02020R1577 — MT — 30.10.2020 — 000.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1577

tal-21 ta’ Settembru 2020

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana

(ĠU L 361 30.10.2020, p. 1)


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 011, 14.1.2021, p.  21 (2020/1577)
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1577

tal-21 ta’ Settembru 2020

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ DwanaArtikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

NOMENKLATURA MAGĦQUDA

SOMMARJU

L-EWWEL PARTI — DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

Taqsima 1 — Regoli ġenerali

A.

Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda

B.

Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji

Ċ.

Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji

Taqsima II — Dispożizzjonijiet speċjali

A.

Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni

B.

Mezzi tal-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’mezzi tal-ajru ċivili

Ċ.

Prodotti farmaċewtiċi

D.

Rata standard ta’ dazju

E.

Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar

F.

Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tal-oġġetti

Sinjali, abbrevjazzjonijiet u simboli

Unitajiet supplimentari

IT-TIENI PARTI — SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

KapitluPaġna

Taqsima I

Annimali ħajjin; prodotti minn annimali

1

Annimali ħajjin

2

Laħam u ġewwieni li jittiekel

3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn

4

Prodotti tal-ħalib; bajd tal-għasafar; għasel naturali; prodotti tajbin għall-ikel ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Taqsima II

Prodotti veġetali

6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali

7

Veġetali u ċerti għeruq u tuberi tajbin għall-ikel

8

Frott u ġewż tajbin għall-ikel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ

9

Kafè, tè, matè u ħwawar

10

Ċereali

11

Prodotti tal-industrija tat-tħin; malt; lamti; inulina; glutina tal-qamħ

12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi ħabb, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u foraġġ

13

Gommalakka; gomom, rażi, u meraq u estratti veġetali oħrajn

14

Materjal tad-dfir veġetali; prodotti veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

Taqsima III

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

15

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xemgħat tal-annimali jew veġetali

Taqsima IV

Preparazzjonijiet tal-ikel; xorb, l-ispirti u ħall; tabakk u s-sostituti manifatturati tat-tabakk

16

Preparati ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

17

Zokkrijiet u ħlewwiet taz-zokkor

18

Kawkaw u preparati tal-kawkaw

19

Preparati taċ-ċereali, tad-dqiq, tal-lamtu jew tal-ħalib; prodotti tal-pastiċċiera

20

Preparati ta’ ħaxix, frott, ġewż jew partijiet oħrajn tal-pjanti

21

Preparati diversi tajbin għall-ikel

22

Xarbiet, spirti u ħall

23

Residwi u skart mill-industrijital-ikel; foraġġ tal-annimali ppreparat

24

Tabakk u sostituti manifatturati ta’ tabakk

Taqsima V

Prodotti minerali

25

Melħ; kubrit; materjali tal-art u ġebel; materjali tat-tikħil, ġir u siment

26

Minerali mhux maħduma, gagazza u rmied

27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali

Taqsima VI

Prodotti tal-industrija kimika jew dawk relatati magħha

28

Sustanzi kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ metalli tal-materjali tal-art rari, ta’ elementi radjuattivi jew ta’ isotopi

29

Sustanzi kimiċi organiċi

30

Prodotti farmaċewtiċi

31

Fertilizzanti

32

Estratti għall-ikkonzar jew għaż-żbigħ; tannini u d-derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materja koloranti oħra; żebgħa u verniċi; stokk u mastiċi oħrajn; linek

33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparati tal-fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta

34

Sapun, aġenti tensjoattivi organiċi, preparati għall-ħasil, preparati għal-lubrikazzjoni, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparati għall-illostrar jew għall-għorik, xemgħat u oġġetti simili, pastes għall-immudellar, “xemgħat dentali” u preparati dentali b’bażi ta’ ġibs

35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enżimi

36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparati kombustibbli

37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

38

Diversi prodotti kimiċi

Taqsima VII

Plastik u oġġetti tiegħu; gomma u oġġetti tagħha

39

Plastik u oġġetti magħmula minnu

40

Lastiku u oġġetti magħmula minnu

Taqsima VIII

Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

41

Ġlud grezzi (għajr il-ġlud tal-pelliċċerija) u l-ġilda

42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarġ u tax-xedd; oġġetti għas-safar, handbags u kontenituri simili; oġġetti magħmulin mill-musrana tal-annimali (għajr mill-musrana tad-dudu tal-ħarir)

43

Ġlud tal-pelliċċerija u fer artifiċjali; prodotti magħmulin minnhom

Taqsima IX

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; sufra u oġġetti tas-sufra; manifatturi ta’ tiben, ta’ spartu jew ta’ materjali oħrajn tat-trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

44

Injam u oġġetti tal-injam; karbonju tal-injam

45

Sufra u oġġetti ta’ sufra

46

Xogħlijiet tat-tibna, tal-ispartu jew ta’ materjali tad-dfir oħrajn; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

Taqsima X

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat; karta jew kartun u oġġetti magħmulin minnhom

47

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u laqx tal-) karta jew kartun irkuprat

48

Karta u kartun; oġġetti tal-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun

49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħrajn tal-industrija tal-istampar; manuskritti, testi ttajpjati u pjanti

Taqsima XI

Tessuti u oġġetti ta’ tessuti

50

Ħarir

51

Suf, xagħar fin jew aħrax tal-annimali; raden u drapp minsuġin mill-krin

52

Qoton (tajjar)

53

Fibri oħrajn ta’ tessuti veġetali; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin minn ħjut tal-karta

54

Filamenti magħmulin mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem

55

Fibri staple magħmulin mill-bniedem

56

Wattiet, feltru u drappijiet mhux minsuġin; raden speċjali; spag, kurduni, ħbula, u gumna u oġġetti magħmulin minnhom

57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta’ tessuti

58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet tessili bil-bżiebeż; tapizzeriji; tberfiliet; rakkmu

59

Drappijiet tessili imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti tessili ta’ tip addattat għall-użu industrijali

60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

62

Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux innittjati u mhux maħdumin bil-ganċ

63

Oġġetti tessili oħrajn immanifatturati; settijiet; ilbiesi qodma u oġġetti tessili qodma; ċraret

Taqsima XII

Ilbies għar-riġlejn, ilbies għar-ras, umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten siġġu, swat, frosti u partijiet tagħhom; rix ippreparat u oġġetti magħmulin minnu; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

64

Xedd is-saqajn, getti u oġġetti bħalhom; il-partijiet ta’ dawn l-oġġetti

65

Xedd ir-ras u l-partijiet tiegħu

66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, frosti, frostini u l-partijiet tagħhom

67

Rix u żajbar ippreparati u oġġetti magħmulin mir-rix jew miż-żajbar; fjuri artifiċjali; oġġetti magħmulin mix-xagħar tal-bniedem

Taqsima XIII

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili; prodotti ta’ ċeramika; ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, majka jew materjali simili

69

Prodotti ta’ ċeramika

70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

Taqsima XIV

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom, ġojjelli artifiċjali; munita

71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż, metalli prezzjużi, metalli mlibbsa b’metall prezzjuż, u oġġetti magħmula minnhom; biġotterija; muniti

Taqsima XV

Metalli ta’ valur baxx u oġġetti ta’ metalli ta’ valur baxx

72

Ħadid u azzar

73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar

74

Ram u oġġetti tiegħu

75

Nikil u oġġetti tiegħu

76

Aluminju u oġġetti tiegħu

77

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)

78

Ċomb u oġġetti tiegħu

79

Żingu u oġġetti tiegħu

80

Landa u oġġetti tagħha

81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom

82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta’ metall komuni; partijiet tagħhom tal-metall komuni

83

Oġġetti mixxellanji ta’ metalli komuni

Taqsima XVI

Makkinarju u għodod mekkaniċi; apparat elettriku; partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu l-ħoss; strumenti li jirrekordjaw u strumenti li jirriproduċu stampa u ħoss televiżivi u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

84

Reatturi nukleari, boilers, makkinarju u apparati mekkaniċi; partijiet tagħhom

85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-istampi u l-ħoss tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

Taqsima XVII

Vetturi, biċċiet tal-ajru, bastimenti u tagħmir tat-trasport assoċjat

86

Lokomottivi tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, rolling stock u parts tagħhom; fixtures u fittings għall-binarji jew għal-linji tat-tramm u parts tagħhom; tagħmir ta’ sinjalar mekkaniku tat-traffiku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip

87

Vetturi ħlief rolling-stock ta’ linji ferroviji jew tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom

88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom

89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma

Taqsima XVIII

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, ta’ kejl, ta’ iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; arloġġi u arloġġi tal-idejn; strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji tagħhom

90

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, għall-kejl, għall-iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; parts u aċċessorji tagħhom

91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn jew tal-but u parts tagħhom

92

Strumenti mużikali; parts u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn

Taqsima XIX

Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji tagħhom

93

Armi u munizzjon; parts u aċċessorji tagħhom

Taqsima XX

Oġġetti manifatturati varji

94

Għamara; friex, saqqijiet, irfid għas-saqqijiet, cushions u arredament simili mimli; lampi u fittings tat-tidwil mhux speċifikati jew inklużi banda oħra; sinjali mdawlin, pjanċi tal-ismijiet imdawlin u bħalhom; bini prefabbrikat

95

Ġugarelli, logħob u oġġetti għall-isport; parts u aċċessorji tagħhom

96

Oġġetti manifatturati varji

Taqsima XXI

Xogħlijiet tal-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

97

Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet

98

Makkinarju industrijali komplet

99

Kodiċijiet speċjali tan-nomenklatura magħquda

IT-TIELET PARTI — ANNESSI GĦAT-TARIFFA

Taqsima I — Annessi agrikoli

Anness 1

Komponenti agrikoli (EA), dazji addizzjonali għaz-zokkor (AD S/Z) u dazji addizzjonali għad-dqiq (AD F/M)

Anness 2

Prodotti li għalihom japplika prezz ta’ dħul

Taqsima II — Lista ta' sustanzi farmaċewtiċi li jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju

Anness 3

Lista ta’ ismijiet mhux proprjetarji internazzjonali (INNs), mogħtijin għal sustanzi farmaċewtiċi mill-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa, li huma meħlusin mid-dazju

Anness 4

Lista ta' prefissi u suffissi li, flimkien mal-INNs tal-anness 3, jiddeskrivu l-melħ, l-esteri jew l-idrati ta' INNs; dan il-melħ, esteri u idrati huma ħielsa mid-dazju, sakemm huma klassifikabbli taħt l-istess titlu tas-sistema armonizzata (SA) b'sitt numri bħall-INN korrispondenti

Anness 5

Melħ, esteri u idrati ta' INNs, li mhumiex ikklassifikati taħt l-istess titlu tas-sistema armonizzata (SA) bħall-INNs korrispondenti u li huma ħielsa mid-dazju

Anness 6

Lista ta' intermedji farmaċewtiċi użati għall-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi mitmumin, li huma ħielsa mid-dazju

Taqsima III

Anness 7

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)

Taqsima IV — Trattament favorevoli tat-tariffa minħabba fin-natura tal-oġġetti

Anness 8

Oġġetti li mhumiex tajbin għall-konsum

Anness 9

Ċertifikati

Anness 10

TARIC statistikas kodi

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

TAQSIMA I

REGOLI ĠENERALI

A.    Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda

Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda għandha tkun irregolata mill-prinċipji li ġejjin:

1. 

It-titoli tat-taqsimiet, tal-kapitoli u tas-subkapitoli ngħataw biss għal finijiet ta’ ħeffa tar-referenza; għal finijiet legali, il-klassifikazzjoni għandha tkun deċiża skont it-termini tal-intestaturi u n-noti ta’ kwalunkwe taqsima jew kapitolu relattiv u, sakemm dawn l-intestaturi jew in-noti ma jkunux jeħtieġu mod ieħor, skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

2. 
(a) 

Kwalunkwe referenza għal oġġett f'intestatura għandha titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett mhux komplut jew mhux irfinut, sakemm, kif ippreżentat, l-oġġett mhux komplut jew mhux irfinut ikollu l-karattru essenzjali tal-oġġett komplut jew irfinut. Għandha wkoll titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett komplut jew irfinut (jew li jista’ jkun klassifikat bħala komplut jew ikkompletat permezz ta’ din ir-regola), ippreżentat mhux assemblat jew żarmat.

(b) 

Kwalunkwe referenza għal materjal jew sustanza f'intestatura għandha titqies li tinkludi referenza għal taħlitiet jew kombinamenti ta’ dak il-materjal jew is-sustanza ma’ materjali jew sustanzi oħra. Kwalunkwe referenza għal oġġetti ta’ ċertu materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal oġġetti li jikkonsistu totalment jew parzjalment minn dan il-materjal jew din is-sustanza. Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti magħmulin minn iżjed minn materjal wieħed jew sustanza waħda għandha ssir skont il-prinċipji tar-regola 3.

3. 

Meta b’applikazzjoni tar-regola 2(b) jew għal kwalunkwe raġuni oħra, l-oġġetti jkunu kklassifikati prima facie f’żewġ intestaturi jew iżjed, il-klassifikazzjoni għandha ssir kif ġej:

(a) 

l-intestatura li tagħti l-iżjed deskrizzjoni speċifika għandha tkun ippreferuta fuq l-intestaturi li jagħtu deskrizzjoni iżjed ġenerali. Madankollu, meta jkun hemm żewġ intestaturi jew iżjed li kull waħda minnhom tirreferi biss għal parti waħda mill-materjali jew mis-sustanzi li qegħdin f’oġġetti mħalltin jew komposti jew għal parti biss mill-oġġetti f’sett offrut għall-bejgħ bl-imnut, dawk l-intestaturi għandhom jitqiesu ugwalment speċifiċi fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti, ukoll jekk wieħed minnhom jagħti deskrizzjoni iżjed kompluta jew preċiża tal-oġġetti;

(b) 

taħlitiet, oġġetti komposti li jikkonsistu minn materjali differenti jew magħmulin minn komponenti differenti, u oġġetti offruti għall-bejgħ bl-imnut bħala settijiet, li ma jkunux jistgħu jiġu kklassifikati b’referenza għal 3(a), għandhom ikunu kklassifikati daqs li kieku kienu magħmulin mill-materjal jew mill-komponent li jagħtihom il-karattru essenzjali tagħhom, sakemm dan il-kriterju jkun applikabbli;

(c) 

meta l-oġġetti ma jkunux jistgħu jiġu kklassifikati b’referenza għal 3(a) jew (b), huma għandhom ikunu kklassifikati fl-intestatura li tiġi l-aħħar f’ordni numerika fost dawk li jixraqilhom li jitqiesu b’mod ugwali.

4. 

Oġġetti li ma jkunux jistgħu jiġu kklassifikati skont ir-regoli ta’ hawn fuq għandhom ikunu kklassifikati fl-intestatura x-xierqa għall-oġġetti li jixbħuhom l-iżjed.

5. 

Bħala żieda mad-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ oġġetti imsemmijin fihom:

(a) 

cases għall-kameras, cases għall-istrumenti mużikali, cases għall-ixkubetti, cases għall-istrumenti tat-tpinġija, cases għall-ġiżirajjen u kontenituri simili, iffurmati jew armati apposta biex iżommu oġġett speċifiku jew sett ta’ oġġetti, kif xieraq għall-użu fit-tul u ppreżentati mal-oġġetti li huma intiżi għalihom, għandhom ikunu kklassifikati ma’ tali oġġetti meta jkunu ta’ tip normalment mibjugħ magħhom. Din ir-regola, madankollu, ma tapplikax għal kontenituri li jagħtu lill-oġġett intier il-karattru essenzjali tiegħu;

(b) 

suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-regola 5(a), il-materjali u l-kontenituri tal-ippakkjar ( 1 ) ippreżentati mal-oġġetti ta’ ġo fihom għandhom ikunu kklassifikati mal-oġġetti jekk huma ta’ tip normalment użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti bħal dawn. Madankollu, din id-dispożizzjoni mhix vinkolanti meta dawn il-materjali jew kontenituri tal-ippakkjar jidhru biċ-ċar li huma xierqa għall-użu repetittiv.

6. 

Għal finijiet legali, il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fis-subintestaturi ta’ intestatura għandha tiġi stabbilita skont it-termini ta’ dawk is-subintestaturi u kwalunkwe noti tas-subintestatua relatati u, mutatis mutandis skont ir-regoli ta’ hawn fuq, bil-kundizzjoni li s-subintestaturi fl-istess livell biss huma komparabbli. Għall-finijiet ta’ din ir-regola, it-taqsima relattiva u n-noti tal-kapitolu japplikaw ukoll, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor.

B.    Regoli ġenerali li jikkonċernaw id-dazji

1. 

Id-dazji tad-dwana applikabbli għal oġġetti importati li joriġinaw f’pajjiżi li huma Partijiet Kontraenti tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) jew li magħhom il-Unjoni Ewropea laħqet ftehim li fih il-klawsola tat-tariffa tan-nazzjoni l-aktar iffavorit għandhom ikunu d-dazji konvenzjonali murija fil-kolonna 3 tal-iskeda tad-dazji. Sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor, dawn id-dazji konvenzjonali japplikaw għal oġġetti, għajr dawk imsemmijin hawn fuq, importati minn kwalunkwe pajjiż terz.

Ir-rati tad-dazju konvenzjonali murija fil-kolonna 3 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021.

Meta rati tad-dazji awtonomi jkunu inqas mir-rati tad-dazji konvenzjonali, japplikaw id-dazji awtonomi, murijin permezz ta’ nota f’qiegħ il-paġna.

2. 

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn jiġu previsti dazji tad-dwana awtonomi speċjali fir-rigward ta’ oġġetti li joriġinaw f’ċertu pajjiżi jew fejn dazji tad-dwana preferenzjali japplikaw skont ftehimiet fis-seħħ.

3. 

Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jipprekludu lill-Pajjiżi Membri milli japplikaw dazji tad-dwana għajr dawk tat-Tariffa Doganali Komuni fejn l-applikazzjoni ta’ dazji oħra bħal dawn tkun ġustifikata mil-liġi tal-Unjoni Ewropea.

4. 

Id-dazji mniżżlin bħala rati perċentwali huma dazji ad valorem.

5. 

Is-simbolu “EA” jindika li l-oġġetti kkonċernati huma intaxxabbli b’ “komponent agrikolu”, stabbilit skont l-Anness 1.

6. 

Is-simbolu “AD S/Z” jew “AD F/M” fil-Kapitoli 17 sa 19 jindika li r-rata massima tad-dazju tikkonsisti f’dazju ad valorem flimkien ma’ dazju addizzjonali għal ċerti forom ta’ zokkor jew għad-dqiq. Dan id-dazju addizzjonali huwa stabbilit skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness 1.

7. 

Fil-Kapitolu 22, is-simbolu “€/% vol/hl” ifisser li dazju speċifiku, espress f’euro, għandu jkun ikkalkolat għal kull volum perċentwali ta’ alkoħol għal kull ettolitru. B’hekk, xarba li jkollha kontenut ta’ alkoħol skont il-volum ta’ 40 % għandha tkun intaxxata kif ġej:

— 
“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, li jagħti dazju ta’ € 40 għal kull ettolitru, jew
— 
“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 biż-żieda ta’ € 5, li jagħti dazju ta’ € 45 għal kull ettolitru.

Fejn, apparti minn dan, jidher valur minimu (MIN), eż. “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, dan ifisser li d-dazju, ikkalkolat fuq il-bażi tar-regola msemmija hawn fuq, għandu jkun komparat mad-dazju minimu, eż. “€ 9/hl”, u l-ogħla mit-tnejn għandu jkun applikat.

8. 

Meta fil-Kapitoli 17 sa 19 u 21 jidher valur massimu (MAX), eż. “(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)”, dan ifisser li d-dazju kkalkolat biż-żieda ta' 9 % u “l-komponent agrikolu” (EA) ma jistgħux jaqbżu s-somma ta' 24,2 % u d-dazju addizzjonali fuq iz-zokkor (“AD S/Z”).

C.    Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji

1. 

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet relatati ma’ valur tad-dwana għandhom ikunu applikati biex jiġi deċiż, apparti l-valur għall-kalkolu ta’ dazji tad-dwana ad valorem, il-valuri li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti intestaturi jew subintestaturi huwa definit.

2. 

Il-piż dazjabbli, fil-każ ta’ oġġetti intaxxabbli skont il-piż, u l-piżijiet li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti intestaturi jew subintestaturi huwa definit, għandu jitqies li huwa:

(a) 

fil-każ ta’ referenza għal "piż gross", il-piż aggregat tal-oġġetti u tal-materjali ta' ppakkjar u l-kontenituri ta' ppakkjar kollha;

(b) 

fil-każ ta’ referenza għal "piż nett" jew sempliċement "piż" mingħajr kwalifika, il-piż tal-oġġetti nfushom mingħajr materjali ta’ ppakkjar jew kontenituri ta' ppakkjar ta’ kwalunkwe tip.

3. 

L-ekwivalenti tal-euro fil-muniti nazzjonali, għall-Istati Membri għajr dawk l-Istati Membri li jipparteċipaw skont kif inhu ddefinit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 ( 2 ) (minn hawn 'il quddiem "Stati Membri mhux parteċipanti"), għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 53 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 ( 3 ) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

4. 

Oġġetti eliġibbli għal trattament tariffarju favorevoli minħabba l-użu finali tagħhom:

Fejn id-dazju tal-importazzjoni applikabbli skont l-arranġamenti tal-użu aħħari, għall-oġġetti għal użu aħħari speċifiku ma jkunx anqas minn dak li normalment kien ikun japplika għal dawn l-oġġetti, l-oġġetti għandhom jiġu kklassifikati fil-kodiċi li jirreferi għall-użu aħħari u ma għandux japplika l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.

TAQSIMA II

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

A.    Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni

1. 

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati f’vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn elenkati fl-iskeda li ġejja, għall-finijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi biex jitwaħħlu fuq u jattrezzaw vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn bħal dawn.

2. 

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal:

(a) 

oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għat-tħaffir jew produzzjoni taż-żejt:

(1) 

fissi, tas-subintestatura ex 8430 49 li joperaw fil-baħar territorjali ta’ Pajjiżi Membri jew barra minnu, jew

(2) 

li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli, tas-subintestatura 8905 20 ,

għall-finijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manutenzjoni jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi għall-attrezzar tal-imsemmijin pjattaformi.

Dawk l-oġġetti bħal karburanti tal-magni, lubrifikanti u gass, li huma meħtieġa għat-tħaddim ta’ magni u apparat li ma jaffettwax permanentament, u li mhumiex partijiet integrali mill-pjattaformi u li jintużaw abbord għall-kostruzzjoni, għat-tiswija, għall-manuntenzjoni għall-konverżjoni jew għall-attrezzar ta’ dawn il-pjattaformi jitqiesu ukoll li jintużaw biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni;

(b) 

tubi, pajpijiet, kejbils, u l-partijiet ta’ konnessjoni tagħhom, li jgħaqqdu dawn il-pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni mal-art prinċipali.Kodiċi NM

Deskrizzjoni

1

2

8901

Vapuri tal-kruċiera, dgħajjes tal-eskurżjonijiet, ferry-boats, bastimenti tat-tagħbija, braken u bastimenti simili għat-trasport ta’ persuni jew oġġetti :

8901 10

– Vapuri tal-kruċiera, dgħajjes tal-eskurżjonijiet u bastimenti simili prinċipalment iddisinjati għat-trasport ta’ persuni; ferry-boats ta’ kull tip :

8901 10 10

– – Tal-baħar

8901 20

– Tankers :

8901 20 10

– – Tal-baħar

8901 30

– Bastimenti friġġ, għajr dawk tas-subintestatura 8901 20 :

8901 30 10

– – Tal-baħar

8901 90

– Bastimenti oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta’ persuni kif ukoll ta’ oġġetti :

8901 90 10

– – Tal-baħar

8902 00

Bastimenti tas-sajd; bastimenti fabbrika u bastimenti oħrajn għall-ipproċessar jew l-ippreżervar ta’ prodotti tas-sajd :

8902 00 10

– Tal-baħar

8903

Jottijiet u bastimenti oħrajn għad-divertiment jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri :

 

– Oħrajn :

8903 91

– – Dgħajjes tal-qlugħ, b’mutur awżiljarju jew mingħajru :

8903 91 10

– – – Tal-baħar

8903 92

– – Dgħajjes bil-mutur, għajr dgħajjes bil-mutur outboard :

8903 92 10

– – – Tal-baħar

8904 00

Laneċ tal-irmonk u mezzi li jimbuttaw :

8904 00 10

– Laneċ tal-irmonk

 

– Mezzi li jimbuttaw:

8904 00 91

– – Tal-baħar

8905

Bastimenti ħfief, fire-floats, ħammiela, krejnijiet li jżommu f’wiċċ l-ilma, u bastimenti oħrajn li l-kundizzjoni tat-tbaħħir atħghom hija sekondarja għall-funzjoni prinċipali tagħhom; floating docks; pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli :

8905 10

– Ħammiela :

8905 10 10

– – Tal-baħar

8905 90

– Oħrajn :

8905 90 10

– – Tal-baħar

8906

Bastimenti oħrajn, inklużi bastimenti tal-gwerra u dgħajjes tas-sopravivenza, għajr id-dgħajjes tal-qdif :

8906 10 00

– Bastimenti tal-gwerra

8906 90

– Oħrajn :

8906 90 10

– – Tal-baħar

3. 

Is-sospensjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana tal-użu ta’ oġġetti bħal dawn.

B.    Inġenji tal-ajru ċivili u oġġetti għall-użu f’inġenji tal-ajru ċivili

1. 

Eżenzjoni mid-dazju tad-dwana huwa maħsub għal:

— 
inġenji tal-ajru ċivili,
— 
ċerti oġġetti għall-użu f’inġenji tal-ajru ċivili u biex ikunu inkorporati fihom fil-proċess tal-manifattura, tiswija, manutenzjoni, bini mill-ġdid, modifikazzjoni jew konverżjoni,
— 
inġenji fuq l-art għat-taħriġ fit-titjir u l-partijiet tagħhom, għall-użu ċivili.

Dawn l-oġġetti huma koperti mill-intestaturi u s-subintestaturi elenkati fit-tabelli fil-paragrafu 5.

2. 

Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-ewwel u t-tieni inċiż, “inġenji tal-ajru ċivili” tfisser inġenji tal-ajru minbarra mezzi tal-ajru użati f’servizzi militari jew servizzi simili fil-Pajjiżi Membri li għandhom reġistrazzjoni militari jew mhux ċivili.

3. 

Għall-finijiet tal-paragrafu 1, it-tieni inċiż, l-espressjoni “għal użu f’inġenji tal-ajru ċivili” għandha tinkludi oġġetti li jintużaw f’inġenji fuq l-art għat-taħriġ fit-titjir għall-użu ċivili.

4. 

L-eżenzjoni mid-dazji tad-dwana hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontrol doganali tal-użu ta' dawn il-prodotti (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013).

Madankollu, dawn il-kundizzjonijiet ma għandhomx japplikaw f'każijiet fejn l-inġenji tal-ajru li jaqgħu taħt is-subintestaturi 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 jkunu ddaħħlu kif suppost f'reġistru ta' Stat Membru jew ta’ pajjiż terz skont il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali datata s-7 ta’ Diċembru 1944 u ssir referenza fid-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera għaċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni rilevanti.

Id-dispożizzjonijiet tal-punt C.4. tat-Taqsima I – Regoli Ġenerali, tad-Dispożizzjonijiet Preliminari tan-NM għandhom japplikaw mutatis mutandis.

5. 

L-oġġetti li huma eliġibbli għal din l-eżenzjoni mid-dazji tad-dwana huma koperti b’dawn l-intestaturi jew subintestaturi li ġejjin:

3917 40 , 4011 30 , 4012 13 , 4012 20 , 6812 99 , 7324 10 , 7326 20 , 8302 10 , 8302 20 , 8302 42 , 8302 49 , 8302 60 , 8407 10 , 8408 90 , 8409 10 , 8411 , 8412 10 , 8412 21 , 8412 29 , 8412 31 , 8412 39 , 8412 80 80 , 8412 90 , 8413 19 , 8413 20 , 8413 30 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 70 , 8413 81 , 8413 91 , 8414 10 , 8414 20 , 8414 30 , 8414 51 , 8414 59 , 8414 80 , 8414 90 , 8415 81 , 8415 82 , 8415 83 , 8418 10 , 8418 30 , 8418 40 , 8418 61 , 8418 69 , 8419 50 , 8419 81 , 8421 19 , 8421 21 , 8421 23 , 8421 29 , 8421 31 , 8421 39 , 8424 10 , 8479 90 , 8483 10 , 8483 30 , 8483 40 , 8483 50 , 8483 60 , 8483 90 , 8484 10 , 8484 90 , 8501 32 , 8501 52 , 8501 61 , 8501 62 , 8501 63 , 8502 , 8504 10 , 8504 31 , 8504 32 , 8504 33 , 8504 40 , 8504 50 , 8507 , 8511 10 , 8511 20 , 8511 30 , 8511 40 , 8511 50 , 8511 80 , 8518 10 , 8518 22 , 8518 29 , 8518 30 , 8518 40 , 8518 50 , 8519 81 , 8521 10 , 8526 , 8528 52 , 8529 10 , 8531 10 95 , 8531 20 , 8531 80 , 8539 10 , 8544 30 , 8801 , 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 , 8803 10 , 8803 20 , 8803 30 , 9001 90 , 9002 90 , 9014 10 , 9025 , 9029 20 38 , 9030 31 , 9030 33 , 9030 89 , 9032 , 9104 .

Għas-subintestaturi li ġejjin, l-eżenzjoni mid-dazju tad-dwana għall-użu tal-inġenji tal-ajru ċivili tingħata biss lill-oġġetti deskritti fil-kolonna 2:Subintestatura

Deskrizzjoni

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

B’fittings imwaħħlin

4008 29

Forom profilati, maqtugħin għall-qies

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Tajbin għat-twassil ta’ gassijiet jew likwidi

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Għall-użi tekniċi

4504 90

Gaskets, washers u siġilli oħrajn

6812 80

Għajr ħwejjeġ, aċċessorji ta’ ħwejjeġ, xedd is-saqajn u xedd ir-ras, karta, kartun qawwi, feltru jew materjal tal-gaskets tal-fibri tal-asbestos ikkompressat, f’folji jew rombli

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

B’bażi ta’ asbestos jew sustanzi minerali oħrajn

7007 21

Windskrins, mingħajr gwarniċi

7322 90

Heaters tal-arja u distributuri ta’ arja sħuna (ħlief il-partijiet tagħhom)

7324 90

Oġġetti għall-kamra tal-banju (ħlief il-partijiet tagħhom)

7608 10 , 7608 20

Bil-fittings imwaħħlin, tajbin għat-trażmissjoni ta’ gassijiet jew ta’ likwidi

8108 90

Tubi u pajpijiet, bil-fittings imwaħħlin, tajbin għat-trażmissjoni ta’ gassijiet jew likwidi

8415 90

Ta’ magni tal-arja kundizzjonata tas-subintestatura 8415 81 , 8415 82 jew 8415 83

8419 90

Partijiet ta’ skambjaturi tas-sħana

8479 89

Batteriji idropnewmatiċi; attwaturi mekkaniċi għat-thrust reversers; unitajiet tat-toilet maħdumin apposta; umidifikaturi u deumidifikaturi tal-arja; servomekkaniżmi, mhux elettriċi; muturi tal-istarter mhux elettriċi; starters pnewmatiċi għat-turbojets, turbopropellers u turbini oħrajn tal-gass; windscreen wipers, mhux elettriċi; regolaturi tal-iskrejjen, mhux elettriċi

8501 20 , 8501 40

B'output li jaqbeż is-735 W iżda li ma jaqbiżx il-150 kW

8501 31

B'output li jaqbeż is-735 W, ġeneraturi DC

8501 33

Muturi b'output li ma jaqbiżx il-150 kW u ġeneraturi

8501 34

Ġeneraturi, b'output li jaqbeż it-375 kW

8501 51

B'output li jaqbeż is-735 W

8501 53

B'output li ma jaqbiżx il-150 kW

8516 80 20

Assemblat biss b’bobina sempliċi iżolata u konnessjonijiet elettriċi, użati għal kontra s-silġ jew għat-tneħħija tas-silġ

8522 90

Assemblaġġi u subassemblaġġi magħmulin minn żewġ partijiet jew biċċiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat tas-subintestatura 8519 81

8529 90

Assemblaġġi u subassemblaġġi magħmulin minn żewġ partijiet jew biċċiet jew aktar marbutin jew imwaħħlin flimkien, għal apparat tas-subintestatura 8526

8536 70

Konnetturi tal-plastik użati għall-fibra ottika, faxex jew kejbils ta’ fibri ottiċi

8543 70 04 , 8543 70 90

Reġistraturi tat-titjiriet, synchros u transducers elettriċi, defrosters u demisters b’resistors elettriċi

8803 90 90

Inklużi l-gliders

9020 00

Esklużi l-partijiet

9029 10

Kuntjaturi elettroniċi jew elettroniċi tar-rivoluzzjonijiet

9029 90

Ta’ kuntjaturi tar-rivoluzzjonijiet, indikaturi tal-veloċità u takometri

9109 10 , 9109 90

Ta’ wisa' jew dijametru li ma jaqbiżx il-50 mm

9405 10 , 9405 60

Tal-plastik jew ta’ metall komuni

9405 92 , 9405 99

Tal-oġġetti tas-subintestatura 9405 10 jew 9405 60 tal-plastik jew ta’ metall komuni

6. 

L-oġġetti speċifikati fil-paragrafu 5 qegħdin integrati fit-TARIC skont is-subintestaturi b'referenza f'qiegħ il-paġna kif ġej: “L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013)”.

Madankollu, għas-subintestaturi 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 , ir-referenza tan-nota ta' qiegħ il-paġna tgħid:

“L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013). Dawn il-kundizzjonijiet ma għandhomx japplikaw f'każijiet fejn l-inġenji tal-ajru ċivili jkunu ddaħħlu kif suppost f'reġistru ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz skont il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali datata s-7 ta' Diċembru 1944 u ssir referenza fid-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera għaċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni rilevanti.”

C.    Prodotti Farmaċewtiċi

1. 

Eżenzjoni mid-dazju tad-dwana hija maħsuba għal prodotti farmaċewtiċi tal-kategoriji li ġejjin:

(1) 

sustanzi farmaċewtiċi koperti mill-CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) u mill-international non-proprietary names (INNs) elenkati fl-Anness 3;

(2) 

imlieħ, esteri u idrati ta’ INN li jistgħu jkunu deskritti billi jkunu kombinati INN tal-Anness 3 ma’ prefissi jew suffissi tal-Anness 4, sakemm prodotti bħal dawn jistgħu jkunu kklassifikati fl-istess subintestaturi tas-SA b’6 numri bħall-INN rilevanti;

(3) 

imlieħ, esteri u idrati ta’ INN li huma elenkati fl-Anness 5 u li mhumiex klassifikabbli fl-istess subintestaturi tas-SA b’6 numri bħall-INN korrispondenti;

(4) 

intermedji farmaċewtiċi, jiġifieri komposti ta' tip użati fil-manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi lesti li huma koperti mill-CAS RN u l-ismijiet kimiċi, elenkati fl-Anness 6.

2. 

Każijiet speċjali:

(1) 

INNs ikopru biss dawk is-sustanzi deskritti fil-listi ta’ INNs rakkomandati u proposti ppublikati mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO). Fejn in-numru ta’ sustanzi koperti minn INN huwa inqas minn dak kopert mis-CAS RN, dawk is-sustanzi koperti mill-INN biss għandhom ikunu suġġetti għal trattament mingħajr dazju;

(2) 

fejn prodott tal-Anness 3 jew l-Anness 6 ikun identifikat minn CAS RN jikkorrispondi għal isomer speċifiku, dak l-isomer biss jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju;

(3) 

derivattivi doppji (imlieħ, esteri u idrati) ta’ INNs identifikati permezz ta’ kombinament ta’ INN tal-Anness 3 ma’ prefiss jew suffiss tal-Anness 4 jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju, sakemm huma jkunu kklassifikabbli fl-istess subintestatura SA b’sitt numri bħall-INN rilevanti:

eżempju: ester metiliku tal-alanina, idroklorur;

(4) 

fejn INN tal-Anness 3 huwa melħ (jew ester), l-ebda melħ (jew ester) ieħor tal-aċidu li jikkorrispondi mal-INN ma jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju:

eżempju: potassju oxprenoat (INN): mingħajr dazju

sodju oxprenoat: mhuwiex bla dazju.

D.    Rata standard tad-dazju

1. 

Id-dazju tad-dwana għandu jitħallas bir-rata fissa ta’ 2,5 % ad valorem fuq oġġetti:

— 
li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, jew
— 
li jkunu fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi,

sakemm dawn l-importazzjonijiet ma jkunux ta’ natura kummerċjali.

Dan id-dazju tad-dwana b’rata fissa ta’ 2,5 % għandu japplika sakemm il-valur intrinsiku tal-oġġetti soġġetti għal dazji tal-importazzjoni ma jaqbiżx is-€ 700 għal kull konsenja jew għal kull vjaġġatur.

Din il-valutazzjoni b’rata fissa ma għandhiex tapplika għal oġġetti li għalihom ir-rata tad-dazju fl-iskeda ta’ dazji tad-dwana hija “eżentata” u għal oġġetti tal-Kapitolu 24 li jinstabu f’konsenja jew f’bagalji personali tal-passiġġieri f’ammonti li jeċċedu dawk elenkati fl-Artikolu 27 jew skont l-Artikolu 41 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali ( 4 ).

2. 

L-importazzjonijiet għandhom jitqiesu li mhumiex ta’ natura kummerċjali jekk:

(a) 

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, kunsinni bħal dawn:

— 
ikunu ta’ natura okkażjonali,
— 
ikun fihom oġġetti esklużivament għall-użu personali tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li bin-natura jew kwantità tagħhom ma jirriflettu l-ebda interess kummerċjali,
— 
jintbagħtu lid-destinatarju mill-kunsinnatarju mingħajr ħlas ta’ kwalunkwe tip;
(b) 

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’bagalji personali tal-vjaġġaturi, huma:

— 
jkunu ta’ natura okkażjonali u
— 
jikkonsistu esklużivament minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti maħsubin bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta’ oġġetti bħal dawn m’għandhomx ikunu tali li jistgħu jindikaw li huma qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.
3. 

Ir-rata fissa tad-dazju tad-dwana m’għandhiex tapplika għal oġġetti importati taħt il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2 jekk il-persuna intitolata, qabel ma r-rata fissa msemmija ġiet applikata għalihom, talbet biex huma jkunu suġġetti għal dazji tad-dwana kif suppost. L-oġġetti kollha li jiffurmaw il-kunsinna għandhom imbagħad ikunu suġġetti għad-dazji tal-importazzjoni kif suppost, mingħajr preġudizzju għad-dħul mingħajr dazju maħsub skont l-Artikoli 25 sa 27 u 41 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, dazji tal-importazzjoni għandhom ifissru kemm dazji tad-dwana u taxxi li għandhom effett ekwivalenti u taxxi oħrajn ta’ importazzjoni maħsubin skont il-politika komuni agrikola jew skont arranġamenti speċifiċi applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli.

4. 

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jqarrbu għall-eqreb ammont f’munita nazzjonali li jirriżulta mill-konverżjoni tas-somma ta’ € 700.

5. 

L-Istati Membri mhux parteċipanti jistgħu jżommu l-ekwivalenti tas-somma ta' EUR 700 fil-munita nazzjonali mingħajr ma ssir konverżjoni jekk fil-ħin tal-aġġustament annwali stipulat fl-Artikolu 53 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, il-konverżjoni ta’ dan l-ammont, qabel ma jsir aġġustament taċ-ċifra għad-dritt, kif stipulat fil-paragrafu 4, tirriżulta f’konverżjoni ta’ inqas minn 5 % tas-somma ekwivalenti fil-munita nazzjonali, jew fi tnaqqis tagħha.

E.    Kontenituri u materjali tal-ippakkjar

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għall-kontenituri u l-materjali tal-ippakkjar imsemmijin fir-regola ġenerali interpretattiva 5 (a) u (b) u mqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-istess ħin bħall-oġġetti li huma jkollhom fihom jew li magħhom huma jkunu preżentati.

1. 

Meta l-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar ikunu kklassifikati mal-oġġetti skont id-dispożizzjonijiet tar-regola ġenerali interpretattiva 5, huma għandhom:

(a) 

iħallsu l-istess rata ta’ dazju tad-dwana bħall-oġġetti:

— 
fejn oġġetti bħal dawn huma suġġetti għal dazju tad-dwana ad valorem, jew
— 
fejn huma għandhom ikunu inklużi fil-piż taxxabbli tal-oġġetti;
(b) 

imdaħħlin mingħajr dazji tad-dwana:

— 
fejn l-oġġetti jkunu mingħajr dazju tad-dwana, jew
— 
fejn l-oġġetti huma taxxabbli mod ieħor ħlief b’referenza għall-piż jew għall-valur, jew
— 
fejn il-piż tal-kontenituri u l-materjali tal-ippakkjar ma għandux ikun inkluż fil-piż taxxabbli tal-oġġetti.
2. 

Fejn il-kontenituri u l-materjali ta' ppakkjar koperti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) u (b) ikun fihom jew ikunu preżentati flimkien ma’ oġġetti ta’ diversi deskrizzjonijiet tat-tariffa, il-piż u l-valur tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar għandhom, bil-għan li jkun determinat il-piż jew il-valur taxxabbli tagħhom, jitqassmu fost l-oġġetti kollha ta’ ġewwa, bi proporzjon mal-piż jew mal-valur ta’ dawk l-oġġetti.

F.    Trattament tariffarju favorevoli minħabba fin-natura tal-oġġetti

1. 

F'ċerti kundizzjonijiet, trattament tariffarju favorevoli minħabba fin-natura tal-oġġetti huwa maħsub għal:

— 
oġġetti mhux tajbin għall-konsum,
— 
żrieragħ,
— 
drapp tal-għarbil, mhux ikkonfezzjonat,
— 
ċerti tipi ta’ għeneb tal-mejda frisk, tabakk u nitrat.

Dawn l-oġġetti huma koperti bis-subintestaturi ( 5 ) in-nota ta’ referenza fil-qiegħ f’dawn it-termini: “Id-dħul f'din is-subintestatura huwa suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fit-taqsima II, il-paragrafu F, tad-dispożizzjonijiet preliminari.” jew “Dan it-trattament tariffarju favorevoli huwa suġġett għall-konformità mal-formalitajiet u l-kundizzjonijiet stipulati fit-taqsima II, il-paragrafu F, tad-dispożizzjonijiet preliminari”.

2. 

Oġġetti mhux tajbin għall-konsum li għalihom jingħata trattament tariffarju favorevoli minħabba fin-natura tagħhom huma elenkati fl-Anness 8 b’referenza għall-intestatura li fiha huma klassifikati flimkien mad-deskrizzjoni u l-kwantitajiet tad-denaturanti użati. Oġġetti bħal dawn jitqiesu li mhux tajbin għall-konsum meta l-oġġetti li għandhom ikunu denaturati u id-denaturanti jkunu mħalltin b’mod omoġenju u s-separazzjoni tagħhom mhijiex ekonomikament vijabbli.

3. 

L-oġġetti elenkati hawn taħt għandhom ikunu kklassifikati fl-intestaturi xierqa għaż-żerriegħa jew għaż-żrigħ, sakemm l-oġġetti jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea:

— 
għall-qamħirrum ħelu, spelt, qamħirrum ibridu, ross u sorgu (Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE ( 6 )),
— 
għall-patata taż-żrigħ (Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 ( 7 )),
— 
għaż-żrieragħ żejtnija u frott żejtni (Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 ( 8 )).

Meta qamħirrum ħelu ibridu, spelt, qamħirrun ibridu, ross, sorgu ibridu jew żrieragħ żejtnija u frott żejtni huma ta’ tip li għalih ma japplikawx id-dispożizzjonijiet agrikoli, għandu jingħata trattament tariffarju favorevoli minħabba fin-natura tagħhom, sakemm ikun stabbilit li l-oġġetti huma filfatt maħsuba għaż-żrigħ.

4. 

Drapp tal-għarbil, mhux ikkonfezzjonat, għandu jingħata trattament tariffarju favorevoli bil-kundizzjoni li l-oġġetti jkunu mmarkati b’mod li ma jitħassarx b’manjiera li tidentifikahom li huma maħsuba għall-għarbil jew għal finijiet simili industrijali.

5. 

L-għeneb tal-mejda frisk, it-tabakk u n-nitrat jingħataw trattament tariffarju favorevoli meta jiġi ppreżentat ċertifikat awtentikat kif suppost. Id-dispożizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu applikati u l-mudelli taċ-ċertifikati jinsabu fl-Anness 9.

SINJALI, ABBREVJAZZJONIJIET U SIMBOLI

Tirreferi għal numri ġodda tal-kodiċi

Tirreferi għal numri tal-kodiċi użati s-sena ta’ qabel iżda jkopru oġġetti differenti

AD F/M

Dazju addizzjonali fuq id-dqiq

AD S/Z

Dazju addizzjonali fuq iz-zokkor

b/f

Flixkun flask

cm/s

Ċentimetru/i fis-sekonda

EA

Komponent agrikolu

Euro

INN

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju

INNM

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju Modifikat

ISO

Organizazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogrammi, grossi

kg/net

Kilogrammi, netti

kg/net eda

Kilogrammi piż nett imqattar

kg/net mas

Kilogrammi netti, ta’ materja niexfa

MAX

Massimu

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimu

ml/g

Millilitru/i kull gramma

mm/s

Millimetru/i fis-sekonda

RON

Numru Ottan ta’ Riċerka (Research octane number)

Nota:

Numru ta’ intestatura mqiegħed bejn parenteżi kwadri fil-kolonna 1 tal-Iskeda tad-Dazji tad-Dwana jindika li l-intestatura kienet imħassra (eż. l-intestatura [1519 ]). Meta f'anness tal-iskeda tad-dazji tad-dwana, ir-referenza tal-anness tkun tinsab f'parenteżi kwadri, dan jindika li l-kontenut ta' dak l-anness ikun tħassar (eż. [Anness 7]).

UNITAJIET SUPPLIMENTARI

c/k

Karati (1 karat metriku = 2 × 10–4 kg)

ċe/el

Numru ta’ ċelluli

ċt/l

Kapaċità ta’ ġarr f’tunnellati ( 9 )

g

Grammi

gi F/S

Grammi ta’ isotopi fissili

kg H2O2

Kilogrammi ta’ perossidu tal-idroġenu

kg K2O

Kilogrammi ossidu tal-potassju

kg KOH

Kilogrammi idrossidu tal-potassju (potassa kawstika)

kg met.am.

Kilogrammi ta’ metilammini

kg N

Kilogrammi ta’ nitroġenu

kg NaOH

Kilogrammi ta’ idrossidu tas-sodju (soda kawstika)

kg/net eda

Kilogrammi piż nett imqattar

kg P2O5

Kilogrammi ta’ pentaossid tad-difosforu

kg 90 % sdt

Kilogrammi ta’ sustanza 90 % xotta

kg U

Kilogrammi ta’ uranju

1 000  kWh

Elf kilowatt siegħa

l

Litru

l alc. 100 %

Litru alkoħol pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru kwadru

m3

Metru kubu

1 000  m3

Elf metru kubu

pa

Għadd ta’ pari

p/st

Għadd ta’ oġġetti

100 p/st

Mitt oġġett

1 000  p/st

Elf oġġett

TJ

Terajoule (valur kalorifiku gross)

L-ebda unità supplimentari

IT-TIENI PARTI

SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

TAQSIMA I

ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI TAL- ANNIMALI

Noti

1. Kwalunkwe referenza f’din it taqsima għal ġeneru jew speċi partikolari ta’ annimal, ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tinkludi referenza għall-frieħ ta’ dak il-ġeneru jew ta’ dik l-ispeċi.

2. Ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, fin-nomenklatura kwalunkwe referenza għal prodotti “mnixxfin” tkopri wkoll prodotti li kienu ddeidratati, evaporati jew iffriżati u mnixxfin (freeze-dried).

KAPITOLU 1

ANNIMALI ĦAJJIN

Nota

1. Dan il-kapitolu jkopri l-annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a) 

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, tal-intestaturi 0301 , 0306 , 0307 jew 0308 ;

(b) 

kolturi tal-mikroorganiżmi u prodotti oħrajn tal-intestatura 3002 ; u

(c) 

annimali tal-intestatura 9508 .Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata tad-dazju konvenzjonali (%)

Unità supplimentari

1

2

3

4

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula bin il-ħmara ħajjin :

 

 

 

– Żwiemel :

 

 

0101 21 00

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (1)

Bla ħlas

p/st

0101 29

– – Oħrajn :

 

 

0101 29 10

– – – Għall-qatla (2)

Bla ħlas

p/st

0101 29 90

– – – Oħrajn

11,5

p/st

0101 30 00

– Ħmir

7,7

p/st

0101 90 00

– Oħrajn

10,9

p/st

0102

Annimali bovini ħajjin :

 

 

 

– Bhejjem tal-ifrat :

 

 

0102 21

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (3) :

 

 

0102 21 10

– – – Erieħ (bovini nisa li qatt ma welldu)

Bla ħlas

p/st

0102 21 30

– – – Baqar

Bla ħlas

p/st

0102 21 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

p/st

0102 29

– – Oħrajn :

 

 

0102 29 05

– – – Tas-subġeneru Bibos jew tas-subġeneru Poephagus

Bla ħlas

p/st

 

– – – Oħrajn:

 

 

0102 29 10

– – – – Ta’ piż li ma jaqbiżx it-80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – Ta’ piż li jaqbeż it-80 kg iżda li ma jaqbiżx il-160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – Ta’ piż li jaqbeż il-160 kg iżda li ma jaqbiżx it-300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – Ta’ piż li jaqbeż it-300 kg:

 

 

 

– – – – – Erieħ (bovini nisa li qatt ma welldu):

 

 

0102 29 51

– – – – – – Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – – Baqar:

 

 

0102 29 61

– – – – – – Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – – Oħrajn:

 

 

0102 29 91

– – – – – – Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– Buflu :

 

 

0102 31 00

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (3)

Bla ħlas

p/st

0102 39

– – Oħrajn :

 

 

0102 39 10

– – – Speċijiet domestiċi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

p/st

0102 90

– Oħrajn :

 

 

0102 90 20

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (3)

Bla ħlas

p/st

 

– – Oħrajn:

 

 

0102 90 91

– – – Speċijiet domestiċi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – Oħrajn

Bla ħlas

p/st

0103

Ħnieżer ħajjin :

 

 

0103 10 00

– Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (5)

Bla ħlas

p/st

 

– Oħrajn :

 

 

0103 91

– – Li jiżnu anqas minn 50 kg :

 

 

0103 91 10

– – – Speċijiet domestiċi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

p/st

0103 92

– – Li jiżnu 50 kg jew aktar :

 

 

 

– – – Speċijiet domestiċi:

 

 

0103 92 11

– – – – Majjali nisa li jkunu ferrgħu għall-anqas darba, ta’ piż mhux anqas minn 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – Oħrajn

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

p/st

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin :

 

 

0104 10

– Nagħaġ :

 

 

0104 10 10

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (6)

Bla ħlas

p/st

 

– – Oħrajn:

 

 

0104 10 30

– – – Ħrief (li ma jkollhomx aktar minn sena)

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0104 10 80

– – – Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0104 20

– Mogħoż :

 

 

0104 20 10

– – Annimali ta’ razza pura għat-tnissil (6)

3,2

p/st

0104 20 90

– – Oħrajn

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0105

Pollam ħaj, jiġifieri, tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni :

 

 

 

– Li ma jiżnux aktar minn 185 g :

 

 

0105 11

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus :

 

 

 

– – – Flieles nisa nanniet u ġenituri:

 

 

0105 11 11

– – – – Irjus għall-bajd

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – Oħrajn

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – Oħrajn:

 

 

0105 11 91

– – – – Irjus għall-bajd

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – Oħrajn

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – Dundjani

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – Papri

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – Wiżż

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – Farawni

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– Oħrajn :

 

 

0105 94 00

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – Oħrajn :

 

 

0105 99 10

– – – Papri

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – Wiżż

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – Dundjani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – Farawni

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Annimali ħajjin oħrajn :

 

 

 

– Mammiferi :

 

 

0106 11 00

– – Primati

Bla ħlas

p/st

0106 12 00

– – Baleni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia)

Bla ħlas

p/st

0106 13 00

– – Iġmla u kamelidi oħrajn (Camelidae)

Bla ħlas

p/st

0106 14

– – Fniek u liebri :

 

 

0106 14 10

– – – Fniek domestiċi

3,8

p/st

0106 14 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0106 19 00

– – Oħrajn

Bla ħlas

0106 20 00

– Rettili (inkluż sriep u fkieren)

Bla ħlas

p/st

 

– Għasafar :

 

 

0106 31 00

– – Għasafar tal-priża

Bla ħlas

p/st

0106 32 00

– – Psittaċiformi (inkluż pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

Bla ħlas

p/st

0106 33 00

– – Nagħam; emus (Dromaius novaehollandiae)

Bla ħlas

p/st

0106 39

– – Oħrajn :

 

 

0106 39 10

– – – Ħamiem

6,4

p/st

0106 39 80

– – – Oħrajn

Bla ħlas

 

– Insetti :

 

 

0106 41 00

– – Naħal

Bla ħlas

0106 49 00

– – Oħrajn

Bla ħlas

0106 90 00

– Oħrajn

Bla ħlas

(1)   

L-entrata f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/717 (ĠU L 109, 26.4.2017, p. 9); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/602 (ĠU L 139, 4.5.2020, p. 1); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 (ĠU L 59, 3.3.2015, p. 1)).

(2)   

L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1)).

(3)   

L-entrata f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/717 (ĠU L 109, 26.4.2017, p. 9); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/602 (ĠU L 139, 4.5.2020, p. 1); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 133/2008 (ĠU L 41, 15.2.2008, p. 11)).

(4)   

Kwota tariffarja tad-WTO.

(5)   

L-entrata f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/717 (ĠU L 109, 26.4.2017, p. 9); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/602 (ĠU L 139, 4.5.2020, p. 1)).

(6)   

L-entrata f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/717 (ĠU L 109, 26.4.2017, p. 9); ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/602 (ĠU L 139, 4.5.2020, p. 1); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/96 (ĠU L 118, 15.5.1996, p. 12)).

KAPITOLU 2

LAĦAM U ĠEWWIENI TAL-LAĦAM LI JITTIEKEL

Nota

1. Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a) 

prodotti tat-tipi deskritti fl-intestaturi 0201 sa 0208 jew 0210 , mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum mill-bniedem;

(b) 

imsaren, boroż tal-awrina jew stonkijiet tal-annimali (l-intestatura 0504 ) jew id-demm tal-annimali (l-intestaturi 0511 jew 3002 ); jew

(c) 

xaħam tal-annimali, għajr prodotti tal-intestatura 0209 (il-Kapitolu 15).

Noti addizzjonali

1.

 
A. 

L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a) 

“karkassi tal-annimali bovini”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 10  u 0202 10 : il-karkassi sħaħ tal-annimali maqtulin wara li jkunu żvinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni mehmuża magħhom jew mingħajru. Meta l-karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn tal-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fil-ġog atlojdo-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn tal-aħħar iridu jkunu maqtugħin fil-ġogi karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali; “karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bl-għadam kollu u l-ponta tal-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 pari kustilji;

(b) 

“nofs karkassi ta’ annimali bovini”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 10  u 0202 10 : il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskjopubika; “nofs karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tan-nofs karkassa bl-għadam kollu u l-ponta tal-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 kustilji;

(c) 

“robbijiet spulpjati”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 20 20  u 0202 20 10 : porzjonijiet magħmulin jew minn:

— 
robbijiet ta’ quddiem bl-għadam kollu u ponta tal-għonq, għonq u spalla, u maqtugħin mal-għaxar kustilja; u robbijiet ta’ wara bl-għadam kollu u bil-koxxa u vagant, maqtugħin mat-tielet kustilja, jew
— 
robbijiet ta’ quddiem bl-għadam kollu u ponta tal-għonq, għonq u spalla, u maqtugħin mal-ħames kustilja, bit-taħrika tal-falda u sider sħaħ mehmuża magħhom; u robbijiet ta’ wara li jinkludu l-għadam kollu u koxxa u vagant, u maqtugħin mat-tmien kustilja.

Ir-robbijiet ta’ quddiem u r-robbijiet ta’ wara li jikkostitwixxu r-“robbijiet spulpjati” għandhom ikunu ppreżentati lid-dwana fl-istess ħin u f’numri ugwali, u l-piż totali tar-robbijiet ta’ quddiem għandu jkun l-istess bħal dak tar-robbijiet ta’ wara; madankollu, hija permessa differenza bejn il-piżijiet taż-żewġ partijiet tal-kunsinna sakemm din ma taqbiżx il-5 % tal-piż tal-itqal parti (ir-robbijiet ta’ quddiem jew ir-robbijiet ta’ wara);

(d) 

“robbijiet ta’ quddiem mhux mifrudin”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 20 30  u 0202 20 30 : il-parti ta’ quddiem ta’ karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta tal-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ pari kustilji u massimu ta’ 10 pari kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bit-taħrika tal-falda rqiqa jew mingħajrha;

(e) 

“robbijiet ta’ quddiem mifrudin”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 20 30  u 0202 20 30 : il-parti ta’ quddiem ta’ nofs karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta tal-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ kustilji u massimu ta’ 10 kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bit-taħrika tal-falda rqiqa jew mingħajrha;

(f) 

“robbijiet ta’ wara mhux mifrudin”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 20 50  u 0202 20 50 : il-parti ta’ wara ta’ karkassa li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-vagant, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet pari kustilji sħaħ jew maqtugħin, bil-marloċċ jew mingħajru u bit-taħrika tal-falda rqiqa jew mingħajrha;

(g) 

“robbijiet ta’ wara mifrudin”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0201 20 50  u 0202 20 50 : il-parti ta’ wara ta’ nofs karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-vagant, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet kustilji sħaħ jew maqtugħin, bil-marloċċ jew mingħajru u bit-taħrika tal-falda rqiqa jew mingħajrha;

(h) 
1. 

il-qatgħat “tal-ħawsla” u “tal-għonq bil-kozz”, għall-finijiet tas-subintestatura 0202 30 50 : il-biċċa dorsali tar-robbu ta’ quddiem, inkluż il-parti ta’ fuq tal-ispalla, miksuba minn robbu ta’ quddiem b’minimu ta’ erba’ kustilji u b’massimu ta’ 10 kustilji maqtugħa b’linja dritta mill-punt fejn l-ewwel kustilja tingħaqad mal-ewwel segment tal-isternu sal-punt tar-rifless tad-dijaframma fuq l-għaxar kustilja;

2. 

il-qatgħa “tas-sidra”, għall-finijiet tas-subintestatura 0202 30 50 : il-parti ta’ isfel tar-robbu ta’ quddiem, li tinkludi t-tarf tas-sidra taż-żokra u t-tarf tal-ponta tas-sidra.

B. 

Il-prodotti koperti min-noti addizzjonali 1(A)(a) sa (g) ta’ dan il-kapitolu jistgħu jkunu preżentati bil-kolonna vertebrali jew mingħajrha.

C. 

Biex ikun determinat in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin fin-nota addizzjonali 1(A), għandhom jingħaddu biss dawk magħqudin mal-kolonna vertebrali. Jekk il-kolonna vertebrali tkun tneħħiet, il-kustilji sħaħ jew maqtugħin li kieku kienu jkunu magħqudin direttament mal-kolonna vertebrali biss għandhom jingħaddu.

2.

 
A. 

L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a) 

“karkassi jew nofs karkassi”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 11 10  u 0203 21 10 : majjali maqtulin, fil-forma ta’ karkassi ta’ ħnieżer domestiċi li kienu żvinati u l-imsaren imneħħija u li minnhom tneħħew il-lanżit u l-qwieqeb. In-nofs karkassi jiġu mill-karkassi sħaħ permezz ta’ qsim minn ġo kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali, minn ġo jew tul l-isternu u minn ġos-simfisi iskjopubika. Dawn il-karkassi jew in-nofs karkassi jistgħu jkunu bir-ras jew mingħajr ir-ras, bil-parti inferjuri tal-warda, bis-saqajn, bis-sonża, bil-kliewi, bid-denb jew bid-dijaframma jew mingħajrhom. In-nofs karkassi jistgħu jkunu bin-nerv tas-sinsla tad-dahar, bil-moħħ jew bl-ilsien jew mingħajrhom. Il-karkassi u n-nofs karkassi tal-majjali nisa jistgħu jkunu bil-bżieżel (glandoli mammarji) jew mingħajrhom;

(b) 

“prieżet” (koxox), għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 12 11 , 0203 22 11 , 0210 11 11  u 0210 11 31 : il-parti ta’ wara (tad-denb) tan-nofs karkassa, li tinkludi l-għadam, bis-sieq, bil-marloċċ, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

Il-perżuta (koxxa) tinfired mill-bqija tan-nofs karkassa, b’mod li din tinkludi, l-aktar, l-aħħar vertebra lombari;

(c) 

“truf ta’ quddiem”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 19 11 , 0203 29 11 , 0210 19 30  u 0210 19 60 : il-parti ta’ quddiem (kranjali) tan-nofs karkassa mingħajr ir-ras, bil-parti inferjuri tal-warda jew mingħajrha, inkluż l-għadam, bis-sieq, bil-marloċċ, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

It-tarf ta’ quddiem jinfired mill-bqija tan-nofs karkassa b’mod li jinkludi, l-aktar, il-ħames vertebra dorsali.

Il-biċċa ta’ fuq (dorsali) tat-tarf ta’ quddiem, kemm jekk tkun bl-għadma tal-iskapula u l-muskoli magħha (it-tarf tal-għonq frisk jew l-għonq immellaħ) u kemm jekk le, titqies bħala qatgħa tal-lojn, meta tkun mifruda mill-biċċa ta’ isfel (taż-żaqq) tat-tarf ta’ quddiem, l-aktar b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(d) 

“spalel”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 12 19 , 0203 22 19 , 0210 11 19  u 0210 11 39 : il-biċċa t’isfel tat-tarf ta’ quddiem kemm jekk bl-għadma tal-iskapula u l-muskoli magħha u kemm jekk le, inkluż l-għadam, bis-sieq, bil-marloċċ, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

L-għadma tal-iskapula u l-muskoli tagħha, ippreżentati separatament, għandhom jibqgħu kklassifikati f’din is-subintestatura bħala biċċa mill-ispalla;

(e) 

“lojns”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 19 13 , 0203 29 13 , 0210 19 40  u 0210 19 70 : il-biċċa ta’ fuq tan-nofs karkassa, li tibda mill-ewwel vertebra ċervikali sal-vertebri tad-denb, inkluż l-għadam, bil-flett tal-vagant, bl-għadma tal-iskapula, bix-xaħam taħt il-ġilda jew il-ġilda jew mingħajrhom.

Il-lojn jinfired mill-biċċa ta’ isfel tan-nofs karkassa b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(f) 

“żquq”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0203 19 15 , 0203 29 15 , 0210 12 11  u 0210 12 19 : il-biċċa ta’ isfel tan-nofs karkassa li tkun bejn il-perżuta (koxxa) u l-ispalla, magħrufa komunement bħala “streaky”, bl-għadam jew mingħajru, iżda bil-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda;

(g) 

“nofs karkassa tal-bacon”, għall-finijiet tas-subintestatura 0210 19 10 : in-nofs karkassa tal-majjal mingħajr ir-ras, il-ħaddejn, il-parti inferjuri tal-warda, is-saqajn, id-denb, is-sonża, il-kliewi, il-flett tal-vagant, l-għadma tal-iskapula, l-isternu, il-kolonna vertebrali, l-għadma pelvika u d-dijaframma;

(h) 

“tliet kwarti anterjuri”, għall-finijiet tas-subintestatura 0210 19 10 : in-nofs karkassa tal-bacon mingħajr il-perżuta, bl-għadma jew mingħajrha;

(ij) 

“tliet kwarti posterjuri”, għall-finijiet tas-subintestatura 0210 19 20 : in-nofs karkassa tal-bacon mingħajr it-tarf ta’ quddiem, bl-għadma jew mingħajrha;

(k) 

“partijiet ċentrali”, għall-finijiet tas-subintestatura 0210 19 20 : in-nofs karkassa tal-bacon mingħajr il-perżuta u t-tarf ta’ quddiem, bl-għadma jew mingħajrha.

Is-subintestatura tinkludi wkoll il-qatgħat tal-partijiet ċentrali li jkun fihom it-tessut tal-lojn u taż-żaqq fi proporzjon naturali għall-partijiet ċentrali sħaħ.

B. 

Il-partijiet tal-qatgħat definiti fil-paragrafu 2 (A)(f) jaqgħu fl-istess subintestaturi biss jekk ikun fihom il-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda.

Jekk il-qatgħat li jaqgħu fis-subintestaturi 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 19 30  u 0210 19 60 ikunu ġejjin minn nofs karkassa tal-bacon li minnu jkunu diġa’ tneħħew l-għadam indikati fil-paragrafu 2 (A)(g), il-linji tal-qtugħ għandhom għalhekk jimxu fuq dawk stipulati fil-paragrafu 2 (A)(b), (c) u (d); fi kwalunkwe każ, dawn il-qatgħat jew bċejjeċ tagħhom għandu jkollhom l-għadam.

C. 

Is-subintestaturi 0206 49 00  u 0210 99 49 , għandhom, jinkludu, partikolarment, l-irjus jew in-nofs irjus tal-ħanżir domestiku, bl-imħuħ, il-ħaddejn jew l-ilsna, u l-bċejjeċ tagħhom jew mingħajrhom.

Ir-ras tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa kif ġej:

— 
b’qatgħa dritta parallela mal-kranju; jew
— 
b’qatgħa parallela mal-kranju sal-livell tal-għajnejn u mbagħad iddur għall-quddiem tar-ras, biex b’hekk il-partijiet inferjuri tal-warda jibqgħu mwaħħlin man-nofs karkassa.

Il-ħaddejn, il-ħartuma u l-widnejn flimkien mal-laħam imwaħħal mar-ras, partikolarment man-naħa ta’ wara, jitqiesu parti mill-irjus. Madankollu, il-qatgħat tal-laħam mingħajr għadam tat-tarf ta’ quddiem, preżentati waħedhom (id-daqna, il-parti inferjuri tal-warda jew il-parti inferjuri tal-warda u d-daqna flimkien), jaqgħu fis-subintestatura 0203 19 55 , 0203 29 55 , 0210 19 50 jew 0210 19 81 , skont il-każ.

D. 

Għall-finijiet tas-subintestaturi 0209 10 11  u 0209 10 19 , ix-“xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal” għandu jfisser it-tessut xaħmi li jinġabar taħt il-ġilda tal-majjal u jeħel magħha, irrispettivament minn liema parti tal-majjal ikun ġej; fi kwalunkwe każ, il-piż tat-tessut xaħmi għandu jaqbeż il-piż tal-ġilda.

Dawn is-subintestaturi jinkludu ukoll ix-xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal li minnu tkun tneħħiet il-ġilda.

E. 

Għall-finijiet tas-subintestaturi 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 12 19  u 0210 19 60 sa 0210 19 89 , il-prodotti li l-proporzjon ilma/proteina fil-laħam tagħhom (kontenut ta’ nitroġenu × 6,25) ikun 2,8 jew inqas jitqiesu bħala “mnixxfin jew affumikati”. Il-kontenut ta’ nitroġenu għandu jitkejjel skont il-metodu ISO 937-1978.

3.

 
A. 

Għall-finijiet tal-intestatura 0204 , l-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a) 

“karkassi”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 , 0204 50 11  u 0204 50 51 : il-karkassi sħaħ tal-annimali maqtulin wara li jkunu żvinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni mehmuża magħhom jew mingħajru. Meta l-karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn tal-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fil-ġog atlojdo-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn tal-aħħar iridu jkunu maqtugħin fil-ġogi karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali;

(b) 

“nofs karkassi”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 , 0204 50 11  u 0204 50 51 : il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskjopubika;

(c) 

“robbijiet ta’ quddiem qosra”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13  u 0204 50 53 : il-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispalel, il-ponta tal-għonq u l-kozz, maqtugħa f’angolu rett mas-sinsla, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(d) 

“robbijiet ta’ quddiem qosra”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13  u 0204 50 53 : il-biċċa ta’ quddiem tan-nofs karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispalla, il-ponta tal-għonq u l-kozz, maqtugħa f’angolu rett mas-sinsla, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(e) 

“chines u/jew dgħif tal-għonq”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15  u 0204 50 55 : il-biċċa li tifdal mill-karkassa wara li jitneħħew il-koxox u r-robbijiet ta’ quddiem qosra, bil-kliewi jew mingħajrhom; iċ-chines, meta mifruda mid-dgħif tal-għonq, għandu jkollhom għall-inqas ħames vertebri lumbari; id-dgħif tal-għonq, meta mifrud miċ-chines, għandu jkollu mill-inqas ħames pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(f) 

“chine u/jew dgħif tal-għonq”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15  u 0204 50 55 : il-biċċa li tifdal min-nofs karkassa wara li jitneħħew il-koxox u r-robbijiet ta’ quddiem qosra, bil-kilwa jew mingħajrha; iċ-chine, meta mifruda mid-dgħif tal-għonq, għandu jkollha għall-inqas ħames vertebri lumbari; id-dgħif tal-għonq, meta mifrud miċ-chine, għandu jkollu mill-inqas ħames kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(g) 

“koxox”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19  u 0204 50 59 : il-biċċa ta’ wara tal-karkassa, bl-għadam kollu u l-koxox u maqtugħa f’angolu rett mas-sinsla mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskjopubika;

(h) 

“koxox”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19  u 0204 50 59 : il-biċċa ta’ wara tan-nofs karkassa, bl-għadam kollu u l-koxxa u maqtugħa f’angolu rett mas-sinsla mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali ġo l-ilju quddiem is-simfisi iskjopubika.

B. 

Biex ikun stabbilit in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin fil-paragrafu (3)(A), għandhom jingħaddu dawk biss imwaħħlin mas-sinsla.

4. L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a) 

“qatgħat tal-pollam, bl-għadam”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 20 sa 0207 13 60 , 0207 14 20 sa 0207 14 60 , 0207 26 20 sa 0207 26 70 , 0207 27 20 sa 0207 27 70 , 0207 44 21 sa 0207 44 61 , 0207 45 21 sa 0207 45 61 , 0207 54 21 sa 0207 54 61 , 0207 55 21 sa 0207 55 61  u 0207 60 21 sa 0207 60 61 : il-qatgħat speċifikati fihom, inkluż l-għadam kollu.

Il-qatgħat tal-pollam kif imsemmijin f’(a) li jkollhom parti mill-għadam imneħħija għandhom jaqgħu fis-subintestatura 0207 13 70 , 0207 14 70 , 0207 26 80 , 0207 27 80 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 45 71 , 0207 45 81 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 55 71 , 0207 55 81 jew 0207 60 81 ;

(b) 

“nofsijiet”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 44 21 , 0207 45 21 , 0207 54 21 , 0207 55 21  u 0207 60 21 : in-nofsijiet tal-karkassi tal-pollam, miksuba b’qatgħa lonġitudinali f’linja matul l-isternu u s-sinsla;

(c) 

“robbijiet”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 44 21 , 0207 45 21 , 0207 54 21 , 0207 55 21  u 0207 60 21 : ir-robbijiet tal-koxxa jew ir-robbijiet tas-sidra, miksuba b’qatgħa trasversali ta’ nofs;

(d) 

“ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 30 , 0207 14 30 , 0207 26 30 , 0207 27 30 , 0207 44 31 , 0207 45 31 , 0207 54 31 , 0207 55 31  u 0207 60 31 : il-qatgħat tal-pollam, magħmulin mill-umeru, mir-radju u mill-ulna, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Il-ponta, inkluż l-għadam karpali, tista’ tkun tneħħiet jew le. Il-qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(e) 

“isdra”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 50 , 0207 14 50 , 0207 26 50 , 0207 27 50 , 0207 44 51 , 0207 45 51 , 0207 54 51 , 0207 55 51  u 0207 60 51 : il-qatgħat tal-pollam, magħmulin mill-isternu u l-kustilji mqassmin fuq iż-żewġ naħat tiegħu, flimkien mal-muskolatura tal-madwar;

(f) 

“koxox”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 13 60 , 0207 14 60 , 0207 44 61 , 0207 45 61 , 0207 54 61 , 0207 55 61  u 0207 60 61 : il-qatgħat tal-pollam magħmulin mill-femore, mit-tibja u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(g) 

“drumsticks tad-dundjan”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 26 60  u 0207 27 60 : il-qatgħat tad-dundjan, magħmulin mit-tibja u mill-fibula flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(h) 

“koxox tad-dundjan, għajr id-drumsticks”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 26 70  u 0207 27 70 : il-qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-femore flimkien mal-muskolatura tal-madwar jew mill-femore, mit-tibja u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(ij) 

“paletots tal-papri jew tal-wiżż”, għall-finijiet tas-subintestaturi 0207 44 71 , 0207 45 71 , 0207 54 71  u 0207 55 71 : papri jew wiżż, imnittfin u msewwijin għalkollox, mingħajr irjus jew saqajn, bl-għadam tal-karkassa (għadma tas-sider, tal-kustilji, tas-sinsla u tas-sakrum) imneħħi iżda bil-femore, bit-tibja u bl-umeru.

5. Ir-rata ta’dazju applikabbli għat-taħlitiet li jaqgħu f’dan il-kapitolu tkun kif ġej:

(a) 

fit-taħlitiet fejn wieħed mill-komponenti jirrappreżenta mill-inqas 90 % skont il-piż, tapplika r-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b) 

f’taħlitiet oħra, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jwassal għall-ogħla ammont ta’ dazju ta’ importazzjoni.

6.

 
(a) 

Il-laħam nej imħawwar jaqa’ fil-Kapitolu 16. L-espressjoni “laħam imħawwar” tfisser laħam nej li ġie mħawwar jew fil-fond inkella fis-superfiċje kollha tal-prodott bi ħwawar viżibbli għall-għajnejn jew li faċilment jingħarfu mit-togħma.

(b) 

Il-prodotti li jaqgħu fl-intestatura 0210 li magħhom kienu miżjudin il-ħwawar tul il-proċess ta’ preparazzjoni jibqgħu kklassifikati hemmhekk sakemm iż-żieda tal-ħwawar ma bidlitx il-karattru tagħhom.

7. Għall-finijiet tas-subintestaturi 0210 11 sa 0210 93 , it-terminu “laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel, immellaħ jew fis-salmura”, ifisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel imprenjat bil-melħ fil-fond u b’mod omoġenju fil-partijiet kollha u li għandu kontenut totali ta’ melħ skont il-piż ta’ 1,2 % jew aktar, sakemm ikun it-tmelliħ li jiggarantixxi l-preservazzjoni fit-tul. Għall-finijiet tas-subintestatura 0210 99 , it-terminu “laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel, immellaħ jew fis-salmura”, ifisser laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel imprenjat bil-melħ fil-fond u b’mod omoġenju fil-partijiet kollha, u li għandu kontenut totali ta’ melħ skont il-piż ta’ 1,2 % jew aktar.Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata tad-dazju konvenzjonali (%)

Unità supplimentari

1

2

3

4

0201

Laħam tal-annimali bovini, frisk jew imkessaħ :

 

 

0201 10 00

– Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0201 20

– Qatgħat oħra bl-għadam :

 

 

0201 20 20

– – Robbijiet “spulpjati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0201 20 30

– – Robbijiet ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (1)

0201 20 50

– – Robbijiet ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (1)

0201 20 90

– – Oħrajn

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (1)

0201 30 00

– Mingħajr għadam

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (1)

0202

Laħam tal-annimali bovini, iffriżat :

 

 

0202 10 00

– Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0202 20

– Qatgħat oħra bl-għadam :

 

 

0202 20 10

– – Robbijiet “spulpjati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0202 20 30

– – Robbijiet ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (1)

0202 20 50

– – Robbijiet ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 20 90

– – Oħrajn

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (1)

0202 30

– Mingħajr għadam :

 

 

0202 30 10

– – Robbijiet ta’ quddiem, sħaħ jew imqattgħin f’massimu ta’ ħames biċċiet, kull robbu qiegħed ġo blokka waħda; robbijiet “spulpjati” f’żewġ blokok, waħda fiha r-robbu ta’ quddiem, sħiħ jew imqatta’ f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-oħra, robbu ta’ wara, ħlief flett tal-vagant, f’biċċa waħda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 30 50

– – Qatgħat tal-ħawsla, tal-għonq bil-kozz u tas-sidra (2)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 30 90

– – Oħrajn

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (1)

0203

Laħam tal-ħanżir, frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

 

– Frisk jew imkessaħ :

 

 

0203 11

– – Karkassi u nofs karkassi :

 

 

0203 11 10

– – – Tal-ħanżir domestiku

53,6 €/100 kg/net (1)

0203 11 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0203 12

– – Prieżet, spalel u qatgħat tagħhom, bl-għadam :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0203 12 11

– – – – Prieżet u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (1)

0203 12 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 12 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0203 19

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0203 19 11

– – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 19 13

– – – – Lojns u qatgħat tagħhom, bl-għadam

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 15

– – – – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom

46,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Oħrajn:

 

 

0203 19 55

– – – – – Mingħajr għadam

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 59

– – – – – Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

 

– Iffriżati :

 

 

0203 21

– – Karkassi u nofs karkassi :

 

 

0203 21 10

– – – Tal-ħanżir domestiku

53,6 €/100 kg/net (1)

0203 21 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0203 22

– – Prieżet, spalel u qatgħat tagħhom, bl-għadam :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0203 22 11

– – – – Prieżet u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net (1)

0203 22 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 22 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0203 29

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0203 29 11

– – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 29 13

– – – – Lojns u qatgħat tagħhom, bl-għadam

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 15

– – – – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom

46,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Oħrajn:

 

 

0203 29 55

– – – – – Mingħajr għadam

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 59

– – – – – Oħrajn

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 90

– – – Oħrajn

Bla ħlas

0204

Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

0204 10 00

– Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħin

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

 

– Laħam ieħor tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ :

 

 

0204 21 00

– – Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

0204 22

– – Qatgħat oħra bl-għadam :

 

 

0204 22 10

– – – Robbijiet ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (1)

0204 22 30

– – – Chines u/jew dgħif tal-għonq

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (1)

0204 22 50

– – – Koxox

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 22 90

– – – Oħrajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 23 00

– – Mingħajr għadam

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (1)

0204 30 00

– Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, iffriżati

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

 

– Laħam ieħor tan-nagħaġ, iffriżat :

 

 

0204 41 00

– – Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

0204 42

– – Qatgħat oħra bl-għadam :

 

 

0204 42 10

– – – Robbijiet ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (1)

0204 42 30

– – – Chines u/jew dgħif tal-għonq

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (1)

0204 42 50

– – – Koxox

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 42 90

– – – Oħrajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 43

– – Mingħajr għadam :

 

 

0204 43 10

– – – Tal-ħaruf

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0204 43 90

– – – Oħrajn

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0204 50

– Laħam tal-mogħoż :

 

 

 

– – Frisk jew imkessaħ:

 

 

0204 50 11

– – – Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

0204 50 13

– – – Robbijiet ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (1)

0204 50 15

– – – Chines u/jew dgħif tal-għonq

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (1)

0204 50 19

– – – Koxox

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – Oħrajn:

 

 

0204 50 31

– – – – Qatgħat bl-għadam

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 50 39

– – – – Qatgħat mingħajr għadam

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (1)

 

– – Iffriżati:

 

 

0204 50 51

– – – Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

0204 50 53

– – – Robbijiet ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (1)

0204 50 55

– – – Chines u/jew dgħif tal-għonq

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (1)

0204 50 59

– – – Koxox

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

 

– – – Oħrajn:

 

 

0204 50 71

– – – – Qatgħat bl-għadam

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 50 79

– – – – Qatgħat mingħajr għadam

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0205 00

Laħam taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula bin il-ħmara, frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

0205 00 20

– Frisk jew imkessaħ

5,1

0205 00 80

– Iffriżat

5,1

0206

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, tal-ħnieżer, tan-nagħaġ, tal-mogħoż, taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula bin il-ħmara, frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

0206 10

– Tal-annimali bovini, frisk jew imkessaħ :

 

 

0206 10 10

– – Għall-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi (3)

Bla ħlas

 

– – Oħrajn:

 

 

0206 10 95

– – – Taħrika tal-falda ħoxna u taħrika tal-falda rqiqa

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (1)

0206 10 98

– – – Oħrajn

Bla ħlas

 

– Tal-annimali bovini, iffriżat :

 

 

0206 21 00

– – Ilsna

Bla ħlas

0206 22 00

– – Fwied

Bla ħlas

0206 29

– – Oħrajn :

 

 

0206 29 10

– – – Għall-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi (3)

Bla ħlas

 

– – – Oħrajn:

 

 

0206 29 91

– – – – Taħrika tal-falda ħoxna u taħrika tal-falda rqiqa

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (1)

0206 29 99

– – – – Oħrajn

Bla ħlas

0206 30 00

– Tal-ħanżir, frisk jew imkessaħ

Bla ħlas

 

– Tal-ħanżir, iffriżat :

 

 

0206 41 00

– – Fwied

Bla ħlas

0206 49 00

– – Oħrajn

Bla ħlas

0206 80

– Ieħor, frisk jew imkessaħ :

 

 

0206 80 10

– – Għall-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi (3)

Bla ħlas

 

– – Oħrajn:

 

 

0206 80 91

– – – Taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula u tal-bgħula bin il-ħmara

6,4

0206 80 99

– – – Tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Bla ħlas

0206 90

– Ieħor, iffriżat :

 

 

0206 90 10

– – Għall-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi (3)

Bla ħlas

 

– – Oħrajn:

 

 

0206 90 91

– – – Taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula u tal-bgħula bin il-ħmara

6,4

0206 90 99

– – – Tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Bla ħlas

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tal-pollam tal-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

 

– Tat-tjur tal-ispeċi Gallus domesticus :

 

 

0207 11

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin :

 

 

0207 11 10

– – – Imnittfin u bil-ġewwieni mneħħi, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

26,2 €/100 kg/net (1)

0207 11 30

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (1)

0207 11 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (1)

0207 12

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati :

 

 

0207 12 10

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/net (1)

0207 12 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew ippreżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/net (1)

0207 13

– – Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 13 10

– – – – Mingħajr għadam

102,4 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 13 20

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

35,8 €/100 kg/net (1)

0207 13 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 13 40

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 13 50

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (1)

0207 13 60

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (1)

0207 13 70

– – – – – Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 13 91

– – – – Fwied

6,4

0207 13 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 14 10

– – – – Mingħajr għadam

102,4 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 14 20

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

35,8 €/100 kg/net (1)

0207 14 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 14 40

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 14 50

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/net (1)

0207 14 60

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net (1)

0207 14 70

– – – – – Oħrajn

100,8 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 14 91

– – – – Fwied

6,4

0207 14 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

– Tad-dundjani :

 

 

0207 24

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin :

 

 

0207 24 10

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (1)

0207 24 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew ippreżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (1)

0207 25

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati :

 

 

0207 25 10

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/net (1)

0207 25 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew ippreżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/net (1)

0207 26

– – Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 26 10

– – – – Mingħajr għadam

85,1 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 26 20

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

41 €/100 kg/net (1)

0207 26 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 26 40

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 26 50

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (1)

 

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 26 60

– – – – – – Drumsticks u qatgħat tad-drumsticks

25,5 €/100 kg/net (1)

0207 26 70

– – – – – – Oħrajn

46 €/100 kg/net (1)

0207 26 80

– – – – – Oħrajn

83 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 26 91

– – – – Fwied

6,4

0207 26 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 27 10

– – – – Mingħajr għadam

85,1 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 27 20

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

41 €/100 kg/net (1)

0207 27 30

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 27 40

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 27 50

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/net (1)

 

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 27 60

– – – – – – Drumsticks u qatgħat tagħhom

25,5 €/100 kg/net (1)

0207 27 70

– – – – – – Oħrajn

46 €/100 kg/net (1)

0207 27 80

– – – – – Oħrajn

83 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 27 91

– – – – Fwied

6,4

0207 27 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

– Tal-papri :

 

 

0207 41

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin :

 

 

0207 41 20

– – – Imnittfin, żvinati, bil-ġewwieni mneħħi imma mhux imsewwijin, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “85 % papri”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew ippreżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati :

 

 

0207 42 30

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew ippreżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – Fwied xaħmi, frisk jew imkessaħ

Bla ħlas

0207 44

– – Ieħor, frisk jew imkessaħ :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 44 10

– – – – Mingħajr għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 44 21

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 44 91

– – – – Fwied, għajr fwied xaħmi

6,4

0207 44 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – Ieħor, iffriżat :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 45 10

– – – – Mingħajr għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 45 21

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Ġewwieni:

 

 

 

– – – – Fwied:

 

 

0207 45 93

– – – – – Fwied xaħmi

Bla ħlas

0207 45 95

– – – – – Oħrajn

6,4

0207 45 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

 

– Tal-wiżż :

 

 

0207 51

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin :

 

 

0207 51 10

– – – Imnittfin, żvinati, mhux msewwijin, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew ippreżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati :

 

 

0207 52 10

– – – Imnittfin, żvinati, mhux msewwijin, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – Imnittfin u msewwijin, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew ippreżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – Fwied xaħmi, frisk jew imkessaħ

Bla ħlas

0207 54

– – Ieħor, frisk jew imkessaħ :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 54 10

– – – – Mingħajr għadam

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 54 21

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 54 91

– – – – Fwied, għajr fwied xaħmi

6,4

0207 54 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – Ieħor, iffriżat :

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 55 10

– – – – Mingħajr għadam

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 55 21

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Ġewwieni:

 

 

 

– – – – Fwied:

 

 

0207 55 93

– – – – – Fwied xaħmi

Bla ħlas

0207 55 95

– – – – – Oħrajn

6,4

0207 55 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0207 60

– Tal-farawni :

 

 

0207 60 05

– – Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski, imkessħin jew iffriżati

49,3 €/100 kg/net

 

– – Oħrajn, friski, imkessħin jew iffriżati:

 

 

 

– – – Qatgħat:

 

 

0207 60 10

– – – – Mingħajr għadam

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Bl-għadam:

 

 

0207 60 21

– – – – – Nofsijiet jew robbijiet

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – Ġwienaħ sħaħ, bit-truf jew mingħajrhom

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, ramp u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – Isdra u qatgħat tagħhom

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – Koxox u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – Oħrajn

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Ġewwieni:

 

 

0207 60 91

– – – – Fwied

6,4

0207 60 99

– – – – Oħrajn

18,7 €/100 kg/net

0208

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

0208 10

– Tal-fniek jew tal-liebri :

 

 

0208 10 10

– – Tal-fniek domestiċi

6,4

0208 10 90

– – Oħrajn

Bla ħlas

0208 30 00

– Tal-primati

9

0208 40

– Tal-baleni, tad-dniefel u tal-dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); tal-foki, tal-iljuni tal-baħar u tal-odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia) :

 

 

0208 40 10

– – Laħam tal-baleni

6,4

0208 40 20

– – Laħam tal-foki

6,4

0208 40 80

– – Oħrajn

9

0208 50 00

– Tar-rettili (inkluż sriep u fkieren)

9

0208 60 00

– Tal-iġmla u kamelidi oħrajn (Camelidae)

9

0208 90

– Oħrajn :

 

 

0208 90 10

– – Tal-ħamiem domestiku

6,4

0208 90 30

– – Tal-annimali tal-kaċċa, għajr fniek jew liebri

Bla ħlas

0208 90 60

– – Tar-renni

9

0208 90 70

– – Koxox taż-żrinġijiet

6,4

0208 90 98

– – Oħrajn

9

0209

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr ebda laħam dgħif, u xaħam tal-pollam, mhux imdewweb jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat :

 

 

0209 10

– Tal-ħnieżer :

 

 

 

– – Xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-ħanżir:

 

 

0209 10 11

– – – Frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ jew fis-salmura

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – Imnixxef jew affumikat

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – Xaħam tal-ħanżir, għajr dak tas-subintestatura 0209 10 11 jew 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

– Oħrajn

41,5 €/100 kg/net

0210

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; id-dqiq u l-frakass li jittieklu tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam :

 

 

 

– Laħam tal-ħanżir :

 

 

0210 11

– – Prieżet, spalel u qatgħat tagħhom, bl-għadam :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

 

0210 11 11

– – – – – Prieżet u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – Imnixxfin jew affumikati:

 

 

0210 11 31

– – – – – Prieżet u qatgħat tagħhom

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – Spalel u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – Oħrajn

15,4

0210 12

– – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0210 12 11

– – – – Immellħin jew fis-salmura

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – Imnixxfin jew affumikati

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – Oħrajn

15,4

0210 19

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

 

0210 19 10

– – – – – Nofs karkassa tal-bacon jew tliet kwarti anterjuri

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – Tliet kwarti posterjuri jew partijiet ċentrali

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – Lojns u qatgħat tagħhom

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – Oħrajn

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – Imnixxfin jew affumikati:

 

 

0210 19 60

– – – – – Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – Lojns u qatgħat tagħhom

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – Oħrajn:

 

 

0210 19 81

– – – – – – Mingħajr għadam

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – Oħrajn

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – Oħrajn

15,4

0210 20

– Laħam tal-annimali bovini :

 

 

0210 20 10

– – Bl-għadam

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – Mingħajr għadam

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

– Oħrajn, inkluż dqiq u frakass li jittieklu mil-laħam jew mill-ġewwieni tal-laħam :

 

 

0210 91 00

– – Tal-primati

15,4

0210 92

– – Tal-baleni, tad-dniefel u tal-dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); tal-foki, tal-iljuni tal-baħar u tal-odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia) :

 

 

0210 92 10

– – – Tal-baleni, tad-dniefel u tal-dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia)

15,4

 

– – – Oħrajn:

 

 

0210 92 91

– – – – Laħam

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – Ġewwieni

15,4

0210 92 99

– – – – Dqiq u frakass li jittieklu mil-laħam jew mill-ġewwieni tal-laħam

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – Tar-rettili (inkluż sriep u fkieren)

15,4

0210 99

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Laħam:

 

 

0210 99 10

– – – – Taż-żwiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

6,4

 

– – – – Tan-nagħaġ u tal-mogħoż:

 

 

0210 99 21

– – – – – Bl-għadam

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – Mingħajr għadam

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – Tar-renni

15,4

0210 99 39

– – – – Oħrajn

130 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ġewwieni:

 

 

 

– – – – Tal-ħanżir domestiku:

 

 

0210 99 41

– – – – – Fwied

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – Oħrajn

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – Tal-annimali bovini:

 

 

0210 99 51

– – – – – Taħrika tal-falda ħoxna u taħrika tal-falda rqiqa

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – Oħrajn

12,8

 

– – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – Fwied tal-pollam:

 

 

0210 99 71

– – – – – – Fwied xaħmi tal-wiżż jew tal-papri, immellaħ jew fis-salmura

Bla ħlas

0210 99 79

– – – – – – Oħrajn

6,4

0210 99 85

– – – – – Oħrajn

15,4

0210 99 90

– – – Dqiq u frakass li jittieklu mil-laħam jew mill-ġewwieni tal-laħam

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

(1)   

Kwota tariffarja tad-WTO.

(2)   

L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikat ta’ awtentiċità maħruġ skont il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 139/81 (ĠU L 15, 17.1.1981, p. 4).

(3)   

L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1)).

KAPITOLU 3

ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN

Noti

1. Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a) 

il-mammiferi tal-intestatura 0106 ;

(b) 

il-laħam tal-mammiferi tal-intestatura 0106 (intestatura 0208 jew 0210 );

(c) 

il-ħut (inkluż il-fwied, il-bajd u l-isperma tal-ħut) jew il-krustaċji, il-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum mill-bniedem minħabba l-ispeċi jew il-kundizzjoni tagħhom (il-Kapitolu 5); id-dqiq, il-frakass jew il-pellets tal-ħut jew tal-krustaċji, il-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem (l-intestatura 2301 ); jew

(d) 

il-kavjar jew is-sostituti tal-kavjar ippreparati mill-bajd tal-ħut (l-intestatura 1604 ).

2. F’dan il-kapitolu, it-terminu “pellets” ifisser prodotti li ġew agglomerati direttament b’kompressjoni jew biż-żieda ta’ kwantità żgħira ta’ legant.

Noti addizzjonali

1. Għall-finijiet tas-subintestaturi 0305 32 11  u 0305 32 19 , il-fletti tal-bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) li għandhom kontenut ta’ melħ totali ta’ 12 % jew aktar skont il-piż li huma tajbin għall-konsum mill-bniedem mingħajr ipproċessar industrijali ulterjuri, jitqiesu bħala ħut immellaħ.

Madankollu, il-fletti tal-bakkaljaw iffriżati li għandhom kontenut ta’ melħ totali skont il-piż ta’ anqas minn 12 % għandhom jiġu klassifikati taħt is-subintestaturi 0304 71 10  u 0304 71 90 sakemm il-preservazzjoni proprja u dejjiema tiddependi essenzjalment fuq l-iffriżar.

2. Għall-finijiet tas-subintestaturi msemmija fit-tielet subparagrafu, it-terminu “fletti” jinkludi l-“lojns”, jiġifieri l-istrixxi tal-laħam li jikkostitwixxu n-naħa ta’ fuq jew ta’ taħt, in-naħa tal-lemin jew tax-xellug tal-ħuta, sakemm ir-ras, l-imsaren, il-pinen (dorsali, anali, tad-denb, ventrali, pettorali) u l-għadam (il-kolonna vertebrali jew is-sinsla ewlenija, l-għadam ventrali jew kostali, l-għadam brankjali jew l-istapes, eċċ) ikunu tneħħew.

Il-klassifikazzjoni ta’ dawn il-prodotti bħala fletti ma tkunx affettwata jekk dawn jinqatgħu f’biċċiet, sakemm dawn il-biċċiet jistgħu jiġu identifikati bħala li nkisbu minn fletti.

Id-dispożizzjonijiet tal-ewwel żewġ subparagrafi japplikaw għall-ħut li ġej:

(a) 

tonn, tal-ġeneru Thunnus li jaqa’ taħt is-subintestaturi 0304 49 90  u 0304 87 00 ;

(b) 

pixxispad (Xiphias gladius) li jaqa’ taħt is-subintestaturi 0304 45 00  u 0304 84 00 ;

(c) 

marlin, pixxivela, pastardelli, tal-familja Istiophoridae li jaqgħu taħt is-subintestaturi 0304 49 90  u 0304 89 90 ;

(d) 

klieb il-baħar tal-oċean (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, jew mill-familji Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae u Isuridae) li jaqgħu taħt is-subintestaturi 0304 47 90  u 0304 88 19 .Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata tad-dazju konvenzjonali (%)

Unità supplimentari

1

2

3

4

0301

Ħut ħaj :

 

 

 

– Ħut ornamentali :

 

 

0301 11 00

– – Ħut tal-ilma ħelu

Bla ħlas

0301 19 00

– – Oħrajn

7,5

 

– Ħut ieħor ħaj :

 

 

0301 91

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0301 91 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – Oħrajn

12

0301 92

– – Sallur (Anguilla spp.) :

 

 

0301 92 10

– – – Twil anqas minn 12-il cm

Bla ħlas

0301 92 30

– – – Twil 12-il cm jew aktar imma anqas minn 20 cm

Bla ħlas

0301 92 90

– – – Twil 20 cm jew aktar

Bla ħlas

0301 93 00

– – Karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – Tonna tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :

 

 

0301 94 10

– – – Tonna tal-Atlantiku (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – Tonna tal-Paċifiku (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – Tonna tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Ħut tal-ilma ħelu:

 

 

0301 99 11

– – – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – Oħrajn

8

0301 99 85

– – – Oħrajn

16

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief il-fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304 :

 

 

 

– Salmonidi, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 11

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0302 11 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, bil-ġewwieni mneħħi, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u bil-ġewwieni mneħħi, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0302 11 80

– – – Oħrajn

12

0302 13 00

– – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – Oħrajn

8

 

– Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 21

– – Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :

 

 

0302 21 10

– – – Ħalibatt miż-żgħir jew ta’ Greenland (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – Lingwata (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – Barbun imperjali (Psetta maxima)

15

0302 29

– – Oħrajn :

 

 

0302 29 10

– – – Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – Oħrajn

15

 

– Tonn (tal-ġeneru Thunnus), palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 31

– – Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga) :

 

 

0302 31 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 31 90

– – – Oħrajn

22

0302 32

– – Tonna safra (Thunnus albacares) :

 

 

0302 32 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 32 90

– – – Oħrajn

22

0302 33

– – Palamit jew plamtu żaqqu rrigata :

 

 

0302 33 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 33 90

– – – Oħrajn

22

0302 34

– – Tonn obeż (Thunnus obesus) :

 

 

0302 34 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 34 90

– – – Oħrajn

22

0302 35

– – Tonna tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :

 

 

 

– – – Tonna tal-Atlantiku (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 35 19

– – – – Oħrajn

22

 

– – – Tonna tal-Paċifiku (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 35 99

– – – – Oħrajn

22

0302 36

– – Tonna tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii) :

 

 

0302 36 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 36 90

– – – Oħrajn

22

0302 39

– – Oħrajn :

 

 

0302 39 20

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 39 80

– – – Oħrajn

22

 

– Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kavalli tal-Indo-Paċifiku (Rastrelliger spp.), kavalli rjali (Scomberomorus spp.), sawrell (Trachurus spp.), karanġidi, krevalli (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pompu fiddien (Pampus spp.), kastardella tal-Paċifiku (Cololabis saira), sugarotti (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), pixxispad (Xiphias gladius), kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis), plamtu (Sarda spp.), marlini, pixxivela, pastardelli (Istiophoridae), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0302 42 00

– – Inċova (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), laċċi koħol (Sprattus sprattus) :

 

 

0302 43 10

– – – Sardin tal-ispeċi Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – – Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – Laċċi koħol (Sprattus sprattus)

 (5)

0302 44 00

– – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (6)

0302 45

– – Sawrell (Trachurus spp.) :

 

 

0302 45 10

– – – Sawrell komuni (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – Sawrell taċ-Ċilì (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – Oħrajn

15

0302 46 00

– – Cobia (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – Oħrajn :

 

 

 

– – – Kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 49 19

– – – – Oħrajn

22

0302 49 90

– – – Oħrajn

15

 

– Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 51

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0302 51 10

– – – Tal-ispeċi Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – Oħrajn

12

0302 52 00

– – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – Pollakkju iswed (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – Merluzz tal-Kap (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u l-merluzz tal-ilma fond (il-merluzz tal-Kap tal-ilma fond) (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – Merluzz tan-Nofsinhar (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – Oħrajn

15 (3)

0302 54 90

– – – Merluzz tal-ġeneru Urophycis

15

0302 55 00

– – Merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – Stokkafixx (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – Oħrajn :

 

 

0302 59 10

– – – Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – Merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – Pollakkju (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – Il-lipp (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – Oħrajn

15

 

– Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – Karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – Sallur (Anguilla spp.)

Bla ħlas

0302 79 00

– – Oħrajn

8

 

– Ħut ieħor, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0302 91 sa 0302 99 :

 

 

0302 81

– – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn :

 

 

0302 81 15

– – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – Oħrajn

8

0302 82 00

– – Raj u rebekkini (Rajidae)

15

0302 83 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – Spnott (Dicentrarchus spp.) :

 

 

0302 84 10

– – – Spnott Ewropew (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – Oħrajn

15

0302 85

– – Pagru (Sparidae) :

 

 

0302 85 10

– – – Tal-ispeċi Dentex dentex jew Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – – L-awrat (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – Oħrajn

15

0302 89

– – Oħrajn :

 

 

0302 89 10

– – – Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Ħut tal-ġeneru Euthynnus, għajr palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmija fis-subintestatura 0302 33  u għajr kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis) imsemmija fis-subintestatura 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 89 29

– – – – – Oħrajn

22

 

– – – – Redfish (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – Oħrajn

7,5

0302 89 40

– – – – Pixxiluna (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – Petriċa kbira (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – L-abadeku roża (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – Oħrajn

15

 

– Fwied, bajd, sperma, pinen, irjus, dnub, vexxiki u ġewwieni ieħor tal-ħut li jittiekel :

 

 

0302 91 00

– – Fwied, bajd u sperma

10

0302 92 00

– – Pinen tal-klieb il-baħar

8

0302 99 00

– – Oħrajn

10

0303

Ħut, iffriżat, ħlief il-fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304 :

 

 

 

– Salmonidi, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – Salamun dahru blu tal-Alaska (salamun aħmar) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – Salamun tal-Paċifiku Ieħor (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0303 14

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0303 14 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u bil-garġi, bil-ġewwieni mneħħi, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u bil-ġewwieni mneħħi, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0303 14 90

– – – Oħrajn

12

0303 19 00

– – Oħrajn

(3)

 

– Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – Karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – Sallur (Anguilla spp.)

Bla ħlas

0303 29 00

– – Oħrajn

8

 

– Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 31

– – Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :

 

 

0303 31 10

– – – Ħalibatt miż-żgħir jew ta’ Greenland (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – Lingwata (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – Barbun imperjali (Psetta maxima)

15

0303 39

– – Oħrajn :

 

 

0303 39 10

– – – Barbun (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – Ħut tal-ġeneru Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – Ħut tal-ispeċi Pelotreis flavilatus jew Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – Oħrajn

15

 

– Tonn (tal-ġeneru Thunnus), palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 41

– – Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga) :

 

 

0303 41 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 41 90

– – – Oħrajn

22

0303 42

– – Tonna safra (Thunnus albacares) :

 

 

0303 42 20

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

20 (2) (3)

0303 42 90

– – – Oħrajn

22

0303 43

– – Palamit jew plamtu żaqqu rrigata :

 

 

0303 43 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 43 90

– – – Oħrajn

22

0303 44

– – Tonn obeż (Thunnus obesus) :

 

 

0303 44 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 44 90

– – – Oħrajn

22

0303 45

– – Tonna tal-Atlantiku u tal-Paċifiku (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :

 

 

 

– – – Tonna tal-Atlantiku (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 45 18

– – – – Oħrajn

22

 

– – – Tonna tal-Paċifiku (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 45 99

– – – – Oħrajn

22

0303 46

– – Tonna tan-Nofsinhar (Thunnus maccoyii) :

 

 

0303 46 10

– – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 46 90

– – – Oħrajn

22

0303 49

– – Oħrajn :

 

 

0303 49 20

– – – Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 49 85

– – – Oħrajn

22

 

– Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kavalli tal-Indo-Paċifiku (Rastrelliger spp.), kavalli rjali (Scomberomorus spp.), sawrell (Trachurus spp.), karanġidi, krevalli (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pompu fiddien (Pampus spp.), kastardella tal-Paċifiku (Cololabis saira), sugarotti (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), pixxispad (Xiphias gladius), kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis), plamti (Sarda spp.), marlini, pixxivela, pastardelli (Istiophoridae), ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 51 00

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0303 53

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), laċċi koħol (Sprattus sprattus) :

 

 

0303 53 10

– – – Sardin tal-ispeċi Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – – Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – Laċċi koħol (Sprattus sprattus)

 (5)

0303 54

– – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) :

 

 

0303 54 10

– – – Tal-ispeċi Scomber scombrus jew Scomber japonicus

 (6)

0303 54 90

– – – Tal-ispeċi Scomber australasicus

15

0303 55

– – Sawrell (Trachurus spp.) :

 

 

0303 55 10

– – – Sawrell komuni (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – – Sawrell taċ-Ċilì (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – – Oħrajn

15

0303 56 00

– – Cobia (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– – Oħrajn :

 

 

0303 59 10

– – – Inċova (Engraulis spp.)

15

 

– – – Kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis):

 

 

0303 59 21

– – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 59 29

– – – – Oħrajn

22

0303 59 90

– – – Oħrajn

15

 

– Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 63

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0303 63 10

– – – Tal-ispeċi Gadus morhua

12

0303 63 30

– – – Tal-ispeċi Gadus ogac

12

0303 63 90

– – – Tal-ispeċi Gadus magrocephalus

12

0303 64 00

– – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– – Pollakkju iswed (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– – Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0303 66 11

– – – – Merluzz tal-Kap (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u l-merluzz tal-ilma fond (il-merluzz tal-Kap tal-ilma fond) (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – – Merluzz Arġentin (merluzz tal-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – – Merluzz tan-Nofsinhar (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – – Oħrajn

15 (3)

0303 66 90

– – – Merluzz tal-ġeneru Urophycis

15

0303 67 00

– – Merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– – Stokkafixx (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) :

 

 

0303 68 10

– – – Stokkafixx (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – – Stokkafixx tan-Nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– – Oħrajn :

 

 

0303 69 10

– – – Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – – Merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – – Pollakkju (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – – Grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – – Lipp (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – – Oħrajn

15

 

– Ħut ieħor, ħlief il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel tas-subintestaturi 0303 91 sa 0303 99 :

 

 

0303 81

– – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn :

 

 

0303 81 15

– – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – – Oħrajn

8

0303 82 00

– – Raj u rebekkini (Rajidae)

15

0303 83 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– – Spnott (Dicentrarchus spp.) :

 

 

0303 84 10

– – – Spnott Ewropew (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – – Oħrajn

15

0303 89

– – Oħrajn :

 

 

0303 89 10

– – – Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Ħut tal-ġeneru Euthynnus, għajr palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmija fis-subintestatura 0303 43  u għajr kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis) imsemmija fis-subintestatura 0303 59 :

 

 

0303 89 21

– – – – – Għall-manifattura industrijali tal-prodotti tal-intestatura 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 89 29

– – – – – Oħrajn

22

 

– – – – Redfish (Sebastes spp.):

 

 

0303 89 31

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – – Oħrajn

7,5

0303 89 40

– – – – Ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor

 (7)

0303 89 50

– – – – Pagru (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – – Awrat (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – – Pixxiluna (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – – Petriċa kbira (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – – Abadeku roża Genypterus blacodes

7,5

0303 89 90

– – – – Oħrajn

15

 

– Fwied, bajd, sperma, pinen, irjus, dnub, vexxiki u ġewwieni ieħor tal-ħut li jittiekel :

 

 

0303 91

– – Fwied, bajd u sperma :

 

 

0303 91 10

– – – Bajd iebes u artab għall-manifattura tal-aċidu deossiribonuklejku jew tas-sulfat tal-protammina (1)

Bla ħlas

0303 91 90

– – – Oħrajn

10

0303 92 00

– – Pinen tal-klieb il-baħar

8

0303 99 00

– – Oħrajn

10

0304

Fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut (kemm jekk kapuljat u kemm jekk le), frisk, imkessaħ jew iffriżat :

 

 

 

– Fletti friski jew imkessħa tat-tilapja (Oreochromis spp.), tal-lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), tal-karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), tas-sallur (Anguilla spp.), tal-perka tan-Nil (Lates niloticus) u ta’ ras is-serp (Channa spp.) :

 

 

0304 31 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– – Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– – Perka tan-Nil (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– – Oħrajn

9

 

– Fletti friski jew imkessħa ta’ ħut ieħor :

 

 

0304 41 00

– – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0304 42

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0304 42 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400 g kull waħda

12

0304 42 50

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – – Oħrajn

12

0304 43 00

– – Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae)

18

0304 44

– – Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae :

 

 

0304 44 10

– – – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – – Pollakkju iswed (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – – Oħrajn

18

0304 45 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn :

 

 

0304 47 10

– – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – – Oħrajn

18

0304 48 00

– – Raj u rebekkini (Rajidae)

18

0304 49

– – Oħrajn :

 

 

0304 49 10

– – – Ħut tal-ilma ħelu

9

 

– – – Oħrajn:

 

 

0304 49 50

– – – – Redfish (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – – Oħrajn

18

 

– Ieħor, frisk jew imkessaħ :

 

 

0304 51 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.)

8

0304 52 00

– – Salmonidi

8

0304 53 00

– – Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae

15

0304 54 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn :

 

 

0304 56 10

– – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

15

0304 56 20

– – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

15

0304 56 30

– – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

15

0304 56 90

– – – Oħrajn

15

0304 57 00

– – Raj u rebekkini (Rajidae)

15

0304 59

– – Oħrajn :

 

 

0304 59 10

– – – Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – – Oħrajn:

 

 

0304 59 50

– – – – Ġwienaħ tal-aringi

 (4)

0304 59 90

– – – – Oħrajn

15 (3)

 

– Fletti ffriżati tat-tilapja (Oreochromis spp.), tal-lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), tal-karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), tas-sallur (Anguilla spp.), tal-perka tan-Nil (Lates niloticus) u ta’ ras is-serp (Channa spp.) :

 

 

0304 61 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– – Lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– – Perka tan-Nil (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– – Oħrajn

9

 

– Fletti ffriżati tal-ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae :

 

 

0304 71

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0304 71 10

– – – Bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – – Oħrajn

7,5

0304 72 00

– – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– – Pollakkju iswed (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– – Merluzz (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0304 74 11

– – – – Merluzz tal-Kap (merluzz tal-ilma baxx) (Merluccius capensis) u l-merluzz tal-ilma fond (il-merluzz tal-Kap tal-ilma fond) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – – Merluzz Arġentin (merluzz tal-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – – Oħrajn

6,1

0304 74 90

– – – Merluzz tal-ġeneru Urophycis

7,5

0304 75 00

– – Merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– – Oħrajn :

 

 

0304 79 10

– – – Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – – Merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – – Grenadier ikħal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – – Lipp (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – – Oħrajn

15

 

– Fletti ffriżati ta’ ħut ieħor :

 

 

0304 81 00

– – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0304 82

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0304 82 10

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400 g kull waħda

12

0304 82 50

– – – Tal-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – – Oħrajn

12

0304 83

– – Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae) :

 

 

0304 83 10

– – – Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – – Barbun (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – – Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – – Oħrajn

15

0304 84 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– – Tonn (tal-ġeneru Thunnus), palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

0304 88

– – Mazzoli, klieb il-baħar oħrajn, raj u rebekkini (Rajidae) :

 

 

 

– – – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn:

 

 

0304 88 11

– – – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – – Oħrajn

7,5

0304 88 90

– – – Raj u rebekkini (Rajidae)

15

0304 89

– – Oħrajn :

 

 

0304 89 10

– – – Ħut tal-ilma ħelu

9

 

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Redfish (Sebastes spp.):

 

 

0304 89 21

– – – – – Tal-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – – Oħrajn

7,5

0304 89 30

– – – – Ħut tal-ġeneru Euthynnus, għajr palamit jew plamtu żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmija fis-subintestatura 0304 87 00

18

 

– – – – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) u l-ħut tal-ispeċi Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 89 41

– – – – – Kavalli tal-ispeċi Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – – Oħrajn

15

0304 89 60

– – – – Petriċa kbira (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – – Oħrajn

15 (3)

 

– Ieħor, iffriżat :

 

 

0304 91 00

– – Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– – Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.) :

 

 

0304 93 10

– – – Surimi

14,2

0304 93 90

– – – Oħrajn

8

0304 94

– – Merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma) :

 

 

0304 94 10

– – – Surimi

14,2

0304 94 90

– – – Oħrajn

7,5

0304 95

– – Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, għajr il-merluzz tal-Alaska (Theragra chalcogramma) :

 

 

0304 95 10

– – – Surimi

14,2

 

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u Bakkaljaw polari (Boreogadus saida):

 

 

0304 95 21

– – – – – Bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – – Bakkaljaw tal-ispeċi Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – – Oħrajn

7,5

0304 95 30

– – – – Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – – Pollakkju iswed (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – – Merluzz tal-ġeneru Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – – Stokkafixx (Micromesistius poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – – Oħrajn

7,5

0304 96

– – Mazzoli u klieb il-baħar oħrajn :

 

 

0304 96 10

– – – Mazzola griża (Squalus acanthias) u gattarelli (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – – Pixxiplamtu (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – – Ħuta kaħla (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – – Oħrajn

7,5

0304 97 00

– – Raj u rebekkini (Rajidae)

7,5

0304 99

– – Oħrajn :

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

 

– – – Oħrajn:

 

 

0304 99 21

– – – – Ħut tal-ilma ħelu

8

 

– – – – Oħrajn:

 

 

0304 99 23

– – – – – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0304 99 29

– – – – – Redfish (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – – Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – – Pixxiluna (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – – Petriċa kbira (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – – Oħrajn

7,5

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar qabel jew matul il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; dqiq, frakass u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

0305 10 00

– Dqiq, frakass u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

13

0305 20 00

– Fwied, bajd u sperma tal-ħut, imnixxfin, affumikati, immellħin jew fis-salmura

11

 

– Fletti tal-ħut, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati :

 

 

0305 31 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.)

16

0305 32

– – Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae :

 

 

 

– – – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u Bakkaljaw polari (Boreogadus saida):

 

 

0305 32 11

– – – – Bakkaljaw tal-ispeċi Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – – Oħrajn

20

0305 32 90

– – – Oħrajn

16

0305 39

– – Oħrajn :

 

 

0305 39 10

– – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immellħin jew fis-salmura

15

0305 39 50

– – – Ħalibatt ta’ Greenland (Reinhardtius hippoglossoides), immellaħ jew fis-salmura

15

0305 39 90

– – – Oħrajn

16

 

– Ħut affumikat, inkluż il-fletti, għajr il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel :

 

 

0305 41 00

– – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– – Troti (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.) :

 

 

0305 44 10

– – – Sallur (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – – Oħrajn

14

0305 49

– – Oħrajn :

 

 

0305 49 10

– – – Ħalibatt ta’ Greenland (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – – Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – – Oħrajn

14

 

– Ħut niexef, għajr il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel, kemm immellaħ u kemm jekk le iżda mhux affumikat :

 

 

0305 51

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0305 51 10

– – – Imnixxef, mhux immellaħ

13 (3)

0305 51 90

– – – Imnixxef, immellaħ

13 (3)

0305 52 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.)

12

0305 53

– – Ħut mill-familji Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae u Muraenolepididae, għajr il-bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0305 53 10

– – – Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

13 (3)

0305 53 90

– – – Oħrajn

12

0305 54

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kavalli tal-Indo-Paċifiku (Rastrelliger spp.), kavalli rjali (Scomberomorus spp.), sawrell (Trachurus spp.), karanġidi, krevalli (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pompu fiddien (Pampus spp.), kastardella tal-Paċifiku (Cololabis saira), sugarott (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), pixxispad (Xiphias gladius), kubrita tal-Indo-Paċifiku tal-Punent (Euthynnus affinis), plamti (Sarda spp.), marlini, pixxivela, pastardelli (Istiophoridae) :

 

 

0305 54 30

– – – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – – Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – – Oħrajn

12

0305 59

– – Oħrajn :

 

 

0305 59 70

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – – Oħrajn

12

 

– Ħut, niexef iżda mhux imnixxef jew affumikat jew il-ħut fis-salmura, għajr il-ġewwieni tal-ħut li jittiekel :

 

 

0305 61 00

– – Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– – Bakkaljaw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (3)

0305 63 00

– – Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– – Tilapja (Oreochromis spp.), lupu tal-baħar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpjun komuni (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sallur (Anguilla spp.), perka tan-Nil (Lates niloticus) u ras is-serp (Channa spp.)

12

0305 69

– – Oħrajn :

 

 

0305 69 10

– – – Bakkaljaw polari (Boreogadus saida)

13 (3)

0305 69 30

– – – Ħalibatt tal-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – – Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – – Oħrajn

12

 

– Pinen, irjus, dnub, vexxiki jew ġewwieni ieħor tal-ħut li jittiekel :

 

 

0305 71 00

– – Pinen tal-klieb il-baħar

12

0305 72 00

– – Irjus, dnub u vexxiki tal-ħut

13

0305 79 00

– – Oħrajn

13 (3)

0306

Krustaċji, kemm fil-qoxra u kemm jekk le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji affumikati, kemm fil-qoxra u kemm jekk le, kemm imsajrin qabel jew waqt il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma, kemm jekk imkessħin, iffriżati, xotti, immellħin, jew fis-salmura u kemm jekk le; dqiq, pasti u pellets tal-krustaċji, tajbin għal konsum uman :

 

 

 

– Iffriżati :

 

 

0306 11

– – Awwisti tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) :

 

 

0306 11 10

– – – Dnub tal-awwisti

12,5

0306 11 90

– – – Oħrajn

12,5

0306 12

– – Awwisti (Homarus spp.) :

 

 

0306 12 10

– – – Sħaħ

6

0306 12 90

– – – Oħrajn

16

0306 14

– – Granċi :

 

 

0306 14 10

– – – Granċi tal-ispeċijiet Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. jew Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – Granċi tal-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – – Oħrajn

7,5

0306 15 00

– – Skampi Norveġiżi (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– – Gambli u gambli kbar tal-ilma kiesaħ (Pandalus spp., Crangon crangon) :

 

 

0306 16 91

– – – Gambli tal-ispeċi Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – Oħrajn

12

0306 17

– – Gambli u gambli kbar oħrajn :

 

 

0306 17 91

– – – Gambli bojod (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – Gambli tal-ġeneru Penaeus

12

0306 17 93

– – – Gambli tal-familja Pandalidae, għajr tal-ġeneru Pandalus

12

0306 17 94

– – – Gambli tal-ġeneru Crangon, għajr tal-ispeċi Crangon crangon

12

0306 17 99

– – – Oħrajn

12

0306 19

– – Oħrajn, inkluż dqiq, frakass u pellets tal-krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

0306 19 10

– – – Awwisti tal-ilma ħelu

7,5

0306 19 90

– – – Oħrajn

12

 

– Ħajjin, friski jew imkessħin :

 

 

0306 31 00

– – Awwisti tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– – Awwisti (Homarus spp.) :

 

 

0306 32 10

– – – Ħajjin

8

 

– – – Oħrajn:

 

 

0306 32 91

– – – – Sħaħ

8

0306 32 99

– – – – Oħrajn

10

0306 33

– – Granċi :

 

 

0306 33 10

– – – Granċi tal-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 33 90

– – – Oħrajn

7,5

0306 34 00

– – Skampi Norveġiżi (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– – Gambli u gambli kbar tal-ilma kiesaħ (Pandalus spp., Crangon crangon) :

 

 

 

– – – Gambli tal-ispeċi Crangon crangon:

 

 

0306 35 10

– – – – Friski jew imkessħin

18

0306 35 50

– – – – Oħrajn

18

0306 35 90

– – – Oħrajn

12

0306 36

– – Gambli u gambli kbar oħrajn :

 

 

0306 36 10

– – – Gambli tal-familja Pandalidae, għajr tal-ġeneru Pandalus

12

0306 36 50

– – – Gambli tal-ġeneru Crangon, għajr tal-ispeċi Crangon crangon

18

0306 36 90

– – – Oħrajn

12

0306 39

– – Oħrajn, inkluż dqiq, frakass u pellets tal-krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

0306 39 10

– – – Awwisti tal-ilma ħelu

7,5

0306 39 90

– – – Oħrajn

12

 

– Oħrajn :

 

 

0306 91 00

– – Awwisti tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– – Awwisti (Homarus spp.) :

 

 

0306 92 10

– – – Sħaħ

8

0306 92 90

– – – Oħrajn

10

0306 93

– – Granċi :

 

 

0306 93 10

– – – Granċi tal-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 93 90

– – – Oħrajn

7,5

0306 94 00

– – Skampi Norveġiżi (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– – Gambli u gambli kbar :

 

 

 

– – – Gambli u gambli kbar tal-ilma kiesaħ (Pandalus spp., Crangon crangon):

 

 

 

– – – – Gambli tal-ispeċi Crangon crangon:

 

 

0306 95 11

– – – – – Imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma

18

0306 95 19

– – – – – Oħrajn

18

0306 95 20

– – – – Pandalus spp.

12

 

 

– – – Gambli u gambli kbar oħrajn:

 

 

0306 95 30

– – – – Gambli tal-familja Pandalidae, għajr tal-ġeneru Pandalus

12

0306 95 40

– – – – Gambli tal-ġeneru Crangon, għajr tal-ispeċi Crangon crangon

18

0306 95 90

– – – – Oħrajn

12

0306 99

– – Oħrajn, inkluż dqiq, frakass u pellets tal-krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

0306 99 10

– – – Awwisti tal-ilma ħelu

7,5

0306 99 90

– – – Oħrajn

12

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra u kemm jekk le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; molluski affumikati, kemm jekk fil-qoxra u kemm jekk le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; dqiq, frakass u pellets tal-molluski, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

 

– Gajdri :

 

 

0307 11

– – Ħajjin, friski jew imkessħin :

 

 

0307 11 10

– – – Gajdri ċatti (tal-ġeneru Ostrea), ħajjin u jiżnu (bil-qoxra b’kollox) mhux aktar minn 40 g kull waħda

Bla ħlas

0307 11 90

– – – Oħrajn

9

0307 12 00

– – Iffriżati

9

0307 19 00

– – Oħrajn

9

 

– Arzelli, inkluż l-imriewaħ, tal-ġeneri Pecten, Chlamys jew Placopecten :

 

 

0307 21 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0307 22

– – Iffriżati :

 

 

0307 22 10

– – – Arzella tal-Pellegrini (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – – Oħrajn

8

0307 29 00

– – Oħrajn

8

 

– Maskli (Mytilus spp., Perna spp.) :

 

 

0307 31

– – Ħajjin, friski jew imkessħin :

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0307 32

– – Iffriżati :

 

 

0307 32 10

– – – Mytilus spp.

10

0307 32 90

– – – Perna spp.

8

0307 39

– – Oħrajn :

 

 

0307 39 20

– – – Mytilus spp.

10

0307 39 80

– – – Perna spp.

8

 

– Siċċ u klamari :

 

 

0307 42

– – Ħajjin, friski jew imkessħin :

 

 

0307 42 10

– – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0307 42 20

– – – Loligo spp.

6

0307 42 30

– – – Klamari (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

8

0307 42 40

– – – Totlu (Todarodes sagittatus)

6

0307 42 90

– – – Oħrajn

11

0307 43

– – Iffriżati :

 

 

 

– – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

 

 

 

– – – – Sepiola spp.:

 

 

0307 43 21

– – – – – Siċċ żgħir (Sepiola rondeleti)

6

0307 43 25

– – – – – Oħrajn

8

0307 43 29

– – – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma

8

 

– – – Loligo spp.:

 

 

0307 43 31

– – – – Loligo vulgaris

6

0307 43 33

– – – – Loligo pealei

6

0307 43 35

– – – – Loligo gahi

6

0307 43 38

– – – – Oħrajn

6

0307 43 91

– – – Ommastrephes spp., għajr Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 43 92

– – – Illex spp.

8

0307 43 95

– – – Totlu (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 43 99

– – – Oħrajn

11

0307 49

– – Oħrajn :

 

 

0307 49 20

– – – Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0307 49 40

– – – Loligo spp.

6

0307 49 50

– – – Ommastrephes spp., għajr Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 49 60

– – – Totlu (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 80

– – – Oħrajn

11

 

– Qarnit (Octopus spp.) :

 

 

0307 51 00

– – Ħaj, frisk jew imkessaħ

8

0307 52 00

– – Iffriżat

8

0307 59 00

– – Oħrajn

8

0307 60 00

– Bebbux, għajr il-bebbux tal-baħar

Bla ħlas

 

– Gandoffli, arzelli u arki (il-familji Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae u Veneridae) :

 

 

0307 71 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0307 72

– – Iffriżati :

 

 

0307 72 10

– – – Gandoffla rrigata jew speċijiet oħrajn tal-familja Veneridae

8

0307 72 90

– – – Oħrajn

11

0307 79 00

– – Oħrajn

11

 

– Widnejn tal-baħar (Haliotis spp.) u strombi (Strombus spp.) :

 

 

0307 81 00

– – Widnejn tal-baħar ħajjin, friski jew imkessħin (Haliotis spp.)

11

0307 82 00

– – Strombi ħajjin, friski jew imkessħin (Strombus spp.)

11

0307 83 00

– – Widnejn tal-baħar iffriżati (Haliotis spp.)

11

0307 84 00

– – Strombi iffriżati (Strombus spp.)

11

0307 87 00

– – Widnejn tal-baħar oħrajn (Haliotis spp.)

11

0307 88 00

– – Strombi oħrajn (Strombus spp.)

11

 

– Oħrajn, inkluż dqiq, frakass u pellets, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

0307 91 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0307 92 00

– – Iffriżati

11

0307 99 00

– – Oħrajn

11

0308

Invertebrati akkwatiċi għajr il-krustaċji u l-molluski, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akkwatiċi affumikati, għajr il-krustaċji jew il-molluski, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; dqiq, frakass u pellets tal-invertebrati akkwatiċi għajr il-krustaċji u l-molluski, tajbin għall-konsum mill-bniedem :

 

 

 

– Bużżi (Stichopus japonicus, Holothuroidea) :

 

 

0308 11 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0308 12 00

– – Iffriżati

11

0308 19 00

– – Oħrajn

11

 

– Rizzi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) :

 

 

0308 21 00

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0308 22 00

– – Iffriżati

11

0308 29 00

– – Oħrajn

11

0308 30

– Bram (Rhopilema spp.) :

 

 

0308 30 50

– – Iffriżati

Bla ħlas

0308 30 80

– – Oħrajn

11

0308 90

– Oħrajn :

 

 

0308 90 10

– – Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0308 90 50

– – Iffriżati

11

0308 90 90

– – Oħrajn

11

(1)   

L-entrata f'din is-subintestatura hija soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea (ara l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1)).

(2)   

Rata tad-dazju awtonoma: bla ħlas.

(3)   

Kwota tariffarja tad-WTO.

(4)   

— Mill-1 ta’ Jannar sal-14 ta’ Frar u mis-16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru: 15. Kwota tariffarja tad-WTO,

— mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju: bla ħlas.

(5)   

— Mill-1 ta’ Jannar sal-14 ta’ Frar u mis-16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru: 13,

— mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju: bla ħlas.

(6)   

— Mill-1 ta’ Jannar sal-14 ta’ Frar u mis-16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru: 20,

— mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju: bla ħlas.

(7)   

— Mill-1 ta’ Jannar sal-14 ta’ Frar u mis-16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru: 10.

— mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Ġunju: bla ħlas.

KAPITOLU 4

PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAL-GĦASAFAR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MILL-ANNIMALI, LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA

Noti

1. L-espressjoni “ħalib” tfisser ħalib sħiħ jew ħalib parzjalment jew kompletament xkumat.

2. Għall-finijiet tal-intestatura 0405

(a) 

it-terminu “butir” ifisser butir naturali, butir tax-xorrox jew butir rikostitwit (frisk, immellaħ jew misnieħ, inkluż il-butir fil-laned) derivat esklussivament mill-ħalib, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % skont il-piż, b’kontenut massimu ta’ solidi-mhux-xaħam tal-ħalib ta’ 2 % skont il-piż u b’kontenut massimu ta’ ilma ta’ 16 % skont il-piż. Il-butir ma għandux ikollu emulsjonanti miżjudin, iżda jista’ jkun fih il-klorur tas-sodju, koloranti tal-ikel, imlieħ newtralizzanti u kolturi ta’ batterji li ma jagħmlux ħsara li jipproduċu l-aċidu lattiku;

(b) 

l-espressjoni “spreads tal-ħalib” tfisser emulsjoni li tiddellek tat-tip ilma-fiż-żejt, li jkun fiha x-xaħam tal-ħalib bħala l-uniku xaħam fil-prodott, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 80 % skont il-piż.

3. Il-prodotti magħmulin bil-konċentrazzjoni tax-xorrox u biż-żieda tal-ħalib jew tax-xaħam tal-ħalib għandhom ikunu kklassifikati bħala ġobon fl-intestatura 0406 sakemm ikollhom dawn it-tliet karatteristiċi:

(a) 

kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, skont il-piż tal-materja niexfa, ta’ 5 % jew aktar;

(b) 

kontenut ta’ materja niexfa, skont il-piż, ta’ mill-inqas 70 % iżda li ma jaqbiżx il-85 %; u

(c) 

huma ffurmati jew jistgħu jingħataw forma.

4. Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a) 

il-prodotti magħmulin mix-xorrox, li jkun fihom skont il-piż aktar minn 95 % lattożju, espress bħala lattożju anidru kkalkolat fuq il-materja niexfa (l-intestatura 1702 ),

(b) 

il-prodotti miksuba mill-ħalib permezz tas-sostituzzjoni ta’ kostitwent naturali wieħed jew aktar tiegħu (pereżempju, ix-xaħmijiet butiriċi) b’sustanza oħra (pereżempju, ix-xaħmijiet oleiċi) (l-intestatura 1901 jew 2106 ); jew

(c) 

l-albumini (inkluż il-konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, li jkun fihom skont il-piż aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, ikkalkolati fuq il-materja niexfa) (l-intestatura 3502 ) jew il-globulini (intestatura 3504 ).

Noti tas-subintestaturi

1. Għall-finijiet tas-subintestatura 0404 10 , l-espressjoni “xorrox modifikat” tfisser prodotti magħmulin minn kostitwenti tax-xorrox, jiġifieri xorrox li minnu tneħħew għalkollox jew parzjalment il-lattożju, il-proteini jew il-minerali, xorrox li miegħu żdiedu kostitwenti naturali tax-xorrox, u prodotti magħmulin bit-taħlit ta’ kostitwenti naturali tax-xorrox.

2. Għall-finijiet tas-subintestatura 0405 10 , it-terminu “butir” ma jinkludix il-butir deidrat jew il-ghee (is-subintestatura 0405 90 ).

Noti addizzjonali

1. Ir-rata ta’ dazju applikabbli għat-taħlitiet li jaqgħu fis-subintestaturi 0401 sa 0406 għandha tkun kif ġej:

(a) 

fit-taħlitiet fejn wieħed mill-komponenti jirrappreżenta mill-inqas 90 % skont il-piż, tapplika r-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b) 

f’taħlitiet oħra, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jkollu l-ogħla ammont ta’ dazju tal-importazzjoni,

2. Għall-finijiet tas-subintestaturi 0408 11  u 0408 19 japplika dan li ġej:

L-espressjoni “ippreservati mod ieħor” tapplika wkoll għall-isfar tal-bajd b’ammonti limitati ta’ melħ (b’mod ġenerali, ammont sa madwar 12 % skont il-piż) jew ammonti żgħar ta’ sustanzi kimiċi miżjuda għal finijiet ta’ preservazzjoni sakemm iż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(i) 

il-prodotti jżommu l-karattru tal-isfar tal-bajd tas-subintestaturi 0408 11  u 0408 19 ;

(ii) 

il-melħ jew is-sustanzi kimiċi ma jintużawx f’livell ogħla milli hu meħtieġ għall-finijiet ta’ preservazzjoni.

3. Il-prodotti tal-ħalib tal-Kapitolu 4 jinkludu l-permeati tal-prodotti tal-ħalib, li huma prodotti tal-ħalib ikkaratterizzati minn kontenut ogħli ta’ lattożju li jinkisbu bit-tneħħija tax-xaħmijiet u tal-proteini tal-ħalib mill-ħalib, mix-xorrox, mill-krema u/jew mix-xorrox ħelu tal-butir u/jew minn materja prima simili permezz tal-ultrafiltrazzjoni jew ta’ tekniki tal-ipproċessar oħrajn.

4. Għall-finijiet tas-subintestaturi 0404 10  u 0404 90 japplika dan li ġej:

Tista’ ssir distinzjoni analitika bejn il-permeat tal-ħalib u l-permeat tax-xorrox permezz tal-preżenza ta’ sustanzi (eż. l-aċidu lattiku, il-lattati u l-glikomakropeptidi) li huma assoċjati mal-produzzjoni tax-xorrox.

Is-subintestatura 0404 10 tinkludi “il-permeat tax-xorrox”, prodott li ġeneralment ikollu riħa kemmxejn qarsa, li jinkiseb permezz tal-ultrafiltrazzjoni jew ta’ tekniki oħrajn tal-ipproċessar, mix-xorrox jew minn taħlitiet tal-kostitwenti naturali tax-xorrox.

Il-preżenza ta’ sustanzi assoċjati mal-produzzjoni tax-xorrox (eż. l-aċidu lattiku, il-lattati u l-glikomakropeptidi) hija kundizzjoni għall-klassifikazzjoni tal-permeati tax-xorrox f’dik is-subintestatura.

Is-subintestatura 0404 90 tinkludi “il-permeat tal-ħalib”, prodott li ġeneralment ikollu riħa ta’ ħalib, li jinkiseb permezz tal-ultrafiltrazzjoni jew ta’ tekniki oħrajn tal-ipproċessar, mill-ħalib. Il-kundizzjonijiet biex il-permeati tal-ħalib jiġu kklassifikati taħt is-subintestatura 0404 90 huma livell ta’ kwantità limitata tal-aċidu lattiku u ta’ lattati, jew in-nuqqas tagħhom (inqas minn 0,100 % skont il-piż ta’ permeati tal-ħalib fil-forma ta’ trab, jew inqas minn 0,015 % skont il-piż ta’ permeati tal-ħalib fil-forma ta’ likwidu) u n-nuqqas ta’ glikomakropeptidi.

Il-metodu li għandu jintuża biex jinstabu l-lattati għandu jkun il-metodu ISO 8069:2005, u l-metodu biex jinstab ix-xorrox tal-ilma tat-tames (jiġifieri l-preżenza ta’ kaseinomakropeptidi, bħalma huma l-glikomakropeptidi) għandu jkun il-metodu stabbilit fl-Appendiċi II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/150 ( 10 ).Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata tad-dazju konvenzjonali (%)

Unità supplimentari

1

2

3

4

0401

Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud :

 

 

0401 10

– B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-1 % :

 

 

0401 10 10

– – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– – Oħrajn

12,9 €/100 kg/net

0401 20

– B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbez il-1 % iżda li ma jaqbiżx is-6 % :

 

 

 

– – Li ma jaqbiżx it-3 %:

 

 

0401 20 11

– – – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – – Oħrajn

17,9 €/100 kg/net

 

– – Li jaqbeż it-3 %:

 

 

0401 20 91

– – – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – – Oħrajn

21,8 €/100 kg/net

0401 40

– B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż is-6 % iżda li ma jaqbiżx l-10 % :

 

 

0401 40 10

– – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– – Oħrajn

56,6 €/100 kg/net

0401 50

– B’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li jaqbeż l-10 % :

 

 

 

– – Li ma jaqbiżx il-21 %:

 

 

0401 50 11

– – – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – – Oħrajn

56,6 €/100 kg/net

 

– – Li jaqbeż il-21 % iżda li ma jaqbiżx il-45 %:

 

 

0401 50 31

– – – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – – Oħrajn

109,1 €/100 kg/net

 

– – Li jaqbeż il-45 %:

 

 

0401 50 91

– – – F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx iż-żewġ litri

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – – Oħrajn

182,8 €/100 kg/net

0402

Ħalib u krema, konċentrati jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud :

 

 

0402 10

– Fi trab, granuli jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, skont il-piż, li ma jaqbiżx il-1,5 % :