02019R1793 — MT — 05.05.2021 — 003.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1793

tat-22 ta’ Ottubru 2019

dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 u (UE) 2018/1660

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 277 29.10.2019, p. 89)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/625 tal-6 ta’ Mejju 2020

  L 144

13

7.5.2020

 M2

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1540 tat-22 ta’ Ottubru 2020

  L 353

4

23.10.2020

►M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/608 tal-14 ta’ April 2021

  L 129

119

15.4.2021


Ikkoreġut bi:

 C1

Rettifika, ĠU L 011, 15.1.2020, p.  3 (2019/1793)

 C2

Rettifika, ĠU L 065, 4.3.2020, p.  24 (2019/1793)
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1793

tat-22 ta’ Ottubru 2019

dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 u (UE) 2018/1660

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)TAQSIMA 1

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.  

Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a) 

il-lista ta’ ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali minn ċerti pajjiżi terzi soġġett għal żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali mad-dħul tagħhom fl-Unjoni, stabbiliti fl-Anness I, jaqgħu taħt il-Kodiċijiet NM u l-klassifikazzjonijiet TARIC stipulati f’dan l-Anness, skont l-Artikolu 47(2)(b) tar-Regolament (UE) 2017/625;

(b) 

kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni tal-kategoriji li ġejjin ta’ kunsinni tal-ikel u għalf minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inklużi l-aflatossini, ir-residwi tal-pestiċidi, il-pentaklorofenol u d-diossini u l-kontaminazzjoni mikrobijoloġika, skont l-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002:

(i) 

kunsinni ta’ ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali minn pajjiżi terzi jew partijiet minn dawn il-pajjiżi terzi elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness II u li jaqgħu taħt il-Kodiċijiet NM u l-klassifikazzjonijiet TARIC stipulati f’dak l-Anness;

(ii) 

kunsinni ta’ ikel li fihom xi wieħed mill-ikel elenkat fit-Tabella 1 tal-Anness II minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bl-aflatossini fi kwantità ta’ aktar minn 20 % ta’ jew prodott wieħed jew bħala t-total ta’ dawn il-prodotti li jaqgħu taħt il-Kodiċijiet NM stipulati fit-tabella 2 ta’ dan l-Anness;

▼M1

(ba) 

sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni tal-ikel u l-għalf elenkati fl-Anness IIa;

▼B

(c) 

regoli dwar il-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u l-kontrolli fiżiċi għall-kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ dan il-paragrafu;

(d) 

regoli dwar il-metodi li għandhom jintużaw għall-kampjunar u għall-analiżijiet tal-laboratorju għall-kunsinni tal-ikel u għalf imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ dan il-paragrafu, u skont l-Artikolu 34(6)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625;

(e) 

regoli dwar il-mudell taċ-ċertifikat uffiċjali meħtieġ li jakkumpanja l-kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu u r-rekwiżiti għat-tali ċertifikat uffiċjali, skont l-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002;

(f) 

regoli għall-ħruġ ta’ ċertifikati uffiċjali ta’ sostituzzjoni meħtieġa biex jakkumpanjaw kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu, skont l-Artikolu 90(c) tar-Regolament (UE) 2017/625.

2.  
Dan ir-Regolament japplika għal kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 maħsuba għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni.

▼M1

3.  

Dan ir-Regolament ma japplikax għall-kategoriji li ġejjin ta’ kunsinni tal-ikel u l-għalf imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 sakemm il-piż nett tagħhom ma jaqbiżx it-30 kg:

(a) 

kunsinni tal-ikel u l-għalf mibgħuta bħala kampjuni kummerċjali, kampjuni tal-laboratorju jew bħala oġġetti għall-wiri fil-wirjiet, li mhumiex maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq;

(b) 

kunsinni tal-ikel u l-għalf li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-passiġġieri u li jkunu maħsuba għall-konsum jew l-użu personali;

(c) 

kunsinni mhux kummerċjali tal-ikel u l-għalf mibgħuta lil persuni fiżiċi li mhumiex maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq;

(d) 

kunsinni tal-ikel u l-għalf maħsuba għal skopijiet xjentifiċi.

▼B

4.  
Dan ir-Regolament ma japplikax għal ikel u għalf imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 abbord mezzi ta’ trasport li joperaw fuq livell internazzjonali li mhumiex bla tagħbija u li huma maħsuba għall-konsum mill-ekwipaġġ u l-passiġġieri.
5.  
F’każ ta’ dubju dwar l-użu maħsub tal-ikel u għalf imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu (3), l-oneru tal-prova huwa tas-sid tal-bagalja personali u tar-riċevitur tal-kunsinna, rispettivament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“kunsinna” tfisser “kunsinna” kif definit fl-Artikolu 3(37) tar-Regolament (UE) 2017/625;

(b) 

“tqegħid fis-suq” tfisser “tqegħid fis-suq” kif definit fil-punt (8) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

2.  

Madankollu, għall-iskopijiet tal-Artikoli 7, 8, 9, 10 u 11 u tal-Anness IV, “kunsinna” tfisser:

(a) 

“lott” kif imsemmi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 401/2006 u fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 152/2009, fir-rigward ta’ ikel u għalf elenkat fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inkluż l-aflatossini;

(b) 

“lott” kif imsemmi fl-Anness tad-Direttiva 2002/63/KE, fir-rigward ta’ ikel u għalf elenkat fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-pestiċidi, inkluż il-pentaklorofenol.

Artikolu 3

Kampjunar u analiżijiet

Il-kampjunar u l-analiżijiet li għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet kompetenti fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera jew fil-punti ta’ kontroll imsemmija fl-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625, bħala parti mill-kontrolli fiżiċi fuq kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fl-Artikolu 1(1)(a) u (b), jew f’pajjiżi terzi għall-iskopijiet tar-riżultati tal-analiżijiet li jridu jakkumpanjaw il-kunsinni ta’ ikel u għalf imsemmija fl-Artikolu 1(1)(b) kif previst f’dan ir-Regolament għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) 

għal ikel elenkat fl-Annessi I u II minħabba riskju possibbli ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inklużi l-aflatossini, il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom jitwettqu skont ir-Regolament (KE) Nru 401/2006;

(b) 

għal għalf elenkat fl-Annessi I u II minħabba riskju possibbli ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inklużi l-aflatossini, il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom jitwettqu skont ir-Regolament (KE) Nru 152/2009;

(c) 

għal ikel u għalf elenkat fl-Annessi I u II minħabba l-possibbiltà ta’ nuqqas ta’ konformità mal-livelli massimi permessi ta’ residwi tal-pestiċidi, il-kampjunar għandu jitwettaq skont id-Direttiva 2002/63/KE;

(d) 

għal ikel u għalf elenkat fl-Anness II minħabba l-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni bil-pentaklorofenol u dijossini, il-kampjunar għall-analiżi tal-pentaklorofenol għandu jsir skont id-Direttiva 2002/63/KE u l-kampjunar u l-analiżijiet għall-kontroll tad-dijossini fl-għalf għandhom isiru skont ir-Regolament (KE) Nru 152/2009;

(e) 

għal ikel elenkat fl-Annessi I u II minħabba r-riskju ta’ preżenza tas-Salmonella, il-kampjunar u l-analiżijiet għall-kontroll tas-Salmonella għandhom jitwettqu skont il-proċeduri ta’ kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stipulati fl-Anness III;

(f) 

il-metodi ta’ kampjunar u l-analiżijiet imsemmija fin-noti f’qiegħ il-paġna tal-Annessi I u II għandhom jiġu applikati fir-rigward ta’ perikli minbarra dawk imsemmija fil-punti (a), (b), (c), (d) u (e).

Artikolu 4

Rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera

L-awtoritajiet doganali għandhom jippermettu biss ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera ta’ kunsinni ta’ ikel u għalf elenkat fl-Annessi I u II fuq preżentazzjoni ta’ Dokument Sanitarju Komuni tad-Dħul (CHED) iffinalizzat b’mod xieraq kif previst fl-Artikolu 57(2)(b) tar-Regolament (UE) 2017/625, li jikkonferma li l-kunsinna hija f’konformità mar-regoli applikabbli msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament.TAQSIMA 2

ŻIEDA TEMPORANJA FIL-KONTROLLI UFFIĊJALI FIL-POSTIJIET TA’ KONTROLL FUQ IL-FRUNTIERA JEW FIL-PUNTI TA’ KONTROLL FUQ ĊERTU IKEL U GĦALF MINN ĊERTI PAJJIŻI TERZI

Artikolu 5

Lista ta’ ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali

1.  
Kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness I għandhom ikunu soġġetti għal żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera mad-dħul tagħhom fl-Unjoni u fil-punti ta’ kontroll.
2.  
L-identifikazzjoni tal-ikel u l-għalf imsemmi fil-paragrafu 1 għal kontrolli uffiċjali għandha ssir fuq il-bażi tal-kodiċijiet min-Nomenklatura Magħquda u s-subdiviżjoni ta’ TARIC indikata fl-Anness I.

Artikolu 6

Frekwenza ta’ kontrolli tal-identità u kontrolli fiżiċi

1.  
L-awtoritajiet kompetenti fil-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera u fil-punti ta’ kontroll imsemmija fl-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625 għandhom jagħmlu kontrolli tal-identità u kontrolli fiżiċi, inkluż kampjunar u analiżijiet tal-laboratorju, fuq kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness I, bil-frekwenza stabbilita f’dan l-Anness.
2.  
Il-frekwenza tal-verifiki tal-identità u dawk fiżiċi stabbiliti f’entrata fl-Anness I għandha tiġi applikata bħala frekwenza ġenerali għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt dik l-entrata.TAQSIMA 3

▼M1

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI LI JIRREGOLAW ID-DĦUL FL-UNJONI U S-SOSPENSJONI TA’ DĦUL FL-UNJONI TA’ ĊERTU IKEL U GĦALF MINN ĊERTI PAJJIŻI TERZI

▼B

Artikolu 7

Dħul fl-Unjoni

1.  
Kunsinni tal-ikel u għalf elenkati fl-Anness II għandhom jidħlu fl-Unjoni biss skont il-kundizzjonijiet stipulati f’din it-taqsima.
2.  
L-identifikazzjoni tal-ikel u l-għalf imsemmi fil-paragrafu 1 għal kontrolli uffiċjali għandha ssir fuq il-bażi tal-kodiċijiet min-Nomenklatura Magħquda u s-subdiviżjoni ta’ TARIC indikata fl-Anness II.
3.  
Kunsinni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera mad-dħul tagħhom fl-Unjoni u fil-punti ta’ kontroll.

Artikolu 8

Frekwenza ta’ kontrolli tal-identità u kontrolli fiżiċi

1.  
L-awtoritajiet kompetenti fil-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera u fil-punti ta’ kontroll imsemmija fl-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625 għandhom jagħmlu kontrolli tal-identità u kontrolli fiżiċi, inkluż kampjunar u analiżijiet tal-laboratorju, fuq kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II, bil-frekwenza stabbilita f’dan l-Anness.
2.  
Il-frekwenza tal-verifiki tal-identità u dawk fiżiċi stabbiliti f’entrata fl-Anness II għandha tiġi applikata bħala frekwenza ġenerali għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt dik l-entrata.
3.  
L-ikel kompost elenkat fit-Tabella 2 tal-Anness II li fih ikel li jaqa’ taħt entrata waħda biss fit-Tabella 1 tal-Anness II għandu jkun suġġett għall-frekwenza ġenerali tal-verifiki tal-identità u dawk fiżiċi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II għal dik l-entrata.
4.  
L-ikel kompost elenkat fit-Tabella 2 tal-Anness II li fih ikel li jaqa’ taħt diversi entrati għall-istess periklu fit-Tabella 1 tal-Anness II għandu jkun suġġett għall-frekwenza ġenerali tal-verifiki tal-identità u dawk fiżiċi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II għal dawk l-entrati.

Artikolu 9

Kodiċi ta’ identifikazzjoni

1.  
Kull kunsinna ta’ ikel u għalf elenkata fl-Anness II għandha tiġi identifikata b’kodiċi ta’ identifikazzjoni.
2.  
Kull borża individwali jew forma ta’ imballaġġ tal-kunsinna għandha tiġi identifikata b’dan il-kodiċi.
3.  
Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, f’każ ta’ kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini u fejn l-imballaġġ qed jikkombina diversi pakketti żgħar, mhuwiex meħtieġ li l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-kunsinna jissemma individwalment fuq il-pakketti żgħar separati kollha sakemm jissemma tal-inqas fuq il-pakkett li jikkombina dawn il-pakketti żgħar.

Artikolu 10

Riżultati tal-kampjunar u l-analiżijiet li jitwettqu mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz

1.  
Kull kunsinna tal-ikel u l-għalf elenkata fl-Anness II għandha tkun akkumpanjata mir-riżultati tat-teħid tal-kampjuni u l-analiżijiet imwettqa fuq dik il-kunsinna mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ta’ oriġini jew tal-pajjiż minn fejn ġejja l-kunsinna jekk dak il-pajjiż huwa differenti mill-pajjiż ta’ oriġini.
2.  

Abbażi tar-riżultati msemmija fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċertaw:

(a) 

konformità mar-Regolament (KE) Nru 1881/2006 u mad-Direttiva 2002/32/KE fuq livelli massimi ta’ mikotossini rilevanti, għal kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini;

(b) 

konformità mar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fuq livelli massimi ta’ residwi tal-pestiċidi, għal kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi;

(c) 

li l-prodott ma jkunx fih aktar minn 0,01  mg/kg pentaklorofenol (PCP), għal kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-pentaklorofenol u d-diossini;

(d) 

l-assenza ta’ Salmonella f’25 g, għal kunsinni ta’ ikel elenkat fl-Anness II minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni mikrobijoloġika mis-Salmonella.

3.  
Kull kunsinna ta’ ikel u għalf elenkata fl-Anness II minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-pentaklorofenol u d-diossini għandha tkun akkumpanjata minn rapport analitiku li għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II.

Ir-rapport analitiku għandu jinkludi r-riżultati tal-analiżijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4.  
Ir-riżultati tal-kampjunar u l-analiżijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollhom il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-kunsinna li huma relatati magħhom msemmija fl-Artikolu 9(1).
5.  
L-analiżijiet li jissemmew fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu minn laboratorji akkreditati skont l-istandard ISO/IEC 17025 dwar “Rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza ta’ laboratorji ta’ ttestjar u kalibrazzjoni”.

▼M3

Artikolu 11

Ċertifikat uffiċjali

1.  
Kull kunsinna ta’ ikel u għalf elenkata fl-Anness II għandha tkun akkumpanjata b’ċertifikat uffiċjali skont il-mudell stabbilit fl-Anness IV (“ċertifikat uffiċjali”).
2.  

Iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz ta’ oriġini jew tal-pajjiż terz minn fejn ġejja l-kunsinna jekk dan il-pajjiż ikun differenti mill-pajjiż ta’ oriġini;

(b) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jkollu l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-kunsinna li huwa relatat miegħu, imsemmi fl-Artikolu 9(1);

(c) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jkollu l-firma tal-uffiċjal li jiċċertifika u t-timbru uffiċjali;

(d) 

fejn il-mudell taċ-ċertifikat ikun fih dikjarazzjonijiet multipli jew alternattivi, id-dikjarazzjonijiet li ma jkunux rilevanti għandhom jinqatgħu, inizjalati u ttimbrati mill-uffiċjal li jiċċertifika, jew jitneħħew kompletament miċ-ċertifikat;

(e) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jikkonsisti minn wieħed minn dawn li ġejjin:

(i) 

folja waħda tal-karti;

(ii) 

diversi folji tal-karti fejn il-folji kollha jkunu indiviżibbli u jikkostitwixxu parti sħiħa integrata;

(iii) 

sekwenza ta’ paġni b’kull paġna nnumerata sabiex jiġi indikat li hija paġna partikolari f’sekwenza finita;

(f) 

meta ċ-ċertifikat uffiċjali jkun magħmul minn sekwenza ta’ paġni kif imsemmi fil-punt (e)(iii) ta’ dan il-paragrafu, kull paġna għandu jkollha l-kodiċi uniku kif imsemmi fl-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625, il-firma tal-uffiċjal li jiċċertifika u t-timbru uffiċjali;

(g) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera tad-dħul fl-Unjoni fejn il-konsenja tkun soġġetta għal kontrolli uffiċjali;

(h) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jinħareġ qabel il-kunsinna li huwa relatat magħha tħalli l-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz li qed joħroġ iċ-ċertifikat;

(i) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jitfassal fil-lingwa uffiċjali, jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali, tal-Istat Membru tal-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera tad-dħul fl-Unjoni;

(j) 

iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jkun validu għal mhux aktar minn erba’ xhur mid-data tal-ħruġ, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar minn sitt xhur mid-data tar-riżultati tal-analiżi tal-laboratorju msemmija fl-Artikolu 10(1).

3.  
B’deroga mill-punt (i) tal-paragrafu 2, Stat Membru jista’ jagħti l-kunsens tiegħu għat-tfassil ta’ ċertifikati uffiċjali b’lingwa uffiċjali oħra tal-Unjoni u, jekk ikun meħtieġ, ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni awtentikata.
4.  
Il-kulur tal-firma u tat-timbru minbarra timbru mbuzzat jew bil-marka tal-ilma, li huma msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, għandu jkun differenti mill-kulur tal-istampar.
5.  
Il-punti (c) sa (g) tal-paragrafu 2 u l-paragrafu 4 ma għandhomx japplikaw għaċ-ċertifikati uffiċjali elettroniċi maħruġa skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 39(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1715 ( 1 ).
6.  
Il-punti (d), (e) u (f) tal-paragrafu 2 ma għandhomx japplikaw għaċ-ċertifikati uffiċjali maħruġa fuq karta u kompluti fi TRACES u stampati minnha.
7.  
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu joħorġu ċertifikat uffiċjali ta’ sostituzzjoni biss skont ir-regoli stipulati fl-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 ( 2 ).
8.  
Iċ-ċertifikat uffiċjali għandu jimtela abbażi tan-noti stabbiliti fl-Anness IV.

▼M1

Artikolu 11a

Is-sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni

1.  
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu d-dħul fl-Unjoni tal-ikel u l-għalf elenkati fl-Anness IIa.
2.  
Il-paragrafu 1 għandu japplika għall-ikel u l-għalf maħsuba għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni, u għall-ikel u l-għalf maħsuba għall-użu jew għall-konsum privat fi ħdan it-territorju doganali tal-Unjoni.

▼BTAQSIMA 4

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 12

Aġġornamenti fl-Annessi

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-listi stabbiliti fl-Annessi I u II fuq bażi regolari li ma taqbiżx perjodu ta’ sitt xhur, sabiex tqis informazzjoni ġdida relatata mar-riskji u man-nuqqas ta’ konformità.

Artikolu 13

Tħassir

1.  
Ir-Regolamenti (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 u (UE) 2018/1660 għandhom jitħassru b’effett mill-14 ta’ Diċembru 2019.
2.  
Ir-referenzi għar-Regolamenti (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 u (UE) 2018/1660 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.
3.  
Referenzi għall-“punt tad-dħul magħżul fis-sens tal-punt (b) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 669/2009” jew għall-“punt tad-dħul magħżul” f’atti oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal “post ta’ kontroll fuq il-fruntiera” fis-sens tal-Artikolu 3(38) tar-Regolament (UE) 2017/625.
4.  
Referenzi għad-“dokument komuni tad-dħul (DKD) imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 669/2009”, għad-“dokument komuni tad-dħul (CED) imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 669/2009” jew għad-“dokument komuni tad-dħul (CED)” f’atti oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għad-“Dokument Sanitarju Komuni tad-Dħul (CHED)” imsemmi fl-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) 2017/625.
5.  
Referenzi għad-definizzjoni stipulata fl-Artikolu 3(c) tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 f’atti oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għad-definizzjoni ta’ “kunsinna” stipulata fl-Artikolu 3(37) tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 14

Perjodu tranżizzjonali

1.  
L-obbligi tar-rapportar stabbiliti fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 669/2009, l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 884/2014, l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2018/1660, l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2015/175 u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/186 għandhom ikomplu japplikaw sal-31 ta’ Jannar 2020.

Tali obbligi tar-rapportar għandhom ikopru l-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2019.

2.  
L-obbligi tar-rapportar imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqiesu bħala sodisfaċenti fejn l-Istati Membri rreġistraw fit-TRACES id-dokumenti komuni tad-dħul maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 669/2009, ir-Regolament (UE) Nru 884/2014, ir-Regolament (UE) 2015/175, ir-Regolament (UE) 2017/186 u r-Regolament (UE) 2018/1660 matul il-perjodu ta’ rappurtar stabbilit fid-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.
3.  
Kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II akkumpanjati miċ-ċertifikati rilevanti maħruġa qabel l-14 ta’ Frar 2020 skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 884/2014, ir-Regolament (UE) 2018/1660, ir-Regolament (UE) 2015/175 u r-Regolament (UE) 2017/186 rispettivament imdaħħla fis-seħħ fit-13 ta’ Diċembru 2019 għandhom jiġu awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni sat-13 ta’ Ġunju 2020.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ u data ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

▼M3
ANNESS I

Ikel u għalf li mhumiex ġejjin mill-annimali minn ċerti pajjiżi terzi soġġetti għal żieda temporanja tal-kontrolli uffiċjali f’postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u f’punti ta’ kontrollRingiela

Ikel u għalf

(użu maħsub)

Kodiċi NM (1)

Subdiviżjoni tat-TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Periklu

Frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi (%)

1

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Il-Bolivja (BO)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

2

— Bżar iswed (Piper nigrum)

(Ikel - la mfarrak u lanqas mitħun)

ex 0904 11 00

10

Il-Brażil (BR)

Salmonella (2)

50

3

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Il-Brażil (BR)

Aflatossini

10

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

4

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Iċ-Ċina (CN)

Aflatossini

10

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

5

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

(Ikel – imfarrak jew mitħun)

ex 0904 22 00

11

Iċ-Ċina (CN)

Salmonella (6)

20

6

Te, kemm jekk imħawwar u kemm jekk le

(Ikel)

0902

 

Iċ-Ċina (CN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (7)

20

7

Brunġiel (Solanum melongena)

(Ikel – frisk jew imkessaħ)

0709 30 00

 

Ir-Repubblika Dominicana (DO)

Residwi tal-pestiċidi (3)

20

8

— Bżar ħelu (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Ir-Repubblika Dominicana (DO)

Residwi tal-pestiċidi (3) (8)

50

— Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

— Fażola twila jarda

— (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

— ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

— Bżar ħelu (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

L-Eġittu (EG)

Residwi tal-pestiċidi (3) (9)

20

— Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Żerriegħa tas-sesamum

(Ikel)

— 1207 40 90

 

L-Etjopja (ET)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

11

— Ġellewż, bil-qoxra ta’ barra

— 0802 21 00

 

Il-Georgia (GE)

Aflatossini

50

— Ġellewż, mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 22 00

— Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

— ex 1106 30 90

40

— Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

(Ikel)

— ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Żejt tal-palm

(Ikel)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Il-Ghana (GH)

Żebgħat tas-Sudan (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Weraq tal-curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew imnixxef)

ex 1211 90 86

10

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (11)

50

14

Okra

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 99 90 ;

20

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Ikel – frisk jew imkessaħ)

0708 20

 

Il-Kenja (KE)

Residwi tal-pestiċidi (3)

10

16

Karfus Ċiniż (Apium graveolens)

(Ikel - ħaxix aromatiku frisk jew imkessaħ)

ex 0709 40 00

20

Il-Kambodja (KH)

Residwi tal-pestiċidi (3) (13)

50

17

Fażola twila jarda

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Ikel - ħaxix frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0708 20 00 ;

10

Il-Kambodja (KH)

Residwi tal-pestiċidi (3) (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Ġdur (Brassica rapa spp. Rapa)

(Ikel — ippreparat jew ippreservat permezz tal-ħall jew tal-aċidu aċetiku)

ex 2001 90 97

11; 19

Il-Libanu (LB)

Rodamina B

50

19

Ġdur (Brassica rapa spp. Rapa)

(Ikel — ippreparat jew ippreservat permezz tas-salmura jew tal-aċidu ċitriku, mhux iffriżat)

ex 2005 99 80

93

Il-Libanu (LB)

Rodamina B

50

20

Bżar tal-ispeċi Capsicum

(ħelu jew għajr dak ħelu)

(Ikel - imnixxef, mixwi, imfarrak jew mitħun)

0904 21 10 ;

 

Is-Sri Lanka (LK)

Aflatossini

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Il-Madagascar (MG)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

22

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Ikel – frisk)

ex 0810 90 20

20

Il-Malasja (MY)

Residwi tal-pestiċidi (3)

20

23

Żerriegħa tas-sesamum

(Ikel)

— 1207 40 90

 

In-Niġerja (NG)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

24

Taħlitiet ta’ ħwawar

(Ikel)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Il-Pakistan (PK)

Aflatossini

50

25

Żrieragħ tad-dulliegħ (Egusi, Citrullus spp.) u l-prodotti derivati

(Ikel)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossini

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Is-Senegal (SN)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

27

Ġdur (Brassica rapa spp. Rapa)

(Ikel — ippreparat jew ippreservat permezz tal-ħall jew tal-aċidu aċetiku)

ex 2001 90 97

11; 19

Is-Sirja (SY)

Rodamina B

50

28

Ġdur (Brassica rapa spp. Rapa)

(Ikel — ippreparat jew ippreservat permezz tas-salmura jew tal-aċidu ċitriku, mhux iffriżat)

ex 2005 99 80

93

Is-Sirja (SY)

Rodamina B

50

29

Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

It-Tajlandja (TH)

Residwi tal-pestiċidi (3) (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

— Ġellewż (Corylus sp.), bil-qoxra ta’ barra

— 0802 21 00

 

It-Turkija (TR)

Aflatossini

5

— Ġellewż (Corylus sp.), mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 22 00

 

 

 

 

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġellewż

— ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Paste tal-ġellewż

— ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inkluż it-taħlitiet

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

— ex 1106 30 90

40

— Żejt tal-ġellewż

(Ikel)

— ex 1515 90 99

20

31

Mandolin (inkluż tanġerini u satsumas); klementini, wilkings u ibridi oħrajn simili taċ-ċitru

(Ikel – frisk jew imnixxef)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi (3)

5

32

Larinġ

(Ikel – frisk jew imnixxef)

0805 10

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi (3)

10

33

Rummien

(Ikel - frisk jew imkessaħ)

ex 0810 90 75

30

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi (3) (16)

20

34

— Bżar ħelu (Capsicum annuum)

— Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51 ;

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi (3) (17)

10

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Lewż tal-berquq mhux ipproċessati sħaħ, mitħunin, maqsumin, imqattgħin, maħsub biex jitqiegħed fis-suq għall-konsumatur finali (18) (19)

(Ikel)

ex 1212 99 95

20

It-Turkija (TR)

Ċjanur

50

36

Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

L-Uganda (UG)

Residwi tal-pestiċidi (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

L-Istati Uniti (US)

Aflatossini

10

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

38

— Pistaċċi, bil-qoxra ta’ barra

— 0802 51 00

 

L-Istati Uniti (US)

Aflatossini

10

— Pistaċċi, mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 52 00

 

— Pistaċċi, inkaljati

— ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

— Berquq imnixxef

— 0813 10 00

 

L-Użbekistan (UZ)

Sulfiti (20)

50

— Berquq, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

(Ikel)

— 2008 50

40

— Weraq tal-kosbor

— ex 0709 99 90

72

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (21)

50

— Ħabaq (sagru, ħelu)

— ex 1211 90 86

20

— Nagħniegħ

— ex 1211 90 86

30

— Tursin

(Ikel - ħaxix aromatiku frisk jew imkessaħ)

— ex 0709 99 90

40

41

Okra

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 99 90 ;

20

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi (3) (21)

50

ex 0710 80 59

20

(1)   

Meta jkun meħtieġ li jiġu eżaminati biss ċerti prodotti taħt kwalunkwe kodiċi NM, il-kodiċi NM jiġi mmarkat bl-ittri “ex”.

(2)   

Il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stabbiliti fil-punt 1(a) tal-Anness III.

(3)   

Ir-residwi ta’ mill-inqas dawk il-pestiċidi elenkati fil-programm ta’ kontroll adottat f’konformità mal-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1) li jistgħu jiġu analizzati b’metodi multiresidwi bbażati fuq il-kromatografija b’fażi gassuża/spettrometrija ta’ massa (GC-MS), u dawk ibbażati fuq il-kromatografija likwida/spettrometrija tal-massa (LC-MS) (il-pestiċidi jridu jiġu mmonitorjati fil-prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew fuqhom biss).

(4)   

Residwi ta’ Amitraż.

(5)   

Residwi ta’ Nikotina.

(6)   

Il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stabbiliti fil-punt 1(b) tal-Anness III.

(7)   

Residwi ta’ Tolfenpirad.

(8)   

Ir-residwi tal-Amitraż (amitraż li jinkludi l-metaboliti li fihom il-frazzjoni ta’ 2,4 -dimetilanilina espressa bħala amitraż), tad-Diafenthiuron, tad-Dikofol (is-somma tal-isomeri p, p’ u o,p’), u tad-Ditijokarbamati (id-ditijokarbamati espressi bħala CS2, inklużi l-maneb, il-mankożeb, il-metiram, il-propineb, it-tiram u ż-żiram).

(9)   

Ir-residwi tad-Dikofol (is-somma tal-isomeri p, p’ u o,p’), tad-Dinotefuran, tal-Folpet, tal-Prokloraż (is-somma tal-prokloraż u tal-metaboliti tiegħu li fihom frazzjoni ta’ 2,4,6-Triklorofenol espressa bħala prokloraż), tat-Tijofanat-metil u tat-Triforina.

(10)   

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, “Żebgħat tas-Sudan” tirreferi għas-sustanzi kimiċi li ġejjin: (i) Sudan I (Numru CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (Numru CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (Numru CAS 85-86-9); (iv) Scarlet Red; jew Sudan IV (Numru CAS 85-83-6).

(11)   

Residwi ta’ Aċefat.

(12)   

Residwi ta’ Diafentjuron.

(13)   

Residwi ta’ Fentoat.

(14)   

Residwi ta’ Klorbufam.

(15)   

Ir-residwi tal-Formetanat (is-somma tal-formetanat u tal-imlieħ tiegħu espressa bħala (kloridrat tal-) formetanat), tal-Protijofos u tat-Triforina.

(16)   

Residwi ta’ Prokloraż.

(17)   

Ir-residwi tad-Diafentjuron, tal-Formetanat (is-somma tal-formetanat u tal-imlieħ tiegħu espressa bħala (kloridrat tal-) formetanat), u tat-Tijofanat-metil.

(18)   

“Prodotti mhux proċessati” kif definita fir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1).

(19)   

“Tqegħid fis-suq” u “konsumatur finali” kif definiti fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(20)   

Metodi ta’ referenza: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 jew ISO 5522:1981.

(21)   

Ir-residwi tad-Ditijokarbamati (ditijokarbamati espressi bħala CS2, inklużi l-maneb, il-mankożeb, il-metiram, il-propineb, it-tiram u ż-żiram), il-Fentoat u l-Kwinalfos.
ANNESS II

Ikel u għalf minn ċerti pajjiżi terzi soġġetti għal kundizzjonijiet speċjali għad-dħul fl-Unjoni minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inklużi l-aflatossini, ir-residwi tal-pestiċidi, il-pentaklorofenol u d-diossini u kontaminazzjoni mikrobijoloġika

1.    Ikel u għalf li mhumiex ġejjin mill-annimali msemmija fl-Artikolu 1(1)(b)(i)Ringiela

Għalf u ikel (użu maħsub)

Kodiċi NM (1)

Subdiviżjoni tat-TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Periklu

Frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi (%)

1

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

L-Arġentina (AR)

Aflatossini

5

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

2

— Ġellewż (Corylus sp.), bil-qoxra ta’ barra

— 0802 21 00

 

L-Ażerbajġan (AZ)

Aflatossini

20

— Ġellewż (Corylus sp.) mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 22 00

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġellewż

— ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

— Paste tal-ġellewż

— ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

— Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inkluż it-taħlitiet

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

— ex 1106 30 90

40

— Żejt tal-ġellewż

(Ikel)

— ex 1515 90 99

20

3

— Oġġetti tal-ikel li fihom jew li jikkonsistu minn weraq tal-betel (Piper betle)

(Ikel)

ex 1404 90 00 (10)

10

Il-Bangladesh (BD)

Salmonella (6)

50

4

— Ġewż tal-Brażil bil-qoxra ta’ barra

— 0801 21 00 ;

 

Il-Brażil (BR)

Aflatossini

50

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġewż tal-Brażil bil-qoxra ta’ barra

(Ikel)

— ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91

20

ex 0813 50 99 ;

20

5

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

L-Eġittu (EG)

Aflatossini

20

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

6

— Bżar tal-ġeneru Piper; frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta, imnixxef jew imfarrak jew mitħun

— 0904

 

L-Etjopja (ET)

Aflatossini

50

— Ġinġer, żagħfran, żagħfran tal-Indja (kurkuma), sagħtar, weraq tar-rand, curry u ħwawar oħrajn

(Ikel — ħwawar imnixxfin)

— 0910

7

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Il-Ghana (GH)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

8

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Il-Gambja (GM)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

9

Noċemuskata (Myristica fragrans)

(Ikel — ħwawar imnixxfin)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

L-Indoneżja (ID)

Aflatossini

20

10

Weraq tal-betel (Piper betle L.)

(Ikel)

ex 1404 90 00

10

L-Indja (IN)

Salmonella (2)

10

11

Bżar tal-ispeċi Capsicum (ħelu jew għajr dak ħelu)

(Ikel — imnixxef, mixwi, imfarrak jew mitħun)

0904 21 10 ;

 

L-Indja (IN)

Aflatossini

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Noċemuskata (Myristica fragrans)

(Ikel - ħwawar imnixxfin)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

L-Indja (IN)

Aflatossini

20

13

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

L-Indja (IN)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

14

Gomma tal-gwar

(Ikel u għalf)

ex 1302 32 90

10

L-Indja (IN)

Pentaklorofenol u diossini (3)

5

15

Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi (4) (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Żerriegħa tas-sesamum

(Ikel)

— 1207 40 90

 

L-Indja (IN)

Salmonella (6)

Residwi tal-pestiċidi (4) (11)

20

— ex 2008 19 19

40

 

— ex 2008 19 99

40

50

17

— Pistaċċi, bil-qoxra ta’ barra

— 0802 51 00

 

L-Iran (IR)

Aflatossini

50

— Pistaċċi, mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 52 00

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-pistaċċi

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Paste tal-pistaċċi

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

— Pistaċċi, ippreparati jew ippreservati, inklużi t-taħlitiet

— ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Dqiq, grixa u trab tal-pistaċċis

(Ikel)

— ex 1106 30 90

50

18

Żrieragħ tad-dulliegħ (Egusi, Citrullus spp.) u l-prodotti derivati

(Ikel)

ex 1207 70 00 ;

10

In-Niġerja (NG)

Aflatossini

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Bżar tal-ispeċi Capsicum (għajr dak ħelu)

(Ikel - frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

Il-Pakistan (PK)

Residwi tal-pestiċidi (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

— Karawett, fil-qoxra

— 1202 41 00

 

Is-Sudan (SD)

Aflatossini

50

— Karawett, imqaxxar

— 1202 42 00

— Butir tal-karawett

— 2008 11 10

— Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

— 2305 00 00

— Dqiq u grixi tal-karawett

(Ikel u għalf)

— ex 1208 90 00

20

21

Żerriegħa tas-sesamum

(Ikel)

— 1207 40 90

 

Is-Sudan (SD)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

22

— Tin imnixxef

— 0804 20 90

 

It-Turkija (TR)

Aflatossini

20

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom it-tin

— ex 0813 50 99

50

— Paste tat-tin imnixxef

— ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

— Tin imnixxef, ippreparat jew ippreservat, inklużi t-taħlitiet

— ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

— Dqiq, grixa jew trab tat-tin imnixxef

(Ikel)

— ex 1106 30 90

60

23

— Pistaċċi, bil-qoxra ta’ barra

— 0802 51 00

 

It-Turkija (TR)

Aflatossini

50

— Pistaċċi, mingħajr qoxra ta’ barra

— 0802 52 00

— Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-pistaċċi

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Paste tal-pistaċċi

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

— Pistaċċi, ippreparati jew ippreservati, inklużi t-taħlitiet

— ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Dqiq, grixa u trab tal-pistaċċi

(Ikel)

— ex 1106 30 90

50

24

Weraq tad-dwieli

(Ikel)

ex 2008 99 99

11; 19

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi (4) (7)

20

25

Żerriegħa tas-sesamum

(Ikel)

— 1207 40 90

 

L-Uganda (UG)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

26

Pitahaya (dragon fruit)

(Ikel — frisk jew imkessaħ)

ex 0810 90 20

10

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi (4) (8)

10

(1)   

Meta jkun meħtieġ li jiġu eżaminati biss ċerti prodotti taħt kwalunkwe kodiċi NM, il-kodiċi NM jiġi mmarkat bl-ittri “ex”.

(2)   

Il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stabbiliti fil-punt 1(b) tal-Anness III.

(3)   

Ir-rapport analitiku msemmi fl-Artikolu 10(3) ta’ dan ir-Regolament għandu jinħareġ minn laboratorju akkreditat f’konformità mal-EN ISO/IEC 17025 għall-analiżi tal-pentaklorofenol (PCP) fl-ikel u fl-għalf.


Ir-rapport analitiku għandu juri:

(a)  ir-riżultati tal-kampjunar u tal-analiżi għall-preżenza tal-PCP, li jkunu twettqu mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta’ oriġini jew tal-pajjiż minn fejn ġejja l-kunsinna jekk dak il-pajjiż ikun differenti mill-pajjiż ta’ oriġini;

(b)  l-inċertezza tal-kejl tar-riżultat analitiku;

(c)  il-limitu ta’ detezzjoni (LOD) tal-metodu analitiku; u

(d)  il-limitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQ) tal-metodu analitiku.


L-estrazzjoni ta’ qabel l-analiżi għandha ssir permezz ta’ solvent aċidifikat. L-analiżi għandha ssir skont il-verżjoni mmodifikata tal-metodu QuEChERS, kif stabbilit fis-siti web tal-Laboratorji ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għar-Residwi tal-pestiċidi jew skont metodu daqstant ieħor affidabbli.

(4)   

Ir-residwi ta’ mill-inqas dawk il-pestiċidi elenkati fil-programm ta’ kontroll adottat f’konformità mal-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1) li jistgħu jiġu analizzati b’metodi multiresidwi bbażati fuq il-kromatografija b’fażi gassuża/spettrometrija ta’ massa (GC-MS), u dawk ibbażati fuq il-kromatografija likwida/spettrometrija tal-massa (LC-MS) (il-pestiċidi jridu jiġu mmonitorjati fil-prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew fuqhom biss).

(5)   

Residwi ta’ Karbofuran.

(6)   

Il-kampjunar u l-analiżijiet għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stabbiliti fil-punt 1(a) tal-Anness III.

(7)   

Ir-residwi tad-Ditijokarbamati (id-ditijokarbamati espressi bħala CS2, inklużi l-maneb, il-mankożeb, il-metiram, il-propineb, it-tiram u ż-żiram) u tal-Metrafenon.

(8)   

Ir-residwi tad-Ditijokarbamati (ditijokarbamati espressi bħala CS2, inklużi l-maneb, il-mankożeb, il-metiram, il-propineb, it-tiram u ż-żiram), il-Fentoat u l-Kwinalfos.

(9)   

Id-deskrizzjoni tal-oġġetti kif stipulat fil-kolonna tad-deskrizzjoni tan-NM fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256 7.9.1987, p. 1).

(10)   

L-oġġetti tal-ikel li fihom jew li jikkonsistu minn weraq tal-betel (Piper betle) inkluż, għalkemm mhux limitati għal, dawk iddikjarati taħt il-kodiċi NM 1404 90 00.

(11)   

Residwi ta’ ossidu tal-etilen (is-somma ta’ ossidu tal-etilen u 2-kloro-etanol, espressa bħala ossidu tal-etilen).

2.    Ikel kompost imsemmi fl-Artikolu 1(1)(b)(ii)Ringiela

Ikel kompost li fih xi wieħed mill-prodotti individwali elenkati fit-tabella fil-punt 1 ta’ dan l-Anness minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bl-aflatossini fi kwantità ta’ aktar minn 20 % ta’ jew prodott wieħed jew bħala t-total tal-prodotti elenkati

 

Kodiċi NM (1)

Deskrizzjoni (2)

1

ex 1704 90

Ħlewwiet taz-zokkor (inkluż iċ-ċikkulata bajda), li ma fihomx kawkaw, għajr iċ-chewing gum, kemm jekk miksi biz-zokkor u kemm jekk le

2

ex  18 06

Ċikkulata u preparati oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw

3

ex  19 05

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħrajn tal-furnara, kemm jekk fihom il-kawkaw u kemm jekk le, ostji tat-tqarbin, cachets vojta li huma adattati għall-użu farmaċewtiku, wafers tas-siġill, karta tar-ross u prodotti simili

(1)   

Meta jkun meħtieġ li jiġu eżaminati biss ċerti prodotti taħt kwalunkwe kodiċi NM, il-kodiċi NM jiġi mmarkat bl-ittri “ex”.

(2)   

Id-deskrizzjoni tal-oġġetti kif stipulat fil-kolonna tad-deskrizzjoni tan-NM fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256 7.9.1987, p. 1).
ANNESS IIa

Ikel u għalf minn ċerti pajjiżi terzi soġġetti għas-sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni msemmija fl-Artikolu 11aRingiela

Ikel u għalf

(użu maħsub)

Kodiċi NM (1)

Subdiviżjoni tat-TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Periklu

1

— Oġġett tal-ikel li jikkonsistu minn fażola mnixxfa

(Ikel)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

In-Niġerja (NG)

Residwi tal-pestiċidi

(1)   

Meta jkun meħtieġ li jiġu eżaminati biss ċerti prodotti taħt kwalunkwe kodiċi NM, il-kodiċi NM jiġi mmarkat bl-ittri “ex”.

▼B
ANNESS III

(1)    Proċeduri ta’ kampjunar u metodi ta’ referenza analitika msemmija fl-Artikolu 3(e)

1.  Proċeduri ta’ kampjunar u metodi ta’ referenza analitika għall-kontroll tal-preżenza tas-Salmonella fl-ikel

(a) 

Fil-każ fejn l-Annessi I jew II ta’ dan ir-Regolament jipprevedu l-applikazzjoni tal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stipulati fil-punt 1(a) tal-Anness III ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:Metodu analitiku ta’ referenza (1)

Il-piż tal-kunsinna

Numru ta’ unitajiet tal-kampjun (n)

Proċeduri tal-kampjunar

Riżultat analitiku miksub għal kull unità tal-kampjun tal-istess kunsinna

EN ISO 6579-1

Inqas minn 20 tunnellata

5

jinġabru n unitajiet tal-kampjun, ta’ minimu ta’ 100 g kull waħda. Jekk il-lottijiet jiġu identifikati fil-CHED, l-unitajiet tal-kampjun għandhom jinġabru mil-lottijiet differenti magħżula b’mod każwali mill-kunsinna. Jekk il-lottijiet ma jistgħux jiġu identifikati, l-unitajiet tal-kampjun għandhom jinġabru b’mod każwali mill-kunsinna. Il-ġbir flimkien tal-unitajiet tal-kampjun mhux permess. Kull unità tal-kampjun għandha tiġi ttestjata separatament.

L-ebda detezzjoni tas-Salmonella f’25 g

Akbar minn jew daqs 20 tunnellata

10

(1)   

Għandha tintuża l-verżjoni l-aktar riċenti tal-metodi ta’ referenza analitika jew metodu validat kontriha skont il-protokoll stabbilit f’EN ISO 16140-2.

(b) 

Fil-każ fejn l-Annessi I jew II ta’ dan ir-Regolament jipprevedu l-applikazzjoni tal-proċeduri tal-kampjunar u l-metodi ta’ referenza analitika stipulati fil-punt 1(b) tal-Anness III ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:Metodu analitiku ta’ referenza (1)

Il-piż tal-kunsinna

Numru ta’ unitajiet tal-kampjun (n)

Proċeduri tal-kampjunar

Riżultat analitiku miksub għal kull unità tal-kampjun tal-istess kunsinna

EN ISO 6579-1

Kwalunkwe piż

5

jinġabru n unitajiet tal-kampjun, ta’ minimu ta’ 100 g kull waħda. Jekk il-lottijiet jiġu identifikati fil-CHED, l-unitajiet tal-kampjun għandhom jinġabru mil-lottijiet differenti magħżula b’mod każwali mill-kunsinna. Jekk il-lottijiet ma jistgħux jiġu identifikati, l-unitajiet tal-kampjun għandhom jinġabru b’mod każwali mill-kunsinna. Il-ġbir flimkien tal-unitajiet tal-kampjun mhux permess. Kull unità tal-kampjun għandha tiġi ttestjata separatament.

L-ebda detezzjoni tas-Salmonella f’25 g

(1)   

Għandha tintuża l-verżjoni l-aktar riċenti tal-metodi ta’ referenza analitika jew metodu validat kontriha skont il-protokoll stabbilit f’EN ISO 16140-2.

▼M3
ANNESS IV

MUDELL TAĊ-ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI MSEMMI FL-ARTIKOLU 11 TAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1793 GĦAD-DĦUL FL-UNJONI TA’ ĊERTU IKEL JEW GĦALF

image 

PAJJIŻ

Ċertifikat għad-dħul fl-Unjoni ta’ ikel jew għalf

Parti II: Ċertifikazzjoni

II.  Informazzjoni dwar is-saħħa

II.a  Nru ta’ referenza taċ-ċertifikat

II.b  Nru ta’ referenza IMSOC

 

II.1.  Jiena, is-sottoskritt, niddikjara li jien konxju tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1), ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1) u r-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf (ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1) u r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE u li jħassru r-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1), u niċċertifika li:

(1) Jew

[II.1.1.  

□  l-ikel tal-kunsinna deskritta hawn fuq bil-kodiċi ta’ identifikazzjoni … (indika l-kodiċi ta’ identifikazzjoni għall-kunsinna msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1793) ġie prodott skont ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 178/2002 u (KE) Nru 852/2004 u b’mod partikolari:

— il-produzzjoni primarja tat-tali ikel u l-operazzjonijiet assoċjati elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-iġjene ġenerali stipulati fil-parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 852/2004;

— (1) (2) u, fil-każ ta’ kwalunkwe stadju ta’ produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni wara l-produzzjoni primarja u l-operazzjonijiet relatati:

— dan ġie mmaniġġjat u, fejn xieraq, ippreparat, imballat u maħżun b’mod iġjeniku skont ir-rekwiżiti tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 u,

— ġej minn stabbiliment(i) li jimplimenta(w) programm imsejjes fuq il-prinċipji tal-punti tal-analiżi tal-perikli u punti kritiċi ta’ kontroll (HACCP) skont ir-Regolament (KE) Nru 852/2004;]

(1) Jew

[II.1.2.  

□  l-għalf tal-kunsinna deskritta hawn fuq bil-kodiċi ta’ identifikazzjoni ... (indika l-kodiċi ta’ identifikazzjoni għall-kunsinna msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793) ġie prodott skont ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 178/2002 u (KE) Nru 183/2005 u b’mod partikolari:

— il-produzzjoni primarja tat-tali għalf u l-operazzjonijiet assoċjati elenkati fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 183/2005 jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 183/2005;

— (1) (2) u, fil-każ ta’ kwalunkwe stadju ta’ produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni wara l-produzzjoni primarja u l-operazzjonijiet relatati:

— dan ġie mmaniġġjat u, fejn xieraq, ippreparat, imballat u maħżun b’mod iġjeniku skont ir-rekwiżiti tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 183/2005 u,

— ġej minn stabbiliment(i) li jimplimenta(w) programm imsejjes fuq il-prinċipji tal-punti tal-analiżi tal-perikli u punti kritiċi ta’ kontroll (HACCP) skont lir-Regolament (KE) Nru 183/2005.]

II.2  iena, is-sottoskritt, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1793 tat-22 ta’ Ottubru 2019 dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 u (UE) 2018/1660 (ĠU L 277, 29.10.2019, p. 89), niċċertifika li:

[II.2.1.  

□  Ċertifikazzjoni għal ikel u għalf li mhumiex ġejjin mill-annimali elenkati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, kif ukoll għal ikel kompost elenkat f’dak l-Anness, minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini

— mill-kunsinna deskritta hawn fuq, ittieħdu kampjuni skont:

— 

□  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 biex jiġi ddeterminat il-livell ta’ aflatossina B1 u l-livell tal-kontaminazzjoni totali bl-aflatossina għall-ikel

□  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 biex jiġi ddeterminat il-livell ta’ aflatossina B1 għall-għalf

— fi … (data), soġġett għal analiżijiet tal-laboratorju fi … (data)

— fil-… (isem il-laboratorju) b’metodi li jkopru tal-inqas il-perikli identifikati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

— Id-dettalji tal-metodi tal-analiżijiet tal-laboratorju u r-riżultati kollha huma mehmużin u juru konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-livelli massimi ta’ aflatossini.]

(3) U/Jew

[II.2.2.  

□  Ċertifikazzjoni għal ikel u għalf li mhumiex ġejjin mill-annimali elenkati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, kif ukoll għal ikel kompost elenkat f’dak l-Anness, minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi

— mill-kunsinna deskritta hawn fuq, ittieħdu kampjuni skont id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/63/KE fi … (data), soġġett għal analiżijiet tal-laboratorju fi … (data) fil-… (isem il-laboratorju) b’metodi li jkopru tal-inqas il-perikli identifikati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

— Id-dettalji tal-metodi tal-analiżijiet tal-laboratorju u r-riżultati kollha huma mehmużin u juru konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-livelli massimi ta’ pestiċidi.]

(3) U/Jew

[II.2.3.  

□  Ċertifikazzjoni għall-gomma tal-gwar elenkata fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, inkluż għal ikel kompost elenkat f’dak l-Anness, minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni bil-pentaklorofenol u d-diossini

— mill-kunsinna deskritta hawn fuq, ittieħdu kampjuni skont id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/63/KE fi … (data), soġġett għal analiżijiet tal-laboratorju fi … (data) fil-… (isem il-laboratorju) b’metodi li jkopru tal-inqas il-perikli identifikati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

— Id-dettalji tal-metodi tal-analiżijiet tal-laboratorju u r-riżultati kollha huma mehmuża u juru li l-oġġetti ma fihomx aktar minn 0,01 mg/kg pentaklorofenol.]

(3) U/Jew

[II.2.4.  

□  Ċertifikazzjoni għal ikel li mhumiex ġejjin mill-annimali elenkat fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1793, kif ukoll għal ikel kompost elenkat f’dak l-Anness minħabba riskju ta’ kontaminazzjoni mikrobijoloġika

— mill-kunsinna deskritta hawn fuq, ittieħdu kampjuni skont l-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793

— fi … (data), soġġett għal analiżijiet tal-laboratorju fi … (data)

— fil-… (isem il-laboratorju) b’metodi li jkopru tal-inqas il-perikli identifikati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

— Id-dettalji tal-metodi tal-analiżijiet tal-laboratorju u r-riżultati kollha huma mehmuża u juru l-assenza tas-Salmonella f’25 g.]

II.3  Dan iċ-ċertifikat ħareġ qabel il-kunsinna relatata miegħu telqet minn taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti li ħarġitu.

II. 4  Dan iċ-ċertifikat huwa validu matul erba’ xhur mid-data tal-ħruġ, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar minn sitt xhur mid-data tar-riżultati tal-aħħar analiżijiet tal-laboratorju.

Noti

Ara n-noti kif timla dan l-Anness.

Parti II:

(1)  Ħassar jew aqta’ kif xieraq (eż. jekk ikel jew għalf)

(2)  Dan japplika biss fil-każ ta’ kwalunkwe stadju ta’ produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni wara l-produzzjoni primarja u l-operazzjonijiet relatati.

(3)  Ħassar jew aqta’ kif xieraq fil-każ fejn ma tagħżilx dan il-punt għall-għoti taċ-ċertifikazzjoni.

(4)  Il-kulur tal-firma għandu jkun differenti minn dak tal-istampar. L-istess regola tapplika għat-timbri għajr dawk li huma mbuzzati jew li huma marka tal-ilma.

 

 

Uffiċjal li jiċċertifika:

Isem (b’ittri kbar):

Kwalifika u titlu:

Data:

Firma:

Timbru

NOTI DWAR KIF TIMLA L-MUDELL TAĊ-ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI MSEMMI FL-ARTIKOLU 11 TAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1793 GĦAD-DĦUL FL-UNJONI TA’ ĊERTU IKEL JEW GĦALF

Ġenerali

Biex tagħżel pożittivament xi għażla, jekk jogħġbok immarka l-kaxxa rilevanti b’salib (X).

Kull meta jissemma, “ISO” jfisser il-kodiċi standard internazzjonali b’żewġ ittri għal pajjiż, skont l-istandard internazzjonali ISO 3166 alpha-2 ( 3 ).

Tista’ tintgħażel biss waħda mill-għażliet fil-kaxex I.15, I.18, I.20.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, il-kaxex huma obbligatorji.

Jekk id-destinatarju, il-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera tad-dħul (BCP) jew id-dettalji tat-trasport (jiġifieri, il-mezzi u d-data) jinbidlu wara li jkun inħareġ iċ-ċertifikat, l-operatur responsabbli għall-kunsinna għandu javża lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-dħul. Bidla bħal din ma għandhiex tirriżulta f’talba għal ċertifikat ta’ sostituzzjoni.

Jekk iċ-ċertifikat jiġi sottomess fis-sistema ta’ ġestjoni tal-informazzjoni għall-kontrolli uffiċjali (IMSOC), japplika dan li ġej:

— 
l-entrati jew il-kaxex speċifikati fil-Parti I jikkostitwixxu d-dizzjunarji tad-data għall-verżjoni elettronika taċ-ċertifikat uffiċjali;
— 
is-sekwenzi tal-kaxex fil-Parti I tal-mudell taċ-ċertifikat uffiċjali u d-daqs u l-forma ta’ dawn il-kaxex huma indikattivi;
— 
fejn huwa meħtieġ timbru, l-ekwivalenti elettroniku tiegħu huwa siġill elettroniku. Tali siġill għandu jikkonforma mar-regoli għall-ħruġ taċ-ċertifikati elettroniċi msemmija fl-Artikolu 90(f) tar-Regolament (UE) 2017/625.

Parti I: Partikolaritajiet tal-kunsinna mibgħutaPajjiż:

Isem il-pajjiż terz li qed joħroġ iċ-ċertifikat.

Kaxxa I.1.

Konsenjatur/Esportatur: l-isem u l-indirizz (triq, belt u reġjun, provinċja jew stat, kif xieraq) tal-persuna fiżika jew ġuridika li tibgħat il-kunsinna li trid tinsab fil-pajjiż terz.

Kaxxa I.2.

Nru ta’ referenza taċ-ċertifikat: il-kodiċi obbligatorju uniku assenjat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz skont il-klassifikazzjoni tiegħu stess. Huwa obbligatorju li din il-kaxxa timtela għaċ-ċertifikati kollha mhux sottomessi fl-IMSOC.

Kaxxa I.2.a

Nru ta’ referenza tal-IMSOC: il-kodiċi ta’ referenza uniku assenjat b’mod awtomatiku mill-IMSOC, f’każ li ċ-ċertifikat huwa rreġistrat fl-IMSOC. Din il-kaxxa ma għandhiex timtela jekk iċ-ċertifikat ma ġiex sottomess fl-IMSOC.

Kaxxa I.3.

Awtorità kompetenti ċentrali: isem l-awtorità ċentrali fil-pajjiż terz li qed joħroġ iċ-ċertifikat.

Kaxxa I.4.

Awtorità kompetenti lokali: meta applikabbli, isem l-awtorità lokali fil-pajjiż terz li qed joħroġ iċ-ċertifikat.

Kaxxa I.5.

Destinatarju/Importatur: isem u indirizz tal-persuna fiżika jew ġuridika li l-kunsinna fl-Istat Membru hija maħsuba għaliha.

Kaxxa I.6.

Operatur responsabbli għall-kunsinna: L-isem u l-indirizz tal-persuna fl-Unjoni Ewropea responsabbli mill-kunsinna meta tiġi ppreżentata fil-BCP u li tagħmel id-dikjarazzjonijiet meħtieġa lill-awtoritajiet kompetenti jew bħala l-importatur jew f’isem l-importatur. Din il-kaxxa mhijiex obbligatorja.

Kaxxa I.7.

Pajjiż tal-oriġini: l-isem u l-kodiċi ISO tal-pajjiż minn fejn qed joriġinaw l-oġġetti, jitkabbru, jinħasdu jew jiġu prodotti.

Kaxxa I.8.

Mhux applikabbli.

Kaxxa I.9.

Pajjiż tad-destinazzjoni: l-isem u l-kodiċi ISO tal-pajjiż tad-destinazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-prodotti.

Kaxxa I.10.

Mhux applikabbli.

Kaxxa I.11.

Post tad-dispaċċ: l-isem u l-indirizz tal-azjendi jew l-istabbilimenti minn fejn jiġu l-prodotti.

Kwalunkwe unità ta’ kumpanija fis-settur tal-ikel jew tal-għalf. Irid jissemma biss l-istabbiliment li jibgħat il-prodotti bil-baħar. Fil-każ ta’ kummerċ li jinvolvi aktar minn pajjiż terz wieħed (moviment trijangulari), il-post tad-dispaċċ huwa l-aħħar stabbiliment fil-pajjiż terz tal-katina ta’ esportazzjoni li minnha l-kunsinna finali tiġi ttrasportata lejn l-Unjoni Ewropea.

Kaxxa I.12.

Post tad-destinazzjoni: din l-informazzjoni hija fakultattiva.

Għat-tqegħid fis-suq: il-post fejn jintbagħtu l-prodotti sabiex jinħattu definittivament. Agħti l-isem, l-indirizz u n-numru tal-approvazzjoni tal-azjendi jew tal-istabbilimenti tal-post tad-destinazzjoni, jekk applikabbli.

Kaxxa I.13.

Post tat-tagħbija: mhux applikabbli.

Kaxxa I.14.

Data u ħin tat-tluq: id-data meta jitilqu l-mezzi tat-trasport (ajruplan, bastiment, ferrovija jew vettura tat-triq).

Kaxxa I.15.

Mezz ta’ trasport: il-mezz ta’ trasport li jitlaq mill-pajjiż tad-dispaċċ.

Modi ta’ trasport: ajruplan, bastiment, ferrovija, vettura tat-triq jew mezz ieħor. “Oħrajn” tfisser mezzi ta’ trasport mhux koperti bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005  (1).

Identifikazzjoni tal-mezz tat-trasport: għall-ajruplani n-numru tat-titjira, għall-bastimenti isem il-vapur(i), għall-ferroviji n-numru tal-ferrovija u n-numru tal-vagun, għat-trasport bit-triq il-pjanċa ta’ reġistrazzjoni u l-pjanċa tat-trejler, jekk dan ikun applikabbli.

Fil-każ ta’ trasport b’bastiment, iddikjara l-identifikazzjoni tal-vettura tat-triq, il-pjanċa tan-numru tar-reġistrazzjoni bil-pjanċa tan-numru tat-trejler meta applikabbli, u l-isem tal-bastiment skedat.

Kaxxa I.16

BCP tad-dħul: iddikjara isem il-BCP u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tiegħu assenjat mill-IMSOC.

Kaxxa I.17.

Dokumenti ta’ akkumpanjament:

Rapport tal-laboratorju: indika n-numru ta’ referenza u d-data tal-ħruġ tar-rapport/riżultati tal-analiżijiet tal-laboratorju msemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

Oħrajn: it-tip u n-numru ta’ referenza tad-dokument iridu jiġu ddikjarati meta kunsinna tiġi akkumpanjata minn dokumenti oħra bħal dokument kummerċjali (pereżempju, in-numru tal-polza tal-vjeġġ bl-ajru, in-numru tal-polza tal-kargu jew in-numru kummerċjali tal-ferrovija jew tal-vettura tat-triq).

Kaxxa I.18.

Kundizzjonijiet ta’ trasport: kategorija tat-temperatura meħtieġa matul it-trasport ta’ prodotti (ambjentali, imkessħa, iffriżata). Tista’ tintgħażel kategorija waħda biss.

Kaxxa I.19.

Nru tal-Kontejner/Nru tas-Siġill: meta applikabbli, in-numri korrispondenti.

In-numru tal-kontejner għandu jiġi pprovdut jekk l-oġġetti jiġu ttrasportati f’kontejners magħluqa.

In-numru uffiċjali tas-siġill biss irid jiġi ddikjarat. Siġill uffiċjali japplika jekk siġill jitwaħħal fuq il-kontejner, it-trakk jew il-vagun tal-ferrovija taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti li toħroġ iċ-ċertifikat.

Kaxxa I.20.

Oġġetti ċċertifikati bħala: iddikjara l-użu maħsub għall-prodotti kif speċifikat fiċ-ċertifikat uffiċjali rilevanti tal-Unjoni Ewropea.

Konsum mill-bniedem: jikkonċerna biss prodotti komposti maħsubin għall-konsum mill-bniedem.

Għalf: jikkonċerna biss prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali.

Kaxxa I.21.

Mhux applikabbli.

Kaxxa I.22.

Għas-suq intern: għall-kunsinni kollha destinati li jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni Ewropea.

Kaxxa I.23.

Numru totali ta’ pakketti: in-numru ta’ pakketti. Fil-każ ta’ kunsinni bl-ingrossa, din il-kaxxa hija fakultattiva.

Kaxxa I.24.

Kwantità:

Piż nett totali: dan huwa definit bħala l-massa tal-oġġetti biss mingħajr ebda kontenitur jew imballaġġ.

Piż gross totali: piż totali f’kilogrammi. Dan huwa ddefinit bħala l-massa aggregata tal-prodotti u tal-kontenituri immedjati u l-imballaġġ kollu tagħhom, imma mingħajr il-kontenituri għat-trasport u tagħmir ieħor tat-trasport.

Kaxxa I.25.

Deskrizzjoni tal-oġġetti: Iddikjara l-kodiċi tas-Sistema Armonizzata rilevanti u t-titlu definit mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwani kif imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87  (2). Din id-deskrizzjoni doganali għandha tiġi ssupplimentata, jekk meħtieġ, minn informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex jiġu kklassifikati l-prodotti.

Indika l-ispeċi, it-tipi ta’ prodotti, in-numru ta’ pakketti, it-tip ta’ imballaġġ, in-numru tal-lott, il-piż nett, u indika “konsumatur finali” meta l-prodotti jkunu ppakkjati għal konsumatur finali.

Speċi: l-isem xjentifiku jew kif definit skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

It-tip ta’ imballaġġ: identifika t-tip ta’ imballaġġ skont id-definizzjoni mogħtija fl-Annessi V u VI tar-Rakkomandazzjoni Nru 21 tan-NU/CEFACT (Ċentru tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iffaċilitar tal-Kummerċ u għan-Negozju Elettroniku).

(1)   

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97 (ĠU L 3, 5.1.2005, p. 1).

(2)   

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).”

Parti II: Ċertifikazzjoni

Din il-parti għandha timtela minn uffiċjal li jiċċertifika awtorizzat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz biex jiffirma ċ-ċertifikat uffiċjali, kif previst fl-Artikolu 88(2) tar-Regolament (UE) 2017/625.Kaxxa II.

Informazzjoni dwar is-saħħa: jekk jogħġbok imla din il-parti skont ir-rekwiżiti speċifiċi tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea relatati man-natura tal-prodotti u kif definit fil-ftehimiet ta’ ekwivalenza ma’ ċerti pajjiżi terzi jew f’leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea, bħal dik għaċ-ċertifikazzjoni.

Fost il-punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 u II.2.4, agħżel il-punt li jikkorrispondi għall-kategorija tal-prodott u l-periklu/i li għalih/għalihom qed tingħata ċ-ċertifikazzjoni.

Fil-każ li ċ-ċertifikat uffiċjali ma jiġix sottomess fl-IMSOC, id-dikjarazzjonijiet li mhumiex rilevanti għandhom jinqatgħu, inizjalati u ttimbrati mill-uffiċjal li jiċċertifika, jew jitneħħew kompletament miċ-ċertifikat.

Fil-każ li ċ-ċertifikat jiġi sottomess fl-IMSOC, id-dikjarazzjonijiet li mhumiex rilevanti għandhom jinqatgħu jew jitneħħew kompletament miċ-ċertifikat.

Kaxxa II.a

Nru ta’ referenza taċ-ċertifikat: l-istess kodiċi ta’ referenza bħal fil-kaxxa I.2.

Kaxxa II.b

Nru ta’ referenza tal-IMSOC: l-istess kodiċi ta’ referenza bħal fil-kaxxa I.2.a, obbligatorju biss għaċ-ċertifikati uffiċjali maħruġa fl-IMSOC.

Uffiċjal li jiċċertifika:

Uffiċjal tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz awtorizzat biex jiffirma ċertifikati uffiċjali mill-awtorità kompetenti: indika l-isem b’ittri kbar, il-kwalifika u t-titlu, fejn applikabbli, in-numru ta’ identifikazzjoni u t-timbru oriġinali tal-awtorità kompetenti u d-data tal-firma.( 1 ) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1715 tat-30 ta’ Settembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għat-tħaddim tas-sistema ta’ ġestjoni tal-informazzjoni għall-kontrolli uffiċjali u l-komponenti tas-sistema tagħha (ir-Regolament IMSOC) (ĠU L 261, 14.10.2019, p. 37).

( 2 ) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 tas-16 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) 2016/429 u (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, mudelli taċ-ċertifikati uffiċjali u mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali/uffiċjali, għad-dħul fl-Unjoni u l-movimenti fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti, ċertifikazzjoni uffiċjali dwar dawn iċ-ċertifikati u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 599/2004, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 636/2014 u (UE) 2019/628, id-Direttiva 98/68/KE u d-Deċiżjonijiet 2000/572/KE, 2003/779/KE u 2007/240/KE (ĠU L 442, 30.12.2020, p. 1).

( 3 ) Lista ta’ ismijiet tal-pajjiżi u elementi tal-kodiċi taħt:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.