2012D0642 — MT — 31.10.2014 — 004.004


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2012/642/PESK

tal-15 ta’ Ottubru 2012

dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

(ĠU L 285 17.10.2012, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2013/248/PESK tad-29 ta’ Mejju 2013

  L 143

24

30.5.2013

►M2

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/308/PESK tal-24 ta’ Ġunju 2013

  L 172

31

25.6.2013

►M3

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/534/PESK tad-29 ta' Ottubru 2013

  L 288

69

30.10.2013

 M4

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2014/24/PESK tal-20 ta’ Jannar 2014

  L 16

32

21.1.2014

►M5

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2014/439/PESK tat-8 ta' Lulju 2014

  L 200

13

9.7.2014

►M6

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/750/PESK tat-30 ta' Ottubru 2014

  L 311

39

31.10.2014


Ikkoreġut b'

 C1

Rettifika, ĠU L 297, 15.10.2014, p.  41 (2014/24/PESK)

 C2

Rettifika, ĠU L 328, 13.11.2014, p.  61 (2014/439/PESK)

►C3

Rettifika, ĠU L 176, 7.7.2015, p.  41 (2014/439/PESK)
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2012/642/PESK

tal-15 ta’ Ottubru 2012

dwar miżuri restrittivi kontra l-BjelorussjaIL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kunsill l-ewwel adotta miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja taħt il-Pożizzjoni Komuni 2004/661/PESK ( 1 ). Hu kompla jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-kontinwazzjoni ta' nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, u li l-priġunieri politiċi ma ġewx meħlusa jew riabilitati, u għalhekk ġedded u estenda l-miżuri tiegħu.

(2)

Fil-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja ( 2 ).

(3)

Tħassib speċifiku wassal għall-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi kontra persuni li r-Rapport Pourgourides iqis bħala atturi ċentrali fl-għajbien mhux solvut ta' erba’ persuni magħrufa sew fil-Bjelorussja fl-1999-2000, u l-kopertura sussegwenti, jew li naqsu milli jibdew investigazzjoni indipendenti jew prosekuzzjoni rigward dan l-għajbien.

(4)

Ġew imposti wkoll miżuri kontra dawk responsabbli għall-elezzjonijiet u r-referendum frodulenti fil-Bjelorussja fis-17 ta' Ottubru 2004, għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet presidenzjali fil-Bjelorussja fid-19 ta' Marzu 2006 u fid-19 ta' Diċembru 2010 kif ukoll dawk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u r-repressjoni ta' dimostranti paċifiċi b'segwitu għal dawk l-elezzjonijiet u dak ir-referendum.

(5)

Responsabbiltà partikolari taqa' fuq l-uffiċjali direttament involuti jew responsabbli għan-natura frodulenti tal-elezzjonijiet presidenzjali u r-referendum; dawk responsabbli għall-organizzazzjoni u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni falsifikata permezz tal-media kkontrollata mill-Istat; dawk responsabbli għall-użu eċċessiv u bla provokazzjoni ta' forza kontra dimostranti paċifiċi u mhux armati; dawk responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali li għaddejjin, li huma motivati politikament, kontra gruppi kbar ta' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, l-oppożizzjoni demokratika, l-NGOs u l-media ħielsa fil-Bjelorussja, u dawk responsabbli għall-vjolazzjoni sistematika u kkoordinata tal-istandards internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet tar-Repubblika tal-Bjelorussja fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-eżerċitar ta' metodi ta' sfurzar u intimidazzjoni kontra r-rappreżentanti legali tad-detenuti u kontra individwi oħrajn.

(6)

Barra minn hekk, minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni, għandhom ukoll jiġu imposti miżuri fuq persuni f'pożizzjoni ta' tmexxija fil-Bjelorussja, u fuq persuni u entitajiet li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh, b'mod partikolari l-persuni u l-entitajiet li jipprovdu appoġġ finanzjarju jew materjali lir-reġim.

(7)

Sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' dawn il-miżuri, dawn għandhom japplikaw ukoll għall-entitajiet li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minn, persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, u għall-entitajiet li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minn, persuni u entitajiet li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh.

(8)

Waqt li jinnota li nstab li l-elezzjonijiet l-aktar reċenti tat-23 ta' Settembru 2012 ukoll mhumiex konsistenti mal-istandards internazzjonali, b'mod partikolari fis-sejbiet preliminari tal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali OSCE/ODIHR għall-Bjelorussja, u li s-sitwazzjoni rigward id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt ma tjibitx, il-Kunsill jibqa' serjament imħasseb bis-sitwazzjoni fil-Bjelorussja.

(9)

Abbażi ta' analiżi tad-Deċiżjoni 2010/639/PESK, il-miżuri restrittivi għandhom jiġu estiżi sal-31 ta' Ottubru 2013.

(10)

Għall-finijiet ta' ċarezza, il-miżuri imposti mid-Deċiżjoni 2010/639/PESK għandhom jiġu integrati fi strument legali uniku,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:Artikolu 1

1.  Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' armi u ta' materjal relatat ta' kull tip, inklużi armi u munizzjon, vetturi u tagħmir militari, tagħmir paramilitari u partijiet ta' rikambju għal dawk imsemmijin hawn fuq, kif ukoll tagħmir li jista' jintuża għar-repressjoni interna, lill-Bjelorussja minn ċittadini tal-Istati Membri jew mit-territorji tal-Istati Membri jew permezz ta' bastimenti jew inġenji tal-ajru bil-bandiera tagħhom, għandhom ikunu pprojbiti kemm jekk joriġinaw fit-territorji tagħhom kif ukoll jekk le.

2.  Għandu jiġi pprojbit:

(a) il-forniment, dirett jew indirett, ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jew relatati mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu fil-Bjelorussja;

(b) il-forniment, dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mal-punti msemmija fil-paragrafu 1, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ tali oġġetti, jew għall-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta' senserija jew servizzi oħra relatati lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu, fil-Bjelorussja;

(c) il-parteċipazzjoni, konxjentement u intenzjonalment, f’attivitajiet, li l-objettiv jew l-effett tagħhom hu li jevitaw il-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) jew (b).

Artikolu 2

1.  L-Artikolu 1 m’għandux japplika għal:

(a) il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir militari li ma joqtolx, jew ta’ tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għall-programmi tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Unjoni għat-tiswir ta’ istituzzjonijiet, jew għal operazzjonijiet tal-UE u tan-NU ta’ maniġġar ta’ kriżijiet;

(b) il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ vetturi mhux tal-ġlied li ġew manifatturati jew mgħammra b’materjali biex jipprovdu protezzjoni ballistika, maħsuba biss għall-użu protettiv ta’ persunal tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-Bjelorussja;

(c) il-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija u servizzi oħrajn relatati ma’ tali tagħmir, jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

(d) il-forniment ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati ma’ tali tagħmir jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet,

bil-kundizzjoni li tali esportazzjonijiet u assistenza jkunu ġew approvati minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.

2.  L-Artikolu 1 m'għandux japplika għal ilbies protettiv, inklużi ġkieket kontra l-flak u elmi militari, esportati temporanjament lejn il-Bjelorussja minn persunal tan-NU, minn persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha, minn rappreżentanti tal-media u ħaddiema umanitarji u dawk li jaħdmu fl-iżvilupp u persuni assoċjati għall-użu personali tagħhom biss.

Artikolu 3

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipprevjenu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-tranżitu minnhom, tal-persuni:

(a) responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew ir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, jew kwalunkwe persuna assoċjata magħhom;

(b) li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh,

kif elenkat fl-Anness.

2.  Il-paragrafu 1 m'għandux jobbliga Stat Membru biex jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.  Il-paragrafu 1 m'għandux ikun ta’ preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru ikun marbut b’xi obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a) bħala pajjiż li jospita organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b) bħala pajjiż li jospita konferenza internazzjonali mlaqqa’ min-Nazzjonijiet Uniti jew taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti;

(c) taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet;

jew

(d) taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt tal-Lateran) konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.  Il-paragrafu 3 għandu jitqies bħala li japplika wkoll f'każijiet fejn Stat Membru huwa l-pajjiż ospitanti tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.  Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafi 3 jew 4.

6.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mil-miżuri imposti fil-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat abbażi ta' ħtieġa urġenti umanitarja, jew abbażi tal-attendenza f'laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi jew ospitati mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza attwali tal-OSKE, fejn jitmexxa djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt fil-Bjelorussja.

7.  Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha tiġi kunsidrata bħala mogħtija sakemm wieħed mill-Membri tal-Kunsill jew iktar ma jagħmlux oġġezzjoni bil-miktub fi żmien jumejn ta' xogħol minn meta tiġi rċevuta n-notifika tal-eżenzjoni proposta. Fil-każ li membru wieħed jew aktar tal-Kunsill joġġezzjonaw, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.  F'każijiet fejn, skont il-paragrafi 3, 4, 6 u 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul, jew t-transitu mit-territorju tiegħu ta' kwalunkwe persuna mniżżla fl-Anness, l-awtorizazzjoni għandha tkun ristretta għall-għan li għalih tkun ingħatat u għal dik il-persuna kkonċernata b'dan.

Artikolu 4

1.  Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma l-proprjetà ta’, huma miżmuma minn jew huma kkontrollati minn:

(a) persuni, entitajiet jew korpi responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp assoċjati magħhom, kif ukoll persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minnhom;

(b) persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh, kif ukoll persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom,

kif elenkat fl-Anness għandhom jiġu ffriżati.

2.  L-ebda fond jew riżors ekonomiku m’għandu jsir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għal benefiċċju ta’ tali persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness.

Artikolu 5

1.  L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a) meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi ta' kwalunkwe persuna elenkata fl-Anness u l-membri tal-familja dipendenti minnha, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u kura medika, taxxi, premiums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b) maħsubin esklussivament għall-ħlas ta’ drittijiet professjonali raġonevoli u għar-rimbors ta’ spejjeż li jsiru li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c) maħsubin esklussivament għall-pagament ta' miżati jew ħlasijiet għal servizzi fiż-żamma jew manteniment ta' rutina ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati;

(d) meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat ir-raġunijiet li għalihom tqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-Kummissjoni, tal-anqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni; jew

(e) biex jitħallsu fi jew jinħargu minn, kont ta’ missjoni diplomatika jew konsulari jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi minn immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, sa fejn tali pagamenti jkunu maħsubin biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari jew tal-organizzazzjoni internazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.

2.  L-Artikolu 4(2) m'għandux japplika għaż-żieda mal-kontijiet iffriżati ta’:

(a) imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b) ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu ġew konklużi jew li saru qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK jew din id-Deċiżjoni.

u dment li tali imgħax, dħul u pagamenti oħrajn jibqgħu soġġetti għall-Artikolu 4(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

3.  L-Artikolu 4(1) m'għandux iżomm lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat milli jagħmel pagament dovut skont kuntratt li kien daħal għalih qabel ma tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp ġie elenkat fil-lista, dment li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fl-Artikolu 4(1).

Artikolu 6

1.  Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jadotta emendi għal-listi li jidhru fl-Anness kif meħtieġ mill-iżviluppi politiċi fil-Bjelorussja.

2.  Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu lill-persuna kkonċernata, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar tagħha fil-lista, direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' notifika, li tipprovdi lil tali persuna bil-possibbiltà li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.  Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna ikkonċernata kif meħtieġ.

Artikolu 7

Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-miżuri msemmija hawn fuq, l-Unjoni għandha tħeġġeġ lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk imniżżlin f’din id-Deċiżjoni.

▼M2

Artikolu 8

1.  Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1), safejn dawn japplikaw għas-Sur Uladzimir Uladzimiravich Makei, għandhom jiġu sospiżi waqt li jżomm il-kariga ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin tar-Repubblika tal-Bjelorussja.

▼M6

2.  Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta' Ottubru 2015. Din għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Hija għandha tiġġedded, jew tiġi emendata, kif ikun meħtieġ, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma ntlaħqux.

▼B

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 2012

▼M3
ANNESS

Persuni u entitajiet imsemmijin fl-Artikoli 3(1) u 4(1)A.  Persuni

 

Ismijiet

Traskrizzjoni ta' ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni ta' ortografija Russa

Ismijiet

(ortografija Bjelorussa)

Ismijiet

(ortografija Russa)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich Ablameiko, Sergei Vladimirovich (Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Data tat-twelid: 24.9.1956, Voronovo, Reġjun ta' Hrodna

Indirizz: ул. Бобруйская, 5aMinsk Bjelorussja

Rettur tal-Università Statali tal-Bjelorussja. Huwa kien responsabbli għall-espulsjoni ta' diversi studenti mill-Università minħabba li pparteċipaw fid-dimostrazzjonijiet fid-19 ta' Diċembru 2010 u f'dimostrazzjonijiet paċifiċi oħra fl-2011.

▼M6 —————

▼M3

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Sindku, kap tal-unità operattiva tal-kolonja penali IK-17 fi Shklov. Tefa' pressjoni fuq priġunieri politiċi billi ċaħħadhom mid-dritt tagħhom ta' korrispondenza u laqgħat, ħareġ ordnijiet biex jiġu soġġetti għal reġim kriminali aktar strett, tiftix u heddidhom sabiex jikseb konfessjonijiet. Huwa kien direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni fl-2011-2012 bl-użu ta' forza eċċessiva kontrihom. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

Data tat-twelid: 1949

Indirizz: Международный гуманитарно-экономический институт. 220028, Минск, ул. Маяковского, 129Il-Bjelorussja

Rettur tal-Istitut Umanitarju-Ekonomiku Internazzjonali. Direttur tal-Kulleġġ Statali tal-Politeknika ta' Minsk Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

Indirizz: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Viċi President fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomayski tal-belt ta' Minsk. Ex-imħallef fil-Qorti ta' Pervomayski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, ikkundannat għal 10 ijiem ħabs lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura u Tatsiana Grybouskaya, kif ukoll lil Tornike Berydze għal 11-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Data tat-twelid: 1960

Post tat-twelid: Leonovo, distrett ta' Borisov, reġjun ta' Minsk

ID: 4020160A013PB7

Indirizz: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Uffiċċju Nru 506Il-Bjelorussja

L-Ewwel Viċi Ministru tal-Informazzjoni. Sa mill-2003 kellha rwol prinċipali fil-promozzjoni tal-propaganda tal-istat, li tipprovoka, tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, u billi trażżan il-libertà tal-mezzi tal-informazzjoni. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

▼M5 —————

▼M3

9.

Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

Opлов Александр Владимирович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Kurunell, kap taċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk. Huwa kien personalment responsabbli għal trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti ta' dawk li kienu miżmuma matul il-ġimgħat u x-xhur ta' wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara-l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Kurunell, kmandant ta' brigata speċjali tat-Truppi Interni fis-subborg ta' Uruchie f'Minsk. Huwa kkmanda l-unità tiegħu matul it-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010 fejn sar użu eċċessiv ta' qawwa. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Data tat-twelid: 30.8.1967

Numru tal-passaport: SP0013023

Indirizz: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BJELORUSSJA

Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigata mill-appoġġ legali għall-istituzzjonijiet li jabbozzaw atti leġislattivi u regolatorji. Il-funzjonijiet tagħha jinkludu s-superviżjoni tal-abbozzar tal-leġislazzjoni.

Hija kienet responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi elaborat liġijiet li huma repressivi fir-rigward tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M6

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Indirizz: БФСО “Динамо”220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala ex-Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-persunal u l-organizzazzjoni tad-dmirijiet tagħhom, kien responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Ġie riassenjat mal-forzi tar-riżerva f'Mejju 2012.

Membru wkoll tal-Kunsill Ċentrali ta' CJSC Dinamo- Minsk li huwa elenkat fil-punt 20 tat-Taqsima B.

▼M3

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Zavodskoi tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski u Artsem Kuzmin għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Data tat-twelid possibbli: 1978

Indirizz: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Imħallef tal-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk. Fl-24 ta' Novembru 2011 huwa kkundanna lil Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani 'Vyasna', Viċi President tal-FIDH. Il-proċess tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski tal-belt ta' Minsk. Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Piakarchyk u Siarhei Navitski għal 13-il jum ħabs, kif ukoll lil Yauhen Kandrautsu għal 11-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Prosekutur pubbliku tad-Distrettwali ta' Oktiabrski (Kastrichnitski) ta' Minsk. Huwa ttratta l-kawża ta' Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich u Vladimir Homichenko. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Data tat-twelid: 29.4.1965

Indirizz: Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

Kurunell, Kap tal-pulizija ta' Minsk. Sa mill-ħatra tiegħu bħala Kap tal-pulizija ta' Minsk fil-21 ta' Ottubru 2011, kien responsabbli, bħala kmandant, għar-repressjoni ta' madwar tużżana dimostranti paċifiċi f'Minsk, li aktar tard ġew ikkundannati għal ksur ta' liġi f'avvenimenti tal-massa. Għal diversi snin huwa kkmanda l-azzjoni tal-pulizija kontra d-dimostrazzjonijiet fit-toroq tal-oppożizzjoni.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Barysyonak, Anatol Uladzimiravic) Borisenok, Anatoli Vladimirovich (Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk. Fl-2010-2011 huwa mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili li ġejjin għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.06.23, Belush Zmitser, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); b) 2010.12.20, Zhawnyak Ihar, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Nyestser Aleh, 10 ijiem ħabs, d) 2010.12.20, Trybushewski Kiryl, 10 ijiem ħabs; e) 2010.12.20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 ijiem ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, MIXAIЛ Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

Data tat-twelid: 16.5.1950

PtT: Kliukovichi, distrett ta' Novogrudok, reġjun ta' Hrodna

Rettur tal-Università Statali tal-Informatika u r-Radjuelettronika ta' Minsk. Direttur tal-Kulleġġ Statali tal-Politeknika ta' Minsk Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Data tat-twelid: 26.11.1962, Kazakistan

Indirizz: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President. Wieħed mill-għejun prinċipali tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

▼M5 —————

▼M3

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Data tat-twelid: 1964

Indirizz:

10, Kollektornaya str. 220004 Minsk BJELORUSSJA

L-Ewwel Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigat mis-servizzi ġudizzjarji, l-istatus ċivili u s-servizzi notarili. Il-funzjonijiet tiegħu jinkludu s-superviżjoni u l-kontroll tal-Professjoni Legali. Kellu rwol prinċipali fit-tneħħija mill-professjoni kważi sistematika tal-avukati li ddefendew priġunieri politiċi.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) Bortnik, Sergei Aleksandrovich (Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Data tat-twelid: 28.5.1953

PtT: Minsk

Indirizz: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Numru tal-passaport: MP0469554

Prosekutur Pubbliku.

Fl-2006, ittratta l-każ tal-ex-kandidat presidenzjali Alyaksandr Kazulin li kien akkużat li f'Marzu 2006 organizza protesti kontra l-elezzjonijiet frodulenti. L-akkuża ppreżentata minnu kienet motivata politikament u kienet tinkludi ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. F'April 2012, qabel ukoll mal-impożizzjoni ta' superviżjoni preventiva tal-pulizija għal sentejn fuq l-attivist politiku prominenti Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

Брыcина, Жанна Леонидовнa

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Viċi President tal-Qorti Distrettwali Zavodskoi ta' Minsk, ex-imħallef tal-Qorti Distrettwali Zavodskoi ta' Minsk. Hija trattat il-kawża ta' KhalipIrina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappreżentanti eċċellenti tas-soċjetà ċivili. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa,

Indirizz: Суд Октябрьского района г. Минск, 220027 ул. Семашко, 33

Viċi President tal-Qorti Distrettwali ta' Kastrichnitski ta' Minsk responsabbli għall-materji kriminali u ex-imħallef tal-Qorti Distrettwali ta' Oktiabrski (Kastrichnitski) ta' Minsk. Hija trattat il-kawża ta' Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

Data tat-twelid: 26.2.1952

PtT: Vershok, distrett ta' Baranovichy, reġjun ta' Brest

Indirizz: Белорусский государственный педагогический университет 220050, Беларусьг. Минск, ул. Советская, 18

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, huwa kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010 u fl-elezzjonijiet Presidenzjali ta' Settembru 2012.

▼M5 —————

▼M3

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько, Irap Яўгенавiч

Бусько, Игорь Евгеньевич

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Viċi Kap tal-KGB, ex-Kap tal-KGB tar-Reġjun ta' Brest. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Brest u fil-Bjelorussja.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk, ex-imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fis-26 ta' Ottubru 2011, huwa kkundanna lill-attivist tas-soċjetà ċivili Siarhei Kazakou għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Data tat-twelid: 17.10.1937

PtT: Minsk

ID: 3171037A004PB4

Indirizz: Общественное объединение "Союз писателей Беларуси"220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Kap tal-Għaqda tal-Kittieba li hija favur ir-reġim u President tal-Kunsill Pubbliku Repubblikan għall-Moralità (li jieħu sehem fl-attivitajiet ta' ċensura mir-reġim) u ex-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Superjuri. Sostenitur mill-qrib tal-President Lukashenka, u figura ċentrali fil-propaganda u ċ-ċensura tar-reġim.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

Черкас, Татьяна Станиславовна

Indirizz: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Viċi President tad-Distrett ta' Frunzenski ta' Minsk, ex-imħallef tad-Distrett ta' Frunzenski ta' Minsk, li qed tittratta l-kawżi tad-dimostranti Aleksandr Otroshchenkov (ikkundannat għal 4 snin priġunerija taħt kondizzjonijiet ristretti), Aleksandr Molchanov (3 snin) u Dmitri Novik (3.5 snin priġunerija taħt kondizzjonijiet ristretti). Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali politikament-motivati kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк, Алена Леанiдаўна

Черняк, Елена Леонидовна

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka, Henadz Chebatarovich rispettivament għal 10 ijiem, 11-il jum u 12-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

▼M6

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

image

image

Indirizz: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-intelligence estera, minn April 2014. Kurunell, kien responsabbli mill-unità ta' kontra t-terroriżmu tal-KGB, l-unità “Alpha”. Huwa pparteċipa personalment fit-trattament inuman u degradanti ta' attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

▼M6 —————

▼M6

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Kienet Viċi President u mħallef tal-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk (sat-18.6.2012).

Hija trattat il-proċess tal-eks-kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, attivista tas-soċjetà ċivili Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik u Vladimir Yeriomenok. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' xhieda irrilevanti għall-akkużati.

▼M3

36.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

Чубкавец, Kipыл

Чубковец, Кирилл

 

Prosekutur pubbliku tal-kawża kontra l-ex-kandidati presidenzjali Nikolai Statkevich u Dmitri Uss, kif ukoll l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov u Dmitri Bulanov. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

Bħala prosekutur tal-Istat huwa oppona l-appell ta' Ales Byalyatski rigward is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk minkejja li l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

PtT: Soboli, Bierezovsky Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область)

Data tat-twelid: 28.3.1963

Nru tal-passaport: SP 0008543 (validità attwali dubjuża).

Iury Chyzh huwa assoċjat mal-President Lukashenko u wliedu u jibbenefika minn u jappoġġa r-reġim ta' Lukashenko, speċjalment permezz tal-kumpannija holding tiegħu LLC Triple. L-attivitajiet tal-LLC Triple jinkludu attivitajiet li jirriżultaw minn għotjiet u konċessjonijiet pubbliċi mir-reġim. F'Ġunju 2013 ingħata mill-President Lukashenka l-ogħla distinzjoni tal-istat għas-servizzi tiegħu. Il-pożizzjonijiet li huwa għandu fil-qasam sportiv, speċjalment is-sħubija tiegħu fil-Kunsill Ċentrali tal-klabb tal-Isports tal-President u bħala President tal-Bord tal-klabb tal-futbol FC Dynamo Minsk u President tal-Federazzjoni Bjelorussa tal-lotta, jikkonfermaw l-assoċjazzjoni tiegħu mar-reġim.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Data tat-twelid: 29.9.1955, Senno, Vitebsk region

Indirizz: Белтеле-радиокомпания,ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

President tal-kumpannija Radio-TV tal-Istat. President tal-kumpannija Radju-Televiżiva tal-Istat Jiddeskrivi lilu nnifsu bħala demokratiku awtoritarju, kien responsabbli għall-promozzjoni tal-propaganda tal-istat fuq it-TV, li appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

Dubinina/Rovdo, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА/ РОЎДА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА/ РОВДО, Жанна Петровна

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Zavodskoi ta' Minsk. Fl-2010 hija mmultat jew ikkundannat lir- rappreżentanti tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Hulyak Vital, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Vaskabovich Lyudmila, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR), c) 2010.12.20, Urywski Alyaksandr, 10 ijiem ħabs; d) 2010.12.20, Stashulyonak Veranika, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); e) 2010.12.20, Say Syarhey, 10 ijiem ħabs; f) 2010.12.20, Maksimenka Hastassya, 10 ijiem ħabs; g) 2010.12.20, Nikitarovich Yuliya, 10 ijiem ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M6

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

image

image

Data tat-twelid: 1964

Post tat-twelid: Oshmiany, reġjun ta' Hrodna

Indirizz: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Prosekutur tar-Reġjun ta' Vitebsk sat-2.8.2011. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010. Dan jinkludi r-responsabbiltà għal kawżi kontra Siarhei Kavalenka u Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Data tat-twelid: 20.9.1954

Post tat-twelid: Distrett ta' Chashniki, reġjun ta' Vitebsk

ID: 3200954E045PB4

Indirizz: Гродненская региональная таможня230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Kap tal-Kumitat reġjonali tad-Dwana ta' Hrodna, kien l-Ewwel Viċi President tal-KGB (2005-2007), kien Viċi Kap tal-Kumitat tad-Dwana tal-Istat.

Huwa responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u oppożizzjoni demokratika, b'mod partikolari fl-2006 u l-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Data tat-twelid: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Indirizz: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Eks-Viċi Kap tal-KGB (minn Lulju 2013), inkarigat mill-intelligence estera. Kien responsabbli wkoll għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u oppożizzjoni demokratika.

▼M3

43.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

Indirizz: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali tal-belt ta' Minsk. Huwa kien direttament involut fil-proċessi kontra dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich għal 10 ijiem, 11-il jum u 12-il jum ħabs rispettivament. F'Ġunju, Lulju u Ottubru 2011, huwa kkundanna diversi attivisti oħra għal 10 ijiem u 11-il jum ħabs. Fil-25 ta' Frar 2013, huwa kkundanna fi proċess magħluq l-attivist Anatol Naumovich għal 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

44.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich (Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Data tat-twelid: 27.8.1962

Ex-Viċi Kap tal-Akkademja tal-Ministeru tal-Intern. Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu (sa Ġunju 2011) bħala Kmandant tal-Milizzja tal-Belt ta' Minsk ikkmanda l-forzi tal-milizzja ta' Minsk li wettqu repressjoni brutali ta' dimostrazzjoni fid-19 ta' Diċembru 2010.

▼M6 —————

▼M3

47.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Data tat-twelid: 19.1.1953

PtT: Behoml, Behomlski district, Minsk region

Membru tal-Parlament fil-Kamra Inferjuri, Kap tal-Kumitat dwar is-Sigurtà, id-Difiża u l-Ġlieda kontra l-kriminalità tal-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni tal-Istat tar-Russja u l-Bjelorussja. Ex-Viċi Ministru tal-Intern u Kap tal-Milizzja.

Bħala kmandant tat-truppi interni, huwa kien responsabbli għar-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjoni fid-19 ta' Diċembru 2010 f'Minsk, fejn it-truppi tiegħu kienu minn tal-ewwel li involvew ruħhom attivament.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Data tat-twelid: 15.12.1952, Borisov

Indirizz: ул. Короля,3,

Rettur tal-"Istitut privat tad-Dritt tal-Bjelorussja". Meta kien Ministru tal-Ġustizzja s-servizzi tiegħu fasslu liġijiet li huma repressivi lejn is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Huwa wkoll ċaħad jew neħħa r-reġistrazzjoni lil NGOs u partiti politiċi u injora atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

49.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatouski, Iury Aliaksandravich) Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich (Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

Indirizz: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-2010 mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Hubskaya Iryna, 10 ijiem ħabs; b) 2010.12.20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 ijiem il-ħabs; c) 2010.12.20, Mikheyenka Yahor, 12-il jum ħabs; d) 2010.12.20, Burbo Andrey, 10 ijiem ħabs; e) 2010.12.20, Pushnarova Hanna, 10 ijiem ħabs; f) 2010.12.20, Shepuraw Mikita, 15-il jum ħabs; g) 2010.12.20, Zadzyarkowski Andrey, 10 ijiem ħabs; h) 2010.12.20, Yaromyenkaw Yawhen, 10 ijiem ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

Fis-17 ta' Diċembru 2012, huwa kkundanna l-attivist ċiviku prominenti Pawel Vinahradau għal 5 ijiem ħabs, u fit-18 ta' April 2013 huwa kkundanna lil Uladzimir Yaromenak, attivist ieħor ċiviku prominenti għal 15-il jum ħabs.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Indirizz:

“Институт национальной безопасности Республики Беларусь”220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 2

Viċi Kap tal-Istitut tas-Sigurtà Nazzjonali (skola tal-KGB) u ex-Kap tal-KGB tad-Distrett ta' Vitebsk.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Vitebsk.

51.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prosekutur li ppreżenta l-kawża kontra Byalyatski fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk wara l-applikazzjoni ta' Byalyatski lill-qorti dwar id-detenzjoni tiegħu. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

52.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich Germanovich, Sergei Mikhailovich (Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

Indirizz: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Oktiabrski ta' Minsk. Fl-2010 mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Sidarevich Katsyaryna, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Lyskavets Paval, 15-il jum ħabs; c) 2010.12.20, Sachylka Syarhey, 15-il jum ħabs; d) 2010.12.20, Krawtsow Dzianis, 10 ijiem ħabs; e) 2010.12.20, Vyarbitski Uladzimir, 15-il jum ħabs; f) 2010.12.20, Newdakh Maksim, 15-il jum ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja. Fil-31.08.2012 ikkundanna lill-attivist Pavel Eutsikhieu għal 5 ijiem ħabs.

53.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Data tat-twelid: 21.10.1977

PtT: Minsk

Kap Editur tal-ġurnal ta' kull xahar “Belorusskaia Dumka” tal-Amministrazzjoni tal-President.

Huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-mezzi tal-istampa. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata, partikolarment wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Indirizz: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Imħallef u Viċi President tal-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Trattat il-kawża tal-ex-kandidati presidenzjali Nikolai Statkevich u Dmitri Uss, kif ukoll l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov u Dmitri Bulanov. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

▼M6

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala eks-Viċi Ministru tal-Intern u Kap tal-Investigazzjoni Preliminari, huwa kien responsabbli għas-soppressjoni vjolenti ta' protesti u ksur tad-drittijiet tal-bniedem matul il-proċedimenti tal-investigazzjonijiet fir-rigward tal-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010. Ingħaqad mal-forzi ta' riżerva fi Frar 2012. Attwalment huwa Ġeneral fil-forzi ta' riżerva.

▼M3

55.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Moskovsky ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, Aleksandryna Alibovich u Volha Kashtalian, għal 10 ijiem ħabs, u Aliaksei Varonchanka u Eryk Arlou għal 12-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

57.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich (Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел

Data tat-twelid: 23.9.1946

PtT: Unecha, reġjun ta' Briansk, Russja/USSR

Indirizz: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

L–editur-Kap tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta tal-propaganda prinċipali "Sovietskaia Belarus", ex- Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament maħtur mill-President Lukashenka.

Huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-mezzi tal-istampa. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata. Huwa kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti tad- dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

58.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich (Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Data tat-twelid: 22.4.1976, Borisov

Assistent tal-President, Kap tad-Dipartiment tal-Ideoloġija tal-Amministrazzjoni tal-President.

Kreatur ewlieni tal-ideoloġija tar-reġim u l-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

59.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) Ermoshina, Lidiia Mikhailovna (Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Data tat-twelid: 29.1.1953,

PtT: Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tal-Bjelorussja. Mill-1996, kienet waħda mill-persuni ewlenin parteċipanti fil-falsifikazzjonijiet tal-elezzjonijiet u r-referendum frodulenti, b'mod partikolari fl-2004, l-2006, l-2008, l-2010 u l-2012.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguevich (Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Kap tal-Bord tal-KGB għall-Komunikazzjonijiet tal-Istat. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Data tat-twelid: 26.11.1961

PtT: Buchani, Vitebsk district

Indirizz: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Numru tal-passaport: MP0515811

Viċi President tal-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Ex-imħallef tal-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fis-6 ta' Awwissu 2006, ikkundanna għall-ħabs lill-attivisti tas-soċjetà ċivili mill-Inizjattiva Ċivika "Sħubija" talli mmonitorjaw l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2006. Nikolai Astreiko ġie kkundannat għal sentejn ħabs, Timofei Dranchuk għal sena, Aleksandr Shalaiko u Enira Bronitskaya għal 6 xhur. Fl-2007, 2010, 2011 u 2012, huwa kkundanna diversi attivisti għal jiem il-ħabs; partikolarment fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lil Andrei Luhin, Serhey Krauchanka u Stanislau Fedorau għal 10 ijiem ħabs, u lil Volha Chernykh għal 12-il jum ħabs. Fil-21 ta' Diċembru 2010, ikkundanna lil Mykalai Dzemidenka għal 15-il jum ħabs.

Fl-20 ta' Diċembru 2011, huwa kkundanna żewġ attivisti li pparteċipaw f'azzjoni dwar l-anniversarju tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, lil Vassil Parfenkau u Siarhey Pavel rispettivament għal 15 u 12-il jum ħabs.

Fis-6 ta' Settembru 2012, huwa kkundanna lil Aliaksey Tseply għal 5 ijiem ħabs għar-reżistenza allegata għal pulizija, filwaqt li kien qed iqassam gazzetta tal-oppożizzjoni f'Minsk ċentrali.

Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

▼M6

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Data tat-twelid: 1968

Indirizz: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Kap tal-Pulizija reġjonali ta' Vitebsk (minn Ġunju 2012), ġeneral tal-pulizija (mill-2013). Ex-Viċi Kap tal-Pulizija ta' Minsk u Kap tal-iskwadra ta' kontra l-irvellijiet (OMON) ta' Minsk. Kellu l-kmand tat-truppi li xejnu d-dimostrazzjonijiet paċifiċi tad-19 ta' Diċembru 2010 u ħa sehem personalment fil-brutalità, u għal dan irċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka fi Frar 2011. Fl-2011, kellu l-kmand ukoll tat-truppi li rażżnu diversi protesti oħra minn attivisti politiċi u ċittadini paċifiċi f'Minsk.

▼M3

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА Людмила

 

Prosekutur tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk li fl-2011 kienet involuta fiċ-ċaħda tal-appell kontra s-sentenza ta' Dmitri Dashkevich u Eduard Lobov, attivisti tal-Molodoi Front (Young Front). Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

64.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Data tat-twelid: 30.10.1964

PtT: Ukraina

ID: 3301064A004PB5

Indirizz: 220010, г. Минск, ул.Советская, 11

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, huwa kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010 u fl-elezzjonijiet Parlamentari ta' Settembru 2012.

65.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Viċi Kap tad-Diviżjoni ta' Provvisti tad-Direttorat tal-Ideoloġija u l-Persunal tad-Dipartiment Muniċipali tal-Intern ta' Minsk. Fi Frar 2011, huwa rċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu u l-implimentazzjoni tal-ordnijiet matul ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Indirizz: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BJELORUSSJA

Ajjutant/Konsulent għall-Ministru tal-Ġustizzja. Bħala l-ajjutant għall-Ministru tal-Ġustizzja, huwa kien responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, billi elabora liġijiet li huma repressivi għas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, issorvelja l-ħidma tal-imħallfin u l-prosekuturi, caħad jew neħħa r-reġistrazzjoni għal NGOs u partiti politiċi, ħa deċiżjonijiet kontra avukati li jiddefendu l-priġunieri politiċi, kif ukoll injora deliberatament l-atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

67.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

Data tat-twelid: 17.7.1977

Passaport preżenti: MP3260350

Uffiċjal Kmandant tal-Provvista Teknika u tal-Armi tas-Servizz tal-Għassa Motorizzata.

Fi Frar 2011, huwa rċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu u l-implimentazzjoni tal-ordnijiet matul ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

▼M6

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН, Александр Александрович

image

Kap tal-kolonja penali IK-2 f'Bobruisk

Responsabbli għat-trattament inuman tal-priġunieri politiċi A. Sannikau u A. Beliatski fil-kolonja penali IK-2 f'Bobruisk. Attivisti tal-oppożizzjoni ġew ittorturati, imċaħħda mill-aċċess għall-avukati u mqiegħda fl-iżolament fil-kolonja penali taħt is-superviżjoni tiegħu. Kakunin għamel pressjoni fuq A. Beliatski u A. Sannikau sabiex iġiegħelhom jiffirmaw appell għal maħfra.

▼M3

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Kap tal-KGB tar-reġjun u l-belt ta' Minsk u kien Viċi Kap tal-KGB għal Minsk. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika f'Minsk.

▼M6 —————

▼M3

71.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Ex-Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosh-chenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret u Oleg Fedorkevich. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

72.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

Data tat-twelid: 24.1.1953

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

▼M6

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Data tat-twelid: 3.1.1954

Post tat-twelid: Akulintsi, reġjun ta' Mohilev

ID: 3030154A124PB9

Indirizz: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Huwa għandu rabtiet mill-qrib mal-President Lukashenka li miegħu ħadem mill-qrib matul is-snin tmenin u l-aktar fis-snin disgħin. Viċi Kap tal-Kumitat Olimpiku Nazzjonali (il-Kap huwa Alexandr Lukashenka), Kap tal-Federazzjoni tal-Handball. Ex-President tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, maħtur mill-President. Kien wieħed mill-atturi ewlenin fl-elezzjoni presidenzjali frodulenti fl-2006.

Ingħata residenza f'Minsk, fid-distrett tan-nomenklatura Drozdy mill-Amministrazzjoni Presidenzjali.

▼M3

74.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallya Uladzimirauna) Korovina, Natalia Vladimirovna (Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

Indirizz: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Frunzenski ta' Minsk. Fl-2010-2012 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2012.09.18, Vinahradau Pavel, 12-il jum ħabs; b) 2012.06.30, Kostka Mikhas, 6 ijiem ħabs; c) 2011.06.30, Sytsko Stefan, 10 ijiem ħabs; d) 2011.06.30, Arapinovich Alyaksandr, Yukhnowski Dzyanis u Tsyareshchanka Uladzimir, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); e) 2011.06.30, Sarachuk Yulian, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); f) 2011.06.23, Shewtsow Syarhey, 8 unitajiet bażi ta' kuljum (280 000 BLR); g) 2010.12.20, Vashkevich Alyaksandr, 10 ijiem ħabs; h) 2010.12.20, Myadzvedz Lyeanid, 10 ijiem ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

75.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Data tat-twelid: 28.4.1964

PtT: Novokuznetsk, ir-Russja

Indirizz: Минский городской исполнительный комитет пр-т Независимости 8, г. Минск

L-Ewwel Segretarju tal-Partit Komunista pro-reġim. Ex-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tal-Belt ta' Minsk, ex-Membru tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, bħalissa Viċi Sindku ta' Minsk. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali għall-elezzjoni Presidenzjali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali, b'mod partikolari fl-2006 u fl-2010 fil-Belt ta' Minsk. Bħala Viċi Sindku ta' Minsk huwa għandu, kontroll fuq l-organizzazzjoni ta' manifestazzjonijiet, dimostrazzjonijiet, marċi, u l-organizzazzjoni u sensibilizzazzjoni ideoloġika għal referenda u elezzjonijiet.

▼M6 —————

▼M3

77.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

Indirizz: 220010, г. Минск, ул.Советская, 11

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, hija kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010 u fl-elezzjonijiet Presidenzjali ta' Settembru 2012.

▼M6

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Kien Direttur tal-kamp tal-priġunieri f'Horki. Huwa kien responsabbli għat-trattament inuman tad-detenuti, speċjalment għall-persekuzzjoni u t-trattament ta' tortura tal-attivist tas-soċjetà ċivili Dmitri Dashkevich, li ġie mitfugħ il-ħabs b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

▼M3

79.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Arlou and Dzmitry Kresik għal 12-il jum ħabs, u Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko u Hanna Dainiak għal 10 ijiem ħabs.

Fis-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-viċi mexxej tal-"Front taż-Żgħażagħ" għal 10 ijiem ħabs għall-parteċipazzjoni tiegħu fid-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

Fl-4 u s-7 ta' Lulju 2011, fit-8 ta' Novembru 2011, u fl-20 ta' Diċembru 2011, huwa kkundanna diversi attivisti (Viktoriya Bandarenka, 10 ijiem ħabs; Andrei Zakhareuski, 5 ijiem ħabs; Mikhail Muski, 7 ijiem ħabs; Raman Grytsevich, 7 ijiem ħabs).

Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Prosekutur pubbliku tal-kawża kontra l-ex-kandidati presidenzjali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, il-membri tat-tim tal-kampanja ta' Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta u Sergei Vozniak, kif ukoll il-Viċi President tal-Young Front, Anastasia Polozhanka. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

81.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich (Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Data tat-twelid: 24.4.1964, Brest

Indirizz: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6

Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament, maħtur minn Alexandr Lukashenka. Direttur Ġenerali tal-kanal televiżiv pubbliku “Stolichnoe Televidenie”, awtur u preżentatur tal-programm televiżiv "L-istampa tad-dinja". Dan il-programm huwa strument tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u jiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

Huwa kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

▼M6 —————

▼M3

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Konsulent Anzjan tad-Diviżjoni tal-Organizzazzjonijiet Soċjali, Partiti u NGOs tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Ħa sehem attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika sa mill-2001, billi personalment ċaħad li jirreġistra NGOs u partiti politiċi, li f'bosta każi wassal biex jiġu aboliti.

84.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Moskovski tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20, it-22 u s-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, Alyaksandra Suslava and Svitlana Pankavets, għal 10 ijiem ħabs, Fedar Masliannikau u Mikhas Lebedz għal 12-il jum ħabs, u Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski and Mikhas Pashkevich għal 15-il jum ħabs. Fl-2011, l-2012 u l-2013, huwa kkundanna lil attivisti oħra għal perijodi li jvarjaw minn 7 ijiem sa 14-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

▼M6

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Indirizz: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Prosekutur tal-Belt ta' Minsk. Kien Prosekutur tar-Reġjun ta' Brest. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

Promoss fi Frar 2011.

▼M3

86.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, huwa ċaħad l-appell kontra s-sentenza tal-attivist politiku Vasili Parfenkov. Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Fl-24 ta' Jannar 2012, huwa ċaħad l-appell ta' Ales Byalyatski kontra s-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk anki jekk il-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

87.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef, huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex-kandidati presidenzjali Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov u, bħala mħallef assoċjat, Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

88.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna) Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna (Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Zavodskoi ta' Minsk. Fis-27 ta' Mejju 2011 hija kkundannat lill-attivisti Ihar Alinevich, Nikolai Dziadok u Aliaksandr Frantskevich rispettivament għal 8, 4,5 u 3 snin ħabs. Hija mmultat jew ikkundannat ukoll lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Makarenka Adam, 6 ijiem ħabs; b) 2010.12.20, Bachyla Uladzimir, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Kukalyew Syarhey,10 ijiem ħabs; d) 2010.12.20, Astafyew Alyaksandr,10 ijiem ħabs; e) 2010.12.20, Yazerski Raman,10 ijiem ħabs; f) 2010.12.20, Sapranyetskaya Darya,10 ijiem ħabs; g) 2010.12.20, Aheyeva Iryna,10 ijiem ħabs; h) 2010.12.20, Drahun Alyaksandr, 10 ijiem ħabs; i) 2010.12.20, Shambalava Tatsyana, 10 ijiem ħabs; j) 2010.12.20, Dzyemidzyuk Barys, 10 ijiem ħabs; k) 2010.12.20, Kassabuka Alyaksandr, 10 ijiem ħabs.

Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyo-novich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Ex-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tar-Reġjun ta' Brest għall-elezzjoni Presidenzjali tal-2010, Kap tal-organizzazzjoni ta' trade unions reġjonali favur-ir-reġim.

Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, huwa kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Brest.

▼M6 —————

▼M3

91.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kochyk, Aliaksandr Vasilievich) Kochik, Aleksandr Vasilyevich (Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.07, Revut Yawhen, 8 ijiem ħabs, b) 2011.07.04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 ijiem ħabs; c) 2011.06.23, Kazak Zmitser, 28 unità bażi ta' kuljum (980 000 BLR); d) 2010.12.20, Dzyezidzenka Dzianis, 12-il jum ħabs; e) 2010.12.20, Navumovich Syarhey, 14-il jum ħabs, f) 2010.12.20, Kavalenka Wsevalad, 15-il jum ħabs; g) 2010.12.20, Tsupa Dzyanis,15-il jum ħabs; h) 2010.12.20, Makashyn Syarhey, 10 ijiem ħabs; i) 2010.12.20, Zhakhavets Illya, 10 ijiem ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

92.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

Indirizz: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President. Oriġini u leħen importanti tal-propaganda tal-istat, li tipprovoka, tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

▼M6

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala Viċi Prosekutur Ġenerali sal-2012, huwa kien inkarigat u involut direttament fl-attivitajiet kollha tal-intelligence mwettqa mill-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali kontra entitajiet indipendenti u tal-oppożizzjoni, inkluż fl-2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Indirizz: Суд Советского района г. Минска220113, г. Минск, Логойский тракт, 3Tel: +375 17 280 83 40

Kap tal-Qorti Distrettwali ta' Sovetski ta' Minsk, kien Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk li awtorizza ċ-ċaħda tal-appell ta' Byalyatski. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Ġeneral, Kap tal-KGB tar-Reġjun ta' Hrodna. Responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Hrodna.

▼M3

96.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Data tat-twelid: 13.7.1948

PtT: Borisov

ID: 3130748A017PB8

Kap tal-Federazzjoni tat-Trade Unions. Ex-Viċi Prim Ministru u Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Figura ċentrali u sostenitur tar-reġim. Responsabbli għall-vjolazzjonijiet fil-ħolqien frodulenti ta' kumitati elettorali, fejn il-membri tat-trade unions ta' favur ir-reġim jirrappreżentaw parti prinċipali, u għan-nomina frodulenti ta' kandidati, u għall- pressjoni li saret fuq il-ħaddiema biex jivvutaw għar-reġim.

▼M6

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Ġeneral, Kien Kap tal-GRU (Dipartiment tal-Intelligence tal-Ministeru tad-Difiża) u Viċi Kap tal-persunal tal-Forzi Armati tal-Bjelorussja (sa Frar 2013). Responsabbli għall-attività tas-servizzi tal-intelligence fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

▼M3

98.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna) Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna (Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

Indirizz: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2010 mmultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Krawchuk Volha, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Charukhina Hanna, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Dubovik Alena, 15-il jum ħabs; d) 2010.12.20, Boldzina Alena, 12-il jum ħabs; e) 2010.12.20, Syrakvash Andrey, 15-il jum ħabs; f) 2010.12.20, Klimko Nastassiya, 12-il jum ħabs; g) 2010.12.20, Kuwshinaw Viktar, 15-il jum ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M6 —————

▼M3

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Indirizz: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President.

Oriġini u leħen importanti tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

▼M6 —————

▼M3

103.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Mikalai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

Indirizz: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Viċi Prosekutur Ġenerali. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Data tat-twelid: 25.7.1959

PtT: Ali-Bairamly, Azerbaijan

ID: 3250759A066PB3

Konsulent għall-Kumitat Eżekuttiv tas-CIS. Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala Ministru tal-Intern ikkmanda t-truppi tal-Ministeru tal-Intern li wettqu repressjoni brutali tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u wera li kien x'aktarx kburi minn din ir-responsabbiltà. Assenjat mal-forzi ta' riżerva tal-armata f'Jannar 2012.

▼M6

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Indirizz: Ċentru ta' Taħriġ tal-KGB Бядули 2, 220034, Минск

Ġeneral, Kap taċ-Ċentru ta' Taħriġ tal-KGB, kien Kap tal-KGB fir-reġjun ta' Minsk u fil-belt ta' Minsk.

Bħala l-persuna responsabbli għat-tħejjija u t-taħriġ tal-persunal tal-KGB, huwa kien responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Fir-rigward tal-funzjonijiet preċedenti tiegħu, huwa kien responsabbli għall-istess attività repressiva tal-KGB fil-belt ta' Minsk u fir-reġjun ta' Minsk.

▼M3

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Data tat-twelid: 1973,

Minsk

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivista tas-soċjetà ċivili, Anastasia Lazareva, għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrelevanti għall-akkużati.

107.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich (Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

Indirizz: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Raman Scherbau u Vital Tratsiakou għal 10 ijiem ħabs, Yuri Krylovich u Pavel Kavalenka għal 15-il jum ħabs, lill-attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ Zmitser Kremenitski u Uladzimir Yaromenak rispettivament għal 14 u 15-il jum ħabs. Fl-2012, huwa kkundanna lil attivisti oħra, partikolarment lil attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ, għal termini ta' żmien li jvarjaw minn 10 ijiem sa 15-il jum ħabs. Fis-17 ta' Lulju 2012, huwa kkundanna lil Raman Vasiliev u Uladzimir Yaromenak rispettivament għal 12 u 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

108.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

Indirizz: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Frunzenski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.07, Melyanets Mikalay, 10 ijiem ħabs; b) 2011.06.30, Shastseryk Uladzimir, 10 ijiem ħabs; c) 2011.06.30, Zyakaw Eryk, 10 ijiem ħabs; d) 2011.04.25, Grynman Nastassiya, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); e) 2010.12.20, Nikishyn Dzmitry, 11-il jum ħabs. Fl-2012-2013 ukoll hija kkundannat diversi attivisti għal perijodi ta' priġunerija. 20, Navumava Valyantsina, 11-il jum ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Zavodskoi ta' Minsk. Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau u Tatsyana Vaikovih għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Data tat-twelid: 31.8.1947,

Minsk

Membru tal-Bord tal-Għaqda tal-Kittieba li hija favur ir-reġim. Responsabbli għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tat-tixrid ta' informazzjoni falsifikata permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni kkontrollati mill-istat. Bħala ex-Viċi Ministru tal-Informazzjoni kellu rwol prinċipali fil-promozzjoni tal-propaganda tal-istat li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili tpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata u li mhix vera.

111.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

Indirizz: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Viċi Prosekutur Ġenerali, responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

Data tat-twelid: 18.1.1951

Nevinyany, Minsk region (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tal-Bjelorussja.

Mis-sena 2000 kien wieħed mill-atturi ewlenin involuti fil-falsifikazzjonijiet f'elezzjonijiet u referenda frodulenti, b'mod partikolari fl-2004, l-2006, l-2008, l-2010, l-2012.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Data tat-twelid: 14.5.1947

President tal-Unjoni Bjelorussa tal-Ġurnalisti li hija favur ir-reġim. Kap Editur tar-“Republika”, gazzetta tal-Kunsill tal-Ministri. Fil-pożizzjoni tiegħu huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-midja stampata. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata, partikolarment wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

▼M6

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Indirizz: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Matul il-kampanja elettorali Presidenzjali tal-2010 huwa nħatar mill-Kap tal-Kumitat Elettorali Ċentrali. L-ewwel Viċi Kap (maħtur mill-ġdid fil-21 ta' Jannar 2014) tal-Bord Superviżorju inkarigat mill-monitoraġġ tal-konformità mal-proċeduri u r-regoli tal-kampanji elettorali fil-mezzi tal-informazzjoni, u, bħala tali, kellu rwol attiv fil-propaganda tar-reġim matul il-kampanji elettorali tal-2010 u l-2012. Fis-26 ta' Ottubru 2011 huwa ingħata l-“Ordni ta' Franzisk Skorina” mill-President. F'Settembru 2012, huwa rrifjuta li jinkludi membri tal-mezzi tal-informazzjoni indipendenti fil-Bord. L-Ewwel Viċi Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda “Sovietskaia Belarus”. Sors ta' politika favur il-gvern, iffalsifika l-fatti u għamel kummenti inġusti dwar il-proċessi li għaddejjin fil-Bjelorussja kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li ġew deskritti sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Kien Kap tal-KGB għar-reġjun ta' Homel u kien Viċi Kap tal-KGB għal Homel. Responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Homel. Huwa tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu mill-President fit-2 ta' April 2014 għal imġiba mhux xierqa.

▼M3

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Indirizz: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.14, Struy Vitali, 10 unitajiet bażi ta' kuljum (35 000 BLR); b) 2011.07.04, Shalamitski Paval, 10 ijiem ħabs; c) 2010.12.20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 ijiem ħabs; d) 2010.12.20, Dranchuk Yuliya, 13-il jum ħabs; e) 2010.12.20, Lapko Mikalay, 12-il jum ħabs; f) 2010.12.20, Pramatoraw Vadzim, 12-il jum ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M6

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Data tat-twelid: 27.1.1944

Post tat-twelid: Karabani, Minsk

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala President tal-Kumitat għall-Kontroll mill-Istat (sal-2010) kien wieħed mill-persuni ewlenin involuti fil-każ ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu “Vyasna”, Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Viċi Kap tal-kolonja penali IK-9 f'Mazyr

Responsabbli għat-trattament inuman ta' D.Dashevich, li jinkludi torturi u ċaħda tal-aċċess għal rappreżentanti legali. Lopatko kellu pożizzjoni ewlenija fil-kolonja penali fejn inżamm Dashekevich u fejn ġiet applikata pressjoni psikoloġika, inkluża ċ-ċaħda ta' irqad u l-iżolament, fuq il-priġunieri politiċi inkluż is-Sur Dashekevich.

▼M3

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Data tat-twelid: 30.8.1954

PtT: Kopys, Vitebsk district

President tar-Repubblika tal-Bjelorussja.

▼M6

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Data tat-twelid: 23.3.1980

Indirizz: Klabb tal-Isports tal-President220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Negozjant, b'parteċipazzjoni attiva f'operazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu l-familja Lukashenka.

President tal-Klabb tal-Isports tal-President.

▼M3

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Data tat-twelid: 28.11.1975

Assistent/Ajjutant tal-President f'Affarijiet ta' Sigurtà Nazzjonali. F'Mejju 2013, inħatar kosuperviżur tal-Kummissjoni Bjelorussa-Russa dwar l-Esportazzjoni tal-Potaxx minn missieru. Bħala wieħed mill-eqreb kollaboraturi tiegħu, kellu rwol ċentrali fil-miżuri repressivi implimentati kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. Bħala membru ewlieni tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Istat, kien responsabbli għall-koordinazzjoni ta' miżuri repressivi kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, b'mod partikolari fir-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Data tat-twelid: 12.8.1971

ID: 3120871A074PB7

Kmandant tar-Riġment Speċjali tal-Ministeru tal-Intern tal-Belt ta' Minsk.

Huwa kkmanda t-truppi li rażżnu dimostrazzjoni paċifika fid-19 ta' Diċembru 2010, u għal dan irċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka fi Frar 2011. F'Ġunju 2011, ikkmanda wkoll truppi li wettqu repressjoni fuq ċittadini paċifiċi f'Minsk.

123.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Prosekutur fil-proċess ta' Syarhei Kavalenka li ngħata sentenza ta' sentejn u xahar ħabs talli ma ħarisx il-probation. Syarhei Kavalenka qabel kien ingħata sentenza sospiża talli dendel barra bandiera bajda-ħamra-bajda, simbolu tal-moviment tal-oppożizzjoni, fuq siġra tal-Milied f'Vitsebsk. Is-sentenza sussegwenti mogħtija mill-imħallef fil-kawża kienet ħarxa b'mod sproporzjonat meta titqies in-natura tar-reat u mhux konformi mal-kodiċi kriminali tal-Bjelorussja. L-azzjonijiet ta' Lutau kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Data tat-twelid: 5.8.1958,

Reġjun ta' Hrodna

ID: 3050858A060PB5

Ministru tal-Affarijiet Barranin, ex-Kap tal-Amministrazzjoni tal-President.

Bħala Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien meqjus it-tieni l-aktar persuna b'saħħitha fir-reġim u, bħala tali, kien responsabbli għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet frodulenti fl-2008 u l-2010 u għar-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi.

125.

Maladtsova, Tatsiana Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Prosekutur tad-Distrett ta' Frunzenski ta' Minsk, li qed tittratta l-kawża ta' Aleksandr Otroshchenkov, ta' Aleksandr Molchanov u ta' Dmitri Novik. Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

▼M6

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Data tat-twelid: 29.8.1949,

Post tat-twelid: Vetenevka, Slonim rayon, Reġjun ta' Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Kap tal-Kumitat tal-Fruntiera tal-Istat, kien Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà.

▼M3

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Kap tal-Bord tal-KGB tal-kontrospjunaġġ militari. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

128.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovka Anzhelika Mikhailovna

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКA, Анжелика Михайловна

Indirizz: Суд Советского района г. Минска 220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Sovetski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.14, Bussel Alyaksandr, 10 ijiem ħabs; b) 2011.07.14, Krukowski Syarhey, 8 ijiem ħabs; c) 2011.07.14, Kantsin Yahor, 10 ijiem ħabs; d) 2011.07.07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 ijiem ħabs; e) 2010.12.21, Nyanakhaw Andrey, 15-il jum ħabs; f) 2010.12.20, Myslivets Ihar, 15-il jum ħabs; g) 2010.12.20, Vilkin Alyaksey, 12-il jum ħabs; h) 2010.12.20, Kharitonaw Paval, 12-il jum ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

129.

Mazouka, Kiryl Viktaravich Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

Data tat-twelid: 1979

Prosekutur tal-kawża Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich u Eduard Lobov, attivisti tal-Molodoi Front (Young Front), ġew ikkundannati diversi snin ta' priġunerija għal “vandaliżmu”. Il-motivazzjoni wara l-priġunerija tagħhom kienet li huma t-tnejn ipparteċipaw attivament fil-kampanja elettorali f’Diċembru 2010 fejn appoġġaw wieħed mill-kandidati tal-oppożizzjoni.

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Data tat-twelid: 13.11.1964

Direttriċi tal-Iskola Sekondarja fil-Belt ta' Talkov, id-Distrett ta' Pukhovichi. Fis-27 ta' Jannar 2011, hija lliċenzjat lil Natalia Ilinich, għalliema rrispettata ħafna tal-iskola sekondarja minħabba l-fehmiet politiċi tagħha u l-parteċipazzjoni tagħha fl-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010.

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M3

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Data tat-twelid: 18.10.1954

PtT: Kosuta, Reġjun ta' Minsk

Kap tal-Qorti Kostituzzjonali u ex-Prosekutur Ġenerali attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Fil-kapaċità preċedenti tiegħu, kien wieħed mill-persuni ewlenin involuti fir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u tas-soċjetà ċivili, mill-2004 sal-2008. Sa mill-ħatra tiegħu fil-Qorti Kostituzzjonali fl-2008, implimenta fedelment il-politika repressiva tar-reġim u vvalida liġijiet repressivi anke meta dawn kienu jiksru l-kostituzzjoni.

134.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

Indirizz: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Aleh Yastrutseu u Mark Metsialkou għal 15-il jum ħabs. Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Eduard Baida u Andrei Ratsolka għal 10 ijiem ħabs, and Artsem Starykau għal 12-il jum ħabs talli ħadi sehem fi protesta silenzjuża. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Indirizz: Прокуратурa Гродненской областиг. Гродно, ул. Доватора, 2а

Prosekutur tar-reġjun ta' Hrodna. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

Мотыль, Татьяна Ярославовна

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-10 ta' Jannar 2011, hija kkundannat lill-attivist tal-Front taż-Żgħażagħ Yulian Misiukevich għal 12-il jum ħabs, u fil-21 ta' Jannar 2011 u fil-31 ta' Jannar 2011 rispettivament, hija kkundannat lill-attivist politiku, Usevalad Shasharin, u lill-attivist tas-soċjetà ċivili, Tsimafei Atranschankau, għal 9 ijiem ħabs kull wieħed.

Hija kkundannat ukoll fis-27 ta' Diċembru 2010 u fl-20 ta' Jannar 2011 rispettivament, lid-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Mikhail Matskevich għal 10 ijiem ħabs u lill-attivist tas-soċjetà ċivili Valer Siadou għal 12-il jum ħabs għall-parteċipazzjoni tagħhom f'azzjoni b'appoġġ għall-priġunieri politiċi.

Hija kienet ukoll direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tal-attivisti tas-soċjetà ċivili fl-2011. Fl-4 u fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lil Anton Glinisty u Andrei Ignatchyk għal 10 ijiem ħabs. Hija kienet ukoll direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tal-attivisti politiċi fl-2012.

Fit-22 ta' Frar 2012, hija kkundannat lill-attivist politiku prominenti Pavel Vinagradu għal 10 ijiem ħabs, li fuqu hija imponiet, fl-10 ta' April 2012, superviżjoni preventiva tal-pulizija għal sentejn. Fit-23 ta' Marzu 2012, hija kkundannat lill-attivisti politiċi Mikhas Kostka u Anastasia Shuleika bir-"Revoluzzjoni permezz tan-netwerks soċjali" għal 5 ijiem ħabs.

Fil-21 ta' April 2012, hija reġgħet ikkundannat lil din tal-aħħar għal 10 ijiem ħabs.

Fl-24, il-25 u s-26 ta' Mejju 2012, hija kkundannat lill-attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski u Raman Vasiliev għal 10 ijiem, 10 ijiem and 12-il jum ħabs rispettivament.

Fit-22 ta' Ġunju 2012, hija kkundannat lill-ġurnalist tal-Euroradio Paval Sverdlou għal 15-il jum ħabs. Fit-18 ta' April 2012, hija kkundannat lill-attivista Katsiarina Halitskaya għal 10 ijiem ħabs. Fit-8 u d-9 ta' Novembru 2012, hija kkundannat lill-attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ Uladzimir Yaromenak u Raman Vasiliev għal 15-il jum ħabs. Fis-7 ta' Mejju 2013, hija kkundannat lill-attivist Aliaksandr Yarashevich għal 12-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

▼M6

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data tat-twelid: 7.2.1956,

Post tat-twelid: Smolensk (Russja)

Naqas milli jieħu azzjoni biex jinvestiga l-każ tal-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999 u fl-2000. Ex-Ministru tal-Intern u wkoll ex-Kap tas-Servizz tas-Sigurtà tal-President. Bħala Ministru tal-Intern huwa kien responsabbli għar-repressjoni matul id-dimostrazzjonijiet paċifiċi sakemm irtira fis-6 ta' April 2009 għal raġunijiet ta' saħħa.

Ingħata residenza f'Minsk fid-distrett tan-nomenklatura Drozdy mill-Amministrazzjoni Presidenzjali.

▼M3

138.

Nazaranka, Vasil Andreyevich Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Ministru, huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Vasili Parfenkov u bħala mħallef assoċjat, Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

139.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

Indirizz: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Imħallef fil-Qorti ta' Zavodskoi Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya, u Andrei Zialiony għal 15-il jum ħabs. Fl-4 u s-7 ta' Lulju 2011, u fis-6 ta' Ottubru 2011, hija kkundannat lil diversi attivisti (Katsiarina Davydzik, 10 ijiem ħabs; Yauguenia Kamarova, 10 ijiem ħabs; Aleh Bazhok, 10 ijiem ħabs; Yan Melnikau, 5 ijiem ħabs). Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Data tat-twelid: 11.2.1954

PtT: Parakhonsk, Distrett ta' Pinsk

ID: 3110254A014PB5

Viċi Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar is-Sigurtà Kollettiva u ex-Kap tas-Servizz tas-Sigurtà tal-President, ex-kap tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, ex-Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Bħala Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien direttament responsabbli għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet frodulenti fl-2006 u għar-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi.

▼M6 —————

▼M3

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Data tat-twelid: 5.3.1962,

PtT: Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

Kap tas-servizz tas-sigurtà tal-kumpannija holding Triple ta' Yuri Chizh, ex-Kap tal-Unità għal Skopijiet Speċjali fil-Ministeru tal-Intern. Bħala kmandant tat-truppi interni kontra l-irvellijiet kien responsabbli u involut direttament fir-repressjoni vjolenti ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi, b'mod partikolari fl-2004 u l-2008.

▼M6 —————

▼M3

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Padhaiski, Henadz Danatavich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Direttur tal-Kulleġġ Statali tal-Politeknika ta' Minsk. Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Data tat-twelid: 1961,

Ir-raħal ta' Nekrashevichi tad-distrett ta' Karelichi tar-reġjun ta' Hrodna

Ministru tat-Taxxi u d-Dazji. Jissorvelja l-awtoritajiet tat-taxxa li jappoġġaw il-kawża kriminali kontra Byalyatski bl-użu tal-pretest ta' evażjoni tat-taxxa. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

▼M6

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data tat-twelid: 1966,

Post tat-twelid: Vitebsk

Indirizz: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”220028, Минск Маяковского, 111

Persuna ċentrali fl-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999 u fl-2000. Kien Kap tal-Grupp ta' Reazzjoni Speċjali fil-Ministeru tal-Intern (SOBR).

Negozjant, Kap tal-“Unur”, l-Assoċjazzjoni tal-Ministeru tal-Intern tal-veterani minn forzi speċjali tal-Ministeru tal-Intern.

▼M6 —————

▼M6

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala l-ewwel Viċi Ministru tal-Intern (sal-2012), kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

Kurunell fil-forzi ta' riżerva.

▼M3

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Data tat-twelid: 24.10.1972

PtT: Minsk

ID: 4241072A012PB1

Assistent tal-President u ex-Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Fil-kapaċità preċedenti tagħha, hija kienet inkarigata mill-kwistjonijiet legali u tal-ġustizzja fl-Amministrazzjoni tal-President u kienet direttament responsabbli għall-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet frodulenti fl-2006 u l-2010.

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Data tat-twelid: 30.1.1962

ID: 3300162A006PB3

Ex-Viċi Ministru tal-Intern u Kap tal-Milizzja. Taħt il-kmand tiegħu, forzi tal-milizzja wettqu repressjoni brutali tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010.

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

PtT: 7.10.1978

ID: 3071078A031PB4

Ġurnalist tal-kanal “Pervi” (Nru 1) tat-Televiżjoni tal-Istat b'pożizzjoni għolja u influwenti. Huwa l-anchorman tal-programm tat-televiżjoni "Fiċ-ċentru tal-attenzjoni".

Dan il-programm huwa strument tal-propaganda tal-istat fuq it-televiżjoni, li jappoġġa u jiġġusitfika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni estensiva u falsifikata. Huwa kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti tad- dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Data tat-twelid: 1.10.1963

PtT: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russja)

Indirizz: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Uffiċċju Nru 508Il-Bjelorussja

Ministru tal-Informazzjoni, ex-Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, ex-Kap tad-Direttorat Ġenerali għall-Ideoloġija fl-Amministrazzjoni tal-President, ex-Direttur taċ-Ċentru tal-Analiżi u l-Informazzjoni fl-Amministrazzjoni tal-President.

Kien wieħed mill-għejun u l-ilħna ewlenin tal-propaganda statali u tal-appoġġ ideoloġiku għar-reġim. Ingħata promozzjoni għall-pożizzjoni ta' Ministru, u minn dakinhar kompla jleħħen propaganda u appoġġ favur l-atti tar-reġim fil-konfront tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili.

153.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna (Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

Indirizz: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon ta' Minsk. Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya u Aliaksandra Chemisava għal 10 ijiem ħabs, u Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun u Vital Murashkevich għal 15-il jum ħabs. Fit-13 ta' Jannar 2011, hija kkundannat lill-ġurnalist prominenti Andrei Pochobut għal 15-il jum ħabs. Fil-31 ta' Ottubru 2011, hija kkundannat lill-attivista Volha Bandarenka għal 10 ijiem ħabs. Fis-26 ta' Marzu 2013, hija kkundannat lill-attivist Ihar Simirou għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

154.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч (ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Imħallef tal-Qorti Suprema. Ex-President tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk bħala l-aħħar rimedju li jissorvelja s-sentenzi (mogħtija mill-qorti tal-prim'istanza u kkonfermati mill-qorti tal-appell) fil-każ tal-priġunier politiku magħruf internazzjonalment Pavel Severinets (il-ko-president tal-kumitat organizzattiv biex jinħoloq il-partit Kristjan Demokratiku Bjelorussu u l-mexxej tal-kampanja elettorali tal-kandidat presidenzjali għall-2010 Vital Rymashevski) u fil-każ tal-ex-priġunier politiku Aleksandr Otroshchenkov (segretarju għall-istampa tal-kandidat presidenzjali għall-2010 Andrei Sannikov). Huwa ċaħad il-kwerela ġudizzjarja kontra dawn is-sentenzi bi ksur ċar tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali.

▼M6

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

image

image

Data tat-twelid: 20.4.1971

Post tat-twelid: Rakov

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Imħallef tal-Qorti Distrettwali Partizanski li qed tittratta l-kawża ta' Likhovid. Fid-29 ta' Marzu 2011, hija kkundannat lis-Sur Likhovid, attivist ta' “Il-Moviment għall-Ħelsien”, għal tliet snin u nofs ħabs. Hija ġiet maħtura Viċi President tal-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk.

▼M3

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Data tat-twelid: 1.7.1951

PtT: Votnia, Reġjun ta' Mohilev

ID: 3010751M102PB0

L-Ewwel Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, ex-Ministru tal-Edukazzjoni.

Għalaq l-Università tal-Umanità Ewropea, ordna r-repressjoni tal-istudenti tal-oppożizzjoni, u organizza lill-istudenti biex iġiegħlhom jivvutaw għar-reġim. Huwa kellu rwol attiv fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet frodulenti fl-2008, l-2010 u l-2012, u fir-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi fl-2008 u l-2010. Huwa qrib ħafna tal-President Lukashenka. Huwa l-Kap ta' Belaya Rus, l-organizzazzjoni ideoloġika u politika ewlenija tar-reġim.

▼M6

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Data tat-twelid: 1970

Post tat-twelid: Hrodna

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (KEĊ) u Kap tad-Dipartiment tat-Talbiet Pubbliċi fl-amministrazzjoni reġjonali ta' Hrodna. Bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, hija kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru 2010 u fl-elezzjonijiet Parlamentari ta' Settembru 2012.

▼M3

158.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Ex-imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Pervomayski tal-belt ta' Minsk.

Fis-27 ta' April 2011, hija kkundannat lill-politiku Dmitri Bandarenka, koorindatur tal-kampanja ċivika "Belarus Ewropew" tal-ex-kandidat presidenzjali A. Sannikau għal sentejn ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

▼M6 —————

▼M6

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Data tat-twelid: 15.4.1939

Mohilev

President tal-Kamra Superjuri tal-Parlament, kien Viċi Kap inkarigat mill-Mezzi tal-Informazzjoni u l-Ideoloġija tal-Amministrazzjoni tal-President (2006-2008). F'dik il-pożizzjoni, kien wieħed mill-għejun u l-ilħna ewlenin tal-propaganda statali u tal-appoġġ ideoloġiku għar-reġim. Membru tal-Kunsill tas-Sigurtà minn Marzu 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Data tat-twelid: 4.5.1955

Post tat-twelid: Minsk

Indirizz: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membru tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, Viċi Kap tal-Kumitat għas-Sigurtà Nazzjonali. Ex-Kap tal-Bord tal-KGB għas-Sigurtà Ekonomika.

Kien responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M3

162.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Data tat-twelid: 31.7.1966

Indirizz: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Numru tal-passaport: MP2937413

Imħallef tal-Qorti Suprema. Ex-imħallef fil-qorti tad-distrett ta' Moska f'Minsk u fil-preżent imħallef fil-Qorti Suprema. Huwa kkundanna lill-ex-kandidat presidenzjali, Alyaksandr Kazulin, għal ħames snin-u nofs ħabs talli f'Marzu 2006 organizza protesti kontra l-elezzjonijiet frodulenti.

Il-mod kif mexxa l-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Data tat-twelid: 1977

Maħtur Viċi Kap tad-Diviżjoni ta' Minsk tal-Kumitat tal-Investigazzjoni f'Jannar 2012. Bħala Prosekutur Pubbliku tad-Distrett Pervomaiski ta' Minsk, huwa ttratta l-proċess ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu HR 'Vyasna', Viċi President tal-FIDH. L-akkuża ppreżentata mill-prosekutur fil-proċess kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

▼M5 —————

▼M3

165.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Sindku, investigatur anzjan tal-KGB. Huwa wettaq investigazzjonijiet li inkludew l-użu ta' provi ffalsifikati kontra l-attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem billi ċaħħdu d-dritt ta' proċess ġust u l-ksur tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

▼M6

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Kap tal-fergħa Hrodna tat-trade union favur ir-reġim. Ex-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali (KER) tar-Reġjun ta' Hrodna għall-elezzjoni Presidenzjali tal-2010 u l-elezzjonijiet lokali ta' Marzu 2014. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru 2010, u għall-falsifikazzjonijiet fl-elezzjonijiet lokali ta' Marzu 2014 fir-reġjun ta' Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni, kien Viċi Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni, kien Prosekutur tar-reġjun ta' Homel. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

▼M3

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Viċi President tal-Qorti Distrettwali ta' Partizanski tal-belt ta' Minsk, ex-Imħallef tal-Qorti Distrettwali ta' Oktiabrski tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Ales Sobal, Maksim Hrishel u Kastantsin Chufistau, għal 10 ijiem ħabs u lil Siarhei Kardymon għal 15-il jum ħabs. Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivist Artur Zauharodny għal 13-il jum ħabs. Fit-12 ta' Diċembru 2012, hija kkundannat lill-attivisti Aleh Korban u Uladzimir Siarheeu għal 5 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kaptan, kap tal-unità operattiva tal-kolonja penali IK-17 fi Shklov. Tefa' pressjoni fuq il-priġunieri politiċi, ċaħħadhom mid-dritt tagħhom ta' korrispondenza, u heddidhom sabiex jikseb konfessjonijiet. Direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni bl-użu ta' trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

170.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александр-авiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prosekutur li ppreżenta l-kawża kontra Byalyatski fil-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk wara l-applikazzjoni ta' Byalyatski lill-qorti dwar id-detenzjoni tiegħu. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

▼M6

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (KEĊ) u Kap tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni fl-amministrazzjoni reġjonali ta' Vitebsk. Bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru 2010 u fl-elezzjonijiet Parlamentari ta' Settembru 2012.

▼M6 —————

▼M3

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Data tat-twelid: 26.5.1958,

PtT: Reġjun ta' Hrodna

Kap tad-Dipartiment ta' Ġestjoni tal-Amministrazzjoni tal-President. Responsabbli għall-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Kien Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà. Sheiman għadu Assistent Speċjali tal-President.

174.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury

Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri

Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef u Viċi President fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 u s-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski u Volha Damarad għal 10 ijiem ħabs. Fl-20 ta' Diċembru 2010 huwa kkundanna lill-attivist Siarhei Kanapatski għall-kommemorazzjoni tar-repressjoni fid-19 ta' Diċembru 2010. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Kap tad-Diviżjoni ta' Kontrospjunaġġ tal-KGB u kien Viċi Kap tal-Bord ta' Kontrospjunaġġ Militari tal-KGB. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

176.

Shved, Andrei Ivanavich Shved, Andrei Ivanovich (Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Kap tal-Kumitat tal-Istat tat-Tagħrif Legali Espert. Ex-Viċi Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni u kien Viċi Prosekutur Ġenerali u Kap tad-Dipartiment ta' Investigazzjoni.

Fuq talba tal-KGB, fl-2011 ta bidu għall-investigazzjoni tal-każ ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu 'Vyasna', Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv sabiex iddefenda u ta l-għajnuna lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Imħallef tal-Qorti Distrettwali Zheleznodorozhny ta' Vitebsk. Huwa kkundanna diversi dimostranti matul il- proċess ta' appell, minkejja l-fatt li huma ma kinux instabu ħatja mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, inkluż l-attivist politiku Siarhei Kavalenka.

178.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk, ex-imħallef fil-Qorti Distrettwali Moskovski tal-Belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20, l-24 u t-30 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lil attivisti tas-soċjetà ċivili, rispettivament Ihar Shershan (12-il jum ħabs), Zmitser Shurkhai (10 ijiem ħabs) u Franak Viachorka (12-il jum ħabs).

Fl-24 ta' Jannar 2012 hija ċaħdet l-appell ta' Ales Byalyatski rigward is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk minkejja li l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

Il-mod kif tmexxi l-proċessi huwa ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Data tat-twelid: 15.4.1952

PtT: Slonim, reġjun ta' Hrodna

Membru tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, Viċi Kap tal-Kumitat Permanenti dwar il-Liġi, kien Prosekutur tar-Reġjun ta' Mohilev. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Data tat-twelid: 14.1.1963

PtT: Stolitsa, reġjun ta' Vitebsk

L-ewwel Viċi Kap tal-KGB, ex-Kap tal-KGB tar-Reġjun ta' Mohilev. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Mohilev u fil-Bjelorussja.

181.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Siarhei Barsukou għal 12-il jum ħabs.

Fit-8 ta' Novembru 2011, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Paval Siarhei għal 7 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

182.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Data tat-twelid: 1952, Brahin, reġjun ta' Homel

ID: 3100552C033PB6

Ex-Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigat mill-persunal ġudizzjarju, l-ideoloġija u l-kontroll tal-implimentazzjoni tas-sentenzi. Il-funzjonijiet tiegħu jinkludu s-superviżjoni u l-kontroll tal-persunal ġudizzjarju. Huwa kien responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi impona l-propaganda tal-istat fuq il-ġudikatura, u billi żgura li l-persunal ġudizzjarju jieħu deċiżjonijiet li huma konformi man-natura repressiva tar-reġim jew li deliberatament jinjoraw l-atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

183.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Prosekutur pubbliku tad-Distrett Pervomaiski ta' Minsk. Huwa ttratta l-kawża ta' Dmitri Bondarenko. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

▼M6

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Data tat-twelid: 4.3.1962

ID: 3040362B062PB7

Indirizz: Комитет по здравоохранению Минского горисполкомаул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Kap tal-Kumitat għall-Kura tas-Saħħa fil-Belt ta' Minsk u ex-Kap Kirurgu tal-Isptar tal-Emerġenza ta' Minsk. Huwa ma opponiex il-ħtif tal-kandidat presidenzjali Nekliayev, li kien ittrasportat lejn l-isptar tiegħu wara li safa' msawwat severament fid-19 ta' Diċembru 2010 u, billi naqas li jsejjaħ lill-pulizija, ikkoopera mal-awturi mhux magħrufa. Dan in-nuqqas ta' azzjoni wassal għall-promozzjoni.

Bħala Kap tal-Kumitat għall-Kura tas-Saħħa fil-Belt ta' Minsk huwa responsabbli għas-superviżjoni tal-użu ta' istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa għall-ħaddiema fis-soppressjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data tat-twelid: 5.8.1946,

Post tat-twelid: Onory, Reġjun ta' Sakhalin

Indirizz: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”220028, Минск Маяковского, 111

Organizza l-għajbien mhux solvut ta' uri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Ex-Ministru għat-Turiżmu u l-Isport, ex-Ministru għall-Intern u kien Viċi Kap tal-Amministrazzjoni Presidenzjali.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Kien Kap tad-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Ministeru għall-Intern. F'din il-kapaċità responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u r-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, b'mod partikolari wara dak li seħħ b'riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali tal-2010. Fi Frar 2011, huwa rċieva premju fil-forma ta' ċertifikat ta' rikonoxximent għas-servizzi tiegħu. Irtirat minn Frar 2013. Kap tad-dipartiment tas-sigurtà tal-kumpannija holding “MZOR”, li hija kumpannija tal-Istat taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Industrija tar-Repubblika tal-Bjelorussja u għalhekk assoċjat direttament mar-reġim ta' Lukashenka.

▼M3

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Data tat-twelid: 16.8.1972

PtT: Hrodna

Indirizz: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BJELORUSSJA

Ministru tal-Ġustizzja, Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC); u kien Kap tad-Diviżjoni tal-Organizzazzjonijiet soċjali u l-partiti politiċi fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Bħala Membru taċ-CEC, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali li seħħew fl-elezzjonijiet sa mill-2007. Bil-pożizzjonijiet tiegħu fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-kontroll li jeżerċita fuq il-ġudikatura, ħa sehem attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, billi ċaħad ir-reġistrazzjoni ta' NGOs u partiti politiċi, li f'bosta każi wassal biex jiġu aboliti.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Viċi Kap taċ-Ċentru tal-Antiterroriżmu CIS u kien Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-persunal u l-organizzazzjoni tal-kompiti tagħhom. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M6 —————

▼M3

190.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret u Oleg Fedorkevich. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Fl-24 ta' Jannar 2012, huwa ċaħad l-appell ta' Ales Byalyatski dwar is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk anki meta l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

191.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

Data tat-twelid: 1959

Indirizz: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Viċi Prosekutur Ġenerali

Fl-2007 u l-2008 fetaħ kawżi kontra mezzi tal-informazzjoni indipendenti, ġurnalisti u partiti tal-oppożizzjoni. Awtorizza tfittxijiet mill-uffiċjali tal-KGB fil-kwartieri ta' "Radio Racyja", "ERB", "Belsat TV", fl-uffiċċju ta' Hrodno tal-Front Popolari Bjelorussu u l-NGO "Batskavshchyna", kif ukoll fl-appartamenti ta' 17-il ġurnalist.

192.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Data tat-twelid: 27.1.1957

PtT: Zdudichi, reġjun ta' Homel

Indirizz: L-Ambaxxata tar-Repubblika tal-Bjelorussja għar-Repubblika tal-ArmenjaErevan

Ambaxxatur tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Bjelorussja, kien President tal-KGB. Hedded lil attivisti paċifiċi qabel dimostrazzjonijiet fl-2006, u kien wieħed mill-atturi ewlenin fir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet frodulenti. Kien ukoll ta bidu għal emendi leġislattivi u liġijiet repressivi kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili.

193.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Tenent Kurunell, operattiv tal-kontrospjunaġġ militari tal-KGB. Huwa ffalsifika provi kontra attivisti tal-oppożizzjoni u uża theddid sabiex jikseb konfessjonijiet mingħandhom fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara r-repressjoni tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. Huwa kien direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni bl-użu ta' forza eċċessiva kontrihom. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

194.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna) Svistunova, Valentina Nikolaevna (Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

Indirizz: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.21, Bandarenka Volha, 10 ijiem il-ħabs; b) 2011.07.21, Ruskaya Volha, 11-il jum il-ħabs; c) 2010.12.20, Marchyk Stanislaw, 15-il jum il-ħabs; d) 2010.12.20, Stanchyk Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabs; e) 2010.12.20, Anyankow Syarhey, 10 ijiem il-ħabs. Fis-26 ta' Marzu 2013 hija immultat l-attivist Aliaksandr Yarashevich. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M5 —————

▼M3

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Kap tal-Bord tal-KGB għall-Protezzjoni tal-Ordni Kostituzzjonali u l-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M6 —————

▼M5 —————

▼M6

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Logutenent Kurunell, li kien operattiv tal-kontrospjunaġġ militari tal-KGB (attwalment kap tas-servizz tal-istampa tal-Kumitat Investigattiv tal-Bjelorussja). Huwa ffalsifika evidenza u uża theddid sabiex jikseb konfessjonijiet mingħand attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. Huwa kien direttament responsabbli għall-użu ta' trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti u għaċ-ċaħda tad-dritt għal proċess ġust. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Viċi Kap tal-kolonja penali IK-2 f'Bobruisk

Responsabbli għat-trattament inuman u krudili tal-priġunieri politiċi A. Sannikau u A. Beliatski fil-kolonja penali IK-2 f'Bobruisk. Attivisti tal-oppożizzjoni ġew ittorturati, miċħuda l-aċċess għal rappreżentazzjoni legali u mqiegħda fl-iżolament fil-kolonja penali taħt is-sorveljanza tiegħu. Trutko għamel pressjoni fuq A. Beliatski u A. Sannikau sabiex iġiegħelhom jiffirmaw appell għal maħfra.

▼M3

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna (Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna (Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

Indirizz: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты “Правда”, 27

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Mikhail Barsukou għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-kriminalità ekonomika u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M6 —————

▼M3

206.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Kienet Viċi President u Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski tal-belt ta' Minsk. Hija kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Natallia Vasilievich għal 15-il jum ħabs, u Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski u Sviatlana Rasliakova għal 10 ijiem ħabs. F'Lulju 2011, hija kkundannat attivisti oħra għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Indirizz: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BJELORUSSJA

Viċi Ministru tal-Ġustizzja inkarigat mill-appoġġ legali għall-istituzzjonijiet li jabbozzaw attivi leġislattivi u regolatorji dwar kwistjonijiet ekonomiċi u inkarigat mir-reġistrazzjoni tal-entitajiet legali.

Huwa responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi jimponi l-propaganda tal-istat fuq il-ġudikatura, li tipprovoka, u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u tas-soċjetà ċivili, billi jiċħad jew ineħħi r-reġistrazzjoni għal NGOs u partiti politiċi.

208.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Data tat-twelid: 1971,

Penza (Russja)

Kap tal-Istakkament tas-Sigurtà tal-President.

Taħt is-superviżjoni tiegħu, diversi membri tas-servizz tiegħu ħadu sehem f'interrogazzjonijiet ta' attivisti politiċi wara d-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Data tat-twelid: 19.6.1964,

Ir-reġjun ta' Brest

Indirizz:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Kap tal-KGB, ex-Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni, kien Kap taċ-Ċentru Operattiv u Analitiku tal-Amministrazzjoni tal-President, responsabbli għat-telekomunikazzjoni, inkluż il-monitoraġġ, l-iffiltrar, il-kontroll u l-interferenza ta' diversi mezzi ta' komunikazzjoni, pereżempju l-internet. Bħala Viċi Kap tal-KGB kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

211.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valchkova, Maryana Leanidauna) Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

Indirizz: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.07, Lelikaw Andrey, 7 ijiem il-ħabs; b) 2011.07.07, Lapatsik Yawhen, piena mhux magħrufa; c) 2011.07.07, Syarheyew Uladzimir, 11-il jum il-ħabs; d) 2011.07.04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 ijiem il-ħabs; e) 2011.07.04, Plyuto Tatsyana, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); f) 2011.06.23, Kanaplyannik Syarhey, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); g) 2010.12.20, Furman Viktar, 11-il jum il-ħabs; h) 2010.12.20, Astashow Anton, 11-il jum il-ħabs; i) 2010.12.20, Navumava Valyantsina, 11-il jum il-ħabs. Fl-24 ta' Settembru 2012, ikkundannat għal 3 ijiem ħabs lil Andrei u Aliaksei Dvaretski għat-talba tagħhom għal bojkott lejliet l-elezzjonijiet.

Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M5 —————

▼M3

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

Indirizz: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Frunzenski tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Valiantsina Furman and Vadzim Klysheika għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

214.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Data tat-twelid: 13.2.1955

ID: 3130255A011PB5

Għalliem fl-Università tal-Istat tal-Bjelorussja. Ex-Prosekutur Ġenerali, ex-membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament. Kien superviżur tal-prosekuzzjoni tal-persuni kollha detenuti wara r-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010.

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Direttur tal-Fond tal-Proprjetà Reġjonali. Ex-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali fir-reġjun ta' Minsk għall-elezzjoni Presidenzjali tal-2010. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru 2010 fir-reġjun ta' Minsk.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

L-ex l-Ewwel Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-kontrospjunaġġ. Irtirat mill-1 ta' April 2013 u mibgħut mal-forzi ta' riserva.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Ta bidu għall-każ tal-priġunier politiku Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu 'Vyasna', Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv sabiex iddefenda u ta l-għajnuna lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M6

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala eks-Kap tal-Bord tal-KGB tal-Intelligence, kien responsabbli wkoll għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

▼M3

218.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich) Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich (Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

Indirizz: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.11.17, Makayew Alyaksandr, 5 ijiem il-ħabs; b) 2011.07.07, Tukay Illya, 12-il jum il-ħabs; c) 2011.07.07, Shapchyts Yawhen, 12-il jum il-ħabs; d) 2011.01.31, Kulakow Lyeanid, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); e) 2010.12.21, Yaromyenak Uladzimir, 15-il jum il-ħabs; f) 2010.12.20, Daroshka Alyaksey,12-il jum il-ħabs; g) 2010.12.20, Kakhno Herman, 12-il jum il-ħabs; h) 2010.12.20, Palyakow Vital, 15-il jum il-ħabs. Fis-27 ta' Jannar 2012, ikkundanna lill-attivist politiku Aleh Volchek għal 4 ijiem il-ħabs.

Fis-26 ta' Marzu huwa bagħat lill-attivist Pavel Balanau għal jumejn il-ħabs u mmulta lill-attivist Uladzimir Dzmitrakou. Huwa mmulta attivist ieħor fit-18 ta' Lulju 2012.

Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

219.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Direttur tal-kamp tal-priġunieri fi Shklov. Huwa kien responsabbli għat-trattament inuman tad-detenuti u l-persekuzzjoni tal-ex kandidat presidenzjali Nikolai Statkevich, li ġie impriġjunat b'rabta mal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u priġunieri oħra.

▼M6 —————

▼M6

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Prosekutur tal-Belt ta' Minsk, kien Prosekutur tad-Distrett Frunzenski ta' Minski, li ttratta l-kawża tad-dimostrant Vasili Parfenkov fi Frar 2011, u l-kawża kontra A. Sannikau f'Lulju 2011. Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali politikament motivati kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Data tat-twelid: 1964

Post tat-twelid: Reġjun ta' Zhitomyr, Ukraina (USSR)

Kap Eżekuttiv tal-kumpannija pubblika-privata Cosmos TV minn Ġunju 2013, maħtur mill-Gvern tal-Bjelorussja bħala rappreżentant tal-Istat. Kien Kap tal-KGB (Lulju 2008-Novembru 2012).

Responsabbli għat-trasformazzjoni tal-KGB fl-organu prinċipali tar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika. Responsabbli għat-tixrid, permezz tal-mezzi tal-informazzjoni, ta' informazzjoni falza dwar id-dimostranti fid-19 ta' Diċembru 2010, meta allega li kienu ġabu materjal biex jintuża bħala armi. Huwa hedded personalment il-ħajja u s-saħħa tal-mara u t-tifel tal-eks-kandidat presidenzjali Andrei Sannikov. Huwa l-istigatur prinċipali ta' ordnijiet għal intimidazzjoni illegali tal-oppożizzjoni demokratika, it-tortura ta' avversarji politiċi u l-maltrattament tal-priġunieri.

▼M3

223.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik u Vladimir Yeriomenok. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

▼M6

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala eks-Kap tal-Bord ta' Kontrospjunaġġ Militari tal-KGB (sal-2012), kien responsabbli għall-attività repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Taħt is-superviżjoni tiegħu, il-persunal tal-KGB ħa sehem f'interrogazzjonijiet ta' attivisti politiċi wara d-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

▼M3

225.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Indirizz: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.18, Palyakow Vital, 12-il jum il-ħabs; b) 2011.07.07, Marozaw S., 10 ijiem il-ħabs, c) 2011.07.07, Badrahin Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabs, d) 2011.07.07, Marozova S., 10 ijiem il-ħabs, e) 2011.07.07, Varabey Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs; f) 2011.07.04, Mazurenka Mikita, 10 ijiem il-ħabs. Fis-17 u fis-26 ta' Lulju 2012, hija kkundannat lil attivist Ivan Amelchanka rispettivament għal 12 u 15-il jum ħabs. Fis-7 ta' Diċembru 2012, hija kkundannat lill-attivist Ales Pushkin għal 12-il jum ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

▼M6

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Data tat-twelid: 14.11.1954

Post tat-twelid: Dnipropetrovsk

ID: 3141154A021PB0

Ministru għad-Difiża minn Diċembru 2009.

Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, japprova d-deċiżjonijiet repressivi maqbula fil-livell ministerjali, inkluża d-deċiżjoni dwar ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Wara Diċembru 2010, faħħar ir-“rebħa totali fuq forzi distruttivi”, meta rrefera għall-oppożizzjoni demokratika.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Imħallef tal-qorti distrettwali ta' Pervomayskij f'Vitsebsk. Fl-24 ta' Frar 2012, hija kkundannat lil Syarhei Kavalenka, li kien meqjus bħala priġunier politiku fl-2012 u fl-2013, għal sentejn u xahar il-ħabs talli ma ħarisx il-perijodu ta' prova. Alena Zhuk kienet direttament responsabbli għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuna għax ċaħdet lil Syarhei Kavalenka mid-dritt ta' proċess ġust. Syarhei Kavalenka qabel kien ingħata sentenza sospiża talli dendel barra f'Vitsebsk bandiera bajda-ħamra-bajda storika, simbolu tal-moviment tal-oppożizzjoni, li kienet ġiet ipprojbita. Is-sentenza sussegwenti mogħtija minn Alena Zhuk kienet ħarxa b'mod sproporzjonat meta titqies in-natura tar-reat u mhux konformi mal-kodiċi kriminali tal-Bjelorussja. L-azzjonijiet ta' Alena Zhuk ikkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Data tat-twelid: 7.7.1970

ID: 3070770A081PB7

Indirizz: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВОРеспублика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Direttur Ġenerali (Kap Eżekuttiv) tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet tal-Istat BELTA minn Mejju 2003.

Huwa responsabbli li wassal il-propaganda tal-Istat fil-mezzi tal-informazzjoni, li appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u tas-soċjetà ċivili fid-19 ta' Diċembru 2010 bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

▼M3

229.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

Indirizz: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Imħallef fil-Qorti ta' Frunzenski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Iryna Yarashevich u Mikhail Yakavenka rispettivament għal 15-il jum u 10 ijiem ħabs. Fil-21 ta' Mejju 2011, hija kkundannat l-ex kandidat presidenzjali Rymashevsky u Neklyaeu rispettivament għal sentenza sospiża ta' sentejn u tliet snin il-ħabs posposti mill-infurzar. Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Barys Sidareika għal 10 ijiem ħabs talli ħa sehem fi protesta silenzjuża. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

▼M6

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Viċi Prosekutur tad-Distrett Zavodskoi ta' Minsk li qed jittratta l-kawża ta' Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappreżentanti eċċellenti tas-soċjetà ċivili. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u mhux appoġġata b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

▼M3

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna (Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna) Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

Indirizz: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk, ex-imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2010 mmultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010.12.20, Yarmolaw Yahor, 12-il jum il-ħabs; b) 2010.12.20, Palubok Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs; c) 2010.12.20, Mikhalkin Zakhar, 10 ijiem il-ħabs; d) 2010.10.20, Smalak Syarhey, 15-il jum il-ħabs; e) 2010.12.20, Vassilewski Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

232.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Data tat-twelid: 10.1.1961

PtT: Ġermanja (tal-Lvant)

ID: 3100161A078PB5

Konsulent dwar il-mezzi tal-informazzjoni u kien President tal-kumpannija Radju-televiżiva tal-Istat. Ex-Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament. Kien l-attur prinċipali tal-propaganda tar-reġim sa tmiem Diċembru 2010, billi maqdar sistematikament lill-oppożizzjoni u ġġustifika ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u repressjoni vjolenti ripetuta fuq l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Fid-29 ta' Diċembru 2012, huwa ammetta li ġie reklutat biex imexxi gwerra ta' informazzjoni u kien kburi jgħid li rnexxielu jiggwidaha għar-rebħa u li għadu ma biddilx il-fehma tiegħu.

▼C3

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Вiталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Imħallef fil-qorti reġjonali fi Shklov. F'Jannar 2012 iddeċieda li jittrasferixxi lill-kandidat Presidenzjali preċedenti u attivist tal-oppożizzjoni N. Statkevich lejn ħabs tat-tip magħluq f'Mogilov sempliċement abbażi ta' vjolazzjonijiet allegati tar-regoli ta' priġunerija fil-kolonja penali IK-17 fi Shklov. Għalhekk din id-deċiżjoni wasslet għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' N. Statkevich inkluż in-nuqqas ta' rqad u t-theddid għal saħħtu.

▼M3B.  Entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 4(1)

 

Ismijiet

Traskrizzjoni ta' ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni ta' ortografija Russa

Ismijiet

(ortografija Bjelorussa)

Ismijiet

(ortografija Russa)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

▼M6

1.

Beltechexport

 

image

Repubblika tal-Bjelorussja, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-BTel: (+375 17) 263-63-83,Numru tal-fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport tibbenefika mir-reġim bħala esportatur ewlieni tal-armi u tagħmir militari fil-Bjelorussja, li jeħtieġ l-awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet tal-Bjelorussja

▼M6 —————

▼M6

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding tibbenefika mir-reġim, b'mod partikolari permezz tal-Beltechexport, li hija parti mill-Beltech Holding. Beltechexport jibbenefika mir-reġim bħala esportatur ewlieni tal-armi u tagħmir militari fil-Bjelorussja, li jeħtieġ l-awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet tal-Bjelorussja.

▼M3

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Entità li qabel kienet ikkontrollata minn Vladimir Peftiyev. Din il-kumpannija hija parti mill-Impriża BelTech li l-azzjonist ta' maġġoranza tagħha huwa Dmitry Gurinovich, l-ex konsulent tas-Sur Peftiyev f'Velcom.

5.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Vjal 51/2, Kamra 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Kumpannija possedenti ta' Iury Chyzh. Iury Chyzh jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim ta' Lukashenka, speċjalment permezz tal-kumpannija possedenti tiegħu LLC Triple.

▼M6 —————

▼M3

7.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

8.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

9.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

10.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

11.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

12.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

13.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

14.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

15.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

16.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

17.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

18.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

19.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

20.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо-Минск

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

▼M6 —————( 1 ) ĠU L 301, 28.9.2004, p. 67.

( 2 ) ĠU L 280, 26.10.2010, p. 18.