02014R1321 — MT — 05.03.2019 — 006.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2014

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol

(Riformulazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 362 17.12.2014, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1088 tat-3 ta' Lulju 2015

  L 176

4

7.7.2015

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1536 tas-16 ta' Settembru 2015

  L 241

16

17.9.2015

 M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/334 tas-27 ta' Frar 2017

  L 50

13

28.2.2017

 M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/750 tat-22 ta' Mejju 2018

  L 126

1

23.5.2018

►M5

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1142 tal-14 ta' Awwissu 2018

  L 207

2

16.8.2018


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 318, 4.12.2015, p.  73 (1321/2014)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2014

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol

(Riformulazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)▼M2

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi komuni u l-proċeduri amministrattivi li jiżguraw:

(a) il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inkluż kull komponent li jiġi installat fuq l-inġenju, li huwa:

(i) irreġistrat fi Stat Membru, sakemm is-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja tiegħu tkun ġiet iddelegata lil pajjiż terz u ma jintużax minn operatur ieħor tal-UE; jew

(ii) irreġistrat f'pajjiż terz u użat minn operatur tal-UE, fejn is-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja ma tkunx ġiet iddelegata lil Stat Membru;

(b) il-konformità mar-rekwiżiti essenzjali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru reġistrati f'pajjiż terz u ta' komponenti li jiġu installati fuqhom, li s-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja tagħhom ma tkunx ġiet iddelegata lil Stat Membru, li jinkrew mingħajr ekwipaġġ minn trasportatur tal-ajru li ngħata liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ).

▼B

Artikolu 2

Tifsiriet

Fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (EC) Nru 216/2008 għandhom jgħoddu t-tifsiriet li ġejjin:

(a) “inġenju tal-ajru” tfisser kull makkinarju li jista' jikseb sostenn fl-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-arja ħlief reazzjonijiet tal-arja kontra il-wiċċ tal-art;

(b) “persunal li jiċċertifika” tfisser persunal responsabbli għar-rilaxx ta' inġenju tal-ajru jew ta' komponent wara l-manutenzjoni;

(c) “komponent” tfisser kull magna, skrejjen, parti jew tagħmir;

(d) “kontinwità tal-ajrunavigabbiltà” tfisser il-proċessi kollha li jiżguraw li, f'kull ħin tal-ħajja operattiva tiegħu, inġenju tal-ajru josserva r-rekwiżiti dwar l-ajrunavigabbiltà li jkunu fis-seħħ u jkun f'kondizzjoni ta' operazzjoni mingħajr periklu;

(e) “JAA” tfisser “l-Awtoritajiet Konġunti dwar l-Avjazzjoni”;

(f) “JAR” tfisser “ir-Rekwiżiti Konġunti dwar l-Avjazzjoni”;

▼M2

(g) “operazzjoni tat-trasport kummerċjali bl-ajru (CAT)” tfisser operazzjoni li ssir b'inġenju tal-ajru sabiex jiġu ttrasportati l-passiġġieri, il-merkanzija jew il-posta bi ħlas jew kumpens ieħor ta' valur;

▼B

(h) “manutenzjoni” tfisser waħda minn dawn li ġejjin jew kombinament tagħhom: l-eżami bir-reqqa, it-tiswija, l-ispezzjoni, is-sostituzzjoni, l-modifika jew ir-rettifika ta' difett ta' inġenju tal-ajru jew komponent, ħlief l-ispezzjoni ta' qabel titjira;

(i) “organizzazzjoni” tfisser persuna fiżika, persuna legali jew parti minn persuna legali. Organizzazzjoni bħal din tista' tkun stabbilita f'aktar minn sit wieħed kemm jekk dan ikun jew ma jkunx fit-territorju tal-Istati Membri;

(j) “spezzjoni ta' qabel titjira” tfisser l-ispezzjoni li ssir qabel it-titjira biex tiżgura li l-inġenju tal-ajru hu kapaċi jagħmel it-titjira maħsuba;

(k) “inġenju tal-ajru ELA1” ifisser l-Inġenji tal-Ajru Ħfief Ewropej bl-ekwipaġġ li ġejjin:

(i) ajruplan bil-mutur b'Massa Massima għat-Tluq (Maximum Take-off Mass — MTOM) ta' 1 200 kg jew inqas li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jaħdem b'mutur;

(ii) glider jew glider bil-mutur b'MTOM ta' 1 200 kg jew anqas;

(iii) ballun b'volum massimu ta' disinn ta' gass għall-irfigħ jew ta' arja sħuna ta' mhux aktar minn 3 400 m3 għal blalen tal-arja sħuna, 1 050 m3 għal blalen tal-gass, 300 m3 għal blalen tal-gass marbutin;

(iv) ġifen tal-ajru maħsub għal mhux aktar minn erba' persuni u b'volum massimu ta' disinn ta' gass għall-irfigħ jew ta' arja sħuna ta' mhux aktar minn 3 400 m3 għal ġifen tal-arja sħuna u 1 000 m3 għal ġifen tal-gass.

▼M1

(ka) “inġenji tal-ajru tat-tip ELA2” tfisser l-inġenji tal-ajru “European Light Aircraft” bl-ekwipaġġi:

(i) ajruplan b'Massa Massima ta' Tluq (take-off) (MTOM) ta' 2 000 kg jew inqas li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jaħdem bil-magni;

(ii) glajder jew glajder bil-mutur b'MTOM ta' 2 000 kg jew inqas;

(iii) ballun tal-arja;

(iv) ġifen tal-ajru li jaħdem b'arja sħuna;

(v) ġifen tal-ajru li jaħdem bil-gass li jikkonforma mal-karatteristiċi kollha li ġejjin:

 toqol statiku massimu ta' 3 %,

 forza propulsiva mhix diriġuta (għajr fid-direzzjoni opposta),

 disinn konvenzjonali u sempliċi tal-istruttura, tas-sistema ta' kontroll u tas-sistema “ballonet”, u

 kontrolli li ma jaħdmux bil-qawwa;

(vi) Inġenju tal-ajru li jaħdem bir-rotors (Very Light Rotorcraft);

▼B

(l) “Inġenju tal-ajru LSA” (jiġifieri “Ajruplan Ħafif tal-Isports”) li għandu dawn il-karatteristiċi kollha:

(i) Massa tat-Tluq Massima (MTOM) ta' mhux aktar minn 600 kg;

(ii) veloċità massima tat-twaqqif tal-magna fil-konfigurazzjoni tal-inżul (VS0) ta' mhux aktar minn 45 knot fil-Veloċità fl-Ajru Kalibrata (CAS) għall-massa tat-tluq massima ċċertifikata u għaċ-ċentru tal-gravità l-aktar kruċjali tal-inġenju tal-ajru;

(iii) kapaċità massima ta' postijiet għal mhux aktar minn żewġ persuni, inkluż il-pilota;

(iv) magna waħda, mingħajr turbina, mgħammra bi skrun;

(v) kabina mhux taħt pressjoni.

(m) “post ewlieni tan-negozju” tfisser is-sede ewlenija jew l-uffiċju rreġistrat tal-impriża li fih jitwettqu l-funzjonijiet finanzjarji ewlenin u l-kontroll operattiv tal-attivitajiet imsemmija f'dan ir-Regolament;

▼M2

(n) “kompitu ta' manutenzjoni kritika” tfisser kompitu ta' manutenzjoni li jinvolvi l-assemblaġġ jew kull disturb ta' sistema jew ta' xi parti fuq inġenju tal-ajru, magna jew skrun li, jekk iseħħ żball waqt l-esekuzzjoni tiegħu, jista' jipperikola b'mod dirett is-sikurezza tat-titjira;

(o) “operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati” tfisser dawk l-operazzjonijiet suġġetti għar-rekwiżiti tal-Parti-ORO, is-Subparti-SPO stabbilita fl-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 ( 2 );

(p) “operazzjonijiet limitati” tfisser l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni għal:

(i) titjiriet bl-ispejjeż maqsumin minn individwi privati, bil-kundizzjoni li l-ispiża diretta tinqasam bejn l-okkupanti kollha tal-inġenju tal-ajru, inkluż il-bdot u li n-numru ta' persuni li qed jaqsmu l-ispejjeż diretti huwa limitat għal sitta;

(ii) titjiriet ta' kompetizzjoni jew wirjiet tat-titjir, bil-kundizzjoni li r-remunerazzjoni jew kwalunkwe kumpens ta' valur mogħtija għat-tali titjiriet ikun limitat għall-irkupru tal-ispejjeż diretti u kontribuzzjoni proporzjonata għall-ispejjeż annwali, kif ukoll premji ta' mhux iktar minn valur speċifikat mill-awtorità kompetenti.

(iii) titjiriet introduttorji, qbiż bil-paraxut, irmunkar ta' glajders jew titjiriet ajrubatiċi mwettqa jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ bis-sede prinċipali tagħha fi Stat Membru u approvata skont ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011 ( 3 ), jew minn organizzazzjoni maħluqa bil-għan li tippromwovi sport tal-ajru jew avjazzjoni ta' divertiment, bil-kundizzjoni li l-inġenju tal-ajru jkun operat mill-organizzazzjoni fuq il-bażi ta' sjieda jew kiri mingħajr ekwipaġġ, li t-titjira ma tiġġenerax profitti mqassmin barra l-organizzazzjoni, u li kull meta jkunu involuti persuni li mhumiex membri tal-organizzazzjoni, it-tali titjiriet jirrappreżentaw biss attività marġinali tal-organizzazzjoni;

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, “operazzjonijiet limitati” mhumiex meqjusa bħala operazzjonijiet CAT jew operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati;

(q) “titjira introduttorja” tfisser “titjira introduttorja” kif definit fl-Artikolu 2(9) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012;

(r) “titjira ta' kompetizzjoni” tfisser “titjira ta' kompetizzjoni” kif definit fl-Artikolu 2(10) tar- Regolament (UE) Nru 965/2012;

(s) “wirja tat-titjir” tfisser “wirja tat-titjir” kif definit fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012.

▼B

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

▼M2

1.  Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 1(a) u l-komponenti li jiġu installati fuqhom għandhom jiġu assigurati skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness I.

2.  L-organizzazzjonijiet u l-persunal involuti fl-ajrunivigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 1(a) u l-komponenti installati fuqhom, inkluż il-manutenzjoni, għandhom jikkonformaw mal-Anness I u fejn ikun xieraq mad-dispożizzjonijiet speċifikati fl-Artikoli 4 u 5.

3.  B'deroga mill-paragrafu 1, il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 1(a) li għandhom permess biex itiru, għandha tiġi żgurata abbażi tal-arranġamenti speċifiċi tal-kontinwità tal-ajrunivigabbiltà kif iddefinit fil-permess għal titjir maħruġ skont l-Anness I (il-Parti-21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012.

▼M1

4.  Il-programmi ta' manutenzjoni approvati f'konformità mar-rekwiżiti applikabbli qabel is-27 ta' Lulju 2015 għandhom jitqiesu approvati f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

▼M2

5.  Il-kontinwità tal-ajrunivigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 1(b) u l-komponenti li jiġu installati fuqhom għandha tiġi żgurata skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness Va.

▼B

Artikolu 4

Approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta' manutenzjoni

▼M2

1.  Għandhom jinħarġu approvazzjonijiet lil organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, is-Subparti F, jew skont l-Anness II.

▼B

2.  L-approvazzjonijiet dwar il-manutenzjoni maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA u li jkunu validi qabel il-bidu fis-seħħ ta-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandhom jitqiesu bħala li nħarġu skont dan ir-Regolament.

3.  Il-persunal kwalifikat biex iwettaq u/jew jikkontrolla test dwar il-kapaċità kontinwata li jintuża fl-ajru ta' strutturi u/jew komponenti ta' inġenju tal-ajru u liema test ma jħarbatx dawk l-istrutturi u/jew komponenti, fuq il-bażi ta' xi standard rikonoxxut minn Stat Membru qabel il-bidu fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 bħala li jipprovdi livell ekwivalenti ta' kwalifika, jistgħu jkomplu jwettqu u/jew jikkontrollaw dawk it-testijiet.

4.  Ċertifikati ta' ħruġ għall-użu u ċertifikati awtorizzati ta' ħruġ għall-użu maħruġa qabel id-data li fiha jidħol fis-seħħ ir-Regolament (KE) Nru 1056/2008 minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont ir-rekwiżiti ta' Stat Membru għandhom jitqiesu ekwivalenti għal dawk mitluba skont il-punti M.A.801 u M.A.802 tal-Anness I (Parti M) rispettivament.

Artikolu 5

Persunal li jiċċertifika

1.  Il-persunal li jiċċertifika għandu jkun ikkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III (Parti-66), barra minn kif stabbilit fil-punti M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) u M.A.803 tal-Anness I (Parti-M) u fil-punt 145.A.30(j) u l-Appendiċi IV ta l-Anness II (Parti-145).

2.  Kull liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru u, jekk ikun hemm, il-limitazzjonijiet tekniċi assoċjati ma' dik il-liċenzja, maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA u li jkunu validi fil-ħin tal-bidu fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, jitqiesu li jkunu ġew maħruġa skont dan ir-Regolament.

3.  Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja maħruġa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) f'kategorija/subkategorija partikolari, huwa meqjus li għandu l-privileġġi deskritti fil-punt 66.A.20(a) ta' l-istess Anness korrispondenti għat-tali kategorija/subkategorija. Ir-rekwiżiti bażiċi tal-għarfien li jikkorrispondu għal dawn il-privileġġi ġodda għandhom jitqiesu li ġew issodisfati għall-fini li tiġi estiża din il-liċenzja għal kategorija/subkategorija ġdida.

4.  Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja li tinkludi inġenji tal-ajru li ma jeħtiġux klassifikazzjoni tat-tip individwali, jista' jkompli jeżerċita l-privileġġi tiegħu sal-ewwel tiġdid jew tibdil, meta l-liċenzja tinqaleb skont il-proċedura deskritta fil-punt 66.B.125 tal-Anness III (Parti-66) għall-klassifikazzjonijiet definiti fil-punt 66.A.45 ta' l-istess Anness.

5.  Ir-rapporti ta' tibdil u r-rapport ta' punteġġi ta' eżamijiet konformi mar-rekwiżiti applikabbli qabel ma r-Regolament (UE) Nru 1149/2011 beda japplika għandhom jitqiesu konformi ma' dan ir-Regolament.

▼M5

6.  Sakemm rekwiżiti speċifiċi għall-persunal li jiċċertifika l-komponenti jiġu miżjuda ma' dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rilevanti għandhom jibqgħu japplikaw, minbarra fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea, f'liema każ, ir-rekwiżiti jenħtieġ li jiġu approvati mill-Aġenzija.

▼B

Artikolu 6

Rekwiżiti ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ

1.  L-organizzazzjonijiet li huma involuti fit-taħriġ ta' persunal imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom jiġu approvati skont l-Anness IV (Parti-147) biex ikunu intitolati:

(a) imexxu korsijiet rikonoxxuti ta' taħriġ bażiku; u/jew

(b) imexxu taħriġ ta' tip rikonoxxut; u

(c) jagħmlu eżamijiet; u

(d) joħorġu ċertifikati ta' taħriġ.

2.  Kull approvazzjoni għal organizzazzjoni ta' taħriġ fuq il-manutenzjoni maħruġa jew rikonoxxuta minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA li tkun valida meta jibda jseħħ ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandha titqies li tkun ġiet maħruġa skont dan ir-Regolament.

6.  Il-korsijiet ta' taħriġ tat-tip approvati qabel l-approvazzjoni tas-sillabu minimu tat-taħriġ dwar il-klassifikazzjoni tat-tip tal-persunal li jiċċertifika fid-dejta tal-adegwatezza operattiva tat-taħriġ għat-tip rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jinkludu l-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja ta' dik id-dejta tal-adegwatezza operattiva mhux aktar tard mit-18 ta' Diċembru 2017, jew fi żmien sentejn wara li d-dejta tal-adegwatezza operattiva ġiet approvata, skont liema minnhom taħbat l-aħħar.

Artikolu 7

Ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 qed jitħassar.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx:

(a) għall-manutenzjoni ta' ajruplani mingħajr pressa b'magna bil-pistuni ta' 2 000 kg MTOM jew inqas mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru

sat-28 ta' Settembru 2014, ir-rekwiżit li jkun hemm persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li jinsab f'dawn id-dispożizzjonijiet:

 punti M.A.606(g) u M.A.801(b)2 tal-Anness I (Parti-M),

 punti 145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145);

▼M5 —————

▼M2

(c) għall-inġenji tal-ajru reġistrati f'pajjiż terz u mikrija mingħajr l-ekwipaġġ minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, sal-25 ta' Awwissu 2017, ir-rekwiżiti tal-Anness Va.

2a.  B'deroga mill-paragrafu 1, ir-rekwiżiti għall-inġenji tal-ajru użati għal operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati u operazzjonijiet CAT apparti dawk minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 965/2012, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 379/2014 ( 4 ), għandhom japplikaw mill-21 ta' April 2017.

Sa dak iż-żmien:

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.201(f) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali ħlief it-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-ATOs kummerċjali;

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.201(h) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jikollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali ħlief it-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-ATOs kummerċjali;

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.306(a) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-inġenji tal-ajru użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali;

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.801(c) għandhom japplikaw għall-ELA1 mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u mhux użati mill-ATOs kummerċjali;

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.803(b) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru mhux kumplessi li jaħdmu bil-magni ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, glajder, glajder bil-mutur u ballun, mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, jew minn operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali, jew minn ATOs kummerċjali;

 Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.901(g) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru tal-ELA1 mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, jew minn operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali, jew minn ATOs kummerċjali.

▼B

3.  Meta Stat Membru jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragraf 2 għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija.

4.  Għall-fini tal-limiti ta' żmien li jinsabu fil-punti 66.A.25, 66.A.30 u fl-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66) relatati mal-eżamijiet ta' għarfien bażiku, l-esperjenza bażika, it-taħriġ teoretiku u l-eżamijiet tat-tip, it-taħriġ u l-evalwazzjoni prattika, l-eżamijiet tat-tip u t-taħriġ fuq ix-xogħol li jitlesta qabel ma ir- ►M1  Regolament (UE) Nru 1149/2011 ◄ beda japplika, il-bidu taż-żmien għandu jkun id-data li fiha beda japplika ir- ►M1  Regolament (UE) Nru 1149/2011. ◄

▼M5 —————

▼M1

6.  Bis-saħħa tad-deroga mill-paragrafu 1:

(a) L-awtoritajiet kompetenti jew, fejn applikabbli, organizzazzjonijiet jistgħu jkomplu joħorġu ċ-ċertifikati, il-ħarġa preċedenti, kif stipulat fl-Appendiċi III tal-Anness I (il-Parti-M) jew l-Appendiċi II u l-Appendiċi III tal-Anness IV (il-Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, fis-seħħ qabel is-27 ta' Lulju 2015, sal-31 ta' Diċembru 2015.

(b) Iċ-ċertifikati maħruġa qabel l-1 ta' Jannar 2016 jibqgħu validi sa meta jinbidlu, jiġu sospiżi jew revokati.

▼M5

7.  B'deroga mill-paragrafu 1, għall-ajruplani b'MTOM ta' 5 700  kg jew inqas li jkunu mgħammra b'magni turboprop multipli u li ma jkunux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, il-punti M.A.201(g)(2) u (g)(3) tal-Anness I (Parti-M) għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2025.

▼B

Artikolu 9

Miżuri tal-Aġenzija

1.  L-Aġenzija għandha tiżviluppa mezzi aċċettabbli ta' konformità (minn hawn 'il quddiem imsejħa “MAK”) li l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet u l-persunal ikunu jistgħu jużaw sabiex juru konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Annessi ta' dan ir-Regolament.

2.  Il-MAK maħruġa mill-Aġenzija la għandhom jintroduċu rekwiżiti ġodda u lanqas itaffu r-rekwiżiti tal-Annessi ta' dan ir-Regolament.

3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 54 u 55 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, meta jintużaw il-mezzi aċċettabbli ta' konformità maħruġa mill-Aġenzija, ir-rekwiżiti relatati tal-Annessi ta' dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li huma ssodisfati mingħajr ebda prova oħra.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

(Parti-M)

WERREJ

M.1

TAQSIMA A —

REKWIŻITI TEKNIĊI

SOTTOPARTI A —

ĠENERALI

M.A.101

Ambitu

SOTTOPARTI B —

RESPONSABBILTÀ

M.A.201

Responsabbiltajiet

M.A.202

Rappurtar tal-okkorrenzi

SOTTOPARTI C —

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.301

Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.302

Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenji tal-Ajru

M.A.303

Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

M.A.304

Dejta għal modifiki u tiswijiet

M.A.305

Sistema ta' reġistrazzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

▼M2

M.A.306

Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru

▼B

M.A.307

Trasferiment tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

SOTTOPARTI D —

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

M.A.401

Dejta ta' manutenzjoni

M.A.402

Twettiq ta' manutenzjoni

M.A.403

Difetti tal-inġenju tal-ajru

SOTTOPARTI E —

KOMPONENTI

▼M5

M.A.501

Klassifikazzjoni u installazzjoni

▼B

M.A.502

Manutenzjoni tal-komponenti

M.A.503

Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

▼M5

M.A.504

Segregazzjoni tal-komponenti

▼B

SOTTOPARTI F —

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.A.601

Kamp ta' applikazzjoni

M.A.602

Applikazzjoni

M.A.603

Termini tal-approvazzjoni

M.A.604

Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

M.A.605

Faċilitajiet

M.A.606

Rekwiżiti tal-persunal

▼M1

M.A.607

L-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà

▼B

M.A.608

Komponenti, tagħmir u għodod

M.A.609

Dejta ta' manutenzjoni

M.A.610

Ordnijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni

M.A.611

Standards ta' manutenzjoni

M.A.612

Ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu

M.A.613

Ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu

▼M1

M.A.614

Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà

▼B

M.A.615

Privileġġi tal-organizzazzjoni

M.A.616

Reviżjoni organizzattiva

M.A.617

Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni

M.A.618

Validità kontinwata tal-approvazzjoni

M.A.619

Sejbiet

SOTTOPARTI G —

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL- KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.701

Ambitu

M.A.701

Applikazzjoni

M.A.703

Termini tal-approvazzjoni

M.A.704

Espożizzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.705

Faċilitajiet

M.A.706

Rekwiżiti tal-persunal

M.A.707

Persunal għar-reviżjoni tal- ajrunavigabbiltà

M.A.708

Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.709

Dokumentazzjoni

M.A.710

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

M.A.711

Privileġġi tal-organizzazzjoni

M.A.712

Sistema ta' kwalità

M.A.713

Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità tal-ajruunavigabbiltà

M.A.714

Żamma ta' reġistri

M.A.715

Validità kontinwata tal-approvazzjoni

M.A.716

Sejbiet

SOTTOPARTI H —

ĊERTIFIKAT GĦAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ CRS

M.A.801

Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru

M.A.802

Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz

M.A.803

Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

SOTTOPARTI I —

ĊERTIFIKAT TA' REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.901

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

M.A.902

Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

M.A.903

Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi ħdan l-UE

M.A.904

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importati fl-UE

M.A.905

Sejbiet

TAQSIMA B —

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

SOTTOPARTI A —

ĠENERALI

M.B.101

Ambitu

M.B.102

Awtorità kompetenti

M.A.104

Żamma ta' reġistri

M.A.105

Skambju reċiproku ta' informazzjoni

SOTTOPARTI B —

RESPONSABBILTÀ

M.B.201

Responsabbiltajiet

SOTTOPARTI C —

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.301

Programm ta' manutenzjoni

M.B.302

Eżenzjonijiet

M.B.303

Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru

M.B.304

Revoka u sospensjoni

SOTTOPARTI D —

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

SOTTOPARTI E —

KOMPONENTI

SOTTOPARTI F —

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601

Applikazzjoni

M.B.602

Approvazzjoni inizjali

M.B.603

Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.604

Sorveljanza kontinwa

M.B.605

Sejbiet

M.B.606

Bidliet

M.B.607

Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI G —

ORGANIZZAZZJONI TAL- TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.701

Applikazzjoni

M.B. 702

Approvazzjoni inizjali

M.B.703

Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.704

Sorveljanza kontinwa

M.B.705

Sejbiet

M.B.706

Bidliet

M.B.707

Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI H —

ĊERTIFIKAT GĦAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ-CRS

SOTTOPARTI I —

ĊERTIFIKAT TA' REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.901

Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet

M.B.902

Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

M.B.903

Sejbiet

Appendiċi I —

Kuntratt tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Appendiċi II —

Ċertfikat għar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Appendiċi III —

Ċertfikat għar-Reviżjoni tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 15 tal-EASA

Appendiċi IV —

Sistema ta' Klassijiet u Kategoriji użati għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi V —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M), Sottoparti F

Appendiċi VI —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Manutenzjoni tal-Ajrunavigabbiltà msemmija fl-Anness I (il-Parti M), is-Subparti G

Appendiċi VII —

Kompiti Kumplessi ta' Manutenzjoni

Appendiċi VIII —

Manutenzjoni Limitata tal-Pilota-Sid

M.1

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru individwali u l-ħruġ taċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, l-awtorità maħtura mill-Istat Membru mir-reġistru;

2. għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni kif speċifikata fit-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M):

(i) l-awtorità maħtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat;

(ii) l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz;

3. għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikata fit-Tsqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M):

(i) l-awtorità maħtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat jekk l-approvazzjoni mhix inkluża fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru;

(ii) l-awtorità maħtura mill-Istat Membru tal-operatur jekk l-approvazzjoni hi inkluża f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru;

(ii) l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz;

▼M2

4. għall-approvazzjoni tal-programmi ta' manutenzjoni,

(i) l-awtorità magħżula mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni, jew

(ii) jekk miftiehem mal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni qabel l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni:

(a) l-awtorità magħżula mill-Istat fejn l-operatur għandu s-sede prinċipali tiegħu jew hu stabbilit jew residenti, jew

(b) l-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li timmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, jew li magħha jkun sar kuntratt limitat skont l-M.A.201(i)(3) mis-sid.

▼B

TAQSIMA A

REKWIŻITI TEKNIĊI

IS-SOTTOPARTI A

ĠENERALI

M.A.101    Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi l-miżuri li jridu jittieħdu biex jiġi żgurat li l-ajrunavigabbiltà tinżamm, inkluża l-manutenzjoni. Din tispeċifika wkoll l-kondizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti mill-persuni jew l-organizzazzjonijiet involuti f'tali ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

IS-SOTTOPARTI B

RESPONSABBILTÀ

M.A.201    Responsabbiltajiet

(a) Is-sid hu responsabbli għall-kontinwità tal-awjrunavigabbiltà u għandu jiżgura li l-ebda titjira ma ssir sakemm:

1. l-inġenju tal-ajru jinżamm f'kondizzjoni ta' ajrunavigabbiltà, u;

2. Kwalunkwe tagħmir operattiv u ta' emerġenza mwaħħal, ġie installat b'mod korrett u u li jista' jintuża jew identifikat b'mod ċar li ma jistax jintuża, u;

3. iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jibqa' validu, u;

▼M1

4. il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru titwettaq f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni approvat kif speċifikat fil-punt M.A.302.

▼B

(b) Meta l-inġenju tal-ajru jinkera, ir-responsabbiltajiet tas-sid jiġu trasferiti lil-lokatarju jekk:

1. il-lokatarju huwa stipulat fid-dokument tar-reġistrazzjoni; jew

2. deskritt b'mod dettaljat fil-kuntratt tal-kiri.

Meta ssir referenza f'din il-Parti għas-“sid”, it-terminu sid ikopri lis-sid jew il-lokatur, kif applikabbli.

(c) Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni għandha tkun responsabbli għall-kompiti imwettqa.

▼M2

(d) Il-bdot fil-kmand jew, fil-każ tat-trasportaturi tal-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-operatur għandu jkun responsabbli għat-twettiq sodisfaċenti tal-ispezzjoni ta' qabel it-titjira. L-ispezzjoni għandha titwettaq mill-bdot jew minn persuna oħra kwalifikata iżda ma hemmx bżonn li titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata jew mill-istaff li jiċċertifika tal-Parti-66.

(e) Fil-każ tal-inġenju tal-ajru użat minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-operatur hu responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li jopera u għandu:

(1) jiżgura li ma ssir l-ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-punt (a);

(2) ikun approvat, bħala parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru tiegħu, bħala organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont is-Subparti G tal-M.A. (CAMO) għall-inġenji tal-ajru li jopera; u

(3) jkun approvat skont il-Parti-145 jew jistabbilixxi kuntratt skont il-M.A.708(c) ma' tali organizzazzjoni.

(f) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni użati għall-operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali, jew CAT minbarra tat-trasportaturi bl-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, jew l-ATOs kummerċjali, l-operatur għandu jiżgura li:

(1) ma ssir l-ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu (a);

(2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAMO) approvata. Jekk l-operatur mhux il-CAMO approvata nnifisha, l-operatur għandu jistabbilixxi kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I ma' tali organizzazzjoni, u

(3) il-CAMO msemmija f'(2) hi approvata skont il-Parti-145 għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u tal-komponenti installati fuqhom, jew li jkun stabbilixxa kuntratt skont M.A.708(c) ma' tali organizzazzjonijiet.

(g) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni mhux inklużi fil-punt (e) jew fil-punt (f), is-sid għandu jiżgura li:

(1) ma ssir l-ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu (a);

(2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAMO) approvata. Jekk l-operatur mhuwiex il-CAMO approvata nnifisha, l-operatur għandu jistabbilixxi kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I ma' tali organizzazzjoni, u

(3) il-CAMO msemmija f'(2) hi approvata skont il-Parti-145 għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u tal-komponenti installati fuqhom, jew li jkun stabbilixxa kuntratt skont M.A.708(c) ma' tali organizzazzjonijiet.

(h) Għall-inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, użati għall-operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali, jew CAT minbarra t-trasportaturi tal-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 jew l-ATOs kummerċjali, l-operatur għandu jiżgura li:

(1) ma ssir l-ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-punt (a);

(2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAMO) approvata. Jekk l-operatur mhux il-CAMO approvata nnifisha, l-operatur għandu jistabbilixxi kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I ma' tali organizzazzjoni, u

(3) l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwa msemmija fil-punt (2) hi approvata skont il-Parti-M is-Subparti-F jew il-Parti-145 għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u l-komponenti installati fuqhom, jew li tkun stabbilixxiet kuntratt skont M.A.708(c) ma' tali organizzazzjonijiet.

(i) Għall-inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni mhux inklużi fil-punt (e) jew fil-punt (h), jew użati għal “operazzjonijiet limitati”, is-sid hu responsabbli li jiżgura li l-ebda titjira ma sseħħ jekk il-kundizzjonijiet definiti fil-punt (a) mhumiex issodisfati. Għal dan il-fini, is-sid għandu:

(1) jikkuntrattja l-kompiti marbutin mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ma' CAMO approvata permezz ta' kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I li jittrasferixxi r-responsabbiltà għat-twettiq ta' dawn il-kompiti lill-CAMO kkuntrattata, jew;

(2) jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess, mingħajr ma jikkuntrattja CAMO approvata, jew;

(3) jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess u jistabbilixxi kuntratt limitat għall-iżvilupp tal-programm ta' manutenzjoni u għall-ipproċessar tal-approvazzjoni tiegħu skont il-punt M.A.302 ma':

 CAMO approvata, jew

 fil-każ ta' inġenju tal-ajru ELA2, organizzazzjoni tal-Parti-145 jew tas-Subparti Ftal-M.A.

Dan il-kuntratt limitat jittrasferixxi r-responsabbiltà għall-iżvilupp u, bl-eċċezzjoni fil-każ fejn tinħareġ dikjarazzjoni mis-sid skont l-M.A.302(h), l-ipproċessar tal-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni lill-organizzazzjoni kuntrattata.

(j) Is-sid/l-operatur għandu jiżgura li kwalunkwe persuna awtorizzata mill-awtorità kompetenti tingħata aċċess għal kwalunkwe waħda mill-faċilitajiet, mill-inġenji tal-ajru jew mid-dokumenti tiegħu relatati mal-attivitajiet tiegħu, inkluż kull attività sottokuntrattata, biex tiġi stabbilita l-konformità ma' din il-Parti.

▼B

M.A.202    Rappurtar tal-okkorrenzi

(a) Kull persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt M.A.201 għandu jirraporta lill-awtorità kompetenti nominata mill-Istat tar-Reġistrazzjoni, lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip, jew għad-disinn tat-tip supplimentali u, fejn applikabbli, l-Istat Membru tal-operatur, kull kundizzjoni ta' inġenju tal-ajru jew komponent tiegħu identifikata li tista' tipperikola s-sikurezza tat-titjir.

(b) Ir-rapporti għandhom isiru b'tali mod stabbilit mill-Aġenzija u jkun fihom l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kondizzjoni magħrufa lill-persuna jew l-organizzazzjoni.

(c) Fejn il-persuna jew l-organizzazzjoni li qiegħda tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru hija kkuntrattata mis-sid jew mill-operatur biex iwettaq il-manutenzjoni, il-persuna jew l-organizzazzjoni, il-persuna jew l-organizzazzjoni li qiegħda tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandha tirraporta wkoll lis-sid, l-operatur jew lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajunavigabbiltà kwalunkwe tali kondizzjoni li taffettwa l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tas-sid jew tal-operatur.

(d) Ir-rapporti għandhom isiru malli jkun prattikabbli, iżsa f'kull każ fi żmien 72 siegħa minnmeta li l-persuna jew l-organizzazzjoni tidentifika l-kondizzjoni li għaliha jirreferi r-rapport.

IS-SOTTOPARTI C

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.301    Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u li t-tagħmir operattiv u ta' emerġenza jistgħu jissewwew għandhom ikunu żgurati bi:

1. It-twettiq tal-ispezzjonijiet ta'q abel it-titjira;

▼M2

2. Ir-rettifika skont id-dejta speċifikata fil-punt M.A.304 u/jew il-punt M.A.401, kif ikun applikabbli, ta' kwalunkwe difett jew ħsara li taffettwa l-operat sikur, filwaqt li jitqiesu l-lista ta' tagħmir minimu (MEL) u l-lista ta' devjazzjoni mill-konfigurazzjoni, meta jkun applikabbli;

▼M1

3. it-twettiq tal-manutenzjoni kollha, f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni appovata tal-inġenju tal-ajru skont l-M.A.302;

▼M2

4. Għall-inġenji kollha tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew l-inġenji tal-ajru użati mit-trasportaturi kummerċjali tal-ajru skont ir-Regolament Nru 1008/2008, l-analiżi tal-effettività tal-programm ta' manutenzjoni approvat skont M.A.302;

▼B

5. it-twtettiq ta' kwalunkwe minn dawn applikabbli:

(i) id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà;

(ii) direttiva operattiva tal-impatt tal-kontinwità tal-ajnavigabbiltà;

(iii) rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzija;

(iv) il-miżuri ordnati mill-awtorità kompetenti f'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;

6. it-twettiq tal-modifiki u t-tiswijiet skont l-M.A.304;

▼M2

7. Għall-modifiki u/jew l-ispezzjonijiet mhux obbligatorji, għall-inġenji tal-ajru kumplessi kollha li jaħdmu bil-magni jew għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-istabbilment ta' politika ta' inkorporament;

▼B

8. Titjiriet ta' kontroll tal-manutenzjoni meta hemm bżonn.

M.A.302    Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenji tal-Ajru

(a) Il-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru għandha tkun organizzata skont programm ta' manutenzjoni.

(b) Il-programm ta' manutenzjoni u kull emenda sussegwenti għadhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

▼M2

(c) Meta il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hija mmaniġġjata minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Subparti G ta' dan l-Anness (il-Part M) jew meta hemm kuntratt limitat bejn is-sid u din l-organizzazzjoni skont il-punt M.A.201(i)(3), il-programm tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u l-emendi tiegħu jistgħu jiġu approvati permezz ta' proċedura approvata indiretta.

(i) F'dak il-każ, il-proċedura approvata indiretta għandha tiġi stabbilita mill-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà bħala parti mill-Espożizzjoni tal-Ġesjtoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà u għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti responsabbli mill-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(ii) L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ma għandhiex tuża l-proċedura ta' approvazzjoni indiretta meta din l-organizzazzjoni ma tkunx taħt is-sorveljanza tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni, sakemm ma jkunx jeżisti ftehim skont il-punt M.1, il-paragrafu 4(ii), li jittrasferixxi r-responsabbiltà għall-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

▼B

(d) Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jrid jistabbilixxi l-konformità ma':

(i) l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtorità kompetenti;

(ii) l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:

 maħruġa mid-detenturi ta' ċertifkat tat-tip, ċertifikat tat-tip ristrett, ċertifikat tat-tip supplimentari, approvazzjoni tad-disinn ta' tiswija maġġuri, awtorizzazzjoni tal-ETSO jew ta' kwalunkwe approvazzjoni relevanti oħra maħruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 u l-Anness tiegħu (Parti-21); kif ukoll

 inklużi fl-Ispeċifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni msemmija fil-punt 21A.90B jew 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jekk applikabbli;

(iii) istruzzjonijiet addizzjoniali jew alternattivi proposti mis-sid jew mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meta approvati skont il-Punt M.A. 302, minbarra għal intervalli ta' kompiti relatati mas-sikurezza msemmija fil-punt (e), li jistgħu jiżdiedu, suġġetti għal biżżejjed reviżjonijiet magħmula skont il-punt (g) u meta suġġetti għall-approvazzjoni diretta skont il-punt M.A.302(b) biss.

(e) Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fih id-dettalji, inkluża l-frekwenza, tal-manutenzjoni kollha li trid titwettaq, inkluż kull kompitu speċifiku marbut ma' operazzjonijiet speċifiċi.

▼M2

(f) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, meta l-programm ta' manutenzjoni jkun ibbażat fuq loġika ta' grupp ta' tmexxija tal-manutenzjoni jew il-monitoraġġ tal-kundizzjoni, il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jinkludi programm tal-affidabbiltà.

▼B

(g) Il-programm ta' manutenzjoni għandu jkun suġġett għal reviżjonijiet perjodiċi u emendat kull meta jkun meħtieġ. Ir-reviżjonijiet għandhom jiżguraw li l-programm jibqa' validu fid-dawl tal-esperjenza operattiva u l-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti waqt li jieħu kont ta' istruzzjonijiet ta' manutenzjoni ġodda u/jew mibdula dwar il-manutenzjoni ppromulgati mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip u ċ-ċertifikat tat-tip supplimentari u kull organizzazzjoni oħra li tippubblika dejta bħal din skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) 748/2012.

▼M1

(h) Fil-każ ta' inġenji tal-ajru ELA1 li mhumiex involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, il-konformità mal-punti (b), (c), (d), (e), u (g) tista' tinbidel bil-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

1. Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jidentifika b'mod ċar is-sid u l-inġenju tal-ajru speċifiku li għalih qed jirreferi, inkluż kull magna u skrun installat.

2. Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jew:

 jikkonforma mal-“Programm Minimu ta' Spezzjoni”, li jinsab fil-punt (i), li jikkorrispondi għal dak l-ajruplan partikulari, jew

 jikkonforma mal-punti (d) u (e).

Il-programm ta' manutenzjoni ma għandux ikun inqas restrittiv mill-“Programm Minimu ta' Spezzjoni”.

3. Il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jinkludi r-rekwiżiti obbligatorji kollha tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà, bħal Direttivi dwar l-Ajrunavigabbiltà, it-Taqsima tal-Limitazzjoni tal-Ajrunavigabbiltà (ALS) tal-Istruzzjonijiet għall-Ajrunavigabbiltà Kontinwata (ICA) jew rekwiżiti speċifiċi tal-manutenzjoni li jinsabu fl-Iskeda Informattiva taċ-Ċertifikat tat-Tip (TCDS).

Barra minn hekk, il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jidentifika kull kompitu addizzjonali ta' manutenzjoni li għandu jitwettaq minħabba t-tip speċifiku tal-inġenju tal-ajru, minħabba l-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u minħabba t-tip u l-ispeċifiċità tal-operazzjoni. L-elementi li ġejjin għandhom jitqiesu bħala minimi:

 Tagħmir speċifiku installat u modifiki tal-inġenju tal-ajru.

 Tiswijiet inkorporati fl-inġenju tal-ajru.

 Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat (Life Limited) u komponenti kritiċi għas-sikurezza tat-titjira.

 Rakkomandazzjonijiet ta' manutenzjoni, bħalma huma l-intervalli taż-Żmien bejn kull Tiġdid Maġġuri (TBO), rakkomandati permezz ta' bulettini dwar is-servizz, ittri dwar is-servizz, u informazzjoni oħra mhux obbligatorja dwar is-servizz.

 Direttivi/rekwiżiti operazzjonali applikabbli relatati mal-ispezzjoni perjodika ta' ċertu tagħmir.

 Approvazzjonijiet operazzjonali speċjali.

 L-użu tal-inġenju tal-ajru u l-ambjent operazzjonali.

 Manutenzjoni tal-pilota-sid (jekk applikabbli).

4. Jekk il-programm ta' manutenzjoni ma jiġix approvat mill-awtorità kompetenti (direttament jew mill-organizzazzjoni tas-Subparti G tal-M.A. permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta), il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fih dikjarazzjoni ffirmata fejn is-sid jiddikjara li dan huwa l-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru skont ir-reġistrazzjoni partikolari tal-inġenji tal-ajru u s-sid jiddikjara li hu kompletament responsabbli għall-kontenut tiegħu u, b'mod partikolari, għal kull devjazzjoni introdotta fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet tad-Detentur tal-Approvazzjoni tad-Disinn.

5. Għandha ssir reviżjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru mill-inqas darba kull sena. Din ir-reviżjoni tal-programm ta' manutenzjoni għandha titwettaq jew:

 mill-persuna li twettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A. 710(ga), jew

 mill-organizzazzjoni tas-Subparti G tal-M.A. li timmaniġġja l-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru f'dawk il-każijiet fejn ir-reviżjoni tal-programm ta' manutenzjoni ma titwettaqx flimkien mar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

Jekk ir-reviżjoni turi diskrepanzi fuq l-inġenju tal-ajru marbuta ma' nuqqasijiet fil-kontenut tal-programm ta' manutenzjoni, il-persuna li twettaq ir-reviżjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni u s-sid għandu jemenda l-programm tal-manutenzjoni kif miftiehem ma' dik l-awtorità kompetenti.

(i) Fil-każ tal-inġenji tal-ajru ELA1 għajr l-iġfna tal-ajru, li mhumiex involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, il-“Programm Minimu ta' Spezzjoni” msemmi fil-punt (h) hawn fuq, għandu jikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Dan għandu jkun fih l-intervalli ta' spezzjoni li ġejjin:

 Għall-ajruplani ELA1 u għal Touring Motor Gliders (TMG) tat-tip ELA 1, kull intervall annwali jew kull intervall ta' 100 siegħa, skont liema minnhom jiġi l-ewwel. Tista' tiġi applikata tolleranza ta' xahar wieħed jew ta' 10 sigħat għal dak l-intervall sakemm l-intervall li jmiss huwa kkalkolat mid-data jew is-sigħat oriġinarjament skedati.

 għall-glajders ELA 1, il-glajders bil-mutur tat-tip ELA1 għajr TMG u blalen tat-tip ELA 1, kull intervall annwali. Tista' tiġi applikata tolleranza ta' xahar wieħed għal dak l-intervall sakemm l-intervall li jmiss huwa kkalkolat mid-data oriġinarjament skedata.

2. Għandu jkun fih dan li ġej:

 Kompiti ta' manutenzjoni kif meħtieġ mir-rekwiżiti tad-Detentur tal-Approvazzjoni tad-Disinn.

 Spezzjoni tal-marki.

 Reviżjoni tar-rekords tal-użin u tal-użin skont ir- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 ( 5 ), il-punt NCC.POL.105.

 Test operazzjonali tat-transponder (jekk jeżisti).

 Test operazzjonali tas-sistema statika Pitot

 Fil-każ tal-ajruplani ELA1:

 

 Kontrolli operazzjonali għall-qawwa u l-rpm, il-manjeti, il-fjuwil u l-pressjoni taż-żejt, it-temperaturi tal-magna.

 Għal magni mgħammra b'kontroll awtomatiku tal-magna, il-proċedura ppubblikata għat-tnedija.

 Għall-magni dry-sump, il-magni bit-turbokompressur u l-magni mkessħa bil-likwidu, il-kontroll operazzjonali għal sinjali ta' ċirkolazzjoni mfixkla tal-fluwidi.

 Spezzjoni tal-kondizzjoni u t-twaħħil tal-oġġetti strutturali, tas-sistemi u l-komponenti li jikkorrispondu għall-oqsma li ġejjin:

 

 Għall-ajruplani ELA1:

 

 Il-qafas tal-inġenju tal-ajru

 Il-kabina tal-ekwipaġġ u l-kabina tal-bdoti

 It-tagħmir tal-inżul

 It-taqsima tal-ġewnaħ u ċ-ċentru

 Il-kontrolli tat-titjir

 Is-sistema tal-assemblaġġ tad-denb

 L-avjonika u l-elettriku

 L-impjant tal-enerġija

 Il-klaċċijiet u l-gerboksis

 L-iskrun

 Is-sistemi varji bħas-sistema tas-salvataġġ ballistika

 Għall-glajders ELA1 u għall-glajders bil-mutur tat-tip ELA 1

 

 Il-qafas tal-inġenju tal-ajru

 Il-kabina tal-ekwipaġġ u l-kabina tal-bdoti

 It-tagħmir tal-inżul

 It-taqsima tal-ġewnaħ u ċ-ċentru

 Is-sistema tal-assemblaġġ tad-denb

 L-avjonika u l-elettriku

 L-impjant tal-enerġija (meta applikabbli)

 Sistemi varji bħal ballast li tista' titneħħa, il-brejk bil-paraxut u l-kontrolli, u s-sistema tal-ballast tal-ilma

 Għall-blalen tal-arja sħuna ELA1:

 

 Envelopp

 Il-berner

 Il-kannestru

 Il-kontenituri tal-fjuwil

 It-tagħmir u l-istrumenti

 Għall-blalen tal-gass ELA1:

 

 Envelopp

 Il-kannestru

 It-tagħmir u l-istrumenti

Sakemm dan ir-Regolament ma jispeċifikax “Programm Minimu ta' Spezzjoni” għall-iġfna tal-ajru, il-programm ta' manutenzjoni tagħhom għandu jikkonforma mal-punti (d) u (e).

▼B

M.A.303    Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

Kull direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà għandha titwettaq fi ħdan ir-rekwiżiti ta' dik id-direttiva dwar in-navigabbiltà, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-Aġenzija.

M.A.304    Dejta għal modifiki u tiswijiet

Għandha ssir valutazzjoni tal-ħsara, u l-modifiki u t-tiswijiet jitwettqu bl-użu skont kif xieraq ta':

(a) dejta approvata mill-Aġenzija; jew jew

(b) dejta approvata minn organizzazzjoni tad-disinn tal-Parti-21; jew

(c) dejta inkluża fl-Ispeċifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni msemmija fil-punt 21A.90B jew 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) taar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

M.A.305    Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

(a) Mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni, iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz meħtieġ mill-punt M.A.801 jew il-punt 145.A.50 għandu jiddaħħal fir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru. Kull entrata għandha ssir malli jkun prattikabbli iżda fl-ebda każ fi żmien li jaqbeż it-30 jum wara jum l-azzjoni tal-manutenzjoni.

(b) Ir-rekords dwar l- kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tikkonsisti minn:

1. il-ġurnal ta' abbord l-inġenju tal-ajru, il-ġurnal(i) tal-magni jew il-kards tal-ġurnal tal-modulu tal-magna, il-ġurnal(i) tal-iskrun u kards tal-ġurnal għal kull komponent li jista' jintuża għal żmien limitat, kif xieraq, u,.

▼M2

2. meta jkun meħtieġ mill-punt M.A.306, ir-reġistrazzjoni teknika tal-operatur.

▼B

(c) It-tip tal-inġenju tal-ajru u l-marka ta-reġistrazzjoni, flimkien mal-ħin totali ta' titjiriet u/jew ċikli ta' titjiriet u/jew inżul, kif xieraq, għandhom jiddaħħlu fil-ġurnali tal-inġenju tal-ajru.

(d) Ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikollhom:

1. l-istatus attwali tad-direttivi u l-miżuri dwar l-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti f'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;

2. l-istatus attwali tal-modifiki u t-tiswijiet;

3. l-istatus attwali ta' konformità mal-programm ta' manutenzjoni;

4. l-istatus attwali tal-komponenti b'ħajja limitata ta' servizz;

5. ir-rapport dwar il-massa u l-bilanċ;

6. lista ta' manutenzjoni postposta.

(e) Minbarra d-dokument tar-rilaxx awtorizzat, il-Formola 1 tal-EASA jew ekwivalenti, għandha tiddaħħal fil-ġurnal ta' abbord tal-magna jew tal-iskrejjen u fl-iskedi tal-moduli tal-magni jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponenti bi żmien limitat tal-użu l-informazzjoni rilevanti li ġejja għal kwalunkwe komponent installat (magna, skrejjen, modulu ta' magna jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponent bi żmien limitat tal-użu):

1. l-identifikazzjoni tal-komponent; u

2. it-tip, in-numru tas-serje u r-reġistrazzjoni, kif xieraq, tal-inġenju tal-ajru, il-magna, l-iskrejjen, modulu ta' magna jew komponent bi żmien limitat tal-użu li ġie mmuntat fuqu l-komponent partikolari, flimkien mar-referenza għall-istallazzjoni u t-tneħħija tal-komponent; u

3. id-data flimkien mal-ħin tat-titjir totali akkumulat u/jew ċikli ta' titjir u/jew inżul u/jew żmien kalendarju, kif xieraq, u; u

4. l-informazzjoni kurrenti tal-punt (d) applikabbli għall-komponent.

(f) Il-persuna responsabbli mill-ġestjoni tal-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont it-Taqsima A, is-Sottoparti B ta' dan l-Anness (Parti M), għandha tikkontrolla r-rekords kif dettaljat f'dan il-punt u tippreżenta r-rekords lill-awtorità kompetenti meta mitluba.

(g) L-entrati kollha li jiddaħħlu fir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikunu ċari u preċiżi. Meta jinqala' l-bżonn li tiġi kkoreġuta entrata, il-korrezzjoni għandha ssir b'tali mod li turi l-entrata oriġinali.

(h) Sid jew operatur għandu jiżgura li tkun ġiet stabbilita sistema li żżomm ir-rekords li ġejjin għall-perjodi speċifikati:

1. ir-rekords dettaljati kollha tal-manutenzjoni fir-rigward tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe komponent bi żmien limitat tal-użu mmuntat fuqu, sa dak iż-żmien fejn l-informazzjoni fihom tiġi sorpassata minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fl-ambitu u fid-dettall, iżda mhux anqas minn 36 xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rrilaxxat għas-servizz; u

2. il-ħin totali tas-sevizz (sigħat, żmien kalendarju, cikli u nżul) tal-inġenju tal-ajru u l-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie irtirat għal kollox mis-servizz, u; u

3. il-ħin totali tas-servizz (sigħat, żmien kalendarju, cikli u nżul) kif xieraq, mill-aħħar manutenzjoni skedata tal-komponent soġġett għal limitu ta' żmien tal-użu, għallinqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-komponent tkun ġiet sorpassata minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti; u

4. il-qagħda kurrenti tal-konformità mal-programm ta' manutenzjoni b'mod li l-konformità ta' programm approvat ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-arju tista' tiġi stabbilita, għallinqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent tkun ġiet sorpassata minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti; u

5. il-qagħda kurrenti tad-direttivi dwar il-ajrunavigabbiltà applikabbli għall-inġenju tal-ajru u l-komponenti tiegħu, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz; u

6. dettalji tal-modifiki u t-tiswijiet kurrenti lill-inġenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/ejjen u kull komponent ieħor vitali għas-sikurezza tat-tajran, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz.

▼M2

M.A.306    Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru

(a) Għall-CAT, l-operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali u l-operazzjonijiet kummerċjali tal-ATO, flimkien mar-rekwiżiti ta' M.A.305, l-operatur għandu juża sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru li jkun fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull inġenju tal-ajru:

1. Informazzjoni dwar kull titjira, neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza kontinwata tat-titjir, u;

2. iċ-ċertifikat attwali tar-rilaxx għas-servizz tal-inġenju tal-ajru, u;

3. id-dikjarazzjoni attwali tal-manutenzjoni li tagħti l-istatus tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru dwar liema manutenzjoni hija skedata u liema manutenzjoni barra mill-fażi waslet biex issir ħlief li l-awtorità kompetenti tista' taqbel li d-dikjarazzjoni ta' manutenzjoni tista' tinżamm x'imkien ieħor, u;

4. ir-rettifiki kollha tad-difetti postposti pendenti li jaffettwaw l-operazzojni tal-inġenju tal-ajru, u;

5. kwalunkwe istruzzjoni ta' gwida neċessarja dwar arranġamenti ta' sostenn għall-manutenzjoni.

▼B

(b) Is-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru u kwalunkwe emenda sussegwenti għandhom jiġu approvati mill-awtorittà kompetenti.

(c) Operatur għandu jiżgura li r-reġistru tekniku tal-inġenju tal-ajru jinżamm għal 36 xahar wara id-data tal-aħħar entrata.

M.A.307    Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

(a) Is-sid jew l-operatur għandu jiżgura li meta inġenju tal-ajru jiġi trasferit b'mod permanenti minn sid jew operatur għal ieħor ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.A.305 u, jekk applikabbli, ir-reġistru tekniku tal-operatur skont l-M.A.306 jiġu trasferiti wkoll.

(b) Is-sid għandu jiżgura li, meta jikkuntratta l-kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil organizzazzojni tal-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwata, ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.A.305 jiġu trasferiti lill-organizzazzjoni.

(c) Il-perjodi ta' żmien stabbiliti għaż-żamma tar-rekords għandhom ikomplu japplikaw għas-sid, l-operatur jew l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

IS-SOTTOPARTI D

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

M.A.401    Dejta ta' manutenzjoni

(a) Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha jkollha aċċess għal u għandha tuża biss dejta tal-manutenzjoni attwali applikabbli fit-twettiq tal-manutenzjoni inklużi modifiki u tiswijiet.

(b) Għall-finijiet ta' din il-Parti, dejta applikabbli tal-manutenzjoni hija:

1. kwlaunkwe rekwiżit, proċedura, standard jew informazzjoni applikabbli maħruġa mill-awtorità kompetenti jew l-Aġenzija,

2. Kull direttiva applikabbli dwar l-ajrunavigabbiltà,

3. istruzzjonijiet applikabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, maħruġa mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip, detenturi taċ-ċertifikat supplimentari tat-tip u xi organizzazzoni oħra li tippubblika tali dejta f'konformità mal-Anness I (Part-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

4. xi dejta applikabbli maħruġa f'konformità mal-punt 145.A.45(d).

(c) Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha tiżgura li d-dejta kollha applikabbli tal-manutenzjoni hi attwali u disponibbli mill-ewwel għall-użu jekk tiġi meħtieġa. Il-persuna jew l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi kard tax-xogħol jew sistema ta' dokument tax-xogħol biex tintuża u għandha jew tittraskrivi b'mod preċis d-dejta tal-manutenzjoni fuq tali kards tax-xogħol jew tali dokumenti tax-xogħol jew tagħmel referenza preċiża għal kompitu jew kompiti partikolari ta' manutenzjoni li hemm f'dejta ta' muntenzjoni bħal din.

▼M2

M.A.402    Twettiq ta' manutenzjoni

Ħlief għall-manutenzjoni mwettqa minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (il-Parti-145), kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni għandha:

(a) tkun kwalifikata għall-kompiti mwettqa, kif mitlub minn din il-parti;

(b) tiżgura li l-erja li fiha titwettaq il-manutenzjoni tkun organizzata sewwa u nadifa minn kull ħmieġ u kontaminazzjoni;

(c) tuża l-metodi, it-tekniki, l-istandards u l-istruzzjonijiet speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401;

(d) tuża l-għodod, it-tagħmir, u l-materjal speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401; Fejn hemm bżonn, l-għodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard rikonoxxut uffiċjalment;

(e) tiżgura li l-manutenzjoni kollha għandha titwettaq fi kwalunkwe limitazzjoni ambjentali speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401;

(f) tiżgura li l-faċilitajiet xierqa jintużaw f'każ ta' temp ħażin u jew manutenzjoni twila;

(g) tiżgura li jiġu minimizzati r-riskju ta' żbalji multipli matul il-manutenzjoni u r-riskju li l-iżbalji jiġu ripetuti f'kompiti ta' manutenzjoni identiċi;

(h) tiżgura li jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-twettiq ta' kwalunkwe kompitu kritiku ta' manutenzjoni; u

(i) twettaq verifika ġenerali, wara li titlesta l-manutenzjoni, biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe part jew materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqlugħin, ikunu twaħħlu mill-ġdid.

▼B

M.A.403    Difetti tal-inġenju tal-ajru

(a) Għandu jitranġa xi difett tal-inġenju tal-ajru li jipperikola b'mod serju is-sikurezza tat-titjira qabel xi titjira oħra.

▼M2

(b) Hu biss l-istaff awtorizzat li jiċċertifika, skont il-punti M.A.801(b)1, M.A801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) jew l-Anness II (il-Parti-145) li jista' jiddeċiedi, permezz tad-dejta ta' manutenzjoni tal-M.A.401, jekk ħsara f'inġenju tal-ajru tpoġġix f'riskju serju s-sikurezza tat-titjira u b'hekk jiddeċiedi meta u liema azzjoni ta' rettifika għandha tittieħed qabel titjir ieħor u liema rettifika ta' difett tista' tiġi differita. Madankollu, dan ma japplikax meta l-MEL tkun ntużat mill-bdot jew mill-istaff ta' ċertifikazzjoni awtorizzat.

(c) Kwalunkwe nuqqas fl-inġenju tal-ajru li ma jpoġġix f'riskju serju s-sikurezza tat-titjira għandu jiġi rettifikat malajr kemm jista' jkun, wara d-data li jkun ġie identifikat l-ewwel id-difett fl-inġenju tal-ajru u fi kwalunkwe limitu speċifikat fid-dejta ta' manutenzjoni jew fil-MEL.

▼B

(d) Kull difett mhux rettifikat qabel it-titjira għandu jkun reġistrat fis-sistema ta' reġistrazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont l-M.A.305 jew is-sistema tar-reġistru tekniku tal-operatur kif applikabbli skont l-M.A.306.

IS-SOTTOPARTI E

KOMPONENTI

▼M5

M.A.501    Klassifikazzjoni u installazzjoni

(a) Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

(1) Komponenti li huma f'kundizzjoni sodifaċenti, maħruġa fuq Formula 1 tal-EASA jew ekwivalenti, u mmarkati skont is-Subparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 jew f'dan l-Anness (Parti M).

(2) Il-manutenzjoni fuq komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

(3) Komponenti li jiġu kkategorizzati li ma humiex salvabbli minħabba li jkunu laħqu l-limitu ta' żmien iċċertifikat tagħhom jew minħabba li jkollhom difett li ma jissewwiex.

(4) Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.

(5) Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet flimkien mal-oriġini tal-manifattur u tal-fornitur.

(b) Il-komponenti, il-partijiet standard u l-materjal għandhom jiġu installati biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfaċenti, jekk jappartjenu għal waħda mill-kategoriji elenkati fil-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.

▼B

M.A.502    Manutenzjoni tal-komponenti

(a) Għajr għall-komponenti msemmija fil-punt 21A.307(c) tal-Anness I (Parti-21) għar-Regolament (UE) Nru 748/2012, il-manutenzjoni tal-komponenti għandha titwettaq minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati kif xieraq skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness II (Parti-145).

(b) B'deoga mill-punt (a), il-manutenzjoni ta' komponent skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista' jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad A approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145) kif ukoll minn persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew persunal li jiċċertifika jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. Il-manutenzjoni tal-komponent imwettqa skont dan il-punt mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formula 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' ħruġ għall-użu ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

(c) B'deroga mill-punt (a), il-manutenzjoni ta' komponent tal-magna/Ġeneratur Awziljari (APU) skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista' jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad B approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145) waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew persunal li jiċċertifika bi grad B jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt.

▼M5

(d) B'deroga mill-punt (a) u l-punt M.A.801(b)2, il-persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 jista' jwettaq, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponent, dan li ġej:

(1) Manutenzjoni li ma tkunx reviżjoni (overhaul) tal-komponenti, waqt li l-komponent jkun installat jew imneħħi temporanjament mill-inġenju tal-ajru ELA1 li ma jintużax fit-trasport kummerċjali bl-ajru;

(2) Reviżjoni ta' magni u skrejjen waqt li jkunu installati jew imneħħija temporanjament minn inġenji tal-ajru CS-VLA, CS-22 u LSA li ma jintużawx fit-trasport kummerċjali bl-ajru.

Il-manutenzjoni tal-komponenti mwettqa skont dan il-punt (d) mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formola 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' rilaxx għas-servizz ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

▼B

(e) Il-manutenzjoni ta' komponenti msemmija fil-21A.307(c) tal-Anness I (Parti-21) taar-Regolament (UE) 748/2012 għandha titwettaq minn organizzazzjoni ggradata A approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew il-Parti-145, minn persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 jew minn sid pilota msemmi fil-punt M.A.801(b)3 filwaqt li komponent bħal dan jitwaħħal fl-inġenju tal-ajru jew jitneħħa temporanjament għal aċċess aħjar. Il-manutenzjoni tal-komponent imwettqa skont dan il-punt mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formula 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' ħruġ għall-użu ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

M.A.503    Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

(a) Komponenti mwaħħla li jistgħu jintużaw għal żmien limitat ma għandhomx jaqbżu ż-żmien limitat tal-użu approvat kif speċifikat fil-programm ta' manutenzjoni approvat u d-direttivi dwar il-ajrunavigabbiltà, ħlief kif previst mill-punt M.A.504(c).

(b) It-tul ta' żmien tal-użu approvat espress fi żmien kalendarju, sigħat tat-tajran, inżul jew ċikli, kif xieraq.

(c) Fi tmien iż-żmien approvat tal-użu, il-komponent għandu jitneħħa mill-inġenju tal-ajru għall-manutenzjoni, jew għar-rimi fil-każ ta' komponenti b'limitu tal-użu ċċertifikat.

▼M5

M.A.504    Segregazzjoni tal-komponenti

(a) Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

(b) Il-komponenti li ma humiex salvabbli ma għandhomx jitħallew jidħlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limiti ta' żmien iċċertifikat tagħhom ma jkunux ġew estiżi jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

▼B

IS-SOTTOPARTI F

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

▼M2

M.A.601    Kamp ta' applikazzjoni

Din is-Subparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni u l-komponenti li għandhom jiġi installati fuqhom li ma jintużawx minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008.

▼B

M.A.602    Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew bidla fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

M.A.603    Termini tal-approvazzjoni

(a) Organizzazzjoni involuta f'attivitajiet soġġetti għal din is-Sottoparti m'għandhiex teżerċita l-attivitajiet tagħha jekk ma tkunx approvata mill-awtorità kompetenti. L-Appendiċi V tal-Anness I (Parti-M) jipprovdi l-mudell taċ-ċertifikat għal din l-approvazzjoni.

(b) Il-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni msemmi fil-punt M.A.604 għandu jispeċifika l-ambitu tax-xogħol li huwa meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni. L-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) jiddefinixxi l-klassijiet u l-klassifikazzjonijiet kollha possibbli taħt is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M).

(c) Organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' tiffabbrika, konformi mad-dejta tal-manutenzjoni, firxa ristretta ta' parts għall-użu waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, kif identifikat fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

M.A.604    Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

(a) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tipprovdi manwal li fih ta' mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

1. dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li jikkonferma li l-organizzazzjoni se taħdem kontinwament f'konformità mal-Anness I (Part-M) u l-manwal kull ħin, u;

2. l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;

3. It-titl(i) u l-ismi(jiet) tal-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;

4. ċart tal-organizzazzjoni marbuta mal-ktajjen ta' responsabbiltà bejn il-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;

▼M1

5. lista tal-istaff li jiċċertifika u, jekk applikabbli, l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-istaff responsabbli għall-iżvilupp u l-ipproċessar tal-programm ta' manutenzjoni, bl-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom, u;

6. lista tal-postijiet fejn issir il-manutenzjoni, flimkien ma' deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet, u;

▼B

7. proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tiżgura l-konformità ma' din il-Parti, u;

8. il-proċedur(i) ta' emendi tal-manwal tal-l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

(b) Il-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u l-emendi tiegħu għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c) Minkejja il-punt (b) emendi minuri fil-manwal jistgħu jkunu approvati permezz ta' proċedura (minn hawn 'il quddiem msejħa approvazzjoni indiretta).

M.A.605    Faċilitajiet

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

(a) Il-faċiltajiet huma provduti għax-xogħol kollu ppjanat, ħwienet tax-xogħol u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex tiġi żgurata l-protezzjoni mill-kontaminazzjoni u l-ambjent.

(b) Tiġi pprovduta akkomodazzjoni ta' uffiċċju għall-maniġment tax-xogħol kollu ppjanat inkluż, b'mod partikoalri, ir-rekords tal-manutenzjoni kompluti.

(c) Jiġu pprovduti faċilitajiet ta' ħżin sikur għall-komponenti, it-tagħmir, l-għodda u l-materjal. Il-kondizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiżguraw segregazzjoni ta' komponeneti u materjal mhux tajbin biex jintużaw minn komponeneti, materjal, tagħmir u għodda oħra. Il-kondizzjonijiet tal-ħżin għandhom ikunu f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifatturi u l-aċċess għandu jkun ristrett għall-persunal awtorizzat.

M.A.606    Rekwiżiti tal-persunal

(a) L-organizzazzjoni għandha taħtar maniġer responsabbli, li għandu l-awtorità tal-ażjenda biex jiżgura li l-manutenzjoni meħtieġa mill-klijent tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard meħtieġ ta' din il-Parti.

(b) Għandha tiġi nominata persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li tiġi żgurata li l-organizzazzjoni tkun dejjem f'konformità ma' din is-Sottoparti. Fl-aħħar mill-aħħar tali persun(i) għandhom ikunu responsabbli għall-maniġer responsabbli.

(c) Il-persuni kollha msemmija fil-punt (b) għandhom ikunu kapaċi juru l-għarfien relevanti, l-isfond u l-esperjenza xierqa marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent.

(d) L-organizzazzjoni għandha jkollha persunal xieraq għall-kuntratti tax-xogħol normalment mistennija. L-użu temporanju ta' persunal sottokuntrattat huwa permess fil-każ ta' xogħol kkuntrattat aktar mill normalment mistenni u għall-persunal li ma joħroġx ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz.

▼M1

(e) Għandha tintwera u tiġi rreġistrata l-kwalifika tal-persunal kollu involut fil-manutenzjoni, fir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u fl-iżvilupp tal-programmi ta' manutenzjoni.

▼B

(f) Il-persunal li jwettaq kompiti speċjalizzati bħalma hu l-welding, ttestjar/spezzjoni mhux distruttiv ħlief għall-kuntrast tal-kuluri għandu jkun kwalifikat f'konformità mal-istandard uffiċjalment rikonoxxut.

▼M5

(g) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal li jiċċertifika biex jinħarġu ċ-ċertifikati tar-rilaxx għas-servizz lil inġenji tal-ajru u komponenti kif previst fil-punti M.A.612 u M.A.613. Il-persunal għandu jkun konformi ma' dawn ir-rekwiżiti:

1. L-Anness III (Parti-66) fil-każ ta' inġenji tal-ajru;

2. L-Artikolu 5(6) ta' dan ir-Regolament fil-każ ta' komponenti.

▼B

(h) B'deroga mill-punt (g), l-organizzazzjoni tista' tuża persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin meta jipprovdu appoġġ ta' manutenzjoni lil operaturi involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, suġġetti għall-proċeduri xierqa li jridu jkunu approvati bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni:

1. Għal direttiva ripetittiva dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni qabel it-titjira li b'mod speċifiku tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq din id-direttiva dwar il-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twettaq id-direttiva tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skont l-istandard meħtieġ.

2. Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista toħroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twetttaq il-kompitu skont l-istandard meħtieġ.

▼M1

(i) Jekk l-organizzazzjoni twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali skont il-M.A.901(l), għandu jkollha staff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà kwalifikat u awtorizzat skont il-M.A.901(l)(1).

(j) Jekk l-organizzazzjoni hija involuta fl-iżvilupp u l-ipproċessar tal-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru ELA2 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali skont il-M.A.201(e)(ii), għandu jkollha staff kwalifikat li jkun kapaċi juri għarfien u esperjenza rilevanti.

▼M1

M.A.607    L-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà

▼B

(a) Minbarra M.A.606(g), il-persunal li jiċċertifika jista' jeżerċita l-privileġġi tiegħu biss jekk l-organizzazzjoni tiżgura:

1. li l-persunal li jiċċertifika jista' juri li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt 66.A.20(b) tal-Anness III (Parti-66), minbarra meta l-Anness III (Parti-66) tirreferi għal regolament ta' Stat Membru, u f'dak il-każ huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-regolament, u;

2. li l-persunal li jiċċertifika għandu għarfien adegwat tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent(i) tiegħu li għandhom ikunu taħt manutenzjoni flimkien mal-proċeduri assoċjati tal-organizzazzjoni.

(b) Fil-każi mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:

1. lill-wieħed mill-impjegatli li għandu l-kwalifika tat-tip fuq ingenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; jew

2. lil xi persuna b'mhux inqas minn tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni li għandha l-kuntratt għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

►M1  Kull każ bħal dan għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta ħarġet din l-awtorizzazzzjoni ta' ċertifikazzjoni. ◄ L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni bħal din li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tkun iċċekkjata.

▼M1

(c) L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward l-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u għandha żżomm lista attwali tal-istaff kollu li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, flimkien mal-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni skont il-punt M.A.604(a)5.

▼B

M.A.608    Komponenti, tagħmir u għodod

(a) L-organizzazzjoni għandha:

1. iżomm it-tagħmir u l-għodda speċifikata fid-dejta tal-manutenzjoni deskritta fil-punt M.A.609 jew l-ekwivalenti vverifikati kif elenkat fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni kif meħtieġ għall-manutenzjoni ta' kuljum fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni; and,

2. turi li għandha aċeess għat-tagħmir u l-għodod kollha użati biss ta' kultant.

(b) l-għodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard uffiċjalment rikonoxxut. Ir-rekords ta' dawn il-kalibrazzjonijiet u l-istandard użat għandhom jinżammu mill-organizzazzjoni.

▼M5

(c) L-organizzazzjoni għandha tispezzjona, tikklassifika u tissegrega b'mod xieraq il-komponeneti, il-partijiet standard u l-materjali kollha li jkunu qed jaslu.

▼B

M.A.609    Dejta ta' manutenzjoni

L-organizzazzojni approvata tal-manutenzjoni għandha żżomm u tuża dejta attwali ta' manutenzjoni applikabbli speċifikata fil-punt M.A.401 fit-twettiq tal-manutenzjoni inklużi l-modifiki u t-tiswijiet. Fil-każ tad-dejta tal-manutenzjoni provduta mill-klijent, hu neċessarju biss li jkollha tali dejta when ikun qed isir ix-xogħol.

M.A.610    Ordnijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni

Qabel jibda x-xogħol ta' manutenzjoni għandha tkun miftehma ordni ta' xogħol bil-miktub bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex ikun stabbilit b'mod ċar ix-xogħol ta' manutenzjoni li għandu jsir.

M.A.611    Standards ta' manutenzjoni

Kull manutenzjoni għadha titwettaq skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima A, is-Sottoparti D ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.A.612    Ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu

Mat-tlestija tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajr meħtieġa kollha f'konformità ma' din is-Sottoparti, għandu jinħareġ ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu skont M.A.801.

M.A.613    Ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu

(a) Mat-tlestija tal-manutenzjoni tal-komponenti meħtieġa kollha f'konformità ma' din is-Sottoparti, għandu jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu tal-komponent skont il-punt M.A.802. Il-Formula 1 tal-EASA għandha tinħareġ għajr għal dawk il-komponenti li l-manutenzjoni tagħhom issir skont il-punti M.A.502(b), M.A.502(d) jew M.A.502(e) u l-komponenti ffabbrikati skont il-punt M.A.603(c).

(b) Iċ-ċertifikat għall-komponenti sabiex jinħarġu għall-użu, il-Formula 1 tal-EASA jista' jiġi ġġenerat minn dejtabejż ta' kompjuter.

▼M1

M.A.614    Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà

(a) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol mwettaq. Ir-rekords meħtieġa li juru li r-rekwiżiti ġew issodisfati għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz inklużi d-dokumenti ta' rilaxx tas-sottokuntrattur u għall-ħruġ ta' kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandhom jinżammu.

▼B

(b) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata għandha tipprovdi kopja ta' kull ċertifikat ta' ħruġ għall-użu lil sid l-inġenju tal-ajru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe dejta speċifika dwar tiswija/modifika użata għal tiswijiet/modifiki mwettqa.

▼M1

(c) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata għandha żżomm kopja tar-rekords kollha tal-manutenzjoni u kwalunkwe dejta tal-manutenzjoni assoċjata għal tliet snin mid-data marbuta ma' meta l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tal-inġenju tal-ajru ġie rilaxxat mill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata. Barra minn hekk, għandha tinżamm kopja tar-rekords kollha marbuta mal-ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet u ta' ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal tliet snin mid-data tal-ħruġ u għandha tipprovdi kopja minnhom lil sid l-inġenju tal-ajru.

1. Ir-rekords skont dan il-punt għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitħarsu mill-ħsara, mit-tibdil jew mis-serq.

2. Il-ħardwer kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji “backup” għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata l-kondizzjoni tajba tagħhom.

3. Meta organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma tal-manutenzjoni li jkopru l-aħħar tliet snin għandhom jingħataw lill-aħħar sid jew klijent tal-inġenju tal-ajru jew komponent rispettiv jew għandhom jinħażnu kif speċifikat mill-awtorità kompetenti.

▼B

M.A.615    Privileġġi tal-organizzazzjoni

L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M), tista':

(a) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għaliha tkun approvata fil-postijiet speċifikati fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni.

(b) tagħmel arranġamenti għat-twettiq ta' servizzi speċjalizzati, taħt il-kontroll tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, għand organizzazzjoni oħra kkwalifikata b'mod adattat, suġġetta għal li jkunu stabbiliti proċeduri xierqa bħala parti mill-Manwal tal-Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni tagħha kif approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(c) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalihom tkun approvata fi kwalunkwe post suġġetta għall-ħtieġa li din il-manutenzjoni titnissel jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew min-neċessità li jingħata appoġġ għal manutenzjoni ta' kultant, suġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fil-Manwal tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni.

(d) toħroġ ċertifikati ta' ħruġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, skont il-punt M.A.612 jew il-punt M.A.613.

▼M1

(e) jekk speċifikament approvata biex tagħmel dan għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali,

1. twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti, skont il-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.901(l), u

2. twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ rakkomandazzjonijiet korrispondenti, bil-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.901(l) u l-M.A.904(a)2 u (b).

(f) tiżviluppa l-programm ta' manutenzjoni u tipproċessal-approvazzjoni tiegħu skont il-punt M.A.302 għall-inġenji tal-ajru tat-tip ELA 2 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, bil-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.201(e)(ii), u limitata għall-kategoriji tal-inġenji tal-ajru mniżżla fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni.

L-organizzazzjoni għandha twettaq manutenzjoni biss fuq inġenju tal-ajru jew il-komponent li għalih tkun approvata meta l-faċilitajiet, it-tagħmir, l-għodda, il-materjal, id-dejta tal-manutenzjoni u l-istaff li jiċċertifika kollha jkunu disponibbli.

▼B

M.A.616    Reviżjoni organizzattiva

Biex ikun żgurat li l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tkompli tissodisfa r-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha torganizza, fuq bażi regolari, reviżjonijiet organizzattivi.

M.A.617    Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni

Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tavżaha b'xi proposta biex twettaq it-tibdiliet li ġejjin, qabel tali tibdiliet iseħħu:

1. isem l-organizzazzjoni;

2. Il-lok tal-organizzazzjoni;

3. lokazzjonijiet addizzjonali tal-organizzazzjoni;

4. Il-maniġer responsabbli;

5. Xi wieħed mill-persuni speċifikati fil-punt M.A.606(b);

▼M1

6. Il-faċiltajiet, it-tagħmir, l-għodda, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

▼B

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal mhux magħrufa mill-maniġment minn qabel, dawn it-tibdiliet għandhom ikunu notifikati malajr mill-aktar fis possibbli.

M.A.618    Validità kontinwata tal-approvazzjoni

(a) Għandha tinħareġ approvazzjoni għal tul ta' żmien indefinit. Din għandha tibqa' valida bil-kundizzjoni li:

1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi ma' din il-Parti, skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.A.619, u;

2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata l-aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;

3. l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata;

(b) Meta jiġi rtirat jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

M.A.619    Riżultati

(a) Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-M li jbaxxi l-istandards ta' sikurezza u li jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b) Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti-M li jista' jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u possibbilment jipperikola s-sikurezza tat-titjira.

(c) Wara li jkun irċieva n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.605, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

IS-SOTTOPARTI G

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.701    Ambitu

Din is-Sottoparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jintleħqu minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru.

M.A.701    Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew bdil fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

M.A.703    Termini tal-approvazzjoni

(a) l-għoti ta' approvazzjoni huwa indikat mill-ħruġ taċ-ċertifikat inkluż fl-Appendiċi VI mill-awtorità kompetenti.

▼M2

(b) Minkejja l-punt (a), għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-approvazzjoni għandha tkun parti miċ-certifikat tal-operatur tal-ajru maħruġ mill-awtorità kompetenti, għall-inġenju tal-ajru li qed jiġi operat.

▼B

(c) L-ambitu ta' applikazzjoni tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi l-approvazzjoni għandu jkun speċifikat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A. 704.

M.A.704    Espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

(a) L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tipprovdi espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

1. dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li tikkonferma li l-organizzazzjoni se taħdem f'konformità ma' din il-Parti u l-espożizzjoni l-ħin kollu, u;

2. l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;

3. it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i); u

4. skema organizzattiva li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà bejn il-persuni kollha msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i), u;

5. lista tal-persunal tal-ajrunavigabbiltà msemmi fil-punt M.A.707, li tispeċifika, fejn applikabbli, il-persunal awtorizzat li joħroġ permessi għat-tajran skont il-punt M.A.711(c), u;

6. deskrizzjoni ġenerali u lokazzjoni tal-faċilitajiet, u;

7. Il-proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiżgura konformità ma' din il-Parti, u;

8. proċeduri tal-emendi tal-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;

▼M2

9. il-lista ta' programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, jew, għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-lista ta' programmi ta' manutenzjoni “ġeneriċi” u “linja bażi”.

▼B

(b) Id-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u l-emendi tagħha għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c) Minkejja l-punt (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jkunu approvati indirettament permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta. Il-proċedura indiretta għandha tiddefinixxi l-emendi minuri eliġibbli, għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata kontinwità tal-ajrunavigabbiltà bħala parti mill-espożizzjoni u tkun approvat mill-awtorità kompetenti responsabbli għal dik l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

M.A.705    Faċilitajiet

L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tipprovdi akkomodazzjoni tal-uffiċċju xierqa f'postijiet xierqa għall-persunal speċifikat fil-punt M.A. 706.

M.A.706    Rekwiżiti tal-persunal

(a) L-organizzazzjoni se taħtar maniġer responsabbli, li għandu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa f'konformità ma' din il-Parti.

▼M2

(b) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-maniġer responsabbli għandu jkun il-persuna li għandha wkoll l-awtorità korporattiva biex tiżgura li l-operazzjonijiet kollha tal-operatur jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa skont l-istandard meħtieġ għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

▼B

(c) Persuna jew grupp ta' persuni għandha/għandhom jiġu nnominati bir-responsabbiltà li jiżguraw li l-organizzazzjoni dejjem tkun f'konformità ma' din is-Sottoparti. Fl-aħħar mill-aħħar, tali persuna(i) għandha/għandhom jaqgħu taħt l-awtorità tal-maniġer responsabbli.

▼M2

(d) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-maniġer responsabbli għandu jaħtar detentur tal-post nominat. Din il-persuna għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni u s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, skont il-punt (c).

▼B

(e) Il-persuna nominata f'kariga msemmija fil- punt (d) ma għandhiex tiġi impjegata minn organizzazzjoni approvata tal-Parti-145 skont il-kuntratt tal-operatur, sakemm l-awtorità kompetenti speċifikament ma taqbilx dwar dan.

(f) L-organizzazzjoni għandhu jkollha biżżejjed persunal kwalifikat xieraq għax-xogħol mistenni.

(g) Il-persuni kollha tal- punti (c) u (d) għandhom ikunu kapaċi juru l-għarfien rilevanti, sfond u esperjenza xierqa rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(h) Il-kwalifika tal-persunal kollu involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tiġi rreġistrata.

(i) Għall-organizzazzjonijiet li jestendu ċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punti M.A.711(a)4 u M.A.901(f), l-organizzazzjoni għandha tinnomina persuni awtorizzati biex jagħmlu dan, suġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

(j) L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi u żżomm aġġornat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i);

▼M2

(k) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni u għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u/jew il-verifiki ta' kwalità skont proċedura u skont standard miftiehem mal-awtorità kompetenti.

▼B

M.A.707    Persunal għar-reviżjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

▼M2

(a) Sabiex tiġi approvata biex twettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u, jekk applikabbli, toħroġ permessi għat-titjir, organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha jkollha staff xieraq tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex toħroġ ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fit-Taqsima A tas-Subparti I u, jekk applikabbli, biex toħroġ permess għat-titjir skont il-punt M.A.711(c):

1. Għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, ħlief għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

(a) ta' mill-inqas ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u:

(b) liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (il-Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti nazzjonali, u;

(c) taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

(d) pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet xierqa.

(e) Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)1(b) jista' jinbidel ma' ħames snin ta' esperjenza fil-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)1(a).

2. Għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, b'MTOM ta' 2 730 kg jew anqas, u għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

(a) mill-inqas tliet snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u:

(b) liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (il-Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti nazzjonali, u;

(c) taħriġ formali xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

(d) pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet xierqa;

(e) Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)2(b) jista' jinbidel ma' erba' snin esperjenza fil-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)2(a).

▼M1

(b) L-istaff tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħtur mill-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà jista' jinħariġlu biss awtorizzazzjoni mill-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà meta tiġi aċċettata formalment mill-awtorità kompetenti wara t-tlestija sodisfaċenti ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti jew taħt is-superviżjoni tal-istaff tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti.

▼B

(c) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jista' juri esperjenza ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà riċenti xierqa.

(d) Il-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi identifikat billi kull persuna tiġi elenkata fid-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità ajrunavigabbiltà flimkien mar-referenza ta' awtorizzazzjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tagħhom.

(e) L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u kopja tal-awtorizzazzjoni. Dan ir-rekord għandu jinżamm sa sentejn wara li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun ħalla l-organizzazzjoni.

M.A.708    Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

(a) Il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kollha se titwettaq skont il-preskrizzjonijiet tal-M.A is-Sottoparti C.

(b) Għal kull inġenju tal-ajru ġestit, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha:

1. tiżviluppa u tikkontrolla programm ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru ġestiti inkluż kwalunkwe programm ta' affidabbiltà applikabbli,

▼M2

2. jippreżenta l-programm tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u l-emendi tiegħu lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni, sakemm ma jkunx kopert bi proċedura ta' approvazzjoni indiretta skont il-punt M.A.302(c) u għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 jipprovdi kopja tal-programm lis-sid jew lill-operatur responsabbli skont M.A.201,

▼B

3. tamministra l-approvazzjoni tal-modifiki u t-tiswijiet,

4. tiżgura li l-manutenzjoni kollha titwettaq f'konformità mal-programm ta' manutenzjoni approvat u rilaxxata skont it- Taqsima A, is-Sottoparti H ta' dan l-Anness (Parti M),

5. tiżgura li d-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà u d-direttivi operazzjonali kollha applikabbli ma' impatt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jiġu applikati,

6. tiżgura li d-difetti kollha skoperti matul il-manutenzjoni skedata jew irrappurtati jiġu kkoreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif xieraq,

7. tiżgura li meta huwa meħtieġ l-inġenju tal-ajru jittieħed għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif xieraq,

8. tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat, u twettaq spezzjonijiet tal-komponenti sabiex tiżgura li x-xogħol jitwettaq kif xieraq,

9. timmaniġġja u tarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kollha u/jew ir-reġistru tekniku tal-operatur.

10. tiżgura li d-dikjarazzjoni dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-istat attwali tal-inġenju tal-ajru.

▼M2

(c) Fil-każ tal-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew tal-inġenji tal-ajru użati għall-CAT, jew inġenji tal-ajru użati għall-operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata ma tkunx approvata b'mod xieraq għall-Parti-145 jew il-Parti-MA is-Subparti F, l-organizzazzjoni, wara konsultazzjoni mal-operatur, għandha tistabbilixxi kuntratt ta' manutenzjoni bil-miktub ma' organizzazzjoni approvata jew operatur ieħor tal-Parti-145 jew is-Subparti F tal-Parti-MA, billi jagħti dettalji dwar l-funzjonijiet speċifikati fil-M.A.301-2, l-M.A.301-3, l-M.A.301-5 u l-M.A.301-6, li jiżgura li l-manutenzjoni kollha finalment titwettaq minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata mill-Parti-145 jew is-Subparti F tal-Parti-M.A u li jiddefinixxi l-appoġġ tal-funzjonijiet tal-kwalità tal-M.A.712(b).

▼M2

(d) Minkejja l-paragrafu (c), il-kuntratt jista' jkun fl-għamla ta' ordnijiet tax-xogħol individwali indirizzati lill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-Parti-145 jew tas-Subparti-F tal-Parti-M.A, f'każ li:

1. inġenju tal-ajru li jeħtieġ manutenzjoni bil-linja mhux skedata,

2. manutenzjoni tal-komponenti, inkluża manutenzjoni tal-magni.

▼B

M.A.709    Dokumentazzjoni

(a) L-organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm u tuża dejta attwali tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.401 applikabbli fit-twettiq tal-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt M.A.708. Din id-dejta għandha tkun ipprovduta mis-sid jew mill-operatur, sakemm kuntratt xieraq ikun stabbilit ma' dan is-sid jew l-operatur. F'każ bħal dan, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà biss għandha bżonn iżżomm din id-dejta għat-tul tal-kuntratt, minbarra meta mitlub mill-punt M.A.714.

▼M2

(b) Għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' tiżviluppa programmi ta' manutenzjoni “linji bażi” u/jew “ġeneriċi” biex tippermetti l-approvazzjoni inizjali u/jew l-estenzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' approvazzjoni mingħajr ma jkollha l-kuntratti msemmija fl-Appendiċi I ta' dan l-Anness (il-Parti M). Mandankollu, dawn il-programmi ta' manutenzjoni “linja bażi” u/jew “ġeneriċi” ma jipprekludux il-ħtieġa li jkun stabbilit Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru adegwat f'konformità mal-punt M.A.302 fi żmien xieraq qabel l-eżerċizzju tal-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711.

▼B

M.A.710    Reviżjoni tal-manutenzjoni tan-navigabbiltà

(a) Sabiex ikun sodisfatt ir-rekwiżit għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru msemmi fil-punt M.A.901, reviżjoni dokumentata bis-sħiħ tar-rekords tal-inġenju tal-ajru għandha titwettaq mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà sabiex din tkun sodisfatta li:

1. is-sigħat tat-tajran u ċ-ċikli tat-tajran assoċjati tal-qafas, il-magna u l-iskrejjen ikunu ġew irreġistrati kif suppost; u

2. il-manwal tat-tajran ikun applikabbli għall-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u jirrifletti l-aħħar status tar-reviżjoni; u

3. il-manutenzjoni kollha li għandha ssir lill-inġenju tal-ajru skont il-programm approvat tal-manutenzjoni tkun saret; u

4. kull difett magħruf ikun issewwa jew, meta applikabbli, ġestit b'mod ikkontrollat; u

5. id-direttivi kollha applikabbli tal-ajrunavigabbiltà jkunu ġew applikati u rreġistrati kif suppost; u

6. il-modifiki u t-tiswijiet kollha applikati lill-inġenju tal-ajru jkunu ġew irreġistrati u huma konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012; u

7. il-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu installati fuq l-inġenju tal-ajru jkunu identifikati u rreġistrati kif suppost u ma jkunux qabżu l-limitu approvat taż-żmien tal-użu tagħhom; u

8. il-manutenzjoni kollha tkun inħarġet skont l-Anness I (Parti-M); u

9. id-dikjarazzjoni attwali dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u hija valida; u

10. l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-aħħar reviżjoni tad-disinn tat-tip tiegħu approvat mill-Aġenzija; u

11. jekk meħtieġ, l-inġenju tal-ajru jkollu ċertifikat akustiku li jikkorrispondi għall-konfigurazzjoni attwali tal-inġenju tal-ajru f'konformità mas- mas-Sottoparti I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(b) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jwettaq stħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru. Għal dan l-istħarriġ, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li mhuwiex ikkwalifikat kif xieraq skont l-Anness III (Parti-66) għandu jkun assistit minn dan il-persunal kwalifikat.

(c) Permezz tal-istħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiżgura li:

1. il-marki u l-pjanċi kollha meħtieġ jkunu installatti korrettament; u

2. l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-manwal approvat tat-tajran tiegħu; u

3. il-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru tikkonforma mad-dokumentazzjoni approvata, u u

4. l-ebda difett evidenti ma jinstab li ma jkunx ġie indirizzat skont il-punt M.A.403; u

5. ma tkun instabet ebda inkonsistenza bejn l-inġenju tal-ajru u r-reviżjoni dokumentata tar-rekords tal-punt (a).

(d) B'deroga għall-punt M.A.901(a), ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tista' tiġi antiċipata b'perjodu massimu ta' 90 jum mingħajr telf ta' kontinwità tax-xejra tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, sabiex tkun tista' ssir ir-reviżjoni fiżika waqt verifika ta' manutenzjoni.

(e) Iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola EASA 15b) jew ir-rakkomandazzjoni għall-ħruġ taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tan-navigabbiltà (Formola EASA 15b) msemmi fl-Appendiċi III għall-Anness I (Parti-M) jista' biss jinħareġ:

1. minn persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà awtorizzat kif xieraq skont il-punt M.A.707 f'isem l-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jew minn persunal li jiċċertifika fil-każijiet previsti fil-punt M.A.901(g); u

2. meta jkun sodisfatt li r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tkun twettqet għal kollox u li ma hemm l-ebda nuqqas ta' konformità magħruf li jipperikola s-sikurezza tat-tajran.

(f) Kopja ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew estiż għal inġenju tal-ajru għandu jintbagħat lill-Istat Membru tar-Reġitsru ta' dak l-inġenju tal-ajru fi żmien 10 ijiem.

(g) Il-kompiti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà m'għandhomx jiġu sottokuntrattati.

▼M1

(ga) Għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali li għalihom il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru ġie stabbilit skont il-M.A.302(h), il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jiġi eżaminat flimkien mar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà. Din ir-reviżjoni għandha ssir mill-persuna li twettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

▼M1

(h) Jekk l-eżitu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma jkunx konklussiv jew jekk ir-reviżjoni skont il-punt M.A.710(ga) turi diskrepanzi fuq l-inġenju tal-ajru marbuta man-nuqqasijiet fil-kontenut tal-programm ta' manutenzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tkun infurmata malli jkun prattikabbli iżda f'kull każ fi żmien 72 siegħa minn meta l-organizzazzjoni tkun identifikat il-kondizzjoni marbuta mar-reviżjoni. Iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma jistax jinħareġ qabel ma s-sejbiet kollha jkunu ġew konklużi.

▼B

M.A.711    Privileġġi tal-organizzazzjoni

(a) L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), tista':

▼M2

1. jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru, ħlief għal dawk użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kif imniżżel fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni;

2. jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kif imniżżel fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fiċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (AOC);

▼B

3. tirranġa biex twettaq kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà limitati ma' kwalunkwe organizzazzjoni subappaltata, li tkun qiegħda taħdem skont is-sistema tal-kwalità tagħha, kif elekat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni;

4. testendi, skont il-kundizzjonijiet tal-punt M.A.901(f), ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li kien maħruġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni oħra tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M);

(b) Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata reġistrata f'wieħed mill-Istati Membri tista' barra minn hekk, tkun approvata biex twettaq reviżjonijet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni msemmija fil-punt M.A.710 u;

1. toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà relatat u fi żmien adegwat testendih skont il-kundizzjonijiet tal-punti M.A.901(c)2 jew M.A.901(e)2, u, u,

2. tagħmel rakkomandazzjoni għal reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

(c) Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li l-approvazzjoni tagħha tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711(b) tista' addizzjonalment tiġi approvata biex toħroġ permess tat-tajran skont il-puntA.711(d) tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għall-inġenju tal-ajru partikolari li għalih l-organizzazzjoni ġiet approvata biex toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, meta l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tkun qed tattesta l-konformità ma' kundizzjonijiet approvati tat-tajran, soġġett għal proċedura approvata xierqa fil-preżentazzjoni msemmija fil-punt M.A.704.

M.A.712    Sistema tal-kwalità

(a) Sabiex tiżgura li l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tkompli tilħaq ir-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità u taħtar maniġer tal-kwalità biex jissorvelja l-konformità ma', u l-adegwatezza ta' proċeduri meħtieġa biex ikunu żgurati inġenji tal-ajru ajrunavigabbli Il-sorveljanza tal-konformità għandu jinkludi sistema ta' feedback għall-maniġer responsabbli biex jiżgura li tittieħed azzjoni korrettiva kif xieraq.

(b) Is-sistema tal-kwalità għandha tissorvelja l-attivitajiet imwettqa skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M). Għandha tinkludi tal-anqas il-funzjonijiet li ġejjin:

1. tissorvelja l-attivitajiet kollha mwettqa fit-Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) sabiex tiżgura li qed jitwettqu f'konformità mal-proċeduri approvati, u;

2. tissorvelja biex tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq f'konformità mal-kuntratt, u;

3. tissorvelja l-konformità kontinwata mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.

(c) Ir-rekords ta' dawn l-attivitajiet għandhom jinħażnu tal-anqas għal sentejn.

(d) Fejn l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata hija approvata f'konformità ma' Parti oħra, is-sistema tal-kwalità tista' tiġi kkombinata ma' dik meħtieġa mill-Parti l-oħra.

▼M2

(e) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 s-sistema ta' kwalità tas-Suparti G tal-M.A. għandha tkun parti integrata tas-sistema ta' kwalità tal-operatur.

(f) Fil-każ ta' organizzazzjoni żgħira li ma għandhiex il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, reviżjonijiet organizzazzjonali soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti jistgħu jieħdu post is-sistema ta' kwalità, minbarra meta l-organizzazzjoni toħroġ ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg barra l-blalen. Fil-każ fejn m'hemmx sistema ta' kwalità, l-organizzazzjoni ma għandhiex tagħmel kuntratti ta' kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lill-partijiet oħra.

▼B

M.A.713    Bidliet fl-organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata

Sabiex tippermetti lill-awtorità kompetenti tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha tinnotifikaha b'kull proposta biex twettaq kwalunkwe waħda mill-bidliet li ġejjin, qabel ma tali bidliet iseħħu:

1. isem l-organizzazzjoni.

2. is-sit tal-organizzazzjoni;

3. siti addizzjonali tal-organizzazzjoni.

4. il-maniġer responsabbli.

5. kwalunkwe persuna speċifikata f'M.A.706(c).

6. il-faċilitajiet, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-persunal li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal, li ma jkunx jaf bihom il-maniġment qabel, dawn it-tibdiliet għandhom jiġu nnotifikati mill-aktar fis possibbli.

M.A.714    Żamma tar-rekords

(a) L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tan-navigabbiltà għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol imwettaq. Ir-rekords meħtieġa minn M.A.305 u jekk applikabbli M.A.306 għandhom jinżammu.

(b) Jekk l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(b), hija għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew, jekk ikun applikabbli, estiż, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn kollha. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat tal-ġestjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun estendiet bil-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(a)4.

(c) Sabiex l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(c), għandha żżomm kopja ta' kull permess għat-tajran maħruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 21A.729 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(d) L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm kopja tar-rekords kollha msemmija fil-punti (b) u (c) sa sentejn wara li l-inġenju tal-ajru jkun tneħħa permanentament mis-servizz.

(e) Ir-rekords għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitħarsu mill-ħsara, it-tibdil jew is-serq.

(f) Il-hardware kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata ż-żamma tajba tagħhom.

(g) Meta l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru tkun ġiet trasferita lil organizzazzjoni jew persuna oħra, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu trasferiti lil din l-organizzazzjoni jew persuna. Il-perjodi ta' żmien preskritti għaż-żamma tar-rekords għandhom ikomplu japplikaw għal din l-organizzazzjoni jew persuna

(h) Meta organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu ttrasferiti lil sid l-inġenju tal-ajru.

M.A.715    Validità kontinwata tal-approvazzjoni

(a) Approvazzjoni għandha tinħareġ għal tul ta' żmien mhux limitat. Dan għandu jibqa' validu bil-kundizzjoni li:

1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi mal-Anness II (Parti-145), skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.B.705 u;

2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;

3. l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata.

(b) Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

M.A.716    Sejbiet

(a) Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-M li tbaxxi l-istandards u l-perikli ta' sikurezza

(b) Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti M li jista' jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u possibbilment ikun ta' xkiel għas-sikurezza tat-titjira.

(c) Wara li jirċievi n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.705, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jispjega pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul minn din l-awtorità.

IS-SOTTOPARTI H

ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS

M.A.801    Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru

(a) Minbarra għall-inġenji tal-ajru li nħarġu għall-użu minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145), iċ-ċertifikat sabiex jinħarġu għall-użu għandu jinħareġ skont din is-Sottoparti.

(b) Ebda inġenju tal-ajru ma jista' jinħareġ sakemm ma jkunx maħruġ ċertifikat sabiex jinħareġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, meta jkun sodisfatt li l-manutenzjoni meħtieġa kollha twettqet b'mod adattat, billi:

1. persunal li jiċċertifika xieraq għan-nom tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti M); jew

2. persunal li jiċċertifika f'konformità mar-rekwiżiti stabbliti fl-Anness II (Parti-66), minbarra l-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi elenkati fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness li għalih japplika l-punt 1; jew

3. mill-polita-sid f'konformità mal-punt M.A.803;

▼M2

(c) Permezz ta' deroga mill-punt M.A.801(b)2 għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati fil-CAT jew mhux użati fl-operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati jew mhux użati f'operazzjonijiet kummerċjali ATO, il-kompiti tal-manutenzjoni kumplessa ta' inġenji tal-ajru elenkati fl-Appendiċi VII jistgħu jiġu rilaxxati mill-istaff li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2.

(d) Permezz ta' deroga mill-punt M.A.801(b), f'każ ta' sitwazzjonijiet mhux previsti, fejn inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jtir minn post fejn ma jkunx hemm organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont dan l-Anness jew l-Anness II (il-Parti-145) u ma jkun disponibbli l-ebda staff adegwat li jiċċertifika, is-sid jista' jawtorizza lil kwalunkwe persuna, b'mhux anqas minn tliet snin ta' esperjenza xierqa fil-manutenzjoni u li jkollha l-kwalifiki xierqa, biex iżżomm skont l-istandards stipulati fis-Subparti D ta' dan l-Anness u tirrilaxxa l-inġenji tal-ajru. F'dan il-każ is-sid għandu:

1. jikseb u jżomm dettalji fir-rekords tal-inġenju tal-ajru dwar ix-xogħol kollu li jitwettaq u tal-kwalifiki li jkollha l-persuna li toħroġ iċ-ċertifikazzjoni; u

2. jiżgura li kwalunkwe manutenzjoni bħal din tiġi kkontrollata mill-ġdid u rilaxxata minn persuna awtorizzata kif jixraq imsemmija fil-punt M.A.801(b) jew minn organizzazzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Subparti F ta' dan l-Anness (il-Parti-M), jew mal-Anness II (il-Parti-145) mal-ewwel opportunità possibbli iżda f'perjodu li ma jaqbiżx is-sebat ijiem; u

3. jinnotifika lill-organizzazzjoni responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru meta jiġi kkuntrattjat skont il-punt M.A.201(i), jew l-awtorità kompetenti fin-nuqqas ta' kuntratt bħal dan, fi żmien sebat ijiem mill-ħruġ tal-awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni bħal din.

▼B

(e) Fil-każ ta' ħruġ għall-użu skont il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(c), il-persunal li jiċċertifika jista' jkun megħjun fit-twettiq tax-xogħlijiet ta' manutenzjoni minn persuna jew persuni taħt il-kontroll dirett u kontinwu tal-persunal li jiċċertifika.

(f) Ċertifikat ta' ħruġ għall-użu għandu jkun fih mill-inqas:

1. id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa; u

2. Id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni; u

3. l-identità tal-organizzazzjoni u/jew il-persuna li ħarġet dan il-ħruġ għall-użu, inklużi:

(i) ir-referenza approvata tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) u l-persunal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat; jew

(ii) fil-każ ta' ċertifikat tal-punt M.A.801(b)2 jew M.A.801(c) ta' ħruġ għall-użu, l-identità u n-numru tal-liċenzja jekk ikun applikabbli, tal-persunal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat.

4. il-limitazzjonijiet tal- tal-ajrunavigabbiltà jew tal-operazzjoni, jekk hemm.

(g) B'deroga mill-punt (b) u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (h), fil-każ ta' manutenzjoni li ma setgħatx titlesta, ċertifkat tal-ħruġ għall-użu jista' jkun maħruġ fil-limiti approvati tal-inġenju tal-ajru. Dan il-fatt, flimkien ma' limitazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew tal-operazzjoni, jekk hemm, għandhom ikunu miktuba fiċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu tal-inġenju tal-ajru qabel il-ħruġ tiegħu bħala parti mill-informazzjoni meħtieġa mill-punt (f)4.

(h) Ma għandux jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jkun magħruf li tipperikola s-sikurezza tat-titjira.

M.A.802    Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz

(a) Għandu jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu meta titlesta kwalunkwe manutenzjoni mwettqa fuq komponent ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.502.

(b) Iċ-ċertifikat ta' ħruġ awtorizzat, identifikat bħala l-Formula 1 tal-EASA, jikkostitwixxi ċ-ċertifikat ta' ħruġ għall-użu ta' komponent, għajr meta din il-manutenzjoni fuq komponenti ta' inġenju tal-ajru tkun twettqet skont il-punt M.A.502(b), il-punt M.A.502(d) jew il-punt M.A.502(e), fejn f'dak il-każ il-manutenzjoni tkun suġġetta għall-proċeduri ta' ħruġ ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.

M.A.803    Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

(a) Biex persuna tikkwalifika bħala pilota-sid, għandha:

1. ikollha liċenzja ta' pilota valida (jew l-ekwivalenti) maħruġa u vvalidata minn Stat Membru għat-tip jew rata tal-klassi tal-inġenju tal-ajru u; u

2. tkun proprjetarja ta' inġenju tal-ajru, waħedha jew ma ħadd ieħor; dan is-sid għandu jkun:

(i) wieħed mill-persuni fiżiċi fil-formola tar-reġistrazzjoni; jew

(ii) membru ta' entità ġuridika rikreattiva mingħajr skop ta' lukru, fejn l-entità ġuridika tkun speċifikata fid-dokument tar-reġistrazzjoni bħala s-sid jew l-operatur, u dak il-membru jkun involut direttament fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-entità ġuridika u nnominat minn dik l-entità ġuridika biex iwettaq il-manutenzjoni tal-pilota-sid.

▼M2

(b) Għall-inġenji tal-ajru mhux kumplessi li jaħdmu bil-magni b'MTOM ta' 2 730 kg jew anqas, glajders, glajders bil-mutur jew blalen tal-arja, li ma jintużawx f'CAT, jew li ma jintużawx f'operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati jew li ma jintużawx f'operazzjonijiet kummerċjali ATO, il-bdot-sid jista' joħroġ ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni limitata mill-bdot-sid kif speċifikat fl-Appendiċi VIII.

▼B

(c) L-ambitu tal-applikazzjoni tal-manutenzjoni limitata mill-pilota-sid għandu jkun speċifikat fil-programm ta' manutenzjoni għal inġenju tal-ajru kif imsemmi fil-punt M.A.302.

(d) Iċ-ċertifikat ta' ħruġ għall-użu jrid jiddaħħal fil-ġurnali u jkun fih d-dettalji bażiċi dwar il-manutenzjoni mwettqa, id-dejta użata fil-manutenzjoni, id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni u l-identità, il-firma u n-numru tal-liċenzja tal-pilota, tal-pilota-sid li ħareġ tali ċertifikat.

IS-SOTTOPARTI I

ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.901    Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

Biex tkun żgurata l-validità ta' ċertifikat dwar l-ajrunavigabbiltà, minn żmien għall-ieħor trid titwettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu.

▼M1

(a) Ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ skont l-Appendiċi III (il-Formoli 15a, 15b jew 15c tal-EASA) meta titlesta reviżjoni sodisfaċenti tal-ajrunavigabbiltà. Iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jibqa' validu għal sena.

▼B

(b) Inġenju tal-ajru f'ambjent ikkontrollat huwa inġenju tal-ajru (i) ta' ġestjoni kontinwata matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà unika approvata skont it-Taqsima A, is-Sottopart G, ta' dan l-Anness (Parti-M), u (ii) li kellu manutenzjoni matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati skont is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M), jew l-Anness II (Parti 145). Dan jinkludi x-xogħlijiet ta' manutenzjoni msemmija fil-punt M.A.803(b) imwettqa u l-ħruġ għall-użu skont il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(b)3.

▼M2

(c) Għall-inġenji tal-ajru kollha użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, barra l-blalen, li huma f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f'(b) li timmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tista', jekk tkun approvata b'mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-punt (k):

1. toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.710, u;

2. għaċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa' f'ambjent ikkontrollat, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal perjodu ta' sena kull darba.

(d) Għall-inġenji tal-ajru kollha użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, ħlief għall-blalen, li:

(i) mhumiex f'ambjent ikkontroallat, jew

(ii) li l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija ġestita minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li ma għandhiex il-privileġġ li twettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà

iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti wara valutazzjoni sodisfaċenti bbażata fuq rakkomandazzjoni magħmula minn organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata b'mod xieraq skont it-Taqsima A, is-Subparti G ta' dan l-Anness (il-Parti-M) mibgħut flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew mill-operatur. Din ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mwettqa skont il-punt M.A.710.

(e) Għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' 2 730 kg mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja u għall-blalen, kull organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont is-Taqsima A, is-Subparti G ta' dan l-Anness (il-Parti M) u magħżula mis-sid jew mill-operatur tista', jekk tkun approvata b'mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-punt (k):

1. toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.710, u;

2. għaċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa' f'ambjent ikkontrollat taħt il-ġestjoni tagħha, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal perjodu ta' sena kull darba.

▼B

(f) B'deroga mill-punti M.A.901(c)2 u M.A.901(e)2 għall-inġenji tal-ajru f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f'(b) li tmexxi tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, suġġetta għall-konformità mal-punt (k), tista' testendi darbtejn għal perjodu ta' sena kull darba l-validità taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li kien inħareġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà oħra approvata skont A it-Taqsima, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M).

▼M2

(g) Permezz ta' deroga mill-punti M.A.901(e) u M.A.901(i)2, għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati f'CAT jew mhux użati f'operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati, jew mhux użati f'operazzjonijiet kummerċjali ATO, iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jista' jinħareġ ukoll mill-awtorità kompetenti wara valutazzjoni sodisfaċenti, abbażi ta' rakkomandazzjoni li ssir mill-istaff ta' ċertifikazzjoni approvata formalment mill-awtorita kompetenti u li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Anness III (il-Parti-66) kif ukoll ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt M.A707(a)2(a), mibgħut flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew l-operatur. Din ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mwettqa skont il-punt M.A.710 u ma għandhiex tinħareġ għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

▼B

(h) Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta' theddida potenzjali għas-sikurezza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni hija stess.

(i) Minbarra l-paragrafu (h), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà fil-każijiet li ġejjin:

1. meta inġenju tal-ajru jkun amministrat minn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M) misjuba f'pajjiż terz.

2. għall-blalen u inġenji tal-ajru oħra ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, jekk dan ikun mitlub mis-sid.

(j) Meta l-awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u/jew hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, is-sid jew l-operatur għandu jipprovdi dawn lill-awtorità kompetenti:

1. id-dokumentazzjoni meħtieġa mill-awtorità kompetenti; u

2. akkomodazzjoni xierqa għall-persunal tagħha fil-post xieraq; u

3. meta jkun meħtieġ l-appoġġ ta' persunal ikkwalifikat b'mod xieraq skont l-Anness III (Parti-66) jew ir-rekwiżiti tal-persunal ekwivalenti stabbiliti fil-punt 145.A.30(j)(1) u (2) tal-Anness II (Parti-145).

(k) Ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma jistax ikun maħruġ jew estiż jekk l-organizzazzjoni tagħraf jew ikollha raġuni biex temmen li l-inġenju tal-ajru ma jkollux l-ajrunavigabbiltà.

▼M1

(l) Għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-Parti 145 jew tas-Subparti F tal-M.A. li twettaq l-ispezzjoni annwali li hemm fil-programm ta' manutenzjoni tista', jekk tkun approvata b'mod xieraq, twettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti, soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. L-organizzazzjoni taħtar staff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu awtorizzazzjoni ta' staff li jiċċertifika għall-inġenju tal-ajru korrispondenti.

(b) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu ta' mill-inqas tliet snin esperjenza bħala staff li jiċċertifika.

(c) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà huwa indipendenti mill-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li qed ikun eżaminat jew li jkollu l-awtorità globali fuq il-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li qed jiġi eżaminat.

(d) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ikun kiseb għarfien tal-partijiet ta' dan l-Anness (il-Parti M) rilevanti għall-ġestjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà.

(e) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ikun kiseb għarfien ippruvat tal-proċeduri tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni rilevanti għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

(f) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun ġie aċċettat formalment mill-awtorità kompetenti wara li jkun wettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti jew taħt is-superviżjoni tal-istaff tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti.

(g) L-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun wettaq mill-inqas reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà waħda f'dawn l-aħħar tnax-il xahar.

2. Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà titwettaq fl-istess żmien tal-ispezzjoni annwali li hemm fil-programm ta' manutenzjoni u mill-istess persuna li tirrilaxxa tali spezzjoni annwali, bil-possibbiltà li tintuża d-dispożizzjoni tad-90 jum ta' antiċipazzjoni li hemm fil-M.A.710(d).

3. Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tinkludi reviżjoni sħiħa dokumentata skont il-punt M.A.710(a).

4. Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tinkludi stħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.710(b) u (c).

5. Tinħareġ il-Formola 15c tal-EASA taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, f'isem l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, mill-persuna li tkun wettqet ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà meta tkun sodisfatta li:

(a) ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tkun twettqet kompletament u b'mod sodisfaċenti; u

(b) il-programm ta' manutenzjoni ġie eżaminat skont il-punt M.A.710(ga); u

(c) ma hemm l-ebda nuqqas ta' konformità magħruf li jipperikola s-sikurezza tat-titjira.

6. Kopja taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ tintbagħat lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi żmien 10 ijiem mid-data tal-ħruġ.

7. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni tiġi infurmata fi żmien 72 siegħa jekk l-organizzazzjoni tkunx determinat li r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mhix konklussiva jew jekk ir-reviżjoni skont il-punt M.A.901(l)5(b) turi diskrepanzi fuq l-inġenju tal-ajru marbuta man-nuqqasijiet fil-kontenut tal-programm ta' manutenzjoni.

8. Il-manwal jew l-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tiddeskrivi dawn kollha li ġejjin:

(a) Il-proċeduri għat-twettiq tar-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u l-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti.

(b) L-ismijiet tal-membri tal-istaff li jiċċertifika awtorizzati li jwettqu reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u joħorġu ċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti.

(c) Il-proċeduri għar-reviżjoni tal-programm ta' manutenzjoni.

▼B

M.A.902    Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

(a) Ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jsir invalidu jekk:

1. jiġi sospiż jew revokat; jew

2. iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jiġi sospiż jew revokat; jew

3. l-inġenju tal-jaru mhux fuq ir-reġistru tal-inġenji tal-ajru ta' Stat Membru; jew

4. iċ-ċertifikat tat-tip li skontu ċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ jiġi sospiż jew revokat.

(b) Inġenju tal-ajru ma għandux itir jekk iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tiegħu jkun invalidu jew jekk:

1. il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jew kwalunkwe komponent tal-inġenju tal-ajru ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' din il-Parti; jew

2. l-inġenju tal-ajru ma jibqax jikkonforma mad-disinn tat-tip approvat mill-Aġenzija; jew

3. l-inġenju tal-ajru jkun ġie operat iżjed mil-limiti tal-manwal tat-titjiriet approvati jew iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà, mingħajr ma tittieħed azzjoni xierqa; jew

4. l-inġenju tal-ajru jkun involut f'aċċident jew inċident li jaffettwa l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, mingħajr ma tittieħed azzjoni sussegwenti xierqa biex jerġa' jsir ajrunavigabbli; jew

5. modifika jew tiswija ma tkunx konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(c) Hekk kif jiġi irtirat jew revokat, iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi ritornat lill-awtorità kompetenti

M.A.903    Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi ħdan l-UE

(a) Meta reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru tiġi trasferita fi ħdan l-UE, l-applikant għandu:

1. Jinforma lill-Istat Membru preċedenti f'liema Stat Membru se jkun irreġistra, u mbagħad;

2. japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid f'konformità mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 mill-Istat Membru l-ġdid.

(b) Minkejja l-punt M.A.902(a)(3), iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà preċedenti għandu jibqa' validu sad-data tal-iskadenza tiegħu.

M.A.904    Reviżjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-UE

(a) Meta ssir l-importazzjoni ta' inġenju tal-ajru għal ġor-reġistru ta' Stat Membru minn pajjiż terz, l-applikant għandu:

1. jitlob lill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-kapaċità li l-inġenju tal-ajru jintuża fl-ajru ġdid skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012; u

2. għall-inġenji tal-ajru li mhumiex ġodda, għandha ssir reviżjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901; u

3. titwettaq il-manutenzjoni kollha biex ikun konformi mal-programm ta' manutenzjoni approvat skont il-punt M.A.302.

▼M1

(b) Meta tkun sodisfatta li l-inġenju tal-ajru huwa konformi mar-rekwiżiti rilevanti, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà jew l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni, jekk ikun japplika, għandha tibgħat rakkomandazzjoni dokumentata għall-ħruġ ta' ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni.

▼B

(c) Is-sid għandu jkollu aċċess għall-inġenju tal-ajru għall-ispezzjoni mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

(d) Ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid se jinħareġ mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni meta dan ikun sodisfatt li l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-preskrizzjonijiet tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(e) L-Istat Membru għandu joħroġ ukoll iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà normalment għal sena sakemm l-Istat Membru ma jkollux raġuni rigward is-sikurezza biex iqiegħed limitu fuq il-validità.

M.A.905    Sejbiet

(a) Sejba ta' livell 1 hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal- stabbiliti fl-Anness (Parti-M) li jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b) Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal- stabbiliti f'dan l-Anness (Parti-M) li jista' jbaxxi l-istandard tas-sikurezza u possibbilment jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(c) Wara li tkun waslet in-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.903, il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli msemmija fil-punt M.A.201 għandha tiddefinixxi plan ta' azzjoni korrettiva u turi azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità inkluża azzjoni korrettiva xierqa li żżomm milli terġa' sseħħ l-okkorrenza tar-riżultat u l-kawża tal-qofol tiegħu.

TAQSIMA B

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

IS-SOTTOPARTI A

ĠENERALI

M.B.101    Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li jridu jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti inkarigati mill-applikazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' din il-Parti.

M.B.102    Awtorità kompetenti

(a)   Ġenerali

Stat Membru għandu jaħtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-ħruġ, il-kontinwazzjoni, il-bidla, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' ċertifikati u għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà. Din l-awtorità kompetenti għandi tistabbilixi proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

(b)   Riżorsi

In-numru tal-persunal għandu jkun xieraq biex ir-rekwiżiti kif spjegati f'din it-Taqsima jitwettqu.

(c)   Kwalifiki u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-attivitajiet tal-ittrattati f'dan l-Anness għandu jkun kwalifikat kif xieraq u jkollu għarfien, esperjenza, taħriġ inizjali u taħriġ ta' kontinwazzjoni xierqa sabiex iwettaq il-kompiti allokati lilu.

(d)   Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri ddokumentati li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' dan l- Anness (Parti-M).

Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità kontinwata.

M.B.104    Żamma ta' rekords

(a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu sistema ta' żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tivvalida mill-ġdid, tibdel, tissospendi jew tirrevoka kull ċertifikat.

(b) Ir-rekords għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal- approvati f'konformità ma' dan l-Anness għandhom jinkludu bħala minimu:

1. l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni.

2. iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-produzzjoni, inkluż kwalunkwe tibdil.

3. kopja tal-programm ta' awditu li jelenka d-dati meta l-awditi huwa dovuti u meta dawn l-awditi twettqu.

4. l-awtorità kompetenti kompliet ir-rekords ta' sorveljanza tagħha inkluż ir-rekords ta' awditu kollha.

5. kopji tal-korrespondenzi rilevanti kollha.

6. dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar.

7. kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti oħra marbuta mas-sorveljanza tal-organizzazzjoni.

8. espożizzjoni tal-organizzazzjoni jew manwali u l-emendi.

9. kopja ta' kull dokument ieħor approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(c) Il-perjodu taż-żamma għar-rekords tal- punt (b) għandu jkun tal-anqas erba' snin.

(d) Ir-rekords minimi għas-sorveljanza ta' kull inġenju tal-ajru, tal-anqas għandhom jinkludu kopja ta':

1. ċertifikat tal-inġenji tal-ajru tal-ajrunavigabbiltà,

2. ċertifikati ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà,

3. It-Taqsima A Is-Sottoparti G rakkomandazzjonijiet tal-organizzazzjoni,

4. rapporti mir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà mwettqa direttament mill-Istat Membru,

5. il-korrispondenza rilevanti kolla marbuta mal-inġenju tal-ajru,

6. dettalji ta' kull eżenzjoni u azzjoni(jiet) ta' infurzar,

7. kull dokument approvat mill-awtorità kompetenti skont l-Anness I (Parti-M) jew l-Anness II ( Part-ARO) tar-Regolament Nru 965/2012.

(e) Ir-rekords speċifikati fil-punt (d) għandhom jinżammu sa sentejn wara li l-inġenju tal-ajru jiġi rtirat b'mod permanenti mis-servizz.

(f) Ir-rekords kollha speċifikati fil-punt M.B.104 għandhom isiru disponibbli fuq talba minn Stat Membru ieħor jew l-Aġenzija.

M.B.105    Skambju reċiproku ta' informazzjoni

▼M2

(a) Sabiex jikkontribwixxu għat-titjib fis-sikurezza tal-ajru, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipparteċipaw fi skambju reċiproku ta' kull informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

▼B

(b) Bla ħsara għall-kompetenzi tal-Istati Membri, fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza li tinvolvi lil bosta Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-azzjoni ta' sorveljanza meħtieġa.

IS-SOTTOPARTI B

RESPONSABBILTÀ

M.B.201    Responsabbiltajiet

L-awtoritajiet kompetenti kif speċifikat fl-M.1 huma responsabbli li jwettqu spezzjonijiet u investigazzjonijiet sabiex jivverifikaw li hemm konformità mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.

IS-SOTTOPARTI C

IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

▼M1

M.B.301    Programm ta' manutenzjoni

(a) Ħlief għal dawk il-każijiet fejn is-sid ikun ħareġ dikjarazzjoni għall-programm tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.302(h), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-programm ta' manutenzjoni huwa f'konformità mal-punt M.A.302.

(b) Ħlief għal dak li ġie ddikjarat mod ieħor fil-punti M.A.302(c) u M.A.302(h) il-programm ta' manutenzjoni u l-emendi tiegħu għandhom ikunu approvati direttament mill-awtorità kompetenti.

(c) Fil-każ ta' approvazzjoni indiretta, il-proċedura tal-programm ta' manutenzjoni għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti permezz tal-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà.

(d) Sabiex programm ta' manutenzjoni jkun approvat skont il-punt (b) ta' dan il-punt, l-awtorità kompetenti għandu jkollha l-aċċess għad-dejta kollha meħtieġa fil-punti M.A.302(d), (e), (f) u (h).

▼B

M.B.302    Eżenzjonijiet

L-eżenzjonijiet kollha mogħtija f'konformità mal- Artikolu 14(4) tar- Regolament (KE) Nru 216/2008.

▼M2

M.B.303    Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru

(a) L-awtorità kompetenti għandha tiżviluppa programm ta' stħarriġ fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskji sabiex tissorvelja l-qagħda tal-ajrunavigabbiltà tal-flotta tal-inġenji tal-ajru fir-reġistru tagħha.

(b) Il-programm ta' stħarriġ għandu jinkludi kampjuni ta' stħarriġ fuq il-prodotti tal-inġenji tal-ajru u għandu jkopri l-aspetti kollha tal-elementi tar-riskji ewlenin tal-ajrunavigabbiltà.

(c) L-istħarriġ fuq il-prodotti għandu jieħu kampjuni tal-istandards tal-ajrunavigabbiltà miksubin, fuq il-bażi tar-rekwiżiti applikabbli, u għandu jidentifika kwalunkwe sejba.

(d) Kwalunkwe sejba identifikata għandha tiġi kategorizzata skont ir-rekwiżiti ta' din il-Parti u għandha tiġi kkonfermata bil-miktub lill-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli skont l-M.A.201. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċess fis-seħħ sabiex tanalizza s-sejbiet għall-importanza tagħhom għas-sikurezza.

(e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet u l-azzjonijiet ta' għeluq kollha.

(f) Jekk matul l-istħarriġiet tal-inġenji tal-ajru tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità ma' din il-Parti jew ma' kwalunkwe Parti oħra, is-sejba għandha tiġi indirizzata kif preskritt mill-Parti rilevanti.

(g) Jekk tkun meħtieġa tiżgura azzjoni xierqa ta' infurzar, l-awtorità kompetenti għandha tiskambja informazzjoni dwar nuqqasijiet ta' konformità identifikati skont il-punt (f) ma' awtoritajiet kompetenti oħrajn.

M.B.304    Revoka u sospensjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal raġunijiet raġonevoli fil-każ ta' periklu potenzjali għas-sikurezza, jew;

(b) tissospendi jew tirrevoka ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.B.903(1).

▼B

IS-SOTTOPARTI D

STANDARDS TA' MANUTENZJONI

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI E

KOMPONENTI

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI F

ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601    Applikazzjoni

Fejn il-faċilitajiet ta' manutenzjoni jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwa tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet ta' manutenzjoni l-oħra.

M.B.602    Approvazzjoni Inizjali

(a) Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.606(a) u (b), l-awtorità għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant li aċċettat il-persunal tal-M.A.606(a) u (b).

(b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifikati fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni huma konformi ma' is-Sottoparti F tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-M)

(c) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni qed tikkonforma mar-rekwiżitistabbiliti fis-Sottoparti F tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-M).

(d) Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli, sabiex jiġi żgurat li hu jifhem kompletament is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn għall-organizzazzjoni f'konformità mal-proċeduri speċifikati fil-manwal.

(e) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazjoni tal-applikant.

(f) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(g) Għall-approvazzjoni inizjali s-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel ma tinħareġ din l-approvazzjoni.

M.B.603    Ħruġ tal-approvazzjoni

(a) L-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA (l-Appendiċi V) li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tkun konformi mal- punti applikabbli ta' din il-Parti.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tindika l-kundizzjonijiet mehmuża mal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA.

(c) In-numru ta' referenza għandu jiġi inkluż fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA bil-mod speċifikat mill-Aġenzija.

M.B.604    Sorveljanza kontinwata

(a) L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna lista tal-programmi, għal kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F tat-Taqsima B ta' dan l-Anness (Parti-M) taħt is-superviżjoni tagħha, id-dati meta ż-żjarat tal-verifika huma dovuti u meta tali żjarat jitwettqu.

(b) Kull organizzazzjoni għandha tiġi vverifikata kompletament f'perjodi li ma jaqbuż l-24 xahar.

(c) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(d) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet tal-għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(e) Darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli sabiex jiġi żgurat li hu jibqa' informat bi kwistjonijiet sinifkanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

M.B.605    Sejbiet

(a) Meta waqt il-verifiki, permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1. Għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni immedjata biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi mill-kobor tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, sakemm l-organizzazzjoni jirnexxilha twettaq l-azzjonijiet korrettivi.

2. Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tippermetti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan l-ewwel l-perjodu u skont in-natura tas-sejba, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parzjalment, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

M.B.606    Bidliet

(a) L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.617.

(b) L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċidix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(c) Għal kwalunkwe bidla fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni:

1. Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.6041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fil-manwal huma konformi ma' dan l-Anness (Parti-M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2. Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt M.A.604(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.B.607    Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;

(b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.605.

IS-SOTTOPARTI G

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.701    Applikazzjoni

▼M2

(a) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 l-awtorità kompetenti għandha tirċievi għall-approvazzjoni bl-applikazzjoni inizjali għaċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, fejn applikabbli, kull varjazzjoni applikata għal kull tip ta' inġenju tal-ajru li għandu jiġi operat:

1. l-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;

2. il-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru tal-operatur;

3. ir-reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru;

4. fejn xieraq, l-ispeċifikazzjoni teknika tal-kuntratti ta' manutenzjoni bejn il-CAMO u l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tal-Parti-145.

▼B

(b) Meta faċilitajiet ikunu jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet l-oħra.

M.B.    Approvazzjoni inizjali

(a) Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707, l-awtorità kompetenti għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant l-aċċettazzjoni tagħha tal-persunal M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jikkonformaw mat- Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M)

(c) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ta' stabbiliti fit-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).

(d) Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jifhem is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(e) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(f) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġ biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(g) Għall-approvazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel mal-approvazzjoni tkun tista' tinħareġ.

M.B.703    Ħruġ tal-approvazzjoni

(a) L-awtorità kompetenti għandha toħroġ lill-applikant ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 14 tal-EASA (l-Appendiċi VI) li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija f'konformità mat- Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).

(b) L-awtorità kompetenti għandha tindika l-validità tal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14 tal-EASA.

(c) In-numru tar-referenza għandu jkun inkluż fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14 b'mod speċifikat mill-Aġenzija.

▼M2

(d) Fil-każ tat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-informazzjoni fil-Formola 14 tal-EASA se tiġi inkluża fuq iċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

▼B

M.B.704    Sorveljanza kontinwata

(a) L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna l-elenkar tal-programm għal kull organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G tal-Annessi (Parti-M) taħt is-superviżjoni tagħhha, id-dati ta' meta għandhom isiru l-viżti tal-verifika u meta tali viżti twettqu.

(b) Kull organizzazzjoni għandhom ikunu kompletament verifikati f'perjodu li ma jaqżbux l-24 xahar.

(c) Kampjun rilevanti tal-inġenju tal-ajru ġestit mill- organizzazzjoni approvata skont it-Taqsima B, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) għandu jiġi ssorveljat f'kull perjodu ta' 24 xahar. Id-daqs tal-kampjun jiġi deċiż mill-awtorità kompetenti abbażi tar-riżultat tal-verifiki preċedenti u stħarriġiet dwar il-prodott li twettqu qabel.

(d) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati mil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.

(e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

(f) Tal-anqas darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jibqa' infurmat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

M.B.705    Sejbiet

(a) Meta matul il-verifiki jew permezz ta' mezzi oħra, tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1. Għal sejbiet ta' livell 1, għandha tittieħed azzjoni immedjata mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi fuq id-daqs tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, sakemm tkun ittieħdet azzjoni korrettiva mill-organizzazzjoni.

2. Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tagħti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan il-perjodu u skont in-natura tas-sejbiet, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

M.B.706    Bidliet

(a) L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.713.

(b) L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċiedix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(c) Għal kwalunkwe bidla fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:

1. Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.7041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma' dan l-Anness (Parti-M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2. Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt M.A.704(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-M).

M.B.707    Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;

(b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.705.

IS-SOTTOPARTI H

ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

IS-SOTTOPARTI I

ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.901    Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet

Hekk kif tasal applikazzjoni u rakkomandazzjoni taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà assoċjata f'konformità mal- punt M.A.901:

1. Il-persuna kwalifikat kif xieraq mill-awtorità kompetenti għandu jivverifika li d-dikjarazzjoni ta' konformità fir-rakkomandazzjoni turi li twettqet reviżjoni kompleta tal-ajrunavigabbilta M.A. 710.

2. L-awtorità kompetenti għandha tinvestiga u tista' titlob aktar informazzjoni biex issostni l-valutazzjoni tar-rakkomandazzjoni.

M.B.902    Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

(a) Meta awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ il-Formola 15a tal-EASA (Appendiċi III), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt M.A.710.

▼M2

(b) L-awtorità kompetenti għandu jkollha staff adegwat għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex iwettaq ir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà.

1. Għall-inġenji tal-ajru kollha użati minn -trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, ħlief għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

(a) ta' mill-inqas ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u:

(b) liċenzja xierqa f'konformità mal-Anness III (il-Parti-66) jew kwalifika tal-personal ta' manutenzjoni rikonoxxuta f'livell nazzjonali xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Artikolu 5(6) (il-Parti jirreferi għar-regoli nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

(c) taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

(d) pożizzjoni b'responsabilitajiet xierqa.

Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.B.902(b)1b jista' jinbidel ma' ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(b)1a.

2. Għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, b'MTOM ta' 2 730 kg jew anqas, u għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

(a) mill-inqas tliet snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u:

(b) liċenzja xierqa f'konformità mal-Anness III (il-Parti 66) jew kwalifika tal-personal ta' manutenzjoni rikonoxxuta f'livell nazzjonali xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (il-Parti 66) tirreferi għar-regoli nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

(c) taħriġ formali xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika, u

(d) pożizzjoni b'responsabilitajiet xierqa.

Minkejja l-punti (a) sa (d) hawn fuq, ir-rekwiżit li jidher fil-punt M.B.902(b)2b jista' jinbidel ma' erba' snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(b)2a.

▼B

(c) L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(d) L-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-dejta applikabbli kif speċifikat fil-punti M.A.305, M.A.306 u M.A.401 fit-twettiq tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

(e) Il-persunal li jwettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu joħroġ il-Formola 15a wara t-tlestija sodisfaċenti tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni.

M.B.903    Sejbiet

Jekk waqt l-istħarriġ tal-inġenju tal-ajru jew permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li hemm nuqqas ta' konformità mar-rekwiżit tal-Parti-M, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1. għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni korrettiva qabel tittieħed azzjoni immedjata u tat-titjira mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka jew tissospendi ċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

2. għal sejbiet ta' livell 2, l-azzjoni korrettiva meħtieġa mill-awtorità kompetenti għandha tkun xierqa għan-natura tas-sejba.

▼M2
Appendiċi I

Kuntratt ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

1. Meta sid jikkuntrattja skont l-M.A.201 organizzazzjoni ta' kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont is-Subparti-G tal-Parti-M (CAMO) biex twettaq kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, fuq talba mill-awtorità kompetenti, għandha tintbagħat kopja tal-kuntratt mis-sid/mill-operatur lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni ladarba dan ikun ġie ffirmat miż-żewġ partijiet.

2. Il-kuntratt għandu jiġi żviluppat filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' Parti M u għandu jiddefinixxi l-obbligi tal-firmatarji fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.

3. Bħala minimu għandu jkun fih:

 ir-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru,

 it-tip ta' inġenju tal-ajru,

 in-numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru,

 is-sid tal-inġenju tal-ajru jew l-isem tal-kerrej irreġistrat jew id-dettalji tal-kumpanija, inkluż l-indirizz,

 id-dettalji tal-CAMO inkluż l-indirizz.

 it-tip ta' operazzjoni

4. Għandu jiddikjara dan li ġej:

“Is-sid/l-operatur jafda lill-CAMO bil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, l-iżvilupp ta' programm ta' manutenzjoni li għandu jiġi approvat mill-awtorità kompetenti kif spjegat f'M.1 u l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont l-imsemmi programm ta' manutenzjoni

Skont dan il-kuntratt, iż-żewġ firmatarji jintrabtu li jsegwu l-obbligi rispettivi ta' dan il-kuntratt.

Is-sid/l-operatur jiddikjara, skont l-aħjar twemmin tiegħu li l-informazzjoni kollha mogħtija lill-CAMO dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hi u se tkun preċiża u li l-inġenju tal-ajru mhux se jitbiddel mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tas-CAMO.

F'każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità ma' dan il-kuntratt, minn xi wieħed mill-firmatarji, dan isir null. F'każ bħal dan, is-sid/l-operatur se jkollu r-responsabbiltà sħiħa għal kull kompitu marbut mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u s-sid se jintrabat li jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni fi żmien ġimagħtejn sħaħ.”

5. Meta sid/operatur jikkuntrattja CAMO skont l-M.A.201, l-obbligi ta' kull parti għandhom jinqasmu kif ġej:

5.1. L-obbligi tal-CAMO:

1. għandu jkollha t-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kamp ta' applikazzjoni tal-approvazzjoni tagħha;

2. għandha tirrispetta l-kundizzjonijiet elenkati hawn taħt biex tinżamm il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru:

(a) tiżviluppa programm ta' manutenzjoni għall-inġenju tal-ajru, inkluż kwalunkwe programm ta' affidabbiltà żviluppat, jekk ikun applikabbli;

(b) tiddikjara l-kompiti ta' manutenzjoni (fil-programm ta' manutenzjoni) li jistgħu jitwettqu mill-bdot-sid skont il-punt M.A.803(c);

(c) torganizza l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru;

(d) ladarba jkun ġie approvat, tagħti kopja tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lis-sid/lill-operatur;

(e) torganizza spezzjoni ta' tranżizzjoni mal-programm ta' manutenzjoni minn qabel tal-inġenju tal-ajru;

(f) torganizza sabiex il-manutenzjoni kollha li titwettaq minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata;

(g) torganizza sabiex kull direttiva tal-ajrunavigabbiltà applikabbli li tiġi applikata;

(h) torganizza sabiex id-difetti kollha li jinstabu waqt il-manutenzjoni skedata, waqt ir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew dawk rappurtati mis-sid jiġu kkoreġuti permezz ta' manutenzjoni skedata kkordinata minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata, kif ukoll l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà, il-bdil tal-parts b'ħajja limitata, u r-rekwiżiti tal-ispezzjoni tal-komponenti;

(i) tinforma lis-sid kull darba li l-inġenju tal-ajru għandu jittieħed għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata;

(j) timmaniġġja r-rekords tekniċi kollha;

(k) tarkivja r-rekords tekniċi kollha;

3. torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe modifika fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I (il-Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 qabel ma tiġi inkorporata;

4. torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe tiswija fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I (il-Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 qabel ma titwettaq;

5. tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-inġenju tal-arju ma jiġix ippreżentat mis-sid lill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif mitlub mill-organizzazzjoni approvata;

6. tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt ma jkunx ġie mħares;

7. tiżgura li r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru titwettaq meta jkun meħtieġ u tiżgura li jinħareġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew li tintbagħat rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni;

8. tibgħat fi żmien għaxart'ijiem (10) kopja ta' kwalunkwe ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew estiż lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni;

9. twettaq ir-rappurtar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;

10. tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti.

5.2. L-obbligi tas-sid/tal-operatur:

1. għandu jkollu fehim ġenerali tal-programm ta' manutenzjoni approvat;

2. għandu jkollu fehim ġenerali ta' dan l-Anness (il-Parti-M);

3. għandu jippreżenta l-inġenju tal-ajru lill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata miftiehma mal-CAMO meta jkun xieraq kif indikat mit-talba tal-CAMO;

4. ma għandux jimmodifika l-inġenju tal-ajru mingħajr ma l-ewwel jikkonsulta mal-CAMO;

5. għandu jinforma lill-CAMO dwar kull manutenzjoni eċċezzjonali mwettqa mingħajr l-għarfien u l-kontroll tal-CAMO;

6. għandu jirrapporta lill-CAMO permezz tal-ġurnal, id-difetti kollha misjuba matul l-operazzjonijiet;

7. għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti;

8. għandu jinforma lill-CAMO u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta jinbiegħ l-inġenju tal-ajru;

9. twettaq ir-rappurtar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;

10. għandu jinforma fuq bażi regolari lill-CAMO dwar il-ħinijiet ta' titjir tal-inġenju tal-ajru u dwar kull dejta ta' utilizzazzjoni oħra, kif miftiehem mal-CAMO;

11. għandu jdaħħal iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz fil-ġurnali kif imsemmi fil-punt M.A.803(d) meta jwettaq il-manutenzjoni tal-bdot-sid mingħajr ma jaqbeż il-limiti tal-lista tal-kompiti ta' manutenzjoni kif iddikjarat fil-programm ta' manutenzjoni approvat stabbilit fil-punt M.A.803(c);

12. għandu jinforma lill-CAMO sa mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kwalunkwe kompitu ta' manutenzjoni tal-bdot-sid skont il-punt M.A.305(a).

▼B
Appendiċi II

Ċertfikat għar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Dawn l-istruzzjonijiet jirrigwardaw biss l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' manutenzjoni. Tinġibed l-attenzjoni għall-Appendiċi I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 li jkopri l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' produzzjoni.

1.    GĦAN U UŻU

1.1.

L-għan primarju taċ-Ċertifikat huwa li jiddikjara l-ajrunavigabbiltà tax-xogħol ta' manutenzjoni mwettaq fuq prodotti, parts jew apparat (minn issa 'l quddiem “oġġett(i)”).

1.2.

Trid tiġi stabbilita korrelazzjoni bejn iċ-Ċertifikat u l-oġġett(i). L-oriġinatur għandu jżomm Ċertifikat f'forma li tippermetti l-verifika tad-dejta orġinali.

1.3.

Iċ-Ċertifikat huwa aċċettabbli għal bosta awtoritajiet tal-ajrunavigabbiltà, iżda jista' jkun dipendenti fuq l-eżistenza ta' ftehimiet bilaterali u/jew il-politika tal-awtorità tan-navigabbiltà. Id-“dejta approvata tad-disinn” imsemmija f'dan iċ-Ċertfikat għalhekk tfisser li approvata mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tal-pajjiż importatur.

1.4.

Iċ-Ċertifikat mhuwiex nota ta' kunsinna jew ta' trasport.

1.5.

L-inġenji tal-ajru m'għandhomx jiġu rrilaxxati permezz ta' dan iċ-Ċertifikat.

1.6.

Iċ-Ċertifikat ma jikkostitwix approvazzjoni għall-installazzjoni tal-oġġett fuq inġenju tal-ajru, magna jew skrejjen partikolari, iżda jgħin lill-utent aħħari jiddetermina l-istatus tal-approvazzjoni tal-ajrunavigabbiltà.

1.7.

Mhix permessa fuq l-istess ċertifikat taħlita ta' oġġetti rilaxxati mill-produzzjoni u mill-manutenzjoni.

2.    FORMAT ĠENERALI

2.1.

Iċ-Ċertifikat għandu jkun konformi mal-format mehmuż inklużi n-numri tal-kaxex u l-pożizzjoni ta' kull kaxxa. Il-qisien tal-kaxxa jistgħu mandakollu jvarjaw skont l-applikazzjoni individwali, iżda mhux sal-punt fejn iċ-Ċertifikat ma jkunx jingħaraf.

2.2.

Iċ-Ċertifikat għandu jkun orjentat orizzontalment fuq il-karta (format “landscape”) iżda d-daqs kumplessiv jista' jitkabbar jew jitnaqqas b'mod konsistenti sakemm iċ-Ċertfikat jibqa' jingħaraf u jinqara sew. F'dubju, ikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti.

2.3.

Id-dikjarazzjoni ta' responsabbiltà tal-Utent/Installatur tista' titqiegħed fuq kwalunkwe naħa tal-formola.

2.4.

L-istampar kollu jrid ikun ċar u jinqara faċilment.

2.5.

Iċ-Ċertifikat jista' jew ikun stampat minn qabel jew inkella ġġenerat minn kompjuter iżda f'kull każ l-istampar tal-linji u l-karattri jrid ikun ċar u leġibbli u skont il-format definit.

2.6.

Iċ-Ċertifikat għandu jkun bl-Ingliż, u fejn xieraq, bi lsien ieħor jew aktar.

2.7.

Id-dettalji li għandhom jiddaħħlu fiċ-Ċertfikat jistgħu jkunu jew stampati b'magna/kompjuter jew miktubin bl-idejn b'ittri kapitali b'tali mod li jinqraw faċilment.

2.8.

Żomm għall-minimu l-użu tat-taqsiriet, għal raġunijiet ta' ċarezza.

2.9.

L-ispazju li jibqa' fuq in-naħa ta' wara taċ-Ċertfikat jista' jintuża mill-oriġinatur għal kwalunkwe informazzjoni addizzjonali iżda ma jista' jinkludi l-ebda dikjarazzjoni ta' ċertifikazzjoni. Kwalunkwe użu tan-naħa ta' wara taċ-Ċertifikat għandu jkun refereznjat fil-kaxxa xierqa fuq il-parti ta' quddiem taċ-ċertifikat.

3.    KOPJI

3.1.

Ma hemmx restrizzjoni fuq l-għadd ta' kopji taċ-Ċertifikat mibgħut lill-klijent jew miżmum mill-oriġinatur.

4.    ŻBALJI FUQ ĊERTIFIKAT

4.1.

Jekk utent aħħari jsib żball fuq Ċertifikat, għandu jidentifikah bil-miktub lill-oriġinatur. L-oriġinatur jista' joħroġ Ċertifikat ġdid biss jekk l-iżball jista' jiġi vverifikat u kkoreġġut.

4.2.

Iċ-Ċertifikat il-ġdid għandu jkollu numru tal-intraċċar ġdid, firma u data.

4.3.

It-talba għal Ċertfikat ġdid għandha tiġi onorata mingħajr verifika mill-ġdid tal-kundizzjoni tal-oġġett(i). Iċ-Ċertifikat il-ġdid mhuwiex dikjarazzjoni ta' kundizzjoni kurrenti u għandu jirreferi għaċ-Ċertifikat preċedenti fil-kaxxa 12 b'din id-dikjarazzjoni: “Dan iċ-Ċertifikat jikkoreġi l-iżball(ji) fil-kaxxa(i) [daħħal il-kaxxi kkoreġġuti] taċ-Ċertifikat [daħħal in-numru oriġinal tat-traċċar] bid-data [daħħal id-data oriġinali tal-ħruġ] u ma jkoprix il- konformità/kundizzjoni/rilaxx għas-servizz”. Iż-żewġ Ċertifikati jridu jinżammu skont il-perjodu taż-żamma assoċjat ma' tal-ewwel.

5.    IL-MILI TAĊ-ĊERTIFIKAT MILL-ORIĠINATUR

Kaxxa 1 Awtorità Kompetenti tal-Approvazzjoni/Pajjiż

Iddikjara l-isem u l-pajjiż tal-awtorità kompetenti li taħt il-ġuriżdizzjoni tagħha ħareġ iċ-Ċertifikat. When the competent authority is the Agency, only “EASA” must be stated.

Kaxxa 2 Intestatura tal-Formola 1 tal-EASA

“ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT

FORMOLA 1 TAL-EASA”

Kaxxa 3 Numru tal-Intraċċar tal-Formola

Daħħal in-numru uniku stabbilit mis-sistema/proċedura tan-numerar tal-organizzazzjoni identifikata fil-kaxxa 4; dan jista' jinkludi karattri alfanumeriċi.

Kaxxa 4 Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni

Daħħal l-isem u l-indirizz sħaħ tal-organizzazzjoni approvata (irreferi għall-Forma 3 tal-EASA) li qed tirrilaxxa x-xogħol kopert minn dan iċ-Ċertifikat. Logos, eċċ, huma permessi jekk il-logo joqgħod fil-kaxxa.

Kaxxa 5 Ordni ta' Xogħol/Kuntratt/Fattura

Sabiex tiġi ffaċilitata t-traċċabbiltà tal-oġġett(i), daħħal in-numru tal-ordni tax-xogħol, in-numru tal-kuntratt, in-numru tal-fattura, jew numru simili ta' referenza.

Kaxxa 6 Oġġett

Daħħal in-numru tal-oġġett skont il-linja meta jkun hemm aktar minn oġġett wieħed fil-linja. Din il-kaxxa tippermetti referenzjar inkroċjat faċli għall-kaxxa 12 tar-Rimarki.

Kaxxa 7 Deskrizzjoni

Daħħal l-isem jew id-deskrizzjoni tal-oġġett. Għandha tingħata preferenza lit-terminu użat fl-istruzzjonijiet għall-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew id-dejta tal-manutenzjoni (eż. Katalgu Illustrat tal-Parts, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru, Bullettin tas-Servizz, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Komponenti).

Kaxxa 8 Numru tal-Part

Daħħal in-numru tal-part kif jidher fuq l-oġġett jew fuq it-tikketta/il-pakkett. Fil-każ ta' magna jew skrejjen, tista' tintuża t-tismija tat-tip.

Kaxxa 9 Kwantità

Iddikjara l-kwantità tal-oġġetti.

Kaxxa 10 Numru tas-Serje

Jekk l-oġġett huwa meħtieġ mir-regolamenti li jiġi identifikat b'numru tas-serje, daħħlu hawn. Barra minn dan, jista' wkoll jiddaħħal kwalunkwe numru ieħor tas-serje mhux meħtieġ mir-regolament. Jekk mhemmx numru tas-serje identifikat fuq l-oġġett, daħħal “N/A”.

Kaxxa 11 Status/Xogħol

Dan li ġej jiddeskrivi l-entrati permissibbli għall-kaxxa 11. Daħħal wieħed biss minn dawn it-termini — fejn jista' jkun applikabbli iktar minn wieħed, uża dak li jiddeskrivi bl-aktar mod preċiż il-biċċa l-kbira tax-xogħol imwettaq u/jew l-istatus tal-oġġett.(i)

Żarmat

.

Tfisser proċess li jiżgura li l-oġġett huwa f'konformità totali mat-tolleranzi applikabbli kollha tas-servizz speċifikati fl-istruzzjonijiet tad-detentur taċ-ċertifikat jew tal-manifattur tat-tagħmir għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jew fid-dejta li hija approvata jew aċċettata mill-Awtorità. L-oġġett ikun mill-inqas żarmat, imnaddaf, imsewwi kif meħtieġ, immuntat mill-ġdid u ttestjat skont id-dejta speċifikata fuq.

(ii)

Imsewwi

.

Rettifika tad-difett(i) bl-użu ta' standard applikabbli (1).

(iii)

Spezzjonat/Ittestjat.

.

Eżami, kejl, eċċ. skont standard applikabbli (1) (eż. spezzjoni viżiva, test funzjonali, test fuq punt fiss, eċċ.).

(iv)

Immodifikat

.

Alterazzjoni ta' oġġett biex jikkonforma ma' standard applikabbli (1).

(1)   Standard applikabbli tfisser standard, metodu, teknika jew prattika ta' manifattura/disinn/manutenzjoni/kwalità approvata minn jew aċċettabbli għall-Awtorità Kompetenti. L-istandard applikabbli għandu jiġi deskritt fil-kaxxa 12.

Kaxxa 12 Rimarki

Iddeskrivi x-xogħol identifikat fil-Kaxxa 11, jew direttament jew b'referenza għad-dokumentazzjoni anċillari, necċessarja għall-utent jew għall-installatur biex jiddetermina l-ajrunavigabbiltà l-oġġett(i) b'relazzjoni max-xogħol li qed jiġi ċċertifikat. Jekk meħtieġ, tista' tintuża folja separata u rreferenzjata mill-Formola 1 ewlenija tal-EASA. Kull dikjarazzjoni trid tidentifika b'mod ċar liema oġġett(i) fil- Kaxxa 6 tirreferi għalihom.

Eżempji ta' informazzjoni li għandhom jiddaħħlu fil-kaxxa 12 huma:

(i) Id-dejta tal-manutenzjoni użata, inkluż l-istatus tar-reviżjoni u r-referenza.

(ii) Konformità ma' direttivi tal-ajrunavigabbiltà jew bulettini tas-servizz.

(iii) Tiswijiet imwettqa.

(iv) Modifiki mwettqa.

(v) Parts ta' sostituzzjoni installati.

(vi) Status tal-parts bi żmien limitat tal-użu.

(vii) Diskrepanzi fir-rigward tal-ordni tax-xogħol tal-klijent.

(viii) Dikjarazzjonijiet tar-rilaxx sabiex jiġi sodisfatt rekwiżit tal-manutenzjoni minn Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili barranija.

(ix) Informazzjoni meħtieġa sabiex tappoġġ

▼M1

(x) Għall-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont id-Subparti F tal-Anness I (il-Parti-M), iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz tal-komponent imsemmi fil-punt M.A.613:

“Jiċċertifika li, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk, ix-xogħol identifikat fil-blokk 11 u deskritt f'dan il-blokk twettaq skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima A, is-Subparti F tal-Anness I (il-Parti M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u fir-rigward ta' dak ix-xogħol, l-oġġett jitqies bħala lest biex jinħareġ għall-użu. DIN MHUX RILAXX SKONT L-ANNESS II (IL-PARTI-145) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1321/2014”

▼B

Jekk tkun qed tiġi stampata dejta mill-format elettroniku tal-Formola 1 tal-EASA, kwalunkwe dejta li mhix xierqa għall-kaxex l-oħra trid tiddaħħal f'din il-kaxxa.

Kaxxa 13a-13e

Rekwiżiti Ġenerali għall-kaxex 13a-13e: Mhux użat għar-rilaxx mill-manutenzjoni. Ħażżeż, skura jew immarka mod ieħor sabiex tipprekludi użu involontarju jew mhux awtorizzat.

Kaxxa 14a

▼M1

Immarka l-kaxxa/kaxex ix-xierqa billi tindika liema regolamenti japplikaw għax-xogħol imlesti. Jekk il-kaxxa “regolamenti oħra speċifikati fil-blokk 12” tkun immarkata, ir-regolamenti tal-awtorità/ajiet l-oħra tal-ajrunavigabbiltà jridu jiġu identifikati fil-blokk 12. Trid tiġi mmarkata mill-inqas kaxxa waħda, jew jistgħu jiġu mmarkati żewġ kaxxi, kif xieraq.

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati skont it-Tqasima A, is-Subparti F tal-Anness I (il-Parti M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, il-kaxxa “regolament ieħor speċifikat fil-blokk 12” għandha tiġi mmarkata u l-istqarrija taċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz issir fil-blokk 12. F'dak il-każ, l-istqarrija taċ-ċertifikazzjoni “sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk” hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

(a) Fejn il-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.

(b) Fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness I (il-Parti M).

(c) Fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness I (il-Parti M). F'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari,

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati skont it-Tqasima A tal-Anness II (il-Parti-145) tar-Regolament (UE) Nru/2014, l-istqarrija ta' ċertifikazzjoni “sakemm mhux speċifikat fil-blokk 12” hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

(a) Fejn il-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.

(b) Fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness II (il-Parti-145).

(c) Fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness II (il-Parti-145). F'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

▼B

Kaxxa 14b Firma Awtorizzata

Dan l-ispazju għandu jimtela bil-firma tal-persuna awtorizzata. Għandhom permess jiffirmaw din il-kaxxa biss il-persuni awtorizzati speċifikament mir-regoli u l-politiki tal-Awtorità Kompetenti. Sabiex ikun hemm rikonoxximent aħjar, jista' jiżdied numru uniku li jidentifika l-persuna awtorizzata.

Kaxxa 14c Numru taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni

Daħħal in-numru/referenza taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni In-numru jew referenza jinħareġ mill-Awtorità Kompetenti.

Kaxxa 14d Isem

Daħħal isem il-persuna li qed tiffirma l-kaxxa 14b b'mod li jista' jinqara.

Kaxxa 14e Data

Daħħal id-data li fiha ġiet iffirmata l-kaxxa 14b, id-data trid tkun fil-format jj = jum b'żewġ ċifri, xxx = l-ewwel 3 ittri tax-xahar, ssss = sena b'4 ċifri

Responsabbiltajiet tal-Utent/Installatur

Daħħal id-dikjarazzjoni li ġejja fuq iċ-Ċertifikat sabiex tgħarraf lill-utenti aħħarin li mhumiex eżentati mir-responsabbiltajiet tagħhom fir-rigward tal-istallazzjoni u l-użu ta' kwalunkwe oġġett akkumpanjat minn din il-formola:

“DAN IĊ-ĊERTIFIKAT MA JIKKOSTITWIX AWTOMATIKAMENT L-AWTORITÀ GĦALL-INSTALLAZZJONI.

META L-UTENT/INSTALLATUR IWETTAQ XOGĦOL SKONT IR-REGOLAMENT TA' AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ DIFFERENTI MINN DIK L-AWTORITÀ TAN-NAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1, HUWA ESSENZJALI LI L-UTENT/INSTALLATUR JIŻGURA LI L-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ TIEGĦU/TAGĦHA TAĊĊETTA OĠĠETTI MILL-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1.

DIKJARAZZJONIJIET FIL-KAXEX 13A U 14A MA JIKKOSTITWIXXUX ĊERTIFIKAZZJONI TAL-INSTALLAZZJONI. FI KWALUNKWE KAŻ, IR-REKORDS TAL-MANUTENZJONI TAL-INĠENJI TAL-AJRU GĦANDU JKOLLHOM ĊERTIFIKAT TAL-INSTALLAZZJONI MAĦRUĠ MILL-UTENT/INSTALLATUR SKONT IR-REGOLAMENTI NAZZJONALI, QABEL MA L-INĠENJI TAL-AJRU JKUNU JISTGĦU JITTAJRU.”

▼C11.  L-Awtorità Kompetenti/il-Pajjiż tal-Approvazzjoni

2.  ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT

FORMOLA 1 TAL-EASA

3.  Numru tal-Intraċċar tal-Formola

4.  Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni:

5.  Ordni tax-Xogħol/Kuntratt/Fattura

6.  Oġġett

7.  Deskrizzjoni

8.  Nru tal-Parti

9.  Kwantità.

10.  Nru tas-Serje

11.  Status/Xogħol

 

 

 

 

 

 

12.  Rimarki

13a.  Jiċċertifika li l-oġġetti identifikati hawn fuq ġew manifatturati f'konformità ma':

⃞  dejta approvata tad-disinn u huma f'kundizzjoni ta' tħaddim sikur

⃞  dejta tad-disinnmhux approvata speċifikata fil-kaxxa 12

14 a.  Il-Parti 145.A.50 Rilaxx għall-Użu Regolament ieħor speċifikat fil-kaxxa 12

Jiċċertifika li sakemm mhux speċifikat mod ieħor fil-kaxxa 12, ix-xogħol identifikat fil-kaxxa 11 u deskritt fil-kaxxa 12, sar skont il-Parti 145 u fir-rigward ta' dak ix-xogħol huwa kkunsidrat li l-oġġetti huma lesti biex jiġu rilaxxati għall-użu.

13b.  Firma Awtorizzata

13c.  Numru tal-Approvazzjoni/Awtorizzazzjoni

14b.  Firma Awtorizzata

14c.  Nru ta' Ref. taċ-Ċertifikat/tal-Approvazzjoni

13d.  Isem

13e.  Data (jj xxx ssss)

14d.  Isem

14e.  Data (jj xxx ssss)

RESPONSABILITAJIET TAL-UTENT/INSTALLATUR

Dan iċ-ċertifikat ma jagħtix awtomatikament l-awtorità biex jiġu installati l-oġġett(i)

Meta l-utent/installatur jagħmel xogħol skont ir-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabbiltà differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1, huwa essenzjali li l-utent/installatur jiżgura li l-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu taċċetta oġġetti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1.

Dikjarazzjonijiet fil-kaxxi 13a u 14a ma jikkostitwixxux ċertifikat ta' installazzjoni. Fil-każijiet kollha r-rekords tal-manteniment tal-inġenju tal-ajru jrid ikun fihom ċertifikat ta' installazzjoni maħruġ mill-utent/installatur skont ir-regolamenti nazzjonali, qabel ma l-inġenju tal-ajru jkun jista' jittajjar.

Formola 1 tal-EASA 1 — MF/145 Ħarġa 2

▼B
Appendiċi III

Ċertfikat għar-Reviżjoni tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 15 tal-EASA

▼M1

image

image

▼M1

image

▼B
Appendiċi IV

Sistema ta' Klassijiet u Kategoriji użati għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

1. Ħlief jekk iddikjarat mod ieħor għall-iżgħar organizzazzjonijiet fil-punt 12, it-tabella msemmija fil-punt 13 tipprovdi s-sistema standard għall-approvazzjoni tal-organizzazjoni tal-manutenzjoni taħt is-Sottoparti F (Parti-M) u l-Anness II (Parti-145) Organizzazzjoni għandha tingħata approvazzjoni fuq medda minn klassi u valutazzjoni unika b'limitazzjonijiet sal-klassijiet u l-valutazzjonijiet kollha b'limitazzjonijiet.

2. Minbarra t-tabella msemmija fil-punt 13, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni meħtieġa tindika l-ambitu ta' xogħolha fil-manwal/preżentazzjoni tagħha tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Ara wkoll il-punt 11

3. Fi ħdan il-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) mogħtija mill-awtorità kompetenti, l-ambitu tax-xogħol speċifikat fil-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jiddefinixxi l-limiti eżatti tal-approvazzjoni. Huwa għalhekk essezjali li l-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) tal-approvazzjoni u l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet ikunu jaqblu.

4.  Valutazzjoni ta' klassi A tfisser li l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kull komponent (inklużi magni u/jew ġeneratur awżiljari (APUs)) skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati fuq l-inġenju tal-ajru. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata vvalutata b'A tista' temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. Dan se jkun suġġett għal proċedura ta' kontroll fil-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni.

5.  Valutazzjoni ta' klassi B tfisser li organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq magni u/jew APU u komponenti tal-magna/APU mhux installati, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati mal-magni u/jew l-APU. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata B tista' temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata f'kategorija B tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq magna installata waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.

6.  Valutazzjoni ta' klassi C tfisser li l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' twettaq manutenzjoni fuq komponenti mhux installati (esklużi magni u APUs) maħsuba għall-immuntar fuq l-inġenju tal-ajru jew il-magna/APU. It-taqsima ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni kklassifikata f'kategorija C tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq komponent installat waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” jew f'faċilità tal-manutenzjoni ta' magna/APU suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.

7.  Valutazzjoni ta' klassi D hija klassi għaliha mhux neċessarjament marbuta ma' inġenju tal-ajru, magna jew komponent speċifiku. Il-klassifikazzjoni D1 — Non Destructive Testing (NDT) hija biss meħtieġa għal organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni li twettaq NDT bħala kompitu partikolari għal organizzazzjoni oħra. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata b'valutazzjoni ta' kategorija ta' A jew B jew C tista' twettaq NDT fuq prodotti li tkun qed tagħmlilhom suġġett għall-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li jkun fiha proċeduri NDT, mingħajr il-ħtieġa ta' valutazzjoni ta' kategorija D1.

8. Fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont l-Anness II (Parti-145), valutazzjonijiet ta' klassi A jinqasmu f'manutenzjoni “Bażi” jew “Linja”. Organizzazzjoni bħal din tista' tiġi approvata għal manutenzjoni “Bażi” jew “Linja” jew għat-tnejn. Ta' min jinnota li faċilità “Linja” misjuba fuq faċilità ewlenija ta' bażi teħtieġ approvazzjoni tal-manutenzjoni “Linja”.

9. It-Taqsima tal-limitazzjoni maħsuba biex tagħti lill-awtoritajiet kompetenti l-flessibbiltà li jadattaw l-approvazzjoni għal kwalunkwe organizzazjoni partikolari. Il-valutazzjonijiet għandhom jissemmew fuq l-approvazzjoni biss meta jkunu limitati kif xieraq. It-tabella msemmija fil-punt 13 tispeċifika t-tip ta' limitazzjoni possibbli. Filwaqt l-manutenzjoni hija elenkata l-aħħar f'kull valutazzjoni ta' klassi, huwa aċċettabbli li wieħed jisħaq dwar il-kompitu ta' manutenzjoni aktar milli l-inġenju tal-ajru jew it-tip ta' magna jew il-manifattur, jekk dan huwa aktar xieraq għall-organizzazzjoni (eżempju jista' jkun installazzjonijiet ta' sistemi avjoniċi u manutenzjoni relatata). Meta din tissemma fit-Taqsima tal-limitazzjoni, tkun tindika li l-organizzazjoni tal-manutenzjoni hija approvata biex twettaq manutenzjoni sa u inkluż dan it-tip/il-kompitu partikolari.

10. Meta ssir referenza għal serje, tip u grupp fis-sezzjoni tal-limitazzjoni ta' klassi A u B, serje tfisser serje ta' tip speċifiku bħal Airbus 300 jew 310 jew 319 jew serje Boeing 737-300 jew serje RB211-524 jew Cessna 150 jew Cessna 172 jew serjeBeech 55 jew serje kontinentali O-200 eċc; tip tfisser tip jew mudell speċifiku bħal tip Airbus 310-240 jew tip RB 211-524 B4 jew tip Cessna 172RG; jista' jiġi kkwotat kwalunkwe numru ta' tipi jew serje; grupp tfisser perżempju inġenju tal-ajru Cessna b'ċilindru wieħed jew magni biċ-ċilindri mhux pressurizzati Lycoming eċċ.

11. Meta tintuża lista twila ta' kompetenzi li taf tkun soġġetta għal emendi spiss, dawn l-emendi jistgħu jkunu skont il-proċeduri ta' approvazzjoni indiretta imsemmija fil-punti M.A.604(c) u M.B.606(c) jew 145.A.70(c) u 145.B.40, kif applikabbli.

12.  Organizzazzjoni tal-manutenzjoni li timpjega persuna waħda biss biex sew tippjana u sew twettaq il-manutenzjoni kollha jista' jkollha biss ambitu limitat ta' kategorija tal-approvazzjoni. Il-limiti massimi permissibbli huma:KLASSI

KATEGORIJA

LIMITAZZJONI

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

AJRUPLANI TA' KLASSI A2 TA' 5 700 KG JEW INQAS

MAGNA BIĊ-ĊILINDRI 5 700 KG JEW INQAS

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

ĦELIKOPTERS TA' KLASSI A3

MAGNA B'ĊILINDRU WIEĦED 3 175 KG JEW INQAS

KLASSI INĠENJU TAL-AJRU

INĠENJU TAL-AJRU KLASSI A4 GĦAJR A1, A2, U A3

EBDA LIMITAZZJONI

KLASSI MAGNI

KLASSI B2 PISTUN

ANQAS MINN 450 HP

KLASSI KOMPONENTI GĦAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs

C1 SA C22

SKONT IL-LISTA TAL-KOMPETENZI

KLASSI XOGĦLIJIET SPEĊJLAIZZATI

D1 NDT

METODI NDT LI GĦANDHOM JIĠU SPEĊIFIKATI

Ta' min wieħed jinnota li organizzazzjoni bħal din tista' tkun ulterjorment limitata mill-awtorità kompetenti fl-ambitu tal-approvazzjoni abbażi tal-kompetenza ta' dik l-organizzazjoni partikolari.

13. TabellaKLASSI

KATEGORIJA

LIMITAZZJONI

BAŻI

LINJA

▼M1

INĠENJI TAL-AJRU

Ajruplani A1 ta' aktar minn 5 700 kg

[Kategorija riżervata għall-Organizzazzjonijiet ta' Manutenzjoni approvati skont l-Anness II (il-Parti-145)]

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Airbus serje A320

[IVA/LE] (1)

[IVA/LE] (1)

Ajruplani A2 ta' 5 700 kg u inqas

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: DHC-6 serje Twin Otter

Iddikjara jekk il-ħruġ tar-rakkomandazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà hux awtorizzat jew le (possibbli biss għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali)

[IVA/LE] (1)

[IVA/LE] (1)

Ħelikopters A3

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ħelikopter jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Robinson R44

[IVA/LE] (1)

[IVA/LE] (1)

Inġenju tal-ajru A4 għajr A1, A2, u A3

[Għandu jiddikjara l-kategorija (glajder, ballun tal-ajru, ġifen tal-ajru), il-manifattur jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompit(i) ta' manutenzjoni.]

Iddikjara jekk il-ħruġ tar-rakkomandazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà hux awtorizzat jew le (possibbli biss għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali)

[IVA/LE] (1)

[IVA/LE] (1)

▼B

MAGNI

Turbina B1

[Għandu jiddikjara s-serje tal-magna u jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Serje PT6A

B2  pistun

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

B3  APU

[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

KOMPONENTI GĦAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs

C1  Arja kkundizzjonata u pressurizzazzjoni

[Għandu jiddikjara t-tip ta' inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-komponent jew il-komponent partikolari u/jew jagħmel referenza inkroċjata għal lista ta' kompetenzi fil-preżentazzjoni u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]

Eżempju: Kontroll tal-Fjuwil PT6A

C2  Pilota awtomatiku

C3  Komunikazzjoni u Navigazzjoni

C4  Bibien — Sportelli

C5  Elettriku u dwal

C6  Tagħmir

C7  Magna — APU

C8  Apparat tal-kontroll tat-tajran

C9  Fjuwil

C10  Ħelikopters — Skrejjen

C11  Ħelikopters — Trażmissjoni

C12  Enerġija idrawlika

C13  Sistema ta' indikazzjoni — reġistrazzjoni

C14  Tagħmir għall-inżul

C15  Ossiġenu

C16  Skrejjen

C17  Sistema pnewmatiku u vakum

C18  Protezzjoni mis-silġ/xita/nar

C19  Twieqi

C20  Strutturali

 

C21  Żborra tal-ilma

 

 

 

 

C22  Awment tal-Propulsjoni

 

 

 

SERVIZZI SPEĊJALIZZATI

D1  Non Destructive Testing

[Metodi NDT partikolari għandhom jiġu speċifikati]

(*1)   Ħassar kif xieraq.

▼B

▼M1
Appendiċi V

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (il-Parti-M), is-subparti F

image

image

▼M2
Appendiċi VI

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Manutenzjoni tal-Ajrunavigabbiltà msemmija fl-Anness I (il-Parti M), is-Subparti G

image

image

▼B
Appendiċi VII

Kompiti Kumplessi ta' Manutenzjoni

▼M5

Dan li ġej jikkostitwixxi l-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi msemmija fil-punti M.A.801(b)2 u M.A.801(c):

▼B

1. Il-modifika, it-tiswija jew bdil permezz ta' irbattir, twaħħil, laminar, jew iwweldjar ta' kwalunkwe mill-partijiet tal-qafas tal-inġenju tal-aru li ġejjin:

(a) travu kwadru;

(b) virga tal-ġewnaħ jew element tal-membratura;

(c) spar;

(d) flanġ tal-ispar;

(e) element ta' travu kompost;

(f) l-ispalla ta' travu;

(g) element tal-propella jew tas-sinsla (chine) ta' buq ta' żgiċċ jew flowt;

(h) element ta' kompressjoin ta' folja mmewġa;

(i) kustilja prinċipali tal-ġewnaħ;

(j) puntal tal-wiċċ tal-ġewnaħ jew tad-denb;

(k) muntatura tal-magna;

(f) longeron ta' żaqq l-ajruplan;

(m) element ta' puntal tal-ġenb, puntal orizzonali jew paratija;

(n) brace jew brakit li tirfed is-siġġu;

(o) sostituzzjoni tal-binarji tas-siġġijiet;

(p) attrezzatura għall-inżul b'tirant jew puntal;

(q) fus;

(r) rota; u

(s) ski jew pedestall ski, minbarra s-sostituzzjoni ta' kisja ta' frizzjoni baxxa.

2. Il-modifika jew it-tiswija ta' kwalunkwe mill-partijiet li ġejjin:

(a) kisja tal-inġenju tal-ajru, jew kisja tal-flowt tal-ajruplan, jekk ix-xogħol jeħtieġ l-użu ta' irfid, ġig jew attrezzatura;

(b) kisja tal-inġenju tal-ajru li hija soġġetta għal tagħbijiet ta' pressurizzazzjoni, jekk il-ħsara lill-kisja tkun akbar minn 15 cm (sitt pulzieri) fi kwalunkwe direzzjoni;

(c) parti soġġetta għat-tagħbija f'sistema ta' kontroll, inkluż kolonna ta' kontroll, pedala, xaft, kwadrant, krank qanpiena, tubu tat-torque, ħorn tal-kontroll u brakit fonduta, iżda esklużi

(i) it-tgħawwiġ ta' ċombar ta' tiswija jew iffittjar ta' kejbil, u

(ii) is-sostituzzjoni tal-agganċ terminali ta' tubu push-pull li jitwaħħal bl-irbattir; u

(d) kull struttura oħra, li mhix elenkata f'(1), li manifattur identifika bħala struttura primarja fil-manwal ta' manutenzjoni, il-manwal ta' tiswija strutturali jew l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

3. It-twettiq tal-manutenzjoni li ġejja fuq magna bil-pistuni:

(a) żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' magna bil-pistuni ħlief (i) biex jinkiseb aċċess għall-immontaturi tal-pistuni/ċilindri; jew (ii) biex jitneħħa l-għatu tal-aċċessorji ta' wara għal spezzjoni u/jew il-bdil tal-immontaturi tal-pompa taż-żejt, fejn xogħol bħal dan ma jinvolvix it-tneħħija u t-twaħħil mill-ġdid ta' gerijiet interni;

(b) żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' gerijiet ta' tnaqqis;

(c) iwweldjar u bbrejżjar ta' ġonot, barra minn tiswijiet minuri bil-welding f'unitajiet tal-egżost imwettqa minn welder approvat jew awtorizzat kif jixraq imma mhux it-tibdil ta' komponenti;

(d) it-taħwid ta' partijiet individwali ta' unitajiet li huma fornuti bħala unitajiet ittestjati fuq il-bank tax-xogħol, minbarra t-tibdil jew l-aġġustament ta' oġġetti li normalment jinbidlu jew ikunu aġġustati waqt l-użu.

4. L-ibbilanċjar tal-iskrun, ħlief

(a) għaċ-ċertifikazzjoni ta' bbilanċjar statiku fejn meħtieġ mill-manwal tal-manutenzjoni;

(b) ibbilanċjar dinamiku fuq skrejjen imwaħħla bl-użu ta' tagħmir għall-ibbilanċjar elettroniku fejn ikun permess mill-manwal tal-manutenzjoni jew dejta oħra tal-ajrunavigabbiltà approvata;

5. Kwalunkwe kompitu addizzjonali li jeħtieġ:

(a) għodda, tagħmir jew faċilitajiet speċjalizzati; jew

(b) proċeduri ta' koordinament sinifikanti minħabba ż-żmien imtawwal tal-kompiti u l-involviment ta' diversi persuni.
Appendiċi VIII

Manutenzjoni Limitata tal-Pilota-Sid

B'żieda mar-rekwiżiti stabbilit fl-Anness I (Parti-M), il-prinċipji bażiċi li ġejjin għandhom ikunu sodisfatti qabel jitwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni skont il-kundizzjonijiet tal-manutenzjoni tal-pilota-sid:

(a) Kompetenza u responsabbiltà

1. Il-pilota-sid huwa dejjem responsabbli għal kull manutenzjoni li jwettaq.

2. Qabel iwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni pilota-sid, il-pilota-sid għandu jissodisfa lilu nnifsu li huwa kompetenti biex iwettaq ix-xogħol. Hija r-responsabbiltà tal-piloti-sidien li jiffamiljarizzaw ruħhom mal-prattiki standard ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru tagħhom u mal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. Jekk il-pilota-sid ma jkunx kompetenti għax-xogħlijiet li jridu jitwettqu, ix-xogħlijiet ma jistgħux jinħarġu mill-pilota-sid.

3. Il-pilota-sid (jew l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li għandu kuntratt magħha msemmija fis-Sottoparti G, it-Taqsima A ta' dan l-anness) huwa responsabbli biex jidentifika l-kompiti tal-pilota-sid skont dawn il-prinċipji bażiċi fil-programm ta' manutenzjoni u biex jiżgura li d-dokument jiġi aġġornat fil-ħin.

4. L-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għandha titwettaq skont il-punt M.A.302.

(b) Kompiti

Il-pilota-sid jista' jwettaq spezzjonijiet jew operazzjonijiet viżivi sempliċi biex jikkontrolla l-kundizzjoni ġenerali u għal ħsara evidenti u l-operat normali tal-qafas tal-ajruplan, il-magni, is-sistemi u l-komponenti.

Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni m'għandhomx jitwettqu mill-pilota-sid meta x-xogħol:

▼M2

1. huwa kompitu ta' manutenzjoni kritika

▼B

2. jeħtieġ t-tneħħija ta' komponenti ewlenin jew armar ewlieni u/jew;

3. jitwettaq f'konformità mad-Direttiva dwar tal-Ajrunavigabbiltà jew Oġġett ta' Limitazzjoni l- tal-Ajrunavigabbiltà, ħlief meta permess b'mod speċifiku fl-AD jew l-ALI u/jew;

4. jeħtieġ l-użu ta' għodda speċjali, għodda kkalibrati (minbarra t-torque wrench u crimping tool) u/jew;

5. jeħtieġ l-użu ta' tagħmir għat-testijiet jew testijiet speċjali (per eżempju NDT, testijiet tas-sistema jew testijiet operattivi ta' tagħmir avjoniku) u/jew;

6. ikun kompost minn xi spezzjonijiet speċjali mhux skedati (per eżempju test ta' nżul f'daqqa) u/jew;

7. qed jolqot sistemi essenzjali għall-operazzjonijiet IFR u/jew;

8. ikun elenkat fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness jew ikun xogħol ta' manutenzjoni ta' komponenti skont il-punt M.A.502(a), (b), (c) jew (d) u/jew;

▼M1

9. huwa parti mill-kontroll annwali jew ta' kull 100 siegħa li hemm fil-Programm Minimu ta' Spezzjoni fil-M.A.302(i).

▼M1

Il-kriterji 1 sa 9 ma jistgħux jingħelbu minn struzzjonijiet anqas ristrettivi maħruġa skont “il-Programm ta' Manutenzjoni tal-M.A.302(d)”

Kull xogħol deskritt fil-manwal tat-titjir ta' inġenju tal-ajru li jħejji l-inġenju tal-ajru għat-titjir (Eżempju: it-twaħħil tal-ġwienaħ tal-sailplane jew ix-xogħol ta' qabel it-titjir), jitqies bħala xogħol tal-pilota u mhux meqjus bħala xogħol ta' manutenzjoni ta' pilota-sid u għaldaqstant ma jirrikjedix Ċertifikat ta' Ħruġ għall-Użu.

(c) Twettiq tal-manutenzjoni tal-kompiti u tar-rekords ta' pilota-sid

Id-dejta tal-manutenzjoni kif speċifikata fil-punt M.A.401 trid tkun dejjem disponibbli matul it-twettiq tal-manutenzjoni tal-pilota-sid u trid tkun sodisfatta. Id-dettalji tad-dejta msemmija fit-twettiq ta' manutenzjoni ta' pilota-sid iridu jkunu inklużi fiċ-Ċertifikat ta' Ħruġ għall-Użu skont il-punt M.A.803(d).

Il-pilota-sid għandu jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kull xogħol ta' manutenzjoni magħmul mill-Pilota-sid skont il-punt M.A. 305(a).
ANNESS II

(Parti-145)

WERREJ

Ġeneral

TAQSIMA A —

REKWIŻITI TEKNIĊI

145.A.10

Ambitu

145.A.15

Applikazzjoni

145.A.20

Termini tal-approvazzjoni

145.A.25

Rekwiżiti tal-faċilitajiet

145.A.30

Rekwiżiti tal-persunal

145.A.35

Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ

▼M1

145.A.36

Rekords tal-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

▼M5

145.A.40

Tagħmir u għodod

145.A.42

Komponenti

▼B

145.A.45

Dejta tal-manutenzjoni

145.A.47

Ippjanar tal-produzzjoni

▼M2

145.A.48

Twettiq tal-manutenzjoni

▼B

145.A.50

Ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni

▼M1

145.A.55

Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà

▼B

145.A.60

Rappurtar tal-okkorrenzi

145.A.65

Politika tas-sigurtà u tal-kwalità, proċeduri ta' manutenzjoni u sistema tal-kwalità

145.A.70

Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

145.A.75

Privileġġi tal-organizzazzjoni

145.A.80

Limitazzjonijiet tal-organizzazzjoni

145.A.85

Tibdiliet għall-organizzazzjoni

145.A.90

Validità sostnuta

145.A.95

Sejbiet

TAQSIMA B —

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

145.B0.1

Ambitu

145.B.10

Awtorità kompetenti

145.B.15

Organizzazzjonijiet li jinsabu f'bosta Stati Membri

145.B.20

Approvazzjoni inizjali

145.B.25

Ħruġ tal-approvazzjoni

145.B.30

Kontinwazzjoni ta' approvazzjoni

145.B.35

Tibdiliet

145.B.40

Tibdiliet għall-Espożizzjoni ta' Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni

145.B.45

Revoka, sospensjoni u limitazzjoni ta' approvazzjoni

145.B0.50

Sejbiet

145.B.55

Żamma ta' rekords

145.B.60

Eżenzjonijiet

Appendiċi I —

Ċertifikat ta' Rilaxx Awtorizzat Formola 1 tal-EASA

Appendiċi II —

Sistema ta' Klassijiet u Kategorijiużata għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi III —

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni li hemm referenza għaliha fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi IV —

Kundizzjonijiet għall-użu tal-persunal mhux ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li hemm referenza għalihom fil-punti 145.A.30(j) 1 u 2

145.1    Ġenerali

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab fi Stat Membru, l-awtorità maħtura mill-istess Stat Membru, jew;

2. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab f'pajjiż terz, l-Aġenzija;

TAQSIMA A

REKWIŻITI TEKNIĊI

145.A.10    Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u l-komponeneti.

145.A.15    Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-ħruġ jew għall-bidla ta' approvazzjoni għandha ssir lill-awtorità kompetenti f'forma u manjiera stabbilita minn awtorità bħal din.

145.A.20    Termini tal-approvazzjoni

L-organizzazzjoni għandha tispeċifika fil-preżentazzjoni tagħha l-ambitu tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni (l-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) fih tabella bil-klassijiet u l-kategoriji kollha).

145.A.25    Rekwiżiti tal-faċilitajiet

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

(a) l-faċilitajiet jiġu pprovduti dak kollu li hu xieraq għax-xogħol ippjanat, u b'mod partikolari tiżgura l-ħarsien mill-elementi tat-temp. Workshops u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex ikun żgurat li l-kontaminazzjoni ambjentali u ta' ħidma ma jkunx faċli li jseħħu.

1. Għall-manutenzjoni bażika tal-inġenji tal-ajru, il-ħangars tal-inġenji tal-ajru huma disponibbli u kbar biżżejjed biex jakkomodaw l-inġenju tal-ajru fuq manutenzjoni bażika ppjanata;

2. Għall-manutenzjoni tal-komponenti, il-workshops tal-komponenti huma kbar biżżejjed biex jakkomodaw il-komponenti fuq manutenzjoni ppjanata.

(b) L-akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija pprovduta mill-maniġment tax-xogħol ippjanat imsemmi fil- punt (a), u persunal iċċertifikat sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti ddeżinjati lilhom b'tali mod li jikkontribwixxu għal standards ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tajba.

(c) L-ambjent tax-xogħol jinkludi ħangars tal-inġenji tal-ajru, workshops tal-komponenti u akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija xierqa għall-kompitu li qed jitwettaq u b'mod partikolari jiġu osservati rekwiżiti speċjali. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor mill-ambjent tal-kompitu partikolari, l-ambjent tax-xogħol irid ikun wieħed li fih l-effettività tal-persunal ma tiġix imxekkla.

1. jinżammu temperaturi li jippermettu lill-persunal iwettaq il-kompiti mitlub mingħajr skumdità.

2. trab u kull kontaminazzjoni fl-arja tinżamm f'livell minimu kemm jista' jkun possibbli u ma titħalliex tilħaq livell fiż-żona tax-xogħol fejn kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli tal-komponent/tal-inġenju tal-ajru hija evidenti. Fejn trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja twassal għal kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli, is-sistemi suxxettibbli kollha jiġu ssiġillati sakemm jerġgħu jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aċċettabbli.

3. id-dawl ikun tajjeb biżżejjed biex kull spezzjoni u kompitu ta' manutenzjoni jkun jista' jitwettaq b'mod effettiv.

4. il-ħoss ma jfixkilx il-persunal milli jwettaq il-kompiti ta' spezzjoni. Fejn mhux prattiku li s-sors tal-ħoss jiġi kkontrollat, tali persunal għandu jiġi fornut b'tagħmir tal-persunal meħtieġ li jwaqqaf il-ħoss li jikkawża d-distrazzjoni matul il-kompiti ta' spezzjoni.

5. fejn kompitu ta' manutenzjoni partikolari jitlob l-applikazzjoni ta' kundizzjonijiet ambjentali speċifiċi differenti minn ta' qabel, mela dawn il-kundizzjonijiet jiġu osservati. Kundizzjonijiet speċifiċi huma identifikati fid-dejta ta' manutenzjoni.

6. l-ambjent tax-xogħol għall-manutenzjoni bil-linja jkun tali li l-kompitu ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jkun jista' jitwettaq mingħajr distrazzjoni żejda. Għalhekk fejn l-ambjent tax-xogħol jiddeterjora għal livell mhux aċċettabbli fir-rigward tat-temperatura, l-umdità, il-boċoċ tas-silġ, is-silġ, ir-riħ, id-dawl, it-trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja, il-kompiti ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jridu jiġu sospiżi sakemm kundizzjonijiet sodisfaċenti jiġu stabbiliti mill-ġdid.

(d) Faċilitajiet ta' ħżin sikura huma pprovduti għall-komponenti, it-tagħmir, l-għodda u l-materjal. Kundizzjonijiet tal-ħżin sikuri jiżguraw is-segragazzjoni ta' komponenti u materjal li jista' jsir servizz fuqhom minn komponenti, materjal, tagħmir u għodda li ma jistax isir servizz fuqhom. Il-kundizzjonijiet għall-ħżin huma f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur biex tiġi evitata d-deterjorazzjoni u l-ħsara lil oġġetti maħżuna. Aċċess għal faċilitajiet ta' ħżin huwa restritt għal persunal awtorizzat.

145.A.30    Rekwiżiti tal-persunal

(a) L-organizzazzjoni għandha taħtar maniġer responsabbli li jkollu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-manutenzjoni kollha meħtieġa mill-konsumatur tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard mitlub minn din il-Parti. Il-maniġer responsabbli għandu:

1. jiżgura li r-riżorsi kollha meħtieġa jkunu disponibbli biex iwettaq il-manutenzjoni f'konformità mal-punt 145.A.65(b), biex tiġi jappoġġja l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni.

2. jistabbilixxi u jippromwovi l-politika tas-sikurezza u l-kwalità speċifikati fil-punt 145.A.65(a).

3. ikollu għarfien ġenerali ta' dan l-Annex (Parti-145).

(b) L-organizzazzjoni għandha taħtar persuna jew grupp ta' persuni, li r-responsabbiltajiet tagħhom jinkludu li jiżguraw li l-organizzazzjoni tikkonforma ma' din il-Parti. It-tali persuna(i) għandha/għandhom fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taħt l-awtorità tal-maniġer responsabbli.

1. Il-persuna jew il-persuni maħtura għandhom jirrappreżentaw l-istruttura tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-organizzazzjoni u jkunu responsabbli mill-funzjonijiet speċifikati f'din il-Parti.

2. Il-persuna jew il-persuni nnominati għandhom jiġu identifikati u l-kredenzjali tagħhom jiġu sottomessi f'forma u b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti.

3. Il-persuna jew il-persuni maħtura għandhom ikunu kapaċi juru għarfien rilevanti, sfond u esperjenza sodisfaċenti marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent u juru għarfien tajjeb ħafna ta' din il-Parti.

4. Il-proċeduri għandhom jagħmluha ċara min jopera f'isem persuna partikolari f'każ li din tkun assenti għal żmien twil.

(c) Il-maniġer responsabbli skont il- punt (a) għandu jaħtar persuna responsabbli mill-monitoraġġ tas-sistema ta' kwalità, inkluż is-sistema ta' rispons assoċjat kif mitlub mill-punt 145.A.65(c). Il-persuna maħtura għandu jkollha aċċess dirett għall-maniġer responsabbli milli jiżgura li l-maniġer responsabbli jinżamm infurmat kif xieraq dwar kwistjonijiet ta' kwalità u konformità.

(d) L-organizzazzjoni għandu jkollha pjan ta' manutenzjoni kull siegħa li juri li l-organizzazzjoni għandha biżżejjed persunal biex tippjana, twettaq, tissorvelja, tispezzjoni u twettaq monitoraġġ tal-kwalità fuq l-organizzazzjoni f'konformità mal-approvazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura li tivvaluta mill-ġdid ix-xogħol maħsub biex jitwettaq meta d-disponibbiltà tal-persuna attwali tkun anqas mil-livell tal-persuna ippjanat għal kwalunkwe xift jew perjodu tax-xogħol partikolari.

(e)  ►M1  L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut f'kull manutenzjoni, żvilupp tal-programmi ta' manutenzjoni, reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà, ġestjoni u/jew verifiki tal-kwalità f'konformità ma' proċedura u ma' standard maqbul mill-awtorità kompetenti. ◄ Barra mill-ispeċjalizzazzjoni meħtieġa marbuta mal-funzjoni tal-impjieg, il-kompetenza trid tinkludi għarfien tal-applikazzjoni tal-fatturi umani u tal-kwistjonijiet tal-prestazzjoni umana xierqa għall-funzjoni ta' dik il-persuna fl-organizzazzjoni. “Fatturi umani” tfisser prinċipji li japplikaw għad-disinn, it-taħriġ, iċ-ċertifikazzjoni, it-taħriġ, l-operat u l-manutenzjoni tal-ajrunawtika u li jimmiraw għal interfaċċja sikura bejn il-komponenti umani u dawk ta' sistemi oħrajn b'konsiderazzjoni f'lokha għall-prestazzjoni umana. “Il-prestazzjoni umana” tfisser il-kapaċitajiet umani u l-limitazzjonijiet li għandhom impatt fuq is-sikurezza u l-effiċjenza ta' operazzjonijiet tal-ajrunawtika.

▼M5

(f) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jwettaq jew li jikkontrolla test mhux distruttiv tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-istrutturi u/jew tal-komponenti tal-inġenju tal-ajru jkun ikkwalifikat kif xieraq għat-test mhux distruttiv partikolari f'konformità mal-istandard Ewropew jew ma' standard ekwivalenti rikonoxxut mill-Aġenzija. Il-persunal li jwettaq kwalunkwe kompitu speċjalizzat ieħor għandu jkun kwalifikat kif xieraq f'konformità mal-istandards rikonoxxuti uffiċjalment. B'deroga minn dan il-punt, il-persunal imsemmi fil-punt (g) u fil-punti (h)(1) u (h)(2), ikkwalifikat fil-kategorija B1, B3 jew L skont l-Anness III (Parti-66) jista' jwettaq u/jew jikkontrolla t-testijiet b'kuntrast tal-kulur ta' kulurant penetrant.

(g) Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru, għajr fejn iddikjarat mod ieħor fil-punt (j), għandha fil-każ ta' manutenzjoni ta' linja ta' inġenji tal-ajru, ikollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35.

Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw ukoll persunal li jiċċertifika mħarreġ fuq il-kompitu b'mod xieraq, li jkollu l-privileġġi stipulati fil-punti 66.A.20(a)(1) u 66.A.20(a)(3)(ii) u kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 sabiex iwettaq manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi. Id-disponibbiltà ta' dan il-persunal li jiċċertifika ma għandhiex tissostitwixxi l-ħtieġa għal persunal li jiċċertifika fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u L, kif xieraq.

(h) Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, ħlief fejn hu ddikjarat mod ieħor fil-punt (j), għandha:

1. fil-każ ta' manutenzjoni bażika ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, jkollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategorija C skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal ikkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1 u B2, kif xieraq, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 biex jappoġġja lill-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C.

(i) Il-persunal ta' appoġġ għall-kategoriji B1 u B2 għandu jiżgura li l-kompiti jew spezzjonijiet rilevanti kollha jkunu twettqu skont l-istandard meħtieġ qabel ma l-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C joħroġ iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz.

(ii) L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru ta' tali persunal ta' appoġġ fil-kategoriji B1 u B2.

(iii) Il-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C għandu jiżgura li tinkiseb il-konformità mal-punt (i) u li x-xogħol kollu meħtieġ mill-klijent ikun twettaq matul il-kontroll li jsir jew il-pakkett ta' xogħol ta' manutenzjoni bażika partikolari, u għandu wkoll jivvaluta l-impatt ta' kwalunkwe xogħol mhux imwettaq, bil-ħsieb jew li jenħtieġ li x-xogħol jitwettaq jew li jilħaq qbil mal-operatur biex dan ix-xogħol jiġi diferit għal kontroll speċifiku ieħor jew għal limitu ta' żmien ieħor.

2. fil-każ tal-manutenzjoni bażi ta' inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, dawn għandu jkollhom wieħed minn dawn:

(i) persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35;

(ii) persunal li jiċċertifika kkwalifikat għat-tip ta' inġenju tal-ajru kklassifikat xieraq fil-kategorija C megħjun minn persunal ta' appoġġ, kif stipulat fil-punt 145.A.35(a)(i).

(i) Il-persunal li jiċċertifika l-komponenti għandu jkun ikkwalifikat skont l-Artikolu 5(6) u l-punt 145.A.35.

▼B

(j) B'deroga għall- punti (g) u (h), fir-rigward tal-obbligu għall-konformità mal-Anness III (Parti-66), l-organizzazzjoni tista' tuża l-persunal ikkwalifikat biex jiċċertifika f'konformità mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1. Għal faċilitajiet tal-organizzazzjoni li jinsabu barra mit-territorju tal-Komunità, persunal li jiċċertifika jista' jkun iċċertifikat f'konformità mar-regolamenti tal-avjazzjoni nazzjonali tal-Istati li fih il-faċilità tal-organizzazzjoni hija rreġistrata soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.

2. Għal manutenzjoni bil-linja mwettqa fi stazzjoni bil-linja ta' organizzazzjoni li tinsab barra mit-territorju tal-Komunità, il-persunal li jiċċertifika jista' jkun ikkwalifikat f'konformità mar-regolamenti ta' avvjazzjoni nazzjonali tal-Istat li fih ikun ibbażat l-istazzjoni bil-linja, soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.

3. Għal direttiva tal-ajrunavigabbiltà ta' qabel it-titjira repetittiva, li speċifikament tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq tali direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata għall-kmandant tal-inġenju tal-ajru u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira li jħaddan. Madanakollu, l-organizzazzjoni għandha tiżgura li taħriġ prattiku suffiċjenti jkun twettaq sabiex jiġi żgurat li tali kmandant tal-inġenji tal-ajru jew inġinier tat-titjira jkun jista' iwettaq id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà mal-istandard meħtieġ.

4. Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista' toħrġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata lill-kmandant u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-peruna tista' twetttaq il-kompitu speċifikat skont l-istandard meħtieġ. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il- punt għandhom jiġu ddettaljati fil-proċedura ta' espożizzjoni.

5. Fil-każijiet mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista' toħroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:

(i) lil wieħed mill-impjegat tagħha li li għandu l-kwalifika tat-tip fuq inġenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; or

(ii) lil kull persuna b'mhux inqas minn ħames snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata kif xieraq skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni kuntrattata għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

►M1  Kull każ bħal dan kif speċifikat f'dan il-punt għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta ħarġet din l-awtorizzazzzjoni ta' ċertifikazzjoni. ◄ L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li toħroġ awtorizzazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tiġi vverifikata mill-ġdid minn organizzazzjoni approvata kif xieraq.

▼M1

(k) Jekk l-organizzazzjoni twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali skont il-M.A.901(l), għandu jkollha staff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà kwalifikat u awtorizzat skont il-M.A.901(l)(1).

(l) Jekk l-organizzazzjoni hija involuta fl-iżvilupp u l-ipproċessar tal-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru ELA2 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali skont il-M.A.201(e)(ii), għandu jkollha staff kwalifikat li jkun kapaċi juri għarfien u esperjenza rilevanti.

▼B

145.A.35    Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ

▼M5

(a) Minbarra r-rekwiżiti tal-punti 145.A.30(g) u (h), l-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ ikollhom fehim adegwat tal-inġenji tal-ajru u/jew tal-komponenti rilevanti li għandha ssirilhom manutenzjoni u tal-proċeduri tal-organizzazzjoni assoċjati. Fil-każ tal-persunal li jiċċertifika, dan għandu jseħħ qabel il-ħruġ jew il-ħruġ mill-ġdid tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

1. “Persunal ta' appoġġ” tfisser dak il-persunal li jkollu liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont l-Anness III (Parti-66) fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u/jew L bil-klassifikazzjonijiet tal-inġenju tal-ajru xierqa, li jaħdem fl-ambjent tal-manutenzjoni bażika filwaqt li mhux neċessarjament ikollu l-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni.

2. “Inġenji tal-ajru u/jew komponenti rilevanti”, tfisser dawk l-inġenji tal-ajru jew komponenti speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

3. “Awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni maħruġa mill-organizzazzjoni lill-persunal li jiċċertifika u li tispeċifika l-fatt li dak il-persunal jista' jiffirma ċ-ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz fil-limitazzjonijiet iddikjarati f'tali awtorizzazzjoni f'isem l-organizzazzjoni approvata.

(b) Għajr għall-każijiet elenkati fil-punti 145.A.30(j) u 66.A.20(a)3(ii), l-organizzazzjoni tista' toħroġ biss awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni lill-persunal li jiċċertifika fir-rigward tal-kategoriji jew tas-subkategoriji bażiċi u, għajr għal-liċenzji tal-kategorija A, kwalunkwe klassifikazzjoni tat-tip elenkata fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru meħtieġa mill-Anness III (Parti-66), bil-kundizzjoni li l-liċenzja tibqa' valida tul il-perjodu ta' validità kollu tal-awtorizzazzjoni u li l-persunal ta' ċertifikazzjoni jibqa' konformi mal-Anness III (Parti-66).

▼B

(c) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ kollu jkun involut f'mill-inqas sitt xhur ta' esperjenza ta' manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti fi kwalunkwe perjodu ta' sentejn konsekuttivi.

Għall-iskop ta' dan il-punt, “involuti f'manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti” tfisser li l-persuna tkun ħadmet f'ambjent ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew ta' komponenti u/jew eżerċitat il-privileġġi tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni u/jew effettivament wettqet manutenzjoni fuq għallinqas uħud mis-sistemi tat-tipi ta' inġenji tal-ajru jew tal-gruppi tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

(d) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ jirċievu taħriġ ta' kontinwazzjoni suffiċjenti f'kull perjodu ta' sentejn biex jiżguraw li kull persunal ikollu għarfien aġġornat rigward it-teknoloġija rilevanti, il-proċeduri tal-organizzazzjoni u l-kwistjonijiet marbuta mal-element uman.

(e) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi programm għal taħriġ ta' kontinwità għal persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ, inkluż proċedura li tiżgura l-konformità mal- punti rilevanti ta' 145.A.35 bħala bażi għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti għal persunal li jiċċertifika, u proċedura biex tiġi żgurata l-konformità mal-Anness III (Parti 66).

(f) Ħlief fejn japplika kull każ mhux previst tal-punt 145.A.30(j)(5), l-organizzazzjoni għandha tivvaluta l-persunal li jiċċertifika kollu prospettiv għall-kompetenza, il-kwalifiki u l-kapaċità tiegħu li jwettaq dmiritjietu f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni qabel il-ħruġ jew il-ħruġ mill-ġdid ta' awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti.

(g) Meta l-kundizzjonijiet tal- punti (a), (b), (d), (f) u, fejn applikabbli, il-punt (c) jkunu ġew issodisfati mill-persunal li jiċċertifika, l-organizzazzjoni għandha toħroġ awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li tispeċifika b'mod ċar il-firxa u l-limiti ta' tali awtorizzazzjoni. Validità kontinwatà tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tiddependi fuq konformità kontinwata mal- punti (a), (b), (d), u fejn applikabbli, (c).

(h) L-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni trid tkun magħmula b'tali mod li l-iskop tagħha jkun ċar għall-persunal li jiċċertifika u għal kull persuna kkwalifikata li jista' jkun li jkollha bżonn teżamina l-awtorizzazzjoni. Fejn jintużaw kodiċi biex jiġi spjegat l-iskop, l-organizzazzjoni għandha tipprovdi traduzzjoni tal-kodiċi. “Persuna awtorizzata” tfisser l-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-Istat Membru responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent taħt manutenzjoni.

(i) Il-persuna responsabbli mis-sistema tal-kwalità għandha tibqa' wkoll responsabbli f'isem l-organizzazzjoni għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni għall-persunal li jiċċertifika. Tali persuna tista' tinnomina persuni oħra biex dawn joħorġu jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni.

(j) L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru tal-persunal kollu taċ-ċertifikazzjoni u persunal ta' appoġġ, li għandu jkollu fih:

1. id-dettalji ta' kull liċenjza tal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru miżmuma skont l-Anness III (Parti-66); u

2. kull taħriġ ikkompletat; u

3. l-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni maħruġa, fejn rilevanti; u

4. id-dettalji tal-persunal b'awtorizzazzjonijiet limitati jew ta' darba.

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru għall-aħħar tliet snin tal-persunal imsemmi fil-punt li jkun temm l-impjieg mal-organizzazzjoni jew malli tkun ġiet irtirata l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fuq talba, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tforni lill-persunal imsemmi f'dan il-punt b'kopja tar-resġistru personali tagħhom meta jħallu l-organizzazzjoni.

Il-persunal imsemmi f'dan il-punt għandu jingħata l-aċċess fuq talba għar- rekords personali kif spjegat fuq.

(k) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-persunal li jiċċertifika kopja tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom jew f'format stampat jew elettroniku.

(l) Persunal li jiċċertifika għandhom jippreżentaw l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom lil kwalunkwe persuna awtorizzata fi żmien 24 siegħa.

(m) L-età minima għall-persunal li jiċċertifika u l- persunal ta' appoġġ hi 21 sena.

(n) Id-detentur ta' liċenzja tal-ajruplani tal-kategorija A jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku wara li jkun temm b'suċċess it-taħriġ tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A relevanti mwettaq minn organizzazzjoni approvat kif dovut skont l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness IV (Parti-147). Dan it-taħriġ għandu jinkludi taħriġ prattiku u taħriġ teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-twettiq b'suċċess tat-taħriġ għandu jintwera b'eżami jew b'valutazzjoni fuq il-post tax-xogħol imwettqa mill-organizzazzjoni.

(o) Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B2 jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni deskritti fil-punt 66.A.20(a)(3)(ii) tal-Anness III (Parti-66) wara li jkun temm b'suċċess (i) it-taħriġ tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A relevanti u (ii) sitt xhur ta' esperjenza prattika ddokumentata li tkopri l-ambitu tal-awtorizzazzjoni li mbagħad tinħareġ. It-taħriġ tal-kompitu għandu jinkludi taħriġ prattiku u taħriġ teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-twettiq b'suċċess tat-taħriġ għandu jintwera b'eżami jew b'valutazzjoni fuq il-post tax-xogħol. It-taħriġ tal-kompitu u l-eżami/valutazzjoni għandhom jitwettqu mill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li toħroġ l-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika. L-esperjenza prattika għandha tinkiseb fi ħdan tali organizzazzjoni ta' manutenzjoni.

▼M1

145.A.36    Rekords tal-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

L-organizzazzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward l-istaff li jiċċertifika u għandha żżomm lista attwali tal-membri kollha tal-istaff li jiċċertifika, flimkien mal-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom bħala parti mill-espożizzjoni tal-organizzazzjoni skont il-punt 145.A.70(a)6.

L-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekord għall-aħħar tliet snin tal-istaff imsemmi f'dan il-punt li jkun temm l-impjieg (jew l-impenn bħala kuntrattur jew voluntier) mal-organizzazzjoni jew malli tkun ġiet irtirata l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fuq talba, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tforni lill-membri tal-istaff imsemmi f'dan il-punt b'kopja tar-reġistru personali tagħhom meta jħallu l-organizzazzjoni.

L-istaff imsemmi f'dan il-punt għandu jingħata l-aċċess wara talba għar-rekords personali tagħhom kif spjegat hawn fuq.

▼M5

145.A.40    Tagħmir u għodod

(a) L-organizzazzjoni għandu jkollha disponibbli u tuża t-tagħmir u l-għodod meħtieġa biex twettaq l-ambitu tax-xogħol approvat.

(i) Meta l-manifattur jispeċifika għodda jew tagħmir partikolari, l-organizzazzjoni għandha tuża dik l-għodda jew tagħmir, sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx ftiehmet dwar l-użu ta' għodda jew tagħmir alternattiv permezz ta' proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni (manwal).

(ii) It-tagħmir u l-għodda għandhom ikunu disponibbli b'mod permanenti, għajr fil-każ ta' kwalunkwe għodda jew tagħmir li tant ma jintużax li d-disponibbiltà permanenti tiegħu ma tkunx meħtieġa. Tali każijiet għandhom ikunu ddettaljati fi proċedura tal-manwal.

(iii) Organizzazzjoni approvata għall-manutenzjoni bażika għandu jkollha tagħmir suffiċjenti għall-aċċess ta' inġenji tal-ajru u pjattaformi/dokks ta' spezzjoni sabiex l-inġenju tal-ajru jkun jista' jiġi spezzjonat kif xieraq.

▼B

(b) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-għodda, it-tagħmir u b'mod partikolari t-tagħmir tal-laboratorju kollha, jiġu kkontrollati u kkalibrati kif xieraq skont standard rikonoxxut b'mod uffiċjali bi frekwenza li tiżgura s-servizzjar u l-preċiżjoni. L-organizzazzjoni għandha żżomm tali rekords ta' kalibrazzjonijiet u traċċabbiltà mal-istandard.

▼M5

145.A.42    Komponenti

(a) Klassifikazzjoni tal-komponenti. Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

(i) Komponenti li huma f'kundizzjoni sodisfaċenti, maħruġa fuq Formula 1 tal-EASA jew ekwivalenti, u mmarkati skont is-Subparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jew f'dan l-Anness II (Parti 145).

(ii) Komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom li l-manutenzjoni tagħhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

(iii) Komponenti kkategorizzati li ma humiex salvabbli minħabba li jkunu laħqu l-limitu ta' żmien iċċertifikat tagħhom jew ikollhom difett li ma jissewwiex.

(iv) Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.

(v) Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet kif ukoll l-oriġini tal-manifattur u tal-fornitur.

(b) Komponenti, partijiet standard u materjali għall-installazzjoni

(i) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri għall-aċċettazzjoni tal-komponenti, tal-partijiet standard u tal-materjali għall-installazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-komponenti, il-partijiet standard u l-materjali jkunu f'kundizzjoni sodisfaċenti u jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a).

(ii) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li komponenti, partijiet standard u materjali jiġu installati fuq inġenju tal-ajru jew komponent biss jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfaċenti, jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.

(iii) L-organizzazzjoni tista' tiffabrika firxa ristretta ta' partijiet biex jintużaw waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, dejjem jekk il-proċeduri jkunu identifikati fl-espożizzjoni (manwal).

(iv) Il-komponenti msemmija fil-punt 21.A.307(c) tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jiġu installati biss jekk jitqiesu eliġibbli għall-installazzjoni minn sid l-inġenju tal-ajru fl-inġenju tal-ajru tiegħu stess.

(c) Segregazzjoni tal-komponenti

(i) Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

(ii) Il-komponenti li ma humiex salvabbli ma għandhomx jitħallew jidħlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limiti ta' żmien iċċertifikat tagħhom ma jkunux ġew estiżi jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

▼B

145.A.45    Dejta tal-manutenzjoni

(a) L-organizzazzjoni għandha żżomm u tuża dejta ta' manutenzjoni attwali u applikabbli fit-twettiq tal-manutenzjoni, inkluż modifiki u tiswijiet.“Applikabbli” tfisser rilevanti għal kull inġenju tal-ajru, komponent jew proċess speċifikat fl-iskeda tal-gradazzjoni tal-klassi tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni u fi kwalunkwe lista tal-kapaċità assoċjata.

Fil-każ ta' dejta ta' manutenzjoni pprovduta minn operatur jew konsumatur, l-organizzazzjoni għandha żżomm tali dejta meta x-xogħol ikun għaddej, bl-eċċezzjoni tal-ħtieġa li tikkonforma mal-punt 145.A.55(c).

(b) Għall-għanijiet ta' din il-Parti, dejta ta' manutenzjoni applikabbli għandha tkun kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

1. Kwalunkwe rekwiżit, proċedura direttiva operazzjonali jew informazzjoni applikabbli maħruġa mill-awtorità responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

2. Kwalunkwe direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà maħruġa mill-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

3. Struzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, maħruġa mid-dententuri taċ-ċertifikati tat-tip, detenturi taċ-ċertifikati tat-tip supplementari, kwlaunkwe organizzazzjoni oħra mitluba li tippubblika tali dejta skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament Nru 748/2012 u fil-każ ta' inġenji tal-ajru jew komponenti minn pajjiżi terzi id-dejta dwar l-ajrunavigabbiltà mogħtija mandat mill-awtorità responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent;

4. Kull standard applikabbli, bħal iżda mhux limitat għall-prattiki standard tal-manutenzjoni rikonoxxuti mill-Aġenzija bħala standard tajjeb għall-manutenzjoni;

5. Kull dejta applikabbli maħruġa skont il- punt (d).

(c) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri biex tiżgura li jekk fid-dejta tal-manutenzjoni użata mill-persunal tal-manutenzjoni tinstab kwalunkwe proċedura, prattika, informazzjoni jew struzzjoni għall-manutenzjoni mhix preċiża, mhix kompluta jew ambigwa, din tiġi rreġistrata u nnotifikata lill-awtur tad-dejta tal-manutenzjoni.

(d) L-organizzazzjoni tista' timmodifika biss struzzjonijiet tal-manutenzjoni skont il-proċedura speċifikata fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Fir-rigward ta' dawk it-tibdiliet, l-organizzazzjoni għandha turi li jirriżultaw fi standards ta' manutenzjoni ekwivalenti jew imtejba u li għandha tinforma lid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip b'tali bidliet. L-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni għall-għanijiet ta' dan il- punt jfissru struzzjonijiet dwar kif jitwettaq il-kompitu ta' manutenzjoni partikolari: se jeskludu d-disinn tal-inġinerija ta' tiswijiet u modifiki.

(e) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi karta tal-ħidma komuni u sistema ta' worksheet biex jintużaw mill-partijiet rilevanti tal-organizzazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha tittraskrivi b'mod preċiż id-dejta tal-manutenzjoni inkluża fil- punti (b) u (d) dwar tali karti tal-ħidma jew worksheets jew tagħmel referenza preċiża għall-kompitu ta' manutenzjoni partikolari jew kompiti inklużi f'tali dejta ta' manutenzjoni. Karti tal-ħidma u worksheets jistgħu jiġu ġġenerati permezz tal-kompjuter u jinżammu fuq bażi ta' dejta elettroniku soġġett għal salvagwardji adegwati kontra tibdil mhux awtorizzat u bażi ta' dejta elettroniku għall-back-up li għandu jiġi aġġornat fi żmien 24 siegħa mid-dħul ta' kwalunkwe entrata li ssir fil-bażi ta' dejta elettroniku ewlieni. Kompiti ta' manutenzjoni kumplessi għandhom jiġu transkritti fuq il-karti tal-ħidma jew il-worksheets u suddiviżi fi stadji ċari biex jiġi żgurat rekord tat-twettiq tal-kompitu tal-manutenzjoni komplet.

Fejn l-organizzazzjoni tipprovdi servizz ta' manutenzjoni lil operatur ta' inġenju tal-ajru li jeħtieġ li l-karta tal-ħidma jew is-sistema tal-worksheets tiegħu tintuża, mela tali karta tal-ħidma jew sistema tal-worksheets għandha tintuża. F'dan il-każ, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex tiżgura t-tlestija korretta tal-karti tal-ħidma jew il-worksheets tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

(f) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li d-dejta tal-manutenzjoni applikabbli kollha hija diġà disponibbli għall-użu meta meħtieġa mill-persunal tal-manutenzjoni.

(g) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex tiżgura li d-dejta tal-manutenzjoni li tikkontrolla tinżamm aġġornata. Fil-każ ta' dejta tal-manutenzjoni kkontrollata jew ipprovduta minn operatur/konsumatur, l-organizzazzjoni għandha tkun tista' turi li għandha konferma bil-miktub mill-operatur/konsumatur li tali dejta tal-manutenzjoni kollha hija aġġornata jew li għandha ordnijiet tax-xogħol li jispeċifikaw li l-istatus tal-emenda tad-dejta tal-manutenzjoni li għandha tintuża, jew tkun tista' turi li tinsab fuq il-lista tal-emendi tad-dejta tal-manutenzjoni tal-operatur/konsumatur.

145.A.47    Ippjanar tal-produzzjoni

(a) L-organizzazzjoni għandu jkollha sistema xierqa għall-ammont u l-kumplessità tax-xogħol biex tippjana d-disponibbiltà tal-persunal, l-għodda, it-tagħmir, il-materjal, id-dejta tal-manutenzjoni u l-faċilitajiet kollha meħtieġa sabiex tiżgura t-tlestija sikura tax-xogħol tal-manutenzjoni.

(b) L-ippjanar tal-kompiti tal-manutenzjoni, u l-organizzazzjoni tax-xifts, għandu jieħu inkonsiderazzjoni l-limitazzjonijiet tal-prestazzjoni umana.

(c) Meta jkun meħtieġ li l-kontinwazzjoni jew it-tlestija ta' kompiti ta' manutenzjoni għal raġunijiet ta' bdil tax-xift jew bdil fil-persunal tgħaddi minn persuna għal oħra, l-informazzjoni rilevanti għandha tiġi kkomunikata b'mod adegwat bejn il-persunal li jkun ħiereġ u dak li jkun dieħel.

▼M2

145.A.48    Twettiq tal-manutenzjoni

L-organizzazzoni għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

(a) wara li titlesta l-manutenzjoni kollha għandha titwettaq verifika ġenerali biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe part jew materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqlugħin, ikunu twaħħlu mill-ġdid.

(b) jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-twettiq ta' kwalunkwe kompitu ta' manutenzjoni kritika;

(c) ir-riskju ta' żbalji multipli waqt il-manutenzjoni u r-riskju tal-iżbalji ripetuti f'kompiti identiċi ta' manutenzjoni jiġu minimizzati; u

(d) il-ħsara tiġi vvalutata u l-modifiki u t-tiswijiet jitwettqu bl-użu ta' dejta speċifikata fil-punt M.A.304.

▼B

145.A.50    Ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni

(a) Ċertifikat ta' ħurġ għall-użu għandu jkun maħruġ minn persunal li jiċċertifika awtoriżżat għan-nom tal-organizzazzjoni meta dawn ikunu ċċekkjaw li l-manutenzjoni kollha mitluba twettqet sew mill-organizzazzjoni skont il-proċedura speċifikati fil-punt 145.A.70, u b'kunsiderazzjoni għad-dejta tal-manutenzjoni disponibbli u l-użu tagħha kif speċifikat fil-punt 145.A.45 u li m'hemm ebda nuqqas ta' konformità li hu magħruf li jpoġġi s-sikurezza tat-titjira fil-periklu.

(b) Ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz għandu jinħareġ qabel titjira mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni.

(c) L-operatur tal-inġenju tal-ajru għandu jiġi mgħarraf b'difetti ġodda jew ordnijiet tax-xogħol tal-manutenzjoni mhux kompluti, identifikati matul il-manutenzjoni hawn fuq, għar-raġuni speċifika biex jinkiseb ftehim biex jiġu retifikati tali difetti jew biex jitlestew l-elementi nieqsa tal-ordni tax-xogħol tal-manutenzjoni. Fil-każ fejn operatur ta' inġenju tal-ajru jirrifjuta milli jwettaq tali manutenzjoni skont il- punt, il-punt (e) huwa applikabbli.

(d) Meta titlesta kwalunkwe manutenzjoni fuq komponent li jkun tneħħa mill-inġenju tal-ajru għandu jinħareġ ċertifikat ta' ħruġ għall-użu. Iċ-ċertifikat ta' ħruġ awtorizzat “Formula 1 tal-EASA” msemmi fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M) jikkostitwixxi ċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu tal-komponenti għajr jekk speċifikat mod ieħor fil-punt M.A.502(b) jew M.A.502(e). Meta organizzazzjoni tagħmel manutenzjoni fuq komponent għall-użu tagħha stess, il-Formola 1 tal-EASA tista' ma tkunx meħtieġa, skont il-proċeduri interni tal-ħruġ tal-organizzazzjoni definiti fil-preżentazzjoni.

(e) B'deroga għall- punt (a), meta organizzazzjoni ma tkunx kapaċi tlesti l-manutenzjoni kollha ordnata, din sita' toħroġ ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz fil-limiti tal-inġenju tal-ajru approvati. L-organizzazzjoni għandha tniżżel tali fatt fiċ-ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz tal-inġenju tal-ajru, qabel ma dan iċ-ċertifikat jinħareġ.

(f) B'deroga għall- punti (a) u 145.A.42, meta inġenju tal-ajru jibqa' l-art f'post minbarra l-istazzjon bil-linja ewlieni jew il-bażi għall-manutenzjoni ewlenija minħabba n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' komponent b'ċertifikat għar-rilaxx xieraq, huwa permess li temporanjament jitwaħħal komponent mingħajr iċ-ċertifikat għar-rilaxx xieraq għal massimu ta' 30 siegħa ta' titjira jew sakemm l-ewwel inġenju tal-ajru jirritorna lura l-istazzjon bil-linja ewlieni jew il-bażi għall-manutenzjoni, skont liema waħda minnhom tkun l-eqreb, soġġett għall-ftehim tal-operatur tal-inġenju tal-ajru u li dan il-komponent ikollu ċertifikat għar-rilaxx xieraq, iżda li xorta huwa konformi mal-manutenzjoni applikabbli u r-rekwiżiti operazzjonali kollha. Tali komponenti għandhom jitneħħew sal-limitu ta' żmien preskritt hawn fuq, sakemm sadanittant ma jinkisibx ċertifikat għar-rilaxx xieraq skont il- punti (a) u 145.A.42.

▼M1

145.A.55    Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà

(a) L-organizzazzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol tal-manutenzjoni mwettaq. Bħala minimu, l-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekords meħtieġa biex tipprova li r-rekwiżiti kollha għall-ħruġ taċ-ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz ġew issodisfati, inkluż id-dokumenti għar-rilaxx tas-sottokuntrattur, u għall-ħruġ ta' kull ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u rakkomandazzjoni.

▼B

(b) The organisation shall provide a copy of each certificate of release to service to the aircraft operator, together with a copy of any specific approved repair/modification data used for repairs/modifications carried out.

(c)  ►M1  L-organizzazzjoni għandha żżomm kopja tar-rekords dettaljati kollha tal-manutenzjoni u kwalunkwe dejta tal-manutenzjoni għal tliet snin mid-data marbuta ma' meta l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tal-inġenju tal-ajru ġie rilaxxat mill-organizzazzjoni. Barra minn hekk, għandha tinżamm kopja tar-rekords kollha marbuta mal-ħruġ tar-rakkomandazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal tliet snin mid-data tal-ħruġ u għandha tipprovdi kopja tagħhom lil sid l-inġenju tal-ajru. ◄

1. Ir-resġistri skont dan il-punt għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitħarsu mill-ħsara, it-tibdil jew is-serq.

2. Il-hardware kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata ż-żamma tajba tagħhom.

▼M1

3. Meta organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness (il-Parti-145) ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma tal-manutenzjoni li jkopru l-aħħar tliet snin għandhom jingħataw lill-aħħar sid jew klijent tal-inġenju tal-ajru jew komponent rispettiv jew għandhom jinħażnu kif speċifikat mill-awtorità kompetenti.

▼B

145.A.60    Rappurtar ta' okkorrenzi

(a) L-organizzazzjoni għandha tirrapporta lill-awtorità kompetent lill-istat tar-reġistru u lill-organizzazzjoni responsabbli mid-disinn tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent, kull kundizzjoni tal-inġenju tal-ajru jew komponent identifikat mill-organizzazzjoni li rriżultat jew jista' jirriżulta f'kundizzjoni mhux sikura li tipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtat ta' okkorrenza interna kif dettaljat fl-espożizzjoni li tippermetti l-ġbir u l-evalwazzjoni ta' tali rapporti, inkluż il-valutazzjoni u l-estrazzjoni ta' dawk l-okkorrenzi biex jiġu rrappurtati skont il- punt (a). Din il-proċedura għandha tidentifika xejriet kuntrarji, azzjonijiet korrettivi meħuda jew li għandhom jittieħdu mill-organizzazzjoni biex tindirizza d-defiċenzi u tinkludi l-evalwazzjoni tal-informazzjoni rilevanti kollha magħrufa għal tali okkorrenzi u metodu għaċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni kif meħtieġ.

(c) L-organizzazzjoni għandha tagħmel tali rapporti f'forma u b'mod stabbiliti mill-Aġenzija u tiżgura li dawn ikunu jinkludu l-informazzjoni pertinenti kollha dwar ir-riżultati tal-kunduzzjoni u l-evalwazzjoni li taf bihom l-organizzazzjoni.

(d) Fejn l-organizzazzjoni hija kkuntrattata minn operatur kummerċjali biex twettaq manutenzjoni, l-organizzazzjoni għandha tirraporta wkoll kull kundizzjoni bħal din li qed taffettwa l-inġenju tal-ajru jew komponent tal-operatur.

(e) L-organizzazzjoni għandha tipproduċi u tissottometti tali rapporti malajr kemm jista' jkun iżda fi żmien 72 siegħa minn meta l-organizzazzjoni tidentifika l-kundizzjoni li hu marbuta magħha r-rapport.

145.A.65    Politika tas-sikurezza u tal-kwalità, proċeduri ta' manutenzjoni u sistema tal-kwalità

(a) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi politika tas-sikurezza u tal-kwalità biex tiġi inkluża fl-espożizzjoni taħt il-punt 145.A.70.

▼M2

(b) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri miftiehma mill-awtorità kompetenti li jqisu l-fatturi umani u l-prestazzjoni umana sabiex ikunu żgurati prattiki tajbin ta' manutenzjoni u konformità mar-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-punt 145.A.25 sa 145.A.95. Il-proċeduri skont dan il-punt għandhom:

1. jiżguraw li kien hemm qbil dwar ordni tax-xogħol jew kuntratt ċar bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex jiġi stabbilit b'mod ċar ix-xogħol ta' manutenzjoni li għandu jsir sabiex l-inġenju tal-ajru u l-komponenti jistgħu jiġu rilaxxati għall-użu skont il-punt 145.A.50; u,

2. ikopru l-aspetti kollha tat-twettiq tal-manutenzjoni, inklużi l-forniment u l-kontroll tas-servizzi speċjalizzati u l-iffissar tal-istandards li l-organizzazzjoni beħsiebha taħdem bihom.

▼B

(c) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità li tindkludi dan li ġej:

1. Verifiki indipendenti sabiex tissorvelja l-konformità mal-istandards tal-inġenji tal-ajru/komponenti tal-inġenji tal-ajru u l-adegwatezza mal-proċeduri biex tiżgura li tali proċeduri jinvokaw prattiki ta' manutenzjoni tajba u komponenti tal-inġenji tal-ajru/inġenji tal-ajru ajrunavigabbli. Fl-iżgħar organizzazzjonijiet il-parti ta' verifika indipendenti tas-sistema tal-kwalità tista' tiġi kkuntrattata lil organizzazzjoni oġra approvata skont din il-Parti jew persuna bl-għarfien tekniku xieraq u l-esperjenza ta' verifika sodisfaċenti ppruvata; u

2. sistema tar-rappurtar tar-rispons tal-kwalità lill-persuna jew il-grupp ta' persuni speċifikati fil-punt 145.A.30(b) u fl-aħħar mill-aħħar lill-maniġer responsabbli li jiżgura li tittieħed azzjoni korrettiva xierqa u fil-ħin bi tweġiba għar-rapporti li jirriżultaw mill-verifiki indipendenti stabbiliti biex jissodisfaw il- punt (1).

145.A.70    Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

(a) “Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni” tfisser id-dokument jew id-dokumenti li jinkludu l-materjal li jispeċifika l-ambitu tax-xogħol li meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni u juri kif l-organizzazzjoni beħsiebha tikkonforma ma' dan l-Anness (Parti-145). L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni, li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

1. Dikjarazzjoni ffirmata mill-manager responsabbli li fiha jikkonferma li f'kull ħin se jkun hemm konformità mal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-produzzjoni u kwalunkwe manwali assoċjati li jiddefinixxu l-konformità tal-organizzazzjoni approvata ma' dan l-Anness (Parti-145). Meta maniġer responsabbli ma jkunx l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni, tali uffiċjal kap eżekuttiv għandu jikkontrofirma din id-dikjarazzjoni;

2. il-politika dwar is-sikurezza u l-kwalità tal-organizzazzjoni kif speċifikat fil-punt 145.A.65;

3. it-titlu(i) u l-isem/ismijiet tal-persuni nnominati skont il-punt 145.A.30(b);

4. id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tal-persuni nnominati skont il-punt 145.A.145(c)(2), inklużi l-materji li fuqhom dawn jistgħu jittrattaw direttament mal-awtorità kompetenti f'isem l-organizzazzjoni;

5. krta tal-organizzazzjoni li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà bejn il-persuni nnominati skont il-punt 45.A.30(b);

▼M1

6. lista tal-istaff li jiċċertifika, staff ta' appoġġ u, jekk applikabbli, l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-istaff responsabbli għall-iżvilupp u l-ipproċessar tal-programm ta' manutenzjoni, bl-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom;

▼B

7. deskrizzjoni ġenerali tar-riżorsi umani;

8. deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet li hemm f'kull indirizz speċifikat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni;

9. speċifikazzjoni tal-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni rilevanti għat-termini tal-approvazzjoni;

10. il-proċedura ta' notifika tal-punt 145.A.85 għal bidliet tal-organizzazzjoni;

11. il-proċedura ta' emenda tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

▼M1

12. il-proċeduri u s-sistema ta' kwalità stabbiliti mill-organizzazzjoni skont il-punti 145.A.25 sa 145.A.90 u kull proċedura addizzjonali segwita skont l-Anness (il-Parti M)

▼B

13. lista ta' operaturi kummerċjali, fejn applikabbli, li lilhom l-organizzazzjoni tipprovdi servizz ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru;

14. lista ta' organizzazzjonijiet subkuntrattati, fejn applikabbli, kif speċifikat fil-punt 145.A.75(b);

15. lista ta' stazzjonijiet bil-linja, fejn applikabbli, kif speċifikat fil-punt 145.A.75(d);

16. lista ta' organizzazzjonijiet kuntrattati, fejn applikabbli.

(b) L-espożizzjoni għandha tiġi emendata kif meħtieġ biex tibqa' deskrizzjoni aġġornata tal-organizzazzjoni. L-espożizzjoni u kull emenda sussegwenti għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti.

(c) Minkejja l- punt (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jiġu approvati indirettament permezz ta' proċedura ta' espożizzjoni (minn issa 'l quddiem tissejjaħ approvazzjoni indiretta).

145.A.75    Privileġġi tal-organizzazzjoni

F'konformita mal-espożizzjoni, l-organizzazzjoni għandha tkun intitolata twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a) Tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għaliha tkun approvata fil-postijiet identifikati fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fl-espożizzjoni;

(b) tħejji għall-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru jew komponent li għaliha tkun approvata f'organizzazzjoni oħra li qed taħdem skont is-sistema tal-kwalità tal-organizzazzjoni. Dan jirreferi għax-xogħol li qed jitwettaq minn organizzazzjoni li mhix approvata kif xieraq biex twettaq tali manutenzjoni skont din il-Parti u hija limitata għall-ambitu tax-xogħol permess skont il-proċeduri stabbiliti fil-punt 145.A.65(b). Dan l-ambitu tax-xogħol ma għandux jinkludi verifika ta' manutenzjoni bażi ta' inġenju tal-ajru jew verifika ta' manutenzjoni ta' workshop sħiħa jew bidla ta' magna jew modulu ta' magna;

(ċ) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata fi kwalunkwe post suġġetta għall-ħtieġa li din il-manutenzjoni tirriżulta jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew min-neċessità li okkażjonalment jingħata appoġġ għal manutenzjoni bil-linja, suġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-espożizzjoni;

(d) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalih tkun approvata f'post identifika bħala post ta' manutenzjoni bil-linja kapaċi li jsostni manutenzjoni minuri u biss jekk l-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tippermetti tali attività u telenka tali postijiet;

(e) toħroġ ċertifikati għar-rilaxx għas-servizz fir-rigward tat-tlestija tal-manutenzjoni f'konformità mal-punt 145.A.50;

▼M1

(f) jekk speċifikament approvata biex tagħmel dan għall-inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali,

1. twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti, skont il-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.901 (l), u

2. twettaq reviżjonijet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ rakkomandazzjonijiet korrispondenti, bil-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.901(l) u l-M.A.904(a)2 u (b).

(g) tiżviluppa l-programm ta' manutenzjoni u tipproċessal-approvazzjoni tiegħu skont il-punt M.A.302 għall-inġenji tal-ajru tat-tip ELA 2 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, bil-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt M.A.201(e)(ii), u limitata għall-kategoriji tal-inġenji tal-ajru mniżżla fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni.

▼B

145.A.80    Limitazzjonijiet tal-organizzazzjoni

L-organizzazzjoni għandha twettaq manutenzjoni biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata meta l-faċilitajiet, it-tagħmir, l-għodda, il-materja, id-dejta tal-manutenzjoni u l-persunal li jiċċertifika kollha jkunu disponibbli.

145.A.85    Tibdiliet għall-organizzazzjoni

L-organizzazzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe proposta biex twettaq il-bidliet li ġejjin qabel tali bidliet jidħlu fis-seħħ, biex tippermetti lill-awtorità kompetenti tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti u biex jekk meħtieġ, temenda ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni, ħlief fil-każ ta' bidliet proposti fil-persunal li l-maniġment ma jkunx jaf bihom qabel, u li jridu jiġu nnotifikati malajr kemm jista' jkun possibbli.

1. isem l-organizzazzjoni;

2. il-post ewlieni tal-organizzazzjoni;

3. postijiet addizzjonali tal-organizzazzjoni;

4. il-maniġer responsabbli;

5. kull persuna maħtura skont il-punt 145.A.30(b);

▼M1

6. il-faċiltajiet, it-tagħmir, l-għodda, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

▼B

145.A.90    Validità kontinwata

(a) Għandha tinħareġ approvazzjoni għal perjodu ta' żmien mhux limitat. Din għandha tibqa' valida bil-kundizzjoni li:

1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi mal-Anness II (Parti-145), skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tas-sejbiet kif speċifikat skont il-punt 145.B.50; u

2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti; u

3. iċ-ċertifikat ma jiġix ċedut jew irrevokat.

(b) Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

145.A.95    Sejbiet

(a) Sejba ta' livell hija kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal- stabbiliti f'dan l-Anness (Parti-145) li jbaxxi l-istandard tas-sikurezza u jipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira.

(b) Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal- stabbiliti f'dan l-Anness (il-Part-145) li jista' jbaxxi l-istandard ta' sikurezza u possibbilment jipperikola s-sikurezza tat-titjira.

(c) Wara li d-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jirċievi n-notifika tas-sejbiet skont il-punt 145.B.50, dan għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodsfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

IT-TAQSIMA B

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

145.B.01    Ambitu

Din it-taqsima tistabbilixxi l-proċeduri amministrattivi li l-awtorità kompetenti għandha ssegwi meta teżerċita l-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha rigward il-ħruġ, il-kontinwazzjoni, il-bdil, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-approvazzjonijiet tal- tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni taħt dan l-Anness (Parti-145).

145.B.10    L-Awtorità kompetenti

1.   Ġenerali

L-Istat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-ħruġ, il-kontinwazzjoni, il-bdil, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' approvazzjoni ta' manutenzjoni. Din l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixi proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

2.   Riżorsi

In-numru ta' persunal irid ikun xieraq biex iwettaq ir-rekwiżti kif iddettaljati f'din it-Taqsima.

3.   Kwalifika u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-approvazzjonijiet tal- taħt dan l-Anness (Parti-145) irid:

(a) ikun kwalifikat kif xieraq u jkollu l-għarfien, l-esperjenza u t-taħriġ kollu meħtieġ biex iwettaq il-kompiti allokati lilu.

(b) ikun irċieva taħriġ/ taħriġ ta' kontinwazzjoni dwar dan l-Anness (il-Part-145) fejn rilevanti, inkluż it-tifsira u l-istandard maħsuba għalih.

4.   Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' din it-Taqsima B.

Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità kontinwata.

145.B.15    Organizzazzjonijiet li jinsabu f'bosta Stati Membri

Fejn il-faċilitajiet ta' manutenzjoni jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet ta' manutenzjoni l-oħra.

145.B.20    Approvazzjoni inizjali

1. Sakemm ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti 145.A.30(a) u (b), l-awtorità kompetenti għandha tindika formalment l-aċċettazzjoni tagħha tal-persunal, speċifikata fil-punti 145.A.30(a) u (b), lill-applikant bil-miktub.

2. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni jikkonformaw ma' dan l-Annex (Parti-145) u tivverifika li l-maniġer responsabbli jiffirma d-dikjarazzjoni tal-impenn.

3. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti ta' danl-Annex (Parti-145).

4. Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħah mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jifhem kompletament is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-konformità mal-proċeduri speċifikati f'din l-espożizzjoni.

5. Is-sejbiet kollha jridu jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni.

6. L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha

7. Għal approvazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha jridu jiġu kkoreġuti qabel ma l-approvazzjoni tkun tista' tinħareġ.

145.B.25    Ħruġ tal-approvazzjoni

1. L-awtorità kompetenti għandha tapprova formalment l-espożizzjoni u toħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 lill-applikant, li jinkludi l-klassifikazzjonijiet ta' approvazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ biss ċertifikat meta l-organizzazzjoni tkun f'konformità ma' dan l-Anness (Parti-145).

2. L-awtorità kompetenti għandha tindika l-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3.

3. In-numru ta' referenza għandu jiġi inkluż fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 b'tali mod speċifikat mill-Aġenzija.

145.B.30    Kontinwazzjoni ta' approvazzjoni

Il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għandha tiġi ssorveljata f'konformità mal-proċess ta' 'approvazzjoni inizjali' taħt il-punt 145.B.20. Barra minn hekk:

1. L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna programm li jelenka l-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati taħt is-superviżjoni tagħha, id-dati taż-żjariet ta' verifika u meta tali żjariet twettqu.

2. Kull organizzazzjoni trid tkun kompletament eżaminata għall-konformità ma' dan l-Anness (Parti-145) f'perjodi li ma jaqbżux l-24 xahar.

3. Tal-anqas darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli biex ikun żgurat li hu jibqa' infurmat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

145.B.35    Tibdiliet

1. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi notifika mill-organizzazzjoni rigward kwalunkwe tibdila proposta kif elenkat fil-punt 145.A.85.

L-awtorità kompetenti għandha tikkonforma mal-elementi applikabbli tal- punti ta' proċess inizjali għal kull tibdila lill-organizzazzjoni.

2. L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet skont liema l-organizzazzjoni tista' topera matul tali bidliet sakemm ma tiddeterminax li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża.

145.B.40    Tibdiliet għall-Espożizzjoni ta' Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni

Għal kwalunkwe bidla fil-Preżentazzjoni tal-Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni (MOE):

1. Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.145.A.70(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma' dan l-Anness (Parti 145) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2. Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt 145.A.70(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu minuri u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-145).

145.B.45    Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza; jew

(b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt 145.B.50.

145.B0.50    Sejbiet

(a) Meta matul il-verifiki jew permezz ta' mezz ieħor tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-145), l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet li ġejjin:

1. Għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni immedjata biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi mid-daqs tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, sakemm l-organizzazzjoni jirnexxilha twettaq l-azzjonijiet korrettivi.

2. Għal sejbiet ta' livell 2, il-perjodu ta' azzjoni korrettiva mogħti mill-awtorità kompetenti jrid ikun adattat skont in-natura tas-sejba, iżda fi kwalunkwe każ fil-bidu inizjalment dan ma jridx ikun aktar minn tliet xhur. F'ċerti ċirkostanzi u soġġett għan-natura tas-sejba, l-Awtorità Kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, soġġett għal pjan sodisfaċenti ta' azzjoni korrettiva li dwaru jrid ikun hemm ftehim mal-Awtorità Kompetenti.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

145.B.55    Żamma ta' rekords

1. L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema għaż-żamma ta' rekords bi kriterji minimi taż-żamma li tippermetti t-traċċabbiltà adegwata tal-proċess tal-ħruġ, taż-żamma, tal-emenda, tas-sospensjoni jew tar-revoka ta' kull approvazzjoni ta' organizzazzjoni individwali.

2. Ir-rekords bħala minimu għandhom jinkludu:

(a) l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni, inkluż il-kontinwazzjoni tagħha.

(b) il-programm ta' sorveljanza kontinwata tal-awtorità kompetenti inklużi r-rekords kollha tal-verifiki.

(c) iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni inkluż kwalunkwe tibdila li ssirlu.

(d) kopja tal-programm ta' verifika li jelenka d-dati meta l-verifiki huma dovuti u meta l-verifiki twettqu.

(e) kopji tal-korrispondenza formali kollha inkluż il-Formola 4 jew l-ekwivalenti.

(f) dettalji ta' kwalunkwe azzjoni(jiet) ta' eżenzjoni u infurzar.

(g) kwalunkwe formola tar-rapport ta' verifika tal-awtorità kompetenti.

(h) espożizzjonijiet tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

3. Il-perjodu minimu taż-żamma għar-rekords hawn fuq għandu jkun ta' erba' snin.

4. L-awtorità kompetenti tista' tagħżel li tuża sistema tal-kompjuter jew bil-karti jew taħlita tat-tnejn, soġġetta għal kontrolli xierqa.

145.B.60    Eżenzjonijiet

L-eżenzjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandhom jiġu rreġistrati u miżmuma mill-awtorità kompetenti.
Appendiċi I

Ċertifikat ta' Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Id-dispożizzjonijet tal-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M) japplikaw.
Appendiċi II

Sistema ta' Klassijiet u Kategorijiużata għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Id-dispożizzjonijet tal-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) japplikaw.

▼M1
Appendiċi III

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness II (il-Parti-145)

image

image

▼B
Appendiċi IV

Kundizzjonijiet għall-użu tal-persunal mhux ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li hemm referenza għalihom fil-punti 145.A.30(j) 1 u 2

1.

Il-persunal li jiċċertifika f'konformità mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin huwa meqjus li jissodisfa l-għanijiet ta' punt 145.A.30(j)(1) u (2):

(a) Il-persuna għandu jkollha liċenzja jew awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika maħruġa skont regolamenti nazzjonali f'konformità sħiħa mal-Anness 1 tal-ICAO.

(b) L-ambitu tax-xogħol tal-persuna ma għandux jaqbeż l-ambitu definit mil-liċenzja nazzjonali jew mill-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika, tkun liema tkun l-iktar waħda restrittiva.

(c) Il-persuna għandha turi li rċeviet it-taħriġ fuq fatturi umani u fuq il-leġiżlazzjoni dwar l-avjazzjoni li hemm referenza għalih fil-moduli 9 u 10 tal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66).

(d) Il-persuna għandha turi ħames snin ta' esperjenza fuq il-manutenzjoni għal persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni tal-linja u tmien snin għal persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni bażi. Madankollu, dawk il-persuni li l-kompiti tagħhom ma jaqbżux dawk tal-persunal li jiċċertifika tal-kategorija A tal-Parti-66, jeħtieġu juru tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni biss.

(e) Persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni tal-linja u persunal ta' appoġġ ta' manutenzjoni bażi għandu juri li rċieva taħriġ tat-tip u għadda minn eżami fil-livell ta' kategorija B1, B2 jew B3, kif applikabbli, li hemm referenza għalih fl-Appendiċi III għall-Anness III (Parti-66) għal kull tip ta' inġenju tal-ajru fl-ambitu tax-xogħol li hemm referenza għalih fil-punt (b). Dawk il-persuni li l-ambitu tax-xogħol tagħhom ma jaqbiżx dak tal-persunal li jiċċertifika ta' kategorija A, jistgħu madankollu jirċievu taħriġ fuq il-kompitu minflok taħriġ sħiħ tat-tip.

(f) Persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni bażi għandu juri li rċieva taħriġ tat-tip u għadda minn eżami fil-livell ta' kategorija Ċ li hemm referenza għalih fl-Appendiċi III għall-Anness III (Parti-66) għal kull tip ta' inġenju tal-ajru fl-ambitu tax-xogħol li hemm referenza għalih fil-punt (b), għajr għall-fatt li għall-ewwel tip ta' inġenju tal-ajru, it-taħriġ u l-eżami għandhom ikunu fil-livell ta' kategorija B1, B2 jew B3 tal-Appendiċi III.

2.

Drittijiet protetti

(a) Il-persunal li jkollu privileġġi qabel id-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti relevanti tal-Anness III (Parti-66) jista' jibqa' jeżerċitahom mingħajr ma jkollu għalfejn jikkonforma mal-punti 1(c) sa 1(f).

(b) Madankollu, wara dik id-data, kull persunal li jiċċertifika li jkun jixtieq jestendi l-ambitu tal-awtorizzazzjoni tiegħu sabiex jinkludi privileġġi addizzjonali għandu jikkonforma mal-punt 1.

(c) Minkejja l-punt 2(b) ta' hawn fuq, fil-każ ta' taħriġ tat-tip addizzjonali, il-konformità mal-punti 1(c) u 1(d) mhijiex meħtieġa.
ANNESS III

(Parti-66)

WERREJ

66.1.

Awtorità kompetenti

TAQSIMA A —

REKWIŻITI TEKNIĊI

SOTTOPARTI A —

LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

66.A.1

Ambitu

66.A.3

Kategoriji u subkategoriji ta' liċenzji

66.A.5

Gruppi ta' inġenji tal-ajru

66.A.10

Applikazzjoni

66.A.15

Eliġibbiltà

66.A.20

Privileġġi

66.A.25

Rekwiżiti ta' għarfien bażiku

66.A.30

Rekwiżit ta' esperjenza bażika

66.A.40

Validità ssuktata tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

66.A.45

Konformità mal-klassifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru

66.A.50

Limitazzjonijiet

66.A.55

Evidenza tal-kwalifiki

66.A.70

Dispożizzjonijiet tat-tibdil

TAQSIMA B —

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

SOTTOPARTI A —

ĠENERALI

66.B.1

Ambitu

66.B.10

Awtorità kompetenti

66.B.20

Żamma ta' rekords

66.B.25

Skambju reċiproku ta' informazzjoni

66.B.30

Eżenzjonijiet

SOTTOPARTI B —

ĦRUĠ TA' LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

66.B.100

Proċedura għall-ħruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti

66.B.105

Proċedura għall-ħruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru permezz tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont Parti-145

66.B.110

Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża kategorija bażika addizzjonali jew subkategorija

66.B.115

Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża klassifikazzjoni ta' inġenju tal-ajru jew biex jitneħħew il-limitazzjonijiet

66.B.120

Proċedura għat-tibdil ta' liċenzji nkluż il-klassifikazzjonijiet ta' grupp

66.B.125

Proċedura għall-konverżjoni tal-liċenzji, inklużi klassifikazzjonijiet ta' gruppi

66.B.130

Proċedura għall-approvazzjoni diretta tat-taħriġ tat-tip tal-inġenji tal-ajru

SOTTOPARTI C —

EŻAMIJIET

66.B.200

Examination by the competent authority

SOTTOPARTI D —

TIBDIL TAL-KWALIFIKI TA' PERSUNAL LI JIĊĊERTIFIKA

66.B0.300

Ġenerali

66.B.305

Rapport tat-tibdil għal kwalifiki nazzjonali

66.B.310

Rapport tat-tibdil għall-awtorizzazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati

SOTTOPARTI E —

KREDITS TAL-EŻAMIJIET

66.B0.400

Ġenerali

66.B.405

Rapport tal-kredits tal-eżami

66.B.410

Il-validità tal-kredits tal-eżamijiet

SOTTOPARTI F —

ŻBALL MHUX INTENZJONAT ISSOKTAT

66.B.500

Revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

APPENDIĊI

Appendiċi I —

Rekwiżiti ta' Għarfien Bażiku (għajr għal liċenzja tal-kategorija L)

Appendiċi II —

Standard tal-Eżami Bażiku (għajr għal liċenzja tal-kategorija L)

Appendiċi III —

Standard ta' taħriġ u eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru. Taħriġ prattiku

Appendiċi IV —

Rekwiżiti tal-esperjenza għall-estensjoni ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont il-Parti-66

Appendiċi V —

Il-Formola tal-Applikazzjoni – Il-Formola 19 tal-EASA

Appendiċi VI —

Liċenzja għall-Manutenzjoni ta' Inġenji tal-Ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66) – Formola 26 tal-EASA

▼M5

Appendiċi VII —

Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L

Appendiċi VIII —

Standard ta' eżami bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L

▼B

66.1    Awtorità kompetenti

(a) Għall-għanijiet ta' dan l-Anness (Parti-66), l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. l-awtorità maħtura mill-Istat Membru fejn il-persuna tapplika l-ewwel darba biex tinħarġilha liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru; jew

2. l-awtorità maħtura minn Stat Membru ieħor, fil-każ li dan ikun differenti, soġġett għal ftehim mal-awtorità li hemm referenza għaliha fil-punt 1. F'dak il-każ, il-liċenzja li hemm referenza għaliha fil-punt 1 għandha tiġi revokata, ir-rekords kollha li hemm referenza għalihom fil-punt 66.B.20 għandhom jiġu ttrasferuti u għandha tinħareġ liċenzja ġdida fuq il-bażi ta' dawn ir-rekords.

(b) L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għad-definizzjoni ta':

1. il-lista tat-tipi ta' inġenji tal-ajru; u

2. liema qafas tal-ajru/magna għandhom jiġu inklużi f'kull klassifikazzjoni ta' tip ta' inġejnu tal-ajru partikolari.

TAQSIMA A

REKWIŻITI TEKNIĊI

IS-SOTTOPARTI A

LIĊENZJA TAL-MANUTENZJONI TAL-INĠENJI TAL-AJRU

66.A.1    Ambitu

Din is-sezzjoni tiddefinixxi l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-applikazzjoni, ħruġ u kontinwazzjoni tal-validità tagħha.

▼M5

66.A.3    Kategoriji u subkategoriji ta' liċenzji

Il-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jinkludu dawn il-kategoriji li ġejjin u, fejn ikun applikabbli, is-subkategoriji u l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi:

(a) Kategorija A, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

 A1 Ajruplani bit-Turbini;

 A2 Ajruplani bil-Pistuni;

 A3 Ħelikopters bit-Turbini;

 A4 Ħelikopters bil-Pistuni.

(b) Kategorija B1, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

 B1.1 Ajruplani bit-Turbini;

 B1.2 Ajruplani bil-Pistuni;

 B1.3 Ħelikopters bit-Turbini;

 B1.4 Ħelikopters bil-Pistuni.

(c) Kategorija B2

Il-liċenzja B2 hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha.

(d) Kategorija B2L

Il-liċenzja B2L hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha għajr dawk tal-Grupp 1 kif stipulat fil-Punt 66.A.5(1) u hija maqsuma fil-“klassifikazzjonijiet ta' sistemi” li ġejjin:

 komunikazzjoni/navigazzjoni (com/nav),

 strumenti,

 awtotitjir,

 sorveljanza,

 sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru.

Liċenzja B2L għandu jkollha, bħala minimu, klassifikazzjoni ta' sistemi waħda.

(e) Kategorija B3

Il-liċenzja B3 hija applikabbli għall-ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni u b'Massa Massima tat-Tluq (MTOM) ta' 2 000  kg u inqas.

(f) Kategorija L, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

 L1C: glajders komposti,

 L1: glajders,

 L2C: glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti,

 L2: glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1,

 L3H: blalen tal-arja sħuna,

 L3G: blalen tal-gass,

 L4H: iġfna tal-ajru tal-arja sħuna,

 L4G: iġfna tal-ajru tal-gass ELA2,

 L5: iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2.

(g) Kategorija C

Il-liċenzja C hija applikabbli għall-ajruplani u l-ħelikopters.

66.A.5    Gruppi ta' inġenji tal-ajru

Għall-fini tal-klassifikazzjoni tal-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, l-inġenji tal-ajru għandhom jiġu kklassifikati fil-gruppi li ġejjin:

(1) Grupp 1: inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, ħelikopters b'magni multipli, ajruplani b'altitudni massima ta' tħaddim iċċertifikata ta' aktar minn FL290, inġenju tal-ajru mgħammar b'sistemi fly-by-wire, iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2 u inġenji tal-ajru oħrajn li jeħtieġu klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru meta definiti tali mill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tiddeċiedi li tikklassifika fi Grupp 2, Grupp 3 jew Grupp 4, kif ikun xieraq, inġenju tal-ajru li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu, jekk hija tqis li l-kumplessità aktar baxxa tal-inġenju partikolari tiġġustifika li jsir hekk.

(2) Grupp 2: inġenji tal-ajru għajr dawk fi Grupp 1 li jappartjenu għas-subgruppi li ġejjin:

(i) subgrupp 2a:

 ajruplani b'magna waħda turboprop,

 dawk l-ajruplani turbojet u multiple-turboprop ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(ii) subgrupp 2b:

 ħelikopters b'magna waħda bit-turbini,

 dawk il-ħelikopters b'magni multipli bit-turbini kklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(iii) subgrupp 2c:

 ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni,

 dawk il-ħelikopters b'magni multipli bil-pistuni ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(3) Grupp 3: ajruplani b'magna bil-pistuni għajr dawk fil-Grupp 1.

(4) Grupp 4: glajders, glajders li jaħdmu bil-magni, blalen u iġfna tal-ajru, għajr dawk fil-Grupp 1.

▼B

66.A.10    Applikazzjoni

(a) Applikazzjoni għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jew għal bidla għal tali liċenzja għandha ssir fuq il-Formola 19 tal-EASA (ara l-Appendiċi V) b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti u għandha tintbagħat lilha.

(b) Applikazzjoni għall-bidla għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha ssir lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.

(c) Apparti d-dokumenti meħtieġa fil-punti 66.A.10(a), 66.A.10(b) u 66.B.105, kif xieraq, l-applikant għal kategoriji jew subkategoriji bażiċi addizzjonali għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jissottometti l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru oriġinali attwali tiegħu lill-awtorità kompetenti flimkien mal-Formola 19 tal-EASA.

(d) Meta l-applikant għal bidla tal-kategoriji bażiċi jikkwalifika għal tali bidla permezz tal-proċedura li hemm referenza għaliha fil-punt 66.B.100 fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li ħareġ il-liċenzja, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lill-awtorità kompetenti li hemm referenza għaliha fil-punt 66.1.

(e) Meta l-applikant għal bidla tal-kategoriji bażiċi jikkwalifika għal tali bidla permezz tal-proċedura li hemm referenza għaliha fil-punt 66.B.105 fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li ħareġ il-liċenzja, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) għandha tibgħat il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru flimkien mal-Formola 19 tal-EASA lill-awtorità kompetenti li hemm referenza għaliha fil-punt 66.1 għal timbru u firma tal-bidla jew ħruġ mill-ġdid tal-liċenzja, kif jixraq.

(f) Kull applikazzjoni għandha tkun appoġġata minn dokumentazzjoni li turi l-konformità mal-għarfien teoretiku applikabbli, ir-rekwiżiti tat-taħriġ prattiku u tal-esperjenza fil-waqt tal-applikazzjoni.

66.A.15    Eliġibbiltà

Applikant għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jkollu mill-inqas 18-il sena.

66.A.20    Privileġġi

(a) Għandhom japplikaw il-privileġġi li ġejin:

1. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija A tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni tal-linja skedata minuri u rettifika ta' difett sempliċi fi ħdan il-limiti tad-dmirijiet approvati speċifikament fuq l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li hemm referenza għaliha fil-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145). Il-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni għandhom ikunu ristretti għal xogħol li d-detentur tal-liċenzja jkun wettaq personalment fl-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tkun ħarġet l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

2. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija B1 għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ B1 wara:

 manutenzjoni mwettqa fuq struttura ta' inġenju tal-ajru, powerplant u sistemi mekkaniċi u elettriċi,

 xogħol fuq is-sistemi avjoniċi li jirrikjedu biss testijiet sempliċi biex ikun ippruvat li jistgħu jissewwew u li ma jirrikjedux l-identifikazzjoni ta' problemi u soluzzjonijiet.

Kategorija B1 tinkludi s-subkategorija A korrespondenti.

3. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija B2 għandha tippermetti lid-detentur:

(i) sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ B2 għal dawn li ġejjin:

 manutenzjoni mwettqa fuq sistemi avjoniċi u elettriċi; u

 kompiti elettriċi u tal-avjonika fi ħdan is-sistema tal-powerplant u s-sistema mekkanika, li jeħtieġu biss testijiet sempliċi sabiex tingħata prova ta' kemm jista' jingħatalhom servis; u

(ii) biex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għal servis wara manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi fi ħdan il-limiti tad-dmirijiet approvati speċifikament fuq l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li hemm referenza għaliha fil-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145). Dan il-privileġġ ta' ċertifikazzjoni għandu jkun ristrett għal xogħol li d-detentur tal-liċenzja jkun wettaq personalment fl-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tkun ħarġet l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni u limitat għall-klassifikazzjonijiet li jkunu approvati diġà fil-liċenzja B2.

Il-liċenzja ta' kategorija B2 ma tinkludix kwalunwke subkategorija A.

▼M5

4. Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija B2L għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija B1 għal:

 manutenzjoni mwettqa fuq sistemi elettriċi;

 manutenzjoni mwettqa fuq sistemi tal-avjonika fil-limiti tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi approvati speċifikament fuq il-liċenzja, u

 meta jkunu qed jitwettqu l-klassifikazzjoni tas-‘sistema ta' qafas tal-inġenju tal-ajru’, it-twettiq tal-kompiti elettriċi u tal-avjonika fis-sistema tal-powerplant u s-sistema mekkanika, li jeħtieġu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.

5. Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija B3 għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija B1 għal:

 manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, powerplant u sistemi mekkaniċi u elettriċi ta' ajruplan; kif ukoll

 xogħol fuq sistemi tal-avjonika li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom u li ma jirrikjedux l-identifikazzjoni ta' problemi u soluzzjonijiet.

▼M5

6. Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija L għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija L għal:

 manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, il-powerplant u s-sistemi mekkaniċi u elettriċi ta' inġenju tal-ajru;

 xogħol fuq radju, Transmitter għas-Sejbien waqt Emerġenza (Emergency Locator Transmitters /ELT) u sistemi tat-transponder; kif ukoll

 xogħol fuq sistemi tal-avjonika oħra li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.

Is-subkategorija L2 tinkludi s-subkategorija L1. Kwalunkwe limitazzjoni għas-subkategorija L2 skont il-punt 66.A.45(h) issir applikabbli wkoll għas-subkategorija L1.

Is-subkategorija L2C tinkludi s-subkategorija L1C.

7. Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija C għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni bażika fuq l-inġenju tal-ajru. Il-privileġġi japplikaw għall-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.

▼B

(b) Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ma jistax jeżerċita l-privileġġi tiegħu sakemm:

1. f'konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-Anness I (Parti-M) u l-Anness II (Parti-145); u

2. fil-perjodu ta' sentejn preċedenti, huwa kellu sitt xhur ta' esperjenza fuq il-manutenzjoni skont il-privileġġi mogħtija mil-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jew, issodisfa d-dispożizzjoni għall-ħruġ tal-privileġġi x-xierqa; u

3. għandu kompetenza adegwata biex jiċċertifika manutenzjoni fuq l-inġenju tal-ajru korrespondenti; u

4. huwa kapaċi jaqra, jikteb u jikkomunika f'livell li jiftiehem fil-lingwa/i li biha huwa/huma miktubin id-dokumentazzjoni teknika u l-proċeduri meħtieġa biex jappoġġaw il-kwistjoni taċ-ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz.

66.A.25    Rekwiżiti ta' għarfien bażiku

▼M5

(a) Għal liċenzji oħra għajr dawk tal-kategoriji B2L u L, applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, jew għaż-żieda ta' kategorija jew ta' subkategorija f'tali liċenzja, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti.

(b) Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija L li jkun f'subkategorija partikolari, jew għaż-żieda ta' subkategorija differenti, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi VII tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi VIII tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti jew kif ikun miftiehem bi qbil mal-awtorità kompetenti.

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fis-subkategorija B1.2 jew fil-kategorija B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.

Ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L4H jinkludu r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L3H.

Ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L4G jinkludu r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L3G.

(c) Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija B2L għal ‘klassifikazzjoni ta' sistemi’ partikolari, jew għaż-żieda ta' ‘klassifikazzjoni ta' sistemi’ oħra, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti.

(d) L-applikant għandu jkun għamel il-korsijiet ta' taħriġ u għadda mill-eżamijiet sa minn għaxar snin qabel l-applikazzjoni għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jew għaż-żieda ta' kategorija jew ta' subkategorija fit-tali liċenzja. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-kredits tal-eżami jistgħu jinkisbu skont il-punt (e).

(e) L-applikant jista' japplika għand l-awtorità kompetenti għal kredits tal-eżami, sħaħ jew parzjali, għar-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal:

(i) eżamijiet ta' għarfien bażiku li ma jissodisfawx ir-rekwiżit stipulat fil-punt (d) ta' hawn fuq;

(ii) kwalunkwe kwalifika teknika oħra meqjusa mill-awtorità kompetenti bħala ekwivalenti għall-istandard ta' għarfien tal-Anness III (Parti-66).

Il-kredits għandhom jingħataw skont is-Subparti E tas-Sezzjoni B ta' dan l-Anness (Parti-66).

(f) Il-kredits jiskadu 10 snin wara li jingħataw lill-applikant mill-awtorità kompetenti. L-applikant jista' japplika għal kredits ġodda wara li jiskadu.

▼B

66.A.30    Rekwiżiti ta' esperjenza bażika

(a) Applikant għal liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jrid ikun kiseb:

1. għall-kategorija A, is-subkategoriji B1.2 u B1.4 u l-kategorija B3:

(i) tliet (3) snin esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw, jekk l-applikant ma għandu ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew

(ii) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u taħriġ komplut meqjus bħala rilevanti mill-awtorità kompetenti bħala ħaddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew

(iii) sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u twettiq ta' kors ta' taħriġ bażiku approvat skont l-Anness IV (Parti-147);

2. għall-kategorija B2 u s-subkategoriji B1.1 u B1.3:

(i) ħames (5) snin ta' esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw, jekk l-applikant ma għandu ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew

(ii) tliet (3) snin ta' esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u taħriġ komplut meqjus bħala rilevanti mill-awtorità kompetenti bħala ħaddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew

(iii) sentejn (2) ta' esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u twettiq ta' kors ta' taħriġ bażiku approvat skont l-Anness IV (Parti-147);

▼M5

2a. għall-kategorija B2L:

(i) tliet (3) snin esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, jekk l-applikant ma għandu l-ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew

(ii) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u taħriġ komplut meqjus bħala rilevanti mill-awtorità kompetenti bħala ħaddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew

(iii) sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u kors ta' taħriġ bażiku komplut approvat skont il-Parti-147.

Għaż-żieda ta' klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi ġodda f'liċenzja B2L eżistenti, tliet (3) xhur esperjenza ta' manutenzjoni prattika rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi ġodda għandha tkun meħtieġa għal kull klassifikazzjoni ta' sistemi miżjuda.

2b. għall-kategorija L:

(i) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni fis-subkategorija korrispondenti;

(ii) b'deroga mill-punt (i), sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni fis-subkategorija korrispondenti, suġġett għall-introduzzjoni tal-limitazzjoni prevista fil-punt 66.A.45(h)(ii)(3).

Għall-inklużjoni ta' subkategorija addizzjonali f'liċenzja L eżistenti, l-esperjenza meħtieġa skont il-punti (i) u (ii) għandha tkun ta' 12-il xahar u 6 xhur rispettivament.

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija/subkategorija B1.2 jew B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.

▼M2

3. għall-kategorija C fir-rigward ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni:

(i) tliet snin esperjenza jeżerċita l-privileġġi tal-kategorija B1.1, B1.3 jew B2 fuq inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bħala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35, jew, kombinazzjoni tat-tnejn; jew

(ii) ħames snin esperjenza jeżerċita l-privileġġi tal-kategorija B1.2 jew B1.4 fuq inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bħala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35, jew, kombinazzjoni tat-tnejn;

4. għall-kategorija C fir-rigward ta' inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni: tliet snin esperjenza jeżerċita privileġġi tal-kategorija B1 jew B2 fuq inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bħala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35(a), jew kombinazzjoni tat-tnejn;

▼B

5. għall-kategorija C miksuba mir-rotta akkademika: applikant li għandu degree akkademiku f'dixxiplina teknika, minn università jew istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla oħra rikonoxxuta mill-awtorità kompetenti, tliet snin esperjenza xogħol f'ambjent ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ċivili fuq għażla rappreżentattiva ta' kompiti assoċjati direttament mal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru inkluż sitt xhur ta' osservazzjoni ta' kompiti ta' manutenzjoni bażi.

(b) Applikant għal estensjoni għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jkollu rekwiżit ta' esperjenza minima fil-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ċivili xierqa għall-kategorija jew subkategorija tal-liċenzja li għaliha saret applikazzjoni kif definit fl-Appendiċi IV għal dan l-Anness (Parti-66).

(c) L-esperjenza għandha tkun prattika u għandha tinvolvi sezzjoni trasversali rappreżentattiva tal-kompiti ta' manutenzjoni fuq inġenju tal-ajru.

(d) Tal-inqas sena (1) mill-esperjenza neċessarja għandha tkun esperjenza ta' manutenzjoni reċenti fuq inġenji tal-ajru tal-kategorija/subkategorija li għaliha hi mitluba l-liċenzja inizjali ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru. Għal żidiet ta' kategoriji/subkategoriji sussegwenti fuq il-liċenzja eżistenti tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru, l-esperjenza ta' manutenzjoni reċenti addizzjonali meħtieġa tista' tkun ta' inqas minn sena, iżda għandha tkun tal-inqas ta' tliet xhur. L-esperjenza meħtieġa għandha tkun dipendenti fuq id-differenza bejn il-kategorija/subkategorija tal-liċenzja fil-pussess u li għaliha saret l-applikazzjoni. Esperjenza miżjuda ta' dan it-tip għandha tkun tipika tal-kategorija/subkategorija ġdida mitluba.

(e) Minkejja l-punt (a), esperjenza ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru miksuba barra ambjent ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili għandha tkun aċċettata meta tali manutenzjoni tkun ekwivalenti għal dik mitluba minn dan l-Anness (Parti-66) kif stabbilit mill-awtorità kompetenti. Esperjenza addizzjonali ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili għandha, madanakollu, tkun meħtieġa sabiex ikun żgurat fehim adegwat tal-ambjent ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili.

(f) L-esperjenza għandha tkun inkisbet fi żmien għaxar snin qabel l-applikazzjoni għal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew iż-żieda ta' kategorija jew subkategorija mat-tali liċenzja.

66.A.40    Validità kontinwata tal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

(a) Il-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ssir invalida ħames (5) snin wara l-aħħar ħarġa jew bidla tagħha, sakemm id-detentur ma jissottomettix il-liċenzja tiegħu ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru lill-awtorità kompetenti li ħarġitha, sabiex ikun verifikat li l-informazzjoni li tinsab fil-liċenzja hi l-istess bħal dik li tinsab fir-rekords tal-awtorità kompetenti, skont il-punt 66.B.120.

(b) Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru għandu jimla l-partijiet relevanti tal-Formola 19 tal-EASA (ara l-Appendiċi V) u jissottomettiha mal-kopja tal-liċenzja tad-detentur lill-awtorità kompetenti li ħarġet il-liċenzja oriġinali ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, sakemm id-detentur ma jaħdimx f'organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) li għandha proċedura fil-preżentazzjoni tagħha fejn tali organizzazzjoni tista' tissottometti d-dokumentazzjoni neċessarja f'isem id-detentur tal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

(c) Kull privileġġ ta' ċertifikazzjoni bbażat fuq liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jsir invalidu hekk kif il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ssir invalida.

(d) Il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru hija valida biss (i) meta maħruġa u/jew tinbidel mill-awtorità kompetenti u (ii) meta d-detentur iffirma d-dokument.

▼M5

66.A.45    Approvazzjoni bi klassifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru

(a) Sabiex ikun intitolat jeżerċita privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku, id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jeħtieġ li jkollu l-liċenzja tiegħu approvata bil-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru:

 Għall-kategorija B1, B2 jew C, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

 

(i) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 1, il-klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru x-xierqa.

(ii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjonixierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru, tas-subgrupp tal-manifattur jew tas-subgrupp sħiħ;

(iii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni xierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru jew tal-grupp sħiħ;

(iv) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, għal-liċenzja tal-kategorija B2, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ.

 Għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

 

(i) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjoni xierqa tas-subgrupp tal-manifattur jew tal-grupp sħiħ;

(ii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ;

(iii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ.

 Għall-kategorija B3, il-klassifikazzjoni rilevanti hija “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000  kg u inqas”.

 Għall-kategorija L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenji tal-ajru huma kif ġej:

 

(i) għas-subkategorija L1C, il-klassifikazzjoni “glajders komposti”;

(ii) għas-subkategorija L1, il-klassifikazzjoni “glajders”;

(iii) għas-subkategorija L2C, il-klassifikazzjoni “glajders li jaħdmu bil-magni komposti”;

(iv) għas-subkategorija L2, il-klassifikazzjoni “glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;

(v) għas-subkategorija L3H, il-klassifikazzjoni “blalen tal-arja sħuna”;

(vi) għas-subkategorija L3G, il-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”;

(vii) għas-subkategorija L4H, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-arja sħuna”;

(viii) għas-subkategorija L4G, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-gass”;

(ix) għas-subkategorija L5, il-klassifikazzjoni xierqa tal-iġfna tal-ajru.

 Għall-kategorija A, l-ebda klassifikazzjoni ma hija meħtieġa, suġġett għall-konformità mar-rekwiżiti tal-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145).

(b) L-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru teħtieġ li jiġi komplut wieħed minn dawn it-tipi ta' taħriġ:

 it-taħriġ rilevanti dwar it-tip ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C f'konformità mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66);

 fil-każ ta' klassifikazzjonijiet tat-tip ta' iġfna tal-ajru tal-gass f'liċenzja B2 jew L5, taħriġ dwar it-tip approvat mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130.

(c) Għal-liċenzji għajr dawk tal-kategorija C, minbarra r-rekwiżiti tal-punt (b), l-approvazzjoni tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru f' kategorija/subkategorija partikolari teħtieġ it-taħriġ komplet fuq il-post tax-xogħol korrispondenti. Dan it-taħriġ fuq il-post tax-xogħol għandu jkun konformi mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66), għajr fil-każ ta' iġfna tal-ajru tal-gass, fejn għandu jiġi approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(d) B'deroga mill-punti (b) u (c), għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2 u 3, il-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru jistgħu jiġu approvati fil-liċenzja wara:

 it-twettiq sodisfaċenti tal-eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C rilevanti f'konformità mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66);

 fil-każ ta' kategorija B1 u B2, it-turija ta' esperjenza prattika fuq it-tip ta' inġenju tal-ajru. F'dak il-każ, l-esperjenza prattika għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja.

Fil-każ ta' klassifikazzjoni ta' kategorija C, għal persuna kkwalifikata b'lawrja akkademika kif speċifikat fil-punt 66.A.30(a)(7), l-ewwel eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru rilevanti għandu jkun fil-livell tal-kategorija B1 jew B2.

(e) Għall-inġenji tal-ajru tal-Grupp 2:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifattur għad-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas żewġ tipi ta' inġenji tal-ajru mill-istess manifattur, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp tal-manifattur applikabbli;

(ii) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas tliet tipi ta' inġenji tal-ajru minn manifatturi differenti, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp applikabbli;

(iii) l-approvazzjoni ta' klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifatturi u ta' subgrupp sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għas-subgrupp ta' inġenji tal-ajru applikabbli u, fil-każ tal-liċenzja B2L, rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi applikabbli;

(iv) b'deroga mill-punt (e)(iii), id-detentur ta' liċenzja B2 jew B2L, approvata b'subgrupp 2b sħiħ, huwa intitolat li jiġi approvat b'subgrupp 2c sħiħ.

(f) Għall-inġenji tal-ajru tal-Gruppi 3 u 4:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B1, B2, B2L u C u l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 4 sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għall-Grupp 3 jew 4, kif ikun applikabbli;

(ii) għall-kategorija B1, sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 għandha tiġi suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

 ajruplani bi pressjoni,

 ajruplani bi struttura tal-metall,

 ajruplani bi struttura komposta,

 ajruplani bi struttura tal-injam,

 ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

(iii) b'deroga mill-punt (f)(i), id-detentur ta' liċenzja B2L, approvata b'subgrupp 2a jew 2b sħiħ, huwa intitolat li jiġi approvat bil-Gruppi 3 u 4.

(g) Għal-liċenzja B3:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000  kg u inqas” teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja;

(ii) sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni msemmija fil-punt (i) għandha tiġi suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

 ajruplani bi struttura tal-injam,

 ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,

 ajruplani bi struttura tal-metall,

 ajruplani bi struttura komposta.

(h) Għas-subkategoriji tal-liċenzja L kollha, għajr għal L5:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għas-subkategorija tal-liċenzja;

(ii) sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjonijiet għandhom jiġu suġġetti għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

(1) għall-klassifikazzjonijiet “glajders” u “glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;

 inġenji tal-ajru bi struttura tal-injam miksi bit-tessuti,

 inġenji tal-ajru bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,

 inġenji tal-ajru bi struttura tal-metall,

 inġenji tal-ajru bi struttura komposta,

(2) għall-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”:

 għajr blalen tal-gass ELA1; kif ukoll

(3) f'każ li l-applikant jipprovdi evidenza ta' esperjenza ta' sena skont id-deroga inkluża fil-punt 66.A.30(a)(2b)(ii), din il-limitazzjoni ta' hawn taħt għandha tkun approvata fuq il-liċenzja:

“kompiti ta' manutenzjoni kumplessi previsti fl-Appendiċi VII tal-Anness I (Parti-M), tibdil standard previst fil-punt 21.A.90B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 u tiswijiet standard previsti fil-punt 21.A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.”

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000  kg u inqas”, huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżti għall-ħruġ ta' liċenzja fis-subkategoriji L1 u L2 bil-klassifikazzjonijiet sħaħ korrispondenti u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.

▼B

66.A.50    Limitazzjonijiet

▼M5

(a) Il-limitazzjonijiet introdotti fuq liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru huma esklużjonijiet mill-privileġġi ta' ċertifikazzjoni u, fil-każ tal-limitazzjonijiet imsemmija fil-punt 66.A.45, jaffettwaw lill-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.

▼B

(b) Għal-limitazzjonijiet li hemm referenza għalihom fil-punt 66.A.45, il-limitazzjonijiet għandhom jitneħħew malli:

1. tintwera esperjenza xierqa; jew

2. wara valutazzjoni prattika sodisfaċenti mwettqa mill-awtorità kompetenti.

(c) Għal-limitazzjonijiet li hemm referenza għalihom fil-punt 66.A.70, il-limitazzjonijiet għandhom jitneħħew malli jsir b'suċċess l-eżami fuq dawk il-moduli/suġġetti definiti fir-rapport ta' konverżjoni applikabbli li hemm referenza għalih fil-punt 66.B.300.

66.A.55    Evidenza tal-kwalifiki

Persunal li jeżerċita privileġġi ta' ċertifikazzjoni kif ukoll persunal ta' appoġġ għandu juri liċenzja, bħala prova tal-kwalifiki, fi żmien 24 siegħa minn meta jintalbu jagħmlu dan minn persuna awtorizzata.

66.A.70    Dispożizzjonijiet ta' konverżjoni

(a) Id-detentur ta' kwalifika ta' persunal li jiċċertifika valida fi Stat Membru, qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Anness III (Parti-66) għandu jinħareġ b'liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti ta' dan l-Istat Membru mingħajr aktar eżaminazzjoni soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima B is-Sottoparti D.

(b) Persuna li tkun għaddejja mill-proċess ta' kwalifikazzjoni tal-persunal li jiċċertifika validu fi Stat Membru, qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Anness III (Parti-66) tista' tkompli tkun ikkwalifikata. Id-detentur ta' kwalifika ta' persunal li jiċċertifika miksuba wara tali proċess għandu jinħareġ b'liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti ta' dan l-Istat Membru mingħajr aktar eżaminazzjoni soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima B is-Sottoparti D.

▼M5

(c) Fejn meħtieġ, il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tinkludi limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 li jirriflettu d-differenzi bejn:

(i) l-ambitu tal-kwalifikazzjoni tal-persunal li jiċċertifika valida fl-Istat Membru qabel id-dħul fis-seħħ tal-kategorija jew tas-subkategorija tal-liċenzja applikabbli prevista f'dan l-Anness (Parti-66);

(ii) ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku u l-istandards tal-eżami bażiku stipulati fl-Appendiċi I u II ta' dan l-Anness (Parti-66).

(d) B'deroga mill-punt (c), għall-inġenji tal-ajru li ma jintużawx minn trasportaturi tal-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, għajr għal inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, u għal blalen, glajders u glajders u iġfna tal-ajru li jaħdmu bil-magni, il-liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu jkun fiha limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 sabiex ikun żgurat li l-privileġġi tal-persunal li jiċċertifika validi fl-Istat Membru qabel id-dħul fis-seħħ tal-kategorija/subkategorija ta' liċenzja applikabbli skont il-Parti-66 u l-privileġġi tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru skont il-Parti-66 maqluba jibqgħu l-istess.

▼B

TAQSIMA B

PROĊEDURI GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

IS-SOTTOPARTI A

ĠENERALI

66.B.1    Ambitu

Din it-taqsima tistabblixxi l-proċeduri inkluż ir-rekwiżiti amministrattivi li għandhom jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-implimentazzjoni u mill-infurzar tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-66).

66.B.10    Awtorità kompetenti

(a)   Ġenerali

L-Istat Membru għandu jaħtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-ħruġ, kontinwazzjoni, bidla, sospensjoni jew revoka ta' liċenzji ta' manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru.

Din l-awtorità kompetenti għandha tistabblixxi struttura organizzattiva adegwata biex tiżgura konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).

(b)   Riżorsi

L-awtorità kompetenti għandu jkollha biżżejjed riżorsi biex tiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-66).

(c)   Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri ddokumentati li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66). Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità ssoktata.

66.B.20    Żamma ta' rekords

(a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema għaż-żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tivvalida mill-ġdid, tibdel, tissospendi jew tirrevoka kull liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.

(b) Dawn ir-rekords għandhom jinkludu għal kull liċenzja:

1. l-applikazzjoni għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jew bidla għal dik il-liċenzja, inkluż id-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha;

2. kopja tal-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru inkluż kwalunkwe tibdil;

3. kopji tal-korrespondenza relevanti kollha;

4. dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar;

5. kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti li għandu x'jaqsam mad-detenetur tal-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru;

6. ir-rekords ta' eżamijiet imwettqa mill-awtorità kompetenti;

7. ir-rapport ta' konverżjoni applikabbli użat għall-konverżjoni;

8. ir-rapport tal-kredits applikabbli użat għall-ħruġ ta' kredits.

(c) Rekords li hemm referenza għalihom fil-punti 1 sa 5 tal-punt (b) għandhom jinżammu għal mill-inqas ħames snin wara t-tmiem tal-validità tal-liċenzja.

(d) Rekords li hemm referenza għalihom fil-punti 6, 7 u 8 tal-punt (b) għandhom jinżammu għal perjodu ta' żmien bla limitu.

66.B.25    Skambju reċiproku ta' informazzjoni

(a) Sabiex jimplimentaw ir-rekwiżit ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipparteċipaw fi skambju reċiproku ta' informazzjoni skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(b) Without prejudice to the competencies of the Member States, in the case of a potential safety threat involving several Member States, the concerned competent authorities shall assist each other in carrying out the necessary oversight action.

6.B.30    Eżenzjonijiet

L-eżenzjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 14.4 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandhom jiġu reġistrati u miżmuma mill-awtorità kompetenti.

IS-SOTTOPARTI B

ĦRUĠ TA' LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJU TAL-AJRU

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-awtorità kompetenti biex toħroġ, tibdel jew tissokta liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.

66.B.100    Proċedura għall-ħruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti

(a) Malli tirċievi l-Formola 19 tal-EASA u kwalunkwe dokumentazzjoni ta' appoġġ, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-Formola 19 tal-EASA għall-kompletezza u għandha tiżgura li l-esperjenza ddikjarata tissodisfa r-rekwiżit ta' dan l-Anness (Parti-66).

▼M5

(b) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-istatus tal-eżamijiet ta' applikant u/jew tikkonferma l-validità ta' kwalunkwe kredit biex tiżgura li r-rekwiżiti tal-moduli kollha tal-Appendiċi I jew tal-Appendiċi VII, kif ikun applikabbli, ikunu ġew issodisfati kif meħtieġ minn dan l-Anness (Parti-66).

▼B

(c) Meta, wara li tkun ivverifikat l-identità u d-data tat-twelid tal-applikant u wara li tkun issodisfata li l-applikant jissodisfa l-istandards ta' għarfien u esperjenza meħtieġa b'dan l-Anness (Parti-66), l-awtorità kompetenti għandha toħroġ il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru relevanti lill-applikant. L-istess informazzjoni għandha tinżamma fuq ir-rekords tal-awtorità kompetenti.

(d) Fil-każ li tipi jew gruppi ta' inġenji tal-ajru jkunu approvati fil-ħin tal-ħruġ tal-ewwel liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità mal-punt 66.B.115.

66.B.105    Proċedura għall-ħruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru permezz ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145)

(a) Organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145), meta awtorizzata biex twettaq din l-attività mill-awtorità kompetenti, tista' (i) tħejji l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru f'isem l-awtorità kompetenti jew (ii) tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-applikazzjoni minn individwu għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru sabiex dik l-awtorità kompetenti tkun tista' tħejji u toħroġ tali liċenzja.

(b) Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li hemm referenza għalihom fil-punt (a) għandhom jiżguraw il-konformità mal-punti 66.B.100 (a) u (b).

(c) Fil-każijiet kollha, il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru tista' tinħareġ biss lill-applikant mill-awtorità kompetenti.

▼M5

66.B.110    Proċedura għat-tibdil ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru sabiex tinkludi kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali

(a) Mat-tlestija tal-proċeduri speċifikati fil-punti 66.B.100 jew 66.B.105, l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali, jew, għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi, fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru permezz ta' timbru u firma jew għandha toħroġ il-liċenzja mill-ġdid.

(b) Is-sistema ta' reġistrazzjonijiet tal-awtorità kompotenti għandha tinbidel skont dan.

(c) Fuq talba mill-applikant, l-awtorità kompotenti għandha tibdel liċenzja fil-kategorija B2L b'liċenzja fil-kategorija B2 approvata bl-istess klassifikazzjoni(jiet) tal-inġenji tal-ajru meta d-detentur ikun wera dawn iż-żewġ elementi:

(i) b'eżami, id-differenzi bejn l-għarfien bażiku korrispondenti għal-liċenzja B2L fil-pussess tiegħu u l-għarfien bażiku tal-liċenzja B2, kif stipulat fl-Appendiċi I;

(ii) l-esperjenza prattika meħtieġa fl-Anness IV.

(d) Fil-każ ta' detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000  kg u inqas”, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ, meta ssir applikazzjoni, liċenzja bil-klassifikazzjonijiet kompluti fis-subkategoriji L1 u L2, u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.

▼B

66.B.115    Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża klassifikazzjoni ta' inġenju tal-ajru jew biex jitneħħew il-limitazzjonijiet

(a) Meta tirċievi Formola 19 tal-EASA sodisfaċenti u kwalunkwe dokumentazzjoni ta' appoġġ li turi konformità mar-rekwiżiti tal-klassifikazzjoni applikabbli flimkien mal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li takkumpanjaha, l-awtorità kompetenti għandha jew:

1. tapprova l-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tal-applikant bil-klassifikazzjoni applikabbli tal-inġenju tal-ajru; jew

2. terġa' toħroġ il-liċenzja msemmija sabiex tinkludi l-klassifikazzjoni applikabbli tal-inġenju tal-ajru; jew

3. tneħħi l-limitazzjonijiet applikabbli skont il-punt 66.A.50.

Is-sistema ta' reġistrazzjonijiet tal-awtorità kompetenti għandha tinbidel kif jixraq.

(b) F'każ li t-taħriġ tat-tip komplet ma jsirx minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta li r-rekwiżiti kollha tat-taħriġ tat-tip ġew irrispettati qabel tinħareġ il-klassifikazzjoni tat-tip.

(c) F'każ fejn it-Taħriġ fuq ix-Xogħol ma jkunx meħtieġ, il-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru għandha tiġi approvata fuq il-bażi ta' Ċertifikat ta' Rikonoxximent maħruġ minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147)

(d) F'każ fejn it-taħriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru ma jkunx kopert minn kors wieħed, l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta, qabel tiġi approvata l-klassifikazzjoni tat-tip, li l-kontenut u t-tul tal-korsijiet jissodisfaw bis-sħiħ l-ambitu tal-kategorija tal-liċenzja u li ż-żoni tal-interface ġew indirizzati kif xieraq.

(e) F'każ ta' taħriġ fid-differenzi, l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta li (i) il-kwalifika preċedenti tal-applikant, supplimentata minn (ii) jew kors approvat skont l-Anness IV (Parti-147) jew inkella kors approvat direttament mill-awtorità kompetenti, huma aċċettabbli għal approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-tip.

▼M5

(f) L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-konformità mal-elementi prattiċi tat-taħriġ dwar it-tip tintwera permezz ta' waħda minn dawn l-alternattivi:

(i) permezz tal-provvista ta' rekords dettaljati ta' taħriġ prattiku jew ġurnal ta' abbord ipprovdut mill-organizzazzjoni li tkun tat il-kors bl-approvazzjoni diretta tal-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130;

(ii) fejn applikabbli, permezz ta' ċertifikat tat-taħriġ li jkopri l-element ta' taħriġ prattiku, maħruġ minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif xieraq skont l-Anness IV (Parti-147).

▼B

(g) L-approvazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru għandha tuża l-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenju tal-ajru speċifikati mill-Aġenzija.

66.B.120    Proċedura għat-tiġdid tal-validità ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

(a) L-awtorità kompetenti għandha tqabbel il-liċenzja għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tad-detentur mar-rekords tal-awtorità kompetenti u tivverifika kwalunkwe azzjoni pendenti ta' revoka, sospensjoni jew bidla skont il-punt 66.B.500. Jekk id-dokumenti jkunu identiċi u ma jkun hemm ebda azzjoni pendenti skont il-punt 66.B.500, il-kopja tad-detentur għandha tiġġedded għal ħames snin u l-fajl jiġi approvat kif xieraq.

(b) Jekk ir-rekords tal-awtorità kompetenti jkunu differenti mil-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru miżmuma mid-detentur tal-liċenzja:

1. l-awtorità kompetenti għandha tinvestiga r-raġunijiet għal dawn id-differenzi u tista' tagħżel li ma ġġeddidx il-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru.

2. l-awtorità kompetenti għandha tinforma lid-detentur tal-liċenzja u lil kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni magħrufa approvata skont l-Anness I (Parti-M) is-Sottoparti F jew l-Anness II (Parti-145) li jistgħu jiġu affettwati direttament minn fatt bħal dan.

3. l-awtorità kompetenti għandha, jekk meħtieġ, tieħu azzjoni skont il-punt 66.B.500 biex tirrevoka, tissospendi jew tibdel il-liċenzja inkwistjoni.

66.B.125    Proċedura għall-konverżjoni tal-liċenzji, inklużi klassifikazzjonijiet ta' gruppi

(a) Il-klassifikazzjonijiet tat-tip individwali tal-inġenji tal-ajru li diġà ġew approvati għal-liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru msemmija fil-punt 4 tal-Artikolu 5 għandhom jibqgħu fuq il-liċenzja u ma għandhomx jiġu konvertiti għal klassifikazzjonijiet ġodda sakemm id-detentur tal-liċenzja ma jissodisfax b'mod sħiħ ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni definiti fil-punt 66.A.45 ta' dan l-Anness (Parti-66) għall-klassifikazzjonijiet tal-grupp/subgrupp korrispondenti.

(b) Il-konverżjoni għandha ssir skont it-tabella ta' konverżjoni li ġejja:

▼M5

1. għall-kategorija B1 jew C:

 magna bil-pistuni ta' ħelikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2c sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni li huma fil-Grupp1;

 magna bil-pistuni ta' ħelikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b sħiħ” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1;

 magna bit-turbini ta' ħelikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2b sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bit-turbini li huma fil-Grupp 1;

 magna bit-turbini ta' ħelikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bit-turbini ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1.

 magna waħda bil-pistuni ta' ajruplan — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “subgrupp 3 sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli bil-pistuni tal-grupp sħiħ/tal-manifattur korrispondenti li huma fil-Grupp1. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura komposta, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura komposta, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

 ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2a sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;

 ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2a tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;

 ajruplani bit-turbini — b'magni multipli, grupp sħiħ: maqluba għall-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti.

▼B

2. għall-kategorija B2:

 ajruplan: maqluba għal “subgrupp 2a sħiħ” u “grupp 3 sħiħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1,

 ħelikopter: maqluba għal “subgruppi 2b u 2c sħaħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1;

3. għall-kategorija C:

 ajruplan: maqluba għal “subgrupp 2a sħiħ” u “grupp 3 sħiħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1,

 ħelikopter: maqluba għal “subgruppi 2b u 2c sħaħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1.

(c) Jekk il-liċenzja kienet soġġetta għal limitazzjonijiet wara l-proċess tal-konverżjoni msemmi fil-punt 66.A.70, dawn il-limitazzjonijiet għandhom jibqgħu fuq il-liċenzja, sakemm ma jitneħħewx skont il-kundizzjonijiet definiti fir-rapport tal-konverżjoni rilevanti msemmi fil-punt 66.B.300.

▼M5

66.B.130    Proċedura għall-approvazzjoni diretta ta' taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru

(a) Fil-każ tat-taħriġ skont it-tip għall-inġenji tal-ajru għajr iġfna tal-ajru, l-awtorità kompetenti tista' tapprova taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru li ma jitwettaqx minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147), skont il-punt 1 tal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66). F'tali każ, l-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura fis-seħħ biex tiżgura li t-taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru jkun konformi mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66).

(b) Fil-każ ta' taħriġ skont it-tip għal iġfna tal-ajru tal-Grupp 1, il-korsijiet għandhom ikunu dejjem approvati direttament mill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura sabiex tiżgura li s-sillabu tat-taħriġ dskont it-tip għall-iġfna tal-ajru jkopri l-elementi kollha inklużi fid-dejta tal-manutenzjoni mid-Detentur tal-Approvazzjoni tad-Disinn (Design Approval Holder/DAH).

▼B

IS-SOTTOPARTI C

EŻAMIJIET

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti għall-eżamijiet imwettqa mill-awtorità kompetenti.

66.B.200    Eżami mill-awtorità kompetenti

(a) Il-mistoqsijiet kollha tal-eżamijiet għandhom jinżammu b'mod sigur qabel eżami, sabiex ikun żgurat li l-kandidati ma jkunux jafu liema mistoqsijiet partikolari ser jifformaw il-bażi tal-eżami.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tinnomina:

1. persuni li jikkontrollaw il-mistoqsijiet li jridu jintużaw għal kull eżami.

2. eżaminaturi li għandhom ikunu preżenti matul l-eżamijiet kollha sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-eżami.

▼M5

(c) L-eżamijiet bażiċi għandhom isegwu l-istandard speċifikat fl-Appendiċi I u II jew fl-Appendiċi VII u VIII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.

▼B

(d) L-eżamijiet tat-taħriġ tat-tip u l-eżamijiet tat-tip għandhom isegwu l-istandard speċifikat fl-Appendiċi III għal dan l-Anness (Parti-66).

(e) Għandhom jitħejjew komponimenti ġodda mill-inqas kull sitt xhur u l-mistoqsijiet li diġà ntużaw għandhom jiġu rtirati jew mistrieħa mill-użu. Għandu jinżamm rekord tal-mistoqsijiet użati fir-reġistri għal referenza.

(f) Il-karti kollha tal-eżamijiet għandhom jitqassmu lill-kandidat fil-bidu tal-eżami u jinġabru lura mill-eżaminatur fl-aħħar tal-perjodu tal-ħin allokat għall-eżami. L-ebda karta tal-eżami ma tista' titneħħa mill-kamra tal-eżami matul il-perjodu tal-ħin allokat għall-eżami.

(g) Minbarra d-dokumentazzjoni speċifika meħtieġa għall-eżamijiet tat-tip, hija biss il-karta tal-eżami li tista' tkun disponibbli għall-kandidat matul l-eżami.

(h) Waqt l-eżamijiet, il-kandidati għandhom ikunu separati minn xulxin sabiex ma jkunux jistgħu jaqraw il-karti tal-eżami ta' xulxin. Huma ma jistgħu jitkellmu ma' ebda persuna oħra għajr l-eżaminatur.

(i) Kandidati li jinqabdu jqarrqu għandhom jiġu pprojbiti milli jpoġġu għal xi eżami ieħor fi żmien 12-il xahar mid-data tal-eżami li fih instabu jqarrqu.

IS-SOTTOPARTI D

KONVERŻJONI TAL-KWALIFIKI TAL-PERSUNAL LI JIĊĊERTIFIKA

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri għall-konverżjoni tal-kwalifiki tal-persunal li jiċċertifika msemmija fil-punt 66.A.70 għal liċenzji tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

66.B.300    Ġenerali

(a) L-awtorità kompetenti tista' taqleb biss kwalifiki (i) miksuba fl-Istat Membru li għalih hija kompetenti, mingħajr preġudizzju għal ftehimiet bilaterali u (ii) validi qabel id-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti applikabbli ta' dan l-Anness (Parti-66).

(b) L-awtorità kompetenti tista' twettaq il-konverżjoni biss skont rapport tal-konverżjoni stabbilit skont il-punti 66.B.305 jew 66.B.310, kif applikabbli.

(c) Ir-rapporti tal-konverżjoni għandhom ikunu jew (i) żviluppati mill-awtorità kompetenti jew inkella (ii) approvati mill-awtorità kompetenti sabiex tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).

(d) Ir-rapporti tal-konverżjoni flimkien ma' kwalunkwe bidla fihom għandhom jinżammu fir-reġistru mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.20.

66.B.305    Rapport tal-konverżjoni għal kwalifiki nazzjonali

(a) Ir-rapport tal-konverżjoni għall-kwalifiki nazzjonali tal-persunal li jiċċertifika għandu jiddeskrivi l-ambitu ta' kull tip ta' kwalifika, inkluża l-liċenzja nazzjonali assoċjata, jekk hemm, il-privileġġi assoċjati u jinkludi kopja tar-regolamenti nazzjonali rilevanti li jiddefinixxu lil dawn.

(b) Ir-rapport tal-konverżjoni għandu juri għal kull tip ta' kwalifika msemmija fil-punt (a):

1. għal liema liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru sejra tinqaleb; u

2. liema limitazzjonijiet għandhom jiżdiedu skont il-punti 66.A.70(c) jew (d), kif applikabbli; u

3. il-kundizzjonijiet biex jitneħħew il-limitazzjonijiet, li jispeċifikaw il-modulu/suġġetti li fuqhom hija meħtieġa l-eżaminazzjoni sabiex jitneħħew il-limitazzjonijiet u biex tinkiseb liċenzja sħiħa tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru, jew biex tiġi inkluża (sub)kategorija addizzjonali. Dan għandu jinkludi l-moduli definiti fl- ►M5  Appendiċi I ◄ għal dan l-Anness (Parti-66) mhux koperti mill-kwalifika nazzjonali.

66.B.310    Rapport tal-konverżjoni għal awtorizzazzjonijiet approvati tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni

(a) Għal kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kkonċernata, ir-rapport tal-konverżjoni għandu jiddeskrivi l-ambitu ta' kull tip ta' awtorizzazzjoni maħruġa mill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u jinkludi kopja tal-proċeduri approvati rilevanti tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għall-kwalifikazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika li fuqhom huwa bbażat il-proċess tal-konverżjoni.

(b) Ir-rapport tal-konverżjoni għandu juri għal kull tip ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-punt (a):

1. għal liema liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru sejra tinqaleb, u

2. liema limitazzjonijiet għandhom jiżdiedu skont il-punti 66.A.70(c) jew (d), kif applikabbli, u

3. il-kundizzjonijiet biex jitneħħew il-limitazzjonijiet, li jispeċifikaw il-modulu/suġġetti li fuqhom hija meħtieġa l-eżaminazzjoni sabiex jitneħħew il-limitazzjonijiet u biex tinkiseb liċenzja sħiħa tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru, jew biex tiġi inkluża (sub)kategorija addizzjonali. Dan għandu jinkludi l-moduli definiti fl-Appendiċi III għal dan l-Anness (Parti-66) mhux koperti mill-kwalifika nazzjonali.

IS-SOTTOPARTI E

KREDITS TAL-EŻAMIJIET

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri għall-għoti tal-kredits tal-eżamijiet imsemmija fil-punt 66.A.25(ċ).

66.B.400    Ġenerali

(a) L-awtorità kompetenti tista' tagħti biss kreditu fuq il-bażi ta' rapport tal-kredits imħejji skont il-punt 66.B.405.

(b) Ir-rapport tal-kredits għandu jkun jew (i) żviluppat mill-awtorità kompetenti jew inkella (ii) approvat mill-awtorità kompetenti sabiex tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).

(c) Ir-rapporti tal-kredits flimkien ma' kwalunkwe bidla fihom għandhom jiġu datati u jinżammu fir-reġistru mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.20.

▼M5

66.B.405    Rapport tal-kredits tal-eżami

(a) Ir-rapport tal-kredits għandu jinkludi paragun bejn:

(i) il-moduli, is-submoduli, is-suġġetti u l-livelli ta' għarfien inklużi fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli;

(ii) is-sillabu tal-kwalifika teknika konċernata, rilevanti għall-kategorija partikolari li trid tinkiseb.

Dan il-paragun għandu jiddikjara jekk hijiex qiegħda tintwera konformità u għandu jinkludi l-ġustifikazzjonijiet għal kull dikjarazzjoni.

(b) Il-kredits għall-eżamijiet, għajr għall-eżamijiet ta' għarfien bażiku mwettqa fl-organizzazzjonijiet ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvati skont l-Anness IV (Parti-147), jistgħu jingħataw biss mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet il-kwalifika, sakemm ma jkunx jeżisti xi ftehim formali ma' dik l-awtorità kompetenti li jgħid mod ieħor.

(c) Ma jista' jingħata l-ebda kredit sakemm ma jkunx hemm dikjarazzjoni tal-konformità għal kull modulu u submodulu, li tindika fejn l-istandard ekwivalenti jista' jinstab fil-kwalifika teknika.

(d) L-awtorità kompetenti għandha tiċċekkja, fuq bażi regolari, jekk dawn l-elementi li ġejjin ikunux inbidlu:

(i) l-istandard tal-kwalifiki nazzjonali;

(ii) l-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.

L-awtorità kompetenti għandha tevalwa wkoll jekk ikunx meħtieġ tibdil konsegwenti fir-rapport tal-kredits. Dan it-tibdil għandu jiġi ddokumentat, iddatat u rreġistrat.

▼B

66.B.410    Il-validità tal-kredits tal-eżamijiet

(a) L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-applikant bil-miktub dwar kwalunkwe kredits mogħtija flimkien mar-referenza għar-rapport tal-kredits użat.

(b) Il-kredits għandhom jiskadu wara għaxar snin li jingħataw.

▼M5

(c) Malli l-kredits jiskadu, l-applikant jista' japplika għal kredits ġodda. L-awtorità kompetenti għandha testendi l-validità tal-kredits għal perjodu addizzjonali ta' għaxar snin mingħajr aktar kunsiderazzjoni jekk ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku definiti fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli, ma jkunux inbidlu.

▼B

IS-SOTTOPARTI F

SORVELJANZA KONTINWA

Din is-Sottoparti tiddeskrivi l-proċeduri għas-sorveljanza kontinwa tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u b'mod partikolari għar-revoka, is-sospensjoni jew il-limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

66.B.500    Revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

L-awtorità kompetenti għandha tissospendi, tillimita jew tirrevoka l-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru meta tkun identifikat kwistjoni ta' sikurezza jew jekk ikollha evidenza ċara li l-persuna wettqet jew kienet involuta f'waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

1. kisbet il-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u/jew il-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni permezz ta' falsifikazzjoni ta' evidenza dokumentarja.

2. naqset milli twettaq il-manutenzjoni mitluba u naqset milli tirrapporta tali fatt lill-organizzazzjoni jew persuna li talbet il-manutenzjoni.

3. naqset milli twettaq il-manutenzjoni meħtieġa li tirriżulta minn spezzjoni proprja u naqset milli tirrapporta tali fatt lill-organizzazzjoni jew persuna li għaliha kienet intiża li titwettaq il-manutenzjoni.

4. manutenzjoni negliġenti.

5. falsifikazzjoni tar-reġistru tal-manutenzjoni.

6. ħarġet ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz minkejja li kienet taf li l-manutenzjoni speċifikata fuq iċ-ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz ma kinitx twettqet jew mingħajr ma vverifikat li tali manutenzjoni twettqet.

7. wettqet manutenzjoni jew ħarġet ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz meta l-persuna kienet affettwata ħażin mill-alkoħol jew mid-drogi.

8. ħarġet ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz waqt li ma kinitx konformi mal-Anness I (Parti-M), mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness III (Parti-66)
▼M5

Appendiċi I

RekwiżiSTI ta' Għarfien Bażiku

(għajr għal liċenzja tal-kategorija L)

1.    Livelli ta' għarfien għal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija A, B1, B2, B2L, B3 u C

L-għarfien bażiku għall-kategoriji A, B1, B2, B2L u B3 huwa indikat permezz tal-livelli ta' għarfien (1, 2 jew 3) għal kull suġġett applikabbli. L-applikanti tal-kategorija C għandhom jilħqu l-livelli ta' għarfien bażiku tal-kategorija B1 jew tal-kategorija B2.

▼B

L-indikaturi tal-livell tal-għarfien huma definiti fuq 3 livelli kif ġej:

  LIVELL 1: Familjarizzazzjoni mal-elementi prinċipali tas-suġġett.

 Objettivi:

 

(a) L-applikant għandu jkun familjari mal-elementi bażiċi tas-suġġett.

(b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni sempliċi tas-suġġett kollu, billi juża kliem u eżempji komuni.

(c) L-applikant għandu jkun kapaċi juża termini tipiċi.

  LIVELL 2: Għarfien ġenerali tal-aspetti teoretiċi u prattiċi tas-suġġett u abbiltà li japplika dak l-għarfien.

 Objettivi:

 

(a) L-applikant għandu jkun kapaċi jifhem il-prinċipji fundamentali teoretiċi tas-suġġett.

(b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni ġenerali tas-suġġett, billi juża, kif xieraq, eżempji tipiċi.

(c) L-applikant għandu jkun kapaċi juża formuli matematiċi b'rabta mal-liġijiet fiżiċi li jiddeskrivu s-suġġett.

(d) L-applikant għandu jkun kapaċi jaqra u jifhem abbozzi, disinji u dijagrammi skematiċi li jiddeskrivu s-suġġett.

(e) L-applikant għandu jkun kapaċi japplika l-għarfien tiegħu b'mod prattiku billi juża proċeduri dettaljati.

  LIVELL 3: Għarfien dettaljat tal-aspetti teoretiċi u prattiċi tas-suġġett u kapaċità li l-elementi separati tal-għarfien jiġu kkombinati u applikati b'mod loġiku u komprensiv.

 Objettivi:

 

(a) L-applikant għandu jkun jaf it-teorija tas-suġġett u r-relazzjonijiet interni ma' suġġetti oħrajn.

(b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni dettaljata tas-suġġett billi juża prinċipji fundamentali teoretiċi u eżempji speċifiċi.

(c) L-applikant għandu jifhem u jkun kapaċi juża formuli matematiċi relatati mas-suġġett.

(d) L-applikant għandu jkun kapaċi jaqra, jifhem u jħejji abbozzi, disinji sempliċi u dijagrammi skematiċi li jiddeskrivu s-suġġett.

(e) L-applikant għandu jkun kapaċi japplika l-għarfien tiegħu b'mod prattiku billi juża l-istruzzjonijiet tal-produttur.

(f) L-applikant għandu jkun kapaċi jinterpreta r-riżultati minn sorsi u kejl differenti u japplika azzjoni korrettiva meta jkun xieraq.

▼M5

2.    Modularizzazzjoni

Il-kwalifikazzjoni fir-rigward ta' suġġetti bażiċi għal kull kategorija jew subkategorija tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tkun skont il-matriċi li ġejja, fejn is-suġġetti applikabbli jkunu indikati b'“X”:

Għall-kategoriji A, B1 u B3:Modulu tas-suġġett

Ajruplan A jew B1 li jkollu:

Ħelikopter A jew B1 li jkollu:

B3

 

Magna/i bit-turbini

Magna/i bil-pistuni

Magna/i bit-turbini

Magna/i bil-pistuni

Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11 A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17 A

X

X

 

 

 

17 B

 

 

 

 

X

Għall-kategoriji B2 u B2L:Modulu/submoduli tas-suġġett

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 u 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Awtotitjir”)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Com/Nav”)

13.4(b)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Sorveljanza”)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Awtotitjir”)

13.8

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Strumenti”)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 sa 13.18

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru”)

13.19 sa 13.22

X

 

14

X

X (għall-klassifikazzjonijiet ta' sistemi “Strumenti” u “Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru”)

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

▼B

MODULU 1.   MATEMATIKA 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

1.1  Aritmetika

1

2

2

2

It-termini u s-sinjali aritmetiċi, il-metodi ta' multiplikazzjoni u diviżjoni, frazzjonijiet u deċimali, fatturi u multipli, il-piżijiet, il-qisien u l-fatturi tal-konverżjoni, il-proporzjon, medji u perċentwali, l-erja u l-volum, kwadri, kubi, square roots u cube roots.

 

 

 

 

1.2  Alġebra

 

 

 

 

(a)  Evalwazzjoni ta' espressjonijiet alġebrajċi sempliċi, l-għadd, it-tnaqqis, multiplikazzjoni u diviżjoni, l-użu tal-parentesi, frazzjonijiet alġebrajċi sempliċi;

1

2

2

2

(b)  Ekwazzjonijiet lineari u s-soluzzjonijiet tagħhom;

L-indiċi u l-powers, l-indiċi negattivi u frazzjonali;

Sistemi f'format binary u sistemi oħrajn applikabbli ta' nnumerar;

Ekwazzjonijiet simultanji u ekwazzjonijiet tat-tieni grad b'terminu wieħed mhux magħruf;

Il-logarittmi.

1

1

1

1.3  Ġeometrija

 

 

 

 

(a)  Kostruzzjonijiet ġeometriċi sempliċi;

1

1

1

(b)  Rappreżentazzjoni grafika; in-natura u l-użu tal-graffs, graffs ta' ekwazzjonijiet/funzjonijiet;

2

2

2

2

(c)  Trigonometrija sempliċi; relazzjonijiet trigonometriċi, l-użu tat-tabelli u koordinati rettangolari u polari.

2

2

2

MODULU 2.   FIŻIKA 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

2.1  Materja

1

1

1

1

In-natura tal-materja: l-elementi kimiċi, l-istruttura tal-atomi, il-molekuli;

 

 

 

 

Komposti kimiċi;

 

 

 

 

L-istati: solidi, likwidi u gassużi;

 

 

 

 

It-tibdil bejn l-istati.

 

 

 

 

2.2  Mekkanika

 

 

 

 

2.2.1  Statika

1

2

1

1

Il-forzi, il-moments u l-couples, ir-rappreżentazzjoni bħala vekters;

 

 

 

 

Iċ-ċentru tal-gravità;

 

 

 

 

L-elementi tat-teorija tal-istress, l-istrejn u l-elastiċità: it-tensjoni, il-kompressjoni, shear u t-torsjoni;

 

 

 

 

In-natura u l-karatteristiċi ta' solidu, fluwidu u gass;

 

 

 

 

Il-pressjoni u l-kapaċità li żżomm fil-wiċċ fil-likwidi (il-barometri).

 

 

 

 

2.2.2  Kinetika

1

2

1

1

Moviment lineari: moviment uniformi f'linja dritta, moviment b'aċċelerazzjoni kostanti (moviment taħt l-effett tal-gravità);

 

 

 

 

Moviment rotazzjonali: moviment ċirkolari uniformi (forzi ċentrifugali/ċentripetali);

 

 

 

 

Moviment perjodiku: moviment pendolari;

 

 

 

 

It-teorija sempliċi tal-vibrazzjoni, l-armoniċi u r-reżonanza;

 

 

 

 

Il-proporzjon tal-veloċità, il-vantaġġ mekkaniku u l-effiċjenza.

 

 

 

 

2.2.3  Dinamika

 

 

 

 

(a)  Massa;

Il-forza, l-inerzja, ix-xogħol, il-power, l-enerġija (l-enerġija potenzjali, kinetika u totali), is-sħana, l-effiċjenza;

1

2

1

1

(b)  Il-momentum, il-konservazzjoni tal-momentum;

L-impuls;

Prinċipji ġiroskopiċi;

Il-frizzjoni: in-natura u l-effetti, il-koeffiċjent tal-frizzjoni (reżistenza rolling).

1

2

2

1

2.2.4  Dinamika tal-fluwidi

 

 

 

 

(a)  Il-gravità speċifika u d-densità.

2

2

2

2

(b)  Il-viskożità, ir-reżistenza tal-fluwidi, l-effetti ta' streamlining;

L-effetti tal-kompressibilità fuq il-fluwidi;

Il-pressjoni statika, dinamika u totali: it-teorema ta' Bernoulli, il-venturi.

1

2

1

1

2.3  Termodinamika

 

 

 

 

(a)  It-temperatura: it-termometri u l-iskali tat-temperatura: Celsius, Fahrenheit u Kelvin; Id-definizzjoni tas-sħana;

2

2

2

2

(b)  Il-kapaċità tas-sħana, is-sħana speċifika;

It-trasferiment tas-sħana: konvezzjoni, radjazzjoni u konduzzjoni;

L-espansjoni volumetrika;

L-ewwel u t-tieni liġi tat-termodinamika;

Il-gassijiet: liġijiet ideali tal-gassijiet; is-sħana speċifika f'volum kostanti u taħt pressjoni kostanti, ix-xogħol imwettaq minn gass li jespandi;

Espansjoni u kompressjoni isotermali u adjabatika, iċ-ċikli tal-magna, il-volum kostanti u l-pressjoni kostanti, ir-refriġeraturi u l-pompi tas-sħana;

Sħana rieqda tal-fużjoni u l-evaporazzjoni, l-enerġija termali, is-sħana tal-kombustjoni.

2

2

1

2.4  Ottika (Id-Dawl)

2

2

In-natura tad-dawl; il-veloċità tad-dawl;

 

 

 

 

Il-liġijiet tar-riflessjoni u r-rifrazzjoni: riflessjoni fuq uċuh ċatti, riflessjoni minn mirja sferiċi, ir-rifrazzjoni, il-lentijiet;

 

 

 

 

Il-fibra ottika.

 

 

 

 

2.5  Il-Moviment tal-Mewġ u l-Ħoss

2

2

Il-moviment tal-mewġ: mewġ mekkaniku, il-moviment tal-mewġ sinusojdali, il-fenomeni tal-interferenza, il-mewġ permanenti;

 

 

 

 

Il-ħoss: il-veloċità tal-ħoss, il-produzzjoni tal-ħoss, l-intensità, it-ton u l-kwalità, l-effett Doppler.

 

 

 

 

MODULU 3.   PRINĊIPJI FUNDAMENTALI TAL-ELETTRIKU 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

3.1  Teorija tal-Elettron

1

1

1

1

L-istruttura u d-distribuzzjoni taċ-ċarġ tal-elettriku fi ħdan: l-atomi, il-molekuli, il-joni, il-komposti;

 

 

 

 

L-istruttura molekulari tal-kondutturi, is-semikondutturi u l-iżolaturi.

 

 

 

 

3.2  Elettriċità Statika u Konduzzjoni

1

2

2

1

L-elettriċità statika u d-distribuzzjoni taċ-ċarġis elettrostatiċi;

 

 

 

 

Il-liġijiet elettrostatiċi tal-attrazzjoni u r-ripulsjoni;

 

 

 

 

L-unitajiet taċ-ċarġ, il-Liġi ta' Coulomb;

 

 

 

 

Il-konduzzjoni tal-elettriku fis-solidi, il-likwidi, il-gassijiet u l-vakwu.

 

 

 

 

3.3  Terminoloġija tal-Elettriċità

1

2

2

1

It-termini li ġejjin, l-unitajiet tagħhom u fatturi li jaffettwawhom: id-differenza potenzjali, il-forza elettromottiva, il-vultaġġ, il-kurrent, ir-reżistenza, il-konduttività, iċ-ċarġ, il-fluss konvenzjonali tal-kurrent, il-fluss tal-elettrons.

 

 

 

 

3.4  Ġenerazzjoni tal-Elettriku

1

1

1

1

Il-produzzjoni tal-elettriku bil-metodi li ġejjin: id-dawl, is-sħana, il-frizzjoni, il-pressjoni, l-azzjoni kimika, il-manjetiżmu u l-moviment.

 

 

 

 

3.5  Sorsi DC tal-Elettriku

1

2

2

2

Il-kostruzzjoni u l-azzjoni kimika bażika ta': iċ-ċelloli primarji, iċ-ċelloli sekondarji, iċ-ċelloli taċ-ċomb u l-aċidu, iċ-ċelloli tan-nikil u l-kadmju, iċ-ċelloli alkalini oħrajn;

 

 

 

 

Iċ-ċelloli mqabbda f'serje u paralleli;

 

 

 

 

Ir-reżistenza interna u l-effett tagħha fuq il-batterija;

 

 

 

 

Il-kostruzzjoni, il-materjali u t-tħaddim tal-termokoppji;

 

 

 

 

It-tħaddim tal-fotoċelloli.

 

 

 

 

3.6  Ċirkwiti DC

2

2

1

Il-Liġi ta' Ohm, il-Liġi ta' Kirchoff dwar il-Vultaġġ u l-Liġijiet tal-Kurrent;

 

 

 

 

Il-kalkoli permezz tal-liġijiet ta' hawn fuq biex tinstab ir-reżistenza, il-vultaġġ u l-kurrent;

 

 

 

 

Is-sinifikat tar-reżistenza interna tal-provvista.

 

 

 

 

3.7  Reżistenza/Reżister

 

 

 

 

(a)  Ir-reżistenza u l-fatturi li jaffettwawha;

Reżistenza speċifika;

Il-kodiċi bil-kulur tar-reżisters, il-valuri u t-tolleranzi, il-valuri ppreferuti, il-klassifikazzjonijiet tal-wattage;

Ir-reżisters imqabbda f'serje u b'mod parallel;

Il-kalkolazzjoni tar-reżistenza totali bl-użu ta' kombinazzjonijiet f'serje, paralleli u serje paralleli;

It-tħaddim u l-użu tal-potenzjometri u r-reostati;

It-tħaddim tal-Pont ta' Wheatstone.

2

2

1

(b)  Il-konduttività tal-koeffiċjenti pożittivi u negattivi tat-temperatura;

Reżisters fissi, l-istabilità, it-tolleranza u l-limitazzjonijiet, il-metodi tal-kostruzzjoni;

Ir-resistors varjabbli, it-termisters, ir-reżisters dipendenti fuq il-vultaġġ;

Il-kostruzzjoni tal-potenzjometri u r-reostati;

Il-kostruzzjoni tal-Pont ta' Wheatstone;

1

1

3.8  Enerġija (power)

2

2

1

L-enerġija (power), ix-xogħol u l-enerġija (kinetika u potenzjali);

 

 

 

 

Il-ħela tal-enerġija (power) minn reżister;

 

 

 

 

Il-formula tal-enerġija (power);

 

 

 

 

Il-kalkolazzjonijiet li jinvolvu l-enerġija (power), ix-xogħol u l-enerġija.

 

 

 

 

3.9  Kapaċitanza/Kondensers

2

2

1

It-tħaddim u l-funzjoni ta' kondenser;

 

 

 

 

Il-fatturi li jaffettwaw iż-żona tal-kapaċitanza tal-pjanċi, id-distanza bejn il-pjanċi, in-numru tal-pjanċi, id-dielettriki u d-dielettriki; Il-kostanti, il-vultaġġ tax-xogħol, il-klassifikazzjoni tal-vultaġġ;

 

 

 

 

It-tipi, il-kostruzzjoni u l-funzjoni tal-kondensers;

 

 

 

 

Il-kodiċi bil-kulur tal-kondensers;

 

 

 

 

Il-kalkolazzjonijiet tal-kapaċitanza u tal-vultaġġ f'ċirkwiti f'serje u ċirkwiti paralleli;

 

 

 

 

Iċ-ċarġ u l-ħruġ ta' ċarġ esponenzjali ta' kondenser, il-kostanti tal-ħin;

 

 

 

 

L-ittestjar tal-kondensers.

 

 

 

 

3.10  Manjetiżmu

 

 

 

 

(a)  It-teorija tal-manjetiżmu;

Il-karatteristiċi ta' kalamita;

L-azzjoni ta' kalamita mdendla fil-qasam manjetiku tad-Dinja;

Il-manjetizzazzjoni u d-demanjetizzazzjoni;

Ilqugħ (shielding) manjetiku;

Diversi tipi ta' materjal manjetiku;

Il-kostruzzjoni u l-prinċipji tat-tħaddim tal-elettrokalamiti;

Ir-regoli tal-ponn tal-id il-leminija biex ikun stabbilit: il-kamp manjetiku madwar konduttur li jġorr il-kurrent;

2

2

1

(b)  Il-forza manjetomottiva, is-saħħa tal-kamp, id-densità tal-fluss manjetiku, il-permeabilità, is-sekwenza tal-istereżi, il-kapaċità taż-żamma, ir-riluttanza tal-forza li tisforza, il-punt tas-saturazzjoni, it-tidwir tal-kurrenti;

Il-prekawzjonijiet għall-ħażna bil-galbu tal-kalamiti.

2

2

1

3.11  Inductance/Inductor

2

2

1

Ir-Regola ta' Faraday;

 

 

 

 

L-azzjoni tal-induzzjoni tal-vultaġġ f'konduttur li jiċċaqlaq f'kamp manjetiku;

 

 

 

 

Il-prinċipji tal-induzzjoni;

 

 

 

 

L-effetti ta' dawn li ġejjin fuq il-kobor tal-vultaġġ indott: is-saħħa tal-kamp manjetiku, ir-rata tat-tibdil tal-fluss, in-numru tad-dawriet tal-konduttur;

 

 

 

 

Induzzjoni miż-żewġ naħat;

 

 

 

 

L-effett li għandha r-rata tal-bidla tal-kurrent primarju u l-induzzjoni miż-żewġ naħat fuq il-vultaġġ indott;

 

 

 

 

Il-fatturi li jaffettwaw l-induzzjoni miż-żewġ naħat: in-numru tad-dawriet fil-kojl, id-daqs fiżiku tal-kojl, il-permeabilità tal-kojl, il-pożizzjoni tal-kojls fir-rigward ta' xulxin;

 

 

 

 

Il-liġi ta' Lenz u r-regoli tad-determinazzjoni tal-polarità;

 

 

 

 

Forza elettro-mottiva kuntrarja, awtoinduzzjoni;

 

 

 

 

Il-punt tas-saturazzjoni;

 

 

 

 

L-użu prinċipali tal-indutturi.

 

 

 

 

3.12  Teorija tal-Mutur/Ġeneratur DC

2

2

1

It-teorija bażika tal-mutur u l-ġeneratur;

 

 

 

 

Il-kostruzzjoni u l-għan tal-komponenti f'ġeneratur DC;

 

 

 

 

It-tħaddim ta', u l-fatturi li jaffettwaw il-produzzjoni u d-direzzjoni tal-fluss tal-kurrent f'ġeneraturi DC;

 

 

 

 

It-tħaddim ta', u l-fatturi li jaffettwaw l-enerġija (power) tal-produzzjoni, it-torque, il-veloċità u direzzjoni tar-rotazzjoni tal-muturi DC;

 

 

 

 

Muturi b'winding f'serje, b'winding shunt u komposti;

 

 

 

 

Il-kostruzzjoni ta' Ġeneratur Starter.

 

 

 

 

3.13  It-Teorija tal-AC

1

2

2

1

Il-forma ta' mewġa tat-tip sinusojdali: il-fażijiet, il-perjodu, il-frekwenza, iċ-ċiklu;

 

 

 

 

Il-valuri ta' kurrent istantanju, medju, root mean square, tal-ogħla konsum, mill-ogħla punt sal-ogħla punt tal-konsum u l-kalkolazzjonijiet ta' dawn il-valuri, fir-rigward tal-vultaġġ, il-kurrent u l-enerġija (power);

 

 

 

 

Il-mewġ Trijangulari/Kwadri;

 

 

 

 

Il-prinċipji tal-kurrent single/3 phase.

 

 

 

 

3.14  Ċirkwiti Reżistivi (R), Kapaċittivi (c) u Induttivi (L)

2

2

1

Ir-relazzjoni tal-fażi tal-vultaġġ u l-kurrent fiċ-ċirkwiti L, C u R, paralleli, f'serje u f'serje paralleli;

 

 

 

 

Il-ħela tal-enerġija (power) fiċ-ċirkwiti L, C u R;

 

 

 

 

Il-kalkolazzjonijiet tal-impedenza, l-angolu tal-fażi, il-fattur tal-enerġija (power) u l-kurrent;

 

 

 

 

Il-kalkolazzjonijiet tal-enerġija (power) vera, l-enerġija (power) apparenti u l-enerġija (power) reattiva.

 

 

 

 

3.15  Trasformaturi

2

2

1

Il-prinċipji tal-kostruzzjoni u t-tħaddim tat-trasformaturi;

 

 

 

 

It-telf minn trasformatur u l-metodi biex jingħeleb;

 

 

 

 

L-azzjoni tat-transformatur fil-kundizzjonijiet meta jingħata u ma jingħatax il-kurrent;

 

 

 

 

It-trasferiment tal-enerġija (power), l-effiċjenza, il-marki tal-polarità;

 

 

 

 

Il-kalkolazzjoni tal-vultaġġi u l-kurrenti tal-linja u l-phase;

 

 

 

 

Il-kalkolazzjoni tal-enerġija (power) f'sistema three phase;

 

 

 

 

Il-kurrenti Primarji u Sekondarji, il-vultaġġ, il-proporzjon tad-dawriet, l-enerġija (power), l-effiċjenza;

 

 

 

 

Awtotrasformaturi.

 

 

 

 

3.16  Filtri

1

1

It-tħaddim, l-applikazzjoni u l-użu tal-filtri li ġejjin: low pass, high pass, band pass, band stop.

 

 

 

 

3.17  Ġeneraturi AC

2

2

1

Ir-rotazzjoni tas-sekwenza fil-kamp manjetiku u l-forma tal-mewġ prodott;

 

 

 

 

It-tħaddim u l-kostruzzjoni ta' ġeneraturi AC bl-armature iddur u l-kamp idur;

 

 

 

 

Olternejters single phase, two phase u three phase;

 

 

 

 

Il-vantaġġi u l-użu tal-konnessjonijiet stilla tat-three phase u delta;

 

 

 

 

Ġeneraturi bil-Kalamiti Permanenti.

 

 

 

 

3.18  Muturi AC

2

2

1

Il-kostruzzjoni, il-prinċipji tat-tħaddim u l-karatteristiċi ta': muturi AC sinkroniċi u induttivi muturi kemm single phase kif ukoll polyphase;

 

 

 

 

Il-metodi tal-kontroll tal-veloċità u d-direzzjoni tar-rotazzjoni;

 

 

 

 

Il-metodi tal-produzzjoni ta' kamp li jdur: il-kapasiter, l-induttur, shaded jew split pole.

 

 

 

 

MODULU 4.   IL-PRINĊIPJI FUNDAMENTALI ELETTRONIĊI 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

4.1  Semikondutturi

 

 

 

 

4.1.1  Diodes

 

 

 

 

(a)  Is-simboli tad-diodes;

Il-karatteristiċi tad-diodes;

Id-diodes f'serje u paralleli;

Il-karatteristiċi ewlenin u l-użu ta' rettifikaturi ikkontrollati bis-silikon (thyristors), diodes li jemettu d-dawl (LEDs), diode konduttiv għad-dawl, il-varistor, id-diodes tar-rettifikaturi;

It-testijiet funzjonali tad-diodes.

2

2

1

(b)  Il-materjali, il-konfigurazzjoni tal-elettroni, il-karatteristiċi tal-elettriku;

Il-materjali tat-tip P u N: l-effetti tal-impuritajiet fuq il-konduzzjoni, il-karattri tal-maġġoranza u l-minoranza;

Il-PN junction f'semikonduttur, l-iżvilupp ta' potenzjal f'PN junction f'kundizzjonijiet mingħajr preġudizzju, ippreġudikati 'l quddiem u ppreġudikati lura;

Il-parametri tad-diodes: vultaġġ invers massimu, il-kurrent 'l quddiem massimu, it-temperatura, il-frekwenza, it-tnixxija tal-kurrent, il-ħela tal-enerġija (power);

It-tħaddim u l-funzjoni tad-diodes fiċ-ċirkwiti li ġejjin: clippers, clampers, rettifikaturi full u half wave, ir-rettifikaturi bridge, id-doublers u t-triplers tal-vultaġġ;

It-tħaddim dettaljat u l-karatteristiċi tat-tagħmir li ġej: ir-rettifikaturi ikkontrollati bis-silikon (thyristors), diodes li jemettu d-dawl, id-diode Schottky, id-diode konduttiv għad-dawl, id-diode varactor, il-varistor, id-diodes tar-rettifikaturi, id-diode Zener.

2

4.1.2  Tranżisters

 

 

 

 

(a)  Is-simboli tat-tranżisters;

Id-deskrizzjoni u l-orjentazzjoni tal-komponent;

Il-karatteristiċi tat-tranżisters.

1

2

1

(b)  Il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' tranżisters PNP u NPN;

Il-konfigurazzjonijiet tal-bażi, il-kollettur u l-emittur;

L-ittestjar tat-tranżisters;

L-apprezzament bażiku ta' tipi oħrajn ta' tranżisters u l-użu tagħhom;

L-applikazzjoni tat-tranżisters: il-kategoriji tal-amplifikaturi (A, B, C);

Iċ-ċirkwiti sempliċi li jinkludu: bias, decoupling, feedback u stabbilizzazzjoni;

Il-prinċipji ta' ċirkwiti multistadji: cascades, push-pull, oxxillaturi, multivibraturi, ċirkwiti flip-flop.

2

4.1.3  Ċirkwiti Integrati

 

 

 

 

(a)  Id-deskrizzjoni u t-tħaddim ta' ċirkwiti loġiċi u ċirkwiti lineari/amplifikaturi operattiv;

1

1

(b)  Id-deskrizzjoni u t-tħaddim ta' ċirkwiti loġiċi u ċirkwiti lineari;

L-introduzzjoni għat-tħaddim u l-funzjoni ta' amplifikatur operattiv użat bħala: integrejter, differentiator, voltage follower, kumparatur;

L-istadji tat-tħaddim u l-amplifikazzjoni li jgħaqqdu l-metodi: resistive capacitive, inductive (transformer), inductive resistive (IR), dirett;

Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' feedback pożittiv u negattiv.

2

4.2  Bords taċ-Ċirkwiti Stampati

1

2

Id-deskrizzjoni u l-użu tal-bords taċ-ċirkwiti stampati.

 

 

 

 

4.3  Servomekkaniżmi

 

 

 

 

(a)  Il-fehim tat-termini li ġejjin: Sistemi ta' sekwenza miftuħa u magħluqa, il-feedback, is-segwitu, it-transdusers analogue;

Il-prinċipji tat-tħaddim u l-użu tal-komponenti/aspetti tas-sistema sinkro li ġejja: ir-risolvers, id-differenxjal, il-kontroll u t-torque, it-transformers, it-trażmettituri tal-induktanza u l-kapaċitanza;

1

(b)  Il-fehim tat-termini li ġejjin: sekwenza miftuħa u magħluqa, is-segwitu, il-mekkaniżmu servo, analogue, it-transdusers, in-null, id-damping, il-feedback, id-deadband;

Il-kostruzzjoni, it-tħaddim u l-użu tal-komponenti ta' sistema sinkro li ġejjin: ir-risolvers, id-differenxjal, il-kontroll u t-torque, it-transformers E u I, it-trażmettituri tal-induktanza, it-trażmettituri tal-kapaċitanza, it-trażmettituri sinkroniċi;

Id-difetti ta' mekkaniżmu servo, l-inverżjoni tas-sinkro leads, il-hunting.

2

MODULU 5.   TEKNIKI DIĠITALI/SISTEMI TA' STRUMENTI ELETTRONIĊI 

LIVELL

A

B1-1

B1-3

B1-2

B1-4

►M5  B2

B2L ◄

B3

5.1  Sistemi ta' Strumenti Elettroniċi

1

2

2

3

1

L-arranġamenti tipiċi tas-sistemi u t-tifsila tal-kokpit tas-sistemi tal-istrumenti elettroniċi.

 

 

 

 

 

5.2  Sistemi ta' Nnumerar

1

2

Is-sistemi tal-innumerar: binarji, ottali u ħeksadeċimali;

 

 

 

 

 

Il-wiri ta' konverżjonijiet bejn is-sistemi deċimali u l-binarji, l-ottali u l-ħeksadeċimali u viċi-versa.

 

 

 

 

 

5.3  Konverżjoni tad-Dejta

1

2

Id-Dejta Analogue, id-Dejta Diġitali;

 

 

 

 

 

It-tħaddim u l-applikazzjoni ta' konverters mill-analogue għad-diġitali, u mid-diġitali għall-analogue, it-tidħil u l-ħruġ, il-limitazzjonijiet tat-tipi differenti.

 

 

 

 

 

5.4  Buses tad-Dejta

2

2

It-tħaddim tal-buses tad-dejta fis-sistemi tal-inġenji tal-ajru, li jinkludi l-għarfien tal-ARINC u speċifikazzjonijiet oħra.

 

 

 

 

 

Netwerk/Ethernet tal-Inġenji tal-Ajru.

 

 

 

 

 

5.5  Ċirkwiti Loġiċi

 

 

 

 

 

(a)  L-identifikazzjoni tas-simboli tal-gejts loġiċi, it-tabelli u ċ-ċirkwiti ekwivalenti;

L-applikazjonijiet użati għas-sistemi tal-inġenji tal-ajru, id-dijagrammi skematiċi.

2

2

►M5  — ◄

(b)  L-interpretazzjoni tad-dijagrammi loġiċi.

2

5.6  Struttura Bażika tal-Kompjuter

 

 

 

 

 

(a)  It-terminoloġija tal-kompjuter (inklużi l-bit, il-byte, is-softwer, it-tagħmir, is-CPU, l-IC, u l-istrumenti tal-memorji differenti bħar-RAM, ir-ROM, il-PROM);

It-teknoloġija tal-kompjuter (kif applikata fis-sistemi tal-inġenji tal-ajru).

1

2

(b)  It-terminoloġija relatata mal-kompjuter;

It-tħaddim, it-tqassim u l-interfejs tal-komponenti maġġuri f'mikrokompjuter inklużi s-sistemi tal-buses assoċjati tagħhom;

L-informazzjoni li tinsab fil-kliem ta' struzzjoni uniki u multindirizz;

It-termini assoċjati mal-memorja;

It-tħaddim tal-istrumenti tal-memorja tipiċi;

It-tħaddim, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistemi ta' ħażna tad-dejta differenti.

2

5.7  Mikroproċessuri

2

Il-funzjonijiet imwettqa u t-tħaddim ġenerali ta' mikroproċessur;

 

 

 

 

 

It-tħaddim bażiku ta' kull wieħed mill-elementi tal-mikroproċessur li ġejjin: l-unità tal-kontroll u l-ipproċessar, l-arloġġ, ir-reġistru, l-unità tal- loġika aritmetika.

 

 

 

 

 

5.8  Ċirkwiti Integrati

2

It-tħaddim u l-użu tal-kodifikaturi u d-dekodifikaturi;

 

 

 

 

 

Il-funzjoni tat-tipi differenti ta' kodifikaturi;

 

 

 

 

 

L-użu ta' integrazzjoni fuq skala medja, kbira u kbira ħafna.

 

 

 

 

 

5.9  Multiplexing

2

It-tħaddim, l-applikazzjoni u l-identifikazzjoni ta' multiplexers u demultiplexers f'dijagrammi loġiċi.

 

 

 

 

 

5.10  Fibra Ottika

1

1

2

Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tat-trażmissjoni tad-dejta bil-fibra ottika bi propagazzjoni fuq wajer tal-elettriku;

 

 

 

 

 

Bus tad-dejta tal-fibra ottika;

 

 

 

 

 

It-termini relatati mal-fibra ottika;

 

 

 

 

 

It-terminazzjonijiet;

 

 

 

 

 

Il-couplers, it-terminals tal-kontroll, it-terminals remoti;

 

 

 

 

 

L-applikazzjoni tal-fibra ottika fil-sistemi tal-inġenji tal-ajru.

 

 

 

 

 

5.11  Wiri Elettroniku

2

1

2

►M5  — ◄

Il-prinċipji tat-tħaddim ta' tipi komuni ta' wiri użat fl-inġenji tal-ajru moderni, inklużi t-Tubi tar-Raġġi Cathode, id-Diodes li Jemettu d-Dawl u l-Liquid Crystal Display.

 

 

 

 

 

5.12  Strumenti Sensittivi għall-Elettrostatiċità

1

2

2

2

►M5  — ◄

It-trattament speċjali ta' komponenti sensittivi għall-iskarigi elettrostatiċi;

 

 

 

 

 

L-għarfien tar-riskji u d-danni potenzjali, it-tagħmir għall-protezzjoni tal-komponenti u l-persunal kontra l-istatiku.

 

 

 

 

 

5.13  Kontroll tal-Ġestjoni tas-Softwer

2

1

2

►M5  — ◄

L-għarfien tar-restrizzjonijiet, ir-rekwiżiti tal-ajrunaviġabilità u l-effetti katastrofiċi potenzjali ta' bidliet mhux approvati fil-programmi tas-softwer.

 

 

 

 

 

5.14  Ambjent Elettromanjetiku

2

2

2

►M5  — ◄

L-influwenza tal-fenomeni li ġejjin fuq il-prattiki tal-manutenzjoni tas-sistema elettronika:

EMC-Il-Kompatibilità Elettromanjetika

EMI-L-Interferenza Elettromanjetika

HIRF-Kamp Irradjat b'Intensità Qawwija

Is-sajjetti/il-protezzjoni mis-sajjetti.

 

 

 

 

 

5.15  Sistemi Elettroniċi/Diġitali Tipiċi tal-Inġenji tal-Ajru

2

2

2

►M5  — ◄

L-arranġament ġenerali tas-sistemi elettroniċi/diġitali tipiċi tal-inġenji tal-ajru u l-BITE (Tagħmir tal-Ittestjar Built-In) assoċjati bħal:

(a)  Għal B1 u B2 biss:

ACARS-ARINC Sistema ta' Komunikazzjoni u Indirizzar u Rappurtar

EICAS- Sistema Indikattiva tal-Magna u t-Twissija tal-Ekwipaġġ

FBW-Titjir bil-Wajer

FMS-Sistema ta' Ġestjoni tat-Titjir

IRS-Sistema ta' Referenza Inerzjali

(b)  Għal B1, B2 u B3:

ECAM-Sorveljanza Elettronika Ċentralizzata tal-Inġenji tal-Ajru

EFIS-Sistema Elettronika tal-Istrumenti tat-Titjir

GPS-Sistema ta' Ppożizzjonar Globali

TCAS-Sistema ta' Twissija tat-Traffiku għall-Prevenzjoni tal-Ħabtiet

L-Avjonika Modulari Integrata

Sistemi tal-Kabina

Sistemi tal-Informazzjoni.

 

 

 

 

 

MODULU 6.   MATERJALI U TAGĦMIR 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

6.1  Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Tal-Ħadid

 

 

 

 

(a)  Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' ligi tal-azzar komuni użati fl-inġenji tal-ajru;

It-trattament bis-sħana u l-applikazzjoni tal-ligi tal-azzar.

1

2

1

2

(b)  L-ittestjar ta' materjali tal-ħadid għall-ebusija, is-saħħa tensili, is-saħħa kontra l-fatigue u r-reżistenza għall-impatt.

1

1

1

6.2  Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Mhux tal-Ħadid

 

 

 

 

(a)  Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' materjali mhux tal-ħadid komuni użati fl-inġenji tal-ajru;

It-trattament bis-sħana u l-applikazzjoni tal-materjali mhux tal-ħadid;

1

2

1

2

(b)  L-ittestjar ta' materjali mhux tal-ħadid għall-ebusija, is-saħħa tensili, is-saħħa kontra l-fatigue u r-reżistenza għall-impatt.

1

1

1

6.3  Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Komposti u Mhux Mettaliċi

 

 

 

 

6.3.1  Komposti u mhux mettaliċi minbarra l-injam u t-tessuti

 

 

 

 

(a)  Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' materjali komposti u mhux mettaliċi komuni, minbarra l-injam, użati fl-inġenji tal-ajru;

L-aġenti siġillanti u tat-twaħħil.

1

2

2

2

(b)  Is-sejbien tad-difetti/deterjorament f'materjali komposti u mhux mettaliċi.

It-tiswija ta' materjal komposti u mhux mettaliċi.

1

2

2

6.3.2  Strutturi tal-injam

1

2

2

Il-metodi ta' kostruzzjoni tal-istrutturi ta' qafas tal-injam;

 

 

 

 

Il-karatteristiċi u t-tipi ta' injam u kolla użati fl-ajruplani;

 

 

 

 

Il-preżervazzjoni u l-manutenzjoni tal-istruttura tal-injam;

 

 

 

 

It-tipi tad-difetti f'materjal tal-injam u l-istrutturi tal-injam;

 

 

 

 

Is-sejbien tad-difetti fl-istruttura tal-injam;

 

 

 

 

It-tiswija tal-istruttura tal-injam.

 

 

 

 

6.3.3  Tessuti tal-kisi

1

2

2

Il-karatteristiċi, elementi u t-tipi ta' tessuti użati fl-ajruplani;

 

 

 

 

Il-metodi tal-ispezzjonijiet tat-tessuti;

 

 

 

 

It-tipi tad-difetti fit-tessuti;

 

 

 

 

It-tiswija tat-tessuti tal-kisi.

 

 

 

 

6.4  Korrużjoni

 

 

 

 

(a)  Il-prinċipji fundamentali tal-kimiċi;

Il-formazzjoni permezz ta', proċess ta' azzjoni galvanika, mikrobijoloġika, stress.

1

1

1

1

(b)  It-tipi differenti tal-korrużjoni u l-identifikazzjoni tagħhom;

Il-kawżi tal-korrużjoni;

It-tipi tal-materjali, suxxettibbli għall-korrużjoni.

2

3

2

2

6.5  Tagħmir tal-Irbit

 

 

 

 

6.5.1  Kamini tal-viti

2

2

2

2

In-nomenklatura tal-viti;

 

 

 

 

Il-forom, id-dimensjonijiet u t-tolleranzi tal-kamini għall-kamini standard użati fl-inġenji tal-ajru;

 

 

 

 

Il-kejl tal-kamini tal-viti.

 

 

 

 

6.5.2  Boltijiet, stadds u viti

2

2

2

2

It-tipi tal-boltijiet: l-ispeċifikazzjoni, l-identifikazzjoni u l-marki tal-boltijiet tal-inġenji tal-ajru, l-istandards internazzjonali;

 

 

 

 

L-iskorfini: self locking, anchor, it-tipi standard;

 

 

 

 

Il-viti tal-magni: l-ispeċifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru;

 

 

 

 

L-istadds: it-tipi differenti u l-użu tagħhom, l-inserzjoni u tneħħija;

 

 

 

 

Il-viti selftapping, id-dawils.

 

 

 

 

6.5.3  Tagħmir għall-illokkjar

2

2

2

2

It-tab woxers u l-ispring woxers, il-pjanċi li jillokkjaw, l-isplit pins, l-iskorfini pal, l-illokkjar bil-wajer, l-irbit li jinħall malajr, iċ-ċwievet, is-serklips, il-koterpins.

 

 

 

 

6.5.4  Rivits tal-inġenji tal-ajru

1

2

1

2

It-tipi differenti ta' rivits solidi u għomja; l-ispeċifikazzjonijiet u l-identifikazzjoni, it-trattament bis-sħana.

 

 

 

 

6.6  Pajpijiet u Unjins tal-irbit

 

 

 

 

(a)  L-identifikazzjoni ta', u t-tipi differenti ta' pajpijiet riġidi u flessibbli u l-konnetturi tagħhom użati fl-inġenji tal-ajru.

2

2

2

2

(b)  L-unjins tal-irbit standard għall-pajpijiet tal-idrawliku, tal-fjuwil, taż-żejt, pnewmatiċi u tas-sistema tal-arja.

2

2

1

2

6.7  Molol

2

1

1

It-tipi differenti ta' molol, il-materjali, il-karatteristiċi u l-applikazzjonijiet.

 

 

 

 

6.8  Berings

1

2

2

1

L-iskop tal-berings, it-tagħbija, il-materjal, il-kostruzzjoni;

 

 

 

 

It-tipi differenti ta' berings u l-applikazzjoni tagħhom.

 

 

 

 

6.9  Trażmissjonijiet

1

2

2

1

It-tipi differenti ta' gerijiet u l-applikazzjoni tagħhom;

 

 

 

 

Il-proporzjon tal-gerijiet, is-sistemi ta' gerijiet għat-tnaqqis u l-multiplikazzjoni, il-gerijiet misjuqin u li jsuqu, il-gerijiet idlers, il-mesh patterns;

 

 

 

 

Iċ-ċintorini u t-tarjoli, il-ktajjen u l-isprokits.

 

 

 

 

6.10  Kejbils tal-Kontroll

1

2

1

2

It-tipi differenti tal-kejbils;

 

 

 

 

L-attrezzaturi tat-truf, it-turnbuckles u t-tagħmir għall-kumpens;

 

 

 

 

Il-komponenti ta' sistema ta' tarjoli u kejbils;

 

 

 

 

Il-kejbils Bowden;

 

 

 

 

Is-sistemi ta' kontroll flessibbli tal-inġenji tal-ajru.

 

 

 

 

6.11  Kejbils u Konnetturi tal-Elettriku

1

2

2

2

It-tipi differenti, il-kostruzzjoni u l-karatteristiċi tal-kejbils;

 

 

 

 

Il-kejbils tat-tensjoni għolja u koassjali;

 

 

 

 

L-ikkrimpjar;

 

 

 

 

It-tipi differenti tal-konnetturi, il-pinns, il-plaggs, is-sokits, l-iżolaturi, il-klassifikazzjoni tal-kurrent u l-vultaġġ, l-ikkoppjar, il-kodiċi ta' identifikazzjoni.

 

 

 

 

MODULU 7A.   PRATTIKI TAL-MANUTENZJONI

Nota: Dan il-modulu ma japplikax għall-kategorija B3. Materji relevanti għas-suġġett għall-kategorija B3 huma definiti fil-modulu 7B. 

LIVELL

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

7.1  Prekawzjonijiet tas-Sigurtà-Inġenji tal-Ajru u Ħwienet tax-Xogħol

3

3

3

L-aspetti tal-prattiċi tax-xogħol li huma sikuri inklużi l-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta jsir xogħol bl-elettriku, il-gassijiet speċjalment l-ossiġnu, iż-żjut u l-kimiċi.

 

 

 

Barra minn hekk, l-istruzzjoni dwar azzjoni rimedjali li għandha tittieħed fil-każ ta' nirien jew xi aċċident ieħor b'wieħed jew aktar minn dawn il-perikli li tinkludi l-għarfien dwar l-aġenti tat-tifi.

 

 

 

7.2  Prattiki tal-Ħwienet tax-Xogħol

3

3

3

Il-ħarsien tal-għodda, il-kontroll tal-għodda, l-użu tal-materjali tal-ħwienet tax-xogħol;

 

 

 

Id-dimensjonijiet, l-allowances u t-tolleranzi, l-istandards tal-kwalità tax-xogħol;

 

 

 

Il-kalibrazzjoni tal-għodda u t-tagħmir, l-istandards tal-kalibrazzjoni.

 

 

 

7.3  Għodda

3

3

3

It-tipi komuni ta' għodda tal-idejn;

 

 

 

It-tipi komuni ta' għodda tal-elettriku;

 

 

 

It-tħaddim u l-użu ta' għodda ta' kejl ta' preċiżjoni;

 

 

 

It-tagħmir u l-għodda tal-lubrifikazzjoni;

 

 

 

It-tħaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-elettriku.

 

 

 

7.4  Tagħmir tal-Ittestjar Ġenerali tal-Avjoniċi

2

3

It-tħaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-avjoniċi.

 

 

 

7.5  Disinji, Dijagrammi u Standards tal-Inġinerija

1

2

2

It-tipi differenti tad-disinji u d-dijagrammi, is-simboli, id-dimensjonijiet, it-tolleranzi u l-projezzjonijiet tagħhom;

 

 

 

L-informazzjoni fil-blokka tat-titolu ta' identifikazzjoni;

 

 

 

Il-preżentazzjonijiet fuq mikrofilm, mikrofixx u kkompjuterizzati;

 

 

 

L-Ispeċifikazzjoni 100 tal-Assoċjazzjoni tat-Trasport bl-Ajru (ATA) tal-Amerika;

 

 

 

L-istandards ajrunawtiċi u standards oħrajn applikabbli li jinkludu l-ISO, l-AN, l-MS, in-NAS u l-MIL;

 

 

 

Id-dijagrammi tal-wajering u d-dijagrammi skematiċi.

 

 

 

7.6  Fits u Kliransis

1

2

1

Il-qisien tat-trapani għat-toqob tal-boltijiet, il-kategoriji tal-fits;

 

 

 

Is-sistema komuni tal-fits u l-kliransis;

 

 

 

L-iskeda tal-fits u l-kliransis għall-inġenji tal-ajru u l-magni;

 

 

 

Il-limiti għall-bow, twist u wear;

 

 

 

Il-metodi standard għall-kontrolli fuq ix-xafts, il-berings u partijiet oħrajn.

 

 

 

7.7  Kejbils u Konnetturi tal-Elettriku (EWIS)

1

3

3

Il-metodi u l-ittestjar tal-kontinwità, l-iżolazzjoni u t-twaħħil;

 

 

 

L-użu tal-għodda tal-krimping: imħaddma bl-idejn u bl-idrawliku;

 

 

 

L-ittestjar tal-ġonot ikkrimpjati;

 

 

 

It-tneħħija u t-tidħil tal-pinn tal-konnettur;

 

 

 

Il-kejbils koassjali: il-prekawzjonijiet tal-ittestjar u l-applikazzjoni;

 

 

 

Identifikazzjoni ta' tipi ta' wajers, il-kriterji ta' spezzjoni u t-tolleranza ta' ħsara tagħhom;

 

 

 

Il-metodi ta' protezzjoni tal-wajering: il-luming tal-kejbils u appoġġ tal-lum, il-klampijiet tal-kejbils, il-metodi ta' sliving protettiv li jinkludu t-tgeżwir ixxrinkjat bis-sħana, ix-xilding;

 

 

 

Istallazzjonijiet, spezzjoni, tiswija, manutenzjoni u standards ta' tindif tal-EWIS.

 

 

 

7.8  Riveting

1

2

Il-ġonot rivitjati, l-ispazji bejn ir-rivits u l-piċċ;

 

 

 

L-għodda użata fir-riviting u d-dimpling;

 

 

 

L-ispezzjoni tal-ġonot irrivitjati.

 

 

 

7.9  Pajpijiet u Manek

1

2

It-tgħawwiġ u l-belling/flering tal-pajpijiet tal-inġenji tal-ajru;

 

 

 

L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-pajpijiet u l-manek tal-inġenji tal-ajru;

 

 

 

L-installazzjoni u l-ikklempjar tal-pajpijiet.

 

 

 

7.10  Molol

1

2

L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-molol.

 

 

 

7.11  Berings

1

2

L-ittestjar, it-tindif u l-ispezzjoni tal-berings;

 

 

 

Ir-rekwiżiti tal-lubrifikazzjoni tal-berings;

 

 

 

Id-difetti fil-berings u l-kawżi tagħhom.

 

 

 

7.12  Tranżmissjonijiet

1

2

L-ispezzjoni tal-gerijiet, backlash;

 

 

 

L-ispezzjoni taċ-ċintorini u t-tarjoli, il-ktajjen u l-isprokits;

 

 

 

L-ispezzjoni tal-ġekk tal-viti, it-tagħmir li jilliva, is-sistemi ta' tubi push-pull.

 

 

 

7.13  Kejbils tal-Kontroll

1

2

L-iswaging tal-attrezzaturi tat-truf;

 

 

 

L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-kejbils tal-kontroll;

 

 

 

Il-kejbils Bowden; is-sistemi ta' kontroll flessibbli tal-inġenji tal-ajru.

 

 

 

7.14  It-Trattament tal-Materjal

 

 

 

7.14.1  Folji tal-metall

2

L-immarkar u l-kalkolazzjoni tal-allowance għat-tgħawwiġ;

 

 

 

Ix-xogħol bil-folji tal-metall, inkluż it-tgħawwiġ u l-iffurmar;

 

 

 

L-ispezzjoni tax-xogħol bil-folji tal-metall.

 

 

 

7.14.2  Komposti u mhux tal-ħadid

2

Il-prattiki tat-twaħħil;

 

 

 

Il-kundizzjonijiet ambjentali;

 

 

 

Il-metodi tal-ispezzjonijiet.

 

 

 

7.15  Iwweldjar, Ibbrejżar, Issaldjar u Twaħħil

 

 

 

(a)  Il-metodi tal-issaldjar; l-ispezzjoni tal-ġonot issaldjati.

2

2

(b)  Il-metodi tal-welding u l-ibbrejżjar;

L-ispezzjoni tal-ġonot iwweldjati u bbrejżjati;

Il-metodi tat-twaħħil u l-ispezzjoni tal-ġonot imwaħħlin.

2

7.16  Piż u Bilanċ tal-Inġenji tal-Ajru

 

 

 

(a)  Kalkolazzjoni tal-limiti taċ-Ċentru tal-Gravità/Bilanċ: l-użu tad-dokumenti rilevanti.

2

2

(b)  It-tħejjija tal-inġenji tal-ajru biex jintiżnu;

Kif jintiżen inġenju tal-ajru.

2

7.17  It-Trattament u l-Magażinaġġ tal-Inġenji tal-Ajru

2

2

2

It-taksijing/irmunkar tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;

 

 

 

L-iġġakkjar, iċ-ċoking, l-irbit tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;

 

 

 

Il-metodi tal-magażinaġġ tal-inġenji tal-ajru;

 

 

 

Il-proċeduri għall-għoti u t-tneħħija tal-fjuwil;

 

 

 

Il-proċeduri għat-tneħħija tas-silġ/kontra s-silġ;

 

 

 

Fornimenti tal-elettriku, idrawliċi u pnewmatiċi fuq l-art;

 

 

 

L-effetti tal-kundizzjonijiet ambjentali fuq it-trattament u t-tħaddim tal-inġenji tal-ajru.

 

 

 

7.18  Metodi ta' Disassemblaġġ, Spezzjonar, Tiswija u Assemblaġġ

 

 

 

(a)  It-tipi differenti tad-difetti u l-metodi ta' spezzjonijiet viżwali;

It-tneħħija tal-korrużjoni, l-evalwazzjoni u l-protezzjoni mill-ġdid.

2

3

3

(b)  Il-metodi ta' tiswija ġenerali, il-Manwal tat-Tiswija Strutturali;

Il-programmi ta' kontroll tal-età, l-fatigue u l-korrużjoni.

2

(c)  Il-metodi tal-ispezzjonijiet mhux distruttivi li jinkludu metodi penetranti, radjografiċi, tat-tidwir tal-kurrent, ultrasoniċi u boroskopji.

2

1

(d)  Il-metodi ta' disassemblaġġ u assemblaġġ mill-ġdid.

2

2

2

(e)  Il-metodi ta' identifikazzjoni tal-problemi u s-soluzzjonijiet.

2

2

7.19  Avvenimenti Anormali

 

 

 

(a)  L-ispezzjonijiet wara impatti mis-sajjetti u l-penetrazzjoni HIRF.

2

2

2

(b)  L-ispezzjonijiet wara avvenimenti anormali bħal inżul tqil u titjir f'turbulenza.

2

2

7.20  Proċeduri tal-Manutenzjoni

1

2

2

L-ippjanar tal-manutenzjoni;

 

 

 

Il-proċeduri tal-modifiki;

 

 

 

Il-proċeduri tal-imħażen;

 

 

 

Il-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni/rilaxx;

 

 

 

L-interfejs mat-tħaddim tal-inġenji tal-ajru;

 

 

 

L-Ispezzjoni ta