-tali miżuri ma jistgħux jeċċedu 15 % mit-total tal-importazzjoni ta' prodotti ndustrijali li joriġinaw fil-Komunità‘ waqt l-aħħar sena li għaliha statistiċi huma disponibbli.

4. Tali miżuri jkunu applikati għall-perjodu li mhux aktar minn ħames snin, bl-eċċezzjoni ta' meta perjodu itwal huwa awtorizzat mill-Kumitat Konġunt.

5. L-Awtorita‘ Palestinjana trid tinforma lill-Kumitat Konġunt ta' kwalunkwe miżura eċċezzjonali li jkollha l-intenzjoni li tadotta w, fuq rikjesta tal-Komunità‘, jsiru konsultazzjonijiet fuq il-miżuri w setturi konċernati qabel ma jiġu mplimentati. Meta tali miżuri jiġu adottati, l-Awtorita‘ Palestinjana trid tiprovdi lill-Komunità‘ bi skeda għall-abolizzjoni ta' dazji doganali introdotti in segwitu ta' dan l-Artklu. Tali skedi jridu jiprovdu għall-tneħħija gradwali tad-dazji konċernati permezz ta' nuqqas annwali ekwivalenti li jibda mhux aktar tard mit-tmiem tat-tieni sena wara l-introduzzjoni tagħhom. Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċidi fuq skeda differenti.

KAPITOLU 2

PRODOTTI AGRIKOLI W TAS-SAJD

Artikolu 11

Il-provedimenti ta' dan il-Kapitolu japplikaw għall-prodotti li joriġinaw fil-Komunità‘ w fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża w li huma dawk elenkati fl-Anness II tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità‘ Ewropea.

Artikolu 12

Il-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana jridu jistabilixxu progressivament liberaliżazzjoni akbar tal-kummerċ fi prodotti agrikoli w tas-sajd fl-interess taż-żewġ partijiet.

Artikolu 13

1. Prodotti agrikoli li joriġinaw fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża elenkati fil-Protokoll 1 fuq importazzjoni ġol-Komunità‘ jkunu soġġetti għall-arranġamenti stabiliti fil-Protokoll.

2. Agricultural products originating in the Community listed in Protocol 2 on importation into the West Bank and the Gaza Strip shall be subject to the arrangements set out in that Protocol.Prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità‘ elenkati fil-Protokoll 2 fuq importazzjoni ġox-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jkunu soġġetti għall-arranġamenti stabiliti f'dak il-Protokoll.

Artikolu 14

1. Mill-1 ta' Jannar 1999, il-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana trid teżamina s-sitwazzjoni sabiex tidetermina l-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana mill-1 ta' Jannar 2000, skond l-oġġettiv mqiegħed fl-Artikolu 12.

2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 u meta wieħed jieħu in konsiderazzjoni l-volum ta' kummerċ f'prodotti agrikoli bejn il-partijiet u dwar is-sensitivita‘ partikolari ta' tali prodotti, il-Komunità‘ u l-Awtorita‘ Palestinjana jridu jeżaminaw fil-Kumitat Konġunt, prodott bi prodott u fuq bażi galbata w reċiproka, il-possibilita‘ li jikonċedu lill-xulxin konċessjonijiet ulterjuri.

KAPITOLU 3

COMMON PROVISIONS KAPITOLU 3 PROVEDIMENTI KOMUNI

Artikolu 15

1. L-ebda restrizzjonijiet kwantitativi ġodda fuq l-importazzjoni, jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti, ma jistaw jiġu ntrodotti fil-kummerċ bejn il-Komunità‘ w x-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

2. Restrizzjonijiet kwantitativi fuq l-importazzjoni w miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fil-kummerċ bejn il-Komunità‘ w x-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jridu jkunu aboliti mad-dħul fis-seħħ ta' da il-ftehim.

3. Il-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana ma japplikawx għall-esportazzjoni bejniethom kemm dazji doganali jew miżati li għandhom effett ekwivalenti, jew restrizzjonijiet ekwivalenti jew miżuri li għandhom effett ekwivalenti.

Artikolu 16

1. Prodotti li joriġinaw fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża ma jistgħux, fuq importazzjoni fil-Komunità‘, jkunu mgħotija trattament aktar favorevoli minn dak li l-Istati membri japplikaw bejniethom.

2. Applikazzjoni tal-provedimenti ta' dan il-ftehim jkunu mingħajr preġudizzju għall-regoli tal-Kunsill (EEC) Nru 1911/91 tas-26 ta' Ġunju 1991 dwar l-applikazzjoni tal-provedimenti tal-Liġi Komunitarju għall-Iżoli tal-Kanarji.

Artikolu 17

1. Fil-każ li jiġu ntrodotti regoli speċifiċi bħala riżultat tal-implementazzjoni tal-politika agrikola tagħha jew kwalunkwe alterazzjoni tar-regoli kurrenti jew fil-każ ta' kwalunkwe alterazzjoni jew estensjoni ta' provedimenti li għandhom x' jaqsmu mal-implementazzjoni tal-politika agrarja, il-parti konċernata tista' temenda l-arranġamenti li jiriżultaw mill-ftehim għal-dak li jirigwarda l-prodotti konċernati.

2. F'tali każijiet l-parti konċernati jridu jinformaw lill-Kumitat Konġunt. Fuq rikjesta tal-parti l-oħra, il-Kumitat Konġunt jrid jiltaqa sabiex jinftiehem f'mod xieraq l-interessi tal-parti l-oħra.

3. Jekk il-Komunità‘ jew l-Awtorita‘ Palestinjana, fl-applikazzjoni tal-paragrafu 1, timodifika l-fteħim mgħamula minn dan il-fteħim għall-prodotti agrikoli, jridu jkunu jikonformaw mal-importi li joriġinaw fil-parti l-oħra vantaġġ komparabbli għall-dik iprovduta f'dan il-ftehim.

4. L-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu jista' jkun is-suġġett ta' konsultazzjonijiet fil-Kumitat Konġunt.

Artikolu 18

1. Il-partijiet jridu jibqaw lura milli jdaħħlu kwalunkwe miżura jew prattika ta' natrura fiskali nterna li tistabilixxi, kemm direttament jew indirettament, diskriminazzjoni bejn il-prodotti ta' parti waħda w prodotti simili li joriġinaw fit-territorju tal-parti l-oħra.

2. Prodotti esportati fit-territorju ta' waħda mill-partijiet ma jistgħux jibenefikaw mill-ħlass lura ta' tasazzjoni interna ndiretta in eccess tal-ammont ta' tassazzjoni ndiretta mposta fuqhom kemm direttament jew indirettament.

Artikolu 19

1. Il-ftehim ma jwaqqafx il-manteniment jew twaqqif ta' unjoni doganali, zoni ta' kummerċ ħieles jew ftehim ta' kummerċ tal-fruntjira, bl-eċċezzjoni sa fejn dawn jalteraw ftehim ta' kummerċ iprovduti għaliha f'dan il-ftehim.

2. Konsultazzjoni bejn il-partijiet trid issir fil-Kumitat Konġunt li jikonċerna ftehimi li jistabilixxu unjonijet doganali jew żoni ta' kummerċ ħieles u, fejn rikjest, fuq materji oħar ta' ċerta mportanza li għandhom x' jaqsmu mal-politika rispettiva tagħhom tal-kummerċ ma pajjiżi terzi. Partikolarment, fil-kaz ta' pajjiż terż li jisibaħ fl-Unjoni Ewropea, tali konsultazzjoni trid issir sabiex tiżgura li jinftehmu l-interessi reċiproċi tal-partijiet.

Artikolu 20

Jekk wieħed mill-partijiet isib li qiegħed isir dumping fil-kummerċ mal-parti l-oħra fit-tifsira tal-Artikolu VI tal-GATT, hi tista' tieħu l-miżuri xierqa kontra din il-prattika skond il-ftehim dwar l-implementazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT u bil-leġislazzjoni nterna relevanti, taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċeduri mqeda fl-Artikolu 23 ta' dan il-ftehim.

Artikolu 21

Fejn kwalunkwe prodott qed jiġi mportat f'tali kwantitajiet miżjuda w taħt tali kondizzjonijiet li jikaġunaw jew jeddu li jikaġunaw:

- ħsara serja lill-produtturi domestiċi ta' prodotti simili jew prodotti li jikompetu direttament fit-territorju ta' wieħed mill-Partijiet, jew

- taqlib serju fi kwalunkwe settur tal-ekonomija, jew

- diffikultajiet li jistgħu jġibu deterjorazzjoni serja fis-sitwazzjoni ekonomika ta' reġjun,

il-parti konċernata tista' tieħu miżuri xierqa taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċedures mqeda fl-Artikolu 23.

Artikolu 22

Fejn l-osservanza tal-provedimenti tal-Artikolu 15 (3) iwassal għall:

(i) re-esportazzjoni lejn pajjiżi terżi li parti li tkun qeda tesporta tmaintjeni, għall-prodott konċernat, restrizzjonijiet kwantitativi fuq l-esportazzjoni, dazji tal-esportazzjoni, jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti, jew

(ii) skarsezza serja, jew tedida b' riżultat tagħha, ta' prodott essenzali lill-parti li tkun qed tesporta;

u fejn is-sitwazzjonijiet imsemmija hawn fuq jgħatu lok, jew huma mistennija li jgħatu lok lill-diffikultajiet kbar lill-parti li tkun qeda tesporta, dik il-parti tista' tieħu miżuri xierqa taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċeduri mqeda fl-Artikolu 23. Il-miżuri jridu jkunu ma jidiskriminawx u jkunu eliminati meta l-kondizzjonijiet ma jiġustfikawx aktar il-manteniment tagħhom.

Artikolu 23

1. Fil-kaz li l-Komunità‘ jew l-Awtorita‘ Palestinjana li jkunu qed jisoġġettaw l-importazzjonijiet tal-prodotti li jkunu soġġetti li jgħatu lok għall-diffikultajiet msemmija fl-Artikolu 21 lill-proċedura amministrattiva, li għandha l-għan li tiprovdi information rapida dwar ix-xejriet tal-influss tal-kummerċ, hija trid tinforma l-parti l-oħra.

2. Fil-każijiet speċifikati fl-Artikli 20, 21 u 22, qabel ma jittieħdu l-miżuri li hemm iprovdut għaliha fiħom, jew, kemm jista' jkun malajr fil-każijiet li għalieħ il-paragrafu 3 (d) ta' dan l-Artikolu japplika, il-Partit in Kwistjoni trid tisuplixxi lill Kumitat Konġunt bl-informazzjoni kollha rilevanti meħtiġa għall-eżami bir-reqqa tas-sitwazzjoni bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċetabbli għall-partijiet.

Fl-għażla ta' miżuri xierqa, għandha tingħata prijorita‘ lill-dawk li linqas jiddisturbaw il-funżjoni tal-ftehim.

Il-miżuri ta' salvagwardja jridu jkunu notifikati mmedjatament lill-Kumitat Konġunt u jkun is-suġġett tal-konsultazzjonijiet perjodici fil-Kumitat, partikolarment bil-għan li huma jiġu aboliti malli ċ-ċirkostanzi jippermettu.

3. Għall-implementazzjoni tal-paragrafu 2, il-provedimenti segwenti japplikaw:

(a) Għal-dak li jirigwarda l-Artikolu 20, il-parti li tkun qeda tesporta trid tkun informata tal-kaz tad-dumping malli l-awtoritajiet tal-parti li tkun qeda timporta jkunu bdeq investigazzjoni. Meta id-dumping ma jkunx twaqqaf skond it-tifsira tal-Artikolu VI tal-GATT jew l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti ma tkun intlaħqet fit-30 jum minn met tkun sarte in-notifika, il-parti li tkun qeda timpora tista' tadotta il-miżuri xierqa.

(b) Għal-dak li jirigwarda l-Artikolu 21, id-diffikultajiet li jiriżultaw minħabba s-sitwazzjoni msemmija f'dak l-Artikolu tkun referita għall-eżamin lill-Kumitat Konġunt, li jista' jieħu kwalunkwe deċIżjoni meħtieġa sabiex tali diffikultajiet jiġu fi tmiem.

Jekk il-kumitat Konjunt jew il-parti li tkun qeda tesporta ma tkunx ħadet deċiżjoni li tpoġġI fi tmiem id-diffikultajiet jew l-ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti tkun milħuqa fi żmien 30 jum minn mindu l-kwistjoni tkun ġiet referita, il-parti li tkun qeda timporta tista' tadotta l-miżuri xierqa sabiex il-problema tiġI solvuta. Dawn il-miċuri ma jistgħux jeċċedu l-iskop ta' dak li huwa neċessarju sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li jkunu ġew iffaċċjati.

(c) għal-dak li jirigwarda l-Artikolu 22, id-diffikultajiet li jiriżultaw minn sitwazzjonijiet msemmija fl-Artikolu jridu jkunu referuti lill-Kumitat Konġunt għall-eżami.

Il-Kumitat jista' jieħu kwalunkwe deċiżjoni meħtieġa sabiex id-difikultajiet jiġu fit-tmiem. Jekk hi ma tkunx hadet tali deciżjoni fi żmien 30 jum minn mindu l-materja tkun ġiet referita lilha, il-Parti li tkun qeda tesporta tista' tapplika miżuri xierqa fuq l-esportazzjoni tal-prodott konċernat.

(d) Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali li jeħtieġu azzjoni immedjata jgħamlu mpossibli li jinġabar informazzjoni minn qabel jew eżami, skond il-każ, il-parti konċernata tista', fis-sitwazzjonijiet speċifikati fl-Artikli 20, 21 u 22 japplikaw minnufiħ tali miżuri ta' prekawzjoni kif inhuma neċessarji strettament sabiex jirmedjaw is-sitwazzjoni, u jrdiu jinforma il-parti l-oħra immedjatament.

Artikolu 24

Xejn f'dan il-ftehim ma jwaqqaf projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni, esportazzjoni jew oġġetti fi transitu ġustifikati fuq il-bażi ta' moralita' pubblika, public policy jew sigurta' pubblika, tal-protezzjoni tas-saħħa w il-ħajja tal-bnedmin, annimali jew pjanti, tal-protezzjoni ta' teżori nazzjonali li għandhom valur artistiċi, storiċi jew arkeoloġiċi, tal-protezzjoni ta' propjeta' informatika, ndustrijali w kummerċjali jew ta' regolamenti li jikonċernaw deheb u fidda. Tali projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet pero‘, ma jikostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni ittravestita fuq il-kummerċ bejn il-partijiet.

Artikolu 25

Il-konċett ta' "prodotti ta' origini" għall-applikazzjoni tal-provedimenti tat-Titolu preżenti w l-metodi ta' ko-operazzjoni amministrattiva li għandha x' taqsam magħhom huma mibgħuta fil-Protokoll 3. Il-Kumitat Konġunt jista' jjiddeċidi li jgħamel l-adazzjonijiet neċessarji għal-dan il-Protokoll bil-għan li ssir l-implementazzjoni kumulattiva tal-oriġini kif miftiehem fid-dikjarazzjoni adottata fil-Konferenza ta' Barċelona.

Artikolu 26

In-nomenklatura kombinata trid tiġi wżata għall-klassifikazzjoni ta' oġġetti fil-kummerċ bejn il-partijiet.

TITOLU II

ĦLASIJIET, KAPITAL, KUMPETIZZJONI, PROPJETA‘ INFORMATIKA W PROKURAMENT PUBBLIKA

KAPITLU 1

ĦLASIJIET KURRENTI U MOVIMENT TAL-KAPITAL

Artikolu 27

Soġġett għall-provedimenti tal-Artikolu 29, il-partijiet jintrabtu li ma jimponu l-ebda restrizzjonijiet fuq kwalunkwe ħlasijiet kurrenti għall-transazzjonijiet kurrenti.

Artikolu 28

1. Għal-dak li jirigwarda t-transazzjonijiet fuq il-kont kapitali tal-bilanċ ta' ħlasijier, il-partijiet jintrabtu li ma jimponux restrizzjonijiet fuq il-moviment tal-kapital li għandu x' jaqsam ma investimenti diretti fix-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża f'kumpaniji formati skond il-liġijiet kurrent, u lanqas fuq il-likwidazzjoni w ripatriazzjoni tal-qliegħ minn tali nvestimenti, jew kwalunkwe profitt li jiriżulta minnhom.

2. Il-partijiet jridu jikonsultaw lill-xulxin bil-għan li jifaċilitaw il-moviment tal-kapital bejn il-Komunità‘ w x-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

Artikolu 29

Fejn wieħed jew aktar membri stati tal-Komunità‘, jew l-Awtorita‘ Palestinjana, tinstab f'diffikultajiet kbar ta' bilanċi ta' pagamenti, jew taħt teddida li tirrizulta minnha, il-Komunità‘ jew l-Awtorita‘ Palestinjana, skond kif ikun il-kaz, jistgħu, skond il-kondizzjonijiet stabiliti taħt il-GATT u l-Artikli VIII u XIV tal-Artikli tal-ftehim tal-Fond Internazzjonali Monetarju, jaddottaw restrizzjonijiet fuq transazzjonijiet kurrenti li jkunu għall-żmien limitat u ma jistgħax jaqbes dak li huwa neċessarju sabiex jirmedja s-sitwazzjoni tal-bilanċ ta' ħlasijiet. Il-Komunità' jew l-Awtorita' Palestinjana, skond kif ikun il-każ, jridu jinformaw lill-parti l-oħra minnufiħ u trid tisottomettila malajr kemm jista' jkun skeda għall-eliminazzjoni tal-miżuri konċernati.

KAPITLU 2

KOMPETIZZJONI, PROPJETA‘ INFORMATIKA W PROKURAMENT PUBBLIKU

Artikolu 30

1. Is-segwenti huma nkompattibli mal-funzjoni korretta tal-ftehim, sa fejn dawn jistgħu jaffetwaw il-kummerċ bejn il-Komunità‘ u l-Awtorita‘ Palestinjana:

(i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

(ii) abbuż minn impriża waħda jew aktar li qegħdin f'posizzjoni dominanti fit-territorji tal-Komunità‘ jew tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża fl-intier tagħha jew ta' parti sostanzjali tagħhom;

(iii) kwalunkwe għajnuna pubblika li tfixkel jew tgħedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tifavorixxi ċerti mpriżi jew il-produzzjoni ta' ċerti oġġetti.

2. Il-partijiet jridu, kif xieraq, tanaliżża kwalunkwe prattika li tmur kontra dan l-Artikolu abbażi ta' kriterji li jiriżultaw mill-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar kompetizzjoni.

3. Il-Kumitat Konġunt jrid, qabel il-31 ta' Diċembru 2001, adottata b' deċiżjoni r-regoli neċessarji għall-implementazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

Sakemm dawn ir-regoli huma addotati, il-provedimenti tal-ftehim dwar is-Sussidji w l-Miżuri dwar Countervailing jkunu applikati bħala r-regoli għall-implementazzjoni tal-paragrafu 1 (iii) u l-partijiet relevant tal-paragrafu 2

4. Għal-dak li jirigwarda l-implementazzjoni tal-paragrafu 1 (iii), il-partijiet jgħarrfu li l-Awtorita‘ Palestinjana jistaw jkunu jridu jużaw, waqt il-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2001, għajnuna pubblika għall-impriżi bħala strument sabiex jiġu trattati l-problemi speċifiċI ta' żvilupp.

5. Kull Parti trid tiżgura t-trasparenza fil-kamp tal-għajnuna pubblika, inter alia billi kull sena jiġi rapportat lill-parti l-ohra dwar l-ammont totali w d-distribuzzjoni tal-għajnuna mgħotija w billi jiġi provdut, fuq rikjesta, informazzjoni dwar skemi ta' għajnuna. Fuq rikjesta minn parti waħda, il-parti l-oħra trid tiprovdi l-informazzjoni dwar każijiet partikolari ndividwali ta' ghajnuna pubblika.

6. Għall-rigward prodotti msemmija fit-Titolu I, Kapitlu 2:

- paragrafu 1 (iii) ma japplikax,

- kwalunkwe prattika kuntrarja għall-paragrafu 1 (i) jrid jiġi eżeminat skond il-kriterji stabiliti mill-Komunità‘ fuq il-bażi tal-Artikli 42 u 43 tat-Trattat li jistabilixxi il-Komunità‘ Ewropea w partikolarment dawk li jistabilixxu r-Regola tal-Kunsill Nru 26/62.

7. Jekk il-Komunità‘ jew l-Awtorita‘ Palestinjana tikonsidra li prattika partikolari mhix kompatibbli mat-termini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, w:

- mhux ittrattat f'mod adekwat taħt ir-regoli li jimplimentaw imsemmija fil-paragrafu 3, jew

- fl-assenza ta' tali regoli, w jekk tali prattika tikkawża jew thedded li tikkawża preġudizzju serju lill-interessi tal-parti l-oħra jew dannu materjali lill-industrija domestika tagħha, inklużi l-industrija tagħha tas-servizzi,

hija tista' tieħu miżuri xirqa wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konġunt jew wara 30 ġurnata ta' xogħol li jsegwu tali referenza għall-konsultazzjoni.

B' referenza għall-prattika inkompatibbli mal-paragrafu 1 (iii) ta' dan l-Artikolu, tali miżuri xierqa, meta GATT huwa applikabbli għalihom, jista' jiġi adottat biss skond il-proċeduri w taħt il-kondizzjonijiet mqeda mil-GATT jew minn kwalunkwe strument rilevanti ieħor negozjat taħtt l-awspiċI tagħha w applikabbli bejn il-partijiet.

8. Nonostante kwalunkwe provedimenti għall-kuntrarju adottati skond il-paragrafu 3, il-partijiet jrdiu jiskambjaw informazzjoni wara li wieħed jikonsidera l-limitazzjonijiet imposti mill-ħtiġijiet tas-segretezza professjonali w kummerċjali.

Artikolu 31

L-istati membri w l-Awtorita‘ Palestinjana jridu jaġġustaw progressivament, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tagħhom mal-GATT fejn xieraq, kull monopolju tal-istat ta' natura kummerċjali, sabiex jiżguraw li, sal-31 ta' Diċembru 2001, l-ebda diskriminazzjoni li jirrigwardja l-kondizzjonijiet li taħtha l-oġġetti huma prokurati w marketed jeżisti bejn nazzjonali tal-istati membri w l-polpu Palestinjan tax-Xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża. Il-Kumitat Konġunt jkun infurmat dwar il-miżuri adottati sabiex jiġi mplimentat dan l-għan.

Artikolu 32

Għall-dak li jirigwarda intrapriżi publiċi w intrapriżi li għalihom drittijiet speċjali jew esklussivi ġew konċessi, il-Kumitat Konġunt jrid jiżgura li sal-31 ta' Diċembru 2001 ma' tkunx introdotta w lanqas mantnuta kwalunkwe miżura li tfixkel il-kummerċ bejn il-Komunità‘ u l-Awtorita‘ Palestinjana li huma kuntrarji għall-interessi tal-partijiet. Il-provedimenti mgħandhomx iwaqqfu l-operat tagħhom la bil-liġi w lanqas de facto tal-għanijiet partikolari assenjati lil-dawk l-impriżi.

Artikolu 33

1. Il-partijiet jridu jikonċedu w jiżguraw protezzjoni adekwata w effettiva ta' drittijiet ta' propjeta‘ informatika, industrijali w kumerċjali skond w l-aktar standards internazzjonali għoljin, inklużi mezzi effikaċi sabiex jiġu nforżati tali drittijiet.

2. L-implementazzjoni ta' dan l-Artikolu jrid ikun rivedut regolament mill-partijiet. Jekk problemi fil-kamp tal-propjeta‘ informatika, industrijali w kumerċjali li jaffettwa l-kondizzjonijiet tal-kummerrċ javeraw ruħhom, konsultazzjoni urġenti għandha ssir fl-istruttura tal-Kumitat Konġunt, fuq rikjesta ta' kull waħda mill-partijiet, bil-għan li jintlaħqu soluzzjonijiet sodisfaċenti għall-kullħadd.

Artikolu 34

1. Il-partijiet jiftehmu dwar l-oġġettiv tal-liberaliżazzjoni reċiproka w gradwali tal-prokurament ta' kuntratti pubbliċi.

2. Il-Kumitat Konġunt jrid jieħu il-miżuri neċessarji sabiex jiġi mplemenat il-paragrafu 1.

TITOLU III

KO-OPERAZZJONI EKONOMIKA W ŻVILUPP SO¬JALI

Artikolu 35

Oġġettivi

1. Il-Partijiet jintrabt li jintensifikaw ko-operazzjoni ekonomika fl-interessi reċiproċi tagħhom w skond l-oġġettivi ġenerali ta' dan il-ftehim.

2. Il-għan tal-ko-operazzjoni jkun dak li jkun ta' sostenn għall-isforzi tal-Awtorita‘ Palestinjana sabiex tintlaħaq ekonomija sostenibbli w żvilupp soċjali.

Artikolu 36

Skop

1. Ko-operazzjoni trid tifoka primarjament fuq setturi li jsofru minn diffikultajiet interni jew affettwati minn proċess ġenerali ta' liberaliżazzjoni tal-ekonomija tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, u partikolarment bil-liberaliżazzjoni tal-kummerċ bejn ix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża W il-Komunità.

2. F'mod simili, ko-operazzjoni trid tiffoka fuq żoni li probabilment iġibu l-ekonomiji tal-Komunità‘ w ix-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża aktar qrib xulxin, partikolarment dawk li jiġeneraw tkabbir sostenibbli u impjigi.

3. Ko-operazzjoni jkollu l-effett li jinkoraġixxi l-implementazzjoni ta' miżuri disinnjati sabiex jiżviluppaw il-ko-operazzjoni intra-reġjonali.

4. Conservation of the environment and ecological balance shall be taken into account in the implementation of the various sectors of economic cooperation to which it is relevant.

5. Il-partijiet jistgħu jiftehmu li jestendu setturi oħra mhux koperti mill-provedimenti ta' dan it-Titolu.

Artikolu 37

Metodi w modalitajiet

Ko-operazzjoni ekonomika tkun implementata partikolarment permezz ta':

(a) djalogu ekonomiku regolari bejn il-partijiet, li jkopri l-partijiet kollha tal-politika tal-makro-ekonomija w partikolarment il-politika tal-budget, il-bilanċ tal-ħlasijiet u politika monetarja;

(b) skambju regolari ta' informazzjoni w idejat f'kull settur ta' ko-operazzjoni nklużi laqgħat ta' ufficjali w esperti;

(c) trasferiment ta' parir, parir espert u taħriġ;

(d) implementazzjoni ta' ażżjonijiet konġunti bħalma huma seminars u workshops;

(e) assistenza teknika, amministrattiva w regolatorja;

(f) inkuraġġament ta' joint ventures;

(g) disseminazzjoni ta' nformazzjoni dwar ko-operazzjoni.

Artikolu 38

Ko-operazzjoni ndustrijali

L-iskop prinċipali jkun dak li:

- jkun ta' sostenn għall-Awtorita‘ Palestinjana, fl-isforzi tagħha sabiex timoderniżża w tidiversifika l-industrija w, in partikolari, sabiex tikreja ambjent favorevoli għas-settur privat u l-iżvilupp industrijali,

- tipromwovi l-ko-operazzjoni bejn l-operaturi ekonomici taż-żewġ partijiet,

- tipromwovi l-ko-operazzjoni li tirigwarda l-politika ndustrijali, kompetitivita‘ f'ekonomija miftuħa w l-imoderniżżar u żvilupp tal-industrija,

- tappoġġa politika li tidiversifika l-produzzjoni w esportazzjoni w outlets esterni,

- tinkoraġixxi riċerka w żvilupp, innovazzjoni w trasferiment ta' teknoloġija sa fejn huma ta' benefiċċju għall-industrija,

- jiżviluppaw u jsaħħu r-riżorsi umani meħtieġa mill-industrija,

- jifaċilita l-aċċess li jiġu ssugrati faċilitajiet finanzjarji għall-benefiċju tal-industrija Palestinjana.

Artikolu 39

Promozzjoni tal-investiment u investment

L-oġġettiv tal-ko-operazzjoni tkun il-kreazzjoni ta' ambjent favorevoli w stabbli għall-investiment fix-xatt tal-punent u l-medda ta' Gaża.

Ko-operazzjoni tieħu l-forma tal-promozjoni tal-investiment Dan jikonsisti fl-iżvilupp ta':

- proċeduri aministrattivi armoniżżati w simplifikati,

- Makkinerju ta' ko-investiment, speċjalment għall-intrapriżi ż-żgħar u medji (SMEs) taż-żewġ partijiet,

- kanali ta' informazzjoni w miżuri li jidentifikaw opportunitajiet ta' investiment,

- ambjent li jwassal għall-investment fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

Ko-operazzjoni tista' tetendi wkoll għall-kreazzjoni w implementazzjoni ta' proġetti li juru l-kisba effettiva w l-użu ta' teknoloġiji bażiċi, l-użu ta' standards, l-iżvilupp ta' riżorsi wmani (per eżempju f'teknoloġiji w management) u l-kreazzjoni ta' impjieġi.

Artikolu 40

Standardiżżar w assessment ta' konformita‘

L-oġġettiv ta' ko-operazzjoni tkun sabiex idejjaq il-firda fi standards w ċertifikazzjoni.

F'termini prattiċi ko-operazzjoni tieħu l-forma tal-:

- il-promozzjoni tal-użu tar-regoli tekniċi tal-Komunità‘ u standards Ewropej u proċeduri ta' assessment ta' konformita,

- żieda fil-livell ta' konformita‘ ta' assessment minn entitajiet Palestinjani ta' ċertifikazzjoni w akkreditazzjoni,

- diskussjoni ta' ftehim reċiproċi ta' għarfien, fejn xieraq,

- ko-operazzjoni fil-kamp ta' imaniġjar ta' kwalità,

- l-Iżvilupp ta' strutturi għall-protezzjoni ta' propjeta‘ informatika, individwali w kumerċjali, għall-standardiżżar u għal-twaqqif ta' standards.

Artikolu 41

Approssimazzjoni tal-liġijiet

L-oġġettiv ta' ko-operazzjoni tkun sabiex taprosimiżża l-leġIżlazzjoni tal-Kunsill Palestinja ma dik tal-Komunità‘, fil-materji koperti mill-ftehim.

Artikolu 42

Intrapriżi Żgħar u ta' daqs medju

L-oġġettiv ta' ko-operazzjoni tkun il-kreazzjoni ta' ambjent li jifavorixxi l-iżvilupp ta' SMEs fuq swieq lokali w ta' esportazzjoni permeżż, inter alia:

- promozzjoni ta' kuntatti bejn intrapriżi, partikolarment permeżż ta' riżorsi lill-networks u strumenti tal-Komunità‘ għall-promozzjoni ta' ko-operazzjoni ndustrijali w partnership,

- aċċess aktar faċli għall-invetiment finanzjarju,

- informazzjoni w servizzi ta' sostenn,

- tisħieħ ta' riżorsi umani bil-għan li jistimola l-innovażżjoni w it-twaqqif ta' proġetti w impriżi kummerċjali.

Artikolu 43

Servizzji Finanzjarji

L-oġġettiv ta' ko-operazzjoni jkun l-iżvilupp għall-aħjar u żvilupp ta' servizzji finanzjarji.

Jieħu l-forma sabiex:

- jinkouraġixxi t-tisħieħ u ristrutturar tas-settur finanzjarju Palestinjan,

- jirranġa għall-aħjar accounting Palestinjan, sistemi bankarji ta' superviżjoni w regolamentazzjoni, assigurazzjoni w partijiet oħra mis-settur finanzjarju.

Artikolu 44

Agrikultura w Sajd

L-għan ta' ko-operazzjoni taħt dan it-titolu jikun prinċiparjament għall-imoderniżżar u ristrutturar, fejn neċessarju, tal-agrikultura w sajd.

Dan jinkludi l-imoderniżżar ta' infrastrutturi w ta' tgħamir; l-iżvilupp ta' ipakkjar, ħżin u teknika ta' marketing; u l-irranġar għall-aħjar ta' kanali ta' distribuzzjoni.

Hija tkun ippreparata aktar speċjalment sabiex:

- tiżviluppa swieq stabbli,

- appoġġ għall-politika sabiex tidiversifika l-produzzjoni w l-esportazzjoni w outlets esterni,

- tnaqqis tad-dipendenza tal-ikel,

- promozzjoni ta' agrikultura w sajd li huma tajbin għall-ambjent, b' attenzjoni partikolari tal-ħtieġa ta' konservazzjoni w imaniġjar razzjonal tas-sajd,

- relazzjonijiet aktar mill-qrib fuq bażi volontarja bejen gruppi kummerċjali w organizażżjonijiet li jirapreżentaw snajja w professjonijiet,

- assistenza teknika w taħriġ,

- armoniżazzjoni ta' standards phytosanitarji w veterinarji,

- żvilupp rurali ntegrat inklużi żvilupp għall-aħjar ta' servizzi bażiċi w l-iżvilupp ta' attivitajiet ekonomiċi assoċjati, u

- ko-operazzjoni fost reġjuni rurali w skambju ta' esperjenża w know-how li tikoċerna żvilupp rurali.

Artikolu 45

Żvilupp Soċjali

il-partijiet jgħarfu l-importanża ta' żvilupp soċjali li għandu jmur id f'id ma kull żvilupp ekonomiku. Huma jgħatu priorita‘ partikolari għar-rispett għall-drittijiet soċjali bażiċi.

Il-Partijiet jgħatu prijorita‘ lill-miżuri ndiriżżati sabiex:

- jipromwovu l-ugwaljanza tan-nisa w parteċipazzjoni bilanċjata fil-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet fl-isfera ekonomiċi w soċjali, permezz tal-edukazzjoni w l-medja,

- l-iżvilupp ta' ippjanar tal-familja w l-protezzjoni ta' ommijiet u tfal,

- tibdil għall-aħjar tas-sistema ta' protezzjoni soċjali,

- tibdil għall-aħjar tar-rispons għall-ħtiġijiet sanitarji,

- tibdil għall-aħjar tal-kondizzjonijiet tal-għajxien f'żoni ta' popolazzjoni densa f'żoni anqas-favoriti,

- il-promozzjoni tar-rispett għall-drittijiet tal-bniedem u demokrazija, inter alia permezz ta' djalogu soċjo-professjonali.

Artikolu 46

Trasport

L-oġġettivi ta' ko-operazzjoni tkun ta':

- għajnuna għall-ristrutturar u modernizzar ta' toroq, portijiet u ajruporti,

- serviżżi aħjar tal-passiġieri w merkanzija kemm fuq livell bilaterali w reġjonali, w

- it-twaqqif u l-infurzar ta' standards operazzjonali komparabbli ma dawk li jiprevalu fil-Komunità‘.

Il-partijiet ta' priorita‘ ta' ko-operazzjoni jkunu:

- trasport tat-toroq iklużi tnaqqis gradwali ta' ħtiġijiet ta' transitu,

- management ta' ferroviji, portijiet u ajruporti nklużi sistemi ta' navigazzjoni w ko-operazzjoni bejn l-entitajiet nazzjonali rilevanti,

- moderniżżar ta' infrastrutturi tat-toroq, ferroviji, portijiet u ajruporti fuq rotot prinċipali ta' interess komuni,

- konessjonijiet trans-Ewropej u rotot ta' interess reġjonali, u

- upgrading ta' tghamir tekniku sabiex jinġieb għall-standards Komunitarji għall-trasport bit-trieq/ferrovija, traffiku tal-kontainer u trasbord.

Artikolu 47

Infrastruttura tal-informazzjoni w telekomunikazzjonijiet

Ko-operazzjoni jkollha l-għan li tistimula l-żvilupp ekonomiku w soċjali kif ukoll l-iżvilupp ta' soċjeta‘ informatika.

Iż-żoni ta' prijorita‘ ta' ko-operazzjoni jkunu:

- sabiex jifaċilitaw il-kollaborazzjoni fil-kamp tal-politika tat-telekomunikazzjoni, żvilupp ta' networks u infrastruttura għall-soċjeta‘ nformatika,

- għall-iżvilupp ta' djalogu fuq issues li għandhom x' jaqsmu mas-soċjeta‘ nformatika w għall-promozzjoni ta' skambju ta' nformazzjoni w l-organiżazzjoni ta' seminars u konferenzi f'dan il-qasam,

- sabiex jiġu promossi w implementati proġetti konġunti fl-introduzzjoni ta' serviżżi ġodda ta' telekomunikazzjoni w applikazzjonijiet relatati mas-soċjeta‘ nformatika,

- sabiex jiġu permessi skambji dwar l-istandardiżżar, ittestjar tal-konformita‘, u ċertifikazzjoni fit-teknoloġiji tal-informatika w komunikazzjoni,

- interkonezzjoni w interoperabilita‘ ta' networks u servizzu telematiċi,

Artikolu 48

Enerġija

L-oġġettiv ta' ko-operazzjoni fuq l-enerġija tkun sabiex tgħin lix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaza tottjeni t-teknoloġiji w infrastrutturi essenzali għall-iżvilupp tagħha, partikolarment bil-għan li jiġu faċilitati il-konessjonijiet bejn l-ekonomija tagħha w dik tal-Komunità.

L-oqsma ta' priorita‘ ta' ko-operazzjoni tkun:

- il-promozzjoni ta' enerġiji rinovabbli,

- il-promozzjoni tal-ekonomiżżar tal-enerġija u l-effiċeza tal-enerġija,

- sostenn għall-operazzjonijiet disinnjati sabiex jifaċilitaw it-transitu ta' gass, żejt u elettriċita‘, u riċerka applikata f'networks ta' data bank fis-setturi tal-ekonomija w soċjali li huma pont bejn il-Komunità‘ w operaturi Palestinjani in partikolaru, u

- appoġġ għall-imoderniżżar u l-iżvilupp ta' networks ta' enerġija u l-konessjoni ma networks Komunitarji.

Artikolu 49

Ko-operazzjoni Xjentifika w teknoloġiku

Il-Partijit jridu jistinkaw sabiex jipromwovu l-ko-operazzjoni fuq żvilupp xjentifiku w teknoloġiku.

L-iskop tal-ko-operazzjoni tkun sabiex:

(a) jinkoraġixxu t-twaqqif ta' konessjonijiet permanenti bejn il-komunitajiet xjentifiċI tal-partijiet, primarjament permezz ta':

- provediment lill-istituzzjonijiet Palestinjani b' access għall-programmi Komunitarji ta' riċerka w żvilupp teknoloġiku skond regoli Komunitarji li jiġvernaw l-involviment f'tali programmi ta' pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità,

- Parteċipazzjoni Palestinjana f'networks ta' ko-operazzjoni deċentralizzata,

- jipromwovu s-sinerġija f'taħriġ u riċerka;

(b) jimiljoraw il-kapaċitajiet ta' riċerka Palestinjana;

(c) jistimulaw l-innovazzjoni teknoloġika w t-trasferiment ta' teknologija ġdida w know-how;

(d) jinkoraġixxu l-attivitajiet kollha li għandhom l-għan li jistabilixxu sinerġija fuq livell reġjonali.

Artikolu 50

Ambjent

L-għanijiet ta' ko-operazzjoni tkun li twaqqaf id-deterjorazzjoni tal-ambjent, għall-kontroll tat-tniġġis, sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem u sabiex tiġI żgurata l-użu razzjonali ta' riżorsi naturali bil-għan li jtiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

Hija tpoġġi priorita‘ fuq materji li għandhom x' jaqsmu ma: desertification, imaniġjar tar-riżorsi tal-ilma, salinization, l-impatt tal-agrikoltura fuq il-kwalità‘ tal-ħamrija u tal-ilma, l-użu xieraq tal-enerġija, l-impatt tal-iżvilupp tal-industrija in ġenerali w partikolarment dwar is-sigurta‘ ta' impjanti ndustrijali, l-imaniġjar tal-iskart, l-imaniġjar integrat ta' oqsma sensittivi, il-kwalità‘ tal-ilma tal-baħar u l-kontroll u l-prevenzjoni tat-tniġġis marittimu, u edukazzjoni w għarfien ambjentali.

Ko-operazzjoni tkun inkoraġata bl-użu ta' għodda avvanzati ta' immaniġjar tal-ambjent, metodi ta' monitoraġġ tal-ambjent, u sorveljanza, inklużi l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni ambjentali (EIS) u studju dwar l-impatt fuq l-ambjent (EIA).

Artikolu 51

Turiżmu

Prioritajiet għall-ko-operazzjoni jkunu:

- promozzjoni ta' investimenti fit-turiżmu,

- miljorament ta' għarfien tal-industrija turistika w li tiżgura konsistenża akbar ta' politika li taffettwa t-turiżmu,

- promozzjoni ta' tul ta' staġjun tajjeb tat-turiżmu,

- promozzjoni ta' ko-operazzjoni bejn reġjuni w bliet ta' pajjiżi ġirien,

- juru biċ-ċar l-importanza tal-wirt kulturali tat-turiżmu,

- jgħamlu t-turiżmu aktar kompetitiv permezz ta' appoġġ għall-professjonalita miżjuda li tiżgura l-bilanċ u l-iżvilupp sostenibbli tat-turiżmu.

Artikolu 52

Ko-operazzjoni doganali

Ko-operazzjoni doganali hija ntiża sabiex tiżgura li l-provedimenti dwar il-kummerċ huma osservati u sabiex jigarantixxu l-kummerċ ġust.

Hija tista' tgħati lok għas-segwenti tipi ta' ko-operazzjoni:

- formi varji ta' skambju ta' nformazzjoni w skemi ta' taħriġ,

- simplifikazzjoni ta' kontrolli w proċeduri li jikonċernaw ir-rilaxx doganali ta' oġġetti,

- l-introduzzjoni tad-dokument amministrattiv singolu w sistema ta' konnessjoni mal-arranġamenti Komunitarji w tal-Awtorita Palestinjana dwar transitu,

- assistenża teknika iprovduta minn esperti tal-Komunità‘.

Mingħajr preġudizzju għall-forom oħra ta' ko-operazzjoni provduti f'dan il-ftehim, l-awtoritajiet amministrattivi tal-partijiet jridu jiprovdu lill xulxin b'assistenza reċiproka fuq materji diganali.

Artikolu 53

Ko-operazzjoni fuq Statistiċi

L-oġġetivi ewlenin tal-ko-operazzjoni f'dan il-lok għandha tkun intiża sabiex tiżgura l-komparabilita‘ w l-utilita‘ ta' statistiċi fuq kummerċ barrani, finanza w bilanċ ta' ħlasijiet, populazzjoni, migrazzjoni, trasport w komunikazzjoni, w generalment l-oqsma kollha li huma koperti minn dan il-ftehim u li jwasslu għall-formazzjoni ta' statistiċi.

Artikolu 54

Ko-operazzjoni dwar politika ekonomika

Ko-operazzjoni hija mmirata lejn:

- l-iskambju ta' nformazzjoni dwar is-sitwazzjoni makro-economika w prospetti w strateġiji ta' żvilupp,

- analiżi konġunta ta' kwistjonijiet ekonomiċi ta' interess reċiproku, w

- l-inkoraġament ta' ko-operazzjoni bejn ekonomisti w minn jgħamel il-politika fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża w fil-Komunità.

Artikolu 55

Ko-operazzjoni reġjonali

Bħala parti mill-implimentazzjoni ta' ko-operazzjoni ekonomika fl-isferi varji, il-Partijiet jridu jinkoraġixxu operazzjonijiet disinnjati sabiex jiżviluppaw ko-operazzjoni bejn l-Awtorita‘ Palestinjana w partners oħra Mediterranji, permezz ta' appoġġ tekniku.

Din il-ko-operazzjoni tkun element importanti tal-appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp ta' reġjun intier.

Priorita‘ jingħata lill-operazzjonijiet li għandhom l-għan:

- il-promozzjoni ta' kummerċ intra-reġjonali,

- żvilupp reġjonali ta' ko-operazzjoni dwar l-ambjent,

- inkoraġament tal-iżvilupp tal-infrastrutturi tal-komunikazzjoni meħtieġa għall-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun,

- tisħieħ tal-iżvilupp tal-ko-operazzjoni żgħażugħa ma pajjiżi ġirien.

Il-Partijiet jridu wkoll isaħħu il-ko-operazzjoni bejnierhom f'dak li għandu x' jaqsam ma żvilupp reġjonali w l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art.

Għal-dan il-għan il-miżuri segwenti jistgħu jittieħdu:

- azzjoni konġunta mill-awtoritajiet reġjonali w lokali fil-qasam ta' żvilupp ekonomiku, w

- it-twaqqif ta' mekkaniżmi għall-iskambju ta' informazzjoni w esperjenza.

TITLU IV

KO-OPERAZZJONI FUQ MATERJI AWDJO-VIŻIVI W KULTURALI, INFORMAZZJONI W KOMUNIKAZZJONI

Artikolu 56

Il-Partijiet jridu jipromwovu l-ko-operazzjoni fis-settur awdjo-viżiv għall-benefiċċju tagħhom kollha. Il-Partijiet jridu jfittxu modi kif jassoċjaw l-Awtorita‘ Palestinjana mall-inizjattivi tal-Komunità‘ f'dan is-settur, b' hekk jgħamlu possibli l-ko-operazzjoni f'oqsma bħalama huma l-ko-produzzjoni, taħriġ, żvilupp u distribuzzjoni.

Artikolu 57

Il-Partijiet jridu jipromwovu l-ko-operazzjoni kulturali. Il-qasam ta' ko-operazzjoni jista' jinkludi attivitajiet Komunitarji li jikonċernaw, pertikolarment, traduzzjoni, skambju ta' xogħol tal-arti w artisti, konservazzjoni w restawr ta' monumenti w siti storiċI w kulturali, taħriġ ta' persuni li jaħdmu fil-kamp kulturali, l-organiżazzjoni ta' eventi kulturali b' orjentazzjoni Ewropea, promozzjoni ta' għarfien ta' kulħadd u kontribuzzjoni lejn ix-xandir ta' informazzjoni fuq eventi kulturali futuri.

Artikolu 58

Il-Partijiet jridu jintrabtu li jideterminaw kif jistgħu jirranġaw f'mod sinjifikanti is-sitwazzjoni ta' taħriġ edukattiv u sitwazzjoni vokazzjonali. Għal-dan il-għan, l-aċċess ta' nisa fl-edukazzjoni, inklużi korsijiet tekniċi, edukazzjoni aktar għoli w taħriġ vokazzjonali, jridujirċievu attenzjoni speċjali.

Sabiex kiġi żviluppat il-livell ta' professjonalita‘ ta' ħadiema aktar imlaħqin fis-setturi pubbliċi w privati, il-partijiet jridu jiprovdu l-ko-operazzjoni tagħhom fit-taħriġ edukattiv u vokazzjonali w l-ko-operazzjoni bejn universitajiet u ditti.

Il-preparament ta' żagħżagħ sabiex jsiru ċittadini attivi f'soċjetajiet ċivili demokratiċi għandu jiġi promoss f'mod attiv. Ko-operazzjoni taż-żagħżagħ, inkluż taħriġ ta' ħaddiema żagħżagħ u mexxejja żagħżagħ, skambju taż-żagħżagħ u attivitajiet ta' servizzi volontarji, għalhekk jistgħu jkun appoġġjati w żviluppati.

Attenzjoni speċjali tkun mgħotija għall-operazzjonijiet u programmi li jgħamlu possibbli rabtiet permanenti (per eżempju, MED-CAMPUS) sabiex jiġu stabiliti bejn entitajiet speċjaliżati fil-Komunità‘ w fix-xatt tal-Punet u il-Medda ta' Gaża, li jinkoraġixxu il-kontribut komuni w l-iskambju ta' esperjenza w riżorsi tekniċi.

Artikolu 59

Il-partijiet jridu jipromwovu attivitajiet ta' interess komuni fil-qasam tal-informazzjoni w komunikazzjoni.

Artikolu 60

Ko-operazzjoni tkun implementata partikolarment permezz ta':

(a) djalogu regolari bejn il-Partijiet;

(b) skambju regolari ta' informazzjoni w idejat f'kull settur ta' ko-operazzjoni inklużi laqgħat ta' uffiċjali w esperti;

(c) trasferiment ta' pariri w esperjenza w taħriġ ta' gradwati Palestinjani żgħar;

(d) implementazzjoni ta' azzjonijiet konġunti bħalma huma seminars w workshops;

(e) assistenza teknika, amministrattiva w regolatorja;

(f) it-tixrid ta' informazzjoni fuq attivitajiet ta' ko-operazzjoni.

TITLU V

KO-OPERAZZJONI FINANZJARJA

Artikolu 61

Sabiex jkun ottenu l-għan ta' dan il-ftehim, pakett ta' ko-operazzjoni finanzjarju jrid jiġi provdut lill-Awtorita‘ Palestinjana skond il-proċeduri xierqa w ir-riżorsi finanzjarji rikjesti.

Dawn il-proċeduri jkunu miftehma miż-żewġ Partijiet bl-użu ta' l-aktar strumenti xierqa wara li dan il-ftehim jkun daħal fis-seħħ.

Ko-operazzjoni finanzjarja trid tiffoka fuq:

- tirejaġixxi għall-riperkussjonijiet ekonomiċi għax-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża tal-introduzzjoni gradwali ta' żona ta kummerċ ħieles, primarjament permezz ta' upgrading u ristrutturiar,

- istituzzjonijiet tal-kummerċ li jipromwovu ir-rabtiet tal-kummerċ ma swieq baranin,

- miżuri akkumpanjanti għall-politika implimentata fis-settur soċali,

- upgrading ta' infrastruttura ekonomika w soċjali,

- promozzjoni ta' investiment privat u attivitajiet li jikrejaw ix-xogħol fis-setturi tal-produzzjoni,

- promozzjoni ta' riformi disinnjati sabiex jimoderniżżaw l-ekonomija,

- servizzi,

- żvilupp urban u rurali,

- l-ambjent,

- it-twaqqif u l-irranġar ta' istituzzjonijiet neċessarji għall-ħidma korretta tal-amministrazzjoni pubblika Palestinjana w l-avanzament tad-demokrazija w drittijiet tal-bniedem.

Artikolu 62

Sabiex jiġi żgurat li approach ko-ordinat jiġI adottat lil-kwalunkwe problemi makro-ekonomiċi w finanzjarji eċċezzjonali li jistgħu jseħħu b' riżultat tal-implementazzjoni ta' dan il-ftehim, il-partijiet jridu jużaw id-djalogu regolari ekonomiku provdut għaliha fit-Titolu III sabiex jingħata attenżjoni partikolari għall-monitoraġġ tal-problemi kummerċjali w finanzjarji fir-relazzjonijiet ta' bejniethom.

TITOL VI

PROVEDIMENTI ISTITUZZJONALI, ĠENERALI W FINALI

Artikolu 63

1. Kumitat konġunt għall-kummerċ w ko-operazzjoni bejn il-Komunità‘ Ewropea w l-Awtorita‘ Palestinjana, msemmija f'dan il-ftehim bħala "Kumitat konġunt", huwa stabilit hawnhekk. Hija jkollha l-poter sabiex tieħu d-deċiżjonijet fil-każijiet provduti għaliha f'dan il-ftehim kif ukoll f'każijiet oħra neċessarji sabiex jintlaħaq l-għan tal-oġġettivi li jiriżultaw minn dan il-ftehim.

Id-deċiżjonijiet meħuda jorbtu lill-partijiet, li jridu jieħdu dawk il-mizuri kif meħtieġa sabiex jimplimentawhom.

2. Il-Kumitat konġunt jista' jifformula riżoluzzjonijiet, rakomandazzjonijiet, jew opinjonijiet li hija tikonsidera deżiderabbli sabiex jintlaħqu l-għanijiet komuni u l-funżjoni mingħajr problemi tal-ftehim.

3. Il-Kumitat konġunt trid jadotta r-regoli ta' proċedura tagħha.

Artikolu 64

1. Il-Kumitat konġunt ikun kompost minn rapprezentativi tal-Komunità‘ w l-Awtorita‘ Palestinjana.

2. Il-Kumitat konġunt jaġixxi bi ftehim komuni bejn il-Komunità‘ w l-Awtorita‘ Palestinjana.

Artikolu 65

1. Il-posizzjoni ta' President tal-Kumitat konġunt jkun okkupat darba iva u darba le mill-Komunità‘ w l-Awtorita‘ Palestinjana skond il-kondizzjonijiet imposti fir-regoli ta' proċedura.

2. Il-Kumitat konġunt irid jiltaqa darba fis-sena w fejn ikun hemm il-ħtieġa, fuq l-inizjattiva tal-President.

Artikolu 66

1. Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċidi li jistabilixxi xi kumitat ieħor li jista' jassistija fil-qadi tad-dmirijiet tagħha.

2. Il-Kumitat Konġunt jrid jidetermina l-komposizzjoni w d-doveri ta' tali kumitati w kif jifunzjonaw.

Artikolu 67

1. Kull parti tista' tireferi lill-Kumitat Konġunt kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li gġandu x'jaqsam mal-applikazzjoni jew interpretazzjoni ta' dan il-ftehim.

2. Il-Kumitat Konġunt jista' jideċidi nuqqas ta' ftehim permezz ta' deċiżjoni.

3. Kull parti tkun marbuta tieħu l-miżuri involuti fl-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4. Fil-każ li ma jkunx possibbli li dan in-nuqqas ta' ftehim jiġi solvut skond il-paragrafu 2, kull parti tista' tinnotifika l-parti l-oħra dwar l-ħatra ta' arbitru; il-parti l-oħra mbagħad trid tapponta arbitru ieħor fi żmien xaharejn.

Il-Kumitat Konġunt trid taħtar arbitru ieħor.

Id-deċiżonijiet tal-arbitri jkunu meħuda b' deċiżjoni tal-maġġoranza.

Kull parti għal-kustjoni jridu jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jimplementaw id-deċiżjoni tal-arbitru.

Artikolu 68

Xejn f'dan il-ftehim ma jwaqqaf parti milli tieħu s-segwenti passi:

(a) li hija tikonsidera neċessarji sabiex tiprevenixxi li tgħaddi nformazzjoni li hija kontrarja għall-interessi essenzali tagħha ta' sigurta‘;

(b) li għandhom x' jaqsmu mal-produzzjoni ta', jew kummerċ fl-, armi, munizzjon jew materjali tal-gwerrasjew għall-riċerka, żvilupp jew produzzjoni ndispensabbli għall-fini ta' difiża, sakemm dawn il-miżuri ma jwaqqfux il-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni għal-dawk il-prodotti mhux intiżi għall-użu speċifikament militari;

(c) li hija tikonsidera essenżjali għas-sigurta‘ tagħha fil-każ ta' problemi interni serji li jaffettwaw l-osservanza tal-liġI u l-ordni, fi żmien ta' gwerra jew tensjoni serja nternazzjonali li tikostitwixxi theddida ta' gwerra, jew sabiex jiġu eżegwiti obbligi li hija aċċetat għall-fini li żżomm il-paċi w s-sigurta‘ internazzjonali.

Artikolu 69

Fl-oqsma li jaqaw f'dan il-ftehim u mingħajr preġudizzju għall-kwalunkwe provedimenti speċjali kontenuti fiha:

- l-arranġamenti applikati millAwtorita‘ Palestinjana għall-dak li jirigwarda l-Komunità‘ ma tgħatix lok għall-kwalunkwe diskriminazzjoni bejn l-istati membri, il-konazzjonali tagħhom jew il-kumpaniji tagħhom jew ditti,

- l-arranġamenti applikati mill-Komunità‘ għal-dak li għandu x' jaqsam mal-Awtorita‘ Palestinjana ma tgħatix lok għall-diskriminazzjoni bejn membri tal-popolazzjoni Palestinjana, kumpaniji jew ditti tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

Artikolu 70

1. Il-partijiet jridu jieħdu kwalunkwe miżuri ġenerali jew speċifiċi meħtieġa sabiex jeżegwixxu l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt dan il-ftehim. Jridu jiżgraw li l-oġġettivi mqeda minn dan il-ftehim jintlaħqu.

2. Jekk kwalunkwe parti tikonsidera li l-parti l-oħra falliet mill-tosserva xi obbligu taħt dan il-ftehim, hija tista' tieħu l-passi xierqa. Qabel ma tagħmel dan, bl-eċċezzjoni ta' każijiet ta' urġenza speċjali, hija trid tforni lill-Kumitat Konġunt bl-informazzjoni kollha relevanti meħtieġa għall-eżami bir-reqqa tas-sitwazzjoni bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċetabbli għall-partijiet.

Fl-għażla ta' miżuri, trid tingħata prijorita‘ lill-dawk li linqas jiddisturbaw il-funżjoni tal-ftehim. Dawn il-miżuri jridu jkunu notfikati lill-Kumitat konġunt w jkunu s-suġġett ta' konsultazzjonijiet fil-Kumitat konġunt jekk il-partijiet l-oħra jeħtieġu dan.

Artikolu 71

Annessi 1 sa 3u l-Protokoli 1 sa 3 jifurmaw parti ntegrali ta' dan il-ftehim.

Dikjarazzjonijiet jridu jidru fl-Att Finali, li jiforma parti ntegrali ta' dan il-ftehim.

Artikolu 72

Għall-fini ta' dan il-ftehim it-terminu "Partijiet" tfisser il-PLO għall-benefiċċju tal-Awtorita‘ Palestinjana w l-Komunità‘, li kull waħda minnhom taġixxi skond il-poteririspettivi tagħhom.

Artikolu 73

Dan il-ftehim japplika, minn naħa waħda, għat-territorji li fiha t-Trattat li jistabilixxi l-Komunità‘ Ewropea hija applikata w taħt il-kondizzjonijiet imqeda f'dak it-trattat u, minn naħa l-oħra, lit-territorju tax-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża.

Artikolu 74

Dan il-ftehim, miktub f'duplikat fil-lingwa Daniża, Olandiża, Ingliża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griga, Taljana, Portugiża, Spanjola, Svediża, u Arbija, kull wieħed minn dawn it-testi għandhom awtentiċita‘ ekwivalenti, jridu jkunu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 75

1. Dan il-ftehim jkun approvat mill-Partijiet skond il-proċeduri tagħhom.

Dan il-ftehim jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar segwenti d-data li fiha l-partijiet jinotifikaw lill-xulxin li l-proċeduri msemmija fl-ewwel paragrafu ġew kompletati.

2. Mhux aktar tard mill-4 ta' Mejju 1999 negozjati jibdew bil-għan lijikonkludu Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju. Sakemm tali ftehim huwa konkluz, dan il-ftehim jibqa fis-seħħ, soġġett għall-kwalunkwe emenda miftehma bejn il-partijiet.

3. Kull parti tista' tirrifjuta dan il-ftehim billi tinotifika l-parti l-oħra. Il-ftehim jiqaf milli japplika sitt xhur wara d-data ta' tali notifika.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lista ta’ Annessi

Anness 1: | Prodotti msemmija fl-Artikolu 7 (1) |

Anness 2: | Prodotti msemmija fl-Artikolu 7 (2) |

Anness 3: | Prodotti msemmija fl-Artikolu 8 (2) |

--------------------------------------------------

ANNESS 1

PRODOTTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 7 (1)

KODIĊI CN | Deskrizzjoni |

0403 | Butter milk, curdled milk u krema, yogurt, kephir u ħalib u krema oħra fermentata jew aċiduża, kemm jekk konċentrata jew le jew jekk tikkontjeni zokkor miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa jew saporanti jew jekk tikontjeni frott miżjud, lewż jew kakaw: |

04031051 sa04031099 | Yoghurt, saporit jew jikontjeni frott miżjud, lewż jew kakaw |

04039071 sa04039099 | Oħra, saporit jew jikontjeni frott miżjud, lewż jew kakaw |

07104000 | Mais (mhux imsajjar jew imsajjar permezz tal-fwar jew togħlija fl-ilma), iffriżat |

07119030 | Mais preżervat provisorjament (per esempju, permezz tal-gass tad-dioxide tal-kubrit, fil-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew likwidu ieħor preservant), iżda f'istat mhux xieraq għall-konsum immedjat |

ex1517 | Marġarina; taħlit li huwa tajjeb għall-ikel jew preparazzjonijiet ta' grassi tal-annimali jew veġetali jew żjut jew frazzjonijiet ta' grassi jew żjut differenti li jaqaw taħt dan il-Kapitolu, oltre grassi jew żjut li huma tajbin għall-ikel jew frazzjonijiet ta' Nru 1516: |

15171010 | Marġarina, bl-eċċezzjoni ta' marġarina likwida, li tikontjeni aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % bl-użin ta' grassi tal-ħalib |

15179010 | Oħra, li tikontjeni aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % bl-użin ta' grassi tal-ħalib |

ex1704 | Zokkor tal-ħelu (inkluża ċikkulata bajda), li ma tikontjenix kakaw; bl-esklużjoni ta' estratt tal-liquorice li jikontjeni aktar minn 10 % bl-użin tas-sucrose iżda li ma jikontjenix sustanzi oħra mizjuda, li jaqaw f'Kodiċi CN 17049010 |

1806 | Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li jikontjeni l-kakaw |

ex1901 | Estratt tax-xgħir; preparazzjoni tal-ikel tat-tqieq, meal, lamtu jew estratt tax-xgħir, li ma jikontjenux trab tal-kakaw jew li jikontjenu trab tal-kakaw f'proporzjon bl-użin ta' inqas minn 50 %, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor; preparazzjonijiet tal-ikel ta' oġġetti Nri 0401 sa 0404, li ma jikontjenux trab tal-kakaw jew li jikontjenu trab tal-kakaw f'proporzjon bl-użin ta' inqas minn 10 %, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor; bl-eskluzjoni ta' preparazzjonijiet li jaqaw fil-Kodiċi CN 19019091 |

ex1902 | Għaġin, bl-esklużjoni ta' għaġin mimli li jaqa taħt Kodiċi CN 19022010 u 19022030; kusksu, kemm jekk ippreparat jew le |

1903 | Tapioca w prodotti altrenattivi preparti mill-lamtu, fil-forma ta' xrar, biċċiet zgħar, perli, siftings jew forom simili |

1904 | Ikel ipreparat ottenuti mit-tneffiħ jew xiwi ta' ċerejali jew prodotti taċ-ċerejali (per-eżempju cornflakes); ċerejali oħra li mhumiex Qamħirrum (qamħ), fil-forma ta' biċċiet żgħar, imsajjrin minn qabel jew inkella ipreparati mod ieħor |

1905 | Ħobż, ħelu, kejkijiet, gallettini w xogħol ieħor tal-furnara, kemm jekk jikontjenu l-kakaw jew le; wejfers tat-tqarbin, cachets vojta ta' tip idejali għall-użu farmaċewtiku, wejfers siġillanti, rice paper u prodotti simili |

20019030 | Mais (Zea mays var. saccharata), ipreparata jew preservati bil-ħall jew aċtu aċetiku |

20019040 | Yams, patata ħelwa w partijiet simili ta' pjanti li huma tajbin għall-ikel li jikontjenu 5 % jew aktar bl-użin tal-lamtu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew aċtu aċetiku |

20041091 | Patata fil-forma ta' dqiq, meal jew xrar, ipprepat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew aċtu aċetiku, iffrizat |

20049010 | Mais (Zea mays var. saccharata), ipprepat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew aċtu aċetiku, iffrizat |

20052010 | Patata fil-forma ta' dqiq, meal jew xrar, ipprepat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew aċtu aċetiku, mhux iffrizat |

20058000 | Mais (Zea mays var. saccharata), ipprepat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew aċtu aċetiku, mhux iffrizat |

20089245 | Preparazzjonijiet tat-tip tal-Musli bbażati fuq xrar taċ-ċerejali mhux mixwija |

20089985 | Qamħirrum (qamħ), li mhux mais (Zea mays var. saccharata) altrimenti ipprepat jew ippreservat, li ma jikontjenix spirtu miżjud jew zokkor miżjud |

20089991 | Yams, patata ħelwa w and partijiet simili ta' pjanti tajbin għall-ikel, li jikontjenu 5 % jew aktar bl-użin tal-lamtu, altrimenti ipprepat jew ippreservat, li ma jikontjenix spirtu miżjud jew zokkor miżjud |

21011098 | Preparazzjonijiet b' bazi ta' kafeċ |

21012098 | Preparazzjonijiet b' bazi ta' te jew mate |

21013019 | Sostituti ta' kafeċ mixwi bl-eskluzjoni ta' chicory mixwi |

21013099 | Estratti, essenzi u konċentrati ta' sostituti ta' kafeċ mixwi bl-esklużjoni tal-chicory mixwi |

21021031 sa21021039 | Ħmira tal-furnara |

ex2103 | Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom: Mayonnaise |

2105 | Ġelat u silġ ieħor li huwa tajjeb għall-ikel, kemm jekk jikontjenu kakaw jew le |

ex2106 | Preparazzjonijiet tal-ikel mhux speċifikati jew inkluzi x' imkien ieħor li ma jaqawx taħt il-Kodiċi cns 21061020 u 21069092 u li mhmiex ġuleppi saporiti jew ta' zokkor kulurit |

220290912202909522029099 | Xorb mhux alkaħoliku, li ma jinkludux sugi tal-frott jew tal-ħxejjex tal-Kodiċi cn 2009, li jikontjenu l-prodotti tal-Kodiċi CN 0401 sa 0404 jew grassi ottenuti minn prodotti tal-Kodiċi CN 0401 sa 0404 |

29054300 | Mannitol |

290544 | D-Glucitol (sorbitol) |

ex350510 | Dextrins u lamti oħra modifikati, bl-eskluzjoni ta' lamti tal-Kodiċi CN 35051050 li huma esterified u etherified |

350520 | Kollol ibbażati fuq lamti jew fuq dextrins jew lamti oħra modifikati |

380910 | Aġenti tal-finishing, dye carriers sabiex jaċċeleraw il-kulur jew tiswija ta' dyestuffs u prodotti w preparazzjonijiet oħra (per eżempju, dressings u mordants), ta' tip uzat fit-tessili, karta, ġilda jew industriji simili, mhux speċifikati jew inkluzi x' imkien ieħor |

382360 | Sorbitol ieħor li mhux dak taħt Kodiċi CN 290544 |

--------------------------------------------------

ANNESS 2

PRODOTTI MSEMMIJA FL-ARTIKLU 7 (2)

KODIĊI CN | Deskrizzjoni |

| |

1902 | Għaġin u kusksu: |

| A | ta' qamħ durum |

| B | oħra |

190510 | Ħobż mqarqaċ |

19052090 | Ħobż tal-ġinġer u oħra simili, mhux speċjali għall-diabetiċi: |

| A | li jikontjeni aktar minn 15 % bit-toqol tat-dqiq minn ċerejali oħra minn qamħ in relazzjoni mat-total tal-kontenut tad-dqiq |

| B | oħra |

ex3000 | A | Waffles u wejfers |

| A1 | mhux mimlija, kemm jekk miksija jew le |

| Ala | li jikontjeni aktar minn 15 % bl-użin ta' dqiq minn ċerejali li mhumiex qamħ fir-relazzjoni mal-kontenut totali ta' dqiq |

| Alb | oħra |

| A2 | oħra |

| A2a | li jikontjeni mhux inqas minn 1,5 % ħalib grassi jew mhux inqas minn 2,5 % ta' protejini tal-ħalib |

| A26 | oħra |

19054010 | Rusk, li jikontjeni zokkor miżjud, għasel, materja oħra ta' ħlewwa, bajd, grass, ġobon, frott, kakaw jew affarijiet oħra simili: |

| A | li jikontjenu aktar minn 15 % bl-użin ta' dqiq minn ċerejali minbarra qamħ in relazzjoni mal-kontenut totali ta' dqiq |

| B | oħra |

1905 | |

ex3000) + 9019) | B | Affarijiet oħra tal-furnara, li jikontjenu zokkor miżjud, għasel, materja oħra ta' ħlewwa, bajd, grass, ġobon, frott, kakaw jew affarijiet oħra simili |

| B1 | li jikontjenu bajd miżjud, mhux inqas minn 2,5 % bl-użin |

| B2 | li jikontjenu frott jw lewż imnixxef miżjud |

| B2a | li jikontjenu mhux inqas minn 1,5 % grassi tal-ħalib u mhux inqas minn 2,5 % protejinital-ħalib; ara Anness V |

| B2b | oħra |

| B3 | li jikontjenu inqas minn 10 % bl-uzin ta' zokkor mizjud u li ma jikontjenux bajd mizjuda, |

--------------------------------------------------

ANNESS 3

PRODOTTI MSEMMIJA FL-ARTIKLU 8 (2)

Kodiċi CN | Deskrizzjoni |

1704 90 39/05 | Candies u lollipops |

18063200/2 | Ċikkulata |

19059090/7 | Ġalletini w wejfers |

20052090/6 | Chips w snacks |

62085100/2 | Terry bath robes |

63026000 | Xugamani |

--------------------------------------------------

Lista ta' Protokolli

protokoll 1 | fuq l-arranġamenti li japplikaw fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw mix-xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża |

protokoll 2 | fuq l-arranġamenti li japplikaw għall-importazzjoni fix-xatt tal-Punent jew il-Medda ta’ Gaża ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità |

protokoll 3 | li jikonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti oriġinanti" u metodi ta’ ko-operazzjoni amministrattiva |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 1

fuq l-arranġamenti li japplikaw fuq l-importazzjoni fil-Komunità' ta' prodotti agrikoli li joriġinaw mix-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża

Artikolu 1

1. Il-prodotti elenkati fl-Anness, li joriġinaw mix-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, jkunu amessi għall-importazzjoni fil-Komunità' skond il-kondizzjonijiet mqeda hawn taħt u fl-Anness.

2. Dazji fuq l-importazzjoni jridu jiġu jew eliminati jew ridotti bil-persentaġġ indikat għal-rigward kull prodott fil-kolonna A.

Fejn it-Tariffi Doganali Komuni jiprovdu għall-applikazzjoni ta' dazji doganali ad valorem w dazji doganali speċifiku għall-rigward ċerti prodotti, ir-rati tar-riduzzjoni mgħurija fil-kolonna A u fil-kolonna C, kif irreferut għalihom fil-paragrafu 3, tapplika biss fuq dazji doganali ad valorem.

3. Id-dazji doganali jkunu eliminati għall-rigward ta' ċerti prodotti fil-limiti tal-kwoti tat-tariffi murija kontrihom fil-kolonna B.

Id-dazji tatt-Tariffa Doganali Komuni għall-rigward il-kwantitajiet importati in eċċess tal-kwoti jridu jkunu ridotti bil-persentaġġ indikat fil-kolonna C.

4. I-kwantitajiet ta' referenza fissati għall-rigward ċerti prodotti oħra eżenti minn dazji doganalihuma murija fil-kolonna D.

Fejn l-importazzjoni ta' proditt jeċċedi l-kwantitajiet ta' referenza, il-Komunità' tista', wara li tkun irreferit għall-riview annwali ta' influssi kummerċjali li hija tkun għamlet, timponi kwota ta' tariffa Komunitarja fuq il-prodott konċernat, li l-volum tagħha tkun ekwivalenti għall-kwantita ta' referenza. F'tali kaz, għall-kwantitajiet importati in eċċess tal-kwota, trid tkun applikata d-dazju tat-tariffa doganali komuni skond il-prodott ikonċernat, jew kollha kemm hi jew f'ammont ridott, kief indikat fil-Kolonna C.

5. Għal-xi wħud tal-prodotti minbarra dawk ireferut għalihom fil-paragrafu 3 u 4, il-Komunità' tista' tifissa a kwantita' ta' referenza kif iprovdut fil-paragrafu 4 jekk, fid-dawl tar-review annwali tal-kummerċ li hija tagħmel, tistabilixxi li l-volum ta' importaazzjoni jista' jikawża diffikultajiet fuq is-suq tal-Komunità'. Jekk, sussegwentement, il-prodott huwa suġġett għall-kwota fuq tariffa taħt il-kondizzjonijiet imposti fil-paragrafu 4, it-tariffa doganali komuni tkun applikata kollha kemm hi jew ridotta, skond il-prodott konċernat, bil-persentaġġ muri fil-kolonna C għall-rigward il-kwantitajiet importati in eċċess tal-kwota.

--------------------------------------------------

ANNESS GĦALL-PROTOKOLL 1

Kodiċi CN | Deskrizzjoni | A | B | C | D |

Riduzzjoni tad-dazju doganali MFN | Quota tat-tariffa Volum | Riduzzjoni tad-dazju doganali aktar mil-quota tat-tariffa kurrenti jew possibli | Kwantitaċ tar-referenza |

% | (r) | (t) |

ex060310 | Fjuri maqtuha w flower blanzuni tal-fjuri, friski | 100 | 1500 | 0 | |

ex07020010 | Tadam, friski jew imkessħa, minn 1. 12 sa 31. 3 | 100 | | 60 % | 1000 |

ex070310 | Basal, friski jew imkessħa, minn 15. 2 sa 15. 5 | 100 | | 60 | |

ex07093000 | Aubergines, friski jew imkessħa, minn 15. 1 sa 30. 4 | 100 | | 60 % | 3000 |

ex070960 | Frott tat-tip Capsicum jew tat-tip Pimenta, friski jew imkessħa: | | | | |

07096010 | Bżar ħelu jew pimentos | 100 | | 40 % | 1000 |

07096099 | Oħra | 100 | | 80 | |

ex07099070 | Courgettes, friski jew imkessha, minn 1. 12 sa l-aħħar ta' Frar | 100 | | 60 % | 300 |

ex07099090 | Ħxejjex oħra, friski jew imkessħa Basal salvaġġ tal-ispeċi Muscari comosum, minn 15. 2 sa 15. 5 | 100 | | 60 | |

ex071080 | Ħxejjex oħra nejjin jew imsajrin permezz tal- fwaring jew qali fl-ilma, iffrizat | 100 | | | |

07108059 | Frott tat-tip Capsicum jew Pimenta, Minbarra bżarr ħelu jew pimentos | 100 | | 80 | |

07119010 | Frott tat-tip Capsicum jew Pimenta, bl-esklużjoni ta' bżarr ħelu w pimentos, ippreservati provisorjament, iżda mhux tajbin għall-konsum immedjat | 100 | | 80 | |

ex080510 | Larinġ frisk | 100 | | 60 % | 25000 |

ex080520 | Mandarini (li jinkludu tangerines u satsumas); clementini, wilkings u hybrids taċ-ċitru simili, friski | 100 | | 60 % | 500 |

ex080530 | Lumi (lumi taċ-ċitru, limonum taċ-ċitru), friski | 100 | | 40 % | 800 |

08054000 | Grapefruit u pomelos | 100 | | 80 | |

ex08071090 | Bettiħ frisk minn 1. 11 sa 31. 5 | 100 | | 50 % | 10000 |

ex08101090 | Frawli frisk minn 1. 11 sa 31. 3 | 100 | 1200 | 0 | |

ex08129020 | Larinġ, mfarrka, ippreservat provisorjament, iżda mhux tajba għall-konsum immedjat | 100 | | 80 | |

09042039 | Bżarr li mhumiex bżarr ħelwin jew pimentos, imnixxfa mhux mfarrka jew nitħuna | 100 | | 80 | |

20019020 | Frott tat-tip Capsicum mhux bżarr ħelwin jew pimentos, ipprepat jew ippreservat fil-ħall jew aċtu aċetiku | 100 | | 80 | |

20059010 | Frott tat-tip Capsicum mhux bżarr ħelwin jew pimentos, ipprepat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew aċtu aċetiku, mhux iffrizat | 100 | | 80 | |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 2

fuq l-arranġamenti li japplikaw għall-importazzjoni fix-xatt tal-Punent jew il-Medda ta' Gaża ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità‘

1. Il-prodotti elenkati fl-Anness li joriġinaw fil-Komunità‘ jkunu ammessi għall-importazzjoni fx-xatt tal-Punent jew il-Medda ta' Gaża skond kondizzjonijiet kontenuti hawnhekk u fl-Anness.

2. Dazji fuq l-importazzjoni jkunu jew eliminati jew ridotti għall-livell indikat fil-kolonna "A", fil-limitu tal-kwota fuq tariffa elenkata fil-kolonna "B", u soġġetta għall-provedimenti speċifiċi indikati fil-kolonna "C".

3. Għall-kwantitajiet importati in eċċess tal-kwoti fuq tariffi, id-dazji doganali ġenerali applikati għall-pajjiżi terżi japplikaw, soġġett għall-provedimenti speċifiċi indikati fil-kolonna "C".

4. Għall-ġobon u baqta, il-kwota fuq it-tariffa tkun miżjuda minn l-1 ta' Jannar 1997 sal-1 ta' Jannar 2000 abbażi ta' erba instalments ekwivalenti, li kull waħda tikrispondi għall-10 % ta' dan l-ammont.

--------------------------------------------------

ANNESS GĦALL-PROTOKOLL 2

Kodiċi CN | Deskrizzjoni | A | B | C |

Dazju | Quota tat-tariffa | Provedimenti Speċifiċi |

(%) | (t) | |

01029071 | Annimali bovini ħajjin li jeċċedu 300 kg għall-qatla | 0 | 300 | |

02023090 | Laħam bovin iffrizat bl-għadam(bl-eskluzjoni tal-forequarters) | 0 | 200 | |

02062290 | Fwied bovin iffrizat li huwa tajjeb għall-ikel (bl-eskluzjoni ta' dawk għall-manifattura farmaċewtika) | 0 | 100 | |

04069023 | Edam (bl-eskluzjoni ta' maħkuk jew fil-forma ta' trab u għall-iproċessar) | US $ 4/kg | 100 | Soġġett għall-Artiklu 1.4 |

04069078 | Gouda (ta' kontenut ta' grass bl-użin ta' < 40 % u kontenut tal-ilma,…) | US $ 4/kg | 100 | Soġġett għall-Artiklu 1.4 |

11010015 | Dqiq ta' qamħ u spelt komuni | 0 | 1100 | |

23099098 | Preparazzjonijiet oħra ta' tip użat fl-ikel tal-annuimali,… | 2 | 100 | |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 3

li jikonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' "prodotti oriġinanti" u metodi ta' ko-operazzjoni amministrattiva

WERREJ

TITOLU I

Artikolu 1

TITLU II

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

TITOLU III

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 13

TITOLU IV

Artilklu 14

TITLU V

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 23

Artikolu 24

Artikolu 25

Artikolu 26

Artikolu 27

Artikolu 28

Artikolu 29

TITOLU VI

Artikolu 30

Artikolu 31

Artikle 32

Artikolu 33

Artikolu 34

TITOLU VII

Artikolu 35

Artikolu 36

TITOLU VIII

Artikle 37

Artikolu 38

Artikolu 39

ANNESSI

Anness I

Anness II

Anness III

Anness IV

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Protokoll:

(a) "manifattura" tfisser kull tip ta' xogħol jew ipproċessar inkluż assemblaġġ jew operazzjonijiet speċifiċi;

(b) "materjal" tfisser kwalunkwe ingredjent, materjal krud, komponent jew parti, eċċ., użata fil-manifattura tal-prodott;

(c) "prodott" tfisser il-prodott li jkun qed jiġi manifatturat, anki jekk hija ntiża għall-użu aktar tard f'operazzjoni oħra ta' manifattura;

(d) "oġġetti" tfisser kemm materjali kif ukoll prodotti;

(e) "valur doganali" tfisser il-valur kif determinat skond il-ftehim tal-1994 dwar l-implementazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar t-Tariffi w Kummerċ(Ftehim WTO dwar valutazzjoni doganali);

(f) "prezz ex-works" tfisser il-prezz imħallas għall-prodott ex works għall-manifattura fil-Komunità' jew ix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża fl-impriża ta' min l-aħħar xogħol jew iproċessar jkun sar, sakemm il-preżż jinkludi l-valur tal-materjali kollha wżati, b' kull taxxi nterni mnaqqsa li huma, jew jistgħu jkunu, mħallsa lura meta l-prodott ottenuti huwa esportat;

(g) "valur ta' materjali" tfisser il-valur doganali ftż-żmien ta' importazzjoni tal-materjali non-oriġinanti wżati, jew, jekk dan mhux mgħaruf dan mhux mgħaruf u ma jistax jiġi aċċertat, l-ewwel prezz mgħaruf imħallas għall-materjali fil-Komunità' jew ix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża;

(h) "valur ta' materjali tal-oriġini" tfisser il-valur ta' tali materjali kif definiti f'subparagrafu (g) applikati mutatis mutandis;

(i) "valur miżjud" jittiħed bħala l-prezz ex-works mingħajr il-valur dognali ta' kull wieħed mill-prodotti nkorporati li ma joriġinawx fil-pajjiz li fiħ dawk il-prodotti kienu ottenuti;

(j) "kapitoli" u "titoli" tfisser il-kapitli u t-titoli (kodiċi b'erba' numri) użati fin-nomenklatura li tagħmel is-Sistema ta' Deskrizzjoni w Kodiċi Armonizzata tal-Komunità', msemmija f'dan il-Protokoll bħala- il-"Harmonized System" jew "HS";

(k) "klassifikat" tireferi għall-klassifikazzjoni ta' prodott jew material taħt titolu partikolari;

(l) "kunsinna" tfisser prodotti li huma jem mibgħuta simultanjament minn esportatur wieħed għal-għand riċevent wieħed jew kopert minn dokument singolu tat-trasport li jkopri it-trasport tagħhom permezz tal-vapur mill-esportatur sar-riċevent jew, fl-assenza ta' tali dokument, by invoice singolu;

(m) "territorji" jinkludi ilma teritorjali.

TITLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA' "PRODOTTI ORIĠINANTI"

Artikolu 2

Rekwiżiti Ġenerali

1. Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-fteh im, il-prodotti segwenti jkunu konsidrati bħala oriġinaw fil-Komunità':

(a) prodotti ottenuti fl-intier tagħhom fil-Komunità' li jaqa' fit-tifsira tal-Artikolu 4 ta' dan il-Protokoll;

(b) prodotti ottenuti fil-Komunità' li tinkorpora fiha materjali li ma ġewx ottenuti fl-inter tagħhom hemmhekk, sakemm dawk il-materjali jkun sar xogħol jew iproċessar suffiċjenti fil-Komunità' li jaqa fit-tifsira tal-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll.

2. Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, il-prodotti segwenti jkunu konsidrati bħala oriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-madda ta' Gaża:

(a) prodotti ottenuti fl-intier tagħhom fix-xatt tal-Punent u l-madda ta' Gaża li jaqa' fit-tifsira tal-Artikolu 4 ta' dan il-Protokoll;

(b) prodotti ottenuti fix-xatt tal-Punent u l-madda ta' Gaża li tinkorpora fiha materjali li ma ġewx ottenuti fl-inter tagħhom hemmhekk, sakemm dawk il-materjali jkun sar xogħol jew iproċessar suffiċjenti fix-xatt tal-Punent u l-madda ta' Gaża li jaqa fit-tifsira tal-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 3

Kumulazzjoni bilaterali tal-oriġini

1. Materjali li joriġinaw fil-Komunità' jkunu konsidrati bħala materjali li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża meta inkorporata f'prodott ottenuti hemm. Ma jkunx neċessarju li tali materjali jkun sar fuqhom xogħol u iproċessar suffiċjenti, sakemm jkun sar fuqhom xogħol u iproċessar suffiċjenti aktar minn dak imsemmi fl-Artikle 6 (1) ta' dan il-Protokoll.

2. Materjali li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jkunu konsidrati bħala materjali li joriġinaw fil-Komunità' meta inkorporati f'prodott ottenuti hemm. Ma jkunx neċessarju li tali materjali jkun sar fuqhom xogħol u iproċessar suffiċjenti, sakemm jkun sar fuqhom xogħol u iproċessar suffiċjenti aktar minn dak imsemmi fl-Artikle 6 (1) ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Prodotti ottenuti fl-intier

1. Is-segwenti jkunu konsidrati bħala ottenuti fl-intier tagħhom fil-Komunità' jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża:

(a) prodotti minerali estratti mill-ħamrija tagħhom jew minn qieħ il-baħar tagħhom;

(b) prodotti tal-ħaxix maħsuda hemmhekk;

(c) annimali ħajjin imweldin w mkabbra hemmhekk;

(d) prodotti minn annimali ħajjin mkabbra hemmhekk;

(e) prodotti ottenuti permezz tal-kaċċa jew sajd li jsir hemmhekk;

(f) prodotti tas-sajd fil-baħar u prodotti oħra meħuda mill-baħar il-barra mil-baħar territorjali tal-Komunità' jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża mill-bċejjeċ tal-baħar tagħhom;

(g) prodotti mgħamula fuq il-vapuri tagħhom li huma fabbriki esklussivament minn prodotti msemmija fis-subparagrafu (f);

(h) oġġetti wżati miġbura hemm li huma tajbin biss għall-irkupru ta' materjali mhux maħduma, inklużi tajers użati tajbin biss għall-retreading jew għall-użu bħala fdal;

(i) fdal u scrap li jiriżulta minn operazzjonijiet ta' manifattura li jsehhu hemmhekk;

(j) prodotti estratti minn ħamrija marina jew subsoil il-barra mill-baħar territorjali sakemm għandhom is-drittijiet esklussivi sabiex jaħdmu l-ħamrija jew is-subsoil;

(k) oġġetti prodotti hemmhekk esklusivament mill-prodotti speċifikati fis-subparagrafi (a) sa (j).

2. It-terminu "il-bċejjeċ tagħhom tal-baħar" u "il-vapuri tagħhom li huma fabriki" f'paragrafu 1 (f) u (g) japplikaw biss għall-bċejjeċ tal-baħar u vapuri li huma fabriki:

(a) li huma reġistrati jew rekordjati fi Stat Membru tal-EC jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża;

(b) li jbaħħru taħt il-bandiera ta' Stat Membru tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża;

(c) li huma propjeta' sa ammont ta' għall-inqas 50 % minn ċittadini ta' stati membri tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, jew minn kumpanija li l-head office huwa f'wieħed minn dawn l-istati, li l-manager jew managers, President taal-Board tad-Diretturi jew is-Supervisory Board, u l-maġġoranza tal-membri ta' tali boardijiet huma ċittadini ta' stati membri tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża w li minnhom, wkoll, fil-każ ta' soċjetajiet kummerċjali jew kumpaniji limitati, għall-inqas nofs il-kapital huwa propjeta' ta' dawk l-Istati jew ta' entitajiet pubbliċi jew ċittadini tal-imsemmija Stati;

(d) li l-kaptan u l-uffiċjali huma ċittadini ta' stat membru tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża; u

(e) of which at least 75 % of the crew are nationals of EC Member States or of the West Bank and Gaza Strip.(e) li għall-inqas 75 % tal-ekwipaġġ huma ċittadini ta' stat membru tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

Artikolu 5

Prodotti maħduma jew ipproċessati suffiċjentement

1. Għall-fini tal-Artikolu 2, prodotti li mhumiex ottenuti fl-intier tagħhom huma konsidrati li huma maħduma jew ipproċessati suffiċjentement meta l-kondizzjonijiet mposti fil-lista fl-Anness II huma eżegwiti.

Il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq jindikaw, għall-prodotti kollha koperti minn dan il-ftehim, il-ħidma jew ipproċessar li jrid isir fuq materjali wżati mhux oriġinanti w japplikaw biss għal-rigward tali materjali. Għalhekk, jekk prodott, li ottjena status tal-origini billi wettaq il-kondizzjonijiet imposti fil-lista hija wżata fil-manifattura ta' prodott ieħor, il-kondizzjonijiet applikabbli għall-prodott li fiħ huwa nkorporat ma japplikawx għaliha, u l-ebda konsierazzjoni ma tkun meħuda tal-materjali non-oriġinanti li setgħu ntużaw fil-manifattura tagħha.

2. Nonostante l-paragrafu 1, materjali non-oriġinanti li, skond il-kondizzjonijiet mqeda fil-lista, mgħandhomx jintużaw fil-manifattura ta' prodott xorta jistaw jintużaw, sakemm:

(a) il-valur totali tagħhom ma jeċediex 10 % tal-preżż ex-works tal-prodott;

(b) kwalunkwe waħda mill-persentaġġi mgħotija fil-lista għall-valur massimu tal-materjali non-oriġinanti mhumiex eċċeduti bl-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu.

Dan il-paragrafu ma japplikax għall-prodottili jaqaw fil-kapitlu 50 sa 63 tas-sistema Armoniżżata.

3. Paragrafi 1 u 2 japplikaw ħlief kif ipprovdut fl-Artikolu 6.

Artikolu 6

Operazzjonijiet ta' xogħol jew iproċessar insuffiċjenti

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, l-operazzjonijiet segwenti jkunu kunsidrati bħala xogħol jew iproċessar insuffiċjenti sabiex jikonferixxu l-istatus ta' prodotti oriġinanti, kemm jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5 huma sodisfatti:

(a) operazzjonijiet li jiżguraw il-preżervazzjoni ta' prodotti f'kondizzjoni tajba waqt it-trasport u l-ħżin (ventilażżjoni, tixrid, tnixxif, tkessiħ, tpoġġija fil-melħ, diossidu tal-kubrit jew soluzzjonijiet oħra akwijiżi, tneħħija ta' partijiet bil-ħsara, u operazzjonijiet simili);

(b) Operazzjonijiet sempliċi li jikonsistu fit-tneħħija ta' trab, sifi jew għarbiel, isortjar, iklassifikar, imeċċjar (inklużi l-għamla ta' settijiet ta' artikli), taħsil, tiżbieħ, qtuħ f'biċċiet;

(c) (i) tibdil ta' ippakjar u tkissir f'biċċiet u assemblaġġ ta' pakki;

(ii) tpoġġija sempliċi fi flixken, flakuni, basktijiet, senduq, kaxxi, twaħħil fuq kartolini jew boards, eċċ., u operażżjonijiet oħra kollha ta' ipakkjar sempliċi;

(d) twaħħil ta' marki, tabelli w sinjali oħra li jgħamlu distinzjoni fuq prodotti fuq l-ipakkjar tagħhom;

(e) taħlit sempliċi ta' prodotti, kemm jekk huma ta' tipi differenti jew le, fejn komponenti wieħed jew aktar tat-taħlit ma jisodisfawx il-kondizzjonijiet mpoġġija f'dan il-Protokoll sabiex iħalluhom ikunu konsiderati bħala joriġinaw fil-Komunità' jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża;

(f) assemblaġġ sempliċi ta' partijiet li jikostitwixxu prodott komplut;

(g) taħlita ta' zewġ operazzjonijiet jew aktar speċifikati fis-subparagrafi (a) sa (f);

(h) qtil ta' annimali.

2. L-operazzjonijiet kollha li jseħħu jew fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża fuq prodott speċifiku jkun konsidrati flimkien meta jkun qed jiġi dterminat jekk ix-xogħol jew ipproċessar li jkun sar minn dak il-prodott għandu jiġi meqjus bħala mhux suffiċjenti fit-tifsira tal-paragrafu 1.

Artikolu 7

Unita` ta' Kwalifika

1. L-unita` ta' kwalifikazzjoni għall-applikazzjoni tal-provedimenti ta' dan il-Protokoll jkun il-prodott partikolari li huwa kunsidrat bħala l-unita bażiċi meta l-klassifikazzjoni li tiddetermina bl-użu tan-nomenklatura tas-sistema armoniżżata.

Għalhekk, isegwi li:

(a) meta prodott kompost minn grupp jew assemblaġġ ta' oġġetti huwa klassifikat taħt it-termini tas-sistema Armoniżżata f'titolu wieħed, l-intier jikostitwixxi l-unita ta' klassifikazzjoni;

(b) meta kunsinna tikonsisti f'numru ta' prodotti identiċi klassifikati taħt l-istess titolu tas-sistema Armoniżżata, kull prodott jrid jittiħed individwalment meta jiġu applikati il-provedimenti ta' dan il-Protokoll.

2. Fejn, taħt ir-regola Ġenerali 5 tas-sistema Armoniżżata, ippakjar huwa nkluż mal-prodott għall-finijiet ta' klassifikazzjoni, hija tkun inkluza għall-finijiet li jkunu determinati l-oriġini.

Artikolu 8

Aċċessorji, spare parts u għaodda

Aċċessorji, spare parts u għodda dispaċċjati b' biċċa tagħmir, magna, apparat jew vejikolu, li huma parti mit-tagħmir normali w inklużi fil-preżż tagħha jew li mhumiex invoiced separatament, ikunu meqjusa bħala parti mill-biċċa tat-tagħmir, magna, apparat jew vejikolu in kwestjoni.

Artikolu 9

Settijiet

Settijiet, kif definiti fir-regola ġenerali 3 tas-sistema armoniżżata, tkun meqjusa bħala toriġina meta l-prodotti komponenti kollha huma oriġinanti. Madanakollu, meta sett huwa kompost minn prodotti oriġinati jew non-oriġinati, is-sett bħala ħaġa sħiħa tkun meqjusa bħala oriġinati, sakemm il-valur tal-prodotti non-oriġinati ma jeċċediex 15 % tal-prezz ex-works tas-sett.

Artikolu 10

Elementi newtrali

Sabiex tidetermina jekk prodott joriġina, ma jkunx neċessarju li jiġi determinat l-oriġini tas-segwenti li jista' jintuża fil-manifattura tagħha:

(a) enerġija w karburant;

(b) impjant u tagħmir;

(c) magni w għodda;

(d) oġġetti li ma jidħlux u mhux intiżi li jidħlu fil-komposizzjoni finali tal-prodott.

TITOLU III

ĦTIĠIJIET TERRITORJALI

Artikolu 11

Prinċipju tat-territorjalita

1. Il-kondizzjonijiet imposti fit-Titolu II li jikonċerna l-akwisizzjoni tal-istatus oriġinati jrid ikun mwettaq mingħajr interruzzjoni fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta'Gaża.

2. Jekk l-oġġetti oriġinanti esportati mill-Komunità` jew mix-xatt tal-Punent jew il-medda ta'Gaża għall-pajjiż ieħor huma ritornati, huma jridu jiġu kunsidrati bħala mhux oriġinanti, sakemm jisat' jiġi muri għas-sudifazzjon tal-awtoritajiet doganali li:

(a) l-oġġetti ritornati huma l-istess oġġetti bħall-dawk esportati; w

(b) ma tkun saret l-ebda operazzjoni fuhom ħlief dik neċessarja sabiex tippreżervhom f'kondizzjoni tajba waqt f'dak il-pajjiż jew waqt l-esportazzjoni.

Artikolu 12

Trasport dirett

1. It-trattament preferenzali iprovduti taħt il-ftehim japplika biss għall-prodotti, li jisodisfaw il-ħtiġijiet ta' dan il-Protokoll, li huma trasportati direttament bejn il-Komunità` w ix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża. Pero, prodotti li jikostitwixxu kunsinna waħda jistgħu jkunu trasportati minn territorji oħra bi, jekk ikun hemm il-lok, trasbord jew ħżin temporanju f'tali territorji, sakemm huma jibqaw taħt sorveljanża doganali fil-pajjiż ta' transitu jew ħżin u ma jkunux sottoposti għall-operażżjonijiet li mhix unloading, reloading jew kwalunkwe operazzjoni disinnjata sabiex tippriżervhom f'kondizzjoni tajba.

Prodotti oriġinanti tista' tkun trasportata permezz ta' pipeline minn naħa għall-oħra ta' teritorju li mhux dak tal-Komunità jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża.

2. Evidenża li l-kondizzjonijiet impoġġija fil-paragrafu 1 jkunu ġew osservati jkun supplit lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li jikun qed jimporta bil-produzzjoni ta':

(a) dokument singolu ta' trasport li jkopri l-passaġ mill-pajjiż li jkun qed jesporta minn ġo l-pajjiż tat-transitu; jew

(b) ċertifikat rilaxxjat minn awtoritajiet doganali tal-pajjiż tat-transitu:

(i) għotja ta' deskriżżjoni tal-prodotti;

(ii) Sottomissjoni tad-dati ta' unloading u reloading ta' prodotti w, fejn applikabbli, l-ismijiet tal-vapuri, jew l-ismijiet l-oħra ta' meżżi ta' trasport użati; u

(iii) ċertifikazzjoni tal-kondizzjonijiet li taħtha l-prodotti baqaw fil-pajjiż ta' transitu; jew

(c) fl-assenżi ta' dawn, kwalunkwe dokumenti li jgħatu prova.

Artikolu 3

Esibizzjonijet

1. Prodotti li joriġinaw, mibgħuta għall-esibizzjoni f'pajjiż ieħor u mibjua wara l-esibizzjoni għall-importazzjoni fil-Komunità` jew ix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża jibenefikaw fuq l-importazzjoni minn provedimenti tal-ftehim sakemm huwa muri għas-sudisfazzjon tal-awtoritajiet doganali li:

(a) esportatur ikunsinna dawn il-prodotti mill-Komunità` jew mix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża għall-pajjiż li fiħ tkun qed issir l-esibizzjoni w fejn huma jkunu ġew eżebiti hemmhekk;

(b) il-prodotti jkunu nbijaw jew itratti f'mod ieħor mill-esportatur lill-persuna fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża;

(c) il-prodotti jkunu konsenjati waqt esbizzjoni jew immedjatament ware fl-istat li fiħ kienu mibgħuta għall-esibizzjoni; u

(d) minn mindu l-prodotti kienu konsenjati għall-esibizzjoni, l-prodotti ma kienux użati għall-użu ieħor minn dak tad-demostrazzjoni għall-esibizzjoni.

2. Evidenża tal-oriħini jridu jkunu rilaxxjati jew mgħamula skond il-provedimenti tat-Titolu V u sottomess lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li jkun qed jgħamel l-importażżjoni fil-manjera normali. L-isem u l-indiriżż tal-esibizzjoni jridu jkunu indikati fuqa. Fejn meħtieġ, evidenża dokumentarja addizzjonali tal-kondizzjonijiet li taħta huma kienu esebiti jistgħu jkunu meħtieġa.

3. Paragrafu 1 japplika għall-kwalunkwe eżibizzjoni kummerċjali, industrijali, agrikola jew tas-snajja, fira jew wirja pubblika simili li mhix organiżżata għall-finijiet privati fi ħwienet jew postijiet kummerċjali bil-għan li jinbigħu prodotti, barranin u li waqthom il-prodotti jibqaw taħt kontroll doganali.

TITOLU IV

DRAWBACK JEW EŻENZJONI

Artikolu 14

Projbizzjoni ta' drawback ta', jew or eżenzjoni minn, dażji doganali

1. Materjali mhux oriġinanti wżati fil-manifattura ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża li għalihom evidenża tal-oriġini hija rilaxxjata jew mgħamula skond il-provedimenti tat-Titolu V ma jkunux soġġetti fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża għall-drawback ta', jew eżenzjoni minn, dazji doganali ta' kull tip.

2. Il-projbizzjoni tal-paragrafu 1 japplikaw għall-kull arranġament għal-refund, remissjoni jew li ma jsirx ħlas, parzjali jew komplut, ta' dazji dogali w miżati li jkollhom effett ekwivalenti, applikabbli fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża fuq materjali wżati fil-manifattura, fejn japplika tali refund, remissjoni, li ma jsirx ħlas, expressament jew bħala effett, meta prodotti ottenuti mill-imsemija materjali huma esportati w mhux huma miżmuma għall-użu domestiku hemmhekk.

3. L-esportatur ta' prodotti koperti minn evidenża tal-oriġini jkun ipreparat li jisottometti fi kwalunkwe ħin, fuq rikjesta mill-awtoritajiet doganali, d-dokumenti kollha rilevanti sabiex jevidenzaw li l-ebda drawback ma kien ottenut għall-materjali non-oriġinanti wżati fil-manifattura tal-prodotti konċernati w li d-dażji doganali jew miżati għandhom effett ekwivalenti applikabbli għall-tali materjali ġew atwalment imħallsa.

4. Il-provedimenti tal-paragrafi 1 sa 3 japplikaw ukoll għall-ippakkjar fit-tifsira tal-Artikolu 7 (2), aċċessorji, spare parts u għodda fit-tifsira tal-Artikolu 8 u prodotti f'sett fit-tifsira tal-Artikolu 9 meta tali oġġetti mhumiex oriġinanti.

5. Il-provedimenti tal-paragrafi 1 sa 4 japplikaw biss għall-materjali li mhumiex ta' tip li japplika għalihom il-ftehim. Madanakollu, dawn ma jwaqqfux l-applikazzoni ta' sistema ta' refund fuq l-esportazzjoni għall-prodotti agrikoli, applikabbli fuq l-esportazzjoni skond il-provedimenti ta' dan il-ftehim.

6. Il-provedimenti ta' dan l-Artikolu japplikaw mill-1 ta' Jannar 2000 u jistgħu jkun soġġett għall-reviżjoni bi ftehim komuni.

TITOLU V

EVIDENZA TAL-ORIĠINI

Artikolu 15

Ħtiġijiet Generali

1. Products originating in the Community shall, on importation into the West Bank and Gaza Strip and products originating in the West Bank and Gaza Strip shall, on importation into the Community benefit from this Agreement upon submission of either:Prodotti li joriġinaw fil-Komunità` jridu, fuq l-importazzjoni fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża w prodotti li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jridu, fuq l-importazzjoni fil-Komunità jibenefikaw minnn dan il-ftehim fuq is-sottomissjoni ta' jew:

(a) ċertifikat ta' moviment EUR.1, li kampjun tiegħu jidher fl-Anness III; jew

(b) fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 20 (1), dikjarazzjoni, li t-test tiegħu jidher fl-Anness IV, mgħoti mill-esportatur jew invoice, delivery note jew dokument kummerċjali ieħor li jideskrivi l-prodotti konċernati f'detall suffiċjenti biżżejjed sabiex jgħamel l-identifikazzjoni possibbli (minn hawn il-quddiem imsemmi bħala "invoice declaration").

2. Nonostante paragrafu 1, prodotti oriġinanti fit-tifsira ta' dan il-Protokoll jrid, fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 25, jibenefikaw minn dan il-ftehim mingħajr il-ħtieġa li jkun neċessarju li jkunu sottomessi kwalunkwe dokumenti msemmija hawn fuq.

Artikolu 16

Proċeduri għar-rilaxx ta' ċertifikat ta' moviment EUR.1

1. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 jkun rilaxxjat mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li jkun qed jesporta fuq applikazzjoni li tkun saret bil-miktub mill-esportatur jew, taħt ir-responabilitajiet tal-esportatur, mir-rappreżentant awtoriżżat.

2. Għal-dan il-għan, l-esportatur jew ir-rappreżentat awtoriżżat tiegħu jrid jimla kemm iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 u l-formola tal-applikazzjoni, kampjuni tagħha jidru fl-Anness III. Dawn il-formoli jkunu kompletati f'wieħed mill-lingwi li fiħ il-ftehim huwa miktub u skond il-provedimenti tal-liġI lokali tal-pajjiż tal-esportazzjoni. Jekk huma miktuba bl-id, huma jridu jkunu kompletati bl-inka f'ittri kapitali. Id-deskrizzjoni tal-prodotti jridu jingħataw fil-kaxxa roċervata għall-dan il-għan minghajr ma jitħallew linji vojta. Fejn il-kaxxa mhix mimlija kompletament, linja oriżontali trid tiġi mmarkata taħt l-aħħar linja tad-deskrizzjoni, l-ispażju vojt għandu jinqata b' linja.

3. L-esportatur li japplika għall-ċertifikat ta' moviment EUR.1 jrid ikun ippreparat li jissottometti fi kwalunkwe mument, fuq rikjesta tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni fejn iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 huwa rilaxxjat, id-dokumenti kollha rilevanti li jevidenzaw l-istatus tal-oriġini tal-prodotti kon ċernati kif ukoll l-osservanża ta' obbligi oħra ta' dan il-Protokoll.

4. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 jkun rilaxxjat mill-awtoritajiet doganali ta' stat membru tal-EC jew tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jekk il-prodotti konċernati jistgħu jkunu konsidrati bħala prodotti oriġinanti mil-Komunità`, ix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jew f'wieħed mill-pajjiżi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4 w jissodisfaw l-obbligazzjonijiet l-oħra ta' dan il-Protokoll.

5. L-awtoritajiet doganali ta' rilaxx jridu jieħdu kwalunkwe passi neċessarji sabiex jiverifikaw l-istatus ta' oriġini tal-prodotti w l-osservanza tal-obbligi l-oħra ta' dan il-Protokoll. Għal-dan il-għan, huma jkollhom id-dritt li isaqsu għall-kwalunkwe evidenza w li jgħamlu kwalunkwe spezzjonijiet tal-accounts tal-esportatur jew kwalunkwe verifka oħra kunsidrata neċessarja. L-awtoritajiet doganali ta' rilaxx tridu tiżgura wkoll li l-formoli msemmija fil-paragrafu 2 huma debitatent kompletati Partikolarment, huma jridu jiverifikaw jekk l-ispazji riżervati għad-deskrizzjoni tal-prodotti ġew kompletati f'tali manjira li teskludi kwalunkwe possibilta` ta' żidiet frawdolenti.

6. Id-data ta' rilaxx taċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 irid ikun indikat fil-kaxxa 11 taċ-ċertifikat.

7. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 irid ikun rilaxxjat mill-awtoritajiet doganali w disponibbli għall-esportatur malli l-esportazzjoni attwali tkun saret jew żgurata.

Artikolu 17

Ċertifikat ta' moviment EUR.1 rilaxxjati retrospettivment

1. Nonostante dan l-Artikolu 16 (7), ċertifikat ta' moviment EUR.1 tista' eċċezzjonalment tkun rilaxxjata wara l-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom jirreferi jekk:

(a) ma kienx rilaxxjat fil-mument ta' l-esportazzjoni minħabba żbalji jew ommissjonijiet involontarji jew ċirkostanzi speċjali: jew

(b) jekk huwa demostrat għas-sudisfazzjon tal-awtoritajiet doganali li ċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 kien rilaxxjat iżda ma kienx aċċettat fuq l-importazzjoni għall-raġunijiet tekniċi.

2. Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, l-esportatur jrid jindika fl-applikazzjoni tiegħu il-post u d-data tal-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 jirelata, u jgħid ir-raġunijiet għar-rikjesta tiegħu.

3. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirilaxxjaw ċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 retrospettivament biss wara li jkun ġie verifikat l-informazzjoni supplit fl-applikazzjoni tal-esportatur jaqbel ma dak li jkun hemm fil fajl korrispondenti.

4. Ċertifikati ta' moviment EUR.1 rilaxxjati retrospettivament jrid ikollhom miktub fuqhom waħda mis-segwenti frażijiet:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

+++++ TIFF +++++

.

5. Il-frażijiet li jridu jinkitbu li tirreferi għalihom il-paragrafu 4 jridu jidaħħliu fil-kaxxa tar-"Rimarki" taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1.

Artikolu 18

Għotja ta' ċertifikat ta' moviment EUR.1 duplikat

1. Fil-każ ta' serq, telf jew distrzzjoni ta' ċertifikat ta' moviment EUR.1, l-esportatur jista' japplika lill-awtoritajiet doganali li r-rilaxxjawha għal-duplikat mgħamula abbażi tad-dokumenti tal-esportazzjoni li jkollhom fil-pusess tagħhom.

2. I-duplikat rilaxxjat f'dan il-mod jridu jkollhom miktub fihom wieħed mis-segwenti frażijiet:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

+++++ TIFF +++++

.

3. Il-frażijiet li jridu jinkitbu li tirreferi għalihom il-paragrafu 2 jridu jidaħħliu fil-kaxxa tar-"Rimarki" taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1.

4. Id-duplijat, li jrid ikollha fiha d-data tar-rilaxx tal-oriġinal taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1, tidħol fi-seħħ minn dik id-data.

Artikolu 19

Għotja ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1 abbazi tal-evidenża tal-oriġini rilaxxjata jew mgħamula qabel.

Meta prodotti oriġinanti huma impoġġija taħt il-kontroll ta' uffiċċju doganali fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża, jkun possibli l-evidenża originali tal-oriġin tiġi sostitwita minn wieħed jew aktar ċertifikati tal-moviment EUR.1 għall-fini li jintbatu dawn il-prodotti kolha jew xi wħud minnhom x'imkien ieħor fil-Komunità` jew fi-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża. Iċ-ċertifikat(i) ta' sostitużżjoni tal-moviment EUR.1 jkunu rilaxxjati mill-uffiċju doganali li tpoġġew taħt il-kontroll tagħha.

Artikolu 20

Kondizzjonijiet sabiex issir invoice declaration

1. Invoice declaration kif imsemmija fl-Artikolu 15 (1) (b) tista' ssir:

(a) minn esportatur approvat li jaqa fit-tifsira tal-Artikolu 21, jew

(b) minn esportatur għall-kwalunkwe kunsinna li tikonsisti f'pakk wieħed jew aktar li jikontjeni prodotti oriġinanti li l-valur totali tagħhom ma jeċċediex ECU 6000.

2. Invoice declaration tista' issir jekk il-prodotti konċernati jistgħu jkunu konsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità`, fi-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża jew f'waħda mill-pajiżi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4 u jisodisfaw l-obbligi l-oħra mposti minn dan il-Protokoll.

3. L-esportatur li jkun qed jgħamel invoice declaration jrid ikun ippreparat li jissottomettu fi kwalunkwe ħin, fuq rikjesta tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni, id-dokumenti kollha meħtieġa li jevidenzaw l-istatus tal-oriġini tal-prodotti konċernati kif ukoll l-osservanża tal-obbligi l-oħra mposti minn dan il-Protokoll.

4. Invoice declaration trid issir mill-esportatur permeżż tat-typing, ittimbrar jew stampar fuq l-invoice, id-delivery note jew dokument kumerċjali ieħor, id-dikjarazzjoni, it-test tiegħu jidher fl-Anness IV, bl-użu ta' wieħed mill-verżjonijiet lingwistiċi mqeda fl-Anness u skond il-provedimenti tal-liġI lokali tal-pajjiż tal-esportazzjoni. Jekk id-dikjarazzjoni hija miktuba bl-id, trid tinkiteb bl-inka w b' ittri kbar.

5. Invoice declarations jrid ikollhom fuqhom il-firma oriġinali tal-esportatur f'manuskritt. Pero‘, esportatur approvat skond it-tifsira tal-Artikolu 21 ma jkunx meħtieġ li jiffirma tali dikjarazzjonijiet jekk huwa jgħati lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportażżjoni rabta bil-miktub li huwa jaċċetta r-reponsabilta' kollha għall-kull invoice declaration li tidentifikaħ bħal-likieku kienet ġiet iffirmata fil-forma tal-manuskritt minnu.

6. Invoice declaration tista' ssir minn esportatur meta l-prodotti li għaliha tirreferi huma esportati,jew wara l-esportazzjoni bil-kondizzjoni li tkun ġiet ippreżentata fil-pajjiż tal-importazzjoni mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li għaliha tirreferi.

Artikolu 21

Esportatur Approvat

1. L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni tista' tawtoriżża kwalunkwe esportatur li jgħamel kunsinni frekwenti bil-baħar ta' prodotti taħt dan il-ftehim sabiex jgħamel invoice declarations irrispettivament mill-valur tal-prodott konċernat. Esportatur li jkun qed iffittex tali awtoriżazzjoni jrid joffri għas-sudisfazzjon tal-awtoritajiet doganali l-garanziji neċessarji sabiex jiverifika l-istatus tal-oriġini tal-prodotti kif ukoll il-qadi tal-obbligi l-oħra ta' dan il-protokoll.

2. L-awtoritajiet doganali jistgħu jikonċedu status ta' esportatur approvat soġġett għall-kwalunkwe kondizzjonijiet li huma jistgħu jqisu neċessarji.

3. L-awtoritajiet doganali jridu jikonċedu lill-esportatur approvat numru tal-awtoriżazzjoni doganali li tidher fuq l-invoice declaration.

4. L-awtoritajiet doganali jridu jimonitoraw l-użu tal-awtoriżazzjoni mill-esportatur approvat.

5. L-awtoritajiet doganali jistaw jirevokaw l-awtoriżazzjoni fi kwalunkwe mument. Huma jridu jgħamlu hekk fejn l-esportatur approvat ma joffrix aktar il-garanziji msemmija fil-paragrafu 1, ma jisodisfawx il-kondizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 jew altrimenti jgħamel użu skorrett tal-awtoriżazzjoni.

Artikolu 22

Validita` tal-evidenza tal-oriġini

1. Evidenza tal-oriġini tkun valida għall-erba xhur mid-data tal-ħruġ fil-pajjiż tal-esportazzjoni, u trid tkun sottomessa fl-istess perjodu lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni.

2. Evidenzi tal-oriġini li huma sottomessi lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni wara id-data finali għall-preżentazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 tista' tkun aċċettata għall-fini li jkun aplikat trattament preferenzali, fejn in-nuqqas ta' sottomissjoni ta' dawn id-dokumenti sad-data finali imposta hija dovuta għall-ċirkostanzi eċċezzjonali.

3. F'każijiet oħra ta' preżentazzjoni li ssir tard, l-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni tista' taċċetta l-evidenżi tal-oriġini fejn il-prodotti jkunu ġew sottomessi qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 23

Sottomissjoni ta' evidenza tal-oriġini

Evidenza tal-oriġini tkun sottomessa lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni skond il-proċeduri applikabbli f'dak il-pajjiż. L-awtoritajiet imsemmija jistgħu jeħtieġu traduzzjoni tal-evidenza tal-oriġini w jistgħu jeħtieġu wkoll li d-dikjarazzjoni tal-importazzjoni tkun akkompanjata minn dikjarazzjoni mill-importatur li tgħid li l-prodotti jilħqu l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-implementazzjoni tal-ftehim.

Artikolu 24

Importazzjoni bin-nifs

Fejn, fuq rikjesta tal-importatur u abbażi tal-kondizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni, prodotti żarmati jew mhux assemblati li jaqaw fit-tifsira tar-Regola Ġenerali 2 (a) tas-Sistema armoniżżata li taqa taħt il-kappa ta' Sezjonijiet XVI u XVII tat-titoli Nri 7308 u 9406 tas-sistema armoniżżata huma mportata bin-nifs, trid tiġi sottomessa evidenza singola tal-oriġini għall-tali prodotti lill-awtoritajiet doganali fuq l-importazzjoni ta' l-ewwel ħlas.

Artikolu 25

Eżenzjonijiet mill-evidenza tal-oriġini

1. Prodotti mibgħewta bħala pakki zgħar minn persuni privati lill-persuni privati jew li jifurmaw parti minn valiġa personali ta' vjaġġaturi jkunu amessi bħala prodotti oriġinanti mingħajr il-ħtieġa ta' sottomissjoni tal-evidenza tal-oriġin, sakemm dawk il-prodotti mhumiex importati għall-kummerċ u ġew dikjarati bħala jilħqu il-ħtiġijiet ta' dan il-Protokoll u fejn mhemmx dubju għall-verita` ta' tali dikjarazzjoni. Fil-każ ta' prodotti mibgħuta bil-posta, din id-dikjarazzjoni tista' ssir fuq I-dikjarazzjoni doganali C2/CP3 jew fuq folja tal-karta annessa ma dak id-dokument.

2. Importazzjonijiet li huma okkażjonali w li jikonsistu solament fi prodotti għall-użu personali tar-riċeventi jew vjaġġaturi jew il-familji tagħhom ma jkunux konsidrati bħala importazzjonijiet tal-kummerċ jekk huwa ċar minn natura w l-kwantita` tal-prodotti li l-ebda użu kummerċjali mhuwa intenzjonat.

3. Barra minn dan, il-valur totali ta' dawn il-prodotti ma jistgħax jeċċedi ECU 500 fil-każ ta' pakki żgħar jew ECU 1200 fil-każ ta' prodotti li jifurmaw parti mill-valiġa personali ta' vjaġġaturi.

Artikolu 26

Dokumenti li jevidenżjaw

Id-dokumenti msemmija fl-Artikli 16 (3) u 20 (3), użati bil-għan li jevidenzaw li prodotti koperti minn ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1 jew invoice declaration jistgħu jkunu konsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità`, jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża w jisodisfaw l-obbligi l-oħra ta' dan il-Protokoll, jistgħu jikonsistu inter alia mis-segwenti:

(a) evidenża diretta tal-proċessi li jgħamel l-esportatur jew minn jisuplixxi sabiex jottjeni l-oġġetti konċernati, kontenuti per eżempju fl-accounts bookkeeping intern tiegħu;

(b) dokumenti li jevidenzaw l-istatus tal-oriġini tal-materjali wżati, maħruġa jew mgħamula fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża fejn dawn id-dokumenti huma wżati skond il-liġi lokali;

(c) dokumenti li jevidenzaw ix-xogħol u ipproċessar tal-materjali fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża maħruġa jew mgħamula fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża, fejn dawn id-dokumenti huma wżati skond il-liġi lokali;

(d) ċertifikati ta' moviment EUR.1 jew invoice declarations li jevidenzaw l-istatus tal-oriġini tal-materjali wżati, maħruġa jew mgħamula fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża skond dan il-Protokoll.

Artikolu 27

Preżervazzjoni ta' evidenża tal-oriġini w dokumenti ta' support

1. L-esportatur li jkun qed japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 jrid iżomm għall-inqas għall-inqas għall-perjodu ta' tlett snin id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 16 (3).

2. L-esportatur li jkun qed jgħamel invoice declaration jrid iżomm għall-inqas għall-inqas għall-perjodu ta' tlett snin kopja tal-invoice declaration kif ukoll id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 20 (3).

3. L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni li tkun qed toħroġ iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jridu jżommu għall-inqas għall-perjodu ta' tlett snin il-formola tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 16 (2).

4. L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jridu jżommu għall-inqas għall-perjodu ta' tlett snin iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 u l-invoice declarations sottomessi lilhom.

Artikolu 28

Diskrepanzi w żbalji formali

1. L-iskoperta ta' diskrepanzi zgħar bejn id-dikjarazzjonijiet mgħamula fl-evidenza tal-oriġini w dawk mgħamula fid-dokumenti sottomessi lill-uffiċċju doganali għall-fini li jseħħu l-formalitajiet għall-importazzjoni ta' prodotti ma jgħamlux l-evidenza tal-oriġini ipso facto nulla u mingħajr valur jekk hija debitament stabbilita li dan id-dokument ma jikorrispondix għall-prodotti sottomessi.

2. Żbalji formali li huma ovvji bħal-ma huma żbalji tat-typing fuq evidenża tal-oriġini mgħandhomx jwasslu għall-non aċċettazzjoni ta' dan id-dokument jekk dawn l-iżbalji mhumiex tali li jikrejaw dubji li jikonċernaw il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet mgħamula f'dan id-dokument.

Artikolu 29

Ammonti espressi f'ecu

1. Ammonti fil-munita nazzjonali tal-pajjiż tal-esportazzjoni ekwivalenti għall-ammonti espressi f'ecu jrdiu jkunu ffissati mill-pajjiż tal-esportazzjoni w komunikati lill-pajjiżi ta' importazzjoni permezz tal-Kummissjoni Ewropea.

2. Meta l-ammonti jeċċedu l-ammonti korrispondenti stabbiliti mill-pajjiz tal-importazzjoni, dan ta' l-aħħar jrid jaċċetthom jekk il-prodotti huma invoiced fil-munita tal-pajjiz tal-esportazzjoni. Meta l-prodotti huma invoiced fil-munita ta' stat membru ieħor tal-EC, il-pajjiz tal-importazzjoni jrid jgħaraf l-ammont notifikat mill-pajjiz ikonċernat.

3. L-ammonti li għandhom jintużaw fi kwalunkwe munita nażżjonali tkun eqwivalenti f'dik il-munita nazzjonali tal-ammonti espressi f'ecu kif fl-ewwel ġurnata tax-xogħol f'Ottubru 1996.

4. L-ammonti espressi f'ecu au l-ekwivalenti tagħhom fil-muniti tal-istati membri tal-EC u tax-xatt talPunent u l-Medda ta' Gaża jkunu riveduti mill-kumitat Konġunt fuq rikjesta tal-Komunità` jew l-Awtorita` Palestinjana. Meta ssir din ir-revizjoni, l-kumitat konġunt jrid jiżgura li ma jkunx hemm nuqqas fl-ammonti li għandhom jintużaw fi kwalunkwe munita nazzjonali w jrid ukoll jikonsidera kemm huma mixtieqa li jiġu preżervati l-effetti tal-limiti konċernati f'termini rejall. Għall-dan il-għan, hija tista' tiddeċidi li timodifika l-ammonti espressi f'ecu.

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦALL-KO-OPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 30

Assistenza Reċiproka

1. L-awtoritajiet doganali tal-istati membri tal-EC u tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaċa jridu jipprovdu lil xulxin, permezz tal-Kummissjoni Ewropea, b' kampjuni ta' immaġini ta' timbri użati fl-uffiċċji doganali taħhom għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1 u bl-indirizzi tal-awtoritajiet doganali responsabbli għall-verifika ta' dawk iċ-ċertifikati w invoice declarations.

2. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta' dan il-Protokoll, il-Komunità` w l-Awtorita` Palestinjana jridu jassistu lill-xulxin, permezz tal-amministrazzjonijiet doganali kompetenti, sabiex jiġI verifikat l-awtentiċita` taċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 jew l-invoice declarations u l-korrettezza tal-informazzjoni mgħotija f'dawn id-dokumenti.

Artikolu 31

Verifika tal-evidenzi tal-oriġini

1. Verifiki sussegwenti tal-evidenzi tal-oriġini jseħħu f'mod mhux avżat jew kull meta l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jkollhom dubji raġonevoli dwar l-awtentiċita` ta' tali dokumenti, l-istatus oriġinanti tal-prodotti konċernati jew il-osservanza ta' obbligi oħra ta' dan il-Protokoll.

2. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-provedimenti tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jridu jiritornaw iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 u l-invoice, jekk din ġiet sottomessa, l-invoice declaration, jew kopja ta' dawn id-dokumenti, lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni, w jingħata, fejn xierqa, ir-raġunijiet għall-din il-mistoqsija. Kwalunkwe dokumenti w informazzjoni ottenuti li jissuġerixxu li l-informazzjoni mgħotija dwar l-evidenza tal-oriġini hija skorretta tkun mgħotija bħala support għar-rikjesta tal-verifika.

3. L-iverifikar irid jsir mill awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni. Għall-dan il-għan, huma jkollhom d-dritt sabiex jistaqsu għal-kwalunkwe evidenza w sabiex jgħamlu kwalunkwe spezzjoni tal-accounts tal-esportatur jew kwalunkwe verifika oħra kunsidrata xierqa.

4. Jekk l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jideċidu li jisospendu l-konċessjoni ta' trattament preferenzali għall-prodotti konċernati waqt li jkunu qedin mistennija r-riżultati tal-verifika, rilaxx tal-prodotti tkun offruta lill-importatur soġġett għall-kwalunkwe miżuri ta' prekawzjoni meqjusa neċessarji.

5. L-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika jridu jkunu nformati dwar ir-riżultati ta' din il-verifika mill-aktar fiss possibbli. Ir-riżultati jridu jindikaw f'mod ċar jekk id-dokumenti huma awtentiċi w jekk il-prodotti konċernati jistgħu jkunu konsidrati bħala-prodotti li joriġinaw mil-Komunità` jew mix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża, w jisodisfaw l-obligi l-oħra ta' dan il-Protokoll.

6. Jekk f'każijiet ta' dubji serji mhemm l-ebda risposta fi żmien 10 xhur mid-data tar-rikjesta tal-verifika jew jekk r-risposta ma tikontjenix informazzjoni suffiċjenti sabiex tidetermina l-awtentiċita` tad-dokument in kwestjoni jew l-oriġini vera tal-prodotti, l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jgħamlu r-rikjesta jridu, bl-eċċezzjoni ta' ċirkostanzi eċċezzjonali, jirifjutaw id-dritt għall-preferenzi.

Artikolu 32

Soluzzjoni għall-Kustjonijiet

Fejn ikun hemm kustjonijiet f'dak li għandu x' jaqsam mal-verifika ta' proċeduri tal-Artikolu 31 li għaliha ma jistax jintlaħaq ftehim mill-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu verifika w l-awtoritajiet doganali responsabbli sabiex iwettqu tali verifika jew fejn huma jressqu mistoqsija għall-dak li għandu x' jaqsam mal-interpretazzjoni ta' dan il-Protokoll, huma jkunu sottomessi lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha s-soluzzjoni ta' kustjonijiet bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiz tal-importazzjoni jaqaw taħt il-leġislazzjoni tal-pajjiż imsemmi.

Artikolu 33

Penali

Penali jkunu mposti fuq kwalunkwe persuna li jkiteb, jew iwassal li jinkiteb, dokument li jikontjeni informazzjoni żbaljata bil-għan li jottjeni trattament preferenzali għall-prodotti.

Artikolu 34

Żoni ħielsa

1. Il-Komunità` u l-Awtorita` Palestinjana jridu jieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex jiżguraw li prodotti negozjati taħt il-kappa ta' evidenza tal-oriġini li waqt it-trasport jużaw żona ħielsa li tinstab fit-territorju tagħhom, mhumiex sostitwiti minn oġġetti oħra w mhumiex soġġetti għall-handling minbarra operażżjonijiet normali disinnjati sabiex jiprevjenu d-deterjorazzjoni tagħhom.

2. Permezz ta' eżenzjoni għall-provedimenti kontenuti fil-paragrafu 1, meta prodotti li joriġinaw mill-Komunità` jew mix-xatt tal-Punent jew il medda ta' Gaża huma mportati ġo żona ħielsa taħt il-kappa ta' evidenża tal-oriġini w jkunu sottoposti għall-trattament jew ipproċessar, l-awtoritajiet konċernati jridu jirilaxxjaw ċertifikat ġdid EUR.1 fuq rikjesta tal-esportatur, jekk it-trattament jew iproċessar li għaliha jkun ġie sottopost huwa in konformita mal-provedimenti ta' dan il-Protokoll.

TITOLU VII

CEUTA W MELILLA

Artikolu 35

Applikazzjoni tal-Protokoll

1. It-terminu "Komunità"' wżata fl-Artikolu 2 ma tkoprix Ceuta w Melilla.

2. Prodotti li joriġinaw mix-xatt tal-Punent jew il medda ta' Gaża, meta mportati f'Ceuta jew Melilla, jgawdu f'kull sens l-istess regime doganali bħal-dak li huwa applikat għall-prodotti li joriġinaw fi-territorju doganali tal-Komunità` taħt il-Protokoll 2 ta' l-Att tad-Dħul tar-Renju ta' Spanja w ir-Reppublika Portugiża għall-Komunitajiet Ewropej. L-Awtorita Palestinjana trid tikkonċedi lill-imporazzjonijiet tal-prodotti li jaqaw taħt ftehim u li-joriġinaw f'Ceuta w Melilla l-istess reġime doganali bħal-dak li huwa konċess għall-prodotti importati u li joriġinaw mill-Komunità.

3. Għall-fini tal-applikazzjoni tal-paragrafu 2 li jikonċerna prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla, dan il-Protokoll japplika mutatis mutandis soġġett għall-kondizzjonijiet speċjali mqeda fl-Artikolu 36.

Artikolu 36

Kondizzjonijiet Speċjali

1. Sakemm huma ġew trasportati direttament skond il-provedimenti tal-Artikolu 12, is-segwenti jkun konsidrati bħala-:

(1) products originating in Ceuta and Melilla:

(a) prodotti ottenuti interament Ceuta w Melilla;

(b) prodotti ottenuti f'Ceuta w Melilla fil-manifattura ta' prodotti li mhumiex dawk imsemmija f'(a) huma wżati, sakemm:

(i) il-prodotti msemmija ġew soġġetti għall-xogħol jew iproċessar suffiċjenti fit-tifsira tal-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll; jew li dawk

(ii) il-prodotti joriġinaw fix-xatt talPunent jew il-medda ta' Gaża jew fil-Komunità` fit-tifsiar ta' dan il-Protokoll, sakemm huma ġew sottomessi għall-xogħol jew iproċessar li jmur oltre x-xogħol jew iproċessar insuffiċjenti msemmi fl-Artikolu 6 (1).

(2) prodotti li joriġinaw fix-xatt talPunent jew il-medda ta' Gaża:

(a) prodotti ottenuti fl-intier tagħhom fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża;

(b) prodotti ottenuti fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża, fil-manifattura ta' prodotti li mhumiex dawk imsemmija f'(a) huma wżati, sakemm:

(i) il-prodotti msemmija ġew soġġetti għall-xogħol jew iproċessar suffiċjenti fit-tifsira tal-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll; jew dak

(ii) dawk il-prodotti joriġinaw fiċ-Ceuta w Melilla jew il-Komunità` fit-tifsira ta' dan il-Protokoll, sakemm huma ġew sottomessi għal-xogħol jew iproċessar li jmur oltre ix-xogħol jew iproċessar insuffiċjenti msemmi fl-Artikolu 6 (1).

2. Ceuta w Melilla jkunu kunsidrati bħalla territorju singolu.

3. L-esportatur jew ir-rapreżentant awtoriżżat jrid jikteb "Ix-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża" u "Ceuta w Melilla" fil-kaxxa 2 taċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew fuq invoice declarations. Minbarra dan, fil-każ ta' prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla, dan jrid jiġi ndikat fil-kaxxa 4 taċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew fuq invoice declarations.

4. L-awtoritajiet doganali Spanjoli jkunu responsabbli għall-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll f'Ceuta w Melilla.

TITOLU VIII

PROVEDIMENTI FINALI

Artikolu 37

Emendi għall-Protokoll

Il-Kumitat konġunt jista' jideċidi li jemenda l-provedimenti ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 38

Implimentazzjoni tal-Protokoll

Il-Komunità' w l-Awtorita' Palestinjana t-tnejn iridu jieħdu l-passi neċessarji sabiex jimplimentaw dan il-Protkoll.

Artikolu 39

Oġġetti fit-transiu jew fi ħżin

Il-provedimenti tal-ftehim jistgħu jkunu applikati għall-oġġetti li huma in osservanża tal-provedimenti ta' dan il-Protokoll u li fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim huma jew in transitu jew huma fil-Komunità` jew fix-xatt tal-Punent jew il-Medda ta' Gaża jew, fi ħżin temporanju f'mħażen bonded jew f'żoni ħielsa, soġġett għas-sottomissjoni tal-awhoritajiet doganali tal-istat tal-importazzjoni, fi żmien erba xhur minn dik id-data, ta' ċertifikat EUR.1 miktub retrospettivament mill-awtoritajiet kompetenti tal-istat tal-esportazzjoni flimkien mad-dokumenti li juru li l-oġġetti ġew trasportati direttament.

--------------------------------------------------

ANNESS I

NOTI NTRODUTTORJI GĦALL-LISTA FL-ANNESS II

Nota 1:

Il-lita tqiegħed il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-prodotti kollha sabiex jiġu konsidrati bħala maħduma w proċessati suffiċjentement fit-tifsira tal-Artiklu 5 tal-Protokoll.

Nota 2:

2.1. L-ewwel żewġ kolonni fil-lista jideskrivu l-prodott ottenut. L-ewwel kolonna tgħati n-numru tat-titolu jew kapitlu wżat fis-sistema armoniżżata u t-tieni kolonna tgħati d-deskrizzjoni tal-oġġetti wżati f'dik is-sistema għal-dak it-titolu jew kapitlu. Għal-kull kitba fl-ewwwel żewġ kolonni reġola hija speċifikata fil-kolonni 3 jew 4. Fejn, f'xi każijiet, il-kitba fl-ewwel kolonna hija preċeduta minn "ex", dan ifisser li r-regoli fil-kolonni 3 jew 4 japplikaw biss għall-dik il-parti ta' dak it-titolu kif deskritt fil-kolonna 2.

2.2. Fejn numru konsiderevoli ta' numri ta' titli huma gruppjati flimkien f'kolonna 1 jew numru ta' kapitlu huwa mgħoti w d-deskrizzjoni ta' prodotti f'kolonna 2 hija għalhekk mgħotija f'termini ġenerali, ir-regoli adjaċanti f'kolonni 3 jew 4 japplikaw għall-prodotti kollha li, taħt is-sistema armoniżżata, huma klassifikati fit-titoli tal-kapitlu jew fi kwalinkwe titoli gruppjati flimkien f'kolonna 1.

2.3. Fejn hemm regoli differenti fil-lista li japplikaw għall-prodotti differenti f'l-istess titolu, kull indent jikontjeni d-deskrizzjoni ta' dik il-parti tat-tiolu kopert minn regoli adjaċċanti fil-kolonni 3 jew 4.

2.4. Fejn, għall-kitba fl-ewwel żewġ kolonni, regola hija speċifikata fiż-żewġ kolonni 3 u 4, l-esportatur jista' jgħażel, bħala alternattiva, li japlika jew ir-regola li tinstab fil-kolonna 3 jew inkella dik li tinstab fil-kolonnna 4. Jekk l-ebda regola tal-oriġini hija mgħotija fil-kolonna 4, ir-regola mposta fil-kolonna 3 trid tiġi applikata.

Nota 3:

3.1. Il-provedimenti tal-Artiklu 5 tal-Protokoll li jikonċerna prodotti li ottjenew status tal-oriġini li huma wati fil-manifattura ta' prodotti oħra japplikaw nonostane li dan l-istatus kien ottjenut ġol-fabbrika fejn il-prodotti huma wżati jew ġo fabbrika oħra fil-Komunità‘ jew fix-xatt tal-Punent jew il-medda ta' Gaża.

Eżempju:

Magna tat-titolu Nru 8407, li għaliha r-regoli jgħidu li l-valur tal-materjali non-oriġinanti li jistgħu jkunu nkorporati ma jistgħu jeċċedu 40 fil-mija tal-prezz ex-works, huwa mgħamul minn 'azzar ieħor imħallat iffurmat f'mod mhux raffinat permezz tal-forġa' tat-titolu Nru ex 7224.

Jekk dan l-ifondar ġie fondut fil-Komunità‘ minn ingotta non-oriġinanti, hija diġa‘ ottjenit status oriġinanti permezz tar-regola għall-titolu Nru ex 7224 fil-lista. L-ifondjar imbgħad jista' jgħodd bħala ta' oriġini fil-valur kalkolattiv għall-magna irrispettivament jekk kienet prodotta fl-istess fabbrika jew f'fabbrika oħra fil-Komunità‘. Il-valur tal-ingotta non-oriġinanti huwa għalhekk mhux ikunsidrat meta jkun qed jiżdied il-valur tal-materjali non-oriġinanti wżati.

3.2. Ir-regola fil-lista tirrapreżenta l-ammont minimu ta' xogħol jew iproċessar meħtieġ u x-xogħol jew iproċessar li jsir jikonferixxi wkoll status tal-oriġinai; kontrarjament, jekk isir inqas xogħol jew iproċessar dan ma jikonferixxix status tal-oriġini. Għalhekk jekk rgola tiprovdi li materjal non-oriġinanti jista' jintuża f'ċertu livell ta' manifattura tista' tintuża, l-użu ta' tali materjali fi stadju aktar kmieni tal-manifattura huwa permess u l-użu ta' tali materjal fi stadju aktar tard mhux permess.

3.3. Mingħajr preġudizzju għall-Nota 3.2 fejn regola tgħid li "materjali ta' kwalunkwe titolu" jistgħu jintużaw, materjali ta' l-istess titolu bħall-prodott jistgħu jintużaw ukoll, soġġett, pero‘, għall-kwalunkwe limitazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jkunu kontenuti fl-istess regola. Pero‘, l-espressjoni "manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, inklużi materjali oħra tat-tiolu Nru…" tfisser li l-materjali klassifikati biss fl-istess titolu bħall-prodott ta' deskrizzjoni differenti minn dik tal-prodotti kif mgħotija fil-kolonna 2 tal-lista jistgħu jintużaw.

3.4. Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott jista' jkun manifatturat minn iktar minn materjal wieħed, dan ifisser li kwalunkwe materjal jew materjali jistgħu jintużaw. Mhux meħtieġ li kollha jintużaw.

Eżempju:

Ir-regola għal-drappijiet tat-titolu Nri 5208 sa 5212 jiprovdu li fibri naturali jistgħu jintużaw u li materjali kimiċi, fost materjali oħra, jistgħu jintużaw ukoll. Dan ma jfissirx li t-tnejn jridu jintużaw; huwa possibli li jintuża wieħed jew l-ieħor jew it-tnejn.

3.5. Fejn regola fil-lista tispeċifika li prodott jrid ikun manifatturat minn materjal partikolari, il-kondizzjoni ovvjament ma twaqqafx l-uża ta' materjali oħra li, minħabba n-natura tagħhom, ma jistgħux jisodisfaw ir-regola. (Ara wkoll n-nota 6.2 hawn taħt għal-dak li għandu x' jaqsam ma drappijiet).

Eżempju:

Ir-regola għall-ikel ippreparat tat-titolu Nru 1904 li jeskludi speċifikament l-użu ta' ċerejali w d-derivattivi tagħhom ma jwaqqafx l-użu ta' melħ minerali, kimiċi w addittivi oħra li mhumiex prodotti minn ċerejali.

Pero‘, dan ma japplikax għall-prodotti li, għalkemm ma jistgħux jiġu manifatturati mill-materjali partikolari speċifikati fil-lista, jistgħu jkunu prodotti minn materjal tal-istess natura fi stadju aktar kmieni tal-manifattura.

Eżempju:

Fil-każ ta' artikli ta' ħwejjeġ tal-ex Kapitlu 62 mgħamul minn materjali mhux minsuġa, jekk l-użu biss ta' ħajt mhux oriġinant huwa permess għal-din il-kategorija ta' artiklu, mhux possibbli li tibda minn drapp mhu minsuġ - anki jekk drappijiet mhux minsuġa ma jsitgħuc normalment jiġu prodotti mill-ħajt. F'tali każijiet, il-materjal primarju normalment jkun fl-istadju ta' qabel il-ħajt - jiġifieri l-istadju tal-fibra.

3.6. Fejn, f'regola fil-lista, żewġ perċentaġġi huma mgħotija għall-valur massimu ta' materjali mhux oriġinanti li jistgħu jintuzaw, allura dawk il-persentaġġi ma jistgħux jiġu miżjuda flimkien. Fi kliem ieħor, il-valur massimu tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti qatt ma jistgħu jeċċedu l-għola mill-persentaġġi mgħotija. Minn barra dan, il-persentaġġi individwali ma jistgħux ikunu eċċeduti in relazzjoni mal-amterjali partikolari li japplikaw għalihom.

Nota 4:

4.1. It-terminu "fibri naturali" huwa użat fil-lista sabiex jirreferi għall-fibri li mhumiex fibri artifiċjali jew sintetiċi. Huwa restritt għall-istadji qabel ma jseħ l-għażil, inkluż fdal, u, sakemm mhux speċifikat x' imkien ieħor, jinkludi fibri li ġew carded, combed jew altrimenti proċessati iżda mhux mibrum.

4.2. It-terminu "fibri naturali" jinkludei xagħar taż-żiemel tat-titolu Nru 0503, ħarir tat-titolu Nri 5002 u 5003 kif ukoll fibri tas-suff, xagħar tal-annimali raffinat jew aħrax tat-titolu Nri 5101 sa 5105, fibri tal-qotton tat-titolu Nri 5201 sa 5203 u l-fibri l-oħra veġetali tat-titolu Nri 5301 sa 5305.

4.3. It-termini "polpa tat-tessili", "materjali kimiċi" u "materjali li minnhom issir il-karta" huma wżati fil-lista sabiex jiġu deskritti l-materjali mhux klassifikati fil-Kapitli 50 sa 63, li jistgħu jintużaw għall-manifattura artifiċjali, sintetika jew fibri tal-karta jew ħajt.

4.4. It-terminu "fibri ta' staple artifiċjali" hija wżata fil-lista sabiex tirreferi għall-filament tow, fibri tal-istaple jew fdal sintetiku jew artifiċjali, tat-titolu Nri 5501 sa 5507.

Nota 5:

5.1. Fejn għall-prodott speċifiku li jinstab fil-lista, refernza ssir għall-din in-nota, il-kondizzjonijiet mposti fil-kolonna 3 ma jiġux applikati għall-materjali tad-drapp bażiċi, użati fil-manifattura ta' dan il-prodott, li, meħuda flimkien, jirapreżentaw 10 fil-mijja jew anqas mil-piż totali tal-materjali tessili bażiċi wżati. (Ara wkoll n-noti 5.3 u 5.4 hawn isfel).

5.2. Pero‘, it-toleranza msemmija fin-Nota 5.1 jistgħu jkunu applikati biss għall-prodotti mħallta li saru minn tnejn jew aktar materjali tessili bażiċi.

Is-segwenti huma l-materjali tessili bażiċi:

- ħarir,

- suff,

- xagħar aħrax tal-annimali,

- xagħar lixx tal-annimali,

- xagħar taż-żiemel,

- qotton,

- materjali li mnnhom issir il-karta w karta,

- flax,

- hemp veru,

- jute w fibri bast tad-drapp,

- sisal u fibri tad-drapp oħra tal-tip Agave,

- Ġewża tal-indi, abaca, ramie u fibri oħra tad-drappijiet veġetali,

- filamenti sintetiċi mgħamula mill-bniedem,

- filamenti sintetiċi artifiċjali mgħamula mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polypropylene sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyester sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyamide sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyacrylonitrile sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyamide sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polytetrafluoroethylene sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyphenylene sulphide sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-polyvinyl kloridu sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri oħra tal-istaple sintetiku mgħamul mill-bniedem,

- fibri tal-istaple tal-viskosi artifiċjali mgħamul mill-bniedem,

- fibri oħra tal-istaple artifiċjali mgħamul mill-bniedem,

- ħajt mgġamula minn polyurethane segmentat b' segmenti tal-polyether flessibbli kemm jekk huma gimped jew le,

- ħajt mghamula minn polyurethane segmentat b' segmenti tal-polyester flessibbli kemm jekk huma gimped jew le,

- prodotti tat-titolu Nru 5605 (ħajt metalliżżat) li jikorpora strippa li tikonsista minn core tal-fojl tal-aluminju jew ta' core ta' film tal-plastika kemm jekk huwa kowtjat bit-trabb tal-aluminju, ta' wisa' li ma jeċċediex 5 mm, sandwiċċjat permezz ta' adesiv trasparenti jew kulurit bejn żewġ saffi ta' film tal-plastika,

- prodotti oħra tat-titolu Nru 5605.

Eżempju:

Ħajt tat-titolu Nru 5205 mgħamul mill-fibri tal-qotton tat-titolu Nri 5203 u fibri ta' staple sintetiku tat-titolu Nru 5506 huwa ħajt mħallat. Għalħekk, fibri ta' staple sintetiku mhux oriġinanti li ma jisodisfax ir-regoli tal-oriġini (li jeħtieġu l-manifattura minn materiali kimiċi jew polpa tessila) tista' tintuża sa toqol ta'10 fil-mijja tal-ħajt.

Eżempju:

Drapp tas-suff tat-titolu Nru 5112 mgħamul minn ħajt tas-suff tat-titolu Nru 5107 u ħajt sintetiku tal-fibri tal-istaple tat-titolu Nru 5509 huwa drapp mħallat. Għalħekk ħajt sintetiku li ma jisodisfax ir-regoli tal-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tessila) jew ħajt tas-suff li ma jisodisfax ir-regoli tal-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn fibri naturali, mhux carded jew combed jew ippraparati mod ieħor għall-għażil) jew kombinazzjoni tat-tnejn tista' tintuża sakemm it-toqol totali tagħhom ma jeċċediex 10 fil-mijja tat-toqol tad-drapp.

Eżempju:

Drapp tessilu tufted tat-titolu Nru 5802 mgħamul minn ħajt tal-qotton tat-titolu Nru 5205 u drapp tal-qotton tat-titolu Neu 5210 huwa biss prodott mħallat jekk id-drapp tal-qotton huwa hu nnifsu drapp mħallat mgħamul minn ħajt klassifikat f'żewġ titoli separati jew jekk il-ħajt tal-qotton użati huma mħalltin huma stess.

Eżempju:

Jekk id-drapp tessilu tufted ikkonċernat ikun sar minn ħajt tal-qotton tat-titolu Nru 5205 u drapp sintetiku tat-titolu Nru 5407, allura, ovvjament, il-ħajt użati huma żewġ materjali tessili separati w d-drapp tufted huwa prodott mħallat.

Eżempju:

Tapit b' tufts mgħamula minn kemm ħajt artifiċali w ħajt tal-qotton u b' backing tal-jute huwa prodott imħallat għaliex tlett materjali bażiċi huma wżati. Allura, kwalunkwe materjali mhux oriġinanti li huma fi stadju aktar tard tal-manifattura minn kif tipermetti r-regola jistgħu jintużaw, sakemm it-toqol totali tagħhom ma jeċċediex 10 fil-mija tat-toqol tal-materjali tessili tat-tapit. Allura, kemm backing tal-jute u/jew il-ħajt artifiċjali jista' jiġi mportat f'dak l-istadju tal-manifattura, sakemm il-kondizzjonijiet tat-toqol huma osservati.

5.3. Fil-każ ta' prodotti li jinkorporaw "ħajt mgħamul minn polyurethane segmentat b' segments flessibbli ta' polyether kemm jekk huma gimped jew le" din it-toleranza hija 20 fil-mija għall-rigward dan il-ħajt.

5.4. Fil-każ ta' prodotti li jinkorporaw "strippa li tikonsisti f'core tal-fojl tal-aluminju jew ta' core ta' film tal-plastik kemm jekk huwa kowtjat b' trab ta' aluminju jew le, ta' wisa li ma teċċediex 5 mm, sandwiċċjat permeżż ta' addesiv bejn żewġ spessuri ta' film tal-plastika", din it-toleranza hija ta' 30 fil-mija għall-rigward din l-istrippa.

Nota 6:

6.1. Fil-każ ta' dawk il-prodotti tessili li huma markati fil-lista minn footnote li tireferri għal-din in-nota, materjali tessili, bl-eċċezzjoni ta' linings u interlinings, li ma jissodisfawx ir-regola mqeda fil-lista fil-kolonna 3 għall-prodott mgħamula konċernati jistgħu jintużaw skemm huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jeċċediex 8 fil-mija tl-preżż ex-works tal-prodott.

6.2. Mingħajr preġudizzju għal-Nota 6.3, materjali li mhumiex klassifikati fil-Kapitli 50 sa 63 jistgħu jintużaw liberamentr fil-manifattura ta' prodotti tessili, kemm jekk jikontjenu drappijiet jew le.

Eżempju:

Kapitli 50 sa 63. Għall-istess raġuni, ma jwaqqafx l-użu ta' slide-fasteners anki jekk slide-fasteners normalment jikontjenu drappijiet.

6.3. Fejn regoli tal-persentaġġ japplikaw, il-valur ta' materjali li mhumiex klassifikati fil-Kapitli 50 sa 63 jridu jkunu konsiderati meta jkun qed jiġi kalkolat l-valur ta' materjali mhux oriġinanti nkorporati.

Nota 7:

7.1. Għall-finijiet tat-titolu Nri ex 2707, 2713 sa 2715, ex 2901, ex 2902 u ex 3403, il-"proċessi speċifiċi" huma s-segwenti:

(a) distillazzjoni bil-vacuum;

(b) redistillazzjoni bi proċess ta’ fractionation intensiv ħafna [1];

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) estrazzjoni permezz ta' solvents selettivi;

(f) il-proċess li jikomprendi l-operazzjonijiet kolllha segwenti: iproċessar b' aċtu sulforika konċentrata, oleum jew sulphuric anhydride; newtraliżazzjoni b' aġenti alkalini; dekoloriżazzjoni w purifikazzjoni b' earth attiva f'mod naturali, earth attivata, faħam tal-kannol jew bauxite attivata;

(g) polymeriżazzjoni;

(h) alkylazzjoni;

(i) isomeriżazzjoni.

7.2. Għall-finijiet tat-tilolu Nri 2710, 2711 u 2712, il-"proċessi speċifiċi" huma s-segwenti:

(a) distillazzjoni bil-vacuum;

(b) redistillazzjoni bi proċess ta' fractionation intensiv ħafna [2];

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) estrazzjoni permezz ta' solvents selettivi;

(f) il-proċess li jikomprendi l-operazzjonijiet kollha segwenti: iproċessar b' aċtu sulforika konċentrata, oleum jew sulphuric anhydride; newtraliżazzjoni b' aġenti alkalini; dekoloriżazzjoni w purifikazzjoni b' earth attiva f'mod naturali, earth attivata, faħam tal-kannol jew bauxite attivata;

(g) polymeriżazzjoni;

(h) alkylazzjoni;

(i) isomeriżazzjoni;

(k) fil-każ ta' żjut tqal li jaqaw taħt it-titolu Nru ex 2710 biss, desulfuriżazzjoni bl-idroġenu li jiriżulta f'riduzzjoni ta' għall-inqas 85 fil-mijja tal-kontenut tal-kubrit tal-prodotti proċessat (ASTM D 1266-59 T metodu);

(l) għall-rigward il-prodotti li jaqaw fit-titolu Nru 2710 biss, deparaffining bi proċess li mhux dak tal-filtraġġ;

(m) għall-rigward żjut tqal li jaqaw taħt it-titolu Nru ex 2710 biss, trattament bl-idroġenu b' pressjoni ta' aktar minn 20 bar u temperatura ta' aktar minn 250 °C bl-użu ta' katalyst, li mhux sabiex jirriżulta f'desulphuriżazzjoni, meta l-idroġenu jikostitwixxi element attiv f'reazzjoni kimika. It-trattament ulterjuri b' idroġenu ta' żjut lubriknati tat-titolu Nru ex 2710 (eżempju hydrofinishing jew decolorization) sabiex, speċjalment, jimiljora kulur jew stabilita‘ ma jkunx, pero‘, jkun meqjus proċess speċifiku;

(n) għall-rigward zjut tal-karburant li jaqaw taħt it-titolu Nru ex 2710 biss, distillazzjoni atmosferiċi, bil-kondizzjoni li inqas 30 fil-mija ta' dawn il-prodotti distil, bil-volum, inklużi telf, b' 300 °C bil-metodu ASTM D 86;

(o) fil-każ ta' żjut tqal li mhumiex ta' żjut tal-gass u żjut tal-kaburanti li jaqaw taħt it-titolu Nru ex 2710 biss, trattament permezz ta' electrical brush-discharge bi frekwenza għolja.

7.3. Għall-finijiet tat-titolu Nri ex 2707, 2713 sa 2715, ex 2901, ex 2902 u ex 3403, operazzjonijiet sempliċi bħalma huma tindif, decanting, desalting, separazzjoni tal-ilma, filtraġġ, ikulurar, immarkar, li jottjeni kontenut tal-kubrit b' riżultat ta' prodotti mħallta b' kontenuti differenti tal-kubrit, kwalunkwe kombinazzjonijiet ta' dawn l-operazzjonijet jew operazzjonijet simili ma jikonferux l-oriġini.

[1] Ara n-nota addizzjonali nru. 4 ta' Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda.

[2] Ara n-nota addizzjonali nru. 4 ta' Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda.

--------------------------------------------------

ANNESS II

LISTA TA' XOGĦOL JEW IPRO¬ESSAR MEĦTIEĠ SABIEX ISEĦĦ FUQ MATERJALI MHUX ORIĠINANTI SABIEX DAK IL-PRODOTTA MANIFATTURATA JISTGĦU JOTTJENU STATUS TAL-ORIĠINI

Il-prodott imsemmi fil-lista jistaw ma jaqawx kollha taħt il-ftehim Għalġekk huwa neċessarji li jiġu konsultati l-partijiet l-oħra tal-ftehim

HS titolu Nru | Deskrizzjoni tal-prodott | xogħol jew iproċessar li jseħħ fuq materjali mhux originanti li jikonferixxu status tal-origini |

| |

(1) | (2) | (3) jew (4) | (3) jew (4) |

Kapitolu 1 | Annimali ħajjin | L-annimali kollha tal-Kapitolu 1 użati jridu jkunu ottenuti interament | |

Kapitolu 2 | Laħam u laħam tal-offal li huwa tajjeb għall-ikel | Manifattura li fiħa il-materjali kollha wżati tal-Kapitoli 1 u 2 jridu jkunu ottenuti interament | |

Kapitolu 3 | Ħut u krostazzjonijiet, molluski w invertibra akwatici oħra | Manifattura li fiħa il-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 3 jridu jkunu ottenuti interament | |

ex Kapitolu 4 | Prodotti tal-ħalib; bajd tal-għasafar; għasel naturali; prodotti ta' oriġini tal-annimal li huma tajbin għall-ikel, mhux speċifikat jew inkluz x' imkien ieħor; ħlief għall-: | Manifattura li fiħa il-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 4 jridu jkunu ottenuti interament | |

0403 | Butter milk, ħalib curdled u krema, yogurt, kephir u ħalib u krema oħra fermentata jew actuified, kemm jekk konċentrata jew li tikontjeni zokkor mizjud jew materja oħra li tati ħlewwa jew togħma or li tikontjeni frott, lewż jew kakaw miżjud | Manifattura li fiħa: il-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 4 jridu jkunu ottenuti interament:kwalunkwe sugu tal-frott (bl-eċċezzjoni tal-ananass, lumiċell jew grapefruit) tat-titolu Nru 2009 użati jridu jkunu ġa oriġinaw;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jeċċediex 30 % tal-prezz tal-ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 5 | Prodotti ta' origini tal-annimali, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali użati kollha tal-Kapitolu 5 jridu jkunu interament ottenuti | |

ex 0502 | Lanzita w xagħar ipprepat tal-ħnieżer, qżieqez jew ħnieżer | Tindif, disinfettazzjoni, irranġar u straightening ta' lanżita w xagħar | |

Kapitolu 6 | Siġar ħajjin u pjanti oħra: blanzuni, għeruq u oħra bħalhom; fjuri maqtuha w weraq ornamentali | Manifattura li fiha: il-materjali kollha tal-Kapitolu 6 użati jridu jkunu ottenuti kollha;il-valur tal-materjali użati ma jeċċedux 50 % tal-preżż tal-prodott ex-works | |

Kapitolu 7 | Ħxejjex u ċerti għeruq u tubers li huma tajbin għall-ikel | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 7 jridu jkunu ottenuti interament | |

Kapitolu 8 | Frott u lewz; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ li huma tajbin għall-ikel | Manifattura li fiha: il-frott u lewz kollha użati jridu jkunu ottenuti interament;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jeċedux 30 % tal-valur tal-prezz tal-prodott ex-works | |

ex Kapitolu 9 | Kafeċ, te, mate u ħwar; ħlief għall-: | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 9 jridu jkunu ottenuti interament | |

0901 | Kafeċ, kemm jekk huwa mixwi jew le jew dekafinat; qoxra tal-kafeċ u ġlud; sostituti tal-kafeċ li jikontjenu kafeċ fi kwalunkwe proporzjon | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | |

0902 | Te, kemm jekk saporiti jew le | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | |

ex 0910 | Taħlita ta' ħwar | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | |

Kapitolu 10 | Ċerejali | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 10 jridu jkunu ottenuti interament | |

ex Kapitolu 11 | Prodotti tal-industrija irqiqa; xgħir; lamti; inulin; gluten tal-qamħ; ħlief għall-: | Manifattura li fiha ċ-ċerejali kollha, ħxejjex, għeruq uy ubers li huma tajbin għall-ikel użati tat-titolu Nru 0714 jew frott jridu jkunu ottenuti interament | |

ex 1106 | Dqiq, meal u trab ta' ħxejjex imnixxfa, fil-qoxra leguminuzi tat-titolu Nru 0713 | Tnixxif u traqqiq ta' ħxejjex leguminużi tat-titolu Nu 0708 | |

Kapitolu 12 | Żerriegħa taż-żejt u frott oliġenus; grana mixellanja, żerriegħa w frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u għalf | Manifattura li fiha l-materjali użati kollha tal-Kapitolu 12 jridu jkunu ottenuti interament | |

1301 | Lac; gomom naturali, resini, resini tal-gomma u oleoresins (per eżempju, balzmi) | Manifattura li fiħ il-valur ta’ kwalunkwe materjali użati tat-titolu Nru 1301 ma jistgħux jeċċedu 50 % tal-prezz tal-prodott ex-works | |

1302 | Saps u estratti tal-ħxejjex; sostanzi pectic, pectinates u pectates; agar-agar u mucilages oħra u thickeners, kemm jekk modifikati jew le, derivati minn prodotti veġetali: | | |

Mucilages u thickeners, modifikati, derivati minn prodotti veġetali | Manifattura minn mucilages u thickeners non-modifikati | |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċedux 50 % tal-preżż tal-prodott ex-works | |

Kapitolu 14 | Materjali ta' plaiting ta' ħxejjex; prodotti tal-ħxejjex mhux speċifikati jew inkluzi x' imkien ieħor | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 14 jridu jkunu ottenuti interament | |

ex Kapitolu 15 | Grassi w żjut tal-annimali jew veġetali w l-prodotti tagħhom tal-cleavage; grassi ipprepati lu huma tajbin għall-ikel; xama' tal-annimali jew ħxejjex; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu li mhuwiex dak tal-prodott | |

1501 | Grass tal-ħanżir (li jinkludi sonża) u grass tat-tjur, li mhumiex dawk tat-titolu No 0209 jew 1503: | | |

Grassi minn għadam jew fdal | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu bl-eċċezzjoni ta' dawk tat-titoli Nri 0203, 0206 jew 0207 jew għadam tat-titolu Nru 0506 | |

Oħra | Manifattura minn laħam jew offal tal-qżieqeż li huma tajbin għall-ikel tat-titolu Nru 0203 jew 0206 jew tal-laħam u offal tat-tjur li huma tajbin għall-ikel tat-titolu Nru 0207 | |

1502 | Grassi ta' annimali bovini, ngħaġ jew mogħoż, minbarra dawk tat-titolu Nru 1503 | | |

Grassi minn għadam jew fdal | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu bl-eċċezzjoni ta' dawk tat-titoli Nri 0201, 0202, 0204 jew 0206 jew għadam tat-titolu Nru 0506 | |

Oħra | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 2 jridu jkunu ottenuti nterament | |

1504 | Grassi w żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut jew mammals tal-baħar, kemm jekk rafinati jew le, iżda mhux kimikament modifikati: | | |

Frazzjonijiet solidi | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu li jinkludu materjali oħra tat-titolu Nru 1504 | |

Oħra | Manifattura li fiha l-materjali tal-Kapitoli 2 u 3 użati Jridu jkunu ottenuti nterament | |

ex 1505 | Lanolin raffinat | Manifatturat minn Grease suff krud tat-titolu Nru 1505 | |

1506 | Grassi w żjut oħra tal-annimali w l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati jew le, iżda mhux Modifikati kimikament: | | |

Frazzjonijiet solidi. | Manifattura minn materjali of any titolu including oħra materjali of titolu Nru 1506 | |

Oħra | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 2 jridu jkunu ottenuti nterament | |

1507 sa 1515 | Żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom: | | |

Soya, lewż mitħun, palma, copra, kernel tal-palma, babassu, tung u żejt tal-oiticica, xama' tal-myrtle u xama' tal-Ġappun, frazzjonijiet taż-żejt tal-jojoba w żjut għall-użi tekniċi jew industrijali li mhumiex tal-manifattura ta' affarijiet tal-ikel għall-konsum tan-nies | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott | |

Frazzjonijiet solidi, ħlief għaż-żejt tal-jojoba | Manifattura minn materjali oħra tat-titolu Nri 1507 sa 1515 | |

Oħra | Manifattura li fiha l-materjali kollha ta' ħxejjex użati jridu jkunu ottenuti nterament | |

1516 | Grassi w żjut tal-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati parżjalment jew interament, inter-esterified, re-esterified jew elaidinized, kemm jekk rafinati jew le, iżda mhux ipprepati aktar minn hekk | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 2 jridu jkunu ottenuti nterament;il-materjal veġetali kollu użat jrid ikun ottenut nterament. Peroċ, materjali tat-titolu Nri 1507, 1508, 1511 u 1513 jistgħu jkunun użati | |

1517 | Margarina; taħlit jew preparazzjonijiet li huma tajbin għall-ikel ta' grassi jew żjut tal-annimal I jew ħxejjex jew il-frazzjonijiet ta' grassi jew żjut different ta' dan il-Kapitolu, li mhumiex grassi jew żjut li huma tajbin għall-ikel jew frazzionijiet tat-titolu Nru 1516 | Manifattura li fiha: il-materjali kollha ta' Kapitoli 2 u 4 użati jridu jkunu ottenuti f'mod intier;il-materjali veġetali kollha użati jridu jkunu ottenuti f'mod intier. Peroċ, materjali tat-titoli Nri 1507, 1508, 1511 u 1513 jistgħu jiġu wżati | |

Kapitolu 16 | Preparazzjonijiet ta' laħam, jew ħut jew ta' krostazzjonijiet, molluski jew invertibra oħra akwatiċi | Manifattura minn annimali ta' Kapitolu 1. Il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 jridu jkunu ottenuti nterament | |

ex Kapitolu 17 | Zokkor u zokkor tal-ħelu; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott | |

ex 1701 | Zokkor tal-kanna jew beet u sucrose li hija kimikament pura, f'forma solida, saporita jew kulurita | Manifattura li fiħ il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz tal-prodott ex-works | |

1702 | Zokkor ieħor, inklużi laktosi, wheatose, glukosju w frukosi, kimikament pura fil-forma solida; ġuleppi taz-zokkor li ma jikontjenux togħma miżjuda jew materja koloranti; għasel artifiċjali, kemm jekk huwa mhallat bl-għasel naturali jew le; karamel: | | |

Wheatose w fruktosi kimikament pura | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 1702 | |

Zokkor ieħor fil-forma solida, saporiti jew kolorati | Manifattura li fiħ il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati jridu jkunu diġaċ oriġinanti | |

ex 1703 | Molassi li jirriżultaw minn l-estrattazzjoni jew raffinar ta' zokkor, saporiti jew kolorati | Manifattura li fiħ il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

1704 | Zokkor tal-ħelu (li jinkludi ċikkulata bajda), li ma jikontjenux kakaw | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 18 | Kakaw u preparazzjonijiet tal-kakaw | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

1901 | Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet tal-ikel tad-dqiq, meal, lamtu jew estratt tax-xgħir, li ma jikontjenix kakaw jew li jikontjeni inqas minn 40 % mit-toqol tal-kakaw kalkolat fuq bażi totalment bla xaħam, mhux specifikati jew inkluzi x' imkien iehor; preparazzjonijiet tal-ikel ta' oġġetti tat-titoli Nri 0401 sa 0404, li ma jikontjenix kakaw jew li jikontjeni anqas minn 5 % bit-toqol tal-kakaw kalkolat fuq bażi totalment bla xaħam, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor: | | |

Estratt tax-xgħir | Manifattura minn cerejali of Kapitolu 10 | |

Oħra | Manifattura in which: il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

1902 | Għaġin, kemm jekk imsajjar jew mimli (bil-laħam jew sostanzi oħra) jew ipprepat altrimenti, bħalma huma spagetti, imqarrun, noodles, lasanji, njokki, ravjul, kanelloni; kusksu, kemm jekk ipprepat jew le: | | |

Li jikontjeni 20 % jew inqas mit-toqol ta' laħam, offal tal-laħam, ħut, krostazzjonijiet jew molluski | Manifattura in which all the cerejali and derivatives (except durum qamh and its derivatives) uzati must be wholly ottenuti | |

Li jikontjeni aktar minn 20 % tat-toqol f'laħam, offal tal-laħam, ħut, krostazzjonijiet jew molluski | Manifattura li fiħa: iċ-ċerejali kollha w derivativi wżati (bl-eċċezzjoni ta' qamħ tad-durum u d-derivativi tagħha) jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom;il-materjali użati tal-Kapitoli 2 u 3 uzati jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom | |

1903 | Tapioca w sostituti tagħha pprepati minn lamtu, fil-forma ta' xrar, bicciet żgħar, perli, siftings jew f'forom simili | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu bl-eċċezzjoni tal-lamtu tal-patata tat-titolu Nru 1108 | |

1904 | Ikel ipprepat ottenut mit-tneffiħ jew xiwi ta' ċerejali jew prodotti taċ-ċerejali (per eżempju, corn flakes); ċerejali (minbarra Qamħirrum (qamħ)) fil-forma ta' grana jew fil-forma ta' xrara jew biċċiet oħra zgħar maħduma (bl-eċċezzjoni ta' dqiq u meal), imsajjrin minn qabel, jew ipprepati altrimenti, mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor | Manifattura: minn materjali mhux klassifikati fit-titolu Nru 1806;li fiħ iċ-ċcerejali kollha w d-dqiq (bl-eċċezzjoni tal-qamħ tad-durum u d-derivativi) użati jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom;li fiħ il-valur ta' kwalunkwe wżati materjali tal-Kapitolu 17 ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

1905 | Ħobż, għaġina, kejkijiet, galletini w affarijiet oħra tal-furnara, kemm jekk jikontjenu l-kakaw jew le; wejfers tat-tqarbin, cachets vojta ta' tip idejali għall-użu farmaċewtiku, wejfers siġillanti, rice paper u prodotti simili | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu ħlief dawk tal-Kapitolu 11 | |

ex Kapitolu 20 | Preparazzjonijiet ta' ħxejjex, frott, lewż jew partijiet oħra ta' pjanti; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-frott kollu, lewż jew ħxejjex uzati jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom | |

ex 2001 | Yams, patata ħelwa w partijiet simili ta' pjanti li huma tajbin għall-ikel li jikontjenu 5 % jew aktar mit-toqol ta' lamtu, ipprepat jew ippreservat bil-ħall jew aċtu aċetiku | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikat fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott | |

ex 2004 u ex 2005 | Patata fil-forma ta' dqiq, meal jew xrar, ipprepat jew ippreservat f'mod ieħor li mhux fil-ħall jew aċtu aċetiku | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikat fit-titolu li mhuwiex dak tal-prodott | |

2006 | Ħxejjex, frott, lewż, qxur tal-frott u partijiet oħra ta' pjanti, ippreservat biż-żokkor drained, glace jew kristalizzati) | — il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

2007 | Jams, jellies tal-frott, marmalades, puree tal-frott jew tal-lewż u pastes tal-frott jew lewż li huma preparazzjonijiet msajjrin, kemm jekk jikontjenu zokkor miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa | Manifattura li fiha: il-materjali wżati huma klassifikati f'titolu li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 17 ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 2008 | Lewż, li ma jikontjenux zokkor miżjud jew spirti | Manifattura li fiħ il-valur ta' lewż u zerriegħa taż-żejt użati li t-titolu toriġina f'titoli Nri 0801, 0802 u 1202 sa 1207 teċċedi 60 mill-preżż ex-works tal-prodott | |

Peanut butter; taħlit ibbażati fuq ċerejali; palm hearts; qamħirrum (qamħ) | Manifattura li fiħ il-materjali wżati huma klassifikat f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott | |

Oħra ħlief għall-frott u lewż imsajjar f'mod ieħor li mhux permezz ta' fwaring jew qali fl-ilma, li ma jikontjenux zokkor miżjud, iffriżat | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 li ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

2009 | Sugi tal-frott (inkluża must tal-għenba) u sugi tal-ħxejjex, mhux fermentata w li ma jikontjenux spirtu miżjud, kemm jekk tikontjeni zokko miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa jew le | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 li ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 21 | Preparazzjonijiet tal-ikel mixellanji tajbin ħlief għall- | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

2101 | Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafeċ, te jew mate w preparazzjonijiet b' bazi ta' dawn il-prodotti jew b' bazi tal-kafeċ, te jew mate; chicory mixwi w sostituti oħra tal-kafeċ mixwi, u estratti, essenzi w koncentrati tagħha | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott;il-chicory kollha wżati jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom | |

2103 | Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom; kondimenti mħallta w taħwir mħallat; dqiq tal-mustarda u meal u mustarda pprepata: | | |

Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom; kondimenti mħallta w taħwir mħallat | Manifattura li fiħa l-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, dqiq tal-mustarda jew meal jew mustarda pprepata tista' tkun wżata | |

Mustarda dqiq u meal u mustarda pprepata | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | |

ex 2104 | Sopop u brodi w preparazzjonijiet tagħhom | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu bl-eċċezzjoni ta' ħxejjex ipprepati jew ippreservati tat-titolu Nru 2002 sa 2005 | |

2106 | Preparazzjonijiet tal-ikel mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor | Manifattura li fiha which: il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 li ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 22 | Xorb, spirti u ħall; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott;l-għeneb jew kwalunkwe materjal derivati minn għeneb użati jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom | |

2202 | Ilmijiet, li jinkludu ilma minerali w ilmijiet aerated, li jikontjenu zokkor jew materji oħra ta' ħlewwa jew saporiti miżjuda, u xorb ieħor mhux alkaħoliku, li ma jinkludux sugi tal-frott jew tal-ħxejjex tat-titolu Nru 2009 | Manifattura li fiħ: il-materjali kollha wżati wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali użati tal-Kapitolu 17 li ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodottkwalunkwe sugu tal-frott użat (ħlief għall-sugi tal-ananass, lumiċell u grapefruit) jrdiu jkunu ġa qed toriġina | |

2208 | Alcoħol tal-ethyl undenatured ta' saħħa alkaħoliku b' volum ta' inqas minn 80 % vol; spirti, likwori w xorb ieħor ta' spirtu | Manifattura: minn materjali mhux klassifikat fit-titolu Nri 2207 jew 2208,li fiħ l-għeneb kollha jew kwalunkwe materjal użat derivat mill-għeneb jrid ikun ġie ottenut interament jew jekk il-materjali l-oħra kollha użati diġaċ oriġinanti, attakk jista' jintuża sa limitu ta' volum ta' 5 % | |

ex Kapitolu 23 | Residwi w fdal mill-industriji tal-ikel; għalf ipprepat tal-annimali; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 2301 | Meal tal-baliena; dqiq, meals u pellets tal-ħut jew krostazzjonijiet, molluski jew invertibra oħra akwatiċi, mhux tajbin għall-konsum uman | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati tal-Kapitoli 2 u 3 jridu jkunu ottenuti fl-intier tagħhom | |

ex 2303 | Residwi mill-manifattura tal-lamtu minn Qamħirrum (bl-esklużjoni ta' konċentrati ta' likwori steeping), ta' kontenut ta' protejini, ikalkulat fuq il-prodott nixef, li jeċċedi 40 % tat-toqol | Manifattura li fiħ il-qamħirrum kollha wżati jridu jkunu nterament ottenuti | |

ex 2306 | Kejk taż-żejt u residwi oħra solidi li jiriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, li tikontjeni aktar minn 3 % taż-żejt taż-żebbuġa | Manifattura li fiħ iż-żebbuġ Kollha użati jridu jkunu nterament ottenuti | |

2309 | Preparazzjonijiet ta' tip użat fl-ikel tal-annimali | Manifattura li fiħ: iċ-ċerejali, zokkor jew molassi, laħam jew ħalib użat jridu jkunu diġaċ oriġinanti;il-materjali kollha tal-Kapitolu 3 użati jridu jkunu nterament ottenuti | |

ex Kapitolu 24 | Tabakk u sostituti tat-tabakk manifatturat; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 24 jridu jkunu nterament ottenuti | |

2402 | Sigarri, ċeruti, sigarillos and sigaretti, tat-tabakk jew sostituti tat-tabakk | Manifattura li fiha għall-inqas 70 % tat-toqol tat-tabakk mhux manifatturat jew fdal tat-tabakk użati tat-titolu Nru 2401 jridu jkunu diġaċ oriġinanti; | |

ex 2403 | Tabakk tat-tipjip | Manifattura li fiha għall-inqas 70 % tat-toqol tat-tabakk mhux manifatturat jew fdal tat-tabakk użati tat-titolu Nru 2401 jridu jkunu diġaċ oriġinanti; | |

ex Kapitolu 25 | Melħ; kubrit; earths u ġebla; materjali tat-tikħil, lumiċell u sement; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 2504 | Kristallina naturali tal-grafiti, b' kontenut imsaħħaħ tal-karbonju, purifikata u mitħun | Tisħiħ tal-kontenut ta' karbonju, Purifikazzjoni w tħin ta' kristallina naturali tal-grafiti | |

ex 2515 | Irħam, bil-kemm maqtuha, bis-serrar jew mod ieħor, f'blokki jew slabs ta' forma rettangolari (inklużi dawk kwadri), ta' ħxuna li ma teċċediex 25 cm | Qtuh, bl-iserrar jew f'mod ieħor, ta' ġebla (anki jekk ġa iserrat) ta' ħxuna li teċċedi 25 cm | |

ex 2516 | Granit, porphyry, basalt, sandstone w ġebla oħra monumentali u tal-bini, bil-kemm maqtuha, bis-serrar jew mod ieħor, f'blokki jew slabs ta' forma rettangolari (inklużi dawk kwadri), ta' ħxuna li ma teċċediex 25 cm | Qtuh, bl-iserrar jew f'mod ieħor, ta' ġebla (anki jekk ġa iserrat) ta' ħxuna li teċċedi 25 cm | |

ex 2518 | Calcined dolomite | Kalċinazzjoni tad-dolomite mhux kalċinat | |

ex 2519 | Karbonat naturali tal-manjesju mfarrak (magnesite), f'kontenituri siġillati hermeticament, u ossidu tal-manjesju, kemm jekk huwa pur jew le, minbarra magnesia fused jew dead-burned (sintered) magnesia | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott Peroċ, manjesju karbonjuate (magnesite) naturali jista' jintuża | |

ex 2520 | lasters ipprepati speċifikament għall-dentistry | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex 2524 | Fibri naturali tal-asbestos | Manifattura minn asbestos konċentrat | |

ex 2525 | Trab tal-mica | Tħin tal-mica jew fdal tal-mica | |

ex 2530 | Kuluri tal-earth, kalċinati jew fil-forma ta' trab | alċinazzjoni jew tħin ta' koloranti tal-earth | |

Kapitolu 26 | Ores, slag u rmied | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 27 | Karburanti minerali, żjut minerali w prodotti tad-distillazzjoni; sostanzi bituminużi; xama minerali; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 2707 | Żjut li fiħ it-toqol tal-kontenut aromatiku jeċċedi dak tal-kontenut mhux aromatiku, li huma żjut simili għall-żjut minerali ottenuti permezz tad-distillazzjoni ta' high temperature coal tar, li minnu aktra minn 65 % tal-volum jidistilla b' temperatura sa 250 °C (inkluża taħlita ta' spirtu tal-pitrolju w benzole), għall-użu bħala karburanti għall-enerġija jew għas-sħana | Operazzjonijiet għall-rafinar u/jew wieħed jew aktar mill-process(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiha il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 2709 | Żjut krudi ottenuti minn minerali bituminużi | Distillazzjoni distruttiva ta' materjali bituminużi | |

2710 | Żjut tal-pitrolju w żjut ottenuti minn materjali bituminużi, li mhumiex krudi; preparazzjonijiet mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor, li jikontjenu skond it-toqol 70 % jew aktar ta' żjut tal-pitrolju jew ta' żjut ottenuti minn materjali bituminużi, dawn iż-żjut jkunu l-kontenut bażiku tal-preparazzjonijiet | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

2711 | Gassijiet tal-pitrolju w gassijiet oħra ta' idrokarboni | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

2712 | Jelly tal-pitrolju; xama' tal-pitrolju, xama' tal-pitrolju mikrokristallina, xama' tas-slack, ozokerite, xama' tal-lignite, xama' tal-peat, xama' minerali oħra w prodotti simili ottenuti permeżż tas-sintesi jew permezz ta' proċessi oħra, kemm jekk ikuluriti jew le | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar mill-proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

2713 | Koke tal-pitrolju, bitumen tal-pitrolju w residwi oħra taż-żjut tal-pitrolju jew ta' żjut ottenuti minn materjali bituminużi | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

2714 | Bitumen u asfalt, naturali; bituminous jew oil shale u ramel tal-qatran; asphaltites u blat asphaltic | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

2715 | Taħlit bituminus ibbażat fuq asfalt naturali, fuq bitumen naturali, jew bitumen tal-pitrolju, fuq qatran minerali jew qatran pitch | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 28 | Kimiċi norganiċi; organiċi jew inorganiċi, kompounds ta' metalli preżżjużi, ta' materjali rare-earth, ta' elementi jew isotopi radjoattivi, ħlief għall-: | Manifattura oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex 2805 | ċMischmetall' | Manifattura permeżż ta trattament elettrolitiku jew bis-sħana li fiħ il-valur tal-materjali kolha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | |

ex 2811 | Trioxide tal-kubrit | Manifattura minn diossidu tal-kubrit | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex 2833 | Sulphate tal-aluminju | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | |

ex 2840 | Sodju tal-perborate | Manifattura minn diossidu tetraborate pentahydrate | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex Kapitolu 29 | Kimiċi organiċi; ħlief ghall-: | Manifattura oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex 2901 | Idrokarbonji acyclic għall-użu bħala karburant għall-enerġija jew għas-sħana | Operazzjonijiet of refining and/or one or more specific process(es) jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex 2902 | Cyclanes u cyclenes (minbarra azulenes), benzene, toluene, xylenes, għall-użu bħala karburant għall-enerġija jew għas-sħana | Operazzjonijiet of refining and/or one or more specific process(es) jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex 2905 | Alcoholates tal-metall tal-alkahol ta' dan it-titolu w tal-ethanol jew glycerol | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 2905. Peroċ, alcoholates tal-metall ta' dan it-titolu jistgħu jkunu wżati, sakemm il-valur tagħhom ma jaqbisx 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

2915 | Aċti saturati acyclic monocarboxylic u l-anhydrides, halides, peroxides u peroxyactus tagħhom; id-derivativi aloġenati, sulphonated, nitrati jew nitrosated tagħhom | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu. Peroċ, il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titoli Nri 2915 u 2916 ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex 2932 | — Eteri nterni w id-derivativi tagħhom aloġenati sulfonati, nitrati jew nitrosated | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu. Peroċ, il-valur tal-materjali kollha wżat tat-titolu Nru 2909 ma jistgħax jeċċedu 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

— Cyclic acetals u hemiacetals interni w id-derivativi tagħhom aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosated | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

2933 | Heterocyclic compounds b' nitroġenu hetero-atomu(i) biss | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu. Peroċ, il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titoli Nri 2932 u 2933 ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

2934 | Aċti nucleic u il-melħ; kompounds heterocyclic oħra | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu. Peroċ, il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titoli Nri 2932, 2933 u 2934 ma jistgħux jeċċedu 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha użati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. |

ex Kapitolu 30 | Prodotti farmaċewtiċi; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott the prodott. | |

3002 | Demm uman; demm tal-annimali pprepat għall-użi terapewtiċi, prophylactic jew diagnostiċi; Antisera w frazzjonijiet oħra tad-demm u Prodotti immunoloġiċi modifikati, kemm jekk not ottenuti permezz ta' proċessi biotechnoloġiċi; vaċċini, toxins, cultures ta' mikro-organiżmi (bl-esklużjoni tal-ħmira) u prodotti simili jew le: | | |

Prodotti li jikonsistu f'żewġ kostitwenti jew aktar li ġew mħallta flimkien għall-użi terapewtiku jewr prophylactic jew prodotti mhux imħallta għall-dawn l-użi, impoġġija f'dożi ikalkolati jew f'forom jew pakki għall-bejgħ bl-imnut | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

Oħra: | | |

— — demm uman | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

— — demm tal-annimali pprepat għall-użi terapewtiċi jew prophylactic | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

— — frazzjonijiet tad-demm li mhumiex antisera, haemoglobin, globulins tad-demm u serum globulin | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

— — haemoglobin, globulin tad-demm u serum globulin | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

— — oħra | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, li jinkludi materjali oħra tat-titolu Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu jkunu wżati wkoll, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

3003 u 3004 | Medikamenti (li jeskludu oġġetti tat-titoli Nri 3002, 3005 jew 3006): | | |

Ottenuti minn amikacin tat-titolu Nru 2941 | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali tat-titoli Nri 3003 jew 3004 jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom, meħud flimkien, ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali tat-titoli Nri 3003 jew 3004 jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur, meħud flimkien, ma jeċċediex 20 % tal-prezz tal-prodott ex-works;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz tal-prodott ex-works | |

ex Kapitolu 31 | Fertilizzanti; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati fl-istess titolu li mhuwies dak tal-prodott. Peroċ, il-materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3105 | Fertiliżżanti minerali jew kimiċi li jikontjenu tnejn jew tlieta mill-elementi fertiliżżanti nitroġenu, fosfru u potassju; fertilizzanti oħra; Oġġetti ta' dan il-Kapitolu, f'tablets jew forom simili f'pakki ta' toqol gross li ma jeċċediex 10 kg, ħlief għall-: nitrate tas-sodjucyanamide kalċjusulphate tal-potassjumanjesju potassju sulphate | Manifattura li fiha: l-materjali kollha wżati huma klassifikati fl-istess titolu li mhuwies dak tal-prodott. Peroċ, il-materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 32 | Tanning jew estratti taż-żebgħa; tannins u d- derivativi tagħhom; żebgħa, pigrments u matreja oħra koloranti; żebgħa w lostri w verniċ; putty u mastics oħra: inka; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati fl-istess titolu li mhuwies dak tal-prodott. Peroċ, il-materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3201 | Tannins u l-melħ tagħhom, esters, eteri w derivativi oħra | Manifattura minn estratti tat-tanning ta' oriġini veġetali | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3205 | Colour lakes; preparazzjonijiet kif speċifikati fin-Nota 3 ta' dan il-Kapitolu ibbazati fuq colour lakes | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, bl-eċċezzjoni tat-titoli Nri 3203, 3204 u 3205. Peroċ, il-materjali minn titolu Nru 3205 jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 33 | Żjut w resinoids essenzali; preparazzjonijiet ta' fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3301 | Żjut essenzali (terpeneless jew le), li tinkludi concretes u absolutes; resinoids; estratti tal-oleoresins; konċentrati ta' żjut essenzali tal-grassi, fi żjut mħallta, fix-xama' jew oħra bħalhom, ottenuti minn enfleurage jew macerazzjoni; terpenic by-prodocts tad-deterpenation taż-żjut essenzali; distillati aqueous u soluzzjonijiet aqueous ta' żjut essenzali | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, inklużi materjali ta' ċgrupp' differenti f'dan it-titolu. Peroċ, materjali tal-istess grupp jistgħu jkun wżati, sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 34 | Sapun, aġenti organiċi li huma attivi fuq is-superfiċi, preparazzjonijiet tal-ħasil, preparazzjonijiet lubrifikanti, xama' artifiċjali, xama' ipprepata, preparazzjonijiet ta' ilustrar jew tindif, xemat u oġġetti simili, pasti ta' imudellar, ċxama' dentali' w preparazzjonijiet dentali b' bazi ta' ġips; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3403 | Preparazzjonijiet lubrifikanti li jikontjenu żjut tal-pitrolju jew żjut ottenuti minn minerali bituminużi, sakemm jirapreżentaw inqas minn 70 % bit-toqol | Operazzjonijiet ta' rafinar u/jew wieħed jew aktar proċess(i) speċifiċi jew Operazzjonijiet oħra li fiħ il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

3404 | Xama' artifiċjali w xama' ipprepata: | | |

B' bażi ta' pitrolju, xama' tal-pitrolju, xama' ottenuti minn minerali bituminużi, slack tax-xama' jew skala tax-xama' | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, bl-eċċezzjoni: żjut idroġenati li għandhom karattru tax-xama' tat-titolu Nru 1516;Aċti grassi mhux definiti kimikament jew alkaħol industrijali grass li għandu karattru tax-xama' tat-titolu Nru 3823;materjali tat-titolu Nru 3404Peroċ, dawn il-materjali jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 35 | Sostanzi albuminoidal; lamti modifikati; kolol; enżemi; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3505 | Dextrins u lamti oħra modifikati (per eżempju, lamti pregelatinized jew esterified); kolol ibbażati fuq lamti, jew fuq dextrins jew lamti oħra modifikati: | | |

Eteri w esters tal-lamtu | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 3505 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, bl-eċċezzjoni ta' dawk tat-titolu Nru 1108 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3507 | Enżemi prepati mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 36 | Splussivi; prodotti pirotekniċi; suffarini; pyrophoric alloys; ċerti preparazzjonijiet kombustibili | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 37 | Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi: ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3701 | Plates u film fotografiċi fil-lixx, kull materjal li mhux karta, paperboard jew tessili sensitiżżati, mhux esposti; print film instantanju fil-lixx, sensitiżżati, mhux esposti kemm jekk f'pakki jew le: | | |

Print film instantanju għall-fotografija bil-kulur, f'pakki | Manifattura li fih il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor mit-titoli Nri 3701 jew 3702. Peroċ, materjali minn titolu Nru 3702 jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura li fih il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor mit-titoli Nri 3701 jew 3702. Peroċ, materjali minn titolu Nru 3702 jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3702 | Film fotografiku f'rollijiet, kull materjal li mhux karta, paperboard jew tessili print film instantanju f'rollijiet, sensitiżżati, mhux esposti | Manifattura li fih il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor mit-titoli Nri 3701 jew 3702. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3704 | Plates fotografiċi, karta tal-film, paperboard u tessili, esposti iżda mhux żvilippati | Manifattura li fih il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor mit-titoli minn Nri 3701 sa 3704 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 38 | Prodotti kimiċi mixellanji; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3801 | Graffiti colloidal f'sospensjoni f'żejt u graffiti semi-colloidal; pasti għall-or electrodes tal-carboniumaceous | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Graffiti fil-forma ta' pasta, li tkun taħlita ta' aktar minn 30 % bl-użin tal-graffiti bi żjut minerali | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titolu Nru 3403 ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3803 | Tall oil raffinat | Raffinar ta' tall oil krud | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3805 | Spirti tat-turpentina sulphate, purifikata | Purifikazzjoni permezz tad-distillazzjoni jew raffinar ta' spirti krudi ta' terpentina tas-sulphate | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3806 | Gomom tal-ester | Manifattura minn aċti tar-reżin | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3807 | Pitch tal-injam (tar pitch tal-injam) | Distillazzjoni ta' qatran tal-injam | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3808 | Insettiċidi, rodenticides, funġiċidi, erbiċidi, prodotti anti-sprouting u regolaturi tal-kbir tal-pjanti, disinfettanti w prodotti simili, impoġġija għall-bejgħ bl-imnut f'forom jew pakki jew bħala preparazzjonijiet jew oġġetti (per eżempju, sulphur-treated bands, ftili e xemgħat, u fly-papers) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3809 | Finishing agents, dye carriers sabiex jaċċeleraw il-kulurar jew tiswija ta affarijiet tal-ikel u prodotti w preparazzjonijiet oħra(per eżempju, dressings u mordants), ta' tip użat fl-industriji tessili, tal-karta, ġilda jew industriji simili, mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3810 | Preparazzjonijiet ta' pickling għall-superfiċi tal-metall; fluxes u preparazzjonijiet oħra awżiljari għall-isaldjar, brazing jew iweldjar; trabijiet tal-isaldjar, brazing jew iwweldjar u pasti li jikonsistu f'metall u materjali oħra; preparazzjonijiet ta' tip użat bħala cores jew kowtings għall-welding electrodes jew rods | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3811 | Preparazzjonijiet anti-knock, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, preparazzjonijiet anti-corrosive w additivi pprepati oħra, għall-żjut minerali (inkluża Gasolina) jew għall-likwidi oħra wżati għall-istess għan bħall-żjut minerali: | | |

Additivi pprepati għall-żjut lubrifikanti, li jikontjenu żjut tal-pitrolju jew żjut ottenuti minn minerali bituminużi | Manifattura in which il-valur ta' all the materjali of titolu No 3811 uzati does not exceed 50 % of the ex-works price of the prodott | |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3812 | Rubber accelerators ipprepati; compound plasticizers għall-gomom jew plastiks, mhux speċifikat jew inklużi x' imkien ieħor; preparazzjonijiet anti-oxidizing u compound stabilizers oħra għall-gomom jew plastika | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3813 | Preparazzjonijiet u charges għall-fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3814 | Organic composite solvents u thinners, mhux speċifikat jew inklużi x' imkien; removers taż-żebgħa jew verniċ ipprepat | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3818 | Elementi kimiċi dopjat għall-uża fl-elettronika, fil-forma ta' diski, wejfers jew forom simili; compounds kimiċi dopjati għall-uża fl-elettronika | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3819 | Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi w likwidi oħra pprepati għall-trasmissjoni idrawlika, mhux kontenitur li jikontjeni anqas minn 70 % tat-toqol taż-żjut tal-pitrolju jw żjut ottenuti minn minerali bituminużi | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3820 | Preparazzjonijiet anti-freezing u fluwidi de-icing ipprepati | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3822 | Reagents diagnritic jew tal-laboratorju fuq backing u diagnritic ipprepat jew reagents tal-laboratory, kemm jekk fuq backing jew le, li mhux tat-titoli Nri 3002 jew 3006 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3823 | Aċti grassi ndustrial monocarboxylic; żjut aċidużi minn rafinar; alkoliċi ndustrijali grassi | | |

Aċti grassi ndustrial monocarboxylic, żjut aċidużi minn rafina | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikat f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

Alkoliċi ndustrijali grassi | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 3823 | |

3824 | Binders ipprepati għall-moulds jew kores tal-fonderija; prodotti w preparazzjonijiet kimiċi tal-industriji kimiċi jew allied (inklużi dawk li jikonsistu f'taħlit ta' prodotti naturali),mhux speċifikati jew inkluzi x' imkien ieħor; prodotti ta' residwu tal-industriji kimiċi jew allied, mhux speċifikati jew inkluzi x' imkien ieħor: | | |

Is-segwenti ta' dan it-titolu:Binders ipprepat għall-moulds jew cores tal-fonderija bbażati fuq prodotti ta' reżina naturali aċtiNaphthenic, il-melħ tagħhom tal-ilma li ma jinħalx u l-esters tagħhomSorbitol oħra li mhumiex fit-titolu Nru 2905Pitrolju sulphonates, bl-esklużjoni ta' pitrolju sulphonates ta' metalli alkali, tal-ammonja jew ta' ethanolamines; aċti thiophenated sulphonic ta' żjut ottenuti minn minerali bituminużi, w l-melħ tagħomBiddiela ta' l-imluħaGetters għall-tubi tal-vacuumAlkaline iron oxide għall-purifikazzjoni ta' gasLikwori ta' gass ammoniakali w spent oxide prodott fil-purifikazzjoni tal-gass tal-faħamAċti sulphonaphthenic, il-melħ tagħhom tal-ilma li ma jinħalx u l-esters tagħhomFusel oil u Dippel's oilTaħlit ta' melħ li għandu anions differentiCopying pastes b' bazi ta' gelatina, kemm jekk huwa fuq backing tal-karta jew tessila jew le | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3901 sa 3915 | Plastiks fil-forom primarji, fdal, parings u scrap, tal-plastika; ħlief għall-titoli Nri ex 3907 u 3912 li għalihom ir-regoli ta' hawn taħt huma mqeda: | | |

Prodotti addizzjonali homopolymerization li fihom monomer singolu jikontribwixxi aktar minn 99 % mit-toqol lill-kontenut totali ta' polymer | Manifattura li fiħ: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċedux 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3907 | Copolymer, mgħamul minn polycarbonate w acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhuwiex dak tal-prodott. Peroċ, materjali klassifikati fl-istess titolu jistgħu jkunu wżati sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Polyester | Manifattura li fiħ il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċedux 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott u/jew manifattura minn polycarbonate tal-tetrabromo (bisphenol A) | |

3912 | Cellulose u d-derivativi kimiċi tagħha, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor, fil-forom primarji | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

3916 sa 3921 | Semi-manifattura ta' oġġetti tal-plastika; ħlief għall-titolu Nri ex 3916, ex 3917, ex 3920 u ex 3921, li għalihom dawn ir-regoli hawn taħt huma mqeda: | | |

Prodotti ċatti, mahduma aktar biss minn xogħol fuq is-superfiċi jew maqtuha f'forom li mhumiex rettangolari (inklużi kwadri); prodotti oħra, maħduma aktar biss minn xogħol fuq is-superfiċi | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

— Oħra: | | |

— — Prodotti homopolymerization addizzjonali li fihom monomer singolu jikontribwixxi aktar minn 99 % bit-toqol għal-kontenut totali ta' polymer | Manifattura li fiha: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott;il-valur ta' kwalunkwe materjali wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċedux 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

— — Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati tal-Kapitolu 39 ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3916 u ex 3917 | Forom u tubi ta' profil | Manifattura li fiħ: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott; | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 3920 | Folja jew film lonomer | Manifattura minn melħ thermoplastic parzjali li huwa copolymer tal-ethylene w aċtu methacrylic li parti minnu huwa newtraliżżat b' ionji tal-metall, primarjament żingu w sodju | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Folji ta' cellulose reġenerata, polyamides jew polyethylene | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 3921 | Fojls tal-plastik, metalliżżati | Manifattura minn fojls tal-polyestru altament trasparenti bi ħxuna ta' anqas minn 23 micron | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

3922 sa 3926 | Oġġetti tal-plastika | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 40 | Gomma w oġġetti tagħha; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikat f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

ex 4001 | Laminated slabs ta' crepe tal-gomma għaż-żraben | Laminazzjoni ta' folji ta' gomma naturali | |

4005 | Gomma compounded, mhux vulkaniżżat, fil-forom primarji jew fi plates, folji jew strip | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

4012 | Tajers tal-gomma retreaded jew pnewmatiċi wżati; solidi jew cushion tajers, ħajt tat-tajer interchangeable w tyre flaps, tal-gomma: | | |

Retreaded pneumatic, solidi jew cushion tajers, tal-gomma | Retreading ta' tajers użati | |

Oħra | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, bl-eċċezzjoni ta' dawk tat-titoli Nri 4011 jew 4012 | |

ex 4017 | Oġġetti tal-gomma iebsa | Manifattura minn gomma iebsa | |

ex Kapitolu 41 | Ġild mhux iproċessat u ġlud (li mhumiex ġlud bil-pil) u ġilda; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 4102 | Ġild mhux iproċessat tan-ngħaġ jew tal-gidien, bis-suf jew le | Tneħħija ta' suff minn ngħaġ jew ġlud tal-ħaruf, b' suff fuq retanning ta' ġilda li kienet pre-tanned | |

4104 sa 4107 | Ġild mhux iproċessat tan-ngħaġ jew ħaruf, mingħajr suff fuq ġilda, mingħajr xagħar jew suff, li mhux ġilda tat-titoli Nri 4108 sa 4109 | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott jew | |

4109 | Ġilda patent u laminated ġilda patent; ġilda metalliżżata | Manifattura minn ġilda ta' titoli Nri 4104 sa 4107 sakemm il-valur ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 42 | Oġġetti tal-ġilda; sarġ u arness; oġġetti tal-ivjaġġar, handbags w kontenituri simili; oġġetti tal-musrana tal-annimali (li mhux musrana tas-silk worm) | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 43 | Ġlud bil-pil u ġlud bil-pil artifiċjali; manifattura tagħhom; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 4302 | Ġlud bil-pil tanned jew imlibbsa, assemblata: | | |

Plates, slaleb u forom simili | Ibbleaċjar jew kulurar, flimkien ma qtuħ u assemblaġġ ta' ġlud bil-pil mhux assemblat tanned jew imlibbes | |

Oħra | Manifattura minn ġlud bil-pil mhux assemblat tanned jew imlibbes | |

4303 | Oġġetti tal-apparel, aċċessorji tal-ħwejjeġ u oġġetti oħra tal-furskin | Manifattura minn ġlud bil-pil mhux assemblat tanned jew imlibbes tat-titolu Nru 4302 | |

ex Kapitolu 44 | Injam u oġġetti tal-injam; injam tal-faħam; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott | |

ex 4403 | Injam roughly squared | Manifattura minn injam fl-istat naturali, kemm jekk strippjat jew le tal-qoxra ta' zokk jew inkella bil-kemm ilixxjat | |

ex 4407 | Injam iserrat jew iċ-ċipjat minn tulu, f'felli jew imqaxxar, ta' ħxuna li taqbes 6 mm, planed, isandjata jew finger-jointed | Planing, issandjar jew finger-jointing | |

ex 4408 | Folji veneer u folji għall-plywood, ta' ħxuna li ma taqbisxx 6 mm, spliced, u injam ieħor iserrat minn tulu, f'felli jew mqaxxar ta' ħxuna li ma taqbixx 6 mm, planed, issandjat jew finger-jointed | Splicing, planing, issandjar jew finger-jointing | |

ex 4409 | Injam kontinwament ifurmata fuq kwalunkwe naħa tat-truf jew uċuħ tagħha, kemm jekk planed, issandjat jew finger-jointed jew le: | | |

Issandjar jew finger-jointing | Sanding jew finger-jointing | |

Beadings u mouldings | Beading jew imewldjar | |

ex 4410 sa ex 4413 | Beadings u mouldings, inklużi skirting imoldjat u moulded boards oħra | Beading jew imewldjar | |

ex 4415 | Cases tal-ippakjar, kaxxi, crates, drums u pakki simili, tal-injam | Manifattura minn boards mhux maqtuha għad-daqs | |

ex 4416 | Casks, barrels, vats, tubs u coopers' products oħra w partijiet tagħhom, tal-injam | Manifattura minn riven staves, mhux maħduma aktar milli sserati fuq iż-żewġ naħat prinċipali | |

ex 4418 | Xogħol tal-injam tal-benejja w xogħol tal-mastrudaxxi tal-injam | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor minn dak tal-prodott. Peroċ, panelli ta' injam ċellulari, shingles and shakes jistgħu jintużaw | |

Beadings u mouldings | Beading jew imewldjar | |

ex 4421 | Splints tas-suffarini; pegs jew labar tal-injam għall-affarijiet li jintlibsu fis-saqajn | Manifattura minn injam ta' kwalunkwe titolu ħlief injam tat-titolu Nru 4409 | |

ex Kapitolu 45 | Sufra w oġġetti tas-sufra; ħlief gżall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

4503 | Oġġetti tas-sufra naturali | Manifattura minn sufra tat-titolu Nru 4501 | |

Kapitolu 46 | Manifattura ta' tiben, tal-esparto jew ta' materjali oħra tal-plaiting: basketware u wickerwork | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

Kapitolu 47 | Polpa tal-injam jew ta' materjal fibrus cellulosic ieħor; irkuprat (fdal u scrap) karta jew paperboard | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 48 | Karta u paperboard; oġġetti tal-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-paperboard; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

ex 4811 | Karta w paperboard, irrigata, linejata jew squared biss | Manifattura minn materjali li minnhom jgħamlu l-karta tal-Kapitolu 47 | |

4816 | Carbon paper, karta self-copy u karti oħra ta' ikkupjar jew trasferiment (li mhux dawk tat-titolu Nru 4809), duplicator stencils u offset plates, tal-karta, kemm jekk fil-kaxxi jew le | Manifattura minn materjali li minnhom jgħamlu l-karta tal-Kapitolu 47 | |

4817 | Envelopes, letter cards, kartolini vojta w korrispondenża cards, tal-karta jew paperboard; kaxxi, pouches, portafolli w writing compendiums, tal-karta jew tal-paperboard, li jikontjenu assortiment ta' stationery tal-karta | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 4818 | Karta tat-twaletta | Manifattura minn materjali li minnhom jgħamlu l-karta tal-Kapitolu 47 | |

ex 4819 | Kraten, kaxxi, cases, basktijiet u pakki ta' containers oħra, tal-karta, paperboard, cellulose wadding jew webs ta' fibri cellulose | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 4820 | Letter pads | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 4823 | Karta, paperboard, cellulose wadding u webs tal-fibri cellulose, oħra maqtuha għad-daqs jew forma | Manifattura minn materjali li minnhom jgħamlu l-karta tal-Kapitolu 47 | |

ex Kapitolu 49 | Kotba stampati, gażetti, stampi w prodotti oħra tal-industrija tal-istampar; manuskritti, typescripts u pjanti; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

4909 | Kartolini stampati jew illustrati; cards stampati Ligħandhom fuhom xewqat personali, messaġġi jew annunċi, kemm jekk illustrati jew le, kemm jekk b' envelopes jew trimmings jew le | Manifattura minn materjali mhux Iklassifikati f'titoli Nri 4909 jew 4911 | |

4910 | Kalendarji ta' kwalunkwe tip, stampati, inklużi calendar blocks: | | |

Kalendarji tat-tip ċperpetwu' jew bi blokki li jistgħu jiġu sostitwiti muntati fuq bażijiet oħra li mhumix tal-karta jew paperboard | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċedux 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura minn materjali mhux klassifikati f'titoli Nri 4909 jew 4911 | |

ex Kapitolu 50 | Ħarir; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

ex 5003 | Fdal tal-ħarir (li tinkludi fosdqa tad-dud tal-ħarir li mhix tajba biex minnu jsir rukkel, fdal tal-ħajt tat-tajjar u garnetted stock), carded jew combed | Carding jew combing ta' fdal tal-ħarir | |

5004 sa ex 5006 | Ħajt tal-ħarir u ħajt tat-tajjar imkebbeb minn fdal tal-ħarir | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew altrimenti ipprepat għall-għażil,fibri naturali oħra mhux carded jew combed jew altrimenti pprepat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom jsiru l-karti | |

5007 | Drappijiet minsuġa tal-ħarir jew tal-fdal tal-ħarir: | | |

li tinkorpora fiha ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri ta' staple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat f'mod aktar milli misuġ for spinning,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn minimu ta' għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalam huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, issettjar tas-sħana, raising, calendering, iproċessar għall-shrink resistance, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati stampati ma jeċċediex 47,5 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 51 | Suff, xagħar tal-annimali fin jew aħrax; xagħar taż-żiemel ħajt tat-tajjar u drapp minsuġ; ħlief għall-: | Manifattura li fiħ il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

5106 sa 5110 | ħajt tat-tajjar tas-suff, xagħar tal-annimali fin jew aħrax; xagħar taż-żiemel | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew ipprepat altrimenti ipprepat għall-għażil,fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti ipprepat għall-għażil,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom isiru l-karti | |

5111 sa 5113 | Drappijiet tas-suff minsuġa, xagħar tal-annimali fin jew aħrax; xagħar taż-żiemel: | | |

li jinkorpora ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri ta' staple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn minimu ta' għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalam huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, issettjar tas-sħana, raising, calendering, iproċessar għall-shrink resistance, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati stampati ma jeċċediex 47,5 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 52 | Qotton; ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

5204 sa 5207 | ħajt tat-tajjar u ħajt tal-qotton | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew ipprepat altrimenti ipprepat għall-għażil,fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa ta' tessili, jewmaterjali li minnhom isir il-karta | |

5208 sa 5212 | Drappijiet minsuġa tal-qotton: | | |

li jinkorpora ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn minimu ta' għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalam huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, issettjar tas-sħana, raising, calendering, iproċessar għall-shrink resistance, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati stampati ma jeċċediex 47,5 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 53 | Fibri tessili oħra ta' oriġini veġetali; ħajt tal-karta tat-tajjar u drappijiet minsuġaf ta' ħajt tal-karta tat-tajjar ħlief għall-: | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikat f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

5306 sa 5308 | ħajt tat-tajjar fibri tessili oħra veġetali; ħajt tal-karta tat-tajjar | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom ssir il-karta | |

5309 sa 5311 | Drappijiet minsuġa oħra ta' fibrit essili veġetali; drappijiet minsuġa tal-ħaj tal-karta tat-tajjar: | | |

li jnkorpora ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5401 sa 5406 | ħajt tat-tajjar, monofilament u ħajt ta' filamenti artifiċjali | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom jsiru l-karti | |

5407 u 5408 | Drappijiet minsuġa ta' filament artifiċjali ta' ħajt tat-tajjar: | | |

li jinkorpora ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5501 sa 5507 | Fibri ta' staple artifiċjali | Manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

5508 sa 5511 | ħajt tat-tajjar u ħajt tal-ħjata ta' fibri artifiċjali ta' staple | Manifattura minn: ħarir krud jew fdal tal-ħarir carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkarta-making materjali | |

5512 sa 5516 | Drappijiet minuġa ta' fibri ta' staple artifiċjali: | | |

li jinkorpora ħajt tal-gomma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singola | |

Oħra | Manifattura minn: Ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewkartajew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 56 | Wadding, feltruu non-wovens; ħajt tat-tajjar speċjali; twine, kurdun, ħbula w kavi w oġġetti relatati; ħlief għall-: | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,kimici materjali or tessilu pulp, jewkarta making materjali | |

5602 | Felt, kemm jekk huwa impregnated, coated, Mgħotti jew laminat jew le: | | |

Feltrutal-needleloom | Manifattura minn: fibri naturali,materjali kimiċi jew polpa tat-tessiliPeroċ: filament tal-polypropylene tat-titolu Nru 5402,fibri tal-polypropylene tat-titoli Nri 5503 jew 5506, jewpolypropylene filament tow tat-titolu Nru 5501, li d-denominazzjoni tagħha f'kull każ huwa ta' filament jew fibra singola huwa anqas minn 9 decitex, tista' tintuża sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal prodott | |

Oħra | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tas-staple artifiċjali mgħamula minn casein, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

5604 | Hajt tal-gomma w kurdun, tessilu kopert; ħajt tessilu tat-tajjar, u strip u affarijiet oħra simili tat-titolu Nri 5404 jew 5405, impregnated, ikotjat, kopert jew sheathed bil-gomma jew plastik: | | |

Hajt tal-gomma w kurdun, tessilu kopert | Manifattura minn ħajt jew kurdun tal-gomma, mhux tessilu kopert | |

Oħra | Manifattura minn: fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom jsiru l-karti | |

5605 | Ħajt tat-tajjar metalliżżat, kemm jekk huwa gimped jew le, li huwa ħajt tessilu tat-tajjar, jew strip jew affarijiet oħra simili tat-titoli Nru 5404 jew 5405, mħallta ma metall fil-forma tal-ħajt, strip jew trab jew koperti bil-metall | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom jsiru l-karti | |

5606 | Gimped ħajt tat-tajjar, u strip u affarijiet oħra simili bħal-tat-titoli Nri 5404 jew 5405, gimped (li mhumiex dawk tat-titolu Nru 5605 u xagħar taż-żwiemel ħajt tat-tajjar gimped); chenille ħajt tat-tajjar (inklużi flock chenille ħajt tat-tajjar; loop wale-ħajt tat-tajjar | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili, jewmaterjali li minnhom jsiru l-karti | |

Kapitolu 57 | Twapet u tessili oħra li jgħattu l-art: | | |

ta' feltruneedleloom | Manifattura minn: fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessiliPeroċ: polypropylene filament tat-titolu Nru 5402,fibri tal-polypropylene tat-titolu Nru 5503 jew 5506, jewpolypropylene filament tow tat-titolu Nru 5501, li d-denominazzjoni tagħha f'kull każ huwa ta' filament jew fibra singola huwa anqas minn 9 decitex, tista' tintuża sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal prodott | |

ta' feltruieħor | Manifattura minn: fibri naturali mhux carded jew combed jew ipprepata ltrimenti għall-nsiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,filament sintetiku jew artifiċjali tal-ħajt tat-tajjar,fibri naturali, jewfibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, | |

ex Kapitolu 58 | Drappijiet speċjali minsuġa; drappijiet tessili tufted; bizzilla; damasks; trimmings; rakkmu; except for: | | |

Mħallat bil-ħajt tal-gomma | Manifattura minn single ħajt tat-tajjar | |

Oħra | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessilijew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5805 | Damask minsuġ bl-id tat-tip gobelins, flanders, aubusson, beauvais u oħra simili, u damask maħdum bil-labra (per eżempju, petit point, cross stitch), kemm jekk huma mgħamula jew le | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

5810 | Rakkmu bil-biċċa, fi strippi jew f'motifs | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

5901 | Drappijiet tessili kotjati bil-gomma jew sostanzi amylaceous, ta' tip użat għal-kisi minn barra ta' kotba jew oħra bħalhom; drapp tat-tracing; tila tal-pittura ipprepata; buckram u drappijiet simili mgħamulin iebsa ta' tip użat għall-bażi tal-kpiepel | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

5902 | Drapp tal-kurdun tat-tajers ta' resistenza għolja ħajt tat-tajjar tan-nylon jew polyamides oħra, polyesters jew viscose rayon: | | |

Li jikontjeninot aktar minn 90 % bit-toqol ta' materjali tessili | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

Oħra | materjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

5903 | Drappijiet tessili impregnated, ikotjati, koperti jew laminati bi plastika, li mhumiex dawk tat-titolu Nru 5902 | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5904 | Linoleum, kemm jekk huma maqtuha fil-forma lesta; floor coverings li jikonsistu f'kowting jew kopertura applikata fuq bażi tessilu, kemm jekk maqtuha fil-forma jew le | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

5905 | Koperturi tessili għall-ħitan: | | |

Impregnated, ikowtjat, kopert jew laminat bil-gomma, plastika jew materjali oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili,jew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5906 | Drappijiet tessili tal-gomma, li mhumiex dawk tat-titolu Nru 5902: | | |

Drappijiet tax-xogħol tal-labra jew tal-crochet | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Drappijiet oħra mgħamulin minn filament sintetiku ta' ħajt tat-tajjar, li jikontjeni aktar minn 90 % tat-toqol f'materjali tessili | Manifattura minn materjali kimiċi | |

Oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

5907 | Drappijiet tessili altrimenti impregnated, ikowtjati jew koperti; kanvas miżbugħ li huwa xenarju tat-tejatru, studio back-cloths jew oħra bħalhom | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' tlestija (bħalma huma tgħarik, ibbleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tad-drappijiet wżati mhux stampati ma jaqbixx 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

5908 | Tila tessila, minsuġa, plaited jew maħduma bil-labra, għall-lampi, spritieri, lajters, xemgħat jew oħra bħalhom; gas mantles inkandexxenti w tubular knitted gas mantle fabric, kemm jekk impregnated jew le: | | |

Gas Inkandexxenti. mantles, impregnated | Manifattura minn drapp tubular knitted gas mantle | |

Oħra | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

5909 sa 5911 | Oġġetti tessili ta' tip idejali għal-użu ndustrijali: | | |

— Polishing discs jew rings li mhux tal-feltru tat-titolu Nru 5911 | Manifattura minn ħajt tat-tajjar or fdal fabrics or rags of titolu No 6310 | |

Drappijiet minsuġa, ta' tip użat komunement fil-manifatturatal-karta jew użi oħra tekniċi, bil-feltru jew le, kemm jekk impregnated jew le jew ikowtjata, tubular jew endless b' single jew multiple warp u/jew weft, jew ċatt jew minsuġ b' multiple warp u/jew weft tat-titolu Nru 5911 | Manifattura minn: — ħajt tat-tajjar coir, — il-materjali segwenti: — — ħajt tat-tajjar tal-polytetrafluoro-ethylene, — — ħajt tat-tajjar, multiplu, tal-polyamide, ikotjat impregnated jew mgħotti b' reżina phenolic, — — ħajt tat-tajjar fibri tessili sintetiċi ta' poly amides aromatiċi, ottenuti minn polycondensation ta' m-phenylenediamine w aċtu isophthalic — — monofil of polytetrafluoro-ethylene, — — ħajt tat-tajjar ta' fibri tessili sintetiċi tal-poly-p-phenylene terephthalamide, — — ħajt tat-tajjar tal-fibra tal-ħġieġ, ikotjat b' reżina tal-phenol. u gimped b' ħajt tat-tajjar akryliku, — — copolyester monofilaments tal-polyester u reżin ta' aċtu terephthalic u 1,4-cyclohexanediethanol u aċtu isophthalic, — fibri naturali, — fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jew — materjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Oħra | Manifattura minn: ħajt tat-tajjar coir,fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Kapitolu 60 | Drappijiet mgħamula mix-xogħol tal-labra jew crochet | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Kapitolu 61 | Oġġetti tal-apparel u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tax-xogħol tal-labra jew crochet: | | |

Ottenuti billi meħjutin flimkien jew assemblati mod ieħor, żewġ biċċiet jew aktar ta' drapp tax-xogħol tal-labra jew crochet li kienu jew maqtuha fil-forma jew ottenuti direttament fil-forma | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

Oħra | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

ex Kapitolu 62 | Oġġetti ta' apparel u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux tax-xogħol tal-labra jew crochet; ħlief għall-: | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 u ex 6211 | Ħwejjeġ tan-nisa, tfajliet u trabi w aċċessorji tal-ħwejjeġ għat-trabi, rakkmat | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Manifattura minn drapp mhux rakkmat sakemm il-valur tad-drapp iżat mhux rakkmat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex 6210 u ex 6216 | Tgħamir li huwa reżistenti għan-nar ta' drapp kopert bil-fojl ta' polyester aluminiżżat | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Manifattura minn drapp mhux ikotjat sakemm il-valur tad-drapp użat mhux ikotjat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

6213 u 6214 | Mkatar, xalli, xalpa, mafflers, mantillas, veli w oħra bħalhom: | | |

Rakkmati | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu mhux ibleċjat jew Manifattura minn drapp mhux rakkmat sakemm il-valur tad-drapp iżat mhux rakkmat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu mhux bleċjat jew Making up segwit minn stampar akkumpanjat minn għall-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' finishing (bħalma huma tgħarik, ibleċjar, mercerizing, heat setting, raising, calendering, iproċessar għall-shrink resistance, tlestija permanenti, decatizing, impregnating, tiswija w burling) fejn il-valur tal-oġġetti mhux stampati tat-titoli wżati Nri 6213 u 6214 ma jeċċedux 47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

6217 | Aċċessorji oħra ta' ħwejjeġ mgħamula; partijiet ta' indumenti jew ta' aċċessorji tal-ħwejjeġ, li mhumiex dawk tat-titolu Nru 6212: | | |

Rakkmati | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Manifattura minn drapp mhux rakkmat sakemm il-valur tad-drapp iżat mhux rakkmat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

Tgħamir li huwa reżistenti għan-nar ta' drapp kopert bil-fojl ta' polyester aluminiżżat | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew Manifattura minn drapp mhux ikotjat sakemm il-valur tad-drapp użat mhux ikotjat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

Interlinings għall-għenuq u cuffs, maqtuha | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar | |

ex Kapitolu 63 | Tessili oħra mgħamula. oġġetti; settijiet; ħwejjeġ li ntlibsu w oġġetti ta' ħwejjeġ li ntlibsu; ċraret; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

6301 sa 6304 | Kutri, kutri tal-ivjaġġar, lożor tas-sodda eċċ.; purtiri eċċ.; oġġetti oħra ta' furnishing: | | |

Tal-feltru, mhux minsuġa | Manifattura minn: fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

— Oħra: | | |

— — Rakkmati | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu mhux ibleċjat jew Manifattura minn drapp(li mhux xogħol tal-labra jew crocheted) mhux rakkmat sakemm il-valur tad-drapp iżat mhux rakkmat ma jeċċediex 40 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

— — Oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu mhux ibleċjat | |

6305 | Xkejjer u basktijiet, ta' tip użat għall-ipakkjar ta' oġġetti | Manifattura minn: fibri naturali,fibri tal-istaple artifiċjali mhux carded jew combed jew ipprepat altrimenti għall-nsiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

6306 | Tarpaulins, awnings u sunblinds; tinet; qlugħ għal-dgħajjes, sailboards jew landcraft; oġġetti għall-kampeġġ: | | |

Ta' affarijiet mhux minsuġa | Manifattura minn: fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessili | |

Oħra | Manifattura minn ħajt tat-tajjar singolu mhux ibliċjat | |

6307 | Oġġetti oħra mgħamula, li jinkludu dress patterns | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

6308 | Settijiet li jikonsistu f'drapp minsuġ u ħajt tat-tajjar, kemm jekk bl-aċċessorji jew mingħajr, sabiex minnhom jsiru l-kutri, damask, dvalji talmejda rakkmati jew serviettes, jew oġġetti ta' drapp simili, impoġġija f'pakki għall-bejgħ bl-imnut | Kull oġġett fis-sett jrid jissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kienetx inklża fis-sett. Peroċ, oġġett li ma jkunux qed joriġinaw jistgħu jkunu nkorporati sakemm il-valur totali ma jeċċediex 15 % tal-prezz ex-works tas-sett | |

ex Kapitolu 64 | Affarijiet li jintlibsu fis-saqajn; gaiters u affarijiet simili; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu ħlief għall-assemblaġġ ta' uppers mwaħħla ma ipett intern jew ma komponent oħra tal-pett tat-titolu Nru 6406 | |

6406 | Partijiet minn affarijiet li jintlibsu fis-saqajn (inklużi uppers kemm jekk huma mqabbda mal-pettijiet li mhumiex il-pettijiet ta' barra); in-soles li jistgħu jitneħħew, heel cushions u oġġetti simili; gaiters, leggings u oġġetti simili, u partijiet tagħha | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 65 | Affarijiet li jintlibsu fir-ras u partijiet tagħhom, bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

6503 | Kpipel tal-feltru w affarijiet oħra tal-feltru li jintlibsu fir-ras, mgħamul minn hat bodies, kapep jew plateux tat-titolu Nru 6501, kemm jekk huma lined jew trimmjat jew le | Manifattura minn ħajt tat-tajjar jew fibri tessili | |

6505 | Kpipel w affarijiet oħra li jintlibsu fir-ras, mgħamulin bix-xogħol tal-labra jew crochet, jew mgħamula mill-bizilla, feltru jew drapp tessilu ieħor, bil-biċċa (iżda mhux fi strippi), kemm jekk huma lined jew trimmjat; nettijiet tax-xagħar ta' kwalunkwe materjal, kemm jekk huma lined jew trimmjat jew le | Manifattura minn ħajt tat-tajjar or fibri tessili | |

ex Kapitolu 66 | Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten tal-mixi, seat-sticks, frosti, riding-crops, u partijiet tagħhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

6601 | Umbrelel u umbrelel tax-xemx (inklużi bsaten tal-mixi li huma wkoll umbrelel, umbrelel tal-ġonna w umbrelel simili) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 67 | Pjumi w down ipprepati w oġġetti mgħamula minn pjumi jew minn down; pjumi artifiċjali fjuri; oġġetti ta' xagħar uman | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 68 | Oġġetti tal-ġebla, ġibbs, sement, asbestos, mica jew materjali simili; bl-eċċezzjoni ta':- | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 6803 | Oġġetti tal-lavanja jew ta' lavanja gglomerata | Manifattura minn slate maħdum | |

ex 6812 | Oġġetti tal-asbestos; oġġetti mħallta b' bażi ta' asbestos jew ta' tahlit b' bazi ta' asbestos u karbonat tal-manjesju | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu | |

ex 6814 | Oġġetti tal-mica, inkluża mica agglomerata jew rekostitwita, fuq support tal-karta, paperboard jew materjali oħra | Manifattura minn mica maħduma (inkluża mica agglomerata jew rekostitwita) | |

Kapitolu 69 | Prodotti taċ-ċeramika | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 70 | Ħġieġ u affarijiet tal-ħġieġ; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 7003 ex 7004 u ex 7005 | Ħġieġ b' saff li ma jirriflettix | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7001 | |

7006 | Ħġieġ tat-titoli Nri 7003, 7004 jew 7005, mgħawġa, b' truf maħduma, engraved, mħaffra, enamelled jew maħduma mod ieħor, iżda mhux fil-gwarniċ jew ifittjata b' materjali oħra | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7001 | |

7007 | Safety glass, li jikonsisti fi ħġieġ iebes (tempered) jew laminat | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7001 | |

7008 | Unitajiet tal-ħġieġ b' ħitan ta' insulazzjoni multipla | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7001 | |

7009 | Mirja tal-ħġieġ, kemm jekk huma fil-gwarniċ jew le, inklużi rear-view mirrors | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7001 | |

7010 | Carboys, flixken, flaskijiet, vażetti, qsari, phials, ampoules u kontenituri oħra, tal-ħġieġ, ta' tip użati għat-trasferiment jew ipakkjar ta' oġġetti; vażetti tal-ħġieġ għal-preżervazzjoni; stoppers, għotjien u closures oħra, tal-ħġieġ | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott jew Qtuħ ta' affarijiet tal-ħġieġ, sakemm il-valur tal-affarijiet tal-ħġieġ, mhux maqtuha ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7013 | Affarijiet tal-ħġieġ ta' tip użat għall-finijiet tal-mejda, kċina, twaletta, uffiċju, dekorazzjoni interna jew finijiet simili (li mhumiex dawk tat-titoli Nri 7010 jew 7018) | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott jew Qtuħ ta' affarijiet tal-ħġieġ, sakemm il-valur tal-affarijiet tal-ħġieġ, mhux maqtuha ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott jew Dekorazzjoni bl-id (bl-eċċezzjoni ta' stampar ta' silk-screen) ta' affarijiet tal-ħġieġ maħdumin bl-id u minfuħin, sakemm il-valur tal-affarijiet tal-ħġieġ maħdumin bl-id u minfuħin ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 7019 | Oġġetti (li mhumiex tal-ħajt tat-tajjar) tal-fibri tal-ħġieġ | Manifattura minn: mhux kuluriti, slivers, rovings, ħajt tat-tajjar jew strands chopped, jewsuff tal-ħġieġ | |

ex Kapitolu 71 | Perli naturali jew mkabbra, ġebel prezzjus jew semi-prezzjus, metalli prezzjużi, metali imlibbsa b' metalli prezzjużi, u oġġetti relatati; ġiojelerija ta' imitazzjoni; munita; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 7101 | Perli naturali jew mkabbra, igradjati w strung Temporanjament għall-konvenjenza tat-trasport | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 7102, ex 7103 u ex 7104 | Ġebel prezzjus jew semi-prezzjus maħduma (naturali, sintetiċi jew rekostruwiti) | Manifattura minn ġebel prezzjus jew semi-prezzjus mhux maħduma | |

7106, 7108 u 7110 | Metalli prezzjużi: | | |

Mhux maħduma | Manifattura minn materjali mhux klassifikati fit-titoli Nri 7106, 7108 jew 7110 jew Separazzjoni ta' metalli prezzjużi permezz ta' proċess eletrolitiku, bis-sħana jew kimiċi tat-titoli Nri 7106, 7108 jew 7110 jew Taħlit ta' metali prezzjużi tat-titoli Nri 7106, 7108 jew 7110 ma xuxlin jew ma metalli bażiċi | |

Semi-manifatturati jew fil-forma ta' trab | Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħduma | |

ex 7107, ex 7109 u ex 7111 | Metalli imlibbsa b' metalli preżżjuzi, semi-manifatturati | Manifattura minn metalli msawwra b' metalli prezzjużi, mhux maħ duma | |

7116 | Oġġetti ta' perli naturali jew imkabbra, ġebel prezzjus jew semi-prezzjus (naturali, sintetiċi jew rekonstruwiti) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7117 | Ġiojellerija ta' imitazzjoni | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott jew Manifattura minn partijiet ta' metall ta' bażi, mhux plated jew mgħotti b' metalli prezzjużi, sakemm il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 72 | Metall u azzar; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

7207 | Prodotti tal-ħadid jew azzar mhux imħallat semi-finished | Manifattura minn materjali tat-titoli Nri 7201, 7202, 7203, 7204 jew 7205 | |

7208 sa 7216 | Prodotti flat-rolled, vireg u bsaten, angoli, forom u sezzjonijiet tal-ħadid jew azzar mhux mħallat | Manifattura minn ingotti jew or forom primarji oħra tat-titolu Nru 7206 | |

7217 | Wajeir tal-ħadid jew azzar mhux mħallat | Manifattura minn materjali semi-finished tat-titolu Nru 7207 | |

ex 7218, 7219 sa 7222 | Prodotti, flat-rolled, vireg u bsaten, angoli, forom u sezzjonijiet tal-istainless steel | Manifattura minn ingotti jew forom primarji oħra tat-titolu Nru 7218 | |

7223 | Wajeir tal-istainless steel | Manifattura minn materjali semi-finished tat-titolu Nru 7218 | |

ex 7224, 7225 sa 7228 | Prodotti semi-finished, prodotti flat-rolled, hot-rolled vireg u bsaten, f'kojlijiet imdawwra kobba f'mod irregolari; angoli, forom u sezzjonijiet, ta' azzar ieħor mħallat; vireg u bsaten hollow drill, ta' azzar mħallat jew mhux imħallat | Manifattura minn ingotti jew or forom primarji oħra tat-titoli Nri 7206, 7218 jew 7224 | |

7229 | Wajer ta' azzar ieħor mħallat | Manifattura minn materjali semi-finished tat-titolu Nru 7224 | |

ex Kapitolu 73 | Oġġetti tal-metall jew azzar; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 7301 | Sheet piling | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7206 | |

7302 | Materjali ta' ħadid jew azzar għall-kostruzzjoni ta' treks tal-ferroviji jew tramway, is-segwenti: rails, checkrails u rackrails, switch blades, crossing frogs, point rods u crossing pieces oħra, sleepers (cross-ties), hut-plates, siggijiet, wedges tas-siggijiet, sole plates (base plates), railclips, bedplates, ties u materjal specialiżżat ieħor għall-jointing jew tiswija ta' rails | Manifattura minn materjali tat-titolu Nru 7206 | |

7304, 7305 u 7306 | Tubi, pajpijiet u profili vojta, tal metall (li mhumiex ħadid fondut) jew azzar | Manifattura minn materjali tat-titoli Nri 7206, 7207, 7218 jew 7224 | |

ex 7307 | Fittings ta' tubi jew pajp tal-istainless steel (ISO Nru X5CrN1Mo 1712), li jikonsisti f'numru ta' parts | Turning, tħaffir, reaming, threading, deburring u sandblasting ta' forged blanks li l-valur tagħhom ma jeċċediex 35 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7308 | Strutturi (bl-esklużjoni ta' bini prefabrikat tat-titolu Nru 9406) u partijiet minn strutturi (per ezempju, pontijiet u sezzjonijiet ta' pontijiet, lock-gates, torrijiet, lattice masts, soqfa, roofing frameworks, bibien u twieqi w l-gwarniċ tagħhom u l-għatba għall-bibien, rixtelli, balustrades, pillastri w kolonni), tal-ħadid jew azzar; plates, vireg, angoli, forom, sezzjonijiet, tubi w oħra bħalhom, ipprepat għall-użu fi strutturi, tal-metall jew azzar | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, welded angles, forom u sezzjonijiet tat-titolu Nru 7301 ma jistgħux jintużaw | |

ex 7315 | Ktajjen għall-kontra ż-żlieq | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titolu Nru 7315 ma jeċċedux 50 % tal-preżż ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 74 | Ram u oġġetti simili; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7401 | Mattes tar-ram: sement tar-ram (ram preċipitat) | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

7402 | Ram mhux raffinat; anodes tar-ram għall-rafinar elettrolitiku | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

7403 | Ram raffinat u ram mħallat, mhux mahduma: | | |

Ram raffinat | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

Ram mħallatli u ram raffinat li jikontjeni elementi oħra | Manifattura minn refined copper, mhux mahduma, or fdal and scrap of copper | |

7404 | Fdal u scrap tar-ram | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

7405 | Master alloys tar-ram | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 75 | Nikil u oġġetti tagħha; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7501 sa 7503 | Affarijiet tan-nikil, sinters ossidi tan-nikil u prodotti intermediate oħra ta' metallurġija tan-nikil; nikil mhux maħduma; fdal u scrap tan-nikil | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 76 | Aluminju w oġġetti relatati; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7601 | Aluminju mhux maħduma | Manifattura permezz tat-trattament tas-sħana jew elettrolytiku minn aluminju jew fdal u scrap tal-aluminju mhux mħallat | |

7602 | Fdal jew scrap tal-aluminju | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 7616 | Oġġetti tal-aluminju li mhumiex garza, ċarruta, grill, netting, fencing, drapp reinforzat u materjali simili (inklużi endless bands) tal-wajer tal-aluminju, u metall espandut tal-aluminju | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, drappijiet ta' ċarruta tal-garza, grill, netting, fencing, reinforz u materjali simili (inklużi endless bands) u wajer tal-aluminju, jew metall espandut tal-aluminju jistgħu jintużaw,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 77 | Riżervat għal-użu li jista' jkun possibli fil-futur fl-HS | | |

ex Kapitolu 78 | Ċomb u oġġetti relatati; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

7801 | Ċomb mhux maħduma: | | |

Ċomb raffinat | Manifattura minn ċbullion' jew ċwork' lead | |

Oħra | Manifattura li fiha l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, fdal u scrap tat-titolu No 7802 ma jistgħux jintużaw | |

7802 | Fdal u scrap taċ-ċomb | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 79 | Żingu w oġġetti relatai; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works | |

7901 | Żingu mhux maħduma | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, fdal u scrap tat-titolu Nru 7902 ma jistgħux jintużaw | |

7902 | Fdal u scrap taż-żingu | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 80 | Landa w oġġetti relatati; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works | |

8001 | Landa mhux maħduma | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott Peroċ, fdal u scrap tat-titolu No 8002 ma jistgħux jintużaw | |

8002 u 8007 | Fdal u scrap tal-landa; oggetti oħra tal-landa | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

Kapitolu 81 | Metalli bażiċi oħra; cermets; oġġetti relatati: | | |

Metalli bażiċi oħra, furmata; oġġetti relatati | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex Kapitolu 82 | Għodda, implements, cutlery, kuċċarini w friket, ta' metall ta' bażi; partijiet minnhom ta' metall bażiku; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

8206 | Għodda ta' żewġ titoli jew aktar Nri 8202 sa 8205, impoġġija f'settijiet għall-bejgħ bl-imnut | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-titoli Nri 8202 sa 8205. Peroċ, għodda tat-titoli Nri 8202 sa 8205 jistgħu jkunu nkorporati fis-sett sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 15 mill-prezz ex-works tas-sett | |

8207 | Għodda interchangeable għall-għodda tal-idejn, kemm jekk huma operati bl-enerġija jew le, jew għall-għodda mekkaniżżati (per eżempju, għall-ipressar, itimbrar, toqob, itappjar, threading, tħaffir, boring, broaching, thin, dawwir, jew tidwir tat-tornavit), inklużi żebgħa għall-tpinġija jew tiġbid ta' metall, u għodda għat-tħaffir tal-blat jew tal-art | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works | |

8208 | Skiken u xfafra li jaqtaw, għall-magni jew għall-u nitajiet mekkaniċi | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works | |

ex 8211 | Skiken u xfafra li jaqtaw, kemm serrati jew le (inklużi skiken għall-żabbar), li mhux dawk is-skiken tat-tiolu Nru 8208 | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, xfafar tas-skiken u l-manki ta' metall ta' bażi jistgħu jintużaw | |

8214 | Oġġetti oħra ta' cutlery (per eżempju, Clippers tax-xagħar, cleavers tal-laħam jew tal-kċina, skiken choppers u għall-iminsjar, skiken li jaqtaw il-karti); settijiet u strumenti għall-manicure jew pedicure (inklużi fajls tad-dwifer) | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, manki ta' metall ta' bażi jistgħu jintużaw | |

8215 | Kuċċarini, friket, mgħaref, skimmers, servers tal-kejkijiet, skiken tal-ħut, skiken tal-butir, tongs taz-zokkor u affarijiet simili tal-kċina jew tal-mejda | Manifattura *li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, manki ta' metall ta' bażi jistgħu jintużaw | |

ex Kapitolu 83 | Oġġetti mixellanji ta' metall bażiku; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | |

ex 8302 | Mountings oħra, fittings u oġġetti simili li huma tajbin għall-bini, u bibien li jgħalqu awtomatikament | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, il-materjali l-oħra tat-titolu Nru 8302 jistgħu jintżaw sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 8306 | Statwetti w ornamenti oħra ta' metall ta' bażi | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, il-materjali l-oħra tat-titolu Nru 8306 jistgħu jintżaw sakemm il-valur tagħhom ma jeċċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 84 | Rejatturi nuklejari, bojlers, makkinarju w unitajiet mekkaniċi; partijeit minnhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8401 | Elementi ta' karburant nuklejari | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8402 | Bojlers li jiġeneraw fwar jew fwar ieħor (li mhumiex central heating bojlers tal-misħun kapaċi wkoll li jiproduċu fwar bi pressa baxxa); bojlers ta' ilma super heated | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8403 u ex 8404 | Bojlers tas-central heating li mhumiex dawk tat-titolu Nru 8402 u impjanti awżiljari għall-bojlers tas-central heating | Manifattura li fia l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux tat-titolu Nri 8403 jew 8404 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8406 | Turbini tal-fwar u turbini oħra tal-fwar | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8407 | Magni tal-pistona b' kombustjoni bi spark-ignition reciprocating jew tidwir intern | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8408 | Magni tal-pistona b' kombustjoni bi kompressjoni interna (magni diesel jew semi-diesel) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8409 | Parts tajbin għall-użu solament jew prinċipalment b' magni tat-titolu Nri 8407 jew 8408 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8411 | Turbojets, turbo propellers u turbini oħra li jaħdmu bil-gass | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8412 | Magni u muturi oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 8413 | Pompi b' rotary positive displasement | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8414 | Fannijiet u blowers industrijali w oħra simili | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8415 | Magni tal-arja kondizzjonata, li fiha fan mħaddem b' mutur u elementi għal-tibdil tat-temperatura w l-umiditaċ, inklużi dawk il-magni li fiha l-umiditaċ ma tistax tkun regolata separatament | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8418 | Friġġiż, freeżers u tagħmir ieħor refriġeranti jew tal-ifriżar, elettriċi jew oħra; pompi tas-sħana li mhumiex dawk tal-magni tal-arja kondizzjonata tat-titolu Nru 8415 | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottil-valur tal-materjali wżati non-oriġinati ma jeċċedux l-valur tal-materjali oriġinanti wżati | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8419 | Magni għall-industriji tal-injam, polpa tal-karta, karta w paperboard | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fl-istess titolu bħall-prodott huma wżati biss sa valur ta' 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8420 | Magni tal-kalendering jew oħra tar-rolling, li mhumiex tal-metalli jew ħġieġ, u ċilindri tagħhom | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fl-istess titolu bħall-prodott huma wżati biss sa valur ta' 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8423 | Makkinarju għall-użin (bl-esklużjoni ta' miżien b' sensitivitaċ ta 5 cg jew aħjar), inklużi magni li jgħoddu jew jiverifikaw it-toqol operati f'dan il-mod; magni li jiżnu ta' kull tip | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodottli fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott, | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8425 sa 8428 | Makkinarju tal-lifting, handling, loading jew unloading | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati tat-titolu Nru 8431 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8429 | Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, shovels mekkniċi, eskavaturi, shovel loaders, magni tat-tamping u road rollers: | | |

Rollers tat-toroq | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott, | |

Oħra | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott.fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati tat-titolu Nru 8431 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8430 | Makkinarju ieħor li jċaqlaq, jigradja, jinvella, jobroxx, iħaffer, ta' tamping, compacting, li jestratta w jtaqqab, l-art, għall-minerali jew metalli mill-minjira; pile-drivers u pile-extrcators; snow-ploughs u snow-blowers | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott.fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati tat-titolu Nru 8431 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8431 | Partijiet tajbin għall-użu solament jew prinċipallment ma rollers tat-toroq | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8439 | Makkinarju għall-manifattura ta' polpa ta' materjal fibrożi cellulosic jew għall-manifattura jew finishing ta' karta jew paperboard | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott.fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fl-istess titolu bħall-prodott huma wżati biss sa valur ta' 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8441 | Makkinarju ieħor għall-manifattura ta' polpa tal-karta, karta jew paperboard, inklużi magni li jaqtaw ta' kull tip | Manifattura: li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott.fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fl-istess titolu bħall-prodott huma wżati biss sa valur ta' 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8444 sa 8447 | Magni ta' dawn it-titoli għall-użu fl-industrija tat-tessuti | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 8448 | Makkinarju awżiljari għall-użu ma magni tat-titoli Nri 8444 u 8445 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8452 | Magni tal-ħjata, li mhumiex magni tal-ħjata ta' kotba tat-titolu Nru 8440; għamara, bażijiet u koperti disinnjati speċifikament għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata: | | |

Magni tal-ħjata (lock stitch biss) b' rjus ta' toqol li ma jeċċediex 16 kg mingħajr il-mutur jew 17 kg bil-mutur | Manifattura: in which il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali non-oriġinanti wżati fl-assemblaġġ il-head (mingħajr mutur) ma teċċediex il-valur tal-materjali oriġinanti wżati,it-thread tension, crochet u mekkaniżmi zigzag wżati huma ġa oriġinanti | |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8456 sa 8466 | Għodda mekkanizzati w magni w l-parts tagħhom u aċċessorji tat-titolu Nri 8456 sa 8466 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8469 sa 8472 | Magni tal-uffiċini (per eżempju, typewriters, magni li jikalkulaw, magni li jiproċessaw l-informazzjoni awtomatikament, magni li jiduplikaw, magni li jistapiljaw) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8480 | Kaxxi tal-moulding għall-fonderija tal-metall; bażi tal-mould; moulding patterns; moulds għall-metall (li mhumiex moulds ta' ingotti), carbides tal-metall, ħġieġ, materjali minerali, gomma jew plastiks | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8482 | Ball jew roller bearings | Manifattura li fiħ: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kolha wżayi ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8484 | Gaskets u ġonot simili ta' folji tal-metall kombinati ma materjal ieħor jew ta' żewġ jew aktar saffi ta' metall; settijiet jew assortimenti ta' gaskets u ġonot simili, differenti fil-kompożizzjoni, impoġġija f'pouches, envelopes jew pakki simili; siġilli mekkaniċi | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8485 | Parts ta' makkinarju, li ma jikontjenux konnetturi elettriċi, insulaturi, kojls, kontacts jew affarijiet oħra elettriċi, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor f'dan il-kapitolu | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 85 | Makkinarju w tagħmir elettriku w parts tagħhom; rekorders u reproducers tal-ħoss; rekorders u reproducers tal-immaġini televiżivi, u parts u aċċessorji ta' tali oġġetti; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8501 | Muturi w ġeneraturi elettriċi (bl-eċċezzjoni ta' settijiet ġeneranti) | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, huma wżati biss il-materjali klassifikati f'titolu Nru 8503 sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8502 | Settijiet ġeneranti elettriċi w konvertituri rotary | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, huma wżati biss materjali klassifikati fit-titolu Nri 8501 jew 8503, meħuda flimkien, sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8504 | Unitajiet tal-kurrent għall-magni awtomatiċi ta' iproċessar ta' informazzjoni | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 8518 | Mikrofoni w stands għalihom; speakers, kemm jekk montati fil-kaxxi tagħhom jew le; amplifikaturi elettriċi tal-frekwenza tal-ħoss; settijiet ta' amplifikaturi elettriċi tal-ħoss | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8519 | Ġira diski (rekord-decks), Ġira diski, kassette-plejers u apparat ieħor li jiriproduċi l-ħoss, li ma jinkorporax tgħamir li jirekordja l-ħoss | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8520 | Tejp rekorders manjetiċi w apparat ieħor li jirekordja l-ħoss, kemm jekk jinkorpora tgħamir li jiriproduċi l-ħoss jew le | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8521 | Apparat tal-video li jiriproduċi w li jirekordja, kemm jekk jinkorpora video tuner jew le | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8522 | Parts u aċċessorji tajbin għall-użu solament jew prinċipalment bl-apparat tat-titoli Nri 8519 sa 8521 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8523 | Medja mhux rekordjata ppreparata għall-irekordjar tal-ħoss jew irekordjar simili ta' fenomeni oħra, li mhumiex prodotti tal-Kapitolu 37 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8524 | Diski, tejps u medja oħra rekordjata għall-ħoss jew fenomeni oħra rekordjati f'mod simili, inklużi matrices u masters għall-produzzjoni tad-diski, iżda li jeskludu prodotti tal-Kapitolu 37: | | |

Matrices u masters għall-produzzjoni tad-diski f | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fit-titolu Nru 8523 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8525 | Apparat għat-trasmissjoni ta' telefonija pemezz tar-radju, telegrafija pemezz tar-radju; xandir tar-radju jew tat-televiżjoni, kemm jekk jinkorporaw apparat ta' riċczzjoni jew apparat li jirekordja jew jiriproduċi l-ħoss jew le; kameras tat-televiżjoni, video kameras still image w video kamera rekorders oħra | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8526 | Apparat tar-radar, apparat ta'għajnuna fin-navigazzjoni permezz tar-radju w apparat tar-radio remote control | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8527 | Apparat ta' riċezzjoni għall-telefonija permezz tar-radju, telegrafija permezz tar-radju, jew xandir tar-radju, kemm jekk kombinati jew le, fl-istess kaxxa, b' apparat ta' irekordjar jew reproduzzjoni tal-ħoss jew arloġġ | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8528 | Apparat tar-reċezzjoni tat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora fiħ riċevituri tar-radju jew tal-ħos jew apparat tal-video rekording jew ripproduzzjoni jew le; video monitors u projetturi tal-video | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8529 | Parts tajbin għall-użu solament u prinċipalment bl-apparat tat-titoli Nri 8525 sa 8528: | | |

Tajjeb għall-użu solament jew prinċipalment ma apparat ta' video rekording jew reproduzzjoni | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn il-valur tal-materjali wżati non-oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8535 u 8536 | Apparat elettroniku għall-iswiċċjar jew protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi, jew sabiex jsiru konnezzjonijiet ma ċirkwiti elettriċi | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fit-titolu Nru 8538 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8537 | Bords, panelli, consoles, desks, cabinets u bażijiet oħra, mgħammra b' apparat minn żewġ titoli jew aktar mit-titoli Nri 8535 jew 8536, għall-kontroll elettroniku jew id-distribuzzjoni tal-elettriċitaċ, inklużi dawk l-istrumenti inkorporanti jew apparat tal-Kapitolu 90, u kontroll numeriku, apparat ta' kontroll li mhux dak ta' apparat ta' swiċċing tat-titolu Nru 8517 | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fit-titolu Nru 8538 biss huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8541 | Diodes, transistors u aġġeġi semi-kondutturi simili, bl-eċċezzjoni ta' wejfers li għadhom ma nqatawx f'ċipep | Manifattura li fiħ: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8542 | Ċirkwiti integrati elettroniċi u mikro-assemblaġġi | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott prodottfejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikati fit-titoli Nri 8541 u 8542, meħuda flimkien huma wżati sal-valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8544 | Wajere, kabel (inklużi kabel koassali) insulati (inklużi enamelled jew anodized) u kondutturi elettriċi insulati oħra, kemm jekk huma lesti bil-konnetturi jew le; kabels tal-fibra ottika, mgħamula minn fibri sheathed individwalment, kemm jekk huma assemblati b' kondutturi elettriċi jew mgħamra b' konnetturi | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8545 | Electrodes tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-lampa, karbonju tal-batterija w oġġetti oħra tal-grafiti jew karbonju ieħor, bil-metall jew mingħajru, ta' tip użat għall-finijiet elettriċi | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8546 | Insulaturi elettriċi ta' kwalunkwe materjal | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8547 | Fittings insulaturi għall-magni elettriċi, unitajiet jew tgħamir, li huma fittings totalment ta' materjali insulanti aparti minn komponenti żgħar tal-metall (per eżempju, threaded sokets) inkorporati waqt il-moulding solament għall-finijiet ta' assemblaġġ li mhumiex insulaturi tat-titolu Nru 8546; conduit tubing tal-elettriku w l-ġonti tagħhom, ta' metall ta' bażi lined b' materjal insulanti | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8548 | Fdal u scrap ta' ċelluli primarji, batteriji primarji w akkumulaturi elettriċi; ċelluli primarji wżati, batteriji primarji wżati w akkumulaturi elettriċi wżati; parts tal-elettriku tal-makkinarju jew apparat, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor f'dan il-kapitolu | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 86 | Lokomotivi ferrovjarji jew tat-tramway, rolling-stock u parts tagħhom; fixtures u fittings tal-ferrovjarrji jew tat-tramway trekk u parts tagħhom; mekkaniċi (inklużi elettro-mekkaniċi) tgħamir ta' senjalazzjoni tat-traffiku ta' kull tip bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8608 | Track fixtures u fittings ferrovjarji jew tat-tramway; mekkaniċi (inklużi elettro-mekkaniċi) tgħamir ta' senjalazzjoni tas-sigurtaċ jew kontroll tat-traffiku għall-errovjarrji, tramway, toroq, inland waterways, faċilitajiet ta' parkeġġ, installazzjonijiet ta' portijiet jew airfields; | Manifattura in which: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 87 | Vejikoli li mhumiex ferrovjarji jew tramway rolling-stock, u parts u aċċessorji tagħhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

8709 | Trakkijiet tax-xogħol, self-propelled, mhux mgħamra b' tagħmir ta' lifting jew handling, tat-tip użati f'fabbriki, mħażen, dock areas u ajruporti għall-trasport ta' oġġetti fuq distanzi qosra; tractors tat-tip użati fuq il-pjattaformi ta' tal-istazzjonijiet ferrovjarji; parts tal-imsemmija vejikoli | Manifattura li fiħ: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8710 | Tankijiet u vejikoli armati tal-gwerra oħra, motożżati, kemm jekk huma mgħammra bl-armi jew le, u partijiet ta' tali vejikoli | Manifattura li fħ: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8711 | Muturi (inklużi mopeds) u ċikli mgħammra b' mutur awżiljari, b' side-cars jew mingħajr; side-cars: | | |

— WB' magna tat-tip reciprocating internal combustion piston ta' kapaċitaċ ta' ċilindraġġ: | | |

— — Li ma jeċċediex 50 cc | Manifattura: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 20 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

— — Li jeċċeedi 50 cc | Manifattura: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8712 | Roti mingħajr ball bearings | Manifattura minn materjali mhux Klassifikati f'titolu Nru 8714 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8715 | Baby carriages u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8716 | Trailers u semi-trailers; vejikoli oħra, mhux imċaqalqa mekkanikament; parts tagħha | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 88 | Inġenji tal-ajru, iġenji tal-ispażju, u partijiet tagħhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 8804 | Rotochutes | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 8804 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

8805 | Tgħamir li jilonċja nġenji tal-ajru; deck-arrestor jew tgħamir simili; ground flying trainers; partijiet tal-oġġetti msemmija | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Kapitolu 89 | Vapuri, dgħajjes u strutturi li jibqa fil-wiċċ | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott. Peroċ, hulls tat-titolu Nru 8906 ma jintużaw | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex Kapitolu 90 | Strumenti w apparati ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, li jikalkulaw u jiverifikaw, ta' preċizjoni, medika jew kirurġika; partijiet u aċċessorji tagħha; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott. | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9001 | Fibri ottiċi w sorra ta' fibra ottika; kables ta' fibra ottika li mhux dawk tat-titolu Nru 8544; folji w plates ta' materjal polariżżanti; lentijiet (inklużi contact lenses), prismi, mirja w elementi oħra ottiċi, ta' kwalunkwe materjal, mhux montat, li mhumiex ta' tali elementi tal-ħġieġ mhux maħduma ottikament | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9002 | Lentijiet, prismi, mirja w elementi oħra ottiċi, ta' kwalunkwe materjal, muntat, li huma partijiet minn jew fittings għall-strumenti jew apparat, li mhumiex ta' tali elementi tal-ħġieġ mhux maħduma ottikament | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9004 | Nuċċalijiet, goggles u oħra simili, korrettorji, prottivi jew oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 9005 | Kannokkjali, monoculars, teleskopji ottiċi oħra, u mountings tagħhom, ħlief għall-refracting telescopes tal-astronomija u mountings tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,il-valur tal-materjali non-oriġinanti wżati ma jeċċediex il-valur tal-materjali oriġinanti wżati | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 9006 | Kameras fotografiċi (li mhumiex ċinematografiċi); apparat tal-flashlight fotografiċi u flashbulbs li mhumiex electrically ignited flashbulbs | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodottil-valur tal-materjali kollha wżati non oriġinantig ma jeċċedux il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9007 | Kameras ċinematografiċi w projetturi, kemm jekk jinkorporaw apparat ta' irekordjar jew reproduzzjoni tal-ħoss jew le | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,il-valur ta' all the non-originating materjali uzati does not exceed il-valur ta' the originating materjali uzati | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9011 | Mikroskopji ottiċi compound, inklużi dawk għall-fotomikrografija, ċinefotomikro-grafija jew mikroprojezzjoni | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 9014 | Strumenti w unitajiet navigazzjonali oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9015 | Survejing (inklużi survejing fotogrammetriku, idrografiku, oċeanografiku, idroloġiku, meteoroloġiku jew geofiżiku, strumenti w unitajiet, bl-eskluzjoni ta' boxxli; rangefinders | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9016 | Miżien ta' sensitivitaċ ta' 5 cg jew aħjar, bil-weights jew mingħajr | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9017 | Srumenti ta' tpinġija, imarkar jew kalkolu matematiku (per eżempju, magni tal-abbozz, pantografs, protraktors, settijiet tat-tpinġija, slide rules, disk calculators); strumenti għall-qies tat-tul, għall-użu fl-id (per eżempju, vireg u tejp tal-qies, mikrometers, callipers) mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor f'dan il-kapitolu | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9018 | Strumenti w unitajiet fix-xjenzi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji, inklużi apparat scintigrafiċi, apparat ieħor elettro-mediku w strumenti tal-ittestjar tal-vista: | | |

Siġġijiet tad-dentisti li jinkorporaw unitajiet dentali jew spittoons tad-dentisti | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe titolu, inklużi materjali oħra tat-titolu Nru 9018 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

Oħra | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9019 | Unitajiet ta' mechano-therapy; apparat tal-massagi; apparat ta' psychological aptitude-testing; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, respirazzjoni artifiċjali jew apparat ieħor therapeutic ta' respirazzjoni | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9020 | Unitajiet oħra tan-nifs u maskri tal-gass, bl-esklużjoni ta' maskri protetivi li mgħandhomx la partijiet mekaniċi w lanqas filtri li jistgħu jiġu sostitwiti | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9024 | Magni w unitajiet għall-itestjar ta' kemm ħaġa hija iebsa, saħħa, kompressibilitaċ, elastiċita jew propjetajiet mekkaniċi oħra ta' materjali (per eżempju, metalli, injam, tessuti, karta, plastika) | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9025 | Idrometri u strumenti simili tal-wiċċ, termometri, pyrometri, barometri, hygrometri u psychrometri, li jirekordjaw jew le, u kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn l-istrumenti | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9026 | Strumenti w apparat għall-qies jew verifika tal-influss, livell, pressjoni jew variables oħra ta' likwidi jew gassijiet (per eżempju, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), bl-esklużjoni ta' strumenti w apparat tat-titoli Nri 9014, 9015, 9028 jew 9032 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9027 | Strumenti w apparat għall-analiżi fiżika jew kimika (per eżempju, polarimeters, refractometers, spectrometers, apparat ta' analiżi ta' gass jew duħħan); strumenti w apparat għall-qies u verifika tal-viscosiraċ, porositaċ, espansjoni, tensjoni tas-sperfiċi jew bħalhom; strumenti w apparat għall-qies jew verifika ta' kwantitajiet tas-sħana, ħoss jew dawl (inklużai exposure meters); microtomes | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9028 | Meters tal-proviżjon jew produzzjoni ta' gass, likwidu jew elettriċitaċ, inklużi calibrating meters tagħha: | | |

Parts u aċċessorji | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Oħra | Manifattura: il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9029 | Revolution counters, counters ta' produzzjoni, taximeters, milometers, pedometers u oħra bħalhom; indikaturi tal-veloċitaċ u tachometers, li mhux dawk tat-titolu Nru 9014 jew 9015; stroboskopji | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9030 | Oscilloskopji, spectrum analysers u strumenti u apparat ieħor għall-qies jew verifika ta' kwantitajiet ta' elettriku, bl-eskluzjoni ta' meters tat-titolu Nru 9028; strumenti w apparat għall-qies jew għall-iskoperta ta' radjazzjoni alpha, beta, gamma, X-ray, kosmiku jew radjazzjonijiet ionizzanti oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9031 | Strumenti għall-qies jew verifika, unitajiet u magni, mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor f'dan il-kapitolu; profile projectors | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9032 | Strumenti w apparat li jiregola jew jikontrolla awtomatikament | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9033 | Parts u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor f'dan il-kapitolu) għall-magni, unitajiet, strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90 | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 91 | Arloggi w arloggi tal-id w parts tagħhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9105 | Arloġġi oħra | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9109 | Clock movements, kompluti w assemblati | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn il-valur tal-materjali kollha wżati mhux oriġinanti ma jeċċediex il-valur tal-materjali wżati oriġinanti | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9110 | Watch jew clock movements kompluti, mhux assemblati assemblati in parti (settijiet tal-moviment); watch jew clock movements mhux kompluti, assemblati; watch jew clock movements ħorox | Manifattura: li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott,fejn, fil-limitu msemmi hawn fuq, il-materjali klassifikat f'titolu Nru 9114 biss huma wżati sa valur ta' 10 % tal-prezz ex-works tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9111 | Cases tal-arloġġi w partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott, | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9112 | Cases tal-arloġġi w cases ta' tip simili għall-oġġetti oħra ta' dan il-kapitolu, u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott, | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9113 | Ċineg tal-arloġġi, watch bands u watch bracelets, u partijiet tagħhom: | | |

ta' metall ta' bażi, kemm jekk huwa plated jew le, jew mgħotti b' metalli prezzjużi | Manifattura li fiħ il-valur ta' all the materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott, | |

Oħra | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 92 | Strumenti mużikali; parts u aċċessorji ta' tali oġġetti | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Kapitolu 93 | Armi w munizzjoni, parts u aċċessorji taghħom | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 94 | Għamara; sodod, saqqijiet, supporti għall-saqqijiet, mħaded u furnishings mimlijin simili; lampi w fittings tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor; sinjali mdawwla, name-plates mdawwla w oħra bħalhom; bini prefabrikat; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

ex 9401 u ex 9403 | Għamara ta' metall ta' bażi, li jinkorpora ċarruta tal-qotton mhux mimlija ta' toqol ta' 300 g/m2 jew inqas | Manifattura li fiha il-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux dak tal-prodott jew Manifattura minn ċarruta tal-qotton Ġa mgħamula f'forma li hija lesta għall-użu tat-titolu Nru 9401 jew 9403, sakemm: il-valur tagħha ma jeċċediex 25 % tal-prezz ex-works tal-prodottil-materjali l-oħra kollha wżati huma ġa oriġinanti u huma klassifikati f'titolu ieħor li mhux it-titolu Nru 9401 jew 9403 | Manifattura li fiħa l-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċediex 40 % tal-prezz ex-works tal-prodott |

9405 | Lampi w fittings tad-dawl inklużi searchlights u spotlights u partijiet tagħhom, mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor; sinjali imdawla, name-plates imdawla w oħra bħalhom, li għandhom font ta' dawl permanenti, u parts tagħhom mhux speċifikati jew inklużi x' imkien ieħor | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9406 | Bini prefabrikat | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex Kapitolu 95 | Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; parts u aċċessorji tagħhom; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

9503 | Ġugarelli oħra: ridotti fid-daqs (ċscale') models u mudelli simili rekreazzjonali, li jaħdmu w li ma jaħdmux; puzzles ta' kull tip | Manifattura li fiħ: l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 9506 | Golf clubs u partijiet minna | Manifattura li fiħ l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott. Peroċ, blokki li għadhom mhux lixxjati li jintużaw sabiex jiġu mgħamula golf club heads Jistgħu jintużaw | |

ex Kapitolu 96 | Oġġetti mixellanji manifatturati; bl-eċċezzjoni ta': | Manifattura li fiħ l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

ex 9601 u ex 9602 | Oġġetti ta' materjali ta' skultura ta' annimali, ħxejjex jew minerali | Manifattura minn materjali ta' skultura ċmaħduma' ta' l-istess titolu | |

ex 9603 | Xkupi w brushes (ħlief għall-besoms u oħra bħalhom u brushes mgħamula minn marten jew xagħar tal-skwiril); floor sweepers mekkaniċi operati bl-id, mhux motoriżżati, pads u rollers taż-żebgħa, squeegees u mops | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9605 | Settijiet tal-ivjaġġar għall-twaletta personali, ħjata jew tindif taż-żraben jew ħwejjeġ | Kull oġġett fis-sett jrid jisodisfa r-regola, li kieku tapplika għaliha kieku Ma kienetx inkluża fis-sett. Peroċ, oġġett mhux oriġinanti jistgħu jkunu nkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom ma teċċediex 15 % tal-prezz ex-works tas-sett | |

9606 | Buttuni, press-fasteners, snap-fasteners u press-studs, moulds tal-buttuni w partijiet oħra ta' dawn l-oġġetti, button blanks | Manifattura li fiħ: l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

9612 | Żagarella tat-typewriter jew żagarella simili, bl-inka jew altrimenti ipprepata sabiex tħalli l-arka tagħha, kemm jekk fuq spools jew fi skrataċċ; ink-pads, kemm jekk bl-inka, bil-kaxxi jew mingħajr | Manifattura li fiħ: l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott,il-valur tal-materjali kollha wżati ma jeċċediex 50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 9613 | Lajters b' piezo-igniter | Manifattura li fiħ il-valur tal-materjali kollha wżati tat-titolu Nru 9613 ma jeċċedux 30 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

ex 9614 | Pipi tat-tipjip u ġewża ta' pipa | Manifattura minn blokki furmatti f'mod aħarx | |

Kapitolu 97 | Xogħol tal-arti, biċċiet u antikitajiet tal-kollezzjonisti | Manifattura li fiħ l-materjali kollha wżati huma klassifikati f'titolu li mhux dak tal-prodott | |

--------------------------------------------------

ANNESS III

ĊERTIFIKAT TAL-MOVIMENT EUR.1 U APPLIKAZZJONIJIET GĦALL-ĊERTIFIKAT TAL-MOVIMENT EUR.1

Istruzzjonijiet għall-istampar

1. Kull formola trid tkun kbira 210 × 297 mm; toleranza sa minus 5 mm jew plus 8 mm fit-tull jista' jkun permess. Il-karta użata trid tkun bajda, ta' daqs għall-kitba, li ma jikontjenux polpa mekanika w li jiżnu mhux inqas minn 25 g/m2. Jrid ikollha pattern fl-isfond ta' guilloche stampata bl-aħdar li jipermetti li kwalunkwe falsifijazzjoni permeżż ta' meżż mekkaniku jew kimiku jkun jidħer faċilment mill-għajn.

2. L-awutoritajiet kompetenti tal-istati membri tal-Komunità‘ u tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża jistgħu jżommu d-dritt li jistampaw il-formoli huma stess jew inkella jkunu stampati minn stampaturi approvati. F'dan l-aħħar każ, kull formola trid tkun tinkludi referenża għall-tali approvazzjoni. Kull formola jrid ikollha fiha l-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li minnha l-istampatur jista' jiġi identifikat. jrdi ikollha numru serjali, jew stampat jew inkella mhux stampat, li permezz tagħha tista' tiġi identifikata.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

NOTI

1. Ċertifikati ma jistgħux jikontjenu tħassir jew kliem miktuba fuq xuxlin. Kwalunkwe alterazzjonijiet jridu jsiru permezz ta' tħassir tad-dettalji skoretti w ż-żieda ta' kwalunkwe korrezzjonijiet neċessarji. Kwalunkwe alterazzjoni simili jrdi ikollha miktub ħdeja l-inizzjali tal-persuna li mela ċ-ċertifikat w miktub mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew territorju ta' rilaxx.

2. L-ebda spażji vojta ma jistgħu jitħallew bejn l-affarijiet miktuba fuq iċ-ċertifikat u kull ħaġa jrid ikollha miktub qabel numru tal-ħaġa. Linja oriżżontali trid titpinġa immedjatament taħt l-aħħar ħaġa miktuba. Kwalunkwe spazju mhux użat irid jinqata kollu f'tali manjira li jgħamluha mpossibli li jiżdiedu xi addizzjonijiet aktar tard.

3. Oġġetti jridu jkunu deskritti skond il-prattika komerċjali w b' dettal suffiċjenti sabiex jgħamilha possibbli li jkunu identifikati.

+++++ TIFF +++++

DIKJARAZZJONI MILL-ESPORTATUR

Jiena, is-sootofirmat, esportatur tal-oġġetti deskritti fuq in-naħa l-oħra, |

NIDDIKJARA | li l-oġġetti huma konformi mal-kondizzjonijiet meħtieġa għall-ħruġ tal-anness ċertifikat: |

NISPEĊIFIKA | kif ġej iċ-ċirkostanzi li għamluha possibli li dawn l-oġġetti jilħqu il-kondizzjonijiet hawn fuq: … … … … |

NISOTTOMETTI | is-segwenti dokumenti evidenzarji: … … … … |

NINTRABAT | li nisottometti, fuq rikjesta tal-awtoritajiet kompetenti, kwalunkwe evidenza ulterjuri li dawn l-awtoritajiet jistgħu jeħtieġu għall-finijiet tal-ħruġ taċ-ċertifikat anness, u nintrabat, jekk meħtieġ, li nipermetti kwalunkwe spezzjoni tal-accountstiegħi w għal-kwalunkwe verifika tal-proċessi tal-maifattura msemmija tal-oġġetti msemmija hawn fuq, li jiġu mwettqa mill-awtoritajiet msemmija; |

RIKJESTA | il-ħruġ tal-annessi ċertifikatt għall-dawn l-oġġetti. |

| … (Post u data) |

| … (Firma) |

--------------------------------------------------

ANNESS IV

INVOICE DECLARATION

L-invoice declaration, li t-test tiegħu jistab hawn taħt, jrid ikun mgħamul skond il-footnotes. Pero‘, il-footnotes mgħandhomx għalfejn ikunu reprodotti.

Verżjoni Ingliża

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtoriżazzjoni doganali Nru… [1]) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor espressament, dawn il-prodotti huma ta'… oriġini preferenzali [2].

Verżjoni Spanjola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [3]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… [4].

Verżjoni Daniża

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [5]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… [6].

Verżjoni Ġermaniża

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.… [7]), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte… Ursprungswaren sind [8].

Verżjoni Griga

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [9]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [10]

Verżjoni Franċiża

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [11]), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… [12].

Verżjoni Taljana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… [13]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… [14].

Verżjoni Olandiża

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.… [15]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn [16].

Verżjoni Portugiża

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [17]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… [18].

Verżjoni Finlandiża

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o… [19]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita [20].

Verżjoni Svediża

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… [21]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung [22].

Verżjoni Araba

+++++ TIFF +++++

… [23]

(Post u data)

… [24]

(Firma tal-esportatur; kif ukoll l-isem tal-persuna li tkun qeda tiffirma d-dikjarazzjoni trid tkun indikata f'kitba ċara).

[1] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[2] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[3] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[4] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[5] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[6] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[7] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[8] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[9] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[10] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[11] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[12] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[13] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[14] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[15] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[16] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[17] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[18] Oriġini tal-prodott għandu jkun indikat. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[19] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[20] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[21] meta l-invoice declaration hija mgħamula minn esportatur approvat li jaqa taħt it-tifsira tal-Artiklu 21 tal-Protokoll, in-numru tal-awtoriżazzjon tan-numru tal-esportatur approvat trid tidaħħal f'dan l-ispażju. Meta l-invoice declaration mhix mgħamula minn esportatur approvat, il-kliem fil-parentesi jitħallew barra jew l-ispazju jitħalla vojt.

[22] L-oriġini tal-prodotti għandha tiġi ndikata. Meta l-invoice declaration tirreferi jew totalment jew in parti, għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta w Melilla fit-tifsira tal-Artiklu 36 tal-Protokoll, l-esportatur jrid jindikhom f'mod ċar fid-dokument li fuqha id-dikjarazzjoni hija mgħamula permezz tas-simbolu "CM".

[23] Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni hija kontenuti fid-dokumenti nnifishom.

[24] Ara Artiklu 20 (5) tal-Protokoll. F'każijiet fejn l-esportatur mhux meħtieġ li jiffirma, l-eżenzjoni tal-firma timplika wkoll l-eżenzjoni tal-isem tal-firmatarju.

--------------------------------------------------

ATT FINALI

Il-plenipotentiaries tal-

Il-KOMUNITÀ‘ EWROPEA,

minn hawn il-quddiem msemmija bħala l-"Komunità",

minn naħa waħda, u

il-plenipotentiaries tal-

ORGANIŻAZZJONI GĦALL-ĦELSIN TAL-PALESTINA (PLO) GĦALL-BENEFIĊĊJU TAL-AWTORITA‘ PALESTINJANA TAX-XATT TAL-PUNENT U L-MEDDA TA' GAŻA,

minn hawn il-quddiem msemmija bħala l-"Awtorita‘ Palestinjana",

minn naħa l-oħra,

li ltaqaw Brussel fl-24 ta' Frar 1997 għall-firma tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Interim Ewro-Mediterranju dwar kummerċ u ko-operazzjoni bejn il-Komunità‘ Ewropea, minn naħa waħda w l-Organiżazzjoni għall-ħelsin tal-Palestina (PLO) għall-benefiċju tal-Awtorita‘ Palestinjana tax-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, minn naħa l-oħra, minn hawn il-quddiem imsemmija bħala l-"Ftehim ta' Assoċjazzjoni Interim Ewro-Mediterranju" adotaw is-segwenti test:

Il-ftehim ta' Assoċjazzjoni Interim Ewro-Mediterranju, l-Annessi tagħha w s-segwenti Protokolli:

Protokoll 1 | fuq l-arranġamenti li japplikaw fuq l-importazzjoni fil-Kommunita‘ ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, |

Protokoll 2 | fuq l-arranġamenti li japplikaw għall-importazzjoni fix-xatt tal-Punent jew il-Medda ta' Gaża ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità', |

Protokoll 3 | li jikonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' "prodotti oriġinanti" u metodi ta' ko-operazzjoni amministrattiva. |

Il-plenipotentiaries tal-Komunità‘ w l-plenipotentiaries tal-Awtorita‘ Palestinjana adottaw it-testi tad-dikjarazzjonijiet elenkati hawn taħt u annessi ma dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni Konġunta dwar propjeta‘ nformatika, industrijali w kumerċjal (Artiklu 33 tal-ftehim),

Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Artiklu 55 tal-ftehim,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Artiklu 58 tal-ftehim,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-ko-operazzjoni deċentraliżżata,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Artiklu 67 tal-ftehim,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Artiklu 70 tal-ftehim,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-protezjoni ta' data,

Dikjarazzjoni Konġunta dwar programm ta' support għall-industrija Palestinjana,

u, għall-dak li jirigwarda l-Protokol 3 li jikonċerna d-definzzjoni tal-kunċett ta' "prodotti oriġinanti" u l-metodi ta' ko-operazzjoni amministrattivi, is-segwenti Dikjarazzjonijiet Konġunti:

1. Dikjarazzjoni Konġunta li tikonċerna il-Prinċipat tal-Andorra;

2. Dikjarazzjoni Konġunta li tikonċerna r-Republika ta' San Marino.

Il-plenipotentiaries tal-Komunità‘ u l-plenipotentiaries tal-Awtorita‘ Palestinjana ħadu wkoll nota tal-ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri msemmija aktar l-isfel u annessi mal-Att Finali:

Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità‘ w l-Awtorita‘ Palestinjana li għandha x' taqsam mal-Artiklu 1 tal-Protokoll 1 u importazzjoni konċernata ġol-Komunità‘ ta' fjuri friski maqtuwa w blanzuni tal-fjuri li jaqaw taħt is-sub-titolu 060310 tat-Tariffa Doganali Komuni.

Il-plenipotentiaries tal-Awtorita‘ Palestinjana ħadu nota tad-Dikjarazzjoni mill-Komunità‘ Ewropea msemmija hawn taħt u annessa ma dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni dwar kumulazzjoni tal-oriġini.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONIJIET KONĠUNTI

Dikjarazzjoni konġunta dwar propjeta‘ informatika, industrijali u kummerċjali (Artiklu 33 tal-ftehim)

għall-finijiet ta' dan il-ftehim, propjeta‘ nformatika, ndustirjali w kumerċjali jinkludi partikolarment dritt tal-awtur, inkluż id-dritt tal-awtur ta' programmi tal-kompjuter, u neighbouring rights, patents, industrial designs, indikazzjonijiet geografiċi, inklużi appellazzjonijiet tal-oriġini, trademarks u service marks, topographies ta' ċirkwiti ntegrati, kif ukoll protezzjoni kontra kompetizzjoni mhux ġusta kif msemmija fl-Artiklu 10a tal-konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni ta' propjeta‘ ndustrijali (Att ta' Stokolma, 1967) u l-protezzjoni ta' informazzjoni mhux mgħotija dwar 'know-how'.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artiklu 55 tal-ftehim

Il-partijiet jireaffirmaw il-kommitment tagħhom lill-Proċess ta' Paċi tal-Lvant nofsani w it-twemmin tagħhom li l-paċi għandha tkun konsolidata permezz ta' ko-operazzjoni reġjonali. Il-Komunità' hija preparata li tapprova proġetti ta' żvilupp konġunt sottomessi mill-Awtorita' Palestinjana u minn partijiet oħra reġjonali, soġġett għall-proċeduri rilevanti Komunitarji tekniċi w tal-budget.

Il-Partijiet jirreaffermaw li l-Ftehim jiforma parti mill-proċess imwaqqfa fil-Konferenża ta' Barċelona tas-27 ta' Novembru 1995 u li l-ko-operazzjoni bilaterali bejn il-Komunità' Ewropea w l-Awtorita' Palestinjana hija komplimentarja għall-ko-operazzjoni reġjonali li jseħħ fil-kuntest tal-partnership Ewro-Mediterranju.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artiklu 58 tal-ftehim

Il-Partijiet jiftehmu li l-aċċess għall-impjieg ma jkunx inkluż fl-istrattura tal-programmi tas-skambju taż-żagħżagh.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar ko-operazzjoni deċentralizzata

Il-Partijiet jirreaffermaw l-importanza li huma jattribwixxu għall-programmi ta' ko-operazzjoni deċentralizzata bħala mezz li jiġu nkuraġati skambji ta' esperjenza u trasferiment ta' tagħlim fir-reġjun Mediterranju w bejn il-Komunità' Ewropea w l-partners Mediterranji.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artiklu 67 tal-ftehim

Meta l-proċess tal-arbitaġġ huwa applikat, il-partijiet jridu jistinkaw sabiex jiżguraw li l-Kumitat Konġunt japponta tielet arbitru fi żmien xharejn tal-ħatra tat-tieni arbitru.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artiklu 70 tal-ftehim

1. Il-Partijiet jiftehmu, għall-finijiet tal-interpretazzjoni w l-applikazzjoni tal-ftehim, li l-każijiet ta' urġenża speċjali msemmija fl-Artiklu 70 tal-ftehim tireferri għall-każijiet ta' vjolazzjoni sostanzjali tal-ftehim minn wieħed miż-żewġ partijiet. Vjolazzjoni sostanzjali tal-ftehim jkinsisti f':

- ir-tal-ftehim meta tali rifjut mhux awtoriżżat mir-reġoli ġenerali tal-liġi internazzjonali,

- il-vjolazzjoni tal-elementi essenzali tal-ftehim mqeda mill-Artiklu 2 tagħha.

2. Il-Partijiet jiftehmu li l-miżuri xierqa msemmija fl-Artiklu 70 huma miżuri meħuda skond il-liġi internazzjonali. Jekk parti waħda tieħu miżuri f'każ ta' urġenża speċjali fl-applikazzjoni tal-Artiklu 70 il-Parti l-oħra tista' tinvoka il-proċedura tad-dispute settlement.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta fuq protezzjoni ta' informazzjoni

Il-Partijiet jiftehmu li protezzjoni ta' informazzjoni jkunu garantiti fl-oqsma kollha fejn l-iskambju ta' informazzjoni personali hija maħsuba.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni konġunta dwar programm ta' support għall-industrija Palestinjana

Il-Partijiet jiftehmu li programm ta' support jipoġġa għad-disposizzjoni tal-industrija Palestinjana, disinnjata sabiex tikoltiva u tiżviluppa l-kapaċita' tas-settur industrijali Palestinjan.

Il-Komunità‘ testendi l-aċċess għall-fondi tal-"start-up" u kapital ta' negozji Palestinjani fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża. Dan jinkludi l-programm tal-European Community Investment Partners (ECIP), li jiprovdi assistenża għall-ispejjeż start-up tal-kummerċ, bħalma huma feasibility studies u assistenża teknika, w f'xi każijiet, aċċess għall-fondi għall-joint ventures. Fondi għal-self, partikolarment għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz ta' revolving fund amministrat mill-Fond għall-Iżvilupp Palestinjan, huwa wkoll għad-disposizzjoni abbażi ta' grants provduti mill-Komunità‘. Il-Bank Ewropew għall-Investiment jestendi il-fondi fuq self u sogru fuq il-kapita għall-negożji Palestinjani permeżż ta' banek lokali.

Il-Komunità' stabilixxa ċ-¬entru għall-Iżvilupp Privat fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, sabiex tipprovdi support, taħriġ u parir għall-industirja Palestinjana, fl-istart-up tal-kummerċ u ipjanar, business management, strateġija w marketing.

Il-Komunità' tgħaraf li l-industrija Palestinjana trid tfittex swieq f'pajjiżi barranin. Għalhekk, il-ftehim preżenti jipermetti aċċess eżenti minn dażju għall-prodotti ndustijali Palestinjani għas-swieq tal-Komunità‘ Ewropea. Iċ-¬entru għall-Intraprisa Palestinjana, u, ġo fiha, iċ-¬entru Ewro-Info, huma għalhekk disponibbli sabiex jiġu promossi w faċilitati kuntatti w joint ventures bejn l-industrija Ewropea w Palestinjana, permeżż ta' partnership events (l-iskemi Ewro-Partenariat, Med-Partenariat w Med-Enterprise) u varjeta‘ ta' meżżi oħra (bħalma huma il-BC Net u BRE networks), li minn żmien għall-żmien jkun disponibbli.

Il-Komunità' tgħaraf ukoll li l-industrija Palestinjana sofriet minn nuqqas ta' infrastruttura ekonomika bażika. Meta wieħed jikosidera li, fil-kuntest tal-assistenza provduta mill-Komunità‘ għall-iżvilupp tax-xatt tal-Punent jew il-Medda ta' Gaża, parti minn din l-assistenża tista' tkun ipprovduta bħala sostenn għall-industrija Palestinjana, il-Komunità‘ tikonsidera rikjesti mill-Awtorita‘ Palestinjana li proporżjon minn dawn il-fondi, bħala grants jew self, jistgħu jkunu dedikati għar-reabilitazzjoni tal-infrastrutturi vitali ekonomiċi.

Fl-infrastruttura tal-ko-operazzjoni ekonomika provduta għaliha taħt il-ftehim preżenti, Iż-żewġ partijiet ikollhom skambji regolari ta' veduti sabiex jiġI stabbilit kif il-medda ta' mekkaniżmi ta' sostenn deskritti f'din id-dikjarazzjoni, kif ukoll kwalunkwe oħra li jistgħu jkunu disponibbli, jistgħu jkunu effettivament jkunu kombinati sabiex jiprovdu l-aktar sostenn xieraq għall-industija Palestinjana.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Konġunta li tikonċerna l-Prinċipat tal-Andorra

1. Prodotti li joriġinaw filPrinċipat talAndorra li jaqa filKapitli 25 sa 97 tassistema Armonizzata tkun aċċettata mill-Awtorita‘ Palestinjana bħala oriġinanti filKomunità fittifsira ta' dan ilftehim.

2. Protocol 3 japplika mutatis mutandis għallfini li jidefenixxi listatus oriġinant talprodotti msemmija hawn fuq.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Konġunta li tikonċerna irRepubblika ta' San Marino

1. Prodotti oriġinanti firRepubblika ta' San Marino jkunu aċċettati millAwtorita' Palestinjana bħala t' oriġina filKomunità' fittifsira ta' dan ilftehim.

2. Protocol 4 japplika mutatis mutandis għallfini li jidefenixxi listatus oriġinant talprodotti msemmija hawn fuq.

--------------------------------------------------

FTEHIM FIL-FORMA TA' SKAMBJU TA' ITTRI

Bejn il-Komunitàċ u l-Awtorità Palestinjana li għandu x' jaqsam mal-Artiklu 1 tal-Protokoll 1 u li jikonċerna l-importazzjoni fil-Komunitàċ ta' fjuri friski maqtuwa w blanzuni li jaqaw taħt is-sub-titolu 060310 tat-Tariffa Doganali Komuni

A. Ittra mill-Komunitàċ

Sinjur …,

Is-segwenti ġie miftiehem bejn il-Komunitàċ u l-Awtorità Palestinjana:

Artiklu 1 tal-Protokoll 1 jiprovdi għall-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq l-importazzjoni fil-Komunitàċ ta' fjuri maqtuwa w blanzuni, friski, li jaqaw taħt is-sub-titolu 060310 tat-Tariffa Doganali Komuni w li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, soġġetta għall-limitazzjoni ta' 1500 tunnellati,

L-Awtorità Palestinjana tintrabat li tosserva l-kondizzjonijiet imqeda hawn taħt għall-importazzjoni ġol-Komunitàċ ta ward u qronfol li jikwolifikaw għall-eliminazzjoni ta' din it-tariffa:

- il-livell tal-prezz tal-imporazzjoni ġol-Komunitàċ trid tkun għall-inqas ekwivalenti għall-85 % tal-livell tal-prezz Komunitarju għal-istess prodotti fuq l-istess perjodu,

- il-livell tal-prezz Palestinjan jkun stabbilit billi jiġu rekordjati l-prezzijiet tal-prodotti importati, fuq swieq ta' importazzjoni rapprezentativa Komunitarja,

- il-livell tal-prezz Komunitarju jkun ibbażat fuq il-prezzijiet tal-produtturi rekordjati fuq swieq rapprezentativi tal-istati membri produtturi ewlenin,

- il-livelli tal-prezzijiet ikunu rekordjati kull ħmistax il-jum u mwieżna skond il-kwantitajiet rispettivi. Dan il-provediment huwa validu għall-prezzijiet Komunitarji w għall-prezzijiet Palestinjani,

- Kemm għall-prezzijiet tal-produttur Komunitarju w l-prezzijiet tal-importazzjoni tal-prodotti Palestinjani, distinzjoni trid issir bejn ward kbir u żgħir u bejn qronfol unifloral u multifloral,

- jekk, il-livell tal-prezz Palestinjan għal-tip ta' prodott wieħed jkun inqas minn 85 % tal-livell tal-prezz Komunitarju, it-tariffa ta' preferenża tkun sospiża. Il-Komunitàċ terġa ddaħal it-tariffa ta' preferenża meta l-livell tal-prezz Palestinjan ekwivalenti għall-85 % jew aktar tal-livell tal-prezz Komunitarju jkun rekordjat.

Nappreżża jekk tikkonferma li l-Awtorità Palestinjana taqbel mal-kontenut ta' din l-ittra.

Sinjur, jekk joġbok aċċetta l-assigurazzjoni ta' l-għola konsiderazzjoni tiegħi.

Għan nom tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

B. Ittra mill-Awtorità Palestinjana

Sinjur …,

Għandi l-unur ngħarfek li irċevejna l-ittra tagħkom tad-data tal-lum li tinqara hekk:

"Is-segwenti ġie miftiehem bejn il-Komunitàċ u l-Awtorità Palestinjana:

Artiklu 1 tal-Protokoll 1 jiprovdi għall-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq l-importazzjoni fil-Komunitàċ ta' fjuri maqtuwa w blanzuni, friski, li jaqaw taħt is-sub-titolu 060310 tat-Tariffa Doganali Komuni w li joriġinaw fix-xatt tal-Punent u l-medda ta' Gaża, soġġetta għall-limitazzjoni ta' 1500 tunnellati,

L-Awtorità Palestinjana tintrabat li tosserva l-kondizzjonijiet imqeda hawn taħt għall-importazzjoni ġol-Komunitàċ ta ward u qronfol li jikwolifikaw għall-eliminazzjoni ta' din it-tariffa:

- il-livell tal-prezz tal-imporazzjoni ġol-Komunitàċ trid tkun għall-inqas ekwivalenti għall-85 % tal-livell tal-prezz Komunitarju għal-istess prodotti fuq l-istess perjodu,

- il-livell tal-prezz Palestinjan jkun stabbilit billi jiġu rekordjati l-prezzijiet tal-prodotti importati, fuq swieq ta' importazzjoni rapprezentativa Komunitarja.

- il-livell tal-prezz Komunitarju jkun ibbażat fuq il-prezzijiet tal-produtturi rekordjati fuq swieq rapprezentativi tal-istati membri produtturi ewlenin,

- il-livelli tal-prezzijiet ikunu rekordjati kull ħmistax il-jum u mwieżna skond il-kwantitajiet rispettivi. Dan il-provediment huwa validu għall-prezzijiet Komunitarji w għall-prezzijiet Palestinjani.

- Kemm għall-prezzijiet tal-produttur Komunitarju w l-prezzijiet tal-importazzjoni tal-prodotti Palestinjani, distinzjoni trid issir bejn ward kbir u żgħir u bejn qronfol unifloral u multifloral,

- jekk, il-livell tal-prezz Palestinjan għal-tip ta' prodott wieħed jkun inqas minn 85 % tal-livell tal-prezz Komunitarju, it-tariffa ta' preferenża tkun sospiża. Il-Komunitàċ terġa ddaħal it-tariffa ta' preferenża meta l-livell tal-prezz Palestinjan ekwivalenti għall-85 % jew aktar tal-livell tal-prezz Komunitarju jkun rekordjat.

Nappreżża jekk tikkonferma li l-Awtorità Palestinjana taqbel mal-kontenut ta' din l-ittra."

Għandi l-unur nikonferma li l-Awtorità Palestinjana taqbel mal-kontenut tal-ittra tagħkom.

Jekk joġbok aċċetta l-assigurazzjoni ta' l-għola konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Awtorita Palestinjana

--------------------------------------------------

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini kumulattiva

In vista ta' l-iżviluppi poltitċi, jekk u meta l-Awtorità Palestinjana w waħda jew aktar pajjiżi Mediterranji jikonkludu ftehim sabiex jistabilixxu kummerċ ħieles bejniethom, il-Komunitàċ Ewropea hija ppreparata li timplimenta oriġini kumulattiva fil-ftehim tagħha tal-kummerċ ma dawk il-pajjiżi.

--------------------------------------------------