02014R1304 — MT — 16.06.2019 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1304/2014

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' “vetturi ferrovjarji — storbju” li temenda d-Deċiżjoni 2008/232/KE u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/229/UE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 356 12.12.2014, p. 421)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/774 tas-16 ta' Mejju 2019

  L 139I

89

27.5.2019
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1304/2014

tas-26 ta' Novembru 2014

dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' “vetturi ferrovjarji — storbju” li temenda d-Deċiżjoni 2008/232/KE u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/229/UE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (it-TSI) relatata mas-subsistema tal-“vetturi ferrovjarji — storbju” tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, kif stipulata fl-Anness.

Artikolu 2

It-TSI għandha tapplika għall-vetturi ferrovjarji li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 ( 1 ) u tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 ( 2 ).

Artikolu 3

Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'kull ftehim li fih rekwiżiti marbutin mal-limiti tal-emissjonijiet tal-istorbju, dejjem jekk dawn ma kinux ġew innotifikati lilha qabel skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/66/KE ( 3 ) jew id-Deċiżjoni 2011/229/UE.

Il-ftehimiet li għandhom jiġu nnotifikati għandhom ikunu:

(a) ftehimiet nazzjonali bejn l-Istati Membri u l-impriżi ferrovjarji jew il-maniġers tal-infrastruttura, maqbula fuq bażi permanenti jew temporanja u meħtieġa minħabba n-natura speċifika jew lokali tas-servizz ferrovjarju maħsub;

(b) ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn l-impriżi ferrovjarji, il-maniġers tal-infrastruttura jew l-awtoritajiet tas-sikurezza li jrendu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali;

(c) ftehimiet internazzjonali bejn Stat Membru wieħed jew aktar u tal-inqas pajjiż terz wieħed, jew bejn l-impriżi ferrovjarji jew il-maniġers tal-infrastruttura tal-Istati Membri u tal-inqas impriża ferrovjarja waħda jew maniġer tal-infrastruttura wieħed ta' pajjiż terz, li jrendu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali.

Artikolu 4

Il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u tal-idoneità għall-użu u għall-verifika tal-KE stabbiliti fit-Taqsima 6 tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom jissejsu fuq il-moduli ddefiniti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/713/UE ( 4 ).

Artikolu 5

▼M1

1.  Għall-każijiet speċifiċi elenkati fil-punt 7.3.2 tal-Anness, il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati għall-verifika tar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/797 għandhom ikunu dawk stabbiliti fil-punt 7.3.2 tal-Anness jew mir-regoli nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru li huwa parti miż-żona tal-użu tal-vetturi koperti minn dan ir-Regolament

▼B

2.  Fi żmien sitt xhur minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar:

(a) ir-regoli tekniċi msemmijin fil-paragrafu 1;

(b) il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika li għandhom jitwettqu sabiex jiġu applikati r-regoli tekniċi msemmijin fil-paragrafu 1;

▼M1

(c) il-korpi maħtura biex iwettqu l-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika fir-rigward tar-regoli nazzjonali għall-każijiet speċifiċi stabbiliti fil-punt 7.3.2 tal-Anness

▼M1

Artikolu 5a

Mit-8 ta' Diċembru 2024, il-vaguni fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 321/2013 li mhumiex koperti mill-punt 7.2.2.2 tal-Anness għal dan ir-Regolament ma għandhomx jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi.

Artikolu 5b

“Rotta aktar silenzjuża” tfisser parti mill-infrastruttura ferrovjarja b'tul minimu ta' 20 km li fuqha l-medja ta' ferroviji tal-merkanzija operati ta' kuljum matul il-lejl kif definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 5 ) kienet ogħla minn 12. It-traffiku tal-merkanzija fis-snin 2015, 2016 u 2017 għandu jkun il-bażi għall-kalkolu ta' dik il-medja. F'każ li t-traffiku tal-merkanzija jvarja minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali f'sena partikolari meta mqabbel mal-medja b'aktar minn 25 %, l-Istat Membru kkonċernat jista' jikkalkula l-medja fuq il-bażi tas-sentejn l-oħra.

Artikolu 5c

1.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu rotot aktar silenzjużi b'konformità mal-Artikolu 5b u l-proċedura stabbilita fl-Appendiċi D.1 tal-Anness. Huma għandhom jipprovdu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”) b'lista ta' rotot aktar silenzjużi sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Aġenzija għandha tippubblika dawk il-listi fuq is-sit tal-Internet tagħha.

2.  L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-lista ta' rotot aktar silenzjużi kull ħames snin wara t-8 ta' Diċembru 2024, wara l-proċedura stabbilita fl-Appendiċi D.2 tal-Anness.

Artikolu 5d

Sal-31 ta' Diċembru 2028, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tar-rotot aktar silenzjużi, b'mod partikolari fir-rigward tal-progress tal-modifiki retroattivi tal-vaguni u l-impatt tal-introduzzjoni ta' rotot aktar silenzjużi fuq l-esponiment ġenerali għall-istorbju tal-popolazzjoni u l-kompetittività tas-settur.

Artikolu 5e

Sat-30 ta' Ġunju 2020, il-Kummissjoni għandha toħroġ rapport dwar l-operat b'vaguni mgħammra bi blokok tal-brejkijiet komposti fil-kundizzjonijiet xitwin Nordiċi, fuq il-bażi tal-evidenza miġbura mill-Aġenzija, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u l-kumpaniji ferrovjarji. B'mod partikolari, dan ir-rapport għandu jkun fih valutazzjoni tas-sikurezza u tal-prestazzjoni tal-ibbrejkjar ta' tali vaguni u l-miżuri operattivi u tekniċi eżistenti jew potenzjali li huma applikabbli fil-kundizzjonijiet xitwin Nordiċi. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

Jekk ir-rapport jipprovdi evidenza li l-użu ta' dawn il-vaguni f'kundizzjonijiet xitwin Nordiċi joħloq problemi ta' sikurezza li ma jistgħux jiġu indirizzati minn miżuri operattivi u tekniċi mingħajr impatt negattiv serju fuq l-operazzjonijiet tal-merkanzija ferrovjarja, il-Kummissjoni għandha tipproponi emendi ta' din it-TSI sabiex tindirizza dawk il-kwistjonijiet filwaqt li tippreserva t-traffiku tal-merkanzija transkonfinali mir-reġjuni Nordiċi affettwati u lejhom. B'mod partikolari, jekk ikun meħtieġ, il-proposta tista' tinkludi eżenzjoni li tippermetti t-tkomplija tal-operat fuq rotot aktar silenzjużi madwar l-Unjoni ta' għadd limitat ta' vaguni li jintużaw b'mod frekwenti għal traffiku tal-merkanzija transkonfinali bħal dan, u kwalunkwe restrizzjonijiet operattivi xierqa biex jiġi limitat l-impatt tal-użu ta' tali vaguni fuq rotot aktar silenzjużi, li huma kompatibbli mal-għan li jinżamm it-traffiku transkonfinali tal-merkanzija msemmi hawn fuq.

Jekk issir ir-reviżjoni stabbilita fil-paragrafu ta' hawn fuq, il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena wara dik id-data dwar il-progress fuq is-soluzzjonijiet tekniċi u operattivi għat-tħaddim tal-vaguni tal-merkanzija f'kundizzjonijiet xitwin. Hija għandha tipprovdi stima tal-għadd ta' vaguni mgħammra bi blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut meħtieġa biex tiġi żgurata t-tkomplija tat-traffiku transkonfinali minn reġjuni Nordiċi bħal dawn u lejhom, bil-ħsieb li tintemm l-eżenzjoni mhux aktar tard mill-2028.

▼B

Artikolu 6

Il-konformità mal-valuri tal-azzjoni ta' inqas esponiment stipulati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 6 ) għandha tiġi żgurata permezz tal-konformità mal-livell ta' ħoss ta' ġol-kabina tas-sewwieq, kif stipulat fil-punt 4.2.4 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, u permezz ta' kundizzjonijiet operattivi xierqa li l-impriża ferrovjarja għandha tiddefinixxi.

Artikolu 7

1.  Biex ikun hemm adattament għall-progress teknoloġiku, il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu jistgħu jipproponu soluzzjonijiet innovattivi li ma jkunux konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Anness u/jew li għalihom ma jkunux jistgħux jintużaw il-metodi ta' valutazzjoni stipulati fl-Anness.

2.  Is-soluzzjonijiet innovattivi jistgħu jkunu relatati mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji, mal-partijiet tagħha u mal-kostitwenti tal-interoperabbiltà tagħha.

3.  Fejn tiġi proposta soluzzjoni innovattiva, il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, stabbilit fl-Unjoni, għandu jiddikjara kif it-tali soluzzjoni tvarja mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din it-TSI jew kif din tikkumplimentahom, u għandu jibgħat id-differenzi lill-Kummissjoni għall-analiżi. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Aġenzija tagħti l-opinjoni tagħha dwar is-soluzzjoni innovattiva proposta.

4.  Il-Kummissjoni għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar is-soluzzjoni innovattiva proposta. Jekk din l-opinjoni tkun waħda favorevoli, l-Aġenzija għandha tiżviluppa l-ispeċifikazzjonijiet operattivi u tal-interfaċċja x-xierqa u l-metodu ta' valutazzjoni, li jridu jiddaħħlu fit-TSI sabiex din is-soluzzjoni innovattiva tkun tista' tintuża, u mbagħad għandha tintegrahom fit-TSI matul il-proċess ta' reviżjoni skont l- ►M1  Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2016/797 ◄ . Jekk l-opinjoni ma tkunx waħda favorevoli, is-soluzzjoni innovattiva proposta ma għandhiex tintuża.

5.  Sa ma tiġi analizzata mill-ġdid it-TSI, l-opinjoni favorevoli mogħtija mill-Kummissjoni għandha titqies bħala mezz ta' konformità aċċettabbli mar-rekwiżiti essenzjali tad- ►M1  Direttiva (UE) 2016/797 ◄ , u għalhekk tista' tintuża għall-valutazzjoni tas-subsistema.

Artikolu 8

Id-dikjarazzjoni ta' verifika u/jew ta' konformità mat-tip ta' vettura ġdida stabbilita skont id-Deċiżjoni 2011/229/UE għandha titqies li hija valida:

 sakemm iċ-ċertifikat tat-tip jew tad-disinn ikollu jiġġedded kif stipulat fid-Deċiżjoni 2011/291/UE għall-każijiet fejn tkun ġiet applikata dik id-Deċiżjoni jew sal-31 ta' Mejju 2017 għall-każijiet l-oħra għal-lokomottivi, l-EMUs, id-DMUs u l-kowċis,

 sat-13 ta' April 2016 għall-vaguni.

Id-dikjarazzjoni ta' verifika u/jew ta' konformità mat-tip ta' vettura ġdida stabbilita skont id-Deċiżjoni 2008/232/KE għandha titqies li hija valida sakemm iċ-ċertifikat tat-tip jew tad-disinn ikollu jiġġedded kif stipulat f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 9

1.  Id-Deċiżjoni 2011/229/UE għandha titħassar mill-1 ta' Jannar 2015.

2.  Il-punti 4.2.6.5, 4.2.7.6 u 7.3.2.15 tal-Anness tad-Deċiżjoni 2008/232/KE, għandhom jitħassru mill-1 ta' Jannar 2015.

3.  Madankollu, id-dispożizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jibqgħu japplikaw għall-proġetti awtorizzati skont it-TSI mehmuża ma' dawk id-Deċiżjonijiet u, sakemm l-applikant ma jitlobx li japplika dan ir-Regolament, għall-proġetti relatati ma' vetturi ġodda u mat-tiġdid jew l-immodernizzar ta' vetturi eżistenti li huma fi stadju avvanzat ta' żvilupp jew li huma s-suġġett ta' kuntratt li huwa fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew għall-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2015. Madankollu, qabel l-1 ta' Jannar 2015, tista' tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz skont it-TSI, kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.
ANNESS

TABLE OF CONTENTS

1.

INTRODUCTION

1.1.

Kamp ta' applikazzjoni tekniku

1.1.1.

Kamp ta' applikazzjoni marbut mal-vetturi ferrovjarji

1.1.2.

Kamp ta' applikazzjoni relatat mal-aspetti operattivi

1.2.

Geographical scope

2.

DEFINIZZJONI TAS-SUBSISTEMA

3.

REKWIŻITI ESSENZJALI

4.

CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEM

4.1.

Introduction

4.2.

Functional and technical specifications of the subsystems

4.2.1.

Limits for stationary noise

4.2.2.

Limits for starting noise

4.2.3.

Limits for pass-by noise

4.2.4.

Limits for the driver's cab interior noise

4.3.

Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfaċċji

4.4.

Regoli operattivi

4.4.1.

Regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-vaguni fuq rotot aktar silenzjużi f'każ ta' tħaddim degradat

4.4.2.

Regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-vaguni fuq rotot aktar silenzjużi f'każ ta' xogħlijiet infrastrutturali u manutenzjoni tal-vaguni

4.5.

Regoli ta' manutenzjoni

4.6.

Professional qualifications

4.7.

Health and safety conditions

4.8.

European register of authorised types of vehicles

5.

INTEROPERABILITY CONSTITUENTS

6.

CONFORMITY ASSESSMENT AND EC VERIFICATION

6.1.

Interoperability constituents

6.2.

Subsystem rolling stock regarding noise emitted by rolling stock

6.2.1.

Modules

6.2.2.

EC verification procedures

6.2.3.

Simplified evaluation

7.

IMPLEMENTATION

7.1.

Application of this TSI to new subsystems

7.2

Applikazzjoni ta' din it-TSI għas-subsistemi eżistenti

7.2.1

Dispożizzjonijiet f'każ ta' bidliet fil-vettura ferrovjarja jew fit-tip ta' vettura ferrovjarja eżistenti

7.2.2

Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti

7.3.

Specific cases

7.3.1.

Introduction

7.3.2.

List of specific cases

▼M1

7.4

Regoli ta' implimentazzjoni partikolari

7.4.1.

Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti (punt 7.2.2)

7.4.2.

Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi (punt 7.2.2.2)

▼B

1.   INTRODUCTION

In general Technical Specifications for Interoperability (TSI) lay down for each subsystem (or part of it) the optimal level of harmonised specifications in order to ensure the interoperability of the rail system. Therefore TSIs harmonise only the specifications concerning parameters which are critical to interoperability (basic parameters). The specifications of the TSIs must meet the essential requirements as set out in Annex III of ►M1  Direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

In line with the proportionality principle this TSI sets out the optimal level of harmonisation related to specifications on the rolling stock subsystem as defined in Section 1.1 intended to limit the noise emission of the rail system within the Union.

▼M1

1.1.    Kamp ta' applikazzjoni tekniku

1.1.1.    Kamp ta' applikazzjoni marbut mal-vetturi ferrovjarji

Din it-TSI tapplika għall-vetturi ferrovjarji kollha fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 (LOC&PAS TSI) u r-Regolament (UE) Nru 321/2013 (WAG TSI);

1.1.2.    Kamp ta' applikazzjoni relatat mal-aspetti operattivi

Flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/757/UE ( 7 ) (OPE TSI), din it-TSI tapplika għall-operazzjoni tal-vaguni tal-merkanzija li jintużaw fuq l-infrastruttura ferrovjarja magħżula għal “rotot aktar silenzjużi”.

▼B

1.2.    Geographical scope

The geographical scope of this TSI corresponds to the scopes defined in Section 1.2 of Regulation (EU) No 1302/2014 and in Section 1.2 of Regulation (EU) No 321/2013, each for their rolling stock (RST) concerned.

▼M1

2.   DEFINIZZJONI TAS-SUBSISTEMA

“Unità” tfisser vettura ferrovjarja li hija soġġetta għall-applikazzjoni tat-TSI, u għalhekk soġġetta għall-proċedura ta' verifika tal-“KE”. Il-Kapitolu 2 tal-anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u l-Kapitolu 2 tal-anness tar-Regolament (UE) Nru 321/2013 jiddeskrivu dak li unità tista' tikkostitwixxi.

Ir-rekwiżiti ta' din it-TSI japplikaw għall-kategoriji li ġejjin ta' vetturi ferrovjarji stabbiliti fit-taqsima 2 fl-Anness I tad-Direttiva (UE) 2016/797:

(a) Lokomottivi u vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri, inkluż il-magni tat-trazzjoni termali jew elettrika, ferroviji tal-passiġġieri bi propulsjoni termali jew elettrika proprja, u kowċijiet tal-passiġġieri. Din il-kategorija hija definita aktar fil-Kapitolu 2 tal-anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u f'din it-TSI għandha tiġi riferuta bħala lokomottivi, unitajiet elettriċi multipli (EMU), unitajiet multipli tad-diżil (DMU) u kowċijiet;

(b) Vaguni tal-merkanzija, inklużi vetturi baxxi ddisinjati għan-netwerk kollu u vetturi ddisinjati biex iġorru t-trakkijiet. Din il-kategorija hija definita aktar fil-Kapitolu 2 tal-anness tar-Regolament (UE) Nru 321/2013 u f'din it-TSI għandha tiġi riferuta bħala vaguni;

(c) Vetturi speċjali, bħal magni ta' fuq il-binarji. Din il-kategorija hija definita aktar fil-Kapitolu 2 tal-anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u tikkonsisti f'magni ta' fuq il-binarji (riferuti f'din it-TSI bħala OTMs) u l-vetturi ta' spezzjoni tal-infrastruttura, li jappartjenu għall-kategoriji f'punti (a) jew (b) skont id-disinn tagħhom.

3.   REKWIŻITI ESSENZJALI

Il-parametri bażiċi kollha stipulati f'din it-TSI għandhom ikunu marbuta ma' mill-inqas wieħed mir-rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/797. It-tabella 1 tindika l-allokazzjoni.Tabella 1

Parametri bażiċi u r-rabta tagħhom mar-rekwiżiti essenzjali

Punt

Parametru bażiku

Rekwiżiti essenzjali

Sikurezza

Affidabbiltà u disponibbiltà

Saħħa

Protezzjoni ambjentali

Kompatibbiltà teknika

Aċċessibbiltà

4.2.1

Limiti għall-istorbju ta' vettura wieqfa

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.2

Limiti għall-istorbju tal-istartjar

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.3

Limiti għall-istorbju waqt it-tranżitu

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.4

Limiti għall-istorbju fil-kabina tas-sewwieq

 

 

 

1.4.4

 

 

▼B

4.   CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEM

4.1.    Introduction

This Chapter sets out the optimal level of harmonisation related to specifications on the rolling stock subsystem intended to limit the noise emission of the Union rail system and to achieve interoperability.

4.2.    Functional and technical specifications of the subsystems

The following parameters have been identified as critical for the interoperability (basic parameters):

(a) “stationary noise”;

(b) “starting noise”;

(c) “pass-by noise”;

(d) “driver's cab interior noise”.

The corresponding functional and technical specifications allocated to the different categories of rolling stock are set out in this section. In case of units equipped with both thermal and electric power the relevant limit values under all normal operation modes shall be respected. If one of these operation modes foresees the use of both thermal and electric power at the same time the less restrictive limit value applies. In accordance with ►M1  Artikoli 4(5) u 2(13) tad-Direttiva (UE) 2016/797 ◄ , provision may be made for specific cases. Such provisions are indicated in Section 7.3.

The assessment procedures for the requirements in this section are defined in the indicated points and sub points of Chapter 6.

4.2.1.    Limits for stationary noise

The limit values for the following sound pressure levels under normal vehicle conditions concerning the stationary noise allocated to the categories of the rolling stock subsystem are set out in Table 2:

(a) the A-weighted equivalent continuous sound pressure level of the unit (LpAeq,T[unit]);

(b) the A-weighted equivalent continuous sound pressure level at the nearest measuring position i considering the main air compressor (Li pAeq,T); and

(c) the AF-weighted sound pressure level at the nearest measuring position i considering impulsive noise of the exhaust valve of the air dryer (Li pAFmax).

The limit values are defined at a distance of 7,5 m from the centre of the track and 1,2 m above top of rail.Table 2

Limit values for stationary noise

Category of the rolling stock subsystem

LpAeq,T [unit] [dB]

Li pAeq,T [dB]

Li pAFmax [dB]

Electric locomotives and OTMs with electric traction

70

75

85

Diesel locomotives and OTMs with diesel traction

71

78

EMUs

65

68

DMUs

72

76

Coaches

64

68

Wagons

65

n.a.

n.a.

The demonstration of conformity is described in point 6.2.2.1.

4.2.2.    Limits for starting noise

The limit values for the AF-weighted maximum sound pressure level (LpAF,max) concerning the starting noise allocated to the categories of the rolling stock subsystem are set out in Table 3. The limit values are defined at a distance of 7,5 m from the centre of the track and 1,2 m above top of rail.Table 3

Limit values for starting noise

Category of the rolling stock subsystem

LpAF,max [dB]

Electric locomotives with total tractive power P < 4 500 kW

81

Electric locomotives with total tractive power P ≥ 4 500 kW

OTMs with electric traction

84

Diesel locomotives P < 2 000 kW at the engine output shaft

85

Diesel locomotives P ≥ 2 000 kW at the engine output shaft

OTMs with diesel traction

87

EMUs with a maximum speed vmax < 250 km/h

80

EMUs with a maximum speed vmax ≥ 250 km/h

83

DMUs P < 560 kW/engine at the engine output shaft

82

DMUs P ≥ 560 kW/engine at the engine output shaft

83

The demonstration of conformity is described in point 6.2.2.2.

4.2.3.    Limits for pass-by noise

The limit values for the A-weighted equivalent continuous sound pressure level at a speed of 80 km/h (LpAeq,Tp,(80 km/h)) and, if applicable, at 250 km/h (LpAeq,Tp,(250 km/h)) concerning the pass-by noise allocated to the categories of the rolling stock subsystem are set out in Table 4. The limit values are defined at a distance of 7,5 m from the centre of the track and 1,2 m above top of rail.

Measurements at speeds higher than or equal to 250 km/h shall also be made at the “additional measurement position” with a height of 3,5 m above top of rail in accordance with Chapter 6 of EN ISO 3095:2013 and assessed against the applicable limit values of Table 4.Table 4

Limit values for pass-by noise

Category of the rolling stock subsystem

LpAeq,Tp (80 km/h) [dB]

LpAeq,Tp (250 km/h) [dB]

Electric locomotives and OTMs with electric traction

84

99

Diesel locomotives and OTMs with diesel traction

85

n.a.

EMUs

80

95

DMUs

81

96

Coaches

79

n.a.

Wagons (normalised to APL = 0,225) (1)

83

n.a.

(*1)   APL: the number of axles divided by the length over the buffers (m-1)

The demonstration of conformity is described in point 6.2.2.3.

4.2.4.    Limits for the driver's cab interior noise

The limit values for the A-weighted equivalent continuous sound pressure level (LpAeq,T) concerning the noise within the driver's cab of electric and diesel locomotives, OTMs, EMUs, DMUs and coaches fitted with a cab are set out in Table 5. The limit values are defined in the vicinity of the driver's ear.Table 5

Limit values for driver's cab interior noise

Noise within the driver's cab

LpAeq,T [dB]

At standstill with horns sounding

95

At maximum speed vmax if vmax < 250 km/h

78

At maximum speed vmax if 250 km/h ≤ vmax < 350 km/h

80

The demonstration of conformity is described in point 6.2.2.4.

▼M1

4.3.    Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfaċċji

Din it-TSI għandha l-interfaċċji li ġejjin mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji:

Interfaċċja b'subsistemi ta' punti (a), (b), (c) u (e) tal-Kapitolu 2 (indirizzati fir-Regolament (UE) Nru 1302/2014) fir-rigward ta':

 storbju stazzjonarju,

 storbju tal-bidu (mhux applikabbli għal kowċijiet),

 storbju waqt it-tranżitu,

 storbju intern ġol-kabina tas-sewwieq, fejn applikabbli.

Interfaċċja b'subsistemi ta' punt (d) tal-Kapitolu 2 (indirizzati fir-Regolament (UE) Nru 321/2013) fir-rigward ta':

 storbju waqt it-tranżitu,

 storbju stazzjonarju.

Din it-TSI għandha l-interfaċċja li ġejja mas-subsistema tal-operat u tal-ġestjoni tat-traffiku (indirizzata fid-Deċiżjoni 2012/757/UE) fir-rigward ta':

 storbju waqt it-tranżitu.

4.4.    Regoli operattivi

Ir-rekwiżiti dwar ir-regoli operattivi għas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji huma stabbiliti fit-taqsima 4.4 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u fit-taqsima 4.4 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 321/2013.

4.4.1.    Regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-vaguni fuq rotot aktar silenzjużi f'każ ta' tħaddim degradat

L-arranġamenti ta' kontinġenza kif definiti f'punt 4.2.3.6.3 fl-Anness tad-Deċiżjoni 2012/757/UE jinkludu t-tħaddim tal-vaguni li ma jikkonformawx mal-punt 7.2.2.2 fuq rotot aktar silenzjużi.

Din il-miżura tista' tiġi applikata biex tindirizza r-restrizzjonijiet fuq il-kapaċità jew ir-restrizzjonijiet ta' tħaddim ikkawżati mill-fallimenti tal-vetturi ferrovjarji, il-kundizzjonijiet ta' temp estrem, l-aċċidenti jew l-inċidenti u l-fallimenti infrastrutturali.

4.4.2.    Regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-vaguni fuq rotot aktar silenzjużi f'każ ta' xogħlijiet infrastrutturali u manutenzjoni tal-vaguni

It-tħaddim tal-vaguni li ma jikkonformax mal-punt 7.2.2.2 fuq rotot aktar silenzjużi għandu jkun possibbli fil-każ ta' attivitajiet ta' manutenzjoni tal-vaguni fejn ikun hemm rotta aktar silenzjuża biss disponibbli għall-aċċess tal-ħanut tax-xogħol ta' manutenzjoni.

L-arranġamenti ta' kontinġenza stipulati fil-punt 4.4.1 huma applikabbli fil-każ ta' xogħlijiet ta' infrastruttura fejn rotta aktar silenzjuża tkun l-unika alternattiva xierqa.

4.5.    Regoli ta' manutenzjoni

Ir-rekwiżiti dwar ir-regoli ta' manutenzjoni għas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji huma stabbiliti fit-taqsima 4.5 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u fit-taqsima 4.5 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 321/2013.

▼B

4.6.    Professional qualifications

Not applicable.

4.7.    Health and safety conditions

See Article 6 of this Regulation.

4.8.    European register of authorised types of vehicles

The data of the rolling stock that must be recorded in the “European register of authorised types of vehicles (ERATV)” are set out in Decision 2011/665/EU.

5.   INTEROPERABILITY CONSTITUENTS

There is no interoperability constituent specified in this TSI.

6.   CONFORMITY ASSESSMENT AND EC VERIFICATION

6.1.    Interoperability constituents

Not applicable.

6.2.    Subsystem rolling stock regarding noise emitted by rolling stock

6.2.1.    Modules

The EC verification shall be performed in accordance with the module(s) described in Table 6.Table 6

Modules for EC verification of subsystems

SB

EC-Type Examination

SD

EC verification based on quality management system of the production process

SF

EC verification based on product verification

SH1

EC verification based on full quality management system plus design examination

These modules are specified in detail in Decision 2010/713/EU.

6.2.2.    EC verification procedures

The applicant shall choose one of the following assessment procedures consisting of one or more modules for the EC verification of the subsystem:

 (SB+SD),

 (SB+SF),

 (SH1).

Within the application of the chosen module or module combination the subsystem shall be assessed against the requirements defined in Section 4.2. If necessary, additional requirements concerning the assessment are given in the following points.

6.2.2.1.    Stationary noise

The demonstration of conformity with the limit values on stationary noise as set out in point 4.2.1 shall be carried out in accordance with Sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (without clause 5.5.2), 5.7 and clause 5.8.1 of EN ISO 3095:2013.

For the assessment of the main air compressor noise at the nearest measuring position i, the Li pAeq,T indicator shall be used with T representative of one operating cycle as defined in Section 5.7 of EN ISO 3095:2013. Only the train systems that are required for the air compressor to run under normal operating conditions shall be used for this. The train systems which are not needed for the operation of the compressor may be switched off to prevent contribution to the noise measurement. The demonstration of conformity with the limit values shall be carried out under the conditions solely necessary for operation of the main air compressor at the lowest rpm.

For the assessment of the impulsive noise sources at the nearest measuring position i, the Li pAFmax indicator shall be used. The relevant noise source is the exhaust from the valves of the air dryer.

6.2.2.2.    Starting noise

The demonstration of conformity with the limit values on starting noise as set out in point 4.2.2 shall be carried out in accordance with Chapter 7 (without clause 7.5.1.2) of EN ISO 3095:2013. The maximum level method referring to Section 7.5 of EN ISO 3095:2013 shall apply. Deviating from clause 7.5.3 of EN ISO 3095:2013 the train shall accelerate from standstill up to 30 km/h and then maintain the speed.

In addition the noise shall be measured at a distance of 7,5 m from the centre of the track and a height of 1,2 m above top of rail. The “averaged level method” and the “maximum level method” in accordance with Section 7.6 and 7.5 respectively of EN ISO 3095:2013 shall apply and the train shall accelerate from standstill up to 40 km/h and then maintain the speed. The measured values are not assessed against any limit value and shall be recorded in the technical file and communicated to the Agency.

For OTMs the starting procedure shall be performed without additional trailer loads.

6.2.2.3.    Pass-by noise

The demonstration of conformity with the limit values on pass-by noise as set out in point 4.2.3 shall be carried out in accordance with points 6.2.2.3.1 and 6.2.2.3.2.

6.2.2.3.1.   Test track conditions

The tests shall be performed on a reference track as defined in Section 6.2 of EN ISO 3095:2013.

However, it is permitted to carry out the test on a track that does not comply with the reference track conditions in terms of acoustic rail roughness level and track decay rates as long as the noise levels measured in accordance with point 6.2.2.3.2 do not exceed the limit values set out in point 4.2.3.

The acoustic rail roughness and the decay rates of the test track shall be determined in any case. If the track on which the tests are performed does meet the reference track conditions, the measured noise levels shall be marked “comparable”, otherwise they shall be marked “non-comparable”. It shall be recorded in the technical file whether the measured noise levels are “comparable” or “non-comparable”.

The measured acoustic rail roughness values of the test track remain valid during a period starting 3 months before and ending 3 months after this measurement, provided that during this period no track maintenance has been performed which influences the rail acoustic roughness.

The measured track decay rate values of the test track shall remain valid during a period starting 1 year before and ending 1 year after this measurement, provided that during this period no track maintenance has been performed which influences the track decay rates.

Confirmation shall be provided in the technical file that the track data related to the type's pass-by noise measurement were valid during the day(s) of testing, e.g. by providing the date of last maintenance having an impact on noise.

Furthermore, it is permitted to carry out tests at speeds equal to or higher than 250 km/h on slab tracks. In this case the limit values shall be 2 dB higher than those set out in point 4.2.3.

6.2.2.3.2.   Procedure

The tests shall be carried out in accordance with the provision in Sections 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 and 6.7 (without 6.7.2) of EN ISO 3095:2013. Any comparison against limit values shall be carried out with results rounded to the nearest integer decibel. Any normalisation shall be performed before rounding. The detailed assessment procedure is set out in points 6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2 and 6.2.2.3.2.3.

6.2.2.3.2.1.   EMU, DMUs, locomotives and coaches

For EMU, DMUs, locomotives and coaches three classes of maximum operational speed are distinguished:

(1) If the maximum operational speed of the unit is lower than or equal to 80 km/h, the pass-by noise shall be measured at its maximum speed vmax. This value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(80 km/h) as set out in point 4.2.3.

(2) If the maximum operational speed vmax of the unit is higher than 80 km/h and lower than 250 km/h, the pass-by noise shall be measured at 80 km/h and at its maximum speed. Both measured pass-by noise values LpAeq,Tp(vtest) shall be normalised to the reference speed of 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) using formula (1). The normalised value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(80 km/h) as set out in point 4.2.3.

Formula (1):

LpAeq,Tp(80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 30 * log (vtest/80 km/h)

►M1  vtest  ◄ = Actual speed during the measurement

(3) If the maximum operational speed vmax of the unit is equal to or higher than 250 km/h, the pass-by noise shall be measured at 80 km/h and at its maximum speed with an upper test speed limit of 320 km/h. The measured pass-by noise value LpAeq,Tp(vtest) at 80 km/h shall be normalised to the reference speed of 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) using formula (1). The normalised value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(80 km/h) as set out in point 4.2.3. The measured pass-by noise value at maximum speed LpAeq,Tp(vtest) shall be normalised to the reference speed of 250 km/h LpAeq,Tp(250 km/h) using formula (2). The normalised value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(250 km/h) as set out in point 4.2.3.

Formula (2):

LpAeq,Tp(250 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 50 * log(vtest/250 km/h)

►M1  vtest  ◄ = Actual speed during the measurement

6.2.2.3.2.2.   Wagons

For wagons two classes of maximum operational speed are distinguished:

(1) If the maximum operational speed vmax of the unit is lower than or equal to 80 km/h, the pass-by noise shall be measured at its maximum speed. The measured pass-by noise value LpAeq,Tp(vtest) shall be normalised to a reference APL of 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) using formula (3). This value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(80 km/h) as set out in point 4.2.3.

Formula (3):

LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1)

APLwag = Number of axles divided by the length over the buffers [m-1]

►M1  vtest  ◄ = Actual speed during the measurement

(2) If the maximum operational speed vmax of the unit is higher than 80 km/h, the pass-by noise shall be measured at 80 km/h and at its maximum speed. Both measured pass-by noise values LpAeq,Tp(vtest) shall be normalised to the reference speed of 80 km/h and to a reference APL of 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/h) using formula (4). The normalised value shall not exceed the limit value LpAeq,Tp(80 km/h) as set out in point 4.2.3.

Formula (4):

LpAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1) — 30 * log(vtest/80 km/h)

APLwag = Number of axles divided by the length over the buffers [m-1]

►M1  vtest  ◄ = Actual speed during the measurement

6.2.2.3.2.3.   OTMs

For OTMs the same assessment procedure as set out in 6.2.2.3.2.1 applies. The measuring procedure shall be performed without additional trailer loads.

OTMs are deemed to comply with the pass-by noise level requirements in point 4.2.3 without measuring when they are:

 solely braked by either composite brake blocks or disc brakes, and

 equipped with composite scrubbers, if scrubber blocks are fitted.

6.2.2.4.    Driver's cab interior noise

The demonstration of conformity with the limit values on the driver's cab interior noise as set out in point 4.2.4 shall be carried out in accordance with EN 15892:2011. For OTMs the measuring procedure shall be performed without additional trailer loads.

6.2.3.    Simplified evaluation

Instead of the test procedures as set out in point 6.2.2, it is permitted to substitute some or all of the tests by a simplified evaluation. The simplified evaluation consists of acoustically comparing the unit under assessment to an existing type (further referred to as the reference type) with documented noise characteristics.

The simplified evaluation may be used for each of the applicable basic parameters “stationary noise”, “starting noise”, “pass-by noise” and “driver's cab interior noise” autonomously and shall consist of providing evidence that the effects of the differences of the unit under assessment do not result in exceeding the limit values set out in Section 4.2.

For the units under simplified evaluation, the proof of conformity shall include a detailed description of the noise relevant changes compared to the reference type. From this description, a simplified evaluation shall be performed. The estimated noise values shall include the uncertainties of the applied evaluation method. The simplified evaluation can either be a calculation and/or simplified measurement.

A unit certified on the basis of the simplified evaluation method shall not be used as a reference unit for a further evaluation.

If the simplified evaluation is applied for pass-by noise, the reference-type shall comply with at least one of the following:

 Chapter 4 and for which the pass-by noise results are marked “comparable”

 Chapter 4 of Decision 2011/229/EU and for which the pass-by noise results are marked “comparable”

 Chapter 4 of Decision 2006/66/EC

 Chapter 4 of Decision 2008/232/EC.

In case of a wagon whose parameters remain, compared to the reference type, within the permitted range of Table 7 it is deemed without further verification that the unit complies with the limit values on pass-by noise as set out in point 4.2.3.Table 7

Permitted variation of wagons for the exemption from verification

Parameter

Permitted variation (compared to the reference unit)

Max. unit speed

Any speed up to 160 km/h

Type of wheel

Only if equally or less noisy (acoustic characterisation i. a. w. Annex E of EN 13979-1:2011)

Tare weight

Only within the range of +20 %/– 5 %

Brake block

Only if variation does not result in higher noise emission.

7.   IMPLEMENTATION

7.1.    Application of this TSI to new subsystems

See Article 8 of this Regulation.

▼M1

7.2    Applikazzjoni ta' din it-TSI għas-subsistemi eżistenti

Il-prinċipji li għandhom jiġu applikati mill-applikanti u mill-entitajiet li jawtorizzaw f'każ ta' bidliet fil-vettura ferrovjarja jew fit-tip ta' vettura ferrovjarja eżistenti huma definiti fil-punt 7.1.2 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014 u t-Taqsima 7.2 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 321/2013.

7.2.1    Dispożizzjonijiet f'każ ta' bidliet fil-vettura ferrovjarja jew fit-tip ta' vettura ferrovjarja eżistenti

L-applikant għandu jiżgura li l-livelli ta' storbju tal-vetturi ferrovjarji li fuqhom twettqu l-bidliet jibqgħu taħt il-limiti stabbiliti fit-TSI li kienet applikabbli meta l-vetturi ferrovjarji inkwistjoni ġew awtorizzati għall-ewwel darba. Jekk ma kienet teżisti l-ebda TSI fi żmien l-ewwel awtorizzazzjoni, l-applikant għandu jiżgura li l-livelli ta' storbju tal-vetturi ferrovjarji li fuqhom twettqu l-bidliet ma żdidux jew għadhom taħt il-limiti stabbiliti fid-Deċiżjoni 2006/66/KE jew fid-Deċiżjoni 2002/735/KE.

Jekk tkun meħtieġa valutazzjoni, din għandha tkun limitata għall-parametri bażiċi affettwati minn dawn il-bidliet.

Jekk l-evalwazzjoni simplifikata tiġi applikata, l-unità oriġinali tista' tirrapreżenta l-unità ta' referenza b'konformità mad-dispożizzjonijiet f'punt 6.2.3.

Is-sostituzzjoni ta' unità sħiħa jew (a) vettura/vetturi fi ħdan unità (eż. sostituzzjoni wara ħsara severa) ma teħtieġx valutazzjoni tal-konformità ma' din it-TSI, sakemm l-unità jew il-vettura/vetturi jkunu identiċi għal dawk li jissostitwixxu.

7.2.2    Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti

Ir-restrizzjoni tal-operazzjoni stabbilita fl-Artikolu 5a ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tapplika għall-vaguni li jitħaddmu fil-biċċa l-kbira fuq linji b'pendil ta' aktar minn 40 ‰, vaguni b'veloċità ta' tħaddim massima ta' aktar minn 120 km/h, vaguni b'tagħbija fuq il-fus massima li tkun ogħla minn 22,5 t, vaguni mħaddma esklużivament għal xogħlijiet ta' infrastruttura u vaguni użati għas-salvataġġ tal-ferroviji.

Jekk vagun qed jiġi mgħammar bi blokok tal-brejkijiet aktar silenzjużi kif definit fil-punt 7.2.2.1 u l-ebda sorsi ta' storbju ma jiżdiedu mal-vagun, f'dak il-każ għandu jiġi preżunt li r-rekwiżiti tal-punt 4.2.3 huma ssodisfati mingħajr aktar ittestjar.

7.2.2.1    Blokok tal-brejkijiet aktar silenzjużi

Blokka tal-brejkijiet aktar silenzjuża hija blokka tal-brejkijiet li tappartjeni għal waħda mill-kategoriji li ġejjin:

 Blokka tal-brejkijiet imniżżla fl-Appendiċi G tar-Regolament (UE) Nru 321/2013;

 Blokka tal-brejkijiet ivvalutata b'konformità mal-proċedura stipulata f'Appendiċi F ta' din it-TSI.

7.2.2.2    Vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi

Vaguni li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji ta' hawn taħt jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fiż-żona tal-użu tagħhom:

 Vaguni li jkollhom dikjarazzjoni tal-verifika KE mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/66/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità marbuta mas-sottosistema “vetturi ferrovjarji — storbju” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea;

 Vaguni li jkollhom dikjarazzjoni tal-verifika KE mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/229/UE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabilità marbuta mas-sottosistema “vetturi ferrovjarji – storbju” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea;

 Vaguni li jkollhom dikjarazzjoni tal-verifika KE ma' din it-TSI;

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-brejkijiet aktar silenzjużi kif definit fil-punt 7.2.2.1 jew diski tal-brejkijiet għall-funzjoni tal-brejk ta' servizz;

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-brejkijiet komposti li huma mniżżla f'Appendiċi E għall-funzjoni tal-brejk ta' servizz. It-tħaddim ta' dawn il-vaguni fuq rotot aktar silenzjużi għandu jkun limitat b'konformità mal-kundizzjonijiet deskritti f'dan l-appendiċi.

▼B

7.3.    Specific cases

7.3.1.    Introduction

The specific cases, as listed in point 7.3.2, are classified as

(a)

“P” cases : “permanent” cases;

(b)

“T” cases : “temporary” cases.

7.3.2.    List of specific cases

▼M1

7.3.2.1.    Każijiet speċifiċi

(a) Każijiet speċifiċi tal-Estonja, il-Finlandja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u s-Slovakkja

(“P”) Għal unitajiet li jinsabu f'użu kondiviż ma' pajjiżi terzi, li l-wisa' bejn il-linji tagħhom tkun differenti minn dik tal-netwerk ferrovjarju prinċipali fi ħdan l-Unjoni, l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi nazzjonali minflok ir-rekwiżiti f'din it-TSI għandha tiġi permessa.

(b) Każ speċifiku tal-Finlandja

(“T”) Id-Deċiżjoni 2011/229/UE tista' tkompli tapplika għall-vaguni tal-merkanzija sabiex jintużaw biss fuq it-territorju tal-Finlandja sakemm is-soluzzjoni teknika rilevanti rigward il-kundizzjonijiet xitwin severi tinsab, iżda f'kull każ mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2032. Dan m'għandux jipprevjeni l-vaguni tal-merkanzija minn Stati Membri oħra li joperaw fuq in-netwerk Finlandiż.

▼B

7.3.2.2.    Limits for stationary noise (point 4.2.1)

(a) Specific case Finland

(“T”) For coaches and wagons equipped with a diesel generator for electrical power supply higher than 100 kW and intended to operate solely on the railway network of Finland the limit value for stationary noise LpAeq,T [unit] in Table 2 may be raised up to 72 dB.

▼M1 —————

▼B

(b) Specific case UK for Great Britain

(“P”) For DMUs intended to operate solely on the railway network of Great Britain the limit value for stationary noise LpAeq,T [unit] in Table 2 may be raised up to 77 dB.

This specific case does not apply to DMUs intended to operate solely on the High Speed 1 railway network.

(c) Specific case UK for Great Britain

(“T”) For units intended to operate solely on the railway network of Great Britain the limit values Li pAeq,T in Table 2 considering the main air compressor do not apply. The measured values shall be submitted to the NSA UK.

This specific case does not apply to units intended to operate solely on the High Speed 1 railway network.

7.3.2.3.    Limits for starting noise (point 4.2.2)

(a)  Specific case Sweden

(“T”) For locomotives with total tractive power of more than 6 000 kW and a maximum axle load of more than 25 t the limit values for starting noise LpAF,max in Table 3 may be raised up to 89 dB.

(b)  Specific case UK for Great Britain

(“P”) For units specified in Table 8 intended to operate solely on the railway network of Great Britain the limit value for starting noise LpAF,max in Table 3 may be raised up to the values set out in Table 8.Table 8

Limit values for starting noise regarding a specific case UK for Great Britain

Category of the rolling stock subsystem

LpAF,max [dB]

Electric locomotives with total tractive power P < 4 500 kW

83

Diesel locomotives P < 2 000 kW at the engine output shaft

89

DMUs

85

This specific case does not apply to units intended to operate solely on the High Speed 1 railway network.

▼M1

7.3.2.4.    Il-limiti ta' storbju waqt it-tranżitu (punt 4.2.3)

(a) Każ speċifiku taċ-Channel Tunnel

(“P”) Għaċ-Channel Tunnel, il-limiti ta' storbju waqt it-tranżitu ma għandhomx japplikaw għall-vaguni ddedikati għat-trasport ta' vetturi ta' merkanzija tqila bejn Coquelles (Franza) u Folkestone (ir-Renju Unit).

(b) Każ speċifiku tal-Iżvezja

(“T”) Għal-lokomotivi b'forza ta' trazzjoni totali ta' aktar minn 6 000  kW u b'tagħbija fuq il-fus massima ta' aktar minn 25 t tal-valuri limitu tal-istorbju waqt it-tranżitu LpAeq,Tp (80 km/h) fit-Tabella 4 jista' jiżdied sa 85 dB.

▼M1

7.4    Regoli ta' implimentazzjoni partikolari

7.4.1.    Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti (punt 7.2.2)

(a) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti fiċ-Channel Tunnel

(“P”) Għall-kalkolu tal-medja annwali ta' ferroviji tal-merkanzija mħaddma kuljum matul il-lejl, il-ferroviji tal-merkanzija magħmula minn vaguni ddedikati għat-trasport ta' vetturi tal-merkanzija tqila li jkunu limitati għal-linja Coquelles (Franza) - Folkestone (ir-Renju Unit) ma għandhomx jitqiesu.

(b) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti fil-Finlandja u fl-Iżvezja

(“T”) Il-kunċett ta' rotot aktar silenzjużi ma għandux japplika fuq in-netwerks Finlandiżi u Żvediżi minħabba l-inċertezzi relatati mat-tħaddim f'kundizzjonijiet xitwin severi bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2032. Dan m'għandux jipprevjeni l-vaguni tal-merkanzija minn Stati Membri oħra li joperaw fuq in-netwerk Finlandiż jew Żvediż.

7.4.2.    Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi (punt 7.2.2.2)

(a) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi tal-Belġju

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot silenzjużi fit-territorju tal-Belġju:

 Vaguni b'roti bit-tajers sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni li jeħtieġu l-installazzjoni ta' kink valve sabiex jissostitwixxi l-blokka tal-ħadid fondut bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut li jeħtieġu l-bdil tar-roti b'roti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-EN 13979-1:2003+A2:2011 sabiex jiġu modifikati retroattivament bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2026

(b) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi taċ-Channel Tunnel

(“P”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot silenzjużi fil-konċessjoni taċ-Channel Tunnel:

Vaguni ddedikati għat-trasport ta' vetturi tal-merkanzija tqila bejn Coquelles (Franza) u Folkestone (ir-Renju Unit)

(c) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi taċ-Ċekja

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fit-territorju taċ-Ċekja:

 Vaguni b'roti bit-tajers, sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni b'bearings tat-tip 59 V sal-31 ta' Diċembru 2034

 Vaguni li jeħtieġu l-installazzjoni ta' kink valve sabiex jissostitwixxi l-blokka tal-ħadid fondut bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2034

 Vaguni bil-konfigurazzjoni tal-brejk 1Bg jew 1Bgu mgħammra bi blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut sal-31 ta' Diċembru 2036

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut li jeħtieġu l-bdil tar-roti b'roti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-EN 13979-1:2003+A2:2011 sabiex jiġu modifikati retroattivament bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2029

Barra minn hekk, m'għandux ikun obbligatorju li jintużaw blokok tal-brejkijiet komposti fuq rotot aktar silenzjużi għall-vaguni eżistenti li mhumiex koperti mill-ħames singijiet ta' hawn fuq u li għalihom ma teżisti l-ebda soluzzjoni individwali għas-sostituzzjoni tal-blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut sal-31 ta' Diċembru 2030.

(d) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi ta' Franza

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fit-territorju ta' Franza:

 Vaguni bil-konfigurazzjoni tal-brejk 1Bg jew 1Bgu mgħammra bi blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut sal-31 ta' Diċembru 2030

 Vaguni mgħammra b'roti żgħar (dijametru taħt 920 mm) sal-31 ta' Diċembru 2030

(e) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi fl-Italja

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fit-territorju tal-Italja:

 Vaguni b'roti bit-tajers sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni li jeħtieġu l-installazzjoni ta' kink valve sabiex jissostitwixxi l-blokka tal-ħadid fondut bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut li jeħtieġu l-bdil tar-roti b'roti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-EN 13979-1:2003+A2:2011 sabiex jiġu modifikati retroattivament bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2026

Barra minn hekk, m'għandux ikun obbligatorju li jintużaw blokok tal-brejkijiet komposti fuq rotot aktar silenzjużi għall-vaguni eżistenti li mhumiex koperti mit-tliet singijiet ta' hawn fuq u li għalihom ma teżisti l-ebda soluzzjoni individwali għas-sostituzzjoni tal-blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut sal-31 ta' Diċembru 2030.

(f) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi tal-Polonja

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fit-territorju tal-Polonja sal-31 ta' Diċembru 2036:

 Vaguni b'roti bit-tajers

 Vaguni b'konfigurazzjoni tal-brejkijiet 1Bg jew 1Bgu mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut

 Vaguni ddisinjati għat-traffiku “S” li għandhom brejkijiet “SS” mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut

 Vaguni mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut ddisinjat għat-traffiku “SS” li għalihom il-modifika retroattiva bi blokok tal-brejkijiet LL tkun teħtieġ it-twaħħil ta' roti li jikkonformaw ma' EN 13979-1+A2:2011 u kink valve

(g) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi tas-Slovakkja

(“T”) Minbarra l-vaguni mniżżla fil-punt 7.2.2.2, il-vaguni eżistenti li ġejjin jistgħu jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi fit-territorju tas-Slovakkja:

 Vaguni b'roti bit-tajers sal-31 ta' Diċembru 2026

 Vaguni bil-bogies tat-tip 26-2.8 mgħammra bi blokok tal-ħadid fondut P10 sal-31 ta' Diċembru 2036

 Vaguni li jeħtieġu l-installazzjoni ta' kink valve sabiex jissostitwixxi l-blokka tal-ħadid fondut bi blokok tal-brejkijiet komposti sal-31 ta' Diċembru 2036.

(“P”) Vaguni bil-bogies 2TS intiżi għaċ-ċirkolazzjoni bejn is-Slovakkja u l-pajjiżi terzi permezz tal-iskambju tal-bogies fl-istazzjon tal-fruntiera

(h) Regoli ta' implimentazzjoni partikolari għall-vaguni mħaddma fuq rotot aktar silenzjużi tar-Renju Unit għall-Gran Brittanja

(“P”) Għal unitajiet intiżi li jitħaddmu biss fuq in-netwerk tal-GB, fejn il-vaguni eżistenti huma mgħammra bi blokok tal-brejkijiet komposti kif ippubblikat f'GMGN 2688 , għandu jkun permess li jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi

(“T”) It-tipi li ġejjin ta' vaguni eżistenti mgħammra bi blokok tal-brejkijiet tal-ħadid fondut intiżi biex jitħaddmu fuq in-Netwerk tal-GB għandhom ikunu permessi li jitħaddmu fuq rotot aktar silenzjużi:

 Vaguni mgħammra b'sistema ta' bbrejkjar mhux tal-UIC li għaliha ma hemm l-ebda blokok ta' brejkijiet silenzjużi kompatibbli li huma disponibbli għall-modifika retroattiva sal-31 ta' Diċembru 2030.

 Vaguni b'distanza tat-twaqqif ta' 810 m jew inqas b'60 mph fil-modalità tal-brejk G (timing tal-oġġetti)/75 mph fil-modalità tal-brejk P (timing tal-passiġġiera), fejn dawk il-vaguni jitħaddmu f'ferroviji flimkien ma' vaguni oħra li għandhom distanzi tat-twaqqif skont ir-regoli tekniċi nazzjonali rilevanti tar-Renju Unit (GB), sal-31 ta' Diċembru 2030

 Vaguni użati esklussivament għat-trasport ta' prodotti nukleari sal-31 ta' Diċembru 2050.

▼B
Appendix A

Open points

▼M1Elementi tas-subsistema ta' vetturi ferrovjarji

Klawżola ta' din it-TSI

Aspett tekniku li mhuwiex kopert minn din it-TSI

Kummenti

Blokka tal-brejkijiet aktar silenzjuża

7.2.2.1 u Appendiċi F

Valutazzjoni tal-karatteristiċi akustiċi tal-blokok tal-brejkijiet

Soluzzjonijiet tekniċi alternattivi disponibbli (ara punt 7.2.2)

▼B
Appendix B

Standards referred to in this TSITSI

Standard

Characteristics to be assessed

References to mandatory standards

Chapter

Stationary noise

4.2.1

6.2.2.1

EN ISO 3095:2013

5

Starting noise

4.2.2

6.2.2.2

EN ISO 3095:2013

7

Pass-by noise

4.2.3

EN ISO 3095:2013

6

6.2.2.3

EN ISO 3095:2013

6

Driver's cab interior noise

4.2.4

6.2.2.4

EN 15892:2011

all

Simplified evaluation

6.2.3

EN 13979-1:2011

Annex E
Appendix C

Assessment of the rolling stock subsystemCharacteristics to be assessed, as specified in Section 4.2

 

 

Particular assessment procedure

Design review

Type Test

Routine Test

Element of the rolling stock sub-system

Point

Point

Stationary noise

4.2.1

(1)

X

n.a.

6.2.2.1

Starting noise

4.2.2

(1)

X

n.a.

6.2.2.2

Pass-by noise

4.2.3

(1)

X

n.a.

6.2.2.3

Driver's cab interior noise

4.2.4

(1)

X

n.a.

6.2.2.4

(*1)   Only if the simplified evaluation in accordance with point 6.2.3 is applied.

▼M1
Appendiċi D

Rotot aktar silenzjużi

D.1    Identifikazzjoni ta' rotot aktar silenzjużi

B'konformità mal-Artikolu 5c(1) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”) lista ta' rotot aktar silenzjużi f'format li jippermetti aktar ipproċessar mill-utenti b'għodod tal-IT. Il-lista għandha jkun fiha tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

 Il-punti ta' bidu u ta' tmiem tar-rotot aktar kwieti u s-sezzjonijiet korrispondenti tagħhom, billi jintuża l-kodiċi tal-post ġeografiku kif definit fir-reġistru stabbilit fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/UE ( 8 ) (RINF). Jekk wieħed minn dawn il-punti huwa fil-fruntiera tal-Istat Membru, dan għandu jiġi rifless.

 L-identifikazzjoni tat-taqsimiet li jifformaw ir-rotta aktar silenzjuża

Il-lista għandha tiġi pprovduta permezz tal-mudell ta' hawn taħt:Rotta aktar silenzjuża

Taqsimiet fir-rotta

ID tat-taqsima unika

Rotta aktar silenzjuża tibda/tintemm fuq il-fruntiera tal-Istat Membru

Punt A - Punt E

Punt A - Punt B

201

Iva

PUNT E (Pajjiż Y)

Punt B - Punt C

202

Punt C - Punt D

203

Punt D - Punt E

204

Punt F - Punt I

Punt F - Punt G

501

Le

Punt G - Punt H

502

Punt H - Punt I

503

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu mapep li juru r-rotot aktar silenzjużi fuq bażi volontarja. Il-listi u l-mapep għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija (http://www.era.europa.eu) mhux aktar tard minn disa' xhur wara 27.5.2019.

Sa l-istess data l-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar il-listi u l-mapep tar-rotot aktar silenzjużi. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'dan permezz tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

D.2    Aġġornament ta' rotot aktar silenzjużi

Id-data tat-traffiku tal-merkanzija użata għall-aġġornament ta' rotot aktar silenzjużi b'konformità mal-Artikolu 5c(2) ta' dan ir-Regolament għandha tirreferi għall-aħħar tliet snin qabel l-aġġornament li għalih id-data tkun disponibbli. F'każ li t-traffiku tal-merkanzija jvarja minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali f'sena partikolari meta mqabbel mal-medja b'aktar minn 25 %, l-Istat Membru kkonċernat jista' jikkalkula l-medja fuq il-bażi tas-sentejn l-oħra. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Aġenzija bir-rotot aktar silenzjużi aġġornati.

Ir-rotot magħżula bħala rotot aktar silenzjużi għandhom jibqgħu bħala tali wara l-aġġornament sakemm, matul il-perijodu kkonċernat, il-volum tat-traffiku ma jonqos b'aktar minn 50 % u l-medja ta' ferroviji tal-merkanzija mħaddma kuljum matul il-lejn tkun inqas minn 12.

F'każ ta' linji ġodda u mtejba, il-volum mistenni ta' traffiku għandu jintuża għall-ħatra ta' dawk il-linji bħala rotot aktar silenzjużi.

L-Aġenzija għandha tippubblika r-rotot aktar silenzjużi fuq is-sit web tagħha (http://www.era.europa.eu) mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-wasla tagħhom u dawn għandhom japplikaw mill-bidla li jmiss tal-iskeda taż-żmien ta' Diċembru wara sena mill-pubblikazzjoni tagħhom.

L-aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil li jsir fir-rotot aktar silenzjużi. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'dan permezz tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797.
Appendiċi E

Blokok tal-brejkijiet komposti storiċi

E.1    Blokok tal-brejkijiet storiċi komposti għall-użu internazzjonali

Il-vaguni eżistenti mgħammra bil-blokok tal-brejkijiet imniżżla hawn taħt huma permessi li jintużaw fuq rotot aktar silenzjużi fiż-żona tal-użu tagħhom, sad-data rilevanti stabbilita fl-Appendiċi N tal-UIC 541-4.Manifattur/isem tal-prodott

Isem/tip ta' blokka

Tip ta' koeffiċjent tal-frizzjoni

Valeo/Hersot

Wabco/Cobra

693

W554

K

Ferodo

I/B 436

K

Abex

229

K

(Fe - sintered)

Jurid

738

K

(Fe - sintered)

Il-vaguni mgħammra bi blokok tal-brejkijiet komposti storiċi għall-użu nazzjonali li mhumiex imniżżla fit-tabella ta' hawn fuq iżda li diġà huma awtorizzati għat-traffiku internazzjonali b'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2004/446/KE jew id-Deċiżjoni 2006/861/KE jistgħu jibqgħu jintużaw mingħajr l-ebda data ta' skadenza fiż-żona tal-użu koperta mill-awtorizzazzjoni tagħhom.

E.2    Blokok tal-brejkijiet komposti storiċi għall-użu nazzjonali

Il-vaguni eżistenti mgħammra bil-blokok tal-brejkijiet imniżżla hawn taħt huma permessi li jintużaw biss fuq in-netwerks ferrovjarji, inklużi r-rotot aktar silenzjużi, tal-Istati Membri korrispondenti fiż-żona tal-użu tagħhom.Manifattur/isem tal-prodott

Isem/tip ta' blokka

Stat Membru

Rimarki

Cobra/Wabco

V133

L-Italja

 

Cofren

S153

L-Iżvezja

 

Cofren

128

L-Iżvezja

 

Cofren

229

L-Italja

 

ICER

904

Spanja, il-Portugall

 

ICER

905

Spanja, il-Portugall

 

Jurid

838

Spanja, il-Portugall

 
Appendiċi F

Valutazzjoni tal-prestazzjoni akustika ta' blokka tal-brejkijiet

L-iskop ta' din il-proċedura huwa li juri l-prestazzjoni akustika ta' blokka tal-brejkijiet komposta fuq il-livell tal-kostitwent tal-interoperabilità.

Din il-proċedura għandha tkun punt miftuħ b'konformità mal-Artikolu 4(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797.( 1 ) Ir-Regolament tal-Kummissojni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-“Vetturi ferrovjarji — lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ara l-paġna 228 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

( 2 ) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 tat-13 ta' Marzu 2013 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' “vetturi ferrovjarji — vaguni tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li jirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/861/KE (ĠU L 104, 12.4.2013, p. 1).

( 3 ) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/66/KE tat-23 ta' Diċembru 2005 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika tal-interoperabbiltà marbuta mas-subsistema tal-“vetturi ferrovjarji — storbju” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea [traduzzjoni mhix uffiċjali] (ĠU L 37, 8.2.2006, p. 1).

( 4 ) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/713/UE tad-9 ta' Novembru 2010 dwar moduli għall-proċeduri għal valutazzjoni ta' konformità, adattezza għall-użu, u verifika tal-KE li għandhom jintużaw fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għal interoperabbiltà adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 319, 4.12.2010, p. 1).

( 5 ) Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12).

( 6 ) Id-Direttiva 2003/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Frar 2003 dwar il-ħtiġiet minimi ta' saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-esposizzjoni ta' ħaddiema għal riskji li jirriżultaw minn aġenti fiżiċi (ħoss) (Is-Sbatax-il Direttiva individwali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 42, 15.2.2003, p. 38).

( 7 ) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/757/UE tal-14 ta' Novembru 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-operat u l-immaniġġar tat-traffiku tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li temenda d-Deċiżjoni 2007/756/KE (ĠU L 345, 15.12.2012, p. 1).

( 8 ) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/UE tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE (ĠU L 356 12.12.2014, p. 489).