02017R0776 — MT — 25.10.2018 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/776

tal-4 ta' Mejju 2017

li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 116 5.5.2017, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1480 tal-4 ta' Ottubru 2018

  L 251

1

5.10.2018
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/776

tal-4 ta' Mejju 2017

li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  Dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta' Diċembru 2018.

▼M1

Fl-Anness, il-punt (1), il-punt (2) u l-punti (a), (b) u (c) tal-punt (3) japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2017.

▼B

3.  B'deroga mill-paragrafu 2, sustanzi u taħlitiet jistgħu, qabel l-1 ta' Diċembru 2018, jiġu klassifikati, tikkettati u mballaġġati b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat b'dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) Il-paragrafi introduttorji jinbidlu b'dan li ġej:

“Il-Parti 1 ta' dan l-Anness tipprovdi introduzzjoni għal-lista ta' klassifikazzjoni u tikketar armonizzati, bl-inklużjoni ta' informazzjoni mniżżla għal kull entrata u klassifikazzjonijiet u stqarrijiet dwar il-periklu relatati fit-Tabella 3.

Il-Parti 2 ta' dan l-Anness tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għat-tħejjija ta' dossiers biex jiġu proposti u ġġustifikati l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' sustanzi fil-livell tal-Unjoni.

Il-Parti 3 ta' dan l-Anness telenka s-sustanzi perikolużi li għalihom ġew stabbiliti klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Fit-Tabella 3 il-klassifikazzjoni u t-tikkettar huma bbażati fuq il-kriterji fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.”;

(2) Il-Parti 1 hija emendata kif ġej:

(a) It-titolu tat-Taqsima 1.1.2 jinbidel b'dan li ġej:

Informazzjoni relatata mal-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta' kull entrata fit-Tabella 3”;

(b) It-Taqsima 1.1.2.3 tinbidel b'dan li ġej:

“1.1.2.3.    Limiti ta' konċentrazzjoni speċifiċi, Fatturi-M u Stimi ta' Tossiċità Akuta (ATE)

Il-limiti ta' konċentrazzjoni speċifiċi (SCLs), fejn huma differenti mil-limiti ta' konċentrazzjoni ġenerali mogħtija fl-Anness I għal ċertu kategorija, jingħataw f'kolonna separata flimkien mal-klassifikazzjoni kkonċernata bl-użu tal-istess kodiċijiet imsemmija f'1.1.2.1.1. L-ATEs armonizzati wkoll huma elenkati fl-istess kolonna tat-Tabella 3. L-SCLs u l-ATEs armonizzati jridu jintużaw mill-manifattur, l-importatur jew l-utent downstream għall-klassifikazzjoni ta' taħlita li jkun fiha din is-sustanza. Meta tiġi applikata ATE għandha tintuża l-formula tal-addittività deskritta fit-Taqsima 3.1.3.6 tal-Anness I. Meta ma jingħataw l-ebda limiti ta' konċentrazzjoni għal ċertu kategorija f'dan l-Anness, il-limiti ġeneriċi ta' konċentrazzjoni mogħtija fl-Anness I iridu jiġu applikati għall-klassifikazzjoni ta' sustanzi li fihom impuritajiet, addittivi jew kostitwenti individwali jew għat-taħlitiet. Jekk il-valuri tal-ATEs armonizzati jkunu nieqsa fil-każ tat-tossiċità akuta, il-valur korrett irid jiġi stabbilit bl-użu tad-dejta disponibbli.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, il-limiti ta' konċentrazzjoni huma persentaġġ skont il-piż tas-sustanza kkalkulat b'referenza għall-piż totali tat-taħlita.

F'każ li fattur M ikun ġie armonizzat għal sustanzi klassifikati bħala perikolużi għall-ambjent akkwatiku fil-kategoriji Akkwatiku Akut 1 jew Akkwatiku Kroniku 1, dak il-fattur M huwa mogħti fit-Tabella 3 fl-istess kolonna bħal-limiti ta' konċentrazzjoni speċifiċi. F'każ li fattur-M għal Akkwatiku Akut 1 u fattur M għal Akkwatiku Kroniku 1 ikunu ġew arnomizzati, kull fattur M għandu jkun imniżżel fl-istess linja bħad-differenzjazzjoni korrispondenti tiegħu. F'każ li fattur-M wieħed jingħata fit-Tabella 3 u s-sustanza tkun klassifikata bħala Akkwatika Akuta 1 u Akkwatika Kronika 1, dak il-fattur M għandu jintuża għall-klassifikazzjoni ta' taħlita li jkun fiha din is-sustanza għal perikli akkwatiċi akuti u fit-tul mill-manifattur, mill-importatur jew mill-utent downstream permezz tal-metodu tal-addizzjoni. Meta ma jingħata ebda fattur-M fit-Tabella 3, il-fattur(i)-M ibbażati fuq informazzjoni disponibbli għas-sustanza għandhom jiġu stabbiliti mill-manifattur, mill-importatur jew mill-utent downstream. Ara t-Taqsima 4.1.3.5.5.5 tal-Anness I għall-iffissar u l-użu tal-fatturi-M.”;

(c) It-Taqsima 1.1.3.1 hija emendata kif ġej:

(i) in-Nota E hija mħassra;

(ii) In-Nota K tinbidel b'dan li ġej:

“Nota K:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu jew mutaġenu m'hemmx għalfejn tapplika jekk jista' jintwera li s-sustanza fiha inqas minn 0,1 % w/w 1,3-butadiene (Nru EINECS 203-450-8). Jekk is-sustanza mhix klassifikata bħala karċinoġenu jew mutaġenu, għandhom mill-inqas japplikaw id-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (P102-)P210-P403. Din in-nota tapplika biss għal ċerti sustanzi kumplessi derivati miż-żejt fil-Parti 3.”;

(iii) In-Nota P tinbidel b'dan li ġej:

“Nota P:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu jew mutaġenu ma għandhiex tapplika jekk jista' jintwera li s-sustanza fiha inqas minn 0,1 % w/w ta' benżin (Nru EINECS 200-753-7).

Jekk is-sustanza mhix klassifikata bħala karċinoġenu, għandhom mill-inqas japplikaw id-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Din in-nota tapplika biss għal ċerti sustanzi kumplessi derivati miż-żejt fil-Parti 3.”;

(iv) In-Nota S tinbidel b'dan li ġej:

“Nota S:

Din is-sustanza jista' ma jkollhiex bżonn ta' tikketta skont l-Artikolu 17 (ara t-taqsima 1.3 tal-Anness I) (Tabella 3).”;

(v) Fin-Nota U, it-titolu jinbidel b'dan li ġej:

“Nota U (Tabella 3):”;

(d) It-Taqsima 1.1.3.2 hija emendata kif ġej:

(i) In-Nota 1 tinbidel b'dan li ġej:

“Nota 1:

Il-konċentrazzjoni ddikjarata jew, fin-nuqqas ta' dawn il-konċentrazzjonijiet, il-konċentrazzjonijiet ġeneriċi stabbiliti f'dan ir-Regolament huma l-valuri tal-piż skont il-piż tal-element metalliku kkalkulati b'referenza għall-piż totali tat-taħlita.”;

(ii) In-Nota 8 hija miżjuda kif ġej:

“Nota 8:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu m'hemmx għalfejn tapplika jekk jista' jintwera li l-konċentrazzjoni massima teoretika tal-formaldeid li jista' jiġi rilaxxat, irrispettivament mis-sors, fit-taħlita kif introdotta fis-suq tkun inqas minn 0,1 %.”

(iii) In-Nota 9 hija miżjuda kif ġej:

“Nota 9:

Il-klassifikazzjoni bħala mutaġenu m'hemmx għalfejn tapplika jekk jista' jintwera li l-konċentrazzjoni massima teoretika tal-formaldeid li jista' jiġi rilaxxat, irrispettivament mis-sors, fit-taħlita kif introdotta fis-suq tkun inqas minn 1 %.”

(e) It-Taqsima 1.1.4 hija mħassra;

(f) It-Titolu tat-Taqsima 1.2 jinbidel b'dan li ġej:

Klassifikazzjonijiet u dikjarazzjonijiet dwar il-periklu fit-Tabella 3 li jirriżultaw mill-konverżjoni tal-klassifikazzjonijiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE”

(g) It-Taqsima 1.2.1 tinbidel b'dan li ġej:

“1.2.1.    Klassifikazzjoni minima

Għal ċerti klassijiet ta' periklu, inklużi t-tossiċità akuta u l-esponiment ripetut ta' STOT, il-klassifikazzjoni skont il-kriterji fid-Direttiva 67/548/KEE ma tikkorrispondix direttament mal-klassifikazzjoni fi klassi ta' periklu u f'kategorija skont dan ir-Regolament. F'dawn il-każijiet il-klassifikazzjoni f'dan l-Anness għandha titqies bħala klassifikazzjoni minima. Din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata jekk l-ebda waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin ma tiġi ssodisfata:

 il-manifattur jew l-importatur għandu aċċess għal dejta jew għal informazzjoni oħra, kif speċifikat fil-Parti 1 tal-Anness I, li twassal għal klassifikazzjoni f'kategorija aktar severa meta mqabbel mal-klassifikazzjoni minima. Imbagħad trid tiġi applikata l-klassifikazzjoni fil-kategorija l-aktar severa;

 il-klassifikazzjoni minima tista' tiġi irfinata aktar abbażi tat-tabella ta' konverżjoni fl-Anness VII meta l-manifattur jew l-importatur ikun jaf l-istat fiżiku tas-sustanza użata fit-test tat-tossiċità akuta mill-inalazzjoni. Il-klassifikazzjoni kif miksuba mill-Anness VII imbagħad għandha tissostitwixxi l-klassifikazzjoni minima indikata f'dan l-Anness jekk hija differenti minnha.

Il-klassifikazzjoni minima għal kategorija hi indikata bir-referenza * fil-kolonna “Klassifikazzjoni” fit-Tabella 3.

Ir-referenza * tista' wkoll tinsab fil-kolonna “Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u Stimi ta' Tossiċità Akuta (ATE)”, fejn din tindika li l-entrata kkonċernata kellha limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni skont id-Direttiva 67/548/KEE għat-tossiċità akuta. Dawn il-limiti ta' konċentrazzjoni ma jistgħux jiġu “konvertiti” f'limiti ta' konċentrazzjoni skont dan ir-Regolament, speċjalment meta tingħata klassifikazzjoni minima. Madankollu, meta tintwera r-referenza *, il-klassifikazzjoni għat-tossiċità akuta għal din l-annotazzjoni tista' tkun ta' tħassib speċjali.”

(h) It-Taqsima 1.2.2. tinbidel b'dan li ġej:

“1.2.2.    Ir-rotta ta' esponiment ma tistax tiġi eskluża

Għal ċerti klassijiet ta' periklu, eż. STOT, ir-rotta ta' esponiment għandha tkun indikata fl-istqarrija ta' periklu biss jekk jintwera b'mod konklużiv li l-ebda rotta oħra ta' esponiment ma tista' tikkawża l-periklu skont il-kriterji fl-Anness I. Skont id-Direttiva 67/548/KEE ir-rotta ta' esponiment ġiet indikata għal klassifikazzjonijiet b'R48 meta kien hemm dejta li tiġġustifika l-klassifikazzjoni għal din ir-rotta ta' esponiment. Il-klassifikazzjoni skont 67/548/KEE li tindika r-rotta ta' esponiment ġiet konvertita fil-klassi u l-kategorija korrispondenti skont dan ir-Regolament, iżda b'dikjarazzjoni ġenerali ta' periklu li ma tispeċifikax ir-rotta ta' esponiment peress li l-informazzjoni meħtieġa mhix disponibbli.

Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' periklu huma indikati bir-referenza ** fit-Tabella 3.”

(i) It-Taqsima 1.2.3 tinbidel b'dan li ġej:

“1.2.3.    Dikjarazzjonijiet ta' periklu għat-tossiċità riproduttiva

Id-dikjarazzjonijiet ta' periklu H360 u H361 juru tħassib ġenerali b'rabta mal-effetti fuq il-fertilità u/jew l-iżvilupp: “Jista'/Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf”. Skont il-kriterji, id-dikjarazzjoni ta' periklu ġenerali tista' tinbidel b'dikjarazzjoni ta' periklu li turi l-effett speċifiku tat-tħassib skont it-Taqsima 1.1.2.1.2 Meta d-differenzazzjoni l-oħra ma tissemmiex, dan ikun minħabba evidenza li turi li ma hemmx effett ta' dan it-tip, jew li hemm dejta inkonklussiva jew l-ebda dejta, u l-obbligi fl-Artikolu 4(3) għandhom japplikaw għal dik id-differenzazzjoni.

Sabiex ma tintilifx informazzjoni mill-klassifikazzjonijiet armonizzati għall-fertilità u l-effetti fuq l-iżvilupp skont id-Direttiva 67/548/KEE, il-klassifikazzjonijiet ġew konvertiti biss għal dawk l-effetti klassifikati skont din id-Direttiva.

Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' periklu huma indikati bir-referenza *** fit-Tabella 3.”

(j) It-Taqsima 1.2.4 tinbidel b'dan li ġej:

“1.2.4.    Ma setgħetx tiġi stabbilita klassifikazzjoni korretta għall-perikli fiżiċi

Għal xi entrati l-klassifikazzjoni korretta għall-perikli fiżiċi ma setgħetx tiġi stabbilita għaliex m'hemmx dejta suffiċjenti għall-applikazzjoni tal-kriterji ta' klassifikazzjoni f'dan ir-Regolament. L-entrata tista' tiġi assenjata għal kategorija differenti (jew ogħla) jew għal klassi oħra ta' periklu li mhix dik indikata. Il-klassifika korretta għandha tkun ikkonfermata permezz ta' ttestjar.

L-entrati b'perikli fiżiċi li għandhom jiġu kkonfermati permezz ta' ttestjar huma indikati bir-referenza **** fit-Tabella 3.”

(3) Il-Parti 3 hija emendata kif ġej:

(a) L-intestatura tat-Taqsima 3 tinbidel b'dan li ġej:

PARTI 3: TABELLA TA' KLASSIFIKAZZJONI U TIKKETTAR ARMONIZZATI”

(b) Il-paragrafi introduttorji huma mħassra.

(c) It-titolu tat-Tabella 3.1 jinbidel b'dan li ġej:

“Tabella 3

Lista ta' klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi”;

(d) It-Tabella 3 hija emendata kif ġej:

(i) It-titolu tal-kolonna qabel tal-aħħar tinbidel bi “Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE”;

(ii) L-entrati li jikkorrispondu man-numri tal-indiċi 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 u 650-032-00-X jinbidlu bl-entrati korrispondenti li ġejjin:Nru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Nru tal-KE

Nru tas-CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettar

Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE

Noti

Kodiċi(jiet) tal-Klassi u l-Kategorija tal-Periklu

Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Bħala Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

“006-046-00-8

bendjokarb (ISO);

2,2-dimetil-1,3-benżodiossol-4-il metilkarbamat;

2,2-dimetil-1,3-benżodiossol-4-il metilkarbamat

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

“604-057-00-8

massa ta' reazzjoni ta': isomeri ta' 2-(2H-benżotriażol-2-il)-4-metil-(n)-dodekilfenol; isomeri ta' 2-(2H-benżotriażol-2-il)-4-metil-(n)-tetrakożilfenol; isomeri ta' 2-(2H-benżotriażol-2-il)-4-metil-5,6-didodekil-fenol. n = 5 jew 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

“605-023-00-5

5-kloro-2-(4-klorofenossi)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltijofenil)-2-morfolinopropan-1-on

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

“607-123-00-4

Metakrilat ta' 2,3-epossipropil;

metakrilat tal-gliċidil

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (il-passaġġ tan-nifs) (inhalation)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (il-passaġġ tan-nifs) (inhalation)

H314

H317

 

 

D”

“608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-ammino-1-(2,6-dikloro-α,α,α-trifluworo-para-tolil)-4-trifluworometilsulfinil-pirażol-3-karbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

“612-150-00-X

spirossammina (ISO);

8-tert-butil-1,4-diossaspiro[4.5]dekan-2-ilmetil(etil)(propil)ammina

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (għajnejn)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (għajnejn)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“613-318-00-5

fenpirażammina (ISO);

S-allil 5-ammino-2,3-diidro-2-iżopropil-3-osso-4-(o-tolil)pirażol-1-karbotijoat;

S-allil 5-ammino-2-iżopropil-4-(2-metilfenil) -3-osso-2,3-diidropirażol-1-karbotijoat

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

“614-001-00-4

nikotina (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

“615-013-00-2

ċjanammid;

karbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tirojde)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tirojde)

H314

H317

H412”

 

 

 

“616-006-00-7

diklofluwanid (ISO);

N-[(diklorofluworometil)tijo]-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfammid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

“616-094-00-7

3,3′-diċikloeżil-1,1′-metilenebis(4,1-fenilen)diurea

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

“650-032-00-X

ċiprokonażol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorofenil)-3-ċiklopropil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-il)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (fwied)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (fwied)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

(*1)   Stima tal-punt konvertit ta' tossiċità akuta skont it-Tabella 3.1.2 tal-Anness I.

(iii) L-entrati li ġejjin iddaħħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3:Nru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Nru tal-KE

Nru tas-CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettar

Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE

Noti

Kodiċi(jiet) tal-Klassi u l-Kategorija tal-Periklu

Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Bħala Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu

“047-003-00-3

żeolit taż-żingu tal-fidda (Żeolit, tat-tip bi struttura LTA, b'superfiċje modifikata b'joni tal-fidda u taż-żingu)

[Din l-entrata tkopri ż-żeolit tat-tip bi struttura LTA (Linde Type A) b'superfiċje modifikata b'joni kemm tal-fidda kif ukoll taż-żingu b'kontenuti ta' Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, u potenzjalment bil-fosfru, NH4+, Mg2+ u/jew Ca2+ f'kull livell < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“048-012-00-5

karbonat tal-kadmju

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H410

 

 

A1”

“048-013-00-0

idrossidu tal-kadmju; diidrossidu tal-kadmju

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H410

 

 

A1”

“048-014-00-6

nitrat tal-kadmju;

dinitrat tal-kadmju

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (kliewi, għadam)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1”

“050-030-00-3

dilawrat tad-dibutiltin; dibutil[bis(dodekanoilossi)]stannan

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistema immunitarja)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistema immunitarja)”

 

 

 

“603-235-00-2

linalol; 3,7-dimetil-1,6-ottadjen-3-ol; dl-linalol; [1]

koriandrol; (S)-3,7-dimetil-1,6-ottadjen-3-ol; d-linalol; [2]

likareol; (R)-3,7-dimetil-1,6-ottadjen-3-ol; l-linalol [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

“604-093-00-4

clorofenum;

klorofen;

2-benżil-4-klorofenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (kliewi)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (kliewi)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

“606-150-00-9

kletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-kloroallilossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltijo)propil]-3-idrossiċikloeż-2-en-1-on

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

“606-151-00-4

antrakinon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

“607-720-00-X

aċidu nonadekafluworodekanojku; [1]

nonadekafluworodekanoat tal-ammonju; [2]

nonadekafluworodekanoat tas-sodju [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

“607-721-00-5

N,N′-metilenedimorfolina;

N,N′-metilenebismorfolina;

[formaldeid rilaxxat minn N,N′-metilenbismorfolina];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

“607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil (Z)-(1R,3R)-3-(2-ċjanoprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat;

epsilon-momfluworotrina

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (is-sistema nervuża)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (is-sistema nervuża)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“607-723-00-6

teflutrina (ISO);

2,3,5,6-tetrafluworo-4-metilbenżil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluworoprop-1-enil]-2,2-dimetilċiklopropanekarbossilat

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

“612-290-00-1

prodotti tar-reazzjoni ta' paraformaldeid u 2-idrossipropilammina (proporzjon 3:2);

[formaldeid rilaxxat minn 3,3′-metilenbis[5-metilossażolidina];

formaldeid rilaxxat minn ossażolidin];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

“612-291-00-7

prodotti tar-reazzjoni ta' paraformaldeid ma' 2-idrossipropilammina (proporzjon 1:1);

formaldeid rilaxxat minn α,α,α-trimetil-1,3,5-triażina-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (il-passaġġ gastrointestinali, il-passaġġ tan-nifs)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

“612-292-00-2

metilidrażina

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

“613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidażol;

medetomidina

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (għajnejn)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (għajnejn)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

“613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol;

α-tert-butil-β-(4-klorofenossi)-1H-1,2,4-triażol-1-etanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

“613-323-00-2

terbutilażina (ISO);

N-tert-butil-6-kloro-N′-etil-1,3,5-triażina-2,4-diammina

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“613-324-00-8

kwinolin-8-ol;

8-idrossikwinolina

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“613-325-00-3

tijakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-kloro-3-piridilmetil)-1,3-tijażolidin-2-ilideneċjanammid;

{(2Z)-3-[(6-kloropiridin-3-yl)metil]-1,3-tijażolidin-2-ilidene}ċjanammid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“616-221-00-6

eżaflumuron (ISO);

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluworoetossi)fenil)-3-(2,6-difluworobenżoil)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

“616-222-00-1

pentijopirad (ISO);

RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tijenil]-1-metil-3-(trifluworometil)pirażol-4-karbossammid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“616-223-00-7

karbetammid (ISO);

(R)-1-(etilkarbamojl)etil karbanilat; (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilkarbamat

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”