02017D0021 — MT — 12.03.2021 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI (UE) 2017/1198 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-27 ta' Ġunju 2017

dwar ir-rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2017/21)

(ĠU L 172 5.7.2017, p. 32)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

DEĊIŻJONI (UE) 2021/432 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tal-1 ta’ Marzu 2021

  L 86

14

12.3.2021
▼B

DEĊIŻJONI (UE) 2017/1198 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-27 ta' Ġunju 2017

dwar ir-rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2017/21)Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Deċizjoni teħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jipprovdu pjanijiet ta' finanzjament ta' ċerti istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti lill-BĊE, u tistabbilixxi proċeduri dwar is-sottomissjoni lill-BĊE ta' dawn il-pjanijiet ta' finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), flimkien mad-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“istituzzjoni ta' kreditu sinifikanti” tfisser istituzzjoni ta' kreditu li għandha status ta' entità sinifikanti taħt superviżjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17); u

(2) 

“istituzzjoni ta' kreditu inqas sinifikanti” tfisser istituzzjoni ta' kreditu li m'għandhiex status ta' entità sinifikanti taħt superviżjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

▼M1

Artikolu 3

Rekwiżiti għal rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament

1.  

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jipprovdu lill-BĊE l-pjanijiet ta’ finanzjament li huma konformi mal-Linji Gwida tal-ABE dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għall-pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-20 ta’ Diċembru 2012 (BERS/2012/2) ( 1 ) (minn hawn’ il quddiem il-“Linji Gwida tal-ABE tal-2019”) tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li ġejjin li huma stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti rispettivi tagħhom:

(a) 

istituzzjonijiet ta' kreditu sinifikanti fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Istati Membri parteċipanti fuq bażi kkonsolidata;

(b) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni fuq bażi individwali;

(c) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li fir-rigward tagħhom l-awtorità nazzjonali kompetenti rilevanti tiġbor pjanijiet ta’ finanzjament skont il-Linji Gwida tal-ABE tal-2019.

2.  
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jiġbru l-pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu sinifikanti li ma hemmx riferiment għalihom fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom jipprovdu dawn il-pjanijiet ta’ finanzjament lill-BĊE jekk jikkonformaw mal-Linji Gwida tal-ABE tal-2019.
3.  
Il-pjanijiet ta' finanzjament għandhom jiġu sottomessi lill-BĊE skont l-istruzzjonijiet u l-mudelli armonizzati msemmija fil-Linji Gwida tal-ABE tal-2019. Il-pjanijiet ta' finanzjament għandu jkollhom data ta' referenza tar-rappurtar tal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel.

Meta l-liġijiet nazzjonali jippermettu lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu biex jirrappurtaw l-informazzjoni finanzjarja tagħhom abbażi ta’ tmiem is-sena ta’ kontabilità tagħhom, li tiddevja minn tmiem is-sena kalendarja, l-aħħar tmiem tas-sena ta’ kontabilità disponibbli titqies bħala d-data ta’ referenza tar-rapportar.

Artikolu 4

Dati ta’ rimessa

1.  

Il-pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li ġejjin għandhom jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti lill-BĊE sa 12:00 CET tal-10 jum tax-xogħol wara l-15 ta’ Marzu:

(a) 

pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u l-Artikolu 3(1)(b);

(b) 

pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 3(1)(c) u l-Artikolu 3(2) fejn dawn ikunu inklużi fil-lista tal-Akbar Istituzzjonijiet fl-Istat Membru ppubblikata mill-ABE skont l-Artikolu 2(6) tad-Deċiżjoni tal-ABE ABE/DC/2020/334 ( 2 ).

2.  
Il-pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha mhux imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti lill-BĊE sa 12:00 CET tal-25 jum tax-xogħol wara l-15 ta’ Marzu.

▼B

Artikolu 5

Kontrolli tal-kwalità tad-dejta

▼M1

1.  
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jagħmlu monitoraġġ u jivvalutaw il-kwalità u l-affidabbiltà tad-dejta li titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-BĊE. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom japplikaw ir-regoli ta' validazzjoni rilevanti żviluppati, miżmuma u ppubblikati mill-ABE. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom japplikaw ukoll il-verifiki addizzjonali tal-kwalità tad-dejta definiti mill-BĊE b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

▼B

2.  

Minbarra l-konformità mar-regoli ta' validazzjoni u l-kontrolli tal-kwalità, id-dejta għandha tiġi ppreżentata skont l-istandards minimi addizzjonali li ġejjin għall-finijiet ta' preċiżjoni:

(a) 

l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jipprovdu informazzjoni, jekk applikabbli, dwar l-iżviluppi sottointiżi mid-dejta ppreżentata; u

(b) 

l-informazzjoni għandha tkun kompleta: il-lakuni eżistenti għandhom jiġu rikonoxxuti, spjegati lill-BĊE u, jekk applikabbli, għandhom jiġu solvuti mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 6

Informazzjoni kwalitattiva

1.  
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jissottomettu lill-BĊE mingħajr dewmien żejjed l-ispjegazzjonijiet korrispondenti f'każ li l-kwalità tad-dejta għal tabella partikolari fit-tassonomija ma tkunx iġġustifikata.
2.  
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jikkomunikaw lill-BĊE r-raġunijiet għal kull reviżjoni sinifikanti ppreżentata.

Artikolu 7

Speċifikazzjoni tal-format tat-trasmissjoni

▼M1

1.  
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jissottomettu d-dejta speċifikata f’din id-Deċiżjoni bl-użu tal-eXtensible Business Reporting Language taxonomy sabiex jipprovdu format tekniku uniformi għall-iskambju ta’ dejta li tirrigwarda l-Linji Gwida tal-ABE tal-2019.

▼B

2.  
L-entitajiet taħt superviżjoni għandhom jiġu identifikati fit-trasmissjoni korrispondenti bl-użu ta' Legal Entity Identifier [Identifikatur tal-Entità Legali].

Artikolu 8

L-ewwel dati ta' referenza tar-rapportar

L-ewwel data ta' referenza għar-rapportar bis-saħħa tal-Artikolu 3 għandha tkun il-31 ta' Diċembru 2017.

▼M1

Artikolu 8a

L-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar fl-2021

L-ewwel data ta’ referenza għar-rapportar fl-2021 skont l-Artikolu 3 għandha tkun il-31 ta’ Diċembru 2020. It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandu japplika.

▼B

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċìżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-indirizzati.

Artikolu 10

Indirizzati

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri partecipanti.( 1 ) ABE/GL/2019/05 Disponibbli fuq iis-sit elettroniku tal-ABE.

( 2 ) Disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-ABE.