02018R0841 — MT — 11.05.2023 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT (UE) 2018/841 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Mejju 2018

dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 156 19.6.2018, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/268 tat-28 ta’ Ottubru 2020

  L 60

21

22.2.2021

►M2

REGOLAMENT (UE) 2023/839 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-19 ta’ April 2023

  L 107

1

21.4.2023
▼B

REGOLAMENT (UE) 2018/841 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Mejju 2018

dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)▼M2

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

(a) 

impenji tal-Istati Membri rigward is-settur tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija (“LULUCF”) li jikkontribwixxu biex jinkisbu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra għall-perjodu mill-2021 sal-2025;

(b) 

il-kontabbiltà tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra mis-settur tal-LULUCF u l-kontroll tal-konformità tal-Istati Membri mal-impenji msemmija fil-punt (a) għall-perjodu mill-2021 sal-2025;

(c) 

mira tal-Unjoni għall-2030 għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra fis-settur tal-LULUCF;

(d) 

il-miri għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra fis-settur tal-LULUCF għall-Istati Membri għall-perjodu mill-2026 sal-2030.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.  

Dan ir-Regolament japplika għall-emissjonijiet u għall-assorbimenti ta' gassijiet serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, irrapportati skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ) u li jseħħu fit-territorji tal-Istati Membri fil-perjodu mill-2021 sal-2025 fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art li ġejjin:

(a) 

użu tal-art irrapportat bħala raba', bur, artijiet mistagħdra, insedjamenti jew art oħra, ikkonvertiti f'art forestali (“art afforestata”);

(b) 

użu tal-art irrapportat bħala art forestali kkonvertita f'raba', bur, artijiet mistagħdra, insedjamenti jew art oħra (“art deforestata”);

(c) 

użu tal-art irrapportat bħala kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin (“raba' ġestit”):

(i) 

raba' li jibqa' raba';

(ii) 

bur, art mistagħdra, insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'raba';

(iii) 

raba' konvertit f'art mistagħdra, insedjament jew art oħra;

(d) 

użu tal-art irrapportat bħala wieħed minn dawn li ġejjin (“bur ġestit”):

(i) 

bur li jibqa' bur;

(ii) 

raba', art mistagħdra, insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'bur;

(iii) 

bur ikkonvertit f'art mistagħdra, insedjament jew art oħra;

(e) 

użu tal-art irrapportat bħala art forestali li tibqa' art forestali (“art forestali ġestita”);

(f) 

meta Stat Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li jinkludi art mistagħdra ġestita fil-kamp ta' applikazzjoni tal-impenji tiegħu skont l-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2020, użu tal-art irrapportat bħala wieħed minn dawn li ġejjin (“art mistagħdra ġestita”):

— 
art mistagħdra li tibqa' art mistagħdra;
— 
insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'art mistagħdra;
— 
art mistagħdra kkonvertita f'insedjament jew art oħra.
2.  

Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, irrapportati skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999 u li jseħħu fit-territorji tal-Istati Membri fil-perjodu mill-2026 sal-2030, fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' rapportar tal-art jew kwalunkwe wieħed mis-setturi li ġejjin:

(a) 

art forestali;

(b) 

raba';

(c) 

bur;

(d) 

artijiet mistagħdra;

(e) 

insedjamenti;

(f) 

art oħra;

(g) 

prodotti tal-injam maħsud;

(h) 

oħrajn;

(i) 

depożizzjoni atmosferika;

(j) 

lixxivjazzjoni u skular tan-nitroġenu.

▼B

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.  

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“bir” tfisser kwalunkwe proċess, attività jew mekkaniżmu li jneħħi gass serra, aerosol, jew prekursur ta’ gass serra mill-atmosfera;

(2) 

“sors” tfisser kwalunkwe proċess, attività jew mekkaniżmu li jirrilaxxa gass serra, aerosol jew prekursur ta’ gass serra fl-atmosfera;

(3) 

“raggruppament tal-karbonju” tfisser il-karatteristika jew is-sistema bijoġeokimika sħiħa jew parti minnha f’territorju ta’ Stat Membru u li fiha jinħażen il-karbonju, kwalunkwe prekursur ta’ gass serra li fih il-karbonju, jew kwalunkwe gass serra li fih il-karbonju;

(4) 

“ħażna tal-karbonju” tfisser il-massa ta’ karbonju maħżun f’raggruppament tal-karbonju;

(5) 

“prodott tal-injam maħsud” tfisser kwalunkwe prodott tal-injam maħsud li ma jkunx għadu fis-sit fejn jiġi maħsud l-injam;

(6) 

“foresta” tfisser żona ta’ art definita mill-valuri minimi għad-daqs taż-żona, il-kopertura ta’ qċaċet tas-siġar jew livell ekwivalenti ta’ ħżin, u l-għoli potenzjali tas-siġar meta jimmaturaw fil-post fejn jikbru s-siġar kif speċifikat għal kull Stat Membru fl-Anness II. Din tinkludi żoni bis-siġar, inklużi gruppi ta’ siġar naturali żgħar, li jkunu qed jikbru, jew pjantaġġuni li għad iridu jilħqu l-valuri minimi għall-kopertura ta’ qċaċet tas-siġar jew livell ekwivalenti ta’ ħżin jew għoli tas-siġar minimu, kif speċifikat fl-Anness II, inkluż kwalunkwe żona li normalment tkun tifforma parti miż-żona tal-foresta iżda li fuqha temporanjament ma jkun hemm l-ebda siġra b’riżultat ta’ intervent tal-bniedem, bħall-ħsad, jew b’riżultat ta’ kawżi naturali, iżda li tista’ tkun mistennija terġa’ ssir foresta;

(7) 

“livell ta’ referenza għall-foresti” tfisser stima, espressa f’tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 fis-sena, tal-emissjonijiet u l-assorbimenti netti annwali medji li jirriżultaw mill-art forestali ġestita fit-territorju ta’ Stat Membru tul il-perijodi mill-2021 sal-2025 u mill-2026 sal-2030, abbażi tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(8) 

“valur ta’ nofs il-ħajja” tfisser l-għadd ta’ snin li jridu jgħaddu biex il-kwantità ta’ karbonju maħżun f’kategorija tal-prodotti tal-injam maħsud tonqos għal nofs il-valur inizjali tiegħu;

▼M2

(9) 

“disturbi naturali” tfisser kwalunkwe avveniment jew ċirkostanza mhux antropoġeniċi li jikkawżaw emissjonijiet sinifikanti fis-settur tal-LULUCF, li l-Istat Membru rilevanti ma jkollu l-ebda kontroll fuq l-okkorrenza tagħhom, u li l-Istat Membru b'mod oġġettiv ma jkunx jista' jillimita b'mod sinifikanti l-effetti tagħhom, anke wara li dawn iseħħu, fuq l-emissjonijiet;

▼B

(10) 

“ossidazzjoni istantanja” tfisser metodu tal-kontabbiltà li jassumi li r-rilaxx fl-atmosfera tal-kwantità sħiħa tal-karbonju maħżun fil-prodotti tal-injam maħsud iseħħ mal-ħsad;

▼M2

(11) 

“tibdil fil-klima” tfisser tibdil fil-klima attribwit direttament jew indirettament għall-attività tal-bniedem li jibdel il-kompożizzjoni tal-atmosfera globali u li jkun oltre l-varjabbiltà naturali tal-klima osservata fuq perjodi ta' żmien komparabbli.

▼B

2.  
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16, biex temenda jew tħassar id-definizzjonijiet li jinsabu fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jew iżżid definizzjonijiet ġodda għalih, sabiex tadatta dak il-paragrafu għal żviluppi xjentifiċi jew progress tekniku u biex tiżgura l-konsistenza bejn dawk id-definizzjonijiet u kwalunkwe bidla f’definizzjonijiet rilevanti fil-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi.

▼M2

Artikolu 4

Impenji u miri

1.  
Għall-perjodu mill-2021 sal-2025, filwaqt li jqis il-flessibbiltajiet previsti fl-Artikoli 12, 13 u 13a, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-emissjonijiet ta' gassijiet serra ma jaqbżux l-assorbimenti ta' gassijiet serra, ikkalkolati bħala s-somma tal-emissjonijiet totali u tal-assorbimenti totali fit-territorju tiegħu fil-kategoriji kollha ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1).
2.  
Il-mira tal-Unjoni għall-2030 għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra hija ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 bħala somma tal-valuri tal-emissjonijiet u l-assorbimenti netti ta' gassijiet serra mill-Istati Membri fl-2030 stabbiliti fil-kolonna D tal-Anness IIa, u għandha tkun ibbażata fuq il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tagħha għas-snin 2016, 2017 u 2018 kif ippreżentata fl-2020.
3.  
Kull Stat Membru għandu jiżgura, filwaqt li jqis il-flessibbiltajiet previsti fl-Artikoli 12 u 13b, li s-somma tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra tiegħu fit-territorju tiegħu u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), irrapportata għas-sena 2030 fl-inventarju tal-gassijiet serra tagħha ppreżentat fl-2023, meta mqabbla mal-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tagħha għas-snin 2016, 2017 u 2018 kif ippreżentata fl-2032, ma taqbiżx il-mira stabbilita għal dak l-Istat Membru fil-kolonna C tal-Anness IIa.
4.  

Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-somma tad-differenzi bejn il-punti li ġejjin għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029 ma taqbiżx il-baġit għall-perjodu mill-2026 sa 2029:

(a) 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra tiegħu fit-territorju tiegħu u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j); u

(b) 

il-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tiegħu għas-snin 2021, 2022 u 2023, kif ippreżentata fl-2032.

Il-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 għandu jkun definit bħala s-somma tad-differenzi għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029 għal dak l-Istat Membru bejn:

(a) 

il-valuri limitu annwali tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra għal dawk is-snin, stabbiliti abbażi ta' trajettorja lineari lejn l-2030; u

(b) 

il-valur medju tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tiegħu għas-snin 2021, 2022 u 2023, kif ippreżentata fl-2025.

It-trajettorja lineari ta' Stat Membru għandha tibda fl-2022 bil-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2021, 2022 u 2023, u jkollha bħala l-punt tat-tmiem tagħha għall-2030 il-valur miksub billi jiżdied il-valur stabbilit għal dak l-Istat Membru fil-kolonna C tal-Anness IIa mal-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018.

Il-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 għandu jiġi definit abbażi tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra ppreżentata fl-2025 u l-konformità ma' dan il-baġit għandha tiġi vvalutata abbażi tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra ppreżentata fl-2032.

5.  
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-valuri ta' limitu annwali bbażati fuq it-trajettorja lineari għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra għal kull Stat Membru, għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029, f'termini ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2. Dawk it-trajettorji nazzjonali għandhom ikunu bbażati fuq il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2021, 2022 u 2023, irrapportata minn kull Stat Membru.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16a ta' dan ir-Regolament. Għall-fini ta' dawk l-atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tal-aktar data tal-inventarju nazzjonali reċenti ppreżentata mill-Istati Membri skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999.

6.  
Meta jadottaw politiki biex jikkonformaw mal-impenji, il-miri u l-baġits tagħhom kif imsemmi f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li jiżguraw tranżizzjoni ġusta u soċjalment ekwa għal kulħadd. Il-Kummissjoni tista' toħroġ gwida biex tappoġġja lill-Istati Membri f'dak ir-rigward.

▼B

Artikolu 5

Regoli ġenerali tal-kontabbiltà

▼M2

1.  
Kull Stat Membru għandu jħejji u jżomm kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kontijiet tagħhom u data oħra pprovduta skont dan ir-Regolament ikunu preċiżi, kompluti, konsistenti, aċċessibbli għall-pubbliku, komparabbli u trasparenti. L-Istati Membri għandhom jindikaw l-emissjonijiet b'sinjal pożittiv (+) u l-assorbimenti b'sinjal negattiv (-).

▼B

2.  
L-Istati Membri għandhom jipprevjenu kwalunkwe għadd doppju ta’ emissjonijiet jew assorbimenti, b’mod partikolari billi jiżguraw li l-emissjonijiet u l-assorbimenti mhumiex ikkontabbilizzati taħt aktar minn kategorija waħda ta’ kontabbiltà tal-art.
3.  
Fejn l-użu tal-art jiġi kkonvertit, l-Istati Membri għandhom, 20 sena wara d-data tal-konverżjoni ibiddlu l-kategorizzazzjoni tal-art forestali, raba’, bwar, art mistagħdra, insedjamenti u art oħra minn tali art konvertita għal tip ieħor ta’ art tali art li tibqa’ tal-istess tip ta’ art.
4.  
L-Istati Membri, fil-kontijiet tagħhom għal kull kategorija ta’ kontabbiltà tal-art, għandhom jinkludu kwalunkwe bidla fil-ħażna ta’ karbonju tar-raggruppamenti ta’ karbonju elenkati fit-Taqsima B tal-Anness I. Stati Membri jistgħu jagħżlu li ma jinkludux fil-kontijiet tagħhom bidliet fil-ħażniet ta’ karbonju tar-raggruppamenti ta’ karbonju sakemm ir-raggruppament ta’ karbonju mhux sors. Madankollu, dik l-għażla li ma jinkludux il-bidliet fil-ħażniet tal-karbonju fil-kontijiet ma għandhiex tapplika fir-rigward tar-raggruppamenti ta’ karbonju tal-bijomassa tal-wiċċ, injam mejjet u l-prodotti tal-injam maħsud, fil-kategorija ta’ kontabbiltà tal-art tal-art forestali ġestita.
5.  
L-Istati Membri għandhom iżommu rekord komplet u preċiż tad-data kollha użata fit-tħejjija tal-kontijiet tagħhom.
6.  
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 biex temenda l-Anness I sabiex jiġu riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi.

Artikolu 6

Kontabbiltà għall-art afforestata u l-art deforestata

▼M2

1.  
L-Istati Membri għandhom jikkontabbilizzaw l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art afforestata u art deforestata kkalkolati bħala l-emissjonijiet totali u l-assorbimenti totali għal kull sena fil-perjodu mill-2021 sal-2025.
2.  
B'deroga mill-Artikolu 5(3), u mhux aktar tard mill-2025, meta l-użu tal-art ikun ġie kkonvertit minn raba', bur, art mistagħdra, insedjamenti jew art oħra f'art forestali, Stat Membru jista', 30 sena wara d-data ta' dik il-konverżjoni, jibdel il-kategorizzazzjoni ta' tali art minn art ikkonvertita f'art forestali għal art forestali li tibqa' art forestali, meta tali bidla tkun debitament iġġustifikata abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC.

▼B

3.  
Meta jiġu kkalkolati l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art afforestata u art deforestata, kull Stat Membru għandu jiddetermina ż-żona tal-foresta bl-użu tal-parametri speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 7

Kontabbiltà għar-raba’ ġestita, il-bwar ġestiti u l-art mistagħdra ġestita

▼M2

1.  
Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn raba' ġestit ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn raba' ġestit fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009.
2.  
Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn bur ġestit ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn bur ġestit fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009.
3.  
Matul il-perjodu mill-2021 sal-2025, kull Stat Membru li jinkludi art mistagħdra ġestita fil-kamp ta' applikazzjoni tal-impenji tiegħu għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art mistagħdra ġestita, ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti f'dak il-perjodu bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn art mistagħdra ġestita fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009.

▼B

4.  

Matul il-perjodu mill-2021 sal-2025, l-Istati Membri li, f’konformità mal-Artikolu 2(2), jkunu għażlu li ma jinkludux l-art mistagħdra ġestita fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-impenji tagħhom għandhom madankollu jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-użu tal-art irrapportat bħala:

(a) 

art mistagħdra li tibqa’ art mistagħdra,

(b) 

insedjament jew art oħra, konvertita għal art mistagħdra, jew

(c) 

art mistagħdra konvertita għal insedjament jew art oħra.

Artikolu 8

Kontabbiltà għall-ġestjoni tal-art forestali

▼M2

1.  
Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art forestali ġestita, ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-livell ta' referenza għall-foresti tal-Istat Membru kkonċernat.

▼B

2.  
Meta r-riżultat tal-kalkolu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jiġi negattiv fir-rigward tal-livell ta’ referenza għall-foresti ta’ Stat Membru, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinkludi l-assorbimenti netti totali fil-kontijiet tal-art forestali ġestita ta’ mhux aktar minn ekwivalenti ta’ 3,5 % tal-emissjonijiet ta’ dak l-Istat Membru fis-sena jew perijodu bażi tiegħu kif speċifikat fl-Anness III, immultiplikat b’ħamsa. L-assorbimenti netti li jirriżultaw mir-raggruppamenti tal-karbonju ta’ injam mejjet, prodotti tal-injam maħsud, ħlief il-kategorija ta’ karta kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 9(1), fil-kategorija ta’ kontabbiltà tal-art ta’ art forestali ġestita m’għandhomx ikunu soġġetti għal din il-limitazzjoni.

▼M2

3.  
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-pjanijiet nazzjonali tagħhom tal-kontabbiltà għall-forestrija, inkluż livell ta' referenza għall-foresti propost, sal-31 ta' Diċembru 2018 għall-perjodu mill-2021 sal-2025. Il-pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija għandu jinkludi l-elementi kollha elenkati fit-Taqsima B tal-Anness IV u għandu jkun disponibbli għall-pubbliku, inkluż permezz tal-internet.

▼B

4.  
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell ta’ referenza għall-foresti tagħhom abbażi tal-kriterji li jinsabu fit-Taqsima A tal-Anness IV. Għall-Kroazja, il-livell ta’ referenza għall-foresti tagħha jista’ wkoll iqis, minbarra l-kriterji stabbiliti fit-Taqsima A tal-Anness IV, l-okkupazzjoni tat-territorju tagħha, u ċ-ċirkostanzi ta’ żmien il-ġwerra u ta’ warajha li kellhom impatt fuq il-ġestjoni tal-foresti matul il-perijodu ta’ referenza.
5.  
Il-livell ta’ referenza għall-foresti għandu jkun ibbażat fuq il-kontinwazzjoni tal-prattika tal-ġestjoni forestali sostenibbli, kif dokumentat għall-perijodu mill-2000 u sal-2009 fir-rigward ta’ karatteristiċi dinamiċi tal-foresti relatati mal-età fil-foresti nazzjonali bl-użu tal-aħjar data disponibbli.

Il-livelli ta’ referenza għall-foresti kif determinati f’konformità mal-ewwel subparagrafu għandhom iqisu l-impatt futur ta’ karatteristiċi dinamiċi relatati mal-età tal-foresti sabiex ma jillimitawx bla bżonn l-intensità tal-ġestjoni forestali bħala element ewlieni tal-prattika tal-ġestjoni forestali sostenibbli, bil-għan li jinżamm jew jissaħħu bjar tal-karbonju fuq terminu twil.

L-Istati Membri għandhom juru konsistenza bejn il-metodi u d-data użata biex jiddeterminaw il-livell ta’ referenza propost għall-foresti fil-pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija u dawk użati fir-rapportar għall-art forestali ġestita.

6.  
Il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni ma’ esperti maħtura mill-Istati Membri, għandha twettaq valutazzjoni teknika tal-pjanijiet nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija ppreżentati mill-Istati Membri skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu bil-għan li tivvaluta l-punt sa fejn il-livelli ta’ referenza proposti għall-foresti ġew determinati skont il-prinċipji u r-rekwiżiti li jinsabu fil-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikolu 5(1). Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati u lis-soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni għandha tippubblika sommarju tax-xogħol imwettaq, inkluż l-opinjonijiet espressi mill-esperti maħtura mill-Istati Membri, u l-konklużjonijiet tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, toħroġ rakkomandazzjonijiet tekniċi lill-Istati Membri li jirriflettu l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni teknika biex jiffaċilitaw ir-reviżjoni teknika tal-livelli ta’ referenza proposti għall-foresti. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk ir-rakkomandazzjonijiet tekniċi.

▼M2

7.  
Meta jkun meħtieġ abbażi tal-valutazzjonijiet tekniċi mwettqa skont il-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu, u, meta jkun applikabbli, tar-rakkomandazzjonijiet tekniċi maħruġa skont il-paragrafu 6, it-tieni subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-livelli ta' referenza għall-foresti proposti u riveduti lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2019 għall-perjodu mill-2021 sal-2025. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-livelli ta' referenza għall-foresti proposti li jkunu ġew ikkomunikati lilha mill-Istati Membri.
8.  
Abbażi tal-livelli ta' referenza għall-foresti proposti ppreżentati mill-Istati Membri, tal-valutazzjoni teknika mwettqa skont il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, u meta jkun applikabbli, tal-livell ta' referenza għall-foresti propost u rivedut ippreżentat skont il-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 li jemendaw l-Anness IV bil-għan li jiġu stabbiliti l-livelli ta' referenza għall-foresti li għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri għall-perjodu mill-2021 sal-2025.
9.  
Jekk Stat Membru ma jippreżentax il-livell ta' referenza għall-foresti tiegħu lill-Kummissjoni sad-dati speċifikati fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u, meta jkun applikabbli, fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 li jemendaw l-Anness IV bil-għan li tistabbilixxi l-livell ta' referenza għall-foresti li għandu jiġi applikat minn dak l-Istat Membru għall-perjodu mill-2021 sal-2025, abbażi ta' kwalunkwe valutazzjoni teknika mwettqa skont il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.
10.  
L-atti delegati msemmija fil-paragrafi 8 u 9 għandhom jiġu adottati sal-31 ta' Ottubru 2020 għall-perjodu mill-2021 sal-2025.

▼B

11.  
Sabiex tiġi żgurata konsistenza kif imsemmi fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom, fejn meħtieġ, jippreżentaw lill-Kummissjoni korrezzjonijiet tekniċi li ma jeħtiġux emendi għall-atti delegati adottati skont il-paragrafu 8 jew 9 ta’ dan l-Artikolu sad-dati msemmija fl-Artikolu 14(1).

Artikolu 9

Kontabbiltà għall-prodotti tal-injam maħsud

1.  

Fil-kontijiet previsti skont l-Artikoli 6(1) u 8(1) relatati mal-prodotti tal-injam maħsud, l-Istati Membri għandhom jirriflettu l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw mill-bidliet fir-raggruppament tal-karbonju ta’ prodotti tal-injam maħsud li jaqgħu fil-kategoriji li ġejjin bl-użu tal-funzjoni ta’ diżintegrazzjoni tal-ewwel grad, il-metodoloġiji u skont il-valuri prestabbiliti ta’ nofs il-ħajja speċifikati fl-Anness V:

(a) 

karta;

(b) 

panewijiet tal-injam;

(c) 

injam issegat.

2.  
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16 sabiex temenda l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-Anness V billi jiżdiedu kategoriji ġodda ta’ prodotti tal-injam maħsud li jkollhom effett ta’ sekwestru tal-karbonju, abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi, u li tiġi żgurata l-integrità ambjentali.
3.  
L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-prodotti ta’ materjali bbażati mill-injam, inkluż qxur tas-siġar, li jaqgħu fil-kategoriji eżistenti u ġodda msemmija fil-paragrafi 1 u 2, rispettivament, abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi, dment li d-data disponibbli tkun trasparenti u verifikabbli.

Artikolu 10

Kontabbiltà għal disturbi naturali

▼M2

1.  
Fi tmiem il-perjodu mill-2021 sal-2025, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-kontijiet tagħhom għall-art afforestata u l-art forestali ġestita, emissjonijiet ta' gassijiet serra li jirriżultaw minn disturbi naturali, li jaqbżu l-emissjonijiet medji kkawżati minn disturbi naturali fil-perjodu mill-2001 sal-2020, għajr l-anomaliji statistiċi (“livell ta' bażi”). Dak il-livell ta bażi għandu jiġi kkalkolat f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Anness VI.

▼B

2.  

Meta Stat Membru japplika l-paragrafu 1, dan għandu:

(a) 

jippreżenta lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-livell ta’ bażi għal kategoriji ta’ kontabbiltà tal-art imsemmija fil-paragrafu 1 u dwar id-data u l-metodoloġiji użati skont l-Anness VI; u

(b) 

jeskludi mill-kontabbiltà sal- ►M2  2025 ◄  l-assorbimenti sussegwenti kollha fuq l-art affettwata minn disturbi naturali.

3.  
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 biex temenda l-Anness VI sabiex tirrevedi l-metodoloġija u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni f’dak l-Anness sabiex jiġu riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi.

▼M2

Artikolu 11

Flessibbiltajiet u governanza.

1.  

Stat Membru jista' juża:

(a) 

il-flessibbiltajiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 12; u

(b) 

sabiex jikkonforma mal-impenn, il-mira u l-baġit stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 4, il-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikoli 13 u 13b.

Il-Finlandja tista', minbarra l-flessibbiltajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, tuża kumpens addizzjonali skont l-Artikolu 13a.

2.  
Jekk Stat Membru ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' monitoraġġ stabbiliti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2018/1999, l-Amministratur Ċentrali maħtur skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2003/87/KE (l-“Amministratur Ċentrali”) għandu jipprojbixxi temporanjament dak lill-Istat Membru milli jittrasferixxi skont l-Artikolu 12(2) ta' dan ir-Regolament jew juża l-flessibbiltà tal-art forestali ġestita skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista' tipprovdi wkoll appoġġ tekniku addizzjonali lil dak l-Istat Membru.

Artikolu 12

Flessibbiltajiet ġenerali

1.  
Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-emissjonijiet totali jaqbżu l-assorbimenti totali fi Stat Membru, jew, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u l-impenn, il-mira jew il-baġit stabbiliti għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-regolament tkun pożittiva, u dak l-Istat Membru jkun għażel li juża l-flessibbiltà tiegħu, u jkun talab li jħassar l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2018/842, il-kwantità ta' allokazzjonijiet tal-emissjonijiet imħassra għandha titqies fir-rigward tal-konformità tal-Istat Membru mal-impenn, il-mira jew il-baġit tiegħu, rispettivament, stabbiliti skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.
2.  
Sa fejn, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-assorbimenti totali jaqbżu l-emissjonijiet totali fi Stat Membru, jew, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u l-impenn, il-mira jew il-baġit stabbiliti għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament tkun negattiva, u wara t-tnaqqis ta' kwalunkwe kwantità meqjusa skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842, dak l-Istat Membru jista' jittrasferixxi l-kwantità ta' assorbimenti li jifdal lil Stat Membru ieħor. Il-kwantità trasferita għandha titqies fil-valutazzjoni tal-konformità tal-Istat Membru riċeventi mal-impenn, il-mira u l-baġit tiegħu, rispettivament, stabbiliti skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.
3.  
Sabiex jiġi evitat għadd doppju, il-kwantità ta' assorbimenti netti meqjusa skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842 għandha titnaqqas mill-kwantità disponibbli għat-trasferiment ta' dak l-Istat Membru lil Stat Membru ieħor skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.
4.  
L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul, jew l-ekwivalenti ta' tali dħul f'valur finanzjarju, iġġenerat mit-trasferimenti skont il-paragrafu 2 biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima fl-Unjoni jew f'pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe azzjoni meħuda skont dan il-paragrafu u għandhom jippubblikaw dik l-informazzjoni f'forma faċilment aċċessibbli.
5.  
Kwalunkwe trasferiment skont il-paragrafu 2 jista' jirriżulta minn proġett jew programm ta' mitigazzjoni tal-gassijiet serra mwettaq fl-Istat Membru li jkun qed ibiegħ u rimunerat mill-Istat Membru riċeventi, dment li jiġi evitat l-għadd doppju u tiġi żgurata t-traċċabbiltà.

Artikolu 13

Flessibbiltà tal-art forestali ġestita

1.  
Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-emissjonijiet totali jaqbżu l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1), ikkontabbilizzati f'konformità ma' dan ir-Regolament, fi Stat Membru, dak l-Istat Membru jista' juża l-flessibbiltà tal-art forestali ġestita stabbilita f'dan l-Artikolu sabiex ikun konformi mal-Artikolu 4(1).
2.  

Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, ir-riżultat tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 8(1) ikun ċifra pożittiva, l-Istat Membru kkonċernat għandu jkun intitolat li jikkumpensa l-emissjonijiet li jikkorrispondu għar-riżultat ta' dak il-kalkolu, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

l-Istat Membru jkun inkluda fl-istrateġija tiegħu ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2018/1999, miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex jiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, ta' bjar u riżervi tal-foresti, kif ukoll informazzjoni dwar l-impatt ta' tali miżuri fuq objettivi ambjentali rilevanti, inklużi, fost affarijiet oħra, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-adattament għal disturbi naturali; u

(b) 

l-emissjonijiet totali fl-Unjoni ma jaqbżux l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta' dan ir-Regolament għall-perjodu mill-2021 sal-2025.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, l-emissjonijiet totali jaqbżux l-assorbimenti totali msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2018/842.

3.  
Il-kumpens imsemmi fil-paragrafu 2 jista' jkopri biss bjar ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-livell ta' referenza għall-foresti ta' dak l-Istat Membru u, għall-perjodu mill-2021 sal-2025, ma għandux jaqbeż il-50 % tal-ammont massimu ta' kumpens għall-Istat Membru kkonċernat stabbilit fl-Anness VII.
4.  
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw evidenza quddiem il-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali kkalkolati skont l-Anness VI u l-miżuri li jippjanaw li jadottaw biex jipprevjenu jew jimmitigaw impatti simili fil-futur sabiex ikunu eliġibbli għall-kumpens tal-bjar li jkun għad fadal, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-livell ta' referenza għall-foresti tagħhom, sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħrajn tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2021 sal-2025 stabbilit fl-Anness VII . Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont tal-kumpens mhux użat disponibbli, dak il-kumpens mhux użat għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-evidenza ppreżentata mill-Istati Membri disponibbli għall-pubbliku.

▼M2

Artikolu 13a

Kumpensi addizzjonali

1.  

Il-Finlandja tista' tikkumpensa emissjonijiet ikkontabbilizzati ta' mhux aktar minn 5 miljun tunnellata addizzjonali ta' ekwivalenti ta' CO2 taħt il-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art “art forestali ġestita”, “art deforestata”, “raba' ġestit” u “bur ġestit”, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

il-Finlandja tkun inkludiet fl-istrateġija tagħha ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2018/1999, miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex tiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, ta' bjar u riżervi tal-foresti;

(b) 

l-emissjonijiet totali fl-Unjoni ma jaqbżux l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta' dan ir-Regolament fil-perjodu mill-2021 sal-2025.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, l-emissjonijiet totali jaqbżux l-assorbimenti totali msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikoli 12 u 13 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2018/842.

2.  

Il-kumpensi addizzjonali għandhom ikunu limitati għal:

(a) 

l-ammont li jaqbeż il-flessibbiltà tal-art forestali ġestita disponibbli għall-Finlandja fil-perjodu mill-2021 sal-2025 skont l-Artikolu 13;

(b) 

l-emissjonijiet maħluqa permezz ta' bidla storika minn art forestali għal kwalunkwe kategorija oħra ta' użu tal-art li tkun seħħet mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017;

(c) 

l-ammont meħtieġ għall-konformità mal-Artikolu 4.

3.  
Il-kumpensi addizzjonali ma għandhomx ikunu soġġetti għal trasferiment skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament jew l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842.
4.  
Kwalunkwe kumpens addizzjonali mhux użat mill-ammont ta' 5 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkanċellat.
5.  
L-Amministratur Ċentrali għandu jwettaq l-operazzjonijiet meħtieġa għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-punt (a), u l-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu fir-Reġistru tal-Unjoni stabbilit skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2018/1999 (ir-“Reġistru tal-Unjoni”).

Artikolu 13b

Mekkaniżmu tal-użu tal-art għas-snin mill-2026 sal-2030

1.  
Mekkaniżmu tal-użu tal-art li jikkorrispondi għal kwantità ta' mhux aktar minn 178 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 għandu jiġi stabbilit fir-Reġistru tal-Unjoni, soġġett għall-ilħuq tal-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 4(2). Il-mekkaniżmu tal-użu tal-art għandu jkun disponibbli flimkien mal-flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 12.
2.  
Meta, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, wara li Stat Membru jkun għamel l-almu tiegħu biex iqis kwalunkwe opinjoni mill-Kummissjoni indirizzata lilu skont l-Artikolu 13d, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), u l-mira korrispondenti stabbilita għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit stabbilit għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(4), tkun pożittiva, ikkontabbilizzata u rrapportata f'konformità ma' dan ir-Regolament, dak l-Istat Membru jista' juża l-mekkaniżmu stabbilit f'dan l-Artikolu sabiex jikkonforma mal-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tiegħu stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4).
3.  

Meta, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, ir-riżultat ta' wieħed mill-kalkoli msemmija fil-paragrafu 2 jew tat-tnejn li huma jkun pożittiv, l-Istat Membru għandu jkun intitolat juża l-mekkaniżmu stabbilit f'dan l-Artikolu biex jikkumpensa l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-mira stabbilita għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew kontra l-baġit stabbilit għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(4), jew it-tnejn, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

l-Istat Membru jkun inkluda fil-pjan nazzjonali integrat aġġornat tiegħu għall-enerġija u l-klima ppreżentat skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2018/1999 miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex jiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, tal-bjar u r-riżervi kollha tal-art, u biex inaqqas il-vulnerabbiltà tal-art għad-disturbi naturali;

(b) 

l-Istat Membru jkun eżawrixxa l-flessibbiltà disponibbli skont l-Artikolu 12(1) ta' dan ir-Regolament;

(c) 

id-differenza fl-Unjoni bejn is-somma annwali tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti kollha ta' gassijiet serra fit-territorju tagħha u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), u l-mira tal-Unjoni ta' assorbimenti netti ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 tkun negattiva, fl-2030.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, il-kundizzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-punt (c), ta' dan il-paragrafu ġietx issodisfata, il-Kummissjoni għandha tinkludi sa 30 %, iżda mhux aktar minn 20 Mt ta' ekwivalenti ta' CO2, taż-żieda mhux użata tal-impenji tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1) mill-perjodu mill-2021 sal-2025, dment li Stat Membru wieħed jew aktar jippreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali f'konformità mal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2018/842.

4.  
L-ammont tal-kumpens imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu ma jistax, għall-perjodu mill-2026 sal-2030, jaqbeż 50 % tal-ammont massimu ta' kumpens għall-Istat Membru kkonċernat stabbilit fl-Anness VII.
5.  
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali kkalkolati skont l-Anness VI, sabiex ikunu eliġibbli għall-kumpens tal-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-miri stabbiliti għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(3), jew kontra l-baġit stabbilit għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(4), sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħrajn tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2026 sal-2030 stabbilit fl-Anness VII. Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont tal-kumpens mhux użat disponibbli, dak il-kumpens mhux użat għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati.
6.  

L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati jikkumpensaw l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-miri stabbiliti għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew kontra l-baġit stabbilit għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(4), sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħra tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2021 sal-2030 stabbilit fl-Anness VII, wara li jitqiesu l-Artikolu 13(4) u l-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, dment li dawk l-Istati Membri:

(a) 

ikunu eżawrew il-flessibbiltajiet disponibbli skont l-Artikolu 12(1), u l-paragrafi 3 u 5 ta' dan l-Artikolu; u

(b) 

ikunu ppreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar jew:

(i) 

l-impatt fit-tul tat-tibdil fil-klima li jirriżulta f'emissjonijiet eċċessivi jew fi tnaqqis tal-bjar li jkunu lil hinn mill-kontroll tagħhom; jew

(ii) 

l-effetti ta' proporzjon eċċezzjonalment għoli ta' ħamrija organika fiż-żona tal-art ġestita tagħhom, meta mqabbel mal-medja tal-Unjoni, li jirriżulta f'emissjonijiet eċċessivi, dment li dawk l-effetti jistgħu jiġu attribwiti għal prattiki ta' ġestjoni tal-art li seħħew qabel id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE;

(c) 

fil-pjanijiet nazzjonali integrati l-aktar reċenti tagħhom għall-enerġija u l-klima ppreżentati skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2018/1999, ikunu inkludew miżuri speċifiċi biex jiżguraw il-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, tal-bjar u tar-riżervi kollha tal-art, u biex inaqqsu l-vulnerabbiltà tal-art għall-perturbazzjonijiet tal-ekosistema xprunati mit-tibdil fil-klima.

7.  
L-ammont tal-kumpens imsemmi fil-paragrafu 6 ma għandux jaqbeż il-50 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 għall-Unjoni kollha kemm hi. Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont massimu tal-kumpens disponibbli, dak il-kumpens għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati.
8.  
L-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b)(i), għandha tinkludi valutazzjoni kwantitattiva tal-effetti fuq l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, f'termini ta' miljuni ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2 għaż-żona affettwata, u għandha tkun ibbażata fuq indiċijiet kwantitattivi kumparabbli u affidabbli, fuq data ġeografikament espliċita u fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli. Dawk l-indiċijiet, dik id-data u dik l-evidenza għandhom ikunu bbażati fuq bidliet osservati li jkopru mill-anqas il-perjodu mill-2001 sal-2025, u fuq projezzjonijiet u osservazzjonijiet rieżaminati xjentifikament għall-perjodu mill-2026 sal-2030. Dawk l-indiċijiet, dik id-data u dik l-evidenza għandhom jirriflettu l-bidliet fl-isfond fuq terminu medju jew twil tal-karatteristiċi klimatiċi rilevanti għas-settur tal-LULUCF, bħall-aridità, it-temperaturi medji, il-preċipitazzjoni medja, il-ġranet tal-ġlata, u t-tul ta' żmien tan-nixfiet meteoroloġiċi jew tal-indewwa fil-ħamrija.
9.  
L-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b)(ii), għandha tinkludi ġustifikazzjoni li turi li l-proporzjon tal-ħamrija organika fiż-żona tal-art ġestita għall-Istat Membru kkonċernat jaqbeż il-proporzjon medju tal-Unjoni għas-sena 2030. L-evidenza għandha tinkludi analiżi kwantitattiva, f'miljuni ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2, tal-emissjonijiet irrapportati minħabba l-effetti ta' legat fuq il-ħamrija organika ġestita, abbażi ta' osservazzjonijiet rieżaminati għall-perjodu mill-2026 sal-2030, fuq data ġeografikament espliċita komparabbli u affidabbli u fuq l-aqwa evidenza xjentifika disponibbli, b'mod partikolari dwar siti simili fl-Istat Membru kkonċernat. L-evidenza għandha tkun akkumpanjata wkoll minn deskrizzjoni tal-miżuri ta' politika implimentati bħalissa li jimminimizzaw l-impatti negattivi tal-effetti ta' legat fuq il-ħamrija organika ġestita.
10.  
Sat-12 ta’ Mejju 2024, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-istruttura, il-format, id-dettalji tekniċi u l-proċess għall-preżentazzjoni tal-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b), ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16a.
11.  
Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-evidenza ppreżentata mill-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b), disponibbli għall-pubbliku, u tista' titlob lil Stat Membru jippreżenta evidenza addizzjonali jekk, wara li tkun ivverifikat l-informazzjoni riċevuta minn dak l-Istat Membru, tqis dik l-informazzjoni bħala mhux ġustifikata biżżejjed jew sproporzjonata.

Artikolu 13c

Governanza

Jekk, bħala riżultat tar-rieżami komprensiv imwettaq fl-2032, il-Kummissjoni ssib li, filwaqt li tqis il-flessibbiltajiet użati skont l-Artikolu 12 u l-Artikolu 13b, ma jkunx hemm konformità mal-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 imsemmi fl-Artikolu 4(4) , ammont ugwali għall-ammont f'tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2 tal-emissjonijiet netti żejda ta' gassijiet serra, immultiplikat b'fattur ta' 1,08, għandu jiżdied maċ-ċifra tal-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra rrapportata minn dak l-Istat Membru fl-2030, f'konformità mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 15.

Artikolu 13d

Azzjoni korrettiva

1.  

Jekk il-Kummissjoni ssib, fil-valutazzjoni annwali tagħha skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2018/1999, li Stat Membru ma jkunx qed jagħmel biżżejjed progress biex jilħaq il-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tqis it-trajettorja u l-baġit stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 4(4) ta' dan ir-Regolament, kif ukoll il-flessibbiltajiet skont dan ir-Regolament, dak l-Istat Membru għandu, fi żmien tliet xhur, jippreżenta lill-Kummissjoni pjan ta' azzjoni korrettiva li jinkludi:

(a) 

spjegazzjoni dettaljata dwar għaliex mhux qed jagħmel biżżejjed progress;

(b) 

valutazzjoni ta' kif il-finanzjament tal-Unjoni appoġġja l-isforzi tiegħu biex jikkonforma mal-mira u l-baġit tiegħu u ta' kif biħsiebu juża tali finanzjament biex jagħmel progress biex jikkonforma magħhom;

(c) 

azzjonijiet addizzjonali, li jikkomplementaw il-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima ta' dak l-Istat Membru skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 jew li jsaħħu l-implimentazzjoni tiegħu, li se jimplimenta sabiex jikkonforma mal-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tiegħu stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4) permezz ta' politiki u miżuri domestiċi u l-implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni, akkumpanjati minn valutazzjoni dettaljata, mirfuda minn data kwantitattiva, meta tkun disponibbli, tal-assorbimenti netti previsti ta' gassijiet serra li jirriżultaw minn dawk l-azzjonijiet;

(d) 

skeda ta' żmien stretta għall-implimentazzjoni ta' tali azzjonijiet, li tippermetti l-valutazzjoni tal-progress annwali fl-implimentazzjoni.

Meta Stat Membru jkun stabbilixxa korp konsultattiv nazzjonali dwar il-klima, jista' jitlob il-parir ta' dak il-korp biex jidentifika l-azzjonijiet meħtieġa msemmija fil-punt (c).

2.  
F'konformità mal-programm ta' ħidma annwali tagħha, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha biex tivvaluta kwalunkwe pjan ta' azzjoni korrettiva bħal dan.
3.  
Il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni dwar kemm huma robusti l-pjanijiet ta' azzjoni korrettiva ppreżentati f'konformità mal-paragrafu 1 u f'dak il-każ għandha tagħmel dan fi żmien erba' xhur mill-wasla ta' dawk il-pjanijiet. L-Istat Membru kkonċernat għandu jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni bl-akbar reqqa u jista' jirrevedi l-pjan tiegħu konsegwentement. Jekk Stat Membru kkonċernat ma jindirizzax l-opinjoni jew parti sostanzjali minnha, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi ġustifikazzjoni lill-Kummissjoni.
4.  
Kull Stat Membru għandu jagħmel il-pjan ta' azzjoni korrettiva tiegħu msemmi fil-paragrafu 1 u kwalunkwe ġustifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 disponibbli għall-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-opinjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 3 disponibbli għall-pubbliku.

▼B

Artikolu 14

Kontroll tal-konformità

▼M2

1.  
Sal-15 ta' Marzu 2027 għall-perjodu mill-2021 sal-2025 u sal-15 ta' Marzu 2032 għall-perjodu mill-2026 sal-2030, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport tal-konformità, abbażi ta' settijiet ta' data annwali, li jkun fih il-bilanċ tal-emissjonijiet totali u tal-assorbimenti totali għall-perjodu rilevanti fuq kull kategorija ta' kontabbiltà tal-art speċifikata fl-Artikolu 2(1), il-punti (a) sa (f), għall-perjodu mill-2021 sal-2025 u fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), għall-perjodu mill-2026 sal-2030, bl-użu tar-regoli kontabilistiċi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Ir-rapport tal-konformità għandu jinkludi valutazzjoni ta':

(a) 

il-politiki u l-miżuri fir-rigward tal-kompromessi possibbli, inkluż mill-anqas ma' objettivi u strateġiji ambjentali oħra tal-Unjoni, bħal dawk stabbiliti fit-8 Programm ta' Azzjoni Ambjentali stabbilit fid-Deċiżjoni (UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 2 ), fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 u fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2018 dwar Bijoekonomija sostenibbli għall-Ewropa: It-tisħiħ tal-konnessjoni bejn l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent;

(b) 

kif l-Istati Membri jkunu qiesu l-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” huma u jadottaw il-politiki u l-miżuri tagħhom biex jikkonformaw mal-mira tagħhom stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tagħhom stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4), sa fejn ikun rilevanti;

(c) 

is-sinerġiji bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, inklużi politiki u miżuri biex titnaqqas il-vulnerabbiltà tal-art għad-disturbi naturali u l-klima;

(d) 

is-sinerġiji bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

Ir-rapport tal-konformità għandu jkun fih ukoll, meta jkun applikabbli, dettalji dwar l-intenzjoni li jintużaw il-flessibbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 11 u l-ammonti relatati, jew dwar l-użu ta' tali flessibbiltajiet u ammonti relatati. L-Istati Membri għandhom jagħmlu r-rapporti tal-konformità disponibbli għall-pubbliku f'konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) 2018/1999.

▼M2

1a.  
Id-data tal-inventarju tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra ppreżentata minn kull Stat Membru u vvalidata skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2018/1999 tista' tkun soġġetta għal aġġustament metodoloġiku mill-Kummissjoni meta tkun saret bidla fil-metodoloġija użata mill-Istati Membri. Madankollu, tali aġġustamenti metodoloġiċi, peress li huma għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-mira tal-Unjoni għall-2030, ma għandhomx jaffettwaw il-valur tal-assorbimenti netti ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 bħala somma tal-valuri tal-assorbimenti netti ta' gassijiet serra, f'kt ta' ekwivalenti ta' CO2, fl-2030 għall-Istati Membri stabbiliti fil-kolonna D tal-Anness IIa u lanqas il-miri fil-kolonna C ta' dak l-Anness.
1b.  
L-Istati Membri li jindikaw l-intenzjoni tagħhom li jużaw il-flessibbiltà msemmija fl-Artikolu 13b(6) għandhom jiddeskrivu, f'taqsimiet dedikati tar-rapport, il-miżuri meħuda biex jimmitigaw jew ireġġgħu lura l-effetti msemmija fl-Artikolu 13b(6), il-punt (b), kif ukoll l-effetti osservati u mistennija ta' dawk il-miżuri.
1c.  
Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tar-rapporti tal-konformità, previsti mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-Artikolu 4.

B'mod parallel ma' dak ir-rieżami komprensiv, il-Kummissjoni għandha tivvaluta kif il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” jkun tqies skont il-paragrafu 1, il-punt (b). F'dak ir-rigward, qabel l-ewwel valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha toħroġ gwida dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” għall-fini ta' dan ir-Regolament.

▼B

2.  
Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tar-rapporti tal-konformità, previsti taħt il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-Artikolu 4.
3.  
Il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport fl-2027, għall-perijodu mill-2021 sal-2025, u fl-2032, għall-perijodu mill-2026 sal-2030, dwar l-emissjonijiet totali u l-assorbimenti totali tal-Unjoni ta’ gassijiet serra għal kull kategorija ta’ kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2 ikkalkolata bħala t-total tal-emissjonijiet rrappurtati u t-total tal-assorbimenti rrappurtati għall-perijodu u jitnaqqas il-valur miksub permezz tal-multiplikazzjoni b’ħamsa tal-medja annwali tal-Unjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti rrappurtati fil-perijodu mill-2000 sal-2009.
4.  
L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u konformità previst f’dan l-Artikolu, f’konformità mal-programm ta’ ħidma annwali.

Artikolu 15

Reġistru

▼M2

1.  

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 biex tissupplimenta dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi r-regoli għar-reġistrazzjoni u t-twettiq preċiż tal-operazzjonijiet li ġejjin fir-Reġistru tal-Unjoni:

(a) 

reġistrazzjoni tal-kwantità ta' emissjonijiet u ta' assorbimenti għal kull kategorija ta' kontabbiltà u ta' rapportar tal-art f'kull Stat Membru;

(b) 

l-eżerċizzju ta' kwalunkwe aġġustament metodoloġiku mwettaq skont l-Artikolu 14(1a);

(c) 

l-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet imsemmi fl-Artikoli 12, 13, l-Artikoli 13a u 13b; u

(d) 

valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 13c.

▼B

2.  
L-Amministratur Ċentrali għandu jwettaq kontroll awtomatizzat fuq kull transazzjoni skont dan ir-Regolament, u fejn meħtieġ, jimblokka t-transazzjonijiet biex jiżgura li ma jkun hemm l-ebda irregolarità.
3.  
L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Artikolu 16

Eżerċizzju tad-delega

1.  
Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
2.  
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 3(2), 5(6), 8(8) u (9), 9(2), 10(3) u 15(1) għal perijodu ta’ ħames snin mid-9 ta’ Lulju 2018. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġġedded taċitament għal perijodi ta’ żmien identiċi, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.
3.  
Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 3(2), 5(6), 8(8) u (9), 9(2), 10(3) u 15(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti delegati diġà fis-seħħ.
4.  
Qabel l-adozzjoni ta’ att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.  
Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.  
Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 3(2), 5(6), 8(8) u (9), 9(2), 10(3) u 15(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼M2

Artikolu 16a

Proċedura ta' kumitat

1.  
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit permezz tal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) 2018/1999. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 ).
2.  

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

▼M2

Artikolu 17

Rieżami

1.  

Dan ir-Regolament għandu jinżamm taħt rieżami b'kunsiderazzjoni, fost l-oħrajn, ta’:

(a) 

l-iżviluppi internazzjonali;

(b) 

l-isforzi li jkunu saru biex jintlaħqu l-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi; u

(c) 

il-liġi tal-Unjoni, inkluż dwar ir-restawr tan-natura.

Abbażi tas-sejbiet tar-rapport ippreparat skont l-Artikolu 14(3) u r-riżultati tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 13(2), il-punt (b), jew abbażi tal-verifika mwettqa skont l-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999, il-Kummissjoni għandha, meta jkun xieraq, tippreżenta proposti biex tiżgura li l-integrità tal-mira ġenerali tal-Unjoni tal-2030 għall-assorbimenti netti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament u l-kontribut tal-mira għall-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi jiġu rispettati.

2.  

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operat ta' dan ir-Regolament, mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-ewwel bilanċ globali maqbul skont l-Artikolu 14 tal-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq l-aktar data reċenti disponibbli kif ipprovduta mill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 u fuq l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 ). Bil-ħsieb taż-żieda meħtieġa fit-tnaqqis u l-assorbimenti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni u l-kisba ta' tranżizzjoni soċjalment ġusta, u fir-rigward tal-ħtieġa ta' politiki u ta' miżuri addizzjonali tal-Unjoni, ir-rapport għandu jinkludi, meta jkun rilevanti, dan li ġej:

(a) 

valutazzjoni tal-impatti tal-flessibbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 11;

(b) 

valutazzjoni tal-kontribut ta' dan ir-Regolament għall-objettiv tan-newtralità klimatika u l-miri klimatiċi intermedji stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119;

(c) 

valutazzjoni tal-kontribut ta' dan ir-Regolament għall-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;

(d) 

valutazzjoni tal-impatti soċjali u fuq ix-xogħol, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Istati Membri, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak reġjonali, li l-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament ikollhom fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji tal-art u kwalunkwe wieħed mis-setturi koperti bl-Artikolu 2;

(e) 

valutazzjoni tal-progress li jkun sar fil-livell internazzjonali dwar ir-regoli li jrieġu l-Artikolu 6(2) u 6(4) tal-Ftehim ta' Pariġi u, meta jkun rilevanti, proposti biex jiġi emendat dan ir-Regolament, b'mod partikolari biex jiġi evitat l-għadd doppju u jiġu applikati aġġustamenti korrispondenti;

(f) 

valutazzjoni tax-xejriet attwali u tal-projezzjonijiet futuri rigward l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra mir-raba', mill-bwar u mill-artijiet mistagħdra u l-għażliet regolatorji biex tiġi żgurata l-konsistenza ta' dawk ix-xejriet u l-projezzjonijiet mal-objettiv li jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi kollha tal-ekonomija f'konformità mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u l-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119;

(g) 

ix-xejriet attwali u l-projezzjonijiet futuri rigward l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-kategoriji ta' rapportar u l-għażliet regolatorji li ġejjin biex tiġi żgurata l-konsistenza ta' dawk ix-xejriet u l-projezzjonijiet mal-objettiv li jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi kollha tal-ekonomija f'konformità mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u mal-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119:

(i) 

il-fermentazzjoni enterika;

(ii) 

il-ġestjoni tad-demel;

(iii) 

il-kultivazzjoni tar-ross;

(iv) 

il-ħamrija agrikola;

(v) 

il-ħruq awtorizzat ta' meddiet kbar ta' savana;

(vi) 

il-ħruq fl-għelieqi ta' fdalijiet agrikoli;

(vii) 

it-trattament bil-ġir;

(viii) 

l-applikazzjoni tal-urea;

(ix) 

fertilizzanti oħrajn li jkun fihom il-karbonju;

(x) 

oħrajn.

Dak ir-rapport għandu jqis, meta jkun rilevanti, l-effetti tal-istruttura tal-età tal-foresti, inkluż meta dawk l-effetti jkunu marbuta ma' ċirkostanzi speċifiċi ta' żmien il-gwerra jew ta' wara l-gwerra, b'mod xjentifikament robust, affidabbli u trasparenti, u bil-ħsieb li jiġu żgurati r-reżiljenza fit-tul u l-kapaċità ta' adattament tal-foresti.

Dak ir-rapport jista' wkoll, wara l-adozzjoni ta' metodoloġija xierqa ta' rapportar ibbażata fuq ix-xjenza u abbażi tal-progress fir-rapportar u l-aħħar informazzjoni xjentifika disponibbli, jivvaluta l-fattibbiltà tal-analiżi u l-impatt tar-rapportar tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn setturi addizzjonali, bħall-ambjenti tal-baħar u tal-ilma ħelu, kif ukoll għażliet regolatorji rilevanti.

Wara r-rapport u filwaqt li titqies l-importanza li kull settur li jagħti kontribut ġust għall-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u għall-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni skont ir-Regolament (UE) 2021/1119, il-Kummissjoni għandha, meta jkun xieraq, tippreżenta proposti leġiżlattivi. B'mod partikolari, dawk il-proposti jistgħu jistabbilixxu miri tal-Unjoni u tal-Istati Membri għall-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra, filwaqt li jqisu kif xieraq kwalunkwe defiċit akkumulat sal-2030 minn kull Stat Membru.

Il-Bord Konsultattiv Xjentifiku Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit skont l-Artikolu 10a tar-Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 5 ) (“il-Bord Konsultattiv”) jista', fuq inizjattiva tiegħu stess, jipprovdi pariri xjentifiċi jew joħroġ rapporti dwar il-miżuri tal-Unjoni, il-miri klimatiċi, il-livelli annwali tal-emissjonijiet u l-assorbimenti u l-flessibbiltajiet skont dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-pariri u r-rapporti rilevanti tal-Bord Konsultattiv, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri futuri mmirati lejn aktar tnaqqis tal-emissjonijiet u żidiet fl-assorbimenti fis-sottosetturi koperti minn dan ir-Regolament.

3.  
Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv li jikkonċerna qafas regolatorju tal-Unjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-assorbimenti tal-karbonju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-benefiċċji u l-kompromessi possibbli tal-inklużjoni fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament ta' prodotti tal-ħżin tal-karbonju b'ħajja twila miksuba b'mod sostenibbli li jkollhom effett ta' sekwestru tal-karbonju pożittiv għan-nett. Ir-rapport għandu jivvaluta kif għandhom jitqiesu l-emissjonijiet u l-assorbimenti diretti u indiretti ta' gassijiet serra relatati ma' dawk il-prodotti, bħal dawk li jirriżultaw minn tibdil fl-użu tal-art u r-riskji konsegwenti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet relatati, kif ukoll il-benefiċċji u l-kompromessi possibbli ma' objettivi ambjentali oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari l-objettivi tal-bijodiversità. Meta jkun xieraq, ir-rapport jista' jikkunsidra proċess għall-inklużjoni ta' prodotti għall-ħżin sostenibbli tal-karbonju fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod konsistenti ma' objettivi ambjentali oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapport tal-Kummissjoni jista' jkun akkumpanjat, meta jkun xieraq, minn proposta leġiżlattiva biex dan ir-Regolament jiġi emendat konsegwentement.

▼B

Artikolu 18

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 525/2013

Ir-Regolament (UE)Nru 525/2013 huwa emendat kif ġej:

(1) 

Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a) 

jiddaħħal il-punt li ġej:

“(da) 

mill-2023, l-emissjonijiet u l-assorbimenti koperti mill-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 6 ) skont il-metodoloġiji speċifikati fl-Anness IIIa għal dan ir-Regolament;

(b) 

jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Stat Membru jista’ jitlob li jingħata deroga mill-Kummissjoni mill-punt (da) tal-ewwel subparagrafu biex japplika metodoloġija differenti minn dik speċifikata fl-Anness IIIa fejn it-titjib tal-metodoloġija meħtieġ ma jistax jinkiseb fil-ħin biex jitqies it-titjib fl-inventarji tal-gassijiet serra għall-perijodu mill-2021 sal-2030, jew fejn l-ispiża tat-titjib tal-metodoloġija jkun għoli b’mod sproporzjonat meta mqabbel mal-benefiċċji tal-applikazzjoni ta’ tali metodoloġija biex tittejjeb il-kontabbiltà għall-emissjonijiet u l-assorbimenti minħabba l-importanza baxxa tal-emissjonijiet u l-assorbimenti mir-raggruppamenti ta’ karbonju konċernati. L-Istati Membri li jixtiequ jibbenefikaw minn din id-deroga għandhom jippreżentaw talba motivata lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, fejn jindikaw sa meta it-titjib tal-metodoloġija jista’ jiġi implimentat, il-metodoloġija alternattiva proposta jew it-tnejn, u valutazzjoni tal-impatti potenzjali fuq l-eżattezza tal-kontabbiltà. Il-Kummissjoni tista’ titlob li tingħata informazzjoni addizzjonali f’perijodu ta’ żmien raġonevoli speċifiku. Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li t-talba hija ġustifikata, għandha tagħti d-deroga. Jekk il-Kummissjoni tiċħad it-talba, hija għandha tagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.”.

(2) 

Fil-punt (c) tal-Artikolu 13(1), jiddaħħal il-punt li ġej:

“(viii) 

mill-2023, informazzjoni dwar politiki u miżuri nazzjonali implimentati biex jintlaħqu l-impenji tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2018/841 u informazzjoni dwar politiki u miżuri nazzjonali addizzjonali ppjanati bil-għan li jillimitaw l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jew li jtejbu bjar lil hinn mill-impenji tagħhom skont dak ir-Regolament;”.

(3) 

Fl-Artikolu 14(1), jiddaħħal il-punt li ġej:

“(ba) 

mill-2023, projezzjonijiet tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra totali u stimi separati għall-emissjonijiet u assorbimenti ta’ gassijiet serra previsti koperti mir-Regolament (UE) 2018/841”.

(4) 

Jiddaħħal l-Anness li ġej:


“ANNESS IIIA
Metodoloġiji għall-monitoraġġ u r-rapportar imsemmija fil-punt (da) tal-Artikolu 7(1)
Approċċ 3: Data ta’ konverżjoni tal-użu tal-art ġeografikament espliċita skont il-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006.
Il-metodoloġija tal-Grad 1 skont il-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006.
Għall-emissjonijiet u l-assorbimenti minn raggruppament ta’ karbonju li jifforma mill-inqas 25-30 % tal-emissjonijiet jew l-assorbimenti f’kategorija ta’ sors jew bir li hija prijoritizzata fi ħdan sistema ta’ inventarju nazzjonali ta’ Stat Membru peress li l-istima tiegħu għandha influwenza sinifikanti fuq l-inventarju ta’ gassijiet serra totali ta’ pajjiż f’termini tal-livell assolut ta’ emissjonijiet u assorbimenti, ix-xejra fl-emissjonijiet u l-assorbimenti, jew l-inċertezza fl-emissjonijiet u l-assorbimenti fil-kategoriji tal-użu tal-art, mill-inqas metodoloġija tal-Grad 2 skont il-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006.
L-Istati Membri huma mħeġġa japplikaw il-metodoloġija tal-Grad 3, skont il-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006.”.

Artikolu 19

Emenda għad-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE

Id-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE hija emendata kif ġej:

(1) 

Fl-Artikolu 3(2), jitħassar l-ewwel subparagrafu.

(2) 

Fl-Artikolu 6, jitħassar il-paragrafu 4.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

GASSIJIET SERRA U RAGGRUPPAMENTI TAL-KARBONJU

A. 

Gassijiet serra kif imsemmi fl-Artikolu 2:

(a) 

id-diossidu tal-karbonju (CO2);

(b) 

il-metan (CH4);

(c) 

l-ossidu nitruż (N2O).

Dawk il-gassijiet serra għandhom jiġu espressi f’termini ta’ tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 u determinati skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013.

▼M2

B. 

Raggruppamenti tal-karbonju kif imsemmi fl-Artikolu 5(4):

(a) 

il-bijomassa ħajja;

(b) 

il-mifrex ( 7 );

(c) 

l-injam mejjet1;

(d) 

il-materja organika mejta ( 8 );

(e) 

il-ħamrija minerali;

(f) 

il-ħamrija organika;

(g) 

il-prodotti tal-injam maħsud fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art, tal-art afforestata u l-art forestali ġestita.

▼B
ANNESS IIIL-VALURI MINIMI GĦAD-DAQS TAŻ-ŻONA, IL-KOPERTURA TAL-QĊAĊET TAS-SIĠAR U L-PARAMENTRI GĦALL-GĦOLI TAS-SIĠAR

Stat Membru

Iż-żona (ha)

Il-kopertura tal-qċaċet (%)

L-għoli tas-siġar (m)

Belġju

0,5

20

5

Bulgarija

0,1

10

5

Repubblika Ċeka

0,05

30

2

Danimarka

0,5

10

5

Ġermanja

0,1

10

5

Estonja

0,5

30

2

Irlanda

0,1

20

5

Greċja

0,3

25

2

▼M2

Spanja

1,0

20

Mill-preżentazzjoni tal-inventarju tal-gassijiet serra fl-2028 'il quddiem: 10

3

▼B

Franza

0,5

10

5

Kroazja

0,1

10

2

Italja

0,5

10

5

Ċipru

0,3

10

5

Latvja

0,1

20

5

Litwanja

0,1

30

5

Lussemburgu

0,5

10

5

Ungerija

0,5

30

5

Malta

1,0

30

5

Netherlands

0,5

20

5

Awstrija

0,05

30

2

Polonja

0,1

10

2

Portugall

1,0

10

5

Rumanija

0,25

10

5

▼M2

Is-Slovenja

0,25

10

5

▼B

Slovakkja

0,3

20

5

▼M2

Il-Finlandja

0,25

10

5

▼B

Żvezja

0,5

10

5

▼M2 —————

▼M2
ANNESS IIa

Il-mira tal-Unjoni (kolonna D), il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018 (kolonna B) u l-miri nazzjonali tal-Istati Membri (kolonna C) msemmija fl-Artikolu 4(3) li għandhom jinkisbu fl-2030A

B

C

D

Stat Membru

Il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018 (kt ta' ekwivalenti ta' CO2), preżentazzjoni tal-2020

Miri tal-Istati Membri, 2030 (kt ta' ekwivalenti ta' CO2)

Valur tal-assorbimenti netti tal-gassijiet serra (kt ta' ekwivalenti ta' CO2) fl-2030, preżentazzjoni tal-2020 (kolonni B+C)

Il-Belġju

–1 032

–320

–1 352

Il-Bulgarija

–8 554

–1 163

–9 718

Ir-Repubblika Ċeka

–401

–827

–1 228

Id-Danimarka

5 779

–441

5 338

Il-Ġermanja

–27 089

–3 751

–30 840

L-Estonja

–2 112

–434

–2 545

L-Irlanda

4 354

–626

3 728

Il-Greċja

–3 219

–1 154

–4 373

Spanja

–38 326

–5 309

–43 635

Franza

–27 353

–6 693

–34 046

Il-Kroazja

–4 933

–593

–5 527

L-Italja

–32 599

–3 158

–35 758

Ċipru

–289

–63

–352

Il-Latvja

–6

–639

–644

Il-Litwanja

–3 972

–661

–4 633

Il-Lussemburgu

–376

–27

–403

L-Ungerija

–4 791

–934

–5 724

Malta

4

–2

2

In-Netherlands

4 958

–435

4 523

L-Awstrija

–4 771

–879

–5 650

Il-Polonja

–34 820

–3 278

–38 098

Il-Portugall

–390

–968

–1 358

Ir-Rumanija

–23 285

–2 380

–25 665

Is-Slovenja

67

–212

–146

Is-Slovakkja

–6 317

–504

–6 821

Il-Finlandja

–14 865

–2 889

–17 754

L-Iżvezja

–43 366

–3 955

–47 321

UE-27/Unjoni

–267 704

–42 296

–310 000 .

▼B
ANNESS IIIIS-SENA JEW PERIJODU BAŻI GĦALL-FINIJIET TAL-KALKOLU TAL- LIMITU MASSIMU SKONT L-ARTIKOLU 8(2)

Stat Membru

Sena/Perijodu Bażi

Belġju

1990

Bulgarija

1988

Repubblika Ċeka

1990

Danimarka

1990

Ġermanja

1990

Estonja

1990

Irlanda

1990

Greċja

1990

Spanja

1990

Franza

1990

Kroazja

1990

Italja

1990

Ċipru

1990

Latvja

1990

Litwanja

1990

Lussemburgu

1990

Ungerija

1985-87

Malta

1990

Netherlands

1990

Awstrija

1990

Polonja

1988

Portugall

1990

Rumanija

1989

Slovenja

1986

Slovakkja

1990

Finlandja

1990

Żvezja

1990

▼M2 —————

▼B
ANNESS IV

PJAN NAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ GĦALL-FORESTRIJA LI FIH IL-LIVELL TA’ REFERENZA GĦALL-FORESTI TA’ STAT MEMBRU

A.   Kriterji u gwida biex jiġi determinat il-livelli ta’ referenza għall-foresti

Il-livell ta’ referenza għall-foresti ta’ Stat Membru għandu jiġi determinat skont il-kriterji li ġejjin:

(a) 

il-livell ta’ referenza għandu jkunu konsistenti mal-għan li jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi minn sorsi u assorbimenti minn bjar tal-gassijiet serra fit-tieni nofs ta’ dan is-seklu, inkluż iż-żieda tal-assorbimenti potenzjali minn stokkijiet ta’ foresti li qed jixjieħu, li altrimenti jistgħu juru bjar li qed jonqsu progressivament;

(b) 

il-livell ta’ referenza għandu jiżgura li s-sempliċi preżenza ta’ ħażniet tal-karbonju hija eskluża mill-kontabbiltà;

(c) 

il-livell ta’ referenza għandu jiżgura sistema robusta u kredibbli tal-kontabbiltà li tiżgura li l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw mill-użu tal-bijomassa jiġu kkontabbilizzati b’mod korrett;

(d) 

il-livell ta’ referenza għandu jinkludi r-raggruppament tal-karbonju tal-prodotti tal-injam maħsud, li b’hekk jipprovdu tqabbil bejn l-ossidazzjoni istantanja assunta u l-applikazzjoni tal-funzjoni ta’ diżintegrazzjoni tal-ewwel grad u l-valuri ta’ nofs il-ħajja;

(e) 

proporzjon kostanti bejn l-użu ta’ bijomassa tal-foresti solida u tal-enerġija kif dokumentat fil-perijodu mill-2000 sal-2009 għandu jiġi preżunt;

(f) 

il-livell ta’ referenza għandu jkun konsistenti mal-objettiv li jsir kontribut għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, kif stabbilit fl-Istrateġija tal-UE għall-foresti, il-politiki dwar il-foresti nazzjonali tal-Istati Membri, u l-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità;

(g) 

il-livell ta’ referenza għandu jkun konsistenti mal-projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet antropoġeniċi tal-gassijiet serra minn sorsi u assorbimenti minn bjar kif irrappurtati skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013;

(h) 

il-livell ta’ referenza għandu jkun konsistenti mal-inventarji tal-gassijiet serra u mad-data storika rilevanti u għandhom ikunu bbażati fuq informazzjoni trasparenti, kompluta, konsistenti, komparabbli u preċiża. B’mod partikulari, il-mudell użat biex jitfassal il-livell ta’ referenza għandu jkun kapaċi jirriproduċu data storika mill-Inventarju Nazzjonali tal-Gassijiet Serra.

B.   Elementi tal-pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija

Il-Pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija mressaq skont l-Artikolu 8 għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) 

deskrizzjoni ġenerali tad-determinazzjoni tal-livell ta’ referenza għall-foresti u deskrizzjoni ta’ kif tqiesu l-kriterji f’dan ir-Regolament;

(b) 

l-identifikazzjoni tar-raggruppamenti tal-karbonju u l-gassijiet serra li ġew inklużi fil-livell ta’ referenza għall-foresti, ir-raġunijiet għala raggruppament tal-karbonju tħalla barra mid-determinazzjoni tal-livell ta’ referenza għall-foresti u turija tal-konsistenza bejn ir-raggruppamenti tal-karbonju inklużi fil-livell ta’ referenza għall-foresti;

(c) 

deskrizzjoni ta’ approċċi, metodi u mudelli, inkluża informazzjoni kwantitattiva, użati fid-determinazzjoni tal-livell ta’ referenza għall-foresti, konsistenti mal-aktar rapport tal-inventarju nazzjonali reċenti, u deskrizzjoni tal-informazzjoni dokumentarja dwar il-prattiki ta’ ġestjoni sostenibbli u l-intensità tal-foresti kif ukoll tal-politiki nazzjonali adottati;

(d) 

informazzjoni dwar kif ir-rati tal-ħsad huma mistennija jiżviluppaw taħt xenarji ta’ politika differenti;

(e) 

deskrizzjoni ta’ kif kull wieħed minn dawn l-elementi li ġejjin tqiesu fid-determinazzjoni tal-livell ta’ referenza għall-foresti:

(i) 

iż-żona soġġetta għal ġestjoni tal-foresti;

(ii) 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-foresti u mill-prodotti tal-injam maħsud kif jidher fl-inventarji tal-gassijiet serra u fid-data storika rilevanti;

(iii) 

karatteristiċi tal-foresti, inkluż karatteristiċi dinamiċi tal-foresti relatati mal-età, żidiet, it-tul ta’ rotazzjoni u informazzjoni oħra dwar attivitajiet ta’ ġestjoni tal-foresti taħt “xenarju ta’ żamma tal-istatus quo”;

(iv) 

ir-rati storiċi u futuri tal-ħsad diżaggregati bejn l-enerġija u l-użu mhux tal-enerġija.

▼M1

C.    Il-livelli ta’ referenza għall-foresti li jeħtieġ jiġu applikati mill-Istati Membri għall-perjodu mill-2021 sal-2025Stat Membru

Il-livell ta’ referenza għall-foresti għall-perjodu mill-2021 sal-2025 f’tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 kull sena

Il-Belġju

– 1 369 009

Il-Bulgarija

– 5 105 986

Iċ-Ċekja

– 6 137 189

Id-Danimarka

+354 000

Il-Ġermanja

– 34 366 906

L-Estonja

– 1 750 000

L-Irlanda

+112 670

Il-Greċja

– 2 337 640

Spanja

– 32 833 000

Franza

– 55 399 290

Il-Kroazja

– 4 368 000

L-Italja

– 19 656 100

Ċipru

– 155 779

Il-Latvja

– 1 709 000

Il-Litwanja

– 5 164 640

Il-Lussemburgu

– 426 000

L-Ungerija

– 48 000

Malta

-38

In-Netherlands

– 1 531 397

L-Awstrija

– 4 533 000

Il-Polonja

– 28 400 000

Il-Portugall

– 11 165 000

Ir-Rumanija

– 24 068 200

Is-Slovenja

– 3 270 200

Is-Slovakkja

– 4 827 630

Il-Finlandja

– 29 386 695

L-Iżvezja

– 38 721 000

▼M2 —————

▼B
ANNESS V

FUNZJONI TA’ DIŻINTEGRAZZJONI TAL-EWWEL GRAD, METODOLOĠIJI U VALURI PRESTABBILITI TA’ NOFS IL-ĦAJJA GĦALL-PRODOTTI TAL-INJAM MAĦSUD

Kwistjonijiet metodoloġiċi

— 
Jekk ma jkunx possibbli li ssir distinzjoni bejn il-prodotti tal-injam maħsud fil-kategoriji ta’ kontabbiltà tal-art tal-art afforestata u l-art forestali ġestita, Stat Membru jista’ jagħżel li jikkontabbilizza l-prodotti tal-injam maħsud bil-preżunzjoni li l-emissjonijiet u l-assorbimenti kollha seħħew fuq art forestali ġestita.
— 
Il-prodotti tal-injam maħsud fil-miżbliet ta’ skart solidu u l-prodotti tal-injam maħsud għall-finijiet tal-enerġija għandhom jiġu kkontabbilizzati abbażi ta’ ossidazzjoni istantanja.
— 
Il-prodotti importati tal-injam maħsud, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, ma għandhomx jiġu kkontabbilizzati mill-Istat Membru li jkun qed jimpurtahom (“l-approċċ ta’ produzzjoni”).
— 
Għal prodotti tal-injam maħsud esportati, id-data speċifika għall-pajjiż tirreferi għall-valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż u l-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud fil-pajjiż li qed jimpurtahom.
— 
Il-valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż għal prodotti tal-injam maħsud imqiegħda fis-suq tal-Unjoni ma għandhomx jiddevjaw minn dawk użati mill-Istat Membru importatur.
— 
Għall-finijiet ta’ informazzjoni biss, fis-sottomissjoni tagħhom l-Istati Membri jistgħu jipprovdu data dwar is-sehem tal-injam għall-finijiet ta’ enerġija li kien importat minn barra l-Unjoni, u l-pajjiżi ta’ oriġini ta’ tali injam.

L-Istati Membri jistgħu jużaw metodoloġiji u valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż minflok il-metodoloġiji u l-valuri prestabbiliti ta’ nofs il-ħajja speċifikati f’dan l-Anness, sakemm tali metodoloġiji u l-valuri jiġu ddeterminati abbażi ta’ data trasparenti u verifikabbli u li l-metodoloġiji użati jkunu tal-anqas dettaljati u preċiżi daqs dawk speċifikati fl-Anness.

Valuri prestabbiliti ta’ nofs il-ħajja:

Valur ta’ nofs il-ħajja tfisser l-għadd ta’ snin li jridu jgħaddu biex il-kwantità ta’ karbonju maħżun f’kategorija waħda tal-prodotti tal-injam maħsud tonqos għal nofs il-valur inizjali tiegħu.

Il-valuri prestabbiliti ta’ nofs il-ħajja għandhom ikunu kif ġej:

(a) 

sentejn għall-karta;

(b) 

25 sena għall-panewijiet tal-injam;

(c) 

35 sena għall-injam issegat.

L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-prodotti ta’ materjali bbażati mill-injam, inkluż qxur tas-siġar, li jaqgħu f’dawk il-kategoriji msemmija fil-punti (a), (b) u (c) hawn fuq, abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l -Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta’ Pariġi, dment li d-data disponibbli tkun trasparenti u verifikabbli. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll subkategoriji speċifiċi għall-pajjiż ta’ kwalunkwe kategorija minn dawn.
ANNESS VI

KALKOLU TAL-LIVELLI TA’ BAŻI GĦAL DISTURBI NATURALI

1. 

Għall-kalkolu tal-livell ta’ bażi, għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja:

(a) 

il-livelli storiċi ta’ emissjonijiet ikkawżati minn disturbi naturali;

(b) 

it-tip(i) ta’ disturbi naturali inklużi fl-istima;

▼M2

(c) 

l-istimi tat-total ta' emissjonijiet annwali għal dawk it-tipi ta' disturbi naturali għall-perjodu mill-2001 sal-2020, elenkati skont il-kategoriji tal-kontabbiltà tal-art fil-perjodu mill-2021 sal-2025 u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art fil-perjodu mill-2026 sal-2030;

▼B

(d) 

dimostrazzjoni tal-konsistenza fis-serje temporali fil-parametri rilevanti kollha, inklużi ż-żona minima, il-metodoloġiji għall-istima tal-emissjonijiet, il-koperturi ta’ raggruppamenti u gassijiet tal-karbonju.

2. 

Il-livell ta’ bażi jiġi kkalkulat bħala l-medja tas-serje temporali 2001-2020, eskluż is-snin kollha li fihom jiġu reġistrati livelli anormali ta’ emissjonijiet, jiġifieri esklużi l-livelli statistiċi kollha barra l-limitu. L-identifikazzjoni tal-livelli statistiċi barra l-limitu għandha ssir kif ġej:

(a) 

ikkalkula l-valur aritmetiku medju u d-devjazzjoni standard tas-serje temporali kollha 2001-2020;

(b) 

eskludi mis-serje temporali s-snin kollha li fihom l-emissjonijiet annwali jkunu barra mid-doppju tad-devjazzjoni standard madwar il-medja;

(c) 

ikkalkula mill-ġdid il-valur aritmetiku medju u d-devjazzjoni standard tas-serje temporali 2001-2020 u naqqas is-snin esklużi fil-punt (b);

(d) 

irrepeti l-punti (b) u (c) sakemm ma jiġi identifikat ebda livell barra l-limitu.

▼M2

3. 

Wara li jiġi kkalkolat il-livell ta' bażi skont il-punt 2 ta' dan l-Anness, jekk l-emissjonijiet f'sena partikolari fil-perjodi mill-2021 sal-2025 għall-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art, l-art forestali u l-art forestali ġestita kif stabbilit fl-Artikolu 2(1) jaqbżu l-livell ta' bażi kif ukoll il-marġni, l-ammont ta' emissjonijiet li jaqbżu l-livell ta' bażi jista' jiġi eskluż f'konformità mal-Artikolu 10. Il-marġni għandu jkun ugwali għal livell ta' probabbiltà ta' 95 %.

4. 

L-emissjonijiet li ġejjin ma għandhomx jiġu esklużi fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10:

(a) 

l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' ħsad u qtugħ ta' salvataġġ li jkunu twettqu fuq l-art wara l-okkorrenza ta' disturbi naturali;

(b) 

l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-ħruq preskritt li jkun twettaq fuq l-art fi kwalunkwe sena tal-perjodu mill-2021 sal-2025;

(c) 

l-emissjonijiet fuq artijiet li kienu soġġetti għal deforestazzjoni wara l-okkorrenza ta' disturbi naturali.

▼B

5. 

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni skont l-Artikolu 10(2) jinkludu dan li ġej:

▼M2 —————

▼M2

(b) 

evidenza li ma tkun seħħet ebda deforestazzjoni matul il-bqija tal-perjodu mill-2021 sal-2025 fuq artijiet li kienu affettwati minn disturbi naturali u li fir-rigward tagħhom l-emissjonijiet ġew esklużi mill-kontabbiltà;

(c) 

deskrizzjoni ta' metodi u kriterji verifikabbli li għandhom jintużaw biex tiġi identifikata d-deforestazzjoni fuq dawk l-artijiet fis-snin sussegwenti tal-perjodu mill-2021 sal-2025.

▼M2 —————

▼M2

6. 

Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni skont l-Artikolu 10(2) u l-Artikoli 13 u 13b għandhom jinkludu dan li ġej:

(a) 

l-identifikazzjoni taż-żoni tal-art kollha affettwati minn disturbi naturali f'dik is-sena partikolari, inklużi l-lokalità ġeografika tagħhom, il-perjodu u t-tipi ta' disturbi naturali;

(b) 

meta jkun fattibbli, deskrizzjoni tal-miżuri li l-Istat Membru jkun ħa biex jipprevjeni jew jillimita l-impatt ta' dawk id-disturbi naturali;

(c) 

meta jkun fattibbli, deskrizzjoni tal-miżuri li l-Istat Membru jkun ħa biex jirriabilita l-artijiet affettwati minn dawk id-disturbi naturali.

▼B
ANNESS VIIL-AMMONT MASSIMU TA’ KUMPENS DISPONIBBLI TAĦT IL-FLESSIBBILTÀ TAL-ART FORESTALI ĠESTITA MSEMMIJA FIL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 13(3)

Stat Membru

Assorbimenti medji minn bjar mill-art forestali medji rrapportati għall-perijodu mill-2000 sal-2009 f’miljuni ta’ tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 fis-sena

Limitu ta’ kumpens espress f’miljuni ta’ tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 għall-perijodu mill-2021 sal-2030

Belġju

–3,61

–2,2

Bulgarija

–9,31

–5,6

Repubblika Ċeka

–5,14

–3,1

Danimarka

–0,56

–0,1

Ġermanja

–45,94

–27,6

Estonja

–3,07

–9,8

Irlanda

–0,85

–0,2

Greċja

–1,75

–1,0

Spanja

–26,51

–15,9

Franza

–51,23

–61,5

Kroazja

–8,04

–9,6

Italja

–24,17

–14,5

Ċipru

–0,15

–0,03

Latvja

–8,01

–25,6

Litwanja

–5,71

–3,4

Lussemburgu

–0,49

–0,3

Ungerija

–1,58

–0,9

Malta

0,00

0,0

Netherlands

–1,72

–0,3

Awstrija

–5,34

–17,1

Polonja

–37,50

–22,5

Portugall

–5,13

–6,2

Rumanija

–22,34

–13,4

Slovenja

–5,38

–17,2

Slovakkja

–5,42

–6,5

Finlandja

–36,79

–44,1

Żvezja

–39,55

–47,5

▼M2 —————( 1 ) Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1).

( 2 ) Id-Deċiżjoni (UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' April 2022 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 (ĠU L 114, 12.4.2022, p. 22).

( 3 ) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

( 4 ) Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”) (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1).

( 5 ) Ir-Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Network Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent (ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13).

( 6 ) Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 1).”;

( 7 ) Japplika għal Art Forestata u Art Ġestita tal-Foresti biss.

( 8 ) Japplika biss għal Art Deforestata, Raba' Ġestit, Bur Ġestit u Artijiet Mistagħdra Ġestiti.