21994A1231(20)

Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ekonomiċi Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra

Official Journal L 357 , 31/12/1994 P. 0002 - 0189
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 35 P. 0004
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 35 P. 0004
Edizzjoni Speċjali biċ-Ċek Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bl-Estonjan Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bl-Ungeriż Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bil-Litwan Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bil-Letton Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bil-Malti Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bil-Pollakk Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bis-Slovakk Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200
Edizzjoni Speċjali bis-Sloven Chapter 11 Volume 59 P. 3 - 200


Ftehim Ewropew

li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ekonomiċi Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra [1]

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA:

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

Partijiet Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EKONOMIKA EWROPEA, it-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EWROPEA GĦALL-FAĦAM U AZZAR, u t-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA, minn hawn 'il quddiem jissejħu "Stati Membri", u

Il-KOMUNITÀ EKONOMIKA EWROPEA, IL-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA u l-KOMUNITÀ EWROPEA GĦALL-FAĦAM U AZZAR, minn hawn 'il quddiem imsejħa l-Komunità,

minn naħa waħda,

u r-RUMANIJA

min-naħa l-oħra,

Filwaqt li JIKKUNSIDRAW l-importanza tal-konnessjonijiet tradizzjonali eżistenti bejn il-Komunità, l-Istati Membri tagħhom u r-Rumanija u l-valuri komuni li huma jaqsmu,

Filwaqt li JIRRIKONOXXU li l-Komunità u r-Rumanija jixtiequ jsaħħu dawn il-konnessjonijiet u sabiex jistabbilixxu relazzjonijiet qariba u li dejjiema, bażati fuq reċiproċità, li kapaċi jippermettu lir-Rumanija tieħu sehem fil-proċess ta' l-integrazzjoni Ewropea, b'hekk issaħħaħ u twessa' r-relazzjonijiet stabbiliti fil-passat speċjalment bil-Ftehim dwar Koperazzjoni fin-Negozju u Kummerċjali u Ekonomika, iffirmata fit-22 ta' Ottubru 1990,

Filwaqt li JIKKUNSIDRAW l-opportunitajiet għal relazzjoni ta' kwalità ġdida offruta fil-bidu ta' demokrazija ġdida fir-Rumanija,

Filwaqt li JIKKUNSIDRAW ir-rabta tal-Komunità u l-Istati Membri tagħha u tar-Rumanija sabiex isaħħu l-libertà politika u ekonomika li tikkostitwixxi l-vera bażi ta' l-assoċjazzjoni,

Filwaqt li JIRRIKONOXXU l-bżonn li jkomplu u jtemmu, bl-assistenza tal-Komunità, it-transizzjoni tar-Rumanija għal sistema ġdida u ekonomika li tirrispetta r-regolament u l-liġi u d-drittijiet umani, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoritajiet, joperaw sistema ta' elezzjonijiet ħielsa u demokratiċi, u jipprovdu għall-liberizzazzjoni ekonomika sabiex jistabbilixxu ekonomija tas-suq,

Filwaqt li JIKKUNSIDRAW ir-rabta soda tal-Komunità u l-Istati Membri tagħha u tar-Rumanija għal implementazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet u l-prinċipji kollha li qegħdin fl-Att Finali tal-Konferenza fuq Sigurtà u Koperazzjoni fl-Ewropa (CSCE), id-dokumenti finali ta' Vienna u Madrid, il-Karta ta' Pariġi għal Ewrope Ġdida, id-dokument CSCE ta' Helsinki "L-Isfidi tal-Bidla", u l-Karta Ewropea dwar l-Enerġija,

KONXJI ta' l-importanza ta' dan il-ftehim sabiex jistabbilixxu u jżidu sistema ta' stabbilità fl-Ewropa ibbażata fuq koperazzjoni, mal-Komunità bħala wieħed mill-fundamenti,

Filwaqt li JEMMNU li konnessjoni għandha issir bejn implementazzjoni sħiħa ta' assoċjazzjoni, minn naħa waħda, u kontinwazzjoni tat-temma attwali tar-riformi politiċi, ekonomiċi u legali tar-Rumanija min-naħa l-oħra, kif ukoll l-introduzzjoni tal-fatturi neċesari għal koperazzjoni u r-rapprochement attwali bejn is-sistemi tal-partijiet, notalment fid-dawl tal-konklużjoni tas-CSCE Konferenza Bonn,

Filwaqt li JIXTIEQU li jistabbilixxu djalogu politiku regolari fuq ħruġ bilaterali u internazzjonali ta' interess reċiproku,

Filwaqt li JIEĦDU KONSIDERAZZJONI tad-dispożizzjoni tal-Komunità sabiex jipprovdu appoġġ deċiżiv għal l-implementazzjoni ta' riformi u sabiex u jgħinu r-Rumanija tlaħħaq mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali ta' aġġustament mill-ġdid strutturali,

Filwaqt li JIEĦDU KONSIDERAZZJONI l-aktar tad-dispożizzjoni tal-Komunità sabiex jistabbilixxu strumenti ta' assistenza ta' koperazzjoni u ekonomika, teknika u finanzjarja fuq bażi globali u multiannwali,

Filwaqt li JIKKUNSIDRAW l-irbit tal-Komunità u r-Rumanija għal kummerċ ħieles, u partikolarment sabiex jaqblu mad-drittijiet u obbligazzjonijiet li jiżdiedu mill-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ,

KONXJI tal-bżonn li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet neċessarji għall-libertà ta' stabbiliment, il-libertà li jipprovdu servizzi u l-moviment liberu ta' kapital,

Filwaqt li JŻOMMU f'moħħhom id-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn il-Komunità u r-Rumanija u b'hekk jirrikonoxxu li l-għanjiet ta' din l-assoċjazzjoni għandhom jintlaħqu b'dispożizzjonijiet xierqa ta' dan il-Ftehim,

KONVINTI li dan il-Ftehim joħloq klima ġdida għar-relazzjonijiet ekonomiċi tagħhom u partikolarment għall-iżvilupp ta' kummerċ u investiment, strumenti li huma indispensabbli għal rikostruzzjoni ekonomika u modernizzazzjoni teknoloġika,

MIXTIEQA li jistabbilixxu koperazzjoni kulturali u jiżviluppaw skambji ta' informazzjoni,

Filwaqt li JIRRIKONOXXU l-fatt li l-għan aħħari tar-Rumanija huwa li ssir membru tal-Komunità, u li din l-assoċjazzjoni, fl-opinjoni tal-Partijiet, tgħin lir-Rumanija sabiex tikseb dan l-għan,

IDDEĊIDEW li jikkonkludu dan il-Ftehim u għal dan il-għan nnominaw bħala plenipotentarji tagħhom:

IR-RENJU TAL-BELĠJU:

Willy Claes,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-RENJU TAD-DANIMARKA:

Niels Helveg Petersen,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA:

Klaus Kinkel,

Ministeru Federali ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA:

Michel Papaconstantinou,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-RENJU TA' SPANJA:

Javier Solana,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA:

Roland Dumas,

Ministre d'État,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

L-IRLANDA:

Dick Spring,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-REPUBBLIKA TALJANA:

Eimilio Colombo,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU:

Jacques Poos,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-RENJU TA' L-OLANDA:

P. Kooijmans,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA:

J. M. Durão Barroso,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ:

Douglas Hurd,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

IL-KOMUNITÀ EKONOMIKA EWROPEA, IL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR L-ENERIJA ATOMIKA U L-KOMUNITÀ EWROPEA GĦALL-FAĦAM U AZZAR:

Niels Helveg Petersen,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin tar-Renju tad-Danimarka,

President-inkarigat mill-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej;

Leon Brittan,

Membru tal-Kummissjoni;

H. van den Broek,

Membru tal-Kummissjoni;

IR-RUMANIJA:

Nicolae Vacaroiu,

Prim Ministru;

Teodor Viorel Melescanu,

Ministre d'État,

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin;

Li, wara li skambjaw is-setgħat kollha tagħhom, ifformati f'forma valida u xierqa,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

FTEHIM EWROPEW hu issa stabbilit bejn il-Komunità u l-Istati Membri tagħha min-naħa waħda, u Rumanija, min-naħa l-oħra L-għanjiet ta' din l-assoċjazzjoni huma:

- li jipprovdu qafas xieraq għal djalogu politiku bejn il-Partijiet li jippermetti l-iżvilupp ta' relazzjonijiet politiċi mill-qrib,

- biex jippromovu l-espanzjoni ta' kummerċ u r-relazzjonijiet armonjużi ekonomiċi bejn il-Partijiet u sabiex jippromovu u jsostnu l-iżvilupp ekonomiku fir-Rumanija,

- biex jipprovdu bażi għal koperazzjoni ekonomika, soċjali, finanzjarja u kulturali,

- biex jappoġġjaw l-isforzi tar-Rumanija sabiex tiżviluppa l-ekonomija tagħha u sabiex ikomplu l-konverżjoni f'ekonomija tas-suq, u jikkonsolidaw id-demokrazija tagħha,

- biex jistabbilixxu istituzzjonijiet xierqa sabiex jagħmlu l-assoċjazzjoni effettiva,

- biex jipprovdu qafas għal integrazzjoni gradwali tar-Rumanija fil-Komunità. Għal dan l-iskop, ir-Rumanija għandha taħdem sabiex tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji.

TITOLU I

DJALOGU POLITIKU

Artikolu 2

Djalogu politiku regolari għandu jkun stabbilit bejn il-Partijiet li bi ħsiebhom jiżviluppaw u jkabbru. Għandha jakkompanja u jikkonsolida r-rapprochement bejn il-Komunità u r-Rumanija, jappoġġja l-bdil politiku u ekonomiku li beda u qed isir f'dak il-pajjiż u jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' konnessjonijiet ġodda ta' solidarjetà u forom ġodda ta' koperazzjoni. Id-djalogu politiku:

- jiffaċilita l-integrazzjoni sħiħa tar-Rumanija fil-Komunità ta' ġnus demokratiċi u r-rapprochement progressiv lejn il-Komunità. Ir-rapprochement ekonomiku provdut f'dan il-Ftehim għalhekk iwassal għal konverġenza politika akbar,

- iressqu għal konverġenza dejjem tiżdied ta' pożizzjonijiet fuq temi internazzjonali, u partikolarment fuq dawk il-kwistjonijiet li x'aktarx ikollhom effett sostanzjali fuq Parti jew oħra,

- jikkontribwixxi għar-rapprochement tal-pożizzjonijiet tal-Partijiet fuq temi ta' sigurtà u jtejbu s-sigurtà u l-istabbilità fl-Ewropa kollha.

Artikolu 3

1. Konsultazzjonijiet kif xierqa għandhom jinżammu bejn il-Partijiet fl-aktar livell politiku għoli.

2. F'livell ministerjali, djalogu politiku għandu jieħu post fi ħdan il-Kunsill dwar l-Adeżjoni. Dan għandu ikollu r-responsabbiltà ġenerali għal kull kwistjoni li l-Partijiet kapaċi jixtiequ jagħtuh.

Artikolu 4

Proċeduri oħra u mekkaniżmi għal djalogu politiku għandhom jitwaqqfu mill-Partijiet, u partikolarment fil-forom li ġejjin:

- laqgħat f'livell uffiċjali għoli (diretturi politiċi) bejn uffiċjali tar-Rumanija minn naħa waħda, u l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, min-naħa l-oħra,

- ĠĦli jieħu l-vantaġġ sħiħ mill-mezzi diplomatiċi,

- jinkludi r-Rumanija fil-grupp ta' pajjiżi li jirċievu informazzjoni regolari fuq il-temi trattati mal-Koperazzjoni Politika Ewropea kif ukoll jiskambjaw informazzjoni bi skop li jiksbu l-għanjiet maħruġa fl-Artikolu 2,

- kull mezzi oħra li kapaċi jikkontribwixxu għal konsolidazzjoni, żvilupp u t-titjib ta' dan id-djalogu.

Artikolu 5

Djalogu politiku fl-livell parlamentari għandu jieħu postu fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni.

TITOLU II

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 6

Rispett għall-prinċipji demokratiċi u drittijiet tal-bniedem stabbiliti mill-Att Finali ta' Helsinki u l-Karta ta' Pariġi għal Ewropa Ġdida, kif ukoll kif il-prinċipji ta' l-ekonomija tas-suq, jispiraw lill-politiċi lokali u esterni tal-Partijiet u jikkostitwixxu elementi essenzjali ta' l-adeżjoni preżenti.

Artikolu 7

1. L-assoċjazzjoni tinkludi perjodu transizzjonali ta' dewmien massimu ta' għaxar snin maqsum f'żewġ stadji suċċessivi, kull wieħed fil-prinċipju jdum ħames snin. L-ewwel stadju għandu jibda meta l-Ftehim jidħol fis-seħħ.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni, iżomm f'moħħu li l-prinċipji ta' l-ekonomija tas-suq u l-appoġġ mill-Komunità permezz ta' dan il-Ftehim huwa essenzjali għall-assoċjazzjoni preżenti, għandu jipproċedi regolarment sabiex jeżamina l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim u t-temma tar-riformi ekonomiċi tar-Rumanija fuq il-bażi tal-prinċipji stabbilita fil-preambolu.

3. Matul il-kors tat-12-il xahar qabel l-iskadenza ta' l-ewwel stadju, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jilħaq jiddeċiedi t-transizzjoni għat-tieni stadju kif ukoll fuq kull tibdiliet possibbli li għandhom iseħħu kif jikkonċernaw id-dispożizzjonijiet li jaħkmu t-tieni stadju. B'dan ikunu qegħdin jiġu kkunsidrati r-riżultati ta' l-eżami msemmi f'paragrafu 2.

4. Iż-żewġ stadji maħsubin taħt 1 u 3 ma japplikawx għal Titolu III.

TITOLU III

MOVIMENT ĦIELES TA' OĠĠETTI

Artikolu 8

1. Matul il-perjodu transizzjonali li hemm referenza għalih fl-Artikolu 7, il-Komunità u r-Rumanija għandhom gradwalment jistabbilixxu qasam għal kummerċ ħieles ibbażat fuq obbligazzjonijiet reċiproki u bilanċjati, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim u f'konformità ma' dawk tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ(GATT).

2. In-nomenklatura magħquda ta' oġġetti għandha tiġi applikata għall-klassifikazzjoni ta' oġġetti f'kummerċ bejn iż-żewġ Partijiet.

3. Għal kull prodott id-dazju bażiku li għalih ir-riduzzjonijiet suċċessivi li jinstabu f'dan il-Ftehim għandhom japplikaw għandhom jkunu attwalment applikati erga omnes fil-ġurnata ta' qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4. Jekk, wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, xi riduzzjoni ta' tariffa tiġi applikata fuq bażi erga omnes, ċerta dazji mnaqqsa għandhom jbiddlu d-dazji bażiċi referuti f'pargrafu 3 min dik id-data ta' meta ċerta riduzzjonijiet jiġu applikati.

5. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jikkomunikaw ma' xulxin id-dazji bażiċi rispettivi tagħhom.

KAPITOLU I

Il-prodotti industrijali

Artikolu 9

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-prodotti li joriġinaw fil-Komunità u fir-Rumanija mniżżlin fil-Kapitoli 25 sa 97 tan-nomenklatura kombinata, bl-eċċezzjoni tal-prodotti mniżżlin fl-Anness I.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 10 sa 14 inklużi ma japplikawx għal prodotti msemmija fl-Artikoli 16 u 17.

Artikolu 10

1. Dazji tad-dwana fuq importazzjoni applikabbli fil-Komunità għal prodotti li joriġinaw fir-Rumanija aktar minn dawk elenkati fl-Annessi IIa, IIb u III għandhom jitneħħew fid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2. Dazji tad-Dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fil-Komunità għal prodotti li joriġinaw fir-Rumanija li huma elenkati fl-Anness IIa għandhom jitneħħew progressivament bi qbil ma' l-iskema li ġejja:

- fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku,

- sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim id-dazji li jifdal għandhom jiġu eliminati.

Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fil-Komunità għal prodotti li joriġinaw fir-Rumanija elenkati fl-Anness IIb għandhom jiġu progressivament imnaqqsa, mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, b'riduzzjoni annwali ta' 20 % tad-dazju bażiku sabiex jasal għal abolizzjoni totali sa l-aħħar tar-raba' sena minn wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

3. Il-prodotti li joriġinaw fir-Rumanija elenkati fl-Anness III għandhom jibbenifikaw minn sospensjoni ta' dazji tad-dwana fuq importazzjoni fi ħdan il-limiti ta' kwoti ta' tariffi annwali tal-Komunità jew livelli li jiżdiedu progressivament bi qbil mal-kondizzjonijiet definiti f'dak l-Anness sabiex jaslu għal abolizzjoni sħiħa ta' dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet tal-prodotti konċernati l-aktar tard sa l-aħħar tal-ħames sena.

Fl-istess ħin, id-dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet li jiġu applikati meta l-kwoti jkunu ġew eżawriti jew meta l-intaxxar tad-dazji tad-dwana jkunu ġew introdotti mill-ġdid fejn jikkonċerna prodotti koperti minn livelli ta' tariffi, għandhom jiġu progressivament żarmati, mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim b'riduzzjonijiet annwali ta' 15 % tad-dazju bażiku. Sa l-aħħar tal-ħames sena, id-dazji li jifdal għandhom jiġu mwarrba.

4. Miżuri u restrizzjonijiet kwantitattivi li jkollhom effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet għall-Komunità għandhom jiġu mwarrba fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bil-konsiderazzjoni tal-prodotti li joriġinaw fir-Rumanija.

Artikolu 11

1. Dazji tad-dwana fuq importazzjoni applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità li huma elenkati fl-Anness IV għandhom jitneħħew fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2. Dazji tad-Dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità li huma elenkati fl-Anness V għandhom jitneħħew progressivament bi qbil ma' l-orarju li jmiss:

- fuq id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 80 % tad-dazju bażiku,

- tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 40 % tad-dazju bażiku,

- ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 0 % tad-dazju bażiku,

3. Dazji tad-Dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità li huma elenkati fl-Anness VI għandhom jitneħħew bi qbil ma' l-orarju imsemmi f'dak l-Anness.

4. Dazji tad-Dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità aktar minn dawk elenkati fl-Anness IV, V u VI għandhom jiġu mnaqqsa progressivament skond l-orarju li ġej:

- tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 80 % tad-dazju bażiku,

- ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 60 % tad-dazju bażiku,

- sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 50 % tad-dazju bażiku,

- seba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 35 % tad-dazju bażiku,

- tmien snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 20 % tad-dazju bażiku,

- disa' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, għal 0 % tad-dazju bażiku,

5. Il-prodotti li joriġinaw fil-Komunità elenkati fl-Anness VII għandhom jibbenifikaw minn suspensjoni ta' dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet fir-Rumanija fi ħdan il-limiti ta' kwoti annwali li jiżdiedu progressivament kif imbassra minn dak l-Anness. Dazji tad-dwana fuq importazzjoni applikabbli għal kwantitajiet f'eċċess tal-kwoti msemmija fuq għandhom jiġu progressivament żarmati skond l-orarju msemmi f'paragrafu 4.

6. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet għal ġo r-Rumanija ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

7. Miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet għal ġo r-Rumanija ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità għandhom jitneħħew fuq id-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, barra dawk elenkati fl-Anness VIII li għandhom jiġu mwarrab skond l-orarju f'dak l-Anness.

Artikolu 12

Id-dispożizzjonijiet dwar l-abolizzjoni ta' dazji tad-dwana fuq importazzjoni għandhom wkoll japplikaw għal dazji tad-dwana ta' natura fiskali.

Artikolu 13

1. Il-Komunità għandha twarrab fl-importazzjonijiet tagħha mir-Rumanija kull talba ta' ħlas li jkollha effett ekwivalenti għal dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet fuq id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2. Ir-Rumanija għandha twarrab mill-importazzjonijiet tagħha mill-Komunità kull talba ta' ħlas li għandha effett ekwivalenti għal dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet fuq id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, barra għal talb ta' ħlas ta' 0,5 % ad volorem għall-formalitajiet tad-dwana li jitneħħew skond l-orarju li jmiss:

- riduzzjoni sa 0,25 % ad valorem fl-aħħar tat-tielet sena,

- eliminazzjoni għall-inqas sa l-aħħar tal-ħames sena fuq id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Artikolu 14

1. Il-Komunità u r-Rumaija għandhom progressivament iwarrbu progressivament bejniethom l-aktar tard sa l-aħħar tal-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim kull dazju tad-dwana fuq esportazzjonijiet u talba ta' ħlas li jkollha effett ekwivalenti.

2. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq esportazzjonijiet għar-Rumanija u l-miżuri kollha li jkollhom effett ekwivalenti għandhom jitneħħew mill-Komunità mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

3. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq esportazzjonijiet għall-Komunità u l-miżuri kollha li jkollhom effett ekwivalenti għandhom jitneħħew mir-Rumanija fuq id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim barra għal dawk elenkati fl-Anness IX li għandhom jiġu progressivament imnaqqsa u jiġu eliminati mhux aktar tard mill-tmiem tal-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Artikolu 15

Kull parti tiddikjara l-prontezza tagħha li tnaqqas id-dazji tagħha f'kummerċ ma' Parti oħra aktar malajr milli hu provdut għaliha fl-Artikoli 10 u 11 jekk is-sitwazzjoni ekonomika ġenerali tagħha u s-sitwazzjoni tas-settur ekonomiku konċernat hekk jippermetti.

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet għal dan l-effett.

Artikolu 16

Il-Protokoll 1 jesponi l-ftehim applikabbli għall-prodotti tat-tessuti li fih hemm referenza għalihom.

Artikolu 17

Il-Protokoll 2 jesponi l-arranġamenti applikabbli għal prodotti koperti mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea GĦALL-FAĦAM U AZZAR.

Artikolu 18

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu ma jippermettux ir-ritenzjoni mill-Komunità ta' komponent agrikolu fid-dazji applikabbli għal prodotti elenkati fl-Anness X fir-rispett ta' prodotti li joriġinaw fir-Rumanija.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu ma jippermettux l-introduzzjoni ta' komponent agrikolu mir-Rumanija fid-dazji applikabbli għall-prodotti elenkati fl-Anness X fir-rispett ta' prodotti li joriġinaw fil-Komunità. Kull parti tiddikjara l-prontezza tagħha li tnaqqas id-dazji tagħha f'kummerċ ma' Parti oħra aktar malajr milli hu provdut.

KAPITOLU II

L-Agrikoltura

Artikolu 19

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għal prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità u fir-Rumanija.

2. It-terminu "prodotti agrikoli" jfisser il-prodotti mniżżla f'Kapitoli 1 sa 24 tan-nomenklatura magħquda u l-prodotti elenkati f'Anness I, imma esklużi prodotti tas-sajd kif definiti mir-Regolament (KEE) Nru 3687/91.

Artikolu 20

Il-Protokoll 3 jniżżel l-arranġamenti ta' kummerċ għal prodotti agrikoli proċessati li huma elenkati f'dan il-protokoll.

Artikolu 21

1. Il-Komunità għandha tabolixxi fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ir-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fir-Rumanija miżmuma bis-saħħa tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3420/83 fil-forma eżistenti fid-data tal-firma tiegħu.

2. Il-prodotti agrikoli li joriġinaw fir-Rumanija elenkati fl-Annessi XIa u XIb għandhom jibbenifikaw, mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, mir-riduzzjoni fis-sisa fi ħdan il-limitu ta' kwoti Komunitarji jew mir-riduzzjoni tad-dazji tad-dwana u skond il-kondizzjonijiet ipprovduti fl-istess Annessi.

3. Ir-Rumanija għandha twarrab restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Komunità mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jagħtu lil xulxin il-konċessjonijiet referuti għalihom fl-Annessi XIIa, XIIb u XIII, fuq bażi armonjuża u reċiproka, bi qbil mal-kondizzjonijiet stipulati hemmhekk.

5. B'konsiderazzjoni tal-volum ta' kummerċ fi prodotti agrikoli bejniethom, tas-sensitività partikolari tagħhom, tar-regolamenti tal-politika komuni agrikola tal-Komunità, tal-parti li l-agrikoltura għandha fl-ekonomija tar-Rumanija, u tal-konsegwenzi tan-negozjamenti ta' kummerċ multilaterali taħt il-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ, il-Komunità u r-Rumanija għandhom jeżaminaw fil-Kunsill dwar l-Adeżjoni, prodott bi prodott u skond bażi ordnata u reċiproka, il-possibilitajiet ta' għoti ta' aktar konċessjonijiet lil xulxin.

6. B'konsiderazzjoni tal-bżonn għal aktar armonija bejn il-politiċi agrikoli fil-Komunità u fir-Rumanija, kif ukoll l-għan tar-Rumanija li ssir membru tal-Komunità, iż-żewġ Partijiet ikollhom konsultazzjonijiet regolari fil-Kunsill dwar l-Adeżjoni fuq modalitajiet prattiċi u ta' strateġija tal-politiċi tagħhom.

Artikolu 22

Bla ħsara għal dispożizzjonijiet oħra ta' dan il-Ftehim, u partikolarment l-Artikolu 31, jekk, meta tiġi kkunsidrara s-sensittività partikolari tas-suq agrikolu, importazzjonijiet ta' prodotti li joriġinaw f'Parti waħda, li huma s-soġġett għal konnessjonijiet mogħtija fl-Artikolu 21, jikkawżaw tfixkil serju fis-swieq fil-Parti l-oħra, iż-żewġ Partijiet għandhom jidħlu immedjatament f'konsultazzjonijiet sabiex isibu soluzzjoni xierqa. Fl-istennija ta' ċerta soluzzjoni, il-Parti konċernata tista' tieħu l-miżuri li tqis neċessarji.

KAPTITOLU III

Is-Sajd

Artikolu 23

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għal prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Komunità u fir-Rumanija, li huma koperti mir-Regolament (KEE) Nru 3687/91 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-prodotti tas-sajd.

Artikolu 24

1. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jagħtu lil xulxin il-konċessjonijiet referuti għalihom fl-Annessi XIV u XV fuq bażi armonjuża u reċiproka, bi qbil mal-kondizzjonijiet stipulata hemmhekk. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għal prodotti tas-sajd.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jeżamina l-possibbilità ta' konklużjoni ta' Ftehim fuq prodotti tas-sajd bejn il-Partijiet fejn kondizzjonijiet neċessarji hekk jippermettu.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet Komuni

Artikolu 25

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għal kummerċ fil-prodotti kollha, barra fejn ma jkunx ipprovdut hawnhekk jew fi Protokolli 1, 2 jew 3.

Artikolu 26

1. L-ebda dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet jew talba ta' ħlas li jkollhom effett ekwivalenti ma għandhom jiġu introdotti, u l-anqas dawk li huma diġà applikati ma jiżdiedu, fil-kummerċ bejn il-Komunità u r-Rumanija mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

2. L-ebda restrizzjoni kwantitattiva fuq importazzjonijiet jew esportazzjonijiet jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti ma għandhom jiġu introdotti, u l-anqas dawk eżistenti ma jsiru aktar restritti, fil-kummerċ bejn il-Komunità u r-Rumanija mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

3. Kull dazju ġdid fuq importazzjonijiet jew esportazzjonijiet jew talba ta' ħlas li jkollhom effett ekwivalenti jew lill-istess żieda jew kull restrizzjoni kwantitattiva ġdida jew talba ta' ħlas li jkollhom effett ekwivalenti jew l-istess żieda introdotta mir-Rumanija wara l-bidu tan-negozjamenti għandhom jitneħħew ta' l-inqas fid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4. Mingħajr ħsara għall-konċessjonijiet mogħtija taħt l-Artikolu 21, id-dispożizzjonijiet ta' paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx jirrestrinġu bl-ebda mod il-ħarsien tal-politiċi agrikoli rispettivi tar-Rumanija u l-Komunità jew it-teħid ta' xi miżuri taħt ċerta politiċi.

Artikolu 27

1. Iż-żewġ Partijiet m'għandhom jagħmlu l-ebda miżura jew prattika ta' natura fiskali interna li tistabbilixxi, kemm direttament jew indirettament, diskriminazzjoni bejn il-prodotti ta' Parti waħda u prodotti simili li joriġinaw fit-territorju tal-Parti l-oħra.

2. Prodotti esportati għat-territorju ta' Parti miż-żewġ partijiet ma jistgħux jibbenifikaw minn ħlas mill-ġdid ta' tassazzjoni interna f'eċċess ta' l-ammont ta' tassazzjoni imposta direttament jew indirettament fuqhom.

Artikolu 28

1. Dan il-Ftehim ma jipprekludix il-manutenzjoni jew stabbiliment għal unjonijiet tad-dwana, oqsma ta' kummerċ ħieles jew arranġamenti għal kummerċ tal-fruntiera barra sakemm ma jbiddlux l-arranġamenti ta' kummerċ ipprovduti għalihom f'dan il-Ftehim.

2. Konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet għandhom jsiru fi ħdan il-Kunsill dwar l-Adeżjoni dwar Ftehim li jwaqqaf ċerta unjonijiet tad-dwana jew oqsma ta' kummerċ ħieles u, fejn mitlub, fuq temi maġġuri oħrajn relatati mal-politiċi rispettivi tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi. Partikolarment fil-każ ta' pajjiż terz li jaderixxi mal-Komunità, ċerta konsultazzjonijiet għandhom jsiru sabiex jiżguraw li tista' ssir konsiderazzjoni ta' l-interessi reċiproki tal-Komunità u tar-Rumanija msemmija f'dan il-Ftehim.

Artikolu 29

Miżuri eċċezzjonali ta' dewmien limitat li jidderoga mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 11 u 26 (1) jistgħu jittieħdu mir-Rumanija fil-forma ta' dazji tad-dwana miżjuda.

Dawn il-miżuri jistgħu biss jikkonċernaw industriji li għadhom jibdew, jew ċerta setturi li qed iġarrbu diffikultajiet restrittivi jew jiffaċċjaw diffikultajiet serji, partikolarment fejn dawn id-diffikultajiet jipproduċu problemi soċjali importanti.

Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità introdotti minn dawn il-miżuri ma' jistgħux jeċċedu l-25 % ad valorem u għandhom jżommu element ta' preferenza għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità. Il-valur totali ta' importazzjonijiet tal-prodotti li huma soġġett għal dawn il-miżuri ma' jistġħux jeċċedu l-15 % ta' importazzjonijiet totali mill-Komunità ta' prodotti industrijali kif definit f'Kapitolu I, matul l-aħħar sena li għaliha statistiċi huma disponibbli.

Il-miżuri għandhom jiġu applikati għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, sakemm dewmien fit-tul ma' jkunx awtorizzat mill-Kunsill dwar Adeżjoni. Għandhom jieqfu mill-applikazzjoni l-aktar tard sa fl-iskadenza tal-perjodu transizzjonali.

Ebda miżuri bħal dawn ma jistgħu jiġu introdotti li jikkonċernaw prodott jekk jgħaddu aktar min tliet snin minn meta l-eleminazzjoni tad-dazji kollha u restrizzjoni kwantitattivi jew talba ta' ħlas jew miżuri li jkollhom effett ewkwivalenti dwar dak il-prodott.

Ir-Rumanija għandha tinforma lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni b'miżuri eċċezzjonali li taħseb li se tieħu, u fit-talba tal-Komunità, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu fil-Kunsill dwar l-Adeżjoni fuq ċerta miżuri u s-setturi li japplikaw għalihom qabel ma jkunu applikati Meta jittieħdu ċerta miżuri, ir-Rumanija għandha tipprovdi l-Kunsill dwar l-Adeżjoni bi skeda għall-eliminazzjoni tad-dazji tad-dwana introdotti taħt dan l-Artikolu. Din l-iskeda għandha tipprovdi għal sfumar ta' dawn id-dazji li tibda għall-inqas sentejn qabel l-introduzzjoni tagħhom b'rati annwali ugwali. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jiddeċiedi fuq skeda differenti.

Artikolu 30

Jekk waħda mill-Partijiet tiskopri li bejgħ taħt il-prezz qed iseħħ f'kummerċ mal-Parti l-oħra fi ħdan il-fehma ta' l-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ, għandha tieħu miżuri xierqa kontra din il-prattika bi qbil mal-Ftehim dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ, b'leġislazzjoni interna relatata u bil-kondizzjonijiet u proċeduri stipulata fl-Artikolu 34.

Artikolu 31

Meta xi prodott ikun qed jiġi importat f'ċerta kwantitajiet miżjuda u taħt ċerta kondizzjonijiet li jwasslu, jew jheddu li jwasslu għal:

- ħsara serja għal produtturi domestiċi simili jew prodotti kompetittivi direttament fit-territorju ta' waħda mill-Partijiet, jew

- tfixkil serju f'kull settur ta' l-ekonomija jew diffikultajiet li jistgħu jwasslu għal deterjorazzjoni fis-sitwazzjoni ekonomika ta' reġjun,

il-Komunità jew ir-Rumanija, liema waħda hija konċernata, tista' tieħu miżuri xierqa taħt il-kondizzjonijiet u bi qbil mal-proċeduri stipulata fl-Artikolu 34.

Artikolu 32

Fejn konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14 u 26 twassal għal:

i) esportazzjoni mill-ġdid favur pajjiż terz kontra liema l-Parti għandha, għall-prodott konċernat, restrizzjonijiet kwantitattivi ta' esportazzjoni, dazji ta' l-esportazzjoni jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti;

jew

ii) nuqqas serju, jew theddid tiegħu, ta' prodott essenzjali għal Parti ta' l-esportazzjoni,

u fejn is-sitwazzjonijiet referuti hawn fuq jwasslu għal żieda, jew x'aktarx iwasslu għal żieda ta' diffikultajiet maġġuri għall-Parti li tesporta, dik il-Parti tista' tieħu miżuri xierqa taħt il-kondizzjonijiet u bi qbil mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 34. Il-miżuri għandhom jkunu mhux-diskriminatorji u jiġu eliminati meta kondizzjonijiet ma jibqgħux jiġġustifikaw il-manutenzjoni tagħhom.

Artikolu 33

L-Istati Membri u r-Rumanija għandhom progressivament jaġġustaw kull monopolji ta' Stat ta' karattru kummerċjali sabiex jiżguraw li, sa l-aħħar tal-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-ebda diskriminazzjoni dwar il-kondizzjonijiet li taħthom oġġetti huma prokurati u mibjugħa jeżistu bejn persuni ta' nazzjonalità Rumena u ta' l-Istati Membri. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jiġu informati bil-miżuri adottati sabiex jimplementa dan l-għan.

Artikolu 34

1. Fil-każ li l-Komunità jew ir-Rumanija jimponu, fuq prodotti li jistgħu jwasslu għal żieda fid-diffikultajiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 31, proċedura amministrattiva li jkollha bħala skop tagħha l-proviżjoni rapida ta' informazzjoni fuq tendenza ta' mixi tal-kummerċ, il-Parti li tagħmel dan għandha tinforma lill-Parti l-oħra.

2. Fil-każi speċifikati fl-Artikoli 30, 31 u 32, qabel ma jittieħdu l-miżuri provduti għalihom fihom jew, fil-każi ta' fejn paragrafu 3 (d) japplika, kmieni kemm jista' jkun possibbli, il-Komunità jew ir-Rumanija skond il-każ għandhom ifornu lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni bl-informazzjoni kollha relevanti, bl-iskop li jsibu soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ Partijiet.

Fis-selezzjoni ta' miżuri, prijorità għandha tingħata lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjoni ta' dan il-Ftehim.

Il-miżuri ta' salvagwardja għandhom jiġu notifikati immedjatament lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni u għandhom jkunu soġġett ta' konsultazzjonijiet perjodikali fi ħdan dak il-korp, partikolarment bi skop ta' stabbiliment ta' orarju għal abolazzjoni tagħhom appena ċ-ċirkostanzi jippermettu.

3. Għall-implementazzjoni ta' paragrafu 2, id-dispożizzjonijiet li jmiss għandhom jgħoddu:

a) skond l-Artikolu 31, id-diffikultajiet li jiġu mis-sitwazzjoni referut għaliha f'dak l-Artikolu għandhom jiġu referuti għal eżaminazzjoni mill-Kunsill dwar l-Adeżjoni, li jista' jieħu kull deċiżjoni meħtieġa sabiex itemm ċerti diffikultajiet.

Jekk il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jew il-Parti li tesporta ma ħaditx deċiżjoni li ttemm id-diffikultajiet jew l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti ma ntlaħqet fi żmien 30 ġurnata tal-kwistjoni li hija referuta, il-Parti li timporta tista' tadotta l-miżuri xierqa sabiex tirrimedja l-problema. Dawn il-miżuri ma għandhomx jeċċedu l-iskop ta' dak li hu neċessarju sabiex jirrimedja d-diffikultajiet li qamu;

b) skond l-Artikolu 30, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jiġi informat fuq il-każ ta' bejgħ bla qligħ mal-ewwel kif l-awtoritajiet tal-Parti li timporta tibda investigazzjoni. Meta l-bejgħ bla qligħ ma jkunx twaqqaf jew l-ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti ma ntlaħqet fi 30 jum tal-kwistjoni li tkun referuta lill-Kunsilll dwar l-Adeżjoni, il-Parti li timporta tista' tadotta l-miżuri xierqa;

ċ) skond l-Artikolu 32, id-diffikultajiet li jiġu mis-sitwazzjonijiet referuti għalihom f'dak l-Artikolu għandhom jiġu referuti għal eżaminazzjoni tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jieħu kull deċiżjoni meħtieġa sabiex iġib fit-tmiem id-diffikultajiet. Jekk ma jkunx ħa ċerta deċiżjoni fi żmien 30 ġurnata tal-kwistjoni li tkun referuta lilu, il-Parti li tesporta tista' tapplika miżuri xierqa fuq l-esportazzjoni tal-prodott konċernat;

d) fejn ċirkostanzi eċċezjonali jeħtieġu azzjoni immedjata u, skond kif ikun il-każ, eżaminazzjoni jew informazzjoni minn qabel ikunu impossibbli, il-Komunità jew r-Ruminja liema tkun konċernata tista', fis-sitwazzjonijiet speċifikati fl-Artikoli 30, 31 u 32, japplikaw immedjatament il-miżuri prekawzjonarji u proviżorji strettament neċessarji sabiex jittrattaw is-sitwazzjoni, u l-Kunsill dwar l-Adeżjoni jiġi informat immedjatament.

Artikolu 35

Protokoll 4 jinkludi r-regolamenti ta' oriġini għall-applikazzjoni ta' preferenzi ta' tariffi mbassra f'dan il-Ftehim.

Artikolu 36

Dan il-Ftehim ma jipprekludix projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet, esportazzjonijiet jew oġġetti fi tranżitu ġustifikati fuq bażi ta' moralità pubblika, politika pubblika jew sigurtà pubblika; il-protezzjoni ta' saħħa u ħajja tal-bniedem, ta' annimali jew pjanti; il-protezzjoni ta' riżorsi naturali; il-protezzjoni ta' teżori nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkaeoloġiku jew il-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali jew regolamenti dwar deheb u fidda. Dawn il-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet ma għandhomx, madankollu, jikkonsistu f'mezzi ta' diskriminazzjoni arbitrja jew restrizzjoni moħbija fuq kummerċ bejn il-Partijiet.

Artikolu 37

Il-Protokoll 5 jinkludi d-dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli sabiex isir kummerċ bejn r-Rumanija min-naħa waħda u Spanja u l-Portugall min-naħa l-oħra.

TITOLU IV

MOVIMENT TA' ĦADDIEMA, STABBILIMENT U FORNIMENT TA' SERVIZZI

KAPITOLU I

Moviment ta' ħaddiema

Artikolu 38

1. Soġġett għall-kondizzjonijiet u l-modalitajiet applikabbli f'kull Stat Membru:

- it-trattament miftiehem għal ħaddiema ta' nazzjonalità Rumena, impjegati legalment fit-territorju ta' Stat Membru għandhom jkunu ħielsa minn kull diskriminazzjoni bażata fuq nazzjonalità, skond il-kondizzjonijiet tax-xogħol, renumerazzjoni jew tkeċċija, kif imqabbla mal-persuni tan-nazzjonalità tagħhom,

- il-konjuġi u tfal residenti legalment ta' ħaddiem legalment impjegat fit-territorju ta' Stat Membru, bl-eċċezzjoni ta' ħaddiema ta' l-istaġuni u ta' ħaddiema li jaqgħu taħt ftehim bilaterali fis-sens ta' l-Artikolu 42, sakemm ma jkunx provdut minn ċerta ftehim, għandu ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru, matul il-perjodu tal-qagħda awtorizzata ta' dak il-ħaddiem waqt impjieg.

2. Ir-Rumanija għandha, soġġett għall-kondizzjonijiet u modalitajiet applikabbli f'dak il-pajjiż, tiftiehem it-trattament referut għaliha f'paragrafu 1 għal ħaddiema li huma persuni ta' nazzjonalità ta' Stat Membru u huma impjegati legalment fit-territorju tagħha kif ukoll għal konjugi u t-tfal tagħhom li huma residenti legalment fit-territorju msemmi.

Artikolu 39

1. Bi skop għal koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali għal ħaddiema ta' nazzjonalità Rumena, impjegati legalment fit-territorju ta' Stat Membru u għall-membri tal-familja tagħhom, li huma residenti legalmenti hemm, u soġġett għall-kondizzjonijiet u modalitajiet applikabbli f'kull Stat Membru:

- kull perjodu ta' assigurazzjoni, impjegar jew residenza kompluta minn dawn il-ħaddiema fil-varji Stati Membri għandhom jiżdiedu flimkien għall-iskop ta' pensjonijiet u annwalitajiet fir-rispett ta' anzjanità, invalidità u mewt u għall-iskop ta' kura medika għal dawn il-ħaddiema u l-membri tal-familja tagħhom,

- kull pensjoni jew annwalità fir-rispett ta' anzjanità, mewt, inċidenti industrijali jew mard okkupazzjonali, jew ta' invalidità li tirriżulta minnhom, bl-eċċezzjoni ta' benefiċċji mhux kontributorji, għandhom jkunu liberalment trasferibbli bir-rata applikata bis-saħħa tal-liġi id-debitur Stat Membru jew Stati,

- il-ħaddiema diskussi għandhom jirċievu għotja familjari għall-membri tal-familja tagħhom kif definit hawn fuq.

2. Ir-Rumanija għandha tagħti lill-ħaddiema li huma persuni ta' nazzjonalità ta' Stati Membri u legalment impjegati fit-territorju tagħha, u għal membri tal-familji tagħhom legalment residenti hemm, trattament similari għal dak speċifikat fit-tieni u t-tielet inċiż ta' paragrafu 1.

Artikolu 40

1. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu b'deċiżjoni jadotta l-proviżjonijiet xierqa sabiex jimplementa l-għan preżenti fl-Artikolu 39.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu b'deċiżjoni jadotta regolamenti għal koperazzjoni amministrattiva li tipprovdi l-immaniġġjar neċessarju u garanziji ta' kontroll għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet referuti għalihom f'paragrafu 1.

Artikolu 41

Id-dispożizzjonijiet adottati mill-Kunsill dwar l-Adeżjoni bi qbil ma' l-Artikolu 40 ma għandhomx bl-ebda mod jaffetwaw dritt jew obbligazzjoni li toħroġ minn ftehim bilaterali li jgħaqqdu lir-Rumanija u lill-Istati Membri fejn dak il-ftehim jipprovdi għal trattament aktar favorevoli ta' persuni ta' nazzjonalità Rumena jew ta' l-Istati Membri.

Artikolu 42

1. B'konsiderazzjoni tas-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-Istat Membru, soġġett għal-leġilazzjoni tiegħu u għar-rispett ta' regolamenti fis-seħħ f'dak l-Istat Membru fil-qasam ta' mobbiltà tal-ħaddiema:

- il-faċilitajiet eżistenti għal aċċess għal impjieg għal ħaddiema Rumeni miftiehma mill-Istati Membri taħt ftehim bilaterali għandu għandu ikun priservat u jekk possibbli mtejjeb,

- l-Istati Membri l-oħra għandhom jikkunsidraw favorevorment il-possibbilità ta' konklużjoni ta' ftehim simili.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina billi jagħti titjib ieħor inklużi faċilitajiet ta' aċċess għal taħriġ professjonali, f'konformità mar-regolamenti u proċeduri fis-seħħ fl-Istati Membri, u b'konsiderazzjoni ta' l-effetti tas-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fuq l-Istati Membri u fil-Komunità.

Artikolu 43

Matul it-tieni stadju referut għalih fl-Artikolu 7, jew aktar kmieni jekk jiġi deċiż hekk, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina aktar modi ta' titjib fil-moviment tal-ħaddiema, b'konsiderazzjoni inter alia tas-sitwazzjoni soċjali u ekonomika u ħtiġijiet fir-Rumanija u s-sitwazzjoni ta' l-impjieg fil-Komunità. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet għal dan il-għan.

Artikolu 44

Fl-interess ta' tħaffif tar-ristrutturazzjoni ta' riżorsi tax-xogħol li jirriżultaw minn ristrutturazzjonijiet ekonomiċi fir-Rumanija l-Komunità għandha tipprovdi assistenza teknika għall-istabbiliment ta' sistema ta' sigurtà soċjali xierqa fir-Rumanija kif maħruġ fl-Artikolu 89.

KAPITOLU II

Stabbiliment

Artikolu 45

1. Kull Stat Membru għandu jagħti, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, għall-istabbiliment ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Rumena u għall-operazzjoni ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Rumeni stabbilita fit-territorju tagħha, trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem għal kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tagħha, ħlief għall-oqsma deskritti fl-Anness XVI.

2. Bla ħsara għal paragrafu 3, ir-Rumanija għandha tagħti, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, għall-istabbiliment ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja u għall-operazzjoni ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja stabbilita fit-territorju tagħha, trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem għal kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tagħha, ħlief għall-oqsma deskritti fl-Anness XVII. Jekk il-liġijiet u regolamenti eżistenti ma jagħtux ċerta trattament ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja għal ċerta attivitajiet ekonomiċi fir-Rumanija mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, ir-Rumanija għandha temenda ċerta liġijiet u regolamenti sabiex tiżgura ċerta trattament għall-inqas sa l-aħħar tal-ħames sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

3. Għall-qasam u kwistjonijiet deskritti fl-Anness XVIII, barra għal attivitajiet bankarji kif referut għalihom fil-Liġi Nru 33 ta' l-1991, ir-Rumanija għandha tagħti gradwalment u sa l-aħħar tal-perjodu transizzjonali referut għalih fl-Artikolu 7, trattament mhux anqas favorevoli milli dak miftiehem ma' persuni ta' nazzjonalità u l-kumpanniji tagħha għall-istabbiliment ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja. Skond l-attivitajiet bankarji msemmija fuq, trattament nazzjonali għandu jingħata sa l-aħħar tal-ħames sena minn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

4. Matul il-perjodi transizzjonali referut għalihom f'paragrafi 2 u 3 r-Rumanija ma għandhiex tadotta l-ebda regolament jew miżura ġdida li tintroduċi diskriminazzjoni skond stabbiliment u operazzjonijiet ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja fit-territorju tagħha f'paragun mal-kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tagħha.

5. Għar-raġunijiet ta' dan il-Ftehim:

a) stabbiliment ifisser

i) skond persuni ta' nazzjonalità, id-dritt ta' l-inizjattiva u tmexxija ta' attivitajiet bħala persuni li jaħdmu għal rashom u għal inizjattiva u maneġġ ta' intrapriżi, partikolarment kumpanniji, li huma jikkontrollaw effettivament. Persuni li jaħdmu għal rashom u intrapriżi ta' kummerċ minn persuni ta' nazzjonalità ma għandhomx jestendu għal tfittxija jew teħid ta' impjieg fis-suq tal-kummerċ jew jagħti dritt ta' aċċess għas-suq tax-xogħol ta' Parti oħra. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu ma japplikawx għal dawk li mhumiex esklusivament persuni li jaħdmu għal rashom;

ii) skond kumpanniji, id-dritt ta' inizjattiva u tmexxija ta' attivitajiet ekonomiċi bil-ħsieb ta' stabbiliment u amministrazzjoni ta' sussidjarji, fergħat u aġenziji;

b) sussidjarju ta' kumpannija għandu jfisser kumpannija li hija effettivament kontrollata mill-ewwel kumpannija;

ċ) attivitajiet ekonomiċi għandhom partikolarment jinkludu attivitajiet ta' karattru industrijali, attivitajiet ta' karattru kummerċjali, attivitajiet ta' persuni tas-sengħa u attivitajiet ta' professjonijiet.

6. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina regolarment il-possibilità ta' ħeffa fl-għoti ta' trattament nazzjonali fis-setturi referut għalihom fl-Anness XVIII u t-tmiem ta' qasam u kwistjonijiet elenkati fl-Annessi XVI u XVII fi ħdan l-iskop ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' paragrafi 1, 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Emendamenti jistgħu jsiru għal dawn l-Annessi b'deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Wara l-iskadenza tal-perjodi transizzjonali referut għalihom f'paragrafi 2 u 3, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' eċċezzjonaliment, fuq it-talba mir-Rumanija, u jekk in-neċessità tiżdied, jiddeċiedi li jtawwal dawk il-perjodi transizzjonali għal ċerta qasam ta' kwistjonijiet għal perjodu ta' żmien limitat.

7. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, kumpanniji Komunitarji stabbilita fit-territorju tar-Rumanija għandu ikollu, mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, id-dritt sabiex jikseb, juża, jikri u jbiegħ proprjetà, u skond proprjetà pubblika, art u msaġar, id-dritt li jikri, fejn dawn huma direttament neċessarji għall-kondotta ta' attivitajiet ekonomiċi li għalhekk ġew stabbiliti. Dan id-dritt ma jinkludix stabbiliment għall-iskop ta' negozjament u aġenzija fil-qasam ta' bejgħ ta' proprjetà u riżorsi naturali.

Ir-Rumanija għandha tagħti dawn id-drittijiet għal fergħat u aġenziji stabbiliti fir-Rumanija ta' kumpanniji Komunitarji sa l-aħħar ta' l-ewwel ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Ir-Rumanija għandha tagħti dawn id-drittijiet lil persuni ta' nazzjonalità Komunitarja stabbilita bħala persuni li jħaddmu għal rashom fir-Rumanija sa l-aħħar tal-perjodu transizzjonali referut għalihom fl-Artikolu 7.

Artikolu 46

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 45 bl-eċċezzjoni tas-servizzi finanzjarji deskritti fl-Anness XVIII, kull Parti tista' tirregola l-istabbiliment u operazzjoni ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità fit-territorju tagħha, sakemm dawn ir-regolamenti jiddiskriminaw kontra kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tal-Parti l-oħra f'paragun mal-kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tagħha.

2. Rigward is-servizzi finanzjarji, deskritti fl-Annessi XVIII, dan il-Ftehim ma jippreġudikax id-dritt tal-Partijiet sabiex jadottaw miżuri neċessarji għall-kondotta tal-politika monetarja tal-Parti, jew għal oqsma li jeħtieġu prudenza sabiex jiżgura l-protezzjoni ta' investituri, depożitarji, detenturi ta' poloz, jew persuni li lejhom hemm obbligu ta' obbligu ta' fiduċja, jew sabiex jiżgura l-integrità u stabbilità tas-sistema finanzjarja. Dawn il-miżuri ma għandhomx jiddiskriminaw fuq qasam ta' nazzjonalità kontra kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tal-Parti l-oħra f'paragun mal-kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità tagħha.

Artikolu 47

Sabiex ikun aktar faċli għal persuni ta' nazzjonalità Komunitarji u persuni ta' nazzjonalità Rumena sabiex jibdew u jmexxu attivitajiet regolati professjonali fir-Rumanija u fil-Komunità rispettivament, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina liema passi huma neċessarji jittieħdu sabiex jipprovdi għar-rikonoxximanet reċiproku ta' kwalifikazzjonijiet. Jista' jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jintlaħaq dan l-għan.

Artikolu 48

Id-dispożizzjonijiet ta l-Artikolu 46 ma jippermettux l-applikazzjoni minn Parti ta' regolamenti partikolari dwar il-istabbiliment u operazzjoni fit-territorju tagħha ta' fergħat u aġenziji ta' kumpanniji u Parti oħra mhux inkorporata fit-territorju ta' l-ewwel Parti, li huma ġustifikati minn differenzi legali jew tekniċi bejn ċerta fergħat u aġenziji kif imqabbla ma' fergħat u aġenziji ta' kumpanniji inkorporati fit-territorju tagħha, jew, skond servizzi finanzjarji, għal raġunijiet prudenti. Id-differenza fi trattament m'għandhiex tkun aktar milli huwa strettament neċessarju bħala riżultat ta' ċerta differenzi legali jew tekniċi, jew, skond servizzi finanzjarji, deskritti fl-Anness XVIII, għal raġunijiet prudenti.

Artikolu 49

1. "Kumpannija Komunitarja" u "kumpannija Rumena" rispettivament għandhom, għall-iskop ta' dan il-Ftehim, jimmoderaw kumpannija jew ditta stabbilita bi qbil mal-liġijiet ta' Stat Membru jew tar-Rumanija rispettivament u jkollha l-uffiċju reġistrat tagħha, amministrazzjoni ċentrali, jew post prinċipali ta' kummerċ fit-territorju tal-Komunità jew tar-Rumanija rispettivament. Madankollu, jekk il-kumpannija jew ditta, stabbiliti bi qbil mal-liġijiet ta' Stat Membru jew tar-Rumanija rispettivament, ikollha biss l-uffiċju reġistrat tagħha fit-territorju tal-Komunità jew fir-Rumanija rispettivament, l-operazzjonijiet tagħha għandhom ikunu fil-pussess ta' għaqda vera u kontinwa ma' l-ekonomija ta' wieħed mill-Istati Membri jew mar-Rumanija rispettivament.

2. Fir-rigward ta' trasport marittimu internazzjonali, għandhom ukoll ikunu benefiċjarji tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu u Kapitolu III ta' dan it-Titolu, persuni ta' nazzjonalità jew kumpannija tal-baħar ta' l-Istati Membri jew tar-Rumanija, rispettivament stabbiliti barra l-Komunità jew ir-Rumanija rispettivament u kontrollati minn persuni ta' nazzjonalità ta' Stat Membru, jew persuni ta' nazzjonalità Rumena rispettivament, jekk il-bastimenti tagħhom huma reġistrati f'dak l-Istat Membru jew fir-Rumanija rispettivament bi qbil mal-leġislazzjonijiet rispettivi tagħhom.

3. Ċittadin Komunitarju u Rumen rispettivament għandu, għall-iskop ta' dan il-Ftehim, jimmodera persuna naturali li tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri jew tar-Rumanija rispettivament.

4. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim m'għandhomx jippreġudikawx l-applikazzjoni minn kull Parti ta' kull miżura neċessarja sabiex jipprevjenu ċ-ċirkumvenzjoni tal-miżuri tagħha dwar aċċess ta' pajjiż terz fis-suq tagħha, mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 50

Għall-iskop ta' dan il-Ftehim "servizzi finanzjarji" jfissru dawk l-attivitajiet deskritti fl-Anness XVIII. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jestendi jew jimmodifika l-iskop ta' l-Anness XVIII.

Artikolu 51

Matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, ir-Rumanija għandha tintroduċi miżuri li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu skond il-istabbiliment ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja jekk ċerta industriji:

- qed iġarrbu ristrutturazzjoni, jew

- qed jiffaċċjaw diffikultajiet serji, partikolarment fejn dawn jinvolvu problemi soċjali serji fir-Rumanija, jew

- jiffaċċjaw l-eliminazzjoni jew nuqqas drastiku tas-sehem tas-suq totali miżmum mill-kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Rumena f'settur partikolari jew industrija fir-Rumanija, jew

- ikunu industriji li qed jinbtu fir-Rumanija.

Dawn il-miżuri:

(i) jieqfu milli japplikaw mill-inqas sentejn wara l-iskadenza talħames sena minn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim; u

(ii) għandhom jkunu raġonevoli u neċessarji sabiex jirrimedjaw is-sitwazzjoni; u

(iii) għandhom jkunu marbutin biss ma' stabbililimenti fir-Rumanija li jiġu kkreati wara d-dħul fis-seħħ ta' ċerta miżuri u m'għandhomx jintrodiuċu diskriminazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Komunitarja diġà stabbilita fir-Rumanija fil-waqt ta' l-introduzzjoni ta' miżura mogħtija meta mqabbla ma' kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Rumena.

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' eċċezzjonaliment, fuq talba mir-Rumanija, u jekk in-neċessità tinqala', jiddeċiedi li jtawwal il-perjodu referut għalih fl-indeċiż (i) fuq għal settur mogħti għal perjodu ta' żmien li ma jeċċedix id-dewmien tal-perjodu ta' transizzjoni referut għalih fl-Artikolu 7.

Waqt li jiġu diviżi u applikati ċerta miżuri, ir-Rumanija għandha tagħti meta jkun possibbli għal kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja trattament preferenzjali, u fl-ebda każ trattament anqas favorevoli minn dak miftiehem għal kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità minn kull pajjiż terz ieħor.

Qabel l-introduzzjoni ta' dawn il-miżuri, ir-Rumanija għandha tikkonsulta mal-Kunsill dwar l-Adeżjoni u m'għandhiex tpoġġihom f'effett qabel perjodu ta' xhar wara n-notifikazzjoni lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni tal-miżuri konkreti sabiex jiġu introdotti mir-Rumanija, barra fejn it-theddida ta' ħsara irreparabbli teħtieġ it-teħid ta' miżuri urġenti f'liema każ ir-Rumanija għandha tikkonsulta l-Kunsill dwar l-Adeżjoni immedjatament wara l-introduzzjoni tagħhom.

Ma' l-iskadenza tal-ħames sena minn wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, ir-Rumanija tista' tintroduċi ċerta miżuri biss bl-awtorizzazzjoni tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni u taħt kondizzjonijiet determinati minn dan ta' l-aħħar.

Artikolu 52

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu m'għandhomx japplikaw għal servizzi ta' trasport bl-ajru, servizzi ta' trasport tal-passaġġi ta' l-ilma interni u servizzi ta' trasport cabotage.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex itejjeb stabbiliment u operazzjonijiet fl-oqsma koperti minn paragrafu 1.

Artikolu 53

1. Minkejja id-dispożizzjonijiet ta' Kapitolu I ta' dan it-Titolu, il-benefiċjarji tad-drittijiet tal-istabbiliment mogħti mir-Rumanija u l-Komunità rispettivament għandhom jiġu intitolati sabiex jimpjegaw, jew kienu impjegaw permezz ta' wieħed mis-sussidjarji tagħhom, bi qbil mal-leġislazzjoni fis-seħħ fil-pajjiż li jistieden tal-istabbiliment, fit-territorju tar-Rumanija u tal-Komunità rispettivament, impjegati li huma persuni ta' nazzjonalità Komunitarja ta' l-Istati Membri u Rumena rispettivament, provdut li ċerta impjegati huma impjegati prinċipali kif definut f'paragrafu 2, u li huma impjegati esklussivament minn ċerta benefiċċjarji jew mis-sussidjarji tagħhom. Il-permessi tar-residenza u tax-xogħol ta' dawn l-impjegati għandu jkopri biss il-perjodu ta' dan l-impjieg.

2. Impjegati prinċipali tal-benefiċċjarji tad-drittijiet ta' stabbiliment hawnhekk referut għalihom bħala "organizzazzjoni" huma:

a) ħaddiema kwalifikati ta' organizzazzjoni li primarjament jidderieġu l-amministrazzjoni ta' l-organizzazzjoni, jirċievu sorveljanza ġenerali jew direzzjoni prinċipalment mill-bord ta' diretturi jew soċji tal-kummerċ, u jinkludu:

- tmexxija ta' l-organizzazzjoni jew dipartiment jew sottodiviżjoni ta' l-organizzazzjoni,

- sorveljanza u kontroll tax-xogħol jew sorveljanza oħra, ħaddiema professjonali jew ta' amministrazzjoni,

- bl-awtorità sabiex personalment jinpenjaw u jkeċċu jew jirrakkomandaw inpenjar, tkeċċija jew azzjonijiet oħra ta' ħaddiema;

b) persuni impjegati minn organizzazzjoni fil-pussess ta' kwalifiki għolja jew mhux komuni:

- b'referenza għal tip ta' xogħol jew sengħa bil-ħtieġa ta' taħriġ tekniku speċifiku,

- taħriġ essenzjali għas-servizz ta' l-organizzazzjoni, apparat, tekniċi jew amministrazzjoni ta' riċerka.

Dawn jistgħu jinkludu, imma mhux limitati għal, membri ta' professjonijet akkreditati.

Kull impjegat minn dawn għandu jkun impjegat mill-organizzazzjoni konċernata għall-inqas sena qabel id-distakkament mill-organizzazzjoni.

Artikolu 54

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom jiġu applikati soġġett għal limitazzjonijiet ġustifikati fuq qasam ta' politika pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika.

2. Ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet li huma konnessi fit-territorju ta' kull Parti, anke okkażjonalment, ma' l-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali.

Artikolu 55

Kumpanniji li huma kontrollati u esklussivament fil-pussess b'konġunzjoni ma' kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Rumena u kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Komunitarja għandhom wkoll ikunu benefiċċjarji tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu u Kapitolu III ta' dan it-Titolu.

KAPITOLU III

Forniment ta' servizzi bejn il-Komunità u r-Rumanija

Artikolu 56

1. Il-Partijiet jintrabtu bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu li jieħdu l-passi neċessarji sabiex jippermettu progressivament il-forniment ta' servizzi minn kumpanniji jew persuni ta' nazzjonalità Komunitarja jew Rumena li huma stabbilita f'Parti aktar dak tal-persuna li għalih is-servizzi huma maħsuba bil-konsiderazzjoni ta' l-iżvilupp tas-setturi tas-servizzi fil-Partijiet.

2. Bi qbil mal-proċess ta' liberalizzazzjoni imsemmi f'paragrafu 1, u soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 59 (1), il-Partijiet għandhom jippermettu il-movimenttemporanju ta' persuni naturali li jipprovdu servizzi jew li huma impjegati mill-fornitur tas-servizz bħala impjegat prinċipali kif definit fl-Artikolu 53 (2), inklużi persuni naturali li huma rappreżentanti ta' kumpannija jew ċittadin Komunitarju jew Rumen u mhux qed ifittxu dħul temporanju għall-iskop ta' negozjar għal bejgħ ta' servizzi jew dħul fi Ftehim sabiex ibigħu servizzi għal dak il-fornitur tas-servizzi, fejn dawk ir-rappreżentativi ma jkunux imqabbda sabiex jagħmlu bejgħ dirett għall-pubbliku ġenerali jew fil-forniment ta' servizzi minnhom infushom.

3. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandhom jieħdu miżuri neċessarji sabiex jimplimentaw progressivament id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 57

Rigward l-għoti ta' servizzi ta' trasport bejn il-Komunità u r-Rumanija, dan li jmiss jieħu post id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 56:

1. rigward it-trasport marittimu internazzjonali, il-Partijiet jintrabtu sabiex japplikaw effettivament il-prinċipju ta' aċċess mhux restritt għas-suq u traffiku fuq bażi kummerċjali.

a) Id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq ma jippreġudikawx id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet taħt il-Kodiċi tal-Ġnus Magħquda tal-Kondotta għal Konferenzi Liner, kif applikati minn wieħed jew l-ieħor mill-Partijiet Kontraenti għal dan il-Ftehim. Liners mhux-konferenzali jkunu ħielsa li joperaw f'kompetizzjoni ma' konferenza sakemm huma jibqgħu magħquda mal-prinċipju ta' kompetizzjoni xierqa fuq bażi kummerċjali.

b) Dawn il-Partijiet jikkonfermaw ir-rabta tagħhom għal ambjent kompetittiv ħieles billi jkunu fattur essenzjali f'bulk trade dry jew liquid.

2. fl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' punt 1, il-Partijiet għandhom:

a) ma jintroduċux tagħbija fi Ftehim bilaterali futur li taqsam klawsoli ma' pajjiżi terzi, ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali fejn kumpanniji tal-bastimenti tal-baħar tal-passiġġieri minn Parti jew oħra ta' dan il-Ftehim inkella ma jkollhomx opportunità effettiva sabiex tidħol f'sengħa minn jew lejn il-pajjiż terz ikkonċernat;

b) jipprojbixxu ftehim li jinkludi qsim tat-tagħbija fi Ftehim bilaterali tal-futur dwar bulk trade dry jew liquid

ċ) iwarrbu, mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-miżuri unilaterali kollha, ostakli amministrattivi, tekniċi u oħrajn li jista' jkollhom effetti restrittivi jew diskriminatorji fuq il-forniment ħieles ta' servizzi fi trasport marittimu internazzjonali.

3. Bl-iskop li jassiguraw żvilupp koordinat u liberalizzazzjoni progressiva ta' trasport bejn il-partijiet adottati għal ħtiġijiet kummerċjali reċiprokali tagħhom, il-kondizzjonijiet ta' aċċess reċiproku tas-suq fi trasport ta' l-ajru u trasport intern għandu jiġi neġozjat bi Ftehim speċjali ta' trasport li għandu jiġi negozjat bejn il-Partijiet wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4. Qabel il-konklużjoni tal-Ftehim referut f'paragrafu 3, il-Partijiet m'għandhomx jieħdu miżuri jew azzjonijiet li huma aktar ristretti jew diskriminatorji meta mqabbla mas-sitwazzjoni eżistenti fid-data ta' qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

5. Matul il-perjodu transizzjonali, ir-Rumanija għandha progressivament tadotta l-leġislazzjoni tagħha inklużi r-regolamenti amministrattivi tekniċi, u regolamenti oħra għal dawk tal-leġislazzjoni Komunitarja eżistenti f'kull ħin fil-qasam ta' trasport bl-ajru u trasport intern sakemm isservi skopijiet ta' liberalizzazzjoni u aċċess reċiproku għal swieq tal-Partijiet u tiffaċilita l-moviment ta' passiġġieri u ta' oġġetti.

6. F'pass mal-progress komuni fil-ksib ta' l-għanjiet ta' dan il-Kapitolu, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina modi ta' kif jinħolqu l-kondizzjonijiet neċessarji għat-titjib ta' libertà li jiġu pprovduti servizzi ta' trasport intern u ta' l-ajru.

Artikolu 58

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 54 għandhom japplikaw għall-kwistjonijiet koperti minn dan il-Kapitolu.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 59

1. Għall-iskop ta' Titolu IV ta' dan il-Ftehim, xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jipprevjeni lill-Partijiet milli japplikaw il-liġijiet u r-regolamenti tagħhom dwar dħul u qagħad, xogħol, kondizzjonijiet tax-xogħol u stabbiliment ta' persuni naturali u forniment ta' servizzi, provdut li, b'hekk, ma japplikawhomx b'manijiera li jannullaw jew ifixklu l-benefiċċji li japprezzaw għal kull Parti taħt it-termini ta' dispożizzjoni speċifika tal-Ftehim. Id-dispożizzjoni ta' hawn fuq ma taffettwax l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 54.

2. Id-Dispożizzjonijiet ta' Kapitolu II, III u IV tat-Titolu IV għandhom jkunu aġġustati minn deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati fuq servizzi li qegħdin isiru fl-Urugway Round u partikolarment sabiex jiżguraw li taħt kull dispożizzjoni ta' dan il-Ftehim Parti tagħti lil Parti l-oħra trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem taħt id-dispożizzjonijiet ta' Ftehim Ġenerali dwar Sengħa u Servizzi (GATS) futur.

3. L-esklużjoni ta' kumpanniji u persuni ta' nazzjonalità Komunitarja stabbilita fir-Rumanija bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' Kapitolu II tat-Titolu IV b'għajnuna pubblika mogħtija mir-Rumanija fil-qasam ta' servizzi ta' edukazzjoni pubblika, servizzi relatati mas-saħħa u soċjali u servizzi kulturali għandhom, għad-dewmien tal-perjodu transizzjonali referut għalih fl-Artikolu 7, jiġu meqjusa kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV u mar-regolamenti tal-kompetizzjoni referut għalihom fit-Titolu V.

TITOLU V

PAGAMENTI, KAPITAL, KOMPETIZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA EKONOMIĊI, TQARRIB TA' LIĠIJIET

KAPITOLU I

Pagamenti u moviment attwali ta' kapital

Artikolu 60

Il-Partijiet jintrabtu sabiex jawtorizzaw f'valuta libera konvertibbli, kull pagament fuq kont kurrenti u bilanċ ta' pagamenti għall-effett li t-transizzjonijiet konnessi mal-pagamenti dwar moviment ta' merkanzija, servizzi, jew persuni bejn il-Partijiet li ġew liberalizzati skond dan il-Ftehim.

Artikolu 61

1. B'konsiderazzjoni għal transazzjoni fuq il-kont kapitali ta' bilanċ ta' pagamenti, mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-Istati Membri u r-Rumanija rispettivament għandhom jiżguraw il-moviment ħieles ta' kapital dwar investimenti dirett magħmula f'kumpanniji fformati bi qbil mal-liġijiet tal-pajjiż li jistieden u investimenti magħmula bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' Kapitolu II ta' Titolu IV, u l-likwidazzjoni jew ripatrijazzjoni ta' dawn l-investimenti u ta' kull profitt li jiġi minn hemm.

2. Minkejja id-dispożizzjonijiet ta' fuq, ċerta moviment liberu, likwidazzjoni u ripatrijazzjoni għandha tkun żgurata sa l-aħħar ta' l-ewwel stadju referut għalih fl-Artikolu 7 għal kull investiment magħqud ma' stabbiliment ta' persuni ta' nazzjonalità Komunitarja stabbiliti fir-Rumanija bħala persuni li jaħdmu għal rashom skond il-Kapitolu II tat-Titolu IV.

3. Bla ħsara għal paragrafu 1, l-Istati Membri, mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, u r-Rumanija mill-aħħar tal-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, ma għandhomx jintroduċu l-ebda restrizzjoni ta' kambju barrani fuq il-moviment ta' kapital u pagamenti kurrenti konnessi kemm bejn residenti tal-Komunità u tar-Rumanija u m'għandhomx jagħmlu l-arranġamenti eżistenti aktar restritti.

4. Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin bi skop li jiffaċilitaw il-moviment ta' kapital bejn il-Komunità ur-Rumanija sabiex jippromovu l-għanjiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 62

1. Matul il-ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri li jippermettu l-kreazzjoni tal-kondizzjonijiet neċessarji għal aktar applikazzjoni gradwali ta' regolamenti Komunitarji fuq moviment liberu ta' kapital.

2. Sa l-aħħar tal-ħames sena mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jeżamina modi li jippermettu regolamenti Komunitarji fuq il-moviment ta' kapital sabiex jiġi applikat bis-sħiħ.

Artikolu 63

B'referenza għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, u minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 65, sakemm tista' tissarraf il-munita Rumena fit-tifsir ta' l-Artikolu VIII tal-Fondazzjoni Monetarja Internazzjonali (IMF) hija introdotta, ir-Rumanija tista' f'ċirkostanzi eċċezzjonali tapplika restrizzjonijiet ta' skambju konnessi ma' l-għotja jew teħid ta' kreditu ta' żmien qasir jew medju sakemm dawn ir-restrizzjonijiet huma imposti fuq ir-Rumanija għall-għotja ta' ċerta kreditu u huma permessi skond l-istat Rumen taħt il-IMF.

Ir-Rumanija għandha tapplika dawn ir-restrizzjonijiet b'manjiera mhux-diskriminatorja. Huma għandhom jiġu applikati b'mod li jikkawżaw l-anqas tfixkil possibbli għal dan il-Ftehim. Ir-Rumanija għandha tinforma lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni immedjatament bl-introduzzjoni ta' ċerta miżuri u ta' kull bidla li ssir fihom.

KAPITOLU II

Il-Kompetizzjoni u dispożizzjonijiet ekonomiċi oħra

Artikolu 64

1. Dawn li jmiss huma inkompatibbli mal-funzjonament xieraq ta' dan il-Ftehim, sakemm huma ma jaffetwawx kummerċ bejn il-Komunità u r-Rumanija:

(i) il-Ftehim kollu bejn intrapriżi, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattiċi konċertati bejn intrapriżi li għandhom bħala għan tagħhom jew effett il-prevenzjoni, restrizzjoni jew tfixkil ta' kompetizzjoni;

(ii) abbuż minn impriża jew impriżi ta' pożizzjoni dominanti fit-territorji tal-Komunità jew tar-Rumanija bis-sħiħ jew f'parti sustanzjali hemmhekk;

(iii) kull għajnuna pubblika li tfixkel jew thedded li tfixkel kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti intrapriżi jew il-produzzjoni ta' ċerti oġġetti.

2. Kull prattika li hija kontra dan l-Artikolu għandha tiġi stmata fuq il-bażi ta' kriterja li jiġu minn applikazzjoni tar-regolamenti ta' l-Artikolu 85, 86, u 92 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea.

3. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu, fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, jadotta r-regolamenti neċessarji għall-implementazzjoni ta' paragrafu 1 u 2.

4. a) Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1, punt (iii), il-Partijiet jirrikonoxxu li matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, kull għajnuna pubblika mogħtija mir-Rumanija għandha tiġi stmata bil-konsiderazzjoni tal-fatt li r-Rumanija għandha tiġi konsidrata bħala żona identika għal dawk iż-żoni tal-Komunità deskritti fl-Artikolu 92 (3) a) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu, bil-konsiderazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tar-Rumanija, jiddeċiedi jekk dak il-perjodu għandux jiġi estiż b'perjodi oħrajn ta' ħames snin.

b) Kull Parti għandha tiżgura trasparenza fil-qasam ta' għajnuna pubblika, inter alia b'rapport annwali lill-Parti l-oħra fuq l-ammont totali u d-distribuzzjoni ta' għajnuna mogħtija u billi tipprovdi, fuq it-talba, informazzjoni fuq skemi ta' għajnuna. Fuq talba minn Parti waħda, il-Parti l-oħra għandha tipprovdi informazzjoni fuq każi individwali partikolari ta' għajnuna pubblika.

5. Rigward il-prodotti referut għalihom f'Kapitoli II u III tat-Titolu III:

- id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1 (iii) ma' japplikawx,

- kull prattika kontra paragrafu 1 (i) għandha tiġi stmata skond il-kriterja stabbilita mill-Komunità fuq il-bażi ta' l-Artikoli 42 u 43 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea u partikolarment ta' dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill Nru 26/1962.

6. Jekk il-Komunità jew ir-Rumanija jikkonsidraw li prattiċi partikolari huma inkompatibbli mat-termini ta' paragrafu 1 u:

- mhumiex negozjati adegwament taħt l-implimentazzjoni tar-regolamenti referuti għalihom f'paragrafu 3, jew

- fin-nuqqas ta' ċerta regolamenti, u jekk ċerta prattika jew theddid li jikkawżaw preġudizzju serju fl-interess tal-Parti l-oħra jew ħsara materjali fl-industrija domestika tagħha, inkluża l-industrija tas-servizzi tagħha,

jistgħu jittieħdu miżuri xierqa wara konsultazzjoni fi ħdan il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jew wara 30 ġurnata tax-xogħol wara li tkun saret referenza għal konsultazzjoni bħal din.

Fil-każ ta' prattiċi inkompatibbli ma' paragrafu 1 (iii) ta' dan l-Artikolu, ċerta miżuri xierqa jistgħu, fejn il-Ftehim Ġenerali dwar Tariffi u Sengħa japplika hemm għalihom, jiġi adottat biss f'konformità mal-proċeduri u taħt il-kondizzjonijiet stipulati mill-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Sengħa u kull strument ieħor relevanti negozjat taħt l-awspiċji tiegħu li huma applikabbli bejn il-Partijiet.

7. Minkejja kull dispożizzjoni kuntrarja adottata f'konformità ma' paragrafu 3, il-Partijiet għandhom jiskambjaw informazzjoni bil-konsiderazzjoni tal-limitazzjonijiet imposti mill-ħtiġijiet ta' segretezza professjonali u tal-kummerċ.

8. Dan l-Artikolu ma japplikax għall-prodotti koperti mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u Azzar li huma soġġetti għal Protokoll 2.

Artikolu 65

1. Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jevitaw l-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi inklużi miżuri relatati ma' importazzjonijiet għal bilanċ ta' skopijiet ta' pagamenti. Fl-eventwalità ta' l-introduzzjoni tagħhom, il-Parti li tkun introduċiethom għandha tippreżenta lill-Parti l-oħra skeda orarja għat-tneħħija tagħhom.

2. Fejn Stat Membru jew Stati Membri jew ir-Rumanija jkunu f'diffikultajiet serji ta' bilanċ ta' pagamenti, jew taħt theddid imminenti li hemm għalihom, il-Komunità jew ir-Rumanija, skond kif ikun il-każ, jistgħu, bi qbil mal-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-Ftehim Ġenerali dwar Tariffi u Sengħa, jadottaw miżuri ristrettivi, inklużi miżuri relatati ma' importazzjonijiet, li għandhom jkunu ta' dewmien limitat u ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jirrimedja l-bilanċ ta' sitwazzjonijiet ta' pagamenti. Il-Komunità jew ir-Rumanija, skond kif ikun il-każ, għandhom jinfurmaw lill-Parti l-oħra immedjatament.

3. Kull miżura restrittiva ma għandhiex tapplika għal trasferimenti relatati ma' investimenti u partikolarment mar-ripatrijazzjoni ta' ammonti investiti jew investiti mill-ġdid u ta' kull tip ta' dħul li jiġi minnhom.

Artikolu 66

Rigward intrapriżi pubbliċi u intrapriżi ta' fejn drittijiet speċjali jew esklusivi ġew mogħtija, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jiżgura li, mit-tielet sena mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-prinċipji tat-Trattat li jistabbilixxu l-Komunità Ekonomika Ewropea, partikolarment l-Artikolu 90, u l-prinċipji tad-dokument li jikkonkludi l-laqgħa ta' Bonn ta' April ta' l-1990tal-Konferenza fuq Sigurtà u Koperazzjoni fl-Ewropa (partikolarment il-libertà ta' imprenditur li jieħu deċiżjoni) huma applikati fl-operazzjoni ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 67

1. Ir-Rumanija għandha tkompli ttejjeb il-protezzjoni ta' drittijiet intellettwali, industrijali u kummerċjali tal-propjetà sabiex tipprovdi, sa l-aħħar tal-ħames sena tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, għal livell ta' protezzjoni simili għal dak eżistenti fil-Komunità, inklużi mezzi komparabbli ta' tisħiħ ta' ċerta drittijiet.

2. Fl-istess ħin, ir-Rumanija għandha tapplika sabiex teċċedi għall-Konvenzjoni ta' Munich dwar l-Għoti tal-Patenti Ewropej tal-5 ta' Ottubru ta' l-1973. Ir-Rumanija għandha ukoll teċċedi għall-konvenzjonijiet oħra multilaterali fuq drittijiet intellettwali, industrijali u kummerċjali tal-propjetà (referut għalihom f'paragrafu 1 ta' l-Anness XIX) li għalihom Stati Membri huma Partijiet, jew li huma de facto applikati minn Stati Membri.

3. Mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim trattament mhux anqas favorevoli minn dak mogħti għal kull pajjiż terz taħt kull ftehim bilaterali għandu jiġi mogħti mir-Rumanija.

Artikolu 68

1. Il-Partijiet jikkonsideraw il-ftuħ ta' l-għotja tal-kuntratti pubbliċi fuq il-bażi tal-prinċipji non-diskriminatorji u reċiproċità, partikolartment fil-kuntest tal-GATT, bħala għan mixtieq.

2. Il-kumpanniji Rumeni kif definiti fl-Artikolu 49 għandhom jingħataw aċċess għal proċeduri ta' għotja ta' kuntratt fil-Komunità skond regolamenti prokuramenti Komunitarji taħt trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem mal-kumpanniji Komunitarji bħal dak tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Il-kumpanniji Rumeni kif definiti fl-Artikolu 49 għandhom jingħataw aċċess għal proċeduri ta' għotja ta' kuntratt fil-Komunità skond regolamenti prokuramenti Komunitarji taħt trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem mal-kumpanniji Komunitarji bħal dak tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Kumpanniji Komunitarji stabbiliti fir-Rumanija taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tat-Titolu IV fil-forma ta' sussidjarji kif deskritt fl-Artikolu 45 u fil-forom deskritti fl-Artikolu 55 għandu ikollhom fid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim aċċess għal proċeduri ta' għotja ta' kuntratt taħt trattament mhux anqas favorevoli minn dak miftiehem ma' kumpanniji Rumeni. Kumpanniji tal-Komunità stabbilita fir-Rumanija fil-forma ta' fergħat u aġenziji kif deskritti fl-Artikolu 45 għandhom jingħataw ċerta trattament għall-inqas sa l-aħħar tal-perjodu transizzjonali referut għalih fl-Artikolu 7.

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu perjodikament jeżamina il-possibbilità għar-Rumanija li tintroduċi aċċess għal proċeduri għal għotja fir-Rumanija għal kumpanniji Komunitarji qabel l-aħħar tal-perjodu transizzjonali.

3. Rigward stabbiliment, operazzjonijiet, forniment ta' servizzi bejn il-Komunità u r-Rumanija, kif ukoll impjieg u xogħol magħqud mas-sodisfazzjoni ta' kuntratti pubbliċi, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 38 sa 59 huma applikabbli.

KAPITOLU III

L-approssimazzjoni tal-liġijiet

Artikolu 69

Il-Partijiet jirrikonoxxu li kondizzjoni importanti għall-integrazzjoni ekonomika tar-Rumanija fil-Komunità hija l-approssimazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti u tal-futur tar-Rumanija għal dik tal-Komunità. Ir-Rumanija għandha tagħmel ħilitha sabiex tiżgura li l-leġislazzjoni tagħha tkun gradwalment magħmula kompatibbli ma' dik tal-Komunità.

Artikolu 70

L-approssimazzjoni ta' liġijiet għandha testendi partikolarment mal-qasam li jmiss: liġijiet tad-dwana, liġijiet tal-kumpannija, liġijiet bankarji, taxxi u kontijiet tal-kumpannija, propjetà intellettwali, protezzjoni tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, sigurtà soċjali, servizzi finanzjarji, regolamenti tal-kompetizzjoni, protezzjoni tas-saħħa u tal-ħajja tal-bniedem, ta' l-annimali u tal-pjanti, protezzjoni tal-konsumatur, tassazzjoni indiretta, regolamenti u standards tekniċi, regolament u liġi nukleari, trasport u l-ambjent.

Artikolu 71

Il-Komunità għandha tipprovdi lir-Rumanija b'assistenza teknika għall-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, li jistgħu jinkludu inter alia:

- l-iskambju ta' esperti,

- id-dispożizzjoni ta' informazzjoni tal-bidu fuq leġislazzjoni relevanti,

- organizzazzjoni ta' seminars,

- attivitajiet ta' taħriġ,

- għajnuna għat-traduzzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja fis-setturi relevanti.

TITOLU VI

KOPERAZZJONI EKONOMIKA

Artikolu 72

1. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jistabbilixxu koperazzjoni ekonomika bl-għan li jikkontribwixxu lejn żvilupp u potenzal ta' tkabbir tar-Rumanija. Ċerta koperazzjoni għandha issaħħaħ għaqdiet ekonomiċi eżistenti fuq il-fondazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli, għall-benefiċċju taż-żewġ Partijiet.

2. Politiċi u miżuri oħra jiġu ddisinjati sabiex iwasslu għal żvilupp ekonomiku u soċjali tar-Rumanija u jkunu gwidati mill-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli. Dawn il-politiċi għandhom jiżguraw li konsiderazzjonijiet ambjentali huma wkoll inkorporati bis-sħiħ mill-bidu u li huma magħquda mal-ħtiġijiet ta' żvilupp soċjali armonizzat.

3. Għal dan l-iskop il-koperazzjoni għandha tiffoka partikolarment fuq politiċi u miżuri relatati ma' l-industrija inkluż is-settur tal-minjieri, investiment, agrikoltura, enerġija, trasport, turiżmu u żvilupp reġjonali.

4. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lil miżuri li x'aktarx iwasslu għal koperazzjoni bejn il-pajjiżi taċ-ċentru u l-lvant ta' l-Ewropa bi skop għal żvilupp armonjuż tar-reġjun.

Artikolu 73

Il-Koperazzjoni Industrijali

1. Koperazzjoni għandha timmira għall-promozzjoni partikolament ta' dan li ġej:

- koperazzjoni industrijali bejn operaturi ekonomiċi taż-żewġ naħat, bl-għan partikolari ta' tisħiħ tas-settur privat,

- Parteċipazzjoni Komunitarja fl-isforz tar-Rumanija kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat sabiex timmodernizza u tirristruttura l-industrija tagħha, li b'hekk taffetwa t-transizzjoni minn sistema ċentralizzata għal ekonomija tas-suq taħt kondizzjonijiet li jiżguraw li l-ambjent huwa protett,

- ir-rikostruzzjoni ta' setturi individwali,

- il-istabbiliment ta' impriżi ġodda f'qasam li joffru tkabbir potenzali,

- it-trasferiment ta' teknoloġija u għarfien.

2. Inizjattivi ta' koperazzjoni industrijali għandhom jikkunsideraw prijoritajiet determinati mir-Rumanija. L-inizjattivi għandhom jfittxu partikolarment li jistabbilixxu qafas addattat għal impriżi, sabiex itejbu għarfien ta' amministrazzjoni u sabiex jippromovu trasparenza skond swieq u kondizzjonijiet għal impriżi, u jinkludu assistenza teknika fejn xieraq.

Artikolu 74

Il-Protezzjoni u promozzjoni ta' l-investiment

1. Il-koperazzjoni għandha timmira lejn stabbiliment ta' klima favorevoli għal investiment privat, kemm domestiku u kemm barrani, li huwa essenzjali għal rikostruzzjoni ekonomika u industrijali fir-Rumanija

2. L-iskopijiet partikolari ta' koperazzjoni għandhom jkunu:

- għar-Rumanija sabiex tistabbilixxi u ttejjeb qafas legali li jiffavorixxi u jipproteġi investiment,

- il-konklużjoni mill-Istati Membri u r-Rumanija ta' l-Arranġamenti għall-promozzjoni u protezzjoni ta' investiment,

- biex jimplementaw arranġamenti xierqa għat-trasferiment ta' kapital,

- biex iġibu protezzjoni ta' investiment aħjar,

- biex jipproċedu mad-deregolament u sabiex itejbu infrastruttura ekonomika,

- biex jiskambjaw informazzjoni fuq opportunitajiet ta' investiment fil-forma ta' fieri, esebizzjonijiet, ġimgħat ta' fieri u laqgħat oħra.

Artikolu 75

Standards agrikoli u standards industrijali u stima ta' konformità

1. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ma' l-għan sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-qasam ta' standardizzazzjoni u proċeduri ta' stima ta' konformità.

2. Għal dan l-iskop, il-koperazzjoni għandha tfittex:

- li tippromovi qbil mir-Rumanija mar-regolamenti tekniċi Komunitarji u standards Ewropej dwar kwalità ta' prodotti industrijali u agrikoli ta' l-ikel,

- biex jippromovu l-użu tar-regolamenti tekniċi Komunitarji u standards Ewropej u proċeduri ta' stima ta' konformità,

- fejn xieraq, sabiex takkwista l-konklużjoni ta' ftehim fuq rikonoxximent reċiproku f'dawn l-oqsma,

- biex tinkoraġixxi l-parteċipazzjoni regolari u attiva tar-Rumanija fix-xogħol ta' organizzazzjonijiet speċjalizzati.

3. Il-Komunità għandha tipprovdi lir-Rumanija b'assistenza teknika fejn xieraq.

Artikolu 76

Il-koperazzjoni fix-xjenza u teknoloġija

1. Il-Partijiet għandhom jippromovu koperazzjoni f'attivitajiet ta' żvilupp ta' teknoloġija u riċerka. Huma għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lil dan li ġej:

- l-iskambju ta' informazzjoni xjentifika u teknika, inkluża informazzjoni fuq l-attivitajiet u politiċi tekniċi u xjentifiċi ta' xulxin,

- l-organizzazzjoni ta' laqgħat xjentifiċi konġunti (seminars u workshops),

- attivitajiet konġunti R & D mirati lejn l-inkoraġġament ta' progress xjentifiku u t-trasferiment ta' teknoloġija u għarfien,

- attivitajiet ta' taħriġ u programmi ta' mobilità għar-riċerkaturi u speċjalisti miż-żewġ naħat,

- l-iżvilupp ta' ambjent li jwassal għal riċerka u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji u protezzjoni adegwata ta' propjetà intelletwali tar-riżultati tar-riċerka,

- parteċipazzjoni tar-Rumanija fil-programmi Komunitarji bi qbil ma' paragrafu 3.

Assistenza teknika għandha tiġi pprovduta fejn xieraq.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jiddetermina l-proċeduri xierqa għal żvilupp ta' koperazzjoni.

3. Koperazzjoni taħt il-programm ta' qafas Komunitarju fil-qasam ta' riċerka u żvilupp teknoloġiku għandu jiġi implementat skond arranġamenti speċifiċi sabiex jiġu negozjati u konklużi bi qbil ma' proċeduri legali ta' kull Parti.

Artikolu 77

Edukazzjoni u taħriġ

1. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ma' l-għan li jiżdied il-livell ta' taħriġ ġenerali u kwalifiki professjonali fir-Rumanija, kemm f'setturi pubbliċi u kemm privati, bil-konsiderazzjoni tal-prijoritajiet tar-Rumanija. Qafas u pjanijiet istituzzjonali ta' koperazzjoni jitwaqqfu (mill-bidu tal-Fondazzjoni ta' Taħriġ Ewropew, meta jkun stabbilit, u l-programm Tempus). Parteċipazzjoni tar-Rumanija fi programmi Komunitarji oħra jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati f'dan il-kuntest.

2. Il-koperazzjoni għandha tiffoka partikolarment fuq l-oqsma li jmiss:

- riforma tas-sistema ta' edukazzjoni u taħriġ fir-Rumanija,

- taħriġ inizjali, taħriġ fis-servizz u taħriġ mil-ġdid, inkluż it-taħriġ ta' eżekuttivi tas-settur pubbliku u privat u impjegati ċivili kwalifikati, partikolarmnet f'oqsma prijoritarji li għandhom jiġu determinati,

- koperazzjoni bejn universitajiet, koperazzjonijiet bejn universitajiet u ditti, u mobilità għal għalliema, studenti, amministraturi u żgħażagħ,

- promozzjoni ta' taħriġ fil-qasam ta' Studji Ewropej fi ħdan l-istituzzjonijiet xierqa,

- rikonoxximent reċiproku ta' perjodi ta' studji u diplomi,

- tagħlim ta' lingwi Komunitarji,

- tradutturi ta' taħriġ u interpreti u promozzjoni ta' l-użu tan-normi lingwistiċi Komunitarji u terminoloġija u żvilupp ta' infrastruttura xierqa għal traduzzjoni bejn il-lingwi Komunitarji u dik Rumena,

- żvilupp ta' edukazzjoni distanti u teknoloġiji ta' taħriġ ġodda,

- għotja ta' skolarxipps u fellowxipps,

- dispożizzjoni ta' materjali u apparat ta' taħriġ.

Sabiex tiġi promossa integrazzjoni tar-Rumanija mal-livell ta' edukazzjoni Komunitarju, stabbiliment u l-istituzzjonijiet ta' riċerka kif imsemmi fl-Artikolu 76, il-Komunità għandha tieħu l-miżuri xierqa sabiex tiffaċilita l-parteċipazzjoni tar-Rumanija fl-attivitajiet ta' dawn l-istituzzjonijiet kif ukoll l-istabbiliment tal-fergħat żgħar tagħhom fir-Rumanija. l-għanijiet ta' l-istabbilimenti imsemmija fuq jikkonċentra fuq edukazzjoni, skulari, ħaddiema professjonali u pubbliċi sabiex ikunu involuti fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u koperazzjoni ma' l-istituzzjonijiet Komunitarji.

Artikolu 78

Is-settur agrikolu u agro-industrijali

1. Koperazzjoni f'dan il-qasam għandu ikollha bħala l-għan tagħha l-modernizzazzjoni, ir-ristrutturar u privatizzazzjoni tas-settur agrikolu u agro-industrijali fir-Rumanija. Għandha partikolarment tagħmel ħilitha sabiex:

- tiżviluppa irziezet privati u kanali ta' distribuzzjoni, metodi ta' ħażna, tqegħid fis-suq, amministrazzjoni eċċ.,

- tiżviluppa l-infrastruttura rurali (trasport, forniment ta' l-ilma, telekomunikazzjonijiet),

- ittejjeb pjanar agrikolu ta' użu fuq l-art, inkluża kostruzzjoni u pjanar urban,

- ittejjeb produttività, kwalità u effiċjenza bl-użu xieraq ta' metodi u prodotti; tipprovdi taħriġ u monituraġġ fl-użu ta' metodi kontra t-tniġġiż konnessi ma' dħul,

- tippromovi l-komplimentarjetà fl-agrikoltura,

- tippromovi l-iskambju ta' tagħrif, partikolarment bejn is-setturi privati fil-Komunità u r-Rumanija,

- tiżviluppa u timmodernizza proċessar ta' ditti u t-tekniċi tas-suq tagħhom,

- tiżviluppa koperazzjoni fuq is-saħħa ta' l-annimali, saħħa ta' ikel agrikolu (inkluża ijonizzazzjoni) u saħħa tal-pjanti bl-iskop li ġġib armonizzazzjoni gradwali ma' l-istandards Komunitarji bl-assistenza għal taħriġ u l-organizzazzjoni ta' kontrolli,

- twaqqaf u tippromovi koperazzjoni effettiva fuq sistemi ta' informazzjoni agrikoli,

- tiżviluppa u tippromovi koperazzjoni effettiva dwar sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kompatibbli mal-mudelli Komunitarji,

- skambju ta' informazzjoni fir-rispett ta' politika agrikola u ta' leġislazzjoni,

- tipprovdi assistenza teknika u trasferiment ta' tagħrif għar-Rumanija dwar is-sistemi ta' forniment ta' ħalib għall-iskejjel.

2. Għal dawn l-iskopijiet, assistenza teknika għandha tiġi provduta mill-Komunità kif xieraq.

Artikolu 79

L-Enerġija

1. Fi ħdan il-qafas tal-prinċipji ta' l-ekonomija tas-suq u l-Karta ta' l-Enerġija Ewropea, il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jiżviluppaw l-integrazzjoni progressiva tas-swieq ta' l-enerġija fl-Ewropa.

2. Koperazzjoni għandha tinkludi assistenza teknika inter alia fejn xieraq fl-oqsma li ġejjin:

- formulazzjoni u pjanar ta' politika ta' l-enerġija,

- amministrazzjoni u taħriġ għas-settur ta' l-enerġija,

- il-promozzjoni ta' ekonomija ta' enerġija u effiċjenza ta' l-enerġija,

- l-iżvilupp ta' riżorsi ta' l-enerġija,

- titjib ta' distribuzzjoni kif ukoll it-titjib u diversifikazzjoni tal-forniment,

- l-impatt ambjentali ta' produzzjoni u konsum ta' l-enerġija,

- is-settur ta' l-enerġija nukleari,

- bidu tas-suq ta' l-enerġija għal grad aktar għoli, inkluż tranżitu ta' faċilità ta' gass u elettriku,

- is-setturi ta' l-elettriku u tal-gass, inkluża l-konsiderazzjoni tal-possibilità ta' l-interkonnessjoni tan-Networks ta' forniment,

- modernizzazzjoni ta' infrastrutturi ta' l-enerġija,

- il-formulazzjoni tal-kondizzjonijiet tal-qafas għal koperazzjoni bejn intrapriżi f'dan is-settur, li jistgħu jinkludu l-inkoraġġament ta' intrapriżi-konġunti,

- it-trasferiment ta' teknoloġija u tagħrif, li jista' jinkludi jekk hu xieraq il-promozzjoni u kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji effiċjenti ta' l-enerġija.

Artikolu 80

Il-koperazzjoni fis-settur nukleari

1. L-għan tal-koperazzjoni huwa li jipprovdi għal użu aktar żgur ta' l-enerġija nukleari.

2. Il-koperazzjoni għandha ġeneralment tkopri s-suġġetti li ġejjin:

- miżuri industrijali għal sigurtà operazzjonali ta' l-impjanti ta' setgħa nukleari tar-Rumanija,

- tgħolli l-grad ta' taħriġ tal-maniġment u ħaddiema oħra fl-installazzjonijiet nukleari,

- tgħolli l-grad tal-liġijiet u regolamenti tar-Rumanija fuq sigurtà nukleari u tisħiħ ta' l-awtoritajiet ta' sorveljanza u r-riżorsi tagħhom,

- sigurtà nukleari, preparazzjoni u amministrazzjoni ta' emerġenza nukleari,

- protezzjoni minn radjazzjoni, inkluż monituraġġ ta' radjazzjoni ambjentali,

- problemi taċ-ċiklu karburanti u salvagwardja ta' materjali nukleari,

- l-immanġjar ta' skart radjuattiv,

- il-istabbiliment ta' fabbrikazzjoni u żarmar ta' installazzjonijiet nukleari,

- dekontaminazzjoni.

3. IL-koperazzjoni jkollha inkluż skambju ta' informazzjoni u esperjenza u attivitajiet R & D bi qbil ma' l-Artikolu 76.

Artikolu 81

L-Ambjent

1. Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jsaħħu l-koperazzjoni tagħhom fuq saħħa ambjentali u umana, li huma ġġudikaw li għandha tkun prijorità.

2. Il-koperazzjoni għandha timmira li tiġġieled kontra deterjorazzjoni ta' l-ambjent u partikolarment:

- monitoraġġ effettiv ta' livelli ta' tniġġiż; sistema ta' informazzjoni fuq l-istat ta' l-ambjent,

- ġlieda kontra tniġġiż lokali, reġjunali u li jaqbeż il-fruntiera ta' l-arja u ta' l-ilma,

- restorazzjoni ekoloġika,

- produzzjoni effettiva, sostenibbli, effiċjenti u ambjentali u użu ta' enerġija; sigurtà ta' impjanti industrijali,

- klassifikazzjoni u immaniġġjar żgur ta' kimiċi,

- kwalità ta' l-ilma, partikolarment ta' passaġġi ta' l-ilma li jaqsmu l-fruntiera (id-Danubju, il-Baħar l-Iswed),

- riduzzjoni ta' l-iskart, reċiklaġġ u rimi mingħajr periklu, implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Basel,

- l-impatt ambjentali ta' produzzjoni u konsum ta' l-enerġija,

- il-protezzjoni ta' foresti,

- il-konservazzjoni ta' biodiversità,

- pjanar dwar l-użu ta' l-art, inkluża kostruzzjoni u pjanar urban,

- użu ta' strumenti ekonomiċi jew fiskali

- bdil ta' klima globali

- edukazzjoni u tagħrif ambjentali.

3. Il-koperazzjoni għandha isseħħ partikolarment permezz ta':

- skambju ta' informazzjoni u esperti, inklużi informazzjoni u esperti li għandhom x'jaqsmu mat-trasferiment ta' teknoloġiji nodfa u l-użu mingħajr riskji u ambjentalment sod ta' bioteknoloġiji,

- programmi ta' taħriġ,

- attivitajiet ta' riċerka konġunti,

- approssimazzjoni tal-liġijiet (standards Komunitarji),

- koperazzjoni f'livell reġjonali (inkluża koperazzjoni fi ħdan il-qafas ta' l-Aġenzija Ambjentali Ewropea meta tkun stabbiliti mill-Komunità) u f'livell internazzjonali,

- żvilupp ta' strateġiji, partikolarment bil-konsiderazzjoni ta' temi klimatiċi u globali

- studju ta' l-impatt ambjentali

Artikolu 82

Amministrazzjoni ta' l-ilma

Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw koperazzjoni f'oqsma varji ta' amministrazzjoni ta' l-ilma b'konsiderazzjoni speċjali għal:

- użu ambjentalment tajjeb ta' l-ilma ta' medda art għolja li tiddividi żewġ xmajjar jew aktar li jaqbżu l-fruntiera u lagi u xmajjar li jaqbżu l-fruntiera,

- armonizzazzjoni ta' regolamenti dwar amministrazzjoni ta' l-ilma, u mezzi ta' regolazzjoni teknika ta' l-ilma (direttivi, limiti, standards, normattivi, loġistiċi),

- modernizzazzjoni ta' riċerka u żvilupp (R& D) u bażi xjentifika ta' amministrazzjoni ta' l-ilma.

Artikolu 83

It-Trasport

1. Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jsaħħu l-koperazzjoni tagħhom sabiex ir-Rumanija tkun tista':

- tirristruttura u timmodernizza t-trasport,

- ittejjeb il-moviment ta' passiġġieri u oġġetti u l-aċċess għas-suq tat-trasport bit-tneħħija ta' ostakli amministrattivi, tekniċi u ostakli oħra,

- tiffaċilita transitu Komunitarju minn ġo r-Rumanija bit-triq, tren, passaġġi ta' l-ilma interni u trasport kumbinat,

- tikseb standards operattivi komparabbli ma' dawk fil-Komunità.

2. Il-koperazzjoni għandha tinkludi partikolament dan li ġej:

- programmi ta' taħriġ tekniku, legali u ekonomiku,

- id-dispożizzjonijiet ta' assistenza u parir tekniku, u l-iskambju ta' informazzjoni,

- id-dispożizzjoni ta' mezzi għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport fir-Rumanija.

3. Il-koperazzjoni għandha tinkludi ż-żoni prijoritarji li jmiss:

- il-kostruzzjoni u modernizzazzjoni tat-trasport bit-triq, inkluż it-tħaffif gradwali ta' kondizzjonijiet ta' transitu,

- il-amministrazzjoni ta' linji tat-tren u ajruporti, inkluża koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali xierqa,

- il-modernizzazzjoni, fuq rotti maġġuri ta' interess komuni u tagħqid trans-Ewropew, infrastruttura tat-triq, tal-passaġġi ta' l-ilma interni, tal-linji tat-tren, tal-port u ta' l-ajruport,

- pjanar ta' użu fuq l-art, inkluża kostruzzjoni u pjanar urban konness mat-trasport,

- it-tlugħ fil-grad ta' apparat tekniku sabiex jilħaq l-istandards Komunitarji, partikolament fl-oqsma tat-trasport bit-triq u bit-tren, trasport ta' multimodali u transbordar,

- il-bidu ta' politiċi ta' trasport konsistenti kompatibbli ma' dawk applikabbli fil-Komunità,

- il-promozzjoni ta' programmi teknoloġiċi u ta' riċerka konġunti bi qbil ma' l-Artikolu 76.

Artikolu 84

Telekomunikazzjonijiet, servizzi tal-posta u xandir

1. Il-Partijiet għandhom jespandu u jsaħħu koperazzjoni f'dan il-qasam, u għandhom għal dan l-iskop partikolarment jibdew l-azzjonijiet li jmiss:

- jiskambjaw informazzjoni fuq telekomunikazzjonijiet, servizzi tal-posta u politiċi tax-xandir

- jiskambjaw informazzjoni teknika u informazzjoni oħra u organizzazzjoni ta' seminars, workshops u konferenzi għal esperti taż-żewġ naħat,

- jiggwidaw taħriġ u operazzjonijiet li jipprovdu pariri,

- iwettqu trasferimenti ta' teknoloġija

- ikollhom il-korpi xierqa miż-żewġ naħat li jagħmlu proġetti konġunti,

- jippromovu standards Ewropej, sistemi ta' ċertifikazzjoni u tressiq regolatorju,

- jippromovu faċilijiet ġodda ta' komunikazzjoni, servizzi u installazzjoni, partikolarment dawk b'applikazzjonijiet kummerċjali.

2. Dawn l-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq iż-żoni prijoritarji li jmiss:

- il-modernizzazzjoni tan-Networks ta' telekomunikazzjonijiet tar-Rumanija u l-integrazzjoni tagħha fin-Networks globali u Ewropej,

- koperazzjoni fi ħdan l-istrutturi ta' standardizzazzjoni Ewropea,

- l-integrazzjoni ta' sistemi trans-Ewropej; l-aspetti regolatorji u legali tat-telekomunikazzjonijiet,

- l-amministrazzjoni ta' telekomunikazzjonijiet, servizzi tal-posta u tax-xandir fl-ambjent ekonomiku ġdid: prinċipji ta' xiri, ta' pjanar u strateġija, u ta' strutturi ta' organizzazzjoni,

- pjanar ta' użu fuq l-art, inkluża kostruzzjoni u pjanar urban,

- il-modernizzazzjoni tas-servizzi tal-posta u tax-xandir tar-Rumanija, inklużi l-aspetti regolatorji u legali.

Artikolu 85

Servizzi bankarji, assikurazzjoni, u servizzi oħra finanzjarji u koperazzjoni fl-awditjar

1. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw mal-għan tal-istabbiliment u żvilupp ta' qafas tajjeb għall-inkoraġġament tas-settur tas-servizzi bankarji, assigurazzjoni u tas-servizzi finanzjarji fir-Rumanija.

a) Il-Koperazzjoni għandha tiffoka fuq:

- l-adozzjoni ta' sistema ta' kontijiet kompatibbli ma' l-istandards Ewropej,

- it-tisħiħ u rikostruzzjoni tas-sistemi bankarji u finanzjarji,

- it-titjib u l-monitoraġġ u regolazzjoni tas-sistemi bankarji u finanzjarji,

- il-preparazzjoni ta' glossarji ta' terminoloġija,

- l-iskambju ta' informazzjoni tal-liġijiet li daħlu fis-seħħ jew ikunu qed jinkitbu.

b) Għal dan l-iskop, il-koperazzjoni għandha tinkludi d-dispożizzjoni ta' assistenza teknika u taħriġ.

2. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bl-għan ta' żvilupp ta' sistemi ta' awditjar effiċjenti fir-Rumanija bbażati fuq metodi u proċeduri ta' standards Komunitarji.

Artikolu 86

Il-Politiku monetarja

Għat-talba ta' l-awtoritajiet Rumeni, il-Komunità għandha tipprovdi assistenza teknika disinjata sabiex tappoġġja l-isforzi tar-Rumanija favur l-introduzzjoni ta' konvertibilità sħiħa tal-leu u l-approssimazzjoni gradwali tal-politiċi tagħha għal dawk tas-Sistema Monetarja Ewropea. Dan jinkludi skambju informali ta' informazzjoni dwar il-prinċipji u l-funzjoni tas-Sistema Monetarja Ewropea.

Artikolu 87

Il-Money laundering

1. Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu qafas għal koperazzjoni mirata lejn prevenzjoni ta' użu tas-sistemi finanzjarji tagħhom għal ħasil ta' profitt minn attivitajiet kriminali partikolarment f'offiżi ġenerali u tad-droga.

2. Koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tinkludi assistenza amministrattiva u teknika bl-iskop li jkunu stabbiliti standards xierqa kontra l-money laundering ekwivalenti ma' dawk adottati mill-Komunità u fora internazzjonali f'dan il-qasam, inkluża t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).

Artikolu 88

L-iżvilupp reġjonali

1. Il-Partijiet għandhom jsaħħu l-koperazzjoni bejniethom dwar żvilupp reġjonali u pjanar ta' użu ta' l-art.

2. Għal dan l-iskop, kull waħda mill-miżuri li jmiss jistgħu jittieħdu:

- l-iskambju ta' informazzjoni minn awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fuq politika reġjonali u pjanar ta' użu ta' l-art, u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet ta' assistenza għar-Rumanija għal formulazzjoni ta' ċerta politika,

- azzjoni konġunta minn awtoritajiet reġjonali u lokali fil-qasam ta' l-iżvilupp ekonomiku,

- skambju ta' visti għal esplorazzjoni ta' l-opportunitajiet għal koperazzjoni u assistenza,

- l-iskambju ta' esperti jew ħaddiema ċivili,

- id-dispożizzjoniji ta' assistenza teknika, b'enfażi speċjali fuq l-iżvilupp ta' żoni żvantaġġjati,

- l-istabbiliment ta' programmi għall-iskambju ta' informazzjoni u esperjenza, b'metodi li jinkludu seminars.

Artikolu 89

Il-Koperazzjoni Soċjali

1. Rigward is-saħħa u s-sigurtà, il-Partijiet għandhom jiżviluppaw koperazzjoni bejniethom bl-iskop ta' titjib tal-livell ta' protezzjoni tas-saħħa u sigurtà tal-ħaddiema, jittieħed bħala referenza l-livell ta' protezzjoni eżistenti fil-Komunità:

- id-dispożizzjoni ta' assistenza teknika,

- l-iskambju ta' esperti,

- koperazzjoni bejn ditti,

- operazzjonijiet ta' informazzjoni u taħriġ

- koperazzjoni dwar saħħa pubblika.

2. Rigward l-impjiegi, il-koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tiffoka partikolarment fuq:

- l-organizzazzjoni tas-suq tax-xogħol,

- il-modernizzazzjoni ta' servizzi ta' parir fuq karrieri u tfittxija għax-xogħol,

- l-ippjanar u l-implementazzjoni ta' programmi reġjonali ta' ristrutturazzjoni,

- l-inkoraġġament ta' żvilupp ta' impjieg lokali.

Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam tieħu forma ta' studji, dispożizzjoni tas-servizzi ta' esperti u informazzjoni u taħriġ.

3. Rigward is-sigurtà soċjali, koperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tfittex li tadotta s-sistema ta' sigurtà soċjali tar-Rumanija għas-sitwazzjoni ġdida soċjali u ekonomika, primarjament billi tipprovdi s-servizzi ta' esperti u informazzjoni u taħriġ.

Artikolu 90

It-turiżmu

Il-Partijiet għandhom jżidu u jiżviluppaw koperazzjoni bejniethom, li għandha tinkludi:

- l-iffaċilitar tas-sengħa turistika u l-inkoraġġament ta' skambju turistiku fost żgħażagħ,

- iżżid l-informazzjoni permezz ta' Networks internazzjonali, data bases, eċċ.,

- trasferiment ta' tagħrif permezz ta' taħriġ, skambji, seminars,

- tistudja l-opportunitajiet għal operazzjonijiet konġunti (proġetti li jaqbżu l-fruntiera, sħubija bejn bliet, eċċ.),

- parteċipazzjoni tar-Rumanija fl-organizzazzjonijiet tat-turiżmu Ewropew relevanti,

- armonizzazzjoni tas-sistemi ta' statistika u r-regolamenti dwar it-turiżmu:

- skambju ta' aħbarijiet u l-possibiltà ta' skambji xierqa ta' informazzjoni fuq temi maġġuri ta' interess reċiproku li jaffetwaw is-settur tat-turiżmu,

- assistenza teknika għall-iżvilupp kummerċjali ta' infrastruttura li ġġib 'il quddiem is-settur turistiku.

Artikolu 91

L-Impriżi żgħar u ta' daqs medju

1. Il-Partijiet għandhom jimmiraw għal żvilupp u titjib ta' impriżi żgħar u medji (SME) u koperazzjoni bejn SMEs fil-Komunità u r-Rumanija.

2. Huma għandhom jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni u tagħrif fl-oqsma li jmiss:

- iġibu l-kondizzjonijiet legali, amministrattivi, tekniċi u finanzjarji neċessarji sabiex jibdew u espansjoni u jespandu l-SMEs u għal koperazzjoni bejn il-fruntieri,

- id-dispożizzjoni ta' servizzi speċjalizzati meħtieġa mill-SMEs (taħriġ ta' amministrazzjoni, kontabbiltà, marketing, kontroll ta' kwalità, eċċ.) u t-tisħiħ ta' aġenziji li jipprovdu ċerta servizzi,

- il-istabbiliment ta' punti ta' għaqda xierqa ma' operaturi Komunitarji sabiex itejbu l-iskambju ta' informazzjoni għall-SMEs u li tippromovi l-koperazzjoni bejn il-fruntieri (e.ż. in-Networks ta' Koperazzjoni tal-Kummerċ (BC-NET), Ċentri ta' l-Euro-Info, konferenzi, eċċ.).

3. Il-Koperazzjoni għandha tinkludi l-forniment ta' assistenza teknika partikolarment għall-istabbiliment ta' appoġġ istituzzjonali xieraq għall-SMEs, kemm fil-livell nazzjonali u fil-livell reġjonali, dwar servizzi finanzjarji, ta' taħriġ, ta' pariri, teknoloġiċi u ta' kummerċ.

Artikolu 92

L-informazzjoni u l-komunikazzjoni

1. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jistimulaw iskambju effettiv reċiproku ta' informazzjoni. Prijorità għandha tingħata lil programmi mirati sabiex jagħtu lill-pubbliku ġenerali informazzjoni bażika dwar il-Komunità u ċrieki professjonali fir-Rumanija b'informazzjoni aktar speċjalizzata, inkluż, fejn possibbli, aċċess għal bażijiet ta' data Komunitarja.

Artikolu 93

Il-Protezzjoni tal-konsumatur

1. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bl-għan li tinkiseb kompatibbiltà sħiħa bejn is-sistemi ta' protezzjoni tal-konsumatur fir-Rumanija u l-Komunità.

2. Għal dan l-iskop, il-koperazzjoni għandha tinvolvi, fi ħdan il-possibbilitajiet eżistenti:

- l-iskambju ta' informazzjoni u esperti,

- aċċess għal bażijiet ta' data Komunitarji,

- operazzjonijiet ta' taħriġ u assistenza teknika,

Artikolu 94

Id-Dwana

1. L-għan ta' koperazzjoni għandu jiggarantixxi qbil mad-dispożizzjonijiet kollha skedati għal adozzjoni f'konnessjoni ma' sengħa u sengħa xierqa u sabiex tinkiseb l-approssimazzjoni tas-sistema tad-dwana tar-Rumanija għal dik tal-Komunità, b'hekk tkun ta' għajnuna sabiex tħaffef il-passi favur liberalizzazzjoni pjanata taħt dan il-Ftehim.

2. Il-Koperazzjoni għandha tinkludi partikolament dan li ġej:

- l-iskambju ta' informazzjoni,

- l-introduzzjoni ta' dokument wieħed amministrattiv u n-nomenklatura kombinata,

- l-interkonnessjoni bejn is-sistemi ta' transitu tal-Komunità u r-Rumanija,

- is-simplifikazzjoni ta' spezzjonijiet u formalitajiet fir-rispett ta' ġarr ta' oġġetti,

- l-organizzazzjoni ta' seminars u l-postament ta' aljievi,

Assistenza teknika għandha tiġi provduta fejn xieraq.

3. Bla ħsara għal aktar koperazzjoni imbassra f'dan il-Ftehim, u partikolarment l-Artikolu 97, l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi fil-kwistjonijiet tad-dwana tal-Partijiet għandhom jieħdu posthom bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 6.

Artikolu 95

Il-Koperazzjoni dwar statistika

1. Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam għandu ikollha bħala l-għan tagħha l-iżvilupp ta' sistema ta' statistika effiċjenti sabiex tipprovdi, b'mod mgħaġġel u f'ħin xieraq, l-istatistiċi li tista' żżomm fuqhom meħtieġa sabiex jappoġġjaw u jimmonitoraw il-proċess ta' riforma ekonomika u jikkontribwixxu għall-iżvilupp u impriża privata fir-Rumanija.

2. Il-Partijiet għandhom jikkoperaw partikolarmnet:

- biex isaħħu l-apparat ta' statistika tar-Rumanija,

- biex iġibu armonizzazzjoni ma' metodi, standards u klassifikazzjonijiet internazzjonali (u partikolarment Komunitarji),

- jipprovdu l-data meħtieġa sabiex iżżomm u timmonitora riforma ekonomika u soċjali,

- biex jipprovdu lill-operaturi ekonomiċi fis-settur privat il-data makro-ekonomika u mikro-ekonomika xierqa,

- biex jiggarantixxu l-kunfidenzalità tal-data,

- biex jiskambjaw informazzjoni statistika,

- biex jibnu bażijiet ta' data,

3. Assistenza teknika għandha tiġi provduta mill-Komunità kif xieraq.

Artikolu 96

L-Ekonomija

1. Il-Komunità u r-Rumanija għandhom jiffaċilitaw il-proċess ta' riformi ekonomiċi u integrazzjoni bil-koperazzjoni għat-titjib ta' ftehim tal-pedamenti ta' l-ekonomiji rispettivi tagħhom u d-diviżjoni u l-implementazzjoni ta' politika ekonomika fl-ekonomija tas-suq.

2. Għal dawn l-iskopijiet il-Komunità u r-Rumanija għandhom:

- jagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq eżekuzzjoni u prospetti makroekonomika u fuq strateġiji għal żvilupp,

- janalizzaw ħruġ ekonomiku ta' konġunzjoni ta' interess reċiproku, inkluż il-qafas ta' politika ekonomika u l-istrumenti sabiex jimplementawha,

- mill-programm ta' Azzjoni għal Koperazzjoni fl-Ekonomija (ACE) partikolarment, jinkoraġġixxu koperazzjoni estensiva fost ekonomisti u amministraturi fil-Komunità u r-Rumanija, sabiex iħaffu t-trasferiment ta' tagħrif għall-abbożż ta' politiċi ekonomiċi, u jipprovdu għal tixrid wiesgħa tar-riżultati ta' riċerka ta' politika relevanti.

Artikolu 97

Id-Drogi

1. Il-koperazzjoni hija partikolarment mirata lejn żieda fl-effiċjenza ta' politiċi u miżuri li jmorru kontra l-forniment u t-traffiku illegali ta' narkotiċi u sustanzi psikotropiċi u r-riduzzjoni ta' abbuż ta' dawn il-prodotti.

2. Il-Partijiet għandhom jaqblu fuq il-metodi neċessarji ta' koperazzjoni sabiex jiksbu dawn l-għanjiet, inklużi l-modalitajiet ta' l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet komuni. L-azzjonijiet tagħhom jiġu bażati fuq konsultazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib dwar l-għanjiet u l-miżuri politiċi fl-oqsma mirati f'paragrafu 1.

3. Il-Koperazzjoni bejn il-Partijiet tinkludi assistenza teknika u amministrattiva li tista' titratta partikolarment dawn l-oqsma li jmiss:

- l-abbozz u l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni nazzjonali,

- il-kreazzjoni ta' ċentri ta' informazzjoni u istituzzjonijiet u ta' ċentri tas-saħħa u soċjali,

- it-taħriġ ta' ħaddiema u riċerka,

- il-prevenzjoni ta' tgħawwiġ ta' prekursuri u sustanzi kimiċi oħra wżati għall-iskop ta' manifatturra illeċita ta' drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi.

Il-Koperazzjoni f'dan il-qasam għandha tinkludi assistenza amministrattiva u teknika bl-iskop ta' stabbiliment ta' standards xierqa kontra l-użu ħażin tal-prodotti diskussi ekwivalenti ma' dawk adottati mill-Komunità u korpi internazzjonali relevanti, inkluża t-Task Force ta' Azzjoni Kimika (CATF).

Il-Partijiet jistgħu jaqblu sabiex jinkludu oqsma oħra.

Artikolu 98

L-Amministrazzjoni pubblika

Il-Partijiet għandhom jippromovu koperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' amministrazzjoni pubblika tagħhom, inkluż il-bidu ta' programmi ta' skambju, sabiex itejbu tagħrif reċiproku ta' l-istruttura u l-funzjoni tas-sistemi rispettivi tagħhom.

TITOLU VII

IL-KOPERAZZJONI KULTURALI

Artikolu 99

1. Fejn xieraq, il-programmi ta' koperazzjoni kulturali tal-Komunità jew dawk ta' Stat Membru jew Stati Membri jistgħu jiġu estiżi għar-Rumanija u aktar attivitajiet ta' interess għaż-żewġ naħat jistgħu jiġu żviluppati.

Din il-koperazzjoni tista' partikolarment tkopri:

- skambju mhux kummerċjali ta' xogħol artistiku u artisti,

- traduzzjonijiet letterarji,

- konservazzjoni u restawr ta' monumenti u siti (wirt arkitettoniku u kulturali),

- taħriġ għal dawk li għandhom xjaqsmu ma' affarijiet kulturali,

- l-organizzazzjoni ta' avvenimenti kulturali b'orjentazzjoni Ewropea,

- tixrid ta' ksib kulturali importanti inkluż it-taħriġ ta' speċjalisti Rumeni f'dan il-qasam.

2. Il-Partijiet għandhom jinkkoperaw fil-promozzjoni ta' l-industrija awdjoviżiva fl-Ewropa. Is-settur awdjoviżiv fir-Rumanija jista' partikolarment jieħu parti f'attivitajiet mibdija mill-Komunità fil-qafas tal-programm tal-Medja taħt proċeduri stipulati mill-korpi responsabbli għall-amministrazzjoni ta' kull attività u bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej tal-21 ta' Diċembru ta' l-1990, li waqqfu l-programm. Il-Komunità għandha tinkoraġġixxi s-settur awdjoviżiv Rumen sabiex jipparteċipa fil-programm ta' l-Eureka xieraq.

Il-Partijiet għandhom jikkoordinaw, u fejn xieraq, jarmonizzaw il-politiċi tagħhom rigward ir-regolazzjoni tax-xandir bejn il-fruntiera, normi tekniċi fil-qasam awdjoviżiv u l-promozzjoni ta' teknoloġija awdjoviżiva Ewropea.

Il-kooperazzjoni tista’ tinkludi inter alia l-iskambju tat programmi; boroż ta’ studju u facilitaj, et ghat-taћriġ ta’ ġurnalisti u professjonisti oħra tat midja.

TITOLU VII

IL-KOPERAZZJONI KULTURALI

Artikolu 100

Sabiex jinkisbu l-għanjiet ta' dan il-Ftehim u bi qbil ma' l-Artikoli 101, 102, 104 u 105, bla ħsara għall-Artikolu 103, ir-Rumanija għandha tibbenefika minn assistenza finanzjarja temporanja mill-Komunità fil-forma ta' għotja u self, inkluż self mill-Bank ta' l-Investiment Ewropew skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 ta' l-Istatut tal-Bank, sabiex tiġi aċċelerata t-trasformazzjoni ekonomika tar-Rumanija u sabiex tgħin lir-Rumanija sabiex tlaħħaq mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali ta' aġġustament strutturali.

Artikolu 101

Din l-assistenza finanzjarja għandha tiġi koperta:

- jew fi ħdan il-qafas ta' l-Operazzjoni Phare mbassra fir-Regolazzjoni tal-Kunsill (KEE) Nru 3906/89, kif emendata, fuq bażi multiannwali, jew fi ħdan qafas finanzjarju multiannwali ġdid stabbiliti mill-Komunità wara konsultazzjonijiet mar-Rumanija u b'konsiderazzjoni tal-konsiderazzjonijiet maħruġa fl-Artikoli 104 u 105 ta' dan il-Ftehim,

- bis-self provdut mill-Bank ta' Investiment Ewropew sad-data ta' l-iskadenza ta' disponibbilità li hemm tagħhom; wara konsultazzjonijiet mar-Rumanija l-Komunità għandha tiffissa l-ammont u l-perjodu massimu ta' disponibbilità ta' self mill-Bank ta' Investiment Ewropew għar-Rumanija għas-snin sussegwenti.

Artikolu 102

L-għanjiet u l-oqsma ta' l-assistenza finanzjarja tal-Komunità għandhom jiġu stipulati fi programm indikattiv sabiex jiġu miftiehma bejn iż-żewġ Partijiet. Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Artikolu 103

1. Il-Komunità għandha, fil-każ ta' ħtieġa speċjali, tikkonsidra l-linji ta' gwida G-24 għal azzjoni u d-disponibbilità ta' kull riżors finanzjarju, fuq talba tar-Rumanija u b'koordinazzjoni ma' l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, fil-kuntest tal-G-24, teżamina il-possibbilità ta' għotja temporanja ta' assistenza finanzjarja

- biex tappoġġa miżuri bl-għan li tintroduċi u żżomm kemm tista' l-kovertibbilità tal-munita Rumena,

- għal appoġġ ta' stabbilizzazzjoni għal żmien-medju u sforzi ta' aġġustament strutturali, inkluż bilanċ ta' assistenza ta' pagamenti.

2. Din l-assistenza finanzajrja hija soġġett għall-preżentazzjoni Rumena ta' programmi appoġġjati ta' IMF fil-kuntest tal-G-24, kif xieraq, għal konvertibbilità u/jew għal ristruzzjoni ta' l-ekonomija tagħha, għall-aċċettazzjoni Komunitarja tiegħu, għall-irbit kontinwu tar-Rumanija ma' dawn il-programmi u, bħala għan aħħari, sabiex titħaffef it-transizzjoni finanzjarja ta' min jorbot fuqha minn sorsi privati.

3. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jiġi infurmat bil-kondizzjonijiet ta' fejn din l-assistenza tiġi provduta u dwar l-obbligazzjonijiet merfugħin mir-Rumanija dwar din assistenza.

Artikolu 104

L-assistenza finanzjarja tal-Komunità għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-bżonnijiet li jinqalgħu u tal-livell ta' żvilupp tar-Rumanija, u jiġu kkonsidrati prijoritajiet stabbiliti u l-kapaċità ta' assorbenza ta' l-ekonomija tar-Rumanija, l-abbilità ta' ħlas lura ta' self u progress favur sistema ta' ekonomija tas-suq u ristruzzjoni fir-Rumanija.

Artikolu 105

Sabiex jippermettu użu ideali tar-riżorsi disponibbli, il-Partijiet għandhom jiżguraw li kontribuzzjonijiet Komunitarji huma magħmula f'koordinazzjoni qariba ma' dawk minn sorsi oħra bħal dawk mill-Istati Membri, pajjiżi oħra, inkluża l-G-24, l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, bħall-Fondazzjoni Monetarja Internazzjonali, il-Bank Internazzjonali għal Rikostruzzjoni u Żvilupp.

TITOLU IX

INSTITUZZJONALI DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U KONKLUŻIVI

Artikolu 106

Għandu jiltaqa' f'livell ministerjali darba kull sena u meta jeħtieġu ċ-ċirkustanzi. Għandu jeżamina kull ħruġ maġġur li jiġi fi ħdan il-qafas tal-Ftehim u kull ħruġ ieħor bilaterali jew internazzjonali ta' interess reċiproku.

Artikolu 107

1. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jikkonsisti minn membri tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej u membri tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn naħa waħda, u ta' membri maħtura mill-Gvern tar-Rumanija, min-naħa l-oħra.

2. Membri tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni jistgħu jirranġaw sabiex ikunu rappreżentati, bi qbil mal-kondizzjonijiet sabiex jiġu implementati fir-regolamenti tal-proċedura tiegħu.

3. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jistabbilixxi r-regolamenti ta' proċedura tiegħu.

4. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jiġi presedut waqtiet minn membru tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej u waqtiet minn membru tal-Gvern tar-Rumanija, bi qbil mad-dispożizzjonijiet li jiġu stipulati fir-regolamenti ta' proċedura tiegħu.

5. Fejn xieraq, il-Bank ta' l-Investiment Ewropew jieħu parti, bħala osservatur, fix-xogħol tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Artikolu 108

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu, għall-iskop sabiex jikseb l-għanjiet tal-Ftehim, ikollu s-setgħa li jieħu deċiżjonijiet fil-każi provduti hemm għalih. Id-deċiżjonijiet għandhom jkunu jorbtu fuq il-Partijiet li għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jimplementaw id-deċiżjonijiet meħuda. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa.

Għandu jipprepara d-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu bi Ftehim bejn iż-żewġ Partijiet.

Artikolu 109

1. Kull wieħed miż-żewġ Partijiet jista' jirriferi għall-Kunsill dwar l-Adeżjoni kull kwistjoni dwar l-applikazzjoni jew interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jsolvi l-kwistjoni permezz ta' deċiżjoni.

3. Kull Parti għandha tintrabat li tieħu miżuri involuti fl-għemil tad-deċiżjoni referuta f'paragrafu 2.

4. Jekk ma jkunx possibbli li ssolvi l-kwistjoni bi qbil ma' paragrafu 2, waħda mill-Partijiet tista' tinnotifika lill-oħra b'appuntament ta' arbitru; il-Parti l-oħra tista' mbagħad taħtar arbitru ieħor fi żmien xahrejn. Għall-applikazzjoni ta' din il-proċedura, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jkunu meqjusa li jkunu Parti waħda fil-kwistjoni.

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jaħtar it-tielet arbitru:

Id-deċiżjoni ta' l-arbitru għandha tittieħed b'vot ta' maġġoranza.

Kull Parti fil-kwistjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa sabiex timplementa d-deċiżjoni ta' l-arbitri.

Artikolu 110

1. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu ikollu għajnuna fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu minn Kumitat ta' Adeżjoni kompost minn rappreżentanti tal-membri tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej min-naħa waħda u rappreżentattivi tal-Gvern tar-Rumanija, min-naħa l-oħra, normalment f'livell ta' ħaddiem ċivili kwalifikat.

Fir-regolamenti ta' proċedura tiegħu l-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jistabbilixxi l-impejni tal-Kumitat dwar l-Adeżjoni, li għandu jinkludi l-preparazzjoni ta' laqgħat tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni u kif se jiffunzjona l-Kumitat.

2. Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jiddelega lill-Kumitat dwar l-Adeżjoni s-setgħat kollha tiegħu. F'dan il-każ il-Kumitat dwar l-Adeżjoni għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu bi qbil mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 108.

Artikolu 111

Il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jista' jiddeċiedi sabiex jibda kumitat jew korp speċjali ieħor li jkun jista' jassisti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu.

Fir-regolamenti ta' proċedura tiegħu, il-Kunsill dwar l-Adeżjoni għandu jistabbilixxi l-kompożizzjoni tad-dmirijiet ta' ċerta kumitat jew korpi u kif se jiffunzjonaw.

Artikolu 112

Għandu jkun forum għall-Membri tal-Parlament Rumen u l-Parlament Ewropew għal-laqgħat u l-iskambju ta' opinjonijiet. Għandu jiltaqa' f'intervalli li għandu jistabbilixxi hu stess.

Artikolu 113

1. Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni għandu jikkonsisti minn membri tal-Parlament Ewropew, min-naħa waħda, u minn membri tal-Parlament Rumen, min-naħa l-oħra.

2. Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni għandu iwaqqaf ir-regolamenti ta' proċedura tiegħu.

3. Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni għandu jiġi presedud waqtiet mil-Parlament Ewropew u waqtiet mill-Parlament Rumen, bi qbil mad-dispożizzjonijiet sabiex jiġu stipulati fir-regolamenti ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 114

Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni jista' jitlob informazzjoni relevanti dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim mill-Kunsill dwar l-Adeżjoni, li imbagħad għandu jforni lill-Kumitat bl-informazzjoni mitluba.

Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni għandu jiġi infurmat bid-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Il-Kumitat Parlamentari dwar l-Adeżjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni.

Artikolu 115

Fi ħdan l-iskop ta' dan il-Ftehim, kull Parti tintrabat sabiex tiżgura li persuni naturali u legali ta' Parti oħra jkollhom aċċess ħieles minn diskriminazzjoni f'relazzjoni mal-persuni ta' nazzjonalità tagħha għall-qrati kompetenti u organi amministrattivi tal-Partijiet sabiex jiddefendu d-drittijiet individwali tagħhom u d-drittijiet tal-proprjetà tagħhom, inklużi dawk dwar proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali.

Artikolu 116

Xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jżomm Parti Kontraenti milli tieħu xi miżuri:

a) li hija tikkonsidera neċessarji sabiex iżżomm l-iżvelar ta' informazzjoni kontrarja għall-interess ta' sigurtà essenzjali tagħha;

b) li hija dwar il-produzzjoni ta', jew kummerċ ta' armi, munizzjoni jew materjali tal-gwerra jew għal riċerka, żvilupp jew produzzjoni indispensabbli għal skopijiet ta' difiża, dejjem jekk ċerta miżuri ma jfixklux il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni fir-rispett ta' prodotti mhux maħsuba speċifikament għal skopijiet militari;

ċ) li hija tikkonsidera essenzjali għas-sigurtà tagħha fl-avveniment ta' disturbanzi serji interni li jaffetwa l-manutenzjoni ta' liġi u ordni, fi żmien ta' gwerra jew tensjoni serja internazzjonali li tikkonstitwixxi theddid ta' gwerra jew sabiex twettaq obbligazzjonijiet hija aċċettat għall-iskop li żżomm paċi u sigurtà internazzjonali.

Artikolu 117

1. Fl-oqsma koperti minn dan il-Ftehim u bla ħsara għal kull dispożizzjoni speċjali li qiegħda hemm fihom:

- l-arranġamenti applikati mir-Rumanija fir-rispett tal-Komunità ma għandhomx iqajmu l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, iċ-ċittadini tagħhom, jew il-kumpanniji jew ditti tagħhom,

- l-arranġamenti applikati mill-Komunità fir-rispett tar-Rumanija ma għandhomx iqajmu l-ebda diskriminazzjoni bejn ċittadini ta' l-Istati Membri jew il-kumpanniji jew ditti tagħhom,

2. Id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1 huma bla ħsara għad-dritt tal-Partijiet li japplikaw id-dispożizzjonijiet relevanti tal-leġislazzjoni fiskali tagħhom għal dawk li jħallsu t-taxxi li mhumiex f'sitwazzjonijiet identiċi skond il-post ta' residenza tagħhom.

Artikolu 118

Prodotti li joriġinaw fir-Rumanija ma għandhomx igawdu aktar trattament favorevoli meta jiġu importati fil-Komunità minn dak applikat mill-Istati Membri bejniethom.

It-trattament mogħti lir-Rumanija taħt it-Titolu IV u l-Kapitolu I tat-Titolu V ma għandux ikun aktar favorevoli minn dak miftiehem mill-Istati Membri bejniethom.

Artikolu 119

1. Il-Partijiet għandhom jieħdu kull miżura speċifika jew ġenerali meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt il-Ftehim. Huma għandhom jaraw li d-dispożizzjonijiet maħruġa fil-Ftehim jintlaħqu.

2. Jekk waħda mill-Partijiet tikkunsidra li l-Parti l-oħra naqset milli tissodisfa obbligazzjoni taħt il-Ftehim, tista' tieħu miżuri xierqa. Qabel isir dan, barra f'każi ta' urġenza speċjali, għandha tagħti lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni l-informazzjoni kollha relevanti meħtieġa għal eżaminazzjoni sħiħa tas-sitwazzjoni bi skop li tfittex soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

Fis-selezzjoni ta' miżuri, prijorità għandha tingħata lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjoni tal-Ftehim. Il-miżuri għandhom jiġu notifikati immedjatament lill-Kunsill dwar l-Adeżjoni u għandhom jkunu s-suġġett ta' konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kunsill dwar l-Adeżjoni jekk il-Parti l-oħra titlob hekk.

Artikolu 120

Sakemm drittijiet ekwivalenti għal individwali u operaturi ekonomiċi jintlaħqu taħt il-Ftehim preżenti, dan il-Ftehim ma jaffetwax drittijiet assigurati lilhom minn Ftehim li jorbtu wieħed jew aktar mill-Istati Membri, min-naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, barra għal oqsma ta' kompetenza Komunitarja u bla ħsara għal obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jirriżultaw minn dan il-Ftehim f'setturi tal-kompetenza tagħhom.

Artikolu 121

Il-Protokolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 7, u l-Annessi I sa XIX għandhom jifformaw parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 122

Dan il-Ftehim huwa konkluż għal perjodu mhux limitat.

Waħda mill-Partijet tista' tiddenunzja dan il-Ftehim billi tinnotifika lill-Parti l-oħra. Dan il-Ftehim għandu jieqaf milli japplika sitt xhur minn wara d-data ta' notifikazzjoni bħal din.

Artikolu 123

Dan il-Ftehim għandu japplika, min-naħa waħda, għat-territorji fejn it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunità Ekonomika Ewropea, il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika u l-Komunità Ewropea GĦALL-FAĦAM U AZZAR huma applikati u taħt il-kondizzjonijiet stipulati f'dawk it-Trattati u, min-naħa l-oħra, għat-territorju tar-Rumanija.

Artikolu 124

Din il-Ftehim huwa magħmul f'duplikazzjoni fil-lingwa Daniża, Olandiża, Ingliża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Taljana, Portugiża, Spanjola u Rumena, bit-testi kollha li jkunu ugwalment awtentiċi.

Artikolu 125

Dan il-Ftehim għandu jiġi approvat mill-Partijiet bi qbil mal-proċeduri tagħhom stess.

Dan il-protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tat-tieni xhar li jiġi wara d-data ta' meta l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li l-proċeduri referuti għalihom fl-ewwel paragrafu tlestew.

Mad-dħul fis seħħ, il-Ftehim għandu jibdel il-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika u r-Rumanija dwar koperazzjoni kummerċjali u ta' kummerċ u ta' ekonomija ffirmat fil-Lussemburgu fit-22 ta' Ottubru ta' l-1990.

Artikolu 126

1. Jekk, sakemm jiġu konklużi l-proċeduri neċessarji għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, id-dispożizzjonijiet ta' ċerti partijiet ta' dan il-Ftehim, partikolarment dawk dwar il-moviment ta' merkanzija, huma mdaħħla fl-effett fl-1993 b'mezzi ta' Ftehim Interim bejn il-Komunità u r-Rumanija, il-Partijiet Kontraenti jaqblu li, f'ċerta ċirkostanzi għall-iskopijiet tat-Titolu III, l-Artikoli 64 u 67 ta' dan il-Ftehim u Protokoll 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 7 li hawn għalihom, it-termini "data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim" għandhom jfissru

- id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Interim f'relazzjoni ma' obbligazzjonijiet li jidħlu f'effett f'dik id-data, u

- l-1 ta' Jannar ta' l-1993 fir-relazzjoni għal obbligazzjonijiet li jidħlu f'effett wara d-data tad-dħul fis-seħħ b'referenza għad-data tad-dħul fis-seħħ.

2. Fil-każ tad-dħul fis-seħħ wara l-1 ta' Jannar id-dispożizzjonijiet ta' Protokoll 7 għandhom japplikaw.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.Drept pentru care subsemnatii Plenipotentiari au semnat prezentul Acord.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci si trei

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμбούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

[1] Il-ftehim stabbilit fil-ħdax-il lingwa uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (Spanjol, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Franċiż, Taljan, Olandiż, Portugiż, Finlandiż, Svediż) ġie ppubblikat fil-ĠU L 357 ta' 31.12.1994, p. 2 .Il-verżjonijiet tal-lingwa Ċeka, Estonjana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Pollakka, Slovakka u Slovena huma ppubblikati f'dan il-volum ta' l-Edizzjoni Speċjali 2004.

--------------------------------------------------

LISTA TA' ANNESSI

| | | Paġna |

I. | Artikoli 9 u 19 | Definizzjoni ta' prodotti agrikolu u industrijali… | 38 |

II/a. | 10. Artikolu (2) | Konċessjonijiet ta' tariffi Komunitarji… | 39 |

II/b. | Artikolu 10. (2) | Konċessjonijiet ta' tariffi Komunitarji… | 40 |

III. | Artikolu 10 (3) | Konċessjonijiet ta' tariffi Komunitarji… | 41 |

IV. | Artikolu 11 (1) | Konċessjonijiet ta' tariffi tar-Rumanija… | 44 |

V. | Artikolu 11 (2) | Konċessjonijiet ta' tariffi tar-Rumanija… | 49 |

VI. | Artikolu 11 (3) | Konċessjonijiet ta' tariffi tar-Rumanija: Karozzi… | 51 |

VII. | Artikolu 11 (5) | Konċessjonijiet ta' tariffi ta' kwota tar-Rumanija… | 52 |

VIII. | Artikolu 11 (7) | Konċessjonijiet tar-Rumanija: Effett ekwivalenti għal QR fuq importazzjonijiet… | 53 |

IX. | Artikolu 14 (3) | Konċessjonijiet tar-Rumanija: QR fuq esportazzjonijiet… | 54 |

X | Artikolu 18 | Prodotti agrikoli pproċessati… | 57 |

XI. | Artikolu 21 (2) | Konnessjonijiet agrikoli Komunitarji… | 58 |

XII. | Artikolu 21 (4) | Konnessjonijiet agrikoli żejda Komunitarji… | 62 |

XIII. | Artikolu 21 (4) | Konnessjonijiet agrikoli żejda tar-Rumanija… | 65 |

XIV. | Artikolu 24 | Konċessjonijiet tas-sajd tal-Komunità… | 70 |

XV. | Artikolu 24 | Konċessjonijiet tas-sajd tar-Rumanija… | 72 |

XVI. | Artikolu 45 (1) | Twaqqif… | 73 |

XVII. | Artikolu 45 (2) | Twaqqif: "Setturi esklużi"… | 74 |

XVIII. | Artikolu 45, 46, 48 u 50. | Twaqqif: "Servizzi finanzjarji"… | 75 |

XIX. | Artikolu 67 | Propjetà intellettwali… | 77 |

--------------------------------------------------

ANNESS I

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikoli 9 u 19 tal-ftehim

Kodiċi NM | Deskrizzjoni |

ex3502 | Albumin, albuminat u derivativi albumin ieħor: |

ex350210 | — Albumin tal-bajd: |

| — — Oħra: |

35021091 | — — — Imnixxef (per eżempju, f'folji, qxur, frak trab) |

35021099 | — — — Oħra: |

ex350290 | — Oħra: |

| — — Albumin, barra minn albumin tal-bajd: |

| — — — Albumini tal-ħalib (laktalbumin): |

35029051 | — — — — Imnixxef (per eżempju, f'folji, qxur, tqarċiċ, trab) |

35029059 | — — — — Oħra: |

4501 | Sufra, naturali, prima jew sempliċiment preparata; fdalijiet tas-sufra; imqatta, mitħuna jew imfarka |

520100 | Qoton, mhux imqardex jew minxut |

5301 | Qanneb, prim jew proċessat imma mhux imkebbeb; ġbid u skart tal-qanneb (inkluż skart talħjut u ħażniet imraqqma) |

5302 | Qanneb naturali (Cannabis sativa L.), prim jew proċessat imma mhux imkebbeb, ġbid u skart tal-qanneb naturali (inkluż skart tal-ħjut u ħażniet imraqqma) |

--------------------------------------------------

ANNESS IIA

Lista ta' prodotti msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 10 (2)

Kodiċi NM | |

25010031 | |

25010051 | |

25010091 | |

25010099 | |

25039000 | |

25112000 | |

25131900 | |

25132900 | |

25161210 | |

25162210 | |

25169010 | |

25182000 | |

25183000 | |

25262000 | |

25304000 | |

28046100 | |

28046900 | |

28051100 | |

28051900 | |

28052100 | |

28052200 | |

28053010 | |

28053090 | |

28054010 | |

ex28443011 | Sustanza taċ-ċeramika prima, skart u fdalijiet |

28443019 | |

ex28443051 | Sustanza taċ-ċeramika prima, skart u fdalijiet |

32012000 | |

32013000 | |

32019010 | |

ex32019090 | Estratti oħra ta' oriġini veġetali |

41041091 | |

41051191 | |

41051199 | |

41051210 | |

41051290 | |

41051910 | |

41051990 | |

41061190 | |

41061200 | |

41061900 | |

41071010 | |

41072910 | |

41079010 | |

44031010 | |

72021900 | |

72022110 | |

72022190 | |

72022900 | |

72023000 | |

72024110 | |

72024190 | |

72024910 | |

72024950 | |

72024990 | |

72025000 | |

72027000 | |

72028000 | |

72029100 | |

72029200 | |

72029300 | |

72029930 | |

72029980 | |

76020019 | |

7801 | |

7901 | |

7903 | |

81011000 | |

81019110 | |

81019190 | |

81021000 | |

81029110 | |

81029190 | |

81031010 | |

81031090 | |

81041100 | |

81041900 | |

81071000 | |

81081010 | |

81081090 | |

81091010 | |

81091090 | |

81100011 | |

81100019 | |

81110011 | |

81110019 | |

81122031 | |

81122039 | |

81123010 | |

81124011 | |

81124019 | |

81129110 | |

81129131 | |

81129139 | |

81129190 | |

81130010 | |

--------------------------------------------------

ANNESS IIb

Lista ta' prodotti imsemmija fit-tieni subparagrafu ta'l-Artikolu 10 (2)

Kodiċi NM

28182000

28183000

7601

--------------------------------------------------

ANNESS III

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 10 (3)

Kodiċi NM | [1] [3]Kwota ta' tariffa bażika | [2] [3]Livell ta' tariffa bażika |

(1000 ECU) | (1000 ECU) |

(1) | (2) | (3) |

25231000252321002523290025233000252390102523903025239090 | 15674 |

281520 | | 232 |

2836200028363000 | 3859 |

28366000 | | 1036 |

28413000 | 440 |

29025000 | | 9840 |

290351 | | 394 |

29051100 | 9261 |

29051490 | 811 |

29141100 | | 1540 |

29153100 | | 532 |

29171210 | | 291 |

29182100 | | 218 |

29182200 | | 197 |

29211930 | | 268 |

29231010 | | 301 |

29261000 | | 3144 |

29336100 | 1500 [4] |

29413000 | | 5191 |

31021010 | 419 |

3102301031023090 | 1125 |

3102401031024090 | 2541 |

3102800031021091 | 1420 |

3102109931022100310229103102299031025090310260003102700031029000 | | 290 |

3105 | 5072 |

39232100 | | 4829 |

40111000401120004011309040119100 | | 6615 |

40119900 | |

401210904012209040129010 | | |

40129090401310104013109040139090 | | |

4202111042021190420212914202129942021991420219994202210042022290420229004202310042023290420239004202911042029150420291904202929142029295420292994202991042029990 | | 6615 |

420310004203210042032991420329994203300042034000 | | 6946 |

43023010 | | 2536 |

4303 | | |

4411 | 6300 [4] | |

44181000441820104418209044183010441830904418400044189000 | | 10766 |

6403 | 4000 [4] | |

6908 | | 4025 |

6911 | 850 [4] | |

7004 | 2200 [4] | |

7013 | 4800 [4] | |

7207193972072079 | 476 | |

72166011721660197216609072169050721690607216909172169093721690957216909772169098 | | |

721711107217119172171199721712107217129072171311721713197217139172171399721719107217199072172100721722007217230072172900 | 2009 | |

73041010730410307304109073042091730420997304319173043199730439107304395173043959730439917304399373043999730441907304491073044991730449997304511173045119730451917304519973045910730459317304593973045991730459937304599973049090 | 8682 | |

7305110073051200730519007305201073052090730531007305390073059000 | | |

73061011730610197306109073062000730630217306302973063051730630597306307173063078730630907306409173064099730650917306509973066031730660397306609073069000 | | |

73181581 | | 1300 [4] |

8203201082032090 | | 3087 |

84821010 | | 3500 [4] |

8527111085271190852721108527219085272900852731108527319185273199852732908527391085273991852739998527909185279099 | | 4631 |

8528106185281069852810808528109185281098852820208528207185282073852820798528209185282099 | | |

852910208529103185291039852910408529105085291070852910908529907085299090 | | |

85391090853921308539219185392199853922108539229085392931853929398539299185392999 | | 1968 |

870321108703221187032219870323118703231987033110870332118703321987033311*1087033319*1087039090*11 | | 84507 |

9401200094013010940130909401400094015000940161009401690094017100940179009401800094019090 | 23000 [4] | |

940310109403105194031059940310919403109394031099940320919403209994033011940330199403309194033099940340009403500094036010940360309403609094037090940390109403903094039090 | 65000 [4] | |

94059119 | 1103 | |

[1] Importazzjonijiet f’eċċess ta’ dawn il-kwoti għandhom jattiraw id-dażji tad-dwana bil-mod imsemmi fil-Ftehim.

[2] Għal importazzjonijiet fl-eċċess ta' dawn il-livelli, il-Komunità tista' twaqqaf dazji tad-dwana bil-mod imsemmi fil-Ftehim.

[3] Dawn l-ammonti jiżdiedu b'20 % kull sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

[4] Għal kuntrarju ta' dak li hemm preskritt fin-nota tal-qiegħ 3, dan l-ammont jiżdied annwalment b'20 % mill-1 ta' Jannar ta' l-1994.

[5] Vetturi tal-karavannijiet, ġodda, b'ċilindrata ta' 2500 cm3 imma ma' teċċedix 3000 ċm3.

[6] Vetturi oħra, ġodda, b'magna tal-pistun tal-kombustjoni interna li taqbad bil-kompressjoni (diżil jew semi-diżil) ta' ċilindrata li teċċedi 2500 ċm3 imma ma' teċċedix 3000 ċm3.

[7] Vetturi barra min karozzi elettriċi, ġodda, ta' ċilindrata li ma' teċċedix 3000 ċm3.

--------------------------------------------------

ANNESS IV

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 11 (1)

25020000

25031000

25039000

25041000

25049000

25085000

25086000

25111000

25120000

25131100

25131900

25132100

25132900

25172000

25173000

25281000

25289000

25301000

25302000

26040000

26050000

26100000

26122010

26122090

26140010

26140090

26151000

26159010

26159090

26171000

26179000

26190091

26190093

26190095

26190099

27040011

27040090

27050000

27060000

27079100

27090010

27090090

27100071

27100075

27100079

27111100

27111211

27111219

27111291

27111293

27111299

27111310

27111330

27111390

27111400

27111900

27112100

27112900

27141000

27149000

27150000

27160000

28012000

28013010

28013090

28020000

28051100

28051900

28052100

28052200

28053010

28053090

28054010

28054090

28251000

28252000

28253000

28254000

28256010

28256090

28257000

28258000

28273400

28273500

28273700

28311000

28319000

28342200

28351000

28352100

28352400

28352510

28352590

28352610

28352690

28352900

28353100

28353910

28353930

28353950

28353980

28369100

28369200

28369300

28371100

28371900

28372000

28380000

28411000

28415000

28416000

28417000

28418000

28419010

28419030

28419090

28431010

28431090

28432100

28432900

28433000

28439010

28439090

28441000

28442011

28442019

28442091

28442099

28443011

28443019

28443051

28443059

28443090

28444000

28445000

28461000

28469000

29269090

29362800

30011010

30011090

30012010

30012090

30019010

30019091

30019099

30021010

30021091

30021095

30021099

30022000

30023100

30023900

30029010

30029030

30029050

30029090

30061010

30061090

30062000

30063000

30064000

30065000

30066011

30066019

30066090

31010000

32011000

32012000

32019010

32019090

32030011

32030019

32030090

33011110

33011190

33011210

33011290

33011310

33011390

33011410

33011490

33011910

33011990

33030090

33074100

33074900

33079000

34060011

34060019

34060090

34070000

37019100

37019900

37023900

37024100

37024200

37024300

37024400

37025110

37025190

37025210

37025290

37025300

37025400

37025500

37025610

37025690

37029110

37029190

37029210

37029290

37029310

37029390

37029410

37029490

37029500

38011000

38012010

38012090

38013000

38019000

38021000

38029000

38030010

38030090

38051010

38051030

38051090

38052000

38059000

38061010

38061090

38062000

38063000

38069000

38151100

38151200

38151900

38159000

38180010

38180090

38210000

38220000

38231000

38233000

38236011

38236019

38236091

38236099

38239010

38239020

38239030

38239040

38239050

38239060

38239070

38239081

38239083

38239085

38239087

38239091

38239093

38239095

38239096

38239097

38239098

39073000

39131000

39139010

39139090

39140000

39169011

39169013

39169015

39169019

39169051

39169059

39169090

39172191

39172291

39172391

39172991

39173110

39173310

39173991

39174010

39181010

39181090

39189000

39204111

39204119

39204191

39204199

39269010

40011000

40012100

40012200

40012910

40012990

40013000

40024100

40082910

40095010

40113010

40121010

40122010

40141000

40149010

40149090

40151100

40151910

40151990

40159000

40161010

40169310

40169910

40170091

41011010

41011090

41012100

41012200

41012900

41013010

41013090

41014000

41021010

41021090

41022100

41031010

41031090

41032000

41039000

41041010

41041030

41041091

41041095

41041099

41042100

41042210

41042290

41042900

41043111

41043119

41043130

41043190

41043910

41043990

41051110

41051191

41051199

41051210

41051290

41051910

41051990

41052000

41061110

41061190

41061200

41061900

41062000

41072100

41072910

41072990

41079010

41079090

41080010

41080090

41090000

41100000

41110000

43017010

43017090

43040000

44011000

44012100

44012200

44013010

44013090

44020000

44031010

44031091

44031099

44032000

44033100

44033200

44033300

44033410

44033430

44033450

44033470

44033490

44033510

44033590

44039100

44039200

44039910

44039990

44041000

44042000

44050000

44071010

44071030

44071050

44071071

44071079

44071091

44071093

44071099

44072110

44072131

44072139

44072150

44072190

44072210

44072231

44072239

44072250

44072290

44072310

44072330

44072350

44072390

44079911

44079919

44079931

44079939

44079951

44079959

44079991

44079993

44079999

44082010

44082030

44082050

44082091

44082099

44121100

45011000

45019000

45020000

45031000

45039000

45041000

45049010

45049090

47010010

47010090

47020000

47031100

47031900

47032100

47032900

47041100

47041900

47042100

47042900

47050000

47061000

47069100

47069210

47069290

47069300

47071000

47072000

47073010

47073090

47079010

47079090

48112100

48189010

48189090

48239010

48239020

48239030

48239051

48239071

48239079

48239090

49011000

49019100

49019900

49021000

49029000

49030000

49040000

51021010

51021030

51021050

51021090

51022000

51081010

51081090

51082010

51082090

51091010

51091090

51100000

51130000

52021000

52029100

52029900

52030000

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

52062590

52063100

52063200

52063300

52063400

52063510

52063590

52064100

52064200

52064300

52064400

52064510

52064590

52071000

52079000

53031000

53039000

53041000

53049000

53051100

53051900

53052100

53052900

53059100

53059900

53062011

53062019

53062090

53071010

53071090

53072000

53081000

53089011

53089013

53089019

56021011

56021019

56021031

56021035

56021039

56021090

56022100

56022910

56022990

56029000

56030010

56030091

56030093

56030095

56030099

56081111

56081119

56081191

56081199

56081911

56081919

56081931

56081939

56081991

56081999

56089000

59050031

59050039

59061010

59061090

59069100

59069910

59069990

59070000

59080000

59090010

59090090

59111000

59112000

59113111

59113119

59113190

59113210

59113290

59114000

59119010

59119090

63011000

64023010

64023090

64031100

64034000

65069200

65069900

66020000

68041000

68042100

68042212

68042218

68042230

68042250

68042290

68042300

68043000

68051000

68052000

68053010

68053090

68062010

68062090

68069000

68129010

68131010

68131090

68139010

68139090

68141000

68149010

68149090

68152000

69031000

69032010

69032090

69039010

69039090

69060000

70010010

70010091

70010099

70021000

70022010

70022090

70023100

70023200

70023900

70072110

70171000

70172000

70179000

70200010

70200030

70200090

71011000

71012100

71012200

71021000

71022100

71022900

71023100

71023900

71031000

71039100

71039900

71041000

71042000

71049000

71051000

71059000

71061000

71069110

71069190

71069210

71069291

71069299

71070000

71081100

71081200

71081310

71081330

71081350

71081390

71082000

71090000

71101100

71101910

71101930

71101950

71101990

71102100

71102900

71103100

71103900

71104100

71104900

71110000

71121000

71122000

71129000

72021900

72026000

72027000

72028000

72029100

72029200

72029919

72029930

72029980

72051000

72052100

72052900

72071290

72071919

72071939

72071990

72072019

72072039

72072059

72072079

72072090

72099090

73043110

73043920

73044110

73044930

73045130

73045950

73049010

73063010

73064010

73065010

73066010

73121010

73129010

73192000

73193000

73199000

73201011

73201019

73201090

73202020

73202081

73202089

73209010

73209030

73209090

73241010

73249010

73262010

74011000

74012000

74020000

74031100

74031200

74031300

74031900

74032100

74032200

74032300

74032900

74040010

74040091

74040099

74050000

74130010

74160000

74191000

74199100

74199900

75011000

75012000

75021000

75022000

75030010

75030090

75040000

75080010

75080090

76081010

76082010

78011000

78019100

78019910

78019991

78019999

78020010

78020090

78060010

78060090

79011100

79011210

79011230

79011290

79012000

79020000

79031000

79039000

80011000

80012000

80020000

81011000

81019110

81019190

81019200

81019300

81019900

81021000

81029110

81029190

81029200

81029300

81029900

81031010

81031090

81039010

81039090

81041100

81041900

81042000

81043000

81049010

81049090

81051010

81051090

81059000

81060010

81060090

81071000

81079000

81081010

81081090

81089010

81089030

81089050

81089070

81089090

81091010

81091090

81099000

81100011

81100019

81100090

81110011

81110019

81110090

81121100

81121900

81122010

81122031

81122039

81122090

81123010

81123090

81124011

81124019

81124090

81129110

81129131

81129139

81129190

81129910

81129930

81129990

81130010

81130090

82083010

82083090

82084000

82089000

82100010

82100090

82121010

82121090

82122000

82129000

83021010

83022010

83024210

83024910

83026010

83026090

83071010

83071090

83079010

83079090

84011000

84012000

84013000

84014010

84014090

84042000

84049000

84071010

84081070

84081080

84081090

84089010

84091010

84091090

84099100

84111110

84111190

84111211

84111213

84111219

84112110

84112211

84112219

84118110

84118210

84119110

84119910

84121010

84122110

84122910

84123110

84123910

84128091

84129010

84131910

84132010

84133010

84135010

84136010

84137010

84138110

84139110

84141010

84141030

84142010

84143010

84145110

84145190

84145910

84148010

84148021

84149010

84158110

84158190

84158210

84158310

84159010

84181010

84183010

84184010

84186110

84186190

84186910

84186991

84186999

84189910

84189990

84193100

84193200

84193900

84195010

84195090

84196000

84198110

84198191

84198199

84198910

84198930

84198980

84199010

84199090

84211910

84212110

84212310

84212910

84213110

84213910

84219900

84241010

84249000

84251110

84251910

84253110

84253910

84254210

84254910

84269910

84281010

84282010

84283310

84283910

84289010

84311000

84313100

84313990

84314920

84314980

84451100

84451200

84451300

84451900

84452000

84453010

84453090

84454000

84459000

84461000

84462100

84462900

84463000

84471100

84471200

84472091

84472093

84472099

84479000

84481100

84481900

84483100

84483200

84483310

84483390

84483900

84484100

84484200

84484900

84485110

84485190

84485900

84490000

84521011

84521019

84521090

84522100

84522900

84523000

84524000

84529000

84531000

84532000

84538000

84539000

84561000

84562000

84563000

84569000

84601100

84641000

84642011

84642019

84642090

84649000

84678100

84678900

84679100

84679200

84679900

84691000

84692100

84692900

84693100

84693900

84711010

84711090

84712010

84712040

84712050

84712060

84712090

84719110

84719140

84719150

84719160

84719190

84719210

84719290

84719310

84719340

84719350

84719360

84719390

84719910

84719930

84719990

84733010

84733090

84751000

84752000

84759000

84771000

84772000

84781000

84789000

84791000

84798910

84798930

84798950

84798960

84798980

84799010

84799092

84799098

84819000

84831010

84833010

84834010

84835010

84836010

84839010

84841010

84849010

84859010

84859030

84859051

84859053

84859055

84859059

84859070

84859090

85012010

85013110

85013210

85013310

85013410

85013450

85014010

85014090

85015110

85015190

85015210

85015310

85016110

85016210

85016310

85021110

85021210

85021310

85022010

85023010

85024010

85030010

85030091

85030099

85041010

85043110

85043210

85043310

85044010

85045010

85071010

85072010

85073010

85074010

85078010

85079010

85111010

85112010

85113010

85114010

85115010

85118010

85141010

85141091

85141099

85142010

85142090

85143010

85143090

85144000

85149010

85149090

85153100

85153911

85153913

85153919

85153990

85158010

85158090

85159000

85181010

85182110

85182210

85182910

85183010

85184010

85185010

85189000

85191000

85192100

85192900

85194000

85201000

85209010

85211010

85219000

85221000

85229010

85229030

85229091

85229099

85251010

85251090

85252010

85252090

85253010

85253091

85253099

85261011

85261013

85261019

85261090

85269111

85269119

85269190

85269210

85269290

85271110

85279010

85279091

85279099

85291010

85299010

85301000

85308000

85309000

85311010

85311090

85312010

85312090

85318010

85318090

85319000

85329000

85339000

85391010

85401110

85401130

85401150

85401180

85402010

85402030

85402090

85404100

85404200

85409100

85409900

85438010

85439010

85443010

86090010

86090090

87021091

87031010

87031090

87032410

87033311

87042110

87042210

87042310

87043110

87043210

87091110

87091910

87099010

87099090

88011010

88019010

88019091

88019099

88021110

88021210

88022010

88023010

88024010

88025000

88031010

88032010

88033010

88039091

88051010

88051090

88052010

88052090

90011010

90011090

90013000

90019010

90019090

90029010

90029091

90029099

90061000

90062000

90063000

90064000

90065100

90065200

90065300

90065900

90066100

90066210

90066290

90066900

90069110

90069190

90069900

90071100

90071900

90081000

90082000

90083000

90089000

90099010

90099090

90141010

90142011

90142013

90142015

90142019

90142090

90149010

90149090

90181100

90181900

90182000

90183110

90183190

90183210

90183290

90183900

90184100

90184900

90185010

90185090

90189010

90189020

90189030

90189041

90189049

90189050

90189060

90189090

90191010

90191090

90192000

90200010

90200090

90211100

90211910

90211990

90212910

90212990

90213010

90213090

90214000

90215000

90219010

90219090

90221100

90221900

90222100

90222900

90223000

90229010

90229090

90249000

90251110

90251910

90252010

90258010

90259010

90259090

90261010

90262010

90268010

90269010

90269090

90271010

90271090

90272010

90272090

90273000

90274000

90275000

90278011

90278019

90278091

90278099

90279010

90279090

90291010

90292010

90299010

90301010

90302010

90303110

90303910

90304010

90308110

90308910

90309010

90318010

90319010

90321010

90322010

90328110

90328910

90329010

90330000

91040010

91091910

91099010

92081000

92089000

92099200

92099300

92099400

92099910

92099990

94011010

94021000

94029000

94032010

94037010

94051010

94056010

94059210

94059910

95063100

95063200

95063910

95063990

95069100

95069910

95069990

96011000

96121010

96121090

96122000

97011000

97019000

97020000

97030000

97040000

97050000

97060000

--------------------------------------------------

ANNESS V

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 11 (2)

25292100

25292200

25293000

27129039

27129090

27132000

27139010

27139090

28011000

28046100

28046900

28047000

28048000

28049000

28181000

28332300

28332400

28332500

28332700

28332910

28332930

28332950

28332970

28332990

28391100

28391900

28392000

28399010

28399090

28500010

28500030

28500050

28500070

28500090

29031200

29031300

29033010

29034069

29034098

29051700

29051990

29053990

29061100

29061300

29061400

29061900

29062100

29062910

29062990

29081010

29081090

29082000

29089090

29142100

29142300

29143000

29144100

29144900

29145000

29151100

29151200

29151300

29152300

29152400

29152900

29153100

29153300

29153500

29153910

29153930

29153950

29153990

29156010

29156090

29157015

29157020

29157025

29157030

29157080

29159010

29159090

29181200

29181930

29181990

29214210

29214290

29214310

29214390

29214400

29214910

29214990

29221100

29221200

29221300

29221900

29222100

29222200

29222900

29223000

29224100

29224200

29224910

29224930

29224990

29225000

29291000

29299000

29301000

29304000

29309080

29310010

29310020

29310030

29310090

29321100

29321300

29321900

29322100

29322910

29322990

29329010

29329030

29329050

29329070

29329090

29331110

29331190

29331910

29331990

29332100

29332910

29332990

29333100

29333910

29333990

29334010

29334090

29335110

29335130

29335190

29335910

29335990

29336910

29336990

29337900

29339010

29339030

29339050

29339060

29339070

29339090

29341000

29342010

29342030

29342050

29342090

29343010

29343090

29349010

29349030

29349040

29349050

29349060

29349070

29349080

29349090

29350000

29361000

29362100

29362200

29362300

29362400

29362500

30031000

30032000

30033100

30033900

30034000

30039010

30039090

30049011

30049019

30049091

30049099

32071010

32071090

32072010

32072090

32073000

32074010

32074090

32121010

32121090

32129010

32129031

32129039

32129090

33012110

33012190

33012210

33012290

33012310

33012390

33012410

33012490

33012510

33012590

33012610

33012690

33012911

33012931

33012951

33012953

33012955

33012957

33012959

33012991

33013000

33019010

33019090

39033000

39051100

39059000

39061000

39069000

39072011

39092000

39093000

39100000

39111000

39119010

39119090

40070000

43018010

43018030

43018050

43018090

43021910

43021920

43021941

43021949

43021970

43021990

43023051

43023055

43023071

43023075

44061000

44069000

48021000

48022000

48112900

48113100

48113900

49051000

49059100

49059900

49060000

49070010

49070030

49070091

49070099

49081000

49089000

49090010

49090090

49100000

49111000

49119110

49119180

49119900

68022200

68022900

68029200

68029910

68029990

68030010

68030090

68061000

68151000

73090010

73090030

73090051

73090059

73090090

73121030

73121050

73121071

73121075

73121079

73121091

73121095

73121099

73129090

73202085

74071000

74072110

74072190

74072210

74072290

74072900

74091100

74091900

74092100

74092900

74093100

74093900

74094011

74094019

74094091

74094099

74099010

74099090

74151000

74152100

74152900

74153100

74153210

74153290

74153900

74181000

74182000

75051100

75051200

75052100

75052200

75071100

75071200

76082030

76082091

76082099

76161000

76169091

76169099

80051000

80052000

80060000

80070000

82111000

82119110

82119190

82119210

82119290

82119310

82119390

82119400

82141000

82142000

82149000

83030010

83030030

83030090

83111010

83111090

83112000

83113000

83119000

84072111

84072119

84072191

84072199

84072930

84072950

84072970

84072990

84082031

84082035

84082037

84082051

84082055

84082057

84089021

84089031

84089033

84089036

84089037

84089051

84089055

84089057

84089071

84089075

84145930

84238150

84238190

84238210

84238291

84238299

84238910

84238990

84239000

84511000

84512110

84512190

84512900

84513010

84513090

84514000

84515000

84518010

84518090

84159000

84681000

84682000

84688000

84689000

84761110

84761190

84761910

84761990

84769000

84807100

84811011

84811019

84812010

84812090

84813010

84813091

84813099

84814010

84814090

84818011

84818019

84818031

84818039

84818051

84818059

84818061

84818063

84818069

84818071

84818073

84818079

84818081

84818085

84818087

84818099

85015291

85015399

85049011

85049019

85049090

85163190

85165000

85166070

85167100

85167200

85171000

85172000

85173000

85174000

85178110

85178190

85178200

85179010

85179091

85179099

85241000

85242110

85242190

85242210

84242290

85242310

85242390

85249010

85249091

85249099

85389010

85389090

85394010

85394030

85394090

85401210

85401230

85401290

85403010

85403090

85404900

85408100

85408911

85408919

85408990

85421110

85421130

85421141

85421143

85421145

85421151

85421152

85421153

85421155

85421161

85421163

85421165

85421166

85421172

85421176

85421181

85421183

85421185

85421187

85421192

85421193

85421194

85421199

85421910

85421920

85421930

85421950

85421970

85421990

85422010

85422050

85422090

86080030

86080091

86080099

87081010

87082110

89039110

89039191

89039193

89039199

89039210

89039291

89039299

89039910

89039991

89039999

90015020

90015041

90015049

90015080

90021100

90021900

90022010

90022090

90051010

90051090

90058000

90059000

90072100

90072900

90079110

90079190

90079200

90091100

90091200

90092100

90092210

90092290

90093000

90101000

90102000

90103000

90109000

90171010

90171090

90172011

90172019

90172030

90172090

90173010

90173090

90178010

90178090

90179000

91101200

91101900

91109000

91111000

91112010

91118000

91119000

91121000

91128000

91129000

91131010

91131090

91132000

91141000

91142000

91143000

91144000

91149000

95041000

95042010

95042090

95043010

95043030

95043050

95043090

95049010

95049090

95061110

95061190

95061200

95061910

95061990

95062100

95062910

95062990

95064010

95064090

95065100

95065910

95065990

95066100

95066210

95066290

95066910

95066990

95067010

95067030

95067090

96081010

96081030

96081091

96081099

96082000

96083100

96083910

96083990

96084000

96085000

96086010

96086090

96089100

96089910

96089930

96089991

96089999

96091010

96091090

96092000

96099010

96099090

96131000

96132010

96132090

96133000

96138000

96139000

96141000

96142010

96142090

96149000

--------------------------------------------------

ANNESS VI

1. Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità elenkati ħawn taħt għandhom jiġu eliminati skond l-iskeda li ġejja:

- mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim huma jitnaqqsu għal 80 % tad-dazju bażiku,

- tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 70 % tad-dazju bażiku,

- ħames snin fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 60 % tad-dazju bażiku,

- seba' snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 40 % tad-dazju bażiku,

- tmien snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 20 % tad-dazju bażiku,

- disa' snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 0 % tad-dazju bażiku:

87032110

87032211

87032311

87032319

87033110

87033211

87033319

87039010.

2. Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għal prodotti li joriġinaw fil-Komunità elenkati ħawn taħt għandhom jiġu eliminati skond l-iskeda li jmiss:

- tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 80 % tad-dazju bażiku,

- ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 60 % tad-dazju bażiku,

- seba' snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 40 % tad-dazju bażiku,

- tmien snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 20 % tad-dazju bażiku,

- disa' snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jitnaqqsu għal 0 % tad-dazju bażiku:

87032190

87032219

87032290

87032390

87032490

87033190

87033219

87033290

87033390

87039090.

--------------------------------------------------

ANNESS VII

Lista ta' prodotti imsemmija fl-Artikolu 11 (5)

Kodiċi NM

84073410

84073491

84082010.

Għall-prodotti imsemmija hawn fuq il-kwota ta' tariffa annwali msemmija fl-Artikolu 11 (5) hija 20000 biċċa għall-1993. Il-kwota ta' tariffa għandha tiżdied annwalment b'10 % ta' l-ammont inizjali.

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

Ir-Rumanija għadha tneħħi sa' l-aħħar tat-tmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim il-miżuri li jipprojbixxu r-reġistrazzjoni tal-vetturi użati importati li għandhom ta' l-inqas tmien snin jew aktar ikkalkulati mill-ewwel ta' Jannar tas-sena minn wara s-sena ta' produzzjoni.

Il-prodotti soġġetti għal dawn il-miżuri huma:

87021019

87021099

87029019

87029039

87032190

87032290

87032390

87032490

87033190

87033290

87033390

87042139

87042199

87042299

87042399

87043139

87043199

87043299.

--------------------------------------------------

ANNESS IX

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 14 (3)

A. Lista ta' oġġetti temporanjament mhux ammessi għall-esportazzjoni fl-1992

- Enerġija elettrika

- Faħam (coke) għall-enerġija u gas tal-faħam

- Briquettes tal-faħam

- Konċentrati tad-deheb u l-fidda, li ma' fihomx ħadid

- Gass natural u likwifatt

- Żejt naturali

- Żejt karburant, pitrolju u likwidu għall-apparat li jsaħħan

- Idrokarburi aromatiċi (parasilin, taħlit ta' iżomeri sileni, cyclohexanone u cyclohexanol)

- Intermedjati għal fibri u drapp magħmula mill-bniedem (fenolu, propilina)

- Fdalijiet u materjali li jistgħu jkun fihom metalli prezzjużi u rari

- Fdalijiet tal-karti u li ma' fihomx ħadid (barra qxur ta' ram aħmar-ċomb)

- Metall li ma' fihx ħadid fi blokki (ċomb, żingu, landa u l-liga tagħhom) barra blokki ta' bronż sekondarju u liga tar-ram isfar liga għas-saldatur f'forom ta' vireg u wajers

- Wajer irrumblat u minsuġ, staneg tar-ram aħmar maħruġa

- Sulfat tekniku

- Djamanti naturali mhux maħduma

- Kollezzjonijiet tal-mineraloġija (fjuri tal-minjieri)

- Mediċini għall-użu tal-bniedem u ta' l-annimali u materjali naturali użati fl-industrija farmaċewtika Rumena barra dawk elenkati fl-Anness Ċ

- Prodotti, ortopediċi u tajjar mediċinali

- Zkuk, travi żgħar, twavel, injam tal-linji tal-ferrovija, siġar taż-żnuber tal-Milied, eċċ.

- Ħatab, injam għaċ-ċelluloża, ċipbord u fiberbord

- Injam (timber), jew artab jew iebes u paletti ta' l-injam (inkluż parkett u faxxa taz-zokklu tas-siġra tal-ballut)

- Kisi (ta' kull tip ta' injam)

- Ċelluloża u kważi-ċelluloża

- Fosdqa tal-ħarir, tat-tip "Bombix Mori"

- Ġild mhux maħdum bovini

- Ġild mhux maħdum tan-nagħaġ u tal-mogħoż

B. Lista ta' oġġetti taħt kwoti ta' esportazzjoni fl-1992

- Ram aħmar iżolat u miksi bl-iżmalt, kejbils u wajers

- Liga li fiha l-ħadid (kromju li fih il-ħadid, silikonju-maganiż-li fih il-ħadid, silikonju li fih il-ħadid u silikonju metalliku)

- Fdalijiet ta' ħadid miġbur, linji tat-tren użati

- Aluminju primarju u sekondarju fi blokki

- Liga tal-bronż u tar-ram isfar sekondarji fi blokki, inklużi ligi tas-saldatur fil-forma ta' vireg u ta' wajers

- Ċomb - qxur tar-ram aħmar

- Ram aħmar elettroliżabbli miksub min konċentrati ta' ram aħmar importat

- Benżini (jekk l'ebda nuqqasijiet ma' jkunu kawżati fis-suq domestiku)

- Żjut tad-diżil

- Żjut minerali nafteniċi

- Fertilizzanti kimiċi miksuba minn nitroġenu u urea

- Folji irqaq ta' l-injam tas-siġra tal-fagu magħquda ma' xulxin

- Pannell

- parkett tas-siġra tal-fagu

- Ċipbord

- Kaxxi ta' l-injam għall frott taċ-ċitru

- Injam (timber) u semifabs ta' injam reżinuż, siġar tal fagu u ta' siġar varji oħra ta' injam artab (siġar tal-luq, etċ.)

- Ċaċċis tal-bibien u tat-twieqi

- Ktejjeb għan-noti

- Benzene

- Toluene

- Dimethyl-terephtalate

- Achryl-nithril

- Ethylene-glycol

- Irħam mhux proċessat

Ċ. Lista ta' materjali naturali u mediċini taħt kwoti ta' esportazzjoni fl-1992

- Chloramphenicol dragees

- Pantotenate

- tal-Kalċju (massa)

- Esther diethymalonic (massa)

- Vitamina K3 għal użu fl-għalf (massa)

- Kalċju glukonju injettabbli

- Glukożju injettabbli (dextrose)

- Pilloli pharyingosept

- Aspirini (massa)

- Natrium Benzoate

- Aċidu benżoniku 99 %

- Aċidu salicylic

- Romazulan phials

- Insulin ampoules

- Aċetat tal-Hydrocortisone 25 mg 5/l

- Pilloli heligal × 20

- Pilloli silimarini × 80

- Pilloli lanatożidi × 60

- Potenti apilarnili × 40

- Pilloli potenti y apilarnili × 40

- Adenostoppi 100 ml

- Penisilin G sterili

- Penisilin G natrium

- Tetraċilina (massa)

- Oxitetracyclin (massa)

- Oxitetracyclin użu ta' grad 10 %

- Streptomicine phials

- Streptomicine (massa)

- Nistatina (massa)

- Cloxacillin (massa)

- Efitard phials

- Chloramphenicol hemisuccinate phials

- Moldamine phials

- Ingwent, crema, ġel u massa ta' pell-amar

- Vitamina B-12 għal użu tal-veterinarji

- Oxacillin phials × 500 mg

- Meticyllin phials × 1 g

- Eritromicin laxtobionat phials

- Phoshobion ampoules

- Ġerovitali H-3 ampoules

- Ġerovitali H-3 dragees

- Ampoules aslavitali

- Aslavitali dragees

- Pilloli pell-amar

- Sulphatiasol (massa)

- Pilloli phthalisulphatiasol

- Pilloli tal-kloroċin fosfat

- Sulphanylamyde (massa)

- Ampoules glukonji tal-kalċju

- DL-methionine

- Sulfat quinine

- Tolbutamide (massa)

- Paracetamol (massa)

- Methyl salicylate (massa)

- Sulphochinoxaleine (massa)

- Phenolphtaleine (massa)

- Kloramina B

- zakkarina tas-sodju

- Salicylamide

- Saprosan

- Amide-tan-nikotina

- Nipagine

- Phenacetine

- Nipasol

- Isooctyl salicylate

- Ċyclamate natriju

- Chlorsoxazone

- Piraċetam

- Mekclofenoksat

- Skobutil

- Piperazina adipat

- Kolina ditartrata

- Metil nikotinat

- Spermi kolkiċi

--------------------------------------------------

ANNESS X

Oġġetti rereruti għalihom fl-Artikolu 18

Kodiċi NM | Deskrizzjoni |

290543 | Mannitol |

290544 | D-glusitol (sorbitol) |

ex350510 | Destrini u lamti modifikati oħra, barra lamti, esterifati je eterifati ta' sottointestatura 35051050 |

350520 | Kolla b'bażi ta' lamtu, destrini jew lamti modifikati oħra |

380910 | Aġenti ta' irfinar u irtukkar b'bażi ta' sustanzi amilaċjuża |

382360 | Sorbitol, barra min dak tas-sottointestatura 290544 |

--------------------------------------------------

ANNESS XIa

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 21 (2) [1]

Il-prodotti elenkati fl-Anness ikunu soġġetti għal 50 % ta' riduzzjoni ta' l-imposta.

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | Sena 1 | Sena 2 | Sena 3 | Sena 4 | Sena 5 |

| | Kwantità (f'tunnellati) |

020710790207235102072359 | Wiżż | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

0207395302074311 | | | | | | |

0207396102074323 | | | | | | |

ex02073965ex02074331 | Ġwienaħ sħaħ bit-truf jew mingħajrhom, tal-wiżż, friski, imkesħa jew friżati | | | | | |

ex02073967ex02074341 | Dar, għenuq, dar bl-għenuq imwaħħla, truf ta' l-ingroppi u tal-ġwienaħ | | | | | |

0207397102074351 | | | | | | |

0207397502074361 | | | | | | |

ex02073981ex02074371 | Kappotti tal-wiżż, friski, imkesħa jew friżati | | | | | |

ex02073985ex02074390 | Fdalijiet tal-wiżż, barra minn fwied, friski, imkessħa jew friżati | | | | | |

16010091 | Zalzett, imnixxfa | 600 | 660 | 710 | 760 | 820 |

16010099 | Oħra | | | | | |

1602411016024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Laħam priservat, qażquż domestiku | 1000 | 1090 | 1180 | 1270 | 1360 |

[1] Minkejja ir-regoli għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura kumbinata, il-kliem għad-deskrizzjoni tal-prodotti għandu jiġi kunsiderat li ma jkollux aktar min valur wieħed indikattiv, l-iskema preferenzali tkun determinata, fi ħdan il-kuntest ta' dan l-Anness, bil-koperta tal-Kodiċi NM. Fejn kodiċi ex CN huma indikati, l-iskema preferenzali għandha tiġi determinata min applikazzjoni tal-Kodiċi NM u deskrizzjoni ta' korrespondenza meħuda flimkien.

--------------------------------------------------

ANNESS XIb

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 21 (2) [1]

Kodiċi | Deskrizzjoni | Dażju(%) |

0101191001011990 | Żwiemel ħajja għal qtil [2] Oħra | xejn 12 |

020311900203129002031990020321900203229002032990 | Laħam tal-qażquż frisk imkessaħ,friżat, barra min domestiku | xejn |

020610990206210002062999 | Fdalijiet li jittieklu friski, imkessħa jew friżati, ta' annimali bovini | 2 |

0207310002075010 | Fwied imxaħħam tal-wiżż u tal-papri | xejn [3] |

02081010 | Laħam ieħor u fdalijiet tal-laħam li jittiekel, ta' fniek domestiċi | 7 |

02081090 | Barra minn fniek domestiċi | xejn |

02082000 | Tas-saqajn taż-żrinġijiet | |

02089030 | U ta' annimali oħra, barra tal-fniek jew liebri | xejn |

04090000 | Għasel naturali | 25 |

06029959 | Pjanti ta' barra oħra. barra mill-perenni | 12 |

06039000 | Fjuri maqtugħa u blanzuni tal-fjuri ta' tip tajjeb għall-bukketti… | 7 |

06049110 | Friski | 7 |

06049910 | Mhux preparati aktar milli imnixfa | 2 |

06049990 | Oħra | 14 |

07070019 | Ħjar, frisk jew imkessaħ (mis-16 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru) | 16 |

ex07093000 | Brunġiel, mill-ewwel ta' Jannar sal-31ta' Marzu | 9 |

07096099ex07099090ex07099090 | Piment Qargħa ħamra u qargħa bagħli żgħir mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu Oħra, barra tursin mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu | 5 9 |

07122000ex07123000ex07129090 | Basal, imnixxef Faqqiegh, barra faqqiegh kultivat Ravanella (Cochlearia armoravia) | 8 6 xejn |

071310900713339007133990 | Ħaxix leguminuż imnixxef, bil-qoxra, imqaxxar jew le… Oħra Fażola ħamra, barra taż-żriegħ Oħra, barra taż-żriegħ | 2 xejn xejn |

ex08071010 | Dulliegħ, mill-ewwel ta' Novembru sat-30 ta' April | 6,5 |

ex08092010ex0809209008094090 | Ċirasa qarsa (Prunus cerasus), frisk, mill-1 ta' Mejju sal-15 ta' Lulju Ċirasa qarsa (Prunus cerasus), frisk, mis-16 ta' Lulju sat-30 ta' April Pruni slavaġġ | 11 [4] 11 7 |

08102010 | Tut [5] | 9 |

08102090 | għeneb zgħir ieħor [5] | 5 |

08103010 | Passolina (tat-tip iswed) [5] | 9 |

08103030 | passolina (tat-tip aħmar) [5] | 9 |

08104030 | bilberries ta' l-ispeċi Vaccinium myrillus [5] | Xejn |

08111090 | Frawli li ma' jkunx fihom żokkor miżjud jew xi ħlewwa oħra [5] | 13 |

08112031 | Tut [5] | 14 |

08112039 | Passolina (tat-tip iswed) [5] | 10 |

08112059 | Tut (tat-tip iswed) | 8 |

08112090 | Tut ieħor | 6 |

08119050 | Bilberries | 7 |

ex08119090 | Sfarġel | 10 |

ex08119090 | Frott li jaqa taħt l-intestatura Nri 0801, 0803, 0804 (barra tin u ananas), 08054000, 08072000, 08104010, 08104050, 08109030 u 08109080 | 6 |

ex08119090 | Rose-hip | Xejn |

08134030 | Lanġas | 4 |

09042090 | Frott tal-ġens Capsicum jew Pimenta, mitħun jew f'biċċiet żgħar | 4 |

ex11063090 | Dqiq, trab fin u trab tal-qastan | 7,5 |

ex11063090 | Oħra barra minn qastan | 2 |

15060000 | Żjut u xaħam ieħor ta' l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom | Xejn |

15220099 | Degras;…, oħra | Xejn |

16022010 | Fwied tal-wiżż jew tal-papri | 11 |

160241901602429016024990 | Tal-qażquż, barra min qażquż domestiku | 8 |

ex16025090 | Ilsien bovin preservat jew preparat | 17 |

ex16029031 | Annimali tal-kaċċa | 8 |

ex20079190 | Oħra, barra ġamm u marmalade tal-larinġ | 19 |

20079910 | Purea u pejst ta' l-għanbaqar [6] | 24 |

20079931 | Ġammijiet, ġelatini, marmalades u krema ta-ċiras b'kontenut taz-zokkor li jeċċedi 30 % bl-użin | 25 |

ex20019939 | B'kontenut taz-zokkor li jeċċedi 30 % bl-użin. Frott li jaqa' taħt l-intestatura Nri 0801, 0803, 0804 (barra tin u ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 u 08109080 | 8 |

20086061 | Ċiras qares, li jkollu zokkor miżjud, pakjar < 1kg | 18 |

[1] Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura maqgħuda, il-kliem għad- preferenzali tkun determinata, fi ħdan il-kuntest ta' dan l-Anness, bil-kopertura tal-kodiċijiet deskrizzjoni tal-prodotti għandu jiġi kunsidrat li ma jkollux aktar minn valur wieħed indikattiv, l-iskema NM. Fejn il-kodiċijiet ex NM huma indikati, l-iskema preferenzali għandha tiġi determinata minn applikazzjoni tal-kodiċi NM u deskrizzjoni korrespondenti meħuda flimkien.

[2] Dħul fi ħdan il-kodiċi NM huwa soġġett għal kondizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet Komunitarji relevanti.

[3] L-ebda AGR ma jiġu intaxxati.

[4] Dazju minimu applikabbli: minn ECU2,2/100 kg nett.

[5] Bla ħsara għall-aranġamenti ta' prezz minimu ta' importazzjoni li jinsabu fl-Anness ta' hawnhekk,

[6] Dħul fi ħdan din is-subintestatura huwa soġġett għal kondizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet Komunitarji relevanti

--------------------------------------------------

Anness għal Annessi XIB u XIIB

Arranġament ta' prezz minimu ta' importazzjoni għal ċertu frott artab għal proċess

1. Prezzijiet minimi ta' l-importazzjoni huma fissi għal kull sena tas-suq għall-prodotti li ġejjin:

Kodiċi NM | Deskrizzjoni |

08101010 | Frawli, mill-ewwel ta' Mejju sal-31 ta' Lulju |

08101090 | Frawli, mill-ewwel ta' Awwissu sat-30 ta' April |

08102010 | Tut |

08102090 | Oħra |

08103010 | Passolina (tat-tip iswed) |

08103030 | Passolina (tat-tip aħmar) |

08104030 | Bilberries (Frott ta' l-ispeċi Vaccinium myrtillus) |

08112031 | Tut |

08112039 | Passolina (tat-tip iswed) |

Il-prezzijiet minimi ta' importazzjoni huma ffissati mill-Komunità f'konsultazzjoni mar-Rumanija, wara li titqies l-evoluzzjoni tal-prezz, kwantitajiet importati u żvilupp tas-suq fil-Komunità.

2. Il-prezzijiet minimi ta' importazzjoni għandhom jiġu rispettati bi qbil mal-kriterji li jmiss:

- matul il-perjodu ta' kull tliet xhur tas-sena ta' tqegħid fis-suq il-valur ta' unità medja għal kull prodott elenkat fil-paragrafu 1, importat fil-Komunità, ma' għandux ikun inqas mill-prezz minimu ta' l-importazzjoni għal dak il-prodott,

- matul kull perjodu ta' ġimgħatejn il-valur ta' unità medja għal kull prodott elenkat fil-paragrafu 1, impurtat fil-Komunità, ma' għandux ikun inqas min 90 % tal-prezz minimu ta' importazzjoni għal dak il-prodott, sakemm il-kwantitajiet importati matul dan il-perjodu m'humiex anqas min 4 % ta' importazzjonijiet normali annwali.

3. Fil-każ ta' nuqqas ta' osservazzjoni wieħed minn dawn il-kriterji, il-Komunità tista' tintroduċi miuri li jiżguraw li l-prezz minimu ta' l-importazzjoni huwa rispettat għal kull konsenja tal-prodott konċernat importat mir-Rumanija.

--------------------------------------------------

ANNESS XIIa

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 21 (4) [1]

Importazzjonijiet fil-Komunià tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fir-Rumanija għandhom jkunu soġġett għal konċessjonijiet maħruġa ħawn taħt:

Il-kwantitajiet importati taħt il-Kodiċi NM msemmija f'dan l-Anness, bl-eċċezzjoni ta' kodiċijiet 0104 u 0204, ikunu soġġetti għat-tnaqqis ta' imposta u taxxa ta' 20 % fl-ewwel sena, 40 % fit-tieni sena u 60 % fis-snin suċċessivi.

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | Sena 1 | Sena 2 | Sena 3 | Sena 4 | Sena 5 |

| | Kwantità (f'tunnellati) |

02010202 | Laħam ta' annimali bovini, [5] frisk, imkessaħ jew friżat | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 |

01041090 | Nagħaġ jew mogħoż [2] [4] | 523 | 571 | 618 | 666 | 713 |

01042090 | | | | | | |

0204 | Laħam tan-nagħaġ jew mogħoż [2] [4] [6] | 83 | 91 | 98 | 106 | 113 |

02031110 | Laħam ta' qażquż domestiku | 9000 | 9820 | 10640 | 11450 | 12270 |

02031211 | | | | | | |

02031911 | | | | | | |

02031913 | | | | | | |

02031915 | | | | | | |

02031955 | [3] | | | | | |

02031959 | | | | | | |

02032110 | | | | | | |

02032211 | | | | | | |

02032219 | | | | | | |

02032913 | | | | | | |

02032911 | | | | | | |

02032915 | | | | | | |

02032955 | [3] | | | | | |

02032959 | | | | | | |

02071019 | "65 % ta' tiġieġ", friski jewk imkessħa | 730 | 800 | 860 | 930 | 1000 |

02072190 | "65 % ta' tiġieġ", friżati | | | | | |

02074251 | Qatgħat tat-tiġieġ | | | | | |

02074171 | Qatgħat tat-tiġieġ | | | | | |

02074190 | Qatgħat tat-tiġieġ | | | | | |

ex04069029 | Kashkaval Sacale [7] | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

ex04069029 | Kashkaval Penteleu [7] | | | | | |

ex04069029 | Kashkaval Dalia [7] | | | | | |

ex04069029 | Kashkaval afumat Vidaru [7] | | | | | |

ex04069029 | Kashkaval afumat Fetesti [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza Moieciu [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza vaca [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza de burduf [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza Carpati [7] | | | | | |

10019099 | Qamħ komuni [8] | 14400 | 15710 | 17020 | 18330 | 19640 |

[1] Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem għad-deskrizzjoni tal-prodotti għandu jkun ikkonsidrat li jkollu mhux aktar min valur indikattiv, l-iskema preferenzali tiġi determinata, fil-kuntest ta' dan l-Anness, bil-kopertura tal-kodiċijiet NM. Fejn kodiċijiet ex NM huma indikati, l-iskema preferenzali għandha tiġi determinata mill-applikazzjoni tal-kodiċijiet NM u deskrizzjoni korrespondenti jittieħdu flimkien.

[2] Il-kondizzjonijiet stipulati fil-Ftehim ta' l-1981 bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Rumanija fuq il-kummerċ fis-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż li japplikaw bl-eċċezzjoni tal-prodotti imsemmija fil-paragrafu 1 u tal-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 li għandhom jinbiddlu bil-prodotti u l-kwantitajiet f'dan l-Anness. Iżda, f'Parti V tal-Ftehim ta' l-1981, l-"10 % għal laħam jew annimali" ħajjin għandhom jitqiesu li jinbiddlu b' 0 %

[3] Barra laħam mid-dahar tal-majjal, preżent waħdu.

[4] Possibilment jiġu konvertiti kwantitajiet limitati.

[5] Fil-każ li r-Rumanija, f'sena partikolari, tibbenefika minn assistenza finanzjarja tal-Komunità ta' operazzjonijiet triangolari għall-esportazzjoni ta' dan il-prodott għal ġo pajjiżi li jibbenifikaw mill-assistenza tal-G-24, il-kwota għal dan il-prodott tiġi imnaqqsa mill-ammont ta' ċerta esportazzjonijiet assistiti għas-sena fil-kwistjoni. Madankollu, il-kwota għal dan il-prodott ma tistax tkun inqas minn 900 tunellata.

[6] Fil-każ li r-Rumanija, f'sena partikolari, tibbenefika minn assistenza finanzjarja tal-Komunità fil-qafas ta' operazzjonijiet triangolari għall-esportazzjoni ta' dan il-prodott għal ġo pajjiżi li jibbenefikaw mill-assistenza tal-G-24, il-kwota għal dan il-prodott titnaqqas mill-ammont ta' ċerta esportazzjonijiet assistiti għas-sena fil-kwistjoni. Madankollu, il-kwota għal dan il-prodott ma tistax tkun inqas minn 75 tunellata.

[7] Magħmula mill-ħalib tal-baqra.

[8] Fil-każ li r-Rumanija, f'sena partikolari, tibbenefika minn għajnuna Komunitarja ta' l-ikel fil-forma ta' qamħ komuni, il-kwota ta' dan il-prodott titnaqqas mill-kwantitajiet ta' l-operazzjonijiet ta' l-għajnuna ta' l-ikel.

--------------------------------------------------

ANNESS XIIb

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 21 (4) [1]

Importazzjonijiet fil-Komunià tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fir-Rumanija għandhom ikunu soġġett għall-konċessjonijiet murija hawn taħt:

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | Sena 1 | Sena 2 | Sena 3 | Sena 4 | Sena 5 |

Kwantità (t) | Dazju (%) | Kwantità (t) | Dazju (%) | Kwantità (t) | Dazju (%) | Kwantità (t) | Dazju (%) | Kwantità (t) | Dazju (%) |

07020010 | Tadam [2] | 3400 | 9,9 | 3560 | 8,8 | 3720 | 7,7 | 3890 | 7,7 | 4050 | 7,7 |

07020090 | Tadam [7] | | 16,2 | | 14,4 | | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 |

07031019 | Basal | 130 | 9,6 | 140 | 7,2 | 150 | 4,8 | 160 | 4,8 | 170 | 4,8 |

07041010 | Kaboċċi [2] | 1500 | 13,6 | 1650 | 10,2 | 1800 | 6,8 | 1950 | 6,8 | 2100 | 6,8 |

07049010 | Kaboċċi bojod u ħomor [5] | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

07049090 | Oħrajn | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

07070011 | Ħjar | 1480 | 13,6 | 1620 | 10,2 | 1750 | 6,8 | 1880 | 6,8 | 2020 | 6,8 |

07082010 | Fażola, friska [2] | 130 | 10,4 | 140 | 7,8 | 150 | 5,2 | 160 | 5,2 | 170 | 5,2 |

07082090 | Fażola, friska [2] | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |

07096010 | Bżar aħdar jew aħmar | 1710 | 7,2 | 1870 | 5,4 | 2020 | 3,6 | 2180 | 3,6 | 2330 | 3,6 |

07102100 | Piżelli, frizati | 110 | 14,4 | 120 | 10,8 | 130 | 7,2 | 140 | 7,2 | 150 | 7,2 |

07102200 | Fażola, frizata | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |

07102900 | Oħrajn, frizati | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |

ex07119040 | Faqqiegħ [9] | 320 | 10,8 | 340 | 9,6 | 350 | 8,4 | 370 | 8,4 | 380 | 8,4 |

20031020 | | | | | | | | | | | |

20031030 | | | | | | | | | | | |

08023100 | Gewż fil-qoxra | 200 | 6,4 | 220 | 4,8 | 240 | 3,2 | 260 | 3,2 | 280 | 3,2 |

08023200 | Imqaxxra | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08071091 | Tuffieħ barra minn tuffieħ tas-sidru [3] [4] | 100 | 11,2 | 110 | 8,4 | 120 | 5,6 | 130 | 5,6 | 140 | 5,6 |

08081093 | | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08091000 | Berquq | 820 | 20 | 900 | 15 | 970 | 10 | 1040 | 10 | 1120 | 10 |

08094011 | Għanbaqar [6] | 1800 | 12 | 1960 | 9 | 2130 | 6 | 2290 | 6 | 2460 | 6 |

08094019 | | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08101010 | Frawli [6] [8] | 1720 | 12,8 | 1880 | 9,6 | 2030 | 6,4 | 2190 | 6,4 | 2350 | 6,4 |

08101090 | Frawli [8] | 345 | 11,2 | 380 | 8,4 | 415 | 4,8 | 450 | 4,8 | 485 | 4,8 |

08121000 | Ċiras | 75 | 8,8 | 82 | 6,6 | 89 | 4,4 | 95 | 4,4 | 102 | 4,4 |

08131000 | Berquq, imnixxef | 570 | 5,6 | 620 | 4,2 | 670 | 2,8 | 730 | 2,8 | 780 | 2,8 |

08132000 | Prun imnixfa | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |

08133000 | Tuffieħ, | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08134080 | Oħrajn, | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |

12092590 | Żerriegħa, frott u spori | 300 | 3,2 | 330 | 2,4 | 360 | 1,6 | 390 | 1,6 | 420 | 1,6 |

12092990 | | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |

12099190 | | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |

12099991 | | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |

12099999 | | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |

12129910 | Għeruq taċ-ċikweja | 340 | 1,6 | 370 | 1,2 | 400 | 0,8 | 430 | 0,8 | 460 | 0,8 |

15121191 | Żejt tal-fjura tax-xemx, prim | 2700 | 8 | 2950 | 6 | 3190 | 4 | 3440 | 4 | 3680 | 4 |

15121991 | Żejt tal-fjura tax-xemx, ieħor | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

16023111 | Laħam priservat tad-dundjan | 300 | 13,6 | 330 | 10,2 | 360 | 6,8 | 390 | 6,8 | 420 | 6,8 |

20011000 | Ħjar priservat | 100 | 17,6 | 110 | 13,2 | 120 | 8,8 | 130 | 8,8 | 140 | 8,8 |

29919090 | oħra | | 16 | | 12 | | 8 | | 8 | | 8 |

20029030 | Tadam preparat | 560 | 16,2 | 590 | 14,4 | 610 | 12,6 | 640 | 12,6 | 670 | 12,6 |

20029090 | | | 16,2 | | 14,4 | | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 |

20054000 | Piżelli | 120 | 19,2 | 130 | 14,4 | 140 | 9,6 | 150 | 9,6 | 160 | 9,6 |

20097019 | Meraq tat-tuffieħ | 1040 | 33,6 | 1140 | 25,2 | 1230 | 16,8 | 1320 | 16,8 | 1420 | 16,8 |

24011060 | Tabakk [10] | 2500 | 11,5 | 2750 | 9 | 3000 | 5,5 | 3250 | 5,5 | 3500 | 5,5 |

24011070 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

24012060 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

24012070 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

[1] Minkejja ir-regoli għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem għad-deskrizzjoni tal-prodotti għandu jitqies li jkollu mhux aktar minn valur indikattiv, l-iskema preferenzali tiġi determinata, fi ħdan il-kuntest ta' dan l-Anness, bil-kopertura tal-kodiċijiet NM. Fejn kodiċijiet ex NM huma indikati, l-iskema preferenzali għandha tiġi determinata mill-applikazzjoni tal-kodiċijiet NM u deskrizzjoni ta' korrespondenza jittieħdu flimkien.

[2] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 2/100 kg nett.

[3] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 2,4/100 kg nett.

[4] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 2,3/100 kg nett.

[5] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 0,5/100 kg nett.

[6] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 3/100 kg nett.

[7] Dazju minimu applikabbli: MINN ECU 3,5/100 kg nett.

[8] Soġġett għall-arranġament ta' prezz minimu li jinsab fl-Anness għall-Annessi Xib u XIIb għall-prodotti għal proċessar.

[9] Dawn il-kodiċijiet NM huma soġġetti għar-reġim ta' l-importazzjoni stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1796/81.

[10] Dazju minimu applikabbli ECU/100 kg: sena 1 = 22,5; sena 2u sussegwenti = 11.

--------------------------------------------------

ANNESS XIII

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 21 (4)

Importazzjonijiet fir-Rumanija tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità għandhom jkunu soġġett għall-konċessjonijiet murija hawn taħt:

Kodiċi NM | Kwantità (tomniet) | Sena 1 | Sena 2 | Sena 3 | Sena 4 | Sena 5 |

Dazju (%) | Dazju (%) | Dazju (%) | Dazju (%) | Dazju (%) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

01011100 | Mhux limitat | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01021000 | Mhux limitat | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01029031 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

01031000 | Mhux limitat | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01041010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

01042010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

02109090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04021019 | 1500 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04022111 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04022119 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04022191 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031002 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031004 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031006 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031012 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031014 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031016 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031022 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031024 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031026 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031032 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031034 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031036 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039013 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039019 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039031 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039033 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039039 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039051 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039053 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039059 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039061 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039063 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039069 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04041011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04050010 | 1500 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04050090 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04061010 | 1000 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04061090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04062010 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04062090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04063039 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04063090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069013 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069015 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069017 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069019 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069023 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069027 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069029 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069031 Mill-1 ta' Settembru sat-30 ta' April | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069033 Mill-1 ta' Settembru sat-30 ta' April | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069050 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069037 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069039 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069050 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069061 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069063 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069069 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069071 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069073 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069075 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069077 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069079 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069081 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069083 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069085 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069089 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069091 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069093 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069097 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069099 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06011010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011020 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011030 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011040 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06021010 | Mhux limitat | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06021090 | Mhux limitat | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06023010 | Mhux limitat | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06023090 | Mhux limitat | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06029100 | Mhux limitat | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

07019051 | 20000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07019059 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07019090 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07091000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07092000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07099039 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07108010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08011010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08011090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08012000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08013000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021110 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021190 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021210 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021290 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08022100 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08022200 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08025000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029030 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18.8 |

08030010 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08030090 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08041010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08042010 | Mhux limitat | 27,8 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08042090 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08043000 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08044010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08045000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08051041 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08051045 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08051049 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052010 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052030 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052050 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052070 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052090 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08053010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08053090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08054000 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08059000 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,0 | 18,8 |

08062011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062012 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062015 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062091 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062092 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062095 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18.8 |

08072000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109010 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109030 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109080 Mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08134050 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08134060 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08134050 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

09012100 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10011010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10019091 | 10000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10019099 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10020000 | 3000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10030010 | 1000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10030090 | 50000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10051011 | 1000 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10051013 | | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10051015 | | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10063021 | 10000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063023 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063025 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063027 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063042 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063044 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063046 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063045 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063061 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063063 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063065 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063067 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063092 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063094 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063096 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063095 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12021090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12022000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12040010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12074090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12091100 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092100 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092210 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092230 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092290 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092311 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092315 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12093090 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092400 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

1209210 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092590 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092950 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12099910 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12119010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12119030 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12119090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15091010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15091090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15099000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15151100 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15153010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15153090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16022090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16024919 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16025010 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16025090 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18.8 | 18.8 |

17011110 | 20000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011190 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011210 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011290 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18.8 | 18,8 |

17019910 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18.8 | 18,8 |

17019990 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18.8 | 18,8 |

15010000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20057000 | 5000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079110 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079130 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079190 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079935 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079951 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20051110 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20051191 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20051199 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053019 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053031 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053039 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053051 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053055 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053059 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053071 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053075 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053079 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053091 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20053099 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091111 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091119 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091191 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091199 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091911 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091919 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091991 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20091999 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20092011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20092091 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20092099 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093019 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093031 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093039 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093051 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093055 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20093059 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094011 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094019 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094030 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094091 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094093 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

20094099 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 21,3 | 18,8 | 18,8 |

23011000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

23012000 | Mhux limitat | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

23040000 | Mhux limitat | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011010 | 2500 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011020 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011060 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011070 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24012010 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24012020 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

--------------------------------------------------

ANNESS XIV

Konċessjonijiet ta' Sajd Komunitarju

Kodiċi NM | Deskrizzjoni tal-prodotti | Dazju (%) |

03019100 | Trota (Salmo trutta.Salmo giardneri, Salmo clarki, Salmo agua bonita,Salmo gilae), ħajja | 10 |

03021100 | Trota (Salmo trutta.Salmo giardneri, Salmo clarki, Salmo agua bonita,Salmo gilae), friska jew imkessħa (barra fwied u għanqud tal-bajd tagħha) | 10 |

ex03021200 | Salamun tad-Danubju (Hucho huco), frisk jew imkessaħ (barra fwied u għanqud tal-bajd tiegħu) | 1,8 |

03032100 | Trota (Salmo trutta.Salmo giardneri, Salmo clarki, Salmo agua bonita,Salmo gilae), friżata | 10 |

ex03032200 | Salamun tad-Danubju (Hucho huco), friżat | 1,8 |

03033130 | Ħuta ta'l-lingwata kbira ta' l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus), friżata | 4 |

03037110 | Sardin ta; l-ispeċi Sardina pelchardus, friżat | 20,7 |

03037130 | Sardin tal-ġens Sardinops u Sardinella (Sardinella ssp.), firżat | 13,5 |

03037419 | Kavall ta' l-ispeċi Scomber scrombus u Scomber japonicus, mis-16 ta' Ġunju sa l-14 ta' Frar, friżat | 18 |

03041011 | Qatgħat tat-trota (Salmo trutta.Salmo giardneri, Salmo clarki, Salmo agua bonita,Salmo gilae), friski jew imkessħa | 10 |

03042011 | Qatgħat tat-trota (Salmo trutta.Salmo giardneri, Salmo clarki, Salmo agua bonita,Salmo gilae), frizati | 10 |

ex03056950 | Salamun tad-Danubju (Hucho huco), immelaħ imma mhux imnixxef jew affumigat u fl-ilma | 2 |

03061290 | Awwisti (Homarus spp.), friżati, barra minn sħaħ | 4 |

03061910 | Ċkal kbir ta' l-ilma ħelu, friżat | 4 |

03062910 | Ċkal kbir ta' l-ilma ħelu, mhux friżat | 4 |

03062930 | Awwisti tan-Norveġja (Nerġhous norvegicus), mhux friżati | 10,8 |

03073110 | Maskli (Mytilus spp.), ħajjin, friski jew imkessħa | 5,5 |

03073910 | Maskli (Mytilus spp.), marra minn ħajjin, friski jew imkessħa | 5,5 |

030741 | Siċċa (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Seġiola spp.), u klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.) ħajja, friski jew imkessħa | 4 |

16041290 | Aringi, sħaħ jew f'biċċiet, imma mhux ikkapuljata, barra minn qatgħat, primi, miksija biss bid-dqiq jew bil-bieba tal-ħobż, kemm jekk moqlija minn qabel fiż-żejt u kemm le, u friżati b'temperatura baxxa ħafna' | 18 |

16041310 | Sardin, preparat jew priservat, sħiħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 22,5 |

16041390 | Sardinell u papalina jew spratt, preparati jew priservati, sħaħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 9 |

16041510 | Kavalli ta' l-ispeċi Scomber scrombus u Scomber japonicus, preparati jew priservati, sħaħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 19 |

16041590 | Kavalli ta' l-ispeċi Scomber australasicus, preparati jew priservati, sħiħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 9 |

ex16042010 | Salamun tad-Danubju, preparat jew preservat (mhux sħiħ jew f'biċċiet) | 4 |

ex16042050 | Sardin u kavalli ta' l-ispeċi Scomber scrombus u Scomber japonicus, preparati jew priservati, (barra sħiħ jew f'biċċiet) | 19 |

16043010 | Kavjar (għanqud tal-bajd ta' l-istorjun) | 12 |

ex16052000 | Gambli kbar u żgħar barra mill-varjetá tal-"gringu" preparati jew priservati | 6 |

23012000 | Dqiq, trab fin u balal ta' laħam tal-ħut jew tal-krustaċej, mulluski jew invertebrati akwatiċi oħra. Mhux tajibin għal konsum uman | 0 |

--------------------------------------------------

ANNESS XV

Konċessjonijiet għas-sajd rumen

Kodiċi NM | Deskrizzjoni tal-prodotti | Dazju (%) |

03024010 | Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), mill-15 ta' Frar sal-15 ta' Ġunju, friski jew imkesħa (barra fwied u bajd tal-ħut) | 18 |

03024090 | Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), mis-16 ta' Ġunju sa l-15 ta' Frar, friski jew imkesħa (barra fwied u bajd tal-ħut) | 18 |

03026110 | Sardin ta' l-ispeċi Sardina pilchardus, friski jew imkessaħ | 18 |

03026130 | Sardin ta' l-ispeċi Sardinops u Sardinella (Sardinella spp.), | 18 |

03026410 | Kavall (Scomber scombrus, Scomber australascius, Scomber japonicus), mill-15 ta' Frar sal-15 ta' Ġunju, frisk jew imkessaħ | 18 |

03026490 | Kavall (Scomber scombrus, Scomber australascius, Scomber japonicus), mis-16 ta' Ġunju sa l'14 ta' Frar, frisk jew imkessaħ | 18 |

03035010 | Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), mill-15 ta' Frar sa l-15 ta' Ġunju, friżati (barra fwied u għanqud tal-bajd) | 18 |

03035090 | Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), mis-16 ta' Ġunju sa l-14 ta' Ġunju, friżati (barra fwied u għanqud tal-bajd) | 18 |

03037110 | Sardin ta' l-ispeċi Sardina pilchadrus, friżat | 18 |

03037130 | Sardin tal-ġens Sardinops u Sardinella (Sardinella spp.), friżat | 18 |

03037411 | Kavall (Scomber scombrus u Scomber japonicus), mill-15 ta' Frar sal-15 ta' Ġunju, friżat | 18 |

03037419 | Kavall (Scomber scombrus u Scomber japonicus), mis-16 ta' Lulju sa l-14 ta' Frar, friżat | 18 |

16041210 | Qatgħat ta' l-aringi, nejjin, miksija biss bid-dqiq jew bil-bieba tal-ħobż, kemm jekk moqlija minn qabel fiż-żejt u kemm le, u friżati b'temperatura baxxa ħafna | 22,5 |

16041290 | Aringi, sħaħ jew f'biċċiet, imma mhux ikkapuljata, barra minn "qatgħat, primi, miksija biss bid-dqiq jew bil-bieba tal-ħobż, kemm jekk moqlija minn qabel fiż-żejt u kemm le, u friżati b'temperatura baxxa ħafna'" | 22,5 |

16041310 | Sardin, preparat jew priservat, sħiħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 22,5 |

ex16041390 | Sardin, preparat jew priservat, sħiħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 22,5 |

16041510 | Kavalli ta' l-ispeċi Scomber scrombus u Scomber japonicus, preparati jew priservati, sħaħ jew f'biċċiet (barra ikkapuljat) | 22,5 |

ex16042050 | Sardin u kavall ta' l-ispeċi Scomber scrombus u Scomber japonicus, preparati jew priservati, (barra sħaħ jew f'biċċiet) | 22,5 |

ex16042090 | Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), preparati jew priservati, (barra sħaħ jew f'biċċiet) | 22,5 |

--------------------------------------------------

ANNESS XVI

Twaqqif

(Artikolu 45 (1) (d))

Atti legali dwar bejgħ ta' proprjetà immobbli f'reġjuni ta' fruntieri skond il-leġiżlazzjoni fis-seħħ f'ċerti Stati Membri tal-Komunità.

--------------------------------------------------

ANNESS XVII

Twaqqif

(Artikolu 45 (2))

1. Xiri, pussess, bejgħ ta' art u msaġar.

2. Xiri, pussess, bejgħ ta' bini residenzali mhux dwar investimenti fir-Rumanija.

3. Monumenti u bini kulturali u storiċi.

4. Organizzazzjoni ta' logħob ta' l-azzard, logħob ta' l-imħatri, lotteriji u attivitajiet oħra simili.

5. Servizzi legali, esklużi servizzi legali ta' konsulenza.

--------------------------------------------------

ANNESS XVIII

Servizzi finanzjarji

(Artikoli 45, 46, 48 u 50)

Definizzjonijiet

Servizz finanzjarju huwa kull servizz ta' natura finanzjarja offrut minn provditur ta' servizz finanzjarju ta' parti. Servizzi finanzjarji jinludu l-attivitajiet li ġejjin:

A. Is-servizzi kollha ta' assigurazzjoni u servizzi relatati ma' l-assigurazzjoni

1. Assigurazzjoni diretta (inklużi ko-assigurazzjoni)

(i) ħajja;

(ii) mhux tal-ħajja.

2. Assigurazzjoni mill-ġdid u retroċessjoni.

3. Assigurazzjoni ta' intermedjazzjoni, bħal senserija u aġenzija.

4. Servizzi awżiljarji għall-assigurazzjoni, bħal servizzi ta' konsulenza, attwarji, stima ta' riskju u ħlasijiet ta' klejms.

B. Servizzi bankarji u oħrajn finanzjarji (barra assigurazzjoni)

1. Aċċettazzjoni ta' depożiti u fondi oħra pagabbli mill-ġdid mill-pubbliku.

2. Self ta' kull tip, inklużi, fost oħrajn, kreditu tal-konsumatur, kreditu ta'l-ipoteka, fatturar u finanjar ta' negozji kummerċjali.

3. Self finanzjarju.

4. Is-servizzi kollha ta' trasmissjoni ta' flus u pagamenti, inklużi karti ta' kreditu u ta' debitu, ċekkijiet tal-vjaġġaturi u tal-banek.

5. Garanziji u rbit.

6. Kummerċ f'ismek għall-klijenti, kemm fuq skambju, kemm f'suq over-the- counter jew mod ieħor, dan li ġej:

a) strumenti tas-suq tal-flus (ċekkijiet, kambjali, ċertifikati ta' depożitu, eċċ.);

b) kambju ta' flus barranin;

ċ) prodotti tat-tnissil li jinkludu, imma mhux limitati għal, futures u options;

d) strumenti tar-rati tal-kambju u ta' l-interessi, inklużi prodotti bħala bdil, ftehim tar-rata bil-quddiem, eċċ.;

e) garanziji trasferibbli;

f) strumenti oħra negozzjabbli u assi finanzjarji, inklużi ingotti tad-deheb jew tal-fidda.

7. Partiċipazzjoni fil-ħruġ ta' kull tip ta' sigurtà, inkluż garanzija u impostazzjoni bħala aġent (kemm pubblikament jew privatament) u għoti ta' servizz dwar ċerta ħruġ.

8. Senserija ta' flus

9. Amministrazzjoni ta' assi, bħala amministrazzjoni ta' kontatanti jew portfoll, il-forom kollha ta' amministrazzjoni ta' investiment kollettiv, amministrazzjoni ta' fondi tal-pensjoni, servizzi ta' kustodja ta' depożitorju u tat-trust.

10. Servizzi ta' ħlas u ta' clearing għall-assi finanzjarji, inklużi sigurtajiet, prodotti derivattivi, u strumenti oħra negozzjabbli.

11. Intermedjazzjoni ta' konsulenza u servizzi finanzjarji awżiljarji ta' ħruġ oħra fuq l'attivitajiet kollha elenkati fil-Punti 1 sa 10 fuq, inkluża referenza u analiżi tal-kreditu, riċerka u konsulenza fuq l-investment u portafoll, parir fuq kisbiet u fuq ristrutturazzjoni korporattiva u strateġija.

12. Għoti u trasferiment ta' informazzjoni finanzjarja, u proċessar ta' data finanzjarja u software relatat minn fornituri ta' servizzi finanzjarji oħra.

L-attivitajiet li ġejjin huma eslkużi mid-defenizzjoni ta' servizzi finanzjarji:

a) attivitajiet magħmula mill-banek ċentrali jew minn kull istituzzjoni pubblika oħra bl-iskop ta' politiki tar-rata tal-kambju u tal-munita;

b) attivitajiet magħmula minn banek ċentrali, aġenziji jew dipartimenti tal-gvern, jew istituzzjonijiet pubbliċi, fl-isem jew bil-garanzija tal-gvern, barra meta dawk l-attivitajiet jistgħu isiru minn fornituri ta' servizzi finanzjarji f'kompetizzjoni ma' dawn l-entitajiet pubbliċi;

ċ) attivitajiet li jiffurmaw parti minn sistema statutorja ta' sigurtà soċjali jew pjanijiet ta' irtirar pubbliku, barra fejn dawk l-attivitajiet jistgħu isiru minn fornituri ta' servizz finanzjarju f'kompetizzjoni ma' l-entitajiet pubbliċi jew istituzzjonijiet privati.

--------------------------------------------------

ANNESS XIX

Propjetà intellettwali

(Artikolu 67)

1. Il-paragrafu 2 ta' Artikolu 67 jikkonċerna il-konvenzjonijiet multilaterali li ġejjin:

- It-Trattat ta' Budapest fuq ir-rikonoxximent internazzjonali tad-depożitu ta' mikro-organiżmi għall-iskopijiet ta' proċeduri ta' patent (1977, modifikat fl-1980),

- Protokoll dwar il-Ftehim ta' Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' marki (Madrid 1989),

- Il-Konvenzjoni ta' Berne għall-protezzjoni ta' xogħolijiet literarji u artistiċi (Att ta' Pariġi, 1971),

- Konvenzjoni Internazzjonali għal protezzjoni ta' performers, produtturi ta' fonogrammi u organizzazzjonijiet tax-xandir (Ruma, 1961).

2. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li l-paragrafu 2 ta' l-Artikolu 67 għandu japplika għal konvenzjonijiet multilaterali oħra tal-preżent u tal-futur.

3. Il-Partijiet Kontraenti jikkonfermaw l-importanza li jagħtu lill-obbligi li joħorġu mill-konvenzjonijiet multilaterali li ġejjin:

- Il-Konvenzjoni ta' Berne għall-protezzjoni ta' propjetà industrijali (Att ta' Stockholm, 1967 u emendat fl-1979),

- Il-Ftehim ta' Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' marki (Att ta' Stockholm, 1967 u emendat fl-1979),

- Trattat ta' Koperazzjoni fuq il-Patents (Washington 1970, emendat fl-1979 u modifikat fl-1984).

4. Qabel l-aħħar ta' l-ewwel stadju, ir-Rumanija għandha tikkonfoma mal-leġislazzjoni interna tagħha mad-dispożizzjonijiet sustanzjali tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' oġġetti u servizzi għall-iskopijiet ta' reġistrazzjoni tal-marki (Ġeneva 1977, emendat 1979).

5. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 3 ta' dan l-Anness u d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 76 (1) li jirriferi għal propjetà intellettwali, il-Partijiet Kontraenti għandhom ikunu r-Rumanija, il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Membri, kollha kemm jistgħu rispettivament ikunu kompetenti għall-kwistjonijiet dwar propjetà industrijali, intellettwali u kummerċjali koperta minn dawn il-konvenzjonijiet jew mill-Artikolu 76 (1).

6. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness u tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 76 (1), dwar il-propjetà intelletwali huma mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Membri tagħha fi kwistjonijiet ta' propjetà industrijali, intellettwali u kummerċjali.

--------------------------------------------------

LISTA TA' PROTOKOLLI

PROTOKOLL | L-ARTIKOLU TA' REFERENZA | TITOLU |

1 | 16 | Fuq prodotti tad-drapp u tal-ħwejjeġ |

2 | 17 | Fuq prodotti koperti mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità għall-Faħam u Azzar (KEFA) |

3 | 20 | Fuq kummerċ bejn ir-Rumanija u l-Komunità fi prodotti agrikoli proċessati msemmija fl-Artikolu 20 tal-Ftehim |

4 | 35 | Rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti li joriġinaw u metodi ta' koperazzjoni amministrattiva |

5 | 37 | Dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-kummerċ bejn ir-Rumanija u Spanja u l-Portugall |

6 | 94 | Dwar l-għajnuna reċiproka f'affarijiet doganali |

7 | 126 | Dwar konċessjonijiet b'limiti annwali |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 1

fuq prodotti tad-drapp u tal-ħwejjeġ

Artikolu 1

Dan il-Protokoll japplika għall-prodotti tat-tessut u tal-ħwejjeġ (minn hawn 'il quddiem msejjaħ "prodotti tat-tessut") mfissra kif ġej:

- għal skopijiet kwantitattivi, prodotti tat-tessut huma dawk elenkati fl-Anness I mal-Ftehim bilaterali bejn il-Komunità u r-Rumanija fuq kummerċ fil-prodotti tat-tessut inizjalat fil-11 ta' Lulju 1986 u applikat proviżorjament mill-1 ta' Jannar ta' l-1987, kif emendat mill-iskabju ta' ittri inizjalati fi Brussel fl-20 ta' Settembru 1991, u għal dawk il-prodotti elenkati fit-Tabella I ta' l-Anness għal Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri li huwa parti integrali tal-Ftehim bilaterali imsemmi qabel inizjalat fil-11 ta' Lulju ta' l-1986,

- għall-iskopijiet ta' tariffi, prodotti tat-tessut huma dawk fis-Sezzjoni XI (Kapitoli 50 sa 63) tan-nomenklatura maqgħuda tal-Komunità, u, rispettivament, tat-tariffa tad-dwana Rumena.

Artikolu 2

1. Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fil-Komunità għall-prodotti tat-tessut li jaqaw fis-Sezzjoni XI (Kapitoli 50 sa 63) tan-nomenklatura maqgħuda u li joriġinaw fir-Rumanija skond il-Protokoll 4 tal-Ftehim għandu jitnaqqas sabiex jasal fl-eliminazzjoni tagħhom fl-aħħar ta' perjodu ta' sitt snin mill-bidu tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, kif ġej:

- mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, għal ħames-sebgħat tad-dazju bażiku,

- fil-bidu tat-tielet sena, għal erba'-sebgħat tad-dazju bażiku,

- fil-bidu tar-raba' sena, għal tlett-sebgħat tad-dazju bażiku,

- fil-bidu tal-ħames sena, għal żewġ-sebgħat tad-dazju bażiku,

- fil-bidu tas-sitt sena, għal wieħed minn sebgħa tad-dazju bażiku,

- fil-bidu tas-seba' sena, id-dazji li jifdal għandhom ikunu eliminati,

2. Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għall-prodotti tat-tessut li jaqaw fis-Sezzjoni XI (Kapitoli 50 sa 63) tat-tariffa tad-dwana Rumena u li joriġinaw fil-Komunità skond il-Protokoll 4 tal-Ftehim, għandhom ikunu progressivament eliminati kif imsemmi fl-Artikolu 11 tal-Ftehim.

3. Id-dazji tad-dwana applikabbli għall-prodotti ta' kumpens importati fil-Komunità li joriġinaw fir-Rumanija fit-tifsira ta' Protokoll 4 tal-Ftehim, u li jirriżultaw minn operazzjonijiet fir-Rumanija bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 636/82, għandhom jiġu eliminati fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12 u 13 tal-Ftehim għandhom japplikaw għall-kummerċ fi prodotti ta' drapp bejn il-Partijiet.

Artikolu 3

1. Mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim sad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi fil-paragrafu 2, l-arranġamenti kwantitattivi u kwistjonijiet oħra relatati dwar esportazzjonijiet ta' prodotti tat-tessut li joriġinaw fir-Rumanija għall-Komunità għandhom ikomplu jiġu kontrollati mill-Ftehim bilaterali fuq kummerċ fi prodotti tat-tessut bejn il-Komunità u r-Rumanija, inizjalati fil-11 ta' Lulju ta' l-1986 u applikati proviżorjament mill-1 ta' Jannar ta' l-1987, kif emendati mill-iskambju ta' ittri inizjalati fi Brussel fl-20 ta' Settembru ta' l-1991. Il-Partijiet jaqblu li jemendaw kif meħtieġ il-ftehim bilaterali imsemmi qabel fuq il-kummerċ fi prodotti tat-tessut sabiex jikkunsideraw tal-politika Komunitarja fuq it-tessuti wara l-1 ta' Jannar ta' l-1993.

Il-Partijiet jaqblu li, fr-rigward ta' esportazzjonijiet għall-Komunità ta' prodotti tat-tessut li joriġinaw fir-Rumanija, l-Artikoli 26 (2) u 31 tal-Ftehim ma għandhomx japplikaw matul il-perjodu ta' applikazzjoni tal-Ftehim bilaterali imsemmi qabel fuq il-kummerċ fi prodotti tat-tessut.

2. Ir-Rumanija u l-Komunità b'dan jintrabbtu li jinnegozjaw Protokoll ġdid fuq arranġamenti kwantitattivi u kwistjonijiet oħra relatati fuq il-kummerċ tagħhom fi prodotti tat-tessut malajr kemm jista' jkun possibbli, wara li jitqies ir-reġim tal-futur li jikkontrolla l-kummerċ internazzjonali fi prodotti tat-tessut fid-diskussjoni fin-negozjati multilaterali f'ĠenevaIl-modalitajiet u l-perjodu matul liema l-fruntieri mhux-tariffarji għandhom ikunu eliminati ikunu determinati fil-Protokoll il-ġdidIl-perjodu għandu ikun ugwali għal nofs il-perjodu ta' integrazzjon li jiġi deċiż fin-negozjati ta'l-Urugway Round li jibda mill-1 ta' Jannar ta' l-1994 u ma għandux ikun iqsar minn ħames snin li jibda mill-1 ta' Jannar ta' l-1993 jew mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, jekk aktar tardIl-Protokoll il-ġdid għandu isegwi meta jispiċċa l-Ftehim fuq prodotti tat-tessuti imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Wara li jkun ikkunsidrat l-iżvilupp ta' kummerċ tat-tessuti bejn il-Partijiet, il-grad ta' aċċess għall-esportazzjonijiet tat-tessuti li joriġinaw fil-Komunità għar-Rumanija u r-riżultati tan-negozjati tal-kummerċ multilaterali ta' l-Uruguay Round, issir dispożizzjoni fil-Protokoll il-ġdid għal titjib sustanzjali tar-reġim applikat għall-importazzjonijiet fil-Komunità dwar livelli ta' importazzjoni, rati tat-tkabbir, flessibilità għall-limitazzjonijiet kwantitattivi u l-eliminazzjoni ta' ċerti limitazzjonijiet kwantitattivi wara eżami ta' każ b'każ. Minkejja l-Artikoli 26 (2) u 31 tal-Ftehim, ghandha ssir dispożizzjoni ukoll għall-mekkaniżmu ta' salvagwardja tat-tessut speċifiku fil-Protokoll il-ġdid. Dan il-mekkaniżmu ma għandux ikun globalment aktar restrittivi mill-mekkaniżmu ta' salvagwarda offrut fil-Ftehim tat-tessuti imsemmi fil-paragrafu 1.

4. Miżuri u restrizzjonijiet kwantitattivi ta' effett ekwivalenti fuq importazzjonijiet ta' prodotti tat-tessuti Komunitarji fir-Rumanija għandhom jitneħħew fuq l-istess perjodu kif inhu maħsub għall-eliminazzjoni ta' miżuri u restrizzjonijiet kwantitattivi ta' effett ekwivalenti fuq importazzjonijiet ta' prodotti tat-tessuti Rumeni fil-Komunità.

Artikolu 4

Mad-dħul dis-seħħ ta' dan il-Ftehim sad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll il-ġdid, l-ebda miżuri u restrizzjonijiet ġodda ta' effett ekwivalenti ma għandhom jiġu imposti barra kif provdut għalihom skond il-Ftehim u l-Protokolli tiegħu.

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 2

fuq prodotti koperti mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità għall-Faħam u Azzar (KEFA)

Artikolu 1

Dan il-Protokoll japplika għall-prodotti elenkati fl-Anness I għal dan il-Protokoll.

KAPITOLU I

Prodotti ta' l-azzar KEFA

Artikolu 2

Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fil-Komunità fuq prodotti ta' l-azzar KEFA li joriġinaw fir-Rumanija għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejjin:

1. kull dazju għandu jitnaqqas għal 80 % tad-dazju bażiku fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim;

2. aktar riduzzjonijiet għal 60 %, 40 %, 20 %, 10 % u 0 % tad-dazju bażiku għandhom isiru fil-bidu tat-tieni, it-tielet, ir-raba, il-ħames u s-sitt snin rispettivament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 3

Dazji tad-dwana applikabbli fir-Rumanija fuq importazzjonijiet ta' prodotti ta' l-azzar KEFA li joriġinaw fil-Komunità għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejjin:

1. għall-prodotti elenkati fl-Anness II a għal dan il-Protokoll dazji tad-dwana għandhom jitneħħew fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim;

2. għall-prodotti elenkati fl-Anness II a għal dan il-Protokoll dazji tad-dwana għandhom jitnaqqsu progressivament kif provdut għalihom fl-Artikolu 11(2) tal-Ftehim;

3. għall-prodotti li m'humiex elenkati fl-Anness II a u l-anqas II b għal dan il-Protokoll dazji tad-dwana għandhom jitnaqqsu progressivament kif provdut fl-Artikolu 11(4) tal-Ftehim;

Artikolu 4

1. Miżuri u restrizzjonijiet kwantitattivi ta' effett ekwivalenti fuq importazzjonijiet għal ġo l-Komunità ta' prodotti ta' l-azzar KEFA li joriġinaw fir-Rumanija għandhom jitneħħew fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2. Miżuri u restrizzjonijiet kwantitattivi ta' effett ekwivalenti fuq importazzjonijiet fir-Rumanija ta' prodotti tat-tessut KEFA li joriġinaw fil-Komunità għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 5

Jekk, matul perjodu ugwali għad-deroga għas-sussidji bis-saħħa ta' l-Artikolu 9 (4) u bl-konċessjoni ta' sensitivitajiet partikolari ta' swieq ta' l-azzar, importazzjonijiet ta' prodotti speċifiċi li joriġinaw f'Parti waħda jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw ħsara serja għal produtturi domestiċi għas-swieq ta' l-azzar tal-Parti l-oħra, iż-żewġ Partijiet għandhom jidħlu f'konsultazzjonijiet immedjatament sabiex isibu soluzzjoni xierqa. Fl-istennija ta' din is-soluzzjoni u minkejja d-dispożizzjonijiet oħra tal-Ftehim u partikolarment l-Artikoli 31 u 34, meta ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu azzjoni immedjata, il-Parti li timporta tista' tadotta immedjatament soluzzjonijiet kwantitattivi jew oħra meħtieġa neċessarjamnet sabiex jittrattaw is-sitwazzjoni, skond l-obbligi multilaterali u internazzjonali tagħha.

KAPITOLU II

Prodotti tal-faħam KEFA

Artikolu 6

Dazji tad-dwana fuq importazzjonijiet applikabbli fil-Komunità fuq prodotti tal-faħam KEFA li joriġinaw fir-Rumanija għandhom jitneħħew progressivament skond l-iskeda li ġejjin:

1. fl-1 ta' Jannar ta' l-1994 kull dazju għandu jitnaqqas għal 50 % tad-dazju bażiku;

2. fil-31 ta' Diċembru 1995 id-dazji li jifdal għandhom jitneħħew.

Artikolu 7

Dazji tad-dwana fuq importazzjoni applikabbli fir-Rumanija għall-prodotti tal-faħam KEFA li joriġinaw fil-Komunità għandhom jitneħħew fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Artikolu 8

1. Restrizzjonijiet kwantitattivi applikabbli fil-Komunità għall-prodotti tal-faħam KEFA li joriġinaw fir-Rumanija kif ukoll miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għandhom jitneħħew għall-inqas sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, bl-eċċezzjoni ta' dawk dwar il-prodotti u r-reġjuni imsemmija fl-Anness III, li għandhom jitneħħew għall-inqas erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

2. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet applikabbli fir-Rumanija għall-prodotti tal-faħam li joriġinaw fil-Komunità kif ukoll miżuri li jkollhom effett ekwivalenti għandhom jitneħħew mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 9

1. Dawn li ġejjin huma inkumpatibbli mal-funzjonament xieraq tal-Ftehim, sakemm huma ma' jaffetwawx kummerċ bejn il-Komunità u r-Rumanija:

- il-Ftehim kollu ta' natura konċentrativa jew koperattiva bejn impriżi, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattiċi kumbinati bejn impriżi li għandhom bħala għan tagħhom jew effett il-prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew ix-xkiel tal-kompetizzjoni;

- abbuż minn impriża jew impriżi ta' pożizzjoni dominanti fit-territorji tal-Komunità jew tar-Rumanija fis-sħiħ jew f'parti sustanzjali tagħhom;

- għajnuna pubblika f'kull forma li tkun ħlief għal derogi permessi bis-saħħa tat-Trattat KEFA.

2. Kull prattika li hija kontra dan l-Artikolu għandha tiġi stmata fuq il-bażi ta' kriterji li joħorġu minn applikazzjoni tar-regoli ta' l-Artikolu 65 sa 66 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KEFA, u ta' l-Artikoli 85 sa 86 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KEE u r-regoli fuq l-għajnuna ta' l-Istat, inkluża l-leġislazzjoni sekondarja.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu, fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, jadotta r-regoli meħtieġa għall-implementazzjoni tal-paragrafu 1 u 2.

4. Il-Partijiet Kontraenti jirrikonoxxu li matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, u b'deroga mill-paragrafu 1 (3) ta' dan l-Artikolu, ir-Rumanija tista' eċċezzjonalment, fir-rigward tal-prodotti ta' l-azzar KEFA, tagħti għajnuna pubblika għall-iskopijiet ta' restrutturazzjoni, sakemm:

- twassal għall-viabbilità tad-ditti li jibbenifikaw taħt kondizzjonijiet normali tas-suq fit-tmiem tal-perjodu ta' ristrutturazzjoni, u

- l-ammont u l-intensità ta' din l-għajnuna huma strettament limitati għal dak li hu assolutament meħtieġ sabiex tkun irkuprata din il-viabbilità u huma progressivament imnaqqsa,

- il-programm ta' ristruzzjoni huwa marbut ma' razzjonalità u riduzzjoni globali tal-kapaċità fir-Rumanija.

5. Kull Parti għandha tiżgura trasparenza fil-qasam ta' għajnuna pubblika b'bidla sħiħa u kontinwa ta' informazzjoni għall-Parti l-oħra, inkluż l-ammont, l-intensità u l-iskop ta' l-għajnuna u pjan ta' ristrutturazzjoni dettaljat.

6. Jekk il-Komunità jew ir-Rumanija jikkonsidraw li prattiċi partikolari huma inkompatibbli mat-termini tal-paragrafu 1 kif emendat mill-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, u

- m'hiex ittrattata adegwament skond l-implementazzjoni tar-regoli msemmija fil-paragrafu 3, jew

- fin-nuqqas ta' dan ir-regoli u jekk din il-prattika tkkawżaw jew thedded li tikkawża preġudizzju għall-interessi tal-Parti l-oħra jew ħsara materjali fl-industrija domestika tagħha,

il-parti affetwata tista' tieħu miżuri xierqa jell l-ebda soluzzjoni ma tinstabx fi żmien 30 ġurnata minn konsultazzjoni. Din il-konsultazzjoni għandha ssir fi 30 jum.

Fil-każ ta' prattiki inkompatibbli mal-paragrafu 1 (3) ta' dan l-Artikolu, dawn il-miżuri xierqa jistgħu ikopru biss miżuri adottati f'konformità mal-proċeduri u skond il-kondizzjonijiet stipulati mill-Ftehim Ġenerali fuq it-Tariffi u l-Kummerċ u kull strument ieħor relevanti negozjat taħt l-awspiċji tiegħu li huma applikabbli bejn il-Partijet.

Artikolu 10

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 12, 13 u 14 tal-Ftehim għandhom japplikaw għal kummerċ bejn l-imsieħba fi prodotti KEFA.

Artikolu 11

Il-Partijiet jaqblu li wieħed mill-korpi speċjali imwaqqaf mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jkun grupp ta' kuntatt li għandu jiddiskuti l-implementazzjoni ta' dan il-Protokoll.

--------------------------------------------------

ANNESS I

Lista ta' prodotti ta' faħam u azzar kefa

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011200

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

72011011

72011019

72011030

72011090

72012000

72013010

72013090

72014000

72021120

72021180

72029911

72031000

72039000

72041000

72042100

72042900

72043000

72044110

72044191

72044199

72044910

72044930

72044991

72044999

72045010

72045090

72061000

72069000

72071111

72071119

72071211

72071219

72071911

72071915

72071931

72072011

72072015

72072017

72072031

72072033

72072051

72072055

72072057

72072071

72081100

72081210

72081291

72081295

72081298

72081310

72081391

72081395

72081398

72081410

72081491

72081499

72082110

72082190

72082210

72082291

72082295

72082298

72082310

72082391

72082395

72082398

72082410

72082491

72082499

72083100

72083210

72083230

72083251

72083259

72083291

72083299

72083310

72083391

72083399

72083410

72083490

72083510

72083590

72084100

72084210

72084230

72084251

72084259

72084291

72084299

72084310

72084391

72084399

72084410

72084490

72084510

72084590

72089010

72091100

72091210

72091290

72091310

72091390

72091410

72091490

72092100

72092210

72092290

72092310

72092390

72092410

72092491

72092499

72093100

72093210

72093290

72093310

72093390

72093410

72093490

72094100

72094210

72094290

72094310

72094390

72094410

72094490

72099010

72101110

72101211

72101219

72102010

72103110

72103910

72104110

72104910

72105010

72106011

72106019

72107031

72107039

72109031

72109033

72109035

72109039

72111100

72111210

72111290

72111910

72111991

72111999

72112100

72112210

72112290

72112910

72112991

72112999

72113010

72114110

72114191

72114910

72119011

72121010

72121091

72122111

72122911

72123011

72124010

72124091

72125031

72125051

72126011

72126091

72131000

72132000

72133100

72133900

72134100

72134900

72135010

72135090

72142000

72143000

72144010

72144091

72144099

72145010

72145091

72145099

72146000

72159010

72161000

72162100

72162200

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

72164010

72164090

72165010

72165090

72169010

72181000

72189011

72189013

72189015

72189019

72189050

72191110

72191190

72191210

72191290

72191310

72191390

72191410

72191490

72192111

72192119

72192190

72192210

72192290

72192310

72192390

72192410

72192490

72193110

72193190

72193210

72193290

72193310

72193390

72193410

72193490

72193510

72193590

72199011

72199019

72201100

72201200

72202010

72209011

72209031

72210010

72210090

72221011

72221019

72221051

72221059

72221099

72223010

72224011

72224019

72224030

72241000

72249001

72249009

72249015

72249030

72251010

72251091

72251099

72252010

72252030

72253000

72254010

72254030

72254050

72254070

72254090

72255010

72255090

72259010

72261010

72261030

72262010

72262031

72262051

72262071

72269110

72269190

72269210

72269911

72269931

72271000

72272000

72279010

72279030

72279080

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283010

72283030

72283080

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

73011000

73021031

73021039

73021090

73022000

73024010

73029010

--------------------------------------------------

ANNESS IIa

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 3 (1) u 7

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011200

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

72011011

72011019

72011030

72011090

72012000

72013010

72013090

72014000

72029911

72031000

72039000

72041000

72042100

72042900

72043000

72044110

72044191

72044199

72044910

72044930

72044991

72044999

72045010

72045090

72061000

72069000

72101211

72101219

72106011

72106019

72109031

72109033

72109035

72109039

72189011

72189013

72189015

72189019

72189050

73011000

--------------------------------------------------

ANNESS IIb

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 3 (2)

72021120

72021180

72021111

72021119

72021211

72021219

72071911

72071915

72071931

72072011

72072015

72072017

72072031

72072033

72072051

72072055

72072057

72072071

72201110

72201210

72202010

72209011

72209031

72223010

72224011

72224019

72224030

72271000

72272010

72279010

72279030

72279080

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283010

72283030

72283080

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

--------------------------------------------------

ANNESS III

Prodotti u reġjuni msemmija bħala eċċezzjonijiet fl-Artikolu 8 tal-protokoll

Prodotti:

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011210

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

Reġjuni:

Ir-Reġjuni kollha ta':

- Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

- Ir-Renju ta' Spanja

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 3

fuq kummerċ bejn ir-Rumanija u l-Komunità fi prodotti agrikoli proċessati msemmija fl-Artikolu 20 tal-Ftehim

Artikolu 1

1. Il-Komunità għandha tagħti l-konċessjonijiet tat-tariffa imsemmija fl-Anness A għall-prodotti li joriġinaw fir-Rumanija.Għal oġġetti li għalihom hija provduta riduzzjoni tal-komponent agrikolu, skond l-Artikolu 3, din ir-riduzzjoni għandha tkun applikabbli fil-limiti ta' kwantità stabbilita fl-Anness B.

2. Mill-1 ta' Jannar ta' l-1996, ir-Rumanija għandha tagħti konċessjonijiet ta' tariffa determinati skond dan il-Protokoll għall-prodotti agrikoli proċessati imsemmija fl-Anness Ċ.

3. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista':

- iżid mal-lista ta' prodotti ta' l-agrikoltura proċessati taħt dan il-Protokoll,

- iżid il-kwantitajiet ta' prodotti agrikoli proċessati eliġibbli għall-konċessjonijiet imsemmija fl-Anness B.

4. Il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni jista' jibdel il-konċessjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 b'sistema ta' ammonti ta' kumpens mingħajr limiti ta' kwalità, imwaqqfa fuq il-bażi tad-differenzi misjuba bejn il-prezzijiet tas-swieq tal-Komunità u r-Rumanija tal-prodotti ta' l-agrikoltura li huma attwalment użati sabiex jipproduċu l-prodotti agrikoli proċessati koperti minn dan il-Protokoll. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu iħejji lista ta' prodotti ta' fejn l-ammonti ta' kumpens huma applikabbli u lista ta' prodotti bażiċi. Huwa għandu jadotta regoli ta' implementazzjoni ġenerali għal dak l-iskop.

Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta' l-Artikoli li ġejjin, id-defenizzjonijiet ta' hawn taħt għandhom jgħoddu:

- oġġetti: il-prodotti agrikoli proċessati imsemmija f'dan il-Protokoll,

- komponenti agrikoli ta' l-imposta: il-parti ta' l-imposta li tikkorrespondi għall-kwantità ta' prodotti agrikoli inkorporati fil-prodott proċessat u mnaqqas mill-imposta applikabbli meta dawn il-prodotti agrikoli huma importati mhux proċessati,

- komponenti mhux agrikoli ta' l-imposta: il-parti ta' l-imposta li jifdal meta l-komponenti agrikoli huma mnaqqsa mill-imposta totali,

- prodotti bażiċi: il-prodotti agrikoli konsidrati bħal li kienu użati fil-produzzjoni ta' oġġetti fit-tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 3033/80,

- kwantità bażika: il-kwantità tal-prodotti bażiċi kalkolati bil-mod stipulat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 3033/80 li hija użata sabiex tiddetermina l-komponent varjabbli applikabbli għal oġġetti ta' tip partikolari, bi qbil mat-termini ta' l-istess Regolament.

Artikolu 3

1. Mad-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Komunità għandha tneħħi gradwalment il-komponent mhux agrikolu ta' l-imposta skond l-iskeda murija fl-Anness A.

2. Il-Komunità għandha tapplika għall-importazzjonijiet li joriġinaw fir-Rumanija komponent agrikolu ffissat skond il-kriterji li ġejjin:

a) għall-oġġetti li għalihom l-Anness jistipula komponent agrikolu (MOB), dan ta' l-aħħar għandu jkun identiku ma' dak li japplika fil-każ ta' pajjiżi terzi;

b) għall-oġġetti li għalihom l-Anness A jistipula komponent agrikolu imnaqqas (MOBR), dan ta' l-aħħar għandu jiġi kalkolat bit-tnaqqis tal-kwantitajiet bażiċi tal-prodotti bażiċi li għalihom riduzzjoni ta' l-imposta tingħata b'20 % fl-1993, 40 % fl-1994 u 60 % mill-1995. Fil-każ ta' prodotti bażiċi oħra, ir-riduzzjonijiet korrespondenti, għall-istess snin, għandhom jkunu 10, 20 u 30 %.

Din ir-riduzzjoni tal-komponent agrikolu għandha tkun mogħtija biss fil-limiti tal-kwoti tat-tariffa imwaqqfa fl-Anness B; għal kwantitajiet fl-eċċess ta' dawk il-kwoti, il-komponent agrikolu li japplika għall-pajjiżi terzi kollha għandu jerġa jiġi għal li kien.

3. Il-komponent agrikolu ta' l-imposta għandu jiġi determinat skond ir-regoli applikabbli għall-importazzjoni ta' prodotti agrikoli proċessati mhux koperti mill-Anness II tat-Trattat li jistabblixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, wara li jitqiesu r-riduzzjonijiet provduti fil-paragrafu 2 (b).

Artikolu 4

1. Qabel l-1 ta' Lulju ta' l-1995, ir-Rumanija għandha tiddetermina l-komponent agrikolu ta' l-imposta fuq l-oġġetti imsemmija fl-Anness Ċ fuq il-bażi tad-dazji ta' l-importazzjoni applikabbli fl-1995 għall-prodotti agrikoli bażiċi li joriġinaw fil-Komunità li huma kkunsidrati li kienu intużaw fil-produzzjoni ta' dawn l-oġġetti. Għandha tgħaddi dik l-informazzjoni lill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni.

2. Miż-żmien minn meta l-Ftehim jidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru ta' l-1995, ir-Rumanija għandha tapplika għall-oġġetti msemmija fl-Anness Ċ ir-rati ta' dazju fis-seħħ fit-28 ta' Frar ta' l-1993. Iżda, jekk riforma ta' politika agrikola Rumena tkun il-kawża li l-komponent agrikolu ta' l-imposta definit fl-Artikolu 2 jiżdied, ir-Rumanija għandha tinforma l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni kif xieraq, u dan ta' l-aħħar jista' jaqbel għal żieda fir-rata ta' dazju konċernata li tikkorrespondi mal-qies tal-komponent agrikolu.

3. Ir-Rumanija għandha tneħħi gradwalment d-dazji applikabbli għall-oġġetti imsemmija fl-Anness Ċ skond skeda stabbilita mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni. Eliminazzjoni tal-komponent mhux agrikolu ta' l-imposta għandha titlesta mhux aktar tard sa' l-1 ta' Jannar tas-sena 2000. Riduzzjoni tal-komponent agrikolu għandha tkun determinata mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni fuq il-bażi tal-konċessjonijiet applikabbli għall-prodotti bażiċi.

Artikolu 5

Ir-riduzzjoni tal-komponenti varjabbli imsemmija fl-Artikolu 3 (2) (b) għandha tapplika biss mill-1 ta'Awwissu ta' l-1993.

--------------------------------------------------

ANNESSS A

Dazji applikabbli fir-Rumanija fuq importazzjoni fil-Komunità

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | Rata ta' dazju |

Bażiku | Dħul fis-seħħ | Wara sena waħda | Finali | Applikabbli wara…snin |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0403 | Xorrox, ħalib maqgħud u krema, yogurt, kephir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati, irrispettivament jekk konċentrati jew li fihom iz-zokkor miżjud jew ħlewwiet oħra jew togħma miżjuda jew xi frott miżjud, ġewż jew kawkaw | | | | | |

040310 | — Yogurt: | | | | | |

04031051-99 | — — Bit-togħma jew jikkontjeni frott miżjud, ġewż jew kawkaw | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

040390 | — Oħra: | | | | | |

04039071-99 | — — Bit-togħma jew jikkontjeni frott miżjud, ġewż jew kawkaw | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

0710 | Ħaxix (mhux imsajjar jew imsajjar mil-misħun jew bil-fwar), friżat: | | | | | |

071040 | — Qamħirrun | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

0711 | Ħaxix priservati proviżjonalment (per eżempju, bil-gass diossidu tas-sulfat, fl-ilma, f'ilma sulfat jew f'soluzzjonijiet oħra preservativi), imma mhux xieraq f'dak l-istat għall-konsum immedjat: | | | | | |

071190 | — Ħaxix ieħor, taħlita ta' ħaxix: | | | | | |

| — — Ħaxix: | | | | | |

07119030 | — — — Qamħirrun | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1517 | Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet li jittieklu tax-xaħmijiet jew żjut ta' l-annimali jew tal-ħaxix jew tal-frazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut differenti ta' dan il-Kapitolu, barra xaħmijiet li jittieklu u żjut jew il-frazzjonijiet tagħhom ta' l-intestatura Nru 1516: | | | | | |

151710 | — Marġerina; barra marġerina likwida: | | | | | |

15171010 | — — Li fiha aktar minn 10 % imma mhux aktar minn 15 % bl-użin ta' xaħmijiet tal-ħalib | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

151790 | — Oħra: | | | | | |

15179010 | — — Li fiha aktar minn 10 % imma mhux aktar minn 15 % bl-użin ta' xaħmijiet tal-ħalib. | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

15191200 | — — Aċidu oleiku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

151920 | — Alkoħoliċi tax-xaħam industrijali | 5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |

1704 | Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma fihiex kawkaw | | | | | |

170410 | — Chewing gum, kemm jekk miksi biz-zokkor jew le: | | | | | |

17041011-19 | — — Li fih inqas minn 60 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożju) | 2 + MOB MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 |

17041091-99 | — — Li fih 60 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożju) | 2 + MOB MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 |

17049010 | — — estratt tal-likrożija li fih aktar minn 10 % bl-użin ta' zakkarożju imma ma' fihx sustanzi oħra miżjuda | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |

17049030 | — — Ċikkulata bajda | 4 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 2 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — Oħra: | | | | | |

17049051 | — — — Pejsts, inkluż marzipan, f'pakk immedjat ta' kontenut aħmar ta' 1 kg jew aktar: | | | | | |

| — — — — Fondant taz-zokkor: | | | | | |

| Li jkun fih inqas minn 70 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert bħala zakkarożju) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| Li jkun fih 70 % jew aktar bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert bħala zakkarożju) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — — Oħra | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049055 | — — — Pastilji tal-griżem u qtar tas-sogħla | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049061 | — — — Oġġetti (pansed) miksija biz-zokkor | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049065-81 | — — — Oħra: | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — — Oħra: | | | | | |

17049099 | — — — — — Oħra: | | | | | |

| i jkun fih inqas minn 70 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert bħala zakkarożju) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| Li jkun fih 70 % jew aktar bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert bħala zakkarożju) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1803 | Pejst tal-kawkaw, kemm jekk imsemmen jew le | 11 | 8,8 | 6,6 | 0 | 4 |

18040000 | Pejst tal-kawkaw, xaħam u żejt | 8 | 6,4 | 4,8 | 0 | 4 |

18050000 | Trab tal-kawkaw, li ma jkunx fih zokkor miżjud jew mod ieħor ta' ħlewwa | 9 | 7,2 | 5,4 | 0 | 4 |

1806 | Preparazzjonijiet ta' ċikkulata u ta' ikel ieħor li fih il-kawkaw: | | | | | |

180610 | — Trab tal-kawkaw, li fih zokkor miżjud jew mod ieħor ta' ħlewwa | | | | | |

18061010 | — — Li ma jkunx fih zakkarożju jew inqas minn 65 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż żokkor maqlub espress bħala zakkarożju) jew iżoglukożju espress bħala zakkarożju: | | | | | |

| — — — Li ma jkunx fih zakkarożju jew inqas minn 5 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż żokkor maqlub espress bħala zakkarożju) jew iżoglukożju espress bħala zakkarożju: | | | | | |

| — — — — Mhux mogħti l-ħlewwa mod ieħor milli biż-żieda taz-zakkarożju | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| — — — — Oħra | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 |

| — — — Oħra: | | | | | |

| — — — — Mhux mogħti l-ħlewwa mod ieħor milli biż-żieda taz-zakkarożju | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — — Oħra | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

18061030 | — — Li fih 65 % jew aktar imma inqas minn 80 % fil-piż ta' zakkarożju (inkluż żokkor invert espress bħala zakkarożju) jew iżoglukożju espress bħala zakkarożju: | | | | | |

| — — — Mhux mogħti l-ħlewwa mod ieħor milli biż-żieda taz-zakkarożju | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — Oħra | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

18061090 | — — Li fih 80 % jew aktar fil-piż ta' zakkarożju (inkluż żokkor invert espress bħala zakkarożju) jew iżoglukożju espress bħala zakkarożju: | | | | | |

| — — — Mhux mogħti l-ħlewwa mod ieħor milli biż-żieda taz-zakkarożju | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — Oħra | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

180620 | — Preparazzjonijiet oħra fi blokki jew f'biċċiet li jiżnu aktar minn 2 kg jew fliwidu, pejst, trab, ramel jew f'forma massa oħra f'reċipjenti jew pakki immedjati, ta' kontenut li jeċċedi 2 kg: | | | | | |

18062010 | — — Li jkun fih 31 % jew aktar bl-użin ta' butir tal-kawkaw jew li fih piż kumbinat ta' 31 % jew aktar ta' butir tal-kawkaw u xaħam talħalib | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18062030 | — — li fih piż kumbinat ta' 25 % jew aktar, imma mhux inqas minn 31 % ta' butir tal-kawkaw u xaħam tal-ħalib | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — Oħra | | | | | |

18062050 | — — — Li fih 18 % jew aktar bl-użin ta' butir tal-kawkaw | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18062070 | — — — Frak tal-ħalib taċ-ċikkulata | 19 + MOB | 12,7 + MOB | 6,3 + MOB | 0 + MOB | 2 |

1806208000/80 | — — — Kisi bit-togħma ta' ċikkulata: | | | | | |

1806208010/80 | — — — — Li fih inqas minn 70 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala sukrosi) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806208090/80 | — — — — Li fih 70 % jew iktar bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806209500/80 | — — — Oħra: | | | | | |

1806209510/80 | — — — — Li fih inqas minn 70 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806209590/80 | — — — — Li fih 70 % jew iktar bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180631 | — — Mimli | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180632 | — — Mhux mimli | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180690 | — Oħra: | | | | | |

18069011-39 | — — Ċikkulata u prodotti taċ-ċikkulata | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069050 | — — Ħelu taz-zokkor u sostituti għalihom magħmula minn prodotti ta' sostituti taz-zokkor, li jkun fihom il-kawkaw | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069060 | — — Dlik li fih il-kawkaw: | | | | | |

| — — — f'pakki immedjati ta' kontenut net li ma' jeċċedix 1 kg jew inqas | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — Oħra | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069070 | — — Preparazzjonijiet li fihom il-kawkaw sabiex isir ix-xorb | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069090 | — — Oħra: | | | | | |

| — — — Li fih inqas minn 70 % bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — Li fih 70 % jew iktar bl-użin ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1901 | Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet ta' l-ikel tad-dqiq, dqiq mitħun oħxon, lamtu jew estratt taxxgħir, li ma fihx kawkaw jew li fih inqas minn 50 % bit-toqol ta' kawkaw ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor; preparazzjonijiet ta' l-ikel tat-titoli Nri 0401 sa 0404, li ma fihomx kawkaw jew li fihom inqas minn 10 % bit-toqol ta' kawkaw ikklakulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor: | | | | | |

19011000 | — Preparazzjonijiet għal użu tat-trabi, magħmul għall-bejgh bl-imnut | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

190120 | — Taħlit u għaġina għall-preparazzjoni tat-tagħmir tal-furnar ta' l-intestatura Nru 1905 | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

190190 | — Oħra: | | | | | |

| — — Estratt tax-xgħajr: | | | | | |

19019011 | — — — B'kontenut ta' estratt xott ta' kontenut ta' 90 % jew aktar bl-użin | 8 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

19019019 | — — — Oħra | 8 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

19019090 | — — Oħra: | | | | | |

| — — — Preparazzjonijiet bażati fuq dqiq ta' ħaxix leguminużi fil-forma ta' diski mqadda jew għaġina, magħrufa bħala "papad" | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| — — — Oħra | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1902 | Għaġin, kemm jekk imsajjar, mimli (bil-laħam jew sustanzi oħra) jew preparat mod ieħor u kemm jekk le, bħall-ispagetti, makkaroni, nokkli, lażanja, injokki, ravjul, kannelloni; kuskus, kemm jekk preparat u kemm jekk le: | | | | | |

| — Għaġin mhux imsajjar, jew mhux mimli jew preparat: | | | | | |

190211 | — — Li jkun fih il-bajd | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190219 | — — Oħra | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190220 | — Għaġin mimli, kemm imsajjar jew le jew inkella preparat: | | | | | |

19022091-99 | — — Oħra | 13 + MOB | 7,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190230 | — Għaġin ieħor | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190240 | — Kuskus: | | | | | |

19024010 | — — Mhux preparat | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

19024090 | — — Oħra | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

1903 | Tapjoka u sustanzi għaliha ppreparata mil-lamtu, fil-forma ta' laqx, qamħ, perli, partijiet magħrbula jew f'forom simili: | | | | | |

| — Sostituti tar-Tapjoka u tas-sagu minn lamtu tal-patata jew lamti oħra | 10 + MOB | 5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

| — Oħra | 2 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1904 | Ikel ippreparat miksub bl-infiħ jew l-inkaljar taċċereali jew ta' prodotti ċereali (per eżempju, laqx tal-qamħ); ċereali (barra l-qamħirrun) f'forma ta' qamħ, imsajra minn qabel, jew inkella preparati: | | | | | |

190410 | — Ikel preparat miksub bl-infiħ jew l-inkaljar taċ-ċereali jew ta' prodotti ċereali: | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

190490 | — Oħra | | | | | |

| — — Ross | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Oħra | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

1905 | Ħobż, prodotti tal-għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnara, kemm jekk fihom il-kawkaw u kemm jekk le; ostji (wafers) tal-komunjoni, cachets vojti ta' tip tajjeb għall-użu farmaċewtiku, ostji ssiġillati, karta tar-ross u prodotti simili: | | | | | |

190510 | — Ħobż imarqaċ | 0 + MOB MAX 24 + AD D/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 |

190520 | — Ħobż tal-ġinġer u simili tiegħu | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

ex190530 | — Biskuttini ħelwin; waffles u wafers: | | | | | |

19053011-59i 99 | | 13 + MOB MAX 35 + AD S/Z | 6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 1 |

| — — Oħra: | | | | | |

| — — — Waffles u wafers: | | | | | |

19053091 | — — — — Immelħa, kemm jekk mimlijin jew le | 13 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

190540 | — Biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti mixwija simili | 14 + MOB | 7 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190590 | — Oħra | | | | | |

19059010 | — — Matzos | 0 + MOB MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 |

19059020 | — — Ostji,cachets vojta ta' tip tajjeb għal użu farmaċewtiku, wafers li jissiġillaw, karta tar-ross u prodotti simili | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Oħra: | | | | | |

19059030 | — — — Ħobż, bla żieda ta' għasel, bajd, ġobon jew frott, u fih bl-użin fl-istat ta' mod xott mhux aktar minn 5 % ta' zokkor u mhux aktar minn 5 % ta' xaħam | 4 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

19059040 | — — — Waffles u wafers li fihom l-ilma li ma' jeċċedix 10 % fil-piż | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

19059045i55 | — — — Biskuttini; prodotti maħruġa jew imwessa, aperitivi jew immelħa | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

| — — — Oħra: | | | | | |

19059060 | — — — — Bil-ħlewwa miżjuda | 13 + MOB MAX 35 + AD S/Z | 6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 1 |

19059090 | — — — — Oħra | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

2001 | Ħaxix, frott, ġewż, u partijiet ta' pjanti oħrajn li jittieklu, preparati jew priżervati fil-ħall jew bl-aċidu aċetiku: | | | | | |

200190 | — Oħra: | | | | | |

20019030 | — — Qamħirrum (Zea mays var. sacharta) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

20019040 | — — Yams, patata ħelwa u partijiet li jittieklu simili tal-pjanti, li fihom 5 % jew iktar bit-toqol ta' lamtu | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2004 | Ħaxix ieħor preparat jew priservat mhux fil-ħall jew aċidu aċetiku, friżat: | | | | | |

200410 | — Patata: | | | | | |

| — — Oħra: | | | | | |

20041091 | — — — Fil-forma ta' dqiq, trab jew laqx | 11 + MOB | 5,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

20049010 | — Qamħirrum (Zea mays var. sacharta) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

2005 | Ħaxix ieħor preparat jew priservat mhux bil-ħall jew aċidu aċetiku, mhux friżat | | | | | |

200520 | — Patata: | | | | | |

20052010 | — — Fil-forma ta' dqiq, trab jew laqx | 11 + MOB | 5,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

200580 | — Qamħirrum (Zea mays var. sacharta) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

2008 | Frott, ġewż partijiet ta' pjanti oħra li jittieklu, mhux preparati jew priservati, kemm miżjuda biz-zokkor jew le jew b'mezz ieħor ta' ħlewwa jew spirtu, speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor: | | | | | |

| — Ġewż, karawett u żerriegħa oħra, kemm jekk imħalta flimkien jew le: | | | | | |

200811 | — — Karawett: | | | | | |

20081110 | — — — Butir tal-karawett | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |

| — Oħra, inkluż taħlit minflok dawk tas-sottointestatura 200819: | | | | | |

20089100 | — — Qlub tal-palmi | 7 | 7 | 7 | 7 | — |

200899 | — — Oħra: | | | | | |

| — — — Bla spirtu miżjud | | | | | |

| — — — — Bla zokkor miżjud: | | | | | |

20089985 | — — — — — Qamħirrun (qamħa), imma mhux qamħirrun ħelu (Zea mays var. sacharta) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

20089991 | — — — — — Yams, patata ħelwa u partijiet li jittieklu simili tal-pjanti, li fihom 5 % jew iktar fil-piż ta' lamtu | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2101 | Estratti, assenzi u konċentrati, tal-kafe', te', maté u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi tal-kafe', te' jew maté; ċikwejra inkaljata u sostituti tal-kafe' inkaljati oħrajn, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom: | | | | | |

210110 | — Estratti, assenzi u konċentrati, tal-kafe', u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, assenzi u konċentrati jew b'bażi tal-kafe': | | | | | |

| — — Preparazzjonijiet: | | | | | |

| — — — Estratti, assenzi jew konċentrati: | | | | | |

21011099 | — — — Oħra | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

210120 | — Estratti, assenzi u konċentrati, ta' te' jew maté, u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, assenzi jew konċentrati jew b'bażi ta' te' jew maté: | | | | | |

21012010 | — — Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, proteini talħalib, zakkarożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew inkun fihom inqas minn 1.5 % xaħam tal-ħalib, 2.5 % proteini talħalib, 5 % sakkarożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu: | | | | | |

| — — — Preparazzjonijiet b'bażi ta' te' jew maté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| — — — Oħra: | 6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |

21012090 | — — Oħra | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

210130 | — Ċikwejra inkaljata u sostituti oħrajn tal-kafe' inkaljati, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom: | | | | | |

| — — Ċikwejra inkaljata u sostituti oħra tal-kafe' inkaljati: | | | | | |

21013011 | — — — Ċikwejra inkaljata | 18 | 12,9 | 7,7 | 7,7 | 1 |

21013019 | — — — Oħra | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Estratti, assenzi u konċentrati, taċ-ċikwejra inkaljata u sostituti oħra tal-kafe': | | | | | |

21013091 | — — — Taċ-ċikwejra inkaljata | 22 | 15,3 | 8,6 | 8,6 | 1 |

21013099 | — — — Oħra | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

2102 | Ħmira (attiva jew mhux attiva); mikro-organiżmi oħra ta' ċellola waħda, mejta (imma mhux inklużi vaċċini ta' l-intestatura Nru 3002); dqiq flok ħmira preparat: | | | | | |

210210 | Ħmira attiva: | | | | | |

21021010 | — — Ħmira tal-kultura | 8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1 |

21021031-39 | — — Ħmira tal-furnara | 4 + MOB | 2 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

21021090 | — — Oħra | 10 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |

210220 | — Ħmira mhux attiva; mikro-organiżmi oħra ta' ċellola-waħda, mejta: | | | | | |

| — — Ħmira inattiva: | | | | | |

21022011 | — — — F'pillola; kubu jew forma simili, jew f'pakki immedjati ta' kontenut net li ma jeċċedix 1kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |

21023000 | — Dqiq flok ħmira preparat | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

2103 | Zlazi u preparazzjonijiet għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq tal-mustarda u dqiq mitħun oħxon u mustarda ppreparata: | | | | | |

210310 | — Zalza tas-soya: | | | | | |

| — — Bil-bażi ta' żejt veġetali | 12 | 8,2 | 4,4 | 4,4 | 1 |

| — — Oħra | 5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |

210320 | — Sugu tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam: | | | | | |

| — — Zalza bil-bażi ta' purea tat-tadam | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |

| — — Oħra | 16 | 11,5 | 7 | 7 | 1 |

210330 | — Dqiq tal-mustarda u dqiq mitħun oħxon u mustarda preparata: | | | | | |

21033090 | — — Mustarda preparata | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |

210390 | — Oħra | | | | | |

21039090 | — — Oħra: | | | | | |

| — — — Li fiha t-tadam: | | | | | |

| — — — — Bil-bażi tas-sugu tat-tadam | 7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 |

| — — — — Oħra | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |

| — — — Oħra: | | | | | |

| — — — — Bil-bażi ta' żejt veġetali | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |

| — — — — Oħra | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

2104 | Sopop u brodu u preparazzjonijiet għalihom; preparazzjonijiet ta' ikel kompost omoġenizzat: | | | | | |

210410 | — Sopop u brodu u preparazzjonijiet għalihom: | | | | | |

| — — Li fihom it-tadam | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 |

| — — Oħra | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 |

21042000 | — Preparazzjonijiet ta' ikel kompost omoġenizzat | 17 | 12,8 | 8,6 | 8,6 | 1 |

2105 | Ġelat u silġ ieħor li jittiekel, kemm jekk fih il-kawkaw jew le | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

2106 | Preparazzjonijet ta' l-ikel mhux speċifikati jew inklużi imkien ieħor: | | | | | |

210610 | — Konċentrati ta' proteini u sustanzi ta' proteini b'disinn: | | | | | |

21061010 | — — Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, proteini talħalib, zakkarożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew inkun fihom inqas minn 1.5 % xaħam tal-ħalib, 2.5 % proteini talħalib, 5 % sakkarożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu: | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |

21061090 | — — Oħra | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

210690 | — Oħra | | | | | |

21069010 | — — Fonduwijiet tal-ġobon | 13 + MOB MAXECU35/ 100 kg net | 6,5 + MOBR MAXECU30/ 100 kg net | 0 + MOBR MAXECU25/ 100 kg net | 0 + MOBR MAXECU25/ 100 kg net | 1 |

21069091 | — — Oħra | | | | | |

| — — — Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, proteini tal-ħalib, zakkarożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew inkun fihom inqas minn 1.5 % xaħam tal-ħalib, 2.5 % proteini tal-ħalib, 5 % sakkarożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu: | | | | | |

ex21069091 | — — — — Idrolisati tal-proteini; awtolisati tal-ħmira | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |

ex21069091 | — — — — Oħra | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |

21069099 | — — — Oħra: | | | | | 1 |

| — — — — Li fih inqas minn 70 % fil-piż ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

| — — — — Li fih 70 % jew iktar fil-piż ta' zakkarożju (inkluż zokkor invert espress bħala zakkarożji) | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2202 | Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ċerat li fih zokkor miżjud jew mod ta' ħlewwa oħra jew bit-togħma, u xorb ieħor mhux alkoħiliku, imma mhux inklużi meraq tal-frott jew tall-ħaxix ta' l-intestatura Nru 2209: | | | | | |

220210 | — Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ċerat li fih zokkor miżjud jew ħlewwa oħra jew togħma | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |

220290 | — Oħra: | | | | | |

22029010 | — — Li ma jkunx fih prodotti ta' l-intestatura Nri 0401 sa 0404 jew xaħam miksub minn prodotti ta' l-intestatura Nri 0401 sa 0404: | | | | | |

ex22029010 | — — — Li fih iz-zokkor (sakkarożju jew zokkor invert)) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |

| — — — Oħra | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |

22029091-99 | — — Oħra | 8 + MOB | 4 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

--------------------------------------------------

ANNESS B

Kwoti ta' tariffi applikabbli fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta' oġġetti li joriġinaw fir-Rumanija għal liema jingħata tnaqqis ta' komponent varjabbli skond l-Artikolu 3 (2) (b)

Kodiċi NM | Deskrizzjoni | 1000Kwantitajiet (× kg) |

1993 | 1994 (1993 × 1,1) | 1995 (1993 × 1,2) | 1996 (1993 × 1,3) | 1997 u l-fuq (1993 × 1,4) |

1704 | Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma fihx kawkaw | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |

1806 | Preparazzjonijiet ta' ċikkulata u ta' ikel ieħor li fih il-kawkaw | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 |

1902 | Għaġin, kemm jekk imsajjar, mimli (bil-laħam jew sustanzi oħra) jew preparat mod ieħor u kemm jekk le, bħall-ispagetti, makkaroni, nokkli, lażanja, injokki, ravjul, kannelloni; kuskus, kemm jekk preparat u kemm jekk le | 285 | 314 | 342 | 371 | 399 |

1904 | Ikel ippreparat miksub bl-infiħ jew l-inkaljar taċċereali jew ta' prodotti ċereali (per eżempju, laqx tal-qamħ); ċereali (barra l- qamħirrun) f'forma ta' qamħ, imsajjra minn qabel, jew inkella preparata – corn -flakes | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 |

1905 | Ħobż, prodotti tal-għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnara, kemm jekk fihom il-kawkaw u kemm jekk le; ostji (wafers) tal-komunjoni, cachets vojti ta' tip tajjeb għall-użu farmaċewtiku, ostji ssiġillati, karta tar-ross u prodotti simili: | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 |

210130 | — Ċikwejra inkaljata u sostituti oħrajn tal-kafe' inkaljati, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

2105 | Ġelat u silġ ieħor li jittiekel, kemm jekk fih il-kawkaw jew le | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |

2106 | Preparazzjonijet ta' l-ikel mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 |

2202 | Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ċerat li fih zokkor miżjud jew ħlewwa oħra jew bit-togħma, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, imma mhux inklużi meraq tal-frott jew tal-ħaxix ta' l-intestatura Nru 2209 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------------------------

ANNESS Ċ

Oġġetti msemmija fl-Artikolu 1(2)

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

07104000

07119030

13023100

17041011

17041019

17041091

17041099

17049030

17049055

18031000

18032000

18040000

18050000

18061010

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

19019011

19019019

19021110

19021190

19021911

19021919

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

20019030

21013011

21013019

21013091

21013099

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

21022019

21023090

21023000

21061010

21061090

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 4

rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti li joriġinaw u metodi ta' koperazzjoni amministrattiva

TITOLU 1

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA' PRODOTTI LI JORIĠINAW

Artikolu 1

Kriterji ta' oriġni

Għal l-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-Ftehim, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 2 u 3 ta' dan il-Protokoll, il-prodotti li ġejjin għandhom ikunu kkunsidrati bħala:

1. prodotti li joriġinaw fil-Komunità:

a) prodotti miksuba kollha fil-Komunità, fit-tifsira ta' l-Artikolu 4 ta' dan il-Protokoll;

b) prodotti miksuba fil-Komunità li jikkontjenu materjali mhux kollha miksuba hemm hekk, sakemm dawn il-materjali għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar fil-Komunità fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll;

2. prodotti li joriġinaw fir-Rumanija:

a) prodotti miksuba kollha fir-Rumanija, fit-tifsira ta' l-Artikolu 4 ta' dan il-Protokoll;

b) prodotti miksuba fir-Rumanija li jikkontjenu materjali mhux kollha miksuba hemm hekk, sakemm dawn il-materjali għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar fir-Rumanija fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll;

Artikolu 2

Kumulazzjoni bilaterali

1. Minkejja l-Artikolu 1 (1) (b), materjali li joriġinaw fir-Rumanija fit-tifsir ta' dan il-Protokoll għandhom jkunu ikkunsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità mingħajr ma huwa meħtieġ għal dawk il-materjali li jkunu għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar aktar minn dak deskritt fl-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll.

2. Minkejja l-Artikolu 1 (2) (b), il-materjali li joriġinaw fil-Komunità fit-tifsira ta' dan il-Protokoll għandhom ikunu kkunsidrati bħala li joriġinaw fir-Rumanija mingħajr ma jkun meħtieġ għal dawk il-materjali li jkunu għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar, sakemm ikunu għaddew minn xogħol jew proċessar fir-Rumanija fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 3

Kumulazzjoni ma' materjali li joriġinaw fil-Bulgarija

1. Billi l-kummerċ bejn il-Komunità u l-Bulgarija u bejn ir-Rumanija u l-Bulgarija huwa ggvernat minn ftehim li jkollu regoli identiċi ma' dawk f'dan il-Protokoll, il-kondizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 5 għandhom japplikaw.

2. a) Minkejja l-Artikolu 1 (1) (b), u mingħajr preġudizju għall-kondizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 5, materjali li joriġinaw fil-Bulgarija fit-tifsir tal-Protokoll 4 flimkien mal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Bulgarija għandhom ikunu kkunsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità mingħajr ma jkun meħtieġ għal dawk il-materjali li jkun għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar aktar minn dak deskritt fl-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll.

b) Minkejja l-Artikolu 1 (2) (b), u mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijet tal-paragrafi 3 u 5, materjali li joriġinaw fil-Bulgarija fit-tifsir tal-Protokoll 4 flimkien mal-Ftehim bejn il-Komunità u Bulgarija għandhom ikunu ikkunsidrati bħala li joriġinaw fir-Rumanija mingħajr ma huwa meħtieġ għal dawk il-materjali li jkunu għaddew minn biżżejjed xogħol u proċessar, sakemm ikunu għaddew minn xogħol u proċessar fir-Rumanija aktar minn dak deskritt fl-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll.

3. Prodotti li akkwistaw l-istat ta' prodotti li joriġinaw taħt il-kondizzjonijiet tal-paragrafu 2 għandhom ikomplu jkunu kkonsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità jew fir-Rumanija, kif xieraq, biss jekk il-valur miżjud ma' dawn il-prodotti jeċċedi l-valur tal-materjali inklużi fil-prodotti li joriġinaw fil-Bulgarija.

Jekk dan mhux il-każ, il-prodotti in kwistjoni għandhom ikunu kkonsidrati bħala li joriġinaw fil-Bulgarija għall-iskop ta' implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim jew tal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Bugarija.

4. "Valur miżjud" għandu jiftiehem bħala prezzijiet tal-fabbrika mingħajr il-valur tad-dwana ta' kull prodott inkorporat li ma oriġinax fil-pajjiż fejn dawk il-prodotti kienu miksuba.

5. Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, regoli ta' l-oriġini identiċi ma' dawk ta' dan il-Protokoll għandhom jiġu applikati fil-kummerċ kondott bejn il-Komunità u l-Bulgarija u bejn ir-Rumanija u l-Bulgarija.

Artikolu 4

Prodotti miksubin kollha

1. Fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 (1) (a) u (2) (a), dan li ġej għandu jkun ikkonsidrat bħala miksub kollu jew fil-Komunità jew fir-Rumanija:

a) prodotti minerali estratti mill-ħamrija jew minn qieħ il-baħar tagħhom;

b) prodotti tal-ħaxix maħsuda hemm;

ċ) annimali ħajjn imwielda u mrobbija hemm;

d) annimali ħajjn imwielda u mrobbija hemm;

e) prodotti miksuba mill-kaċċa jew sajd kondotti hemm;

f) prodotti ta' sajd fil-baħar u prodotti oħrajn meħuda mill-baħar mill-vetturi tagħhom;

g) prodotti magħmula barra il-vapuri tal-fabbrika eskussivament minn prodotti msemmija fis-subparagrafu (f);

h) artikli użati miġbura hemmhekk tajbin biss għar-rikoveru ta' materjali mhux maħsuda għar-rikoveru ta' materjali mhux maħduma;

i) skart u skrepp riżultat ta’ operazzjonijiet tal-manifattura magħmula hemm;

j) affarijiet prodotti hemm esklussivament mill-prodotti speċifikati fis-subparagrafu (a) sa (i).

2. Il-kliem "il-vetturi tagħhom" fil-paragrafu 1 (f) għandu japplika biss għal vetturi:

- li huma reġistrati jew rekordjati fir-Rumanija jew fi Stat Membru fil-Komunità,

- li jbaħħru taħt il-bandiera tar-Rumanija jew ta' Stat Menbru tal-Komunità,

- li huma proprjetà ta' mill-inqas 50 % minn persuni ta' nazzjonalità Rumena jew ta' Stati Membri tal-Komunità, jew minn kumpannija li għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha f'waħda minn dawn l-Istati jew fir-Rumanija, li tagħha l-amministratur jew amministratturi, president ta' bord tad-diretturi jew il-bord ta' sorveljanza, u l-maġġoranza tal-membri ta' dawn il-bords huma ta' nazzjonalità Rumena jew ta' Stati Membri tal-Komunità u li fejn, kif ukoll, fil-każ ta' soċjetajiet jew kumpanniji b'responsabbilità limitata mill-inqas nofs il-kapital li jappartjeni lil dawn l-Istati, lir-Rumanija, jew lill-korpi pubbliċi tagħhom jew il-persuni ta' nazzjonalità tagħhom,

- ta' liema il-kaptan u l-uffiċjali huma ta' nazzjonalità Rumena jew ta' Stati Membri tal-Komunità,

- ta' liema mill-inqas 75 % ta' l-ekwipaġġ huma ta' nazzjonalità Rumena jew ta' Stati Membri tal -Komunità,

3. Il-kliem "Rumanija" u "il-Komunità" għandu jkopri wkoll l-ibħra territorjali li jdawru lir-Rumanija u l-Istati Membri tal-Komunità.

Bastimenti tal-baħar, inklużi bastimenti fabbrika fejn il-ħut maqbud huwa maħdum jew proċessat, għandhom ikunu kkonsidrati bħala parti mit-teritorju tal-Komunità jew tar-Rumanija sakemm jissodisfaw il-kondizjonijiet imniżżla fil-paragrafu 2.

Artikolu 5

Prodotti proċessati biżżejjed

1. Għall-iskop ta' l-Artikolu 1, materjali li ma joriġinawx huma ikonsidrati li huma maħduma jew proċessati biżżejjed meta l-prodott miksub huwa kklassifikat f'intestatura li hija differenti minn dik fejn il-matejali kollha li ma joriġinawx li jiġu użati fil-manifattura tagħhom huma kklassifikati, bla ħsara għall-paragrafu 2 u 3.

Il-kliem "kapitoli" u "intestaturi" użati fil-Protokoll għandhom ifissru l-kapitoli u l-intestaturi (kodiċi ta' erba' ċifri) użat fin-nomenklatura li tifforma d-Deskrizzjoni tal-Prodotti Armonizzata u Sistema ta' Kodifikazzjoni (hawn taħt msejħa bħala "Sistema Armonizzata" jew SA).

L-espressjoni "klassifikata" għandha tirriferi għall-klassifikazzjoni ta' prodott jew materjal taħt intestatura partikolari.

2. Għall-prodott imsemmi fil-kolonni 1 u 2 tal-lista fl-Anness II, il-kondizzjonijiet msemmija fil-kolonna 3 għall-prodott ikkonċernat għandhom ikunu sodisfatti minnflok ir-regola fil-paragrafu 1.

a) Fejn fil-lista fl-Anness II regola ta' perċetwal hija applikata sabiex jiġi ddeterminat is-stat ta' oriġni tal-prodott miksub fil-Komunità jew fir-Rumanija, il-valur miżjud mix-xogħol u l-ipproċessar jikkorrispondi għall-prezzijiet tal-fabbrika miksuba, minngħajr il-valur ta' materjali ta' pajjiżi terzi importati fil-Komunità jew fir-Rumanija.

b) Il-kelma "valur" fil-lista fl-Anness II għandha tfisser il-valur tad-dwana fiż-żmien ta' importazzjoni tal-materjali li ma joriġinawx użati għal, jekk dan mhux magħruf u ma jistax ikun aċċertat, l-ewwel prezz aċċertabbli mmħallas għall-materjali fit-teritorju kkonċernat.

Meta l-valur tal-materjali użati li joriġinaw għandu jkun stabbilit, id-disposizjonijiet tas-subparagrafu hawn fuq imsemmi għandu japplika mutatis mutandis.

ċ) Il-kliem "prezzijiet tal-fabbrika" fil-lista fl-Anness II għandu jfisser il-prezz imħallas għall-prodott miksub lill-manifattur f'liema impriża l-aħħar xogħol jew proċessar għandu jsir, sakemm il-prezz jinkludi il-valur tal-materjali kollha użati fil-manifattura, mingħajr it-taxxi interni li huma, jew li jistgħu jiġu mħallsa meta l-prodott miksub huwa esportat.

d) "Valur tad-dwana" għandu jkun miftehim bħala l-valur determinat skond il-Ftehim fuq l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali fuq it-Tariffi u l-Kummerċ, stabbilit f'Ġeneva fit-12 ta' April 1979.

3. Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 li ġej għandu jkun ikkunsidrat bħala xogħol jew proċessar mhux suffiċenti sabiex jagħtu stat ta' prodotti li joriġinaw, jekk hemm jew le bidla ta' l-intestatura:

a) operazzjonijiet sabiex jiżguraw il-preżervazzjoni ta' prodotti f'kondizzjoni tajba matul it-trasport u ħażna (ventilazzjoni, tifrix, tnixxif, tkessiħ, tpoġġija fil-melħ, diossidu tal-kubrit jew soluzzjonijiet akweji oħra, tneħħija ta' partijiet imħassra, u operazzjonijiet bħal dawn);

b) operazzjonijiet sempliċi li jikkonsistu fit-tneħħija ta' trab, tgħarbil jew screening, tagħżil, klassifikazzjoni, tqabbil (inluż li jsiru settijiet ta' artikoli), ħasil, tibjid, tqattih;

ċ) (i) tibdil ta' ippakkjar u tqassim u assemblaġġ ta' konsenji;

(ii) sempliċi tqegħid fil-flixken, flasks, basktijiet, kaxxetti, kaxxi, twaħħil fuq kartolini jew bords eċċ., u kull tip ieħor ta' operazzjonijiet sempliċi ta' l-ippakeġġar;

d) marki għat-twaħħil, tikketti, u sinjali oħra simili distingwibbli li jinstabu fuq prodotti jew fuq l-ippakkeġġar tagħhom;

e) it-taħlit sempliċi ta' prodotti, irrispettivament jekk humiex ta' tipi differenti, fejn wieħed jew aktar mill-komponenti tat-taħlit ma' jissodisfax il-kondizzjonijiet indikati f'dan il-Protokoll sabiex ikunu jistgħu ikunu kkunisdrati bħala oriġinarji mill-Komunità jew mir-Rumanija;

f) tgħaqqid sempliċi ta' partijiet ta' artikoli li jikkostitwixxu artikolu komplet;

ġ) kombinazzjoni ta' tnejn jew iktar operazzjonijiet speċifikati fis-subparagrafi (a) sa (f);

h) qtil ta' l-annimali;

Artikolu 6

Elementi naturali

Sabiex wieħed jiddetermina jekk prodott joriġinax fil-Komunità jew fir-Rumanija, ma' jkunx meħtieġ li jiġi stabbilit jekk il-qawwa elettrika, tal-faħam, l-impjanti u apparat u magni u għodod użati sabiex jiġi akkwistat dan il-prodott jew jekk kwalunkwe materjali jew prodotti użati fil-kors tal-produzzjoni li ma' jidħlux u li ma' kienux intiżi sabiex jidħlu fil-kompożizzjoni finali tal-prodott li joriġina fil-pajjiżi terżi jew le.

Artikolu 7

Aċċesorji, spare parts u għodod

Aċċessorji, spare parts u għodod imqassma permeżż ta' biċċa apparat, magna jew vettura li tifforma parti minn apparat normali u tinkludi l-preżż ta' l-istess jew li m'humiex separatament fatturati huma kkonsidrati bħala waħda mal-biċċa ta' l-apparat, magna jew vettura in kwistjoni.

Artikolu 8

Settijiet

Settijiet, skond kif definiti fir-Regola Ġenerali numru 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jkunu kkunsidrati li joriġinaw meta l-komponenti kollha tagħha huma prodotti li joriġinaw. Madankollu, meta set huwa kompost mill-artikoli oriġinarji jew li ma joriġinawx, is-set sħiħ ikun kkunsidrat li joriġina sakemm il-valur ta' l-artikoli li ma joriġinawx ma' jeċċedix 15 % tal-preżżijiet tax-xogħolijiet tal-fabbrika tas-set.

Artikolu 9

Trasport dirett

1. It-trattament preferenżjali pprovdut taħt il-Ftehim japplika biss fir-rigward ta' prodotti jew materjali li huma trasportati bejn it-territorji tal-Komunità, ir-Rumanija jew, fejn d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 japplikaw, tal-Bulgarija mingħajr ma' jidħlu f'xi territorju ieħor. Iżda, prodotti li joriġinaw fir-Rumanija u li jikkostitwixxu konsenja waħda li m'hijiex maqsuma tista' tiġi ttrasportata ġewwa it-territorju barra minn dak tal-Komunità u tar-Rumanija jew, fejn d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 japplika, tal-Bulgarija, ma', jekk ikun hemm l-okkażjoni, trasport jew magażinaġġ f'dak it-territorju, iżda l-prodotti għandhom jibqgħu taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet tad-dwana fil-pajjiż tat-transitu jew tal-magazinaġġ u li ma jkunux għaddew minn operazzjonijiet ħlief għall-ħatt, ġarr jew kull operazzjoni maħsuba għall-preservazzjoni tagħhom fi stat tajjeb.

2. Xiehda li l-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ġew sodisfatti għandhom jiġu forniti lill-awtoritajiet tad-dwana responsabbli għall-produzzjoni ta':

a) dokument wieħed tat-trasport maħruġ fil-pajjiz esportatur li jkopri l-passaġġ fil-pajjiż fit-transitu;

b) jew ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż fit-transitu;

- li tingħata deskrizzjoni eżatta tal-prodotti

- li jistqarru d-dati tal-ħatt u tat-tagħbija tal-prodotti jew ta' l-imbarkazzjoni jew ta' l-isbark, bl-identifikazzjoni tal-bastimenti jew tal-mezzi tat-trasport użati, u

- li jkunu ċertifikati l-kondizzjonijiet taħt liema l-prodotti jibqgħu fil-pajjiż fit-transitu,

ċ) jew fin-nuqqas, kull dokument li jista' jssostanzjahom.

Artikolu 10

Rekwiżit territorjali

Il-kondizzjonijiet indikati f'dan it-Titolu relattivi għall-akkwist ta' l-istatus ta' prodott li qed joriġina għandu jiġi sodisfatt mingħajr interruzjoni fil-Komunità jew fir-Rumanija ħlief kif inhu pprovdut fl-Artikoli 2 u 3.

Jekk il-prodotti li joriġinaw esportati mill-Komunità jew mir-Rumanija lejn pajjiż ieħor jintbagħatu lura, ħlief fir-rigward ta' dak li huwa pprovdut fl-Artikoli 2 u 3, dawn għandhom jiġu kkunsidrati bħala li ma joriġinawx sakemm ma' jkunx jista' jintwera għas-sodisfazzjon ta' l-awtoritajiet tad-dwana li:

- il-prodotti mibgħuta lura huma l-istess prodotti bħal dawk esportati, u

- ma' għaddewx minn operazzjoni iktar milli hemm bżonn għall-preservazzjoni tagħhom fi stat tajjeb waqt li jinstabu f'dak il-pajjiż.

TITOLU II

PROVA TA' ORIĠINI

Artikolu 11

Ċertifikat ta' moviment EUR.1

Evidenża dwar l-istatus ta' l-oriġini tal-prodotti, fit-tifsira ta' dan il-Protokoll, għandha tingħata minn ċertifikat ta' moviment EUR.1, mudell ta' liema jidher fl-Anness III ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 12

Proċedura normali għall-ħruġ taċ-ċertifikati

1. Ċertifikat ta' moviment EUR. 1 għandu jinħareġ biss wara applikazzjoni magħmula bill-miktub mill-esportatur jew, taħt ir-responsabilità ta' l-esportatur, minn rappreżentant awtorizzat tiegħu. Din l-applikazzjoni għandha ssir fuq formola, skond il-mudell li jidher fl-Anness III ta' dan il-Protokoll, li għandha timtela skond dan il-Protokoll.

L-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 għandhom jiġu ppreservati għal mhux inqas minn sentejn mill-awtoritatjiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur.

2. L-esportatur jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jissottometti mar-rikjesta tiegħu kull dokument li jappoġġa lill-istess u li jipprova li l-prodotti li ser jiġu esportati huma tali li jikkwalifikaw għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1.

Huwa għandu jimpenja ruħu sabiex jissottometti, fuq it-talba ta' l-awtoritajiet xierqa, kull evidenza supplimentari li huma jistgħu jkollhom bżonn sabiex tkun stabbilita l-korretezza ta' l-istatus li joriġina tal-prodotti eliġibbli għat-trattament preferenżjali u għandu jimpenja ruħu sabiex jaċċetta kull spezzjoni tal-kontijiet tiegħu u għall-kontrolli tal-proċessi għall-kisba tal-prodotti imsemmijin hawn fuq eżegwiti mill-imsemmija awtoritajiet.

L-esportaturi għandhom iżommu d-dokumenti ta' appoġġ indikati f'dan il-paragrafu għal mhux inqas minn sentejn.

3. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 jista' jinħareġ biss meta jista' jiġi użat bħala prova dokumentarja bżonjuża għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-ftehim.

4. Iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajiet tad-dwana ta' Stat Membru tal-Komunità Ekonomika Ewropea jekk il-prodotti li ser jiġu esportati jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw mill-Komunità fit-tifsira ta' l-Artikolu 1 (1) ta' dan il-Protokoll. Iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajtiet tad-dwana tar-Rumanija jekk l-oġġetti li ser jiġu esportati jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw mir-Rumanija fit-tifsira ta' fl-Artikolu 1 (2) ta' dan il-Protokoll.

5. Meta d-dispożizzjonijiet kumulattivi ta' l-Artikoli 2 u 3 jiġu applikati, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati Membri tal-Komunità jew tar-Rumanija jistgħu joħorġu ċertifikati għall-moviment EUR.1 taħt il-kunidizzjonjiet indikati f'dan il-Protokoll jekk il-prodotti li ser jiġu esportati jistgħu jiġu kkonsidrati bħala prodotti li joriġinaw fil-Komunità u r-Rumanija fit-tifsira ta' dan il-Protokoll iżda l-prodotti koperti minn dawn iċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 għandhom jinstabu fil-Komunità jew fir-Rumanija.

F'dawn il-każijiet, meta' dawn iċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 jinħarġu bla ħsara għall-preżentazzjoni tal-prova ta' l-oriġini preċedentament maħruġa jew magħmula. Din il-prova dwar l-oriġini għandha tinżamm għal mhux inqas minn sentejn mill-awtoritatjiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur.

6. Peress li ċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1. jikkostitwixxi evidenza dokumentarja għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti għat-tarriffa preferenzali indikata f'dan il-Ftehim, għandha tkun ir-responsabililta' ta' l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż esportatur li jittieħed kull pass meħtieġ għall-verifika ta' l-oriġini ta' l-oġġetti u sabiex jikkontrollaw l-istqarrijiet u ċ-ċertifikati l-oħra.

7. Għall-iskop ta' verifikazzjoni ta' jekk il-kondizzjonijiet għallħruġ taċ-ċertifikati EUR.1 ġew sodisfatti, l-awtoritajiet tad-dwana jkollhom d-dritt li jitlobu kull prova dokumentarja jew sabiex jagħmelu kull kontroll li huwa jikkonsidra xieraq.

8. Għandha tkun ir-responsabiltà ta' l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur sabiex jiżguraw li l-forom indikati fil-paragrafu 1 imtlew kif suppost. Partikolarment, għandhom jivverifikaw jekk l-ispazju riservat għad-deskrizzjoni tal-prodotti mteliex b'mod li jeskludi kull possibilità ta' żidiet frawdolenti. Għal dan il-għan, id-deskrizzjoni tal-prodotti għandhom jiġu indikati mingħajr ma' jibqgħu linji vojta. Fejn l-ispazzju ma' jimteliex kollu linja orizzontali għanda titpinġa taħt l-aħħar linja tad-deskrizzjoni, li taqta' l-ispazju vojt minn fuq s'isfel.

9. Id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' moviment għandu jiġi indikat fil-parti taċ-ċertifikat riservat għall-awtoritajiet tad-dwana.

10. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur meta l-prodotti li għalihom jagħmel referenża jiġu esportati. Għandu jkun disponibbli lill-esportatur malli l-esportazzjoni propja tkun ġiet effetwata jew assigurata.

Artikolu 13

Ċertifikati għal żmien twil EUR.1

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12 (l0), ċertifikat ta' moviment EUR.1 jista' jinħarreġ mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur meta parti biss mill-prodotti għal liema jirriferi jiġu esportati, fil-każ ta' ċertifikat li jkopri serje ta' esportazzjonijiet ta' l-istess prodotti mill-istess esportatur lill-istess importatur, fuq perijodu massimu ta' sena mid-data tal-ħruġ, minn hawn 'il quddiem msemmi bħala "ċertifikat LT"

2. Ċertifikati LT għandhom jinħarġu, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12, fid-diskrezzjoni ta' l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur u skond il-ġudizzju tagħhom tal-bżonn tal-proċedura, biss meta l-istatus li joriġina tal-prodotti huwa mistenni li jibqa' l-istess għall-perijodu ta' validità taċ-ċertifikati LT. Jekk xi prodotti m'humiex iktar koperti miċ-ċertifikati ta' l-LT, l-esportatur għandu minnufih jinforma lill-awtoritajet tad-dwana li ħarġu ċ-ċertifikat.

3. Fejn il-proċeduri taċ-ċertifikati ta' l-LT japplikaw, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati esportaturi jistgħu jippreskrivu l-użu taċċertifikati EUR.1 li jkollhom sinjal partikolari li bihom huma jistgħu jiġu identifikati.

4. Kaxxa 11 "Approvazzjonijiet tad-Dwana" taċ-ċertifikat ta' l-EUR.1 għandhom jiġu approvati bħas-soltu mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur.

5. Waħda mis-segwenti frażijiet għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa 7 taċ-ċertifikat EUR.1:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

(Data indikata f’numri għarab)

6. Mhix meħtieġa referenza fil-kaxxa 8 u kaxxa 9 taċ-ċertifikat LT fuq il-marki u n-numri u n-numri u tip ta' pakketti u l-piż massimu (kg) jew miżuri oħra (litri, mm, eċċ.). Kaxxa 8 għandha, iżda, tikkonsisti minn deskrizzjoni u destinazzjoni tal-prodotti li huma suffiċjentament preċiżi sabiex jippermettu l-identifkazzjoni tagħhom.

7. Minkejja l-Artikolu 18, iċ-ċertifikat LT għandu jiġi sottomess lill-uffiċċju tad-dwana ta' l-importazzjoni waqt jew qabel l-ewwel importazzjoni ta' kull oġġett li jirriferi għalihom. Meta' l-importatur jeżegwixxi l-kontrolli tad-dwana f'diversi uffiċċji tad-dwana fl-Istat ta' importazzjoni, l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jitolbuh jipproduċi kopja taċ-ċertifikat LT lil dawk l-uffiċċji kollha.

8. Fejn ċertifikat ta' l-LT ġie sottomess lill-awtoritajiet tad-dwana, l-evidenża ta' l-istatus li joriġina ta' l-oġġetti importati għandu, matul il-validità taċ-ċertifikati ta' l-LT, jingħata permezz ta' fatturi li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

a) fejn fattura tinkludi ż-żewġ oġġetti li joriġinaw fil-Komunità jew fir-Rumanija u prodotti li ma joriġinawx, l-esportatur għandu jiddistingwi ċarament bejn dawn iż-żewġ kategoriji;

b) l-esportatur għandu jistqarr fuq kull fattura in-numru taċċertifikat LT li tkopri l-oġġetti u d-data ta' l-iskadenża taċċertifikat u l-ismijiet tal-pajjiż jew pajjiżi fejn l-oġġetti joriġinaw.

L-istqarrija fil-fattura magħmula mill-esportatur tan-numru taċ-ċertifikat ta' l-LT bl-indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini għandu jikkonstitwixxi dikjarazzjoni li l-oġġetti jissodisfaw il-kondizzjonjiet indikati f'dan il-Protokoll għall-akkwist ta' l-istatus ta' l-oriġini preferenżjali fil-kummerċ bejn il-Komunità u r-Rumanija.

L-awtoritajet tad-dwana ta' l-Istat esportatur jistgħu jitolbu li d-daħliet li, taħt id-dispożizzjonijiet indikati hawn fuq, għandhom jidhru fuq il-fattura, għandhom jiġu appoġġati minn firma manuskritta segwita minn isem tal-firmatarju bi skritt ċar;

ċ) id-deskrizzjoni u d-destinazzjoni tal-prodotti fuq il-fattura għandhom ikollhom dettalji suffiċjenti sabiex juru li l-oġġetti huma wkoll elenkati fuq iċ-ċertifikat LT għal liema tirriferi l-fattura;

d) il-fatturi jistgħu joħorġu biss fir-rigward ta' oġġetti esportati waqt il-perijodu ta' validità taċ-ċertifikat ta' l-LT relevanti. Madankollu jistgħu jiġu prodotti fl-uffiċċju tad-dwana għall-importazzjoni fi żmien erbgħa xhur minn mindu jsiru mill-esportatur.

9. Fl-istruttura tal-proċedura taċ-ċertifikat ta' l-LT, fatturi li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jistgħu jsiru u/jew jiġu trasmessi permezz ta' l-użu tat-telekomunikazzjonijiet jew metodi ta' l-ipproċessar tad-data elettroniku. Dawn il-fatturi għandhom jiġu aċċetati mid-dwana ta' l-Istat importatur bħala evidenza ta' l-istatus li joriġinaw tal-prodotti importati skond il-proċeduri indikati mill-awtoritajiet tad-dwana hemmhekk.

10. Jekk l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur jidentifikaw li ċertifikat u/jew fattura maħruġa taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu huma invalidi fir-rigward ta' xi oġġetti fornit, għandhom jinnotifikaw minnufih l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur bil-fatti.

11. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhomx jippreġudikaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-Komunità, l-Istati Membri u r-Rumanija dwar il-formalitajiet tad-dwana u l-użu tad-dokumenti tad-dwana.

Artikolu 14

Ħruġ ta' l-EUR.1 retrospettivament

1. F'ċirkostanżi eċċezjonali ċertifikat ta' moviment EUR.1 jista' wkoll jinħareġ wara l-esportazzjoni tal-prodotti li hemm referenża għalih jekk dan ma jinħarigx fiż-żmien ta' l-esportazzjoni minnħabba żbalji jew omissjonijiet involontarji jew ċirkostanżi speċjali.

2. Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, l-esportatur fl-applikazzjoni bil-miktub għandu:

- jindika l-post u d-data ta' l-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom jirriferi ċ-ċertifikat,

- jiċċertifika li l-ebda ċertifikat ta' moviment EUR.1 ma nħareġ fiż-żmien ta' esportazzjoni ta' dawk il-prodotti, u jistqar ir-raġunijiet.

3. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu joħroġu ċertifikat ta' moviment EUR.1 retrospettivament biss wara li jivverifikaw li l-informazzjoni fornita fl-applikazzjoni ta' l-esportatur taqbel ma' dak tal-fajlkorrispondenti.

Ċertifikati maħruġa retrospettivment għandhom jiġu approvati b'waħda mill-frażijiet li ġejjin:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

". "

", "

".

4. L-approvazzjoni indikata fil-paragrafu 3 għandha tiddaħal fil-kaxxa tar-"Rimarki" fuq iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1.

Artikolu 15

Ħruġ ta' duplikat EUR.1

1. Fil-każ ta' serq, telf jew distruzzjoni ta' ċertifikat ta' moviment EUR.1, l-esportatur jista' japplika lill-awtoritajiet tad-dwana li ħarġu ċ-ċertifikat sabiex isir duplikat magħmul fuq il-bażi tad-dokumenti ta' esportazzjoni fil-pussess tagħhom.

2. Id-duplikat maħruġ f'dan il-mod għandu jiġi approvat permezz ta' waħda mill-kelmiet li ġejjin:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

".

3. L-approvazzjoni indikata fil-paragrafu 2 għandha tiddaħħal fil-kaxxa tar-"Rimarki" fuq iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1.

4. Id-duplikat, li għandu jindika d-data ta' ħruġ oriġinali taċċertifikat ta' moviment EUR.1, għandu jiġi fis-seħħ minn dik id-data.

Artikolu 16

Proċedura semplifikata għall-ħruġ taċ-ċertifikati

1. Bħala deroga mill-Artikoli 12, 14 u 15 ta' dan il-Protokoll, proċedura sempliċi għall-ħruġ ta' ċertifikati għall-moviment EUR.1 tista' tiġi użata skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

2. L-awtoritajiet tad-dwana fl-Istat esportatur jistgħu jawtorizzaw kull esportatur, il quddiem msemmi bħala "esportatur approvat", li jibgħat partiti ta' spiss fir-rigward ta' liema ċertifikati għall-moviment EUR.1 jistgħu jinħarġu u li joffri, għas-sodisfazzjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, il-garanżiji kollha meħtieġa sabiex jivverifika l-istatus li joriġina tal-prodotti, sabiex ma jissottomettix lill-uffiċċju tad-dwana ta' l-Istat esportatur fi żmien ta' l-esportazzjoni jew l-oġġetti jew l-applikazzjoni għal ċertifikat EUR.1 li jirrigwarda dawk l-oġġetti, għall-iskop ta' l-akkwist ta' ċertifikat EUR.1 skond il-kondizzjonijiet indikati fl-Artikolu 12 ta' dan il-Protokoll.

3. L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tistipula, fuq l-għażla ta' l-awtoritajiet kompetenti, li l-kaxxa 11 "Approvazzjoni tad-dwana" taċ-ċertifikati għall-moviment EUR.1 għandha:

a) jew tappruva minn qabel permezz ta' timbru ta' l-uffiċċji tad-dwana kompetenti ta' l-Istat esportatur u l-firma, li tista' tkun facsimili, ta' uffiċjal minn dak l-uffiċċju; jew

b) tkun appruvata mill-esportatur appruvat permezz ta' timbru speċjali li jkun ġie appruvat mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur u jikkorrispondi mal-mudell mogħti fl-Anness V ta' dan il-Protokoll. Dan it-timbru jista' jiġi stampat minn qabel fuq il-formuli.

4. Fil-każijiet indikati fil-paragrafu 3 (a), waħda mill-frażijiet li ġejjin għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa 7 "Rimarki" taċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

".

5. Kaxxa 11 "Approvazzjonijiet tad-Dwana" taċ-ċertifikat ta' l-EUR.1 għandu jiġi kkompletat jekk ikun hemm bżonn mill-esportatur appruvat.

6. L-esportatur appruvat għandu, jekk ikun hemm bżonn, jindika l-isem u l-indirizz ta' l-awtorità kompetenti għall-verifikazzjoni ta' dan iċ-ċertifikati fil-kaxxa 13 "Talba għall-verifikazzjoni" taċċertifikat ta' l-EUR.1

7. Meta l-proċedura sempliċi tiġi applikata, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur jistgħu jippreskrivu l-użu taċ-ċertifikati EUR.1 li jkollhom sinjal partikolari permezz ta' liema huma jistgħu jiġu identifikati.

8. Fl-awtorizzazzjoni indikata fil-paragrafu 2 l-awtoritajiet kompetenti għandhom jispeċifikaw partikolarment:

a) il-kondizzjonijiet taħt liema l-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati ta' l-EUR.1 ser ikunu magħmula;

b) il-kondizzjonijiet taħt liema dawn l-applikazzjonijiet għandhom jinżammu għal mhux inqas minn sentejn;

ċ) fil-każijiet indikati fil-paragrafu 3 (b) l-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni tal-verifika sussegwenti indikata fl-Artikolu 28 ta' dan il-Protokoll.

9. L-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur jistgħu jiddikjaraw ċerti kategoriji bħala mhux eliġibbli għat-trattament speċjali pprovdut fil-paragrafu 2.

10. L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni imsemmija fil-paragrafu 2 lill-esportaturi li ma joffrux il-garanżiji kollha li huma jikkonsidraw meħtieġa. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni f'kull ħin. Għandhom jagħmlu dan meta l-esportatur appruvat ma' jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet jew ma' jibqax joffri dawn il-garanziji.

11. L-esportatur approvat jista' jintalab sabiex jinforma lill-awtoritajiet kompetenti, skond ir-regoli li huma jippreskrivu, dwar il-prodotti li għandhom jintbagħtu minnu sabiex dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu jagħmlu kull verifika li huma jikkonsidraw meħtieġa qabel it-tluq ta' l-oġġetti.

12. L-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur jista' jagħmel kontroll fuq esportaturi appruvati jekk dan ikun kkonsidrat meħtieġ. Dawn l-esportaturi għandhom jippermettu li dan issir.

13. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhomx jippreġudikaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-Komunità, ta' l-Istati Membri u tar-Rumanija dwar il-formalitajiet tad-dwana u l-użu tad-dokumenti tad-dwana.

Artikolu 17

Sostituzzjoni ta' ċertifikati

1. Għandu jkun possibbli f'kull ħin li jiġi sostitwit wieħed jew aktar ċertifikati għall-moviment EUR.1 b'wieħed jew aktar ċertifikati sakemm dan issir permezz ta' l-uffiċċju tad-dwana jew awtoritajiet kompetenti oħra responsabbli għall-kontroll tal-prodotti.

2. Meta l-prodotti joriġinaw fil-Komunità, fir-Rumanija jew, fejn id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 japplikaw, fil-Bulgarija u jiġu importati fiż-żona libera taħt kopertura ta' ċertifikat EUR.1 jgħaddu minn trattament jew ipproċessar, l-awtoritajiet konċernati għandhom joħorġu ċertifikat ta' l-EUR.1 ġdid fuq it-talba ta' l-esportatur jekk it-trattament jew l-ipproċessar huwa skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

3. Iċ-ċertifikat sostitwenti għandu jitqies bħala ċertifikat ta' moviment definittiv għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll, bl-inklużjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

4. Iċ-ċertifikat sostitwenti għandu jinħareġ fuq il-bażi ta' talba bil-miktub mill-esportatur oriġinali, wara li l-awtoritajiet kkonċernati jivverifikaw l-informazzjoni fornita fuq it-talba ta' l-applikant. Id-data u n-numru tas-serje taċ-ċertifikat oriġinali ta' moviment EUR.1 għandu jingħata fil-kaxxa 7.

Artikolu 18

Validità ta' ċertifikati

1. Ċertifikat ta' moviment ta' l-EUR.1 għandu jiġi sottomess, fi żmien erba' xhur mill-ħruġ tiegħu mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati esportaturi, lill-uffiċċju tad-dwana ta' l-Istat importatur fejn il-prodotti huma imdaħħlin.

2. Iċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 li jiġu sottomessi lill-awtoritjiet tad-dwana ta' l-Istat importatur wara d-data finali tal-preżentazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu aċċettati għall-iskop ta' l-applikazzjoni tat-trattament preferenżjali, fejn in-nuqqas tas-sottomissjoni taċ-ċertifikati sad-data finali sseħħ minħabba forża maġġuri jew ċirkostanżi eċċezjonali.

3. F'każijiet oħra ta' preżentazzjoni tardiva, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur jista' jaċċetta ċ-ċertifikati fejn il-prodotti ġew sottomessi lilhom qabel id-data finali imsemmija.

Artikolu 19

Esibizzjonijiet

1. Prodotti mibgħuta mill-Komunità jew mir-Rumanija għall-esibizzjoni ġewwa pajjiż li ma jkunx ir-Rumanija jew Stat Membru tal-Komunità u mibjugħa wara l-esibizzjoni għall-importazzjoni ġewwa r-Rumanija jew fil-Komunità għandhom jibbenefikaw ma' l-importazzjoni mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim dwar il-kondizzjoni li l-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan il-Protokoll li jintitolhom għar-rikonoxximent bħala li joriġinaw mill-Komunità jew mir-Rumanija u sakemm jidher għas-sodisfazzjoni ta' l-awtoritajiet tad-dwana illi:

a) esportatur kkonsenja dawk il-prodotti mill-Komunità jew mir-Rumanija lejn il-pajjiż fejn issir l-esibizzjoni issir u kienu esibiti hemmhekk;

b) il-prodotti nbiegħu jew iddispona minnhom l-esportatur b'xi mod lil xi ħadd fil-Komunità jew fir-Rumanija;

ċ) il-prodotti ġew ikkonsenjati waqt l-esibizzjoni jew immedjatament wara lejn il-Komunità jew ir-Rumanija fl-istat li ntbagħtu għall-esibizzjoni;

d) il-prodotti ma' ġewx, peress li kienu ġew ikkonsenjati għall-esibizzjoni, użati għall-iskop barra minn dak ta' wiri fl-esibizzjoni.

2. Ċertifikat ta' moviment EUR.1 għandu jiġi prodott lill-awtoritajiet tad-dwana bil-mod normali. L-isem u l-indirizz ta' l-esibizzjoni għandha tiġi indikata hemmhekk. Meta jkun meħtieġ, provi dokumentarji addizzjonali dwar in-natura tal-prodotti u l-kondizzjonijiet taħt liema ġew eżebiti jistgħu jintalbu.

3. Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kull esibizzjoni tal-kummerċ, industrijali, agrikola jew ta' artiġanat, fiera jew wirja jew mostra simili pubblika li mhix organizzata għal skopijiet privati ġewwa ħwienet jew bini fejn isir il-kummerċ bil-għan ta' bejgħ ta' prodotti barranin, u li matulhom il-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll tad-dwana.

Artikolu 20

Sottomissjoni ta' ċertifikati

Ċertifikati ta' moviment EUR.1 għandhom jiġu sottomessi lill-awtoritajiet tad-dwana fl-Istat importatur skond il-proċeduri indikati minn dak l-Istat. L-imsemmija awtoritajiet jistgħu jitolbu traduzzjoni ta' ċertifikat. Jistgħu jitolbu wkoll li d-dikjarazzjoni ta' l-importazzjoni għandha tiġi akkumpanjata minn stqarrija mill-importatur fis-sens li l-prodotti jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Artikolu 21

Importazzjoni bil-biċċiet

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll, fejn, fuq talba tal-persuna li qed tiddikjara l-prodotti fid-dwana, oġġett żmuntat jew mhux armat li jaqa' taħt il-Kapitolu 84 jew 85 tas-Sistema Armonizzata jiġi importat bil-biċċiet skond il-kondizzjonijiet indikati mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jiġi kkonsidrat bħala oġġett wieħed u ċertifikat ta' moviment jista' jiġi sottomess għall-artikolu sħiħ la darba ssir l-importazzjoni ta' l-ewwel biċċa.

Artikolu 22

Preservazzjoni ta' ċertifikati

Ċertifikati ta' moviment EUR.1 għandhom jiġu ppreservati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur skond ir-regoli fis-seħħ f'dak l-Istat.

Artikolu 23

Formola EUR.2

1. Minkejja l-Artikolu 11, l-evidenza ta' status li joriġina, fit-tifsira ta' dan il-Protokoll, għal konsenji li jkollhom biss prodotti li joriġinaw u l-valur tagħhom ma jeċċediex 5110 EKU għal kull konsenja, jista' jiġi pprovdut minn formola EUR.2, li jidher mudell tiegħu fl-Anness IV ta' dan il-Protokoll.

2. Il-formola EUR.2 għandha timtela u tkun iffirmata mill-esportatur jew, taħt ir-responsabbilità ta' l-esportatur, mir-rappresentant awtorizzat skond dan il-Protokoll.

3. Formola EUR.2 għandha timtela għal kull konsenja.

4. L-esportatur li applika għall-formola EUR.2 għandu jissottometti fuq talba ta' l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur id-dokumenti kollha li jappoġġaw dwar l-użu ta' dan il-formola.

5. L-Artikoli 18, 20 u 22 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-formoli EUR.2.

Artikolu 24

Diskrepanzi

L-iskoperta ta' diskrepanzi żgħar bejn l-istqarrijiet magħmula fiċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew fil-formola EUR.2 u dawk magħmula fid-dokumenti mogħtija lill-uffiċċju tad-dwana għall-iskop ta' l-eżekuzzjoni tal-formalitajiet għall-importazzjoni tal-prodotti ma jagħmlux id-dokument ipso facto null u bla effett jekk huwa stabbilit li jikkorrispondi mal-prodotti murija.

Artikolu 25

Eżenzjonijiet minn prova ta' l-oriġini

1. Prodotti mibgħuta bħala pakketti żgħar minn persuni privati għal persuni privati jew li jiffurmaw parti mill-bagoll personali tal-vjaġġaturi għandhom jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw mingħajr ma tkun meħtieġa l-produzzjoni ta' ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew li titlesta formola EUR.2, sakemm dawn il-prodotti m'humiex importati għall-kummerċ u ġew iddikjarati li jissoddisfaw il-kondizzjonijiet rikjesti għall-applikazzjoni tal-Ftehim, u fejn m'hemmx dubju dwar il-veridiċità tad-dikjarazzjoni.

2. Importazzjonijiet li huma okkażjonali u jikkonsistu biss minn prodotti għall-bżonn personali tar-riċevent jew il-vjaġġaturi jew il-familji tagħhom m'għandhomx ikunu kkonsidrati bħala importazzjonijiet għall-kummerċ jekk huwa evidenti minn natura u l-kwalità tal-prodotti li m'għandhomx skop kummerċjali.

Aktar minn hekk, il-valur totali ta' dawn il-prodotti m'għandhomx jeċċedu 365 ECU fil-każ ta' pakketti żgħar jew 1025 ECU fil-każ ta' kontenuti tal-bagolli personali tal-vjaġġaturi.

Artikolu 26

Ammonti espressi f'ecus

1. Ammonti fil-munita nazzjonali tal-pajjiż li jesporta ekwivalenti ma' l-ammonti espressi f'ecus għandhom jiġu ffissati mill-Istat esportatur u kkommunikati lill-Partijiet ta' dan il-Ftehim. Meta l-ammonti jeċċedu l-ammonti iffissati li jikkorrispondu mill-Istat importatur, dan ta' l-aħħar għandu jaċċetthom jekk il-prodotti huma fatturati fil-munita ta' l-Istat esportatur.

Jekk il-prodotti huma fatturati fil-munita ta' Stat ieħor u dak l-Istat huwa Stat Membru tal-Komunità, ir-Rumanija jew, fejn id-dispoziżżjonijiet ta' l-Artikolu 3 japplikaw, il-Bulgarija, l-Istat importatur għandu jirrikonoxxi l-ammont notifikat mill-pajjiż ikkonċernat.

2. Sa u inkluż it-30 ta' April 1993, l-ecu li għandu jiġi użat f'kull munita nazzjonali għandha tkun ekwivalenti f'dik il-munita nazzjonali ta' l-ecu kif ikun fit-3 ta' Ottubru 1990. Għal kull perjodu suċċessiv ta' sentejn, ikun l-ekwivalenti f'dik il-munita nazzjonali ta' l-ecu fl-ewwel ġurnata tax-xogħol f'Ottubru fis-sena li tiġi qabel immedjatament dak il-perjodu ta' sentejn.

TITOLU III

ARRANĠAMENTI GĦALL-KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 27

Komunikazzjoni ta' timbri u indirizzi

L-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati Membri u tar-Rumanija għandhom jipprovdu lil xulxin, mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropea, b'impressjonijiet mudell tat-timbri użati fl-uffiċċji tad-dwana tagħhom risponsabbli għal-ħruġ ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1 u għall-verifika taċ-ċertifikati u l-formoli EUR.2.

Artikolu 28

Verifika ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1. u tal-formoli EUR.2

1. Verifikazzjoni sussegwenti taċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 u tal-formoli EUR.2 għandhom jiġu mwettqa każwalment jew meta l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur għandhom dubji raġonevoli fuq l-awtentiċità tad-dokument jew il-preċiżjoni ta' l-informazzjoni dwar il-veru oriġini tal-prodotti partikolari.

2. Għall-iskop tal-verifiki sussegwenti taċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat esportatur għandu jżomm kopji taċ-ċertifikati, kif ukoll xi dokumenti ta' esportazzjoni li jirriferu għalihom, għal mill-inqas sentejn.

3. Biex tkun żgurata l-applikazzjoni xierqa ta' dan il-Protokoll, ir-Rumanija u l-Istati Membri tal-Komunità għandhom jassistu lil xulxin, permezz ta' l-amministrazzjonijiet tad-dwana rispettivi tagħhom, fl-eżami ta' l-awtentiċità ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1, inklużi dawk maħruġa bis-saħħa ta' l-Artikolu 12 (5), u l-formoli EUR.2 u l-preċiżjoni ta' l-informazzjoni li tikkonċerna l-oriġini attwali tal-prodotti konċernati.

4. Għall-iskop ta' l-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur għandhom jibagħtu lura ċ-ċertifikati ta' moviment EUR.1 jew il-formoli EUR.2, jew fotokopja tagħhom, lill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-istat esportatur, u jagħtu, fejn xieraq, ir-ragunijiet ta' forma jew sustanza għall-investigazzjoni. Id-dokumenti relevanti kummerċali, jew kopja tagħhom, għandhom jiġu mwaħħlin maċ-ċertifikat EUR.1 jew il-formola EUR.2 u l-awtoritajiet tad-dwana għandhom jagħtu kull informazzjoni li nkisbet li tissuġġerixxi li d-dettalji mogħtija fuq l-imsemmi ċertifikat jew l-imsemmi formola m'humiex preċiżi.

5. Jekk l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur jiddeċidu li jissospendu l-eżekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim waqt l-istennija tar-riżultati tal-verifika, għandhom joffru r-rilaxx tal-prodotti lill-importatur bla ħsara għal kull miżura kawtelatorja li jitqiesu meħtieġa.

6. L-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur għandhom jiġu infurmati bir-riżultati tal-verifika mill-aktar fis possibbli. Dawn ir-riżultati għandhom jagħmluha possibbli li jiġi ddeterminat jekk iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1 li qed jiġi kkontestat jew il-formola EUR.2 japplikawx għall-prodotti partikolari u jekk dawk il-prodotti jistgħux, fil-fatt, jikkwalifikaw għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti preferenzali.

Jekk fil-każ ta' dubju raġonevoli m'hemmx risposta f'għaxar xhur mid-data tat-talba tal-verifika, jew jekk ir-risposta m'għandhiex biżżejjed informazzjoni sabiex tiddetermina l-awtentiċità tad-dokument partikolari jew l-oriġini vera tal-prodotti, l-awtoritajiet li qed jitolbu għandhom jirrifjutaw, ħlief fil-każ ta' forza maġġuri jew ċirkostanzi eċċezjonali, kull benefiċċju mit-trattament preferenżjali preskritt fil-Ftehim.

7. Tilwim li ma jistax ikun solvut bejn l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur u dawk ta' l-Istat esportatur, jew li joħolqu domanda dwar l-interpretazzjoni ta' dan il-Protokoll, għandu jintbagħat lill-Kumitat tal-Koperazzjoni tad-Dwana.

8. Fil-każijiet kollha tar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur għandhom ikunu taħt il-leġislazzjoni ta' l-imsemmi Stat.

9. Meta l-proċedura tal-verifika jew kull informazzjoni oħra disponibbli jidhru li jindikaw li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll qed jinkisru, il-Komunità jew ir-Rumanija fuq inizjattiva tagħha jew fuq it-talba tal-Parti l-oħra għandha tagħmel investigazzjonijiet xierqa jew tirranġa sabiex din l-investigazzjoni ssiru bl-urġenza neċessarja għall-identifikazzjoni u l-prevenzjoni ta' kontravenzjonijiet, u għal dan l-iskop il-Komunità jew ir-Rumanija jistgħu jistiednu l-parteċipazzjoni tal-Parti l-oħra għall-investigazzjonijiet.

10. Meta l-proċedura tal-verifika jew kull informazzjoni oħra disponibbli tidher li tindika li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll qed jinkisru, il-prodotti jiġu aċċettati bħala prodotti li oriġinaw taħt dan il-Protokoll biss wara li jiġu kkompletati ċerti aspetti ta' koperazzjoni amministrattiva mniżżla f'dan il-Protokoll li setgħu ġew attivati, inklużi partikolarment il-proċedura tal-verifika.

Bl-istess mod, prodotti jiġu rrifjutati trattament bħala prodotti li joriġinaw taħt dan il-protokoll biss wara li tiġi kkompletata il-proċedura ta' verifika.

Artikolu 29

Penalitajiet

Għandhom jiġu imposti penalitajiet fuq kull persuna li tagħmel, jew ġġiegħel lil min jagħmel, dokument li jkollu dettalji ħżiena għall-iskop li jiksbu trattament preferenzali għall-prodotti.

Artikolu 30

Żoni ħielsa

L-Istati Membri u r-Rumanija għandhom jieħdu l-passi meħtieġa kollha sabiex jassiguraw li l-prodotti jiġu kkumerċati skond iċ-ċertifikat ta' moviment EUR.1, li matul l-użu ta' trasport f'zona ħielsa f'dak it-territorju, m'humiex sostitwiti minn prodotti oħra u li ma jiġux mqandla iktar ħlief f'operazzjonijiet normali maħsuba sabiex jipprevjenu d-deterjorazzjoni tagħhom.

TITOLU IV

CEUTA U MELILLA

Artikolu 31

Applikazzjoni tal-Protokoll

1. Il-kelma "Komunità" użata f'dan il-Protokoll ma tkoprix Ceuta or Melilla. Il-kelma "prodotti li joriġinaw fil-Komunità" ma tkoprix prodotti li joriġinaw f'dawn iż-żoni.

2. Dan il-Protokoll għandu japplika mutatis mutandis għall-prodotti li joriġinaw f'Ceuta u Melilla, bla ħsara għall-kondizjonijiet partikolari preskritti fl-Artikolu 32.

Artikolu 32

Kondizzjonijiet speċjali

1. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw minflok l-Artikolu 1 u r-referenzi f'dak l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis għal dan l-Artikolu.

2. Sakemm ikunu ttrasportati direttament skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9, li ġej għandu jiġi kkonsidrat bħala:

1. prodotti li joriġinaw f'Ceuta u Melilla:

(a) prodotti li huma miksuba għal kollox f'Ceuta u Meilla;

(b) prodotti miksuba f'Ceuta u Melilla li jikkontjenu materjali mhux miksuba kollha hemm, sakemm:

(i) il-materjali msemmijin għaddew minn xogħol jew proċessar suffiċenti fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll; jew li

(ii) dawk il-materjali joriġinaw fir-Rumanija jew fil-Komunità fit-tifsira ta' dan il-protokoll, sakemm ikun għaddew minn xogħol jew proċessar li huwa aktar mix-xogħol jew proċessar imsemmi fl-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll;

2. prodotti li joriġinaw fir-Rumanija:

a) prodotti li huma miksuba għal kollox fir-Rumanija;

b) prodotti miksuba fir-Rumanija li jkollhom materjali mhux miksuba kollha hemm, sakemm:

(i) il-materjali msemmijin għaddew minn xogħol jew proċessar suffiċenti fit-tifsira ta' l-Artikolu 5 ta' dan il-Protokoll; jew li

(ii) dawk il-materjali joriġinaw f'Ceuta u Melilla jew fil-Komunità fit-tifsira ta' dan il-Protokoll, sakemm għaddew minn xogħol jew proċessar li huwa aktar mix-xogħol jew proċessar imsemmi fl-Artikolu 5 (3) ta' dan il-Protokoll;

3. Ceuta u Melilla għandhom jiġu kkonsidrati bħala territorju wieħed.

4. L-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jdaħħal "Rumanija" u "Ceuta u Melilla" fil-kaxxa 2 ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1. Aktar minn hekk, fil-każijiet ta' prodotti li joriġinaw f'Ceuta u Melilla, dan għandu jkun indikat fil-kaxxa 4 ta' ċertifikati ta' moviment EUR.1.

5. L-awtoritajiet tad-dwana Spanjoli għandhom ikunu risponsabbli għall-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll f'Ceuta u Melilla.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 33

Emendi għall-Protokoll

Il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandu jeżamina f'intervalli ta' sentejn, jew kull meta r-Rumanija jew il-Komunità jitolbu hekk, l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll, bl-iskop li jsiru emendi jew adattamenti meħtieġa.

Dan l-eżami għandu jqis speċjalment il-parteċipazzjoni tal-Partijiet Kontraenti f'żoni ħielsa jew għaqdiet doganali ma' pajjiżi terzi.

Artikolu 34

Kumitat tal-Koperazzjoni tad-Dwana

1. Kumitat tal-Koperazzjoni tad-Dwana għandu jiġi stabbilit, inkarigat bit-twettiq ta' koperazzjoni amministrattiva bl-iskop ta' l-applikazzjoni korretta u uniformi ta' dan il-Protokoll u bit-twettiq ta' kull impriża oħra fil-qasam tad-dwana li jista' jkun inkarigat lilu.

2. Il-Kumitat għandu jkun magħmul, minn naħa waħda, minn esperti ta' l-Istati Membri u ta' uffiċjali tad-dipartimenti tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li huma risponsabbli għall-kwistjonijiet tad-dwana u, min-naħa l-oħra, ta' esperti nnominati mir-Rumanija.

Artikolu 35

Prodotti taż-żejt

Il-prodotti msemmija fl-Anness VI għandhom jiġu esklużi temporanjament mill-iskop ta' dan il-Protokoll. Madankollu, l-arranġamenti fuq il-koperazzjoni amministrattiva għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għal dawn il-prodotti.

Artikolu 36

Annessi

L-Annessi ta' dan il-Protokoll jifformaw parti integrali tagħhom.

Artikolu 37

Implimentazzjoni tal-protokoll

Il-Komunità u r-Rumanija għandhom it-tnejn jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jimplimentaw dan il-Protokoll.

Artikolu 38

Prodotti fit-transitu jew maħżuna

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim jistgħu japplikaw għall-prodotti li huma skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll u li fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim huma jew fit-transitu jew fil-Komunità, fir-Rumanija jew, sa fejn id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 japplikaw, fil-Bulgarija f'ħażna temporanja f'imħażen bonded jew f'żoni ħielsa, bla ħsara għas-sottomissjoni lill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat importatur, f'erba' xhur minn dik id-data, jew ċertifikat EUR.1 approvat retrospettivament mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat esportatur flimkien mad-dokumenti li juru li l-prodotti ġew trasportati direttament.

--------------------------------------------------

LISTA TA' ANNESSI

Anness I: | Noti |

Anness II: | Lista ta' xogħol u proċessar fis-sens ta' l-Artikolu 5 (2) |

Anness III: | Mudell ta' ċertifikat ta' movement EUR.1 |

Anness IV: | Mudell ta' formula EUR.2 |

Anness V: | Mudell tat-timbru msemmi fl-Artikolu 16 (3) (b) |

Anness VI: | Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 35 |

--------------------------------------------------

ANNESS I

NOTI:

Daħla

Dawn in-noti għandhom japplikaw, fejn xieraq, lill-prodotti manifatturati kollha fejn jużaw materjali li ma joriġinawx, ukoll jekk m'hux soġġetti għall-kondizzjonijiet speċifiċi msemmija fil-lista fl-Anness II imma huma minflok soġġetti għall-bidla tar-regola ta' l-intestatura msemmija fl-Artikolu 5 (1).

Nota 1

1.1 L-ewwel kolonna tagħti n-numru ta' l-intestatura jew in-numru tal-kapitolu użati fis-Sistema Armonizzata u t-tieni kolonna tagħti d-deskrizzjoni ta' prodotti użati f'dik is-sistema għal dik l-intestatura jew kapitolu. Għal kull daħla fl-ewwel żewġ kolonni regola hija speċifikata f'il-kolonni 3 jew 4. Meta, f'ċerti każijiet, id-daħla fl-ewwel kolonna hija preċeduta minn "ex", din tfisser li r-regola fil-kolonna 3 jew 4 tapplika biss għall-parti ta' dik l-intestatura jew il-kapitolu kif deskritt fil-kolonna 2.

1.2 Meta ħafna numri ta' l-intestatura huma mpoġġija flimkien fil-kolonna 1 jew numru ta' kapitolu huwa mogħti u d-deskrizzjoni ta' prodotti fil-kolonna 2 huwa għalhekk mogħti f'termini ġenerali, ir-regola ta' ħdejha f'kolonni 3 jew 4 tapplika għall-prodotti kollha li, taħt is-Sistema Armonizzata, huma kklassifikati f'intestaturi tal-Kapitoli jew f'kull intestaturi mpoġġija flimkien fil-kolonna 1.

1.3 Meta hemm regoli differenti fil-lista li tapplika għal prodotti differenti f'intestatura, kull inċiż ikollu d-deskrizzjoni ta' dik il-parti ta' l-intestatura li tkopri r-regola fil-kolonna 3 jew 4.

Nota 2

2.1 It-terminu "manufattura" tkopri kull tip ta' xogħol u proċessar inkluż "ġemgħa" jew operazzjonijiet speċifiċi. Iżda, ara n-Nota 3.5 isfel.

2.2 Il-kelma "materjal" tkopri kull ingredjent, materjal mhux maħdum, komponent jew parti, eċċ, użat fil-manifattura tal-prodott.

2.3 Il-kelma "prodott" tirriferi għall-prodott li huwa manifatturat, ukoll jekk huwa maħsub għal użu aktar tard f'operazzjoni ta' manifattura oħra.

2.4 Il-kelma "oġġetti" tkopri kemm materjali u prodotti.

Nota 3

3.1 Fil-każ ta' kull intestatura li mhix fil-lista jew kull parti ta' l-intestatura li mhix fil-lista, tapplika r-regola "bidla ta' l-intestatura" preskritta fl-Artikolu 5 (1). Jew kondizzjoni ta' "bidla ta' l-intestatura" tapplika għal kull daħla fil-lista, għalhekk hija mdaħħla fir-regola fil-kolonna 3.

3.2 Ix-xogħol jew l-ipproċessar meħtieġ minn regola fil-kolonna 3 għandu jsir biss fir-rigward tal-materjali użati li ma joriġinawx. Ir-restrizzjonijiet li jinsabu f'regola fil-kolonna 3 ukoll japplikaw biss għall-materjali użati li ma joriġinawx.

3.3 Meta regola tgħid li "materjali ta' kull intestatura" jistgħu jintużaw, materjali ta' l-istess intestatura bħala prodott jistgħu jintużaw ukoll, bla ħsara, iżda, għal kull limitazzjoni speċifika li ukoll tinsab fir-regola. Iżda, l-espressjoni "manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħrajn ta' l-intestatura Nru …" tfisser li materjali li huma kklassifikati biss fl-istess intestatura bħala prodott ta' deskrizzjoni differenti minn dik tal-prodott kif mogħti fil-kolonna 2 tal-lista jistgħu jintużaw.

3.4 Jekk prodott magħmul minn materjali li ma joriġinawx li akkwista stat ta' l-oriġini waqt manifattura skond ir-regola tal-bidla ta' l-intestatura jew ir-regola tal-lista tagħha huwa użat bħala materjal fil-proċess ta' manifattura ta' prodott ieħor, imbagħad ir-regoli applikabbli għall-prodott fejn hu inkorporat ma japplikawx għalih.

Per eżempju:

Magna ta' l-intestatura Nru 8407, għal liema r-regola tgħid li l-valur tal-materjali li ma joriġinawx li jistgħu jiġu inkorporati ma jistax jeċċedi 40 % tal-prezzijiet tax-xogħlijiet tal-fabbrika, hija magħmula minn "azzar bil-liga oħra maħdum ta' fuq fuq fil-forġa" ta' l-intestatura Nru 7224.

Jekk din il-forġatura saret fil-pajjiż ikkonċernat minn ingott li ma joriġinax imbagħad il-forġitura diġa akwistat oriġini skond ir-regola ta' l-intestatura Nru ex 7224 fil-lista. Imbagħad tista' tgħodd bħala li joriġinaw fil-kalkoli tal-valur għall-magna minkejja li kienet prodotta fl-istess fabbrika jew oħra. Il-valur ta' l-ingott li ma joriġinax mhux ikkonsidrat meta jiġi miżjud il-valur tal-materjali użati li ma joriġinawx.

3.5 Ukoll jekk ir-regola tat-tibdil ta' l-intestatura jew ir-regoli l-oħra li jinsabu fil-lista huma sodisfatti, prodott ma jakkwistx stat ta' l-oriġini jekk l-ipproċessar magħmul, meħud fit-total tiegħu, m'huwiex suffiċenti fi tifsira ta' l-Artikolu 5 (3).

3.6 L-unità ta' kwalifikazzjoni għall-applikazzjoni tar-regoli ta' l-oriġini għandha tkun il-prodott partikolari li huwa kkonsidrat bħala l-unità bażika meta qiegħda tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni bin-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata. Fil-każ ta' settijiet ta' prodotti li huma iklassifikati skond ir-Regola Ġenerali 3 għall-interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata, l-unità ta' kwalifikazzjoni għandha tiġi ddeterminata għal kull oġġett fis-sett: din id-dispożizzjoni hija applikabbli l-istess għal settijiet ta' intestatur Nri 6308, 8206 u 9605.

Għalhekk, isegwi li:

- meta prodott magħmul minn grupp jew ġemgħa ta' artikli huwa kklassifikat taħt il-kondizzjonijiet tas-Sistema Armonizzata f'intestatura waħda, it-total jikkonstitwixxi l-unità ta' kwalifikazzjoni,

- meta konsenja tikkonsisti minn numru ta' prodotti identiċi kklassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jittieħed individwalment meta jiġu applikati r-regoli ta' l-oriġini,

- meta, skond ir-Regola Ġenerali 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakjar huwa inkluż mal-prodott għal skopijiet ta' klassifikazzjoni, għandu jkun inkluż għall-iskopijiet li jiddeterminaw l-oriġini.

Nota 4

4.1 Ir-regola fil-lista tirrapprezenta l-ammont minimu ta' xogħol jew proċessar mitluba u l-eżekuzzjoni ta' aktar xogħol jew proċessar ukoll tagħti stat ta' l-oriġini; għall-kuntrarju ta' inqas xogħol jew proċessar ma jistax jagħti oriġini. Għalhekk jekk regola tgħid li materjal li ma joriġinax f'ċertu livell ta' manifattura jista' jiġi użat, l-użu ta' dan il-materjal fi stadju aktar kmieni ta' manifattura huwa permess u l-użu ta' ċerti materjali fi stadju aktar tard m'huwiex.

4.2 Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott jista' jkun manifatturat minn aktar minn materjal wieħed, dan ifisser li kull materjal jista' jkun użat. Ma hemmx bżonn li jkunu użati kollha.

Per eżempju:

Ir-regola għat-tessuti tgħid li t-tessuti naturali jistgħu jkunu użati u l-materjali kimiċi, qalb materjali oħra, jistgħu ukoll jintużaw. Dan ma jfissirx li għandhom jintużaw it-tnejn; wieħed jista' juża' wieħed jew l-ieħor jew it-tnejn.

Jekk, iżda, tapplika restrizzjoni għall materjal wieħed u restrizzjonijiet oħrajn japplikaw għal materjali fl-istess regola, imbagħad ir-restrizzjonijiet japplikaw biss għall-materjali li attwalment jiġu ntużati.

Per eżempju:

Ir-regola għall-magni tal-ħjata tispeċifika li kemm il-makkinarju tat-tensjoni tal-ħajt użat u l-makkinarju ziguzajg użat għandu joriġina; dawn iż-żewġ restrizzjonijiet japplikaw biss jekk il-makkinarji kkonċernati huma attwalment inkorporati fil-magna tal-ħjata.

4.3 Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott għandu jkun manifatturat minn materjal partikolari, il-kondizzjoni ovvjament ma tipprevenix l-użu ta' materjali oħrajn li, minħabba n-natura inerenti, ma tistax tissodosfa r-regola.

Per eżempju:

Ir-regola għall-intestatura Nru 1904 li speċifikament teskludi l-użu ta' ċerejali jew id-derivattivi tagħhom ma tipprevenix l-użu ta' minerali tal-melħ, kimiċi u addtivi oħra li m'humiex prodotti minn ċerejali.

Per eżempju:

Fil-każ ta' artikolu magħmul minn materjali mhux minsuġin, jekk l-użu biss ta' ħajt li ma joriġinax huwa permess għal din il-klassi ta' l-Artikolu, m'huwiex possibbli li tibda minn drapp mhux minsuġ - anki jekk drappijiet mhux minsuġin ma jistax normalment jiġi magħmul minn ħajt. F'dawn il-kazijiet, il-materjal tal-bidu għandu normalment ikun fl-istadu ta' qabel il-ħajt - dak hu l-istadu tal-fibri.

Ara wkoll Nota 7.3 fir-rigward ta' tessuti.

4.4 Jekk f'regola fil-lista tnejn jew aktar jingħataw persentaġġi għall-valur massimu ta' materjali li ma joriġinawx li jistgħu jintużaw, imbagħad dawn il-persentaġġi ma jistawx jiżdiedu flimkien. Il-valur massimu tal-materjali kollha li ma joriġinawx qatt ma jistgħu jeċċedu l-għola tal-persentaġġi mogħtija. Aktar minn hekk, il-persentaġġi individwali m'għandhomx ikunu aktar fir-rigward tal-materjali partikolari li japplikaw għalihom.

Nota 5

5.1 Il-kliem "fibri naturali" huwa użat fil-lista sabiex jirriferi għal fibri mhux artifiċjali jew fibri sintetiċi li huma ristretti għall-istadji qabel l-insiġ, inkluż skart, u, ħlief jekk speċifikat mod ieħor, it-terminu "fibri naturali" jinkludi fibri li ġew mqardxa, mimxuta, imħallas jew inkella pproċessat mod ieħor imma mhux minsuġa.

5.2 Il-kliem "fibri naturali" jinkludi xagħar taż-żiemel ta' l-intestatura Nru 0503, ħarir ta' l-intestatura Nru 5002 u 5003 kif ukoll fibri tas-suf, irqiq jew xagħar ta' annimali iebes ta' l-intestatura Nru 5101 sa 5105, il-fibri tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5201 sa 5203 u fibri oħrajn tal-ħaxix ta' l-intestatura Nru 5301 sa 5305.

5.3 Il-kliem "polpa tat-tessuti", "materjali kimiċi" u "materjali sabiex tagħmel il-karta" huwa użat fil-lista sabiex jiddeskrivi l-materjali mhux ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63, li jistgħu jintużaw sabiex jiġu mmanifatturati fibri jew ħjut artifiċjali, sintetiċi jew tal-karta.

5.4 Il-kliem "fibri staple magħmula mill-bniedem" huwa użat fl-elenku sabiex jirriferi għall-filament tal-qanneb sintetiku jew artifiċjali, fibri staple jew skart, ta' l-intestatura Nru 5501 sa 5507.

Nota 6

6.1 Fil-każ ta' prodotti klassifikati f'dawk l-intestaturi fl-elenku li hemm riferenza għalihom f'din in-Nota, il-kondizzjonijiet msemmija fil-kolonna 3 ta' l-elenku m'għandhomx japplikaw għall-materjali bażiċi tat-tessut użati fil-manifattura tagħhom li meħuda flimkien, jirrapreżentaw 10 % jew anqas tal-piż totali ta' kull materjal tat-tessut bażiku użat (imma ara wkoll Noti 6.3 u 6.4 hawn taħt).

6.2 Iżda, din it-tolleranza għandha tiġi applikata biss għall-prodotti mħallta li magħmula minn tnejn jew aktar materjali tessili bażiċi.

Dak li ġej huma l-materjali tessili bażiċi:

- ħarir,

- suf,

- xagħar ta' annimali iebes,

- xagħar ta' annimali fin,

- xagħar taż-żiemel,

- qoton,

- materjali li jagħmlu l-karta u karta,

- kittien,

- qanneb veru,

- ġuta u fibri tessili bażiċi oħrajn,

- sisal u fibri tessili oħrajn tal-genus Agave,

- coconut, abaca, ramie u fibri tat-tessut veġetali oħrajn,

- filamenti sintetiċi magħmulin mill-bniedem,

- filamenti artifiċjali magħmulin mill-bniedem,

- fibri staple sintetiċi magħmula mill-bniedem,

- fibri staple artifiċjali magħmula mill-bniedem,

Per eżempju:

Ħajta ta' l-intestatura Nru 5205 magħmula minn fibri tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5203 u fibri sintetiċi staple ta' l-intestatura Nru 5506 hi ħajta mħallata. Għalhekk, fibri staple sintetiċi li ma joriġinawx li ma jissodisfawx ir-regoli ta' oriġini (li jeħtieġu l-manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut) jistgħu jintuzaw sa piż ta' 10 % tal-ħajt.

Per eżempju:

Drapp tas-suf ta' l-intestatura Nru 5112 magħmula minn ħajt tas-suf ta' l-intestatura Nru 5107 u ħajt sintetiku ta fibri staple ta' l-intestatura Nru 5509 huwa drapp mħallat. Għalhekk ħajt sintetiku li ma jissodisfax ir-regoli ta' l-oriġini (li teħtieġ il-manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut) jew ħajt tas-suf li ma jissodisfax ir-regoli ta' l-oriġini (li jeħtieġu manifattura minn fibri naturali, mhux mqardxa jew minxuta jew ippreparati mod ieħor għat-tirdin) jew taħtlita tat-tnejn jistgħu jintużaw sa piż ta' 10 % tat-tessut.

Per eżempju:

Drapp tat-tessut tufted ta' l-intestatura Nru 5802 magħmul mill-ħajt tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5205 u drapp tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5210 huwa biss prodott mħallat jekk id-drapp tal-qoton huwa stess drapp mħallat magħmul minn ħjut klassifikati f'żewġ intestaturi separati jew jekk il-ħjut tal-qoton użati huma stess taħlitiet.

Per eżempju:

Jekk id-drapp tat-tessut tufted konċernat ikun sar minn ħajt tal-qoton ta' l-intestatura Nru 5205 u drapp sintetiku ta' l-intestatura Nru 5407, mela, ovvjament, il-ħjut użati huma żewġ materjali bażiċi separati tat-tessut u d-drapp tat-tessut tufted huwa b'hekk prodott imħallat.

Per eżempju:

Tapit bit-troffi (tufts) magħmul kemm ninn ħjut artifiċjali u ħjut tal-qoton u f'inforzar tal-ġuta huwa prodott imħallat għaliex tliet materjali bażiċi tat-tessut huma użati. B'hekk, kull materjali li ma joriġinax li hu fi stadju aktar aħħari ta' manifattura milli tħalli r-regola jista' jintuża, iżda l-piż totali tiegħu meħud f'daqqa ma jaqbiżx l-10 % tal-piż tal-materjali tat-tessut fit-tapit. B'hekk, kemm ir-rijinforż tal-ġuta u/jew il-ħjut artifiċjali jistgħu jkunu importati f'dak l-istadju ta' manifattura, iżda l-kondizzjonijiet tal-piż għandhom jintlaħqu.

6.3 Fil-każ ta' drappijiet li fihom "ħajt magħmul minn polyurthane segmentat ma' segmenti flessibbli ta' polyether kemm jekk grimped jew le" din it-toleranza hi 20 % fir-rigward ta' dan il-ħajt.

6.4 Fil-każ ta' drappijiet li jinkorporaw strixxa li tikkonsisti f'qalba ta' folja ta' l-aluminju jew qalba ta' film tal-plastik kemm jekk miksija bit-trab ta' l-aluminju jew le, ta' wisgħa li ma taqbiżx 5 mm, imdaħħla permezz ta' kolla bejn żewġ filmijiet tal-plastik, din it-toleranza hi 30 % fir-rigward ta' din l-istrixxa.

Nota 7

7.1. Fil-każ ta' dawk il-prodotti tat-tessuti li huma mmarkati fl-elenku b'nota fil-qiegħ li tirriferi għal din in-nota, il-materjali tat-tessut bl-eċċezzjoni ta' l-inforra u l-interlinings li ma jissodisfawx ir-regola msemmija fl-elenku fil-kolonna 3 għall-prodotti magħmulin konċernati jistgħu jintużaw iżda għandhom ikunu klassifikati f'intestatura li ma tkunx tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jaqbiżx 8 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott.

7.2 Kull tiżjin mhux tat-tessut u aċċessorji jew materjali oħra użati li jkollhom tessuti m'għandhomx għalfejn jissodisfaw il-kondizzjonijiet msemmija fil-kolonna 3 ukoll jekk jaqgħu barra mill-iskop tan-Nota 4.3.

7.3 Skond in-Nota 4.3, kull tiżjin mhux tat-tessut u aċċessorji li ma joriġinawx jew prodott ieħor, li ma jkollhomx tessut, jistgħu, f'kull każ, jintużaw liberament meta ma jistgħux isiru minn materjali elenkati fil-kolonna 3.

Per eżempju:

Jekk regola fil-lista tgħid li għal oġġett partikolari tat-tessut, bħal blouse, għandu jintuża ħajt, dan ma jfissirx li ma jistgħux jintużaw oġġetti tal-metal, bħal buttuni, għaliex ma jistgħux isiru minn materjali tat-tessut.

7.4 Fejn tapplika regola tal-persentaġġ, il-valur tat-tiżjin u aċċessorji għandu jkun konsidrat meta jkun kalkolat il-valur tal-materjali li ma joriġinawx inkorporati.

--------------------------------------------------

ANNESS II

LISTA TA' XOGĦOL JEW IPPROĊESSAR LI HEMM BŻONN ISIR FUQ MATERJALI LI MA JORIĠINAWX SABIEX IL-PRODOTT MANIFATTURAT IKUN JISTA' JIKSEB L-ISTATUS LI JORIĠINA

Nru ta' l-intestatura SA | Deskrizzjoni tal-prodott | Xogħol jew proċessar imwettaq fuq materjali li ma joriġinawx li jikkonferixxu status li joriġina |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Laħam tal-bhejjem bovini, frisk jew imkessaħ | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief laħam tal-bhejjem bovini, iffriżati ta' l-intestatura Nru 0202 |

0202 | Laħam tal-bhejjem bovini, iffriżati | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief laħam tal-bhejjem bovini, frisk jew imkessaħ jew ta' l-intestatura Nru 0201 |

0206 | Intern li jittiekel tal-bhejjem bovini, majjal, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula ta' l-irkib, frisk, imkessaħ jew friżat | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief ġlud ta' titoli Nri 0201 sa 0205 |

0210 | Laħam u fdalijiet tal-laħam li jittieklu, immellħa, fis-salmura, imnixxfa jew fumigati, dqiq u dqiq mhux raffinat li jittieklu mil-laħam jew mill-fdalijiet tal-laħam | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief laħam u fdalijiet tal-laħam ta' titoli Nri 0201 sa 0206 u 0208 jew fwied tat-tjur ta' l-intestatura Nru 0207 |

0302 sa 0305 | Ħut, li mhux ħut ħaj | Manifattura li fiha il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 għandhom jkunu diġa' joriġinaw |

0402, 0404 sa 0406 | Prodotti mill-ħalib | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief il-ħalib jew krema ta' l-intestatura Nru 0401 jew 0402 |

0403 | Butir tal-ħalib, ħalib u krema magħquda, yogurt, kephir u ħalib u krema oħra ffermentata jew aċidifikata, kemm jekk konċentrati jew le jew li għandhom iż-zokkor miżjud jew ħlewwa oħra jew togħma jew ikollhom frott, lewż jew kokkodina miżjuda | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 4 għandhom jinkisbu sħaħ;kull sugu tal-frott (minbarra ta' l-ananas, lumiċell jew grapefruit) tat-intestatura Nru 2009 użati għandhom ikunu diġa oriġinati;il-valur ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jaqbiżx 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott. |

0408 | Bajd ta' l-għasafar, mhux fil-qoxra u isfar tal-bajd, friski, imnixxfa, imsajra, permezz tal-fwar jew bit-togħlija fl-ilma, magħmulin bil-forma, iffriżati jew b'mod ieħor ippreservati, kemm jekk fihom zokkor miżjud u kemm jekk le jew affarijiet oħra li jagħtu ħlewwa | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief bajd ta' l-għasafar ta' l-intestatura Nru 0407 |

ex 0502 | Lanżit u xagħar ippreparati tal-majjal, tal-qżieqeż jew tal-ħnieżer | Tindif, diżinfettar, qsim u iddrittar tal-lanżit u xagħar |

ex 0506 | Għadam u ġewwieni tal-qrun, mhux maħdum | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 għandhom jkunu diġa' joriġinaw |

0710 sa 0713 | Ħxejjex li jittieklu, iffriżati jew mnixxfa, ippreservati proviżorjament ħlief għall-intestatura Nri ex 0710 u ex 0711 | Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-ħxejjex użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

ex 0710 | Qamħirrum (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat | Manifattura minn qamħirrum frisk jew mkessaħ |

ex 0711 | Qamħirrum, ippreservat proviżorjament | Manifattura minn qamħirrum frisk jew mkessaħ |

0811 | Frott u ġewż, mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk fihom z-zokkor miżjud u kemm jekk le jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa: |

— Fihom z-zokkor miżjud | Manifattura li fiha il-valur tal-materjali kollha użati tal-Kapitolu 17 ma jkunx aktar minn 30 % tal-valur tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-frott u l-ġewż użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

0812 | Frott u ġewż ippreservati proviżorjament (per exempju, bil-gass tad-dijossidu tal-kubrit, fl-ilma, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), Iżda mhux xierqa għall-konsum immedjat f'dak l-istat | Manifattura li fiha l-frott u l-ġewż użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

0813 | Frott, imnixxef, li mhux dak fit-titolu Nri 0801 sa 0806; taħlit ta' ġewż jew frott imnixxef ta' dan il-kapitolu | Manifattura li fiha l-frott u l-ġewż użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

0814 | Qxur tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ (inklużi d-dulliegħ), friski, iiffriżati, mnixxfa jew ippreservati proviżorjament fl-ilma, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra | Manifattura li fiha l-frott u l-ġewż użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

ex kapitolu 11 | Prodotti ta' l-industrija tat-tħin; xgħir; lamti; inulin; glutina tal-qamħ; minbarra t-titolu Nru ex 1106 | Manifattura fejn iċ-ċereali, il-ħaxix li jittiekel, l-għeruq u tuberi kollha tat-intestatura Nru 0714 jew frott użat għandu ikun miksub sħiħ |

ex 1106 | Dqiq, il-qalba tal-qmuħ u trab tal-qoxra ta' ħaxix tal-legumi niexfa tat-intestatura Nru 0713, | It-tnixxif u d-tħin ta' ħaxix tal-legumi tat-intestatura Nru 0708 |

1301 | Lakka; gomma naturali, rażi, gomma tar-rażi u rażi taż-żejt (per exempju, balzmu) | Manifattura f'liema il-valur ta' kull materjali użati tat-intestatura Nru 1301 ma jistax ikun aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 1302 | Muċilaġni u oġġetti oħra li jgħaqqdu, derivati minn prodotti veġetali, moidifikati | Manifattura minn Muċilaġni u oġġetti oħra li jgħaqqdu mhux modifikati |

1501 | Xaħam tal-majjal u xaħam tat-tjur, estratt, kemm jekk ippressat jew le jew estratt permezz tal-kimika: |

— xaħam minn għadam jew skart | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura minbarra dawk tat-intestatura Nru 0203, 0206 jew 0207 jew għadam tat-intestatura Nru 0506 |

— oħrajn | Manifattura minn laħam intestini ta' majjal li jittieklu tat-intestatura Nru 0203 jew 0206 jew ta' laħam u skart tat-tjur tad-dar li jittikel tat-intestatura Nru 0207 |

1502 | Xaħmijiet ta' annimali bovini, nagħaġ jew mogħoż, nejjin jew estratti, kemm jekk ippressati jew le jew estratti permezz tal-kimika: |

— xaħmijiet minn għadam jew skart | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura minbarra dawk tat-intestatura Nru 0201, 0202, 0204 jew 0206 jew għadam tat-intestatura Nru 0506 |

— oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha ta' l-annimali tal-Kapitolu 2 użati għandhom ikunu diġa li joriġinaw |

1504 | Xaħmijiet u żjut u l-partijiet tagħhom, tal-ħut jew mammiferi tal-baħar, kemm jekk raffinati jew le, imma mhux modifikati kimikament: |

— Partijiet solidi | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi materjali oħra tat-intestatura Nru 1504 |

— Oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha użati ta' Kapitoli 2 u 3 għandhom ikunu miksuba sħaħ |

ex 1505 | Lanolina raffinata | Manifattura minn żejt tas-suf mhux proċessat tat-intestatura Nru 1505 |

1506 | Xaħmijiet u żjut oħra ta' l-annimali u l-partijiet tagħhom, kemm jekk raffiniti jew le, imma mhux modifikati kimikamet: |

— Partijiet solidi | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi materjali oħra tat-intestatura Nru 1506 |

— Oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 2 għandhom ikunu diġa li joriġinaw |

ex 1507 sa 1515 | Żjut tal-ħxejjex u partijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, Iżda li mhux modifikati kimikament: |

— Tuhé frakcie, okrem frakcie z oleja z jojoby | Manifattura minn manterjali oħra tat-titolu Nri 1507 sa 1515 |

— Partijiet solidi, ħlief għal dawk taż-żejt jojoba: — Oħrajn, ħlief għal: lung oil, xema tar-riħan u xema talĠappun, | Manifattura li fiha l-materjali tal-ħaxix użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

— Dawk għal użi tekniċi jew industrijali minbarra il-manifattura ta' affarijiet ta' l-ikel għall-konsum tal-bniedem |

ex 1516 | Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew ħaxix u l-partijiet tagħhom, esterefatti mill-ġdid, kemm jekk raffinati jew le, imma mhux ippreparati aktar | Manifattura li fiha l-materjali tal-ħaxix u annimali użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

ex 1517 | Taħlit ta' żjut veġitali likwidi li jittieklu ta' intestaturi Nri 1507 sa 1515 | Manifattura li fiha l-materjali tal-ħaxix użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

ex 1519 | Alkoħols xaħmin industriji li għandhom il-karattru ta' xama' artifiċjali | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi aċidi mxaħħma ta' l-intestatura Nru 1519 |

1601 | Zalzett jew prodotti simili, tal-laħam, fdalijiet tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti | Manifattura minn annimali tal-Kapitolu 1 |

1602 | Laħam, fdalijiet tal-laħam jew demm ippreparati jew ippreservati oħra | Manifattura minn annimali tal-Kapitolu 1 |

1603 | Estratti u sugu ta' laħam, ta' ħut jew ta' krustaċeji, molussk jew invertebrati oħra tal-baħar | Manifattura minn annimali tal-Kapitolu 1. Madanakollu, il-ħut, ta' krustaċeji, molluski jew invertebrati oħra tal-baħar għandhom ikunu joriġinaw diġa |

1604 | Ħut ippreparat jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar ippreparati mill-bajd tal-ħut | Manifattura li fiha l-ħut u l-bajd tal-ħut kollha użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

1605 | Krustaċeji, molluski jew invertebrati oħra tal-baħar, ippreparati jew ippreservati | Manifattura li fiha l-krustaċeji, molluski jew invertebrati oħra tal-baħar kollha użati għandhom ġa jkunu joriġinaw |

ex 1701 | Zokkor tal-kannamili jew tal-pitravi u zakkarina kimikamet pura, fil-forma solida, bit-togħma miżjuda jew ikkulurita | Manifattura fejn il-valur ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 ma jkunx aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1702 | Zokkor ieħor, inkluż lattożju kimikament pur, maltożju, zokkor u fruttożju, fil-forma solida; ġulepp taz-żokkor li m'għandux togħma miżjuda jew kuluri; għasel artifiċjali. Kemm jekk imħallat ma' għasel naturali jew le; karamel; |

— Maltożju u fruttożju kimikament puri | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi materjali oħra tat-intestatura Nru 1702 |

— Zokkor ieħor fil-forma solida, bit-togħma miżjuda jew ikkulurit | Manifattura fejn il-valur ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha użati għandhom ikunu diġa joriġinaw |

ex 1703 | Għasel iswed li joħroġ mill-estrazzjoni tar-raffinar taz-zokkor, bit-togħma miżjuda jew ikkulurit | Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 17 mhumiex aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1704 | Ħlewwiet taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda), li ma għandhomx kokkodina | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu minbarra dak tal-prodott, dement li l-valur ta' kull materjali użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1806 | Ċikkulata u preparazzjonijiet ta' l-ikel oħra li fihom il-kokkodina | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu minbarra dak tal-prodott, dement li l-valur ta' kull materjali użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1901 | Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet ta' ikel tad-dqiq, lamtu jew estratt tax-xgħir, li m'għandux il-kokkodina jew li għandu anqas minn l-40 % fil-piż ta' kokkodina ikkalkulat fuq bażi imsoffi mix-xaħam totali, u imkien ieħor speċifikat jew inkluż; preparazzjonijiet ta' l-ikel ta' oġġetti tat-intestatura Nru 0401 sa 0404, li m'għandux kokkodina jew li għandu anqas minn il-5 % fil-piż ta' kokkodina ikkalkolat fuq bażi totali ta' xaħam imsoffi, imkien ieħor speċifikat jew inkluż: |

— Estratt tax-xgħir | Manifattura minn ċereali tal-Kapitolu 10 |

— Oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati f'titolu minbarra dak tal-prodott dement li l-valuri ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1902 | Għaġin, kemm jekk msajjar jew mimli (bil-laħam jew sustanzi oħra) jew le jew preparat mod ieħor, bħal spagetti, mqarrun, noodles, lażanja, gnocchi, ravjul, kannelloni; kuskus, kemm jekk preparat jew le | Manifattura fejn iċ-ċereali kollha u derivattivi (minbarra qamħ durum u d-derivattivi tiegħu) użati għandhom ikunu diġa li joriġinaw |

1903 | Tapjoka u sostituti tagħha ippreparat minn lamtu, fil-forma ta' biċċiet, frak, perli, mogħdija minn għarbil jew ġo forom simili | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura minbarra lamtu tal patata tat-intestatura Nru 1108 |

1904 | Ikel ippreparat miksuba miċ-ċereali minfuħa jew mixwijja jew minn prodotti ta' ċereali (per exempju, biċċiet tal-qamħ); ċereali (minbarra qamħirrum (qamħ)) fil-forma ta' żerriegħa misjura minn qabel jew ippreparati mod ieħor (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: |

— Ma fihomx il-kokkodina: |

— Ċerejali, li mhux qamħirrun (qamħ), fil-forma ta' żerriegħa misjura minn qabel jew ippreparati mod ieħor | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura. Iżda ż-żerriegħa u l-kobs tal-qamħirrun, ippreparati jew ippreservati, ta' titoli Nri 2001, 2004 u 2005 u qamħirrun li mhux imsajjar, mgħolli jew imfawwar, iffriżat, ta' l-intestatura Nru 0710 ma jistax jintuża |

— Oħrajn | Manifattura fejn: Iċ-ċereali kollha u d-dqiq (minbarra qamħ durum u d-derivattivi tiegħu) użati għandhom ikunu diġa li joriġinaw;fejn il-valur ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Li fihom il-kokkodina | Manifattura fejn il-materjali kollha użati m'humiex klassifikati fl-intestatura Nru 1806, dement li l-valur ta' kull materjali użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

1905 | Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u affarijiet oħra jinħmew, kemm jekk għandhom il-kokkodina jew le; ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tat-tip tajbin għal użu farmaċewtiku, sealing wafers, ostji u prodotti simili | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura minbarra dawk tal-Kapitolu 11 |

2001 | Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħra li jittieklu minn pjanti, ippreparati jew ippreservati bil-ħall jew aċidu aċetiku | Manifattura li fiha l-frott, ġewż jew ħaxix kollha użati għandhom jkunu ġa joriġinaw |

2002 | Tadam ippreparat jew ippreservat b'mod ieħor li mhux bil-ħall jew aċidu aċetiku | Manifattura li fiha t-tadam kollu użat għandhom jkunu joriġinaw diġa |

2003 | Faqqiegħ u tartufi, ippreparati jew ippreservati b'mod ieħor li mhux bil-ħall jew aċidu aċetiku | Manifattura li fiha l-faqqiegħ jew tartufi kollha użati għandhom jkunu ġa joriġinaw |

2004 u 2005 | Ħxejjex oħra ppreparati jew ippreservati b'mod ieħor li mhux bilħall jew aċidu aċetiku | Manifattura li fiha l-ħxejjex kollha użati għandhom jkunu ġa joriġinaw |

2006 | Frott, ġewż, qxur tal-frott u partijiet oħra minn pjanti, ippreservati biz-zokkor (imsaffija, glacé jew kristallizzat) | Manifattura fejn il-valur ta' kull materjali użati tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

2007 | Ġammijiet, ġelatina tal-frott, marmellati, purea tal-frott jew tal-lewż jew pejsts lewż, huma preparazzjonijiet misjura, kemm jekk għandhom zokkor miżjud jew le jew affarijiet oħra li jagħtu togħma ta' ħlewwa | Manifattura fejn il-valur ta' kull materjal użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

2008 | Frott, ġewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti b'mod ieħor ippreparati jew ippreservati, kemm jekk fihom iz-zokkor miżjud u kemm jekk le jew affarijiet oħra li jagħtu togħma ta' ħlewwa jew spirtu, mhux inklużi jew speċifikati x'imkien ieħor: |

— Frott u ġewż imsajra b'mod ieħor milli bil-fwar jew togħlija fl-ilma, li ma fihomx zokkor miżjud, iiffriżati | Manifattura li fiha l-frott u ġewż kollha użati għandhom jkunu ġa joriġinaw |

— Ġewż, li ma fihomx zokkor miżjud jew spirti | Manifattura li fiha l-valur tal-ġewż li joriġina u taż-żerriegħa taż-żejt ta' titolu Nri 0801, 0802 u 1202 sa 1207 użati jeċċedi is-60 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fit-titolu li mhux dak tal-prodott, sakemm il-valur ta' kull materjal użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2009 | Sugu tal-frott (inkluż, għeneb) u sugu tal-ħaxix, mhux iffermentat u bla spirtu miżjud, kemm jekk għandu zokkor miżjud jew le jew affarijiet li jagħtu togħma ta' ħlewwa | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fit-titolu li mhux dak tal-prodott, sakemm il-valur ta' kull materjal użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2101 | Ċikwejra inkaljata u estratti. essenzi u konċentrazzjonijiet tagħha: | Manifattura li fiha iċ-ċikwejra kollha użata għandha tkun ġa li toriġina |

ex 2103 | — Zlazi u preparazzjonijiet għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħaltin; | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu minbarra dak tal-prodott. Iżda, dqiq tal-mustarda jew dqiq jew mustarda ippreparata jistgħu jintużaw |

— dqiq tal-mustarda u mustarda ppreparata | Manifattura mid-dqiq tal-mustarda jew dqiq |

ex 2104 | — Sopop u brodu u preparazzjonijiet tagħhom | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, ħlief ħxejjex ippreparati jew ippreservati ta' l-intestaturi Nri 2002 sa 2005 |

— Preparazzjonijiet ta' ikel kompost omoġenizzati | Għandha tapplika r-regola għall-intestatura li fiha l-prodott jiġi ikklassifikata fil-bulk |

ex 2106 | Xiroppi taz-zokkor, mogħtija l-ħlewwa jew kulur | Manifattura fejn il-valur ta' kull materjal użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

2201 | Ilmijiet, inklużi dawk minerali naturali jew artifiċjali u ilmijiet bil-gass, li ma fihomx zokkor miżjud jew affarijiet oħra li jagħtu togħma ħelwa je bit-togħma; silġ u borra | Manifattura li fiha l-ilma kollu użat għandu ikun ġa li joriġina |

2202 | Ilmijiet, inklużi ilmijiet minerali ilmijiet bil-gass ta' aċidu karboniku, li għandhom zokkor miżjud jew affarijiet oħra li jagħtu togħma ħelwa jew bit-togħma, u xarbiet oħra mhux alkoħoliċi, mhux iklużi s-sugi tal-frott jew tal-ħaxix tat-intestatura Nru 2009 | Manifattura fejn il-materjali użati kollha huma klassifikati fit-titolu minbarra tal-prodott; sakemm l-valur ta' kull materjal użat tal-Kapitolu 17 mhux aktar 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott u kull sugu tal-frott użat (ħlief għall-ananas, lumi qares u grapefruit) għandhom jkunu ġa joriġinaw |

ex 2204 | Inbid ta' l-għeneb frisk, inklużi inbejjed fortifikati, mostu ta' l-għeneb bl-alkoħol miżjud | Manifattura mill-mostu ta' l-għeneb |

2205 ex 2207, ex 2208 u ex 2209 | Li ġejjin, fihom materjali ta' l-għeneb: vermouth u inbid ieħor ta' l-għeneb friski bil-ħlewwiet minn pjanti jew sustanzi aromatiċi; alkoħol ethyl u spirti oħra, żnaturati jew le; spirti, likuri u xorb ieħor li fih l-ispirtu; tħejjijiet alokoliċi komposti tat-tip użati għall-manifattura tax-xorb; ħall | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, ħlief għeneb jew materjal ieħor li hu derivat mill-għeneb |

2208 | Whiskies ta' saħħa alkoħolika bil-volum ta' anqas minn 50 % vol. | Manifattura li fiha l-valur ta' kull spirtu b'bażi taċ-ċereali użat ma jaqbiżx il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2303 | Residwi mill-manifattura tal-lamtu mill-qamħirrum (minbarra magħddsa ġo sustanzi likwidi) ta' kontenut ta' proteina, kalkulati fuq il-prodott nixef, aktar minn l-40 % fil-piż | Manifattura fejn il-qamħirrum użat għandu jkun ġa joriġina |

ex 2306 | Kejk taż-żejt u residwi oħra solidi li jirriżultaw minn estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, li għandu aktar minn 3 % taż-żejt tażżebbuġa | Manifattura fejn iż-żebbuġ użat għandu jkun miksub sħiħ |

2309 | Preparazzjonijiet ta' tip użati fl-ikel ta' l-annimali | Manifattura fejn iċ-ċereali, zokkor jew għasel iswed, laħam jew ħalib użati għandhom ikunu diġa li joriġinaw; |

2402 | Sigarri, sigarri ħoxnin, sigarri zgħar u sigaretti, tat-tabakk jew ta' sustanzi tat-tabakk | Manifattura fejn ta' l-anqas 70 % fil-piż tat-tabakk mhux manifatturat jew skart tat-tabakk tat-intestatura Nru 2401 użati għandhom ikunu diġa oriġinati |

ex2403 | Tabakk tat-tipjip | Manifattura fejn ta' l-anqas 70 % fil-piż tat-tabakk mhux manifatturat jew skart tat-tabakk tat-intestatura Nru 2401 użati għandhom ikunu diġa oriġinati |

ex 2504 | Grafite kristalizzata naturali, bil-kontenut tal-karbonju miżjud, purifikata u mitħuna | Iż-żieda ta' kontenut tal-karbonju, purifikazzjoni u tħin ta' grafite kristalizzata mhux proċessata |

ex 2515 | Irħam, maqtugħ biss, bis-serrieq jew mod ieħor, fi blokok jew kantuni ta' forma rettangolari (inklużi kaxxi), ta' ħxuna mhux aktar minn 25 ċm | Qtugħ bis-serrieq jew mod ieħor, ta' irħam (ukoll jekk diġa maqtugħ) ta' ħxuna ta' aktar minn 25 ċm |

ex 2516 | Granit, porfirju, bażalt, ġebla ramlija u ġebel ieħor għall-bini u għall-monumenti, maqtugħa biss, bis-serrieq jew mod ieħor, f'blokok jew kantuni ta' forma rettangolari (inklużi kaxxi) ta' ħxuna mhux aktar minn 25 ċm | Qtuħ bis-serrieq jew mod ieħor, ta' irħam (anka jekk diġa maqtugħ) ta' ħxuna ta' aktar minn 25 ċm |

ex 2518 | Dolomit li sar ġir | Kalċinifikazzjoni ta' dolomit li ma sarx ġir |

ex 2519 | Karbonat tal-manjeżju mgħaffeġ (manjeżite), naturali f'kontenituri ermetikament magħluqa, manjeżju ossidat, kemm jekk pur jew le, minbarra manjeżja mdewba jew manjeżja dead-burned (sintered) | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati fit-titolu minbarra dak tal-prodott.Iżda manjexju karbonizzat (magnsite) naturali jista jintuża |

ex 2520 | Impjastri speċifikament preparati għad-dentistrija | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2524 | Fibri naturali ta' l-asbestos | Manifattura minn konċentrat ta' l-asbestos |

ex 2525 | Trab tal-majka | Tħin tal-majka jew ta' l-iskart tal-majka |

ex 2530 | Kuluri ta' l-art, kalċinati jew magħmula trab | Kalċinifikazzjoni jew tħin tal-kuluri ta' l-art |

ex 2707 | Żjut fejn l-użin ta' kostitwenti aromatiċi huwa aktar minn kostitwenti mhux aromatiċi, li huma żjut simili għal żjut minerali miksuba mid-distillazzjoni ta' temperatura għolja tal-faħam qatran, minn liema aktar minn 65 % bil-volum jiddistilla f'temperatura sa 250oC (inklużi, taħlit ta' spirtu taż-żejt u benzole) għall-użu għall-enerġija jew sabiex isaħħnu | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

2709 sa 2715 | Żjut minerali u l-prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xama' minerali | Dawn huma prodotti ta' l-Anness VI |

ex kapitolu 28 | Kimiki inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta' metalli prezzjużi, ta' metalli ta' l-art rari, ta' elementi radjuattivi jew ta' isotopi; minbarra l-intestaturi Nri ex 2811 u ex 2833 li għalihom ir-regoli huma msemmija hawn taħt | Manifattura fejn l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, materjali kklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw l-aqwa li l-valur ma jkunx aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2811 | Trijossidu tal-kubrit | Manifattura minn dijossidu tal-kubrit |

ex 2833 | Sulfat ta' l-aluminju | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 29 | Kimiċi organiċi; minbarra għall-intestaturi Nri ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 u 2934, li għalihom il-pożizzjoni hija stipulata hawn taħt | Manifattura fejn l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, materjali kklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw l-aqwa li l-valur ma jkunx aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2901 | Idrokarburi akriliċi għall-użu għall-enerġija jew karburanti li jsaħħnu | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

ex 2902 | Cyclanes u cyclenes (minbarra azulenes), benżin, toluene, xylenes, għall-użu għall-enerġija jew karburanti li jsaħħnu | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

ex 2905 | Metalli ta' alcoholates ta' alkoħol ta' dan it-titolu u ta' l-etanol | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 2905. Iżda, alcoholates tal-metall ta' dan it-titolu jistgħu jintużaw, l-aqwa li l-valur tagħhom mhux aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

2915 | Aċidi monokarbonizzati ta' l-akriliku saturat u l-anhydrdrides, halids, peroxides u peroxyacids; u d-derivati tagħhom aloġinati, solfati, nitratizzati jew nitrosaturati | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura. Iżda, l-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestatura Nru 2915 u 2916 m'għandhomx ikunu aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 2932 | — Eteri interni u d-derivati tagħhom, aloġinati, solfati, nitrati jew nitratizzati | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura. Iżda, l-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestatura Nru 2909 m' għandhomx ikunu aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— aċetali ċikliċi u Emiaċetali u d-derivati tagħhom, aloġinati, solfati, nitrati jew nitratizzati | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura. |

2933 | Komposti eteroċikliċi b'atomu(i-etero tan-nitroġenu; aċidi nuklejċi u l-imluħa tagħhom | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura. Iżda, l-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestaturi Nri 2932 u 29330 m'għandhomx ikunu aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

2934 | Komposti eteroċikliċi oħra | Manifattura fejn l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, materjali kklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw iżda l-valur ma għandux ikun jkunx aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 30 | Prodotti farmaċewtiċi; ħlief għall-intestaturi Nri 3002, 3003 u 3004, li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt | Manifattura fejn l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, materjali kklassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw iżda l-valur tagħhom "għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott" |

3002 | Demm tal-bniedem; demm ta' l-annimali ppreparat għal użu ta' terapija, użu profilatiku jew dijanostiku; antisera u frazzjonijiet oħra tad-demm u prodotti immunoloġiċi modifikati, kemm jekk miksuba b'mezzi bijoteknoloġiċi jew le; tilqimiet, tossiċi, kulturi ta' mikro-organiżmi (minbarra ħmira) u prodotti simili: |

— Prodotti li jikkonsistu minn tnejn jew aktar kostitwenti li ġew mħallta flimkien għal użu terapewtiku jew profilatiku jew prodotti mhux mħallta għal dan l-użu, impoġġija f'doża miżurata jew f'forom jew pakketti għall-bejgħ bl-imnut | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn: |

— Demm tal-bniedem | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Demm ta' l-annimali ppreparat għal użi terapewtiċi jew profilatiċi | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Frazzjonijiet tad-demm minbarra antisera, emoglobina, globulina tad-demm u globulina tas-seru | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Emoglobina, globulina tad-demm u globulina tas-seru | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3002. Il-materjali ta' din id-deskrizzjoni jistgħu ukoll jiġu użati, iżda l-valur tagħhom m'għandux ikun aktar minn 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

3003 u 3004 | Medikamenti (minbarra ta' l-intestatura Nru 3002, 3005 jew 3006): | Manifattura fejn: l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, materjali ta' l-intestatura Nru 3003 jew 3004 jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom, meħudin flimkien, ma jaqbiżx 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx ta' aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 31 | Fertilizzanti ħlief għal intestatura Nru ex 3105 li għaliha hi stabbilita r-regola hawn taħt | Manifattura li għaliha l-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt titolu ieħor ħlief dak tal-prodott. Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz ex-xogħolijiet tal-prodott |

ex 3105 | Fertilizzanti kimiċi jew minerali li fihom tnejn jew tlieta mill-elementi fertilizzanti tan-nitroġenu, il-fosforu u l-potassju; fertilizzanti oħra; affarijiet ta' dan il-kapitolu, oġġetti ta' dan il-kapitolu f'pirmli jew forom simili jew f'pakketti ta' toqol gross li ma jaqbiżx 10Kg, ħlief għal: — Nitrat tas-sodju — Ċinemad tal-kalċju — Sulfat bil-potasssju — Sulfat tal-potassju tal-manjesju | Manifattura li fihom: il-materjali kolha użati hum klassifikati taħt titolu differenti minn dak tal-prodott. Iżda materjali klassifikati taħt l-istess intestattura jistgħu jkunu użati iżda l-valur tagħhom m'għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali kolha ma jaqbiżx 50 % tal-valur tal-prodott mhux inkluż ix-xogħol |

ex kapitolu 32 | Ikkonzar jew estratti li jagħtu l-kulur, tannini u d-derivati tagħhom; kulur, pigmenti u materjal ieħor li jagħti l-kulur; zebgħa verniċ; stokk u mastiċi oħra; linek; ħlief ta' l-intestattura Numri ex 3201 u 3205, li għalihom ir-regoli huma mogħtija hawn il-isfel | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestattura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali kklassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintuża basta li l-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mhux inkluż il-prezz tax-xogħol |

ex 3201 | Tannini u l-melħ tagħhom, eteri u esteri u derivati oħra | Manifattura minn estratti ta' tannin ġejjin mill-ħaxix |

3205 | Laker tal-kulur; preparazzjonijiet kif hu speċifikat fin-Nota 3 ta' dan il-Kapitolu bbażat fuq laker tal-kulur [1] | Manifattura minn materjali ta' kull intestattura, ħlief intestaturi Nri 3202 u 3204 sakemm il-valur ta' xi materjali klassifikati f'intestatura Nru 3205 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott inkluż il-prezz tax-xogħol |

ex kapitolu 33 | Żjut essenzali u reżinojdi; fwejjaħ, kosmetiċi jew preparazzjonijiet tat-twaletta; ħlief ta' l-intestatura Nru 3301, li għalihom ir-regola hija murija "l isfel" | Manifattura li fihom il-materjali użati huma kklassifikati fl-intestatura barra minn dak tal-prodott. Iżda, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

3301 | Żjut essenzali (bit-terpeni jew le), inkluż konkreti u assoluti; reżinojdi; konċentrati u żjut essenzali fix-xaħam, f'żjut fissi, fix-xama' jew affarijiet simili, miksuba permezz ta' enfleurage jew maċerazzjoni, prodotti sekondarji terpeniċi tat-deterpenazzjoni ta' żjut essenzali; distillati akweji u soluzzjonijiet akweji ta' żjut essenzali | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, inklużi materjali ta' "grupp" [2] differenti f'din l-intestatura. Iżda, materjali ta' l-istess 'grupp' jistgħu jintużaw, sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex kapitolu 34 | Sapun, aġenti attivi fil-wiċċ organiċi, preparazzjonijiet tal-ħasil, preparazzjonijiet lubrifikanti, xama' artifiċjali, xama' ippreparati, preparazzjonijiet għal-lostu u l-għorik, xama' u artikoli simili oħra, kollol sabiex timudella, "xama" dentali' u preparazzjonijiet dentali b'bażi ta' ġibs; ħlief għall-intestatura Nri ex 3403 u 3404, li għalihom il-pożizzjoni hija mfassla l-isfel | użati huma kklassifikati fl-intestatura barra minn dak tal-prodott. Iżda, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura jistgħu jintużaw basta l-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3403 | Preparazzjonijiet lubrifikanti li fihom iż-żjut jew żjut miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt, iżda li huma anqas minn 70 % fil-piż | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

ex 3404 | Xama' artifiċjali u xama' ippreparati: |

— b'bażi ta' paraffin, xama' tal-petrolju, xama' miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt, slack wax jew xema' scale. | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

— Oħrajn | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, ħlief: żjut idroġenati li għandhom il-karattru tax- xama' ta' l-intestatura Nru 1516,aċidi xaħmija mhux definiti kimikament jew alkoħoli industriji xaħmija li għandhom il-karattru tax- xama' ta' l-intestatura Nru 1519,materjali ta' l-intestatura Nru 3404Iżda, il-materjali klassifikati jistgħu jintużaw basta l-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex kapitolu 35 | Sostanzi albuminojdali; lamti modifikati; kollol, enżimi; ħlief għall-intestaturi Nri 3505 u ex 3507 liema ir-regoli huma murija "l isfel" | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali kklassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

3505 | Destrini u lamti modifikati (per exempju, lamti preġelatinizati jew esterifikati); kollol bbażati fuq lamti, jew fuq destrini oħra jew lamti oħra modifikati: |

— Lamti eteri u esteri | Manifattura minn materjali taħt kull intestatura, inkluż materjali oħra ta' l-intestatura Nru 3505 |

— Oħra | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, ħlief dawk ta' l-intestatura Nru 1108 |

ex 3507 | Enżimi preparati jew speċifikati jew inklużi postijiet oħra | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

Kapitolu 36 | Splussivi prodotti pirotekniċi; sulfarini u legi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kumbustibbili | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali kklassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex kapitolu 37 | Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi; ħlief għall-intestatruri Nri 3701, 3702 u 3704 ir-regoli tagħhom huma mfassla l-isfel | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali klassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

3701 | Pjastri fotografiċi u film ċatt, sensitizzat, mhux esposti, ta' kull materjal ieħor barra minn karta, bord tal-karta jew tessili; film li jiżviluppa mill-ewwel fiċ-ċatt, sensitizzat, mhux esposti, kemm fil-paketti jew le | Manifattura li l-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura barra minn dik tal-prodott jew f'intestatura Nru 3702 |

3702 | Film fotografiku f'rollijiet, sensitizzat u mhux espost, ta' kull materjal barra minn karta, bord tal-karta u tessili; film li jiżviluppa mill-ewwel f'rollijiet, sensitizzati u mhux esposti | Manifattura li l-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura barra mill-intestatura Nru 3701 jew 3702 |

3704 | Pjastri fotografiċi, film, karta, bord tal-karta u tessili esposti Iżda mhux żvilupati | Manifattura li l-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura barra mill-intestatura Nru 3701 sa 3704 |

ex kapitolu 38 | Mixxellanja ta' prodotti kimiċi; ħlief ta' l-intestatura Nri ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 sa 3814, 3818, 3822 u 3823 li r-regoli għalihom huma murija taħt: | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali klassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3801 | — Grafite kollojdjali f'sospensjoni fiż-żejt u grafite semi-kollojdjali; kollol karbonaċi għall-elettrodi | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

— Grafite f'forma ta' kolla, li hija taħlita b'aktar minn 30 % fil-piż ta' grafite b'żjut minerali | Manifattura li l-valur tal-minerali kollha ta' l-intestatura Nru 3403 użati ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3803 | Żejt tat-tall raffinat | Raffinar ta' żejt tall mhux proċessat |

ex 3805 | Spirti ta' turpentina tas-sulfat purifikati | Il-purifikazzjoni permezz tad-distillazzjoni jew raffinar ta' spirti mhux proċessati tat-turpentina tas-sulfat |

ex 3806 | Gomom ta' l-ester | Manifattura minn aċidi tar-raża |

ex 3807 | Pitch ta' l-injam (pitch ta' l-injam tal-qatran) | Distillazzjoni tal-qatran ta' l-injam |

3808 sa 3814 3818 sa 3820 3822 sa 3823 | Prodotti kimiċi mħallta: |

— Additivi preparati għal żjut lubrifikanti, li fihom żjut jew żjut miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt, ta' l-intestatura Nru 3811 | Dawn huma prodotti ta' Anness VI |

— Li ġejjin ta' l-intestatura Nru 3823: | Manifattura li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik ta' l-istess prodott. Iżda, materjali klassifikati taħt l-istess intestatura jistgħu jintużaw sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

— qxur iebsa preparati għall-forom tal-fonderija jew il-qalba bbażat fuq prodotti tar-raża naturali |

— Aċidi nafteniċi, il-melħ tagħhom li ma jinħalx fl-ilma u l-esteri tagħhom |

— Sorbitol barra minn dak ta' l-intestatura Nru 2905 |

— Sulfati tal-petrolju, minbarra s-sulfati tal-petrolju tal-metalli alkali, ta' l-ammonju jew ta' l-etanolmini; aċti sulfoniċi tiofenati ta' żjut miksuba minn minerali bitumini, u l-imluħa tagħhom |

— Skambjaturi tal-joni |

— Il-getters għal tubi tal-vakum |

— Ossidu tal-ħadid alkalin għall-purifikazzjoni ta' gas |

— Likuri tal-gass ammonjakali u ossidu moħli prodott fil-purifikazzjoni tal-gass tal-faħam |

— Aċidi sulfonafteniċi, il-melħ tagħhom li ma jinħalx fl-ilma u l-esteri tagħhom |

— Żejt Fusel u Żej Dippel |

— Taħlit ta' melħ li għandhom anjoni differenti |

— Pejsts sabiex jikkuppjaw b'bażi ta' ġelatina, kemm jekk huma fuq matriċi tal-karta jew tessili jew le |

— Oħrajn | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3901 sa 3915 | Plastiċi fil-forom primarji, skart, qxur u rimi tal-plastik; ħlief għall-intestaturi Nri ex 3907 li r-regola aktar l-isfel: | |

— Żieda ta' prodotti omopolimerizzazzjoni | Manifattura li fihom: il-valur tal-materjali użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali użati tal-Kapitolu 39 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika [3] |

— Oħra | Manifattura li fihom il-valur tal-materjlai użati tal-Kapitolu 39 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika [3] |

ex 3907 | Kopolimeru, magħmul mil-pilokarbonat u acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3916 sa 3921 | Semi-manifaturi ta' plastiċi, ħlief għall-intestaturi Nri ex 3916, ex 3917 u ex 3920, li r-regola għalihom hi stipulata aktar l-isfel: | |

— Prodotti ċatti, maħduma iżjed milli fuq il-wiċċ biss jew maqtugħa f'forom barra minn rettangoli; prodotti oħra barra minn dawk li huma maħduma Iżjed milli fuq il-wiċċ biss | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 50 % ceny zo závodu výrobku |

— Oħra: | |

— Addizzjoni ta' prodotti homopolimerizzati | Manifattura li fihom: il-valur tal-materjali użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali użati tal-Kapitolu 39 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika [3] |

— Oħrajn | Manifattura li fihom il-valur tal-materjlai użati tal-Kapitolu 39 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika [3] |

ex 3916 u ex 3917 | Forom tal-profil u tubi | Manifattura li fihom: il-valur tagħhom tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika, uil-valur tal-materjali klassifikati fl-istess titolu bħal-prodott ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 3920 | Folja ta' l-Ionomer jew film | Manifattura melħ parzjali termoplastiku li hu kopolimeru ta' l-etilena u aċidu metakriliku newtralizzat parzjalment b'jonji tal-metall, l-aktar iż-żingu u s-sodju |

3922 sa 3926 | Artikoli ta' plastik | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 4001 | Biċċiet tal-lastiku tat-tip crepe laminati għaż-żraben | Laminazzjoni ta' folji tal-lastiku naturali |

4005 | Elastiku kompost, mhux vulkanizza, fil-forom primarjijew fi platti, folji jew strippi | Manifattura li fihom il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

4012 | Tajers ritirati jew pnumatiċi tal-lastiku; tajers solidi jew kuxinati; il-wiċċ tat-tajer li jista' jinbidel u flappijiet tat-tajer, tal-lastiku | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura, ħlief dawk l-intestaturi Nri 4011 jew 4012 |

ex 4017 | Artikoli ta' lastiku iebes | Manifattura minn lastiku iebes |

ex 4102 | Ġlud mhux maħduma ta' nagħaġ jew ħrief, mingħajr suf fuqhom | tneħħija ta' suf mill-ġlud tan-nagħaġ jew tal-ħrief, li fihom is-suf ri-konzar ta' ġilda pre-konzat, jew |

4104 sa 4107 | Ġilda, mingħajr xagħar jew suf barra minn ġilda ta' l-intestatura Nri 4108 u 4109 | Ġilda mmakkjata miżmuma jew Manifattura mill-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura differenti minn dik tal-prodott. |

4109 | Ġilda ta' l-alakka u ġilda laminata l-alakka; ġilda metalizzata | Manifattura minn ġilda ta' l-intestatura Nri 4104 sa 4107 iżda l-valur tiegħu ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 4302 | Ġlud bis-suf ikkonzati jew mlibbsa, assemblati: | |

— Platti, slaleb u forom simili | Bliċjar jew żebgħa, flimkien mal-qtugħ u tgħaqqid ta' ġlud bis-suf ikkonzati jew mlibbsa, mhux assemblati |

— Oħrajn | Manifattura minn ġlud bis-suf ikkonzati jew mlibbsa, mhux assemblati |

4303 | Artikoli ta' apparat, aċċessorji tal-ħwejjeġ u artikoli oħra ta' ġlud bis-suf | Manifattura minn ġlud bis-suf ikkonzati jew mlibbsa, mhux assemblati, ta' l-intestatura Nru 4302 |

ex 4403 | Injam maqtugħ mhux b'preċiżjoni f'kaxxi | Manifattura minn injam mhux proċessat, kemm jekk tneħħiet il-qoxra kemm le jew li jkun xkatlat ħafif |

ex 4407 | Injam imqatta' jew maqsum għat-tul, imqaxxar jew maqtugħ f'biċċiet irqaq ta' ħxuna li teċċedi 6 mm, inċanat, xkatlat jew mġannat | Inċanat, xkatlat jew mġannat |

ex 4408 | Folji u folji tal-plywood, ta' ħxuna mhux iżjed minn 6 mm, imwaħħla, u injam ieħor maqtugħin għat-tul, imqaxxra jew maqtugħin irqaq, ta' ħxuna mhux iżjed minn 6 mm, inċanat jew xkatlat jew mġannat | Twaħħil, ppjanar, tgħorik jew tgħaqqid flimkien b'ġonta |

ex 4409 | — Injam (inkluż strippi u friezes għall-art tal-parket, mhux assemblat) kontinwament ifformat (b'ilsien, bis-swaba, mxellef, b'ċanfrin, b'ġonta ta' V, imżebbeġ, moldjat, tondjat jew simili) mat-tarf jew il-wiċċ, xkatlat jew mġannat | Qtugħ, inċanar, xkatlar jew ġontar |

— Imżebbeġ jew imsawwar | Imżebbeġ jew imsawwar |

ex 4410 sa 4413 | Imżebbeġ jew imsawwar, inkluż tiswir ta' burduri u bordijiet oħra imsawwra | Imżebbeġ jew imsawwar |

ex 4415 | Kaxxi ta' l-ippakkjar, kaxxi, ċestuni, drummijiet u pakkjar simili ta' l-injam | Manifattura minn bordijiet mhux maqtugħin fid-daqs mixtieq |

ex 4416 | Bettiji, bramel, bajji, banju prodotti oħra ta' buttar u partijiet tagħhom magħmulin mill-injam | Manifattura minn bettiji maqsumin, mhux maħdumin Iżjed imbagħad maqtugħin fuq iż-żewġ uċuħ principali |

ex 4418 | — Biċċiet ta' l-injam għall-armar u injam tal-bennejja | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura differenti minn dik tal-prodott. Iżda, panew ta' l-injam ċelloluża, folji li jsaqqfu bihom u shales jistgħu jintużaw |

— żibeġ u forom | Żibeġ jew forom |

ex 4421 | Injam għas-sulfarini; labar ta' l-injam jew labar għal żraben | Manifattura minn injam ta' kull intestatura ħlief injam miġbud ta' l-intestatura Nru 4409 |

4503 | Artikoli ta' sufra naturali | Manifattura minn sufra ta' l-intestatura Nru 4501 |

4811 | Karta u bord tal-karta, rigat, bil-linji jew bil-kaxxi biss | Manifattura minn materjali li jintużaw fil-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 |

4816 | Karta saħħara, karta li tikkoppja hi stess u karti oħra ta' l-ikkoppjar u u trasferiment (barra minn dawk imsemmija fl-intestatura Nru 4809), stensils li jidduplikaw u pjasti offset, tal-karta, kemm jekk huma fil-kaxxi jew le | Manifattura minn materjali li jintużaw fil-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 |

4817 | Envelopes, kartolini ta' l-ittri, kartolini li ma fihomx stampi jew kitba u kartolini tal-korrispondenza, tal-karta jew bord tal-karta; kaxxi, barżakki zgħar, kartieri u kompendji tal-kitba, tal-karta jew bord tal-karta li fihom għażla ta' karti jew karti ta' l-ittri envelopes | Materjali li fihom: il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura differenti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 4818 | Karti tat-tojlit | Manifattura minn materjali li jintużaw fil-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 |

ex 4819 | Kartuni, kaxxi, kaxxetti, boroż u kontenituri oħra ta' l-ippakkjar, tal-karta, bord tal-karta, materjal artab taċ-ċellolusa jew għanqbut ta' fibri taċ-ċellolusa | Materjali li fihom: Materjali li fihom:- il-materjali kollha użati hum klassifikati f'intestatura differenti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 4820 | Pads ta' l-ittri | Manifattura li fih il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex 4823 | Karti oħra, karti tal-bord, materjal artab taċ-ċellolusa għanqbut ta' fibri taċ-ċellolusa maqtugħin fid-daqs u forma mixtieqa | Manifattura minn materjali li jintużaw fil-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47 |

4909 | Kartolini stampati jew impinġija; kartolini stampati b'tislim personali, mesaġġi jew tħabbir, kemm jekk huma impinġija jew le, kemm jekk fihom l-envelopes jew tiżjin jew le | Manifattura minn materjali mhux klassifikati f'intestaturi Nri 4909 jew 4911 |

4910 | Kalendarji ta' kull tip, stampati inklużi blokkok tal-kalendarju: | |

— Kalendarji tat-tip "perperwi" jew b'blokok li jinbiddlu imtella' fuq bażijiet mhux tal-karta jew bord tal-karta | Materjali li fihom: il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura differenti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

— Oħra | Manifattura minn materjali mhux klassifikati fl-intestaturi Nri 4909 jew 4911 |

ex 5003 | Skart tas-satin (inklużi fodsqa li mhux tajbin għall-ħjata, skart ta' l-ispag u stokk garnettat), imqardax jew mimxut | Tqardix jew imxit ta' l-iskart tas-satin |

5501 sa 5507 | Fibri staple magħmul mill-bniedem | Manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut |

ex kapitolu 50 sa kapitolu 55 | Ħjut, monofilament, u ħajt: | Manifattura minn: [4] ħarir mhux maħdum, skart tal-ħarir, mqardax jew minxut jew ipproċessat mod ieħor għall-insiġ,fibri oħra naturali, mhux mqardxa, minxuta jew ipproċessati għall-insiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessut, jewmaterjali li jintużaw fil-produzzjoni tal-karta |

spag tal-ħarir | |

— Drapijiet minsuġa li jinkorporaw hajt tal-lastiku | Mannifattura minn ħajt singlu: [4] |

— oħra | Manifattura minn [4] ħajt ta' qoxret il-ġewża ta' l-Indi,fibri naturali,fibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew jew minxuta jew proċessati b'mod ieħor għall-brimmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessut, jewkartajew Stampar akkompanjat b'mill-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' l-aħħar (bħal tindif jew bliċjar, lostru tad-drap, settjar tas-sħana, tkabbir, lustrar tat-tessut, ipproċessar għar-resistenza kontra li jinxtorob, tlestija permanenti, decatizing, impregnazzjoni, tiswija jew tindif) fejn il-valur tat-tessut użat ma jaqbiżx 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

ex kapitolu 56 | Materjal artab, feltru u mhux imniġsa; spag speċjali; il-brim talħbula, ħbula u gumni u artikoli ta' l-istess ħlief dawk ta' l-intestatura Nri 5602, 5604, 5605 u 5606, li għalihom ir-regoli huma murija isfel | Manifattura minn: [4] spag minn ħajt tal-qoxret tal-ġewża ta' l-Indi,fibri natrualimaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutmaterjali li jintużaw ilk-produzzjoni tal-karta |

5602 | Feltu, kemm jekk hu impregnat jew le, mogħti, jew kopert jew laminat | |

— Feltu tan-needleloom | Manifattura minn [4]: fibri natrualimaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutIżda: filament polipropilene ta' l-intestatura Nru 5402,fibri tal-polipropilene ta' l-intestatura Nri 5503 jew 5506,jewfilament tal-polipropilene ta' l-intestatura Nru 5501, ta' liema id-denominazzjoni fil-każi kollha ta' filament singolu jew fibra huwa inqas minn 9 decitex jistgħu jintużaw iżda l-valur m'għandux jaqbeż l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

— Oħra | Manifattura minn: [4] fibri naturali,Fibri staple magħmulin mill-bniedem magħmula mill-kaseina, jewMaterjali kimiċi jew polpa tat-tessut |

5604 | Ħajt tal-lastiku u korda, kopert b'tessut: ħajt tat-tessut, u strippa u affarijiet simili ta' l-intestatura Nri 5404 jew 5405, impregnati, miksija, mgħottija jew mdawwra b'lastiku jew plastiċi: | |

— Ħajt jew korda tal-lastiku, mgħottija b'tessut | Manifattura minn ħajt tal-lastiku jew korda, mhux mgħotti b'tessut |

— Oħra | Manifattura minn: [4] fibri naturali mhux mqardxa jew jew minxuta jew ipproċessati b'mod ieħor għall-insiġ,materjali kimiċi jew polpa tat-tessut, jewmaterjali li jintużaw għall-produzzjoni tal-karta |

5605 | Ħajt bil-metall, jekk hu miksi jew le, li jkun ħajt ta' tessut, jew strippa jew affarijiet simili ta' l-intestatura Nri 5404 jew 5405, kombinati ma' metal fil-forma ta' ħajta, strippa jew trab jew mgħotti bil-metall | Manifattura minn: [4] fibri naturali,Fibri staple magħmul mill-bniedem mgħmulin mill-kaseina, jewMaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutmaterjali li jintużaw għall-produzzjoni tal-karta |

5606 | Ħajt miksi, u strippa affarijiet simili ta' l-intestatura Nri 5404 jew 5405, miksi (barra minn dawk ta' l-intestatura Nru 5605 u ħajt tal-krin miksi); ħajt tax-xinilja (inkluż ħajt tax-xinilja tal-merħla);ħolqa ta' wale-yarn | Manifattura minn: [4] fibri naturali,Fibri staple magħmul mill-bniedem mgħmulin mill-kaseina, jewMaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutmaterjali li jintużaw għall-produzzjoni tal-karta |

Kapitola 57 | Twapet u tessuti oħra li jgħattu l-art: | |

— Ta' Feltru needleloom | Manifattura minn: [4] fibri naturali, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessut.Iżda: filament tal-polipropilene ta' l-intestatura Nru 5402,fibri tal-polipropilene ta' l-intestatura Nri 5503 jew 5506, jewfilamant tal-polipropilene ta' l-intestatura Nru 5501, ta' liema id-denominazzjoni fil-każi kollha ta' filament singolu jew fibra huwa inqas minn 9 decitex jistgħu jintużaw basta li l-valur me jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

— Ta' feltru ta' tip ieħor | Manifattura minn: [4] fibri naturali mhux mqardxa jew mimxuta jew proċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ, jewmaterrjali kimiċi jew polpa tat-tessut |

— Oħra | Manifattura minn: [4] ħajt minn ħajt tal-qoxret il-ġewża ta' l-Indi,ħajt ta' filament artifiċjali jew sintetiku,fibri naturali, jewFibri staple magħmul mill-bniedem mhux mqardxa jew mxamta jew proċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ |

ex kapitolu 58 | Drappijiet minsuġa b'mod speċjali; drappijiet bit-troffa; bizilla; tapizzeriji; tiżjin; rakmu, ħlief għal dawk l-affarijiet imsemmija fl-intestatura Nru 5802 u 5810; ir-regola ta' l-intestatura Nru 5810 hi murija isfel: | |

— Kombinat b'ħajt tal-lastiku | Manifattura mill-ħajt singola [4] |

— Oħra | Manifattura minn: [4] fibri natrualiFibri staple magħmul mill-bniedem mhux imqardxa jew minxuta jew proċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessutjew Stampar akkompanjat b'mill-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' l-aħħar (bħal tindif jew bliċjar, lostru tad-drap, settjar tas-sħana, tkabbir, lustrar tat-tessut, ipproċessar għar-resistenza kontra li jinxtorob, tlestija permanenti, decatizing, impregnazzjoni, tiswija jew tindif) fejn il-valur tat-tessut użati ma jaqbiżx 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

5810 | Rakkmu fil-parti, strippi jew f'motifs | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati hum klassifikati f'intestatura differenti minn dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

5901 | Drappijiet tat-tessut miksija b'gomma jew sostanzi tal-lamtu, ta' tip użat għall-qoxra tal-kotba jew affarijiet simili; drap ta' l-ikkoppjar; tila ppreparata sabiex tiżbogħ fuqu; buckram u drappijiet simili b'tessuti iebsin tat-tip użat fil-bażi ta' kpiepel | Manifattura mill-ħajt |

5902 | Drapp tal-korda tat-tajer ta' ħajta ta' saħħa kbira tan-najlon jew poliamidi oħra, poliesteru jew rajon visk: | |

— Li fih mhux iżjed minn 90 % fil-piż materjali tat-tessut | Manifattura mill-ħajt |

— Oħra | Manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessut |

5903 | Drappijiet tat-tessut mimlija, miksija jew mogħtija jew laminati bi plastiċi, barra minn dawk ta' l-intestatura Nru 5902 | Manifattura mill-ħajt |

5904 | Linolju, jekk hi maqtugħa fil-forma jew le; affarijiet li jgħattu l-art li jikkonsistu f'kisja jew koperta applikata fuq tessut, jekk hu maqtugħ fid-daqs mixtieq jew le | Manifattura mill-ħajt [4] |

5905 | Tessilli li jgħattu l-ħitan: | |

— Mimlija, miksija, mogħtija jew laminati bil-lastiku, plastik jew materjali oħra | Manifattura mill-ħajt |

— Oħrajn | Manifattura minn: [4] ħajt minn ħajt ta' qoxret il-ġewża ta' l-Indi,fibri natrualiFibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew minxuta jewproċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessut Stampar akkompanjat b'mill-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' l-aħħar (bħal tindif jew bliċjar, lostru tad-drap, settjar tas-sħana, tkabbir, lustrar tat-tessut, ipproċessar għar-resistenza kontra li jinxtorob, tlestija permanenti, decatizing, impregnazzjoni, tiswija jew tindif) fejn il-valur tat-tessut użati ma jaqbiżx 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika |

5906 | Drappijiet bil-gomma tat-tessuti, ħlief dawk li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 5902: | |

— Fibri meħjuta jew maħduma bil-ganċ | Manifattura minn: [4] fibri natrualiFibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew minxuta jewproċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ |

Fibri oħra magħmula minn ħajt tal-filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % fil-piż tal-materjali tat-tessuti | Manifatturat minn materjali kimiċi |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt |

5907 | Drappijiet tat-tessuti b'mod ieħor mimlija, miksija jew koperti; tila miżbugħa li tkun għax-xeni teatrali, drappijiet ta' l-isfond ta' l-istudjos jew dawk it-tip ta' affarijiet | Manifattura minn ħajt |

ex 5908 | Ftili tal-gass inkandexxenti, impregnati | Manifatturat minn gass meħjut f'materjali tubulari |

5909 sa 5911 | Artikli tat-tessut ta' tip tajjeb għal użu industrijali: | |

— Diski jew ċrieki għall-lostru minbarra tal-feltru ta' l-intestatura Nru 5911 | Manifatturat mill-kobob ta' metrjali ta' skart jew ċraret taħt l-intestatura Nru 6310 |

Oħrajn | Manifattura minn: [4] ħajt minn ħajt ta' qoxret il-ġewża ta' l-Indi,fibri natrualiFibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew minxuta jewproċessati b'xi mod ieħor għall-insiġ |

ex kapitola 60 | Drappijiet tal-malja jew tal-ganċ | Manifattura minn: [4] fibri naturali,Fibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew minxuta jew inkella ipproċessati għall-insiġ, jewmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti |

kapitola 61 | Artikoli ta' ħwejjeġ u aċċessorji ta' ħwejjeġ, tal-malja jew tal-ganċ | |

— Miksuba billi jiġu meħjuta flimkien jew inkella maqgħuda mod ieħor, tnejn jew aktar biċċiet ta' drapp tal-malja jew tal-ganċ li ġew jew maqtugħa skond il-forma jew miksuba direttament għall-forma | Manifattura minn ħajt [5] |

— Oħrajn | Manifattura minn: [4] fibri naturalifibri staple magħmula mill-bniedem mhux imqardxa jew minxutaalsa jew inkella proċessati għall-insiġmaterjali kimiċi jew polpa tat-tessuti |

ex kapitola 62 | Artikoli tal-ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux tal-malja jew tal-ganċ; minbarra l-intestaturi Nri ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 u ex 6217 li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt | Manifattura minn ħajt [5] |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ex 6211 u ex 6217 | Ħwejjeġ tan-nisa, tal-bniet u tat-trabi u aċċessorji tal-ħwejjeġ għat-trabi, irrakmati | Manifattura minn ħaj [5] Jew Manifattura minn drapp mhux irrakmat iżda l-valur tat-tessut mhux irrakmat użat ma jkunx aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika talprodot [4] |

ex 6210 ex 6216 u ex 6217 | Apparat li jirrexisti n-nar miksi b'fuljetta ta' polijestru ta' l-aluminium | Manifattura minn ħajt [5] Jew Manifattura minn drapp mhux irrakmat iżda l-valur tat-tessut mhux irrakmat użat ma jkunx aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott [5] |

6213 u 6214 | Imkatar, xallel, xarpi, muffler, mantillas, veli u bħalhom: | |

— Irrakmati | Manifattura minn ħajt singlu mhux ibbliċjat [5] [4] Jew Manifattura minn drapp mhux irrakmat iżda l-valur tat-tessut mhux irrakmat użat ma hux aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott [5] |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt singlu mhux ibbliċjat [5] [4] |

ex 6217 | Inforra għal għenuq u għall-pulzieri, maqtgħuha | Manifattura li: Il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura minbarra dik tal-prodott, uIl-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

6301 sa 6304 | Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ magħmula; partijiet minn ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ, minbarra dawk ta' l-intestatura Nru 6212: | |

— Irrakmati | Manifattura minn: [4] fibri naturali, jewmaterjali kimiki jew polpa tat-tessut |

— Apparat li jirrexisti n-nar miksi b'fuljetta ta' polijestru ta' l-aluminium: | |

— Inforra għal għenuq u għall-pulzieri, maqtgħuha | Manifattura minn ħajt singlu mhux ibbliċjat [5] [6] jew irrakmat (minbarra tal-malja jew tal-ganċ) iżda l-valur tat-tessut mhux irrakmat użat ma jkunx aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt singlu mhux ibbliċjat [4] [6] |

6305 | Kutri, gverti tas-safar, bjankeriji tas-sodda eċċ.: purtieri eċċ. | Manifattura minn: [4] fibri naturali,fibri staple magħmula mill-bniedem mhux mqardxa jew inkella proċessati għall-insiġmaterjali kimiki jew polpa tat-tessuti |

6306 | Artikoli oħra ta' tagħmir: | |

— Tal-feltru ta' dawk mhux minsuġa | Manifattura minn: [4] fibri naturali, jewmaterjali kimiki jew polpa tat-tessut |

— Oħrajn | Manifattura minn ħajt singlu mhux ibbliċjat |

ex 6307 | Irrakmati xkejjer u basktijiet, tat-tip uażti għall-ippakkjar ta' oġġetti | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati mhux aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

6308 | Tarpolini, qlugħ għad-dgħajjes, sailboards, jew vetturi ta' l-art; tined tax-xemx, blinds tax-xemx; oġġetti tal-kamping | Každá jednotlivá položka v súbore musí Kull artikolu fis-sett għandu jissodisfa r-regola li tapplika għalih jekk mhux inkluż fis-sett. Iżda, artikoli li ma joriġinawx jistgħu jiġu inkorporati iżda l-valur totali tagħhom ma jkunx aktar minn 1il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tas-set |

6401 sa 6405 | Żraben | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura ħlief għat-tgħaqqid flimkien ta' l-uċuħ meta jitwaħħlu mal-pettijiet ta' ġewwa jew ma' partijiet oħra tal-qiegħ ta' l-intestatura Nru 6406 |

6503 | Kpiepel tal-feltru u artikoli oħra magħmula mill-korpi tal-kpiepel, barnużi jew qċaċet ta' l-intestatura nru 6501, kemm jekk inforrati jew ittrimjati, | Manifattura minn ħjut jew fibri tat-tessuti [5] |

6505 | Kpiepel u artikoli kollha tar-ras, tal-malja jew tal-ganċ, jew magħmula mill-bizzilla, feltru jew drappijiet tat-tessut oħra, fil-biċċa (imma mhux fi strippi), kemm jekk infurati jew ittrimjati; xbieki tax-xagħar ta' kull materjali, kemm jekk inforrati jew ittrimjati jew le, | Manifattura minn ħjut jew fibri tat-tessut [5] |

6601 | Umbrelel u umbrelel tax-xemx (inklużi umbrelel bil-bastun, umbrelel tal-ġnien u umbrelel simili) | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 6803 | Artikoli tal-lavanja jew tal-lavanja agglomerata | Manifattura minn lavanja maħduma |

ex 6812 | Artikoli ta' l-asbestos; artikoli ta taħlitit bil-bażi ta' l-asbestos u magnesium carbonate | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura |

ex 6814 | Artikoli tal-mika, inkluża mika agglomerata jew kostituta millġdid, fuq appoġġ tal-karta, bord tal-karta jew materjali oħra | Manifattura minn mika maħduma (inkluża mika agglomerata jew kostituta mill-ġdid) |

7006 | Ħġieġ ta' l-intestatura Nru 7003, Nru 7004 jew Nru 7005, mawweġ, bix-xifer maħdum, imnaqqax, iddriljat, żmaltat jew maħdum mod ieħor, imma mhux ifformat jew imwaħħal ma' materjali oħra | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7001 |

7007 | Ħġieġ tas-sigurtà, jikkonsisti minn ħġieġ mwebbes (moderat) jew mraqqaq | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7001 |

7008 | Unità ta' iżolazzjoni tal-ħġieġ għal ħafna ħitan | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7001 |

7009 | Mirja tal-ħġieġ, kemm jekk ifframjati jew le, inklużi mirja sabiex tara wara | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7001 |

7010 | Damiġġani, fliexken, vaski, vażetti, borom, fjali, ampolli u kontenituri oħra tal-ħġieġ, tat-tip użati għall-ġarr jew l-ippakjar ta' oġġetti; vażetti tal-ħġieġ għall-preżervazzjoni; tappijiet, għotjien u affarijiet oħra li jagħlqu, tal-ħġieġ | Manifattura fejn l-materjali użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott Jew Qtugħ ta' affarijiet tal-ħġieġ, iżda l-valur ta' l-affarijiet tal-ħġieġ mhux maqtugħa ma jkunx aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7013 | Affarijiet tal-ħġieġ tat-tip użati għall-mejda, kċina, toilet, uffiċċju, dekorazzjonijiet ta' ġewwa jew għanijiet simili (minbarra dak ta' l-intestatura Nru 7010 jew 7018) | Manifattura fejn l-materjali użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott Jew Qtuħ ta' affarijiet tal-ħġieġ, iżda l-valur ta' l-affarijiet tal-ħġieġ mhux maqtgħuh mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott Jew Dekorazzjoni bl-idejn (bl-eċċezzjoni ta' stampar fuq skrin tal-ħarir) affarijiet tal-ħġieġ minfuħ bl-idejn, iżda l-valur ta' l-affarijiet talħġieġ minfuħa bl-idejn mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 7019 | Artikoli (minbarra ħajt) tal-fibri tal-ħġieġ | Manifattura minn: fidda mhux ikkulurita, rovings, ħajt jew fildiferru maqtugħ, jewsuf tal-ħġieġ |

ex 7102 ex 7103 u ex 7104 | Ħagar prezzjuż jew semi-prezzjuż maħdum (naturali, sintetiċi jew mibnija mill-ġdid) | Manifattura minn ħagar prezzjuż jew semi-prezzjuż mhux maħdum |

7106 7108 u 7110 | Metalli prezjużi: | |

— mhux maħduma | Manifattura minn materjali mhux ikklassifikati fl-intestatura Nru 7106, 7108 jew 7110 Jew Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta' metalli prezzjużi ta' l-intestatura Nru 7106, 7108 jew 7110 jew Metalli prezzjużi magħmula b'lega ta' l-intestatura Nru 7106, 7108 jew 7110 ma' xulxin jew b'metalli tal-bażi |

— semi-namufatturati jew f'forma ta' trab | Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħduma |

ex 7107 ex 7109 u ex 7111 | Metalli miksija b'metalli prezjużi, semi-manifatturati | Manifattura minn metalli miksija b'metall prezzjuż, mhux maħdum |

7116 | Artikoli ta' perli ikkoltivati jew naturali, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż (naturali, sintetiċi jew kostruwiti mill-ġdid) | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7117 | Ġojjelli ta' imitazzjoni | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott Jew Manifattura minn partijiet tal-metal tal-bażi, mhux miksi jew mgħotti b'metalli prezzjużi, iżda l-valur tal-materjali kollha użati mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7207 | Prodotti nofshom lesti ta' ħadid jew azzar mhux bil-lega | Manifattura minn materjali ta titolu Numri 7201, 7202, 7203, 7204 jew 7205 |

7208 sa 7216 | Prodotti mkebba ċatti, staneg u bsaten, angoli, forom u sezzjonijiet ta' ħadid jew azzar mhux b'lega | Manifattura minn ingotti jew forom oħra primarji ta' l-intestatura Nru 7206 |

7217 | Wajer tal-ħadid jew azzar mhux bil-lega | Manifattura minn materjali nofshom lesti ta' l-intestatura Nru 7207 |

ex 7218 7219 sa 7222 | Prodotti nofshom lesti, prodotti mkebba ċatti, staneg u bsaten, angoli, forom u sezzjonijiet ta azzar li ma jsaddadx | Manifattura minn ingotti jew forom oħra primarji ta' l-intestatura Nru 7218 |

7223 | Wajer ta' azzar li ma jsaddadx | Manifattura minn materjali semi-lesti ta' l-intestatura Nru 7218 |

ex 7224 7225 sa 7227 | Prodotti nofshom lesti, prodotti mkebba ċatti, staneg u bsaten mdawwra irregolarment f'koils ta' azzar ieħor bil-lega | Manifattura minn ingotti jew forom primarji oħra tat-titolu Numru 7224 |

7228 | Staneg imkebba u bsaten oħra ta' azzar ieħor bil-lega; angoli, forom u sezzjonijiet ta' azzar ieħor mhux b'lega; staneg b'ħofra u bsaten, ta' azzar b'lega jew mhux b'lega. | Manifattura minn ingotti jew forom primarji oħra tat-titolu Numri 7206, 7218 jew 7224 |

7229 | Wajer ta'azzar ieħor b'lega | Manifattura minn materjali nofshom lesti ta' l-intestatura Nru 7224 |

ex 7301 | Ġbir flimkien tal-folji | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7206 |

7302 | Kostruzzjoni tal-linji tat-tren jew tat-tram b'materjali tal-ħadid jew ta' l-azzar; linji, checkrails, u rack rails, switch blades, crossing frogs bsaten tal-punt u biċċiet oħra tal-qsim, li fuqhom jitqiegħed il-ħadid tat-tren (cross-tie), fish-plates, siġġijiet, spnar tas-siġġu, pjastri ta' taħt, klippijiet tat-trek, bedplates, qafliet u materjali oħra speċjalizzati sabiex jitwaħħlu u jitranġaw il-linji | Manifattura minn materjali ta' l-intestatura Nru 7206 |

7304 7305 a 7306 | Tubi, katusi u profili bit-toqba, tal-ħadid (minbarra ħadid fondut) jew azzar | Manifattura minn materjali tat-titolu Numri 7206, 7207, 7218 jew 7224 |

7308 | Strutturi (minbarra bini ffabrikat minn qabel ta' l-intestatura Nru 9406) u partijiet minn strutturi (exempju, pontijiet u sezzjonijiet ta' pont, bibien tal-magħluq, torrijiet, lattice masts, bjut, qafas tal-bjut, bibien u twieqi u l-framijiet tagħhom u għetiebi tal-bibien, portelli, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew ta' l-azzar; platti, bsaten, angoli, forom, sezzjonijiet, tubi u bħalhom, preparati għal użu fi strutturi, tal-ħadid jew ta' l-azzar | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott, Iżda, angoli ssaldati, forom u sezzjonijiet ta' l-intestatura Nru 7301 ma' jistgħux jintużaw |

ex 7315 | Ktajjen kontra ż-żliq | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha ta' l-intestatura Nru 7315 użati mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 7322 | Radjaturi għas-sistema tas-sħana ċentralizzata, mhux imsaħħna bl-elettriku | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha ta' l-intestatura Nru 7322 użati mhux aktar minn 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 74 | Ram u artikoli minnhom; ħlief għall-intestaturi Nri 7401 sa 7405; ir-regola ta' l-intestatura Nru ex 7403 hija stipulata hawn taħt | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 7403 | Ram bil-lega, mhux maħdum | Manifattura minn ram raffinat, mhux maħdum jew żejjed jew għar-rimi |

ex kapitolu 75 | Nikel u artikoli minnu, ħlief għall-intestaturi Nri 7501 sa 7503; | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 76 | Aluminju u artikoli minnu; minbarra: | Manifattura fejn: Il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7601 | Aluminju mhux maħdum | Manifattura b'trattament termali jew elettrolitiku minn aluminju mhux bil-lega jew skart u skart ta' l-aluminju |

ex 7616 | Artikoli ta' l-aluminju minbarra garza, drapp, gradilja, xbieki, ċint, drapp ta' l-infurzar mill-ġdid u materjali simili (inklużi qafliet li ma jispiċċawx) tal-wajer ta' l-aluminju, u metall miftuħ ta' l-aluminju | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, garża, drapp, gradilja, xbieki, ċint, drapp ta' infurzar u materjali simili (inklużi qfieli li ma jispiċċawx) tal-wajer ta' l-aluminju, jew metall miftuħ ta' l-aluminju jista' jintużail-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżxn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 78 | Ċomb u artikoli minnu; ħlief għall-intestaturi Nri 7801 u 7802; ir-regola għall-intestatura Nru 7801 hija stipulata hawn taħt | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7801 | Ċomb mhux maħdum: | |

— Ċomb raffinati | Manifattura minn l-ingotti jew ċomb tax-xogħol |

— Oħrajn | Manifattura fejn l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, skart u skart ta' l-intestatura Nru 7802 ma jistax jintuża |

ex kapitolu 79 | Żingu u artikoli minnu, ħlief għall-intestatura Nri 7910 u 7902; ir-regola għall-intestatura Nru 7901 hu provdut hawn taħt | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

7901 | Żingu mhux maħdum | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, skart u skart ta' l-intestatura Nru 7902 ma jistawx jintużaw |

ex kapitolu 80 | Landa u artikoli minnha; minbarra, l-intestaturi Nri 8001, 8001 u 8007; ir-regola għall-intestatura Nru 8001 hu provdut hawn taħt | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8001 | Landa mhux maħduma | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, skart u skart ta' l-intestatura Nru 8002 ma jistawx jintużaw |

ex kapitolu 81 | Metalli oħra ta' bażi; maħduma; artikoli minnhom: | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha kklassifikati fl-istess intestatura bħal prodott użat mhux aktar minn 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8206 | Għodod ta' tnejn jew aktar ta' l-intestatura Numri 8202 sa 8205, magħmula f'settijiet għall-bejgħ bl-imnut | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tat-titolu Numri 8202 sa 8205. Iżda, għodda tat-titolu Numri 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett iżda l-valur mhux aktar minn 15 % tal-prezz tal-fabbrika tas-set |

8207 | Għodda interkambjabbli għall-għodda ta' l-idejn, kemm jekk jaħdmu bl-elettriku jew le, jew għal għodod tal-magni (per eżempju għall-pressa, l-istampar, it-titqib ta' viti, ħjata, trapanar, titqib, fsad ta' bittija, titħin, dawran jew invitar), inkluża forom sabiex jinġibed jew jinħareġ il-metal, u driljar tal-blat jew għodda sabiex titħaffer l-art | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodottil-valur tal-materjali kollha użati mhux aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8208 | Skieken u xfafar li jaqtgħu, għall-magni jew għal strumenti mekkaniċi | Manifattura fejn: il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati mhux aktar minn l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 8211 | Skieken u xfafar li jaqtgħu, isserati jew le (inklużi skieken tat-tiżbir), minbarra skieken ta' l-intestatura Nru 8208 | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, xfafar tas-sikkina u mankijiet tal-bażi tal-metal jistgħu jintużaw |

8214 | Artikoli oħra ta' pożati (exempju, għodda li jaqtgħu x-xagħar, għodda li tofroq tal-kċina jew tal-biċċier, lexxunijiet u skieken għall-ikkapuljat, skieken tal-karti); settijiet u strumenti talmanicure jew pedicure (inklużi lima tad-dwiefer) | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, mankijiet bil-bażi tal-metal jistgħu jintużaw |

8215 | Kuċċarini, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, sabiex isservi l-kejk, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, tongs taz-zokkor u affarijiet simili tal-kċina jew tal-mejda | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda, mankijiet bil-bażi tal-metal jistgħu jintużaw |

ex 8306 | Statwetti u ornamenti oħra tal-tal-metall bażi | Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura minbarra dak tal-prodott. Iżda l-materjali l-oħra ta' l-intestatura Nru 8306 jistgħu jintużaw iżda l-valur mhux aktar minn 30 % tal-prezz tal-fabbrika tal prodott |

ex kapitolu 84 | Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u tagħmir mekkaniku; partijiet għalihom; ħlief għal dawk li jaqgħu taħt it-titoli li ġejjin jew partijiet mit-titoli li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt: 8403, ex 8404, 8406 sa 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 sa 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 sa 8447, ex 8448, 8452, 8456 sa 8466, 8469 sa 8472, 8480, 8484 u 8485 | Manifattura: li fih il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn, fil-limitu fuq imsemmi, il-materjali klassifikati fl-istess titolu bħall prodott huma użati biss sal-valur ta il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8403 u ex 8404 | Bojlers tat-tisħin ċentrali aktar minn dawk ta' l-intestatura Nru 8402 u l-pjanti awżilljari għal bojlers tat-tisħin ċentrali | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura oħra minn intestatura Nru 8403 jew 8404. Iżda, il-materjali li huma kklassifikati fl-intestaturi Nri 8403 jew 8404 jistgħu jintużaw sakemm l-valur, meta meħud flimkien, ma jaqbiżx il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8406 | Turbini tal-fwar u turbini ta' fwar ieħor | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8407 | Magni tal-kombustjoni bil-pistuni interni li ddur jew li taqbad bl-ispark reċiprokalment. | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8408 | Magni tal-pistun tal-kombustjoni interna li taqbad bil-kompressjoni (magni diesel jew semi-diesel) | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8409 | Partijiet tajbin għall-użu biss jew prinċipali mal-magni ta' l-intestatura Nru 8407 jew 8408 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8412 | Magni oħra u muturi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8415 | Magni ta' l-arja kondizzjonata, li jkollhom magħhom fan li jaħdem bil-mutur u l-elementi sabiex ibidlu t-temperattura u l-umdità, inkluż dawk il-magni li fihom l-umdità ma tistax tkun regolata separatament | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8418 | Friġġijiet, freezers u friġġijiet oħra jew tagħmir tal-friża, elettriċi jew oħrajn; pompi tas-sħana u magni oħra ta' l-arja kondizzjonata ta' l-intestatura Nru 8415 | Manifattura li fiha: il-materajli kollha użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodott;il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottil-valur tal-materjali kollha li ma joriġinawx użati ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

ex 8419 | Magni ta' l-industrija ta' l-injam, polpa tal-karta u bordijiet tal-karta | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8420 | Illustrar bil-mangnu u magni oħra tar-rumblar, aktar minn dawk għal metal jew ħġieġ, u ċilindri għalihom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottManifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8425 sa 8428 | Makkinarju tal-kejl (minbarra miżien tas-sensittività ta 5 cg jew aħjar), inkluż magni operatti bil-għadd ta' l-użien jew iċċekkjar; magni tal-kejl użien ta' kull tip Makkinarju li jgħolli, jgħabbi jew iħott | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8429 | Bulldozers self-propelled, angledozers, graders, levellers, scrapers, gaffef mekkaniċi, eskavatturi, li jagħbu il-gaffef, magni tat-tampar u rollers tat-toroq: | |

— Rollers tat-toroq | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8430 | Magni oħra ta-ċaqlieq, grading, livellar, tamponar, kompattazzjoni, estrazzjoni jew tħaffier, għal-art, minerali jew metali; pile-drivers u pile-extractors; snow-ploughs u snow-blowers | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8431 huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 8431 | Partijiet tajbin għallużu solenni jew prinċipalment mar-rollers tat-toroq | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8439 | Makkinarju sabiex jagħmel il-polpa tal-materjal tal-fibri ċellulożi jew sabiex jagħmel jew illesti l-karta jew il-bordijiet tal-karta | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali kklassifikati fl-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8441 | Makkinarju ieħor sabiex jagħmel il-polpa tal-karta jew bordijiet tal-karta, inkluż il-magni tal-qtugħ ta' kull tip | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur ta' 2il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8444 sa 7447 | Magni ta' din l-intestatura għall-użu fl-industrija tat-tessut | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 8448 | Magni awżilljari għall-użu mal-magni ta' l-intestaturi Nri 8444 u 8445 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8452 | Magni tal-ħjata, li m'humiex magni li jħejtu l-kotba ta' l-intestatura Nru 8440; bażijiet ta' l-għamara u koperturi mfassla speċifikatament għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata | |

— Magni tal-ħjata (punt imsaħar biss) bir-ras ta' l-użien li ma jaqbiżx 16 kg mingħajr mutur jew 17 kg bil-mutur | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-matrjali kollha użati li ma joriġinawx fl-armar tar-ras (mingħajr mutur) ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw;mekkaniżmi tat-tensjoni tal-ħajta, ganċ jew żigżag użati huma diga oriġinati |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8456 sa 8466 | Għodod tal-magni u magni u l-partijiet tagħhom u l-aċċessorji ta' l-intestatura Nri 8456 sa 8466 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8469 sa 8472 | Magni ta' l-uffiċċju (per exempju, magni ta' l-itappjar, magni tal-kalkulazzjoni, magni li jipproċessaw awtomatikament id-data, magni li jidduplikaw, stejplers) | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8480 | Kaxxi tal-forom għal fonderija tal-metal, bażjiiet tal-forom, mudelli tal-forom, forom għal metal (li ma jkunux forom ta' l-ngotti), karburi tal-metal, ħġieġ, materjali minerali, gomma u plastik | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8484 | Gaskets u għaqbiet simili tal-foji tal-metal maqgħuda ma' materjali oħra jew ta 'żewġ fażijet jew aktar tal-metal; settijiet jew assortimenti tal-gaskets jew għaqdiet simili, differenti fil-kompożizzjoni, magħmula f'pakketti żgħar, enveloppi jew pakketti simili; siġieli mekkaniċi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8485 | Partijiet tal-magni, li ma fihomx konnetturi ta' l-elettriku, insulatturi, kojlijiet, kuntatti u fatturi oħra elettroniċi, mhux speċifikati jew inklużi x'inkiem ieħor f'dan il-Kapitolu | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 85 | Makkinarju u tagħmir elettroniku u partijiet tiegħu; recorders talħoss u riprodutturi, imaġini tat-televizjoni u recorders tal-ħoss u reprodutturi, u partijiet u l-aċċessorji ta' l-artikoli simili; ħlief għal dawk li jaqgħu fit-titoli li ġejjin jew partijiet ta' titoli li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt: 8501, 8502, ex 8518, 8519 sa 8529, 8535 sa 8537, 8542, 8544 sa 8546 u 8548 | Manifattura li fiha: l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħal tal-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8501 | Muturi eletroniċi u generaturi (minbarra settjiet tal-generazzjoni) | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali kklassifikati fl-istess intestatura Nru 8503 huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8502 | Settijiet tal-ġenerazzjoni eletrika u konvertituri li jduru | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8501 jew 8503 huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 8518 | Mikrofoni u saqajn għalihom, loudspeakers, armati jew le fil-post tagħhom; amplifikatturi elettriċi ta' awdjo-frekwenza,; settijiet amplifikatturi elettriċi tal-ħoss | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8519 | Turntables (dekijiet ta' l-irrekorjar), record-players, u cassette-players u apparat ieħor li jirriproduċi l-ħoss, li ma jinkorporax l-apparat li jirekordja l-ħoss | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8520 | Recorders manjetiċi tat-tape u apparat ieħor li jirrekordja l-ħoss, li jinkorpora jew le l-apparat li jirreproduċi l-ħoss | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8521 | Apparat li jirrekordja l-video jew li jirreproduċih | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott= fejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8522 | Partijiet u aċċessorji tajbin għall-użu ma' l-apparat ta' l-intestatura Nri 8519 sa 8521 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8523 | Mezz tax-xandir preparat u mhux rekordjat għall-irrekordjar talħoss jew l-irrekordjar simili ta' fenomeni oħra, ħlief għal prodotti tal-Kapitolu 37 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8524 | Rekords, tapes u meżżi oħra tax-xandir għal ħoss jew fenomeni oħra ta' l-irrekordjar, inkluż matriċi u masters għall-produzzjoni tar-rekords, imma jeskludu il-prodotti tal-Kapitolu 37: | |

— Matriċi u masters għall-produzzjoni tar-rekords | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8523 huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8525 | Apparat għat-trasmissjoni għar-radjo-telfonija, radjo-telegrafija, radjo-xandir jew televiżjoni, li jinkorpora l-apparat tar-reċezzjoni jew le jew l-irrekordjar tal-ħoss jew l-apparat tar-reproduzzjoni, kameras tat-televiżjoni | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8526 | Apparat tar-radar, apparat tan-navigazzjoni tar-radju u apparat tal-kontroll bil-kontrollattur tar-radju | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8527 | Apparat tal-frekwenza għar-radjo-telefonija, radjo-telegrafija jew radjo xandir, imħallta jew le, fl-istess post, bl-irrekordjar tal-ħoss u l-apparat tar-reproduzzjoni jew meter | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8528 | Apparat tal-frekwenza għat-televiżjoni, li jinkorpora jew le ir-reċevituri tar-radju xandir jew il-ħoss jew l-irrekordjar tal-video monitors jew projetturi tal-video | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8529 | Partijiet tajbin għall-użu waħdieni jew prinċipali ma' l-apparat ta' l-intestatura Nri 8525 sa 8528 | |

— Tajbin għall-użu waħdieni jew prinċipali mar-recorders tal-video jew apparat tar-reproduzzjoni | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

8535 a 8536 | Apparat ta' l-elettriku sabiex jixgħel jew jipprotteġġi ċ-ċirkwiti eletroniċi, jew sabiex isiru l-konnessjonijiet għaċ-ċirkwiti eletroniċi | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottmeta, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8538 huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8537 | Bordijiet, panelli, (inkluż pannelli ta' kontroll numeriku) consoles, skrivaniji, vetrina u bażijiet oħra, mgħammra bi tnejn jew aktar apparati ta' l-intestatura Nru 8538 jew 8536, għall-kontroll eletriku jew id-distribuzzjoni ta' l-eletriku, inkluż dawk li jinkorporaw l-istrumenti jew l-apparat tal-Kapitolu 90, u l-apparat tal-kontroll numeriku, aktar mill-apparat ta' l-iswitching ta' l-intestatura Nru 8517 | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użatima jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8538 huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8542 | Ċirkwiti integrati elettroniċi u mikro assemblaġġi | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kolha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura Nru 8541 jew 8542 huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8544 | Wajer insulat (inkluż bl-iżmalt jew anodizzat), kejbil (inkluż kejbil koaksjali) u kondutturi oħra insulati ta' l-eletriku; iffitjati jew le mal-konetturi; kejbils tal-fibru ottiċi, magħmul minn fibri miksija individwali, maqgħuda jew le mal-kondutturi ta' l-eletriku jew iffitjati mal-konnetturi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8545 | Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, lampi tal-karbonju, batteriji tal-karbonju u artikoli oħra tal-grafite jew il-karbonju, bil-metal jew mingħajr, tat-tip użat għall-għanijiet ta' l-elettriku | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8546 | Iżolaturi ta' l-elettriku ta' kull materjal | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8548 | Partijiet elettriċi ta' makkinarju jew apparat, mhux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor f'dan il-kapitolu | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8601 sa 8607 | Lokomotivi tal-ferrovija u binarji jew tat-trammijiet, apparat tal-ferroviji u l-partijiet tagħhom | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8608 | Tagħmir tal-binarji tal-ferrovija jew trammijiet; senjalaturi mekkaniċi (inkluż elettro-mekkaniċi), tagħmir għal-binarji tal-ferroviji, binarji tat-trammijiet, toroq, mogħdijiet ta' l-ilma ġo l-art, faċilitajiet ta' l-ipparkjar, installazzjonijet tal-portijiet jew oqsma ta' l-arju tal-kontroll tas-siġurtà jew traffiku; u partijiet tagħhom | Manifattura li fiha: il-materajli użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodotti;fejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8609 | Kontejners (inklużi kontejners għat-trasport tal-fluwidi) ddisinjati speċifikament u mgħammra għall-ġarr b'mod wieħed jew aktar ta' trasport | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 87 | Vetturi li ma jkunux tagħmir tal-ferrovija jew tat-trammijiet, u partijiet u aċċessorji tagħhom; ħlief għal dawk li jaqgħu taħt it-titoli li ġejjin jew partijiet tat-titoli li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt: 8709 sa 8711, ex 8712, 8715 u 8716 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8709 | Trakkijiet tax-xogħol, self- propelled, mhux iffitjati bil-liftijiet jew tagħmir ta' l-immaneġġjar, tat-tip użat fil-fabbriki, l-imħażen, u l-postijiet tal-mollijiet jew ajruporti għat-trasport tad-distanza qasira ta' l-oġġetti; tratturi tat-tip użati fil-pjattaformi ta' l-istalazzjonijiet tal-ferrovija; partijiet tal-vetturi li ġejjien | Manifattura li fiha: il-materajli użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodotti;fejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8710 | Tankijiet u vetturi oħra armati għal ġlied, bil-mutur, iffitjati bl-armi jew le, u partijiet tal-vetturi simili | Manifattura li fiha: il-materajli użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodotti;fejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8711 | Motoċikletti(inkluż mopedi) u ċikletti iffitjati b'mutur awżilljarju, bil jew bla karrozza fil-ġenb; karrozza fil-ġenb | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

ex 8712 | Roti mingħajr bolberings | Manifattura minn materjali mhux ikklassifikati fl-intestatura Nru 8714 |

8715 | Carriages tat-trabi u l-partijiet tagħhom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8716 | Karrijiet u semi-karrijiet; vetturi oħra, mhux immexxija mekkanikament; partijiet għalihom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur ta' 5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8803 | Partijiet ta' oġġetti ta' l-intestaturi Nri 8801 jew 8802 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha ta' l-intestatura Nru 8803 użati ma jaqbiżx il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8804 | Paraxutijiet (inklużi paraxutijiet diriġibbli) u rotochutes; il-partijiet tagħhom u l-aċċessorji għalihom: | |

— Rotochutes | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi materjali oħra ta' l-intestatura Nru 8804 |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha ta' l-intestatura Nru 8804 użati ma jaqbiżx il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

8805 | Launching gear ta' l-inġenji ta' l-ajru; deck arrestor jew tagħmir simili; trainers li jittajjuru ma' l-art; partijiet mill-artikoli msemmija | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha ta' l-intestatura Nru 8805 użati ma jaqbiżx il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 89 | Batimenti, dgħajjes u strutturi li jibqgħu fil-wiċċ | Manifattura li fiha l-materajli użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodotti. Iżda, qxur ta' barra ta' l-intestatura Nru 8906 ma tistax tiġi użata |

ex kapitolu 90 | Strumenti jew apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, li jkejlu, jiċċekkjaw, mediċi jew kirurġiċi ta' preċiżjoni; partijiet u aċċessorji għalihom; ħlief għal dawk li jaqgħu taħt it-titoli li ġejjin jew partijiet tat-titoli li għalihom ir-regoli huma stipulati hawn taħt: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 sa 9017, ex 9018, 9024 sa 9033 | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9001 | Fibri ottiċi u qabdiet tal-fibri ottiċi; kejbils tal-fibri ottiċi aktar minn dawk ta' l-intestatura Nru 8544; folji u pjastri tal-materjal polariżat; lentiijiet (inkluż lentijiet tal-kuntatt), priżmi, mirja, u elementi oħra ottiċi, ta' kull materjal, mhux immuntat, li m'humiex elementi tal-ħġieġ mhux maħduma ottiċi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9002 | Lentijiet, priżimi, mirja u elementi oħra ottiċi, ta' kull materjal, mibni, li jkun parti mill-jew iffitjar għall-strumenti jew apparat, aktar minn elementi simili tal-ħġieġ li ma humiex maħduma ottiċi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9004 | Nuċċalijiet, maskli u bħallhom, korrettivi, protettivi jew oħrajn | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9005 | Trombi, monoculars u teleskopi oħra ottiċi, u muntatturi għalihom, minbarra għat-teleskopi li jirriflaettu astronomikament u muntatturi għalihom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika, utal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

9006 | Kaxxi tar-ritratti fotografiċi (li ma jkunux ċinematografiċi); apparat tad-dawl tal-flash fotografiku u bozoz tal-flash aktar minn bozoz tal-flash li jixegħlu elettrikament | Manifattura li fiha: il-materjali użati huma kklassifikati f'intestatura minbarra dik tal-prodotti;l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

9007 | Kaxxi tar-ritratti ċinematografiċi u projetturi, inkorporati jew le li jirrekordjaw il-ħoss u apparat li jirriproduċi | Manifattura: fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott;fejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika, utal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

9011 | Mikroskopji ta' l-ottika komposti, inkluż dawk għallċinemfotomikrografija, jew mikroprojezzjoni | Manifattura: fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott;fejn, fil-limitu ta' fuq, il-materjali klassifikati fl-istess intestatura bħall-prodott huma użati biss sal-valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika, utal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

ex 9014 | Strumenti oħra tan-navigazzjoni u tagħmir | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9015 | Strumenti u tagħmir għas-surveying (inkluż surveying fotogrammetriku), idrografiku, oċeanografiku, idroloġiku, meterjoloġiku, geofiżiku, minbarra boxxli; rangefinders | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9016 | Bilanċi ta' sensittività ta' 5 cg jew aħjar, bi jew mingħajr użin | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9017 | Strumenti għat-tpinġija, marking-out jew għall-kalkoli matematiċi (exempju, magni tad-drafting, pantografi, grafometru, settijiet ta' tpinġija, rigi tas-slide, kalkolatriċi tad-diska), strumenti sabiex jiġi ikkalkulat it-tul, għal użu fl-id (exempju, vireg u tapes sabiex tkejjel, mikrometri, kaliperi), mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9018 | Siġġijiet tad-dentistà li jinkorporaw ukoll għodda dentali jew sputaturi tad-dentista | Manifattura minn materjali ta' kull intestatura inklużi materjal oħra ta' l-intestatura Nru 9018 |

9024 | Magni u għodda għal exami ta' l-ebbusija, saħħa, kumpressibilitá, elastiċita jew propjetajiet mekaniku oħra ta' materjali (exempju, metalli, injam, drappijiet, karti u plastiks) | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9025 | Idrometri u strumenti simili li ma jerqux, temperaturi, pirometri, barometri, igrometri u psikrometri, li jirrekordjaw jew le, u kull taħlita ta' dawn is-strumenti | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9026 | Strumenti u apparati sabiex tiġi mkejla jew examinata l-fluss, il-livell, il-pressjoni jew varjabbli oħra tal-likwidi jew gassijiet (ezempju, meters tal-fluss, meters tal-livell, manometri, meters tas-sħana), minbarra strumenti u apparat tat-titolu Numri 9014, 9015, 9028 jew 9032 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9027 | Strumenti u apparat għal analiżi fiżika jew kimika (eżempju, polarimetri, refrattometri, spettometri, apparat ta' analiżi tal-gass jew d-duħħan) strumenti u apparat sabiex titkejjel jew tiġi examinata il-viskożità, porożità, espansjoni, tensjoni tal-wiċċ jew bħalhom; strumenti jew apparat sabiex jiġu mkejla u eżaminati l-kwantitajiet ta' sħana, ħsejjes jew dawl (inklużi meters ta' espożizzjoni); mikrotomi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9028 | Gass, likwidu jew provista ta' l-elettriku jew meters ta' produzzjoni, inkużi meters ta' kalibratura għalihom | |

— Partijiet u aċċessorji | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura: l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodottfejn il-valur tal-materjali kollha użati li ma joriġinawx ma jaqbiżx il-valur tal-materjali użati li joriġinaw |

9029 | Arloġġi li jgħoddu r-revoluzzjonijiet, li jgħoddu l-produzzjoni, tassimetri, milimetri u takometri, minbarra dawk ta' l-intestatura Nru 9014 jew 9015; stroboskopi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9030 | Oxxilometru, analizzaturi ta' l-ispettru u strumenti u apparati oħra sabiex jitkejlu u jkunu eżaminati kwantitajiet elettriċi, minbarra meters ta' l-intestatura Nru 9028; strumenti u apparati sabiex tiġi mkejla u mikxufa alfa, beta, gamma, X-ray, kożmiċi u radjazzjonijiet oħra ta' jonizzazzjoni | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9031 | Strumenti, għodda u magni sabiex ikejlu jew jeżaminaw, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu; profili ta' projetturi | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9032 | Strumenti u apparati li jirregolaw jew jikkontrollaw awtomatikament | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9033 | Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor f'dan il-Kapitolu) għall-magni, għodda, strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex kapitolu 91 | Arloġġi u arloġġi ta' l-idejn u l-partijiet tagħhom, ħlief dawk li jaqgħu fit-titoli li ġejjin jew partijiet ta' titoli li għalihom huma stipulati r-regoli hawn taħt: 9105, 9105 sa 9113 | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9105 | Arloġġi oħra | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn il-valur tal-materjali użati li ma joriġinawx ma jeċċedix il-valur tal-materjali li joriġinaw użati |

9109 | Movimenti ta' l-arloġġi, kompleti u armati | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn il-valur tal-materjali użati li ma joriġinawx ma jeċċedix il-valur tal-materjali li joriġinaw użati |

9110 | Movimenti kompleti ta' l-arloġġi ta' l-idejn jew arloġġi, mhux armati jew armati parzjalment (settijiet ta' moviment); movimenti inkompleti ta' l-arloġġi ta' l-idejn jew arloġġi, mgħaqqda; movimenti raffi ta' l-arloġġi ta' l-idejn jew arloġġi | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn, fil-limitu ta' hawn fuq, il-materjali kklassifikati taħt it-intestatura Nru 9114 huma użati biss sa valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9111 | Kaxxi ta' l-arloġġi u l-partijiet tagħhom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott,fejn, fil-limitu ta' hawn fuq, il-materjali kklassifikati taħt l-istess titolu bħall-prodott huma użati biss sa valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9112 | Kaxxi ta' l-arloġġi u kaxxi ta' tip simili għall-oġġetti oħra f'dan il-kapitolu, u l-partijiet tagħhom | Manifattura: li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, ufejn, fil-limitu ta' hawn fuq, il-materjali kklassifikati taħt l-istess titolu bħall-prodott huma użati biss sa valur tal-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9113 | Ċineg ta' l-arloġġi ta' l-idejn, bands ta' l-arloġġi ta' l-idejn u brazzuletti ta' l-arloġġi ta' l-idejn u l-partijiet tagħhom: | |

— Ta' bażi tal-metall, kemm jekk banjat bid-deheb jew fidda u kemm jekk le, jew ta' metall miksi bil-metall prezzjuż | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

— Oħrajn | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

kapitolu 92 | Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' dawn l-artikoli | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

kapitolu 93 | Armi u munizzjon; il-partijiet u l-aċċessorji tagħhom | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9401 u ex 9403 | Għamara bil-bażi tal-metall, li tinkorpora drappijiet tal-qoton mhux mimlija fil-piż ta' 300g/m3 jew anqas | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura oħra li mhux dak tal-prodott jew Manifattura minn drappijiet tal-qoton ġa ffurmati f'forma lesta sabiex tintuża ta' l-intestatura Nru 9401 jew 9403, dement: l-valur tagħhom ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, uil-materjali l-oħra kollha użati diġa joriġinaw u huma kklassifikati fl-intestatura oħra mill-intestatura Nru 9401 jew 9403 |

9405 | Lampi u fittings tad-dawl inklużi serċlajts u spotlajts u l-partijiet tagħhom, li mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor; tabelli illuminati, plakek illuminati bl-ismijiet u affarijiet simili, li għandhom sors ta' dawl fiss, u l-partijiet tagħhom li mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9406 | Bini prefabbrikat | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9503 | Ġugarelli oħra; mudelli ta' daqs imnaqqas ('skala') u mudelli rikreattivi oħra, li jaħdmu jew le; logħob tat-taħbil il-moħħ ta' kull tip | Manifattura li fiha: il-materjali użati huma kklassifikati fl-intestatura ħlief għal dak tal-prodott, usakemm il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9506 | Rjus ta' l-istekek tal-golf kompleti | Manifattura minn blokok b'forma raffa |

9507 | Qasab tas-sajd, snanar tal-ħut u apparat ieħor tas-sajd bix-xlief; xbieki għall-qbid tal-ħut, xbieki tal-friefet u xbieki simili; 'għasafar' foloz (li m'humiex dawk taħt intestatura Nru 9208 jew 9705) jew ħtiġiet simili tal-kaċċa jew l-isparar | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati fl-intestatura li mhux dak tal-prodott. Iżda, il-materjali kklassifikati fl-istess titolu jistgħu jintużaw sakemm l-valur tagħhom ma jeċċedix il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9601 u ex 9602 | Artikoli ta' materjali ta' l-annimali, ħxejjex jew tinqix tal-minerali | Manifattura minn materjali tat-tinqix 'maħduma' ta' l-istess titolu |

ex 9603 | Xkupi u broxki (ħlief għall-xkupi rqaq u affarijiet simili), apparat mekkaniku li jiknes l-art li jitħaddem bl-idejn, mhux bil-mutur; għata taż-żebgħa u rollijiet, skwiżers u moppijiet | Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9605 | Settijiet ta' l-ivjaġġar personali tat-tojlit, ħjata jew tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ | Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa r-regola li tapplika għaliha jekk ma kenitx inkluża fis-sett. Iżda, artikoli li ma joriġinawx jistgħu jiġu inkorpoprati sakemm l-valur totali tagħhom ma jeċċedix il-1il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tas-sett |

9606 | Buttuni, qfieli bil-pressjoni, molol, studs, forom tal-buttuni u partijiet oħra minn dawn l-oġġetti; buttuni in bjank | Manifattura li fiha: il-materjali użati huma kklassifikati fl-intestatura ħlief dak tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9608 | Pinen ball point; tal-ponta bil-felt u pinen oħra bil-ponta poruża u markaturi, pinen, pinen stilografiċi u pinen oħra; stilos duplikanti, lapsijiet li jitilgħu jew jiżżerżqu; oġġetti li jżommu l-pinen, oġġetti li jżommu l-lapsijiet u oġġetti simili li jżommu; partijiet (inklużi tokok u klipep) ta' l-oġġetti msemmija hawn fuq, ħlief dawk ta' l-intestatura Nru 9609 | Manifattura li fiha l-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura oħra minn dak tal-prodott. Iżda, nib bijiet jew ponot tan-nibbijiet jistgħu jintużaw u l-materjali l-oħra kklassifikati fl-istess titolu jistgħu ukoll jintużaw sakemm l-valur tagħhom ma jeċċedix il-5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

9612 | Żigarelli tat-typewriter jew simili, bl-inka jew inkella preparati sabiex jagħtu l-impressjonijiet, kemm jekk fuq l-imkiekek jew le jew fil-kartoċċi; peddijiet ta' l-inka, kemm jekk mogħtija l-linka u kemm jekk le, bil-kaxxi jew mingħajrhom | Manifattura li fiha: il-materjali kollha użati huma kklassifikati f'intestatura li mhix dik tal-prodott, uil-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott |

ex 9614 | Pipi tat-tipjip jew reċipjenti tal-pipa | Manifattura minn blokok kbar b'forma raffa |

[1] Nota 3 ta' Kapitolu 32 jg]id li dawn il-preparazzjonijiet huma tat-tip u\ati g]all-kolorazzjoni ta' kull materjal jew u\ati b]ala ingredjenti fil-manifattura tal-preparazzjoni tal-kulur, basta li ma humiex klassifikati ta]t intestattura o]ra fil-Kapitolu 32.

[2] "Grupp" huwa kkonsiderat bħala kull parti ta' l-intestattura separat mill-kumplament b'punt u virogla

[3] Fil-każ li l-prodotti komposti minn materjali klasasifikati fl-intestaturi Nri 3901 u 3906, fuq na]a wa]da, u fl-intestattura Nri 3907 u 3911, fuq in-na]a l-o]ra, din ir-restrizzjoni tapplika biss g]al dak il-grupp ta' materjali li jippredomina t-toqol tal-prodott.

[4] Għall-kundizzjonijiet speċjali dwar prodotti mag]mula minn ta]lita ta' materjali tat-tessuti, ara n-Nota 6.

[5] Ara n-Nota 7.

[6] Għal artikoli tal-malja jew tal-gan, "mhux tal-gomma jew tal-lastiku, miksuba bil-]jata jew bi""iet assemblati ta' drappijiet tal-malja jew tal-gan" (maqtg]uha jew maljati mill-ewwel skond il-forma) ara Nota Introduttorja 6

--------------------------------------------------

ANNESS III

ĊERTIFIKATI TA' MOVIMENT EUR.1

1. Ċertifikati ta' moviment EUR 1 għandhom isiru fuq il-formola li tidher kapjun tagħha f'dan l-Anness. Din il-forma għandha tiġi stampata f'waħda jew aktar mill-lingwi li fihom il-Ftehim huwa mħejji. Iċ-ċertifikati għandhom isiru f'waħda minn dawn il-lingwi u skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika ta' l-Istat li qed jesporta. Jekk jiġu miktuba bl-idejn, għandhom jiġu mimlija bil-linka u f'ittri kbar.

2. Kull ċertifikat għandu jkollu kejl ta' 210 × 297 mm; tista' tiġi permessa tolleranza sa 5mm nieqsa jew 8mm aktar fit-tul. Il-karta użata għandha tkun bajda, tad-daqs xieraq għall-kitba li ma fihiex polpa mekkanika u tiżen mhux anqas minn 25g/m3. Għandha jkollha stampata disinn arabesk fl-isfond li jagħmel kull falsifikazzjoni b'mezzi mekkaniċi jew kimiċi evidenti għall-għajn.

3. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri tal-Komunità u tar-Rumanija jistgħu jirriservaw id-dritt li jistampaw ċertifikati huma stess jew jordnaw li jiġu stampati minn stampaturi approvati. Fil-każ ta' l-aħħar kull ċertifikat għandu jinkludi riferenza għal din l-approvazzjoni. Kull formola għandu jkollha l-isem u l-indirizz ta' l-istampatur jew il-marka li biha għandu jiġi identifikat l-istampatur. Kull dokument għandu jkollu numru tas-serje standardizzat, kemm jekk stampat jew le, li permezz tiegħu jista' jiġi identifikat.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS IV

FORMULA EUR.2

1. Il-Formula EUR.2 għandha ssir fuq il-formola li tagħha hemm mudell f'dan l-Anness.Din il-formola għandha tkun stampata f'lingwa waħda jew iżjed li bih/hom sar dan il-Ftehim. -formoli għandhom isiru f'waħda minn dawn il-lingwi u skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika ta' l-Istat esportatur. Jekk huma miktuba bl-idejn, għandhom jimtlew bil-linka u b'ittri kbar.

2. Kull formula EUR.2 għandha tkun ta' 210 × 148 mm; tista' titħalla tolleranza sa anqas minn 5 mm jew iżjed minn 8 mm fit tul. Il-karta użata għandha tkun bajda, ta' daqs għall-kitba, li ma jkollhiex polpa mekkanika u ma tiżinx anqas minn 64 g/m2.

3. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri tal-Komunità u tar-Rumanija jistgħu jirriżervaw id-dritt li jistampaw il-formuli huma infushom jew jistampawhom għand stampaturi approvati. Fil-każ ta' l-aħħar kull formola għandha tinkludi referenza għal din l-approvazzjoni. Kull formula għandha jkollha l-isem u l-indirizz ta' l-istampatur jew marka li biha l-istampatur jista' jkun indentifikat. Għandha jkollha numru f'serje, kemm stampat jew le, li bih tista' tkun identifikata.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS VI

LISTA TA' PRODOTTI MSEMMIJA F'ARTIKOLU 35 LI HUMA TEMPORANJAMENT ESKLUŻI MILL-GĦAN TA' DAN IL-PROTOKOLL

Nru ta' l-intestatura HS | Deskrizzjoni tal-prodott |

ex 2707 | Żjut fejn il-piż ta' kostitwenti aromatiki huwa aktar minn kostitwenti mhux aromatiki, li huma żjut simili għal żjut minerali miksuba mid-distallazzjoni ta' temperatura għolja tal-coal tar, ta' liema aktar minn 65 % bil-volum jiddistilla f'temperatura sa 250 o (inklużi, taħlit ta' spirtu tal-pitrolju u benżol) għall-użu għas-saħħa jew sabiex isaħħnu |

2709 až 2715 | Żjut minerali u l-prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bitumini; xama' minerali |

ex 2901 | Akriliċi idrokarburi għal użu bħala trab jew karburanti li jsaħħnu |

ex 2902 | Cyclanes u cyclenes (minbarra azulenes), benżin, toluene, xylenes, għal użu bħala trab jew fuels li jsaħħnu |

ex 3403 | Preparazzjonijiet lubrifikanti li fihom iż-żjut jew żjut miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt, iżda dawn għandhom jirrapreżentaw inqas minn 70 % fil-piż |

ex 3404 | Xama' artifiċjali u xama' preparati b'bażi ta' paraffin, xama' tal-petrolju, xama' miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt, slack wax jew xama' ta' l-iskala |

ex 3811 | Additivi preparati għal żjut lubrifikanti, li fihom żjut jew żjut miksuba minn materjali ġejjin miż-żejt |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 5

dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-kummerċ bejn ir-Rumanija u Spanja u l-Portugall

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kummerċ bejn Spanja u r-Rumanija

Artikolu 1

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-kummerċ fit-Titolu III għandhom ikunu emendati kif ġej sabiex iqisu l-miżuri u l-impiżi elenkati fl-Att ta' Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Portugiża fil-Komunitajiet Ewopej (minn hawn ‘il quddiem msejħa "l-Att ta' l-Adeżjoni")

Artikolu 2

Skond l-Att ta' l-Adeżjoni Spanja m'għandhiex tagħti trattament iktar favorevoli lil prodotti li joriġinaw fir-Rumanija milli tagħti lil importazzjonijiet li joriġinaw jew f'ċirkulazzjoni ħielsa fi Stati Membri oħra.

Artikolu 3

1. Id-dazju tad-dwana fuq l-importazzjonijiet applikabbli mir-Renju ta' Spanja għall-prodotti agrikoli li joriġinaw fir-Rumanija kif definiti mill-Artikolu 19 tal-Ftehim u msemmija fl-Annessi XIb u XIIb tal-Ftehim għandu jkun alineat progressivament ma' dawk applikati fil-Komunità ta' l-Għaxra skond l-proċedura u orarji stipulati fl-Artikoli 75 (2) u (3) ta' l-Att ta' l-Adeżjoni.

2. Id-dazji applikati mir-Renju ta' Spanja għall-prodotti agrikoli imsemmija fl-Artikolu 21 (2) tal-Ftehim li joriġinaw fir-Rumanija u li jinsabu fil-lista fl-Annessi XIa u XIIa, u għall-komponent agrikolu tal-prodotti msemmija fil-Protokoll 3 li joriġinaw fir-Rumanija, għandhom ikunu d-dazji applikati kull sena mill-Komunità tal-Għaxra aġġustati bl-ammonti kompensatorji ta' l-adeżjoni kif stipulati fl-Att ta' l-Adeżjoni.

Artikolu 4

L-implimentazzjoni minn Spanja ta' l-impriżi koperti mill-Artikolu 10 (4) tal-Ftehim għandhom isiru fil-ħin provdut għall-Istati Membri dejjem sakemm ir-Rumanija titneħħa mill-iskop tar-Regolamenti (KEE) Nru 1756/82 u (KEE) Nru 3420/83 dwar l-arranġamenti ta' l-importazzjoni għall-prodotti li joriġinaw f'pajjiżi fejn il-kummerċ isir mill-Istat.

Artikolu 5

Jistgħu jiġu applikati restrizzjonijiet kwantitattivi għall-importazzjonijiet fi Spanja ta' prodotti li joriġinaw fir-Rumanija sal-31 ta' Diċembru 1995 fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-Anness A.

Artikolu 6

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1911/91 tas-26 ta' Ġunju 1991 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Komunità għall-Gżejjer Kanarji jew għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/314/KEE tas-26 ta' Ġunju 1991 li twaqqaf programm ta' għażliet speċifiċi għan-natura remota u insulari tal-Gżejjer Kanarji (Poseican).

KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ bejn il-Portugall u r-Rumanija

Artikolu 7

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim li għandhomu x'jaqsmu mal-kummerċ fit-Titolu III għandhom jiġu emendati kif ġej sabiex iqisu l-miżuri u l-wegħdiet elenkati fl-Att ta' l-Adeżjoni tar-Repubblika Portugiża fil-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Att ta' l-Adeżjoni").

Artikolu 8

Skond l-Att ta' l-Adeżjoni il-Portugall m'għandux jagħti trattament iktar favorevoli lil prodotti li joriġinaw fir-Rumanija milli jagħti lil importazzjonijiet li joriġinaw fi Stati Membri oħra.

Artikolu 9

1. Id-dazju applikabbli mir-Repubblika Portugiża għall-prodotti industrijali li joriġinaw fir-Romanija u msemmija fl-Artikolu 10 tal-Ftehim u fil-Protokolli 1 u 2 u għall-komponenti mhux agrikoli ta' prodotti inklużi fil-Protokoll 3 għandu jitneħħa skond il-proċedura u l-iskedi stipulati f'dan l-Artikolu.

2. It-tneħħija ta' tariffi għandha tibda bid-dazji attwalment applikati mir-Repubblika Portugiża fil-kummerċ mal-Komunità tal-Għaxra fl-1 ta' Jannar 1985; mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, id-dazji għandhom ikunu mfassla fuq dawk applikati mill-Komunità tal-Għaxra.

Iżda, għall-prodotti msemmija fl-Anness XXXI ta' l-Att ta' l-Adeżjoni t-tneħħija tat-tariffi għandha ssir skond l-istess tqassim ta' żmien u tibda mid-dazji attwalment applikati mir-Repubblika Portugiża fil-kummerċ ma' pajjiżi terzi fl-1 ta' Jannar 1985.

Artikolu 10

1. Id-dazju tad-dwana fuq l-importazzjonijiet applikabbli mir-Repubblika tal-Portugall għall-prodotti agrikoli kif definiti mill-Artikolu 19 tal-Ftehim li joriġinaw fir-Rumanija u msemmija fl-Annessi XIb u XIIb tal-Ftehim għandu jkun alineat progressivament ma' dawk applikati fil-Komunità ta' l-Għaxra skond il-proċedura u l-iskedi stipulati f'dan l-Artikolu.

2. Għall-prodotti agrikoli barra dawk imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu r-Repubblika Portugiża għandha tnaqqas it-tariffi tagħha minn dawk attwalment applikati minnha fil-kummerċ ma' pajjiżi terzi fl-1 ta' Jannar 1985. Kull sena d-differenza bejn dawk it-tariffi u dawk applikati mill-Komunità tal-Għaxra għandhom jitnaqqsu skond it-tqassim taż-żmien li ġej:

- mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim id-differenza għandha titnaqqas għal 27,2 % tad-differenza oriġinali;

- fl-1 ta' Jannar 1994, id-differenza għandha titnaqqas għal 18,1 % tad-differenza oriġinali

- fl-1 ta' Jannar 1995, id-differenza għandha titnaqqas għal 9 % tad-differenza oriġinali

- mill-1 ta' Jannar 1996 ir-Repubblika Portugiża għandha tapplika l-istess dazji bħall-Komunità tal-Għaxra.

3. Ir-Repubblika Portugiża għandha tapplika dazju għall-prodotti agrikoli msemmija fir-Regoli (KEE) Nru 136/66, (KEE) Nru 804/68, (KEE) Nru 805/68, (KEE) Nru 1035/72, (KEE) Nru 2727/75, (KEE) Nru 2759/75, (KEE) Nru 2771/75, (KEE) Nru 2777/75, (KEE) Nru 1418/76 u (KEE) Nru 822/87, li jnaqqsu d-differenza bejn id-dazju attwalment applikat fil-31 ta' Diċembru 1990 u d-dazju preferenzali skond it-tqassim taż-żmien li ġej:

- mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim id-differenza għandha titnaqqas għal 49,9 % tad-differenza inizjali,

- fl-1 ta' Jannar 1994, id-differenza għandha titnaqqas għal 33,2 % tad-differenza inizjali;

- fl-1 ta' Jannar 1995, id-differenza għandha titnaqqas għal 16,5 % tad-differenza inizjali.

Il-Portugall għandu japplika rati preferenzali b'mod sħiħ mill-1 ta' Jannar 1996.

Artikolu 11

L-implimentazzjoni mill-Portugall tal-wegħdiet koperti bl-Artikolu 10 (4) tal-Ftehim Ewropew għandha ssir fiż-żmien stabbilit għall-bqija ta' l-Istati Membri dejjem sakemm ir-Rumanija tkun tneħħiet mill-iskop tar-Regoli (KEE) Nru 1765/82 u (KEE) Nru 3420/83 fuq l-arranġamenti ta' l-importazzjoni għall-prodotti li joriġinaw f'pajjiżi fejn il-kummerċ isir mill-Istat.

Artikolu 12

Jistgħu jiġu applikati restrizzjonijiet kwantitattivi għall-importazzjonijiet fil-Portugall ta' prodotti li joriġinaw fir-Rumanija sal-31 ta' Diċembru 1995 fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-Anness B

--------------------------------------------------

ANNESS A

Kodiċi NM | Noti | Tqassim taż-żmien għal-liberalizzazzjoni |

ex01029010 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029031 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029033 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029035 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029037 | (1) | 31.12.1995 |

01039110 | | 31.12.1995 |

01039211 | | 31.12.1995 |

01039219 | | 31.12.1995 |

0201 | | 31.12.1995 |

02031110 | | 31.12.1995 |

02031211 | | 31.12.1995 |

02031219 | | 31.12.1995 |

02031911 | | 31.12.1995 |

02031913 | | 31.12.1995 |

02031915 | | 31.12.1995 |

02031955 | | 31.12.1995 |

02031959 | | 31.12.1995 |

02032110 | | 31.12.1995 |

02032211 | | 31.12.1995 |

02032219 | | 31.12.1995 |

02032911 | | 31.12.1995 |

02032913 | | 31.12.1995 |

02032915 | | 31.12.1995 |

02032955 | | 31.12.1995 |

02032959 | | 31.12.1995 |

02063021 | | 31.12.1995 |

02063031 | | 31.12.1995 |

02064191 | | 31.12.1995 |

02064991 | | 31.12.1995 |

02081010 | | 31.12.1995 |

02090011 | | 31.12.1995 |

02090019 | | 31.12.1995 |

02090030 | | 31.12.1995 |

02101111 | | 31.12.1995 |

02101119 | | 31.12.1995 |

02101131 | | 31.12.1995 |

02101139 | | 31.12.1995 |

02101211 | | 31.12.1995 |

02101219 | | 31.12.1995 |

02101910 | | 31.12.1995 |

02101920 | | 31.12.1995 |

02101930 | | 31.12.1995 |

02101940 | | 31.12.1995 |

02101951 | | 31.12.1995 |

02101960 | | 31.12.1995 |

02101970 | | 31.12.1995 |

02101981 | | 31.12.1995 |

02102089 | | 31.12.1995 |

02109031 | | 31.12.1995 |

02109039 | | 31.12.1995 |

ex02109090 | (2) | 31.12.1995 |

0401 | | 31.12.1995 |

04031022 | | 31.12.1995 |

04031024 | | 31.12.1995 |

04031026 | | 31.12.1995 |

ex04039051 | (3) | 31.12.1995 |

ex04039053 | (3) | 31.12.1995 |

ex04039059 | (3) | 31.12.1995 |

04041091 | | 31.12.1995 |

04049011 | | 31.12.1995 |

04049013 | | 31.12.1995 |

04049019 | | 31.12.1995 |

04049031 | | 31.12.1995 |

04049033 | | 31.12.1995 |

04049039 | | 31.12.1995 |

0405 | | 31.12.1995 |

ex0406 | (4) | 31.12.1995 |

ex10019099 | (5) | 31.12.1995 |

ex10040090 | (6) | 31.12.1995 |

1101 | | 31.12.1995 |

11031110 | | 31.12.1995 |

11031190 | | 31.12.1995 |

11031200 | | 31.12.1995 |

11031310 | | 31.12.1995 |

11031390 | | 31.12.1995 |

11031400 | | 31.12.1995 |

11031910 | | 31.12.1995 |

11031930 | | 31.12.1995 |

11031990 | | 31.12.1995 |

11041110 | | 31.12.1995 |

11041210 | | 31.12.1995 |

ex11041910 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041930 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041950 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041999 | (7) | 31.12.1995 |

11042110 | | 31.12.1995 |

11042130 | | 31.12.1995 |

11042150 | | 31.12.1995 |

11042190 | | 31.12.1995 |

11042210 | | 31.12.1995 |

11042230 | | 31.12.1995 |

11042250 | | 31.12.1995 |

11042290 | | 31.12.1995 |

11042310 | | 31.12.1995 |

11042330 | | 31.12.1995 |

11042390 | | 31.12.1995 |

11042911 | | 31.12.1995 |

11042915 | | 31.12.1995 |

11042919 | | 31.12.1995 |

11042931 | | 31.12.1995 |

11042935 | | 31.12.1995 |

11042939 | | 31.12.1995 |

11042991 | | 31.12.1995 |

11042995 | | 31.12.1995 |

11042999 | | 31.12.1995 |

11043010 | | 31.12.1995 |

11043090 | | 31.12.1995 |

11081100 | | 31.12.1995 |

1109 | | 31.12.1995 |

15010011 | | 31.12.1995 |

15010019 | | 31.12.1995 |

ex15010090 | (8) | 31.12.1995 |

ex1601 | (9) | 31.12.1995 |

ex16021000 | (9) | 31.12.1995 |

ex16022090 | (9) | 31.12.1995 |

16024110 | | 31.12.1995 |

16024210 | | 31.12.1995 |

16024911 | | 31.12.1995 |

16024913 | | 31.12.1995 |

16024915 | | 31.12.1995 |

16024919 | | 31.12.1995 |

16024930 | | 31.12.1995 |

16024950 | | 31.12.1995 |

ex16029010 | (10) | 31.12.1995 |

16029051 | | 31.12.1995 |

ex19022030 | (11) | 31.12.1995 |

20096011 | | 31.12.1995 |

20096019 | | 31.12.1995 |

20096051 | | 31.12.1995 |

20096059 | | 31.12.1995 |

20096071 | | 31.12.1995 |

20096079 | | 31.12.1995 |

20096090 | | 31.12.1995 |

ex22041011 | (12) | 31.12.1995 |

ex22041019 | (12) | 31.12.1995 |

ex22041090 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042110 | (12) | 31.12.1995 |

22042125 | | 31.12.1995 |

22042129 | | 31.12.1995 |

22042135 | | 31.12.1995 |

22042139 | | 31.12.1995 |

ex22042149 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042159 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042190 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042910 | (12) | 31.12.1995 |

22042925 | | 31.12.1995 |

22042929 | | 31.12.1995 |

22042935 | | 31.12.1995 |

22042939 | | 31.12.1995 |

ex22042949 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042959 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042990 | (12) | 31.12.1995 |

22043010 | | 31.12.1995 |

22043091 | | 31.12.1995 |

22043099 | | 31.12.1995 |

Nota:

Ir-restrizzjonijiet li japplikaw għat-titolu tat-tariffa 0803 fejn jidħlu Stati Membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea u pajjiżi eliġibbli għall-preferenzi huma transitorji, u joperaw sakemm tkun stabbilita organizzazzjoni tas-suq għall-banana. Dawn il-prodotti għandhom għaldaqstant ikunu inklużi f'dan il-protokoll

Noti ta' spjegazzjoni dwar ir-restrizzjonijiet parzjali li Spanja ser iżżomm sa' l-aħħar tal-perjodu ta' transizzjoni

(1) Esklużi l-annimali li jintużaw fil-ġlied tal-barrin.

(2) Ħniexer domestiċi biss.

(3) Eskluż il-Gadus macrocephalus.

(4) Sawrell ta' għajnejh kbar (horse mackerel) biss (Trachurus trachurus)

(5) Gadus morhua u Gadus ogac biss, friski jew imkessħa.

(6) Bakkaljaw (Gadus morhua, Boreagadus saida, Gadus ogac), marlozz (Merluccius spp.), sawrell ta' għajnejh kbar (Trachurus trachurus) u anċovi (Emgraulis spp.) biss, friski jew imkessħa.

(7) Granċijiet bix-xewk biss.

(8) Arzelli (Venus gallina) biss, friski jew imkessħa.

(9) Mhux priżervati jew konċentrati jew ippakkjati, maħsuba għall-konsum uman biss.

(10) Esklużi requesón, Emmental, Gruyère, ġobon tat-tursina, Parmigiano-Reggiano u Grana Padano.

(11) Qamħ tal-ħobż komuni biss.

(12) Ħafur bil-ponta biss.

--------------------------------------------------

ANNESS B

01031000

01039110

01039211

01039219

07011000

07019010

07019051

07019059

08030010

08030090

08043000

22042110

22042121

22042123

22042125

22042129

22042131

22042133

22042135

22042910

22042921

22042923

22042925

22042929

22042931

22042933

22042935

22042939

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 6

dwar l-għajnuna reċiproka f'affarijiet doganali

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan il-Protokoll:

a) għandha tfisser dispożizzjonijiet applikabbli fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti li jirregolaw l-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-trasport tal-prodotti u t-tqassim taħt xi proċedura tad-dwana, inklużi miżuri ta' projbizzjoni, restrizzjoni u kontroll adottati mill-Partijiet imsemmija;

b) għandha tfisser id-dazji, taxxi, ħlas jew dazji oħra kollha li huma imposti u miġbura fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti, fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tad-dwana, iżda li ma jinkludux drittijiet u piżijiet li jkunu limitati fl-ammont għall-infiq approssimattiv tas-servizzi provduti;

ċ) għandha tfisser awtorità amministrattiva kompetenti li ġiet appuntata minn Parti Kontraenti għal din ir-raġuni u li tagħmel talba għall-għajnuna fi kwistjonijiet tad-dwana;

d) awtorità mitluba: għandha tfisser awtorità amministrattiva kompetenti li ġiet appuntata minn Parti Kontraenti għal din ir-raġuni u li tirċievi talba għall-għajnuna fi kwistjonijiet tad-dwana;

e) kontravenzjoni: għandha tfisser kull ksur tal-leġislazzjoni tad-dwana kif ukoll kull tentattiv ta' ksur ta' din il-leġislazzjoni.

Artikolu 2

Skop

1. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jgħinu lil xulxin, bil-mod u taħt il-kondizzjonijiet speċifikati f'dan il-Protokoll, sabiex jiżguraw li l-leġislazzjoni tad-dwana tkun applikata korrettament, partikolarment bil-prevenzjoni, is-sejba u l-investigazzjoni ta' kontravenzjonijiet ta' din il-leġislazzjoni.

2. L-għajnuna fi kwistjonijiet ta' dwana, kif stipulat f'dan il-Protokoll, tapplika għal kull awtorità amministrattiva tal-Partijiet Kontraenti li tkun kompetenti għall-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll. Din m'għandhiex tippreġudika r-regoli li jirregolaw l-għajnuna reċiproka fi kwistjonijiet kriminali: Lanqas m'għandha tkopri informazzjoni miksuba taħt poteri exerċitati fuq it-talba ta' awtorità ġudizzjarja, sakemm dawk l-awtoritajiet ma jaqblux dwar dan.

Artikolu 3

Għajnuna fuq talba

1. Fuq it-talba ta' l-awtorità applikanti, l-awtorità mitluba għandha tagħtiha l-informazzjoni relevanti kollha sabiex tiżgura li l-leġislazzjoni tad-dwana tkun applikata korrettament, inkluż informazzjoni dwar operazzjonijiet innutati jew ippjanati li jiksru jew jistgħu jiksru din il-leġislazzjoni.

2. Fuq it-talba ta' l-awtorità applikanti, l-awtorità mitluba għandha tinformaha dwar jekk il-prodotti esportati mit-territorju tal-Partijiet Kontraenti kienux impurtati kif suppost fit-territorju tal-Parti l-oħra, waqt li tispeċifika, fejn ikun xieraq, il-proċedura tad-dwana applikata għall-prodotti.

3. Fuq it-talba ta' l-awtorità applikanti, l-awtorità mitluba għandha tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiżgura li tinżamm sorveljanza fuq:

a) persuni naturali jew legali li dwarhom hemm bażi raġonevoli sabiex taħseb li qegħdin jiksru jew kisru l-leġislazzjoni tad-dwana;

b) il-moviment ta' prodotti notifikati li possibilment iwasslu għal kontravenzjonijiet sostanzjali tal-leġislazzjoni tad-dwana;

ċ) mezzi tat-trasport li dwarhom hemm bażi raġonevoli sabiex taħseb li ntużaw jew jistgħu jintużaw fil-kontravenzjoni tal-leġislazzjoni tad-dwana;

Artikolu 4

Għajnuna spontanja

Il-Partijiet Kontraenti għandhom, fil-kompetenzi tagħhom, jipprovdu lil xulxin bl-għajnuna jekk dawn jikkunsidrawha neċessarja għall-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni tad-dwana, partikolarment meta jiksbu informazzjoni li twassal għal:

- operazzjonijiet li kisru, qegħdin jiksru jew li ser jiksru din il-leġislazzjoni u li tista' tkun ta' interess għal Partijiet Kontraenti oħrajn,

- mezzi jew metodi ġodda użati sabiex dawn l-operazzjonijiet jitwettqu,

- prodotti magħrufa li huma suġġetti għall-kontravenzjoni sostanzjali tal-leġislazzjoni tad-dwana fuq l-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-trasport jew xi proċedura tad-dwana oħra.

Artikolu 5

Konsenja/Notifika

Fuq it-talba ta' l-awtorità applikanti, l-awtorità mitluba għandha tieħu l-passi meħtieġa, skond il-leġislazzjoni tagħha, sabiex:

- tikkonsenja d-dokumenti kollha,

- tinnotifika d-deċiżjonijiet kollha,

li jaqgħu fl-iskop ta' dan il-Protokoll lid-destinatarju li joqgħod jew huwa stabbilit fit-territorji tagħha. F'dan il-każ, japplika l-Artikolu 6 (3).

Artikolu 6

Forma u sustanza tat-talbiet għall-għajnuna

1. It-talbiet bis-saħħa ta' dan il-Protokoll għandhom isiru bil-miktub.

2. It-talbiet bis-saħħa ta' dan il-paragrafu 1 għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

a) l-awtorità applikanti li tagħmel it-talba;

b) il-miżura rikjesta;

ċ) l-għan u r-raġuni għat-talba;

d) il-liġijiet, regoli, u elementi legali oħra involuti;

e) l-indikazzjonijiet kemm jista' jkun eżatti u komprensivi dwar il-persuni naturali jew legali li jkunu l-mira ta' l-investigazzjonijiet;

f) sommarju tal-fatti relevanti, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 5

3. It-talbiet għandhom ikunu sottomessi f'lingwa uffiċjali ta' l-awtorità mitluba jew f'lingwa aċċettata minn dik l-awtorità.

4. Jekk it-talba ma tkunx konformi mal-ħtiġiet formali, jistgħu jintalbu l-korrezzjoni u l-kompletazzjoni tagħha; iżda tista' ssir l-ordni għal miżuri kawtelatorji.

Artikolu 7

Eżekuzzjoni tat-talbiet

1. Sabiex tkun konformi ma' talba għall-għajnuna, l-awtorità mitluba jew, meta din ta' l-aħħar ma tkunx tista' taġixxi waħedha, id-dipartiment amministrattiv li lilu tkun indirizzata t-talba minn din l-awtorità, għanduha tipproċedi, fil-kompetenza u r-riżorsi disponibbli tagħha, bħallikieku kienet qegħda taġixxi f'isimha jew fuq it-talba ta' awtoritajiet oħra ta' dik l-istess Parti Kontraenti, billi tforni informazzjoni li diġà tippossjedi, billi twettaq inkjesti kif inhu xieraq jew billi tagħmel arranġamenti sabiex dawn jitwettqu.

2. It-talbiet għall-għajnuna għandhom ikunu eżegwiti skond il-liġijiet, ir-regoli u l-istrumenti legali oħra tal-Parti Kontraenti rikjesta.

3. L-uffiċjali debitament awtorizzati ta' Parti Kontraenti jistgħu, bi qbil mal-Parti Kontraenti l-oħra involuta u fil-kondizzjonijiet stipulati minn din ta' l-aħħar, jiksbu mill-uffiċċji ta' l-awtorità rikjesta jew awtorità oħra li għaliha l-awtorità rikjesta hija responsabbli, informazzjoni li għandha x'taqsam mal-kontravenzjoni ta' leġislazzjoni tad-dwana li l-awtorità applikanti jkollha bżonn għar-raġunijiet ta' dan il-Protokoll.

4. L-uffiċjali tal-Partijiet Kontraenti jistgħu, bi qbil mal-Parti Kontraenti l-oħra, ikunu preżenti fl-inkjesti mwettqa fit-territorju ta' din ta' l-aħħar.

Artikolu 8

Il-forma li fiha l-informazzjoni għandha tkun komunikata

1. L-awtorità mitluba għandha tikkomunika r-riżultati ta' l-inkjesti lill-awtorità applikanti fil-forma ta' dokumenti, kopji ċċertifikati tad-dokumenti, rapporti u simili għal dan.

2. Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu ikunu f'informazzjoni kompjuterizzata prodotta f'kull forma għall-istess raġuni.

Artikolu 9

Eċċezzjonijiet għall-obbligazzjoni sabiex tingħata l-għajnuna

1. Il-Partijiet Kontraenti jistgħu jirrifjutaw li jagħtu l-għajnuna kif stipulat f'dan il-Protokoll, fejn dan ikun:

a) probabbli li jippreġudika s-sovranità, l-ordni pubbliku, is-sigurtà jew l-interessi essenzali oħrajn; jew

b) jinvolvi regoli tal-kambju jew tat-taxxa barra regoli li jirrigwardaw id-dazji tad-dwana; jew

ċ) jikxef sigriet industrijali, kummerċjali jew professjonali.

2. Meta l-awtorità applikanti titlob għajnuna li hija stess ma tkunx kapaċi tipprovdi li kieku kienet mitluba, din għandha tiġbed l-attenzjoni ta' dan il-fatt fit-talba tagħha. Imbagħad għandha titħalla f'idejn l-awtorità rikjesta li tiddeċiedi kif tirrispondi għal talba bħal din.

3. Jekk l-għajnuna tkun irrifjutata jew miċħuda, id-deċiżjoni u r-raġunijiet għal dan għandhom ikunu notifikati lill-awtorità applikanti mingħajr dewmien.

Artikolu 10

L-obbligazzjoni li tiġi osservata l-kunfidenzalità

1. Kull informazzjoni mogħtija f'kull forma skond dan il-Protokoll għandha tkun ta' natura kunfidenzali. Din għandha tkun koperta bl-obbligazzjoni tas-segretezza uffiċjali u għandha tgawdi l-protezzjoni estiża taħt il-liġijiet relevanti applikabbli fil-Parti Kontraenti li tirċeviha u d-dispożizzjonijiet korrispondenti li japplikaw għall-awtoritajiet tal-Komunità.

2. M'għandhiex tkun trasmessa informazzjoni nominattiva kull meta jkun hemm bażi raġonevoli għalfejn ikun maħsub li t-trasferiment jew l-użu ta' l-informazzjoni trasmessa jkun kuntrarju għall-prinċipji legali bażiċi ta' waħda mill-Partijiet, u, partikolarment, jekk il-persuna kkonċernata tkun ser issofri żvantaġġi mhux mistħoqqa. Fuq talba, il-Parti li tirċievi għandha tinforma lill-Parti li tagħti bl-użu ta' l-informazzjoni mogħtija u bir-riżultati milħuqa.

3. Informazzjoni nominattiva tista' tkun trasmessa biss lill-awtoritajiet tad-dwana u, fil-każ ta' bżonn għal raġunijiet ta' prosekuzzjoni, lill-prosekuzzjoni pubblika u l-awtoritajiet ġudizzjarji. Persuni u awtoritajiet oħrajn jistgħu jiksbu din l-informazzjoni biss fuq awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità li tforniha.

4. Il-Parti li tforni l-informazzjoni għandha tivverifika l-preċiżjoni ta' l-informazzjoni li tkun ser tiġi trasferita. Kull meta jkun jidher li l-informazzjoni mogħtija ma kienetx preċiża jew għandha titħassar, il-Parti li tirċivieha għandha tkun infurmata mingħajr dewmien. Din ta' l-aħħar għandha tkun obbligata li tagħmel il-korrezzjoni jew it-tħassir.

5. Mingħajr preġudizzju għal każijiet fejn l-interess pubbliku jipprevali, il-persuna kkonċernata tista' tikseb, fuq talba, l-informazzjoni fuq il-post tal-ħażna tal-għarfien u r-raġuni ta' din il-ħażna.

Artikolu 11

L-użu ta' l-informazzjoni

1. L-informazzjoni miksuba għandha tintuża biss għar-raġunijiet ta' dan il-Protokoll u tista' tintuża f'kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għal raġunijiet oħrajn biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel ta' l-awtorità amministrattiva li tkun tat l-informazzjoni u għandha tkun suġġetta għal kull restrizzjoni stipulata minn dik l-awtorità.Dawn id-dispożizzjonijiet m'humiex applikabbli għal informazzjoni li tirigwarda reati li għandhom x'jaqsmu ma' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.Informazzjoni bħal din tista' tingħata lil awtoritajiet oħra involuti direttament fil-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu tad-droga, fil-limiti ta' l-artikolu 2.2.

2. Il-Paragrafu 1 m'għandux jimpedixxi l-użu ta' l-informazzjoni f'xi proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi mibdija sussegwentament minnħabba n-nuqqas ta' konformità mal-leġislazzjoni tad-dwana.

3. Il-Partijiet Kontraenti jistgħu, fl-atti ta' evidenza, rapporti u xhieda tagħhom u fi proċedimenti u imputazzjonijiet imressqa quddiem il-qrati, jużaw l-informazzjoni miksuba u d-dokumenti kkonsultati bħala evidenza skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 12

Esperti u xhieda

Uffiċjal ta' l-awtorità rikjesta jista' jiġi awtorizzat sabiex jidher, fil-limitazzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni mogħtija, bħala espert jew xhud fi proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi li jkollhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet koperti b'dan il-Protokoll fil-ġurisdizzjoni ta' Parti Kontraenti oħra, u sabiex jipproduċi dawk l-oġġetti, dokumenti jew kopji awtentikati tagħhom, li jistgħu ikunu meħtieġa fil-proċedimenti. It-talba għad-dehra għandha tindika speċifikament fuq liema kwistjoni u permezz ta' liema titolu jew kwalifika l-uffiċjal ikun ser jiġi mistoqsi. It-talba għad-dehra għandha tindika speċifikament fuq liema kwistjoni u permezz ta' liema titolu jew kwalifika l-uffiċjal ikun ser jiġi mistoqsi.

Artikolu 13

Spejjeż ta’ l-għajnuna

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jirrinunzjaw it-talbiet kollha lil xulxin għall-kumpens ta' spejjeż minfuqa skond dan il-Protokoll, ħlief, fejn ikun xieraq, għal spejjeż ta' esperti u xhieda u ta' interpreti u tradutturi li ma jiddependux fuq is-servizzi pubbliċi.

Artikolu 14

Implementazzjoni

1. Il-ġestjoni ta' dan il-Protokoll għandha tkun fdata lill-awtoritajiet tad-dwana ċentrali ta' l-Ungerija, minn naħa waħda, u s-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u, fejn hu xieraq, l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-istati Membri, min-naħa l-oħra. Huma għandhom jiddeċiedu dwar il-miżuri u l-arranġamenti prattiċi kollha meħtieġa għall-applikazzjoni tiegħu, waqt li jqisu r-regoli fil-qasam tal-protezzjoni ta' l-informazzjoni. Huma jistgħu jirrakkomandaw lill-korpi kompetenti emendi li huma jikkunsidraw li għandhom isiru f'dan il-Protokoll.

2. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jikkonsultaw lil xulxin u sussegwentement iżommu lil xulxin infurmati bir-regoli dettaljati ta' l-implimentazzjoni li jkunu adottati skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 15

Kumplimentarjetà

1. Dan il-Protokoll għandu jikkomplimenta u mhux jimpedixxi l-applikazzjoni ta' xi ftehim dwar għajnuna reċiproka li jkun sar jew li jista' jsir bejn Stati Membri, individwali jew diversi, u ir-Rumanija. Lanqas m'għandu jwaqqaf għajnuna reċiproka iktar estensiva mogħtija taħt ftehim bħal dan.

2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11, dan il-ftehim m'għandux jippreġudika dispożizzjonijiet tal-Komunità li jirregolaw il-komunikazzjoni bejn is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati Membri dwar kull informazzjoni miksuba fi kwistjonijiet tad-dwana li tista' tkun ta' interess għall-Komunità.

--------------------------------------------------

PROTOKOLL 7

dwar konċessjonijiet b'limiti annwali

Il-Partijiet jaqblu li jekk il-Ftehim jidħol fis-seħħ wara l-1 ta' Jannar ta' kull sena, kull konċessjoni mogħtija fil-limiti tal-kwantitajiet annwali jkunu aġġustati pro rata bl-eċċezzjoni ta' dawk il-konċessjonijiet tal-Komunità li jinsabu fl-Annessi III u VIII.

Fir-rigward l-Annessi III u VIII, prodotti li għalihom inħareġ ċertifikat ta' l-importazzjoni taħt ir-Regoli tal-Kunsill tal-KEE li japplikaw il-preferenzi tat-tariffi ġeneralizzati bejn l-1 ta' Jannar u d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ikunu magħduda kontra l-kwantitajiet tal-kwota tat-tariffi jew tal-massimu tat-tariffi li jinsabu f'dawk l-Annessi.

--------------------------------------------------

Att Finali

Il-Plenipotenzarji ta':

IR-RENJU TAL-BELĠJU

IR-RENJU TAD-DANIMARKA

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA

IR-RENJU TA' SPANJA

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA

L-IRLANDA

IR-REPUBBLIKA TALJANA

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU

IR-RENJU TA' L-OLANDA

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

Partijiet Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EKONOMIKA EWROPEA, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità EWROPEA GĦALL-FAĦAM U AZZAR u t-Trattat li jistabbilixxi l-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA, minn hawn ‘il quddiem magħrufin bħala "Stati Membri", u tal-Komunità EKONOMIKA EWROPEA, il-Komunità EWROPEA GĦALL-FAĦAM U AZZAR u l-KOMUNITà EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA, minn hawn ‘il quddiem magħrufa bħala "il-Komunità",

min-naħa waħda, u il-plenipotenzarji tar-RUMANIJA,

min-naħa l-oħra,

li ltaqgħu fi Brussel, f'din l-ewwel ġurnata ta' Frar tas-sena elf disgħa mija u tlieta u disgħin għall-firma tal-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra ("il-Ftehim Ewropew"), adottaw it-testi li ġejjin:

il-Ftehim Ewropew, u l-Protokolli li ġejjin:

Protokoll 1 | dwar prodotti tat0tessut u ta' l-ilbies, |

Protokoll 2 | dwar prodotti koperti bit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea GĦALL-FAĦAM U AZZAR, |

Protokoll 3 | dwar arranġamenti tal-kummerċ għall-prodotti agrikoli proċessati, |

Protokoll 4 | dwar ir-regoli ta' l-oriġini, |

Protokoll 5 | dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-kummerċ bejn l-Ungerija u Spanja u l-Portugall, |

Protokoll 6 | dwar għajnuna reċiproka fi kwistjonijiet tad-dwana, |

Protokoll 7 | dwar konċessjonijiet b'limiti annwali. |

Il-plenipotenzarji ta' l-Istati Membri u tal-Komunità u l-plenipotenzarji ta' l-Ungerija adottaw it-testi tad-dikjarazzjonijiet konġunti fil-lista hawn taħt u annessi ma' dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 7 (4) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 8 (4) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 10 (3) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 38 (1) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 38 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 39 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 40 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 45 (7) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar il-Kapitolu II tat-Titolu IV tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar il-Kapitolu II tat-Titolu IV tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 57 (3) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 59 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 60 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 64 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 67 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 111 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar Protokoll 1 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar Protokoll 4 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-Artikolu 5 tal-Protokoll 6 tal-Ftehim,

Il-Plenipotenzarji ta' l-Istati Membri u tal-Komunità u l-plenipotenzarji tar-Rumanija nnutaw ukoll l-iskambju ta' ittri li ġejjin annessi ma' dan l-Att Finali:

Skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija li jikkonċernaw it-trasport,

Skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija li jikkonċernaw l-infrastruttura tat-trasport bl-art,

Skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija li jikkonċernaw ċerti arranġamenti fis-setturi tal-ħnieżer u tat-tjur,

Il-plenipotenzarji tar-Rumanija innutaw id-dikjarazzjonijiet fil-lista hawn taħt u annessi ma' dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni tal-Komunità dwar l-Artikolu 2 (3) tal-Protokoll 1,

Dikjarazzjoni tal-Komunità dwar l-Artikolu 9 paragrafi 1.3 u 4 tal-Protokoll 2,

Dikjarazzjoni tal-Komunità dwar l-Artikolu 9 (4) tal-Protokoll 2,

Dikjarazzjoni tal-Komunità dwar il-Protokoll 2

Dikjarazzjonijiet tal-Komunità dwar l-Artikolu 21 (4) tal-Ftehim.

Il-plenipotenzarji ta' l-Istati Membri u tal-Komunità innutaw id-dikjarazzjonijiet fil-lista hawn taħt u annessi ma' dan l-Att Finali:

Dikjarazzjoni tar-Rumanija li tikkonċerna l-Artikolu 8 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni tar-Rumanija li tikkonċerna l-Artikolu 14 (3) tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni tar-Rumanija li tikkonċerna Protokoll 21 tal-Ftehim,

Dikjarazzjoni tar-Rumanija li tikkonċerna Protokoll 4 tal-Ftehim.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci şi trei.

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμбούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Konġunti

Artikolu 8 (3)

Il-kliem "li fil-fatt applikaw" għandhom ifissru d-dazju mniżżla fit-tariffa tad-dwana (dazju konvenzjonali jew awtonoma, jew kull sospensjoni "permanenti" ta' tariffa jew kwota mniżżla hemmhekk). M'għandhomx, iżda, jkopru sospensjonijiet u kwoti temporanji tat-tariffi.

Artikolu 8 (3)

Il-Komunità u r-Rumanija jiftiehmu li jidħlu f'konsultazzjoni fil-każ li wieħed mill-Partijiet jieħu miżuri unilaterali, temporanji jew permanenti, sabiex tneħħi t-tariffi b'mod ġenerali għall-prodotti mniżżla fl-Annessi IIa, IIb, III, IV u V, sabiex jistudja l-effetti ta' dawn id-deċiżjonijiet fuq il-bilanċ tal-konċessjonijiet reċiproki magħmula fil-kuntest ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 8 (4)

Il-Komunità u r-Rumanija jikkonfermaw li fejn isir tnaqqis fir-rati permezz ta' sospensjoni ta' dazji magħmula għal perjodu ta' żmien, dawn id-dazji mnaqqsa għandhom jieħdu post id-dazji bażiċi biss għall-perjodu ta' din is-sospensjoni, u ssir li kull meta sospensjoni parzjali tad-dazji, il-marġini preferenzali bejn il-Partijiet għandha tiġi preservata.

Artikolu 10 (3)

Il-Partijiet jiddikkjaraw li d-dazji mnaqqsa ikkalkulati skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, għandhom jiġu arrotonditi, meta t-tieni post deċimali huwa 5, 6, 7, 8 jew 9, u arrotonditi ‘l isfel meta jkun 0, 1, 2, 3 jew 4.

Artikolu 38 (1)

Huwa mifhum li l-kunċett "kondizzjonijiet u modalitajiet applikabbli f'kull Stat Membru" jinkludu r-regoli tal-Komunità fejn dan ikun xieraq.

Article 38

Huwa mifhum li t-terminu "tfal" huwa definit skond il-legislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż ospitant ikkonċernat.

Artikolu 39

Huwa mifhum li t-terminu "membri tal-familja" huwa definit skond il-legislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż ospitant ikkonċernat.

Artikolu 40

Wara li titqies is-sitwazzjoni finanzjarja tas-sistema tal-pensjonijiet fir-Rumanija, il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandu jiddeċiedi żmien xieraq sabiex jadotta l-miżuri reċiproki li għalihom hemm provdut fl-Artikolu 40(1).

Artikolu 45 (7)

Iil-Partijiet qegħdin jaqblu li t-terminu "propjetà pubblika" msemmija fl-Artikolu 45 (7) għandu jfisser iż-żoni jew affarijiet koperti mill-Artikolu 135 tal-Kostituzzjoni Rumena.

Kapitolu II ta' Titolu IV

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV tat-Titolu IV, il-partijiet jaqblu li t-trattament tal-persuni jew kumpanniji tan-nazzjonalità ta' Parti waħda għandu jkun ikkunsidrat inqas favorevoli minn dak mogħti lil dawk tal-Parti l-oħra jekk dan it-trattament ikun inqas favorevoli formalment jew de facto mit-trattament mogħti lil dawk tal-Parti l-oħra.

Kapitolu III tat-Titolu IV

Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu riżultat sodisfaċenti reċiproku fil-qafas tan-negozjati kurrenti dwar is-servizzi li qegħdin isiru fir-Round ta' l-Urugwaj.

Artikolu 57 (3)

Il-Partijiet jiddikjaraw li l-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 57 (3) għandu jimmira lejn l-ogħla estensjoni possibbli tar-regoli tat-trasport u l-politiċi applikabbli fil-Komunità u fl-Istati Membri fir-relazzjonijiet bejn il-Komunità u r-Rumanija fil-qasam tat-trasport.

Artikolu 59

Il-fatt uniku tal-ħtieġa ta' viża għal persuni ta' nazzjonalità ta' ċerti Partijiet u mhux għal oħrajn m'għandux jitqies bħala wieħed li jannulla jew itellef il-benefiċċji taħt rabta speċifika.

Artikolu 60

Kull meta l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jkun imsejjaħ sabiex jieħu miżuri għal iktar liberalizzazzjoni fl-oqsma tas-servizzi jew tal-persuni, dan għandu jiddetermina wkoll għal liema negozji li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-miżuri għandhom jiġu awtorizzati ħlasijiet f'munita konvertibbli b'mod ħieles.

Artikolu 64

Il-Partijiet m'għandhomx jagħmlu użu ħażin tad-dispożizzjonijiet dwar is-segretezza professjonali sabiex jevitaw l-iżvelar ta' l-informazzjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni.

Artikolu 67

Il-Partijiet jaqblu li għall-iskop ta' dan il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni "propjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali" għandhom jingħataw tifsira simili bħal fl-Artikolu 36 tat-Trattat tal-KEE u jinkludu partikolarment il-protezzjoni tad-drittijiet ta' l-awtur u drittijiet simili, brevetti, diżinji industrijali, marki tal-fabbrika u marki tas-servizz, software, topografiji ta' ċirkwiti integrati, indikazzjonijiet ġeografiċi, kif ukoll protezzjoni kontra l-kompetizzjoni inġusta u l-protezzjoni ta' informazzjoni mhux żvelata dwar l-għarfien.

Artikolu 111

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li l-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni, skond l-Artikolu 111 tal-Ftehim, għandu jikkunsidra jwaqqaf mekkaniżmu konsultattiv kompost mill-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Komunità u r-rappreżentanti Rumeni li qed jikkorrispondu magħhom.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Tal-Komunità U R-Rumanija

Il-Partijiet qed jikkonfermaw l-intenzjoni tagħhom li jibdew jinnegozjaw il-Protokoll il-ġdid dwar l-arranġamenti kwantitattivi li għalihom hemm provdut fl-Artikolu 3 (2) tal-Protokoll 1 qabel it-tmiem ta' l-1992.

--------------------------------------------------

Dikkjarazzjonijiet Konġunti

Protokoll 4, Regoli ta' l-Oriġini

Il-Komunità u r-Rumanija qed jikkonfermaw li lesti jikkunsidraw fi stadju aktar tard fl-Assoċjazzjoni tal-Kunsill il-possibilità ta' kumulu reġjonali mal-Polonja, l-Ungerija u ċ-Ċekoslovakkja, fid-dawl tal-progress magħmul sabiex jintlaħqu l-kondizzjonijiet tekniċi u amministrattivi xierqa.

Il-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandu jiġi infurmat bid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn ir-Rumanija u l-Bulgarija li jippermetti l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Konġunti

Artikolu 5 tal-Protokoll 6 tal-Ftehim

Il-Partijiet Kontraenti qed jenfasizzaw li r-riferenza magħmula fl-Artikolu 5 tal-Protokoll 6 għall-leġislazzjoni tista' tkopri, fejn xieraq, impenn internazzjonali tal-Komunità, bħall-konvenzjoni dwar in-notifika barra l-pajjiż ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji f'affarijiet ċivili jew kummerċjali, konklużi f'The Hague fil-15 ta' Novembru 1965.

--------------------------------------------------

Ftehim

fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar it-transitu

A. Ittra mill-Komunità

Sinjur,

Li ġej kien miftiehem bejn il-Komunità u r-Rumanija:

1. Il-Partijiet m'għandhomx jieħdu miżuri li jaffetwaw b'mod negattiv is-sitwazzjoni li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-ftehim bilaterali konklużi bejn l-Istati Membri tal-Komunità u r-Rumanija, u partikolarment in-numru ta' awtorizzazzjonijiet, piżijiet u dimensjonijiet tal-vetturi u d-dazji applikabbli.

2. Il-Komunità u r-Rumanija qegħdin jaqblu li, jekk il-kondizzjonijiet tat-transitu fit-territorju ta' l-ex Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja ma jiġux għan-normal, huma jeżaminaw u, fejn meħtieġ, jaqblu dwar il-modifiki għall-intrapriżi li għalihom hemm riferenza skond 1 sabiex jiġi faċilitat it-transitu fil-Komunità.

Sakemm jintemm il-ftehim bilaterali dwar it-trasport bejn il-Komunità u r-Rumanija, kull tibdil fis-sitwazzjoni kif murija hawn fuq għandu jiġi deċiż permezz tal-ftehim komuni.

Inkun obbligat lejk jekk tikkonferma li l-Gvern tiegħek jaqbel ma' dan ta' hawn fuq.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Komunità

B. Ittra mir-Rumanija

Sinjur,

Għandi l-unur nikkonferma li rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tal-lum li tgħid li ġej:

"Li ġej kien miftiehem bejn il-Komunità u r-Rumanija:

1. Il-Partijiet m'għandhomx jieħdu miżuri li jaffetwaw b'mod negattiv is-sitwazzjoni li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-ftehim bilaterali konklużi bejn l-Istati Membri tal-Komunità u r-Rumanija, u partikolarment in-numru ta' awtorizzazzjonijiet, piżijiet u dimensjonijiet tal-vetturi u d-dazji applikabbli.

2. Il-Komunità u r-Rumanija qegħdin jaqblu li, jekk il-kondizzjonijiet tat-transitu fit-territorju ta' l-ex Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja ma jiġux għan-normal, huma jeżaminaw u, fejn meħtieġ, jaqblu dwar il-modifiki għall-intrapriżi li għalihom hemm riferenza skond 1 sabiex jiġi faċilitat it-transitu fil-Komunità.

Sakemm jintemm il-ftehim bilaterali dwar it-trasport bejn il-Komunità u r-Rumanija, kull tibdil fis-sitwazzjoni kif murija hawn fuq għandu jiġi deċiż permezz tal-ftehim komuni.

Inkun obbligat lejk jekk tikkonferma li l-Gvern tiegħek jaqbel ma' dan ta' hawn fuq."

Għandi l-unur nikkonferma li l-Gvern tar-Rumanija jaqbel mal-kontenut ta' l-ittra tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Gvern tar-Rumanija

--------------------------------------------------

Ftehim

fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar l-infrastruttura għat-trasport intern

A. Ittra mill-Komunità

Sinjur,

Għandi l-unur nikkonferma li l-Komunità, kif dikjarat matul in-negozjati dwar il-Ftehim Ewropew bejn il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, hija informata sew dwar il-problemi infrastrutturali u ambjentali li qiegħda tiffaċċja r-Rumanija fis-settur tat-trasport u li hija sejra tgħin, fejn ikun il-każ, taħt l-arranġamenti finanzjarji stabbiliti, fil-finanzjament tat-titjib ta' l-infrastruttura għat-trasport intern, inklużi t-toroq, il-ferroviji, il-passaġġi interni fuq l-ilma u l-infrastruttura għat-trasport kombinat.

Qiegħda tittieħed nota tal-fatt li r-Rumanija esprimiet il-ħtieġa urġenti għal għajnuna finanzjarja sabiex tadatta l-infrastruttura tagħha għat-trasport intern għaż-żieda fil-volum tat-traffiku li jittransita t-territorju tagħha.

Il-Partijiet qegħdin jiftiehmu li jagħmlu dak li jistgħu, għall-bidu skond it-termini tal-Ftehim eżistenti dwar il-kummerċ u l-koperazzjoni, li jsibu l-mezz sabiex ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib ta' l-imsemmija infrastruttura, partikolarment għal proġetti li jikkonċernaw it-transitu mit-territorju Rumen, bħat-titjib tal-punti ta' qsim tal-fruntieri, il-bini ta' konnessjonijiet mingħajr trasversati, il-bini mill-ġdid ta' vjadotti u ż-żieda fil-kapaċità tas-sistema tat-toroq bejn il-funtiera Rumena tal-punent u l-punti ta' qsim fuq id-Danubju fil-fruntiera mal-Bulgarija, mingħajr preġudizzju għall-eżami tal-proġetti skond il-proċeduri fis-seħħ.

Inkun grat jekk inti tikkonferma li l-Gvern tiegħek jaqbel ma' dan ta' hawn fuq.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Komunità

B. Ittra mir-Rumanija

Sinjur,

Għandi l-unur nikkonferma li rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tal-lum li tgħid li ġej:

"Għandi l-unur nikkonferma li l-Komunità, kif dikjarat matul in-negozjati dwar il-Ftehim Ewropew bejn il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, hija informata sew dwar il-problemi infrastrutturali u ambjentali li qiegħda tiffaċċja r-Rumanija fis-settur tat-trasport u li hija sejra tgħin, fejn ikun il-każ, taħt l-arranġamenti finanzjarji stabbiliti, fil-finanzjament tat-titjib ta' l-infrastruttura għat-trasport intern, inklużi t-toroq, il-ferroviji, il-passaġġi interni fuq l-ilma u l-infrastruttura għat-trasport kombinat.

Qiegħda tittieħed nota tal-fatt li r-Rumanija esprimiet il-ħtieġa urġenti għal għajnuna finanzjarja sabiex tadatta l-infrastruttura tagħha għat-trasport intern għaż-żieda fil-volum tat-traffiku li jittransita t-territorju tagħha.

Il-Partijiet qegħdin jiftiehmu li jagħmlu dak li jistgħu, għall-bidu skond it-termini tal-Ftehim eżistenti dwar il-kummerċ u l-koperazzjoni, li jsibu l-mezz sabiex ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib ta' l-imsemmija infrastruttura, partikolarment għal proġetti li jikkonċernaw it-transitu mit-territorju Rumen, bħat-titjib tal-punti ta' qsim tal-fruntieri, il-bini ta' konnessjonijiet mingħajr trasversati, il-bini mill-ġdid ta' vjadotti u ż-żieda fil-kapaċità tas-sistema tat-toroq bejn il-funtiera Rumena tal-punent u l-punti ta' qsim fuq id-Danubju fil-fruntiera mal-Bulgarija, mingħajr preġudizzju għall-eżami tal-proġetti skond il-proċeduri fis-seħħ.

Inkun grat jekk inti tikkonferma li l-Gvern tiegħek jaqbel ma' dan ta' hawn fuq."

Għandi l-unur nikkonferma li l-Gvern tar-Rumanija jaqbel mal-kontenut ta' l-ittra tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Gvern tar-Rumanija

--------------------------------------------------

Ftehim

fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar ċerti arranġamenti għall-bhejjem ħajjin bovini

A. Ittra mill-Komunità

Sinjur,

Għandi l-unur nirriferi għad-diskussjonijiet dwar l-arranġamenti kummerċjali għal ċerti prodotti agrikoli bejn il-Komunità u r-Rumanija li saru fil-qafas tan-negozjati għall-Ftehim Ewropew.

B'dan nikkonferma li l-Komunità se tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tassigura li r-Rumanija tingħata aċċess sħiħ għar-reġim ta' l-importazzjoni għall-bhejjem ħajjin bovini fil-qafas ta' l-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 bl-istess kondizzjonijiet bħall-Ungerija, il-Polonja u r-RFĊS mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

L-importazzjonijiet ta' bhejjem ħajjin bovini li m'humiex koperti mill-istimi msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regola tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 u mill-Ftehim Ewropej ma' l-Ungerija, il-Polonja u r-RFĊS għandhom jiġu limitati għall-għoġġiela li għandhom piż, meta ħajjin, li ma jaqbiżx it-80 kg.

Fil-każ li l-previżjonijiet jindikaw li l-importazzjonijiet fil-Komunità jistgħu jaqbżu l-425000 ras u li tali importazzjonijiet jheddu li joħolqu tfixkil serju fis-suq tal-Komunità taċ-ċanga u l-vitella, il-Komunità tirriżerva d-dritt li tadotta l-miżuri amministrattivi adegwati skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1157/92 u l-Ftehim Ewropej, mingħajr preġudizzju għal kull dritt ieħor konferit lilha mill-Ftehim.

Inkun obbligat lejk jekk tikkonferma li l-Gvern tar-Rumanija jaqbel mal-kontenut ta' din l-ittra.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Komunità

B. Ittra mir-Rumanija

Sinjur,

Għandi l-unur nikkonferma li rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tal-lum li tkompli kif ġej:

"Għandi l-unur nirriferi għad-diskussjonijiet dwar l-arranġamenti kummerċjali għal ċerti prodotti agrikoli bejn il-Komunità u r-Rumanija li saru fil-qafas tan-negozjati għall-Ftehim Ewropew.

B'dan nikkonferma li l-Komunità se tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tassigura li r-Rumanija tingħata aċċess sħiħ għar-reġim ta' l-importazzjoni għall-bhejjem ħajjin bovini fil-qafas ta' l-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 bl-istess kondizzjonijiet bħall-Ungerija, il-Polonja u r-RFĊS mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

L-importazzjonijiet ta' bhejjem ħajjin bovini li m'humiex koperti mill-istimi msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regola tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 u mill-Ftehim Ewropej ma' l-Ungerija, il-Polonja u r-RFĊS għandhom jiġu limitati għall-għoġġiela li għandhom piż, meta ħajjin, li ma jaqbiżx it-80 kg.

Fil-każ li l-previżjonijiet jindikaw li l-importazzjonijiet fil-Komunità jistgħu jaqbżu l-425000 ras u li tali importazzjonijiet jheddu li joħolqu tfixkil serju fis-suq tal-Komunità taċ-ċanga u l-vitella, il-Komunità tirriżerva d-dritt li tadotta l-miżuri amministrattivi adegwati skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1157/92 u l-Ftehim Ewropej, mingħajr preġudizzju għal kull dritt ieħor konferit lilha mill-Ftehim.

Inkun obbligat lejk jekk tikkonferma li l-Gvern tar-Rumanija jaqbel mal-kontenut ta' din l-ittra."

Għandi l-unur nikkonferma li l-Gvern tiegħi jaqbel mal-kontenut ta' l-ittra tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni ta' l-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Għall-Gvern tar-Rumanija

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni mill-kummissjoni tal-komunitajiet ewropej li tirrigwarda l-artikolu 2 (3) tal-protokoll 1

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej qiegħda hawnhekk tikkonferma li t-trattament mogħti lir-Rumanija skond l-Artikolu 2 (3) tal-Protokoll 1 huwa identiku fis-sustanza tiegħu għal dak akkordat taħt il-Protokolli miftiehma mal-Polonja, l-Ungerija u ċ-Ċekoslovakkja, u li fil-prinċipju kull emenda għar-Regolament (KEE) Nru 636/82 għandu japplika għall-ħames pajjiżi kollha ta' l-Ewropa tal-lvant u dik ċentrali.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Mill-Komunità

Protokoll 2 dwar prodotti tal-KEFA

Artikolu 9, paragrafi 1 (3) u 4 tal-Protokoll 2 tal-prodotti KEFA

Il-Komunità tikkonferma l-ftehim tagħha li l-għajnuniet pubbliċi li għalihom hemm riferenza fl-Artikolu 9, paragrafi 1 (3) u 4 huma esklussivament għall-għanijiet tar-ristrutturar kif definit, u tagħmel enfasi li s-sussidji tat-trasport li qed jaġixxu bħala sussidji diretti jew indiretti għall-industrija ta' l-azzar huma esklużi.

Artikolu 9 (4) tal-Protokoll 2 tal-prodotti KEFA

Huwa mifhum li l-possibilità ta' estenzjoni eċċezzjonali tal-perjodu ta' ħames snin huwa limitat strettament għall-każ partikolari tar-Rumanija u ma jagħmilx dannu għall-pożizzjoni tal-Komunità fir-rigward ta' każijiet oħra u lanqas jippreġudika obbligi internazzjonali. Id-deroga possibbli prevista fil-paragrafu 4 tqis id-diffikultajiet partikolari tar-Rumanija fir-ristrutturar tas-settur ta' l-azzar u l-fatt li dan il-proċess tnieda riċentement.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Mill-Komunità

Il-Komunità tinnota l-fatt li l-awtoritajiet Rumeni ma jistgħux jużaw id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 2 dwar il-prodotti KEFA, b'mod speċjali l-Artikolu 9, sabiex ma titpoġġieġx fid-dubju l-kompatibilità ma' dan il-Protokoll tal-ftehim magħmul mill-industrija tal-faħam tal-Komunità mal-kumpanniji ta' l-elettriku u l-industrija ta' l-azzar sabiex jiġi assikurat il-bejgħ tal-faħam tal-Komunità.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Mill-Komunità

Artikolu 21 (4)

Il-Komunità qed tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tiftaħ n-negozjati fis-settur ta' l-inbid bil-għan li tikkonkludi:

- ftehim dwar il-protezzjoni reċiproka ta' l-ismijiet ta' l-inbejjed u dwar l-ispezzjoni ta' l-inbejjed,

- ftehim dwar l-introduzzjoni reċiproka ta' konċessjonijiet tat-tariffi, suġġetta għall-qbil mar-regoli ta' l-importazzjoni tal-Komunità, b'riferenza partikolari għall-prattiċi enoloġiċi u ċ-ċertifikazzjoni.

Artikolu 21 (4)

Il-Komunità tiddikkjara l-ftehim tagħha li żżomm, għal perjodu ieħor ta' hames snin u taħt l-istess kondizzjonijiet, ir-regim preferenzali għal ċertu ġobon stipulat fir-Regolament (KEE) Nru 1767/82.

--------------------------------------------------

Dikjarazzjonijiet Mir-Rumanija

Artikolu 8

Is-sospensjonijiet totali u parzjali tad-dazji tad-dwana stabbiliti fuq bażi temporanja mid-Deċiżjoni tal-Gvern Rumen Nru 812/1991 huma validi biss sal-31 ta' Diċembru 1992.

Artikolu 14 (3)

Il-Parti Rumena għandha tibgħat lill-Komunità fil-bidu ta' l-1993 il-lista li fiha l-prodotti soġġetti għar-restrizzjonijiet temporanji kwantitattivi ta' l-esportazzjoni fuq bażi NM (tmien ċifri). Kull modifika sussegwenti ta' dawn il-listi għandha tiġi notifikata fiż-żmien dovut.

Artikolu 21

Id-delegazzjoni Rumena tinsisti dwar, u tiddefendi l-interess tagħha li, tara li tinstab soluzzjoni fl-aktar opportunità bikrija taħt l-awspiċju tal-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għat-talba tagħha għal żieda fil-kwoti għall-prodotti li jaqgħu f'dawn il-kodiċijiet NM:

01041090

01042090

0201

0202

ex0203

0204

ex0207

07020010

07020090

07070011

07096010

07119040

07111020

07111030

08091000

08094011

08094019

08101010

08101090

08121000

08132000

08133000

10019099

12129910

15121191

15121991

20011000

20019090

20029030

20029090

20097019

Id-delegazzjoni Rumena temmen bis-sħiħ li kwistjoni ta' din l-importanza għandha tiġi finalment riżolta permezz ta' l-isforzi konġunti tal-Komunità u r-Rumanija

--------------------------------------------------

Dikjarazzjoni Mir-Rumanija

Protokoll 4, Regoli ta' l-Oriġini

Ir-Rumanija tikkunsidra li l-Kunsill ta' l-Assoċjazzjoni għandhom jiddiskutu u jsolvu l-kwistjoni tal-kumulu reġjonali mal-Polonja, l-Ungerija u l-Federazzjoni Ċeka u s-Slovakka meta l-kummerċ bejn il-Komunità u dawk it-tliet pajjiżi u bejn ir-Rumanija u dawk it-tliet pajjiżi huwa ggvernat mill-ftehim li fihom ir-regoli identiċi għal dawk tal-Protokoll 4.

--------------------------------------------------