02015R1011 — MT — 27.06.2015 — 000.003


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1011

tal-24 ta' April 2015

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prekursuri tad-droga u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2005

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 162 27.6.2015, p. 12)


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 185, 14.7.2015, p.  31 (2015/1011)

►C2

Rettifika, ĠU L 125, 18.5.2017, p.  75 (2015/1011)
▼B

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1011

tal-24 ta' April 2015

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prekursuri tad-droga u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2005

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' liċenzji u ta' reġistrazzjonijiet, jistipula l-każijiet fejn liċenzja jew reġistrazzjoni ma tkunx meħtieġa, jistabbilixxi kriterji biex jintwera l-għan leċitu ta' tranżazzjoni, jiddetermina l-informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ tal-kummerċ, jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex jiġu ddeterminati l-listi tal-pajjiżi ta' destinazzjoni għall-esportazzjonijiet ta' sustanzi skedati tal-Kategoriji 2 u 3, jistabbilixxi l-kriterji biex jiġu determinati proċeduri simplifikati ta' notifika ta' qabel l-esportazzjoni u ta' liċenzji tal-esportazzjoni u jispeċifika r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li għandha tingħata rigward l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' monitoraġġ fir-rigward tal-kummerċ fil-prekursuri tad-droga.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “bini kummerċjali” għandha tfisser il-bini flimkien mal-art okkupata minn operatur f'kull post individwali.

Artikolu 3

Il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' liċenzji

1.  Sabiex jikseb liċenzja skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, l-operatur għandu jaħtar uffiċjal responsabbli għall-kummerċ f'sustanzi skedati li huma elenkati fil-Kategoriji 1 tal-Anness ta' dak ir-Regolament, għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti bl-isem u d-dettalji ta' kuntatt ta' dak l-uffiċjal u għandu jinnotifikaha minnufih bi kwalunkwe bidliet sussegwenti f'dan it-tagħrif.

L-uffiċjal responsabbli għandu jiżgura li l-attivitajiet ta' importazzjoni, l-attivitajiet ta' esportazzjoni jew l-attivitajiet intermedjarji jseħħu b'konformità mad-dispożizzjonijiet legali rilevanti, u għandu jingħata s-setgħa jirrappreżenta lill-operatur u jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dan il-kompitu.

2.  L-operatur ikkonċernat għandu jissodisfa r-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-operatur għandu jieħu miżuri xierqa kontra t-tneħħija mhux awtorizzata ta' sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 u tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 mill-postijiet tal-ħażna, tal-produzzjoni, tal-manifattura u tal-ipproċessar tas-sustanzi skedati, u għandu wkoll iżomm il-bini kummerċjali protett u fi stat tajjeb ta' sigurtà;

(b) l-operatur għandu jagħmel applikazzjoni li tinkludi d-dettalji li ġejjin:

(i) l-isem sħiħ, l-indirizz sħiħ, in-numri tat-telefown u/jew tal-faks u l-indirizz tal-posta elettronika tal-applikant;

(ii) l-isem sħiħ tal-uffiċjal responsabbli u d-dettalji ta' kuntatt tiegħu/tagħha;

(iii) deskrizzjoni tal-pożizzjoni u tal-kompiti tal-uffiċjal responsabbli;

(iv) l-indirizzi sħaħ ta' fejn jinsab il-bini kummerċjali;

(v)  ►C1  id-deskrizzjoni tal-postijiet kollha fejn jitwettqu l-operazzjonijiet deskritti fil-punt ix; ◄

(vi) informazzjoni li turi li ttieħdu l-miżuri xierqa msemmija fil-paragrafu 2(a);

(vii) l-isem u l-kodiċi NM tas-sustanzi skedati, kif stipulati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 u fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005;

(viii) fil-każ ta' taħlita jew prodott naturali, indikazzjoni dwar dan li ġej:

(a) l-isem tat-taħlita jew tal-prodott naturali;

(b) l-isem u l-kodiċi NM tas-sustanzi skedati li jinsabu fit-taħlita jew fil-prodott naturali, kif stipulati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 u fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005;

(c) il-perċentwal massimu ta' dawn is-sustanzi skedati fit-taħlita jew fil-prodott naturali;

(ix) deskrizzjoni tat-tip ta' operazzjonijiet previsti li jissemmew fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 u fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005;

(x) kopja awtentikata tar-reġistru tal-kumpaniji jew tal-attivitajiet, fejn xieraq;

(xi) ċertifikat ta' kondotta tajba tal-operatur ikkonċernat u tal-uffiċjal responsabbli, jew dokument li juri li dawn jagħtu l-garanzija meħtieġa għat-tmexxija xierqa tal-operazzjonijiet, jew dokument li jipprovdi l-informazzjoni li tippermetti lill-awtorità kompetenti tikseb dan it-tip ta' dokument.

3.  Jekk l-operatur ikun diġà ngħata l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat skont l-Artikolu 5a tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 ( 1 ); huwa jista' jindika n-numru taċ-ċertifikat tal-operatur ekonomiku awtorizzat (ċertifikat tal-AEO) meta jagħmel l-applikazzjoni għal liċenzja biex l-awtorità kompetenti tkun tista' tqis l-istatus tiegħu ta' AEO.

4.  Fuq talba bil-miktub mingħand l-awtorità kompetenti rilevanti, l-applikant għandu jissottometti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rilevanti.

5.  Meta l-applikant ikun persuna fiżika, il-punti (ii) u (iii) tal-paragrafu 2(b) m'għandhomx japplikaw, u l-punt (iv) tal-paragrafu 2(b) għandu japplika biss fejn rilevanti.

6.  Mingħajr ħsara għall-miżuri adottati skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 u mal-Artikolu 26(3) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, l-awtorità kompetenti għandha tiċħad il-ħruġ tal-liċenzja jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(b) ta' dan ir-Regolament ma jiġux issodisfati, jew jekk ikun hemm raġunijiet validi biex wieħed jissuspetta li s-sustanzi skedati jkunu maħsuba għall-manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi jew ta' sustanzi psikotropiċi.

7.  Fil-każ ta' kummerċ bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi msemmija fir-Regolament (KE) Nru 111/2005, l-awtorità kompetenti tista' jew tillimita l-validità tal-liċenzja għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin, jew inkella teħtieġ li l-operaturi, f'intervalli ta' żmien ta' mhux aktar minn tliet snin, juru li l-kundizzjonijiet li taħthom ingħatat il-liċenzja għadhom qed jiġu ssodisfati.

Il-validità tal-liċenzji maħruġa qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament m'għandhiex tiġi affettwata.

8.  Liċenzja m'għandhiex tkun trasferibbli.

9.  F'każ li tiġi prevista kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin, id-detentur tal-liċenzja għandu japplika għal liċenzja ġdida:

(a) iż-żieda ta' sustanza skedata;

(b) il-bidu ta' operazzjoni ġdida;

(c) bdil fil-post fejn jinsab il-bini kummerċjali fejn isiru l-operazzjonijiet.

F'dawn il-każijiet, il-validità tal-liċenzja eżistenti għandha tintemm fid-data li tiġi l-ewwel fost dawn li ġejjin:

(i)  ►C2  id-data ta' meta tiskadi l-validità fejn terminu ta' validità kien stabbilit skont l-Artikolu 3(7) ta' dan ir-Regolament jew skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004; ◄

(ii) id-data ta' meta tibda l-validità tal-liċenzja l-ġdida.

10.  Il-paragrafu 9 għandu japplika wkoll għal liċenzji maħruġa qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

11.  Il-paragrafi 2 sa 6 u 8, 9 u 10 għandhom japplikaw ukoll għall-fini ta' ksib ta' liċenzji skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004, bl-eċċezzjoni ta' liċenzji speċjali.

12.  L-awtoritajiet pubbliċi msemmija fl-Artikolu 3(2) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 għandhom jinkludu d-dwana, il-pulizija u l-laboratorji uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 4

Każijiet fejn mhijiex meħtieġa liċenzja

L-ispiżeriji, l-ispiżeriji tal-prodotti mediċinali veterinarji, id-dwana, il-pulizija u l-forzi armati u l-laboratorji uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiġu eżentati mill-ħtieġa tal-liċenzjar skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, sakemm dawn l-operaturi jużaw il-prekursuri tad-droga fi ħdan l-ambitu tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

L-operaturi indikati fl-ewwel paragrafu huma eżentati wkoll minn dan li ġej:

(a) l-għoti tad-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 111/2005;

(b) l-obbligu li jinħatar uffiċjal reponsabbli kif stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta' dan Regolament.

Artikolu 5

Il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' reġistrazzjonijiet

1.  Sabiex jikseb reġistrazzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, l-operatur għandu jaħtar uffiċjal responsabbli għall-kummerċ f'sustanzi skedati li huma elenkati fil-Kategoriji 2 tal-Anness ta' dak ir-Regolament, għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti bl-isem u d-dettalji ta' kuntatt ta' dak l-uffiċjal u għandu jinnotifikaha minnufih bi kwalunkwe bidliet sussegwenti f'dan it-tagħrif.

L-uffiċjal responsabbli għandu jiżgura li l-attivitajiet ta' importazzjoni, l-attivitajiet ta' esportazzjoni jew l-attivitajiet intermedjarji jseħħu b'konformità mad-dispożizzjonijiet legali rilevanti, u għandu jingħata s-setgħa jirrappreżenta lill-operatur u jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dan il-kompitu.

2.  L-operatur li juża sustanzi skedati tal-Kategorija 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 għandu jagħmel applikazzjoni li tinkludi l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 3(2)(b), bl-eċċezzjoni tal-punti (vi), (x) u (xi) tal-Artikolu 3(2)(b), sakemm dan ma jiġix mitlub mill-awtorità kompetenti.

Dan japplika wkoll għal operaturi li jesportaw sustanzi skedati tal-Kategorija 3 elenkati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005.

3.  L-Artikolu 3(3) u (4) għandu japplika wkoll.

4.  L-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 u l-paragrafu 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-operaturi u l-utenti msemmija fl-Artikolu 3(6) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 fir-rigward ta' sustanzi skedati tal-Kategorija 2 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.

5.  L-utenti ta' sustanzi skedati tal-Kategorija 2 A elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni dwar l-użu tas-sustanzi skedati.

Artikolu 6

Każijiet fejn mhijiex meħtieġa reġistrazzjoni

Il-kategoriji li ġejjin jistgħu jiġu eżentati mill-ħtieġa ta' reġistrazzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar- Regolament (KE) Nru 111/2005:

(a) L-ispiżeriji, l-ispiżeriji tal-prodotti mediċinali veterinarji, id-dwana, il-pulizija, il-laboratorji uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti u l-forzi armati, sakemm dawn l-operaturi jużaw il-prekursuri tad-droga fi ħdan l-ambitu tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom;

(b) L-operaturi li jesportaw sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 3 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, jekk it-total tal-kwantitajiet li jirrigwardaw l-esportazzjonijiet tagħhom matul is-sena kalendarja preċedenti (l-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru) ma jaqbiżx l-ammonti speċifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. Meta dawn l-ammonti jinqabżu fis-sena kalendarja attwali, l-operatur għandu minnufih jiġi konformi mal-ħtieġa li jirreġistra.

(c) L-operaturi involuti fl-esportazzjoni ta' taħlitiet li fihom is-sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 3 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, jekk l-ammont tas-sustanza skedata preżenti fit-taħlitiet ma jaqbiżx, matul is-sena kalendarja preċedenti, l-ammonti speċifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. Meta dawn l-ammonti jinqabżu fis-sena kalendarja attwali, l-operatur għandu minnufih jiġi konformi mal-ħtieġa li jirreġistra.

Artikolu 7

Kondizzjonijiet għal eżenzjonijiet minn ċertu rekwiżiti

Għall-finijiet tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 273/2004, il-klijenti għandhom jinfurmaw lill-fornituri tagħhom jekk l-Artikolu japplikax għalihom.

Artikolu 8

Il-kriterji biex jiġu ddeterminati l-għanijiet leċiti ta' tranżazzjoni

1.  L-operatur għandu jipprovdi informazzjoni li tiddikjara li l-kunsinna tkun telqet mill-pajjiż tal-esportazzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ adottati skont l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Traffikar Illeċitu fi Drogi Narkotiċi u Sustanzi Psikotropiċi ( 2 ) biex juri l-għanijiet leċiti tat-tranżazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005.

2.  Għal dak il-għan, l-operatur jista' juża l-mudell stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, jew inkella jippreżenta l-awtoritazzazzjoni għall-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 jew id-dikjarazzjoni tal-klijent imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 273/2004.

Artikolu 9

Informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ tal-kummerċ

1.  Għall-finijiet tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004, l-operaturi għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti fil-qosor dwar il-kwantitajiet tas-sustanzi skedati użati jew fornuti u, fil-każ ta' forniment, għandhom jiddikjaraw il-kwantità li tkun ġiet fornuta lil kull parti terza.

Għas-sustanzi skedati fil-Kategorija 3 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 273/2004, l-ewwel paragrafu għandu japplika biss fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti.

2.  Għall-finijiet tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 l-operaturi għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar dan li ġej:

(a) l-esportazzjonijiet kollha tas-sustanzi skedati soġġetti għal awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni;

(b) l-importazzjonijiet kollha tas-sustanzi skedati tal-Kategorija 1 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 li jeħtieġu awtorizzazzjoni għall-importazzjoni, jew il-każijiet kollha fejn is-sustanzi skedati tal-Kategorija 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 jiddaħħlu f'żona ħielsa ta' kontroll tat-tip II, jitqiegħdu taħt proċedura li twassal għal sospensjoni għajr għal meta jkunu se jintbagħtu f'destinazzjoni oħra, jew jinħelsu biex jiċċirkolaw b'mod ħieles;

(c) l-attivitajiet intermedjarji kollha li jinvolvu sustanzi skedati tal-Kategoriji 1 u 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005.

3.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) għandha tkun organizzata billi ssir referenza għall-pajjiżi tad-destinazzjoni, għall-kwantitajiet li ġew esportati u għan-numri ta' referenza tal-liċenzji tal-esportazzjoni, skont il-każ.

4.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) għandha tkun organizzata billi ssir referenza għall-pajjiż terz tal-esportazzjoni u għan-numru ta' referenza tal-awtorizzazzjonijiet għall-importazzjoni, skont il-każ.

5.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(c) għandha tkun organizzata billi ssir referenza għall-pajjiżi terzi involuti f'dawn l-attivitajiet intermedjarji u għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni jew għall-importazzjoni, skont il-każ. Fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, l-operaturi għandhom jipprovdu aktar informazzjoni.

6.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrattaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu bħala informazzjoni kummerċjali riservata.

Artikolu 10

Il-kundizzjonijiet biex jiġu determinati l-listi tal-pajjiżi ta' destinazzjoni għall-esportazzjoni ta' sustanzi skedati tal-Kategoriji 2 u 3

Il-listi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 għandhom jinkludu dan li ġej:

(a) il-pajjiżi terzi li magħhom l-Unjoni kkonkludiet ftehim speċifiku dwar il-prekursuri tad-droga;

(b) il-pajjiżi terzi li talbu li jirċievu notifiki ta' qabel l-esportazzjoni skont l-Artikolu 12(10) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-traffiku illeċitu tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi tal-1988.

(c) il-pajjiżi terzi li talbu li jirċievu notifiki ta' qabel l-esportazzjoni skont l-Artikolu 24 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-traffiku illeċitu tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi tal-1988.

Il-listi tal-pajjiżi speċifiċi ta' destinazzjoni għall-esportazzjoni ta' sustanzi skedati elenkati fil-Kategoriji 2 u 3 tal-Anness imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni.

Artikolu 11

Il-kriterji biex jiġu determinati proċeduri simplifikati għal notifiki ta' qabel l-esportazzjoni

1.  Fil-każ ta' esportazzjonijiet maħsuba għall-proċedura simplifikata tal-liċenzji tal-esportazzjoni, skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 l-awtorità kompetenti tista' tibgħat notifika simplifikata ta' qabel l-esportazzjoni li tkopri diversi operazzjonijiet ta' esportazzjoni mwettqa fi ħdan perjodu speċifiku ta' 6 xhur jew 12-il xahar.

2.  L-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' esportazzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz ta' destinazzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-pajjiż tad-destinazzjoni kif xieraq, u għal dak il-għan għandha tagħmel użu mis-sistema PEN-onlajn jew min-“Notifika Multilaterali ta' Rapportar Kimiku” stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Il-kriterji biex jiġu determinati proċeduri simplifikati għal liċenzji tal-esportazzjoni

1.  Wara applikazzjoni min-naħa tal-operatur ikkonċernat, l-awtorità kompetenti tista' tagħti liċenzja tal-esportazzjoni bi proċedura simplifikata, b'konformità mal-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, f'każijiet ta' esportazzjoni frekwenti ta' sustanza skedata speċifika waħda elenkata fil-Kategoriji 3 u 4 tal-Anness ta' dak ir-Regolament, li tinvolvi lill-istess esportatur stabbilit fl-Unjoni u lill-istess importatur fl-istess pajjiż terz tad-destinazzjoni, li tkopri perjodu speċifiku ta' żmien ta' 6 xhur jew ta' 12-il xahar.

Liċenzja tal-esportazzjoni ta' dan it-tip tista' tingħata biss fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta matul l-esportazzjonijiet preċedenti l-operatur ikun wera l-kapaċità li jissodisfa l-obbligazzjonijiet kollha marbuta ma' dawk l-esportazzjonijiet, u ma jkun wettaq l-ebda reat kontra l-leġiżlazzjoni rilevanti;

(b) meta l-awtorità kompetenti tinsab sodisfatta rigward l-għanijiet leċiti ta' dawk l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni.

2.  L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni simplifikata għal liċenzja tal-esportazzjoni għandha tinkludi tal-inqas dan li ġej:

(a) l-ismijiet u l-indirizzi tal-esportatur, tal-importatur fil-pajjiż terz u tad-destinatarju finali;

(b) l-isem tas-sustanza skedata, kif indikat fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, jew, fil-każ ta' taħlita jew prodott naturali, l-isem u l-Kodiċi NM tagħha u l-isem ta' kwalunkwe sustanza skedata, kif indikat fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, li tinsab fit-taħlita jew fil-prodott naturali;

(c) il-kwantità massima tas-sustanza skedata maħsuba għall-esportazzjoni;

(d) il-perjodu ta' żmien speċifiku maħsub għall-operazzjonijiet ta' esportazzjoni.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tieħu d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ssemplifikata tal-esportazzjoni f'perjodu ta' 15-il ġurnata ta' xogħol mid-data li fiha tkun waslet l-informazzjoni meħtieġa.

4.  F'każ ta' kura medika ta' emerġenza, meta l-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1(a) u (b) ta' dan l-Artikolu jiġu ssodisfati, l-awtorità kompetenti għandha tieħu d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni simplifikata għall-esportazzjoni ta' sustanzi skedati tal-Kategorija 4 elenkati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 minnufih, jew mhux aktar tard minn 3 ijiem ta' xogħol wara l-wasla tal-applikazzjoni.

Artikolu 13

Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti li jikkonċernaw l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta' monitoraġġ

1.  L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni l-komunikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) Nru 111/2005 u fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 273/2004 fix-xahar ta' wara kull kwart tas-sena kalendarja. Il-komunikazzjonijiet għandhom jinkludu l-informazzjoni dwar il-każijiet kollha fejn ir-rilaxx ta' sustanzi skedati u mhux skedati jkun ġie sospiż, jew fejn is-sustanzi skedati u mhux skedati jkunu ġew miżmuma.

2.  Din l-informazzjoni għandha tinkludi dan li ġej:

(a) l-ismijiet tas-sustanzi;

(b) jekk ikunu magħrufa, l-oriġini, il-provenjenza u d-destinazzjoni tas-sustanzi;

(c) il-kwantità tas-sustanzi, l-istatus doganali tagħhom u l-mezz ta' trasport użat.

3.  Fi tmiem kull sena kalendarja, il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri kollha l-informazzjoni li tkun irċeviet skont il-paragrafu 1.

Artikolu 14

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1277/2005 huwa mħassar.

Artikolu 15

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS ISustanza

Kwantità

Aċetun (1)

50 kg

Etiletere (1)

20 kg

Metiletilketon (1)

50 kg

Toluwen (1)

50 kg

Aċidu sulfuriku

100 kg

Aċidu idrokloriku

100 kg

(1)   Dan jinkludi l-imluħ ta' dawn is-sustanzi kull fejn l-eżistenza ta' dawn l-imluħ hija possibbli.
ANNESS II

image

Noti

1. Il-mod kif inhu mqassam il-mudell mhuwiex vinkolanti.

2. In-numri tal-ordni u t-test tal-mudell huma vinkolanti.

Protezzjoni tad-dejta personali

Meta l-Kummissjoni Ewropea tipproċessa dejta personali inkluża f'dan id-dokument, għandu japplika r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-dejta.

Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tipproċessa dejta personali inkluża f'dan id-dokument, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

L-għan tal-ipproċessar tad-dejta personali huwa l-monitoraġġ tal-kummerċ fil-prekursuri tad-droga fi ħdan l-Unjoni b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 273/2004 kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1258/2013, u l-kummerċ fil-prekursuri tad-droga bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) No111/2005, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1259/2013.

Il-kontrollur fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta huwa l-awtorità kompetenti nazzjonali ta' fejn ikun ġie ppreżentat dan id-dokument. Il-lista tal-awtoritajiet kompetenti hija ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

B'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-Unjoni u għall-għanijiet ta' kontroll u monitoraġġ ta' ċertu sustanzi li jintużaw ta' sikwit għall-produzzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi jew ta' sustanzi psikotropiċi, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jaqsmu d-dejta personali u l-informazzjoni li tinsab f'dan id-dokument mal-awtoritajiet rilevanti f'pajjiżi terzi.

Is-suġġetti tad-dejta għandhom id-dritt ta' aċċess għad-dejta personali li tirrigwarda lilhom li tiġi pproċessata u, fejn xieraq, għandhom ukoll id-dritt li jirrettifikaw, iħassru jew jimblukkaw dejta personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jew skont il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

It-talbiet kollha għall-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess, rettifika, tħassir jew imblukkar għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti li lilhom ġie ppreżentat dan id-dokument u għandhom ukoll jiġu pproċessati mill-istess awtoritajiet kompetenti.

Il-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta personali hija l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, u l-Artikolu 13b tar-Regolament (KE) Nru 273/2004.

Id-dejta personali li tinsab f'dan id-dokument m'għandhiex tinżamm għal aktar milli jkun meħtieġ mill-għanijiet li għalihom tkun ġiet miġbura.

F'każ ta' kunflitt, l-ilmenti jistgħu jiġu indirizzati lill-awtorità nazzjonali rilevanti għall-protezzjoni tad-dejta. Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta huma disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Meta l-ilment ikun jikkonċerna l-ipproċessar ta' dejta personali mill-Kummissjoni Ewropea, dan għandu jiġi indirizzat lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ANNESS III

image

Noti

1. Il-mod kif inhu mqassam il-mudell mhuwiex vinkolanti.

2. In-numri tal-ordni u t-test tal-mudell huma vinkolanti. Il-kaxxi mmarkati b'tipa skura għandhom jimtlew b'mod obbligatorju.

3. Aktar dettalji dwar il-kaxxi:

Kaxxa “Parti A”: Indika jekk l-MCRN tkoprix operazzjoni waħda ta' esportazzjoni, jew jekk tkoprix aktar minn waħda. Meta tkopri diversi operazzjonijiet, indika l-perjodu ta' żmien maħsub.

Kaxxa 14 (kwantità u piż): Fil-każ ta' MCRN li tkopri diversi operazzjonijiet ta' esportazzjoni, indika l-kwantità massima u l-piż massimu.

Punt 18 (Data tat-tluq): Fil-każ ta' MCRN li tkopri diversi operazzjonijiet ta' esportazzjoni, din il-kaxxa għandha timtela billi tiġi indikata d-data stmata tat-tluq finali.

Protezzjoni tad-dejta personali

Meta l-Kummissjoni Ewropea tipproċessa dejta personali inkluża f'dan id-dokument, għandu japplika r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-dejta.

Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tipproċessa dejta personali inkluża f'dan id-dokument, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

L-għan tal-ipproċessar tad-dejta personali huwa l-monitoraġġ tal-kummerċ fil-prekursuri tad-droga fi ħdan l-Unjoni b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 273/2004 kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1258/2013, u l-kummerċ fil-prekursuri tad-droga bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 111/2005, kif emendat bir Regolament (UE) Nru 1259/2013.

Il-kontrollur fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta huwa l-awtorità kompetenti nazzjonali ta' fejn ikun ġie ppreżentat dan id-dokument. Il-lista tal-awtoritajiet kompetenti hija ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

B'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-Unjoni u għall-għanijiet ta' kontroll u monitoraġġ ta' ċertu sustanzi li jintużaw ta' sikwit għall-produzzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi jew ta' sustanzi psikotropiċi, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jaqsmu d-dejta personali u l-informazzjoni li tinsab f'dan id-dokument mal-awtoritajiet rilevanti f'pajjiżi terzi.

Is-suġġetti tad-dejta għandhom id-dritt ta' aċċess għad-dejta personali li tirrigwarda lilhom li tiġi pproċessata u, fejn xieraq, għandhom ukoll id-dritt li jirrettifikaw, iħassru jew jimblukkaw dejta personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jew skont il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

It-talbiet kollha għall-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess, rettifika, tħassir jew imblukkar għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti li lilhom ġie ppreżentat dan id-dokument, u għandhom ukoll jiġu pproċessati mill-istess awtoritajiet kompetenti.

Il-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta personali hija l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 111/2005, u l-Artikolu 13b tar-Regolament (KE) Nru 273/2004.

Id-dejta personali li tinsab f'dan id-dokument m'għandhiex tinżamm għal aktar milli jkun meħtieġ mill-għanijiet li għalihom tkun ġiet miġbura.

F'każ ta' kunflitt, l-ilmenti jistgħu jiġu indirizzati lill-awtorità nazzjonali rilevanti għall-protezzjoni tad-dejta. Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta huma disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Meta l-ilment ikun jikkonċerna l-ipproċessar ta' dejta personali mill-Kummissjoni Ewropea, dan għandu jiġi indirizzat lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).( 1 ) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

( 2 ) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/611/KEE tat-22 ta' Ottubru 1990 fir-rigward tal-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ekonomika Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Traffiku Illeċitu ta' Drogi Narkotiċi u Sustanzi Psikotropiċi (ĠU L 326, 24.11.1990, p. 56).