02020R1197 — MT — 01.01.2022 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENTTA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1197

tat-30 ta’ Lulju 2020

li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet u l-arranġamenti tekniċi skont ir-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 271 18.8.2020, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1225 tas-27 ta’ Lulju 2021

  L 269

58

28.7.2021
▼B

REGOLAMENTTA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1197

tat-30 ta’ Lulju 2020

li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet u l-arranġamenti tekniċi skont ir-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Rekwiżiti tad-data

L-elementi tad-data għas-suġġetti dettaljati elenkati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Raggruppamenti Industrijali Prinċipali u aggregati speċjali

Ir-Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) u aggregati speċjali oħra tal-attivitajiet tan-Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi (NACE) u l-prodotti tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skont l-attività (CPA) użati għall-kategorizzazzjonijiet meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Simplifikazzjonijiet

Is-simplifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Definizzjonijiet tekniċi

1.  
Id-definizzjonijiet tekniċi tal-varjabbli u elementi oħra tas-settijiet ta’ data msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.
2.  
Id-definizzjonijiet tekniċi relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.
3.  
Id-definizzjonijiet tekniċi relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tas-servizzi huma stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti inkluż il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriża

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti inkluż il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriża msemmija fl-Artikolu 7(1)(j) tar-Regolament (UE) 2019/2152 u d-definizzjonijiet relatati f’konformità mal-Artikolu 7(1) ta’ dak ir-Regolament, huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti tad-data relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti huma stabbiliti fit-Tabella 16 u fit-Tabelli 34 sa 37 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Definizzjonijiet u disaggregazzjonijiet għall-istatistika Ewropea dwar kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi

Id-definizzjonijiet tal-varjabbli u d-disaggregazzjonijiet għall-istatistika Ewropea dwar kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi huma stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti tad-data relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi huma stabbiliti fit-Tabella 17 u fit-Tabella 38 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Peżar u tibdil tas-sena bażi għad-dominju“Statistika tan-Negozju fuq Żmien Qasir”

L-ippeżar u t-tibdil tas-sena bażi għad-dominju “Statistika tan-Negozju fuq Żmien Qasir” msemmi fl-Artikolu 7(1)(i) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament. Dak l-Anness jistabbilixxi wkoll l-arranġamenti tranżizzjonali rigward ir-rekwiżiti tad-data għad-dominju speċifikat fit-Tabelli 1 sa 9 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Varjabbli marbuta mas-suġġetti dettaljati għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

F’konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2019/2152, il-varjabbli relatati mas-suġġetti dettaljati tar-reġistru għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju huma stipulati fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

F’konformità mal-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) 2019/2152, id-dettalji tekniċi tal-varjabbli elenkati fl-Anness IV ta’ dak ir-Regolament huma stipulati fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 10(6) tar-Regolament (UE) 2019/2152, l-Anness IX ta’ dan ir-Regolament jistabbilixxi l-format u l-miżuri ta’ sigurtà u ta’ kunfidenzjalità għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju.

Artikolu 10

Proċedura u speċifikazzjonijiet għat-trażmissjoni ta’ data u ta’ metadata

1.  
Id-data u l-metadata trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat) skont dan ir-Regolament għandhom jiġu skambjati f’format elettroniku u jintbagħtu jew jittellgħu permezz tal-punt ta’ dħul uniku tagħha għad-data u, fejn xieraq għall-metadata.
2.  
L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-Kummissjoni (Eurostat) id-data u l-metadata meħtieġa skont dan ir-Regolament bl-użu tal-istandards għall-iskambju ta’ data u ta’ metadata speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).
3.  
Id-data u l-metadata kunfidenzjali għandhom jiġu trażmessi permezz ta’ networks siguri użati mill-Kummissjoni (Eurostat), jew permezz ta’ aċċess remot sikur li juża l-istandards ta’ skambju speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).
4.  
Jenħtieġ li l-Istati Membri jimplimentaw l-istandards ta’ skambju f’konformità mal-linji gwida dwar l-implimentazzjoni pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat).
5.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data kunfidenzjali f’konformità mad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Unjoni dwar it-trażmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika.

Id-data kunfidenzjali għandha tintbagħat bil-valur veru u b’marka li tindika li hija soġġetta għall-kunfidenzjalità.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-livelli kollha ta’ aggregazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kif iddefiniti fit-tabelli tal-Parti B tal-Anness I u d-data trażmessa għandu jkun fiha, fejn applikabbli, il-marki ta’ kunfidenzjalità primarji u sekondarji kollha f’konformità mar-regoli ta’ kunfidenzjalità li jeżistu fil-livell nazzjonali.

6.  
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-data monetarja għandha tiġi espressa f’unitajiet tal-munita nazzjonali (euro għall-Istati Membri taż-żona euro). L-Istati Membri li jaderixxu maż-żona euro għandhom jirrapportaw id-data monetarja annwali f’euro fis-sena tal-adeżjoni tagħhom. Għar-rapportar tad-data monetarja infraannwali, il-pajjiżi li jaderixxu maż-żona euro għandhom jużaw il-munita nazzjonali li tkun użata fil-perjodu ta’ referenza.
7.  
Meta d-data li tkun diġà ġiet trażmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) tkun soġġetta għal reviżjoni, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data riveduta sa mhux aktar tard mid-disseminazzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali, jew, jekk ma jiġux disseminati f’livell nazzjonali, sa mhux aktar tard minn xahar wara li jkunu saru disponibbli għal awtorità nazzjonali tal-istatistika.

Artikolu 11

Rapporti dwar il-kwalità u l-metadata

1.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti annwali dwar il-kwalità u l-metadata għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju lill-Kummissjoni (Eurostat), billi jużaw l-istandards tal-ESS għar-rapportar dwar il-metadata u l-kwalità.
2.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti dwar il-metadata għall-istatistika tan-negozju trażmessi bil-perjodiċità speċifikata fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) 2019/2152 lill-Kummissjoni (Eurostat) mhux aktar tard minn xahrejn wara l-aħħar skadenza għat-trażmissjoni tad-data tal-istatistika koperta mir-rapport.
3.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu, f’każijiet debitament ġustifikati, rapporti addizzjonali dwar il-kwalità li jkun fihom informazzjoni aktar dettaljata dwar il-kwalità li tkun meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika tan-negozju trażmessa f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/2152 lill-Kummissjoni (Eurostat) sa limitu ta’ żmien miftiehem bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni (Eurostat).
4.  
Għas-suġġett “Użu tal-ICT u kummerċ elettroniku”, l-iskadenzi għar-rapportar dwar il-kwalità u l-metadata huma speċifikati f’att ta’ implimentazzjoni separat.
5.  
Għall-istruttura u għall-kontenut tar-rapporti dwar il-kwalità u l-metadata, jenħtieġ li jintużaw l-aktar standards riċenti tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS).
6.  
Minbarra r-rapportar standard dwar il-kwalità u l-metadata, f’każijiet debitament ġustifikati l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) fuq talba tagħha l-informazzjoni komplimentari dwar il-metadata l-kwalità li hija meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika tan-negozju, inklużi reviżjonijiet ta’ informazzjoni li tkun ġiet ipprovduta qabel fejn rilevanti.

Artikolu 12

Tħassir

1.  
Ir-Regolamenti (KE) Nru 912/2004, (KE) Nru 364/2008, (KE) Nru 192/2009, (KE) Nru 250/2009, (KE) Nru 251/2009, (KE) Nru 834/2009, (UE) Nru 275/2010, (UE) Nru 1097/2010 u r-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 995/2012 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.
2.  
Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2004, (UE) Nru 92/2010, (UE) Nru 113/2010 u (UE) Nru 1106/2012 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2022.
3.  
Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001, (KE) Nru 1503/2006, (KE) Nru 657/2007 u (KE) Nru 472/2008 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2024.
4.  
Il-paragrafi 1 sa 3 huma mingħajr ħsara għall-obbligi stabbiliti f’dawk ir-Regolamenti dwar it-trażmissjoni ta’ data u ta’ metadata, inklużi rapporti dwar il-kwalità, fir-rigward ta’ perjodi ta’ referenza li jaħbtu, b’mod sħiħ jew f’parti minnhom, qabel id-dati rispettivi stabbiliti f’dawk il-paragrafi.
5.  
Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Madankollu, it-Tabelli 16 u 34 sa 37 tal-Anness I, u l-Anness V għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Elementi tad-data li għandhom jiġu trażmessi għas-suġġetti dettaljati

Parti A. Varjabbli

Dominju 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir

L-istatistika tan-negozju fuq żmien qasir kollha ħlief għall-istatistika tas-suġġett dettaljat “Prezzijiet tal-importazzjoni” (Tabella 4) u s-suġġett “Proprjetà immobbli” (Tabella 9) tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi residentiSuġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 1.1  Negozju popolazzjoni

1

Avvenimenti demografiċi tan-negozju (fallimenti, reġistrazzjonijiet)

1

Reġistrazzjonijiet

Tabella 1

2

Fallimenti

Tabella 1

Suġġett 1.2  Inputs lavorattivi

1

Impjiegi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabella 2

2

Sigħat maħduma

1

Sigħat maħduma mill-impjegati

Tabella 3

3

Kostijiet lavorattivi

1

Pagi u salarji

Tabella 3

Suġġett 1.3  Prezzijiet

1

Prezzijiet tal-importazzjoni

1

Prezzijiet tal-importazzjoni

Tabella 4

2

Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro)

Tabella 4

3

Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 4

2

Prezzijiet tal-produtturi

1

Prezzijiet tal-produtturi

Tabella 5

2

Prezzijiet tal-produtturi domestiċi

Tabella 5

3

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi

Tabella 5

4

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)

Tabella 5

5

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 5

Suġġett 1.4  Outputs u prestazzjoni

1

Produzzjoni

1

Produzzjoni (volum)

Tabella 6

2

Volum tal-bejgħ

1

Volum tal-bejgħ

Tabella 7

3

Fatturat nett

1

Fatturat nett (valur)

Tabella 8

2

Fatturat domestiku nett (valur)

Tabella 8

3

Fatturat mhux domestiku nett (valur)

Tabella 8

4

Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro)

Tabella 8

5

Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 8

Suġġett 1.5  Proprjetà immobbli

1

Proprjetà immobbli

1

Permessi tal-bini: Numru ta’ abitazzjonijiet

Tabella 9

2

Permessi tal-bini: Metri kwadri

Tabella 9

Dominju 2. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi

Bl-eċċezzjoni tal-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi li jimportaw oġġetti u l-intrapriżi li jesportaw oġġetti (Tabella 16), l-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi residenti. L-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi li jimportaw oġġetti u l-intrapriżi li jesportaw oġġetti (Tabella 16) tirreferi għat-territorju statistiku tal-pajjiż rapportatur, kif imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 2.1  Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni ta’ intrapriżi attivi

1

Numru ta’ intrapriżi attivi

Tabelli 10, 11 u 14

2

Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

3

Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

4

Numru ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

2

Avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Twelid ta’ intrapriżi

Tabella 12

2

Imwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

3

Sopravivenzi ta’ intrapriżi

Tabella 12

4

Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

5

Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

6

Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

3

Popolazzjoni ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Popolazzjoni ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi

1

Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

Tabella 15

5

Popolazzjoni ta’ intrapriżi involuti fil-kummerċ internazzjonali

1

Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti

Tabella 16

2

Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti

Tabella 16

Suġġett 2.2  Inputs lavorattivi

1

Impjiegi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabelli 10, 11 u 14

2

Numru ta’ impjegati

Tabelli 10 u 11

3

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

Tabella 10

4

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

5

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

6

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

7

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

2

Sigħat maħduma

1

Sigħat maħduma mill-impjegati

Tabelli 10 u 11

3

Kostijiet lavorattivi

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

Tabelli 10, 11 u 14

2

Pagi u salarji

Tabelli 10 u 11

3

Kostijiet tas-sigurtà soċjali

Tabelli 10 u 11

4

Impjiegi marbuta ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 12

2

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 12

3

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

4

Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

5

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi

Tabella 12

6

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid

Tabella 12

7

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

8

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

9

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

10

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

11

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

12

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid

Tabella 12

5

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

6

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

Tabella 15

7

Kostijiet lavorattivi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

Suġġett 2.3  Inputs tar-R&Ż

1

Nefqa fuq ir-R&Ż

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Tabelli 14 u 18

2

Impjiegi fir-R&Ż

1

Persunal tar-R&Ż

Tabelli 14 u 19

2

Riċerkaturi

Tabella 18

3

Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Impjiegi fir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

5

R&Ż iffinanzjati pubblikament

1

Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD)

Tabella 20

2

Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali

Tabella 20

Suġġett 2.4  Xirjiet

1

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

1

Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

Tabelli 10, 11 u 14

2

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

Tabelli 14 u 21

3

Spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija

Tabella 21

4

Spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjoni operatorja fit-tul

Tabella 21

5

Xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija

Tabella 21

6

Pagamenti lil sottokuntratturi

Tabella 21

2

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti

1

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti

Tabella 22

2

Tibdil fl-istokk ta’ prodotti lesti u xogħol li għadu għaddej

Tabella 22

3

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Tabella 22

3

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

2

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Importazzjonijiet minn intrapriżi

1

Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

Tabelli 16 u 17

Suġġett 2.5  Outputs u prestazzjoni

1

Fatturat nett

1

Fatturat nett

Tabelli 10, 11 u 14

2

Fatturat nett mill-agrikoltura, mill-forestrija, mis-sajd u mill-attivitajiet industrijali

Tabella 24

3

Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali

Tabella 24

4

Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali minbarra l-kostruzzjoni

Tabella 24

5

Fatturat nett mill-kostruzzjoni

Tabella 24

6

Fatturat nett mill-attivitajiet ta’ servizz

Tabella 24

7

Fatturat nett mill-attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid u mill-attivitajiet intermedjarji

Tabella 24

8

Fatturat nett mill-bini

Tabella 24

9

Fatturat nett mill-inġinerija ċivili

Tabella 24

10

Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE,

Tabella 25

11

Fatturat nett mis-sottokuntrattar

Tabella 25

12

Fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent

Tabella 23

13

Fatturat nett skont il-prodott

Tabella 23

2

Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

1

Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Tabella 10

3

Valur tal-output

1

Valur tal-output

Tabelli 10, 11 u 14

4

Valur miżjud

1

Valur miżjud

Tabelli 10, 11 u 14

5

Surplus operatorju gross

1

Surplus operatorju gross

Tabelli 10 u 11

6

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

7

Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

8

Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

9

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u ta’ affiljati domestiċi

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u ta’ affiljati domestiċi

Tabella 15

10

Prodotti industrijali

1

Produzzjoni mibjugħa

Tabella 26

2

Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati

Tabella 26

3

Produzzjoni attwali

Tabella 26

11

Esportazzjonijiet mill-intrapriżi

1

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Tabelli 16 u 17

Suġġett 2.6  Investimenti

1

Investiment gross minn intrapriżi attivi

1

Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Tabelli 10 u 14

2

Investiment gross f’art

Tabella 27

3

Investiment gross fl-akkwiżizzjoni ta’ binjiet eżistenti

Tabella 27

4

Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet

Tabella 27

5

Investiment gross fil-makkinarju u fit-tagħmir

Tabella 27

6

Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, għajr avvjament

Tabella 10

7

Investiment f’software mixtri

Tabella 28

8

Rikavat mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli

Tabella 10

2

Investiment gross minn intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Tabella 14

Dominju 3. Statistika reġjonali tan-negozju

L-istatistika reġjonali tan-negozju kollha tirreferi għall-attivitajiet ta’ unitajiet statistiċi residenti.Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 3.1  Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni skont ir-reġjun

1

Numru ta’ unitajiet lokali

Tabella 29

2

Numru ta’ intrapriżi attivi

Tabella 30

3

Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

4

Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 30

2

Avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Twelid ta’ intrapriżi

Tabella 30

2

Imwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

3

Sopravivenzi ta’ intrapriżi (sopravivenza ta’ tliet snin kalendarji biss)

Tabella 30

4

Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

5

Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

6

Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

Suġġett 3.2  Inputs lavorattivi

1

Impjiegi f’intrapriżi attivi skont ir-reġjun

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet lokali

Tabella 29

2

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabella 30

3

Numru ta’ impjegati

Tabella 30

4

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

5

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

2

Impjiegi marbuta ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 30

2

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 30

3

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

4

Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

5

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

6

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

7

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

8

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

9

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

10

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

11

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

12

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

3

Kostijiet lavorattivi skont ir-reġjun

1

Pagi u salarji f’unitajiet lokali

Tabella 29

Suġġett 3.3  Inputs tar-R&Ż

1

Nefqa fuq ir-R&Ż skont ir-reġjun

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Tabella 31

2

Impjiegi fir-R&Ż skont ir-reġjun

1

Persunal tar-R&Ż

Tabella 32

2

Riċerkaturi

Tabella 32

Dominju 4. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali

L-istatistika tas-suġġetti “Popolazzjoni tan-negozju”, “Input lavorattiv”, “Investimenti” u “Outputs u prestazzjoni” (Tabella 33) għal dan id-dominju tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi mhux residenti.

L-istatistika dwar is-suġġett “Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti” (Tabelli 34 sa 37) tirreferi għat-territorju statistiku tal-pajjiż rapportatur biss, kif imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

L-istatistika tas-suġġett “Kummerċ internazzjonali tas-servizzi” (Tabella 38) tirreferi għall-kummerċ tas-servizzi mwettaq mill-unitajiet residenti.Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 4.1  Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.2  Input lavorattiv

1

Impjiegi f’intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

2

Kostijiet lavorattivi f’intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.3  Investimenti

1

Investiment gross minn intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.4  Outputs u prestazzjoni

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.5  Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

1

Kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti

1a

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 34

1b

Kwantità tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti– data dettaljata

Tabella 34

2 a

Valur statistiku tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 34

2b

Kwantità tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti– data dettaljata

Tabella 34

3

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

Tabella 36

4

Valur statistiku tal-importazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

Tabella 36

2

Kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti

1a

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 35

1b

Kwantità tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti –data dettaljata

Tabella 35

2 a

Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 35

2b

Kwantità tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti –data dettaljata

Tabella 35

3

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Tabella 37

4

Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Tabella 37

Suġġett 4.6  Internazzjonali kummerċ tas-servizzi

1

Importazzjonijiet ta’ servizzi

1

Importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi

Tabelli 38

2

Esportazzjonijiet ta’ servizzi

1

Esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi

Tabelli 38

Parti B. Elementi tar-rekwiżiti tad-dataTabella 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-popolazzjoni tan-negozju

Varjabbli

110101. Reġistrazzjonijiet

110102. Fallimenti

Unità ta’ kejl

Valur assolut: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— F, G, H, I u J

— Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+40 jum

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru 2021Tabella 2. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar l-impjiegi

Varjabbli

120101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D, Diviżjoni E36, F, G, H sa M tal-NACE (minbarra K, M701, M72 u M75) u N

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B, C, D u Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

— 

— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72, M75)+N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72,M75) u N;

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— E36, G45, G46, G47, u G47 (minbarra G473)

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C u D tal-NACE.

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H, I u J tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

In-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom jista’ jiġi approssimat bin-numru ta’ impjegati. Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-intrapriża (ENT) minflok l-unitajiet tat-tip ta’ attività ekonomika (KAU) għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għal data (mhux obbligatorja) kull tliet xhur jew kull xahar, ħlief għal:

— rekwiżiti għall-pajjiżi żgħar u medji: T+xahrejn+15-il jum.

Arranġamenti tranżitorji għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021, kif definit fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000, ħlief:

— għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.

— Spanja: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2002 għat-Taqsimiet G sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) meħtieġa u N tal-NACE, minbarra d-Diviżjoni G47 u d-Diviżjoni G47 (minbarra G473) u l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għal J58, għal J59, għal J60, għal I55 u għal I56.

— Il-Finlandja: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjonijiet C32 u C33 tal-NACE.

— L-Awstrija: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003 għat-Taqsimiet H sa N (minbarra K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) meħtieġa tal-NACE u l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.Tabella 3. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar is-sigħat maħduma u l-pagi u s-salarji

Varjabbli

120201. Sigħat maħduma mill-impjegati

120301. Pagi u salarji

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament u b’aġġustament skont il-kalendarju

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D, E36, F, G, H sa M tal-NACE (minbarra K, M701, M72 u M75) u N

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B, C, D u Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

— 

— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— E36, G45, G46, G47, u G47 (minbarra G473).

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C u D tal-NACE.

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H, I u J tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+3 xhur għal data (mhux obbligatorja) kull tliet xhur jew kull xahar, ħlief għal:

— rekwiżiti għall-pajjiżi żgħar u medji fi: T+3 xhur+15-il jum.

Arranġamenti tranżitorji għall-aggregat G47_X_G473 tal-NACE, għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021, kif definit fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000 għat-Taqsimiet B sa F meħtieġa tal-NACE, ħlief għal:

— Il-Finlandja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjonijiet C32 u C33 meħtieġa;

— L-Awstrija: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2010 għat-Taqsimiet G sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N meħtieġa tal-NACE ħlief:

— għall-aggregat G47_X_G473 tal-NACE, għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.Tabella 4. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-prezzijiet tal-importazzjoni

Varjabbli

130101. Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro u għall-pajjiżi li japplikaw l-iskemi Ewropej ta’ kampjunar)

130102. Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro u għall-pajjiżi li japplikaw l-iskemi Ewropej tal-kampjuni)

130103. Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Prodotti fis-CPA B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont il-prodotti

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

— Aggregati tas-CPA tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09)+C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33)+D;

— Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Kamp ta’ applikazzjoni tal-provvista ta’ data limitat minn skemi Ewropej ta’ kampjunar għal pajjiżi speċifiċi kif speċifikat fl-Anness III.C ta’ dan ir-Regolament

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahar+15-il jum

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2006, ħlief għal:

— L-Awstrija: Jannar 2009 għal C161, C2811, C2892 tal-NACE.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro li ssieħbu wara Jannar 2006, huma meħtieġa l-varjabbli 130101 (Prezzijiet tal-importazzjoni), 130102 (Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro)) u 130103 (Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.Tabella 5. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-prezzijiet tal-produtturi

Varjabbli

130201. Prezzijiet tal-produtturi

130202. Prezzijiet tal-produtturi domestiċi

130203. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi

130204. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro) (mhux obbligatorji għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

130205. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 130201 (Prezzijiet tal-produtturi):

— Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D tal-NACE u d-Diviżjoni E36, CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14 (binjiet ġodda biss), it-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

Għall-varjabbli 130202 (prezzijiet tal-produtturi domestiċi), 130203 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi), 130204 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)):

— Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D u d-Diviżjoni E36 tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Distribuzzjoni skont l-attività u l-prodotti

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304) u D u d-Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

— 

— B (minbarra B0721)+C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304)+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Id-Diviżjoni E36 u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

— CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14 (binjiet ġodda biss).

Għall-pajjiżi medji kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304) u D tal-NACE

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Għall-pajjiżi medji u, barra minn hekk, għall-Gruppi u għall-Klassijiet tat-Taqsima C tal-NACE għall-varjabbli 130201 (prezzijiet tal-produtturi), 130202 (prezzijiet tal-produtturi domestiċi) u 130203 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi) (li jirrappreżentaw tal-anqas 90 % tal-valur miżjud tat-Taqsima C).

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar; id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi medji (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Kamp ta’ applikazzjoni tal-provvista ta’ data għad-disaggregazzjoni taż-żona tal-euro/mhux taż-żona tal-euro limitat minn skemi Ewropej ta’ kampjunar għal pajjiżi speċifiċi kif speċifikat fl-Anness III.C ta’ dan ir-Regolament.

Il-kostijiet totali tal-kostruzzjoni (kostijiet materjali u kostijiet lavorattivi) jistgħu jintużaw bħala indikatur għall-prezzijiet tal-produtturi fil-kostruzzjoni (CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14). Il-kostijiet li jikkostitwixxu komponenti tal-kostijiet tal-kostruzzjoni huma wkoll l-impjant u t-tagħmir, it-trasport, l-enerġija u kostijiet oħra (esklużi l-miżati tal-perit).

Indiċijiet ibbażati fuq prezzijiet attwali tal-produtturi huma preferibbli. Jekk dawk ma jkunux disponibbli, jistgħu jintużaw approssimazzjonijiet għal H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 u N82. Il-prodotti (CPA) jistgħu jintużaw sabiex jiġu approssimati l-attivitajiet (NACE).

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

L-Indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi tas-servizzi (SPPIs) huma Minn Negozju għal Kulħadd (B2All). Fejn is-sehem ta’ tranżazzjonijiet ma’ konsumaturi privati (B2C) ikun negliġibbli, l-SPPIs jistgħu jiġu approssimati b’indikaturi Minn Negozju għal Negozju (B2B). Għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021, l-SPPIs jistgħu jiġu approssimati b’indikaturi B2B minflok b’indikaturi B2All.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahar għal data ta’ kull xahar għall-B sa E36 meħtieġa tal-NACE;

— T+3 xhur għall-NACE l-oħra kollha meħtieġa NACE u għas-CPA 41.00.1 (minbarra 41.00.14), ħlief għal: pajjiżi żgħar u ta’ daqs medju għas-CPA 41.00.1 meħtieġa (minbarra 41.00.14), id-data trimestrali u ta’ kull xahar (fakultattiva) fi: T+3 xhur+15-il jum.

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregati H+I+J+L+M tal-NACE (minbarra M701, M72 u M75)+N; It-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75), N; Id-Diviżjonijiet H49, H50, H52 tal-NACE; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 kif definiti fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000 għas-CPA 41.00.1 meħtieġa minbarra 41.00.14 ħlief għal:

— Il-Bulgarija: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003;

Jannar 2005 għall-B meħtieġ sa E36 tal-NACE, ħlief għal:

— L-Awstrija: Jannar 2008 (130201 (Prezzijiet tal-produtturi) u 130202 (Prezzijiet tal-produtturi domestiċi)) u Jannar 2009 (130203 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi), 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)) għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.

Jannar 2005 għar-rekwiżiti ta’ 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro));

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2010 għar-rekwiżiti tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N meħtieġa tal-NACE ħlief:

— l-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; għat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N u għad-Diviżjonijiet H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi sa mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro li ssieħbu wara Jannar 2005, huma meħtieġa l-varjabbli 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.Tabella 6. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-produzzjoni (volum)

Varjabbli

140101. Produzzjoni (volum)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D (minbarra D353), F, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B, C u D (minbarra l-Grupp D353) tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra l-Grupp D353 u t-Taqsima E);

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B+C+D (minbarra D353), H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, D (minbarra D353), H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C, D u F tal-NACE

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, il-Gruppi u l-Klassijiet tat-Taqsima C (li jirrappreżentaw tal-anqas 90 % tal-valur miżjud tat-Taqsima C) tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar; id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi medji (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

Arranġamenti tranżitorji għat-Taqsima F tal-NACE għall-perjodi ta’ referenza qabel Jannar 2024 kif definiti fl-Anness VII (3.b).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+ xahar+10 ijiem għat-Taqsimiet B, C, D (minbarra D353) tal-NACE

Għat-Taqsima F tal-NACE:

— għall-pajjiżi medji u kbar: T+xahar+15-il jum;

— għall-pajjiżi ż-żgħar: T+xahrejn;

T+xahrejn għat-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72, M75) u N tal-NACE.

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; It-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE; Diviżjonijiet tat-Taqsimiet F tal-NACE, kif definiti fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 għat-Taqsimiet B sa D meħtieġa tal-NACE (minbarra D353) ħlief għal:

— Spanja (gruppi u klassijiet tal-NACE) Jannar 2002

— L-Awstrija (Diviżjoni B09 tal-NACE) Jannar 2005

Jannar 2005 għad-Diviżjoni C33 tal-NACE;

L-ewwel trimestru tas-sena 2000 (jew xahar tal-2005) għal pajjiżi żgħar it-Taqsima F meħtieġa tal-NACE u Jannar 2005 għal pajjiżi kbar u medji r-rekwiżiti tat-Taqsima F tal-NACE;

Jannar 2021

— għall-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; għat-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N; għad-Diviżjonijiet tat-Taqsima FTabella 7. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-volum tal-bejgħ

Varjabbli

140201. Volum tal-bejgħ

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq ta’ G tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

— Taqsima G tal-NACE;

— Diviżjonijiet tat-Taqsima G tal-NACE;

— Aggregati tal-Gruppi tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473;

— Aggregat tal-Klassi G4711 tal-NACE+Grupp G472 tal-NACE;

— Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 tal-NACE;

— Grupp G473 tal-NACE

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, il-Gruppi tat-Taqsima G tal-NACE, il-Klassijiet G4711, G4719 u G4791 tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għad-data ta’ kull xahar għal:

Għad-Diviżjoni

— G tal-NACE;

— Diviżjonijiet G45 u G46;

— Gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 u G479;

— Klassijiet G4711, G4719 u G4791.

T+xahar għad-data ta’ kull xahar għal: Għad-Diviżjoni

— Diviżjoni G47;

— Aggregati tad-Diviżjoni G47 mingħajr il-Grupp G473;

— Aggregat tal-Klassi G4711 + Grupp G472 tal-NACE;

— Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;

— Grupp G473.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 ħlief għal:

— Taqsima G tal-NACE, Diviżjonijiet u Gruppi tad-Diviżjonijiet G45 u G46 tal-NACE, Gruppi tad-Diviżjonijiet G47 (minbarra G472 u G473) tal-NACE li għandhom jiġu pprovduti minn Jannar 2021Tabella 8. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-fatturat nett (valur)

Varjabbli

140301. Fatturat nett (valur)

140302. Fatturat domestiku nett (valur)

140303. Fatturat mhux domestiku nett (valur)

140304. Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

140305. Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament u b’aġġustament skont il-kalendarju għall-attivitajiet kollha kif ukoll aġġustati skont l-istaġun għat-Taqsimiet G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 140301 (fatturat nett (valur)): Taqsimiet B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

Għall-varjabbli 140302 (Fatturat domestiku nett (valur)), 140303 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)), 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)(mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)): Taqsimiet B u C tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-varjabbli 140301 (fatturat nett (valur)):

Għall-pajjiżi kollha:

— MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B+C, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Diviżjoni G47 mingħajr il-Grupp G473;

— Grupp G473 tal-NACE;

— Aggregat tal-Klassi G4711 tal-NACE + Grupp G472; Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE, il-Gruppi tat-Taqsima G tal-NACE, il-Klassijiet G4711, G4719, G4791 tal-NACE

— Għall-varjabbli 140302 (Fatturat domestiku nett (valur)), 140303 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)), 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro):

—  Għall-pajjiżi kollha:

— 

— MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

— Aggregati tat-Taqsimiet B+C tal-NACE;

— Taqsimiet B u C tal-NACE.

—  Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għal:

— MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B+C, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B, C, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

— Diviżjonijiet G45 u G46 tal-NACE;

— Gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, - G474, G475, G476, G477, G478 u G479 tal-NACE;

— Klassijiet G4711, G4719 u G4791 tal-NACE

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; It-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE kif definiti fl-Anness VII (3.a).

T+xahar għal:

— Diviżjoni G47 tal-NACE:

— 

— Aggregati tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473;

— Aggregat tal-Klassi G4711 + Grupp G472 tal-NACE;

— Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;

— Grupp G473 tal-NACE.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 għall-aggregati meħtieġa tal-NACE, it-Taqsimiet u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE, ħlief għal:

— Spanja: Jannar 2002;

— L-Awstrija: Jannar 2005 għal B09 tal-NACE.

Jannar 2000 għad-Diviżjoni G47 tal-NACE, aggregat tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473; aggregat tal-Grupp NACE G4711 tal-NACE + G472; aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479; għall-Gruppi G472 u G473 tal-NACE, u għall-Klassijiet NACE G4711, G4719 u G4791 tal-NACE

Jannar 2005 għar-rekwiżiti tal-varjabbli 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)):

Jannar 2021 għall-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N tal-NACE; għat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE; għad-Diviżjonijiet G45, G46 tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N; għall-Gruppi tad-Diviżjonijiet G45, G46 u G47 (minbarra G472 u G473) tal-NACE.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro, huma meħtieġa l-varjabbli 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)(żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.Tabella 9. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-proprjetà immobbli

Varjabbli

150101. Permessi tal-bini- Numru ta’ abitazzjonijiet

150102. Permessi tal-bini - Metri kwadri

Unità ta’ kejl

Valuri assoluti: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet): CPA 41.00.1 (minbarra 41.00.14) - binjiet residenzjali ġodda biss.

Għall-varjabbli 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri): CPA 41.00.1 u 41.00.2 -binjiet residenzjali u mhux residenzjali ġodda biss.

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont il-prodott

Għall-varjabbli 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet): Binjiet residenzjali ġodda biss.

— CPA 41.00.1 mingħajr CPA 41.00.14

— CPA 41.00.11

— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Għall-varjabbli 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri): Binjiet residenzjali u mhux residenzjali ġodda biss.

— CPA 41.00.1

— CPA 41.00.1 mingħajr CPA 41.00.14

— CPA 41.00.11

— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

— CPA 41.00.14

— CPA41.00.2

— CPA 41.00.2 mingħajr 41.00.23

— CPA 41.00.23

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+3 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru tal-2000, ħlief għal:

— Il-Greċja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2001 għal 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)

— Is-Slovakkja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003 għal 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet) u 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)

— L-Awstrija: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għal 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)Tabella 10. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-attivitajiet tal-intrapriżi

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220102. Numru ta’ impjegati

220103. Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

220201. Sigħat maħduma mill-impjegati

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220302. Pagi u salarji

220303. Kostijiet tas-sigurtà soċjali

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

250101. Fatturat nett

250201. Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250501. Surplus operatorju gross

260101. Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

260106. Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq il-fatturat nett u n-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

260108. Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf) ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati), 220103 (Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time) u 220201 (Sigħat maħduma mill-impjegati): valur assolut

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli minbarra 250201 (Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid), 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għall-varjabbli 250201 (Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa G tal-NACE;

Għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli għajr avvjament): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa E tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli); għall-varjabbli 250201 (Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) tal-NACE Taqsimiet B sa G biss:

— Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

— Għat-Taqsima K tal-NACE: It-Taqsima, id-Diviżjonijiet, il-Gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 u 65.3, il-klassijiet 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 u 65.30;

— Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament għal:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Total tal-ICT,

— Manifattura tal-ICT,

— Servizzi tal-ICT,

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa,

— Settur tal-informazzjoni,

— Servizzi relatati mal-kompjuters,

— Total tas-servizzi b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv,

— Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv,

— Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv,

— Servizzi oħra b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju,

— Attivitajiet b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total) (mhux obbligatorji)

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati), 220302 (Pagi u salarji), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): barra minn hekk,

(1)  Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament għal:

— Setturi kulturali u kreattivi – total,

— Setturi kulturali u kreattivi – servizzi.

Għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament u 260108 Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli):

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom). Jekk 220102 (numru ta’ impjegati) ma jkunx 0, jenħtieġ li l-valur jiġi pprovdut ukoll.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+10 xhur għat-Taqsimiet, għad-Diviżjonijiet u għall-Gruppi tal-NACE għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 250101 (Fatturat nett)

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 11. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-attivitajiet tal-intrapriżi disaggregati skont il-klassijiet tad-daqs jew disaggregati skont il-forma ġuridika

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220102. Numru ta’ impjegati

220201. Sigħat maħduma mill-impjegati

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220302. Pagi u salarji

220303. Kostijiet tas-sigurtà soċjali

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

250101. Fatturat nett

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250501. Surplus operatorju gross

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf) ħlief għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati) u 220201 (Sigħat maħduma mill-impjegati): valur assolut

Popolazzjoni statistika

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud) u għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika u għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika tan-numru ta’ impjegati tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tal-fatturat tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): Produtturi għas-suq tat-Taqsima G tal-NACE;

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ impjegati li jaħdmu għal rashom ta’ varjabbli oħra li mhumiex 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: Taqsimiet, diviżjonijiet u gruppi;

— Għat-Taqsima K tal-NACE: Taqsima, diviżjonijiet, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 u 65.3;

— Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet u gruppi

— Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Għat-Taqsimiet F sa J, L sa N u P sa R tal-NACE u għad-diviżjonijiet S95 u S96 biss għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom): Total, minn 0 sa impjegat/persuna li taħdem għal rasha 1, 2-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar;

— Għat-Taqsimiet F sa J, L sa N u P sa R tal-NACE u għad-diviżjonijiet S95 u S96, għall-varjabbli li mhumiex 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom): Total, minn 0 sa 9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar;

— Għat-Taqsimiet B sa E u K tal-NACE: Total, minn 0 sa 9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

2.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati) biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 u d-diviżjonijiet kollha tat-Taqsimiet G, H, I, J, K, L,M,N, P, Q u R tal-NACE;

— Gruppi tad-diviżjonijiet G47 u J62 tal-NACE u tat-Taqsimiet L, M u N tal-NACE;

— Klassijiet tad-diviżjoni J62 tal-NACE;

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

— Total tal-ICT,

— Manifattura tal-ICT

— Servizzi tal-ICT

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0 impjegati, 1-4 impjegati, 5-9 impjegati, 10 impjegati u aktar

3.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati) biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni tal-forma ġuridika:

— Total,

— proprjetà personali u l-ebda limitu għar-responsabbiltà personali,

— kumpaniji b’ishma konġunti privati jew ikkwotati pubblikament b’responsabbiltà limitata għal dawk li huma sidien ta’ ishma,

— sħubijiet li huma proprjetà personali b’responsabbiltà limitata u mhux limitata (Huma inklużi wkoll forom ġuridiċi oħra bħal kooperattivi, assoċjazzjonijiet, eċċ.)

4.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tal-fatturat

għat-Taqsima G tal-NACE biss

(tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B; tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività: Taqsima, diviżjonijiet u gruppi tal-NACE

Disaggregazzjoni tal-klassi tad-daqs tal-fatturat: Fatturat annwali f’miljuni ta’ euro: Total, 0 sa anqas minn 1, 1 sa anqas minn 2, 2 sa anqas minn 5, 5 sa anqas minn 10, 10 sa anqas minn 20, 20 sa anqas minn 50, 50 sa anqas minn 200, 200 u aktar

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom). Jekk 220102 (numru ta’ impjegati) ma jkunx 0, jenħtieġ li l-valur jiġi pprovdut ukoll.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+10 xhur għall-attività u Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 250101 (Fatturat nett);

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 12. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar avvenimenti demografiċi għall-intrapriżi

Varjabbli

210201. Twelid ta’ intrapriżi

210202. Imwiet ta’ intrapriżi

210203. Sopravivenzi ta’ intrapriżi

210102. Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

210204. Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

210205. Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

210206. Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220401. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

220402. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

220403. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

220404. Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

220405. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi

220406. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid

220104. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220105. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220407. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

220408. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

220409. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

220410. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

220411. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220412. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli

— 210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

— 220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed)

— 220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 u d-diviżjonijiet kollha tat-Taqsimiet G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q u R tal-NACE;

— Gruppi tad-diviżjonijiet G47 u J62 tal-NACE u tat-Taqsimiet L, M u N tal-NACE;

— Klassijiet tad-diviżjoni J62 tal-NACE;

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

— Total tal-ICT,

— Manifattura tal-ICT,

— Servizzi tal-ICT

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0 impjegati, 1-4 impjegati, 5-9 impjegati, 10 impjegati u aktar

Il-klassi tad-daqs ta’ 0 impjegati ma għandhiex tiġi pprovduta għall-varjabbli:

— 210102 (Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 210204 (Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

— 210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati),

— 220104 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220105 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220407 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

— 220408 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

— 220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati),

— 220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati).

2.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli:

— 210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

— 220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid).

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni tal-forma ġuridika:

— Total,

— proprjetà personali u l-ebda limitu għar-responsabbiltà personali,

— kumpaniji b’ishma konġunti privati jew ikkwotati pubblikament b’responsabbiltà limitata għal dawk li huma sidien ta’ ishma,

— sħubijiet li huma proprjetà personali b’responsabbiltà limitata u mhux limitata (Huma inklużi wkoll forom ġuridiċi oħra bħal kooperattivi, assoċjazzjonijiet, eċċ.)

3.  Disaggregazzjoni skont l-attività, il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u n-numru ta’ snin kalendarji ta’ sopravivenza (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli

— 210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

— 220406. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid,

— 224011 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed) u

— 224012 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività: l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0, 1-4, 5-9, 10+

Il-klassi tad-daqs ta’ 0 ma għandhiex tiġi pprovduta għall-varjabbli:

— 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

— 220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid).

Disaggregazzjoni skont in-numru ta’ snin kalendarji ta’ sopravivenza

1, 2, 3, 4, 5

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari:

— T+18-il xahar għall-varjabbli 210202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 220403 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi) u 220404 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi),

— T+20 xahar għall-varjabbli 210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati);

Data finali u vvalidata:

— T+18-il xahar għall-varjabbli 210201 (Twelid ta’ intrapriżi), 210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi), 220401 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għadhom kemm twieldu), 220402 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għadhom kemm twieldu), 220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi) u 220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

— T+20 xahar għall-varjabbli 210102 (Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 210204 (Intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220104 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220105 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220407 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 220408 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed) u 220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid),

— T+30 xahar għall-varjabbli 210202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 220403 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi) u 220404 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi),

— T+32 xahar għall-varjabbli 210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 13. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Varjabbli

210103. Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

210104. Numru ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

220106. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

220107. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

— Taqsimiet tal-NACE (iżda biss għat-Taqsimiet B sa N u P sa R tal-NACE),

— Diviżjonijiet u

— Gruppi (minbarra t-Taqsimiet P sa R tal-NACE)

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+12-il xahar għall-varjabbli 210103 (Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir) u 220106 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir);

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 14. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi skont il-pajjiż tal-kontroll aħħari

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

210301. Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220501. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

220701. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

230101. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230201. Persunal tar-R&Ż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230301. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230401. Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

240102. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

240301. Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

240302. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250101. Fatturat nett

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250601. Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250701. Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250801. Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

260101. Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

260201. Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (persunal tar-R&Ż) u 230401 (persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż);

Munita nazzjonali (eluf) għal varjabbli oħra.

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Id-data tiġi pprovduta bid-dettalji skont il-pajjiż tal-kontroll aħħari, skont il-kunċett ta’ “unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll aħħari”, u skont l-attività tal-intrapriża.

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività u disaggregazzjoni ġeografika

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż):

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż):

Disaggregazzjoni skont l-attività

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

— Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament

— 

— Industrija u kostruzzjoni

Disaggregazzjoni ġeografika:

Għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220301 (Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati), 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż) u 230201 (Persunal tar-R&Ż), 240101 (Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi), 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid), 250101 (Fatturat nett), 250301 (Valur tal-output), 250401 (Valur miżjud), 260101 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli), aggregati ġeografiċi “Total dinji” u “Ikkontrollati domestikament”.

Għal varjabbli oħra Ġeo tal-livell 1 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

2.  Disaggregazzjoni ġeografika

Għall-varjabbli 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220701 (Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230301 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 240301 (Xirjiet totali ta’ oġġetti u servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 240302 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid minn intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250601 (Fatturat Nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250701 (Valur tal-output intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250801 (Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż) u 260201 (Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli), Ġeo tal-livell 3 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għad-diviżjoni K64 il-valur tal-varjabbli 250101 u 250601 (Fatturat nett) jista’ jiġi approssimat mill-Valur tal-output kif definit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE inklużi fid-data u li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu preżunti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż) u 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż).

Għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE, wieħed jista’ jassumi li l-valur tal-varjabbli 240102 u 240302 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) huwa ekonomikament mhux sinifikanti, u għalhekk jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 għall-varjabbli 240102 u 240302.

L-approssimazzjonijiet addizzjonali għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE jista’ jintlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri b’kont meħud tal-kundizzjonijiet fil-pajjiż.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+20 xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 15. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi attivi fil-pajjiż rapportatur

Varjabbli

210401. Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

220601. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

250901. Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u ta’ affiljati domestiċi

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210401 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi) u 220601 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi),

Munita nazzjonali (eluf) għall-varjabbli 250901 (Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi)

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N u P sa S tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività tal-intrapriża

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għad-diviżjoni K64 il-valur tal-varjabbli 250901 (Fatturat nett) jista’ jiġi approssimat mill-Valur tal-output kif definit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE inklużi fid-data u li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu preżunti valuri 0 għall-varjabbli 250901 (Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi).

L-approssimazzjonijiet addizzjonali għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE jista’ jintlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri b’kont meħud tal-kundizzjonijiet fil-pajjiż.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+20 xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 16. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriżi

Varjabbli

210501. Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti

210502. Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti

240401. Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

251101. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210501 (Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti) u 210502 (Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti);

Munita nazzjonali (unitajiet) għall-varjabbli 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ oġġetti;

Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Kull waħda mid-disaggregazzjonijiet 1 sa 11 trid tiġi kkombinata mad-disaggregazzjoni ġeografika li ġejja

Disaggregazzjoni ġeografika

— Dinja

— 

— Intra-Unjoni

— Barra l-Unjoni

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività

— Total

— 

— Taqsimiet tal-NACE

— Diviżjonijiet tal-NACE

— Gruppi tal-NACE tat-Taqsimiet C, D, E u G

— Mhux magħruf

2.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Total

— 

— Taqsimiet tal-NACE

— Diviżjonijiet tal-NACE tat-Taqsimiet C u G

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

— 

— l-industrija

— minbarra l-industrija u l-kummerċ

— Mhux magħruf

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Total

— 

— 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

— 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

— Mhux magħruf

3.  Disaggregazzjoni skont l-attività u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Total

— 

— Taqsima G tal-NACE

— aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— l-industrija

— minbarra l-industrija u l-kummerċ

— Mhux magħruf

Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali:

— Stati Membri individwali

— L-aktar pajjiżi u żoni sħab importanti barra mill-Unjoni

4.  Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tal-għadd ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Total

— 

— 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

— 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

— Mhux magħruf

Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali:

— Stati Membri individwali

— L-aktar pajjiżi u żoni sħab importanti barra mill-Unjoni

5.  Disaggregazzjoni skont l-attività u n-numru ta’ pajjiżi sħab

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont in-numru ta’ pajjiżi sħab:

— Total

— 

— 1

— 2

— 3-5

— 6-9

— 10-14

— 15-19

— 20+

— Mhux magħruf

6.  Disaggregazzjoni dettaljata skont l-attività u l-konċentrazzjoni tal-kummerċ (għall-varjabbli 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi) u 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) biss)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont il-konċentrazzjoni tal-kummerċ:

— Total

— 

— L-ewwel 5

— 10

— 20

— 50

— 100

— 500

— 1 000 intrapriża

7.  Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ operatur tas-suq

Data li għandha tiġi pprovduta għall-importazzjonijiet, għall-esportazzjonijiet u għall-kummerċ totali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ operatur tas-suq:

— Total

— 

— Operaturi tas-suq unidirezzjonali

— Operaturi tas-suq bidirezzjonali

— Tipi kollha ta’ operaturi tas-suq

8.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-intensità tal-esportazzjonijiet (sehem tal-esportazzjonijiet mill-fatturat)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont l-intensità tal-esportazzjonijiet:

— Total

— 

— Ebda esportazzjoni (0)

— Bejn 0 u anqas minn 25

— Bejn 25 u anqas minn 50

— Bejn 50 u anqas minn 75

— 75 jew aktar

— Mhux magħruf

9.  Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ kontroll

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kontroll:

— Total

— 

— Intrapriżi kkontrollati domestikament, Disaggregazzjoni addizzjonali, jekk disponibbli:

— 

— Intrapriżi kkontrollati domestikament mingħajr affiljati proprji barra l-pajjiż,

— Intrapriżi kkontrollati domestikament b’affiljati proprji barra l-pajjiż,

— Intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

— Mhux magħruf

10.  Disaggregazzjoni dettaljata skont l-attività u l-komodità (għall-varjabbli 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi) u 240401 (valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) biss)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont il-komodità:

— Total

— 

— Livell tad-diviżjoni tas-CPA għall-prodotti tad-Diviżjonijiet 10 sa 32 tat-Taqsima C

— Livell tat-taqsima tas-CPA għall-prodotti tat-Taqsimiet A, B, C, D u E

— Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament

— 

— Prodotti oħra tas-CPA

— Mhux magħruf

11.  Popolazzjoni kummerċjali

Data li għandha tiġi pprovduta għall-importazzjonijiet, għall-esportazzjonijiet u għall-kummerċ totali

Disaggregazzjoni tat-tqabbil tad-data kummerċjali mar-reġistru tan-negozju f’termini tan-numru ta’ intrapriżi u tan-numru ta’ operaturi tas-suq għal popolazzjonijiet speċifiċi ta’ operaturi tas-suq.

Disaggregazzjoni tat-tqabbil tad-data kummerċjali mar-reġistru tan-negozju f’termini tal-valur statistiku għal popolazzjonijiet speċifiċi ta’ operaturi tas-suq.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+12-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022Tabella 17. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar il-kummerċ tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriżi (STEC) - data annwali

Varjabbli

240401. Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

251101. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ servizzi, innegozjati bejn residenti u mhux residenti

Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Kull disaggregazzjoni (1 sa 3) trid tiġi kkombinata mad-disaggregazzjoni ġeografika li ġejja

Disaggregazzjoni ġeografika

— Dinja

— 

— Intra-Unjoni

— Barra l-Unjoni

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C, F, G, H, J, K, M, N

— Mhux magħruf

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

— 0-49 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

— 

— Mhux obbligatorji: 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

— Mhux obbligatorji: 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

— Mhux magħruf

2.  Disaggregazzjoni skont l-attività, it-tip ta’ prodott u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-prodotti:

— Total tas-servizzi

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

— Komponenti ewlenin tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

— Mhux magħruf

— Mhux obbligatorji: Komponenti dettaljati 10.1, 10.2 u 10.3 tal-EBOPS 2010, kif definiti fit-Tabella 1 tat-Taqsima 2 tal-Anness VI

Mhux obbligatorji: Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Meħtieġa biss għat-Total tas-servizzi:

— Stati Membri individwali tal-UE

— L-Istati Uniti tal-Amerika

3.  Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ kontroll

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kontroll:

— Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

— Intrapriżi kkontrollati domestikament

— 

Mhux obbligatorji: Disaggregazzjoni addizzjonali, jekk disponibbli:

— Intrapriżi kkontrollati domestikament mingħajr affiljati proprji barra l-pajjiż

— Intrapriżi kkontrollati domestikament b’affiljati proprji barra l-pajjiż

— Intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

— Mhux magħruf

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Jenħtieġ li jintużaw il-metodi u l-istimi rakkomandati fil-Gwida għall-Kumpilaturi tal-Eurostat-OECD għall-Istatistika dwar il-Kummerċ fis-Servizzi skont il-Karatteristiċi tal-Intrapriżi. Il-pajjiżi jistgħu jużaw ukoll kwalunkwe metodu jew stima ekwivalenti oħrajn, f’konformità mal-prinċipji tal-MSITS 2010 u mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fil-każijiet kollha, jenħtieġ li l-metodi użati jkunu deskritti b’mod ċar fil-metadata.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022Tabella 18. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar in-nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Varjabbli

230101. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni

— Total fuq is-setturi kollha elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju,

— is-settur tal-edukazzjoni għolja,

— is-settur tal-gvern,

— is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

2.  Disaggregazzjoni skont is-settur ta’ prestazzjoni u s-sors ta’ fondi

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi

— Total fuq is-sorsi kollha ta’ fondi elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

— is-settur tal-gvern

— Is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

— Is-settur tal-edukazzjoni għolja

— Il-kumplament tad-dinja

— 

— Intrapriżi tan-negozju barranin

— 

— Intrapriżi barranin fl-istess grupp (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

— Intrapriżi tan-negozju oħra (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

— Il-Kummissjoni Ewropea

— Organizzazzjonijiet internazzjonali

— Sorsi oħrajn

3.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u t-tip ta’ R&Ż (mhux obbligatorja għas-Settur tal-edukazzjoni għolja u għat-Total)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ R&Ż

— Riċerka bażika

— Riċerka applikata

— Żvilupp sperimentali

4.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u t-tip ta’ kost

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kostijiet:

— kostijiet kurrenti (kostijiet lavorattivi u kostijiet oħra),

— nefqa kapitali

5.  Disaggregazzjoni skont l-attività (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

— Total fuq it-Taqsimiet A sa U kollha tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

— Taqsimiet A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

— Aggregati tad-diviżjonijiet C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

— Diviżjonijiet C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

— Gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 tal-NACE

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— Total tal-ICT,

— Manifattura tal-ICT

— Servizzi tal-ICT

6.  Disaggregazzjoni skont l-orjentazzjoni tal-industrija (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss) (mhux obbligatorja)

Disaggregazzjoni skont l-orjentazzjoni tal-industrija:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 5

7.  Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Total fuq il-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn taħt, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9

— 

— 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja)

— 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

8.  Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi:

— Total fuq is-sorsi kollha ta’ fondi elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

— is-settur tal-gvern

— is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

— is-settur tal-edukazzjoni għolja

— il-kumplament tad-dinja

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— Total fuq il-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn taħt, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9

— 

— 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja)

— 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

9.  Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp (għas-settur tal-gvern u tal-edukazzjoni ogħla biss)

— xjenza naturali,

— inġinerija u teknoloġija,

— xjenzi mediċi u tas-saħħa,

— xjenzi agrikoli u veterinarji,

— xjenzi soċjali,

— studji umanistiċi u l-arti

10.  Disaggregazzjoni skont l-objettiv soċjoekonomiku (għas-settur tal-gvern biss) (mhux obbligatorja)

Il-livell tal-Kapitolu tan-nomenklatura għall-analiżi u għat-tqabbil tal-programmi u tal-baġits xjentifiċi (NABS)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (minbarra disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni):

Data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

Kull sena

— data preliminari f’T+10 xhur

— data finali u vvalidata f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 19. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-impjiegi fir-R&Ż

Varjabbli

230201. Persunal tar-R&Ż

230202. Riċerkaturi

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

— Total tas-setturi kollha elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

— is-settur tal-edukazzjoni għolja

— is-settur tal-gvern

— is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

2.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-okkupazzjoni

Għall-varjabbli 230201 (Persunal tar-R&Ż) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont l-okkupazzjonijiet:

— Total fuq il-professjonijiet kollha elenkati hawn taħt

— 

— Riċerkaturi,

— Persunal ieħor tar-R&Ż

— 

— tekniċi u persunal ekwivalenti (mhux obbligatorja)

— persunal ta’ appoġġ ieħor (mhux obbligatorja)

3.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-kwalifika (mhux obbligatorja)

Data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-kwalifiki:

— Total fuq kull il-livelli ta’ kwalifika kollha elenkati hawn taħt

— 

— Persuni li għandhom dottorat (livell 8 tal-ISCED 2011),

— lawrji Universitarji oħra u diplomi terzjarji oħra (livelli 5, 6 u 7 tal-ISCED 2011),

— kwalifiki oħra

4.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, l-okkupazzjoni u l-ġeneru

Għall-varjabbli 230201 (Persunal tar-R&Ż) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont l-okkupazzjonijiet:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

— total,

— nisa

5.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, il-kwalifika u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-kwalifiki:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-disaggregazzjoni 4

6.  Disaggregazzjoni skont l-attività

Data li għandha tiġi pprovduta għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

— Total fuq it-Taqsimiet A sa U kollha tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U

— Taqsimiet A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

— Aggregati tad-diviżjonijiet C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

— Diviżjonijiet C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

— Gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 tal-NACE

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— Total tal-ICT,

— Manifattura tal-ICT,

— Servizzi tal-ICT

7.  Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp u tal-ġeneru

Data li għandha tiġi pprovduta għas-settur tal-gvern u tal-edukazzjoni għolja biss

— Numru ta’ impjegati

— Unitajiet ekwivalenti full-time (mhux obbligatorji)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp:

— xjenza naturali,

— inġinerija u teknoloġija,

— xjenzi mediċi u tas-saħħa,

— xjenzi agrikoli u veterinarji,

— xjenzi soċjali,

— studji umanistiċi u l-arti

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

8.  Distribuzzjoni skont l-attività u l-ġeneru

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 6

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

9.  Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ekwivalenti full-time u għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

— 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja),

— 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha,

— 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha,

— 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

It-total għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju għandu jkopri l-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn fuq, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9.

10.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-ġeneru

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala

— numru ta’ impjegati

— unitajiet ekwivalenti full-time (mhux obbligatorji)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

11.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, il-grupp ta’ età u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unità ta’ numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju u għas-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ: mhux obbligatorja

Disaggregazzjoni skont il-gruppi ta’ età:

— Total fuq kull gruppi ta’ età kollha elenkati hawn taħt

— 

— < 25

— 25-34

— 35-44

— 45-54

— 55-64

— >=65

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

12.  Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, iċ-ċittadinanza u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unità ta’ numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont iċ-ċittadinanza:

— Total fuq iċ-ċittadinanzi u l-klassijiet taċ-ċittadinanza kollha ta’ hawn taħt

— 

— ċittadinanza nazzjonali

— ċittadinanza ta’ Stati Membri oħra tal-UE

— ċittadinanza ta’ pajjiżi Ewropej oħra

— ċittadinanza tal-Amerika ta’ Fuq

— ċittadinanza tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika t’Isfel

— ċittadinanza tal-Asja

— ċittadinanza tal-Afrika

— ċittadinanza oħra

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-disaggregazzjoni 4

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (minbarra disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni):

Data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni għar-“Riċerkaturi” u għall-“Persunal Totali” f’FTE:

Kull sena

— data preliminari f’T+10 xhur

— data finali u vvalidata f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 20. Statistika fil-livell tal-pajjiżi dwar ir-R&Ż iffinanzjati pubblikament

Varjabbli

230501. Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD)

230502. Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont l-objettiv soċjoekonomiku għal GBARD

Għall-varjabbli 230501 (Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD))

— Kategoriji tan-Nomenklatura għall-Analiżi u għat-Tqabbil ta’ Programmi u ta’ Baġits Xjentifiċi (NABS)

— Sottokategoriji tal-NABS (mhux obbligatorji)

2.  Disaggregazzjoni skont il-modalità ta’ finanzjament għall-GBARD fil-baġit finali (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230501 (Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-Riċerka u l-Iżvilupp (GBARD))

— Finanzjament ta’ proġetti,

— Finanzjament istituzzjonali

3.  Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ programm/eżekutur

Għall-varjabbli 230502 (Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali)

— Kontribuzzjonijiet nazzjonali għal eżekuturi pubbliċi transnazzjonali tar-R&Ż,

— Kontribuzzjonijiet nazzjonali għal programmi pubbliċi transnazzjonali tar-R&Ż minn madwar l-Ewropa kollha,

— Kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-programmi pubbliċi bilaterali jew multilaterali tar-R&Ż stabbiliti bejn il-gvernijiet tal-Istati Membri (u mal-pajjiżi kandidati u mal-pajjiżi tal-EFTA)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (għad-Disaggregazzjoni 1: fil-baġit finali):

kull sena data finali u vvalidata f’T+12-il xahar

Disaggregazzjoni 1 (fil-baġit proviżorju):

kull sena data f’T+6 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 21. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar ix-xirjiet mill-intrapriżi

Varjabbli

240102. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

240103. Spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija

240104. Spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240105. Xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija (għat-Taqsimiet D, E u F tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240106. Pagamenti lil sottokuntratturi (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa J, L sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Għall-varjabbli 240103 (spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Għall-varjabbli 240104 (spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul) u 240106 (pagamenti lil sottokuntratturi): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Għall-varjabbli 240105 (xirjiet ta’ enerġija): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 240102 (xirjiet għal oġġetti u għal servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) u 240103 (spejjeż fuq servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija):

— Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

— Għall-varjabbli 240103 biss, għat-Taqsima K tal-NACE: It-taqsima, id-diviżjonijiet, il-gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 u l-klassijiet 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 u 65.30;

— Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

— aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali) (għall-carjabbli 240102 dan l-aggregat speċjali se jeskludi t-Taqsima K),

— Total tal-ICT,

— Manifattura tat-ICT,

— Servizzi tal-ICT,

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa,

— Settur tal-informazzjoni,

— Servizzi relatati mal-kompjuters,

— Total tas-servizzi b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv,

— Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv,

— Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv,

— Servizzi oħra b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju,

— Attivitajiet b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total) (mhux obbligatorji),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 240104 (spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul) u 240106 (pagamenti lil sottokuntratturi) (Taqsimiet B sa F tal-NACE):

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

Għall-varjabbli 240105 (xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija):

— Għat-Taqsimiet B, C u F tal-NACE: taqsimiet, diviżjoni, gruppi u klassijiet

— Għat-Taqsimiet D u E tal-NACE: taqsimiet u diviżjonijiet

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0.

Għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE, wieħed jista’ jassumi li l-valur tal-varjabbli 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) huwa ekonomikament mhux sinifikanti, u għalhekk jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 għall-varjabbli 240102.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2023 għall-varjabbli 240106 (pagament lil sottokuntratturi)

2021 għall-varjabbli l-oħra kollhaTabella 22. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar tibdiliet fl-istokk tal-intrapriżi

Varjabbli

240201. Tibdil fl-istokk tal-oġġetti (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240202. Tibdil fl-istokk ta’ prodotti lesti u xogħol li għadu għaddej

240203. Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 240202 (tibdil fl-istokk ta’ oġġetti lesti u xogħol li għadu għaddej): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE;

Għall-varjabbli 240201 (tibdil fil-ħażna tal-oġġetti) u 240203 (tibdil fl-istokks tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid): Produtturi għas-suq tat-Taqsima G tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

(tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B):

Għall-varjabbli 240202 (tibdil fl-istokk ta’ oġġetti lesti u xogħol li għadu għaddej) (Taqsimiet B sa F tal-NACE):

Taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet tal-NACE

Għall-varjabbli 240201 (tibdil fil-ħażna tal-oġġetti) u 240203 (tibdil fl-istokks tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) (Taqsima G tal-NACE):

Taqsima u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tas-suġġett dettaljat tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 23. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar id-disaggregazzjoni skont il-prodott u r-residenza tal-klijenti tal-fatturat nett tal-intrapriżi

Varjabbli

250112. Il-fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE: għall-gruppi u għall-klassijiet, ir-regola ta’ 1 % għandha tiġi applikata fil-livell tad-diviżjoni korrispondenti)

250113. Il-fatturat nett skont il-prodott (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE: għall-gruppi u għall-klassijiet, ir-regola ta’ 1 % għandha tiġi applikata fil-livell tad-diviżjoni korrispondenti)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Kopertura tal-attività: Produtturi tas-suq tad-diviżjonijiet 62, 78 u tal-gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 tal-NACE

Kopertura tal-klassi tad-daqs: Intrapriżi b’aktar minn 20 impjegat u persuna li taħdem għal rasha biss

Disaggregazzjonijiet

Tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B

Għall-varjabbli 250113 (Fatturat nett skont il-prodott)

1.  Disaggregazzjoni skont il-prodott

CPA għad-diviżjoni 62 u għall-gruppi 58.2 u 63.1 (Servizzi tal-kompjuter) tal-NACE: Total, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Bejgħ mill-ġdid (jenħtieġ li jinkludi l-bejgħ mill-ġdid kollu (bl-ingrossa u bl-imnut) ta’ software li ma jkunx żviluppat mill-intrapriża kif ukoll il-bejgħ mill-ġdid ta’ hardware li ma jkunx immanifatturat mill-intrapriża), Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 69.1 tal-NACE (servizzi legali): Total, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 69.2 tal-NACE (Kontabilità, żamma tal-kotba u attivitajiet ta’ awditjar; konsulenza dwar taxxa): Total, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 70.2 tal-NACE (Attivitajiet ta’ konsulenza maniġerjali): Total, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-klassi 71.11 tal-NACE (Attivitajiet arkitettoniċi): Total, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-klassi 71.12 tal-NACE (Servizzi tal-inġinerija u servizzi ta’ konsulenza teknika relatati): Total, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 71.2 tal-NACE (Ittestjar u analiżi tekniċi):

Total, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 73.1 tal-NACE (Reklamar): Total, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 73.2 tal-NACE (Riċerka tas-suq u stħarriġ dwar l-opinjoni pubblika): Total, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra

CPA għad-diviżjoni 78 tal-NACE (Attivitajiet ta’ impjieg): Total, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

Għall-varjabbli 250112 (Fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent)

2.  Disaggregazzjoni skont ir-residenza tal-klijent

Total

— Residenti (kif definiti fl-ESA2010, paragrafu1.62),

— Mhux residenti,

— 

— intra-UE,

— barra l-UE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021 għad-diviżjonijiet 62 u 78 u tal-NACE u għall-gruppi 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 u 73.2

2022 għall-gruppi 69.1, 69.2 u 70.2 tal-NACETabella 24. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar disaggregazzjoni skont ir-raggruppamenti ta’ attività tal-fatturat nett tal-intrapriżi

Varjabbli

250102. Fatturat nett mill-agrikoltura, mill-forestrija, mis-sajd u mill-attivitajiet industrijali

250103. Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali

250104. Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali minbarra l-kostruzzjoni

250105. Fatturat nett mill-kostruzzjoni

250106. Fatturat nett mill-attivitajiet ta’ servizz

250107. Fatturat nett mill-attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid u mill-attivitajiet intermedjarji

250108. Fatturat nett mill-bini

250109. Fatturat nett mill-inġinerija ċivili

(għall-varjabbli kollha tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 250102 (fatturat nett mill-agrikoltura, mill-forestrija, mis-sajd u mill-attivitajiet industrijali): Produtturi għas-suq tat-Taqsima G tal-NACE;

Għall-varjabbli 250104 (fatturat nett mill-attivitajiet industrijali eskluża l-kostruzzjoni), 250105 (fatturat nett mill-kostruzzjoni), 250108 (Fatturat nett mill-bini) u 250109 (Fatturat nett mill-inġinerija ċivili): Produtturi tas-suq tat-Taqsima F tal-NACE;

Għall-varjabbli 250103 (fatturat nett minn attivitajiet industrijali): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa E tal-NACE;

Għall-varjabbli 250106 (fatturat nett mill-attivitajiet ta’ servizz) u 250107 (Fatturat nett minn attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid u minn attivitajiet intermedjarji): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa G tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022 għad-diviżjoni 47 tal-NACE Rev.2

2025 għad-diviżjoni 45 tal-NACE Rev.2

2023 għall-attivitajiet l-oħra kollhaTabella 25. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar disaggregazzjoni skont it-tip ta’ fatturat tal-intrapriżi

Varjabbli

250110. Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE,

250111. Fatturat nett mis-sottokuntrattar

(għall-varjabbli kollha tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 250110 (Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE): produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE;

Għall-varjabbli 250111 (Fatturat nett mis-sottokuntrattar): produtturi tas-suq tat-Taqsima F tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-varjabbli 250111 (Fatturat nett mis-sottokuntrattar): Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

Għall-varjabbli 250110 (Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE): Grupp tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021 għall-varjabbli 250110 (Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE);

2023 għall-varjabbli 250111 (Fatturat nett mis-sottokuntrattar)Tabella 26. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar il-produzzjoni industrijali

Varjabbli

251001. Produzzjoni mibjugħa

251002. Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati

251003. Produzzjoni attwali

Unità ta’ kejl

Għall-varjabbli 251001 (Produzzjoni mibjugħa): munita nazzjonali (eluf) u (ħlief għal servizzi industrijali) kwantità kif definiti fil-lista PRODCOM fis-seħħ fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza;

Għall-varjabbli 251002 (Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati): (ħlief għal servizzi industrijali) munita nazzjonali (eluf) u kwantità kif definiti fil-lista PRODCOM fis-seħħ fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza;

Għall-varjabbli 251003 (Produzzjoni attwali): kwantità kif definita fil-lista PRODCOM fis-seħħ fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza

Popolazzjoni statistika

Prodotti tal-lista PRODCOM fid-diviżjonijiet 05-33 tas-CPA (l-esklużjonijiet huma definiti mil-lista PRODCOM).

Għall-varjabbli 251001 (Produzzjoni mibjugħa), subsett tal-intestatura PRODCOM jirreferi għas-servizzi industrijali.

Varjabbli 251002 (Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati) u 251003 (Produzzjoni attwali) li għandhom jiġu pprovduti għal subsett ta’ prodotti tal-lista PRODCOM (definiti mil-lista PRODCOM).

Jistgħu jiġu applikati marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B ta’ dan ir-Regolament u r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 fuq il-bażi tal-produzzjoni fil-livell tal-klassi tas-CPA

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont il-prodott

Lista Prodcom fis-seħħ fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Grad suffiċjenti ta’ rappreżentattività meħtieġ fil-livell tal-klassi tas-CPA.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+6 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 27. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar investimenti f’assi mhux kurrenti tanġibbli mill-intrapriżi

Varjabbli

260102. Investiment gross f’art

260103. Investiment gross fl-akkwiżizzjoni ta’ binjiet eżistenti

260104. Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet

260105. Investiment gross fil-makkinarju u fit-tagħmir

(għall-varjabbli kollha tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE ħlief għall-varjabbli 260105 (Investiment gross f’makkinarju u f’tagħmir))

Unità ta’ kejl

munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 260105 (investiment gross f’makkinarju u f’tagħmir): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għall-varjabbli 260102 (Investiment gross f’art), 260103 (Investiment gross fl-akkwist ta’ binjiet eżistenti) u 260104 (Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa G tal-NACE;

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività:

(Tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 260105 (investiment gross f’makkinarju u f’tagħmir) (it-Taqsimiet B sa N u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE)

— Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: Taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet tal-NACE;

— Għat-Taqsima K tal-NACE: Taqsima, diviżjonijiet, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 klassijiet 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 tal-NACE;

— Għad-diviżjonijiet S95 u S96: Diviżjonijiet, gruppi u klassijiet tal-NACE;

— aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament għal:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Total tal-ICT,

— Manifattura tat-ICT,

— Servizzi tal-ICT,

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa (mhux obbligatorja),

— Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa,

— Manifattura ta’ teknoloġija baxxa,

— Settur tal-informazzjoni,

— Servizzi relatati mal-kompjuters,

— Total tas-servizzi b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv,

— Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv,

— Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv,

— Servizzi oħra b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju,

— Attivitajiet b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total) (mhux obbligatorji),

— Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total) (mhux obbligatorji)

Għall-varjabbli 260102 (Investiment gross f’art), 260103 (Investiment gross fl-akkwist ta’ binjiet u ta’ strutturi eżistenti) u 260104 (Investiment gross fil-kostruzzjoni u t-titjib tal-binjiet) (Taqsimiet B sa G tal-NACE biss): Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 28. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar investiment f’assi intanġibbli mhux kurrenti

Varjabbli

260107. Investiment f’software mixtri (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE;

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 29. Statistika reġjonali tan-negozju dwar l-unitajiet lokali

Varjabbli

310101. Numru ta’ unitajiet lokali (mhux obbligatorju għat-Taqsima K tal-NACE)

320101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet lokali

320301. Pagi u salarji f’unitajiet lokali

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali għall-varjabbli 320301 (Pagi u salarji f’unitajiet lokali); ċifri assoluti għal varjabbli oħra

Popolazzjoni statistika

Unitajiet lokali ta’ produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 (mhux obbligatorji għat-Taqsima K tal-NACE għall-varjabbli 310101 (Numru ta’ unitajiet lokali))

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont ir-reġjun u l-attività

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali:

Livelli 0 sa 2 tal-NUTS (1)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021

(1)   

Data reġjonali skont il-klassifikazzjoni NUTS applikabbli fiż-żmien meta t-trażmissjoni tad-data tkun meħtieġa minn dan ir-Regolament; ir-reviżjonijiet tad-data dwar is-sena ta’ referenza preċedenti jenħtieġ li jużaw il-klassifikazzjoni NUTS applikabbli fiż-żmien tal-iskadenza tat-trażmissjoni legali tagħhomTabella 30. Statistika reġjonali tan-negozju dwar l-intrapriżi

Varjabbli

310102. Numru ta’ intrapriżi attivi

310201. Twelid ta’ intrapriżi

310202. Imwiet ta’ intrapriżi

310203. Sopravivenzi ta’ intrapriżi (sopravivenza ta’ tliet snin kalendarji biss)

310104. Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

310103. Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

310204. Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

310205. Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

310206. Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

320102. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

320103. Numru ta’ impjegati

320201. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

320202. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

320203. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

320204. Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

320205. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

320206. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

320104. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

320105. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

320207. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

320208. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

320209. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

320210. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

320211. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

320212. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Unità ta’ kejl

ċifri assoluti

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont ir-reġjun u l-attività

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali: Livelli 0 sa 3 tal-NUTS

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

— Taqsimiet tal-NACE:

— 

— F, G, H, I, J

— Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament:

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

2.  Disaggregazzjoni skont ir-reġjun u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali: Livelli 0 sa 3 tal-NUTS

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs ta’ impjegati: Total, 0 impjegati, 1-9 impjegati, 10 impjegati u aktar,

(klassi tad-daqs 0 mhux għall-varjabbli 310103 (Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 310204 (Intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 310205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 310206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)), 320104 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 320105 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 320207 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 320208 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 320209 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 320210 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 320211 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)) u 320212 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji))

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: għall-varjabbli 310202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 310205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 320203 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi), 320204 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi), 320209 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 320210 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati): T+22 xahar;

Data finali u vvalidata: T+22 xahar ħlief għall-varjabbli 310202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 310205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 320203 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi), 320204 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi), 320209 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 320210 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati): T+34 M

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 31. Statistika reġjonali tan-negozju dwar in-nefqa fuq ir-R&Ż

Varjabbli

330101. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont ir-reġjun u s-settur tal-prestazzjoni

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali:

Livelli 1 u 2 tal-NUTS

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

— Total fuq is-setturi kollha elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

— is-settur tal-edukazzjoni għolja

— is-settur tal-gvern

— is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha:

data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 32. Statistika reġjonali tan-negozju dwar l-impjiegi fir-R&Ż

Varjabbli

330201. Persunal tar-R&Ż

330202. Riċerkaturi

Unità ta’ kejl

Ċifri assoluti

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.  Disaggregazzjoni skont ir-reġjun u s-settur tal-prestazzjoni

Data li għandha tiġi pprovduta għan-numru ta’ impjegati u għall-unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali:

Livelli 1 u 2 tal-NUTS

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

— Total fuq is-setturi kollha elenkati hawn taħt

— 

— is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

— is-settur tal-edukazzjoni għolja

— is-settur tal-gvern

— is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

2.  Disaggregazzjoni skont ir-reġjun, is-settur tal-prestazzjoni u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 330201 (Persunal tar-R&Ż) id-data għandha tiġi pprovduta bħala unità tan-numru ta’ impjegati. Għall-varjabbli 330202 (Riċerkaturi) id-data għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time.

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni reġjonali:

Livelli 1 u 2 tal-NUTS

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

— total,

— nisa

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha:

data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 33. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali - kontroll minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur dwar intrapriżi barra mill-pajjiż

Varjabbli

410101. Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

420101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

420201. L-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq fatturat nett jew numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa N u P sa S tal-NACE)

430101. Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq fatturat nett jew numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa N u P sa S tal-NACE)

440101. Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Unità ta’ kejl

Għall-varjabbli 410101 (Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur) u 420101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur): valur assolut;

Għal varjabbli oħra l-munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli kollha: Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N u P sa S tal-NACE barra l-pajjiż (jenħtieġ li jkopru l-affiljati barranin tal-unitajiet istituzzjonali ta’ kontroll kollha tal-pajjiż rapportatur)

Disaggregazzjonijiet

Id-data tiġi pprovduta bid-dettalji skont il-pajjiż tar-residenza u skont l-attività tal-intrapriża barra mill-pajjiż.

1.  Disaggregazzjoni skont l-attività u disaggregazzjoni ġeografika

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

— Taqsimiet tal-NACE;

— Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

— 

— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

— Diviżjonijiet tal-NACE:

— 

— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

— Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

— 

— Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

— Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Disaggregazzjoni ġeografika:

Ġeo tal-livell 2 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

2.  Disaggregazzjoni ġeografika

Ġeo tal-livell 3 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għad-diviżjoni K64 il-valur tal-varjabbli 440101 (Fatturat nett) jista’ jiġi approssimat mill-Valur tal-output kif definit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE inklużi fid-data u li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu preżunti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 410101 (Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur) u 420101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur).

L-approssimazzjonijiet addizzjonali għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE jista’ jintlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri b’kont meħud tal-kundizzjonijiet fil-pajjiż.

F’każijiet fejn id-data tas-sena fiskali ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata b’data dwar is-sena fiskali.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+20 xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021Tabella 34. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali - Kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti - data dettaljata

Varjabbli

450101a. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450101b. Kwantità tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450102 a. Valur statistiku tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450102b. Kwantità tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Unità ta’ kejl

Valuri statistiċi: valuri fil-munita nazzjonali (unitajiet)

Kwantità:

— Massa netta (kg)

— Il-kwantità fl-Unitajiet supplimentari: fejn applikabbli skont in-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza (unità ta’ kejl rispettiva).

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ oġġetti

Disaggregazzjonijiet

Id-data għandha tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha speċifikati f’dawn li ġejjin; u supplimentata wkoll b’disaggregazzjoni skont il-modalità tat-trasport fil-fruntiera (mhux obbligatorja)

Disaggregazzjoni skont il-komodità

Disaggregazzjoni skont in-Nomenklatura Magħquda fuq livell ta’ 8 ċifri, ħlief għal

(1)  oġġetti kkonsenjati f’bastimenti u f’inġenji tal-ajru kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 22(1)(a), u oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 23(1)(b), li jistgħu jiġu disaggregati skont

(a)  oġġetti mill-Kapitoli 1 sa 24 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(b)  oġġetti mill-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(c)  oġġetti kklassifikati bnadi oħra.

(2)  il-partijiet ta’ vetturi bil-mutur u ta’ inġenji tal-ajru kif imsemmija fl-Anness V, Taqsima 31(4), u l-partijiet komponenti ta’ impjant industrijali komplut kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 31(5), li għandhom jiġu disaggregati skont in-Nomenklatura Magħquda fil-livell tal-kapitoli.

Disaggregazzjoni skont l-Istat Membru sieħeb u l-pajjiż ta’ oriġini

Għall-esportazzjonijiet:

l-Istat Membru tad-destinazzjoni u l-pajjiż ta’ oriġini

Għall-importazzjonijiet:

l-Istat Membru tal-konsenja; il-pajjiż ta’ oriġini (mhux obbligatorju)

Id-data dwar l-Istati Membri sħab u l-pajjiż ta’ oriġini għandha tkun ikkodifikata skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u tat-territorji għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti.

Disaggregazzjoni skont in-natura tat-tranżazzjoni

Id-data dwar in-natura tat-tranżazzjoni għandha tiġi pprovduta skont id-disaggregazzjoni fit-Tabella 1 tal-Parti C għal dan l-Anness.

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kodiċijiet tal-kolonna A jew taħlita tan-numri tal-kodiċijiet fil-kolonna A u tas-sottodiviżjonijiet tagħhom fil-kolonna B.

Disaggregazzjoni skont il-modalità tat-trasport fil-fruntiera (mhux obbligatorja)

Meta tiġi pprovduta d-data dwar il-modalità tat-trasport, din għandha tiġi pprovduta skont id-disaggregazzjoni fit-Tabella 2 tal-Parti C għal dan l-Anness.

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

1.  Għal kull perjodu ta’ referenza ta’ kull xahar, l-Istati Membri għandhom jikkompilaw statistika li tkopri l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet intra-Unjoni totali tagħhom f’oġġetti billi jużaw stimi, fejn meħtieġ. L-istimi għandhom jiġu mmarkati u jintbagħtu lill-Eurostat tal-anqas b’disaggregazzjoni skont l-Istat Membru sieħeb u l-kodiċi tal-komodità fil-livell tal-kapitoli tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

2.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10(5) ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jipprovdu data ddikjarata kunfidenzjali lill-Kummissjoni (Eurostat) sabiex din tkun tista’ tiġi ppubblikata tal-anqas fil-livell tal-kapitoli tad-disaggregazzjoni tal-merkanzija skont in-Nomenklatura Magħquda sakemm il-kunfidenzjalità tkun żgurata b’dan il-mod.

3.  Fil-każ ta’ informazzjoni li taqa’ taħt segretezza militari, f’konformità mad-definizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Membri, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu informazzjoni anqas dettaljata minn kif indikat f’din it-Tabella. Madankollu, bħala minimu, id-data dwar il-valur statistiku totali fix-xahar tal-esportazzjonijiet u tal-importazzjonijiet għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni (Eurostat).

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+70 jum

Meta r-riżultati ta’ kull xahar diġà pprovduti lill-Kummissjoni (Eurostat) ikunu soġġetti għal reviżjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżultati riveduti sa mhux aktar tard minn xahar wara d-disponibbiltà tad-data riveduta

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2022Tabella 35. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali - Importazzjonijiet u esportazzjonijiet ta’ oġġetti barra l-Unjoni - data dettaljata

Varjabbli

450201 a. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450201b. Kwantità tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450202 a. Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

450202b. Kwantità tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Unità ta’ kejl

Valuri statistiċi: valuri fil-munita nazzjonali (unitajiet)

Kwantità:

— Massa netta (kg)

— Il-kwantità fl-unitajiet supplimentari: fejn applikabbli skont in-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza (unità ta’ kejl rispettiva).

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ oġġetti

Disaggregazzjonijiet

Id-data għandha tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha speċifikati f’dawn li ġejjin:

Disaggregazzjoni skont il-komodità

Għall-esportazzjonijiet: disaggregazzjoni skont in-Nomenklatura Magħquda fuq livell ta’ 8 ċifri ħlief għal

(1)  oġġetti kkonsenjati f’bastimenti u f’inġenji tal-ajru kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 22(1)(a), u oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 23(1)(b), li jistgħu jiġu disaggregati skont

(a)  oġġetti mill-Kapitoli 1 sa 24 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(b)  oġġetti mill-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(c)  oġġetti kklassifikati bnadi oħra.

(2)  il-partijiet komponenti ta’ impjant industrijali komplut kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 31(5), li għandhom jiġu disaggregati skont in-Nomenklatura Magħquda fil-livell tal-kapitoli.

Għall-importazzjonijiet: disaggregazzjoni skont is-subintestatura Taric (livell ta’ 10 ċifri), ħlief għal

(1)  oġġetti jew movimenti speċifiċi, kif imsemmija fil-Kapitolu III tal-Anness V. Bl-eċċezzjoni tal-oġġetti msemmija fit-Taqsima 23(2)(a)(ii) u 23(1)(b), dawn il-oġġetti jew il-movimenti speċifiċi jistgħu jiġu disaggregati fil-livell ta’ 8 ċifri tan-Nomenklatura Magħquda;

(2)  oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore kif imsemmi fl-Anness V, Taqsima 23(1)(b), li tista’ tiġi disaggregata skont

(a)  oġġetti mill-Kapitoli 1 sa 24 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(b)  oġġetti mill-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza,

(c)  oġġetti kklassifikati bnadi oħra.

Mingħajr ħsara għad-disseminazzjoni tad-data fil-livell nazzjonali, l-istatistika dettaljata skont is-subintestatura Taric ma għandhiex tiġi disseminata mill-Kummissjoni (Eurostat) jekk l-iżvelar tagħha jdgħajjef il-protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tal-politiki kummerċjali u agrikoli tal-Unjoni.

Disaggregazzjoni skont l-Istat Membru tad-destinazzjoni preżunta u l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali; l-Istat Membru fejn tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali

Għall-esportazzjonijiet:

— l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali

— l-Istat Membru fejn tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali

Għall-importazzjonijiet:

— l-Istat Membru tad-destinazzjoni preżunta

— l-Istat Membru fejn tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali

Din id-disaggregazzjoni ma tapplikax għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi, kif imsemmija fil-Kapitolu III tal-Anness V, jekk jintuża sors ta’ data li ma jkunx id-dikjarazzjonijiet doganali.

Id-data dwar l-Istati Membri esportaturi u importaturi għandha tkun ikkodifikata skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u tat-territorji għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti.

Disaggregazzjoni skont il-pajjiż sieħeb

Għall-esportazzjonijiet: il-pajjiż tal-aħħar destinazzjoni magħrufa

Għall-importazzjonijiet: il-pajjiż tal-konsenja u l-pajjiż ta’ oriġini

Id-data dwar il-pajjiż sieħeb għandha tkun ikkodifikata skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u tat-territorji għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti.

Disaggregazzjoni skont in-natura tat-tranżazzjoni

Id-data dwar in-natura tat-tranżazzjoni għandha tiġi pprovduta skont id-disaggregazzjoni fit-Tabella 1 tal-Parti C għal dan l-Anness.

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kodiċijiet tal-kolonna A jew taħlita tan-numri tal-kodiċijiet fil-kolonna A u tas-sottodiviżjonijiet tagħhom fil-kolonna B.

Disaggregazzjoni skont il-proċedura statistika

— Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet normali

— Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet koperti mill-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv

— Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet koperti mill-proċedura doganali ta’ pproċessar passiv

— Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet mhux irreġistrati minn dikjarazzjonijiet doganali

Disaggregazzjoni skont it-trattament preferenzjali fuq l-importazzjonijiet (għall-varjabbli 450202a/b biss)

Din id-disaggregazzjoni ma tapplikax għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi, kif imsemmija fil-Kapitolu III tal-Anness V, jekk jintużaw sorsi ta’ data li ma jkunux id-dikjarazzjonijiet doganali.

It-trattament tariffarju indikat mill-kodiċi ta’ preferenza skont il-klassifikazzjoni stabbilita mill-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Mingħajr ħsara għad-disseminazzjoni tad-data fil-livell nazzjonali, l-istatistika dettaljata skont it-trattament preferenzjali dwar l-importazzjonijiet ma għandhiex tiġi disseminata mill-Kummissjoni (Eurostat) jekk l-iżvelar tagħha jdgħajjef il-protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tal-politiki kummerċjali u agrikoli tal-Unjoni.

Disaggregazzjoni skont il-modalità tat-trasport

— Modalità tat-trasport fil-fruntiera

— Modalità interna tat-trasport

— Kontejner

Din id-disaggregazzjoni ma tapplikax għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi, kif imsemmija fil-Kapitolu III tal-Anness V, jekk jintużaw sorsi ta’ data li ma jkunux id-dikjarazzjonijiet doganali.

Id-data dwar il-modalità tat-trasport għandha tiġi pprovduta skont id-disaggregazzjoni fit-Tabella 2 tal-Parti C għal dan l-Anness.

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

1.  Għal kull perjodu ta’ referenza ta’ kull xahar, l-Istati Membri għandhom jikkompilaw statistika li tkopri l-kummerċ totali tagħhom tal-oġġetti barra mill-Unjoni billi jużaw stimi, fejn meħtieġ. L-istimi għandhom jiġu mmarkati u jintbagħtu lill-Eurostat tal-anqas b’disaggregazzjoni skont il-pajjiż sieħeb u l-kodiċi tal-komodità fil-livell tal-kapitoli tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza għan-negozju barra mill-Unjoni.

2.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10(5) ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jipprovdu data ddikjarata kunfidenzjali lill-Kummissjoni (Eurostat) sabiex din tkun tista’ tiġi ppubblikata tal-anqas fil-livell tal-kapitoli tad-disaggregazzjoni tal-merkanzija skont in-Nomenklatura Magħquda sakemm il-kunfidenzjalità tkun żgurata b’dan il-mod.

3.  Fil-każ ta’ informazzjoni li taqa’ taħt segretezza militari, f’konformità mad-definizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Membri, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu informazzjoni anqas dettaljata minn kif indikat f’din it-Tabella. Madankollu, bħala minimu, id-data dwar il-valur statistiku totali fix-xahar tal-esportazzjonijiet u tal-importazzjonijiet għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni (Eurostat).

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+40 jum

Meta r-riżultati ta’ kull xahar diġà pprovduti lill-Kummissjoni (Eurostat) ikunu soġġetti għal reviżjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżultati riveduti sa mhux aktar tard minn xahar wara d-disponibbiltà tad-data riveduta.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2022Tabella 36. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali - Esportazzjonijiet u importazzjonijiet ta’ oġġetti - data aggregata

Varjabbli

450103. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

450104. Valur statistiku tal-importazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

Unità ta’ kejl

Valuri fil-munita nazzjonali (unitajiet)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ oġġetti

Disaggregazzjonijiet

Id-data għandha tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha speċifikati f’dawn li ġejjin:

Disaggregazzjoni ġeografika:

— Għall-Istati Membri kollha:

— 

— Intra-Unjoni

— Barra l-Unjoni

— Addizzjonalment, għal Stati Membri fiż-żona tal-euro:

— 

— Fiż-żona tal-euro

— Barra miż-żona tal-euro

Disaggregazzjoni skont il-komodità:

— Total

— Barra minn hekk: It-Taqsimiet 0 sa 9 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali Standard tal-Kummerċ (SITC) fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza – obbligatorji biss għaż-żoni sħab barra mill-Unjoni u barra miż-żona tal-euro

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+40 jum

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2022Tabella 37. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali –Esportazzjonijiet u importazzjonijiet barra mill-Unjoni ta’ oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Varjabbli

450203. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

450204. Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Unità ta’ kejl

Valuri fil-munita nazzjonali (unitajiet)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali barra mill-Unjoni

Disaggregazzjonijiet

Id-data għandha tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha speċifikati f’dawn li ġejjin

Disaggregazzjoni skont il-komodità:

Skont il-Klassifikazzjoni Internazzjonali Standard tal-Kummerċ (SITC) fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza:

— Total,

— 

— Taqsimiet 0 sa 8

— Diviżjoni 33

Disaggregazzjoni skont il-munita tal-fatturazzjoni:

Jekk jintużaw sorsi ta’ data oħra li ma jkunux id-dikjarazzjonijiet doganali, id-disaggregazzjoni skont il-munita tal-fatturazzjoni għandha tkun:

— Euro

— Il-munita nazzjonali (għal Stati Membri li mhumiex parti miż-żona tal-euro biss)

— Muniti nazzjonali oħra tal-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro [minbarra l-Isterlina tar-Renju Unit]

— Sterlina tar-Renju Unit

— Dollaru Amerikan

— Oħrajn

Jekk id-dikjarazzjonijiet doganali jintużaw bħala sors ta’ data, id-disaggregazzjoni skont il-munita ta’ fatturazzjoni għandha tkun:

— Euro

— Il-munita nazzjonali (għal Stati Membri li mhumiex parti miż-żona tal-euro biss)

— Muniti nazzjonali oħra tal-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro [minbarra l-Isterlina tar-Renju Unit]

— Sterlina tar-Renju Unit

— Dollaru Amerikan

— Real Brażiljan

— Dollaru Kanadiż

— Frank Żvizzeru

— Renminbi-yuan Ċiniż

— Rupee Indjan

— Yen Ġappuniż

— Won tal-Korea t’Isfel

— Peso Messikan

— Krona Norveġiża

— Rublu Russu

— Dollaru ta’ Singapore

— Lira Torka

— Oħrajn

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+3 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022Tabella 38. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali - Provvista Internazzjonali ta’ Servizzi skont il-Modalità tal-Provvista - data annwali

Varjabbli

460101. Importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi

460201. Esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Il-provvista internazzjonali totali ta’ servizzi b’kull waħda mill-erba’ modalitajiet ta’ provvista

Disaggregazzjonijiet

1.  Provvista internazzjonali ta’ servizzi skont il-modalità ta’ provvista u disaggregazzjoni ġeografika

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont il-modalità ta’ provvista:

— Il-provvista internazzjonali totali ta’ servizzi (total tal-modalitajiet 1, 2, 3 u 4)

— 

— Modalità 1 (“tranżazzjonijiet transkonfinali”),

— Modalità 2 (“konsum barra mill-pajjiż”),

— Modalità 3 (“preżenza kummerċjali”), u

— Modalità 4 (“preżenza ta’ persuni fiżiċi”)

kif definita fl-Anness VI, Taqsima 2.

Disaggregazzjoni skont il-prodotti:

— Provvista internazzjonali totali ta’ servizzi

Disaggregazzjoni ġeografika: (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B):

Ġeo tal-livell 5 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

2.  Provvista internazzjonali ta’ servizzi skont il-modalità ta’ provvista, it-tip ta’ prodott u disaggregazzjoni ġeografika (tista’ tiġi applikata l-marka CETO jew ir-regola ta’ 1 % fuq il-livell tal-volum ta’ kummerċ totali (importazzjonijiet + esportazzjonijiet ta’ servizzi) kif definita fl-Anness III.B u A.1)

Jekk tiġi applikata r-regola ta’ 1 %, ma tiġix irrapportata d-Disaggregazzjoni 2 (f’dan il-każ tiġi rrapportata biss id-Disaggregazzjoni 1).

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont il-modalitajiet ta’ provvista:

L-istess disaggregazzjoni tal-Modalitajiet ta’ provvista bħad-Disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont il-prodotti:

— Provvista internazzjonali totali ta’ servizzi

— 

— Komponenti ewlenin tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

— Raggruppament komplimentari tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

Disaggregazzjoni ġeografika:

Ġeo tal-livell 5 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

3.  Provvista internazzjonali ta’ servizzi skont il-modalità ta’ provvista, disaggregazzjoni dettaljata tat-tip ta’ prodott u disaggregazzjoni ġeografika (tista’ tiġi applikata l-marka CETO jew ir-regola ta’ 1 % fuq il-livell tal-volum ta’ kummerċ totali (importazzjonijiet + esportazzjonijiet ta’ servizzi) kif definita fl-Anness III.B u A.1)

Jekk tiġi applikata r-regola ta’ 1 %, ma tiġix irrapportata d-disaggregazzjoni 3 (f’dan il-każ tiġi rrapportata biss id-Disaggregazzjoni 1).

Disaggregazzjoni skont il-modalitajiet ta’ provvista:

L-istess disaggregazzjoni tal-Modalitajiet ta’ provvista bħad-Disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont il-prodotti:

— Provvista internazzjonali totali ta’ servizzi

— 

— Komponenti ewlenin tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

— Raggruppament komplimentari tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

— Komponenti dettaljati tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

Disaggregazzjoni ġeografika:

Ġeo tal-livell 5 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Għal disaggregazzjoni li jinvolvu l-modalitajiet 1, 2 u 4: T+10M

Għal disaggregazzjonijiet li jinvolvu l-modalità 3 u “Provvista internazzjonali totali ta’ servizzi (total tal-modalitajiet 1, 2, 3, u 4): T+22 xahar

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Jenħtieġ li jintużaw il-metodi u l-istimi rakkomandati fl-ewwel u t-tieni edizzjonijiet tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar il-Modalitajiet ta’ Provvista (MoS), kif deskritt fit-Taqsima 1 tal-Anness VI. Il-pajjiżi jistgħu jużaw ukoll kwalunkwe metodu jew stima ekwivalenti oħrajn, f’konformità mal-prinċipji tal-MSITS 2010 u mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, jekk ma jkunx jista’ jintuża metodu rakkomandat, minflok ikun jista’ jintuża l-metodu ġeneriku ta’ stima korrispondenti.

Fil-każijiet kollha, jenħtieġ li l-metodi użati jkunu deskritti b’mod ċar fil-metadata.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Għad-disaggregazzjoni 1: Y+sentejn, fejn Y hija s-sena tal-pubblikazzjoni tal-ewwel edizzjoni tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS imsemmija fit-Taqsima 1 tal-Anness VI.

Għad-disaggregazzjoni 2: Z+2 snin, fejn Z hija s-sena tal-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS imsemmija fit-Taqsima 1 tal-Anness VI.

Għad-disaggregazzjoni 3: Z+4 snin, fejn Z hija s-sena tal-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS imsemmija fit-Taqsima 1 tal-Anness VI.

Parti C. KlassifikazzjonijietTabella 1. Disaggregazzjoni skont in-natura tat-tranżazzjoni

A

B

1.

Tranżazzjonijiet li jinvolvu tibdil attwali fis-sjieda b’kumpens finanzjarju

1.

Bejgħ/xiri dirett ħlief negozju dirett ma’/minn konsumaturi privati

2.

Kummerċ dirett ma’/minn konsumaturi privati (inkluż bejgħ mill-bogħod)

2.

Ritorn jew sostituzzjoni ta’ oġġetti bla ħlas wara r-reġistrazzjoni tat-tranżazzjoni oriġinali

1.

Ritorn ta’ oġġetti

2.

Sostituzzjoni ta’ oġġetti ritornati

3.

Sostituzzjoni (eż. taħt il-garanzija) ta’ oġġetti li ma jkunux qed jiġu ritornati

3.

Tranżazzjonijiet li jinvolvu tibdil intenzjonat fis-sjieda jew tibdil fis-sjieda mingħajr kumpens finanzjarju

1.

Movimenti lejn/minn maħżen (bl-esklużjoni tal-istokk f’kunsinna kuntrattat u ta’ kunsinna)

2.

Provvista għall-bejgħ wara approvazzjoni jew wara proċess (inkluż stokk f’kunsinna kuntrattat u ta’ kunsinna)

3.

Lokazzjoni finanzjarja

4.

Tranżazzjonijiet li jinvolvu trasferiment tas-sjieda mingħajr kumpens finanzjarju

4.

Tranżazzjonijiet bil-ħsieb ta’ pproċessar skont kuntratt (li ma jinvolvux tibdil fis-sjieda)

1.

Oġġetti mistennija li jiġu ritornati fl-Istat Membru inizjali/pajjiż ta’ esportazzjoni

2.

Oġġetti li mhumiex mistennija li jiġu ritornati fl-Istat Membru inizjali/pajjiż ta’ esportazzjoni

5.

Tranżazzjonijiet wara pproċessar skont kuntratt (li ma jinvolvux tibdil fis-sjieda)

1.

Oġġetti li jirritornaw fl-Istat Membru inizjali/pajjiż ta’ esportazzjoni

2.

Oġġetti li mhumiex qed jiġu ritornati fl-Istat Membru inizjali/pajjiż ta’ esportazzjoni

6.

Tranżazzjonijiet partikolari rreġistrati għal skopijiet nazzjonali

 

 

7.

Tranżazzjonijiet bil-ħsieb ta’/wara żdoganar tal-oġġetti (li ma jinvolvux tibdil fis-sjieda, b’rabta ma’ oġġetti fi kważi importazzjoni jew esportazzjoni)

1.

Rilaxx ta’ oġġetti għal ċirkolazzjoni libera fi Stat Membru b’esportazzjoni sussegwenti lejn Stat Membru ieħor

2.

Trasport ta’ oġġetti minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor sabiex il-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura ta’ esportazzjoni

8.

Tranżazzjonijiet li jinvolvu l-provvista ta’ materjali tal-bini u ta’ tagħmir tekniku skont kuntratt ta’ kostruzzjoni ġenerali jew tal-inġinerija ċivili li għalihom ma tkun meħtieġa l-ebda fatturazzjoni separata għall-oġġetti u tinħareġ fattura għall-kuntratt totali

 

 

9.

Tranżazzjonijiet oħra li ma jistgħux jiġu kklassifikati taħt kodiċijiet oħra

1.

Kiri, self jew lokazzjoni operatorja ta’ aktar minn 24 xahar

9.

OħrajnTabella 2. Disaggregazzjoni skont il-modalità tat-trasport

Modalità tat-trasport fil-fruntiera; modalità interna tat-trasport

Trasport bil-baħar

Trasport bil-ferrovija

Trasport bit-triq

Trasport bl-ajru

Konsenja postali

Installazzjonijiet fissi tat-trasport

Trasport fl-ilmijiet navigabbli interni

Awtopropulsjoni

Kontejner

L-oġġetti ma jiġux ittrasportati f’kontejners meta jaqsmu l-fruntiera tat-territorju statistiku tal-Unjoni Ewropea.

L-oġġetti jiġu ttrasportati f’kontejners meta jaqsmu l-fruntiera tat-territorju statistiku tal-Unjoni Ewropea.Tabella 3. Disaggregazzjoni tal-proċedura statistika

Proċedura statistika

Importazzjonijiet jew esportazzjonijiet normali

Importazzjonijiet jew esportazzjonijiet koperti mill-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv

Importazzjonijiet jew esportazzjonijiet koperti mill-proċedura doganali ta’ pproċessar passiv

Importazzjonijiet jew esportazzjonijiet mhux irreġistrati minn dikjarazzjonijiet doganali
ANNESS II

Gruppi Industrijali Ewlenin (MIGs) u aggregati speċjali

Il-MIGs u l-aggregati speċjali inklużi fid-disaggregazzjonijiet skont l-attività fit-tabelli inklużi fil-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament iridu jiġu kkalkolati kif jidher hawn taħt.

A.    Gruppi Industrijali Ewlenin (MIGs)

1.   Id-definizzjoni tal-gruppi industrijali ewlenin

L-allokazzjoni tal-Gruppi u tad-Diviżjonijiet tal-NACE għall-Gruppi Industrijali Ewlenin (MIGs) hija definita fit-tabella ta’ hawn taħt.

Għall-varjabbli 130101, 130102 u 130103, l-allokazzjoni tal-Gruppi tas-CPA għall-approssimazzjonijiet tal-MIGs tista’ tiġi dderivata abbażi tal-allokazzjoni tal-Gruppi tal-NACE.ALLOKAZZJONI TAL-INTESTATURI TAL-NACE GĦALL-KATEGORIJI TA’ KLASSIFIKAZZJONI AGGREGATA

Deskrizzjoni tal-NACE

Klassifika aggregata

07 Estrazzjoni ta’ minerali tal-metall

Oġġetti intermedji

08 Estrazzjoni oħra mill-minjieri u barrieri

Oġġetti intermedji

09 Attivitajiet tas-servizz ta’ appoġġ għall-estrazzjoni

Oġġetti intermedji

10.6 Manifattura ta’ prodotti tal-imtieħen tal-qmuħ, lamtu u prodotti tal-lamtu

Oġġetti intermedji

10.9 Manifattura ta’ għalf għall-annimali lest

Oġġetti intermedji

13.1 Tħejjija u għażil ta’ fibri tat-tessuti

Oġġetti intermedji

13.2 Insiġ ta’ tessuti

Oġġetti intermedji

13.3 Irfinar ta’ tessuti

Oġġetti intermedji

16 Manifattura ta’ njam u ta’ prodotti tal-injam u tas-sufra, għajr għamara; manifattura ta’ oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar

Oġġetti intermedji

17 Manifattura ta’ karta u prodotti tal-karta

Oġġetti intermedji

20.1 Manifattura ta’ sustanzi kimiċi bażiċi, fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu, plastik u lasktu sintetiku f’forom primarji

Oġġetti intermedji

20.2 Manifattura ta’ pestiċidi u prodotti agrokimiċi oħra

Oġġetti intermedji

20.3 Manifattura ta’ żebgħat, verniċi u kisi simili, linka u gomom għall-istampar

Oġġetti intermedji

20.5 Manifattura ta’ prodotti kimiċi oħra

Oġġetti intermedji

20.6 Manifattura ta’ fibri magħmula mill-bniedem

Oġġetti intermedji

22 Manifattura ta’ prodotti tal-gomma u tal-plastik

Oġġetti intermedji

23 Manifattura ta’ prodotti minerali mhux metalliċi oħra

Oġġetti intermedji

24 Manifattura ta’ metalli bażiċi

Oġġetti intermedji

25.5 Fonderija, ippressar, stampar u rrumblar ta’ metall; metallurġija tat-trab

Oġġetti intermedji

25.6 Trattament u kisi ta’ metalli; ħidma bil-magni

Oġġetti intermedji

25.7 Manifattura ta’ pożati, għodod u ħardwer ġenerali

Oġġetti intermedji

25.9 Manifattura ta’ prodotti oħra tal-metall iffabbrikat

Oġġetti intermedji

26.1 Manifattura ta’ komponenti elettroniċi u bordijiet

Oġġetti intermedji

26.8 Manifattura ta’ mezzi manjetiċi u ottiċi

Oġġetti intermedji

27.1 Manifattura ta’ muturi tal-elettriku, ġeneraturi, trasformaturi u apparat għat-tqassim u l-kontroll tal-elettriku

Oġġetti intermedji

27.2 Manifattura ta’ batteriji u akkumulaturi

Oġġetti intermedji

27.3 Manifattura ta’ wajers u għodod għall-wajers

Oġġetti intermedji

27.4 Manifattura ta’ tagħmir tad-dawl elettriku

Oġġetti intermedji

27.9 Manifattura ta’ tagħmir elettriku ieħor

Oġġetti intermedji

05 Estrazzjoni tal-faħam u l-linjite

Enerġija

06 Estrazzjoni ta’ petroleum mhux raffinat u gass naturali

Enerġija

19 Manifattura ta’ kokk u prodotti tal-petroleum raffinat

Enerġija

35 Provvista tal-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kundizzjonata

Enerġija

36 Ġbir, trattament u provvista tal-ilma

Enerġija

25.1 Manifattura ta’ prodotti strutturali tal-metall

oġġetti kapitali

25.2 Manifattura ta’ tankijiet, riżervi u kontenituri tal-metall

oġġetti kapitali

25.3 Manifattura ta’ ġeneraturi tal-fwar, għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali

oġġetti kapitali

25.4 Manifattura ta’ armi u munizzjon

oġġetti kapitali

26.2 Manifattura ta’ kompjuters u tagħmir periferali

oġġetti kapitali

26.3 Manifattura ta’ tagħmir tal-komunikazzjoni

oġġetti kapitali

26.5 Manifattura ta’ strumenti u għodod għall-kejl, l-ittestjar u n-navigar; arloġġi tal-idejn u arloġġi oħra

oġġetti kapitali

26.6 Manifattura ta’ tagħmir ta’ irradjazzjoni, elettromediku u elettroterapewtiku

oġġetti kapitali

28 Manifattura ta’ makkinarju u tagħmir mhux ikklassifikat band’oħra.

oġġetti kapitali

29 Manifattura ta’ vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

oġġetti kapitali

30.1 Bini ta’ bastimenti u dgħajjes

oġġetti kapitali

30.2 Manifattura ta’ lokomottivi tal-ferrovija u materjal ċirkulanti

oġġetti kapitali

30.3 Manifattura ta’ inġenji tal-ajru u tal-ispazju u makkinarju relatat

oġġetti kapitali

30.4 Manifattura ta’ vetturi tal-ġlied militari

oġġetti kapitali

32.5 Manifattura ta’ strumenti u provvisti mediċi u tad-dentistrija

oġġetti kapitali

33 Tiswija u installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

oġġetti kapitali

26.4 Manifattura ta’ Prodotti elettroniċi ta’ konsum

Prodotti Dewwiema

26.7 Manifattura ta’ strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

Oġġetti tal-konsum durabbli

27.5 Manifattura ta’ apparat domestiku

Oġġetti tal-konsum durabbli

30.9 Manifattura ta’ tagħmir ieħor għat-trasport mhux ikklassifikat band’oħra.

Oġġetti tal-konsum durabbli

31 Manifattura tal-għamara

Oġġetti tal-konsum durabbli

32.1 Manifattura ta’ ġojjellerija, ta’ biġotterija u ta’ oġġetti relatati

Oġġetti tal-konsum durabbli

32.2 Manifattura ta’ strumenti mużikali

Oġġetti tal-konsum durabbli

10.1 Ipproċessar u ppreservar ta’ laħam u ta’ prodotti tal-laħam

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.2 Ipproċessar u ppreservar ta’ ħut, ta’ krustaċji u ta’ molluski

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.3 - Ipproċessar u preservazzjoni ta’ frott u ta’ ħxejjex

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.4 Manifattura ta’ żjut u ta’ xaħmijiet mill-ħxejjex u mill-annimali

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.5 Manifattura ta’ prodotti tal-ħalib

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.7 Manifattura ta’ prodotti tal-furnara u magħmula bid-dqiq

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

10.8 Manifattura ta’ prodotti oħra tal-ikel

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

11 Manifattura ta’ xorb

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

12 Manifattura ta’ prodotti tat-tabakk

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

13.9 Manifattura ta’ tessuti oħrajn

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

14 Manifattura tal-ħwejjeġ

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

15 Manifattura ta’ prodotti tal-ġilda u prodotti relatati

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

18 Stampar u riproduzzjoni ta’ midja rrekordjata

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

20.4 Manifattura ta’ sapun u deterġenti, ta’ preparazzjonijiet tat-tindif u tal-illustrar, ta’ fwejjaħ u ta’ preparazzjonijiet tat-twaletta

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

21 Manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi u ta’ preparazzjonijiet farmaċewtiċi

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

32.3 Manifattura ta’ oġġetti tal-isport

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

32.4 Manifattura ta’ logħob u ta’ ġugarelli

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

32.9 Manifattura mhux ikklassifikata band’oħra.

Oġġetti tal-konsum mhux durabbli

2.   Nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ data fil-livell tal-Grupp tal-NACE

L-Istati Membri li ma jikkalkolawx id-data statistika koperta bir-Regolament (UE) 2019/2152 fil-livell ta’ dettall tal-Gruppi tal-NACE jitħallew jikkalkolaw il-ponderazzjonijiet nazzjonali għall-Gruppi f’Diviżjoni sabiex iqassmu d-data bbażata fuq id-Diviżjoni fi Gruppi.

L-Istati Membri li japplikaw l-allokazzjoni għall-Gruppi Industrijali Ewlenin (MIGS) b’mod parzjali jew totali abbażi tad-Diviżjonijiet tal-NACE għandhom jinformaw lill-Eurostat dwar il-ponderazzjonijiet użati għall-qsim fi Gruppi tal-NACE.

B.    Aggregati speċjali tal-kodiċijiet tal-NACEAggregat speċjali

Komponenti tal-NACE

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S tal-NACE

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 tal-NACE

Ekonomija tan-negozju

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95 tal-NACE

Ekonomija tan-negozju mhux finanzjarju

B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95 tal-NACE

Industrija u kostruzzjoni

B+C+D+E+F tal-NACE

Industrija

B+C+D+E tal-NACE

Total tal-ICT

C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+J62+J63.1+S951 tal-NACE

= manifattura tal-ICT + servizzi tal-ICT

Manifattura tal-ICT

C261+C262+C263+C264+C268 tal-NACE

Servizzi tal-ICT

G465+J582+J61+J62+J631+S951 tal-NACE

Settur tal-informazzjoni

J581+J591+J592+J60+J639 tal-NACE

Servizzi relatati mal-kompjuters

J582+J62+J631 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata

C20+C21+C254+C26+C27+C28+C29+C30–C301+C325 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata

C21+C26+C303 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata

C20+C254+C27+C28+C29+C30–C301–C303+C325 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa

C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C22+C23+C24+C25–C254+C301+C31+C32–C325+C33 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa

C182+C19+C22+C23+C24+C25–C254+C301+C33 tal-NACE

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa

C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18–C182+C31+C32–C325 tal-NACE

Servizzi

G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96

Total tas-servizzi b’għarfien intensiv

H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 tal-NACE

Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv

J59+J60+J61+J62+J63+M72 tal-NACE

Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv

H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80 tal-NACE

Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv

K64+K65+K66 tal-NACE

Servizzi oħrajn b’għarfien intensiv

J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 tal-NACE

Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju

B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+R90 tal-NACE

Attivitajiet b’għarfien intensiv

B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+O84+P85+P86+R90+R91+S94+U99 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu (total)

H491+H4932+H4939+H501+H503+H511+I551+I552+I553+I561+I563+N771+N7721+N79 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu)

H511+I551+I552+I553+N791 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu)

H491+H4932+H4939+H501+H503+I561+I563+N771+N7721+N799 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Trasport (total)

H491+H4932+H4939+H501+H503+H511 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art

H491+H4932+H4939 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma

H501+H503 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (kamp ta’ applikazzjoni tar-Reg 692/2011)

I551+I552+I553 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total)

I561+I563 tal-NACE

Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total)

N771+N7721 tal-NACE

Setturi kulturali u kreattivi – total

C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4763 + J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 + R90 + R91 tal-NACE

Setturi kulturali u kreattivi – servizzi

J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 + R90 + R91 tal-NACE

Attivitajiet minbarra l-industrija u l-kummerċ

A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U tal-NACE

C.    Aggregati speċjali tal-kodiċijiet tas-CPAAggregat speċjali

Kodiċijiet tas-CPA

Prodotti oħra tas-CPA

CPA 41 sa 99
ANNESS III

Simplifikazzjonijiet

A.    EŻENZJONIJIET FUQ IL-PROVVISTA TA’ DATA ABBAŻI TAD-DAQS EKONOMIKU TAL-PAJJIŻ

1.    Regola ta’ 1 %

Ir-regola ta’ 1 % tikkonċerna varjabbli speċifiċi indikati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Mhuwiex meħtieġ li jiġu kkumpilati dawk il-varjabbli jekk il-kontribuzzjoni tal-Istat Membru għal indikatur relatat (eż. valur miżjud, fatturat jew numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), jew il-volum totali ta’ servizzi (importazzjonijiet flimkien ma’ esportazzjonijiet ta’ servizzi) f’attività speċifika (NACE), fid-disaggregazzjoni skont il-kategorija jew skont il-prodott (CPA) tal-EBOPS 2010, tkun anqas minn 1 % tat-total tal-UE. L-indikatur relatat u l-livell tal-attività (NACE), id-disaggregazzjoni tal-EBOPS 2010 jew id-disaggregazzjoni skont il-prodott (CPA) huma speċifikati fl-Anness I.

2.    Regoli għar-raggruppar ta’ pajjiżi f’pajjiżi żgħar, medji u kbar

Skont id-daqs tal-pajjiż, ċerti statistiki għall-varjabbli kif speċifikati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx għalfejn jiġu pprovduti affattu jew għandhom jiġu pprovduti anqas ta’ spiss jew b’data ta’ skadenza għat-trażmissjoni tad-data aktar tard minn pajjiżi żgħar u medji.

1. Il-varjabbli li għandu jintuża għar-raggruppar tal-Istati Membri fi klassijiet tad-daqs huwa l-valur miżjud;

2. Għandhom jintużaw żewġ livelli limitu – stabbiliti għal 1 % u għal 4 % rispettivament - sabiex issir distinzjoni bejn Stati Membri żgħar, medji u kbar;

3. Ir-raggruppament kumplessiv tal-Istati Membri għandu jsir fuq il-bażi tas-sehem tagħhom mill-valur miżjud tal-UE tat-Taqsimiet B sa N tal-NACE (eskluża t-Taqsima K).

Klawżola ta’ salvagwardja: jekk is-sehem ta’ pajjiż mill-valur miżjud tal-UE f’wieħed mill-aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE jew definiti li ġejjin jikkorrispondi għal dak ta’ kategorija iżgħar (anqas mill-kategorija tad-daqs li tirriżulta mir-raggruppament kumplessiv), ir-rekwiżiti tad-data għal dak il-pajjiż għandhom jikkorrispondu għal dawk tal-kategorija tad-daqs iżgħar għat-Taqsima (jew għat-Taqsimiet) inkwistjoni. Dan jista’ japplika għat-Taqsimiet C (“Manifattura”), F (“Kostruzzjoni”), G (“Kummerċ”) tal-NACE, u għall-aggregat tat-Taqsimiet H sa N (minbarra K, “Servizzi”).

4. Ir-raggruppament tal-Istati Membri jsir fuq il-bażi tad-data għas-sena bażi u mbagħad ikun applikabbli għal 5 snin konsekuttivi.

B.    POSSIBBILTÀ LI TIĠI PPROVDUTA DATA LI MA TKUNX SE TIĠI PPUBBLIKATA FIL-LIVELL NAZZJONALI U LI SE TINTUŻA GĦALL-KALKOLU TAT-TOTALI EWROPEJ BISS: KONTRIBUZZJONI GĦAT-TOTALI EWROPEJ BISS (CETO)

Sabiex jitnaqqsu l-piż fuq in-negozji u l-kostijiet għall-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika, l-Istati Membri jistgħu jimmarkaw id-data għall-użu bħala kontribuzzjoni għat-totali Ewropej biss (CETO) għal xi varjabbli kif speċifikat fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. L-Eurostat m’għandux jippubblika dik id-data, u l-Istati Membri lanqas m’għandhom jimmarkaw data ppubblikata nazzjonalment b’marka tas-CETO. In-numru ta’ statistiki li jistgħu jiġu mmarkati b’marka tas-CETO minn Stat Membru jvarja bejn il-pajjiżi żgħar, ta’ daqs medju u kbar:

1. 

Il-varjabbli li għandu jintuża għar-raggruppar tal-Istati Membri fi klassijiet tad-daqs huwa l-valur miżjud ħlief għal:

— 
varjabbli 251001 (Produzzjoni mibjugħa), 251002 (Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati) u 251003 (Produzzjoni attwali) fejn il-varjabbli li għandu jintuża għar-raggruppament huwa l-produzzjoni mibjugħa;
— 
Varjabbli 460101 (importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi), 460201 (esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi), 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi), 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi), fejn il-varjabbli li għandu jintuża huwa l-volum totali tal-kummerċ fis-servizzi - esportazzjonijiet flimkien mal-importazzjonijiet ta’ servizzi, innegozjati bejn residenti u mhux residenti - espressi bħala s-somma tal-varjabbli 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi).
2. 

Għandhom jintużaw żewġ livelli limitu – stabbiliti għal 1 % u għal 10 % rispettivament - sabiex issir distinzjoni bejn Stati Membri żgħar, medji u kbar ħlief għall-fatturi varjabbli 251001 (Produzzjoni mibjugħa), 251002 (Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati), 251003 (Produzzjoni attwali), 460101 (importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi), 460201 (esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi), 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi) fejn il-livelli limitu huma stabbiliti għal 1 % u għal 4 %.

3. 

Ir-raggruppament kumplessiv tal-Istati Membri għandu jsir fuq il-bażi tas-sehem tagħhom mill-valur miżjud tal-UE tat-Taqsimiet B sa R u tad-Diviżjonijiet 95 u 96 tal-NACE (eskluża t-Taqsima O) ħlief għal:

— 
varjabbli 251001 (Produzzjoni mibjugħa), 251002 (Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati) u 251003 (Produzzjoni attwali) fejn ir-raggruppament għandu jsir fuq il-bażi tas-sehem tagħhom mill-produzzjoni mibjugħa tal-UE tad-diviżjonijiet tas-CPA (05 sa 33) taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-lista PRODCOM.
— 
Varjabbli 460101 (importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi), 460201 (esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi), 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi), fejn ir-raggruppament għandu jsir fuq il-bażi tas-sehem tagħhom mill-volum totali tal-kummerċ fis-servizzi (esportazzjonijiet flimkien mal-importazzjonijiet ta’ servizzi, innegozjati bejn residenti u mhux residenti - espressi bħala s-somma tal-varjabbli 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi))
4. 

In-numru ta’ statistiki li jistgħu jiġu mmarkati b’marka tas-CETO għall-varjabbli kif stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament:

(a) 

Għall-pajjiżi ż-żgħar: id-data kollha fil-livell tal-klassijiet tal-NACE u mhux aktar minn 25 % tad-data fil-livell tal-gruppi tal-NACE għad-disaggregazzjoni skont l-attività; id-data kollha fil-livell tal-gruppi tal-NACE għajr għat-total tal-klassijiet tad-daqs kollha għad-disaggregazzjonijiet ikkombinati skont l-attività u l-klassi tad-daqs; mhux aktar minn 20 % tad-data fil-livell tal-intestaturi individwali tal-PRODCOM.

(b) 

Għall-pajjiżi ta’ daqs medju: mhux aktar minn 25 % tad-data fil-livell tal-klassijiet tal-NACE għad-disaggregazzjoni skont l-attività, mhux aktar minn 25 % tad-data fil-livell tal-gruppi tal-NACE, ħlief għat-total tal-klassijiet tad-daqs kollha għad-disaggregazzjonijiet ikkombinati skont l-attività u l-klassi tad-daqs għad-disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs fil-livell tal-gruppi tal-NACE; mhux aktar minn 15 % tad-data għall-intestaturi individwali tal-PRODCOM. Barra minn hekk, jekk, fi kwalunkwe wieħed minn dawn l-Istati Membri, is-sehem ta’ klassi tal-NACE Rev. 2 jew ta’ klassi tad-daqs tal-grupp tal-NACE Rev. 2 ikun anqas minn 0.1 % tal-ekonomija tan-negozju tal-Istat Membru kkonċernat jew anqas minn 0.1 % tat-total fuq l-intestaturi individwali kollha tal-PRODCOM, dik id-data tista’ tintbagħat ukoll bħala b’marka tas-CETO.

(c) 

Għall-pajjiżi l-kbar: mhux aktar minn 15 % tad-data fil-livell tal-klassijiet tal-NACE għad-disaggregazzjoni skont l-attività, mhux aktar minn 15 % tad-data fil-livell tal-gruppi tal-NACE, ħlief għat-total tal-klassijiet tad-daqs kollha għad-disaggregazzjonijiet ikkombinati skont l-attività u l-klassi tad-daqs għad-disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs fil-livell tal-gruppi tal-NACE; mhux aktar minn 10 % tad-data fl-intestaturi jew għall-intestaturi individwali tal-PRODCOM.

(d) 

Għall-varjabbli 460101 (importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi), 460201 (esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi), 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi), - għall-pajjiżi ż-żgħar: mhux aktar minn 40 % tad-data tal-Istati Membri tista’ tiġi mmarkata b’marka tas-CETO; għall-pajjiżi ta’ daqs medju: mhux aktar minn 15 % u għall-pajjiżi l-kbar: mhux aktar minn 10 %.

C.    SKEMI TA’ KAMPJUNI EWROPEJ

Skemi ta’ kampjuni Ewropej jistgħu jillimitaw l-ambitu tad-data li għandha tiġi trażmessa meta tiġi kkumpilata statistika għall-varjabbli kif speċifikat fl-Anness I għar-Regolament sabiex jitnaqqsu l-kostijiet għas-sistemi nazzjonali tal-istatistika, sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu r-rekwiżiti Ewropej tad-data u sabiex il-Kummissjoni (Eurostat) tkun tista’ tipproduċi stimi Ewropej kredibbli għall-indikaturi kkonċernati.

L-Istati Membri li jipparteċipaw fl-iskema ta’ kampjuni Ewropea msemmija hawn fuq għandhom jittrażmettu d-data lill-Kummissjoni (Eurostat) tal-anqas għall-attivitajiet tal-NACE u għall-prodotti tas-CPA speċifikati skont il-proċedura li ġejja:

1. 

Ir-rapportar huwa limitat f’kull pajjiż għal dawk l-attivitajiet jew prodotti, li l-ponderazzjoni totali tagħhom tkun ugwali għal minn 0.05 % jew aktar tal-ponderazzjoni totali (l-industrija totali taż-żona tal-euro) tal-indikatur matul is-sena bażi preċedenti.

2. 

L-obbligi ta’ rapportar jiġu aġġornati bl-istess frekwenza mal-aġġornament tal-ponderazzjonijiet Ewropej għas-sena bażi l-ġdida, fuq il-bażi tal-ponderazzjonijiet matul is-sena bażi preċedenti.

3. 

L-ewwel perjodu ta’ referenza għall-intestaturi l-ġodda ma għandux ikun aktar tard mill-bidu tas-sena bażi l-ġdida b’effett mill-introduzzjoni tas-sena bażi ta’ tliet snin wara.

4. 

L-aġġornament tal-iskemi ta’ kampjunar Ewropej fuq dawn il-linji ma jeħtieġx att legali speċifiku.

It-termini tal-iskemi ta’ kampjuni Ewropej stabbiliti jistgħu jiġu adattati għat-tibdiliet fis-sena bażi jew fis-sistema ta’ klassifikazzjoni jew għal tibdiliet strutturali importanti fiż-żona tal-euro jew fl-Unjoni Ewropea.

Kull membru ġdid taż-żona tal-euro jew tal-Unjoni Ewropea jista’ jidħol fi kwalunkwe waħda mill-iskemi ta’ kampjuni Ewropej malli jidħol fiż-żona tal-euro jew fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, għandha tispeċifika l-attivitajiet tal-NACE u l-prodotti tas-CPA li għalihom id-data għandha tiġi trażmessa skont il-proċedura ta’ hawn fuq, sabiex dak l-Istat Membru jikkonforma mar-Regolament (UE) 2019/2152 fil-qafas tal-iskemi ta’ kampjuni Ewropej.

D.    EŻENZJONIJIET FUQ IL-PROVVISTA TA’ DATA ABBAŻI TAD-DAQS EKONOMIKU TAL-ATTIVITÀ FIL-PAJJIŻ.

Ir-rapportar huwa limitat f’kull Stat Membru għal dawk l-attivitajiet jew prodotti, li l-ponderazzjoni tagħhom tkun ugwali għal minn 0.05 % jew aktar tal-ponderazzjoni totali tal-indikatur fl-Istat Membru matul is-sena bażi kurrenti (tista’ tiġi applikata s-sena bażi ta’ qabel jekk id-data tas-sena bażi kurrenti ma tkunx disponibbli) sakemm ma tiġix applikata l-iskema ta’ kampjunar Ewropea.

E.    TUL TAS-SERJE KRONOLOĠIKA TAL-STS GĦAL STATI MEMBRI ĠODDA TAL-UNJONI EWROPEA

Kull Stat Membru ġdid tal-Unjoni Ewropea għandu jipprovdi serje kronoloġika tal-anqas mit-tieni l-aħħar tibdil fis-sena bażi, li tkopri l-perjodu bejn l-aħħar tibdil tas-sena bażi u s-sena bażi ta’ qabel, jekk ma tkunx disponibbli serje kronoloġika sħiħa skont it-tabelli tad-data.
ANNESS IV

Definizzjonijiet ta’ kunċetti u ta’ varjabbli

I.    KUNĊETTI

Unitajiet statistiċi residenti

Unitajiet statistiċi li huma unitajiet residenti ta’ pajjiż f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 549/2013 ( 1 ).

Territorju ekonomiku

It-territorju ekonomiku jinkludi l-punti li ġejjin:

(a) 

iż-żona (it-territorju ġeografiku) li taqa’ taħt l-amministrazzjoni effettiva u l-kontroll ekonomiku ta’ gvern uniku;

(b) 

iż-żoni ħielsa kollha, inklużi l-imħażen doganali u l-fabbriki taħt il-kontroll tad-dwana;

(c) 

l-ispazju tal-ajru nazzjonali, l-ibħra territorjali u l-pjattaforma kontinentali li tinsab fl-ibħra internazzjonali, li għaliha l-pajjiż igawdi minn drittijiet esklużivi;

(d) 

żoni territorjali, fejn dawn ikunu territorji ġeografiċi li jinsabu fil-bqija tal-dinja u użati, skont trattati jew ftehim internazzjonali bejn l-Istati, minn aġenziji ġenerali tal-gvern tal-pajjiż (bħal ambaxxati, konsulati, bażijiet militari, bażijiet xjentifiċi, eċċ.);

(e) 

depożiti ta’ żejt, gass naturali, eċċ. f’ibħra internazzjonali lil hinn mill-pjattaforma kontinentali tal-pajjiż, imħaddma minn unitajiet residenti fit-territorju kif definit fil-punti (a) sa (d).

It-territorju ekonomiku jeskludi l-punti li ġejjin:

— 
enklavi extraterritorjali (jiġifieri l-partijiet tat-territorju ġeografiku tal-pajjiż stess użati minn aġenziji tal-gvern ġenerali ta’ pajjiżi oħra, mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni Ewropea jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali skont trattati jew ftehimiet internazzjonali bejn l-Istati).

Suq domestiku u mhux domestiku

Id-differenza bejn is-swieq domestiċi u mhux domestiċi għandha tiġi interpretata għall-fini ta’ statistiki tan-negozju fuq żmien qasir skont it-territorju ekonomiku tal-Istati Membri.

II.    VARJABBLI

A.   POPOLAZZJONI TAN-NEGOZJU

1)    Varjabbli 110101: Reġistrazzjonijiet

In-numru ta’ unitajiet legali mdaħħla fir-reġistru tar-reġistrazzjonijiet fi kwalunkwe żmien matul it-trimestru ta’ referenza q, skont il-proċedura amministrattiva jew legali rispettiva.

2)    Varjabbli 110102: Fallimenti

In-numru ta’ unitajiet legali li jkunu bdew il-proċedura sabiex jiġu ddikjarati falluti, billi tinħareġ dikjarazzjoni tal-qorti, fi kwalunkwe żmien matul it-trimestru ta’ referenza q (li ħafna drabi tkun proviżorja u mhux dejjem tfisser waqfien ta’ attività).

3)    Varjabbli 210101: Numru ta’ intrapriżi attivi

In-Numru ta’ intrapriżi attivi huwa n-numru tal-unitajiet statistiċi kollha li fi kwalunkwe żmien matul il-perjodu ta’ referenza kienu “intrapriżi”, kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 ( 2 ), u li kienu attivi wkoll matul l-istess perjodu ta’ referenza.

Unità statistika titqies li kienet attiva matul il-perjodu ta’ referenza, jekk f’dan il-perjodu hija jkollha fatturat nett pożittiv jew tkun ipproduċiet outputs jew kellha impjegati jew tkun għamlet investimenti.

4)    Varjabbli 210102: Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Numru ta’ intrapriżi li kellhom tal-anqas impjegat wieħed fi kwalunkwe żmien matul perjodu ta’ referenza partikolari t.

5)    Varjabbli 210103: Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Numru ta’ intrapriżi, li kellhom tal-anqas 10 impjegati f’t – 3, bi tkabbir annwalizzat medju fin-numru ta’ impjegati akbar minn 10 % fis-sena, fuq perjodu ta’ tliet snin (t – 3 sa t). Ma jinkludix intrapriżi, kif definiti fil-varjabbli 210201 “twelid ta’ intrapriżi”, f’t – 3.

6)    Varjabbli 210104: Numru ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir (gazelles) bħala subsett tal-intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir iridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet addizzjonali li huma kienu intrapriżi, kif definiti fil-varjabbli 210201 “twelid ta’ intrapriżi”, f’t – 4 jew f’t – 5.

7)    Varjabbli 210201: Twelid ta’ intrapriżi

Għadd tan-numru ta’ twelid ta’ intrapriżi rreġistrati fil-popolazzjoni kkonċernata fir-reġistru tan-negozji kkoreġut mill-iżbalji. Twelid ifisser il-ħolqien ta’ taħlita ta’ fatturi ta’ produzzjoni bir-restrizzjoni li ebda intrapriża oħra ma tkun involuta fl-avveniment. Twelid ma jinkludix dħul fil-popolazzjoni minħabba amalgamazzjonijiet, frid, separazzjoni jew ristrutturar ta’ sett ta’ intrapriżi. Ma jinkludix dħul f’subpopolazzjoni li jirriżulta biss minn tibdil fl-attività.

8)    Varjabbli 210202: Imwiet ta’ intrapriżi

Għadd tan-numru ta’ mwiet ta’ intrapriżi rreġistrati fil-popolazzjoni kkonċernata fir-reġistru tan-negozji kkoreġut mill-iżbalji. Mewt ifisser id-dissoluzzjoni ta’ taħlita ta’ fatturi ta’ produzzjoni bir-restrizzjoni li ebda intrapriża oħra ma tkun involuta fl-avveniment. Imwiet ma jinkludux ħruġ mill-popolazzjoni minħabba amalgamazzjonijiet, akkwiżizzjonijiet, frid jew ristrutturar ta’ sett ta’ intrapriżi. Ma jinkludux ħruġ minn subpopolazzjoni li jirriżulta biss minn tibdil fl-attività.

9)    Varjabbli 210203: Sopravivenzi ta’ intrapriżi

Is-sopravivenza ta’ intrapriża sseħħ jekk intrapriża tkun attiva fis-sena tat-twelid (t – 1 sa t – 5) u s-sena/snin ta’ wara. Tista’ ssir distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ sopravivenza:

Intrapriża li twieldet fis-sena t – 1 titqies sopravissuta fis-sena t jekk tkun attiva fi kwalunkwe parti tas-sena t (= sopravivenza mingħajr tibdil).

Intrapriża titqies sopravissuta wkoll jekk l-unità(jiet) legali marbuta magħha ma tibqax attiva, iżda l-attività tagħha tkun ittieħdet taħt kontroll minn unità legali ġdida mwaqqfa speċifikament sabiex tieħu kontroll tal-fatturi ta’ produzzjoni ta’ dik l-intrapriża (= sopravivenza b’akkwiżizzjoni).

10)    Varjabbli 210204: Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Numru ta’ intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat fi kwalunkwe żmien matul perjodu ta’ referenza partikolari t. Dan jista’ jikkonċerna t-twelid ta’ intrapriżi kif definiti għall-varjabbli 210201, iżda wkoll intrapriżi kif definiti għall-varjabbli 210101 jekk l-intrapriżi diġà jkunu attivi f’perjodi ta’ referenza preċedenti, iżda ma jkollhom l-ebda impjegat f’żewġ perjodi ta’ referenza preċedenti.

11)    Varjabbli 210205: Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Numru ta’ intrapriżi li ma jibqax ikollhom aktar impjegati fi kwalunkwe żmien f’perjodu ta’ referenza partikolari t u li tal-anqas kellhom impjegat wieħed f’perjodu ta’ żmien qabel f’perjodu ta’ referenza partikolari t. Dan jista’ jikkonċerna mwiet ta’ intrapriżi kif definiti għall-varjabbli 210202, b’tal-anqas impjegat wieħed, iżda wkoll intrapriżi kif definiti għall-varjabbli 210102 jekk l-intrapriżi jibqgħu attivi, iżda li ma jibqax ikollhom aktar impjegati minn kwalunkwe żmien f’perjodu ta’ referenza partikolari t u ż-żewġ perjodi ta’ referenza li ġejjin: t + 1 u t + 2. L-istess japplika jekk il-kuntratt ta’ impjieg tal-aħħar impjegat jintemm f’t fil-31 ta’ Diċembru.

12)    Varjabbli 210206: Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Numru ta’ intrapriżi li kellhom tal-anqas impjegat wieħed fi kwalunkwe żmien f’kull sena sa minn dik is-sena meta kellhom l-ewwel impjegat (t – 1 sa t – 5) sa perjodu ta’ referenza partikolari t. Il-“popolazzjoni ta’ intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat f’t” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 210204. Intrapriża titqies sopravissuta wkoll jekk l-unità(jiet) legali marbuta magħha ma tibqax attiva, iżda l-attività tagħha tkun ittieħdet taħt kontroll minn unità legali ġdida mwaqqfa speċifikament sabiex tieħu kontroll tal-fatturi ta’ produzzjoni ta’ dik l-intrapriża (= sopravivenza b’akkwiżizzjoni).

13)    Varjabbli 210301: Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Fl-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi, intrapriża kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tfisser intrapriża residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni li fuqha jkollha kontroll unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll aħħari li ma tkunx residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni. Intrapriżi għandhom ifissru intrapriżi attivi kif definiti għall-varjabbli 210101 taħt A3.

Kontroll għandu jfisser l-abbiltà ta’ determinazzjoni tal-politika ġenerali ta’ intrapriża, pereżempju billi jintgħażlu diretturi xierqa, jekk meħtieġ. F’dan il-kuntest, intrapriża A titqies li tkun ikkontrollata minn unità istituzzjonali B meta B tikkontrolla, direttament jew indirettament, aktar minn nofs il-poter tal-vot tal-azzjonisti, jew tassigura b’mezzi oħra l-kontroll fuq A.

Kontroll minn barra l-pajjiż għandu jfisser li l-unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll aħħari tkun residenti f’pajjiż differenti minn dak fejn tkun residenti l-unità istituzzjonali li jkollha kontroll fuqha.

Fergħat għandhom ifissru unitajiet lokali ta’ intrapriżi barranin li ma jikkostitwixxux entitajiet ġuridiċi separati. Dawn jiġu ttrattati bħala intrapriżi kważi korporattivi skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 549/2013 u għandhom jitqiesu bħala intrapriżi għall-finijiet tal-istatistika tal-affiljati barranin.

Unità istituzzjonali ta’ affiljat li jkollha l-kontroll aħħari għandha tfisser l-unità istituzzjonali, li tipproċedi ’l fuq f’katina ta’ kontroll ta’ affiljat, li ma tkunx ikkontrollata minn unità istituzzjonali oħra.

Affiljat barrani għandu jfisser intrapriża residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni li fuqha jkollha l-kontroll aħħari unità istituzzjonali mhux residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni, jew intrapriża mhux residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni li fuqha unità istituzzjonali residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni jkollha l-kontroll aħħari.

Il-pajjiż li jkollu l-kontroll aħħari għandu jfisser il-pajjiż ta’ residenza tal-unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll aħħari, jew il-grupp ta’ unitajiet li jaġixxu flimkien.

L-unità istituzzjonali u l-unità lokali t-tnejn għandu jkollhom l-istess tifsira bħal fir-Regolament (KEE) Nru 696/93.

L-istatistika inward dwar l-affiljati barranin għandha tfisser statistika li tiddeskrivi l-attività ta’ affiljati barranin residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni.

14)    Varjabbli 210401: Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

Intrapriża kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tfisser unità istituzzjonali residenti li jkollha l-kontroll aħħari li jkollha tal-anqas affiljat barrani wieħed u li tkun intrapriża attiva kif definita għall-varjabbli 210101 taħt A3. Unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll u li jkollha l-kontroll aħħari (UCI) għanda tfisser kif definita għal intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż.

Affiljat domestiku għandu jfisser intrapriża residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni li fuqha jkollha l-kontroll UCI residenti fl-istess pajjiż tal-kumpilazzjoni. Intrapriża u fergħa għandhom ifissru kif definiti għal intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż.

Fl-istatistika tan-negozju fuq livell nazzjonali, l-istatistika outward dwar l-affiljati barranin għandha tfisser statistika li tiddeskrivi l-attività ta’ affiljati domestiċi ta’ kull unità istituzzjonali residenti li jkollha l-kontroll aħħari li tal-anqas ikollha affiljat barrani wieħed u l-attività tal-intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni.

15)    Varjabbli 310101: Numru ta’ unitajiet lokali

Għadd tan-numru ta’ unitajiet lokali kif definiti fir-Regolament (KEE) Nru 696/93 irreġistrati għall-popolazzjoni kkonċernata fir-reġistru tan-negozji kkorreġut mill-iżbalji, b’mod partikolari żbalji tal-qafas. L-unitajiet lokali jridu jkunu inklużi anke jekk ma jkollhomx impjegati li jitħallsu paga. Jenħtieġ li din l-istatistika tinkludi l-attivitajiet attivi kollha matul tal-anqas parti mill-perjodu ta’ referenza.

16)    Varjabbli 310102: Numru ta’ intrapriżi attivi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210101 taħt A3.

17)    Varjabbli 310103: Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210102 taħt A4.

18)    Varjabbli 310104: Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210103 taħt A5.

19)    Varjabbli 310201: Twelid ta’ intrapriżi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210201 taħt A7.

20)    Varjabbli 310202: Imwiet ta’ intrapriżi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210202 taħt A8.

21)    Varjabbli 310203: Sopravivenzi ta’ intrapriżi (sopravivenza ta’ tliet snin kalendarji biss)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210203 taħt A9.

22)    Varjabbli 310204: Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210204 taħt A10.

23)    Varjabbli 310205: Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210205 taħt A11.

24)    Varjabbli 310206: Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 210206 taħt A12.

25)    Varjabbli 410101: Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Intrapriża barra mill-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unità istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur għandha tfisser intrapriża li mhijiex residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni taħt il-kontroll aħħari ta’ unità istituzzjonali residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni. Unità istituzzjonali, intrapriża u fergħa li jkollhom il-kontroll u li jkollha l-kontroll aħħari (UCI) għandhom ifissru kif definiti għal intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż.

Fl-istatistika dwar attivitajiet internazzjonali, l-istatistika outward dwar l-affiljati barranin għandha tfisser statistika li tiddeskrivi l-attività ta’ affiljati barranin barra mill-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unità istituzzjonali residenti fil-pajjiż tal-kumpilazzjoni.

B.   INPUTS LAVORATTIVI

1)    Varjabbli 120101: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

In-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom huwa s-somma tan-Numru ta’ impjegati u tan-Numru ta’ persuni li jaħdmu għal rashom. In-“Numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5. In-numru ta’ persuni li jaħdmu għal rashom huwa n-numru medju ta’ persuni li f’xi żmien matul il-perjodu ta’ referenza kienu s-sidien uniċi jew is-sidien konġunti tal-unità statistika li jaħdmu fiha. Huma inklużi wkoll il-ħaddiema tal-familja u t-teleħaddiema li l-introjtu tagħhom huwa funzjoni tal-valur tal-outputs tal-unità statistika.

2)    Varjabbli 120201: Sigħat maħduma mill-impjegati

It-total ta’ sigħat maħduma mill-impjegati jirrappreżenta n-numru ta’ sigħat fil-fatt maħduma mill-impjegati, għall-output tal-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Huwa inkluż il-ħin imqatta’ f’xogħol kontigwu, li jikkontribwixxi b’mod indirett għall-output (eż. l-ippjanar, it-tħejjija, l-amministrazzjoni u l-bqija), kif ukoll il-ħin imqatta’ mingħajr xogħol propju, iżda li jitqies u jiġi remunerat bħala tali mill-unità statistika (eż. waqfiet qosra, interruzzjonijiet qosra minħabba tnaqqis fir-ritmu tal-produzzjoni, taħriġ u l-bqija).

Il-ħin imqatta’ fuq xogħol, li jista’ jkun xogħol kontigwu, mingħajr remunerazzjoni propja (eż. sahra mhux imħallsa) huwa inkluż ukoll.

Huwa eskluż il-ħin remunerat mingħajr xogħol propju u mhux meqjus bħala tali mill-unità statistika (eż. liv annwali, liv tal-mard, liv tal-maternità, festi pubbliċi, waqfiet itwal, waqfiet għall-ikel, strajks, ivvjaġġar għax-xogħol u l-bqija).

L-istatistika infraannwali jaf ma tkunx kapaċi tqis dawn il-punti kollha bħas-sahra mhux imħallsa.

3)    Varjabbli 120301: Pagi u salarji

Il-varjabbli “Pagi u salarji” fiha l-ispejjeż kollha mġarrba matul il-perjodu ta’ referenza fuq ir-remunerazzjoni gross totali, fi flus jew in natura, tal-impjegati kollha tal-unità statistika. Il-pagi u s-salarji huma parti mill-varjabbli 220301 Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati.

Ir-remunerazzjoni gross totali, fi flus jew in natura, fiha bħala eżempji, iżda mhijiex limitata għall-punti li ġejjin: remunerazzjoni diretta, bonusijiet, allowances, għotjiet, tips, kummissjonijiet, pagamenti għal skemi ta’ tfaddil għall-impjegati, pagamenti għal jiem mhux maħduma, pagi u salarji in natura, prodotti tal-kumpanija, akkomodazzjoni għall-persunal, karozzi tal-kumpanija, skemi ta’ opzjonijiet u ta’ xiri ta’ stokk, ammonti li jinżammu mill-impjegatur (kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegat, taxxa fuq l-introjtu personali, eċċ.). L-istatistika infraannwali jaf ma tkunx kapaċi tqis dawn il-punti kollha.

Huma esklużi l-ispejjeż marbuta ma’ servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija, kif ukoll l-ispejjeż tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u obbligi fiskali simili oħra (marbuta direttament jew indirettament ma’ pagi u ma’ salarji), jekk jiġġarrbu mill-impjegatur.

4)    Varjabbli 220101: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 120101 taħt B1.

5)    Varjabbli 220102: Numru ta’ impjegati

In-numru ta’ impjegati jirrappreżenta n-numru medju ta’ persuni li, f’xi żmien matul il-perjodu ta’ referenza, kienu impjegati tal-unità statistika.

Nota ta’ spjegazzjoni

Filwaqt li r-relazzjoni ta’ impjieg, li tikkwalifika l-partijiet (f’impjegat u f’impjegatur), hija definita f’leġiżlazzjoni jew f’kuntratt speċifiċi, it-terminu “impjegat” normalment ifisser persuna maħtura mill-unità tal-istatistika sabiex tipprovdi servizzi lilha fuq bażi regolari, bi skambju għal benefiċċji u fejn is-servizzi pprovduti ma jkunux parti minn negozju indipendenti. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, l-apprendisti, jekk jinħatru b’dawn il-kundizzjonijiet, jitqiesu bħala impjegati.

Jenħtieġ li l-medja tiġi kkalkolata bħala l-medja aritmetika tan-numru ta’ impjegati fuq l-iqsar perjodi ta’ żmien b’tul ugwali li joqogħdu fil-perjodu ta’ referenza, li għalihom ikunu prattikabbli osservazzjonijiet regolari (eż. kuljum, kull ġimgħa, kull xahar, kull trimestru, eċċ.).

6)    Varjabbli 220103: Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti għal full time

In-numru ta’ impjegati mibdul f’ekwivalenti għal full time (FTE).

Iċ-ċifri għan-numru ta’ persuni li jaħdmu inqas mill-ħin tax-xogħol standard ta’ sena ta’ ħidma ta’ ħaddiem full-time, għandhom jiġu mibdula f’ekwivalenti għal full time, fir-rigward tal-ħin tax-xogħol ta’ sena ta’ ħidma ta’ impjegat full-time fl-unità. Dan huwa t-total tas-sigħat maħduma diviż bin-numru annwali medju ta’ sigħat maħduma f’impjiegi full-time fi ħdan it-territorju ekonomiku. Billi t-tul ta’ impjieg full-time jinbidel maż-żmien u jvarja bejn l-industriji, iridu jintużaw metodi li jistabbilixxu l-proporzjon medju u s-sigħat medji ta’ impjiegi anqas minn full-time f’kull grupp ta’ impjiegi. L-ewwel trid tiġi stmata ġimgħa full-time normali f’kull grupp ta’ impjiegi. Jekk ikun possibbli, jista’ jiġi definit grupp ta’ impjiegi, f’industrija, skont is-sess u (jew) it-tip ta’ xogħol tan-nies. Is-sigħat miftiehma skont kuntratt jistgħu jikkostitwixxu impjiegi għall-impjegati, il-kriterji xierqa sabiex jiġu ddeterminati dawk iċ-ċifri. L-ekwivalenti għal full-time huwa kkalkolat separatament għal kull grupp ta’ impjiegi, imbagħad jingħadd.

Hemm inklużi f’din il-kategorija l-persuni li jaħdmu anqas minn jum ta’ xogħol standard, anqas min-numru standard ta’ jiem ta’ xogħol fil-ġimgħa, jew anqas min-numru standard ta’ ġimgħat/xhur fis-sena. Jenħtieġ li din il-konverżjoni ssir fuq il-bażi tan-numru ta’ sigħat, ta’ jiem, ta’ ġimgħat jew ta’ xhur maħduma.

7)    Varjabbli 220104: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u n-“numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed” bħal fil-każ tal-varjabbli 210102 taħt A4.

8)    Varjabbli 220105: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5 u n-“numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed” bħal fil-każ tal-varjabbli 210102 taħt A4.

9)    Varjabbli 220106: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5. Il-“popolazzjoni ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 210103 taħt A5.

10)    Varjabbli 220107: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5. Il-“popolazzjoni ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 210104 taħt A6.

11)    Varjabbli 220201: Sigħat maħduma mill-impjegati

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 120201 taħt B2.

12)    Varjabbli 220301: Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

Dan il-varjabbli jinkludi l-ispejjeż kollha li jirriżultaw b’rabta mal-benefiċċji tal-impjegati, rikonoxxuti mill-unità tal-istatistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Il-benefiċċji tal-impjegati huma l-forom kollha ta’ korrispettiv mogħtija mill-unità statistika bi skambju għas-servizzi mogħtija mill-impjegati jew għat-terminazzjoni ta’ impjieg.

13)    Varjabbli 220302: Pagi u salarji

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 120301 taħt B3.

14)    Varjabbli 220303: Kostijiet tas-sigurtà soċjali

L-ispejjeż tas-sigurtà soċjali tal-impjegaturi jikkorrispondu għal ammont ugwali għall-valur tal-kontribuzzjonijiet soċjali mħallsa mill-impjegaturi sabiex jassiguraw id-dritt tal-impjegati tagħhom għall-benefiċċji soċjali.

Il-kostijiet tas-sigurtà soċjali għall-impjegatur jinkludu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegatur għal skemi għall-pensjonijiet tal-irtirar, għall-mard, għall-maternità, għad-diżabbiltà, għall-qgħad, għall-inċidenti u għall-mard marbuta max-xogħol, għall-benefiċċji tal-familja kif ukoll għal skemi oħrajn.

Hemm inklużi l-kostijiet għall-impjegati kollha inklużi l-impjegati li jħadmu mid-dar u l-apprendisti.

Il-miżati huma inklużi għall-iskemi kollha, irrispettivament minn jekk humiex statutorji, miftiehma b’mod kollettiv, kuntrattwali jew ta’ natura volontarja. Il-pagi u s-salarji li l-impjegatur ikompli jħallas fil-każ ta’ mard, ta’ inċident marbut max-xogħol, ta’ liv tal-maternità jew ta’ xogħol b’ħinijiet aqsar jistgħu jiġu rreġistrati hawnhekk jew taħt pagi u salarji, skont il-prattiki kontabilistiċi tal-unità.

15)    Varjabbli 220401: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u tal-“Intrapriżi mwielda ġodda” (twelid ta’ intrapriżi) bħal fil-każ tal-varjabbli 210201 taħt A7.

16)    Varjabbli 220402: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5 u “Intrapriżi mwielda ġodda” (twelid ta’ intrapriżi) bħal fil-każ tal-varjabbli 210201 taħt A7.

17)    Varjabbli 220403: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “mwiet ta’ intrapriżi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210202 taħt A8.

18)    Varjabbli 220404: Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5 u “mwiet ta’ intrapriżi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210202 taħt A8.

19)    Varjabbli 220405: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “sopravivenzi ta’ intrapriżi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210203 taħt A9.

20)    Varjabbli 220406: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “sopravivenzi ta’ intrapriżi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210203 taħt A9. Għal dan il-varjabbli, in-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom huwa dak tas-sena tat-twelid tal-intrapriżi kif definit taħt A7.

21)    Varjabbli 220407: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat” bħal fil-każ tal-varjabbli 210204 taħt A10.

22)    Varjabbli 220408: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5 u “intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat” bħal fil-każ tal-varjabbli 210204 taħt A10.

23)    Varjabbli 220409: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati” bħal fil-każ tal-varjabbli 210205 taħt A11.

24)    Varjabbli 220410: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

In-“numru ta’ impjegati” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 220102 taħt B5 u “intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati” bħal fil-każ tal-varjabbli 210205 taħt A11.

25)    Varjabbli 220411: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u s-“sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed” bħal fil-każ tal-varjabbli 210206 taħt A12.

26)    Varjabbli 220412: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u s-“sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed” bħal fil-każ tal-varjabbli 210206 taħt A12. Għal dan il-varjabbli, in-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom huwa dak tas-sena tat-twelid tal-intrapriża li tfisser is-sena li fiha l-intrapriża jkollha l-ewwel impjegat kif definita bħal fil-każ tal-varjabbli 210204 taħt A10”.

27)    Varjabbli 220501: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

28)    Varjabbli 220601: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210401 taħt A14.

29)    Varjabbli 220701: Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

L-“ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 220301 taħt B12 u n-“numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

30)    Varjabbli 320101: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet lokali

In-“Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u “unitajiet lokali” bħal fil-każ tal-varjabbli 310101 taħt A15.

31)    Varjabbli 320102: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 120101 taħt B1.

32)    Varjabbli 320103: Numru ta’ impjegati

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220102 taħt B5.

33)    Varjabbli 320301: Pagi u salarji f’unitajiet lokali

“Pagi u salarji” huma definiti bħal fil-każ tal-varjabbli 120301 taħt B3 u n-“numru ta’ unitajiet lokali” bħal fil-każ tal-varjabbli 310101 taħt A17.

34)    Varjabbli 320104: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220104 taħt B7.

35)    Varjabbli 320105: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220105 taħt B8

36)    Varjabbli 320201: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220401 taħt B15

37)    Varjabbli 320202: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220402 taħt B16.

38)    Varjabbli 320203: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220403 taħt B17.

39)    Varjabbli 320204: Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220404 taħt B18.

40)    Varjabbli 320205: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220405 taħt B19.

41)    Varjabbli 320206: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220406 taħt B20.

42)    Varjabbli 320207: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat f’t

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220407 taħt B21.

43)    Varjabbli 320208: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220408 taħt B22.

44)    Varjabbli 320209: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220409 taħt B23.

45)    Varjabbli 320210: Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 220410 taħt B24.

46)    Varjabbli 320211: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 204011 taħt B25.

47)    Varjabbli 320212: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 241012 taħt B26.

48)    Varjabbli 420101: Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

In-“numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 120101 taħt B1 u l-“intrapriżi barra mill-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur” bħal fil-każ tal-varjabbli 410101 taħt A25.

49)    Varjabbli 420201: Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

L-“ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 220301 taħt B12 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur” bħal fil-każ tal-varjabbli 410101 taħt A25.

C.   PREZZIJIET

1)    Varjabbli 130101: Prezzijiet tal-importazzjoni

Huwa l-objettiv tal-indiċi tal-prezzijiet tal-importazzjoni li jkejlu l-iżvilupp tal-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet ta’ kull xahar tal-oġġetti mixtrija minn residenti mingħand dawk mhux residenti. Is-servizzi relatati kollha huma inizjalment esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ħlief dawk koperti minn ftehim kummerċjali dwar is-CIF (kost, assigurazzjoni, nol). Jenħtieġ li l-indiċi tal-prezzijiet jissorveljaw iċ-ċaqliq tal-prezzijiet ta’ merkanzija komparabbli matul iż-żmien.

Huwa essenzjali li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi kollha tal-prodotti li jiddeterminaw il-prezz, inklużi l-kwantità tal-unitajiet mibjugħa, it-trasport ipprovdut, ir-ribassi, il-kundizzjonijiet tas-servizz, il-kundizzjonijiet tal-garanzija, l-oriġini u d-destinazzjoni. L-ispeċifikazzjoni trid tkun tali li f’perjodi ta’ referenza sussegwenti, l-unità ta’ osservazzjoni tkun kapaċi tidentifika l-prodott unikament u tipprovdi l-prezz xieraq għal kull unità.

Il-limitazzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-ambitu tal-prezzijiet ta’ importazzjoni:

— 
l-importazzjonijiet minn unitajiet domestiċi, minn unitajiet governattivi u minn istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ huma esklużi,
— 
is-sistema kummerċjali sottostanti hija s-sistema kummerċjali speċjali u, għalhekk, l-importazzjonijiet normali kif ukoll l-importazzjonijiet għall-ipproċessar attiv u wara l-ipproċessar passiv, meta l-unità tar-rapportar takkwista s-sjieda tal-oġġetti, huma inklużi. L-importazzjonijiet għat-tiswija mhumiex koperti,
— 
il-kopertura tal-prodotti hija limitata għall-prodotti B, C u D tas-CPA. Is-servizzi relatati huma esklużi.

Ir-regoli li ġejjin japplikaw għad-definizzjoni ta’ prezzijiet ta’ importazzjoni:

— 
Il-prezz xieraq huwa l-prezz tas-CIF (kost, assigurazzjoni, nol) fil-fruntiera li jeskludi d-dazji u t-taxxi kollha fuq il-oġġetti u s-servizzi li għandhom jiġġarrbu mill-unità li tirrapporta.
— 
Sabiex jintwera l-iżvilupp reali taċ-ċaqliq tal-prezzijiet, jenħtieġ li dan ikun f’għamla ta’ prezz ta’ tranżazzjoni propja, u mhux prezz ta’ lista, u għalhekk jenħtieġ li l-iskontijiet jitnaqqsu mill-prezz.
— 
Sabiex jintwera ċ-ċaqliq reali tal-prezzijiet, jenħtieġ li l-kumpilazzjoni tal-indiċi tal-prezzijiet tqis u taġġusta għat-tibdil fil-kwalità tal-prodotti.
— 
Karatteristiċi oħra li jiddeterminaw il-prezz tal-prodotti jenħtieġ li jiġu trattati b’mod konsistenti wkoll.
— 
L-importazzjonijiet jiġu rreġistrati meta tiġi ttrasferita s-sjieda tal-oġġetti (jiġifieri meta l-partijiet jirreġistraw tranżazzjoni fil-kotba jew fil-kontijiet tagħhom).
— 
It-trasferiment tas-sjieda ta’ bastimenti u ta’ inġenji tal-ajru, kif ukoll ta’ inġenji spazjali minn persuna stabbilita f’pajjiż ieħor għal persuna stabbilita fl-Istat Membru inkwistjoni jgħodd bħala importazzjoni.

Fil-prinċipju, jenħtieġ li l-indiċi jirrifletti l-prezz medju matul il-perjodu ta’ referenza. Fil-prattika, l-informazzjoni effettivament miġbura tista’ tirreferi għal jum partikolari f’nofs il-perjodu ta’ referenza li jenħtieġ li jiġi stabbilit bħala figura rappreżentattiva għall-perjodu ta’ referenza. Għal prodotti b’impatt sinifikanti fuq l-ekonomija nazzjonali li jkun magħruf li jkollhom, tal-anqas fuq bażi okkażjonali, żvilupp volatili tal-prezzijiet, huwa importanti li l-indiċi jkun tabilħaqq jirrifletti l-prezzijiet medji.

2)

Varjabbli 130102: Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro) (mhux obbligatorji għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

3)

Varjabbli 130103: Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

L-indiċijiet tal-prezzijiet tal-importazzjoni jeħtieġu kalkolu separat skont il-pajjiż tal-konsenja tal-oġġetti (fiż-żona tal-euro u mhux fiż-żona tal-euro). Il-pajjiż tal-konsenja jiġi ddeterminat b’mod konsistenti mar-regoli doganali.

4)

Varjabbli 130201: Prezzijiet tal-produtturi

Huwa l-objettiv tal-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi li jkejjel l-iżvilupp tal-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet tal-attivitajiet ekonomiċi fl-industrija, fil-kostruzzjoni, u fis-servizzi.

Ir-regoli li ġejjin japplikaw għad-definizzjoni ta’ prezzijiet tal-produtturi:

Il-karatteristiċi kollha li jiddeterminaw il-prezz tal-prodotti jiġu kkunsidrati, inkluż eż. il-kwantità ta’ unitajiet mibjugħa, it-trasport ipprovdut, il-ħlasijiet addizzjonali, l-iskontijiet, ir-ribassi, il-kundizzjonijiet tas-servizz, il-kundizzjonijiet ta’ garanzija, id-destinazzjoni eċċ.

Il-prezzijiet tal-produtturi jkejlu l-iżvilupp tal-prezzijiet mill-perspettiva tal-produttur/tal-bejjiegħ. Il-prezz xieraq huwa l-prezz bażiku li jeskludi l-VAT u taxxi deduċibbli simili li huma direttament marbuta mal-fatturat kif ukoll id-dazji u t-taxxi kollha fuq il-oġġetti u s-servizzi mdaħħla fil-fatturi mill-unità, filwaqt li jekk ikun hemm sussidji fuq oġġetti riċevuti mill-prodottur, jenħtieġ li dawn jiżdiedu.

Sabiex jintwera l-iżvilupp reali taċ-ċaqliq tal-prezzijiet, jenħtieġ li dan ikun f’għamla ta’ prezz ta’ tranżazzjoni propja, u mhux prezz ta’ lista.

Sabiex jintwera ċ-ċaqliq reali tal-prezzijiet, jenħtieġ li l-kumpilazzjoni tal-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi tqis u taġġusta għat-tibdil fil-kwalità tal-prodotti.

L-ispeċifikazzjoni trid tkun tali li f’perjodi ta’ referenza sussegwenti, l-unità ta’ osservazzjoni tkun kapaċi tidentifika l-prodott unikament u tipprovdi l-prezz xieraq għal kull unità.

Fil-prinċipju, jenħtieġ li l-indiċi jirrifletti l-prezz medju matul il-perjodu ta’ referenza. Fil-prattika, l-informazzjoni effettivament miġbura tista’ tirreferi għal jum partikolari f’nofs il-perjodu ta’ referenza li jenħtieġ li jiġi stabbilit bħala figura rappreżentattiva għall-perjodu ta’ referenza. Għal prodotti b’impatt sinifikanti fuq l-ekonomija nazzjonali li jkun magħruf li jkollhom, tal-anqas fuq bażi okkażjonali, żvilupp volatili tal-prezzijiet, huwa importanti li l-indiċi jkun tabilħaqq jirrifletti l-prezzijiet medji.

Jenħtieġ li d-data dwar il-prezzijiet tirrifletti l-prezzijiet fil-mument tat-tranżazzjoni attwali, jiġifieri meta siru, jiġu ttrasformati jew ikkanċellati pretensjonijiet u obbligi.

Jenħtieġ li, fil-prinċipju, il-prezzijiet tas-servizz jiġu rreġistrati meta jiġi pprovdut is-servizz. Jekk it-twassil tas-servizz ikun mifrux fuq diversi perjodi ta’ żmien jew meta s-servizzi jinxtraw qabel il-forniment tas-servizz, iridu jsiru l-aġġustamenti xierqa

L-indiċi tal-prezz tal-produtturi tas-servizzi għal attività ekonomika jkejjel l-iżvilupp medju tal-prezzijiet tas-servizzi kollha, min-Negozju għal Kulħadd, li huwa magħmul Minn Negozju għal Negozju – B2B, u Min-Negozju għall-Konsumatur – B2C. Il-bejgħ lis-settur pubbliku, Min-Negozju għall-Gvern – B2G, huwa inkluż ukoll fil-B2B.

5)

Varjabbli 130202: Prezzijiet tal-produtturi domestiċi

6)

Varjabbli 130203: Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi

7)

Varjabbli 130204: Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

8)

Varjabbli 130205: Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

L-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi domestiċi għal attività ekonomika jkejjel l-iżvilupp tal-prezzijiet medji tal-oġġetti u tas-servizzi relatati kollha li jirriżultaw minn dik l-attività u li jinbiegħu fis-suq domestiku. L-indiċi tal-prezzijiet mhux domestiċi juri l-iżvilupp tal-prezzijiet medji (ikkonvertiti għall-munita lokali) tal-oġġetti u tas-servizzi relatati kollha li jirriżultaw minn dik l-attività u li jinbiegħu barra mis-suq domestiku.

Meta kkombinati, dawn iż-żewġ indiċi juru l-iżvilupp tal-prezzijiet medji tal-oġġetti u tas-servizzi relatati kollha li jirriżultaw minn attività. Għall-prezzijiet tal-produtturi tas-suq mhux domestiku, jenħtieġ li l-prezz jiġi kkalkolat fil-fruntieri nazzjonali, fob (frank abbord).

L-indiċi tal-prezzijiet domestiċi u mhux domestiċi jeħtieġu li jiġu kkompilati indiċijiet tal-prezzijiet tal-produtturi separati skont id-destinazzjoni tal-prodott. Id-destinazzjoni tiġi ddeterminata skont ir-residenza tal-parti terza li tkun ordnat jew xtrat il-prodott.

Prezzijiet tal-produtturi jew kostijiet ta’ binjiet residenzjali ġodda

L-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi għall-kostruzzjoni jkejlu biss l-iżvilupp ta’ binjiet residenzjali ġodda u jeskludu r-residenzi għal komunitajiet, binjiet mhux residenzjali, prezzijiet tal-art u tariffi tal-periti u oħrajn. Huma jirriflettu l-prezzijiet mħallsa mill-klijent lill-kumpannija tal-kostruzzjoni. Għalhekk, dawn ma jirriflettux biss il-varjazzjonijiet fil-fatturi tal-kostijiet tal-kostruzzjoni, iżda anki t-tibdil fil-produttività u fil-marġini tal-profitt. Barra minn hekk, teżisti differenza temporanja bejn il-prezz tal-output u l-kostijiet korrispondenti tal-produzzjoni. Il-kostijiet totali tal-kostruzzjoni ta’ binjiet residenzjali ġodda jistgħu jintużaw bħala indikatur tal-prezzijiet tal-produtturi.

Huwa l-objettiv tal-indiċi tal-kost tal-kostruzzjoni totali li juri l-iżvilupp tal-kostijiet imġarrba mill-kuntrattur sabiex iwettaq il-proċess ta’ kostruzzjoni.

Il-kostijiet li jikkostitwixxu l-kostijiet totali tal-kostruzzjoni tal-binjiet residenzjali ġodda huma l-kostijiet tal-materjali, il-kostijiet lavorattivi, il-kostijiet tal-impjanti u tat-tagħmir, tat-trasport, tal-enerġija u kostijiet oħra. Il-kostijiet tar-residenzi għal komunitajiet, ta’ binjiet mhux residenzjali, ta’ prezzijiet tal-art u ta’ miżati tal-perit u oħrajn mhumiex parti mill-kostijiet tal-kostruzzjoni.

Il-kostijiet tal-materjali ġeneralment jiġu kkalkolati bl-użu ta’ prezzijiet tal-materjali. Jenħtieġ li l-prezzijiet tal-materjali jkunu bbażati fuq prezzijiet attwali aktar milli fuq prezzijiet tal-lista. Jenħtieġ li l-prezzijiet ikunu bbażati fuq kampjun ta’ prodotti u ta’ fornituri. Il-prezzijiet jiġu vvalutati bil-VAT eskluża.

Jenħtieġ li l-kostijiet lavorattivi jkopru l-pagi u s-salarji u l-imposti tas-sigurtà soċjali għall-persuni kollha impjegati. L-imposti tas-sigurtà soċjali jinkludu: i) kontribuzzjonijiet soċjali statutorji pagabbli mill-impjegatur, ii) kontribuzzjonijiet soċjali miftiehma b’mod kollettiv, kuntrattwali u volontarji pagabbli mill-impjegatur u iii) kontribuzzjonijiet soċjali imputati (benefiċċji soċjali mħallsa direttament mill-impjegatur).

Bini residenzjali ġdid huwa kwalunkwe bini li jinbena għal użu residenzjali permanenti jew temporanju jew bini li jiġi kkonvertit minn użu ieħor għal użu residenzjali permanenti jew temporanju, u li għalih ikun meħtieġ permess ta’ bini jew ta’ ppjanar fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

D.   INPUTS TAR-R&Ż

1)    Varjabbli 230101: Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Ir-riċerka u l-iżvilupp sperimentali (R&Ż) jinkludu xogħol kreattiv u sistematiku li jsir sabiex jiżdied l-għarfien - inkluż l-għarfien dwar l-umanità, il-kultura u s-soċjetà - u sabiex jitfasslu applikazzjonijiet ġodda tal-għarfien disponibbli.

In-nefqiet fuq ir-R&Ż intramurali jirrappreżentaw l-ammont ta’ flus li jintefaq fuq ir-R&Ż li jsiru f’unità tar-rapportar.

In-nefqa intramurali fuq ir-R&Ż hija n-nefqiet kurrenti kollha flimkien ma’ nefqiet kapitali fissi grss għar-R&Ż imwettqa f’unità statistika matul perjodu ta’ referenza speċifiku, ikun xi jkun is-sors tal-fondi. In-nefqiet kurrenti fuq ir-R&Ż jinkludu l-kostijiet lavorattivi għall-persunal intern tar-R&Ż u kostijiet kurrenti oħra (kostijiet għall-persunal estern tar-R&Ż, xiri ta’ servizzi.). In-nefqiet kapitali fissi gross għar-R&Ż jinkludu: l-akkwist ta’ art, l-akkwist ta’ bini, ix-xiri ta’ tagħmir ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni, l-akkwist ta’ tagħmir tat-trasport, l-akkwist ta’ makkinarju u ta’ tagħmir ieħor, l-akkwist ta’ software tal-kompjuter kapitalizzat, l-akkwist ta’ prodotti oħra tal-proprjetà intellettwali.

2)    Varjabbli 230201: Persunal tar-R&Ż

Ir-riċerka u l-iżvilupp sperimentali (R&Ż) jinkludu xogħol kreattiv u sistematiku li jsir sabiex jiżdied l-għarfien - inkluż l-għarfien dwar l-umanità, il-kultura u s-soċjetà - u sabiex jitfasslu applikazzjonijiet ġodda tal-għarfien disponibbli.

Il-persunal tar-R&Ż f’unità statistika jinkludi l-persuni kollha impenjati direttament fir-R&Ż, kemm jekk impjegati mill-unità statistika jew minn kontributuri esterni integrati bis-sħiħ fl-attivitajiet ta’ R&Ż tal-unità statistika, kif ukoll dawk li jipprovdu servizzi diretti għall-attivitajiet ta’ R&Ż (bħal maniġers, amministraturi, tekniċi u persunal klerikali tar-R&Ż).

Jenħtieġ li jiġu esklużi l-persuni li jipprovdu appoġġ indirett u servizzi anċillari, bħall-persunal tal-canteen, tal-manutenzjoni, tal-amministrazzjoni u tas-sigurtà, anki jekk il-pagi u s-salarji tagħhom ikunu inklużi f’“kostijiet kurrenti oħra” meta titkejjel in-nefqa intramurali fuq ir-R&Ż skont id-definizzjoni Nru D1.

Il-persunal tar-R&Ż jinkludi żewġ gruppi ewlenin ta’ individwi:

— 
Persuni impjegati mill-unità statistika li jikkontribwixxu għall-attivitajiet intramurali ta’ R&Ż (persunal intern tar-R&Ż).
— 
Kontributuri esterni li huma integrati bis-sħiħ fl-attivitajiet intramurali ta’ R&Ż (persunal estern tar-R&Ż) li jistgħu jkunu indipendenti (jaħdmu għal rashom) jew dipendenti (jirċievu pagi/salarji iżda mhux mill-unità statistika li tagħmel ir-R&Ż).

3)    Varjabbli 230202: Riċerkaturi

Ir-riċerkaturi huma professjonisti involuti fit-tfassil jew fil-ħolqien ta’ għarfien ġdid. Huma jwettqu riċerka u jtejbu jew jiżviluppaw kunċetti, teoriji, mudelli, tekniki, strumentazzjoni, software jew mudelli operazzjonali.

Il-ġestituri u l-amministraturi involuti fl-ippjanar u fil-ġestjoni tal-aspetti xjentifiċi u tekniċi tax-xogħol ta’ riċerkatur huma wkoll ikklassifikati bħala “riċerkaturi”.

4)    Varjabbli 230301: Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

In-“nefqa intramurali fuq ir-R&Ż” hija definita bħal fil-każ tal-varjabbli 230101 taħt D1 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

5)    Varjabbli 230401: Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Il-“persunal tar-R&Ż” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 230201 taħt D2 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

6)    Varjabbli 230501: Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD)

L-allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-R&Ż (GBARD) huma l-approprjazzjonijiet kollha allokati għall-finanzjament tar-R&Ż (għas-setturi kollha) fil-baġits tas-settur tal-Gvern. Is-settur tal-Gvern jinkludi s-sottosetturi ċentrali (federali) tal-gvern, reġjonali (statali) tal-gvern u lokali (muniċipali) tal-gvern (il-finanzjament tar-R&Ż minn dan tal-aħħar jista’ ma jiġix inkluż fil-GBARD jekk ma jitqiesx li jkun sinifikanti jew jekk ma tkunx tista’ tinġabar data). Il-GBARD jirreferu għal data tal-baġit, minn previżjonijiet tal-baġit san-nefqiet reali iżda l-ġbir tad-data normalment jiffoka fuq “Approprjazzjonijiet inizjali tal-baġit” u “Approprjazzjonijiet finali tal-baġit”.

7)    Varjabbli 230502: Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali

Il-finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinat f’livell transnazzjonali huwa definit bħala l-finanzjament totali mill-baġit tas-settur tal-Gvern, kif imkejjel mill-GBARD, bl-għan li jappoġġa: atturi transnazzjonali pubbliċi tar-R&Ż, programmi transnazzjonali pubbliċi tar-R&Ż minn madwar l-Ewropa u programmi bilaterali jew multilaterali pubbliċi tar-R&Ż stabbiliti bejn l-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi kandidati jew il-pajjiżi tal-EFTA.

8)    Varjabbli 330101: Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 230101 taħt D1

9)    Varjabbli 330201: Persunal tar-R&Ż

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 230201 taħt D2

10)    Varjabbli 330202: Riċerkaturi

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 230202 taħt D3

E.   XIRJIET

1)    Varjabbli 240101: Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

It-total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi jinkludi l-ammont totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija mill-unità tal-istatistika, rikonoxxut fil-kontabbiltà bħala assi jew spejjeż kurrenti matul il-perjodu ta’ referenza.

Inklużi f’dawn ix-xirjiet ta’ oġġetti, bħala lista mhux eżawrjenti ta’ eżempji, huma: materji prima, awżiljari u tal-imballaġġ, oġġetti tal-konsum, fjuwil, parts tal-bdil, żrieragħ u għalf, annimali, oġġetti żgħar tal-inventarju u oġġetti mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid.

Inklużi fix-xirjiet ta’ servizzi, bħala lista mhux eżawrjenti ta’ eżempji, hemm is-servizzi tal-elettriku, ta’ tisħin, tal-ilma, ta’ manutenzjoni, ta’ tiswijiet, ta’ royalties, ta’ kiri, ta’ assigurazzjoni, ta’ riċerka (jekk imwettqa minn partijiet terzi), ta’ xogħol ta’ aġenzija, ta’ reklamar, ta’ promozzjoni, ta’ trasport, ta’ komunikazzjoni, bankarji, legali, kontabilistiċi u kwalunkwe servizz ieħor imwettaq minn partijiet terzi u rikonoxxut bħala spiża matul il-perjodu ta’ referenza.

Iż-żidiet fl-oġġetti lesti u x-xogħol li jkun għadu għaddej, kif ukoll kwalunkwe ass finanzjarju u ass mhux kurrenti, mhumiex inklużi. Bħala eċċezzjoni, jiġu inklużi wkoll assi minn klassijiet oħrajn riklassifikati fi kwalunkwe wieħed mill-punti elenkati hawn fuq bħala inklużi.

L-akkwisti ta’ oġġetti u ta’ servizzi msemmija minn din id-definizzjoni huma vvalutati skont ir-regoli stabbiliti għal dan l-għan fl-istandards kontabilistiċi li abbażi tagħhom ġew rikonoxxuti l-assi u l-ispejjeż imsemmija aktar ’il fuq.

2)    Varjabbli 240102: Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni kif riċevuti huma xirjiet ta’ oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid lil partijiet terzi mingħajr aktar ipproċessar. Dawn jinkludu wkoll xirjiet ta’ servizzi bil-“fatturar” ta’ kumpaniji ta’ servizzi, jiġifieri dawk li l-fatturat tagħhom ikun magħmul mhux biss minn tariffi tal-aġenziji mitluba fuq tranżazzjoni ta’ servizz (bħal fil-każ tal-aġenti immobiljari) iżda wkoll mill-ammont attwali involut fit-tranżazzjoni ta’ servizz, eż. xirjiet tat-trasport minn aġenti tal-ivvjaġġar.

Huwa eskluż il-valur ta’ oġġetti u ta’ servizzi li jinbiegħu lil partijiet terzi fuq bażi tal-kummissjoni, minħabba li dawn l-oġġetti la jinxtraw u lanqas jinbiegħu mill-aġent li jirċievi l-kummissjoni.

Ix-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni kif riċevuti huma parti mix-xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi u jintużaw fil-kalkolu ta’ aggregati u ta’ bilanċi oħrajn.

3)    Varjabbli 240103: Spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija

Dan il-varjabbli jinkludi l-ispejjeż kollha rikonoxxuti mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza, li jirreferu għal servizzi pprovduti lilha minn aġenziji tax-xogħol temporanju u organizzazzjonijiet simili li jipprovdu impjegati lin-negozji tal-klijenti għal perjodi limitati ta’ żmien sabiex jissupplimentaw jew jissostitwixxu temporanjament il-forza tax-xogħol tal-klijent, fejn l-individwi pprovduti jkunu impjegati tal-unità tas-servizz ta’ għajnuna temporanja. L-ispejjeż fuq is-servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema permezz ta’ aġenzija huma parti mill-varjabbli Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi.

Madankollu, dawn l-aġenziji u l-organizzazzjonijiet ma jipprovdux superviżjoni diretta tal-impjegati tagħhom fuq il-postijiet tax-xogħol tal-klijenti. L-ispejjeż imġarrba għall-provvista tal-persunal li jkunux marbuta mal-provvista ta’ servizz partikolari industrijali jew mhux industrijali biss ikunu inklużi f’dan il-varjabbli.

4)    Varjabbli 240104: Spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul

L-ispejjeż ta’ kiri fit-tul jinkludu l-ispejjeż kollha rikonoxxuti mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza, relatati mal-kiri ta’ assi mhux kurrenti. Inklużi f’dan il-varjabbli hemm il-pagamenti taħt kuntratt ta’ lokazzjonijiet operatorji relatati ma’ assi mhux kurrenti.

Għal dan il-varjabbli, lokazzjoni tiġi kklassifikata bħala lokazzjoni operatorja jekk ma tittrasferixxix b’mod sostanzjali r-riskji u l-benefiċċji kollha relatati mal-pussess ta’ assi sottostanti.

5)    Varjabbli 240105: Xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija

Jenħtieġ li x-xirjiet tal-prodotti tal-enerġija kollha matul il-perjodu ta’ referenza jiġu inklużi f’dan il-varjabbli sa fejn dawn huma mixtrija sabiex jintużaw bħala fjuwil. Jenħtieġ li jiġu esklużi l-prodotti tal-enerġija mixtrija bħala materja prima jew għall-bejgħ mill-ġdid mingħajr trasformazzjoni. Jenħtieġ li ċ-ċifra tingħata f’valur biss.

6)    Varjabbli 240106: Pagamenti lil sottokuntratturi

Għal attivitajiet tat-Taqsimiet B sa E tal-NACE, il-pagamenti lis-sottokuntratturi huma pagamenti magħmula mill-unità lil partijiet terzi għal oġġetti u għal servizzi industrijali pprovduti bħala parti minn relazzjoni sottokuntrattwali definita kif ġej:

Żewġ intrapriżi jkunu marbuta b’relazzjoni sottokuntrattwali meta l-kundizzjonijiet A u B jkunu ssodisfati flimkien:

A. 

l-intrapriża tal-klijent, imsejħa wkoll il-kuntrattur prinċipali, tipparteċipa fit-tfassil tal-prodott billi tipprovdi, anke parzjalment, speċifikazzjonijiet tekniċi lill-intrapriża fornitriċi, imsejħa wkoll is-sottokuntrattur, u/jew tipprovdiha l-materjali li jridu jiġu pproċessati;

B. 

l-intrapriża tal-klijent tbigħ il-prodott sottokuntrattat, kif inhu jew bħala parti minn prodott aktar kumpless, u tieħu r-responsabbiltà ta’ wara l-bejgħ għall-prodott.

Nota: L-istipular biss ta’ kulur, ta’ daqs jew ta’ numru tal-katalgu ma jikkostitwixxix speċifikazzjoni teknika fiha nnifisha. Il-manifattura ta’ prodott magħmul speċifikament ma timplikax neċessarjament minnha nnifisha relazzjoni sottokuntrattwali.

Għall-istatistika dwar attivitajiet tat-Taqsima F tal-NACE, il-pagamenti lis-sottokuntratturi jkunu pagamenti magħmula mill-unità lil partijiet terzi bi skambju għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni pprovduti bħala parti minn relazzjoni ta’ sottokuntrattar.

Żewġ intrapriżi jkunu marbuta b’relazzjoni sottokuntrattwali, meta l-kundizzjonijiet A, B, C u D jkunu ssodisfati fl-istess ħin:

A. 

L-intrapriża tal-klijent tagħmel kuntratt mal-intrapriża fornitriċi, minn issa ’l quddiem imsejħa “sottokuntrattur”, għat-twettiq ta’ xogħlijiet jew ta’ servizzi li jkunu inkorporati speċifikament fil-proċess tal-kostruzzjoni;

B. 

L-intrapriża tal-klijent tkun responsabbli għall-prodott finali tal-proċess tal-kostruzzjoni, ir-responsabbiltà tkopri wkoll il-partijiet imwettqa mis-sottokuntratturi; is-sottokuntrattur jista’, f’xi każijiet, iġorr ċerta responsabbiltà.

C. 

L-intrapriża tal-klijent tipprovdi speċifikazzjonijiet lis-sottokuntrattur, pereżempju, ix-xogħol jew is-servizz imwettaq mis-sottokuntrattur irid ikun imfassal speċifikament għall-iskopijiet tal-proġett speċifiku u, għalhekk, ma jistax ikun xogħol jew servizz standardizzat jew ikkatalogat.

D. 

Il-kuntratt reċiproku ma jkunx irregolat b’xi mod ieħor minn ftehim ta’ tip assoċjattiv, bħal tweġiba komuni għal sejħa għal offerti, konsorzju jew impriża konġunta, eċċ.

7)    Varjabbli 240201: Tibdil fl-istokk tal-oġġetti

It-tibdil fl-istokks tal-oġġetti huwa d-differenza fil-valur totali ta’ inventarji rikonoxxuti mill-unità statistika fl-aħħar u fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza. Il-valur tat-tali inventarji huwa dak li bih ikunu ġew rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji.

8)    Varjabbli 240202: Tibdil fl-istokk ta’ prodotti lesti u xogħol li għadu għaddej

Dan il-varjabbli huwa definit bħala t-tibdil fil-valur tal-istokk ta’ prodotti lesti jew fil-proċess tal-produzzjoni, li ġew prodotti mill-unità statistika u li għadhom ma nbigħux, bejn l-ewwel u l-aħħar jiem tal-perjodu ta’ referenza. Huwa parti minn Tibdil varjabbli fl-istokk ta’ oġġetti.

Dawn il-prodotti jinkludu xogħol fil-proċess li jappartjeni għall-unità tal-istatistika, anke jekk il-prodotti inkwistjoni jkunu fil-pussess ta’ partijiet terzi. Bl-istess mod, huma esklużi l-prodotti miżmuma mill-unità statistika li jappartjenu għal partijiet terzi.

L-istokks jiġu vvalutati skont il-kost tal-produzzjoni u jiġu vvalutati qabel l-aġġustamenti fil-valur (bħad-deprezzament).

9)    Varjabbli 240203: Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

It-tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid huwa d-differenza fil-valur totali ta’ inventarji rikonoxxuti mill-unità statistika fl-aħħar u fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza bħala oġġetti maħsuba għall-bejgħ mill-ġdid lil partijiet terzi mingħajr ipproċessar ulterjuri. Il-valur tat-tali inventarji huwa dak li bih ikunu ġew rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji. It-tibdil fl-istokk ta’ oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid huwa parti mill-varjabbli Tibdil fl-istokk ta’ oġġetti.

10)    Varjabbli 240301: Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Ix-“total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 240101 taħt E1 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

11)    Varjabbli 240302: Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Ix-“Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 240102 taħt E2 u “intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

F.   OUTPUT U PRESTAZZJONI

1)    Varjabbli 140101: Produzzjoni (volum)

L-istatistika tan-negozju dwar il-produzzjoni fit-terminu qasir hija meħtieġa bħala indiċi. L-indiċi tal-volum tal-produzzjoni huwa l-indikatur ta’ referenza għall-iżvilupp ekonomiku u jintuża b’mod partikolari sabiex jiġu identifikati l-punti ta’ bidla fl-iżvilupp ekonomiku fi stadju bikri. Jenħtieġ li jkun ippreżentat fil-forma ta’ indiċi tat-tip Laspeyres, li jqabbel il-volum kurrenti ta’ produzzjoni mal-volum korrispondenti ta’ produzzjoni fil-perjodu bażi.

Mira teoretika tal-indiċi tal-volum tal-produzzjoni:

— 
Fid-dawl tal-istatistika dwar iċ-ċiklu tan-negozju, jenħtieġ li titkejjel il-produzzjoni proprja. It-termini “produzzjoni” jew “output” fis-sens tal-istatistika dwar iċ-ċiklu tan-negozju ma jinkludux inputs minn unitajiet oħra.
— 
Għalhekk, l-objettiv tal-indiċi tal-volum tal-produzzjoni huwa li jkejjel it-tibdiliet fil-volum tal-valur miżjud f’intervalli qrib xulxin u regolari.
— 
Jenħtieġ li t-tibdiliet fil-volum tal-valur miżjud imkejla japprossimaw b’mod ġenerali l-valur miżjud imkejjel mill-kunċetti tal-Kontijiet Nazzjonali tal-valur miżjud.

Prinċipji għall-kalkolu tal-indiċi tal-volum tal-produzzjoni:

— 
Id-data neċessarja għall-kumpilazzjoni tal-indiċi kif definita mill-mira teoretika normalment ma tkunx disponibbli fuq bażi ta’ kull xahar.
— 
Għalhekk, il-valur miżjud bil-prezzijiet bażiċi jiġi kkalkolat biss għall-perjodu bażi speċjalment għall-aġġornament tal-ponderazzjonijiet. Jekk il-valur miżjud bil-prezzijiet bażiċi ma jkunx disponibbli, il-valur miżjud gross skont il-kost tal-fattur jista’ jintuża bħala indikatur.
— 
It-tkomplija ta’ kull xahar tal-valur miżjud fil-perjodu bażi ssir permezz ta’ valuri indikaturi xierqa.

Kalkolu tal-valuri indikaturi għat-tkomplija. Il-valuri indikaturi xierqa għall-kontinwazzjoni tal-indiċi huma:

— 
it-tkomplija bil-valuri gross tal-produzzjoni (deflatati),
— 
it-tkomplija bil-volumi,
— 
it-tkomplija bil-fatturat (deflatat),
— 
it-tkomplija bl-input ta’ xogħol,
— 
it-tkomplija bl-input ta’ materja prima,
— 
it-tkomplija bl-input ta’ enerġija.

Il-korrelazzjoni ta’ dawn il-miżuri indikaturi bl-iżvilupp tal-valur miżjud tista’ tvarja skont l-attività tas-suq. Għal kull attività tas-suq jenħtieġ li jintgħażel indikatur b’korrelazzjoni għolja.

Relazzjonijiet mal-Kontijiet Nazzjonali:

— 
Il-fehim komuni tat-terminu “indiċi ta’ produzzjoni” bħala “evoluzzjoni tal-valur miżjud” jikkontradixxi d-definizzjoni ta’ “produzzjoni” fil-qafas tal-kontijiet nazzjonali jew tal-istatistika strutturali tan-negozju.
— 
Fit-termini tal-kontijiet nazzjonali, l-indiċi tal-produzzjoni jirreferi għall-iżvilupp ta’ “valur miżjud” fi prezzijiet kostanti, filwaqt li l-valur miżjud huwa fil-prinċipju l-output nieqes il-konsum intermedju bil-prezzijiet bażiċi.

2)    Varjabbli 140201: Volum tal-bejgħ

Il-volum tal-bejgħ jirrappreżenta l-valur tal-fatturat nett fi prezzijiet kostanti u, għalhekk, huwa indiċi ta’ kwantità. Jista’ jiġi kkalkulat bħala fatturat nett fi prezzijiet kurrenti, deflatat bl-indikatur tal-prezz xieraq, jew bħala indiċi tal-kwantità dderivat direttament mill-kwantità ta’ oġġetti mibjugħa.

3)    Varjabbli 140301: Fatturat Nett

Għall-attivitajiet kollha għajr 64, 65 tal-NACE u wħud mill-attivitajiet 66 tal-NACE, il-fatturat nett jikkonsisti fl-introjtu kollu li jirriżulta matul il-perjodu ta’ referenza matul l-attivitajiet ordinarji tal-unità tal-istatistika, u jiġi ppreżentat nett mit-tnaqqis kollu fil-prezz, mill-iskontijiet u mir-ribassi mogħtija minnha.

L-introjtu huwa definit bħala żidiet fil-benefiċċji ekonomiċi matul il-perjodu ta’ referenza fil-forma ta’ flussi ta’ dħul jew titjib tal-assi jew tnaqqis fl-obbligazzjonijiet li jirriżultaw f’żidiet fl-ekwità, minbarra dawk relatati mal-kontribuzzjonijiet minn parteċipanti fl-ekwità.

Il-flussi ta’ dħul li ssir referenza għalihom jirriżultaw minn kuntratti ma’ klijenti u huma rrealizzati permezz tas-sodisfazzjon mill-unità statistika tal-obbligi ta’ prestazzjoni kif previsti f’dawn il-kuntratti. Normalment, obbligu tal-prestazzjoni jkun irrappreżentat mill-bejgħ (trasferiment) ta’ oġġetti jew mill-provvista ta’ servizzi, madankollu, il-flussi ta’ dħul gross jista’ jkun fihom ukoll dħul miksub bħala rendiment mill-użu minn oħrajn tal-assi tal-unità statistika.

Esklużi mill-fatturat nett hemm:

— 
it-taxxi, id-dazji jew l-imposti kollha marbuta direttament mad-dħul;
— 
kull ammont miġbur f’isem kwalunkwe kapital, jekk l-unità statistika tkun qed taġixxi bħala aġent fir-relazzjoni tagħha mal-imsemmi kapital;
— 
l-introjtu kollu li ma jirriżultax fl-andament tal-attivitajiet ordinarji tal-unità tal-istatistika. Normalment, dawn it-tipi ta’ introjtu jiġu kklassifikati bħala “Introjtu (operatorju) ieħor”, “Introjtu finanzjarju”, “Introjtu straordinarju” jew taħt intestatura simili, skont is-sett rispettiv ta’ standards kontabilistiċi ġeneralment aċċettati użati għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji.

L-istatistika infraannwali tista’ ma tkunx kapaċi tqis aspetti bħat-tnaqqis annwali fil-prezzijiet, sussidji, ribassi u skontijiet.

Għall-attivitajiet ta’ K6411, ta’ K6419 u ta’ K649 tal-NACE, il-fatturat nett huwa definit bħala l-valur tal-output nieqes is-sussidji jew l-għotjiet tal-gvern.

Għall-attivitajiet ta’ K642 u ta’ K643 tal-NACE, il-fatturat nett jista’ jiġi approssimat bil-kostijiet operatorji totali, jekk il-fatturat nett ma jkunx disponibbli fir-rapporti finanzjarji.

Għall-attivitajiet ta’ K6511, ta’ K6512 u ta’ K652 tal-NACE, il-fatturat nett huwa definit bħala l-Primjums gross miksuba.

Għall-attivitajiet ta’ K653 tal-NACE, il-fatturat nett huwa definit bħala l-kontribuzzjonijiet totali għall-pensjoni

Għal attivitajiet ta’ K66 tal-NACE li għalihom il-fatturat nett ma jkunx disponibbli fir-rapporti finanzjarji, il-fatturat nett huwa definit bħala l-valur tal-output nieqes is-sussidji jew l-għotjiet tal-gvern. Għall-attivitajiet ta’ K66 tal-NACE li għalihom il-fatturat nett ikun disponibbli fir-rapporti finanzjarji, tapplika d-definizzjoni standard ta’ fatturat nett.

4)

Varjabbli 140302: fatturat domestiku nett

5)

Varjabbli 140303: Fatturat mhux domestiku nett

6)

Varjabbli 140304: Fatturat mhux domestiku nett (żona tal-euro)

7)

Varjabbli 140305: Fatturat mhux domestiku nett (mhux fiż-żona tal-euro)

L-indiċi tal-fatturat domestiku u mhux domestiku nett jirrikjedi li l-fatturat nett jinqasam skont l-ewwel destinazzjoni tal-prodott abbażi tat-tibdil fis-sjieda (kemm jekk ikun hemm ukoll movimenti fiżiċi korrispondenti ta’ oġġetti bejn il-fruntieri kif ukoll jekk le). Id-destinazzjoni hija ddeterminata mir-residenza tal-parti terza li tkun xtrat l-oġġetti u s-servizzi.

8)

Varjabbli 250101: Fatturat Nett

L-istess bħad-definizzjoni għall-varjabbli 140301 taħt F3

9)

Varjabbli 250102: Fatturat nett mill-agrikoltura, mill-forestrija, mis-sajd u mill-attivitajiet industrijali

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa F tal-NACE.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

10)

Varjabbli 250103: Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fit-Taqsimiet B sa F tal-NACE.

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

11)

Varjabbli 250104: Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali minbarra l-kostruzzjoni

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fit-Taqsimiet B sa E tal-NACE.

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

12)

Varjabbli 250105: Fatturat nett mill-kostruzzjoni

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fit-Taqsima F tal-NACE.

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

13)

Varjabbli 250106: Fatturat nett mill-attivitajiet ta’ servizz

Dħul mis-servizzi kollha mogħtija (servizzi bankarji u tal-assigurazzjoni, servizzi tan-negozju u personali).

Dan il-varjabbli jinkludi l-fatturat nett minn attivitajiet ta’ servizz li jirriżultaw minn attività prinċipali jew sekondarja; ċerti attivitajiet ta’ servizz jistgħu jitwettqu minn unitajiet industrijali. Dawn l-attivitajiet huma kklassifikati fit-taqsimiet H sa N u P sa S tal-NACE u wkoll fil-Gruppi 45.2 u 45.4 tal-manutenzjoni u tat-tiswija tat-Taqsima G tal-NACE.

14)

Varjabbli 250107: Fatturat nett mill-attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid u mill-attivitajiet intermedjarji

Il-parti mill-fatturat nett idderivata mill-attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid tal-unità u l-attività intermedjarja tal-unità. Din tikkorrispondi għall-bejgħ ta’ oġġetti mixtrija mill-unità f’Isimha stess u għan-nom proprju tagħha u mibjugħa mill-ġdid fl-istess kundizzjoni li ġew akkwistati fihom, jew wara t-tali tikkettar, imballaġġ u tgeżwir li ġeneralment jiġu pprattikati f’intrapriżi kummerċjali tad-distribuzzjoni kif ukoll kwalunkwe kummissjonijiet fuq xirjiet u bejgħ mill-ġdid magħmula fl-Isem ta’ partijiet terzi u għan-nom tagħhom, u attivitajiet simili.

Il-bejgħ mill-ġdid jista’ jiġi disaggregat f’:

— 
bejgħ mill-ġdid lil negozjanti oħrajn, lil utenti professjonali, eċċ. (bejgħ bl-ingrossa);
— 
bejgħ mill-ġdid lil unitajiet domestiċi jew lil utenti fuq skala żgħira (bejgħ bl-imnut).

Dawn l-attivitajiet huma kklassifikati fit-Taqsima G (ħlief għall-Gruppi 45.2 u 45.4 tal-manutenzjoni u tat-tiswija) tal-NACE.

15)

Varjabbli 250108: Fatturat nett mill-bini

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fid-Diviżjoni F41 tal-NACE.

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

16)

Varjabbli 250109: Fatturat nett mill-inġinerija ċivili

Il-parti mill-fatturat nett idderivata minn attivitajiet ikklassifikati fid-Diviżjoni F42 tal-NACE

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

17)

Varjabbli 250110: Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE

Il-parti tal-fatturat nett idderivata mill-attività prinċipali tal-unità. L-attività prinċipali ta’ unità tiġi determinata skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 696/93.

Huwa inkluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ ta’ oġġetti u ta’ servizzi li kienu soġġetti għal relazzjoni sottokuntrattwali.

Huwa eskluż il-fatturat nett idderivat mill-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni.

18)

Varjabbli 250111: Fatturat nett mis-sottokuntrattar

Għall-istatistika dwar l-attivitajiet tat-Taqsima F ta-NACE, il-Fatturat nett minn sottokuntrattar huwa l-fatturat nett iġġenerat mix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tal-unità stess ipprovdut lil parti terza taħt relazzjoni sottokuntrattwali.

Żewġ intrapriżi jkunu marbuta b’relazzjoni sottokuntrattwali, meta l-kundizzjonijiet A, B, C u D jkunu ssodisfati fl-istess ħin:

A. 

L-intrapriża tal-klijent tagħmel kuntratt mal-intrapriża fornitriċi, minn issa ’l quddiem imsejħa “sottokuntrattur”, għat-twettiq ta’ xogħlijiet jew ta’ servizzi li jkunu inkorporati speċifikament fil-proċess tal-kostruzzjoni;

B. 

L-intrapriża tal-klijent tkun responsabbli għall-prodott finali tal-proċess tal-kostruzzjoni, ir-responsabbiltà tkopri wkoll il-partijiet imwettqa mis-sottokuntratturi; is-sottokuntrattur jista’, f’xi każijiet, iġorr ċerta responsabbiltà.

C. 

L-intrapriża tal-klijent tipprovdi speċifikazzjonijiet lis-sottokuntrattur, pereżempju, ix-xogħol jew is-servizz imwettaq mis-sottokuntrattur irid ikun imfassal speċifikament għall-iskopijiet tal-proġett speċifiku u, għalhekk, ma jistax ikun xogħol jew servizz standardizzat jew ikkatalogat.

D. 

Il-kuntratt reċiproku ma jkunx irregolat b’xi mod ieħor minn ftehim ta’ tip assoċjattiv, bħal tweġiba komuni għal sejħa għal offerti, konsorzju jew impriża konġunta, eċċ.

19)

Varjabbli 250112: Fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent

Il-fatturat nett għandu jfisser il-fatturat nett kif definit għall-varjabbli 140301 taħt F3. Il-kunċett ta’ residenza huwa konformi mar-Regolament (UE) Nru 549/2013.

20)

Varjabbli 250113: Fatturat nett skont il-prodott

Il-fatturat nett għandu jfisser il-fatturat nett kif definit għall-varjabbli 140301 taħt F3. Id-disaggregazzjoni skont il-prodott hija bbażata fuq is-CPA.

21)

Varjabbli 250201: Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Jikkorrispondi għad-dħul mill-attività ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid mingħajr ipproċessar ulterjuri. Huwa kkalkolat mill-fatturat nett relatat ma’ attivitajiet tan-negozju ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid mingħajr ipproċessar ulterjuri, it-total tax-xirjiet għall-bejgħ mill-ġdid u t-tibdiliet fl-istokk ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid.

Inklużi fil-marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid huma l-bejgħ, ix-xirjiet u t-tibdiliet fl-istokk ta’ oġġetti u ta’ servizzi relatati ma’ oġġetti u ma’ servizzi li jinxtraw sabiex jiġu pprovduti lil partijiet terzi fl-istess kundizzjoni.

Imsejjaħ ukoll marġni gross kummerċjali.

22)

Varjabbli 250301: Valur tal-output

Il-valur tal-output jirrappreżenta l-valur tal-output totali tal-unità statistika, iġġenerat matul il-perjodu ta’ referenza.

Għall-attivitajiet kollha ħlief għall-attivitajiet ta’ 64, 65 u 66 tal-NACE, dan huwa s-somma ta’:

+ Fatturat nett,
± Tibdil fl-istokk ta’ oġġetti lesti u xogħol li għadu għaddej,
± Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid,
+ Introjtu minn sussidji relatati mal-prodott jew mal-fatturat u
+ Output ikkapitalizzat
– Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi mixtrija għall-bejgħ mill-ġdid.

Introjtu minn sussidji relatati mal-prodotti jew mal-fatturat huwa kwalunkwe introjtu li joriġina mill-assistenza mill-gvern mogħtija lill-unità statistika u rikonoxxuta bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza.

L-output ikkapitalizzat huwa ż-żieda totali tal-assi fit-tul kollha awtoġenerati, rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Għall-attivitajiet ta’ K6411 tal-NACE, il-valur tal-output huwa definit bħala spejjeż amministrattivi oħra minbarra l-kostijiet tal-persunal flimkien mat-tariffi u mal-ispejjeż tal-kummissjoni flimkien mal-kostijiet tal-persunal flimkien mad-deprezzament tal-assi fissi tanġibbli u intanġibbli.

Għall-attivitajiet ta’ K6419 u ta’ K649 tal-NACE, il-valur tal-output huwa definit bħala l-imgħax riċevibbli u introjtu simili nieqes l-Imgħax pagabbli u imposti simili flimkien mal-Kummissjonijiet riċevibbli flimkien mal-Introjtu minn ishma u minn titoli oħra b’rendiment varjabbli flimkien mal-Profitt nett jew mat-telf nett fuq l-operazzjonijiet finanzjarji flimkien mal-Introjtu minn sussidji relatati mal-prodotti jew mal-fatturat. Għal xi attivitajiet ta’ K6499, il-valur tal-output huwa l-fatturat nett flimkien mas-sussidji jew mal-għotjiet mill-gvern jew jista’ jiġi approssimat bil-kostijiet operatorji totali, jekk il-fatturat nett ma jkunx disponibbli fir-rapporti finanzjarji.

Għall-attivitajiet ta’ K642 u K643 tal-NACE, il-valur tal-output huwa l-fatturat nett flimkien mas-sussidji jew mal-għotjiet mill-gvern jew jista’ jiġi approssimat bil-kost operatorju totali, jekk il-fatturat nett ma jkunx disponibbli fir-rapporti finanzjarji.

Għall-attivitajiet ta’ K6511 tal-NACE, il-valur tal-output huwa definit bħala l-Primjums gross miksuba flimkien

mal-Introjtu mill-investimenti nieqes l-Introjtu minn interess parteċipanti nieqes l-aġġustamenti mill-ġdid tal-valur fuq l-investimenti flimkien mal-Introjtu mill-investimenti tar-riassiguraturi fuq is-sehem tagħhom mill-provvedimenti tekniċi gross tal-intrapriża flimkien ma’ Qligħ mhux realizzat fuq l-investimenti flimkien ma’ Introjtu ieħor tekniku, nett mir-riassigurazzjoni nieqes il-Pretensjonijiet imħallsa flimkien ma’/nieqes it-Tibdiliet fil-provvedimenti għall-pretensjonijiet (iż-żieda trid titnaqqas, it-tnaqqis irid jiżdied) flimkien ma’/nieqes it-Tibdil fi provvedimenti tekniċi oħra netti mir-riassigurazzjoni (il-kostijiet iridu jitnaqqsu, jenħtieġ li jiżdied l-introjtu) flimkien ma’/nieqes (Jekk disponibbli) it-Tibdiliet fi provvedimetni tekniċi oħra, fis-sehem tar-riassiguraturi (il-kostijiet iridu jitnaqqsu, l-introjtu jrid jiżdied) flimkien ma’/nieqes (Jekk disponibbli) it-Tibdil fil-fond għal approprjazzjonijiet futuri (jenħtieġ li l-kostijiet jitnaqqsu, jenħtieġ li jiżdied l-introjtu) nieqes il-Bonuses u r-ribassi, nett mir-riassigurazzjoni nieqes it-telf fuq ir-realizzazzjoni tal-investimenti nieqes it-telf mhux realizzat fuq l-investimenti flimkien ma’ introjtu ieħor.

Għall-attivitajiet ta’ K6512 u ta’ K652 tal-NACE, il-valur tal-output huwa definit bħala Primjums gross miksuba flimkien mal-Introjtu mill-investimenti nieqes l-Introjtu minn interessi parteċipanti nieqes l-Aġġustamenti mill-ġdid tal-valur fuq l-investimenti flimkien mal-Introjtu mill-investimenti tar-riassiguraturi fuq is-sehem tagħhom mill-provvedimetni tekniċi gross tal-intrapriża flimkien ma’ Introjtu tekniku ieħor, nett mir-riassigurazzjoni flimkien ma’ Introjtu ieħor nieqes il-Pretensjonijiet imħallsa flimkien ma’/nieqes it-Tibdil fil-provvediment għall-pretensjonijiet (iż-żieda trid titnaqqas, it-tnaqqis irid jiżdied) nieqes it-Telf fuq ir-realizzazzjoni fuq l-investimenti nieqes il-Bonuses u r-ribassi, l-ammont nett flimkien ma’/nieqes it-Tibdil fil-provvediment ta’ ugwalizzazzjoni (jenħtieġ li l-kostijiet jitnaqqsu, l-introjtu jrid jiżdied) flimkien ma’/nieqes it-Tibdiliet fi provvedimenti tekniċi oħra, mhux murija taħt intestaturi oħra (jenħtieġ li l-kostijiet jitnaqqsu, jenħtieġ li jiżdied l-introjtu).

Għall-attivitajiet ta’ K653 tal-NACE, il-valur tal-output huwa definit bħala l-fatturat nett nieqes il-primjums tal-assigurazzjoni pagabbli flimkien ma’ introjtu mill-investimenti flimkien ma’ introjtu ieħor flimkien ma’ pretensjonijiet tal-assigurazzjoni riċevibbli nieqes in-nefqa totali fuq il-pensjonijiet nieqes it-tibdil nett fil-provvedimenti tekniċi (iż-żidiet fil-provvedimenti tekniċi għandhom jitnaqqsu mill-valur tal-output u t-tnaqqis għandu jiżdied). Inkella, il-valur tal-output jista’ jiġi kkalkolat bħala s-somma tal-kostijiet.

Għall-attivitajiet ta’ K66 tal-NACE li għalihom il-fatturat nett ma jkunx disponibbli fir-rapporti finanzjarji, il-valur tal-output huwa definit bħala l-imgħax riċevibbli u introjtu simili nieqes l-imgħax pagabbli u imposti simili flimkien mal-kummissjonijiet riċevibbli flimkien mal-introjtu minn ishma u minn titoli oħra b’rendiment varjabbli flimkien mal-profitt nett jew mat-telf nett fuq l-operazzjonijiet finanzjarji flimkien mal-introjtu minn sussidji relatati mal-prodotti jew mal-fatturat.

Għall-attivitajiet ta’ K66 tal-NACE li għalihom il-fatturat nett ikun disponibbli fir-rapporti finanzjarji, il-valur tal-output huwa definit bħala l-fatturat nett flimkien mal-output ikkapitalizzat flimkien mal-introjtu minn sussidji relatati mal-prodott jew mal-fatturat.

23)

Varjabbli 250401: Valur miżjud

Il-valur miżjud huwa indikatur kompost tal-introjtu operatorju nett, aġġustat għad-deprezzament, għall-ammortizzament u għall-benefiċċji tal-impjegati, bil-komponenti kollha li jiġu rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza. Il-valur tiegħu jinkiseb permezz tal-formula:

+ Fatturat nett
+ Introjtu minn sussidji relatati mal-prodott jew mal-fatturat
+ Output ikkapitalizzat
± Tibdil fl-istokk tal-oġġetti
– Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi.

24)

Varjabbli 250501: Surplus operatorju gross

Is-surplus operatorju gross huwa s-surplus iġġenerat mill-attivitajiet operatorji wara li jkun ġie kkumpensat l-input mill-fattur tal-ħaddiema.

Jista’ jiġi kkalkolat mill-valur miżjud nieqes l-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati. Huwa l-bilanċ disponibbli għall-unità li jippermettilha tikkumpensa lura lill-fornituri ta’ fondi proprji u tad-dejn, tħallas it-taxxi u eventwalment tiffinanzja l-investiment kollu tagħha jew parti minnu.

25)

Varjabbli 250601: Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Il-“fatturat nett” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 140301 taħt F3 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

26)

Varjabbli 250701: Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Il-“valur tal-output” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 250301 taħt F22 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

27)

Varjabbli 250801: Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Il-“valur miżjud” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 250401 taħt F23 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

28)

Varjabbli 250901: Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u ta’ affiljati domestiċi

Il-“fatturat nett” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 140301 taħt F3 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi” bħal fil-każ tal-varjabbli 210401 taħt A14.

29)

Varjabbli 440101: Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Il-“fatturat nett” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 140301 taħt F3 u l-“intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur” bħal fil-każ tal-varjabbli 410101 taħt A25.

30)

Varjabbli 251001: Produzzjoni mibjugħa

Il-produzzjoni mibjugħa hija definita bħala l-produzzjoni mwettqa fi kwalunkwe ħin u fit-territorju ekonomiku ta’ kull pajjiż, li tkun inbiegħet (fatturata) matul il-perjodu ta’ referenza. Il-produzzjoni tista’ ssir taħt l-attivitajiet primarji jew sekondarji tal-intrapriża. Tinkludi l-produzzjoni mibjugħa (fatturata) bejn unitajiet differenti ta’ tip ta’ attività li jkunu jappartjenu għall-istess intrapriża.

31)

Varjabbli 251002: Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati

Il-produzzjoni mwettqa minn sottokuntrattur, fit-territorju ekonomiku ta’ kull pajjiż, li tkun inbiegħet (fatturata) matul il-perjodu ta’ referenza lill-prinċipali fil-linja skont il-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet sottokuntrattati kif speċifikat mil-linji gwida tas-CPA. Il-produzzjoni tista’ ssir taħt l-attivitajiet primarji jew sekondarji tal-intrapriża.

32)

Varjabbli 251003: Produzzjoni attwali

Il-produzzjoni attwali tinkludi kwalunkwe produzzjoni, imwettqa matul il-perjodu ta’ referenza u fit-territorju ekonomiku ta’ kull pajjiż, li hija inkorporata fil-manifattura ta’ prodotti oħra. Din tinkludi dawk il-prodotti li, jew fl-unità ta’ tip ta’ attività nnifisha, jew f’unità ta’ tip ta’ attività oħra li tappartjeni għall-istess intrapriża:

— 
ikunu maħsuba għall-bejgħ,
— 
jiġu proċessati fi prodott ieħor,
— 
jitwaħħlu fi prodott ieħor, jew
— 
jitqiegħdu fl-istokk.

G.   INVESTIMENTI

1)    Varjabbli 260101: Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli jinkludi ż-żidiet kollha f’assi mhux kurrenti tanġibbli, rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza, ħlief xi żidiet minn rivalutazzjonijiet jew minn treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment rikonoxxut qabel u minn riklassifikazzjonijiet (trasferimenti) ta’ assi mhux kurrenti tanġibbli oħrajn.

Iż-żidiet jinkludu, akkwisti, lokazzjonijiet finanzjarji, titjib, alterazzjonijiet, rinnovamenti, kostruzzjonijiet, awtokostruzzjonijiet u kwalunkwe spiża kkapitalizzata, kif permess mill-istandards kontabilistiċi applikabbli li jiddefinixxu l-kriterji ta’ rikonoxximent u ta’ valwazzjoni, iżda mhumiex limitati għalihom.

2)    Varjabbli 260102: Investiment gross f’art

Investiment gross f’art jinkludi ż-żidiet kollha f’art, f’depożiti ta’ taħt l-art, f’foresti u f’ilmijiet interni, f’assi tanġibbli ta’ esplorazzjoni u ta’ evalwazzjoni, fl-estrazzjoni, f’assi taż-żejt u tal-gass u oħrajn simili, rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza. Investiment gross fl-art huwa parti mill-varjabbli Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli.

3)    Varjabbli 260103: Investiment gross fl-akkwiżizzjoni ta’ binjiet eżistenti

Investiment gross fl-akkwist ta’ binjiet eżistenti jinkludi kull żieda jew akkwist ta’ binjiet u ta’ strutturi simili diġà użati (jiġifieri mhux ġodda) fil-mument tal-akkwist, rikonoxxuti bħala tali mill-unità tal-istatistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Investiment gross fl-akkwist ta’ binjiet eżistenti huwa parti mill-varjabbli Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli.

4)    Varjabbli 260104: Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet

Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet jinkludi kull wieħed u waħda minn dawn:

— 
żidiet fil-kostruzzjoni ta’ binjiet ġodda għall-użu proprju (awtokostruzzjoni),
— 
akkwisti ta’ binjiet ġodda (normalment ir-riżultat ta’ kuntratt ta’ kostruzzjoni, li l-benefiċjarju tiegħu jkun l-unità statistika li tirrapporta),
— 
żidiet, alterazzjonijiet, titjib u rinnovazzjonijiet kapitalizzati f’binjiet eżistenti (jekk x’aktarx li l-unità statistika tirċievi benefiċċji ekonomiċi addizzjonali assoċjati magħhom), rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet huwa parti mill-varjabbli Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli.

5)    Varjabbli 260105: Investiment gross fil-makkinarju u fit-tagħmir

L-investiment gross f’makkinarju u fit-tagħmir jinkludi ż-żidiet kollha fil-makkinarju, fil-vetturi, fit-tagħmir u l-fittings, fit-tagħmir tal-uffiċċju, fit-tagħmir tal-kompjuter, tal-komunikazzjoni u tan-networks kif ukoll oħrajn simili, rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza.

Investiment gross fil-makkinarju u fit-tagħmir huwa parti mill-varjabbli Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli.

6)    Varjabbli 260106: Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, għajr avvjament

Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament, jinkludi ż-żidiet kollha f’assi mhux kurrenti intanġibbli, rikonoxxuti bħala tali mill-unità statistika matul il-perjodu ta’ referenza, ħlief avvjament.

Iż-żidiet jinkluduakkwisti, lokazzjonijiet finanzjarji, titjib, żidiet alterazzjonijiet, rinnovamenti, kostruzzjonijiet, awtokostruzzjonijiet u kwalunkwe spiża kkapitalizzata, kif permess mill-istandards kontabilistiċi applikabbli li jiddefinixxu l-kriterji ta’ rikonoxximent u ta’ valwazzjoni u fejn huwa definit it-terminu “avvjament” ukoll, iżda mhumiex limitati għalihom.

7)    Varjabbli 260107: Investiment f’software mixtri

L-investiment f’software mixtri huwa rikonoxxut bħala assi intanġibbli jekk u biss jekk ikun probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi futuri li jkunu attribwiti lill-assi jgħaddu għall-intrapriża u jekk il-kost tal-assi jkun jista’ jitkejjel b’mod affidabbli. Jekk ix-xiri ta’ software ma jissodisfax dawn il-kundizzjonijiet, dan jiġi rikonoxxut bħala spiża meta jiġġarrab u jiġi inkluż fil-valur tat-“Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi”.

L-investiment f’software mixtri jinkludi l-prezz tax-xiri tiegħu, inklużi kwalunkwe dazju tal-importazzjoni u taxxi fuq l-akkwist mhux rimborżabbli, u kwalunkwe nefqa li tista’ tkun attribwita direttament għat-tħejjija tas-software għall-użu intenzjonat tiegħu. In-nefqa li tista’ tkun attribwita direttament tinkludi, pereżempju, tariffi professjonali għall-installazzjoni tiegħu. Kwalunkwe skont u ribass kummerċjali jitnaqqsu sabiex jinkiseb il-kost.

8)    Varjabbli 260108: Rikavat mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli

Ir-rikavat mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli jinkludi l-valur ta’ oġġetti kapitali tanġibbli eżistenti, mibjugħa lil partijiet terzi. Il-bejgħ ta’ oġġetti kapitali tanġibbli huwa vvalutat bil-prezz attwalment riċevut (eskluża l-VAT), u mhux bil-valur kontabilistiku, wara li jitnaqqas kwalunkwe kost tat-trasferiment tas-sjieda mħallas mill-bejjiegħ. Il-valur tal-aġġustamenti u d-disponimenti għajr dawk bil-bejgħ huma esklużi.

9)    Varjabbli 260201: Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli

L-“investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 260101 taħt G1 u “intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż” bħal fil-każ tal-varjabbli 210301 taħt A13.

10)    Varjabbli 430101: Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

L-“investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli” huwa definit bħal fil-każ tal-varjabbli 260101 taħt G1 u l-“intrapriżi barra mill-pajjiż taħt il-kontroll aħħari ta’ unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur” bħal fil-każ tal-varjabbli 410101 taħt A25.

H.   PROPRJETÀ IMMOBBLI

1)    Varjabbli 150101: Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet

Permess tal-bini huwa awtorizzazzjoni sabiex jinbeda xogħol fuq proġett ta’ bini. Bħala tali, permess huwa l-istadju finali tal-awtorizzazjonijiet tal-ippjanar u l-bini mill-awtoritajiet pubbliċi, qabel ma jinbeda ix-xogħol. Informazzjoni oħra, pereżempju, l-approvazzjoni dettaljata ta’ ppjanar mogħtija u l-bidu tal-bini, tista’ tintuża sabiex tikkomplementa s-sorsi tad-data dwar proġetti ġodda ta’ bini.

Jenħtieġ li dawn il-permessi tal-bini jipprovdu indikazzjoni tajba tal-volum ta’ xogħol għall-industrija tal-bini fil-futur qrib, għalkemm dan jista’ ma jkunx il-każ meta proporzjon kbir mill-permessi ma jintużax jew meta jkun hemm dewmien twil bejn il-permessi u l-bidu tal-bini.

Ir-Regolament (UE) 2019/2152 jitlob data biss dwar binjiet ġodda u konverżjonijiet ta’ bini mhux residenzjali f’bini residenzjali, anke jekk il-permessi tal-bini jistgħu jingħataw għal kostruzzjonijiet u għal xogħlijiet oħra.

Il-binjiet huma suddiviżi f’binjiet residenzjali u mhux residenzjali.

Il-binjiet residenzjali huma kostruzzjonijiet li tal-anqas nofshom jintużaw għal skopijiet residenzjali. Jekk anqas minn nofs l-erja totali utli tal-art tintuża għal finijiet residenzjali, il-bini jiġi kklassifikat taħt bini mhux residenzjali f’konformità mad-disinn orjentat lejn l-iskop tiegħu.

Huwa l-objettiv tal-varjabbli tan-numru ta’ permessi tal-bini ta’ abitazzjonijiet li juri l-iżvilupp futur tal-attività ta’ kostruzzjoni f’termini ta’ numri ta’ unitajiet.

Dan il-varjabbli huwa kkompilat min-numru ta’ abitazzjonijiet f’binjiet residenzjali ġodda li għalihom inħarġu permessi tal-bini (li jkopru binjiet residenzjali b’abitazzjoni waħda u binjiet residenzjali b’żewġ abitazzjonijiet u aktar). Abitazzjoni hija kamra jew sensiela ta’ kmamar u l-aċċessorji tagħhom f’bini permanenti jew parti minn din isseparata strutturalment li, minnħabba l-mod ta’ kif inbniet, inbniet mill-ġdid, ġiet ikkonvertita u l-bqija, tkun maħsuba għall-abitazzjoni privata. Jenħtieġ li jkollha aċċess separat għat-triq (direttament jew permezz ta’ parapett jew żona) jew għal spazju komuni fi ħdan il-bini (taraġ, passaġġ, gallarija, u l-bqija). Jenħtieġ li kmamar stakkati għall-abitazzjoni li kjarament ikunu se jintużaw bħala parti mill-abitazzjoni jingħaddu bħala parti mill-abitazzjoni. Għalhekk, abitazzjoni tista’ tkun magħmula minn binjiet separati fi ħdan l-istess spazju magħluq, dment li dawn ikunu maħsuba biċ-ċar għall-abitazzjoni tal-istess unità domestika privata.

Estensjonijiet ta’ binjiet residenzjali eżistenti li għalihom ma jkun meħtieġ l-ebda permess ta’ bini mhumiex ikkunsidrati bħala abitazzjonijiet għal din l-istatistika.

2)    Varjabbli 150102: Permessi tal-bini - Metri kwadri (ta’ erja utli tal-art jew kejl alternattiv tad-daqs)

“Permessi tal-bini” huma definiti bħal fil-każ tal-varjabbli 150101 taħt H1. Huwa l-objettiv tal-varjabbli tal-permessi tal-bini bl-erja utli tal-art li juri l-iżvilupp futur tal-attività ta’ kostruzzjoni f’termini ta’ volum.

Dan il-varjabbli jiġi kkompilat mill-metri kwadri ta’ erja utli tal-art ta’ binjiet residenzjali u mhux residenzjali ġodda li għalihom ingħataw permessi. L-erja utli tal-art ta’ bini titkejjel ’il ġewwa mill-ħitan esterni tiegħu, għajr:

— 
żoni ta’ kostruzzjoni (eż. żoni ta’ komponenti ta’ demarkazzjoni, appoġġi, kolonni, pilastri, xaftijiet, ċmieni),
— 
żoni funzjonali għal użu anċillari (eż. żoni użati minn installazzjonijiet tat-tisħin jew tal-arja kundizzjonata, jew minn ġeneraturi tal-enerġija elettrika),
— 
żoni passaġġi (eż. żoni fejn ikun hemm taraġ, lifts, jew skala mobbli).

Il-parti taż-żona utli ġenerali ta’ bini użata għal skopijiet residenzjali tinkludi ż-żona użata għall-kċejjen, għas-salotti, għall-kmamar tas-sodda u għall-kmamar anċillari, għall-kantini u għall-kmamar komuni tal-unitajiet residenzjali.

Jekk l-informazzjoni dwar l-erja utli tal-art ma tkunx direttament disponibbli mid-data miġbura, din tista’ tiġi stmata fuq il-bażi tas-sorsi disponibbli.
ANNESS V

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti inkluż il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriża

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Taqsima 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet tal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“oġġetti” tfisser kull proprjetà mobbli, inklużi l-enerġija elettrika u l-gass naturali;

(b) 

“esportazzjoni ta’ oġġetti” tfisser il-movimenti fiżiċi kollha ta’ oġġetti li titnaqqas mill-istokk ta’ riżorsi materjali ta’ Stat Membru billi titlaq mit-territorju statistiku ta’ dan l-Istat Membru lejn destinazzjoni fit-territorju statistiku ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru;

(c) 

“importazzjoni ta’ oġġetti” tfisser il-movimenti fiżiċi kollha ta’ oġġetti li jiżdiedu mal-istokk ta’ riżorsi materjali ta’ Stat Membru billi tidħol fit-territorju statistiku ta’ dan l-Istat Membru mit-territorju statistiku ta’ Stat Membru ieħor jew minn pajjiż mhux membru;

(d) 

“oġġetti jew movimenti speċifiċi” tfisser l-oġġetti jew il-movimenti ta’ oġġetti msemmija fil-Kapitolu III ta’ dan l-Anness, li min-natura tagħhom stess, ivarjaw mill-prinċipju ta’ reġistrazzjoni tal-movimenti fiżiċi tal-oġġetti minn naħa għal oħra tal-fruntiera ta’ Stat Membru jew li jeħtieġu provvedimenti metodoloġiċi speċifiċi differenti mill-provvedimenti applikabbli għall-oġġetti jew għall-movimenti l-oħra kollha;

(e) 

“oġġetti tal-Unjoni” tfisser “oġġetti tal-Unjoni” kif definita fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(f) 

“oġġetti mhux tal-Unjoni” tfisser “oġġetti mhux tal-Unjoni” kif definita fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(g) 

“dikjarazzjoni doganali” tfisser “dikjarazzjoni doganali” kif definita fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(h) 

“deċiżjoni mill-awtoritajiet doganali” tfisser kwalunkwe att uffiċjali mill-awtoritajiet doganali relatat ma’ dikjarazzjonijiet doganali aċċettati u li għandhom effett legali fuq persuna waħda jew aktar;

(i) 

“pajjiż mhux membru” tfisser kull pajjiż jew territorju li ma jifformax parti mit-territorju statistiku tal-Unjoni Ewropea;

(j) 

“oġġetti fi tranżitu bejn l-Istati Membri” tfisser oġġetti li, fi triqithom lejn l-Istat Membru tad-destinazzjoni, jiċċaqilqu minn ġo kwalunkwe Stat Membru intermedjarju jew jieqfu għal raġunijiet relatati biss mat-trasport tal-oġġetti, mingħajr ma dak il-moviment ikun importazzjoni jew esportazzjoni ta’ oġġetti f’dak l-Istat Membru;

(k) 

“sjieda ekonomika” tfisser id-dritt li jintalbu l-benefiċċji assoċjati mal-użu ta’ ass permezz tal-aċċettazzjoni tar-riskji assoċjati; is-sid ekonomiku ta’ ass mhux neċessarjament ikun is-sid legali;

(l) 

“oġġetti fi kważi esportazzjoni” tfisser oġġetti li jinġiebu minn Stat Membru ieħor fl-Istat Membru li fih jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali, bl-għan li dawn l-oġġetti jiġu ddikjarati għall-esportazzjoni, bil-kundizzjoni li l-esportatur ma jkunx stabbilit fl-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx fil-proċedura doganali, u li d-dħul fl-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx fil-proċedura doganali ma jkunx akkwist intra-Unjoni ta’ oġġetti jew tranżazzjoni ttrattata bħala tali kif imsemmi fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE;

(m) 

“oġġetti fi kważi-importazzjoni” tfisser oġġetti li jiġu rrilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fi Stat Membru, mingħajr ma l-importatur ikun stabbilit f’dak l-Istat Membru, u li sussegwentement jiġu esportati lejn Stat Membru ieħor;

(n) 

“ipproċessar” tfisser azzjonijiet jew operazzjonijiet (manifattura, trasformazzjoni, kostruzzjoni, assemblaġġ, tisħiħ, rinnovament, eċċ.) bl-objettiv li tinkiseb jew tiġi prodotta merkanzija ġdida jew imtejba b’mod sinifikanti;

(o) 

“Stat Membru jew pajjiż mhux membru tal-kostruzzjoni” tfisser l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru fejn twettaq l-aħħar ipproċessar jew xogħol sostanzjali u ekonomikament iġġustifikat fuq merkanzija mhux lesta.

Taqsima 2

L-Istat Membru tal-esportazzjoni u tal-importazzjoni intra-Unjoni u barra mill-Unjoni; Stat Membru rapportatur

1. Għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ tal-oġġetti intra-Unjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“Stat Membru tal-esportazzjoni intra-Unjoni” tfisser l-Istat Membru li mit-territorju statistiku tiegħu jiġu esportati l-oġġetti lejn id-destinazzjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor;

(b) 

“Stat Membru tal-importazzjoni intra-Unjoni” tfisser l-Istat Membru li fit-territorju statistiku tiegħu jiġu importati l-oġġetti minn Stat Membru ieħor.

2. Għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ tal-oġġetti barra mill-Unjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

▼M1

(a) 

“Stat Membru tal-esportazzjoni ’l barra mill-Unjoni” tfisser l-Istat Membru li fit-territorju statistiku tiegħu jkunu jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx fil-proċedura doganali jew fil-mument tar-riesportazzjoni.

Madankollu, fil-każ ta’ oġġetti fi kważi esportazzjoni, jekk ikun jista’ jiġi ddeterminat l-“Istat Membru tal-esportazzjoni attwali” kif speċifikat fit-tieni subparagrafu tat-Taqsima 17(2) ta’ dan l-Anness, l-“Istat Membru tal-esportazzjoni ’l barra mill-Unjoni” mill-perjodu referenzjarju ta’ Jannar 2024 ’il quddiem għandu jkun l-Istat Membru tal-esportazzjoni reali;

▼B

(b) 

“Stat Membru tal-importazzjoni barra mill-Unjoni” tfisser l-Istat Membru li fit-territorju statistiku tiegħu jkunu jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

3. Id-definizzjoni tal-Istat Membru tal-esportazzjoni u l-importazzjoni intra-UE u barra mill-Unjoni tista’ tiġi adattata għall-iskop tal-oġġetti jew tal-movimenti speċifiċi.

4. Sabiex jipprovdi statistika dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti lill-Kummissjoni (Eurostat), l-Istat Membru rapportatur għandu jkun l-Istat Membru tal-esportazzjoni, fil-każ tal-esportazzjonijiet, u l-Istat Membru tal-importazzjoni, fil-każ tal-importazzjonijiet.

Taqsima 3

Kamp ta’ applikazzjoni

1. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri l-kummerċ intra-Unjoni u barra mill-Unjoni tal-oġġetti.

2. Il-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti għandu jkopri:

(a) 

l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti li ġejja li titlaq mill-Istat Membru tal-esportazzjoni għal destinazzjoni fi Stat Membru ieħor:

(i) 

oġġetti tal-Unjoni, ħlief oġġetti li jkunu fi tranżitu bejn l-Istati Membri;

(ii) 

oġġetti mhux tal-Unjoni mqiegħda fl-Istat Membru tal-esportazzjoni taħt il-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv.

(b) 

l-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti li ġejjin li jidħlu fl-Istat Membru tal-importazzjoni, li inizjalment ikunu ġew esportati minn Stat Membru ieħor:

(i) 

oġġetti tal-Unjoni, ħlief oġġetti li jkunu fi tranżitu bejn l-Istati Membri;

(ii) 

oġġetti mhux tal-Unjoni li qabel kienu fl-Istat Membru tal-esportazzjoni taħt il-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv, li jinżammu taħt il-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv jew li jiġu rrilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Istat Membru tal-importazzjoni.

3. Il-kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti għandu jkopri:

(a) 

esportazzjonijiet barra mill-Unjoni ta’ oġġetti li jitilqu mit-territorju statistiku tal-Unjoni:

(i) 

f’konformità ma’ waħda mill-proċeduri doganali li ġejjin stabbiliti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni:

— 
esportazzjoni;
— 
ipproċessar passiv.
(ii) 

b’applikazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni:

— 
oġġetti mhux tal-Unjoni riesportati temporanjament għal ipproċessar ulterjuri;
— 
oġġetti tal-Unjoni maħruġa barra mit-territorju doganali tal-Unjoni wara li jkunu tqiegħdu taħt il-proċedura tal-użu aħħari;
— 
oġġetti riesportati mhux tal-Unjoni, sabiex tiġi rilaxxata proċedura ta’ pproċessar attiv.
(b) 

importazzjonijiet barra mill-Unjoni ta’ oġġetti li jidħlu fit-territorju statistiku tal-Unjoni f’konformità ma’ waħda mill-proċeduri doganali li ġejjin stabbiliti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni:

(i) 

ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera inkluż l-użu aħħari;

(ii) 

l-ipproċessar attiv.

4. L-ambitu tal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti jista’ jiġi adattat għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi.

5. Għal raġunijiet metodoloġiċi, ċerti oġġetti jew movimenti għandhom ikunu esklużi mill-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti. Dawn l-oġġetti u l-movimenti huma elenkati fl-Appendiċi.

Taqsima 4

Territorju statistiku

1. It-territorju statistiku tal-Unjoni għandu jinkludi t-territorji statistiċi tal-Istati Membri. It-territorju statistiku ta’ Stat Membru għandu jikkorrispondi għat-territorju tiegħu kif meqjus għad-determinazzjoni tat-territorju doganali tal-Unjoni fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, it-territorju statistiku tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja għandu jinkludi l-gżira ta’ Heligoland.

3. Id-definizzjoni tat-territorju statistiku tal-Istati Membri tista’ tiġi adattata għall-fini tal-oġġetti jew tal-movimenti speċifiċi.

Taqsima 5

Perjodu referenzjarju

1. Għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun:

(a) 

ix-xahar kalendarju li fih issir l-importazzjoni jew l-esportazzjoni;

(b) 

ix-xahar kalendarju li matulu jseħħ l-avveniment taxxabbli għall-oġġetti tal-Unjoni li fuqhom issir imponibbli l-VAT għal provvisti u għal akkwisti intra-Komunitarji, kif imsemmi fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Madankollu, meta l-intervall ta’ żmien bejn l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti u l-avveniment taxxabbli jkun itwal minn xahrejn kalendarji, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar li fih isseħħ l-importazzjoni jew l-esportazzjoni; jew

(c) 

ix-xahar kalendarju li matulu d-dwana taċċetta d-dikjarazzjoni fejn id-dikjarazzjoni doganali tintuża bħala sors tad-data.

2. Għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun:

(a) 

ix-xahar kalendarju li fih issir l-importazzjoni jew l-esportazzjoni;

(b) 

ix-xahar kalendarju li matulu d-dwana taċċetta d-dikjarazzjoni fejn id-dikjarazzjoni doganali tintuża bħala sors tad-data.

3. Il-perjodu ta’ referenza jista’ jiġi adattat għall-iskop tal-oġġetti jew tal-movimenti speċifiċi.

Taqsima 6

Esportatur u importatur

1. L-esportatur għandu jkun l-operatur ekonomiku li jwettaq attivitajiet li jirriżultaw fl-esportazzjoni ta’ oġġetti.

L-esportatur iwettaq dawn l-attivitajiet meta:

(a) 

jikkonkludi l-kuntratt, bl-eċċezzjoni tal-kuntratti tat-trasport, li jwassal għall-esportazzjoni tal-oġġetti mill-Istat Membru tal-esportazzjoni; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

joħroġ oġġetti mill-Istat Membru tal-esportazzjoni jew jipprovdi għall-esportazzjoni tal-oġġetti fl-Istat Membru tal-esportazzjoni; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(c) 

ikun fil-pussess ta’ oġġetti li jkunu suġġetti għall-esportazzjoni fl-Istat Membru tal-esportazzjoni.

2. L-importatur għandu jkun l-operatur ekonomiku li jwettaq attivitajiet li jirriżultaw fl-importazzjoni ta’ oġġetti.

L-importatur iwettaq dawn l-attivitajiet meta:

(a) 

jikkonkludi l-kuntratt, bl-eċċezzjoni tal-kuntratti tat-trasport, li jwassal għall-importazzjoni tal-oġġetti fl-Istat Membru tal-importazzjoni; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

idaħħal oġġetti fl-Istat Membru tal-importazzjoni jew jipprovdi għall-importazzjoni tal-oġġetti fl-Istat Membru tal-importazzjoni; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(c) 

ikun fil-pussess ta’ oġġetti li jkunu soġġetti għall-importazzjoni fl-Istat Membru tal-importazzjoni.

3. Id-definizzjoni ta’ esportatur u ta’ importatur tista’ tiġi adattata għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi.

Taqsima 7

Unità ta’ rapportar għall-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti

1. L-unità ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti għandha tkun il-persuna taxxabbli definita fit-Titolu III tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ( 3 ) jew persuna ġuridika mhux taxxabbli identifikata b’numru ta’ identifikazzjoni individwali allokat lil dik il-persuna f’konformità mal-Artikolu 214 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, fl-Istat Membru tal-esportazzjoni,

(a) 

li tkun iddikjarat il-provvisti intra-Unjoni tal-oġġetti f’konformità mal-Artikolu 251(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

l-esportatur kif definit fit-Taqsima 6.

2. L-unità ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti, kull meta jintuża stħarriġ bħala sors tad-data, għandha tkun il-persuna taxxabbli definita fit-Titolu III tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE jew persuna ġuridika mhux taxxabbli identifikata b’numru ta’ identifikazzjoni individwali allokat lil dik il-persuna f’konformità mal-Artikolu 214 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, fl-Istat Membru tal-importazzjoni,

(a) 

li tkun iddikjarat l-akkwist intra-Unjoni tal-oġġetti f’konformità mal-Artikolu 251(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

l-importatur kif definit fit-Taqsima 6.

3. Id-definizzjoni ta’ unità ta’ rapportar tista’ tiġi adattata għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi.

Taqsima 8

Obbligi tal-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

1. L-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandhom l-obbligu li juru bil-provi l-korrettezza tal-informazzjoni statistika pprovduta, fuq talba tal-awtorità nazzjonali tal-istatistika (NSA) tal-Istat Membru fejn huma jkunu pprovdew l-informazzjoni.

2. Nuqqas ta’ kwalunkwe unità ta’ rapportar milli tipprovdi l-informazzjoni sabiex tissodisfa l-obbligi tagħha skont dan ir-Regolament għandu jagħmel l-unità ta’ rapportar responsabbli għal kwalunkwe penali li jistabbilixxu l-Istati Membri.

▼M1

3. L-importatur fl-Istat Membru tal-importazzjoni jew l-esportatur fl-Istat Membru tal-esportazzjoni għandhom ikunu obbligati jassistu lill-NSA fl-Istat Membru tal-importazzjoni jew fl-Istat Membru tal-esportazzjoni, rispettivament, biex jiġu ċċarati kwistjonijiet ta’ kwalità tad-data relatati mal-informazzjoni statistika, esklużivament għall-fini tal-assigurazzjoni tal-kwalità tad-data dwar il-kummerċ internazzjonali ta’ oġġetti.

▼B

KAPITOLU II

SPEĊIFIKAZZJONI TA’ ELEMENTI TAD-DATA STATISTIKA

Taqsima 9

Ammont taxxabbli u l-ekwivalenti tiegħu

1. L-ammont taxxabbli għandu jkun il-valur li għandu jiġi ddeterminat għal finijiet ta’ tassazzjoni f’konformità mad-Direttiva 2006/112/KE. Għall-prodotti soġġetti għal dazji, l-ammont ta’ dawn id-dazji għandu jkun eskluż mill-ammont taxxabbli.

Kull meta l-ammont taxxabbli ma jkunx meħtieġ li jiġi ddikjarat għall-finijiet ta’ tassazzjoni, l-ekwivalenti tiegħu għandu jikkorrispondi għall-valur tal-fattura, eskluża l-VAT, jew fin-nuqqas ta’ dan, għal ammont li kien ikun fatturat fil-każ ta’ kwalunkwe bejgħ jew xiri.

Fil-każ ta’ pproċessar, l-ekwivalenti tal-ammont taxxabbli għandu jkun iddeterminat fuq bażi gross kif ġej:

(a) 

il-valur tal-oġġetti bl-għan ta’ pproċessar għandu jkun l-ammont totali li jkun iffatturat f’każ ta’ bejgħ jew ta’ xiri;

(b) 

il-valur tal-oġġetti wara l-ipproċessar għandu jkun il-valur tal-oġġetti bl-għan ta’ pproċessar flimkien mal-valur miżjud tal-attività ta’ pproċessar.

2. L-ammont taxxabbli u l-ekwivalenti tiegħu għandhom ikunu espressi fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru rapportatur.

Meta tkun meħtieġa konverżjoni ta’ munita sabiex jiġi espress l-ammont taxxabbli u l-ekwivalenti tiegħu fil-munita nazzjonali, ir-rata tal-kambju li għandha tintuża għandha tkun kif imsemmija fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tat-Taqsima 10(5).

Taqsima 10

Valur statistiku

1. Il-valur statistiku għandu jkun il-valur tal-oġġetti fil-ħin u fil-post li taqsam il-fruntiera tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, fil-mument tal-esportazzjoni, u tal-Istat Membru tal-importazzjoni, fil-mument tal-importazzjoni.

Għall-finijiet tal-istatistika dwar il-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti, il-valur statistiku għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-ammont taxxabbli u l-ekwivalenti tiegħu msemmija fit-Taqsima 9, aġġustat, fejn meħtieġ, għall-ispejjeż inċidentali skont il-paragrafu 4.

Għall-finijiet tal-istatistika dwar il-kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti, il-valur statistiku għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-valur tal-oġġetti msemmi fil-paragrafi 2 u 3, aġġustat, fejn meħtieġ, għall-ispejjeż inċidentali skont il-paragrafu 4.

2. Il-valur tal-oġġetti għal esportazzjonijiet jew għal importazzjonijiet barra mill-Unjoni għandu jkun:

(a) 

fil-każ ta’ bejgħ jew ta’ xiri, il-prezz attwalment imħallas jew pagabbli għall-oġġetti importati jew esportati, bl-esklużjoni ta’ valuri arbitrarji jew fittizji;

(b) 

f’każijiet oħrajn, il-prezz li kien kieku jitħallas fil-każ ta’ bejgħ jew ta’ xiri.

Il-valur doganali għandu jintuża jekk jiġi ddeterminat skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni għal oġġetti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera inkluż l-użu aħħari.

3. Fil-każ ta’ pproċessar jew ta’ tranżazzjonijiet oħra li mhumiex fatturati, il-valur tal-oġġetti għal esportazzjonijiet jew għal importazzjonijiet barra mill-Unjoni għandu jiġi ddeterminat fuq bażi gross kif ġej:

(a) 

il-valur tal-oġġetti bl-għan ta’ pproċessar, jew fil-każ ta’ tranżazzjonijiet oħra li ma jkunux iffatturati, għandu jkun l-ammont totali li jkun iffatturat f’każ ta’ bejgħ jew ta’ xiri;

(b) 

il-valur tal-oġġetti wara l-ipproċessar għandu jkun il-valur tal-oġġetti bl-għan ta’ pproċessar flimkien mal-valur miżjud tal-attività ta’ pproċessar.

4. L-ammont taxxabbli u l-ekwivalenti tiegħu kif imsemmija fit-Taqsima 9 għall-kummerċ intra-Unjoni u l-valur kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 għall-kummerċ barra l-Unjoni għandhom jiġu aġġustati, fejn meħtieġ, b’tali mod li l-valur statistiku jkun fih biss u interament l-ispejjeż inċidentali, bħall-kostijiet tat-trasport u tal-assigurazzjoni, imġarrba sabiex l-oġġetti jitwasslu mill-post tat-tluq tagħhom:

(a) 

sal-fruntiera tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, f’każ ta’ esportazzjoni;

(b) 

sal-fruntiera tal-Istat Membru tal-importazzjoni, f’każ ta’ importazzjoni.

5. Il-valur statistiku tal-oġġetti għandu jkun espress fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru rapportatur.

Fejn konverżjoni ta’ munita hija meħtieġa sabiex jiġi espress il-valur statistiku tal-oġġetti fil-munita nazzjonali, ir-rata tal-kambju li għandha tintuża għandha tkun:

(a) 

ir-rata applikabbli skont id-dispożizzjonijiet dwar il-konverżjoni tal-munita stabbiliti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fil-mument li tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni doganali; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

ir-rata applikabbli għad-determinazzjoni tal-ammont taxxabbli għall-finijiet ta’ tassazzjoni, meta din tkun stabbilita; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(c) 

ir-rata ta’ referenza applikabbli fil-mument meta l-oġġetti jiġu importati jew esportati stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-Istati Membri li jappartjenu għaż-żona tal-euro jew ir-rata uffiċjali stabbilita mill-Istati Membri li ma jappartjenux għaż-żona tal-euro fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dispożizzjoni speċjali deċiża mill-Istati Membri.

Taqsima 11

Kwantità tal-oġġetti

Il-kwantità tal-oġġetti għandha tkun:

(a) 

il-massa netta, li tfisser il-massa attwali tal-oġġetti minbarra l-imballaġġ kollu.

(b) 

fejn applikabbli, il-kwantità fl-unitajiet supplimentari, li tfisser il-kwantità minbarra l-massa netta, skont in-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Taqsima 12

Stati Membri tal-UE u l-pajjiżi sħab

1. “Stat Membru tal-kunsinna” tfisser l-Istat Membru li minnu l-oġġetti ġew inizjalment esportati lejn l-Istat Membru tal-importazzjoni jekk la tranżazzjoni kummerċjali (eż. bejgħ jew ipproċessar) u lanqas waqfien mhux relatat mat-trasport ma jkunu seħħew fi Stat Membru intermedju. Jekk ikunu seħħew tali waqfien jew tranżazzjoni kummerċjali, l-Istat Membru tal-kunsinna għandu jkun l-aħħar Stat Membru intermedju fejn ikunu seħħew it-tali waqfien jew tranżazzjonijiet.

2. “Stat Membru tad-destinazzjoni” tfisser l-Istat Membru li jkun magħruf, fil-ħin tal-esportazzjoni, li l-oġġetti se jiġu esportati fih.

3. “Pajjiż ta’ oriġini” tfisser l-Istat Membru jew il-pajjiż minn fejn joriġinaw l-oġġetti.

Oġġetti li jkunu kompletament miksuba jew prodotti fi Stat Membru jew f’pajjiż jew f’territorju wieħed joriġinaw f’dak l-Istat Membru jew il-pajjiż jew it-territorju.

Oġġetti li l-produzzjoni tagħhom tkun tinvolvi aktar minn Stat Membru jew pajjiż jew territorju wieħed għandhom jitqiesu li joriġinaw fl-Istat Membru jew fil-pajjiż jew fit-territorju fejn ikun sarilhom l-aħħar ipproċessar jew xogħol sostanzjali u ekonomikament iġġustifikat f’intrapriża mgħammra għal dak l-għan, li jirriżulta fil-manifattura ta’ prodott ġdid jew li jirrappreżenta stadju importanti tal-manifattura.

L-oriġini tal-oġġetti mhux tal-Unjoni tiġi ddeterminata f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li jistabbilixxu r-regoli dwar l-oriġini mhux preferenzjali.

4. “Pajjiż tal-kunsinna” għandu jkun il-pajjiż li minnu l-oġġetti jiġu inizjalment esportati lejn l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-oġġetti fil-ħin tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali jekk la tranżazzjoni kummerċjali (eż. bejgħ jew ipproċessar) u lanqas waqfien mhux relatat mat-trasport ma jkunu seħħew f’pajjiż intermedju. Jekk ikunu seħħew tali waqfien jew tranżazzjoni kummerċjali, il-pajjiż tal-kunsinna għandu jkun l-aħħar pajjiż intermedju fejn ikunu seħħew it-tali waqfien jew tranżazzjonijiet.

5. Il-“pajjiż tal-aħħar destinazzjoni magħrufa” huwa definit bħala l-aħħar pajjiż li, fil-mument tar-rilaxx fil-proċedura doganali jew fil-mument tar-riesportazzjoni, ikun magħruf li l-oġġetti se jiġu esportati fih.

Taqsima 13

Komodità

“Komodità” tfisser oġġetti skont in-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Taqsima 14

Natura tat-tranżazzjoni

1. “Natura tat-tranżazzjoni” tfisser il-karatteristiċi differenti (xiri/bejgħ, xogħol skont kuntratt, eċċ.) li huma meqjusa utli sabiex issir distinzjoni bejn tranżazzjoni u oħra, b’mod partikolari għall-finijiet tal-Bilanċ tal-Pagamenti u tal-Kontijiet Nazzjonali.

2. Id-disaggregazzjoni tan-natura tat-tranżazzjoni hija speċifikata fit-Tabella 1 tal-Parti C tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 15

Modalità tat-trasport

1. Il-“modalità tat-trasport fil-fruntiera” tfisser il-mezz attiv tat-trasport li permezz tiegħu jkun preżunt li l-oġġetti:

(a) 

titlaq mit-territorju statistiku tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, fil-każ ta’ esportazzjonijiet intra-Unjoni, jew mit-territorju statistiku tal-Unjoni speċifikat fit-Taqsima 4, fil-każ ta’ esportazzjonijiet barra mill-Unjoni; jew

(b) 

tidħol fit-territorju statistiku tal-Istat Membru tal-importazzjoni, fil-każ ta’ importazzjonijiet intra-Unjoni, jew mit-territorju statistiku tal-Unjoni speċifikat fit-Taqsima 4, fil-każ ta’ importazzjonijiet barra mill-Unjoni.

2. “Modalità interna tat-trasport”, jekk applikabbli, tfisser il-mezz attiv tat-trasport intern fuq l-art li bih l-oġġetti jitilqu mill-post tat-tluq, fil-każ ta’ esportazzjoni, jew li jkun preżunt li jkunu waslu fil-post tal-wasla, fil-każ ta’ importazzjoni.

3. “Kontejner” tfisser informazzjoni dwar jekk l-oġġetti jiġux ittrasportati f’kontejners jew le meta jaqsmu l-fruntiera tat-territorju statistiku tal-Unjoni.

4. Id-disaggregazzjoni tal-modalità tat-trasport hija speċifikata fit-Tabella 2 tal-Parti C tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 16

Operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni

L-operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni għandu jkun il-persuna taxxabbli jew il-persuna ġuridika mhux taxxabbli identifikata b’numru ta’ identifikazzjoni individwali allokat lil dik il-persuna f’konformità mal-Artikolu 214 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, fl-Istat Membru tal-importazzjoni,

(a) 

li tkun iddikjarat l-akkwist intra-Unjoni tal-oġġetti f’konformità mal-Artikolu 251(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE; jew, fin-nuqqas ta’ dan

(b) 

l-importatur kif definit fit-Taqsima 6.

Taqsima 17

L-Istat Membru tad-destinazzjoni preżunta u l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali

1. Fejn l-oġġetti jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera jew jitqiegħdu taħt proċedura ta’ użu aħħari, l-Istat Membru tad-destinazzjoni preżunta għandu jkun l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

Madankollu, meta fil-mument li titfassal id-dikjarazzjoni doganali jkun magħruf li l-oġġetti se jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor wara r-rilaxx, dan l-Istat Membru tal-aħħar għandu jkun l-Istat Membru tad-destinazzjoni preżunta.

Fejn l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura doganali ta’ pproċessar attiv, l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jkun l-Istat Membru fejn issir l-ewwel attività ta’ pproċessar.

2. L-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali għandu jkun l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-oġġetti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

Madankollu, fil-każ ta’ oġġetti fi kważi esportazzjoni kif definita fit-Taqsima 1(l), l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali għandu jkun l-Istat Membru li minnu jkunu nġiebu l-oġġetti fl-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-oġġetti fil-mument tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali.

Fejn l-oġġetti jiġu esportati wara proċedura doganali ta’ pproċessar attiv, l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali għandu jkun l-Istat Membru fejn tkun twettqet l-aħħar attività ta’ pproċessar.

Taqsima 18

Proċedura statistika

“Proċedura statistika” tfisser il-karatteristiċi differenti użati sabiex jiddistingwu tipi differenti ta’ importazzjonijiet u ta’ esportazzjonijiet, b’mod partikolari skont it-tqegħid tagħhom taħt proċedura doganali, kif speċifikat fit-Tabella 3 tal-Parti C tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 19

Trattament preferenzjali fuq l-importazzjonijiet

1. Id-data dwar it-trattament preferenzjali għandha tkun it-trattament tariffarju indikat mill-kodiċi ta’ preferenza skont il-klassifikazzjoni stabbilita mill-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

2. Id-data għandha tirreferi għat-trattament preferenzjali applikat jew mogħti mill-awtoritajiet doganali.

Taqsima 20

Termini tal-konsenja

“Termini tal-konsenja” tfisser dawk id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ bejgħ li jistabbilixxu l-obbligi tal-bejjiegħ u tax-xerrej, rispettivament, f’konformità mal-Incoterms tal-Kamra Internazzjonali tal-Kummerċ.

KAPITOLU III

OĠĠETTI JEW MOVIMENTI SPEĊIFIĊI

Taqsima 21

Bastimenti u inġenji tal-ajru

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a) 

“bastiment” tfisser bastimenti lesti meqjusa bħala li jbaħħru f’konformità mal-Kapitolu 89 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza, laneċ tal-irmonk, bastimenti tal-gwerra u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma;

(b) 

“inġenji tal-ajru” tfisser ajruplani lesti u inġenji tal-ajru oħra li l-piż tara tagħhom jaqbeż l-2 000  kg; ajruplani oħra u inġenji tal-ajru oħra, ħelikopters, inġenji tal-ispazju, vetturi suborbitali u ta’ varar ta’ inġenji spazjali mhumiex koperti minn dawn id-dispożizzjonijiet.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri biss l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet li ġejjin ta’ bastimenti u ta’ inġenji tal-ajru:

(a) 

it-trasferiment tas-sjieda ekonomika ta’ bastiment jew ta’ inġenju tal-ajru minn persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż mhux membru lil persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fl-Istat Membru rapportatur. Dan għandu jinkludi trasferimenti bil-ħsieb li jitkisser jew jiġi skrappjat bastiment jew inġenju tal-ajru. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala importazzjoni;

(b) 

it-trasferiment tas-sjieda ekonomika ta’ bastiment jew ta’ inġenju tal-ajru minn persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fl-Istat Membru rapportatur għal persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż mhux membru. Dan għandu jinkludi trasferimenti bil-ħsieb li jitkisser jew jiġi skrappjat bastiment jew inġenju tal-ajru. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala esportazzjoni;

(c) 

it-trasferiment tas-sjieda ekonomika ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru ġodda mill-Istat Membru jew minn pajjiż mhux membru tal-kostruzzjoni kif definit fit-Taqsima 1(o) lill-ewwel sid ekonomiku tagħhom wara l-kostruzzjoni tagħhom;

(d) 

l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru għall-fini ta’ pproċessar skont kuntratt jew wara tali pproċessar skont kuntratt kif definit fit-Taqsima 1(n).

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ bastimenti u ta’ inġenji tal-ajru, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għall-esportazzjonijiet u għall-importazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 għandu jkun ix-xahar meta jseħħ it-trasferiment tas-sjieda ekonomika. Il-perjodu ta’ referenza għall-esportazzjonijiet u għall-importazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2(d) għandu jkun ix-xahar kalendarju li fih isseħħ l-importazzjoni jew l-esportazzjoni.

(b) 

L-Istat Membru jew il-pajjiż sieħeb għandu jkun:

(i) 

l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru fejn tkun stabbilita l-persuna ġuridika jew fiżika li tittrasferixxi s-sjieda ekonomika tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru, fil-każ ta’ importazzjoni, jew il-persuna ġuridika jew fiżika li tkun ġiet ittrasferita s-sjieda ekonomika tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru lilha, fil-każ ta’ esportazzjoni, għat-tranżazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2(a) u 2(b);

(ii) 

l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru tal-kostruzzjoni, fil-każ ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru ġodda, fil-każ ta’ importazzjoni;

(iii) 

l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru fejn hija stabbilita l-persuna ġuridika jew fiżika li teżerċita s-sjieda ekonomika tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru, għall-importazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru bil-ħsieb ta’ pproċessar skont kuntratt, u għall-esportazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru wara l-ipproċessar skont kuntratt;

(iv) 

l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru li jwettaq l-ipproċessar għall-esportazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru bil-ħsieb ta’ pproċessar skont kuntratt, u għall-importazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru wara l-ipproċessar skont kuntratt.

(c) 

Il-valur statistiku għall-esportazzjonijiet u għall-importazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 għandu jkun l-ammont totali li jkun fatturat – esklużi l-kostijiet tat-trasport u tal-assigurazzjoni – fil-każ ta’ bejgħ jew ta’ xiri tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru kollu.

(d) 

Il-kwantità għandha tiġi espressa fl-unitajiet supplimentari stabbiliti fin-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza, għall-bastimenti, u f’massa netta u fl-unitajiet supplimentari stabbiliti fin-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza, għall-inġenji tal-ajru.

4. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a) 

L-importatur għandu jkun:

(i) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li tkun ġiet ittrasferita s-sjieda ekonomika tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru lilha għat-tranżazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2(a);

(ii) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li teżerċita sjieda ekonomika fuq il-bastiment jew l-inġenju tal-ajru għall-importazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru wara l-ipproċessar skont kuntratt;

(iii) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li twettaq l-ipproċessar għall-importazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru bil-ħsieb ta’ pproċessar skont kuntratt.

(b) 

L-esportatur għandu jkun:

(i) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li minnha tkun ġiet ittrasferita s-sjieda ekonomika tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru għat-tranżazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2(b) u 2(c);

(ii) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li teżerċita sjieda ekonomika fuq il-bastiment jew l-inġenju tal-ajru għall-esportazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru bil-ħsieb ta’ pproċessar skont kuntratt;

(iii) 

il-persuna ġuridika jew fiżika li wettqet l-ipproċessar għall-esportazzjonijiet ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru wara pproċessar skont kuntratt.

Fuq it-talba tal-NSA, l-esportaturi u l-importaturi nnominati minn dik l-awtorità għandhom jipprovdu l-informazzjoni statistika f’konformità mal-paragrafu 3 jew prova ta’ inkorrettezza tat-tali nomina.

5. L-Awtoritiajiet nazzjonali tal-istatistika (NSAs) għandu jkollhom aċċess għas-sorsi kollha disponibbli tad-data li jista’ jkollhom bżonn sabiex jikkumpilaw l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2. B’mod partikolari, fuq it-talba tal-NSAs, l-awtoritajiet responsabbli għall-ġestjoni tar-reġistri tal-bastimenti u tal-inġenji tal-ajru għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha disponibbli.

Taqsima 22

Oġġetti kkonsenjati lil bastimenti u lil inġenji tal-ajru

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a) 

“konsenja ta’ oġġetti lil bastimenti u lil inġenji tal-ajru” tfisser il-konsenja ta’ oġġetti għall-ekwipaġġ u għall-passiġġieri għall-konsum matul il-vjaġġ, u għat-tħaddim tal-magni, ta’ makkinarji u ta’ tagħmir ieħor ta’ bastimenti jew ta’ inġenji tal-ajru;

(b) 

bastiment jew inġenju tal-ajru għandu jitqies li jappartjeni għall-Istat Membru jew għall-pajjiż mhux membru fejn tkun stabbilita l-persuna ġuridika jew fiżika li teżerċita s-sjieda ekonomika fuq il-bastiment jew l-inġenju tal-ajru kif definita fit-Taqsima 1(k). Fil-kuntest ta’ din it-Taqsima, is-sjieda ekonomika tista’ tiġi ddeterminata mill-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri biss l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti kkonsenjati mit-territorju statistiku tal-Istat Membru rapportatur lil bastimenti u lil inġenji tal-ajru li jappartjenu għal Stat Membru ieħor jew għal pajjiż mhux membru.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet tal-oġġetti lil bastimenti u lil inġenji tal-ajru, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar meta l-oġġetti jiġu kkonsenjati lil bastiment jew lil inġenju tal-ajru.

(b) 

Tista’ tintuża disaggregazzjoni ssimplifikata tal-komoditajiet, kif speċifikata fit-Tabelli 34 u 35 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(c) 

Jistgħu jintużaw kodiċijiet issimplifikati tal-Istati Membri sħab jew tal-pajjiżi sħab.

(d) 

Il-massa netta għandha tkun ikkumpilata biss għal oġġetti li jappartjenu għall-kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Taqsima 23

Oġġetti kkonsinjati lil u minn installazzjonijiet offshore

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a) 

“installazzjoni offshore” tfisser tagħmir u apparat li għandhom jiġu installati, jew installati u stazzjonarji fuq il-baħar barra mit-territorju statistiku ta’ kwalunkwe Stat Membru;

(b) 

“oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore” tfisser il-konsenja ta’ oġġetti għall-ekwipaġġ, għat-tħaddim ta’ magni, ta’ makkinarji u ta’ tagħmir ieħor ta’ installazzjoni offshore;

(c) 

“oġġetti għall-użu għall-bini ta’ installazzjoni offshore” tfisser il-konsenja ta’ oġġetti li jservu sabiex tinbena installazzjoni offshore ġdida jew tiġi estiża waħda eżistenti;

(d) 

“oġġetti miksuba jew prodotti minn installazzjonijiet offshore” tfisser oġġetti estratti minn qiegħ il-baħar jew mis-saff ta’ taħt il-ħamrija, jew immanifatturati minn installazzjoni offshore, u oġġetti miksuba miż-żarmar tal-installazzjoni offshore; il-gass naturali u l-enerġija elettrika miksuba jew prodotti minn installazzjonijiet offshore mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet f’din it-Taqsima iżda mid-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 26 u 27 rispettivament;

(e) 

installazzjoni offshore għandha titqies li tappartjeni għall-Istat Membru jew għal pajjiż mhux membru jekk tkun stabbilita f’żona fejn l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru jkollu drittijiet esklussivi sabiex juża dak il-qiegħ tal-baħar jew is-saff ta’ taħt il-ħamrija jew ikollu dritt li jawtorizza tali użu.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri:

(a) 

importazzjoni ta’ oġġetti kkonsenjata minn:

(i) 

Stat Membru ieħor jew pajjiż mhux membru lejn l-installazzjoni offshore tal-Istat Membru rapportatur;

(ii) 

l-installazzjoni offshore ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru lill-Istat Membru rapportatur;

(iii) 

installazzjoni offshore ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru lill-installazzjoni offshore tal-Istat Membru rapportatur;

(b) 

l-esportazzjoni ta’ oġġetti kkonsenjata lil:

(i) 

Stat Membru ieħor jew pajjiż mhux membru mill-installazzjoni offshore tal-Istat Membru rapportatur;

(ii) 

l-installazzjoni offshore ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru mill-Istat Membru rapportatur;

(iii) 

installazzjoni offshore ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru mill-installazzjoni offshore tal-Istat Membru rapportatur.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ oġġetti kkonsenjati lil u minn installazzjonijiet offshore, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar meta l-oġġetti jiġu kkonsenjati lil jew minn installazzjoni offshore.

(b) 

Għal oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore, tista’ tintuża disaggregazzjoni ssimplifikata tal-komoditajiet, kif speċifikata fit-Tabelli 34 u 35 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Għal oġġetti miksuba jew prodotti minn installazzjonijiet offshore u għal oġġetti għall-użu għall-bini ta’ installazzjoni offshore, għandu jintuża l-kodiċi tal-komodità tas-subintestaturi tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ.

(c) 

Għal oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore, jistgħu jintużaw kodiċijiet issimplifikati ta’ Stat Membru sieħeb jew ta’ pajjiż sieħeb.

(d) 

Il-massa netta għandha tkun ikkumpilata għal oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore li jaqgħu taħt il-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza, għal oġġetti għall-użu għall-bini ta’ installazzjoni offshore, u għal oġġetti miksuba jew prodotti minn installazzjonijiet offshore.

Fejn applikabbli, għandha tiġi kkumpilata l-kwantità fl-unitajiet supplimentari stabbiliti fin-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza għal oġġetti għall-użu għall-bini ta’ installazzjoni offshore, u għal oġġetti miksuba jew prodotti minn installazzjonijiet offshore.

Taqsima 24

Prodotti tal-baħar

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a) 

“prodotti tal-baħar” tfisser prodotti tas-sajd, minerali, il-merkanzija salvata u l-prodotti l-oħra kollha, jekk mhux koperti bid-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 23, li jkunu għadhom ma nħattux minn bastimenti li jbaħħru;

(b) 

bastiment għandu jitqies li jappartjeni għall-Istat Membru jew għall-pajjiż mhux membru fejn tkun stabbilita l-persuna ġuridika jew fiżika li teżerċita s-sjieda ekonomika fuq il-bastiment kif definita fit-Taqsima 1(k). Fil-kuntest ta’ din it-Taqsima, is-sjieda ekonomika tista’ tiġi ddeterminata mill-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-bastiment.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet li ġejjin ta’ oġġetti tal-baħar:

(a) 

il-ħatt ta’ prodotti tal-baħar fil-portijiet tal-Istat Membru rapportatur, jew l-akkwist tagħhom minn bastimenti li jappartjenu għall-Istat Membru rapportatur minn bastimenti li jappartjenu għal Stat Membru ieħor jew għal pajjiż mhux membru. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala importazzjonijiet;

(b) 

il-ħatt ta’ prodotti tal-baħar fil-portijiet ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż mhux membru minn bastiment li jappartjeni għall-Istat Membru rapportatur, jew l-akkwist tagħhom minn bastimenti li jappartjenu għal Stat Membru ieħor jew għal pajjiż mhux membru minn bastimenti li jappartjenu għall-Istat Membru rapportatur. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala esportazzjonijiet.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-baħar, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar meta l-prodotti tal-baħar jinħattu f’port jew ix-xahar meta jseħħ l-akkwist tal-prodotti tal-baħar.

4. L-NSAs għandu jkollhom aċċess għas-sorsi kollha disponibbli tad-data li jista’ jkollhom bżonn sabiex japplikaw din it-Taqsima.

Taqsima 25

Inġenji spazjali

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, “inġenji spazjali” tfisser satelliti u oġġetti oħra li jistgħu jivvjaġġaw barra mill-atmosfera tad-dinja, u partijiet minn dawn l-oġġetti; vetturi tal-varar mhumiex koperti b’dawn id-dispożizzjonijiet.

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-taqsima għandhom japplikaw biss għall-esportazzjonijiet u għall-importazzjonijiet tal-inġenji spazjali li ġejjin:

(a) 

il-varar ta’ inġenji spazjali li għalihom is-sjieda ekonomika tkun ġiet ittrasferita minn persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fl-Istat Membru rapportatur għal persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż mhux membru. Dan għandu jinkludi l-varar ta’ partijiet ta’ inġenji spazjali bil-ħsieb li jiġu armati barra mill-atmosfera tad-dinja. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala esportazzjoni;

(b) 

il-varar ta’ inġenji spazjali li għalihom is-sjieda ekonomika tkun ġiet ittrasferita minn persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż mhux membru għal persuna ġuridika jew fiżika stabbilita fl-Istat Membru rapportatur. Dan għandu jinkludi l-varar ta’ partijiet ta’ inġenji spazjali bil-ħsieb li jiġu armati barra mill-atmosfera tad-dinja. Dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala importazzjoni.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ inġenji spazjali, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar meta jseħħ it-trasferiment tas-sjieda ekonomika.

(b) 

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet lil organizzazzjonijiet internazzjonali jew lil aġenziji spazjali, għandhom jintużaw il-kodiċijiet issimplifikati tal-pajjiżi sħab.

(c) 

Il-valur statistiku għandu jkun il-valur tal-inġenji spazjali, esklużi l-kostijiet tat-trasport u tal-assigurazzjoni.

4. L-NSAs għandu jkollhom aċċess għas-sorsi kollha disponibbli tad-data li jista’ jkollhom bżonn sabiex japplikaw din it-Taqsima.

Taqsima 26

Gass naturali

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima “gass naturali” tfisser gass naturali fi stat gassuż ipprovdut permezz ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni tal-gass naturali.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-gass naturali.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-gass naturali, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar tal-esportazzjoni jew tal-importazzjoni.

(b) 

Il-valur statistiku jista’ jkun ibbażat fuq stimi.

(c) 

L-Istat Membru sieħeb jew il-pajjiż sieħeb jista’ jiġi ddeterminat permezz ta’ stima.

4. L-NSAs għandu jkollhom aċċess għas-sorsi kollha disponibbli tad-data li jista’ jkollhom bżonn sabiex jikkumpilaw l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2. L-NSAs jistgħu jitolbu li l-informazzjoni statistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 tiġi pprovduta direttament mill-operaturi stabbiliti fl-Istat Membru rapportatur li jkunu s-sidien tan-networks ta’ trażmissjoni nazzjonali għall-gass naturali jew li jkunu jħaddmuhom.

Taqsima 27

Enerġija elettrika

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, “enerġija elettrika” tfisser l-enerġija elettrika ttrasferita fil-grilji tal-elettriku li jaqsmu l-fruntieri.

2. L-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti għandha tkopri l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-enerġija elettrika.

3. Għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-enerġija elettrika, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun ix-xahar tal-esportazzjoni jew tal-importazzjoni.

(b) 

L-Istat Membru jew il-pajjiż sieħeb għandu jkun l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru ġar.

(c) 

Il-valur statistiku jista’ jkun ibbażat fuq stimi.

(d) 

Il-kwantità għandha tiġi kkumpilata biss fl-unitajiet supplimentari stabbiliti fin-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

4. L-NSAs għandu jkollhom aċċess għas-sorsi kollha disponibbli tad-data li jista’ jkollhom bżonn sabiex jikkumpilaw l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2. L-NSAs jistgħu jitolbu li l-informazzjoni statistika dwar l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 tiġi pprovduta direttament mill-operaturi stabbiliti fl-Istat Membru rapportatur li jkunu s-sidien tan-network ta’ trażmissjoni nazzjonali għall-enerġija elettrika jew li jkunu jħaddmuh.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-ISKAMBJU TA’ DATA KUNFIDENZJALI DWAR L-ESPORTAZZJONIJIET TA’ OĠĠETTI INTRA-UNJONI

Taqsima 28

Il-ġbir u l-kumpilazzjoni tal-informazzjoni statistika li għandha tiġi skambjata

1. Għall-ġbir u għall-kumpilazzjoni tal-informazzjoni statistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament Nru 2019/2152 u stabbilita fl-Artikolu 12 tar-Regolament Nru 2019/2152, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu I (Dispożizzjonijiet ġenerali) u tal-Kapitolu III (Oġġetti jew movimenti speċifiċi) ta’ dan l-Anness.

2. Għall-Ispeċifikazzjoni tal-unità tal-kejl, tal-klassifikazzjoni u tad-disaggregazzjoni tal-informazzjoni statistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti li għandhom jiġu skambjati, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-Tabella 34 fil-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Madankollu, għad-disaggregazzjoni skont in-natura tat-tranżazzjoni, għandha tapplika taħlita tan-numri tal-kodiċi fil-kolonna A u tas-sottodiviżjonijiet tagħhom fil-kolonna B tat-Tabella 1 tal-Parti C tal-Anness I.

3. Fil-każ ta’ informazzjoni li taqa’ taħt is-segretezza militari, f’konformità mad-definizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Membri, l-Istati Membri jistgħu jiskambjaw informazzjoni anqas dettaljata minn dik indikata fit-Tabella 34 fil-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament jew jistgħu jiġu eżentati kompletament mill-obbligu li jiskambjaw informazzjoni li taqa’ taħt is-segretezza militari.

4. Oġġetti kkonsenjati lil bastimenti u lil inġenji tal-ajru kif imsemmi fit-Taqsima 22 ta’ dan l-Anness, oġġetti kkonsenjati lil installazzjonijiet offshore kif imsemmi fit-Taqsima 23(1)(b) ta’ dan l-Anness, u esportazzjonijiet ta’ inġenji spazjali lil organizzazzjonijiet internazzjonali jew lil aġenziji spazjali kif imsemmi fit-Taqsima 25 ta’ dan l-Anness jistgħu jiġu esklużi mill-iskambju ta’ informazzjoni statistika jekk l-Istat Membru sieħeb ma jkunx speċifikat.

Taqsima 29

Applikazzjoni tar-rata ta’ kopertura

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni statistika msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament Nru 2019/2152 u stipulata fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament Nru 2019/2152, tkopri tal-anqas 95 % tal-valur tat-total ta’ esportazzjonijiet intra-Unjoni ta’ oġġetti ta’ kull Stat Membru għas-somma tal-Istati Membri l-oħra kollha flimkien, matul kull sena ta’ referenza.

Taqsima 30

Elementi tad-data tal-istatistika

1. Għall-ispeċifikazzjoni tal-elementi tad-data tal-istatistika elenkati fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 2019/2152, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II (Speċifikazzjoni tal-elementi tad-data tal-istatistika) ta’ dan l-Anness.

2. Għall-finijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-elementi tad-data tal-istatistika għall-oġġetti jew għall-movimenti speċifiċi, jistgħu jiġu adattati d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II (Speċifikazzjoni tal-elementi tad-data tal-statistika) ta’ dan l-Anness.

Taqsima 31

Miżuri ta’ simplifikazzjoni

1. Meta jiġbru l-informazzjoni statistika msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament Nru 2019/2152, mill-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni ta’ oġġetti kif imsemmi fit-Taqsima 7(1), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għas-simplifikazzjoni tal-elementi tad-data tal-istatistika kif speċifikat f’din it-Taqsima.

2. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar milli jipprovdu informazzjoni dwar il-kwantità tal-oġġetti. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jistmaw il-massa netta u, fejn applikabbli, l-unità supplimentari skont in-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

3. Għall-fini ta’ dan il-paragrafu, “konsenja” tfisser it-tranżazzjonijiet kollha matul ix-xahar ta’ referenza li jkunu soġġetti għall-istess fattura.

L-Istati Membri jistgħu jagħtu s-simplifikazzjonijiet li ġejjin lil negozjanti żgħar u ta’ daqs medju, jew għal konsenji li l-valur tagħhom ikun anqas minn EUR 1 000 :

(a) 

L-unitajiet ta’ rapportar jistgħu jirrapportaw l-informazzjoni statistika dwar il-komodità mingħajr disaggregazzjoni;

(b) 

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar milli jipprovdu l-informazzjoni statistika dwar il-kwantità tal-oġġetti, il-pajjiż ta’ oriġini u n-natura tat-tranżazzjoni.

4. Għall-fini ta’ dan il-paragrafu:

— 
“partijiet ta’ vettura bil-mutur” tfisser partijiet li jaqgħu fi ħdan il-Kapitolu 87 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza;
— 
“partijiet ta’ inġenji tal-ajru” tfisser partijiet li jaqgħu fi ħdan il-Kapitolu 88 tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Għal partijiet ta’ vetturi bil-mutur u ta’ inġenji tal-ajru:

(a) 

l-unitajiet ta’ rapportar jistgħu jirrapportaw l-informazzjoni statistika dwar il-komodità fil-livell tal-kapitoli tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza;

(b) 

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar milli jipprovdu l-informazzjoni statistika dwar il-kwantità tal-oġġetti. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jagħtu stima tal-massa netta mhux miġbura mill-unitajiet ta’ rapportar.

5. Għall-fini ta’ dan il-paragrafu:

— 
“impjant industrijali” tfisser kombinazzjoni ta’ magni, tagħmir, makkinarju, apparat, strumenti u materjali li flimkien isawru unitajiet stazzjonarji ta’ daqs kbir li jipproduċu oġġetti jew jipprovdu servizzi;
— 
“parti komponenti” tfisser kunsinna għal impjant industrijali li tkun magħmula minn oġġetti li kollha kemm hi tappartjeni għall-istess kapitolu tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Bil-kundizzjoni li l-valur statistiku globali ta’ impjant industrijali partikolari jaqbeż it-EUR 3 miljun, sakemm dan ma jkunx impjant industrijali komplut għall-użu mill-ġdid:

(a) 

l-unitajiet ta’ rapportar jistgħu jirrapportaw l-informazzjoni statistika dwar il-komodità fil-livell tal-kapitoli tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza;

(b) 

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar milli jipprovdu l-informazzjoni statistika dwar il-kwantità tal-oġġetti. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jagħtu stima tal-massa netta mhux miġbura mill-unitajiet ta’ rapportar.

6. Il-valur tal-esportazzjonijiet tal-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti li jibbenefikaw mis-simplifikazzjonijiet skont il-paragrafi 2, 3, 4 u 5 ma jistax jaqbeż massimu ta’ 5 % tal-valur statistiku tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti skambjati f’konformità mal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 2019/2152, għal kull sena ta’ referenza.

7. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni ta’ oġġetti milli jipprovdu informazzjoni dwar in-numru tal-ID tal-operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni biss meta:

(a) 

l-unità ta’ rapportar, pereżempju fil-kuntest ta’ kummerċ triangolari, ma tkunx tista’ tipprovdi informazzjoni dwar in-numru tal-ID tal-operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni;

(b) 

in-numru tal-ID tal-operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni ma jkunx jista’ jiġi ddeterminat. Din is-simplifikazzjoni hija limitata għal:

— 
bejgħ lil persuni taxxabbli jew lil persuni mhux taxxabbli, inklużi individwi privati, li ma jkunux irreġistrati għal finijiet tal-VAT;
— 
oġġetti jew movimenti speċifiċi kif imsemmija fil-Kapitolu III ta’ dan l-Anness.

8. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar għall-istatistika dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti milli jispeċifikaw il-pajjiż ta’ oriġini biss meta din l-informazzjoni tkun disponibbli jew tkun tista’ tiġi dedotta minn sorsi oħra u ma tkunx teħtieġ stimi.

9. Fejn hemm unità supplimentari msemmija skont it-Taqsima 11, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-unitajiet ta’ rapportar milli jispeċifikaw il-massa netta.

F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jagħtu stima tal-massa netta mhux miġbura mill-unitajiet ta’ rapportar.

10. L-NSAs:

(a) 

jistgħu jirrifjutaw jew jillimitaw l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni taħt din it-taqsima jekk jikkunsidraw li l-għan li tinżamm kwalità sodisfaċenti ta’ informazzjoni statistika jieħu preċedenza fuq ix-xewqa li jitnaqqas il-piż tar-rapportar;

(b) 

jistgħu jirrekjedu li l-unitajiet ta’ rapportar jitolbu minn qabel sabiex jitħallew jagħmlu użu mis-simplifikazzjoni.

Taqsima 32

Metadata rilevanti għall-użu tad-data skambjata fil-kumpilazzjoni tal-istatistika

1. L-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi lill-NSA tal-Istat Membru tal-importazzjoni l-metadata li ġejja:

(a) 

“metadata operazzjonali” rilevanti għall-verifika tal-integrità tal-fajls tad-data mal-informazzjoni statistika skambjata;

(b) 

“metadata tal-proċess” b’informazzjoni dwar metodi u prattiki nazzjonali rilevanti ta’ kumpilazzjoni għall-użu tal-informazzjoni statistika skambjata.

2. L-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi lill-NSA tal-Istat Membru tal-importazzjoni u lill-Kummissjoni (Eurostat) “metadata ta’ monitoraġġ” b’informazzjoni dwar il-valur totali tal-esportazzjonijiet fi ħdan l-Unjoni ta’ oġġetti, rilevanti għall-monitoraġġ tal-kwalità tal-informazzjoni statistika skambjata.

3. Il-metadata ta’ monitoraġġ għandha tirrifletti l-informazzjoni statistika kollha msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2152 u stipulata fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152, inkluża u mhux inkluża, rispettivament, fl-informazzjoni statistika skambjata trażmessa għal kull xahar ta’ referenza f’konformità mat-Taqsima 33.

L-informazzjoni dwar il-valur tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti inklużi fl-informazzjoni statistika trażmessa għandha tiġi disaggregata skont l-Istat Membru msieħeb u skont il-komodità fil-livell tal-kapitolu tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

L-informazzjoni dwar il-valur tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti mhux inklużi fl-informazzjoni statistika trażmessa tista’ tkun ibbażata fuq stimi u għandha tiġi disaggregata skont l-Istat Membru msieħeb u bħala minimu skont il-komodità fil-livell tal-kapitolu tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza.

Meta l-Istat Membru sieħeb ma jkunx speċifikat skont it-Taqsima 28(3) u 28(4), l-informazzjoni dwar il-valur tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti għandha tiġi disaggregata skont il-komodità fil-livell tal-kapitoli tan-Nomenklatura Magħquda fis-seħħ matul il-perjodu ta’ referenza. Madankollu, meta l-informazzjoni li taqa’ taħt is-segretezza militari tiġi eskluża kompletament mill-informazzjoni statistika trażmessa skont it-Taqsima 28(3), il-valur statistiku totali fix-xahar tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni biss għandu jiġi pprovdut fil-metadata dwar il-monitoraġġ.

Taqsima 33

Skeda ta’ żmien għall-provvista tal-informazzjoni statistika u tal-metadata

1. L-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi lill-NSA tal-Istat Membru tal-importazzjoni l-informazzjoni statistika msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament Nru 2019/2152 u stipulata fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament Nru 2019/2152 sa mhux aktar tard minn 30 jum kalendarju wara tmiem ix-xahar ta’ referenza.

2. Meta informazzjoni statistika addizzjonali ssir disponibbli għall-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni wara l-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1, l-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi din l-informazzjoni statistika addizzjonali lill-NSA tal-Istat Membru tal-importazzjoni kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn 30 jum kalendarju wara t-tmiem tax-xahar li fih tkun saret disponibbli l-informazzjoni statistika addizzjonali.

3. Meta l-informazzjoni statistika li tkun diġà ġiet skambjata tkun soġġetta għal reviżjoni, l-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni statistika riveduta malajr kemm jista’ jkun u mhux aktar tard minn 30 jum kalendarju wara t-tmiem tax-xahar li fih l-informazzjoni statistika riveduta tkun saret disponibbli.

4. L-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandha tipprovdi lill-NSA tal-Istat Membru tal-importazzjoni:

(a) 

metadata operazzjonali kif imsemmija fil-punt (a) tat-Taqsima 32(1) fl-istess ħin mal-informazzjoni statistika li għaliha tirreferi l-metadata;

(b) 

il-metadata tal-proċess imsemmija fil-punt (b) tat-Taqsima 32(1) malajr kemm jista’ jkun, u mhux aktar tard minn meta tiġi trażmessa l-informazzjoni statistika għall-ewwel xahar ta’ referenza tas-sena li għalih tirreferi l-metadata tal-proċess;

Fil-każ ta’ tibdiliet metodoloġiċi kbar jew ta’ tibdiliet oħra li jħallu impatt fuq il-kwalità tal-informazzjoni statistika pprovduta, aġġornament tal-metadata tal-proċess għandu jiġi trażmess malajr kemm jista’ jkun, u mhux aktar tard minn meta tiġi trażmessa l-informazzjoni statistika għall-ewwel xahar ta’ referenza tas-sena li għalih tirreferi l-metadata tal-proċess.

(c) 

il-metadata dwar il-monitoraġġ kif imsemmija fit-Taqsima 32(2) mhux aktar tard minn 35 jum kalendarju wara t-tmiem tax-xahar ta’ referenza.

Meta informazzjoni statistika addizzjonali ssir disponibbli għal xahar ta’ referenza speċifiku jew meta l-informazzjoni statistika diġà skambjata tkun soġġetta għal reviżjoni, il-metadata riveduta dwar il-monitoraġġ għandha tiġi pprovduta sa mhux aktar tard minn 35 jum kalendarju wara t-tmiem tax-xahar li fih tkun saret disponibbli l-informazzjoni statistika addizzjonali jew riveduta.

Taqsima 34

Miżuri ta’ kunfidenzjalità

1. L-informazzjoni statistika pprovduta mill-NSA tal-Istat Membru tal-esportazzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament Nru 2019/2152 għandha tkun disponibbli biss għall-NSAs tal-Istat Membru li miegħu tkun relatata d-data.

2. L-NSAs biss li teħtieġ l-informazzjoni statistika pprovduta f’konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2152 sabiex tiżviluppa, tipproduċi u tiddissemina l-istatistika Ewropea fl-isfera ta’ kompetenza rispettiva tagħha tkun tista’ tirċievi din l-informazzjoni statistika.

Taqsima 35

Miżuri ta’ sigurtà

F’konformità mal-Artikolu 10(2) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 ( 4 ), sabiex ikunu intitolati jirċievu informazzjoni statistika u metadata f’konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2019/2152, l-NSAs li jirċievu jew jipproċessaw din l-informazzjoni statistika u l-metadata fl-Istat Membru tal-importazzjoni jridu jiżguraw li s-sistemi tal-IT tagħhom ikunu protetti f’livell ekwivalenti għall-politika ta’ sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u ta’ informazzjoni tal-Kummissjoni kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 ( 5 ), għar-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha u l-istandards tas-sigurtà korrispondenti.

Taqsima 36

Protezzjoni tad-data

Fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-qafas ta’ dan l-Anness, l-NSAs għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom għall-finijiet ta’ dan l-Anness f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 ( 6 ).

Fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni (Eurostat) fil-qafas ta’ dan l-Anness, dan għandu jikkonforma mar-Regolament (KE) Nru 2018/1725 ( 7 ).

Taqsima 37

Format tad-data kunfidenzjali skambjata u proċedura għall-iskambju

1. L-informazzjoni statistika u l-metadata skambjati fil-kuntest ta’ dan il-Kapitolu għandhom jiġu skambjati f’forma elettronika u jiġu trażmessi jew jittellgħu permezz tal-punt tad-dħul uniku tal-Kummissjoni (Eurostat) għad-data u, fejn xieraq, għall-metadata.

2. Jenħtieġ li l-Istati Membri jimplimentaw l-istandards ta’ skambju f’konformità mal-linji gwida dwar l-implimentazzjoni pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat).
Appendiċi

Lista ta’ oġġetti jew ta’ movimenti esklużi mill-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

(a) 

deheb monetarju;

(b) 

mezzi ta’ ħlas li huma valuta legali u titoli, inklużi mezzi li huma ħlasijiet għal servizzi bħal posta, taxxi, onorarji għall-utent;

(c) 

oġġetti għal użu temporanju jew warajh (eż. kiri, self, lokazzjoni operatorja), dment li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

— 
l-ebda pproċessar ma huwa jew ma ġie ppjanat jew twettaq,
— 
id-durata mistennija tal-użu temporanju ma kinitx jew mhijiex maħsuba li tkun itwal minn 24 xahar,
— 
l-esportazzjoni/importazzjoni intra-Unjoni ma tiġix iddikjarata bħala provvista/akkwist intra-Unjoni għal finijiet tal-VAT jew ma jkunx seħħ tibdil fis-sjieda jew ma jkun maħsub li jseħħ għal esportazzjoni/importazzjoni barra mill-Unjoni;
(d) 

oġġetti spustati bejn:

— 
Stat Membru u l-enklavi territorjali tiegħu fi Stati Membri oħra jew f’pajjiżi mhux membri, u
— 
l-Istat Membru ospitanti u l-enklavi territorjali ta’ Stati Membri oħra, pajjiżi mhux membri jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

L-enklavi territorjali jinkludu ambaxxati, konsulati, bażijiet militari u bażijiet xjentifiċi barra mit-territorju tal-pajjiż prinċipali;

(e) 

oġġetti użati sabiex tinġarr informazzjoni personalizzata, inkluż is-software;

(f) 

id-data u s-software imniżżla mill-Internet;

(g) 

oġġetti fornuti bla ħlas li minnha nnifisha mhijiex soġġetta għal tranżazzjoni kummerċjali, sakemm il-moviment ikun bl-intenzjoni waħdanija ta’ preparazzjoni jew ta’ sostenn ta’ tranżazzjoni kummerċjali maħsuba sussegwenti billi jintwerew il-karatteristiċi tal-oġġetti jew tas-servizzi bħal:

— 
materjal ta’ reklamar,
— 
kampjuni kummerċjali;
(h) 

oġġetti għat-tiswija u li jsegwu t-tiswija jew parts ta’ manutenzjoni u ta’ sostituzzjoni li huma inkorporati fil-qafas tat-tiswija jew tal-manutenzjoni u l-partijiet difettużi ssostitwiti;

(i) 

mezzi tat-trasport li jkunu qed jivvjaġġaw waqt ħidmiethom, inkluż apparat tal-varar ta’ vetturi spazjali fil-mument tal-varar;

(j) 

oġġetti ddikjarati bil-fomm lill-awtoritajiet doganali li jkunu jew ta’ natura kummerċjali sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx il-limitu statistiku tal-kummerċ barra mill-Unjoni ta’ EUR 1 000 f’valur jew ta’ 1 000  kg f’massa netta, jew ta’ natura mhux kummerċjali;

(k) 

oġġetti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera wara li jkunu soġġetti għall-proċeduri doganali ta’ pproċessar attiv huma esklużi mill-kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti;

(l) 

perjodiċi b’abbonament;

(m) 

Proprjetà personali ta’ persuni fiżiċi li jittrasferixxu l-post tar-residenza normali tagħhom; bjankeriji tad-dota u oġġetti tad-dar ta’ persuna li qed titrasferixxi l-post tar-residenza normali tagħha minħabba ż-żwieġ tagħha; proprjetà personali akkwistata b’wirt; uniformijiet tal-iskola, materjal edukattiv u affarijiet tad-dar relatati; twiebet li jkun fihom iġsma, urni funerarji li fihom l-irmied ta’ persuni deċeduti, u oġġetti funerarji ornamentali ttrasportati mat-twiebet u mal-urni; oġġetti għall-organizzazzjonijiet tal-karità jew filantropiċi għall-benefiċċju ta’ vittmi ta’ diżastri.
ANNESS VI

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika Gwida għall-Kumpilaturi għall-Istatistika Ewropea dwar il-provvista internazzjonali ta’ servizzi skont il-modalità ta’ Provvista (MoS). Il-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS tikkomplementa l-Manwal dwar l-Istatistika tal-Kummerċ Internazzjonali fis-Servizzi 2010 (MSITS 2010) u l-Gwida għall-Kumpilaturi tal-MSITS 2010.

2. L-ewwel edizzjoni tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS se tiġi ppubblikata sa tmiem l-2021. It-tieni edizzjoni riveduta se tiġi ppubblikata sa tmiem l-2023.

3. L-ewwel edizzjoni tal-Gwida għall-Kumpilaturi dwar l-MoS se tiddeskrivi l-metodi ġeneriċi ta’ stima li jistgħu jintużaw sabiex issir stima tal-Modalitajiet ta’ Provvista, inklużi metodi għall-istima tal-valuri tal-oġġetti u tas-servizzi ta’ distribuzzjoni. L-approċċ issimplifikat tal-MSITS 2010 huwa l-punt tat-tluq għal dawn il-metodi. Il-metodi ġeneriċi ta’ stima huma bbażati fuq immudellar statistiku u metodi ta’ stima, statistika tan-negozju oħra, u sorsi ta’ data amministrattiva. Ġeneralment, dawn l-approċċi ma jiddependux minn suppożizzjonijiet u/jew evidenza speċifiċi għall-pajjiżi, u jistgħu jintużaw irrispettivament mill-pajjiż.

4. It-tieni edizzjoni riveduta tal-Gwida għall-Kumpilaturi ser ikun fiha metodi rakkomandati li jistgħu jintużaw sabiex tinħareġ stima tal-Modalitajiet ta’ Provvista, tal-valuri tal-oġġetti u tas-servizzi ta’ distribuzzjoni, billi jintużaw is-sorsi disponibbli kollha, u t-tekniki ta’ mmudellar. Il-metodi rakkomandati huma approċċi li jistgħu jintużaw sabiex jiġu rfinati aktar il-metodi ġeneriċi ta’ stima, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni amministrattiva u ekonomika speċifika ta’ pajjiż. Se jiġu pprovduti diversi approċċi sabiex ikunu koperti l-istrutturi tipiċi kollha.

5. Wara erba’ snin ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni (Eurostat), f’konsultazzjoni mal-NSAs tal-Istati Membri, se tiddeċiedi jekk hemmx bżonn tirrevedi l-Gwida għall-Kumpilaturi tal-Eurostat/OECD għall-istatistika dwar il-Kummerċ fis-Servizzi skont il-Karatteristiċi tal-Intrapriżi (STEC).

Taqsima 2

Definizzjonijiet tal-varjabbli u tad-disaggregazzjonijiet

Għall-finijiet tal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriżi u dwar il-provvista internazzjonali ta’ servizzi, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tal-varjabbli u tad-disaggregazzjonijiet li ġejjin.

Is-servizzi huma r-riżultat ta’ attività ta’ produzzjoni li tbiddel il-kundizzjonijiet tal-unitajiet konsumaturi, jew tiffaċilita l-iskambju ta’ prodotti jew ta’ assi finanzjarji. Is-servizzi ġeneralment ma jkunux oġġetti separati li fuqhom jistgħu jiġu stabbiliti drittijiet ta’ sjieda u ġeneralment ma jkunux jistgħu jiġu sseparati mill-produzzjoni tagħhom.

Il-provvista internazzjonali tas-servizzi tinkludi:

— 
Il-kummerċ fis-servizzi bejn residenti u mhux residenti (li jikkorrispondi għall-Modalitajiet 1, 2 u 4 kif definiti fit-Taqsima 2, II) u
— 
Il-provvista ta’ servizzi permezz tal-operazzjonijiet ta’ affiljati barranin (Modalità 3 kif definita fit-Taqsima 2, II).

I.    Varjabbli

1)   Varjabbli 460101: importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi

L-importazzjonijiet u l-akkwist ta’ servizzi jikkonsistu fil-valur tas-servizzi kollha mogħtija minn persuni mhux residenti lil residenti u l-valur tas-servizzi pprovduti internazzjonalment lir-residenti permezz ta’ affiljati barranin stabbiliti fl-ekonomija tar-rapportar. Servizzi mogħtija minn persuni mhux residenti lil residenti jinkludu l-Modalitajiet 1, 2 u 4 u s-servizzi forniti lil residenti permezz ta’ affiljati barranin stabbiliti fl-ekonomija tar-rapportar jikkorrispondu għall-Modalità 3, kif definiti fil-paragrafu II.1.

2)   Varjabbli 460201: esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi

L-esportazzjoni u l-provvista ta’ servizzi jikkonsistu fil-valur tas-servizzi kollha mogħtija minn residenti lil persuni mhux residenti u l-valur tas-servizzi forniti internazzjonalment lil residenti ta’ pajjiż ieħor permezz tal-istabbiliment ta’ affiljat barrani (ikkontrollat minn unità residenti) f’dak il-pajjiż. Servizzi mogħtija minn residenti lil persuni mhux residenti jinkludu Modalitajiet 1, 2 u 4 u servizzi forniti permezz ta’ affiljat barrani jikkorrispondu għall-Modalità 3, kif definiti fil-paragrafu II.1.

3)   Varjabbli 240401. Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

Il-“valur statistiku” għas-servizzi huwa definit bħala l-valur tas-servizzi nnegozjati bejn residenti u persuni mhux residenti bil-prezzijiet tas-suq. Il-prezzijiet tas-suq jirreferu għall-valur tal-kambju kurrenti, jiġifieri, il-valuri li bihom jiġu skambjati servizzi jew inkella jistgħu jiġu skambjati ma’ flus b’kont meħud ta’ kwalunkwe ribass, rifużjoni jew aġġustament ieħor.

Għalhekk, il-valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi huwa l-valur, bil-prezzijiet tas-suq, tas-servizzi totali pprovduti minn persuni mhux residenti lir-residenti.

4)   Varjabbli 251101. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Il-“valur statistiku” għas-servizzi huwa definit bħala l-valur tas-servizzi nnegozjati bejn residenti u persuni mhux residenti bil-prezzijiet tas-suq. Il-prezzijiet tas-suq jirreferu għall-valur tal-kambju kurrenti, jiġifieri, il-valuri li bihom jiġu skambjati servizzi jew inkella jistgħu jiġu skambjati ma’ flus b’kont meħud ta’ kwalunkwe ribass, rifużjoni jew aġġustament ieħor.

Għalhekk, il-valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi huwa l-valur, bil-prezzijiet tas-suq, tas-servizzi totali pprovduti minn residenti lil persuni mhux residenti.

II.    Disaggregazzjonijiet

1.    Disaggregazzjoni skont il-modalitajiet ta’ provvista:

Is-servizzi forniti internazzjonalment jistgħu jiġu disaggregati skont l-erba’ modalitajiet ta’ provvista li ġejjin:

Modalità 1: Provvista transfruntiera – sseħħ meta servizz jiġi fornit “mit-territorju ta’ pajjiż wieħed fit-territorju ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor”. Dan huwa simili għall-kummerċ tal-oġġetti fejn il-prodott jitwassal b’mod transfruntier u l-konsumatur u l-fornitur jibqgħu fit-territorji rispettivi tagħhom.

Modalità 2: Konsum barra mill-pajjiż – iseħħ meta s-servizz jiġi fornit “fit-territorju ta’ pajjiż wieħed lill-konsumatur tas-servizz ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor”, li jfisser li jew il-konsumatur jew inkella l-proprjetà tiegħu jkunu barra l-pajjiż. Attivitajiet turistiċi bħal żjarat f’mużewijiet u f’teatri, u vjaġġar barra mill-pajjiż għall-kura medika jew għall-korsijiet tal-lingwa, huma eżempji tipiċi. Servizzi bħal tiswija ta’ vapuri barra mill-pajjiż, fejn il-proprjetà tal-konsumatur biss tiċċaqlaq, jew tkun tinsab barra mill-pajjiż, huma koperti wkoll.

Modalità 3: Preżenza kummerċjali – isseħħ permezz tal-provvista ta’ servizz “minn fornitur ta’ servizz ta’ pajjiż, permezz tal-preżenza kummerċjali fit-territorju ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor”. Ħafna drabi tkun meħtieġa għal fornituri ta’ servizzi li jistabbilixxu preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż sabiex jiżguraw kuntatt aktar mill-qrib mal-konsumatur fl-istadji varji tal-produzzjoni, tad-distribuzzjoni, tal-kummerċjalizzazzjoni, tal-bejgħ u tal-kunsinna kif ukoll fil-kuntest tas-servizzi ta’ wara l-bejgħ. Il-preżenza kummerċjali f’suq barra mill-pajjiż tkopri mhux biss persuni ġuridiċi fis-sens ġuridiku strett, iżda anki entitajiet ġuridiċi li jaqsmu xi wħud mill-istess karatteristiċi, bħal uffiċċji rappreżentattivi u fergħat. F’dan il-kuntest huma rilevanti, pereżempju, is-servizzi finanzjarji pprovduti minn fergħa jew minn sussidjarja ta’ bank barrani, is-servizzi mediċi pprovduti minn sptar bi sjieda barranija u l-korsijiet offruti minn skola bi sjieda barranija.

Modalità 4: Preżenza ta’ persuni fiżiċi – din isseħħ meta individwu jkun temporanjament preżenti fit-territorju ta’ ekonomija li mhijiex tiegħu stess sabiex jipprovdi servizz kummerċjali. Il-Modalità 4 hija definita bħala l-provvista ta’ servizz “minn fornitur ta’ servizz ta’ pajjiż, permezz tal-preżenza ta’ persuni fiżiċi fit-territorju ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor”. Ġeneralment, il-Modalità 4 tinftiehem bħala li tkopri:

— 
Fornituri ta’ servizzi kuntrattwali, kemm jekk impjegati ta’ fornitur barrani ta’ servizzi jew inkella persuni li jaħdmu għal rashom;
— 
Impjegati bi trasferiment intra-azjendali u impjegati barranin reklutati direttament minn kumpaniji stabbiliti barranin;
— 
Il-bejjiegħa tas-servizzi li jidħlu fil-pajjiż ospitanti sabiex jistabbilixxu relazzjonijiet kuntrattwali għal kuntratt ta’ servizz, jew persuni responsabbli għat-twaqqif ta’ preżenza kummerċjali.

2.    Disaggregazzjoni tal-prodott skont il-komponenti, ir-raggruppamenti komplimentari u komponenti dettaljati tal-EBOPS 2010

Il-komponenti, ir-raggruppamenti komplimentari u l-komponenti dettaljati mitluba tal-EBOPS isegwu l-EBOPS 2010 u l-MSITS 2010 u huma definiti hawn taħt:

1.   Servizzi ta’ manifattura fuq inputs fiżiċi li huma proprjetà ta’ ħaddieħor

Is-servizzi ta’ manifattura fuq inputs fiżiċi li huma proprjetà ta’ ħaddieħor jinkludu attivitajiet bħall-ipproċessar, l-assemblaġġ, it-tikkettar u l-imballaġġ li jitwettqu minn intrapriżi li ma jkunux is-sidien tal-oġġetti. Eżempji jinkludu r-raffinar taż-żejt, il-likwefazzjoni tal-gass naturali u l-assemblaġġ tal-ħwejjeġ u tal-prodotti elettroniċi. Esklużi huma l-assemblaġġ ta’ kostruzzjoni prefabbrikata (inkluż fil-kostruzzjoni) u t-tikkettar, u l-imballaġġ inċidentali għat-trasport (inkluż fis-servizzi tat-trasport).

Il-manifattura titwettaq minn entità li ma tkunx sid l-oġġetti u li titħallas miżata mis-sid. Is-sjieda tal-oġġetti ma tinbidilx, u għalhekk ma tiġi rreġistrata l-ebda tranżazzjoni ta’ oġġetti ġenerali bejn il-proċessur u s-sid. Il-miżata mitluba mill-proċessur biss tkun inkluża taħt din l-entrata, għalkemm din il-miżata tista’ tinkludi l-kost tal-materjali mixtrija mill-proċessur.

Ikun jeżisti element tal-kummerċ internazzjonali fejn ix-xogħol li jsir jitwettaq minn resident ta’ ekonomija waħda għas-sid tal-oġġetti li jkun residenti f’ekonomija oħra. It-trattament ta’ dawn is-servizzi mhuwiex kundizzjonali għal jekk l-oġġetti qabel jew wara kinux fil-pussess fiżiku tas-sid jew le.

2.   Servizzi ta’ manutenzjoni u ta’ tiswija mhux inklużi banda oħra

Servizzi ta’ manutenzjoni u ta’ tiswija mhux inklużi banda oħra jinkludu xogħol ta’ manutenzjoni u ta’ tiswija minn residenti fuq oġġetti li jkunu proprjetà ta’ persuni mhux residenti (u viċe versa). It-tiswija tista’ ssir fuq il-post ta’ min isewwi jew xi mkien ieħor. Il-manutenzjoni u t-tiswijiet fuq bastimenti, fuq inġenji tal-ajru u fuq tagħmir tat-trasport ieħor huma inklużi f’din l-entrata. It-tindif tat-tagħmir tat-trasport huwa inkluż fis-servizzi tat-trasport. It-tiswijiet u l-manutenzjoni tal-kostruzzjoni huma inklużi taħt il-kostruzzjoni. Il-manutenzjoni u t-tiswijiet tal-kompjuters huma inklużi taħt is-servizzi tal-kompjuter.

Il-valur irreġistrat għall-manutenzjoni u għat-tiswijiet huwa l-valur tax-xogħol tat-tiswija li jkun sar, u mhux il-valur gross tal-oġġetti qabel u wara t-tiswijiet. Il-valur tal-manutenzjoni u tat-tiswijiet jinkludi kwalunkwe parti jew materjal ipprovduti minn min isewwi u inklużi fil-prezz (partijiet u materjali ddebitati separatament huma esklużi mis-servizzi u inklużi fil-merkanzija ġenerali). Huma inklużi kemm it-tiswijiet iż-żgħar li jżommu l-oġġett fi stat funzjonali kif ukoll it-tiswijiet il-kbar li jestendu l-effiċjenza jew il-kapaċità tal-merkanzija jew li jestendu l-ħajja tagħha. Ma ssir l-ebda distinzjoni bejn dawk it-tiswijiet inklużi mill-klijent fil-konsum intermedju u dawk inklużi fil-formazzjoni tal-kapital.

3.   Trasport

It-trasport ikopri l-proċess ta’ trasport ta’ nies u ta’ oġġetti minn post għall-ieħor kif ukoll servizzi ta’ appoġġ u awżiljarji relatati u kirjiet (noleġġi) ta’ trasportaturi bl-ekwipaġġ. Huma inklużi wkoll is-servizzi postali u tal-kurrier. It-trasport jista’ jiġi kklassifikat skont il-modalità tat-trasport u dak li jinġarr (passiġġieri jew merkanzija).

Fornitur tat-trasport jista’ jissottokuntratta sabiex ikun jista’ juża s-servizzi ta’ operaturi oħra fil-provvista ta’ parti tas-servizz tat-trasport finali. Jenħtieġ li tali servizzi jiġu rreġistrati fuq bażi gross. Pereżempju, fornitur ta’ servizz tal-kurrier jista’ jikkuntratta b’mod separat ma’ aktar minn operatur tat-trasport wieħed. Jenħtieġ li l-kummissjonijiet pagabbli mill-fornituri ta’ servizzi tat-trasport lil aġent jiġu rreġistrati separatament.

3.1.   Trasport bil-baħar

It-trasport bil-baħar ikopri s-servizzi tat-trasport internazzjonali kollha tal-merkanzija u tal-passiġġieri mwettqa minn bastimenti tat-tbaħħir iżda ma jinkludix it-trasport permezz ta’ pipelines ta’ taħt l-ilma (inklużi fit-trasport bil-pipelines) u n-nollijiet tal-kruċieri (inklużi fl-ivvjaġġar).

3.2.   Trasport bl-ajru

It-trasport bl-ajru jkopri s-servizzi tat-trasport internazzjonali kollha tal-merkanzija u tal-passiġġieri li huma pprovduti minn inġenji tal-ajru.

3.3.   Modalitajiet oħra tat-trasport

Dawn ikopru s-servizzi kollha tat-trasport li ma jiġux ipprovduti bil-baħar jew bl-ajru. Jinkludu l-modalitajiet tat-trasport li ġejjin:

It-trasport spazjali jinkludi l-varar ta’ satelliti minn intrapriżi kummerċjali għas-sidien tas-satelliti (bħal intrapriżi tat-telekomunikazzjoni) u operazzjonijiet oħra mwettqa minn operaturi ta’ tagħmir spazjali, bħat-trasport ta’ oġġetti u ta’ persuni għal esperimenti xjentifiċi. Huma inklużi wkoll it-trasport spazjali tal-passiġġieri u l-pagamenti magħmula minn ekonomija sabiex ir-residenti tagħha jkunu inklużi fit-trasport bil-vetturi spazjali ta’ ekonomija oħra.

It-trasport ferrovjarju jkopri t-trasport internazzjonali bil-ferroviji.

It-trasport bit-triq ikopri t-trasport internazzjonali tal-merkanzija b’lorries u bi trakkijiet u t-trasport internazzjonali tal-passiġġieri b’karozzi tal-linja u b’kowċis.

It-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni jkopri trasport internazzjonali fuq ix-xmajjar, il-kanali u l-lagi. Dawn jinkludu l-passaġġi fuq l-ilma li huma interni għal pajjiż wieħed u dawk li huma maqsuma bejn żewġ pajjiżi jew aktar.

It-trasport bil-pipelines ikopri t-trasport ta’ oġġetti f’pipelines, bħalma huwa t-trasport tal-petroleum u l-oġġetti relatati, tal-ilma u tal-gass. Huma esklużi s-servizzi ta’ distribuzzjoni, tipikament mis-substazzjonijiet għall-konsumatur, għall-ilma, għall-gass u għal prodotti oħra tal-żejt grezz (inklużi f’servizzi tan-negozju oħrajn mhux inklużi band’ oħra), u l-valur tal-prodotti ttrasportati (inklużi fil-merkanzija ġenerali).

It-trażmissjoni tal-elettriku tkopri l-moviment jew it-trasferiment tal-enerġija elettrika b’vultaġġ għoli fuq grupp interkonness ta’ linji u tagħmir assoċjat bejn il-punti ta’ provvista u l-punti fejn tiġi ttrasformata f’vultaġġ baxx għall-kunsinna lill-konsumaturi jew għall-kunsinna f’sistemi elettriċi oħra. It-trażmissjoni titqies li tkun intemmet meta l-elettriku jidħol fil-faċilitajiet ta’ distribuzzjoni ta’ sistema elettrika li twassal l-elettriku lill-utenti finali għall-konsum. L-elettriku nnifsu huwa eskluż (inkluż fil-merkanzija ġenerali) u hekk ukoll id-distribuzzjoni tal-elettriku, li hija l-kunsinna tal-elettriku mis-substazzjon lill-konsumatur (inkluża f’servizzi tan-negozju oħrajn mhux inklużi band’oħra).

Servizzi ta’ trasport ta’ appoġġ u awżiljarji oħra jkopru s-servizzi tat-trasport l-oħra kollha li ma jistgħux jiġu allokati lil xi wieħed mill-komponenti tas-servizzi tat-trasport li kienu deskritti qabel.

3.4.   Servizzi postali u tal-kurrier

Is-servizzi postali u tal-kurrier ikopru l-ġbir, it-trasport u t-twassil ta’ ittri, ta’ gazzetti, ta’ perjodiċi, ta’ fuljetti, ta’ materjal stampat ieħor, ta’ pakketti u ta’ imballaġġi. Jinkludu wkoll servizzi wiċċ imb’wiċċ fl-uffiċċji tal-posta, bħall-bejgħ ta’ bolol, servizzi ta’ poste restante u servizzi ta’ telegrammi u servizzi ta’ kiri ta’ kaxxi postali

Mhux obbligatorji: Valutazzjoni ta’ servizzi tat-trasport tal-merkanzija fuq bażi ta’ tranżazzjoni

Informazzjoni addizzjonali dwar il-valur tas-servizzi ta’ trasport tal-merkanzija pprovduti minn residenti lil persuni mhux residenti u viċe versa hija meħtieġa sabiex tikkumplimenta d-data dwar it-trasport tal-merkanzija miġbura skont il-prinċipji ta’ valwazzjoni għall-oġġetti frank abbord/frank abbord. Din l-informazzjoni hija utli minħabba li tirrappreżenta t-tranżazzjonijiet reali tas-suq hekk kif iseħħu, mingħajr korrezzjoni, aġġustament jew stima.

F’dan il-każ, is-servizz tat-trasport jiġi rreġistrat jekk u biss jekk isseħħ tranżazzjoni fis-servizzi tat-trasport bejn resident u persuna mhux residenti. Ir-reġistrazzjoni tas-servizz tat-trasport separat tiddependi fuq it-termini tal-kunsinna li jkunu speċifikati fil-kuntratt għall-bejgħ jew għax-xiri tal-oġġetti u eżegwiti fit-tranżazzjoni tas-suq.

Meta l-kuntratt tat-trasport isir bejn żewġ residenti għall-provvista ta’ servizzi tat-trasport għal merkanzija esportata, is-servizz tat-trasport ikun eskluż fuq il-bażi ta’ dan il-metodu ta’ kejl iżda parti minnu tkun inkluża li kieku kellhom jiġu applikati l-prinċipji tal-bilanċ tal-pagamenti. Dan iseħħ, pereżempju, meta t-termini tal-kunsinna speċifikati fil-kuntratt għall-bejgħ jew għax-xiri ta’ merkanzija jkunu d-domiċilju franco (“ġarr imħallas”) u meta l-esportatur ikun f’kuntratt ma’ resident tal-ekonomija li tesporta sabiex jipprovdi s-servizz tat-trasport. Il-metodu ta’ kejl ibbażat fuq it-tranżazzjonijiet ikun japplika fil-każ fejn:

— 
Isir kuntratt sabiex jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport bejn resident u persuna mhux residenti u t-terminu tal-kunsinna jkun speċifikat bħala frank mill-fabbrika. Is-servizz tat-trasport sħiħ jiġi rreġistrat, inkluża dik il-parti tas-servizz tat-trasport ipprovduta qabel il-fruntiera tal-ekonomija li tesporta.
— 
Is-servizzi tat-trasport iseħħu bejn residenti u persuni mhux residenti relatati ma’ transkummerċ u navigazzjoni kostali, jew kabotaġġ.

4.   Ivvjaġġar

Il-komponent tal-EBOPS 2010 ivarja minn ħafna servizzi nnegozjati f’livell internazzjonali minħabba li huwa bbażat fuq it-tranżatturi. Għall-kuntrarju tal-biċċa l-kbira tas-servizzi fl-EBOPS, l-ivvjaġġar mhuwiex prodott speċifiku; pjuttost, dan jinkludi firxa ta’ oġġetti u ta’ servizzi kkonsmati minn persuni mhux residenti fl-ekonomija li jżuru. L-ivvjaġġar huwa definit bħala li jkopri oġġetti u servizzi għall-użu proprju jew li jingħataw mingħajr ħlas, akkwistati mingħand ekonomija, minn persuni mhux residenti matul żjarat f’dik l-ekonomija. Dan ikopri soġġorni ta’ kwalunkwe tul, dment li ma jkun hemm l-ebda tibdil fir-residenza.

L-aktar oġġetti u servizzi komuni mdaħħla fl-ivvjaġġar huma l-akkomodazzjoni, l-ikel, ix-xorb u t-trasport mixtrija fi ħdan l-ekonomija fejn issir iż-żjara (li lkoll jiġu kkonsmati fl-ekonomija fornitriċi). Huma inklużi wkoll rigali, souvenirs u oġġetti oħrajn li jinxtraw għall-użu proprju u li jistgħu jinħarġu mill-ekonomiji fejn saret iż-żjara.

F’konformità mal-prinċipju tad-dovuti, il-oġġetti u s-servizzi akkwistati matul iż-żjara, iżda mħallsa qabel jew wara, huma inklużi fl-ivvjaġġar. L-oġġetti u s-servizzi jistgħu jiġu akkwistati billi jitħallsu mill-persuna li tmur barra l-pajjiż, imħallsa f’isimha jew għan-nom tagħha, ipprovduti mingħajr quid pro quo (pereżempju, kamra u ikliet mingħajr ħlas riċevuti: f’każ bħal dan, hemm ukoll trasferiment korrispondenti) jew prodotti għall-kont proprju (bħal f’xi każijiet ta’ sjieda ta’ proprjetà immobbli u ta’ akkomodazzjoni f’timeshare).

5.   Kostruzzjoni

Il-kostruzzjoni tkopri l-ħolqien, il-ġestjoni, ir-rinnovament, it-tiswija jew l-estensjoni ta’ assi fissi fil-forma ta’ binjiet, ta’ titjib tal-art ta’ natura tal-inġinerija u ta’ kostruzzjonijiet oħra bħal toroq, pontijiet u digi. Tinkludi wkoll xogħol ta’ installazzjoni u ta’ assemblaġġ relatat, preparazzjoni tas-siti u kostruzzjoni ġenerali kif ukoll servizzi speċjalizzati bħal tibjid, xogħlijiet sanitarji u tiġrif.

Il-kostruzzjoni hija vvalutata fuq bażi gross, jiġifieri, inkluż l-oġġetti u s-servizzi kollha użati bħala inputs għax-xogħol, kostijiet oħra tal-produzzjoni u s-surplus operatorju dovut lis-sidien tal-intrapriża tal-kostruzzjoni. Dan il-prinċipju ta’ valwazzjoni huwa l-istess bħal dak li japplika fil-valwazzjoni tal-produzzjoni kollha (kemm ta’ oġġetti kif ukoll ta’ servizzi), kif deskritt fl-SNA 2008.

Meta kumpanija tal-kostruzzjoni tipprovdi s-servizzi tagħha barra mill-pajjiż permezz ta’ preżenza fiżika fuq perjodu ta’ żmien twil (aktar minn 12-il xahar) iżda mingħajr ma toħloq entità ġuridika fil-pajjiż tal-klijent, u jekk l-operazzjonijiet ikunu sostanzjali biżżejjed, jista’ jkun meħtieġ li l-kompilatur iqis li unità istituzzjonali nozzjonali trid tiġi kkunsidrata minn perspettiva statistika. F’dan il-każ, it-tranżazzjonijiet internazzjonali korrispondenti ma jitqisux bħala kummerċ tas-servizzi (tranżazzjonijiet bħal dawn jiġu rreġistrati bħala flussi finanzjarji, introjtu u pożizzjoni ta’ investiment dirett barrani, u d-data li tikkorrispondi għall-operazzjonijiet tagħha jenħtieġ li titqies bħala FATS). Jekk il-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq ma jkunux issodisfati, it-tranżazzjonijiet internazzjonali jitqiesu bħala kummerċ tas-servizzi bejn residenti u mhux residenti.

6.   Servizzi tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni

Servizzi tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni jkopru l-provvista lil persuni mhux residenti ta’ tipi varji ta’ assigurazzjoni minn intrapriżi tal-assigurazzjoni residenti, u viċe versa.

L-assigurazzjoni tipprovdi lil unitajiet individwali (Gvernijiet, intrapriżi u unitajiet domestiċi) skoperti għal ċerti riskji bi protezzjoni finanzjarja kontra l-konsegwenzi tal-okkorrenza ta’ avvenimenti speċifiċi. Barra minn hekk, l-assiguraturi spiss jaġixxu bħala intermedjarji finanzjarji li jinvestu fondi miġbura minn dawn l-unitajiet f’assi finanzjarji jew f’assi oħra sabiex jissodisfaw pretensjonijiet futuri.

Il-fondi tal-pensjonijiet jiġu stabbiliti sabiex jipprovdu benefiċċji għall-irtirar jew għall-invalidità ta’ gruppi speċifiċi ta’ impjegati. Dawn huma simili għall-assigurazzjoni peress li jaġixxu bħala intermedjarji fir-rigward tal-investiment tal-fondi għall-benefiċjarji tagħhom u jqassmu uħud mir-riskji.

Is-servizzi tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni jinkludu s-subkomponenti li ġejjin: l-assigurazzjoni diretta; ir-riassigurazzjoni; l-assigurazzjoni awżiljarja; is-servizzi ta’ pensjonijiet u s-servizzi ta’ garanzija standardizzati.

7.   Servizzi finanzjarji

Is-servizzi finanzjarji jkopru l-intermedjazzjoni finanzjarja u s-servizzi awżiljari, għajr dawk tal-intrapriżi tal-assigurazzjoni u l-iskemi tal-pensjonijiet. Dawn is-servizzi jinkludu dawk normalment ipprovduti minn banek u minn intermedjarji finanzjarji u minn awżiljarji oħra. Huma inklużi s-servizzi pprovduti b’rabta mat-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji, kif ukoll servizzi oħra relatati mal-attività finanzjarja, li jkopru, fost l-oħrajn, it-teħid u s-self ta’ depożiti, l-ittri ta’ kreditu, is-servizzi tal-karti tal-kreditu, il-kummissjonijiet u l-imposti relatati mal-lokazzjoni finanzjarja, il-fatturar, is-sottoskrizzjoni u l-ikklerjar tal-pagamenti. Huma inklużi wkoll s-servizzi ta’ konsulenza finanzjarja, il-kustodja ta’ assi finanzjarji jew ta’ bullion, l-ġestjoni ta’ assi finanzjarji, is-servizzi ta’ monitoraġġ, is-servizzi ta’ konvenjenza, is-servizzi ta’ provvista ta’ likwidità, is-servizzi ta’ teħid tar-riskju minbarra servizzi ta’ assigurazzjoni, ta’ fużjoni u ta’ akkwist, is-servizzi ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu, is-servizzi tal-borża u s-servizzi fiduċjarji.

Is-servizzi finanzjarji jistgħu jiġu ddebitati permezz ta’: miżati espliċiti; marġini fuq tranżazzjonijiet ta’ xiri u ta’ bejgħ; kostijiet għall-ġestjoni ta’ assi mnaqqsa mill-introjtu riċevibbli mill-proprjetà, fil-każ ta’ entitajiet li jżommu l-assi; jew marġini bejn ir-rata tal-imgħax u r-rata ta’ referenza fuq self u depożiti (imsejħa servizzi ta’ intermedjazzjoni finanzjarja mkejla indirettament (FISIM)).

Għall-intermedjarji finanzjarji, il-bilanċ bejn il-miżati espliċiti u impliċiti jista’ jvarja maż-żmien u minn istituzzjoni għal oħra; għalhekk, id-data dwar it-tnejn hija meħtieġa sabiex tinkiseb stampa sħiħa tal-provvista ta’ servizzi tagħhom.

8.   Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi bandaoħra

Il-miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi bandoħra jinkludu:

— 
Il-miżati għall-użu ta’ drittjiet proprejtarji (bħal privattivi, trademarks, drittijiet tal-awtur, proċessi industrijali u disinni inklużi sigrieti tal-mestier u frankiġji). Dawn id-drittijiet jistgħu jirriżultaw mir-riċerka u mill-iżvilupp, kif ukoll mill-kummerċjalizzazzjoni; u
— 
Il-miżati għal-liċenzji għar-riproduzzjoni jew għad-distribuzzjoni tal-proprjetà intellettwali inkorporata f’oriġinali jew fi prototipi prodotti (bħad-drittijiet tal-awtur fuq kotba jew manuskritti, software tal-kompjuters, xogħlijiet ċinematografiċi u reġistrazzjonijiet tal-awdjo) u drittijiet relatati (bħal pereżempju għal spettakli f’ħin dirett u t-televiżjoni, il-kejbil jew ix-xandir bis-satellita).

9.   Servizzi tat-telekomunikazzjoni, tal-kompjuter u tal-informazzjoni

Is-servizzi tal-kompjuter u tat-telekomunikazzjoni huma definiti f’termini tan-natura tas-servizz, u mhux tal-metodu tal-kunsinna. Is-servizzi tat-telekomunikazzjoni, tal-kompjuter u tal-informazzjoni jiġu disaggregati ulterjorment fi tliet sottokomponenti: servizzi tat-telekomunikazzjoni, servizzi tal-kompjuter u servizzi tal-informazzjoni.

9.1.   Servizzi tat-telekomunikazzjoni

Is-servizzi tat-telekomunikazzjoni jkopru x-xandira jew it-trażmissjoni ta’ ħoss, ta’ immaġnijiet, ta’ data, jew ta’ informazzjoni oħra bit-telefon, bit-telex, bit-telegramma, bir-radju u bi trażmissjoni tal-kejbil tat-televiżjoni, bis-satellita għar-radju u għat-televiżjoni, bil-posta elettronika, bil-faks, eċċ., u jinkludu servizzi ta’ network tan-negozji, servizzi ta’ telekonferenzi u ta’ appoġġ. Ma jinkludux il-valur tal-informazzjoni ttrasportata. Huma inklużi wkoll is-servizzi tat-telekomunikazzjoni mobbli, is-servizzi tas-sinsla tal-Internet u s-servizzi tal-aċċess online, inkluż l-għoti tal-aċċess għall-Internet. Huma esklużi s-servizzi ta’ installazzjoni għat-tagħmir tan-network tat-telefown (inklużi fil-kostruzzjoni), u s-servizzi tal-bażijiet ta’ data (inklużi fis-servizzi tal-informazzjoni).

9.2.   Servizzi tal-kompjuter

Is-servizzi tal-kompjuter jikkonsistu f’servizzi relatati mal-hardware u mas-software u f’servizzi tal-ipproċessar tad-data

9.3.   Servizzi tal-informazzjoni

Is-servizzi tal-informazzjoni huma maqsuma f’servizzi tal-aġenziji tal-aħbarijiet u f’servizzi oħra tal-informazzjoni:

— 
Is-servizzi tal-aġenziji tal-aħbarijiet jinkludu l-provvista ta’ aħbarijiet, ta’ ritratti u ta’ artikli lill-midja
— 
Servizzi oħra tal-informazzjoni jinkludu servizzi tal-bażijiet ta’ data, bħall-konċepiment ta’ bażi ta’ data, il-ħżin ta’ data, u d-disseminazzjoni ta’ data u tal-bażijiet ta’ data (inklużi direttorji u listi ta’ indirizzi), kemm online kif ukoll permezz ta’ mezzi manjetiċi, ottiċi jew stampati u portali ta’ tiftix fuq il-web (li jinkludu servizzi ta’ magni tat-tiftix li jsibu indirizzi tal-Internet għal klijenti li jagħmlu tiftixiet bil-keywords). Inklużi wkoll hemm: abbonamenti diretti mhux bl-ingrossa għal gazzetti u għal perjodiċi, kemm bil-posta, bi trażmissjoni elettronika jew b’mezzi oħra; servizzi oħra ta’ provvista ta’ kontenut online; u servizzi ta’ libreriji u ta’ arkivji. (Il-gazzetti u l-perjodiċi bl-ingrossa huma inklużi taħt merkanzija ġenerali).

Il-kontenut imniżżel li mhuwiex software jew prodott awdjoviżiv jew relatat huwa inkluż fis-servizzi tal-informazzjoni.

10.   Servizzi oħra tan-negozju

Din il-kategorija tinkludi: Servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp, Servizzi ta’ konsulenza professjonali u maniġerjali, Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ u servizzi kummerċjali oħrajn.

10.1.   Servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp

Is-servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp ikopru dawk is-servizzi li huma assoċjati mar-riċerka bażika, mar-riċerka applikata u mal-iżvilupp sperimentali ta’ prodotti u ta’ proċessi ġodda u jkopru attivitajiet fix-xjenzi fiżiċi, fix-xjenzi soċjali u fl-istudji umanistiċi.

10.2.   Servizzi ta’ konsulenza professjonali u maniġerjali

Is-servizzi ta’ konsulenza professjonali u maniġerjali jinkludu: 10.2.A. Servizzi legali, kontabilistiċi, ta’ konsulenza maniġerjali, u ta’ relazzjonijiet pubbliċi; u 10.2.B. Servizzi ta’ reklamar, ta’ riċerka fis-suq, u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika.

10.2.1.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi legali, kontabilistiċi, ta’ konsulenza maniġerjali, u ta’ relazzjonijiet pubbliċi

Servizzi għall-ġestjoni ġenerali ta’ fergħa, ta’ sussidjarja jew ta’ kumpanija assoċjata pprovduta minn intrapriża prinċipali jew minn intrapriża affiljata oħra spiss jiġu inklużi mas-servizzi legali, kontabilistiċi, ta’ konsulenza maniġerjali, u ta’ relazzjonijiet pubbliċi.

10.2.2.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi ta’ reklamar, ta’ riċerka fis-suq, u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika

Servizzi ta’ reklamar, ta’ riċerka fis-suq, u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika miftiehma bejn residenti u persuni mhux residenti jinkludu d-disinn, il-ħolqien u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ reklami minn aġenziji ta’ reklamar; it-tqegħid fil-midja, inklużi x-xiri u l-bejgħ ta’ spazju għar-reklamar; servizzi ta’ esibizzjoni pprovduti minn fieri kummerċjali; il-promozzjoni ta’ prodotti barra l-pajjiż; ir-riċerka tas-suq; telekummerċjalizzazzjoni; u stħarriġ tal-opinjoni pubblika fuq diversi kwistjonijiet.

10.3.   Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ, u servizzi tan-negozju oħra

Dawn jinkludu: Servizzi arkitettoniċi, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħra; It-trattament tal-iskart u t-tneħħija tat-tniġġis, u s-servizzi agrikoli u tal-estrazzjoni; Servizzi ta’ lokazzjoni operatorja; Servizzi relatati mal-kummerċ u Servizzi oħra tan-negozju mhux inklużi banda oħra.

10.3.1.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi arkitettoniċi, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħra

10.3.2.   (entrata mhux obbligatorja) It-trattament tal-iskart u t-tneħħija tat-tniġġis, u s-servizzi agrikoli u tal-estrazzjoni

It-trattament tal-iskart u t-tneħħija tat-tniġġis, is-servizzi agrikoli u tal-estrazzjoni huma maqsuma fi tliet partijiet: servizzi ta’ trattament tal-iskart u ta’ tneħħija tat-tniġġis; servizzi inċidentali għall-agrikoltura, għall-forestrija u għas-sajd; u servizzi inċidentali għall-estrazzjoni, u għall-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass.

10.3.3.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi ta’ lokazzjoni operatorja

Is-servizzi ta’ lokazzjoni operatorja jinkludu l-attività ta’ kiri ta’ ass prodott taħt arranġament li jipprovdi l-użu tal-assi lil-lokatarju, iżda ma jinvolvix it-trasferiment bl-ingrossa tar-riskji u tal-benefiċċji tas-sjieda lil-lokatarju. Is-servizzi jinkludu lokazzjoni (kiri) u noleġġi għar-residenti/għall-persuni mhux residenti mingħajr ekwipaġġ, ta’ bastimenti, ta’ inġenji tal-ajru u ta’ tagħmir tat-trasport, bħal karozzi ferrovjarji, kontejners u riggijiet. Ħlasijiet ta’ lokazzjonijiet operatorji li għandhom x’jaqsmu ma’ tipi oħra ta’ tagħmir huma inklużi wkoll u jistgħu jiġu distinti bil-karatteristiċi li ġejjin:

— 
Il-lokatur normalment iżomm stokk ta’ assi li l-utenti jkunu jistgħu jikru fuq talba, jew fi żmien qasir
— 
L-assi jistgħu jinkrew għal perjodi li jvarjaw u l-lokatarju jista’ jġedded il-kera meta jiskadi l-perjodu
— 
Il-lokatur spiss ikun responsabbli għall-manutenzjoni u għat-tiswija tal-assi bħala parti mis-servizz li huwa pprovdut lil-lokatarju.

10.3.4.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi relatati mal-kummerċ

Is-servizzi relatati mal-kummerċ ikopru l-kummissjonijiet fuq tranżazzjonijiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi pagabbli lin-negozjanti, lis-sensara ta’ komoditajiet, lill-kummerċjanti, lill-irkantaturi u lill-aġenti bil-kummissjoni. Dawn is-servizzi jinkludu, pereżempju, it-tariffa tal-irkantatur jew il-kummissjoni tal-aġent fuq il-bejgħ ta’ bastimenti, ta’ inġenji tal-ajru u ta’ oġġetti oħra. Jekk l-operatur tas-suq ikun is-sid tal-oġġetti li jkunu qed jinbiegħu, il-marġni tal-operatur tas-suq ġeneralment ikun inkluż mingħajr distinzjoni fil-valur tal-oġġetti.

Kwalunkwe marġni mhux inkluż fil-prezz frank abbord tal-oġġetti huwa inkluż mas-servizzi relatati mal-kummerċ. Is-servizzi relatati mal-kummerċ jeskludu l-miżati ta’ frankiġji (inklużi f’imposti għall-użu ta’ proprjetà intellettwali mhux inklużi banda oħra); is-senserija fuq strumenti finanzjarji (inkluża fis-servizzi finanzjarji); u l-imposti relatati mat-trasport, bħal kummissjonijiet tal-aġenzija (inklużi fit-trasport).

10.3.5.   (entrata mhux obbligatorja) Servizzi tan-negozju oħrajn mhux inklużi banda oħra

Is-servizzi tan-negozju oħrajn mhux inklużi banda oħra jinkludu servizzi ta’ distribuzzjoni għal prodotti tal-ilma, tal-fwar, tal-gass u taż-żejt grezz kif ukoll servizzi ta’ distribuzzjoni għall-elettriku, fejn dawn ikunu identifikabbli separatament minn servizzi ta’ trażmissjoni (it-trażmissjoni ta’ dawn il-prodotti tiġi rreġistrata taħt it-trasport); il-provvista tal-arja kundizzjonata; il-kollokament tal-persunal (is-servizzi pprovduti minn dan il-persunal jiġu rreġistrati taħt l-entrata tas-servizzi rilevanti); servizzi ta’ sigurtà u ta’ investigazzjoni; traduzzjoni u interpretazzjoni; servizzi fotografiċi; tindif tal-bini; servizzi tal-proprjetà immobbli għan-negozji; u kwalunkwe servizz tan-negozju ieħor li ma jistax jiġi kklassifikat taħt xi wieħed mis-servizzi tan-negozju elenkati hawn fuq.

11.   servizzi personali, kulturali u rikreattivi

Dawn jinkludu s-Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati u Servizzi personali, kulturali u rikreattivi oħra.

11.1.   Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati

Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati jkopru servizzi assoċjati ma’ attivitajiet awdjoviżivi (films, mużika, radju u televiżjoni) kif ukoll servizzi relatati mal-arti tal-ispettaklu.

11.2.   Servizzi personali, kulturali u rikreattivi oħra

Din il-kategorija tinkludi: Servizzi tal-edukazzjoni, Servizzi tas-saħħa, Servizzi tal-wirt kulturali u rikreattivi u Servizzi personali oħra.

12.   Oġġetti u servizzi tal-gvern mhux inklużi banda oħra

Oġġetti u servizzi tal-gvern mhux inklużi banda oħra jkopru:

— 
Oġġetti u servizzi pprovduti minn u lil enklavi, bħal ambaxxati u bażijiet militari
— 
Oġġetti u servizzi akkwistati mill-ekonomija ospitanti minn diplomatiċi, minn persunal konsulari u minn persunal militari li jinsabu barra mill-pajjiż u mid-dipendenti tagħhom
— 
Servizzi forniti minn u lil Gvernijiet u mhux inklużi f’kategoriji oħra ta’ servizzi

Raggruppament komplementari tal-EBOPS 2010

It-total ta’ tranżazzjonijiet relatati mal-kummerċ jinkludi t-tranżazzjonijiet kollha relatati mas-servizzi ta’ distribuzzjoni ta’ oġġetti u ta’ servizzi. Dan jinkludi l-kummissjonijiet fuq tranżazzjonijiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi pagabbli lin-negozjanti, lis-sensara tal-komoditajiet, lin-negozjanti, eċċ., li ma jkunux sid l-oġġetti li huma jixtru u jbigħu (inklużi taħt is-servizzi relatati mal-kummerċ), kif ukoll fuq il-marġini tal-operaturi tas-suq. Il-marġini tal-bejjiegħa bl-ingrossa u tal-bejjiegħa bl-imnut ġeneralment jiġu inklużi mingħajr distinzjoni fil-valur tal-oġġetti mibjugħa (inkluż għal oġġetti permezz ta’ merchanting) u ma jiġux ippreżentati separatament fl-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti.

It-total ta’ tranżazzjonijiet relatati mal-kummerċ jinkludi:

(a) 

Servizzi relatati mal-kummerċ

(b) 

Is-servizzi ta’ distribuzzjoni stmati inklużi fil-valur tal-oġġetti mibjugħa (inkluża oġġetti taħt merchanting).

Is-servizzi ta’ distribuzzjoni jinkludu l-marġini tal-kummerċ tal-bejjiegħa bl-ingrossa u bl-imnut.

Fl-SNA 2008, il-bejjiegħa bl-ingrossa u bl-imnut huma definiti bħala entitajiet li jixtru u jbigħu mill-ġdid oġġetti wara l-ebda pproċessar jew wara pproċessar minimu biss (pereżempju, tindif u imballaġġ). Huma jfornu servizz lill-produtturi u lill-konsumaturi tal-oġġetti billi jaħżnu, juru u jwasslu għażla ta’ oġġetti f’postijiet konvenjenti, u b’hekk jagħmluhom faċli għax-xiri. L-output tagħhom jitkejjel mill-valur totali tal-marġini tal-kummerċ miksuba fuq il-prodotti li huma jixtru għall-bejgħ mill-ġdid. Il-marġini li jirrappreżentaw dawk is-servizzi ta’ distribuzzjoni jew ikunu inklużi fil-valuri frank abbord tal-oġġetti li huma relatati magħha, jew jiġu pprovduti mill-importatur.

Tabella 1. Disaggregazzjoni tal-prodotti skont il-komponenti ewlenin u dettaljati tal-EBOPS 2010, u raggruppamenti komplimentariKomponenti Ewlenin tal-EBOPS 2010

Komponenti Dettaljati tal-EBOPS 2010

1.  Servizzi ta’ manifattura fuq inputs fiżiċi li huma proprjetà ta’ ħaddieħor

 

2.  Servizzi ta’ manutenzjoni u ta’ tiswija mhux inklużi banda oħra.

Mhux obbligatorji: 2.a Li minnhom: oġġetti

3.  Trasport

Mhux obbligatorji: Valutazzjoni ta’ servizzi tat-trasport tal-merkanzija fuq bażi ta’ tranżazzjoni

3.1.  Trasport bil-baħar

3.2.  Trasport bl-ajru

3.3.  Modalitajiet oħra tat-trasport

3.4.  Servizzi postali u tal-kurrier

4.  Ivvjaġġar

4.a.  Li minnhom: oġġetti

5.  Kostruzzjoni

5.a.  Li minnhom: oġġetti

6.  Servizzi tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni

 

7.  Servizzi finanzjarji

 

8.  Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi banda oħra.

 

9.  Servizzi tat-telekomunikazzjoni, tal-kompjuter u tal-informazzjoni

9.1.  Servizzi tat-telekomunikazzjoni

 

9.2.  Servizzi tal-kompjuter

 

9.3.  Servizzi tal-informazzjoni

10.  Servizzi oħra tan-negozju

10.1.  Servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp

 

10.2.  Servizzi ta’ konsulenza professjonali u maniġerjali

 

Entrati mhux obbligatorji:

 

10.2.1.  Servizzi legali, kontabilistiċi, ta’ konsulenza maniġerjali, u ta’ relazzjonijiet pubbliċi;

 

10.2.2.  Servizzi ta’ reklamar, ta’ riċerka fis-suq, u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika

 

10.3.  Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ, u servizzi tan-negozju oħra

 

Entrati mhux obbligatorji:

 

10.3.1.  Servizzi arkitettoniċi, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħra;

 

10.3.2.  It-trattament tal-iskart u t-tneħħija tat-tniġġis, u s-servizzi agrikoli u tal-estrazzjoni;

 

10.3.3.  Servizzi ta’ lokazzjoni operatorja;

 

10.3.4.  Servizzi relatati mal-kummerċ;

 

10.3.5.  Servizzi oħra tan-negozju mhux inklużi banda oħra.

11.  servizzi personali, kulturali u rikreattivi

11.1.  Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati

 

11.2.  Servizzi personali, kulturali u rikreattivi oħra

12.  Oġġetti u servizzi tal-gvern mhux inklużi banda oħra

12.a  Li minnhom oġġetti

Raggruppament komplementari tal-EBOPS 2010

C.  Tranżazzjonijiet totali relatati man-negozju (entrata mhux obbligatorja)

C.a  Servizzi relatati man-negozju (entrata 10.3.4 – entrata mhux obbligatorja)

C.b  Servizzi ta’ distribuzzjoni

Tabella 2. Disaggregazzjoni tal-prodotti skont il-klassifikazzjoni tas-CPA (trażmissjoni volontarja tad-data)

Id-disaggregazzjoni li ġejja tiddeskrivi l-livell suġġerit ta’ dettall għat-trażmissjoni volontarja ta’ data skont il-klassifikazzjoni tas-CPA.

Is-CPA hija l-klassifikazzjoni Ewropea tal-prodotti (oġġetti u servizzi) skont l-attività. Taħt is-CPA, kull prodott huwa assenjabbli għal intestatura waħda tal-klassifikazzjoni tal-attivitajiet. Għalhekk, dan jiġi allokat għall-attività ekonomika, li tipproduċih. Bħala riżultat, is-CPA għandha l-istess struttura bħall-klassifikazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi (NACE) u tintuża fil-Kontijiet Nazzjonali.A-U

TOTAL TAS-SERVIZZI

A

PRODOTTI TAL-AGRIKOLTURA, IL-FORESTRIJA U S-SAJD

B

ESTRAZZJONI U XOGĦOL FIL-BARRIERI

C

PRODOTTI MANIFATTURATI (servizzi ta’ manifattura)

D

ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KUNDIZZJONATA

E

PROVVISTA TAL-ILMA; DRANAĠĠ, ĠESTJONI TAL-ISKART U SERVIZZI TA’ RIMEDJU

F

KOSTRUZZJONIJIET U XOGĦLIJIET TA’ KOSTRUZZJONI

G

SERVIZZI FIL-QASAM TAN-NEGOZJU TAL-BEJGĦ BL-INGROSSA U BL-IMNUT; SERVIZZI TA’ TISWIJA TA’ VETTURI BIL-MUTUR U TA’ MUTURI

45

Servizzi ta’ negozju ta’ bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut u servizzi ta’ tiswija ta’ vetturi bil-mutur u ta’ muturi

46

Servizzi ta’ kummerċ bl-ingrossa, għajr servizzi ta’ vetturi bil-mutur u muturi

47

Servizzi ta’ kummerċ bl-imnut, għajr għal servizzi ta’ vetturi bil-mutur u muturi

H

SERVIZZI TA’ TRASPORT U TA’ ĦŻIN

49

Servizzi ta’ trasport bl-art u servizzi ta’ trasport permezz ta’ pipelines

50

Servizzi ta’ trasport bl-ilma

51

servizzi tat-trasport bl-ajru

52

Servizzi ta’ ħżin tal-merkanzija u ta’ sostenn għat-trasportazzjoni

53

Servizzi postali u tal-kurrier

I

SERVIZZI TA’ AKKOMODAZZJONI U TAL-IKEL

55

Servizzi ta’ akkomodazzjoni

56

Servizzi tal-provvista tal-ikel u tax-xorb

J

SERVIZZI TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

58

Servizzi ta’ pubblikazzjoni

59

Servizzi ta’ produzzjoni ta’ films ċinematografiċi u programmi tal-vidjo u tat-televiżjoni, reġistrazzjoni tal-awdjo u pubblikazzjoni tal-mużika

60

Servizzi tal-ipprogrammar u tax-xandir

61

Servizzi tat-telekomunikazzjoni

62

Servizzi ta’ programmar tal-kompjuter, ta’ konsulenza u servizzi relatati

63

Servizzi tal-informazzjoni

K

SERVIZZI FINANZJARJI U TA’ ASSIGURAZZJONI

64

Servizzi finanzjarji, ħlief għall-finanzjament tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni

65

Servizzi ta’ assigurazzjoni, ta’ assigurazzjoni mill-ġdid u ta’ fondi tal-pensjoni, ħlief għas-sigurtà soċjali obbligatorja

66

Servizzi awżiljarji għal servizzi finanzjarji u servizzi tal-assigurazzjoni

L

SERVIZZI TA’ PROPRJETÀ IMMOBBLI

M

SERVIZZI PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI

69

Servizzi legali u kontabilistiċi

70

Servizzi tal-uffiċċji reġistrati; servizzi ta’ konsulenza maniġerjali

71

Servizzi arkitettoniċi u tal-inġinerija; servizzi ta’ ttestjar tekniku u ta’ analiżi teknika

72

Servizzi ta’ riċerka u ta’ żvilupp xjentifiċi

73

Servizzi ta’ reklamar u ta’ riċerka dwar is-suq

74

Servizzi professjonali, xjentifiċi u tekniċi oħrajn

75

Servizzi veterinarji

N

SERVIZZI AMMINISTRATTIVI U TA’ APPOĠĠ

77

Servizzi ta’ kiri u ta’ lokazzjoni

78

Servizzi tal-impjiegi

79

Servizzi ta’ aġenziji tal-ivvjaġġar, ta’ operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta’ prenotazzjoni oħra u servizzi relatati

80

Servizzi ta’ sigurtà u ta’ investigazzjoni

81

Servizzi għall-binjiet u għat-tisbiħ tal-pajsaġġ

82

Servizzi ta’ amministrazzjoni ta’ uffiċċji, ta’ appoġġ fl-uffiċċji u ta’ appoġġ kummerċjali ieħor

O

SERVIZZI TAL-AMMINISTRAZZJONI U TAD-DIFIŻA PUBBLIKA; SERVIZZI TAS-SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA

P

SERVIZZI FL-EDUKAZZJONI

Q

SERVIZZI TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM U TAL-ĦIDMA SOĊJALI

R

SERVIZZI FL-ARTI, FID-DIVERTIMENT U FIR-RIKREAZZJONI

S

SERVIZZI OĦRA

T

SERVIZZI TAL-UNITAJIET DOMESTIĊI BĦALA IMPJEGATURI; OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX DIFFERENZJATI PRODOTTI MILL-UNITAJIET DOMESTIĊI GĦALL-UŻU TAGĦHOM STESS

U

SERVIZZI PPROVDUTI MINN ORGANIZZAZZJONIJIET U MINN KORPI EXTRATERRITORJALI
ANNESS VII

Tibdil fil-ponderazzjonijiet u fis-sena bażi u arranġamenti tranżitorji għall-qasam “statistika tan-negozju fuq żmien qasir”

1. Fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jadattaw is-sistema ta’ ponderazzjoni tal-indiċijiet komposti tal-anqas kull ħames snin. Il-ponderazzjonijiet użati fis-sistemi adattati ta’ ponderazzjoni għandhom jiġu trasmessi lill-Kummissjoni fi żmien tliet snin wara l-aħħar tas-sena bażi ġdida. Kull indiċi jeħtieġ il-ponderazzjonijiet speċifiċi tiegħu. It-tabella li ġejja tispeċifika għal kull varjabbli u disaggregazzjoni individwali tad-dominju “Statistika tan-Negozju fuq żmien qasir” liema varjabbli tal-ponderazzjoni għandu jintuża:Varjabbli u disaggregazzjonijiet

Ponderazzjoni

Reġistrazzjonijiet, fallimenti

Numru ta’ intrapriżi attivi

Produzzjoni (volum)

Valur miżjud

Fatturat nett, Prezzijiet tal-produtturi, Volum tal-bejgħ, Permessi tal-bini

Fatturat nett

Fatturat domestiku nett, prezzijiet tal-produtturi

Fatturat domestiku nett

Fatturat mhux domestiku nett, prezzijiet tal-produtturi

Fatturat mhux domestiku nett

Fatturat mhux domestiku nett taż-żona tal-euro/mhux fiż-żona tal-euro, prezzijiet tal-produtturi (*1)

Qsim tal-fatturat mhux domestiku nett

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Sigħat maħduma mill-impjegati

Sigħat maħduma mill-impjegati

Pagi u salarji

Pagi u salarji

Prezzijiet tal-importazzjoni

Valur tal-importazzjonijiet

Prezzijiet tal-importazzjon fiż-żona tal-euro/mhux fiż-żona tal-euro (*2)

Qsim tal-valur tal-importazzjonijiet

(*1)   

Il-ponderazzjonijiet tal-fatturat nett skont il-qsim taż-żona tal-euro/mhux taż-żona tal-euro għandhom jiġu trażmessi biss mill-pajjiżi taż-żona tal-euro.

(*2)   

Il-ponderazzjonijiet tal-valur tal-importazzjonijiet skont il-qsim taż-żona tal-euro/mhux taż-żona tal-euro għandhom jiġu trażmessi biss mill-pajjiżi taż-żona tal-euro.

Jenħtieġ li l-ponderazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-unità statistika tat-tip ta’ attività (KAU) ħlief għal reġistrazzjonijiet u għal fallimenti li għalihom jenħtieġ li l-ponderazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-intrapriża ta’ unità statistika (ENT). Jekk KAU ma tkunx disponibbli, tista’ tintuża unità statistika li sservi l-iskop ta’ statistika fuq żmien qasir. L-Istati Membri kollha (żgħar, medji u kbar) iridu jittrażmettu lill-Eurostat id-disaggregazzjonijiet tal-ponderazzjonijiet skont id-disaggregazzjonijiet tal-pajjiżi l-kbar definiti fir-rekwiżiti tad-data tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2. L-ewwel sena bażi hija l-2015, it-tieni sena bażi hija l-2021 u t-tielet sena bażi hija l-2025. Minn hemm ’il quddiem, kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jibbażaw mill-ġdid l-indiċijiet billi jużaw is-snin li jispiċċaw b’0 jew b’5 bħala s-snin bażi. L-indiċijiet kollha jridu jiġu bbażati mill-ġdid fuq is-sena bażi l-ġdida fi żmien tliet snin wara li tintemm din is-sena bażi l-ġdida.

3. Arranġamenti ta’ tranżizzjoni:

(a) 

Jekk ikun hemm bżonn ta’ adattamenti importanti fis-sistema nazzjonali tal-produzzjoni, id-data għall-perjodi ta’ referenza li jibdew minn Jannar/l-ewwel Trimestru tal-2021 sa Diċembru/ir-raba’ Trimestru tal-2023 tista’ tintbagħat wara d-dati ta’ skadenza għat-trażmissjoni tad-data speċifikati fit-Tabelli 2, 3, 5, 6 u 8, iżda mhux aktar tard mid-dati ta’ skadenza għat-trażmissjoni stabbiliti fit-Tabelli 2, 3, 5, 6 u 8 għall-perjodi ta’ referenza ta’ Jannar/ l-ewwel Trimestru tal-2024.

(b) 

Għall-perjodi ta’ referenza qabel Jannar 2024, il-varjabbli 140101 Produzzjoni (volum) tal-Anness I, Parti B, Tabella 6 għat-Taqsima F tal-NACE għandu jiġi disaggregat skont B-115 (B-115 jista’ jiġi approssimat bħala s-somma tad-Diviżjonijiet F41 u F43) u B-116 (B-116 jista’ jiġi approssimat permezz tad-Diviżjoni F42).
ANNESS VIII

Varjabbli marbuta mas-suġġetti dettaljati għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

Għall-unitajiet rispettivi definiti fl-Artikolu 2(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2019/2152, ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups għandhom jinkludu l-varjabbli li ġejjin għal kull suġġett dettaljat skont l-unità. L-informazzjoni ma għandhiex għalfejn tinħażen separatament għal kull unità, jekk tkun tista’ tinkiseb minn unità(jiet) oħra.

L-entrati mhux immarkati huma obbligatorji, l-entrati mmarkati “kondizzjonali” huma obbligatorji jekk ikunu disponibbli fl-Istati Membri, l-entrati mmarkati “parzjalment kondizzjonali” huma obbligatorji ħlief dawk il-partijiet tal-entrati li jissemmew b’mod espliċitu bħala kondizzjonali u l-entrati mmarkati “mhux obbligatorji” huma rakkomandati.1.  UNITÀ ĠURIDIKA

Suġġett dettaljat

Varjabbli

IDENTIFIKAZZJONI

1.1

 

Numru/i tal-identità

(inkluż in-numru tal-identità tal-EGR meta rilevanti għall-EGR)

1.2

 

Isem

1.3

 

L-indirizz (fl-aktar livell dettaljat, inkluż il-kodiċi postali)

1.4

Mhux obbligatorji

Numru tat-telefown, indirizz tal-posta elettronika, sit web u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku tad-data

1.5

 

Numru ta’ reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) jew, fin-nuqqas ta’ dan, numru ieħor ta’ identità amministrattiva

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

1.6

 

Id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi jew id-data ta’ rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għall-persuni fiżiċi

1.7

 

Data li fiha l-unità legali waqfet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI

1.8

 

Forma ġuridika

1.9

 

Status tal-attività legali

1.10

Kondizzjonali

Marka għall-fergħat skont it-tifsira tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013

1.11

Mhux obbligatorji

Marka għall-entitajiet bi skop speċjali skont it-tifsira tal-punti 2.17 sa 2.20 tal-Kapitolu 2 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013

RABTIET MAL-INTRAPRIŻA

1.12

Kondizzjonali

Numru/i tal-identità tal-intrapriża/i (3.1) li għaliha/għalihom tappartjeni l-unità

1.13

Kondizzjonali

Data ta’ assoċjazzjoni mal-intrapriża/i

1.14

Kondizzjonali

Data ta’ separazzjoni mill-intrapriża/i

RABTIET MA’ REĠISTRI OĦRA

 

 

Referenza għar-reġistri assoċjati, li fihom hija rreġistrata l-unità legali u li fihom informazzjoni li tista’ tkun utli għal skop statistiku

1.15

Kondizzjonali

Referenza għar-reġistru tal-operaturi intra-UE u Referenza għall-fajls doganali jew għar-reġistru ta’ operaturi barra mill-UE

1.16

Kondizzjonali

Referenza għall-identifikaturi globali amministrattivi, Referenza għad-data tal-karti bilanċjali (għall-unitajiet li huma meħtieġa jippubblikaw il-kontijiet), Referenza għar-reġistru tal-bilanċ tal-pagamenti jew għar-reġistru tal-investiment dirett barrani u Referenza għar-reġistru tal-farms

RABTIET MAL-GRUPP TAL-INTRAPRIŻA

1.17

 

Numru tal-identità tal-grupp ta’ intrapriżi (2.1) li għalih tappartjeni l-unità

1.18

 

Data ta’ assoċjazzjoni mal-grupp ta’ intrapriżi

1.19

 

Data ta’ separazzjoni mill-grupp ta’ intrapriżi

KONTROLL TAL-UNITAJIET

 

 

Ir-rabtiet ta’ kontroll jistgħu jiġu rreġistrati jew minn fuq għal isfel (1.20a, 1.21a, 1.22a) jew minn isfel għal fuq (1.20b, 1.21b, 1.22b). Huwa biss l-ewwel livell ta’ kontroll, dak dirett jew indirett, li jiġi rreġistrat għal kull unità (il-katina sħiħa ta’ kontroll tista’ tinkiseb bit-tgħaqqid flimkien ta’ dawn).

1.20 a

 

Numru/i tal-identità tal-unita/unitajiet legali residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità ġuridika

1.20b

 

Numru tal-identità tal-unità legali residenti li tikkontrolla lill-unità legali

1.21 a

Parzjalment kondizzjonali

Il-pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, in-numru/i tal-identità, l-isem/ismijiet u l-indirizz(i) tal-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità legali. Kondizzjonali għan-numru/i tal-identità tal-EGR

1.21b

Parzjalment kondizzjonali

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni, in-numru tal-identità, l-isem u l-indirizz tal-unità legali mhux residenti li tikkontrolla lill-unità legali. Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR.

1.22 a

Kondizzjonali

Numru/i tal-VAT tal-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità legali

1.22b

Kondizzjonali

Numru tal-VAT tal-unità legali mhux residenti li tikkontrolla lill-unità legali

SIEDJA TAL-UNITAJIET

 

 

Is-sjieda tista’ tiġi rreġistrata jew minn fuq għal isfel (1.23a, 1.24a) jew minn isfel għal fuq (1.23b, 1.24b). Il-limitu huwa ta’ 10 % jew aktar ta’ sjieda diretta.

1.23 a

Kondizzjonali

(a)  Numru/i tal-identità, u

(b)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali residenti li hija/huma proprjetà tal-unità legali

1.23b

Kondizzjonali

(a)  Numru/i tal-identità, u

(b)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali residenti li hija/huma s-sid(ien) tal-unità legali

1.24 a

Kondizzjonali

(a)  Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)  Numru/i tal-identità tal-EGR, u

(c)  l-isem/ismijiet, l-indirizz(i), u n-numru/i tal-VAT, u

(d)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma proprjetà tal-unità legali, u

(e)  id-data tal-bidu – tmiem tal-ishma.

1.24b

Kondizzjonali

(a)  Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)  Numru tal-identità tal-EGR u

(c)  l-isem/ismijiet, l-indirizz(i), u n-numru/i tal-VAT, u

(d)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma s-sid(ien) tal-unità legali, u

(e)  id-data tal-bidu – tmiem tal-ishma.

2.  GRUPP TA’ INTRAPRIŻI

Suġġett dettaljat

Varjabbli

IDENTIFIKAZZJONI

2.1

Parzjalment kondizzjonali

Numru/i tal-identità.

Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR jekk il-grupp ta’ intrapriżi huwa multinazzjonali.

2.2

Mhux obbligatorji

Numru/i tal-identità tal-unità(jiet) legali li tista’/jistgħu tirrapporta/jirrapportaw data dwar il-grupp ta’ intrapriżi

2.3

 

L-isem tal-grupp ta’ intrapriżi, għal gruppi multinazzjonali l-isem tal-EGR

2.4

Mhux obbligatorji

Deskrizzjoni b’test qasir tal-grupp ta’ intrapriżi

2.5

Mhux obbligatorji

L-indirizz tas-sit web tal-grupp ta’ intrapriżi

2.6

 

Numru tal-identità tal-unità legali li hija ċentru globali tad-deċiżjonijiet. Jekk iċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet ma jkunx residenti, in-numru tal-identità tal-EGR. Għall-persuni fiżiċi li mhumiex operaturi ekonomiċi, il-pajjiż ta’ residenza jrid jiġi rreġistrat taħt 2.10a.

2.7

 

Il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni taċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet, u, jekk persuna mhux residenti, il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-EGR

2.8

Mhux obbligatorji

Indirizzi postali u tal-posta elettronika taċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet

2.9

 

Numru tal-identità tal-unità legali li hija ċentru globali tal-grupp. Jekk il-kap tal-grupp globali ma tkunx residenti, in-numru tal-identità tal-EGR. Għall-persuni fiżiċi li mhumiex operaturi ekonomiċi, il-pajjiż ta’ residenza jrid jiġi rreġistrat taħt 2.10a.

2.10

Mhux obbligatorji

Il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni, l-indirizzi postali u tal-posta elettronika tal-kap tal-grupp globali, u, jekk mhux residenti, il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-EGR

2.10 a

Kondizzjonali

Il-pajjiż ta’ residenza tal-unità Istituzzjonali li Jkollha l-Kontroll Aħħari (UCI) jekk l-unità li jkollha l-kontroll tkun persuna fiżika li ma tkunx operatur ekonomiku

2.11

 

Tip ta’ grupp ta’ intrapriżi:

1.  grupp b’residenti biss;

2.  grupp multinazzjonali kkontrollat domestikament;

3.  grupp multinazzjonali taħt kontroll barrani

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

2.12

 

Data tal-bidu tal-grupp ta’ intrapriżi

2.13

 

Data tal-waqfien tal-grupp ta’ intrapriżi

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI U VARJABBLI EKONOMIĊI

2.14

 

Kodiċi tal-attività prinċipali tal-grupp ta’ intrapriżi fil-livell ta’ 2 ċifri tal-NACE, u, jekk grupp multinazzjonali, il-kodiċi tal-attività prinċipali tal-EGR

2.15

Mhux obbligatorji

Attivitajiet sekondarji tal-grupp ta’ intrapriżi fil-livell ta’ 2 ċifri tal-NACE, u, jekk grupp multinazzjonali, il-kodiċi tal-attività sekondarja tal-EGR

2.16

Kondizzjonali

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fil-grupp ta’ intrapriżi, u, jekk grupp multinazzjonali, in-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom tal-EGR

2.17

Kondizzjonali

Il-fatturat nett (u l-munita) tal-grupp ta’ intrapriżi, u, jekk grupp multinazzjonali, il-fatturat nett (u l-munita) tal-EGR

2.18

Kondizzjonali

L-assi totali (u l-munita) tal-grupp ta’ intrapriżi, u, jekk grupp multinazzjonali, l-assi totali (u l-munita) tal-EGR

2.19

Mhux obbligatorji

Pajjiżi fejn jinsabu l-intrapriżi mhux residenti jew l-unitajiet lokali, u, għal gruppi multinazzjonali, tal-pajjiżi ta’ reġistrazzjoni tal-EGR

3.  INTRAPRIŻA

Suġġett dettaljat

Varjabbli

IDENTIFIKAZZJONI

3.1

Parzjalment kondizzjonali

Numru/i tal-identità

Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR meta rikordjat fl-EGR

3.2

Mhux obbligatorji

Numru tal-identità tal-unità(jiet) legali li tista’/jistgħu tirrapporta/jirrapportaw data dwar l-intrapriża

3.3

 

Isem

3.4

Mhux obbligatorji

L-indirizz postali, tal-posta elettronika u tas-sit web

RABTA MA’ UNITAJIET OĦRA

3.5

 

Numru/i tal-identità tal-unità(jiet) legali li ssawwar/jsawru l-intrapriża

3.6

 

Numru tal-identità tal-grupp ta’ intrapriżi li għalih tappartjeni l-intrapriża

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

3.7

 

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

3.8

 

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI U VARJABBLI EKONOMIĊI

3.9

 

Kodiċi tal-attività prinċipali fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE

3.10

Kondizzjonali

Attivitajiet sekondarji, jekk ikun hemm, fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE

3.11

 

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

3.12

 

Numru ta’ impjegati

3.13

Mhux obbligatorji

Numru ta’ impjegati f’ekwivalenti full-time

3.14

 

Fatturat nett, ħlief dak ipprovdut fi 3.15

3.15

Mhux obbligatorji

Fatturat nett għall-agrikoltura, għall-kaċċa u għall-forestrija, għas-sajd, u għall-amministrazzjoni u għad-difiża pubbliċi, għas-sigurtà soċjali obbligatorja, għall-unitajiet domestiċi privati b’persuni impjegati u għall-organizzazzjonijiet extraterritorjali.

3.16

 

Settur u sottosettur istituzzjonali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 549/2013

3.17

Mhux obbligatorji jekk jintużaw 5.1 – 5.9

Id-daqs (eż. il-fatturat, l-impjiegi) tal-attività prinċipali u ta’ kull waħda mill-attivitajiet sekondarji tal-intrapriża, li minħabba d-daqs tagħhom għandhom influwenza sinifikanti u li l-Unitajiet tat-tip ta’ attività (KAU) tagħhom għandhom influwenza sinifikanti fuq id-data nazzjonali aggregata.

4.  UNITÀ LOKALI

Suġġett dettaljat

Varjabbli

IDENTIFIKAZZJONI

4.1

 

Numru tal-identità

4.2

 

Isem

4.3

 

L-indirizz (fl-aktar livell dettaljat, inkluż il-kodiċi postali)

4.4

Mhux obbligatorji

Numru tat-telefown, indirizz tal-posta elettronika u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku tad-data

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

4.5

 

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

4.6

 

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI U VARJABBLI EKONOMIĊI

4.7

 

Kodiċi tal-attività prinċipali fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE

4.8

Kondizzjonali

Attivitajiet sekondarji, jekk ikun hemm, fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE; dan il-punt jikkonċerna biss unitajiet lokali li huma soġġetti għal stħarriġ

4.9

Mhux obbligatorji

Attività mwettqa fl-unità lokali li tikkostitwixxi attività anċillari tal-intrapriża li għaliha tappartjeni (Iva/Le)

4.10

 

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

4.11

 

Numru ta’ impjegati

4.12

Mhux obbligatorji

Numru ta’ impjegati f’ekwivalenti full-time

4.13

 

Kodiċi tal-lokalizzazzjoni ġeografika

RABTIET MA’ UNITAJIET U MA’ REĠISTRI OĦRA

4.14

 

Numru/i tal-identità tal-intrapriża/i (3.1) li għaliha/għalihom tappartjeni l-unità lokali.

4.15

Kondizzjonali

Referenza għar-reġistri li fihom tidher l-unità lokali u li fihom informazzjoni li tista’ tintuża għal skopijiet statistiċi

5.  UNITÀ TAT-TIP TA’ ATTIVITÀ

L-informazzjoni dwar il-KAU tintalab għal dawk l-intrapriżi li, minħabba d-daqs tagħhom (eż. il-fatturat, l-impjiegi) għandhom influwenza sinifikanti u li l-unitajiet tat-tip ta’ attività tagħhom għandhom impatt sinifikanti fuq id-data (nazzjonali) aggregata fil-livell ta’ attività tal-NACE.

Suġġett dettaljat

Varjabbli

IDENTIFIKAZZJONI

5.1

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Numru tal-identità

5.2

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Numru tal-identità tal-unità(jiet) legali li tista’/jistgħu tirrapporta/jirrapportaw data dwar l-unità tat-tip ta’ attività

5.3

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Isem

5.4

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Indirizz li jippermetti l-ġbir ta’ data

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

5.5

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

5.6

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI U VARJABBLI EKONOMIĊI

5.7

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Kodiċi tal-attività fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE

5.8

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Daqs (eż. fatturat, impjieg) tal-KAU

RABTIET MA’ UNITAJIET U MA’ REĠISTRI OĦRA

5.9

Mhux obbligatorju jekk jintuża 3.17.

Numru tal-identità tal-intrapriża li l-KAU hija parti minnha
ANNESS IX

Dispożizzjonijiet għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

Taqsima 1

Miżuri ta’ kunfidenzjalità

Id-data trażmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) mill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Istatistika (NSAs), jew riċevuta mill-Kummissjoni (Eurostat) minn sorsi oħra, għandha tinħażen fir-Reġistru EuroGroups tal-gruppi tal-intrapriżi multinazzjonali u tal-unitajiet kostitwenti tagħhom kif definit fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) 2019/2152.

Meta jittrażmettu data lill-Kummissjoni (Eurostat) f’konformità mal-Artikolu 10(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2019/2152, l-NSAs għandhom jimmarkaw id-data li tkun kunfidenzjali f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Sabiex tkun żgurata l-konsistenza tad-data, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha, esklussivament għall-finijiet statistiċi, tittrażmetti f’konformità mal-Artikolu 10(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2019/2152, lill-NSAs tal-Istati Membri għajr dawk tal-pajjiż rapportatur, is-settijiet ta’ data tal-varjabbli speċifikati fil-partijiet B, C u D tat-Taqsima 3, inklużi l-marki ta’ kunfidenzjalità, dwar gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali u l-unitajiet kostitwenti tagħhom. F’konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2019/2152, is-settijiet ta’ data speċifikati fil-parti C għandhom ikunu limitati għal gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali li għalihom tal-anqas unità waħda mill-grupp tkun tinsab fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru.

Is-settijiet ta’ data tal-varjabbli speċifikati fil-parti C tat-Taqsima 3, inklużi l-marki ta’ kunfidenzjalità, jistgħu jiġu trażmessi f’konformità mal-Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 2019/2152, għal finijiet statistiċi biss, mill-Kummissjoni (Eurostat) lill-banek ċentrali nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew, bil-kundizzjoni li t-trażmissjoni tkun espliċitament awtorizzata mill-awtorità nazzjonali u li, fil-każ ta’ data trażmessa lil bank ċentrali nazzjonali, tal-anqas unità waħda ta’ grupp ta’ intrapriżi multinazzjonali tkun tinsab fit-territorju tal-Istat Membru ta’ dak il-bank ċentrali nazzjonali.

Taqsima 2

Miżuri ta’ sigurtà

Il-Kummissjoni (Eurostat) u l-NSAs għandhom jaħżnu d-data li tkun ġiet immarkata bħala kunfidenzjali mill-NSAs, f’konformità mat-Taqsima 1, f’żona sigura b’aċċess ristrett u kkontrollat. Fuq talba, l-NSAs għandhom jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar il-miżuri ta’ sigurtà applikati fl-Istat Membru. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra. Fuq talba, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tipprovdi informazzjoni dwar il-miżuri ta’ sigurtà tagħha lill-NSAs.

Kwalunkwe trażmissjoni ta’ data kunfidenzjali skont dan ir-Regolament lil membri tas-SEBĊ għandha ssir biss wara li l-membri tas-SEBĊ, fl-isferi ta’ kompetenza rispettivi tagħhom u taħt ir-responsabbiltà tagħhom, ikunu ħadu l-miżuri meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 8a u 8b tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 ( 8 ) sabiex jiżguraw:

— 
il-protezzjoni ta’ din id-data, b’mod partikolari l-ħżin tad-data li tkun ġiet indikata bħala kunfidenzjali f’żona ta’ sigurtà b’aċċess ristrett u kkontrollat,
— 
li d-data tintuża esklużivament għal finijiet statistiċi,
— 
dik l-informazzjoni dwar il-miżuri tkun ġiet inkluża fir-rapport ta’ kunfidenzjalità annwali msemmi fl-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 jew il-banek ċentrali nazzjonali jew il-Bank Ċentrali Ewropew ikunu informaw lill-Kummissjoni (Eurostat) u lill-NSAs dwar il-miżuri b’mezzi oħra.

Id-data għandha tiġi trażmessa f’forma kriptata.

Taqsima 3

Format tad-data u l-metadata

Il-format stabbilit fil-parti A ta’ din it-Taqsima għandu jintuża għad-data trażmessa skont l-Artikolu 10(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2019/2152 u speċifikat aktar fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Id-data u l-metadata għar-reġistru EuroGroups għandhom jiġu trażmessi bl-użu tal-istandards tad-data u tal-metadata tal-ESS kif speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).

L-istandardizzazzjoni tal-istrutturi tar-rekords tad-data hija fundamentali għall-ipproċessar effiċjenti tad-data. Hija stadju neċessarju sabiex tiġi pprovduta data li tkun konformi mal-istandards ta’ skambju speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).

Id-data tintbagħat bħala sett ta’ rekords (sett ta’ data).

F’konformità mal-Artikolu 9(5) ta’ dan ir-Regolament, id-data kunfidenzjali trid tintbagħat bil-valur veru mniżżel fil-kamp tal-valur u b’marka li tindika li d-data hija kunfidenzjali.

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-data monetarja trid tiġi espressa f’eluf ta’ unitajiet tal-munita nazzjonali (euro għall-pajjiżi taż-żona tal-euro). Għal pajjiżi li jaderixxu fiż-żona tal-euro, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(6) ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-ewwel sena għar-rapportar f’euro.

1.   Identifikatur tas-sett ta’ data

Is-settijiet ta’ data kollha li l-Kummissjoni (Eurostat) u l-NSAs jittrażmettu għandhom ikunu identifikati billi tiġi applikata l-konvenzjoni dwar l-għoti tal-isem speċifikata fid-dokumentazzjoni dettaljata u fil-linji gwida dwar l-istandards ta’ skambju li l-Kummissjoni (Eurostat) tagħmel disponibbli.

2.   Settijiet ta’ data u definizzjoni tal-oqsma

Il-partijiet A, B, C u D ta’ din it-Taqsima jagħtu l-kontenut tas-settijiet ta’ data li l-Kummissjoni (Eurostat) u l-NSAs għandhom jittrażmettu. L-ismijiet tekniċi, l-istruttura, l-oqsma, il-kodiċijiet u l-attributi li għandhom jintużaw għandhom ikunu inklużi fl-aktar verżjoni riċenti tal-linji gwida għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju kif speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat).

Entrati mhux immarkati elenkati fil-partijiet A, B, C u D ta’ din it-Taqsima huma obbligatorji, l-entrati mmarkati “kondizzjonali” huma obbligatorji jekk disponibbli fl-Istati Membri u l-oġġetti mmarkati “fakultattiva” huma rakkomandati. L-entrati mmarkati “parzjalment kondizzjonali” huma obbligatorji ħlief dawk il-partijiet tal-entrata li jkunu msemmija b’mod espliċitu bħala kondizzjonali.

L-ipproċessar ta’ data tar-Reġistru EuroGroups huwa proċess ċikliku, li l-Kummissjoni (Eurostat) tibda b’mod ċentrali. Fl-aħħar ta’ kull ċiklu, qafas tal-popolazzjoni għandu jkun disponibbli għall-kompilaturi tal-istatistiki fl-Istati Membri.

Fil-bidu ta’ kull ċiklu, il-Kummissjoni (Eurostat) tittrażmetti settijiet ta’ data b’metadata rilevanti lill-NSAs sabiex tiżgura li fil-pajjiżi kollha tkun disponibbli u tintuża l-istess metadata.

PARTI A

Settijiet ta’ data ta’ varjabbli enumerati fil-paragrafu 1 u fis-subparagrafi 3.1 u 3.2 tal-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/2152 li għandhom jiġu trażmessi mill-NSAs lill-Kummissjoni (Eurostat)

2.1.   Skambju ta’ data dwar l-unitajiet legali residenti għall-finijiet ta’ identifikazzjoni

Għall-fini tal-identifikazzjoni, l-NSAs għandhom jittrażmettu l-informazzjoni lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar l-unitajiet legali inkorporati residenti tagħhom għas-Servizz ta’ Identifikazzjoni tal-EGR. L-NSAs għandhom jittrażmettu s-sett ta’ data li ġej bl-informazzjoni ta’ identifikazzjoni tal-unitajiet legali inkorporati residenti inklużi l-marki ta’ kunfidenzjalità. Il-varjabbli 1.6 għal dan is-sett ta’ data jista’ jkun biss id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi.Sett ta’ data b’informazzjoni dwar l-unitajiet legali residenti għas-Servizz ta’ Identifikazzjoni tal-EGR

IDENTIFIKAZZJONI

1.1

 

Numru/i tal-identità (inkluż in-numru tal-identità tal-EGR meta rilevanti għall-EGR)

1.2

 

Isem

1.3

 

L-indirizz (fl-aktar livell dettaljat, inkluż il-kodiċi postali)

1.4

Mhux obbligatorji

Numru tat-telefown, indirizz tal-posta elettronika, sit web u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku tad-data

1.5

 

Numru ta’ reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) jew, fin-nuqqas ta’ dan, numru ieħor ta’ identità amministrattiva

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

1.6

 

Id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi jew id-data ta’ rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għall-persuni fiżiċi

1.7

 

Data li fiha l-unità legali waqfet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI

1.8

 

Forma ġuridika

1.9

 

Status tal-attività legali

1.10

Kondizzjonali

Marka għall-fergħat fi ħdan it-tifsira tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A tar-Regolament (UE) Nru 549/2013

2.2.   Skambju ta’ data dwar l-unitajiet legali barranin għall-finijiet ta’ identifikazzjoni

Għall-fini tal-identifikazzjoni, l-NSAs jistgħu jittrażmettu informazzjoni lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar l-unitajiet legali inkorporati barranin fi kwalunkwe ħin matul il-proċess tar-Reġistru EuroGroups. L-NSAs jittrażmettu d-data li ġejja dwar l-unitajiet legali inkorporati. Il-varjabbli 1.6 għal dan is-sett ta’ data jista’ jkun biss id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi.Sett ta’ data b’informazzjoni dwar l-unitajiet legali barranin għas-Servizz ta’ Identifikazzjoni tal-EGR

IDENTIFIKAZZJONI

1.1

Mhux obbligatorji

Numru/i tal-identità (inkluż in-numru tal-identità tal-EGR meta rilevanti għall-EGR)

1.2

 

Isem

1.3

 

L-indirizz (fl-aktar livell dettaljat, inkluż il-kodiċi postali)

1.4

Mhux obbligatorji

Numru tat-telefown, indirizz tal-posta elettronika, sit web u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku tad-data

1.5

Mhux obbligatorji

Numru ta’ reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) jew, fin-nuqqas ta’ dan, numru ieħor ta’ identità amministrattiva

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

1.6

Mhux obbligatorji

Id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi jew id-data ta’ rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għall-persuni fiżiċi

1.7

Mhux obbligatorji

Data li fiha l-unità legali waqfet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI

1.8

Mhux obbligatorji

Forma ġuridika

1.9

 

Status tal-attività legali

1.10

Kondizzjonali

Marka għall-fergħat fi ħdan it-tifsira tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A tar-Regolament (UE) Nru 549/2013

2.3.   Skambju ta’ data dwar l-unitajiet legali u r-relazzjonijiet li jappartjenu għal gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali

Pass ieħor tal-ipproċessar ta’ data huwa t-trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-NSAs lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar l-unitajiet legali u dwar ir-relazzjonijiet tal-unitajiet legali pprovduti. Żewġ settijiet ta’ data għandhom jiġu trażmessi lir-Reġistru EuroGroups, sett ta’ data wieħed dwar l-unitajiet legali, u wieħed dwar ir-relazzjonijiet. L-NSAs għandhom jibagħtu s-settijiet ta’ data li ġejjin, inklużi l-marki ta’ kunfidenzjalità, għall-unitajiet legali u għar-relazzjonijiet.Sett ta’ data b’informazzjoni dwar l-unitajiet legali

IDENTIFIKAZZJONI

1.1

 

Numru/i tal-identità

(inkluż in-numru tal-identità tal-EGR meta rilevanti għall-EGR)

1.2

 

Isem

1.3

 

L-indirizz (fl-aktar livell dettaljat, inkluż il-kodiċi postali)

1.4

Mhux obbligatorji

Numru tat-telefown, indirizz tal-posta elettronika, sit web u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku tad-data

1.5

 

Numru ta’ reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) jew, fin-nuqqas ta’ dan, numru ieħor ta’ identità amministrattiva

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

1.6

 

Id-data ta’ inkorporazzjoni għall-persuni ġuridiċi jew id-data ta’ rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għall-persuni fiżiċi

1.7

 

Data li fiha l-unità legali waqfet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI

1.8

 

Forma ġuridika

1.9

 

Status tal-attività legali

1.10

Kondizzjonali

Marka għall-fergħat skont it-tifsira tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013

1.11

Mhux obbligatorji

Marka għall-entitajiet bi skop speċjali skont it-tifsira tal-punti 2.17 sa 2.20 tal-Kapitolu 2 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013

Sett ta’ data b’informazzjoni dwar ir-relazzjonijiet ta’ sjieda u ta’ kontroll

KONTROLL TAL-UNITAJIET

 

 

Ir-rabtiet ta’ kontroll jistgħu jiġu rreġistrati jew minn fuq għal isfel (1.20a, 1.21a, 1.22a) jew minn isfel għal fuq (1.20b, 1.21b, 1.22b). Huwa biss l-ewwel livell ta’ kontroll, dak dirett jew indirett, li jiġi rreġistrat għal kull unità (il-katina sħiħa ta’ kontroll tista’ tinkiseb bit-tgħaqqid flimkien ta’ dawn).

1.20 a

 

Numru/i tal-identità tal-unità(jiet) legali residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità legali.

1.20b

 

Numru tal-identità tal-unità legali residenti li tikkontrolla lill-unità legali.

1.21 a

Parzjalment kondizzjonali

Il-pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, in-numru/i tal-identità, l-isem/ismijiet u l-indirizz(i) tal-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità legali. Kondizzjonali għan-numru/i tal-identità tal-EGR.

1.21b

Parzjalment kondizzjonali

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni, in-numru tal-identità, l-isem u l-indirizz tal-unità legali mhux residenti li tikkontrolla lill-unità legali. Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR.

1.22 a

Kondizzjonali

Numru/i tal-VAT tal-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma kkontrollata/i mill-unità legali

1.22b

Kondizzjonali

Numru tal-VAT tal-unità legali mhux residenti li tikkontrolla lill-unità legali

SIEDJA TAL-UNITAJIET

 

 

Is-sjieda tista’ tiġi rreġistrata jew minn fuq għal isfel (1.23a, 1.24a) jew minn isfel għal fuq (1.23b, 1.24b). Il-limitu huwa ta’ 10 % jew aktar ta’ sjieda diretta.

1.23 a

Kondizzjonali

(a)  Numru/i tal-identità, u

(b)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali residenti li hija/huma proprjetà tal-unità legali

1.23b

Kondizzjonali

(a)  Numru/i tal-identità, u

(b)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali residenti li hija/huma s-sid(ien) tal-unità legali

1.24 a

Kondizzjonali

(a)  Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)  Numru/i tal-identità tal-EGR, u

(c)  l-isem/ismijiet, l-indirizz(i), u n-numru/i tal-VAT, u

(d)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma proprjetà tal-unità legali, u

(e)  id-data tal-bidu – tmiem tal-ishma.

1.24b

Kondizzjonali

(a)  Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)  Numru tal-identità tal-EGR u

(c)  l-isem/ismijiet, l-indirizz(i), u n-numru/i tal-VAT, u

(d)  ishma (%) mill-unità(jiet) legali mhux residenti li hija/huma s-sid(ien) tal-unità legali, u

(e)  id-data tal-bidu – tmiem tal-ishma.

2.4.   Skambju ta’ data dwar l-intrapriżi residenti li jappartjenu għal gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali

Pass tal-ipproċessar ta’ data huwa t-trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-NSAs lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar l-intrapriżi li għalihom jappartjenu l-unitajiet legali pprovduti. B’kollox għandhom jiġu trażmessi żewġ settijiet ta’ data lir-Reġistru EuroGroups, sett ta’ data wieħed dwar l-intrapriżi u ieħor dwar ir-rabtiet bejn l-intrapriżi u l-unitajiet legali.Sett ta’ data b’informazzjoni dwar l-intrapriżi

IDENTIFIKAZZJONI

3.1

Parzjalment kondizzjonali

Numru/i tal-identità

Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR meta rikordjat fl-EGR

3.2

Mhux obbligatorji

Numru tal-identità tal-unità(jiet) legali li tista’/jistgħu tirrapporta/jirrapportaw data dwar l-intrapriża

3.3

 

Isem

3.4

Mhux obbligatorji

L-indirizz postali, tal-posta elettronika u tas-sit web

RABTA MA’ UNITAJIET OĦRA

3.5

 

Numru/i tal-identità tal-unità(jiet) legali li ssawwar/jsawru l-intrapriża

3.6

 

Numru tal-identità tal-grupp ta’ intrapriżi li għalih tappartjeni l-intrapriża

AVVENIMENTI DEMOGRAFIĊI

3.7

 

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

3.8

 

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

PARAMETRI TA’ STRATIFIKAZZJONI U VARJABBLI EKONOMIĊI

3.9

 

Kodiċi tal-attività prinċipali fil-livell ta’ 4 ċifri tal-NACE

3.11

 

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

3.12

 

Numru ta’ impjegati

3.14

 

Fatturat nett, ħlief dak ipprovdut fi 3.15

3.15

Mhux obbligatorji

Fatturat nett għall-agrikoltura, għall-kaċċa u għall-forestrija, għas-sajd, u għall-amministrazzjoni u għad-difiża pubbliċi, għas-sigurtà soċjali obbligatorja, għall-unitajiet domestiċi privati b’persuni impjegati u għall-organizzazzjonijiet extraterritorjali.

3.16

 

Settur u sottosettur istituzzjonali skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 549/2013

Sett ta’ data b’informazzjoni dwar ir-rabtiet bejn l-intrapriżi u l-unitajiet legali

RABTIET MAL-INTRAPRIŻA

1.12

Kondizzjonali

Numru/i tal-identità tal-intrapriża/i (3.1) li għaliha/għalihom tappartjeni l-unità

3.5

 

Numru/i tal-identità tal-unità(jiet) legali li ssawwar/jsawru l-intrapriża

2.5.   Integrazzjoni ta’ data minn sorsi differenti u l-kumpilazzjoni tal-gruppi ta’ intrapriżi

Pass ieħor tal-ipproċessar ta’ data huwa l-integrazzjoni tal-informazzjoni li tiġi minn Stati Membri differenti u minn fornituri oħra tad-data b’mod ċentrali fil-Kummissjoni (Eurostat). Din l-informazzjoni tirreferi għall-kontroll u għas-sjieda tal-unitajiet legali u għall-intrapriża tal-unità statistika.

L-istadju sussegwenti tal-ipproċessar huwa l-kumpilazzjoni tal-gruppi ta’ intrapriżi mill-Kummissjoni (Eurostat). Ir-riżultati ta’ din il-kumpilazzjoni se jiġu trażmessi mill-Kummissjoni (Eurostat) lill-NSAs tal-Istati Membri fis-settijiet ta’ data definiti fil-Partijiet C u D ta’ din it-Taqsima.

2.6.   Skambju ta’ data dwar il-korrezzjoni ta’ strutturi ta’ grupp u ta’ varjabbli dwar gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali

Għall-korrezzjonijiet ta’ strutturi ta’ gruppi ta’ intrapriżi, l-NSAs għandhom jittrażmettu settijiet ta’ data b’informazzjoni dwar relazzjonijiet nieqsa jew invalidi, inklużi marki ta’ kunfidenzjalità. Il-format għandu jsegwi l-format tas-sett ta’ data b’informazzjoni dwar ir-relazzjonijiet definiti fil-punt 2.3 ta’ din it-Taqsima.

L-NSAs għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) is-sett ta’ data li ġej bl-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni tal-gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali meta ċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet tal-grupp ikun jinsab fit-territorju tal-Istat Membru.Sett ta’ data b’informazzjoni dwar il-gruppi ta’ intrapriżi għar-Reġistru EuroGroups

IDENTIFIKAZZJONI

2.1

Parzjalment kondizzjonali

Numru/i tal-identità.

Kondizzjonali għan-numru tal-identità tal-EGR jekk il-grupp ta’ intrapriżi huwa multinazzjonali.

2.3

 

L-isem tal-grupp ta’ intrapriżi, għal gruppi multinazzjonali l-isem tal-EGR

2.4

Mhux obbligatorji

Deskrizzjoni b’test qasir tal-grupp ta’ intrapriżi

2.5

Mhux obbligatorji

L-indirizz tas-sit web tal-grupp ta’ intrapriżi

2.6

 

Numru tal-identità tal-unità legali li hija ċentru globali tad-deċiżjonijiet. Jekk iċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet ma jkunx residenti, in-numru tal-identità tal-EGR. Għall-persuni fiżiċi li mhumiex operaturi ekonomiċi, il-pajjiż ta’ residenza jrid jiġi rreġistrat taħt 2.10a.

2.7

 

Il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni taċ-ċentru globali tad-deċiżjonijiet, u, jekk persuna mhux residenti, il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-EGR

2.9

 

Numru tal-identità tal-unità legali li hija ċentru globali tal-grupp. Jekk il-kap tal-grupp globali ma tkunx residenti, in-numru tal-identità tal-EGR. Għall-persuni fiżiċi li mhumiex operaturi ekonomiċi, il-pajjiż ta’ residenza jrid jiġi rreġistrat taħt 2.10a.

2.10

Mhux obbligatorji

Il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni, l-indirizzi postali u tal-posta elettronika tal-kap tal-grupp globali, u, jekk mhux residenti, il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-EGR

2.10 a

Kondizzjonali

Il-pajjiż ta’ residenza tal-unità Istituzzjonali li Jkollha l-Kontroll Aħħari (UCI) jekk l-unità li jkollha l-kontroll tkun pers