02012R0206 — MT — 09.01.2017 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 206/2012

tas-6 ta’ Marzu 2012

li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 072 10.3.2012, p. 7)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2282 tat-30 ta' Novembru 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 206/2012

tas-6 ta’ Marzu 2012

li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.  Dan ir-regolament jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisnin għat-tqegħid fis-suq ta’ kundizzjonaturi tal-arja operati mill-provvista elettrika (il-mejn) b’kapaċità nominali ta’ ≤ 12kW għat-tkessiħ, jew tisħin jekk il-prodott ma jkollux funzjoni ta’ tkessiħ, u fannijiet għall-użu personali b’ qawwa elettrika introdotta ta’ ≤ 125W.

2.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal:

(a) apparat li juża sorsi tal-enerġija li mhumiex elettriċi,

(b) kundizzjonaturi tal-arja li l-kondensur jew l-evaporatur tagħhom, jew it-tnejn, ma jużawx l-arja bħala mezz għat-trasferiment tas-sħana.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finjiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

1. “kundizzjonatur tal-arja” tfisser mezz li kapaċi jkessaħ jew isaħħan, jew it-tnejn, l-arja ta’ ġewwa, billi juża ċiklu ta’ kompressjoni tal-fwar imħaddem minn kompressur elettriku, inkluż kundizzjonaturi tal-arja li jipprovdu funzjonalitajiet addizzjonali bħad-deumidifikazzjoni, il-purifikazzjoni tal-arja, il-ventilazzjoni jew it-tisħin supplimentari tal-arja permezz ta’ tisħin bir-reżistenza elettrika, kif ukoll apparat li jista’ juża l-ilma (jew ilma kkondensat li jiġi ffurmat fuq in-naħa tal-evaporatur jew ilma miżjud esternament) għall-evaporazzjoni fuq il-kondensur, dejjem sakemm il-mezz jista’ wkoll jaħdem mingħajr l-użu ta’ ilma addizzjonali, billi juża biss l-arja;

2. “kundizzjonatur tal-arja b’kanal doppju” tfisser kundizzjonatur tal-arja li fih, waqt it-tkessiħ jew it-tisħin, il-kondensur (jew l-evaporatur) tal-unità tiddaħħallu l-arja mill-ambjent ta’ barra l-unità minn kanal u tintrema lejn l-ambjent ta’ barra minn kanal ieħor, u li jitqiegħed għal kollox fl-ispazju li jrid jiġi kkundizzjonat, qrib ta’ ħajt;

3. “kundizzjonatur tal-arja b’kanal singolu” tfisser kundizzjonatur tal-arja li fih, waqt it-tkessiħ jew it-tisħin, il-kondensur (jew l-evaporatur) tiddaħħallu l-arja mill-ispazju li għandu l-unità fih u tintrema ‘l barra minn dan l-istess spazju;

4. “kapaċità nominali” (Prated) tfisser il-kapaċità tat-tkessiħ, jew tat-tisħin, taċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar tal-unità b’kundizzjonijiet nominali standard;

5. “fann għall-użu personali” tfisser apparat iddisinjat primarjament għaċ-ċaqliq tal-arja madwar jew fuq parti tal-ġisem tal-bniedem għat-tkessiħ personali għall-kumdità, inklużi fannijiet għall-użu personali li jistgħu jwettqu funzjonijiet addizzjonali bħat-tidwil;

6. “qawwa elettrika introdotta tal-fann” (PF) tfisser il-qawwa elettrika introdotta f’fann għall-użu personali f’Watt li jopera bir-rata ddikjarata tal-fluss massimu tal-fann, imkejla bil-mekkaniżmu oxxillanti attiv (jekk/fejn applikabbli).

Għall-finijiet tal-Annessi, defnizzjonijiet addizzjonali huma stipulati fl-Anness I.

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-ekodiżinn u skeda ta’ żmien

1.  Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali huma stipulati fl-Anness I.

2.  Kull rekwiżit tal-ekodisinn għandu japplika skont din l-iskeda ta’ żmien:

Mill-1 ta’ Jannar 2013:

kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikat fl-Anness I, Punt 2a.

Mill-1 ta’ Jannar 2013:

a) kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju, għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikat fl-Anness I, Punt 2b u Punti 3a, 3b, 3c;

b) kanali singoli u kanali doppji għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikat fl-Anness I, Punti 3a, 3b, 3d,

c) fannijiet għall-użu personali għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikat fl-Anness I, Punti 3a, 3b, 3e

Mill-1 ta’Jannar 2014:

a) kundizzjonaturi tal-arja għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti tal-ekodisinn kif indikat fl-Anness I, Punti 2c;

b) kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikat fl-Anness I, Punt 2d.

3.  Il-konformità mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għandha titkejjel u tiġi kkalkulata skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness II.

Artikolu 4

Evalwazzjoni tal-konformità

1.  Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tkun is-sistema tal-kontroll intern tad-disinn stipulata fl-Anness IV għal dik id-Direttiva jew is-sistema tal-ġestjoni stabbilita fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

2.  Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għandu jinkludi r-riżultati tal-kalkolu stipulat fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Meta jwettqu l-verifiki ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE għall-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika deskritta fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Punti ta’ riferiment

Il-punti ta’ riferiment indikattivi għall-kundizzjonaturi tal-arja bl-aħjar prestazzjoni disponibbli fis-suq meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ huma stipulati fl-Anness IV.

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku u tippreżenta r-riżultat ta’ din ir-reviżjoni lill-Forum tal-Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn mhux iktar tard minn ħames snin wara li jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament. Din ir-reviżjoni għandha tivvaluta b’mod partikolari r-rekwiżiti tal-effiċjenza u l-livell tal-qawwa akustika, il-metodu għall-promozzjoni tal-użu ta’ refriġeranti b’potenzjal baxx ta’ tisħin globali (GWP) u l-ambitu tar-regolament għall-kundizzjonaturi tal-arja u bidliet possibbli fis-sehem mis-suq ta’ tipi ta’ apparat, inkluż il-kundizzjonaturi tal-arja b’qawwa nominali maħruġa ta’ ‘l fuq minn 12kW. Ir-reviżjoni għandha wkoll tivvaluta kemm ikunu xierqa r-rekwiżiti għall-modalititajiet mitfija u standby, il-metodu tal-kalkolu u l-kejl staġonali, inkluż kunsiderazzjonijiet dwar l-iżvilupp tal-possibbiltà ta’ metodu ta’ kalkolu u kejl staġonali għall-kundizzjonaturi tal-arja kollha koperti mill-ambitu tar-regolament għall-istaġuni tat-tkessiħ u tat-tisħin.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Rekwiżiti tal-ekodisinn

1   DEFINIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-FINIJIET TAL-ANNESSI

(1) Kundizzjonatur tal-arja riversibbli’ tfisser kundizzjonatur tal-arja li kapaċi sew ikessaħ sew isaħħan.

(2) Kundizzjonijiet nominali standard’ tfisser il-kumbinazzjoni tat-temperaturi ta’ ġewwa (Tin) u ta’ barra (Tj) li jiddeskrivu l-kundizzjonijiet tat-tħaddim meta jiġu stabbiliti l-livell tal-qawwa akustika, il-kapaċità nominali, ir-rata nominali tal-fluss tal-arja, il-proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika (EERrated), u/jew il-koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni (COPrated), kif stipulat fl-Anness II, tabella 2;

(3) Temperatura ta’ ġewwa’ (Tin) tfisser it-temperatura tal-arja ta’ ġewwa b’termometru niexef [°C] (bl-umdità relattiva indikata mit-temperatura korrispondenti b’termometru umdu);

(4) Temperatura ta’ barra’ (Tj) tfisser it-temperatura tal-arja ta’ barra b’termometru niexef [°C] (bl-umdità relattiva tagħha indikata mit-temperatura korrispondenti b’termometru umdu);

(5) Proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika’ (EERrated) tfisser il-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ diviża bil-qawwa nominali introdotta għat-tkessiħ [kW] ta’ unità meta tkun qed tipprovdi t-tkessiħ f’kundizzjonijiet nominali standard;

(6) Koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni’ (COPrated) tfisser il-kapaċità ddikjarata għat-tisħin [kW] diviża bil-qawwa nominali introdotta għat-tisħin [kW] ta’ unità meta tkun qed tipprovdi t-tisħin f’kundizzjonijiet nominali standard;

(7) Potenzjal għat-tisħin globali’ (GWP) tfisser il-kejl ta’ kemm 1 kg tar-refriġerant użat fiċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar huwa stmat li jikkontribwixxi għat-tisħin globali, espress f’ ekwivalenti ta’ kg CO2 fuq medda ta’ żmien ta’ 100 sena;

Il-valuri GWP kkunsidrati se jkunu dawk stipulati fl-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 842/2006;

għar-refriġeranti flworinati, il-valuri GWP għandhom ikunu dawk ippubblikati fit-Tielet Rapport ta’ Valutazzjoni (Third Assessment Report - TAR), adottat mill-Bord Intergovernattiv għat-Tibdil fil-Klima (Intergovernmental Panel on Climate Change) ( 1 ) (valuri GWP 2001 tal-IPCC GWP għal perjodu ta’ 100 sena);

għall-gassijiet mhux flworinati, il-valuri GWP huma dawk ippubblikati fl-ewwel valutazzjoni tal-IPCC ( 2 ) fuq perjodu ta’ 100 sena;

Il-valuri GWP għal taħlitiet ta’ refriġeranti għandhom ikunu bbażati fuq il-formula ddikjarata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 842/2006;

għar-refriġeranti mhux inklużi fir-referenzi fuq, ir-rapport IPCC UNEP 2010 dwar ir-Refriġerazzjoni, l-Ikkundizzjonar tal-Arja u l-Pompi tas-Sħana (Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps), ta’ Frar 2011, jew iġded, għandu jintuża bħala referenza;

(8) Modalità mitfija’ tfisser kundizzjoni li fiha l-kundizzjonatur tal-arja jew il-fann għall-użu personali jkun imqabbad mal-mejn imma ma jkun qed jipprovdi l-ebda funzjoni; Huma wkoll meqjusa modalità mitfija kundizzjonijiet li jipprovdu biss indikazzjoni ta’ kundizzjoni ta’ modalità mitfija, kif ukoll kundizzjonijiet maħsuba biex jiżguraw kompatibilità elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 );

(9) Modalità standby’ tfisser kundizzjoni li fih l-apparat (kundizzjonatur tal-arja jew fann għall-użu personali) jkun imqabbad mal-mejn, jiddependi fuq l-enerġija introdotta mill-mejn biex jaħdem kif suppost u jipprovdi biss il-funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jippersistu għal żmien indefinit: funzjoni ta’ riattivazzjoni, inkella funzjoni ta’ riattivazzjoni u sempliċement indikazzjoni li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata, u/jew turija ta’ informazzjoni jew stat;

(10) Funzjoni ta’ riattivazzjoni’ tfisser funzjoni li tiffaċilita l-attivazzjoni ta’ modalitajiet oħra, inkluża l-modalità attiva, permezz ta’ swiċċ mill-bogħod, inklużi l-kontroll mill-bogħod, senser intern, tajmer, għal kundizzjoni li tipprovdi funzjonijiet addizzjonali, inkluża l-funzjoni ewlenija;

(11) Turija ta’ informazzjoni jew qagħda’ tfisser funzjoni kontinwa li tipprovdi informazzjoni jew inkella li tindika l-qagħda tat-tagħmir fuq unità tal-wiri, inklużi arloġġi;

(12) Livell tal-qawwa akustika’ tfisser il-livell tal-qawwa akustika ippeżat bil-valur A [dB(A)] ġewwa u/jew barra mkejjel f’kundizzjonijiet nominali standard għat-tkessiħ (jew għat-tisħin, jekk il-prodott m’għandux funzjoni ta’ tkessiħ);

(13) Kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn’ tfisser il-kumbinazzjoni ta’ rekwiżiti għat-temperatura ta’ referenza tad-disinn, it-temperatura bivalenti massima u t-temperatura limitu massima tat-tħaddim, kif stipulat fl-Anness II, Tabella 3

(14) Temperatura nominali tad-disinn’ tfisser it-temperatura ta’ barra [°C] jew għat-tkessiħ (Tdesignc) jew għat-tisħin (Tdesignh) kif deskritt fl-Anness II, Tabella 3, li fiha l-proporzjon tat-tagħbija parzjali jkun 1, u li tvarja skont l-istaġun deżinjat tat-tkessiħ jew tat-tisħin;

(15) ‘Proporzjon tat-tagħbija parzjali’ (pl(Tj)) tfisser it-temperatura ta’ barra nieqes 16 °C, diviża bit-temperatura ta’ referenza tad-disinn nieqes 16 °C, għat-tkessiħ jew għat-tisħin;

(16) Staġun’ tfisser wieħed mill-erba’ settijiet ta’ kundizzjonijiet tat-tħaddim (disponibbli għal erba’ staġuni: staġun wieħed tat-tkessiħ, tliet staġuni tat-tisħin: medju / ikseħ / isħan) li jiddeskrivu għal kull medda ta’ temperatura l-kumbinazzjoni ta’ temperaturi ta’ barra u l-għadd ta’ sigħat li fihom jokkorru dawn it-temperaturi kull staġun u li għalih l-unità titqies adattata;

(17) Medda ta’ temperatura’ (b’indiċi j) tfisser kumbinazzjoni ta’ temperatura ta’ barra (Tj) u sigħat tal-medda ta’ temperatura (hj), kif stipulat fl-Anness II, tabella 1;

(18) Sigħat tal-medda ta’ temperatura’ tfisser is-sigħat kull staġun (hj) li fiha tokkorri t-temperatura ta’ barra għal kull medda ta’ temperatura, kif stipulat fl-Anness II, tabella 1;

(19) Proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika’ (SEER) huwa l-proporzjon kumplessiv tal-effiċjenza enerġetika tal-unità, rappreżentattiv tal-istaġun sħiħ tat-tkessiħ, ikkalkulat bħala d-domanda annwali ta’ referenza tat-tkessiħ diviża bil-konsum tal-elettriku annwali għat-tkessiħ;

(20) Domanda annwali ta’ referenza tat-tkessiħ’ (QC ) tfisser id-domanda ta’ referenza tat-tkessiħ [kWh/a] li għandha tintuża bħala bażi għall-kalkolu tas-SEER u kkalkulata bħala l-prodott tat-tagħbija tad-disinn għat-tkessiħ (Pdesignc) u s-sigħat ekwivalenti f’modalità attiva għat-tkessiħ (HCE );

(21) Sigħat ekwivalenti f’modalità attiva għat-tkessiħ’ (HCE ) tfisser l-għadd annwali assunt ta’ sigħat [h/a] li l-unità trid tipprovdi lit-tagħbija tad-disinn għat-tkessiħ (Pdesignc) sabiex tissodisfa d-domanda annwali ta’ referenza tat-tkessiħ, kif stipulat fl-Anness II, tabella 4;

(22) Konsum annwali tal-elettriku għat-tkessiħ’ (QCE ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kWh/a] meħtieġ biex tintlaħaq id-domanda annwali ta’ referenza tat-tkessiħ u li tiġi kkalkulata bħala d-domanda annwali ta’ referenza tat-tkessiħ diviża bil-proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika fil-modalità attiva (SEERon), u l-konsum tal-elettriku tal-unità għall-modalitajiet termostat mitfi, standby, mitfi u ħiter tal-kisi tal-krank waqt l-istaġun tat-tkessiħ;

(23) Proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika fil-modalità attiva(SEERon) tfisser il-proporzjon medju tal-effiċjenza enerġetika tal-unità f’modalità attiva għall-funzjoni tat-tkessiħ, magħmula mit-tagħbija parzjali u l-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika għall-medda ta’ temperatura (EERbin(Tj)) u ppeżat bis-sigħat tal-medda li sseħħ tulhom il-kundizzjoni ta’ din il-medda;

(24) Tagħbija parzjali’ tfisser it-tagħbija tat-tkessiħ (Pc(Tj)) jew it-tagħbija tat-tisħin (Ph(Tj)) [kW] f’temperatura ta’ barra speċifika Tj, ikkalkulata bħala t-tagħbija tad-disinn mmultiplikata mal-proporzjon tat-tagħbija parzjali;

(25) Proporzjon tal-effiċjenza enerġetika speċifiku għall-medda ta’ temperatura’ (EERbin(Tj)) tfisser il-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika speċifiku għal kull medda ta’ temperatura j b’temperatura ta’ barra Tj fi staġun, derivat mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità ddikjarata u l-proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika (EERd(Tj)) għal meded ta’ temperatura (j) speċifikati u kkalkulat għal meded ta’ temperatura oħra permazz ta’ inter/estrapolazzjoni, fejn meħtieġ ikkoreġġut mill-koeffiċjent tad-degradazzjoni;

(26) Koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni’ (SCOP) huwa l-koeffiċjent kumplessiv tal-prestazzjoni tal-unità, rappreżentattiv għall-istaġun sħiħ deżinjat tat-tisħin (il-valur ta’ SCOP jappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat), ikkalkulat bħala d-domanda annwali ta’ referenza tat-tisħin diviża bil-konsum tal-elettriku annwali għat-tisħin;

(27) Domanda annwali ta’ referenza tat-tisħin’ (QH ) tfisser id-domanda ta’ referenza tat-tisħin [kWh/a], li tappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat, li għandha tintuża bħala bażi għall-kalkolu tas-SCOP u kkalkulata bħala l-prodott tat-tagħbija tad-disinn għat-tisħin (Pdesignh) u s-sigħat ekwivalenti f’modalità attiva għat-tisħin (HHE );

(28) Sigħat ekwivalenti f’modalità attiva għat-tisħin’ (HHE ) tfisser l-għadd annwali assunt ta’ sigħat [h/a] li l-unità trid tipprovdi lit-tagħbija tad-disinn għat-tisħin (Pdesignh) sabiex tissodisfa d-domanda annwali ta’ referenza tat-tisħin, kif stipulat fl-Anness II, tabella 4;

(29) Konsum annwali tal-elettriku għat-tisħin’ (QHE ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kWh/a] meħtieġ biex jilħaq id-domanda ta’ referenza annwali tat-tisħin indikata u li jappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat; u jiġi kkalkulat bħala d-domanda annwali ta’ referenza tat-tisħin diviża bil-koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni fil-modalità attiva (SCOPon), u l-konsum tal-elettriku tal-unità għall-modalitajiet termostat mitfi, standby, mitfi u ħiter tal-kisi tal-krank waqt l-istaġun tat-tisħin;

(30) Koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni fil-modalità attiva’ (SCOPon) tfisser il-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni tal-unità f’modalità attiva għall-istaġun tat-tisħin, magħmul mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità tat-tisħin elettriku ta’ emerġenza (fejn meħtieġ), u koeffiċjenti tal-prestazzjoni speċifiċi għall-medda ta’ temperatura (COPbin(Tj) u ppeżat bis-sigħat tal-medda li sseħħ tulhom il-kundizzjoni definita mill-medda;

(31) Kapaċità tat-tisħin elettriku ta’ emerġenza’ (elbu(Tj)) hija l-kapaċità tat-tisħin [kW] ta’ ħiter elettriku ta’ emerġenza reali jew assunt b’COP ta’ 1 li jissupplimenta l-kapaċità ddikjarata għat-tisħin (Pdh(Tj)) sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin (Ph(Tj)) fil-każ ta’ Pdh(Tj) li huwa inqas minn Ph(Tj), għat-temperatura ta’ barra (Tj);

(32) Proporzjon tal-effiċjenza enerġetika speċifiku għall-medda ta’ temperatura’ (COPbin(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni speċifiku għal kull medda ta’ temperatura j b’temperatura ta’ barra Tj fi staġun, derivat mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità ddikjarata u l-proporzjon iddikjarat tal-prestazzjoni (COPd(Tj)) għal meded (j) speċifiċi u kkalkulat għal meded oħra permezz ta’ inter/estrapolazzjoni, fejn meħtieġ ikkoreġġut mill-koeffiċjent tad-degradazzjoni;

(33) Kapaċità ddikjarata’ [kW] tfisser il-kapaċità taċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar tal-unità għat-tkessiħ (Pdc(Tj)) jew għat-tisħin (Pdh(Tj)), li tappartjeni għal temperatura ta’ barra Tj u temperatura ta’ ġewwa (Tin), kif iddikjarat mill-manifattur;

(34) Valur ta’ servizz’ (SV) [(m3/min)/W] tfisser, għall-fannijiet għall-użu personali, il-proporzjon tar-rata tal-fluss massimu tal-fann [m3/min] u l-qawwa introdotta tal-fann [W];

(35) Kontroll tal-kapaċità’ tfisser l-abilità tal-unità li tibdel il-kapaċità tagħha billi tbiddel ir-rata tal-fluss volumetriku. L-unitajiet għandhom jiġu indikati bħala ‘fissi’ jekk l-unità ma tistax tibdel ir-rata tal-fluss volumetriku tagħha, ‘fi stadji’ jekk ir-rata tal-fluss volumetriku tinbidel jew tvarja f’sensiela ta’ mhux aktar minn żewġ stadji, jew ‘varjabbli’ jekk ir-rata tal-fluss volumetriku tinbidel jew tvarja f’sensiela ta’ tliet stadji jew aktar;

(36) Funzjoni’ tfisser l-indikazzjoni ta’ jekk unità hiex kapaċi għat-tkessiħ tal-arja ta’ ġewwa, it-tisħin tal-arja ta’ ġewwa jew it-tnejn;

(37) Tagħbija tad-disinn’ tfisser it-tagħbija tat-tkessiħ (Pdesignc) iddikjarata u/jew it-tagħbija tat-tisħin iddikjarata (Pdesignh) [kW] fit-temperatura ta’ referenza tad-disinn, fejn

għall-modalità tat-tkessiħ, Pdesignc hija ugwali għall-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ f’ Tj ugwali għal Tdesignc;

għall-modalità tat-tisħin, Pdesignh hija ugwali għat-tagħbija parzjali f’ Tj ugwali għal Tdesignh;

(38) Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika’ (EERd(Tj)) tfisser il-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika f’għadd limitat ta’ meded ta’ temperatura (j) speċifikati b’temperatura ta’ barra (Tj), kif iddikjarat mill-manifattur;

(39) Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni’ (COPd(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni f’għadd limitat ta’ meded ta’ temperatura (j) speċifikati b’temperatura ta’ barra (Tj), kif iddikjarat mill-manifattur;

(40) Temperatura bivalenti’ (Tbiv) tfisser it-temperatura ta’ barra (Tj) [°C] iddikjarata mill-manifattur għat-tisħin, li fiha, il-kapaċità ddikjarata hija ugwali għat-tagħbija parzjali u li taħtha l-kapaċità ddikjarata trid tkun supplimentata minn kapaċità ta’ ħiter elettriku ta’ emerġenza sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin;

(41) Temperatura limitu tat-tħaddim’ (Tol) tfisser it-temperatura ta’ barra [°C] ddikjarata mill-manifattur għat-tisħin, li taħtha l-kundizzjonatur tal-arja ma jkun jista’ jwassal ebda kapaċità tat-tisħin; taħt din it-temperatura, il-kapaċità ddikjarata hija ugwali għal żero;

(42) Kapaċità tal-intervall ċikliku’ [kW] hija l-medja (ppeżata bil-ħin) tal-kapaċità ddikjarata tul l-intervall tat-test ċikliku għat-tkessiħ (Pcycc) jew għat-tisħin (Pcych);

(43) Effiċjenza tal-intervall ċikliku għat-tkessiħ’ (EERcyc) huwa l-proporzjon medju tal-effiċjenza enerġetika tul l-intervall tat-test ċikliku (il-kompressur jinxtgħel u jintefa), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tkessiħ fuq l-intervall [kWh] diviż bil-qawwa elettrika integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

(44) Effiċjenza tal-intervall ċikliku għat-tisħin’ (COPcyc) hija l-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni fuq l-intervall tat-test ċikliku (il-kompressur jinxtgħel u jintefa), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tisħin fuq l-intervall [kWh] diviż bil-qawwa elettrika integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

(45) Koeffiċjent tad-degradazzjoni’ hija l-kejl tal-effiċjenza mitlufa miħabba ċ-ċikli (il-kompressur jinxtgħel/jintefa fil-modalità attiva) stabbilita għat-tkessiħ (Cdc), it-tisħin (Cdh) jew magħżul bħala valur assenjat ta’ 0,25;

(46) Modalità attiva’ tfisser il-modalità li tikkorispondi għas-sigħat b’tagħbija ta’ tkessiħ jew tisħin tal-bini u li biha tiġi attivata l-funzjoni tat-tkessiħ u t-tisħin tal-unità. Il-kundizzjoni tista’ tinvolvi ċikli mixgħula/mitfija tal-unità sabiex tilħaq jew tmantni temperatura meħtieġa tal-arja ta’ ġewwa;

(47) Modalità termostat mitfi’ tfisser modalità li tikkorrispondi għas-sigħat mingħajr tkessiħ jew tisħin fejn il-funzjoni tat-tkessiħ jew tat-tisħin tal-unità tkun mixgħula imma l-unità ma tkunx operattiva billi m’hemmx tagħbija tat-tkessiħ jew tat-tisħin. Din il-kundizzjoni hija għalhekk relatata mat-temperaturi ta’ barra u mhux mat-tagħbijiet ta’ ġewwa; Iċ-ċikli mixgħul / mitfi fil-modalità attiva mhumiex meqjusa termostat mitfi;

(48) Modalità operazzjoni tal-ħiter tal-kisi tal-krank’ tfisser kundizzjoni fejn l-unità tkun attivat apparat tat-tisħin sabiex jiġi evitat li r-refriġerant jgħaddi għal ġol-kompressur sabiex tiġi limitata l-konċentrazzjoni tar-refriġerant fiż-żejt malli jiġi sstartjat il-kompressur;

(49) Konsum tal-qawwa elettrika bil-modalità termostat mitfi’ (PTO ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta’ unità waqt il-modalità termostat mitfi;

(50) Konsum tal-qawwa elettrika bil-modalità standby’ (PSB ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta’ unità waqt il-modalità standby;

(51) Konsum tal-qawwa elettrika bil-modalità mitfija’ (POFF ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta’ unità waqt il-modalità mitfija;

(52) Konsum tal-qawwa elettrika bil-modalita ħiter tal-kisi tal-krank attivat’ (PCK ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta’ unità waqt il-modalità ħiter tal-kisi tal-krank attivat;

(53) Sigħat ta’ tħaddim bil-modalità termostat mitfi’ (HTO ) tfisser l-għadd annwali ta’ sigħat [h/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità termostat mitfi, li l-valur tagħha jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(54) Sigħat ta’ tħaddim bil-modalità termostat mitfi’ (HSB ) tfisser l-għadd annwali ta’ sigħat [h/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità standby, li l-valur tagħha jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(55) Sigħat ta’ tħaddim bil-modalità mitfija’ (HOFF ) tfisser l-għadd annwali ta’ sigħat [h/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità mitfija, li l-valur tagħha jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(56) Sigħat ta’ tħaddim bil-modalità ħiter tal-kisi tal-krank’ (HCK ) tfisser l-għadd annwali ta’ sigħat [h/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità ħiter tal-kisi tal-krank attivat, li l-valur tagħha jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(57) Fluss nominali tal-arja’ tfisser ir-rata tal-fluss tal-arja [m3/h] imkejla mal-iżbokk tal-arja ta’ unitajiet ta’ barra u/jew ta’ ġewwa (jekk apllikabbli) ta’ kundizzjonaturi tal-arja b’kundizzjonijiet nominali standard għat-tkessiħ (jew għat-tisħin, jekk il-prodott ma jkollux funzjoni ta’ tkessiħ);

(58) Qawwa introdotta nominali għat-tkessiħ’ (PEER ) tfisser il-qawwa elettrika introdotta [kW] ta’ unità meta tkun qed tipprovdi t-tkessiħ f’kundizzjonijiet nominali standard;

(59) Qawwa introdotta nominali għat-tisħin’ (PCOP ) tfisser il-qawwa elettrika introdotta [kW] ta’ unità meta tkun qed tipprovdi t-tisħin f’kundizzjonijiet nominali standard;

(60) Konsum tal-elettriku ta’ kanali singoli u doppji’ (QSD u QDD rispettivament) tfisser il-konsum tal-elettriku ta’ kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew doppju għall-modalità tat-tkessiħ u/jew tat-tisħin (liema minnhom tapplika) [kanal singolu f’kWh/h, kanal doppju f’kWh/a];

(61) Proporzjon tal-kapaċità’ tfisser il-proporzjon tal-kapaċità totali ddikjarata tat-tkessiħ jew tat-tisħin għall-unitajiet ta’ ġewwa operattivi kollha mal-kapaċità totali ddikjarata tat-tkessiħ jew tat-tisħin tal-unità ta’ barra bil-kundizzjonijiet nominali standard;

(62) Rata massima tal-fluss tal-arja tal-fann’ (F) tfisser il-fluss tal-arja tal-fann għall-użu personali bis-setting massimu tiegħu [m3/min], imkejjel mal-iżbokk tal-fann bil-mekkaniżmu oxxillanti (jekk applikabbli) mitfi;

(63) Mekkaniżmu oxxillanti’ tfisser il-kapaċità tal-fann għall-użu personali li jvarja awtomatikament id-direzzjoni tal-fluss tal-arja waqt li l-fann ikun qed jaħdem;

(64) Livell tal-qawwa akustika tal-fann’ tfisser il-livell tal-qawwa akustika tal-fann għall-użu personali, ippeżat bil-fattur A, waqt li jkun qed jipprovdi r-rata tal-fluss massimu tal-fann, imkejjel min-naħa tal-iżbokk;

(65) Sigħat f’modalità attiva tal-fann’ (HCE ) tfisser l-għadd ta’ sigħat [h/a] li fihom huwa assunt li l-fann għall-użu personali jipprovdi r-rata tal-fluss massimu tal-fann, kif deskritt fl-Anness II, Tabella 4.

2.   REKWIŻITI GĦALL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA MINIMA, KONSUM MASSIMU TAL-ELETTRIKU FIL-MODALITÀ MITFIJA U L-MODALITÀ STANDBY U GĦAL-LIVELL MASSIMU TA’ QAWWA AKUSTIKA

a. Mill-1 ta’ Jannar 2013, kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti fit-tabelli 1, 2 u 3 ta’ hawn taħt, ikkalkulati skont l-Anness II. Il-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju u l-fannijiet għall-użu personali għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-modalititajiet mitfija u standby kif indikati fit-Tabella 2 ta’ hawn taħt. Ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza enerġetika minima u l-qawwa akustika massima għandhom jirrelataw mal-kundizzjonijiet nominali standard speċifikati fl-Anness II, Tabella 2.Tabella 1

Rekwiżiti għal effiċjenza enerġetika minima

 

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Jekk il-GWP tar-refriġerant > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Jekk il-GWP tar-refriġerant ≤ 150

2,16

2,12

2,16

1,62Tabella 2

Rekwiżiti għall-konsum massimu tal-elettriku fil-modalità mitfija u l-modalità standby għall-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju u l-fannijiet għall-użu personali

Modalità mitfija

Il-konsum tal-elettriku tat-tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni b’modalità mitfija ma għandux jaqbeż 1,00 W.

Modalità standby

Il-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni li jipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni, jew li jipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni sempliċi ta’ funzjoni attivata ta’ riattivazzjoni, m’għandux jaqbeż 1,00 W

Il-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni li jipprovdi turija ta’ informazzjoni jew qagħda, jew li jipprovdi biss kumbinazzjoni ta’ funzjoni ta’ riattivazzjoni jew turija ta’ informazzjoni jew qagħda, m’għandux jaqbeż 2,00 W

Disponibbiltà ta’ modalità standby u/jew mitfija

It-tagħmir għandu jipprovdi, għajr fejn dan ma jkunx jixraq għall-użu maħsub, il-modalità mitfija u/jew il-modalità standby, u/jew xi kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti ta’ konsum tal-elettriku applikabbli għall-modalità mitfija u l-modalità standby meta t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejn.

Tabella 3

Rekwiżiti għall-livell massimu tal-qawwa akustika

Livell tal-qawwa akustika ta’ ġewwa f ‘dB(A)

65

b. Mill-1 ta’ Jannar 2013, kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu u doppju għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti għall-effiċjenza enerġetika minima u l-livell massimu ta’ qawwa akustika kif indikati fit-tabelli 4 u 5 ta’ hawn taħt, ikkalkulati skont l-Anness II. Ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza enerġetika minima u l-qawwa akustika massima għandha tirrelata mal-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn speċifikati fl-Anness II, Tabella 3 bl-użu tal l-istaġun tat-tisħin “Medju” fejn applikabbli. Ir-rekwiżiti dwar il-qawwa akustika għandhom jirrelataw mal-kundizzjonijiet nominali standard speċifikati fl-Anness II, Tabella 2.Tabella 4

Rekwiżiti għal effiċjenza enerġetika minima

 

SEER

SCOP

(Staġun medju tat-tisħin)

Jekk il-GWP tar-refriġerant > 150

3,60

3,40

Jekk il-GWP tar-refriġerant ≤ 150

3,24

3,06Tabella 5

Rekwiżiti għall-livell massimu tal-qawwa akustika

Kapaċità nominali ≤ 6 kW

6 < Kapaċità nominali ≤ 12 kW

Livell tal-qawwa akustika ta’ ġewwa f ‘dB(A)

Livell tal-qawwa akustika ta’ barra f’dB(A)

Livell tal-qawwa akustika ta’ ġewwa f ‘dB(A)

Livell tal-qawwa akustika ta’ barra f’dB(A)

60

65

65

70

c. Mill-1 ta’ Jannar 2014, il-kundizzjonaturi tal-arja għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti kif indikati fit-tabella ta’ hawn taħt, ikkalkulati skont l-Anness II. Ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza enerġetika għall-kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi b’kanal singolu u doppju, għandhom jirrelataw għall-kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn speċifikati fl-Anness II, Tabella 3 bl-użu tal-istaġun tat-tisħin “Medju” fejn applikabbli. Ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza enerġetika għall-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu u doppju għandhom jirrelataw mal-kundizzjonijiet nominali standard speċifikati fl-Anness II, Tabella 2.Tabella 6

Rekwiżiti għal effiċjenza enerġetika minima

 

Kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju u singolu

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

SEER

SCOP

(Staġun tat-tisħin Medja)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Jekk il-GWP tar-refriġerant > 150, għal 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Jekk il-GWP tar-refriġerant ≤ 150, għal ≤ 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Jekk il-GWP tar-refriġerant > 150, għal 6– 12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Jekk il-GWP tar-refriġerant ≤ 150, għal 6– 12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d. Mill-1 ta’ Jannar 2014, il-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu jew kanal doppju u l-fannijiet għall-użu personali għandhom jikkorrispondu għar-rekwiżiti fit-tabella 7 ta’ hawn taħt, ikkalkulati skont l-Anness II.Tabella 7

Rekwiżiti għall-konsum massimu tal-elettriku fil-modalità mitfija u l-modalità standby

Modalità mitfija

Il-konsum tal-elettriku tat-tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni b’modalità mitfija ma għandux jaqbeż 0,50 W.

Modalità standby

Il-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni li jipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni, jew li jipprovdi biss funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni sempliċi ta’ funzjoni attivata ta’ riattivazzjoni, m’għandux jaqbeż 0,50 W

Il-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir fi kwalunkwe kundizzjoni li jipprovdi turija ta’ informazzjoni jew qagħda, jew li jipprovdi biss kumbinazzjoni ta’ funzjoni ta’ riattivazzjoni jew turija ta’ informazzjoni jew qagħda, m’għandux jaqbeż 1,00 W

Disponibbiltà ta’ modalità standby u/jew mitfija

It-tagħmir għandu jipprovdi, għajr fejn dan ma jkunx jixraq għall-użu maħsub, il-modalità mitfija u/jew il-modalità standby, u/jew xi kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti ta’ konsum tal-elettriku applikabbli għall-modalità mitfija u l-modalità standby meta t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejn.

Ġestjoni tal-enerġija

Meta tagħmir ma jkunx qed jipprovdi l-funzjoni ewlenija tiegħu, jew meta prodotti oħra li jużaw l-enerġija ma jkunux mill-funzjonijiet tagħhom, dan għandu joffri, sakemm ikun jixraq skund l-użu maħsub, funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili, li wara l-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli xieraq għall-użu maħsub tal-apparat, tiswiċċjah awtomatikament għal

— modalità standby, jew

— modalità mitfija, jew

— kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti tal-konsum tal-elettriku applikabbli għall-modalità mitfija u/jew il-modalità standby meta l-apparat ikun imqabbad mal-mejn. Il-funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija għandha tiġi attivata qabel il-kunsinna tal-prodott.

3.   REKWIŻITI TAL-INFORMAZZJONI DWAR IL-PRODOTT

(a) Mill-1 ta’ Jannar 2013, fir-rigward tal-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali, l-informazzjoni stipulata fil-punti taħt u kkalkulata skont l-Anness II għandha tkun ipprovduta fuq:

i) id-dokumentazzjoni teknika tal-prodott;

ii) siti elettroniċi b’aċċess ħieles tal-manifatturi tal-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali;

(b) Il-manifattur tal-kundizzjonaturi tal-arja u tal-fannijiet għall-użu personali għandu jipprovdi lil-laboratorji li jwettqu verifiki ta’ sorveljanza tas-suq, fuq talba, l-informazzjoni meħtieġa dwar it-twaqqif tal-unità kif applikat għall-istabbiliment ta’ kapaċitajiet iddikjarati, SEER/EER, valuri SCOP/COP u valuri ta’ servizz u jipprovdi informazzjoni ta’ kuntatt għall-ksib ta’ din l-informazzjoni.

(c) Rekwiżiti tal-informazzjoni għall-kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju u singolu.Tabella 1

Rekwiżiti tal-informazzjoni (1)

(l-għadd ta’ deċimali fil-kaxxa jindika l-preċiżjoni tar-rappurtar)

Funzjoni (indika jekk hemm)

Jekk il-funzjoni tinkludi t-tisħin: Indika l-staġun tat-tisħin li l-informazzjoni tirrelata għalih. Il-valuri indikati għandhom jirrelataw għal staġun tat-tisħin wieħed. Inkludi mill-inqas l-istaġun tat-tisħin ‘Medju’.

tkessiħ

Iva/Le

Medju

(obbligatorju)

Iva/Le

tisħin

Iva/Le

Isħan

(jekk deżinjat)

Iva/Le

 

Ikseħ

(jekk deżinjat)

Iva/Le

Fattur

simbolu

valur

unità

Fattur

simbolu

valur

unità

Tagħbija nominali

Effiċjenza staġonali

tkessiħ

Pdesignc

x,x

kW

tkessiħ

SEER

x,x

tisħin / Medju

Pdesignh

x,x

kW

tisħin / Medju

SCOP/A

x,x

tisħin / Isħan

Pdesignh

x,x

kW

tisħin / Isħan

SCOP/W

x,x

tisħin / Ikseħ

Pdesignh

x,x

kW

tisħin / Ikseħ

SCOP/C

x,x

Kapaċità ddikjarata (1) għat-tkessiħ, b’temperatura ta’ ġewwa 27(19)°C u temperatura ta’ barra Tj

Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika (1), b’temperatura ta’ ġewwa 27(19) °C u temperatura ta’ barra Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj=35 °C

EERd

x,x

Tj=30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj=30 °C

EERd

x,x

Tj=25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj=25 °C

EERd

x,x

Tj=20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj=20 °C

EERd

x,x

Kapaċità ddikjarata (1) għat-tisħin / Staġun medju, b’temperatura ta’ ġewwa 20°C u temperatura ta’ barra Tj

Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (1)/ Staġun medju, b’temperatura ta’ ġewwa 20°C u temperatura ta’ barra Tj

Tj=-7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=-7 °C

COPd

x,x

Tj=2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=2 °C

COPd

x,x

Tj=7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=7 °C

COPd

x,x

Tj=12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=12 °C

COPd

x,x

Tj=temperatura bivalenti

Pdh

x,x

kW

Tj=temperatura bivalenti

COPd

x,x

Tj=limitu operattiv

Pdh

x,x

kW

Tj=limitu operattiv

COPd

x,x

Kapaċità ddikjarata (1) għat-tisħin / Staġun isħan, b’temperatura ta’ ġewwa 20 °C u temperatura ta’ barra Tj

Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (1)/ Staġun isħan, b’temperatura ta’ ġewwa 20 °C u temperatura ta’ barra Tj

Tj=2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=2 °C

COPd

x,x

Tj=7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=7 °C

COPd

x,x

Tj=12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=12 °C

COPd

x,x

Tj=temperatura bivalenti

Pdh

x,x

kW

Tj=temperatura bivalenti

COPd

x,x

Tj=limitu operattiv

Pdh

x,x

kW

Tj=limitu operattiv

COPd

x,x

Kapaċità ddikjarata (1) għat-tisħin / Staġun ikseħ, b’temperatura ta’ ġewwa 20 °C u temperatura ta’ barra Tj

Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (1)/ Staġun ikseħ, b’temperatura ta’ ġewwa 20 °C u temperatura ta’ barra Tj

Tj = -7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = -7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj=2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj=temperatura bivalenti

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura bivalenti

COPd

x,x

Tj=limitu operattiv

Pdh

x,x

kW

Tj = limitu operattiv

COPd

x,x

Tj = -15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = -15 °C

COPd

x,x

Temperatura bivalenti

Temperatura limitu operattiva

tisħin / Medju

Tbiv

x

°C

tisħin / Medju

Tol

x

°C

tisħin / Isħan

Tbiv

x

°C

tisħin / Isħan

Tol

x

°C

tisħin / Ikseħ

Tbiv

x

°C

tisħin / Ikseħ

Tol

x

°C

Kapaċità tal-intervall taċ-ċikli

Effiċjenza tal-intervall taċ-ċikli

għat-tkessiħ

Pcycc

x,x

kW

għat-tkessiħ

EERcyc

x,x

għat-tisħin

Pcych

x,x

kW

għat-tisħin

COPcyc

x,x

Koeffiċjent ta’ degradazzjoni tkessiħ (2)

Cdc

x,x

Koeffiċjent ta’ degradazzjoni tisħin (2)

Cdh

x,x

Qawwa elettrika introdotta f’modialitajiet ta’ qawwa letteika għajr ‘modalità attiva’

Konsum annwali tal-elettriku

modalità mitfija;

POFF

x,x

kW

tkessiħ

QCE

x

kWh/a

modalità standby;

PSB

x,x

kW

tisħin / Medju

QHE

x

kWh/a

modalità termostat mitfi;

PTO

x,x

kW

tisħin / Isħan

QHE

x

kWh/a

modalità ħiter tal-kisi tal-krank

PCK

x,x

kW

tisħin / Ikseħ

QHE

x

kWh/a

Kontroll tal-kapaċità (indika waħda minn tliet opzjonijiet)

Fatturi oħra

fiss

Iva/Le

Livell tal-qawwa akustika (barra/ġewwa)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

fi stadji

Iva/Le

Potenzjal għat-tisħin globali

GWP

x

kgCO2 eq.

varjabbli

Iva/Le

Livell nominali tal-qawwa akustika (barra/ġewwa)

x / x

m3/h

Dettalji ta’ kuntatt għal aktar informazzjoni

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

(1)   Għal apparat multisplit, id-dejta tiġi pprovduta bi proporzjon tal-kapaċità ta’ 1.

(*1)   = Għal unitajiet b’kapaċità fi stadji, żewġ valuri mifruda minn slexx (‘/’) jiġu ddikjarati f’kull kaxxa fis-sezzjoni ‘Kapaċità ddikjarata tal-unità’ and " EER/COP iddikjarat" tal-unità.

(*2)   = Jekk il-valur assenjat Cd = 0,25 jintgħażel, mela (ir-riżultati minn) it-testijiet taċ-ċiklu mhumiex meħtieġa. Inkella jkun meħtieġ il-valur tat-test taċ-ċikli tat-tisħin jew tat-tkessiħ.

Safejn hu rilevanti fid-dawl tal-funzjonalità, il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni kif mitluba fit-tabella 1 fuq fid-dokumentazzjoni teknika tal-prodott. Għall-unitajiet b’kontroll tal-kapaċità mmarkat bħala “staged” (fi stadji), żewġ valuri għall-ogħla u l-aktar baxx, imniżżla bħala ‘hi/lo’ mifruda minn slexx (‘/’) jiġu ddikjarati f’kull kaxxa fis-sezzjoni ‘Kapaċità ddikjarata’.

(d) Rekwiżiti tal-informazzjoni għall-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu u b’kanal doppju.

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal wieħed għandhom jissejħu ‘kundizzjonaturi tal-arja lokali’ fuq l-imballaġġ, id-dokumentazzjoni dwar il-prodott u fuq kwalunkwe materjal pubbliċitarju, ikunx elettroniku jew fuq il-karta.

Il-manifattur għandu jipprovdi informazzjoni bħal din fit-tabella taħt.Tabella 2

Rekwiżiti ta’ informazzjoni

Informazzjoni biex tidentifika l-mudell(i) li tirrelata magħhom l-informazzjoni:

[imla kif meħtieġ]

Deskrizzjoni

Simbolu

Valur

Unità

Kapaċità nominali għat-tkessiħ

P rated għat-tkessiħ

[x,x]

kW

Kapaċità nominali għat-tisħin

Prated għat-tisħin

[x,x]

kW

Qawwa nominali introdotta għat-tkessiħ

PEER

[x,x]

kW

Qawwa elettrika introdotta nominali għat-tisħin

PCOP

[x,x]

kW

Proporzjon Nominali tal-Effiċjenza enerġetika

EERd

[x,x]

Koeffiċjent Nominali tal-prestazzjoni

COPd

[x,x]

Konsum tal-elettriku fil-modalità termostat mitfi

PTO

[x,x]

W

Konsum tal-elettriku fil-modalità standby

PSB

[x,x]

W

Konsum tal-elettriku ta’ apparat b’kanal singolu/doppju

(indika separatament għat-tkessiħ u għat-tisħin:

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/a

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Livell tal-qawwa akustika

LWA

[x]

dB(A)

Potenzjal għat-tisħin globali

GWP

[x]

kgCO2 eq.

Dettalji ta’ kuntatt għal aktar informazzjoni

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

(e) Rekwiżiti tal-informazzjoni għall-fannijiet għall-użu personali

Il-manifattur għandu jipprovdi informazzjoni bħal din fit-tabella taħt.Tabella 3

Rekwiżiti ta’ informazzjoni

Informazzjoni biex tidentifika l-mudell(i) li tirrelata magħhom l-informazzjoni:

[imla kif meħtieġ]

Deskrizzjoni

Simbolu

Valur

Unità

Rata ta’ fluss massimu tal-fann

F

[x,x]

m3/min

Qawwa elettrika introdotta tal-fann

P

[x,x]

W

Valur ta’ servizz

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Konsum tal-elettriku fuq standby

PSB

[x,x]

W

Livell tal-qawwa akustika tal-fann

LWA

[x]

dB(A)

Veloċità massima tal-arja

c

[x,x]

m/sec

Standard ta’ kejl għall-valur ta’ servizz

[iddikkjara hawn ir-referenza għall-istandard ta’ kejl użat]

Dettalji ta’ kuntatt għal aktar informazzjoni

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu.
ANNESS II

Kejl u kalkoli

1. Għall-għanijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru permezz ta’ standards armonizzati li n-numru ta’ referenza tagħhom ġie ppubblikat għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodu affidabbli, akkurat u riproduċibbli ieħor, li jqis il-metodi l-aktar avvanzati ġeneralment rikonoxxuti, u li rriżultati tagħhom jitqiesu bħala ta’ inċertezza baxxa. Huma għandhom jissodisfaw dawn il-parametri tekniċi:

2. Id-determinazzjoni tal-konsum staġonali tal-enerġija u l-effiċjenza għall-proprzjoni staġonali tal-effiċjenza enerġetika (SEER) u l-koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni (SCOP) għandhom iqisu:

a) L-istaġun(i) Ewropew(j) tat-tkessiħ u t-tisħin, kif definit fit-Tabella 1 taħt;

b) Kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn, kif definiti fit-Tabella 3 taħt;

c) Konsum tal-enerġija elettrika għall-modalitajiet rilevanti kollha tat-tħaddim, bl-użu ta’ perjodi ta’ ħin kif definit fit-Tabella 4 taħt;

d) Effetti tad-degradazzjoni tal-effiċjenza enerġetika kkawżata minn ċikli mixgħul/mitfi (jekk applikabbli) skont it-tip ta’ kontroll tal-kapaċità tat-tkessiħ u/jew tat-tisħin;

e) Korrezzjonijiet lill-koeffiċjenti staġonali tal-prestazzjoni f’kundizzjonijiet fejn it-tagħbija tat-tisħin ma tistax tintlaħaq mill-kapaċità tat-tisħin;

f) Il-kontribut ta’ ħiter ta’ emerġenza (jekk applikabbli) fil-kalkolu tal-effiċjenza staġonali ta’ unità f’modalità tat-tisħin.

3. Meta l-informazzjoni dwar mudell speċifiku, li jkun kumbinazzjoni ta’ unità(jiet) ta’ ġewwa u ta’ barra, jinkiseb minn kalkolu fuq il-bażi tad-disinn, u/jew estrapolazzjoni minn kumbinazzjonijiet oħrajn, id-dokumentazzjoni għandha tinkludi dettalji ta’ dawn il-kalkoli u/jew l-estrapolazzjoniet, u ta’ testijiet magħmula sabiex jivverifikaw l-eżattezza tal-kalkoli maħduma (inklużi dettalji tal-mudell matematiku biex jikkalkula l-prestazzjoni ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet, u ta’ kejl meħud sabiex jivverifikaw dan il-mudell).

4. Il-proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika għat-tkessiħ (EERrated) u, fejn applikabbli, il-koeffiċjent nomali tal-prestazzjoni(COPrated) għall-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu u doppju għandhom jiġu stabbiliti bil-kundizzjonijiet nominali standard kif definiti fit-Tabella 2 taħt.

5. Il-kalkolu tal-konsum staġonali tal-elettriku għat-tkessiħ (u/jew it-tisħin) għandu jqis il-konsum tal-enerġija elettrika tal-modalitajiet rilevanti kollha tat-tħaddimkif definit fit-tabella 3 taħt, bl-użu ta’ sigħat operattivi, kif definit fit-tabella 4 taħt.

6. L-effiċjenza tal-fann għall-użu personali għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-fluss nominali tal-arja tal-unità diviża bil-qawwa elettrika nominali introdotta tal-unità.

Tabella 1

Meded ta’ temperatura staġonali għat-tkessiħ u t-tisħin (j = indiċi tal-medda, Tj = temperatura ta’ barra, hj = sigħat fis-sena għal kull medda) fejn ‘db’ = tempertura b’termometru niexef.STAĠUN TAT-TKESSIĦ

j

#

Tj

°C

db

hj

h/annum

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali h.

2 602STAĠUN TAT-TISĦIN

j

#

Tj

°C

db

hj

h/annum

Medja

Isħan

Ikseħ

1 sa 8

– 30 sa – 23

0

0

0

9

-22

0

0

1

10

-21

0

0

6

11

-20

0

0

13

12

-19

0

0

17

13

-18

0

0

19

14

-17

0

0

26

15

-16

0

0

39

16

-15

0

0

41

17

-14

0

0

35

18

-13

0

0

52

19

-12

0

0

37

20

-11

0

0

41

21

-10

1

0

43

22

-9

25

0

54

23

-8

23

0

90

24

-7

24

0

125

25

-6

27

0

169

26

-5

68

0

195

27

-4

91

0

278

28

-3

89

0

306

29

-2

165

0

454

30

-1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Totali h.

4 910

3 590

6 446Tabella 2

Kundizzjonijiet nominali standard, temperaturi f’temperaturi tal-arja b’ ‘termometru niexef’

(b’ ‘termometru umdu’ indikati fil-parenteżi)

Apparat

Funzjoni

Temperatura tal-arja ta’ ġewwa

(°C)

Temperatura tal-arja ta’ barra

(°C)

Kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

tkessiħ

27 (19)

35 (24)

tisħin

20 (mass. 15)

7(6)

kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

tkessiħ

35 (24)

35 (24) (1)

tisħin

20 (12)

20 (12) (1)

(*1)   Fil-każ ta’ kundizzjonaturi tal-arja b’kanal wieħed, il-kondensur (evaporatur) waqt it-tkessiħ (tisħin) mhuwiex mogħti arja ta’ barra, iżda arja ta’ ġewwa.Tabella 3

Kundizzjonijiet ta’ referenza tad-disinn, temperaturi f’temperaturi tal-arji b’ ‘termometru niexef’

(b’ ‘termometru umdu’ indikati fil-parenteżi)

Funzjoni/staġun

Temperatura tal-arja ta’ ġewwa

(°C)

Temperatura tal-arja ta’ barra

(°C)

Temperatura bivalenti

(°C)

Temperatura limitu operattiva

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

tkessiħ

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

mhux applikabbli

mhux applikabbli

tisħin / Medju

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

mass. 2

mass. – 7

tisħin / Isħan

Tdesignh = 2 (1)

mass. 7

mass. 2

tisħin / Ikseħ

Tdesignh = – 22 (– 23)

mass. – 7

mass. – 15Tabella 4

Sigħat operattivi skont it-tip ta’ apparat skont il-modalità funzjonali li għandha tintuża għall-kalkolu tal-konsum tal-elettriku

Tip ta’ apparat / funzjonalità

(jekk applikabbli)

Unità

Staġun tat-tisħin

Modalità mixgħula

Modalità termostat mitfi

Modalità standby

Modalità mitfija

Modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank

 

 

 

tkessiħ: HCE

tisħin: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu u b’kanal doppju

Modalità tat-tkessiħ, jekk l-apparat joffri tkessiħ biss

h/annum

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Modalitajiet tat-tkessiħ u tat-tisħin, jekk l-apparat joffri ż-żewġ modalitajiet

Modalità tat-tkessiħ

h/annum

 

350

221

2 142

0

2 672

Modalità tat-tisħin

h/annum

Medja

1 400

179

0

0

179

Isħan

1 400

755

0

0

755

Ikseħ

2 100

131

0

0

131

Modalità tat-tisħin, jekk l-apparat joffri tisħin biss

h/annum

Medja

1 400

179

0

3 672

3 851

Isħan

1 400

755

0

4 345

4 476

Ikseħ

2 100

131

0

2 189

2 944

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju

Modalità tat-tkessiħ, jekk l-apparat joffri tkessiħ biss

h/60 min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Modalitajiet tat-tkessiħ u tat-tisħin, jekk l-apparat joffri ż-żewġ modalitajiet

Modalità tat-tkessiħ

h/60 min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Modalità tat-tisħin

h/60min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Modalità tat-tisħin, jekk l-apparat joffri tisħin biss

h/60min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

Modalità tat-tkessiħ

h/60 min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Modalità tat-tisħin

h/60 min

 

1

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

▼M1
ANNESS III

Il-verifika tal-konformità tal-prodott mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq

It-tolleranzi tal-verifika ddefiniti f'dan l-Anness huma marbutin biss mal-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u ma għandhomx jintużaw mill-manifattur jew mill-importatur bħala tolleranza permessa biex jiġu stabbiliti l-valuri inklużi fid-dokumentazzjoni teknika jew biex jiġu interpretati dawk il-valuri, bil-għan li tinkiseb il-konformità jew biex tiġi kkomunikata prestazzjoni aħjar akkost ta' kollox.

Meta jivverifikaw il-konformità ta' mudell ta' prodott mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, f'konformità mal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE, għar-rekwiżiti msemmija f'dan l-Anness, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw din il-proċedura:

(1) L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw unità waħda tal-mudell.

(2) Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk:

(a) il-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika skont il-punt 2 tal-Anness IV tad-Direttiva 2009/125/KE (il-valuri dikjarati) u, meta applikabbli, il-valuri użati għall-kalkolu ta' dawn il-valuri ma jkunux aktar favorevoli għall-manifattur jew għall-importatur milli jkunu r-riżultati tal-kejl korrispondenti mwettaq skont il-paragrafu (g) tiegħu; kif ukoll

(b) il-valuri dikjarati jkunu jissodisfaw r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, u kull informazzjoni fuq il-prodott meħtieġa li jippubblikaw il-manifattur jew l-importatur ma jkunx fiha valuri li jkunu aktar favorevoli għall-manifattur jew għall-importatur mill-valuri dikjarati; kif ukoll

(c) meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jittestjaw l-unità tal-mudell, il-valuri stabbiliti (il-valuri tal-parametri rilevanti kif imkejla waqt it-testijiet u l-valuri kkalkulati minn dan il-kejl) ikunu fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi kif turi t-Tabella 1.

(3) Jekk ma jinkisbux ir-riżultati msemmija fil-punti 2(a) jew (b), il-mudell għandu jitqies li mhux konformi ma' dan ir-Regolament.

(4) Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(c), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet unitajiet oħra tal-istess mudell biex jiġu ttestjati.

(5) Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk, għal dawn it-tliet unitajiet, il-medja aritmetika tal-valuri stabbiliti tkun fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 1.

(6) Jekk ma jinkisbux ir-riżultati msemmija fil-punt 5, il-mudell għandu jitqies li mhux konformi ma' dan ir-Regolament.

(7) Meta tittieħed id-deċiżjoni tan-nuqqas ta' konformità tal-mudell skont il-punti 3 u 6, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jipprovdu kull informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness II.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw biss it-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fit-Tabella 1 u għandhom jużaw biss il-proċedura deskritta fil-punti 1 sa 7 għar-rekwiżiti msemmija f'dan l-Anness. M'għandha tintuża l-ebda tolleranza oħra, lanqas dawk stabbiliti fi standards armonizzati jew f'xi metodi oħrajn tal-kejl.Tabella 1

It-tolleranzi tal-verifika

Parametri

It-tolleranzi tal-verifika

Il-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika staġunali (SEER)

Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 8 %.

Il-koeffiċjent staġunali tal-prestazzjoni (SCOP)

Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 8 %.

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfi

Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat b'iktar minn 10 %.

Il-konsum tal-elettriku fil-modalità standby

Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat b'iktar minn 10 %.

Il-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika (EERrated)

Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 10 %.

Il-koeffiċjent tal-prestazzjoni (COPrated)

Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 10 %.

Il-livell tal-qawwa tal-ħoss

Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat b'iktar minn 2 dB(A).

▼B
ANNESS IV

Punti ta’ riferiment

Fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-aħjar teknoloġija disponibbli fis-suq għall-kundizzjonaturi tal-arja f’termini tal-prestazzjoni enerġetika tagħhom ġiet identifikata kif ġej:Punti ta’ riferiment għall-kundizzjonaturi tal-arja

Kundizzjonaturi tal-arja, għajr kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju u singolu

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal doppju

Kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00  (1)

3,15

3,15  (1)

2,60

(*1)   Ibbażat fuq l-effiċjenza tal-kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu mkessaħ bl-evaporazzjoni

Il-punt ta’ riferiment għal-livell ta’ GWP tar-refriġerant li jintuża fil-kundizzjonaturi tal-arja huwa GWP ≤ 20.( 1 ) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

( 2 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

( 3 ) ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24.