02019D0784 — MT — 30.04.2020 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/784

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar l-armonizzazzjoni tal-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili fl-Unjoni

(notifikata bid-dokument C(2019) 3450)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 127 16.5.2019, p. 13)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/590 Test b’rilevanza għaż-ŻEE tal-24 ta’ April 2020

  L 138

19

30.4.2020
▼B

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/784

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar l-armonizzazzjoni tal-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili fl-Unjoni

(notifikata bid-dokument C(2019) 3450)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni tarmonizza l-kundizzjonijiet tekniċi essenzjali għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-banda ta' frekwenzi 24,25-27,5 GHz fl-Unjoni għal sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili.

Artikolu 2

▼M1

Sat-30 ta’ Ġunju 2020, l-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw u jagħmlu disponibbli fuq bażi mhux esklużiva l-banda ta’ frekwenzi ta’ bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili, f’konformità mal-kundizzjonijiet tekniċi essenzjali stabbiliti fl-Anness.

▼B

Skont ir-reġim ta' awtorizzazzjoni applikat f'din il-banda, l-Istati Membri għandhom janalizzaw jekk huwiex meħtieġ li jiġu imposti kundizzjonijiet tekniċi supplimentari sabiex tiġi żgurata koeżistenza xierqa ta' sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili flimkien ma' servizzi oħra fil-banda.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, f'konformità mal-kundizzjonijiet tekniċi rilevanti fl-Anness, li s-sistemi terrestri msemmija fl-Artikolu 1 jipproteġu, kif xieraq:

(a) 

sistemi f'baned maġenb xulxin, b'mod partikolari fis-Servizz Satellitari għall-Esplorazzjoni tad-Dinja (passiv) u fis-Servizz tar-Radjuastronomija fil-banda ta' frekwenzi ta' bejn it-23,6 u l-24,0 GHz;

(b) 

stazzjonijiet terrestri fis-Servizz Satellitari għall-Esplorazzjoni tad-Dinja u fis-Servizz ta' Riċerka Spazjali għal komunikazzjonijiet mill-ispazju lejn id-dinja li joperaw fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn il-25,5 u s-27,0 GHz;

(c) 

sistemi satellitari għal komunikazzjonijiet mid-dinja lejn l-ispazju fis-Servizz Satellitari Fiss li joperaw fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,65 u l-25,25 GHz;

(d) 

sistemi satellitari għal komunikazzjonijiet intersatellitari li joperaw fi ħdan il-baned ta' frekwenza ta' bejn l-24,45 u l-24,75 GHz u ta' bejn il-25,25 u s-27,5 GHz.

Artikolu 4

L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-operat kontinwu ta' konnessjonijiet fissi fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz, jekk is-sistemi terrestri msemmija fl-Artikolu 1 jistgħu jeżistu b'mod konġunt ma' tali konnessjonijiet fissi permezz ta' użu kondiviż tal-ispettru.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw fuq bażi regolari l-ħtieġa għat-tkomplija tal-funzjonament tal-konnessjonijiet fissi msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Bil-kundizzjoni li l-għadd u l-postijiet ta' stazzjonijiet terrestri ġodda jiġu ddeterminati b'tali mod li ma jiġux imposti restrizzjonijiet sproporzjonati fuq is-sistemi msemmija fl-Artikolu 1, soġġett għad-domanda tas-suq, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskjerament kontinwu tal-istazzjonijiet terrestri jsir possibbli:

— 
fis-Servizz Satellitari għall-Esplorazzjoni tad-Dinja (mill-ispazju lejn id-dinja) jew fis-Servizz ta' Riċerka Spazjali (mill-ispazju lejn id-dinja) fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn il-25,5 u s-27,0 GHz;
— 
fis-Servizz Satellitari Fiss (mid-dinja lejn l-ispazju), fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,65 u l-25.25.

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-ftehimiet tal-koordinazzjoni transkonfinali sabiex jagħmlu possibbli l-operat tas-sistemi terrestri msemmija fl-Artikolu 1, filwaqt li jqisu l-proċeduri u d-drittijiet regolatorji eżistenti, kif ukoll il-ftehimiet internazzjonali rilevanti.

Artikolu 7

▼M1

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni sat-30 ta’ Settembru 2020

▼B

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw l-użu tal-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz, inkluż il-progress fil-koeżistenza bejn is-sistemi terrestri msemmija fl-Artikolu 1 u sistemi oħra li jużaw il-banda, u jirrapportaw is-sejbiet tagħhom lill-Kummissjoni fuq talba jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess biex tkun tista' ssir reviżjoni f'waqtha ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS

KUNDIZZJONIJIET TEKNIĊI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 2 U 3

1.    Definizzjonijiet

Sistemi ta' antenni attivi (AAS) tfisser stazzjon bażi u sistema tal-antenna fejn l-amplitudni u/jew il-fażi bejn l-elementi tal-antenna jiġu aġġustati kontinwament biex iwasslu għal mudell tal-antenna li jvarja skont il-bidliet fi żmien qasir fl-ambjent tar-radju. Dan jeskludi t-tiswir ta' raġġi fit-tul bħall-inklinazzjoni elettrika fissa dixxendenti. Fl-istazzjonijiet bażi AAS, is-sistema tal-antenna tiġi integrata bħala parti mis-sistema tal-istazzjon bażi jew tal-prodott.
Funzjonament sinkronizzat tfisser il-funzjonament ta' żewġ netwerks tad-dupleks tad-diviżjoni tal-ħin (TDD) jew aktar differenti, fejn ma jseħħux trażmissjonijiet axxendenti (uplink - UL) u dixxendenti (downlink - DL) simultanji, jiġifieri f'mument partikolari tal-ħin in-netwerks kollha jkunu qed jittrażmettu b'mod dixxendenti jew in-netwerks kollha jkunu qed jittrażmettu b'mod axxendenti. Dan jeħtieġ l-allinjament tat-trażmissjonijiet DL u UL kollha għan-netwerks TDD kollha involuti kif ukoll is-sinkronizzazzjoni tal-bidu tal-frejm fost in-netwerks kollha.
Funzjonament mhux sinkronizzat tfisser il-funzjonament ta' żewġ netwerks TDD jew aktar differenti, fejn f'mument partikolari tal-ħin, mill-anqas netwerk wieħed ikun qed jittrażmetti f'DL filwaqt li mill-anqas netwerk wieħed ikun qed jittrażmetti f'UL. Dan jista' jiġri jekk in-netwerks TDD jew ma jallinjawx it-trażmissjonijiet DL u UL kollha jew ma jissinkronizzawx fil-bidu tal-frejm.
Funzjonament semisinkronizzat tfisser il-funzjonament ta' żewġ netwerks TDD jew aktar differenti, fejn parti tal-frejm tkun konsistenti mal-funzjonament sinkronizzat, filwaqt li l-parti li jkun fadal tal-frejm tkun konsistenti mal-funzjonament mhux sinkronizzat. Dan jeħtieġ l-adozzjoni ta' struttura tal-frejm għan-netwerks TDD kollha involuti, inkluż slottijiet meta d-direzzjoni UL/DL ma tkunx speċifikata, kif ukoll is-sinkronizzazzjoni tal-bidu tal-frejm fost in-netwerks kollha.
Il-potenza totali radjata (TRP) hija unità tal-kejl tal-ammont ta' potenza rradjata minn antenna komposta. Din hija daqs l-input tal-potenza kondotta totali li jidħol ġos-sistema tal-array tal-antenna wara t-tnaqqis ta' kwalunkwe telf fis-sistema tal-array tal-antenna. TRP tfisser il-parti integrali tal-potenza trażmessa f'direzzjonijiet differenti fl-isfera sħiħa tar-radjazzjoni kif jidher fil-formula:
image

image

fejn P(θ,φ) hija l-potenza rradjata minn sistema tal-array tal-antenna fid-direzzjoni (θ,φ) mogħtija bil-formula:
P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)
fejn PTx tirrappreżenta l-potenza kondotta (imkejla f'Watts), li tidħol ġos-sistema tal-array, u g(θ,φ) tirrappreżenta l-gwadann direzzjonali tas-sistemi tal-array tul id-direzzjoni (θ, φ).

2.    Parametri Ġenerali

1. Il-modalità dupleks tal-funzjonament fil-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għandha tkun id-dupleks tad-diviżjoni tal-ħin.

2. Id-daqs tal-blokka allokata għandu jkun multiplu ta' 200 MHz. Daqs iżgħar tal-blokok ta' 50 MHz jew 100 MHz jew 150 MHz, kontigwu mal-blokka allokata ta' utent ta' spettru ieħor, huwa possibbli wkoll biex jiġi żgurat użu effiċjenti tal-banda ta' frekwenzi kollha.

3. L-ogħla limitu ta' frekwenza ta' blokka allokata għandu jkun allinjat ma', jew spazjat b'multiplu ta', 200 MHz mit-tarf tal-banda ta' fuq ta' 27,5 GHz. Jekk blokka tkun iżgħar minn 200 MHz skont il-paragrafu 2 jew jekk ikun meħtieġ li din tiġi spustjata biex takkomoda utenti eżistenti, dan l-ispostament għandu jkun multiplu ta' 10 MHz.

4. Il-kundizzjonijiet tekniċi li jinsabu f'dan l-Anness huma essenzjali biex tiġi indirizzata l-koeżistenza reċiproka ta' sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili u l-koeżistenza ta' tali sistemi mas-sistemi fis-Servizz Satellitari għall-Esplorazzjoni tad-Dinja (passiv) fil-forma ta' limiti fuq emissjonijiet mhux mixtieqa fil-banda ta' frekwenzi ta' bejn it-23,6 u l-24 GHz kif ukoll ma' riċevituri tal-istazzjon spazjali fil-forma ta' restrizzjonijiet fuq l-elevazzjoni tar-raġġ ewlieni tal-AAS ta' stazzjon bażi fuq barra. Jistgħu jkunu meħtieġa miżuri addizzjonali fil-livell nazzjonali biex tiġi żgurata l-koeżistenza ma' servizzi u applikazzjonijiet oħra ( 1 ).

5. L-użu tal-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għall-komunikazzjonijiet b'vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ għandu jkun limitat għall-konnessjoni ta' komunikazzjoni mill-istazzjon terminali abbord il-vettura tal-ajru bla ekwipaġġ lejn stazzjon bażi tan-netwerk ta' komunikazzjoni elettronika terrestri tal-broadband mingħajr fili.

6. Trażmissjoni ta' stazzjon bażi u ta' stazzjon terminali b'banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz għandha tkun konformi mal-block edge mask f'dan l-Anness.

L-illustrazzjoni 1 tipprovdi eżempju ta' tqassim tal-kanali possibbli.

Illustrazzjoni 1

Eżempju ta' tqassim tal-kanali fi ħdan banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz

image

3.    Kundizzjonijiet tekniċi għall-istazzjonijiet bażi — Block Edge Mask

Il-parametri tekniċi għall-istazzjonijiet bażi, imsejħin Block Edge Mask (BEM) stabbiliti f'din it-taqsima, huma element fundamentali tal-kundizzjonijiet meħtieġa biex tiġi żgurata l-koeżistenza bejn netwerks ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband biswit xulxin mingħajr fili, jekk ma jkunx hemm ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn operaturi ta' tali netwerks biswit xulxin. L-operaturi tas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili fil-banda ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz jistgħu jaqblu, fuq bażi bilaterali jew multilaterali, dwar parametri tekniċi inqas stretti dment li jkomplu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet tekniċi li japplikaw għall-protezzjoni ta' servizzi, applikazzjonijiet jew netwerks oħra u mal-obbligi transkonfinali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn il-parametri tekniċi inqas stretti jkunu jistgħu jintużaw bi ftehim mill-partijiet affettwati kollha.

BEM hija maskra tal-emissjoni li tiddefinixxi l-livelli tal-potenza bħala funzjoni tal-frekwenza relattiva għat-tarf ta' blokka ta' spettru allokata lil operatur. Din hija magħmula minn diversi elementi kif muri fit-Tabella 1. Il-limitu tal-potenza tal-linja bażi jiżgura li jiġi protett l-ispettru ta' operaturi oħra. Il-limitu tal-potenza tal-linja bażi addizzjonali (il-limitu 'l barra mill-banda) jiżgura li jiġi protett l-ispettru għas-servizzi u l-applikazzjonijiet 'l barra mill-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz. Il-limitu tal-potenza reġjonali tranżizzjonali jippermetti li jsir roll-off tal-livelli tal-potenza minn ġewwa l-blokka lejn il-limitu tal-potenza tal-linja bażi u jiżgura koeżistenza ma' operaturi oħra fi blokok kontigwi.

L-illustrazzjoni 2 turi BEM ġenerali applikabbli għall-banda ta' frekwenzi ta' 26 GHz.

Illustrazzjoni 2

Illustrazzjoni ta' block edge mask

image

Mhuwa speċifikat l-ebda limitu armonizzat tal-potenza ġewwa l-blokka. It-Tabelli 2 u 3 jassumu funzjonament sinkronizzat. Funzjonament mhux sinkronizzat jew semisinkronizzat jeħtieġ ukoll is-separazzjoni ġeografika ta' netwerks biswit xulxin. It-Tabelli 4 u 6 jispeċifikaw limiti tal-potenza barra mill-banda għall-istazzjonijiet bażi u l-istazzjonijiet terminali rispettivament biex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-Servizz Satellitari għall-Esplorazzjoni tad-Dinja (EESS) (passiv) fil-banda ta' frekwenzi ta' bejn it-23,6 u l-24,0 GHz. It-Tabella 5 tipprovdi kundizzjonijiet teknika addizzjonali għall-istazzjonijiet bażi biex tiġi ffaċilitata l-koeżistenza ma' sistemi satellitari fis-Servizz Satellitari Fiss (FSS) mid-dinja lejn l-ispazju u fis-Servizz Intersatellitari (ISS).Tabella 1

Definizzjoni tal-elementi tal-BEM

Element tal-BEM

Definizzjoni

Ġewwa l-blokka

Blokka tal-ispettru assenjat li għaliha tiġi derivata l-BEM.

Linja Bażi

Spettru fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz li jintuża għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika terrestri tal-broadband mingħajr fili, bl-esklużjoni tal-blokka tal-operatur li qed jiġi kkunsidrat u r-reġjuni tranżizzjonali korrispondenti.

Reġjun tranżizzjonali

Spettru kontigwu ma' blokka tal-operatur.

Linja bażi addizzjonali

Spettru fi ħdan baned kontigwi mal-banda ta' frekwenzi ta' bejn l-24,25 u s-27,5 GHz, fejn japplikaw limiti tal-potenza speċifiċi fir-rigward ta' servizzi jew applikazzjonijiet oħra.Tabella 2

Limitu tal-potenza tar-reġjun tranżizzjonali tal-istazzjon bażi għal funzjonament sinkronizzat

Medda tal-frekwenzi

TRP massima

Il-wisa' tal-banda tal-kejl

Sa 50 MHz inqas jew aktar minn blokka ta' operatur

12 dBm

50 MHz

Nota ta' spjegazzjoni

Il-limitu jiżgura koeżistenza bejn in-netwerks ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili fi blokka kontigwa/blokok kontigwi fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' 26 GHz u f'funzjonament sinkronizzat.Tabella 3

Limitu tal-potenza tal-linja bażi tal-istazzjon bażi għal funzjonament sinkronizzat

Medda tal-frekwenzi

TRP massima

Il-wisa' tal-banda tal-kejl

Linja Bażi

4 dBm

50 MHz

Nota ta' spjegazzjoni

Il-limitu jiżgura koeżistenza bejn in-netwerks ta' komunikazzjoni elettronika tal-broadband mingħajr fili fi blokok mhux kontigwi fi ħdan il-banda ta' frekwenzi ta' 26 GHz u f'funzjonament sinkronizzat.

▼M1Tabella 4

Limitu tal-potenza tal-linja bażi addizzjonali tal-istazzjon bażi

Medda ta’ frekwenzi

TRP massima

Wisa’ tal-banda tal-kejl

Dħul fis-seħħ

23,6-24,0 GHz

– 33 dBW

200 MHz

Dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni ()

– 39 dBW

200 MHz

L-1 ta’ Jannar 2024 ()

(1)   L-Istati Membri ma għandhomx jippermettu li jsiru skjeramenti ġodda ta’ sistemi terrestri li jkunu kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili fil-medda ta’ frekwenzi 22-23,6 GHz, sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni xierqa tas-Servizz (passiv) ta’ Esplorazzjoni tad-Dinja bis-Satellita u tas-Servizz tar-Radjuastronomija fil-banda ta’ frekwenzi ta’ bejn it-23,6 u l-24 GHz flimkien mal-limitu applikabbli wara l-1 ta’ Jannar 2024.

(2)   Dan il-limitu japplika għall-istazzjonijiet bażi li jibdew jintużaw wara l-1 ta’ Jannar 2024. Dan il-limitu ma japplikax għall-istazzjonijiet bażi li jibdew jintużaw qabel dik id-data. Għal dawk l-istazzjonijiet bażi, il-limitu ta’ – 33 dBW/200 MHz jibqa’ japplika wara l-1 ta’ Jannar 2024. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw miżuri addizzjonali biex jivvalutaw u jtaffu l-impatt aggregat ta’ dawk l-istazzjonijiet bażi b’rabta mal-obbligu tagħhom skont l-Artikolu 3(a) rigward is-Servizz (passiv) ta’ Esplorazzjoni tad-Dinja bis-Satellita. Dawn il-miżuri jinkludu l-adattament tad-daqs tal-blokok allokati, il-konfigurazzjoni tal-antenni, il-potenza minn ġewwa l-blokka jew il-penetrazzjoni tat-tagħmir.

▼B

Nota ta' spjegazzjoni

Il-limitu 'l barra mill-banda japplika għall-emissjonijiet massimi fil-banda ta' bejn it-23,6 u l-24,0 GHz għall-protezzjoni tal-EESS (passiv) fil-modalitajiet kollha stipulati tal-funzjonament tal-istazzjon bażi (jiġifieri potenza massima fil-banda, ippuntar elettriku, konfigurazzjonijiet tat-trasportatur).

Tabella 5

Kundizzjoni addizzjonali li tapplika għal stazzjonijiet bażi fuq barra tal-AAS

Rekwiżit dwar l-elevazzjoni tar-raġġ ewlieni tal-istazzjonijiet bażi fuq barra tal-AAS

Meta jintużaw tali stazzjonijiet bażi, għandu jiġi żgurat li normalment kull antenna tittrażmetti biss bir-raġġ ewlieni jippunta taħt l-orizzont u barra minn hekk, l-antenna għandu jkollha ppuntar mekkaniku taħt l-orizzont ħlief meta l-istazzjon bażi jkun qed jirċievi biss.

Nota ta' spjegazzjoni

Il-kundizzjoni tapplika għall-protezzjoni tar-riċevituri tal-istazzjon spazjali bħal fl-FSS (mid-dinja lejn l-ispazju) u fl-ISS.

4.    Kundizzjonijiet tekniċi għal stazzjonijiet terminali

▼M1Tabella 6

Limitu tal-potenza tal-linja bażi addizzjonali tal-istazzjon terminali

Medda ta’ frekwenzi

TRP massima

Wisa’ tal-banda tal-kejl

Dħul fis-seħħ

23,6-24,0 GHz

– 29 dBW

200 MHz

Dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni

– 35 dBW

200 MHz

L-1 ta’ Jannar 2024 ()

(1)   Dan il-limitu japplika għall-istazzjonijiet terminali li jibdew jintużaw wara l-1 ta’ Jannar 2024. Dan il-limitu ma japplikax għall-istazzjonijiet terminali li jibdew jintużaw qabel dik id-data. Għal dawk l-istazzjonijiet terminali, il-limitu ta’ – 29 dBW/200 MHz jibqa’ japplika wara l-1 ta’ Jannar 2024.

▼B

Nota ta' spjegazzjoni

Il-limitu 'l barra mill-banda japplika għall-emissjonijiet massimi fil-banda ta' frekwenzi ta' bejn it-23,6 u l-24,0 GHz għall-protezzjoni tal-EESS (passiv) għall-modalitajiet kollha stipulati tal-funzjonament tal-istazzjon terminali (jiġifieri potenza massima fil-banda, ippuntar elettriku, konfigurazzjonijiet tat-trasportatur).( 1 ) Bħal servizzi tar-radjuastronomija.